C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 1

TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh


MJC LJC


Trang
I. DAT VAN DE................................................................................. 2
1. Muc dich yêu câu................... 2
2. Thuc trang cua vân dê. ............... 2
3. Pham vi cua dê tai.................. 2
II. GIAI QUYET VAN DE ................. 2
1. Co so li luân........................ 2
2. Phuong phap................... 3
3. Bô tuc vê toan hoc................. 3
3.1. Phep công hai vec to............. 3
3.2. Dinh ly ham sô cosin............... 4
3.3. Dinh ly ham sô sin............. 4
3.4. Hê thuc luong trong tam giac vuông....... 4
3.5. Công thuc hinh chiêu............ 4
III. MOT SO BAI TOAN AP DUNG............... 5
1. Môt sô bai toan vân dung diêu kiên cân báng luc....... 5
2. Môt sô bai toan vân dung quy tác mô men luc........ 8
IV. KET LUAN.......................11


C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 2
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh


PHUONG PHÁP GIAI BÀI TOÁN
CAN BANG CUA VAT RAN CHJU TÁC DJNG CUA CÁC LJC
KHÔNG SONG SONG

I. DAT VÁN DE
1.Mµc dích yêu câu.
Trong doi sông háng ngay cùng nhu trong kÿ thuât, ta thuong gáp nhung vât
ránnhung vât co kich thuoc dang kê. Viêc nghiên cuu vê trang thai cân báng cua vât
rán co y nghia rât quan trong, giup hoc sinh nhin nhân môt cach khoa hoc vê kêt câu
tinh hoc thuong gáp tu do hiêu duoc sâu sác hon vê trang thai cân báng, va biêt cach
lam táng muc vung vang cho cac kêt câu do.
Trang bi cho cac em phuong phap va nhung kiên thuc cân thiêt dê vân dung
vao viêc giai môt sô bai tâp phân tinh hoc vât rán trong chuong trinh THPT.
2.Thµc trçng cua vân dê.
Tinh hoc la môt phân kho trong chuong trinh vât ly lop 10, viêc giai bai tâp tinh
hoc gáp môt sô kho khán cho nhiêu hoc sinh vi phân lon cac em hoc sinh không nám
duoc phuong phap giai. Vi vây thông qua dê tai nay, chung tôi muôn cung câp cho hoc
sinh nhung phuong phap, nhung kiên thuc co ban va cac bai toan cu thê trong thuc tê
giup cac em hoc sinh tiêp cân dê dang hon khi hoc phân nay.
3.Phçm vi cua dê tài
Voi tinh thân giup hoc sinh nám bát tôt hon viêc hoc phân tinh hoc cua vât ly 10
nên trong dê tai nay, chung tôi tâp trung dua ra môt sô bai tâp thuôc vê chuong trinh
vât ly 10 ban co ban nâng cao va gioi thiêu môt sô phuong phap giai phu hop voi trinh
dô hoc sinh THPT.
II. GIAI QUYET VÁN DE
1. Co so lí luçn
1.1 Khi vât rán không chuyên dông tinh tiên, không co chuyên dông quay.
Theo dinh luât II Niuton , 2
6
6
% , o trang thai cân báng 0
6
6
, nên 0
6 6
%
Truong hop vât chiu tac dung cua hai luc cân báng:
2 1 2 1
0
6 6 6 6 6
(1.1)
tuc la
2 1
,
6 6
co cung gia, cung dô lon va nguoc chiêu nhau.
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 3
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh


1

6

2

6


Truong hop vât chiu tac dung cua ba luc cân báng
) ( 0
3 2 1 3 2 1

6 6 6 6 6 6 6
(1.2)
Tuc la: Cac luc
3 2 1
, ,
6 6 6
co gia dông pháng, dông quy.
Hop luc
3 , 2

