Danh mục biểu mẫu, Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư Xây

dựng

2.3

2.4

Bản khai kinh nghiệm công 18/4/2004 của Bộ Trưởng Bộ tác chuyên môn trong hoạt Xây dựng về việc Ban hành Quy động xây dựng(theo mẫu) chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã(xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà Biên bản vi phạm hành chính về …… Mẫu số:02 ban hành kèm theo Thông Tư 01/2005/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP Mẫu số:03 ban hành kèm theo Thông Tư 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP Mẫu số:04 ban hành kèm theo Thông Tư 01/2005/TT-BXD 21/01/2005 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP Mẫu số:05 ban hành kèm theo Thông Tư 01/2005/TT-BXD 21/01/2005 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP Mẫu số:06 ban hành kèm theo Thông Tư 01/2005/TTBXD 21/01/2005 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP

Do người xin đăng ký hành nghề lập

XV

Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. Thông Tư 01/2005/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều NĐ 126/2004/NĐ-CP Ghi theo nội dung vi phạm: hoat động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà Của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1

2

Quyết định xử phạt cảnh cáo vi phạm hành chính

3

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt

Của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

4

Của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

5

Của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính