Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Đoàn trường THPT Hồng Bàng
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Chi Đoàn 12A2
 
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NĂM HỌC 2011-2012
Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2011, Chi Đoàn 12A2 tiến hành đại hội chi đoàn
nhiệm kì 2011-2012
I.
Thành phần tham dự gồm có:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2: cô Lê Thị Tiệp
2. Tập thể học sinh lớp 12A2
II.Thời gian và địa điểm:
1.Thời gian: Bắt đầu từ ..........giờ......phút ngày tháng 09 năm 2008
Kết thúc vào lúc .....giờ......phút cùng ngày.
2.Địa điểm: Phòng 2 -trường THPT Hồng Bàng
III. Nội dung chính:
1. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động đầu năm học 2011-2012 và thông
qua dự thảo phương hướng năm học 2011- 2012
2. Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ dạo của:
- Đoàn trường THPT Hồng Bàng và giáo viên chủ nhiệm lớp.
- 42/42 học sinh
3. Đại hội đã bầu BCH chi đoàn mới gồm có:
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
4. Đại hội nhất trí bầu các đồng chí đi dự đại hội Đoàn trường
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................
6.Thư kí thông qua nghị quyết đại hội.
Thống nhất đưa bản dự thảo phương hướng vào làm phương hướng hoạt động
năm học 2011-2012.
TM. Đoàn chủ tịch
TM. Đoàn thư kí