bé x©y dùng

Sè:

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

24 /2005/Q§-BXD
Hµ néi, ngµy 29 th¸ng 7

n¨m 2005
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh "§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y
dùng "
Bé trëng bé x©y dùng
- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña
Quèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4 níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnh
phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé
X©y dùng;
- Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Kinh tÕ tµi chÝnh, ViÖn trëng ViÖn
Kinh tÕ x©y dùng vµ Vô trëng Vô Ph¸p chÕ;
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1 . Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “§Þnh møc dù to¸n x©y
dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng".
§iÒu 2. ''§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng"
nµy thay thÕ cho c¸c bé §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ban hµnh theo
QuyÕt ®Þnh sè 1242/1998/Q§-BXD ngµy 25/11/1998; QuyÕt ®Þnh sè
31/2002/Q§-BXD ngµy 12/11/2002; C«ng t¸c khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
trong QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§-BXD ngµy 05/7/2004; QuyÕt ®Þnh sè
05/2005/Q§-BXD ngµy 24/01/2005 cña Bé trëng Bé x©y dùng vµ mét sè
®Þnh møc ®· ®îc Bé X©y dùng tho¶ thuËn ®Ó c¸c Bé, Ngµnh, ®Þa ph¬ng
ban hµnh cã danh môc trong §Þnh møc nµy.
§iÒu 3. ''§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng"
nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ
ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¨n cø vµo ®Þnh møc nµy, c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng x©y dùng bé ®¬n gi¸ x©y dùng lµm c¬ së lËp dù to¸n,
tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng.
§iÒu 4. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban
Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh
quyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn :
ëng
- Nh ®iÒu 3;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- Ban Kinh tÕ TW §¶ng;
- UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc TW;

KT.Bé trthø trëng

3

- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi;
- Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao;
- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;
- C¸c Së XD, c¸c Së cã x©y dùng chuyªn ngµnh
cña c¸c TØnh, TP trùc thuéc TW
Dòng
- C«ng b¸o,
- Lu VP, Vô PC, Vô KTTC, ViÖn KTXD, Ha.600

§· ký

§inh TiÕn

ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau
®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt x¸c
®Þnh møc hao phÝ cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng
®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng nh 1m3 têng g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1m2 l¸t g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v.
tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶
nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt
nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy
ph¹m kü thuËt).
C¨n cø ®Ó lËp §Þnh møc dù to¸n: C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn
x©y dùng; quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu;
møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü
thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong
x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn
tiÕn.v.v.).

1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé
phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng
cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong
chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ
khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao
gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y
dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:

4

Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn
khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
Sè lîng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc
hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng tõ
kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn trêng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËc
b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ
c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc
hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n
vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.

2. KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n
- §Þnh møc dù to¸n ®îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c
hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch¬ng.
Ch¬ng I
: C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng II
: C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch¬ng III
: C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç
cäc khoan nhåi
Ch¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng V
: C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Ch¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng
®óc s½n
Ch¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Ch¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
Ch¬ng X
: C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn
thiÖn kh¸c
Ch¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng
viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng
vµ ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c
x©y dùng ®ã.
- C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh
theo nguyªn t¾c sau:
+ Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng theo quy
®Þnh cña Nhµ níc vÒ ®¬n vÞ tÝnh.
5

+ Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c nh vËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vËt liÖu
phô kh¸c ®îc tÝnh b»ng tØ lÖ % tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu chÝnh.
+ Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®îc tÝnh b»ng sè ngµy
c«ng theo cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng ca
m¸y sö dông.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn chi
phÝ sö dông m¸y chÝnh.

3. Quy ®Þnh ¸p dông
- §Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng, lµm
c¬ së ®Ó lËp dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng
thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông nãi ë trªn, trong mçi
ch¬ng c«ng t¸c cña §Þnh møc dù to¸n ®Òu cã phÇn thuyÕt minh vµ
quy ®Þnh ¸p dông cô thÓ ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c x©y dùng
phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi
c«ng.
- ChiÒu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt
±0.00 theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn cèt ≤4m; ≤16m; ≤50m vµ tõ cèt
±0.00 ®Õn cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc
kh«ng quy ®Þnh ®é cao nh c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nhng khi thi
c«ng ë ®é cao ≤ 16m; ≤ 50m vµ >50m ®îc ¸p dông ®Þnh møc bèc
xÕp vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao.
B¶ng ph©n lo¹i rõng, ph©n lo¹i bïn, cÊp ®Êt, ®¸ quy ®Þnh
trong c¸c b¶ng díi ®©y ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c lo¹i c«ng t¸c
x©y dùng trong tËp ®Þnh møc nµy.

6

B¶ng ph©n lo¹i rõng
(Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng)

Lo¹i rõng

I

II

Néi dung

B·i hoÆc ®åi tranh lau l¸ch, sim mua, cá lau, cá l¸c
trªn ®Þa h×nh kh« r¸o. ThØnh tho¶ng cã c©y con
hoÆc c©y cã ®êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 10cm.

- Rõng c©y con, mËt ®é c©y con, d©y leo chiÕm díi
2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 cã tõ 5 ®Õn 25 c©y cã ®êng kÝnh tõ 5 ®Õn 10cm vµ xen lÉn c©y cã ®êng kÝnh
lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i cá lau, cá l¸c dÇy ®Æc trªn
®Þa h×nh s×nh lÇy, ngËp níc.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... trªn ®Þa
h×nh kh« r¸o.

III

- Rõng c©y ®· khai th¸c, c©y con, d©y leo chiÕm
h¬n 2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 rõng cã tõ 30 ®Õn 100
c©y cã ®êng kÝnh tõ 5 dÕn 10cm, cã xen lÉn c©y cã
®êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®íc... trªn ®Þa h×nh kh«
r¸o
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... Trªn ®Þa
h×nh lÇy, thôt, níc næi

IV

- Rõng tre, nøa giµ, lå « hoÆc le, mËt ®é tre, nøa, lå
« le dÇy ®Æc. ThØnh tho¶ng cã c©y con cã ®êng kÝnh
tõ 5 dÕn 10 cm, d©y leo, cã lÉn c©y cã ®êng kÝnh lín
h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®íc... trªn ®Þa h×nh lÇy
thôt, níc næi

Ghi chó:
7

- §êng kÝnh c©y ®îc ®o ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm.
- §èi víi lo¹i c©y cã ®êng kÝnh > 10cm ®îc qui ®æi ra c©y tiªu
chuÈn (lµ c©y cã ®êng kÝnh tõ 10-20cm).

B¶ng ph©n lo¹i bïn
(Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn)

Lo¹i bïn

§Æc ®iÓm vµ c«ng cô thi c«ng

1. Bïn ®Æc

Dïng xÎng, cuèc bµn ®µo ®îc vµ bïn kh«ng ch¶y
ra ngoµi

2. Bïn láng

Dïng x« vµ gÇu ®Ó móc

3. Bïn r¸c

Bïn ®Æc, cã lÉn cá r¸c, l¸ c©y, th©n c©y môc
n¸t

4. Bïn lÉn ®¸, sái,
C¸c lo¹i bïn trªn cã lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn
hÇu hÕn

B¶ng ph©n cÊp ®¸
(Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸)

CÊp ®¸

Cêng ®é chÞu nÐn

1. §¸ cÊp 1

§¸ rÊtcøng, cã cêng ®é chÞu nÐn > 1000kg/cm2

2.§¸ cÊp 2

§¸ cøng, cêng ®é chÞu nÐn > 800kg/cm2

3. §¸ cÊp 3

§¸ cøng trung b×nh, cêng ®é chÞu nÐn >600kg/cm2

4. §¸ cÊp 4
8

§¸ t¬ng ®èi mÒm, gißn dÔ ®Ëp, cêng ®é chÞu nÐn

≤ 600kg/cm2

B¶ng ph©n cÊp ®Êt
(Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng)

CÊp
®Êt
1

NhãM
®Êt
2

Tªn ®Êt

Dông cô
tiªu chuÈn
x¸c ®Þnh
nhãm ®Êt

3

4

- §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt mïn, ®Êt
®en, ®Êt hoµng thæ.
1

Dïng
- §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em
xÎng
xóc
®Õn ®æ (thuéc lo¹i ®Êt nhãm 4 trë xuèng)
dÔ dµng
cha bÞ nÐn chÆt.
- §Êt c¸t pha sÐt hoÆc ®Êt sÐt pha c¸t.
- §Êt mÇu Èm ít nhng cha ®Õn tr¹ng th¸i
dÝnh dÎo.

I

2

3

- §Êt nhãm 3, nhãm 4 sôt lë hoÆc ®Êt n¬i
Dïng
kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt nhng cha
xÎng
c¶i
®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ.
tiÕn
Ên
- §Êt phï sa, c¸t båi , ®Êt mÇu, ®Êt bïn, ®Êt nÆng tay
nguyªn thæ t¬i xèp cã lÉn rÔ c©y, mïn r¸c , xóc ®îc
sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh sµnh kiÕn tróc ®Õn
10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150 kg trong
1m3.
- §Êt sÐt pha c¸t.
- §Êt sÐt vµng hay tr¾ng, ®Êt chua, ®Êt
Dïng
kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm mÒm.
xÎng
c¶i
®¹p
- §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, tiÕn
b×nh
thm¶nh vôn kiÕn tróc, mïn r¸c, gèc dÔ c©y tõ
®·
10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc tõ 150 ®Õn êng
ngËp xÎng
300 kg trong 1m3.
- §Êt c¸t cã lîng ngËm níc lín, träng lîng tõ
9

1,7 tÊn/1m3 trë lªn.

- §Êt ®en, ®Êt mïn ngËm níc n¸t dÝnh.
- §Êt sÐt, ®Êt sÐt pha c¸t, ngËm níc nhng
cha thµnh bïn.

II

4

- §Êt do th©n c©y, l¸ c©y môc t¹o thµnh,
dïng mai cuèc ®µo kh«ng thµnh t¶ng mµ vì
Dïng
vôn ra rêi r¹c nh xØ.
mai
x¾n
- §Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt.
®îc
- §Êt mÆt sên ®åi cã nhiÒu cá c©y sim,
mua, dµnh dµnh.
- §Êt mµu mÒm.
- §Êt sÐt pha mÇu x¸m (bao gåm mÇu xanh
lam, mÇu x¸m cña v«i).

- §Êt mÆt sên ®åi cã Ýt sái.
- §Êt ®á ë ®åi nói.
- §Êt sÐt pha sái non.
5

- §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn
Dïng
kiÕn tróc hoÆc rÔ c©y ®Õn 10% thÓ tÝch cuèc bµn
hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3.
cuèc ®îc
- §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng
thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc tõ 25%
®Õn 35% thÓ tÝch hoÆc tõ > 300kg ®Õn
500kg trong 1m3.

III

10

6

- §Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ
Dïng
®îc tõng hßn nhá.
cuèc bµn
cuèc chèi
- §Êt chua, ®Êt kiÒm thæ cøng.
tay,
ph¶i
- §Êt mÆt ®ª, mÆt ®êng cò.
dïng cuèc
- §Êt mÆt sên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim, mua, chim to lìi
®Ó ®µo
dµnh dµnh mäc lªn dÇy.

- §Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi, sái, m¶nh
vôn kiÕn tróc, gèc rÔ c©y >10% ®Õn 20%
thÓ tÝch hoÆc 150kg ®Õn 300kg trong 1m3.
- §¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt
®µo ra tõng t¶ng ®îc, khi cßn trong ®Êt th×
t¬ng ®èi mÒm ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì
vôn ra nh xØ.
- §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, lîng sái tõ 25%
®Õn 35% lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ
tÝch.
7

IV

8

Dïng
- §Êt mÆt ®êng ®¸ d¨m hoÆc ®êng ®Êt cuèc chim
r¶i m¶nh sµnh, g¹ch vì.
nhá
lìi
- §Êt cao lanh, ®Êt sÐt, ®Êt sÐt kÕt cÊu nÆng ®Õn
chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc, gèc rÔ c©y tõ 2,5kg
20% ®Õn 30% thÕ tÝch hoÆc >300kg ®Õn
500kg trong 1m3.
- §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i > 20% ®Õn 30%
Dïng
thÓ tÝch.
cuèc chim
nhá
lìi
- §Êt mÆt ®êng nhùa háng.
nÆng trªn
- §Êt lÉn vá loµi trai, èc (®Êt sß) kÕt dÝnh 2,5kg
chÆt t¹o thµnh t¶ng ®îc (vïng ven biÓn thêng hoÆc dïng
®µo ®Ó x©y têng).

beng
®µo ®îc
- §Êt lÉn ®¸ bät.
§Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i>30% thÓ tÝch ,
cuéi sái giao kÕt bëi ®Êt sÐt.

9

Dïng xµ
beng
- §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen
choßng
kÏ (lo¹i ®¸ khi cßn trong lßng ®Êt t¬ng ®èi
bóa
míi
mÒm).
®µo ®îc
- §Êt sái ®á r¾n ch¾c.

B¶ng ph©n cÊp ®Êt
(Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y)

CÊp
®Êt
I

Tªn c¸c lo¹i ®Êt

C«ng cô
tiªu chuÈn
x¸c ®Þnh

§Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en,
®Êt mïn, ®Êt c¸t, c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt
hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã lÉn sái
s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ
11

20% trë l¹i, kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù
nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i xèp, hoÆc tõ n¬i
kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn. C¸t
®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸
vôn ®æ thµnh ®èng.

II

Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh
sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m, m¶nh chai tõ 20% trë lªn.
Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn hay kh«.
§Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã
lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng
qu¸ 20% ë d¹ng nguyªn thæ hoÆc n¬i kh¸c ®æ
®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù nhiªn hoÆc
kh« r¾n.

III

§Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt
®á, ®Êt ®åi nói lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh
Dïng cuèc
chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ c©y. C¸c lo¹i
chim míi
®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù
cuèc ®îc
nhiªn hoÆc kh« cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c
®Õn cã ®Çm nÐn.

IV

C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸
t¶ng. §¸ ong, ®¸ phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã
cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, xÝt non, ®¸ quÆng
c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c
thµnh vØa

Dïng xÎng,
mai hoÆc
cuèc bµn
x¾n ®îc
miÕng
máng

b¶ng ph©n cÊp ®Êt
(Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc)

cÊp ®Êt

tªn c¸c lo¹i ®Êt

I

C¸t pha lÉn 3÷10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt
mÒm, than, bïn, ®Êt lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c
chuyÓn ®Õn.

II

C¸t ®· ®îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o
hoµ níc. §Êt cÊp I cã chøa 10÷30% sái, ®¸.
b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi

CÊp ®Êt

12

Nhãm ®Êt

Tªn c¸c lo¹i ®¸

®¸

®¸

- §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit

4

- C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ
phong ho¸ m¹nh tíi møc võa. §¸ Macn¬ chÆt,
than ®¸ cã ®é cøng trung b×nh. Tup, bét kÕt
bÞ phong ho¸ võa.
- Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng
m¶nh.
- T¹o ®îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi
5mm b»ng mòi nhän cña bóa ®Þa chÊt.

IV

- §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi
m¨ng lµ v«i, oxit s¾t, ®¸ v«i vµ §olomit
kh«ng thuÇn.
5

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit,
Dunit, Keratophia phong ho¸ võa. Tup nói löa
bÞ Kericit ho¸.
- MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®îc dÔ
dµng b»ng dao, t¹o ®îc ®iÓm lâm s©u b»ng
1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh.

13

- §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn
Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt bÞ silic ho¸ yÕu.
Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup.
6

- Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸
v«i vµ §«l«mit chÆt xÝt. §¸ Skan¬. §unit
phong ho¸ nhÑ ®Õn t¬i.
- MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®îc b»ng
dao con. §Çu nhän bóa ®Þa chÊt t¹o ®îc vÕt
lâm t¬ng ®èi s©u.
- SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸
gi¶ sõng Clorit. C¸c lo¹i ®¸ Pocphiarit,
§iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ

III

- Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh
phÇn lµ ®¸ Macna, xi m¨ng g¾n kÕt lµ Silic
vµ sÐt.
7

- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch
víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ silic §iorit vµ Gabro
h¹t th«.
- MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nhng kh«ng thÓ
gät hoÆc c¹o ®îc b»ng dao con. §Çu nhän
cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®îc vÕt lâm
n«ng.
- C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i
®¸ Skan¬ th¹ch anh G¬nat tinh thÓ lín. §¸
Granit h¹t th«

8

- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸
Nai, Granit, Pecmanit,
Syenit, Garbo,
Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong ho¸ nhÑ.
- ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸
®· bÞ vì. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt ®Ëp
m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña mÉu
nân.

II

9

- Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm lîng silic cao. Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸
Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai
Garbo, Pocphia th¹ch anh, Pecmatit, Skan¬
tinh thÓ nhá, c¸c Tup silic, Barit chÆt xÝt.
- Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi
bÞ vì.
- §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i
1 ®iÓm t¹o ®îc vÕt lâm n«ng trªn mÆt ®¸.

14

I

10

-§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá,
®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸ Skan¬ silic, m¹ch
th¹ch anh. Cuéi kÕt nói löa cã thµnh phÇn
Macna. C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c, ®¸
sõng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ
vì.

11

- §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt
s¾t. §¸ Anbiophia h¹t mÞn bÞ sõng ho¸. §¸
ngäc (ngäc bÝch...), c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t.
- Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu
®¸.

§¸ ®Æc
biÖt

- §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i.
12

- §¸ C«ranh®«ng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®îc
mÉu ®¸

Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông
®Þnh møc khoan cäc nhåi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc
khoan t¬ng øng.

15

Ch¬ng I
C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Ph¸t rõng, vËn chuyÓn c©y cá, ®¸nh ®èng trong ph¹m vi 30m ®Ó
vËn chuyÓn
- Ca chÆt, h¹ c©y c¸ch mÆt ®Êt 20cm, ca chÆt th©n c©y, cµnh
ngän thµnh tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn
chuyÓn.
- §µo gèc c©y, rÔ c©y, ca chÆt rÔ c©y, gèc c©y thµnh tõng khóc,
xÕp gän thµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, lÊp, san l¹i hè
sau khi ®µo.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng /100m2

hiÖu
AA.111
1
AA.111
2
AA.111
3
AA.111
4

C«ng t¸c x©y l¾p

MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng
0

≤2

≤3

≤5

>5

Ph¸t rõng lo¹i I

0,95

1,42

1,64

Ph¸t rõng lo¹i II

1,21

1,82

2,11

2,6

3,28

Ph¸t rõng lo¹i III

1,39

1,98

2,28

2,77

3,46

Ph¸t rõng lo¹i IV

1,52

2,15

2,49

1

2

3

4

5

AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ca chÆt hoÆc ñi ®æ c©y, ca chÆt th©n, cµnh c©y thµnh
tõng ®o¹n. San lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y, rÔ c©y.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AA.112 Ph¸t
16

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn
100m2 rõng
0

≤2

≤3

≤5

>5

rõng
t¹o
mÆt
b»ng
b»ng
c¬ giíi

1

Nh©n c«ng
3,0/7

c
«ng

0,07
5

0,12
3

0,28
6

0,41
8

0,53
5

M¸y ñi 140CV

ca

M¸y ñi 108CV

ca

0,01
03

0,01
55

0,02
04

0,02
49

0,02
74

0,00
45

0,00
45

0,00
45

0,00
45

0,00
45

3

4

5

M¸y thi c«ng

1
2
B¶ng qui ®æi c©y tiªu chuÈn

§êng kÝnh
c©y

§æi ra c©y tiªu
chuÈn

§êng kÝnh c©y

§æi ra c©y tiªu
chuÈn

10-20 cm

1

> 40-50 cm

6

> 20-30 cm

1,5

> 50-60 cm

15

> 30-40 cm

3,5

AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp chÆt, ®µo mét hoÆc mét sè c©y, bôi
c©y trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh.
AA.12100 ChÆt c©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÆt c©y, ®èn cµnh, th©n c©y thµnh tõng khóc. VËn
chuyÓn xÕp ®èng trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng : 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c©y

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§êng kÝnh gèc c©y (cm)
≤ 20

≤ 30

≤ 40

≤ 50

≤ 60

≤ 70

> 70

ChÆt c©y ë
AA.121
mÆt ®Êt b»ng
1
ph¼ng

0,12

0,24

0,49

0,93

2,03

4,86

9,18

AA.121 ChÆt c©y ë s2
ên dèc

0,14

0,27

0,55

1,01

2,84

6,08

10,00
17

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chó:
Trêng hîp chÆt c©y ë chç lÇy léi th× ®Þnh møc ®îc nh©n víi hÖ sè
2.

18

AA.13000 §µo gèc c©y, bôi c©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo gèc c©y, bôi c©y c¶ rÔ theo yªu cÇu, vËn chuyÓn trong ph¹m vi
30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
AA.13100 §µo gèc c©y
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AA.131
1

§µo gèc c©y

§êng kÝnh gèc c©y (cm)
≤ 20

≤ 30

≤ 40

≤ 50

≤ 60

≤ 70

>70

0,20

0,37

0,70

1,35 3,24

6,08

10,9
3

1

2

3

6

7

4

5

AA.13200 §µo bôi c©y
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AA.132
1

§µo bôi dõa níc

AA.132
2

§µo bôi tre

§µo bôi dõa níc

§µo bôi tre

§êng kÝnh bôi dõa
níc (cm)

§êng kÝnh bôi tre (cm)

≤ 30

> 30

≤ 50

≤ 80

> 80

0,53

0,75

-

-

-

-

-

1,05

6,68

12,02

1

2

1

2

3

19

AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh
AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ vì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i,
xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph¬ng tiÖn
vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng sau
khi ph¸ dì (biÖn ph¸p ph¸ dì cha tÝnh trong ®Þnh møc).
Nh©n c«ng 3,5/7
AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

AA.21 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch
1
®¸

Têng
g¹ch

Têng
®¸

Bª t«ng g¹ch vì
NÒn

Mãng

Bª t«ng
than xØ

1,35

1,52

1,67

2,01

1,82

11

12

21

22

31

AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, têng cét, xµ dÇm
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

AA.21 Ph¸ dì kÕt cÊu bª
2
t«ng


t«ng
t¶ng
rêi

NÒn, mãng
Kh«ng
Cã cèt
cèt
thÐp
thÐp

Têng

Cét


dÇm

2,06

3,56

5,10

4,70

5,50

6,50

11

21

22

31

41

51

AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2
NÒn xi m¨ng

hiÖu

20

C«ng t¸c
x©y l¾p

Kh«ng
cèt
thÐp

Cã cèt
thÐp

NÒn
G¹ch

nem

G¹ch
xi
m¨ng

G¹ch
chØ

§an bª
t«ng

AA.21
3

Ph¸ dì nÒn

0,03

0,05

0,07

0,08

0,06

0,09

11

12

21

22

23

31

AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®êng

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

AA.21
4

x©y l¾p

MÆt ®êng cÊp
phèi

MÆt ®êng ®¸
d¨m

MÆt ®êng ®¸
d¨m
nhùa

MÆt ®êng bª
t«ng
apphan

MÆt ®êng bª
t«ng
xi
m¨ng

Ph¸ dì kÕt
cÊu mÆt
®êng

1,49

1,62

1,91

2,25

3,52

11

21

31

41

51

C«ng t¸c

AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m2

hiÖu
AA.21
5

C«ng t¸c x©y l¾p

Ph¸ dì hµng rµo

Hµng rµo song s¾t
Lo¹i ®¬n gi¶n

Lo¹i phøc t¹p

0,08

0,096

11

12

21

AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu díi níc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng, bèc xÕp, vËn
chuyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m (cha tÝnh hÖ
sµn ®¹o, hÖ næi thi c«ng).
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AA.21
6

22

C«ng t¸c x©y l¾p

§¬n

KÕt cÊu
g¹ch ®¸

Bª t«ng
kh«ng cèt
thÐp

Bª t«ng cã
cèt thÐp

Ph¸ dì c¸c kÕt cÊu
díi níc b»ng thñ
c«ng

c«ng

1,86

4,60

7,65

11

12

13

AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp,kh«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch ®¸
b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y hµn. Bèc
xóc phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n

x©y l¾p

hao phÝ

Bª t«ng
Cã cèt
Kh«ng
thÐp cèt thÐp

G¹ch
®¸

VËt liÖu:
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
AA.22 Ph¸ dì b»ng
1
bóa c¨n

kg

1,5

-

-

c«ng

0,6

0,5

0,2

M¸y thi c«ng
Bóa c¨n khÝ nÐn

ca

0,30

0,25

0,15

M¸y nÐn khÝ
360m3/h

ca

0,15

0,13

0,08

M¸y hµn 23KW

ca

-

-

12

21

0,23
11

AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Bª t«ng

hiÖu

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n

x©y l¾p

hao phÝ


cèt
thÐp

Kh«ng
cèt
thÐp

kg

1,5

-

c«ng

2,02

1,88

1,65

ca

1,05

0,72

0,65

ca

0,23

-

G¹ch ®¸

VËt liÖu:
Que hµn
Ph¸ dì kÕt Nh©n c«ng 3,5/7
AA.22 cÊu b»ng M¸y thi c«ng
2
m¸y
M¸y khoan bª t«ng ≤
khoan
1,5KW
M¸y hµn 23KW

23

11

12

21

AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-LÊy dÊu vÞ trÝ, ph¸ dì ®Çu cäc b»ng bóa c¨n, c¾t cèt thÐp ®Çu cäc
b»ng m¸y hµn.
-Bèc xóc phÕ th¶i vµo thïng chøa vµ dïng cÈu ®a lªn khái hè mãng.
-VÖ sinh hoµn thiÖn vµ uèn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

kg

1,200

1,500

c«ng

0,72

1,05

Bóa c¨n khÝ nÐn

ca

0,35

0,42

M¸y nÐn khÝ
360m3/h

ca

0,18

0,21

ca

0,230

0,23

ca

0,111

0,133

Xµ lan 200T

ca

-

0,05

Tµu kÐo 150CV

ca

-

0,024

10

20

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu:
Que hµn

AA.223 §Ëp ®Çu cäc
trªn c¹n

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng

M¸y hµn 23KW
AA.223 §Ëp ®Çu cäc díi
níc
CÇn cÈu 16T

24

AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®êng bª t«ng asphalt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, l¾p ®Æt hµng rµo, biÓn b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu.
ChuÈn bÞ m¸y, lÊy dÊu cao ®é líp mÆt ®êng cÇn bãc. TiÕn hµnh bãc
b»ng m¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, bãc b»ng thñ c«ng ®iÓm m¸y
kh«ng tíi ®îc. Di chuyÓn biÓn b¸o vµ rµo ch¾n, dän phÕ liÖu r¬i v·i, xóc
hãt phÕ liÖu lªn xe vËn chuyÓn. VËn chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi
1000m
§¬n vÞ tÝnh:: 100m2

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AA.22 Cµo
4
bãc
líp
mÆt
®êng

t«ng
Aspha
lt

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n
vÞ ≤3

ChiÒu dµy líp bãc (cm)
≤4

≤5

≤6

≤7

VËt liÖu
R¨ng cµo

0,07

VËt liÖu kh¸c

%

10

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y cµo bãc Wirtgen
C100
¤t« chë níc 5m3
¤t« chë phÕ th¶i
7TÊn
¤t« chøa nhiªn liÖu
2,5TÊn
M¸y Ðp khÝ 420m3/h

c
«ng

ca
ca
ca
ca
ca

0,09
0,13 0,17 0,23
4
10
10
10
10

1,78 2,08 2,42 2,82 3,28

0,17
5
0,17
5
0,26
3
0,17
5
0,17
5

0,19
2
0,19
2
0,28
8
0,19
2
0,19
2

0,21
2
0,21
2
0,31
8
0,21
2
0,21
2

0,23
3
0,23
3
0,35
0
0,23
3
0,23
3

0,25
6
0,25
6
0,38
4
0,25
6
0,25
6

11

12

13

14

15

AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn
25

§¬n vÞ tÝnh:: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

ChiÒu dµy líp c¾t (cm)

§¬n

AA.2
VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp
3
1000m b»ng «t« 7TÊn

≤3

≤4

≤5

≤6

≤7

0,01 0,02 0,02 0,03 0,04
7
2
8
3
4

ca

101

102

103

104

105

AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp
Nh©n c«ng 3,5/7
KÕt cÊu gç

hiÖu

AA.31
1

C«ng t¸c x©y l¾p

§¬n vÞ tÝnh:
c«ng/m3

KÕt cÊu s¾t thÐp
§¬n vÞ tÝnh: c«ng /tÊn

ChiÒu cao (m)
Th¸o dì kÕt cÊu
gç, s¾t thÐp

≤4

< 16

≤4

< 16

1,89

2,99

6,50

8,80

11

12

21

22

AA.31200 Th¸o dì m¸i
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AA.31 Th¸o dì
2
m¸i

M¸i ngãi

M¸i t«n

M¸i Fibr«xi m¨ng

ChiÒu cao (m)
≤4

< 16

≤4

< 16

≤4

< 16

0,06

0,09

0,03

0,04

0,05

0,06

11

12

21

22

31

32

AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp têng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2

26


hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Th¸o dì trÇn,
AA.31
cöa, g¹ch èp t3
êng

TrÇn

Cöa

0,06
11

G¹ch èp
Têng

Ch©n têng

0,04

0,11

0,13

12

31

32

AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2

C«ng t¸c

hiÖu

x©y l¾p

AA.31 Th¸o dì v¸ch
4
ng¨n

Khung
m¾t
c¸o

GiÊy
Ðp,
v¸n
Ðp

Têng

V¸n
sµn

V¸ch ng¨n
b»ng nh«m
kÝnh

0,03

0,04

0,04

0,06

0,10

11

21

31

41

51

AA.31500 Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i.
VËn chuyÓn vµ xÕp ®èng theo tõng lo¹i ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi
30m.
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Th¸o dì
bån t¾m

Th¸o dì
chËu röa

Th¸o dì bÖ

Th¸o dì
chËu tiÓu

AA.315

Th¸o dì thiÕt
bÞ vÖ sinh

0,45

0,1

0,13

0,15

11

21

31

41

AA.31600 Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc bé, b×nh ®un níc nãng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

§iÒu hoµ côc

B×nh ®un níc
nãng
27

AA.316

- Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc

- Th¸o dì b×nh ®un níc
nãng

0,60

-

-

0,20

11

21

aa.32000 th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y
aa.32100 Th¸o dì cÇu t¹m (EIFFEL, BAILEY, dµn T66, N64) b»ng m¸y
hµn, cÇn cÈu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¸o sµn cÇu, dµn cÇu b»ng thñ c«ng kÕt hîp m¸y hµn vµ
thñ c«ng kÕt hîp cÇn cÈu, ®¸nh dÊu ph©n lo¹i vËt liÖu sau th¸o dì, xÕp
gän, x¶ mèi hµn, th¸o bu l«ng c¸c bé phËn kÕt cÊu vËn chuyÓn trong
ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

28

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Th¸o b»ng
m¸y hµn
Th¸o
sµn
cÇu

Th¸o
dµn
cÇu

Th¸o b»ng
cÈu, c¾t thÐp
b»ng m¸y hµn
Th¸o
sµn
cÇu

Th¸o
dµn
cÇu

AA.32 Th¸o dì
1
b»ng m¸y
hµn

AA.32 Th¸o dì
1
b»ng m¸y
hµn, cÇn
cÈu

VËt liÖu
Que hµn

kg

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
3,5/7

c«ng

1,20

1,75

1,20

1,75

5

5

5

5

7,34

9,42

3,61

5,64

-

-

0,065

0,074

0,63

0,87

0,60

0,87

11

12

21

22

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T

ca

M¸y hµn
23Kw

ca

29

AA.32200 Th¸o dì DÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

AA.322

Th¸o dì dÇm,
dµn cÇu thÐp
c¸c lo¹i

VËt liÖu
c¸i

0,12

0,15

Acetylen

chai

1,48

1,52

VËt liÖu kh¸c

chai

0,49

0,51

%

5

5

c«ng

9,5

13,5

CÇn cÈu 16T

ca

0,16

0,39

CÇn cÈu 25T

ca

0,27

0,39

Phao thÐp 200T

ca

-

0,19

Xµ lan 400T

ca

-

0,27

Can« 150T

ca

-

0,05

Têi ®iÖn 5T

ca

1,06

0,90

CÈu long m«n

ca

1,06

0,90

M¸y kh¸c

%

5

5

11

12

Tµ vÑt gç
¤xy

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng

30

Ch¬ng II
c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
ThuyÕt minh
§Þnh møc c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc quy ®Þnh cho 1m3
®µo ®¾p hoµn chØnh (bao gåm c¸c c«ng viÖc ®µo xóc ®Êt, ®Çm lÌn kÓ
c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ hoµn thiÖn v.v..) Trêng hîp cÇn ph¶i ph¸t
rõng ph¸t tuyÕn, chÆt, ®µo gèc c©y, bôi c©y, ph¸ dì mét sè lo¹i kÕt cÊu
tríc khi ®µo, ®¾p th× ¸p dông theo c«ng t¸c ®· ®îc ®Þnh møc trong ch¬ng I.
- C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt ®îc ®Þnh møc cho trêng hîp ®µo ®¾p
®Êt ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng vµ ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng c¬ giíi.
-Trêng hîp ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng m¸y mµ khèi lîng do m¸y
kh«ng lµm ®îc nh ®µo r·nh däc, ®µo x¶ khèi lîng ®¾p Ðp d ph¶i lµm
b»ng thñ c«ng (®µo khoan ®êng, ®µo r·nh däc, ®µo lÊy ®Êt ®¾p Ðp d,
.v.v.) th× khèi lîng lµm b»ng thñ c«ng ¸p dông ®Þnh møc ®µo ®¾p ®Êt,
®¸, c¸t b»ng thñ c«ng t¬ng øng.
-§Þnh møc ®µo ®Êt tÝnh cho ®µo 1m3 ®Êt nguyªn thæ ®o t¹i n¬i
®µo.
-§Þnh møc ®¾p ®Êt tÝnh cho 1m3 ®¾p ®o t¹i n¬i ®¾p.
-§µo ®Ó ®¾p b»ng khèi lîng ®Êt ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi tõ
®Êt thiªn nhiªn cÇn ®µo ®Ó ®¾p nh b¶ng kÌm theo.
-§Þnh møc vËn chuyÓn tÝnh cho 1m3 ®Êt ®µo ®o t¹i n¬i ®µo ®·
tÝnh ®Õn hÖ sè në rêi cña ®Êt.
-VËn chuyÓn ®Êt, ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®· tÝnh ®Õn hÖ sè në rêi cña
®Êt, ®¸ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly <300m; <500m; <700m vµ <1000m
t¬ng øng víi cÊp ®Êt, ®¸ vµ lo¹i ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m
th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn ë cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn
chuyÓn 1000m tiÕp theo nh sau:
-

§Þnh
§Þnh
§Þnh
§Þnh

møc
møc
møc
møc

vËn
vËn
vËn
vËn

chuyÓn
chuyÓn
chuyÓn
chuyÓn

víi
víi
víi
víi
ly
ly
ly
ly

L
L
L
L

≤2Km
≤4Km
≤7Km
>7Km

=
=
=
=

§m1 + §m2x(L-1)
§m1 + §m3x(L-1)
§m1 + §m4x(L-1)
§m1 + §m4x6 + §m5x(L-

7)
Trong ®ã:
31

-

§m1:
§m2:
§m3:
§m4:
§m5:

§Þnh
§Þnh
§Þnh
§Þnh
§Þnh

møc
møc
møc
møc
møc

vËn
vËn
vËn
vËn
vËn

chuyÓn
chuyÓn
chuyÓn
chuyÓn
chuyÓn

trong ph¹m vi ≤1000m
1Km tiÕp theo cù ly ≤2Km
1Km tiÕp theo cù ly ≤4Km
1Km tiÕp theo cù ly ≤7Km
1Km ngoµi ph¹m vi cù ly >7Km

-§¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc tÝnh møc riªng víi ®iÒu kiÖn cã ®Êt, ®¸, c¸t
®æ t¹i chç (hoÆc n¬i kh¸c ®· chuyÓn ®Õn).
-§µo ®Êt ®¸ c«ng tr×nh b»ng m¸y ®îc ®Þnh møc cho c«ng t¸c ®µo
xóc ®Êt, ®¸ ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
-§µo xóc ®Êt h÷u c¬, ®Êt phong ho¸ b»ng m¸y ¸p dông ®Þnh møc
®µo ®Êt t¹o mÆt b»ng ®Êt cÊp I.
-§Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp b»ng thñ c«ng ghi trong ®Þnh møc quy
®Þnh vËn chuyÓn trong ph¹m vi tèi ®a 300m.
-C«ng t¸c trång cá m¸i bê kªnh m¬ng, ®ª ®Ëp, taluy nÒn ®êng ®îc
tÝnh riªng.
-§µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®¾p ®Êt (b»ng ®Êt cã s½n t¹i n¬i ®¾p)
c«ng tr×nh cha tÝnh ®Õn hao phÝ níc phôc vô tíi Èm. Khi x¸c ®Þnh lîng níc tíi Èm, Chñ ®Çu t vµ tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ c¨n cø vµo chØ tiªu khèi lîng níc thÝ nghiÖm cña tõng lo¹i ®Êt ®¾p vµ theo mïa trong n¨m ®Ó bæ
sung vµo ®Þnh møc.

B¶ng hÖ sè chuyÓn ®æi b×nh qu©n tõ ®Êt ®µo sang ®Êt ®¾p
HÖ sè ®Çm nÐn, dung träng ®Êt
K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷
1,60T/m3

HÖ sè
1,07

K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3

1,10

K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3

1,13

K = 0,98; γ > 1,80T/m3

1,16

Ghi chó:
- Riªng khèi lîng ®¸ hçn hîp cÇn ®µo vµ vËn chuyÓn ®Ó ®¾p ®îc
tÝnh b»ng khèi lîng ®¸ hçn hîp ®o t¹i n¬i ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn
®æi 1,13.
- C¨n cø vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña lo¹i ®Êt vµ ®¸ hçn hîp ®Ó ®¾p vµ
yªu cÇu kü thuËt cô thÓ cña c«ng tr×nh, tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ chuÈn x¸c
l¹i hÖ sè chuyÓn ®æi nãi trªn cho phï hîp.

32

AB.10000 ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng
AB.11000 §µO §ÊT C¤NG TR×NH B»NG THñ C¤NG
AB.11100 §µO BïN:
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo, xóc, ®æ ®óng chç quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn
trong
ph¹m
vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


hiÖu

Lo¹i bïn
C«ng t¸c x©y l¾p

AB.111 §µo bïn trong mäi ®iÒu
1
kiÖn

Bïn
®Æc

Bïn lÉn
r¸c

Bïn lÉn
sái ®¸

Bïn
láng

0,94

1,0

1,63

1,43

AB.111
VËn chuyÓn tiÕp 10m
2

0,014
1

0,066
2

3

4

AB.11200 ®µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
33

§µo, xóc, ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn
trong
ph¹m
vi 10m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


hiÖu

CÊp ®Êt

C«ng t¸c x©y l¾p

AB.112
§µo xóc ®Êt
1

I

II

III

0,45

0,62

0,78

1

2

3

®µo mãng c«ng tr×nh
AB.11300 §µo mãng b¨ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy
®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

≤1
≤2
≤3
>3

0,56
0,62
0,68
0,76

0,82
0,88
0,95
1,05

1,24
1,31
1,38
1,49

1,93
2,00
2,10
2,23

≤1
≤2

0,46
0,50

0,63
0,68

0,97
1,02

1,46
1,52

§µo mãng b¨ng
Réng (m)
AB.113
1
AB.113
2
AB.113
3
AB.113
4
AB.113
5
34

≤3

>3

S©u (m)

AB.113
6
AB.113
7
AB.113
8

≤3
>3

0,54
0,60

0,73
0,80

1,09
1,16

1,60
1,70

1

2

3

4

35

AB.11400 ®µo mãng cét trô, hè kiÓm tra
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng, hè theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i
quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

§µo mãng cét, trô,
hè kiÓm tra

AB.11
41
AB.11
42
AB.11
43
AB.11
44

36

Réng (m)

S©u (m)

≤1

≤1
>1

0,76
1,09

1,19
1,58

1,90
2,34

3,10
3,60

≤1
>1

0,50
0,71

0,77
1,04

1,25
1,51

2,00
2,34

1

2

3

4

>1

AB.11500 ®µo kªnh m¬ng, r·nh tho¸t níc
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®µo kªnh m¬ng, r·nh theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn trong ph¹m vi 10m. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh b¹t vç m¸i taluy theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

≤1
≤2
≤3
>3

0,61
0,68
0,72
0,79

0,91
0,94
1,00
1,09

1,35
1,37
1,44
1,84

2,06
2,08
2,17
2,38

≤1
≤2
≤3
>3

0,52
0,54
0,60
0,65

0,70
0,73
0,83
0,90

1,05
1,08
1,13
1,18

1,57
1,59
1,65
1,73

1

2

3

4

§µo kªnh m¬ng, r·nh
tho¸t níc
Réng (m)
AB.115
1
AB.115
2
AB.115
3
AB.115
4
AB.115
5
AB.115
6
AB.115
7
AB.115
8

≤3

>3

S©u (m)

AB.11600 §µo ®Êt ®Æt ®êng èng, ®êng c¸p
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ ®µo xóc ®Êt ®æ bªn c¹nh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn trong ph¹m vi 10m, c«ng t¸c lµm kÌ ch¾n ®Êt, ph¸ dì kÕt cÊu cha
tÝnh trong ®Þnh møc.
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

37


hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§µo ®Êt ®Æt ®AB.116 êng èng, ®êng
1
c¸p cã më m¸i
taluy
§µo ®Êt ®Æt ®AB.116 êng èng, ®êng
2
c¸p kh«ng më
m¸i taluy

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n
3,5/7

c«ng

Nh©n
3,5/7

c«ng

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

0,95

1,32

2,33

2,94

1,09

1,51

2,68

3,38

1

2

3

4

Ghi chó: §µo ®Êt ®Æt ®êng èng, ®êng c¸p trong thµnh phè, thÞ
trÊn ®Þnh møc nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng
øng.
AB.11700 ®µo nÒn ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-ChuÈn bÞ, dän dÑp mÆt b»ng. §µo nÒn ®êng theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn trong ph¹m vi 10m ®Ó vËn chuyÓn, hoµn thiÖn nÒn ®êng, b¹t
m¸i taluy, söa ch÷a bÒ mÆt nÒn ®êng, ®¾p l¹i r·nh däc cò, ®Çm nÐn
(nÕu lµ ®êng më réng) theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

AB.117
1

§µo nÒn ®êng
më réng

0,56

0,74

1,07

1,58

AB.117
2

Lµm míi

0,36

0,54

0,87

1,38

1

2

3

4

AB.11800 ®µo khu«n ®êng, r·nh tho¸t níc lßng ®êng, r·nh x¬ng c¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo khu«n r·nh, san ®Çm ®¸y khu«n, r·nh, xóc ®Êt ®æ
®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi
10m, hoµn thiÖn khu«n, r·nh sau khi ®µo theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
38

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

AB.118
1
AB.118
2
AB.118
3

CÊp ®Êt

C«ng t¸c x©y l¾p

§µo khu«n ®êng, r·nh tho¸t
níc lßng ®êng, r·nh x¬ng c¸
s©u (cm)
≤15
≤30
>30

I

II

III

IV

0,77
0,70
0,64

0,96
0,87
0,80

1,39
1,27
1,17

1,59
1,46
1,34

1

2

3

4

AB.11900 VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

AB.191
1

VËn chuyÓn ®Êt
10m tiÕp theo b»ng
thñ c«ng

CÊp ®Êt
I
0,031

II
0,032

III
0,035

IV
0,037

1

2

3

4

Ab.12000 ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ôc ph¸, cËy, xeo, ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸ cã thÓ vËn
chuyÓn ®îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc bèc xÕp lªn
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m, hoµn thiÖn bÒ mÆt khi ®µo
ph¸ b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

39

C«ng t¸c
x©y l¾p

M· hiÖu

AB.1121 Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu
dµy líp ®¸ < 0,5m

CÊp ®¸
I

II

III

IV

5,80

4,50

3,90

3,50

1

2

3

4

AB.13000 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
AB.13100 ®¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-§¾p nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p
trong ph¹m vi 30m. San, x¨m, ®Çm ®Êt tõng líp, b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

§é chÆt yªu cÇu
K=0,85

K=0,90

K=0,95

AB.131
1

§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh

0,56

0,67

0,70

AB.131
2

§¾p ®Êt mãng ®êng èng, ®êng
cèng

0,60

0,69

0,74

1

2

3

AB.13200 ®¾p bê kªnh m¬ng
40

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-ChuÈn bÞ mÆt b»ng. §¾p kªnh m¬ng b»ng ®Êt ®· ®µo, ®æ ®èng t¹i
n¬i ®¾p hoÆc vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, b¹t vç m¸i taluy theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu
AB.132
1

Dung träng T/m3
C«ng t¸c x©y l¾p

§¾p bê kªnh m¬ng

γ ≤ 1,45 γ ≤ 1,50 γ ≤ 1,55 γ ≤ 1,60
0,57

0,68

0,74

0,81

1

2

3

4

AB.13300 ®¾p §ÊT nÒn ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-ChuÈn bÞ, ®¾p nÒn ®êng b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p
trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, gät vç m¸i taluy, söa mÆt nÒn ®êng theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

hiÖu
AB.133
1

C«ng t¸c x©y l¾p

§¾p nÒn ®êng

§é chÆt yªu cÇu
K=0,85

K=0,90

K=0,95

0,61

0,72

0,78

1

2

3

Ghi chó:
Trêng hîp ®¾p bê kªnh m¬ng, nÒn ®êng më réng th× hao phÝ
nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc ®¾p bê kªnh m¬ng,
nÒn ®êng t¬ng øng.
41

AB.13400 ®¾p c¸t c«ng tr×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-§¾p b»ng c¸t ®· ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p ®Õn trong ph¹m vi 30m.
-San, tíi níc, ®Çm theo yªu cÇu kü thuËt, hoµn thiÖn c«ng tr×nh sau khi
®¾p.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AB.134
1

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§¾p nÒn mãng
c«ng tr×nh

§¾p mãng ®êng
èng

VËt liÖu
C¸t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,0/7

m3
%
c«ng

1,22
2
0,45

1,22
2
0,58

1

2

®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
®µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng m¸y
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo; b»ng m¸y ñi; b»ng c¹p chuyÓn trong
ph¹m vi quy ®Þnh. B¶o ®¶m mÆt b»ng theo yªu cÇu kü thuËt.
AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
11
<0,4m3

42

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
0,4m3
M¸y ñi ≤
110CV

§¬n

c«ng
ca
ca

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

0,50

0,65

0,81

-

0,482
0,03

0,533
0,039

0,727
0,048

-

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
12
<0,8m3

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
13
<1,25m3

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
14
<1,6m3

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
15
<2,3m3

§µo san
®Êt b»ng
AB.21 m¸y ®µo
16
≤3,6m3

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

0,250
0,03

0,294
0,039

0,370
0,048

0,40
7
0,05
6

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

0,189
0,03

0,218
0,039

0,254
0,048

0,34
7
0,05
6

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

0,167
0,03

0,188
0,039

0,222
0,048

0,32
3
0,05
6

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

ca
ca

0,133
0,03

0,161
0,039

0,203
0,048

0,28
9
0,05
6

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
3,6m3
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

ca
ca

0,092
0,023

0,114
0,028

0,147
0,036

0,21
0
0,05
3

1

2

3

4

ca
ca

ca
ca

ca
ca

AB.22000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

III

IV
43

§µo san ®Êt
trong
AB.22 ph¹m vi ≤50m
b»ng m¸y ñi
11
- M¸y ñi ≤
75CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤75CV

ca

0,35
7

0,44
4

0,58
8

0,79
4

ca

0,31
1

0,38
3

0,50
1

0,67
6

AB.22
12

- M¸y ñi ≤
110CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

AB.22
13

- M¸y ñi ≤
140CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
140CV

ca

0,28
5

0,35
7

0,47
5

0,64
1

- M¸y ñi ≤
180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

ca

0,24
0

0,30
3

0,36
1

0,48
7

- M¸y ñi ≤
240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
240CV

ca

0,15
8

0,18
9

0,24
4

0,32
9

- M¸y ñi ≤
320CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

ca

0,11
8

0,13
3

0,16
3

0,22
0

M¸y ñi ≤ 75CV

ca

0,43
5

0,55
6

0,76
9

1,03
8

- M¸y ñi ≤
110CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

ca

0,41
9

0,51
8

0,60
6

0,81
8

- M¸y ñi ≤
140CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
140CV

ca

0,37
0

0,40
0

0,50
0

0,67
5

AB.22
21

- M¸y ñi ≤
180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

ca

0,29
6

0,37
7

0,49
3

0,66
6

AB.22
22

- M¸y ñi ≤
240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
240CV

ca

0,24
4

0,30
7

0,43
5

0,58
7

AB.22
14

AB.22
15

AB.22
16

§µo san ®Êt
trong
AB.22
ph¹m vi ≤70m
17
b»ng
- M¸y ñi ≤
75CV
AB.22
18

AB.22
19

44

M¸y thi c«ng

AB.22
23


HiÖu

- M¸y ñi ≤
320CV

C«ng t¸c
x©y l¾p

§µo san ®Êt
trong
AB.22 ph¹m vi ≤
24
100m b»ng
- M¸y ñi ≤
75CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

Thµnh phÇn
hao phÝ

ca

§¬n

0,13
3

0,16
2

0,20
2

0,27
3

1

2

3

4

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤75CV

ca

0,66
6

0,83
3

1,11
1

1,50
0

ca

0,58
1

0,72
1

0,84
3

1,13
8

AB.22
25

- M¸y ñi ≤
110CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

AB.22
26

- M¸y ñi ≤
140CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
140CV

ca

0,44
6

0,57
8

0,76
9

1,03
8

AB.22
27

- M¸y ñi ≤
180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

ca

0,38
0

0,46
5

0,61
7

0,83
3

AB.22
8

- M¸y ñi ≤
240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
240CV

ca

0,31
0

0,38
2

0,50
8

0,68
6

- M¸y ñi ≤
320CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

ca

0,18
5

0,20
4

0,24
1

0,32
5

1

2

3

4

AB.22
29

45

AB.23000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AB.23
11

§µo san ®Êt
trong ph¹m vi ≤
300m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

≤ 300m

AB.23
12
AB.23
13
AB.23
14
AB.23
15
AB.23
16
AB.23
17
AB.23
18
AB.23
19

AB.23
21

46

CÊp ®Êt
I

II

ca
ca

0,302
0,101

0,327
0,109

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

ca
ca

0,172
0,057

0,186
0,062

§µo san ®Êt
trong ph¹m vi ≤
500m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

ca
ca

0,380
0,127

0,413
0,138

≤ 500m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

ca
ca

0,217
0,072

0,235
0,078

§µo san ®Êt
trong ph¹m vi ≤
700m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

ca
ca

0,459
0,115

0,497
0,124

≤ 700m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

ca
ca

0,262
0,066

0,283
0,125

§µo san ®Êt
trong ph¹m vi ≤
1000m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

ca
ca

0,573
0,115

0,623
0,125

≤ 1000m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

ca
ca

0,327
0,055

0,355
0,059

VËn chuyÓn tiÕp
500m b»ng m¸y
c¹p 9m3

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3

ca

0,134

0,153

VËn chuyÓn tiÕp
500m
b»ng m¸y c¹p
16m3

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3

ca

0,070

0,077

1

2

AB.24000 ®µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo xóc ®Êt ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¾p
hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo trong ph¹m vi 30m
§¬n vÞ tÝnh 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§µo xóc
®Êt
b»ng
AB.24
m¸y
11
®µo
≤ 0,4m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
0,4m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

§µo xóc
®Êt
b»ng
AB.24 m¸y xóc
12
≤ 0,8m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

§µo xóc
®Êt
b»ng
AB.24
m¸y
xóc
13

1,25m3

M¸y thi c«ng
Nh©n c«ng
3/7 M¸y ®µo ≤
1,25m3
M¸y ñi ≤110CV

§µo xóc
®Êt
b»ng
AB.24 m¸y xóc
14
≤ 1,6m3

AB.24
15

§µo xóc
®Êt
b»ng
m¸y xóc
≤ 2,3m3

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

0,50

0,65

0,81

-

0,416
0,027

0,48
0,036

0,655
0,045

-

0,50

0,65

0,81

1,15

ca
ca

0,227
0,027

0,267
0,036

0,336
0,045

0,366
0,054

c«ng
ca
ca

0,50
0,172
0,027

0,65
0,198
0,036

0,81
0,229
0,045

1,15
0,312
0,054

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

0,152
0,027

0,171
0,036

0,202
0,045

0,294
0,054

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

0,121
0,027

0,146
0,036

0,184
0,045

0,263
0,054

ca
ca

ca
ca

ca
ca

47

M¸y ñi ≤110CV

AB.24
16

§µo xóc
®Êt
b»ng
m¸y xóc
≤ 3,6m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
3,6m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

0,50

0,65

0,81

1,15

ca
ca

0,087
0,027

0,105
0,036

0,133
0,045

0,183
0,054

1

2

3

4

Ab.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn. Hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Ab.25100 ChiÒu réng mãng ≤ 6m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25 b»ng m¸y ®µo
M¸y thi c«ng
11
< 0,8m3
M¸y ®µo ≤
0,8m3

c
«ng

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25
b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
12
M¸y ®µo ≤
< 1,25m3
1,25m3

c
«ng

AB.25 §µo mãng
13
b»ng m¸y ®µo Nh©n c«ng
3,0/7
< 1,6m3
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3
48

ca

ca

c
«ng
ca

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

4,75

6,11

7,48

8,11

0,31
6

0,37
2

0,52

0,60
3

4,75

6,11

7,48

8,11

0,23
7

0,27
6

0,32
1

0,43
8

4,75

6,11

7,48

8,11

0,20
4

0,23
2

0,27
4

0,39
6

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25
b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
14
M¸y ®µo ≤
< 2,3m3
2,3m3

c
«ng
ca

4,75

6,11

7,48

8,11

0,15
9

0,19
3

0,24
3

0,34
7

1

2

3

4

Ab.25200 ChiÒu réng mãng ≤ 10m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25 b»ng m¸y ®µo
M¸y thi c«ng
21
< 0,8m3
M¸y ®µo ≤
0,8m3

c
«ng

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25
b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
22
M¸y ®µo ≤
< 1,25m3
1,25m3

c
«ng

AB.25 §µo mãng
23
b»ng m¸y ®µo Nh©n c«ng
3,0/7
< 1,6m3
M¸y thi c«ng

ca

ca

c
«ng

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

1,85

2,38

2,93

4,37

0,30
1

0,35
4

0,44
8

0
574

1,85

2,38

2,93

4,37

0,22
6

0,26
3

0,30
6

0,41
7

1,85

2,38

2,93

4,37

0,19

0,22

0,26

0,37
49

M¸y ®µo ≤
1,6m3
Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
AB.25
b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
24
M¸y ®µo ≤
< 2,3m3
2,3m3

ca

6

1

1

7

c
«ng

1,85

2,38

2,93

4,37

0,14
9

0,18
5

0,23
4

0,33
8

1

2

3

4

ca

Ab.25300 ChiÒu réng mãng ≤ 20m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng
§µo mãng
3,0/7
b»ng
m¸y
®µo
M¸y thi c«ng
AB.25
< 0,8m3
31
M¸y ®µo ≤
0,8m3
M¸y ñi
≤110CV
AB.25 §µo mãng
32
b»ng m¸y ®µo Nh©n c«ng
50

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

1,20

1,56

1,94

2,99

ca
ca

0,27
9
0,27
0

0,32
8
0,03
6

0,41
5
0,04
5

0,53
2
0,05
6

c

1,20

1,56

1,94

2,99

c
«ng

3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3
M¸y ñi
≤110CV

«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
§µo mãng
M¸y thi c«ng
AB.25
b»ng m¸y ®µo
33
M¸y ®µo ≤
< 1,6m3
1,6m3
M¸y ñi
≤110CV

c
«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
§µo mãng
M¸y thi c«ng
AB.25
b»ng m¸y ®µo
34
M¸y ®µo ≤
< 2,3m3
2,3m3
M¸y ñi
≤110CV

c
«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
§µo mãng
M¸y thi c«ng
AB.25
b»ng m¸y ®µo
35
M¸y ®µo ≤
< 3,6m3
3,6m3
M¸y ñi
≤110CV

c
«ng

< 1,25m3

ca
ca

ca
ca

ca
ca

ca
ca

0,21
0
0,02
7

0,24
4
0,03
6

0,28
4
0,04
5

0,38
7
0,05
6

1,20

1,56

1,94

2,99

0,17
5
0,02
7

0,20
5
0,03
6

0,24
2
0,04
5

0,34
9
0,05
6

1,20

1,56

1,94

2,99

0,13
8
0,02
7

0,17
1
0,03
6

0,21
7
0,04
5

0,31
3
0,05
6

1,20

1,56

1,94

2,99

0,09
9
0,02
7

0,12
4
0,03
6

0,15
8
0,04
5

0,22
7
0,05
6

1

2

3

4

Ab.25400 ChiÒu réng mãng > 20m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

III

IV
51

§µo mãng
Ab.254 b»ng m¸y
1
®µo
<0,8m3

Nh©n c«ng
3,0/7

c«ng

1,090 1,422 1,758 2,720

M¸y ®µo ≤0,8m3

ca

0,264 0,310 0,391 0,502

M¸y ñi ≤110CV

ca

0,027 0,036 0,045 0,054

c«ng

1,090 1,422 1,758 2,720

M¸y ®µo ≤
1,25m3

ca

0,199 0,230 0,268 0,366

M¸y ñi ≤110CV

ca

0,027 0,036 0,045 0,054

c«ng

1,090 1,422 1,758 2,720

M¸y ®µo ≤1,6m3

ca

0,171 0,193 0,228 0,330

M¸y ñi ≤110CV

ca

0,027 0,036 0,045 0,054

c«ng

1,090 1,422 1,758 2,720

M¸y ®µo ≤2,3m3

ca

0,135 0,165 0,208 0,295

M¸y ñi ≤110CV

ca

0,027 0,036 0,045 0,054

c«ng

1,090 1,422 1,758 2,720

M¸y ®µo ≤3,6m3

ca

0,099 0,120 0,150 0,214

M¸y ñi ≤110CV

ca

0,027 0,036 0,045 0,054

M¸y thi c«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
§µo mãng
Ab.254 b»ng m¸y
2
®µo
<1,25m3

§µo mãng
AB.254 b»ng m¸y
3
®µo
<1,6m3

§µo mãng
b»ng m¸y
AB.254
®µo
4
<2,3m3

§µo mãng
b»ng m¸y
AB.254
®µo
5
<3,6m3

M¸y thi c«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng

1

52

2

3

4

AB.26100 ®µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo mãng c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn
b»ng tæ hîp c¸c m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i
taluy, söa ®¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

AB.261
§µo mãng c«ng
1
tr×nh trªn nÒn ®Êt
mÒm, yÕu b»ng tæ
hîp 2 m¸y ®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

AB.261
§µo mãng c«ng
2
tr×nh trªn nÒn ®Êt
mÒm, yÕu b»ng tæ
hîp 3 m¸y ®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

AB.261
§µo mãng c«ng
3
tr×nh trªn nÒn ®Êt
mÒm, yÕu b»ng tæ
hîp 4 m¸y ®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

§¬n

Sè lîng

c«ng

10,50

ca

0,6

c«ng

10,50

ca

0,9

c«ng

10,50

ca

1,2

1

Ghi chó:
Trêng hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh
møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng
lÇy ®îc tÝnh riªng.

53

AB.27000 §µo kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng
tiÖn vËn chuyÓn. B¹t m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
CÊp ®Êt

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n

hiÖu

x©y l¾p

hao phÝ

I

II

III

IV

§µo kªnh
m¬ng,
chiÒu
réng ≤
6m

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3

c«ng

5,59

6,98

8,34

9,72

ca

0,315

0,369

0,46
6

0,59
9

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3

c«ng

5,59

6,98

8,34

9,72

ca

0,237

0,275

0,32
0

0,43
7

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3

c«ng

5,59

6,98

8,34

9,72

ca

0,210

0,236

0,27
9

0,40
6

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3

c«ng

5,59

6,98

8,34

9,72

ca

0,167

0,203

0,25
5

0,36
4

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3

c«ng

4,66

5,82

6,92

8,10

ca

0,301

0,355

0,44
7

0,57
4

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3

c«ng

4,66

5,82

6,92

8,10

ca

0,228

0,263

0,30
6

0,42
0

AB.27
11

AB.27
12

AB.27
13

AB.27
14

AB.27
21

AB.27
22

54

nt

nt

nt

§µo kªnh
m¬ng,
chiÒu
réng ≤
10m

nt

AB.27
23

nt

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3

c«ng

4,66

5,82

6,92

8,10

ca

0,202

0,227

0,26
8

0,38
9

1

2

3

4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.27
24

nt

AB.27
31

AB.27
32

AB.27
33

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3

c
«ng

§µo kªnh
m¬ng,
chiÒu
réng
≤20m

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3
M¸y ñi ≤110Cv

c
«ng

c
«ng

nt

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3
M¸y ñi ≤110Cv

c
«ng

nt

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3
M¸y ñi ≤110Cv

ca

ca
ca

ca
ca

ca
ca

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

4,66

5,82

6,92

8,10

0,16
0

0,194

0,247

0,348

4,19

5,26

6,22

7,29

0,28
8
0,02
7

0,339
0,036

0,427
0,045

0,550
0,054

4,19

5,26

6,22

7,29

0,21
7
0,02
7

0,251
0,036

0,302
0,045

0,412
0,054

4,19

5,26

6,22

7,29

0,19
3
0,02
7

0,217
0,036

0,256
0,045

0,373
0,054

55

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3
M¸y ñi ≤110Cv

c
«ng

4,19

5,26

6,22

7,29

0,15
3
0,02
7

0,186
0,036

0,234
0,045

0,334
0,054

AB.27
34

nt

Nh©n c«ng
c
3,0/7
«ng
M¸y thi c«ng
ca
ca
M¸y ®µo ≤
3
0,8m
M¸y ñi ≤110Cv

3,98

4,84

5,73

6,83

AB.27
41

§µo kªnh
m¬ng,
chiÒu
réng
>20m

0,26
7
0,02
5

0,312
0,033

0,393
0,041

0,506
0,050

3,98

4,84

5,73

6,83

nt

Nh©n c«ng
c
3,0/7
«ng
M¸y thi c«ng
ca
ca
M¸y ®µo ≤
3
1,25m
M¸y ñi ≤110Cv

0,19
9
0,02
5

0,231
0,033

0,278
0,041

0,380
0,050

3,98

4,84

5,73

6,83

nt

Nh©n c«ng
c
3,0/7
«ng
M¸y thi c«ng
ca
ca
M¸y ®µo ≤
3
1,6m
M¸y ñi ≤110Cv

0,17
7
0,02
5

0,199
0,033

0,235
0,041

0,343
0,050

1

2

3

4

AB.27
42

AB.27
43

ca
ca

§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.27
44

§µo kªnh
m¬ng,
chiÒu
réng
>20m

AB.27
45

56

nt

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

Nh©n c«ng
c
3,0/7
«ng
M¸y thi c«ng
ca
ca
M¸y ®µo ≤
3
2,3m
M¸y ñi ≤110Cv

3,98

4,84

5,73

6,83

0,14
0
0,02
5

0,171
0,033

0,215
0,041

0,307
0,050

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤3,

3,98

4,84

5,73

6,83

0,10
2

0,124
0,033

0,156
0,041

0,223
0,050

c
«ng
ca
ca

6m3
M¸y ñi ≤110Cv

0,02
5

1

2

3

4

Ghi chó:
- §Þnh møc ®µo hè mãng, kªnh m¬ng cã chiÒu réng >20m ¸p dông
cho mäi hè mãng, kªnh m¬ng cã chiÒu réng ®¸y >20m.

AB.28100 ®µo kªnh m¬ng nÒn ®êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng
ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt theo ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn b»ng tæ hîp c¸c
m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa ®¸y,
hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng
57

AB.281
§µo kªnh m¬ng trªn
1
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 2 m¸y
®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

AB.281
§µo kªnh m¬ng trªn
2
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 3 m¸y
®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

AB.281
§µo kªnh m¬ng trªn
3
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 4 m¸y
®µo

Nh©n c«ng 3,0/7

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3

c«ng

6,80

ca

0,63

c«ng

6,80

ca

0,945

c«ng

6,80

ca

1,26

1

Ghi chó:
Trêng hîp tæ hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng
th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ
tÊm chèng lÇy ®îc tÝnh riªng.

AB.28200 n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm,
yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng b»ng m¸y x¸ng
c¹p, ®æ ®Êt lªn bê ®¶m b¶o ®é s©u theo yªu cÇu thiÕt kÕ. M¸y ®µo
thuû lùc chuyÓn ®Êt ®· ®µo lªn vÞ trÝ t¹o bê kªnh m¬ng theo thiÕt kÕ.
KiÓm tra x¸c ®Þnh ®é s©u vµ chiÒu réng ®¸y kªnh m¬ng, hoµn thiÖn
sau khi ®µo, t¹o bê theo yªu cÇu.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
58

M· hiÖu

AB.282
1

AB.282
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng 3,0/7

N¹o vÐt kªnh m¬ng
b»ng tæ hîp m¸y
x¸ng c¹p+m¸y ®µo

M¸y thi c«ng
M¸y x¸ng c¹p
1,25m3
M¸y ®µo 0,8m3

Nh©n c«ng 3,0/7
Më réng kªnh m¬ng
b»ng tæ hîp m¸y
x¸ng c¹p+m¸y ®µo

M¸y thi c«ng
M¸y x¸ng c¹p
1,25m3
M¸y ®µo 0,8m3

§¬n

Sè lîng

c«ng

5,74

ca

0,243

ca

0,3

c«ng

5,74

ca

0,231

ca

0,3
1

Ghi chó:
Trêng hîp m¸y ®µo thuû lùc ph¶i sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸
tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®èi víi m¸y nµy ®îc
nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®îc tÝnh riªng.

AB.30000 ®µo nÒn ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo, ®æ lªn ph¬ng tiÖn
vËn chuyÓn. §µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi trong ph¹m vi quy ®Þnh, b¹t vç
m¸i taluy, söa nÒn ®êng hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

59

AB.31000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn
§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§µo nÒn
AB.31 ®êng
11
b»ng
m¸y
®µo ≤
0,4m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
0,4m3
M¸y ñi ≤110CV

§µo nÒn
AB.31 ®êng
12
b»ng
m¸y
®µo ≤
0,8m3

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

c«ng

3,89

4,85

5,79

-

ca
ca

0,557
0,050

0,643
0,059

0,787
0,068

-

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
0,8m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

3,89

4,85

5,79

6,72

ca
ca

0,301
0,050

0,355
0,059

0,446
0,068

0,491
0,076

§µo nÒn
AB.31 ®êng
13
b»ng
m¸y
®µo ≤
1,25m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
1,25m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

3,89

4,85

5,79

6,72

ca
ca

0,228
0,050

0,264
0,059

0,307
0,068

0,419
0,076

§µo nÒn
AB.31 ®êng
14
b»ng
m¸y
®µo ≤
1,6m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
1,6m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

3,89

4,85

5,79

6,72

ca
ca

0,202
0,050

0,227
0,059

0,268
0,068

0,389
0,076

§µo nÒn
AB.31 ®êng
15
b»ng
m¸y
®µo ≤
2,3m3

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
2,3m3
M¸y ñi ≤110CV

c«ng

3,89

4,85

5,79

6,72

ca
ca

0,161
0,050

0,194
0,059

0,245
0,068

0,348
0,076

§µo nÒn
AB.31 ®êng
16
b»ng
m¸y
®µo ≤

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ®µo ≤
3,6m3

c«ng

3,89

4,85

5,79

6,72

ca
ca

0,112
0,050

0,13
5
0,059

0,171
0,068

0,244
0,076

60

3,6m3

M¸y ñi ≤110CV
1

2

3

4

AB.32000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi
§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AB.32
11

§µo vËn
chuyÓn
®Êt
trong
ph¹m
vi ≤ 50m

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤75CV

AB.32
12

AB.32
13

AB.32
14

≤ 50m

≤ 50m

≤ 50m

AB.32
15

≤ 50m

AB.32
16

≤ 50m

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,487

0,596

0,716

0,94
6

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,424

0,519

0,624

0,84
2

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
140CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,389

0,484

0,592

0,79
8

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,327

0,383

0,427

0,60
7

ca
c«ng

0,215
3,30

0,256
4,20

0,304
4,90

0,41
0
5,40

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,161

0,184

0,203

0,27
4

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
240CV
Nh©n c«ng
3/7
Nh©n
c«ng3/7 M¸y
thi c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

61

AB.32
17

AB.32
18

AB.32
19

AB.32
20

§µo vËn
chuyÓn
®Êt
trong
ph¹m
vi ≤ 70m
≤ 70m

≤ 70m

≤ 70m

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤75CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,595

0,750

1,066

1,43
9

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,573

0,699

0,840

1,13
4

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
140CV
Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,506

0,540

0,693

0,93
6

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,405

0,509

0,683

0,81
4

1

2

3

4

§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu
AB.32
21

AB.32
22

C«ng t¸c
x©y l¾p
§µo vËn
chuyÓn
®Êt
trong
ph¹m
vi ≤ 70m
≤ 70m

§µo vËn
AB.32
chuyÓn
23
®Êt
trong
ph¹m
vi ≤ 100m
62

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

III

IV

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
240CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,334

0,414

0,603

0,81
4

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,182

0,219

0,280

0,37
8

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤75CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,914

1,120

1,534

2,07
1

AB.32
24

AB.32
25

AB.32
26

AB.32
27

AB.32
28

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
110CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,797

0,969

1,164

1,57
1

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

≤ 100m

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤
140CV

ca

0,612

0,777

1,062

1,43
3

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

≤ 100m

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
180CV

ca

0,521

0,625

0,852

1,15
0

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

≤ 100m

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
240CV

ca

0,425

0,513

0,701

0,94
7

Nh©n c«ng
3/7 M¸y thi
c«ng
M¸y ñi ≤
320CV

c«ng

3,30

4,20

4,90

5,40

ca

0,254

0,274

0,333

0,44
9

1

2

3

4

≤ 100m

≤ 100m

AB.33000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y c¹p
§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AB.331

§µo vËn

Nh©n c«ng 3/7

c«ng

CÊp ®Êt
I

II

5,17

6,75
63

1

AB.331
2

AB.331
3

AB.331
4

AB.331
5

AB.331
6

AB.331
7

AB.331
8

chuyÓn
®Êt trong
ph¹m vi
≤ 300m
≤ 300m

§µo vËn
chuyÓn
®Êt trong
ph¹m vi
≤ 500m
≤ 500m
§µo vËn
chuyÓn
®Êt trong
ph¹m vi
≤ 700m
≤ 700m
§µo vËn
chuyÓn
®Êt trong
ph¹m vi
≤ 1000m
≤ 1000m

M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

ca
ca

0,332
0,111

0,360
0,120

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,189
0,063

0,205
0,068

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,418
0,140

0,454
0,152

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,239
0,080

0,259
0,086

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,505
0,127

0,547
0,136

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,288
0,073

0,311
0,078

Nh©n c«ng3 /7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 9m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,630
0,106

0,685
0,114

Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV

c«ng

5,17

6,75

ca
ca

0,360
0,060

0,391
0,065

1

2

§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu
64

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

AB.331
9

VËn chuyÓn M¸y thi c«ng
tiÕp 500m M¸y c¹p 9m3
b»ng m¸y
c¹p 9m3

AB.332
0

VËn chuyÓn M¸y thi c«ng
tiÕp 500m M¸y c¹p 16m3
b»ng m¸y
c¹p 16m3

ca

0,134

0,146

ca

0,075

0,082

1

2

Ghi chó:
Khi ®µo nÒn ®êng më réng b»ng m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y c¹p th× hao
phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15, hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ
sè 1,05 so víi ®Þnh møc ®µo nÒn ®êng t¬ng øng.

AB.34000 San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ , b·i gia t¶i
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
65

San ®Êt, ®¸ b·i th¶i phôc vô c«ng t¸c ®µo, xóc ®Êt ®æ ®i hoÆc
®Êt dù tr÷ t¹i b·i tr÷ ®Êt, b·i gia t¶i b»ng m¸y ñi.
§¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu
AB.34
1
AB.34
2
AB.34
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
San ®Êt ®¸
b·i th¶i
b»ng m¸y ñi
110CV
San ®Êt ®¸
b·i th¶i
b»ng m¸y ñi
140CV
San ®Êt ®¸
b·i th¶i
b»ng m¸y ñi
180CV

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

San ®Êt

San ®¸

M¸y thi c«ng
M¸y ñi 110CV

ca

0,092

0,129

M¸y thi c«ng
M¸y ñi 140CV

ca

0,086

0,120

M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180CV

ca

0,073

0,102

10

20

Ghi chó:
C«ng t¸c san ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ ®Êt, ®¸ ®îc ®Þnh møc cho 100%
khèi lîng ®Êt, ®¸ ®o t¹i n¬i ®µo ph¶i chuyÓn b»ng «t« ®Õn b·i th¶i, b·i tËp
kÕt ®Êt, ®¸, b·i gia t¶i nÒn ®Êt yÕu.

AB.35000 §µo ®Êt trong khung v©y phßng níc c¸c trô trªn c¹n
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
66

ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i trong khung v©y b»ng thñ c«ng, ®æ vµo
thïng, ®a thïng chøa ®Êt lªn b»ng m¸y ®µo gÇu ngo¹m ra khái vÞ trÝ
mãng, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

c«ng

51

ca

5,5

AB.351 §µo ®Êt trong khung Nh©n c«ng 3,5/7
v©y
phßng níc c¸c trô
M¸y thi c«ng
trªn
c¹n
M¸y ®µo gÇu
ngo¹m
1,2m3

10
AB.36000 Xãi hót bïn trong khung v©y phßng níc
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i b»ng m¸y b¬m xãi, b¬m hót hçn hîp ra
khái khung v©y, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

C¸c trô
Trªn c¹n

Díi níc

VËt liÖu
AB.36 Xãi hót bïn
1
trong
khung v©y
phßng
níc

èng xãi Φ50mm

m

0,005

0,005

èng xãi Φ150mm

m

0,005

0,005

èng xãi Φ250mm

m

0,005

0,005

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp khÝ
1200m3/h
CÇn cÈu xÝch 16T
M¸y b¬m xãi 4MC
Xµ lan 400T
Can« 150CV
CÇn cÈu næi 30T

%
c«ng

5
0,25

5
0,53

ca

0,032

0,065

ca
ca
ca
ca
ca

0,032
0,032
-

0,065
0,1
0,001
0,065
67

M¸y b¬m níc
200m3/h
M¸y kh¸c

ca

0,032

0,065

%

5

5

10

20

ab.41000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®Êt do m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn, vËn chuyÓn ®Õn
vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
§¬n vÞ tÝnh:
100m3

hiÖu
AB.411
1
AB.411
2
AB.411
3
AB.411
4
AB.411
5
AB.411
6
AB.412
1
AB.412
2
AB.412
3
AB.412
4
AB.412
5
AB.412
6

68

C«ng t¸c
x©y l¾p
VËn
chuyÓn
®Êt
b»ng
«t« tù
®æ
trong
ph¹m vi
<300m

Thµnh phÇn

CÊp ®Êt

§¬n

I

II

III

IV

5 tÊn
7 tÊn
10 tÊn
12 tÊn
22 tÊn

ca
ca
ca
ca
ca

0,666
0,526
0,500
0,416
0,279

0,833
0,590
0,555
0,465
0,311

1,000
0,740
0,600
0,540
0,361

1,100
0,810
0,660
0,580
0,388

¤t« 27 tÊn

ca

0,185

0,209

0,328

0,392

5 tÊn
7 tÊn
10 tÊn
12 tÊn
22 tÊn

ca
ca
ca
ca
ca

0,833
0,666
0,542
0,478
0,321
0,257

0,953
0,770
0,605
0,534
0,360
0,284

1,230
0,860
0,660
0,600
0,410
0,357

1,260
0,930
0,720
0,650
0,440
0,375

27 tÊn

ca

hao phÝ
¤t«
¤t«
¤t«
¤t«
¤t«

¤t«
¤t«
VËn
¤t«
chuyÓn
¤t«
®Êt
b»ng «t« ¤t«
tù ®æ
trong
ph¹m vi ¤t«
<500m

AB.413
1
AB.413
2
AB.413
3
AB.413
4
AB.413
5
AB.413
6
AB.414
1
AB.414
2
AB.414
3
AB.414
4
AB.414
5
AB.414
6

¤t«
¤t«
¤t«
¤t«
¤t«

5 tÊn
7 tÊn
10 tÊn
12 tÊn
22 tÊn

VËn
chuyÓn
®Êt
b»ng «t«
tù ®æ
trong
ph¹m vi ¤t« 27 tÊn
<700m

¤t«
¤t«
¤t«
¤t«
¤t«

5 tÊn
7 tÊn
10 tÊn
12 tÊn
22 tÊn

VËn
chuyÓn
®Êt
b»ng «t«
tù ®æ
trong
ph¹m vi ¤t« 27 tÊn
<1000m

ca
ca
ca
ca
ca

0,952
0,741
0,596
0,536
0,341
0,282

1,110
0,87
0,666
0,581
0,382
0,308

1,300
1,000
0,730
0,670
0,448
0,428

1,428
1,070
0,800
0,730
0,488
0,449

ca
ca
ca
ca
ca

1,111
0,852
0,685
0,610
0,413

1,330
1,000
0,770
0,690
0,461

1,600
1,200
0,840
0,770
0,550

1,700
1,280
0,920
0,840
0,562

ca

0,334

0,400

0,469

0,515

1

2

3

4

ca

Ghi chó:
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù
ly tõ n¬i ®µo ®Êt ®Õn n¬i ®æ ®Êt cã cù ly <300m, <500m, <700m,
<1000m. Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt
>1000m th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt cù ly ≤1000m vµ ®Þnh
møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3
3
m.
Ab.42000 VËn chuyÓn ®Êt 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
¸p dông ®èi víi trêng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i
®æ ®Êt > 1000m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3/1 km

69

C«ng t¸c
M· hiÖu
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AB.421
¤t« 5 tÊn
1
AB.421
¤t« 7 tÊn
2
¤t« 10 tÊn
VËn
AB.421
chuyÓn ¤t« 12 tÊn
3
AB.421 tiÕp cù ly
≤2km
4
¤t« 22 tÊn
AB.421
5
AB.421
¤t« 27 tÊn
6
AB.422
¤t« 5 tÊn
1
AB.422
¤t« 7 tÊn
2
¤t« 10 tÊn
VËn
AB.422
chuyÓn ¤t« 12 tÊn
3
AB.422 tiÕp cù ly
≤4km
4
¤t« 22 tÊn
AB.422
5
AB.422
¤t« 27 tÊn
6
AB.423
¤t« 5 tÊn
1
AB.423
¤t« 7 tÊn
2
¤t« 10 tÊn
AB.423
VËn
¤t« 12 tÊn
3
chuyÓn
AB.423 tiÕp cù ly
≤7km
4
¤t« 22 tÊn
AB.423
5
AB.423
¤t« 27 tÊn
6

CÊp ®Êt
§¬n vÞ

I

II

III

IV

ca

0,660

0,720

0,860

0,880

ca

0,430

0,450

0,480

0,500

ca

0,300

0,340

0,380

0,420

ca

0,280

0,320

0,360

0,410

ca

0,187

0,214

0,241

0,274

ca

0,140

0,160

0,180

0,205

ca

0,530

0,600

0,660

0,730

ca

0,380

0,410

0,420

0,460

ca

0,230

0,270

0,300

0,340

ca

0,210

0,250

0,280

0,330

ca

0,140

0,167

0,187

0,221

ca

0,105

0,125

0,140

0,165

ca

0,440

0,534

0,582

0,660

ca

0,370

0,380

0,400

0,410

ca

0,200

0,220

0,240

0,290

ca

0,171

0,200

0,220

0,260

ca

0,114

0,134

0,147

0,174

ca

0,086

0,100

0,110

0,120

Ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
trong ph¹m vi 7km céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng
sau:
AB.424
1
70

¤t« 5 tÊn

ca

0,272

0,331

0,361

0,410

AB.424
2
AB.424
3
AB.424
4
AB.424
5
AB.424
6

¤t« 7 tÊn

ca

0,229

0,236

0,250

0,254

VËn
¤t« 10 tÊn
chuyÓn
¤t« 12 tÊn
1km
ngoµi
ph¹m vi
¤t« 22 tÊn
7km

ca

0,124

0,136

0,145

0,179

ca

0,106

0,124

0,136

0,161

ca

0,071

0,084

0,092

0,108

¤t« 27 tÊn

ca

0,054

0,062

0,068

0,075

1

2

3

4

71

Ab.50000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh
m¬ng, nÒn ®êng b»ng khoan næ m×n
Qui ®Þnh ¸p dông
§Þnh møc khoan næ ph¸ ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh
m¬ng nÒn ®êng còng nh khoan næ ph¸ ®¸ ®êng viÒn ®îc tÝnh to¸n
theo lo¹i thuèc næ Am«nÝt víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t¬ng øng lµ
350cm3. Trêng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n
c«ng, m¸y thi c«ng ®îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t¬ng
øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh díi ®©y:
- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt liÖu næ :

KTN = 350 / e

- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt liÖu cßn
KVL = (1+( KTN -1) / 2)
l¹i :
- HÖ sè chuyÓn ®æi hao phÝ nh©n KNC,MTC = (1+( KTN -1)
c«ng, m¸y thi c«ng
/ 3)
Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç
khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo
hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu
cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn, xö lý ®¸ qu¸ cì theo
yªu cÇu kü thuËt.
Ab.51100 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh
Ab.51110 PH¸ §¸ mÆt b»ng C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu

72

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

AB.51 Ph¸ ®¸
11
mÆt
b»ng
c«ng
tr×nh
b»ng m¸y
khoan
D42mm

Thuèc næ Am«nÝt
KÝp ®iÖn vi sai
D©y næ

kg
c¸i
m

D©y ®iÖn næ m×n
Mòi khoan φ 42mm
CÇn khoan φ 32,
L=1,5m
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

c
«ng

22,95 17,55 15,30 12,60
0
0
0
0

ca

14,04 8,547 7,027 4,492
3
4,681 2,849 2,342 1,497

M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay φ
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h
M¸y kh¸c

m
c¸i
c¸i

64,89
6,750
315,0
0
92,70
6,000
2,500

56,70
5,850
270,0
0
85,50
3,500
2,000

51,98
4,950
225,0
0
81,00
2,800
1,207

50,09
4,500
189,0
0
76,50
1,210
0,807

%

2

2

2

2

ca
%

2

2

2

2

1

2

3

4

73

Ab.51120 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.51 Ph¸ ®¸
12
mÆt
b»ng
c«ng
tr×nh
b»ng
m¸y
khoan
D76mm

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

kg

63,4
5

55,3
5

50,6
7

47,7
0

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

0,81

0,70

0,59

0,57

D©y næ

m

49,5
0

45,5
4

38,6
1

32,6
7

D©y ®iÖn

m

27,0
0

25,2
0

24,3
0

23,4
0

Mòi khoan φ 76mm

c¸i

0,25
1

0,16
7

0,15
0

0,13
5

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

0,26
0

0,19
0

0,13
0

0,07
0

CÇn khoan φ 38,
L=3,73m

c¸i

0,32
4

0,21
6

0,19
4

0,17
5

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

0,06
0

0,04
5

0,03
5

0,02
5

§u«i choßng φ 38

c¸i

0,35
0

0,25
0

0,15
0

0,08
0

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c
«ng

6,61
5

6,09
0

5,56
5

5,35
5

M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ 76

ca

1,09
9

0,98
9

0,76
5

0,45
0

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
1200m3/h

ca

1,09
9

0,98
9

0,76
5

0,45
0

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

74

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,21
6

0,19
8

0,15
3

0,09
0

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h
M¸y kh¸c

ca

0,07
2
2

0,06
6
2

0,05
1
2

0,03
0
2

1

2

3

4

%

Ab.51130 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

kg

63,1
1

55,2
0

50,6
0

46,0
0

c¸i

0,69

0,60

0,53

0,46

m

46,0
0

42,3
2

35,8
8

30,3
6

m

27,6
0

24,8
4

23,0
0

20,2
4

Mòi khoan φ 105mm

c¸i

0,69
8

0,46
5

0,25
7

0,12
5

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

0,14
0

0,09
3

0,05
1

0,02
5

CÇn khoan φ 89,
L=0,96m

c¸i

0,34
2

0,22
8

0,15
9

0,09
5

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

0,06
8

0,04
5

0,03
1

0,01
8

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn φ
105mm

c¸i

0,19
0

0,16
0

0,09
3

0,07
4

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c
«ng

6,30
0

5,80
0

5,30
0

5,10
0

ca

1,51
7

1,30
2

0,91
2

0,68
4

1,51
7

1,30
2

0,91
2

0,68
4

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

AB.51 Ph¸ ®¸
13
mÆt
b»ng
KÝp ®iÖn vi sai
c«ng
D©y næ
tr×nh
b»ng m¸y
khoan
D©y ®iÖn
D105mm

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

75

76

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,26
9

0,22
2

0,15
5

0,11
6

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

0,09
0

0,07
4

0,05
2

0,03
9

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Ab.51200 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh
Ab.51210 PH¸ §¸ Hè MãNG C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸
nguyªn khai

hiÖu

AB.51
21

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

kg

72,1
0

63,0
0

57,7
5

55,6
5

c¸i

7,50
0

6,50
0

5,50
0

5,00
0

m

350, 300,0 250,0 210,0
00
0
0
0

m

103,
00 95,00 90,00 85,00

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

6,00
0
3,500 2,800 1,210

CÇn khoan φ 32,
L=1,5m

c¸i

2,50
0
2,000 1,207 0,807

VËt liÖu kh¸c

%

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

Ph¸ ®¸
hè mãng
c«ng
KÝp ®iÖn vi sai
tr×nh
b»ng m¸y
D©y næ
khoan
D42mm
D©y ®iÖn

Nh©n c«ng 3,5/7

2

2

2

2

c«ng

25,5 19,50 17,00 14,00
00
0
0
0

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

15,6
03 9,497 7,808 4,991

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

5,20
1
3,166 2,603 1,664

M¸y kh¸c

%

M¸y thi c«ng

2

2

2

2

1

2

3

4

Ghi chó:
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y hè mãng th× c¸c hao
phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh
1,2.

77

AB.51220 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.51 Ph¸ ®¸
22
hè mãng
c«ng
tr×nh
b»ng
m¸y
khoan
D76mm

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

kg

70,5
0

61,5
0

56,3
0

53,0
0

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

0,90
0

0,78
0

0,66
0

0,63
0

D©y næ

m

55,0
0

50,6
0

42,9
0

36,3
0

D©y ®iÖn

m

30,0
0

28,0
0

27,0
0

26,0
0

Mòi khoan φ 76mm

c¸i

0,25
1

0,16
7

0,15
0

0,13
5

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

0,26
0

0,19
0

0,13
0

0,07
0

CÇn khoan φ 38,
L=3,73m

c¸i

0,32
4

0,21
6

0,19
4

0,17
5

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

0,06
0

0,04
5

0,03
5

0,02
5

§u«i choßng φ 38

c¸i

0,35
0

0,25
0

0,15
0

0,08
0

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c
«ng

7,93
8

7,30
8

6,67
8

6,12
0

ca

1,22
1

1,09
9

0,85
0

0,50
0

1,22
1

1,09
9

0,85
0

0,50
0

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ 76
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
1200m3/h
78

ca

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,24
0

0,22
0

0,17
0

0,10
0

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

0,08
0

0,07
3

0,05
7

0,03
3

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Ab.51230 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu

79

AB.51 Ph¸ ®¸
23

mãng
c«ng
tr×nh
b»ng
m¸y
khoan
D105m
m

Thuèc næ Am«nÝt

kg

68,60

60,0
0

55,0
0

50,0
0

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

0,750

0,65
0

0,58
0

0,50
0

D©y næ

m

50,00

46,0
0

39,0
0

33,0
0

D©y ®iÖn

m

30,00

27,0
0

25,0
0

22,0
0

Mòi khoan φ 105mm

c¸i

0,698

0,46
5

0,25
7

0,12
5

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

0,140

0,09
3

0,05
1

0,02
5

CÇn khoan φ 89,
L=0,96m

c¸i

0,342

0,22
8

0,15
9

0,09
5

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

0,068

0,04
5

0,03
1

0,01
8

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn φ
105mm

c¸i

0,190

0,16
0

0,09
3

0,07
4

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c
«ng

7,560

6,96
0

6,36
0

6,12
0

ca

1,596

1,37
0

0,96
0

0,72
0

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

1,596

1,37
0

0,96
0

0,72
0

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,283

0,23
4

0,16
3

0,12
2

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

0,094

0,07
8

0,05
4

0,04
1

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ105

80

Ab.51300 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng
Ab.51310 PH¸ §¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

kg

68,5
0

59,8
5

54,8
6

52,8
7

c¸i

7,12
5

6,17
5

5,22
5

4,75
0

m

332,5 285,0 237,5 199,5
0
0
0
0

m

97,85 90,25 85,50 80,75

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

6,000 3,500 2,800 1,210

CÇn khoan φ 32,
L=1,5m

c¸i

2,500 2,000 1,207 0,807

VËt liÖu kh¸c

%

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

AB.51 Ph¸ ®¸
31
kªnh m¬ng, nÒn KÝp ®iÖn vi sai
®êng
b»ng m¸y
D©y næ
khoan
D42mm
D©y ®iÖn

Nh©n c«ng 3,5/7

2

2

2

2

c
«ng

24,22 18,52 16,15 13,30
5
5
0
0

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

14,82 9,022 7,418 4,741
3

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

4,94
1

3,00
7

2,47
3

1,58
0

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

M¸y thi c«ng

Ghi chó:
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y kªnh m¬ng th× c¸c
hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng , m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu
chØnh 1,2.
81

Ab.51320 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.51 Ph¸ ®¸
32
kªnh m¬ng,
nÒn ®êng
b»ng
m¸y
khoan
D76mm

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

c¸i

D©y næ

m

D©y ®iÖn

CÊp ®¸
I

II

III

IV

66,98

58,4
3

53,4
9

50,3
5

0,86

0,74

0,63

0,60

52,25

48,0
7

40,7
6

34,4
9

28,50

26,6
0

25,6
5

24,7
0

0,251

0,16
7

0,15
0

0,13
5

0,260

0,19
0

0,13
0

0,07
0

0,324

0,21
6

0,19
4

0,17
5

0,060

0,04
5

0,03
5

0,02
5

0,350

0,25
0

0,15
0

0,08
0

kg

KÝp ®iÖn vi sai

m

Mòi khoan φ 76mm

c¸i

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

CÇn khoan φ 38,
L=3,73m

c¸i

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

§u«i choßng φ 38

c¸i

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c
«ng

7,277

6,69
9

6,12
2

5,89
1

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
82

§¬n

M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ 76

ca

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
1200m3/h

ca

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

M¸y kh¸c

%

1,160

1,04
4

0,80
8

0,47
5

1,160

1,04
4

0,80
8

0,47
5

0,228

0,20
9

0,16
2

0,09
5

0,076

0,07
0

0,05
4

0,03
2

2

2

2

2

1

2

3

4

Ab.51330 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D105mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

kg

65,1
7

57,0
0

52,2
5

47,5
0

c¸i

0,71

0,62

0,55

0,48

m

47,5
0

43,7
0

37,0
5

31,3
5

m

28,5
0

25,6
5

23,7
5

20,9
0

Mòi khoan φ 105mm

c¸i

0,69
8

0,46
5

0,25
7

0,12
5

Mòi khoan φ 42mm

c¸i

0,14
0

0,09
3

0,05
1

0,02
5

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

AB.51 Ph¸ ®¸
33
kªnh m¬ng, nÒn KÝp ®iÖn vi sai
®êng
b»ng m¸y D©y næ
khoan
D105mm
D©y ®iÖn

83

CÇn khoan φ 89,
L=0,96m

c¸i

0,34
2

0,22
8

0,15
9

0,09
5

CÇn khoan φ 32,
L=0,70m

c¸i

0,06
8

0,04
5

0,03
1

0,01
8

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn φ
105mm

c¸i

0,19
0

0,16
0

0,09
3

0,07
4

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c«ng

6,93
0

6,38
0

5,83
0

5,61
0

1,55
0

1,32
9

0,93
1

0,69
8

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
tù hµnh φ105

ca

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

1,55
0

1,32
9

0,93
1

0,69
8

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,27
5

0,22
7

0,15
8

0,11
8

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

0,09
2

0,07
6

0,05
3

0,03
9

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

Ab.51410 Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn
xuèng ®êng kÝnh ≥20m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç
khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo
hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu
cã) xö lý ®¸ qu¸ cì, xóc ®¸ vµo thïng cÈu lªn ®æ ®èng ®¶m b¶o yªu cÇu
kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai
84


hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AB.51 Khoan
Ph¸ ®¸
41

m×n
buång
trªn
giÕng
®iÒu ¸p
tõ trªn
xuèng
®êng
kÝnh
≥20m

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

kg

68,6 60,0 55,0 50,0
0
0
0
0

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

0,75 0,65 0,58 0,50
0
0
0
0

D©y næ

m

50,0 46,0 39,0 33,0
0
0
0
0

D©y ®iÖn

m

30,0 27,0 25,0 22,0
0
0
0
0

Mòi khoan φ105mm

c¸i

0,69 0,46 0,25 0,12
8
5
7
5

Mòi khoan φ42mm

c¸i

0,14 0,09 0,05 0,02
0
3
1
5

CÇn khoan φ89,
L=0,96m

c¸i

0,34 0,22 0,15 0,09
2
8
9
5

CÇn khoan φ32,
L=0,70m

c¸i

0,06 0,04 0,03 0,01
8
5
1
8

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn φ
105mm

c¸i

0,19 0,16 0,09 0,07
0
0
3
4

VËt liÖu kh¸c

%

3

3

3

3

c
«ng

15,0
30

13,7
69

12,5
07

11,7
32

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp tù
hµnh φ105

ca

1,91 1,64 1,15 0,86
5
4
2
4

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

1,91 1,64 1,15 0,86
5
4
2
4

M¸y khoan cÇm tay φ
32-42

ca

0,34 0,28 0,19 0,14
0
1
6
6

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

0,11 0,09 0,06 0,04
3
4
5
9

CÇn trôc 50T

ca

1,98 1,80 1,62 1,54
6
6
5
4

M¸y ®µo 0,5m3

ca

1,98 1,80 1,62 1,54
6
6
5
4

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

1

2

3

4

85

AB.51510 Ph¸ ®¸ ®êng viÒn
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y khoan vµo vÞ trÝ, ®Þnh vÞ lç khoan, khoan
t¹o lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ t¹o viÒn. KiÓm tra
xö lý lç m×n c©m (nÕu cã).
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AB.51 Ph¸ ®¸
®êng
51
viÒn

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

VËt liÖu
Thuèc næ Am«nÝt

kg

58,00
0

53,20
0

48,30
0

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

34,00
0

34,00
0

34,00

D©y næ

m

373,0
0

340,0
0

311,0
0

èng thÐp dµn khoan φ60

m

4,000

4,000

4,000

Mòi khoan φ105mm

c¸i

2,79

1,86

1,674

CÇn khoan φ89, L=0,96m

c¸i

2,07

1,38

1,242

Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn φ
105mm

c¸i

2,04

1,36

1,224

VËt liÖu kh¸c

%

3

3

3

c
«ng

7,500

7,500

7,500

M¸y khoan xoay ®Ëp tù
hµnh φ105

ca

20,12
0

18,11
0

16,30
0

M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h

ca

20,12
0

18,11
0

16,30
0

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

2

3

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

86

AB.51610 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§ôc ph¸, cËy, xeo (chiÒu dµy ®µo ®¸ ≤ 0,5m), ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸
cã thÓ vËn chuyÓn ®îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc
bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, hoµn thiÖn bÒ mÆt sau khi ®µo
theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§µo ®¸
AB.51 chiÒu
dµy
61
<0,5m,
dïng bóa
c¨n

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Bóa c¨n khÝ
nÐn
M¸y nÐn khÝ
®iªzen 600
m3/h

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

1,410

1,280

1,150

1,000

1,010

0,920

0,830

0,750

0,310

0,280

0,250

0,220

1

2

3

4

c«ng

ca

ca

87

Ab.52100 xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc ®æ
bªn c¹nh.
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

c«ng

1,80

AB.521
1

Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
b»ng m¸y ®µo ≤0,8m3

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤0,8m3
M¸y ñi 110CV

ca
ca

0,50
0,16

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo
≤1,25m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

1,80

AB.521
2

Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
b»ng m¸y ®µo ≤1,25m3

ca

0,43

ca

0,14

88

AB.521
3

Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
b»ng m¸y ®µo ≤1,6m3

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤1,6m3
M¸y ñi 110CV
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤2,3m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

1,80

AB.521
4

§µo xóc ®¸ sau næ m×n
lªn ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn, b»ng m¸y ®µo
≤2,3m3

ca
ca

0,34
0.11

Xóc ®¸ sau næ m×n lªn
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
b»ng m¸y ®µo ≤3,6m3

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo ≤3,6m3
M¸y ñi 110CV

c«ng

1,80

ca
ca

0,29
0,09

AB.521
5

c«ng

1,80

ca
ca

0,41
0.13

1

89

AB.53000 VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸ do m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Õn vÞ
trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai

hiÖu
AB.531
1
AB.531
2
AB.531
3
AB.531
4
AB.531
5
AB.531
6
AB.532
1
AB.532
2
AB.532
3
AB.532
4
AB.532
5
AB.532
6
AB.533
1
AB.533
2
AB.533
3
AB.533
4
AB.533
5
AB.533
6

90

C«ng t¸c x©y
l¾p

VËn chuyÓn ®¸
b»ng «t« tù ®æ
trong ph¹m vi
<300m

VËn chuyÓn ®¸
b»ng «t« tù ®æ
trong ph¹m vi
<500m

VËn chuyÓn ®¸
b»ng «t« tù ®æ
trong ph¹m vi
<700m

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

¤t« 5 tÊn
¤t« 7 tÊn
¤t« 10 tÊn
«t« 12 tÊn

ca
ca
ca
ca

1,561
1,215
0,975
0,870
0,651

«t« 22 tÊn

ca

«t« 27 tÊn

ca

¤t« 5 tÊn
¤t« 7 tÊn
¤t« 10 tÊn
«t« 12 tÊn

ca
ca
ca
ca

«t« 22 tÊn

ca

«t« 27 tÊn

ca

¤t« 5 tÊn
¤t« 7 tÊn
¤t« 10 tÊn
«t« 12 tÊn

ca
ca
ca
ca

«t« 22 tÊn

ca

«t« 27 tÊn

ca

0,529
1,680
1,425
1,080
0,975
0,684

0,556
1,710
1,573
1,202
1,090
0,785

0,638

AB.534
1
AB.534
2
AB.534
3
AB.534
4
AB.534
5
AB.534
6

VËn chuyÓn ®¸
b»ng «t« tù ®æ
trong ph¹m vi
<1000m

¤t« 5 tÊn
¤t« 7 tÊn
¤t« 10 tÊn
«t« 12 tÊn

ca
ca
ca
ca

«t« 22 tÊn

ca

«t« 27 tÊn

ca

2,261
1,920
1,380
1,261
0,927

0,754
1

Ghi chó:
-§Þnh møc vËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly
tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ cã cù ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trêng
hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m th× ¸p dông ®Þnh
møc vËn chuyÓn cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
-§Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-§Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3 m3
AB.54000 VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù
®æ
¸p dông ®èi víi trêng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn
n¬i ®æ > 1000m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai/1km

M· hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sè lîng

AB.5411
AB.5412 VËn chuyÓn tiÕp cù
AB.5413 ly ≤2km
AB.5414

¤t« 5 tÊn

ca

1,304

¤t« 7 tÊn

ca

0,775

¤t« 10 tÊn

ca

0,651

¤t« 12 tÊn

ca

0,584

AB.5415

¤t« 22 tÊn

ca

0,415

AB.5416

¤t« 27 tÊn

ca

0,340

AB.5421
AB.5422 VËn chuyÓn tiÕp cù
AB.5423 ly ≤4km
AB.5424

¤t« 5 tÊn

ca

0,820

¤t« 7 tÊn

ca

0,699

¤t« 10 tÊn

ca

0,595

¤t« 12 tÊn

ca

0,536

AB.5425

¤t« 22 tÊn

ca

0,343
91

AB.5426

¤t« 27 tÊn

ca

0,280

AB.5431
AB.5432 VËn chuyÓn tiÕp cù
AB.5433 ly ≤7km
AB.5434

¤t« 5 tÊn

ca

0,731

¤t« 7 tÊn

ca

0,636

¤t« 10 tÊn

ca

0,459

¤t« 12 tÊn

ca

0,401

AB.5435

¤t« 22 tÊn

ca

0,269

AB.5436

¤t« 27 tÊn

ca

0,220
1

ë ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
trong ph¹m vi 7km céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng
sau:
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

AB.5441
AB.5442 VËn chuyÓn 1km
AB.5443 ngoµi ph¹m vi 7km
AB.5444

¤t« 5 tÊn

ca

0,53

¤t« 7 tÊn

ca

0,46

¤t« 10 tÊn

ca

0,30

¤t« 12 tÊn

ca

0,27

AB.5445

¤t« 22 tÊn

ca

0,19

AB.5446

¤t« 27 tÊn

ca

0,16
1

AB.55000 ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi ra khái mÆt b»ng c«ng
tr×nh hoÆc vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®¾p.
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤140CV

ca

0,77

- M¸y ñi ≤180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤180CV

ca

0,64

- M¸y ñi ≤240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤240CV

ca

0,43

C«ng t¸c x©y l¾p

ñi ®¸ sau næ m×n trong
AB.55 ph¹m vi ≤ 50m, M¸y ñi ≤
11
140CV
AB.55
12
AB.55
13
92

AB.55
14

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤320CV

ca

0,29

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤140CV

ca

0,98

- M¸y ñi ≤180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤180CV

ca

0,85

- M¸y ñi ≤240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤240CV

ca

0,68

- M¸y ñi ≤320CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤320CV

ca

0,4

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤140CV

ca

1,5

- M¸y ñi ≤180CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤180CV

ca

1,21

- M¸y ñi ≤240CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤240CV

ca

0,97

- M¸y ñi ≤320CV

M¸y thi c«ng
M¸y ñi ≤320CV

ca

0,47

- M¸y ñi ≤320CV

ñi ®¸ sau næ m×n trong
AB.55 ph¹m vi ≤ 70m, M¸y ñi ≤
15
140CV
AB.55
16
AB.55
17
AB.55
18

ñi ®¸ sau næ m×n trong
AB.55 ph¹m vi ≤100m, M¸y ñi ≤
19
140CV
AB.55
20
AB.55
21
AB.55
22

1
Ab.55300 xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph¬ng
tiÖn b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
b»ng m¸y ®µo
AB.55310 xóc ®¸ hçn hîp t¹i b·i tr÷
§¬n vÞ tÝnh: 100m3®o t¹i b·i tr÷


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

M¸y ®µo cã dung tÝch gÇu
(m3)
≤1,25

≤1,60

≤2,3

≤3,6

93

Xóc ®¸
AB.55 hçn hîp,
lªnph31
¬ng
tiÖn vËn
chuyÓn
b»ng
m¸y
®µo

Nh©n c«ng
3,0/7

c«ng

1,196

1,196

1,196

1,196

M¸y ®µo

ca

0,328

0,309

0,276

0,192

M¸y ñi 110CV

ca

0,057

0,057

0,057

0,057

1

2

3

4

M¸y thi c«ng

AB.55320 xóc ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Xóc ®¸
AB.55 t¶ng, côc
bª t«ng
32
lªn ph¬ng tiÖn
vËn
chuyÓn
b»ng m¸y
®µo

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng 3,0/7

§¬n

§êng kÝnh
®¸ t¶ng,
côc bª t«ng
0,4÷1m
§VT : 100m3

§êng kÝnh
®¸ t¶ng,
côc bª t«ng
>1m
§VT : 100

viªn

c«ng

1,196

1,196

M¸y ®µo ≤3,6m3

ca

0,973

0,875

M¸y ñi 140CV

ca

0,202

0,182

1

2

M¸y thi c«ng

AB.56000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng
« t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸, côc bª t«ng lÊp s«ng tõ n¬i xóc ®Õn vÞ trÝ ®¾p
b»ng «t« tù ®æ.

94


hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh
phÇn hao
phÝ

§¬n

§¸
hçn
hîp
§VT
100m
3

§¸ t¶ng, §¸ t¶ng,
côc bª
côc bª
t«ng ®- t«ng ®êng
êng kÝnh
kÝnh 0,4
>1m
§VT
÷1m
100
viªn
§VT
100m3

AB.56
VËn chuyÓn ®¸ b»ng
11
«t« tù ®æ trong
AB.56 ph¹m vi <300m
12
AB.56
VËn chuyÓn ®¸ b»ng
21
«t« tù ®æ trong
AB.56
ph¹m vi <500m
22

¤t« ≤12
tÊn

ca

0,60
9

-

-

¤t« ≤27
tÊn

ca

0,41
2

1,37

1,233

¤t« ≤12
tÊn

ca

0,68
3

-

-

¤t« ≤27
tÊn

ca

0,46
2

1,439

1,295

AB.56
VËn chuyÓn ®¸ b»ng
31
«t« tù ®æ trong
AB.56
ph¹m vi <700m
32

¤t« ≤12
tÊn

ca

0,76
7

-

-

¤t« ≤27
tÊn

ca

0,47
1

1,613

1,452

AB.56
VËn chuyÓn ®¸ b»ng
41
«t« tù ®æ trong
AB.56
ph¹m vi <1000m
42

¤t« ≤12
tÊn

ca

0,88
2

-

-

¤t« ≤27
tÊn

ca

0,54
1

1,906

1,715

1

2

3

AB.57000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp
theo b»ng « t« tù ®æ


hiÖu

AB.571
1
AB.571
2
AB.572
1
AB.572
2

C«ng t¸c x©y
l¾p

VËn chuyÓn
tiÕp cù ly
≤2km
VËn chuyÓn
tiÕp cù ly
≤4km

Thµnh
phÇn hao
phÝ

§¬n

¤t« ≤12
tÊn

ca

¤t« ≤27
tÊn

ca

¤t« ≤12
tÊn

ca

¤t« ≤27
tÊn

ca

§¸
hçn
hîp
§VT
100m3

§¸ t¶ng,
côc bª
t«ng ®êng kÝnh
0,4÷1m

§¸ t¶ng,
côc bª t«ng
®êng kÝnh
>1m

§VT 100m3

§VT 100

0,431

-

viªn
-

0,215

0,629

0,566

0,347

-

-

0,173

0,518

0,466
95

AB.573
1
AB.573
2

VËn chuyÓn
tiÕp cù ly
≤7km

¤t« ≤12
tÊn

ca

¤t« ≤27
tÊn

ca

0,273

-

-

0,126

0,407

0,366

1

2

3

Ghi chó:
§Þnh møc xóc, vËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®êng
kÝnh 0,4-1m ®îc tÝnh cho 100m3 ®o t¹i b·i tr÷.
Ab.58000 C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ

Qui ®Þnh ¸p dông
1. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®îc tÝnh cho c¸c
lo¹i hÇm ngang (tiÕt diÖn b×nh qu©n tõ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 vµ >
50m2) vµ hÇm ®øng, hÇm nghiªng, theo mét sè c«ng nghÖ thi c«ng phæ
biÕn.
2. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®îc tÝnh theo
lo¹i thuèc næ P113 – Quèc phßng víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t¬ng øng lµ
330cm3. Trêng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n
c«ng, m¸y thi c«ng ®îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t¬ng
øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh díi ®©y:

- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt liÖu næ:

KTN = 330 / e

- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt liÖu khoan:

KVLK = (1+( KTN -1) /
2)

- HÖ sè chuyÓn ®æi hao phÝ nh©n c«ng,
m¸y thi c«ng

KNC, MTC = (1+( KTN -1)
/ 3)

Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)

96

§µo hÇm ngang
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®Þnh vÞ g¬ng hÇm, khoan
lç, t¹o viÒn, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di
chuyÓn thiÕt bÞ ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç
m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc
®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Ab.58100 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

97

AB.58 TiÕt
diÖn
11
®µo 1015m2,
dïng
m¸y
khoan
tù hµnh

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

342,
29

272,
43

245,
19

220,
67

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

298,
18

269,
79

242,
80

218,
52

D©y næ

m

591,
63

534,
83

481,
35

433,
22

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

4,36
9

4,31
0

4,25
1

4,19
6

Mòi khoan φ45

c¸i

3,67
0

2,44
7

2,20
1

1,98
2

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,16
6

0,11
9

0,10
7

0,09
6

Mòi khoan φ102

c¸i

0,33
2

0,23
8

0,21
4

0,19
3

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,55
1

0,39
8

0,35
9

0,32
3

§u«i choßng

c¸i

0,41
2

0,29
9

0,26
9

0,24
2

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,55
1

0,39
8

0,35
9

0,32
3

§Êt sÐt

m3

0,28
9

0,19
4

0,17
5

0,15
7

%

1

1

1

1

c
«ng

35,9
76

32,1
79

28,9
65

26,0
70

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

4,93
7

4,27
2

3,84
5

3,46
1

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

1

2

3

4

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

98

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AB.58 TiÕt
diÖn
12
®µo
≤25m2,
dïng
m¸y
khoan
tù hµnh

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

272,
57

223,
72

201,
35

181,
21

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

219,
50

198,
53

178,
68

160,
81

D©y næ

m

399,
18

356,
26

322,
85

292,
67

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

2,42
0

2,38
7

2,35
4

2,32
4

Mòi khoan φ45

c¸i

3,58
8

2,15
6

1,94
0

1,74
5

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,14
3

0,08
2

0,07
3

0,06
7

Mòi khoan φ102

c¸i

0,21
5

0,16
4

0,14
7

0,13
2

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,53
8

0,35
9

0,32
3

0,29
1

§u«i choßng

c¸i

0,40
4

0,26
9

0,24
2

0,21
8

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,53
8

0,35
9

0,32
3

0,29
1

§Êt sÐt

m3

0,26
6

0,19
2

0,17
3

0,15
6

%

1

1

1

1

c
«ng

24,8
15

21,9
30

19,7
38

17,7
64

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

3,37
1

2,89
2

2,60
3

2,34
3

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

1

2

3

4

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

99

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

100

C«ng
t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

AB.58 TiÕt
diÖn
13
®µo
≤35m2,
dïng
m¸y
khoan
tù hµnh

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

266,
29

220,
59

198,
53

178,
67

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

185,
09

149,
79

134,
81

121,
33

D©y næ

m

284,
68

260,
46

239,
64

220,
64

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

1,61
9

1,53
7

1,48
8

1,44
0

Mòi khoan φ45

c¸i

3,54
7

2,12
2

1,91
0

1,71
9

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,13
1

0,08
1

0,07
3

0,06
5

Mòi khoan φ102

c¸i

0,22
8

0,16
1

0,14
6

0,13
0

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,53
2

0,35
3

0,31
8

0,28
7

§u«i choßng

c¸i

0,39
9

0,26
5

0,23
8

0,21
5

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,53
2

0,35
3

0,31
8

0,28
7

§Êt sÐt

m3

0,26
4

0,18
4

0,16
6

0,14
9

%

1

1

1

1

c
«ng

20,7
01

18,5
06

16,6
57

14,9
91

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

2,79
4

2,28
9

2,06
0

1,85
6

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

1

2

3

4

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

101

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AB.58 TiÕt
diÖn
14
®µo
≤50m2,
dïng
m¸y
khoan
tù hµnh

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

260,
00

217,
45

195,
71

176,
14

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

150,
68

101,
05

90,9
4

81,8
5

D©y næ

m

170,
18

164,
66

156,
43

148,
61

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

0,81
8

0,68
7

0,62
2

0,55
6

Mòi khoan φ45

c¸i

3,50
6

2,08
9

1,88
1

1,69
2

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,12
0

0,08
0

0,07
2

0,06
4

Mòi khoan φ102

c¸i

0,24
1

0,15
9

0,14
4

0,12
9

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,52
6

0,34
8

0,31
3

0,28
3

§u«i choßng

c¸i

0,39
5

0,26
1

0,23
5

0,21
2

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,52
6

0,34
8

0,31
3

0,28
3

§Êt sÐt

m3

0,26
2

0,17
6

0,15
8

0,14
2

%

1

1

1

1

c
«ng

16,5
88

15,0
82

13,5
76

12,2
18

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

2,21
8

1,68
6

1,51
7

1,36
8

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

102

1

2

3

4

103

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AB.581 TiÕt
5
diÖn
®µo
>50m2,
dïng
m¸y
khoan
tù hµnh

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

260,
00

217,
45

195,
71

176,
14

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

132,
21

100,
35

90,3
1

81,2
9

D©y næ

m

148,
54

143,
00

135,
85

129,
05

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

0,68
7

0,57
8

0,52
0

0,46
8

Mòi khoan φ45

c¸i

3,03
9

2,00
1

1,80
1

1,62
1

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,10
5

0,07
6

0,06
9

0,06
2

Mòi khoan φ102

c¸i

0,20
8

0,15
3

0,13
7

0,12
3

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,45
6

0,33
4

0,30
0

0,27
1

§u«i choßng

c¸i

0,34
1

0,25
0

0,22
5

0,20
3

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,45
6

0,33
4

0,30
0

0,27
1

§Êt sÐt

m3

0,23
0

0,17
5

0,15
7

0,14
2

%

1

1

1

1

c
«ng

14,6
05

13,2
79

11,9
53

10,7
55

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

1,92
0

1,61
2

1,45
3

1,30
5

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

1

2

3

4

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

104

Ab.58210 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang
Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, khoan lç, t¹o viÒn, th«ng lç,
n¹p thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di chuyÓn thiÕt bÞ ra
ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã)
tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

105

Ph¸ ®¸
AB.582
h¹ nÒn
1
hÇm
ngang,
dïng
m¸y
khoan
hÇm tù
hµnh

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

177,
45

160,
95

152,
10

136,
89

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

77,3
3

70,1
4

66,2
9

59,6
6

D©y næ

m

83,7
5

75,9
6

71,7
8

64,6
1

D©y tÝn hiÖu cuén
300m

c
uén

0,38
9

0,35
3

0,33
4

0,30
0

Mòi dÉn híng φ40

c¸i

0,02
9

0,02
7

0,02
5

0,02
3

Mòi khoan φ45

c¸i

1,45
3

1,31
8

1,24
6

1,12
1

Mòi khoan φ102

c¸i

0,05
9

0,05
3

0,05
1

0,04
6

CÇn khoan φ38,
L=4,32m

c¸i

0,24
4

0,22
3

0,20
9

0,18
9

§u«i choßng

c¸i

0,18
3

0,16
7

0,15
7

0,14
2

§Çu nèi cÇn khoan

c¸i

0,24
4

0,22
3

0,20
9

0,18
9

§Êt sÐt

m3

0,12
8

0,11
6

0,10
9

0,09
8

%

1

1

1

1

c
«ng

9,60
0

8,70
8

8,22
8

7,40
5

M¸y khoan tù hµnh 2
cÇn

ca

1,24
3

1,12
7

1,06
6

0,95
9

M¸y kh¸c

%

1

1

1

1

1

2

3

4

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

106

§µo hÇm (giÕng) ®øng, hÇm (giÕng) nghiªng
Ab.58300 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn tõ díi lªn
Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt tæ hîp dµn khoan leo, n©ng h¹ dµn khoan leo.
§Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç b»ng m¸y khoan cÇm tay, th«ng lç, n¹p
thuèc, ®Êu d©y, lÊp bua, di chuyÓn dµn khoan ra ph¹m vi an toµn, næ
m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh
c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.58 Ph¸ ®¸
®µo
31
hÇm
dÉn
®øng tõ
díi lªn,
tiÕt
diÖn
®µo
≤5m2
chiÒu
cao ≤
50m,
b»ng tæ
hîp m¸y
khoan
tay vµ
dµn
khoan
leo

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

I

II

III

IV

%

4,64
1
10,4
65
19,3
79
0,35
8
0,78
7
0,25
5
0,01
6
1

4,21
0
9,49
2
17,5
78
0,32
4
0,60
1
0,17
0
0,01
5
1

3,78
9
8,54
3
15,8
20
0,29
2
0,30
1
0,11
3
0,01
3
1

3,41
0
7,68
9
14,2
39
0,26
3
0,15
1
0,08
5
0,01
2
1

c
«ng

5,83
0

5,58
4

5,46
1

5,30
7

ca

0,98
5
0,82
1
0,82
1
1

0,73
8
0,61
5
0,61
5
1

0,61
5
0,51
3
0,51
3
1

0,46
1
0,38
5
0,38
5
1

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

D©y næ

m

D©y tÝn hiÖu cuén
150m
Mòi khoan φ42

c
uén
c¸i

CÇn khoan 1,83m

c¸i

§Êt sÐt

m3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm tay
φ42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
1200m3/h
Tæ hîp dµn khoan leo
M¸y kh¸c

CÊp ®¸

ca
ca
%

107

AB.58 Ph¸ ®¸
32
®µo
hÇm
dÉn
nghiªng
tõ díi
lªn, tiÕt
diÖn
®µo
≤5m2
chiÒu
cao ≤
50m
b»ng tæ
hîp m¸y
khoan
tay vµ
dµn
khoan
leo

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

D©y næ

m

%

4,64
1
10,4
65
19,3
79
0,35
8
0,78
7
0,25
5
0,01
6
1

4,21
0
9,49
2
17,5
78
0,32
4
0,60
1
0,17
0
0,01
5
1

3,78
9
8,54
3
15,8
20
0,29
2
0,30
1
0,11
3
0,01
3
1

3,41
0
7,68
9
14,2
39
0,26
3
0,15
1
0,08
5
0,01
2
1

c
«ng

6,99
6

6,70
1

6,55
3

6,36
8

ca

1,18
2
0,98
5
0,98
5
1

0,88
7
0,73
8
0,73
8
1

0,73
8
0,61
5
0,61
5
1

0,55
4
0,46
1
0,46
1
1

1

2

3

4

D©y tÝn hiÖu cuén
150m
Mòi khoan φ42

c
uén
c¸i

CÇn khoan 1,83m

c¸i

§Êt sÐt

m3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm tay
φ42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
1200 m3/h
Tæ hîp dµn khoan leo
M¸y kh¸c

ca
ca
%

Ghi chó: Khi chiÒu cao ®µo hÇm (giÕng) > 50m th× hao phÝ nh©n
c«ng nh©n víi hÖ sè 1,2, hao phÝ m¸y thi c«ng nh©n víi hÖ sè 1,05.

108

Ab.58400 Khoan ®¸ ®µo hÇm ®êng kÝnh 2,4m b»ng tæ hîp m¸y
khoan Robbin
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, tæ hîp, l¾p dùng thiÕt bÞ, hÖ
thèng ®iÒu khiÓn t¹i chç ®Þnh vÞ. Khoan lç dÉn híng, l¾p lìi khoan doa,
khoan doa ngîc theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.58 Khoan
®¸ ®µo
4
hÇm ®êng kÝnh
2,4m
b»ng
m¸y
khoan
Robbin

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

HÇm
®øng

HÇm
nghiªng

c¸i
c¸i

0,396
1,200
0,198

0,396
1,200
0,198

c«ng

391,30

430,43

ca
%

42,948
2

47,243
2

10

20

VËt liÖu
Mòi khoan ROBBIN
CÇn khoan ROBBIN
Lìi doa ROBBIN
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ROBBIN
M¸y kh¸c

109

Ab.58500 Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng, hÇm nghiªng tõ trªn xuèng
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.58 Ph¸ ®¸
më réng
51
hÇm
®øng
b»ng
m¸y
khoan
cÇm tay

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

D©y næ

m

D©y tÝn hiÖu cuén
300m
Mòi khoan φ42

cuén
c¸i

CÇn khoan 1,22m

c¸i

CÇn khoan 1,83m

c¸i

§Êt sÐt

m3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm tay
φ42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h
M¸y kh¸c

110

§¬n

%

CÊp ®¸
I

II

III

IV

266,
80
471,
62
982,
55
4,53
8
40,5
86
13,1
90
13,1
90
0,12
0
1

241,
99
427,
77
891,
21
4,11
3
31,0
36
8,79
4
8,79
4
0,10
9
1

217,
80
385,
00
802,
09
3,69
8
15,5
18
5,86
3
5,86
3
0,09
8
1

196,
02
346,
50
721,
88
3,32
7
7,75
9
4,39
6
4,39
6
0,08
7
1

c«ng

158,1 145,4 139,1 131,1
7
6
1
8

ca

50,80 38,10 31,75 23,82
3
8
5
1
16,93 12,70 10,58 7,944
8
6
5
1
1
1
1

ca
%

AB.58 Ph¸ ®¸
52
më réng
hÇm
nghiªng
b»ng
m¸y
khoan
cÇm tay

VËt liÖu
Thuèc næ P113

kg

KÝp vi sai phi ®iÖn

c¸i

D©y næ

m

D©y tÝn hiÖu cuén
300m
Mòi khoan φ42

cuén
c¸i

CÇn khoan 1,22m

c¸i

CÇn khoan 1,83m

c¸i

§Êt sÐt
VËt liÖu kh¸c

m3
%

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm tay
φ42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
660m3/h
M¸y kh¸c

266,8
0
471,6
2
982,5
5
4,538

241,9
9
427,7
7
891,2
1
4,113

217,8
0
385,0
0
802,0
9
3,698

196,0
2
346,5
0
721,8
8
3,327

40,58
6
13,19
0
13,19
0
0,120
1

31,03 15,51 7,759
6
8
8,794 5,863 4,396
8,794 5,863 4,396
0,109 0,098 0,087
1
1
1

c«ng

189,8 174,5 166,9 157,4
0
5
4
0

ca

60,97 45,72 38,10 28,58
4
3
8
3
20,32 15,24 12,70 9,524
1
1
6
1
1
1
1

ca
%

1

2

3

4

AB.58600 C«ng t¸c ph¸ ®¸ díi níc
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ khoan, hÖ næi ®Õn vÞ trÝ ph¸ ®¸. Th¶
neo, rµu ®Þnh vÞ, ph¬ng tiÖn næi, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ khoan, ®Þnh vÞ lç
khoan, khoan t¹o lç, lÆn lÊy bóa ®¸nh dÊu lç khoan, lÆn n¹p thuèc, kÝp,
dÊu d©y næ, d©y ®iÖn, dïng tÝn hiÖu, phao ®¸nh dÊu, lÊp bua, di
chuyÓn hÖ næi ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, lÆn kiÓm tra b·i næ, xö lý
c¸c lç næ m×n c©m (nÕu cã), ph¸ ®¸ qu¸ cì b¨ng n×n èp.
AB.58610 khoan næ m×n ph¸ ®¸ díi níc, chiÒu s©u 3 ÷7m.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 nguyªn khai

111


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AB.58 Khoan

61
m×n
ph¸ ®¸
díi níc,
chiÒu
s©u
mÆt níc 3 ÷
7m.

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

VËt liÖu
Thuèc næ P113-F32

kg

2,85

2,74

2,59

2,46

KÝp ®iÖn vi sai

c¸i

2,60

2,47

2,34

2,22

D©y ®iÖn

m

1,60

1,57

1,49

1,43

D©y næ chÞu níc

m

2,76

2,62

2,49

2,34

Phao nhùa

c¸i

1,80

1,7

1,6

1,5

Phao ®¸nh dÊu

c¸i

1,0

0,9

0,8

0,7

Mòi khoan φ42

c¸i

0,036 0,034 0,031 0,028

CÇn khoan L = 2,5m

c¸i

0,027 0,022 0,019 0,016

èng v¸ch D76

m

0,10

0,095

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

1

1

c
«ng

3,59

3,4

3,23

3,10

M¸y khoan φ42

ca

1,15

1,09

1,03

0,98

M¸y nÐn khÝ 1200m3/h

ca

0,57

0,54

0,52

0,49

Xµ lan 200TÊn

ca

0,28

0,27

0,26

0,24

Xµ lan 400TÊn

ca

0,28

0,27

0,26

0,24

Phao 250TÊn

ca

0,57

0,54

0,52

0,49

Tµu kÐo 150CV

ca

0,32

0,30

Ca n« 54CV

ca

0,28

0,28

0,28

0,28

Tr¹m lÆn

ca

0,09

0,09

0,09

0,09

1

2

3

4

Nh©n c«ng 4,5/7

0,09 0,086

M¸y thi c«ng

0,285 0,273

Ghi chó:
Trêng hîp khoan næ m×n ph¸ ®¸ díi níc ë ®é s©u mÆt níc >7m th×
hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,1. NÕu
chiÒu s©u <3m thi hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n
hÖ sè 0,9 so víi ®Þnh møc næ m×n ph¸ ®¸ díi níc t¬ng øng.
AB.59000 C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo xóc ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y cµo v¬, m¸y xóc lËt. ñi
gom ®¸ b»ng m¸y ñi. ChuyÓn ra b·i th¶i, b·i tr÷ b»ng «t« chuyªn dông
trong hÇm hoÆc b»ng goßng.
112

AB.59100 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y cµo v¬, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

AB.59
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Xóc chuyÓn
®¸ næ m×n
trong hÇm
b»ng tæ hîp
m¸y cµo v¬,
«t« 22T

Thµnh phÇn hao phÝ

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y cµo v¬
M¸y ñi 140CV
¤t« tù ®æ 22T

§¬n

Cù ly trung b×nh
(m)
≤500

≤1000

c«ng

2,780

2,780

ca
ca
ca

0,746
0,102
1,478

0,746
0,102
2,273

10

20

AB.59200 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y xóc lËt, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

AB.59
2

C«ng t¸c x©y
l¾p

Xóc chuyÓn
®¸ næ m×n
trong hÇm
b»ng tæ hîp
m¸y xóc lËt,
«t« 10T

Thµnh phÇn hao phÝ

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y xóc lËt 1,65m3
¤t« tù ®æ 10T

§¬n

Cù ly trung
b×nh (m)
≤500

≤1000

c«ng

2,780

2,780

ca
ca

1,136
3,067

1,136
4,688

10

20

AB.59300 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y xóc lËt, xe goßng
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

113


hiÖu

AB.59
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

Xóc chuyÓn
®¸ næ m×n
trong hÇm
b»ng tæ hîp
m¸y xóc lËt,
xe goßng 3T

Thµnh phÇn hao phÝ

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y xóc lËt 0,9 m3
Têi ma n¬ 13Kw
§Çu kÐo 30T
Xe goßng 3T
Quang lËt 360T/h

§¬n

Cù ly trung b×nh
(m)
≤ 500

≤1000

c«ng

7,029

7,029

ca
ca
ca
ca
ca

4,944
4,944
6,005
36,029
4,944

4,944
4,944
6,944
41,667
4,944

10

20

AB.59400 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y xóc lËt cù ly
trung b×nh ≤ 100m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AB.59
4

Xóc chuyÓn ®¸
næ m×n trong
hÇm b»ng tæ
hîp m¸y xóc lËt

Thµnh phÇn hao phÝ

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y xóc lËt 1,65m3

§¬n

Sè lîng

c«ng

1,716

ca

1,716
10

AB.60000 §¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.61000 ®¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
114

-ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì vµ di chuyÓn ®êng èng trong ph¹m vi
c«ng tr×nh.
-Hót ®Êt, c¸t, ®æ lªn mÆt ®Êt, n©ng cao mÆt b»ng c«ng tr×nh. San
hoµn thiÖn mÆt b»ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh:100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.61
1

§¾p ®Êt,
c¸t mÆt
b»ng c«ng
tr×nh
b»ng tµu
hót

Thµnh phÇn hao
phÝ
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
Tµu hót 600CV
M¸y ñi 110CV
Tµu kÐo 150CV
Ca n« 30CV

Cù ly (m)
§¬n vÞ

≤ 500

≤ 1000

c«ng

1,5

2,0

ca
ca
ca
ca

0,100
0,120
0,037
0,037

0,200
0,150
0,040
0,040

10

20

AB.62000 san ®Çm ®Êt mÆt b»ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
San ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp vµ ®Çm chÆt theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt.
®¬n vÞ tÝnh :100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn §¬n
hao phÝ

AB.62 San ®Çm
11
®Êt b»ng
m¸y ®Çm
9T

Nh©n
c«ng3/7
M¸y thi
c«ng
M¸y ®Çm
9T
M¸y ñi
110CV

c
«ng

AB.62 San ®Çm
12
®Êt b»ng
m¸y ®Çm
16T

Nh©n
c«ng3/7
M¸y thi
c«ng
M¸y ®Çm
16T
M¸y ñi
110CV

c
«ng

ca
ca

ca
ca

§é chÆt yªu cÇu
K=0,8
5

K=0,9
0

K=0,9
5

K=0,9
8

0,74

0,74

0,74

-

0,187
0,094

0,255
0,127

0,350
0,175

-

0,74

0,74

0,74

0,74

0,144
0,072

0,210
0,105

0,285
0,143

0,357
0,175

115

AB.62 San ®Çm
13
®Êt b»ng
m¸y ®Çm
25T

Nh©n
c«ng3/7
M¸y thi
c«ng
M¸y ®Çm
25T
M¸y ñi
110CV

c
«ng
ca
ca

0,74

0,74

0,74

0,74

0,130
0,065

0,179
0,089

0,250
0,125

0,312
0,156

1

2

3

4

AB.63000 ®¾p ®ª ®Ëp, kªnh m¬ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp, ®Çm chÆt, b¹t
m¸i taluy, hoµn thiÖn c«ng tr×nh theo yªu cÇu kü thuËt.
®¬n vÞ tÝnh :100m3
Dung träng (T/m3)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

γ≤
1,65
T/m3

γ≤
1,75
T/m3

γ ≤ 1,8
T/m3

γ>
1,8
T/m3

AB.63 §¾p ®ª,
11
®Ëp, kªnh
m¬ng
b»ng m¸y
®Çm 9T

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T
M¸y ñi
110CV

c«ng

1,48

1,48

1,48

1,48

ca
ca

0,21
0,104

0,293
0,147

0,361
0,181

0,400
0,182

AB.63 §¾p ®ª,
12
®Ëp, kªnh
m¬ng
b»ng m¸y
®Çm 16T

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
16T
M¸y ñi
110CV

c«ng

1,48

1,48

1,48

1,48

ca

0,168

0,234

0,289

0,326

ca

0,084

0,117

0,145

0,161

116

AB.63 §¾p ®ª,
13
®Ëp, kªnh
m¬ng
b»ng m¸y
®Çm 25T

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
25T
M¸y ñi
110CV

c«ng

1,48

1,48

1,48

1,48

ca

0,147

0,206

0,253

0,280

ca

0,074

0,103

0,127

0,140

1

2

3

4

AB.64000 ®¾p nÒn ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-ChuÈn bÞ, san ®Êt cã s½n thµnh tõng luèng trong ph¹m vi 30m, ®Çm
®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn nÒn ®êng gät vç m¸i taluy,
nÒn ®êng theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AB.64 §¾p nÒn
11
®êng
b»ng m¸y
®Çm 9T

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c

§é chÆt yªu cÇu
K=0,8
5

K=0,9
0

K=0,9
5

K=0,9
8

c«ng

1,74

1,74

1,74

-

ca
ca

0,22
0,11

0,30
0,15

0,42
0,21

-

%

1,5

1,5

1,5

-

117

AB.64 §¾p nÒn
12
®êng
b»ng m¸y
®Çm 16T

AB.64 §¾p nÒn
13
®êng
b»ng m¸y
®Çm 25T

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
16T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c

c«ng

1,74

1,74

1,74

1,74

ca

0,174

0,241

0,335

0,42

ca

0,087

0,12

0,167

0,21

%

1,5

1,5

1,5

1,5

Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
25T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c

c«ng

1,74

1,74

1,74

1,74

ca

0,152

0,211

0,294

0,367

ca

0,076

0,105

0,147

0,183

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1

2

3

4

AB.65100 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.65
1

§¾p ®Êt
c«ng
tr×nh
b»ng ®Çm
cãc

118

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
§Çm cãc

§¬n

§é chÆt yªu cÇu
K=0,8
5

K=0,9
0

K=0,95

c«ng

7,70

8,84

10,18

ca

3,85

4,42

5,09

10

20

30

AB.66000 §¾p c¸t c«ng tr×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san c¸t ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm
lÌn, hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§é chÆt yªu cÇu
K=0,8
5

K=0,9
0

K=0,9
5

K=0,9
8

119

§¾p c¸t
c«ng
AB.66 tr×nh
b»ng m¸y
11
®Çm 9T

AB.66 §¾p c¸t
12
c«ng
tr×nh
b»ng m¸y
®Çm 16T

AB.66 §¾p c¸t
13
c«ng
tr×nh
b»ng m¸y
®Çm 25T

AB.66 §¾p c¸t
14
c«ng
tr×nh
b»ng m¸y
®Çm cãc

VËt liÖu
C¸t
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c
VËt liÖu
C¸t
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
16T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c
VËt liÖu
C¸t
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
25T
M¸y ñi
110CV
M¸y kh¸c
VËt liÖu
C¸t
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm
cãc
M¸y kh¸c

m3
c«ng

122
1,50

122
1,50

122
1,50

122
1,50

ca
ca

0,195
0,097

0,278
0,139

0,342
0,171

0,38
0,19

%

1,5

1,5

1,5

1,5

m3
c«ng

122
1,50

122
1,50

122
1,50

122
1,50

ca

0,150

0,223

0,274

0,31

ca

0,075

0,111

0,137

0,155

%

1,5

1,5

1,5

1,5

m3
c«ng

122
1,50

122
1,50

122
1,50

122
1,50

ca

0,139

0,195

0,240

0,266

ca

0,069

0,059

0,120

0,133

%

1,5

1,5

1,5

1,5

m3
c«ng

122
4,32

122
4,64

122
4,79

122
5,12

ca

2,16

2,32

2,47

2,80

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1

2

3

4

Ghi chó:
Trêng hîp ®¾p c¸t t¹o mÆt b»ng c«ng tr×nh san nÒn kh«ng yªu cÇu
®é ®Çm chÆt th× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 0,85
so víi ®Þnh møc ®¾p c¸t c«ng tr×nh K=0,85.
120

AB.67000 §¾p ®¸ c«ng tr×nh
AB.67100 ®¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san ®¸ ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, ®Çm lÌn,
hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p

AB.671 §¾p ®¸
c«ng
tr×nh
b»ng ®¸
hçn hîp

Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

B»ng m¸y
ñi 180 CV

B»ng m¸y ñi
320 CV

c«ng

5,0

5,0

ca

1,120

0,656

10

20

M¸y thi c«ng
M¸y ñi

Ghi chó : §Þnh møc ®¾p ®¸ c«ng tr×nh ®îc ®Þnh møc cho 100m3
®· ®Çm lÌn chÆt cha tÝnh hao phÝ vËt liÖu.

121

AB.68100 §¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt
AB.68110 §¾p líp ®Öm díi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ Dmax ≤
80mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc,
®Çm nÐn. Hoµn thiÖn m¸i ta luy b»ng qu¶ ®Çm 16T, gät söa m¸i ®¾p
b»ng m¸y ®µo kÕt hîp thñ c«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
(Hao phÝ vËt liÖu ®¾p cha tÝnh trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.681

§¾p ®¸ líp ®Öm
díi líp bª t«ng
b¶n mÆt b»ng
®¸ cã Dmax
<80mm.

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sè lîng

c«ng

12,770

M¸y ñi 180Cv

ca

0,152

¤t« tíi níc 9m3

ca

0,234

§Çm rung tù hµnh
25T

ca

0,369

Qu¶ ®Çm 16T

ca

0,337

CÇn trôc 25T

ca

0,337

M¸y ®µo ≤1,25m3

ca

1,122

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng

10

122

AB.68120 §¾p líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸
cã Dmax ≤ 400mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm
nÐn m¸i theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AB.68
1

§¾p ®¸ líp
chuyÓn tiÕp
gi÷a líp ®Öm vµ
th©n ®Ëp b»ng
®¸ cã
Dmax<400mm.

§¬n

Sè lîng

c«ng

3,0

M¸y ñi 180Cv

ca

0,263

¤t« tíi níc 9m

ca

0,234

§Çm rung tù hµnh
25T

ca

0,486

M¸y ®µo ≤2,3m3

ca

0,066

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
3

20

AB.68200 §¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax ≤ 800mm, Dmax
≤1200mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm
nÐn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

AB.68
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¾p ®¸
th©n ®Ëp
b»ng ®¸

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¸ cã

§¬n

Dmax
<=800m
m

§¸ cã Dmax
<=1200mm

c«ng

3,0

3,0

M¸y ñi 180Cv

ca

0,263

0,263

¤t« tíi níc 9m3

ca

0,234

0,234

§Çm rung tù hµnh
25T

ca

0,521

0,347

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng

123

10

20

AB.68300 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng 0,45m ≤ D ≤1m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®Èy ®¸ vµo vÞ trÝ ®¾p, xóc, xÕp ®¶m b¶o sù æn
®Þnh gi÷a c¸c viªn ®¸ vµ t¹o thµnh m¸i dèc, chän nhÆt vµ chÌn ®¸ héc,
hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu
AB.683

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180Cv
M¸y ®µo ≤2,3m3

§¾p líp gia cè
m¸i ®Ëp ®¸
t¶ng

§¬n

Sè lîng

c«ng

8,10

ca
ca

0,607
0,405
10

AB.68400 §¾p ®¸ nót hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Dïng m¸y ñi ®¾p ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu
AB.684

C«ng t¸c
x©y l¾p
§¾p ®¸
trong hÇm
b»ng m¸y ñi

Thµnh phÇn hao phÝ
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 110cv

§¬n vÞ

Sè lîng

ca

1,102
10

124

125

AB.70000 c«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông:
Do tÝnh n¨ng t¸c dông, nguyªn lý ho¹t ®éng, qui tr×nh ho¹t ®éng vµ
®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c tµu c«ng tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c n¹o vÐt
kh¸c nhau, nªn c«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®îc ®Þnh møc cho c¸c
khèi tµu hót, tµu hót bông tù hµnh vµ tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn nhiÒu gÇu.
C«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®îc ®Þnh møc theo nhãm tµu, theo
tõng lo¹i ®Êt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng cña c¸c
khèi tµu nh: chiÒu s©u n¹o vÐt, chiÒu cao èng x¶, chiÒu dµi èng x¶ trong
®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh thêng, tèc ®é dßng ch¶y ≤2m/s. Trêng hîp n¹o
vÐt kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong ®Þnh møc ®îc ®iÒu chØnh nh
sau:
1- N¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû ë khu níc c¶ng, vòng quay tµu, ©u
tµu, c¸c c¶ng ®ang khai th¸c cã mÆt b»ng chËt hÑp, lu lîng tµu qua l¹i
c¶ng lín, ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o
vÐt b»ng c¸c khèi tµu t¬ng øng.
2- N¹o vÐt ë nh÷ng n¬i thêng xuyªn cã sãng lín quanh n¨m, båi ®¾p
côc bé m¹nh, kh¶ n¨ng rñi ro lín ë c¸c khu vùc cöa biÓn §Þnh an, Cöa ®¸y,
Cöa héi, L¹ch giang, Cöa viÖt, LÖ m«n, Diªm ®iÒn hoÆc nh÷ng khu vùc
trùc tiÕp chÞu ¶nh hëng cña sãng ≥ cÊp 3 hoÆc n¬i cã dßng ch¶y thêng
xuyªn >2m/s, ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc
n¹o vÐt b»ng c¸c khèi tµu t¬ng øng.
3- N¹o vÐt b»ng tµu hót:
NÕu chiÒu s©u n¹o vÐt s©u thªm 1m hoÆc chiÒu cao èng x¶ cao
h¬n 1m, hoÆc chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm 100m so víi chiÒu s©u, chiÒu
cao vµ chiÒu dµi qui ®Þnh trong ®Þnh møc th× cø 1m chiÒu cao, 1m s©u
t¨ng thªm hoÆc 100m chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm th× ®îc nh©n hÖ sè
1,07 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót t¬ng øng.
- N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt ≤ 0,4m th×
®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05.
4- N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn :
-§é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn tõ 6m ®Õn 9m, nÕu
n¹o vÐt ë ®é s©u h¹ gÇu <6m hoÆc >9m th× ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc
nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn
t¬ng øng.
-N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt <0,4m th×
®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc ®îc nh©n hÖ sè 1,1.
5- N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh:
§é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu hót bông tù hµnh tõ 4m ®Õn 6m ®èi víi
tµu cã c«ng suÊt ≤2500CV vµ tõ 5m ®Õn 9m ®èi víi tµu hót bông cã c«ng
suÊt > 2500CV, nÕu ®é s©u h¹ gÇu <4m hoÆc >6m ®èi víi tµu cã c«ng
126

suÊt ≤2500CV vµ <5m hoÆc >9m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt > 2500CV th×
®Þnh møc ®îc nh©n 1,15 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót bông t¬ng øng.

127

AB.71000 n¹o vÐt b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ c«ng trêng, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh vÞ trÝ n¹o
vÐt, di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, l¾p r¸p, th¸o
dì, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ, ®êng èng, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong
ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt, hót ®Êt, c¸t ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh, hoµn
thiÖn mÆt b»ng n¹o vÐt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu cha tÝnh trong
®Þnh møc).

AB.71100 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt ≤1000CV
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AB.71 N¹o vÐt Nh©n c«ng
1
b»ng
2,7/4
tµu hót
c«ng
M¸y thi c«ng
suÊt ≤ Tµu hót 585CV
1000CV, (hoÆc t¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
chiÒu
s©u n¹o CÈu næi 30T
Can« 23CV
vÐt ≤
Tµu phôc vô
6m,
360CV
chiÒu
cao èng M¸y ph¸t ®iÖn
x¶ ≤3m, 50KW
Têi ®iÖn 3T
chiÒu
dµi èng M¸y kh¸c
x¶ ≤
300m

128

C¸t
h¹t
§¬n
§Êt
vÞ phï sa trung, C¸t
h¹t to, h¹t
bïn
®Êt mÞn
láng
c¸t
pha

§Êt
sÐt
§Êt
nöa
sÐt
cøng,
dÝnh
sÐt
cøng

c«ng 2,890 3,750 4,870 6,330 8,200
ca

0,121 0,166 0,200 0,263 0,390

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,024
0,061
0,061
0,061
0,121
0,121
1,5

0,033
0,083
0,083
0,083
0,166
0,166
1,5

0,040
0,100
0,100
0,100
0,200
0,200
1,5

0,052
0,132
0,132
0,132
0,263
0,263
1,5

0,078
0,195
0,195
0,195
0,390
0,390
1,5

10

20

30

40

50

AB.71200 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt ≤ 2000CV
§¬
n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.71
2

N¹o vÐt
b»ng
tµu hót
c«ng
suÊt ≤
2000CV
chiÒu
s©u n¹o
vÐt ≤
8m,
chiÒu
cao èng
x¶ ≤5m,
chiÒu
dµi èng
x¶ ≤
500m

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng
2,7/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót 1200CV
(hoÆc t¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T
Can« 23CV
Tµu phôc vô
360CV
M¸y ph¸t ®iÖn
50KW
Têi ®iÖn 3T
M¸y kh¸c

§Êt
phï
sa
bïn
láng

C¸t
h¹t
trun
g,
h¹t
to,
®Êt
c¸t
pha

C¸t
h¹t
mÞn

§Êt
sÐt
§Êt
nöa
sÐt
cøn
dÝnh
g,
sÐt
cøng

c
«ng

0,72
0

0,94
0

1,15
0

1,58
0

2,45
0

ca

0,09
0

0,12
4

0,14
9

0,20
9

0,28
7

0,01
8
0,04
5
0,04
5
0,04
5
0,09
0
0,09
0
1,5

0,02
5
0,06
2
0,06
2
0,06
2
0,12
4
0,12
4
1,5

0,03
1
0,07
5
0,07
5
0,07
5
0,14
9
0,14
9
1,5

0,04
3
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,20
9
0,20
9
1,5

0,05
8
0,14
3
0,14
3
0,14
3
0,28
7
0,28
7
1,5

10

20

30

40

50

§¬n

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

129

130

AB.71300 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000CV
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.71 N¹o vÐt
3
tµu hót
c«ng
suÊt
>2000C
V, chiÒu
s©u n¹o
vÐt ≤
9m,
chiÒu
cao èng
x¶ ≤6m,
chiÒu
dµi èng
x¶ ≤
500m

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng 2,7/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót HA97
4170CV (hoÆc t¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T
Can« 23CV
Tµu phôc vô
360CV
M¸y ph¸t ®iÖn
75KW
Têi ®iÖn 5T
M¸y kh¸c

§¬n

C¸t
h¹t
§Êt
trung, C¸t
phï sa
h¹t to, h¹t
bïn
®Êt mÞn
láng
c¸t
pha

§Êt
sÐt
§Êt
nöa
sÐt
cøng,
dÝnh
sÐt
cøng

c«ng 0,660 0,850 1,050 1,450 2,240
ca

0,026 0,036 0,043 0,055 0,080

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,006
0,013
0,013
0,013
0,026
0,026
1,5

0,007
0,018
0,018
0,018
0,036
0,036
1,5

0,009
0,021
0,021
0,021
0,043
0,043
1,5

0,011
0,028
0,028
0,028
0,055
0,055
1,5

0,018
0,040
0,040
0,040
0,080
0,080
1,5

10

20

30

40

50

131

AB.72000 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn , cuèc s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng trêng, th¶ neo, rïa ®Þnh vÞ ph¬ng
tiÖn thiÕt bÞ, n¹o vÐt ®Êt ®æ vµo xµ lan chøa ®Êt, di chuyÓn m¸y mãc
thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt ®¶m b¶o an toµn giao th«ng
®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu, vËn chuyÓn ®Êt c¸t
theo tµu cuèc ®îc tÝnh riªng).
AB.72100 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn

§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt
M· C«ng t¸c
hiÖu x©y l¾p

AB.72 N¹o vÐt
1
b»ng
tµu cuèc
biÓn
2085CV
®é s©u
h¹ gÇu

6÷9 m.

Thµnh phÇn
hao phÝ

C¸t
h¹t
§Êt
§¬n
trung, C¸t
phï sa

h¹t to, h¹t
bïn
®Êt mÞn
láng
c¸t
pha

Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 3,25
M¸y thi c«ng
Tµu cuèc biÓn
c«ng suÊt 2085
CV (hoÆc t¬ng
tù)
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Tµu lµm neo, tµu
kÐo 360CV
Can« 23CV
Xµ lan chë níc
250T
Xµ lan chë dÇu
250T
M¸y kh¸c

4,45 10,50 14,50

ca

0,065 0,088 0,107 0,126 0,176

ca
ca

0,065 0,088 0,107 0,126 0,176
0,016 0,021 0,025 0,030 0,042

ca
ca
ca
%

0,033 0,044 0,053 0,063 0,088
0,065 0,088 0,107 0,126 0,176
0,065 0,088 0,107 0,126 0,176
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

10

132

3,64

§Êt
sÐt
§Êt
nöa
sÐt
cøng,
dÝnh
sÐt
cøng

20

30

40

50

AB.72200 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng
§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

AB.72
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

N¹o
vÐt
b»ng
tµu
cuèc
s«ng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng 2,7/4

c
«ng

M¸y thi c«ng
Tµu cuèc s«ng TC
82 495 CV (hoÆc
t¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Can« 23CV
Têi ®iÖn 5T
M¸y ph¸t ®iÖn
50KW
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

§Êt
phï
sa
bïn
láng

C¸t
h¹t
trun
g,
h¹t
to,
®Êt
c¸t
pha

C¸t
h¹t
mÞn

§Êt
sÐt
dÝnh

2,90

3,25

3,97

9,36

0,16
7

0,22
9

0,27
7

0,31
3

0,03
5
0,16
7
0,08
3
0,16
7
0,16
7
1,5

0,04
6
0,22
9
0,11
4
0,22
9
0,22
9
1,5

0,05
5
0,27
7
0,13
8
0,27
7
0,27
7
1,5

0,06
3
0,31
3
0,15
6
0,31
3
0,31
3
1,5

10

20

30

40

§Êt
sÐt
nöa
cøng
, sÐt
cøng

12,5
0
0,48
0
0,09
5
0,48
0
0,23
2
0,48
0
0,48
0
1,5
50

133

AB.73000 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt theo
qui tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m
b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn
mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu
cha tÝnh trong ®Þnh møc).
AB.73100 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt ≤2500CV
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt

hiÖu

134

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§Êt
phï
sa
bïn
láng

C¸t
h¹t
trung, C¸t
h¹t to, h¹t
®Êt mÞn
c¸t
pha

§Êt
sÐt
dÝnh

§Êt
sÐt
nöa
cøng
, sÐt
cøng

AB.73 N¹o vÐt
1
b»ng
tµu hót
bông tù
hµnh
c«ng
suÊt ≤
2500CV
®é s©u
h¹ gÇu

4 ®Õn 6
m, cù ly
vËn
chuyÓn
®Êt ≤
6km

Nh©n c«ng
2,7/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót bông tù
hµnh HB88
1390CV (hoÆc
t¬ng tù)
Tµu cÊp dÇu
360CV
Tµu cÊp níc
360CV
Tµu phôc vô
360CV
Can« 25CV
M¸y kh¸c

c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,89

2,19

2,70

3,75

6,82

0,10
8

0,148

0,17
9

0,22
2

0,32
0

0,08
9
0,08
9
0,17
9
0,08
9
1,5

0,11
1
0,11
1
0,22
2
0,11
1
1,5

0,16
0
0,16
0
0,32
0
0,16
0
1,5

30

40

50

0,05
4
0,05
4
0,10
8
0,05
4
1,5

0,074
0,074
0,148
0,074
1,5

10

20

AB.73200 N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500CV
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§Êt
phï
sa
bïn
láng

C¸t
h¹t
trun
g,
h¹t
to,
®Êt
c¸t
pha

C¸t
h¹t
mÞn

§Êt
sÐt
dÝnh

§Êt
sÐt
nöa
cøng
, sÐt
cøng

135

AB.73
2

136

N¹o vÐt
b»ng
tµu hót
bông tù
hµnh
c«ng
suÊt
>2500C
V ®é
s©u h¹
gÇu tõ 5
®Õn 9
m, cù ly
vËn
chuyÓn
®Êt ≤
6km

Nh©n c«ng 2,7/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót bông tù
hµnh 5945CV
(hoÆc t¬ng tù)
Tµu cÊp dÇu
600CV
Tµu cÊp níc 360CV
Tµu phôc vô
360CV
Ca n« 75CV
M¸y kh¸c

c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,79

2,08

2,56

3,56

6,47

0,02
4

0,03
3

0,03
9

0,05
5

0,07
6

0,00
8
0,00
8
0,02
4
0,01
2
1,5

0,01
1
0,01
1
0,03
3
0,01
6
1,5

0,01
3
0,01
3
0,03
9
0,01
9
1,5

0,01
7
0,01
7
0,05
5
0,02
7
1,5

0,02
4
0,02
4
0,07
6
0,03
8
1,5

10

20

30

40

50

AB.74100 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt
b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt theo
qui tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m
b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn
mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu
cha tÝnh trong ®Þnh møc).
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.74
1

N¹o vÐt
b»ng
tµu hót
phun,
hót
bông tù
hµnh
c«ng
suÊt
>2500C
V ®é
s©u h¹
gÇu tõ 5
®Õn
9m, cù
ly vËn
chuyÓn
®Êt ≤
6km

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng
2,7/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót phun,
hót bông, tù
hµnh 3958CV
Tµu cÊp dÇu
360CV
Tµu cÊp níc
360CV
Tµu phôc vô
360CV
Ca n« 25CV
M¸y kh¸c

§¬n

§Êt
phï
sa
bïn
láng

C¸t
h¹t
trun
g,
h¹t
to,
®Êt
c¸t
pha

c
«ng

1,32

1,53

1,87

2,62

4,77

0,08
8

0,10
4

0,12
5

0,15
5

0,22
4

0,03
8
0,03
8
0,07
6
0,03
8
0,5

0,05
2
0,05
2
0,10
4
0,05
2
0,5

0,06
3
0,06
3
0,12
5
0,06
3
01,5

0,07
8
0,07
8
0,15
5
0,07
8
0,5

0,11
2
0,11
2
0,22
4
0,11
2
0,5

10

20

30

40

50

ca
ca
ca
ca
ca
%

C¸t
h¹t
mÞn

§Êt
sÐt
dÝnh

§Êt
sÐt
nöa
cøng
, sÐt
cøng

137

138

AB.75100 xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xãi lµm lo·ng hçn hîp bïn ®Êt qua hÖ thèng van x¶, hót hçn
hîp bïn ®Êt, ®Èy lªn bê b»ng hÖ thèng b¬m thuû lùc 1510CV. L¾p ®Æt,
th¸o dì ®êng èng b¬m, di chuyÓn®Çu èng b¬m b»ng thñ c«ng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AB.75
1

Xãi hót
®Êt tõ
tµu hót
bông,
phun lªn

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
èng thÐp ∅650mm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,0/4
M¸y thi c«ng
Tµu hót phun,3958CV
M¸y kh¸c

§¬n

m
%
c
«ng
ca
%

ChiÒu dµi èng (m)
≤300

≤500

≤800

≤100
0

0,05
0
5,0

0,05
5
5,0

0,06
0
5,0

0,06
5
5,0

0,25

0,30

0,35

0,45

0,01
8
5,0

0,02
1
5,0

0,02
3
5,0

0,02
6
5,0

10

20

30

40

AB.81100 N¹o vÐt kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
139

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, vÞ trÝ ®æ ®Êt. Di chuyÓn thiÕt bÞ
trong ph¹m vi c«ng trêng, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ. §¶m b¶o an toµn giao th«ng
®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng. N¹o vÐt kªnh m¬ng, hoµn thiÖn
c«ng t¸c n¹o vÐt theo yªu cÇu kü thuËt. (§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp ®æ
®Êt mét bªn).
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

AB.81
11

AB.81
12

140

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

M¸y
®µo
gÇu
d©y
<0,4m3
, chiÒu
cao
®æ
®Êt
<3m
M¸y
®µo
gÇu
d©y
<0,4m3
,
chiÒu
cao
®æ
®Êt
>3m

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
0,4m3
Xµ lan 200T

c
«ng

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
0,4m3
Xµ lan 200T

c
«ng

ca
ca

ca
ca

Bïn
®Æc,
®Êt
sái
l¾ng
®äng
díi 3
n¨m

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
pha
sÐt
cã lÉn
sái
®Õn
15%,
®Êt
than
bïn

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
pha
sÐt
cã lÉn
sái,
vá sß,
hÕn
tõ 1525%
®Êt
sÐt

§Êt
pha
c¸t

1520%,
®Êt
bïn
láng

1,5

1,5

1,5

1,5

0,55
0,55

0,61
0,61

0,71
0,71

0,81
0,81

1,5

1,5

1,5

1,5

0,69
0,69

0,77
0,77

0,88
0,88

1,01
1,01

AB.81
13

AB.81
14

M¸y
®µo
gÇu
d©y
<0,65
m3,
chiÒu
cao
®æ
®Êt
<3m
M¸y
®µo
gÇu
d©y
<0,65
m3
chiÒu
cao
®æ
®Êt
>3m

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
0,65m3
Xµ lan 250T

c
«ng

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
0,65m3
Xµ lan 250T

c
«ng

ca
ca

ca
ca

1,5

1,5

1,5

1,5

0,38
0,38

0,43
0,43

0,48
0,48

0,58
0,58

1,5

1,5

1,5

1,5

0,48
0,48

0,54
0,54

0,61
0,61

0,72
0,72

1

2

3

4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt


hiÖu

AB.81
15

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

M¸y
®µo
gÇu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng

c
«ng

Bïn
®Æc,
®Êt
sái
l¾ng
®äng
díi 3
n¨m

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
pha
sÐt
cã lÉn
sái
®Õn
15%,
®Êt
than
bïn

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
pha
sÐt
cã lÉn
sái,
vá sß,
hÕn
tõ 1525%
®Êt
sÐt

§Êt
pha
c¸t

1520%,
®Êt
bïn
láng

1,5

1,5

1,5

1,5
141

d©y
M¸y ®µo gÇu d©y
<1,2m 1,2m3
3
chiÒu Xµ lan 300T
cao
®æ
®Êt
<3m
AB.81
16

M¸y
®µo
gÇu
d©y
<1,2m
3
chiÒu
cao
®æ
®Êt
>3m

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
1,2m3
Xµ lan 300T

ca
ca

c
«ng
ca
ca

0,24
0,24

0,27
0,27

0,31
0,31

0,36
0,36

1,5

1,5

1,5

1,5

0,31
0,31

0,34
0,34

0,39
0,39

0,45
0,45

1

2

3

4

Ghi chó:
§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp n¹o vÐt ®æ ®Êt mét bªn, trêng hîp n¹o
vÐt ®æ ®Êt 2 bªn th× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi
hÖ sè 0,85 so víi ®Þnh møc ®æ ®Êt mét bªn t¬ng øng.

AB.81200 N¹o vÐt díi níc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn
thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng. §¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû
trong ph¹m vi c«ng trêng. §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo ®æ lªn xµ lan (vËn
chuyÓn ®Êt ®æ ®i cha tÝnh trong ®Þnh møc).
§VT: 100m3
142

Lo¹i ®Êt
Bïn
®Æc,
§Êt thÞt
®Êt
§Êt
pha c¸t,
C«ng t¸c
§¬n sái
thÞt
§Êt sÐt
M· hiÖu
Thµnh phÇn hao phÝ
pha sÐt
x©y l¾p
vÞ l¾ng pha
nöa
cã lÉn
®äng c¸t,
cøng,
sái, vá
tíi 3
pha
sÐt
sß, hÕn
n¨m, sÐt cã
cøng
®Êt sÐt
®Êt lÉn sái
dÝnh
than
bïn
AB.812
N¹o vÐt díi
1
níc b»ng
m¸y ®µo
gÇu d©y
<1,6m3
chiÒu s©u
<6m

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu
d©y1,6m3
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Xµ lan 200T
Ca n« 23CV
M¸y kh¸c

c
«ng

AB.812
N¹o vÐt díi
2
níc b»ng
m¸y ®µo
gÇu d©y
<2,3m3
chiÒu s©u
<6m

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
2,3m3
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Xµ lan 200T
Ca n« 23CV
M¸y kh¸c

c
«ng

AB.812
N¹o vÐt díi
3
níc b»ng
m¸y ®µo
gÇu d©y
<1,6m3
chiÒu s©u
>6m ÷ 9m

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
1,6m3
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Xµ lan 200T
Ca n« 23CV
M¸y kh¸c

c
«ng

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®µo gÇu d©y
2,3m3
Xµ lan c«ng t¸c
250T
Xµ lan 200T

c
«ng

N¹o vÐt díi
AB.812 níc b»ng
4
m¸y ®µo
gÇu d©y
<2,3m3
chiÒu s©u
>6m ÷ 9m

1,5

1,5

1,5

0,310 0,340 0,390
ca 0,310 0,340 0,390
ca 0,310 0,340 0,390
ca 0,155 0,170 0,195
ca
2
2
2
%

ca
ca
ca
ca
%

0,650
0,650
0,650
0,325
2

1,5

1,5

1,5

1,5

0,220
0,220
0,220
0,110
2

0,250
0,250
0,250
0,125
2

0,280
0,280
0,280
0,140
2

0,420
0,420
0,420
0,210
2

1,5

1,5

1,5

1,5

0,370 0,400 0,460
ca 0,370 0,400 0,460
ca 0,370 0,400 0,460
ca 0,185 0,200 0,230
ca
2
2
2
%

ca
ca
ca
ca

1,5

0,680
0,680
0,680
0,340
2

1,5

1,5

1,5

1,5

0,260
0,260
0,260
0,130
5

0,300
0,300
0,300
0,150
5

0,340
0,340
0,340
0,170
5

0,510
0,510
0,510
0,255
5
143

Ca n« 23CV
M¸y kh¸c

%

1

2

3

4

AB.81300 n¹o vÐt b»ng tµu ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn
tµu ®µo b»ng tµu kÐo 1200CV. Bèc xóc ®Êt, ®¸ må c«i lªn xµ lan chë ®Êt
®¸. §¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong ph¹m vi c«ng tr×nh (VËn
chuyÓn ®Êt ®¸ ®æ ®i cha tÝnh trong ®Þnh møc).
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt, ®¸


hiÖu

144

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Bïn
®Æc,
®Êt
sái
§¬n l¾ng
Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ ®äng
tíi 3
n¨m,
®Êt
than
bïn

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
pha
sÐt

lÉn
sái

§Êt
thÞt
pha
c¸t,
§Êt
pha
sÐt
sÐt cã
nöa
lÉn
cøng,
sái, vá
sÐt
sß,
cøng
hÕn
®Êt
sÐt
dÝnh

§¸ må
c«i
®êng
kÝnh
1÷3m

§µo Nh©n c«ng
®Êt,
AB.81
Nh©n c«ng 4,5/7
®¸ ®æ
3
lªn xµ
lan, M¸y thi c«ng
b»ng
Tµu ®µo gÇu ngo¹m
tµu
3170CV
®µo,
chiÒu CÇu næi 30T (lµm
s©u neo)
®µo 9÷ Tµu kÐo 1200CV
15m
Xµ lan c«ng t¸c 800T

c
«ng 1,44

1,61
1,52

ca

8,37
1,79

0,142
0,072 0,099

ca

1,06
0,197

0,071
0,036 0,042

0,53
0,099

ca 0,018 0,025 0,036 0,049 0,265
ca 0,072 0,099 0,142 0,197 1,06

Xµ lan chë dÇu 250T

ca 0,018 0,025 0,036 0,049 0,35

Xµ lan chë níc 250T

ca 0,014 0,015 0,016 0,018 0,35

Ca n« 23CV

ca 0,036 0,049 0,071 0,099 0,53

M¸y kh¸c

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10

20

30

40

50

Ghi chó:
ChiÒu s©u ®µo tõ 15÷20m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo ®îc nhËn hÖ sè 1,25. Tõ ®é s©u >20m ®îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh
møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo t¬ng øng.

AB.82000 §µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ díi níc b»ng tÇu §µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¶ phao, rïa, x¸c ®Þnh vÞ trÝ ph¸ ®¸, th¶ phao, th¶ bóa
ph¸ ®¸ xuèng vÞ trÝ, lÆn kiÓm tra ®Çu bóa, tiÕn hµnh ph¸ ®¸ theo quy
tr×nh, lÆn kiÓm tra sau khi ph¸. §èi víi c«ng t¸c bèc xóc ®¸ lªn xµ lan, lÆn
kiÓm tra b·i ®¸ sau khi ph¸ b»ng m¸y hoÆc b·i ®¸ sau khi næ m×n, di
chuyÓn tÇu ®Õn vÞ trÝ bèc xóc. Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸ b»ng tµu ®µo lªn
xµ lan, lÆn kiÓm tra mÆt b»ng sau khi bèc xóc vµ lÆn kiÓm tra trong qu¸
tr×nh bèc xóc.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
145

Ph¸ ®¸ ngÇm
b»ng tµu ph¸ ®¸

hiÖu

AB.82
1

AB.82
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

- Ph¸ ®¸
ngµm
Nh©n c«ng 4,5/7
b»ng tµu
ph¸ ®¸,
®é s©u M¸y thi c«ng
<10m
Tµu ®µo 3170CV
- Bèc xóc
CÇu næi 30T
®¸ sau
khi ph¸ Tµu kÐo 1200CV
b»ng tÇu
Tµu phôc vô 360CV
hoÆc ®¸
sau næ Xµ lan c«ng t¸c
m×n lªn 800T
xµ lan,
Xµ lan chë dÇu
®é s©u
250T
<10m
Xµ lan chë níc
250T

§¬n Ph¸ ®¸ Ph¸ ®¸
vÞ ngÇm, ngÇm,
®¸ cÊp ®¸ cÊp
I, II
III, IV

Bèc xóc ®¸
sau khi ph¸
b»ng tµu
®µo hoÆc
®¸ sau næ
m×n lªn xµ
lan

c
«ng

8,1

7,0

12,5

ca

2,970

2,580

0,37

ca

1,480

1,280

0,185

ca

0,750

0,650

0,092

ca

0,75

0,65

ca

-

-

0,37

ca

0,840

0,640

0,123

ca

0,740

0,640

0,123

Tr¹m lÆn

ca

0,740

0,640

0,185

Ca n« 23CV

ca

0,740

0,640

0,185

M¸y kh¸c

%

0,5

0,5

0,5

10

20

10

Ghi chó:
Trêng hîp ph¸ ®¸ ngÇm ë chiÒu s©u mùc níc >10m ÷ 20m ®îc nh©n
hÖ sè 1,25, tõ ®é s©u >20m ®îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc ®µo
®¸ vµ bèc xóc ®¸ t¬ng øng.

146

AB.90000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông
tù hµnh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-§èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu cuèc: VËn chuyÓn ®Êt, c¸t 1km ®Çu
vµ 1km tiÕp theo do tµu cuèc ®æ lªn xµ lan b»ng tµu kÐo.
-§èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh: VËn chuyÓn ®Êt,
c¸t 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt ≤
2500CV vµ c«ng suÊt >2500CV.
AB.91000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

VËn
AB.91 chuyÓn
1
®Êt, c¸t
®æ ®i
b»ng tµu
kÐo
360CV, xµ
lan 400T
VËn
AB.91 chuyÓn
2
®Êt, ®¸
®æ ®i
b»ng tµu
kÐo
1200CV,
xµ lan
800T÷
1000T

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËn
§¬n
chuyÓ

n 1km
®Çu

VËn chuyÓn 1km tiÕp
theo
Cù ly
Cù ly
Cù ly
<
>

6km
20km
20km

M¸y thi c«ng
Xµ lan më ®¸y
400T
Tµu kÐo 360CV

ca
ca

0,125
0,125

0,106
0,106

0,095
0,095

0,092
0,092

M¸y thi c«ng
Xµ lan 800T÷
1000T
Tµu kÐo 1200CV

ca
ca

0,05
0,05

0,042
0,042

0,038
0,038

0,036
0,036

11

21

22

23

147

AB.92000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1Km tiÕp theo ngoµi 6km
®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh
§¬n vÞ tÝnh: 100m3/ 1km


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AB.92
1

VËn
chuyÓn
1km
tiÕp
theo
trong
ph¹m vi
6÷20km

M¸y thi c«ng
Tµu hót bông tù
hµnh HB88
1390CV (hoÆc t¬ng tù)
Tµu hót phun,
hót bông tù hµnh
3958CV (hoÆc t¬ng tù)
Tµu hót bông tù
hµnh (hoÆc t¬ng
tù)

§¬n

Tµu
hót
bông

hµnh
c«ng
suÊt <
2500C
V

Tµu
hót
bông

hµnh
c«ng
suÊt
<
5000C
V

Tµu hót
phu, hót
bông tù
hµnh
c«ng
suÊt >
5000CV

ca

0,011

-

-

ca

-

0,0046

-

ca

-

-

0,0023

10

20

30

Ghi chó:
Trêng hîp vËn chuyÓn ®Êt b»ng tµu hót bông tù hµnh ngoµi cù ly
20km th× ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo tõ km thø 21 trë ®i tÝnh
b»ng 70% cña ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo t¬ng øng.

148

Ch¬ng III
c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc,
khoan t¹o lç cäc khoan nhåi

ac.10000 c«ng t¸c ®ãng cäc
Quy ®Þnh ¸p dông:
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y tÝnh cho 100m cäc ngËp ®Êt, ®o¹n
cäc kh«ng ngËp ®Êt hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng nh©n hÖ sè 0,75
so víi ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng. Hao phÝ vËt liÖu cäc tÝnh theo thiÕt
kÕ.
- Khi ®ãng, Ðp cäc xiªn th× ®Þnh møc nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,22 so ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng.
- Trêng hîp ph¶i dïng cäc dÉn ®Ó ®ãng cäc ©m th× ®Þnh møc
nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®ãng, Ðp cäc dÉn ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05 so
víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t¬ng øng. Trong b¶ng ®Þnh møc cha tÝnh
®Õn c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc cha tÝnh
®Õn c«ng t¸c lµm sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vËt liÖu ®Öm
®Çu cäc, chôp ®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®Ó ¸p dông ®Þnh møc nh sau:
+ NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I > 60% chiÒu dµi cäc
ngËp ®Êt th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp I.
- NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I < 40% chiÒu dµi cäc
ngËp ®Êt thiÕt kÕ th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp II.
Trêng hîp ®ãng, Ðp cäc ph¶i sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn th×
®o¹n cäc ®ãng, Ðp qua chiÒu s©u khoan dÉn tÝnh b»ng ®Þnh møc
®ãng, Ðp cäc vµo ®Êt cÊp I (C«ng t¸c khoan dÉn cha tÝnh trong ®Þnh
møc).
- C«ng t¸c ®ãng cäc èng c¸c lo¹i cha tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho viÖc
xãi hót hçn hîp bïn, ®Êt trong lßng cäc.
I- C«ng t¸c ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen), cäc èng thÐp, cäc thÐp
h×nh ®îc ®Þnh møc cho 100m cäc ®ãng n»m l¹i trong c«ng tr×nh. Trêng
hîp cäc nhæ lªn, sö dông l¹i nhiÒu lÇn th× hao phÝ vËt liÖu cäc ®îc x¸c
®Þnh nh sau:
149

1) Hao phÝ tÝnh theo thêi gian vµ m«i trêng
Hao phÝ vËt liÖu cäc cho 1 lÇn ®ãng nhæ øng víi thêi gian cäc n»m
trong c«ng tr×nh <1th¸ng b»ng 1,17%. Thêi gian cäc n»m l¹i trong c«ng
tr×nh tõ th¸ng thø 2 trë ®i th× cø mçi th¸ng hao phÝ vËt liÖu cäc ®îc
tÝnh thªm nh sau:
a/ NÕu cäc ®ãng trªn c¹n hoÆc ®ãng trong m«i trêng níc ngät b»ng
1,17%/th¸ng
b/ NÕu cäc ®ãng trong m«i trêng níc lî b»ng 1,22%/th¸ng
c/ NÕu cäc ®ãng trong m«i trêng níc mÆn b»ng 1,29%/th¸ng
2) Hao hôt do søt mÎ, toÌ ®Çu cäc, mò cäc
a/ §ãng vµo ®Êt cÊp I, II hao hôt b»ng 3,5%/ 1 lÇn ®ãng nhæ
b/ §ãng vµo ®Êt, ®¸, cã øng suÊt > 5 kg/cm2 b»ng 4,5% cho mét lÇn
®ãng nhæ
Trêng hîp cäc kh«ng nhæ ®îc ph¶i c¾t th× phÇn cäc c¾t ®Ó l¹i c«ng
tr×nh ®îc tÝnh 100% theo khèi lîng cäc n»m trong c«ng tr×nh.

AC.11000 ®ãng cäc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
L¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o, ®ãng cäc theo yªu cÇu kü thuËt, vËn
chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m
AC.11100 §ãng cäc tre
§¬n vÞ tÝnh: 100m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.111 §ãng cäc tre
1
chiÒu dµi
cäc ≤ 2,5 m

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Cäc
C©y chèng
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

AC.111 §ãng cäc tre
150

VËt liÖu
Cäc

§¬n

CÊp ®Êt
Bïn

I

II

m
c©y
m3
%

105
1,25
0,075
5,0

105
1,56
0,094
5,0

105
1,56
0,094
5,0

c«ng

1,38

1,67

1,80

m

105

105

105

2

chiÒu dµi
cäc
>2,5 m

C©y chèng
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c

c©y
m3
%

1,65
0,01
5,0

1,65
0,01
5,0

1,65
0,01
5,0

Nh©n c«ng
3,5/7

c«ng

2,1

2,53

2,81

0

1

2

AC.11200 ®ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) Φ 8 -10 cm
§¬n vÞ tÝnh: 100m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.112 §ãng cäc gç
1
chiÒu dµi
cäc ≤2,5 m

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Cäc
C©y chèng
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

AC.112 §ãng cäc gç
2
chiÒu dµi
cäc >2,5 m

VËt liÖu
Cäc
C©y chèng
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

CÊp ®Êt
Bïn

I

II

m
c©y
m3
%

105
1,5
0,01
5,0

105
1,66
0,01
5,0

105
1,66
0,01
5,0

c«ng

1,67

2,17

2,3

m
c©y
m3
%

105
1,55
0,012
3,0

105
1,73
0,01
2
3,0

105
1,73
0,012
3,0

c«ng

2,89

3,62
3,27

0

1

2

151

®ãng cõ gç
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµy cõ (cm)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

≤8

>8

CÊp ®Êt

CÊp ®Êt

I

II

I

II

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

31,5
0

38,2
0

32,1
0

40,2
0

m
c©y
m3
%

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

c«ng

35,0

42,8

36,4

46,4

§¬n

§ãng cõ gç
AC.11
3

AC.11
4

152

Lo¹i

VËt liÖu

C©y chèng
Gç v¸n
ChiÒu VËt liÖu kh¸c
dµi cõ
≤ 4 m Nh©n c«ng
3,5/7
VËt liÖu

C©y chèng
ChiÒu Gç v¸n
dµi cõ VËt liÖu kh¸c
>4 m
Nh©n c«ng

m
c©y
m3
%
c«ng

3,5/7

AC.11
5

VËt liÖu
ChiÒu Cõ
dµi cõ C©y chèng
≤ 4 m Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

AC.11
6

VËt liÖu

C©y chèng
ChiÒu Gç v¸n
dµi cõ VËt liÖu kh¸c
> 4m
Nh©n c«ng
3,5/7

0

0

0

0

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

105
1,55
0,01
1
2,5

41,4

46,4

44,6

48,2

m
c©y
m3
%

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

105
1,48
0,01
2,0

c«ng

43,6

49,2

47,7

50,1

11

12

21

22

m
c©y
m3
%
c«ng

AC.11700 lµm têng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ãng c©y chèng, nhæ c©y chèng, gia c«ng l¾p dùng,
th¸o dì v¸n têng ch¾n (vËt liÖu ®· tÝnh lu©n chuyÓn).
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

AC.117

Lµm têng ch¾n
®Êt b»ng gç v¸n

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

Gç v¸n
C©y chèng Φ8-10
VËt liÖu kh¸c

m3
m
%

0,8
45
2,5

Nh©n c«ng 3,0/7

c«ng

27,78

VËt liÖu

153

10

AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y
AC.12100 ®ãng cäc gç
§¬n vÞ tÝnh :
100m
ChiÒu dµi cäc (m)

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.12 §ãng cäc
1

trªn mÆt
®Êt

154

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Cäc
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng

§¬n

m
%
c
«ng
ca

≤ 10

>10

CÊp ®Êt

CÊp ®Êt

I

II

I

II

105
1,0
5,5

105
1,0
5,61

105
1,0
7,86

105
1,0
8,40

2,61
2,0

2,75
2,0

3,93
2,0

5,09
2,0

cäc1,2T
M¸y kh¸c
AC.12 §ãng cäc
2

trªn mÆt
níc

VËt liÖu
Cäc
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng
cäc1,2T
M¸y kh¸c

%

m
%
c
«ng
ca
%

105
1,5
6,7

105
1,5
8,4

105
1,5
9,40

3,12
2,0

3,35
2,0

4,70
2,0

11

12

21

105
1,5
10,2
4
5,12
2,0

22

AC.12300 ®ãng cõ gç
§¬n vÞ tÝnh:
100m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.12
3

§ãng cõ gç

VËt liÖu
Cõ gç
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,2T

§¬n

CÊp ®Êt
I

II

m
%
c«ng

105
1,0
6,20

105
1,0
6,54

ca

3,10

3,27

11

12

AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt
hîp xãi níc ®Çu cäc.
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y thi c«ng, th¸o hÖ thÐp h×nh ®Þnh vÞ, vËn
chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m, l¾p ®Æt bóa, cÈu cäc, th¸o l¾p èng cao
su ¸p lùc, ®ãng cäc theo ®óng kü thuËt.
AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n
155

§¬n vÞ tÝnh:
100m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.12
4

§ãng cäc
cõ m¸ng
bª t«ng
dù øng
lùc trªn
c¹n b»ng
bóa rung
kÕt hîp
t¸ch mòi
níc ¸p lùc

VËt liÖu
Cäc cõ m¸ng bª
t«ng dù øng lùc
ThÐp h×nh ®Þnh
vÞ cäc
èng cao su cao ¸p φ
60
èng cao su cao ¸p φ
34
Cót thÐp ®Çu cäc
D34/15
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
Bóa rung
M¸y b¬m níc ¸p lùc
CÇn trôc b¸nh xÝch
50T
M¸y kh¸c

AC.12420 §ãng cäc díi níc
156

§¬n

ChiÒu cao m¸ng cäc
(cm)
30-50

60-84

94120

m

101

101

101

kg
m
m
c¸i
%
c«ng

46,61
1,11
8,89
0,44
5
12,30

49,86
1,67
13,33
0,67
5
20,5

53,10
2,22
17,78
0,89
5
31,0

ca
ca
ca
%

2,99
2,99
2,99
0,5

4,85
4,85
4,85
0,5

7,31
7,31
7,31
0,5

11

12

13

§¬n vÞ tÝnh:
100m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.12
4

§ãng cäc
cõ m¸ng
bª t«ng
dù øng
lùc díi níc b»ng
bóa rung
kÕt hîp
t¸ch mòi
níc ¸p lùc

VËt liÖu
Cäc cõ m¸ng bª
t«ng dù øng lùc
ThÐp h×nh ®Þnh
vÞ cäc
èng cao su cao ¸p fi
60
èng cao su cao ¸p fi
34
Cót thÐp ®Çu cäc
D34/15
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
Bóa rung
M¸y b¬m níc ¸p lùc
CÇn trôc b¸nh xÝch
50T
Xµ lan c«ng t¸c
200T
Xµ lan chë vËt liÖu
200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao m¸ng cäc
(cm)
30-50

60-84

94120

m

101

101

101

kg
m
m
c¸i
%
c«ng

46,61
1,11
8,89
0,44
5
14,1

49,86
1,67
13,33
0,67
5
22,8

53,10
2,22
17,78
0,89
5
34,5

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
1,79
0,5

5,83
5,83
5,83
5,83
5,83
2,92
0,5

8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
4,39
0,5

21

22

23

157

AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã
träng lîng ®Çu bóa ≤ 1,2T
§¬n vÞ tÝnh :
100m
CÊp ®Êt
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
hiÖu x©y l¾p
hao phÝ

I

§¬n

II
KÝch thíc cäc (cm)

20x2
30x3 20x2
25x25
25x25 30x30
0
0
0
AC.131§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
≤ 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

AC.132§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
> 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

m
%

101
1,50

Nh©n c«ng
c«ng 4,8
3,5/7
M¸y thi c«ng
ca 2,40
M¸y ®ãng cäc %
6,0
M¸y kh¸c

m
%

101
1,50

Nh©n c«ng
c«ng 3,92
3,5/7
M¸y thi c«ng
ca 1,96
M¸y ®ãng cäc %
6,0
M¸y kh¸c
11

158

101
1,50

101
1,50

101
1,50

5,24

6,48

7,80

2,80
6,0

3,40 2,62
6,0 6,0

3,24
6,0

3,90
6,0

101
1,50

101 101
1,50 1,50

101
1,50

101
1,50

4,7

5,76 4,72

5,48

6,96

2,35
6,0

2,88 2,36
6,0 6,0

2,74
6,0

3,48
6,0

22

23

5,0

12

101 101
1,50 1,50
6,8

13

21

AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã
träng lîng ®Çu bóa < 1,8t
§¬n vÞ tÝnh :
100m
CÊp ®Êt

hiÖu

AC.14
1

C«ng
t¸c Thµnh phÇn §¬n
x©y
hao phÝ

l¾p

§ãng
cäc

t«ng
cèt
thÐp
trªn
mÆt
®Êt
chiÒu
dµi
cäc
≤ 24m

§ãng
AC.14 cäc bª
2 t«ng
cèt
thÐp
trªn
mÆt
®Êt
chiÒu

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu
kh¸c

m
%

I

II
KÝch thíc cäc (cm)

20x2 25x2 30x3 35x3 20x2 25x2 30x3 35x3
0
5
0
5
0
5
0
5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

c«ng 3,82 4,58 5,64 6,88 4,58 5,50 6,66 8,30
Nh©n
c«ng3,5/7
M¸y thi
c«ng
M¸y ®ãng
cäc
M¸y kh¸c

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu
kh¸c

ca
%

1,91 2,29 2,82 3,44 2,29 2,75 3,33 4,13
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

m
%

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

101
1,5

c«ng 3,68 4,08 5,00 5,76 4,44 5,14 6,26 7,70
Nh©n
c«ng3,5/7
M¸y thi

ca
%

1,84 2,04 2,50 2,88 2,22 2,57 3,13 3,85
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
159

dµi c«ng
cäc M¸y ®ãng
> 24m cäc
M¸y kh¸c
11

160

12

13

14

21

22

23

24

AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y
cã träng lîng ®Çu bóa < 2,5t
§¬n vÞ tÝnh :
100m
CÊp ®Êt
I

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p
hao phÝ

II
KÝch thíc cäc (cm)

25x2 30x3 35x3 40x4 25x2 30x3 35x3
40x40
5
0
5
0
5
0
5

AC.15 §ãng cäc
1
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
≤ 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

AC.15 §ãng cäc
2
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
> 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

m
%

101 101 101 101 101 101 101 101
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Nh©n
c«ng 4,40 5,12 5,94 7,32 4,90 6,22 7,20 8,86
c«ng3,5/7
M¸y thi c«ng ca 2,00 2,30 2,67 3,30 2,15 2,64 3,25 3,77
M¸y ®ãng
% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
cäc
M¸y kh¸c

m
%

101 101 101 101 101 101 101 101
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Nh©n
c«ng 4,00 4,64 5,28 6,48 4,80 5,28 6,32 7,24
c«ng3,5/7
M¸y thi c«ng ca 1,98 2,25 2,64 3,24 2,12 2,55 3,16 3,62
M¸y ®ãng
% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
cäc
M¸y kh¸c
11

12

13

14

21

22

23

24

161

AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y
cã träng lîng ®Çu bóa < 3,5t
§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
hiÖu x©y l¾p
hao phÝ

I

§¬n

II
KÝch thíc cäc (cm)

30x3 35x3 40x4 30x3
35x35 40x40
0
5
0
0
AC.161§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
≤ 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

AC.162§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
®Êt
chiÒu
dµi cäc
> 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

m
%

101 101 101 101
1,50 1,50 1,50 1,50

101
1,50

101
1,50

Nh©n c«ng
c«ng 4,68 5,50 6,60 5,50
3,5/7
M¸y thi c«ng
ca 2,04 2,38 2,85 2,48
M¸y ®ãng cäc %
6,0 6,0 6,0 6,0
M¸y kh¸c

6,30

7,20

2,85
6,0

3,42
6,0

101 101 101 101
1,50 1,50 1,50 1,50

101
1,50

101
1,50

Nh©n c«ng
c«ng 3,94 4,58 5,62 4,78
3,5/7
M¸y thi c«ng
ca 1,97 2,29 2,81 2,39
M¸y ®ãng cäc %
6,0 6,0 6,0 6,0
M¸y kh¸c

5,60

6,76

2,80
6,0

3,36
6,0

22

23

m
%

11

162

12

13

21

AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt níc b»ng tµu ®ãng
cäc ≤ 1,8T
§¬n vÞ tÝnh : 100m

hiÖu

AC.171

AC.172

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa
≤ 1,8T
chiÒu dµi
cäc
≤24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt
níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa
≤ 1,8T
chiÒu dµi
cäc
> 24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc cäc (cm)
30x30

35x35

40x40

m
%
c«ng

101
2,0
6,13

101
2,0
6,80

101
2,0
7,77

ca
ca
ca
ca
%

2,18
2,18
0,135
1,75
2,0

2,43
2,43
0,135
1,95
2,0

2,76
2,76
0,13
2,43
2,0

m
%
c«ng

101
2,0
5,05

101
2,0
6,07

101
2,0
7,06

ca
ca
ca
ca
%

2,03
2,03
0,135
2,03
2,0

2,27
2,27
0,135
2,27
2,0

2,59
2,59
0,135
2,59
2,0

11

12

13

163

AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T
§¬n vÞ tÝnh : 100m

hiÖu

AC.181

AC.182

164

C«ng t¸c
x©y l¾p
§ãng cäc bª
t«ngcèt thÐp
trªn mÆt níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa <2,5T
chiÒu dµi
cäc ≤ 24m

§ãng cäc bª
t«ng
cèt thÐp trªn
mÆt níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa <2,5T
chiÒu dµi
cäc
>24m

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo
150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo
150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc cäc (cm)
30x30

35x35

40x40

m
%
c«ng

101
2,0
6,0

101
2,0
6,5

101
2,0
7,53

ca
ca
ca
ca
%

1,92
1,92
0,13
1,92
2,0

2,16
2,16
0,13
2,16
2,0

2,63
2,63
0,132
2,63
2,0

m
%
c«ng

101
2,0
4,43

101
2,0
5,0

101
2,0
6,69

ca
ca
ca
ca
%

1,77
1,77
0,135
1,77
2,0

1,83
1,83
0,10
1,83
2,0

2,01
2,01
0,135
2,01
2,0

11

12

13

AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t
§¬n vÞ tÝnh :
100m

hiÖu

AC.191

AC.192

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa
< 3,5T
chiÒu dµi
cäc
≤24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

§ãng cäc
bª t«ng
cèt thÐp
trªn mÆt níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa
< 3,5T
chiÒu dµi
cäc
>24m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 250T
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc cäc (cm)
30x30 35x35

40x40

m
%
c«ng

101
2,0
4,32

101
2,0
5,08

101
2,0
5,75

ca
ca
ca
ca
%

1,76
1,76
0,13
1,76
2,0

2,04
2,04
0,13
2,04
2,0

2,31
2,31
0,13
2,31
2,0

m
%
c«ng

101
2,0
2,74

101
2,0
4,70

101
2,0
5,56

ca
ca
ca
ca
%

1,64
1,64
0,13
1,64
2,0

1,69
1,90
0,13
1,99
2,0

1,86
2,15
0,13
2,15
2,0

11

12

13

165

AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung
AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n
AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt níc
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p
dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu
cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn c¹n

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

§ãng
AC.21 cäc
1
trªn c¹n

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Cäc èng

m

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
3,5T
Bóa rung BP
170
CÇn cÈu 25T

§ãng
AC.21 cäc
1
trªn
mÆt níc

166

§¬n

Trªn mÆt níc

§êng kÝnh cäc (mm)


550 800


100
0


550

≤100

800
0

101

101

101

101

101

%

10
1
2

2

2

2

2

2

c
«ng

8
,52

1
0,6

1
2,7

ca

3
,42
-

-

-

4,1

-

-

4,4

-

4,6

5,3

4,4

4,1

4,6

5,3

4,4

-

4,6

5,3

-

8,2
4,1
2,05

9,2
4,6
2,3

10,6
5,3
2,68

ca

15,3 17,5 20,0

Têi ®iÖn 5T

ca

3
,42
-

Phao thÐp 60T
Xµ lan 400T
TÇu kÐo
150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca

-

3
,86
3
,86
3
,86
-

%

1,0

1,0

1,0

2,5

2,5

2,5

11

12

13

21

22

23

ca

167

AC.21200 §ãng cäc èng btct díi níc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤7,5
tÊn
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, ®Þnh vÞ hÖ næi, ®Þnh vÞ cäc,
dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ
cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn mÆt níc

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.212 §ãng cäc èng
1
bª t«ng cèt
thÐp trªn
mÆt níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa thuû lùc
7,5T

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cäc (mm)
≤600

≤800

≤1000

VËt liÖu
Cäc èng

m

101

101

101

VËt liÖu kh¸c

%

1,5

1,5

1,5

c«ng

12,0

12,5
5

13,20

Tµu ®ãng cäc
(C96) bóa thuû
lùc7,5T

ca

2,40

2,51

2,64

CÇn cÈu xÝch 50T

ca

2,40

2,51

2,64

Xµ lan 600T

ca

2,40

2,51

2,64

Xµ lan 400T chë
cäc

ca

2,40

2,51

2,64

TÇu kÐo 150CV

ca

0,80

0,80

0,80

Can« 23CV
M¸y kh¸c

ca
%

0,80
0,5

0,80
0,5

0,80
0,5

1

2

3

Nh©n c«ng 4,5/7

M¸y thi c«ng

Ghi chó:
C«ng t¸c ®ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt níc b»ng tµu
®ãng cäc(C96) bóa thuû lùc 7,5T ¸p dông ®èi víi trêng hîp cäc nèi tríc cã
chiÒu dµi ®o¹n cäc ®· nèi ≤50m.

168

AC.22000 ®ãng cäcv¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ tim cäc, dùng cäc, ®ãng cäc theo ®óng yªu cÇu
kü thuËt. C«ng t¸c l¾p dùng th¸o dì gi¸ bóa, ®êng di chuyÓn bóa, lµm sµn
®¹o ®ãng cäc cha tÝnh trong ®Þnh møc.
AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµi cäc (m)

hiÖu

AC.22
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

§ãng cäc
v¸n
thÐp trªn
mÆt ®Êt

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Cäc v¸n thÐp
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,8T
M¸y kh¸c

< 12

§¬n

m
%
c
«ng
ca
%

> 12
CÊp ®Êt

I

II

I

II

100
0,5
9,54

100
0,5
12,2

100
0,5
8,70

100
0,5
11,13

3,18
3,0

4,09
3,0

2,90
3,0

3,7
3,0

11

12

21

22

AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt níc
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµi cäc (m)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

< 12

§¬n

CÊp ®Êt
I

AC.22
2

§ãng cäc
v¸n
thÐp trªn
mÆt níc.

VËt liÖu
Cäc v¸n thÐp
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,8T
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 200T

m
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca

> 12
II

I

II

100
100
100
100
0,5
0,5
0,5
0,5
15,50 20,25 14,70 18,36
4,43
4,43
0,13
4,43
3,0

7,56
7,56
0,13
7,56
3,0

4,73
4,73
0,13
4,73
3,0

6,11
6,11
0,13
6,11
3,0
169

M¸y kh¸c

%
11

12

21

22

AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng lîng bóa ≤ 1,8
tÊn
§¬n vÞ tÝnh: 100m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.223 §ãng cäc
1
èng thÐp
trªn mÆt
®Êt

AC.223 §ãng cäc
2
èng thÐp
trªn mÆt
níc

170

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Trªn mÆt
®Êt

Trªn mÆt níc

§êng kÝnh cäc (mm)
≤300

≤500

≤300

≤500

m
%

100
1,0

100
1,0

100
1,5

100
1,5

Nh©n c«ng 4/7

c«ng

3,56

3,74

6,90

7,23

M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,8T
CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 200T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
%

1,78
3,00

1,87
3,00

2,30
2,30
0,10
2,30
3,00

2,41
2,41
0,10
2,41
3,00

1

2

1

2

VËt liÖu
Cäc
VËt liÖu kh¸c

AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc

7,5 tÊn
§¬n vÞ tÝnh: 100m

hiÖu

AC.22
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

§ãng cäc èng
thÐp díi níc
b»ng tµu
®ãng cäc
bóa thuû lùc
7,5T

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cäc (mm)
≤600

≤800

≤1000

VËt liÖu
Cäc èng

m

100

100

100

VËt liÖu kh¸c

%

0,5

0,5

0,5

c«ng

10,4
5

10,9
5

11,50

Tµu ®ãng cäc
(C96) bóa thuû
lùc7,5T

ca

2,09

2,19

2,30

CÇn cÈu xÝch 50T

ca

2,09

2,19

2,30

Xµ lan 600T

ca

2,09

2,19

2,30

Xµ lan 400T chë
cäc

ca

2,09

2,19

2,30

TÇu kÐo 360CV

ca

0,69

0,69

0,69

Can« 23CV
M¸y kh¸c

ca
%

0,69
0,5

0,69
0,5

0,69
0,5

10

20

30

Nh©n c«ng 4,5/7

M¸y thi c«ng

171

®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµi cäc (m)

hiÖu

AC.22
5

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§ãng cäc VËt liÖu
thÐp
Cäc U, I
h×nh trªn VËt liÖu kh¸c
mÆt ®Êt
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,2T
M¸y kh¸c

AC.22
6

§ãng cäc VËt liÖu
thÐp
Cäc U, I
h×nh trªn VËt liÖu kh¸c
mÆt níc
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc
1,2T

172

< 10

§¬n

> 10
CÊp ®Êt

I

II

I

II

m
%

100
1,0

100
1,0

100
1,0

100
1,0

c«ng

4,44

4,68

6,28

6,72

ca
%

2,22
2,0

2,34
2,0

3,14
1,5

3,36
1,5

m
%

100
1,0

100
1,0

100
1,0

100
1,0

c«ng

10,28

11,3
4

15,1
5

16,1
2

ca
ca

3,56
3,56

3,78

5,05

5,37

CÇn cÈu 25T
TÇu kÐo 150CV
Xµ lan 200T
M¸y kh¸c

ca
ca
%

0,13
3,56
2,0

3,78
0,13
3,78
2,0

5,05
0,13
5,05
2,0

5,37
0,13
5,37
2,0

11

12

21

22

§ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao ≤100mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc


hiÖu

AC.22
7

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
- §ãng
cäc
thÐp
h×nh
trªn c¹n
- §ãng
cäc
thÐp
h×nh díi níc

Thµnh phÇn
hao phÝ

Trªn c¹n

Díi níc

CÊp ®Êt

CÊp ®Êt

I

II

I

II

m
%

100
1

100
1

100
1

100
1

c«ng

2,5

3,0

3,5

4,0

ca
ca
ca
ca
%

2,0
2

2,10
2

2,75
2,75
2,75
2,75
2

2,90
2,94
2,94
2,94
2

11

12

21

22

§¬n

VËt liÖu
Cäc thÐp U, I
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,2T
CÇn cÈu 25T
Tµu kÐo 150CV
Xµ lan 200T
M¸y kh¸c

173

AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng
(Kh«ng ph©n biÖt tiÕt diÖn cäc, lo¹i cäc)
§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AC.231

Nhæ cäc thÐp
h×nh, cäc èng
thÐp lµm têng
ch¾n ®Êt, lµm
sµn thao t¸c

174

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
Tµu kÐo 150CV
Xµ lan 200T
M¸y kh¸c

§¬n vÞ

Trªn
c¹n

Díi níc

c«ng

2,66

5,7

ca
ca
ca
%

1,33
2

1,92
0,06
1,92
2

10

20

AC.23200 Nhæ cäc cõ Larsen b»ng bóa rung, cÇn cÈu
§¬n vÞ tÝnh: 100m
cäc

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.232

Nhæ cäc v¸n
thÐp Larsen
3, Larsen 4

Thµnh phÇn hao
phÝ
Nh©n c«ng 4,0/7

§¬n

Trªn
c¹n

Díi níc

c«ng

7,15

8,63

ca
ca
ca
ca
%

2,23
2,20
3

2,89
2,89
0,07
2,89
3

10

20

M¸y thi c«ng
Bóa rung BP170
CÇn cÈu 25T
Tµu kÐo 150CV
Xµ lan 200T
M¸y kh¸c

175

AC.24000 Lµm cäc c¸t b»ng ph¬ng ph¸p Ðp rung
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®ãng cäc måi t¹o lç, bèc xóc ®æ c¸t ®Õn ®é
s©u thiÕt kÕ, b¬m níc vµo lç cäc, rung èng v¸ch, võa rung võa nhæ èng
v¸ch, hoµn thiÖn ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt

hiÖu

AC.24
1

AC.24
2

AC.24
3

176

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

I
Thµnh phÇn
hao phÝ

Thi
c«ng
cäc c¸t
chiÒu
dµi
cäc ≤
7m

VËt liÖu
C¸t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung
M¸y b¬m níc1,1KW
M¸y kh¸c

Thi
c«ng
cäc c¸t
chiÒu
dµi
cäc ≤
12m

VËt liÖu
C¸t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung
M¸y b¬m níc1,1KW
M¸y kh¸c

Thi
c«ng
cäc c¸t
chiÒu
dµi
cäc >
12m

VËt liÖu
C¸t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung
M¸y b¬m níc1,1KW
M¸y kh¸c

§¬n

II

§êng kÝnh cäc (mm)
φ 330

φ 430

φ 330

m3
%
c«ng

10,72
5,0
7,0

18,71
5,0
12,53

10,72
5,0
7,5

ca
ca
%

3,00
3,00
2

3,2
3,2
2

3,20
3,20
2

m3
%
c«ng

10,72
5,0
8,0

18,71
5,0
14,32

10,72
5,0
8,5

ca
ca
%

2,7
2,7
2

2,88
2,88
2

2,88
2,88
2

m3
%
c«ng

10,72
5,0
9,0

18,71
5,0
16,11

10,72
5,0
9,5

ca
ca
%

2,43
2,43
2

2,59
2,59
2

2,59
2,59
2

φ
430

18,7
1
5,0
13,4
3
3,5
3,5
2
18,7
1
5,0
15,2
2
3,15
3,15
2
18,7
1
5,0
17,0
1
2,9
2,9
2

11

12

21

22

AC.25000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp
§¬n vÞ tÝnh :
100m
CÊp ®Êt
M· C«ng t¸c
hiÖu x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

I

§¬n

II
KÝch thíc cäc (cm)

15x1 20x20 25x2 15x1 20x20 25x25
5
5
5
AC.25 Ðp tríc
1
cäc
bª t«ng
cèt thÐp
chiÒu
dµi ®o¹n
cäc
≤ 4m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

AC.25 Ðp tríc
2
cäc
bª t«ng
cèt thÐp
chiÒu
dµi ®o¹n
cäc
> 4m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
≤150T
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
≤150T
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

m
%

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
1,0
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0

c«ng 6,68
ca
ca
%

m
%

1,67
1,67
3,0

12,1 14,25 7,68 13,9 17,40
2,42
2,42
3,0

2,85 1,92 2,78
2,85 1,92 2,78
3,0 3,0 3,0

3,48
3,48
3,0

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
1,0
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0

c«ng 6,20 11,25 12,50 7,28 12,25 15,35
ca
ca
%

1,55
1,55
3,0

2,25
2,25
3,0

11

12

2,50 1,82 2,45
2,50 1,82 2,45
3,0 3,0 3,0

13

21

22

3,05
3,05
3,0

23

177

178

AC.26000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp
§¬n vÞ tÝnh:
100m
CÊp ®Êt

hiÖu

AC.26
1

AC.26
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Ðp tríc
cäc
BTCT
chiÒu
dµi
®o¹n
cäc ≤
4m

Ðp tríc
cäc
BTCT
chiÒu
dµi
®o¹n
cäc
>4m

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
>150T
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c
VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
>150T
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

§¬n

m
%
c
«ng
ca
ca
%

m
%
c
«ng
ca
ca
%

I

II

KÝch thíc cäc (cm)

KÝch thíc cäc (cm)

30x3 35x3
0
5

40x4
0

30x3
0

35x3
5

40x4
0

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

20,5
0

27,9
0

36,3
0

25,0
0

34,0
0

44,2
8,85
8,85
3

4,10
4,10
3

5,58
5,58
3

7,60
7,60
3

5,00
5,00
3

6,80
6,80
3

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

101,
0
1

18,0
0

24,5
0

31,8
0

22,1
0

30,1

39,1
0

3,60
3,60
3

4,90
4,90
3

6,37
6,37
3

4,40
4,40
3

11

12

13

21

5,97
5,97
3
22

179

7,77
7,77
3
23

AC.27000 Ðp, nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc
§¬n vÞ tÝnh:
100m

180


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AC.271 Ðp ,
nhæ
cäc cõ
larsen
b»ng
m¸y Ðp
thuû
lùc

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
4/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp thuû lùc
130T
CÇn cÈu 25T
M¸y kh¸c

§¬n vÞ

Nhæ cäc

Ðp cäc

c«ng

7,15

21,5

ca
ca
%

1,08
1,08
2

1,62
1,62
2

10

20

Ghi chó:
VËt liÖu cäc cha tÝnh trong ®Þnh møc.

181

AC.28000 Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m,®µo hè, dùng cäc
®Õn ®é s©u cÇn thiÕt theo yªu cÇu kü thuËt, neo cäc, Ðp cäc hoµn
chØnh b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt
I

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

II

KÝch thíc cäc (cm)
10x1
10x1
20x2
15x15 20x20
15x15
0
0
0

AC.28 Ðp sau
1
cäc bª
t«ng cèt
thÐp
chiÒu dµi
®o¹n cäc
≤4m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

AC.28 Ðp sau
2
cäc bª
t«ng cèt
thÐp
chiÒu dµi
®o¹n cäc
>4m

VËt liÖu
Cäc bª t«ng
VËt liÖu kh¸c

182

Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
M¸y kh¸c

Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc
M¸y kh¸c

m
%

101
1,0

101
1,0

101
1,0

101
1,0

101
1,0

101
1,0

c«ng 10,4

12,5

15,6 11,95 14,38 18,72

ca
%

2,08
7

2,5
7

3,13
7

2,39
7

2,87
7

3,75
7

m
%

-

101
1,0

101
1,0

-

101
1,0

101
1,0

c«ng

-

11,62

14,2

-

ca
%

-

2,32
7

2,84
7

-

2,66
7

3,2
7

11

12

13

21

22

23

13,31 15,97

AC.29000 C¤NG T¸C nèi cäc
AC.29100 nèi cäc v¸n thÐp LARSEN
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o b¶n t¸p vµ hµn nèi, kiÓm tra ®¶m b¶o yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

ThÐp h×nh

kg

12,5

12,5

Que hµn

kg

1,75

1,75

c«ng

0,5

0,65

M¸y hµn 23KW

ca

0,55

0,55

CÇn cÈu 25T

ca

0,10

0,15

Xµ lan 200T

ca

-

0,15

M¸y kh¸c

%

-

2

11

21

VËt liÖu
AC.29
1

Nèi cäc
v¸n thÐp
Larsen

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng

Ac.29200 nèi cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, dùng cäc, hµn nèi cäc v¸n thÐp, kiÓm tra mèi nèi ®¶m b¶o
yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Cäc thÐp
h×nh

Cäc èng
thÐp

ThÐp tÊm

kg

18,5

14,5

Que hµn

kg

1,5

2,5

VËt liÖu kh¸c

%

10

10

c
«ng

1,5

2,5

ca

0,5

0,7

VËt liÖu
AC.29
2

Nèi cäc èng
thÐp, cäc
thÐp h×nh

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW

183

M¸y kh¸c

%

5

5

11

21

AC.29300 nèi cäc bª t«ng cèt thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o thÐp èp, hµn nèi cäc, kiÓm tra b¶o ®¶m theo yªu
cÇu kü thuËt
§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi
nèi
C«ng
t¸c
x©y
l¾p


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AC.29 Nèi lo¹i ThÐp tÊm δ =
3
cäc
6mm
vu«ng
ThÐp gãc
80x80mm
ThÐp gãc
100x100mm
ThÐp gãc
120x120mm
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc cäc (cm)
20x20 25x25 30x30 35x35

40x4
0

kg
9,27 10,29
kg
12,16
kg
22,83
kg
38,14
kg
1,82 1,92 2,13 4,21 6,66
%
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
c«ng 0,29 0,34 0,77 0,81 0,96
ca
ca

0,10
3,0

0,12
3,0

0,15
3,0

0,18
3,0

0,23
3,0

11

21

31

41

51

AC.29400 Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, l¾p bu l«ng, hµn ®Ýnh, hµn liªn kÕt bu l«ng, bäc t«n
xung quanh, nhåi v÷a, quÐt nhùa ®êng. KiÓm tra b¶o ®¶m yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi nèi

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu

184

§¬n

§êng kÝnh cäc (mm)
≤600

≤1000

AC.29
4

Nèi lo¹i
cäc
bª t«ng
cèt thÐp

Bul«ng M24x85
ThÐp tÊm
Nhùa ®êng
Que hµn


kg
kg
kg

16
3,45
1
1,5

33
6,9
2
3

VËt liÖu kh¸c

%

5

5

c«ng

0,75

1,5

ca
%

0,37
3

0,75
3

11

21

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

Ghi chó:
ThiÕt bÞ thi c«ng phôc vô nèi cäc ®· tÝnh trong ®Þnh møc ®ãng
cäc.

185

AC.30000 C«ng t¸c khoan cäc nhåi
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
C«ng t¸c khoan cäc nhåi trªn c¹n, díi níc ®îc ®Þnh møc cho trêng hîp
khoan th¼ng ®øng, kh«ng cã èng v¸ch phô, chiÒu s©u khoan <30m
(tÝnh tõ mÆt ®Êt ®èi víi khoan trªn c¹n, tõ mÆt níc ®èi víi khoan díi níc
øng víi ®é s©u mùc níc <4m, tèc ®é dßng ch¶y <2m/s), mùc níc thuû
triÒu lªn vµ xuèng chªnh lÖch < 1,5m, chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸
b»ng 1 lÇn ®êng kÝnh. NÕu khoan cäc nhåi kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®îc tÝnh nh sau:
-Trêng hîp ®é s©u khoan >30m th× tõ m thø 31 trë ®i ®Þnh møc ®îc
nh©n víi hÖ sè 1,015 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
-Khoan ë n¬i cã dßng ch¶y >2m/s ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1; khoan t¹i c¸c
c¶ng ®ang ho¹t ®éng, vïng cöa s«ng, cöa biÓn, h¶i ®¶o ®îc nh©n hÖ sè
1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
-Trêng hîp do yªu cÇu kü thuËt ph¶i khoan xiªn vµo ®Êt, ®¸ th× khoan
xiªn vµo ®Êt ®îc nh©n hÖ sè 1,2; khoan xiªn vµo ®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,3
so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
-Trêng hîp khoan díi níc, ë n¬i cã mùc níc s©u >4m th× cø 1m mùc níc
s©u thªm ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc t¬ng øng; khoan ë khu
vùc thuû triÒu m¹nh, chªnh lÖch mùc níc thuû triÒu lóc níc lªn so víi lóc níc
xuèng > 1,5m th× cø 1m chªnh lÖch mùc níc thuû triÒu lªn, xuèng ®îc
nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc khoan t¬ng øng.
-Trêng hîp khoan cã èng v¸ch phô mµ chiÒu dµi èng v¸ch phô >30%
chiÒu dµi cäc ®îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
-Trêng hîp chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸ > 1 lÇn ®êng kÝnh cäc th×
cø 1m khoan s©u thªm vµo ®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc
khoan vµo ®¸ t¬ng øng.
-C«ng t¸c khoan cäc nhåi vµo ®Êt sÐt dÎo, sÐt cøng ®Õn rÊt cøng, c¸t
chÆt võa ®Õn c¸t rÊt chÆt, ®Êt lÉn cuéi sái cã kÝch thíc ®Õn ≤ 10cm th×
®Þnh møc khoan vµo ®Êt nµy ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc
khoan vµo ®Êt t¬ng øng.

186

AC.31000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch
(Kh«ng sö dông dung dÞch khoan)
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xoay h¹, l¾p nèi, èng v¸ch ; th¸o
vµ n©ng dÇn èng v¸ch (khi ®æ bª t«ng), xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç
khoan, kiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AC.31100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1 m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.311 Khoan b»ng
m¸y khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng
tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1200 1300

VËt liÖu
GÇu ngo¹m
Vµnh c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

0,002 0,002 0,003 0,003
4
8
4
6
0,002 0,002 0,003 0,003
c¸i
4
8
4
6
%
2
2
2
2
c«ng 2,1
2,31 2,53 2,65
c¸i

ca

0,040 0,044 0,048 0,051

ca

0,040 0,044 0,048 0,051

%

5

5

5

5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan
(mm)
1400

1500

2000

187

AC.311 Khoan
VËt liÖu
b»ng m¸y
khoan VRM GÇu ngo¹m
H§, Lepper
(hoÆc tVµnh c¾t
¬ng tù)
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch 63T
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
%
c«ng
ca
ca
%

0,004
0,0044 0,0048
0
0,004
0,0044 0,0048
0
2
2
2
2,77
3,01
3,87
0,053
0,053
5

0,058
0,058
5

0,77
0,77
5

50

60

70

AC.31200 Khoan vµo ®Êt díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 m

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AC.312 Khoan
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1200 1300

VËt liÖu
GÇu ngo¹m
Vµnh c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch 63T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

0,002 0,002 0,003 0,003
4
8
4
6
0,002 0,002 0,003 0,003
c¸i
4
8
4
6
%
2
2
2
2
c«ng 3,15 3,46 3,81 4,00
c¸i

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,052
0,052
0,052
0,052
0,020
5

0,068
0,068
0,068
0,068
0,034
5

0,088
0,088
0,088
0,088
0,050
5

0,099
0,099
0,099
0,099
0,055
5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m

188


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.312 Khoan
b»ng m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan
(mm)
1400

1500

2000

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

0,004 0,004
0,0048
0
4
0,004 0,004
c¸i
0,0048
0
4
%
2
2
2
c«ng 4,19 4,56
5,98
c¸i

Vµnh c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch 63T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,110
0,110
0,110
0,110
0,060
5

0,120
0,120
0,120
0,120
0,065
5

0,17
0,17
0,17
0,17
0,085
5

50

60

70

AC.31300 Khoan ®¸ trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

189

AC.313 Khoan
1
vµo ®¸
cÊp I,
trªn c¹n,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

c¸i

0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004
7
2
9
2
6
9

R¨ng bóa ®Ëp
®¸

c¸i

0,063 0,072 0,082 0,096 0,100 0,110
0
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

AC.313 Khoan
2
vµo ®¸
cÊp II,
trªn c¹n,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
7
1
8
3
5
9
2
2
2
2
2
2

c«ng 5,83 6,41 7,05

ca
ca
%

0,17 0,20 0,23 0,25 0,27 0,30
6
3
2
4
6
0
0,17 0,20 0,23 0,25 0,27 0,30
6
3
2
4
6
0
5
5
5
5
5
5

VËt liÖu
GÇu khoan

c¸i

0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004
6
1
7
0
3
6

R¨ng bóa ®Ëp
®¸

c¸i

0,053 0,061 0,069 0,081 0,085 0,094
0
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

c«ng

ca
ca
%

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
2
6
2
6
8
2
2
2
2
2
2
2
5,30 5,82 6,42 6,69
7,56
6,96
7
9
4
9
9
0,13 0,16 0,20 0,21 0,23 0,25
8
5
3
8
2
2
0,13 0,16 0,20 0,21 0,23 0,25
8
5
3
8
6
4
5
5
5
5
5
5
1

190

7,39 7,75
8,44
5
8

2

3

4

5

6

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.313 Khoan
3
vµo ®¸
cÊp III,
trªn c¹n,
b»ng
m¸y
khoan
VRM1
H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

VËt liÖu
GÇu khoan

c¸i

0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004
4
9
4
8
1
3

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,050 0,051 0,065 0,076 0,080 0,088
0
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1
5
0
4
6
9

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

c«ng

ca
ca
%

2

2

2

2

2

2

4,82 5,30 5,82 6,11 6,42 6,98
9
7
9
9
4
9
0,11 0,13 0,16 0,18 0,20
0,22
5
8
5
4
3
0,11 0,13 0,16 0,18 0,20
0,22
5
8
5
4
3
5
5
5
5
5
5

191

AC.313 Khoan
4
vµo ®¸
cÊp IV,
trªn c¹n,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan

c¸i

0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004
3
7
2
5
8
1

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,047 0,054 0,061 0,072 0,075 0,082
0
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

c«ng

ca
ca
%

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
0
3
8
2
3
7
2
2
2
2
2
2
3,95 4,17 4,78 5,01 5,26 6,98
9
6
5
7
4
9
0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
6
6
6
3
1
2
0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
6
6
6
3
1
2
5
5
5
5
5
5
1

2

3

4

5

6

AC.31400 Khoan ®¸ díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n

hiÖu

x©y l¾p

hao phÝ

192

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1200 1300 1400 1500

AC.314 Khoan
1
vµo ®¸
cÊp I, díi
níc,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

c¸i

0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004
7
2
9
2
6
9

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,063 0,072 0,082 0,096 0,100 0,110
0
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

0,02
7

VËt liÖu kh¸c

%

2

Nh©n c«ng
4,0/7

0,03
0,04 0,04
0,038
0,049
1
3
5
2

2

2

2

2

c«ng 6,29
3

6,91 7,613 8,00 8,38 9,106
7
4
1

0,23
2

0,26
0,38 0,43
0,334
0,473
1
4
5

M¸y thi c«ng
M¸y khoan

ca

CÇn cÈu xÝch
63T

ca

0,23
2

0,26 0,334 0,38 0,43 0,473
1
4
5

Xµ lan 400T

ca

0,23
2

0,26 0,334 0,38 0,43 0,473
1
4
5

Xµ lan 200T

ca

0,23
2

0,26 0,334 0,38 0,43 0,473
1
4
5

TÇu kÐo
150CV

ca

0,08
7

0,10 0,102 0,10 0,11 0,126
2
9
6

M¸y kh¸c

%

5

5

5

5

5

5

193

AC.314 Khoan
2
vµo ®¸
cÊp II, díi
níc,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

c¸i

0,00
26

0,00 0,003 0,004 0,004 0,004
31
7
0
3
6

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,05
30

0,06 0,069 0,081 0,085 0,094
10
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

0,02
2

0,02
0,03 0,03
0,032
0,042
6
6
8

VËt liÖu kh¸c

%

2

Nh©n c«ng
4,0/7

2

2

2

2

2

c«ng 5,72
8

6,45 6,931 7,27 7,62 8,294
3
9
7

0,17
4

0,21
0,29 0,33
0,261
0,365
8
7
4

M¸y thi c«ng
M¸y khoan

ca

CÇn cÈu xÝch
63T

ca

0,17
4

0,21 0,261 0,29 0,33 0,365
8
7
4

Xµ lan 400T

ca

0,17
4

0,21 0,261 0,29 0,33 0,365
8
7
4

Xµ lan 200T

ca

0,17
4

0,21 0,261 0,29 0,33 0,365
8
7
4

TÇu kÐo
150CV

ca

0,08
7

0,10 0,102 0,10 0,11 0,126
2
9
6

M¸y kh¸c

%

5

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

6

§¬n vÞ tÝnh: 1m

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)

hiÖu

x©y l¾p

hao phÝ

800 1000 1200 1300 1400 1500

194

AC.314 Khoan
3
vµo ®¸
cÊp III,
díi níc,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

c¸i

0,00 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004
24
9
4
8
1
3

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,05 0,051 0,065 0,076 0,080 0,088
00
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

0,02 0,02
0,03 0,03
0,030
0,039
1
5
4
6

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7

2

2

2

2

2

2

c«ng 4,59 5,06 5,568 5,84 6,11 6,656
7
1
4
9

M¸y thi c«ng
0,14 0,17
0,23 0,26
0,218
0,284
5
4
9
1

M¸y khoan

ca

CÇn cÈu xÝch
63T

ca

0,14 0,17 0,218 0,23 0,26 0,284
5
4
9
1

Xµ lan 400T

ca

0,14 0,17 0,218 0,23 0,26 0,284
5
4
9
1

Xµ lan 200T

ca

0,14 0,17 0,218 0,23 0,26 0,284
5
4
9
1

TÇu kÐo
150CV

ca

0,08 0,10 0,102 0,10 0,11 0,126
7
2
9
6

M¸y kh¸c

%

5

5

5

5

5

5

195

AC.314 Khoan
4
vµo ®¸
cÊp IV,
díi níc,
b»ng
m¸y
khoan
VRM H§,
Lepper
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m

c¸i

0,00 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004
23
7
2
5
8
1

R¨ng bóa
®Ëp ®¸

c¸i

0,04 0,054 0,061 0,072 0,075 0,082
70
0
0
0
0
0

Vµnh c¾t

c¸i

0,02

VËt liÖu kh¸c

%

2

Nh©n c«ng
4,0/7

0,02
0,03 0,03
0,028
0,037
3
2
3
2

2

2

2

2

c«ng 4,26 4,69 5,148 5,41 5,68 6,178
3
8
6
4

M¸y thi c«ng
0,12 0,13
0,17
0,145 0,16
0,189
5
8
4

M¸y khoan

ca

CÇn cÈu xÝch
63T

ca

0,12 0,13 0,145 0,16 0,17 0,189
5
8
4

Xµ lan 400T

ca

0,12 0,13 0,145 0,16 0,17 0,189
5
8
4

Xµ lan 200T

ca

0,12 0,13 0,145 0,16 0,17 0,189
5
8
4

TÇu kÐo
150CV

ca

0,08 0,10 0,102 0,10 0,11 0,126
7
2
9
6

M¸y kh¸c

%

5

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

6

Khoan vµo ®¸ b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm
§
¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

196

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸
I

II

III

IV

AC.315
1

Khoan vµo
®¸ trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan VRM
HD, Lepper
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m
R¨ng bóa ®Ëp
®¸
Vµnh c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
M¸y kh¸c

AC.315
2

Khoan vµo
®¸ díi níc
b»ng m¸y
khoan VRM
HD, Lepper
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu ngo¹m
R¨ng bóa ®Ëp
®¸
Vµnh c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch
63T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Ca n« 150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%
c
«ng

0,006 0,006 0,005 0,005
4
2
6
3
0,144 0,122 0,120 0,109
0
0
0
0
0,063 0,054 0,051 0,048
2
2
2
2
7,90

ca
ca
%

c¸i
c¸i
c¸i
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

6,72

6,20

5,10

0,363 0,305 0,253 0,195
0,363 0,305 0,253 0,195
5
5
5
5

0,006 0,006 0,005 0,005
4
2
6
3
0,144 0,122 0,120 0,109
0
0
0
0
0,063 0,054 0,051 0,048
2
2
2
2
8,09

7,36

5,90

5,49

0,427
0,427
0,427
0,427
0,148
5

0,363
0,363
0,363
0,363
0,126
5

0,284
0,284
0,284
0,284
0,098
5

0,229
0,229
0,229
0,229
0,079
5

1

2

3

4

197

AC.32000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay ph¶n tuÇn hoµn (cã
sö dông dung dÞch khoan)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç
khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- Møc hao phÝ èng v¸ch b¶o vÖ phÇn miÖng lç khoan ®îc tÝnh riªng theo
c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç khoan phï hîp víi yªu cÇu cña chØ dÉn
kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ.
- C«ng t¸c b¬m cÊp, hót, thu håi dung dÞch chèng sôt thµnh lç khoan
®îc tÝnh riªng.
AC.32100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.321 Khoan vµo
®Êt trªn
c¹n
b»ng m¸y
khoan TRC15
(hoÆc t¬ng
tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
M¸y kh¸c

§¬n

c¸i
kg
%
c«ng

ca
ca
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1200

1400

1,40

1,60

1,80

2,40

0,42
2

0,48
2

0,54
2

0,72
2

2,1

2,31

2,53

2,77

0,03
0,03
5

0,04
0,04
5

13

14

0,025 0,028
0,025 0,028
5
5
11

12

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

198

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

AC.32 Khoan vµo
1
®Êt trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan ED,
KH, Soilmec
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan
R¨ng gÇu hîp
kim
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
kg
%
c«ng

ca
%

0,0012 0,0014 0,0017 0,0020
1,15

1,32

1,48

1,98

0,35
2

0,45
2

0,55
2

0,65
2

1,68

1,85

2,03

2,24

1,08
10

0,125
10

0,130
10

0,176
10

21

22

23

24

AC.32200 Khoan vµo ®Êt díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.322 Khoan vµo
®Êt díi níc
b»ng m¸y
khoan (TRC15
hoÆc t¬ng
tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i 1,40
Que hµn
kg
0,42
VËt liÖu kh¸c
%
2
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,15
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
ca
0,03
CÇn cÈu 30T
ca
0,03
Xµ lan 400T
ca
0,03
Xµ lan 200T
ca
0,03
TÇu kÐo 150CV
ca
0,02
M¸y kh¸c
%
5
11

1000 1200

1400

1,60
0,48
2
3,46

1,80
0,54
2
3,81

2,40
0,72
2
4,19

0,036
0,036
0,036
0,036
0,03
5

0,039
0,039
0,039
0,039
0,03
5

0,052
0,052
0,052
0,052
0,04
5

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1300

1500

199

AC.32
2

Khoan vµo
®Êt, díi níc
b»ng m¸y
khoan ED,
KH, Soilmec
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan
R¨ng gÇu hîp
kim
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
kg
k%

0,001 0,001 0,001 0,002
2
4
7
1,98
1,15 1,32 1,48 0,65
0,35 0,45 0,55
2
2
2
2
c
3,35
«ng 2,52 2,27 3,05
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,117
0,031
0,117
0,117
0,035
5

0,135
0,035
0,135
0,135
0,040
5

0,142
0,038
0,142
0,142
0,042
5

21

22

23

0,192
0,051
0,192
0,192
0,057
5

24

AC.32300 Khoan ®¸ trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.323 Khoan vµo
®¸ cÊp I
trªn c¹n,
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
ca
CÇn cÈu 30T
ca
M¸y kh¸c
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1200

1400

1,400 1,600 1,800 2,400
0,320 0,380 0,440 0,580
2
2
2
2
4,02
0,13
0,13
5
11

4,42

4,86

5,35

0,145 0,174 0,203
0,145 0,174 0,203
5
5
5
12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu
200

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

AC.32 Khoan vµo
3
®¸ cÊp I
trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan ®¸
momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸

c¸i

R¨ng gÇu hîp kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng 4,0/7

c«ng

M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
M¸y kh¸c

ca
ca
%

0,003 0,004
0,0049
2
2
1,540 1,760 1,980 2,640
0,360 0,420 0,460 0,640
2
2
2
2

0,0027

3,42

3,76

4,13

4,55

0,279 0,347 0,419 0,483
0,279 0,347 0,419 0,483
5
5
5
5
15

16

17

18

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.32 Khoan vµo
3
®¸ cÊp II
trªn c¹n,
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
M¸y kh¸c

§¬n

c¸i
c¸i
%
c«ng
ca
ca
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1200

1400

1,260 1,440 1,620

2,160

0,290 0,340 0,390
2
2
2

0,520
2

3,66

1000

4,02

4,43

0,102 0,116 0,145
0,102 0,116 0,145
5
5
5
21

22

23

4,8
0,174
0,174
5
24

§¬n vÞ tÝnh: 1m

201


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.32
3

Khoan vµo
®¸ cÊp II
trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan ®¸
momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
M¸y kh¸c

c
«ng

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

0,002
6

0,003
1
1,580
0,380
2

0,004
0
1,780
0,420
2

0,004
6
2,370
0,57
2

3,45

3,80

4,18

0,295
0,295
5

0,347
0,347
5

0,411
0,411
5

26

27

28

1,38
0
0,32
0
2
3,14

ca
ca
%

0,24
3
0,24
3
5
25

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

202

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1200

1400

AC.323 Khoan vµo
®¸ cÊp III
trªn c¹n,
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
%
c«ng
ca
ca
%

1,120 1,280 1,440

1,920

0,250 0,300 0,350
2
2
2

0,460
2

3,33

3,66

4,02

0,087 0,101 0,116
0,087 0,101 0,116
5
5
5
31

32

33

4,43
0,145
0,145
5
34

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.32
3

Khoan vµo
®¸ cÊp III
trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan ®¸
momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan

CÇn cÈu 25T

c
«ng

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

0,002 0,002
9
4
1,230 1,40
0
0,290
0,34
2
0
2,89
2

0,003
8
1,580
0,370
2

0,004
3
2,100
0,510
2

3,61

3,97

0,282
0,282
5

0,344
0,344
5

37

38

3,28
ca
ca
%

0,207
0,207
5

M¸y kh¸c

35

0,24
7
0,24
7
5
36

203

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.323 Khoan vµo
®¸ cÊp IV
trªn c¹n,
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1200

1400

c¸i

1,150

1,200 1,350 1,800

c¸i
%

0,240
2

0,280 0,330 0,440
2
2
2

c«ng

2,73

ca
ca
%

0,073
0,073
5
41

2,88

3,3

3,63

0,087 0,102 0,116
0,087 0,102 0,116
5
5
5
42

43

44

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.32
3

Khoan vµo
®¸ cÊp IV
trªn c¹n
b»ng m¸y
khoan ®¸
momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
M¸y kh¸c

c
«ng

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

0,002
3

0,002
7
1,320
0,320
2

0,003 0,004
5
1
1,480 1,980
0,350 0,480
2
2

1,15
0
0,27
0
2

3,43

3,77

2,83
ca
ca
%

0,17
2
0,17
2
5
45

204

3,11

1500

0,209
0,209
5

46

0,239 0,281
0,239 0,281
5
5

47

48

AC.32400 Khoan ®¸ díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.32 Khoan ®¸
4
cÊp I díi níc,
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
%

1,400 1,600 1,800 2,400
0,320 0,380 0,440 0,580
2
2
2
2

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

800

1000

1200 1400

4,34

4,77

5,25

5,78

0,159
0,159
0,159
0,159
0,079
5

0,188
0,188
0,188
0,188
0,094
5

0,232
0,232
0,232
0,232
0,116
5

0,247
0,247
0,247
0,247
0,124
5

11

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

205

AC.32
4

Khoan vµo
®¸ cÊp I díi
níc, b»ng
m¸y khoan
®¸ momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,004
2

0,004
9

1,54
0
0,36
0
2

0,00
32
1,76
0
0,42
0
2

1,98
0
0,46
0
2

2,640
0,640
2

3,83

4,21

4,63

0,31
6
0,31
6
0,31
6
0,31
6
0,15
8
5

0,39
0
0,39
0
0,39
0
0,39
0
0,19
5
5

0,48
1
0,48
1
0,48
1
0,48
1
0,24
1
5

15

16

17

0,002
7

5,10
0,525
0,525
0,525
0,525
0,262
5

18

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

206

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1200

1400

AC.324 Khoan ®¸
cÊp II díi níc
b»ng m¸y
khoan TRC15 (hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c¸i

1,260 1,440 1,620 2,160

c¸i
%

0,290 0,340 0,390 0,520
2
2
2
2

c
«ng

3,95

4,45

4,78

5,26

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,130
0,130
0,130
0,130
0,065
5

0,160
0,160
0,160
0,160
0,080
5

0,189
0,189
0,189
0,189
0,095
5

0,203
0,203
0,203
0,203
0,102
5

21

22

23

24

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.32
4

Khoan ®¸
cÊp II díi níc, b»ng
m¸y khoan
®¸ momen
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

0,002
6

0,003
1

0,004
6

1,38
0
0,32
0
2

1,58
0
0,38
0
2

0,004
0
1,780
0,420
2

2,87

3,18

0,27
0
0,27
0
0,27
0
0,27
0
0,13
5
5

0,32
4
0,32
4
0,32
4
0,32
4
0,16
2
5

3,50

2,37
0
0,57
0
2
3,84

0,397
0,397
0,397
0,397
0,199
5

0,44
2
0,44
2
0,44
2
0,44
2
0,22
1
5
207

25

26

27

28

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.324 Khoan ®¸
cÊp III díi níc, b»ng
m¸y khoan
TRC-15
(hoÆc t¬ng
tù)

Thµnh phÇn hao §¬n
phÝ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1200

1400

1,120 1,280 1,440

1,920

0,250 0,300 0,350
2
2
2

0,460
2

c«ng 3,17

ca
ca
ca
ca
ca
%

1000

3,49

3,84

4,22

0,116
0,116
0,116
0,116
0,058
5

0,130
0,130
0,130
0,130
0,065
5

0,160
0,160
0,160
0,160
0,080
5

0,174
0,174
0,174
0,174
0,087
5

31

32

33

34

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

208

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

1500

AC.32 Khoan ®¸
4
cÊp III díi níc b»ng m¸y
khoan ®¸
momen
xoay >
200KNm
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo
150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%
c
«ng

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,002
4

0,002
9

1,23
0
0,29
0
2

1,40
0
0,34
0
2

2,73

3,01

0,22
5
0,22
5
0,22
5
0,22
5
0,11
3
5

0,26
8
0,26
8
0,26
8
0,26
8
0,13
4
5

35

36

0,003
8
1,580
0,370
2

0,004
3
2,100
0,510
2

3,30

3,63

0,325
0,325
0,325
0,325
0,163
5

0,370
0,370
0,370
0,370
0,185
5

37

38

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao §¬n
phÝ

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1200

1400

209

AC.32 Khoan ®¸
4
cÊp IV díi níc, b»ng
m¸y khoan
TRC-15
(hoÆc t¬ng
tù)

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 30T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c¸i

1,150 1,200

1,350

1,800

c¸i
%

0,240 0,280
2
2

0,330
2

0,440
2

c«ng

2,94

3,24

3,55

3,92

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,101
0,101
0,101
0,101
0,051
5

0,116
0,116
0,116
0,116
0,058
5

0,131
0,131
0,131
0,131
0,065
5

0,145
0,145
0,145
0,145
0,073
5

41

42

43

44

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu
AC.32
4

210

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Khoan ®¸
cÊp IV díi
níc, b»ng
m¸y khoan
®¸
momen
xoay
>200Knm
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

c«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000

1300

0,002
3

0,002
7

1,15
0
0,27
0
2

1,32
0
0,32
0
2

0,003 0,004
5
1
1,480 1,980
0,350 0,480
2
2

2,59

2,85

0,19
9
0,19
9
0,19
9
0,19
9
0,09
3
5

0,22
8
0,22
8
0,22
8
0,22
8
0,11
3
5

45

46

1500

3,14

3,45

0,270
0,270
0,270
0,270
0,132
5

0,309
0,309
0,309
0,309
0,151
5

47

48

Ghi chó:
M¸y khoan cã momen xoay >200KNm gåm c¸c lo¹i m¸y BG22, BG25,
BG30, BG36, B250, B300 hoÆc t¬ng tù.
AC.32510 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.32
5

Khoan vµo ®Êt
b»ng m¸y
khoan QJ250
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan
R¨ng gÇu
Lîi gÇu
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 200T
Xµ lan 400T
Ca n« 150CV
M¸y kh¸c

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

c¸i
c¸i
c¸i
%

0,0028
1,600
0,380
2

0,0039
1,760
0,420
2

c«ng

3,89

5,98

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,170
0,170
5

0,192
0,192
0,192
0,192
0,096
5

11

12

AC.32520 Khoan vµo ®¸, trªn c¹n b»ng m¸y khoan cã ®ßng kÝnh
2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

CÊp ®¸

I

II

III

IV

211

AC.32
5

Khoan vµo
®¸ trªn
c¹n b»ng
m¸y khoan
QJ 250
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
M¸y kh¸c

212

ca
ca
%

0,00
63
3,20
0
0,76
0
2

0,00
60
2,88
0
0,68
0
2

0,00
56
2,56
0
0,60
0
2

8,61

7,73

7,13

0,81
9
0,81
9
5

0,69
6
0,69
6
5

0,54
3
0,54
3
5

21

22

23

0,005
3
2,400
0,560
2
5,87
0,420
0,420
5

24

AC.32530 Khoan vµo ®¸ díi níc b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh
2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.325

Khoan
vµo ®¸ díi níc
b»ng m¸y
khoan
QJ250
(hoÆc t¬ng tù)

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸
R¨ng gÇu hîp
kim
Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

Nh©n c«ng
4,0/7

M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 200T
Xµ lan 400T
Ca n« 150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

CÊp ®¸
I

0,006
3

3,20
0
0,76
0
2

II

III

IV

0,006 0,005 0,005
0
6
3
2,880 2,560 2,400
0,68 0,600 0,560
2
2
2
8,50

7,84

6,46

0,761
0,761
0,761
0,761
0,380
5

0,594
0,594
0,594
0,594
0,297
5

0,464
0,464
0,464
0,464
0,232
5

32

33

34

9,47

0,89
5
0,89
5
0,89
5
0,89
5
0,44
7
5
31

213

AC.32600 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng
caster, ®¸ må c«i
§¬n vÞ tÝnh: 1m

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AC.326 Khoan trªn VËt liÖu
1
c¹n b»ng GÇu khoan ®¸
m¸y khoan
®¸ momen R¨ng gÇu hîp kim
xoay
Lîi gÇu hîp kim
>200KNm
VËt liÖu
(hoÆc t¬ng tù)
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch 63T
M¸y kh¸c

214

§VT

c¸i
c¸i
c¸i
%

§êng kÝnh lç khoan (mm)
800

1000 1200 1500 2000

0,003 0,004 0,005 0,007
6
3
4
0
3,500 4,025 4,629 7,040 8,096
0,828 0,952 1,095 1,665 1,915
2
2
2
2
2

0,0030

c«ng 3,238 3,724 4,283 5,353 7,495
ca
ca
%

0,294 0,339 0,389 0,487 0,681
0,294 0,339 0,423 0,487 0,608
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

AC.326 Khoan díi VËt liÖu
2
níc b»ng
GÇu khoan ®¸
m¸y khoan
®¸ momen R¨ng gÇu hîp kim
xoay
>200KNm Lîi gÇu hîp kim
VËt liÖu kh¸c
(hoÆc t¬ng tù)
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
CÇn cÈu xÝch 63T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Ca n« 150CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
c¸i
c¸i

0,003 0,004 0,005 0,007
6
3
4
0
3,500 4,025 4,629 7,040 8,096

0,0030

0,828 0,952 1,095 1,665 1,915
2

2

2

2

2

c«ng 3,886 4,469 5,139 6,424 8,994
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,353
0,353
0,353
0,353
0,177
5,0

0,406
0,406
0,406
0,406
0,203
5,0

0,467
0,508
0,508
0,508
0,254
5,0

1

2

3

0,584 0,818
0,584 0,730
0,584 0,730
0,584 0,730
0,292 0,365
5,0
5,0
4

5

Ac.32700 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo cuéi, sái, s¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§VT

Trªn c¹n

Díi níc

D1500 D2000 D1500 D2000

215

VËt liÖu
AC.327 Khoan trªn GÇu khoan ®¸
1
c¹n vµo
R¨ng khoan hîp
cuéi, sái, kim
s¹n b»ng
Lîi gÇu hîp kim
m¸y khoan
®¸ momen VËt liÖu kh¸c
xoay
Nh©n c«ng 4,5/7
>200KNm
(hoÆc tM¸y thi c«ng
AC.327 ¬ng tù)
M¸y khoan
2
Khoan díi CÇn cÈu xÝch 63T
níc vµo
cuéi, sái, Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
s¹n b»ng
m¸y khoan Ca n« 150cv
®¸ momen M¸y kh¸c
xoay
>200KNm
(hoÆc t¬ng tù)

216

c¸i
c¸i

0,0052 0,0065 0,0052 0,0065
6,75

7,50

6,75

7,5

c¸i
%

1,35
2

1,55
2

1,35
2

1,55
2

c«ng

4,75

6,45

5,94

8,06

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,42
0,42

0,45
0,55

5

5

0,53
0,53
0,53
0,53
0,21
5

0,68
0,68
0,68
0,68
0,21
5

1

2

1

2

AC.32800 B¬m dung dÞch BENToNIT chèng sôt thµnh lç khoan,
thµnh cäc barrette
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén dung dÞch bent«nÝt b»ng m¸y trén, b¬m dung dÞch
vµo hè khoan, thu håi dung dÞch, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi c«ng
tr×nh.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 dung dÞch

hiÖu
AC.32
8

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Lç khoan
trªn c¹n

Lç khoan
díi níc

B¬m dung
dÞch

VËt liÖu

bent«nÝt

Ben t« nÝt

kg

39,26

39,26

Phô gia CMC

kg

1,91

1,91

Níc ngät

m

0,67

0,67

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

c«ng

0,58

0,64

M¸y trén dung dÞch

ca

0,05

0,055

M¸y sµng rung

ca

0,05

0,055

M¸y b¬m 200m3/h

ca

0,05

0,055

Xµ lan 200T

ca

-

0,12

TÇu kÐo 150CV

ca

-

0,01

M¸y kh¸c

%

2

3

10

20

Nh©n c«ng 4,0/7

3

M¸y thi c«ng

217

AC.33000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì thiÕt bÞ khoan, khoan, móc mïn khoan
®æ ra hè chøa mïn khoan hoÆc ®æ vµo xµ lan, khoan tiÕp hiÖp 2, lµm
s¹ch ®¸y lç khoan b»ng èng móc. C«ng t¸c s¶n xuÊt, x¶ móc dung dÞch
sÐt trong lç khoan cha tÝnh trong ®Þnh møc.
Khoan vµo ®Êt
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AC.33 Khoan
1
vµo
®Êt
trªn c¹n

AC.33 Khoan
vµo
2
®Êt díi
níc

218

Trªn c¹n
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
GÇu khoan
Bóa khoan
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,5/7

c
«ng

M¸y thi c«ng
M¸y khoan
®Ëp c¸p
40KW (hoÆc
t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y) 200T
Xµ lan (chøa
vËt liÖu)
200T
Tµu kÐo
75CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

Díi níc

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1000

600

800

1000

0,001
4
0,001
4

0,001
7
0,001
7

0,002
0
0,002
0

0,00
14
0,00
12

0,001
7
0,001
4

0,002
0
0,001
6

2

2

2

2

2

2

3,62

4,79

5,98

4,52

5,98

7,47

0,58
0,11

0,77
0,11

0,96
0,11

0,72
0,22

0,96
0,22

1,26
0,22

-

-

-

0,72
0,72

0,96
0,96

1,20
1,20

5

5

5

0,22
5

0,25
5

0,29
5

11

12

13

11

12

13

AC.33300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

§¸ cÊp I
Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.33 Khoan VËt liÖu
3
vµo
GÇu khoan
®¸
Bóa khoan
trªn
®¸
c¹n,
VËt liÖu kh¸c
®¸
cÊp I
Nh©n c«ng
4,5/7
AC.33
3
Khoan
M¸y thi c«ng
vµo
M¸y khoan
®¸
®Ëp c¸p
trªn
40KW (hoÆc
c¹n,
t¬ng tù)
®¸
cÊp II M¸y kh¸c

§¬n

c¸i
c¸i
%
c
«ng

§¸ cÊp II

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1000

0,002
4
0,063
0

0,002
9
0,072
0

2

2

2

12,8
2

17,0
9

1,85

600

800

1000

0,002
7
0,072
0

0,003
2
0,080
0

2

2

2

21,3
6

12,1
7

16,2
6

20,3
2

2,50

3,12

1,75

2,33

2,92

5

5

5

5

5

5

11

12

13

21

22

23

0,003 0,002
4
2
0,082 0,060
0
0

ca

%

§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

§¸ cÊp III
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§¸ cÊp IV

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1000

600

800

1000

219

AC.33 Khoan VËt liÖu
3
vµo
GÇu khoan
®¸
Bóa khoan
trªn
®¸
c¹n,
VËt liÖu kh¸c
®¸
cÊp III
Nh©n c«ng
4,5/7
AC.33
3
M¸y thi c«ng
Khoan
M¸y khoan
vµo
®Ëp c¸p
®¸
40KW
trªn
(hoÆc t¬ng
c¹n,
tù)
®¸
cÊp IV M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
%
c
«ng

0,002
1
0,059
0

0,002
6
0,068
0

0,003 0,001
1
9
0,078 0,057
0
0

0,002
4
0,066
0

0,002
9
0,007
6

2

2

2

2

2

2

11,5
7

15,4
2

19,2
7

10,9
9

14,5
3

18,1
6

1,66

2,21

2,76

1,57

2,09

2,61

5

5

5

5

5

5

31

32

33

41

42

43

ca

%

AC.33400 Khoan vµo ®¸ díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AC.33 Khoan
4 vµo ®¸
duíi níc
®¸ cÊp
I

AC.33 Khoan
4 vµo ®¸
duíi níc
®¸ cÊp
II

220

§¸ cÊp I
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
GÇu khoan
Bóa khoan ®¸
VËt liÖu kh¸c

c¸i
c¸i
%

Nh©n c«ng
4,5/7

c
«ng

M¸y thi c«ng
M¸y khoan
®Ëp c¸p
40KW (hoÆc
t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y)
200T
Xµ lan (chøa
vËt liÖu) 200T

§¸ cÊp II

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1000

600

800

1000

0,002
4
0,063
0

0,002
9
0,072
0

0,003
4
0,082
0

0,002
2
0,060
0

0,002
7
0,070
0

0,003
2
0,080
0

2

2

2

2

2

2

14,7
4

19,6

24,5

14,0
0

18,6
2

23,2
7

2,82

3,52
2,04

2,71

3,38

0,31
2,04

0,41
2,71

0,51
3,38

2,04

2,71

3,38

ca
2,12
ca
ca
ca
ca

0,33
2,12
2,12

0,43
2,82

0,53
3,52

2,82

3,52

Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c

%

0,63
5

0,83
5

1,03
5

0,59
5

0,78
5

0,97
5

11

12

13

21

22

23

§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

§¸ cÊp III
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§¸ cÊp IV

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1000

600

800

1000

221

AC.33 Khoan VËt liÖu
4
vµo
GÇu khoan
®¸
Bóa khoan ®¸
duíi n- VËt liÖu kh¸c
íc, ®¸
cÊp III
Nh©n c«ng
4,5/7
Khoan
AC.33 vµo
4
M¸y thi c«ng
®¸
duíi n- M¸y khoan
íc, ®¸ ®Ëp c¸p
cÊp IV 40KW (hoÆc
t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y ) 200T
Xµ lan (chøa
vËt liÖu) 200T
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
%
c
«ng

ca

ca
ca
ca
ca
%

0,002
1
0,059
0

0,002
6
0,068
0

0,003 0,001
1
9
0,078 0,057
0
0

0,002
4
0,066
0

0,002
9
0,076
0

2

2

2

2

2

2

13,3

17,6
8

22,1
0

12,6
3

16,7
9

20,9
8

2,56

3,20

1,83

2,43

3,03

0,38
2,56

0,47
3,20

0,27
1,83

0,35
2,43

0,43
3,03

2,56

3,20

1,83

2,43

3,03

0,74
5

0,92
5

0,53
5

0,70
5

0,87
5

32

33

41

42

43

1,93

0,29
1,93
1,93
0,56
5
21

AC.34000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay
Khoan vµo ®Êt trªn c¹n, díi níc
222

§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Trªn c¹n
Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.34 Khoan VËt liÖu
1
vµo
Choßng nãn
®Êt
xoay lo¹i T
trªn
CÇn khoan
c¹n
D114
§Çu nèi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
AC.34
2
Khoan
vµo
®Êt
díi níc

§¬n

c¸i
m
c¸i
%
c
«ng

Dãi níc

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1
000

0,09
6

0,12

0,03
4
0,00
8
5

600

800

1000

0,15

0,096 0,12

0,15

0,041 0,05
0,009
0
6
0,01
5
0
5
3,73
4,66

0,041 0,05
0,009
0
6
0,01
5
0
5
3,60
4,78

0,06
0,01
2
5
5,97

2,80
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
T2W 300CV
(hoÆc t¬ng
tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y)
200T
Xµ lan (chøa
vËt liÖu) 200T

Tµu kÐo
75CV

ca

0,22

0,21
0,26

0,30
0,25

0,18
ca
ca
ca

-

-

-

0,028
0,16 0,03
4
0,16 0,25

ca
%

-

5

5

5

0,04
2
0,30
0,30

0,04
5

0,25
0,06
5

0,07
5

M¸y kh¸c
11

12

13

21

22

23

223

AC.34300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

AC.34
3

AC.34
3

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Khoan
vµo ®¸
trªn
c¹n, ®¸
cÊp I
Khoan
vµo ®¸
trªn
c¹n, ®¸
cÊp II

§¸ cÊp I

§êng kÝnh lç khoan (mm)

Thµnh phÇn §¬n
hao phÝ

VËt liÖu
Choßng nãn
xoay lo¹i K
CÇn khoan
D114
§Çu nèi
VËt liÖu
kh¸c

c¸i
m
c¸i
%
c
«ng

Nh©n c«ng
4,5/7
ca
M¸y thi
c«ng
M¸y khoan
T2W 300CV
(hoÆc t¬ng
tù)
M¸y kh¸c

%

§¸ cÊp II

600

800

1
000

0,28 0,33 0,40 0,24
8
6
8
0,06
0,07 0,04 0,10
2
5
5
6
0,01
0,01 0,02 0,02
5
8
0
6
5
5
5
5
12,8
13,5 17,9 22,4
0
0
0

0,28

0,34

0,03
7
0,01
7
5

0,08
8
0,22
1
5

17,1
0

21,3
7

1,24 0,72 0,95

1,20

600

1
000

800

0,76 1,00
5

5

11

12

5

5

5

5

13

21

22

23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III

hiÖu

AC.34
3

AC.34
3

224

C«ng t¸c
x©y l¾p

Khoan
vµo ®¸
trªn c¹n,
®¸ cÊp
III
Khoan
vµo ®¸
trªn c¹n,
®¸ cÊp
IV

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Choßng nãn
xoay lo¹i K
CÇn khoan
D114
§Çu nèi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

§¸ cÊp IV

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1
000

600

800

1
000

c¸i

0,20

0,24

0,28

0,19

0,22

0,26

m
c¸i
%

0,05
6
0,01
2
5

0,06
2
0,01
5
5

0,07
3
0,01
7
5

0,05
3
0,01
1
5

0,05
9
0,01
4
5

0,06
9
0,01
6
5

12,1
6

16,2
1

20,2
6

11,5
5

15,3
9

19,2
3

c
«ng

M¸y thi c«ng
M¸y khoan
T2W 300CV
(hoÆc t¬ng
tù)
M¸y kh¸c

ca
0,68

0,91

1,13

0,65

0,87

1,07

5

5

5

5

5

5

31

32

33

41

42

43

%

AC.34400 Khoan vµo ®¸ díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

AC.34
4

AC.34
4

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Khoan
vµo
®¸ díi
níc,
®¸
cÊp I
Khoan
vµo
®¸ díi
níc,
®¸
cÊp II

§¸ cÊp I
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Choßng nãn
xoay lo¹i K
CÇn khoan
D114
§Çu nèi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan
T2W 300CV
(hoÆc t¬ng
tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y)
200T
Xµ lan (chøa
vËt liÖu) 200T
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c

§¬n

§¸ cÊp II

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

1
000

600

800

1
000

0,28
8

0,33
6

0,40
8

0,24
0

0,28
0

0,34
0

c
«ng

0,05
2
0,02
1
5

0,08
6
0,02
3
5

0,12
2
0,02
9
5

0,04
2
0,01
7
5

0,07
1
0,01
9
5

0,10
1
0,02
5
5

ca

15,3
5

20,4
6

25,5
7

14,5
8

18,4
3

22,5
0

ca
ca

0,91

1,21

1,50

0,85

1,13

1,41

ca

0,27
0,91

0,36
1,15

0,45
1,50

0,25
0,85

0,34
1,13

0,42
1,41

0,91

1,15

1,50

0,85

1,13

1,41

0,27
5

0,36
5

0,45
5

0,25
5

0,34
5

0,42
5

11

12

13

21

22

23

c¸i
m
c¸i
%

ca
%

225

§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

AC.34
4

AC.34
4

§¸ cÊp III

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao §¬n
phÝ

Khoa
n vµo
®¸ díi níc,
®¸
cÊp
III

VËt liÖu
Choßng nãn
xoay lo¹i K
CÇn khoan
D114
§Çu nèi
VËt liÖu kh¸c

Khoa
n vµo
®¸ díi níc,
®¸
cÊp
IV

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W
300CV (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt
m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt
liÖu)
200T
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c

§êng kÝnh lç khoan (mm)
600

800

c¸i

0,20

0,24
1

m
c¸i
%

0,06
4
0,01
4
5

c
«ng

13,8
5
ca

18,4
2

ca
%

1
000

600

800

1
000

0,28

0,19

0,22

0,26

0,08
4
0,01
9
5

0,06
1
0,01
2
5

0,07
0
0,01
6
5

0,07
9
0,01
8
5

23,0
0

13,1
5

17,4
8

21,8
5

1,31

0,74

0,98

1,22

0,39
1,31

0,22
0,74

0,29
0,98

0,37
1,22

1,31

0,74

0,98

1,22

0,39
5

0,22
5

0,29
5

0,37
5

33

41

42

43

1,05
0,24
0,8

0,32
1,05

0,8
1,05
0,24
5

31

226

0,07
3
0,01
7
5

0,80
ca
ca
ca

§¸ cÊp IV

0,32
5
32

AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì hÖ thèng dÉn híng èng v¸ch,
vËn chuyÓn cÊu kiÖn, l¾p ®Æt, th¸o dì thiÕt bÞ rung h¹, ®Þnh vÞ l¾p
dùng èng v¸ch b»ng cÇn cÈu, hµn nèi èng v¸ch, ®ãng, rung h¹ èng v¸ch
®Õn ®é s©u qui ®Þnh (cha cã hao phÝ èng v¸ch).
Trªn mÆt níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m
C«ng t¸c
M· hiÖu
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.345 L¾p
1
®Æt
èng v¸ch
cäc
khoan
nhåi trªn
mÆt níc

VËt liÖu
ThÐp h×nh
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
CÈu næi 30T
M¸y hµn
23Kw
Bóa rung BΠ
170
Xµ lan 400T
M¸y kh¸c

§êng kÝnh cäc (mm)
≤800 ≤1000 ≤1300 ≤1500


2000

kg
kg
%

3,97
1,2
10

4,36
1,32
10

4,57
1,45
10

4,79
1,59
10

5,26
2,10
10

c«ng

4,05

4,77

6,20

7,38 15,28

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,075
0,075
0,690
0,075
0,075
2

0,078
0,078
0,72
0,078
0,078
2

0,081
0,081
0,76
0,081
0,081
2

0,086
0,086
0,800
0,086
0,086
2

0,16
0,16
0,84
0,16
0,16
2

227

1

2

3

4

5

Trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh cäc (mm)

C«ng t¸c
M· hiÖu
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AC.345 L¾p
2
®Æt
èng v¸ch
cäc
khoan
nhåi trªn
c¹n

VËt liÖu
ThÐp h×nh
Que hµn
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
%

1,2
1,2
10

1,5
1,32
10

1,7
1,45
10

2,0
1,59
10

c«ng

3,24

3,82

4,96

5,91 12,22

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
Bóa rung BΠ
170
M¸y kh¸c

ca
ca
%

≤800 ≤1000 ≤1300 ≤1500


2000
2,5
2,10
10

0,064 0,066 0,07 0,075 0,085
0,064 0,066 0,07 0,075 0,085
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t¬ng tù
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, gia c«ng chÕ t¹o sµn ®ç m¸y, l¾p ®Æt cè ®Þnh hÖ
thèng m¸y khoan, th¸o dì hÖ thèng m¸y khoan ®Ó thi c«ng mè hoÆc trô
kh¸c theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ trong ph¹m vi 100m.
§¬n vÞ tÝnh:
1 lÇn l¾p ®Æt, th¸o dì

hiÖu

228

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

AC.346

L¾p ®Æt,
th¸o dì m¸y
khoan QJ250

VËt liÖu
Que hµn
T«n 8 ly
¤ xy
§Êt ®Ìn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 50T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T
Tµu kÐo 150CV
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

kg
kg
chai
kg
%

4,8
60,0
1,0
4,5
2

4,8
60,0
1,0
4,5
2

c«ng

131

151

ca
ca
ca
ca
ca
%

2,48
1,92
2,0

2,85
2,85
2,85
1,42
2,21
2,0

10

20

AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, têng barrette
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ r·nh ®µo, ®µo ®Êt b»ng cÇn cÈu b¸nh xÝch
g¾n gÇu ®µo, ®µo ®Êt theo kÝch thíc têng ch¾n, kiÓm tra, hoµn thiÖn
r·nh ®µo ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt
(§Þnh møc cha bao gåm gio¨ng c¶n níc, c«ng t¸c lµm têng dÉn híng trªn
miÖng hè ®µo)
229

§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AC.351 §µo t¹o lç Nh©n c«ng
cäc, têng 4,0/7
bª t«ng
cèt thÐp M¸y thi c«ng
CÈu b¸nh xÝch
50T
GÇu ®µo
125CV
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc ®µo
0,5x1,2 0,6x1,2 0,6x1,8 0,8x1,8

c«ng

0,92

1,13

1,17

1,34

ca

0,051

0,061

0,064

0,074

ca

0,051

0,061

0,064

0,074

%

2

2

2

2

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.351 §µo r·nh

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÈu b¸nh xÝch
50T
GÇu ®µo
125CV
M¸y kh¸c

§¬n

KÝch thíc ®µo
0,8x2,8 1,0x2,8 1,2x2,8 1,5x2,8

c«ng

1,98

2,44

3,19

4,00

ca

0,11

0,133

0,174

0,220

ca

0,11

0,133

0,174

0,220

%

2

2

2

2

50

60

70

80

Ghi chó :
§µo t¹o lç lµm cäc, têng bª t«ng cèt thÐp thi c«ng theo c«ng nghÖ
barret ®îc ®Þnh møc cho 1m chiÒu s©u øng víi c¸c lo¹i gÇu ®µo ë ®é
s©u ≤ 30m. Trêng hîp ®é s©u cäc, têng >30m th× cø 10 s©u thªm hao
phÝ nh©n c«ng, hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh
møc t¬ng øng.

230

AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh híng, ®êng kÝnh 150-200mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ
m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm
tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p
lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé
STS vµo m¸y khoan.
-X¸c ®Þnh híng tuyÕn, v¹ch híng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®êng khoan. §èi víi khoan
b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè
liÖu trªn STS.

-Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®êng
khoan ®Õn ®êng kÝnh 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng
®êng khoan.
-§Æt èng nhùa HDPE lªn bµn x¶, g¾n ®Çu chôp èng, g¾n ®Çu ph¸,

g¾n èng nhùa HDPE vµo ®Çu pha ®Ó kÐo vÒ. KÐo èng nhùa HDPE vÒ.

-Ra èng t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng trêng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp
®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng trêng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AC.361 Khoan ®Æt
èng nhùa
HDPE trªn
c¹n
Khoan ®Æt
èng nhùa
HDPE qua
s«ng

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Bét Bentonite
Bét Ejectomer
èng khoan (cÇn
khoan)
Mòi khoan
Lìi khoan

ph¸t
sãng
86B11
Bé ®Þnh vÞ
§Çu ph¸ 250mm
D©y xÝch truyÒn
®éng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm
cã ®Þnh híng
HÖ thèng STS

§¬n

Khoan
ngÇm trªn
c¹n

Khoan
ngÇm
b¨ng s«ng

kg
kg
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i

c¸i
c¸i
%

437,5
2,8
0,69
0,01
0,07
0,01
0,01
0,01
0,01
6

787,5
2,8
0,77
0,01
0,08
0,01
0,01
6

c«ng

26,5

33,5

ca
ca

2,89
-

3,24
1,39

231

10

20

Ghi chó:
-Trong ®Þnh møc cha tÝnh èng nhùa.
-C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®êng kÝnh < 150mm trªn c¹n ¸p
dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm trªn c¹n.
-C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®êng kÝnh < 150mm qua s«ng
¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm qua s«ng.
AC.36200 Khoan
®Þnh híng
AC.36211 Khoan
AC.36212 Khoan
AC.36221 Khoan
AC.36222 Khoan

®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã
®Æt
®Æt
®Æt
®Æt

01
02
01
02

sîi
sîi
sîi
sîi

c¸p
c¸p
c¸p
c¸p

ngÇm,
ngÇm,
ngÇm,
ngÇm,

khoan
khoan
khoan
khoan

trªn c¹n
trªn c¹n
b¨ng qua s«ng
b¨ng qua s«ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ
m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm
tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p
lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé
STS vµo m¸y khoan.
-X¸c ®Þnh híng tuyÕn, v¹ch híng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®êng khoan. §èi víi khoan
b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè
liÖu trªn STS.

-Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®êng
khoan ®Õn ®êng kÝnh 150mm hoÆc 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ
®Ó ph¸ réng ®êng khoan.
-§Æt b¸nh c¸p ngÇm lªn bµn x¶ c¸p, g¾n rä chôp c¸p ngÇm, g¾n ®Çu
ph¸, g¾n c¸p ngÇm vµo ®Çu ph¸ ®Ó kÐo vÒ, kÐo c¸p ngÇm vÒ.
-Ra c¸p t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng trêng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp
®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng trêng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Khoan ngÇm
trªn c¹n
Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sè lîng c¸p ngÇm
01 sîi

232

Khoan
ngÇm
b¨ng s«ng

02 sîi

01
sîi

02
sîi

AC.362 Khoan ®Æt
01 sîi c¸p
trªn c¹n

AC.362

Khoan ®Æt
02 sîi c¸p
trªn c¹n

Khoan ®Æt
AC.362 01 sîi c¸p
b¨ng s«ng

AC.362 Khoan ®Æt
02 sîi c¸p
b¨ng s«ng

VËt liÖu
Bét Bentonite
Bét Ejectomer
èng khoan (cÇn
khoan)
Mòi khoan
Lìi khoan

ph¸t
sãng
86B11
Bé ®Þnh vÞ
§Çu ph¸ 150mm
§Çu ph¸ 250mm
D©y xÝch truyÒn
®éng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm
cã ®Þnh híng
HÖ thèng STS

kg
kg
m
c¸i
c¸i
c¸i

c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

250
1,6
0,61
0,01
0,06
0,01
0,01
0,01
0,01
6
24,0

ca
ca

2,54
-

437,
5
2,8
0,69
0,01
0,07
0,01
0,01
0,01
0,01
6
32,0

2,9
-

11

12

450
1,6
0,69
0,01
0,07
0,01
0,01
6
29,0

787,
5
2,8
0,77
0,01
0,08
0,01
0,01
6
39,0

2,89
1,39

3,25
1,39

21

22

Ch¬ng IV
C«ng t¸c lµm ®êng
c«ng t¸c lµm mÆt ®êng bé
AD.11000 Lµm mãng ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- R¶i ®¸, chÌn vµ lu lÌn, hoµn thiÖn líp mãng theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc
§¬n vÞ tÝnh : 1m3


hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu dµy líp mãng
®· lÌn Ðp (cm)
≤ 20

> 20
233

AD.11
1

Lµm mãng ®¸
ba, ®¸ héc

VËt liÖu
§¸
Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T

m3
c«ng

1,2
0,64

1,2
0,56

ca

0,01

0,009

10

20

AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ khu«n ®êng. San r¶i ®¸ cÊp phèi thµnh tõng
líp, xö lý c¸c trêng hîp ph©n tÇng, gîn sãng (nÕu cã), tíi níc, lu lÌn theo quy
tr×nh ®¹t ®é chÆt K ≥ 95. KiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AD11210 lµm mãng líp díi
§¬n vÞ tÝnh : 100m3

hiÖu

234

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng më §êng lµm
réng
míi

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu
líp díi
CÊp phèi ®¸ d¨m
0,075-50mm
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 110CV
M¸y san 110CV
M¸y lu rung 25T
M¸y lu b¸nh lèp 16T
M¸y lu 10T
« t« tíi níc 5m3
M¸y kh¸c

m3

142

142

c«ng

4,2

3,9

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,5
0,105
0,25
0,37
0,25
0,25
0,5

0,42
0,08
0,21
0,34
0,21
0,21
0,5

11

12

AD.11220 lµm mãng líp trªn
§¬n vÞ tÝnh : 100m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng
më réng

§êng
lµm míi

235

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu
líp trªn
CÊp phèi ®¸ d¨m 0,07550mm
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 50-60m3/h
M¸y lu rung 25T
M¸y lu b¸nh lèp 16T
M¸y lu 10T
« t« tíi níc5m3
M¸y kh¸c

m3

142

142

c«ng

4,6

4,4

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

0,21
0,21
0,42
0,21
0,21
0,5

21

22

AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
C©n ®ong vËt liÖu, trén cÊp phèi, ®Þnh vÞ khu«n ®êng, san, ®Çm t¹o
mÆt ph¼ng, ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. Hoµn chØnh b¶o dìng theo
®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng
§¬n vÞ tÝnh : 100m3


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.12 VËt liÖu
1
Xi m¨ng PC30

Tr¹m trén
30m3/h

Tr¹m trén
50m3/h

Tû lÖ xi m¨ng (%)
6

kg

9902

C¸t vµng

m3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén
M¸y ñi 110CV
M¸y lu 8,5T

%
c
«ng

111,2
8
1,0
29,0

M¸y ®Çm b¸nh
lèp 25T
M¸y san 110CV
M¸y kh¸c

236

§¬n

Tr¹m trén
20-25m3/h

ca
ca
ca

1,02
0,95
0,245

ca
ca
%

8

6

8

6

8

1320 9902 1320 9902 1320
2
2
2
109, 111,2 109,1 111,2 109,
1
8
8
1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
30,0 29,0 30,0 29,0 30,0

0,37

1,02
0,95
0,24
5
0,37

0,85
0,95
0,24
5
0,37

0,85
0,95
0,24
5
0,37

0,51
0,95
0,24
5
0,37

0,51
0,95
0,24
5
0,37

0,75
2,0

0,75
2,0

0,75
2,0

0,75
2,0

0,75
2,0

0,75
2,0

11

12

21

22

31

32

AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng
§¬n vÞ tÝnh : 100m3


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.122 VËt liÖu
Xi m¨ng PC30
C¸t mÞn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén
M¸y ñi 110CV
M¸y lu 8,5T
M¸y ®Çm b¸nh
lèp 25T
M¸y san 110CV
M¸y kh¸c

Tr¹m trén
20-25m3/h
§¬n

Tr¹m trén
30m3/h

Tr¹m trén
50m3/h

Tû lÖ xi m¨ng (%)
6

8

6

8

6

8

kg
8487 11316 8487 11316 8487 11316
m3 112,32110,33 112,32 110,33 112,32 110,33
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
c«ng 29,0 30,0 29,0
30,0
29,0
30,0
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,02 1,02 0,85
0,85
0,51
0,51
0,95 0,95 0,95
0,95
0,95
0,95
0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245
0,37
0,75
2,0

0,37
0,75
2,0

0,37
0,75
2,0

0,37
0,75
2,0

0,37
0,75
2,0

0,37
0,75
2,0

11

12

21

22

31

32

237

lµm mÆt ®êng
AD.21100 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
R¶i ®¸, san ®¸, tíi níc, bï ®¸, lu lÌn, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t
b¶o vÖ mÆt ®êng dµy 2cm, b¶o dìng mÆt ®êng mét th¸ng. VËn chuyÓn
vËt liÖu trong ph¹m vi trong 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.2111 Lµm mÆt
®êng ®¸
d¨m níc
líp trªn

AD.211 Lµm mÆt
2
®êng ®¸
d¨m níc
líp díi

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp
(cm)
8

10

VËt liÖu
§¸ 4x6
m3 10,56 13,19
§¸ 2x4
m3 0,28 0,36
§¸ 1x2
m3 0,29 0,37
§¸ 0,5x1
m3 0,39 0,49
C¸t
m3 2,96 3,20
Nh©n c«ng 2,7 c«ng 11,20 12,00
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
ca
1,19 1,47
¤t« tíi níc 5m3
ca 0,044 0,054
VËt liÖu
§¸ 4x6
m3 10,56 13,19
Nh©n c«ng 2,7 c«ng 5,47 6,13
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
ca
1,00 1,20
3
¤t« tíi níc 5m
ca 0,044 0,054
1

2

12

15,83
0,43
0,44
0,59
3,14
12,57

14

15

18,47 19,79
0,50 0,53
0,52 0,55
0,69 0,74
3,68 3,80
13,11 13,43

1,76 2,05 2,19
0,065 0,075 0,080

15,83 18,47 19,79
6,56 7,00 7,22
1,57 1,74 1,86
0,065 0,075 0,080
3

4

5

Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö
dông ®Þnh møc líp díi ®Ó néi suy.

238

AD.21200 lµm mÆt ®êng cÊp phèi
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i cÊp phèi, tíi níc, san ®Çm chÆt, hoµn thiÖn mÆt ®êng, lµm líp
trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®êng dµy 2cm, b¶o dìng mÆt ®êng 7
ngµy.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.212 Lµm mÆt
1
®êng cÊp
phèi líp
trªn

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
§Êt cÊp phèi tù
nhiªn
§Êt dÝnh
C¸t s¹n
Nh©n c«ng 2,5
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
¤t« tíi níc 5m3

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn
Ðp (cm)
6

8

10

12

m3

8,57

11,42

17,14

m3
m3
c
«ng

0,40
1,02
3,35

0,40
1,02
3,56

14,2
8
0,40
1,02
3,78

ca
ca

0,71
0,02
6

0,98
0,037

1,20
0,04
4

1,46
0,054

m3

8,57

11,42

17,14

c
«ng

1,98

2,20

14,2
8
2,42

ca
ca

0,51
0,01
8

0,70
0,026

0,85
0,03
1

1,04
0,038

1

2

3

4

0,40
1,02
4,00

VËt liÖu
AD.212
2


hiÖu

Lµm mÆt
®êng cÊp
phèi líp díi

C«ng t¸c
x©y l¾p

§Êt cÊp phèi tù
nhiªn
Nh©n c«ng 2,5
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
¤t« tíi níc 5m3

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

2,64

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn
Ðp (cm)
14

16

18

20

239

AD.212 Lµm mÆt
1
®êng cÊp
phèi líp
trªn

AD.212 Lµm mÆt
2
®êng cÊp
phèi líp díi

VËt liÖu
§Êt cÊp phèi tù
nhiªn
§Êt dÝnh
C¸t s¹n
Nh©n c«ng 2,5
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
¤t« tíi níc 5m3
VËt liÖu
§Êt cÊp phèi tù
nhiªn
Nh©n c«ng 2,5
/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
¤t« tíi níc 5m3

m3

19,9
9
0,40
1,02
4,22

22,85

ca
ca

1,70
0,06
2

m3

m3
m3
c
«ng

c
«ng
ca
ca

25,7
0
0,40
1,02
4,65

28,56

1,91
0,069

2,17
0,07
9

2,41
0,088

19,9
9
2,86

22,85

25,7
0
3,29

28,56

1,21
0,04
4

1,36
0,049

1,55
0,05
6

1,78
0,065

5

6

7

8

0,40
1,02
4,44

3,07

0,40
1,02
4,87

3,51

Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö
dông ®Þnh møc lµm líp díi ®Ó néi suy.
AD.21300 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m nhùa nhò t¬ng gèc axÝt
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
ChiÒu
ChiÒu
ChiÒu
ChiÒu
dµy
dµy
dµy
dµy
§¬n
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
mÆt ®- mÆt ®- mÆt ®- mÆt ®vÞ
êng
êng
êng
êng
3cm
8cm
10cm
12cm
AD.213 VËt liÖu
§¸ 4x6

m3

-

10,56

13,19

16,58

§¸ 2x4

m

-

0,28

0,36

0,43

§¸ 1x2

m3

1,40

2,29

2,37

2,44

§¸ 0,5x1

m

1,80

2,2

2,2

2,2

Nhò t¬ng gèc AxÝt
60%

kg

512,5

512,5

512,5

513,5

c«ng

10,76

13,29

18,03

19,02

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

240

3

3

M¸y lu 8,5T

ca

1,20

1,43

1,62

2,06

11

12

13

14

AD.21400 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i ®¸ vµ ®Êt trén ®¸ m¹t, lu lÌn. Tíi níc, bï chÌn ®¸, ®Êt, r¶i líp b¶o
vÖ. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. B¶o dìng mÆt ®êng 1 th¸ng.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
10

12

14

16

18

20

241

AD.21 VËt liÖu
4
§¸ 4x6
§¸ 0,5x1
§Êt ®á
Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
M¸y kh¸c

m3
m3
m3
c«ng
ca
%

13,1
9
1,24
5,36
10,0
0

15,8
3
1,96
6,07
10,4
0

18,47

20,5
8
3,48
7,59
11,0
5

23,15

1,00
5

1,20
5

1,40
5

1,60
5

1,80
5

2,0
5

11

12

13

14

15

16

3,27
6,79
10,73

3,92
8,54
11,40

25,7
3
4,35
9,49
11,7
0

AD.22000 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
Qui ®Þnh ¸p dông:
§Þnh møc tÝnh cho chiÒu dÇy líp trªn cïng, nÕu chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× ®îc tÝnh néi suy nhng kh«ng
®îc tÝnh líp hao mßn (b»ng ®¸ 0,5x1, ®¸ 0,15 ÷ 0,5, ®Êt cÊp phèi tù
nhiªn).
AD.22100 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m

§¬n vÞ tÝnh:100m2
242


hiÖu

AD.22
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Lµm
mÆt
®êng
®¸ 4x6
chÌn ®¸
d¨m

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
§¸ 4x6
§¸ 2x4
§¸ 1x2
§¸ 0,5x1
§¸ 0,15 ÷ 0,5
Nh©n c«ng 3,0/7

§¬n

ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn
Ðp (cm)
10

14

16

18

m3
m3
m3
m3
m3

13,19
0,33
0,33
0,44
0,77

18,4
6
0,46
0,46
0,44
0,77

21,1
0
0,53
0,53
0,44
0,77

23,70
0,59
0,59
0,44
0,77

c«ng

6,67

M¸y thi c«ng
M¸y lu 10T
¤ t« tíi níc 5m3
M¸y kh¸c

ca
ca
%

0,33
0,17
7

11

10,80
8,40

9,60

0,44
0,20
7

0,51
0,24
7

12

13

0,57
0,28
7

14

AD.22200 lµm mÆt ®ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

243


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.22 Lµm
2
mÆt ®êng ®¸
4x6 chÌn
®Êt cÊp
phèi tù
nhiªn
AD.22 Lµm
3
mÆt ®êng ®¸
cÊp phèi
Dmax4
mm

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
§¸ 4x6
§¸ cÊp phèi
Dmax4cm
§Êt cÊp phèi tù
nhiªn
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y
¤ t«
M¸y
M¸y

§¬n

m3
m3
m3

13,19
2,20

13,19
-

c
«ng

6,67

3,50

0,333
0,167
0,167
2

0,135
0,068
0,068
2

11

11

ca
ca
ca
%

lu 10T
tíi níc 5m3
san 108CV
kh¸c

ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn
Ðp 10cm
MÆt ®êng
MÆt ®êng
®¸ 4x6 chÌn
®¸ cÊp phèi
®Êt cÊp phèi
Dmax4cm
tù nhiªn

AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, lµm vÖ sinh, r¶i vËt liÖu b»ng m¸y r¶i, lu lÌn
mÆt ®êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.23 VËt liÖu
1
§¸ d¨m ®en
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130140CV
M¸y lu 10T
M¸y ®Çm b¸nh
lèp 16T
M¸y kh¸c
244

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
3

4

5

6

7

8

tÊn

6,97

9,30

0,86

1,14

13,9
4
1,71

16,2
6
2,01

18,59

c«ng

11,6
2
1,43

ca

0,01
99
0,11
0,04
6
2

0,02
65
0,11
0,04
6
2

0,03
32
0,11
0,04
6
2

0,03
98
0,18
0,04
6
2

0,04
64
0,18
0,04
6
2

0,053
1
0,18
0,046

ca
ca
%

2,29

2

11

12

13

14

15

16

AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t th«
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AD.232 Bª t«ng nhùa
1
Nh©n c«ng 4,0
/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130140CV
M¸y lu 10T
M¸y ®Çm b¸nh
lèp 16T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
3

4

5

6

7

tÊn

6,97

9,30

13,94

16,26

c«ng

1,07

1,43

11,6
2
1,78

2,14

2,50

ca
ca
ca

0,025
1
0,11
0,058

0,033
5
0,11
0,058

0,050
3
0,12
0,064

0,058
7
0,12
0,064

%

2

2

0,04
19
0,12
0,06
4
2

2

2

1

2

3

4

5

AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t trung
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AD.232 Bª t«ng nhùa
2
Nh©n c«ng 4,0
/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130140CV
M¸y lu 10T
M¸y ®Çm b¸nh
lèp 16T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
3

4

5

6

7

tÊn
c
«ng

7,03
1,09

9,49
1,45

11,87
1,82

14,24
2,18

16,62
2,55

ca
ca
ca

0,025
7
0,11
0,058

0,034
7
0,11
0,058

0,043
4
0,12
0,064

0,052
1
0,12
0,064

0,060
8
0,12
0,064

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5
245

AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AD.232 Bª t«ng nhùa
3
Nh©n c«ng 4,0
/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130140CV
M¸y lu 10T
M¸y ®Çm b¸nh
lèp 16T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
3

4

5

6

7

tÊn
c
«ng

7,272
1,11

9,696
1,48

12,12
1,85

14,54
2,22

16,97
2,59

ca
ca
ca

0,027
0
0,11
0,058

0,036
0
0,11
0,058

0,045
0
0,12
0,064

0,050
4
0,12
0,064

0,063
0
0,12
0,064

%

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

Ghi chó:
M¸y r¶i nhùa ®êng 130-140CV ®îc ®Þnh møc cho c¸c lo¹i m¸y TiTan
225; DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoÆc c¸c m¸y t¬ng tù
AD.24100 lµm mÆt ®êng l¸ng nhùa
§¬n vÞ tÝnh: 100m2


hiÖu

246

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

L¸ng
L¸ng
nhùa 1 nhùa 2
líp dµy líp dµy
1,5cm 2,5cm
tiªu
tiªu
chuÈn chuÈn
nhùa
nhùa
1,8kg/ 3,0kg/
m2
m2

L¸ng
nhùa 3
líp dµy
3,5cm
tiªu
chuÈn
nhùa
4,5kg/
m2

L¸ng
nhùa 3
líp dµy
4,5cm
tiªu
chuÈn
nhùa
5,5kg/
m2

AD.24 L¸ng mÆt
1
®êng

VËt liÖu
Nhùa
§¸ 05÷2
§¸ 0,5÷1,6
§¸ 0,5÷1,0

kg
m3
m3
m3

193
2,52
-

321
2,56
1,27

481
2,99
1,58
1,05

535
3,84
1,58
1,05

Nh©n
3,5/7

c
«ng

3,6

4,2

7,2

8,4

0,32
0,15
0,15

0,37
0,18
0,18

0,43
0,21
0,21

0,45
0,25
0,25

11

21

31

41

c«ng

M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T
M¸y tíi nhùa
ThiÕt bÞ nÊu
nhùa

ca
ca
ca

Ad.24200 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm vÖ sinh, pha chÕ nhùa, tíi líp dÝnh b¸m theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt.
Ac.24210 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhùa pha dÇu
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.24 Tíi líp
2
dÝnh b¸m
mÆt ®êng b»ng
nhùa pha
dÇu

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Nhùa bitum
DÇu ho¶
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
ThiÕt bÞ nÊu
nhùa
¤t« tíi nhùa
7T
M¸y nÐn khÝ

§¬n

kg
kg

Lîng nhùa (kg/m2)
0,5

0,8

1,0

1,5

32,32
2
16,05

62,91
6
25,68

78,65
32,10

110,9
7
48,15

0,314

0,314

c«ng
ca
ca
ca

0,314

0,049
0,098
0,049

0,049
0,098
0,049

0,314
0,049
0,098
0,049

0,049
0,098
0,049

247

11

12

14

13

Ac.24220 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhò t¬ng gèc AxÝt
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.24 Tíi líp
2
dÝnh b¸m
mÆt ®êng b»ng
nhò t¬ng
gèc AxÝt

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Nhò t¬ng gèc
AxÝt lo¹i 60%
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

kg

0,5

0,8

1,0

1,5

51,2
5

82,0

102,
5

123,
0

0,27
0

0,27
0

0,06
8
0,03
4
5

0,06
8
0,03
4
5

23

24

c«ng
0,27
0

M¸y thi c«ng
M¸y tíi nhùa 7T
M¸y nÐn khÝ
600m3/h
M¸y kh¸c

Lîng nhò t¬ng (kg/m2)

ca
ca
%

0,06
8
0,03
4
5
21

0,27
0
0,06
8
0,03
4
5

22

AD.25100 cµy xíi mÆt ®êng cò, Lu lÌn mÆt ®êng cò sau cµy ph¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, cµy ph¸, san ph¼ng mÆt ®êng, dän dÑp, lu lÌn l¹i
mÆt ®êng cò sau khi cµy ph¸, vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i trong ph¹m vi
30m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
Cµy xíi mÆt ®êng


hiÖu

248

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

MÆt ®êng
®¸ d¨m
hoÆc
l¸ng
nhùa

MÆt ®êng bª
t«ng
nhùa

Lu lÌn l¹i
mÆt ®êng cò
®·
cµy ph¸

AD.25
1

AD.25
1

Cµy xíi
mÆt ®êng cò

Nh©n c«ng
3,5/7

Lu lÌn l¹i
mÆt ®êng
cò ®·
cµy ph¸

¤ t«
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

M¸y thi c«ng
tíi níc 5m3
®Çm 25T
san 108CV
ñi 140CV
kh¸c

c«ng

0,15

0,286

1,20

ca
ca
ca
ca
%

0,03
0,03
2

0,036
0,036
2

0,15
0,30
0,15
2

11

12

21

AD.25200 Lµm r·nh x¬ng c¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, xÕp ®¸ vµo r·nh, lÊp ®¸ con. VËn chuyÓn vËt liÖu trong
ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.25
2

Lµm r·nh x¬ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
§¸ 60-80mm
§¸ 5-15mm
Nh©n c«ng 3,0/7

§¬n

m3
m3
c«ng

ChiÒu dµi r·nh (m)
≤2

>2

0,804
0,466
1,86

0,804
0,466
1,41

11

21

AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®un dÇu Diezen lµm nãng dÇu b¶o «n ®Õn 140-1600C,
b¬m dÇu lªn m¸y nhùa, m¸y dÇu mazót, phun dÇu mazót vµo buång ®èt,
sÊy vËt liÖu, trén cÊp phèi theo thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª
t«ng nhùa trªn d©y chuyÒn tr¹m trén theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn
chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m. Hao phÝ vËt liÖu ®¸, c¸t, bét ®¸,
nhùa c¨n cø vµo thiÕt kÕ vµ phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu ®Ó x¸c
®Þnh.
AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén ≤ 25 T/h
249

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.26 VËt liÖu phô
1
DÇu diezen
DÇu mazót
DÇu b¶o «n
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén ≤ 25 tÊn/h
M¸y xóc 0,6m3
M¸y ñi 110CV
M¸y kh¸c

§¬n

§¸
d¨m
®en

Bª t«ng nhùa
H¹t
H¹t
H¹t
th«
trung
mÞn

kg
kg
kg

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

c«ng

8,55

9,00

10,35

10,89

ca
ca
ca
%

0,72
0,72
0,30
2

0,72
0,72
0,30
2

0,72
0,72
0,30
2

0,72
0,72
0,30
2

11

21

22

23

AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.26 VËt liÖu
2
DÇu diezen
DÇu mazót
DÇu b¶o «n
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 60 tÊn/h
M¸y xóc 1,6m3
M¸y ñi 110CV
M¸y kh¸c

Bª t«ng nhùa
H¹t
H¹t
H¹t
th«
trung
mÞn

§¬n

§¸
d¨m
®en

kg
kg
kg

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

c«ng

4,56

4,80

5,04

5,28

ca
ca
ca
%

0,463
0,463
0,30
2

0,463
0,463
0,30
2

0,463
0,463
0,30
2

0,463
0,463
0,30
2

11
21
22
23
AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn


hiÖu
250

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§¸
d¨m
®en

Bª t«ng nhùa
H¹t
th«

H¹t
trung

H¹t
mÞn

AD.26 VËt liÖu phô
3
DÇu diezen
DÇu mazót
DÇu b¶o «n
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 80 tÊn/h
M¸y xóc 2,3m3/gÇu
M¸y ñi 110CV
M¸y kh¸c

kg
kg
kg

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

150
850
42,5

c
«ng

3,75

3,90

4,05

4,20

ca
ca
ca
%

0,391
0,391
0,30
2

0,391
0,391
0,30
2

0,391
0,391
0,30
2

0,391
0,391
0,30
2

11

21

22

23

Ghi chó:
C¸c vËt t dÇu diezen, dÇu mazót, dÇu b¶o «n ®· ®a vµo hao phÝ
vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt 100T bª t«ng nhùa, trong tr¹m trén chØ cßn hao phÝ
®iÖn n¨ng cho mét ca m¸y lµm viÖc.

AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ
tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.
§¬n vÞ tÝnh :100tÊn
251

M· hiÖu

AD.271
1
AD.271
2
AD.271
3
AD.271
4
AD.271
5
AD.271
6
AD.271
7

Cù ly
vËn
chuyÓn
0,5km
1,0km
1,5km
2,0km
3,0km
4,0km
1km tiÕp
theo

Thµnh
phÇn
hao phÝ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ

§¬n

Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
¤ t« 5
tÊn

¤ t« 7
tÊn

¤ t« 10
tÊn

ca

1,89

1,39

1,08

ca

2,55

1,92

1,38

ca

2,99

2,17

1,59

ca

3,43

2,42

1,8

ca

4,16

2,83

2,14

ca

4,89

3,24

2,48

ca

0,66

0,46

0,26

1

2

3

AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn
vÞ trÝ ®æ
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn


hiÖu

Cù ly
vËn chuyÓn

AD.272
1
AD.272
2
AD.272
3
AD.272
4
AD.272
5

1,0km

252

2,0km
3,0km
4,0km
1km tiÕp
theo

Thµnh
phÇn
hao phÝ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ
¤ t« tù
®æ

§¬n

Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
¤ t« 7
tÊn

¤ t« 10
tÊn

¤ t« 12
tÊn

ca

2,21

1,58

1,31

ca

2,78

2,07

1,72

ca

3,25

2,46

2,04

ca

3,73

2,85

2,36

ca

0,52

0,29

0,25

1

2

3

AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé
§Þnh møc dù to¸n cäc tiªu, biÓn b¸o ®îc x©y dùng c¨n cø ®Þnh
h×nh kÕt cÊu cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- Sµng c¸t, röa sái ®¸, ChÆt, uèn, buéc cèt thÐp, S¶n xuÊt th¸o dì
v¸n khu«n, Trén, ®Çm bª t«ng, S¬n b¶ng, s¬n cét, §µo lç, ch«n cét, l¾p
b¶ng (Cha tÝnh c«ng viÖc vÏ h×nh, kÎ ch÷ trªn b¶ng)
AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12×0,12×1,025 (m), lµm
cét km bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.31 Lµm cäc
1
tiªu

AD.31
1
Cét km bª
t«ng cèt
thÐp

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
Xi m¨ng PC30
ThÐp trßn 4-6mm
D©y thÐp buéc 1mm
C¸t vµng
§¸ sái ®êng kÝnh ≤ 30mm
S¬n
V¸n khu«n 3mm
§inh 6cm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,7/7

§¬n

Cäc
tiªu
Cét km
bª t«ng
bª t«ng
cèt
thÐp

kg
kg
kg
m3
m3
kg
m3
kg
%
c«ng

4,03
1,746
0,017
0,0071
0,012
0,0154
0,0002
0,015
1,0
0,16

42,59
0,085
0,140
0,24
0,01
0,35
1,0
1,56

11

21

253

AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt
§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i

M· hiÖu

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

KÝch thíc biÓn b¸o (m)
0,6x1,0 1,0x1,2 1,0x1,6

0,6x0,6
0,5x0,7

AD.312 VËt liÖu
Xi m¨ng PC30
kg 10,072 20,143 26,850 6,043
ThÐp trßn 4-6mm
kg
2,285 4,020 5,502 1,672
D©y thÐp buéc 1mm
kg
0,022 0,039 0,053 0,016
3
c¸t vµng
m
0,014 0,028 0,038 0,0085
§¸ sái ®êng kÝnh ≤ 20mm m3
0,023 0,046 0,061 0,0138
S¬n
kg
0,185 0,370 0,493 0,111
V¸n khu«n dÇy 3cm
m3 0,0017 0,0035 0,0047 0,0011
§inh 6cm
kg 0,0106 0,021 0,029 0,006
VËt liÖu kh¸c
%
1,0
1,0
1,0
1,0
Nh©n c«ng 3,7/7
c«ng 0,46
0,90
1,21
0,29
11

21

31

41

AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1cét

hiÖu

254

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Lo¹i cét dµi (m)
2,7

2,8-3,0

3,1-3,8

AD.31
3

VËt liÖu
Xi m¨ng PC30
ThÐp trßn 6-8mm
D©y thÐp buéc 1mm
C¸t vµng
§¸ sái ®êng kÝnh ≤ 30mm
S¬n
V¸n khu«n dÇy 3 cm
§inh 6cm
Bulong M20x180
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,7/7

kg
kg
kg
m3
m3
kg
m3
kg
c¸i
%
c«ng

12,261
6,4
0,062
0,017
0,030
0,2665
0,0004
0,038
2,0
1,0
0,72

12,979
6,72
0,065
0,018
0,032
0,2665
0,0004
0,041
2,0
1,0
0,75

13,941
7,345
0,072
0,0195
0,034
0,2665
0,0004
0,045
2,0
1,0
0,81

11

21

31

Ghi chó:
Cét dµi 2,7m dïng cho biÓn ch÷ nhËt 0,40mx1,2m vµ
0,40mx0,7m.
- Cét dµi 2,7-3,0 dïng cho biÓn trßn, biÓn tam gi¸c, biÓn ch÷ nhËt
0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biÓn vu«ng 0,6mx0,6m.
- Cét dµi 3,1m-3,3m dïng cho biÓn 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.
- Bul«ng M20x180 dïng cho biÓn 0,4mx0,70m chØ cÇn 1 c¸i, c¸c lo¹i
biÓn kh¸c 2 c¸i.
AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
LÊy dÊu c¾t s¾t thµnh trô, khoan lç, chôp ®Çu n¾p b»ng n¾p chôp
nhùa (®èi víi èng s¾t trßn), c¹o rØ, s¬n 3 níc, 1 níc chèng rØ, 2 níc s¬n
dÇu. §µo ®Êt ®Ó ch«n trô. §æ bª t«ng ®¸ 1x2 lµm ch©n trô. Trång trô
theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn ra
c«ng trêng b»ng «t« 7T trong ph¹m vi 10km.
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
Lo¹i trô ®ì

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

S¾t
L50x50x
5

S¾t
èng
φ60

S¾t
èng
φ80

255

AD.32 S¶n xuÊt,
1
l¾p ®Æt
trô ®ì
b¶ng tªn
®êng,
b¶ng lu
th«ng

VËt liÖu
S¾t L50x50x5
S¾t èng fi 60
S¾t èng fi 80
N¾p chôp nhùa fi
60
N¾p chôp nhùa fi
80
S¬n chèng rØ
S¬n dÇu
V÷a bª t«ng m¸c
150
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,3/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t
M¸y mµi
¤t« 7,0T

kg
md
md
c¸i
c¸i
kg
kg
m3
%

11,81
0,090
0,142
0,089
1,5

3,18
1
0,081
0,127
0,089
1,5

3,39
1
0,115
0,181
0,089
1,5

c«ng

1,04

1,00

1,19

ca
ca
ca

0,04
0,04
0,035

0,05
0,05
0,037

0,06
0,06
0,045

11

21

31

AD.32200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸o kÝch thíc (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ

256

§¬n

Ch÷ nhËt
0,4x0,7
0,5x0,6

0,4x1,2

Trßn

Tam gi¸c

φ 0,7

0,7x0,7
x0,7

AD.322 VËt liÖu
Xi m¨ng PC30
ThÐp trßn 6-8mm
D©y thÐp buéc 1mm
C¸t vµng
§¸ sái ®êng kÝnh ≤
20mm
S¬n
V¸n khu«n dÇy 3cm
§inh 6cm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,7/7

kg
kg
kg
m3
m3

3,05
1,957
0,019
0,0113
0,018

4,70
6,043
3,69
1,312
1,672
1,07
0,013
0,016
0,01
0,0066 0,0085 0,0052
0,011 0,0132 0,0084

kg
m3
kg
%
c«ng

0,148
0,0014
0,009
1,0
0,37

0,086
0,011 0,065
0,0068 0,0011 0,0006
0,005
0,006 0,004
1,0
1,0
1,0
0,23
0,29
0,18

11

12

21

31

AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, gß t«n, c¾t thµnh b¶ng, c¹o rØ, s¬n 3 níc: 1
níc chèng rØ, 2 níc s¬n dÇu, vÏ h×nh 3 níc s¬n.
- L¾p biÓn b¸o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- Bèc dì, vËn chuyÓn b¶ng ra c«ng trêng b»ng «t« 2,5T trong ph¹m vi
30km.