6
cua
3 2
,
6 :
cân báng voi
1

6
.
1.2. Khi vât rán co truc quay cô dinh (hoác tam thoi) thi diêu kiên cân báng la
tông mômen cua cac luc lam vât quay theo môt chiêu phai báng tông mômen cua cac
luc lam vât quay theo chiêu nguoc lai:
'
% %
2. Phuong pháp.
2.1.Dôi voi vât rán khi không co chuyên dông tinh tiên, không co chuyên dông
quay, diêu kiên cân báng nhu môt chât diêm. Do vây co thê vân dung diêu kiên cân
báng 0
6 6
% dê giai quyêt bai toan theo cac buoc sau:
Buoc 1: Xac dinh duoc vât cân duoc khao sat.
Buoc 2: Phân tich cac luc tac dung lên vât, biêu diên cac luc dông quy trên
hinh vë.
Buoc 3: Viêt diêu kiên cân báng cua vât: 0
6 6
% (2.1)
Buoc 4: Giai phuong trinh (2.1) dê tim cac gia tri dai sô, theo cac cach sau:
¹ Phuong phap chiêu phuong trinh vec to (2.1) lên cac truc toa dô Ox, Oy
(Ox*Oy) dê dua vê phuong trinh dai sô:
0
0
%
%

¹ Di chuyên cac luc trên gia cua chung vê diêm dông quy, tông hop vec
to luc theo quy tác hinh binh hanh va vân dung cac hê thuc luong trong tam giac, dinh
ly pytago, dinh ly sin, cosin...( Xem phân bô tuc vê toan hoc)
Chú ý. Khi 2ũ9 vŏ9 rőn can bœng, chšu 9Ec dung cu, n lŻc. Nśu hop cu, (n-1)
lŻc co giE di qu, diê2 O 9hi lŻc con lʼni cùng phai co giE di qu, diê2 O.

2.2.Khi vât rán co truc quay cô dinh (hoác tam thoi) ta vân dung quy tác mô
men luc dê giai:

'
% % (2.2)
Trong do:
% la tông mômen luc co xu huong lam vât quay theo chiêu kim dông hô.

'
% la tông mômen luc co xu huong lam vât quay nguoc chiêu kim dông hô.

3. Bô túc vê toán hçc
3 , 2

6

3

6

1

6

2

6

C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 4
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
b
6

c
6

,
6

u

b
c
a
Dê giai bai toan tinh hoc thi hoc sinh nhât dinh phai nám duoc nhung kiên thuc
hinh hoc co ban. Cho nên cân cung câp cho cac em nhung kiên thuc tôi thiêu nhu sau:
3.1. !hép cũng hai véc to

Cho hai vec to
b ,
6
6
,
goi c
6
b ,
6
6
(3.1)
la vec to tông cua hai vec to do
thi c
6
duoc xac dinh theo quy tác hinh binh hanh.


¹Nêu b ,
6
6
, cung huong thi: , c , , , , ¹ , b , (3.2)
¹Nêu b ,
6
6
, nguoc huong thi: , c , ,, , , , b ,, (3.3)
¹Nêu b ,
6
6
, vuông goc thi: , c ,
2
, , ,
2
¹ , b ,
2
(3.4)
¹Nêu b ,
6
6
, hop voi nhau môt goc u bât ki thi:
, c ,
2
, , ,
2
¹ , b ,
2
¹ 2, , ,, b ,cos u (3.5)
3.2. lšnh lý hàm sŧ cosin
Trong tam giac A,B,C canh a,b,c ta luôn co:
¹a
2
b
2
¹ c
2
2b.c.cos A (3.6)
¹b
2
a
2
¹ c
2
2a.c.cos B (3.7)
¹c
2
a
2
¹ b
2
2a.b.cos C (3.8)

3.3. lšnh lý hàm sŧ sin
Trong tam giac bên ta co:

c

b

,
sin sin sin
(3.9)

3.4. " thųc luçng trong tam giác vuông
¹

- sin (3.10)
¹

- cos (3.11)
¹

- tan (3.12)
¹

,n - cot (3.13)

3.5. Công thųc hình chiśu
Hinh chiêu cua vec to trên truc O
la
' '
duoc xac dinh theo công thuc:
' '
, ,.coso , ,.sin. (3.14)
A
B C u
.
O
x
A
B
A` B
`
u
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 5
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh


III. MÇT SÓ BÀI TOÁN ÁP DJNG
1. Mçt sô bài toán vçn dµng diêu kiçn cân bàng lµc
Giai

Cac luc dông quy tac dung lên vât m la:
¹Luc cáng dây %
6
.
¹Trong luc !
6

¹Phan luc "
6
cua mát pháng nghiêng.
Diêu kiên cân báng cua m:
!
6
¹"
6
¹%
6
0 (*)
Chiêu (*) lên cac truc
Ox: Psin- T 0 (1)
Oy: Q Pcos- 0 (2)
a. Luc cáng T cua soi dây:(1) T Psin- mgsin30
o
2.10.1/2 10N.
b. Phan luc Q cua mát pháng nghiêng lên vât:
(2) Q P.cosu mgcos30
o
2.10. 2 / 3 10 3 N


hŏn xét:
Nêu dát !
6
¹"
6
thi (*) tro thanh ¹%
6
0 .
Khi do T F va hai vec to ,%
6
cung gia. Trong tam giac
vuông tao boi !
6
, , "
6
, taco :
sin- F/P T/P T Psin-
cos- Q/P Q Pcos-

-
"
6

!

%

y
-
"
6

!
%

O
m
ài tŏp 1.1
Môt vât co khôi luong 2kg duoc giu yên trên mát pháng
nghiêng boi môt soi dây song song voi duong dôc chinh
(hinh 1.1). Biêt u 30
o
, g 9,8m/s
2
va ma sat không dang
kê. Hãy xac dinh:
a. luc cáng cua dây?
b. phan luc cua mát pháng nghiêng lên vât?
-

Hinh 1.1
ài tŏp 1.2. Môt gia treo nhu hinh vë 1.2 gôm:
Thanh nhe AB 1m tua vao tuong o A.
Dây BC 0,6m nám ngang.
Treo vao dâu B môt vât náng khôi luong m 1kg.
Khi thanh cân báng hãy tinh dô lon cua phan luc dan hôi do
tuong tac dung lên thanh AB va suc cáng cua dây BC?
Lây g ÷ 102s
2
.
A
C
B
m
u
Hinh 1.2
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 6
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh


Giai

Cac luc dông quy tac dung lên thanh AB la:
¹Luc cáng dây %
6
.
¹Luc cáng
'
%
6
(
'
%
6
!
6
)cua vât m.
¹Phan luc "
6
cua tuong.
Trong do: sinu CA/AB (
2 2
0,8m)
cosu CB/AB Thay sô ta duoc:
Q 1.10.
8 , 0
1
12,5N.
T 12,5.0,6 7,5N.

*Chú ý: Co thê giai bai toan báng cach ap dung hê thuc luong trong tam giac vuông .
Trong phuong trinh (*), dát !
6
¹"
6
ta co:
0 % hay
-

) , ( "
%

Tu hinh vë ta co: T P.tanu
Q P/sinu.


Giai

Cac luc nay dông quy va thanh AB cân báng nên ta
co: !
6
¹"
6
¹%
6
0 (*)
Chiêu (*) lên cac truc
Ox: Q.cosu T 0 (1)
Oy: Q.sinu P 0 (2)
(2) Q P/sinu
(1) T Q.cosu

A
C

m
u
%
6

"
6

'
%
6
!
6

y

B
"

-
B
O
%

"
C
y


B
"
B

B
!
B
%
B
u
ài tŏp 1.3
Qua câu khôi luong m 2,4kg, ban kinh R 7cm tua vao
tuong tron nhán (hinh 1.3) va duoc giu nám yên nho môt
dây treo gán vao tuong tai A, chiêu dai AC 18cm. Lây g
10m/s
2
. Tinh luc cáng cua dây va luc nen cua qua câu vao
tuong?


-
B
C
O
Hinh 1.3
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 7
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
Cac luc tac dung lên qua câu dông quy tai O gôm:
¹Trong luc !.
¹Phan luc cua tuong "
¹Luc cáng dây %
Diêu kiên cân báng cua qua câu la: ! ¹"¹% 0 (*)
Chiêu (*) lên cac truc toa dô
Ox: Q Tsin- 0 (1)
Oy: Tcos- P 0 (2)

voi sin- OB/OA R/(AC ¹R) 7/(18¹7) 0,28
cos -
2
sin 1 0,96
Luc cáng soi dây la: (2) T P/cos- 2,4.10/0,96 25N
Luc nen cua qua câu lên tuong co dô lon báng phan luc cua tuong lên qua câu:
(1) Q Tsinu 25.0,28 7N.
hŏn xét:
Cùng co thê vân dung hê thuc luong trong tam giac vuông vao bai tâp
nay, ta dê dang co duoc:
Q P.tanu
T Q/sinu


