BHXH Vieät Nam Caáp ngaønh quaûn lyù: Teân ñôn vò: Ñòa chæ

:

Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ------

DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ QUÕY TIEÀN LÖÔNG TR
NAÊM Naêm sinh STT 1 HOÏ VAØ TEÂN 2 Soá soå BHXH 3 Nam Nöõ Chöùc danh Ngheà nghieäp 4 Ñòa chæ

Coäng Laäp bieåu

Phaàn xeùt duyeät cuûa CQ BHXH Toång soá ngöôøi caáp phieáu KCB Duyeät caáp ñôït naøy phieáu Caùn boä thu

ngöôøi

Trong ñoù Caáp môùi: : Caáp laïi:

ngöôøi ngöôøi

Tröôûng phoøng CNTT

Tröôûng phoøng thu

û nghóa Vieät Nam Haïnh phuùc

Maãu soá: C45- BH Maõ Ñôn vò: Ñieän thoaïi: Taøi khoûan soá: Taïi: Ngaân haøng

TIEÀN LÖÔNG TRÍCH NOÄPTæ leä trích noäp: 23% BHXH
Tieàn löông ñoùng Toång soá Nôi ñaêng kyù Ghi chuù Toång tieàn noäp KCB Löông BHXH soá phuï CB caáp 5 6 7 11 12

Ngaøy

-

thaùng naêm Thuû tröôûng ñôn vò

Ngaøy

thaùng naêm Giaùm ñoác BHXH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful