P. 1
Bao cao thue GTGT theo TT60

Bao cao thue GTGT theo TT60

4.0

|Views: 4,792|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
khai thue GTGT theo TT60BTC
khai thue GTGT theo TT60BTC

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
T! "HAI
TH#$ GTGT %ÀNH CHO %& 'N Đ(# T)
*+,- ". /0nh /h123 /h4n5 666666666666n78 669666
Serial No.
*+:- N5;<= nộp /h123
*+>- M? @A /h123
*+B- TCn %ự 4n DE1 /;3
*+F- G1ậnHh1IJn3 *+K- TLnhH ThMnh phA3
*+N- Đ=Jn /hoạ=3 *+O- PQR3 *+S- T-8Q=l3
UTT ChL /=C1
I Th12 GTGT ch;Q D;Vc hoMn W. /X;Yc ch1IZn @Qn5
II "C WhQ= /h12 GTGT DE1 [Mo c\Q dự 4n DE1 /;
, HMn5 ho4] d^ch [_ 81Q [Mo /Xon5 W. `*,,-a *,>-b*,F-c *,:-a *,B-b*,K-d *,,-
a Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước. *,>-
b Hàng hóa, dịch vụ nhập h!u *,F-
: Đ=e1 chLnh /h12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo c4c W. /X;Yc
a "i#u ch$nh t%ng *,N-
b "i#u ch$nh gi&m *,S-
> Tfn5 @A /h12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo `*:,-a *,:-b*,O--*:+-d
III
,
: Th12 GTGT ch;Q D;Vc hoMn gMn 5=Qo cho doQnh n5h=Jp 8Y= /hMnh lập /Xon5 W.
> Th12 GTGT ch;Q D;Vc hoMn ch1IZn W. @Q1 `*:F- a *::--*:>- - *:B-d
Th= cQ8 DoQn @A l=J1 WhQ= /XCn lM Dn5 [M ch^1 /X4ch nh=J8 /X;Yc ph4p l1ậ/ [e nhin5 @A l=J1 D? WhQ=6H6
............ , ngày ......tháng .... ...năm ....
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
Đnn [^ /=en3 đồng Việt Nam
G=4 /X^ HH%V
`ch;Q co /h12 GTGTd
Th12 GTGT ch;Q D;Vc hoMn D2n W. WC WhQ= c\Q dự 4n DE1 /;
`*::- a *,+-b*:,-d
Th12 GTGT De n5h^ hoMn
'(u )*+ +:HGTGT
(Ban hành kèm theo
Thông tư số60/2007/TT-BTC
ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
*+,- ". /0nh /h123 /h4n5 666666666666n78 669666
*+:- N5;<= nộp /h123
*+>- M? @A /h123
*+B- TCn %ự 4n DE1 /;3
*+F- G1ậnHh1IJn3 *+K- TLnhH ThMnh phA3
*+N- Đ=Jn /hoạ=3 *+O- PQR3 *+S- T-8Q=l3
Th12 GTGT
*,+-
*,:-
*,B-
*,K-
*,O-
*:+-
*:,-
*::-
*:>-
*:B-
*:F-
Th= cQ8 DoQn @A l=J1 WhQ= /XCn lM Dn5 [M ch^1 /X4ch nh=J8 /X;Yc ph4p l1ậ/ [e nhin5 @A l=J1 D? WhQ=6H6
............ , ngày ......tháng .... ...năm ....
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
Đnn [^ /=en3 đồng Việt Nam
'(u )*+ +:HGTGT
(Ban hành kèm theo
Thông tư số60/2007/TT-BTC
ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
T! "HAI TH#$ GI' Tpq GIA TrNG `GTGTd
". /0nh /h123 /h4n566666666666n78 966666
Serial No.
*+:- N5;<= nộp /h123
*+>- M? @A /h123
*+B- Đ^Q chL3
*+F- G1ậnHh1IJn3 *+K- TLnhH ThMnh phA3
*+N- Đ=Jn /hoạ=3 *+O- PQR3 *+S- T-8Q=l3
Đnn [^ /=en3 Dsn5 V=J/ NQ8
UTT ChL /=C1
A *,+-
t Th12 GTGT cun D;Vc Whv1 /Xw W. /X;Yc ch1IZn @Qn5
C "C WhQ= /h12 GTGT phx= nộp N5yn @4ch nhM n;Yc
I HMn5 ho4] d^ch [_ `HH%Vd 81Q [Mo
, HMn5 ho4] d^ch [_ 81Q [Mo /Xon5 W. `*,:-a *,B-b*,K-c *,>-a *,F-b*,N-d *,:-
a Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước *,B-
b Hàng hóa, dịch vụ nhập h!u *,K-
: Đ=e1 chLnh /h12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo c4c W. /X;Yc
a "i#u ch$nh t%ng *,O-
b "i#u ch$nh gi&m *:+-
> Tfn5 @A /h12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo `*::-a *,>-b*,S--*:,-d
B Tfn5 @A /h12 GTGT D;Vc Whv1 /Xw W. nMI
II HMn5 ho4] d^ch [_ g4n XQ
, HMn5 ho4] d^ch [_ g4n XQ /Xon5 W. `*:B-a *:K-b*:N-c *:F-a *:O-d *:B-
,6, HMn5 hoQ] d^ch [_ g4n XQ Whhn5 ch^1 /h12 GTGT *:K-
,6:
*:N-
a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thu6 )u0t 78 *:S-
b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thu6 )u0t 98 *>+-
c Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thu6 )u0t :78 *>:-
: Đ=e1 chLnh /h12 GTGT c\Q HH%V g4n XQ c4c W. /X;Yc
a "i#u ch$nh t%ng *>B-
b "i#u ch$nh gi&m *>K-
G=4 /X^ HH%V
`ch;Q co /h12 GTGTd
"hhn5 ph4/ @=nh hoạ/ Dộn5 81Q] g4n /Xon5 W. 1/ánh d0u ;<;5
HMn5 hoQ] d^ch [_ g4n XQ ch^1 /h12 GTGT
`*:N-a *:S-b*>+-b*>:-c *:O-a *>,-b*>>-d
'(u )*+ +,HGTGT
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
>
*>O-
III X4c D^nh n5hzQ [_ /h12 GTGT phx= nộp /Xon5 W.3
:
Th12 GTGT phx= nộp /Xon5 W. `*B+- a *>S- - *:>- - *,,-d
= Th12 GTGT ch;Q Whv1 /Xw h2/ W. nMI `*B,- a *>S- - *:>- - *,,-d
=.:
=.=
Th12 GTGT cun D;Vc Whv1 /Xw ch1IZn W. @Q1 `*B>- a *B,- - *B:-d
Th= cQ8 DoQn @A l=J1 WhQ= /XCn lM Dn5 [M ch^1 /X4ch nh=J8 /X;Yc ph4p l1ậ/ [e nhin5 @A l=J1 D? WhQ=6H6
............ , ngày ......tháng ...... năm .........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
Tfn5 doQnh /h1 [M /h12 GTGT c\Q HH%V g4n XQ
`*>O- a *:B- b *>B- - *>K-c *>S- a *:F- b *>F- - *>N-d
Th12 GTGT De n5h^ hoMn W. nMI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
T! "HAI TH#$ GI' Tpq GIA TrNG `GTGTd
". /0nh /h123 /h4n566666666666n78 966666
*+:- N5;<= nộp /h123
*+>- M? @A /h123
*+B- Đ^Q chL3
*+F- G1ậnHh1IJn3 *+K- TLnhH ThMnh phA3
*+N- Đ=Jn /hoạ=3 *+O- PQR3 *+S- T-8Q=l3
Đnn [^ /=en3 Dsn5 V=J/ NQ8
Th12 GTGT
*,,-
*,>-
*,F-
*,N-
*,S-
*:,-
*::-
*:>-
*:F-
*:O-
*>,-
*>>-
*>F-
*>N -
'(u )*+ +,HGTGT
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
*>S-
*B+-
*B,-
*B:-
*B>-
Th= cQ8 DoQn @A l=J1 WhQ= /XCn lM Dn5 [M ch^1 /X4ch nh=J8 /X;Yc ph4p l1ậ/ [e nhin5 @A l=J1 D? WhQ=6H6
............ , ngày ......tháng ...... năm .........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
t{NG "| HO' Đ}N] CH~NG T• HÀNG HO'] %qCH V€ M#A VÀO
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 +,HGTGTd
". /0nh /h123 Th4n566666 n78 :++6666
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
UTT TCn n5;<= g4n Mk/ hMn5 Gh= ch
: = > ? 9 @ A B C :7 ::
1.$àng h%á, &'ch () &*ng +i,ng ch% -./0 ch'1 th12 3T3T, đ4 5hát 6inh &%anh th17
DEng
2. $àng h%á, &'ch () &*ng +i,ng ch% -./0 8h9ng ch'1 th12 3T3T7
DEng
:. $àng h%á, &'ch () &*ng ch1ng ch% -./0 ch'1 th12 3T3T (à 8h9ng ch'1 th12 3T3T7
DEng
4. $àng h%á, &'ch () &*ng ch% T-C; ch<a 5hát 6inh &%anh th1 đ<=c 8h>1 t+? &@n thA% B1C7
DEng
DEng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào+ .......................
DEng thu6 FDFD cGa hàng hoá, dịch vụ mua vào+ ........................
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
N5;<= nộp /h12+..........................................................................................
M? @A /h12+ .................................................................................................

Ho4 Dnn] ch„n5 /w] g=Cn
lQ= nộp /h12 M? @A /h12
n5;<= g4n
%oQnh @A
81Q ch;Q co
/h12
Th12
@1v/
Th12
GTGT
,- hiHu
hoá /In
S* hoá
/In
NgàJ,
tháng
'(u )*+ +, -:HGTGT
DBan hành 8Em thA% Th9ng t< 6F 60
/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 ca B!
Tài ch"nh#
t{NG "| HO' Đ}N] CH~NG T• HÀNG HO'] %qCH V€ t'N pA
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 @A +,HGTGTd
". /0nh /h123 Th4n56666666 n78 6666666666
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
UTT
Ho4 Dnn] ch„n5 /w g4n
TCn n5;<= 81Q Mk/ hMn5 Gh= ch
: = > ? 9 @ A B C :7 ::
1. $àng h%á, &'ch () 8h9ng ch'1 th12 3T3T7
DEng
2. $àng h%á, &'ch () ch'1 th12 61>t th12 3T3T 0G7
DEng
:. $àng h%á, &'ch () ch'1 th12 61>t th12 3T3T HG7
DEng
4. $àng h%á, &'ch () ch'1 th12 61>t th12 3T3T 10G7
DEng
DEng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra+ ............................
DEng thu6 FDFD cGa hàng hóa, dịch vụ bán ra+ ............................
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
N5;<= nộp /h12+........................................................................................
M? @A /h12+ ...............................................................................................
M? @A /h12
n5;<= 81Q
%oQnh @A
g4n ch;Q
co /h12
Th12
@1v/
Th12
GTGT
,- hiHu
hoá /In
S* hoá
/In
NgàJ,
tháng
'(u )*+ +,- ,HGTGT
DBan hành 8Em thA% Th9ng t< 6F
60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NA!
Đ"# $%& ' ( )* + H,n- &-.#
GI{I Tp…NH "HAI t† U#NG] ĐI‡# CHˆNH
DBI 61ng, điJ1 chKnh các th9ng tin đ4 8hai tLi
TM 8hai th12 ............mN1 6F .............. 8O t"nh th12............... ngày 8, 8hai ................#
"ịa ch$+ ...........................................................................................................................
KuậnLhuJHn............................................. D$nhLDhành ph*..............................................
"iHn thoMi ................................ NaO................................Pmail........................................
A6 Nộ= d1n5 gf @1n5] D=e1 chLnh /hhn5 /=n D? WC WhQ=3
;Pn (' tiJn7 ;ồng Việt Nam
UTT ChL /=C1 D=e1 chLnh M? @A chL /=C1
, : > B F K
Q Rh$ ti.u /i#u ch$nh t%ng )* thu6 ph&i nSp
: ...........
=
...
QQ. Rh$ ti.u /i#u ch$nh gi&m )* thu6 ph&i nSp
: ....
= ...
...
QQQ DEng hTp /i#u ch$nh )* thu6 ph&i nSp 1t%ng+ UV gi&m+ W5
t6 T0nh @A /=en phạ/ chậ8 nộp3
:. S* ngàJ chậm nSp+ ...........................................................................................................
=. S* ti#n phMt chậm nSp 1X )* thu6 /i#u ch$nh t%ng O )* ngàJ chậm nSp O 7,7985+ .........
C6 Nộ= d1n5 5=x= /h0ch [M /M= l=J1 D0nh W•83
...............................................................................................................................................
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
TCn n5;<= nộp /h12+ ......................................................................................................
M? @A /h12+ .....................................................................................................................
UA D? WC
WhQ=
UA D=e1
chLnh
ChCnh lJch
5=iQ @A D=e1
chLnh [Y= @A
D? WC WhQ=
'(u )*+ 7:L,HYS
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 60/2007/TT-BTC
ngày 14/6/2007 ca B! Tài ch"nh
t{NG T†NG Hmj TH#$ GI' Tpq GIA TrNG
THTO t{N GI{I Tp…NH "HAI t† U#NG] ĐI‡# CHˆNH
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 @A +,HGTGTd
". /0nh /h123 Th4n5 666666 n7866666
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
UTT
Tổng cộng
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
Gh= ch3
Z DEng )* thu6 FDFD /i#u ch$nh t%ng /ưTc ghi vào ch$ ti.u [>9\ cGa D] hai thu6 FDFD
t-/* m01 23 456GG7
t-/* m01 23 456GG7
N5;<= nộp /h12+....................................................................................
M? @A /h12+............................................................................................
". /0nh /h12 D;Vc
WhQ= gf @1n5
N5MI lập /< WhQ= gf
@1n5
UA /h12 GTGT D=e1
chLnh /7n5
UA /h12 GTGT D=e1
chLnh 5=x8
Z DEng )* thu6 FDFD /i#u ch$nh gi&m /ưTc ghi vào ch$ ti.u [>A\ cGa D] hai thu6 FDFD
Mƒ1 @A3 +, ->HGTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
60/2007/TT-BTC ngày
1/6/2007 c!a Bộ Tà" ch#nh$

t{NG jH‰N t† UŠ TH#$ GI' Tpq GIA TrNG
CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 +,HGTGTd
". /0nh /h123 Th4n566666n786666666
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
A6 Th12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo /Xon5 W.3 99999996 Dsn56
TXon5 Do3
t6 jhyn gf @A /h12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo D;Vc Whv1 /Xw /Xon5 W. nh; @Q1
UTT ChL /=C1 UA /=en
: DEng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong ^
= _oanh thu HH_` bán ra chịu thu6 trong ^
>
? Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào can phbn bE trong ^
9 Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào /ưTc h0u trc trong ^
195 X 1?5 O 1>5
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
N5;<= nộp /h12+.................................................................................
M? @A /h12+.........................................................................................


W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng cho S<,_ HH_` chịu
thu6
W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng cho S<,_ HH_` heng
chịu thu6
W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng chung cho S<,_ HH_`
chịu thu6 và heng chịu thu6
Df lH 8 doanh thu HH_` bán ra chịu thu6 tr.n tEng
doanh thu cGa ^ . hai 1>5 X 1=5L1:5
'(u )*+ 7:W ?gLFDFD
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 60/2007/TT-BTC
ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
t{NG "| "HAI ĐI‡# CHˆNH TH#$ GTGT Đ(# VÀO jH‰N t†
ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM …
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 +,HGTGTd
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
A6 Th12 GTGT c\Q HH%V 81Q [Mo /Xon5 W.3 99999996 Dsn56
TXon5 Do3
t6 Đ=e1 chLnh /h12 GTGT DE1 [Mo D;Vc Whv1 /Xw /h‚o /‹ lJ phyn gf c\Q n783
UTT ChL /=C1 UA /=en
: DEng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong n%m
= _oanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thu6
>
?
9 Dhu6 FDFD /au vào /ưTc h0u trc trong n%m
195 X 1?5 O 1>5
@ Dhu6 FDFD /au vào /h . hai h0u trc := tháng
A
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
N5;<= nộp /h12+.................................................................................
M? @A /h12+.........................................................................................


W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng cho S<,_ HH_` chịu
thu6
W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng cho S<,_ HH_` heng
chịu thu6
W Dhu6 FDFD cGa HH_` mua vào ddng chung cho S<,_ HH_`
chịu thu6 và heng chịu thu6
Df lH 8 doanh thu HH_` bán ra chịu thu6 tr.n tEng
doanh thu cGa n%m 1>5 X 1=5L1:5
DEng thu6 FDFD cGa HH_` mua vào can phbn bE trong
n%m
"i#u ch$nh t%ng 1U5, gi&m 1W5 thu6 FDFD /au vào /ưTc
h0u trc trong n%m 1A5X195W1@5
'(u )*+ 7:W ?YLFDFD
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 60/2007/TT-BTC
ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
t{NG "| UŠ TH#$ GI' Tpq GIA TrNG ĐÃ NỘj
CỦA %OANH TH# "INH %OANH X‰Œ %&NG] •Žj Đ•T] t'N HÀNG
VÃNG •AI NGOlI TˆNH
`"•8 /h‚o /< WhQ= /h12 GTGT /h‚o 8ƒ1 @A +,HGTGTd
". /0nh /h123 Th4n5 666666 N78
SDD NgàJ nSp thu6
Tổng cộng
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NG)!I NỘj TH#$ hokc
ĐlI %IỆN Hmj jH'j CỦA NG)!I NỘj TH#$
,- t.n, /óng d0u 1ghi r2 h3 t.n và ch4c vụ5
G-i #-.:
DEng )* ti#n /h nSp tMi phụ lục nàJ /ưTc /ưa gSp chung vào ch$ ti.u >? W "i#u ch$nh gi&m thu6 FDFD cGa
HH8V 9:n ;a #:# <= t;>?# t;@n A <-ai t-1B Gi: t;ị gia tCng m01 23 456GG 9an -Dn- <Em t-/* -Fng t>
23 G46H44I6+JC ngDK 5L6G6H44I #Ma J" Di #-Nn-
N5;<= nộp /h12+.................................................................................
M? @A /h12+.........................................................................................
S* ch4ng tc nSp
ti#n thu6
NIi nSp ti#n thu6
1,YNN5
RI iuan thu6
iu&n l- hoMt /Sng
inh doanh vhng
lai
S* ti#n thu6 /h
nSp
'(u )*+ 7: W9LFDFD
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 60/2007/TT-
BTC ngày
14/6/2007 ca B! Tài ch"nh#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->