LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3

BÀI THU HOẠCH

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG AN NINH

Họ và tên: LƯU THỊ LAN ANH Đơn vị: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội

HÀ NỘI, THÁNG 11/2010

1

MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT Những kết quả đạt được của quá trình kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh 1. Quan điểm và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị 2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực Kinh tế - xã hội 3. Một số hạn chế và nguyên nhân 4. Bài học kinh nghiệm PHẦN THỨ HAI Một số đề xuất về kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố an ninh quốc phòng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2020 1. Những vấn đề cần quan tâm trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố an ninh quốc phòng 2. Một số vấn đề trọng tâm trong chiến lược KẾT LUẬN TRANG 3 6

6 7 12 14

15

15 16 20

2

họat động riêng và chịu sự chi phối của hệ thống quy luật riêng. Đó là tòan bộ quá trình sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội phục vụ nhu cầu đời sống con người. 3 .xã hội quốc phòng an ninh trong một chỉnh thể thống nhất trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương thúc đẩy nhau cùng phát triển góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. xây dựng sức mạnh quốc phòng an ninh vì mục đích bảo vệ và đem lại lợi ích cho mọi thành viên trong xã hội là do bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa quy định.MỞ ĐẦU Họat động kinh tế là họat động cơ bản thường xuyên gắn liền với sự tồn tại của xã hội loài người. Kinh tế quốc phòng an ninh là những mặt họat động cơ bản của mỗi quốc gia dân tộc độc lập có chủ quyền mỗi lĩnh vực có mục đích. tác động tích cực qua lại với kinh tế. song giữa chúng lại có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. để giải quyết mâu thuẫn đó cần có quốc phòng và an ninh. bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Kinh tế quyết định đến nguồn gốc ra đời. Kết hợp phát triển kinh tế . còn tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh vì mục đích bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản cầm quyền thực hiện chiến tranh xâm lược là do bản chất của chế độ kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa quyết định. lợi ích kinh tế suy đến cùng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu thuẫn xung đột xã hội. Bản chất của chế độ kinh tế xã hội quyết định đến bản chất quốc phòng an ninh.xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta là họat động tích cực chủ động của nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ họat động kinh tế . sức mạnh của quốc phòng an ninh.

toàn vẹn lãnh thổ. Đây là mối quan hệ trọng yếu mà mỗi quốc gia.xã hội với quốc phòng. Nhìn vào tiến trình phát triển của các quốc gia trên thế giới chúng ta thấy dù là nước lớn hay nước nhỏ kinh tế phát triển hay chưa phát triển. Kết hợp phát triển kinh tế. tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế . bảo vệ được thành quả của sự phát triển đất nước.Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật nhân lực cho họat động quốc phòng an ninh vì vậy để xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh phải xây dựng phát triển kinh tế vững chãi. các quốc gia phát triển mạnh về kinh tế đều quan tâm đến phát triển quốc phòng. Quốc phòng an ninh vững mạnh sẽ tạo môi trường hòa bình ổn định lâu dài. Lịch sử phát triển của thế giới cho thấy.xã hội.xã hội trên cả góc độ tích cực và tiêu cực. chính trị và trật tự xã hội có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Quốc phòng – an ninh không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà còn tác động trở lại với kinh tế . Để hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và ảnh hưởng xấu đến quốc phòng an ninh thì sự kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế . giữ vững an ninh. bảo vệ vững chắc chủ quyền. quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời bình ở mức độ nhất định nào đó cũng có tác dụng kích thích kinh tế phát triển. mỗi dân tộc đều phải quan tâm đặc biệt.xã hội vào một thể thống nhất. chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng an ninh qua đó quyết định đến tổ chức. an ninh là một trong những nguyên tắc cơ bản trong việc hoạch định chiến lược phát triển cũng như trong chỉ đạo điều hành của mỗi quốc gia. Tuy nhiên các nước khác nhau với chế độ chính trị xã hội khác nhau thì sự kết hợp cũng có sự khác nhau về mục 4 . nhà nước. dù chế độ chính trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều chăm lo thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. an ninh. Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp số lượng. biên chế của lực lượng vũ trang quyết định đến đường lối chiến lược quốc phòng an ninh.

Thời kỳ đất nước độc lập 1975 đến nay kết hợp với phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh được Đảng ta khẳng định là một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và được triển khai quy mô rộng lớn toàn diện hơn.đích. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng do nắm vững quy luật và biết thừa kế kinh nghiệm của lịch sử nên đã thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh một cách nhất quán bằng những chủ trương sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng.. Nhờ có chính sách nhất quán về thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh chúng ta đã phát huy được tiềm năng cho xây dựng tổ quốc trong thời bình cùng với việc phát triển kinh tế là chăm lo củng cố tiềm lực quốc phòng thế trận quốc phòng. Ở Việt nam sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đã có lịch sử lâu dài dựng nước đi đôi với giữ nước đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lượng (1945 – 1954) Đảng đã đề ra chủ trương “Vừa kháng chiến. nội dung. vừa tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp cả nước. vừa phát triển kinh tế ở địa phương. vừa tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đã được Đảng chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền với nội dung và hình thức thích hợp. vừa kiến quốc” “vừa chiến đấu. Trong xây dựng và phát triển kinh tế đã sử dụng nhiều chính sách khai hoang lập ấp ở những nơi xung yếu để phục binh sẵn sàng phá thế. Kết hợp sức mạnh dân tộc với 5 . âm mưu phá hoại từ xa của giặc đồng thời sản xuất và tạo thế trận đánh giặc cơ động lực lượng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc. phương thức và kết quả ngay cả trong một nước trong mỗi giai đọan phát triển thì sự kết hợp cũng khác nhau.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. 1. ổn định chính trị. an ninh và những đề xuất cơ bản cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2010. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ IX. việc kết hợp đầu tư phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng .2020. Bộ Chính trị cũng đã ban hành: Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế. Quan điểm và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương.xã hội và bảo đảm quốc phòng. an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc 6 . PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ .XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG AN NINH.xã hội”.xã hội là nền tảng để bảo vệ tổ quốc. Ở nước ta. Bộ chính trị.xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh” trở thành một trong sáu quan điểm cần quán triệt và thực hiện trong quá trình công nghiệp hóa. Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Quốc phòng. An ninh trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh theo phương châm phát triển kinh tế .an ninh đã được tổ chức thực hiện và từng bước phát triển. tại hội nghị Trung ương 8 (khoá 9). đồng thời là một trong sáu tư tưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng. Trong bài thu hoạch này là một số vấn đề nổi lên trong quá trình thực hiện kết hợp phát triển kinh tế . củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế . hiện đại hóa đất nước.sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù do vậy góp phần giữ gìn và phát triển đất nước ổn định cho đến ngày nay. lần đầu tiên Đảng ta đã đưa vấn đề “Kết hợp phát triển kinh tế .

bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng.kinh tế khu vực từ năm 1997.xã hội chậm được khắc phục. Nhiệm vụ quốc phòng. Coi nhiệm vụ xây dựng đất nước đặt lên hàng đầu nhưng luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Các nghị quyết thể hiện rất rõ nhiệm vụ gắn kết giữa phát triển kinh tế. quan hệ quốc tế được mở rộng. an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.xã hội và bảo đảm quốc phòng. bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản là chính trị. Trong nước. an ninh luôn là nhiệm vụ trọng yếu. sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho chúng ta phải dành nhiều công sức cho việc bảo đảm độc lập. thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên nhiều vùng trong cả nước gây thiệt hại nặng nề. thường xuyên của Nhà nước. nhất là cuộc khủng hoảng tài chính. sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tiềm lực của đất nước được tăng cường.kinh tế toàn cầu năm 2008. Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực Kinh tế. khó khăn như: ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính. an ninh vùng Tây Nguyên và Trung Bộ. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng. tình hình thế giới diễn biến phức tạp. chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức. bất cập trên nhiều lĩnh vực kinh tế . cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 2. an ninh.Xã hội Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 được thực hiện trong xu thế toàn cầu hoá nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.xã hội với quốc phòng.bộ đến năm 2010.xã hội ổn định. sự yếu kém. chủ quyền. về phát triển kinh tế. củng cố quốc phòng. 7 . khó lường.

2007 tăng liên tục.9% và tỷ trọng dịch vụ giữ mức 38. từ 36.Trong bối cảnh đó. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đã đạt khoảng 1200 USD. Nước ta đã ra khỏi nước đang phát triển có thu nhập thấp. . lâm. Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu GDP giai đoạn 2001. . vượt qua thách thức khó khăn.5% năm 2007. sau 10 năm quy mô GDP tính theo giá so sánh tăng gấp đôi.Tiềm lực kinh tế được nâng cao.7333. một số sản phẩm chủ lực của nền kinh tế đã hình thành và phát huy tác dụng. 2009 giảm mạnh và đến năm 2010 dự tính tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP còn 40.2 %/ năm thấp hơn Trung Quốc ( 10 % ) và Malaysia ( 9. nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Tỷ trọng nông. nhiệm vụ đã đề ra. Đây là kết quả to lớn và có ý nghĩa quan trọng nhất.Năng lực sản xuất tăng đáng kể. toàn dân. ngư nghiệp giảm từ 24. thực lực của nền kinh tế tăng lên không ngừng.5% xuống còn khoảng 19. 8 . .Quy mô.3%.4 lần so với năm 2000 (31. toàn Đảng.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với nhiều nước và tăng liên tục trong nhiều năm. Do chịu ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng công nghiệp và xây dựng năm 2008.2 tỷ USD). Chỉ số phát triển con người ( HDI ) của Việt Nam năm 2007-2008 đạt 0. gấp khoảng 3 lần so với năm 2000. . Năm 2008. toàn quân ta đã tranh thủ thời cơ thuận lợi.2010 đạt khoảng 7.9%. gấp 3. đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. đã đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo.4 % ) xét về tốc độ tăng trưởng GDP. kém phát triển.7 % năm 2000 lên 41. Nếu theo giá thực tế tính bằng đô la Mỹ năm 2010 tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 106 tỷ USD. Thời kỳ 2001. thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. xếp hạng 105/177 quốc gia và vùng lãnh thổ.

giảm mức tiêu thụ điện năng. thâm hụt quốc gia và nợ ngân sách ở mức an toàn.2010. vượt mục tiêu đề ra. thu ngân sách gấp hơn 4 lần so với năm 2000. bình quân dự kiến đạt 40. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư máy móc. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) đang trở thành một nguồn vốn đáng kể trong nền kinh tế.6% năm 2010. bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Đầu tư nhà nước (bao gồm cả đầu tư từ ngân sách và đầu tư của các DNNN) vẫn tăng về quy mô.4 triệu tấn. từ 51% năm 2000 lên 64. xi mănng tăng 37.Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.5 %. than tăng 30. công nghệ hiện đại. thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư cho phát triển. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 10 năm ước đạt 168 tỷ USD. Trong 10 năm. điện tăng 62.Vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao. tổng đầu tư xã hội cũng như tỷ trọng vốn đầu tư xã hội so với GDP tăng liên tục và duy trì ở mức cao. Ngân sách nhà nước được cải thiện. . công trình trọng điểm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. nâng cao năng lực cạnh tranh.4 triệu tấn. các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân cơ bản được bảo đảm.7%. lĩnh vực quan trọng. xã hội. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân 8 năm 9 .Trong 10 năm 2001. từ đó nâng cao năng suất. các dự án. trong đó. tỷ trọng thu nội địa tăng nhanh. đầu tư nhiều hơn cho vùng nghèo. vốn trong nước chiếm khoảng 70%. Năm 2010. vùng khó khăn. . Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/ GDP năm 2010 dự kiến đạt khoảng 41. chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. thực hiện ước đạt 59 tỷ USD. giải ngân 20 tỷ USD. sản lượng thép tăng 4. Môi trường đầu tư được cải thiện. Cơ cấu đầu tư đã có bước chuyển biến tích cực.4 tỷ Kwh. thiết bị. phân hoá học tăng 1. năng lực sản xuất tăng nhanh.6 triệu tấn. tập trung cho những ngành.2 triệu tấn. Cơ cấu nguồn thu chuyển biến tích cực. đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế. Nhiều sản phẩm đã có uy tín và tạo được thương hiệu trên thị trường trong nước và thế giới.

xếp thứ 105/177 nước tham gia xếp hạng. Thu nhập thực tế sau 10 năm gấp 3.23. có một số mặt đạt trình độ của các nước phát triển trung bình.2001. Công tác phát triển nhà ở được chú trọng. phổ cập giáo dục tiểu học. đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.3 lần năm 1999 xuống còn 2.688 năm 2000 lên 0. Văn hoá.2008 khoảng 30. Theo số liệu điều tra năm 2008. Hầu hết các mục tiêu đặt ra cho năm 2015 đều đã đạt và vượt vào năm 2008 (xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói. tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ. một số lĩnh vực đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2009 và 2010. mặc dù chính phủ đã thực hiện chính sách kích cầu để chống suy giảm kinh tế. diện tích bình quân tăng từ 11m2 sàn/ người năm 2000 lên 18. thu nhập thực tế tăng từ 221 nghìn đồng/ người/ tháng năm 1999 lên 728.6% GDP.09 lần năm 2004 và 2 lần năm 2008.733 năm 2008. Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2. Chỉ số phát triển con người không ngừng tăng lên.5 nghìn đồng/ người/ tháng vào năm 2008. Tỷ trọng chi ngân sách so với GDP giai đoạn 2001. thuộc nhóm nước trung bình cao. xã hội đạt được những thành tựu quan trọng.2008 đạt khoảng 26% GDP.6 m2 sàn/ người. Hàng năm tăng thêm khoảng 30 triệu m2 sàn.2%. từ 0. sốt rét và các dịch bệnh khác được 10 . Xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ.3. tăng cường sức khoẻ bà mẹ. . tỷ lệ huy động NSNN ước đạt khoảng 23. đã huy động mọi nguồn vốn cho việc phát triển nhà ở tại các khu đô thị mới. Việt Nam đã hoàn thành phần lớn mục tiêu Thiên niên kỷ cam kết trước cộng đồng quốc tế. Thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên. giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.Văn hoá. xã hội có bước phát triển khá. miễn giảm thuế.5 lần so với năm 2000. Chất lượng về nhà ở ngày càng được nâng cao.

bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. thiết lâp đối tác toàn cầu vì phát triển. đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. bình quân mỗi năm giảm được khoảng 400 nghìn hộ.kinh tế khu vực và toàn cầu. Đang triển khai chương trình giảm nghèo cho 62 huyện nghèo nhất cả nước. tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các khu kinh tếquốc phòng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. đến năm 2010 tỷ lệ nghèo còn khoảng 10 %. Các vấn đề biên giới và lãnh thổ trên đất liền. đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất. Hằng năm.2010 đã được thực hiện.200 USD. an ninh đã có bước chuyển cả về nhận thức và tổ chức thực hiện.đẩy lùi. xã hội với quốc phòng. Đến năm 2010. trên biển và hải đảo được giải quyết phù hợp. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho hàng nghìn xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và hải đảo. thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn. có 2 mục tiêu chưa đạt là ngăn ngừa tình trạng HIV/ AIDS và đảm bảo bền vững về môi trường). hộ nghèo giảm đáng kể. phát triển công nghiệp quốc phòng đúng hướng. Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001. Nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng. phát triển kinh tế. đền ơn đáp nghĩa… Việc kết hợp kinh tế. góp phần trực tiếp tham gia xây dựng. Cơ cấu kinh tế 11 . Nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001. chúng ta đã tranh thủ thời cơ. đồng thuận và cởi mở hơn. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước trung bình mỗi năm giảm 2.xã hội. nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính. gắn kết với công nghiệp quốc gia.2%/ năm. Kinh tế tăng trưởng nhanh.3%. nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần.2010. tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1. Xã hội ổn đinh. thách thức. đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. quan hệ sản xuất và hội nhập quốc tế. đẩy mạnh các phong trào xoá đói giảm nghèo. đạt tốc độ bình quân 7. Công tác xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả.

năng suất. quốc phòng an ninh được giữ vững.Chất lượng tăng trưởng. tự do tín ngưỡng. 3. thế và lực của đất nước vững mạnh thêm nhiều. Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. tạo môi trường hoà bình. tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hoá. Khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với các nước trong khu 12 - . Các lĩnh vực văn hoá. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. hàm lượng công nghệ thấp và giá trị gia tăng thấp. chủ yếu dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô và hàng công nghiệp chủ yếu là hàng gia công. Chính trị. ổn định và tăng them nguồn lực cho phát triển đất nước.chuyển dịch theo hướng tích cực. sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước. vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. năng động sang tạo của toàn dân. . hiệu quả và sức. xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng.xã hội ổn định. tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc: - Chất lượng tăng trưởng còn thấp. Đời sống vật chất. tôn giáo được tôn trọng. hiện đại hoá đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Công tác đối ngoại hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả. sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc. chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu. bình đẳng giới có nhiều tiến bộ. cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. toàn quân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Một số hạn chế và nguyên nhân Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh quốc phòng vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phụ trong thời gian tới để ngày càng giữ vững ổn định chính trị đất nước. kinh tế phát triển chưa bền vững.

Công tác nghiên cứu. trong khi Thái Lan 2840 USD.2008 là 5. . Mặc dù đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong những năm qua.26. chất lượng tăng trưởng.Tiềm lực quốc phòng chưa đủ mạnh. Tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng. vũ khí trang bị kỹ thuật còn lạc hậu. Các lĩnh vực văn hoá. . . dự báo. Huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển còn hạn chế.Hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật. Năm 2008. hơn 80% lực lượng lao động chưa tham gia BHXH.Tuy nhiên. hiệu quả.Năng suất. Sức chiến đấu của quân đội có mặt còn hạn chế. . năng suất. Kinh tế phát triển chưa bền vững. nhưng thu nhập bình quân đầu người ở nước ta vẫn còn thấp. có nơi còn bị động. tham mưu chiến lược có lúc. Philippin 1890 USD. . chất lượng nguồn nhân lực. xã hội còn nhiều bất cập. một số mặt còn nhiều bức xúc. Việc phát triển các khu kinh tếquốc phòng còn nhiều khó khăn. những thành tựu đã đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Việc xác định hộ nghèo đến nay vẫn chưa theo chuẩn quốc tế. thu nhập bình quân của đầu người ở Việt Nam chỉ đạt 890 USD. Môi trường đang bị ô nhiễm. sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. kết cấu hạ tầng 13 . ICOR của Việt Nam thời kỳ 2001. Malaysia 6970 USD và Indonesia 2010 USD. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội chưa vững chắc.vực vẫn còn lớn. Tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao.Thể chế kinh tế thị trường. số hộ cận nghèo còn nhiều.Việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ hộ nghèo còn nhiều bất cập. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân còn nhiều bất cập. hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp: Hiệu quả đầu tư thấp: Nếu tính theo giá hiện hành. chất lượng xoá đói giảm nghèo chưa vững chắc. chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu.

phải thực hiện đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với lộ trình và bước đi thích hợp. Tổ chức bộ máy. chưa tạo được chuyển biến mạnh trong việc giải quyết có hiệu quả những khâu đột phá. Tư duy phát triển kinh tế xã hội và phương thức lãnh đạo của Đảng chậm đổi mới. Tổ chức thực hiện còn nhiều yếu kém. huy động các nguồn lực và tranh thủ điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. tích cực chủ động hội nhập quốc tế.vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển. khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tập trung vào mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật. vẫn đang tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị. kỷ cương chưa nghiêm. Những yếu kém trên đây có phần do nguyên nhân khách quan. đội ngũ công chức còn nhiều hạn chế. then chốt và những vấn đề xã hội bức xúc. Hệ thống pháp luật và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập. chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. kỷ cương.xã hội và đe doạ chủ quyền quốc gia. khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Bài học kinh nghiệm Từ thực tiễn phát triển đất nước và kết quả thực hiện Chiến lược 10 năm qua có thể rút ra các bài học chủ yếu. nâng cao năng lực và tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ và phát huy sức sang tạo của mình. 4. huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Kỷ luật. phát huy dân chủ. 14 . kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Quyền làm chủ của nhân dân chưa được phát huy đầy đủ. nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. cũng là những yêu cầu quan trọng cần quán triệt và vận dụng tốt hơn trong thời kỳ Chiến lược tới. Một là.

an ninh gắn với phát triển kinh tế cần được đánh giá toàn diện hơn. Bên cạnh đó. Ngoài nguồn lực của quốc gia. kế hoạch.an ninh. bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. chủ động hội nhập quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước Bốn là. nâng cao hiệu lực quả lý của Nhà nước. việc thẩm định các dự án đầu tư trong cả nước đã có thêm một quy trình quan trọng. quốc phòng Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn. việc đảm bảo nguồn lực quốc phòng .an ninh phải được nhận thức sâu sắc hơn. tích cực.Hai là. việc phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng . 15 . giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng.an ninh trong cả nước. phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Những vấn đề cần quan tâm trong việc kết hợp phát triển kinh tế.XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ AN NINH. đó là thẩm định của các cơ quan quốc phòng và công an để đảm bảo thế trận quốc phòng .xã hội với tăng cường củng cố an ninh. trong lĩnh vực đầu tư. Đơn cử. giữ vững ổn định chính trị xã hội. QUỐC PHÒNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011. bảo đảm gắng kết chặt chẽ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. đặc biệt coi trọng chất lượng. bảo đảm độc lập tự chủ và chủ quyền quốc gia.2020 1. PHẦN THỨ HAI MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ. hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng .an ninh được thể hiện sinh động qua nhiều chương trình. Ba là. thì việc huy động nguồn lực khác vào nhiều lĩnh vực phục vụ quốc phòng .

Phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và có hiệu quả.Thực hành dân chủ. đồng thời tranh thủ ngoại lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng át triển nhanh.Phát triển kinh tế . nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân. nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Trong lĩnh vực kinh tế . bảo vệ vững chắc độc lập. coi con người là chủ thể. an ninh. . Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế và sức mạnh tổng hợp của đât nước để tích cực. nước mạnh. đảm bảo quốc phòng.Phát triển kinh tế-xã hội phải luôn đi cùng với bảo vệ và cải thiện môi trường.phát triển kinh tế cũng cần được chú ý.xã hội. . phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược và quá trình thực hiện chiến lược. chủ quyền.xã hội phải gắn với giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. . . phù hợp với kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu. như y tế. phát triển mạnh văn hoá và phát huy dân chủ.Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tìm kiếm cứu nạn. tăng cường củng cố quốc phòng.Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững. dân chủ. giáo dục đào tạo.1. 2. Một số vấn đề trọng tâm trong chiến lược: 2.xã hội Cần quan tâm đến một số giải pháp như: 16 . Phát huy nội lực và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định.Đổi mới đồng bộ. giải quyết thảm hoạ môi trường… . công bằng. . . Đồng thời phải đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị . phát huy tối đa nhân tố con người. an ninh. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. văn minh.

Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại. đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. đồng thời. Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá xã hội hài hoà với phát triển kinh tế. . bền vững các vùng. .Rà soát.. hiệu quả.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. xây dựng đô thị và nông thôn mới.Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. .Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển. tạo điều kiện phát triển nhanh hơn các khu vực còn nhiều khó khăn. . Tây Nam. Tây nguyên. tạo nền tảng cho một nước công nghiệp. hải đảo. đặc biệt là các vùng biên giới. . . chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khi hậu. điều chỉnh. Tây Bắc và phía tây các tỉnh miền Trung. huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực. phát huy lợi thế của từng vùng. bổ sung quy hoạch và có cơ chế.Phát triển mạnh sự nghiệp y tế. 2.2. tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh.Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng. nhất là các dich vụ có giá trị cao. tạo sự liên kết giữa các vùng. sức cạnh tranh.Phát triển mạnh cac ngành dịch vụ. nâng cao chất lượng. Trong phát triển các vùng miền . .Phát triển hài hoà .Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường. nhất là hạ tầng giao thông. tác động lan toả đến các vùng khác. nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. . . bền vững. tạo động lực. . 17 .

xi măng. xây dựng hồ chứa nước và phát triển thuỷ lợi nhỏ kết hợp thuỷ điện. các cụm. Khuyến khích phát triển công nghiệp và dịch vụ có nhu cầu diện tích đất lớn. cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc tạo thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung. đảm bảo nhu cầu của đất nươc và của đời sống nhân dân. gắn với phát triển đa dạng các ngành dịch vụ…. gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng. .Vùng đồng bằng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. nhóm sản phẩm công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao. Phát triển giao thông nông thôn.. tạo thế tiến ra biển. tạo thành các trung tâm kinh tế biển vững mạnh. bản. bảo đảm đường ô tô tới các xã thông suốt bốn mùa và bảo đảm có đường ô tô đến các thôn. chế biến thuỷ sản chất lượng cao… Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá. đẩy mạnh thâm canh sản xuất lúa. Hình thành các khu công nghiệp. . hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. bảo vệ chủ quyền vùng biển và hợp tác quốc tế. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp năng lượng. khu công nghiệp ven biển. an ninh. thuỷ điện và khoáng sản. có tầm cỡ khu vực. tiềm năng và lợi thế của từng đảo. trước hết là các vùng công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 18 . Quy hoạch và phát triển có hiệu quả nghề muối. cây công nghiệp. xã hội tại các khu vực biên giới. tiết kiệm đất gắn với đô thị lớn để hình thành các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Phát triển nhanh một số khu kinh tế. vùng ven biển và hải đảo: Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biểm của nước ta. đóng tầu. bảo vệ và phát triển rừng. nhất là tại các cửa khẩu.Vùng trung du miền núi: Phát triển mạnh các vùng sản xuất lâm nghiệp. Hiện đại hoá công nghiệp bảo quản chế biến. có vai trò dẫn dắt và tác động lan toả đến sự phát triển các vùng khác.Vùng biển. Chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế.Phát triển kinh tế đảo phù hợp với vị trí. hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa hang hoá lớn.

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cả ở đất liền.Giữ vững độc lập chủ quyền.Tăng cường tiềm lực quốc phòng. tinh nhuệ và từng bước hiện đại. có công nghệ cao. bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. bảo đảm vững chắc độc lập. . hiệu quả. Chủ động. chính quy. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế. thu hút các nhà đầu tư lớn. hải đảo. không để bị động. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại . góp phần phát triển nhanh. an ninh phù hợp với tình hình mới. trật tự và an toàn xã hội. tich cực hội nhập quốc tế sâu rộng.Thực hiện tốt đường lối đối ngoại. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng. giữ vững ổn định chính trị.Bố trí thế trận quốc phòng. tăng cường hợp tác quốc tế tạo môi trường hoà bình.chủ động hội nhập nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. mọi ý đồ và hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. công nghệ nguồn. bảo vệ Đảng. bảo vệ tổ quốc. Phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển đất nước. mở rộng quan hệ đối ngoại. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân vững mạnh toàn diện. . vùng biển. bảo vệ Nhà nước và nhân dân. kế hoạch và các chương trình dự án. ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. an ninh với phát triển kinh tế xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ. ổn định và tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước. chủ quyền. . Giữ vững hoà bình. trong công tác quy hoạch. vùng trời. Lồng ghép các chương trình để xây dựng các khu kinh tếquốc phòng ở vùng biên giới.2. bất ngờ.3. làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. mở rộng thị trường xuất khẩu.Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. hải đảo trong mọi tình huống. . tạo điều kiện thuận lợi để tu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế. 19 .

khắc phục các nhược điểm để có một chiến lược tốt hơn. củng cố quốc phòng an ninh sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. cả nước đã đứng lên đấu tranh giành độc lập. các kỳ họp của Quốc Hội. nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thấy rằng: Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng. ngược lại phát 20 . kế hoạch triển khai và chỉ đạo điều hành. Xây dựng chiến lược trong giai đoạn tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. sự kết hợp này không chỉ cho riêng từng địa phương.KẾT LUẬN Là một cán bộ hiện đang làm việc tại Viện Khoa học Lao động và xã hội. ổn định về chính trị đã thấm nhuần trong mọi tầng lớp nhân dân. toàn diện hơn. mà còn lôi kéo được sự quan tâm của toàn nhân dân trong cả nước. Nhận thức từ lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng tôi muốn nhấn mạnh một số vấn đề: Từ quá khứ. an ninh. các chương trình hành động. Kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm qua có sự đóng góp tích cực bởi chủ trương và công tác điều hành cụ thể của Đảng và Nhà nước. chủ quyền đất nước và hiện tại đang giữ vững ổn định để đất nước ngày càng phát triển. giai đọan mới khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội thì không thể không xây dựng chiến lược bảo vệ quốc phòng. từng vùng. là cơ quan nghiên cứu đầu ngành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. bản thân tôi cũng có một số nhận thức sâu sắc qua thời gian học tập. sự kết hợp này được thực hiện từ cấp trung ương đến địa phương và cơ sở. Ý thức xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh về kinh tế. Trong tương lai. được làm việc trong một môi trường ổn định về chính trị cũng như ổn định về kinh tế. các kỳ Đại hội Đảng luôn được nhân dân theo dõi và ủng hộ. an ninh và được thực hiện đồng bộ từ chủ trương. nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực lao động. xây dựng chính sách. người có công và xã hội. nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là nghiên cứu cơ bản.

xã hội quốc phòng an ninh trong một chỉnh thể thống nhất trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương thúc đẩy nhau cùng phát triển góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngòai ra. kết hợp phát triển kinh tế . tính đến những yếu tố chống phá ta và đặc điểm của từng vùng. Chiến lược mới phải được đặt trong bối cảnh mới của đất nước và trên thế giới. để phát triển kinh tế và ổn định chính trị nhà nước cần phải ban hành các chính sách phù hợp với thực tiễn.triển tốt kinh tế xã hội sẽ tạo điều kiện và tiềm lực kinh tế để tăng cường cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ quốc phòng an ninh. an ninh là trọng yếu. tăng cường trang bị mà phải tính đến các vùng xung yếu. Tuy nhiên. cần có cách nhận thức và có giải pháp thích hợp với từng điều kiện cụ thể. miền để có chính sách cụ thể. các chương trình hành động. trong mọi công việc nghiên cứu phải thực hiện đồng bộ từ chủ trương. cần phải có những hành động và sự gắn kết chặt chẽ các hoạt động trong xã hội nhất là phải tăng cường kết hợp phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh phải là một ưu tiên hàng đầu. xây dựng chính sách.xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta là họat động tích cực chủ động của nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ họat động kinh tế . Trong bối cảnh mới.xã hội với củng cố quốc phòng an ninh không chỉ quan tâm đến xây dựng lực lượng. Kết hợp phát triển kinh tế . nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng. Tuy nhiên. nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. kế hoạch triển khai và chỉ đạo điều hành đều phải gắn với quốc phòng an ninh. Với vị trí và vai trò của cá nhân đang làm việc tại cơ quan Trung ương tôi nhận thức sâu sắc rằng. 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful