P. 1
Mau C47-BH tang giam dong BHXH

Mau C47-BH tang giam dong BHXH

4.5

|Views: 1,898|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Mẫu C47-BH tăng giảm đóng BHXH
Mẫu C47-BH tăng giảm đóng BHXH

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Caáp ngaønh quaûn lyù: Teân ñôn vò SD LÑ: Ñòa chæ

:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc -----DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG QUYÕ TIEÀN LÖÔNG ÑIEÀU CHÆNH Thaùng naêm Naêm sinh Tieàn löông, tieàn coâng ñoùng BHXH Möùc cuõ Ñòa chæ Nôi ñaêng kyù KCB Toång Löông soá cô phuï baûn caáp 9 10

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Soá soå BHXH

Chöùc danh, ngheà Nam Nöõ nghieäp

1 1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

Coäng Toång hôïp tình hình lao ñoäng, quyõ löông tieàn löông trích noäp BHXH Soá lao ñoäng: Trong ñoù: soá ngöôøi ñeà nghò caáp phieáu KCB: Toång quyõ löông: ñoàng Soá phieáu thu hoài: Laäp bieåu BHXH phaûi noäp: ñoàng Phaàn xeùt duyeät cuûa Cô quan BHXH Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB: ngöôøi Duyeät caáp ñôït naøy: phieáu KCB Caùn boä thu Giaùm ñoác BHXH Huyeän

Tröôûng phoøng

CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM do - Haïnh phuùc

EÀN LÖÔNG ÑIEÀU CHÆNH MÖÙC NOÂÄP BHXH aùng naêm Cheânh leäch Thôøi gian

Maãu soá: C47 - BH Maõ Ñôn vò: Ñieän thoaïi: Taïi: Ngaân haøng Toång soâ tieàn cheânh leäch Ghi chuù Giaû m 19 20

Tieàn löông, tieàn coâng ñoùng BHXH Möùc môùi

Toång Löông TS soá Taên Giaû Töø Ñeán cô thaùn Taêng phuï g m thaùng thaùng baûn g caáp 11 12 13 14 15 16 17 18

-

-

-

-

-

-

Laäp bieåu

Ngaøy thaùng naêm Thuû tröôûng ñôn vò söû duïng lao ñoäng

Tröôûng phoøng thu

Ngaøy thaùng naêm Gíam Ñoác BHXH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->