P. 1
He thong TKKT QD15

He thong TKKT QD15

4.67

|Views: 1,724|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Hệ thống Tài Khỏan kế Toán mới theo QD15, có so sánh với hệ thống cũ và hướng dẫn nguồn số liệu để lập bảng CDKT
Hệ thống Tài Khỏan kế Toán mới theo QD15, có so sánh với hệ thống cũ và hướng dẫn nguồn số liệu để lập bảng CDKT

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Ban hành theo Quyết định ! "#$%&&#$Q'(BT) n*ày %&$+$%&&, -.a B/ Tà0 -h1nh
2! 2Ố HIỆ3 TK
TT )45 " )45 % T6N TÀI KHOẢN
1 2 3 4
LOẠI TK 1
TÀI 2ẢN NG7N H8N
" """ T09n :;t
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
% ""% T09n *<0 N*=n hàn*
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
+ ""+ T09n đan* -huy>n
1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ
? "%" '@u tA -hBn* ChoDn n*En hFn
1211 C !hi"u
1212 T#ái !hi"u, tín !hi"u, k$ !hi"u
# "%G '@u tA n*En hFn ChD-
12%1 Tiền g&i c' k$ hạn
12%% ()u t* ng+n hạn khác
, "%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA n*En hFn
L "+" PhK0 thu -.a ChD-h hàn*
G "++ Thuế GTGT đAM- Ch4u tNO
1331 Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a hàng h'a, 12ch 34
1332 Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a T5C(
H "+, PhK0 thu n/0 P/
1361 V7n kinh 1oanh 8 các đ9n 32 t#:c thu;c
136% <h=i thu n;i b; khác
"& "+G PhK0 thu ChD-
13%1 Tài >=n thi"u ch? @& Aý
13%B <h=i thu 3ề c !h)n hoá
13%% <h=i thu khác
"" "+H DI 5hJn* 5hK0 thu ChQ đJ0
"% "?" TF: Bn*
"+ "?% )h0 5h1 tNK tNAR- n*En hFn
"? "?? )@: -!S CT UuVS CT -AM- n*En hFn
"# "#" Hàn* :ua đan* đ0 đAWn*
", "#% N*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu
"L "#+ )]n* -^S _^n* -^
"G "#? )h0 5h1 Kn `u4tS C0nh _oanh _a _an*
"H "## Thành 5hb:
%& "#, Hàn* hQa
1B61 ,iá mua hàng h'a
1B62 Chi !hí thu mua hàng h'a
1B6C Dàng h'a b.t đ;ng >=n
%" "#L Hàn* *<0 đ0 PDn
%% "#G Hàn* hoD Cho PKo thuế
%+ "#H DI 5hJn* *0K: *0D hàn* tcn Cho
%? "," )h0 I n*h0Z5
1611 Chi >: nghiệ! nEm t#*Fc
1612 Chi >: nghiệ! nEm naG
LOẠI TK 2
TÀI 2ẢN DÀI H8N
%# %"" Tà0 Kn -! định hdu henh
2111 Nhà c&a, 3Ht ki"n t#Ic
2112 JáG m'c, thi"t b2
2113 <h*9ng tiện 3Hn t=i, t#uGền 1Kn
2114 Thi"t b2, 14ng c4 qu=n Aý
211B CLG ALu nEm, >Ic 3Ht Aàm 3iệc 3à cho >=n !hMm
211% T5C( khác
%, %"% Tà0 Kn -! định thuX tà0 -h1nh
%L %"+ Tà0 Kn -! định [] henh
2131 NuGền >& 14ng đ.t
2132 NuGền !hát hành
2133 O=n quGền, bPng >áng ch"
2134 NhQn hiệu hàng hoá
213B <h)n mềm máG 3i tính
2136 ,i.G !hR! 3à gi.G !hR! nh*-ng quGền
213% T5C( 3S hTnh khác
%G %"? Hao :Jn tà0 Kn -! định
2141 Dao mUn T5C( hVu hTnh
2142 Dao mUn T5C( thuW tài chính
2143 Dao mUn T5C( 3S hTnh
214C Dao mUn b.t đ;ng >=n đ)u t*
%H %"L B4t đ/n* Kn đ@u tA
+& %%" '@u tA [ào -]n* ty -on
+" %%% f!n *Q5 Y0Xn _oanh
+% %%+ '@u tA [ào -]n* ty Y0Xn Cết
++ %%G '@u tA _à0 hFn ChD-
22%1 C !hi"u
22%2 T#ái !hi"u
22%% ()u t* 1ài hạn khác
+? %%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA _à0 hFn
+# %?"
2411 Jua >+m T5C(
2412 XLG 1:ng c9 b=n
2413 5&a chVa AFn T5C(
+, %?% )h0 5h1 tNK tNAR- _à0 hFn
+L %?+ Tà0 Kn thuế thu nh\5 hogn YF0
+G %?? KT UuVS CT -AM- _à0 hFn
LOẠI TK 3
Nh PHẢI TiẢ
+H +"" fay n*En hFn
?& +"# NM _à0 hFn đến hFn tNK
?" ++" PhK0 tNK -ho n*AW0 PDn
?% +++ Thuế [à -D- ChoKn 5hK0 n/5 Nhà nAR-
3331 Thu" giá t#2 gia tEng !h=i n;!
33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 Thu" tiWu th4 đYc biệt
3333 Thu" @u.t, nhH! khMu
3334 Thu" thu nhH! 1oanh nghiệ!
333B Thu" thu nhH! cá nhLn
3336 Thu" tài nguGWn
333C Thu" nhà đ.t, tiền thuW đ.t
333% Các Aoại thu" khác
333Z <hí, Aệ !hí 3à các kho=n !h=i n;! khác
?+ ++? PhK0 tNK n*AW0 Yao đ/n*
3341 <h=i t#= cSng nhLn 3iWn
334% <h=i t#= ng*?i Aao đ;ng khác
?? ++# )h0 5h1 5hK0 tNK
?# ++, PhK0 tNK n/0 P/
?, ++L Thanh toDn theo t0ến đ/ Cế hoF-h hM5 đcn* `=y _In*
?L ++G PhK0 tNKS 5hK0 n/5 ChD-
33%1 Tài >=n th/a ch? gi=i quG"t
33%2 [inh !hí cSng đoàn
33%3 O=o hi\m @Q h;i
j=y _In* -k PKn _a _an*
33%4 O=o hi\m G t"
33%B <h=i t#= 3ề c !h)n hoá
33%6 NhHn ký qu], ký c*-c ng+n hạn
33%C ^oanh thu ch*a th:c hiện
33%% <h=i t#=, !h=i n;! khác
?G +?" fay _à0 hFn
?H +?% NM _à0 hFn
#& +?+ TND0 5h0ếu 5hDt hành
3431 Jệnh giá t#ái !hi"u
3432 Chi"t kh.u t#ái !hi"u
3433 <h4 t#;i t#ái !hi"u
#" +?? Nh\n CT UuVS CT -AM- _à0 hFn
#% +?L Thuế thu nh\5 hogn YF0 5hK0 tNK
#+ +#" QuV _I 5hJn* tNM -45 :4t [0Z- Yà:
#? +#% DI 5hJn* 5hK0 tNK
LOẠI TK 4
fỐN )Hl 2m Hn3
## ?"" N*ucn [!n C0nh _oanh
4111 V7n đ)u t* c0a ch0 >8 hVu
4112 ThYng 1* 37n c !h)n
411% V7n khác
#, ?"% )hXnh YZ-h đDnh *0D YF0 tà0 Kn
#L ?"+ )hXnh YZ-h to *0D h!0 đoD0
4131 ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái đánh giá Aại cu7i nEm tài chính
4132 ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái t#ong giai đoạn đ)u t* X^CO
#G ?"? QuV đ@u tA 5hDt tN0>n
#H ?"# QuV _I 5hJn* tà0 -h1nh
,& ?"G )D- UuV ChD- thu/- [!n -h. a hdu
," ?"H )p 5h0ếu UuV
,% ?%" qM0 nhu\n -hAa 5h=n 5h!0
4211 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm t#*Fc
4212 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm naG
,+ ?+" QuV Chen thAan*S 5hr- YM0
4311 Nu] khan th*8ng
4312 Nu] !hIc A-i
4313 Nu] !hIc A-i đQ hTnh thành T5C(
,? ??" N*ucn [!n đ@u tA `=y _In* -k PKn
,# ?," N*ucn C0nh 5h1 I n*h0Z5
4611 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm t#*Fc
4612 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm naG
,, ?,, N*ucn C0nh 5h1 đg henh thành T2)'
LOẠI TK 5
DOANH TH3
,L #"" Doanh thu PDn hàn* [à -un* -45 _ị-h [^
B111 ^oanh thu bán hàng h'a
B112 ^oanh thu bán các thành !hMm
B113 ^oanh thu cung c.! 12ch 34
B114 ^oanh thu t#- c.!, t#- giá
B11C ^oanh thu kinh 1oanh b.t đ;ng >=n đ)u t*
,G #"% Doanh thu PDn hàn* n/0 P/
B121 ^oanh thu bán hàng h'a
B122 ^oanh thu bán các thành !hMm
B123 ^oanh thu cung c.! 12ch 34
,H #"# Doanh thu hoFt đ/n* tà0 -h1nh
L& #%" )h0ết Ch4u thAkn* :F0
L" #+" Hàn* PDn Pị tNK YF0
L% #+% G0K: *0D hàn* PDn
LOẠI TK 6
)HI PHs 2ẢN j3tTS KINH DOANH
L+ ,"" uua hàn*
6111 Jua nguGWn Aiệu, 3Ht Aiệu
6112 Jua hàng h'a
L? ,%" )h0 5h1 n*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu tNI- t0ế5
L# ,%% )h0 5h1 nh=n -]n* tNI- t0ế5
L, ,%+ )h0 5h1 < _^n* :Dy th0 -]n*
6231 Chi !hí nhLn cSng
6232 Chi !hí 3Ht Aiệu
6233 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t
6234 Chi !hí kh.u hao máG thi cSng
623C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
623% Chi !hí bPng tiền khác
LL ,%L )h0 5h1 Kn `u4t -hun*
62C1 Chi !hí nhLn 3iWn !hLn @*8ng
62C2 Chi !hí 3Ht Aiệu
62C3 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t
62C4 Chi !hí kh.u hao T5C(
62CC Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
62C% Chi !hí bPng tiền khác
LG ,+" G0D thành Kn `u4t
LH ,+% G0D [!n hàn* PDn
G& ,+# )h0 5h1 tà0 -h1nh
G" ,?" )h0 5h1 PDn hàn*
6411 Chi !hí nhLn 3iWn
6412 Chi !hí 3Ht Aiệu, bao bT
6413 Chi !hí 14ng c4, đb 1cng
6414 Chi !hí kh.u hao T5C(
641B Chi !hí b=o hành
641C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
641% Chi !hí bPng tiền khác
G% ,?% )h0 5h1 UuKn YT _oanh n*h0Z5
6421 Chi !hí nhLn 3iWn qu=n Aý
6422 Chi !hí 3Ht Aiệu qu=n Aý
6423 Chi !hí đb 1cng 3En !hUng
6424 Chi !hí kh.u hao T5C(
642B Thu", !hí 3à Aệ !hí
6426 Chi !hí 1: !hUng
642C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
642% Chi !hí bPng tiền khác
LOẠI TK 7
TH3 NHvP KHÁ)
G+ L"" Thu nh\5 ChD-
LOẠI TK 8
)HI PHs KHÁ)
G? G"" )h0 5h1 ChD-
G# G%" )h0 5h1 thuế thu nh\5 _oanh n*h0Z5
%211 Chi !hí thu" TN^N hiện hành
%212 Chi !hí thu" TN^N hoQn Aại
LOẠI TK 9
jÁ) 'wNH KẾT Q3Ả KINH DOANH
G, H"" jD- định Cết UuK C0nh _oanh
LOẠI TK 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
" Tà0 Kn thuX n*oà0
% f\t tAS hàn* hQa nh\n *0d h/S nh\n
*0a -]n*
+ Hàn* hQa nh\n PDn h/S nh\n CT *<0S CT -AM-
? NM ChQ đJ0 đg `< YT
L N*oF0 tZ -D- YoF0
G DI toDn -h0 I n*h0Z5S _I Dn
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
2! 2Ố HIỆ3 TK
dThao Ch" đ; k" toán cef
2! 2Ố HIỆ3 TK
dThao Ch" đ; k" toán mFif
TT )45 " )45 % T6N TÀI KHOẢN TT )45 " )45 % T6N TÀI KHOẢN
1 2 3 4 1 2 3 4
LOẠI TK 1 LOẠI TK 1
TÀI 2ẢN qx3 'yNG TÀI 2ẢN NG7N H8N
" """ T09n :;t " """ T09n :;t
1111 Tiền Việt Nam 1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ 1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
% ""% T09n *<0 N*=n hàn* % ""% T09n *<0 N*=n hàn*
1121 Tiền Việt Nam 1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ 1122 Ngoại tệ
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
+ ""+ T09n đan* -huy>n + ""+ T09n đan* -huy>n
1131 Tiền Việt Nam 1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ 1132 Ngoại tệ
? "%" '@u tA -hBn* ChoDn n*En hFn ? "%" '@u tA -hBn* ChoDn n*En hFn
1211 C !hi"u 1211 C !hi"u
1212 T#ái !hi"u 1212 T#ái !hi"u, tín !hi"u, k$ !hi"u
# "%G '@u tA n*En hFn ChD- # "%G '@u tA n*En hFn ChD-
12%1 Tiền g&i c' k$ hạn
12%% ()u t* ng+n hạn khác
, "%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA n*En hFn , "%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA n*En hFn
L "+" PhK0 thu -.a ChD-h hàn* L "+" PhK0 thu -.a ChD-h hàn*
G "++ Thuế GTGT đAM- Ch4u tNO G "++ Thuế GTGT đAM- Ch4u tNO
1331 Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a hàng h'a, 12ch 34 1331
1332 Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a T5C( 1332 Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a T5C(
H "+, PhK0 thu n/0 P/ H "+, PhK0 thu n/0 P/
Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/ c0a hàng h'a,
12ch 34
1361 V7n kinh 1oanh 8 các đ9n 32 t#:c thu;c 1361 V7n kinh 1oanh 8 các đ9n 32 t#:c thu;c
136% <h=i thu n;i b; khác 136% <h=i thu n;i b; khác
"& "+G PhK0 thu ChD- "& "+G PhK0 thu ChD-
13%1 Tài >=n thi"u ch? @& Aý 13%1 Tài >=n thi"u ch? @& Aý
13%B <h=i thu 3ề c !h)n hoá
13%% <h=i thu khác 13%% <h=i thu khác
"" "+H DI 5hJn* 5hK0 thu ChQ đJ0 "" "+H DI 5hJn* 5hK0 thu ChQ đJ0
"% "?" TF: Bn* "% "?" TF: Bn*
"+ "?% )h0 5h1 tNK tNAR- "+ "?% )h0 5h1 tNK tNAR- n*En hFn
1421 Chi !hí t#= t#*Fc
1422 Chi !hí ch? k"t chuG\n
"? "?? )@: -!S CT UuVS CT -AM- n*En hFn "? "?? )@: -!S CT UuVS CT -AM- n*En hFn
"# "#" Hàn* :ua đan* đ0 đAWn* "# "#" Hàn* :ua đan* đ0 đAWn*
", "#% N*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu ", "#% N*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu
"L "#+ )]n* -^S _^n* -^ "L "#+ )]n* -^S _^n* -^
1B31 CSng c4, 14ng c4
1B32 Oao bT AuLn chuG\n
1B33 (b 1cng cho thuW
"G "#? )h0 5h1 Kn `u4tS C0nh _oanh _a _an* "G "#? )h0 5h1 Kn `u4tS C0nh _oanh _a _an*
"H "## Thành 5hb: "H "## Thành 5hb:
%& "#, Hàn* hQa %& "#, Hàn* hQa
1B61 ,iá mua hàng h'a 1B61 ,iá mua hàng h'a
1B62 Chi !hí thu mua hàng h'a 1B62 Chi !hí thu mua hàng h'a
1B6C Dàng h'a b.t đ;ng >=n
%" "#L Hàn* *<0 đ0 PDn %" "#L Hàn* *<0 đ0 PDn
%% "#G Hàn* hoD Cho PKo thuế %% "#G Hàn* hoD Cho PKo thuế
%+ "#H DI 5hJn* *0K: *0D hàn* tcn Cho %+ "#H DI 5hJn* *0K: *0D hàn* tcn Cho
%? "," )h0 I n*h0Z5 %? "," )h0 I n*h0Z5
1611 Chi >: nghiệ! nEm t#*Fc 1611 Chi >: nghiệ! nEm t#*Fc
1612 Chi >: nghiệ! nEm naG 1612 Chi >: nghiệ! nEm naG
LOẠI TK 2 LOẠI TK 2
TÀI 2ẢN )Ố 'wNH TÀI 2ẢN DÀI H8N
%# %"" Tà0 Kn -! định hdu henh %# %"" Tà0 Kn -! định hdu henh
2112 Nhà c&a, 3Ht ki"n t#Ic 2111 Nhà c&a, 3Ht ki"n t#Ic
2113 JáG m'c, thi"t b2 2112 JáG m'c, thi"t b2
2114 <h*9ng tiện 3Hn t=i, t#uGền 1Kn 2113 <h*9ng tiện 3Hn t=i, t#uGền 1Kn
211B Thi"t b2, 14ng c4 qu=n Aý 2114 Thi"t b2, 14ng c4 qu=n Aý
2116 CLG ALu nEm, >Ic 3Ht Aàm 3iệc 3à cho >=n !hMm 211B
211% T5C( khác 211% T5C( khác
%, %"% Tà0 Kn -! định thuX tà0 -h1nh %, %"% Tà0 Kn -! định thuX tà0 -h1nh
%L %"+ Tà0 Kn -! định [] henh %L %"+ Tà0 Kn -! định [] henh
2131 NuGền >& 14ng đ.t 2131 NuGền >& 14ng đ.t
2132 NuGền !hát hành 2132 NuGền !hát hành
2133 O=n quGền, bPng >áng ch" 2133 O=n quGền, bPng >áng ch"
2134 NhQn hiệu hàng hoá 2134 NhQn hiệu hàng hoá
213B <h)n mềm máG 3i tính 213B <h)n mềm máG 3i tính
2136 ,i.G !hR! 3à gi.G !hR! nh*-ng quGền 2136 ,i.G !hR! 3à gi.G !hR! nh*-ng quGền
213% T5C( 3S hTnh khác 213% T5C( 3S hTnh khác
%G %"? Hao :Jn tà0 Kn -! định %G %"? Hao :Jn tà0 Kn -! định
2141 Dao mUn T5C( hVu hTnh 2141 Dao mUn T5C( hVu hTnh
2142 Dao mUn T5C( thuW tài chính 2142 Dao mUn T5C( thuW tài chính
2143 Dao mUn T5C( 3S hTnh 2143 Dao mUn T5C( 3S hTnh
214C Dao mUn b.t đ;ng >=n đ)u t*
%H %"L B4t đ/n* Kn đ@u tA
%H %%" '@u tA -hBn* ChoDn _à0 hFn +& %%" '@u tA [ào -]n* ty -on
2211 C !hi"u
2212 T#ái !hi"u
+& %%% f!n *Q5 Y0Xn _oanh +" %%% f!n *Q5 Y0Xn _oanh
+% %%+ '@u tA [ào -]n* ty Y0Xn Cết
+" %%G '@u tA _à0 hFn ChD- ++ %%G '@u tA _à0 hFn ChD-
22%1 C !hi"u
22%2 T#ái !hi"u
22%% ()u t* 1ài hạn khác
+% %%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA _à0 hFn +? %%H DI 5hJn* *0K: *0D đ@u tA _à0 hFn
CLG ALu nEm, >Ic 3Ht Aàm 3iệc 3à cho >=n
!hMm
++ %?" +# %?"
2411 Jua >+m T5C( 2411 Jua >+m T5C(
2412 XLG 1:ng c9 b=n 2412 XLG 1:ng c9 b=n
2413 5&a chVa AFn T5C( 2413 5&a chVa AFn T5C(
+? %?% )h0 5h1 tNK tNAR- _à0 hFn +, %?% )h0 5h1 tNK tNAR- _à0 hFn
+L %?+ Tà0 Kn thuế thu nh\5 hogn YF0
+# %?? KT UuVS CT -AM- _à0 hFn +G %?? KT UuVS CT -AM- _à0 hFn
LOẠI TK 3 LOẠI TK 3
Nh PHẢI TiẢ Nh PHẢI TiẢ
+, +"" fay n*En hFn +H +"" fay n*En hFn
+L +"# NM _à0 hFn đến hFn tNK ?& +"# NM _à0 hFn đến hFn tNK
+G ++" PhK0 tNK -ho n*AW0 PDn ?" ++" PhK0 tNK -ho n*AW0 PDn
+H +++ Thuế [à -D- ChoKn 5hK0 n/5 Nhà nAR- ?% +++ Thuế [à -D- ChoKn 5hK0 n/5 Nhà nAR-
3331 Thu" giá t#2 gia tEng !h=i n;! 3331 Thu" giá t#2 gia tEng !h=i n;!
33311 Thuế GTGT đầu ra 33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 Thu" tiWu th4 đYc biệt 3332 Thu" tiWu th4 đYc biệt
3333 Thu" @u.t, nhH! khMu 3333 Thu" @u.t, nhH! khMu
3334 Thu" thu nhH! 1oanh nghiệ! 3334 Thu" thu nhH! 1oanh nghiệ!
333B Thu t#Wn 37n 333B Thu" thu nhH! cá nhLn
3336 Thu" tài nguGWn 3336 Thu" tài nguGWn
333C Thu" nhà đ.t, tiền thuW đ.t 333C Thu" nhà đ.t, tiền thuW đ.t
333% Các Aoại thu" khác 333% Các Aoại thu" khác
333Z <hí, Aệ !hí 3à các kho=n !h=i n;! khác 333Z <hí, Aệ !hí 3à các kho=n !h=i n;! khác
?& ++? PhK0 tNK -]n* nh=n [0Xn ?+ ++? PhK0 tNK n*AW0 Yao đ/n*
3341 <h=i t#= cSng nhLn 3iWn
334% <h=i t#= ng*?i Aao đ;ng khác
?" ++# )h0 5h1 5hK0 tNK ?? ++# )h0 5h1 5hK0 tNK
?% ++, PhK0 tNK n/0 P/ ?# ++, PhK0 tNK n/0 P/
?+ ++L ?, ++L
?? ++G PhK0 tNKS 5hK0 n/5 ChD- ?L ++G PhK0 tNKS 5hK0 n/5 ChD-
33%1 Tài >=n th/a ch? gi=i quG"t 33%1 Tài >=n th/a ch? gi=i quG"t
j=y _In* -k PKn _a _an* j=y _In* -k PKn _a _an*
Thanh toDn theo t0ến đ/ Cế hoF-h hM5 đcn* `=y
_In*
Thanh toDn theo t0ến đ/ Cế hoF-h hM5
đcn* `=y _In*
33%2 [inh !hí cSng đoàn 33%2 [inh !hí cSng đoàn
33%3 O=o hi\m @Q h;i 33%3 O=o hi\m @Q h;i
33%4 O=o hi\m G t" 33%4 O=o hi\m G t"
33%B <h=i t#= 3ề c !h)n hoá
33%6 NhHn ký qu], ký c*-c ng+n hạn
33%C ^oanh thu ch*a th:c hiện 33%C ^oanh thu ch*a th:c hiện
33%% <h=i t#=, !h=i n;! khác 33%% <h=i t#=, !h=i n;! khác
?# +?" fay _à0 hFn ?G +?" fay _à0 hFn
?, +?% NM _à0 hFn ?H +?% NM _à0 hFn
?L +?+ TND0 5h0ếu 5hDt hành #& +?+ TND0 5h0ếu 5hDt hành
3431 Jệnh giá t#ái !hi"u 3431 Jệnh giá t#ái !hi"u
3432 Chi"t kh.u t#ái !hi"u 3432 Chi"t kh.u t#ái !hi"u
3433 <h4 t#;i t#ái !hi"u 3433 <h4 t#;i t#ái !hi"u
?G +?? Nh\n CT UuVS CT -AM- _à0 hFn #" +?? Nh\n CT UuVS CT -AM- _à0 hFn
#% +?L Thuế thu nh\5 hogn YF0 5hK0 tNK
#+ +#" QuV _I 5hJn* tNM -45 :4t [0Z- Yà:
#? +#% DI 5hJn* 5hK0 tNK
LOẠI TK 4 LOẠI TK 4
fỐN )Hl 2m Hn3 fỐN )Hl 2m Hn3
?H ?"" N*ucn [!n C0nh _oanh ## ?"" N*ucn [!n C0nh _oanh
4111 V7n đ)u t* c0a ch0 >8 hVu
4112 ThYng 1* 37n c !h)n
411% V7n khác
#& ?"% )hXnh YZ-h đDnh *0D YF0 tà0 Kn #, ?"% )hXnh YZ-h đDnh *0D YF0 tà0 Kn
#" ?"+ )hXnh YZ-h to *0D h!0 đoD0 #L ?"+ )hXnh YZ-h to *0D h!0 đoD0
4131 4131
4132 4132
#% ?"? QuV đ@u tA 5hDt tN0>n #G ?"? QuV đ@u tA 5hDt tN0>n
#+ ?"# QuV _I 5hJn* tà0 -h1nh #H ?"# QuV _I 5hJn* tà0 -h1nh
,& ?"G )D- UuV ChD- thu/- [!n -h. a hdu
," ?"H )p 5h0ếu UuV
#? ?%" qM0 nhu\n -hAa 5h=n 5h!0 ,% ?%" qM0 nhu\n -hAa 5h=n 5h!0
ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái đánh giá Aại cu7i nEm tài
chính
ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái đánh giá Aại cu7i
nEm tài chính
ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái t#ong giai đoạn đ)u t*
X^CO
ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái t#ong giai đoạn
đ)u t* X^CO
4211 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm t#*Fc 4211 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm t#*Fc
4212 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm naG 4212 `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i nEm naG
## ?+" QuV Chen thAan*S 5hr- YM0 ,+ ?+" QuV Chen thAan*S 5hr- YM0
4311 Nu] khan th*8ng 4311 Nu] khan th*8ng
4312 Nu] !hIc A-i 4312 Nu] !hIc A-i
4313 Nu] !hIc A-i đQ hTnh thành T5C( 4313 Nu] !hIc A-i đQ hTnh thành T5C(
#, ??" N*ucn [!n đ@u tA `=y _In* -k PKn ,? ??" N*ucn [!n đ@u tA `=y _In* -k PKn
#L ?," N*ucn C0nh 5h1 I n*h0Z5 ,# ?," N*ucn C0nh 5h1 I n*h0Z5
4611 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm t#*Fc 4611 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm t#*Fc
4612 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm naG 4612 Ngubn kinh !hí >: nghiệ! nEm naG
#G ?,, N*ucn C0nh 5h1 đg henh thành T2)' ,, ?,, N*ucn C0nh 5h1 đg henh thành T2)'
LOẠI TK 5 LOẠI TK 5
DOANH TH3 DOANH TH3
#H #"" Doanh thu PDn hàn* [à -un* -45 _ị-h [^ ,L #"" Doanh thu PDn hàn* [à -un* -45 _ị-h [^
B111 ^oanh thu bán hàng h'a B111 ^oanh thu bán hàng h'a
B112 ^oanh thu bán các thành !hMm B112 ^oanh thu bán các thành !hMm
B113 ^oanh thu cung c.! 12ch 34 B113 ^oanh thu cung c.! 12ch 34
B114 ^oanh thu t#- c.!, t#- giá B114 ^oanh thu t#- c.!, t#- giá
B11C ^oanh thu kinh 1oanh b.t đ;ng >=n đ)u t*
,& #"% Doanh thu PDn hàn* n/0 P/ ,G #"% Doanh thu PDn hàn* n/0 P/
B121 ^oanh thu bán hàng h'a B121 ^oanh thu bán hàng h'a
B122 ^oanh thu bán các thành !hMm B122 ^oanh thu bán các thành !hMm
B123 ^oanh thu cung c.! 12ch 34 B123 ^oanh thu cung c.! 12ch 34
," #"# Doanh thu hoFt đ/n* tà0 -h1nh ,H #"# Doanh thu hoFt đ/n* tà0 -h1nh
,% #%" )h0ết Ch4u thAkn* :F0 L& #%" )h0ết Ch4u thAkn* :F0
,+ #+" Hàn* PDn Pị tNK YF0 L" #+" Hàn* PDn Pị tNK YF0
,? #+% G0K: *0D hàn* PDn L% #+% G0K: *0D hàn* PDn
LOẠI TK 6 LOẠI TK 6
)HI PHs 2ẢN j3tTS KINH DOANH )HI PHs 2ẢN j3tTS KINH DOANH
,# ,"" uua hàn* L+ ,"" uua hàn*
6111 Jua nguGWn Aiệu, 3Ht Aiệu 6111 Jua nguGWn Aiệu, 3Ht Aiệu
6112 Jua hàng h'a 6112 Jua hàng h'a
,, ,%" )h0 5h1 n*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu tNI- t0ế5 L? ,%" )h0 5h1 n*uyXn Y0ZuS [\t Y0Zu tNI- t0ế5
,L ,%% )h0 5h1 nh=n -]n* tNI- t0ế5 L# ,%% )h0 5h1 nh=n -]n* tNI- t0ế5
,G ,%+ )h0 5h1 < _^n* :Dy th0 -]n* L, ,%+ )h0 5h1 < _^n* :Dy th0 -]n*
6231 Chi !hí nhLn cSng 6231 Chi !hí nhLn cSng
6232 Chi !hí 3Ht Aiệu 6232 Chi !hí 3Ht Aiệu
6233 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t 6233 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t
6234 Chi !hí kh.u hao máG thi cSng 6234 Chi !hí kh.u hao máG thi cSng
623C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài 623C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
623% Chi !hí bPng tiền khác 623% Chi !hí bPng tiền khác
,H ,%L )h0 5h1 Kn `u4t -hun* LL ,%L )h0 5h1 Kn `u4t -hun*
62C1 Chi !hí nhLn 3iWn !hLn @*8ng 62C1 Chi !hí nhLn 3iWn !hLn @*8ng
62C2 Chi !hí 3Ht Aiệu 62C2 Chi !hí 3Ht Aiệu
62C3 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t 62C3 Chi !hí 14ng c4 >=n @u.t
62C4 Chi !hí kh.u hao T5C( 62C4 Chi !hí kh.u hao T5C(
62CC Chi !hí 12ch 34 mua ngoài 62CC Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
62C% Chi !hí bPng tiền khác 62C% Chi !hí bPng tiền khác
L& ,+" G0D thành Kn `u4t LG ,+" G0D thành Kn `u4t
L" ,+% G0D [!n hàn* PDn LH ,+% G0D [!n hàn* PDn
L% ,+# )h0 5h1 tà0 -h1nh G& ,+# )h0 5h1 tà0 -h1nh
L+ ,?" )h0 5h1 PDn hàn* G" ,?" )h0 5h1 PDn hàn*
6411 Chi !hí nhLn 3iWn 6411 Chi !hí nhLn 3iWn
6412 Chi !hí 3Ht Aiệu, bao bT 6412 Chi !hí 3Ht Aiệu, bao bT
6413 Chi !hí 14ng c4, đb 1cng 6413 Chi !hí 14ng c4, đb 1cng
6414 Chi !hí kh.u hao T5C( 6414 Chi !hí kh.u hao T5C(
641B Chi !hí b=o hành 641B Chi !hí b=o hành
641C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài 641C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
641% Chi !hí bPng tiền khác 641% Chi !hí bPng tiền khác
L? ,?% )h0 5h1 UuKn YT _oanh n*h0Z5 G% ,?% )h0 5h1 UuKn YT _oanh n*h0Z5
6421 Chi !hí nhLn 3iWn qu=n Aý 6421 Chi !hí nhLn 3iWn qu=n Aý
6422 Chi !hí 3Ht Aiệu qu=n Aý 6422 Chi !hí 3Ht Aiệu qu=n Aý
6423 Chi !hí đb 1cng 3En !hUng 6423 Chi !hí đb 1cng 3En !hUng
6424 Chi !hí kh.u hao T5C( 6424 Chi !hí kh.u hao T5C(
642B Thu", !hí 3à Aệ !hí 642B Thu", !hí 3à Aệ !hí
6426 Chi !hí 1: !hUng 6426 Chi !hí 1: !hUng
642C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài 642C Chi !hí 12ch 34 mua ngoài
642% Chi !hí bPng tiền khác 642% Chi !hí bPng tiền khác
LOẠI TK 7 LOẠI TK 7
TH3 NHvP KHÁ) TH3 NHvP KHÁ)
L# L"" Thu nh\5 ChD- G+ L"" Thu nh\5 ChD-
LOẠI TK 8 LOẠI TK 8
)HI PHs KHÁ) )HI PHs KHÁ)
L, G"" )h0 5h1 ChD- G? G"" )h0 5h1 ChD-
G# G%" )h0 5h1 thuế thu nh\5 _oanh n*h0Z5
%211 Chi !hí thu" TN^N hiện hành
%212 Chi !hí thu" TN^N hoQn Aại
LOẠI TK 9 LOẠI TK 9
jÁ) 'wNH KẾT Q3Ả KINH DOANH jÁ) 'wNH KẾT Q3Ả KINH DOANH
LL H"" jD- định Cết UuK C0nh _oanh G, H"" jD- định Cết UuK C0nh _oanh
LOẠI TK 0 LOẠI TK 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
" &&" Tà0 Kn thuX n*oà0 " &&" Tà0 Kn thuX n*oà0
% &&% f\t tAS hàn* hQa nh\n *0d h/S nh\n % &&% f\t tAS hàn* hQa nh\n *0d h/S nh\n
*0a -]n* *0a -]n*
+ &&+ Hàn* hQa nh\n PDn h/S nh\n CT *<0S CT -AM- + &&+
? &&? NM ChQ đJ0 đg `< YT ? &&? NM ChQ đJ0 đg `< YT
Hàn* hQa nh\n PDn h/S nh\n CT *<0S CT
-AM-
# &&L N*oF0 tZ -D- YoF0 # &&L N*oF0 tZ -D- YoF0
, &&G HFn :B- C0nh 5h1 , &&G DI toDn -h0 I n*h0Z5S _I Dn
L &&H N*ucn [!n Ch4u hao -k PKn
BẢNG )zN 'ỐI KẾ TOÁN
TF0 n*ày +" thDn* "% n{: |||}}
~TH•O Q3€ẾT 'wNH ",L• ~TH•O Q3€ẾT 'wNH "#•
TÀI 2ẢN TÀI 2ẢN
A ( TÀI 2ẢN qx3 'yNG fÀ '‚3 Tx NG7N H8N A ( TÀI 2ẢN NG7N H8N
I} T09n I} T09n [à -D- ChoKn tAkn* đAkn* t09n
1g Tiền mYt tại qu] 1g Tiền
2g Tiền g&i ngLn hàng
3g Tiền đang chuG\n
2g Các kho=n t*9ng đ*9ng tiền
II} )D- ChoKn đ@u tA tà0 -h1nh n*En hFn II} )D- ChoKn đ@u tA tà0 -h1nh n*En hFn
1g ()u t* chhng khoán ng+n hạn 1g ()u t* ng+n hạn
2g ()u t* ng+n hạn khác
3g ^: !hUng gi=m giá đ)u t* ng+n hạn 2g ^: !hUng gi=m giá đ)u t* ng+n hạn
III} )D- ChoKn 5hK0 thu III} )D- ChoKn 5hK0 thu n*En hFn
1g <h=i thu khách hàng 1g <h=i thu khách hàng
2g T#= t#*Fc cho ng*?i bán 2g T#= t#*Fc cho ng*?i bán
3g Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/
4g <h=i thu n;i b; 3g <h=i thu n;i b; ng+n hạn
4g <h=i thu thao ti"n đ; k" hoạch h-! đbng @LG 1:ng
Bg Các kho=n !h=i thu khác Bg Các kho=n !h=i thu khác
6g ^: !hUng các kho=n !h=i thu kh' đUi 6g ^: !hUng !h=i thu ng+n hạn kh' đUi
If} Hàn* tcn Cho If} Hàn* tcn Cho
1g Dàng mua đang đi t#Wn đ*?ng 1g Dàng tbn kho
2g NguGWn Aiệu, 3Ht Aiệu tbn kho
3g CSng c4, 14ng c4 t#ong kho
4g Chi !hí >=n @u.t kinh 1oanh 18 1ang
Bg Thành !hMm tbn kho
6g Dàng h'a tbn kho
Cg Dàng g&i đi bán
%g ^: !hUng gi=m giá hàng tbn kho 2g ^: !hUng gi=m giá hàng tbn kho
f} Tà0 Kn YAu đ/n* ChD- f} Tà0 Kn n*En hFn ChD-
1g Tạm hng
2g Chi !hí t#= t#*Fc 1g Chi !hí t#= t#*Fc ng+n hạn
3g Chi !hí ch? k"t chuG\n 2g Thu" ,T,T đ*-c kh.u t#/
3g Thu" 3à các kho=n khác !h=i thu Nhà n*Fc
4g Tài >=n thi"u ch? @& Aý 4g Tài >=n ng+n hạn khác
Bg Các kho=n c)m c7, ký c*-c, ký qu] ng+n hạn
fI} )h0 I n*h0Z5
1g Chi >: nghiệ! nEm t#*Fc
2g Chi >: nghiệ! nEm naG
B ( TÀI 2ẢN )Ố 'wNHS '‚3 Tx DÀI H8N B ( TÀI 2ẢN DÀI H8N
I} )D- ChoKn 5hK0 thu _à0 hFn
1g <h=i thu 1ài hạn c0a khách hàng
2g V7n kinh 1oanh 8 các đ9n 32 t#:c thu;c
3g <h=i thu 1ài hạn n;i b;
4g <h=i thu 1ài hạn khác
Bg ^: !hUng !h=i thu 1ài hạn kh' đUi
I} Tà0 Kn -! định II} Tà0 Kn -! định
1g Tài >=n c7 đ2nh hVu hTnh 1g Tài >=n c7 đ2nh hVu hTnh
Nguyên giá Nguyên giá
Giá trị hao mòn ly kế Giá trị hao mòn ly kế
2g Tài >=n c7 đ2nh thuW tài chính 2g Tài >=n c7 đ2nh thuW tài chính
Nguyên giá Nguyên giá
Giá trị hao mòn ly kế Giá trị hao mòn ly kế
3g Tài >=n c7 đ2nh 3S hTnh 3g Tài >=n c7 đ2nh 3S hTnh
Nguyên giá Nguyên giá
Giá trị hao mòn ly kế Giá trị hao mòn ly kế
4g Chi !hí @LG 1:ng c9 b=n 18 1ang
III} B4t đ/n* Kn đ@u tA
NguGWn giá
,iá t#2 hao mUn AeG k"
II} )D- ChoKn đ@u tA tà0 -h1nh _à0 hFn If} )D- ChoKn đ@u tA tà0 -h1nh _à0 hFn
1g ()u t* chhng khoán 1ài hạn 1g ()u t* 3ào cSng tG con
2g ,'! 37n AiWn 1oanh 2g ()u t* 3ào cSng tG AiWn k"t, AiWn 1oanh
3g ()u t* 1ài hạn khác 3g ()u t* 1ài hạn khác
4g ^: !hUng gi=m giá đ)u t* 1ài hạn 4g ^: !hUng gi=m giá đ)u t* tài chính 1ài hạn
III} )h0 5h1 `=y _In* -k PKn _a _an* f} Tà0 Kn _à0 hFn ChD-
1g Chi !hí t#= t#*Fc 1ài hạn
2g Tài >=n thu" thu nhH! hoQn Aại
If} )D- ChoKn CT UuVS CT -AM- _à0 hFn 3g Tài >=n 1ài hạn khác
TƒNG )yNG TÀI 2ẢN TƒNG )yNG TÀI 2ẢN
NG3„N fỐN NG3„N fỐN
A ( Nh PHẢI TiẢ A ( Nh PHẢI TiẢ
I} NM n*En hFn I} NM n*En hFn
1g VaG ng+n hạn 1g VaG 3à n- ng+n hạn
2g N- 1ài hạn đ"n hạn t#=
3g <h=i t#= ng*?i bán 2g <h=i t#= ng*?i bán
4g Ng*?i mua t#= tiền t#*Fc 3g Ng*?i mua t#= tiền t#*Fc
Bg Thu" 3à các kho=n !h=i n;! cho Nhà n*Fc 4g Thu" 3à các kho=n !h=i n;! cho Nhà n*Fc
6g <h=i t#= cSng nhLn 3iWn Bg <h=i t#= ng*?i Aao đ;ng
6g Chi !hí !h=i t#=
Cg <h=i t#= cho các đ9n 32 n;i b; Cg <h=i t#= n;i b;
%g <h=i t#= thao ti"n đ; k" hoạch h-! đbng @LG 1:ng
%g Các kho=n !h=i t#=, !h=i n;! khác Zg Các kho=n !h=i t#=, !h=i n;! ng+n hạn khác
1ig ^: !hUng !h=i t#= ng+n hạn
II} NM _à0 hFn II} NM _à0 hFn
1g <h=i t#= 1ài hạn ng*?i bán
2g <h=i t#= 1ài hạn n;i b;
3g <h=i t#= 1ài hạn khác
1g VaG 1ài hạn 4g VaG 3à n- 1ài hạn
2g N- 1ài hạn
Bg Thu" thu nhH! hoQn Aại !h=i t#=
6g ^: !hUng t#- c.! m.t 3iệc Aàm
Cg ^: !hUng !h=i t#= 1ài hạn
III} NM ChD-
1g Chi !hí !h=i t#=
2g Tài >=n th/a ch? @& Aý
3g NhHn ký qu], ký c*-c 1ài hạn
B ( NG3„N fỐN )Hl 2m Hn3 B ( NG3„N fỐN )Hl 2m Hn3
I} N*ucn [!n S UuV I} f!n -h. a hdu
1g Ngubn 37n kinh 1oanh 1g V7n đ)u t* c0a ch0 >8 hVu
2g ThYng 1* 37n c !h)n
3g V7n khác c0a ch0 >8 hVu
4g C !hi"u qu]
2g ChWnh Aệch đánh giá Aại tài >=n Bg ChWnh Aệch đánh giá Aại tài >=n
3g ChWnh Aệch t_ giá 6g ChWnh Aệch t_ giá h7i đoái
4g Nu] đ)u t* !hát t#i\n Cg Nu] đ)u t* !hát t#i\n
Bg Nu] 1: !hUng tài chính %g Nu] 1: !hUng tài chính
Zg Nu] khác thu;c 37n ch0 >8 hVu
6g `-i nhuHn ch*a !hLn !h7i 1ig `-i nhuHn >au thu" ch*a !hLn !h7i
Cg Ngubn 37n đ)u t* X^CO 11g Ngubn 37n đ)u t* X^CO
II} N*ucn C0nh 5h1 [à UuV ChD- II} N*ucn C0nh 5h1 [à UuV ChD-
1g Nu] 1: !hUng t#- c.! m.t 3iệc Aàm
2g Nu] khan th*8ng, !hIc A-i 1g Nu] khan th*8ng, !hIc A-i
3g Nu] qu=n Aý c0a c.! t#Wn
4g Ngubn kinh !hí >: nghiệ! 2g Ngubn kinh !hí
Bg Ngubn kinh !hí đQ hTnh thành tài >=n c7 đ2nh 3g Ngubn kinh !hí đQ hTnh thành tài >=n c7 đ2nh
TƒNG )yNG NG3„N fỐN TƒNG )yNG NG3„N fỐN
)Á) )H… TI63 NGOÀI BẢNG )zN 'ỐI KẾ TOÁN
)H… TI63 )H… TI63
1g Tài >=n thuW ngoài 1g Tài >=n thuW ngoài
2g VHt t*, hàng h'a nhHn giV h;, nhHn gia cSng 2g VHt t*, hàng h'a nhHn giV h;, nhHn gia cSng
3g Dàng h'a nhHn bán h;, nhHn ký g&i, ký c*-c 3g Dàng h'a nhHn bán h;, nhHn ký g&i, ký c*-c
4g N- kh' đUi đQ @& Aý 4g N- kh' đUi đQ @& Aý
Bg Ngoại tệ các Aoạij Bg Ngoại tệ các Aoạij
6g Dạn mhc kinh !hí cUn Aại 6g ^: toán chi >: nghiệ!, 1: án
Cg Ngubn 37n kh.u hao c9 b=n hiện c'
BẢNG )zN 'ỐI KẾ TOÁN
TF0 n*ày +" thDn* "% n{: |||}}
N*ucn ! Y0Zu 2! -u!0 C† 2! đ@u n{:
"&& ‡ ""&ˆ"%&ˆ"+&ˆ"?&ˆ"#&
""& ‡ """ˆ""%
111 ^* N- T[ 111, 112, 113
112 ^* N- T[ 121 k Th?i hạn khSng quá 3 tháng
"%& ‡ "%"ˆ"%H
121 ^* N- T[ 121, 12% k J5 112
12Z ^* C' T[ 12Z
"+& ‡"+"ˆ"+%ˆ"++ˆ"+?ˆ"+#ˆ"+H
131 ^* N- T[ 131 k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
132 ^* N- T[ 331 k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
133 ^* N- T[ 136% k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
134 ^* N- T[ 33C
13B ^* N- T[ 13%B, 13%%, 334, 33% k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
13Z ^* C' T[ 13Z k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
"?& ‡ "?"ˆ"?H
141 ^* N- T[ 1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1BB, 1B6, 1BC, 1B%
14Z ^* C' T[ 1BZ
"#& ‡ "#"ˆ"#%ˆ"#?ˆ"#G
1B1 ^* N- T[ 142
1B2 ^* N- T[ 133
1B4 ^* N- T[ 333
ug
!
1B% ^* N- T[ 13%1, 141, 144
%&& ‡ %"&ˆ%%&ˆ%?&ˆ%#&ˆ%,&
%"& ‡%""ˆ%"%ˆ%"+ˆ%"Gˆ%"H
211 ^* N- T[ 131 k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
212 ^* N- T[ 1361
213 ^* N- T[ 136% k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
21% ^* N- T[ 13%, 331, 33% k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
21Z ^* C' T[ 13Z k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
%%& ‡ %%"ˆ%%?ˆ%%Lˆ%+&
221 l 222m223
222 ^* N- T[ 211
223 ^* C' T[ 2141
224 l22Bm226
22! ^* N- T[ 212
22" ^* C' T[ 2142
22C l22%m22Z
22# ^* N- T[ 213
22$ ^* C' T[ 2143
23i ^* N- T[ 241
%?& ‡%?"ˆ%?%
241 ^* N- T[ 21C
242 ^* C' T[ 214C
%#& ‡ %#"ˆ%#%ˆ%#Gˆ%#H
2B1 ^* N- T[ 221
2B2 ^* N- T[ 222, 223
2B% ^* N- T[ 22%
2BZ ^* C' T[ 22Z
%,& ‡ %,"ˆ%,%ˆ%,G
261 ^* N- T[ 242
262 ^* N- T[ 243
26% ^* N- T[ 244
%L& ‡ "&&ˆ%&&
N*ucn ! Y0Zu
+&& ‡ +"&ˆ++&
+"& ‡+""ˆ+"%ˆ+"+ˆ+"?ˆ+"#ˆ+",ˆ+"Lˆ+"Gˆ+"Hˆ+%&
311 ^* C' T[ 311, 31B
312 ^* C' T[ 331 k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
313 ^* C' T[ 131, 33%C
314 ^* C' T[ 333
31B ^* C' T[ 334
316 ^* C' T[ 33B
31C ^* C' T[ 336 k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
31% ^* C' T[ 33C
31Z ^* C' T[ 13%, 33% k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
32i ^* C' T[ 3B2 k Th?i hạn 1*Fi 1 nEm
++& ‡ ++"ˆ++%ˆ+++ˆ++?ˆ++#ˆ++,ˆ++L
331 ^* C' T[ 331 k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
332 ^* C' T[ 336 k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
333 ^* C' T[ 13%, 33% k Th?i hạn t#Wn 1 nEm, T[ 344
334 ^* C' T[ 341, 342, 343
33B ^* C' T[ 34C
336 ^* C' T[ 3B1
33C ^* C' T[ 3B2 k Th?i hạn t#Wn 1 nEm
?&& ‡ ?"&ˆ?+&
?"& ‡ ?""ˆ?"%ˆ?"+ˆ?"?ˆ?"#ˆ?",ˆ?"Lˆ?"Gˆ?"Hˆ?%&ˆ?%"
411 ^* C' T[ 4111
412 57 1* T[ 4112
413 ^* C' T[ 411%
414 ^* N- T[ 41Z
41B 57 1* T[ 412
416 57 1* T[ 413
41C ^* C' T[ 414
41% ^* C' T[ 41B
ug
!
41Z ^* C' T[ 41%
42i 57 1* T[ 421
421 ^* C' T[ 441
?+& ‡ ?+"ˆ?+%ˆ?++
431 ^* C' T[ 431
432 ^* C' T[ 461 k ^* N- T[ 161
433 ^* C' T[ 466
??& ‡ +&&ˆ?&&
)Á) )H… TI63 NGOÀI BẢNG )zN 'ỐI KẾ TOÁN
N*ucn ! Y0Zu
^* N- T[ ii1
^* N- T[ ii2
^* N- T[ ii3
^* N- T[ ii4
^* N- T[ iiC
^* N- T[ ii%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->