Teân ñôn vò

:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
-----DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG HÖÔÛNG TRÔÏ CAÁP BHXH
Ñôït…….Thaùng
Naêm
toång soá lao ñoäng:
ngöôøi; Trong ñoù nöõ:
ngöôøi; Toång quyõ lö
Soá ñieän thoaïi:
; Soá hieäu taøi khoaûn
- Ngaân h
Loaïi cheá ñoä: Thai saûn
Ñôn vò ñeà nghò

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Soá soå
BHXH

1

2

3

Tieàn löông
Thôøi gian ñoùng
thaùng
Soá ngaøy
BHXH
ñoùng BHXH
nghæ
trong kyø
4

5

6

1
Coäng
Cô quan BHXH duyeät:
Soá ngöôøi :
Soá ngaøy :
Soá tieàn:

Caùn boä QL thu

-

( Baèng chöõ:………………………………………………………………………

Caùn boä giaùm ñònh chi

Ngaøy
thaùng
Giaùm ñoác BHXH

naêm

HÓA VIEÄT NAM

Maãu soá C04-BH
( Ban haønh keøm theo QÑ 140/1999/QÑ-BTC
ngaøy 15/01/1999 cuûa Boä Taøi Chính)

ÔÛNG TRÔÏ CAÁP BHXH

où nöõ:
ûn

ngöôøi; Toång quyõ löông trong kyø:
- Ngaân haøng

Ñôn vò ñeà nghò

Cô quan BHXH duyeät
Soá ngaøy nghæ

Tieàn trôï
caáp

Luyõ keá
Trong kyø töø ñaàu
naêm

7

8

9

Ghi chuù
Tieàn trôï caáp

10

11

-

……………………………………………………………………………………………………………………………….)

Ngaøy
thaùng
Giaùm ñoác BHXH

naêm

Ngaøy
Keá toaùn ñôn vò

thaùng
naêm
Thuû tröôûng ñôn vò

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful