P. 1
QD_242005 Dinh muc DT XD

QD_242005 Dinh muc DT XD

|Views: 265|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3774033

More info:

Published by: api-3774033 on Oct 16, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 24 /2005/!"#$%
Hµ néi, ngµy 29 th¸ng 7
n¨m 2005
quyÕt ®Þnh
&' viÖc ban hµnh (!)nh m*c dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh " /h0n x©y
dùng (
Bé trëng bé x©y dùng
" 12n c* 345t $©y dùng 6è 78/2009/:77 ngµy 28/77/2009 cña
4èc :éi ;ho+ $<= ;> h?@ th* 4 nAc 1éng hoµ x· héi chñ nghÜa &iÖt namB
" 12n c* Cgh) D)nh 6è 78/2005/C!"1/ ngµy E/2/2005 cña 1hFnh
@hñ v' 4Gn HI dù +n D04 t x©y dùng c,ng t-.nhB
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N-C! ngµy 0"/"/2003 c#$ Ch%nh
&h# '(y ®Þnh chøc n¨ng, nhi)m *+, '(y,n h-n *µ c. c/( t0 chøc c#$ 1é
23y 45ng6
" JhKo D' ngh) cña &L t-Mng &L Ninh tO tµi chFnh= &iÖn t-Mng &iÖn
Ninh tO x©y dùng vµ &L t-Mng &L /h+@ chOB
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1 . #an hµnh ;Pm thKo 4yOt D)nh nµy Q!)nh m*c dù to+n x©y
dùng c,ng t-.nh " /h0n x©y dùng(R
§iÒu 2. SS!)nh m*c dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh " /h0n x©y dùng(
nµy thay thO cho c+c bé !)nh m*c dù to+n x©y dùng cT bGn ban hµnh thKo
4yOt D)nh 6è 7242/7UUV/!"#$% ngµy 25/77/7UUVB 4yOt D)nh 6è
97/2002/!"#$% ngµy 72/77/2002B 1,ng t+c ;hoan tWo HX c?c ;hoan nhYi
t-ong 4yOt D)nh 6è 7E/2004/!"#$% ngµy 05/E/2004B 4yOt D)nh 6è
05/2005/!"#$% ngµy 24/07/2005 cña #é t-Mng #é x©y dùng vµ mét 6è
D)nh m*c D· DZc #é $©y dùng thoG th45n D[ c+c #é= Cgµnh= D)a @hTng
ban hµnh c\ danh mLc t-ong !)nh m*c nµyR
§iÒu . SS!)nh m*c dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh " /h0n x©y dùng(
nµy +@ dLng thèng nh]t t-ong cG nAc vµ c\ hiÖ4 Hùc 6a4 75 ngµy ;[ t^
ngµy D2ng 1,ng b+oR 12n c* vµo D)nh m*c nµy= c+c t_nh= thµnh @hè t-ùc
th4éc J-4ng Tng x©y dùng bé DTn gi+ x©y dùng Hµm cT 6M H5@ dù to+n=
t`ng dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh vµ a4Gn HI chi @hF D04 t x©y dùngR
§iÒu !. 1+c #é= cT a4an ngang #é= cT a4an th4éc 1hFnh @hñ= bc ban
Ch©n d©n c+c t_nh= thµnh @hè t-ùc th4éc J-4ng Tng c\ t-+ch nhiÖm thi hµnh
a4yOt D)nh nµyR
"#i nhËn : $T.%é t&-
'n(
- Nh ®i,( 36 th) t&'n(
- 7¨n &h8ng Ch%nh &h#6
- 1$n 9inh t: ;< =ng6
- >1N? c¸c t@nh, ;! tA5c th(éc ;<6
9
- Héi ®Bng 43n téc *µ c¸c >C D$n c#$ E(èc héi6 F GH
- ;Iµ ¸n Nh3n 43n tèi c$I6
- 7i)n 9iJm s¸t Nh3n 43n tèi c$I6
- C. '($n ;< c#$ c¸c ®Iµn thJ6
- C¸c KL 2?, c¸c KL cM N3y 45ng ch(yOn ngµnh
c#$ c¸c ;@nh, ;! tA5c th(éc ;< §inh TiÕn
*+n(
- CPng D¸I,
- Q( 7!, 7+ !C, 7+ 9;;C, 7i)n 9;2?, H$R600
ThuyÕt ,inh -. quy ®Þnh /p d0n(
§Þnh ,)c dù to/n 12y dùn( c3n( t&4nh - ph5n 12y dùn(
!)nh m*c dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh " /h0n x©y dùng SK$(
®3y gTi tUt Vµ Þnh møc 45 tI¸nW Hµ D)nh m*c ;inh tO " ;d th45t x+c
D)nh m*c hao @hF c0n thiOt v' v5t HiÖ4= Hao Déng vµ m+y thi c,ng
D[ hoµn thµnh mét DTn v) ;hèi HZng c,ng t+c x©y dùng nh 7m
9
t"
eng gWch= 7m
9
bf t,ng= 7m
2
H+t gWch= 7 t]n cèt thg@= 700m dµi c?c RvRvR
t^ ;h©4 ch4hn b) DOn ;h©4 ;Ot thic c,ng t+c x©y dùng j;[ cG
nhkng hao @hF c0n thiOt do yf4 c04 ;d th45t vµ t` ch*c 6Gn x4]t
nhlm DGm bGo thi c,ng x©y dùng Hifn tLc= Ding a4y t-.nh= a4y
@hWm ;d th45tmR
12n c* D[ H5@ !)nh m*c dù to+n: 1+c a4y ch4hn= tif4 ch4hn
x©y dùngB a4y @hWm ;d th45t v' thiOt ;O " thi c,ng " nghiÖm th4B
m*c cT giAi h\a ch4ng t-ong ngµnh x©y dùngB t-ang thiOt b) ;d
th45t= biÖn @h+@ thi c,ng vµ nhkng tiOn bé ;hoa h?c ;d th45t t-ong
x©y dùng jc+c v5t HiÖ4 mAi= thiOt b) vµ c,ng nghÖ thi c,ng tifn
tiOnRvRvRmR
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
!)nh m*c dù to+n bao gYm:
- Xøc h$I &h% *Yt Vi)(Z
3µ 6è HZng v5t HiÖ4 chFnh= v5t HiÖ4 @hL= c+c c]4 ;iÖn honc c+c bé
@h5n -ei Ho= v5t HiÖ4 H4©n ch4y[n j;h,ng ;[ v5t HiÖ4 @hL c0n dpng
cho m+y m\c= @hTng tiÖn v5n ch4y[n vµ nhkng v5t HiÖ4 tFnh t-ong
chi @hF ch4ngm c0n cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét DTn v)
;hèi HZng c,ng t+c x©y dùngR
q*c hao @hF v5t HiÖ4 a4y D)nh t-ong t5@ D)nh m*c nµy D· bao
gYm hao hLt v5t HiÖ4 M ;h©4 thi c,ngB -ifng Dèi vAi c+c HoWi c+t x©y
dùng D· ;[ DOn hao hLt do Dé d,i cña c+tR
- Xøc h$I &h% V$I ®éngZ
4
3µ 6è ngµy c,ng Hao Déng cña c,ng nh©n t-ùc tiO@ thùc hiÖn
;hèi HZng c,ng t+c x©y dùng vµ c,ng nh©n @hLc vL x©y dùngR
Sè HZng ngµy c,ng D· bao gYm cG Hao Déng chFnh= @hL D[ thùc
hiÖn vµ hoµn thµnh mét DTn v) ;hèi HZng c,ng t+c x©y dùng t^
;h©4 ch4hn b) DOn ;h©4 ;Ot thic= th4 d?n hiÖn t-eng thi c,ngR
1]@ b5c c,ng nh©n a4y D)nh t-ong t5@ D)nh m*c Hµ c]@ b5c
b.nh a4©n cña c+c c,ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét DTn v)
c,ng t+c x©y dùngR
- Xøc h$I &h% m¸y thi cPngZ
3µ 6è ca 6r dLng m+y vµ thiOt b) thi c,ng chFnh t-ùc tiO@ thùc
hiÖn ;[ cG m+y vµ thiOt b) @hL @hLc vL D[ hoµn thµnh mét DTn
v) ;hèi HZng c,ng t+c x©y dùngR
2. KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n
" !)nh m*c dù to+n DZc t-.nh b0y thKo nh\m= HoWi c,ng t+c
honc ;Ot c]4 x©y dùng vµ DZc m· h\a thèng nh]t bao gYm 77 ch"
TngR
1hTng < : 1,ng t+c ch4hn b) mnt blng x©y dùng
1hTng << : 1,ng t+c Dµo= Ds@ D]t= D+= c+t
1hTng <<< : 1,ng t+c D\ng c?c= g@ c?c= nh` c?c= ;hoan tWo HX
c?c ;hoan nhYi
1hTng <& : 1,ng t+c Hµm Deng
1hTng & : 1,ng t+c x©y gWch D+
1hTng &< : 1,ng t+c bf t,ng tWi chX
1hTng &<< : 1,ng t+c 6Gn x4]t vµ Hs@ dùng c]4 ;iÖn bf t,ng
Dic 6tn
1hTng &<<< : SGn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn gX
1hTng <$ : SGn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn 6st thg@
1hTng $ : 1,ng t+c Hµm m+i= Hµm t-0n vµ c+c c,ng t+c hoµn
thiÖn ;h+c
1hTng $< : 1+c c,ng t+c ;h+c
" qXi HoWi D)nh m*c DZc t-.nh b0y t\m tst thµnh @h0n c,ng
viÖc= Di'4 ;iÖn ;d th45t= Di'4 ;iÖn thi c,ng vµ biÖn @h+@ thi c,ng
vµ DZc x+c D)nh thKo DTn v) tFnh @hp hZ@ D[ thùc hiÖn c,ng t+c
x©y dùng D\R
- C¸c thµnh &h[n h$I &h% tAIng Þnh møc 45 tI¸n ®\c N¸c ®Þnh
th]I ng(yOn tUc s$(Z
u q*c hao @hF v5t HiÖ4 chFnh DZc tFnh blng 6è HZng thKo a4y
D)nh cña Chµ nAc v' DTn v) tFnhR
5
u q*c hao @hF v5t HiÖ4 ;h+c nh v5t HiÖ4 Hµm dµn gi+o x©y= v5t HiÖ4
@hL ;h+c DZc tFnh blng t_ HÖ v tFnh t-fn chi @hF v5t HiÖ4 chFnhR
u q*c hao @hF Hao Déng chFnh vµ @hL DZc tFnh blng 6è ngµy
c,ng thKo c]@ b5c b.nh a4©n cña c,ng nh©n t-ùc tiO@ x©y dùngR
u q*c hao @hF m+y thi c,ng chFnh DZc tFnh blng 6è HZng ca
m+y 6r dLngR
u q*c hao @hF m+y thi c,ng ;h+c DZc tFnh blng tc HÖ v t-fn chi
@hF 6r dLng m+y chFnhR
. !uy ®Þnh ¸" d#ng
" !)nh m*c dù to+n DZc +@ dLng D[ H5@ DTn gi+ x©y dùng= Hµm
cT 6M D[ H5@ dù to+n= t`ng dù to+n x©y dùng c,ng t-.nh x©y dùng
th4éc c+c dù +n D04 t x©y dùng c,ng t-.nhR
" Cgoµi th4yOt minh vµ a4y D)nh +@ dLng n\i M t-fn= t-ong mXi
chTng c,ng t+c cña !)nh m*c dù to+n D'4 c\ @h0n th4yOt minh vµ
a4y D)nh +@ dLng cL th[ Dèi vAi t^ng nh\m= HoWi c,ng t+c x©y dùng
@hp hZ@ vAi yf4 c04 ;d th45t= Di'4 ;iÖn thi c,ng vµ biÖn @h+@ thi
c,ngR
" 1hi'4 cao ghi t-ong D)nh m*c dù to+n Hµ chi'4 cao tFnh t^ cèt
±0R00 thKo thiOt ;O c,ng t-.nh DOn cèt ≤4mB ≤78mB ≤50m vµ t^ cèt
±0R00 DOn cèt w50mR 1+c HoWi c,ng t+c x©y dùng t-ong D)nh m*c
;h,ng a4y D)nh Dé cao nh c,ng t+c t-+t= H+ng= è@= vRvx nhng ;hi thi
c,ng M Dé cao ≤ 78mB ≤ 50m vµ >50m DZc +@ dLng D)nh m*c bèc
xO@ v5n ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn caoR
#Gng @h©n HoWi -^ng= @h©n HoWi bpn= c]@ D]t= D+ a4y D)nh
t-ong c+c bGng dAi D©y +@ dLng thèng nh]t cho c+c HoWi c,ng t+c
x©y dùng t-ong t5@ D)nh m*c nµyR
8
%6n( ph2n lo¹i &7n(
S?^ng chI cPng t¸c &h¸t A_ng t-I m`t Dang N3y 45ngW
3oWi -^ng
Céi d4ng
<
#·i honc DYi t-anh Ha4 H+ch= 6im m4a= cy Ha4= cy H+c
t-fn D)a h.nh ;h, -+oR Jh_nh thoGng c\ c©y con
honc c©y c\ Deng ;Fnh HAn hTn honc blng 70cmR
<<
" z^ng c©y con= m5t Dé c©y con= d©y HKo chiOm dAi
2/9 diÖn tFch vµ c* 700m
2
c\ t^ 5 DOn 25 c©y c\ D"
eng ;Fnh t^ 5 DOn 70cm vµ xKn H{n c©y c\ Deng ;Fnh
HAn hTn 70cmR
" !Yng D]t c\ c+c HoWi cy Ha4= cy H+c d0y Dnc t-fn
D)a h.nh 6.nh H0y= ng5@ nAcR
" !Yng D]t c\ c+c HoWi c©y msm= cèc= v|tRRR t-fn D)a
h.nh ;h, -+oR
<<<
" z^ng c©y D· ;hai th+c= c©y con= d©y HKo chiOm
hTn 2/9 diÖn tFch vµ c* 700m
2
-^ng c\ t^ 90 DOn 700
c©y c\ Deng ;Fnh t^ 5 dOn 70cm= c\ xKn H{n c©y c\
Deng ;Fnh HAn hTn 70cmR
" !Yng D]t c\ c+c HoWi t-µm= DAcRRR t-fn D)a h.nh ;h,
-+o
" !Yng D]t c\ c+c HoWi c©y msm= cèc= v|tRRR J-fn D)a
h.nh H0y= thLt= nAc n`i
<&
" z^ng t-K= n*a giµ= HY , honc HK= m5t Dé t-K= n*a= HY
, HK d0y DncR Jh_nh thoGng c\ c©y con c\ Deng ;Fnh
t^ 5 dOn 70 cm= d©y HKo= c\ H{n c©y c\ Deng ;Fnh HAn
hTn 70cmR
" !Yng D]t c\ c+c HoWi t-µm= DAcRRR t-fn D)a h.nh H0y
thLt= nAc n`i
$hi ch%&
E
" !eng ;Fnh c©y DZc Do M Dé cao c+ch mnt D]t 90cmR
" !èi vAi HoWi c©y c\ Deng ;Fnh w 70cm DZc a4i D`i -a c©y tif4
ch4hn jHµ c©y c\ Deng ;Fnh t^ 70"20cmmR
%6n( ph2n lo¹i 89n
S?^ng chI cPng t¸c ®µI D^nW
3oWi bpn !nc Di[m vµ c,ng cL thi c,ng
7R #pn Dnc
%png xong= c4èc bµn Dµo DZc vµ bpn ;h,ng chGy
-a ngoµi
2R #pn Hyng %png x, vµ g04 D[ mic
9R #pn -+c
#pn Dnc= c\ H{n cy -+c= H+ c©y= th©n c©y mLc
n+t
4R #pn H{n D+= 6yi=
h04 hOn
1+c HoWi bpn t-fn c\ H{n D+= 6yi= h04 hOn
%6n( ph2n c:p ®/
S?^ng chI cPng t¸c ®µI &h¸ ®¸W
1]@ D+ 1eng Dé ch)4 ngn
7R !+ c]@ 7 !+ -]tc*ng= c\ ceng Dé ch)4 ngn w 7000;g/cm
2
2R!+ c]@ 2 !+ c*ng= ceng Dé ch)4 ngn w V00;g/cm
2
9R !+ c]@ 9 !+ c*ng t-4ng b.nh= ceng Dé ch)4 ngn w800;g/cm
2
4R !+ c]@ 4 !+ tTng Dèi m'm= gi}n d~ D5@= ceng Dé ch)4 ngn
V
≤ 800;g/cm
2
%6n( ph2n c:p ®:t
S?^ng chI cPng t¸c ®µI *Yn ch(yJn, ®U& ®/t Dang th# cPngW
1]@
D]t
Ch\q
D]t
Jfn D]t
%Lng cL
tif4 ch4hn
x+c D)nh
nh\m D]t
7 2 9 4
7
" !]t @hp 6a= c+t bYi= D]t m04= D]t mpn= D]t
DKn= D]t hoµng th`R
" !]t DYi 6Lt HM honc D]t nTi ;h+c DKm
DOn D` jth4éc HoWi D]t nh\m 4 t-M x4èngm
cha b) ngn chntR
%png
xong xic
d~ dµng
; 2
" !]t c+t @ha 6gt honc D]t 6gt @ha c+tR
" !]t m04 hm At nhng cha DOn t-Wng th+i
dFnh dooR
" !]t nh\m 9= nh\m 4 6Lt HM honc D]t nTi
;h+c DKm DOn D` D· b) ngn chnt nhng cha
DOn t-Wng th+i ng4yfn th`R
" !]t @hp 6a= c+t bYi = D]t m04= D]t bpn= D]t
ng4yfn th` tTi xè@ c\ H{n -~ c©y= mpn -+c =
6yi D+= gWch vLn= mGnh 6µnh ;iOn t-ic DOn
70v th[ tFch honc 50;g DOn 750 ;g t-ong
7m
9
R
%png
xong cGi
tiOn ]n
nnng tay
xic DZc
9 " !]t 6gt @ha c+tR
" !]t 6gt vµng hay t-sng= D]t ch4a= D]t
;i'm M t-Wng th+i hm m'mR
" !]t c+t= D]t DKn= D]t mpn c\ H{n 6yi D+=
mGnh vLn ;iOn t-ic= mpn -+c= gèc d~ c©y t^
70v DOn 20v th[ tFch honc t^ 750 DOn
900 ;g t-ong 7m
9
R
" !]t c+t c\ HZng ng5m nAc HAn= t-?ng HZng t^
%png
xong cGi
tiOn DW@
b.nh th"
eng D·
ng5@ xong
U
7=E t]n/7m
9
t-M HfnR
;; 4
" !]t DKn= D]t mpn ng5m nAc n+t dFnhR
" !]t 6gt= D]t 6gt @ha c+t= ng5m nAc nhng
cha thµnh bpnR
" !]t do th©n c©y= H+ c©y mLc tWo thµnh=
dpng mai c4èc Dµo ;h,ng thµnh tGng mµ v•
vLn -a -ei -Wc nh x_R
" !]t 6gt nnng ;Ot c]4 chntR
" !]t mnt 6en DYi c\ nhi'4 cy c©y 6im=
m4a= dµnh dµnhR
" !]t mµ4 m'mR
%png
mai xsn
DZc
" !]t 6gt @ha m04 x+m jbao gYm m04 xanh
Ham= m04 x+m cña v,imR
5
" !]t mnt 6en DYi c\ Ft 6yiR
" !]t Dy M DYi niiR
" !]t 6gt @ha 6yi nonR
" !]t 6gt t-sng ;Ot c]4 chnt H{n mGnh vLn
;iOn t-ic honc -~ c©y DOn 70v th[ tFch
honc 50;g DOn 750;g t-ong 7m
9
R
" !]t c+t= D]t mpn= D]t DKn= D]t hoµng
th` c\ H{n 6yi D+= mGnh vLn ;iOn t-ic t^ 25v
DOn 95v th[ tFch honc t^ w 900;g DOn
500;g t-ong 7m
9
R
%png
c4èc bµn
c4èc DZc
;;; 8 " !]t 6gt= D]t n©4 -sn chsc c4èc -a ch_
DZc t^ng h}n nhyR
" !]t ch4a= D]t ;i'm th` c*ngR
" !]t mnt Df= mnt Deng c€R
" !]t mnt 6en DYi H{n 6yi D+= c\ 6im= m4a=
dµnh dµnh m?c Hfn d0yR
%png
c4èc bµn
c4èc chèi
tay= @hGi
dpng c4èc
chim to H•i
D[ Dµo
70
" !]t 6gt ;Ot c]4 chnt H{n c4éi= 6yi= mGnh
vLn ;iOn t-ic= gèc -~ c©y w70v DOn 20v
th[ tFch honc 750;g DOn 900;g t-ong 7m
9
R
" !+ v,i @hong ho+ giµ nlm t-ong D]t
Dµo -a t^ng tGng DZc= ;hi c}n t-ong D]t th.
tTng Dèi m'm Dµo -a -sn d0n HWi= D5@ v•
vLn -a nh x_R
E
" !]t DYi H{n t^ng HA@ 6yi= HZng 6yi t^ 25v
DOn 95v H{n D+ tGng= D+ t-+i DOn 20v th[
tFchR
" !]t mnt Deng D+ d2m honc Deng D]t
-Gi mGnh 6µnh= gWch v•R
" !]t cao Hanh= D]t 6gt= D]t 6gt ;Ot c]4
chnt H{n mGnh vLn ;iOn t-ic= gèc -~ c©y t^
20v DOn 90v thO tFch honc w900;g DOn
500;g t-ong 7m
9
R
%png
c4èc chim
nhy H•i
nnng DOn
2=5;g
;< V
" !]t H{n D+ tGng= D+ t-+i w 20v DOn 90v
th[ tFchR
" !]t mnt Deng nhùa hyngR
" !]t H{n vy Hoµi t-ai= èc jD]t 6}m ;Ot dFnh
chnt tWo thµnh tGng DZc jvpng vKn bi[n theng
Dµo D[ x©y tengmR
" !]t H{n D+ b?tR
%png
c4èc chim
nhy H•i
nnng t-fn
2=5;g
honc dpng
xµ bKng
Dµo DZc
U
!]t H{n D+ tGng= D+ t-+iw90v th[ tFch =
c4éi 6yi giao ;Ot bMi D]t 6gtR
" !]t c\ H{n t^ng v_a D+= @hiOn D+ ong xKn
;• jHoWi D+ ;hi c}n t-ong H}ng D]t tTng Dèi
m'mmR
" !]t 6yi Dy -sn chscR
%png xµ
bKng
cho}ng
bia mAi
Dµo DZc
%6n( ph2n c:p ®:t
S?^ng chI cPng t¸c ®µI, *Yn ch(yJn *µ ®U& ®/t Dang m¸yW
1]@
D]t
Jfn c+c HoWi D]t
1,ng cL
tif4 ch4hn
x+c D)nh
;
!]t c+t= D]t @hp 6a c+t bYi= D]t m04= D]t DKn=
D]t mpn= D]t c+t= c+t @ha 6gt= D]t 6gt= D]t
hoµng th`= D]t bpnR 1+c HoWi D]t t-fn c\ H{n 6yi
6Wn= mGnh 6µnh= gWch v•= D+ d2m = mGnh chai t^
77
20v t-M HWi= ;h,ng c\ -~ c©y to= c\ Dé hm tù
nhifn dWng ng4yfn th` honc tTi xè@= honc t^ nTi
;h+c DKm DOn D` D· b) ngn chnt tù nhifnR 1+t
DKn= c+t vµng c\ Dé hm tù nhifn= 6yi= D+ d2m= D+
vLn D` thµnh DèngR
;;
‚Ym c+c HoWi D]t c]@ < c\ H{n 6yi 6Wn= mGnh
6µnh= gWch v•= D+ d2m= mGnh chai t^ 20v t-M HfnR
Nh,ng H{n -~ c©y to= c\ Dé hm tù nhifn hay ;h,R
!]t + 6gt= cao Hanh= D]t 6gt t-sng= 6gt vµng= c\
H{n 6yi 6Wn= mGnh 6µnh= mGnh chai= gWch v• ;h,ng
a4+ 20v M dWng ng4yfn th` honc nTi ;h+c D`
DOn D· b) ngn tù nhifn c\ Dé hm tù nhifn honc
;h, -snR
%png xong=
mai honc
c4èc bµn
xsn DZc
miOng
myng
;;;
!]t + 6gt= cao Hanh= 6gt t-sng= 6gt vµng= 6gt
Dy= D]t DYi nii H{n 6yi 6Wn= mGnh 6µnh= mGnh
chai= gWch v• t^ 20v t-M Hfn c\ H{n -~ c©yR 1+c HoWi
D]t t-fn c\ t-Wng th+i ng4yfn th` c\ Dé hm tù
nhifn honc ;h, c*ng honc DKm D` M nTi ;h+c
DOn c\ D0m ngnR
%png c4èc
chim mAi
c4èc DZc
;<
1+c HoWi D]t t-ong D]t c]@ <<< c\ H{n D+ h}n= D+
tGngR !+ ong= D+ @hong ho+= D+ v,i @hong ho+ c\
c4éi 6yi dFnh ;Ot bMi D+ v,i= xFt non= D+ a4nng
c+c HoWi D· n` m.n v• nhy= 6gt ;Ot ;h, -sn chsc
thµnh v_a
86n( ph2n c:p ®:t
S?^ng chI cPng t¸c ®Mng cTcW
c]@ D]t tfn c+c HoWi D]t
;
1+t @ha H{n 9÷70v 6gt M t-Wng th+i doo= 6gt vµ + 6gt
m'm= than= bpn= D]t H{n thùc v5t= D]t Ds@ t^ nTi ;h+c
ch4y[n DOnR
;;
1+t D· DZc D0m chnt= 6yi= D]t 6gt c*ng= c+t ;h,= c+t b·o
hoµ nAcR !]t c]@ < c\ ch*a 70÷90v 6yi= D+R
86n( ph2n c:p ®/ cho c3n( t/c =ho>n c?c nh@i
1]@ D]t Ch\m D]t Jfn c+c HoWi D+
72
D+ D+
<&
4
" !+ @hiOn 6gt= @hiOn than= @hiOn $K-itxit
" 1+t ;Ot= %4nit= ƒK-idoHit= SKc@antinitRRR b)
@hong ho+ mWnh tAi m*c v^aR !+ qacnT chnt=
than D+ c\ Dé c*ng t-4ng b.nhR J4@= bét ;Ot
b) @hong ho+ v^aR
" 1\ th[ bo n„n D+ blng tay thµnh t^ng
mGnhR
" JWo DZc vOt H„m t-fn b' mnt D+ 6©4 tAi
5mm blng m€i nh?n cña bia D)a ch]tR
5
" !+ @hiOn 6gt 1Ho-it= /hyHit= c+t ;Ot vAi xi
m2ng Hµ v,i= oxit 6st= D+ v,i vµ !oHomit
;h,ng th40nR
" Jhan …nt-axxit= /o-@hia--it= SKc@antinit=
%4nit= NK-ato@hia @hong ho+ v^aR J4@ nii Hra
b) NK-icit ho+R
" q{4 n„n ;hoan g?t= bo ;h\= -Wch DZc d~
dµng blng dao= tWo DZc Di[m H„m 6©4 blng
7 nh+t bia D)a ch]t D5@ mWnhR
79
<<<
8
" !+ @hiOn 1Ho-it thWch anh= D+ @hiOn
$K-icit thWch anhR Sgt ;Ot b) 6iHic ho+ yO4R
…nhyd--ic chnt xFt H{n v5t HiÖ4 J4@R
" 14éi ;Ot hZ@ vAi xi m2ng gsn ;Ot Hµ v,iR !+
v,i vµ !,H,mit chnt xFtR !+ S;anTR !4nit
@hong ho+ nh| DOn tTiR
" q{4 n„n c\ th[ g?t honc cWo DZc blng
dao conR !04 nh?n bia D)a ch]t tWo DZc vOt
H„m tTng Dèi 6©4R
E
" Sgt ;Ot 6iHic ho+= D+ @hiOn giG 6^ng= D+
giG 6^ng 1Ho-itR 1+c HoWi D+ /oc@hia-it=
!iaba†T= J4@ b) @hong ho+ nh|
" 14éi ;Ot ch*a t-fn 50v c4éi c\ thµnh
@h0n Hµ D+ qacna= xi m2ng gsn ;Ot Hµ SiHic
vµ 6gtR
" 14éi ;Ot c\ thµnh @h0n Hµ D+ t-0m tFch
vAi xi m2ng gsn ;Ot Hµ 6iHic !io-it vµ ‚ab-o
hWt th,R
" q{4 n„n c\ th[ b) -Wch nhng ;h,ng th[
g?t honc cWo DZc blng dao conR !04 nh?n
cña bia D)a ch]t c\ th[ tWo DZc vOt H„m
n,ngR
<<
V
" 1+t ;Ot thWch anhR !+ @hiOn SiHicR 1+c HoWi
D+ S;anT thWch anh ‚Tnat tinh th[ HAnR !+
‚-anit hWt th,
" 14éi ;Ot c\ thµnh @h0n Hµ D+ qacna= D+
Cai= ‚-anit= /Kcmanit= SyKnit= ‚a-bo=
J4,cmaHin thWch anh b) @hong ho+ nh|R
" 1h_ c0n mét nh+t bia D5@ mWnh m{4 D+
D· b) v•R !04 nh?n cña bia D)a ch]t D5@
mWnh ch_ Hµm x©y x+t mnt ngoµi cña m{4
n„nR
U
" SyKnit= ‚-anit hWt th," nhyR !+ v,i hµm H"
Zng 6iHic caoR 14éi ;Ot c\ thµnh @h0n Hµ D+
qacnaR !+ #a†anR 1+c HoWi D+ Cai"‚-anit= Cai
‚a-bo= /oc@hia thWch anh= /Kcmatit= S;anT
tinh th[ nhy= c+c J4@ 6iHic= #a-it chnt xFtR
" #ia D5@ mWnh mét vµi H0n m{4 n„n mAi
b) v•R
" !04 nh?n bia D)a ch]t D5@ nhi'4 H0n tWi
7 Di[m tWo DZc vOt H„m n,ng t-fn mnt D+R
74
< 70
"!+ S;anT g-TnatR 1+c D+ ‚-anit hWt nhy=
D+ S-anTdio-it= 3i@a-itR !+ S;anT 6iHic= mWch
thWch anhR 14éi ;Ot nii Hra c\ thµnh @h0n
qacnaR 1+t ;Ot thWch anh -sn chsc= D+
6^ngR
" #ia D5@ mWnh nhi'4 H0n m{4 n„n mAi b)
v•R
!+ Dnc
biÖt
77
" !+ 42c†it= D+ 6^ng c*ng chsc= ch*a Ft
6stR !+ …nbio@hia hWt m)n b) 6^ng ho+R !+
ng?c jng?c bFchRRRm= c+c HoWi a4nng ch*a 6stR
" #ia D5@ mWnh mét nh+t ch_ Hµm 6*t m{4
D+R
72
" !+ 4sc†it c+c HoWiR
" !+ 1,-anhD,ngR
" #ia D5@ mWnh nhi'4 H0n mAi Hµm 6*t DZc
m{4 D+
bhi chc: Nhoan tWo HX c?c nhYi vµo D+ Dnc biÖt nh\m 77=72 +@ dLng
D)nh m*c ;hoan c?c nhYi D+ c]@ < nh©n hÖ 6è 7=95 6o vAi D)nh m*c
;hoan tTng *ngR
75
Ah#n( ;
A3n( t/c chuBn 8Þ ,Ct 8Dn( 12y dùn(
……R77700 c‡C‚ J+1 /:+J z^C‚ tWo mnt blng #lC‚ J:ñ 1‡C‚
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" /h+t -^ng= v5n ch4y[n c©y cy= D+nh Dèng t-ong @hWm vi 90m D[
v5n ch4y[n
" 1a chnt= hW c©y c+ch mnt D]t 20cm= ca chnt th©n c©y= cµnh
ng?n thµnh t^ng ;hic= xO@ g?n thKo t^ng HoWi t-ong @hWm vi 90m D[ v5n
ch4y[nR
" !µo gèc c©y= -~ c©y= ca chnt -~ c©y= gèc c©y thµnh t^ng ;hic=
xO@ g?n thµnh t^ng HoWi t-ong @hWm vi 90m D[ v5n ch4y[n= H]@= 6an HWi hè
6a4 ;hi DµoR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng /700m
2

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
q5t Dé c©y tif4 ch4hn t-fn 700m
2
-^ng
0 ≤ 2 ≤ 9 ≤ 5 w5
……R777
7
/h+t -^ng HoWi < 0=U5 7=42 7=84
……R777
2
/h+t -^ng HoWi << 7=27 7=V2 2=77 2=8 9=2V
……R777
9
/h+t -^ng HoWi <<< 7=9U 7=UV 2=2V 2=EE 9=48
……R777
4
/h+t -^ng HoWi <& 7=52 2=75 2=4U
7 2 9 4 5
……R77200 /h+t -^ng tWo mnt blng blng cT giAi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ca chnt honc ñi D` c©y= ca chnt th©n= cµnh c©y thµnh
t^ng DoWnR San H]@ mnt blng= nh` gèc c©y= -~ c©yR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q5t Dé c©y tif4 ch4hn t-fn
700m
2
-^ng
0 ≤ 2 ≤ 9 ≤ 5 w 5
……R772 /h+t
78
7
-^ng
tWo
mnt
blng
blng
cT giAi
Nh3n cPng
9=0/E
X¸y thi cPng
q+y ñi 7401&
q+y ñi 70V1&
c
,ng
ca
ca
0=0E
5
0=07
09
0=00
45
0=72
9
0=07
55
0=00
45
0=2V
8
0=02
04
0=00
45
0=47
V
0=02
4U
0=00
45
0=59
5
0=02
E4
0=00
45
7 2 9 4 5
%6n( qui ®Ei c2y tiFu chuBn
!eng ;Fnh
c©y
!`i -a c©y tif4
ch4hn
!eng ;Fnh c©y !`i -a c©y tif4
ch4hn

70"20 cm
w 20"90 cm
w 90"40 cm
7
7=5
9=5
w 40"50 cm
w 50"80 cm
8
75
……R72000 1,ng t+c chnt c©y= Dµo gèc c©y= bLi c©y
!)nh m*c tFnh cho t-eng hZ@ chnt= Dµo mét honc mét 6è c©y= bLi
c©y t-ong @hWm vi x©y dùng c,ng t-.nhR
……R72700 1hnt c©y
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b)= chnt c©y= Dèn cµnh= th©n c©y thµnh t^ng ;hicR &5n
ch4y[n xO@ Dèng t-ong @hWm vi 90mR
Ch©n c,ng : 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/c©y

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
!eng ;Fnh gèc c©y jcmm
≤ 20 ≤ 90 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 80 ≤ E0 w E0
……R727
7
1hnt c©y M
mnt D]t blng
@hˆng 0=72 0=24 0=4U 0=U9 2=09 4=V8 U=7V
……R727
2
1hnt c©y M 6"
en dèc 0=74 0=2E 0=55 7=07 2=V4 8=0V 70=00
7E
7 2 9 4 5 8 E
$hi ch%&
J-eng hZ@ chnt c©y M chX H0y Héi th. D)nh m*c DZc nh©n vAi hÖ 6è
2R
7V
……R79000 !µo gèc c©y= bLi c©y
;hµnh &h[n cPng *i)c:
!µo gèc c©y= bLi c©y cG -~ thKo yf4 c04= v5n ch4y[n t-ong @hWm vi
90mR
Ch©n c,ng 9=0/E
……R79700 !µo gèc c©y
!Tn v) tFnh: c,ng/7 gèc c©y

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
!eng ;Fnh gèc c©y jcmm
≤ 20 ≤ 90 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 80 ≤ E0 wE0
……R797
7
!µo gèc c©y 0=20 0=9E 0=E0 7=95 9=24 8=0V
70=U
9
7 2 9 4 5 8 E
……R79200 !µo bLi c©y
!Tn v) tFnh: c,ng/7bLi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
!µo bLi d^a nAc !µo bLi t-K
!eng ;Fnh bLi d^a
nAc jcmm
!eng ;Fnh bLi t-K jcmm
≤ 90 w 90 ≤ 50 ≤ V0 w V0
……R792
7
!µo bLi d^a nAc 0=59 0=E5 " " "
……R792
2
!µo bLi t-K " " 7=05 8=8V 72=02
7 2 7 2 9
7U
……R20000 1,ng t+c /h+ d• c,ng t-.nh
……R27000 /h+ d• blng thñ c,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
/h+ v• c+c ;Ot c]4 ;iOn t-ic= t5n dLng c+c v5t HiÖ4 D[ 6r dLng HWi=
xO@ Dèng thKo t^ng HoWi= Ding nTi a4i D)nh honc t-fn c+c @hTng tiÖn
v5n ch4y[n t-ong @hWm vi 90m D[ v5n ch4y[n= th4 d?n mnt blng 6a4
;hi @h+ d• jbiÖn @h+@ @h+ d• cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
Ch©n c,ng 9=5/E
……R27700 /h+ d• ;Ot c]4 gWch D+
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
Jeng
gWch
Jeng
D+
#f t,ng gWch v•
C'n q\ng
#f t,ng
than x_
……R27
7
/h+ d• ;Ot c]4 gWch
D+ 7=95 7=52 7=8E 2=07 7=V2
77 72 27 22 97
……R27200 /h+ d• ;Ot c]4 bf t,ng m\ng= teng cét= xµ d0m
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
#f
t,ng
tGng
-ei
C'n= m\ng
Nh,ng
cèt
thg@
1\ cèt
thg@
Jeng 1ét

d0m
……R27
2
/h+ d• ;Ot c]4 bf
t,ng
2=08 9=58 5=70 4=E0 5=50 8=50
77 27 22 97 47 57
……R27900 /h+ d• n'n xi m2ng= n'n gWch= t]m Dan bf t,ng
!Tn v) tFnh: c,ng /7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
C'n xi m2ng C'n
Nh,ng
cèt
thg@
1\ cèt
thg@
‚Wch
H+
nKm
‚Wch
xi
m2ng
‚Wch
ch_
!an bf
t,ng
20
……R27
9
/h+ d• n'n 0=09 0=05 0=0E 0=0V 0=08 0=0U
77 72 27 22 29 97
……R27400 @h+ d• ;Ot c]4 mnt Deng
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
qnt D"
eng c]@
@hèi
qnt D"
eng D+
d2m
qnt D"
eng D+
d2m
nhùa
qnt D"
eng bf
t,ng
a@@han
qnt D"
eng bf
t,ng xi
m2ng
……R27
4
/h+ d• ;Ot
c]4 mnt
Deng 7=4U 7=82 7=U7 2=25 9=52
77 27 97 47 57
……R27500 /h+ d• hµng -µo
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
2

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
:µng -µo 6ong 6st
3oWi DTn giGn 3oWi @h*c tW@
……R27
5
/h+ d• hµng -µo 0=0V 0=0U8
77 72
27
……R27800 @h+ d• c+c ;Ot c]4 dAi nAc blng thñ c,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo= @h+ d• ;Ot c]4 gWch D+= bf t,ng= bèc xO@= v5n
ch4y[n @hO HiÖ4 D` Ding nTi a4i D)nh t-ong @hWm vi 90m jcha tFnh hÖ
6µn DWo= hÖ n`i thi c,ngmR
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
!Tn
v)
NOt c]4
gWch D+
#f t,ng
;h,ng cèt
thg@
#f t,ng c\
cèt thg@
……R27
8
/h+ d• c+c ;Ot c]4
dAi nAc blng thñ
c,ng
c,ng 7=V8 4=80 E=85
77 72 79
22
……R22000 /h+ d• blng m+y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
/h+ d• ;Ot c]4 bf t,ng cèt thg@=;h,ng cèt thg@= ;Ot c]4 gWch D+
blng bia c2n= blng m+y ;hoan c0m tay= cst cèt thg@ blng m+y hµnR #èc
xic @hO thGi D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm vi 90mR
……R22700 /h+ d• ;Ot c]4 blng bia c2n
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
1\ cèt
thg@
Nh,ng
cèt thg@
‚Wch
D+
……R22
7
/h+ d• blng
bia c2n
7Yt Vi)(Z
4K hµn ;g 7=5 " "
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=8 0=5 0=2
X¸y thi cPng
#ia c2n ;hF ngn ca 0=90 0=25 0=75
q+y ngn ;hF
980m
9
/h
ca 0=75 0=79 0=0V
q+y hµn 29N‰ ca 0=29 " "
77 72 27
……R22200 /h+ d• ;Ot c]4 blng m+y ;hoan
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
1\
cèt
thg@
Nh,ng
cèt
thg@
‚Wch D+
……R22
2
/h+ d• ;Ot
c]4 blng
m+y
;hoan
7Yt Vi)(Z
4K hµn ;g 7=5 "
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=02 7=VV 7=85
X¸y thi cPng
q+y ;hoan bf t,ng ≤
7=5N‰
ca 7=05 0=E2 0=85
q+y hµn 29N‰ ca 0=29 "
29
77 72 27
……R22900 !5@ !04 c?c ;hoan nhYi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-3]y d]4 v) t-F= @h+ d• D04 c?c blng bia c2n= cst cèt thg@ D04 c?c
blng m+y hµnR
-#èc xic @hO thGi vµo thpng ch*a vµ dpng ch4 Da Hfn ;hyi hè m\ngR
-&Ö 6inh hoµn thiÖn vµ 4èn cèt thg@ thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
……R229
……R229
!5@ D04 c?c
t-fn cWn
!5@ D04 c?c dAi
nAc
7Yt Vi)(Z
4K hµn ;g 7=200 7=500
Nh3n cPng "/7 c,ng 0=E2 7=05
X¸y thi cPng
#ia c2n ;hF ngn ca 0=95 0=42
q+y ngn ;hF
980m
9
/h
ca 0=7V 0=27
q+y hµn 29N‰ ca 0=290 0=29
10n ch4 78J ca 0=777 0=799
$µ Han 200J ca " 0=05
Jµ4 ;go 7501& ca
"
0=024
70 20
24
……R22400 1µo b\c HA@ mnt Deng bf t,ng a6@haHt
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= Hs@ Dnt hµng -µo= bi[n b+o= DPn tFn hiÖ4R
1h4hn b) m+y= H]y d]4 cao Dé HA@ mnt Deng c0n b\cR JiOn hµnh b\c
blng m+y thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= b\c blng thñ c,ng Di[m m+y
;h,ng tAi DZcR %i ch4y[n bi[n b+o vµ -µo chsn= d?n @hO HiÖ4 -Ti v·i= xic
h\t @hO HiÖ4 Hfn xK v5n ch4y[nR &5n ch4y[n @hO thGi t-ong @hWm vi
7000m
!Tn v) tFnh:: 700m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ b\c jcmm
≤9 ≤4 ≤5 ≤8 ≤E
……R22
4
1µo
b\c
HA@
mnt
Deng
bf
t,ng
…6@ha
Ht
7Yt Vi)(
z2ng cµo bé 0=0E
0=0U
4
0=79 0=7E 0=29
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70 70 70 70
Nh3n cPng ",0/7
c
,ng
7=EV 2=0V 2=42 2=V2 9=2V
X¸y thi cPng
q+y cµo b\c ‰i-tgKn
1700
ca
0=7E
5
0=7U
2
0=27
2
0=29
9
0=25
8
‡t, chM nAc 5m
9
ca
0=7E
5
0=7U
2
0=27
2
0=29
9
0=25
8
‡t, chM @hO thGi
EJ]n
ca
0=28
9
0=2V
V
0=97
V
0=95
0
0=9V
4
‡t, ch*a nhifn HiÖ4
2=5J]n
ca
0=7E
5
0=7U
2
0=27
2
0=29
9
0=25
8
q+y g@ ;hF 420m
9
/h ca
0=7E
5
0=7U
2
0=27
2
0=29
9
0=25
8
77 72 79 74 75
……R29000 &5n ch4y[n @hO thGi tiO@ 7000m blng ,t, Et]n
25
!Tn v) tFnh:: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ cst jcmm
≤ 9 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 8 ≤ E
……R2
9
&5n ch4y[n @hO thGi tiO@
7000m blng ,t, EJ]n
ca
0=07
E
0=02
2
0=02
V
0=09
9
0=04
4
707 702 709 704 705
……R90000 Jh+o d• c+c HoWi ;Ot c]4
……R97000 th+o d• c+c HoWi ;Ot c]4 blng thñ c,ng
……R97700 Jh+o d• ;Ot c]4 gX= 6st thg@
Ch©n c,ng 9=5/E

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
NOt c]4 gX
!Tn v) tFnh:
c,ng/m
9
NOt c]4 6st thg@
!Tn v) tFnh: c,ng /t]n
1hi'4 cao jmm
≤ 4
Š 78
≤ 4
Š 78
……R97
7
Jh+o d• ;Ot c]4
gX= 6st thg@ 7=VU 2=UU 8=50 V=V0
77 72 27 22
……R97200 Jh+o d• m+i
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: 1,ng /7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
q+i ng\i q+i t,n q+i ƒib-,xi m2ng
1hi'4 cao jmm
≤ 4 Š 78 ≤ 4 Š 78 ≤ 4 Š 78
……R97
2
Jh+o d•
m+i 0=08 0=0U 0=09 0=04 0=05 0=08
77 72 27 22 97 92
……R97900 Jh+o d• t-0n= cra= gWch è@ teng
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: 1,ng /7m
2
28

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
J-0n 1ra
‚Wch è@
Jeng 1h©n teng
……R97
9
Jh+o d• t-0n=
cra= gWch è@ t"
eng 0=08 0=04 0=77 0=79
77 72 97 92
……R97400 Jh+o d• v+ch ng2n
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: 1,ng /7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Nh4ng
mst
c+o
‚i]y
g@=
v+n
g@
Jeng
gX
&+n
6µn
&+ch ng2n
blng nh,m
;Fnh
……R97
4
Jh+o d• v+ch
ng2n
0=09 0=04 0=04 0=08 0=70
77 27 97 47 57
……R97500 Jh+o d• c+c thiOt b) vÖ 6inh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
Jh+o d• c+c thiOt b) vÖ 6inh= t5n dLng c+c v5t HiÖ4 D[ 6r dLng HWiR
&5n ch4y[n vµ xO@ Dèng thKo t^ng HoWi Ding nTi a4i D)nh t-ong @hWm vi
90mR
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: c,ng/c+i
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jh+o d•
bYn tsm
Jh+o d•
ch54 -ra
Jh+o d• bÖ
xF
Jh+o d•
ch54 ti[4
……R975
Jh+o d• thiOt
b) vÖ 6inh 0=45 0=7 0=79 0=75
77 27 97 47
……R97800 Jh+o d• m+y Di'4 hoµ cLc bé= b.nh D4n nAc n\ng
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: c,ng/c+i
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@
!i'4 hoµ cLc

#.nh D4n nAc
n\ng
2E
……R978
" Jh+o d• m+y Di'4 hoµ cLc

" Jh+o d• b.nh D4n nAc
n\ng
0=80
"
"
0=20
77 27
aaR92000 th+o d• ;Ot c]4 blng m+y
aaR92700 Jh+o d• c04 tWm j‹<ƒƒ‹3= #…<3‹Œ= dµn J88= C84m blng m+y
hµn= c0n ch4
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= th+o 6µn c04= dµn c04 blng thñ c,ng ;Ot hZ@ m+y hµn vµ
thñ c,ng ;Ot hZ@ c0n ch4= D+nh d]4 @h©n HoWi v5t HiÖ4 6a4 th+o d•= xO@
g?n= xG mèi hµn= th+o b4 H,ng c+c bé @h5n ;Ot c]4 v5n ch4y[n t-ong
@hWm vi 90mR

!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jh+o blng
m+y hµn
Jh+o blng
ch4= cst thg@
blng m+y hµn
Jh+o
6µn
c04
Jh+o
dµn
c04
Jh+o
6µn
c04
Jh+o
dµn
c04
2V
……R92
7
Jh+o d•
blng m+y
hµn
7Yt Vi)(
4K hµn ;g
7=20 7=E5 7=20 7=E5
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5 5
……R92
7
Jh+o d•
blng m+y
hµn= c0n
ch4
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng
E=94 U=42 9=87 5=84
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca " " 0=085 0=0E4
q+y hµn
29N•
ca
0=89 0=VE 0=80 0=VE
77 72 27 22
2U
……R92200 Jh+o d• %0m= dµn c04 thg@ c+c HoWi
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
……R922 Jh+o d• d0m=
dµn c04 thg@
c+c HoWi
7Yt Vi)(
Jµ v|t gX
‡xy
…cKtyHKn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 78J
10n ch4 25J
/hao thg@ 200J
$µ Han 400J
1an, 750J
Jei DiÖn 5J
1h4 Hong m,n
q+y ;h+c
c+i
chai
chai
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=72
7=4V
0=4U
5
U=5
0=78
0=2E
"
"
"
7=08
7=08
5
0=75
7=52
0=57
5
79=5
0=9U
0=9U
0=7U
0=2E
0=05
0=U0
0=U0
5
77 72
90
Ah#n( ;;
c3n( t/c ®.oG ®Hp ®:tG ®/G c/t
Jh4yOt minh
!)nh m*c c,ng t+c Dµo= Ds@ D]t= D+= c+t DZc a4y D)nh cho 7m
9
Dµo Ds@ hoµn ch_nh jbao gYm c+c c,ng viÖc Dµo xic D]t= D0m HPn ;[
cG c+c c,ng viÖc ch4hn b) vµ hoµn thiÖn vRvRRm J-eng hZ@ c0n @hGi @h+t
-^ng @h+t t4yOn= chnt= Dµo gèc c©y= bLi c©y= @h+ d• mét 6è HoWi ;Ot c]4
t-Ac ;hi Dµo= Ds@ th. +@ dLng thKo c,ng t+c D· DZc D)nh m*c t-ong ch"
Tng <R
- 1,ng t+c Dµo= Ds@ D]t DZc D)nh m*c cho t-eng hZ@ Dµo Ds@
D]t D+= c+t blng thñ c,ng vµ Dµo Ds@ D]t= D+= c+t blng cT giAiR
-J-eng hZ@ Dµo= Ds@ D]t= D+= c+t blng m+y mµ ;hèi HZng do m+y
;h,ng Hµm DZc nh Dµo -·nh d?c= Dµo xG ;hèi HZng Ds@ g@ d @hGi Hµm
blng thñ c,ng jDµo ;hoan Deng= Dµo -·nh d?c= Dµo H]y D]t Ds@ g@ d=
RvRvRm th. ;hèi HZng Hµm blng thñ c,ng +@ dLng D)nh m*c Dµo Ds@ D]t=
D+= c+t blng thñ c,ng tTng *ngR
-!)nh m*c Dµo D]t tFnh cho Dµo 7m
9
D]t ng4yfn th` Do tWi nTi
DµoR
-!)nh m*c Ds@ D]t tFnh cho 7m
9
Ds@ Do tWi nTi Ds@R
-!µo D[ Ds@ blng ;hèi HZng D]t Ds@ nh©n vAi hÖ 6è ch4y[n D`i t^
D]t thifn nhifn c0n Dµo D[ Ds@ nh bGng ;Pm thKoR
-!)nh m*c v5n ch4y[n tFnh cho 7m
9
D]t Dµo Do tWi nTi Dµo D·
tFnh DOn hÖ 6è nM -ei cña D]tR
-&5n ch4y[n D]t= D+ blng ,t, tù D` D· tFnh DOn hÖ 6è nM -ei cña
D]t= D+ DZc D)nh m*c cho c+c cù Hy Š900mB Š500mB ŠE00m vµ Š7000m
tTng *ng vAi c]@ D]t= D+ vµ HoWi @hTng tiÖn v5n ch4y[nR
J-eng hZ@ cù Hy v5n ch4y[n D]t= D+ t^ nTi Dµo DOn nTi D` w7000m
th. +@ dLng D)nh m*c v5n ch4y[n M cù Hy ≤7000m vµ D)nh m*c v5n
ch4y[n 7000m tiO@ thKo nh 6a4:
" !)nh m*c v5n ch4y[n vAi cù Hy 3 ≤2Nm Ž !m7 u !m2xj3"7m
" !)nh m*c v5n ch4y[n vAi cù Hy 3 ≤4Nm Ž !m7 u !m9xj3"7m
" !)nh m*c v5n ch4y[n vAi cù Hy 3 ≤ENm Ž !m7 u !m4xj3"7m
" !)nh m*c v5n ch4y[n vAi cù Hy 3 wENm Ž !m7 u !m4x8 u !m5xj3"
Em
;AIng ®MZ
97
" !m7: !)nh m*c v5n ch4y[n t-ong @hWm vi ≤7000m
" !m2: !)nh m*c v5n ch4y[n 7Nm tiO@ thKo cù Hy ≤2Nm
" !m9: !)nh m*c v5n ch4y[n 7Nm tiO@ thKo cù Hy ≤4Nm
" !m4: !)nh m*c v5n ch4y[n 7Nm tiO@ thKo cù Hy ≤ENm
" !m5: !)nh m*c v5n ch4y[n 7Nm ngoµi @hWm vi cù Hy wENm
-!s@ D]t= D+= c+t DZc tFnh m*c -ifng vAi Di'4 ;iÖn c\ D]t= D+= c+t
D` tWi chX jhonc nTi ;h+c D· ch4y[n DOnmR
-!µo D]t D+ c,ng t-.nh blng m+y DZc D)nh m*c cho c,ng t+c Dµo
xic D]t= D+ D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[nR
-!µo xic D]t hk4 cT= D]t @hong ho+ blng m+y +@ dLng D)nh m*c
Dµo D]t tWo mnt blng D]t c]@ <R
-!)nh m*c v5n ch4y[n tiO@ blng thñ c,ng ghi t-ong D)nh m*c a4y
D)nh v5n ch4y[n t-ong @hWm vi tèi Da 900mR
-1,ng t+c t-Yng cy m+i be ;fnh mTng= Df D5@= taH4y n'n Deng DZc
tFnh -ifngR
-!µo D]t D[ Ds@ honc Ds@ D]t jblng D]t c\ 6tn tWi nTi Ds@m
c,ng t-.nh cha tFnh DOn hao @hF nAc @hLc vL tAi hmR Nhi x+c D)nh HZng n"
Ac tAi hm= 1hñ D04 t vµ t` ch*c t v]n thiOt ;O c2n c* vµo ch_ tif4 ;hèi H"
Zng nAc thF nghiÖm cña t^ng HoWi D]t Ds@ vµ thKo mpa t-ong n2m D[ b`
64ng vµo D)nh m*cR
#Gng hÖ 6è ch4y[n D`i b.nh a4©n t^ D]t Dµo 6ang D]t Ds@
:Ö 6è D0m ngn= d4ng t-?ng D]t :Ö 6è
N Ž 0=V5B γ ≤ 7=45J/m
9
÷
7=80J/m
9
7=0E
N Ž 0=U0B γ ≤ 7=E5J/m
9
7=70
N Ž 0=U5B γ ≤ 7=V0J/m
9
7=79
N Ž 0=UVB γ w 7=V0J/m
9
7=78
$hi ch%&
- diOng Ghèi V\ng ®¸ hen h\& c[n ®µI *µ *Yn ch(yJn ®J ®U& ®\c
t%nh Dang Ghèi V\ng ®¸ hen h\& ®I t-i n.i ®U& nh3n *fi h) sè ch(yJn
®0i g,g3R
- C¨n cø *µI t%nh ch/t c. VH c#$ VI-i ®/t *µ ®¸ hen h\& ®J ®U& *µ
yO( c[( Gh th(Yt c+ thJ c#$ cPng tAinh, t0 chøc t */n thi:t G: ch(jn N¸c
V-i h) sè ch(yJn ®0i nMi tAOn chI &h^ h\&R
92
…#R70000 Dµo Ds@ D]t= D+= c+t blng thñ c,ng
…#R77000 !µ• !]J 1‡C‚ Jz.C: #lC‚ J:ñ 1‡C‚
…#R77700 !µ• #pC:
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo= xic= D` Ding chX a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm
vi 90mR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
3oWi bpn
#pn
Dnc
#pn H{n
-+c
#pn H{n
6yi D+
#pn
Hyng
…#R777
7
!µo bpn t-ong m?i Di'4
;iÖn
0=U4 7=0 7=89 7=49
…#R777
2
&5n ch4y[n tiO@ 70m 0=074 0=088
7 2 9 4
…#R77200 Dµo D]t D[ Ds@ honc -a b·i thGi= b·i t5@ ;Ot
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
99
!µo= xic= D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm
vi 70mR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<<
…#R772
7
!µo xic D]t 0=45 0=82 0=EV
7 2 9
Dµo m\ng c,ng t-.nh
…#R77900 !µo m\ng b2ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo m\ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= xic D]t D` Ding nTi a4y
D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n t-ong @hWm vi 90mR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
!µo m\ng b2ng
zéng jmm S©4 jmm
…#R779
7
…#R779
2
…#R779
9
…#R779
4
≤9
≤7
≤2
≤9
w9
0=58
0=82
0=8V
0=E8
0=V2
0=VV
0=U5
7=05
7=24
7=97
7=9V
7=4U
7=U9
2=00
2=70
2=29
…#R779
5 w9
≤7
≤2
0=48
0=50
0=89
0=8V
0=UE
7=02
7=48
7=52
94
…#R779
8
…#R779
E
…#R779
V
≤9
w9
0=54
0=80
0=E9
0=V0
7=0U
7=78
7=80
7=E0
7 2 9 4
95
…#R77400 Dµo m\ng cét t-L= hè ;i[m t-a
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo m\ng= hè thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= xic D]t D` Ding nTi
a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n t-ong @hWm vi 70mR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
!µo m\ng cét= t-L=
hè ;i[m t-a
zéng jmm S©4 jmm
…#R77
47
…#R77
42
≤7
≤7
w7
0=E8
7=0U
7=7U
7=5V
7=U0
2=94
9=70
9=80
…#R77
49
…#R77
44
w7
≤7
w7
0=50
0=E7
0=EE
7=04
7=25
7=57
2=00
2=94
7 2 9 4
98
…#R77500 Dµo ;fnh mTng= -·nh tho+t nAc
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b) mnt blng= Dµo ;fnh mTng= -·nh thKo Ding yf4 c04 ;d
th45t= xic D]t D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm vi 70mR :oµn thiÖn c,ng t-.nh bWt vX m+i taH4y thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
!µo ;fnh mTng= -·nh
tho+t nAc
zéng jmm S©4 jmm
…#R775
7
…#R775
2
…#R775
9
…#R775
4
≤9
≤7
≤2
≤9
w9
0=87
0=8V
0=E2
0=EU
0=U7
0=U4
7=00
7=0U
7=95
7=9E
7=44
7=V4
2=08
2=0V
2=7E
2=9V
…#R775
5
…#R775
8
…#R775
E
…#R775
V
w9
≤7
≤2
≤9
w9
0=52
0=54
0=80
0=85
0=E0
0=E9
0=V9
0=U0
7=05
7=0V
7=79
7=7V
7=5E
7=5U
7=85
7=E9
7 2 9 4
…#R77800 !µo D]t Dnt Deng èng= Deng c+@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) Dµo xic D]t D` bfn cWnh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm vi 70m= c,ng t+c Hµm ;P chsn D]t= @h+ d• ;Ot c]4 cha
tFnh t-ong D)nh m*cR
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9
9E

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R778
7
!µo D]t Dnt D"
eng èng= Deng
c+@ c\ mM m+i
taH4y
Ch©n c,ng
9=5/E
0=U5 7=92 2=99 2=U4
…#R778
2
!µo D]t Dnt D"
eng èng= Deng
c+@ ;h,ng mM
m+i taH4y
Ch©n c,ng
9=5/E
7=0U 7=57 2=8V 9=9V
7 2 9 4
$hi ch%: !µo D]t Dnt Deng èng= Deng c+@ t-ong thµnh @hè= th)
t-]n D)nh m*c nh©n c,ng DZc nh©n hÖ 6è 7=2 6o vAi D)nh m*c tTng
*ngR
…#R77E00 Dµo n'n Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-1h4hn b)= d?n d|@ mnt blngR !µo n'n Deng thKo Ding yf4 c04 ;d
th45t= xic D]t D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n t-ong @hWm vi 70m D[ v5n ch4y[n= hoµn thiÖn n'n Deng= bWt
m+i taH4y= 6ra chka b' mnt n'n Deng= Ds@ HWi -·nh d?c c€= D0m ngn
jnO4 Hµ Deng mM -éngm thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R77E
7
!µo n'n Deng
mM -éng
0=58 0=E4 7=0E 7=5V
…#R77E
2
3µm mAi 0=98 0=54 0=VE 7=9V
7 2 9 4
…#R77V00 Dµo ;h4,n Deng= -·nh tho+t nAc H}ng Deng= -·nh xTng c+
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo ;h4,n -·nh= 6an D0m D+y ;h4,n= -·nh= xic D]t D`
Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n t-ong @hWm vi
70m= hoµn thiÖn ;h4,n= -·nh 6a4 ;hi Dµo thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
9V
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R77V
7
…#R77V
2
…#R77V
9
!µo ;h4,n Deng= -·nh tho+t
nAc H}ng Deng= -·nh xTng c+
6©4 jcmm
≤75
≤90
w90
0=EE
0=E0
0=84
0=U8
0=VE
0=V0
7=9U
7=2E
7=7E
7=5U
7=48
7=94
7 2 9 4
…#R77U00 &5n ch4y[n D]t 70m tiO@ thKo blng thñ c,ng
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R7U7
7
&5n ch4y[n D]t
70m tiO@ thKo blng
thñ c,ng
0=097 0=092 0=095 0=09E
7 2 9 4
…bR72000 @h+ D+ blng thñ c,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= DLc @h+= c5y= xKo= D5@ D+ tGng thµnh D+ c\ th[ v5n
ch4y[n DZc= xO@ D+ thµnh Dèng Ding nTi a4y D)nh honc bèc xO@ Hfn
@hTng tiÖn v5n ch4y[n t-ong @hWm vi 90m= hoµn thiÖn b' mnt ;hi Dµo
@h+ bGo DGm Ding yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=5/E
!Tn v) tFnh: 7m
9

9U
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
1]@ D+
< << <<< <&
…#R7727 /h+ D+ blng thñ c,ng= chi'4
dµy HA@ D+ Š 0=5m
5=V0 4=50 9=U0 9=50
7 2 9 4
…#R79000 Ds@ D]t c,ng t-.nh blng thñ c,ng
…#R79700 Ds@ D]t n'n m\ng c,ng t-.nh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-!s@ n'n m\ng c,ng t-.nh blng D]t D· Dµo D` Dèng tWi nTi Ds@
t-ong @hWm vi 90mR San= x2m= D0m D]t t^ng HA@= bGo DGm Ding yf4 c04
;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V5 NŽ0=U0 NŽ0=U5
…#R797
7
!s@ D]t n'n m\ng c,ng t-.nh 0=58 0=8E 0=E0
…#R797
2
!s@ D]t m\ng Deng èng= Deng
cèng
0=80 0=8U 0=E4
7 2 9

…#R79200 Ds@ be ;fnh mTng
40
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-1h4hn b) mnt blngR !s@ ;fnh mTng blng D]t D· Dµo= D` Dèng tWi
nTi Ds@ honc v5n ch4y[n t-ong @hWm vi 90mR San= D0m D]t t^ng HA@
DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR :oµn thiÖn c,ng t-.nh= bWt vX m+i taH4y thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
%4ng t-?ng J/m
9
γ ≤ 7=45 γ ≤ 7=50 γ ≤ 7=55 γ ≤ 7=80
…#R792
7
!s@ be ;fnh mTng 0=5E 0=8V 0=E4 0=V7
7 2 9 4
…#R79900 Ds@ !]J n'n Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-1h4hn b)= Ds@ n'n Deng blng D]t D· Dµo D` Dèng tWi nTi Ds@
t-ong @hWm vi 90mR San= D0m D]t t^ng HA@ DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
:oµn thiÖn c,ng t-.nh= g?t vX m+i taH4y= 6ra mnt n'n Deng thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR
Ch©n c,ng 9=0/E
!Tn v) tFnh: c,ng/7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V5 NŽ0=U0 NŽ0=U5
…#R799
7
!s@ n'n Deng 0=87 0=E2 0=EV
7 2 9
$hi ch%&
;Akng h\& ®U& Dk GOnh m.ng, n,n ®kng mL Aéng thi h$I &h%
nh3n cPng ®\c nh3n h) sè g,g5 sI *fi ®Þnh møc ®U& Dk GOnh m.ng,
n,n ®kng t.ng øngR
47
…#R79400 Ds@ c+t c,ng t-.nh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-!s@ blng c+t D· D` Dèng tWi nTi Ds@ DOn t-ong @hWm vi 90mR
-San= tAi nAc= D0m thKo yf4 c04 ;d th45t= hoµn thiÖn c,ng t-.nh 6a4 ;hi
Ds@R
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!s@ n'n m\ng
c,ng t-.nh
!s@ m\ng Deng
èng
…#R794
7
7Yt Vi)(
1+t
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,0/7
m
9
v
c,ng
7=22
2
0=45
7=22
2
0=5V
7 2
Dµo Ds@ D]t= D+= c+t c,ng t-.nh blng m+y
Dµo D]t c,ng t-.nh blng m+y
!µo 6an D]t tWo mnt blng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo 6an D]t blng m+y DµoB blng m+y ñiB blng cW@ ch4y[n t-ong
@hWm vi a4y D)nhR #Go DGm mnt blng thKo yf4 c04 ;d th45tR
…#R27000 !µo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y Dµo
!Tn v) tFnh: 700 m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R27
77
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
Š0=4m
9
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=4m
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=4V2
0=09
0=85
0=599
0=09U
0=V7
0=E2E
0=04V
"
"
"
42
…#R27
72
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
Š0=Vm
9
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=250
0=09
0=85
0=2U4
0=09U
0=V7
0=9E0
0=04V
7=75
0=40
E
0=05
8
…#R27
79
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
Š7=25m
9
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=7VU
0=09
0=85
0=27V
0=09U
0=V7
0=254
0=04V
7=75
0=94
E
0=05
8
…#R27
74
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
Š7=8m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=78E
0=09
0=85
0=7VV
0=09U
0=V7
0=222
0=04V
7=75
0=92
9
0=05
8
…#R27
75
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
Š2=9m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=799
0=09
0=85
0=787
0=09U
0=V7
0=209
0=04V
7=75
0=2V
U
0=05
8
…#R27
78
!µo 6an
D]t blng
m+y Dµo
≤9=8m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
9=8m
9
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=0U2
0=029
0=85
0=774
0=02V
0=V7
0=74E
0=098
7=75
0=27
0
0=05
9
7 2 9 4
…#R22000 Dµo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y ñi
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
49
…#R22
77
!µo 6an D]t
t-ong
@hWm vi ≤50m
blng m+y ñi
" q+y ñi ≤
E51&

X¸y thi cPng
q+y ñi ≤E51&
ca 0=95
E
0=44
4
0=5V
V
0=EU
4
…#R22
72
" q+y ñi ≤
7701&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7701&
ca 0=97
7
0=9V
9
0=50
7
0=8E
8
…#R22
79
" q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7401&
ca 0=2V
5
0=95
E
0=4E
5
0=84
7
…#R22
74
" q+y ñi ≤
7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7V01&
ca 0=24
0
0=90
9
0=98
7
0=4V
E
…#R22
75
" q+y ñi ≤
2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
2401&
ca 0=75
V
0=7V
U
0=24
4
0=92
U
…#R22
78
" q+y ñi ≤
9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
9201&
ca 0=77
V
0=79
9
0=78
9
0=22
0
…#R22
7E
!µo 6an D]t
t-ong
@hWm vi ≤E0m
blng
" q+y ñi ≤
E51&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤ E51&
ca 0=49
5
0=55
8
0=E8
U
7=09
V
…#R22
7V
" q+y ñi ≤
7701&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7701&
ca 0=47
U
0=57
V
0=80
8
0=V7
V
…#R22
7U
" q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7401&
ca 0=9E
0
0=40
0
0=50
0
0=8E
5
…#R22
27
" q+y ñi ≤
7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7V01&
ca 0=2U
8
0=9E
E
0=4U
9
0=88
8
…#R22
22
" q+y ñi ≤
2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
2401&
ca 0=24
4
0=90
E
0=49
5
0=5V
E
44
…#R22
29
" q+y ñi ≤
9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
9201&
ca 0=79
9
0=78
2
0=20
2
0=2E
9
7 2 9 4

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R22
24
!µo 6an D]t
t-ong
@hWm vi ≤
700m blng
" q+y ñi ≤
E51&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤E51&
ca 0=88
8
0=V9
9
7=77
7
7=50
0
…#R22
25
" q+y ñi ≤
7701&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7701&
ca 0=5V
7
0=E2
7
0=V4
9
7=79
V
…#R22
28
" q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7401&
ca 0=44
8
0=5E
V
0=E8
U
7=09
V
…#R22
2E
" q+y ñi ≤
7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7V01&
ca 0=9V
0
0=48
5
0=87
E
0=V9
9
…#R22
V
" q+y ñi ≤
2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
2401&
ca 0=97
0
0=9V
2
0=50
V
0=8V
8
…#R22
2U
" q+y ñi ≤
9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
9201&
ca 0=7V
5
0=20
4
0=24
7
0=92
5
7 2 9 4
45
…#R29000 Dµo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y cW@

!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
…#R29
77
!µo 6an D]t
t-ong @hWm vi ≤
900m
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
ca
ca
0=902
0=707
0=92E
0=70U
…#R29
72
≤ 900m
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
ca
ca
0=7E2
0=05E
0=7V8
0=082
…#R29
79
!µo 6an D]t
t-ong @hWm vi ≤
500m
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
ca
ca
0=9V0
0=72E
0=479
0=79V
…#R29
74
≤ 500m
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
ca
ca
0=27E
0=0E2
0=295
0=0EV
…#R29
75
!µo 6an D]t
t-ong @hWm vi ≤
E00m
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
ca
ca
0=45U
0=775
0=4UE
0=724
…#R29
78
≤ E00m
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
ca
ca
0=282
0=088
0=2V9
0=725
…#R29
7E
!µo 6an D]t
t-ong @hWm vi ≤
7000m
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
ca
ca
0=5E9
0=775
0=829
0=725
…#R29
7V
≤ 7000m
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
ca
ca
0=92E
0=055
0=955
0=05U
…#R29
7U
&5n ch4y[n tiO@
500m blng m+y
cW@ Um
9
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
ca 0=794 0=759
…#R29
27
&5n ch4y[n tiO@
500m
blng m+y cW@
78m
9
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
ca 0=0E0 0=0EE
48
7 2
…#R24000 Dµo xic D]t D[ Ds@ honc D` -a b·i thGi= b·i t5@ ;Ot
blng m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo xic D]t D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n D[ Ds@
honc D` -a b·i thGi= b·i t5@ ;Ot blng m+y Dµo t-ong @hWm vi 90m
!Tn v) tFnh 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R24
77
!µo xic
D]t
blng
m+y
Dµo
≤ 0=4m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
0=4m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=478
0=02E
0=85
0=4V
0=098
0=V7
0=855
0=045
"
"
"
…#R24
72
!µo xic
D]t
blng
m+y xic
≤ 0=Vm
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=22E
0=02E
0=85
0=28E
0=098
0=V7
0=998
0=045
7=75
0=988
0=054
…#R24
79
!µo xic
D]t
blng
m+y xic

7=25m
9
X¸y thi cPng
Nh3n cPng
3/7 q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=7E2
0=02E
0=85
0=7UV
0=098
0=V7
0=22U
0=045
7=75
0=972
0=054
…#R24
74
!µo xic
D]t
blng
m+y xic
≤ 7=8m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=752
0=02E
0=85
0=7E7
0=098
0=V7
0=202
0=045
7=75
0=2U4
0=054
…#R24
75
!µo xic
D]t
blng
m+y xic
≤ 2=9m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
c,ng
ca
ca
0=50
0=727
0=02E
0=85
0=748
0=098
0=V7
0=7V4
0=045
7=75
0=289
0=054
4E
q+y ñi ≤7701&
…#R24
78
!µo xic
D]t
blng
m+y xic
≤ 9=8m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
9=8m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
0=50
0=0VE
0=02E
0=85
0=705
0=098
0=V7
0=799
0=045
7=75
0=7V9
0=054
7 2 9 4
…bR25000 !µo m\ng c,ng t-.nh blng m+y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo D]t D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[nR :oµn thiÖn hè m\ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…bR25700 1hi'4 -éng m\ng ≤ 8m
!Tn v) tFnh: 700m
9


:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R25
77
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 0=Vm
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
c
,ng
ca
4=E5
0=97
8
8=77
0=9E
2
E=4V
0=52
V=77
0=80
9
…#R25
72
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 7=25m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
c
,ng
ca
4=E5
0=29
E
8=77
0=2E
8
E=4V
0=92
7
V=77
0=49
V
…#R25
79
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 7=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
c
,ng
ca
4=E5
0=20
4
8=77
0=29
2
E=4V
0=2E
4
V=77
0=9U
8
4V
…#R25
74
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 2=9m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
c
,ng
ca
4=E5
0=75
U
8=77
0=7U
9
E=4V
0=24
9
V=77
0=94
E
7 2 9 4
…bR25200 1hi'4 -éng m\ng ≤ 70m
!Tn v) tFnh: 700m
9


:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R25
27
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 0=Vm
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
c
,ng
ca
7=V5
0=90
7
2=9V
0=95
4
2=U9
0=44
V
4=9E
0
5E4
…#R25
22
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 7=25m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
c
,ng
ca
7=V5
0=22
8
2=9V
0=28
9
2=U9
0=90
8
4=9E
0=47
E
…#R25
29
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 7=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
c
,ng
7=V5
0=7U
2=9V
0=22
2=U9
0=28
4=9E
0=9E
4U
q+y Dµo ≤
7=8m
9
ca 8 7 7 E
…#R25
24
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 2=9m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
c
,ng
ca
7=V5
0=74
U
2=9V
0=7V
5
2=U9
0=29
4
4=9E
0=99
V
7 2 9 4
…bR25900 1hi'4 -éng m\ng ≤ 20m
!Tn v) tFnh: 700m
9


:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R25
97
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 0=Vm
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi
≤7701&
c
,ng
ca
ca
7=20
0=2E
U
0=2E
0
7=58
0=92
V
0=09
8
7=U4
0=47
5
0=04
5
2=UU
0=59
2
0=05
8
…#R25
92
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Nh3n cPng c 7=20 7=58 7=U4 2=UU
50
Š 7=25m
9
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi
≤7701&
,ng
ca
ca
0=27
0
0=02
E
0=24
4
0=09
8
0=2V
4
0=04
5
0=9V
E
0=05
8
…#R25
99
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 7=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi
≤7701&
c
,ng
ca
ca
7=20
0=7E
5
0=02
E
7=58
0=20
5
0=09
8
7=U4
0=24
2
0=04
5
2=UU
0=94
U
0=05
8
…#R25
94
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 2=9m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
q+y ñi
≤7701&
c
,ng
ca
ca
7=20
0=79
V
0=02
E
7=58
0=7E
7
0=09
8
7=U4
0=27
E
0=04
5
2=UU
0=97
9
0=05
8
…#R25
95
!µo m\ng
blng m+y Dµo
Š 9=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
9=8m
9
q+y ñi
≤7701&
c
,ng
ca
ca
7=20
0=0U
U
0=02
E
7=58
0=72
4
0=09
8
7=U4
0=75
V
0=04
5
2=UU
0=22
E
0=05
8
7 2 9 4
…bR25400 1hi'4 -éng m\ng w 20m
!Tn v) tFnh: 700m
9

q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
57
…bR254
7
!µo m\ng
blng m+y
Dµo
Š0=Vm
9
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=0U0 7=422 7=E5V 2=E20
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤0=Vm
9
ca 0=284 0=970 0=9U7 0=502
q+y ñi ≤7701& ca 0=02E 0=098 0=045 0=054
…bR254
2
!µo m\ng
blng m+y
Dµo
Š7=25m
9
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=0U0 7=422 7=E5V 2=E20
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
ca 0=7UU 0=290 0=28V 0=988
q+y ñi ≤7701& ca 0=02E 0=098 0=045 0=054
…#R254
9
!µo m\ng
blng m+y
Dµo
Š7=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=0U0 7=422 7=E5V 2=E20
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤7=8m
9
ca 0=7E7 0=7U9 0=22V 0=990
q+y ñi ≤7701& ca 0=02E 0=098 0=045 0=054
…#R254
4

!µo m\ng
blng m+y
Dµo
Š2=9m
9
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=0U0 7=422 7=E5V 2=E20
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤2=9m
9
ca 0=795 0=785 0=20V 0=2U5
q+y ñi ≤7701& ca 0=02E 0=098 0=045 0=054
…#R254
5

!µo m\ng
blng m+y
Dµo
Š9=8m
9
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=0U0 7=422 7=E5V 2=E20
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤3=8m
9
ca 0=0UU 0=720 0=750 0=274
q+y ñi ≤7701& ca 0=02E 0=098 0=045 0=054
7 2 9 4
52
…#R28700 Dµo m\ng c,ng t-.nh t-fn n'n D]t m'm= yO4 blng @h"
Tng @h+@ Dµo ch4y[n= t` hZ@ 2= 9= 4 m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo m\ng c,ng t-.nh thKo @hTng @h+@ Dµo ch4y[n
blng t` hZ@ c+c m+y Dµo th4c Hùc = D` Ding nTi a4y D)nh= bWt vX m+i
taH4y= 6ra D+y thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng

…#R287
7
!µo m\ng c,ng
t-.nh t-fn n'n D]t
m'm= yO4 blng t`
hZ@ 2 m+y Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 70=50
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=8

…#R287
2
!µo m\ng c,ng
t-.nh t-fn n'n D]t
m'm= yO4 blng t`
hZ@ 9 m+y Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 70=50
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=U

…#R287
9
!µo m\ng c,ng
t-.nh t-fn n'n D]t
m'm= yO4 blng t`
hZ@ 4 m+y Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 70=50
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 7=2
7
$hi ch%&
J-eng hZ@ 6r dLng t]m chèng H0y t-ong a4+ t-.nh thi c,ng th. D)nh
m*c hao @hF m+y thi c,ng DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=75R :ao @hF t]m chèng
H0y DZc tFnh -ifngR
59
…#R2E000 !µo ;fnh mTng blng m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo D]t D` Ding nTi a4y D)nh honc D` Hfn @hTng
tiÖn v5n ch4y[nR #Wt m+i taH4y= 6ra D+y= hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh : 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R2E
77
!µo ;fnh
mTng=
chi'4
-éng ≤
8m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
c,ng
ca
5=5U
0=975
8=UV
0=98U
V=94
0=48
8
U=E2
0=5U
U
…#R2E
72 nt
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
c,ng
ca
5=5U
0=29E
8=UV
0=2E5
V=94
0=92
0
U=E2
0=49
E
…#R2E
79 nt
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
c,ng
ca
5=5U
0=270
8=UV
0=298
V=94
0=2E
U
U=E2
0=40
8
…#R2E
74 nt
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
c,ng
ca
5=5U
0=78E
8=UV
0=209
V=94
0=25
5
U=E2
0=98
4
…#R2E
27
!µo ;fnh
mTng=
chi'4
-éng ≤
70m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
c,ng
ca
4=88
0=907
5=V2
0=955
8=U2
0=44
E
V=70
0=5E
4
…#R2E
22 nt
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
c,ng
ca
4=88
0=22V
5=V2
0=289
8=U2
0=90
8
V=70
0=42
0
54
…#R2E
29 nt
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
c,ng
ca
4=88
0=202
5=V2
0=22E
8=U2
0=28
V
V=70
0=9V
U
7 2 9 4
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R2E
24
nt Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
c
,ng
ca
4=88
0=78
0
5=V2
0=7U4
8=U2
0=24E
V=70
0=94V
…#R2E
97
!µo ;fnh
mTng=
chi'4
-éng
≤20m
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
4=7U
0=2V
V
0=02
E
5=28
0=99U
0=098
8=22
0=42E
0=045
E=2U
0=550
0=054
…#R2E
92
nt
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
4=7U
0=27
E
0=02
E
5=28
0=257
0=098
8=22
0=902
0=045
E=2U
0=472
0=054
…#R2E
99
nt
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
4=7U
0=7U
9
0=02
E
5=28
0=27E
0=098
8=22
0=258
0=045
E=2U
0=9E9
0=054
55
…#R2E
94
nt
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
4=7U
0=75
9
0=02
E
5=28
0=7V8
0=098
8=22
0=294
0=045
E=2U
0=994
0=054
…#R2E
47
!µo ;fnh
mTng=
chi'4
-éng
w20m
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
9=UV

0=28
E
0=02
5
4=V4

0=972
0=099
5=E9

0=9U9
0=047
8=V9

0=508
0=050
…#R2E
42
nt

Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
9=UV
0=7U
U
0=02
5
4=V4
0=297
0=099
5=E9
0=2EV
0=047
8=V9
0=9V0
0=050
…#R2E
49

nt

Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
9=UV
0=7E
E
0=02
5
4=V4
0=7UU
0=099
5=E9
0=295
0=047
8=V9
0=949
0=050
7 2 9 4
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R2E
44
!µo ;fnh
mTng=
chi'4
-éng
w20m
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
q+y ñi ≤7701v
c
,ng
ca
ca
9=UV
0=74
0
0=02
5
4=V4
0=7E7
0=099
5=E9
0=275
0=047
8=V9
0=90E
0=050
…#R2E
45

nt

Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤3=
c
,ng
ca
ca
9=UV
0=70
2
4=V4
0=724
0=099
5=E9
0=758
0=047
8=V9
0=229
0=050
58
8m
9
q+y ñi ≤7701v
0=02
5
7 2 9 4
$hi ch%&
" Þnh møc ®µI hè mMng, GOnh m.ng cM chi,( Aéng l20m ¸& 4+ng
chI mTi hè mMng, GOnh m.ng cM chi,( Aéng ®¸y l20mR
…#R2V700 Dµo ;fnh mTng n'n Deng t-fn n'n D]t m'm= yO4 blng
@hTng @h+@ Dµo ch4y[n= t` hZ@ 2= 9= 4 m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo D]t thKo @hTng @h+@ Dµo ch4y[n blng t` hZ@ c+c
m+y Dµo th4c Hùc = D` Ding nTi a4y D)nh= bWt vX m+i taH4y= 6ra D+y=
hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
5E

…#R2V7
7
!µo ;fnh mTng t-fn
n'n D]t m'm= yO4
blng t` hZ@ 2 m+y
Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 8=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=89

…#R2V7
2
!µo ;fnh mTng t-fn
n'n D]t m'm= yO4
blng t` hZ@ 9 m+y
Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 8=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=U45

…#R2V7
9
!µo ;fnh mTng t-fn
n'n D]t m'm= yO4
blng t` hZ@ 4 m+y
Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 8=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 7=28
7
$hi ch%&
J-eng hZ@ t` hZ@ 6r dLng t]m chèng H0y t-ong a4+ t-.nh thi c,ng
th. D)nh m*c hao @hF m+y thi c,ng DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=75R :ao @hF
t]m chèng H0y DZc tFnh -ifngR
…#R2V200 nWo vgt honc mM -éng ;fnh mTng t-fn n'n D]t m'm=
yO4 blng t` hZ@ m+y x+ng cW@ vµ m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo nWo vgt honc mM -éng ;fnh mTng blng m+y x+ng
cW@= D` D]t Hfn be DGm bGo Dé 6©4 thKo yf4 c04 thiOt ;OR q+y Dµo
th4c Hùc ch4y[n D]t D· Dµo Hfn v) t-F tWo be ;fnh mTng thKo thiOt ;OR
Ni[m t-a x+c D)nh Dé 6©4 vµ chi'4 -éng D+y ;fnh mTng= hoµn thiÖn
6a4 ;hi Dµo= tWo be thKo yf4 c04R
!Tn v) tFnh: 700m
9
5V
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng

…#R2V2
7
CWo vgt ;fnh mTng
blng t` hZ@ m+y
x+ng cW@um+y Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 5=E4
X¸y thi cPng
q+y x+ng cW@
7=25m
9
ca 0=249
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=9

…#R2V2
2
qM -éng ;fnh mTng
blng t` hZ@ m+y
x+ng cW@um+y Dµo

Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 5=E4
X¸y thi cPng
q+y x+ng cW@
7=25m
9
ca 0=297
q+y Dµo 0=Vm
9
ca 0=9
7
$hi ch%&
J-eng hZ@ m+y Dµo th4c Hùc @hGi 6r dLng t]m chèng H0y t-ong a4+
t-.nh thi c,ng th. D)nh m*c hao @hF m+y thi c,ng Dèi vAi m+y nµy DZc
nh©n vAi hÖ 6è 7=75R :ao @hF t]m chèng H0y DZc tFnh -ifngR
…#R90000 Dµo n'n Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo D]t n'n Deng blng m+y Dµo= D` Hfn @hTng tiÖn
v5n ch4y[nR !µo n'n Deng blng m+y ñi t-ong @hWm vi a4y D)nh= bWt vX
m+i taH4y= 6ra n'n Deng hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
5U
…#R97000 Dµo n'n Deng blng m+y Dµo D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n
!Tn v) tFnh :700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R97
77
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
0=4m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
0=4m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
9=VU
0=55E
0=050
4=V5
0=849
0=05U
5=EU
0=EVE
0=08V
"
"
"
…#R97
72
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
0=Vm
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
0=Vm
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
9=VU
0=907
0=050
4=V5
0=955
0=05U
5=EU
0=448
0=08V
8=E2
0=4U7
0=0E8
…#R97
79
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
7=25m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
9=VU
0=22V
0=050
4=V5
0=284
0=05U
5=EU
0=90E
0=08V
8=E2
0=47U
0=0E8
…#R97
74
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
7=8m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
7=8m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
9=VU
0=202
0=050
4=V5
0=22E
0=05U
5=EU
0=28V
0=08V
8=E2
0=9VU
0=0E8
…#R97
75
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
2=9m
9
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
2=9m
9
q+y ñi ≤7701&
c,ng
ca
ca
9=VU
0=787
0=050
4=V5
0=7U4
0=05U
5=EU
0=245
0=08V
8=E2
0=94V
0=0E8
…#R97
78
!µo n'n
Deng
blng
m+y
Dµo ≤
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y Dµo ≤
9=8m
9
c,ng
ca
ca
9=VU
0=772
0=050
4=V5
0=79
5
0=05U
5=EU
0=7E7
0=08V
8=E2
0=244
0=0E8
80
9=8m
9
q+y ñi ≤7701&
7 2 9 4
…#R92000 Dµo n'n Deng blng m+y ñi
!Tn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R92
77
!µo v5n
ch4y[n
D]t
t-ong
@hWm
vi ≤ 50m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤E51&
c,ng
ca
9=90
0=4VE
4=20
0=5U8
4=U0
0=E78
5=40
0=U4
8
…#R92
72
≤ 50m
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
9=90
0=424
4=20
0=57U
4=U0
0=824
5=40
0=V4
2
…#R92
79
≤ 50m
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7401&
c,ng
ca
9=90
0=9VU
4=20
0=4V4
4=U0
0=5U2
5=40
0=EU
V
…#R92
74
≤ 50m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7V01&
c,ng
ca
9=90
0=92E
4=20
0=9V9
4=U0
0=42E
5=40
0=80
E
…#R92
75
≤ 50m
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
2401&
Nh3n cPng
3/7
ca
c,ng
0=275
9=90
0=258
4=20
0=904
4=U0
0=47
0
5=40
…#R92
78
≤ 50m
Nh3n
cPng3/7 X¸y
thi cPng
q+y ñi ≤
9201&
c,ng
ca
9=90
0=787
4=20
0=7V4
4=U0
0=209
5=40
0=2E
4
87
…#R92
7E
!µo v5n
ch4y[n
D]t
t-ong
@hWm
vi ≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤E51&
c,ng
ca
9=90
0=5U5
4=20
0=E50
4=U0
7=088
5=40
7=49
U
…#R92
7V
≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
9=90
0=5E9
4=20
0=8UU
4=U0
0=V40
5=40
7=79
4
…#R92
7U
≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7401&
c,ng
ca
9=90
0=508
4=20
0=540
4=U0
0=8U9
5=40
0=U9
8
…#R92
20
≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7V01&
c,ng
ca
9=90
0=405
4=20
0=50U
4=U0
0=8V9
5=40
0=V7
4
7 2 9 4
!Tn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R92
27
!µo v5n
ch4y[n
D]t
t-ong
@hWm
vi ≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
2401&
c,ng
ca
9=90
0=994
4=20
0=474
4=U0
0=809
5=40
0=V7
4
…#R92
22
≤ E0m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
9201&
c,ng
ca
9=90
0=7V2
4=20
0=27U
4=U0
0=2V0
5=40
0=9E
V
…#R92
29
!µo v5n
ch4y[n
D]t
t-ong
@hWm
vi ≤ 700m
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤E51&
c,ng
ca
9=90
0=U74
4=20
7=720
4=U0
7=594
5=40
2=0E
7
82
…#R92
24
≤ 700m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7701&
c,ng
ca
9=90
0=EUE
4=20
0=U8U
4=U0
7=784
5=40
7=5E
7
…#R92
25
≤ 700m
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤
7401&
c,ng
ca
9=90
0=872
4=20
0=EEE
4=U0
7=082
5=40
7=49
9
…#R92
28
≤ 700m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
7V01&
c,ng
ca
9=90
0=527
4=20
0=825
4=U0
0=V52
5=40
7=75
0
…#R92
2E
≤ 700m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
2401&
c,ng
ca
9=90
0=425
4=20
0=579
4=U0
0=E07
5=40
0=U4
E
…#R92
2V
≤ 700m
Nh3n cPng
3/7 X¸y thi
cPng
q+y ñi ≤
9201&
c,ng
ca
9=90
0=254
4=20
0=2E4
4=U0
0=999
5=40
0=44
U
7 2 9 4
…#R99000 Dµo n'n Deng blng m+y cW@
!Tn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
…#R997 !µo v5n Nh3n cPng 3/7 c,ng 5=7E 8=E5
89
7 ch4y[n
D]t t-ong
@hWm vi
≤ 900m
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
ca
ca
0=992
0=777
0=980
0=720
…#R997
2
≤ 900m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=7VU
0=089
8=E5
0=205
0=08V
…#R997
9
!µo v5n
ch4y[n
D]t t-ong
@hWm vi
≤ 500m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=47V
0=740
8=E5
0=454
0=752
…#R997
4
≤ 500m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=29U
0=0V0
8=E5
0=25U
0=0V8
…#R997
5
!µo v5n
ch4y[n
D]t t-ong
@hWm vi
≤ E00m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=505
0=72E
8=E5
0=54E
0=798
…#R997
8
≤ E00m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=2VV
0=0E9
8=E5
0=977
0=0EV
…#R997
E
!µo v5n
ch4y[n
D]t t-ong
@hWm vi
≤ 7000m
Nh3n cPng3 /7
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
q+y ñi 7701&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=890
0=708
8=E5
0=8V5
0=774
…#R997
V
≤ 7000m
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
q+y ñi 7401&
c,ng
ca
ca
5=7E
0=980
0=080
8=E5
0=9U7
0=085
7 2
!Tn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
84
…#R997
U
&5n ch4y[n
tiO@ 500m
blng m+y
cW@ Um
9
X¸y thi cPng
q+y cW@ Um
9
ca 0=794 0=748
…#R992
0
&5n ch4y[n
tiO@ 500m
blng m+y
cW@ 78m
9
X¸y thi cPng
q+y cW@ 78m
9
ca 0=0E5 0=0V2
7 2
$hi ch%&
9hi ®µI n,n ®kng mL Aéng Dang m¸y Ncc, m¸y #i, m¸y c-& thi h$I
&h% nh3n cPng ®\c nh3n h) sè g,g5, h$I &h% m¸y thi cPng ®\c nh3n h)
sè g,05 sI *fi ®Þnh møc ®µI n,n ®kng t.ng øngR
…#R94000 San D]t= D+ b·i thGi= b·i t-k = b·i gia tGi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
85
San D]t= D+ b·i thGi @hLc vL c,ng t+c Dµo= xic D]t D` Di honc
D]t dù t-k tWi b·i t-k D]t= b·i gia tGi blng m+y ñiR
!Tn v) tFnh :700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
San D]t San D+
…#R94
7
San D]t D+
b·i thGi
blng m+y ñi
7701&
X¸y thi cPng
q+y ñi 7701& ca 0=0U2 0=72U
…#R94
2
San D]t D+
b·i thGi
blng m+y ñi
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi 7401& ca 0=0V8 0=720
…#R94
9
San D]t D+
b·i thGi
blng m+y ñi
7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V01& ca 0=0E9 0=702
70 20
$hi ch%&
CPng t¸c s$n ®/t, ®¸ DFi th=i, DFi tAm ®/t, ®¸ ®\c ®Þnh møc chI g00n
Ghèi V\ng ®/t, ®¸ ®I t-i n.i ®µI &h=i ch(yJn Dang PtP ®:n DFi th=i, DFi tY&
G:t ®/t, ®¸, DFi gi$ t=i n,n ®/t y:(R
…#R95000 !µo D]t t-ong ;h4ng v©y @h}ng nAc c+c t-L t-fn cWn
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
88
1h4hn b)= Dµo D]t c+c HoWi t-ong ;h4ng v©y blng thñ c,ng= D` vµo
thpng= Da thpng ch*a D]t Hfn blng m+y Dµo g04 ngoWm -a ;hyi v) t-F
m\ng= hoµn thiÖn hè m\ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh : 700m
9
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@ Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…#R957 !µo D]t t-ong ;h4ng
v©y
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 57
@h}ng nAc c+c t-L
t-fn
X¸y thi cPng
cWn q+y Dµo g04
ngoWm
7=2m
9
ca 5=5
70
…#R98000 $\i hit bpn t-ong ;h4ng v©y @h}ng nAc
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Dµo D]t c+c HoWi blng m+y bTm x\i= bTm hit hXn hZ@ -a
;hyi ;h4ng v©y= hoµn thiÖn hè m\ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v)
1+c t-L
J-fn cWn %Ai nAc
7Yt Vi)(
…#R98
7
$\i hit bpn
t-ong
èng x\i Φ50mm
m 0=005 0=005
;h4ng v©y
@h}ng
èng x\i Φ750mm
m 0=005 0=005
nAc
èng x\i Φ250mm
m 0=005 0=005
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=25 0=59
X¸y thi cPng
q+y g@ ;hF
7200m
9
/h
ca 0=092 0=085
10n ch4 xFch 78J ca 0=092 "
q+y bTm x\i 4q1 ca 0=092 0=085
$µ Han 400J ca " 0=7
1an, 7501& ca " 0=007
10n ch4 n`i 90J ca " 0=085
8E
q+y bTm nAc
200m
9
/h
ca 0=092 0=085
q+y ;h+c v 5 5
70 20
abR47000 &5n ch4y[n D]t blng , t, tù D`
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
&5n ch4y[n D]t do m+y Dµo D` Hfn @hTng tiÖn= v5n ch4y[n DOn
v) t-F Ds@ honc D` Di blng ,t, tù D`R
!Tn v) tFnh:
700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R477
7
…#R477
2
…#R477
9
…#R477
4
…#R477
5
…#R477
8
&5n
ch4y[n
D]t
blng
,t, tù
D`
t-ong
@hWm vi
Š900m
‡t, 5 t]n ca 0=888 0=V99 7=000 7=700
‡t, E t]n ca 0=528 0=5U0 0=E40 0=V70
‡t, 70 t]n ca 0=500 0=555 0=800 0=880
‡t, 72 t]n ca 0=478 0=485 0=540 0=5V0
‡t, 22 t]n ca 0=2EU 0=977 0=987 0=9VV
‡t, 2E t]n ca 0=7V5 0=20U 0=92V 0=9U2
…#R472
7
…#R472
2
…#R472
9
…#R472
4
…#R472
5
…#R472
8
&5n
ch4y[n
D]t
blng ,t,
tù D`
t-ong
@hWm vi
Š500m
‡t, 5 t]n ca 0=V99 0=U59 7=290 7=280
‡t, E t]n ca 0=888 0=EE0 0=V80 0=U90
‡t, 70 t]n ca 0=542 0=805 0=880 0=E20
‡t, 72 t]n ca 0=4EV 0=594 0=800 0=850
‡t, 22 t]n ca 0=927 0=980 0=470 0=440
‡t, 2E t]n ca
0=25E 0=2V4 0=95E 0=9E5
8V
…#R479
7
…#R479
2
…#R479
9
…#R479
4
…#R479
5
…#R479
8
&5n
ch4y[n
D]t
blng ,t,
tù D`
t-ong
@hWm vi
ŠE00m
‡t, 5 t]n ca 0=U52 7=770 7=900 7=42V
‡t, E t]n ca 0=E47 0=VE 7=000 7=0E0
‡t, 70 t]n ca 0=5U8 0=888 0=E90 0=V00
‡t, 72 t]n ca 0=598 0=5V7 0=8E0 0=E90
‡t, 22 t]n ca 0=947 0=9V2 0=44V 0=4VV
‡t, 2E t]n ca
0=2V2 0=90V 0=42V 0=44U
…#R474
7
…#R474
2
…#R474
9
…#R474
4
…#R474
5
…#R474
8
&5n
ch4y[n
D]t
blng ,t,
tù D`
t-ong
@hWm vi
Š7000m
‡t, 5 t]n ca 7=777 7=990 7=800 7=E00
‡t, E t]n ca 0=V52 7=000 7=200 7=2V0
‡t, 70 t]n ca 0=8V5 0=EE0 0=V40 0=U20
‡t, 72 t]n ca 0=870 0=8U0 0=EE0 0=V40
‡t, 22 t]n ca 0=479 0=487 0=550 0=582
‡t, 2E t]n ca 0=994 0=400 0=48U 0=575
7 2 9 4
bhi chcZ
-!)nh m*c v5n ch4y[n D]t blng ,t, tù D` DZc D)nh m*c cho c+c cù
Hy t^ nTi Dµo D]t DOn nTi D` D]t c\ cù Hy Š900m= Š500m= ŠE00m=
Š7000mR J-eng hZ@ cù Hy v5n ch4y[n t^ nTi Dµo DOn nTi D` D]t
w7000m th. +@ dLng D)nh m*c v5n ch4y[n D]t cù Hy ≤7000m vµ D)nh
m*c v5n ch4y[n 7000m tiO@ thKoR
-!)nh m*c v5n ch4y[n D]t blng ,t, 5 t]n *ng vAi m+y Dµo Š 0=V m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n D]t blng ,t, E t]n *ng vAi m+y Dµo Š 7=25 m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n D]t blng ,t, 70 t]n *ng vAi m+y Dµo ≤ 7=8 m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n D]t blng ,t, w 72 t]n *ng vAi m+y Dµo w 2=9
m
9
R
…bR42000 &5n ch4y[n D]t 7000m tiO@ thKo blng ,t, tù D`
+@ dLng Dèi vAi t-eng hZ@ cù Hy v5n ch4y[n D]t t^ nTi Dµo DOn nTi
D` D]t w 7000m
!Tn v) tFnh: 700m
9
/7 ;m
8U
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
1]@ D]t
< << <<< <&
…#R427
7
‡t, 5 t]n ca 0=880 0=E20 0=V80 0=VV0
…#R427
2
…#R427
9
…#R427
4
…#R427
5
&5n
ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤2;m
‡t, E t]n ca 0=490 0=450 0=4V0 0=500
‡t, 70 t]n ca 0=900 0=940 0=9V0 0=420
‡t, 72 t]n ca 0=2V0 0=920 0=980 0=470
‡t, 22 t]n ca 0=7VE 0=274 0=247 0=2E4
…#R427
8
‡t, 2E t]n ca 0=740 0=780 0=7V0 0=205
…#R422
7
‡t, 5 t]n ca 0=590 0=800 0=880 0=E90
…#R422
2
…#R422
9
…#R422
4
…#R422
5
&5n
ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤4;m
‡t, E t]n ca 0=9V0 0=470 0=420 0=480
‡t, 70 t]n ca 0=290 0=2E0 0=900 0=940
‡t, 72 t]n ca 0=270 0=250 0=2V0 0=990
‡t, 22 t]n ca 0=740 0=78E 0=7VE 0=227
…#R422
8
‡t, 2E t]n ca 0=705 0=725 0=740 0=785
…#R429
7
‡t, 5 t]n ca 0=440 0=594 0=5V2 0=880
…#R429
2
…#R429
9
…#R429
4
…#R429
5
&5n
ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤E;m
‡t, E t]n ca 0=9E0 0=9V0 0=400 0=470
‡t, 70 t]n ca 0=200 0=220 0=240 0=2U0
‡t, 72 t]n ca 0=7E7 0=200 0=220 0=280
‡t, 22 t]n ca 0=774 0=794 0=74E 0=7E4
…#R429
8
‡t, 2E t]n ca 0=0V8 0=700 0=770 0=720

/hWm vi ngoµi E;m +@ dLng D)nh m*c v5n ch4y[n 7;m tiO@ thKo
t-ong @hWm vi E;m céng vAi D)nh m*c v5n ch4y[n tiO@ 7;m thKo bGng
6a4:
…#R424
7
‡t, 5 t]n ca 0=2E2 0=997 0=987 0=470
E0
…#R424
2
…#R424
9
…#R424
4
…#R424
5
&5n
ch4y[n
7;m
ngoµi
@hWm vi
E;m
‡t, E t]n ca 0=22U 0=298 0=250 0=254
‡t, 70 t]n ca 0=724 0=798 0=745 0=7EU
‡t, 72 t]n ca 0=708 0=724 0=798 0=787
‡t, 22 t]n ca 0=0E7 0=0V4 0=0U2 0=70V
…#R424
8
‡t, 2E t]n ca 0=054 0=082 0=08V 0=0E5
7 2 9 4
E7
…bR50000 1,ng t+c Dµo D+ mnt blng= hè m\ng c,ng t-.nh= ;fnh
mTng= n'n Deng blng ;hoan n` m.n
!ui ®Þnh ¸" d#ng
!)nh m*c ;hoan n` @h+ D+ mnt blng= hè m\ng c,ng t-.nh= ;fnh
mTng n'n Deng c€ng nh ;hoan n` @h+ D+ Deng vi'n DZc tFnh to+n
thKo HoWi th4èc n` …m,nFt vAi c,ng 64]t n` a4y D)nh tTng *ng Hµ
950cm9R J-eng hZ@ dpng HoWi th4èc n` ;h+c th. c+c hao @hF v5t HiÖ4= nh©n
c,ng= m+y thi c,ng DZc a4i D`i blng c+ch nh©n c+c m*c hao @hF tTng
*ng vAi hÖ 6è Di'4 ch_nh dAi D©y:
" :Ö 6è ch4y[n D`i v5t HiÖ4 n` : N
JC
Ž 950 / K
" :Ö 6è ch4y[n D`i v5t HiÖ4 c}n
HWi :
N
&3
Ž j7uj N
JC
"7m / 2m
" :Ö 6è ch4y[n D`i hao @hF nh©n
c,ng= m+y thi c,ng
N
C1=qJ1
Ž j7uj N
JC
"7m
/ 9m
;AIng ®M Z ] Vµ cPng s(/t n0 c#$ VI-i th(èc so sp 4+ng Scm
3
W
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= D)nh v) HX ;hoan= x+c D)nh chi'4 6©4 HX
;hoan= ;hoan tWo HX= th,ng HX th`i -ra nghiÖm th4 HX ;hoan= nW@ m.n thKo
hé chiO4= cGnh giAi= n` m.n= ;i[m t-a b·i n`= xr HI c+c HX m.n c©m jnO4
c\m t-Ac ;hi tiOn hµnh c,ng t+c bèc xic= v5n ch4y[n= xr HI D+ a4+ c• thKo
yf4 c04 ;d th45tR
…bR57700 @h+ D+ mnt blng c,ng t-.nh
…bR57770 /:+ !+ mnt blng 1‡C‚ Jz.C: blng m+y ;hoan %42mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
E2
…#R57
77
/h+ D+
mnt
blng
c,ng
t-.nh
blng m+y
;hoan
%42mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g 84=VU 58=E0 57=UV 50=0U
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 8=E50 5=V50 4=U50 4=500
%©y n` m 975=0
0
2E0=0
0
225=0
0
7VU=0
0
%©y DiÖn n` m.n m U2=E0 V5=50 V7=00 E8=50
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 8=000 9=500 2=V00 7=270
10n ;hoan φ 92=
3Ž7=5m
c+i 2=500 2=000 7=20E 0=V0E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
22=U5
0
7E=55
0
75=90
0
72=80
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 74=04
9
V=54E E=02E 4=4U2
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 4=8V7 2=V4U 2=942 7=4UE
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
E9
…bR57720 @h+ D+ mnt blng c,ng t-.nh blng m+y ;hoan %E8mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
72
/h+ D+
mnt
blng
c,ng
t-.nh
blng
m+y
;hoan
%E8mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g 89=4
5
55=9
5
50=8
E
4E=E
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=V7 0=E0 0=5U 0=5E
%©y n` m 4U=5
0
45=5
4
9V=8
7
92=8
E
%©y DiÖn m 2E=0
0
25=2
0
24=9
0
29=4
0
q€i ;hoan φ E8mm
c+i 0=25
7
0=78
E
0=75
0
0=79
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 0=28
0
0=7U
0
0=79
0
0=0E
0
10n ;hoan φ 9V=
3Ž9=E9m
c+i
0=92
4
0=27
8
0=7U
4
0=7E
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i
0=08
0
0=04
5
0=09
5
0=02
5
!4,i cho}ng φ 9V
c+i 0=95
0
0=25
0
0=75
0
0=0V
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
8=87
5
8=0U
0
5=58
5
5=95
5
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ E8 ca
7=0U
U
0=UV
U
0=E8
5
0=45
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m9/h ca
7=0U
U
0=UV
U
0=E8
5
0=45
0
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca
0=27
8
0=7U
V
0=75
9
0=0U
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 0=0E
2
0=08
8
0=05
7
0=09
0
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
E4
…bR57790 @h+ D+ mnt blng c,ng t-.nh blng m+y ;hoan %705mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
79
/h+ D+
mnt
blng
c,ng
t-.nh
blng m+y
;hoan
%705mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g 89=7
7
55=2
0
50=8
0
48=0
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=8U 0=80 0=59 0=48
%©y n` m 48=0
0
42=9
2
95=V
V
90=9
8
%©y DiÖn m 2E=8
0
24=V
4
29=0
0
20=2
4
q€i ;hoan φ 705mm
c+i 0=8U
V
0=48
5
0=25
E
0=72
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 0=74
0
0=0U
9
0=05
7
0=02
5
10n ;hoan φ VU=
3Ž0=U8m
c+i 0=94
2
0=22
V
0=75
U
0=0U
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i 0=08
V
0=04
5
0=09
7
0=07
V
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i 0=7U
0
0=78
0
0=0U
9
0=0E
4
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
8=90
0
5=V0
0
5=90
0
5=70
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ705 ca
7=57
E
7=90
2
0=U7
2
0=8V
4
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 7=57
E
7=90
2
0=U7
2
0=8V
4
E5
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 0=28
U
0=22
2
0=75
5
0=77
8
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 0=0U
0
0=0E
4
0=05
2
0=09
U
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
E8
…bR57200 @h+ D+ hè m\ng c,ng t-.nh
…bR57270 /:+ !+ :è q\C‚ 1‡C‚ Jz.C: blng m+y ;hoan %42mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
27
/h+ D+
hè m\ng
c,ng
t-.nh
blng m+y
;hoan
%42mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g E2=7
0
89=0
0
5E=E
5
55=8
5
NF@ DiÖn vi 6ai c+i E=50
0
8=50
0
5=50
0
5=00
0
%©y n` m 950=
00
900=0
0
250=0
0
270=0
0
%©y DiÖn m 709=
00 U5=00 U0=00 V5=00
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 8=00
0 9=500 2=V00 7=270
10n ;hoan φ 92=
3Ž7=5m
c+i
2=50
0 2=000 7=20E 0=V0E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 25=5
00
7U=50
0
7E=00
0
74=00
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca
75=8
09 U=4UE E=V0V 4=UU7
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 5=20
7 9=788 2=809 7=884
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
$hi ch%&
9hi GhI$n n0 t[ng ti:& gi¸& Vf& D=I *) ®¸y hè mMng thi c¸c h$I
&h% *Yt Vi)(, nh3n cPng, m¸y thi cPng ®\c nh3n *fi h) sè ®i,( ch@nh
g,2R
EE
…#R57220 @h+ D+ hè m\ng c,ng t-.nh blng m+y ;hoan %E8mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
22
/h+ D+
hè m\ng
c,ng
t-.nh
blng
m+y
;hoan
%E8mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g E0=5
0
87=5
0
58=9
0
59=0
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=U0
0
0=EV
0
0=88
0
0=89
0
%©y n` m 55=0
0
50=8
0
42=U
0
98=9
0
%©y DiÖn m 90=0
0
2V=0
0
2E=0
0
28=0
0
q€i ;hoan φ E8mm
c+i 0=25
7
0=78
E
0=75
0
0=79
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 0=28
0
0=7U
0
0=79
0
0=0E
0
10n ;hoan φ 9V=
3Ž9=E9m
c+i 0=92
4
0=27
8
0=7U
4
0=7E
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i 0=08
0
0=04
5
0=09
5
0=02
5
!4,i cho}ng φ 9V
c+i 0=95
0
0=25
0
0=75
0
0=0V
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
E=U9
V
E=90
V
8=8E
V
8=72
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ E8 ca
7=22
7
7=0U
U
0=V5
0
0=50
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m9/h
ca 7=22
7
7=0U
U
0=V5
0
0=50
0
EV
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 0=24
0
0=22
0
0=7E
0
0=70
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 0=0V
0
0=0E
9
0=05
E
0=09
9
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
…bR57290 @h+ D+ hè m\ng c,ng t-.nh blng m+y ;hoan %705mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
EU
…#R57
29
/h+ D+

m\ng
c,ng
t-.nh
blng
m+y
;hoan
%705m
m
Jh4èc n` …m,nFt ;g 8V=80 80=0
0
55=0
0
50=0
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=E50 0=85
0
0=5V
0
0=50
0
%©y n` m 50=00 48=0
0
9U=0
0
99=0
0
%©y DiÖn m 90=00 2E=0
0
25=0
0
22=0
0
q€i ;hoan φ 705mm
c+i 0=8UV 0=48
5
0=25
E
0=72
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 0=740 0=0U
9
0=05
7
0=02
5
10n ;hoan φ VU=
3Ž0=U8m
c+i 0=942 0=22
V
0=75
U
0=0U
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i 0=08V 0=04
5
0=09
7
0=07
V
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i 0=7U0 0=78
0
0=0U
9
0=0E
4
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng E=580
8=U8
0
8=98
0
8=72
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ705 ca 7=5U8
7=9E
0
0=U8
0
0=E2
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 7=5U8 7=9E
0
0=U8
0
0=E2
0
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 0=2V9 0=29
4
0=78
9
0=72
2
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 0=0U4 0=0E
V
0=05
4
0=04
7
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
V0
…bR57900 @h+ D+ ;fnh mTng= n'n Deng
…bR57970 /:+ !+ ;fnh mTng= n'n Deng blng m+y ;hoan %42mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
97
/h+ D+
;fnh m"
Tng= n'n
Deng
blng m+y
;hoan
%42mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g 8V=5
0
5U=V
5
54=V
8
52=V
E
NF@ DiÖn vi 6ai c+i E=72
5
8=7E
5
5=22
5
4=E5
0
%©y n` m 992=5
0
2V5=0
0
29E=5
0
7UU=5
0
%©y DiÖn m UE=V5 U0=25 V5=50 V0=E5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 8=000 9=500 2=V00 7=270
10n ;hoan φ 92=
3Ž7=5m
c+i 2=500 2=000 7=20E 0=V0E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
24=22
5
7V=52
5
78=75
0
79=90
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 74=V2
9
U=022 E=47V 4=E47
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 4=U4
7
9=00
E
2=4E
9
7=5V
0
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
$hi ch%&
9hi GhI$n n0 t[ng ti:& gi¸& Vf& D=I *) ®¸y GOnh m.ng thi c¸c
h$I &h% *Yt Vi)(, nh3n cPng , m¸y thi cPng ®\c nh3n *fi h) sè ®i,(
ch@nh g,2R
V7
…bR57920 @h+ D+ ;fnh mTng= n'n Deng blng m+y ;hoan %E8mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
92
/h+ D+
;fnh m"
Tng=
n'n D"
eng
blng
m+y
;hoan
%E8mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g
88=UV
5V=4
9
59=4
U
50=9
5
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=V8 0=E4 0=89 0=80
%©y n` m
52=25
4V=0
E
40=E
8
94=4
U
%©y DiÖn m
2V=50
28=8
0
25=8
5
24=E
0
q€i ;hoan φ E8mm
c+i
0=257
0=78
E
0=75
0
0=79
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i
0=280
0=7U
0
0=79
0
0=0E
0
10n ;hoan φ 9V=
3Ž9=E9m
c+i
0=924
0=27
8
0=7U
4
0=7E
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i
0=080
0=04
5
0=09
5
0=02
5
!4,i cho}ng φ 9V
c+i
0=950
0=25
0
0=75
0
0=0V
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng E=2EE
8=8U
U
8=72
2
5=VU
7
X¸y thi cPng
V2
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ E8 ca 7=780
7=04
4
0=V0
V
0=4E
5
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m9/h
ca
7=780
7=04
4
0=V0
V
0=4E
5
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca
0=22V
0=20
U
0=78
2
0=0U
5
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca
0=0E8
0=0E
0
0=05
4
0=09
2
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
…bR57990 @h+ D+ ;fnh mTng= n'n Deng blng m+y ;hoan %705mm
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7Yt Vi)(
…#R57
99
/h+ D+
;fnh m"
Tng= n'n
Deng
blng m+y
;hoan
%705mm
Jh4èc n` …m,nFt ;g 85=7
E
5E=0
0
52=2
5
4E=5
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=E7 0=82 0=55 0=4V
%©y n` m 4E=5
0
49=E
0
9E=0
5
97=9
5
%©y DiÖn m 2V=5
0
25=8
5
29=E
5
20=U
0
q€i ;hoan φ 705mm
c+i 0=8U
V
0=48
5
0=25
E
0=72
5
q€i ;hoan φ 42mm
c+i 0=74
0
0=0U
9
0=05
7
0=02
5
V9
10n ;hoan φ VU=
3Ž0=U8m
c+i 0=94
2
0=22
V
0=75
U
0=0U
5
10n ;hoan φ 92=
3Ž0=E0m
c+i 0=08
V
0=04
5
0=09
7
0=07
V
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i 0=7U
0
0=78
0
0=0U
9
0=0E
4
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 8=U9
0
8=9V
0
5=V9
0
5=87
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ705 ca
7=55
0
7=92
U
0=U9
7
0=8U
V
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 7=55
0
7=92
U
0=U9
7
0=8U
V
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 0=2E
5
0=22
E
0=75
V
0=77
V
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m9/h
ca 0=0U
2
0=0E
8
0=05
9
0=09
U
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
…bR57470 Nhoan /h+ D+ n` m.n b4Yng t-fn giOng Di'4 +@ t^ t-fn
x4èng Deng ;Fnh ≥20m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= D)nh v) HX ;hoan= x+c D)nh chi'4 6©4 HX
;hoan= ;hoan tWo HX= th,ng HX th`i -ra nghiÖm th4 HX ;hoan= nW@ m.n thKo
hé chiO4= cGnh giAi= n` m.n= ;i[m t-a b·i n`= xr HI c+c HX m.n c©m jnO4
c\m xr HI D+ a4+ c•= xic D+ vµo thpng ch4 Hfn D` Dèng DGm bGo yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9
ng4yfn ;hai
V4

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R57
47
Nhoan
/h+ D+
n`
m.n
b4Yng
t-fn
giOng
Di'4 +@
t^ t-fn
x4èng
Deng
;Fnh
≥20m
7Yt Vi)(
Jh4èc n` …m,nFt ;g 8V=8
0
80=0
0
55=0
0
50=0
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 0=E5
0
0=85
0
0=5V
0
0=50
0
%©y n` m 50=0
0
48=0
0
9U=0
0
99=0
0
%©y DiÖn m 90=0
0
2E=0
0
25=0
0
22=0
0
q€i ;hoan φ705mm
c+i 0=8U
V
0=48
5
0=25
E
0=72
5
q€i ;hoan φ42mm
c+i 0=74
0
0=0U
9
0=05
7
0=02
5
10n ;hoan φVU=
3Ž0=U8m
c+i 0=94
2
0=22
V
0=75
U
0=0U
5
10n ;hoan φ92=
3Ž0=E0m
c+i 0=08
V
0=04
5
0=09
7
0=07
V
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i 0=7U
0
0=78
0
0=0U
9
0=0E
4
&5t HiÖ4 ;h+c v 9 9 9 9
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
75=0
90
79=E
8U
72=5
0E
77=E
92
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φ705
ca 7=U7
5
7=84
4
7=75
2
0=V8
4
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 7=U7
5
7=84
4
7=75
2
0=V8
4
q+y ;hoan c0m tay φ
92"42
ca 0=94
0
0=2V
7
0=7U
8
0=74
8
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 0=77
9
0=0U
4
0=08
5
0=04
U
10n t-Lc 50J ca 7=UV
8
7=V0
8
7=82
5
7=54
4
q+y Dµo 0=5m9 ca 7=UV
8
7=V0
8
7=82
5
7=54
4
q+y ;h+c v 2 2 2 2
7 2 9 4
V5
…#R57570 /h+ D+ Deng vi'n
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n m+y ;hoan vµo v) t-F= D)nh v) HX ;hoan= ;hoan
tWo HX= nW@ th4èc= D]4 d©y thKo hé chiO4= cGnh giAi= n` tWo vi'nR Ni[m t-a
xr HI HX m.n c©m jnO4 c\mR
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<<
…#R57
57
/h+ D+
Deng
vi'n
7Yt Vi)(
Jh4èc n` …m,nFt ;g 5V=00
0
59=20
0
4V=90
0
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 94=00
0
94=00
0
94=00
%©y n` m 9E9=0
0
940=0
0
977=0
0
èng thg@ dµn ;hoan φ80
m 4=000 4=000 4=000
q€i ;hoan φ705mm
c+i 2=EU 7=V8 7=8E4
10n ;hoan φVU= 3Ž0=U8m
c+i 2=0E 7=9V 7=242
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i
2=04 7=98 7=224
&5t HiÖ4 ;h+c v 9 9 9
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
E=500 E=500 E=500
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φ705
ca 20=72
0
7V=77
0
78=90
0
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 20=72
0
7V=77
0
78=90
0
q+y ;h+c v 7 7 7
7 2 9
V8
…#R57870 !µo @h+ D+ blng bia c2n
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!Lc @h+= c5y= xKo jchi'4 dµy Dµo D+ ≤ 0=5mm= D5@ D+ tGng thµnh D+
c\ th[ v5n ch4y[n DZc= xO@ D+ thµnh Dèng Ding nTi a4y D)nh honc
bèc xO@ Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n= hoµn thiÖn b' mnt 6a4 ;hi Dµo
thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R57
87
!µo D+
chi'4
dµy
Š0=5m=
dpng bia
c2n
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng
7=470 7=2V0 7=750 7=000
X¸y thi cPng
#ia c2n ;hF
ngn
ca
7=070 0=U20 0=V90 0=E50
q+y ngn ;hF
Dif†Kn 800
m
9
/h
ca 0=970 0=2V0 0=250 0=220
7 2 9 4
VE
…bR52700 xic D+ 6a4 n` m.n D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= xic D+ 6a4 n` m.n Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n honc D`
bfn cWnhR
!Tn v) tFnh:700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R527
7
$ic D+ 6a4 n` m.n Hfn
@hTng tiÖn v5n ch4y[n=
blng m+y Dµo ≤0=Vm
9
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 7=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤0=Vm
9
ca 0=50
q+y ñi 7701& ca 0=78
…#R527
2
$ic D+ 6a4 n` m.n Hfn
@hTng tiÖn v5n ch4y[n=
blng m+y Dµo ≤7=25m
9
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 7=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo
≤7=25m
9
ca 0=49
q+y ñi 7701& ca 0=74
VV
…#R527
9
$ic D+ 6a4 n` m.n Hfn
@hTng tiÖn v5n ch4y[n=
blng m+y Dµo ≤7=8m
9
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 7=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤7=8m
9
ca 0=47
q+y ñi 7701& ca 0R79
…#R527
4
!µo xic D+ 6a4 n` m.n
Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n= blng m+y Dµo
≤2=9m
9
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 7=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤2=9m
9
ca 0=94
q+y ñi 7701& ca 0R77
…#R527
5
$ic D+ 6a4 n` m.n Hfn
@hTng tiÖn v5n ch4y[n=
blng m+y Dµo ≤9=8m
9
Ch©n c,ng
9=5/E
c,ng 7=V0
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤9=8m
9
ca 0=2U
q+y ñi 7701& ca 0=0U
7
VU
…#R59000 &5n ch4y[n D+ blng , t, tù D`
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
&5n ch4y[n D+ do m+y Dµo D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n DOn v)
t-F Ds@ honc D` Di blng ,t, tù D`R
!Tn v) tFnh: 700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…#R597
7
…#R597
2
…#R597
9
…#R597
4
…#R597
5
&5n ch4y[n D+
blng ,t, tù D`
t-ong @hWm vi
Š900m
‡t, 5 t]n ca
7=587
‡t, E t]n ca
7=275
‡t, 70 t]n ca
0=UE5
,t, 72 t]n ca
0=VE0
,t, 22 t]n ca
0=857
…#R597
8
,t, 2E t]n ca
0=52U
…#R592
7
…#R592
2
…#R592
9
…#R592
4
…#R592
5
&5n ch4y[n D+
blng ,t, tù D`
t-ong @hWm vi
Š500m
‡t, 5 t]n ca
7=8V0
‡t, E t]n ca
7=425
‡t, 70 t]n ca
7=0V0
,t, 72 t]n ca
0=UE5
,t, 22 t]n ca
0=8V4
…#R592
8
,t, 2E t]n ca
0=558
…#R599
7
…#R599
2
…#R599
9
…#R599
4
…#R599
5
&5n ch4y[n D+
blng ,t, tù D`
t-ong @hWm vi
ŠE00m
‡t, 5 t]n ca
7=E70
‡t, E t]n ca
7=5E9
‡t, 70 t]n ca
7=202
,t, 72 t]n ca
7=0U0
,t, 22 t]n ca
0=EV5
…#R599
8
,t, 2E t]n ca
0=89V
U0
…#R594
7
…#R594
2
…#R594
9
…#R594
4
…#R594
5
&5n ch4y[n D+
blng ,t, tù D`
t-ong @hWm vi
Š7000m
‡t, 5 t]n ca
2=287
‡t, E t]n ca
7=U20
‡t, 70 t]n ca
7=9V0
,t, 72 t]n ca
7=287
,t, 22 t]n ca
0=U2E
…#R594
8
,t, 2E t]n ca
0=E54
7
bhi chcZ
-!)nh m*c v5n ch4y[n D+ blng ,t, tù D` DZc D)nh m*c cho c+c cù Hy
t^ nTi Dµo DOn nTi D` c\ cù Hy Š900m= Š500m= ŠE00m= Š7000mR J-eng
hZ@ cù Hy v5n ch4y[n t^ nTi Dµo DOn nTi D` w7000m th. +@ dLng D)nh
m*c v5n ch4y[n cù Hy ≤7000m vµ D)nh m*c v5n ch4y[n 7000m tiO@ thKoR
-!)nh m*c v5n ch4y[n blng ,t, 5 t]n *ng vAi m+y Dµo Š 0=V m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n blng ,t, E t]n *ng vAi m+y Dµo Š 7=25 m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n blng ,t, 70 t]n *ng vAi m+y Dµo ≤ 7=8 m
9
B
-!)nh m*c v5n ch4y[n blng ,t, w 72 t]n *ng vAi m+y Dµo w 2=9 m
9
…#R54000 &5n ch4y[n D+ 6a4 n` m.n 7000m tiO@ thKo blng ,t, tù
D`
¸" d#ng ®'i ()i tr*ng h+" cù ,y (-n chuy.n t/ n0i ®1o ®Õn
n0i ®2 3 1444m
!Tn v) tFnh: 700m
9
ng4yfn ;hai/7;m
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R5477 ‡t, 5 t]n ca
7=904
…#R5472
…#R5479
…#R5474
…#R5475
&5n ch4y[n tiO@ cù
Hy ≤2;m
‡t, E t]n ca
0=EE5
‡t, 70 t]n ca
0=857
‡t, 72 t]n ca
0=5V4
‡t, 22 t]n ca
0=475
…#R5478 ‡t, 2E t]n ca
0=940
…#R5427 ‡t, 5 t]n ca
0=V20
…#R5422
…#R5429
…#R5424
…#R5425
&5n ch4y[n tiO@ cù
Hy ≤4;m
‡t, E t]n ca
0=8UU
‡t, 70 t]n ca
0=5U5
‡t, 72 t]n ca
0=598
‡t, 22 t]n ca
0=949
U7
…#R5428 ‡t, 2E t]n ca
0=2V0
…#R5497 ‡t, 5 t]n ca
0=E97
…#R5492
…#R5499
…#R5494
…#R5495
&5n ch4y[n tiO@ cù
Hy ≤E;m
‡t, E t]n ca
0=898
‡t, 70 t]n ca
0=45U
‡t, 72 t]n ca
0=407
‡t, 22 t]n ca
0=28U
…#R5498 ‡t, 2E t]n ca
0=220
7
M @hWm vi ngoµi E;m +@ dLng D)nh m*c v5n ch4y[n 7;m tiO@ thKo
t-ong @hWm vi E;m céng vAi D)nh m*c v5n ch4y[n tiO@ 7;m thKo bGng
6a4:
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…#R5447 ‡t, 5 t]n ca
0=59
…#R5442
…#R5449
…#R5444
…#R5445
&5n ch4y[n 7;m
ngoµi @hWm vi E;m
‡t, E t]n ca
0=48
‡t, 70 t]n ca
0=90
‡t, 72 t]n ca
0=2E
‡t, 22 t]n ca
0=7U
…#R5448 ‡t, 2E t]n ca
0=78
7
…#R55000 ñi D+ 6a4 n` m.n blng m+y ñi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ñi D+ 6a4 n` m.n blng m+y ñi -a ;hyi mnt blng c,ng
t-.nh honc v5n ch4y[n DOn nTi Ds@R
!Tn v) tFnh:700m
9
D+ ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R55
77
ñi D+ 6a4 n` m.n t-ong
@hWm vi ≤ 50m= q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7401&
ca 0=EE
…#R55
72
" q+y ñi ≤7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7V01&
ca 0=84
…#R55
79
" q+y ñi ≤2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤2401&
ca 0=49
U2
…#R55
74
" q+y ñi ≤9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤9201&
ca 0=2U
…#R55
75
ñi D+ 6a4 n` m.n t-ong
@hWm vi ≤ E0m= q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7401&
ca 0=UV
…#R55
78
" q+y ñi ≤7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7V01&
ca 0=V5
…#R55
7E
" q+y ñi ≤2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤2401&
ca 0=8V
…#R55
7V
" q+y ñi ≤9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤9201&
ca 0=4
…#R55
7U
ñi D+ 6a4 n` m.n t-ong
@hWm vi ≤700m= q+y ñi ≤
7401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7401&
ca 7=5
…#R55
20
" q+y ñi ≤7V01&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤7V01&
ca 7=27
…#R55
27
" q+y ñi ≤2401&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤2401&
ca 0=UE
…#R55
22
" q+y ñi ≤9201&
X¸y thi cPng
q+y ñi ≤9201&
ca 0=4E
7
…bR55900 xic D+ hXn hZ@= D+ tGng M b·i t-k= cLc bf t,ng Hfn @hTng
tiÖn blng m+y Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
$ic D+ hXn hZ@= D+ tGng= cLc bf t,ng Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n
blng m+y Dµo
…#R55970 xic D+ hXn hZ@ tWi b·i t-k
!Tn v) tFnh: 700m
9
Do tWi b·i t-k

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+y Dµo c\ d4ng tFch g04
jm
9
m
≤7=25 ≤7=80 ≤2=9 ≤9=8
U9
…#R55
97
$ic D+
hXn hZ@=
Hfn@h"
Tng
tiÖn v5n
ch4y[n
blng
m+y
Dµo
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 7=7U8 7=7U8 7=7U8 7=7U8
X¸y thi cPng
q+y Dµo ca 0=92V 0=90U 0=2E8 0=7U2
q+y ñi 7701& ca 0=05E 0=05E 0=05E 0=05E
7 2 9 4
…#R55920 xic D+ tGng M b·i t-k= cLc bf t,ng

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh
D+ tGng=
cLc bf t,ng
0=4÷7m
!&J : 700m
9
!eng ;Fnh
D+ tGng=
cLc bf t,ng
w7m
!&J : 700
vifn
…#R55
92
$ic D+
tGng= cLc
bf t,ng
Hfn @h"
Tng tiÖn
v5n
ch4y[n
blng m+y
Dµo
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 7=7U8 7=7U8
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤9=8m
9
ca 0=UE9 0=VE5
q+y ñi 7401& ca 0=202 0=7V2
7 2
…#R58000 &5n ch4y[n D+ hXn hZ@= D+ tGng= cLc bf t,ng H]@ 6,ng blng
, t, tù D`
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
&5n ch4y[n D+= cLc bf t,ng H]@ 6,ng t^ nTi xic DOn v) t-F Ds@
blng ,t, tù D`R
U4

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh
@h0n hao
@hF
!Tn
v)
!+
hXn
hZ@
!&J
700m
9
!+ tGng=
cLc bf
t,ng D"
eng
;Fnh 0=4
÷7m
!&J
700m
9
!+ tGng=
cLc bf
t,ng D"
eng ;Fnh
w7m
!&J
700 vifn
…#R58
77
…#R58
72
&5n ch4y[n D+ blng
,t, tù D` t-ong
@hWm vi Š900m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=80
U
" "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=47
2
7=9E 7=299
…#R58
27
…#R58
22
&5n ch4y[n D+ blng
,t, tù D` t-ong
@hWm vi Š500m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=8V
9
" "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=48
2
7=49U 7=2U5
…#R58
97
…#R58
92
&5n ch4y[n D+ blng
,t, tù D` t-ong
@hWm vi ŠE00m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=E8
E
" "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=4E
7
7=879 7=452
…#R58
47
…#R58
42
&5n ch4y[n D+ blng
,t, tù D` t-ong
@hWm vi Š7000m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=VV
2
" "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=54
7
7=U08 7=E75
7 2 9
…#R5E000 &5n ch4y[n D+ hXn hZ@= D+ tGng= cLc bf t,ng 7000m tiO@
thKo blng , t, tù D`

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh
@h0n hao
@hF
!Tn
v)
!+
hXn
hZ@
!&J
700m
9
!+ tGng=
cLc bf
t,ng D"
eng ;Fnh
0=4÷7m
!&J 700m
9
!+ tGng=
cLc bf t,ng
Deng ;Fnh
w7m
!&J 700
vifn
…#R5E7
7
…#R5E7
2
&5n ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤2;m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=497 " "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=275 0=82U 0=588
…#R5E2
7
…#R5E2
2
&5n ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤4;m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=94E " "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=7E9 0=57V 0=488
U5
…#R5E9
7
…#R5E9
2
&5n ch4y[n
tiO@ cù Hy
≤E;m
‡t, ≤72
t]n
ca
0=2E9 " "
‡t, ≤2E
t]n
ca
0=728 0=40E 0=988
7 2 9
$hi ch%&
Þnh møc Ncc, *Yn ch(yJn ®¸ hen h\&, ®¸ t=ng, c+c DO tPng ®kng
G%nh 0,"-gm ®\c t%nh chI g00m
3
®I t-i DFi tAmR
…bR5V000 1,ng t+c @h+ D+ Dµo h0m blng ;hoan n`
!ui ®Þnh ¸" d#ng
7R !)nh m*c ;hoan n` m.n Dµo @h+ D+ t-ong h0m DZc tFnh cho c+c
HoWi h0m ngang jtiOt diÖn b.nh a4©n t^ 70"75m
2
B Š 25m
2
B Š 50m
2
vµ w
50m
2
m vµ h0m D*ng= h0m nghifng= thKo mét 6è c,ng nghÖ thi c,ng @h`
biOnR
2R !)nh m*c ;hoan n` m.n Dµo @h+ D+ t-ong h0m DZc tFnh thKo
HoWi th4èc n` /779 • 4èc @h}ng vAi c,ng 64]t n` a4y D)nh tTng *ng Hµ
990cm
9
R J-eng hZ@ dpng HoWi th4èc n` ;h+c th. c+c hao @hF v5t HiÖ4= nh©n
c,ng= m+y thi c,ng DZc a4i D`i blng c+ch nh©n c+c m*c hao @hF tTng
*ng vAi hÖ 6è Di'4 ch_nh dAi D©y:
" :Ö 6è ch4y[n D`i v5t HiÖ4 n`: N
JC
Ž 990 / K
" :Ö 6è ch4y[n D`i v5t HiÖ4 ;hoan: N
&3N
Ž j7uj N
JC
"7m /
2m
" :Ö 6è ch4y[n D`i hao @hF nh©n c,ng=
m+y thi c,ng
N
C1= qJ1
Ž j7uj N
JC
"7m
/ 9m
;AIng ®M Z ] Vµ cPng s(/t n0 c#$ VI-i th(èc so sp 4+ng Scm
3
W
U8
!µo h0m ngang
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= m+y m\c= thiOt b)= D)nh v) gTng h0m= ;hoan
HX= tWo vi'n= th,ng HX= nW@ th4èc= D]4 d©y n`= d©y tFn hiÖ4= H]@ b4a= di
ch4y[n thiOt b) -a @hWm vi an toµn= n` m.n= ;i[m t-a b·i n`= xr HI c+c HX
m.n c©m jnO4 c\m t-Ac ;hi tiOn hµnh c,ng t+c bèc xic v5n ch4y[n= ch?c
D+ om thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…bR5V700 /h+ D+ Dµo h0m ngang
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
UE
…#R5V
77
JiOt
diÖn
Dµo 70"
75m
2
=
dpng
m+y
;hoan
tù hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 942=
2U
2E2=
49
245=
7U
220=
8E
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 2UV=
7V
28U=
EU
242=
V0
27V=
52
%©y n` m 5U7=
89
594=
V9
4V7=
95
499=
22
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
4=98
U
4=97
0
4=25
7
4=7U
8
q€i ;hoan φ45
c+i 9=8E
0
2=44
E
2=20
7
7=UV
2
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=78
8
0=77
U
0=70
E
0=0U
8
q€i ;hoan φ702
c+i 0=99
2
0=29
V
0=27
4
0=7U
9
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=55
7
0=9U
V
0=95
U
0=92
9
!4,i cho}ng c+i 0=47
2
0=2U
U
0=28
U
0=24
2
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=55
7
0=9U
V
0=95
U
0=92
9
!]t 6gt m9 0=2V
U
0=7U
4
0=7E
5
0=75
E
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
95=U
E8
92=7
EU
2V=U
85
28=0
E0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 4=U9
E
4=2E
2
9=V4
5
9=48
7
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
UV
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R5V
72
JiOt
diÖn
Dµo
≤25m
2
=
dpng
m+y
;hoan
tù hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 2E2=
5E
229=
E2
207=
95
7V7=
27
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 27U=
50
7UV=
59
7EV=
8V
780=
V7
%©y n` m 9UU=
7V
958=
28
922=
V5
2U2=
8E
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
2=42
0
2=9V
E
2=95
4
2=92
4
q€i ;hoan φ45
c+i 9=5V
V
2=75
8
7=U4
0
7=E4
5
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=74
9
0=0V
2
0=0E
9
0=08
E
q€i ;hoan φ702
c+i 0=27
5
0=78
4
0=74
E
0=79
2
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=59
V
0=95
U
0=92
9
0=2U
7
!4,i cho}ng c+i 0=40
4
0=28
U
0=24
2
0=27
V
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=59
V
0=95
U
0=92
9
0=2U
7
!]t 6gt m9 0=28
8
0=7U
2
0=7E
9
0=75
8
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
24=V
75
27=U
90
7U=E
9V
7E=E
84
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 9=9E
7
2=VU
2
2=80
9
2=94
9
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4

UU
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
700
…#R5V
79
JiOt
diÖn
Dµo
≤95m
2
=
dpng
m+y
;hoan
tù hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 288=
2U
220=
5U
7UV=
59
7EV=
8E
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 7V5=
0U
74U=
EU
794=
V7
727=
99
%©y n` m 2V4=
8V
280=
48
29U=
84
220=
84
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
7=87
U
7=59
E
7=4V
V
7=44
0
q€i ;hoan φ45
c+i 9=54
E
2=72
2
7=U7
0
7=E7
U
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=79
7
0=0V
7
0=0E
9
0=08
5
q€i ;hoan φ702
c+i 0=22
V
0=78
7
0=74
8
0=79
0
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=59
2
0=95
9
0=97
V
0=2V
E
!4,i cho}ng c+i 0=9U
U
0=28
5
0=29
V
0=27
5
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=59
2
0=95
9
0=97
V
0=2V
E
!]t 6gt m9 0=28
4
0=7V
4
0=78
8
0=74
U
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
20=E
07
7V=5
08
78=8
5E
74=U
U7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 2=EU
4
2=2V
U
2=08
0
7=V5
8
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
707
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R5V
74
JiOt
diÖn
Dµo
≤50m
2
=
dpng
m+y
;hoan
tù hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 280=
00
27E=
45
7U5=
E7
7E8=
74
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 750=
8V
707=
05
U0=U
4
V7=V
5
%©y n` m 7E0=
7V
784=
88
758=
49
74V=
87
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
0=V7
V
0=8V
E
0=82
2
0=55
8
q€i ;hoan φ45
c+i 9=50
8
2=0V
U
7=VV
7
7=8U
2
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=72
0
0=0V
0
0=0E
2
0=08
4
q€i ;hoan φ702
c+i 0=24
7
0=75
U
0=74
4
0=72
U
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=52
8
0=94
V
0=97
9
0=2V
9
!4,i cho}ng c+i 0=9U
5
0=28
7
0=29
5
0=27
2
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=52
8
0=94
V
0=97
9
0=2V
9
!]t 6gt m9 0=28
2
0=7E
8
0=75
V
0=74
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
78=5
VV
75=0
V2
79=5
E8
72=2
7V
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 2=27
V
7=8V
8
7=57
E
7=98
V
q+y ;h+c v 7 7 7 7
702
7 2 9 4
709
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R5V7
5
JiOt
diÖn
Dµo
w50m
2
=
dpng
m+y
;hoan
tù hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 280=
00
27E=
45
7U5=
E7
7E8=
74
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 792=
27
700=
95
U0=9
7
V7=2
U
%©y n` m 74V=
54
749=
00
795=
V5
72U=
05
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
0=8V
E
0=5E
V
0=52
0
0=48
V
q€i ;hoan φ45
c+i 9=09
U
2=00
7
7=V0
7
7=82
7
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=70
5
0=0E
8
0=08
U
0=08
2
q€i ;hoan φ702
c+i 0=20
V
0=75
9
0=79
E
0=72
9
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=45
8
0=99
4
0=90
0
0=2E
7
!4,i cho}ng c+i 0=94
7
0=25
0
0=22
5
0=20
9
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=45
8
0=99
4
0=90
0
0=2E
7
!]t 6gt m9 0=29
0
0=7E
5
0=75
E
0=74
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
74=8
05
79=2
EU
77=U
59
70=E
55
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 7=U2
0
7=87
2
7=45
9
7=90
5
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
704
…bR5V270 /h+ D+ hW n'n h0m ngang
;hµnh &h[n cPng *i)c
1h4hn b) mnt blng= m+y m\c= thiOt b)= ;hoan HX= tWo vi'n= th,ng HX=
nW@ th4èc= D]4 d©y n`= d©y tFn hiÖ4= H]@ b4a= di ch4y[n thiOt b) -a
@hWm vi an toµn= n` m.n= ;i[m t-a b·i n`= xr HI c+c HX m.n c©m jnO4 c\m
t-Ac ;hi tiOn hµnh c,ng t+c bèc xic v5n ch4y[n= ch?c D+ om thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
705
…#R5V2
7
/h+ D+
hW n'n
h0m
ngang=
dpng
m+y
;hoan
h0m tù
hµnh
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 7EE=
45
780=
U5
752=
70
798=
VU
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i EE=9
9
E0=7
4
88=2
U
5U=8
8
%©y n` m V9=E
5
E5=U
8
E7=E
V
84=8
7
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c
4én
0=9V
U
0=95
9
0=99
4
0=90
0
q€i d{n hAng φ40
c+i 0=02
U
0=02
E
0=02
5
0=02
9
q€i ;hoan φ45
c+i 7=45
9
7=97
V
7=24
8
7=72
7
q€i ;hoan φ702
c+i 0=05
U
0=05
9
0=05
7
0=04
8
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=24
4
0=22
9
0=20
U
0=7V
U
!4,i cho}ng c+i 0=7V
9
0=78
E
0=75
E
0=74
2
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=24
4
0=22
9
0=20
U
0=7V
U
!]t 6gt m9 0=72
V
0=77
8
0=70
U
0=0U
V
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
U=80
0
V=E0
V
V=22
V
E=40
5
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 7=24
9
7=72
E
7=08
8
0=U5
U
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
708
!µo h0m jgiOngm D*ng= h0m jgiOngm nghifng
…bR5V900 /h+ D+ Dµo h0m d{n t^ dAi Hfn
;hµnh &h[n cPng *i)c
1h4hn b)= Hs@ Dnt t` hZ@ dµn ;hoan HKo= n©ng hW dµn ;hoan HKoR
!)nh v) HX ;hoan= ;hoan tWo HX blng m+y ;hoan c0m tay= th,ng HX= nW@
th4èc= D]4 d©y= H]@ b4a= di ch4y[n dµn ;hoan -a @hWm vi an toµn= n`
m.n= ;i[m t-a b·i n`= xr HI c+c HX m.n c©m jnO4 c\m t-Ac ;hi tiOn hµnh
c,ng t+c bèc xic v5n ch4y[n= ch?c D+ om thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…#R5V
97
/h+ D+
Dµo
h0m
d{n
D*ng t^
dAi Hfn=
tiOt
diÖn
Dµo
≤5m
2
chi'4
cao ≤
50m=
blng t`
hZ@ m+y
;hoan
tay vµ
dµn
;hoan
HKo
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 4=84
7
4=27
0
9=EV
U
9=47
0
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 70=4
85
U=4U
2
V=54
9
E=8V
U
%©y n` m 7U=9
EU
7E=5
EV
75=V
20
74=2
9U
%©y tFn hiÖ4 c4én
750m
c
4én
0=95
V
0=92
4
0=2U
2
0=28
9
q€i ;hoan φ42
c+i 0=EV
E
0=80
7
0=90
7
0=75
7
10n ;hoan 7=V9m c+i 0=25
5
0=7E
0
0=77
9
0=0V
5
!]t 6gt m9 0=07
8
0=07
5
0=07
9
0=07
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
5=V9
0
5=5V
4
5=48
7
5=90
E
X¸y thi cPng
q+y ;hoan D+ c0m tay
φ42
ca 0=UV
5
0=E9
V
0=87
5
0=48
7
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca 0=V2
7
0=87
5
0=57
9
0=9V
5
J` hZ@ dµn ;hoan HKo ca 0=V2
7
0=87
5
0=57
9
0=9V
5
q+y ;h+c v 7 7 7 7
70E
…#R5V
92
/h+ D+
Dµo
h0m
d{n
nghifng
t^ dAi
Hfn= tiOt
diÖn
Dµo
≤5m
2
chi'4
cao ≤
50m
blng t`
hZ@ m+y
;hoan
tay vµ
dµn
;hoan
HKo
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 4=84
7
4=27
0
9=EV
U
9=47
0
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 70=4
85
U=4U
2
V=54
9
E=8V
U
%©y n` m 7U=9
EU
7E=5
EV
75=V
20
74=2
9U
%©y tFn hiÖ4 c4én
750m
c
4én
0=95
V
0=92
4
0=2U
2
0=28
9
q€i ;hoan φ42
c+i 0=EV
E
0=80
7
0=90
7
0=75
7
10n ;hoan 7=V9m c+i 0=25
5
0=7E
0
0=77
9
0=0V
5
!]t 6gt m9 0=07
8
0=07
5
0=07
9
0=07
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
8=UU
8
8=E0
7
8=55
9
8=98
V
X¸y thi cPng
q+y ;hoan D+ c0m tay
φ42
ca 7=7V
2
0=VV
E
0=E9
V
0=55
4
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200 m
9
/h
ca 0=UV
5
0=E9
V
0=87
5
0=48
7
J` hZ@ dµn ;hoan HKo ca 0=UV
5
0=E9
V
0=87
5
0=48
7
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
$hi ch%Z 9hi chi,( c$I ®µI h[m Sgi:ngW l 50m thi h$I &h% nh3n
cPng nh3n *fi h) sè g,2, h$I &h% m¸y thi cPng nh3n *fi h) sè g,05R
70V
…bR5V400 Nhoan D+ Dµo h0m Deng ;Fnh 2=4m blng t` hZ@ m+y
;hoan zobbin
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= D)nh v) HX ;hoan= t` hZ@= Hs@ dùng thiOt b)= hÖ
thèng Di'4 ;hi[n tWi chX D)nh v)R Nhoan HX d{n hAng= Hs@ H•i ;hoan doa=
;hoan doa ngZc thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
:0m
D*ng
:0m
nghifng
…#R5V
4
Nhoan
D+ Dµo
h0m D"
eng ;Fnh
2=4m
blng
m+y
;hoan
zobbin
7Yt Vi)(
q€i ;hoan z•##<C c+i 0=9U8 0=9U8
10n ;hoan z•##<C c+i 7=200 7=200
3•i doa z•##<C bé 0=7UV 0=7UV
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9U7=90 490=49
X¸y thi cPng
q+y ;hoan z•##<C ca 42=U4V 4E=249
q+y ;h+c v 2 2
70 20
70U
…bR5V500 /h+ D+ mM -éng h0m D*ng= h0m nghifng t^ t-fn x4èng
!Tn v) tFnh: 700 m
9
ng4yfn ;hai

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< <<
<<<
<&
…#R5V
57
/h+ D+
mM -éng
h0m
D*ng
blng
m+y
;hoan
c0m tay
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 288=
V0
247=
UU
27E=
V0
7U8=
02
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 4E7=
82
42E=
EE
9V5=
00
948=
50
%©y n` m UV2=
55
VU7=
27
V02=
0U
E27=
VV
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c4én 4=59
V
4=77
9
9=8U
V
9=92
E
q€i ;hoan φ42
c+i 40=5
V8
97=0
98
75=5
7V
E=E5
U
10n ;hoan 7=22m c+i 79=7
U0
V=EU
4
5=V8
9
4=9U
8
10n ;hoan 7=V9m c+i 79=7
U0
V=EU
4
5=V8
9
4=9U
8
!]t 6gt m9 0=72
0
0=70
U
0=0U
V
0=0V
E
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 75V=7
E
745=4
8
79U=7
7
797=7
V
X¸y thi cPng
q+y ;hoan D+ c0m tay
φ42
ca 50=V0
9
9V=70
V
97=E5
5
29=V2
7
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 78=U9
V
72=E0
8
70=5V
5
E=U44
q+y ;h+c v 7 7 7 7
770
…#R5V
52
/h+ D+
mM -éng
h0m
nghifng
blng
m+y
;hoan
c0m tay
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779 ;g 288=V
0
247=U
U
27E=V
0
7U8=0
2
NF@ vi 6ai @hi DiÖn c+i 4E7=8
2
42E=E
E
9V5=0
0
948=5
0
%©y n` m UV2=5
5
VU7=2
7
V02=0
U
E27=V
V
%©y tFn hiÖ4 c4én
900m
c4én 4=59V 4=779 9=8UV 9=92E
q€i ;hoan φ42
c+i 40=5V
8
97=09
8
75=57
V
E=E5U
10n ;hoan 7=22m c+i 79=7U
0
V=EU4 5=V89 4=9U8
10n ;hoan 7=V9m c+i 79=7U
0
V=EU4 5=V89 4=9U8
!]t 6gt m9 0=720 0=70U 0=0UV 0=0VE
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7VU=V
0
7E4=5
5
788=U
4
75E=4
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan D+ c0m tay
φ42
ca 80=UE
4
45=E2
9
9V=70
V
2V=5V
9
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 20=92
7
75=24
7
72=E0
8
U=524
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
…#R5V800 1,ng t+c @h+ D+ dAi nAc
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= di ch4y[n thiOt b) ;hoan= hÖ n`i DOn v) t-F @h+ D+R JhG
nKo= -µ4 D)nh v)= @hTng tiÖn n`i= D)nh v) thiOt b) ;hoan= D)nh v) HX
;hoan= ;hoan tWo HX= Hnn H]y bia D+nh d]4 HX ;hoan= Hnn nW@ th4èc= ;F@=
d]4 d©y n`= d©y DiÖn= dpng tFn hiÖ4= @hao D+nh d]4= H]@ b4a= di
ch4y[n hÖ n`i -a @hWm vi an toµn= n` m.n= Hnn ;i[m t-a b·i n`= xr HI
c+c HX n` m.n c©m jnO4 c\m= @h+ D+ a4+ c• b2ng n.n è@R
…#R5V870 ;hoan n` m.n @h+ D+ dAi nAc= chi'4 6©4 9 ÷EmR
!Tn v) tFnh: 7m
9
ng4yfn ;hai
777

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< <<
<<<
<&
…#R5V
87
Nhoan
n`
m.n
@h+ D+
dAi nAc=
chi'4
6©4
mnt n"
Ac 9 ÷
EmR
7Yt Vi)(
Jh4èc n` /779"ƒ92 ;g 2=V5 2=E4 2=5U 2=48
NF@ DiÖn vi 6ai c+i 2=80 2=4E 2=94 2=22
%©y DiÖn m 7=80 7=5E 7=4U 7=49
%©y n` ch)4 nAc m 2=E8 2=82 2=4U 2=94
/hao nhùa c+i 7=V0 7=E 7=8 7=5
/hao D+nh d]4 c+i 7=0 0=U 0=V 0=E
q€i ;hoan φ42
c+i 0=098 0=094 0=097 0=02V
10n ;hoan 3 Ž 2=5m c+i 0=02E 0=022 0=07U 0=078
èng v+ch %E8 m 0=70 0=0U5 0=0U 0=0V8
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",5/7 c
,ng
9=5U 9=4 9=29 9=70
X¸y thi cPng
q+y ;hoan φ42
ca 7=75 7=0U 7=09 0=UV
q+y ngn ;hF 7200m
9
/h ca 0=5E 0=54 0=52 0=4U
$µ Han 200J]n ca 0=2V 0=2E 0=28 0=24
$µ Han 400J]n ca 0=2V 0=2E 0=28 0=24
/hao 250J]n ca 0=5E 0=54 0=52 0=4U
Jµ4 ;go 7501& ca 0=92 0=90 0=2V5 0=2E9
1a n, 541& ca 0=2V 0=2V 0=2V 0=2V
J-Wm Hnn ca 0=0U 0=0U 0=0U 0=0U
7 2 9 4
bhi chcZ
J-eng hZ@ ;hoan n` m.n @h+ D+ dAi nAc M Dé 6©4 mnt nAc wEm th.
hao @hF v5t HiÖ4= nh©n c,ng= m+y thi c,ng DZc nh©n hÖ 6è 7=7R CO4
chi'4 6©4 Š9m thi hao @hF v5t HiÖ4= nh©n c,ng= m+y thi c,ng DZc nh©n
hÖ 6è 0=U 6o vAi D)nh m*c n` m.n @h+ D+ dAi nAc tTng *ngR
…#R5U000 1,ng t+c bèc xic= v5n ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo xic D+ n` m.n t-ong h0m blng m+y cµo vT= m+y xic H5tR ñi
gom D+ blng m+y ñiR 1h4y[n -a b·i thGi= b·i t-k blng ,t, ch4yfn dLng
t-ong h0m honc blng go}ngR
772
…#R5U700 #èc xic v5n ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m blng t` hZ@
m+y cµo vT= ,t,
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1ù Hy t-4ng b.nh
jmm
≤500 ≤7000
…#R5U
7
$ic ch4y[n
D+ n` m.n
t-ong h0m
blng t` hZ@
m+y cµo vT=
,t, 22J
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=EV0 2=EV0
X¸y thi cPng
q+y cµo vT ca 0=E48 0=E48
q+y ñi 7401& ca 0=702 0=702
‡t, tù D` 22J ca 7=4EV 2=2E9
70 20
…#R5U200 #èc xic v5n ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m blng t` hZ@
m+y xic H5t= ,t,
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1ù Hy t-4ng
b.nh jmm
≤500 ≤7000
…#R5U
2
$ic ch4y[n
D+ n` m.n
t-ong h0m
blng t` hZ@
m+y xic H5t=
,t, 70J
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=EV0 2=EV0
X¸y thi cPng
q+y xic H5t 7=85m
9
ca 7=798 7=798
‡t, tù D` 70J ca 9=08E 4=8VV
70 20
…#R5U900 #èc xic v5n ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m blng t` hZ@
m+y xic H5t= xK go}ng
!Tn v) tFnh: 700m
9
779

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1ù Hy t-4ng b.nh
jmm
≤ 500 ≤7000
…#R5U
9
$ic ch4y[n
D+ n` m.n
t-ong h0m
blng t` hZ@
m+y xic H5t=
xK go}ng 9J
Nh3n cPng ",0/7 c,ng E=02U E=02U
X¸y thi cPng
q+y xic H5t 0=U m9 ca 4=U44 4=U44
Jei ma nT 79N• ca 4=U44 4=U44
!04 ;go 90J ca 8=005 8=U44
$K go}ng 9J ca 98=02U 47=88E
4ang H5t 980J/h ca 4=U44 4=U44
70 20
…#R5U400 $ic ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m blng m+y xic H5t cù Hy
t-4ng b.nh ≤ 700m
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R5U
4
$ic ch4y[n D+
n` m.n t-ong
h0m blng t`
hZ@ m+y xic H5t
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7=E78
X¸y thi cPng
q+y xic H5t 7=85m
9
ca 7=E78
70
…#R80000 !s@ D]t= D+= c+t c,ng t-.nh blng m+y
…#R87000 Ds@ D]t= c+t mnt blng c,ng t-.nh blng tµ4 hit
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
774
-1h4hn b)= Hs@ dùng= th+o d• vµ di ch4y[n Deng èng t-ong @hWm vi
c,ng t-.nhR
-:it D]t= c+t= D` Hfn mnt D]t= n©ng cao mnt blng c,ng t-.nhR San
hoµn thiÖn mnt blng DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh:700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v)
1ù Hy jmm
≤ 500 ≤ 7000
…#R87
7
!s@ D]t=
c+t mnt
blng c,ng
t-.nh
blng tµ4
hit
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
Jµ4 hit 8001&
q+y ñi 7701&
Jµ4 ;go 7501&
1a n, 901&
c,ng
ca
ca
ca
ca
7=5
0=700
0=720
0=09E
0=09E
2=0
0=200
0=750
0=040
0=040
70 20
…#R82000 6an D0m D]t mnt blng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
San D]t t-ong @hWm vi 90m thµnh t^ng HA@ vµ D0m chnt thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR
DTn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V
5
NŽ0=U
0
NŽ0=U
5
NŽ0=U
V
…#R82
77
San D0m
D]t blng
m+y D0m
UJ
Nh3n
cPng3/7
X¸y thi
cPng
q+y D0m
UJ
q+y ñi
7701&
c
,ng
ca
ca
0=E4
0=7VE
0=0U4
0=E4
0=255
0=72E
0=E4
0=950
0=7E5
"
"
"
…#R82
72
San D0m
D]t blng
m+y D0m
78J
Nh3n
cPng3/7
X¸y thi
cPng
q+y D0m
78J
q+y ñi
7701&
c
,ng
ca
ca
0=E4
0=744
0=0E2
0=E4
0=270
0=705
0=E4
0=2V5
0=749
0=E4
0=95E
0=7E5
775
…#R82
79
San D0m
D]t blng
m+y D0m
25J
Nh3n
cPng3/7
X¸y thi
cPng
q+y D0m
25J
q+y ñi
7701&
c
,ng
ca
ca
0=E4
0=790
0=085
0=E4
0=7EU
0=0VU
0=E4
0=250
0=725
0=E4
0=972
0=758
7 2 9 4
…#R89000 Ds@ Df D5@= ;fnh mTng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= 6an D]t t-ong @hWm vi 90m thµnh t^ng HA@= D0m chnt= bWt
m+i taH4y= hoµn thiÖn c,ng t-.nh thKo yf4 c04 ;d th45tR
DTn v) tFnh :700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%4ng t-?ng jJ/m
9
m
γ ≤
7=85
J/m
9
γ ≤
7=E5
J/m
9
γ ≤ 7=V
J/m
9
γ w
7=V
J/m
9
…#R89
77
!s@ Df=
D5@= ;fnh
mTng
blng m+y
D0m UJ
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=4V 7=4V 7=4V 7=4V
X¸y thi cPng
q+y D0m UJ ca 0=27 0=2U9 0=987 0=400
q+y ñi
7701&
ca 0=704 0=74E 0=7V7 0=7V2
…#R89
72
!s@ Df=
D5@= ;fnh
mTng
blng m+y
D0m 78J
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=4V 7=4V 7=4V 7=4V
X¸y thi cPng
q+y D0m
78J
ca 0=78V 0=294 0=2VU 0=928
q+y ñi
7701&
ca 0=0V4 0=77E 0=745 0=787
778
…#R89
79
!s@ Df=
D5@= ;fnh
mTng
blng m+y
D0m 25J
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=4V 7=4V 7=4V 7=4V
X¸y thi cPng
q+y D0m
25J
ca 0=74E 0=208 0=259 0=2V0
q+y ñi
7701&
ca 0=0E4 0=709 0=72E 0=740
7 2 9 4
…#R84000 Ds@ n'n Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-1h4hn b)= 6an D]t c\ 6tn thµnh t^ng H4èng t-ong @hWm vi 90m= D0m
D]t thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR :oµn thiÖn n'n Deng g?t vX m+i taH4y=
n'n Deng thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V
5
NŽ0=U
0
NŽ0=U
5
NŽ0=U
V
…#R84
77
!s@ n'n
Deng
blng m+y
D0m UJ
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=E4 7=E4 7=E4 "
X¸y thi cPng
q+y D0m UJ ca 0=22 0=90 0=42 "
q+y ñi
7701&
ca 0=77 0=75 0=27 "
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 "
77E
…#R84
72
!s@ n'n
Deng
blng m+y
D0m 78J
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=E4 7=E4 7=E4 7=E4
X¸y thi cPng
q+y D0m
78J
ca 0=7E4 0=247 0=995 0=42
q+y ñi
7701&
ca 0=0VE 0=72 0=78E 0=27
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
…#R84
79
!s@ n'n
Deng
blng m+y
D0m 25J
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=E4 7=E4 7=E4 7=E4
X¸y thi cPng
q+y D0m
25J
ca 0=752 0=277 0=2U4 0=98E
q+y ñi
7701&
ca 0=0E8 0=705 0=74E 0=7V9
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
7 2 9 4
…#R85700 Ds@ D]t c,ng t-.nh blng D0m c\c
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V
5
NŽ0=U
0
NŽ0=U5
…#R85
7
!s@ D]t
c,ng
t-.nh
blng D0m
c\c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
!0m c\c
c,ng
ca
E=E0
9=V5
V=V4
4=42
70=7V
5=0U
70 20 90
77V

…#R88000 !s@ c+t c,ng t-.nh
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= 6an c+t D· c\ 6tn tWi nTi Ds@ thµnh t^ng HA@= tAi nAc= D0m
HPn= hoµn thiÖn bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!é chnt yf4 c04
NŽ0=V
5
NŽ0=U
0
NŽ0=U
5
NŽ0=U
V
77U
…#R88
77
!s@ c+t
c,ng
t-.nh
blng m+y
D0m UJ
7Yt Vi)(
1+t m
9
722 722 722 722
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=50 7=50 7=50 7=50
X¸y thi cPng
q+y D0m UJ ca 0=7U5 0=2EV 0=942 0=9V
q+y ñi
7701&
ca 0=0UE 0=79U 0=7E7 0=7U
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
…#R88
72
!s@ c+t
c,ng
t-.nh
blng m+y
D0m 78J
7Yt Vi)(
1+t m
9
722 722 722 722
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=50 7=50 7=50 7=50
X¸y thi cPng
q+y D0m
78J
ca 0=750 0=229 0=2E4 0=97
q+y ñi
7701&
ca 0=0E5 0=777 0=79E 0=755
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
…#R88
79
!s@ c+t
c,ng
t-.nh
blng m+y
D0m 25J
7Yt Vi)(
1+t m
9
722 722 722 722
Nh3n cPng
3/7
c,ng 7=50 7=50 7=50 7=50
X¸y thi cPng
q+y D0m
25J
ca 0=79U 0=7U5 0=240 0=288
q+y ñi
7701&
ca 0=08U 0=05U 0=720 0=799
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
…#R88
74
!s@ c+t
c,ng
t-.nh
blng m+y
D0m c\c
7Yt Vi)(
1+t m
9
722 722 722 722
Nh3n cPng
3/7
c,ng 4=92 4=84 4=EU 5=72
X¸y thi cPng
q+y D0m
c\c
ca 2=78 2=92 2=4E 2=V0
q+y ;h+c v 7=5 7=5 7=5 7=5
7 2 9 4
$hi ch%&
;Akng h\& ®U& c¸t t-I m`t Dang cPng tAinh s$n n,n GhPng yO( c[(
®é ®[m ch`t thi h$I &h% nh3n cPng, m¸y thi cPng ®\c nh3n h) sè 0,q5
sI *fi ®Þnh møc ®U& c¸t cPng tAinh 9r0,q5R
720
…#R8E000 !s@ D+ c,ng t-.nh
…#R8E700 Ds@ D+ c,ng t-.nh blng D+ hXn hZ@
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= 6an D+ D· c\ 6tn tWi nTi Ds@ thµnh t^ng HA@= D0m HPn=
hoµn thiÖn bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh : 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
#lng m+y
ñi 7V0 1&
#lng m+y ñi
920 1&
…#R8E7 !s@ D+
c,ng
t-.nh
blng D+
hXn hZ@
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 5=0 5=0
X¸y thi cPng
q+y ñi ca 7=720 0=858
70 20
‚hi chi : !)nh m*c Ds@ D+ c,ng t-.nh DZc D)nh m*c cho 700m9
D· D0m HPn chnt cha tFnh hao @hF v5t HiÖ4R
727
…#R8V700 !s@ D+ D5@ bf t,ng bGn mnt
…#R8V770 !s@ HA@ DÖm dAi HA@ bf t,ng bGn mnt blng D+ %max ≤
V0mm
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ñi 6an -Gi D+ c\ 6tn tWi nTi Ds@ thµnh t^ng HA@= tAi nAc=
D0m ngnR :oµn thiÖn m+i ta H4y blng a4G D0m 78J= g?t 6ra m+i Ds@
blng m+y Dµo ;Ot hZ@ thñ c,ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
SH$I &h% *Yt Vi)( ®U& ch$ t%nh tAIng ®Þnh møcW
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R8V7
!s@ D+ HA@ DÖm
dAi HA@ bf t,ng
bGn mnt blng
D+ c\ %max
ŠV0mmR
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 72=EE0
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V01v ca 0=752
‡t, tAi nAc Um
9
ca 0=294
!0m -4ng tù hµnh
25J
ca 0=98U
4G D0m 78J ca 0=99E
10n t-Lc 25J ca 0=99E
q+y Dµo ≤7=25m
9
ca 7=722
70
722
…#R8V720 !s@ HA@ ch4y[n tiO@ gika HA@ DÖm vµ th©n D5@ blng D+
c\ %max ≤ 400mm
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= 6an -Gi D+ c\ 6tn tWi nTi Ds@ thµnh t^ng HA@= tAi nAc= D0m
ngn m+i thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R8V
7
!s@ D+ HA@
ch4y[n tiO@
gika HA@ DÖm vµ
th©n D5@ blng
D+ c\
%maxŠ400mmR
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 9=0
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V01v ca 0=289
‡t, tAi nAc Um
9
ca 0=294
!0m -4ng tù hµnh
25J
ca 0=4V8
q+y Dµo ≤2=9m
9
ca 0=088
20
…#R8V200 !s@ th©n D5@ blng D+ c\ %max ≤ V00mm= %max
≤7200mm
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= 6an -Gi D+ c\ 6tn tWi nTi Ds@ thµnh t^ng HA@= tAi nAc= D0m
ngn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!+ c\
%max
ŠŽV00m
m
!+ c\ %max
ŠŽ7200mm
…#R8V
2
!s@ D+
th©n D5@
blng D+
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 9=0 9=0
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V01v ca 0=289 0=289
‡t, tAi nAc Um
9
ca 0=294 0=294
!0m -4ng tù hµnh
25J
ca 0=527 0=94E
729
70 20
…#R8V900 !s@ HA@ gia cè m+i D5@ blng D+ tGng 0=45m ≤ % ≤7m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ñi Dhy D+ vµo v) t-F Ds@= xic= xO@ DGm bGo 6ù `n
D)nh gika c+c vifn D+ vµ tWo thµnh m+i dèc= ch?n nhnt vµ chPn D+ héc=
hoµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…#R8V9
!s@ HA@ gia cè
m+i D5@ D+
tGng
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng V=70
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V01v ca 0=80E
q+y Dµo ≤2=9m
9
ca 0=405
70
…#R8V400 !s@ D+ nit h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
%png m+y ñi Ds@ D+ c\ 6tn tWi nTi Ds@ thKo Ding yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…#R8V4
!s@ D+
t-ong h0m
blng m+y ñi
X¸y thi cPng
q+y ñi 770cv ca 7=702
70
724
725
…#RE0000 c,ng t+c nWo vgt c+c c,ng t-.nh th4c
;h(y:t minh *µ '(i ®Þnh ¸& 4+ngZ
%o tFnh n2ng t+c dLng= ng4yfn HI hoWt Déng= a4i t-.nh hoWt Déng vµ
Di'4 ;iÖn Hµm viÖc cña c+c tµ4 c,ng t-.nh thùc hiÖn c,ng t+c nWo vgt
;h+c nha4= nfn c,ng t+c nWo vgt c,ng t-.nh th4c DZc D)nh m*c cho c+c
;hèi tµ4 hit= tµ4 hit bLng tù hµnh vµ tµ4 c4èc 6,ng= c4èc bi[n nhi'4 g04R
1,ng t+c nWo vgt c,ng t-.nh th4c DZc D)nh m*c thKo nh\m tµ4= thKo
t^ng HoWi D]t @hp hZ@ vAi Di'4 ;iÖn ;d th45t= Di'4 ;iÖn thi c,ng cña c+c
;hèi tµ4 nh: chi'4 6©4 nWo vgt= chi'4 cao èng xG= chi'4 dµi èng xG t-ong
Di'4 ;iÖn thei tiOt b.nh theng= tèc Dé d}ng chGy ≤2m/6R J-eng hZ@ nWo
vgt ;h+c vAi c+c Di'4 ;iÖn a4i D)nh t-ong D)nh m*c DZc Di'4 ch_nh nh
6a4:
7" CWo vgt c+c c,ng t-.nh th4c M ;h4 nAc cGng= v€ng a4ay tµ4= ©4
tµ4= c+c cGng Dang ;hai th+c c\ mnt blng ch5t h|@= H4 HZng tµ4 a4a HWi
cGng HAn= D)nh m*c nWo vgt DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=7 6o vAi D)nh m*c nWo
vgt blng c+c ;hèi tµ4 tTng *ngR
2" CWo vgt M nhkng nTi theng x4yfn c\ 6\ng HAn a4anh n2m= bYi Ds@
cLc bé mWnh= ;hG n2ng -ñi -o HAn M c+c ;h4 vùc cra bi[n !)nh an= 1ra D+y=
1ra héi= 3Wch giang= 1ra viÖt= 3Ö m,n= %ifm Di'n honc nhkng ;h4 vùc
t-ùc tiO@ ch)4 Gnh hMng cña 6\ng ≥ c]@ 9 honc nTi c\ d}ng chGy theng
x4yfn w2m/6= D)nh m*c nWo vgt DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=2 6o vAi D)nh m*c
nWo vgt blng c+c ;hèi tµ4 tTng *ngR
9" CWo vgt blng tµ4 hit:
CO4 chi'4 6©4 nWo vgt 6©4 thfm 7m honc chi'4 cao èng xG cao
hTn 7m= honc chi'4 dµi èng xG dµi thfm 700m 6o vAi chi'4 6©4= chi'4
cao vµ chi'4 dµi a4i D)nh t-ong D)nh m*c th. c* 7m chi'4 cao= 7m 6©4
t2ng thfm honc 700m chi'4 dµi èng xG dµi thfm th. DZc nh©n hÖ 6è
7=0E 6o vAi D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 hit tTng *ngR
" CWo vgt M nhkng ;h4 vùc c\ chi'4 dµy HA@ D]t nWo vgt ≤ 0=4m th.
D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 hit DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=05R
4" CWo vgt blng tµ4 c4èc 6,ng= c4èc bi[n :
-!é 6©4 hW g04 Dèi vAi tµ4 c4èc 6,ng= c4èc bi[n t^ 8m DOn Um= nO4
nWo vgt M Dé 6©4 hW g04 Š8m honc wUm th. D)nh m*c nWo vgt DZc
nh©n hÖ 6è 7=7 6o vAi D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 c4èc 6,ng= c4èc bi[n
tTng *ngR
-CWo vgt M nhkng ;h4 vùc c\ chi'4 dµy HA@ D]t nWo vgt Š0=4m th.
D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 c4èc DZc nh©n hÖ 6è 7=7R
5" CWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh:
!é 6©4 hW g04 Dèi vAi tµ4 hit bLng tù hµnh t^ 4m DOn 8m Dèi vAi
tµ4 c\ c,ng 64]t ≤25001& vµ t^ 5m DOn Um Dèi vAi tµ4 hit bLng c\ c,ng
64]t w 25001&= nO4 Dé 6©4 hW g04 Š4m honc w8m Dèi vAi tµ4 c\ c,ng
728
64]t ≤25001& vµ Š5m honc wUm Dèi vAi tµ4 c\ c,ng 64]t w 25001& th.
D)nh m*c DZc nh©n 7=75 6o vAi D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 hit bLng t"
Tng *ngR
72E
…#RE7000 nWo vgt blng tµ4 hit
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) c,ng t-eng= Hµm @hao tif4 b+o hiÖ4= x+c D)nh v) t-F nWo
vgt= di ch4y[n m+y m\c thiOt b) t-ong @hWm vi c,ng t-eng= Hs@ -+@= th+o
d•= D)nh v) thiOt b)= Deng èng= DGm bGo an toµn giao th,ng th4c t-ong
@hWm vi c,ng t-eng= nWo vgt= hit D]t= c+t D` Ding nTi a4i D)nh= hoµn
thiÖn mnt blng nWo vgt jDGm bGo giao th,ng H4Yng tµ4 cha tFnh t-ong
D)nh m*cmR
…#RE7700 CWo vgt blng tµ4 hit c,ng 64]t ≤70001&
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp 6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4ng=
hWt to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng=
6gt
c*ng
…#RE7
7
CWo vgt
blng
tµ4 hit
c,ng
64]t ≤
70001&=
chi'4
6©4 nWo
vgt ≤
8m=
chi'4
cao èng
xG ≤9m=
chi'4
dµi èng
xG ≤
900m
Nh3n cPng
2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit 5V51&
jhonc tTng tùm
Jµ4 ;go 9801&
1h4 n`i 90J
1an, 291&
Jµ4 @hLc vL
9801&
q+y @h+t DiÖn
50N‰
Jei DiÖn 9J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
2=VU0
0=727
0=024
0=087
0=087
0=087
0=727
0=727
7=5
9=E50
0=788
0=099
0=0V9
0=0V9
0=0V9
0=788
0=788
7=5
4=VE0
0=200
0=040
0=700
0=700
0=700
0=200
0=200
7=5
8=990
0=289
0=052
0=792
0=792
0=792
0=289
0=289
7=5
V=200
0=9U0
0=0EV
0=7U5
0=7U5
0=7U5
0=9U0
0=9U0
7=5
70 20 90 40 50
72V
…#RE7200 CWo vgt blng tµ4 hit c,ng 64]t ≤ 20001&

!T
n v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp
6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4n
g=
hWt
to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*n
g=
6gt
c*ng
…#RE7
2
CWo vgt
blng
tµ4 hit
c,ng
64]t ≤
20001&
chi'4
6©4 nWo
vgt ≤
Vm=
chi'4
cao èng
xG ≤5m=
chi'4
dµi èng
xG ≤
500m
Nh3n cPng
2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit 72001&
jhonc tTng tùm
Jµ4 ;go 9801&
1h4 n`i 90J
1an, 291&
Jµ4 @hLc vL
9801&
q+y @h+t DiÖn
50N‰
Jei DiÖn 9J
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=E2
0
0=0U
0
0=07
V
0=04
5
0=04
5
0=04
5
0=0U
0
0=0U
0
7=5
0=U4
0
0=72
4
0=02
5
0=08
2
0=08
2
0=08
2
0=72
4
0=72
4
7=5
7=75
0
0=74
U
0=09
7
0=0E
5
0=0E
5
0=0E
5
0=74
U
0=74
U
7=5
7=5V
0
0=20
U
0=04
9
0=70
4
0=70
4
0=70
4
0=20
U
0=20
U
7=5
2=45
0
0=2V
E
0=05
V
0=74
9
0=74
9
0=74
9
0=2V
E
0=2V
E
7=5
70 20 90 40 50
72U
790
…#RE7900 CWo vgt blng tµ4 hit c,ng 64]t w20001&
!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp 6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4ng=
hWt to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng=
6gt
c*ng
…#RE7
9
CWo vgt
tµ4 hit
c,ng
64]t
w20001
&= chi'4
6©4 nWo
vgt ≤
Um=
chi'4
cao èng
xG ≤8m=
chi'4
dµi èng
xG ≤
500m
Nh3n cPng 2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit :…UE
47E01& jhonc t"
Tng tùm
Jµ4 ;go 9801&
1h4 n`i 90J
1an, 291&
Jµ4 @hLc vL
9801&
q+y @h+t DiÖn
E5N‰
Jei DiÖn 5J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=880
0=028
0=008
0=079
0=079
0=079
0=028
0=028
7=5
0=V50
0=098
0=00E
0=07V
0=07V
0=07V
0=098
0=098
7=5
7=050
0=049
0=00U
0=027
0=027
0=027
0=049
0=049
7=5
7=450
0=055
0=077
0=02V
0=02V
0=02V
0=055
0=055
7=5
2=240
0=0V0
0=07V
0=040
0=040
0=040
0=0V0
0=0V0
7=5
70 20 90 40 50
797
…#RE2000 nWo vgt blng tµ4 c4èc bi[n = c4èc 6,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= x+c D)nh v) t-F c,ng t-eng= thG nKo= -pa D)nh v) @hTng
tiÖn thiOt b)= nWo vgt D]t D` vµo xµ Han ch*a D]t= di ch4y[n m+y m\c
thiOt b) t-ong @hWm vi c,ng t-eng= nWo vgt DGm bGo an toµn giao th,ng
Deng th4c t-ong @hWm vi c,ng t-eng= hoµn thiÖn mnt blng thKo Ding
yf4 c04 ;d th45t jDGm bGo giao th,ng H4Yng tµ4= v5n ch4y[n D]t c+t
thKo tµ4 c4èc DZc tFnh -ifngmR
…#RE2700 nWo vgt blng tµ4 c4èc bi[n
!Tn v) tFnh:700 m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp 6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4ng=
hWt to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng=
6gt
c*ng
…#RE2
7
CWo vgt
blng
tµ4 c4èc
bi[n
20V51&
Dé 6©4
hW g04
t^
8÷U mR
Nh3n cPng 2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 c4èc bi[n
c,ng 64]t 20V5
1& jhonc tTng
tùm
$µ Han c,ng t+c
250J
Jµ4 Hµm nKo= tµ4
;go 9801&
1an, 291&
$µ Han chM nAc
250J
$µ Han chM d04
250J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
9=25
0=085
0=085
0=078
0=099
0=085
0=085
7=5
9=84
0=0VV
0=0VV
0=027
0=044
0=0VV
0=0VV
7=5
4=45
0=70E
0=70E
0=025
0=059
0=70E
0=70E
7=5
70=50
0=728
0=728
0=090
0=089
0=728
0=728
7=5
74=50
0=7E8
0=7E8
0=042
0=0VV
0=7E8
0=7E8
7=5
70 20 90 40 50
792
…#RE2200 nWo vgt blng tµ4 c4èc 6,ng
!Tn v) tFnh:700 m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp
6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4n
g=
hWt
to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng
= 6gt
c*ng
…#RE2
2
CWo
vgt
blng
tµ4
c4èc
6,ng
Nh3n cPng 2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 c4èc 6,ng J1
V2 4U5 1& jhonc
tTng tùm
Jµ4 ;go 9801&
$µ Han c,ng t+c
250J
1an, 291&
Jei DiÖn 5J
q+y @h+t DiÖn
50N‰
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
2=U0
0=78
E
0=09
5
0=78
E
0=0V
9
0=78
E
0=78
E
7=5
9=25
0=22
U
0=04
8
0=22
U
0=77
4
0=22
U
0=22
U
7=5
9=UE
0=2E
E
0=05
5
0=2E
E
0=79
V
0=2E
E
0=2E
E
7=5
U=98
0=97
9
0=08
9
0=97
9
0=75
8
0=97
9
0=97
9
7=5
72=5
0
0=4V
0
0=0U
5
0=4V
0
0=29
2
0=4V
0
0=4V
0
7=5
70 20 90 40 50
799
…#RE9000 nWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n thiOt b) t-ong @hWm vi c,ng t-eng= nWo vgt thKo
a4i t-.nh= v5n ch4y[n D]t c+t DOn b·i D` D]t t-ong @hWm vi 8;m= DGm
bGo an toµn giao th,ng Deng th4c t-ong @hWm vi c,ng t-eng= hoµn thiÖn
mnt blng thKo Ding yf4 c04 ;d th45t jDGm bGo giao th,ng H4Yng tµ4
cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
…#RE9700 nWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh c,ng 64]t ≤25001&

!Tn v) tFnh: 700m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp
6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4ng=
hWt to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng
= 6gt
c*ng
794
…#RE9
7
CWo vgt
blng
tµ4 hit
bLng tù
hµnh
c,ng
64]t ≤
25001&
Dé 6©4
hW g04
t^
4 DOn 8
m= cù Hy
v5n
ch4y[n
D]t ≤
8;m
Nh3n cPng
2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit bLng tù
hµnh :#VV
79U01& jhonc
tTng tùm
Jµ4 c]@ d04
9801&
Jµ4 c]@ nAc
9801&
Jµ4 @hLc vL
9801&
1an, 251&
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=VU
0=70
V
0=05
4
0=05
4
0=70
V
0=05
4
7=5
2=7U
0=74V
0=0E4
0=0E4
0=74V
0=0E4
7=5
2=E0
0=7E
U
0=0V
U
0=0V
U
0=7E
U
0=0V
U
7=5
9=E5
0=22
2
0=77
7
0=77
7
0=22
2
0=77
7
7=5
8=V2
0=92
0
0=78
0
0=78
0
0=92
0
0=78
0
7=5
70 20 90 40 50
…#RE9200 CWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh c,ng 64]t w25001&
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp
6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4n
g=
hWt
to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng
= 6gt
c*ng
795
…#RE9
2
CWo vgt
blng
tµ4 hit
bLng tù
hµnh
c,ng
64]t
w25001
& Dé
6©4 hW
g04 t^ 5
DOn U
m= cù Hy
v5n
ch4y[n
D]t ≤
8;m
Nh3n cPng 2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit bLng tù
hµnh 5U451&
jhonc tTng tùm
Jµ4 c]@ d04
8001&
Jµ4 c]@ nAc 9801&
Jµ4 @hLc vL
9801&
1a n, E51&
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=EU
0=02
4
0=00
V
0=00
V
0=02
4
0=07
2
7=5
2=0V
0=09
9
0=07
7
0=07
7
0=09
9
0=07
8
7=5
2=58
0=09
U
0=07
9
0=07
9
0=09
U
0=07
U
7=5
9=58
0=05
5
0=07
E
0=07
E
0=05
5
0=02
E
7=5
8=4E
0=0E
8
0=02
4
0=02
4
0=0E
8
0=09
V
7=5
70 20 90 40 50
798
…#RE4700 CWo vgt blng tµ4 hit @h4n= hit bLng tù hµnh= D` D]t
blng hÖ thèng th4c Hùc xG D+y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n thiOt b) t-ong @hWm vi c,ng t-eng= nWo vgt thKo
a4i t-.nh= v5n ch4y[n D]t c+t DOn b·i D` D]t t-ong @hWm vi 8;m= DGm
bGo an toµn giao th,ng Deng th4c t-ong @hWm vi c,ng t-eng= hoµn thiÖn
mnt blng thKo Ding yf4 c04 ;d th45t jDGm bGo giao th,ng H4Yng tµ4
cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
!]t
@hp
6a
bpn
Hyng
1+t
hWt
t-4n
g=
hWt
to=
D]t
c+t
@ha
1+t
hWt
m)n
!]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng
= 6gt
c*ng
…#RE4
7
CWo vgt
blng
tµ4 hit
@h4n=
hit
bLng tù
hµnh
c,ng
64]t
w25001
& Dé
6©4 hW
g04 t^ 5
DOn
Um= cù
Hy v5n
ch4y[n
D]t ≤
8;m
Nh3n cPng
2,7/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit @h4n=
hit bLng= tù
hµnh 9U5V1&
Jµ4 c]@ d04
9801&
Jµ4 c]@ nAc
9801&
Jµ4 @hLc vL
9801&
1a n, 251&
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=92
0=0V
V
0=09
V
0=09
V
0=0E
8
0=09
V
0=5
7=59
0=70
4
0=05
2
0=05
2
0=70
4
0=05
2
0=5
7=VE
0=72
5
0=08
9
0=08
9
0=72
5
0=08
9
07=5
2=82
0=75
5
0=0E
V
0=0E
V
0=75
5
0=0E
V
0=5
4=EE
0=22
4
0=77
2
0=77
2
0=22
4
0=77
2
0=5
70 20 90 40 50
79E
79V
…#RE5700 x\i hit D]t t^ tµ4 hit bLng= @h4n Hfn be
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= x\i Hµm Ho·ng hXn hZ@ bpn D]t a4a hÖ thèng van xG= hit hXn
hZ@ bpn D]t= Dhy Hfn be blng hÖ thèng bTm th4c Hùc 75701&R 3s@ Dnt=
th+o d• Deng èng bTm= di ch4y[nD04 èng bTm blng thñ c,ngR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi èng jmm
≤900 ≤500 ≤V00
≤700
0
…#RE5
7
$\i hit
D]t t^
tµ4 hit
bLng=
@h4n Hfn
be
7Yt Vi)(
èng thg@ ∅850mm
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,0/"
X¸y thi cPng
Jµ4 hit @h4n=9U5V1&
q+y ;h+c
m
v
c
,ng
ca
v
0=05
0
5=0
0=25
0=07
V
5=0
0=05
5
5=0
0=90
0=02
7
5=0
0=08
0
5=0
0=95
0=02
9
5=0
0=08
5
5=0
0=45
0=02
8
5=0
70 20 90 40
…#RV7700 CWo vgt ;fnh mTng blng m+y Dµo g04 d©y
79U
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b)= Hµm @hao tif4 b+o hiÖ4= v) t-F D` D]tR %i ch4y[n thiOt b)
t-ong @hWm vi c,ng t-eng= D)nh v) thiOt b)R !Gm bGo an toµn giao th,ng
Deng th4c t-ong @hWm vi c,ng t-engR CWo vgt ;fnh mTng= hoµn thiÖn
c,ng t+c nWo vgt thKo yf4 c04 ;d th45tR j!)nh m*c tFnh cho t-eng hZ@ D`
D]t mét bfnmR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
#pn
Dnc=
D]t
6yi
Hsng
D?ng
dAi 9
n2m
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt
c\ H{n
6yi
DOn
75v=
D]t
than
bpn
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt
c\ H{n
6yi=
vy 6}=
hOn
t^ 75"
25v
D]t
6gt
!]t
@ha
c+t
t^
75"
20v=
D]t
bpn
Hyng
…#RV7
77
q+y
Dµo
g04
d©y
Š0=4m
9
= chi'4
cao
D`
D]t
Š9m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
0=4m
9
$µ Han 200J
c
,ng
ca
ca
7=5
0=55
0=55
7=5
0=87
0=87
7=5
0=E7
0=E7
7=5
0=V7
0=V7
…#RV7
72
q+y
Dµo
g04
d©y
Š0=4m
9
=
chi'4
cao
D`
D]t
w9m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
0=4m
9
$µ Han 200J
c
,ng
ca
ca
7=5
0=8U
0=8U
7=5
0=EE
0=EE
7=5
0=VV
0=VV
7=5
7=07
7=07
740
…#RV7
79
q+y
Dµo
g04
d©y
Š0=85
m
9
=
chi'4
cao
D`
D]t
Š9m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
0=85m
9
$µ Han 250J
c
,ng
ca
ca
7=5
0=9V
0=9V
7=5
0=49
0=49
7=5
0=4V
0=4V
7=5
0=5V
0=5V
…#RV7
74
q+y
Dµo
g04
d©y
Š0=85
m
9
chi'4
cao
D`
D]t
w9m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
0=85m
9
$µ Han 250J
c
,ng
ca
ca
7=5
0=4V
0=4V
7=5
0=54
0=54
7=5
0=87
0=87
7=5
0=E2
0=E2
7 2 9 4
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
#pn
Dnc=
D]t
6yi
Hsng
D?ng
dAi 9
n2m
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt
c\ H{n
6yi
DOn
75v=
D]t
than
bpn
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt
c\ H{n
6yi=
vy 6}=
hOn
t^ 75"
25v
D]t
6gt
!]t
@ha
c+t
t^
75"
20v=
D]t
bpn
Hyng
…#RV7
75
q+y
Dµo
g04
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
c
,ng
7=5 7=5 7=5 7=5
747
d©y
Š7=2m
9
chi'4
cao
D`
D]t
Š9m
q+y Dµo g04 d©y
7=2m
9
$µ Han 900J
ca
ca
0=24
0=24
0=2E
0=2E
0=97
0=97
0=98
0=98
…#RV7
78
q+y
Dµo
g04
d©y
Š7=2m
9
chi'4
cao
D`
D]t
w9m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
7=2m
9
$µ Han 900J
c
,ng
ca
ca
7=5
0=97
0=97
7=5
0=94
0=94
7=5
0=9U
0=9U
7=5
0=45
0=45
7 2 9 4
$hi ch%&
!)nh m*c tFnh cho t-eng hZ@ nWo vgt D` D]t mét bfn= t-eng hZ@ nWo
vgt D` D]t 2 bfn th. hao @hF nh©n c,ng= m+y thi c,ng DZc nh©n vAi
hÖ 6è 0=V5 6o vAi D)nh m*c D` D]t mét bfn tTng *ngR
…#RV7200 CWo vgt dAi nAc blng m+y Dµo g04 d©y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hµm @hao tif4 b+o hiÖ4= x+c D)nh @hWm vi DµoR %i ch4y[n
thiOt b) t-ong @hWm vi c,ng t-engR !Gm bGo an toµn giao th,ng Deng th4c
t-ong @hWm vi c,ng t-engR !µo D]t blng m+y Dµo D` Hfn xµ Han jv5n
ch4y[n D]t D` Di cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
!&J: 700m
9
742
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t
#pn
Dnc=
D]t
6yi
Hsng
D?ng
tAi 9
n2m=
D]t
than
bpn
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt c\
H{n 6yi
!]t th)t
@ha c+t=
@ha 6gt
c\ H{n
6yi= vy
6}= hOn
D]t 6gt
dFnh
!]t 6gt
nra
c*ng=
6gt
c*ng

…#RV72
7


CWo vgt dAi
nAc blng
m+y Dµo
g04 d©y
Š7=8m
9
chi'4 6©4
Š8m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04
d©y7=8m
9
$µ Han c,ng t+c
250J
$µ Han 200J
1a n, 291&
q+y ;h+c
c
,ng

ca
ca
ca
ca
v
7=5
0=970
0=970
0=970
0=755
2
7=5
0=940
0=940
0=940
0=7E0
2
7=5
0=9U0
0=9U0
0=9U0
0=7U5
2
7=5
0=850
0=850
0=850
0=925
2

…#RV72
2


CWo vgt dAi
nAc blng
m+y Dµo
g04 d©y
Š2=9m
9
chi'4 6©4
Š8m
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
2=9m
9
$µ Han c,ng t+c
250J
$µ Han 200J
1a n, 291&
q+y ;h+c

c
,ng

ca
ca
ca
ca
v
7=5
0=220
0=220
0=220
0=770
2
7=5
0=250
0=250
0=250
0=725
2
7=5
0=2V0
0=2V0
0=2V0
0=740
2
7=5
0=420
0=420
0=420
0=270
2

…#RV72
9


CWo vgt dAi
nAc blng
m+y Dµo
g04 d©y
Š7=8m
9
chi'4 6©4
w8m ÷ Um
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
7=8m
9
$µ Han c,ng t+c
250J
$µ Han 200J
1a n, 291&
q+y ;h+c

c
,ng

ca
ca
ca
ca
v
7=5
0=9E0
0=9E0
0=9E0
0=7V5
2
7=5
0=400
0=400
0=400
0=200
2
7=5
0=480
0=480
0=480
0=290
2
7=5
0=8V0
0=8V0
0=8V0
0=940
2

…#RV72
4

CWo vgt dAi
nAc blng
m+y Dµo
g04 d©y
Š2=9m
9
chi'4 6©4
w8m ÷ Um
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y Dµo g04 d©y
2=9m
9
$µ Han c,ng t+c
250J
$µ Han 200J
c
,ng

ca
ca
ca
ca
7=5
0=280
0=280
0=280
0=790
5
7=5
0=900
0=900
0=900
0=750
5
7=5
0=940
0=940
0=940
0=7E0
5
7=5
0=570
0=570
0=570
0=255
5
749
1a n, 291&
q+y ;h+c
v
7 2 9 4
…#RV7900 nWo vgt blng tµ4 Dµo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hµm @hao tif4 b+o hiÖ4= x+c D)nh @hWm vi DµoR %i ch4y[n
tµ4 Dµo blng tµ4 ;go 72001&R #èc xic D]t= D+ mY c,i Hfn xµ Han chM D]t
D+R !Gm bGo an toµn giao th,ng th4c t-ong @hWm vi c,ng t-.nh j&5n
ch4y[n D]t D+ D` Di cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
3oWi D]t= D+
#pn
Dnc=
D]t
6yi
Hsng
D?ng
tAi 9
n2m=
D]t
than
bpn
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt
c\
H{n
6yi
!]t
th)t
@ha
c+t=
@ha
6gt c\
H{n
6yi= vy
6}=
hOn
D]t
6gt
dFnh
!]t
6gt
nra
c*ng=
6gt
c*ng
!+ mY
c,i
Deng
;Fnh
7÷9m
744

…#RV7
9
!µo
D]t=
D+ D`
Hfn xµ
Han=
blng
tµ4
Dµo=
chi'4
6©4
Dµo U÷
75m
Nh3n cPng
Ch©n c,ng 4=5/E c
,ng 7=44 7=52
7=87
7=EU
V=9E
X¸y thi cPng
Jµ4 Dµo g04 ngoWm
97E01&
ca
0=0E2 0=0UU
0=742
0=7UE
7=08
104 n`i 90J jHµm
nKom
ca
0=098 0=042
0=0E7
0=0UU
0=59
Jµ4 ;go 72001& ca 0=07V 0=025 0=098 0=04U 0=285
$µ Han c,ng t+c V00J ca 0=0E2 0=0UU 0=742 0=7UE 7=08
$µ Han chM d04 250J ca 0=07V 0=025 0=098 0=04U 0=95
$µ Han chM nAc 250J ca 0=074 0=075 0=078 0=07V 0=95
1a n, 291& ca 0=098 0=04U 0=0E7 0=0UU 0=59
q+y ;h+c v 2=0 2=0 2=0 2=0 2=0
70 20 90 40 50
$hi ch%&
1hi'4 6©4 Dµo t^ 75÷20m th. D)nh m*c nWo vgt blng tµ4 Dµo D"
Zc nh5n hÖ 6è 7=25R J^ Dé 6©4 w20m DZc nh©n hÖ 6è 7=95 6o vAi D)nh
m*c nWo vgt blng tµ4 Dµo tTng *ngR
…#RV2000 !µo @h+ D+= bèc xic D+ dAi nAc blng t04 !µo
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= thG @hao= -pa= x+c D)nh v) t-F @h+ D+= thG @hao= thG bia
@h+ D+ x4èng v) t-F= Hnn ;i[m t-a D04 bia= tiOn hµnh @h+ D+ thKo a4y
t-.nh= Hnn ;i[m t-a 6a4 ;hi @h+R !èi vAi c,ng t+c bèc xic D+ Hfn xµ Han= Hnn
;i[m t-a b·i D+ 6a4 ;hi @h+ blng m+y honc b·i D+ 6a4 ;hi n` m.n= di
ch4y[n t04 DOn v) t-F bèc xicR #èc xic D+ 6a4 ;hi @h+ blng tµ4 Dµo Hfn
xµ Han= Hnn ;i[m t-a mnt blng 6a4 ;hi bèc xic vµ Hnn ;i[m t-a t-ong a4+
t-.nh bèc xicR
!Tn v) tFnh: 700m
9
745

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
/h+ D+ ng0m
blng tµ4 @h+ D+
/h+ D+
ng0m=
D+ c]@
<= <<
/h+ D+
ng0m=
D+ c]@
<<<= <&
#èc xic D+
6a4 ;hi @h+
blng tµ4
Dµo honc
D+ 6a4 n`
m.n Hfn xµ
Han

…#RV2
7
…#RV2
2
" /h+ D+
ngµm
blng tµ4
@h+ D+=
Dé 6©4
Š70m
" #èc xic
D+ 6a4
;hi @h+
blng t04
honc D+
6a4 n`
m.n Hfn
xµ Han=
Dé 6©4
Š70m

Ch©n c,ng 4=5/E c
,ng
V=7 E=0 72=5
X¸y thi cPng
Jµ4 Dµo 97E01& ca 2=UE0 2=5V0 0=9E
104 n`i 90J ca 7=4V0 7=2V0 0=7V5
Jµ4 ;go 72001& ca 0=E50 0=850 0=0U2
Jµ4 @hLc vL 9801& ca 0=E5 0=85
$µ Han c,ng t+c
V00J
ca " " 0=9E
$µ Han chM d04
250J
ca 0=V40 0=840 0=729
$µ Han chM nAc
250J
ca 0=E40 0=840 0=729
J-Wm Hnn ca 0=E40 0=840 0=7V5
1a n, 291& ca 0=E40 0=840 0=7V5
q+y ;h+c v 0=5 0=5 0=5

70 20 70
$hi ch%&
J-eng hZ@ @h+ D+ ng0m M chi'4 6©4 mùc nAc w70m ÷ 20m DZc nh©n
hÖ 6è 7=25= t^ Dé 6©4 w20m DZc nh©n hÖ 6è 7=95 6o vAi D)nh m*c Dµo
D+ vµ bèc xic D+ tTng *ngR
748
…#RU0000 &5n ch4y[n D]t= c+t blng tµ4 ;go= xµ Han vµ tµ4 hit bLng
tù hµnh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
-!èi vAi c,ng t+c nWo vgt blng tµ4 c4èc: &5n ch4y[n D]t= c+t 7;m D04
vµ 7;m tiO@ thKo do tµ4 c4èc D` Hfn xµ Han blng tµ4 ;goR
-!èi vAi c,ng t+c nWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh: &5n ch4y[n D]t=
c+t 7;m tiO@ thKo ngoµi 8;m D04 blng tµ4 hit bLng tù hµnh c,ng 64]t ≤
25001& vµ c,ng 64]t w25001&R
…#RU7000 &5n ch4y[n D]t= c+t D` Di blng tµ4 ;go= xµ Han
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
&5n
ch4y[
n 7;m
D04
&5n ch4y[n 7;m tiO@
thKo
1ù Hy
Š
8;m
1ù Hy

20;m
1ù Hy
w
20;m
…#RU7
7
&5n
ch4y[n
D]t= c+t
D` Di
blng tµ4
;go
9801&= xµ
Han 400J
X¸y thi cPng
$µ Han mM D+y
400J
Jµ4 ;go 9801&
ca
ca
0=725
0=725
0=708
0=708
0=0U5
0=0U5
0=0U2
0=0U2
…#RU7
2
&5n
ch4y[n
D]t= D+
D` Di
blng tµ4
;go
72001&=
xµ Han
V00J÷
7000J
X¸y thi cPng
$µ Han V00J÷
7000J
Jµ4 ;go 72001&
ca
ca
0=05
0=05
0=042
0=042
0=09V
0=09V
0=098
0=098
77 27 22 29
74E
…#RU2000 &5n ch4y[n D]t= c+t D` Di 7Nm tiO@ thKo ngoµi 8;m
D04 blng tµ4 hit bLng tù hµnh
!Tn v) tFnh: 700m
9
/ 7;m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Jµ4
hit
bLng

hµnh
c,ng
64]t Š
25001
&
Jµ4
hit
bLng

hµnh
c,ng
64]t
Š
50001
&
Jµ4 hit
@h4= hit
bLng tù
hµnh
c,ng
64]t w
50001&
…#RU2
7
&5n
ch4y[n
7;m
tiO@
thKo
t-ong
@hWm vi
8÷20;m
X¸y thi cPng
Jµ4 hit bLng tù
hµnh :#VV
79U01& jhonc t"
Tng tùm
Jµ4 hit @h4n=
hit bLng tù hµnh
9U5V1& jhonc t"
Tng tùm
Jµ4 hit bLng tù
hµnh jhonc tTng
tùm
ca
ca
ca
0=077
"
"
"
0=0048
"
"
"
0=0029
70 20 90
$hi ch%&
J-eng hZ@ v5n ch4y[n D]t blng tµ4 hit bLng tù hµnh ngoµi cù Hy
20;m th. D)nh m*c v5n ch4y[n 7;m tiO@ thKo t^ ;m th* 27 t-M Di tFnh
blng E0v cña D)nh m*c v5n ch4y[n 7;m tiO@ thKo tTng *ngR
74V
Ah#n( ;;;
c3n( t/c ®In( c?cG Jp c?cG nhE c?cG
=ho>n t¹o lK c?c =ho>n nh@i
>c.1LLLL c3n( t/c ®In( c?c
!uy ®Þnh ¸" d#ng&
" !)nh m*c D\ng c?c blng m+y tFnh cho 700m c?c ng5@ D]t= DoWn
c?c ;h,ng ng5@ D]t hao @hF nh©n c,ng= m+y thi c,ng nh©n hÖ 6è 0=E5
6o vAi D)nh m*c D\ng c?c tTng *ngR :ao @hF v5t HiÖ4 c?c tFnh thKo thiOt
;OR
" Nhi D\ng= g@ c?c xifn th. D)nh m*c nh©n c,ng= m+y thi c,ng D"
Zc nh©n hÖ 6è 7=22 6o D)nh m*c D\ng c?c tTng *ngR
" J-eng hZ@ @hGi dpng c?c d{n D[ D\ng c?c ©m th. D)nh m*c
nh©n c,ng vµ m+y thi c,ng D\ng= g@ c?c d{n DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=05 6o
vAi D)nh m*c D\ng= g@ c?c tTng *ngR J-ong bGng D)nh m*c cha tFnh
DOn c,ng t+c gia c,ng chO tWo c?c d{nR
" !)nh m*c D\ng c?c blng m+y D\ng c?c t-fn mnt nAc cha tFnh
DOn c,ng t+c Hµm 6µn DWo= xµ ;|@= @hao n`iR
" J-ong hao @hF v5t HiÖ4 ;h+c D· tFnh DOn hao @hF v5t HiÖ4 DÖm
D04 c?c= chL@ D04 c?cR
"4y D)nh c+ch x+c D)nh c]@ D]t D[ +@ dLng D)nh m*c nh 6a4:
u CO4 t`ng céng Dé 6©4 cña HA@ D]t c]@ < w 80v chi'4 dµi c?c
ng5@ D]t th. +@ dLng D)nh m*c D]t c]@ <R
" CO4 t`ng céng Dé 6©4 cña HA@ D]t c]@ < Š 40v chi'4 dµi c?c
ng5@ D]t thiOt ;O th. +@ dLng D)nh m*c D]t c]@ <<R
J-eng hZ@ D\ng= g@ c?c @hGi 6r dLng biÖn @h+@ ;hoan d{n th.
DoWn c?c D\ng= g@ a4a chi'4 6©4 ;hoan d{n tFnh blng D)nh m*c
D\ng= g@ c?c vµo D]t c]@ < j1,ng t+c ;hoan d{n cha tFnh t-ong D)nh
m*cmR
" 1,ng t+c D\ng c?c èng c+c HoWi cha tFnh DOn c+c hao @hF cho viÖc
x\i hit hXn hZ@ bpn= D]t t-ong H}ng c?cR
<" 1,ng t+c D\ng c?c v+n thg@ jc?c Ha-6Knm= c?c èng thg@= c?c thg@
h.nh DZc D)nh m*c cho 700m c?c D\ng nlm HWi t-ong c,ng t-.nhR J-eng
hZ@ c?c nh` Hfn= 6r dLng HWi nhi'4 H0n th. hao @hF v5t HiÖ4 c?c DZc x+c
D)nh nh 6a4:
74U
7m :ao @hF tFnh thKo thei gian vµ m,i t-eng
:ao @hF v5t HiÖ4 c?c cho 7 H0n D\ng nh` *ng vAi thei gian c?c nlm
t-ong c,ng t-.nh Š7th+ng blng 7=7EvR Jhei gian c?c nlm HWi t-ong c,ng
t-.nh t^ th+ng th* 2 t-M Di th. c* mXi th+ng hao @hF v5t HiÖ4 c?c DZc
tFnh thfm nh 6a4:
a/ CO4 c?c D\ng t-fn cWn honc D\ng t-ong m,i t-eng nAc ng?t blng
7=7Ev/th+ng
b/ CO4 c?c D\ng t-ong m,i t-eng nAc HZ blng 7=22v/th+ng
c/ CO4 c?c D\ng t-ong m,i t-eng nAc mnn blng 7=2Uv/th+ng
2m :ao hLt do 6*t mo= toP D04 c?c= m€ c?c
a/ !\ng vµo D]t c]@ <= << hao hLt blng 9=5v/ 7 H0n D\ng nh`
b/ !\ng vµo D]t= D+= c\ *ng 64]t w 5 ;g/cm
2
blng 4=5v cho mét H0n
D\ng nh`
J-eng hZ@ c?c ;h,ng nh` DZc @hGi cst th. @h0n c?c cst D[ HWi c,ng
t-.nh DZc tFnh 700v thKo ;hèi HZng c?c nlm t-ong c,ng t-.nhR
…1R77000 D\ng c?c blng thñ c,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
3s@ dùng vµ th+o d• dµn gi+o= D\ng c?c thKo yf4 c04 ;d th45t= v5n
ch4y[n c?c t-ong @hWm vi 90m
…1R77700 !\ng c?c t-K
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
#pn < <<
…1R777
7
!\ng c?c t-K
chi'4 dµi
c?c ≤ 2=5 m
7Yt Vi)(
1?c
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=25
0=0E5
5=0
7=9V
705
7=58
0=0U4
5=0
7=8E
705
7=58
0=0U4
5=0
7=V0
…1R777 !\ng c?c t-K
7Yt Vi)(
1?c m 705 705 705
750
2 chi'4 dµi
c?c
w2=5 m
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
c©y
m
9
v
c,ng
7=85
0=07
5=0
2=7
7=85
0=07
5=0
2=59
7=85
0=07
5=0
2=V7
0 7 2
…1R77200 D\ng c?c gX jhonc c?c t-µmm Φ V "70 cm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
#pn < <<
…1R772
7
!\ng c?c gX
chi'4 dµi
c?c ≤2=5 m
7Yt Vi)(
1?c
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=5
0=07
5=0
7=8E
705
7=88
0=07
5=0
2=7E
705
7=88
0=07
5=0
2=9
…1R772
2
!\ng c?c gX
chi'4 dµi
c?c w2=5 m
7Yt Vi)(
1?c
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=55
0=072
9=0
2=VU
705
7=E9
0=07
2
9=0
9=2E
705
7=E9
0=072
9=0
9=82
0 7 2
757
D\ng c^ gX
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy c^ jcmm
≤ V wV
1]@ D]t 1]@ D]t
< << < <<
!\ng c^ gX
…1R77
9
3oWi
c^
1hi'4
dµi c^
≤ 4 m
7Yt Vi)(
1^
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=55
0=07
7
2=5
97=5
0
705
7=55
0=07
7
2=5
9V=2
0
705
7=55
0=07
7
2=5
92=7
0
705
7=55
0=07
7
2=5
40=2
0
…1R77
4
1hi'4
dµi c^
w4 m
7Yt Vi)(
1^
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=4V
0=07
2=0
95=0
705
7=4V
0=07
2=0
42=V
705
7=4V
0=07
2=0
98=4
705
7=4V
0=07
2=0
48=4
752
3,5/7 0 0 0 0
…1R77
5
…1R77
8

1hi'4
dµi c^
≤ 4 m
7Yt Vi)(
1^
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=55
0=07
7
2=5
47=4
705
7=55
0=07
7
2=5
48=4
705
7=55
0=07
7
2=5
44=8
705
7=55
0=07
7
2=5
4V=2
1hi'4
dµi c^
w 4m
7Yt Vi)(
1^
1©y chèng
‚X v+n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
c©y
m
9
v
c,ng
705
7=4V
0=07
2=0
49=8
705
7=4V
0=07
2=0
4U=2
705
7=4V
0=07
2=0
4E=E
705
7=4V
0=07
2=0
50=7
77 72 27 22
…1R77E00 Hµm teng chsn D]t blng gX v+n
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= D\ng c©y chèng= nh` c©y chèng= gia c,ng Hs@ dùng=
th+o d• v+n teng chsn jv5t HiÖ4 D· tFnh H4©n ch4y[nmR
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…1R77E 3µm teng chsn
D]t blng gX v+n
7Yt Vi)(
‚X v+n
1©y chèng ΦV"70
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,0/7
m
9
m
v
c,ng
0=V
45
2=5
2E=EV
759
70
…1R72000 D\ng c?c blng m+y
…1R72700 D\ng c?c gX
!Tn v) tFnh :
700m

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi c?c jmm
≤ 70 w70
1]@ D]t 1]@ D]t
< << < <<
…1R72
7
!\ng c?c
gX
t-fn mnt
D]t
7Yt Vi)(
1?c
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng
m
v
c
,ng
ca
705
7=0
5=5
2=87
2=0
705
7=0
5=87
2=E5
2=0
705
7=0
E=V8
9=U9
2=0
705
7=0
V=40
5=0U
2=0
754
c?c7=2J
q+y ;h+c
v
…1R72
2
!\ng c?c
gX
t-fn mnt
nAc
7Yt Vi)(
1?c
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng
c?c7=2J
q+y ;h+c
m
v
c
,ng
ca
v
705
7=5
8=E
9=72
2=0
705
7=5
V=4
9=95
2=0
705
7=5
U=40
4=E0
2=0
705
7=5
70=2
4
5=72
2=0
77 72 27 22
…1R72900 D\ng c^ gX
!Tn v) tFnh:
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
…1R72
9
!\ng c^ gX 7Yt Vi)(
1^ gX
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=2J
m
v
c,ng
ca
705
7=0
8=20
9=70
705
7=0
8=54
9=2E
77 72
…1R72400 D\ng c?c c^ m+ng bf t,ng dù *ng Hùc blng bia -4ng ;Ot
hZ@ x\i nAc D04 c?cR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n m+y thi c,ng= th+o hÖ thg@ h.nh D)nh v)= v5n
ch4y[n c?c t-ong @hWm vi 90m= Hs@ Dnt bia= ch4 c?c= th+o Hs@ èng cao
64 +@ Hùc= D\ng c?c thKo Ding ;d th45tR
…1R72470 !\ng c?c t-fn cWn
755
!Tn v) tFnh:
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao m+ng c?c
jcmm
90"50 80"V4
U4"
720
…1R72
4
!\ng c?c
c^ m+ng
bf t,ng
dù *ng
Hùc t-fn
cWn blng
bia -4ng
;Ot hZ@
t+ch m€i
nAc +@ Hùc
7Yt Vi)(
1?c c^ m+ng bf
t,ng dù *ng Hùc
Jhg@ h.nh D)nh
v) c?c
èng cao 64 cao +@ φ
80
èng cao 64 cao +@ φ
94
1it thg@ D04 c?c
%94/75
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
#ia -4ng
q+y bTm nAc +@ Hùc
10n t-Lc b+nh xFch
50J
q+y ;h+c
m
;g
m
m
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
707
48=87
7=77
V=VU
0=44
5
72=90
2=UU
2=UU
2=UU
0=5
707
4U=V8
7=8E
79=99
0=8E
5
20=5
4=V5
4=V5
4=V5
0=5
707
59=70
2=22
7E=EV
0=VU
5
97=0
E=97
E=97
E=97
0=5
77 72 79
…1R72420 !\ng c?c dAi nAc
758
!Tn v) tFnh:
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao m+ng c?c
jcmm
90"50 80"V4
U4"
720
…1R72
4
!\ng c?c
c^ m+ng
bf t,ng
dù *ng
Hùc dAi n"
Ac blng
bia -4ng
;Ot hZ@
t+ch m€i
nAc +@ Hùc
7Yt Vi)(
1?c c^ m+ng bf
t,ng dù *ng Hùc
Jhg@ h.nh D)nh
v) c?c
èng cao 64 cao +@ ‘i
80
èng cao 64 cao +@ ‘i
94
1it thg@ D04 c?c
%94/75
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
#ia -4ng
q+y bTm nAc +@ Hùc
10n t-Lc b+nh xFch
50J
$µ Han c,ng t+c
200J
$µ Han chM v5t HiÖ4
200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
m
;g
m
m
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
707
48=87
7=77
V=VU
0=44
5
74=7
9=5V
9=5V
9=5V
9=5V
9=5V
7=EU
0=5
707
4U=V8
7=8E
79=99
0=8E
5
22=V
5=V9
5=V9
5=V9
5=V9
5=V9
2=U2
0=5
707
59=70
2=22
7E=EV
0=VU
5
94=5
V=EV
V=EV
V=EV
V=EV
V=EV
4=9U
0=5
27 22 29
75E
…1R79000 D\ng c?c bf t,ng cèt thg@ t-fn mnt D]t blng m+y c\
t-?ng HZng D04 bia ≤ 7=2J
!Tn v) tFnh :
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
20x2
0
25x25
90x9
0
20x2
0
25x25 90x90
…1R797!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
≤ 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=50
4=V
2=40
8=0
707
7=50
5=0
2=V0
8=0
707
7=50
8=V
9=40
8=0
707
7=50
5=24
2=82
8=0
707
7=50
8=4V
9=24
8=0
707
7=50
E=V0
9=U0
8=0
…1R792!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
w 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=50
9=U2
7=U8
8=0
707
7=50
4=E
2=95
8=0
707
7=50
5=E8
2=VV
8=0
707
7=50
4=E2
2=98
8=0
707
7=50
5=4V
2=E4
8=0
707
7=50
8=U8
9=4V
8=0
77 72 79 27 22 29
75V
…1R74000 D\ng c?c bf t,ng cèt thg@ t-fn mnt D]t blng bia m+yc\
t-?ng HZng D04 bia Š 7=Vt
!Tn v) tFnh :
700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
20x2
0
25x2
5
90x9
0
95x9
5
20x2
0
25x2
5
90x9
0
95x9
5
…1R74
7
!\ng
c?c
bf
t,ng
cèt
thg@
t-fn
mnt
D]t
chi'4
dµi
c?c
≤ 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4
;h+c
Nh3n
cPng3,5/7
X¸y thi
cPng
q+y D\ng
c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=5
9=V2
7=U7
8=0
707
7=5
4=5V
2=2U
8=0
707
7=5
5=84
2=V2
8=0
707
7=5
8=VV
9=44
8=0
707
7=5
4=5V
2=2U
8=0
707
7=5
5=50
2=E5
8=0
707
7=5
8=88
9=99
8=0
707
7=5
V=90
4=79
8=0
…1R74
2
!\ng
c?c bf
t,ng
cèt
thg@
t-fn
mnt
D]t
chi'4
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4
;h+c
Nh3n
cPng3,5/7
X¸y thi
m
v
c,ng
ca
v
707
7=5
9=8V
7=V4
8=0
707
7=5
4=0V
2=04
8=0
707
7=5
5=00
2=50
8=0
707
7=5
5=E8
2=VV
8=0
707
7=5
4=44
2=22
8=0
707
7=5
5=74
2=5E
8=0
707
7=5
8=28
9=79
8=0
707
7=5
E=E0
9=V5
8=0
75U
dµi
c?c
w 24m
cPng
q+y D\ng
c?c
q+y ;h+c
77 72 79 74 27 22 29 24
780
…1R75000 D\ng c?c bf t,ng cèt thg@ t-fn mnt D]t blng bia m+y
c\ t-?ng HZng D04 bia Š 2=5t
!Tn v) tFnh :
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
25x2
5
90x9
0
95x9
5
40x4
0
25x2
5
90x9
0
95x9
5
40x40
…1R75
7
!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
≤ 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n
cPng3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng
c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=5
4=40
2=00
8=0
707
7=5
5=72
2=90
8=0
707
7=5
5=U4
2=8E
8=0
707
7=5
E=92
9=90
8=0
707
7=5
4=U0
2=75
8=0
707
7=5
8=22
2=84
8=0
707
7=5
E=20
9=25
8=0
707
7=5
V=V8
9=EE
8=0
…1R75
2
!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
w 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n
cPng3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng
c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=5
4=00
7=UV
8=0
707
7=5
4=84
2=25
8=0
707
7=5
5=2V
2=84
8=0
707
7=5
8=4V
9=24
8=0
707
7=5
4=V0
2=72
8=0
707
7=5
5=2V
2=55
8=0
707
7=5
8=92
9=78
8=0
707
7=5
E=24
9=82
8=0
77 72 79 74 27 22 29 24
787
…1R78000 D\ng c?c bf t,ng cèt thg@ t-fn mnt D]t blng bia m+y
c\ t-?ng HZng D04 bia Š 9=5t
!Tn v) tFnh : 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
90x9
0
95x9
5
40x4
0
90x9
0
95x95 40x40
…1R787!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
≤ 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=50
4=8V
2=04
8=0
707
7=50
5=50
2=9V
8=0
707
7=50
8=80
2=V5
8=0
707
7=50
5=50
2=4V
8=0
707
7=50
8=90
2=V5
8=0
707
7=50
E=20
9=42
8=0
…1R782!\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
D]t
chi'4
dµi c?c
w 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=50
9=U4
7=UE
8=0
707
7=50
4=5V
2=2U
8=0
707
7=50
5=82
2=V7
8=0
707
7=50
4=EV
2=9U
8=0
707
7=50
5=80
2=V0
8=0
707
7=50
8=E8
9=98
8=0
77 72 79 27 22 29
782
…1R7E000 D\ng c?c bf t,ng cèt thg@ t-fn mnt nAc blng tµ4 D\ng
c?c ≤ 7=VJ
!Tn v) tFnh : 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc c?c jcmm
90x90 95x95 40x40
…1R7E7 !\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia
≤ 7=VJ
chi'4 dµi
c?c
≤24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
8=79
2=7V
2=7V
0=795
7=E5
2=0
707
2=0
8=V0
2=49
2=49
0=795
7=U5
2=0
707
2=0
E=EE
2=E8
2=E8
0=79
2=49
2=0
…1R7E2 !\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt
nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia
≤ 7=VJ
chi'4 dµi
c?c
w 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
5=05
2=09
2=09
0=795
2=09
2=0
707
2=0
8=0E
2=2E
2=2E
0=795
2=2E
2=0
707
2=0
E=08
2=5U
2=5U
0=795
2=5U
2=0
77 72 79
789
…1R7V000 tµ4 D\ng c?c Š 2=5J
!Tn v) tFnh : 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc c?c jcmm
90x90 95x95 40x40
…1R7V7 !\ng c?c bf
t,ngcèt thg@
t-fn mnt nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia Š2=5J
chi'4 dµi
c?c ≤ 24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go
7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
8=0
7=U2
7=U2
0=79
7=U2
2=0
707
2=0
8=5
2=78
2=78
0=79
2=78
2=0
707
2=0
E=59
2=89
2=89
0=792
2=89
2=0
…1R7V2 !\ng c?c bf
t,ng
cèt thg@ t-fn
mnt nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia Š2=5J
chi'4 dµi
c?c
w24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go
7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
4=49
7=EE
7=EE
0=795
7=EE
2=0
707
2=0
5=0
7=V9
7=V9
0=70
7=V9
2=0
707
2=0
8=8U
2=07
2=07
0=795
2=07
2=0
77 72 79
784
…1R7U000 tµ4 D\ng c?c Š 9=5t
!Tn v) tFnh :
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc c?c jcmm
90x90 95x95 40x40
…1R7U7 !\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt n"
Ac
blng tµ4
D\ng c?c
bia
Š 9=5J
chi'4 dµi
c?c
≤24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
4=92
7=E8
7=E8
0=79
7=E8
2=0
707
2=0
5=0V
2=04
2=04
0=79
2=04
2=0
707
2=0
5=E5
2=97
2=97
0=79
2=97
2=0
…1R7U2 !\ng c?c
bf t,ng
cèt thg@
t-fn mnt n"
Ac
blng tµ4
D\ng c?c
bia
Š 9=5J
chi'4 dµi
c?c
w24m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 250J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
707
2=0
2=E4
7=84
7=84
0=79
7=84
2=0
707
2=0
4=E0
7=8U
7=U0
0=79
7=UU
2=0
707
2=0
5=58
7=V8
2=75
0=79
2=75
2=0
77 72 79
785
…1R27000 !\ng c?c èng btct blng m+y D\ng c?c honc bia -4ng
…1R27770 !\ng c?c t-fn cWn
…1R27720 !\ng c?c t-fn mnt nAc
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Da c?c DOn v) t-F D\ng= dùng c?c= chlng gik c?c= Hs@
dùng th+o d• chL@ D04 c?c= nKo D)nh v) c?cR !\ng c?c thKo Ding yf4
c04 ;d th45tR

!Tn v) tFnh : 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn J-fn mnt nAc
!eng ;Fnh c?c jmmm

550

V00

700
0

550

V00
≤700
0
7Yt Vi)(
1?c èng m 70
7
707 707 707 707 707
…1R27
7
!\ng
c?c
t-fn cWn
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
V
=52
7
0=8
7
2=E
75=9 7E=5 20=0
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
9=5J
ca 9
=42
" " 4=7 " "
#ia -4ng #/
7E0
ca " 9
=V8
4=4 " 4=8 5=9
10n ch4 25J ca 9
=42
9
=V8
4=4 4=7 4=8 5=9
…1R27
7
!\ng
c?c
t-fn
mnt nAc
Jei DiÖn 5J ca " 9
=V8
4=4 " 4=8 5=9
/hao thg@ 80J ca " " " V=2 U=2 70=8
$µ Han 400J ca " " " 4=7 4=8 5=9
J04 ;go
7501&
ca " " " 2=05 2=9 2=8V
q+y ;h+c v 7=0 7=0 7=0 2=5 2=5 2=5
77 72 79 27 22 29
788
78E
…1R27200 !\ng c?c èng btct dAi nAc blng tµ4 D\ng c?c bia th4c Hùc ≤E=5
t]n
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Da c?c DOn v) t-F D\ng= D)nh v) hÖ n`i= D)nh v) c?c=
dùng c?c= chlng gik c?c= Hs@ dùng th+o d• chL@ D04 c?c= nKo D)nh v)
c?cR !\ng c?c thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR

!Tn v) tFnh : 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn mnt nAc
!eng ;Fnh c?c jmmm
≤800 ≤V00 ≤7000
7Yt Vi)(
…1R272
7
!\ng c?c èng
bf t,ng cèt
thg@ t-fn
mnt nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia th4c Hùc
E=5J
1?c èng m 707 707 707
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5 7=5 7=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 72=0 72=5
5
79=20
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
j1U8m bia th4c
HùcE=5J
ca 2=40 2=57 2=84
10n ch4 xFch 50J ca 2=40 2=57 2=84
$µ Han 800J ca 2=40 2=57 2=84
$µ Han 400J chM
c?c
ca 2=40 2=57 2=84
J04 ;go 7501& ca 0=V0 0=V0 0=V0
1an, 291& ca 0=V0 0=V0 0=V0
q+y ;h+c v 0=5 0=5 0=5
7 2 9
$hi ch%&
CPng t¸c ®Mng cTc èng DO tPng cèt ths& tAOn m`t nfc Dang tµ(
®Mng cTcSC96W Dc$ th(C V5c 7,5; ¸& 4+ng ®èi *fi tAkng h\& cTc nèi tAfc cM
chi,( 4µi ®I-n cTc ®F nèi ≤50mR
78V
…1R22000 D\ng c?cv+n thg@= c?c èng thg@= c?c thg@ h.nh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= D)nh v) tim c?c= dùng c?c= D\ng c?c thKo Ding yf4 c04
;d th45tR 1,ng t+c Hs@ dùng th+o d• gi+ bia= Deng di ch4y[n bia= Hµm 6µn
DWo D\ng c?c cha tFnh t-ong D)nh m*cR

…1R22700 D\ng c?c v+n thg@ jc?c Ha-6Kn m t-fn mnt D]t
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi c?c jmm
Š 72 w 72
1]@ D]t
< << < <<
…1R22
7
!\ng c?c
v+n
thg@ t-fn
mnt D]t
7Yt Vi)(
1?c v+n thg@
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=VJ
q+y ;h+c
m
v
c
,ng
ca
v
700
0=5
U=54
9=7V
9=0
700
0=5
72=2
4=0U
9=0
700
0=5
V=E0
2=U0
9=0
700
0=5
77=79
9=E
9=0
77 72 27 22
…1R22200 D\ng c?c v+n thg@ jHa-6Knm t-fn mnt nAc
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi c?c jmm
Š 72 w 72
1]@ D]t
< << < <<
…1R22
2
!\ng c?c
v+n
thg@ t-fn
mnt nAcR
7Yt Vi)(
1?c v+n thg@
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=VJ
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 200J
m
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
700
0=5
75=50
4=49
4=49
0=79
4=49
9=0
700
0=5
20=25
E=58
E=58
0=79
E=58
9=0
700
0=5
74=E0
4=E9
4=E9
0=79
4=E9
9=0
700
0=5
7V=98
8=77
8=77
0=79
8=77
9=0
78U
q+y ;h+c v
77 72 27 22
…1R22900 D\ng c?c èng thg@ blng bia m+y c\ t-?ng HZng bia ≤ 7=V
t]n
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn mnt
D]t
J-fn mnt n"
Ac
!eng ;Fnh c?c jmmm
≤900 ≤500 ≤900 ≤500
…1R229
7
…1R229
2
!\ng c?c
èng thg@
t-fn mnt
D]t
!\ng c?c
èng thg@
t-fn mnt
nAc
7Yt Vi)(
1?c
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=VJ
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 200J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
700
7=0
9=58
7=EV
"
"
"
9=00
700
7=0
9=E4
7=VE
"
"
"
9=00
700
7=5
8=U0
2=90
2=90
0=70
2=90
9=00
700
7=5
E=29
2=47
2=47
0=70
2=47
9=00
7 2 7 2
7E0
…1R22400 D\ng c?c èng thg@ blng tµ4 D\ng c?c bia th4c Hùc ≤
E=5 t]n
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh c?c jmmm
≤800 ≤V00 ≤7000
7Yt Vi)(
…1R22
4
!\ng c?c èng
thg@ dAi nAc
blng tµ4
D\ng c?c
bia th4c Hùc
E=5J
1?c èng m 700 700 700
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 70=4
5
70=U
5
77=50
X¸y thi cPng
Jµ4 D\ng c?c
j1U8m bia th4c
HùcE=5J
ca 2=0U 2=7U 2=90
10n ch4 xFch 50J ca 2=0U 2=7U 2=90
$µ Han 800J ca 2=0U 2=7U 2=90
$µ Han 400J chM
c?c
ca 2=0U 2=7U 2=90
J04 ;go 9801& ca 0=8U 0=8U 0=8U
1an, 291& ca 0=8U 0=8U 0=8U
q+y ;h+c v 0=5 0=5 0=5
70 20 90
7E7
D\ng c?c thg@ h.nh jthg@ b= <m cao w700mm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi c?c jmm
Š 70 w 70
1]@ D]t
< << < <<
…1R22
5
!\ng c?c
thg@
h.nh t-fn
mnt D]t
7Yt Vi)(
1?c b= <
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=2J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
700
7=0
4=44
2=22
2=0
700
7=0
4=8V
2=94
2=0
700
7=0
8=2V
9=74
7=5
700
7=0
8=E2
9=98
7=5
…1R22
8
!\ng c?c
thg@
h.nh t-fn
mnt nAc
7Yt Vi)(
1?c b= <
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c
7=2J
m
v
c,ng
ca
ca
700
7=0
70=2V
9=58
9=58
700
7=0
77=9
4
9=EV
700
7=0
75=7
5
5=05
700
7=0
78=7
2
5=9E
7E2
10n ch4 25J
J04 ;go 7501&
$µ Han 200J
q+y ;h+c
ca
ca
v
0=79
9=58
2=0
9=EV
0=79
9=EV
2=0
5=05
0=79
5=05
2=0
5=9E
0=79
5=9E
2=0
77 72 27 22
!\ng c?c thg@ h.nh jHoWi thg@ 4= <m cao ≤700mm

!Tn v) tFnh: 700m c?c

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
1]@ D]t 1]@ D]t
< << < <<
…1R22
E
" !\ng
c?c
thg@
h.nh
t-fn cWn
" !\ng
c?c
thg@
h.nh d"
Ai nAc
7Yt Vi)(
1?c thg@ b= <
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y D\ng c?c 7=2J
10n ch4 25J
Jµ4 ;go 7501&
$µ Han 200J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
700
7
2=5
2=0
"
"
"
2
700
7
9=0
2=70
"
"
"
2
700
7
9=5
2=E5
2=E5
2=E5
2=E5
2
700
7
4=0
2=U0
2=U4
2=U4
2=U4
2
77 72 27 22
7E9
…1R29700 Ch` c?c thg@ h.nh= thg@ èng
5Kh6ng "h©n bi7t tiÕt di7n c8c9 ,o:i c8c;
!Tn v) tFnh: 700m c?c

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
J-fn
cWn
%Ai nAc
…1R297 Ch` c?c thg@
h.nh= c?c èng
thg@ Hµm teng
chsn D]t= Hµm
6µn thao t+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 25J
Jµ4 ;go 7501&
$µ Han 200J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
v
2=88
7=99
"
"
2
5=E
7=U2
0=08
7=U2
2
70 20
7E4
…1R29200 Ch` c?c c^ 3a-6Kn blng bia -4ng= c0n ch4
!Tn v) tFnh: 700m
c?c

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn
cWn
%Ai nAc
…1R292
Ch` c?c v+n
thg@ 3a-6Kn
9= 3a-6Kn 4
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
#ia -4ng #/7E0
10n ch4 25J
Jµ4 ;go 7501&
$µ Han 200J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
E=75
2=29
2=20
"
"
9
V=89
2=VU
2=VU
0=0E
2=VU
9
70 20
7E5
…1R24000 3µm c?c c+t blng @hTng @h+@ g@ -4ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= D\ng c?c mYi tWo HX= bèc xic D` c+t DOn Dé
6©4 thiOt ;O= bTm nAc vµo HX c?c= -4ng èng v+ch= v^a -4ng v^a nh` èng
v+ch= hoµn thiÖn DGm bGo thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
!eng ;Fnh c?c jmmm
φ 990 φ 490 φ 990
φ
490
…1R24
7
Jhi
c,ng
c?c c+t
chi'4
dµi
c?c ≤
Em
7Yt Vi)(
1+t
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bia -4ng
q+y bTm n"
Ac7=7N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
70=E2
5=0
E=0
9=00
9=00
2
7V=E7
5=0
72=59
9=2
9=2
2
70=E2
5=0
E=5
9=20
9=20
2
7V=E
7
5=0
79=4
9
9=5
9=5
2
…1R24
2
Jhi
c,ng
c?c c+t
chi'4
dµi
c?c ≤
72m
7Yt Vi)(
1+t
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bia -4ng
q+y bTm n"
Ac7=7N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
70=E2
5=0
V=0
2=E
2=E
2
7V=E7
5=0
74=92
2=VV
2=VV
2
70=E2
5=0
V=5
2=VV
2=VV
2
7V=E
7
5=0
75=2
2
9=75
9=75
2
…1R24
9
Jhi
c,ng
c?c c+t
chi'4
dµi
c?c w
72m
7Yt Vi)(
1+t
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bia -4ng
q+y bTm n"
Ac7=7N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
70=E2
5=0
U=0
2=49
2=49
2
7V=E7
5=0
78=77
2=5U
2=5U
2
70=E2
5=0
U=5
2=5U
2=5U
2
7V=E
7
5=0
7E=0
7
2=U
2=U
2
7E8
77 72 27 22
…1R25000 g@ t-Ac c?c bf t,ng cèt thg@
!Tn v) tFnh :
700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
75x7
5
20x20 25x2
5
75x7
5
20x20 25x25
…1R25
7
g@ t-Ac
c?c
bf t,ng
cèt thg@
chi'4
dµi DoWn
c?c
≤ 4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
≤750J
10n ch4 70J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
v
707=0
7=0
8=8V
7=8E
7=8E
9=0
707=0
7=0
72=7
2=42
2=42
9=0
707=0
7=0
74=25
2=V5
2=V5
9=0
707=0
7=0
E=8V
7=U2
7=U2
9=0
707=0
7=0
79=U
2=EV
2=EV
9=0
707=0
7=0
7E=40
9=4V
9=4V
9=0
…1R25
2
g@ t-Ac
c?c
bf t,ng
cèt thg@
chi'4
dµi DoWn
c?c
w 4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
≤750J
10n ch4 70J
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
ca
v
707=0
7=0
8=20
7=55
7=55
9=0
707=0
7=0
77=25
2=25
2=25
9=0
707=0
7=0
72=50
2=50
2=50
9=0
707=0
7=0
E=2V
7=V2
7=V2
9=0
707=0
7=0
72=25
2=45
2=45
9=0
707=0
7=0
75=95
9=05
9=05
9=0
77 72 79 27 22 29
7EE
7EV
…1R28000 g@ t-Ac c?c bf t,ng cèt thg@
!Tn v) tFnh:
700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm NFch thAc c?c jcmm
90x9
0
95x9
5
40x4
0
90x9
0
95x9
5
40x4
0
…1R28
7
g@ t-Ac
c?c
#J1J
chi'4
dµi
DoWn
c?c ≤
4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
w750J
10n ch4 70J
q+y ;h+c
m
v
c
,ng
ca
ca
v
707=
0
7
20=5
0
4=70
4=70
9
707=
0
7
2E=U
0
5=5V
5=5V
9
707=
0
7
98=9
0
E=80
E=80
9
707=
0
7
25=0
0
5=00
5=00
9
707=
0
7
94=0
0
8=V0
8=V0
9
707=
0
7
44=2
V=V5
V=V5
9
…1R28
2
g@ t-Ac
c?c
#J1J
chi'4
dµi
DoWn
c?c
w4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
w750J
10n ch4 70J
q+y ;h+c
m
v
c
,ng
ca
ca
v
707=
0
7
7V=0
0
9=80
9=80
9
707=
0
7
24=5
0
4=U0
4=U0
9
707=
0
7
97=V
0
8=9E
8=9E
9
707=
0
7
22=7
0
4=40
4=40
9
707=
0
7
90=7
5=UE
5=UE
9
707=
0
7
9U=7
0
E=EE
E=EE
9
77 72 79 27 22 29
7EU
…1R2E000 g@= nh` c?c c^ Ha-6Kn blng m+y g@ th4c Hùc
!Tn v) tFnh:
700m
7V0

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v) Ch` c?c g@ c?c
…1R2E7 g@ =
nh`
c?c c^
Ha-6Kn
blng
m+y g@
th4c
Hùc
Nh3n cPng
"/7
X¸y thi cPng
q+y g@ th4c Hùc
790J
10n ch4 25J
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
v
E=75
7=0V
7=0V
2
27=5
7=82
7=82
2
70 20
bhi chcZ
&5t HiÖ4 c?c cha tFnh t-ong D)nh m*cR
7V7
…1R2V000 g@ 6a4 c?c bf t,ng cèt thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m=Dµo hè= dùng c?c
DOn Dé 6©4 c0n thiOt thKo yf4 c04 ;d th45t= nKo c?c= g@ c?c hoµn
ch_nh bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D]t
< <<
NFch thAc c?c jcmm
70x7
0
75x75 20x20
70x7
0
75x75
20x2
0
…1R2V
7
g@ 6a4
c?c bf
t,ng cèt
thg@
chi'4 dµi
DoWn c?c
≤4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
707
7=0
70=4
2=0V
E
707
7=0
72=5
2=5
E
707
7=0
75=8
9=79
E
707
7=0
77=U5
2=9U
E
707
7=0
74=9V
2=VE
E
707
7=0
7V=E2
9=E5
E
…1R2V
2
g@ 6a4
c?c bf
t,ng cèt
thg@
chi'4 dµi
DoWn c?c
w4m
7Yt Vi)(
1?c bf t,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y g@ c?c
q+y ;h+c
m
v
c,ng
ca
v
"
"
"
"
"
707
7=0
77=82
2=92
E
707
7=0
74=2
2=V4
E
"
"
"
"
"
707
7=0
79=97
2=88
E
707
7=0
75=UE
9=2
E
77 72 79 27 22 29
7V2
…1R2U000 1‡C‚ J+1 nèi c?c
…1R2U700 nèi c?c v+n thg@ 3…zS‹C
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= chO tWo bGn t+@ vµ hµn nèi= ;i[m t-a DGm bGo yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 7 mèi nèi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
7Yt Vi)(
…1R2U
7
Cèi c?c
v+n thg@
3a-6Kn
Jhg@ h.nh ;g 72=5 72=5
4K hµn ;g 7=E5 7=E5
Nh3n cPng "/7 c,ng 0=5 0=85
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=55 0=55
10n ch4 25J ca 0=70 0=75
$µ Han 200J ca " 0=75
q+y ;h+c v " 2
77 27
…cR2U200 nèi c?c èng thg@= c?c thg@ h.nh
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= dùng c?c= hµn nèi c?c v+n thg@= ;i[m t-a mèi nèi DGm bGo
yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 mèi nèi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1?c thg@
h.nh
1?c èng
thg@
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 7V=5 74=5
…1R2U
2
Cèi c?c èng
thg@= c?c
thg@ h.nh
4K hµn ;g 7=5 2=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70
Nh3n cPng ",0/7
c
,ng
7=5 2=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=5 0=E
7V9
q+y ;h+c v 5 5
77 27
…1R2U900 nèi c?c bf t,ng cèt thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= chO tWo thg@ è@= hµn nèi c?c= ;i[m t-a bGo DGm thKo yf4
c04 ;d th45t
!Tn v) tFnh : 7 mèi
nèi

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc c?c jcmm
20x20 25x25 90x90 95x95
40x4
0
…1R2U
9
Cèi HoWi
c?c
v4,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m δ Ž
8mm
Jhg@ g\c
V0xV0mm
Jhg@ g\c
700x700mm
Jhg@ g\c
720x720mm
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;h+c
;g
;g
;g
;g
;g
v
c,ng
ca
ca
U=2E
"
"
"
7=V2
9=0
0=2U
0=70
9=0
70=2U
"
"
"
7=U2
9=0
0=94
0=72
9=0
"
72=78
"
"
2=79
9=0
0=EE
0=75
9=0
"
"
22=V9
"
4=27
9=0
0=V7
0=7V
9=0
"
"
"
9V=74
8=88
9=0
0=U8
0=29
9=0
77 27 97 47 57
…1R2U400 Cèi c?c èng bf t,ng cèt thg@
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Hs@ b4 H,ng= hµn DFnh= hµn Hifn ;Ot b4 H,ng= b?c t,n
x4ng a4anh= nhYi vka= a4gt nhùa DengR Ni[m t-a bGo DGm yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh : 7 mèi nèi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh c?c jmmm
’800 ’7000
7Yt Vi)(
7V4
…1R2U
4
Cèi HoWi
c?c
bf t,ng
cèt thg@
#4H,ng q24xV5 bé 78 99
Jhg@ t]m ;g 9=45 8=U
Chùa Deng ;g 7 2
4K hµn ;g 7=5 9
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 0=E5 7=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=9E 0=E5
q+y ;h+c v 9 9
77 27
bhi chcZ
JhiOt b) thi c,ng @hLc vL nèi c?c D· tFnh t-ong D)nh m*c D\ng
c?cR
7V5
MA.LLLL A3n( t/c =ho>n c?c nh@i
<huyÕt minh (1 =uy ®Þnh ¸" d#ng&
1,ng t+c ;hoan c?c nhYi t-fn cWn= dAi nAc DZc D)nh m*c cho t-eng hZ@
;hoan thˆng D*ng= ;h,ng c\ èng v+ch @hL= chi'4 6©4 ;hoan Š90m
jtFnh t^ mnt D]t Dèi vAi ;hoan t-fn cWn= t^ mnt nAc Dèi vAi ;hoan dAi nAc
*ng vAi Dé 6©4 mùc nAc Š4m= tèc Dé d}ng chGy Š2m/6m= mùc nAc th4c
t-i'4 Hfn vµ x4èng chfnh HÖch Š 7=5m= chi'4 6©4 ;hoan ngµm vµo D+
blng 7 H0n Deng ;FnhR CO4 ;hoan c?c nhYi ;h+c vAi c+c Di'4 ;iÖn t-fn D"
Zc tFnh nh 6a4:
-J-eng hZ@ Dé 6©4 ;hoan w90m th. t^ m th* 97 t-M Di D)nh m*c DZc
nh©n vAi hÖ 6è 7=075 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
-Nhoan M nTi c\ d}ng chGy w2m/6 DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=7B ;hoan tWi c+c
cGng Dang hoWt Déng= vpng cra 6,ng= cra bi[n= hGi DGo DZc nh©n hÖ 6è
7=2 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
-J-eng hZ@ do yf4 c04 ;d th45t @hGi ;hoan xifn vµo D]t= D+ th. ;hoan
xifn vµo D]t DZc nh©n hÖ 6è 7=2B ;hoan xifn vµo D+ DZc nh©n hÖ 6è 7=9
6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
-J-eng hZ@ ;hoan dAi nAc= M nTi c\ mùc nAc 6©4 w4m th. c* 7m mùc nAc
6©4 thfm DZc nh©n hÖ 6è 7=05 6o vAi D)nh m*c tTng *ngB ;hoan M ;h4
vùc th4c t-i'4 mWnh= chfnh HÖch mùc nAc th4c t-i'4 Hic nAc Hfn 6o vAi Hic nAc
x4èng w 7=5m th. c* 7m chfnh HÖch mùc nAc th4c t-i'4 Hfn= x4èng DZc
nh©n hÖ 6è 7=05 6o vAi D)nh m*c ;hoan tTng *ngR
-J-eng hZ@ ;hoan c\ èng v+ch @hL mµ chi'4 dµi èng v+ch @hL w90v
chi'4 dµi c?c DZc nh©n hÖ 6è 7=7 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
-J-eng hZ@ chi'4 6©4 ;hoan ngµm vµo D+ w 7 H0n Deng ;Fnh c?c th.
c* 7m ;hoan 6©4 thfm vµo D+ DZc nh©n hÖ 6è 7=2 6o vAi D)nh m*c
;hoan vµo D+ tTng *ngR
-1,ng t+c ;hoan c?c nhYi vµo D]t 6gt doo= 6gt c*ng DOn -]t c*ng= c+t
chnt v^a DOn c+t -]t chnt= D]t H{n c4éi 6yi c\ ;Fch thAc DOn ≤ 70cm th.
D)nh m*c ;hoan vµo D]t nµy DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=2 6o vAi D)nh m*c
;hoan vµo D]t tTng *ngR
7V8
…1R97000 Nhoan tWo HX blng @hTng @h+@ ;hoan Hsc c\ èng v+ch
5Kh6ng >? d#ng dung dÞch @hoAn;
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1+c c,ng t+c ch4hn b)= ;hoan tWo HX= xoay hW= Hs@ nèi= èng v+ch B th+o
vµ n©ng d0n èng v+ch j;hi D` bf t,ngm= xr HI cnn Hsng= th`i -ra HX
;hoan= ;i[m t-a= hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…1R97700 Nhoan vµo D]t t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7 m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900
…1R977 Nhoan blng
m+y ;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=002
4
0=002
V
0=009
4
0=009
8
&µnh cst c+i
0=002
4
0=002
V
0=009
4
0=009
8
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=7 2=97 2=59 2=85
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=040 0=044 0=04V 0=057
10n ch4 xFch
89J
ca 0=040 0=044 0=04V 0=057
q+y ;h+c v 5 5 5 5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7 m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan
jmmm
7400 7500 2000
7VE
…1R977 Nhoan
blng m+y
;hoan &zq
:!= 3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=004
0
0=0044 0=004V
&µnh cst c+i
0=004
0
0=0044 0=004V
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=EE 9=07 9=VE
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=059 0=05V 0=EE
10n ch4 xFch 89J ca 0=059 0=05V 0=EE
q+y ;h+c v 5 5 5
50 80 E0
…1R97200 Nhoan vµo D]t dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7 m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900
…1R972 Nhoan
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=002
4
0=002
V
0=009
4
0=009
8
&µnh cst c+i
0=002
4
0=002
V
0=009
4
0=009
8
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=75 9=48 9=V7 4=00
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=052 0=08V 0=0VV 0=0UU
10n ch4 xFch 89J ca 0=052 0=08V 0=0VV 0=0UU
$µ Han 400J ca 0=052 0=08V 0=0VV 0=0UU
$µ Han 200J ca 0=052 0=08V 0=0VV 0=0UU
J04 ;go 7501& ca 0=020 0=094 0=050 0=055
q+y ;h+c v 5 5 5 5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7 m
7VV

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan
jmmm
7400 7500 2000
…1R972 Nhoan
blng m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=004
0
0=004
4
0=004V
&µnh cst c+i
0=004
0
0=004
4
0=004V
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 4=7U 4=58 5=UV
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=770 0=720 0=7E
10n ch4 xFch 89J ca 0=770 0=720 0=7E
$µ Han 400J ca 0=770 0=720 0=7E
$µ Han 200J ca 0=770 0=720 0=7E
J04 ;go 7501& ca 0=080 0=085 0=0V5
q+y ;h+c v 5 5 5
50 80 E0
…1R97900 Nhoan D+ t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900 7400 7500
7VU
…1R979
7
Nhoan
vµo D+
c]@ <=
t-fn cWn=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=002
E
0=009
2
0=009
U
0=004
2
0=004
8
0=004
U
z2ng bia D5@
D+
c+i
0=089
0
0=0E2
0
0=0V2
0
0=0U8
0
0=700
0
0=770
0
&µnh cst c+i
0=02
E
0=09
7
0=09
V
0=04
9
0=04
5
0=04
U
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 5=V9 8=47 E=05
E=9U
5
E=E5
V
V=44
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=7E
8
0=20
9
0=29
2
0=25
4
0=2E
8
0=90
0
10n ch4 xFch
89J
ca
0=7E
8
0=20
9
0=29
2
0=25
4
0=2E
8
0=90
0
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
…1R979
2
Nhoan
vµo D+
c]@ <<=
t-fn cWn=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan c+i
0=002
8
0=009
7
0=009
E
0=004
0
0=004
9
0=004
8
z2ng bia D5@
D+
c+i
0=059
0
0=087
0
0=08U
0
0=0V7
0
0=0V5
0
0=0U4
0
&µnh cst c+i
0=02
2
0=02
8
0=09
2
0=09
8
0=09
V
0=04
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng
5=90
E
5=V2
U
8=42
4
8=8U
U
8=U8
E=58
U
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=79
V
0=78
5
0=20
9
0=27
V
0=29
2
0=25
2
10n ch4 xFch
89J
ca
0=79
V
0=78
5
0=20
9
0=27
V
0=29
8
0=25
4
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7 2 9 4 5 8
7U0
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900 7400 7500
…1R979
9
Nhoan
vµo D+
c]@ <<<=
t-fn cWn=
blng
m+y
;hoan
&zq7
:!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan c+i
0=002
4
0=002
U
0=009
4
0=009
V
0=004
7
0=004
9
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=050
0
0=057
0
0=085
0
0=0E8
0
0=0V0
0
0=0VV
0
&µnh cst c+i
0=02
7
0=02
5
0=09
0
0=09
4
0=09
8
0=09
U
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng
4=V2
U
5=90
E
5=V2
U
8=77
U
8=42
4
8=UV
U
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=77
5
0=79
V
0=78
5
0=7V
4
0=20
9
0=22
10n ch4 xFch
89J
ca
0=77
5
0=79
V
0=78
5
0=7V
4
0=20
9
0=22
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7U7
…1R979
4
Nhoan
vµo D+
c]@ <&=
t-fn cWn=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan c+i
0=002
9
0=002
E
0=009
2
0=009
5
0=009
V
0=004
7
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=04E
0
0=054
0
0=087
0
0=0E2
0
0=0E5
0
0=0V2
0
&µnh cst c+i
0=02
0
0=02
9
0=02
V
0=09
2
0=09
9
0=09
E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng
9=U5
U
4=7E
8
4=EV
5
5=07
E
5=28
4
8=UV
U
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=0U
8
0=70
8
0=77
8
0=72
9
0=79
7
0=74
2
10n ch4 xFch
89J
ca
0=0U
8
0=70
8
0=77
8
0=72
9
0=79
7
0=74
2
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7 2 9 4 5 8
…1R97400 Nhoan D+ dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900 7400 7500
7U2
…1R974
7
Nhoan
vµo D+
c]@ <= dAi
nAc=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=002
E
0=009
2
0=009
U
0=004
2
0=004
8
0=004
U
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=089
0
0=0E2
0
0=0V2
0
0=0U8
0
0=700
0
0=770
0
&µnh cst c+i
0=02
E
0=09
7
0=09V
0=04
9
0=04
5
0=04U
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 8=2U
9
8=U7
E
E=879 V=00
4
V=9V
7
U=708
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=29
2
0=28
7
0=994
0=9V
4
0=49
5
0=4E9
10n ch4 xFch
89J
ca 0=29
2
0=28
7
0=994 0=9V
4
0=49
5
0=4E9
$µ Han 400J ca 0=29
2
0=28
7
0=994 0=9V
4
0=49
5
0=4E9
$µ Han 200J ca 0=29
2
0=28
7
0=994 0=9V
4
0=49
5
0=4E9
J04 ;go
7501&
ca 0=0V
E
0=70
2
0=702 0=70
U
0=77
8
0=728
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7U9
…1R974
2
Nhoan
vµo D+
c]@ <<= dAi
nAc=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=00
28
0=00
97
0=009
E
0=004
0
0=004
9
0=004
8
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=05
90
0=08
70
0=08U
0
0=0V7
0
0=0V5
0
0=0U4
0
&µnh cst c+i
0=02
2
0=02
8
0=092
0=09
8
0=09
V
0=042
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 5=E2
V
8=45
9
8=U97 E=2E
U
E=82
E
V=2U4
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=7E
4
0=27
V
0=287
0=2U
E
0=99
4
0=985
10n ch4 xFch
89J
ca 0=7E
4
0=27
V
0=287 0=2U
E
0=99
4
0=985
$µ Han 400J ca 0=7E
4
0=27
V
0=287 0=2U
E
0=99
4
0=985
$µ Han 200J ca 0=7E
4
0=27
V
0=287 0=2U
E
0=99
4
0=985
J04 ;go
7501&
ca 0=0V
E
0=70
2
0=702 0=70
U
0=77
8
0=728
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7 2 9 4 5 8
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7900 7400 7500
7U4
…1R974
9
Nhoan
vµo D+
c]@ <<<=
dAi nAc=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=00
24
0=002
U
0=009
4
0=009
V
0=004
7
0=004
9
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=05
00
0=057
0
0=085
0
0=0E8
0
0=0V0
0
0=0VV
0
&µnh cst c+i
0=02
7
0=02
5
0=090
0=09
4
0=09
8
0=09U
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 4=5U
E
5=08
7
5=58V 5=V4
4
8=77
U
8=858
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=74
5
0=7E
4
0=27V
0=29
U
0=28
7
0=2V4
10n ch4 xFch
89J
ca 0=74
5
0=7E
4
0=27V 0=29
U
0=28
7
0=2V4
$µ Han 400J ca 0=74
5
0=7E
4
0=27V 0=29
U
0=28
7
0=2V4
$µ Han 200J ca 0=74
5
0=7E
4
0=27V 0=29
U
0=28
7
0=2V4
J04 ;go
7501&
ca 0=0V
E
0=70
2
0=702 0=70
U
0=77
8
0=728
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7U5
…1R974
4
Nhoan
vµo D+
c]@ <&=
dAi nAc=
blng
m+y
;hoan
&zq :!=
3K@@K-
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm c+i
0=00
29
0=002
E
0=009
2
0=009
5
0=009
V
0=004
7
z2ng bia
D5@ D+
c+i
0=04
E0
0=054
0
0=087
0
0=0E2
0
0=0E5
0
0=0V2
0
&µnh cst c+i 0=02
0=02
9
0=02V
0=09
2
0=09
9
0=09E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 4=28
9
4=8U
V
5=74V 5=47
8
5=8V
4
8=7EV
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca
0=72
5
0=79
V
0=745 0=78
0=7E
4
0=7VU
10n ch4 xFch
89J
ca 0=72
5
0=79
V
0=745 0=78 0=7E
4
0=7VU
$µ Han 400J ca 0=72
5
0=79
V
0=745 0=78 0=7E
4
0=7VU
$µ Han 200J ca 0=72
5
0=79
V
0=745 0=78 0=7E
4
0=7VU
J04 ;go
7501&
ca 0=0V
E
0=70
2
0=702 0=70
U
0=77
8
0=728
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
7 2 9 4 5 8
Nhoan vµo D+ blng m+y ;hoan c\ Deng ;Fnh 2000mm
!
Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
7U8
…1R975
7
Nhoan vµo
D+ t-fn cWn
blng m+y
;hoan &zq
:%= 3K@@K-
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm
z2ng bia D5@
D+
&µnh cst
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 xFch
89J
q+y ;h+c

c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
v
0=008
4
0=744
0
0=089
2
E=U0
0=989
0=989
5
0=008
2
0=722
0
0=054
2
8=E2
0=905
0=905
5
0=005
8
0=720
0
0=057
2
8=20
0=259
0=259
5
0=005
9
0=70U
0
0=04V
2
5=70
0=7U5
0=7U5
5
…1R975
2
Nhoan vµo
D+ dAi nAc
blng m+y
;hoan &zq
:%= 3K@@K-
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ngoWm
z2ng bia D5@
D+
&µnh cst
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 xFch
89J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
1a n, 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=008
4
0=744
0
0=089
2
V=0U
0=42E
0=42E
0=42E
0=42E
0=74V
5
0=008
2
0=722
0
0=054
2
E=98
0=989
0=989
0=989
0=989
0=728
5
0=005
8
0=720
0
0=057
2
5=U0
0=2V4
0=2V4
0=2V4
0=2V4
0=0UV
5
0=005
9
0=70U
0
0=04V
2
5=4U
0=22U
0=22U
0=22U
0=22U
0=0EU
5
7 2 9 4
7UE
…1R92000 Nhoan tWo HX blng @hTng @h+@ ;hoan xoay @hGn t40n hoµn 5cB
>? d#ng dung dÞch @hoAn;
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1+c c,ng t+c ch4hn b)= ;hoan tWo HX= xr HI cnn Hsng= th`i -ra HX
;hoan= ;i[m t-aB hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
" q*c hao @hF èng v+ch bGo vÖ @h0n miÖng HX ;hoan DZc tFnh -ifng thKo
c+c a4y D)nh hiÖn hµnh cho t^ng HoWi HX ;hoan @hp hZ@ vAi yf4 c04 cña ch_ d{n
;d th45t vµ Di'4 ;iÖn thi c,ng cL th[R
" 1,ng t+c bTm c]@= hit= th4 hYi d4ng d)ch chèng 6Lt thµnh HX ;hoan
DZc tFnh -ifngR
…1R92700 Nhoan vµo D]t t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R927 Nhoan vµo
D]t t-fn
cWn
blng m+y
;hoan Jz1"
75
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=40 7=80 7=V0 2=40
4K hµn ;g 0=42 0=4V 0=54 0=E2
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng
2=7 2=97 2=59 2=EE
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=025 0=02V 0=09 0=04
10n ch4 90J ca 0=025 0=02V 0=09 0=04
q+y ;h+c v 5 5 5 5
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500

7UV
…1R92
7Nhoan vµo
D]t t-fn cWn
blng m+y
;hoan ‹%=
N:= SoiHmKc
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan c+i 0=0072 0=0074 0=007E 0=0020
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=75 7=92 7=4V 7=UV
4K hµn ;g 0=95 0=45 0=55 0=85
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng
7=8V 7=V5 2=09 2=24
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 7=0V 0=725 0=790 0=7E8
q+y ;h+c v 70 70 70 70
27 22 29 24
…1R92200 Nhoan vµo D]t dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R922 Nhoan vµo
D]t dAi nAc
blng m+y
;hoan jJz1"
75
honc tTng
tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@ ;im c+i
7=40 7=80 7=V0 2=40
4K hµn ;g
0=42 0=4V 0=54 0=E2
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=75 9=48 9=V7 4=7U
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=09 0=098 0=09U 0=052
10n ch4 90J ca 0=09 0=098 0=09U 0=052
$µ Han 400J ca 0=09 0=098 0=09U 0=052
$µ Han 200J ca 0=09 0=098 0=09U 0=052
J04 ;go 7501& ca 0=02 0=09 0=09 0=04
q+y ;h+c v 5 5 5 5
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
7UU
…1R92
2
Nhoan vµo
D]t= dAi nAc
blng m+y
;hoan ‹%=
N:= SoiHmKc
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
z2ng g04 hZ@
;im
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
;g
;v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=007
2
7=75
0=95
2
2=52
0=77E
0=097
0=77E
0=77E
0=095
5
0=007
4
7=92
0=45
2
2=2E
0=795
0=095
0=795
0=795
0=040
5
0=007
E
7=4V
0=55
2
9=05
0=742
0=09V
0=742
0=742
0=042
5
0=002
7=UV
0=85
2
9=95
0=7U2
0=057
0=7U2
0=7U2
0=05E
5
27 22 29 24
…1R92900 Nhoan D+ t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R929 Nhoan vµo
D+ c]@ <
t-fn cWn=
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@ ;im c+i 7=400 7=800 7=V00 2=400
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=920 0=9V0 0=440 0=5V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 4=02 4=42 4=V8 5=95
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=79 0=745 0=7E4 0=209
10n ch4 90J ca 0=79 0=745 0=7E4 0=209
q+y ;h+c v 5 5 5 5
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
200

…1R92
9
Nhoan vµo
D+ c]@ <
t-fn cWn
blng m+y
;hoan D+
momKn
xoay
w200NCm
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+ c+i
0=002E
0=009
2
0=004
2
0=004U
z2ng g04 hZ@ ;im c+i 7=540 7=E80 7=UV0 2=840
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=980 0=420 0=480 0=840
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7
c,ng 9=42 9=E8 4=79 4=55
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=2EU 0=94E 0=47U 0=4V9
10n ch4 25J ca 0=2EU 0=94E 0=47U 0=4V9
q+y ;h+c v 5 5 5 5
75 78 7E 7V
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R92
9
Nhoan vµo
D+ c]@ <<
t-fn cWn=
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=280 7=440 7=820 2=780
3Zi g04 hZ@ ;im
c+i 0=2U0 0=940 0=9U0 0=520
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 9=88 4=02 4=49 4=V
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=702 0=778 0=745 0=7E4
10n ch4 90J ca 0=702 0=778 0=745 0=7E4
q+y ;h+c v 5 5 5 5
27 22 29 24
!Tn v) tFnh: 7m
207

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
…1R92
9
Nhoan vµo
D+ c]@ <<
t-fn cWn
blng m+y
;hoan D+
momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
v
0=002
8
7=9V
0
0=92
0
2
9=74
0=24
9
0=24
9
5
0=009
7
7=5V0
0=9V0
2
9=45
0=2U5
0=2U5
5
0=004
0
7=EV0
0=420
2
9=V0
0=94E
0=94E
5
0=004
8
2=9E0
0=5E
2
4=7V
0=477
0=477
5
25 28 2E 2V
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
202
…1R929 Nhoan vµo
D+ c]@ <<<
t-fn cWn=
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=720 7=2V0 7=440 7=U20
3Zi g04 hZ@ ;im
c+i 0=250 0=900 0=950 0=480
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 9=99 9=88 4=02 4=49
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=0VE 0=707 0=778 0=745
10n ch4 90J ca 0=0VE 0=707 0=778 0=745
q+y ;h+c v 5 5 5 5
97 92 99 94
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
…1R92
9
Nhoan vµo
D+ c]@ <<<
t-fn cWn
blng m+y
;hoan D+
momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
v
0=002
4
7=290
0=2U0
2
2=VU
0=20E
0=20E
5
0=002
U
7=40
0
0=94
0
2
9=2V
0=24
E
0=24
E
5
0=009
V
7=5V0
0=9E0
2
9=87
0=2V2
0=2V2
5
0=004
9
2=700
0=570
2
9=UE
0=944
0=944
5
95 98 9E 9V
209
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R929 Nhoan vµo
D+ c]@ <&
t-fn cWn=
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i 7=750 7=200 7=950 7=V00
3Zi g04 hZ@ ;im
c+i 0=240 0=2V0 0=990 0=440
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=E9 2=VV 9=9 9=89
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=0E9 0=0VE 0=702 0=778
10n ch4 90J ca 0=0E9 0=0VE 0=702 0=778
q+y ;h+c v 5 5 5 5
47 42 49 44
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
…1R92
9
Nhoan vµo
D+ c]@ <&
t-fn cWn
blng m+y
;hoan D+
momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
v
0=002
9
7=75
0
0=2E
0
2
2=V9
0=7E
2
0=7E
2
5
0=002
E
7=920
0=920
2
9=77
0=20U
0=20U
5
0=009
5
7=4V0
0=950
2
9=49
0=29U
0=29U
5
0=004
7
7=UV0
0=4V0
2
9=EE
0=2V7
0=2V7
5
45 48 4E 4V
204
…1R92400 Nhoan D+ dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R92
4
Nhoan D+
c]@ < dAi nAc=
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@ ;im
c+i
7=400 7=800 7=V00 2=400
3Zi g04 hZ@ ;im
c+i
0=920 0=9V0 0=440 0=5V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 4=94 4=EE 5=25 5=EV
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=75U 0=7VV 0=292 0=24E
10n ch4 90J ca 0=75U 0=7VV 0=292 0=24E
$µ Han 400J ca 0=75U 0=7VV 0=292 0=24E
$µ Han 200J ca 0=75U 0=7VV 0=292 0=24E
J04 ;go 7501& ca 0=0EU 0=0U4 0=778 0=724
q+y ;h+c v 5 5 5 5
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
205
…1R92
4
Nhoan vµo
D+ c]@ < dAi
nAc= blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002
E
7=54
0
0=98
0
2
9=V9
0=97
8
0=97
8
0=97
8
0=97
8
0=75
V
5
0=00
92
7=E8
0
0=42
0
2
4=27
0=9U
0
0=9U
0
0=9U
0
0=9U
0
0=7U
5
5
0=004
2
7=UV
0
0=48
0
2
4=89
0=4V
7
0=4V
7
0=4V
7
0=4V
7
0=24
7
5
0=004
U
2=840
0=840
2
5=70
0=525
0=525
0=525
0=525
0=282
5
75 78 7E 7V
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
208
…1R924 Nhoan D+
c]@ << dAi nAc
blng m+y
;hoan Jz1"
75 jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=280 7=440 7=820 2=780
3Zi g04 hZ@ ;im c+i
0=2U0 0=940 0=9U0 0=520
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
9=U5 4=45 4=EV 5=28
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=790 0=780 0=7VU 0=209
10n ch4 90J ca 0=790 0=780 0=7VU 0=209
$µ Han 400J ca 0=790 0=780 0=7VU 0=209
$µ Han 200J ca 0=790 0=780 0=7VU 0=209
J04 ;go 7501& ca 0=085 0=0V0 0=0U5 0=702
q+y ;h+c v 5 5 5 5
27 22 29 24
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
…1R92
4
Nhoan D+
c]@ << dAi n"
Ac= blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002
8
7=9V
0
0=92
0
2
2=VE
0=2E
0
0=2E
0
0=2E
0
0=2E
0
0=79
5
5
0=009
7
7=5V
0
0=9V
0
2
9=7V
0=92
4
0=92
4
0=92
4
0=92
4
0=78
2
5
0=004
0
7=EV0
0=420
2
9=50
0=9UE
0=9UE
0=9UE
0=9UE
0=7UU
5
0=004
8
2=9E
0
0=5E
0
2
9=V4
0=44
2
0=44
2
0=44
2
0=44
2
0=22
7
5
20E
25 28 2E 2V
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
…1R924 Nhoan D+
c]@ <<< dAi n"
Ac= blng
m+y ;hoan
Jz1"75
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i
7=720 7=2V0 7=440 7=U20
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=250 0=900 0=950 0=480
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 9=7E 9=4U 9=V4 4=22
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=778 0=790 0=780 0=7E4
10n ch4 90J ca 0=778 0=790 0=780 0=7E4
$µ Han 400J ca 0=778 0=790 0=780 0=7E4
$µ Han 200J ca 0=778 0=790 0=780 0=7E4
J04 ;go 7501& ca 0=05V 0=085 0=0V0 0=0VE
q+y ;h+c v 5 5 5 5
97 92 99 94
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
20V
…1R92
4
Nhoan D+
c]@ <<< dAi n"
Ac blng m+y
;hoan D+
momKn
xoay w
200NCm
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go
7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002
4
7=29
0
0=2U
0
2
2=E9
0=22
5
0=22
5
0=22
5
0=22
5
0=77
9
5
0=002
U
7=40
0
0=94
0
2
9=07
0=28
V
0=28
V
0=28
V
0=28
V
0=79
4
5
0=009
V
7=5V0
0=9E0
2
9=90
0=925
0=925
0=925
0=925
0=789
5
0=004
9
2=700
0=570
2
9=89
0=9E0
0=9E0
0=9E0
0=9E0
0=7V5
5
95 98 9E 9V
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7400
20U
…1R92
4
Nhoan D+
c]@ <& dAi n"
Ac= blng
m+y ;hoan
Jz1"75
jhonc tTng
tùm
7Yt Vi)(
z2ng g04 hZ@
;im
c+i 7=750 7=200 7=950 7=V00
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=240 0=2V0 0=990 0=440
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=U4 9=24 9=55 9=U2
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=707 0=778 0=797 0=745
10n ch4 90J ca 0=707 0=778 0=797 0=745
$µ Han 400J ca 0=707 0=778 0=797 0=745
$µ Han 200J ca 0=707 0=778 0=797 0=745
J04 ;go 7501& ca 0=057 0=05V 0=085 0=0E9
q+y ;h+c v 5 5 5 5
47 42 49 44
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7900 7500
…1R92
4
Nhoan D+
c]@ <& dAi
nAc= blng
m+y ;hoan
D+
momKn
xoay
w200Nnm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002
9
7=75
0
0=2E
0
2
2=5U
0=7U
U
0=7U
U
0=7U
U
0=7U
U
0=0U
9
5
0=002
E
7=92
0
0=92
0
2
2=V5
0=22
V
0=22
V
0=22
V
0=22
V
0=77
9
5
0=009
5
7=4V0
0=950
2
9=74
0=2E0
0=2E0
0=2E0
0=2E0
0=792
5
0=004
7
7=UV0
0=4V0
2
9=45
0=90U
0=90U
0=90U
0=90U
0=757
5
45 48 4E 4V
270
$hi ch%&
X¸y GhI$n cM mIm]n NI$y l2009Nm gBm c¸c VI-i m¸y 1b22, 1b25,
1b30, 1b36, 1250, 1300 hI`c t.ng t5R
…1R92570 Nhoan vµo D]t blng m+y ;hoan c\ Deng ;Fnh 2000mm

!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…1R92
5
Nhoan vµo D]t
blng m+y
;hoan “250
jhonc tTng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
z2ng g04
3Zi g04
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 200J
$µ Han 400J
1a n, 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002V
7=800
0=9V0
2
9=VU
0=7E0
0=7E0
"
"
"
5
0=009U
7=E80
0=420
2
5=UV
0=7U2
0=7U2
0=7U2
0=7U2
0=0U8
5
77 72
…1R92520 Nhoan vµo D+= t-fn cWn blng m+y ;hoan c\ D}ng ;Fnh
2000mm

!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
277
…1R92
5
Nhoan vµo
D+ t-fn
cWn blng
m+y ;hoan
“ 250
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
v
0=00
89
9=20
0
0=E8
0
2
V=87
0=V7
U
0=V7
U
5
0=00
80
2=VV
0
0=8V
0
2
E=E9
0=8U
8
0=8U
8
5
0=00
58
2=58
0
0=80
0
2
E=79
0=54
9
0=54
9
5
0=005
9
2=400
0=580
2
5=VE
0=420
0=420
5
27 22 29 24
272
…1R92590 Nhoan vµo D+ dAi nAc blng m+y ;hoan c\ Deng ;Fnh
2000mm

!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…1R925 Nhoan
vµo D+ d"
Ai nAc
blng m+y
;hoan
“250
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+
z2ng g04 hZ@
;im
3Zi g04 hZ@ ;im
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
10n ch4 25J
$µ Han 200J
$µ Han 400J
1a n, 7501&
q+y ;h+c
c+i
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=008
9
9=20
0
0=E8
0
2
U=4E
0=VU
5
0=VU
5
0=VU
5
0=VU
5
0=44
E
5
0=008
0
2=VV0
0=8V
2
V=50
0=E87
0=E87
0=E87
0=E87
0=9V0
5
0=005
8
2=580
0=800
2
E=V4
0=5U4
0=5U4
0=5U4
0=5U4
0=2UE
5
0=005
9
2=400
0=580
2
8=48
0=484
0=484
0=484
0=484
0=292
5
97 92 99 94
279
…1R92800 Nhoan tWo HX c?c ;hoan nhYi vµo D+ v) t-F c\ hang Déng
ca6tK-= D+ mY c,i

!Tn v) tFnh: 7m
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!&J
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
V00 7000 7200 7500 2000

…1R928
7
Nhoan t-fn
cWn blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+ c+i
0=0090
0=009
8
0=004
9
0=005
4
0=00E
0
z2ng g04 hZ@ ;im c+i 9=500 4=025 4=82U E=040 V=0U8
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=V2V 0=U52 7=0U5 7=885 7=U75
&5t HiÖ4 v 2 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=29V 9=E24 4=2V9 5=959 E=4U5
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=2U4 0=99U 0=9VU 0=4VE 0=8V7
10n ch4 xFch 89J ca 0=2U4 0=99U 0=429 0=4VE 0=80V
q+y ;h+c v 5=0 5=0 5=0 5=0 5=0

274
…1R928
2
Nhoan dAi
nAc blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm


7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+ c+i
0=0090
0=009
8
0=004
9
0=005
4
0=00E
0
z2ng g04 hZ@ ;im c+i 9=500 4=025 4=82U E=040 V=0U8
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 0=V2V 0=U52 7=0U5 7=885 7=U75
&5t HiÖ4 ;h+c c+i 2 2 2 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=VV8 4=48U 5=79U 8=424 V=UU4
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=959 0=408 0=48E 0=5V4 0=V7V
10n ch4 xFch 89J ca 0=959 0=408 0=50V 0=5V4 0=E90
$µ Han 400J ca 0=959 0=408 0=50V 0=5V4 0=E90
$µ Han 200J ca 0=959 0=408 0=50V 0=5V4 0=E90
1a n, 7501& ca 0=7EE 0=209 0=254 0=2U2 0=985
q+y ;h+c v 5=0 5=0 5=0 5=0 5=0
7 2 9 4 5
…cR92E00 Nhoan tWo HX c?c ;hoan nhYi vµo c4éi= 6yi= 6Wn

!Tn v) tFnh: 7m
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!&J
J-fn cWn %Ai nAc
%7500 %2000 %7500 %2000

275
…1R92E
7
…1R92E
2
Nhoan t-fn
cWn vµo
c4éi= 6yi=
6Wn blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
Nhoan dAi
nAc vµo
c4éi= 6yi=
6Wn blng
m+y ;hoan
D+ momKn
xoay
w200NCm
jhonc t"
Tng tùm
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan D+ c+i 0=0052 0=0085 0=0052 0=0085
z2ng ;hoan hZ@
;im
c+i
8=E5 E=50 8=E5 E=5
3Zi g04 hZ@ ;im c+i 7=95 7=55 7=95 7=55
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 4=E5 8=45 5=U4 V=08
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ca 0=42 0=45 0=59 0=8V
10n ch4 xFch 89J ca 0=42 0=55 0=59 0=8V
$µ Han 400J ca 0=59 0=8V
$µ Han 200J ca 0=59 0=8V
1a n, 750cv ca 0=27 0=27
q+y ;h+c v 5 5 5 5
7 2 7 2
278
…1R92V00 #Tm d4ng d)ch #‹CJoC<J chèng 6Lt thµnh HX ;hoan=
thµnh c?c ba--KttK
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-én d4ng d)ch bKnt,nFt blng m+y t-én= bTm d4ng d)ch
vµo hè ;hoan= th4 hYi d4ng d)ch= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi c,ng
t-.nhR
!Tn v) tFnh: 7m
9
d4ng d)ch

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3X ;hoan
t-fn cWn
3X ;hoan
dAi nAc
…1R92
V
#Tm d4ng
d)ch
7Yt Vi)(
bKnt,nFt #Kn t, nFt ;g 9U=28 9U=28
/hL gia 1q1 ;g 7=U7 7=U7
CAc ng?t m
9
0=8E 0=8E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=5V 0=84
X¸y thi cPng
q+y t-én d4ng d)ch ca 0=05 0=055
q+y 6µng -4ng ca 0=05 0=055
q+y bTm 200m
9
/h ca 0=05 0=055
$µ Han 200J ca " 0=72
J04 ;go 7501& ca " 0=07
q+y ;h+c v 2 9
70 20
27E
…1R99000 Nhoan tWo HX blng @hTng @h+@ ;hoan D5@ c+@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hs@ dùng= th+o d• thiOt b) ;hoan= ;hoan= mic mpn ;hoan
D` -a hè ch*a mpn ;hoan honc D` vµo xµ Han= ;hoan tiO@ hiÖ@ 2= Hµm
6Wch D+y HX ;hoan blng èng micR 1,ng t+c 6Gn x4]t= xG mic d4ng d)ch
6gt t-ong HX ;hoan cha tFnh t-ong D)nh m*cR
Nhoan vµo D]t
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00 7000 800 V00 7000
…1R99
7
…1R99
2
Nhoan
vµo
D]t
t-fn cWn
Nhoan
vµo
D]t dAi
nAc
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
#ia ;hoan
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
D5@ c+@
40N‰ jhonc
tTng tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+ym 200J
$µ Han jch*a
v5t HiÖ4m
200J
Jµ4 ;go
E51&
q+y ;h+c
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=007
4
0=007
4
2
9=82
0=5V
0=77
"
"
"
5
0=007
E
0=007
E
2
4=EU
0=EE
0=77
"
"
"
5
0=002
0
0=002
0
2
5=UV
0=U8
0=77
"
"
"
5
0=00
74
0=00
72
2
4=52
0=E2
0=22
0=E2
0=E2
0=22
5
0=007
E
0=007
4
2
5=UV
0=U8
0=22
0=U8
0=U8
0=25
5
0=002
0
0=007
8
2
E=4E
7=28
0=22
7=20
7=20
0=2U
5
77 72 79 77 72 79
27V
…1R99900 Nhoan vµo D+ t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ < !+ c]@ <<
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00 7000 800 V00 7000
…1R99
9
…1R99
9
Nhoan
vµo
D+
t-fn
cWn=
D+
c]@ <
Nhoan
vµo
D+
t-fn
cWn=
D+
c]@ <<
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
#ia ;hoan
D+
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
D5@ c+@
40N‰ jhonc
tTng tùm
q+y ;h+c
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
v
0=002
4
0=089
0
2
72=V
2
7=V5
5
0=002
U
0=0E2
0
2
7E=0
U
2=50
5
0=009
4
0=0V2
0
2
27=9
8
9=72
5
0=002
2
0=080
0
2
72=7
E
7=E5
5
0=002
E
0=0E2
0
2
78=2
8
2=99
5
0=009
2
0=0V0
0
2
20=9
2
2=U2
5
77 72 79 27 22 29
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ <<< !+ c]@ <&
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00 7000 800 V00 7000
27U
…1R99
9
…1R99
9
Nhoan
vµo
D+
t-fn
cWn=
D+
c]@ <<<
Nhoan
vµo
D+
t-fn
cWn=
D+
c]@ <&
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
#ia ;hoan
D+
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
D5@ c+@
40N‰
jhonc tTng
tùm
q+y ;h+c
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
v
0=002
7
0=05U
0
2
77=5
E
7=88
5
0=002
8
0=08V
0
2
75=4
2
2=27
5
0=009
7
0=0EV
0
2
7U=2
E
2=E8
5
0=007
U
0=05E
0
2
70=U
U
7=5E
5
0=002
4
0=088
0
2
74=5
9
2=0U
5
0=002
U
0=00E
8
2
7V=7
8
2=87
5
97 92 99 47 42 49
…1R99400 Nhoan vµo D+ dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ < !+ c]@ <<
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00 7000 800 V00 7000
…1R99
4
…1R99
4
Nhoan
vµo D+
d4Ai nAc
D+ c]@
<
Nhoan
vµo D+
d4Ai nAc
D+ c]@
<<
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
#ia ;hoan D+
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
D5@ c+@
40N‰ jhonc
tTng tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+ym
200J
$µ Han jch*a
v5t HiÖ4m 200J
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
0=002
4
0=089
0
2
74=E
4
2=72
0=99
2=72
2=72
0=002
U
0=0E2
0
2
7U=8
2=V2
0=49
2=V2
2=V2
0=009
4
0=0V2
0
2
24=5
9=52
0=59
9=52
9=52
0=002
2
0=080
0
2
74=0
0
2=04
0=97
2=04
2=04
0=002
E
0=0E0
0
2
7V=8
2
2=E7
0=47
2=E7
2=E7
0=009
2
0=0V0
0
2
29=2
E
9=9V
0=57
9=9V
9=9V
220
Jµ4 ;go E51&
q+y ;h+c
v 0=89
5
0=V9
5
7=09
5
0=5U
5
0=EV
5
0=UE
5
77 72 79 27 22 29
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ <<< !+ c]@ <&
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00 7000 800 V00 7000
227
…1R99
4
…1R99
4
Nhoan
vµo
D+
d4Ai n"
Ac= D+
c]@ <<<
Nhoan
vµo
D+
d4Ai n"
Ac= D+
c]@ <&
7Yt Vi)(
‚04 ;hoan
#ia ;hoan D+
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
D5@ c+@
40N‰ jhonc
tTng tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+y m 200J
$µ Han jch*a
v5t HiÖ4m 200J
Jµ4 ;go E51&
q+y ;h+c
c+i
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=002
7
0=05U
0
2
79=9
7=U9
0=2U
7=U9
7=U9
0=58
5
0=002
8
0=08V
0
2
7E=8
V
2=58
0=9V
2=58
2=58
0=E4
5
0=009
7
0=0EV
0
2
22=7
0
9=20
0=4E
9=20
9=20
0=U2
5
0=007
U
0=05E
0
2
72=8
9
7=V9
0=2E
7=V9
7=V9
0=59
5
0=002
4
0=088
0
2
78=E
U
2=49
0=95
2=49
2=49
0=E0
5
0=002
U
0=0E8
0
2
20=U
V
9=09
0=49
9=09
9=09
0=VE
5
27 92 99 47 42 49
…1R94000 Nhoan tWo HX blng @hTng @h+@ ;hoan xoay
Nhoan vµo D]t t-fn cWn= dAi nAc
222
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %\i nAc
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00
7
000
800 V00 7000
…1R94
7
…1R94
2
Nhoan
vµo
D]t
t-fn
cWn
Nhoan
vµo
D]t
dAi nAc
7Yt Vi)(
1ho}ng n\n
xoay HoWi J
10n ;hoan
%774
!04 nèi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
J2‰ 9001&
jhonc tTng
tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+ym
200J
$µ Han jch*a
v5t HiÖ4m 200J
Jµ4 ;go
E51&
q+y ;h+c
c+i
m
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=0U
8
0=09
4
0=00
V
5
2=V0
0=7V
"
"
"
"
5
0=72
0=047
0=00U
8
5
9=E9
0=22
"
"
"
"
5
0=75
0=05
0
0=07
0
5
4=88
0=28
"
"
"
"
5
0=0U8
0=047
0=00U
8
5
9=80
0=27
0=02V
0=78
0=78
0=04
5
0=72
0=05
0
0=07
0
5
4=EV
0=25
0=09
4
0=25
0=25
0=08
5
0=75
0=08
0=07
2
5
5=UE
0=90
0=04
2
0=90
0=90
0=0E
5
77 72 79 27 22 29
229
…1R94900 Nhoan vµo D+ t-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ < !+ c]@ <<
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00
7
000
800 V00
7
000
…1R94
9
…1R94
9
Nhoan
vµo D+
t-fn
cWn= D+
c]@ <
Nhoan
vµo D+
t-fn
cWn= D+
c]@ <<
7Yt Vi)(
1ho}ng n\n
xoay HoWi N
10n ;hoan
%774
!04 nèi
&5t HiÖ4
;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi
cPng
q+y ;hoan
J2‰ 9001&
jhonc tTng
tùm
q+y ;h+c
c+i
m
c+i
v
c
,ng
ca
v
0=2V
V
0=0E
5
0=07
V
5
79=5
0
0=E8
5
0=99
8
0=04
5
0=02
0
5
7E=U
0
7=00
5
0=40
V
0=70
8
0=02
8
5
22=4
7=24
5
0=24
0=08
2
0=07
5
5
72=V
0
0=E2
5
0=2V
0=09
E
0=07
E
5
7E=7
0
0=U5
5
0=94
0=0V
V
0=22
7
5
27=9
E
7=20
5
77 72 79 27 22 29
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ <<< !+ c]@ <&
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00
7
000
800 V00
7
000
…1R94
9
…1R94
9
Nhoan
vµo D+
t-fn cWn=
D+ c]@
<<<
Nhoan
vµo D+
t-fn cWn=
D+ c]@
<&
7Yt Vi)(
1ho}ng n\n
xoay HoWi N
10n ;hoan
%774
!04 nèi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
c+i
m
c+i
v
c
,ng
0=20
0=05
8
0=07
2
5
72=7
8
0=24
0=08
2
0=07
5
5
78=2
7
0=2V
0=0E
9
0=07
E
5
20=2
8
0=7U
0=05
9
0=07
7
5
77=5
5
0=22
0=05
U
0=07
4
5
75=9
U
0=28
0=08
U
0=07
8
5
7U=2
9
224
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
J2‰ 9001&
jhonc tTng
tùm
q+y ;h+c
ca
v
0=8V
5
0=U7
5
7=79
5
0=85
5
0=VE
5
7=0E
5
97 92 99 47 42 49
…1R94400 Nhoan vµo D+ dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+ c]@ < !+ c]@ <<
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00
7
000
800 V00
7
000
…1R94
4
…1R94
4
Nhoan
vµo
D+ dAi
nAc=
D+
c]@ <
Nhoan
vµo
D+ dAi
nAc=
D+
c]@ <<
7Yt Vi)(
1ho}ng n\n
xoay HoWi N
10n ;hoan
%774
!04 nèi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan
J2‰ 9001&
jhonc tTng
tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+ym
200J
$µ Han jch*a
v5t HiÖ4m 200J
Jµ4 ;go E51&
q+y ;h+c
c+i
m
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=2V
V
0=05
2
0=02
7
5
75=9
5
0=U7
0=2E
0=U7
0=U7
0=2E
5
0=99
8
0=0V
8
0=02
9
5
20=4
8
7=27
0=98
7=75
7=75
0=98
5
0=40
V
0=72
2
0=02
U
5
25=5
E
7=50
0=45
7=50
7=50
0=45
5
0=24
0
0=04
2
0=07
E
5
74=5
V
0=V5
0=25
0=V5
0=V5
0=25
5
0=2V
0
0=0E
7
0=07
U
5
7V=4
9
7=79
0=94
7=79
7=79
0=94
5
0=94
0
0=70
7
0=02
5
5
22=5
0
7=47
0=42
7=47
7=47
0=42
5
77 72 79 27 22 29
225
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!+ c]@ <<< !+ c]@ <&
!eng ;Fnh HX ;hoan jmmm
800 V00
7
000
800 V00
7
000
…1R94
4
…1R94
4
Nhoa
n vµo
D+ d"
Ai nAc=
D+
c]@
<<<
Nhoa
n vµo
D+ d"
Ai nAc=
D+
c]@
<&
7Yt Vi)(
1ho}ng n\n
xoay HoWi N
10n ;hoan
%774
!04 nèi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan J2‰
9001& jhonc t"
Tng tùm
10n ch4 25J
$µ Han jDnt
m+ym
200J
$µ Han jch*a v5t
HiÖ4m
200J
Jµ4 ;go E51&
q+y ;h+c
c+i
m
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=20
0=08
4
0=07
4
5
79=V
5
0=V0
0=24
0=V
0=V
0=24
5
0=24
7
0=0E
9
0=07
E
5
7V=4
2
7=05
0=92
7=05
7=05
0=92
5
0=2V
0=0V
4
0=07
U
5
29=0
0
7=97
0=9U
7=97
7=97
0=9U
5
0=7U
0=08
7
0=07
2
5
79=7
5
0=E4
0=22
0=E4
0=E4
0=22
5
0=22
0=0E
0
0=07
8
5
7E=4
V
0=UV
0=2U
0=UV
0=UV
0=2U
5
0=28
0=0E
U
0=07
V
5
27=V
5
7=22
0=9E
7=22
7=22
0=9E
5
97 92 99 47 42 49
228
…1R94500 3s@ Dnt èng v+ch c?c ;hoan nhYi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng= Hs@ Dnt= th+o d• hÖ thèng d{n hAng èng v+ch=
v5n ch4y[n c]4 ;iÖn= Hs@ Dnt= th+o d• thiOt b) -4ng hW= D)nh v) Hs@
dùng èng v+ch blng c0n ch4= hµn nèi èng v+ch= D\ng= -4ng hW èng v+ch
DOn Dé 6©4 a4i D)nh jcha c\ hao @hF èng v+chmR
J-fn mnt nAc
!Tn v) tFnh: 7m
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh c?c jmmm
≤V00 ≤7000 ≤7900 ≤7500

2000
…1R945
7
3s@
Dnt
èng v+ch
c?c
;hoan
nhYi t-fn
mnt nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
1h4 n`i 90J
q+y hµn
29N•
#ia -4ng #Π
7E0
$µ Han 400J
q+y ;h+c
;g
;g
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
9=UE
7=2
70
4=05
0=0E5
0=0E5
0=8U0
0=0E5
0=0E5
2
4=98
7=92
70
4=EE
0=0EV
0=0EV
0=E2
0=0EV
0=0EV
2
4=5E
7=45
70
8=20
0=0V7
0=0V7
0=E8
0=0V7
0=0V7
2
4=EU
7=5U
70
E=9V
0=0V8
0=0V8
0=V00
0=0V8
0=0V8
2
5=28
2=70
70
75=2V
0=78
0=78
0=V4
0=78
0=78
2
22E
7 2 9 4 5
J-fn cWn
!Tn v) tFnh: 7m
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh c?c jmmm
≤V00 ≤7000 ≤7900 ≤7500

2000
…1R945
2
3s@
Dnt
èng v+ch
c?c
;hoan
nhYi t-fn
cWn
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 25J
#ia -4ng #Π
7E0
q+y ;h+c
;g
;g
v
c,ng
ca
ca
v
7=2
7=2
70
9=24
0=084
0=084
5
7=5
7=92
70
9=V2
0=088
0=088
5
7=E
7=45
70
4=U8
0=0E
0=0E
5
2=0
7=5U
70
5=U7
0=0E5
0=0E5
5
2=5
2=70
70
72=22
0=0V5
0=0V5
5
7 2 9 4 5

…1R94800 Hs@ Dnt= th+o d• m+y ;hoan “ 250 honc tTng tù
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= gia c,ng chO tWo 6µn DX m+y= Hs@ Dnt cè D)nh hÖ
thèng m+y ;hoan= th+o d• hÖ thèng m+y ;hoan D[ thi c,ng mè honc t-L
;h+c thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4= thiOt b) t-ong @hWm vi 700mR
!Tn v) tFnh:
7 H0n Hs@ Dnt= th+o d•

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
22V
…1R948
3s@ Dnt=
th+o d• m+y
;hoan “250
7Yt Vi)(
4K hµn
J,n V Hy
‡ xy
!]t DPn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 50J
$µ Han 400J
$µ Han 200J
Jµ4 ;go 7501&
q+y hµn 29N‰
q+y ;h+c
;g
;g
chai
;g
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
4=V
80=0
7=0
4=5
2
797
2=4V
"
"
"
7=U2
2=0
4=V
80=0
7=0
4=5
2
757
2=V5
2=V5
2=V5
7=42
2=27
2=0
70 20
…1R95700 Dµo tWo HX c?c= teng ba--KttK
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= D)nh v) -·nh Dµo= Dµo D]t blng c0n ch4 b+nh xFch
gsn g04 Dµo= Dµo D]t thKo ;Fch thAc teng chsn= ;i[m t-a= hoµn thiÖn
-·nh Dµo DGm bGo yf4 c04 ;d th45t
j!)nh m*c cha bao gYm gio2ng cGn nAc= c,ng t+c Hµm teng d{n hAng t-fn
miÖng hè Dµom
22U
!Tn v) tFnh: 7m chi'4 6©4
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc Dµo
0=5x7=2 0=8x7=2 0=8x7=V 0=Vx7=V
…1R957 !µo tWo HX
c?c= teng
bf t,ng
cèt thg@
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=U2 7=79 7=7E 7=94
X¸y thi cPng
1h4 b+nh xFch
50J
ca 0=057 0=087 0=084 0=0E4
‚04 Dµo
7251&
ca 0=057 0=087 0=084 0=0E4
q+y ;h+c v 2 2 2 2
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m chi'4 6©4
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc Dµo
0=Vx2=V 7=0x2=V 7=2x2=V 7=5x2=V
…1R957 !µo -·nh Nh3n cPng
",0/7
c,ng 7=UV 2=44 9=7U 4=00
X¸y thi cPng
1h4 b+nh xFch
50J
ca 0=77 0=799 0=7E4 0=220
‚04 Dµo
7251&
ca 0=77 0=799 0=7E4 0=220
q+y ;h+c v 2 2 2 2
50 80 E0 V0
$hi ch% &
µI t-I Ve Vµm cTc, tkng DO tPng cèt ths& thi cPng th]I cPng ngh)
D$AA]t ®\c ®Þnh møc chI gm chi,( s3( øng *fi c¸c VI-i g[( ®µI L ®é
s3( ≤ 30mR ;Akng h\& ®é s3( cTc, tkng l30m thi cø g0 s3( thOm h$I
&h% nh3n cPng, h$I &h% m¸y thi cPng ®\c nh3n h) sè g,g5 sI *fi ®Þnh
møc t.ng øngR
290
…1R98700 Nhoan Dnt èng nhùa :%/‹ blng mµy ;hoan ng0m c\ D)nh h"
Ang= Deng ;Fnh 750"200mm
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
-1h4hn b) m+y m\c= thiOt b): ;hoan nKo= Hs@ Dnt dµn DO= D)nh v)
m+y ;hoan= Hs@ Dnt dµn tiO@ D)a= dµn @hL t-Z= Hs@ Dnt D04 d}= ;i[m
t-a thiOt b) DiÖn tr= Hs@ Dnt m€i ;hoan= @ha t-én ho+ ch]t= nèi èng +@
Hùc t^ m+y bTm vµo m+y ;hoanR !èi vAi ;hoan b2ng a4a 6,ng Hs@ thfm bé
SJS vµo m+y ;hoanR
-$+c D)nh hAng t4yOn= vWch hAng t4yOn t-fn thùc D)aR
-JiOn hµnh ;hoanR %} vµ c5@ nh5t 6è HiÖ4 Deng ;hoanR !èi vAi ;hoan
b2ng a4a 6,ng nèi c+@ t-4y'n tFn hiÖ4 vµo èng ;hoan= d} vµ c5@ nh5t 6è
HiÖ4 t-fn SJSR
-Jh+o m€i ;hoan= Hs@ D04 @h+ ;go èng ;hoan mYi v' @h+ -éng Deng
;hoan DOn Deng ;Fnh 250mmR JiOn hµnh ;go èng mYi vP D[ @h+ -éng
Deng ;hoanR
-!nt èng nhùa :%/‹ Hfn bµn xG= gsn D04 chL@ èng= gsn D04 @h+=
gsn èng nhùa :%/‹ vµo D04 @ha D[ ;go v'R Ngo èng nhùa :%/‹ v'R
-za èng tWi bµn xGR Jh4 d?n c,ng t-eng= th+o -?= th+o m+y= th+o tiO@
D)a= th+o dµn nKo m+yR &Ö 6inh c,ng t-engR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhoan
ng0m t-fn
cWn
Nhoan
ng0m
b2ng 6,ng
…1R987 Nhoan Dnt
èng nhùa
:%/‹ t-fn
cWn
Nhoan Dnt
èng nhùa
:%/‹ a4a
6,ng
7Yt Vi)(
#ét #KntonitK
#ét ‹”KctomK-
èng ;hoan jc0n
;hoanm
q€i ;hoan
3•i ;hoan
#é @h+t 6\ng
V8#77
#é D)nh v)
!04 @h+ 250mm
%©y xFch t-4y'n
Déng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ng0m
c\ D)nh hAng
:Ö thèng SJS
;g
;g
c+i
c+i
c+i
c+i

c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
49E=5
2=V
0=8U
0=07
0=0E
0=07
0=07
0=07
0=07
8
28=5
2=VU
"
EVE=5
2=V
0=EE
0=07
0=0V
"
"
0=07
0=07
8
99=5
9=24
7=9U
297
70 20
bhi chcZ
-J-ong D)nh m*c cha tFnh èng nhùaR
-1,ng t+c ;hoan Dnt 07 èng :%/‹ c\ Deng ;Fnh Š 750mm t-fn cWn +@
dLng thKo D)nh m*c ;hoan Dnt 07 6Zi c+@ ng0m t-fn cWnR
-1,ng t+c ;hoan Dnt 07 èng :%/‹ c\ Deng ;Fnh Š 750mm a4a 6,ng
+@ dLng thKo D)nh m*c ;hoan Dnt 07 6Zi c+@ ng0m a4a 6,ngR
…1R98200 Nhoan Dnt c+@ DiÖn ng0m blng mµy ;hoan ng0m c\
D)nh hAng
…1R98277 Nhoan Dnt 07 6Zi c+@ ng0m= ;hoan t-fn cWn
…1R98272 Nhoan Dnt 02 6Zi c+@ ng0m= ;hoan t-fn cWn
…1R98227 Nhoan Dnt 07 6Zi c+@ ng0m= ;hoan b2ng a4a 6,ng
…1R98222 Nhoan Dnt 02 6Zi c+@ ng0m= ;hoan b2ng a4a 6,ng
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
-1h4hn b) m+y m\c= thiOt b): ;hoan nKo= Hs@ Dnt dµn DO= D)nh v)
m+y ;hoan= Hs@ Dnt dµn tiO@ D)a= dµn @hL t-Z= Hs@ Dnt D04 d}= ;i[m
t-a thiOt b) DiÖn tr= Hs@ Dnt m€i ;hoan= @ha t-én ho+ ch]t= nèi èng +@
Hùc t^ m+y bTm vµo m+y ;hoanR !èi vAi ;hoan b2ng a4a 6,ng Hs@ thfm bé
SJS vµo m+y ;hoanR
-$+c D)nh hAng t4yOn= vWch hAng t4yOn t-fn thùc D)aR
-JiOn hµnh ;hoanR %} vµ c5@ nh5t 6è HiÖ4 Deng ;hoanR !èi vAi ;hoan
b2ng a4a 6,ng nèi c+@ t-4y'n tFn hiÖ4 vµo èng ;hoan= d} vµ c5@ nh5t 6è
HiÖ4 t-fn SJSR
-Jh+o m€i ;hoan= Hs@ D04 @h+ ;go èng ;hoan mYi v' @h+ -éng Deng
;hoan DOn Deng ;Fnh 750mm honc 250mmR JiOn hµnh ;go èng mYi vP
D[ @h+ -éng Deng ;hoanR
-!nt b+nh c+@ ng0m Hfn bµn xG c+@= gsn -? chL@ c+@ ng0m= gsn D04
@h+= gsn c+@ ng0m vµo D04 @h+ D[ ;go v'= ;go c+@ ng0m v'R
-za c+@ tWi bµn xGR Jh4 d?n c,ng t-eng= th+o -?= th+o m+y= th+o tiO@
D)a= th+o dµn nKo m+yR &Ö 6inh c,ng t-engR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhoan ng0m
t-fn cWn
Nhoan
ng0m
b2ng 6,ng
Sè HZng c+@ ng0m
07 6Zi 02 6Zi
07
6Zi
02
6Zi
292
…1R982
…1R982
…1R982
…1R982
Nhoan Dnt
07 6Zi c+@
t-fn cWn
Nhoan Dnt
02 6Zi c+@
t-fn cWn
Nhoan Dnt
07 6Zi c+@
b2ng 6,ng
Nhoan Dnt
02 6Zi c+@
b2ng 6,ng
7Yt Vi)(
#ét #KntonitK
#ét ‹”KctomK-
èng ;hoan jc0n
;hoanm
q€i ;hoan
3•i ;hoan
#é @h+t 6\ng
V8#77
#é D)nh v)
!04 @h+ 750mm
!04 @h+ 250mm
%©y xFch t-4y'n
Déng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan ng0m
c\ D)nh hAng
:Ö thèng SJS
;g
;g
m
c+i
c+i
c+i

c+i
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
250
7=8
0=87
0=07
0=08
0=07
0=07
0=07
"
0=07
8
24=0
2=54
"
49E=
5
2=V
0=8U
0=07
0=0E
0=07
0=07
"
0=07
0=07
8
92=0
2=U
"
450
7=8
0=8U
0=07
0=0E
"
"
0=07
"
0=07
8
2U=0
2=VU
7=9U
EVE=
5
2=V
0=EE
0=07
0=0V
"
"
"
0=07
0=07
8
9U=0
9=25
7=9U
77 72 27 22
Ah#n( ;<
A3n( t/c l., ®Nn(
c3n( t/c l., ,Ct ®Nn( 8é
…%R77000 3µm m\ng Deng
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" zGi D+= chPn vµ H4 HPn= hoµn thiÖn HA@ m\ng thKo Ding yf4 c04 ;d
th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…%R77700 3µm m\ng D+ ba= D+ héc
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ m\ng
D· HPn g@ jcmm
≤ 20 w 20
299
…%R77
7
3µm m\ng D+
ba= D+ héc
7Yt Vi)(
!+ m
9
7=2 7=2
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 0=84 0=58
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 0=07 0=00U
70 20
…%R77200 3µm m\ng c]@ @hèi D+ d2m
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b)= D)nh v) ;h4,n DengR San -Gi D+ c]@ @hèi thµnh t^ng
HA@= xr HI c+c t-eng hZ@ @h©n t0ng= gZn 6\ng jnO4 c\m= tAi nAc= H4 HPn thKo a4y
t-.nh DWt Dé chnt N ≥ U5R Ni[m t-a= hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d
th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…%77270 Hµm m\ng HA@ dAi
!Tn v) tFnh : 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng mM
-éng
!eng Hµm
mAi
294
…%R772 3µm m\ng
HA@ dAi
7Yt Vi)(
1]@ @hèi D+ d2m
0=0E5"50mm
m
9
742 742
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 4=2 9=U
X¸y thi cPng
q+y ñi 7701& ca 0=5 0=42
q+y 6an 7701& ca 0=705 0=0V
q+y H4 -4ng 25J ca 0=25 0=27
q+y H4 b+nh Hè@ 78J ca 0=9E 0=94
q+y H4 70J ca 0=25 0=27
, t, tAi nAc 5m
9
ca 0=25 0=27
q+y ;h+c v 0=5 0=5
77 72

…%R77220 Hµm m\ng HA@ t-fn
!Tn v) tFnh : 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng
mM -éng
!eng
Hµm mAi
295
…%R772 3µm m\ng
HA@ t-fn
7Yt Vi)(
1]@ @hèi D+ d2m 0=0E5"
50mm
m
9
742 742
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 4=8 4=4
X¸y thi cPng
q+y -Gi 50"80m
9
/h ca 0=25 0=27
q+y H4 -4ng 25J ca 0=25 0=27
q+y H4 b+nh Hè@ 78J ca 0=5 0=42
q+y H4 70J ca 0=25 0=27
, t, tAi nAc5m
9
ca 0=25 0=27
q+y ;h+c v 0=5 0=5
27 22
…%R72000 Hµm HA@ m\ng c+t= gia cè xi m2ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1©n Dong v5t HiÖ4= t-én c]@ @hèi= D)nh v) ;h4,n Deng= 6an= D0m tWo
mnt @hˆng= D0m HPn DWt Dé chnt yf4 c04R :oµn ch_nh bGo d•ng thKo
Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…%R72700 Hµm HA@ m\ng c+t vµng gia cè xi m2ng
!Tn v) tFnh : 700m
9

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-Wm t-én
20"25m
9
/h
J-Wm t-én
90m
9
/h
J-Wm t-én
50m
9
/h
Jc HÖ xi m2ng jvm
8 V 8 V 8 V
…%R72
7
7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g UU02 7920
2
UU02 7920
2
UU02 7920
2
1+t vµng m
9
777=2
V
70U=
7
777=2
V
70U=7 777=2
V
70U=
7
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
2U=0 90=0 2U=0 90=0 2U=0 90=0
X¸y thi cPng
J-Wm t-én ca 7=02 7=02 0=V5 0=V5 0=57 0=57
q+y ñi 7701& ca 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5
q+y H4 V=5J ca 0=245 0=24
5
0=24
5
0=24
5
0=24
5
0=24
5
q+y D0m b+nh
Hè@ 25J
ca 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E
q+y 6an 7701& ca 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5
q+y ;h+c v 2=0 2=0 2=0 2=0 2=0 2=0
77 72 27 22 97 92
298
…%R72200 Hµm HA@ m\ng c+t m)n gia cè xi m2ng
!Tn v) tFnh : 700m
9

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-Wm t-én
20"25m
9
/h
J-Wm t-én
90m
9
/h
J-Wm t-én
50m
9
/h
Jc HÖ xi m2ng jvm
8 V 8 V 8 V
…%R722 7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g V4VE 77978 V4VE 77978 V4VE 77978
1+t m)n m
9
772=92770=99772=92 770=99 772=92 770=99
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2U=0 90=0 2U=0 90=0 2U=0 90=0
X¸y thi cPng
J-Wm t-én ca 7=02 7=02 0=V5 0=V5 0=57 0=57
q+y ñi 7701& ca 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5 0=U5
q+y H4 V=5J ca 0=245 0=245 0=245 0=245 0=245 0=245
q+y D0m b+nh
Hè@ 25J ca 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E 0=9E
q+y 6an 7701& ca 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5 0=E5
q+y ;h+c v 2=0 2=0 2=0 2=0 2=0 2=0
77 72 27 22 97 92
29E
l., ,Ct ®Nn(
…%R27700 Hµm mnt Deng D+ d2m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
zGi D+= 6an D+= tAi nAc= bp D+= H4 HPn= Hµm HA@ t-fn D· tFnh -Gi HA@ c+t
bGo vÖ mnt Deng dµy 2cm= bGo d•ng mnt Deng mét th+ngR &5n ch4y[n
v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi t-ong 90mR
!Tn v) tFnh : 700m
2


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@
jcmm
V 70 72 74 75
…%R2777 3µm mnt
Deng D+
d2m nAc
HA@ t-fn
7Yt Vi)(
!+ 4x8 m
9
70=58 79=7U 75=V9 7V=4E 7U=EU
!+ 2x4 m
9
0=2V 0=98 0=49 0=50 0=59
!+ 7x2 m
9
0=2U 0=9E 0=44 0=52 0=55
!+ 0=5x7 m
9
0=9U 0=4U 0=5U 0=8U 0=E4
1+t m
9
2=U8 9=20 9=74 9=8V 9=V0
Nh3n cPng 2,7
/7
c,ng 77=20 72=00 72=5E 79=77 79=49
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 7=7U 7=4E 7=E8 2=05 2=7U
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=044 0=054 0=085 0=0E5 0=0V0
…%R277
2
3µm mnt
Deng D+
d2m nAc
HA@ dAi
7Yt Vi)(
!+ 4x8 m
9
70=58 79=7U 75=V9 7V=4E 7U=EU
Nh3n cPng 2,7
/7
c,ng 5=4E 8=79 8=58 E=00 E=22
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 7=00 7=20 7=5E 7=E4 7=V8
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=044 0=054 0=085 0=0E5 0=0V0
7 2 9 4 5
$hi ch%&
Nhi chi'4 dµy mnt Deng ;h+c vAi chi'4 dµy t-ong D)nh m*c th. 6r
dLng D)nh m*c HA@ dAi D[ néi 64yR
29V
…%R27200 Hµm mnt Deng c]@ @hèi
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
zGi c]@ @hèi= tAi nAc= 6an D0m chnt= hoµn thiÖn mnt Deng= Hµm HA@
t-fn D· tFnh -Gi HA@ c+t bGo vÖ mnt Deng dµy 2cm= bGo d•ng mnt Deng E
ngµyR
!Tn v) tFnh : 700m
2


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn
g@ jcmm
8 V 70 72
…%R272
7
3µm mnt
Deng c]@
@hèi HA@
t-fn
7Yt Vi)(
!]t c]@ @hèi tù
nhifn
m
9
V=5E 77=42 74=2
V
7E=74
!]t dFnh m
9
0=40 0=40 0=40 0=40
1+t 6Wn m
9
7=02 7=02 7=02 7=02
Nh3n cPng 2,5
/7
c
,ng
9=95 9=58 9=EV 4=00
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 0=E7 0=UV 7=20 7=48
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=02
8
0=09E 0=04
4
0=054

…%R272
2
3µm mnt
Deng c]@
@hèi HA@ dAi
7Yt Vi)(
!]t c]@ @hèi tù
nhifn
m
9
V=5E 77=42 74=2
V
7E=74
Nh3n cPng 2,5
/7
c
,ng
7=UV 2=20 2=42 2=84
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 0=57 0=E0 0=V5 7=04
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=07
V
0=028 0=09
7
0=09V
7 2 9 4

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn
g@ jcmm
74 78 7V 20
29U
…%R272
7
3µm mnt
Deng c]@
@hèi HA@
t-fn
7Yt Vi)(
!]t c]@ @hèi tù
nhifn
m
9
7U=U
U
22=V5 25=E
0
2V=58
!]t dFnh m
9
0=40 0=40 0=40 0=40
1+t 6Wn m
9
7=02 7=02 7=02 7=02
Nh3n cPng 2,5
/7
c
,ng
4=22 4=44 4=85 4=VE
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 7=E0 7=U7 2=7E 2=47
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=08
2
0=08U 0=0E
U
0=0VV
…%R272
2
3µm mnt
Deng c]@
@hèi HA@ dAi
7Yt Vi)(
!]t c]@ @hèi tù
nhifn
m
9
7U=U
U
22=V5 25=E
0
2V=58
Nh3n cPng 2,5
/7
c
,ng
2=V8 9=0E 9=2U 9=57
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 7=27 7=98 7=55 7=EV
‡t, tAi nAc 5m
9
ca 0=04
4
0=04U 0=05
8
0=085
5 8 E V
$hi ch%&
Nhi chi'4 dµy mnt Deng ;h+c chi'4 dµy t-ong D)nh m*c th. 6r
dLng D)nh m*c Hµm HA@ dAi D[ néi 64yR
…%R27900 Hµm mnt Deng D+ d2m nhùa nh€ tTng gèc axFt
!Tn v) tFnh : 700m
2

q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1hi'4
dµy
mnt D"
eng
9cm
1hi'4
dµy
mnt D"
eng
Vcm
1hi'4
dµy
mnt D"
eng
70cm
1hi'4
dµy
mnt D"
eng
72cm
…%R279 7Yt Vi)(
!+ 4x8 m
9
" 70=58 79=7U 78=5V
!+ 2x4 m
9
" 0=2V 0=98 0=49
!+ 7x2 m
9
7=40 2=2U 2=9E 2=44
!+ 0=5x7 m
9
7=V0 2=2 2=2 2=2
Ch€ tTng gèc …xFt
80v
;g 572=5 572=5 572=5 579=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 70=E8 79=2U 7V=09 7U=02
X¸y thi cPng
240
q+y H4 V=5J ca 7=20 7=49 7=82 2=08
77 72 79 74
…%R27400 Hµm mnt Deng D+ d2m ;|@ D]t
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
zGi D+ vµ D]t t-én D+ mWt= H4 HPnR JAi nAc= bp chPn D+= D]t= -Gi HA@ bGo
vÖR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR #Go d•ng mnt Deng 7 th+ngR
!Tn v) tFnh : 700m
2


hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@ jcmm
70 72 74 78 7V 20
247
…%R27
4
7Yt Vi)(
!+ 4x8 m
9
79=7
U
75=V
9
7V=4E 20=5
V
29=75 25=E
9
!+ 0=5x7 m
9
7=24 7=U8 9=2E 9=4V 9=U2 4=95
!]t Dy m
9
5=98 8=0E 8=EU E=5U V=54 U=4U
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 70=0
0
70=4
0
70=E9 77=0
5
77=40 77=E
0
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J ca 7=00 7=20 7=40 7=80 7=V0 2=0
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
77 72 79 74 75 78
…%R22000 Hµm mnt Deng D+ 4x8 chPn D+ d2m= D]t c]@ @hèi tù nhifn
E(i ®Þnh ¸& 4+ngZ
!)nh m*c tFnh cho chi'4 d0y HA@ t-fn cpng= nO4 chi'4 dµy mnt D"
eng ;h+c vAi chi'4 dµy t-ong D)nh m*c th. DZc tFnh néi 64y nhng ;h,ng
DZc tFnh HA@ hao m}n jblng D+ 0=5x7= D+ 0=75 ÷ 0=5= D]t c]@ @hèi tù
nhifnmR
…%R22700 Hµm mnt Deng D+ 4x8 chPn D+ d2m

!Tn v) tFnh:700m
2
242

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy mnt Deng D· HPn
g@ jcmm
70 74 78 7V
…%R22
7
3µm
mnt
Deng
D+ 4x8
chPn D+
d2m
7Yt Vi)(
!+ 4x8
!+ 2x4
!+ 7x2
!+ 0=5x7
!+ 0=75 ÷ 0=5
Nh3n cPng 3,0/7
X¸y thi cPng
q+y H4 70J
‡ t, tAi nAc 5m
9
q+y ;h+c
m
9
m
9
m
9
m
9
m
9
c,ng
ca
ca
v
79=7U
0=99
0=99
0=44
0=EE
8=8E
0=99
0=7E
E
7V=4
8
0=48
0=48
0=44
0=EE
V=40
0=44
0=20
E
27=7
0
0=59
0=59
0=44
0=EE
U=80
0=57
0=24
E
29=E0
0=5U
0=5U
0=44
0=EE
70=V0
0=5E
0=2V
E
77 72 79 74
…%R22200 Hµm mnt D}ng D+ 4x8 chPn D]t c]@ @hèi tù nhifn

!Tn v) tFnh: 700m
2
249

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy mnt Deng D· HPn
g@ 70cm
qnt Deng
D+ 4x8 chPn
D]t c]@ @hèi
tù nhifn
qnt Deng
D+ c]@ @hèi
%max4cm
…%R22
2
…%R22
9
3µm
mnt D"
eng D+
4x8 chPn
D]t c]@
@hèi tù
nhifn
3µm
mnt D"
eng D+
c]@ @hèi
%max4
mm
7Yt Vi)(
!+ 4x8
!+ c]@ @hèi
%max4cm
!]t c]@ @hèi tù
nhifn
Nh3n cPng 3,0/7
X¸y thi cPng
q+y H4 70J
‡ t, tAi nAc 5m
9
q+y 6an 70V1&
q+y ;h+c
m
9
m
9
m
9
c
,ng
ca
ca
ca
v
79=7U
"
2=20
8=8E
0=999
0=78E
0=78E
2
"
79=7U
"
9=50
0=795
0=08V
0=08V
2
77 77
…%R29000 -Gi thGm mnt Deng D+ d2m DKn vµ bf t,ng nhùa
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b) mnt blng= Hµm vÖ 6inh= -Gi v5t HiÖ4 blng m+y -Gi= H4 HPn
mnt Deng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…%R29700 -Gi thGm mnt Deng D+ d2m DKn
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@ jcmm
9 4 5 8 E V
…%R29
7
7Yt Vi)(
!+ d2m DKn t]n 8=UE U=90 77=8
2
79=U
4
78=2
8
7V=5U
Nh3n cPng "/7 c,ng 0=V8 7=74 7=49 7=E7 2=07 2=2U
X¸y thi cPng
q+y -Gi 790"
7401&
ca 0=07
UU
0=02
85
0=09
92
0=09
UV
0=04
84
0=059
7
q+y H4 70J ca 0=77 0=77 0=77 0=7V 0=7V 0=7V
q+y D0m b+nh
Hè@ 78J
ca 0=04
8
0=04
8
0=04
8
0=04
8
0=04
8
0=048
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2 2
244
77 72 79 74 75 78
…%R29270 -Gi thGm mnt Deng bf t,ng nhùa hWt th,
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@ jcmm
9 4 5 8 E
…%R292
7
7Yt Vi)(
#f t,ng nhùa t]n 8=UE U=90 77=8
2
79=U4 78=28
Nh3n cPng ",0
/7
c,ng 7=0E 7=49 7=EV 2=74 2=50
X¸y thi cPng
q+y -Gi 790"
7401&
ca 0=025
7
0=099
5
0=04
7U
0=050
9
0=05V
E
q+y H4 70J ca 0=77 0=77 0=72 0=72 0=72
q+y D0m b+nh
Hè@ 78J
ca 0=05V 0=05V 0=08
4
0=084 0=084
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2
7 2 9 4 5
…%R29220 -Gi thGm mnt Deng bf t,ng nhùa hWt t-4ng
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@ jcmm
9 4 5 8 E
…%R292
2
7Yt Vi)(
#f t,ng nhùa t]n E=09 U=4U 77=VE 74=24 78=82
Nh3n cPng ",0
/7
c
,ng
7=0U 7=45 7=V2 2=7V 2=55
X¸y thi cPng
q+y -Gi 790"
7401&
ca 0=025
E
0=094
E
0=049
4
0=052
7
0=080
V
q+y H4 70J ca 0=77 0=77 0=72 0=72 0=72
q+y D0m b+nh
Hè@ 78J
ca 0=05V 0=05V 0=084 0=084 0=084
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2
7 2 9 4 5
245
…%R29290 -Gi thGm mnt Deng bf t,ng nhùa hWt m)n
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y mnt Deng D· HPn g@ jcmm
9 4 5 8 E
…%R292
9
7Yt Vi)(
#f t,ng nhùa t]n E=2E2 U=8U8 72=72 74=54 78=UE
Nh3n cPng ",0
/7
c
,ng
7=77 7=4V 7=V5 2=22 2=5U
X¸y thi cPng
q+y -Gi 790"
7401&
ca 0=02E
0
0=098
0
0=045
0
0=050
4
0=089
0
q+y H4 70J ca 0=77 0=77 0=72 0=72 0=72
q+y D0m b+nh
Hè@ 78J
ca 0=05V 0=05V 0=084 0=084 0=084
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2
7 2 9 4 5
$hi ch%&
X¸y A=i nh5$ ®kng g30-g"0C7 ®\c ®Þnh møc chI c¸c VI-i m¸y ;i;$n
2256 ?tXuK g356 ?yn$&s$v g"gC6 7>NbuN gq00 hI`c c¸c m¸y t.ng t5
…%R24700 Hµm mnt Deng H+ng nhùa

!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3+ng
nhùa 7
HA@ dµy
7=5cm
tif4
ch4hn
nhùa
7=V;g/
m
2
3+ng
nhùa 2
HA@ dµy
2=5cm
tif4
ch4hn
nhùa
9=0;g/
m
2
3+ng
nhùa 9
HA@ dµy
9=5cm
tif4
ch4hn
nhùa
4=5;g/
m
2
3+ng
nhùa 9
HA@ dµy
4=5cm
tif4
ch4hn
nhùa
5=5;g/
m
2
248
…%R24
7
3+ng mnt
Deng
7Yt Vi)(
Chùa
!+ 05÷2
!+ 0=5÷7=8
!+ 0=5÷7=0
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y H4 V=5J
q+y tAi nhùa
JhiOt b) n]4
nhùa
;g
m
9
m
9
m
9
c
,ng
ca
ca
ca
7U9
"
2=52
"
9=8
0=92
0=75
0=75
927
"
2=58
7=2E
4=2
0=9E
0=7V
0=7V
4V7
2=UU
7=5V
7=05
E=2
0=49
0=27
0=27
595
9=V4
7=5V
7=05
V=4
0=45
0=25
0=25
77 27 97 47
…dR24200 tAi HA@ dFnh b+m mnt Deng

;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hµm vÖ 6inh= @ha chO nhùa= tAi HA@ dFnh b+m thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR
…cR24270 tAi HA@ dFnh b+m mnt Deng blng nhùa @ha d04

!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3Zng nhùa j;g/m
2
m
0=5 0=V 7=0 7=5
…%R24
2
JAi HA@
dFnh b+m
mnt D"
eng blng
nhùa @ha
d04
7Yt Vi)(
Chùa bit4m
%04 hoG
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
JhiOt b) n]4
nhùa
‡t, tAi nhùa
EJ
q+y ngn ;hF
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
92=92
2
78=05
0=974
0=04U
0=0UV
0=04U
82=U7
8
25=8V
0=974
0=04U
0=0UV
0=04U
EV=85
92=70
0=974
0=04U
0=0UV
0=04U
770=U
E
4V=75
0=974
0=04U
0=0UV
0=04U
24E
77 72 79
74
…cR24220 tAi HA@ dFnh b+m mnt Deng blng nh€ tTng gèc …xFt

!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3Zng nh€ tTng j;g/m
2
m
0=5 0=V 7=0 7=5
…%R24
2
JAi HA@
dFnh b+m
mnt D"
eng blng
nh€ tTng
gèc …xFt
7Yt Vi)(
Ch€ tTng gèc
…xFt HoWi 80v
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y tAi nhùa EJ
q+y ngn ;hF
800m
9
/h
q+y ;h+c
;g
c,ng
ca
ca
v
57=2
5
0=2E
0
0=08
V
0=09
4
5
V2=0
0=2E
0
0=08
V
0=09
4
5
702=
5
0=2E
0
0=08
V
0=09
4
5
729=
0
0=2E
0
0=08
V
0=09
4
5
27 22 29
24
…%R25700 cµy xAi mnt Deng c€= 34 HPn mnt Deng c€ 6a4 cµy @h+
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dµo= cµy @h+= 6an @hˆng mnt Deng= d?n d|@= H4 HPn HWi
mnt Deng c€ 6a4 ;hi cµy @h+= v5n ch4y[n @hO thGi D` Di t-ong @hWm vi
90mR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1µy xAi mnt Deng
c€
qnt D"
eng
D+ d2m
honc
H+ng
nhùa
qnt D"
eng bf
t,ng
nhùa
34 HPn HWi
mnt D"
eng c€

cµy @h+
24V
…%R25
7
…%R25
7
1µy xAi
mnt D"
eng c€
34 HPn HWi
mnt D"
eng
c€ D·
cµy @h+
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
‡ t, tAi nAc 5m
9
q+y D0m 25J
q+y 6an 70V1&
q+y ñi 7401&
q+y ;h+c
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
0=75
"
"
0=09
0=09
2
0=2V8
"
"
0=098
0=098
2
7=20
0=75
0=90
0=75
"
2
77 72 27
…%R25200 3µm -·nh xTng c+
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= xO@ D+ vµo -·nh= H]@ D+ conR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi -·nh jmm
≤ 2 w 2
…%R25
2
3µm -·nh xTng
c+
7Yt Vi)(
!+ 80"V0mm m
9
0=V04 0=V04
!+ 5"75mm m
9
0=488 0=488
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 7=V8 7=47
77 27
…%R28000 6Gn x4]t D+ d2m DKn vµ bf t,ng nhùa
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= D4n d04 %iK†Kn Hµm n\ng d04 bGo ,n DOn 740"780
0
1=
bTm d04 Hfn m+y nhùa= m+y d04 ma†it= @h4n d04 ma†it vµo b4Yng Dèt=
6]y v5t HiÖ4= t-én c]@ @hèi thKo thiOt ;O= 6Gn x4]t D+ d2m DKn vµ bf
t,ng nhùa t-fn d©y ch4y'n t-Wm t-én thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n
ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 50mR :ao @hF v5t HiÖ4 D+= c+t= bét D+=
nhùa c2n c* vµo thiOt ;O vµ @hL HLc D)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 D[ x+c
D)nhR
…%R28700 6Gn x4]t D+ d2m DKn= bf t,ng nhùa blng t-Wm t-én ≤ 25 J/h
24U
!Tn v) tFnh: 700t]n

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+
d2m
DKn
#f t,ng nhùa
:Wt
th,
:Wt
t-4ng
:Wt
m)n
…%R28
7
7Yt Vi)( &h+
%04 diK†Kn ;g 750 750 750 750
%04 ma†it ;g V50 V50 V50 V50
%04 bGo ,n ;g 42=5 42=5 42=5 42=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng V=55 U=00 70=95 70=VU
X¸y thi cPng
J-Wm t-én ≤ 25 t]n/h
ca 0=E2 0=E2 0=E2 0=E2
q+y xic 0=8m
9
ca 0=E2 0=E2 0=E2 0=E2
q+y ñi 7701& ca 0=90 0=90 0=90 0=90
q+y ;h+c v 2 2 2 2
77 27 22 29
…%R28200 6Gn x4]t D+ d2m DKn= bf t,ng nhùa blng t-Wm t-én 50"80 J/h
!Tn v) tFnh: 700t]n

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+
d2m
DKn
#f t,ng nhùa
:Wt
th,
:Wt
t-4ng
:Wt
m)n
…%R28
2
7Yt Vi)(
%04 diK†Kn ;g 750 750 750 750
%04 ma†it ;g V50 V50 V50 V50
%04 bGo ,n ;g 42=5 42=5 42=5 42=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 4=58 4=V0 5=04 5=2V
X¸y thi cPng
J-Wm t-én 80 t]n/h ca 0=489 0=489 0=489 0=489
q+y xic 7=8m
9
ca 0=489 0=489 0=489 0=489
q+y ñi 7701& ca 0=90 0=90 0=90 0=90
q+y ;h+c v 2 2 2 2
77 27 22 29
…%R28900 6Gn x4]t D+ d2m DKn= bf t,ng nhùa blng t-Wm t-én V0 J/h
!Tn v) tFnh: 700t]n

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!+
d2m
DKn
#f t,ng nhùa
:Wt
th,
:Wt
t-4ng
:Wt
m)n
250
…%R28
9
7Yt Vi)( &h+
%04 diK†Kn ;g 750 750 750 750
%04 ma†it ;g V50 V50 V50 V50
%04 bGo ,n ;g 42=5 42=5 42=5 42=5
Nh3n cPng ",5/7 c
,ng
9=E5 9=U0 4=05 4=20
X¸y thi cPng
J-Wm t-én V0 t]n/h ca 0=9U7 0=9U7 0=9U7 0=9U7
q+y xic 2=9m
9
/g04 ca 0=9U7 0=9U7 0=9U7 0=9U7
q+y ñi 7701& ca 0=90 0=90 0=90 0=90
q+y ;h+c v 2 2 2 2
77 27 22 29
$hi ch%&
C¸c *Yt t 4[( 4i]w]n, 4[( m$wct, 4[( D=I Pn ®F ®$ *µI h$I &h%
*Yt Vi)( ®J s=n N(/t g00; DO tPng nh5$, tAIng tA-m tAén ch@ c8n h$I &h%
®i)n n¨ng chI mét c$ m¸y Vµm *i)cR
…%R2E700 v5n ch4y[n hXn hZ@ c+t m)n= c+t vµng gia cè xi m2ng t^
t-Wm t-én DOn v) t-F D`R
!Tn v) tFnh :700t]n
257
q· hiÖ4
1ù Hy
v5n
ch4y[n
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hTng tiÖn v5n ch4y[n
‡ t, 5
t]n
‡ t, E
t]n
‡ t, 70
t]n
…%R2E7
7
0=5;m ‡ t, tù
D`
ca 7=VU 7=9U 7=0V
…%R2E7
2
7=0;m ‡ t, tù
D`
ca 2=55 7=U2 7=9V
…%R2E7
9
7=5;m ‡ t, tù
D`
ca 2=UU 2=7E 7=5U
…%R2E7
4
2=0;m ‡ t, tù
D`
ca 9=49 2=42 7=V
…%R2E7
5
9=0;m ‡ t, tù
D`
ca 4=78 2=V9 2=74
…%R2E7
8
4=0;m ‡ t, tù
D`
ca 4=VU 9=24 2=4V
…%R2E7
E
7;m tiO@
thKo
‡ t, tù
D`
ca 0=88 0=48 0=28
7 2 9
…%R2E200 v5n ch4y[n D+ d2m DKn= bf t,ng nhùa t^ t-Wm t-én DOn
v) t-F D`
!Tn v) tFnh: 700t]n

hiÖ4
1ù Hy
v5n ch4y[n
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hTng tiÖn v5n ch4y[n
‡ t, E
t]n
‡ t, 70
t]n
‡ t, 72
t]n
…%R2E2
7
7=0;m ‡ t, tù
D`
ca 2=27 7=5V 7=97
…%R2E2
2
2=0;m ‡ t, tù
D`
ca 2=EV 2=0E 7=E2
…%R2E2
9
9=0;m ‡ t, tù
D`
ca 9=25 2=48 2=04
…%R2E2
4
4=0;m ‡ t, tù
D`
ca 9=E9 2=V5 2=98
…%R2E2
5
7;m tiO@
thKo
‡ t, tù
D`
ca 0=52 0=2U 0=25
7 2 9
252
…%R90000 c?c tif4= bi[n b+o hiÖ4 Deng bé
!)nh m*c dù to+n c?c tif4= bi[n b+o DZc x©y dùng c2n c* D)nh
h.nh ;Ot c]4 c?c tif4= bi[n b+o hiÖ4 Deng bé bf t,ng cèt thg@ Hs@ ghg@
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" Sµng c+t= -ra 6yi D+= 1hnt= 4èn= b4éc cèt thg@= SGn x4]t th+o d•
v+n ;h4,n= J-én= D0m bf t,ng= STn bGng= 6Tn cét= !µo HX= ch,n cét= Hs@
bGng j1ha tFnh c,ng viÖc v• h.nh= ;o chk t-fn bGngm
…%R97700 3µm c?c tif4 bf t,ng cèt thg@ 0=72×0=72×7=025 jmm= Hµm
cét ;m bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1?c
tif4
bf t,ng
cèt
thg@
1ét ;m
bf t,ng
…%R97
7
…%R97
7
3µm c?c
tif4
1ét ;m bf
t,ng cèt
thg@
7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g 4=09 42=5U
Jhg@ t-}n 4"8mm ;g 7=E48 "
%©y thg@ b4éc 7mm ;g 0=07E "
1+t vµng m
9
0=00E7 0=0V5
!+ 6yi Deng ;Fnh ≤ 90mm m
9
0=072 0=740
STn ;g 0=0754 0=24
&+n ;h4,n 9mm m
9
0=0002 0=07
!inh 8cm ;g 0=075 0=95
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,7/7 c,ng 0=78 7=58
77 27
259
…%R97200 Hµm bi[n b+o bf t,ng cèt thg@ h.nh chk nh5t
!Tn v) tFnh :7 c+i
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc bi[n b+o jmm
0=8x7=0 7=0x7=2 7=0x7=8
0=8x0=8
0=5x0=E
…%R972 7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g 70=0E2 20=749 28=V50 8=049
Jhg@ t-}n 4"8mm ;g 2=2V5 4=020 5=502 7=8E2
%©y thg@ b4éc 7mm ;g 0=022 0=09U 0=059 0=078
c+t vµng m
9
0=074 0=02V 0=09V 0=00V5
!+ 6yi Deng ;Fnh ≤ 20mm m
9
0=029 0=048 0=087 0=079V
STn ;g 0=7V5 0=9E0 0=4U9 0=777
&+n ;h4,n d0y 9cm m
9
0=007E 0=0095 0=004E 0=0077
!inh 8cm ;g 0=0708 0=027 0=02U 0=008
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,7/7 c,ng 0=48 0=U0 7=27 0=2U
77 27 97 47
…%R97900 Hµm cét D• bi[n b+o bf t,ng cèt thg@
!Tn v) tFnh: 7cét

hiÖ4
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
3oWi cét dµi jmm
2=E 2=V"9=0 9=7"9=V
254
…%R97
9
7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g 72=287 72=UEU 79=U47
Jhg@ t-}n 8"Vmm ;g 8=4 8=E2 E=945
%©y thg@ b4éc 7mm ;g 0=082 0=085 0=0E2
1+t vµng m
9
0=07E 0=07V 0=07U5
!+ 6yi Deng ;Fnh ≤ 90mm m
9
0=090 0=092 0=094
STn ;g 0=2885 0=2885 0=2885
&+n ;h4,n d0y 9 cm m
9
0=0004 0=0004 0=0004
!inh 8cm ;g 0=09V 0=047 0=045
#4Hong q20x7V0 c+i 2=0 2=0 2=0
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,7/7 c,ng 0=E2 0=E5 0=V7
77 27 97
$hi ch%&
" 1ét dµi 2=Em dpng cho bi[n chk nh5t 0=40mx7=2m vµ
0=40mx0=EmR
" 1ét dµi 2=E"9=0 dpng cho bi[n t-}n= bi[n tam gi+c= bi[n chk nh5t
0=8mx7=8m= 0=5mx0=Em= bi[n v4,ng 0=8mx0=8mR
" 1ét dµi 9=7m"9=9m dpng cho bi[n 7m x 7=2m= 7mx7=8m= 0=5x0=8mR
" #4H,ng q20x7V0 dpng cho bi[n 0=4mx0=E0m ch_ c0n 7 c+i= c+c HoWi
bi[n ;h+c 2 c+iR
…%R92700 6Gn x4]t= Hs@ Dnt t-L D• bGng tfn Deng= bGng H4 th,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
3]y d]4 cst 6st thµnh t-L= ;hoan HX= chL@ D04 ns@ blng ns@ chL@
nhùa jDèi vAi èng 6st t-}nm= cWo -_= 6Tn 9 nAc= 7 nAc chèng -_= 2 nAc 6Tn
d04R !µo D]t D[ ch,n t-LR !` bf t,ng D+ 7x2 Hµm ch©n t-LR J-Yng t-L
thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR #èc xO@= v5n ch4y[n v5t HiÖ4= c]4 ;iÖn -a
c,ng t-eng blng ,t, EJ t-ong @hWm vi 70;mR

!Tn v) tFnh: 7c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi t-L D•
Sst
350x50x
5
Sst
èng
φ80
Sst
èng
φV0
255
…%R92
7
SGn x4]t=
Hs@ Dnt
t-L D•
bGng tfn
Deng=
bGng H4
th,ng

&5t HiÖ4
Sst 350x50x5
Sst èng ‘i 80
Sst èng ‘i V0
Cs@ chL@ nhùa ‘i
80
Cs@ chL@ nhùa ‘i
V0
STn chèng -_
STn d04
&ka bf t,ng m+c
750
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,3/7
X¸y thi cPng
q+y cst
q+y mµi
‡t, E=0J
;g
md
md
c+i
c+i
;g
;g
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
77=V7
"
"
"
"
0=0U0
0=742
0=0VU
7=5
7=04
0=04
0=04
0=095
"
9=7V
"
7
"
0=0V7
0=72E
0=0VU
7=5
7=00
0=05
0=05
0=09E
"
"
9=9U
"
7
0=775
0=7V7
0=0VU
7=5
7=7U
0=08
0=08
0=045
77 27 97
…%R92200 Hµm bi[n b+o bf t,ng cèt thg@
!Tn v) tFnh :7 c+i
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
3oWi bi[n b+o ;Fch thAc jmm
1hk nh5t J-}n Jam gi+c
0=4x0=E
0=5x0=8
0=4x7=2 φ 0=E
0=Ex0=E
x0=E
258
…%R922 7Yt Vi)(
$i m2ng /190 ;g 9=05 4=E0 8=049 9=8U
Jhg@ t-}n 8"Vmm ;g 7=U5E 7=972 7=8E2 7=0E
%©y thg@ b4éc 7mm ;g 0=07U 0=079 0=078 0=07
1+t vµng m
9
0=0779 0=0088 0=00V5 0=0052
!+ 6yi Deng ;Fnh ≤
20mm
m
9
0=07V 0=077 0=0792 0=00V4
STn ;g 0=74V 0=0V8 0=077 0=085
&+n ;h4,n d0y 9cm m
9
0=0074 0=008V 0=0077 0=0008
!inh 8cm ;g 0=00U 0=005 0=008 0=004
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,7/7 c,ng 0=9E 0=29 0=2U 0=7V
77 72 27 97
…%R92900 6Gn x4]t= Hs@ Dnt bGng tfn Deng= bGng H4 th,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= Do H]y d]4= g} t,n= cst thµnh bGng= cWo -_= 6Tn 9 nAc: 7
nAc chèng -_= 2 nAc 6Tn d04= v• h.nh 9 nAc 6TnR
" 3s@ bi[n b+o thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
" #èc d•= v5n ch4y[n bGng -a c,ng t-eng blng ,t, 2=5J t-ong @hWm vi
90;mR

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#Gng
tfn D"
eng
0=9x0=5
m
j7bGngm
#Gng H4 th,ng
j7m
2
m
3oWi t-}n
3oWi
v4,ng=
tam
gi+c=
chk
nh5t
…%R92
9
SGn x4]t
Hs@ Dnt
bGng tfn
Deng=
bGng H4
th,ng
7Yt Vi)(
STn chèng -_
STn d04
J,n dµy 2mm
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,2/7
X¸y thi cPng
‡t, 2=5J
;g
;g
;g
v
c,ng
ca
0=049
0=088
2=5U
7=5
0=9E
0=024
0=2V8
0=440
27=UV
7=5
2=52
0=024
0=2V8
0=440
78=4U
7=5
2=4U
0=024
77 27 22
…%R92400 6Gn x4]t= Hs@ Dnt bi[n b+o @hGn a4ang
25E
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
‚} t,n= H]y d]4= cst thµnh bGng= in bGng= chpi ;h4,n bGng= -ra
mµng inR &• ;h4,n m{4= t-+ng mµng @him= cst mµng d+n= c+n h]@= @hTi
bGngR 3s@ Dnt bèc d•= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 70;mR
!T
n v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi bi[n b+o @hGn a4ang
#i[n
v4,n
g
80x8
0 cm
#i[n
t-}n
D;E0=
b+t
gi+c
cWnh
25cm
#i[n
tam
gi+c
cWnh
E0cm
#i[n
chk
nh5t
90x50c
m
…%R92
4
SGn
x4]t=
Hs@
Dnt
bi[n
b+o
@hGn
a4ang
7Yt Vi)(
qµng @hGn
a4ang
qùc in cao c]@
%4ng m,i
/b:957U
%4ng m,i /b&
J,n t-+ng ;•m
dµy 7=2mm
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
‡ t, 2=5J
m
2
HFt
HFt
HFt
;g
v
c
,ng
ca
0=457
0=09V
0=075
0=09V
9=V0
7=5
7=9E
0=025
0=5E0
0=040
0=078
0=040
5=7E
7=5
7=44
0=025
0=289
0=099
0=079
0=099
9=5V
7=5
7=25
0=025
0=7V9
0=078
0=008
0=078
7=5V
7=5
0=U9
0=025
77 27 97 47
25V
…%R99700 gsn vifn @hGn a4ang
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 3µm vÖ 6inh hiÖn t-eng= H]y d]4= canh gik vµ hAng d{n giao
th,ngR &5n hµnh H} n4ng ;Ko= t-Gi ;Ko vµ gsn vifn @hGn a4ang thKo
tif4 ch4hn ;d th45tR 3µm vÖ 6inh H} n4ng ;KoR
" #èc d•= v5n ch4y[n v5t t= c,ng cL -a c,ng t-eng blng xK ,t, 2=5JR

!Tn v) tFnh: 7 vifn

q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn mnt
bf t,ng
J-fn mnt
Deng
nhùa
…%R997 ‚sn vifn
@hGn
a4ang
7Yt Vi)(
&ifn @hGn a4ang
NKo #it4min4o6
NKo qKga@oxy
‚a6
%04 %•
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
‡t, 2=5J
3} n4ng ;Ko
vifn
;g
;g
;g
HFt
v
c,ng
ca
ca
7
"
0=7
0=004
0=007
7
0=0E2
0=07
0=004
7
0=7
"
"
"
7
0=08U
0=07
0=004
70 20
…%R94700 3s@ Dnt dGi @h©n c+ch
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b)= Do ;i[m t-a D+nh d]4 v) t-F Hs@ Dnt= Hs@ Dnt dGi
@h©n c+ch thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm
vi 50mR

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%Gi
@h©n
c+ch
c*ng
jc+im
%Gi
@h©n
c+ch
m'm
jc+im
%Gi
@h©n
c+ch
blng
t,n HZn
6\ng
jmm
…%R94
7
3s@ Dnt
dGi @h©n
c+ch c*ng
7Yt Vi)(
J-L bf t,ng
J,n HZn 6\ng
c+i
m
7=00
"
0=20
"
"
7=00
25U
…%R94
7
…%R94
7
3s@ Dnt
dGi @h©n
c+ch m'm
3s@ Dnt
dGi @h©n
c+ch blng
t,n HZn
6\ng
J-L D• t,n HZn
6\ng
èng thg@ ΦV0÷
700
#4 H,ng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
c+i
m
c+i
v
c
,ng
"
"
"
7=5
0=0V5
"
2=20
"
7=5
0=05V
0=20
"
0=40
7=5
0=085
70 20 90
Oh0 l0c
A3n( t/c l., ®Nn(
§Þnh ,)c dù to/n c:p phPi -Ët liQu
7R 1]@ @hèi v5t HiÖ4 D+ d2m DKn j!Tn v) tFnh : 7 t]nm
" !+ t-én nhùa @ha d04 honc nhùa Dnc

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ nhùa v
4=0 4=5 5=0 5=5 8=0
…•70 !+ m
9
0=852 0=852 0=852 0=852 0=852
Chùa ;g 47=7E4
48=77
E
50=U59 55=EU0
80=E5
9
7 2 9 4 5
" !+ t-én nh€ tTng honc nhùa Deng

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ nh€ tTng v
E=0 V=0 U=0 70=0
…•20 !+ m
9
0=852 0=852 0=852 0=852
Ch€ tTng ;g E0=070 EU=288 VV=950 UE=2E4
7 2 9 4
2R 1]@ @hèi v5t HiÖ4 bf t,ng nhùa j!Tn v) tFnh : 7 t]nm
" Nho+ng ch]t
280

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ @hèi hZ@ v
5=0 70=0 75=0 20=0 25=0
…•90 !+ m
9
" " " 0=72V 0=780
1+t m
9
" " " " 0=7U4
#ét D+ ;g
4E=29
5
U4=4E
0
747=E0
5
7VV=U4
0
298=7E
5
7 2 9 4 5

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ @hèi hZ@ v
90=0 95=0 40=0 45=0
…•90 !+ m
9
0=7U2 0=224 0=258 0=2VV
1+t m
9
0=299 0=2E2 0=977 0=950
#ét D+ ;g 2V9=470 " " "
8 E V U

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ @hèi hZ@ v
50=0 55=0 80=0 85=0 E0=0
…•40 !+ m
9
0=97U 0=957 0=9V9 0=475 0=44E
1+t m
9
0=9VV 0=428 0=485 0=504 0=549
7 2 9 4 5

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ @hèi hZ@ v
E5=0 V0=0 V5=0 U0=0
…•40 1+t m
9
0=5V2 0=877 0=84U 0=8VE
8 E V U
"Chùa bi t4m
287

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ nhùa v
4=0 4=5 5=0 5=5 8=0 8=5

•50
Chùa Ng
47=7E
4
48=77
E
50=U5
9
55=EU
0
80=5E
9
85=979
7 2 9 4 5 8

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ nhùa v
E=0 E=5 V=0 V=5 U=0

•80
Chùa Ng
E0=070 E4=854 EU=28E V9=VVV VV=950
7 2 9 4 5
9R 1]@ @hèi v5t HiÖ4 nhùa @ha d04
!Tn v) tFnh : 7 t]n

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ d04v
70=0 75=0 20=0 25=0 90=0
…•E0
%04 ma
dit
;g
702 759 204 255 908
Chùa ;g
U45=0
0
VU2=50 V04=00 EVE=50 E95=00
7 2 9 4 5
4R 1]@ @hèi v5t HiÖ4 nh€ tTng nhùa Deng
!Tn v) tFnh : 7 t]n

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jc HÖ nhùa v
50 55 80
…•V0 Chùa bi t4m ;g 525=000 5EE=500 890=000
CAc m
9
0=500 0=450 0=400
$it j0=2vm ;g 2=020 2=020 2=020
$µ @h}ng gèc
j7vm
;g
70=700 70=700 70=700
7 2 9
282
A3n( t/c l., ,Ct ®Nn( RHt
…%R40000 !nt Deng 6st
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= bèc d•= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 7500m
" !nt Deng= gi5t n©ng Deng c+c DZt
" Jh4 hYi v5t HiÖ4 v5n ch4y[n v' ga
!nt Deng 6st ;h` 7=00m
…%R47000 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m
…%R47700 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t gX =z…Œ /49=/9V
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX
zay /49 j72=5mm zay /9V j72=5mm
!é cong zjmm
≤500
w500
≤500
w500
289
…%R47
7
7Yt Vi)(
zay than
h
780 780 780 780
Jµ v|t
770x270x7V00
c+i 7595 7457 7595 7457
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 UE4 UE4 UE4
#Gn DÖm c+i 9058 2VU4 9058 2VU4
!inh c-2m@,ng c+i U25E VEE0 U25E VEE0
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng EE8=0E E92=5 V07=7 E5E=5
77 72 27 22
…%R47200 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t gX ;h,ng
DÖm 6st= zay /99"90= zay /28"25"24
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX ;h,ng DÖm 6st
zay /99"90 j72mm zay /28"25"24
j70mm
!é cong zjmm
≤500
w500
≤500
w500
284
…%R47
2
7Yt Vi)(
zay than
h
78E 78E 200 200
Jµ v|t
770x270x7V00
c+i 7800 7575 7E7E 7878
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i 78V 78V 207 207
#Gn DÖm c+i 8EV 8EV V72 V72
!inh c-2m@,ng c+i U84E U795 70950 UE44
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng E77=E 885=U E0U=8 880=5
77 72 27 22
…%R47200 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t gX ;h,ng
DÖm 6st= z…Œ /28"25"24
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX ;h,ng DÖm 6st zay /28"
25"24
%µi U=5Vm %µi V=0m
!é cong zjmm
≤500 w500 ≤500 w500
…%R47
2
7Yt Vi)(
zay than
h
20U 20U 250 250
Jµ v|t
770x270x7V00
c+i 78V8 75V7 7E8V 7842
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i 277 277 257 257
#Gn DÖm c+i V44 V4V 7075 7075
!inh c-2m@,ng c+i 70R784 U59E 70R85V UVU8
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng E05=20 84E=5 E98=V0 8VU=U
97 92 47 42
…%R47900 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t 6st= z…Œ
/28"25"24
!Tn v) tFnh: 7000m
285

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t 6st
zay 28"25"24 dµi 70m
!é cong zjmm
≤500
w500
…%R47
9
7Yt Vi)(
zay thanh 200 200
Jµ v|t c+i 7E00 7585
35@ H+ch D,i 207 277
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i V72 V4V
1\c u b4H,ng
c\c
c+i 80U2 894V
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 575=8 44U=7
77 72
…%R47900 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t 6st= z…Œ
/28"25"24
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t 6st zay /28"25"24
%µi U=5Vm %µi Vm
!é cong zjmm
≤500
w500
≤500
w500
288
…%R47
9
7Yt Vi)(
zay than
h
20U 20U 250 250
Jµ v|t c+i 788U 7585 7E50 7828
35@ H+ch D,i 277 277 257 257
#4H,ng u -,ng
DKn
c+i V4V V4V 7075 7075
1\c u b4H,ng
c\c
c+i 8E05 894V E705 85UE
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 574=9 449=8 540=8 45V=U
27 22 97 92
…%R47400 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` 7=00m tµ v|t bf t,ng
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t bf t,ng dµi 72=5m
zay /49"9V
!é cong zjmm
≤500
w500
≤500
w500
…%R47
4
7Yt Vi)(
zay thanh 780 780 780 780
Jµ v|t c+i 7595 7454 7595 7454
35@ H+ch D,i 787 787 787 787
#4H,ng u -,ng
DKn
c+i UE4 UE4 UE4 UE4
1\c u b4H,ng
c\c
c+i 87E2 5V48 87E2 5V48
Sst DÖm g\t
c\c
c+i 87E2 5V48 87E2 5V48
Sst chk b c+i 87E2 5V48 87E2 5V48
!Öm cao 64 c+i 90V8 2U29 90V8 2U29
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7907=5 7254=8 72V8=2 7297=9
77 72 27 22
!nt Deng 6st t-ong ga ;h` 7=00m
28E
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX
DÖm 6st
zay /49"
99
dµi
72=5m
Jµ v|t gX ;h,ng DÖm
6st
zay
/99"90
dµi
72=0m
zay /28"25"24
1hi'4 dµi jmm
70=0 U=5V V=00
…%R427
…%R422
!nt D"
eng
6st t-ong
ga
;h`
7=00m
tµ v|t gX
DÖm 6st
Jµ v|t gX
;h,ng
DÖm 6st
7Yt Vi)(
zay thanh 780 78E 200 20U 250
Jµ v|t c+i 7454 7575 7878 75V7 7842
35@ H+ch D,i 787 78V 207 277 257
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 8EV V72 V4V 7075
#Gn DÖm c+i 2VU4
!inh c-2m@,ng c+i VEE0 U795 UE44 U420 UVU8
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 85E=9 5E5=5 542=V59E=4 559=E
77 77 27 22 29
!nt Deng 6st t-ong ga ;h` 7=00m
!Tn v) tFnh : 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t 6st Jµ v|t bf t,ng
zay /28"25"24 dµi
jmm
70=0 U=5V V=0
zay /49
dµi
72=5m
zay /9V
dµi
72=5m
…%R429 Jµ v|t
6st
7Yt Vi)(
zay thanh 200 20U 250 780 780
Jµ v|t c+i 7800 7585 7828 7454 7454
35@ H+ch D,i 207 277 257 787 787
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i V72 V4V 7075 UE4 UE4
28V
…%R424 Jµ v|t
bf t,ng
1\cub4H,ng
c\c
c+i 84U8 894V 85UE " "
Sst DÖm g\t
c\c
c+i " " " 5V48 5V48
Sst chk b c+i " " " 5V48 5V48
!Öm cao 64 c+i " " " 5V48 5V48
!inh c-2m@,ng c+i " " " 2U29 2U29
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 40E=8 409=9 475=5 7248=U 7294=U
77 72 79 77 72
…%R49000 !nt Deng D\n ti~n ;h` 7=00m
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t
gX DÖm
6st
zay
/49"9V
dµi
72=5m
Jµ v|t gX ;h,ng DÖm 6st
zay
/49"9V
dµi
72=0m
zay /28"25"24 dµi
jmm
70=0 U=5V V=00
…%R497 !nt D"
eng
6st D\n
ti~n
;h`
7=00m
tµ v|t gX
DÖm
6st
7Yt Vi)(
zay thanh 780 78E 200 20U 250
Jµ v|t c+i 7454 794V 7575 74EE 7575
35@ H+ch D,i 787 78V 207 277 257
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 8EV V72 V4V 7075
…%R492 Jµ v|t gX
;h,ng
DÖm
6st
#Gn DÖm c+i 2VU4 " " " "
!inh c-2m@,ng c+i VEE0 V724 U975 VU04 4795
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 85E=9 529=2 4U5=8 575=5 50E=U
77 77 27 22 29
!nt Deng D\n ti~n ;h` 7=00m
!Tn v) tFnh: 7000m
28U

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t 6st Jµ v|t bf t,ng
zay /28"25"24 dµi
jmm
70=0 U=5V V=0
zay /49
%µi
72=5m
zay /9V
%µi
72=5m
…%R49
9
Jµ v|t
6st
7Yt Vi)(
zay thanh 200 20U 250 780 780
Jµ v|t c+i 7500 7482 7500 7454 7454
35@ H+ch D,i 207 277 257 787 787
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i V72 V4V 7075 UE4 UE4
…%R49
4
Jµ v|t
bf t,ng
1\cub4H,ng
c\c
c+i 80U0 5U98 80U0 " "
Sst DÖm g\t
c\c
c+i " " " 5V48 5V48
Sst chk b c+i " " " 5V48 5V48
!Öm cao 64 c+i " " " 5V48 5V48
!inh c-2m@,ng c+i " " " 2U29 2U29
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 9V2=8 9E8=0 9V8=U 7248=U 7294=U
77 72 79 77 72
…%R44000 !nt Deng nh+nh= t-+nh= tWm ;h` 7=00m tµ v|t gX
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX
DÖm 6st
zay /49"9V
dµi 72=5m
Jµ v|t gX
;h,ng DÖm
6st
zay /99"90
dµi 72=5m
!é cong zjmm
≤500 w500 ≤500 w500
…%R44
7 !nt Deng 7Yt Vi)(
6st nh+nh= zay than
h
780 780 78E 78E
t-+nh tWm
;h`
Jµ v|t c+i 72U9 7272 794E 7252
7=00m tµ
v|t
35@ H+ch D,i 787 787 78V 78V
gX DÖm
6st
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 UE4 8EV 8EV
2E0
#Gn DÖm c+i 25E2 2472 " "
…%R44
2
Jµ v|t gX !inh c-2m@,ng c+i EEU2 E09V V724 E872
;h,ng
DÖm
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
6st Nh3n cPng
",5/7
c,ng 8U8=5 E40=7 828=E 5V2=0
77 72 27 22
!nt Deng 6st nh+nh= t-+nh= tWm ;h` 7=00m tµ v|t gX jti:& th]Im
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX ;h,ng DÖm 6st
zay 28"25"24
dµi 70=00m dµi U=5Vm dµi V=00m
!é cong zjmm
≤500
w
500
≤500
w
500
≤500
w
500
…%R44
2 7Yt Vi)(
zay than
h
200 200 20U 20U 250 250
Jµ v|t c+i 7575 7474 74EE 79E2 7575 79VU
35@ H+ch D,i " 207 " 277 " 257
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i V72 V72 V7V V7V 7075 7075
!inh c-2m@,ng c+i U795 V528 V494 V2E0 U795 V9E4
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 84U=
8
5U5=
7
89U=V 5V9=
7
85V=9 5VU=
E
97 92 47 42 57 52
…%R44900 !nt Deng nh+nh= t-+nh= tWm ;h` 7=00m tµ v|t 6st
!Tn v) tFnh: 7000m
2E7

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
zay 28"25"24
dµi 70=00m dµi U=5Vm dµi V=00m
!é cong zjmm
≤500
w
500
≤500
w500
≤500
w
500
…%R44
9 7Yt Vi)(
zay than
h
200 200 20U 20U 250 250
Jµ v|t c+i 7500 7400 7482 795V 7500 29E5
35@ H+ch D,i 207 207 277 277 257 257
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i V72 V72 V4V V4V 7075 7075
1\cub4H,ng
c\c
c+i 80U0 58V4 5U98 5579 80U0 55V2
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 5EU=
U
574=
5
588=
V
4UU=2 5V8=4 504=
E
77 72 27 22 97 92
…%R45000 !nt Deng 6st ;h` -éng 7=495m
…%R45700 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` -éng 7=495m HoWi nnng
vµ HoWi v^a= tµ v|t gX DÖm 6st
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX DÖm 6st
zay /49 dµi 72=5m
zay /9V dµi
72=5m
!é cong zjmm
≤500 w500 ≤500 w500
…%R45
7 7Yt Vi)(
zay than
h
780 780 780 780
Jµ v|t c+i 7U9U 7EEV 7U9U 7EEV
35@ H+ch D,i 787 787 787 787
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 UE4 UE4 UE4
#Gn DÖm c+i 959V 9V5U 9V5U 959V
!inh c-2m@,ng c+i 77R8UV 70RE7V 77R8U9 70RE7V
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
2E2
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 70E7=5 U89=5 704U=8 U47=E
77 72 27 22
…%R45200 !nt Deng chFnh t-ong ga
…%R45900 !nt Deng nh+nh= t-+nh= tWm tµ v|t gX DÖm 6st
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng chFnh
t-ong ga xF
nghiÖ@ tµ
v|t gX=
DÖm 6st
!eng nh+nh=
t-+nh= tWm
zay /49"44=
/9V"47
/49"
44
/9V"
47
!é cong zjmm
≤500
w
500
…%R45
2
!eng chFnh 7Yt Vi)(
t-ong ga xF zay than
h
780 780 780 780
nghiÖ@= tµ
v|t
Jµ v|t c+i 7EEV 7EEV 7878 7878
gX DÖm
6st
35@ H+ch D,i 787 787 787 787
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 UE4 UE4 UE4
…%R45
9
!eng nh+nh= #Gn DÖm c+i 959V 959V 959E 9275
t-+nh tWm= !inh c-2m@,ng c+i 70E7
V
70E7
V
UE44 70E7
V
tµ v|t gX &5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
DÖm 6st Nh3n cPng
",5/7
c,ng VE5=
2
VE9=
7
707U=7
5
U77=
2
77 72 77 72
…%R45400 !nt Deng 6st chFnh t4yOn ;h` -éng 7=495m HoWi v^a vµ
nh|= tµ v|t gX DÖm 6st
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
zay /49"44 zay /9V"47
!é cong zjmm
≤500 w500 ≤500 w500
2E9
…%R45
4
7Yt Vi)(
zay than
h
780 780 780 780
Jµ v|t c+i 7EEV 7878 7EEV 7878
35@ H+ch D,i 787 787 787 787
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i UE4 UE4 UE4 UE4
#Gn DÖm c+i 959V 9275 959V 9275
!inh c-2m@,ng c+i 70E7V UE44 70E7V UE44
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng UV4=2 VE8=9 U80=9 V52=9
77 72 27 22
…%R48700!nt Deng HYng= Deng ga xF nghiÖ@
…%R4E700 !nt Deng nh+nh= t-+nh= tWm Jµ v|t gX DÖm 6st -ay /49"
44= /9V
!Tn v) tFnh: 7000m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ga
xF nghiÖ@= tµ
v|t gX DÖm
6st
!eng nh+nh=
t-+nh= tWm= tµ
v|t gX DÖm
6st
zay /49"9V
zay
/49"44
zay
/9V
!é cong zjmm
≤500 w500
…%R48
7 !eng HYng= 7Yt Vi)(
Deng ga xF zay thanh 240 240 240 240
nghiÖ@= tµ
v|t
Jµ v|t c+i 7454 7454 72U9 7272
gX DÖm
6st
35@ H+ch D,i 247 247 247 247
#4H,ngu-,ng
DKn
c+i 7482 7482 7482 7482
…%R48
2
!eng nh+nh= #Gn DÖm c+i 4942 4942 9V5V 987V
t-+nh tWm= !inh c-2m@,ng c+i 79755 79755 778U2 70U82
tµ v|t gX &5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
DÖm 6st Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7775=0 70U9=2 7754=9 70V7=9
77 72 77 72
2E4
…%R50000 Hs@ !nt c+c @hL ;iÖn Deng 6st
…%R57700 3s@ thanh gilng cù Hy cho Deng 7=00m vµ 7=495m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 3s@ thanh gilng cù Hy Ding tif4 ch4hn ;d th45tR
" &5n ch4y[n thanh gilng vµ @hL ;iÖn t-ong @hWm vi 7500mR
!Tn v) tFnh: 7;m Deng 6st c\ thanh gilng

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi 5
thanh gilng
cho 7 c04
-ay
3oWi 9
thanh gilng
cho 7 c04
-ay
…%R57
7
3s@ thanh
gilng
7Yt Vi)(
Jhanh gilng
6st
25 vµ @hL ;iÖn bé 400 240
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 97=U0 7U=70
70 20
…%R57200 3s@ thiOt b) @h}ng x, cho Deng 7=00m vµ 7=495m
!Tn v) tFnh: 7;m c\ @h}ng x,

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%èc≤5%
°
2 chi'4
%ècw5%°
7 chi'4
J04 h·m
t-Ac ga
7 chi'4
/h}ng
x,
cho 7
bé ghi
…%R572 3s@
thiOt
b)
@h}ng
x,
7Yt Vi)(
Cg2n @h}ng
x,
c+i 840 840 920 24
‚X @h}ng x,
700x700xE00 thanh U80 7U20 U80 72
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 2U=U0 4E=U0 29=U0 7=20
70 20 90 40
…%R57900Hs@ gi+ -ay dù @h}ng
!Tn v) tFnh: 7;m Deng c+c HoWi
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
2E5
…%R579 3s@ gi+ -ay
dù @h}ng
7Yt Vi)(
zay dù @h}ng thanh 2
35@ H+ch D,i 7
J-L j#J Dic 6tnm
750x920xE20 c+i 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=20
70
…%R52000 !nt c+c HoWi ghi
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
!nt hoµn ch_nh 7 bé ghi vµ @hL ;iÖn Ding yf4 c04 ;d th45tR
…%R52700 !nt ghi Deng 6st ;h` -éng 7=00mR zay /49= /9V
!Tn v) tFnh: bé

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jg7/70
dµi
27=474
m
Jg7/70
dµi
24=00
m
Jg7/U
dµi
22=972m
…%R52
7
!nt ghi D"
eng
6st ;h`
7=00m
7Yt Vi)(
‚hi vµ @hL
;iÖn
bé 7 7 7
Jµ v|t gX than
h
5E 57 4U
!inh c-2m@,ng c+i 5U0 540 520
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng E9=0 E9=0 E9=0
70 20 90
…%R52200 !nt ghi Deng 6st ;h` -éng 7=495mR
…%R52900 Dnt ghi Deng HYng zay /49= /9V
!Tn v) tFnh: bé
2E8

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!nt ghi
Deng
7=495m
zay /49
Jg7/70
dµi
94=47m
!nt ghi Deng
HYng /49"9V
Jg7/70
dµi
24=552
m
Jg7/U
dµi
24=552
m
…%R52
2
!nt ghi D"
eng
6st ;h`
7=495m
7Yt Vi)(
‚hi vµ @hL
;iÖn
bé 7 7 7
Jµ v|t gX than
h
E5 5U 80
…%R52
9
!nt ghi D"
eng
HYng
!inh
c-2m@,ng
c+i 894 8VV 8V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng EV=5 UE=E UE=E
70 77 27
/hL bGn: Sè HZng " chi'4 dµi tµ v|t cho c+c HoWi ghi

th*

Sè HZng

chi'4
dµi
tµ v|t
jmm
3oWi ghi
…R Deng 7=00m
#R !eng
7=495m
‚hi
/49
tg 7/70
dµi
24=474
m
‚hi
/49
tg7/70
dµi
27=008
m
‚hi
/49
tg 7/U
dµi
22=972
m
‚hi
/9V
tg7/70
dµi
24=474
m
‚hi
/49
tg 7/U
dµi
24=474
m
‚hi /49
tg7/70
dµi
97=474m
7 2=00 5 5 5 5 5 "
2 2=70 U 77 U U U "
9 2=90 72 V 8 72 8 "
4 2=50 5 5 8 5 8 "
5 2=80 " " " " " 72
8 2=E0 5 8 8 5 8 "
E 2=E5 " " " " " V
V 2=U0 4 9 4 4 4 70
U 9=05 " " " " " 5
70 9=70 9 9 9 9 9 "
2EE
77 9=20 " " " " " 5
72 9=90 9 9 4 9 4 "
79 9=95 " " " " " 9
74 9=50 5 9 4 5 4 4
75 9=80 " 2 " " " "
78 9=85 " 2 2 " 2 9
7E 9=E0 9 " " 9 " "
7V 9=V0 " " " " " 9
7U 9=U0 9 " " 9 " "
20 9=U5 " " " " " 5
27 4=70 " " " " " 9
22 4=74 " " " " " "
29 4=25 " " " " " 2
24 4=40 " " " " " 9
25 4=47 " " " " " "
28 4=55 " " " " " 9
2E 4=5U " " " " " "
2V 4=E0 " " " " " 9
2U 4=V9 " " " " " 9
J`ng 6è tµ
v|t :
5E 57 7U 9E 7U E5
…%R80000 Hµm n'n D+ ba H+t
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
$ic D+= x2m chPn D+= Hµm b2ng ;Ot thKo yf4 c04 ;d th45tR
…%R87700 3µm n'n D+ ba H+t c+c HoWi Deng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jµ v|t gX
!eng
7=00m
!eng
7=495
m

v|t
6st

v|t
bf
t,ng
…%R87
7
3µm n'n
D+
ba H+t D"
eng
7Yt Vi)(
!+ 8xV m
9
7=75 7=75 7=75 7=75
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 0=UV 7=07 7=70 7=09
77 72 27 97
2EV
…%R87200 3µm n'n D+ ba H+t c+c HoWi ghi
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚hi Deng
7=00m
‚hi Deng
7=495m
…%R87
2
3µm n'n
D+
ba H+t ghi
7Yt Vi)(
!+ 8xV m
9
7=75 7=75
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=70 7=20
70 20
…dR82000 SGn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• Deng t-Zt h0m D*ng= h0m nghifng
…dR82700 SGn x4]t Deng t-Zt h0m D*ng= h0m nghifng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= 6Gn x4]t Deng t-Zt
blng thg@ h.nh thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
2EU
…%R82
7
SGn x4]t
Deng t-Zt
h0m
D*ng=
h0m
nghifng
blng
thg@
h.nh
7Yt Vi)(
Jhg@ chk b ;g 7R025
4K hµn ;g E=020
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng ",0/7
c,ng 5=0V0
X¸y thi cPng
q+y cst Dét Hifn hZ@
2=VN•
ca 0=780
10n t-Lc b+nh xFch 78J ca 0=040
q+y hµn 29N• ca 7=V29
70
…%R822003s@ dùng Deng t-Zt h0m D*ng= h0m nghifng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n= Hs@ dùng= c2n ch_nh= D)nh v) Deng t-Zt thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
:0m
D*ng
:0m
nghifng
…%R82
2
3s@
dùng
Deng
t-Zt
thg@
h.nh
h0m
D*ng=
h0m
nghifng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 20=000 22=000
4K hµn ;g 74=E42 78=9V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",0/7
c,ng 49=E00 4U=000
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 9=V2E 4=259
Jei DiÖn 7=5J ca 7=079 7=725
q+y ;h+c v 2 2
70 20
…%R890003s@ Dnt= th+o d• Deng go}ng t-ong h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a= d?n 6Wch n'nR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi
90mR Ni[m t-a c+c c]4 ;iÖn cña -ay= Dnt tµ v|t= -ayR 3s@ gik c+c c]4
;iÖnR :oµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d th45tR
…%R89700 3s@ Dnt Deng go}ng ;h` 0=Um= tµ v|t gX
!Tn v) tFnh: 7m
2V0

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…%R89
7
3s@ Dnt
Deng
go}ng tWm
;h` 0=Um=
tµ v|t gX=
-ay /24
t-ong h0m
7Yt Vi)(
zay /24 ;g 50=400
J]m H\t ;g 8=0U0
J]m è@ ;g 2=770
!inh v]4 ;g 7=VU0
#4H,ng vµ Dai èc ;g 0=280
&}ng DÖm ;g 0=020
Jµ v|t gX m9 0=040
Nh3n cPng ",5/7
c,ng 0=UV
70
bhi chcZ
1,ng t+c Hs@ Dnt Deng go}ng DZc tFnh cho DoWn Deng thˆngR J-"
eng hZ@ thi c,ng c+c DoWn Deng v}ng th. hao @hF nh©n c,ng DZc nh©n
thfm hÖ 6è 7=75R
…%R89200 Jh+o d• Deng go}ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
Jh+o d• v5n ch4y[n blng thñ c,ng @hWm vi 7R500 m
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jhanh
-ay
Jµ v|t
gX
…%R892
…%R892
" Jh+o d• thanh
-ay
" Jh+o d• tµ v|t
gX
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=450 "
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng " 0=72V
70 20

…%RE0000 Hs@ Dnt hÖ thèng th,ng tin= tFn hiÖ4
…%RE7000 t-Yng cét mèc= bi[n b+o
…%RE7700 J-Yng cét ;m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
2V7
" STn ;o chk= t-Yng= chPn vka ch©n cét ngay thˆng Ding v) t-F=
Ding tif4 ch4hn ;d th45t
"&5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 7500m
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…%RE7
7
J-Yng cét ;m 7Yt Vi)(
1ét ;m c+i 7=07
!O ch©n cét bf t,ng
Dic 6tn
c+i 7=07
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=90
70
…%RE7200 J-Yng cét vµ bi[n Deng v}ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" STn ;o chk cét= bi[n
" J-Yng c+c cét C!= C1= J%= J1= bi[n ghi 6è hiÖ4 cña Deng cong
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 7500m
!Tn v) tFnh: 7 Deng v}ng
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…%RE72 J-Yng cét vµ
bi[n
Deng v}ng
7Yt Vi)(
1ét Deng v}ng bf t,ng
Dic 6tn
c+i 4=04
#i[n Deng v}ng bf t,ng
Dic 6tn
c+i 7=07
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=E5
70
…%RE7900 J-Yng bi[n D`i dèc jhonc t-Yng dèc x4ng Détm
2V2
!Tn v) tFnh: 7c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…%RE7
9
J-Yng bi[n 7Yt Vi)(
D`i dèc #i[n D`i dèc bf t,ng Dic
6tn
c+i 7=07
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=75
70
…%RE7400 J-Yng bi[n ;go c}i jhonc bi[n b+o Deng ngang= bi[n
b+o chi I t04 hyam
!Tn v) tFnh : 7c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…%RE7
4
J-Yng bi[n
;go c}i
7Yt Vi)(
#i[n ;go c}i bf t,ng
Dic 6tn
c+i 7=07
&ka xi m2ng chPn ch©n
cét
m
9
0=005
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=90
70
2V9
…%RE7500 3s@ dùng cét th,ng tin= tFn hiÖ4
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b) Da cét vµo v) t-F dùng cét= Di'4 ch_nh cét= ;f chPn
thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n cét t-ong @hWm vi 7000m
" CO4 Hs@ dùng cét M nTi H0y Héi= DYi nii= ao hY= th. D)nh m*c
nh©n c,ng DZc nh©n hÖ 6è 7=2 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
" CO4 v5n ch4y[n cét w7000m th. c* 500m v5n ch4y[n tiO@ thKo
D)nh m*c nh©n c,ng DZc céng thfm 0=EU c,ng/cét cho c+c D)nh m*c
Hs@ Dnt tTng *ngR
3s@ dùng cét th,ng tin= cét D+nh d]4 D04 c+@
!Tn v) tFnh: 7cét

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi cét
8m Em Vm Um
1ét
D+nh
d]4
7=2m
…%RE75
7
3s@ dùng
cét th,ng
tin
h.nh chk
:
7Yt Vi)(
1ét bf t,ng chk
:
cét 7 7 7 7 7
Jhg@ Hµm d©y
co Φ8
;g E=8V V=55 70=2
4
70=5
5
"
Jhg@ t-}n Φ7V
;g 9=5 9=5 9=5 9=5 "
…%RE75
2
1ét D+nh
d]4
J2ng DT q72 c+i 7=5 7=5 7=5 7=5 "
#4 H,ng q72 c+i 2 2 2 2 "
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7 7
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
E=82 U=47 77=2
2
79=7
2
0=U5
7 2 9 4 7
3s@ dùng cét tFn hiÖ4
!Tn v) tFnh: 7cét

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3oWi cét
E=5m V=5m U=5m
2V4
…%RE75
9
3s@ dùng
cét tFn hiÖ4
7Yt Vi)(
1ét bf t,ng Hi t©m cét 7 7 7
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c
,ng
7V=4 20=79 29
7 2 9
…%RE2700 3s@ Dnt c+c @hL ;iÖn cét tFn hiÖ4= cét D+nh d]4
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b)= ;i[m t-a c+c @hL ;iÖn= Hs@ @hL ;iÖn D]4 d©y= thr
DiÖn ;hF= hoµn thiÖn c,ng t+c Hs@ thKo yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4= @hL ;iÖn t-ong @hWm vi 500mR
!Tn v) tFnh: 7cét

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1ét tFn hiÖ4
&µo ga za ga
1ét
D+nh
d]4
…%RE27 3s@ Dnt
c+c @hL
;iÖn cét
tFn hiÖ4=
7Yt Vi)(
1T c]4 tFn hiÖ4 HoWi 2
DPn
c+i 2 7 7
‚i+ t-fn bst cT c]4
vµo cét
bé 9 7 "
‚i+ dAi bst cT c]4
vµo cét
bé 9 7 "
…%RE27 1ét D+nh
d]4
#4 H,ng chk b= q72 c+i E 9 "
èng H4Yn d©y tFn
hiÖ4 Φ92
m 9 7 "
!4i DPn tFn hiÖ4 c+i 5 2 2
#\ng DPn 25‰ c+i 5 2 2
Jh]4 ;Fnh tFn hiÖ4 c+i 70 4 4
èng H4Yn d©y Φ52
m 7=5 0=8 7
J+n chK DPn c+i 9 7 "
%©y DiÖn 7Ux0=52 m 700 50 20
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70 70
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 2E=E 79=5 U=2
77 72 27
2V5
…%RE9700 3s@ Dnt ghi tFn hiÖ4
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= ;i[m t-a Do DWc v) t-F Hs@ ghi= Hs@ c+c @hL ;iÖn tay
a4ay ghi= bé a4ay ghi= bé bi[4 th) ghi= c+c HoWi c0n Déng t+c= thr hoWt
Déng= hoµn thiÖn c,ng t+c Hs@ thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t t= @hL ;iÖn t-ong @hWm vi 900mR
!Tn v) tFnh: 7 bé ghi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚hi
cT
;hF
‚hi
DiÖn
DTn
‚hi
Hifn
Déng
‚hi
HYng 9
D04
d©y
2V8
…%RE97 3s@ Dnt
ghi
tFn hiÖ4
7Yt Vi)(
‚hi tFn hiÖ4 bé 7 7 7 7
:é@ ;ho+ DiÖn c+i " 7 7 7
1,ng tsc DW@
ch©n
c+i " 7 7 7
#4H,ng q20x85 c+i " V 72 78
#4H,ng D04
v4,ng
q20xE0
c+i " 4 74 4
#4H,ng q74x50 c+i " 9 9 9
#4H,ng q74xE0 c+i " 2 2 2
#4H,ng q22x950 c+i 4 " " "
Jhg@ h.nh ;g " 70 40 70
%©y DiÖn m " 75 90 75
` ;ho+ c+i " 7 7 7
#4H,ng q7Vx200 c+i " 9 8 8
#4H,ng q72x750 c+i " " 720 78
èng thg@ %98 m " " E0 70
#+nh xK D• èng bé " " 90 4
&5t HiÖ4 ;h+c v 8 8 8 8
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 74=2 9V=E U7 V2=5E
77 27 97 47
…%RE4700 Ngo -Gi d©y th,ng tin
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b)= ;i[m t-a ch]t HZng t-Ac vµ 6a4 ;hi ;go d©y= v5n ch4y[n=
-a d©y dAi D]t= g+c d©y Hfn xµ= c2ng h·m= hµn nèi= hoµn thiÖn c,ng t+c
;go -Gi d©y thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
" CO4 ;go -Gi d©y t-fn DYi= nii= hY ao= bpn H0y 6,ng ng}i= D)nh m*c
nh©n c,ng DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=2
2VE
" J-eng hZ@ th+o d• d©y th,ng tin D)nh m*c nh©n c,ng nh©n vAi hÖ
6è 0=V 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
!Tn v) tFnh: 7;m/6Zi

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%©y 6st %©y H•ng ;im
Φ9mm
Φ
4mm
Φ
2=5mm
Φ
9mm
…%RE47 Ngo -Gi
d©y
6st=d©y H"
•ng ;im
7Yt Vi)(
%©y d{n ;g 58 702 42 80
%©y h·m ;g 7=4 7=4 0=E 0=E
JhiOc hµn ;g 0=9 0=9 0=25 0=25
… xFt hµn HFt 0=05 0=05 " "
Chùa th,ng ;g " " 0=07 0=07
&©t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5 5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng V=2 U=75 V V=2
77 72 27 22
…%RE4200 3s@ xµ th,ng tin
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= ;i[m t-a ch]t HZng= x+c D)nh v) t-F= Hs@ xµ= bé 6* vµo xµ
thKo yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 900mR
!Tn v) tFnh: 7 xµ
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)

7=7m
$µ 2=5m
…%RE42 3s@ xµ th,ng
tin

7Yt Vi)(
$µ c+i 7 7
S* c+i 4 V
14èng 6* c+i 4 V
Jhanh chèng c+i 2 2
/4Hi %74 c+i 5 5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=07 7=9V
77 72
…%RE4900 3s@ Dnt bé gi+ D• Dnt bé a4ay ghi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= ;i[m t-a Do DWc v) t-F= D+nh d]4= ;hoan -ay= ;hoan
2VV
c+c @hL ;iÖn= Hs@ bé gi+ D• hoµn ch_nh
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 900mR
!Tn v) tFnh: 7 bé gi+ D•

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…%RE4
9
#é gi+ D• Dnt
bé -ay ghi
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh 700x700 m U=8
Jhg@ h.nh 50x50 m 4=4
Sst 3 bst -ay c+i 4
!Öm chèng xo+y c+i 4
3ong DKn vfnh c+i 70
#4H,ng q 20x50 c+i 4
#4H,ng q 20xE0 c+i 70
#4H,ng q 20xE5 c+i V
&5t HiÖ4 ;h+c v 9
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 8
70
…%RE4400 3s@ Dnt mWch DiÖn Deng -ay
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= @h©n -Gi @hL ;iÖn= ;hoan -ay D[ Hs@ d©y d{n= Hs@ c+c
@hL ;iÖn= Di'4 ch_nh vµ thr hoWt Déng= hoµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d
th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 900mR
!Tn v) tFnh: 7 mWch
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…%RE44 3s@ Dnt mWch
DiÖn Deng -ay
7Yt Vi)(
35@ H+ch /49 m V
J]m c+ch DiÖn /&1 m V
qiOng c+ch DiÖn
chk <
c+i V
%©y d{n thg@ nhi'4
6Zi
m 77=5
1hèt d©y c+i 70
#4H,ng q 24 c+i 24
èng vµ DÖm c+ch
DiÖn
c+i 4V
#4H,ng q 78x200 c+i 2
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 95=4
2VU
70
…%RE4500 3s@ Dnt hé@ c+@= h}m biOn thO tFn hiÖ4
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b)= Hs@ hé@ c+@= h}m biOn thO vµo v) t-F= Hfn D04 c+@= D`
xi c+ch DiÖn= thr DiÖn ;hF= hoµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 900mR
!Tn v) tFnh: 7 hé@

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:é@
c+@
c4èi
:é@ c+@
@h©n h"
Ang
:}m
biOn
thO

…%RE45 3s@ hé@
c+@=
h}m biOn
thO
tFn hiÖ4
7Yt Vi)(
:é@ c+@ blng
gang
c+i 7 7 7
#Gng D]4 d©y c+i 4 E 2
1?c D]4 d©y
DYng mW
bé 24 42 72
èng bGo vÖ Φ92
c+i 2 E 4
%©y DiÖn m 2=5 9 2=5
#4 H,ng q78x200 c+i " 2 "
#4 H,ng q72x200 c+i 2 " 4
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng 5/7 c,ng U=2 74=42 78=45
77 27 97
…%RE4800 3s@ c+c HoWi -T HK tFn hiÖ4 chWy tµ4
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= Hs@ Dnt vµ Do ;i[m D[ DWt c+c tif4 ch4hn ;d th45t
a4y D)nh
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 900m
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
2U0
…%RE48 3s@ c+c HoWi
-T HK
7Yt Vi)(
zT HK c+i 7
!O csm -T HK c+i 7
4ang t-Ko -T HK c+i 7
1hèt @h©n HoWi c+i 2
&5t HiÖ4 ;h+c v 70
Nh3n cPng 5/7 c,ng 5=E5
70
…%RE4E00 3s@ Dnt m+y th,ng tin
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a Ha4 chpi m+y= v5n ch4y[n Da m+y DOn v) t-F
Hs@ Dnt=D]4 d©y thr DiÖn ;hF= hoµn thiÖnthKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v)
!iÖn thoWi
nam
ch©m
1éng
DiÖn
Di'4 Dé
…%RE4E 3s@ Dnt
t`ng Dµi
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 5E E4
77 72
!Tn v) tFnh: 7 c+i
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…%RE4E 3s@ Dnt m+y
D\ng Deng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 42
%©y DiÖn m 250
#4H,ng q78x250 c+i 4
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 87=59
27
…%RE4V00 3s@ Dnt mWng c+@ ng0m
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
" 1h4hn b)= ;i[m t-a Do DWc DiÖn ;hF c+@= tei c+@= -Gi c+@ x4èng
2U7
-·nh= Hµm D04 c+@= ;i[m t-a th,ng mWch cña c+@= hoµn thiÖn thKo yf4 c04
;d th45tR
" &5n ch4y[n xa t-ong @hWm vi 500mR
!Tn v) tFnh: 700m
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…%RE4V 3s@ Dnt c+@
ng0m
7Yt Vi)(
1+@ m 707
èng bGo vÖ c+@ Φ50
m 4
1?c mèc c+@ c+i 2
720x720x7200
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 5=47
70
…%RV7000 SGn x4]t @hao tif4= cét b+o hiÖ4= bi[n b+o hiÖ4 Deng 6,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Do H]y d]4= t-i[n ;hai t,n= cst= 4èn ;hoan HX= hµn= 6Tn
chèng -_ 2 nAc t-ong vµ ngoµi @hao= DGm bGo yf4 c04 ;d th45t= v5n
ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…%RV7700 SGn x4]t @hao tif4
!Tn v) tFnh: 7 c+i


hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n c,ng
viÖc
!Tn
v)
!eng ;Fnh @hao jmm
0=V 7=0 7=2 7=4
2U2
…%RV7
7
SGn
x4]t
@hao
tif4
b+o
hiÖ4
Deng
6,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ t-}n
4K hµn
#4 H,ng q74
‡ xy
NhF ga
“o2ng cao 64 d0y
70mm
%04 hya
STn chèng -_
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;hoan 4=5N‰
q+y c4èn èng
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
con
chai
;g
m
2
HFt
;g
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
728=
V
5=08
V=5
72
0=4
7=2
0=78
7
0=U2
9
22=9
0=55
0=22
0=08
0=07
7
274=
E
72=8
U=7
72
0=49
7=2U
0=78
7
7=24
9
2V=U
0=U8
0=9V
0=77
0=07
7
2U9=
4
20=0
V
72=2
72
0=5V
7=E4
0=25
7
7=E0
9
98=V
7=92
0=59
0=75
0=07
7
4UV=
V
29=8
U
79=U
72
0=88
7=UV
0=25
7
2=VU
9
4U=E
E
2=2
0=VV
0=25
0=07
7
77 27 97 47
…%RV7200 SGn x4]t cét b+o hiÖ4 Deng 6,ng
!Tn v) tFnh: 7 c+i
2U9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
c,ng viÖc
!Tn
v)
1ét b+o hiÖ4 Deng ;Fnh
780mm
1hi'4
dµi
cét
5=5m
1hi'4
dµi
cét
8=5m
1hi'4
dµi
cét
E=5m
…%RV7
2
SGn x4]t
cét b+o
hiÖ4 D"
eng 6,ng
Φ780
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ t-}n
4K hµn
#4 H,ng q74
‡ xy
NhF ga
STn chèng -_
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;hoan
4=5N‰
q+y c4èn èng
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c+i
chai
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
v
750=V
V=47
2=57
V
0=25
0=E5
0=U
9
77=95
7=0E
0=2E
0=0E
7
7E7=9
U=E7
2=U4
V
0=2E
0=V7
7=02
9
72=U2
7=22
0=90
0=0V
7
7U7=U
77=00
9=98
V
0=2U
0=VE
7=74
9
74=4U
7=9E
0=94
0=0U
7
77 72 79
!Tn v) tFnh: 7 c+i
2U4
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
c,ng viÖc
!Tn
v)
1ét b+o hiÖ4 Deng ;Fnh
200 mm
1hi'4
dµi
cét
5=5m
1hi'4
dµi
cét
8=5m
1hi'4
dµi
cét
E=5m
…%RV72 SGn x4]t
cét b+o
hiÖ4 D"
eng 6,ng
Φ200
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ t-}n
4K hµn
#4 H,ng q74
,xy
NhF ga
STn chèng -_
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;hoan
4=5N‰
q+y c4èn èng
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c+i
chai
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
v
7V4=2
V=47
2=V0
V
0=25
0=E5
7=70
9
72=95
7=90
0=92
0=0V
7
20U=V
U=E7
9=25
V
0=2E
0=V7
7=25
9
79=U0
7=4V
0=9E
0=70
7
295=5
77=00
9=E0
V
0=2U
0=VE
7=40
9
75=50
7=88
0=47
0=72
7
27 22 29
…%RV7900 6Gn x4]t bi[n b+o hiÖ4 Deng 6,ng

!Tn v) tFnh: 7m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n c,ng
viÖc
!Tn v) Sè HZng
2U5
…%RV79 SGn x4]t bi[n
b+o hiÖ4 D"
eng 6,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m dµy 9mm
Jhg@ h.nh
‡ xy
NhF ga
4K hµn
STn chèng -_
#4 H,ng q74
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;hoan 4=5N‰
q+y ;h+c
;g
;g
chai
;g
;g
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
v
2E=5
E=E8
0=77
0=99
2=42
0=24
E
9
9=4
0=7U
0=05
7
70
…%RV2000 3s@ Dnt @hao tif4= cét b+o hiÖ4= bi[n b+o hiÖ4 Deng 6,ng
…%RV2700 3s@ Dnt @hao tif4

;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a c+c mèi Hifn ;Ot gika xFch vµ c+c bé @h5n
ch4y[n hAng cña @hao jmanF= con a4ay= v}ng ch4y[n tiO@RRRm= thG @hao
d]4= c2n toW Dé v) t-F thG -pa D)nh v) @hao= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t^ be
x4èng xµ Han jv5n ch4y[n v5t HiÖ4 t^ nTi 6Gn x4]t DOn ;h4 vùc thG @hao
cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh @hao jmm
0=V 7=0 7=2 7=4
…%RV2
7
3s@
Dnt
@hao tif4
7Yt Vi)(
‚X Φ 70
%©y b4éc
Nh3n cPng
5,0/7
X¸y thi cPng
1a n, 291&
m
;g
c,ng
ca
7=0
0=2
0=E2
0=20
9
7=7
0=22
0=UU
0=2V4
7=2
0=25
7=2V
0=988
7=9
0=2E
7=58
0=44E
77 27 97 47
…%RV2200 Hs@ Dnt cét b+o hiÖ4 Deng 6,ng Deng ;Fnh 780qq"200qq
2U8
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t^ tµ4 DOn v) t-F Hs@ Dnt= Dµo hè
ch,n cét= D)nh v) c2n ch_nh cét= t-én vka= D` bf t,ng ch©n cét= H]@
D]t ch©n cétR
!Tn v) tFnh: 7 c+i
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi cét jmm
5=5 8=5 E=5
…%RV22 3s@ Dnt
cét b+o
hiÖ4 Deng
6,ng Deng
;Fnh
780mm"
200mm
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng D+
2x4
m+c 750
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
m
9
v
c,ng
0=V5
2=0
E=90
0=V5
2=0
E=80
0=V5
2=0
E=V2
77 27 97
…%RV2900 3s@ Dnt c+c HoWi bi[n b+o hiÖ4 Deng 6,ng
!Tn v) tFnh: 7 c+i
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Nhèi HZng
…%RV29 3s@ Dnt c+c HoWi
bi[n b+o hiÖ4 D"
eng 6,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh 40x40x9
#4 H,ng Φ78 370
Nh3n cPng ",5/7
;g

c,ng
V=5
78
7=5
70
2UE
Ah#n( <
c3n( t/c 12y (¹ch ®/
MS.1LLLL 12y ®/
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= Hs@ vµ th+o d• giµn gi+o x©y= t-én vka= x©y ;[ cG miOt
mWch= ;o ch_ thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm
vi 90mR jv5t HiÖ4 Hµm dµn gi+o D· tFnh t-ong D)nh m*cmR
…‹R77000 x©y D+ héc
…‹R77700 x©y m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤80 w80
…‹R77
7
$©y m\ng 7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
c,ng
7=20
0=05E
0=42
7=U7
7=20
0=05E
0=42
7=V4
2UV
70 20
…‹R77200 x©y teng thˆng
!Tn v) tFnh:
7m
9

:iÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤80
w80
1hi'4 cao jmm
≤2
w2
≤2
w2
…‹R77
2
$©y t"
eng
thˆng
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=20
0=05E
0=42
"
2=78
7=20
0=05E
0=42
V=5
2=50
7=20
0=05E
0=42
"
2=0V
7=20
0=05E
0=42
E=5
2=9E
70 20 90 40
…‹R77900 x©y teng t-L @in= teng cong nghifng vnn vy DX
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤80
w80
1hi'4 cao jmm
≤2
w2
≤2
w2
…‹R779 $©y teng
t-L @in= t"
eng
cong
nghifng
vnn vy DX
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=20
0=05E
0=42
"
2=95
7=20
0=05E
0=42
V=5
2=EE
7=20
0=05E
0=42
"
2=25
7=20
0=05E
0=42
E=5
2=54
70 2 90 40
x©y mè= t-L= cét= teng c+nh= teng D04 c04
2UU
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
qè J-L= cét
1hi'4 cao jmm
≤2 w2 ≤2 w2
…‹R774
…‹R775
$©y mè
$©y t-L=
cét
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=20
0=05E
0=42
"
2=4E
7=20
0=05E
0=42
V=5
5=09
7=20
0=05E
0=42
8=5
9=UV
7=20
0=05E
0=42
E=5
8=V9
70 20 70 20
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jeng D04 c04 J-L D• èng
1hi'4 cao jmm
≤2 w2 ≤2 w2
…‹R778
…‹R77E
$©y t"
eng
c+nh
teng
D04
c04
$©y t-L
D• èng
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=20
0=05E
0=42
4=5
2=9V
7=20
0=05E
0=42
V=0
4=08
7=22
0=05E
0=42
5=5
9=57
7=22
0=05E
0=42
V=5
4=75
70 20 70 20
…‹R77V00 $©y gèi D• Deng èng
900
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1ao ≤2m
1ao
w2m
…‹R77V $©y
gèi
7Yt Vi)(
D• D"
eng
!+ héc m
9
7=22 7=22
èng !+ d2m 4x8 m
9
0=05E 0=05E
&ka xi m2ng m
9
0=42 0=42
&5t HiÖ4 ;h+c v V=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 9=57 4=79
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=05 0=05
70 20
…‹R77U00 x©y mnt blng= m+i dèc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$©y
qnt
blng
q+i
dèc
thˆng
q+i
dèc cong
…‹R77
U
$©y
mnt
blng
m+i
dèc
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=2
0=05E
0=42
"
2=0V
7=2
0=05E
0=42
"
2=7U
7=22
0=05E
0=42
2=5
2=42
907
70 20 90

…‹R72000 xO@ D+ ;han
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$O@ D+ ;han
;h,ng chFt mWch
$O@ D+ ;han
c\ chFt mWch
qnt
blng
q+i
dèc
thˆn
g
q+i
dèc
cong
qnt
blng
q+i
dèc
thˆng
q+i
dèc
cong
…‹R72
7
…‹R72
2
$O@ D+
;han
;h,ng
chFt
mWch
$O@ D+
;han c\
chFt
mWch
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m 4x8
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=2
0=087
"
"
7=2
7=2
0=087
"
"
7=40
7=22
0=085
"
2=5
7=UV
7=2
0=087
0=08E
"
7=55
7=2
0=087
0=08E
"
7=E5
7=22
0=087
0=08E
2=5
2=07
70 20 90 70 20 90
…‹R72900 x©y cèng
…KR72400 x©y nit h0m
aKR72500 x©y c+c bé @h5n ;Ot c]4 @h*c tW@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$©y
cèng
$©y nit
h0m
$©y ;Ot
c]4
@h*c tW@
…‹R72 $©y cèng 7Yt Vi)(
902
9
…‹R72
4
…‹R72
5
$©y nit h0m
$©y c+c bé
@h5n
;Ot c]4 @h*c
tW@ ;h+c
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c
,ng
7=20
0=05E
0=42
8=5
9=0V
7=20
0=05E
0=42
8=5
9=58
7=22
0=05E
0=42
5=5
4=79
70 70 70
…‹R72800 x©y -·nh D_nh= dèc nAc= th+c nAc= g©n chk v t-fn Dé dèc
taH4y ≥ 40v
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= bèc v+c v5n ch4y[n D+= vka x©y t^ v) t-F ch©n ta H4y
Hfn v) t-F x©yB t-én vka= x©y ;[ cG miOt mWch ;o ch_ thKo Ding yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao
≥5m ≥70m w20m
…‹R72
8
$©y -·nh
D_nh= dèc
nAc= thGi n"
Ac= g©n
chk v t-fn
Dé dèc
taH4y ≥
40v
7Yt Vi)(
!+ héc
!+ d2m
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
m
9
v
c,ng
7=2
0=087
0=48
5=0
5=5E
7=2
0=087
0=48
5=5
8=50
7=2
0=087
0=48
8=5
E=E7
70 20 90
…‹R79000 x©y D+ xanh miOng j70 x 20 x 90m
…‹R79700 x©y m\ng
…‹R79200 x©y teng
…‹R79900 x©y t-L Déc H5@
!Tn v) tFnh: 7m
9
909

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng
Jeng= chi'4 dµy jcmm
≤90 w90
1hi'4 cao jmm
≤2 w2 ≤2 w2
J-L
Déc
H5@
…‹R797
…‹R792
…‹R799
$©y
m\ng
$©y
teng
$©y
t-L
Déc
H5@
7Yt Vi)(
!+
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
m
9
m
9
v
c,ng
ca
v
0=VU
0=78
"
2=2E
0=025
"
0=VU
0=78
"
2=58
0=02
5
"
0=VU
0=78
5=5
2=E4
0=025
70
0=V5
0=7U
"
2=25
0=025
"
0=V5
0=7U
4=5
2=8E
0=025
70
0=V5
0=25
8=0
4=9V
0=095
70
70 70 20 90 40 70
…‹R74000 x©y D+ cho
…‹R74700 x©y m\ng blng D+ cho j70 x 70 x 20m
…‹R74200 x©y teng blng D+ cho j70 x 70 x 20m
…‹R74900 x©y t-L Déc H5@ blng D+ cho j70 x 70 x 20m
!Tn v) tFnh: 7m
9
904

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng
Jeng= chi'4 dµy jcmm
≤90 w90
1hi'4 cao jmm
≤2 w2 ≤2 w2
…‹R747
…‹R742
$©y
m\ng
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
!+
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
v
490
0=9
"
2=E7
0=095
"
490
0=97
"
9=09
0=098
"
490
0=90
5=5
9=97
0=098
70
490
0=90
"
2=E7
0=095
"
490
0=90
4=5
9=02
0=095
70
70 70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚èi D• èng
1hi'4 cao jmm
≤2 w2
J-L
Déc
H5@
…‹R749
…‹R744
$©y gèi
D• èng
$©y t-L
Déc H5@
7Yt Vi)(
!+
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,7/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
v
490
0=90
"
2=E7
"
"
490
0=97
4=5
9=02
0=095
"
470
0=97
5=5
4=9V
0=098
70
70 20 70
…‹R75700 x©y m\ng blng D+ cho j20 x 20 x25m
…‹R75200 x©y teng blng D+ cho j20 x 20 x 25m
!Tn v) tFnh: 7m
9
905

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng
Jeng= chi'4 dµy jcmm
≤90
w90
1hi'4 cao jmm
≤2
w2
≤2
w2
…‹R75
7
…‹R75
2
$©y m\ng
blng D+ cho
20 x 20 x
25
$©y teng
blng D+ cho
20 x 20 x
25
&5t HiÖ4
!+ cho
!+ d2m chPn
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Ch©n c,ng
9=E/E
q+y thi c,ng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
vifn
m
9
m
9
v
c,ng
ca
v
E2
0=04E
0=2V
"
7=95
0=094
"
E9
0=05
0=2U
"
7=45
0=095
"
E9
0=05
0=2U
5=5
7=55
0=095
70
E2
0=04E
0=2V
"
7=9U
0=094
"
E2
0=04E
0=2V
4=5
7=45
0=095
70
70 70 20 90 40
…‹R78700 x©y m\ng blng D+ cho j75 x 20 x 25m
…‹R78200 x©y teng blng D+ cho j75 x 20 x 25m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q
\ng
Jeng= chi'4 dµy jcmm
≤90 w90
1hi'4 cao jmm
≤2 w2 ≤2 w2
…‹R78
7
…‹R78
2
$©y
m\ng
blng D+
cho
75x20x25
$©y teng
blng D+
cho
75x20x25
7Yt Vi)(
!+ cho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,7/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
v
70V
0=2U
"
7=95
0=09
5
"
70U
0=90
"
7=40
0=09
5
"
70U
0=90
5=5
7=55
0=09
5
70
70V
0=2U
"
"
0R09
5
"
70V
0=2U
4=5
7=45
0=09
5
70
70 70 20 90 40
908
T2y (¹ch
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= Hs@ vµ th+o d• dµn gi+o x©yR J-én vka= x©y j;[ cG nhkng
bé @h5n= ;Ot c]4 nhy gsn Hi'n vAi bé @h5n ;Ot c]4 ch4ng nh Deng vi'n
bÖ cra 6`= ge ch_ vRvRRR tFnh vµo ;hèi HZngm bGo DGm Ding yf4 c04 ;d
th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
j&5t HiÖ4 Hµm dµn gi+o x©y D· tFnh t-ong D)nh m*cm
…‹R20000 x©y gWch ch_ j8=5 x 70=5 x 22m
…‹R27000 x©y m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤ 99 w99
…‹R27 $©y m\ng 7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
Nh3n cPng 3,5/7
vifn
m
9
c,ng
550
0=2U
7=8E
59U
0=90
7=4U
770 270
…‹R22000 x©y teng thˆng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤ 77cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹R227 $©y t"
eng
thˆng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
849
0=29
8=5
2=29
0=098
"
"
"
"
849
0=29
8=5
2=49
0=098
0=04
"
"
"
0=5
849
0=29
8=5
2=8E
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
849
0=29
8=5
2=EU
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
90E
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤ 99cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50 w50
…‹R222 $©y t"
eng
thˆng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
550
0=2U
5=0
7=U2
0=098
"
"
"
"
550
0=2U
8=0
7=UE
0=098
0=04
"
"
"
0=5
550
0=2U
8=0
2=78
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
550
0=2U
8=0
2=28
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w99cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹R229 $©y
teng
thˆng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
59U
0=9
4=5
7=88
0=098
"
"
59U
0=90
5=5
7=V
0=098
0=04
"
59U
0=9
5=5
7=UV
0=098
"
0=025
59U
0=90
5=5
2=0E
0=098
"
0=02E
90V
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
v
"
"
"
"
0=5
0=025
"
0=5
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R2900 x©y cét= t-L
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹R29
7
$©y
cét=
t-L
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
59U
0=9
5=5
9=0
0=09
"
"
"
"
59U
0=9
8=0
4=0
0=09
0=04
"
"
"
0=5
59U
0=9
8=0
4=4
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
59U
0=90
8=0
4=8
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R24000 x©y teng cong nghifng vnn vy DX
!Tn v) tFnh:7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!
Tnv
)
1hi'4 dµy ≤99cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹R24
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch &ifn 550 550 550 550
90U
cong
nghifn
g vnn
vy DX
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=2U
5=0
2=EV
0=098
"
"
"
"
0=2U
8=0
9=0U
0=098
0=04
"
"
"
0=5
0=2U
8=0
9=9U
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
0=2U
8=0
9=55
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh:7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w99cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹R24
2
$©y t"
eng
cong
nghifn
g vnn
vy DX
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
&ifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
59U
0=90
4=5
2=80
0=098
"
"
"
"
59U
0=90
5=5
2=VU
0=098
0=04
"
"
"
0=5
59U
0=90
5=5
9=7E
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
59U
0=90
5=5
9=92
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40

…‹R25000 x©y cèng
!Tn v) tFnh: 7m
9
970

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1èng
14èn cong
Jhµnh v}m
cong
…‹R25 $©y
cèng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
550
0=2V
4=0
4=88
0=098
580
0=2U
4=0
4=2V
0=098
770 270
…‹R28000 $©y b[ ch*a= hè van= hè ga= gèi D• èng= -·nh tho+t nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#[
ch*a
:è van=
hè ga
‚èi D•
èng=
-·nh
tho+t n"
Ac
…‹R28
…‹R28
…‹R28
" #[
ch*a
":è van=
hè ga
"‚èi D•
èng=
-·nh
tho+t nAc
7Yt Vi)(
‚Wch vifn 550 550 550
&ka xi m2ng m
9
0=97 0=99 0=999
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=5 5=5 5=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 9=8 9=2 4=5
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=098 0=098 0=098
770 270 970
977
…‹R2E000 $©y b[ ch*a ho+ ch]t= b[ chèng 2n m}n
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…‹R2E7 $©y b[
ho+ ch]t=
b[ chèng
2n m}n
7Yt Vi)(
‚Wch tho vifn 550
#ét thWch anh ;g 990=5
1+t thWch anh ;g 788
Jh4c tinh nAc ;g 74U
Jh4èc t-^ 6©4 ;g 22=9
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 9=V
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=098
70
…‹R2V000 x©y c+c bé @h5n= ;Ot c]4 @h*c tW@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50 w50
…‹R2V
7
$©y
c+c bé
@h5n
;Ot
c]4
@h*c
tW@
;h+c
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
5E9
0=2V
5=0
9=8
0=098
"
"
"
"
5E9
0=2V
5=5
4=0
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
5E9
0=2V
5=5
4=4
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
5E9
0=2V
5=5
4=8
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
972

…‹R90000 x©y gWch tho j5 x 70 x 20m
…‹R97000 x©y m\ng
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤ 90 w 90
…‹R97 $©y m\ng 7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
Nh3n cPng 3,5/7
vifn
m
9
c,ng
V70
0=90
7=8E
EV0
0=97
7=4U
770 270
…‹R92000 x©y teng
979
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R92
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
V90
0=25
5=5
2=29
0=098
"
"
"
"
V90
0=25
8=5
2=49
0=09
8
0=0V
"
"
"
0=5
V90
0=90
8=5
2=8E
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
V90
0=90
8=5
2=EU
0=09
8
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R92
2
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
V70
0=90
5=0
7=V9
0=09
8
"
"
"
"
V70
0=90
8=0
7=UE
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
V70
0=90
8=0
2=78
0=09
8
"
0=02
5
0=02
V70
0=90
8=0
2=28
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
974
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
5
"
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R92
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
EV2
0=97
4=5
7=84
0=09
8
"
"
"
"
EV2
0=97
5=5
7=V0
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
EV2
0=97
5=5
7=UV
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
EV2
0=97
5=5
2=0E
0=09
8
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹R99000 x©y cét= t-L
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!
Tnv
)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R99
7
$©y
cét= t-L
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
vifn
m
9
v
c,ng
EV2
0=97
5=0
9=8
EV2
0=97
8=0
4=0
EV2
0=97
8=0
4=4
EV2
0=97
8=0
4=8
975
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=098
"
"
"
"
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R94000 x©y hè van= hè ga= -·nh tho+t nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$©y hè van=
hè ga
$©y gèi D•
èng= -·nh
tho+t nAc
…‹R94 $©y hè
van= hè ga=
-·nh tho+t
nAc
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
vifn
m
9
v
c,ng
V70
0=95
5=5
4=90
V70
0=9E
8=5
9=50
770 270
…‹R95000 x©y c+c bé @h5n ;Ot c]4 ;h+c
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!
Tnv
)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
978
…‹R95
7
$©y c+c
bé @h5n
;Ot c]4
@h*c tW@
;h+c
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
V20
0=90
5=0
9=8
0=098
"
"
"
"
V20
0=90
5=5
4=0
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
V20
0=90
5=5
4=4
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
V20
0=90
5=5
4=8
0=09
8
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹R40000 $©y gWch tho 4=5xUx7U
…‹R47000$©y m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9
…‹R42000 x©y teng
!Tn v) tFnh: 7m
9
97E

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R42
7
$©y
teng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
UVU
0=258
5=5
2=48
0=095
"
"
"
"
UVU
0=258
8=5
2=E2
0=095
0=0V
"
"
"
0=5
U9E
0=979
8=5
2=UU
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
U9E
0=979
8=5
9=72
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R42
2
$©y
teng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
U9E
0=979
5=0
7=U2
0=098
"
"
"
"
U9E
0=979
8=0
2=72
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
U9E
0=979
8=0
2=99
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
U9E
0=979
8=0
2=49
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
97V
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y w90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R42
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
U27
0=92V
4=5
7=UE
0=09E
"
"
"
"
U27
0=92V
5=5
2=75
0=09E
0=0V
"
"
"
0=5
U27
0=92V
5=5
2=98
0=09E
"
0=025
0=025
"
0=5
U27
0=92V
5=5
2=4E
0=09E
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R49000 $©y cét= t-LR
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R49
7
$©y
cét= t-L
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
&ifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
U27
0=92V
5=5
4=7V
0=098
"
"
"
"
U27
0=92V
8=0
4=84
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
U27
0=92V
8=0
5=70
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
U27
0=92V
8=0
5=99
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
97U
q+y ;h+c
70 20 90 40
…‹R44000 $©y c+c bé @h5n ;Ot c]4 @h*c tW@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R44
7
$©y
c+c bé
@h5n
;Ot c]4
@h*c
tW@ ;h+c
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
&ifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
U9E
0=92V
5=0
4=9U
0=098
"
"
"
"
U9E
0=92V
5=5
4=VE
0=098
0=0V
"
"
"
0=5
U9E
0=92V
5=5
5=95
0=098
"
0=025
0=025
"
0=5
U9E
0=92V
5=5
5=80
0=098
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R50000 x©y gWch tho j4 x V x 7Um
…‹R57000 x©y m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤ 90 w90
…‹R57 $©y
m\ng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
Nh3n cPng 3,5/7
vifn
m
9
c,ng
7784
0=942
2=95
7794
0=958
2=0V
920
770 270
…‹R52000 x©y teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R52
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7975
0=2
8=0
2=E
0=02
"
"
"
"
7975
0=2
8=5
9=00
0=02
0=0U
"
"
"
0=5
7975
0=2
8=5
9=90
0=02
"
0=025
0=025
"
0=5
7975
0=2
8=5
9=45
0=02
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9
927

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w 50
…‹R52
2
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7770
0=925
5=0
2=4
0=099
"
"
"
"
7770
0=92
5
8=0
2=8
0=09
9
0=0V
"
"
"
0=5
7770
0=925
8=0
2=V8
0=099
"
0=025
0=025
"
0=5
7770
0=925
8=0
2=UU
0=099
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R52
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
70V4
0=94E
4=5
2=9
0=095
"
"
"
"
70V4
0=94E
5=5
2=5
0=095
0=0V
"
"
"
0=5
70V4
0=94E
5=5
2=E5
0=095
"
0=025
0=025
"
0=5
70V4
0=94
E
5=5
2=VE
0=09
5
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
922
70 20 90 40
…‹R59000 $©y cét= t-L
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R59
7
$©y cét=
t-L
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
704V
0=92
V
5=5
4=8V
0=09
"
"
"
"
704V
0=92
V
8=0
5=2
0=09
0=0V
"
"
"
0=5
704V
0=92
V
8=0
5=E2
0=09
"
0=02
5
0=02
5
"
0=5
704V
0=92
V
8=0
5=UV
0=09
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹R54000 $©y c+c bé @h5n ;Ot c]4 @h*c tW@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…‹R54
7
$©y c+c bé
@h5n ;Ot
c]4 @h*c
tW@ ;h+c
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
70VE
0=92
V
5=0
4=8V
0=09
"
70VE
0=92
V
5=5
5=2
0=09
0=0V
70VE
0=92
V
5=5
5=E2
0=09
"
70VE
0=92
V
5=5
5=UV
0=09
"
929
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
v
"
"
"
"
"
"
0=5
0=02
5
0=02
5
"
0=5
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
x©y gWch èng j70 x 70 x 20m
…‹R87000x©y teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w50
…‹R87
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
480
0=75
8=0
7=59
0=024
"
"
"
"
480
0=75
8=5
7=8U
0=024
0=04
"
"
"
0=5
480
0=75
8=5
7=V5
0=024
"
0=025
0=025
"
0=5
480
0=75
8=5
7=U4
0=02
4
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w50
…‹R87
2
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
vifn
m
9
450
0=785
450
0=78
450
0=785
450
0=785
924
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
5=0
7=9V
0=024
"
"
"
"
5
8=0
7=42
0=02
4
0=04
"
"
"
0=5
8=0
7=58
0=024
"
0=025
0=025
"
0=5
8=0
7=89
0=024
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w50
…‹R87
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
440
0=7E4
4=5
7=79
0=024
"
"
"
"
440
0=7E4
5=5
7=25
0=024
0=04
"
"
"
0=5
440
0=7E4
5=5
7=9E
0=024
"
0=025
0=025
"
0=5
440
0=7E
4
5=5
7=49
0=02
4
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹R82000 x©y gWch èng j70 x 70 x 20m c©4 gWch tho j5 x 70 x 20m
!Tn v) tFnh: 7m
9
925

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R827 $©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch èng
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
950
7E5
0=24
5=5
7=5
0=024
"
"
"
"
950
7E5
0=24
8=0
7=E7
0=024
0=04
"
"
"
0=5
950
7E5
0=24
8=0
7=VV
0=024
"
0=025
0=025
"
0=5
950
7E5
0=24
8=0
7=U8
0=02
4
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
x©y gWch èng jV x V x 7Um
…‹R89000 x©y teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R89
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
8V2
0=7E
8=0
7=U5
0=02
"
"
"
"
8V2
0=7E
8=5
2=75
0=02
0=08
"
"
"
0=5
8V2
0=7E
8=5
2=98
0=02
"
0=025
0=025
"
0=5
8V2
0=7E
8=5
2=4E
0=02
"
0=02E
"
0=02E
0=5
928
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R892 $©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
84U
0=27
5=0
7=E
0=09
"
"
"
"
84U
0=27
8=0
7=V5
0=09
0=05
"
"
"
0=5
84U
0=27
8=0
2=09
0=09
"
0=025
0=025
"
0=5
84U
0=27
8=0
2=72
0=09
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
1hi'4 dµy w90cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹R89
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
80V
0=28
5=0
7=4E
0=09
"
80V
0=28
8=0
7=82
0=09
0=05
80V
0=28
8=0
7=EV
0=09
"
80V
0=28
8=0
7=V8
0=09
"
92E
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
ca
v
"
"
"
"
"
"
0=5
0=025
0=025
"
0=5
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹R84000 x©y gWch èng jV x V x 7Um c©4 gWch tho j4 x V x 7Um
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50 w 50
…‹R84
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch èng
‚Wch tho
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=V J
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
542
299
0=29
5=0
7=V5
0=02
"
"
"
"
542
299
0=29
8=0
2=75
0=02
0=08
"
"
"
0=5
542
299
0=29
8=0
2=98
0=02
"
0=025
0=025
"
0=5
542
299
0=29
8=0
2=4E
0=02
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
92V
x©y gWch èng UxUx7U
…‹R85000 x©y teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y ≤ 70cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R85
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch èng
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
550
0=78
4=5
7=E5
0=090
"
"
"
"
550
0=78
5=0
7=U9
0=090
0=08
"
"
"
0=5
550
0=78
5=0
2=72
0=090
"
0=025
0=025
"
0=5
550
0=78
5=0
2=27
0=090
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y ≤90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
92U
…‹R85
2
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch èng
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
520
0=7U
5=5
7=55
0=092
"
"
"
"
520
0=7U
8=0
7=85
0=092
0=08
"
"
"
0=5
520
0=7U
8=0
7=V7
0=092
"
0=025
0=025
"
0=5
520
0=7U
8=0
7=VU
0=09
2
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y w90cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…‹R85
9
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch èng
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
570
0=22
5=5
7=97
0=095
"
"
"
"
570
0=22
8=5
7=44
0=095
0=08
"
"
"
0=5
570
0=22
8=5
7=5V
0=095
"
0=025
0=025
"
0=5
570
0=22
8=5
7=85
0=095
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
990
…‹RE7000 x©y gWch -Xng 8 HX j70 x 75 x 22m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹RE7
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
2E5
0=7E0
5=0
7=8
0=025
"
"
"
"
2E5
0=7E0
8=0
7=8U
0=025
0=04
"
"
"
0=5
2E5
0=7E0
8=0
7=V5
0=025
"
0=025
0=025
"
0=5
2E5
0=7E0
8=0
7=U4
0=025
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9
997

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w50
…‹RE7
2
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
284
0=7V7
5=0
7=9V
0=025
"
"
"
"
284
0=7V7
8=0
7=42
0=025
0=04
"
"
"
0=5
284
0=7V7
8=0
7=58
0=025
"
0=025
0=025
"
0=5
284
0=7V7
8=0
7=89
0=025
"
0=02E
"
0=02E
0=5
70 20 90 40
…‹RE2000 x©y gWch -Xng 8 HX j70 x 79=5 x 22m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
1hi'4 dµy ≤70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹RE2
7
$©y t"
eng
gWch 8 HX
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
2UV
0=78
5=0
7=8
0=025
"
"
"
"
2UV
0=78
8=0
7=8U
0=025
0=04
"
"
"
0=5
2UV
0=78
8=0
7=V5
0=025
"
0=025
0=025
"
0=5
2UV
0=78
8=0
7=U4
0=02
5
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
992
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 50
w 50
…‹RE2
2
$©y teng
gWch 8 HX
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
2U0
0=7E
5=0
7=9V
0=025
"
"
"
"
2U0
0=7E
8=0
7=42
0=025
0=04
"
"
"
0=5
2U0
0=7E
8=0
7=58
0=02
5
"
0=02
5
0=02
5
"
0=5
2U0
0=7E
8=0
7=89
0=02
5
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹RE9000 x©y gWch -Xng 8 HX jV=5 x 79 x 20m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy ≤ 70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹RE9
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
9U4
0=7E
5=0
7=49
0=02
4
9U4
0=7E
8=0
7=4E
0=02
4
9U4
0=7E
8=0
7=82
0=02
4
9U4
0=7E
8=0
7=8U
0=02
4
999
0=VJ
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
v
"
"
"
"
0=04
"
"
"
0=5
"
0=02
5
0=02
5
"
0=5
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy w70cm
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…‹RE9
7
$©y t"
eng
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
vifn
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
9V0
0=7V
5=5
7=9V
0=02
4
"
"
"
"
9V0
0=7V
8=5
7=42
0=02
4
0=04
"
"
"
0=5
9V0
0=7V
8=5
7=58
0=02
4
"
0=02
5
0=02
5
"
0=5
9V0
0=7V
8=5
7=84
0=02
4
"
0=02
E
"
0=02
E
0=5
70 20 90 40
…‹RV7000 x©y gWch bf t,ng -Xng
…‹RV7700 x©y teng gWch bf t,ng 20 x 20 x 40
…‹RV7200 x©y teng gWch bf t,ng 75 x 20 x 40
…‹RV7900 x©y teng gWch bf t,ng 70 x 20 x 40
…‹RV7400 x©y teng gWch bf t,ng 75 x 20 x 90
!Tn v) tFnh: 7m
9
994

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚Wch
20 x 20 x 40
‚Wch
75 x 20 x
40
‚Wch
70 x 20 x
40
‚Wch
70 x 20 x
90
1hi'4 dµy jcmm
≤ 90 w90 ≤ 90 w90 ≤ 90 w90 ≤ 90 w90
…‹RV7 &5t HiÖ4
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Ch©n c,ng
9=E/E
vifn
m
9
v
c,ng
80
0=0E5
4=0
7=2U
55
0=722
4=0
7=75
V0
0=0E5
4=0
7=59
E5
0=79
4=0
7=42
720
0=0V
4=0
7=59
720
0=0U
4=0
7=9V
750
0=0V
4=0
7=2U
750
0=70
4=0
7=25
770 720 270 220 970 920 470 420
…‹RV2000 x©y teng gWch 6i"Hi"c+t j8=5 x 72 x 25m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jcmm
≤ 99
w99
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 4 ≤ 78
…‹RV2 7Yt Vi)(
‚Wch
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
vifn
m
9
v
c,ng
424
0=28E
5=0
9=0
424
0=28E
5=0
4=75
478
0=2E7
5=0
2=0
478
0=2E7
5=0
2=88
770 720 270 220
…‹RV9000 x©y teng th,ng gi\
!Tn v) tFnh: 7m
2
995

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚Wch th,ng gi\
20 x 20 cm 90 x 90 cm
…‹RV9 $©y teng
th,ng gi\
7Yt Vi)(
‚Wch th,ng
gi\
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
vifn
m
9
v
c,ng
25=5
0=008
5=0
0=5U
77=5
0=005E
5=0
0=85
770 270
…‹RU0000 x©y gWch ch)4 Hra
;hµnh &h[n cPng *i)cZ 1h4hn b)= Hs@ dùng= th+o d• hÖ gi+o= t-én
vka gia c,ng gWch ch)4 Hra= x©y gWch ch)4 Hra vµo c+c ;Ot c]4 DGm bGo
998
yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn cao= x4èng 6©4 blng thñ c,ng=
@aH2ng xFch= tei DiÖnR
j&5t HiÖ4 Hµm dµn gi+o x©y D· tFnh blng tc HÖ v t-ong D)nh m*cm
…‹RU7000 x©y èng ;h\i= H} n4ng cHin;K
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$©y
èng ;h\i
3}
n4ng
1Hin;K
1ra H}=
D+y H}
n4ng=
cra èng
;h\i
…‹RU7 $©y èng 7Yt Vi)(
;h\i ‚Wch ch)4 Hra ;g 7020 7050 7050
&ka Samèt ;g 705 5V 54
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 7=0 2=0
…‹RU7 $©y H}
n4ng
Nh3n cPng
",5/7
c,ng U=5 E=25 4=5
1Hin;K X¸y thi cPng
q+y cst gWch ca 0=8 0=45 0=9
…‹RU7 $©y cra
H}=
q+y t-én V0H ca 0=0V 0=0V 0=0V
D+y H}
n4ng=
Jei DiÖn 5J ca 7=2 " "
cra èng /aH2ng xFch ca " 0=5 "
;h\i q+y ;h+c v 5 5 5
770 270 970
…‹RU2000 x©y gWch ch)4 Hra t-ong c+c ;Ot c]4 thg@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jh©n
$icHon
J-ong
@h~4=
t-ong
èng
thg@
J-ong
c,n=
cit
99E
…‹RU2
…‹RU2
…‹RU2
"$©y th©n
$icHon
"$©y t-ong
@h~4=
t-ong
èng thg@
"$©y t-ong
c,n= cit
thg@
7Yt Vi)(
‚Wch ch)4 Hra ;g 7050 7070 7075
&ka Samèt ;g 705 728 75E
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 2=0 2=0
Nh3n cPng
",5/7
c,ng U=0 72=5 74=5
X¸y thi cPng
q+y cst gWch ca 0=U 7=5 7=5
q+y t-én V0H ca 0=0V 0=0V 0=0V
Jei DiÖn 5J ca 7=9 7=5 7=5
/aH2ng xFch ca 7=9 " "
q+y ;h+c v 5 5 5
770 270 970
…‹RU9000 x©y gWch ch)4 Hra H} n4ng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$©y
teng
H}
$©y
v}m
H}
$©y
D+y
H}
$©y
Deng
;h\i
…‹RU9
…‹RU9
…‹RU9
"$©y t"
eng H}
"$©y
v}m H}
"$©y D+y
H}
"$©y D"
eng ;h\i
7Yt Vi)(
‚Wch ch)4
Hra
;g 7050 7070 7050 7070
&ka Samèt ;g 50 52 50 50
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng E=5 V=5 E=0 U=5
X¸y thi cPng
q+y cst gWch ca 0=55 0=85 0=70 0=80
q+y t-én V0H ca 0=0V 0=0V 0=0V 0=0V
q+y ;h+c v 5=0 5=0 5=0 5=0
770 720 790 740
$hi ch%&
$©y gWch ch)4 Hra c+c ;Ot c]4 DZc D)nh m*c *ng vAi chi'4 dµy
mWch vka 7=5 ÷ 9mmR J-eng hZ@ do yf4 c04 ;d th45t x©y gWch c\ chi'4
dµy mWch vka ≤ 7=5mm th. hao @hF nh©n c,ng DZc nh©n vAi hÖ 6è 7=7R
$©y gWch c\ chi'4 dµy mWch vka w9mm th. hao @hF nh©n c,ng DZc
nh©n vAi hÖ 6è 0=U5 6o vAi D)nh m*c x©y gWch ch)4 Hra tTng *ngR
99V
ph0 l0c
®Þnh ,)c c:p phPi -U> 12y
;- Quy ®Þnh chun(.
" !)nh m*c dù to+n c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka x©y= vka t-+t HoWi
th,ng theng DZc a4y D)nh t-ong c+c bGng M Di[m 7=2 mLc <<R
" !)nh m*c dù to+n c]@ @hèi v5t HiÖ4 DZc tFnh cho vka x©y= vka
t-+t c\ c+c m+c 70= 25= 50= E5= 700= 725 vµ 750R q+c vka DZc x+c D)nh
blng ceng Dé ngn M t4`i 2V ngµy t-fn c+c m{4 H5@ @hTng ;Fch thAc E0=E
x E0=E x E0=Emm honc t-fn c+c nra m{4 40 x 40 x 40mm 6a4 ;hi 4èn g·y
thKo J1&C 9727: 7UEUR
" 1+t 6r dLng t-ong c]@ @hèi vka DZc @h©n HoWi thKo J1$%"72ER
7UV5 vµ J1&C 7EE0R7UV8
" &,i 6r dLng cho D)nh m*c c]@ @hèi vka tam hZ@ @hp hZ@ vAi J1&C
2297R7UVU
" 3Zng hao @hF nAc D[ t,i v,i honc t-én 7m
9
c]@ @hèi vka a4y D)nh
nh 6a4:
u ![ t,i 7;g v,i cLc thµnh hY v,i jv,i t,im
: 2=5 HFt
u ![ t-én 7 m
9
vka:
• &ka xi m2ng c+t : 280 HFt
• &ka tam hZ@ c+t vµng : 200 HFt
• &ka tam hZ@ c+t m)n= c+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž7=5÷2=0
: 270 HFt
• &ka tam hZ@ c+t m)n= c+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž0=E÷7=4
: 220 HFt
99U
;; -§Þnh ,)c c:p phPi -Ët liQu.
1- Ti ,Vn( OAL
7R7R7" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t vµng
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
w2R

:iÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
70 25 50 E5 700
#777 $i m2ng ;g 85=0E 772=07 20E=9 2U7=09 9E8=04
&,i cLc ;g 70U=74 U2=V2 E4=48 57 2U=5V
1+t vµng m
9
7=7E 7=74 7=77 7=0U 7=08
7 2 9 4 5
7R7R2" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 7=5 ÷ 2=0R

:iÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
70 25 50 E5
#772 $i m2ng ;g E7=0E 727=07 225=02 97U=28
&,i cLc ;g 708=0V U2=V2 8E=92 44=VV
1+t m)n m
9
7=78 7=79 7=70 7=0E
7 2 9 4
7R7R9" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 0=E ÷ 7=4R

:iÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
70 25 50
940
#779 $i m2ng ;g V0=0V 79U=9V 258=02
&,i cLc ;g 709=02 V5=8V 5E=72
1+t m)n m
9
7=79 7=70 7=0E
7 2 9
7R2R7" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t vµng
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
w2R

:iÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700 725
#727 $i m2ng ;g 778=07 279=02 2U8=09 9V5=04 482=0
5
1+t vµng ;g 7=7U 7=75 7=72 7=0U 7=05
2 9 4 5 8
7R2R2" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 7=5 ÷ 2=0R

h
iÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700
#
722
$i m2ng ;g 724=07 290=02 920=09 470=04
1+t m)n m
9
7=78 7=72 7=0U 7=05
2 9 4 5
7R2R9" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 0=E ÷ 7=4R
947

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5
#729 $i m2ng ;g 742=07 287=09 980=04
1+t m)n m
9
7=79 7=0U 7=05
2 9 4
2- Ti ,Vn( OA!L
27R7" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t vµng
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
w2R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700 725
#277 $i m2ng ;g V8=0U 787=0
2
229=0
2
2U7=09 95E=04
&,i cLc ;g V4=88 E0=9V 5E=72 42=V4 2U=5V
1+t vµng m
9
7=78 7=74 7=77 7=0U 7=0E
2 9 4 5 8
2R7R2" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 7=5 ÷ 2=0R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700
#272 $i m2ng ;g U9=7 7E9=02 242=02 97E=09
&,i cLc ;g V2=82 85=2V 52=02 98=E2
1+t m)n m
9
7=75 7=72 7=70 7=0V
2 9 4 5
942
2R7R9" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka tam hZ@ c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 0=E ÷ 7=4R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5
#279 $i m2ng ;g 708=07 7U8=02 2E5=09
&,i cLc ;g EE=52 5U=78 42=V4
1+t m)n m
9
7=72 7=0U 7=0E
2 9 4
2R2R7" !)nh m*c c©@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t vµng
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
w2=0R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700 725 750
#227 $i m2ng ;g VV=0
U
789=0
2
22E=0
2
2UE=0
2
987=0
4
425=0
4
1+t vµng m
9
7=7U 7=78 7=79 7=77 7=0V 7=08
2 9 4 5 8 E
2R2R2" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 7=5 ÷ 2=0R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700 725
#222 $i m2ng ;g U8=7 7E8=0
2
24E=0
2
920=09 9VU=04
1+t m)n m
9
7=7V 7=74 7=72 7=0U 7=08
2 9 4 5 8
949
2R2R9" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka xi m2ng c+t m)n
1+t c\ m, D4n Dé HAn q
3
Ž 0=E ÷ 7=4R

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c vka
25 50 E5 700
#229 $i m2ng ;g 70V=02 200=02 2EV=09 95U=04
1+t m)n m
9
7=74 7=77 7=7 7=04
2 9 4 5
Ah#n( <;
A3n( t/c 8F t3n( t¹i chK
Jh4yOt minh vµ a4y D)nh +@ dLng:
944
" !)nh m*c dù to+n c,ng t+c bf t,ng D` tWi chX c+c ;Ot c]4 gYm ba
nh\m c,ng viÖc:
u !` bf t,ng DZc D)nh m*c cho 9 d©y ch4y'n:
• &ka bf t,ng 6Gn x4]t blng m+y t-én v5t HiÖ4 t-én tWi hiÖn t-eng=
D` blng thñ c,ng +@ dLng Dèi vAi c,ng t-.nh c\ chi'4 cao tèi Da Hµ
78mR
• &ka bf t,ng 6Gn x4]t a4a d©y ch4y'n t-Wm t-én tWi hiÖn t-eng
honc vka bf t,ng thTng @hhm t^ c+c cT 6M 6Gn x4]t t5@ t-4ng v5n
ch4y[n Hfn cao vµ D` blng hÖ thèng c0n ch4R
• &ka bf t,ng 6Gn x4]t a4a d©y ch4y'n t-Wm t-én tWi hiÖn t-eng
honc vka bf t,ng thTng @hhm t^ c+c cT 6M 6Gn x4]t t5@ t-4ng vµ D`
blng m+y bTm bf t,ngR
u SGn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@R
u SGn x4]t= Hs@ dùng vµ th+o d• v+n ;h4,nR
" 1,ng viÖc D` bf t,ng c+c ;Ot c]4 DZc D)nh m*c thKo @hTng th*c
6Gn x4]t= c4ng c]@ vka jblng m+y t-én vka= hÖ thèng t-Wm t-én tWi hiÖn
t-eng honc vka bf t,ng thTng @hhm t^ c+c cT 6M 6Gn x4]t t5@ t-4ngm vµ
biÖn @h+@ thi c,ng @h` biOn jblng thñ c,ng= blng c0n ch4= blng m+y
bTm bf t,ngmR
" 1,ng viÖc 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n jgYm v+n ;h4,n
gX vµ v+n ;h4,n ;im HoWim DZc tFnh cho 7m
2
diÖn tFch mnt bf t,ng t^ng
HoWi ;Ot c]4 c0n 6r dLng v+n ;h4,nR &+n ;h4,n mét 6è c,ng t+c t-Zt 6iH,=
HYng thang m+y= v+n ;h4,n h0m= v+n ;h4,n d0m c04 Dic h{ng DZc D)nh
m*c cho c,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng H0n D04 vµ di ch4y[n cho 7 H0n tiO@
thKoR
CO4 t-fn b' mnt ;Ot c]4 bf t,ng c\ diÖn tFch chX -Xng ≤ 7m
2
6•
;h,ng @hGi t-^ Di diÖn tFch v+n ;h4,n vµ ;h,ng DZc tFnh thfm v+n ;h4,n
cho b' mnt thµnh= ge x4ng a4anh chX -XngR
Nhèi HZng bf t,ng c+c ;Ot c]4 Hµ ;hèi HZng h.nh h?c DZc x+c D)nh
thKo thiOt ;O= ;hi Do b\c ;hèi HZng bf t,ng ;h,ng t-^ cèt thg@ t-ong bf
t,ngR
%F t3n( ®/ dV,
945
MW.1LLLL -U> 8F t3n( R6n 1u:t 8Dn( ,/y t&én
-. ®E 8Dn( thX c3n(
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= t-én= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR !` vµ bGo
d•ng bf t,ng DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
" ‚ia c,ng= Hs@ dùng vµ th+o d• c04 c,ng t+cR
a‘R77000 #– J‡C‚ 3\J q\C‚= m\ng= C'C= #Ö q+Œ
…ƒR77700 #f t,ng H\t m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 -éng jcmm
≤250 w250
…ƒR777 #f t,ng H\t
m\ng
7Yt Vi)(
&ka
Nh3n cPng 9/E
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m bµn
7N‰
m
9
c,ng
ca
ca
7=090
7=42
0=0U5
0=0VU
7=090
7=7V
0=0U5
0=0VU
70 20
…ƒR77200 #f t,ng m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 -éng jcmm
≤250 w250
…ƒR772 #f t,ng
m\ng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
7=025
"
"
"
7=0
7=84
0=0U5
0=0VU
7=025
0=075
0=722
0=809
7=0
7=UE
0=0U5
0=0VU
70 20
948
…ƒR77900 #f t,ng n'n
…ƒR77400 #f t,ng bÖ m+y
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
n'n
#f t,ng
bÖ m+y
…ƒR779
…ƒR774
#f t,ng n'n
#f t,ng bÖ
m+y
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y D0m bµn
7N‰
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
7=090
7=0
7=5V
0=0U5
"
0=0VU
7=025
7=0
2=47
0=0U5
0=0VU
"
70 70
…ƒR72000 #f t,ng teng= cét
…ƒR72700 #f t,ng teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
:ao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y jcmm
≤45
w45
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤4 ≤78
…ƒR72
7
#f t,ng
teng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
7=02
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
9=58
7=02
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
4=22
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
2
9=2U
7=025
0=020
0=04V
0=952
2
9=U5
0=0U5
0=7V
0=77
94E
7=5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
0=0U
5
0=7V
"
0=0U
5
0=7V
0=77
0=0U
5
0=7V
"
70 20 90 40
…ƒR72200 #f t,ng cét
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
JiOt diÖn cét jm
2
m
≤ 0=7
w0=7
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 4 ≤ 78
…ƒR72
2
#f t,ng
cét
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
m
9
m
9
;g
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7=0
4=50
0=0U
5
0=7V
"
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7=0
4=V2
0=0U
5
0=7V
0=77
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7=0
4=05
0=0U
5
0=20
"
7=025
0=020
0=04V
0=952
7=0
4=99
0=0U5
0=20
0=77
70 20 90 40
…ƒR72900 #f t,ng xµ d0m= gilng nhµ
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
94V
…ƒR729 #f t,ng xµ
d0m= gilng
nhµ
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
7=025
7=0
9=58
0=0U5
0=7V
0=77
70
…ƒR72400 #f t,ng 6µn m+i
…ƒR72500 #f t,ng Hanh t,= Hanh t, Hi'n m+i hst= m+ng nAc= t]m Dan=
, v2ng
…ƒR72800 #f t,ng c04 thang
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sµn
m+i
3anh
t,
m+i
hst=
m+ng
nAc=
t]m
Dan=
, v2ng
104 thang
Jheng
$o+y
t-,n èc
…ƒR724
…ƒR725
…ƒR728
#f t,ng 6µn
m+i
#f t,ng Hanh
t,= Hanh t,
Hi'n m+i
hst= m+ng
nAc= t]m
Dan
#f t,ng c04
thang
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
7=025
7=0
2=4V
0=0U5
0=0VU
0=77
7=025
7=0
9=V
0=0U5
0=0VU
0=77
7=025
7=0
2=U0
0=0U5
0=0VU
0=77
7=025
7=0
9=0E
0=0U5
0=0VU
0=77
70 70 70 20
94U
…ƒR79700 #f t,ng giOng nAc= giOng c+@
…ƒR79200 #f t,ng mTng c+@= -·nh nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚iOng nAc=
giOng c+@
qTng c+@=
-·nh nAc
…ƒR79
7
…ƒR79
2
#f t,ng
giOng nAc=
giOng c+@
#f t,ng m"
Tng c+@= -·nh
nAc
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
m
9
v
c,ng
ca
7=025
7=0
7=V8
0=0U5
7=025
7=0
2=27
0=0U5
70 70
…ƒR79900 #f t,ng èng xi @h,ng= èng @h4n= èng b4y
…ƒR79400 #f t,ng èng cèng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
èng xi @h,ng= èng
@h4n= èng b4y
!eng ;Fnh èng jcmm
≤700 ≤200
w
200
èng
cèng
h.nh
hé@
…ƒR79
9
…ƒR79
4
#f t,ng
èng
xi@h,ng=
èng
@h4n=
èng b4y
#f t,ng
èng
cèng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
%©y thg@
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
m
9
m
9
;g
c+i
;g
v
c
,ng
ca
ca
7=05
0=702
0=7E7
2=99
0=085
7=0
4=25
0=0U5
0=7V
7=05
0=0VV
0=740
7=59
0=085
7=0
9=5U
0=0U5
0=7V
7=05
0=05
V
0=0E
U
0=U7
V
0=08
5
7=0
9=42
0=0U
5
0=7V
7=05
0=05V
0=0EU
0=U7V
0=085
7=0
9=75
0=0U5
0=0VU
70 20 90 70
950

…‘R 74700 #– J‡C‚ m\ng mè= t-L c04
…‘R74200 #f t,ng m€ mè= m€ t-L c04
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng= mè=
t-L
q€ mè= m€
t-L
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
…ƒR74
7
…ƒR74
2
#f t,ng
m\ng=
mè= t-L=
c04
#f t,ng
m4c mè=
m€ t-L
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m dpi
7=5N‰
10n ch4 78J
Sµ Han 400J
Sµ Han 200J
J04 ;go 7501&
q+y ;h+c
m
9
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=02
5
2
2=U7
0=0U
5
0=0V
U
0=04
5
"
"
"
2
7=02
5
2
9=4U
0=77
0=7
0=08
0=77
0=77
0=04
2
7=02
5
2
9=8U
0=0U
5
0=0V
U
0=04
5
"
"
"
2
7=02
5
2
4=7V
0=77
0=7
0=08
0=77
0=77
0=04
2
70 20 70 20
…ƒR74900 #f t,ng mnt c04= Han can= ge chsn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
qnt
c04
3an can= ge
chsn
…ƒR749 #f t,ng
mnt c04=
Han can= ge
chsn
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
q+y D0m bµn
7N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
7=025
4
2=V
0=0U5
0=0VU
5
7=025
4
4=5
0=77
"
5
957
70 20
#f t,ng b4Yng xosn= c04 m+ng= c04 cGng=m+i be ;fnh mTng
j#f t,ng b4Yng xosn= èng hit= èng xG bao gYm toµn bé ;hèi HZng bf
t,ng @h0n b4Yng m+y th4c DiÖn= t-Wm bTm jt-^ ;hèi HZng m\ngmm
a‘R75770 #f t,ng b4Yng xosn
a‘R75720 #f t,ng c04 m+ng theng
a‘R75790 #f t,ng c04 m+ng vy myng

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
b4Yng
xosn
!&J:
7m
9
104
m+ng
theng
!&J:
7m
9
104
m+ng
vy
myng
!&J:
7m
2
…ƒR75
7
…ƒR75
7
…ƒR75
7
#f t,ng
b4Yng
xosn
#f t,ng
c04 m+ng
theng
#f t,ng
c04 m+ng
vy myng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
%©y thg@
#4 H,ng q78
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H
q+y D0m dpi
7=5N‰
m
9
m
9
;g
c+i
;g
c+i
v
c
,ng
ca
ca
7=025
0=07E
0=08E
0=4E8
0=04V
0=047
7=0
4=45
0=0U5
0=7V
7=05
0=07E
0=08E
0=4E8
0=04V
"
7=0
9=55
0=0U5
0=7V
0=098
0=048
0=05U
7=487
"
"
7=0
7=08
0=009
0=0V
70 20 90
…ƒR75200 #f t,ng c04 cGng
!Tn v) tFnh:7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng mèi
nèi bGn d0m
d?c
#f t,ng
d0m
…ƒR75
2
#f t,ng
c04 cGng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250V
m
9
v
c,ng
ca
7=025
7=0
2=4
0=0U5
7=025
7=0
2=4V
0=0U5
952
q+y D0m dpi
7=5N‰
Sµ Han 200J
J04 ;go 7501&
q+y ;h+c
ca
ca
ca
v
0=20
0=27
0=008
2=0
0=20
0=27
0=008
2=0
70 20
…ƒR75900 #f t,ng m+i be ;fnh mTng dµy ≤20cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒR759 #f t,ng m+i be
;fnh mTng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H
q+y D0m dpi
7=5N‰
m
9
v
c,ng
ca
ca
7=025
7=0
2=V
0=0U5
0=7V
70
…ƒR75400 bf t,ng mnt Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hs@ Dnt= D)nh v) ;h4,n Deng= Hµm ;hK co d·n blng gX=
t-én vka= D` bf t,ng= D0m HPn= chPn ;hK co d·n blng nhùa Deng= hoµn
thiÖn= bGo d•ng bf t,ng thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 m
9

959

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy mnt D"
eng jcmm
≤ 25 w 25
7Yt Vi)(
…ƒR75
4
#f t,ng mnt
Deng
&ka m
9
7=025 7=025
‚X Hµm ;hK co
d·n
m
9
0=074 0=075
Chùa Deng ;g 9=5 9=V5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5 7=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7=V2 7=89
X¸y thi cPng
q+y t-én 500H ca 0=0U5 0=0U5
q+y D0m bµn
7N‰
ca 0=0VU 0=0VU
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=0VU 0=0VU
q+y ;h+c v 5=0 5=0
70 20
…ƒR75500 #f t,ng gWch v•
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒR75
5
#f t,ng gWch v• 7Yt Vi)(
&ka
‚Wch v•
Nh3n cPng 3/7
m
9
m
9
c,ng
0=59V
0=VU9
7=7E
70
…ƒR78000 #f t,ng b[ ch*a
!Tn v) tFnh: 7m
9
954

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jhµnh
thˆng
Jhµnh
cong
7Yt Vi)(
…ƒR78 #f t,ng b[
ch*a dWng
thµnh
thˆng=
thµnh
cong
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0 2=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng E=5 U=5
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H ca 0=0U5 0=0U5
q+y D0m dpi 7=5;‰ ca 0=7V 0=70
q+y ;h+c v 7=0 7=0
720 270
…ƒR7E700 #f t,ng m+ng th4 nAc vµ @h©n @hèi t-fn ;h4 xr HI
jm+ng dWng chk &= h.nh b+n ng4yÖt vµ Da gi+cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR7E7 q+ng dWng chk &= &ka bf t,ng m
9
7=025
h.nh b+n ng4yÖt

&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0
Da gi+c Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=28
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H ca 0=0U5
q+y D0m dpi 7=5;‰ ca 0=0VU
70
…ƒR7E200 #f t,ng hè van= hè ga
!Tn v) tFnh: 7m
9
955

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR7E2 #f t,ng hè van=
hè ga
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=EU
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H ca 0=0U5
q+y D0m dpi 7=5;‰ ca 0=0VU
70
…ƒR7V000 #f t,ng m+i taH4y Deng blng @hTng @h+@ @h4n ;h,
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-én v5t HiÖ4= bèc v+c= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn v) t-F Dnt
m+y blng thñ c,ng D` vka vµo m+y @h4n= @h4n bf t,ng vµo ;Ot c]4=
hoµn thiÖn b' mnt bf t,ng DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒR7V7 #f t,ng m+i
taH4y D"
engblng @hTng
@h+@ @h4n ;h,
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng D+ 0=5x7 m
9
7=90
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=5
X¸y thi cPng
q+y @h4n vka 5=5N‰ ca 0=55
q+y t-én V0H ca 0=55
q+y ngn ;hF 800m
9
/h ca 0=55
q+y bTm nAc ca 0=55
q+y ;h+c ca 5=0
70
-U> 8F t3n( R6n 1u:t qu> d2y chuyÒn t&¹, t&én
t¹i hiQn t&Nn( hoCc -U> 8F t3n( th#n( phB,
958
t7 c/c c# R' R6n 1u:t tËp t&un( -. ®E 8Dn( ,/y
…ƒR20000 D` blng c0n ch4
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng= Hs@ Dnt= th+o d• c04 c,ng t+c jnO4 c\mR Jh+o
mM @h~4 D`= D` vµ bGo d•ng bf t,ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…ƒR27700 #f t,ng H\t m\ng
…ƒR27200 #f t,ng m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©yHs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3\t
m\ng
1hi'4 -éng
m\ng jcmm
≤ 250
w 250
…ƒR277
…ƒR272
#f t,ng H\t
m\ng
#f t,ng
m\ng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
7=09
"
"
"
"
0=85
0=09
0=0VU
7=025
"
"
"
7=0
0=VU
0=09
0=0VU
7=025
0=075
0=722
0=809
7=0
7=75
0=09
0=0VU
70 70 20
…ƒR27900 #f t,ng n'n
…ƒR27400 #f t,ng bÖ m+y
!Tn v) tFnh: 7m
9
95E

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
n'n
#f t,ng
#Ö m+y
…ƒR279
…ƒR274
#f t,ng n'n
#f t,ng bÖ
m+y
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y D0m bµn 7N‰
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
7=09
7=0
0=8V
0=09
"
0=0VU
7=025
7=0
7=88
0=09
0=0VU
"
70 70
…ƒR22000 #f t,ng teng= cét
…ƒR22700 #f t,ng teng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y ≤45 cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR22
7
#f t,ng
teng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=025
0=04U
0=7UU
0=VE7
2
2=58
0=04
0=7V
"
"
"
2
7=02
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
9=22
0=0V
0=7V
"
"
"
2
7=025
0=04U
0=7UU
0=VE7
2
9=54
"
0=7V
0=090
0=090
"
2
7=02
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
9=E0
"
0=7V
0=09
5
"
0=09
5
95V
2
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y w45 cm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR22
7
#f t,ng
teng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=025
0=020
0=04V
0=952
2
2=2V
0=04
0=7V
"
"
"
2
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
2
2=U4
0=0V
0=7V
"
"
"
2
7=025
0=020
0=04V
0=952
2
9=29
"
0=7V
0=090
0=090
"
2
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
2
9=9V
"
0=7V
0=09
5
"
0=09
5
2
50 80 E0 V0
…ƒR22200 #f t,ng cét
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
JiOt diÖn cét ≤ 0=7m
2
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…ƒR22
2
#f t,ng
cét
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
7=02
5
0=02
0
0=04
V
7=02
5
0=02
0
0=04
V
7=02
5
0=02
0
0=04
V
7=02
5
0=02
0
0=04
V
95U
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=95
2
7
9=4U
0=08
0=7V
"
"
"
2
0=95
2
7
9=V7
0=0U
0=7V
"
"
"
2
0=95
2
7
4=7U
"
0=7V
0=04
0=04
"
2
0=95
2
7
4=9V
"
0=7V
0=04
5
"
0=04
5
2
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
JiOt diÖn cét w0=7m
2
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 50
w 50
…ƒR22
2
#f t,ng
cét
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=04
0=05
0=20
"
"
"
2
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=99
0=0V
0=20
"
"
"
2
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=88
"
0=20
0=09
5
0=09
5
"
2
7=02
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=V9
"
0=20
0=04
"
0=04
2
50 80 E0 V0
…ƒR22900 #f t,ng xµ d0m= gilng= 6µn m+i
980
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR22
9
#f t,ng
xµ d0m=
gilng=
6µn m+i
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
&5n th2ng HYng 9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=02
5
7=0
2=58
0=04
0=7V
"
"
"
2
7=02
5
7=0
2=U8
0=04
0=7V
0=04
"
"
2
7=02
5
7=0
9=28
"
0=7V
0=09
0=09
"
2
7=02
5
7=0
9=47
"
0=7V
0=09
5
"
0=09
5
2
70 20 90 40
…ƒR29000 #f t,ng m\ng= mè= t-L= m€ mè= m€ t-L c04
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng= mè=
t-L c04
q€ mè=
m€ t-L c04
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
…ƒR29
7
…ƒR29
2
#f t,ng
m\ng= mè=
t-L c04R
#f t,ng
m€ mè= m€
t-L c04R
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=02
5
7=02
5 7=025
7=02
5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
3,5/7 c,ng 7=UV 9=97 4=52 8=29
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=04
5
0=08 0=045 0=0V
!0m dpi 7=5N‰ ca 0=0V
5
0=7 0=0U5 0=7
Sµ Han 400J ca " 0=08 " 0=0V
Sµ Han 200J ca " 0=08 " 0=0V
J04 ;go
7501&
ca " 0=02 " 0=02
5
q+y ;h+c v 2=0 2=0 2=0 2=0
987
70 20 70 20
…ƒR24700 #f t,ng c04 cGng
!Tn v) tFnh:7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
mèi nèi
bGn d0m
d?c
#f t,ng
d0m
…ƒR24
7
#f t,ng
c04 cGng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi
7=5N‰
Sµ Han 200J
J04 ;go 7501&
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
7=025
7=5
7=40
0=09
0=20
0=27
0=008
2=0
7=025
7=5
7=4V
0=09
0=20
0=27
0=008
2=0
70 20
…ƒR24200 #f t,ng m+i be ;fnh mTng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒR242 #f t,ng m+i be ;fnh
mTng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y D0m dpi 7=5N‰
m
9
v
c,ng
ca
ca
7=025
7=0
7=V0
0=09
0=7V
70
…ƒR25000 #f t,ng c?c nhYi= c?c ba--KttK
982
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a hè ;hoan vµ HYng cèt thg@= Hs@ Dnt @h~4 vµ èng
D`= gik vµ n©ng d0n èng D`= D` bf t,ng DGm bGo Ding yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1?c nhYi
J-fn cWn %Ai nAc
!eng ;Fnh c?c jmmm

7000
w
7000

7000
w
7000
1?c
#a--Ktt
K
7Yt Vi)(
…ƒR25
7
#f t,ng
c?c
&ka m
9
7=75 7=75 7=75 7=75 7=75
nhYi t-fn
èng D` φ900
m 0=072 0=07U 0=072 0=07U 0=07E
cWn &5t HiÖ4 ;h+c v 0=2 0=2 0=5 0=5 0=50
…ƒR25
2
#f t,ng
c?c
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=27 7=02 7=45 7=29 7=05
nhYi dAi X¸y thi cPng
nAc 10n ch4 xFch
50J
ca 0=0V9 0=05E 0=0U 0=08 0=055
…ƒR25
9
#f t,ng
c?c=
Sµ Han 200J ca " " 0=0U 0=042 "
teng=
#a--KttK
Sµ Han 400J ca " " 0=0U 0=042 "
J04 ;go
7501&
ca " " 0=09 0=079 "
q+y ;h+c v 7 7 2 2 2
70 20 70 20 70
…ƒR28700 #f t,ng b[ ch*a
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#[ ch*a
Jhµnh
thˆng
Jhµnh
cong
7Yt Vi)(
…ƒR287 #f t,ng &ka m
9
7=025 7=025
b[ ch*a ‚X v+n m
9
0=04U 0=04U
!inh 8cm ;g 0=20 0=20
989
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=U0 E=79
X¸y thi cPng
q+y D0m dpi 7=5;‰ ca 0=2 0=2
10n ch4 70J ca 0=0V 0=0V
q+y ;h+c v 2 2
70 20
…ƒR28200 #f t,ng m+ng th4 nAc vµ @h©n @hèi ;h4 xr HI
jm+ng dWng chk &= h.nh b+n ng4yÖt vµ Da gi+cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR282 q+ng dWng chk &=
h.nh
&ka m
9
7=025
b+n ng4yÖt vµ Da
gi+c
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 9=E2
X¸y thi cPng
q+y D0m dpi
7=5;‰
ca 0=2
10n ch4 70J ca 0=0V
q+y ;h+c v 2
70
…ƒR2E000 #f t,ng t-Zt HYng thang m+y= 6iH,= èng ;h\i
S¸& 4+ng chI mTi ®é c$IW
!Tn v) tFnh: m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f
t,ng
t-Zt
HYng
thang
m+y
#f
t,ng
t-Zt
SiH,
#f
t,ng
t-Zt
èng
;h\i
984
…ƒR2E
7
…ƒR2E
2
…ƒR2E
9
#f t,ng t-Zt
HYng thang
m+y
#f t,ng t-Zt
SiH,
#f t,ng t-Zt
èng ;h\i
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
1h4 th+@ 50J
!0m dpi 7=5N‰
q+y bTm nAc 20N‰
jbGo d•ng bf t,ngm
q+y v5n th2ng 9J
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
7=025
2=0
9=55
0=085
0=20
0=05
0=025
5
7=025
2=0
2=55
0=085
0=75
0=09
0=025
5
7=025
2=0
4=55
0=0E5
0=25
0=04
0=025
5
70 70 70
…ƒR2V700 3µm HA@ vka xi m2ng bGo &Ö m+i D5@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
J-én= -Gi vka blng thñ c,ng d0y EcmR !0m mnt blng a4G D0m 78J
DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
2

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…‹2V7
3µm HA@ vka xi
m2ng bGo vÖ m+i
D5@
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng m
9
V=050
Nh3n cPng "/7 c,ng 95=U70
X¸y thi cPng
q+y t-én V0HFt ca 0=U99
4G D0m 78J ca 0=99E
10n t-Lc b+nh xFch
25J
ca 0=99E
q+y ;h+c v 70
70
MY.LLLL ®E 8Dn( ,/y 8#, 8F t3n( tù h.nh
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng= Hs@ Dnt= th+o d• c04 c,ng t+c jnO4 c\mB 3s@
Dnt vµ di ch4y[n èng bTm thKo t^ng Di'4 ;iÖn thi c,ng cL th[R !` vµ
bGo d•ng bf t,ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…ƒR97700 #f t,ng m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9
985

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 -éng jcmm
≤250 w250
…ƒR977 #f t,ng
m\ng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50
m
9
/h
q+y D0m dpi 7=5N‰
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
v
7=075
"
"
"
7=0
0=V5
0=099
0=0VU
7=0
7=075
0=075
0=722
0=809
7=0
7=27
0=099
0=0VU
7=0
70 20
…ƒR97200 #f t,ng n'n
…ƒR97200 #f t,ng #Ö m+y
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
n'n
#f t,ng
bÖ m+y
…ƒR972
…ƒR979
#f t,ng n'n
#f t,ng bÖ
m+y
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50
m
9
/h
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y D0m bµn
7N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
v
7=025
7=0
0=82
0=099
0=0VU
7=0
7=075
7=0
7=84
0=099
0=0VU
7=0
70 20
…ƒR92000 #f t,ng teng= cét
…ƒR92700 #f t,ng teng
!Tn v) tFnh : 7m
9
988

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y jcmm
≤45
w45
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤4 ≤78
…ƒR92
7
#f t,ng
teng
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50
m
9
/h
q+y D0m dpi 7=5‰
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
v
7=07
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
2=58
0=09
9
0=7V
7
7=07
5
0=04
U
0=7U
U
0=VE
7
2
9=22
0=09
9
0=7V
7
7=07
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
2
2=2V
0=09
9
0=7V
7
7=075
0=020
0=04V
0=952
2
2=U4
0=099
0=7V
7
70 20 90 40

98E
…ƒR92200 #f t,ng cét
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
JiOt diÖn cét jm
2
m
≤ 0=7 w0=7
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤ 78 ≤ 4 ≤ 78
…ƒR92
2
#f t,ng
cét
7Yt Vi)(
&ka
‚X v+n c04 c,ng
t+c
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J
50m
9
/h
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
ca
ca
v
7=07
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=4U
0=09
9
0=7V
7
7=07
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=V7
0=09
9
0=7V
7
7=07
5
0=02
0
0=04
V
0=95
2
7
9=04
0=09
9
0=20
7
7=075
0=020
0=04V
0=952
7
9=99
0=099
0=20
7
70 20 90 40
…ƒR92900 #f t,ng xµ d0m= gilng= 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒR929 #f t,ng xµ
d0m=
gilng= 6µn
m+i
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50 m
9
/h
q+y D0m dpi 7=5N‰
m
9
v
c,ng
ca
ca
7=075
7=0
2=58
0=099
0=7V
98V
q+y ;h+c v 7=0
70
…ƒR99000 #f t,ng m\ng= mè= t-L= m€ mè= m€ t-L c04=

;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Hs@ Dnt= th+o d•= di ch4y[n èng bTm= bTm vka bf t,ng
vµo èng D`= n©ng hW èng D` blng c0n ch4R !` vµ bGo d•ng bf t,ng
thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh :7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q\ng= mè=
t-L c04
q€ mè=
m€ t-L c04
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
J-fn
cWn
%Ai n"
Ac
7Yt Vi)(
…ƒR99
7
…ƒR99
2
#f t,ng
m\ng= mè=
t-L
#f t,ng
m€
mè=m€ t-L
c04
&ka m
9
7=07
5
7=07
5
7=07
5
7=07
5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=2 7=2 7=5 7=5
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
2=08 2=84 9=79 9=99
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca 0=09
9
0=09
U
0=08
E
0=7
q+y bTm #J
50m
9
/h
ca 0=09
9
0=09
U
0=08
E
0=7
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=0V
5
0=7 0=0V
5
0=7
Sµ Han 200J ca " 0=0E
V
" 0=2
Sµ Han 400J ca " 0=09
U
" 0=7
J04 ;go 7501& ca " 0=02
8
" 0=09
9
q+y ;h+c v 0=5 7=0 7=0 2=0
70 20 70 20
98U
…ƒR99900 bf t,ng d0m c04 Jhi c,ng blng @hTng @h+@ Dic Dhy=
Dic h{ng
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Hs@ Dnt= th+o d•= di ch4y[n èng bTm bf t,ngR !` vµ bGo
d•ng bf t,ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
Sbi$ cPng, VU& 45ng, th¸I 4x h) Gh(ng gi¸ tA]I *¸n Gh(Pn *Yn hµnh
h) *¸n Gh(Pn 4[m ch$ t%nh tAIng ®Þnh møcW
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi d0m
!ic Dhy
!ic
h{ng
t-fn cWn
!ic h{ng
t-fn mnt
nAc
7Yt Vi)(
…ƒR99
9
#f t,ng
d0m c04
thi c,ng
blng
@hTng
@h+@
Dic
Dhy=Dic
h{ng
&ka m
9
7=075 7=075 7=075
èng nhùa Φ5V
m 0=02 " "
èng nhùa ΦE5
m " 7=02 7=02
&5t HiÖ4 ;h+c v 4 4 4
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 77=98 78=84 7U=E8
X¸y thi cPng
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=7V 0=7V 0=7V
10n ch4 78J ca 0=095 " "
10n ch4 25J ca " 0=77 "
10n ch4 n`i 90J ca " " 0=77
q+y bTm #J
50m
9
/h
ca 0=095 0=095 0=05
Sµ Han 400J ca " " 0=77
J04 ;go 7501& ca " " 0=77
9E0
q+y ;h+c v 2 2 2
70 20 90
…ƒR94700 #f t,ng c04 cGng
!Tn v) tFnh:7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng mèi
nèi bGn d0m
d?c
#f t,ng
d0m
…ƒR94
7
#f t,ng c04
cGng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50
m
9
/h
q+y D0m dpi
7=5N‰
Sµ Han 200J
J04 ;go 7501&
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
7=075
7=0
7=40
0=099
0=20
0=27
0=008
2=0
7=075
7=0
7=4V
0=099
0=20
0=27
0=008
2=0
70 20
…ƒR94200 #f t,ng m+i be ;fnh mTng
!Tn v) tFnh: 7m
9
q· 1,ng t+c Jhµnh @h0n !Tn
Sè HZng
9E7
hiÖ4 x©y Hs@ hao @hF v)
…ƒR942 #f t,ng m+i be
;fnh mTng
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y bTm #J 50
m
9
/h
qµy D0m dpi 7=5N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
7=09
7=0
7=V0
0=099
0=7V
7=0
70

…ƒR95000#f t,ng c?c nhYi= c?c teng ba--KttK
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= ;i[m t-a HX ;hoan= HX Dµo vµ HYng cèt thg@= Hs@ Dnt èng
D`= gik vµ n©ng d0n èng D`R !` bf t,ng DGm bGo Ding yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh :7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1?c nhYi
J-fn cWn %Ai nAc
!eng ;Fnh c?c jmmm

7000
w700
0

7000
w700
0
1?c= t"
eng
#a--Ktt
K
7Yt Vi)(
…ƒR95
7
#f t,ng
c?c &ka m
9
7=75 7=75 7=75 7=75 7=75
nhYi t-fn
èng D` Φ900
m 0=07
2
0=07
U
0=07
2
0=07
U
0=07E
cWn &5t HiÖ4 ;h+c v 7=2 7=2 7=5 7=5 7=5
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
7=7 0=U9 7=92 7=72 7=20
…ƒR95
2
#f t,ng
c?c X¸y thi cPng
nhYi dAi 10n ch4 25J ca 0=0E 0=09 0=0U 0=04 0=09E
9E2
U 5 5 2
nAc q+y bTm #J
50m
9
/h
ca 0=0E
U
0=09
5
0=0U
5
0=04
2
0=09E
Sµ Han 200J ca " " 0=7U 0=0V
4
"
…ƒR95
9
#f t,ng
c?c= teng
#a-KttK
Sµ Han 400J ca " " 0=0U
5
0=04
2
"
J04 ;go 7501& ca " " 0=04 0=02
V
"
q+y ;h+c v 2=0 2=0 9=0 9=0 2=0
70 20 70 20 70
…‘R98000 1,ng t+c D` bf t,ng t-ong h0m
&ka bf t,ng 6Gn x4]t a4a d©y ch4y'n t-Wm t-én tWi hiÖn t-eng vµ D`
blng m+y bTm
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) ;hèi D`R SGn x4]t= Hs@ dùng t]m b)t D04 DècR 3s@ Dnt
vµ di ch4y[n èng bTm thKo t^ng Di'4 ;iÖn thi c,ng cL th[R !` vµ bGo d"
•ng bf t,ng DGm bGo yf4 c04 ;d th45t jcha ;[ bf t,ng bp @h0n H|mmR
…‘R98770 #f t,ng toµn tiOt diÖn h0m ngang
!Tn v) tFnh: 7 m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
9E9
…ƒR987 #f t,ng toµn
tiOt diÖn h0m
ngang
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m9 7=090
3Ai thg@ Hµm D04 Dèc m2 0=27E
Jhg@ t-}n ;g 9=7
4K hµn φ4 ;g 0=7V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=U2V
X¸y thi cPng
q+y bTm bf t,ng
50m
9
/h
ca 0=098
!0m dpi 7=5N• ca 0=7EE
q+y n©ng th4c Hùc
7951v
ca 0=048
q+y ñi 7401& ca 0=020
q+y hµn 29N‰ ca 0=089
q+y ;h+c
v 5
70
…‘R98720 #f t,ng n'n h0m ngang
…‘R98790 #f t,ng teng h0m ngang
…‘R98740 #f t,ng v}m h0m ngang
!Tn v) tFnh: 7 m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#f t,ng
C'n
h0m
Jeng
h0m
&}m
h0m
7Yt Vi)(
9E4
…ƒR987
#f t,ng n'n
h0m
&ka bf t,ng m9 7=075 7=090 7=090
3Ai thg@ Hµm D04
Dèc
m2 0=299 0=280 0=200
Jhg@ t-}n ;g 9=7 9=7 9=7
4K hµn φ4 ;g 0=08V 0=280 0=7V0
…ƒR987
#f t,ng t"
eng h0m
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0 2=0 2=0
Nh3n cPng ",0/7
c
,ng
7=780 2=8V 5=789
X¸y thi cPng
…ƒR987
#f t,ng
v}m h0m
q+y bTm bf t,ng
50m
9
/h
ca 0=098 0=098 0=098
!0m dpi 7=5N• ca 0=08V 0=7VV 0=7VV
!0m bµn 7N• ca 0=0VU " "
q+y n©ng th4c Hùc
7951v
ca " 0=079 0=08V
q+y ñi 7401& ca 0=020 0=020 0=020
q+y hµn 29N‰ ca 0=074 0=0U7 0=089
q+y ;h+c v 5 5 5
20 90 40
…‘R98200 #f t,ng h0m D*ng
…‘R98900 bf t,ng h0m nghifng
…‘R98400 bf t,ng nit h0m
!Tn v) tFnh: 7 m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng
h0m
D*ng
#f t,ng
h0m
nghifng
#f t,ng
nit
h0m
7Yt Vi)(
9E5
…ƒR98
2
#f t,ng
h0m D*ng
&ka bf t,ng m9 7=090 7=090 7=090
3Ai thg@ Hµm D04
Dèc
m2
" 0=27E
0=27E
Jhg@ t-}n ;g " 2=V 9=5
4K hµn φ4 ;g 0=089 0=7V0 0=7E2
…ƒR98
9
#f t,ng
h0m
nghifng
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 5=859 8=54U 9=0U0
…ƒR98
4
#f t,ng
nit h0m
X¸y thi cPng

q+y bTm 50m
9
/h ca 0=098 0=098 0=098
!0m dpi 7=5N• ca 0=749 0=749 0=7VV
Jei DiÖn 7=5J ca 0=7VV 0=7VV 0=079
q+y ñi 7401& ca 0=07E 0=07E 0=07E
q+y hµn 29N‰ ca 0=074 0=089 0=080
q+y n©ng th4c
Hùc
ca
"
" 0=079
q+y ;h+c v 7 5 5
70 70 70
#f t,ng b)t D+y t-ong ;h4ng v©y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ngR 3s@ Dnt vµ di ch4y[n èng bTm= èng D` bf
t,ngR $O@ D+ héc jDèi vAi b)t D+y blng D+ hécm thKo Di'4 ;iÖn cL th[R
9E8
J-én vka xi m2ng= bTm vka bf t,ng= vka xi m2ng= hoµn thiÖn thKo yf4
c04 ;d th45tR
5C1m >1n ®:o9 (¸ch ngDn chA tEnh trong ®Þnh møc;
…ƒR9E700 b)t D+y t-ong ;h4ng v©y blng vka bf t,ng
!Tn v) tFnh: m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…ƒR9E
7
#f t,ng b)t
D+y
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=090 7=090
èng D` Φ900
m 0=05 0=05
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=E5 7=U5
X¸y thi cPng
q+y bTm #J
50m
9
/h
ca 0=05 0=085
$µ Han 200J ca 0=05 0=085
1ano 291& ca 0=085
q+y ;h+c v 5 5
70 20
…ƒR9E200 b)t D+y t-ong ;h4ng v©y blng vka xi m2ng Dén D+ héc
!Tn v) tFnh: m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…ƒR9E
2
#)t D+y t-ong
;h4ng v©y
7Yt Vi)(
!+ héc m
9
7=20 7=20
&ka xi m2ng c+t
vµng
m
9
0=4EE 0=4EE
èng D` Φ750
m 0=U5 7=05
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=45 2=V2
X¸y thi cPng
q+y bTm Um
9
ca 0=0U5 0=770
1h4 25J ca 0=045 0=055
q+y ;h+c v 5 5
70 20
…ƒR9E900 #f t,ng Deng H2n= 6©n DX= D` blng m+y -Gi bf t,ng
9EE
!Tn v) tFnh: m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@ Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…ƒR9E
9
#f t,ng Deng H2n=
6©n DX= D`
blng m+y -Gi bf
t,ng
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=48
X¸y thi cPng
q+y -Gi /S500 ca 0=022
q+y ;h+c v 5=0
70
…ƒR9E400 bTm vka xi m2ng t-ong èng H4Yn c+@
;hµnh &h[n cPng *i)c Z
1h4hn b)= Hµm 6Wch èng H4Yn c+@ vµ c+@= c©n Dong t-én vka Ding tc
HÖ= bTm vka vµo èng DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
&5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh : 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhèi HZng
7Yt Vi)(
…ƒR9E4 #Tm vka xi
m2ng
$i m2ng ;g 7V24
t-ong èng H4Yn
c+@
/hL gia ;g 40=58
&5t HiÖ4 ;h+c v 9
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 95=E
X¸y thi cPng
q+y t-én vka V0 V ca 7=V9
q+y ngn ;hF
70m
9
/@h
ca 7=V9
q+y bTm vka xi
m2ng
ca 7=V9
q+y bTm nAc 20 ;• ca 0=5
q+y ;h+c v 9
9EV
70
MY.!LLLL A3n( t/c 8F t3n( thXy c3n(
!uy ®Þnh ¸" d#ng&
" 1,ng t+c bf t,ng th4c c,ng DZc D)nh m*c cho t-eng hZ@ D` bf t,ng
blng c0n ch4 78 J]n= 25 J]n= 40 J]n vµ D` blng bTm bf t,ng= tTng *ng
vAi t^ng HoWi ;Ot c]4 bf t,ng th4c c,ng vµ cha tFnh DOn c+c hao @hF cho
c,ng t+c Hs@ Dnt t]m chèng th]mR zifng bf t,ng th+@ Di'4 +@= mè D•=
mè ngo Deng èng +@ Hùc DZc D)nh m*c ch4ng cho t]t cG c+c bé @h5n ;Ot
c]4
" :ao @hF nh©n c,ng t-ong D)nh m*c c,ng t+c bf t,ng th4c c,ng D·
bao gYm c,ng t+c D+nh xem mnt D*ng vµ xr HI @h0n b' mnt nlm
ngang jgYm cG héc ;d th45tm tiO@ gi+@ gika hai ;hèi D`= tFnh b.nh
a4©n cho 7m
9
bf t,ngR
" !èi vAi c,ng t+c bf t,ng m€i @h\ng : :ao @hF nh©n c,ng t-ong D)nh
m*c D· bao gYm c,ng t+c mµi mnt bf t,ngR
" 1,ng t+c bf t,ng b?c Deng èng +@ Hùc cha bao gYm hao @hF cho c,ng
t+c gia c,ng= Hs@ dùng= th+o d• cè@ @ha D04 Dèc jnO4 c\mR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
&Ö 6inh ;hèi D`= gia c,ng= Hs@ Dnt th+o d• héc ;d th45t= c04 c,ng
t+c jnO4 c\mR Jh+o mM @h~4 D`= D` D0m vµ bGo d•ng bf t,ng thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
…ƒR47000 1,ng t+c bf t,ng thñy c,ng D` blng 10n ch4 78 t]n
…ƒR47770 #f t,ng H\t m\ng= H]@ D0y
…ƒR47720 #f t,ng bGn D+y
…ƒR47790 #f t,ng n'n
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3\t
m\ng=
3]@
D0y
#Gn
D+y
C'n
9EU
…ƒR47
7
…ƒR47
7
…ƒR47
7
#f t,ng H\t
m\ng= H]@
D0y
#f t,ng bGn
D+y
#f t,ng n'n
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=09
&5t HiÖ4 ;h+c v " 2 7
Nh3n cPng
3,0/7
c,ng 0=9V0 7=04 0=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=020 0=022 0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=0VU 0=0VU "
!0m bµn 7=0
N‰
ca " " 0=0VU
70 20 90
…ƒR47200 #f t,ng teng c+nh= teng bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45
≤ 7 ≤ 2
…ƒR47
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=04U 0=020 0=074
!inh c+c HoWi ;g 0=7UU 0=04V 0=094
!inh D_a c+c HoWi c+i 0=VE7 0=952 0=248
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=U58 2=8E8 2=40V
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=02E 0=02E 0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90
!Tn v) tFnh: 7m
9
9V0

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 9 ≤ 5 w 5
…ƒR47
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g 0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i 0=7E2 0=720 0=0V4
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=78E 7=U50 7=E55
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=025 0=022 0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0 0=7V0
40 50 80
…ƒR47900 #f t,ng t-L /in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR47
9
#f t,ng
t-L @in=
t-L bifn
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=04U 0=020 0=074 0=070
!inh c+c HoWi ;g 0=7UU 0=04V 0=094 0=024
!inh D_a c+c
HoWi
c+i 0=VE7 0=952 0=248 0=7E2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
9=788 2=V58 2=5E0 2=979
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=02E 0=02E 0=025 0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
9V7
70 20 90 40
…ƒR47400 #f t,ng teng thZng H4 D5@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR47
4
#f t,ng t"
eng thZng
H4
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=025 0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g 0=700 0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i 0=498 0=7E8 0=729 0=0V8
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
2=985 2=747 7=U28 7=E94
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=025 0=025 0=022 0=022
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90 40
…ƒR47570 #f t,ng th©n D5@
…ƒR47520 #f t,ng mnt cong D5@ t-µn
…ƒR47590 #f t,ng m€i @h\ng
…ƒR47540 #f t,ng dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J
h©n
D5@
qnt
cong
D5@
t-µn
q€i
@h\n
g
%èc
nAc
9V2
…ƒR47
5
…ƒR47
5
…ƒR47
5
…ƒR47
5
#f t,ng
@hFa t-ong
th©n D5@
#f
t,ngmnt
c,ng D5@
t-µn
#f t,ng
m€i @h\ng
#f t,ng
dèc nAc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=02
5
7=02
5
7=02
5
7=02
5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
0=V5 9=22
E
7=V9
2
7=59
9
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=02
2
0=02
2
0=02
2
0=02
2
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=0V
U
0=7V
0
0=0V
U
0=0V
U
q+y ;h+c v " 7 " "
70 20 90 40
…ƒR47800 #f t,ng th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w25
…ƒR47
8
#f t,ng
th+@ Di'4
+@
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=280 4=EE0
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=02E 0=090
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0
70 20
9V9
…ƒR47E70 #f t,ng mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
qè D•= mè ngo
Deng èng +@ Hùc
…ƒR47
E
#f t,ng mè
D•= mè ngo
Deng èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=UV0
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=090
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V
70
…ƒR47E20 #f t,ng b?c Deng èng thg@ +@ Hùc
…ƒR47E90 #– t,ng #Ö !• q+Œ /:+J
…ƒR47E40 #f t,ng m+i ;fnh= m+i hè x\i
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#?c D"
eng
èng +@
Hùc
#Ö D•
m+y
@h+t
q+i
;fnh=
m+i hè
x\i
9V4
…ƒR47
E
…ƒR47
E
…ƒR47
E
#f t,ng
b?c Deng
èng thg@
+@ Hùc
#f t,ng bÖ
D• m+y
@h+t
#f t,ng
m+i ;fnh
hè x\i
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=02U " "
!inh c+c HoWi ;g 0=040 " "
!inh D_a c+c
HoWi
c+i 0=45U " "
%©y thg@ ;g 0=099 " "
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 2 7
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=45 2=40V 7=V00
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=025 0=022 0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0 0=7V0
20 90 40
9V5
…ƒR47E50 #– t,ng b4Yng xosn
…ƒR47E80 #– t,ng èng hit
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#4Yng
xosn
èng hit
…ƒR47E
…ƒR47E
#f t,ng
b4Yng xosn
#f t,ng èng
hit
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=07E 0=07E
!inh c+c HoWi ;g 0=08E 0=08E
!inh D_a c+c HoWi c+i 0=4E8 0=4E8
%©y thg@ ;g 0=04V 0=04V
#4 H,ng c+c HoWi c+i 0=047 0=047
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=U40 2=420
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=022 0=022
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0 0=7V0
50 80
…ƒR47EE0 #f t,ng 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR47E #f t,ng 6µn
dµy ≥ 90cm
&ka bf t,ng
m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=7V0
E0
9V8
9VE
…ƒR47V00 #f t,ng cèt HiÖ4 HAn %
q…$
≥ V0mm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR47
V
#f t,ng cèt
HiÖ4 HAn %
q…$

V0mm
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=V5
X¸y thi cPng
10n ch4 70J @hLc vL
D0m chpm
ca 0=097
10n ch4 78J ca 0=022
!0m dpi 9=5 N‰ ca 0=0VU
70
…ƒR47U00 #f t,ng chPn j ;hK van= ;hK @hai= ;hK HAi chsn -+c= mè D•=
gèi van m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR47
U
#f t,ng chPn
j;hK van= ;hK
@hai= ;hK HAi
chsn -+c= mè
D•= gèi van m
&ka bf t,ng m
9
7=025
‚X v+n ;h4,n m
9
0=0U7
!inh c+c HoWi ;g 7=098
!inh D_a c+c HoWi c+i 2=900
&5t HiÖ4 ;h+c v 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=E4
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=02E
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=249
9VV
70
9VU
…‘R42000 1,ng t+c bf t,ng thñy c,ng D` blng 10n ch4 25 t]n
…‘R42770 #f t,ng H\t m\ng= H]@ D0y
…‘R42720 #f t,ng bGn D+y
…‘R42790 #f t,ng n'n
!Tn v) tFnh:
7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3\t
m\ng=
3]@
D0y
#Gn
D+y
C'n
…ƒR42
7
…ƒR42
7
…ƒR42
7
#f t,ng H\t
m\ng
#f t,ng bGn
D+y
#f t,ng n'n
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=09
&5t HiÖ4 ;h+c v " 2 7
Nh3n cPng 3,0/7 c
,ng
0=9V0 7=04 0=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca 0=075 0=07E 0=075
!0m dpi 7=5 N‰ ca 0=0VU 0=0VU "
!0m bµn 7=0 N‰ ca " " 0=0VU
70 20 90
…ƒR42200 #f t,ng teng c+nh= teng bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45
≤ 7 ≤ 2
…ƒR42
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=04U 0=020 0=074
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=VE7 0=952 0=248
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=U58 2=8E8 2=40V
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=022 0=022 0=020
9U0
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 9 ≤ 5 w 5
…ƒR42
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=7E2 0=720 0=0V4
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=78E 7=U50 7=E55
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=020 0=07E 0=075
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
40 50 80
…ƒR42900 #f t,ng t-L /in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR42
9
#f t,ng
t-L @in=
t-L bifn
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=04U 0=020 0=074 0=070
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094 0=024
!inh D_a c+c
HoWi
c+i
0=VE7 0=952 0=248 0=7E2
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
9U7
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
9=788 2=V58 2=5E0 2=979
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=022 0=022 0=020 0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90 40
…ƒR42400 #f t,ng teng thZng H4 D5@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR42
4
#f t,ng t"
eng thZng
H4
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=025 0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=700 0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=498 0=7E8 0=729 0=0V8
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
2=985 2=747 7=U28 7=E94
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=020 0=020 0=07E 0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90 40
…ƒR42570 #f t,ng th©n D5@
…ƒR42520 #f t,ng mnt cong D5@ t-µn
…ƒR42590 #f t,ng m€i @h\ng
…ƒR42540 #f t,ng dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J
h©n
D5@
qnt
cong
D5@
q€i
@h\n
g
%èc
nAc
9U2
t-µn
…ƒR42
5
…ƒR42
5
…ƒR42
5
…ƒR42
5
#f t,ng
@hFa t-ong
th©n D5@
#f
t,ngmnt
c,ng D5@
t-µn
#f t,ng
m€i @h\ng
#f t,ng
dèc nAc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=02
5
7=02
5
7=02
5
7=02
5
&5t HiÖ4 ;h+c v
2 2 2 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
0=V5 9=22
E
7=V9
2
7=59
9
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=07
E
0=07
E
0=07
E
0=07
E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=0V
U
0=7V
0
0=0V
U
0=0V
U
q+y ;h+c v
" 7 " "
70 20 90 40
…ƒR42800 #f t,ng th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w25
…ƒR42
8
#f t,ng
th+@ Di'4
+@
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=280 4=EE0
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=022 0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0
70 20

…ƒR42E70 #f t,ng mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7m
9
9U9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
qè D•= mè ngo
Deng èng +@ Hùc
…ƒR42
E
#f t,ng mè
D•= mè ngo
Deng èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=UV0
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=025
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0
70
…ƒR42E20 #f t,ng b?c Deng èng thg@ +@ Hùc
…ƒR42E90 #– t,ng #Ö !• q+Œ /:+J
…ƒR42E40 #f t,ng m+i ;fnh= m+i hè x\i
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#?c D"
eng
èng +@
Hùc
#Ö D•
m+y
@h+t
q+i
;fnh=
m+i hè
x\i
9U4
…ƒR42
E
…ƒR42
E
…ƒR42
E
#f t,ng
b?c Deng
èng thg@
+@ Hùc
#f t,ng bÖ
D• m+y
@h+t
#f t,ng
m+i ;fnh
hè x\i
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=02U " "
!inh c+c HoWi ;g
0=040 " "
!inh D_a c+c
HoWi
c+i
0=45U " "
%©y thg@ ;g
0=099 " "
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 2 7
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=45 2=40V 7=V00
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=020 0=07E 0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
20 90 40
9U5
…ƒR42E50 #– t,ng b4Yng xosn
…ƒR42E80 #– t,ng èng hit
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#4Yng
xosn
èng hit
…ƒR42E
…ƒR42E
#f t,ng
b4Yng xosn
#f t,ng èng
hit
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=07E 0=07E
!inh c+c HoWi ;g
0=08E 0=08E
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=4E8 0=4E8
%©y thg@ ;g
0=04V 0=04V
#4 H,ng c+c HoWi c+i
0=047 0=047
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=U4 2=420
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=07E 0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0
50 80
…ƒR42EE0 #f t,ng 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR42E #f t,ng 6µn
dµy ≥ 90cm
&ka bf t,ng
m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0
E0
9U8
9UE
…ƒR42V00 #f t,ng cèt HiÖ4 HAn %
q…$
≥ V0mm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR42
V
#f t,ng cèt
HiÖ4 HAn %
q…$

V0mm
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=V5
X¸y thi cPng
10n ch4 70J @hLc vL
D0m chpm
ca
0=097
10n ch4 25J ca
0=07E
!0m dpi 9=5 N‰ ca 0=0VU
70
…ƒR42U00 #f t,ng chPn j ;hK van= ;hK @hai= ;hK HAi chsn -+c= mè D•=
gèi van m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR42
U
#f t,ng chPn
j;hK van= ;hK
@hai= ;hK HAi
chsn -+c= mè
D•= gèi van m
&ka bf t,ng m
9
7=025
‚X v+n ;h4,n m
9
0=0U7
!inh c+c HoWi ;g
7=098
!inh D_a c+c HoWi c+i
2=900
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=E4
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca
0=022
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=249
9UV
70
…‘R49000 1,ng t+c bf t,ng thñy c,ng D` blng 10n ch4 40 t]n
…‘R49770 #f t,ng H\t m\ng= H]@ D0y
…‘R49720 #f t,ng bGn D+y
…‘R49790 #f t,ng n'n
!Tn v) tFnh:
7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3\t
m\ng=
3]@
D0y
#Gn
D+y
C'n
…ƒR49
7
…ƒR49
7
…ƒR49
7
#f t,ng H\t
m\ng
#f t,ng bGn
D+y
#f t,ng n'n
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=09
&5t HiÖ4 ;h+c v
" 2 7
Nh3n cPng 3,0/7 c
,ng
0=9V0 7=04 0=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=079 0=075 0=079
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=0VU 0=0VU "
!0m bµn 7=0 N‰ ca
" " 0=0VU
70 20 90
…ƒR49200 #f t,ng teng c+nh= teng bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45
≤ 7 ≤ 2
…ƒR49
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=04U 0=020 0=074
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=VE7 0=952 0=248
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
9UU
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=U58 2=8E8 2=40V
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07U 0=07U 0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 9 ≤ 5 w 5
…ƒR49
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=7E2 0=720 0=0V4
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=78E 7=U50 7=E55
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07E 0=075 0=079
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
40 50 80
…ƒR49900 #f t,ng t-L /in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
400
…ƒR49
9
#f t,ng
t-L @in=
t-L bifn
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=04U 0=020 0=074 0=070
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094 0=024
!inh D_a c+c
HoWi
c+i
0=VE7 0=952 0=248 0=7E2
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
9=788 2=V58 2=5E0 2=979
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07U 0=07U 0=07E 0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90 40
…ƒR49400 #f t,ng teng thZng H4 D5@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR49
4
#f t,ng t"
eng thZng
H4
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=025 0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=700 0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=498 0=7E8 0=729 0=0V8
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
2=985 2=747 7=U28 7=E94
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07E 0=07E 0=075 0=075
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0 0=7V0
70 20 90 40
…ƒR49570 #f t,ng th©n D5@
407
…ƒR49520 #f t,ng mnt cong D5@ t-µn
…ƒR49590 #f t,ng m€i @h\ng
…ƒR49540 #f t,ng dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J
h©n
D5@
qnt
cong
D5@
t-µn
q€i
@h\n
g
%èc
nAc
…ƒR49
5
…ƒR49
5
…ƒR49
5
…ƒR49
5
#f t,ng
@hFa t-ong
th©n D5@
#f
t,ngmnt
c,ng D5@
t-µn
#f t,ng
m€i @h\ng
#f t,ng
dèc nAc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=02
5
7=02
5
7=02
5
7=02
5
&5t HiÖ4 ;h+c v
2 2 2 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
0=V5 9=22
E
7=V9
2
7=59
9
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07
5
0=07
5
0=07
5
0=07
5
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=0V
U
0=7V
0
0=0V
U
0=0V
U
q+y ;h+c v
" 7 " "
70 20 90 40
…ƒR49800 #f t,ng th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w25
…ƒR49
8
#f t,ng
th+@ Di'4
+@
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=280 4=EE0
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07U 0=022
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0
70 20
402
…ƒR49E70 #f t,ng mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
qè D•= mè ngo
Deng èng +@ Hùc
…ƒR49
E
#f t,ng mè
D•= mè ngo
Deng èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=UV0
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=022
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0
70
…ƒR49E20 #f t,ng b?c Deng èng thg@ +@ Hùc
…ƒR49E90 #– t,ng #Ö !• q+Œ /:+J
…ƒR49E40 #f t,ng m+i ;fnh= m+i hè x\i
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#?c D"
eng
èng +@
Hùc
#Ö D•
m+y
@h+t
q+i
;fnh=
m+i hè
x\i
409
…ƒR49
E
…ƒR49
E
…ƒR49
E
#f t,ng
b?c Deng
èng thg@
+@ Hùc
#f t,ng bÖ
D• m+y
@h+t
#f t,ng
m+i ;fnh
hè x\i
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=02U " "
!inh c+c HoWi ;g
0=040 " "
!inh D_a c+c
HoWi
c+i
0=45U " "
%©y thg@ ;g
0=099 " "
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 2 7
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=45 2=40V 7=V00
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07E 0=075 0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
20 90 40
404
…ƒR49E50 #– t,ng b4Yng xosn
…ƒR49E80 #– t,ng èng hit
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#4Yng
xosn
èng hit
…ƒR49E
…ƒR49E
#f t,ng
b4Yng xosn
#f t,ng èng
hit
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=025 7=025
‚X v+n c04 c,ng
t+c
m
9
0=07E 0=07E
!inh c+c HoWi ;g
0=08E 0=08E
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=4E8 0=4E8
%©y thg@ ;g
0=04V 0=04V
#4 H,ng c+c HoWi c+i
0=047 0=047
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=U4 2=420
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=075 0=075
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0
50 80
…ƒR49EE0 #f t,ng 6µn d0y ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR49E #f t,ng 6µn
d0y ≥ 90cm
&ka bf t,ng
m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=5V0
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=07E
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0
E0
405
408
…ƒR49V00 #f t,ng cèt HiÖ4 HAn %
q…$
≥ V0mm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR49
V
#f t,ng cèt
HiÖ4 HAn %
q…$

V0mm
&ka bf t,ng m
9
7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=V5
X¸y thi cPng
10n ch4 70J @hLc vL
D0m chpm
ca
0=097
10n ch4 40J ca
0=075
!0m dpi 9=5 N‰ ca 0=0VU
70
…ƒR49U00 #f t,ng chPn j ;hK van= ;hK @hai= ;hK HAi chsn -+c= mè D•=
gèi van m
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR49
U
#f t,ng chPn
j;hK van= ;hK
@hai= ;hK HAi
chsn -+c= mè
D•= gèi van m
&ka bf t,ng m
9
7=025
‚X v+n ;h4,n m
9
0=0U7
!inh c+c HoWi ;g
7=098
!inh D_a c+c HoWi c+i
2=900
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=E4
X¸y thi cPng
10n ch4 40J ca
0=020
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=249
40E
70
…‘R44000 1,ng t+c bf t,ng thñy c,ng D` blng m+y bTm
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
&Ö 6inh ;hèi D`= gia c,ng= Hs@ Dnt th+o d• héc ;d th45t= c04 c,ng
t+c jnO4 c\mRB 3s@ Dnt vµ di ch4y[n èng bTm thKo t^ng Di'4 ;iÖn thi
c,ng cL th[R !` vµ bGo d•ng bf t,ng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…‘R44770 #f t,ng H\t m\ng= H]@ D0y
…‘R44720 #f t,ng bGn D+y
…‘R44790 #f t,ng n'n
!Tn v) tFnh:
7m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3\t
m\ng=
3]@
D0y
#Gn
D+y
C'n
…ƒR44
7
…ƒR44
7
…ƒR44
7
#f t,ng H\t
m\ng
#f t,ng
bGn D+y
#f t,ng
n'n
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=025
&5t HiÖ4 ;h+c v
" 2 7
Nh3n cPng 3,0/7 c
,ng
0=9V0 7=04 0=5V0
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=0VU 0=0VU "
!0m bµn 7=0 N‰
q+y ;h+c
ca
v
"
2
"
2
0=0VU
2
70 20 90
40V
…ƒR44200 #f t,ng teng c+nh= teng bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45
≤ 7 ≤ 2
…ƒR44
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=04U 0=020 0=074
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=VE7 0=952 0=248
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=U58 2=8E8 2=40V
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=7V0 0=7V0 0=7V0
q+y ;h+c v
2 2 2
70 20 90
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 9 ≤ 5 w 5
40U
…ƒR44
2
#f t,ng teng
c+nh= teng
bifn
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=7E2 0=720 0=0V4
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=78E 7=U50 7=E55
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
40 50 80
…ƒR44900 #f t,ng t-L /in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm
≤ 0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR44
9
#f t,ng
t-L @in=
t-L bifn
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=04U 0=020 0=074 0=070
!inh c+c HoWi ;g
0=7UU 0=04V 0=094 0=024
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=VE7 0=952 0=248 0=7E2
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
9=788 2=V58 2=5E0 2=979
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
70 20 90 40
470
…ƒR44400 #f t,ng teng thZng H4 D5@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy jmm

0=45 ≤ 7 ≤ 2 w 2
7Yt Vi)(
…ƒR44
4
#f t,ng
teng th"
Zng H4
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=025 0=070 0=00E 0=005
!inh c+c HoWi ;g
0=700 0=024 0=07E 0=072
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=498 0=7E8 0=729 0=0V8
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
2=985 2=747 7=U28 7=E94
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
70 20 90 40
…ƒR44570 #f t,ng th©n D5@
…ƒR44520 #f t,ng mnt cong D5@ t-µn
…ƒR44590 #f t,ng m€i @h\ng
…ƒR44540 #f t,ng dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J
h©n
D5@
qnt
cong
D5@
t-µn
q€i
@h\n
g
%èc
nAc
477
…ƒR44
5
…ƒR44
5
…ƒR44
5
…ƒR44
5
#f t,ng
@hFa t-ong
th©n D5@
#f
t,ngmnt
c,ng D5@
t-µn
#f t,ng
m€i @h\ng
#f t,ng
dèc nAc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=07
5
7=07
5
7=07
5
7=07
5
&5t HiÖ4 ;h+c v
2 2 2 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
0=V5 9=22
E
7=V9
2
7=59
9
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=02
9
0=02
9
0=02
9
0=02
9
!0m dpi 7=5 N‰ ca
0=0V
U
0=7V
0
0=0V
U
0=0V
U
q+y ;h+c v
2 2 2 2
70 20 90 40
…ƒR44800 #f t,ng th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w25
…ƒR44
8
#f t,ng
th+@
Di'4 +@
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 4=280 4=EE0
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=02E
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
70 20
…ƒR44E70 #f t,ng mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
qè D•= mè ngo
Deng èng +@ Hùc
472
…ƒR44
E
#f t,ng mè
D•= mè ngo
Deng èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=UV0
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
70
…ƒR49E20 #f t,ng b?c Deng èng thg@ +@ Hùc
…ƒR49E90 #– t,ng #Ö !• q+Œ /:+J
…ƒR49E40 #f t,ng m+i ;fnh= m+i hè x\i
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#?c D"
eng
èng +@
Hùc
#Ö D•
m+y
@h+t
q+i
;fnh=
m+i hè
x\i
…ƒR44
E
…ƒR44
E
…ƒR44
E
#f t,ng
b?c D"
eng èng
thg@ +@
Hùc
#f t,ng
bÖ D•
m+y @h+t
#f t,ng
m+i ;fnh
hè x\i
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=02U " "
!inh c+c HoWi ;g
0=040 " "
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=45U " "
%©y thg@ ;g
0=099 " "
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 2 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=45 2=40V 7=V00
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
0=7V0
2
20 90 40
479
…ƒR44E50 #– t,ng b4Yng xosn
…ƒR44E80 #– t,ng èng hit
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
#4Yng
xosn
èng hit
…ƒR44E
…ƒR44E
#f t,ng
b4Yng
xosn
#f t,ng
èng hit
7Yt Vi)(
&ka bf t,ng m
9
7=075 7=075
‚X v+n c04 c,ng t+c m
9
0=07E 0=07E
!inh c+c HoWi ;g
0=08E 0=08E
!inh D_a c+c HoWi c+i
0=4E8 0=4E8
%©y thg@ ;g
0=04V 0=04V
#4 H,ng c+c HoWi c+i
0=047 0=047
&5t HiÖ4 ;h+c v
7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=U40 2=420
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029 0=029
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
0=7V0
2
50 80
…ƒR44EE0 #f t,ng 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR44E #f t,ng 6µn
dµy ≥ 90cm
&ka bf t,ng
m
9
7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v
7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=5V0
X¸y thi cPng
q+y bTm #J tÜnh
50m
9
/h
ca
0=029
474
!0m dpi 7=5 N‰
q+y ;h+c
ca
v
0=7V0
2
E0
…ƒR57700 SGn x4]t vka bf t,ng blng t-Wm t-én tWi hiÖn t-eng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4= c©n Dong v5t HiÖ4= t-én vka bf t,ng
DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-Wm t-én c,ng 64]t jm
9
/hm
≤78 ≤25 ≤90
…ƒR57
7
SGn x4]t
vka bf t,ng
a4a d©y
ch4y'n t-Wm
t-én
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
J-Wm t-én
q+y xic 7=25m
9
q+y ñi 7701v
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
v
0=77
0=02
0=02
0=07
5
0=0U9
0=074
0=074
0=00E
5
0=0U
0=072
0=072
0=00V
5
70 20 90
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-Wm t-én c,ng 64]t jm
9
/hm
≤50 ≤725 ≤780
…ƒR57
7
SGn x4]t
vka bf t,ng
a4a d©y
ch4y'n t-Wm
t-én
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
J-Wm t-én
q+y xic 7=25m
9
q+y ñi 7701v
q+y ;h+c
c
,ng
ca
ca
ca
v
0=0E
0=00E
0=00E
0=0095
5
0=08
0=004
0=004
0=0090
5
0=058
0=009E
0=009E
0=0025
5
40 50 80
475
…ƒR52700 &5n ch4y[n vka bf t,ng blng , t, ch4y[n t-én
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
&5n
ch4y[n
t-ong
@hWm vi
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hTng tiÖn v5n
ch4y[n
‡ t,
8m
9
‡ t,
70=E
m
9
‡ t,
74=5m
9
…ƒR527
7
…ƒR527
2
…ƒR527
9
…ƒR527
4
…ƒR527
5
…ƒR527
8
&5n
ch4y[n
vka bf
t,ng
blng , t,
ch4y[n
t-én
≤ 0=5 ;m
≤ 7=0 ;m
≤ 7=5 ;m
≤ 2=0 ;m
≤ 9=0 ;m
≤ 4=0 ;m
‡ t, ch4y[n
t-én
‡ t, ch4y[n
t-én
‡ t, ch4y[n
t-én
‡ t, ch4y[n
t-én
‡ t, ch4y[n
t-én
‡ t, ch4y[n
t-én
ca
ca
ca
ca
ca
ca
9=E0
9=U8
4=20
4=58
5=40
5=U9
2=45
2=87
2=V0
9=02
9=58
9=U2
7=8E
7=EV
7=U0
2=05
2=42
2=8E
7 2 9
/hWm vi ngoµi 4;m= c* 7;m v5n ch4y[n tiO@ +@ dLng D)nh m*c
v5n ch4y[n M cù Hy 4;m céng vAi D)nh m*c v5n ch4y[n 7;m tiO@ thKo
!Tn v) tFnh: 700m
9
478

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
&5n ch4y[n
t-ong @hWm
vi
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hTng tiÖn v5n
ch4y[n
‡ t,
8m
9
‡ t,
70=E
m
9
‡ t,
74=5m
9
…ƒR527
E
&5n ch4y[n
7;m tiO@
thKo ngoµi
@hWm vi
4;m
‡ t, ch4y[n
t-én
ca
0=50
4
0=99
4
0=22E
7 2 9
…ƒR52200 &5n ch4y[n vka bf t,ng t-ong h0m
!Tn v) tFnh: 700 m
9


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1ù Hy j;mm
≤0=5 ≤7 ≤7=5 ≤2 ≤9
…ƒR522
7
&5n
ch4y[n
blng xK
go}ng
$K go}ng
5=Vm
9
ca 70=02
V
70=U
V7
77=U9
4
72=V
VE
74=EU
2
!04 ;go 90J ca 5=07
4
5=4U
7
5=U8
E
8=44
9
E=9U
0
…ƒR522
2
&5n
ch4y[n
blng ‡t,
ch4y[n
t-én
‡t, ch4y[n
t-én 8m
9
ca 4=09
7
4=55
2
5=0E
9
5=5U
4
8=89
0
7 2 9 4 5
47E
…ƒR52900 &5n ch4y[n vka bf t,ng blng , t, tù D`
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
&5n ch4y[n
t-ong @hWm
vi
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hTng tiÖn v5n
ch4y[n
‡ t,
70J
‡ t,
75J
‡ t,
22J
…ƒR529
7
…ƒR529
2
…ƒR529
9
…ƒR529
4
…ƒR529
5
&5n
ch4y[
n vka
bf t,ng
blng ,
t, tù
D`
≤ 0=5 ;m
≤ 7=0 ;m
≤ 7=5 ;m
≤ 2=0 ;m
≤ 9=0 ;m
‡ t, tù D`
‡ t, tù D`
‡ t, tù D`
‡ t, tù D`
‡ t, tù D`
ca
ca
ca
ca
ca
2=U8
9=7E
9=2U
9=85
4=92
7=UV
2=0U
2=25
2=42
2=V5
7=44
7=59
7=84
7=E8
2=0V
7 2 9
$hi ch%&
&5n ch(yJn *m$ DO tPng Dang PtP t5 ®0 ®\c ®Þnh møc L c5 Vy tèi
®$ Dang 3Gm, GhPng ¸& 4+ng ®èi *fi c5 Vy *Yn ch(yJn l3GmR
MY.ZLLLL A3n( t/c R6n 1u:t lHp dùn( cPt thJp
Quy ®Þnh /p d0n(:
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@ DZc D)nh m*c cho 7 t]n cèt
thg@ D· bao gYm hao hLt thg@ M ;h©4 thi c,ng= cha bao gYm thg@ nèi
chYng= thg@ chèng gika c+c HA@ cèt thg@= thg@ che vµ c+c ;Ot c]4 thg@ @hi
tif4 ch4hn ch,n 6tn t-ong bf t,ngR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= ;go= nsn= cst 4èn= hµn= nèi= Dnt b4éc honc hµn cèt
thg@
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= bèc xO@= v5n ch4y[n Hfn
cao blng m+y
…ƒR87700 cèt thg@ m\ng
47V
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V
w7V
…ƒR877 1èt thg@
m\ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
77=92
"
0=4
7020
74=2V
4=84
V=94
7=72
0=92
7020
74=2V
5=9
8=95
7=2E
0=78
70 20 90

…ƒR87200 1èt thg@ bÖ m+y
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR87
2
1èt thg@
bÖ m+y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
72=U4
"
0=4
7020
74=2V
4=V2
70=0V
7=78
0=92
7020
74=2V
5=9
E=V9
7=2E
0=78
70 20 90
…ƒR87900 1èt thg@ teng
!Tn v) tFnh: 7 t]n
47U

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
9
1èt
thg@
teng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7005
27=42
79=89
0=4
"
"
"
"
7005
27=42
74=72
0=4
0=04
"
"
"
2=0
7005
27=42
75=59
0=4
"
0=02V
0=02V
"
2=0
7005
27=42
78=29
0=4
"
0=09
"
0=09
2=0
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
9
1èt
thg@ t"
eng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
4=84
77=7E
7=72
0=92
"
"
"
"
7020
74=2V
4=84
72=20
7=72
0=92
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
4=84
79=42
7=72
0=92
"
0=025
0=025
"
2=0
7020
74=2
V
4=84
74=0
0
7=72
0=92
"
0=02
E
"
0=02
E
420
q+y ;h+c 2=0
27 22 29 24
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ w7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
9
1èt
thg@ t"
eng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
5=9
U=7
7=2E
0=78
"
"
"
"
7020
74=2
V
5=9
70=7
U
7=2E
0=78
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
5=9
77=20
7=2E
0=78
"
0=022
0=022
"
2=0
7020
74=2V
5=9
77=E2
7=2E
0=78
"
0=025
"
0=025
2=0
97 92 99 94
…ƒR87400 1èt thg@ 1ét= t-L
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…ƒR87
4
1èt
thg@
cét= t-L
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
;g
;g
c,ng
ca
7005
27=42
74=VV
0=4
7005
27=42
75=28
0=4
7005
27=42
78=EV
0=4
7005
27=42
7E=55
0=4
427
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
ca
v
"
"
"
"
0=04
"
"
"
2=0
"
0=09
0=09
"
2=0
"
0=092
"
0=092
2=0
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…ƒR87
4
1èt
thg@
cét= t-L
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
4=V2
70=02
7=78
0=92
"
"
"
"
7020
74=2V
4=V2
70=7U
7=78
0=92
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
4=V2
77=27
7=78
0=92
"
0=025
0=025
"
2=0
7020
74=2V
4=V2
77=E2
7=78
0=92
"
0=02E
"
0=02E
2=0
27 22 29 24
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ w7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
422
…ƒR87
4
1èt
thg@
cét= t-L
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
8=2
V=4V
7=4U
0=78
"
"
"
"
7020
74=2V
8=2
V=V5
7=4U
0=78
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
8=2
U=E4
7=4U
0=78
"
0=022
0=022
"
2=0
7020
74=2V
8=2
70=7V
7=4U
0=78
"
0=025
"
0=025
2=0
97 92 99 94
…ƒR87500 1èt thg@ xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
5
1èt
thg@

d0m=
gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7005
27=42
78=20
0=4
"
"
"
"
7005
27=42
78=5E
0=4
0=04
"
"
"
2=0
7005
27=42
7V=29
0=4
"
0=09
0=09
"
2=0
7005
27=42
7U=70
0=4
"
0=092
"
0=092
2=0
77 72 79 74
429
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
5
1èt
thg@

d0m=
gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
4=E
70=04
7=799
0=92
"
"
"
"
7020
74=2V
4=E
70=47
7=799
0=92
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
4=E
77=45
7=799
0=92
"
0=025
0=025
"
2=0
7020
74=2V
4=E
77=UE
7=799
0=92
"
0=02E
"
0=02E
2=0
27 22 29 24
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ w7Vmm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
5
1èt
thg@

d0m=
gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
8=04
U=7
7=458
0=78
"
"
"
"
7020
74=2V
8=04
U=7E
7=458
0=78
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
8=04
70=70
7=458
0=78
"
0=022
0=022
"
2=0
7020
74=2V
8=04
70=55
7=458
0=78
"
0=025
"
0=025
2=0
424
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
97 92 99 94
…ƒR87800 1èt thg@ Hanh t, Hi'n m+i hst= m+ng nAc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
…ƒR87
8
1èt
thg@
Hanh t,
Hi'n
m+i
hst=
m+ng
nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7005
27=42
27=E2
0=4
"
"
"
"
7005
27=42
22=77
0=4
0=04
"
"
"
2=0
7005
27=42
24=92
0=4
"
0=09
0=09
"
2=0
7005
27=42
25=40
0=4
"
0=092
"
0=092
2=0
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
Hs@
x©y
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ w70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50 w50
425
…ƒR87
8
1èt
thg@
Hanh t,
Hi'n
m+i
hst=
m+ng
nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
4=87E
20=89
7=729
0=92
"
"
"
"
7020
74=2V
4=87E
20=UU
7=729
0=92
0=04
"
"
"
2=0
7020
74=2V
4=87E
29=00
7=729
0=92
"
0=025
0=025
"
2=0
7020
74=2V
4=87E
24=74
7=729
0=92
"
0=02E
"
0=02E
2=0
27 22 29 24
…ƒR87E00 1èt thg@ 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤
70mm
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒR87E 1èt thg@
6µn m+i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
q+y ;h+c
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
v
7005
27=42
74=89
0=4
"
"
2=0
7005
27=42
78=7
0=4
0=095
0=095
2=0
7005
27=42
78=V9
0=4
0=04
0=04
2
77 72 79
428
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
&)
!eng ;Fnh cèt thg@
w70mm
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒR87E 1èt thg@
6µn m+i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7020
74=2V
4=87E
70=U7
7=729
0=92
0=04
"
"
2=0
7020
74=2V
4=87E
72=00
7=729
0=92
0=04
0=09
0=09
2=0
7020
74=2V
4=87E
78=V4
7=729
0=92
0=04
0=095
0=095
2=0
27 22 29
42E
…ƒR87V00 1èt thg@ c04 thang
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ ≤70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
V
1èt
thg@
c04
thang
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
7005
27=42
7V=79
0=4
"
"
"
"
7005
27=42
7V=57
0=4
0=04
"
"
"
2=0
7005
27=42
20=98
0=4
"
0=09
0=09
"
2=0
7005
27=42
27=2V
0=4
"
0=092
"
0=092
2=0
77 72 79 74
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ w70mm
1hi'4 cao jmm
≤4 ≤78 ≤50
w50
…ƒR87
V
1èt
thg@
c04
thang
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
;g
;g
;g
c
7020
74=2V
4=87E
74=47
7020
74=2V
4=87E
74=89
7020
74=2V
4=87E
75=V5
7020
74=2V
4=87E
78=5E
42V
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
q+y v5n th2ng
0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=729
0=92
"
"
"
"
7=729
0=92
0=04
"
"
"
2=0
7=729
0=92
"
0=09
0=09
"
2=0
7=729
0=92
"
0=092
"
0=092
2=0
27 22 29 24
…ƒR82000 SGn x4]t= Hs@ dùng 1èt thg@ HYng thang m+y= 6iH,= èng
;h\i thi c,ng thKo @hTng @h+@ cè@ @ha t-Zt
;hµnh &h[n cPng *i)cZ 1h4hn b)= gia c,ng cèt thg@= v5n ch4y[n xa
vµ v5n ch4y[n Hfn cao DOn v) t-F m©m 6µn thao t+c= Hs@ dùng= Dnt=
b4éc= hµn cèt thg@ thKo Ding yf4 c04 ;d th45t jchi'4 cao teng nhµ= HYng
thang m+y= 6iH, èng ;h\i D· tFnh b.nh a4©n t-ong D)nh m*cmR
…ƒR82700 cèt thg@ HYng thang m+y
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR827 1èt thg@ HYng
thang m+y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
1h4 th+@ 50J
q+y hµn 29N‰
q+y v5n th2ng
9J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
700E
27
"
75=58
0=44
0=02V
"
0=02V
7=0
7005
74
4=84
79=50
0=95
0=02V
7=24
0=022
7=0
7004
74
5=9
77=90
0=7V
0=025
7=40
0=02
7=0
70 20 90
42U
…ƒR82200 1èt thg@ SiH,
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR822 1èt thg@
SiH,
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
1h4 th+@ V0J
q+y hµn 29N‰
&5n th2ng 9J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
700E
27
"
74=45
0=44
0=74
"
0=74
7=0
7005
74
4=80
72=50
0=95
0=72
7=24
0=72
7=0
7004
74
5=50
70
0=7V
0=70
7=40
0=70
7=0
70 20 90
…ƒR82900 1èt thg@ èng ;h\i
!Tn v) tFnh: 7 t]n
490

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V
w7V
…ƒR829 1èt thg@
èng ;h\i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
5N‰
1h4 th+@ 50J
q+y hµn 29N‰
&5n th2ng 9J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
ca
ca
v
700E
27
"
7E=50
0=44
0=025
"
0=025
7=0
7005
74
4=80
75
0=95
0=022
7=9
0=022
7=0
7004
74
5=5
72
0=7V
0=02
7=4
0=02
7=0
70 20 90
…ƒR89700 1èt thg@ giOng nAc= giOng c+@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V
w7V
…ƒR89
7
1èt thg@
giOng nAc=
c+@ nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
28=0V
"
0=4
7020
74=2V
4=EU9
28=22
7=755
0=92
7020
74=2V
8=7E4
28=8V
7=4U
0=78
70 20 90
497
…ƒR89200 1èt thg@ mTng c+@= -·nh nAc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70
w70
…ƒR89
2
1èt thg@ m"
Tng c+@= -·nh
nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
70=UE
"
0=4
7020
74=2V
5=9
8=U4
7=2V
0=92
70 20
…ƒR89900 1èt thg@ èng cèng= èng b4y= èng xi @h,ng= èng xosn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR899 1èt thg@ èng
cèng= èng
b4y= èng xi
@h,ng= èng
xosn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
7U=50
"
0=4
7020
74=2V
U=5
75=V
2=2U
0=92
7020
74=2V
U=5
74=5
2=2U
0=78
70 20 90
492
…ƒR84000 1èt thg@ c04 m+ng
…ƒR84700 1èt thg@ c04 m+ng theng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR847 1èt thg@ c04
m+ng theng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
20=5
"
0=4
7020
74=2V
U=5
7E=5
2=2U
0=92
7020
74=2V
U=9
75=5
2=24
0=78
70 20 90
…ƒR84200 1èt thg@ c04 m+ng vy myng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤70 ≤7V w7V
…ƒR842 1èt thg@ c04
m+ng vy
myng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
c,ng
7005
27=42
"
2V=VV
7020
74=2V
U=5
20=47
7020
74=2V
U=9
20=72
499
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
5N‰
ca
ca
"
0=4
2=2U
0=92
2=24
0=78
70 20 90
…ƒR85700 cèt thg@ m\ng= mè=t-L= m€ mè= m€ t-L c04 t-fn cWn
!Tn v) tFnh : 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V
w 7V
7Yt Vi)(
…ƒR857 1èt thg@
m\ng=
Jhg@ t-}n ;g 7005 7020 7020
mè= t-L= m€
mè=
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
m€ t-L c04 t-fn 4K hµn ;g " 8=5 8=U9
cWn Nh3n cPng
",0/7
c,ng 78=EU 77=E2 U=E5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca " 7=8 7=E9
q+y cst 4èn
5N‰
ca 0=4 0=92 0=78
10n ch4 78J ca 0=72 0=0U 0=0V
70 20 90
…ƒR85200 cèt thg@ m\ng= mè= t-L=m€ mè=m€ t-L c04 dAi nAc
!Tn v) tFnh : 7t]n
494

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V
w 7V
7Yt Vi)(
…ƒR852 1èt thg@
m\ng=
Jhg@ t-}n ;g 7005 7020 7020
mè= t-L= m€
mè=
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
m€ t-L c04 dAi 4K hµn ;g " 8=5 8=U9
nAc Nh3n cPng
",0/7
c,ng 20=77 74=08 77=E
X¸y thi cPng
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=8 7=E9
q+y cst 4èn
5N‰
ca 0=4 0=92 0=78
10n ch4 25J ca 0=08 0=08 0=04
Sµ Han 200J ca 0=08 0=08 0=04
Sµ Han 400J ca 0=08 0=08 0=04
J04 ;go 7501& ca 0=02 0=072 0=07
70 20 90
…ƒR85900 SGn x4]t= Hs@ Dnt c0n nKo thg@ gia cè m+i taH4y Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
‚ia c,ng= Hs@ Dnt c0n nKo thg@ Φ92mm= D)nh v) c0n nKo thKo
Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn m+i taH4y blng thñ c,ng
j1,ng t+c bTm vka HX nKo cha tFnh t-ong D)nh m*cm
!Tn v) tFnh : 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@ Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒR859 SGn x4]t= Hs@
Dnt c0n nKo
thg@ gia cè m+i
taH4y Deng
Jhg@ t-}n Φ92mm
;g 7050
Jhg@ t-}n Φ≤70mm
;g 4=5
4K hµn ;g 77=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 55=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29 N‰ ca 7=55
q+y cst 4èn 5N‰ ca 9=55
/aH2ng xFch ca 7=55
q+y ;h+c v 2
495
70
…ƒR88700 c+@ thg@ dù *ng Hùc %0m c04 Dic h{ng j;go 6a4m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hµm 6Wch vµ ;h, èng H4Yn c+@= H4Yn= Do cst vµ ;go c+@
bGo DGm Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh : 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m Dic
h{ng t-fn
cWn
%0m Dic
h{ng t-fn
mnt nAc
7Yt Vi)(
…ƒR88
7
1+@ thg@ dù
*ng
Hùc d0m c04
Dic
h{ng j;go
6a4mR
Jhg@ ceng Dé cao ;g 7025 7025
!+ cst vifn 8=E 8=E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 2V 92
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca 0=7E 0=25
Jei DiÖn 5J ca 0=42 0=82
q+y cst c+@ 70N‰ ca 9=9 9=9
q+y H4Yn c+@75N‰ ca U U=7
q+y bTm nAc20N‰ ca 7=9 7=9
q+y ngn ;hF
70m
9
/@h
ca 0=UU 7=2
Sµ Han 200J ca " 0=88
J04 ;go 7501& ca " 0=99
NFch 250J ca 9=9 9=V
NFch 500J ca 9=9 9=V
/a H2ng xFch 9J ca 5=9 5=9
q+y ;h+c v 7=5 7=5
70 20
498
…ƒR8E700 cèt thg@ c?c ;hoan nhYi = c?c= teng ba--ttK t-fn cWn
!Tn v) tFnh :7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 7V w 7V
7Yt Vi)(
…ƒR8E7 1èt thg@ c?c
;hoan
ChYi= c?c= teng
#a--KttK t-fn cWn
Jhg@ t-}n ;g 7020 7020
%©y thg@ ;g 74=2V 74=2V
4K hµn ;g U=5 70=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 72=9 70=V
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 2=9E 2=82
q+y cst 4èn
5N‰
ca 0=92 0=78
10n ch4 25J ca 0=79 0=72
70 20
…ƒR8E200 cèt thg@ c?c ;hoan nhYi dAi nAc
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 7V w 7V
7Yt Vi)(
…ƒR8E2 1èt thg@ c?c
;hoan
Jhg@ t-}n ;g 7020 7020
nhYi dAi nAc %©y thg@ ;g 74=2V 74=2V
4K hµn ;g U=5 70=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 79=59 77=VV
X¸y thi cPng
q+y hµn 29 N‰ ca 2=9E 2=82
49E
q+y cst 4èn
5N‰
ca 0=92 0=78
10n ch4 78J ca 0=0E 0=08
10n ch4 25J ca 0=75 0=74
Sµ Han 200J ca 0=75 0=74
Sµ Han 400J
J04 ;go 750 1&
ca
ca
0=75
0=09
0=74
0=09

70 20
…ƒR8V700 SGn x4]t cèt thg@ bf t,ng h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;go= nsn= cst= 4èn cèt thg@R hµn nèi= Dnt b4éc vµ hµn
cèt thg@= Hs@ dùng cèt thg@ t-ong h0m thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤7V w7V
…ƒR8V
7
SGn x4]t cèt
thg@ bf t,ng
h0m
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R020 7R020
4K hµn ;g 2=E5 4=E5
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7
c
,ng
E=52 8=92
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 0=800 7=050
q+y cst thg@ ca 0=920 0=780
q+y ;h+c v 2 2
70 20
49V
…‘R8V200 3s@ dùng cèt thg@ n'n= teng
…‘R8V900 3s@ dùng cèt thg@ v}m h0m
…‘R8V400 3s@ dùng cèt thg@ toµn tiOt diÖn h0m
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
C'n= teng
h0m
&}m h0m
Joµn tiOt
diÖn
!eng ;Fnh cèt thg@ jmmm
≤7V w7V Š7V w7V ≤7V w7V
3s@ dùng
cèt thg@:
7Yt Vi)(
4K hµn ;g U=05 V=U5 U=U5 U=V4
70=U
5
70=V
9
…ƒR8V
2
" C'n= t"
eng h0m
%©y thg@ ;g
74=2
V
72=2
0
74=2
V
72=2
0
74=2
V
72=2
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
7V=2
5
7U=7
V
94R8
4
95=V
4
28=2
0
2E=4
0
…ƒR8V
9
" &}m
h0m
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 2=28 2=29 2=4V 2=48 2=E9 2=E0
…ƒR8V
4
" Joµn tiOt
diÖn
q+y n©ng
th4c Hùc
7951&
ca " " 0=70 0=07 0=70 0=70
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2 2
70 20 70 20 70 20
49U
…‘R8V500 3s@ dùng cèt thg@ h0m D*ng
…‘R8V800 3s@ dùng cèt thg@ h0m nghifng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m D*ng
:0m
nghifng
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤7V w7V ≤7V w7V
3s@ dùng
cèt thg@:
7Yt Vi)(
4K hµn ;g 2V=7
5
20=8
5
2V=7
5
20=8
5
%©y thg@ ;g 74=2
V
72=2
0
74=2
V
72=2
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
…ƒR8V5 :0m D*ng Nh3n cPng ",0/7 c,ng 42=7
0
49=4
0
49=V
0
45=5
4
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 8=25
0
4=5U
0
8=25
0
4=5U
0
440
…ƒR8V8 :0m
nghifng
Jei DiÖn 7=5J ca 7=07
9
7=07
9
7=72
5
7=72
5
q+y ;h+c v 2 2 2 2
70 20 70 20
…‘RE0000 1,ng t+c xGn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@ c,ng t-.nh th4c
c,ng
!uy ®Þnh ¸" d#ng&
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@ c,ng t-.nh th4c c,ng DZc
D)nh m*c cho 7 t]n cèt thg@ D· bao gYm hao hLt thg@ M ;h©4 thi c,ng=
cha bao gYm thg@ nèi chYng= thg@ chèng gika c+c HA@ cèt thg@= thg@ che
vµ c+c ;Ot c]4 thg@ @hi tif4 ch4hn ch,n 6tn t-ong bf t,ngR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;go= nsn= cst 4èn= hµn= nèi= Dnt b4éc honc hµn cèt
thg@R %png 10n ch4 D[ Hs@ dùng thKo yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t
HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…‘RE7000 c,ng t+c 6Gn x4]t Hs@ dùng cèt thg@ bf t,ng th4c c,ng
blng 10n ch4 78 t]n
…‘RE7700 cèt thg@ m\ng= n'n= bGn D+y
!Tn v) tFnh: 7 t]n
447

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE77 1èt thg@
m\ng=
n'n= bGn
D+y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 77=92 V=940 8=950
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
70 20 90
…‘RE7200 cèt thg@ teng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
442
…ƒRE72 1èt thg@ t"
eng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=4
2
74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=840 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=U
24
77=EV
V
U=E5
4
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=40
0
0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E
0
10n ch4 78J ca 0=05
0
0=050 0=05
0
70 20 90
…‘RE7900 cèt thg@ t-L @in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE79 1èt thg@
t-L @in=
t-L bifn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 8=200
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 75=70
V
70=72
2
V=E02
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=4U0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
70 20 90
449
…‘RE7400 cèt thg@ mnt cong D5@ t-µn= q€< /:\C‚
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE74 1èt thg@
mnt cong
D5@ t-µn=
m€i @h\ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=840 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
79=VE
5
77=8V
5
U=84
5
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E
0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=05
0
70 20 90
…‘RE7500 cèt thg@ dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
444
…ƒRE7
5
1èt thg@
dèc nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=4
2
74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=V20 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U
4
70=0V E=V9
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=40
0
0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E
0
10n ch4 78J ca 0=05
0
0=050 0=05
0
70 20 90
…‘RE7800 cèt thg@ th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w 25 ≤ 25 w
25
≤ 25 w
25
445
…ƒRE7
8
1èt
thg@
th+@
Di'4
+@
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R00
5
7R02
0
7R02
0
7R02
0
7R02
0
%©y thg@ ;g 27=4
2
27=4
2
74=2
V
74=2
V
74=2
V
74=2
V
4K hµn ;g " " 5=90
0
5=90
0
5=90
0
5=90
0
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
24=8
2
99=8
7
27=5
2
29=U
2
7U=5
8
7U=U
9
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5
N‰
ca 0=40
0
0=40
0
0=92
0
0=92
0
0=78
0
0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " " 7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
10n ch4 78J ca 0=70
0
0=7E
0
0=70
0
0=7E
0
0=70
0
0=7E
0
77 72 27 22 97 92
…‘RE7E70 cèt thg@ mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE7E
7
1èt thg@
mè D•=
mè ngo
Deng
èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=VV
7
77=5U
2
U=005
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
7 2 9
…‘RE7E20 1èt thg@ b?c Deng èng +@ Hùc= èng hit
448
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE7E
2
1èt thg@
b?c Deng
èng +@ Hùc=
èng hit
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " U=500 U=500
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7U=27 75=V0 74=50
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 2=2U0 2=2U0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
7 2 9
…‘RE7E90 cèt thg@ b4Yng xosn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE7E
9
1èt thg@
b4Yng
xosn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=87E 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7V=79 74=89 74=09
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N• ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N• ca " 7=729 7=2EE
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
7 2 9
44E
…‘RE7E40 cèt thg@ bÖ D• m+y @h+t
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE7E
4
1èt thg@
bÖ D• m+y
@h+t
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R02
0
7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2
V
74=2V
4K hµn ;g " 4=V2
0
5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U4 70=0
V
E=V90
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=92
0
0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=78
0
7=2E0
10n ch4 78J ca 0=050 0=05
0
0=050
7 2 9
…‘RE7E50 cèt thg@ m+i ;fnh= m+i hè 6\i
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
44V
…ƒRE7E
5
1èt thg@
m+i ;fnh=
m+i hè
6\i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=89 77=7E U=700
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 78J ca 0=050 0=050 0=050
7 2 9
…‘RE7V00 cèt thg@ 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE7
V
1èt thg@
6µn dµy
≥90cm
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R02
0
7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2
V
74=2V
4K hµn ;g " 4=87
E
5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=89 70=U
7
V=900
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=92
0
0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=72
9
7=2EE
10n ch4 78J ca 0=050 0=05
0
0=050
70 20 90
44U
…‘RE2000 c,ng t+c 6Gn x4]t Hs@ dùng cèt thg@ bf t,ng th4c c,ng
blng 10n ch4 25J]n
…‘RE2700 cèt thg@ m\ng= n'n= bGn D+y
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
450
…ƒRE27 1èt thg@
m\ng=
n'n= bGn
D+y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R02
0
7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2
V
74=2V
4K hµn ;g " 4=84
0
5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 77=92 V=94
0
8=950
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=92
0
0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=72
0
7=2E0
10n ch4 25J ca 0=040 0=04
0
0=040
70 20 90
…‘RE2200 cèt thg@ teng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2
2
1èt thg@
teng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=U2
4
77=EV
V
U=E54
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
70 20 90
457
…‘RE2900 cèt thg@ t-L @in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2
9
1èt thg@
t-L @in=
t-L bifn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 8=200
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 75=70
V
70=72
2
V=E02
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=4U0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
70 20 90
…‘RE2400 cèt thg@ mnt cong D5@ t-µn= q€< /:\C‚
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2
4
1èt thg@
mnt
cong
D5@ t-µn=
m€i
@h\ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=VE
5
77=8V
5
U=845
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
452
70 20 90
…‘RE2500 cèt thg@ dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2
5
1èt thg@
dèc nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R02
0
7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2
V
74=2V
4K hµn ;g " 4=V2
0
5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U4 70=0
V
E=V90
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=92
0
0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=78
0
7=2E0
10n ch4 25J ca 0=040 0=04
0
0=040
70 20 90
…‘RE2800 cèt thg@ th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w
25
≤ 25 w
25
≤ 25 w
25
459
…ƒRE2
8
1èt
thg@
th+@
Di'4
+@
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R00
5
7R02
0
7R02
0
7R02
0
7R02
0
%©y thg@ ;g 27=4
2
27=4
2
74=2
V
74=2
V
74=2
V
74=2
V
4K hµn ;g " " 5=90
0
5=90
0
5=90
0
5=90
0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 24=8
2
99=8
7
27=5
2
29=U
2
7U=5
8
7U=U
9
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5
N‰
ca 0=40
0
0=40
0
0=92
0
0=92
0
0=78
0
0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " " 7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
10n ch4 25J ca 0=0V
0
0=74
0
0=0V
0
0=74
0
0=0V
0
0=74
0
77 72 27 22 97 92
…‘RE2E70 cèt thg@ mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2E
7
1èt thg@
mè D•= mè
ngo Deng
èng +@ Hùc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=V20 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=VV
7
77=5U
2
U=00
5
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E
0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=04
0
454
7 2 9
…‘RE2E20 cèt thg@ b?c Deng èng +@ Hùc= èng hit
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2E
2
1èt thg@
b?c D"
eng èng
+@ Hùc=
èng hit
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " U=500 U=500
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7U=27 75=V0 74=50
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 2=2U0 2=2U0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
7 2 9
…‘RE2E90 cèt thg@ b4Yng xosn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
455
…ƒRE2E
9
1èt thg@
b4èng
xosn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=87E 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7V=79 74=89 74=09
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=729 7=2EE
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
7 2 9
…‘RE2E40 cèt thg@ bÖ D• m+y @h+t
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2E
4
1èt thg@
bÖ D• m+y
@h+t
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=V20 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U4 70=0V E=V9
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E
0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=04
0
7 2 9
458
…‘RE2E50 cèt thg@ m+i ;fnh= m+i hè 6\i
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2E
5
1èt thg@
m+i ;fnh=
m+i hY
6\i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=89 77=7E U=700
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
7 2 9
…‘RE2V00 cèt thg@ 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE2
V
1èt thg@
6µn dµy
≥90cm
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=87E 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=89 70=U7 V=900
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=729 7=2EE
10n ch4 25J ca 0=040 0=040 0=040
45E
70 20 90
…‘RE9000 1,ng t+c 6Gn x4]t Hs@ dùng cèt thg@ bf t,ng th4c c,ng
blng 10n ch4 40 t]n
…‘RE9700 cèt thg@ m\ng= n'n= bGn D+y
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9
7
1èt thg@
m\ng=
n'n= bGn
D+y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 77=92 V=940 8=950
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
70 20 90
…‘RE9200 cèt thg@ teng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
45V
…ƒRE92 1èt
thg@ t"
eng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=U2
4
77=EV
V
U=E54
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
70 20 90
…‘RE9900 cèt thg@ t-L @in= t-L bifn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9
9
1èt thg@
t-L @in=
t-L bifn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 8=200
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 75=70
V
70=72
2
V=E02
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=4U0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
70 20 90
…‘RE9400 cèt thg@ mnt cong D5@ t-µn= q€< /:\C‚
!Tn v) tFnh: 7 t]n
45U

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE94 1èt thg@
mnt
cong
D5@ t-µn=
m€i
@h\ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=840 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=VE
5
77=8V
5
U=845
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
70 20 90
…‘RE9500 cèt thg@ dèc nAc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9
5
1èt thg@
dèc nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U4 70=0V E=V90
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
70 20 90
…‘RE9800 cèt thg@ th+@ Di'4 +@
!Tn v) tFnh: 7 t]n
480

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@ jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
1hi'4 cao jmm
≤ 25 w
25
≤ 25 w
25
≤ 25 w
25
…ƒRE98 1èt
thg@
th+@
Di'4
+@
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R00
5
7R02
0
7R02
0
7R02
0
7R02
0
%©y thg@ ;g 27=4
2
27=4
2
74=2
V
74=2
V
74=2
V
74=2
V
4K hµn ;g " " 5=90
0
5=90
0
5=90
0
5=90
0
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
24=8
2
99=8
7
27=5
2
29=U
2
7U=5
8
7U=U
9
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5
N‰
ca 0=40
0
0=40
0
0=92
0
0=92
0
0=78
0
0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " " 7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
7=2E
E
10n ch4 40J ca 0=08
0
0=70
0
0=08
0
0=70
0
0=08
0
0=70
0
77 72 27 22 97 92
…‘RE9E70 cèt thg@ mè D•= mè ngo Deng èng +@ Hùc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
487
…ƒRE9E
7
1èt thg@
mè D•=
mè ngo
Deng
èng +@
Hùc
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=V20 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=VV
7
77=5U
2
U=005
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=090
7 2 9
…‘RE9E20 cèt thg@ b?c Deng èng +@ Hùc= èng hit
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9E
2
1èt thg@
b?c Deng
èng +@ Hùc=
èng hit
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " U=500 U=50
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7U=27 75=V0 74=5
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 2=2U0 2=2U
0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=09
0
7 2 9
482
…‘RE9E90 cèt thg@ b4Yng xosn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9E
9
1èt thg@
b4Yng
xosn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R00
5
7R020 7R020
%©y thg@ ;g 27=4
2
74=2V 74=2V
4K hµn ;g " 4=87E 5=900
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7V=7
9
74=89 74=09
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=40
0
0=920 0=780
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=729 7=2EE
10n ch4 40J ca 0=09
0
0=090 0=090
7 2 9
…‘RE9E40 cèt thg@ bÖ D• m+y @h+t
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
489
…ƒRE9E
4
1èt thg@
bÖ D• m+y
@h+t
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=V20 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 72=U4 70=0V E=V9
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=780 7=2E
0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=09
0
7 2 9
…‘RE9E50 cèt thg@ m+i ;fnh= m+i hè 6\i
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9E
5
1èt thg@
m+i ;fnh=
m+i hè 6\i
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=840 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 79=89 77=7E U=70
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=720 7=2E
0
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=09
0
484
7 2 9
…‘RE9V00 cèt thg@ 6µn dµy ≥ 90cm
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
jmmm
≤ 70 ≤ 7V w 7V
…ƒRE9
V
1èt thg@
6µn dµy
≥90cm
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ;g 7R005 7R020 7R02
0
%©y thg@ ;g 27=42 74=2V 74=2
V
4K hµn ;g " 4=87E 5=90
0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 74=89 70=U7 V=90
0
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5 N‰ ca 0=400 0=920 0=78
0
q+y hµn 29 N‰ ca " 7=729 7=2E
E
10n ch4 40J ca 0=090 0=090 0=09
0
70 20 90
MW.[LLLL c3n( t/c R6n 1u:tG lHp dùn(G th/o d\ </n =hu3n
MW.[1LLL -/n =hu3n cho 8F t3n( ®E t¹i chK
<huyÕt minh (1 =uy ®Þnh ¸" d#ng&
" ‚X chèng t-ong D)nh m*c v+n ;h4,n tFnh thKo HoWi gX c\ ;Fch thAc
tif4 ch4hn vµ @hTng th*c chèng t^ng HoWi ;Ot c]4 a4y D)nh t-ong D)nh
m*c 6r dLng v5t t hiÖn hµnhR
485
" ‚X v+n t-ong D)nh m*c Hµ HoWi gX c\ ;Fch thAc tif4 ch4hn a4y D)nh
t-ong D)nh m*c 6r dLng v5t t hiÖn hµnhR
" !èi vAi v+n ;h4,n mét 6è HoWi ;Ot c]4 jxµ= d0m= 6µn= m+iRRRm ;hi +@
dLng cho c,ng t-.nh x©y dùng d©n dLng vµ c,ng nghiÖ@= nO4 chi'4 cao
chèng v+n ;h4,n vZt ;hh4 Dé a4y D)nh jth,ng t0ngm th. c2n c* vµo yf4
c04 thiOt ;O vµ Di'4 ;iÖn thi c,ng cL th[ D[ b` 64ng D)nh m*c hao
@hF v5t HiÖ4 jgX chèng= gilng ngo= Dinhm vµ nh©n c,ng cho @hp hZ@R
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)=v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m
" SGn x4]t= Hs@ dùng vµ th+o d• thKo Ding yf4 c04 ;d th45t
&+n ;h4,n gX
…‘RV7770 &+n ;h4,n q\ng dµi= bÖ m+y
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒRV77 &+n ;h4,n
m\ng dµi=bÖ
m+y
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
‚X chèng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
m
9
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=EU2
0=0V85
0=45U
72
7
79=87
77
…ƒRV7720 &+n ;h4,n q\ng cét
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
q\ng t-}n=
Da gi+c
q\ng
v4,ng=
chk nh5t
…ƒR577 &+n
;h4,n
7Yt Vi)(
‚X v+n m
9
0=U98 0=EU2
488
m\ng cét ‚X Dµ n|@
‚X chèng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=252
0=402
7V
7
4V=E5
0=27
0=995
75
7
2U=E
27 22
…ƒRV7790 &+n ;h4,n 1ét
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1ét t-}n
1ét v4,ng=
chk nh5t
…ƒRV77 &+n
;h4,n cét
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
‚X chèng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
m
9
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=U98
0=7V8
0=822
22
7
EV=EU
0=EU2
0=74U
0=4U8
75
7
97=U
97 92
…ƒRV7740 &+n ;h4,n $µ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…ƒRV77 &+n ;h4,n
xµ d0m=
gilng
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
‚X chèng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
m
9
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=EU2
0=7VU
0=U5E
74=2U
7
94=9V
47
…ƒRV7750 &+n ;h4,n 6µn m+i= Hanh t,= Hanh t, Hi'n m+i hst= m+ng nAc=
t]m Dan
!Tn v) tFnh: 700m
2
48E

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sµn=
m+i
3anh t,=Hanh
t, Hi'n m+i
hst=m+ng
nAc= t]m
Dan
…ƒRV77 &+n ;h4,n
6µn m+i=
Hanh t,= Hanh
t, Hi'n m+i
hst= m+ng
nAc= t]m
Dan
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
‚X chèng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
m
9
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=EU2
0=772
0=88V
V=05
7
28=U5
0=EU2
0=772
0=88V
V=05
7
2V=4E
57 52
…ƒRV7780 &+n ;h4,n c04 thang
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jheng $o+y èc
…ƒRV77 &+n ;h4,n
c04 thang
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ=chèng
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
"/7
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
0=EU2
0=UV7
77=45
2U
7
45=E8
0=U98
7=45
78=U9
97=U9
7
U4=7
87 82
…ƒRV7200 &+n ;h4,n C'n= 6©n b·i= mnt Deng bf t,ng= m+i taH4y vµ
;Ot c]4 bf t,ng tTng tù
jcha tFnh v5t HiÖ4 ;hK co d·n= v5t HiÖ4 chPn ;hKm
48V
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒRV72 &+n ;h4,n
n'n= 6©n
b·i= mnt D"
eng bf t,ng=
m+i taH4y vµ
;Ot c]4 bf
t,ng tTng

7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X n|@= c?c chèng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
m
9
m
9
v
c,ng
0=E95
0=54
2=0
79=50
77
…ƒRV7900 &+n ;h4,n Jeng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jeng thˆng
Jeng cong=
nghifng= vnn
vy DX
1hi'4 d0y jcmm
≤ 45
w 45
≤ 45
w 45
…ƒRV7
9
…ƒRV7
9
&+n
;h4,n t"
eng
thˆng
&+n
;h4,n t"
eng cong
nghifng=
vnn vy
DX
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
‚X chèng
#4 H,ng q78
!inh
!inh D_a
%©y thg@
J2ng DT φ74
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
"/7
m
9
m
9
m
9
c+i
;g
c+i
;g
c+i
v
c
,ng
0=EU2
0=7U
0=95E
"
7E=79
"
"
"
0=5
2E=EV
0=EU2
0=7U
0=455
2=8
4=8
70=28
77=4
5=7
7
92=87
0=U98
0=2V
0=448
"
22=5
"
"
"
0=5
49=9E
0=U98
0=2V
0=558
9=V
8=V
75=79
78=V5
E=59
7
52=78
77 72 27 22
48U
…ƒRV7470 &+n ;h4,n $i @h,ng= @h~4
…ƒRV7420 &+n ;h4,n èng cèng= èng b4y
…ƒRV7490 &+n ;h4,n cèng= v}m
…ƒRV7440 &+n ;h4,n c04 m+ng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$i
@h,ng
= @h~4
èng
cèng=
èng
b4y
1èng=
v}m
104
m+ng
…ƒRV7
4
…ƒRV7
4
…ƒRV7
4
…ƒRV7
4
&+n
;h4,n $i
@h,ng=
@h~4
èng
cèng=
èng b4y
1èng=
v}m
104
m+ng
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ= chèng
#4 H,ng q78
!inh
!inh D_a
%©y thg@ φ5
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
m
9
m
9
c+i
;g
c+i
;g
v
c
,ng
7=07
7=54
"
20
78=9
"
7
77V=2
5
7=07
0=E4
U
"
4=U
7E=4
U
"
7
85=7
V
7=07
7=27
7=8
72=4
78=5
"
7
U2=U7
7=07
7=8E
9=0V
2=U
70
4=8V
7
72V=2
8
77 27 97 47
…ƒRV7570 &+n ;h4,n q€ mè= m€ t-L c04
…ƒRV7520 &+n ;h4,n q\ng= th©n mè= th©n t-L c04
…ƒRV7590 &+n ;h4,n d0m= bGn d0m 104 cGng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q€ mè=
m€ t-L
c04
q\ng=
th©n=
mè t-L
c04
%0m=
bGn
d0m
c04
cGng
…ƒRV7
5
…ƒRV7
5
&+n ;h4,n
q€ mè= m€
t-L c04
q\ng mè=
th©n mè=
m\ng t-L=
th©n t-L
c04
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ= chèng
!inh D_a
#4 H,ng
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
"/7
m
9
m
9
c+i
c+i
;g
v
c,ng
0=V25
0=525
90=9
24=2
U=7
7=5
52=05
0=V25
0=5VV
90=9
24=2
U=7
7=5
2V=E5
7=70
2=95
90=9
24=2
U
7=5
99=7U
4E0
…ƒRV7
5
%0m= bGn
d0m c04
cGng
77 27 97
…ƒRV7800 &+n ;h4,n q+i be ;fnh mTng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒRV78 &+n ;h4,n m+i
be ;fnh mTng
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ= n|@
!inh
Nh3n cPng 3,5/7
m
9
m
9
;g
c,ng
0=EU2
0=45U
77
72=82
77
SGn x4]t= Hs@ dùng= th+@ d• v+n ;h4,n thg@= v+n g@

;hµnh &h[n cPng *i)cZ 1h4hn b)= Do H]y d]4= cst= hµn= mµi= hoµn
thiÖn v+n ;h4,n thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR 3s@ dùng= th+o d• v+n
;h4,n= Dµ gi+o= c©y chèng DGm bGo yf4 c04 ;d th45t cña c,ng t+c D`
bf t,ngR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 thKo @hTng ngang vµ @hTng thˆng D*ng
D· tFnh t-ong D)nh m*cR
…ƒRV2000 v+n ;h4,n thg@= c©y chèng gX
…ƒRV2700 &+n ;h4,n teng= cét v4,ng= chk nh5t= xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV27 &+n ;h4,n
teng= cét
v4,ng=
chk nh5t=
xµ d0m=
gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
‚X chèng
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
"/7
;g
;g
m
9
;g
v
c
,ng
57=V7
4V=V4
0=4U8
5=8
5
9V=2V
57=V7
4V=V4
0=4U8
5=8
5
40
57=V7
4V=V4
0=4U8
5=8
5
49
4E7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
ca
ca
ca
ca
ca
v
7=5
0=25
"
"
"
2
7=5
"
0=25
0=25
"
2
7=5
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV2200 &+n ;h4,n cét t-}n
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV22 &+n ;h4,n
cét t-}n
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
‚X chèng
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
m
9
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
57=V7
5V=8
0=E99
8=E
5
9U=5
7=E
0=25
"
"
"
2
57=V7
5V=8
0=E99
8=E
5
47=5
7=E
"
0=25
0=25
"
2
57=V7
5V=8
0=E99
8=E
5
44=5
7=E
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV2900 &+n ;h4,n 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV29 &+n ;h4,n
6µn m+i
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
‚X chèng
4K hµn
;g
;g
m
9
;g
57=V7
40=E
0=88V
5=5
57=V7
40=E
0=88V
5=5
57=V7
40=E
0=88V
5=5
4E2
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
5
92=5
7=5
0=25
"
"
"
2
5
99=5
7=5
"
0=25
0=25
"
2
5
95=5
7=5
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV2400 v+n ;h4,n mnt Deng bf t,ng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒRV24 v+n ;h4,n mnt
Deng bf t,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh= thg@
t]m
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
;g
v
c,ng
97=5
5
77=5
77
4E9
…ƒRV9000 &+n ;h4,n blng v+n g@ c,ng nghiÖ@ c\ ;h4ng xTng= cét
chèng blng hÖ gi+o èng
…ƒRV9700 &+n ;h4,n 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV9
7
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
6µn m+i &+n c,ng nghiÖ@ m
2
72=5 72=5 72=5
Nh4ng xTng
jnh,mm
;g 72 72 72
1ét chèng thg@
èng
;g 98=5 98=5 98=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7U=5 27=5 29=5
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV9200 &+n ;h4,n teng
!Tn v) tFnh: 700m
2
4E4

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV9
2
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
teng &+n c,ng nghiÖ@ m
2
74=5 74=5 74=5
Nh4ng xTng
jnh,mm
;g 72=85 72=85 72=85
1ét chèng thg@
èng
;g 9V=5 9V=5 9V=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 20=4E 22=5 24=E8
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV9900 &+n ;h4,n xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV9
9
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
xµ d0m= &+n c,ng nghiÖ@ m
2
74=5 74=5 74=5
gilng Nh4ng xTng
jnh,mm
;g 75=05 75=05 75=05
1ét chèng thg@
èng
;g 40 40 40
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 27=45 29=84 28=00
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
4E5
…ƒRV9400 &+n ;h4,n 1ét v4,ng= chk nh5t
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV9
4
&+n
;h4,n
1ét
v4,ng=
chk nh5t
7Yt Vi)(
&+n c,ng nghiÖ@ m
2
74=5 74=5 74=5
Nh4ng xTng
jnh,mm
;g 79=E9 79=E9 79=E9
&5t HiÖ4 ;h+c v E=0 E=0 E=0
Nh3n cPng "/7 c,ng 22=52 24=E5 2E=25
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng 9J ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV4000 &+n ;h4,n blng v+n g@ c,ng nghiÖ@ ;h,ng c\ ;h4ng x"
Tng= xµ gY gX= cét chèng blng hÖ gi+o èng
…ƒRV4700 &+n ;h4,n 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV4
7
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
6µn m+i &+n c,ng nghiÖ@ m
2
72=5 72=5 72=5
$µ gY jVx20m m 20=9V 20=9V 20=9V
1ét chèng thg@
èng
;g 97=09 97=09 97=09
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 20=4E 29=7U 25=45
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
4E8
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV4200 &+n ;h4,n teng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV4
2
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
teng &+n c,ng nghiÖ@ m
2
74=5 74=5 74=5
$µ gY jVx20m m 24=45 24=45 24=45
1ét chèng thg@
èng
;g 94=5 94=5 94=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 27=0V 29=7U 25=45
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV4900 &+n ;h4,n xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hi
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV4
9
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
xµ d0m= &+n c,ng nghiÖ@ m
2
78=5 78=5 78=5
gilng $µ gY jVx20m m 25=7 25=7 25=7
1ét chèng thg@
èng
;g 4=5 4=5 4=5
4EE
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 98=5 98=5 98=5
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV5000 &+n ;h4,n blng v+n g@ c,ng nghiÖ@ :Ö xµ gY gX dµn gi+o
c,ng cL
…ƒRV5700 &+n ;h4,n 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hi
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV5
7
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
4EV
6µn m+i &+n c,ng nghiÖ@ m
2
72=5 72=5 72=5
$µ gY Vx20 m 20=9V 20=9V 20=9V
‚i+o c,ng cL bé 0=94 0=94 0=94
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 94=5 9V=0 47=5
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV5200 &+n ;h4,n xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hi
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50 w50
…ƒRV5
2
&+n
;h4,n
7Yt Vi)(
xµ d0m= &+n c,ng nghiÖ@ m
2
78=5 78=5 78=5
gilng $µ gY Vx20 m 25=7 25=7 25=75
‚i+o c,ng cL bé 0=4 0=4 0=4
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 9E=5 47=5 45=5
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ ca 0=25 " "
&5n th2ng HYng
9J
ca " 0=25 0=2E
1h4 th+@ 25J ca " 0=25 "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=2E
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
…ƒRV8000 v+n ;h4,n thg@= ;h4ng xTng thg@= cét chèng blng gi+o
èng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ 1h4hn b)= Do H]y d]4= cst= hµn= mµi= hoµn
thiÖn v+n ;h4,n thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR 3s@ dùng= th+o d• v+n
;h4,n= Dµ gi+o= c©y chèng DGm bGo yf4 c04 ;d th45t cña c,ng t+c D`
bf t,ngR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 thKo @hTng ngang vµ @hTng thˆng D*ng
D· tFnh t-ong D)nh m*cR
4EU
…ƒRV8700 &+n ;h4,n 6µn m+i
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV87 &+n ;h4,n
6µn m+i
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
1ét chèng thg@
èng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
v
57=V7
40=E0
98=5
5
20=0
0=25
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
98=5
5
22=5
"
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
98=5
5
24=20
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV8200 &+n ;h4,n teng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV82 &+n ;h4,n
teng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
1ét chèng thg@
èng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
v
57=V7
4V=V4
9V=5
5
2V=5
0=25
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
9V=5
5
90=0
"
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
9V=5
5
95=0
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV8900 &+n ;h4,n xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 700m
2
4V0

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤78 ≤50
w50
…ƒRV89 &+n ;h4,n
xµ d0m=
gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
1ét chèng thg@
èng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
&5n th2ng 0=VJ
&5n th2ng HYng
9J
1h4 th+@ 25J
1h4 th+@ 40J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
v
57=V7
4V=V4
40=0
5
29=0
0=25
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
40=0
5
25=0
"
0=25
0=25
"
2
57=V7
40=E0
40=0
5
2E=0
"
0=2E
"
0=2E
2
77 27 97
…ƒRV8400 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• vµ v5n hµnh hÖ ;Ot c]4 thg@=
v+n ;h4,n t-Zt HYng thang m+y= 6iH,= èng ;h\i
4V7
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n t-Zt= hÖ m©m 6µn
chFnh= m©m 6µn @hL= hÖ Han can= hµnh Hang bGo vÖ an toµn= v5n hµnh
thiOt b) v+n ;h4,n t-Zt M m?i Dé cao= bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3Yng
thang
m+y
SiH,
èng
;h\i
…ƒRV8
4
‚ia c,ng= 7Yt Vi)(
Hs@
dùng=
Jhang HKo= tay v)n ;g 7=V 2=0 2=2
th+o d• vµ 1èt @ha thg@ ;g 52 58 80
v5n hµnh Jhg@ èng jthang
tGim
;g V=0 V=5 U=0
thiOt b)
v+n
Jhg@ h.nh ;g 92 9V 40
;h4,n t-Zt Jhg@ t]m jHµm
6tnm
;g 70 74 78
Jhg@ t-}n ;g 27 25=5 94
èng thg@ %50 ;g 0=E 0=V 7=0
3Ai an toµn m
2
7=8 2=0 9=0
3Ai mst c+o
7x7x7=2
m
2
0=95 0=50 0=E0
#4 H,ng q24x700 c+i 9=5 9=5 8=5
#4 H,ng q78x750 c+i 2=5 2=0 2=5
4K hµn ;g U=5 V=5 70=0
‚X nh\m 4 m
9
0=7U 0=20 0=25
&5t HiÖ4 ;h+c v 72 74 78
Nh3n cPng 5/7 c,ng 48 42 85
X¸y thi cPng
#é thiOt b) t-Zt ca 7=2E 7=72 7=49
j80 ;Fch HoWi 8Jm
q+y hµn 29N‰ ca 2=5 2=4 2=V
1h4 th+@ 50J ca 0=EV 0=E0 0=V5
q+y ;hoan 7=EN‰ ca 0=2 7=0 7=5
q+y t-sc DWc ca 0=85 0=85 0=85
q+y ;h+c v 5 5 5
77 27 97
4V2
…ƒRVE700 3s@ dùng= th+o d• ;Ot c]4 thg@ hÖ v+n ;h4,n ngoµi d0m
c04 Dic Dhy
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
…ƒRVE7 3s@ dùng= th+o
d• hÖ ;h4ng=
dµn v+n ;h4,n
ngoµi d0m c04
Dic Dhy
7Yt Vi)(
q• b}
#2ng dFnh
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 25J
Jei DiÖn 5J
q+y hµn 29N‰
NFch 500J
NFch 200J
q+y ;h+c
;g
c4én
;g
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=7
0=75
U=5
5
77=5
0=054
0=04
2=9E
0=05
0=04
2
77
4V9
…ƒRVE200 SGn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n mè t-L c04
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
SGn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n
ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…ƒRVE
2
…ƒRVE
2
SGn x4]t= Hs@
dùng= th+o d•
v+n ;h4,n mè=
t-L c04 t-fn
cWn
SGn x4]t= Hs@
dùng= th+o d•
v+n ;h4,n mè=
t-L c04 dAi nAc
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
4K hµn
‡xy
‚a6
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst thg@
10n ch4 78J
10n ch4 25J
$µ Han 200J
$µ Han 400J
Jµ4 ;go 7501&
q+y ;h+c
;g
;g
;g
chai
;g
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
58
75=8
72=5
7=V
9=8
9=0
99=5
4=5
2=5
0=V
"
"
"
"
7=5
58
75=8
72=5
7=V
9=8
9=0
40=2
5=4
9=0
"
0=U8
0=5
0=5
0=25
7=5
77 27
4V4
…ƒRVV770 SGn x4]t hÖ v+n ;h4,n= hÖ ;h4ng D• v+n ;h4,n :0m=
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= 6Gn x4]t hÖ v+n
;h4,n h0m thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR j!)nh m*c cha tFnh th4 hYi v5t
HiÖ4 chFnhmR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
&+n ;h4,n
h0m
…ƒRVV7
SGn x4]t v+n
;h4,n ;im
HoWi
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m c+c HoWi ;g E22
Jhg@ h.nh c+c HoWi ;g 220
Jhg@ t-}n φ20÷25
;g 72V
4K hµn ;g 22=800
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 98=500
X¸y thi cPng
10n t-Lc b+nh xFch
78J
ca 0=2E0
q+y hµn 29N• ca 4=250
q+y cst thg@ ca 0=400
q+y ;hoan D*ng
4=5N•
ca 0=400
q+y ;h+c v 2=0
70
4V5
…ƒRVV270 t` hZ@= di ch4y[n vµ 3s@ dùng v+n ;h4,n h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t` hZ@= di ch4y[n= Hs@ dùng= c2n ch_nh= D)nh v) v+n
;h4,nR !Gm bGo Ding v) t-F thiOt ;O= Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7t]n/H0n D04

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m
ngang
:0m
D*ng=
nghifng
…ƒRVV2
7
J` hZ@= di
ch4y[n=
Hs@ dùng=
th+o d• v+n
;h4,n ;im
HoWi
7Yt Vi)(
‚X chèng m9 0=050 0=050
4K hµn ;g 72=000 U=500
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng ",5/7
c,ng 79=890 74=250
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca 0=2 0=25
Jei DiÖn 5J ca 0=2 0=25
q+y hµn 29N• ca 2=E8 2=20
#é ;Fch 70J ca 0=45 0=50
q+y ;h+c v 7 7
7 2
…ƒRVV220 Jh+o= di ch4y[n hÖ v+n ;h4,n h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= hW ;Fch th+o v+n ;h4,n= di ch4y[n hÖ v+n ;h4,n DOn v) t-F
D` tiO@ thKo= ;Fch Dhy hÖ v+n ;h4,n vµo v) t-F= c2n ch_nh= cè D)nh hoµn
thiÖn v+n ;h4,n DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7t]n/H0n di ch4y[n tiO@ thKo

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m
ngang
:0m
D*ng=
nghifng
4V8
…ƒRVV2
2
Jh+o d•= di
ch4y[n hÖ
v+n ;h4,n
h0m
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=02 7=22
X¸y thi cPng
Jei DiÖn 9=5J ca 0=75 0=75
Jei DiÖn 7=5J ca 0=75 0=75
#é ;Fch 70J ca 0=90 0=9
q+y ;h+c v 70 70
7 2
$hi ch%&
Þnh møc s=n N(/t, t0 h\&, 4i ch(yJn VU& 45ng V[n ®[( *µ th¸I, 4i
ch(yJn V[n ti:& th]I h) *¸n Gh(Pn h[m ch$ t%nh th¸I 4x h) *¸n Gh(Pn
V[n c(èi c^ng s$( Ghi hIµn thµnh cPng t¸c ®0 DO tPng h[mR
…ƒRVV900 gia c,ng= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n c,ng t-.nh th4c c,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng v+n ;h4,n= hÖ c©y chèngR 3s@ Dnt v+n ;h4,n=
hÖ c©y chèng= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh: 7 m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…ƒRVV
9
‚ia c,ng=
Hs@
dùng=
th+o d•
v+n
;h4,n
t]m HAn
c,ng
t-.nh
th4c
c,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m dµy 5mm ;g 0=EE7
Jhg@ h.nh Hµm ;h4ng x"
Tng
;g
7=485
Jhg@ t-}n φ >22 ;g 0=07V
1©y chèng thg@ h.nh ;g 2=UE
1©y chèng thg@ èng ;g 0=254
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=VU
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn 5N‰ ca 0=09
10n ch4 25J ca 0=085
q+y ;h+c v 5
4VE
70
$hi ch%&
;Akng h\& gi$ cPng VU& 45ng th¸I 4x *¸n Gh(Pn m`t cIng, c¨n cø
*µI thi:t G: c+ thJ ®J N¸c ®Þnh *µ ®$ *µI 45 tI¸nR
…ƒRVV470 SGn x4]t v+n ;h4,n= hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n d0m c04 Dic
h{ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= 6Gn x4]t hÖ ;h4ng D•= gi+ D• t-Ko Dic bf t,ng= hÖ v+n
;h4,n d0m Dic h{ng= th+o Hs@ thr= thF nghiÖm= thr tGi hÖ t-Ko Dic bf
t,ng d0m DGm bGo yf4 c04 ;d th45t jhao @hF v5t HiÖ4 chFnh D· tFnh
tt-ong D)nh m*cm
!Tn v) tFnh: 7m
2
b' mnt bf t,ng

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
7Yt Vi)(
…ƒRVV4 SGn x4]t
v+n ;h4,n=
hÖ t-Ko D•
v+n ;h4,n
d0m Dic
h{ng
Jhg@ h.nh hÖ ;h4ng
t-Ko D•
;g 8=25
Jhg@ t]m hÖ ;h4ng t-Ko
D•
;g 2=25
Jhg@ h.nh hÖ v+n
;h4,n
;g 0=UE
Jhg@ t]m hÖ v+n ;h4,n ;g 7=25
4K hµn ;g 7=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=25
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=75
q+y cst thg@ 5N‰ ca 0=02
q+y ;hoan 4=5N‰ ca 0=02
q+y ngn ;hF 800m9/h ca 0=02
4VV
q+y mµi ca 0=075
q+y ;h+c ca 5
70
$hi ch%&
7¸n Gh(Pn Ghèi DO tPng 4[m hé& tAOn ®@nh chPn tAIng DO tPng t%nh
nh ®Þnh møc G:t c/( ths& chPn tAIng DO tPng
…ƒRVV420 t` hZ@= 3s@ dùng v+n ;h4,n= hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n d0m
c04 Dic h{ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 DOn mè= t-L c04R 3s@ dùng= D)nh
v)= c2n ch_nh v+n ;h4,n= hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n D_nh mè t-L c04 Ding
v) t-F DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: t]n/H0n D04

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
7Yt Vi)(
…ƒRVV4
2
3s@ dùng=
th+o d• v+n
;h4,n= hÖ
t-Ko D• v+n
;h4,n d0m
Dic h{ng
#4H,ng thg@ ceng
Dé cao φ98mm= 3Ž5"
Vm ;g 0=E9 0=E9
#4H,ng φ22"2Emm
c+i 0=42 0=42
J2ng DT φ9V dµi 5"
Em
c+i 0=05 0=05
‚X 6µn thao t+c= ;f
DÖm
m9 0=075 0=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=E8 2=72
X¸y thi cPng
#é ;Fch 50 t]n ca 0=25 0=95
4VU
1h4 50 t]n ca 0=075 0=07V
$µ Han chM ch4 400
t]n
ca 0=04 0=0V
$µ Han chM v5t HiÖ4 ca " 0=0V
1an, ca " 0=25
q+y ;h+c v 5 5
7 2
…ƒRVV490 th+o= %i ch4y[n v+n ;h4,n= hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n d0m
c04 Dic h{ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= th+o d• v+n ;h4,n vµ hÖ thèng nKo cña hÖ t-Ko D• v+n
;h4,nR %i ch4y[n hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n DOn v) t-F tiO@ thKo blng hÖ
thèng ;Fch th4c HùcR CKo hÖ t-Ko D• v+n ;h4,n vµo ;hèi bf t,ng mAi Dic
blng b4H,ng ceng Dé caoR 3s@ HWi v+n ;h4,nR NFch Di'4 ch_nh hÖ t-Ko
D• v+n ;h4,n blng ;Fch th4c Hùc= c2n ch_nh DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: t]n/7 H0n di ch4y[n tiO@ thKo

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
%0m
t-fn cWn
%0m
dAi nAc
7Yt Vi)(
4U0
…ƒRVV4
9
Jh+o= di
ch4y[n v+n
;h4,n= hÖ
t-Ko D• v+n
;h4,n d0m
Dic h{ng
#4H,ng thg@ ceng
Dé cao φ98mm= 3Ž5"
Vm
;g 0=E9 0=E9
#4H,ng φ22"2Emm
c+i 0=77 0=77
J2ng DT φ9V dµi 5"
Em
c+i 0=05 0=05
%04 1S48 ;g 0=75 0=75
q• b,i t-Tn ;g 0=74 0=74
‚X 6µn thao t+c= ;f
DÖm
m9 0=072 0=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=25 7=85
X¸y thi cPng
#é ;Fch 80 t]n ca 0=25 0=95
Jei DiÖn 9 t]n ca 0=75 0=7V
1h4 50 t]n ca 0=04 0=0V
$µ Han chM ch4 400
t]n
ca " 0=0V
1an, ca " 0=025
q+y ;h+c v 5 5
7 2
/hL HLc
A3n( t/c 8F t3n(
§Þnh ,)c c:p phPi -Ët liQu
<" 4y D)nh ch4ng
" !)nh m*c dù to+n c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng HoWi th,ng th"
eng DZc a4y D)nh t-ong c+c bGng M Di[m 7= mLc <<R J-fn cT 6M c+c bGng
4U7
nµy= D)nh m*c dù to+n c]@ @hèi v5t HiÖ4 mét 6è HoWi bf t,ng Dnc biÖt DZc
Di'4 ch_nh nh néi d4ng t-ong Di[m 2= mLc <<R
" !)nh m*c dù to+n c]@ @hèi v5t HiÖ4 DZc tFnh cho c+c m+c bf t,ng
700= 750= 200= 250= 900= 950 vµ 400 x+c D)nh blng ceng Dé ngn M t4`i
2V ngµy vAi c+c m{4 h.nh ;hèi H5@ @hTng ;Fch thAc 750x750x750 mm
thKo J1&C 977V"7UU9R Nhi m+c bf t,ng x+c D)nh blng ceng Dé ngn t-fn
c+c m{4 t-L c\ ;Fch thAc jDeng ;Fnh x chi'4 caom 750x900 mm th. a4y
D`i m+c bf t,ng m{4 t-L v' m+c bf t,ng m{4 H5@ @hTng thKo bGng 6a4:
1eng Dé m{4 t-L=
daC/cm
2
V0 720 780 200 250 900 950
1eng Dé m{4 H5@
@hTng= daC/cm
2
700 750 200 250 900 950 400
" !é chèng th]m= ceng Dé ch)4 4èn cho c+c HoWi bf t,ng Dnc biÖt
t-ong D)nh m*c dù to+n c]@ @hèi DZc x+c D)nh thKo J1&C 9778"7UU9 vµ
J1&C 977U"7UU9R
" !eng ;Fnh c• hWt HAn nh]t cña D+ jd maxm DZc ch?n @hGi Hµ ;Fch thAc
HAn nh]t vµ @hGi bGo DGm DYng thei c+c yf4 c04 6a4 D©y:
u Nh,ng vZt a4+ 7/5 ;Fch thAc nhy nh]t gika c+c mnt t-ong v+n
;h4,n ;hèi bf t,ng c0n D`R
u Nh,ng vZt a4+ 7/9 chi'4 d0y t]m= bGn bf t,ng c0n D`R
u Nh,ng vZt a4+ 2/9 ;Fch thAc th,ng th4c gika c+c thanh cèt thg@
Hi'n ;' t-ong ;hèi bf t,ng c0n D`R
u Nh,ng vZt a4+ 7/9 Deng ;Fnh t-ong cña èng bTm bf t,ng jvAi bf
t,ng 6r dLng c,ng nghÖ bTmmR
" !é 6Lt bf t,ng DZc Hùa ch?n thKo yf4 c04 c,ng nghÖ thi c,ng cL
th[:
u !é 6Lt 2"4 cm:
Nhi t-én= D0m bf t,ng blng m+y= t`ng thei gian v5n ch4y[n= D`
vµ D0m bf t,ng dAi 45 @hit= ;Ot c]4 c0n D` c\ m5t Dé cèt thg@ tha vµ
t-4ng b.nhR
u !é 6Lt 8"V cm:
" Nhi t-én= D0m bf t,ng blng m+y= t`ng thei gian v5n ch4y[n= D`
vµ D0m bf t,ng t-fn 45 @hit vµ dAi 7 gie 90 @hit= ;Ot c]4 c0n D` c\ m5t
Dé cèt thg@ tha vµ t-4ng b.nhR
4U2
" Nhi t-én= D0m bf t,ng blng m+y= t`ng thei gian v5n ch4y[n= D`
vµ D0m bf t,ng dAi 45 @hit= ;Ot c]4 c0n D` d0y cèt thg@R
" Nhi t-én thñ c,ng tWi chX= v5n ch4y[n g0n= D0m blng m+y honc
thñ c,ngR
u !é 6Lt 74"7E cm:
" Nhi v5n ch4y[n bf t,ng tAi v) t-F D` blng xK bTmR
" Nhi t-én= D0m bf t,ng blng m+y= t`ng thei gian v5n ch4y[n= D`
vµ D0m bf t,ng t-fn 45 @hit vµ dAi 7 gie 90 @hit= ;Ot c]4 c0n D` d0y
cèt thg@R
" J-ong c+c bGng D)nh m*c dù to+n c]@ @hèi c\ ghi @hL gia th. D\
Hµ yf4 c04 6r dLng bst b4écR Jc HÖ v HZng @hL gia 6r dLng DZc giAi hWn nh
6a4:
u /hL gia doo ho+: Jc HÖ ;h,ng vZt a4+ 8v ;hèi HZng xi m2ng t-ong
bGng D)nh m*cR
u /hL gia 6if4 doo: Jc HÖ ;h,ng vZt a4+ 75v ;hèi HZng xi m2ng t-ong
bGng D)nh m*cR
" J-eng hZ@ 6r dLng 6yi Hµm cèt HiÖ4 thay cho cèt HiÖ4 Hµ D+ d2m
t-ong D)nh m*c c]@ @hèi mét 6è HoWi bf t,ng th,ng theng th. m*c hao
@hF cña HoWi cèt HiÖ4 thay thO vµ c+c v5t HiÖ4 ;h+c t-ong c]@ @hèi c\ th[
tFnh thKo D)nh m*c cña HoWi c]@ @hèi tTng *ng a4y D)nh t-ong mLc <<R
4U9
<<" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4
7R #f t,ng th,ng theng
1.1. Fi mDng GH 4
7R7R7R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1277 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
290
0=574
0=U02
7U5
2U8
0=4VV
0=VVV
7U5
987
0=484
0=VE4
7U5
494
0=428
0=V80
7UV
4E0
0=42E
0=V80
7V8
/hL gia
doo ho+
7 2 9 4 5
7R7R7R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1272 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
27V
0=578
0=U05
7V5
2V7
0=4U9
0=VU7
7V5
942
0=48U
0=VEV
7V5
405
0=444
0=V85
7V5
49U
0=444
0=V85
7E4
/hL gia
doo ho+
7 2 9 4 5
4U4
7R7R7R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1279 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
;g
m
9
m
9
HFt
20E
0=578
0=U08
7E5
288
0=4U8
0=VU7
7E5
929
0=4E7
0=VV2
7E5
9V4
0=452
0=V84
7E5
455
0=474
0=V57
7V0
7 2 9 4 5
7R7R7R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1274 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
;g
m
9
m
9
HFt
7U5
0=578
0=U0U
785
250
0=4UU
0=VU5
785
905
0=4EE
0=VV4
785
982
0=45E
0=VE0
785
422
0=497
0=V5V
785
7 2 9 4 5
7R7R2R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1227 $i m2ng
1+t vµng
;g
m
9
242
0=4U8
977
0=4E7
9V9
0=49U
482
0=9UV
4VV
0=470
4U5
!+ d2m
CAc
/hL gia
m
9
HFt
0=VU4
205
0=VE8
205
0=V88
205
0=V4U
270
0=V54
7U9
/hL gia
doo ho+
7 2 9 4 5
7R7R2R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1222 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
290
0=4U4
0=U09
7U5
2U8
0=4E5
0=VV7
7U5
987
0=450
0=V88
7U5
494
0=475
0=V5V
7U5
45V
0=424
0=V87
7V7
/hL
gia
doo
ho+
7 2 9 4 5
7R7R2R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1229 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
27V
0=507
0=VU8
7V5
2V7
0=4EV
0=VV2
7V5
942
0=455
0=V8E
7V5
405
0=42E
0=V5V
7V5
42E
0=447
0=V87
78U
/hL
gia
doo
ho+
7 2 9 4 5
7R7R2R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
4U8
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
700 750 200 250 900
1224 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
;g
m
9
m
9
HFt
20E
0=502
0=VUV
7E5
288
0=4V2
0=VV4
7E5
929
0=45V
0=VE4
7E5
9V4
0=440
0=V5V
7E5
455
0=407
0=V44
7V0
7 2 9 4 5
4UE
7R7R9R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900
1297 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
977
0=578
0=V2V
205
/hL gia
doo ho+
9EU
0=4V5
0=V7U
205
/hL gia
doo ho+
489
0=49U
0=V09
277
/hL gia
doo ho+
50V
0=497
0=V02
207
/hL gia
6if4 doo
2 9 4 5
7R7R9R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900
1292 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
2UE
0=527
0=V92
7U5
/hL gia
doo ho+
989
0=4U4
0=V20
7U5
/hL gia
doo ho+
498
0=458
0=V0V
7UV
/hL gia
doo ho+
4V0
0=44V
0=V05
7U0
/hL gia
6if4 doo
2 9 4 5
4UV
7R7R9R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900
1299 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
2V4
0=529
0=V97
7V8
/hL gia
doo ho+
945
0=502
0=V7E
7V8
/hL gia
doo ho+
470
0=48V
0=V72
7V8
/hL gia
doo ho+
455
0=45V
0=V08
7V0
/hL gia
6if4 doo
2 9 4 5
7R7R9R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c• 4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900
1294 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
2E0
0=52E
0=V99
7EE
/hL gia
doo ho+
92U
0=509
0=V22
7EE
/hL gia
doo ho+
9U0
0=4EE
0=V72
7EE
/hL gia
doo ho+
455
0=448
0=V00
7V7
/hL gia
doo ho+
2 9 4 5
4UU
1.2. Fi mDng GH I4
7R2R7R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1977 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
248
0=50V
0=VUU
7U5
2U8
0=4V
U
0=VV
V
7U5
944
0=4E0
0=VEE
7U5
9U4
0=44
E
0=VE
0
7U5
455
0=474
0=V5E
200
4E0
0=42E
0=V80
7V8
/hL
gia
doo
ho+
2 9 4 5 8 E
7R2R7R2R :ao @hF v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1972 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
299
0=57
0
0=U0
9
7V5
2V7
0=4U
9
0=VU
7
7V5
92E
0=4E
5
0=VV
7
7V5
9E4
0=45E
0=VE2
7V5
425
0=492
0=V80
7VE
49U
0=444
0=V85
7E4
/hL
gia
500
doo
ho+
2 9 4 5 8 E
7R2R7R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n hao
@hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1979 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
;g
m
9
m
9
HFt
227
0=577
0=U02
7E5
288
0=4U8
0=VU7
7E5
90U
0=4EU
0=VV2
7E5
954
0=48
4
0=VE
0
7E5
9UV
0=95V
0=V84
7E5
455
0=47
4
0=V5
7
7V0
2 9 4 5 8 E
7R2R7R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 2 ÷ 4 cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1974 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
;g
m
9
m
9
20V
0=579
0=U05
250
0=4UU
0=VU5
2U2
0=4V8
0=VV9
999
0=48
V
9E5
0=45
0
422
0=49
7
507
CAc HFt 785 785 785 0=VE
E
785
0=V8
E
785
0=V5
V
78E
2 9 4 5 8 E
7R2R2R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1927 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
25E
0=4U7
0=VVU
205
977
0=4E7
0=VE8
205
989
0=44U
0=V8V
205
478
0=422
0=V80
205
4V4
0=9V
9
0=V4
8
279
4VV
0=470
0=V54
7U9
/hL
gia
doo
ho+
2 9 4 5 8 E
7R2R2R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
502
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n hao
@hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1922 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
248
0=4U
5
0=VU
7
7U5
2U8
0=4E
5
0=VV
7
7U5
944
0=458
0=VE2
7U5
9U4
0=498
0=V82
7U5
455
0=400
0=V57
200
45V
0=424
0=V87
7V7
/hL
gia
doo
ho+
2 9 4 5 8 E
7R2R2R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1929 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
299
0=4U
8
0=VU
7
7V5
2V7
0=4E
E
0=VV
2
7V5
92E
0=48
7
0=VE
0
7V5
9E4
0=442
0=V82
7V5
425
0=47V
0=V57
7VE
42E
0=447
0=V87
78U
/hL gia
doo ho+
2 9 4 5 8 E
509
7R2R2R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 8 ÷ V cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1924 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
;g
m
9
m
9
HFt
227
0=4U
V
0=VU
5
7E5
288
0=4V2
0=VV4
7E5
90U
0=48E
0=VE9
7E5
954
0=45
0
0=V8
4
7E5
9UV
0=490
0=V5E
7E5
455
0=40
7
0=V4
4
7V0
2 9 4 5 8 E
7R2R9R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 70mm jc• 0=5 x 7 cmmR

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1997 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
25U
0=59V
0=V9U
205
/hL
gia
doo
ho+
977
0=578
0=V2V
205
/hL
gia
doo
ho+
982
0=4U9
0=V22
205
/hL
gia
doo
ho+
478
0=488
0=V79
208
/hL
gia
doo
ho+
449
0=4E0
0=V79
7U5
/hL
gia
6if4do
o
50V
0=497
0=V02
207
/hL gia
6if4 doo
2 9 4 5 8 E
504
7R2R9R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 20mm —j40 ÷ E0mv c• 0=5x7 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
7x2 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1992 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
24E
0=542
0=V47
7U5
/hL
gia
doo
ho+
2UE
0=522
0=V92
7U5
/hL
gia
doo
ho+
948
0=507
0=V22
7U5
/hL
gia
doo
ho+
9U8
0=4EE
0=V78
7U5
/hL
gia
doo
ho+
455
0=44V
0=V05
200
/hL
gia
doo
ho+
4V0
0=44V
0=V05
7U0
/hL gia
6if4 doo
2 9 4 5 8 E
7R2R9R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž 40mm —j40 ÷ E0mv c• 7x2 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
2x4 cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1999 $i m2ng ;g 295 2V4 990 9EV 42U 455
505
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
m
9
m
9
HFt
0=542
0=V42
7V8
/hL
gia
doo
ho+
0=522
0=V97
7V8
/hL
gia
doo
ho+
0=505
0=V22
7V8
/hL
gia
doo
ho+
0=4V5
0=V74
7V8
/hL
gia
doo
ho+
0=45U
0=V00
7VV
/hL
gia
doo
ho+
0=45U
0=V00
7V0
/hL
gia
6if4
doo
2 9 4 5 8 E
7R2R9R4R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng:
" !é 6Lt : 74 ÷ 7E cm
" !+ d max Ž E0mm —j40 ÷ E0mv c• 2x4 cm vµ j80 ÷ 90mv c•
4xE cm ˜

hiÖ4
Jhµnh
@h0n
hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
750 200 250 900 950 400
1994 $i m2ng
1+t vµng
!+ d2m
CAc
/hL gia
;g
m
9
m
9
HFt
224
0=548
0=V47
7EE
/hL
gia
doo
ho+
2E0
0=52E
0=V99
7EE
/hL gia
doo ho+
975
0=50E
0=V28
7EE
/hL
gia
doo
ho+
980
0=4U7
0=V78
7EE
/hL
gia
doo
ho+
404
0=4E2
0=V0V
7EE
/hL
gia
doo
ho+
455
0=448
0=V00
7V7
/hL
gia
doo
ho+
2 9 4 5 8 E
2R #f t,ng Dnc biÖt
2.1 BJ t6ng ch'ng thÊm n)c 5K4444;
508
!)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 7m
9
bf t,ng c\ c+c m+c vµ Dé chèng
th]m q750"#2= q200"#4 j;hi 6r dLng xi m2ng /190m vµ q250"#8= q900"#V
j;hi 6r dLng xi m2ng /190 vµ /140m= q400"#70 j;hi 6r dLng xi m2ng
/140m tFnh thKo c+c m*c tTng *ng a4y D)nh t-ong Di[m 7 mLc << vµ DZc
Di'4 ch_nh thKo ng4yfn tsc vµ t-) 6è nh 6a4:
" 3Zng xi m2ng t2ng thfm 5v
" 3Zng c+t t2ng thfm 72v
" 3Zng D+ giGm tTng *ng vAi ;hèi HZng xi m2ng vµ c+t t2ng HfnR
2.2 BJ t6ng c¸t mÞn 5L4444;
" !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 7m
9
bf t,ng 6r dLng c+t m)n jm, D4n Dé
HAn q3 Ž 7=5 ÷ 2=0m c\ c+c m+c t^ q900 t-M x4èng j;hi 6r dLng xi m2ng /190
vµ /140m tFnh thKo c+c m*c tTng *ng a4y D)nh t-ong Di[m 7 mLc << vµ
Di'4 ch_nh thKo ng4yfn tsc vµ t-) 6è nh 6a4:
u 3Zng xi m2ng t2ng thfm 5v
u 3Zng c+t giGm Di 72v
u 3Zng D+ t2ng Hfn tTng *ng vAi hiÖ4 6è ;hèi HZng c+t giGm vµ xi
m2ng t2ngR
" Nhi dpng c+t m)n D[ Hµm bf t,ng chèng th]m q750"#2= q200"#4=
q250"#8 vµ q900"#V j6r dLng xi m2ng /190 vµ /140m th. -ifng HZng hao
@hF xi m2ng vµ c+t t-ong D)nh m*c c]@ @hèi cña m+c bf t,ng tTng *ng
a4y D)nh M Di[m 7 mLc << DZc Di'4 ch_nh nh 6a4:
u 3Zng xi m2ng t2ng thfm 70v
u 3Zng c+t giGm blng ;hèi HZng xi m2ng t2ngR
2. BJ t6ng chÞu u'n 5>? d#ng ,1m ®*ng9 >©n bMi; 5$4444;
!)nh m*c c]@ @hèi cho bf t,ng ch)4 4èn m+c 750/25B 200/90B
250/95B 900/40B 950/45 tFnh thKo m*c c]@ @hèi cña bf t,ng c+c m+c tTng
*ng a4y D)nh t-ong c+c bGng t^ 7R7R7R7 ÷ 7R7R7R9B 7R7R2R7 ÷ 7R7R2R4 j;hi 6r
dLng xi m2ng /190m vµ c+c bGng t^ 7R2R7R7 ÷ 7R2R7R9B 7R2R2R7 ÷ 7R2R2R4 j;hi
6r dLng xi m2ng /140m vµ DZc Di'4 ch_nh thKo ng4yfn tsc vµ t-) 6è nh
6a4:
u 3Zng xi m2ng t2ng thfm 5v
u 3Zng c+t t2ng thfm 72v
u 3Zng D+ giGm tTng *ng vAi ;hèi HZng c+t vµ xi m2ng t2ngR
2.I BJ t6ng @h6ng co ngBt 5N4444;
!)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 7m
9
bf t,ng ;h,ng co ng\t cho c+c HoWi
m+c vka tFnh thKo D)nh m*c a4y D)nh t-ong Di[m 7 mLc << DZc Di'4
ch_nh thKo ng4yfn tsc vµ t-) 6è nh 6a4:
u 3Zng xi m2ng t2ng thfm 5v
50E
u #` 64ng t_ HÖ @hL gia nM c0n @ha thfm blng 8v ;hèi HZng xi
m2ng jvAi bf t,ng Dé 6Lt 2 ÷ 4 cmmB Vv jvAi bf t,ng Dé 6Lt 8 ÷ V cmm vµ
70v jvAi bf t,ng Dé 6Lt 74 ÷ 7E cmmR
u 3Zng c+t giGm tTng *ng vAi t`ng ;hèi HZng xi m2ng t2ng vµ @hL gia
@ha thfmR
2.O Pét >' ,o:i bJ t6ng ®Qc bi7t @h¸c. 5R4444m
2R5R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka bf t,ng than x_
q· hiÖ4
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
#f t,ng than x_
Jam hZ@ $i m2ng
<77 &ka m+c 25"50
CO4 dpng vka E5"700
Jhan x_
m
9
m
9
m
9
0=500
0=500
0=U95
0=500
0=500
0=U95
70 20
2R5R2R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng ch)4 ngn jz
ngn
Ž
950;g/cm
2
B z
ngn
Ž45;g/cm
2
m
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tnv) Sè HZng
<27 $i m2ng /140
!+ 2x4
!+ 7x2
1+t vµng
/hL gia /3…11"02…
CAc
;g
m
9
m
9
m
9
HFt
HFt
9U4
0=92E9
0=4U7
0=578
7=7E
78V
70
2R5R9R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka bf t,ng b?t c+ch
nhiÖt
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tn
Sè HZng
50V
v)
<97 $i m2ng /1 90
$it
Chùa th,ng
NKo da t-©4
%04 nhen
;g
;g
;g
;g
HFt
909
0=202
0=8U8
0=V5U
U=795
70
2R5R4R !)nh m*c v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka bf t,ng ch)4 axFt
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
<47 #ét thWch anh
1+t thWch anh
!+ thWch anh
Jh4c tinh nAc
‚Wch v• ch)4 Hra
;g
;g
;g
;g
;g
4UE=5
520
7070
2U0=4
42=2
70
2R5R5R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
vka bf t,ng chèng m}n
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
<57 $i m2ng /1 90
1+t vµng
!+ d2m 5x25
/h,i thg@ 5"70
;g
m
9
m
9
;g
9E9=E
0=848
0=E40
94U=V
70
2.S. BJ t6ng g:ch (T
2R7R7R !)nh m*c c]@ @hèi v5t HiÖ4 cho 7m
9
bf t,ng
50U
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
q+c bf t,ng
50 E5
%007
%002
&ka xi m2ng honc vka tam
hZ@ q25
&ka xi m2ng honc vka tam
hZ@ q50
‚Wch v•
m
9
m
9
m
9
0=525
"
0=VU9
"
0=525
0=VU9
2 9
Ah#n( <;;
A3n( t/c R6n 1u:t -. lHp dùn(
c:u =iQn 8F t3n( ®óc R]n
M^. 1LLLL _6n 1u:t c:u =iQn 8F t3n( ®óc R]n
<huyÕt minh (1 =uy ®Þnh ¸" d#ng&
" SGn x4]t c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn ch_ D)nh m*c cho c+c c]4
;iÖn 6Gn x4]t tWi hiÖn t-eng= gYm ba nh\m c,ng viÖc:
u !` bf t,ngR
u SGn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@R
u SGn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,nR
" 1,ng viÖc 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n j gYm v+n ;h4,n
gX= v+n ;h4,n ;im HoWim DZc tFnh cho 7m
2
mnt bf t,ng c]4 ;iÖn c0n 6r
dLng v+n ;h4,nR
" CO4 t-fn b' mnt c]4 ;iÖn bf t,ng c\ diÖn tFch chX -Xng ≤ 7m
2
6•
;h,ng @hGi t-^ Di diÖn tFch v+n ;h4,n vµ ;h,ng DZc tFnh thfm v+n ;h4,n
cho b' mnt thµnh= ge x4ng a4anh chX -XngR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-én D`= D0m vµ bGo d•ng bf t,ng= v5n ch4y[n v5t HiÖ4
t-ong @hWm vi 90mR J+ch= d?n vµ xO@ c]4 ;iÖn vµo v) t-F a4y D)nh tWi b·i
6Gn x4]t c]4 ;iÖnR
570
…‚R77700 #f t,ng c?c= cét= c?c c^
.n *Þ t%nhZ gm
3
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1?c= cét 1?c c^
…‚R777
…‚R777
#f t,ng c?c=
cét
#f t,ng c?c c^
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,0/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250 V
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
7=075
0=5
7=V9
0=0U5
0=7V
70
7=075
0=5
9=E5
0=0U5
0=72
70
70 20
…‚R77200 #f t,ng xµ d0m
…‚R77900 #f t,ng @a nKn
.n *Þ t%nhZ gm
3

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)

d0m
/a nKn
9 mnt 4 mnt
…‚R77
2
…‚R77
9
#f t,ng
xµ d0m
#f t,ng
@a nKn
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250H
q+y D0m dpi
7=5N‰
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
7=075
0=5
7=EE
0=0U5
0=7V
70
7=075
0=5
2=97
0=0U5
0=0VU
70
7=075
0=5
9=44
0=0U5
0=0VU
70
70 70 20
577
…‚R77400 #f t,ng t]m Dan= m+i hst= Hanh t,= H+ chA@= nan hoa= cra
6` t-ei= con 6Tn= hµng -µo= Han can
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J]m
Dan=
m+i
hst=
Hanh
t,
Can
hoa
3+
chA@
1ra
6`
t-ei=
con
6Tn
:µng
-µo=
Han
can
…‚R77
4
#f t,ng
t]m
Dan=
m+i hst=
Hanh t,=
H+ chA@=
nan hoa=
cra 6`
t-ei= con
6Tn=
hµng
-µo= Han
can
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4
;h+c
Nh3n cPng
3/7
X¸y thi
cPng
q+y t-én
250H
m
9
v
c
,ng
ca
7=075
0=5
2=5E
0=0U5
7=07
5
0=5
4=UE
0=0U
5
7=07
5
0=5
9=72
0=0U
5
7=075
0=5
9=82
0=0U5
7=07
5
0=5
2=V8
0=0U
5
70 20 90 40 50
#f t,ng èng cèng= èng b4y
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
èng
cèng
èng b4y jcmm
Φ ≤ E0 Φ w E0
…‚R77
5
…‚R77
8
#f t,ng
èng cèng
#f t,ng
èng b4y
7Yt Vi)(
&ka
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250 V
q+y ;h+c
m
9
v
c,ng
ca
v
7=075
0=5
2=24
0=0U5
70
7=075
0=5
2=U2
0=0U5
70
7=075
0=5
2=4U
0=0U5
75
70 70 20
572
…‚R77E00 #f t,ng d0m c04 D` blng thñ c,ng
!Tn v) tFnh: 7m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m
Dnc
jchk J= <m
%0m
hé@ J
jbGn
-Xngm
%0m
bGn
…‚R77E #f t,ng
d0m c04
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=075 7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 4=2 4=V 5=7
X¸y thi cPng
q+y t-én 250 V ca 0=0U5 0=0U5 0=72
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=25 0=25 0=2V
q+y D0m bµn 7
N‰
ca 0=25 0=25 0=2V
q+y ;h+c v 75 75 75
70 20 90
…‚R77V00 #f t,ng bGn mnt c04= bGn ng2n ba H+t= bf t,ng ;Ot c]4
c04 ;h+c
!Tn v) tFnh: 7m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#Gn
mnt
c04
#Gn
ng2n
ba H+t
NOt c]4
c04
;h+c
579
…‚R77V #f t,ng
bGn mnt
c04= bGn
ng2n ba H+t
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=075 7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=20 9=58 9=05
X¸y thi cPng
q+y t-én bf t,ng
250H
ca 0=0U5 0=0U5 0=0U5
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=7V 0=7V 0=7V
q+y ;h+c v 70 70 70
70 20 90
…‚R77U00 #f t,ng cLc H]@ 6,ng= cLc chsn 6\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1Lc H]@
6,ng
1Lc chsn
6\ng
…‚R77U #f t,ng cLc
H]@ 6,ng= cLc
chsn 6\ng
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7=VU 7=U2
X¸y thi cPng
q+y t-én bf t,ng
250H
ca 0=0U5 0=700
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=0U5 0=700
q+y ;h+c v 5 5
70 20
574
_6n 1u:t c:u =iQn 8F t3n( ®óc R]n 8Dn( -U> 8F t3n( R6n 1u:t
qu> d2y chuyÒn t&¹, t&én t¹i hiQn t&Nn( hoCc -U> 8F t3n( th#n(
phB,.
…‚R72700 #f t,ng d0m c04 D` blng c0n ch4
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m
Dnc
j1hk <=
Jm
%0m
hé@
jJ= bGn
-Xngm
%0m
bGn
…‚R727 #f t,ng
d0m c04
D` blng
c0n ch4
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=075 7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=4U 9=V7 7=5V
X¸y thi cPng
q+y D0m dpi
7=5N‰
ca 0=7V 0=22 0=78
1h4 78J ca 0=08 0=72 0=05
70 20 90
…‚R72200 #f t,ng d0m c04 D` blng bTm bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
%0m
Dnc
j1hk <=
Jm
%0m
hé@
jJ= bGn
-Xngm
%0m
bGn
…‚R722 #f t,ng
d0m c04
D` blng
bTm bf
t,ng
7Yt Vi)(
&ka m
9
7=075 7=075 7=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 9=4U 9=V7 7=5V
X¸y thi cPng
q+y bTm bf t,ng
50m
9
/h
ca 0=04 0=04 0=095
q+y D0m dpi 7=5N‰ ca 0=7V 0=22 0=78
70 20 90
575
…‚R79000 1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ Dnt cèt thg@ bf t,ng Dic 6tn
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= ;go= nsn= cst= 4èn 6st= hµn nèi= Dnt b4éc vµ hµn cèt
thg@
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m
…‚R72700 1èt thg@ cét= c?c= c^= xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
j mmm
≤ 70 ≤ 7V w7V
…‚R79
7
1èt thg@ cét=
c?c= c^= xµ
d0m= gilng
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
74=25
"
0=4
7020
74=2V
4=E
E=V2
7=799
0=92
7020
74=2V
4=E
E=4U
7=0U9
0=78
77 27 97
…‚R79200 1èt thg@ @a nKn= t]m Dan= hµng -µo= cra 6`= H+ chA@= nan
hoa= con 6Tn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/a nKn
!eng ;Fnh cèt
thg@
j mmm
≤ 70 w 70
J]m Dan=
hµng -µo=
cra 6`= H+
chA@= nan
hoa= con
6Tn
578
…‚R79
2
…‚R79
2
1èt thg@
@a nKn
J]m
Dan=
hµng -µo=
cra 6`=
H+ chA@=
nan hoa=
con 6Tn
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn
29N‰
q+y cst 4èn
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
27=9E
"
0=4V
7020
74=2V
4=82
79=74
2=72E
0=92
7005
27=42
"
7E=7
"
0=4
77 72 27
…‚R79900 cèt thg@ èng cèng= èng b4y
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
j mmm
≤ 70 ≤ 7V w7V
…‚R79
9
1èt thg@ èng
cèng= èng
b4y
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
27=42
"
29=EV
"
0=4
7020
74=2V
U=5
79=8E
2=2VU
0=92
7020
74=2V
U=5
77=U7
2=20U
0=78
77 27 97
…‚R79400 1èt thg@ d0m c04
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh cèt thg@
j mmm
≤ 7V w 7V
…‚R794 1èt thg@ 7Yt Vi)(
57E
d0m c04 Jhg@ t-}n
%©y thg@
4K hµn
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y cst 4èn
;g
;g
;g
c,ng
ca
ca
7005
74=2V
5=0V9
E=U2
7=225
0=27
7020
74=2V
8=U97
4=47
7=872
0=74
77 27
…‚R79500 ‚ia c,ng Hs@ Dnt c+@ thg@ dù *ng Hùc
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= th`i -ra èng H4Yn c+@= H4Yn Dnt= Do cst vµ ;go c+@
bGo DGm Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
" !èi vAi c+@ thg@ dù *ng Hùc d0m c04 ;go 6a4 bao gYm cG viÖc Hµm
6Wch vµ ;h, èng H4Yn c+@R
" !èi vAi dù *ng Hùc cG 6iH,= 6µn= d0m nhµ D· bao gYm viÖc v5n
ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn caoR
…‚R79570 Hs@ Dnt 1+@ thg@ dù *ng Hùc d0m c04
!Tn v) tFnh: 7t]n
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Ngo 6a4 Ngo t-Ac
57V
…‚R795 1+@ thg@ dù
*ng
Hùc d0m c04
7Yt Vi)(
1+@ ceng Dé cao ;g 7025 7025
!+ cst vifn 8=E 8=E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 2V 24
X¸y thi cPng
10n ch4 25J ca 0=74 0=72
Jei DiÖn 5J ca 0=95 0=9
q+y cst c+@ 70N‰ ca 2=V 2=2
q+y H4Yn c+@ 75N‰ ca 8=5 "
q+y bTm nAc 20N‰ ca 7=75 "
q+y ngn ;hF 70
m
9
/@h
ca 0=E5 "
NFch 250J ca 9=7 2=V
NFch 500J ca 9=7 2=V
/a H2ng xFch 9J ca 4=2 "
q+y ;h+c v 7=5 7=5
77 72
…‚R79520 3s@ Dnt= ;go c+@ thg@ dù *ng Hùc 6iH,= d0m= 6µn nhµ
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H4Yn c+@ vµo èng H4Yn blng m+y H4Yn c+@R zGi = Dnt c+@=
;Fch= ;go c2ng c+@ thg@ dù *ng Hùc thKo yf4 c04 thiOt ;OR S9hPng &h3n
Di)t chi,( c$IWR
!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
SiH,
%0m= 6µn
nhµ
57U
…‚R795 1+@ thg@ dù
*ng
SiH,= d0m= 6µn
nhµ
7Yt Vi)(
1+@ ceng Dé cao ;g 7025 7025
!+ cst vifn 4=5 7=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0 2=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 94=0 7E=5
X¸y thi cPng
1h4 th+@ 25J ca 0=77 0=04
&5n th2ng HYng ca 0=77 0=04
q+y cst c+@ 70N‰ ca 9=0 7=2
q+y H4Yn c+@
75N‰
ca E=5 "
q+y ngn ;hF 70
m
9
/@h
ca 2=5 "
NFch 250J ca E=5 "
NFch 90J ca " 7=5
q+y ;h+c v 2=0 2=0
27 22
…‚R79590 3s@ Dnt nKo c+@ dù *ng Hùc
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a= Hs@ Dnt nKo= b,i m• bGo vÖ D04 nKo= Hs@
chL@ cèc nhùa= chPn= t-+t vka ;h,ng co ng\t bGo vÖ D04 nKo thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR S9hPng &h3n
Di)t chi,( c$IWR
!Tn v) tFnh: 7D04 nKo
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…‚R795 3s@ nKo c+@
dù *ng Hùc
7Yt Vi)(
!04 nKo ;go 1+i 7=0
1,n nhùa 1+i 7=0
1èc nhùa 1+i 7=0
q• t-4ng tFnh Ng 0=05
&ka ;h,ng co
ng\t
Ng 0=22
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=25
97
…‚R20000 3s@ dùng t]m teng= t]m 6µn= m+i 9d"S‚
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
520
1h4hn b)= vÖ 6inh ch©n teng= t-én vka -Gi HA@ bf t,ng H\t ch©n teng=
cst t]m 9% thKo ;Fch thAc thiOt ;O= Hs@ dùng= b4éc Hifn ;Ot= xr HI c+c
mèi= ;hogt t-` HX cra jnO4 c\m= chèng cè D)nh t]m 9%= t-én vka bf t,ng=
@h4n vka bf t,ng teng= t-0n= D` bf t,ng 6µn= m+iB v5n ch4y[n v5t HiÖ4
t-ong @hWm vi 50m= hoµn thiÖn DGm bGo yf4 c04 ;d th45t jc,ng t+c Hs@
Dnt Deng èng c,ng t-.nh= Hs@ Dnt DiÖn cha tFnh t-ong D)nh m*cmR
1,ng t+c t-+t vka xi m2ng +@ dLng D)nh m*c t-+t teng= t-0n tWi chTng
c,ng t+c hoµn thiÖnR
…‚R27700 3s@ dùng t]m teng
!Tn v) tFnh: m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
J]m teng 9%"S‚
chi'4 dµy H„i mè@ jxè@m
5cm 70cm 75cm
…‚R277 3s@ dùng
t]m teng
9%"S‚
7Yt Vi)(
J]m teng %5 m
2
7=080 " "
J]m teng %70 m
2
" 7=080 "
J]m teng %75 m
2
" " 7=080
J]m HAi nèi %5 m 2=280 " "
J]m HAi nèi %70 m " 2=280 "
J]m HAi nèi %75 m " 2=280
&ka bf t,ng D+
0R5x7 q700
m
9
0=057 0=057 0=057
N•m b4éc 7mm ;g 0=0U02 0=0U02 0=0U02
Jhg@ h.nh ;g 0=200 0=200 0=200
Jhg@ hé@ 50x700 m 0=074 0=074 0=074
Jhg@ èng Φ42"4U
m 0=08U 0=08U 0=08U
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng
Ch©n c,ng 9=E/E c,ng 0=EV 0=V0 0=V2
X¸y thi cPng
q+y t-én 2503 ca 0=072 0=020 0=020
q+y @h4n vka 8m
9
/h ca 0=074 0=074 0=074
q+y ;h+c v 9 9 9
77 27 97
527
…‚R27200 3s@ dùng t]m 6µn
!Tn v) tFnh: m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
J]m 6µn 9%"S‚
chi'4 dµy H„i mè@
jxè@m
5cm 70cm 75cm
…‚R272 3s@ dùng
t]m 6µn
9%"S‚
7Yt Vi)(
J]m 6µn %5 m
2
7=080 " "
J]m 6µn %70 m
2
" 7=080 "
J]m 6µn %75 m
2
" " 7=080
J]m HAi nèi %5 m 7=V40 " "
J]m HAi nèi %70 m " 7=V40 "
J]m HAi nèi %75 m " " 7=V40
&ka bf t,ng D+ 7x7 q200 m
9
0=048 0=048 0=048
&ka bf t,ng D+ 0R5x7
q700
m
9
0=028 0=028 0=028
N•m b4éc 7mm ;g 0=087 0=087 0=087
‚X v+n m
9
0=004
V
0=004
V
0=004
V
‚X hé@ m
9
0=004
E
0=004
E
0=004
E
Jhg@ h.nh ;g 0=270 0=270 0=270
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng
Ch©n c,ng 9=E/E c,ng 7=72 7=75 7=20
X¸y thi cPng
q+y t-én 2503 ca 0=075 0=075 0=075
q+y @h4n vka 8m
9
/h ca 0=00V 0=00V 0=00V
q+y D0m dpi 7=5;• ca 0=004 0=004 0=004
q+y ;h+c v 5 5 5
77 27 97
522
…gR27900 3s@ dùng t]m m+i nghifng= c04 thang
!Tn v) tFnh: m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
J]m m+i 9%"S‚
chi'4 dµy H„i mè@
jxè@m
5cm 70cm 75cm
…‚R27
9
3s@
dùng t]m
m+i 9%"
S‚
7Yt Vi)(
J]m m+i %5 m
2
7=080 " "
J]m m+i %70 m
2
" 7=080 "
J]m m+i %75 m
2
" " 7=080
J]m HAi nèi %5 m 7=V40 " "
J]m HAi nèi %70 m " 7=V40 "
J]m HAi nèi %75 m " " 7=V40
&ka bf t,ng D+ 7x7 q200 m
9
0=048 0=048 0=048
&ka bf t,ng D+ 0R5x7
q700
m
9
0=028 0=028 0=028
N•m b4éc 7mm ;g 0=087 0=087 0=087
‚X v+n m
9
0=004V 0=004
V
0=004V
‚X hé@ m
9
0=0058 0=005
8
0=0058
Jhg@ h.nh ;g 0=270 0=270 0=270
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng
Ch©n c,ng 9=E/E c,ng 7=40 7=48 7=4V
X¸y thi cPng
q+y t-én 2503 ca 0=078 0=078 0=078
q+y @h4n vka 8m
9
/h ca 0=00V 0=00V 0=00V
q+y D0m dpi 7=5;• ca 0=004 0=004 0=004
q+y ;h+c v 5 5 5
77 27 97
529
…‚R90000 c,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• &+n ;h4,n
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
" SGn x4]t= Hs@ dùng vµ th+o d• thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
S7Yt Vi)( V(3n ch(yJn ®F t%nh tAIng ®Þnh møc, *Yt Vi)( Vµm Di)n
&h¸& VU& 45ng ch$ t%nh tAIng ®Þnh møcWR
…‚R97000 v+n ;h4,n gX
‚X v+n= gX Dµ n|@ t-ong D)nh m*c Hµ HoWi gX c\ ;Fch thAc tif4 ch4hn
a4y D)nh t-ong D)nh m*c 6r dLng v5t t hiÖn hµnhR
…‚R97700 &+n ;h4,n /a nKn= c?c= cét
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
/a nKn 1?c= cét
…‚R977
…‚R977
&+n ;h4,n @a
nKn
&+n ;h4,n
c?c= cét
7Yt Vi)(
‚X v+n
‚X Dµ n|@
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
m
9
m
9
;g
v
c,ng
0=0V9
0=07V
75
7
2U=E
0=0V9
0=0075
70
7
2V=E7
77 27
…‚R97200 &+n ;h4,n $µ= d0m
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…‚R972 &+n ;h4,n xµ=
7Yt Vi)(
524
d0m ‚X v+n
‚X n|@= gilng
chèng
!inh
!inh D_a
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
m
9
m
9
;g
c+i
v
c,ng
0=0V9
0=27
4=UE
90
7
97=E8
77
…‚R97900 &+n ;h4,n Cs@ Dan= t]m chA@
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…‚R979 &+n ;h4,n ns@
Dan= t]m chA@
7Yt Vi)(
‚X v+n j cG n|@m
!inh
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
m
9
;g
v
c,ng
0=729
0=78
7
25=82
77
…‚R92000 &+n ;h4,n ;im HoWi
…‚R92700 &+n ;h4,n %0m c04
!Tn v) tFnh: 7m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3oWi d0m
%0m
bGn
%0m
chk J= <
%0m
hé@
525
…‚R927 &+n ;h4,n
d0m c04
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 9 9=8 2=5
Jhg@ h.nh ;g 7=2 7=58 7=U2
4K hµn ;g 0=79 0=785 0=27
, xy chai 0=029 0=07V 0=02U
!]t DPn ;g 0=0UV 0=0EE 0=70E
J2ng DT c+i " 0=092 0=04
%04 b,i t-Tn ;g 0=42 0=52 0=82
#4H,ng
q2Vx705
c+i 0=58 0=82 0=8V
&5t HiÖ4 ;h+c v 9 9 9
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=98 7=E 7=U
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=09 0=045 0=55
q+y cst thg@ ca 0=002 0=0025 0=004
Jei DiÖn 5J ca " 0=07 0=02
10n ch4 78J ca " 0=00V "
q+y ;h+c v 9 7=5 7=5
77 27 97
…‚R92200 &+n ;h4,n 1+c HoWi c]4 ;iÖn ;h+c
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Sè HZng
…‚R92
2
&+n ;h4,n c+c
HoWi c]4 ;iÖn
;h+c
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m
Jhg@ h.nh
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰
q+y ;h+c
;g
;g
;g
v
c,ng
ca
v
7E=2E
78=2V
7=U
5
97=E8
0=8U
75
77
…‚R40000 3s@ dùng c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
528
" 1h4hn b) ;f DÖm= Hs@ Dnt c]4 ;iÖn vµo v) t-F= hoµn ch_nh thKo
yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4= c]4 ;iÖn t-ong @hWm vi 90mR
…‚R47000 Hs@ c+c HoWi c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn blng m+y
…‚R47700 3s@ cét
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-?ng HZng c]4 ;iÖn j t]nm
≤ 2=5 ≤ 5 ≤ E w E
…‚R47
7
3s@ cét 7Yt Vi)(
%©y thg@
Sst DÖm
‚X chPn
‡ xy
!]t DPn
4K hµn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y hµn
29N‰

;g
;g
m
9
chai
;g
;g
v
c,ng
ca
ca
0=52
7
0=02
0=2
0=V
7
70
7=04
0=05
0=75
0=52
7
0=02
0=2
0=V
7
70
7=7E
0=0E
0=75
0=52
7
0=025
0=2
0=V
7
70
7=5V
0=0U
0=75
0=52
7
0=025
0=2
0=V
7
70
7=8U
0=74
0=75
77 27 97 47
…‚R47200 3s@ xµ d0m= gilng
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-?ng HZng c]4 ;iÖn j t]nm
≤ 7 ≤ 9 ≤ 5
…‚R472 3s@ xµ
d0m=
gilng
7Yt Vi)(
#4 H,ng q
20x200
Sst DÖm
4K hµn
‡ xy
!]t DPn
‚X chPn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
c+i
;g
;g
chai
;g
m
9
v
c,ng
ca
4
2=8
7=2
0=9
7
0=005
70
0=4U
0=08
2
7U=2
2=5
0=9
7=2
0=04
70
0=U9
0=7
2
7U=2
2=5
0=9
7=2
0=04
70
7=04
0=79
52E
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y hµn 29N‰
ca 0=2 0=2 0=2
77 27 97
…‚R47900 3s@ d0m c04 t-Lc
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m c04 t-Lc
J-?ng HZng c]4 ;iÖn
j t]nm
≤ 9 w 9
…‚R479 3s@ d0m
c04 t-Lc
7Yt Vi)(
#4 H,ng
q20x500
4K hµn
‡ xy
!]t DPn
‚X chPn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y hµn 29N‰
c+i
;g
chai
;g
m
9
v
c,ng
ca
ca
70
2
0=9
7=2
0=04
70
7=74
0=79
0=9
70
2
0=9
7=2
0=04
70
7=98
0=20
0=9
77 27
…‚R47400 3s@ gi+ D• m+i chYng difm
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…‚R474 3s@ gi+ D• m+i
chYng difm=
con 6Tn= cra
6`= H+ chA@= nan
hoa= t]m Dan
7Yt Vi)(
#4 H,ng q7Vx20
Jhg@ DÖm
4K hµn
‡ xy
!]t DPn
c+i
;g
;g
chai
;g
8
2=8
2
0=2
0=V
52V
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y hµn 29N‰
v
c,ng
ca
ca
70
7=4E
0=05
0=9
77
…‚R47500 3s@ @a nKn= t]m m+i= m+ng nAc= m+i hst
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/a
nKn
J]m
m+i
q+ng
nAc
q+i
hst
…‚R47
5
3s@ @a
nKn=
t]m m+i=
m+ng n"
Ac= m+i
hst
7Yt Vi)(
#4 H,ng
q20x7200
Sst DÖm
4K hµn
‚X chPn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
q+y hµn 29N‰
c+i
;g
;g
m
9
v
c,ng
ca
ca
"
0=5
0=E2
0=005
70
0=0U
0=07V
0=7
"
0=5
0=E2
0=005
70
0=7
0=07U
0=7
"
0=5
0=E2
0=005
70
0=75
0=02E
0=7
2
"
"
0=00
5
70
0=2E
0=05
"
77 27 97 47
…‚R42700 Hs@ c+c HoWi c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn blng thñ c,ng
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-?ng HZng c]4 ;iÖn j;gm
≤ 50 ≤ 700 ≤ 250 w250
52U
…‚R42
7
3s@ c+c
HoWi
c]4 ;iÖn
bf
t,ng Dic
6tn blng
thñ c,ng
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng m
9
0=009 0=005 0=00E 0=07
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70 70 70
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=75 0=25 0=45 0=V5
77 27 97 47
…‚R42200 3s@ Dnt cèng hé@
!Tn v) tFnh: 7 c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-?ng HZng c]4 ;iÖn
jt]nm
≤2J ≤9J w9J
…‚R422 3s@
Dnt
cèng
hé@
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng m+c
725
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 70J
m
9
v
c,ng
ca
0=0E
70
7=05
0=05
0=70
70
7=75
0=05
0=72
70
7=20
0=05
77 27 97
…‚R50000 3ao Hs@ d0m c04
…‚R57700 Hs@= t` hZ@ d0m dµn c04 thg@
590
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= t` hZ@= Hs@ Dnt cLm d0m dµn c04 tWi b·i= n©ng= Di'4
ch_nh d0m dµn t-fn hÖ Dµ t-Zt= con H2nR !èi vAi d0m dµn Hs@ h{ng 6r dLng
hÖ thèng c0n ch4= tei= ;Fch Hs@ h{ng t^ng thanh d0m Ding v) t-F a4y
D)nhR #st xiOt b4 H,ng= t+n -i vf bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
" &5n ch4y[n v5t HiÖ4= c]4 ;iÖn t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh : 7t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J` hZ@
d0m dµn
tWi b·i
3s@
h{ng
t^ng
thanh
…‚R577 3s@= t` hZ@
d0m
dµn c04 thg@
7Yt Vi)(
#4 H,ng u Dinh t+n bé V V
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 77=5 7V=5
X¸y thi cPng
10n ch4 c`ng 90J ca 0=29 "
q+y g@ ;hF
800m
9
/h
ca 0=29 0=45
NFch 50J ca " 0=77
Jei DiÖn 5J ca 0=05 0=75
10n ch4 78J ca 0=29 0=E4
q+y ;h+c v 5 5
77 27
…‚R52000R3ao Hs@ d0m c04 blng ch4 Hao d0m honc ch4 Hong m,n
597
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hs@ dùng = th+o d• Deng t-Zt= Hao= Hs@ d0m vµo Ding v)
t-F vµ hoµn ch_nh thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90mR
…‚R52700 3ao Hs@ d0m bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7m
d0m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi d0m jmm
≤ 90 ≤ 95 w 95
…‚R527 3ao Hs@ d0m
bf
t,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ < ;g 0=7V 0=77 0=0U
Jµ v|t gX
74x22x7V0
than
h
0=74 0=0V 0=08
V
!inh Deng c+i 0=EE 0=55 0=48
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 5=U2 4=E 9=VV
X¸y thi cPng
1h4 Hao d0m ca 0=0V5 0=0E2 0=08
j1h4 Hong m,nm
Jei DiÖn 5J ca 0=0V5 0=0E2 0=08
q+y ;h+c v 70 70 70
77 27 97
…‚R52200 3ao Hs@ d0m dµn c04 thg@
!Tn v) tFnh: 7m c04

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi hÖ d0m
dµn jmm
≤ 40 ≤ 55 w 55
592
…‚R52
2
3ao Hs@ hÖ
d0m
dµn c04 thg@
7Yt Vi)(
Jhg@ < ;g 2=45E 7=78 0=UV
Jµ v|t gX
74x22x7V0
than
h
7=0U 0=EU 0=88
!inh Deng c+i 8=U5 5=V2 4=8E
#4 H,ng qR20 c+i 0=78 0=74 0=72
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70 70
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 2E=2 25=5 29=V
X¸y thi cPng
1h4 Hao d0m ca 0=795 0=72E 0=77
2
j1h4 Hong m,nm
Jei DiÖn 5J ca 0=795 0=72E 0=77
2
q+y ;h+c v 70 70 70
77 27 97
…‚R52900 Hs@ c]4 ;iÖn bf t,ng cèt thg@ c04 cGng
!Tn v) tFnh: 7 c+i

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J]m bGn %0m &}i voi
J-?ng HZng c]4 ;iÖn j t]nm
≤ 70 ≤ 75
w
75
≤ 75 w 75 ≤ 70
w
70
…‚R529
…‚R529
…‚R529
3s@ c]4
;iÖn bf
t,ng cèt
thg@ c04
cGng
" J]m
bGn
" %0m
" &}i voi
7Yt Vi)(
4K hµn
$µ n|@
Nh3n cPng
5,0/7
X¸y thi cPng
10n ch4 25J
$µ Han 200J
1a n, 750 1&
q+y hµn
29N‰
q+y ;h+c
;g

c,ng
ca
ca
ca
ca
v
2
"
2=09
0=05
0=05
0=07
0=5
2
2
"
4=09
0=0E
0=0E
0=02
0=5
2
4
"
V=0E
0=0V
0=0V
0=02
7
2
7
7
4=09
0=25
0=25
0=05
0=5
2
9
7
V=0E
0=95
0=95
0=0E
0=V
2
4=5
"
5=98
0=05
0=05
0=07
7=99
2
8
"
V=0E
0=0E
0=0E
0=02
2
2
77 72 79 27 22 97 92
599
…‚R59000 %i ch4y[n vµ n©ng hW d0m c04
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
3s@ Dnt Deng t-Zt= ;Fch ;go= di ch4y[n c]4 ;iÖn vµo v) t-F t-ong
@hWm vi 90m= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…‚R59700 %i ch4y[n d0m c04
!Tn v) tFnh: 7 d0m

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi d0m jmm
≤ 90 ≤ 95 w 95
…‚R59
7
%i ch4y[n
d0m c04
7Yt Vi)(
zay ;g 9=UV 4=8 5=9
35@ H+ch bé 0=0V 0=0U2 0=70
‚X ;f m
9
0=02 0=029 0=02
E
!inh c-2m@,ng c+i 5=V 8=8E E=V9
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 72=U 74=7U 75=8
7
77 27 97
594
…‚R59200 C©ng hW d0m c04
!Tn v) tFnh: 7 d0m

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi d0m jmm
≤ 90 ≤ 95 w 95
…‚R59
2
C©ng hW
d0m c04
7Yt Vi)(
‚X ;f m
9
0=0UE 0=772 0=79
!inh D_a c+i 5=4 8=9 E=9
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 75=U 7V=5 27=4
77 27 97
Ah#n( <;;;
_6n 1u:tG lHp dùn( c:u =iQn (K
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
SGn x4]t vµ Hs@ dùng c+c c]4 ;iÖn gX= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90mR
…:R70000 6Gn x4]t v. ;Po
…:R77700 v. ;Po m+i ng\i
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
≤8=U ≤V=7 ≤U=0 wU
595
…:R77
7
SGn x4]t
v. ;Po
m+i ng\i
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72 7=72
#4H,ng
q78x990
c+i V2=50 E7=00 EV=0
0
50=00
!inh D_a φ
8x720
c+i 42=50 5V=00 4U=0
0
90=00
!inh m€ ;g 7=50 7=0 7=74 0=80
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
V=77 70=42 70=E
7
77=8V
77 27 97 47
…:R77200 v. ;Po m+i ‘ib-o xi m2ng
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
≤4 ≤5=E ≤8=U
…:R77
2
SGn x4]t v.
;Po m+i ƒib-o
xi m2ng
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x250 c+i 7VU 7V0=5 728
#4H,ng q78x250 c+i 7=5V 7=50 7=20
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng V=44 U=09 U=E8
77 27 97
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
≤V=7 ≤U wU
598
…:R77
2
SGn x4]t v.
;Po m+i ƒib-o
xi m2ng
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x250 c+i 77E=U
8
57=00 "
#4H,ng q78x920 c+i E=00 82=50 80=5
#4H,ng q78x250 c+i 0=V8 0=EV 95=0
!inh m€ φ4x700
;g " " 0=85
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 70=89 70=E4 77=54
47 57 87
…:R77900 v. ;Po hXn hZ@ gX m+i ng\i
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
≤V=7 ≤U wU
…:R77
9
SGn x4]t
v. ;Po hX
hZ@ gX m+i
ng\i
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x250 c+i 49=70 85=20 5V=9
#4H,ng
q72x7740
c+i V=80 E=2 4=V5
#4H,ng
q78x2490
c+i 4=90 70=E0 2=5
!inh D_a c+i 52=V0 44=50 9U=50
!inh m€ φ70x20
;g 7=7 7=0 7=90
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 70=74 70=92 70=U
77 27 97
…:R77400 v. ;Po hXn hZ@ gX= 6st t-}n m+i ‘ib-o xi m2ng
59E
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
≤V=7 ≤U wU
…:R77
4
SGn x4]t
v. ;Po hXn
hZ@ gX= 6st
t-}n m+i
ƒib-o
xim2ng
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x7000 c+i 78=V0 E=9 5=0
#4H,ng q74x250 c+i 24 24 V0=05
#4H,ng q74x78U0 c+i 4 E=4 E=50
#4H,ng q78x920 c+i V=00 8=00 5=00
!inh D_a φVx250
c+i 4V=00 44=50 9U=50
!inh m€ φ70x20
;g 7=70 7=0 0=V5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng U=8U 70=08 77=UU
77 27 97
…:R72700 6Gn x4]t gilng v. ;Po
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po ≤
8=Um
JhKo
thanh
D*ng gian
gika
JhKo
thanh
D*ng
gian D04
hYi
…:R727 SGn x4]t
gilng v.
;Po
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72
#4H,ng q72x200 c+i 72V=2 740=0
#5t 6st 9x90x250 c+i " 40=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 70=72 U=U8
77 27
59V
…:R72200 gilng v. ;Po gX m+i nlm nghifng
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
JhKo m+i gian gika
≤V=7 ≤U wU
…:R72
2
SGn x4]t
gilng v.
;Po gX m+i
nlm
nghifng
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x250 c+i 7VV=E 7V0=0 744=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 77=48 77=20 U=4U
77 72 79
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé v. ;Po jmm
JhKo m+i gian D04 hYi
≤V=7 ≤U wU
…:R72
2
SGn x4]t
gilng v.
;Po gX m+i
nlm
nghifng
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q72x250 c+i 7U7=0 7V0=0 782=5
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 77=9V 77=9V 77=79
27 22 29
…:R72900 gilng ;Po 6st t-}n
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v) Nhh4 Dé ≤75m
59U
…:R729 SGn x4]t gilng 7Yt Vi)(
Sst t-}n ;g 7020
#4H,ng q72x200 c+i 928=50
J2ng DT φ74
c+i 789=50
&5t HiÖ4 ;h+c v 2
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 98=79
77
…:R 79000 xµ gY= c04 @hong gX
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$µ gY
q+i
thˆng
q+i nèi=
m+i
g\c
104
@hong
…:R79 SGn x4]t
xµ gY= c04
@hong gX
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=70 7=70 7=70
!inh ;g 7=20 7=20 7=80
:sc Fn ;g 7=90 7=90 "
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 9=UE 4=25 9=VE
777 727 277
…hR20000 c,ng t+c Hµm c04 gX
…hR27700 SGn x4]t=Hs@ dùng d0m gX
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµi c04 jmm
≤ 8 ≤ U
wU
540
…:R277 SGn x4]t=
Hs@ dùng
d0m gX
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=72 7=72 7=72
#4H,ng q
2
0x4V c+i 7=5 7=5 7=5
!inh D_a c+i 9=9 9=9 9=9
Sst h.nh ;g 27 27=25 27=25
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 2=72 2=99 2=58
X¸y thi cPng
10n ch4 8J ca 0=0EV 0=0U4 0=72
77 27 97
…hR27200 6Gn x4]t= 3s@ dùng c+c ;Ot c]4 gX mnt c04
!Tn v) tFnh: 7m
9
c]4 ;iÖn

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi ;Ot c]4
3an
can
‚X
ngang
mnt
c04
‚X
b2ng
H2n
‚X Dµ
chsn
b+nh
xK
…:R272 SGn
x4]t=Hs@
dùng c+c
;Ot
c]4 gX
mnt
c04
7Yt Vi)(
‚X m
9
7=79 7=72 7=72 7=72
!inh 70mm ;g 4=97 " " "
!inh D_a c+i " 55 2E9 9U=E
#4H,ng q78 c+i 9E " " "
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 77=E2 9=EV 5=7V U=24
77 27 97 47
…:R90000 1,ng t+c Hs@ dùng ;h4,n cra vµ cra c+c HoWi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
547
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= DLc teng= c2n
ch_nh= chPn t-+t= cè D)nh= t-+t @hˆng= Hs@ ;h4,n= cra= @hL ;iÖn thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3s@
;h4,n
cra
DTn
3s@
;h4,n
cra
;g@
3s@
cra
vµo
;h4,n
3s@
cra
;h,ng
c\
;h4,n
!Tn
v)
tFnh :
m
!Tn v)
tFnh:
m
!Tn v)
tFnh:
m
2
!Tn v)
tFnh:
m
2
…:R9
7
…:R9
2
3s@
dùng
;h4,n
cra
3s@
dùng
cra
7Yt Vi)(
&ka m
9
0=004
5
0=008E " 0=07
#5t 6st φ8
c+i 2 4 " "
&5t HiÖ4 ;h+c v " " 5
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
0=75 0=225 0=25 0=4
777 277 777 277
Ah#n( ;T
_6n 1u:tG lHp dùn( c:u =iQn RHt thJp
…<R70000 6Gn x4]t c]4 ;iÖn 6st thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H]y d]4= cst thy= ;hoan HX= hµn vRvR 6Gn x4]t c]4 ;iÖn thg@
thKo yf4 c04 ;d th45tR $O@ g?n thµnh @hhm= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90mR
…<R77770 6Gn x4]t v. ;Po thg@ h.nh ;hh4 Dé HAn
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé jmm
18 k 24 ≤ 98 w 98
542
…<R77
7
SGn x4]t
v. ;Po
thg@
;hh4 Dé
HAn
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g V80 VEU VUV
Jhg@ t]m ;g 78U 750 797
, xy chai 7=E2 7=5U 7=50
!]t DPn ;g V=78 E=2E8 8=4VE
4K hµn ;g 20=VU 7V=78U 75=V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 92=5E7 2V=9U4 24=E5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 9=4E 9=74 2=84
q+y ;hoan 4=5N‰ ca 0=49 0=40 0=9V
10n ch4 70J ca 0=49 0=95 0=92
q+y ;h+c v 7=0 7=0 7=0
77 72 79
…<R77720 6Gn x4]t v. ;Po thg@ h.nh ;hh4 Dé nhy
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhh4 Dé jmm
≤U ≤72 Š7V
549
…<R777 SGn
x4]t v.
;Po thg@
h.nh
;hh4
Dé nhy
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g V02 V70 V55
Jhg@ t]m ;g 22V 220 7E5
, xy chai 2=V2 2=00 7=82
!]t DPn ;g 20=U29 77=89V V=2
4K hµn ;g 78=E5 77=50 70=90
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 42=5 95=88 92=42
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 9=E0 2=55 2=2U
q+y ;hoan
4=5N‰
ca 2=E9U 2=498 7=95
10n ch4 70J ca 0=E22 0=508 0=945
q+y ;h+c v 7=0 7=0 7=0
27 22 29
…<R77790 SGn x4]t cét blng thg@ h.nh= cét blng thg@ t]m
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn v)
1ét thg@
h.nh
1ét thg@
t]m
…<R77
7
SGn x4]t
cét blng
thg@
h.nh
SGn x4]t
cét blng
thg@
t]m
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 7005 25=0
Jhg@ t]m ;g 78=0 7005
,xy chai 7=5U 9=50
!]t DPn ;g 8=50 79=80
4K hµn ;g 8=50 2V=00
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0
Nh3n cPng "/7 c,ng U=500 7V=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 7=2 5=7V
q+y cst ca 0=50 7=25
q+y ;hoan
4=5;•
ca 7=5 7=5
1h4 78J ca 0=92 0=9V
q+y ;h+c v 5 5
97 92
…<R77200 6Gn x4]t gilng m+i= xµ gY thg@
!Tn v) tFnh: 7 t]n
544

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v) ‚ilng m+i $µ gY
…<R772
…<R772
SGn
x4]t
gilng
m+i=
SGn
x4]t xµ
gY thg@
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g UU5 7025
Jhg@ t]m ;g 90=E9 "
, xy chai 0=U 0=292
!]t DPn ;g 5=4 7=8
4K hµn ;g 4=5 "
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 7=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 74=50 E=02
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 7=0 "
77 27
…<R77900 6Gn x4]t d0m teng= d0m m+i= d0m c04 t-Lc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m t"
eng=
d0m dAi
v. ;Po
%0m
m+i
%0m
c04
t-Lc
…<R779
…<R779
…<R779
SGn
x4]t
d0m t"
eng=
d0m dAi
v. ;go
SGn
x4]t
d0m m+i
SGn
x4]t
d0m
c04 t-Lc
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g V77=49 V42=V5 U84=59
Jhg@ t]m ;g 27V=EV 7V8=8 82=75
Jhg@ t-}n ;g 0=U5 " "
4K hµn ;g 7V=5 70=2 27=5
, xy chai 7=8 0=U9 2=59
!]t DPn ;g E=2 9=E7 25=8U
1+t vµng m
9
" " 7=9
Jhan c+m ;g " " 92=VE
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
2E=50 25=70V 22=80U
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 4=7 2=99 4=V0
q+y ;hoan 4=5N‰ ca 0=5 2=0 0=04
10n ch4 70J ca 0=7E 0=72 0=2E
q+y c4èn èng ca " " 0=29
q+y ngn ;hF
980m
9
/h
ca " " 0=78
q+y bµo ca " " 0=05
77 27 97
545
…<R77400 6Gn x4]t thang 6st= Han can= cra 6` t-ei
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Jhang
6st
3an
can
1ra 6`
t-ei
…<R774
…<R774
…<R774
SGn x4]t
thang
6st
SGn x4]t
Han can
SGn x4]t
cra 6`
t-ei
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 87V=40 825=9U 7078=85
Jhg@ t]m ;g " 978=0 9=05
Jhg@ t-}n ;g 478=5 87=4 V=7U
4K hµn ;g 24=50 22=88 77=87
, xy chai 0=4V 0=EV 0=7U
!]t DPn ;g 7=U9 9=EV 7=09
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
2U=875 98=EV4 9V=50
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 8=75 5=8 2=U5
q+y ;hoan
4=5N‰
ca 7=E5 " 5=84
q+y Dét d5@ ca " " 77=2U
q+y ;h+c v " " 2
77 27 97
…<R77500 6Gn x4]t hµng -µo HAi thg@= cra HAi thg@= hµng -µo 6ong
6st= cra 6ong 6st
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
:µng
-µo HAi
thg@
1ra H"
Ai
thg@
:µng
-µo
6ong
6st
1ra
6ong
6st
548
…<R775
…<R775
…<R775
…<R775
"SGn
x4]t
hµng
-µo H\i
thg@
"SGn
x4]t cra
HAi thg@R
" SGn
x4]t
hµng
-µo 6ong
6stR
" SGn
x4]t cra
6ong
6st
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 79=0 78 5 V=5
Jhg@ t-}n φ
w70
;g 0=E 0=5 78=5 79=5
3Ai thg@ #40 m
2
7=7 7=7 " 0=E
4K hµn ;g 0=42 0=57 0=85 0=U5
, xy c
hai
0=08 0=0E 0=07 0=07
!]t DPn ;g 0=02E 0=09 0=045 0=045
#Gn H' c+i " 7=5 " 7=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
7=7E 7=9 7=5 7=E
X¸y thi cPng
q+y hµn
29N‰
ca 0=72 0=74 0=7V 0=2E
77 27 97 47
…<R77800 SGn x4]t cra 6st= hoa 6st
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b)= Do H]y d]4= cst 4èn= nsn 6st= hµn dFnh= hµn Hifn ;Ot=
mµi d€a= thy ba via= hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!T
n v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sst v4,ng Dnc
jmmm
Sst v4,ng -Xng
jmmm
72x7
2
74x7
4
78x7
8
72x7
2
74x7
4
78x7
8
54E
…<R77
8
…<R77
8
SGn
x4]t
cra
6st=
hoa
6st
blng
6st
v4,ng
Dnc
SGn
x4]t
cra
6st=
hoa
6st
blng
6st
v4,ng
-Xng
7Yt Vi)(
Sst v4,ng
Dnc
Sst v4,ng
-Xng
4K hµn
!+ mµi
!+ cst
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn
29N‰
q+y mµi
2=EN‰
q+y cst
5=0N‰
q+y ;h+c
;g
;g
;g
vifn
vifn
v
c
,ng
ca
ca
ca
v
7
070
"
72=5
0
2=50
7=VE
5
9E=0
9=5E
2=V5
2=V5
7=5
7070
"
70=E
2
2=74
7=87
5
97=E
9=0E
2=48
2=48
7=5
7070
"
U=9V
7=VE
7=40
5
2E=2
2=84
2=27
2=27
7=5
"
7070
97=2
5
8=25
4=8V
5
54=0
0
V=U2
E=29
E=79
7=5
"
7070
28=E
V
5=95
4=70
5
48=2
V
E=8E
8=74
8=74
7=5
"
7
070
29=4
9
4=8V
9=57
5
9U=8
E
8=5U
5=25
5=25
7=5
77 72 79 27 22 29
…<R77E00 SGn x4]t c`ng 6st

!Tn v) tFnh: 7t]n
54V

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nh4ng xTng blng
6st hé@= nan blng
6st hé@
Nh4ng xTng blng
6st èng= nan blng
6st hé@
3oWi nan jmmm 3oWi nan jmmm
72x7
2
74x7
4
78x7
8
72x7
2
74x7
4
78x7
8
…<R77
E
…<R77
E

SGn
x4]t
c`ng
6st=
;h4ng
xTng
blng
6st
hé@
SGn
x4]t
c`ng
6st=
;h4ng
xTng
blng
6st
èng
7Yt Vi)(
Sst hé@
Hµm ;h4ng
Sst èng Hµm
;h4ng
Sst hé@ Hµm
nan
4K hµn
!+ mµi
!+ cst
&5t HiÖ4
;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y hµn
29N‰
q+y mµi
2=EN‰
q+y cst
5=0N‰
q+y ;h+c
;g
;g
;g
;g
vifn
vifn
v
c
,ng
ca
ca
ca
v
4U5
"
805
20=9
4=25
9=04
5
9V=V
5
8=E8
5=E0
5=E0
7=5
4U5
"
805
7E=4
0
9=4E
2=88
5
99=2
V
5=V0
4=U9
4=U9
7=5
4U5
"
805
75=2
9
9=04
2=2V
5
2V=5
8
5=0V
4=92
4=42
7=5
"
4U5
805
7E=7
0
4=8E
9=90
5
58=E
0
5=E0
4=V5
4=V5
7=5
"
4U5
805
74=E
2
9=V7
2=U2
5
4V=5
U
4=U0
4=7E
4=7E
7=5
"
4U5
805
72=V
V
9=94
2=57
5
47=8
5
4=2U
9=85
9=85
7=5
77 72 79 27 22 29
54U
…<R77V00 3s@ dùng t,n HZn 6\ng= t-L D• t,n HZn 6\ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Do H]y d]4= cst thg@ blng m+y cst= ;hoan HX= Dét HX
c+n= c+n t,n thµnh t]m HZn 6\ng= nsn cong vfnh= mµi thy ba via= 6ra
;h4yOt t5t= hoµn thiÖn thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4=
6Gn @hhm t-ong @hWm vi 700mR

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J,n
HZn 6\ng
jDTn
v): 7mm
J-L D• t,n HZn 6\ng
J-L
7=E5m
jDTn
v): 7c+im
J-L
7=45m
jDTn
v): 7c+im
…<R77V
…<R77V
3s@
dùng
t,n HZn
6\ng
3s@
dùng t-L
D• t,n H"
Zn 6\ng
7Yt Vi)(
Jhg@ b
780x750x5
m 7=E5 7=45
Jhg@ t]m 9 Hy ;g 77=9
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=5 7=5
Nh3n cPng "/7 c,ng 0=098 0=089 0=055
X¸y thi cPng
q+y cst t,n
75;•
ca 0=09V 0=088 0=055
q+y Dét HX
2=V;•
ca 0=09V
q+y ;hoan ca 0=09V 0=088 0=055
q+y c+n t,n ca 0=09V
q+y ;h+c v 2=0 2=0 2=0
77 27 22
550
…<R77U00 SGn x4]t hÖ ;h4ng dµn= 6µn DWo= 6µn thao t+c
!Tn v) tFnh: 7t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:Ö ;h4ng
dµn
:Ö 6µn
DWo
Sµn thao
t+c
…<R77U SGn x4]t hÖ
;h4ng dµn=
6µn
DWo
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 825=9U 8UE=V5
Jhg@ t]m ;g 978 982=75
Jhg@ t-}n ;g 87=4 "
4K hµn ;g 22=88 24=75
, xy chai 7=E 2=7
!]t DPn ;g 4=V V=4
&5t HiÖ4 ;h+c v " 5
Nh3n cPng "/7 c,ng 28=5 22=87
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 4=25 4=80
q+y cst ca 0=4 0=4
10n ch4 70J ca 0=4 0=2E
77 72
$hi ch%&
J-eng hZ@ 6r dLng hÖ ;h4ng dµn= 6µn DWo= 6µn thao t+c Hµm biÖn
@h+@ thi c,ng th. hao @hF v5t HiÖ4 chFnh jthg@ h.nh= thg@ t]m= thg@
t-}nm DZc @h©n b` vµo c,ng t-.nh tTng *ng vAi thei gian 6r dLng t-ong
mét th+ng blng 2vR :ao hLt v5t HiÖ4 chFnh jthg@ h.nh= thg@ t]m= thg@
t-}nm cho mét H0n Hs@ dùng vµ mét H0n th+o d• th+o d• blng EvR
…<R72700SGn $4]t èng v+ch
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@ Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
557
…<R727 SGn x4]t èng v+ch 7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 7025
, xy chai 0=0EV
!]t DPn ;g 0=90
4K hµn ;g 7E=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7V=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 9=2
q+y c4èn èng ca 0=5
10n ch4 78J ca 0=2E
q+y ;h+c v 7
77
…<R79700 SGn x4]t c]4 ;iÖn thg@ Dnt 6tn t-ong bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhèi HZng mét c]4 ;iÖn j;g/c]4
;iÖnm
Š
Ž70
Š
Ž20
Š
Ž50
Š
Ž70
0
w
700
…<R79
7
SGn
x4]t
c]4
;iÖn
thg@
Dnt
6tn
t-ong
bf t,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g V25 V7E EVE EE8 8EV
Jhg@ t-}n
%w74
;g
2E5=
5
2E9=
0
289=
0
25U=
0
94E=
0
,xy chai 9=90 2=UV 2=8U 2=45 2=70
!]t DPn ;g 74=V
79=9
U
72=0
U
77=4
V
70=9
2
!+ mµi vifn 0=E0 0=85 0=80 0=55 0=50
4K hµn ;g
7U=9
V
7E=4
U
75=E
0
74=5
0
79=5
0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng
94=U
0
2U=8
8
2E=U
2
28=2
0
24=4
0
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 9=29 2=U2 2=82 2=42 2=25
q+y mµ<
2=E;•
ca 7=55 7=40 7=2U 7=00 0=U5
q+y ;hoan
2=5;•
ca 7=55 7=40 7=2U 7=00 0=U5
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2
77 27 97 47 57
552
…<R20000 SGn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn d0m c04 thg@
…<R27700 6Gn x4]t c]4 ;iÖn d0m thg@ dµn ;Fn

;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H]y d]4= cst= thy= ;hoan= doa HX=RRR 6Gn x4]t c]4 ;iÖn thKo
Ding yf4 c04 ;d th45t= Hs@ thr= th+o d•= xO@ g?n thµnh @hhm= v5n
ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90 mR
…<R27770 6Gn x4]t thanh m+ hW= m+ thZng= thanh D04 dµn= bGn nit
dµn chñ c04 thg@

!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
q+ hW=
m+ thZng=
thanh D04
dµn
#Gn nit
dµn chñ
559
…<R277
…<R277
SGn x4]t
thanh m+
hW= m+ th"
Zng= thanh
D04 dµn
SGn x4]t
bGn nit
dµn chñ
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
895=25
40E=U5
7=94
0=45
75=VE
5
90=70
9=5U
7=UV
0=7U
7
V2=47
U44=48
2=V4
0=U5
2U=UE
5
9E=EV
4=74
9=UU
0=49
7
77 72
…<R27720 6Gn x4]t thanh D*ng= thanh t-Ko= thanh xifn

!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Jhanh
D*ng=
thanh t-Ko
Jhanh xifn
554
…<R277
…<R277
SGn x4]t
thanh
D*ng=
thanh t-Ko
SGn x4]t
thanh xifn
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
4UE=09
540=V4
7=2U
0=49
20=44
5
94=00
9=5U
7=UV
0=99
7
9U7=82
84V=V9
7=58
0=52
7E=24
5
97=25
9=E2
2=7V
0=2V
7
27 22
…<R27790 SGn x4]t hÖ Hifn ;Ot d?c c04

!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3ifn ;Ot
d?c t-fn
3ifn ;Ot
d?c dAi
…<R277
…<R277
SGn x4]t hÖ
Hifn ;Ot d?c
t-fn
SGn x4]t hÖ
Hifn ;Ot d?c dAi
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
E47=0U
2U0=V9
0=U5
0=92
74=EU
5
25=40
9=0
U
2=2
V
0=2
4
7
8U9=EE
99U=97
0=V0
0=2E
78=VV
5
24=98
9=2V
2=79
0=7U
7
97 92
555
…<R27740 6Gn x4]t d0m d?c= d0m ngang
" %0m d?c bao gYm: %0m d?c u Hifn ;Ot vAi d0m ngang= Hifn ;Ot
d0m d?cR
" %0m ngang bao gYm: %0m ngang u Hifn ;Ot vAi dµn chñR

!Tn v) tFnh: 7t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m d?c
%0m
ngang
…<R277
…<R277
SGn x4]t
d0m d?c
SGn x4]t
d0m ngang
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
477=9U
829=47
7=VV
0=89
7U=54
5
90=20
9=UU
2=E8
0=74
7
9V8=E9
859=V9
2=00
0=8E
75=5V
5
90=50
9=4V
2=08
0=7V
7
47 42
558
…<R27750 6Gn x4]t ;Ot c]4 thg@ Han can c04

!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3an can
c04 D"
eng 6st
3an can
c04 D"
eng bé
…<R277
…<R277
SGn x4]t ;Ot
c]4 thg@ Han
can c04 Deng
6st
SGn x4]t ;Ot
c]4 thg@ Han
can c04 Deng

7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ èng
#4H,ng q20
4K hµn
‡ xy
…cftyHKn
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4R5N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
q+y hµn 29N‰
q+y ;h+c
;g
;g
c+i
;g
chai
chai
v
c,ng
ca
ca
ca
v
V94=0
22U=0
E0=0
U=5
7=97
0=44
5
2V=5
7=V0
0=VU
2=5
7=0
274=0
V98=0
5=0
4=5
7=88
0=55
5
22=75
7=EV
0=VU
7=5
7=0
57 52
55E
…<R27200 6Gn x4]t c]4 ;iÖn d0m thg@ dµn hM
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H]y d]4= cst thy= ;hoan= doa HXRRRR 6Gn x4]t c]4 ;iÖn thKo
yf4 c04 ;d th45tR 3s@ thr= th+o d•= xO@ g?n thµnh @hhm= v5n ch4y[n v5t
HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…<R27270 6Gn x4]t thanh m+ hW= m+ thZng= thanh D04 dµn= bGn
nit dµn chñ


!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Jhanh m+
hW= m+ th"
Zng= thanh
D04 dµn
#Gn nit
dµn chñ
…<R272
…<R272
SGn x4]t
thanh m+ hW=
thanh m+ th"
Zng= thanh
D04 dµn
SGn x4]t bGn
nit dµn chñ
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
802=0U
49E=25
7=UU
0=88
75=E7
5
2E=0E
9=5U
7=VU
0=7U
7
E0=45
U54=E4
2=99
0=EV
40=74
5
9E=VV
4=74
9=UU
0=49
7
77 72
55V
…<R27220 6Gn x4]t thanh D*ng= thanh t-Ko= thanh xifn

!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Jhanh
D*ng=
thanh t-Ko
Jhanh
xifn
…<R272
…<R272
SGn x4]t
thanh
D*ng= thanh
t-Ko
SGn x4]t
thanh xifn
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
8UU=59
999=47
7=47
0=4E
70=EV
5
7U=9V
7=EV
0=V5
0=2V
7
5U9=45
442=0E
7=VE
0=82
74=04
5
25=59
9=U8
2=98
0=29
7
27 22
…<R27290 6Gn x4]t hÖ Hifn ;Ot d?c dAi= d0m d?c= d0m ngang
" %0m d?c bao gYm: %0m d?cu Hifn ;Ot vAi d0m ngang= Hifn ;Ot d0m
d?cR
" %0m ngang bao gYm: %0m ngangu Hifn ;Ot vAi dµn chñ

!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3ifn ;Ot
d?c dAi
%0m
d?c
%0m
Cgang
55U
…<R272
…<R272
…<R272
SGn
x4]t hÖ
Hifn ;Ot
d?c dAi
SGn
x4]t
d0m
d?c
SGn
x4]t
d0m
ngang
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
8U5=VV
99E=75
7=45
0=4V
U=E7
5
28=U4
2=50
7=80
0=7U
7
525=E
5
522=2
5
4=5U
7=59
72=E0
5
49=42
4=E8
2=52
0=75
7
44E=EU
5U7=2V
2=82
0=VE
75=7U
5
92=0V
2=22
7=58
0=75
7
97 92 99
…<R22000 6Gn x4]t c]4 ;iÖn d0m thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H]y d]4= cst thy= hµn= ;hoan= doa HXRRR 6Gn x4]t c]4 ;iÖn
thKo yf4 c04 ;d th45tR 3s@ thr= th+o d•= xO@ g?n thµnh @hhm= v5n ch4y[n
v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
…<R22770 6Gn x4]t d0m chñ= hÖ Hifn ;Ot d?c dAi= d0m d?c= d0m
ngang

!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m
chñ
3ifn
;Ot
d?c
dAi
%0m
d?c
%0m
ngan
g
580
…<R227
…<R227
…<R227
…<R227
SGn
x4]t
d0m
chñ
SGn
x4]t
Hifn ;Ot
d?c dAi
SGn
x4]t
d0m
d?c
SGn
x4]t
d0m
ngang
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh
Jhg@ t]m
‡xy
…cftyHKn
4K hµn
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",3/7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan 4=5
N‰
q+y ngn ;hF
240m
9
/h
q+y hµn 29N‰
10n ch4 70J
q+y ;h+c
;g
;g
chai
chai
;g
c+i
v
c
,ng
ca
ca
ca
ca
v
754=8
5
VE0=9
5
0=82
0=27
2=74
V=U9
5
7U=2E
2=4U
7=8U
0=52
0=75
2
V99=2
7
7U8=4
8
7=9V
0=48
"
79=5V
5
20=EV
5=02
2=9E
"
"
2
4E8=9
8
582=
0
7=U4
0=85
"
45=U
9
5
9U=7
5
V=80
2=VE
"
"
2
448=0
V
5U9=0
4
7=24
0=47
"
2E=49
5
29=0E
79=U0
9=90
"
"
2
77 72 79 74
…iR97700 SGn x4]t v. thg@ gia cè h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= H]y d]4= cst thy= ;hoan HX= hµn vRvRRR 6Gn x4]t c]4 ;iÖn
thg@ thKo yf4 c04 ;d th45tR $O@ g?n thµnh @hhm= v5n ch4y[n v5t HiÖ4
t-ong @hWm vi 90mR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
587
…<R977
SGn x4]t
v. thg@ gia
cè h0m
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh c+c HoWi ;g 7R025
4K hµn c+c HoWi ;g 4=E5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2
Nh3n cPng 3,5/7
c
,ng E=U0
X¸y thi cPng
q+y cst Dét Hifn hZ@ 2=VN• ca 0=800
10n t-Lc b+nh hTi 78J ca 0=752
q+y hµn 29N• ca 7=05
q+y ;h+c v 7
70
…iR97200 3s@ dùng v. thg@ gia cè h0m ngang= h0m D*ng= h0m nghifng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Dnt c]4 ;iÖn Ding v) t-F= cè D)nh c]4 ;iÖn vµ hoµn
ch_nh thKo yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4= c]4 ;iÖn t-ong @hWm vi
90mR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m
ngang
:0m
D*ng
:0m
nghifn
g
…<R972
3s@
dùng v.
thg@ gia
cè h0m
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh c+c HoWi ;g V=500 U=500 70=50
0
4K hµn c+c HoWi ;g E=725 E=V9V V=82
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2
Nh3n cPng ",5/7
c,ng 24=V0 2V=20 97=50
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 7=995 7=8V0 7=V4V
q+y n©ng th4c Hùc
7951v
ca 0=7V0 " "
Jei DiÖn 7=5 t ca " 7=079 7=725
q+y ;h+c v 2 2 2
70 20 90
…<R92700 SGn x4]t Hs@ Dnt chi tiOt Dnt 6tn t-ong bf t,ng h0m ngang=
h0m D*ng= h0m nghifng
!Tn v) tFnh: 7 t]n
582

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
:0m
ngang
:0m
D*ng
:0m
nghifn
g
…<R927
SGn x4]t
Hs@ Dnt
chi tiOt
Dnt
6tn
t-ong bf
t,ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m c+c HoWi ;g 7R700 7R700 7R700
‡xy chai 7=500 7=500 7=500
!]t DPn ;g V=400 V=400 V=400
4K hµn ;g E=500 E=500 E=500
Nh3n cPng 3,5/7
c,ng
94=50
0
98=00
0
9E=V0
0
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 7=470 7=470 7=470
q+y n©ng th4c Hùc
7951&
ca 0=7V2 " "
Jei DiÖn 7=5J ca " 7=079 7=725
70 20 90
…iR47700 SGn x4]t cra van
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
589
1h4hn b)= nsn thˆng= mµi 6ra thg@ t]m= thg@ h.nhR 3]y d]4= g+
Hs@ D[ gia c,ng c+c chi tiOt thKo Ding thiOt ;O vµ c+c yf4 c04 ;d th45tR
&5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m
!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1ra van
@hˆng
1ra van
h.nh
c+nh
c4ng
…<R477 SGn x4]t
cra van
SGn x4]t
cra van
h.nh c+nh
c4ng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m= thg@
h.nh
;g 7050
7050
‡xy 1hai 9=07 4=5
!]t DPn ;g 24=0 98=0
4K hµn ;g 95=0 95=0
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng V5 V8
X¸y thi cPng
q+y ca 2=EN‰ ca 4=5 4=5
q+y tiÖn 70N‰ ca 9=0 4=0
q+y @hay bµo EN‰ ca 2=5 9=5
q+y hµn 29N‰ ca E=0 E=0
q+y mµi 2=EN‰ ca 7=5 7=5
q+y cst thg@ ƒHaxma ca 7=0 7=0
q+y ;hoan 4=5N‰ ca 4=0 9=0
10n ch4 78J]n ca 0=7 0=2
q+y ;h+c v 2 2
70 20
…<R57700SGn x4]t NOt c]4 thg@ dWng b.nh= b[= thpng= @h~4= èng
thˆng= c,n= cit= tf= th5@
584
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Do D+nh d]4 chi tiOt t-fn v5t HiÖ4 gia c,ng= cst= mµ<=
nsn 4èn= nsn ch_nh= hµn ch)4 Hùc= t` hZ@ c+c bé @h5n ;Ot c]4 thKo
Ding thiOt ;OB hoµn thiÖn gia c,ng thKo Ding yf4 c04B v5n ch4y[n v5t
HiÖ4= c]4 ;iÖn 6a4 gia c,ng t-ong @hWm vi 750mR
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#.nh= b[= thpng th+@
dWng h.nh v4,ng= h.nh
chk nh5t
Jhµnh
b.nh
b[
Cs@
b.nh
b[
!+y
b.nh
b[
…<R577 SGn x4]t
NOt c]4
thg@ dWng
b.nh= b[=
thpng th+@
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 7050 70E0 70E0
!+ mµi vifn 0=24 0=28 0=28
4K hµn ;g E=5 V=5 8=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 9 9 9
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 78=5 27=0 27=0
X¸y thi cPng
q+y cst t,n 75;• ca 7=40 7=50 7=20
q+y Hèc t,n 5;• ca 7=40 7=50 7=20
q+y mµi 2=E;• ca 0=U2 0=V5 0=V5
q+y hµn 29N‰ ca 2=5 9=5 9=5
q+y ;h+c v 5 5 5
77 72 79
!Tn v) tFnh: 7t]n
585

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#.nh= b[= thpng
th+@ dWng h.nh
t-L= @h~4= èng
:
.nh
t-L
:
.nh
@h~
4
:
.nh
cong
NOt
c]4
dWng
h.nh
c,n=
cit=
tf=
th5@
…<R527 SGn x4]t
NOt c]4
thg@
dWng
#.nh=
b[= thpng
th+@ dWng
h.nh t-L=
@h~4=
èng= NOt
c]4 dWng
h.nh
c,n= cit=
tf= th5@
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g
7
0E0
7
0E0
7
700
7700
!+ mµi vifn 0=28 0=95 0=45 0=E5
4K hµn ;g 70=5 77=5 74=0 7E=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 9 4 5 5=
Nh3n cPng ",5/7
c
,ng
29=0 92=0 9E=0 42=5
X¸y thi cPng
q+y cst t,n 75;• ca 7=58 7=82 7=V0 2=20
q+y Hèc t,n 5;• ca 7=58 7=82 7=V0 2=20
q+y mµi 2=E;• ca 0=V0 0=U5 7=75 7=50
q+y hµn 29N‰ ca 4=0 4=5 5=0 8=0
q+y ;h+c v 5 5 5 5
27 22 29 97
588
…<R52200 SGn x4]t c+c ;Ot c]4 thg@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NOt c]4 thg@
Nh4n
g D•=
gi+
D•=

D•
q+ng
-\t=
m+n
g
ch*a
=
@h~
4
&y
bao
chK
Nh4n
g
dµn
thg@
1ra
thg@
=
c`n
g
thg@
…<R52
2
SGn
x4]t c+c
;Ot c]4
thg@
;h+c
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 250 V50 V90 790 E85
Jhg@ h.nh ;g V00 200 220 U00 285
!+ mµi &ifn 0=2V 0=9E 0=40 0=42 0=49
,xy
c
hai
7=E5 2=5V 2=E5 7=85 2=20
!]t DPn ;g U=82
74=0
2
75=7
2
U=0E
72=7
0
4K hµn ;g
7V=E
5
78=8
5
7E=9
2
20=5
E
27=5
9
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2 2
Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
28=7
5
22=4
0
7U=7
0
27=5
2
29=5
0
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 4=78 9=E0 9=V5 4=5E 4=EV
q+y mµi
2=E;•
ca 7=08 7=55 7=8V 7=E0 7=E5
q+y ;hoan
2=5;•
ca 7=08 7=55 7=8V 7=00 7=94
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5
77 27 97 47 57
58E
…<R59000 6Gn x4]t mnt bFch
…<R59700 6Gn x4]t mnt bFch Dnc
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhèi HZng mét c+i j;gm
≤70 ≤20 ≤50 ≤V0 ≤700
w
700
…<R59
7
SGn
x4]t
mnt
bFch
Dnc
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m ;g 7240 7220 7270 7200 77U0 77V0
,xy
c
hai
9=E2 9=5V 9=50 9=49 9=9E 9=90
!]t DPn ;g
78=E
8
78=0
U
75=E
E
75=4
8
75=7
5
74=4
V
!+ mµi vifn 0=55 0=59 0=52 0=57 0=50 0=4U
&5t HiÖ4 ;h+c v 9=5 9=5 9=5 9=5 9=5 9=5
Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
98=4 95=7 92=4
5
90=V
0
2E=0
0
24=9
0
X¸y thi cPng
q+y mµi
2=E;•
ca
9=55 9=47 9=94 9=2E 9=27 9=74
q+y ;hoan
4=5;•
ca
9=55 9=47 9=94 9=2E 9=27 9=74
q+y ;h+c v 9 9 9 9 9 9
77 27 97 47 57 87
…<R59200 6Gn x4]t mnt bFch -Xng
!Tn v) tFnh: 7t]n
58V

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhèi HZng mét c+i j;gm
Š
Ž70
Š
Ž20
Š
Ž50
Š
ŽV0
Š
Ž70
0
w
700
…<R59
2
SGn
x4]t
mnt
bFch
-Xng
7Yt Vi)(
Jhg@ t]m t]n 7550 7570 7500 74U0 74V0 74E0
,xy
c
hai
5=52 5=20 5=0U 4=UU 4=VU 4=EU
!]t DPn ;g
24=V
4
29=9
V
22=U
7
22=4
5
22=0
0
27=5
8
!+ mµi vifn 7=90 7=22 7=20 7=7V 7=75 7=79
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7 7 7
Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
4V=7 44=V
5
40=2
0
9V=0 95=0 92=0
X¸y thi cPng
q+y mµi
2=E;•
ca
4=U5 4=88 4=5E 4=4E 4=9V 4=90
q+y ;hoan
4=5;•
ca
4=U5 4=88 4=5E 4=4E 4=9V 4=90
q+y ;h+c v 9 9 9 9 9 9
77 27 97 47 57 87
…<R80000 3s@ dùng c]4 ;iÖn thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ch4 Hs@= Dnt c]4 ;iÖn Ding v) t-F= cè D)nh c]4 ;iÖn vµ
hoµn ch_nh thKo yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 = c]4 ;iÖn t-ong
@hWm vi 90mR
…<R87770 Hs@ dùng cét thg@
…<R87720 Hs@ dùng v. ;Po thg@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1ét
thg@
c+c HoWi
&. ;Po ;hh4 Dé
jmm
≤7V w7V
58U
…<R87
7
…<R87
7
3s@ cét
thg@
3s@ v.
;Po
thg@
7Yt Vi)(
#4 H,ng q20xV0 c+i 72=0 75=0 75=0
!inh t+n φ 22
c+i 20=0 70=0 V=0
4K hµn ;g 8=0 E=0 V=2
%©y thg@ %8"%V ;g 0=24 0=5 0=24
Sst h.nh ;g 7=0 7=0 7=4U
‚X chPn m
9
0=09 0=04 0=04
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng U=E72 5=20 8=00
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=92 0=9 "
10n ch4 90J ca " " 0=25
q+y hµn 29N‰ ca 7=20 7=40 7=84
q+y ;hoan 4=5N‰ ca 0=U0 0=50 0=40
q+y ngn ;hF
8m
9
/@h
ca 0=25 0=70 0=70
q+y ;h+c v 5 5 5
77 27 22
…<R87790 Hs@ dùng xµ gY thg@
…<R87740 Hs@ dùng gilng thg@
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
$µ gY
‚ilng thg@
!inh t+n #4 H,ng
5E0
…<R87
7
…<R87
7
3s@
dùng
xµ gY
thg@
3s@
dùng
gilng
thg@
7Yt Vi)(
#4 H,ng q20xV0 c+i 4V=0 54=0 780
!inh t+n φ20
c+i " 70V=0 "
4K hµn ;g 8=0 " U=0
Jhg@ h.nh ;g 0=75 0=75 0=75
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
2=E9 27=5V 2=9U
X¸y thi cPng
10n ch4 70J ca 0=99V 0=5 0=99V
q+y ;hoan
4=5N‰
ca " 5=4 "
q+y ngn ;hF
8m
9
/@h
ca " 7=95 "
q+y hµn 29N‰ ca 2=0 " 9=0
97 47 42
…<R87750 Hs@ dùng d0m teng= d0m cét= d0m c04 t-Lc
…<R87780 Hs@ dùng d0m c04 t-Lc
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%0m teng=
d0m cét
d0m c04
t-Lc DTn
%0m c04
t-Lc
j;[ cG t]m
h·m= dµn
h·mm
…<R87
7
…<R87
7
%0m teng
cét= d0m
c04
t-Lc DTn
%0m c04
t-Lc
7Yt Vi)(
#4 H,ng q20xV0 c+i 8V=0 2E=0
4K hµn ;g E=0 "
Jhg@ t-}n ;g 7=78 "
Jhg@ h.nh ;g 0=75 "
!inh t+n φ22
c+i " 2E=0
‚X chPn m
9
" 0=09
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 8=759 8=5U
X¸y thi cPng
10n ch4 70J ca 0=472 0=2E5
q+y hµn 29N‰ ca 7=9 "
q+y ;hoan
4=5N‰
ca " 7=25
q+y ngn ;hF
8m
9
/@h
ca " 0=99V
57 87
…<R877E0 Hs@ 6µn thao t+c
5E7
!Tn v) tFnh: 7 t]n
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) 3s@ 6µn thao t+c
…<R877 7Yt Vi)(
#4 H,ng q20xV0 c+i 72=0
4K hµn ;g 72=0
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 79=89
X¸y thi cPng
10n ch4 70J ca 0=42
q+y hµn 29N‰ ca 9=0
E7
…<R82700 Hs@ dùng d0m c04 thg@ c+c HoWi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n c]4 ;iÖn DOn v) t-F mè t-L= ch4= Hs@ Dnt
c]4 ;iÖn Ding v) t-F = cè D)nh vµ hoµn ch_nh thKo yf4 c04 ;d th45tR

!Tn v) tFnh: 7t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…<R827 3s@ dùng
d0m c04 thg@
c+c HoWi
7Yt Vi)(
Jµ v|t gX
#4H,ngu H\i
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 78J
10n ch4 25J
/hao thg@ 200J
$µ Han 400J
1an, 7501&
Jei DiÖn 5J
‚i+ Hong m,n
q+y ;h+c
c+i
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
v
0=7E
7E=50
5
78=8
0=70
0=29
"
"
"
7=95
0=9E
5
0=7E
7E=V5
5
20=U
0=74
0=2V
0=2E
0=2E
0=05
7=0V
0=2E
5
5E2
77 27
…<R82200 Hs@ dùng ;Ot c]4 thg@ dWng Ki‘‘KH= baiHKy= by;m

!Tn v) tFnh: 7t]n
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…<R822 3s@ dùng ;Ot
c]4 thg@ dWng
‹i‘‘KH= #aiHKy=
byNm
7Yt Vi)(
!inh c+c HoWi
1©y chèng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
10n ch4 25J
;g
m
v
c
,ng
ca
2=524
4=5
70
E=50
0=0V
77
…<R89700 3s@ dùng c+c HoWi cra 6st= cra ;h4ng 6st= ;h4ng nh,m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= c2n ch_nh= H]y
d]4= cè D)nh= chPn t-+t thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1ra 6st
xO@= cra
c4èn
1ra ;h4ng
6st= ;h4ng
nh,m
5E9
…<R89
7
3s@ dùng c+c
HoWi
cra 6st= cra
;h4ng
6st = ;h4ng
nh,m
7Yt Vi)(
$i m2ng ;g 7=2 7=2
#5t 6st dŽ
70mm
c+i " 2
#5t 6st
20x4x250
c+i 2 "
4K hµn ;g 0=2 "
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=4E 0=9
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=70 "
77 27
…<R89200 3s@ dùng Han can 6st= hoa 6st cra= v+ch ;Fnh ;h4ng nh,m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= c2n ch_nh= H]y
d]4= cè D)nh= chPn t-+t thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3an
can
6st
:oa
6st
cra
&+ch ;Fnh
;h4ng nh,m
qnt
ti'n
J-ong
nhµ
…<R89
2
3s@ dùng
Han
can 6st=
hoa
6st cra=
v+ch
;Fnh ;h4ng
nh,m
7Yt Vi)(
&ka m
9
0=0025 0=002 0=002 0=002
#5t 6st dŽ
70mm
c+i " 2 " "
4K hµn ;g 0=2 " " "
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5 5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=4 0=2 0=5 0=9
X¸y thi cPng
q+y hµn
29N‰
ca 0=70 " " "
77 27 97 92
…<R89900 3s@ dùng ;Ot c]4 thg@ hÖ ;h4ng dµn= 6µn DWo= gi+ Hong
m,n
!Tn v) tFnh: 7 t]n
5E4
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J-fn cWn %Ai nAc
…<R899 3s@
dùng=th+o
d• ;Ot c]4
thg@
hÖ ;h4ng dµn=
6µn DWo
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 0=45 0=85
#4 H,ng q20 c+i 72 72
4K hµn ;g 72 7V
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5
Nh3n cPng "/7 c,ng U=5 77=5
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=2E 0=0V9
10n ch4 25J ca " 0=72
q+y hµn 29N‰ ca 9=00 4=75
Sµ Han 200J ca " 0=72
Sµ Han 400J ca " 0=72
1a n, 7501& ca " 0=08
77 27
$hi ch%&
Jh+o d• ;h4ng= dµn= 6µn DWo= gi+ Hong m,n hao @hF v5t HiÖ4= nh©n
c,ng= m+y thi c,ng tFnh blng 80v D)nh m*c Hs@ dùngR
…<R84700 3s@ Dnt èng thg@ H4Yn c+@ dù *ng Hùc
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh èng H4Yn c+@
jmmm
≤ V0 ≤ 700 ≤ 750
…<R847 3s@ Dnt
èng
thg@ H4Yn
c+@ dù *ng
Hùc
7Yt Vi)(
èng thg@ H4Yn
c+@
m 7=02 7=02 7=02
èng nèi m 0=08 0=08 0=08
Jhg@ HAi D)nh v)
Φ8
;g 0=7U 0=7U 0=7U
Jhg@ b4éc ;g 0=072 0=075 0=022
3•i ca cst c+i 0=02 0=025 0=097
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7
Nh3n cPng ",5/7 c
,ng
0=7U 0=27 0=28
X¸y thi cPng
q+y ca èng ca 0=025 0=09 0=098
q+y ;h+c v 5 5 5
77 27 97
5E5
…<R84200 3s@ Dnt c]4 ;iÖn thg@ Dnt 6tn t-ong bf t,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) v5n ch4y[n c]4 ;iÖn D· gia c,ng DOn v) t-F Hs@ Dnt
t-ong @hWm vi 500mB Hs@ Dnt c]4 ;iÖn vµo v) t-F= c©n ch_nh= D)nh v)
c]4 ;iÖn Ding thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nhèi HZng mét c]4 ;iÖn j;g/c]4
;iÖnm
≤70 ≤20 ≤50 ≤700 w700
…<R84
2
3s@
Dnt
c]4 ;iÖn
thg@
Dnt
6tn
t-ong bf
t,ng
7Yt Vi)(
4K hµn ;g 9=VE 9=4U 9=74 2=U0 2=90
Jhg@ t-}n ;g 7E=50 74=VE 74=00
79=7
0
70=50
%©y thg@ 4
Hy
;g 74=E0 72=4U V=V0 E=95 8=82
&5t HiÖ4
;h+c
v 70 70 70 70 70
Nh3n cPng
"/7
c
,ng
78=E 74=2 72=5 U=20 V=90
X¸y thi
cPng
q+y hµn
29;•
ca 7=54 7=9U 7=25 7=70 0=U2
q+y ;h+c v 70 70 70 70 70
77 27 97 47 57
…<R85700 3s@ Dnt c+c ;Ot c]4 thg@ dWng b.nh= b[= thpng= @h~4=
èng thg@= c,n= cit= tf= th5@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) Do= D+nh d]4 6ra ;h4yOt t5t= g+ Hs@= c©n ch_nh= hµn
DFnh= hµn ch)4 Hùc= hoµn thiÖn c,ng t+c Hs@ Dnt thKo Ding yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 7t]n
5E8

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NOt c]4 thg@ dWng
h.nh v4,ng= h.nh
chk nh5t
NOt c]4 thg@ dWng
Jhµn
h b[
Cs@
bo
!+y
b[
:
.nh
t-L=
h.n
h
èng
:
.nh
@h~
4
:
.nh
c,n=
cit=
tf=
th5@
…<R85
7 3s@
Dnt
c+c ;Ot
c]4
thg@
dWng
b.nh=
b[=
thpng=
@h~4=
èng
thg@=
c,n=
cit= tf=
th5@
7Yt Vi)(
4K hµn ;g
72=2
5
77=2
E
74=9
2
75=5
0
7E=4
0
20=5
0
Jhg@ h.nh ;g U=40 V=85 E=54
77=5
0
74=5
0
75=E
0
!+ mµi vifn 0=2V 0=28 0=25 0=95 0=40 0=50
‚X v+n m
9
0=07
0
0=07
5
0=07
5
0=07
E
0=02
0
0=02
5
%04 b,i ;g 4=50 4=75 4=75 9=75 4=20 4=50
q• c+c HoWi ;g 9=50 9=92 9=25 9=00 9=50 4=00
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5 5 5 5
Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
75=5
4
74=E
8
79=4
0
7E=5
0
7U=5
0
22=5
0
X¸y thi cPng
q+y hµn
29;•
ca 2=92 2=22 9=20 4=42 4=UE 5=E0
/aH2ng xFch
5t]n
ca 2=E0 2=5E 2=95 2=U5 9=00 9=50
Jei DiÖn
5t]n
ca 2=E0 2=5E 2=95 2=U5 9=00 9=50
q+y mµ<
2=E;•
ca 2=E0 2=5E 2=95 2=U5 9=00 9=50
10n ch4
90t]n
ca
0=09
5
0=09
5
0=09
5
0=04
0
0=04
0
0=05
q+y ;h+c v 5 5 5 5 5 5
77 72 79 27 22 29
5EE
…<R85200 Hs@ Dnt c+c HoWi bFch Dnc vµ bFch -Xng
j!)nh m*c cha tFnh b4H,ng= ;hi Hs@ 6• tFnh thKo 6è b4H,ng t-ùc tiO@ Hs@m
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#Fch Dnc #Fch -Xng
≤50;g/c
+i
w50;g/
c+i
≤50;g/c
+i
w50;g/
c+i
…<R85
2
3s@ c+c
HoWi mnt
bFch
Dnc
7Yt Vi)(
4K hµn ;g 78=5U 79=85 29=E0 7U=50
‚X m
9
0=020 0=045 0=095 0=090
!+ mµi vifn 0=45 0=25 0=85 0=55
%04 b,i ;g 4=50 9=50 4=50 9=50
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70 70 70
…<R85
2
3s@ c+c
HoWi mnt
bFch
-Xng
Nh3n cPng
"/7
c
,ng
7V=40 78=50 24=50 22=80
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 9=E0 9=09 5=28 4=99
/aH2ng xFch
5J
ca 8=08 4=UV 8=EE 5=52
qµy mµi
2=E;•
ca 2=5 7=U 9=0 9=5
q+y ;h+c v 70 70 70 70
77 72 27 22
5EV
…<R85900 3s@ dùng dµn ;h,ng gian
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t` hZ@ thanh dµn thµnh cLm dµn= ch4 Hs@= Dnt c]4 ;iÖn
Ding v) t-F= cè D)nh c]4 ;iÖn vµ Hs@ dùng hoµn ch_nh thKo yf4 c04 ;d
th45tR &5n ch4y[n c]4 ;iÖn t-ong @hWm vi 50mR
SH) 4µn gi¸I &h+c *+ VU& ®`t 4µn GhPng gi$n Sn:( cMW ch$ t%nh
tAIng ®Þnh møcW
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 cao
D_nh dµn ≤
70m
1hi'4 cao
D_nh dµn w
70m
%µn
nit
c04
%µn
nit
hµn
%µn
nit
c04
%µn
nit
hµn
…<R85
9
3s@
dùng
dµn
;h,ng
gian
7Yt Vi)(Z
Jhg@ h.nh
#4H,ng ceng
Dé cao q78"
q50
4K hµn
‚X jnh\m 4m
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng "/7
X¸y thi cPngZ
10n ch4 78 J
10n ch4 25 J
q+y hµn 29N‰
q+y ;h+c
;g
;g
;g
m
9
v
c,ng
ca
ca
v
7=90
V=E
V=2
0=092
70
75=20
0=22
"
7=U
7
7=E0
V=E
78=4
0=092
70
75=4E
0=29
"
9=E
7
7=80
V=E
V=4
0=095
70
7E=U
"
0=28
2=0
7
2=70
V=E
7E=5
0=095
70
7V=2
"
0=2V
9=U
7
77 72 27 22
5EU
…<R85400 3s@ Dnt ;Ot c]4 thg@ ;h+c
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nh4ng
D•= gi+
D•= bÖ
D•
q+ng
-\t=
m+ng
ch*a=
@h~4
&y bao
chK
…<R85
4
3s@ Dnt
;Ot c]4
thg@ ;h+c
7Yt Vi)(
4K hµn ;g U=50 77=95 V=E5
Jhg@ t]m ;g 72=50 V=50 V=50
!+ mµi vifn 0=95 0=45 0=9E
‚X v+n m
9
0=07U 0=025 0=020
%04 b,i ;g 4=5 4=5 4=5
q• c+c HoWi ;g 9=5 9=5 9=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7E=50 75=92 74=40
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 2=EE 2=U5 2=7V
/aH2ng xFch 5t]n ca 7=9V 0=U5 0=UE
Jei DiÖn 5t]n ca 7=9V 0=U5 0=UE
q+y mµi 2=E;• ca 7=9V 0=U5 0=UE
10n ch4 25t]n ca 0=77 0=72 0=79
q+y ;h+c v 2 2 2
77 27 97
5V0
!Tn v) tFnh: 7t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
&™

;h4ng=
d0m thg@
1ra thg@=
c`ng
thg@
…<R854
3s@ Dnt
;Ot c]4
thg@
;h+c
7Yt Vi)(
4K hµn ;g 79=50 E=50
Jhg@ t]m ;g 74=50 77=50
!+ mµi vifn 0=90 0=55
‚X v+n m
9
0=07E 0=075
%04 b,i ;g 9=5 9=5
q• c+c HoWi ;g 9=0 9=0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 72=57 U=75
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 9=70 7=E0
/aH2ng xFch 5t]n ca 7=55 0=V5
Jei DiÖn 5t]n ca 7=55 0=V5
q+y mµi 2=E;• ca 7=55 0=V5
10n ch4 25t]n ca 0=70 0=75
q+y ;h+c v 2 2
47 57
5V7
…<R88000 3s@ Dnt cra van
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR !o DWc= ;i[m t-a
tim mèc= chèng gilng 6µn thao t+cR 3s@ Dnt cra van vµo Ding v) t-F
thiOt ;O DGm bGo yf4 c04 ;d th45t
…<R88700 3s@ Dnt cra van @hˆng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!é cao D\ng mM
≤ 5m ≤70m w70m
…<R887 3s@ Dnt
cra van
@hˆng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 28=0 92=0 9E=0
4K hµn Ng 2=8 9=2 9=8
‡xy chai 0=0V 0=7 0=7
!]t DPn Ng 0=4 0=89 0=89
‚X v+n m
9
0=07 0=075 0=075
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 75=54 74=E8 79=40
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 0=E4 0=U7 7=02
10n ch4 50J]n ca 0=90 0=45 0=45
j:onc tTng tùm
q+y ;h+c v 9=0 9=0 9=0
77 27 97
5V2
…<R88200 3s@ Dnt cra van h.nh c4ng
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!é cao D\ng mM
≤ 5m ≤70m w70m
…<R882 3s@ Dnt
cra van
@hˆng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 2U=0 98=0 47=0
4K hµn Ng 8=0 E=2 E=V
‡xy chai 0=7E 0=2 0=29
!]t DPn Ng 0=V 7=0 7=78
‚X v+n m
9
0=09 0=04 0=04
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 2V=0 24=5 27=5
X¸y thi cPng
q+y hµn 29;• ca 7=7E 2=05 2=22
10n ch4 50J]n ca 0=85 0=UE 0=UE
j:onc tTng tùm
q+y ;h+c v 9=0 9=0 9=0
77 27 97
5V9
Ah#n( T
A3n( t/c l., ,/iG l., t&5n
<. c/c c3n( t/c ho.n thiQn =h/c
M$.1LLLL A3n( t/c l., ,/i
M$.11LLL `ap ,/i n(Ii
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m Hfn m+i= HZ@ ng\i= x©y
be n\c= be chGy= hoµn thiÖn Ding yf4 c04 ;d th45t
…NR77700 3Z@ m+i ng\i 22v/m
2
…NR77200 3Z@ m+i ng\i 79v/m
2
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Cg\i 22v/m
2
Cg\i 79v/m
2
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 4 ≤78
…NR77
7
…NR77
2
3Z@ m+i
ng\i
22v/m
2
3Z@ m+i
ng\i
7Yt Vi)(
3it, 9x9
Cg\i
Cg\i b}
‚Wch ch_
&ka xi m2ng
!inh 8cm
%©y thg@
Nh3n cPng
3,0/7
X¸y thi cPng
m
9
vifn
vifn
vifn
m
9
;g
;g
c,ng
ca
0=428
2280
2E
82
0=29
5=9
2=55
72=42
0=095
0=428
2280
2E
82
0=29
5=9
2=55
79=E0
0=095
0=902
799U
2E
82
0=29
9=02
2=55
70=2
0=095
0=902
799U
2E
82
0=29
9=02
2=55
77=22
0=095
5V4
79v/m
2
q+y t-én vka
V0V
&5n th2ng
0=VJ
ca " 0=80 " 0=80
70 20 70 20
…NR77900 3Z@ m+i ng\i E5v/m
2
…NR77400 3Z@ ng\i ©m dTng
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Cg\i E5v/m
2
Cg\i ©m d"
Tng V0v/m
2
1hi'4 cao jmm
≤ 4 ≤78 ≤ 4 ≤78
…NR77
9
…NR77
4
3Z@ m+i
ng\i
E5v/m
2
3Z@ m+i
ng\i ©m
dTng
7Yt Vi)(
3it,
Cg\i
Cg\i b}
‚Wch ch_
&ka
!inh 8cm
Nh3n cPng
3,5/7
X¸y thi cPng
q+y t-én vka
V0H
&5n th2ng
0=VJ
m
9
vifn
vifn
vifn
m
9
;g
c
,ng
ca
ca
0=E5
EE25
2E
82
0=29
E=0
75=5
U
0=09
5
"
0=E5
EE25
2E
82
0=29
E=0
7E=9E
0=095
0=80
0=V0
V240
2E
82
0=29
E=0
75=5U
0=095
"
0=V0
V240
2E
82
0=29
E=0
7E=9E
0=095
0=80
70 20 70 20
5V5
…NR72000 3Z@ m+i= chK teng blng ‘ib-,xi m2ng= t,n t-+ng ;•m= t]m
nhùa
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= ;hoan= bst vFt= HZ@
m+i chK teng= t]m i@ n\c= hoµn thiÖn Ding thKo yf4 c04 ;d th45t
…NR72700 3Z@ m+i= chK teng ƒib-, xi m2ng j0=U2 × 7=52mm
…NR72200 3Z@ m+i= chK teng t,n mii
…NR72900 3Z@ m+i= chK teng t]m nhùa
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!T
n
v)
ƒib-,
xim2n
g
J,n mii
1hi'4
dµi ≤
2m
1hi'
4 dµi
b]t
;>
J]m
nhùa
7Yt Vi)(
…NR72
7
3Z@ m+i chK ƒib-,xim2ng m
2
72U=5 " " "
teng blng J,n mii m
2
" 799=5 77V=
5
"
‘ib-, xi m2ng J]m nhùa m
2
" " " 792=
5
!inh= Dinh
vFt
c+i 920 450 900
…NR72
2
3Z@ m+i chK q\c 6st
DÖm
c+i 2V0 " " "
teng blng
t,n
mii Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
E=90 8=40 4=50 5=72
5V8
…NR72
9
3Z@ m+i chK
teng blng
t]m
nhùa
77 27 22 97
…NR79700 %+n ng\i t-fn m+i nghifng bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Cg\i m€i
hµi
E5vifn/m
2
Cg\i
22vifn/m
2
7Yt Vi)(
Cg\i 22 vifn/m
2
vifn " 29=7
…NR797 %+n ng\i Cg\i m€i hµi vifn EV=5 "
&ka m
9
0=025 0=025
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=55 0=50
70 20
…NR20000 1,ng t+c t-+t
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= t-én vka= t-+t thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
…NR27000 J-+t teng
…NR27700 J-+t teng ngoµi
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy t-+t jcmm
7=0 7=5 2=0
7Yt Vi)(
…NR277 J-+t teng
ngoµi
&ka m
9
0=072 0=07E 0=029
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=22 0=28 0=92
X¸y thi cPng
q+y t-én V0 V ca 0=009 0=009 0=009
q+y ;h+c v 5 5 5
5VE
70 20 90
…NR27200 J-+t teng t-ong
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy t-+t jcmm
7=0 7=5 2=0
7Yt Vi)(
…NR272 J-+t teng
t-ong
&ka m
9
0=072 0=07E 0=029
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=75 0=20 0=22
X¸y thi cPng
q+y t-én V0 V ca 0=009 0=009 0=009
q+y ;h+c v 2 2 2
70 20 90
$hi ch%& N:( tA¸t tkng N3y g-ch Aeng thi ®Þnh møc h$I &h% *m$
t¨ng g0n

…NR22700 J-+t t-L= cét= Ham D*ng= c04 thang
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy t-+t jcmm
7=0 7=5 2=0
…NR22
7
J-+t t-L= cét=
Ham D*ng=
c04 thang
7Yt Vi)(
&ka m
9
0=079 0=07V 0=025
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=4UV 0=52 0=5E
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=009 0=009 0=009
q+y ;h+c v 5=0 5=0 5=0
70 20 90
5VV
…NR29000 J-+t xµ d0m= t-0n
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0nhao
@hF
!Tn
v)
$µ d0m J-0n
7Yt Vi)(
…NR29 J-+t xµ
d0m=
t-0n
&ka m
9
0=07V 0=07V
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=95 0=5
X¸y thi cPng
q+y t-én vka V0H ca 0=009 0=009
q+y ;h+c v 5=0 5=0
770 270
$hi ch%:
N:( &h=i D= Vf& D¸m 4%nh Dang Ni m¨ng VOn D, m`t tAfc Ghi tA¸t Nµ
4[m, tA[n DO tPng thi ®Þnh møc *Yt Vi)(, nh3n cPng nMi tAOn ®\c nh3n
*fi h) sè 9
7Q
rg,25 *µ 9
NC
r g,g0
…NR24000 J-+t= Ds@ @hµo DTn= @hµo ;g@= ge ch_
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
/hµo
DTn
/hµo
;g@
J-+t
ge
ch_
…NR24
7
…NR24
2
…NR24
9
!s@ @hµo
DTn
!s@ @hµo
;g@
J-+t ge ch_
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng m
9
0=077 0=079 0=002
5
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5 U=5 U=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 0=2 0=25 0=722
70 70 70
5VU
…NR25700 J-+t 6f n,= m+i hst= Ham ngang
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…NR25
7
J-+t 6f n,=
m+i
hst= Ham
ngang
7Yt Vi)(
&ka m
9
0=072
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 0=24
70
…NR25200 J-+t vhy teng chèng vang
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t vhy teng
chèng vang
7Yt Vi)(
WNR25
2
J-+t vhy teng
chèng vang
&ka m
9
0=047
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=5
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 0=97
70
…NR28700 J-+t g-anit, ge ch_= ge HYi= Dè teng
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
$©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t ge ch_= ge HYi=
Dè teng
7Yt Vi)(
…NR287 J-+t g-anit, ge &ka H\t m
9
0=0078
ch_= ge HYi=

!+ t-sng nhy ;g 7=477
5U0
teng #ét D+ ;g 0=E05
$i m2ng t-sng ;g 0=E87
#ét m04 ;g 0=0708
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 0=92
70
…NR28200 J-+t g-anit, tay v)n c04 thang= tay v)n Han can
…NR28900 J-+t g-anit, thµnh , v2ng= 6f n,= Han can= di'm chK nsng
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t tay
v)n c04
thang=
Han can
d0y
2=5cm
J-+t thµnh , v2ng=
6f n,= di'm chK
nsng
%0y
7cm
%0y
7=5cm
…NR28
2
J-+t
g-anit,
c04
thang=
Han can
7Yt Vi)(
&ka H\t m
9
0=0755 0=0755 0=0755
!+ t-sng nhy ;g 7U=74 74=77 78=82
#ét D+ ;g 72=7 E=05 U=5E
$i m2ng t-sng ;g V=42 E=87 V=02
…NR28
9
J-+t
g-anit,
#ét m04 ;g 0=777 0=708 0=777
thµnh , Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
2=U9 7=55 7=55
v2ng= 6f
n,=
di'm chK
nsng
70 70 20
…;R28400 J-+t g-anit, teng= t-L cét
!Tn v) tFnh: 7m
2
5U7

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t teng
J-+t t-L=
cét
…NR28
4
…NR28
4
J-+t g-anit,
teng
J-+t g-anit,
J-L cét
7Yt Vi)(
&ka H\t m
9
0=0755 0=0755
!+ t-sng nhy ;g 78=82 78=82
#ét D+ ;g U=5E U=5E
$i m2ng t-sng ;g V=02 V=02
#ét m04 ;g 0=777 0=777
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7=05 2=59
70 20
…NR2E000 J-+t D+ -ra teng= t-L= cét
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t teng J-+t t-L= cét
7Yt Vi)(
…NR2E
7
J-+t D+ -ra &ka H\t m
9
0=0755 0=0755
teng !+ t-sng nhy ;g 75=70 75=70
$i m2ng t-sng ;g V=V V=V
…NR2E
2
J-+t D+ -ra #ét D+ ;g V=5 V=5
t-L= cét #ét m04 ;g 0=05 0=05
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=4V 0=V9
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H= ca 0=009 0=009
70 70
5U2
…NR2E900 J-+t D+ -ra= thµnh , v2ng= 6f n,= Han can = di'm chsn
nsng
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4

1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-+t D+ -ra thµnh ,
v2ng= 6f n,= Han can=
di'm chsn nsng
7Yt Vi)(
…NR2E
9
J-+t D+ -ra
thµnh
6fn,= , v2ng=
Han can= di'm
chsn nsng
&ka H\t m
9
0=025
!+ t-sng nhy ;g 78=92
$i m2ng t-sng ;g V=U0
#ét D+ ;g V=E0
#ét m04 ;g 0=0E4
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=79
70
5U9
M$.LLLL A3n( t/c Pp (¹chG ®/
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-+t HA@ H\t HA@ vka xi m2ng= ca cst gWch= t-+ng mWch= D+nh
b\ng Ha4 chpi thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR &5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90mR
…NR97000 1,ng t+c è@ gWch
…NR97700 è@ teng= t-L= cét
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
200x2
50
200x9
00
900x9
00
400x4
00
…NR977 è@ t"
eng
7Yt Vi)(
t-L= cét ‚Wch m
2
7=005 7=005 7=005 7=005
&ka m
9
0=079 0=079 0=079 0=075
$i m2ng ;g 0=85 0=E0 0=E5 0=V0
$i m2ng t-sng ;g 0=7E 0=78 0=75 0=74
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
0=8U 0=80 0=55 0=50
X¸y thi cPng
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=20 0=20 0=20 0=20
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
500x5
00
800x8
00
450xU
00
800xU
00
…NR97
7
è@ t"
eng
7Yt Vi)(
t-L= cét ‚Wch m
2
7=005 7=005 7=005 7=005
&ka m
9
0=075 0=02 0=025 0=025
$i m2ng ;g 0=V5 0=U0 7=00 7=75
5U4
$i m2ng t-sng ;g 0=72 0=72 0=72 0=79
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=4V 0=45 0=45 0=42
X¸y thi cPng
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=20 0=20 0=20 0=20
50 80 E0 V0
…NR97200 è@ ch©n teng= vi'n teng= vi'n t-L= cét
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
720x9
00
720x4
00
720x5
00
750x7
50
…NR97
2
è@
ch©n
7Yt Vi)(
teng= ‚Wch m
2
7=005 7=005 7=005 7=005
vi'n t"
eng
$i m2ng ;g 2=5 2=5 2=5 2=5
vi'n t-L= &5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
cét
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=80 0=5V 0=54 0=8V
X¸y thi cPng
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=7 0=7 0=7 0=7
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
750x90
0
200x40
0
750x50
0
5U5
…NR97
2
è@ ch©n
teng=
vi'n t"
eng=
vi'n t-L=
cét
7Yt Vi)(
‚Wch m
2
7=005 7=005 7=005
$i m2ng ;g 2=5 2=5 2=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=80 0=52 0=58
X¸y thi cPng
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=7 0=7 0=7
50 80 E0
$hi ch%&
1,ng t+c è@ gWch DZc D)nh m*c cho 7m
2
è@ thKo ;Fch thAc gWchR Nhi
6r dLng D[ tFnh DTn gi+ c2n c* vµo HoWi gWch= mµ4 6sc= ng4Yn gèc x4]t
x* D[ +@ dLngR
…NR92000 c,ng t+c è@ D+ tù nhifn
…NR92700 è@ D+ g-anit tù nhifn vµo teng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;i[m t-a vµ xr HI D[ tWo @hˆng b' mnt ;Ot c]4 t-Ac ;hi
è@= x+c D)nh , t4yOn= ;i[m t-a 6a4 ;hi è@ blng m+y t-sc DWc 3a†K- HKvK-=
D)nh v) g\c vµ tWo mWch DYng nh]t blng ;K chk th5@= ;hoan HX j;hoan
vµo ;Ot c]4 vµ vµo D+m= Dnt m\c t-Ko= è@ D+ chFt mWch jblng SiHiconm=
D+nh b\ng b' mnt thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1\ chèt
blng <nox
Sr dLng
;Ko d+n
…NR92
7
è@ D+
g-anit tù
nhifn vµo t"
eng
7Yt Vi)(
!+ g-anFt tù nhifn
q\c inox
NKo d+n
SiHicon chFt mWch
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
q+y cst D+ 7=EN‰
q+y ;h+c
m
2
c+i
;g
;g
v
c,ng
ca
v
7=005
77=0
"
0=2V
0=5
0=V7
0=25
70
7=005
"
4=E
0=99
0=5
0=8V
0=25
5
5U8
70 20
…NR92200 è@ D+ chm thWch= D+ hoa cTng vµo teng

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
JiOt diÖn D+ jm
2
m
≤ 0=78 ≤ 0=25 w 0=25
…NR92
2
è@ D+
chm
thWch=
D+ hoa
cTng
vµo t"
eng
7Yt Vi)(
!+
&ka xi m2ng
$i m2ng t-sng
q\c 6st
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
X¸y thi cPng
q+y cst D+
7=EN‰
q+y ;h+c
m
2
m
2
;g
c+i
v
c
,ng
ca
v
7=005
0=095
0=95
24
2=5
7=4V
0=25
70
7=005
0=095
0=95
78
2=5
7=4
0=25
5
7=005
0=095
0=25
V
2=5
7=9
0=25
5
70 20 90
$hi ch% : è& ®¸ bA$nit, ®¸ cjm th-ch, ®¸ hI$ c.ng *µI cét, tA+
h$I &h% nh3n cPng nh3n h) sè g,25 sI *fi ®Þnh møc è& ®¸ *µI tkng t-
.ng øng
…NR40000 1,ng t+c H+ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= t-én vka= H+ng vka=
D+nh m04 thKo Ding yf4 c04 ;d th45t
…NR47700 3+ng n'n= 6µn ;h,ng D+nh m04
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y jcmm
2=0 9=0
…NR47
7
3+ng n'n 7Yt Vi)(
6µn ;h,ng &ka m
9
0=025 0=095
D+nh m04 Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=08V 0=708
5UE
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=009 0=004
70 20
…NR47200 3+ng n'n= 6µn c\ D+nh m04
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 d0y jcmm
2=0 9=0
…NR47
2
3+ng n'n=
6µn
7Yt Vi)(
c\ D+nh
m04
&ka m
9
0=025 0=095
$i m2ng /190 ;g 0=907 0=907
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=0U7 0=725
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H ca 0=009 0=004
70 20
…NR42000 3+ng 6f n,= m+i hst= m+ng nAc= b[ nAc= giOng nAc=
giOng c+@= mTng c+@= mTng -·nh= hP
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Sf n,=
m+i
hst=
m+ng
nAc
d0y
7cm
#[ nAc=
giOng
nAc=
giOng
c+@ d0y
2cm
qTng
c+@=
m"
Tng
-·nh
d0y
7cm
:P
d0y
9cm
5UV
…NR427
…NR422
…NR429
…NR424
3+ng 6f n,=
m+i hst=
m+ng nAc
3+ng b[ nAc=
giOng nAc=
giOng c+@
3+ng mTng
c+@= mTng
-·nh
3+ng hP
7Yt Vi)(
&ka
$i m2ng /190
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
m
9
;g
v
c,ng
ca
0=079
"
0=5
0=77V
0=009
0=025
0=909
0=5
0=742
0=009
0=079
"
0=5
0=77V
0=009
0=095
0=907
0=5
0=795
0=009
70 70 70 70
…NR49000 3+ng g-anit, n'n 6µn= c04 thang
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
C'n 6µn
104
thang
…NR49
7
…NR49
2
3+ng
g-anit,
n'n 6µn
3+ng
g-anit,
c04 thang
7Yt Vi)(
!+ t-sng ;g 72=08 78=5
#ét D+ ;g 5=82V U=5
#ét m04 ;g 0=0E7 0=705
$i m2ng t-sng ;g 5=858 U=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5
Nh3n cPng
",0/E
c,ng 7=52 2=EE
70 70
…NR44000 H+ng= gsn 6yi n'n= 6©n= hP Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-én vka= H+ng vka= gsn 6yi= chµ -ra mnt H+ng thKo Ding
yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
!T
n v) tFnh: 7m
2
5UU
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy H+ng jcmm
7=5 2
…NR447 3+ng gsn 6yi
n'n= 6©n= hP
Deng
7Yt Vi)(
Syi hWt HAn
$i m2ng
#ét D+
C|@ gX 70x20
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
;g
;g
;g
m
v
c,ng
ca
90=00
U=40
8=50
0=50
7=5

0=40
0=009
40=00
72=50
U=00
0=50
7=5
0=45
0=009
70 20
M$.bLLLL A3n( t/c l/t (¹chG ®/
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= t-én vka H+ng vka=
cst gWch= D+= H+t gWch= D+= miOt mWch= Ha4 chpi vÖ 6inh b' mnt= hoµn
thiÖn c,ng t+c H+t DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
…NR57000 1,ng t+c H+t gWch
…NR57700 3+t gWch ch_= gWch tho
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3+t gWch
ch_
3+t gWch tho
7Yt Vi)(
…NR57
7
3+t gWch
ch_
‚Wch ch_= gWch
tho
vifn 40 44=5
3+t gWch tho &ka miOt mWch m
9
0=00255 0=002E5
&ka H\t m
9
0=0255 0=0255
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=798 0=758
70 20
…NR57200 3+t C'C= SµC
800
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
750x7
50
200x2
00
200x9
00
900x9
00
…NR57
2
3+t n'n= 7Yt Vi)(
6µn ‚Wch m
2
7=005 7=005 7=005 7=005
&ka m
9
0=078 0=025 0=025 0=025
$i m2ng ;g 0=V5 0=V5 0=V5 0=V0
$i m2ng t-sng ;g 0=24 0=20 0=7V 0=78
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=7V9 0=7E5 0=7E9 0=7E
X¸y thi cPng
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=09 0=09 0=09 0=09
70 20 90 40
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
400x4
00
500x5
00
450x8
00
800x8
00
800xU
00
…NR57
2
3+t
n'n=
7Yt Vi)(
6µn ‚Wch m
2
7=00
5
7=00
5
7=00
5
7=00
5
7=00
5
&ka m
9
0=02
5
0=02
5
0=02
5
0=02
5
0=02
5
$i m2ng ;g 0=V0 0=E5 0=E0 0=85 0=80
$i m2ng t-sng ;g 0=72 0=70 0=70 0=70 0=70
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=5 0=5 0=5 0=5 0=5
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=75 0=75 0=75 0=74 0=72
X¸y thi cPng
807
q+y cst gWch
7=EN‰
ca 0=09
5
0=04 0=04 0=04 0=04
50 80 E0 V0 U0
$hi ch%&
J-eng hZ@ H+t gWch g-anitK nh©n tWo th. m+y thi c,ng DZc nh©n hÖ
6è 7=9 6o vAi D)nh m*c tTng *ngR
…NR52000 3+t= d+n gWch v_
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3+t gWch v_ %+n gWch v_
…NR52
7
3+t gWch
v_
7Yt Vi)(
‚Wch v_ m
2
7=005 7=005
&ka m
9
0=0755 "
NKo d+n ;g " 0=5
…NR52
2
%+n gWch
v_
$i m2ng
t-sng
;g 2=0 2=0
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7=5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=2 0=22
70 70
…NR59000 H+t b5c tam c]@= b5c c04 thang

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
#5c tam
c]@
#5c c04
thang
…NR59
7
…NR59
2
3+t b5c
tam c]@
3+t b5c
c04
thang
7Yt Vi)(
‚Wch
&ka xi m2ng
$i m2ng t-sng
&5t HiÖ4 ;h+cR
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y cst 7=EN‰
m
2
m
9
;g
v
c,ng
ca
7=05
0=025
0=75
7=5
0=95
0=75
7=05
0=025
0=75
7=5
0=45
0=20
70 70
…NR54000 3+t gWch chèng n\ng
!Tn v) tFnh: 7m
2
802

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!T
n
v)
‚Wch
22x70=5x
75
4HX jcmm
‚Wch
22x75x7
0=5
8HX jcmm
‚Wch
22x22x7
0=5
70 HX
jcmm
…NR54
7
…NR54
2
…NR54
9
‚Wch
22x70=5x7
5
‚Wch
22x75x70=
5
‚Wch
22x22x70=
5
7Yt Vi)(
‚Wch vifn 40 2U 27
&ka miOt
mWch
m
9
0=00E5 0=0050 0=0055
&ka H\t m
9
0=0255 0=0255 0=0255
&5t HiÖ4 ;Hh+c v 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
3,5/7
c
,ng
0=20 0=7V 0=7E
70 70 70
…NR55000H+t gWch 6©n= n'n Deng= v_a hP
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) dLng cL= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= t-én vka=
H+t gWch= miOt mWch D+nh Dé dèc thKo yf4 c04 ;d th45t= bGo DGm an
toµn giao th,ng= @h0n m\ng tFnh -ifngR
…NR55700 3+t gWch xi m2ng
…NR552003+t gWch H+ d^a
…NR55900 3+t gWch xi m2ng tù chPn
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚Wch xi
m2ng
‚Wch H+
d^a
‚Wch xi m2ng
tù chPn
1hi'4 d0y
jcmm
9=5 5=5
…NR557
…NR552
…NR559
3+t gWch xi
m2ng
3+t gWch H+
d^a
3+t gWch xi
m2ng tù
chPn
7Yt Vi)(
‚Wch xi m2ng m
2
7=07 " " "
‚Wch H+ d^a vifn " 44=5 " "
‚Wch xi m2ng tù
chPn
m
2
" " 7=07 7=07
&ka H\t m
9
0=0255 0=0255 " "
&ka miOt mWch m
9
" 0=002V " "
$i m2ng /190 ;g 0=0V " " "
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=7V 0=7U 0=74 0=78
70 70 70 20
809
…NR55400 H+t gWch D]t n4ng


!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
NFch thAc gWch jmmm
900x90
0
950x95
0
400x40
0
…NR554 3+t gWch D]t
n4ng
7Yt Vi)(
‚Wch D]t
n4ng
&ka H\t
$i m2ng
Nh3n cPng
",0/7
m
2
m
9
;g
c,ng
7=07
0=028
2=0
0=7E9
7=07
0=028
7=E5
0=7E0
7=07
0=028
7=50
0=785
70 20 90
…NR58700 3+t D+ chm thWch= D+ hoa cTng n'n= 6µn
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
JiOt diÖn D+ jm
2
m
≤ 0=78 ≤ 0=25 w0=25
…NR587 7Yt Vi)(
3+t D+
chm
thWch=
hoa
cTng
!+ m
2
7=05 7=05 7=05
&ka xi m2ng m
9
0=027 0=027 0=027
$i m2ng t-sng ;g 0=5 0=95 0=25
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=50 0=495 0=9E
X¸y thi cPng
q+y cst 7=EN‰ ca 0=75 0=75 0=75
70 20 90
$hi ch%: Q¸t ®¸ cjm th-ch, ®¸ hI$ c.ng DYc t$m c/&, DYc c[(
th$ng h$I &h% nh3n cPng nh3n h) sè g,35 sI *fi ®Þnh møc V¸t ®¸ n,n
sµn t.ng øng
804
…NR58200 3+t D+ b5c tam c]@= b5c c04 thang= qnt bÖ c+c HoWi jbÖ bO@=
bÖ bµn= bÖ HavaboRRRm

!Tn v) tFnh:7 m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#5c
tam
c]@
#5c
c04
thang
qnt

c+c
HoWi
…NR58
2
3+t D+ b5c
tam c]@=
b5c c04
thang=
mnt bÖ
c+c HoWiR
7Yt Vi)(
!+ g-anFt tù
nhifn
&ka xi m2ng
$i m2ng t-sng
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7
X¸y thi cPng
q+y cst 7=EN‰
m
2
m
9
;g
v
c,ng
ca
7=05
0=025
0=75
0=5
0=45
0=20
7=05
0=025
0=75
0=5
0=50
0=20
7=05
0=025
0=75
0=5
0=82
0=95
70 20 90
…NR5E000 b\ v_a hP= Deng blng t]m bf t,ng Dic 6tn
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= t-én vka= Hs@
v_a= miOt mWch hoµn ch_nh bGo a4Gn v_a thKo Ding yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#\ v_a thˆng
7Vx22
x700c
m
7Vx99
x700c
m
#\ v_a
cong
20x20c
m
805
…NR5E
7
…NR5E
2
#\ v_a thˆng
hP= Deng blng
t]m bf t,ng
Dic 6tn
#\ v_a cong
hP= Deng blng
t]m bf t,ng
Dic 6tn
7Yt Vi)(
J]m bf t,ng m 7=025 7=025 7=025
&ka xi m2ng m
9
0=005 0=0059 0=075
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=7 0=74 0=48
70 20 70
M$.ZLLLL Ac"^ T/A `.d Te5"
…NR87000 3µm t-0n c\t g@= Jz0C ‚X %+C
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-0n
c\t g@
J-0n gX
d+n= v+n
g@
…NR87
7
3µm t-0n c\t
g@
7Yt Vi)(
1\t g@ m
2
7=70 "
…NR87
2
3µm t-0n gX
d+n
‚X d+n= v+n g@ m
2
" 7=70
‚X xo m
9
0=02 0=02
!inh c+c HoWi ;g 0=75 0=75
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=74 0=74
70 70
3µm t-0n gX d+n c\ t]m c+ch ©m= c+ch nhiÖt=
t-0n v+n g@ b?c S<q<3<= t]m thWch cao= t]m nhùa= H…mb-iRRR
…NR82000 3µm t-0n gX d+n c\ t]m c+ch ©m= c+ch nhiÖt
!Tn v) tFnh: 7m
2
808

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-0n c\ t]m
c+ch ©m
aco6tic
J-0n c\
t]m c+ch
nhiÖt
6i-o‘o-t
…NR827 3µm t-0n gX
d+n
7Yt Vi)(
jv+n g@m c+ch
©m
‚X xo m
9
0=024 0=024
aco6tic ‚X d+n jv+n
g@m
m
2
7=7 7=7
!inh c+c HoWi ;g 0=7V 0=7V
…NR822 3µm t-0n gX
d+n
jv+n g@m c+ch
nhiÖt 6i-o‘o-t
J]m c+ch ©m m
2
7=05 "
J]m c+ch
nhiÖt
m
2
" 7=05
NKo d+n ;g 0=9 0=9
Nh3n cPng
",5/7
c
,ng
0=V 0=V
70 70
…NR89700 3µm t-0n v+n g@ b?c 6imiHi= mit d0y 5cm n|@ @h©n ,
blng gX
…NR89200 3µm t-0n v+n g@ chia , nhy c\ gio2ng ch.m honc n|@
n`i t-ang t-F
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-0n b?c
6imiHi= mit
d0y 9÷5cm
J-0n chia ,
c\ gio2ng
ch.m honc
n|@ n`i
80E
…NR89
7
…NR89
2
3µm t-0n v+n
g@
b?c SimiHi=
mit
d0y 9 ÷ 5cm
n|@
@h©n , blng
gX
3µm t-0n v+n
g@
chia , nhy c\
gio2ng ch.m
honc
n|@ n`i t-ang
t-F
7Yt Vi)(
&+n g@ m
2
7=70 7=70
‚X xo m
9
0=02 0=02
C|@ gX m 2=0 "
SimiHi m
2
7=9 "
qit d0y 9÷
5cm
m
2
7=7 "
!inh c+c HoWi ;g 0=2 0=2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 5=0
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 2=0 0=E
70 70
…;R84000 3µm t-0n blng t]m thWch cao= t]m nhùa hoa v2n = t]m
nhùa c\ ;h4ng xTng
!Tn v) tFnh: 7 m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
J]m
t-0n
thWch
cao hoa
v2n
50x50c
m
J]m
t-0n
nhùa
hoa v2n
50x50c
m
3µm
t-0n
nhùa
u
;h4ng
xTng
…NR84
7
3µm t-0n blng
t]m
t-0n thWch cao
hoa
v2n 50x50cmB
87x47cm
7Yt Vi)(
‚X xo m
9
0=02 0=02 "
Jhg@ g\c ;g 2=5 " "
Jhg@ t-}n ;g 2=0 " "
…NR84
2
3µm t-0n blng
t]m
nhùa hoa v2n
50x50cm
J]m t-0n thWch cao t]m 4=0 " "
J]m nhùa t]m " 4=0 "
J]m nhùau;h4ng
xTng
m
2
" " 7=05
…NR84
9
3µm t-0n blng
t]m
nhùa ;h4ng x"
Tng
6st 39x4
C|@ gX m " 4=0 "
&5t HiÖ4 ;h+c v 9=0 9=0 9=0
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
7=50 0=V 0=28
770 270 970
80V
…NR85700 3µm t-0n Hamb-i gX
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3amb-i6 gX
d0y 7=0cm
3amb-i6
gX d0y
7=5cm
7Yt Vi)(
…NR85
7 3µm t-0n ‚X xo m
9
0=02 0=02
3amb-i gX ‚X v+n Hµm
3amb-i
m
9
0=072 0=07E
!inh c+c HoWi ;g 0=75 0=75
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 7=E5 7=E5
70 20
…NR88000 3µm t-0n blng t]m thWch cao
5Khung x0ng UVNWV9 tÊm th:ch cAo KCKGNXNU BUXNW;

;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-sc DWc blng 3a†K- HKvK-= Hs@ Dnt ;h4ng xTng blng
m+y ;hoan= m+y cstR ‚sn t]m thWch cao vµo ;h4ng xTng blng m+y xiOt
vFt= xr HI mèi nèi= hoµn thiÖn bGo DGm Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3µm t-0n
@hˆng
3µm t-0n
gi5t c]@
80U
…NR88
…N88
3µm t-0n
@hˆng
blng t]m
thWch cao
3µm t-0n
gi5t c]@
blng t]m
thWch cao
7Yt Vi)(
Jhanh b t-fn
Jhanh b dAi
Jhanh & 25x25
Jhanh Hifn ;Ot b
t-fn vAi b dAi
Jhanh t-Ko j& nhym
J2ng DT
J]m thWch cao Umm
#2ng ;Ko HAi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
thanh
thanh
thanh
c+i
c+i
c+i
m
2
m
v
c,ng
0=55E
7=027
0=2EU
9=E92
2=8E7
2=8E7
7=05
2=0V2
2=5
7=V
0=5VE
7=008
0=2U4
9=8U0
9=078
9=078
7=05
9=285
7=5
2=7
770 270
…NRE0000 1,ng t+c Hµm méc t-ang t-F
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= gia c,ng vµ Hs@
dùng c+c c]4 ;iÖn gX DGm bGo yf4 c04 ;d th45t= md th45tR
…NRE7700 3µm v+ch ng2n blng v+n g@
…NRE7200 3µm v+ch ng2n blng gX v+n ghg@ ;hFt
…NRE7900 3µm v+ch ng2n blng gX v+n chYng mF
!Tn v) tFnh: 7m
2
870

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
&+ch
ng2n
v+n
g@
‚X v+n ghg@
;hFt
‚X v+n
chYng mF
1hi'4 d0y gX jcmm
7=5 2=0 7=5 2=0
…NRE7
7
3µm v+ch
ng2n 7Yt Vi)(
blng v+n g@ ‚X xo m
9
0=00
75
0=07E
2
0=029 0=02 0=02
5
…NRE7
2
3µm v+ch
ng2n
&+n g@ m
2
7=7 " " " "
blng gX v+n !inh c+c HoWi ;g 0=75 0=75 0=75 0=75 0=75
ghg@ ;hFt Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=9 0=9V 0=9V 0=5V 0=5V
…NRE7
9
3µm v+ch
ng2n
blng gX v+n
chèng mF
70 70 20 70 20
…NRE2700 ‚ia c,ng vµ D\ng ch©n teng blng gX
…NRE2200 ‚ia c,ng vµ Hs@ Dnt tay v)n c04 thang blng gX
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1h©n teng
Jay v)n c04
thang
NFch thAc jcmm
2x70 2x20 Vx70 Vx74
…NRE2
7
…NRE2
2
‚ia c,ng vµ
D\ng ch©n t"
eng
blng gX
‚ia c,ng vµ
Hs@
Dnt tay v)n
c04
thang blng
gX
7Yt Vi)(
‚X xo m
9
0=002
9
0=004
8
0=00U
2
0=072
U
&5t HiÖ4 ;h+c v 5=0 5=0 5=0 5=0
Nh3n cPng
",5/7 c,ng 0=749 0=7E2 0=40 0=4U
70 20 70 20
…NRE9700 ‚ia c,ng vµ Hs@ dùng ;h4ng gX D[ D\ng HAi= v+ch ng2n
877
…NRE9200 ‚ia c,ng vµ Hs@ dùng ;h4ng gX d0m 6µn
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Nh4ng gX
D[ D\ng H"
Ai=
v+ch ng2n
Nh4ng gX
d0m 6µn
…NRE9
7
‚ia c,ng vµ
Hs@
7Yt Vi)(
dùng ;h4ng
gX
‚X xo m
9
7=72 7=72
D[ D\ng HAi= !inh c+c HoWi ;g 9=0 9=0
v+ch ng2n
…NRE9
2
‚ia c,ng vµ
Hs@ dùng
;h4ng gX d0m
6µn
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
V=0 70=0
70 70
…NRE4700 3µm mnt 6µn gX
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
&+n d0y
2cm
&+n d0y
9cm
…NRE4
7
3µm mnt 6µn
gX
7Yt Vi)(
‚X xo m
9
0=029 0=095
!inh c+c HoWi ;g 0=75 0=75
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
7=0U 7=0U
70 20
$hi ch%&
872
CO4 v+n 6µn D\ng thKo h.nh xTng c+= tWo h.nh t-ang t-F thKo m{4
thiOt ;O th. nh©n c,ng t2ng DZc nh©n hÖ 6è 7=2
…NRE5700 3µm teng 3amb-i6
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4

1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3amb-i6 gX
d0y 7cm
3amb-i6
gX d0y
7=5cm
…NRE5
7
3µm teng 7Yt Vi)(
3amb-i6 ‚X xo m
9
0=079 0=07U
!inh c+c HoWi ;g 0=75 0=75
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=75 7=75
70 20
…NRE8700 ‚ia c,ng vµ D\ng mst c+o blng n|@ gX 9x7cm
…NRE8200 ‚ia c,ng vµ D\ng di'm m+i blng gX
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!\ng mst
c+o
!\ng di'm
m+i
3X
5x5c
m
3X
70x70
cm
%0y
2cm
%0y
9cm
…NRE8
7
‚ia c,ng vµ
D\ng
7Yt Vi)(
mst c+o blng
n|@
‚X xo m
9
0=07
0
0=00E 0=02
9
0=09
5
gX 9x7cm !inh c+c HoWi ;g 0=20 0=20 0=70 0=70
Nh3n cPng
",0/7
c
,ng
0=V4 0=E4 0=90 0=99
…NRE8
2
‚ia c,ng vµ
D\ng
di'm m+i
blng gX
879
70 20 70 20
…NREE700 %+n ƒoocmica vµo c+c ;Ot c]4

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%+n dWng
t]m
!&J: 7m
2
%+n dWng
ch_ -éng
≤9cm
!&J: 7m
…NREE
7
%+n
ƒoocmica
vµo c+c ;Ot
c]4
7Yt Vi)(
ƒoocmica m
2
7=700 0=099
NKo d+n ;g 0=75 0=0054
&5t HiÖ4 ;h+c v 9=0 9=0
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=7 0=05
70 20
…NREE200 è@ 6imiHi u mit vµo c]4 ;iÖn gX
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
7Yt Vi)(
…NREE
2
è@ 6imiHiumit
vµo c]4 ;iÖn gX
qit dµy 9÷5cm
m
2
7=7
SimiHi m
2
7=9
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=5
70
…NREE900 %+n gi]y t-ang t-F
874
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
$©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%+n gi]y
vµo teng
%+n gi]y
vµo t-0n
Jeng
gX v+n
Jeng
t-+t
vka
J-0n
gX
J-0n
t-+t
vka
…NREE
9
%+n gi]y 7Yt Vi)(
t-ang t-F ‚i]y t-ang
t-F
m
2
7=70 7=70 7=70 7=70
NKo d+n ;g 0=70 0=7V 0=70 0=7V
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=50 7=50 7=50 7=50
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=7 0=72 0=79 0=74
77 72 27 22
…NREE400 3µm v+ch blng t]m thWch cao
;hµnh &h[n cPng *i)c: 1h4hn b)= Do D+nh d]4= Hs@ Dnt
;h4ng xTngR ‚sn t]m 6Zi th4c tinh c+ch ©m= gsn t]m thWch cao vµo
;h4ng xTng= xr HI mèi nèi= hoµn thiÖn bGo DGm Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…NREE4 3µm v+ch
blng t]m
thWch cao
7Yt Vi)(
Jhanh b jngang t-fn vµ
dAim
Jhanh 1 jD*ngm
J]m thWch cao 72mm
SZi th4c tinh
Jhanh& 25x25
#2ng ;Ko HAi
Sst hé@ 50x50
Jhanh nh,m & 50x50
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
thanh
thanh
m
2
m
2
thanh
m
m
thanh
v
c,ng
0=40U
0=EUV
7=05
7=000
0=27V
2=U5U
0=0V2
0=798
7
7=200
70
…NREE500 3s@ gio2ng DYng= gio2ng ;Fnh
875
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= cst gio2ng= Dnt gio2ng vµo v) t-F thKo a4y D)nh cña
thiOt ;O vµ hoµn thiÖn bGo DGm Ding yf4 c04 ;d= md th45tR
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
‚io2ng
DYng
‚io2ng
;Fnh
…NREE
5
3s@ gio2ng
DYng=
7Yt Vi)(
gio2ng ;Fnh t-ang
t-F
‚io2ng DYng m 7=02 "
;h,ng c\ hoa v2n ‚io2ng ;Fnh m " 7=05
cho H+ng n'n 6µn Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=22 0=72
g-anit,
70 20
…NREE800 SGn x4]t vµ Hs@ Dnt hé@ mµn cra= hé@ DPn
!Tn v) tFnh : 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:é@ mµn craB hé@ DPn
teng
#?c v+n
g@
#?c
Hamb-i6
…NREE
8
SGn x4]t
vµ Hs@
Dnt hé@
mµn cra=
hé@ DPn
7Yt Vi)(
‚X
&+n g@
!inh c+c HoWi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
m
9
m
2
;g
v
c,ng
0=0055
0=9V5
0=050
5
0=40
0=0099
0=550
0=050
5
0=95
77 72
!Tn v) tFnh : 7m
2
878

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
:é@ DPn t-0n
šm
t-0n
!\ng n`i
#?c v+n
g@
#?c
Hamb-i6
…NREE
8
SGn
x4]t vµ
Hs@
Dnt
hé@ DPn
7Yt Vi)(
‚X
NFnh x©y
dùng
&+n g@
!inh c+c HoWi
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",5/7
m
9
m
2
m
2
;g
v
c,ng
0=0750
7=750
0=E00
0=750
5
0=V0
0=0050
7=750
7=E00
0=750
5
2=70
0=07V0
7=750
0=400
0=750
5
2=50
27 97 92
1,ng t+c a4gt v,i= nAc xi m2ng= 6Tn= bG ma tFt=
a4gt nhùa bit4m chgt ;hK nèi= Hµm t0ng H?c= ;hA@ nèi
…NRV7700 4gt v,i= a4gt nAc xi m2ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= ;i[m t-a= t-+m= v+ HWi
b' mnt jnO4 c\mR 3?c v,i= @ha m04= a4gt v,i= nAc xi m2ng Ding yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
J-ong nhµ
7 nAc
t-sng
2 nAc
m04
Cgoµi
nhµ
4gt nAc
xi m2ng
2 nAc
…NRV77 4gt v,i 7Yt Vi)(
t-ong
nhµ=
$i m2ng ;g " " 7=79
ngoµi
nhµ=
#ét m04 ;g 0=02 " "
87E
a4gt nAc &,i cLc ;g 0=90 0=978 "
xi m2ng /hPn ch4a ;g 0=008 0=008 "
&5t HiÖ4 ;h+c v 5 5 5
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=09V 0=045 0=090
70 20 90
…NRV7200 4ay v,i gai vµo c+c ;Ot c]4
…NRV7900 /h4n xè@ vµo c+c ;Ot c]4 blng vka xi m2ng
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
4ay v,i gai /h4n xè@
1hi'
4 cao
≤ 4m
1hi'4
cao
w4m
$i m2ng
c+t vµng
;h,ng
t-én
m04
$i m2ng
c+t vµng
c\ t-én
m04
…NRV7
2
4ay v,i
gai
7Yt Vi)(
vµo c+c ;Ot 1+t vµng m
9
0=00
2
0=002 0=005 0=005
c]4 $i m2ng ;g " " E=0 E=0
…NRV7
9
/h4n xè@
vµo
#ét m04 ;g 0=09
2
0=092 " 0=95
c+c ;Ot c]4 NKo da t-©4 ;g 0=02
9
0=029 " 0=07
blng vka
xi
&,i ;g 0=9 0=9 " "
m2ng &5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=0V 0=70 0=4V 0=84
70 20 70 20
…NRV2000 1,ng t+c bG c+c ;Ot c]4
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= cWo thy b' mnt ;Ot c]4= t-én bét bG= bG c+c bé @h5n ;Ot
c]4= mµi @hˆng b' mnt thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2
87V

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#G blng ma
tFt
#G blng xi
m2ng
&µo t"
eng
&µo
cét=
d0m=
t-0n
&µo t"
eng
&µo
cét=
d0m=
t-0n
…NRV2
7
#G blng ma
tFt=
vµo c+c ;Ot
c]4
7Yt Vi)(
$i m2ng t-sng ;g " " 0=90 0=90
qa tFt ;g 0=40 0=40 " "
‚i]y -+@ m
2
0=02 0=02 0=07 0=07
…NRV2
2
#G blng #ét @h]n ;g " " 0=40 0=40
xi m2ng vµo &,i cLc ;g " " 0=70 0=70
c+c ;Ot c]4 &5t HiÖ4 ;h+c v " " 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=90 0=98 0=40 0=4V
70 20 70 20
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#G blng hXn
hZ@ 6Tn u$q
t-sng u @hL
gia
#G blng
&KntonFt
&µo t"
eng
&µo cét=
d0m=
t-0n
&µo t"
eng
&µo cét=
d0m=
t-0n
7Yt Vi)(
…NRV29 " #G blng
hXn
hZ@ 6Tn u$q STn ;g 0=40 0=40 " "
t-sng u bét
bG
&Kn tonFt ;g " " 7=2 7=2
u @hL gia #ét bG ;g 0=9 0=9 " "
vµo c+c ;Ot
c]4
$i m2ng
t-sng
;g 0=2 0=2 " "
…NRV24 #G blng /hL gia ;g 0=025 0=025 " "
vKntonFt
vµo
‚i]y -+@ m
2
0=02 0=02 0=02 0=02
c+c ;Ot c]4 &5t HiÖ4 ;h+c v 7=5 7=5 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=45 0=540 0=49 0=57
87U
70 20 70 20
…NRV2500 #G blng bét bG ”ayynic= at…C<1 vµo c+c ;Ot c]4
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#ét bG
“…“ŒC<1
#ét bG …JaC<1
&µo t"
eng
&µo
cét=
d0m=
t-0n
&µo t"
eng
&µo
cét=
d0m=
t-0n
…NRV25
…NRV25
#G blng
bét bG
“…“ŒC<1
#G blng
bét bG
…J…C<1
7Yt Vi)(
#ét bG “…“ŒC<1 ;g 0=40 0=40 " "
#ét bG …J…C<1 ;g " " 0=94 0=94
‚i]y -+@ m
2
0=02 0=02 0=02 0=02
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=90 0=95 0=90 0=95
77 72 27 22
820
…NRV9000 1,ng t+c 6Tn
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= cWo -ra= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= @ha 6Tn vµ
6Tn thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…NRV9700 STn cra blng 6Tn t`ng hZ@
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn cra
;Fnh
STn cra @a
n,
STn cra
chA@
2
nAc
9
nAc
2
nAc
9
nAc
2
nAc
9
nAc
7Yt Vi)(
…NRV9
7
STn STn ;g 0=7 0=79 0=2E9 0=95U 0=9E2 0=45U
cra &5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=05
0
0=08
4
0=724 0=780 0=7V5 0=24
77 72 27 22 97 92
…NRV9200 STn gX= 6Tn ;Fnh me blng 6Tn t`ng hZ@
!Tn vi tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn gX
2 nAc 9 nAc
STn
;Fnh me
7 nAc
…NRV9
2
STn gX=
6Tn
7Yt Vi)(
;Fnh me STn ;g 0=24V 0=920 0=0EV
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 "
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=742 0=78E 0=027
827
77 72 27

…NRV9920 STn ;Ot c]4 gX blng 6Tn HKvi6
!Tn v) tFnh:7m
2


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn ;Ot c]4 gX
7 nAc H\t
7 nAc @hñ
7 nAc H\t
2 nAc
@hñ
…NRV99 STn ;Ot
c]4 gX
7Yt Vi)(
STn H\t 3Kvi6 3igna
STn @hñ 3Kvi6 qKtaH
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
v
c,ng
0=79V
0=749
7
0=05
0=79V
0=25V
7
0=085
27 22
…NRV9990 STn ;Ot c]4 gX blng 6Tn <1< %b3b$
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
STn ;Ot c]4 gX
7 nAc
H\t 7 n"
Ac @hñ
7 nAc
H\t 2 n"
Ac @hñ
822
…NRV9
9
STn ;Ot
c]4 gX
blng
6Tn <1<
%4H4x
7Yt Vi)(
STn H\t %4H4x …H4min4m ‰ood
/-imK
STn /b gX %4H4x JimbK-
JonK
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
v
c,ng
0=775
0=08
7
0=052
0=775
0=770
7
0=084
97 92
…NRV9400 STn 6st thg@ blng 6Tn t`ng hZ@
!Tn v) tFnh:
7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn 6st d|t
STn 6st
thg@ c+c HoWi
2 nAc 9 nAc 2 nAc 9 nAc
…NRV94
…NRV94
STn 6st
d|t
STn 6st
thg@ c+c
HoWi
7Yt Vi)(
STn ;g 0=082 0=0V2 0=784 0=225
$2ng ;g " " 0=77V 0=77V
&5t HiÖ4 ;h+c v " " 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=057 0=0E4 0=0V8 0=725
77 72 27 22
…NRV9450 STn 6st thg@ blng 6Tn HKvi6
!Tn v) tFnh:7m
2

829

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn 6st thg@ c+c HoWi
7 nAc H\t
7 nAc @hñ
7 nAc H\t
2 nAc @hñ
…NRV9
4
STn 6st
thg@
7Yt Vi)(
STn H\t 3Kvi6 qKtaH
STn @hñ 3Kvi6 3igna
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
v
c,ng
0=795
0=728
7
0=0E7
0=795
0=242
7
0=0U4
57 52
…NRV9480 STn 6st thg@ blng 6Tn <1< %b3b$
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
STn 6st thg@ c+c HoWi
7 nAc H\t 7
nAc @hñ
7 nAc H\t 2
nAc @hñ
…NRV9
4
STn
thg@ c+c
HoWi blng
6Tn <1<
%4H4x
7Yt Vi)(
STn /b %4H4x JimbK-
JonK
STn @hñ qaxiHitK ‹namKH
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
v
c,ng
0=725
0=775
7
0=0E7
0=725
0=200
7
0=0U4
87 82
…NRV4770 STn d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ D· bG
blng 6Tn S4@K-
!Tn v) tFnh: 7m
2
824

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n= t"
eng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
…NRV47
7
STn
d0m=
t-0n=
cét=
teng
t-ong
nhµ= t"
eng
ngoµi
nhµ
7Yt Vi)(
STn H\t S4@K- …Ja
;g
0=72
5
0=72
5
0=72
5
0=72
5
STn @hñ S4@K- …ta m)n ;g
0=0V
4
0=77
E
" "
STn @hñ S4@K- …ta m)n ;g " "
0=0U
4
0=72
2
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,5/7
c
,ng
0=04
2
0=08
0
0=04
8
0=08
8
7 2 9 4
…NRV4270 STn d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ D· bG
blng 6Tn HKvi6
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n= t"
eng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
825
…NRV4
2
STn
d0m=
t-0n= cét=
teng
t-ong
nhµ= teng
ngoµi
nhµ
7Yt Vi)(
STn H\t 3Kvi6
ƒix chèng
;i'm
STn 3Kvi6
Satin t-ong
nhµ
STn 3Kvi6
3atKx ngoµi
nhµ
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c,ng
0=725
0=772
"
7
0=042
0=725
0=224
"
7
0=080
0=725
"
0=77V
7
0=048
0=725
"
0=298
7
0=088
77 72 79 74
…NRV4220 STn vµo d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ
;h,ng bG blng 6Tn HKvi6

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n=
cét= teng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
…NRV4
2
STn
d0m=
t-0n= cét=
teng
t-ong
nhµ= teng
ngoµi
nhµ
7Yt Vi)(
STn H\t 3Kvi6
ƒix chèng
;i'm
STn 3Kvi6
Satin
STn 3Kvi6
3atKx
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c,ng
0=787
0=744
"
7
0=048
0=787
0=22V
"
7
0=088
0=787
"
0=750
7
0=057
0=787
"
0=900
7
0=0E9
27 22 29 24
…NRV4970 STn d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ D· bG
blng 6Tn “oton
828
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n=
cét= teng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
…NRV4
9
STn
d0m=
t-0n= cét=
teng
t-ong
nhµ= teng
ngoµi
nhµ D·
bG
7Yt Vi)(
STn H\t “oton
/-o6 chèng
;i'm
STn “oton /…
t-ong nhµ
STn “oton /…
ngoµi nhµ
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c,ng
0=72V
0=775
"
7
0=042
0=72V
0=290
"
7
0=080
0=72V
"
0=727
7
0=048
0=72V
"
0=242
7
0=088
77 72 79 74
…NRV4920 STn vµo d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ ;h,ng
bG blng 6Tn ”oton

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n=
cét= teng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
7 nAc
@hñ
7 nAc
H\t
2 nAc
@hñ
82E
…NRV4
9
STn
d0m=
t-0n= cét=
teng
t-ong
nhµ= teng
ngoµi
nhµ
;h,ng bG
7Yt Vi)(
STn H\t “oton
/-o6 chèng
;i'm
STn “oton ƒ…
t-ong nhµ
STn “oton ƒ…
ngoµi nhµ
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c
,ng
0=75U
0=749
"
7
0=048
0=75U
0=2V8
"
7
0=088
0=75U
"
0=752
7
0=057
0=75U
"
0=904
7
0=0E9
27 22 29 24
…NRV4470 STn d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ D· bG
blng 6Tn <1< d4H4x
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n=
cét= teng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t 7
nAc
@hñ
7 nAc
H\t 2
nAc
@hñ
7 nAc
H\t 7
nAc
@hñ
7 nAc
H\t 2
nAc
@hñ
…NRV4
4
STn
d0m=
t-0n
cét= t"
eng
t-ong
nhµ= t"
eng
ngoµi
nhµ

7Yt Vi)(
STn H\t <1< %4H4x
SKaHK-"2000=
chèng ;i'm
STn <1< %4H4x
S4@-KmK cao
c]@ t-ong nhµ
STn <1< %4H4x
cao c]@ ‰KathK-
ShiKHd ngoµi nhµ
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c
,ng
0=725
0=0V
"
7
0=042
0=725
0=78
"
7
0=080
0=725
"
0=0U
7
0=048
0=725
"
0=7V
7
0=088
77 72 79 74
82V
…NRV4420 STn d0m= t-0n= cét= teng t-ong nhµ= teng ngoµi nhµ
;h,ng bG blng 6Tn <1< d4H4x
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
%0m= t-0n=
cét= teng
t-ong nhµ
Jeng ngoµi
nhµ
7 nAc
H\t= 7
nAc
@hñ
7 nAc
H\t= 2
nAc
@hñ
7 nAc
H\t= 7
nAc
@hñ
7 nAc
H\t= 2
nAc
@hñ
…NRV44
2
STn
d0m=
t-0n
cét= t"
eng
t-ong
nhµ= t"
eng
ngoµi
nhµ

7Yt Vi)(
STn H\t <1<
%4H4x SKaHK-"
2000= chèng
;i'm
STn <1< %4H4x
S4@-KmK cao
c]@ t-ong nhµ
STn <1< %4H4x
cao c]@ ‰KathK-
ShiKHd ngoµi nhµ
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
3,5/7
;g
;g
;g
v
c
,ng
0=782
0=0U8
"
7
0=048
0=782
0=7U2
"
7
0=088
0=782
"
0=70V
7
0=057
0=782
"
0=278
7
0=0E9
7 2 9 4
…NRV5770 STn tWo gai teng blng 6Tn ata
!Tn v) tFnh:7m
2

82U

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
STn tWo gai t"
eng=
7 nAc H\t=
7 nAc @hñ
…NRV5
7
STn tWo
gai teng
7Yt Vi)(
STn H\t chèng ;i'm S4@K-
…ta
STn H\t chèng th]m S4@K-
…ta
STn tWo gai …Ja
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
;g
v
c,ng
0=725
0=72E
0=749
7
0=052
77
…NRV5270 STn tWo gai teng blng 6Tn HKvi6
!Tn v) tFnh:7m
2


hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
STn tWo gai t"
eng=
7 nAc H\t=
7 nAc @hñ
…NRV5
2
STn tWo
gai teng=
6Tn ;Ot
c]4 gX=
6st thg@
7Yt Vi)(
STn 3Kvi6 ƒix chèng ;i'm
STn tWo gai 3Kvi6
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
v
c,ng
0=725
0=747
7
0=052
77
…NRV5900 STn 6µn= n'n bf t,ng= 6Tn tWo gai teng blng 6Tn <1<
%4H4x
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn n'n=
6µn
7 nAc H\t=
7 nAc @hñ
STn tWo
gai teng
7 nAc H\t=
7 nAc @hñ
tWo gai
890
…NRV5
9
STn 6µn=
n'n bf
t,ng= 6Tn
tWo gai t"
eng blng
6Tn <1<
%4H4x
7Yt Vi)(
STn H\t %KvoK /-K"
@-imK 78E
STn @hñ %4H4x ‹@oxy
ƒHoo- 1oating
STn H\t <1< %4H4x
SoHvKnbo-n SKaHK-
chèng ;i'm
STn tWo gai <1< %4H4x
JKxtacHad …c-yHic #a6K
1oat
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
;g
;g
;g
;g
v
c,ng
0=0U5
0=775
"
"
7
0=05
"
"
0=790
0=749
7
0=055
77 27
…NRU7700 STn ;o Deng blng 6Tn doo nhiÖt @hGn a4ang
ScPng ngh) s.n nMngW
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b)= dùng ch\@ vµ -µo chsn= Hµm vÖ 6inh mnt Deng= D+nh
d]4= c2ng d©y= n]4 6Tn= D` 6Tn vµo thiOt b) 6Tn ;o= 6]y m+y d4y t-.
nhiÖt Dé 6,i= tiOn hµnh 6Tn thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5n ch4y[n v5t
HiÖ4= dLng cL t-ong @hWm vi 700mR

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ 6Tn jmmm
7 7=5 2
9
…NRU7
7
STn ;o D"
eng blng
6Tn doo
nhiÖt
7Yt Vi)(
STn doo nhiÖt
STn H\t
‚a6 Dèt
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",5/7
X¸y thi cPng
JhiOt b) 6Tn ;o
vWch
Œ:N70…
3} n]4 6Tn Œ:N
9…
‡t, 2=5J
q+y ;h+c
;g
;g
;g
v
c
,ng
ca
ca
ca
v
2=U7
0=25
0=709
7=0
0=75
0=022
0=024
0=024
2
9=U4
0=25
0=79
V
7=0
0=7E
0=02
V
0=02
V
0=02
8
2
5=7U
0=25
0=75
2
7=0
0=7U

0=09
2
0=09
2
0=02
V
2
E=VE
0=25
0=7V
7=0
0=29
0=04
0=04
0=09
2
2
897
77 27 97 47
$hi ch%& Chi,( 4µy Vf& s.n Gh¸c *fi '(y ®Þnh ®\c ¸& 4+ng Dang
c¸ch céng c¸c ®Þnh møc hI`c néi s(y t_ ®Þnh møc s.n 4yI nhi)t nMi
tAOnR
…NRU7200 6Tn ;o @h©n t4yOn Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= vÖ 6inh b' mnt t-Ac ;hi 6Tn
" STn ;o Ding yf4 c04 ;d th45t
" #Go DGm an toµn giao th,ng
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
STn
nit=
DGo
blng
thñ c,ng
STn
@h©n
t4yOn
blng
thñ c,ng
STn
@h©n
t4yOn
blng
m+y
7Yt Vi)(
…NRU7
2
STn= ;o
@h©n
STn ;g 0=5V 0=5V 0=55
t4yOn D"
eng
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2
Nh3n cPng
",0/7
c,ng 0=79 0=7E 0=08
X¸y thi cPng
q+y @h4n
6Tn
ca " " 0=09
77 27 97
…NRU2700 a4gt ‘Hin;otK chèng th]m m+i= 6f n,= , v2ng RRR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= a4gt 9 nAc ƒHin;otK chèng th]m ;Ot c]4 bGo DGm Ding
yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…NRU2
7
4gt ƒHin;otK 7Yt Vi)(
chèng th]m m+i= ƒHin;otK ;g 0=E5
6f n,= , v2ng RRR &5t HiÖ4 ;h+c v 70
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 0=09
77
892
…NRU9700 !+nh vgc ni ;Ot c]4 gX
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
&K-ni6
cobaHt
&K-ni6
tam@on
…NRU9
7
" !+nh vgc ni 7Yt Vi)(
;Ot c]4 gX /h]n taHFc ;g 0=002 0=02
#ét m04 ;g 0=07 0=07
‚i]y -+@ th, m
2
0=02 0=02
‚i]y -+@ m)n m
2
0=02 0=02
%04 b\ng ;g 0=75 "
$2ng HFt 0=7 "
&gc ni
1Yn U0
o

;g
HFt
"
"
0=04
0=25
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=94 0=42
77 27
…NRU4700 4gt nhùa bi t4m
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
4gt
nhùa bi
t4m n\ng
vµo teng
4gt
nhùa bi
t4m
ng4éi vµo
teng
4gt
hsc Fn
vµo gX
…NRU4
7
4gt
nhùa
7Yt Vi)(
bit4m Chùa bit4m 6è
4
;g 2=7 0=75V "
899
#ét D+ ;g 7=208 " "
1ñi D4n ;g 2=0 " "
$2ng HFt " 0=952 "
:sc Fn ;g " " 0=2
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=0E 0=02 0=08
77 27 97
…NRU4200 4gt nhùa bi t4m vµ d+n gi]y d04
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
7 HA@
gi]y 7
HA@
nhùa
2 HA@
gi]y
2 HA@
nhùa
2 HA@
gi]y
9 HA@
nhùa
9 HA@
gi]y
4 HA@
nhùa
…NRU4
2
4gt nhùa 7Yt Vi)(
bi t4m vµ Chùa bit4m 6è
4
;g 7=5E5 9=75 4=E25 8=9
d+n gi]y ‚i]y d04 m
2
7=24V 2=4U8 2=4U8 9=E44
d04 #ét D+ ;g 0=U05 7=V0U 2=E74 9=87V
1ñi D4n ;g 7=5 9=0 4=5 8=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=2V 0=40 0=4E 0=57
77 27 97 47
…NRU4900 4gt nhùa bi t4m vµ d+n bao tGi
!Tn v) tFnh : 7m
2
q· 1,ng t+c Jhµnh @h0n !Tn 7 HA@ bao 2 HA@ bao tGi
894
hiÖ4 x©y Hs@ hao @hF v) tGi
2 HA@ nhùa
9 HA@ nhùa
…NRU4
9
4gt nhùa
bi
7Yt Vi)(
t4m vµ d+n
bao
Chùa bi t4m 6è
4
;g 9=75 4=E25
tGi #ao tGi m
2
7=20 2=40
#ét D+ ;g 7=V7 2=E75
1ñi ;g 9=0 4=0
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=50 0=E8
77 27
…NRU5700 a4gt nhùa Deng chèng th]m mèi nèi èng cèng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!4n nhùa Deng= a4gt nhùa 2 HA@ b' ngoµi èng cèng = thm Day chgt
;hK gika c+c èng cèng= a4gt nhùa gi]y d04R
!Tn v) tFnh : 7 èng cèng

hiÖ4
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh èng cèng jmm
φ0=E5 φ7=00 φ7=25 φ7=50
…NRU5
7
7Yt Vi)(
Chùa Deng ;g 77=E0 75=4V 7V=U8 22=E0
‚i]y d04 m
2
7=0E 7=44 7=E5 7=VE
!ay ;g 0=4V 0=82 0=EU 0=UE
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=48 0=54 0=EE 7=02
77 27 97 47
895
…NRU5200 1hgt ;hK nèi
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#lng d©y th^ng
thm nhùa
…NRU5
2
1hgt ;hK nèi 7Yt Vi)(
Chùa bi t4m 6è 4 ;g 0=V7V
%©y th^ng m 7=05
1ñi ;g 9=77V
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=9V
77
…NRU8700 3µm t0ng H?c
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1+t
!+
c]@
@hèi
d
max
≤8
!+ d2m
7x2 2x4 4x8
…NRU8
7
3µm
t0ng
H?c
7Yt Vi)(
1]@ @hèi D+
d2m
m
9
79V
1+t m
9
797
!+ d2m m
9
722 722 722
Nh3n cPng
3,0/7
c
,ng
5=VE V=80 V=80 V=80 V=80
X¸y thi cPng
q+y ñi 7V0cv ca 0=79
5
0=795 0=79
5
0=79
5
0=79
5
q+y D0m 7V
t]n
ca 0=97 0=9V 0=9V 0=9V 0=9V
q+y ;h+c v 2 2 2 2 2
70 20 97 92 99
898
…NRUE000 qiOt mWch teng D+= teng gWch
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Jeng D+ Jeng gWch
3oWi H„m 3oWi HYi 3oWi H„m 3oWi HYi
…NRUE qiOt mWch 7Yt Vi)(
teng D+= &ka xi m2ng m
9
" 0=0025 " 0=0095
teng gWch $i m2ng /190 ;g " 0=45 " 0=84
1+t vµng m
9
" 0=009 " 0=004
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=79 0=70 0=7UV 0=759
770 720 270 220
…NRUV000 3µm HA@ D+ DÖm m\ng
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi D+ c\ Deng ;Fnh
%
max
≤4 %
max
≤8 %
max
w8
!+ héc
…NRUV 3µm HA@
D+ DÖm
m\ng
7Yt Vi)(
!+ d2m m
9
7=2 7=2 7=2 0=95
1+t m
9
0=90 0=90 0=90
!+ héc m
9
7=20
Nh3n cPng
"/7
c,ng 7=4V 7=40 7=95 7=75
770 720 790 270
89E
Ah#n( T;
A/c c3n( t/c =h/c
…HR77700 thy -_ ;Ot c]4 thg@ blng @h4n c+t
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= 6µng= -ra Hùa ch?n vµ @hTi ;h, c+t DGm bGo c+c yf4 c04
v' ;Fch c• hWt= @h4n c+t thy -_ ;Ot c]4 blng m+y @h4n c+tR

!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi
d0m=
dµn mAi
3oWi
d0m=
dµn D·
6Tn
…3R77
7
Jhy -_ ;Ot
c]4
7Yt Vi)(
thg@ blng
@h4n
1+t ch4hn m
9
0=04 0=05
c+t &5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 0=95 0=55
X¸y thi cPng
10n ch4 78J ca 0=005 "
q+y ngn ;hF
800m
9
/h
ca 0=07 0=025
JhiOt b) @h4n c+t ca 0=07 0=025
q+y ;h+c v 7 7
77 72
89V
…3R72000 ;iOn t-ic c+c HA@ m\ng dAi nAc
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
$+c D)nh v) t-F= dpng v5t HiÖ4 tWi hiÖn t-eng jt-fn c+c @hTng tiÖn n`im
D` m\ng thµnh t^ng HA@= xO@ chPn 6an 6ra blng thZ Hnn= ;i[m t-a
DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
…3R72700 Hµm m\ng Deng tho+t nAc ng5@ nAc ≤7=5m
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1+t hWt
nhy
1+t
6Wn
!+
d2m
…3R72
7
3µm m\ng
Deng tho+t
nAc ng5@ nAc
≤ 7=5m
7Yt Vi)(
1+t hWt nhy m
9
747=V7 " "
1+t 6Wn m
9
" 747=V4 "
!+ d2m m
9
" " 725=00
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng E=V2 E=V2 E=V8
X¸y thi cPng
q+y xic g04 d©y
7=0m
9
ca 0=825 0=825 7=54
77 72 79
!Tn v) tFnh: 700m
9
89U

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
!+
héc
!+ héc
chPn
D+
d2m=
c+t
!+
héc
chPn
D+
d2m
…3R72
7
3µm m\ng
Deng tho+t
nAc ng5@ nAc
≤ 7=5m
7Yt Vi)(
!+ d2m m
9
" 0=50 0=98
!+ héc m
9
725=5 720=0 722=5
1+t m
9
" 2=4 "
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 97=V8 97=V8 2U=50
X¸y thi cPng
q+y xic g04
d©y 7=0m
9
ca 9=V0 9=V0 9=V0
74 75 78
…3R79000 Hµm m\ng c04 bOn ng5@ nAc
!Tn v) tFnh: 700m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 6©4 ≤
7=5m
1hi'4 6©4
w7=5
!i'4 ;iÖn
Nh,ng
c\ teng
v©y
1\ t"
eng
v©y
Nh,ng
c\ t"
eng
v©y
1\ t"
eng
v©y
…3R79
7
3µm
m\ng
c+t jc+c
HoWim
7Yt Vi)(
1+t m
9
75E=8E 747=V4 75E=8E 747=V
4
Nh3n cPng
3,0/7
c
,ng
8=84 8=84 E=V2 E=V2
X¸y thi cPng
q+y xic g04
d©y 7=0m
9
ca 0=825 0=825 0=825 0=825
J-Wm Hnn ca 7=000 0=V00 7=000 0=V00
77 72 27 22
840
Hµm m\ng c04 bOn ng5@ nAc S;i:& th]IW
!Tn v) tFnh: 700m
9

:iÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 6©4 jmm
≤7=5 w7=5
…3R79
2
3µm
m\ng
D+ d2m
7Yt Vi)(
!+ d2m m
9
725=0 725=0
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng E=VE V=EV
X¸y thi cPng
q+y xic g04 d©y
7=0m
9
ca 7=UU4 7=UU4
J-Wm Hnn ca 2=V 9=V
q+y ;h+c v 9=0 9=0
…3R79
9
3µm
m\ng
D+ héc
7Yt Vi)(
!+ héc m
9
722=5 722=5
Nh3n cPng 3,0/7 c,ng 22=42 22=42
X¸y thi cPng
q+y xic g04 d©y
7=0m
9
ca 9=V 9=V
J-Wm Hnn ca 9=V 5=0
q+y ;h+c v 9=0 9=0
77 72
847
…3R74000 3µm HA@ H\t m\ng t-ong ;h4ng v©y
!Tn v) tFnh: 7m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
#lng
D+ héc
#lng
D+
d2m
#lng D+
d2m u
c+t
…3R747 3µm HA@ H\t
m\ng
t-ong ;h4ng
v©y
7Yt Vi)(
!+ héc m
9
7=75 " "
!+ 4x8 m
9
" 7=2 0=8E5
1+t m
9
" " 0=525
Nh3n cPng
",5/7
c,ng 7=25 0=UV5 0=E2
X¸y thi cPng
10n ch4 xFch
25J
ca 0=09V 0=09V 0=09V
Sµ Han 400J ca 0=09V 0=09V 0=09V
Sµ Han 2001& ca 0=09V 0=09V 0=09V
J04 ;go
7501&
ca 0=07U 0=07U 0=07U
q+y ;h+c v 9 9 9
77 72 79
…3R75700 Hµm vµ thG -? D+
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b) dLng cL= @hTng tiÖn= v5t HiÖ4R
" 1hnt thg@ Dan -?= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90mR
" !nt -? Ding v) t-F vµ xO@ D+ héc vµo -? jnO4 M t-fn cWnm nO4 thi
c,ng t-fn @hao= bP= xµ Han th. bao gYm cG c,ng thG -? t^ @hao= bP= xµ Han
x4èng Ding v) t-F blng thñ c,ng bGo DGm yf4 c04 ;d th45tR
" q*c hao @hF @hao= bP= 6µ Han=RRR DZc tFnh -ifngR
!Tn v) tFnh: 7 -?

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi -?
2x7x7m
3oWi -?
2x7x0=5m
%Ai nAc
J-fn
cWn
%Ai nAc
J-fn
cWn
…3R75
7
3µm vµ
thG -? D+
7Yt Vi)(
%©y thg@ Φ
9mm
!+ héc
Nh3n cPng
3,5/7
;g
m
9
c
,ng
79=5
7=8
4=2
79=5
2=2
4
77
0=V
2=54
77
7=7
2=4
77 72 27 22
…3R75200 Hµm vµ thG -Yng D+
842
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b) dLng cL= @hTng tiÖn= v5t HiÖ4= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong
@hWm vi 90m
" 1hnt thg@ Dan thµnh HAi
" #y D+ ;Ot thµnh -Yng HAn
" %)ch ch4y[n= D)nh v) @hao bP= thG -Yng Ding v) t-F a4y D)nh
blng thñ c,ng bGo DGm yf4 c04 ;d th45t
" q*c hao @hF @hao= bP= xµ HanRRR DZc tFnh -ifng
!Tn v) tFnh: 7 -Yng

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3oWi -Yng
Φ 80cm
dµi 70m
Φ V0cm
dµi 70m
…3R75
2
3µm vµ
thG -Yng
D+
7Yt Vi)(
%©y thg@ Φ
2=5mm
!+ héc
%©y thg@ b4éc
Nh3n cPng 3,5/7
;g
m
9
;g
c,ng
24=5
2=4
0=9
4=V
94
9=E
0=5
8=5
77 72
…3R75900 JhG D+ héc vµo th©n ;P
;hµnh &h[n cPng *i)c:
%i ch4y[n thiOt b) thi c,ng= nKo D54 tµ4= xµ Han= thG D+ vµo th©n
;P thKo Ding yf4 c04 ;d th45t= v5t HiÖ4 D+ D· c\ 6tn t-fn xµ HanR
!
Tn v) tFnh: 7m
9
q· hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v) Sè HZng
…3R759

JhG D+ héc
tù do vµo
th©n ;P
7Yt Vi)(
!+ héc
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
$µ Han 200J
J04 ;go 7501&
JhiOt b) Hnn
q+y ;h+c
m
9
c,ng
ca
ca
ca
v
7=20
0=9E
0=09V
0=007
0=05
9
849
77
…3R78700 ‚ia cè n'n D]t yO4 blng b]c th]m= vGi D)a ;d th45t
;hµnh &h[n cPng *i)c:
1h4hn b) v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= c]y b]c th]m blng
m+y DOn cao Dé thiOt ;O honc -Gi vGi D)a ;d th45t Hfn diÖn tFch c0n
thiOt j;[ cG @h0n HYi H„mm thKo thiOt ;O DGm bGo Ding yf4 c04 ;d
th45tR

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1]y
b]c th]m
blng
m+yR
!&J:
700m
zGi vGi D)a ;d
th45t
!&J: 700m
2
3µm n'n
Deng=
m+i Df=
D5@
3µm
m\ng
c,ng
t-.nh
…3R787
‚ia cè n'n
D]t
yO4 blng b]c
th]m= blng
vGi
D)a ;d th45t
7Yt Vi)(
#]c th]m m 705 " "
&Gi D)a ;d
th45t
m
2
" 770 770
&5t HiÖ4 ;h+c v 0=2 0=2 0=2
Nh3n cPng
3,5/7
c,ng 0=72 7=7V 7=0V
X¸y thi cPng
q+y c]y b]c
th]m
ca 0=04 " "
77 27 22
…3R7E000 t-Yng v0ng cy m+i ;fnh mTng= Df= D5@= m+i taH4y
n'n Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
14èc cy thµnh v0ng jdµy 8 ÷Vcmm= v5n ch4y[n v0ng cy t-ong @hWm
vi 90m= t-Yng cy jthKo ;i[4 mst c+o= ;hoGng c+ch gika c+c v0ng cy ;h,ng
a4+ 75cmm gYm cG D\ng ghim jnO4 c0nm= ch2m 6\c cy thKo Ding yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4 1,ng t+c x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Sè HZng
844
…3R7E7 J-Yng cy m+i ;fnh mTng=
Df= D5@= m+i taH4y n'n
Deng
Nh3n cPng
2,5/7
c,ng U=0
…3R7E2 &5n ch4y[n v0ng cy tiO@
70m
Nh3n cPng
2,5/7
c,ng 0=708
77
…3R7V700 J-Yng cy vKtivK- gia cè m+i taH4y
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= d?n d|@ 6Wch cy dWi= gia cè c+c -·nh x\i blng c?c t-K= @hfn
n*a honc bao tGi jnO4 c\m !µo D]t thµnh hµng D[ t-Yng cy= t-Yng cy
thµnh t^ng hµng= ;hoGng c+ch hµng t^ 7÷7=9m= ;hoGng c+ch b04 cy 0=7÷
0=75mR q+i taH4y c\ chi'4 cao ≤ 20m t-Yng cy thKo Deng DYng m*c= m+i
taH4y c\ chi'4 cao w20m t-Yng cy thKo Deng DYng m*c ;Ot hZ@ vAi c+c
hµng xifnR JAi nAc= tAi @h©n= ;i[m t-a vµ t-Yng dnm thay thO c+c c©y b)
chOt= 6inh t-Mng yO4 ch2m 6\c c©y thKo yf4 c04 t-ong 8 th+ngR
!Tn v) tFnh: 700m
2
q· hiÖ4 Jhµnh @h0n hao @hF !Tn v)
q+i taH4y d"
Tng
q+i taH4y
©m
…3R7V7 7Yt Vi)(
#04 cy &KtivK-
/h©n 6inh ho+ hk4 cT
b\n H\t
/h©n b\n H+
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3/7
X¸y thi cPng
‡t, tAi nAc 5m
9
q+y ;h+c
b04
;g
HFt
v
c,ng
ca
ca
EU2
750=0
0=U9
5
97=U
7=VU
5
800
727=0
0=E5
5
24=5
7=52
5
77 72
…3R27700 SGn x4]t= Hs@ Dnt ;hK co= ;hK gi·n= ;hK ngµm Hifn ;Ot=
;hK t2ng ceng Deng H2n= 6©n DX
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) vµ gia c,ng cèt thg@B Hs@ dùng c+c bé @h5n cña ;hK co=
gi·n= ;hK ngµm Hifn ;Ot= ;hK t2ng ceng thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 70m
845

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
NhK
co
7•4
NhK
gi·n
2•4
NhK
ngµm
Hifn
;Ot
NhK
t2ng
ceng

…3R27
7
3s@
Dnt
;hK co=
;hK gi·n
jhŽ90c
mm= ;hK
ngµm
Hifn ;Ot
cña D"
eng H2n=
6©n DX
6©n
bay
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n ‘i 25 ;g
59=V
V0
E5=49
0
7E=U0
0 UE=99
Jhg@ t-}n ‘i V ;g
54=4
00
E8=78
0
7U=5U
0 25=59
‚X v+n m
9
0=00
V 0=77E " "
4K hµn ;g
0=7U
0 0=280 0=0U0 0=5E0
Chùa Deng ;g
7=0U
0 7=570 9=U40 "
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=0 2=0 2=0 2=0
Nh3n cPng DYc
3R5/7
c
,ng 9=50 4=U0 2=50 8=50
X¸y thi cPng
q+y @h+t DiÖn
90;• ca
0=07
0 0=074 0=070 0=250
q+y ;hoan bft,ng
≤90mm ca
0=04
0 0=080 0=040 "
q+y cst 4èn thg@
5;• ca
0=07
0 0=074 0=070 0=250
q+y hµn 29;• ca
0=07
0 0=074 0=070 0=29
77 72 79 74
…3R22700 cst ;hK Deng H2n= 6©n DX
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) thiOt b) vµ Hµm 6Wch mnt blngB cst ;hK thKo Ding yf4
c04 ;d th45tB hoµn thiÖn vµ th4 d?n mnt blng 6a4 ;hi thi c,ngR
!Tn v) tFnh: 70m
q· hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
NhK 7•4 NhK 2•4

848
…3R227 1st ;hK D"
eng H2n= 6©n
DX
7Yt Vi)(
3Ai cst %950 c+i 0=792 0=7V0
CAc m
9
0=0V9 0=720
Nh3n cPng DYc
3R5/7 c,ng 0=550 0=550
X¸y thi cPng
q+y cst ER5;• ca 0=220 0=220
77 72
…3R29700 t-+m ;hK Deng H2n= 6©n DX blng ma6tic
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) v5t t= thiOt b)= mnt blng thi c,ngB Hµm 6Wch b' mntB t-+m
;hK thKo Ding yf4 c04 ;d th45tB th4 d?n= vÖ 6inh 6Wch 6a4 thi c,ngR
!Tn v) tFnh: 70m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
NhK 7•4 NhK 2•4

…3R297 J-+m
;hK D"
eng
H2n=
6©n
DX
6©n
bay
blng
ma6tic
7Yt Vi)(
#ac;K- -od 25mm m 77=550 77=990
qa6tic ;g 9=V7E E=5U0
%04 hoG HFt 0=550 0=59U
%04 t-4y'n nhiÖt HFt 0=098 0=099
%04 th4c Hùc HFt 0=079 0=077
èng c+o 64 cao +@ m 0=055 0=055
#O@ @h4n c+t c+i 0=9E4 0=9E4
1+t t-sng m)n HFt 70=E09 70=E09
Nh3n cPng DYc 3R5/7 c,ng 0=E00 7=700
X¸y thi cPng
q+y ngn ;hi 540m
9
/h ca 0=080 0=080
JhiOt b) D4n -\t ca 0=020 0=020
q+y ;h+c v 70=0 70=0
77 72
84E
…3R24700 3µm ;hK co= ;hK gi·n= ;hK d?c 6©n= b·i= mnt Deng bf t,ng
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n c,ng
viÖc
!Tn
v)
NhK
co
NhK
gi·n
NhK
d?c
…3R247
3µm ;hK co
3µm ;hK
gi·n
3µm ;hK
d?c
7Yt Vi)(
qa tFt chPn ;hK
Chùa Deng
Jhg@ Φ25
qpn ca
1ao 64 DÖm
èng nhùa Φ42
3Ai cst
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng 3,5/7
X¸y thi cPng
q+y cst 4èn
q+y cst ;hK q1%
q+y ngn ;hF
800m
9
/h
q+y ;h+c
;g
;g
;g
;g
m
m
c+i
v
c,ng
ca
ca
ca
v
7=98
0=79
9=V
"
"
"
0=005
5
0=75
0=079
0=005
E
0=005
E
2
7=99
0=25
E=85
0=49
7=20
7=5U
0=005
5
0=92
0=28
0=005
E
0=005
E
2
0=E5
"
7=70
"
"
"
0=005
5
0=E5
0=07
0=005
E
0=005
E
2
77 72 79
…3R25700 3s@ Dnt gèi c04= ;hK co gi·n c04 blng cao 64
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hs@ Dnt gèi c04 thg@ HoWi 27N450= 22N450= 90N450=
97N950= 27N950= 22N950= 97N7800= 22N7800= gèi cao 64 HoWi tGi t-?ng
gèi 80÷ 750JR
84V

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
3oWi gèi c04
j!&J: c+im
NhK co gi·n
j!&J: mm
‚èi
thg@
‚èi
cao
64
NhK
co gi·n
d0m
Hifn tLc
NhK
co gi·n
d0m
Dic
6tn
…3R25
7
3s@
Dnt gèi
c04
3s@
Dnt
;hK co
gi·n
mnt
c04
7Yt Vi)(
‚èi c04
NhK co gi·n
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng
",0/7

m
v
c,ng
7=0
"
7
5=5
7=0
"
7
9=5
"
7=05
7
7=2
"
7=05
7
0=E0
77 72 27 22
…3R97000 Hµm c04 m+ng= ;fnh m+ng vy myng blng vka xi m2ng c+t
vµng vµ HAi thg@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= gia c,ng= Hs@
dùng vµ th+o d• c04 c,ng t+c= Hs@ Dnt HAi thg@ j2 HA@m= t-én vka= D` vka=
D0m vµ bGo d•ng ;Ot c]4 DGm bGo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy m+ng
9cm 4cm 5cm
…3R97
7
3µm c04
m+ng vy
myng
blng vka
xi m2ng
c+t vµng
vµ HAi
thg@
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng c+t vµng
‚X v+n c04 c,ng t+c
!inh
!inh D_a
3Ai thg@ ‘i 7mm j2 HA@m
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
m
2
v
c
,ng
ca
v
0=095
0=048
0=05U
7=487
2=2
9
7=75
0=004
5
0=048
0=048
0=05U
7=487
2=2
9
7=29
0=005
5
0=05V
0=048
0=05U
7=487
2=2
9
7=975
0=008
5
84U
…3R97
2
3µm ;fnh
m+ng vy
myng
blng vka
xi m2ng
c+t vµng
vµ HAi
thg@
7Yt Vi)(
&ka xi m2ng c+t vµng
‚X v+n c04 c,ng t+c
!inh
!inh D_a
3Ai thg@ ‘i 7mm j2 HA@m
&5t HiÖ4 ;h+c
Nh3n cPng ",0/7
X¸y thi cPng
q+y t-én V0H
q+y ;h+c
m
9
m
9
;g
c+i
m
2
v
c
,ng
ca
v
0=095
0=00U
2
0=02
7=0
2=2
9
7=02
0=004
5
0=048
0=00U
2
0=02
7=0
2=2
9
7=0U
0=005
5
0=05V
0=00U
2
0=02
7=0
2=2
9
7=75
0=008
5
70 20 90
…3R40000 1,ng t+c Hµm ;hA@ nèi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
‚ia c,ng Dnt v5t chsn nAc= hµn= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi
90m= n]4= D` nhùa= t-én vµ D` vka thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
…3R47700 Hµm ;hA@ nèi blng thg@
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Ni[4
<
Ni[4
<<
Ni[4
<<<
Ni[4
<&
Ni[4
&
7Yt Vi)(
…3R47
7
3µm ;hA@ Jhg@ bGn
δŽ2mm
;g 77=5U " " " "
nèi blng J,n δŽ7=5mm ;g V=VV U=87 U=EV 8=07 "
thg@ 4K hµn thg@ ;g 0=95 0=75 0=20 0=70 0=79
Chùa #it4m ;g 29=V5 70=8
0
72=E9 2U=75 97=V
1ñi Dèt ;g 22=50 70=0
0
72=V8 2E=5 90=0
0
&ka xi m2ng m+c
700
m
9
" " " 0=092 "
850
‚X nh\m 4 m
9
" " " " 0=04
V
Jhg@ ;h,ng -_ ;g " " " " V=94
#4 H,ng q78x920 c+i " " " " 4=00
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 2=99 7=45 0=U7 7=08 7=4V
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=0EE 0=09
0
0=092 0=092 0=02
5
70 20 90 40 50
…3R47200 Hµm ;hA@ nèi ng2n nAc blng gio2ng cao 64
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
Sè HZng
…3R47
2
3µm ;hA@ nèi
ng2n nAc blng
gio2ng cao 64
7Yt Vi)(
‚io2ng cao 64 m 7=05
‚X v+n m
9
0=0075
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 0=950
70
…3R47900 3µm ;hA@ nèi blng DYng
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
Ni[4
<
Ni[4
<<
Ni[4
<<<
Ni[4
<&
7Yt Vi)(
š3R47
9
3µm ;hA@ !Yng t]m
δŽ2mm
;g E=702 70=87 E=702 5=8U7
nèi blng J,n δŽ2mm ;g 4=V05 2=4V " 4=77V
DYng 4K hµn DYng ;g 0=705 0=755 0=705 0=0VE
4K hµn thg@ ;g 0=045 0=088 " 0=088
Chùa #it4m ;g 27=20 2U=75 27=89 E=89
1ñi Dèt ;g 20=00 2E=50 20=82 E=20
&ka xi m2ng m
9
0=0975 0=0975 0=07 0=07
857
q700
#4 H,ng q78x920 c+i " " " 4=00
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 77=E8 79=82 V=5 U=E
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=022 0=022 0=022 0=022
70 20 90 40
…3R47400 3µm ;hA@ nèi blng t]m nhùa /&1
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4

1,ng t+c x©y Hs@ Jhµnh @h0n hao @hF !Tn
v)
Sè HZng
…3R47
4
3µm ;hA@ nèi
blng
7Yt Vi)(
t]m nhùa /&1 J]m nhùa /&1 HoWi
NCU2
m 7=05
&ka xi m2ng m+c
700
m
9
0=02
%©y th^ng m 2=05
Chùa Deng ;g 9=5
Jhg@ t-}n φ8
;g 7=04E
1ñi Dèt ;g 9=92
Nh3n cPng "/7 c,ng 2=20
70
…HR57700 Nhoan HX D[ @h4n xi m2ng gia cè n'n D5@= mµng chèng th]m
vµ ;hoan HX ;i[m t-a n'n D5@= mµng chèng th]m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;hoan HX= Hµm 6Wch HX ;hoan= g@ nAc= H]@ HX ;hoan blng vka
xi m2ng 6a4 ;hi @h4n thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 m
852

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 6©4 HX ;hoan

70m

90m

50m
w
50m
…3R57
7
Nhoan
HX D[
@h4n xi
m2ng
gia cè
n'n
D5@=
mµng
chèng
th]m

;hoan
HX ;i[m
t-a n'n
D5@=
mµng
chèng
th]m
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ705mm
c+i 0=0E
7
0=0E
7
0=0E
7
0=0E
7
10n ;hoan φE8=
3Ž7=20m
c+i 0=04
0
0=04
0
0=04
0
0=04
0
Jam @,n φ705mm
c+i 0=07
4
0=07
4
0=07
4
0=07
4
NhA@ nèi nhanh c+i 0=02
9
0=02
9
0=02
9
0=02
9
4G D5@ ;hF ngn φ
705mm
c+i 0=02
7
0=02
7
0=02
7
0=02
7
&an 9 chi'4 c+i 0=00
8
0=00
8
0=00
8
0=00
8
!04 nèi nhanh c+i 0=07
E
0=07
E
0=07
E
0=07
E
›o2ng tam @,n c+i 0=77
5
0=77
5
0=77
5
0=77
5
‡ng nèi nhanh c+i 0=05
E
0=05
E
0=05
E
0=05
E
$i m2ng ;g V=57
0
V=57
0
V=57
0
V=57
0
!Yng hY +@ Hùc φ80
c+i 0=00
8
0=00
8
0=00
8
0=00
8
1+t x©y m9 0=00
8
0=00
8
0=00
8
0=00
8
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2 2 2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=9E
9
7=9E
9
7=9E
9
7=9E
9
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φ705
ca 0=75
9
0=78
9
0=29
7
0=2E
E
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca 0=75
9
0=78
9
0=29
7
0=2E
E
q+y bTm nAc Dif†Kn
201v
ca 0=72
0
0=72
V
0=7V
0
0=27
5
q+y ;h+c v 2 2 2 2
70 20 90 40
859
…3R57200 ‚ia cè n'n D5@= mµng chèng th]m blng @h4n xi m2ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= t-én vka= @h4n xi m2ng gia cè n'n D5@= mµng chèng th]m
thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700;g

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R572
‚ia cè n'n
D5@= mµng
chèng th]m
blng @h4n xi
m2ng
7Yt Vi)(
$i m2ng ;g 702=500
&5t HiÖ4 ;h+c v 4=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=90E
X¸y thi cPng
q+y bTm vka 92/89"
40N•
ca 0=700
Jhpng t-én E50HFt ca 0=700
q+y ;h+c v 7=0
70
…3R57900 Nhoan giGm +@
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) mnt blng= D)nh v) HX ;hoan= ;hoan HX giGm +@ thKo yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700 m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
854
…3R579
Nhoan
giGm +@
blng
m+y
;hoan
xoay
D5@ tù
hµnh φ
705mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ705
c+i 8=000
10n ;hoan φE8= 3Ž7=20m
c+i 2=500
4G D5@ ;hF ngn φ705
c+i 2=000
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 50=000
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù hµnh
φ705
ca 78=2V
q+y ngn ;hF Dif†Kn 7200
m
9
/h
ca 78=2V
70
…3R57400 Nhoan csm ngo an;K
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= D)nh v) HX ;hoan= ;hoan HX D[ csm ngo gia cè= Hµm 6Wch
HX ;hoan= hoµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d th45tR j!èi vAi h0m D*ng= h0m
nghifng Hfn x4èng blng c04 thang thg@ c\ HYng bGo vÖmR
…3R57470 Nhoan HX φ42mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan tay φ42mm

!Tn v) tFnh: 700 m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0C hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
855
…3R574
7
Nhoan
HX φ42
mm D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
tay
φ42mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ42
c+i E=8U
2
5=VV
2
2=U4
7
7=4E
7
10n ;hoan 7=22m c+i 2=50
0
7=88
E
7=77
7
0=V9
9
10n ;hoan 7=V9m c+i 2=50
0
7=88
E
7=77
7
0=V9
9
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
20=8
8E
78=0
U5
79=V
70
70=U
52
X¸y thi cPng
q+y ;hoan D+ c0m tay φ4
2mm
ca
4=UU
7
4=52
E
4=0E
4
9=88
E
q+y ngn ;hF Dif†Kn 880
m
9
/h
ca 7=88
4
7=50
U
7=95
0
7=22
2
q+y ;h+c v 7 7 7 7
7 2 9 4
…3R57420 Nhoan HX φ42mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan xoay
D5@ tù hµnh φE8mm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
858
…3R574
2
Nhoan
HX φ
42mm
D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
xoay
D5@ tù
hµnh
φE8mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ42
c+i E=8U
2
5=VV
2
2=U4
7
7=4E
7
10n ;hoan φ92= 3Ž4m
c+i 2=50
0
7=88
E
7=77
7
0=V9
9
!4,i cho}ng φ9V
c+i 0=05U 0=04E 0=049 0=09U
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
70=V0
9
70=07
U
U=255 V=58E
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φE8mm
ca 4=277 9=V7
U
9=49
E
9=0U
9
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca 4=277 9=V7
U
9=49
E
9=0U
9
7 2 9 4
…3R57490 Nhoan tWo HX φ45mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan
tù hµnh 2 c0n
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…3R574
9
Nhoan
tWo HX φ
45mm
D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
tù hµnh
2 c0n
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ45mm
c+i 0=52
8
0=9E
U
0=94
7
0=90
E
10n ;hoan φ9V=
3Ž4=92m
c+i 0=0E
U
0=08
9
0=05
E
0=05
7
!4,i cho}ng c+i 0=05
U
0=04
E
0=04
9
0=09
U
!04 nèi c0n ;hoan c+i 0=0E
U
0=08
9
0=05
E
0=05
7
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=00
0
7=00
0
7=00
0
7=00
0
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
0=94
8
0=94
8
0=94
8
0=94
8
X¸y thi cPng
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca 0=45
E
0=42
0
0=9E
V
0=94
0
q+y ;h+c v 7 7 7 7
85E
7 2 9 4
…3R57440 Nhoan HX φ57mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φE8mm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…3R574
4
Nhoan
HX φ
57mm
D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
xoay
D5@ tù
hµnh φ
E8mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ57mm
c+i 4=7U
E
9=EU
0
9=47
7
9=0E
0
10n ;hoan φ92= 3Ž4m
c+i 7=0V
2
0=UV
7
0=VV
9
0=EU
5
!4,i cho}ng φ9V
c+i 0=05U 0=04E 0=049 0=09U
Nh3n cPng 3,5/7
c
,ng
77=VV
9
70=90
9
U=U4U U=0U7
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φE8mm
ca 5=28
7
4=EE
7
4=2U
4
9=V8
5
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca 5=28
7
4=EE
7
4=2U
4
9=V8
5
7 2 9 4
…3R57450 Nhoan HX φE8mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan xoay D5@
tù hµnh φE8mm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
85V
…3R574
5
Nhoan
HX φ
E8mm
D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
xoay
D5@ tù
hµnh φ
E8mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φE8mm
c+i 4=U8
E
4=50
5
4=05
4
9=84
U
10n ;hoan φ92= 3Ž4m
c+i 7=0V
2
0=UV
7
0=VV
9
0=EU
5
!4,i cho}ng φ9V
c+i 0=05
U
0=04E 0=049 0=09U
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
75=V
V4
74=50
8
79=78
0
77=U5
0
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φE8mm
ca E=47
9
8=E2
4
8=05
7
5=44
8
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca E=47
9
8=E2
4
8=05
7
5=44
8
7 2 9 4
…3R57480 Nhoan HX φ705mm D[ csm ngo an;K blng m+y ;hoan xoay
D5@ tù hµnh φ705mm
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1]@ D+
< << <<< <&
…3R574
8
Nhoan
HX φ
705mm
D[
csm
ngo
an;K
blng
m+y
;hoan
xoay
D5@ tù
hµnh φ
705mm
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φ705
c+i 8=900 5=E74 5=749 4=82U
10n ;hoan φVU=
3Ž0=U8m
c+i 2=825 2=9V7 2=749 7=U2U
4G D5@ ;hF ngn φ
705
c+i 2=700 7=U05 7=E74 7=549
!4,i cho}ng φ9V
c+i 0=05U 0=04E 0=049 0=09U
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
97=257
2V=49
V
25=8U
0
29=27
8
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay
D5@ tù hµnh φ705
ca 79=500 72=42
0
77=42
0
70=50
0
q+y ngn ;hF
Dif†Kn 880m
9
/h
ca 79=500 72=42
0
77=42
0
70=50
0
7 2 9 4
85U
…HR52700 Nhoan tWo HX nKo D[ csm nKo gia cè m+i taH4y Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Do D+nh d]4 v) t-F ;hoan= Hs@ dùng= th+o d•= di ch4y[n
m+y ;hoan= D)nh v) HX ;hoan= ;hoan tWo HX csm nKo= hW èng v+ch= th+o vµ
-ra èng v+ch= th`i vÖ 6inh HX ;hoan blng ;hF ngn= hoµn thiÖn HX ;hoan
thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
Nhoan
;h,ng c\
èng v+ch
Deng
;Fnh
V0mm
Nhoan c\
èng v+ch
Deng
;Fnh
78Vmm
880
…3R52
7
Nhoan tWo
HX nKo D[
csm nKo
gia cè m+i
taH4y Deng
7Yt Vi)(
q€i ;hoan φV0mm
1+i 0=048 "
q€i ;hoan φ168mm
1+i " 0=048
10n ;hoan 3Ž7m 1+i 0=07E "
10n ;hoan 3Ž7=5m 1+i " 0=075
4G D5@ ;hF ngn 4G 0=079 0=07V
èng v+ch φ168mm
m " 0=070
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 70
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=2E 2=E8
X¸y thi cPng
q+y ;hoan Œ‚80 ca 0=795 0=7U5
q+y ngn ;hF
7200m
9
/h
ca 0=795 0=7U5
q+y ;h+c v 5 5
70 20
…3R52200 SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K n'n D+= m+i D+ vµ bTm vka
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K= bTm vka chPn an;KR :oµn thiÖn
thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
C'n D+ q+i D+
887
…3R522
…3R522
" SGn x4]t=
Hs@ Dnt
thg@ ngo
an;K n'n
D+ vµ bTm
vka
" SGn x4]t=
Hs@ Dnt
thg@ ngo
an;K m+i
D+ vµ bTm
vka
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n φw 7V
;g 7050 7050
&ka xi m2ng m9 0=9U8 0=9U8
‡xy chai 2=25 2=25
!]t DPn ;g 5=75 5=75
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 92=74 95=27
X¸y thi cPng
q+y ngn ;hF
500m
9
/h
ca 7=979 7=979
q+y n©ng th4c
Hùc7951&
ca " 7=EU9
70 20
…3R52900 SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K t-ong h0m vµ bTm vka
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K= bTm vka chPn an;K= n©ng 6µn
thao t+c blng m+y ;hoan honc m+y n©ng th4c HùcR :oµn thiÖn thKo Ding
yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n
882

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
:0m ngang
%png
m+y
n©n
g
%png
m+y
;hoa
n
:0m
D*n
g
:0m
nghifn
g
…3R52
9
SGn
x4]t=
Hs@
Dnt
thg@
ngo
an;K vµ
bTm
vka
7Yt Vi)(
Jhg@ t-}n φw 7Vmm
;g 7050 7050 7050 7050
&ka xi m2ng dpng
cho ngo an;K
m9 0=9U
8
0=9U
8
0=9U
8
0=9U8
‡xy c
hai
2=25 2=25 2=25 2=25
!]t DPn ;g 5=75 5=75 5=75 5=75
&5t HiÖ4 ;h+c v 7 7 7 7
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
9E=75
0
9E=75
0
58=25
0
84=8V
0
X¸y thi cPng
q+y ngn ;hF
800m
9
/h
ca 7=V5
V
7=V5
V
2=00
E
2=290
q+y ;hoan tù hµnh 2
c0n
ca " 7=2V
E
" "
q+y n©ng th4c Hùc
7951v
ca 2=59
V
" "
Jei DiÖn 7=5J ca " " 7=07
9
7=725
77 72 27 97

889
…3R52400 SGn x4]t= Hs@ Dnt ;go c2ng c+@ nKo gia cè m+i taH4y Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= gia c,ng c+@= H4Yn c+@= ;go c2ng c+@ DGm bGo yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 7 t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1+@ nKo
;i[4 Hùc
;go
1+@ nKo
;i[4 @h©n
t+n Hùc
…3R52
4
SGn x4]t=
Hs@ Dnt
;go c2ng
c+@ nKo gia
cè m+i
taH4y Deng
7Yt Vi)(
1+@ t-0n honc c+@
chèng dFnh
;g 7080 7080
CKo •&q 75"4 bé 2=5V "
CKo •&q 75"8 bé 5=7E 7=7V
CKo •&q 75"V bé " 4=E7
CKo •&q 75V bé " 44=EU
&}ng D• c+i 7E7=4U 790=49
Jhg@ t-}n ;g 785=05 7U2=U8
!04 d{n hAng c+i E=E5 5=VU
èng nhùa m 4U5=VE "
#Gn ch)4 tGi c+i " 22=9U
#Gn DÖm nKo c+i " 5=VU
&5t HiÖ4 ;h+c v 7=0 7=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 722=0 792=0
X¸y thi cPng
q+y cst c+@ ca 2=24 2=V0
q+y H4Yn c+@ 75N‰ ca 5=85 V=40
q+y ngn ;hF
7200m
9
/h
ca 7=2V 7=72
NFch 250J ca 9=50 9=50
NFch 500J ca 9=50 9=50
/a H2ng xFch ca 9=50 9=50
q+y ;h+c v 2=0 2=0
70 20
884
…3R52500 3s@ dùng HAi thg@ gia cè m+i D+
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
Jhg@ h.nh biÖn @h+@R zGi HAi= hµn thg@ gilng= g@ HAi 6+t vµo v+ch D+=
hoµn thiÖn thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7 m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
3Ai thg@ φ4
3Ai thg@
#40
…3R52
5
3s@ dùng HAi
thg@ gia cè
m+i D+
7Yt Vi)(
3Ai thg@ φ4
m2 7=700 "
3Ai thg@ #40 m2 " 7=700
Jhg@ t]m c+c HoWi ;g 0=5U0 0=5U0
Jhg@ t-}n φ≤ 7V
;g 9=520 9=520
4K hµn c+c bon ;g 0=050 0=050
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 0=E50 0=E50
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 0=0E0 0=0E0
q+y ;h+c v 7 7
70 20
…3R52800 @h4n vhy ‚ia cè m+i D+ taH4y blng m+y @h4n vhy
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b) m+y m\c thiOt b)= th`i= -ra m+i taH4y= @h4n vka thKo yf4
c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng
t+c
x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ vka jcmm
2 cm 9 cm 5 cm E cm
70
cm
885
…3R52
8
/h4n
vhy gia
cè m+i
D+
taH4y
blng
m+y
@h4n
vhy
7Yt Vi)(
&ka @h4n ;h, m
9
9=728 4=78V 8=252
V=99
8
77=48
2
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
9=V00 4=200 4=U00 5=E0
0
8=EV5
X¸y thi cPng
q+y @h4n vhy
Um
9
/h
ca
0=2VU 0=9V8 0=5EU
0=EE
2 7=087
q+y ngn ;hF
880m
9
/h
ca
0=2VU 0=9V8 0=5EU
0=EE
2 7=087
q+y n©ng th4c Hùc
7951&
ca 0=9VE 0=4V9 0=8E8 0=V8
U
7=75U
70 20 90 40 50
…3R52E00 #Wt m+i D+ Dµo= m+i D+ Ds@ blng m+y
!Tn v) tFnh: 700m
2


hiÖ4
1,ng t+c x©y
Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn v)
q+i D+
Dµo
q+i D+
Ds@
…3R52E
#Wt m+i D+ Dµo=
m+i D+ Ds@
blng m+y
X¸y thi cPng
q+y Dµo ≤
7=25m
9
q+y ñi ≤7401v
ca
ca
7=49
0=20
7=05
0=20
70 20
888
…HR52V00 SGn x4]t Hs@ dùng HAi thg@ gia cè h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
zGi HAi= g@ HAi 6+t vµo v+ch D+= hµn bGn m·= hµn thg@ gilng thKo yf4 c04
;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m
ngang
:0m
D*ng
:0m
nghifn
g
7Yt Vi)(
…3R52V
7
SGn x4]t
Hs@ dùng HAi
thg@ d4 gia

3Ai thg@ d4 m2 7=700 7=700 7=700
Jhg@ t]m c+c HoWi ;g 0=5U0 0=5U0 0=5U0
Jhg@ t-}n φ ≤ 7V
;g 9=520 9=520 9=520
4K hµn ;g 0=04E 0=04E 0=04E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=200 7=200 7=200
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 0=0E0 0=0E0 0=0E0
q+y n©ng th4c
Hùc
ca
0=0U2 " "
Jei DiÖn 7=5J ca " 0=020 0=029
7Yt Vi)(
88E
…3R52V
2
SGn x4]t
Hs@ dùng HAi
thg@ #40
gia cè
3Ai thg@ #40 m2 7=700 7=700 7=700
Jhg@ t]m c+c HoWi ;g 0=5U0 0=5U0 0=5U0
Jhg@ t-}n φ ≤ 7V
;g 9=520 9=520 9=520
4K hµn ;g 0=04E 0=04E 0=04E
&5t HiÖ4 ;h+c v 2=5 2=5 2=5
Nh3n cPng 3,5/7 c
,ng
7=200 7=200 7=200
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N• ca 0=0E0 0=0E0 0=0E0
q+y n©ng th4c
Hùc
ca
0=0U2 " "
Jei DiÖn 7=5 t ca " 0=020 0=029
7 2 9
…HR59700 /h4n vhy gia cè h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= th`i= -ra v}m h0m= teng h0m= @h4n vhy vka @h4n ;h,=
vka @h4n At DGm bGo ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n
hao @hF
!Tn
v)
1hi'4 dµy HA@ vka jcmm
2 cm 9 cm 5 cm E cm
70
cm
…3R597
7
/h4n
vhy vka
@h4n
;h, gia
cè h0m
ngang
blng
m+y
@h4n
vhy
78m
9
/h
7Yt Vi)(
&ka @h4n ;h, m
9
4=4EV 5=UE7 V=U5
5
77=U
40
78=47
V
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
9=V00 4=200 4=U0
0
5=E0
0
8=EV5
X¸y thi cPng
q+y @h4n vhy
78m
9
/h
ca 0=90V 0=470 0=878 0=V27 7=72U
q+y n©ng th4c Hùc
7951&
ca 0=2U2 0=2U2 0=2U2 0=2U2 0=2U2
88V
…3R597
2
/h4n
vhy vka
@h4n At
gia cè
h0m
ngang
blng
m+y
@h4n
vhy
78m
9
/h
7Yt Vi)(
&ka @h4n At m9
9=E50 5=000
E=50
0
70=0
00
79=E5
0
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
9=V00 4=200 4=U0
0
5=E0
0
8=EV5
X¸y thi cPng
q+y @h4n vhy
78m
9
/h
ca 0=258 0=947 0=577 0=8V2 0=U9V
q+y n©ng th4c Hùc
7951&
ca 0=2U2 0=2U2 0=2U2 0=2U2 0=2U2
…3R597
9
/h4n
vhy vka
@h4n
;h, gia
cè h0m
ngang
blng
m+y
@h4n
vhy
Um
9
/h
7Yt Vi)(
&ka @h4n ;h, m9 4=4EV 5=UE7 V=U5
5
77=U
40
78=47
V
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
9=V00 4=200 4=U0
0
5=E0
0
8=EV5
X¸y thi cPng
q+y @h4n vhy
Um
9
/h
ca 0=822 0=V2U 7=244 7=85V 2=2V0
q+y ngn ;hF
880m
9
/h
ca 0=822 0=V2U 7=244 7=85V 2=2V0
q+y n©ng th4c Hùc
7951&
ca 0=U74 7=727 7=598 7=U57 2=5E2
…3R597
4
/h4n
vhy vka
@h4n
;h, gia
cè h0m
D*ng=
nghifng
blng
m+y
@h4n
vhy
Um
9
/h
7Yt Vi)(
&ka @h4n ;h, m9 9=2V2 4=9E8 8=58
9
V=E5
2
72=09
4
Nh3n cPng ",0/7 c
,ng
4=859 5=749 8=00
0
8=UV
0
V=90V
X¸y thi cPng
q+y @h4n vhy
Um
9
/h
ca 0=458 0=80V 0=U77 7=278 7=8E7
q+y ngn ;hF
880m
9
/h
ca 0=458 0=80V 0=U77 7=278 7=8E7
7 2 9 4 5
bhi chc:
Nhi @h4n vhy xi m2ng gia cè h0m ngang c\ tiOt diÖn Š75m
2
hao @hF
nh©n c,ng vµ m+y thi c,ng nh©n hÖ 6è 7=9R
…3R59200 /h4n xi m2ng H]@ D0y h0m ngang
!Tn v) tFnh: 7t]n xi m2ng
88U

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R592 /h4n xi
m2ng
H]@ D0y
h0m
ngang
7Yt Vi)(
$i m2ng ;g 7020
&5t HiÖ4 ;h+c v 9=5
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 7=89V
X¸y thi cPng
q+y n©ng th4c Hùc 7951v ca 0=280
q+y bTm vka 40N• ca 0=20
Jhpng t-én E50 HFt ca 0=20
70
…3R59900 bTm vka chPn c+@ nKo= c0n nKo thg@ φ92mm gia cè m+i
taH4y Deng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= c©n Dong v5t HiÖ4= t-én vka= bTm vka vµo HX = chPn c+@
c+@ nKo= chPn c0n nKo c+@ φ92mm DGm bGo yf4 c04 ;d th45t R
!Tn v) tFnh: m
9

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R59
9
#Tm vka chPn
c+@ nKo= c0n
nKo thg@ φ
92mm gia cè
m+i taH4y D"
eng
7Yt Vi)(
$i m2ng ;g 7U90
/hL gia doo HFt 74=8
/hL gia t-Tng nM ;g 2E=98
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 95=E
X¸y thi cPng
q+y t-én vka V0HFt ca 7=V9
q+y bTm vka 40N‰ ca 7=V9
q+y ;h+c v 5=0
70
8E0
…3R59400 Nhoan= @h4n vka xi m2ng gia cè vy h0m ngang
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
Nhoan= Dnt tam@oH vµ c+c dLng cL ;h+cR /h4n vka vµ hoµn thiÖn
thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 700m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R594
7
Nhoan=
@h4n
blng m+y
;hoan
xoay D5@
tù hµnh φ
E8mm
7Yt Vi)(
10n ;hoan φ92= 3Ž2=Vm
c+i 2=40
q€i ;hoan φ5U"E8
c+i 5=85
4G D5@ ;hF ngn φE8
c+i 2=00
Jam @,n φ42
c+i 2=50
!Yng hY +@ Hùc c+i 7=00
&an 9 chi'4 c+i 7=00
NhA@ nèi nhanh c+i 4=00
›o2ng tam @,n c+i 20=00
!04 nèi nhanh c+i 9=00
‡ng nèi nhanh c+i 70=00
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng U2=00
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φE8
ca E=7U
q+y bTm vka 40N• ca 4=U5
Jhpng t-én E50 HFt ca V=89
q+y n©ng th4c Hùc 7951v
ca 9=75
q+y ngn ;hF Dif†Kn
7200m
9
/h
ca E=7U
q+y ;h+c v 7
8E7
…3R594
2
Nhoan=
@h4n
blng m+y
;hoan
xoay D5@
tù hµnh φ
705mm
7Yt Vi)(
10n ;hoan φE8= 3Ž7=2m
c+i 2=50
q€i ;hoan φ705
c+i 8=00
4G D5@ ;hF ngn φ705
c+i 2=00
Jam @,n φ705
c+i 2=50
!Yng hY +@ Hùc c+i 7=00
&an 9 chi'4 c+i 7=00
NhA@ nèi nhanh c+i 4=00
›o2ng tam @,n c+i 20=00
!04 nèi nhanh c+i 9=00
‡ng nèi nhanh c+i 70=00
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng U2=00
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ tù
hµnh φ705
ca 78=2V
q+y bTm vka 40N• ca 4=U5
Jhpng t-én E50 HFt ca V=89
q+y n©ng th4c Hùc 7951v
ca
7=2V
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880m
9
/h
ca 78=2V
q+y ;h+c v 7
7
bhi chcZ !)nh m*c cha bao gYm HZng tif4 hao xi m2ng ;hi ;hoanR
…3R54000 hoµn thiÖn n'n h0m= n'n D+ t-Ac ;hi D` bf t,ng
…3R54700 !Lc= c5y d?n n'n h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= @h+ HA@ D+ c0n c5y d?n blng bia chPn= gom thµnh Dèng
blng thñ c,ng= th`i= -ra= vÖ 6inh 6Wch n'n thKo yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R54
7
!Lc cWy d?n n'n
h0m t-Ac ;hi
D` bf t,ng
blng bia c2n
Nh3n cPng ",0/E c,ng 2=27
X¸y thi cPng
#ia c2n ;hF ngn ca 0=042
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880 m
9
/h
ca 0=02
70
8E2
…3R54200 Dµo= @h+= c5y d?n HA@ D+ tiO@ gi+@ n'n m\ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
!µo @h+= DLc= c5y HA@ D+ bGo vÖ n'n m\ng d0y ≤ 0=9m do ;hoan n`
m.n ch^a HWi blng bia chPn= m+y xic= xµ bKng= bia tWR !Lc c5y HA@ D+ D·
Hong -ei= xic vgt gom thµnh Dèng= tiO@ tLc thùc hiÖn c+c c,ng viÖc nh t-fn
cho DOn cao Dé thiOt ;O= bèc xic= v5n ch4y[n DOn nTi a4y D)nhR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
1]@ D+
<=<< <<<=<&
…3R54
2
!µo= @h+=
c5y d?n HA@
D+ tiO@
gi+@ n'n
m\ng
Nh3n cPng ",0/E c,ng 4=EV 9=5E
X¸y thi cPng
q+y Dµo 7=25m
9
ca 0=0V5 0=089
#ia c2n ;hF ngn ca 0=0V5 0=089
q+y ngn ;hF Dif†Kn
880 m
9
/h
‡t, 72J
q+y ;h+c
ca
ca
v
0=0V5
0=075
5=0
0=089
0=075
5=0
70 20
…3R54900 &Ö 6inh n'n D+ t-Ac ;hi D` bf t,ng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
Jh`i= -ra 6Wch n'n thKo yf4 c04 ;d th45t= DGm bGo tif4 ch4hn D[
D` bf t,ngR
!Tn v) tFnh: 7m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
…3R54
9
&Ö 6inh n'n
D+ t-Ac ;hi
D` bf t,ng
Nh3n cPng 4=0/E c,ng 0=750
X¸y thi cPng
q+y ngn ;hF Dif†Kn 800
m
9
/h
ca 0=008
70
8E9
…3R55000 Nhoan ;i[m t-a= xr HI D+y c?c ;hoan nhYi
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= ;hoan ;i[m t-a HX bf t,ng D+y c?c ;hoan nhYi= x+c D)nh
mpn ;hoan dAi D+y c?c= xr HI D+y c?cR
!Tn v) tFnh: 7c?c

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
!eng ;Fnh HX ;hoan
jmmm
φ ≤V0 φ wV0
…3R55
7
Nhoan
;i[m t-a=
xr HI D+y
c?c
;hoan
nhYi
7Yt Vi)(
10n ;hoan 3Ž7=5m c+i 0=024 0=028
q€i ;hoan c+i 0=050 0=085
Nh3n cPng 4=0/E c,ng V=0 70=5
X¸y thi cPng
q+y ;hoan xoay D5@ ca 0=95 0=45
q+y ngn ;hF 800m
9
/h ca 0=95 0=45
q+y ;h+c ca 5 5
70 20
…HR58000 1,ng t+c SGn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• Deng t-Zt h0m D*ng= h0m
nghifng
…HR58700 SGn x4]t Deng t-Zt h0m D*ng= h0m nghifng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t-ong @hWm vi 90m= 6Gn x4]t Deng t-Zt
blng thg@ h.nh thKo Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
8E4
…3R587
SGn x4]t D"
eng t-Zt h0m
D*ng= h0m
nghifng
7Yt Vi)(
Jhg@ chk b ;g 7R025
4K hµn ;g E=020
&5t HiÖ4 ;h+c v 5
Nh3n cPng ",0/7
c,ng 5=0V0
X¸y thi cPng
q+y cst Dét Hifn hZ@
2=VN‰
ca 0=780
10n t-Lc b+nh xFch 78J ca 0=040
q+y hµn 29N‰ ca 7=V29
q+y ;h+c v 2
70
…HR58200 3s@ dùng= th+o d• Deng t-Zt h0m D*ng= h0m nghifng
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= di ch4y[n= Hs@ dùng= c2n ch_nh= D)nh v) Deng t-Zt thKo
Ding yf4 c04 ;d th45tR
!Tn v) tFnh: t]n

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
:0m
D*ng
:0m
nghifng
…3R582
3s@ dùng=
th+o d• D"
eng t-Zt
h0m
D*ng=
h0m
nghifng
7Yt Vi)(
Jhg@ h.nh ;g 20=000 22=000
4K hµn ;g 74=E42 78=9V0
&5t HiÖ4 ;h+c v 2 2
Nh3n cPng ",0/7 c,ng 49=E00 4U=000
X¸y thi cPng
q+y hµn 29N‰ ca 9=V2E 4=259
Jei DiÖn 7=5J ca 7=079 7=725
q+y ;h+c v 2 2
70 20
…HR58900 3s@ Dnt= th+o d• Deng go}ng t-ong h0m
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= Hs@ Dnt= th+o d• Deng go}ng t-ong h0m thKo yf4 c04 ;d
th45tR
!Tn v) tFnh: 7m

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao @hF
!Tn
v)
Sè HZng
8E5
…3R58
9
3s@ Dnt
Deng
go}ng
t-ong h0m
7Yt Vi)(
zay /24 ;g 50=400
J]m H\t ;g 8=0U0
J]m è@ ;g 2=770
!inh v]4 ;g 7=VU0
#4H,ng vµ Dai èc ;g 0=280
&}ng DÖm ;g 0=020
Jµ v|t gX m9 0=040
Nh3n cPng ",5/7 c,ng 7=25
70
$hi ch%&
CPng t¸c VU& ®`t ®kng gI8ng ®\c t%nh chI ®I-n ®kng thzngR ;A-
kng h\& thi cPng c¸c ®I-n ®kng *8ng thi h$I &h% nh3n cPng ®\c nh3n
thOm h) sè g,g5R
*.n (i/o ph0c -0 thi c3n(
1 Y<huyÕt minh
8E8
" 1+c thµnh @h0n hao @hF D· DZc D)nh m*c bao gYm: 1+c hao @hF
cho viÖc Hs@ dùng dµn gi+o vµ th+o d• n\ ;hi hoµn thµnh c,ng viÖcR
" 1,ng t+c dµn gi+o @hLc vL thi c,ng DZc D)nh m*c cho Hs@ dùng vµ
th+o d• dµn gi+o ngoµi vµ dµn gi+o t-ong c,ng t-.nhR
2 Y !uy ®Þnh ¸" d#ng
2R7" 1hi'4 cao dµn gi+o t-ong D)nh m*c Hµ chi'4 cao tFnh t^ cèt
mnt n'n= 6µn hiÖn tWi cña c,ng t-.nh DOn cao Dé HAn nh]t bGo DGm Dñ
Di'4 ;iÖn th45n HZi cho viÖc thi c,ng ;Ot c]4R
2R2 " %µn gi+o ngoµi tFnh thKo diÖn tFch h.nh chiO4 thˆng g\c t-fn
mnt ngoµi cña ;Ot c]4 j h.nh chiO4 D*ngmR
2R9 " %µn gi+o t-ong ch_ DZc 6r dLng ;hi thùc hiÖn c+c c,ng t+c c\
chi'4 cao w9=8m vµ DZc tFnh thKo diÖn tFch h.nh chiO4 blngR 1hi'4 cao
dµn gi+o tFnh t^ mnt n'n 6µn t-ong nhµ DOn chi'4 cao 9=8m Hµm HA@
ch4hn gècR Sa4 D\ c* mXi ;hoGng t2ng chi'4 cao 7=2m tFnh thfm mét HA@
D[ céng dYn j;hoGng t2ng cha Dñ 0=8m th. ;h,ng tFnhmR
2R4" %iÖn tFch dµn gi+o hoµn thiÖn t-L= cét Déc H5@ tFnh blng chi'4
dµi ch4 vi mnt cst cét= t-L céng vAi 9=8m nh©n vAi chi'4 cao cét
2R4 " Jhei gian 6r dLng dµn gi+o t-ong D)nh m*c b.nh a4©n t-ong
;hoGng thei gian ≤ 7th+ng= c* ;go dµi thei gian 6r dLng thfm 7 th+ng th.
tFnh thfm 7 H0n hao @hF v5t HiÖ4R
2R8" !)nh m*c c+c hao @hF cho c,ng t+c bGo vÖ an toµn jnh HAi v„ng
an toµn RRRm vµ chK chsn bGo DGm vÖ 6inh m,i t-eng t-ong a4+ t-.nh thi
c,ng jnO4 c\m DZc tFnh -ifngR
8EE
…HR80000 3s@ dùng= th+o d• dµn gi+o thg@ c,ng cL
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
" 1h4hn b)= v5n ch4y[n= Hs@ dùng= th+o d• dµn gi+o thKo Ding yf4
c04 ;d th45tR #èc xO@ Hfn @hTng tiÖn= t-Ac vµ 6a4 ;hi 6r dLngR
…HR87700 %µn gi+o ngoµi
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
1hi'4 cao jmm
≤ 78 ≤ 50 w50
…3R877 3s@
dùng dµn
gi+o
ngoµi
7Yt Vi)(
‚X v+n m
9
0=095 0=04 0=05
‚i+o thg@ ;g U=50 U=50 U=50
Jhg@ t-}n φ≤7V
;g 7=50 2=0 2=5
Jhg@ h.nh ;g 9=0 9=5 4=5
&5t HiÖ4 ;h+c v 70 75=0 20=0
Nh3n cPng 3,5/7 c,ng 5=5 8=5 E=2
X¸y thi cPng
1h4 th+@ 25J ca 0=075 0=07V "
1h4 th+@ 40J ca " " 0=020
q+y ;h+c v 5=0 5=0 5=0
70 20 90
…HR87200 dµn gi+o t-ong
!Tn v) tFnh: 700m
2

hiÖ4
1,ng t+c
x©y Hs@
Jhµnh @h0n hao
@hF
!Tn
v)
%µn gi+o t-ong c\ chi'4
cao w9=8m
1hi'4 cao
ch4hn9=8m
qXi 7=2m
t2ng thfm
8EV
…3R87
2
3s@
dùng
dµn gi+o
t-ong
7Yt Vi)(
‚X v+n m
2
0=098 "
‚i+o thg@ ;g U=50 2=72
&5t HiÖ4 ;h+c v 20 "
Nh3n cPng 3,5/7 1,ng 9=5 0=U8
70 20
…3RE0000 1,ng t+c bèc xO@ vµ v5n ch4y[n Hfn cao
!uy ®Þnh ¸" d#ng&
!)nh m*c v5n ch4y[n v5t HiÖ4 Hfn cao ch_ +@ dLng Dèi vAi nhkng
HoWi c,ng viÖc thùc hiÖn M t-fn cao D· DZc D)nh m*c t-ong D)nh m*c nµy
mµ ;h,ng a4y D)nh Dé caoR
#èc xO@= v5n ch4y[n Hfn cao DZc tFnh blng c+ch céng D)nh m*c
bèc xO@ blng thñ c,ng vµ v5n ch4y[n Hfn cao blng thang m+yR
;hµnh &h[n cPng *i)cZ
1h4hn b)= bèc xO@ v5t HiÖ4= v5n ch4y[n v5t HiÖ4 t^ dAi mnt D]t Hfn
c+c t0ng 6µn blng v5n th2ng HYng Hfn m?i Dé caoR
q· hiÖ4 3oWi v5t HiÖ4
!Tn
v)
Ch©n
c,ng
9=5/E
!&J: c,ng
&5n
th2ng
HYng
≤9J]n
!&J: ca
…3RE77
70
1+t c+c HoWi= than x_
m
9
0=9E 0=0U
…3RE77
20
Syi= D+ d2m c+c HoWi
m
9
0=45 0=0U
…3RE77
90
1+c HoWi STn= bét jbét D+= bét
bG=RRm
"
J]n 0=99 0=70
…3RE27
70
‚Wch x©y c+c HoWi 7000
v
0=5E 0=0E
…3RE27
20
‚Wch è@= H+t c+c HoWi 70
m
2
0=20 0=02
…3RE22
70
!+ è@= H+t c+c HoWi 70
m
2
0=20 0=02
…3RE29
70
Cg\i c+c HoWi 7000
v
0=88 0=90
…3RE97
70
&,i= than x_ c+c HoWi
J]n 0=48 0=70
…3RE92
70
J]m HZ@ c+c HoWi 7
00m
0=9V 0=90
8EU
2
…3RE99
70
$i m2ng
J]n 0=9V 0=0U
…3RE94
70
‚X c+c HoWi
m
9
0=9V 0=70
…3RE95
70
NFnh c+c HoWi 70
m
2
0=90 0=05
…3RE98
70
1]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn
J]n 0=5U 0=09
…3RE47
70
&5t t vµ c+c HoWi @hL ;iÖn c]@
tho+t nAc= vÖ 6inh t-ong nhµ
J]n 0=E0 0=74
…3RE42
70
&5t t vµ c+c HoWi thiOt b) DiÖn
t-ong nhµ
J]n 2=50 0=20
…3RE57
70
1ra c+c HoWi
m
2
7=50 0=78
…3RE87
70
&5t HiÖ4 @hL c+c HoWi
J]n 0=72 0=09
…3RE87
20
&5n ch4y[n c+c HoWi @hO thGi t^
t-fn cao x4èng
m
9
0=4U 0=79
d0c l0c
df hiQu "éi dun( t&>n(
1 2
;h(y:t minh *µ '(y ®Þnh ¸& 4+ng 09
1=ng &h3n VI-i 05
chTng <: c,ng t+c ch4hn b) mnt blng x©y dùng 72
……R77700 /h+t -^ng tWo mnt blng blng thñ c,ng 72
……R77200 /h+t -^ng tWo mnt blng blng cT giAi 72
……R72000 1hnt c©y= Dµo gèc c©y= bLi c©y 79
8V0
aaR20000 1,ng t+c @h+ d• c,ng t-.nh 75
……R27000 /h+ d• blng thñ c,ng 75
……R22000 /h+ d• blng m+y 7V
……R29000 &5n ch4y[n @hO thGi tiO@ 7000m blng , t, E t]n 20
……R90000 Jh+o d• c+c HoWi ;Ot c]4 27
……R97000 Jh+o d• c+c HoWi ;Ot c]4 blng thñ c,ng 27
……R92000 Jh+o d• ;Ot c]4 blng m+y 29
chTng <<: c,ng t+c Dµo= Ds@ D]t= D+= c+t 25
abR70000 !µo Ds@ D]t= D+= c+t blng thñ c,ng 2E
…#R77000 !µo D]t c,ng t-.nh blng thñ c,ng 2E
…#R72000 /h+ D+ blng thñ c,ng 92
…#R79000 !s@ D]t c,ng t-.nh blng thñ c,ng 99
abR20000 !µo Ds@ D]t= D+= c+t c,ng t-.nh blng m+y 95
…#R27000 !µo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y Dµo 95
…#R22000 !µo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y ñi 98
…#R29000 !µo 6an D]t tWo mnt blng blng m+y cW@ 9V
…#R24000
!µo xic D]t D[ Ds@ honc D` -a b·i thGi= b·i t5@
;Ot blng m+y Dµo
9U
…#R25000 !µo m\ng c,ng t-.nh blng m+y 40
…#R28700
!µo m\ng c,ng t-.nh t-fn n'n D]t m'm= yO4 blng
@hTng @h+@ Dµo ch4y[n= t` hZ@ 2= 9= 4 m+y Dµo
44
…#R2E000 !µo ;fnh mTng blng m+y Dµo 45
1 2
…#R2V70
0
!µo ;fnh mTng n'n Deng t-fn n'n D]t m'm= yO4
blng @hTng @h+@ Dµo ch4y[n= t` hZ@ 2= 9= 4 m+y Dµo
4V
…#R2V20
0
CWo vgt honc mM -éng ;fnh mTng t-fn n'n D]t m'm=
yO4 blng t` hZ@ m+y x+ng cW@ vµ m+y Dµo
4U
…#R9000
0
!µo n'n Deng 50
…#R9700
0
!µo n'n Deng blng m+y Dµo D` Hfn @hTng tiÖn v5n
ch4y[n
50
…#R9200
0
!µo n'n Deng blng m+y ñi 57
…#R9900
0
!µo n'n Deng blng m+y cW@ 59
…#R9400
0
San D]t= D+ b·i thGi= b·i t-k= b·i gia tGi 55
…#R9500 !µo D]t t-ong ;h4ng v©y @h}ng nAc c+c t-L t-fn cWn 58
8V7
0
…#R9800
0
$\i hit bpn t-ong ;h4ng v©y @h}ng nAc 58
…#R4700
0
&5n ch4y[n D]t blng ,t, tù D` 5E
…#R4200
0
&5n ch4y[n D]t tiO@ 7000m blng ,t, tù D` 5V
…#R5000
0
1,ng t+c Dµo D+ mnt blng= hè m\ng= ;fnh mTng=
n'n Deng blng ;hoan n`
5U
…#R5770
0
/h+ D+ mnt blng c,ng t-.nh 5U
…#R5720
0
/h+ D+ hè m\ng c,ng t-.nh 82
…#R5790
0
/h+ D+ ;fnh mTng= n'n Deng 85
…#R5747
0
Nhoan @h+ D+ n` m.n b4Yng t-fn giOng Di'4 +@ t^
t-fn x4èng Deng ;Fnh ≥ 20m
8V
…#R5757
0
/h+ D+ Deng vi'n 8U
…#R5787
0
!µo @h+ D+ blng bia c2n E0
…#R5270
0
$ic D+ 6a4 n` m.n D` Hfn @hTng tiÖn v5n ch4y[n E7
…#R5900
0
&5n ch4y[n D+ blng , t, tù D` E2
…#R5400
0
&5n ch4y[n D+ 6a4 n` m.n 7000m tiO@ thKo blng ,
t, tù D`
E9
…#R5500
0
ñi D+ 6a4 n` m.n blng m+y ñi E4
…#R5590
0
$ic D+ hXn hZ@= D+ tGng M b·i t-k= cLc bf t,ng Hfn @h"
Tng tiÖn blng m+y Dµo
E5
…#R5800
0
&5n ch4y[n D+ hXn hZ@= D+ tGng= cLc bf t,ng H]@ 6,ng
blng , t, tù D`
E8
…#R5E00
0
&5n ch4y[n D+ hXn hZ@= D+ tGng= cLc bf t,ng 7000m
tiO@ thKo blng , t, tù D`
E8
…#R5V00
0
1,ng t+c @h+ D+ Dµo h0m blng ;hoan n` EE
…#R5U00
0
1,ng t+c bèc xic= v5n ch4y[n D+ n` m.n t-ong h0m VV
abR8000
0
!s@ D]t= c+t c,ng t-.nh blng m+y VU
…#R8700
0
!s@ D]t= c+t mnt blng c,ng t-.nh blng tµ4 hit U0
8V2
…#R8200
0
San D0m D]t mnt blng U0
1 2
…#R8900
0
!s@ Df D5@= ;fnh mTng U7
…#R8400
0
!s@ n'n Deng U2
…#R8570
0
!s@ D]t c,ng t-.nh blng D0m c\c U9
…#R8800
0
!s@ c+t c,ng t-.nh U4
…#R8E00
0
!s@ D+ c,ng t-.nh U5
…#R8V70
0
!s@ D+ D5@ bf t,ng bGn mnt U8
…#R8V20
0
!s@ th©n D5@ blng D+ UE
…#R8V90
0
!s@ HA@ gia cè m+i D5@ blng D+ tGng UV
…#R8V40
0
!s@ D+ nit h0m UV
abRE000
0
1,ng t+c nWo vgt c+c c,ng t-.nh th4c UU
…#RE700
0
CWo vgt blng tµ4 hit 700
…#RE200
0
CWo vgt blng tµ4 c4èc bi[n= c4èc 6,ng 709
…#RE900
0
CWo vgt blng tµ4 hit bLng tù hµnh 705
…#RE470
0
CWo vgt blng tµ4 hit @h4n= hit bLng tù hµnh= D` D]t
blng hÖ thèng th4c Hùc xG D+y
70E
…#RE570
0
$\i hit D]t t^ tµ4 hit bLng= @h4n Hfn be 70V
…#RV770
0
CWo vgt ;fnh mTng blng m+y Dµo g04 d©y 70U
…#RV720
0
CWo vgt dAi nAc blng m+y Dµo g04 d©y 777
…#RV790
0
CWo vgt blng tµ4 Dµo 772
…#RV200
0
!µo @h+ D+= bèc xic D+ dAi nAc blng tµ4 Dµo 779
abRU000 &5n ch4y[n D]t= c+t blng tµ4 ;go= xµ Han vµ tµ4 hit 774
8V9
0 bLng tù hµnh
…#RU700
0
&5n ch4y[n D]t= c+t D` Di blng tµ4 ;go= xµ Han 774
…#RU200
0
&5n ch4y[n D]t= c+t D` Di 7;m tiO@ thKo ngoµi 8;m
D04 blng tµ4 hit bLng tù hµnh
775
1hTng <<<: c,ng t+c D\ng c?c= g@ c?c= nh` c?c= ;hoan
tWo HX c?c ;hoan nhYi
778
…1R7000
0
1,ng t+c D\ng c?c 778
…1R7700
0
!\ng c?c blng thñ c,ng 77E
…1R7200
0
!\ng c?c blng m+y 727
…1R7900
0
!\ng c?c bf t,ng cèt thg@ 724
…1R2700
0
!\ng c?c èng bf t,ng cèt thg@ 797
…1R2200
0
!\ng c?c v+n thg@= c?c èng thg@= c?c thg@ h.nh 799
…1R2970
0
Ch` c?c 79E
…1R2400
0
3µm c?c c+t 79U
1 2
…1R2500
0
g@ t-Ac= g@ 6a4 c?c= nh` c?c c^ 740
…1R2U00
0
1,ng t+c nèi c?c 744
…1R9000
0
1,ng t+c ;hoan c?c nhYi 748
chTng <&: c,ng t+c Hµm Deng 7V2
…%R7700
0
3µm m\ng Deng 7V2
…%R2000
0
3µm mnt Deng 7V8
adR9000
0
1?c tif4= bi[n b+o hiÖ4 Deng bé 7UU
!h+ V+c cPng t¸c Vµm ®kng S®Þnh møc 45 tI¸n c/&
&hèi *Yt Vi)(W
205
adR4000 1,ng t+c Hµm mnt Deng 6st 20V
8V4
0
adR5000
0
3s@ Dnt c+c @hL ;iÖn Deng 6st 27E
adR8000
0
3µm n'n D+ ba H+t 220
adRE000
0
3s@ Dnt hÖ thèng th,ng tin= tFn hiÖ4 229
…%RV000
0
SGn x4]t vµ Hs@ Dnt @hao tif4= cét b+o hiÖ4= bi[n b+o
hiÖ4 Deng 6,ng
292
chTng &: c,ng t+c x©y gWch D+ 29E
aKR7000
0
$©y D+ 29E
aKR2000
0
$©y gWch ch_ 245
…‹R9000
0
$©y gWch tho 5x70x20 257
…‹R4000
0
$©y gWch tho 4=5xUx7U 254
…‹R5000
0
$©y gWch tho 4xVx7U 25E
aKR8000
0
$©y gWch èng 280
…‹RE000
0
$©y gWch -Xng 28E
…‹RV700
0
$©y gWch bf t,ng -Xng 2E0
…‹RV200
0
$©y teng gWch 6iHic+t 2E0
…‹RV900
0
$©y teng th,ng gi\ 2E7
aKRU000
0
$©y gWch ch)4 Hra 2E2
!h+ V+c ®Þnh møc c/& &hèi *m$ N3y 2E4
1hTng &<: c,ng t+c bf t,ng tWi chX 2EU
a‘R70000
#f t,ng D+ d2m 6Gn x4]t blng m+y t-én vµ D` blng
thñ c,ng
2V0
a‘R20000
#f t,ng 6Gn x4]t a4a d©y ch4y'n t-Wm t-én tWi hiÖn t-"
eng honc thTng @hhm= D` blng c0n ch4
2U0
8V5
1 2
a‘R90000
#f t,ng 6Gn x4]t a4a d©y ch4y'n t-Wm t-én tWi hiÖn t-"
eng honc thTng @hhm= D` blng m+y bTm bf t,ng tù
hµnh
2UV
…ƒR4000
0
#f t,ng th4c c,ng 970
…ƒR5770
0
SGn x4]t vka bf t,ng blng t-Wm t-én tWi hiÖn t-eng 99E
…ƒR5200
0
&5n ch4y[n vka bf t,ng 99V
…ƒR8000
0
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@ 940
a‘RE0000
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng cèt thg@ c,ng t-.nh th4c
c,ng
980
…ƒRV000
0
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n 9EU
!h+ V+c cPng t¸c DO tPng ®Þnh møc c/& &hèi *Yt Vi)(W 409
1hTng &<<: c,ng t+c 6Gn x4]t vµ Hs@ dùng c]4 ;iÖn bf
t,ng Dic 6tn
47U
agR7000
0
SGn x4]t c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn 47U
…‚R2000
0
3s@ dùng t]m teng= t]m 6µn= m+i 9%"S‚ 42V
agR9000
0
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• v+n ;h4,n 497
agR4000
0
3s@ dùng c]4 ;iÖn bf t,ng Dic 6tn 499
agR5000
0
3ao Hs@ d0m c04 49E
1hTng &<<<: 6Gn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn gX 447
ahR7000
0
SGn x4]t v. ;Po 447
ahR2000
0
1,ng t+c Hµm c04 gX 445
…hR9000
0
3s@ dùng ;h4,n cra= cra c+c HoWi 448
1hTng <$: 6Gn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn 6st thg@ 44E
…<R7000
0
SGn x4]t c]4 ;iÖn 6st thg@ 44E
…<R2000 SGn x4]t= Hs@ dùng c]4 ;iÖn d0m c04 thg@ 458
8V8
0
…iR9700
0
SGn x4]t= Hs@ dùng v. thg@ gia cè h0m 489
…<R9200
0
SGn x4]t= Hs@ Dnt chi tiOt Dnt 6tn t-ong bf t,ng
h0m
484
…<R5700
0
SGn x4]t cra van 487
…<R5200
0
SGn x4]t ;Ot c]4 thg@ 485
…<R5900
0
SGn x4]t mnt bFch 48U
…<R8000
0
3s@ dùng c]4 ;iÖn thg@ 4E0
1 2
1hTng $: c,ng t+c Hµm m+<= Hµm t-0n vµ c+c c,ng t+c
hoµn thiÖn ;h+c
4V9
a;R7000
0
1,ng t+c Hµm m+i 4V9
a;R2000
0
1,ng t+c t-+t 4V8
a;R9000
0
1,ng t+c è@ gWch= D+ 4U2
a;R4000
0
1,ng t+c H+ng 4U5
a;R5000
0
1,ng t+c H+t gWch= D+ 4UE
a;R8000
0
1,ng t+c Hµm t-0n 502
a;RE000
0
1,ng t+c Hµm méc t-ang t-F 508
a;RV000
0
1,ng t+c a4gt v,i= nAc xi m2ng= 6Tn= bG= xR 572
1hTng $<: c+c c,ng t+c ;h+c 590
…3R7700
0
Jhy -_ ;Ot c]4 thg@ blng @h4n c+t 590
…3R7200
0
NiOn t-ic c+c HA@ m\ng dAi nAc 597
…3R7900
0
3µm m\ng c04 bOn ng5@ nAc 592
8VE
…3R7400
0
3µm HA@ H\t m\ng t-ong ;h4ng v©y 599
…3R7570
0
3µm vµ thG -? D+ 594
…3R7520
0
3µm vµ thG -Yng D+ 594
…3R7590
0
JhG D+ héc vµo th©n ;P 595
…3R7870
0
‚ia cè n'n D]t yO4 blng b]c th]m= vGi D)a ;d th45t 595
…3R7E00
0
J-Yng v0ng cy m+i ;fnh mTng= Df= D5@= m+i taH4y n'n
Deng
598
…3R7V70
0
J-Yng cy &KtivK- gia cè m+i taH4y 598
…3R2770
0
SGn x4]t= Hs@ Dnt ;hK co= ;hK gi·n= ;hK ngµm Hifn ;Ot=
;hK t2ng ceng Deng H2n= 6©n DX
59E
…3R2270
0
1st ;hK Deng H2n= 6©n DX 59E
…3R2970
0
J-+m ;hK Deng H2n= 6©n DX blng ma6tic 59V
…3R2470
0
3µm ;hK co= ;hK gi·n= ;hK d?c 6©n= b·i= mnt Deng bf
t,ng
59V
…3R2570
0
3s@ Dnt gèi c04= ;hK co gi·n c04 blng cao 64 59U
…3R9700
0
3µm c04 m+ng= ;fnh m+ng vy myng blng vka xi m2ng
c+t vµng vµ HAi thg@
540
…3R4000
0
1,ng t+c Hµm ;hA@ nèi 547
…3R5770
0
Nhoan HX D[ @h4n xi m2ng gia cè n'n D5@= mµng
chèng th]m vµ ;hoan HX ;i[m t-a n'n D5@= mµng
chèng th]m
549
…3R5720
0
‚ia cè n'n D5@= mµng chèng th]m blng @h4n xi m2ng 544
…3R5790
0
Nhoan giGm +@ 544
1 2
…3R5740
0
Nhoan csm ngo an;K 545
…3R5270
0
Nhoan tWo HX nKo D[ csm nKo gia cè m+i taH4y Deng 54U
…3R5220
0
SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K n'n D+= m+i D+ vµ
bTm vka
550
8VV
…3R5290
0
SGn x4]t= Hs@ Dnt thg@ ngo an;K t-ong h0m vµ bTm
vka
557
…3R5240
0
SGn x4]t= Hs@ Dnt ;go c2ng c+@ nKo gia cè m+i taH4y
Deng
552
…3R5250
0
3s@ dùng HAi thg@ gia cè m+i D+ 559
…3R5280
0
‚ia cè m+i ta H4y blng @h4n vhy vka xim2ng 559
…3R52E0
0
#Wt m+i D+ Dµo blng m+y 554
…3R52V0
0
SGn x4]t= Hs@ dùng HAi thg@ gia cè h0m 555
…3R5970
0
/h4n vhy gia cè h0m 558
…3R5920
0
/h4n vhy xi m2ng H]@ D0y h0m ngang 55E
…3R5990
0
#Tm vka chPn c+@ nKo= c0n nKo thg@ φ92mm gia cè
m+i taH4y Deng
55E
…3R5940
0
Nhoan= @h4n vka xi m2ng gia cè vy h0m ngang 55V
…3R5400
0
1,ng t+c hoµn thiÖn n'n h0m= n'n D+ t-Ac ;hi D` bf
t,ng
55U
…3R5500
0
Nhoan ;i[m t-a= xr HI D+y c?c ;hoan nhYi 580
…3R5800
0
1,ng t+c 6Gn x4]t= Hs@ dùng= th+o d• Deng t-Zt h0m
D*ng= h0m nghifng
587
aHR80000 3s@ dùng dµn gi+o thg@ c,ng cL 584
aHRE0000 1,ng t+c bèc xO@ vµ v5n ch4y[n Hfn cao 585
8VU
®Þnh ,)c dù to/n
12y dùn( c3n( t&4nh - ph5n 12y
dùn(
ChÞ( tA¸ch nhi)m N(/t D=n
#pi :k4 :Wnh
ChÞ( tA¸ch nhi)m *, t Vi)( Z &iÖn Ninh tO x©y dùng
1iOn sI-n Z /h}ng ‚i+ $©y dùng " &iÖn
Ninh tO x©y dùng
1iOn tY& Z Cg4y~n Jhanh Cg4yfn
Cg4y~n Nim 1hi
Kp$ D=n inZ Cg4y~n Jhanh Cg4yfn
Ch: D=nZ /h}ng ‚i+ $©y dùng " &iÖn Ninh tO
x©y dùng
/h}ng vi tFnh "Chµ $4]t bGn
x©y dùng
7o Di$Z :SR Cg4y~n :k4 Jpng
8U0

You're Reading a Free Preview

Tải về