Đơn vị: Công ty …………

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
02 /SBH
Địa chỉ:
Đoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Điện thoại:
----------------------------------Maõ soâ: ………………………………………

Mẫu số

DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ CAÁP SOÅ BHXH

ST
T

Hoï vaø teân

1

2

Naêm sinh
Nam Nöõ

3

4

Chöùng minh thö
Soá
Nôi
caáp
5

BHXH tænh KHAÙNH HOAØ
+ Duyeät caáp ñôït naøy:………………….soå
naêm
+ Soá soå töø:……………ñeán…………….
ñôn vò
Ngaøy
thaùng
naêm
Giaùm ñoác BHXH

6

Chöùc
danh,
ngheà
nghieäp,
caáp baäc
7

Duyeät thôøi
gian coù
ñoùng BHXH
N
Thaùn
aêm
g
8
9

Soá soå
BHXH

Ghi
chuù

10

11

Ngaøy

thaùng

Thuû tröôûng