P. 1
Mau Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

Mau Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

|Views: 203|Likes:
Được xuất bản bởiLê Hoàng Sơn

More info:

Published by: Lê Hoàng Sơn on Oct 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn trường THPT Hồng Bàng
Chi Đoàn 12A2
CỘNG HOÀ XÃ HỘ CH! NGH"A #$T NAM
Đ%& '() * T+ ,o * H-nh )h.&/
   
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NĂM HỌC 2011-2012
H01 n23 ngà3 14 th5ng 16 n71 26118 Chi Đoàn 12A2 ti9n hành :-i h%i &hi :oàn
nhi;1 <= 2611*2612
I. Thành phần tham d !"m #$%
1/ Gi5o >i?n &h@ nhi;1 'A) 12A2B &0 C? ThD Ti;)
2/ T() thE hF& Ginh 'A) 12A2
II.Th&' !'an (à )*a )'+m%
1.Thời gianB BHt :IJ tK //////////giờ//////)h.t ngà3 th5ng 6L n71 266M
N9t th.& >ào '.& /////giờ//////)h.t &Ong ngà3/
2.Địa điểmB PhPng 2 *trường THPT Hồng Bàng
III. N,' d-n! #h.nh%
1. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
* Đoàn &h@ tD&h Q5o &5o tRng <9t ho-t :%ng :IJ n71 hF& 2611*2612 >à th0ng
SJ2 ,+ thTo )hưUng hưAng n71 hF& 2611* 2612
2. Đại hội tiế thu ! "iến ch# $ạo của%
* Đoàn trường THPT Hồng Bàng >à gi5o >i?n &h@ nhi;1 'A)/
* V2WV2 hF& Ginh
&. Đại hội đ' ()u *+, chi đoàn m-i g.m c/%
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0. Đại hội nh1t tr2 ()u c3c đ.ng ch2 đi $ư4 đa4i hô4i Đoa5n trươ5ng
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6.Thư "2 thông qua nghị qu7ết đại hội.
ThXng nhYt :ư2 QTn ,+ thTo )hưUng hưAng >ào 'à1 )hưUng hưAng ho-t :%ng
n71 hF& 2611*2612/
TM. Đ/àn #h0 t*#h TM. Đ/àn th1 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->