P. 1
CHUYÊN ĐỀ 1.Nguyên Tử

CHUYÊN ĐỀ 1.Nguyên Tử

|Views: 2,159|Likes:
Được xuất bản bởiSang Võ Thái

More info:

Published by: Sang Võ Thái on Oct 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC

A. Lý Thuyết
Câu 1. Cho biết nguyên tố X có Z=28. Nhận định đúng về X : A. X thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIIA B. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIIA C. X thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIIB D. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIIB Câu 2. (ĐH-CĐ) Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và kim loại. C. phi kim và kim loại. D. kim loại và khí hiếm. Câu 3. (ĐH-CĐ)Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì. A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. Câu 4. (ĐH-CĐ) Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). Câu 5. (ĐH-CĐ khối A 2007) Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự. A. R < M < X < Y. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. M < X < Y < R. Câu 6. (ĐH-CĐ khối A 2008) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là A. F, Li, O, Na. B. F, Na, O, Li. C. Li, Na, O, F. D. F, O, Li, Na. Câu7. (ĐH-CĐ Khối B 2009) cho các nguyên tố: K(Z=19), N(Z=7), Si(Z=14), Mg(Z=12). Dãy gồm các nguyên tố sắp theo chiều giảm dần bán kính: A. Mg, K, Si, N B. K, Mg, Si, N C. K,Mg, N, Si D. N, Si, Mg,

Có thể có tối đa bao nhiêu phân tử nước khác nhau : A. C. H2. (ĐH-CĐ) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A. Mg. Mg (Z = 12). H2O. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết. nhóm IIA C. Mg. Na+(Z=11). D. Với 2 đồng vị C và C và 3 đồng vị O. (ĐH-CĐ) Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Cl-. H2O. P. B. O2-(Z=8). N.Câu8. Si. Cho các ion sau : F-(Z=9). K.Dãy ion nào sau đây đẳng điện tử : A. F.18 . (ĐH-CĐ) Cho các nguyên tố: K (Z = 19). N. N. K. HCl. Ca2+(Z=20). 2 2 6 2 Câu 13. nhóm VIIIB. B. D. Cl-. HF. O. F-(Z=9). F-. B. Câu 11. Câu 9. 6 12 14 16 17 18 Câu 18. O thì số phân tử CO2 có thể tạo ra là : A. 6 B. O3. cộng hoá trị. Hidro có 3 nguyên tử đồng vị là : H1. N (Z = 7). Ca2+(Z=20).9 C. Na+(Z=11). HCl. Al3+ (Z=13). Câu 14. N.C đều đúng. Mg. D. B. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng có số notron khác nhau. HF. C. (ĐH-CĐ) Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. O. N. 18 B. Ca2+(Z=20). Mg2+(Z=12). 12 C. H2S. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. Ar. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số electron nhưng có số notron khác nhau D. ion. O. D. kim loại. Chu kì 4. H2O. B.O3. nhóm VIB D. Chu kì 4.và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A. A. NH3. F-. A. N. Si. Mg. Ne. Mg2+(Z=12) C. Câu 16. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số khối. F-(Z=9). O2-(Z=8). H2O. nhóm VIIIA B. F. O2. Chu kì 4. H2S. O2-(Z=8). C. P. Na+. Oxi có 3 nguyên tử đồng vị : O1. Na+(Z=11). Câu 10. C. C. Ne. D.B. Si. K. Si. NH4Cl. Câu 15. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p64s1. Si (Z = 14). O2-(Z=8). B. Cl2. Na+(Z=11). O2. Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố X thuộc: A. N. N. Ar. F. D. B. O2-(Z=8). Na+(Z=11). Chọn đáp án đúng : A. Dãy gồm các ion X+. Al3+(Z=13) Câu 17. O. C. (ĐH-CĐ Khối A 2009) cấu hình electron của ion X2+ là: 1s22s22p63s23p63d6. Chu kì 4. O. K. 9 D. Y. Na+. C. H3. P. Câu 12. NH3. Li+. P. K+. cho nhận. F. Al3+(Z=13) D. Ca2+(Z=20) B.12 D.

tính kim loại tăng dần. Câu 20. Ar Câu 22. F-. theo chiều điện tích tăng dần. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về ion X2+ có Z=20 A. chu kì 3. chu kì 4. Cấu hình điện tử của ion Fe2+ (Z=26) là : A. B.Câu 19. X có không có electron độc thân lớp ngoài cùng. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Nhận định nào sau đây sai : A. nhưng số khối khác nhau. Nhóm VA C. Tất cả đều đúng. năng lượng ion hóa giảm dần. Cấu hình electron của X2+ là: 1s22s22p63s23p64s2 Câu 27. Cl-. 1s22s22p63s23p63d6 C. tính phi kim giảm dần. độ âm điện giảm dần. X thuộc chu kỳ 4. F-. 1s22s22p63s23p84s2 D. Ne D. Na+. nguyên tố X thuộc. Na+. (ĐH-CĐ Khối B 2008). Câu 24. (ĐH-CĐ Khối A 2007). D. nhóm VIIIB. X thuộc chu kỳ 4. D. Nhóm nguyên tố nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5: A. P. 1s22s22p63s23p63d54s1 Câu 25. F B. 1s22s22p63s23p64s2 B. Trong cùng phân nhóm. D. Các nguyên tử có cùng số proton nhưng có số khối khác nhau. Li+. Ar C. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. P. chu kì 4. tính kim loại giảm tính phi kim tăng. P. Dãy gồm các ion X và Y và nguyên tử Z đều có cấu hình 1s22s22p6 là : A. F Câu 23. F. Nhóm VIIA + Câu 21. O. nhóm IA . Tính phi kim tăng dần từ trái qua phải : A. Cl-. Các nguyên tử của cùng nguyên tố nhưng có số khối khác nhau B. Nguyên tố X có Z=19. C. năng lượng ion hóa giảm dần C. O. nhóm VIIIA. nhóm IIA. B. D. O C. A. Trong cùng chu kỳ. K+. N. nhóm IIA C. X có 1 e độc thân lớp ngoài cùng B. Đồng vị là hiện tượng : A. N. F. Các nguyên tử có cùng số hiệu Z. nhóm VIB. P. O D. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. N. Ne B. Nhóm VIA D. Chọn câu sai : A. Nhóm IVA B. Câu 26. B. năng lượng ion hóa giảm dần. chu kì 4. độ âm điện tăng dần. X có tính khử. N. bán kính nguyên tử giảm dần. Trong cùng chu kỳ. C. Trong cùng phân nhóm. theo chiều điện tích tăng dần.

K B. [Ar] 3d34s2 D. Hai kim loại đó là: A. Al và Fe D. (ĐH. Ca và Sr D. nơtron . Tổng số hạt của một nguyên tử kim loại X là 155. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 42. Na C. nơtron. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. trong đó số hạt n bằng p. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.C. Tổng số p. C. Mg Câu 3. B. C. nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Zn C. [Ar] 3d54s1 B. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 60. K C. X có 2 electron lớp ngoài cùng C. Mg và Ca B. 7 và 8 Câu 5. D. (ĐH-CĐ Khối A-2008) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 . X tạo với H hợp chất có công thức XH2. kim loại. Cấu hình e của nguyên tử M : A. Số khối X là 108 D. tạo oxit cao nhất có công thức XO Câu 28. B. 18. Bài tập Dạng 1: Xác định số hiệu nguyên tử .e. Nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Ca và Fe B. 15. X là kim loại. [Ar] 3d64s1 Câu 8. Ca D. có tính khử mạnh D. electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32 . X là: A. cộng hoá trị. Cu B. Mg Câu 6. 17. Giá trị p có thể có là: A. cho nhận.n của nguyên tử nguyên tố X là 60. Câu 7. 9 và 10 C. X và Y lần lượt là A. [Ar] 3d64s2 C. X không là nguyên tố khí hiếm. (khối B 2010) một ion M3+ có tổng số hạt p. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. X có 5 lớp electron. Cu B. electron là 52 và có số khối là 35. e là 79. Tổng số hạt proton. Điên tích hạt nhân của X là 47+ B. Ne D. Nguyên tố X là : A. Câu 2. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. 23. Kết luận nào sau đây không đúng : A. 8 và 9 B.CĐ khối B 2008) Tổng số hạt trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142. Ca và Mg C. D. Na Câu 4. Na và Ca . cấu hình e và số hạt trong nguyên tử Câu 1. ion. n. Ca D. 9 và 11 D. Be và Mg C. B. X có thể là: A. Na và Al Câu 9. (Đề thi thử Đại Học chuyên Vĩnh Phúc). Nguyên tố X có tổng số hạt là 34.

Mg và Cl C. B. D. Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. trong nguyên tử X số hạt proton bằng số hạt nơtron . trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử .5. 9.54.Tổng số các hạt mang điện trong M lớn hơn tổng số hạt mang điện trong X là 6 . MgO. B.5. 27%. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35. Al và Cl B. Nguyên tố Cl trong tự nhiên là một hỗn hợp gồm hai đồng vị 35Cl(75%) và 37Cl (25%) . 9. Khối lượng nguyên tử trung bình của nó là 35.95% C. Số khối nguyên tử X lớn hơn M là 8. M và X là: A.e là 196.67% Dạng 3 :Dựa vào hóa trị của nguyên tố với hiđro và oxi D. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClO là : 4 A. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. 73%. NaF.Phần trăm về KL của 37Cl trong muối kaliclorat KClO3 là : A. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị 63Cu và 65Cu .21% Câu5.Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O là giá trị nào dưới đây ? A. D. Công thức XY là A.24% B. K và S Câu 12. số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt .Trong nguyên tử M. Li và S D. LiF.7. C. Dạng 2: bài tập về đồng vị Câu 1. 65% và 35% Câu 3. số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20.nhiều hơn ion M3+ là 16. Tổng số 3 loại hạt trong ion X. Y là phi kim). 54%. Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2.30% . 75% và 25% C.29% D. AlN. 8. C. Phần trăm mỗi nguyên tử đồng vị của Clo trong tự nhiên là : A. Trong tự nhiên. Cho hợp chất MX3.204% B.7. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại. 2. Tổng số hạt n. M và X là A.Câu 10. Na và S C. Nguyên tố hóa học Clo có hai nguyên tử đồng vị trong tự nhiên Cl (35) và Cl (37). nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63 29 Cu và 65 29 Cu . 7.55% C.. Coi khối lượng mỗi nguyên tử đồng vị bằng khối lượng của nó.47% D. 70% C. 70% và 30% D. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là A. 64.20% Câu 4. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị 35Cl và 37Cl.404% B.Tổng số 3 loại hạt trong A là 164 . K và Cl Câu 11. Na và Cl D. Câu 2. Nguyên tử khối trung 65 29 bình của đồng là 63.p. 9. K và O B. 50. Biết trong mọi hợp chất. 80% và 20% B.

S. Tổng số hạt p. 60. nhóm IA B. D. Chu kỳ 4. Câu 2.12% khối lượng. Tổng số proton trong hai hạt nhân A và B là 23. C. Nguyên tố R là: A. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng HTTH trong hợp chất của R với H (không có thêm nguyên tố khác) có 5. N. As C. Trong ion R có tổng số hạt n. R là : . Ion M kết thúc cấu hình là 3d . Chu kỳ 4. Câu 3. trong đó số hạt mang điện gấp 56/35 lần số hạt không mang điện.66% về khối lượng.74% về khối lượng .95% D. N B. Ge Câu 2. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. R chiếm 40% về khối lượng. nhóm IB D. Phần trăm khối lượng của 35Cl trong HClO3 là : A. 31. Chu kỳ 4.p.50% 2+ Câu 3. 10. Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. N và S B. D. Chu kỳ 4. Vị trí R trong bảng hệ thống tuần hoàn : A. Nguyên tử khối trung bình của Cl là 35. Mg B. 31. X chiếm 94. P và N C. Ca Câu 6. nhóm VIIIA 2+ 9 Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2np4. Chu kỳ 4.e của một nguyên tử X là 40. Trong oxit cao nhất của nó R chiếm 43. S B. Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị là 35Cl và 37 Cl. N và O D. P và O Câu 7.07% về khối lượng. nhóm IA B. Chu kỳ 4. C. Se D. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro. nguyên tố này tạo với hiđro một chất khí trong đó hidro chiếm 2.R là : A. P D. A.882% hiđro về khối lượng .Câu 1. Al D. Chu kỳ 4. trong oxit cao nhất của nó với oxi. Na C.51% C. B là : A.12%. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là A.07% B. P. Cl C.R là nguyên tố nào dưới đây ? A. 50%.n.5. nhóm VIIIB C. R là : A. B. B.. 40%. Br BÀI TẬP : Câu 1. As. N Câu 4. B thuộc nhóm V. F B.00%. O C. nhóm VIIIA Câu 5. nhóm IB D. R có % khối lượng của nó trong hợp chất với H là 94.e là 91.27%. Chu kỳ 4. I D. nhóm VIIIB C. Nguyên tố R tạo hợp chất khí với H có công thức là RH3. X là nguyên tố nào sau đây : A. 10. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn : A. 27. A và B thuộc phân nhóm chính trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Cl D. Trong oxit thứ hai. nhóm VIIIA Câu 17. nhưng năng lượng ion hóa tăng dần. Tổng số hạt trong hai nguyên tử A và B là 70. K. Trong hợp chất với hydro. Na và O Câu 9. tính phi kim cũng tăng dần C. D(Z=17). Biết : a − b = 6 . độ âm điện tăng dần. 12 C. Vị trí R trong bảng HTTH: A. N C. O có 3 đồng vị O. P C. A và B là : A. K . R chiếm 58. R chiếm 98. kim loại Câu 16. cộng hóa trị C. Bán kính các nguyên tố theo thứ tự tăng dần : A. R là : . 6 B. 24 Câu 11. A và B là : A. Trong bảng hệ thống tuần hoàn. Cl Câu 13. A. biết trong hợp chất với H nó chiếm 97.26% về khối lượng. Số hạt mang điện của A nhiều hơn B là 2. S D. Ion R3+ kết thúc cấu hình là 3d5. Chu kỳ 4. nhóm VIIIB C. Đồng vị là những nguyên tử có số e bằng nhau. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử A và B là 32. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Mg và Al B. N Câu 12. nhóm IB D. Một nguyên tố R tạo với oxi hai oxit. Al và Na C. trong oxit cao nhất của nó với oxi.Số oxi hóa của R trong hợp chất cao nhất với oxi là a. D. R là : A. Câu 15. S D. B<C<A<D D. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : ns2np5.A. N B. Chu kỳ 4. Chọn nhận định không đúng: A. độ âm điện giảm dần. ion B. O chiếm 60% khối lượng. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. O. K có 3 đồng vị K. A và B là 2 nguyên tố thuộc phân nhóm chính và ở hai chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn.77% về khối lượng. phối trí D. R là nguyên tố nào sau đây. 18O. Chu kỳ 4. B<D<A<C C. P B. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. K và Mg Câu 14. Y (Z=17) loại liên kết hình thành giữa X và Y là : A. Trong cùng phân nhóm chính. O chiếm 50% khối lượng. P C. S Câu 8. Mg và Na D. B<A<D<C 39 40 41 16 17 Câu 10. nhóm IA B.82% về khối lượng. có 7 chu kỳ gồm : 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn. Nguyên tố X (Z=15). số phân tử K2O có thể tạo thành là : A. nhưng khác số khối. Trong cùng chu kỳ. Chu kỳ 4. 18 D. B. B(Z=9). Fe B. Mg và Al C. Trong oxit thứ nhất. C>A>D>B B. K và Al C. năng lượng ion hóa tăng dần. tính phi kim giảm dần. Ca và Mg D. trong hợp chất với H là b. Cho : A (Z= 12). C(Z=20).

X chiếm 94. Cl2 Câu 21. Phần trăm đồng vị Cu trong Cu(NO3)3 là giá trị nào sau đây.36 Câu 20. B>C>D>A C. 60% Câu 24. D(Z=16) theo thứ tự giảm dần : A. C2H4 B. Vậy A và B là nguyên tố nào sau đây. Al Câu 23. 9. Cho (Ni(Z=28).6 . CO2. Ca(Z=20) A.3 D. Nguyên tố R trong bảng HTTH không tạo hợp chất với H. B>D>C>A B.94% về khối lượng. Br2.15 B. C. Tổng số proton của A và B là 36. K và Al C. 3. 50% B. 40% D. A>C>B>D 65 Câu 19. CO2. 30% C.3 D. Cl2. Ca D. Ca và S D. Biết trong tự nhiên Cu có hai đồng vị 65Cu (27%) và 63Cu (73%). B. 4. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất của nó với Oxi là: A. C(Z=12).29 C. Br2. 9.34 D. (Khối B 2010) Các chất mà phân tử không phân cực là : A. A và B là nguyên tố thuộc phân nhóm chính trong bảng hệ thống tuần hoàn.A. S(Z=16). Trong oxit cao nhất của nó với oxi. R chiếm 52. D. liên kết cộng hóa trị phân cực. F Câu 18. Độ âm điện của các chất : A(Z=20). 3. Câu 25. B có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4. Mg C.3 B. Trong hợp chất khí của X với H. O(Z=8). Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử benzen lần lượt là: A. (Khối A 2009) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng ns 2np4. Na B. NH3. A. O và K Câu 22. liên kết cho nhận. Br B. H2O.12% về khối lượng. liên kết ion. Cl C. B(Z=17). Liên kết trong phân tử H2O là: A. B> A>C>D D. CH4 D. HBr. Ni và O B. liên kết cộng hóa trị không cực. 9. R là : A. I D. 6. K(Z=9). C2H2 C. 9.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->