Giai

Cac luc tac dung lên thanh gôm:
¹Trong luc !.
¹Phan luc cua ban lê "
¹Luc cáng dây %
Diêu kiên cân báng cua thanh OA la:
! ¹% ¹" 0 (*)
a. Cac luc ! , % , " co gia dông quy nên gia cua " không vuông goc voi tuong ma di
qua diêm I( giao diêm cua gia cac luc ! , % ).
b. Dô lon luc cáng dây T va phan luc Q.
Dê thây AOAI cân tai I, nên chiêu (*) lên cac truc Ox, Oy ta duoc:
Q.cosu P.cosu 0 (1)
%
"
!
-
2-
"
%

!
-

y
O
G
%
I
"
ài tŏp1.4
Môt thanh dai OA co trong tâm o giua thanh va khôi luong m
1kg. Dâu O cua thanh liên kêt voi tuong báng ban lê, con dâu A
duoc treo vao tuong báng môt soi dây AB. Thanh duoc giu nám
ngang va dây lam voi thanh môt goc u 30
o
(hinh 1.4). Lây g
10m/s
2
. Hãy xac dinh:
a.Gia cua phan luc " cua ban lê tac dung vao thanh AB?
b.Dô lon luc cáng dây va phan luc Q?

-

B
O
Hinh 1.4
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 8
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
T.sinu ¹ Q.sinu P 0 (2)
tu (1) Q T thê vao (2) ta co: 2Tsinu P
T P/2sinu 10N Q.
*Nhŏn F9:
Dôi voi bai tâp nay ta co thê dung dinh ly ham sô cosin giai nhu sau:
Di chuyên cac luc ! , % , " vê diêm dông quy I, nhu hinh vë:
Công thuc (*) co thê viêt thanh 0 ! voi % "
vi tam giac AIO cân nên Q T, ta co:
F
2
Q
2
¹ T
2
2Q.T.cos2u 2T
2
(1cos2u) 2T
2
(2sin
2
u)
T F/2sinu P/2sinu Q

2.Mçt sô bài toán vçn dµng quy tàc mô men lµc


ài tŏp 2.2
Thanh OA co khôi luong không dang kê, co chiêu dai 20cm, quay dê dang quanh truc
nám ngang O. Môt lo xo gán vao diêm giua C. Nguoi ta tac dung vao dâu A cua thanh
môt luc F 20N huong tháng dung xuông duoi.

Giai
Cac luc tac dung lên thanh OA gôm:
¹ Luc
¹ Phan luc dan hôi N cua lo xo.
¹Phan luc " cua truc O tac dung lên AB.
a. Phan luc cua lo xo lên thanh OA

A
-
O

B
N B

Khi thanh o trang thai cân báng, lo xo co huong vuông goc
voi OA, va OA lam voi duong nám ngang môt goc -
30
o
(hinh 2.2).
a.Tim phan luc N cua lo xo lên thanh.
b.Tinh dô cung k cua lo xo, biêt lo xo ngán di 8cm so
voi luc không bi nen.
c.Tinh phan luc cua truc O lên thanh OA.

A
-
O

Hinh 2.2
ài tŏp 2.1
Môt thanh nhe gán vao san tai B. Tac dung lên dâu A luc keo
F 100N theo phuong ngang. Thanh duoc giu cân báng nho
dây AC (hinh 2.1). Biêt u 30
o
. Tinh luc cáng dây AC?
Giai
Cac luc tac dung lên thanh AB gôm:
¹ Luc keo
¹ Luc cáng % dây AC
¹Phan luc cua san " tac dung lên AB.
Xet truc quay tam thoi tai B ( 0
"
), diêu kiên cân báng
cua thanh AB la:

%

· F.AB T.BH voi ÷ 2

%
.
2 200N

A
B
-


A
B
-
"
H

Hinh 2.1
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 9
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
N

· F.OB N.OC voi OB 2OC.cosu
N F.OB/OC 2F.cosu
2.20. 2 / 3 20 3 N

b. Dô cung cua lo xo
Ta co: N k.Al k N/Al 20 3 /(8.10
2
) 433N/m
c. Phan luc Q cua truc O lên thanh OA.
Diêu kiên cân báng luc la: ¹ N ¹" 0
Do cac luc tac dung lên OA co gia dông quy nên, gia cua "
cùng phai di qua I. Dê thây AOAI cân tai I nên Q F 20N.

Giai


a. Dô lon luc F tac dung lên thanh OA
Diêu kiên cân báng cua OA la:

!
(vi
"
0)
.O ÷ !.O vūi O ÷ OG.cos- ÷
2
1
O.coso
÷
O
O
!. ÷ !
2
1
coso ÷
2
1
.400.
2
3
÷ 100 3 N
b. Xac dinh gia va dô lon cua phan luc " cua truc O.
N
"

Cac luc tac dung lên OA gôm:
¹Luc keo
¹Trong luc !
¹Phan luc " cua truc O

"

!
¸
u
"
G


A

-
O

!
×
ài tŏp 2.3
Dê giu thanh náng OA co thê nám nghiêng voi san môt
goc u 30
o
, ta keo dâu A báng soi dây theo phuong vuông
goc voi thanh, con dâu O duoc giu boi ban lê (hinh 2.3).
Biêt thanh OA dông chât, tiêt diên dêu trong luong la P
400N.
a. Tinh dô lon luc keo F .
b. Xac dinh gia va dô lon cua phan luc " cua truc
A
-
O

Hinh 2.3
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 10
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
Do thanh OA không chuyên dông tinh tiên nên ta co
diêu kiên cân báng la: ! ¹ ¹" 0 (*)
Cac luc ! , co gia di qua I, nên " cùng co gia di qua I.
Truot cac luc ! , , " vê diêm dông quy I nhu hinh vë, theo dinh ly ham sô
cosin ta co:
Q
2
F
2
¹ P
2
2F.P.cosu
(100 3 )
2
¹ 400
2
2.100 3 .400. 3 /2 - 265N
Theo dinh ly ham sô sin ta co:

- sin sin
"

vūi y ÷ a2 (o¹×)
- sin sin
"

- 0,327
¸ - 19
o
µ a/2 ¸ u - 90
o
19
o
30
o

µ - 41
o
Vây " co dô lon Q 265N va co gia hop voi thanh OA môt goc µ 41
o
.

*Chú ý: lŧi vūi bai 9ŏp na, 9, co 9hê sŷ dung phuong phEp chiśu phuong 9rinh vFc 9o
() lên cEc 9ruc 9ţ, dũ, 9u nhiên co phųc 9ʼnp hon cEch giai na
Giai
Cac luc tac dung lên banh xe bao gôm:
¹Luc keo
¹Trong luc !
¹Phan luc cua san " tai diêm I
Diêu kiên dê banh xe co thê lán lên bâc thêm la:

_
!
(dôi voi truc quay tam thoi qua I, 0
"
)
.K _ !. vūi K÷ R h,
2 2
) ( h R R ÷ ) 2 ( h R h
_ 2g
h R
h R h

) 2 (
1145N

ài tŏp2.4
Banh xe co ban kinh R 50cm, khôi luong m 50kg
(hinh 2.4). Tim luc keo F nám ngang dát trên truc dê
banh xe co thê vuot qua bâc co dô cao h 30cm. Bo
qua ma sat. Lây g 10m/s
2
.

h

h

O
K
H
Hinh 2.4
C©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song 11
TrÇn Trung TuyÕn THPT Gio
Linh
IV. KET LUANTrên dây la môt sô it bai tâp vê cân báng cua vât rán chiu tac dung cua cac luc không
song song. Viêc giai bai tâp loai nay doi hoi hoc sinh không nhung co kiên thuc vung
vang vê vât ly ma con phai co kiên thuc co ban vê toan hoc. Vi vây truoc hêt phai
cung câp cho hoc sinh nhung kiên thuc tôi thiêu vê toan hoc nhu dã nêu trên.
Cac bai tâp ap dung trong dê tai nay co thê co nhiêu cach dê giai tuy nhiên voi
môi bai tâp, hoc sinh phai phân tich kÿ dê bai dê tu do chon phuong phap giai phu hop
nhât.
Do thoi gian co han nên dê tai nay chua duoc ap dung rông rãi va chác chán
không tranh hêt nhung thiêu sot. Vi vây rât mong duoc su gop y kiên cua quy thây cô
giao va cac ban dông nghiêp dê dê tai duoc hoan thiên hon.
Xin chân thanh cam on!

