CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC

A. Lý Thuyết
Câu 1. Cho biết nguyên tố X có Z=28. Nhận định đúng về X : A. X thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIIA B. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIIA C. X thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIIB D. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIIB Câu 2. (ĐH-CĐ) Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và kim loại. C. phi kim và kim loại. D. kim loại và khí hiếm. Câu 3. (ĐH-CĐ)Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì. A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. Câu 4. (ĐH-CĐ) Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). Câu 5. (ĐH-CĐ khối A 2007) Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự. A. R < M < X < Y. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. M < X < Y < R. Câu 6. (ĐH-CĐ khối A 2008) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là A. F, Li, O, Na. B. F, Na, O, Li. C. Li, Na, O, F. D. F, O, Li, Na. Câu7. (ĐH-CĐ Khối B 2009) cho các nguyên tố: K(Z=19), N(Z=7), Si(Z=14), Mg(Z=12). Dãy gồm các nguyên tố sắp theo chiều giảm dần bán kính: A. Mg, K, Si, N B. K, Mg, Si, N C. K,Mg, N, Si D. N, Si, Mg,

HCl. C. Na+(Z=11). K. NH3. N. H2S. Ca2+(Z=20). C. K. Ca2+(Z=20). cộng hoá trị. B.9 C. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết. Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố X thuộc: A. B. F-(Z=9). Mg2+(Z=12). C. ion. Na+(Z=11). F. H2. O. NH4Cl. HF. N. Câu 15. Câu 9. A. D.12 D.B. B. Al3+(Z=13) Câu 17. O2-(Z=8).và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: A. Chu kì 4. C. 18 B. Ne. H2O. Ar. Oxi có 3 nguyên tử đồng vị : O1. Si. P. C. Chu kì 4. Na+. O2-(Z=8). N. F-(Z=9). N. nhóm IIA C. C. HCl. N (Z = 7). H3. K. Câu 14. O. P. B. Y. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số khối. H2O. Mg. D. A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số electron nhưng có số notron khác nhau D. Câu 12. B. Si (Z = 14). C. Mg. Có thể có tối đa bao nhiêu phân tử nước khác nhau : A. 6 12 14 16 17 18 Câu 18. (ĐH-CĐ) Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. B. nhóm VIB D. Ca2+(Z=20) B. F-. Chu kì 4. Al3+(Z=13) D. D. D. Cl2. O2-(Z=8). D. Li+. 6 B. Ar. HF. 12 C. (ĐH-CĐ) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A. F. Câu 10. F-. Na+(Z=11). Chọn đáp án đúng : A. Na+. B. O2. Cl-. O thì số phân tử CO2 có thể tạo ra là : A. nhóm VIIIA B. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p64s1. O2. Cl-. N. Chu kì 4. Mg. Hidro có 3 nguyên tử đồng vị là : H1. O. Ne. 2 2 6 2 Câu 13. Câu 11. D. nhóm VIIIB. Si.C đều đúng. Câu 16. (ĐH-CĐ) Cho các nguyên tố: K (Z = 19). Na+(Z=11). Mg. Si. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng có số notron khác nhau. (ĐH-CĐ Khối A 2009) cấu hình electron của ion X2+ là: 1s22s22p63s23p63d6. Cho các ion sau : F-(Z=9). H2O. Mg (Z = 12). O2-(Z=8). K. kim loại. Với 2 đồng vị C và C và 3 đồng vị O. Ca2+(Z=20). cho nhận.Dãy ion nào sau đây đẳng điện tử : A. N. Al3+ (Z=13). H2S. O.O3. O2-(Z=8). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. 9 D.Câu8. nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. O3. Mg2+(Z=12) C. F. Si. O. P. F. K+. Na+(Z=11). N. NH3. (ĐH-CĐ) Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. Dãy gồm các ion X+. N. H2O.18 . P.

Nhóm IVA B. nhóm IA . Cấu hình điện tử của ion Fe2+ (Z=26) là : A. Cấu hình electron của X2+ là: 1s22s22p63s23p64s2 Câu 27. Ar C. Nguyên tố X có Z=19. F-. Đồng vị là hiện tượng : A. Nhóm nguyên tố nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5: A. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. N. Na+. Câu 20. P. độ âm điện tăng dần. Trong cùng chu kỳ. chu kì 4. Cl-. O. Na+. tính phi kim giảm dần.Câu 19. Trong cùng phân nhóm. Nhóm VIA D. (ĐH-CĐ Khối B 2008). nhưng số khối khác nhau. X có không có electron độc thân lớp ngoài cùng. Cl-. chu kì 4. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về ion X2+ có Z=20 A. P. Nhận định nào sau đây sai : A. năng lượng ion hóa giảm dần C. D. Câu 26. Nhóm VIIA + Câu 21. P. Các nguyên tử của cùng nguyên tố nhưng có số khối khác nhau B. F-. A. B. X có 1 e độc thân lớp ngoài cùng B. P. Trong cùng chu kỳ. nhóm IIA C. Ne D. Ar Câu 22. N. X có tính khử. nhóm IIA. nhóm VIB. D. 1s22s22p63s23p63d6 C. D. chu kì 3. C. F B. F Câu 23. Các nguyên tử có cùng số proton nhưng có số khối khác nhau. Câu 24. chu kì 4. Nhóm VA C. nhóm VIIIB. C. O D. Trong cùng phân nhóm. theo chiều điện tích tăng dần. theo chiều điện tích tăng dần. D. X thuộc chu kỳ 4. X thuộc chu kỳ 4. (ĐH-CĐ Khối A 2007). Dãy gồm các ion X và Y và nguyên tử Z đều có cấu hình 1s22s22p6 là : A. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Ne B. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Tính phi kim tăng dần từ trái qua phải : A. năng lượng ion hóa giảm dần. B. N. nhóm VIIIA. độ âm điện giảm dần. K+. O C. tính kim loại giảm tính phi kim tăng. 1s22s22p63s23p64s2 B. O. 1s22s22p63s23p84s2 D. nguyên tố X thuộc. Li+. Chọn câu sai : A. tính kim loại tăng dần. B. Tất cả đều đúng. 1s22s22p63s23p63d54s1 Câu 25. F. N. F. Các nguyên tử có cùng số hiệu Z. năng lượng ion hóa giảm dần. bán kính nguyên tử giảm dần.

có tính khử mạnh D. Cu B. Số khối X là 108 D. [Ar] 3d54s1 B. C. nơtron. Cấu hình e của nguyên tử M : A. (khối B 2010) một ion M3+ có tổng số hạt p. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. Ne D. Kết luận nào sau đây không đúng : A. Mg Câu 6. 8 và 9 B.n của nguyên tử nguyên tố X là 60. Nguyên tố X có tổng số hạt là 28. X là: A. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton. Na và Ca . [Ar] 3d64s1 Câu 8. X có 2 electron lớp ngoài cùng C. e là 79. (Đề thi thử Đại Học chuyên Vĩnh Phúc). electron là 52 và có số khối là 35. Câu 7. Ca và Mg C. Al và Fe D. Na C. cho nhận. B. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 42. ion. [Ar] 3d64s2 C. Ca D. Na Câu 4. trong đó số hạt n bằng p. Điên tích hạt nhân của X là 47+ B. n. X có 5 lớp electron. Ca và Fe B. Na và Al Câu 9. nơtron . Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. D. C. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Mg và Ca B. 9 và 10 C. Ca D. tạo oxit cao nhất có công thức XO Câu 28. Hai kim loại đó là: A. K B. Nguyên tố X có tổng số hạt là 34. Ca và Sr D. (ĐH. cấu hình e và số hạt trong nguyên tử Câu 1. D. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 60. Be và Mg C. Zn C.C. B. Bài tập Dạng 1: Xác định số hiệu nguyên tử . electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32 . K C. X là kim loại. [Ar] 3d34s2 D. Nguyên tố X là : A. nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Giá trị p có thể có là: A. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. 17. 18. 9 và 11 D. X tạo với H hợp chất có công thức XH2. Cu B. 23. Mg Câu 3. Tổng số p.CĐ khối B 2008) Tổng số hạt trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142. X có thể là: A. X không là nguyên tố khí hiếm. 7 và 8 Câu 5. X và Y lần lượt là A. Tổng số hạt proton. 15. (ĐH-CĐ Khối A-2008) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 . B. Câu 2. cộng hoá trị. kim loại. Tổng số hạt của một nguyên tử kim loại X là 155. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.e. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16.

54%.67% Dạng 3 :Dựa vào hóa trị của nguyên tố với hiđro và oxi D. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClO là : 4 A.Tổng số các hạt mang điện trong M lớn hơn tổng số hạt mang điện trong X là 6 . 75% và 25% C.Trong nguyên tử M. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị 63Cu và 65Cu . 9.Câu 10. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị 35Cl và 37Cl. LiF. AlN. 80% và 20% B.47% D. Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. 50. Câu 2. K và S Câu 12. M và X là A. 9. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35. 73%. Trong tự nhiên. Nguyên tố Cl trong tự nhiên là một hỗn hợp gồm hai đồng vị 35Cl(75%) và 37Cl (25%) . Mg và Cl C. 2. Biết trong mọi hợp chất. Nguyên tố hóa học Clo có hai nguyên tử đồng vị trong tự nhiên Cl (35) và Cl (37). Cho hợp chất MX3.7.54. Phần trăm mỗi nguyên tử đồng vị của Clo trong tự nhiên là : A.20% Câu 4. trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử .7. 65% và 35% Câu 3. Y là phi kim).5. 70% C. C. 70% và 30% D. B.21% Câu5.29% D. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là A.Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O là giá trị nào dưới đây ? A. D. 7. C. số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt .55% C. Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại. Li và S D.Tổng số 3 loại hạt trong A là 164 .p.404% B. 8. B. Na và S C. Công thức XY là A. Nguyên tử khối trung 65 29 bình của đồng là 63. MgO.95% C.24% B. Al và Cl B. Dạng 2: bài tập về đồng vị Câu 1.nhiều hơn ion M3+ là 16. 9. Coi khối lượng mỗi nguyên tử đồng vị bằng khối lượng của nó. Tổng số 3 loại hạt trong ion X.30% . Khối lượng nguyên tử trung bình của nó là 35. 64. K và O B. K và Cl Câu 11. Tổng số hạt n.204% B. trong nguyên tử X số hạt proton bằng số hạt nơtron . 27%.e là 196.. M và X là: A. số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63 29 Cu và 65 29 Cu . D. Na và Cl D. Số khối nguyên tử X lớn hơn M là 8. NaF.Phần trăm về KL của 37Cl trong muối kaliclorat KClO3 là : A.5.

. 27.07% B. Chu kỳ 4. Chu kỳ 4.66% về khối lượng. Trong oxit cao nhất của nó R chiếm 43. 31. 10. R là : A. P và O Câu 7. I D. Chu kỳ 4. N. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3. nhóm VIIIA Câu 5.12% khối lượng. 10. O C. nhóm IB D. N và S B. 31. Phần trăm khối lượng của 35Cl trong HClO3 là : A.R là : A. 50%. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là A.Câu 1. R chiếm 40% về khối lượng. Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị là 35Cl và 37 Cl. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. B là : A.95% D. X chiếm 94. Br BÀI TẬP : Câu 1. Na C. S B. Nguyên tố R tạo hợp chất khí với H có công thức là RH3. Câu 2.00%. nhóm IA B. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74. Trong ion R có tổng số hạt n. Chu kỳ 4. nhóm VIIIA 2+ 9 Câu 4. Vị trí R trong bảng hệ thống tuần hoàn : A. N B.50% 2+ Câu 3. nhóm IA B.07% về khối lượng. Ion M kết thúc cấu hình là 3d . Nguyên tử khối trung bình của Cl là 35. nhóm VIIIB C. Tổng số hạt p. Ca Câu 6.n. As C. trong đó số hạt mang điện gấp 56/35 lần số hạt không mang điện. C. Al D. X là nguyên tố nào sau đây : A.e của một nguyên tử X là 40. 40%. R là : . nguyên tố này tạo với hiđro một chất khí trong đó hidro chiếm 2. B thuộc nhóm V. P và N C. 60. Chu kỳ 4. S. Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. B. D. Nguyên tố R là: A. B.12%. As. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng HTTH trong hợp chất của R với H (không có thêm nguyên tố khác) có 5.27%.51% C. Ge Câu 2. N Câu 4.p. D. Tổng số proton trong hai hạt nhân A và B là 23. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2np4.74% về khối lượng . Mg B. P. Chu kỳ 4. Se D. P D. Cl C. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn : A. F B. R có % khối lượng của nó trong hợp chất với H là 94. N và O D. nhóm IB D. nhóm VIIIB C.e là 91. C. Chu kỳ 4.882% hiđro về khối lượng . Chu kỳ 4. Câu 3. trong oxit cao nhất của nó với oxi.5. A. A và B thuộc phân nhóm chính trong bảng hệ thống tuần hoàn.R là nguyên tố nào dưới đây ? A.

Vị trí R trong bảng HTTH: A. Trong cùng phân nhóm chính. có 7 chu kỳ gồm : 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Ca và Mg D. số phân tử K2O có thể tạo thành là : A. B<C<A<D D. Al và Na C. R chiếm 98. Y (Z=17) loại liên kết hình thành giữa X và Y là : A. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. biết trong hợp chất với H nó chiếm 97. 24 Câu 11. R là nguyên tố nào sau đây. B. Chọn nhận định không đúng: A. Ion R3+ kết thúc cấu hình là 3d5. S Câu 8. Cl Câu 13. D(Z=17). K . Chu kỳ 4. N C. nhưng năng lượng ion hóa tăng dần. R là : A. tính phi kim giảm dần. Mg và Al B. nhóm IB D. ion B. P C. Nguyên tố X (Z=15). nhóm VIIIB C. K. Trong oxit thứ hai. P C. Chu kỳ 4. Câu 15. nhưng khác số khối. Chu kỳ 4. trong oxit cao nhất của nó với oxi. trong hợp chất với H là b. 12 C. A và B là : A. 18O. N B. 18 D.A. B<A<D<C 39 40 41 16 17 Câu 10. N Câu 12. Chu kỳ 4. B(Z=9). Số hạt mang điện của A nhiều hơn B là 2. R chiếm 58. năng lượng ion hóa tăng dần.77% về khối lượng. nhóm VIIIA Câu 17. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : ns2np5. P B.26% về khối lượng. S D. A. Đồng vị là những nguyên tử có số e bằng nhau. S D. K có 3 đồng vị K. Mg và Al C. D.Số oxi hóa của R trong hợp chất cao nhất với oxi là a. phối trí D. K và Al C.82% về khối lượng. K và Mg Câu 14. 6 B. C>A>D>B B. O có 3 đồng vị O. tính phi kim cũng tăng dần C. O chiếm 60% khối lượng. Cho : A (Z= 12). Trong hợp chất với hydro. O. A và B là : A. Một nguyên tố R tạo với oxi hai oxit. độ âm điện tăng dần. O chiếm 50% khối lượng. Bán kính các nguyên tố theo thứ tự tăng dần : A. R là : . A và B là 2 nguyên tố thuộc phân nhóm chính và ở hai chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn. Trong oxit thứ nhất. nhóm IA B. Biết : a − b = 6 . Mg và Na D. Na và O Câu 9. cộng hóa trị C. Trong bảng hệ thống tuần hoàn. C(Z=20). Tổng số hạt trong hai nguyên tử A và B là 70. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Cl D. Trong cùng chu kỳ. B<D<A<C C. độ âm điện giảm dần. kim loại Câu 16. Fe B. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử A và B là 32.

B(Z=17). A. Ni và O B. CO2. H2O. Liên kết trong phân tử H2O là: A. Biết trong tự nhiên Cu có hai đồng vị 65Cu (27%) và 63Cu (73%). D. R là : A. 60% Câu 24. K và Al C.36 Câu 20. Ca và S D. O và K Câu 22. Cl2 Câu 21. B>C>D>A C. C(Z=12). (Khối A 2009) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng ns 2np4. K(Z=9). Cl2. B có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4. S(Z=16). NH3.15 B. Mg C. Trong oxit cao nhất của nó với oxi. Br2. Ca D. 6. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất của nó với Oxi là: A. B> A>C>D D. F Câu 18. Br B. Al Câu 23. D(Z=16) theo thứ tự giảm dần : A. CH4 D. Tổng số proton của A và B là 36. X chiếm 94. liên kết cộng hóa trị phân cực. O(Z=8). Độ âm điện của các chất : A(Z=20). I D. liên kết cộng hóa trị không cực.3 B. Cho (Ni(Z=28).94% về khối lượng. B. HBr. 9. 4. C2H4 B. Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử benzen lần lượt là: A. A>C>B>D 65 Câu 19. 3. CO2. R chiếm 52. Na B. 40% D. 50% B. Br2.3 D.3 D. C2H2 C. Ca(Z=20) A. Trong hợp chất khí của X với H. 9. 9.A.34 D. Cl C. liên kết cho nhận. B>D>C>A B. 9. 3. Nguyên tố R trong bảng HTTH không tạo hợp chất với H. A và B là nguyên tố thuộc phân nhóm chính trong bảng hệ thống tuần hoàn.29 C.6 . liên kết ion. Vậy A và B là nguyên tố nào sau đây. 30% C. C. Phần trăm đồng vị Cu trong Cu(NO3)3 là giá trị nào sau đây. Câu 25. (Khối B 2010) Các chất mà phân tử không phân cực là : A.12% về khối lượng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful