P. 1
Mau C45-BH danh sach tham gia BHXH

Mau C45-BH danh sach tham gia BHXH

|Views: 3,588|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Mẫu biểu C45-BH danh sach tham gia BHXH
Mẫu biểu C45-BH danh sach tham gia BHXH

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

BHXH Vieät Nam Caáp ngaønh quaûn lyù: Teân ñôn vò: Ñòa chæ

:

Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ------

DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ QUÕY TIEÀN LÖÔNG TR
NAÊM Naêm sinh STT 1 HOÏ VAØ TEÂN 2 Soá soå BHXH 3 Nam Nöõ Chöùc danh Ngheà nghieäp 4 Ñòa chæ

Coäng Laäp bieåu

Phaàn xeùt duyeät cuûa CQ BHXH Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB Duyeät caáp ñôït naøy phieáu Caùn boä thu

ngöôøi

Trong ñoù Caáp môùi: : Caáp laïi:

ngöôøi ngöôøi

Tröôûng phoøng CNTT

Tröôûng phoøng thu

û nghóa Vieät Nam Haïnh phuùc

Maãu soá: C45- BH Maõ Ñôn vò: Ñieän thoaïi: Taøi khoûan soá: Taïi: Ngaân haøng

TIEÀN LÖÔNG TRÍCH NOÄPTæ leä trích noäp: 23% BHXH
Tieàn löông ñoùng Toång soá Nôi ñaêng kyù Ghi chuù Toång tieàn noäp KCB Löông BHXH soá phuï CB caáp 5 6 7 11 12

Ngaøy

-

thaùng naêm Thuû tröôûng ñôn vò

Ngaøy

thaùng naêm Giaùm ñoác BHXH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->