9..399 ...: %743 8333.4.9.3E . 02 5. 3843843   !.:3.399597:3 .3 % 2. J.E.3 3.3. :9 .  ..E.9 73.35E555..833K33329.9 73 33.3.397K3%!%  %....3-3.4 .3.E.E.35E5 'K.3...:3.02. 9 '93935..83332 ..5.298-955393.:9E./3...8J:3 .2953O9743.3533 ..3.:3 36:.! ! %  '%#&%  $ $  l%'l  .397K3. 29g32....3.35E5 .-94E3.7. . 83335. 33 3 9.:.9 -.3-3 .9733.4. 6 6 6 6 6 6 %04 3:9: 9...3-.9739E.:3 39393 3..N.3//3.9:2985. E3 '.9739E. ....35E5 3339.9 5 .83.H:.4. 3H3 %  %7.9.43:.83%!%  "&%'l .E.-333.3..-9.02..5298Og3.35.796:.97K3 .E.97439:9 9.9.3.997439.936:.-9593 .N...3 3..: 93..: O %7..8332-999..E.973.4...3-3 ..9739743...533  !2.8395../3.9 5.4.K533.3-3 6 6 6 6 6      66 9..8:8.397K3 ...359 O: .392:3. 97 3.O.OJ...9.3 /3 ..298-959:.3973 5.: %7@3%7:3%: 3%!%4 3 ..5393.3.O.9.5.3H3.9.9  3H39743 93 .3  %3... 9739E. 93 ..O 3.-3..

35E5   l. 3 59.K3-K33..3.5....: 3 3 6:.35.3.9.:2 3  % 932203..397439.E..: .3-3 932203.3/:3.E. 2 203.  6 6 ..4 3 83 .F.8..35 .3-3 6 6 6 6 6 6 6       66 6 %. : 3.9.E.2. ...2E.-..3 /3 : 3 .:2 3  9.:5...  ...O 9 .  H3.2.3 6 6 -3 %  6:9-94E3904.E.E97 8 904..397K3  9K2.O:.9..9 -: /3 .E.9.904. 6:.929 9K :3.3-33.973.'9 :3./3...O..96:. 3 4../3.3 .96:.90429.3 /3 6: 9.$. 3843843    6     6 6 %7..9046:9... 3 .97H3E. 3  .94E3.904. "2 9K ... ..  6 : 6 6 6 6     .3 . 9E.397K3.3-3.E.8. "2    . .:3.3.E. 92 9 9. E.E. 3 4.9 2 4 ../$3. :9E.  .OE 6:.3 .3. !3 9J.9 %   .48E9  .3-3. . .   % % *  ..32. ..OE 6:.N.O97..9733..O:. ... %7@3%7:3%: 3%!%4 3 .E.:3 39393 3.96:. :$5. 97 3..32.E.:9E.-..  2 9.E. % %      %743 O  % 932203.9 73 ..E.96:...3.97.  .. 29 . 2 36: 935.O.: !.O 97.483 0253-9.35E5.F..:5-3932203..5.% %  !.$.:3. 9. 97 3... /3 H3 .6:. 3 6: 97H3 K3.9. :9 .397K3 8  .OE 353 36: 6 5. ..N.3 ...94E3..

93.023339. ..8339 3532 .F. 97 3.N. :9 .9.F.. 3.9K.9.9    6 4. .3.-3 43H3.9.F./3.:  !F5.99:3. .3.... 3843843  l-94E393.:3. .E.3... .F..4..5.. O 6 .N. .3339. K3. ..8.

K3-K33 6 .. 66  : .E.5. . .39K .           66 . . .3.  . . . 39046:9. .  66  : .  .  .:29O.39K ...9K 6 6 : . ... 9K .3.:3O.3. : ..

          .-9K9K 66 66 6  6 ..  . . .48. .

3.48 . - .             .  83 83 83       "9 .  9.O   ... .48  .9.483 %7439. .49 .O . .2E.3.  . .   l 3 28 ...-H39.:3   83 . .$397439.48   -  l 3 28 83 %7439.3 . .2E.. . -.:3. .48    . - .2E. .   . - . .

 . .

48.9.:.   . : K3.   .F..K3.   39 ..39. 3904.. 97H397.E.

  83.       %7@3%7:3%: 3%!%4 3 .

3 ..3-3. .3..N.9 . 97 3.N.3/3 :3./3.3 /. 9 5  9 .J3 2 K3 9. 3843843     %$ % !  98-94E3. :9 ... H3 97H3 29 53 3H3 - 29 8 / 843 843 .O .3. . .

 4  2.

 36:9E.29533H3H3.8 . !83- %   " !.8E9 3 E3  E.g3.29533H3  l:3.48-   ... ./3H3.E.97.2 6 6 6 ! " %   - ! : H3...9  E.. " .92 6  .g3/ % 6 6 " % ! %73.2../ K3 - 53. 6 !3..8/ %!83-283 4 . 3 - .. .g3%..3-3..

48..9    "! .".  - !3.29533H3H3.

2.48 4  .

9.F.:394- ! " 9...    6 3F9 " 6 6 6 : 9  ! " 9K 9793 %  % 6 O%.2E.. 66 .3E %7439.O -  83-. % .

!%.

! %!83- !  .48-".

K3.48-     9 5 9E97043. 2 .! "!.

3 %7@3%7:3%: 3%!%4 2 %704. %.32 3 9.49.3.g3.53.3  2323.3.3-39J3 3. 3/4 9.39E.933..8.3329..../ .4 :29./3H39.

./3..3-33H39./3H39..3..E.97.g3/6 6 % 6 .. " .3 6 . " .O ! " %  : H3. :9 . 3843843      E.9.3..N.3 36:.48... 6 6 6   . 97 3..3  E.N.9... 36:9E.92 6 !3.3.g3 % % ! .

 %   " 83.

 !    "!.

83.

  %" .48.

  %743 O83.

.

    2  .48.

.

%. . "       .89..

O   % ..3.O %! 9...397439. % " -  % %K3.2E.9..E5/39..:3 6 6 " %7435. " 6 % 2 6 "    6 6 % ! %   O9-94E3-3.397K3 9  ! " 9.E.

  "!.

83.

   ! .

:/..3 97.39 .      -        K3     9 5 ": .: .49.3 2   -E3 J3 # .2 9. . 32 H3 3 29     /97043. .3 33 K3  .4     9.2      2.

8 %J3. . 3F3 . .. / .4     9.: .6: .g3.3                % - %7@3%7:3%: 3%!%4 3  " ..

3.. 3843843  E. 97 3.6:.E. . :9 ./3H36:.N...97../3.48- !    - " .3 "  .3.. ! !3....9. %  " %83-    %.9E. 83- .N.: 36:9 2 %73.: ! " %  : H3.g3/ % l:3..9.3-3.

#.

 # .

 .48 83 .   ..g38/ %!.

48-  ..

6:.:H39.3. .: !   "%83.O 3-353...3F3..3H36:.9.

.:3..397439.4-95  3 9.//3.O9.  3F9 3.3/39.   "! 9..O .3.2E.

   %".

83.

32  l: .O97392..  9 5  99.32 3.3/ .3.329O.9704.9.3-3-3 ./2...3 ..3.9.3-3298/ %.3 : .9.3H39..9.49.

 4 K3  -  2.

" 9 .9. E./3H39.. 3  K3 .g3/ %   l:3.  " .97.. ! " !3..E..:3O.53...3   ! % "  ...48.  9./3.39 3H3. ! % - l3. ! % " .g3/.8 E.: H3.53. 2 ....g3/%.53."     E.32 %  %73..9E..3 - l3..32 6:.OE 36:3H3E.. " . " 3. .3-3..4 2.-3 " -  . E.9.E.49.-39E.E.

 ! .48.

    " - % ! %7@3%7:3%: 3%!%4 3 .

. 97 3.N.3..3. :9 .. .N./3. 3843843   % 83.

 " 83.

 !    9 "%9..O%83.4 9.

!   %!.

83.

K9. .O9/3 3 28.33H3"% 9..: .. 39.O " % " % .4833..E.2E. .K3.993 ! .:3. "  3F9 l. 2 36: 3. ! % " .8.-9539.  " % .O9.48.

% .48.

% 83.

 %.

83.

!.

83.

         - 9 5        99.3-33       / K3 9.333./3H3 :.2203.4839 %E."   98-94E3...3/36:9.3 %.33.F4        9045..3 .

9299 "  :3./3H3             - F997.3-3       .9E.6:.9.. 4 %J3.83 " 9E..F4        .g3 % /        !3..32        ...g3/                     K3  E../3H39..3   %       "        % .

9E.39739E.3 .4 -9433 .3-3F3 K3        .  ... %K253. 2 .4 2.3 29 O.3.    9.3       E.97.393 3:3/..             %         9 5 %.3 29.284       .97....:/ .2 6:.9E. 9E.. H39.:3O.4H39.. -        4 K3            .3 943. .33 E3 .4  !3./3H39. .O.9.       . 3 .  3 -  !3.3 .3-3 4./3H3 .9. " . 323.//36:.O..3  -      - %J3 .4 :./3.3 2  %7@3%7:3%: 3%!%4 .3 32 3. .397. %J353.O..

3. :9 .48. .N. 97 3. 3843843                                                         ...N.  ./3..3.

  .

48. .

       .

.3.4 %.   - l.O ..

 .

  .

.. "  .O 9 32 3H3 .3  l:3./3H3 ..E. 83 29  O. 9 .35 6:.3 33 .2 " . H39.OE 36:3H3 E. !3..393H3"  9 5  l 9.3-3.  "    4.9E.97.".

3 3.3 : . 3E. .--3 K3  99.53.F4 :-38/9045. 3..3!   - .F4  Ø  %73..F4   - E.. K3  " E..9 99/3 :973.9E.:3 O./3H3 2  . %J3 3.9. 4 9.3.97.3 .. !  . " .

  .    ! .48- .97.9E... l3.48.  !3.3  l:3.3-3.   . " ./3H39.K "   !   ! .

48.    ! .

 " . 3E...97.    !   - E.53. " ×  -  %7@3%7:3%: 3%!%4 ! 3 . 3.

3. :9 .. K3 .O    " ! ! . 97 3. 3H3 " .OE 6:..3-3 ! "   E. ..OE 6:.N.O :3.. ..N..4839./3.48. 904 3  2 8 . ! .3. 2 3 6: 3.9 .E. ! " .3 3.3.:3 393933H39.  %7. 3843843   49.

        .

O      "  .  %04 3 28839. Ø..

 .

× 83 .  " 83   Ø 4×.83  83 .

 Ø .

-9 53 9. :5397K3.9 53. 4 4 4   × 4 ' " .9.×4  l . F4 32 3.O5 .3 997H3 97.O-E3 J3 # .9 .3 29O.9 H3. -.2   6:..E.F. 9:3H3.O 3".2.2 .E.O9"8 /$3535E5...8E9 2.97$.O 9 .   -E3 0 .O .9 6:.4  .OE5.3 2    K3 %K2 . . 3  9 5  E3 0..

83 " 9 2 l:H3 -E30../3H3-E30-.F4  %73.9296:.  "     %7@3%7:3%: 3%!%4 3    _! .6:.9E.O9g3H3-. #  # #   #  _2 # #  ..42 . !  !3.92    _ ! ..97.8   K3  E.

3 . -3 . - 9 O. 'K .. E5 /373 7 . 94E3.9  2.:3.3 . ./3...3 .O3:.4393. 97.. 2-95 ..6: 9.8O5 3. ./3.. 3H:97H3  39  4 9 ....O39.393.E.3 5 ... 97 3.O 3 9.3-3..-9543 .5.3 E.2..-95E5/39743 93.. . .N.O 3 3H3 9 3 .E.99:.83333..3 397E39339:8O9 'K.835539J..94E3. 9:3H3.833339.E.O9. 3843843        ' %&  %7H3/298J9-95.35.3 843843 '.79243 ..N.-3 335 9 ...973.3  3.9 5 .4.:9E..35E555 %7@3%7:3%: 3%!%4 3 .. E4.3.3.. :9 .3. .