P. 1
Mau C04-BH om dau - thai san

Mau C04-BH om dau - thai san

5.0

|Views: 1,097|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Mau C04-BH nghi om dau, thai san huong BHXH
Mau C04-BH nghi om dau, thai san huong BHXH

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïn p!"c
------
DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG HÖÔÛNG TRÔÏ CAÁP BHXH
Ñôït…….Th!"# N$%
T#$n %&n '( ) *o+n, -o. lao %oän,) n,ö&/01 T2on, %o" nö3) n,ö&/01 To+n, 4!53 lö&n, *2on, 65/)
7o. %0#än *oaï0) 1 7o. 0#ä! *a/0 6oa8n - N,a$n a/n,
9oaï0 c#. %oä) Ta0 -a8n
7TT HO: VAØ TE;N
Ñ&n '( %#< n,(
= > ? @ A B
=
C&'"#
Cô ()" BHXH *)+,'t- -
7o. n,ö&/0 )
7o. n,a/5 )
7o. *0#<n) C DaEn, cö3)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGH
N,a/5 *a"n, naIJ
C!" .&' /L th) C!" .&' #0!% 12"h 3h0 G0!% 1&43 BHXH
7o. -o+
DHXH
T0#<n lö&n,
*a"n,
%o"n, DHXH
T&/0 ,0an %o"n,
DHXH
7o. n,a/5
n,K
*2on, 65/
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM MaL! -o. CM@-DH
C Dan a/n 6#/J *#o NÑ =@MO=PPPONÑ-DTC
n,a/5 =AOM=O=PPP c!8a Doä Ta/0 CQnH
DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG HÖÔÛNG TRÔÏ CAÁP BHXH
T#$n %&n '( ) *o+n, -o. lao %oän,) n,ö&/01 T2on, %o" nö3) n,ö&/01 To+n, 4!53 lö&n, *2on, 65/)
7o. %0#än *oaï0) 1 7o. 0#ä! *a/0 6oa8n - N,a$n a/n,
Ñ&n '( %#< n,( C& 4!an DHXH d!5#ä*
G0 c!"
7o. n,a/5 n,K
T0#<n *2&ï ca.p
T2on, 65/
R S P =M ==
5
C DaEn, cö3)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGH
N,a/5 *a"n, naIJ N,a/5 *a"n, naIJ
G0!% 1&43 BHXH 6,4 t&!" 1ô" 72 Th)8 t9:ô8"# 1ô" 72
T0#<n *2&ï
ca.p
9!53 6#.
*ö/ %a<!
naIJ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->