P. 1
Mau de nghi cap so BHXH

Mau de nghi cap so BHXH

5.0

|Views: 1,734|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Mẫu đề nghị cấp sổ BHXH cho CNV
Mẫu đề nghị cấp sổ BHXH cho CNV

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Đơn vị: Công ty ………… COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Mẫu số

02 /SBH
Địa chỉ: Đoäc Laä ! T"# $o ! Ha#%& '&u(c
Đ)ệ% *&oạ)+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ma- so.+ ///////////////
DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ CAÁP SOÅ BHXH
ST
T
Hoï vaø teân
Na! "#n$ C$%&n' !#n$ t$%
Na! N%( So) N*#
+a),
C$%&+
-an$.
n'$e/
n'$#e0,.
+a), 1a0+
D23e0t t$*ø#
'#an +o&
4o&n' BHXH
N
a!
T$a&n
'
So) "o5
BHXH
G$#
+$2&
0 2 1 2 3 4 5 6 7 00 00
BHXH *8%& 9HA:NH HOAØ
; $u<=ä* ca> ?@#* %aA<+///////BsoC NDaA< *&a(%D
%aEF
; So> soC *"A+/////?=>%/////B T&uG *H"@G%D
?@% IJ
NDaA< *&a(%D %aEF
G)a(F ?o>c BHXH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->