P. 1
QD18 UBNDTP Ha noi - he so nhan cong

QD18 UBNDTP Ha noi - he so nhan cong

4.5

|Views: 1,346|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3752033

More info:

Published by: api-3752033 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ủy ban nhÂn dÂn

thÀnh phỐ hÀ nỘi
______
số: 18/2008/qĐ-ubnd
cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập - t d! - h"nh ph#c
________
hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

$%y&t Đ'nh
v( vi)c c*ng b+ b,ng gi- nh.n c*ng/ h) 0+ đi(% ch1nh chi ph2 nh.n c*ng/
chi ph2 3-y thi c*ng ch! c-c c*ng t45nh x.y dng 06 d7ng v+n nhà nư8c
d! %9 ban nh.n d.n th:nh ph+ h: nội $%,n l; x.y dng trên đ<a b:n
th:nh ph+ h: nội
_____
%; ban nhÂn dÂn thÀnh phỐ hÀ nỘi

căn cứ luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ngày
26/1l/2003;
căn cứ ngh đnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 c!a ch"nh
#h! v$ %u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh;
căn cứ ngh đnh số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/1/2008 c!a ch"nh
#h! v$ s,% đổ- bổ sung .ột số đi$u c!a ngh đnh số 99/2007/nĐ-cp
ngày 13/6/2007 c!a ch"nh #h! v$ %u&n l chi ph! đ/u t" #$y d(ng
c)ng t*+nh;
căn cứ ngh đnh số 166/2007nĐ-cp ngày 16/11/2007 c!a
ch"nh #h! quy đnh .ức l"&ng tố- th-0u chung;
căn cứ ngh đnh số 167/2007/nĐ-cp ngày 16/11/2007 c!a
ch"nh #h! quy đnh .ức l"&ng tố- th-0u '(ng đố- v1i ng"2i l%) động
là. v-3c 4 c)ng ty5 d6anh ngh-3#5 h7# t8c 9:5 tổ h7# t8c5 t*ang t*;-5 hộ gi%
đ+nh5 c8c nhân và c8c tổ chức <h8c c!a v-3t n%m ch) thu* m"1n l%)
động;
căn cứ ngh đnh số 20+/200,/nĐ-cp ngày 1,/12/200, c!a
ch"nh #h! quy đnh h3 thống th%ng l"&ng, b&ng l"&ng 'à ch= độ #h>
c/p l"&ng t-)ng các c.ng ty nhà n"1c;
căn cứ th.ng t" /ố 0?/200@/tt Ab9d ngày 2?/@/200@ c!a bộ 9ây d(ng
h"1ng dBn v-3c lậ# và %u&n lC ch- #h" đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh;
căn cứ %uy=t đnh số 1+/2008/qĐ-ubnd uỷ ban nhân dân thành
#hố hà nộ- v$ v-3c quy đnh .ột số đi$u %u&n l chi ph! đ'u t" #$y
d(ng c)ng t*+nh s, d>ng bDng nguồn vốn nhà n"1c d6 uỷ ban nhân dân
thành #hố hà nộ- %u&n lC thE6 ngh đinh 99/2007/nĐ-cp ngày
13/6/2007 '$ %u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh và ngh đnh
số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/01/2008 '$ s,% đổ-5 bổ sung .ột số đi$u
c!a ngh đnh 99/2007nĐ-cp ngày 13/6/2007 '$ %u&n l chi ph!
đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh c!a ch"nh #h!
#0t đ$ ngh t;- t2 t*+nh l-Fn s4: 9ây d(ng5 tà- ch"nh5 <= h6;ch 'à Đ'u
t" /ố ,71/tt--l/ ngày 28 tháng 3 năm 2008,

$%y&t Đ'nh=

Đi(% 1> c)ng bố b&ng g-8 nhân c)ng5 h3 số đi$u chGnh ch- #h" nhân c)ng
và ch- #h" .8y th- c)ng ch6 c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng s, d>ng vốn nhà n"1c
d6 uỷ ban nhân dân thành #hố hà nộ- %u&n lC 9ây d(ng t-*n đa bàn thành
#hố hà nội đố- v1- <hối l"7ng 9ây d(ng th(c h-3n tH ngày 01/01/200I J9E. t;-
#h> l>c - và #h> l>c ii 12m th3) 'ăn b&n này4 đ0 c8c tổ chức5 c8 nhân cK
l-Fn %uan tha. <h&6 lậ# và %u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh
thE6 %uy đnh ban hành <L. thE6 %uy=t đnh số 1+/2008/qĐ-ubnd ngày
31/3/2008 c!a uỷ ban nhân dân thành #hố hà nộ- v$ v-3c quy đnh .ột số
đi$u %u&n l chi ph! đ'u t" #$y đ(ng c)ng t*+nh s, d>ng bDng nguồn vốn
nhà n"1c d6 uỷ ban nhân dân thành #hố hà nộ- %u&n lC thE6 ngh đnh
99/2007/nĐ-c# ngày 13/6/200@ v$ %u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng
c)ng t*+nh và ngh đnh số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/01/2008 '$ s,%
đổ-5 bồ sung .ột số đi$u c!a ngh đnh MM/200@/nĐ-cp ngày 13/6/2007
'$ %u&n l chi ph! đ'u t" #$y đ(ng c)ng t*+nh c!a ch"nh #h!N
Đi(% ?> %uy=t đnh này cK h-3u l(c sau 10 ngày <0 tH ngày <CN
Đi(% @5 chánh 'ăn phOng ubnd thành #hố6 giám đốc: c8c s45
ngành; ch! tch ubnd c8c %uận5 huy3n và c8c tổ chức5 c8 nhân cK l-Fn %uan chu
t*8ch nh-3. th- hành %uy=t đnh nàyN/N

nơi gửi:
- nh" đi7u 3
- tt tu, tthĐnd tp6
A b9d5 bt#;
- Đ/c ct ubnd tp;
- các Đ/c pct ubnd tp6
A c#v#5 c8c #hOng cv;
A l"u8 't
t3> Ủy ban nhÂn dÂn
At> chỦ t'ch
phB chỦ t'ch

(Đã ký)

nguyễn văn khôi
bCng giD nhÂn cEng/ hỆ 0Ố ĐiF% chGnh chi phÍ nhÂn cÔng vÀ
chi phÍ mÁy thi cÔng ĐỐi vHi AhỐi !Ing xÂy dJng tr"n Đ'a
bÀn thÀnh phỐ hÀ nỘi thJc hiỆn tK ngÀy L1/L1/?LL8
J<L. thE6 %uy=t đnh số 1I /200I/ubnd ngày 31/3 /200I c!a ubnd thành #hố
hà nộ-P

b&ng g-8 nhân c)ng này là .ột t*6ng c8c số l-3u d(ng đ0 9ây d(ng
đ&n giá #$y d(ng <h- lậ# d( t68n 9ây d(ng c)ng t*+nhN
i# phương ph$p %$c đ<nh b,ng gi- nh.n c*ng>
& căn cM ph-p l;
ngh đnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 c!a ch"nh #h! v$
%u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh;
ngh đnh 03/2008/nĐ-cp ngày 07/1/2008 c!a ch"nh #h! v$ s,%
đổ- bổ sung .ột số đi$u c!a ngh đnh số 99/2007/nĐ-cp ngày
13/6/2007 c!a ch"nh #h! v$ %u&n lC ch- #h" đ'u t" #$y đ(ng c)ng t*+nhN
ngh đnh số 166/2007nĐ-cp ngày 16/11/2007 c!a ch"nh #h!
quy đnh .ức l"&ng tố- th-0u chung;
ngh đnh số 167/2007/nĐ-cp ngày 16/11/2007 c!a ch"nh #h!
quy đnh .ức l"&ng tố- th-$u '(ng đố- v1i ng"2i l%) động là. v-3c 4
c)ng ty5 d6anh ngh-3#5 h7# t8c 9: tổ h7# t8c5 t*ang t*;-5 hộ gi% đ+nh5 c8 nhân
và c8c tổ chức <h8c c!a v-3t n%m ch) thu* m"1n l%) động;
ngh đnh số 20?/200,/nĐ-cp ngày 1,/12/200Q c!a ch"nh #h! quy
đnh h3 thống th%ng l"&ng, b&ng l"&ng 'à ch= độ #h> c/p l"&ng
t-)ng các c.ng ty nhà n"1c;
th.ng t" /ố 0?/200@/ttAb9d ngày 2?/@/200@ c!a bộ 9ây d(ng h"1ng
dBn v-3c lậ# và %u&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh;
%uy=t đnh số 1+/2008/qĐ-ubnd ngày 31/3/2008 c!a uỷ ban
nhân dân thành #hố hà nộ- v$ v-3c quy đnh .ột số đ-$u %u&n l chi ph!
đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh s, d>ng bDng nguồn vốn nhà n"1c d6 uỷ ban
nhân dân thành #hố hà nộ- %u&n lC thE6 ngh đnh 99/2007/nĐ-cp ngày
13/6/2007 '* qu&n l chi ph! đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh và ngh đnh
số 03/2008/nĐ-cp ngày 07/01/200I v$ s,% đổ-5 bổ sung .ột số đi$u
c!a ngh đnh 99/2007/nĐ-cp ngày 13/6/2007 '$ %u&n l chi ph!
đ'u t" #$y d(ng c)ng t*+nh c!a ch"nh #h!;
?- ng%yNn tOc %$c đ<nh b,ng gi- nh.n c*ng>
giá nh$n c.ng đ"7c t!nh t-*n c& /4 t-$n l"&ng tố- th-0u vRng và
c8c <h6&n l"&ng ph>5 #h> c/p l"&ng d) nhà n"1c quy đnh5 c> th0
nh" /%u8
l"&ng tố- th-0u '(ng đố- v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn
c8c %uận là8 6205000 đồng/1 th8ngN
l"&ng tố- th-0u '(ng đố- v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn
c8c huy3n là8 +805000 đồng/1 th8ngN
#h> c/p l"u động 4 .ức 20S t-$n l"&ng tố- th-0uN
.ột số <h6&n l"&ng ph> JnghG lT5 t=t5 #hU#NN P bDng 129 l"&ng c&
b&nN
.ột số ch- #h" <h68n t*(c t-=p ch) ng"2i l%) động t"nh bDng QS s6
v1- t-$n l"&ng c& b&nN
ii# hư8ng dPn -p d7ng=
1> ph7 l7c i= s, đ>ng 1hi #ác đnh đ&n giá #$y d(ng c)ng t*+nh
đ0 lậ# d( t68n 9ây d(ng c)ng t*+nh t*Fn c& /4 đnh .ức <-nh t= A <V thuật d6
bộ 9ây d(ng5 uỷ ban nhân dân thành #hố hà nộ- c)ng bố
?> ph7 l7c ii= s, d>ng <h- lậ# d( t68n 9ây d(ng c)ng t*+nh t*Fn c& /4 c8c
tậ# đ&n giá #$y d(ng c)ng t*+nh d6 uỷ ban nhân dân thành #hố hà nộ- c)ng
bố
35 Đố- v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t*Fn c& đa bàn %uận và huy3n c!a
thành #hố hà nộ- th+ ch! đ/u t", nhà th'u5 tổ chức t" '/n t-=n hành #ác
đnh <hối l"7ng 9ây d(ng c)ng t*+nh t*Fn tHng đa bàn %uận5 huy3n đ0 lậ# d(
t68n 9ây d(ng c)ng t*+nhN
QA t*6ng %u8 t*+nh s, d>ng n=u gWp '"1ng .Xc, đ$ ngh #h&n 8nh v$ s4
9ây d(ng hà nội đ0 ngh-Fn cứu5 tổng h7# t*+nh ubnd thành #hố 9E. 9Ut g-&-
%uy=tN/N

bCng giD nhÂn cEng
b,ng a1 Q ng:nh 8 Q x.y dng cơ ',n - nhR3 i
ph7 l7c i
cSp bậc thT gi$ nh(n công ) ĐUng/ ng:y c*ng V
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn %uận :l"&ng tố-
th-0u '(ng 6205000 đồng/
th8ng P
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn huy3n :l"&ng tố-
th-0u '(ng +805000 đồng/
th8ng P
- Q@N6Q? QQN?@1
-- ??N3M0 ?1NI16
--- 6QN?1I
60N3?6
-v @?N306 @0NQQI
v IIN030 I2N3?1
v- 103N2QQ M6N?I3
v-- 120NMQI 113N1Q?

bCng giD nhÂn cEng
b,ng al- ng:nh 8 - x.y dng cơ ',n - nhR3 ii

cSp bậc thT gi$ nh(n công ) ĐUng/ ng:y c*ng V
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn %uận :l"&ng tố-
th-0u '(ng 6205000 đồng/
th8ng P
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn huy3n :l"&ng tố-
th-0u '(ng +805000
đồng/th8ngP
- ?0NM6Q Q@N6@6
-- ?INMI6 ??N1I0
--- 6IN66@ 6QN23@
-v @MN@32
@QN?II
v M0N010 I@N00M
v- 10IN223 101N 2Q1
v-- 126NQI0
11IN320

bCng giD nhÂn cEng
b,ng al- ng:nh 8 - x.y dng cơ ',n - nhR3 iii

cSp bậc thT gi$ nh(n công ) ĐUng/ ng:y c*ng V
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn %uận :l"&ng tố-
th-0u '(ng 6205000 đồng/
th8ngP
c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n
đa bàn huy3n :l"&ng tố-
th-0u '(ng +805000
đồng/th8ngP
l ??NMQ3 ?2N33Q
-- 6?N0@1
60NI@3
--- @?N?I3 @0N@06
-v IIN030 I2N3?
v 102N6M M6N066
v- 120N1 1I
112N36I
v-- 1Q0N311 131N2?I

gh- chY: c8c nộ- dung c)ng v-3c th(c h-3n c!a nhK. -5 nhK. 11 A ngành
I A 9ây d(ng c& b&n đ"7c quy đnh t;- ngh đnh số 20+/200,/nĐ-cp
ngày 1,/12/200,, c> th0 nh" /%u8

nhR3 i
A .ộc5 n$5 sXt
A lX# ghU# c/u <-3n; th" ngh-3. h-3n t-"2ng;
/&n '.i 'à cXt lX# <"nh;
A bF t)ng;
A duy tu5 b&) d"Zng đ"2ng băng /$n b%y
A s,a ch[% c& 1h! t;- h-3n t-"2ng;
c)ng v-3c th! c)ng <h8cN
nhR3 ii
A vận hành c8c l6;- .8y 9ây d(ng;
A <h&) /át, đ) đ;c 9ây d(ng;
A lXp đWt .8y .Kc5 th-=t b, đ"2ng ống;
A b&) d"Zng .8y th- c)ng;
A 9ây d(ng đ"2ng g-a6 th)ng;
A lXp đWt tu*b-nE cK c)ng su/t \ 2? .];
A g8c chXn đ"2ng ngang5 g8c ch/n c'u chung thuộc ngành đ"2ng sXt;
A %u&n lC5 s,a ch[% th"2ng #uy*n đ"2ng bộ, đ"2ng sXt5 đ"2ng thuỷ nội
đa;
A tu'n đ"2ng5 tu'n c'u5 tu'n h'm đ"2ng sXt, đ"2ng bộ;
A <U6 #hà5 lX# c'u #ha6 th! c)ngN
nhR3 iii
A 9ây lXp đ"2ng d$y đi3n ca6 th=;
A 9ây lX# th-=t b t*;. b-=n 8#;
A 9ây lX# c'u;
A 9ây lX# c)ng t*+nh thuỷ;
A 9ây d(ng đ"2ng băng /$n b%y6
- c.ng nh$n đa vật lC;
A lXp đWt tu*b-nE cK c)ng su/t ^ _ 2? .];
A 9ây d(ng c)ng t*+nh ng'.;
A 9ây d(ng c)ng t*+nh ng6à- b-0n;
A 9ây d(ng c)ng t*+nh thuỷ đi3n5 c)ng t*+nh đ'u .ố- thuỷ l7-;
- Đ;- tu là. .1i đ"2ng sXtN
ph7c l7c ii
1- h) 0+ đi(% ch1nh chi ph2 nh.n c*ng Wb,ng 1V
0tt nội d%ng h) 0+ đi(%
ch1nh W A
Đc
nc
V
1 h3 số đi$u chGnh chi ph! nh$n c.ng đố-
v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn c8c
%uận s6 ch- #h" nhân c)ng t;- c8c tập đ&n
giá #$y d(ng c)ng t*+nh J#h'n #$y đ(ng5
#h'n lXp đWt5 #h'n <h&6 s8t 9ây d(ngP d6
ubnd thành #hố hà nộ- c)ng bốN
153I
2 h3 số đi$u chGnh chi ph! nh$n c.ng đố-
v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn c8c
huy3n s6 v1- ch- #h" nhân c)ng t;- c8c tập
đ&n giá #$y d(ng c)ng t*+nh J#h'n 9ây
d(ng5 #h'n lXp đWt5 #h'n <h&6 s8t 9ây d(ng P
d6 ubnd thành #hố hà nộ- c)ng bốN
152M

?- h) 0+ đi(% ch1nh chi ph2 3-y thi c*ng Wb,ng ?V
0tt nội d%ng h) 0+ đi(%
ch1nh W A
Đc
3tc
V
1 h3 số đi$u chGnh chi ph! máy thi c.ng
đố- v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn
c8c %uận s6 v1- ch- #h" .8y th- c)ng t;- c8c
tập đ&n giá #$y d(ng c)ng t*+nh J#h'n
#$y đ(ng5 #h'n lXp đWtP d6 ubnd thành #hố
hà nộ- c)ng bố
l50IQ
2 h3 số đ-$u chGnh chi ph! máy thi c.ng
đố- v1- c8c c)ng t*+nh 9ây d(ng t-*n đa bàn
c8c huy3n s6 v1- ch- #h" .8y th- c)ng t;- c8c
tập đ&n giá #$y d(ng c)ng t*+nh J#h'n 9ây
d(ng5 #h/n lXp đWtP d6 ubnd thành #hố hà nộ-
c)ng bố
1506

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->