P. 1
Ke Hoach Su Dung Thiet Bi Day Hoc Nam Hoc 2009 2010

Ke Hoach Su Dung Thiet Bi Day Hoc Nam Hoc 2009 2010

|Views: 676|Likes:
Được xuất bản bởihoabando2008

More info:

Published by: hoabando2008 on Oct 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.

ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường : THPT PHẠM PHÚ THỨ Độc !"#T$ %&#H'n( "()c
#################################### ################################
*+ HOẠCH ,- ./NG THI+T 01 .Ạ2 H3C N4M H3C 5667 8 5696
M:N: V;T <= > *H?I <@P: 99ACT C(BCnD
TEFN TI+T TGN 0ÀI .Ạ2 ./NG C/ .Ạ2 H3C GHI& JHKn GL" MN OP QBRS
9
1 Bài 1:Điện tích .ĐL
C!L"n#
B$ % t& t'nh (iện )*+nh nh,& ni-.n P/) th&nh nh,&
c0n#) #i1 thí n#hiệ*) 2ch3n (4 t56 th78)9h:8 n;i<) =>
ti48 (iện c? c1n nh,&) *+nh th78 in.c c? @An (iện) B$
@3C @An (iện. DEnh FG t. c3n H.In C!L"n#
% Bài %:ThC4t
>->ct5.n.ĐLBTĐT
J$t chi4c (iện n#hiệ*) th&nh KB.nit) thL:c nh,&)
*+nh -6&)
*i4n# 8.-i>tC->n) chMn BN TN @. hLOn# 0n#) cP
H1t2B$ TN c? *1C 8h1t t'nh (iện<.
5
Q&R Bài Q:Điện t5LSn# Fà
cLSn# ($ (iện t5LSn#.
ĐLSn# T0c (iện
J+nh th78 in.c c? @3C @An (iện n;i F:i (U 8hích
cV*) #i1 TN) *1C 8h1t t'nh (iện) B$ % t& t'nh (iện)
B$ t6 (iện c? % B+n c,c BWn# th78) hEnh FG c1c (LSn#
T0c (iện t5LSn# -Kn 9hX #iVC -:n.
T
Y Bài Z:Điện th4 Fà hiệ
(iện th4
T'nh (iện 94) t6 (iện c? (iện @n# Fài t5[*2n#àn<
*ic5.\&5&) n#]n (iện) @3C n;i) 8hích cI*.
U
^ Bài _:T6 (iện J$t t6 (iện (` (Lac B?c 5&2t6 #iVC O St&t><) c1c -.bi
t6 (iện 9h1c nh&) t6 (iện c? (iện @n# Fài
t5[*2n#àn< *ic5.\&5&) B+n# *bch (iện tc) n#]n
(iện) @3C n;i) 8hích cI*.
V
11 Bài Y:Ddn# (iện
9h"n# (Xi. N#]n
(iện.
Pin 9h" (` B?c) &c=C *:i Fà &c=C ce.
TEFN TI+T TGN 0ÀI .Ạ2 ./NG C/ .Ạ2 H3C GHI& JHKn GL" MN OP QBRS
1
W
1Z Bài ^:ĐNnh -ft g*
ch. t.àn *bch
1 8in (iện h?&) (iện t5O B+. Fệ %h ≈ Ω
o
R . Bi4n t5O c?
#i1 t5N -:n nhVt 1hhΩ ) *$t &*8> 94) 1 F"n 942% (]n#
h] hiện thN T;<)1 c"n# tIc) @3C n;i.
7
1Y &
1i
Bài 1h: *Ic c1c
n#]n (iện thành B$
R 8in) 1 F"n 94 Fà *$t T; @3C @An.
99X95
%% &
%Q
Bài 1%:Th,c hành:H1c
(Nnh TVt (iện ($n#
Fà (iện t5O t5.n# cj&
8in
B$ @6n# c6 H1c (Nnh TVt (iện ($n# Fà (iện t5O t5.n#
cj& 1 8in (iện h?&2Phdn#. TN<
9Y
%Z Bài 1Q:Ddn# (iện
t5.n# 9i* -.bi
Ck8 nhiệt (iện) (ln c]n) @iK*.
9YX9T
%_&%Y Bài 1R:Ddn# (iện
t5.n# chVt (iện 8h3n
B$ % BEnh (iện 8h3n) nL:c cVt) @n# @Nch N&C-) 1
&*8> 94 Fà 1 n#]n (iện *$t chim.
9U
%^ &
Qh
Bài 1Z:Ddn# (iện
t5.n# chVt 9hí
J1C n*9.\\) n#]n) B$ TN @dn# (iện t5.n# chVt
9hí O 18 TVt 9h1c nh&) *1C 8h1t t'nh (iện.
9VX9Z
Q% &
QQ
Bài 1Y:Ddn# (iện
t5.nn# chVt B1n @An
Di.t) L>@) t5&noit.) n#]n) &*8> 942B$ TN @dn# (iện
9h"n# (Xi<.
9WX97
Q_ &QY Bài 1i:Th,c hành
:9h+. T1t (kt tính
chpnh -L cj& (i.t B1n
@An Fà (kt tính
9hC4ch (bi cj&
t5&noit.
B$ @6n# c6 H1c (Nnh (kt tính chpnh -L cj& (i.t B1n
@An Fà (kt tính 9hC4ch (bi cj& t5&noit.2PTN<
Qi Bài 1^:Tq t5LSn# ri* n&* ch3*)n&* ch3* thsn#) TN DEnh.1^.Z
56
Q^ Bài %h:L,c tq)c+*
0n# tq
N&* ch3* hEnh cht u) @3C @An) n#]n (iện
59
R1 Bài %1:Tq t5LSn# cj&
@dn# (iện chbC t5.n#
@3C @An v.
Tq 8hX) 9i* n&* ch3* nhw) 9hn# @3C t5dn) *$t ;n#
@3C) tS BE&) #iVC t5In#) *bt TIt) n&* ch3* thc) n#]n
(iện.
55X5Y
RR &RZ Bài %Q:Tq th"n# )c+*
0n# (iện tq
N&* ch3* thsn#) Fdn# @3C29hn# @3C *1C Bi4n 18<)
(iện 94.
TEFN TI+T TGN 0ÀI .Ạ2 ./NG C/ .Ạ2 H3C GHI& JHKn GL" MN OP QBRS
5T
Ri Bài %Z:T, c+* Điện t5O) ;n# @3C t, c+*) % B?n# (ln) n#]n (iện)
%
Bi4n t5O Zh
o
R ≈ Ω) #i1 TN) R c"n# tIc) ;n# @3C2h.kc
B$ TN c? TIn<.
5V
Z1 Bài %_:rhxc Hb 1nh
T1n#
By nL:c t5.n# T;t) B+n *kt T.n# T.n# t5.n# T;t)
B+n tq) tV* BE& t5dn c? chi& ($) (ln -&T>5) n#]n.
5Z
ZQ Bài %Y:Ph+n Hb td&n
8hUn
B+n *kt T.n# T.n# t5.n# T;t) B+n tq) tV* BE& t5dn c?
chi& ($) (ln -&T>5) n#]n) -[n# 9ính 8h+n Hb.
5W
ZZ Bài %i:L[n# 9ính J$t T; -[n# 9ính) n#]n T1n#) 9h> chIn21)%)Q)R ti&<.
57
ZY &
Zi
Bài %^:ThV 9ính
*wn#
J$t T; thV 9ính *wn#) n#]n T1n#) 9h> chIn) t5&nh
FG (y #i:i thiệ (kc t5Ln# cj& thV 9ính2B+n# 8h6<.
Y5
_Q Bài Q%:rính -x8 J$t T; 9ính -x8.
YY
_Z Bài QQ:rính hiyn Fi rính hiyn Fi) t5&nh Tz (] chi4 =& 9ính.
__ Bài QR:rính thiKn F[n T5&nh Tz (] tb. +nh =& 9ính2B+n# 8h6<.
YTXYU
_i &_^ Bài QZ:Th,c hành:
H1c (Nnh tiK c, cj&
thV 9ính 8h3n 9E
B$ TN: H1c (Nnh tiK c, cj& thV 9ính 8h3n 9E2P.TN<.
Tn{ỞNG ND|J2-f8 B+n#< T} Tn{ỞNG CDu~•N JgN
LK Th1i T5n#
Q

nam châm thử. nguồn điện. vòng dây(khung dây máy biến áp). Bộ dụng cụ xác định đặt tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặt tính khuyếch đại của tranzito(PTN) 38 Kim nam châm. nguồn. một ampe kế. Máy Rumkoff. dung dịch NaCl. đề xuất . máy phát tĩnh điện. TN) Cặp nhiệt điện. một ống dây. nguồn điện.1 công tắc. đèn cồn. mạt sắt. 20 21 22+23 39 41 44 &45 TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY 48 Bài 25:Tự cảm 24 DỤNG CỤ DẠY HỌC Điện trở. tờ bìa. điện kế. Diot. giấy trắng. Bộ 2 bình điện phân. 2 bóng đèn. Biến trở có giá trị lớn nhất 100Ω . 1 vôn kế và một số dây dẫn. khung dây tròn. nguồn.cảm ứng từ Bài 21:Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn …. Nam châm thẳng. ampe kế(Bộ TN dòng điện không đổi). dây dẫn. Led.cảm ứng điện từ 17 & 18 22 & 23 25 26&27 29 & 30 32 & 33 36 &37 1 pin điện hóa. Bài 23:Từ thông . bộ TN dòng điện trong chất khí ở áp suất khác nhau. tranzito. diêm. 1 vôn kế(2 đồng hồ hiện thị số). 1 ampe kế và 1 nguồn điện một chiều. 4 pin. dây nối. ống dây tự cảm.nam châm thẳng. điện trở bảo vệ Ro ≈ 20Ω . Bộ dụng cụ xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa(Phòng. kim nam châm nhỏ. nguồn điện Từ phổ.19.5 Nam châm hình chữ U. 2 Giáo viên Góp ý.8 9 11+12 13 13+14 15 16+17 18+19 15 Bài 9:Định luật Ôm cho toàn mạch Bài 10: mắc các nguồn điện thành bộ Bài 12:Thực hành:xác định suất điện động và điện trở trong của pin Bài 13:Dòng điện trong kim loại Bài 14:Dòng điện trong chất điện phân Bài 15:Dòng điện trong chất khí Bài 17:Dòng điện tronng chất bán dẫn Bài 18:Thực hành :khảo sát đặt tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặt tính khuyếch đại của tranzito Bài 19:Từ trường Bài 20:Lực từ. TN Hình. nước cất.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->