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.32
3

S¶n xuÊt
l¾p ®Æt
b¶ng tªn
®êng,
b¶ng lu
th«ng

Thµnh phÇn
hao phÝ

B¶ng lu th«ng
(1m2)
Lo¹i
vu«ng,
tam
Lo¹i trßn
gi¸c,
ch÷
nhËt

§¬n

B¶ng
tªn ®êng
0,3x0,5
m
(1b¶ng)

kg
kg
kg
%

0,043
0,066
2,59
1,5

0,286
0,440
21,98
1,5

0,286
0,440
16,49
1,5

c«ng

0,37

2,52

2,49

ca

0,024

0,024

0,024

11

21

22

VËt liÖu
S¬n chèng rØ
S¬n dÇu
T«n dµy 2mm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,2/7
M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T

AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang
257

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Gß t«n, lÊy dÊu, c¾t thµnh b¶ng, in b¶ng, chïi khu«n b¶ng, röa
mµng in. VÏ khu«n mÉu, tr¸ng mµng phim, c¾t mµng d¸n, c¸n hÊp, ph¬i
b¶ng. L¾p ®Æt bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 10km.
§¬
n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸o ph¶n quang

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AD.32 S¶n
4
xuÊt,
l¾p
®Æt
biÓn
b¸o
ph¶n
quang

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Mµng ph¶n
quang
Mùc in cao cÊp
Dung m«i
PUH3519
Dung m«i PUV
T«n tr¸ng kÏm
dµy 1,2mm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
¤ t« 2,5T

258

BiÓn
vu«n
g
60x6
0 cm

BiÓn
trßn
®k70,
b¸t
gi¸c
c¹nh
25cm

BiÓn
tam
gi¸c
c¹nh
70cm

BiÓn
ch÷
nhËt
30x50c
m

m2
lÝt

0,451
0,038

0,570
0,040

0,263
0,033

0,183
0,016

lÝt
lÝt

0,015
0,038

0,016
0,040

0,013
0,033

0,006
0,016

kg
%

3,80
1,5

5,17
1,5

3,58
1,5

1,58
1,5

c
«ng

1,37

1,44

1,25

0,93

0,025

0,025

0,025

0,025

11

21

31

41

§¬n

ca

AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Lµm vÖ sinh hiÖn trêng, lÊy dÊu, canh gi÷ vµ híng dÉn giao
th«ng. VËn hµnh lß nung keo, tr¶i keo vµ g¾n viªn ph¶n quang theo
tiªu chuÈn kü thuËt. Lµm vÖ sinh lß nung keo.
- Bèc dì, vËn chuyÓn vËt t, c«ng cô ra c«ng trêng b»ng xe «t« 2,5T.
§¬n vÞ tÝnh: 1 viªn
M· hiÖu
AD.331

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Trªn mÆt
bª t«ng

Trªn mÆt
®êng
nhùa

G¾n viªn
ph¶n
quang

VËt liÖu
Viªn ph¶n quang
Keo Bituminuos
Keo Megapoxy
Gas
DÇu DO
VËt liÖu kh¸c

viªn
kg
kg
kg
lÝt
%

1
0,1
0,004
0,001
1

1
0,1
1

c«ng

0,072

0,069

ca
ca

0,01
0,004

0,01
0,004

10

20

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T
Lß nung keo

AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o kiÓm tra ®¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt, l¾p ®Æt d¶i
ph©n c¸ch theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m
vi 50m.


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.34 L¾p ®Æt
1
d¶i ph©n
c¸ch cøng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Trô bª t«ng
T«n lîn sãng

§¬n

D¶i
ph©n
c¸ch
cøng
(c¸i)

D¶i
ph©n
c¸ch
mÒm
(c¸i)

c¸i
m

1,00
-

0,20
-

D¶i
ph©n
c¸ch
b»ng
t«n lîn
sãng
(m)
1,00
259

L¾p ®Æt
AD.34 d¶i ph©n
1
c¸ch mÒm
L¾p ®Æt
d¶i ph©n
AD.34 c¸ch b»ng
1
t«n lîn
sãng

Trô ®ì t«n lîn
sãng
èng thÐp Φ80÷
100
Bu l«ng
VËt liÖu kh¸c

c¸i
m
c¸i
%

1,5

2,20
1,5

0,20
0,40
1,5

c
«ng

0,085

0,058

0,065

10

20

30

Nh©n c«ng
4,0/7

Phô lôc
C«ng t¸c lµm ®êng
§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu
1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
- §¸ trén nhùa pha dÇu hoÆc nhùa ®Æc

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO10

§¸
Nhùa

§¬n

Tû lÖ nhùa %
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

0,652

kg

41,174

46,11
7

50,953

55,790

60,75
3

1

2

3

4

5

- §¸ trén nhò t¬ng hoÆc nhùa ®êng

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO20

§¸
Nhò t¬ng

§¬n

Tû lÖ nhò t¬ng %
7,0

8,0

9,0

10,0

m3

0,652

0,652

0,652

0,652

kg

70,010

79,266

88,350

97,274

1

2

3

4

2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
- Kho¸ng chÊt

260


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO30

§¸

§¬n

Tû lÖ phèi hîp %
5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

m3

-

-

-

0,128

0,160

C¸t

m3

-

-

-

-

0,194

Bét ®¸

kg

47,23
5

94,47
0

141,70
5

188,94
0

236,17
5

1

2

3

4

5


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO30

§¸

§¬n

Tû lÖ phèi hîp %
30,0

35,0

40,0

45,0

m3

0,192

0,224

0,256

0,288

C¸t

m3

0,233

0,272

0,311

0,350

Bét ®¸

kg

283,410

-

-

-

6

7

8

9


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO40

§¸
C¸t


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AO40

C¸t

§¬n

Tû lÖ phèi hîp %
50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

m3

0,319

0,351

0,383

0,415

0,447

m3

0,388

0,426

0,465

0,504

0,543

1

2

3

4

5

§¬n

m3

Tû lÖ phèi hîp %
75,0
0,582
6

80,0
0,611
7

85,0

90,0

0,649

0,687

8

9

-Nhùa bi tum
261


hiÖu
A
O50


hiÖu
A
O60

Thµnh
phÇn
hao phÝ
Nhùa

Thµnh
phÇn
hao phÝ

Tû lÖ nhùa %

§¬n

Kg

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

41,17
4

46,11
7

50,95
3

55,79
0

60,57
3

65,313

1

2

3

4

5

6

Tû lÖ nhùa %

§¬n

Nhùa

Kg

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

70,010

74,654

79,267

83,888

88,350

1

2

3

4

5

3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu
§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn

hiÖu
AO70

Thµnh
phÇn
hao phÝ

§¬n

Tû lÖ dÇu%
10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

DÇu ma
dót

kg

102

153

204

255

306

Nhùa

kg

945,0
0

892,50

804,00

787,50

735,00

1

2

3

4

5

4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t¬ng nhùa ®êng
§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn

hiÖu
AO80

262

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Tû lÖ nhùa %
50

55

60

Nhùa bi tum

kg

525,000

577,500

630,000

Níc

m3

0,500

0,450

0,400

Xót (0,2%)

kg

2,020

2,020

2,020

Xµ phßng gèc
(1%)

kg

10,100

10,100

10,100

1

2

3

C«ng t¸c lµm mÆt ®êng s¾t
AD.40000 §Æt ®êng s¾t
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
- §Æt ®êng, giËt n©ng ®êng c¸c ®ît
- Thu håi vËt liÖu vËn chuyÓn vÒ ga
§Æt ®êng s¾t khæ 1,00m
AD.41000 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m
AD.41100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt gç

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Ray P43 (12,5m)

Ray P38 (12,5m)

§é cong R(m)
≤500

>500

≤500

>500

263

AD.41
1

VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
110x210x1800
Bul«ng+r«ng
®en
B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

than
h
c¸i

160

160

160

160

1535

1451

1535

1451

c¸i

974

974

974

974

c¸i
c¸i
%
c«ng

3056
9257
0,5
776,07

2894
8770
0,5
732,5

3056
9257
0,5
801,1

2894
8770
0,5
757,5

11

12

21

22

AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng
®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t
Ray P33-30 (12m)

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§é cong R(m)
≤500

264

Ray P26-25-24
(10m)

>500

≤500

>500

AD.41 VËt liÖu
2
Ray
Tµ vÑt
110x210x1800
Bul«ng+r«ng
®en
B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

than
h
c¸i

167

167

200

200

1600

1515

1717

1616

c¸i

168

168

201

201

c¸i
c¸i
%
c«ng

678
9647
0,5
711,7

678
9135
0,5
665,9

812
10350
0,5
709,6

812
9744
0,5
660,5

11

12

21

22

AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng
®Öm s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t Ray P2625-24

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.41 VËt liÖu
2
Ray
Tµ vÑt
110x210x1800
Bul«ng+r«ng
®en
B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

Dµi 9,58m

Dµi 8,0m

§é cong R(m)
≤500

>500

≤500

>500

than
h
c¸i

209

209

250

250

1686

1581

1768

1642

c¸i

211

211

251

251

c¸i
c¸i
%
c«ng

844
10.164
0,5
705,20

848
9537
0,5
647,5

1015
10.658
0,5
736,80

1015
9896
0,5
689,9

31

32

41

42

AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY
P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
265

Tµ vÑt s¾t

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.41 VËt liÖu
3
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en
Cãc + bul«ng
cãc
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

Ray 26-25-24 dµi 10m

§¬n

§é cong R(m)
≤500

>500

thanh
c¸i
®«i
c¸i

200
1700
201
812

200
1565
211
848

c¸i

6092

6348

%
c«ng

0,5
515,6

0,5
449,1

11

12

AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY
P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt s¾t Ray P26-25-24

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Dµi 9,58m
§é cong R(m)
≤500

266

Dµi 8m

>500

≤500

>500

AD.41
3

VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng + r«ng
®en
Cãc + bul«ng
cãc
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

than
h
c¸i
®«i
c¸i

209

209

250

250

1669
211
848

1565
211
848

1750
251
1015

1626
251
1015

c¸i

6705

6348

7105

6597

%
c«ng

0,5
514,3

0,5
443,6

0,5
540,6

0,5
458,9

21

22

31

32

AD.41400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt bª t«ng dµi 12,5m

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.41 VËt liÖu
4
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng + r«ng
®en
Cãc + bul«ng
cãc
S¾t ®Öm gãt
cãc
S¾t ch÷ U
§Öm cao su
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

Ray P43-38

§¬n

§é cong R(m)
≤500

>500

≤500

>500

thanh
c¸i
®«i
c¸i

160
1535
161
974

160
1454
161
974

160
1535
161
974

160
1454
161
974

c¸i

6172

5846

6172

5846

c¸i

6172

5846

6172

5846

c¸i
c¸i
%
c«ng

6172
3086
0,5
1301,5

5846
2923
0,5
1254,6

6172
3086
0,5
1286,2

5846
2923
0,5
1231,3

11

12

21

22

§Æt ®êng s¾t trong ga khæ 1,00m
267

§¬n vÞ tÝnh : 1000m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Tµ vÑt gç Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm
s¾t
®Öm s¾t
Ray P43Ray
§¬n
Ray P26-25-24
33
P33-30 ChiÒu dµi (m)

dµi
dµi
12,5m
12,0m 10,0 9,58 8,00

AD.421 §Æt ®VËt liÖu
êng
Ray
thanh
s¾t trong Tµ vÑt
c¸i
ga
LËp l¸ch
®«i
khæ
Bul«ng+r«ng
c¸i
1,00m
®en
AD.422 tµ vÑt gç B¶n ®Öm
c¸i
®Öm s¾t §inh cr¨mp«ng
c¸i
VËt liÖu kh¸c
%
Tµ vÑt gç Nh©n c«ng
c«ng
kh«ng
4,5/7
®Öm s¾t

160
1454
161
974

167 200 209 250
1515 1616 1581 1642
168 201 211 251
678 812 848 1015

2894
8770
0,5
657,3

9135 9744 9420 9896
0,5
0,5 0,5 0,5
575,5 542,8 537,4 553,7

11

11

21

22

23

§Æt ®êng s¾t trong ga khæ 1,00m
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt s¾t

hiÖu

C«ng t¸c
Thµnh phÇn
x©y
hao phÝ
l¾p

AD.423 Tµ vÑt
s¾t

268

VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en

§¬n

Tµ vÑt bª t«ng

Ray P26-25-24 dµi
Ray P43 Ray P38
(m)
dµi
dµi
12,5m 12,5m
10,0 9,58
8,0

thanh 200
c¸i 1600
®«i 201
c¸i
812

209
250
1565 1626
211
251
848 1015

160
1454
161
974

160
1454
161
974

AD.424 Tµ vÑt Cãc+bul«ng
c¸i 6496 6348 6597
bª t«ng cãc
S¾t ®Öm gãt
c¸i
5846
5846
cãc
S¾t ch÷ U
c¸i
5846
5846
§Öm cao su
c¸i
5846
5846
§inh cr¨mp«ng c¸i
2923
2923
VËt liÖu kh¸c
%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Nh©n c«ng
c«ng 407,6 403,3 415,5 1246,9 1234,9
4,5/7
11

12

13

11

12

AD.43000 §Æt ®êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m
§¬n vÞ tÝnh: 1000m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.431 §Æt ®êng
s¾t ®ãn
tiÔn
khæ
1,00m
tµ vÑt gç
®Öm
s¾t

VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en

Tµ vÑt Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t
gç ®Öm
s¾t
Ray Ray P26-25-24 dµi
§¬n
Ray
(m)
P43-38

P43-38
dµi
dµi
12,0m 10,0 9,58 8,00
12,5m
thanh
c¸i
®«i
c¸i

160
1454
161
974

167
1348
168
678

AD.432 Tµ vÑt gç B¶n ®Öm
c¸i
kh«ng
§inh cr¨mp«ng c¸i
®Öm
VËt liÖu kh¸c
%
s¾t
Nh©n c«ng
c«ng
4,5/7

2894
8770
0,5
657,3

8124 9315 8904 4135
0,5
0,5
0,5
0,5
523,2 495,6 515,5 507,9

11

11

200
209 250
1515 1477 1515
201
211 251
812
848 1015

21

22

23

§Æt ®êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m
§¬n vÞ tÝnh: 1000m

269

Tµ vÑt s¾t
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
HiÖu x©y l¾p
hao phÝ

§¬n

Tµ vÑt bª t«ng

Ray P26-25-24 dµi
Ray P43 Ray P38
(m)
Dµi
Dµi
12,5m 12,5m
10,0 9,58
8,0

AD.43 Tµ vÑt
3
s¾t

VËt liÖu
Ray
thanh 200
Tµ vÑt
c¸i 1500
LËp l¸ch
®«i 201
Bul«ng+r«ng
c¸i
812
®en

AD.43 Tµ vÑt
4
bª t«ng

Cãc+bul«ng
cãc
S¾t ®Öm gãt
cãc
S¾t ch÷ U
§Öm cao su
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

c¸i

6090

c¸i

-

209
250
1462 1500
211
251
848 1015

160
1454
161
974

160
1454
161
974

5936 6090

-

-

5846

5846

-

-

c¸i
5846
5846
c¸i
5846
5846
c¸i
2923
2923
%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
c«ng 382,6 376,0 386,9 1246,9 1234,9

11

12

13

11

12

AD.44000 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç
§¬n vÞ tÝnh: 1000m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Tµ vÑt gç
®Öm s¾t
Ray P43-38
dµi 12,5m

Tµ vÑt gç
kh«ng ®Öm
s¾t
Ray P33-30
dµi 12,5m

§é cong R(m)

AD.44
1
§Æt ®êng VËt liÖu
s¾t nh¸nh, Ray
tr¸nh t¹m
khæ
1,00m tµ
vÑt
gç ®Öm
s¾t
270

≤500

>500

≤500

>500

160

160

167

167

Tµ vÑt

than
h
c¸i

1293

1212

1347

1252

LËp l¸ch

®«i

161

161

168

168

Bul«ng+r«ng
®en

c¸i

974

974

678

678

AD.44
2

B¶n ®Öm

c¸i

2572

2412

-

-

Tµ vÑt gç

§inh cr¨mp«ng

c¸i

7792

7038

8124

7612

kh«ng
®Öm
s¾t

VËt liÖu kh¸c

%

0,5

0,5

0,5

0,5

c«ng

696,5

740,1

626,7

582,0

11

12

21

22

Nh©n c«ng
4,5/7

§Æt ®êng s¾t nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç (tiÕp theo)
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t
Ray 26-25-24

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.44
2
VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

than
h
c¸i
®«i
c¸i
c¸i
%
c«ng

dµi 10,00m

dµi 9,58m

dµi 8,00m

§é cong R(m)
≤500

>
500

≤500

>
500

≤500

>
500

200

200

209

209

250

250

1515 1414
201
812
812

1477
818

1372
211
818

1515
1015

1389
251
1015

9135 8526
0,5
0,5
649, 595,
6
1

8434
0,5
639,8

8270
0,5
583,
1

9135
0,5
658,3

8374
0,5
589,
7

41

42

51

52

31

32

AD.44300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m

271

Ray 26-25-24

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.44
3
VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en
Cãc+bul«ng
cãc
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

dµi 10,00m

§¬n

dµi 9,58m

dµi 8,00m

§é cong R(m)
≤500

>
500

≤500

>500

≤500

>
500

200

200

209

209

250

250

than
h
c¸i
®«i
c¸i

1500 1400 1462
201
201
211
812
812
848

1358
211
848

1500
251
1015

2375
251
1015

c¸i

6090 5684 5936

5513

6090

5582

0,5
579,
9

0,5
514,
5

0,5
566,
8

0,5
499,2

0,5
586,4

0,5
504,
7

11

12

21

22

31

32

%
c«ng

AD.45000 §Æt ®êng s¾t khæ réng 1,435m
AD.45100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng
vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Tµ vÑt gç ®Öm s¾t

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.45
1
VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en
B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
272

§¬n

Ray P43 dµi 12,5m

Ray P38 dµi
12,5m

§é cong R(m)
≤500

>500

≤500

>500

than
h
c¸i
®«i
c¸i

160

160

160

160

1939
161
974

1778
161
974

1939
161
974

1778
161
974

c¸i
c¸i
%

3538
11.698
0,5

3859
10.718
0,5

3859
11.693
0,5

3538
10.718
0,5

Nh©n c«ng
4,5/7

c«ng

1071,5

963,5

1049,6

941,7

11

12

21

22

AD.45200 §Æt ®êng chÝnh trong ga
AD.45300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.45 §êng chÝnh
2
trong ga xÝ
nghiÖp, tµ
vÑt
gç ®Öm
s¾t

AD.45 §êng nh¸nh,
3
tr¸nh t¹m,
tµ vÑt gç
®Öm s¾t

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
Ray

§êng chÝnh
trong ga xÝ
nghiÖp tµ
vÑt gç,
®Öm s¾t
P4344

P3841

160

160

§êng nh¸nh,
tr¸nh, t¹m
Ray P43-44,
P38-41
§é cong R(m)
≤500

>
500

160

160

1616

1616

Tµ vÑt

than
h
c¸i

LËp l¸ch

®«i

161

161

161

161

Bul«ng+r«ng
®en

c¸i

974

974

974

974

B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng

c¸i
c¸i

3537
9744
0,5
1019,1
5

3215
1071
8
0,5
911,
2

11

12

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

%
c«ng

1778 1778

3538 3538
1071 1071
8
8
0,5
0,5
875, 873,
2
1
11

12

AD.45400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ
nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Ray P43-44

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Ray P38-41

§é cong R(m)
≤500

>500

≤500

>500

273

AD.45 VËt liÖu
4
Ray
Tµ vÑt
LËp l¸ch
Bul«ng+r«ng
®en
B¶n ®Öm
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

than
h
c¸i
®«i
c¸i

160

160

160

160

1778
161
974

1616
161
974

1778
161
974

1616
161
974

c¸i
c¸i
%
c«ng

3538
10718
0,5
984,2

3215
9744
0,5
876,3

3538
10718
0,5
960,3

3215
9744
0,5
852,3

11

12

21

22

AD.46100§Æt ®êng lång, ®êng ga xÝ nghiÖp
AD.47100 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P4344, P38
§¬n vÞ tÝnh: 1000m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.46
1
§êng lång,
®êng ga xÝ
nghiÖp, tµ
vÑt
gç ®Öm
s¾t

AD.46 §êng nh¸nh,
2
tr¸nh t¹m,
tµ vÑt gç
®Öm s¾t

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng ga
xÝ nghiÖp, tµ
vÑt gç ®Öm
s¾t
Ray
P43-44

Ray
P38

§é cong R(m)
≤500

>500

VËt liÖu
Ray
Tµ vÑt

thanh
c¸i

240
1454

240
1454

240
1293

240
1212

LËp l¸ch

®«i

241

241

241

241

Bul«ng+r«ng
®en

c¸i

1462

1462

1462

1462

B¶n ®Öm

c¸i

4342

4342

3858

3618

§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

c¸i
13155 13155 11692 10962
%
0,5
0,5
0,5
0,5
c«ng 1115,0 1093,2 1154,3 1081,3

11
274

§êng nh¸nh,
tr¸nh, t¹m, tµ
vÑt gç ®Öm
s¾t
Ray P43-38

12

11

12

AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®êng s¾t
AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®êng 1,00m vµ 1,435m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- L¾p thanh gi»ng cù ly ®óng tiªu chuÈn kü thuËt.
- VËn chuyÓn thanh gi»ng vµ phô kiÖn trong ph¹m vi 1500m.
§¬n vÞ tÝnh: 1km ®êng s¾t cã thanh gi»ng

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.51 L¾p thanh
1
gi»ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Thanh gi»ng
s¾t
25 vµ phô kiÖn
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Lo¹i 5
thanh gi»ng
cho 1 cÇu
ray

Lo¹i 3
thanh gi»ng
cho 1 cÇu
ray


c«ng

400
31,90

240
19,10

10

20

AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®êng 1,00m vµ 1,435m
§¬n vÞ tÝnh: 1km cã phßng x«

C«ng t¸c Thµnh phÇn
hiÖu x©y l¾p
hao phÝ
AD.512 L¾p
thiÕt

phßng

§¬n

VËt liÖu
Ng¨n phßng
c¸i

Gç phßng x«
100x100x700 thanh
Nh©n c«ng
c«ng
4,5/7

Phßng
Dèc≤5%
TÇu h·m

Dèc>5%°
tríc ga
°
cho 1
1 chiÒu
1 chiÒu
2 chiÒu
bé ghi
640

640

320

24

960
29,90

1920
47,90

960
23,90

12
1,20

10

20

30

40

AD.51300l¾p gi¸ ray dù phßng
§¬n vÞ tÝnh: 1km ®êng c¸c lo¹i
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

275

AD.513

L¾p gi¸ ray
dù phßng

VËt liÖu
Ray dù phßng
LËp l¸ch
Trô (BT ®óc s½n)
150x320x720
Nh©n c«ng 4,5/7

thanh
®«i

2
1

c¸i
c«ng

2
1,20
10

AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
§Æt hoµn chØnh 1 bé ghi vµ phô kiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AD.52100 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38
§¬n vÞ tÝnh: bé

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.52 §Æt ghi ®1
êng
s¾t khæ
1,00m

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Ghi vµ phô
kiÖn
Tµ vÑt gç
§inh cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Tg1/10
dµi
21,414
m

Tg1/10
dµi
24,00
m

Tg1/9
dµi
22,312m

1

1

1

than
h
c¸i
%
c«ng

57

51

49

590
0,5
73,0

540
0,5
73,0

520
0,5
73,0

10

20

30

AD.52200 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,435m.
AD.52300 ®Æt ghi ®êng lång Ray P43, P38
§¬n vÞ tÝnh: bé

276


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§Æt ghi
®êng
1,435m
Ray P43
Tg1/10
dµi
34,41m

Tg1/10
dµi
24,552
m

Tg1/9
dµi
24,552
m

1

1

1

than
h

75

59

60

c¸i

634

688

680

%
c«ng

0,5
78,5

0,5
97,7

0,5
97,7

10

11

21

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.52 §Æt ghi ®2
êng
s¾t khæ
1,435m

VËt liÖu
Ghi vµ phô
kiÖn
Tµ vÑt gç

AD.52 §Æt ghi ®3
êng
lång

§inh
cr¨mp«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

§Æt ghi ®êng
lång P43-38

Phô b¶n: Sè lîng - chiÒu dµi tµ vÑt cho c¸c lo¹i ghi

Lo¹i ghi

thø

Sè lîng

chiÒu
dµi
tµ vÑt
(m)

1

B. §êng
1,435m

A. ®êng 1,00m

2,00

Ghi
P43
tg 1/10
dµi
24,414
m
5

Ghi
P43
tg1/10
dµi
21,006
m
5

Ghi
P43
tg 1/9
dµi
22,312
m
5

Ghi
P38
tg1/10
dµi
24,414
m
5

Ghi
P43
tg 1/9
dµi
24,414
m
5

2

2,10

9

11

9

9

9

-

3

2,30

12

8

6

12

6

-

4

2,50

5

5

6

5

6

-

5

2,60

-

-

-

-

-

12

6

2,70

5

6

6

5

6

-

7

2,75

-

-

-

-

-

8

8

2,90

4

3

4

4

4

10

9

3,05

-

-

-

-

-

5

10

3,10

3

3

3

3

3

-

Ghi P43
tg1/10
dµi
31,414m
-

277

11

3,20

-

-

-

-

-

5

12

3,30

3

3

4

3

4

-

13

3,35

-

-

-

-

-

3

14

3,50

5

3

4

5

4

4

15

3,60

-

2

-

-

-

-

16

3,65

-

2

2

-

2

3

17

3,70

3

-

-

3

-

-

18

3,80

-

-

-

-

-

3

19

3,90

3

-

-

3

-

-

20

3,95

-

-

-

-

-

5

21

4,10

-

-

-

-

-

3

22

4,14

-

-

-

-

-

-

23

4,25

-

-

-

-

-

2

24

4,40

-

-

-

-

-

3

25

4,41

-

-

-

-

-

-

26

4,55

-

-

-

-

-

3

27

4,59

-

-

-

-

-

-

28

4,70

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

19

37

19

75

29
4,83
Tæng sè tµ
57
51
vÑt :
AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t
Thµnh phÇn c«ng viÖc:

Xóc ®¸, x¨m chÌn ®¸, lµm b¨ng kÕt theo yªu cÇu kü thuËt.
AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®êng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Tµ vÑt gç

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.61 Lµm nÒn
1
®¸
ba l¸t ®êng

278

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
§¸ 6x8
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

m3
c«ng


vÑt
s¾t


vÑt

t«ng

§êng
1,00m

§êng
1,435
m

1,15
0,98

1,15
1,01

1,15
1,10

1,15
1,03

11

12

21

31

AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AD.61
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
Lµm nÒn
®¸
ba l¸t ghi

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
§¸ 6x8
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Ghi ®êng
1,00m

Ghi ®êng
1,435m

m3

1,15

1,15

c«ng

1,10

1,20

10

20

Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Ad.62100 S¶n xuÊt ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, s¶n xuÊt ®êng trît
b»ng thÐp h×nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Sè lîng

279

S¶n xuÊt
®êng trît
AD.62 hÇm
®øng,
1
hÇm
nghiªng
b»ng
thÐp
h×nh

VËt liÖu
ThÐp ch÷ U
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7

kg
kg
%

1.025
7,020
5

c«ng

5,080

ca

0,160

ca
ca

0,040
1,823

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t ®ét liªn hîp
2,8Kw
CÇn trôc b¸nh xÝch 16T
M¸y hµn 23Kw

10

AD.62200L¾p dùng ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn, l¾p dùng, c¨n chØnh, ®Þnh vÞ ®êng trît theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

AD.62
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
L¾p
dùng
®êng
trît
thÐp
h×nh
hÇm
®øng,
hÇm
nghiªng

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp h×nh
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw
Têi ®iÖn 1,5T
M¸y kh¸c

§¬n

HÇm
®øng

HÇm
nghiªng

kg
kg
%

20,000
14,742
2

22,000
16,380
2

c«ng

43,700

49,000

ca
ca
%

3,827
1,013
2

4,253
1,125
2

10

20

AD.63000L¾p ®Æt, th¸o dì ®êng goßng trong hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra, dän s¹ch nÒn. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi
30m. KiÓm tra c¸c cÊu kiÖn cña ray, ®Æt tµ vÑt, ray. L¾p gi÷ c¸c cÊu
kiÖn. Hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
AD.63100 L¾p ®Æt ®êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m
280


hiÖu

AD.63
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n

Sè lîng

VËt liÖu
Ray P24
L¾p ®Æt
TÊm lãt
®êng
TÊm èp
goßng t¹m
§inh vÊu
khæ 0,9m,
Bul«ng vµ ®ai èc
tµ vÑt gç,
Vßng ®Öm
ray P24
Tµ vÑt gç
trong hÇm

kg
kg
kg
kg
kg
kg
m3

50,400
6,090
2,110
1,890
0,260
0,020
0,040

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

0,98

Thµnh phÇn hao phÝ

10
Ghi chó:
C«ng t¸c l¾p ®Æt ®êng goßng ®îc tÝnh cho ®o¹n ®êng th¼ng. Trêng hîp thi c«ng c¸c ®o¹n ®êng vßng th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n
thªm hÖ sè 1,15.
AD.63200 Th¸o dì ®êng goßng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì vËn chuyÓn b»ng thñ c«ng ph¹m vi 1.500 m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.632 - Th¸o dì thanh
ray
AD.632
- Th¸o dì tµ vÑt

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Thanh
ray

Tµ vÑt

Nh©n c«ng
3,5/7

c«ng

0,450

-

Nh©n c«ng
3,5/7

c«ng

-

0,128

10

20

AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu
AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o
AD.71100 Trång cét km
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
281

- S¬n kÎ ch÷, trång, chÌn v÷a ch©n cét ngay th¼ng ®óng vÞ trÝ,
®óng tiªu chuÈn kü thuËt
-VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.71
1

Trång cét km

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
Cét km
§Õ ch©n cét bª t«ng
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

c¸i
c¸i

1,01
1,01

%
c«ng

5,0
0,30
10

AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®êng vßng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- S¬n kÎ ch÷ cét, biÓn
- Trång c¸c cét N§, NC, TD, TC, biÓn ghi sè hiÖu cña ®êng cong
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 ®êng vßng
M· hiÖu
AD.712

C«ng t¸c x©y
l¾p
Trång cét vµ
biÓn
®êng vßng

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
Cét ®êng vßng bª t«ng
®óc s½n
BiÓn ®êng vßng bª t«ng
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

c¸i

4,04

c¸i

1,01

%
c«ng

2,0
0,75
10

AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)
282

§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

hiÖu
AD.71
3

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

Trång biÓn

VËt liÖu

®æi dèc

BiÓn ®æi dèc bª t«ng ®óc
s½n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

Sè lîng

c¸i

1,01

%
c«ng

1,0
0,15
10

AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®êng ngang, biÓn
b¸o chó ý tÇu háa)
§¬n vÞ tÝnh : 1c¸i

hiÖu
AD.71
4

C«ng t¸c x©y
l¾p
Trång biÓn
kÐo cßi

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
BiÓn kÐo cßi bª t«ng
®óc s½n
V÷a xi m¨ng chÌn ch©n
cét
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

Sè lîng

c¸i

1,01

m3

0,005

%
c«ng

1,0
0,30
10

283

AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ ®a cét vµo vÞ trÝ dùng cét, ®iÒu chØnh cét, kª
theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 1000m
- NÕu l¾p dùng cét ë n¬i lÇy léi, ®åi nói, ao hå, th× ®Þnh
nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
- NÕu vËn chuyÓn cét >1000m th× cø 500m vËn chuyÓn tiÕp
®Þnh møc nh©n c«ng ®îc céng thªm 0,79 c«ng/cét cho c¸c ®Þnh
l¾p ®Æt t¬ng øng.

chÌn
møc
theo
møc

L¾p dùng cét th«ng tin, cét ®¸nh dÊu ®Çu c¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1cét


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AD.715 L¾p dùng VËt liÖu
1
cét th«ng Cét bª t«ng ch÷
tin
H
h×nh ch÷ ThÐp lµm d©y
H
co Φ6
ThÐp trßn Φ18
AD.715 Cét ®¸nh
2
dÊu

T¨ng ®¬ M12
Bu l«ng M12
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

cét
kg
kg
c¸i
c¸i
%
c
«ng

Lo¹i cét
6m

7m

8m

9m

1

1

1

1

7,68 8,55 10,2 10,5
4
5
3,5 3,5 3,5 3,5
1,5
2
1

1,5
2
1

1,5
2
1

1,5
2
1

7,62 9,41 11,2 13,1
2
2
1

2

3

4

Cét
®¸nh
dÊu
1,2m

1
1
0,95

1

L¾p dùng cét tÝn hiÖu
§¬n vÞ tÝnh: 1cét

hiÖu
284

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Lo¹i cét
7,5m

8,5m

9,5m

AD.715 L¾p dùng
3
cét tÝn hiÖu

VËt liÖu
Cét bª t«ng li t©m
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

cét
%

1
5

1
5

1
5

c
«ng

18,4

20,13

23

1

2

3

AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c phô kiÖn, l¾p phô kiÖn ®Êu d©y, thö
®iÖn khÝ, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu, phô kiÖn trong ph¹m vi 500m.
§¬n vÞ tÝnh: 1cét

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.721 L¾p ®Æt
c¸c phô
kiÖn cét
tÝn hiÖu,

AD.721 Cét ®¸nh
dÊu

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
C¬ cÊu tÝn hiÖu lo¹i 2
®Ìn
Gi¸ trªn b¾t c¬ cÊu
vµo cét
Gi¸ díi b¾t c¬ cÊu
vµo cét
Bu l«ng ch÷ U, M12
èng luån d©y tÝn
hiÖu Φ32
§ui ®Ìn tÝn hiÖu
Bãng ®Ìn 25W
ThÊu kÝnh tÝn hiÖu
èng luån d©y Φ52
T¸n che ®Ìn
D©y ®iÖn 19x0,52
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

Cét tÝn hiÖu
Vµo ga Ra ga

Cét
®¸nh
dÊu

c¸i

2

1

1

3

1

-

3

1

-

c¸i
m

7
3

3
1

-

c¸i
c¸i
c¸i
m
c¸i
m
%
c«ng

5
5
10
1,5
3
100
10
27,7

2
2
4
0,6
1
50
10
13,5

2
2
4
1
20
10
9,2

11

12

21

285

AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ l¾p ghi, l¾p c¸c phô kiÖn tay
quay ghi, bé quay ghi, bé biÓu thÞ ghi, c¸c lo¹i cÇn ®éng t¸c, thö ho¹t
®éng, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt t, phô kiÖn trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 bé ghi

hiÖu

286

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Ghi

khÝ

Ghi
Ghi
Ghi
lång 3
®iÖn liªn
®Çu
®¬n ®éng
d©y

AD.731 L¾p ®Æt
ghi
tÝn hiÖu

VËt liÖu
Ghi tÝn hiÖu

Hép kho¸ ®iÖn
c¸i
C«ng t¾c ®¹p
c¸i
ch©n
Bul«ng M20x65
c¸i
Bul«ng ®Çu
vu«ng
c¸i
M20x70
Bul«ng M14x50
c¸i
Bul«ng M14x70
c¸i
Bul«ng M22x350
c¸i
ThÐp h×nh
kg
D©y ®iÖn
m
æ kho¸
c¸i
Bul«ng M18x200
c¸i
Bul«ng M12x150
c¸i
èng thÐp D36
m
B¸nh xe ®ì èng

VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng
c«ng
4,5/7

1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

8

12

16

-

4

14

4

4
6
14,2

3
2
10
15
1
3
6
38,7

3
2
40
30
1
6
120
70
30
6
91

3
2
10
15
1
6
16
10
4
6
82,57

11

21

31

41

AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt lîng tríc vµ sau khi kÐo d©y, vËn chuyÓn,
ra d©y díi ®Êt, g¸c d©y lªn xµ, c¨ng h·m, hµn nèi, hoµn thiÖn c«ng t¸c
kÐo r¶i d©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- NÕu kÐo r¶i d©y trªn ®åi, nói, hå ao, bïn lÇy s«ng ngßi, ®Þnh møc
nh©n c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2
287

- Trêng hîp th¸o dì d©y th«ng tin ®Þnh møc nh©n c«ng nh©n víi hÖ
sè 0,8 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
§¬n vÞ tÝnh: 1km/sîi
D©y s¾t

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.741 KÐo r¶i
d©y
s¾t,d©y lìng kim

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
D©y dÉn
D©y h·m
ThiÕc hµn
A xÝt hµn
Nhùa th«ng
V©t liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

kg
kg
kg
lÝt
kg
%
c«ng

Φ3mm

D©y lìng kim

Φ
Φ
Φ
4mm 2,5mm 3mm

56
1,4
0,3
0,05
5
8,2

102
1,4
0,3
0,05
5
9,15

42
0,7
0,25
0,01
5
8

60
0,7
0,25
0,01
5
8,2

11

12

21

22

AD.74200 L¾p xµ th«ng tin
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt lîng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, l¾p xµ, bé sø vµo xµ
theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 xµ
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.742 L¾p xµ th«ng
tin

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu


Cuèng sø
Thanh chèng
Puli D14
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n


1,1m

Xµ 2,5m

c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

1
4
4
2
5
2
1,01

1
8
8
2
5
2
1,38

11

12

AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ, ®¸nh dÊu, khoan ray, khoan
288

c¸c phô kiÖn, l¾p bé gi¸ ®ì hoµn chØnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 bé gi¸ ®ì

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

AD.74 Bé gi¸ ®ì ®Æt VËt liÖu
3
bé ray ghi
ThÐp h×nh 100x100
ThÐp h×nh 50x50
S¾t L b¾t ray
§Öm chèng xo¸y
Long ®en vªnh
Bul«ng M 20x50
Bul«ng M 20x70
Bul«ng M 20x75
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

m
m
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

9,6
4,4
4
4
10
4
10
8
3
6
10

AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®êng ray
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ph©n r¶i phô kiÖn, khoan ray ®Ó l¾p d©y dÉn, l¾p c¸c
phô kiÖn, ®iÒu chØnh vµ thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü
thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m¹ch
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.744 L¾p ®Æt m¹ch
®iÖn ®êng ray

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
LËp l¸ch P43
TÊm c¸ch ®iÖn PVC
MiÕng c¸ch ®iÖn
ch÷ I
D©y dÉn thÐp nhiÒu
sîi
Chèt d©y
Bul«ng M 24
èng vµ ®Öm c¸ch
®iÖn
Bul«ng M 16x200
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

m
m
c¸i

8
8
8

m

11,5

c¸i
c¸i
c¸i

10
24
48

c¸i
%
c«ng

2
2,5
35,4
289

10
AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, l¾p hép c¸p, hßm biÕn thÕ vµo vÞ trÝ, lªn ®Çu c¸p, ®æ
xi c¸ch ®iÖn, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 hép

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AD.745 L¾p hép
VËt liÖu
c¸p,
Hép c¸p b»ng
hßm biÕn gang
thÕ
B¶ng ®Êu d©y
tÝn hiÖu
Cäc ®Êu d©y
®ång m¹
èng b¶o vÖ Φ32
D©y ®iÖn
Bu l«ng M16x200
Bu l«ng M12x200
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 5/7

§¬n

Hép
c¸p
cuèi

Hép c¸p
ph©n híng

Hßm
biÕn
thÕ

c¸i

1

1

1

c¸i

4
24

7
42

2
12

c¸i
m
c¸i
c¸i
%
c«ng

2
2,5
2
5
9,2

7
3
2
5
14,42

4
2,5
4
5
16,45

11

21

31

AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt vµ ®o kiÓm ®Ó ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt
quy ®Þnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

290

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

AD.746 L¾p c¸c lo¹i
r¬ le

VËt liÖu
R¬ le
§Õ c¾m r¬ le
Quang treo r¬ le
Chèt ph©n lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 5/7

c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
%
c«ng

1
1
1
2
10
5,75
10

AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra lau chïi m¸y, vËn chuyÓn ®a m¸y ®Õn vÞ trÝ
l¾p ®Æt,®Êu d©y thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖntheo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.747 L¾p ®Æt
tæng ®µi

Thµnh phÇn hao
phÝ
Nh©n c«ng 4,5/7

§iÖn tho¹i
§¬n vÞ
nam
ch©m
c«ng

Céng
®iÖn
®iÒu ®é

57

74

11

12

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

AD.747 L¾p ®Æt m¸y VËt liÖu
®ãng ®êng
ThÐp h×nh
D©y ®iÖn
Bul«ng M16x250
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

kg
m
c¸i
%
c«ng

42
250
4
5
61,53
21

AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c ®iÖn khÝ c¸p, têi c¸p, r¶i c¸p xuèng
291

r·nh, lµm ®Çu c¸p, kiÓm tra th«ng m¹ch cña c¸p, hoµn thiÖn theo yªu cÇu
kü thuËt.
- VËn chuyÓn xa trong ph¹m vi 500m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AD.748 L¾p ®Æt c¸p
ngÇm

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
C¸p
èng b¶o vÖ c¸p Φ50
Cäc mèc c¸p
120x120x1200
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

Sè lîng

m
m
c¸i

101
4
2

%
c«ng

5
5,41
10

AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, triÓn khai t«n, c¾t, uèn khoan lç, hµn, s¬n
chèng rØ 2 níc trong vµ ngoµi phao, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, vËn
chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

292

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn c«ng
viÖc

§¬n

§êng kÝnh phao (m)
0,8

1,0

1,2

1,4

AD.81 S¶n
1
xuÊt
phao
tiªu
b¸o
hiÖu
®êng
s«ng

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
Bu l«ng M14
¤ xy
KhÝ ga
Jo¨ng cao su dÇy
10mm
DÇu háa
S¬n chèng rØ
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
kg
con
chai
kg
m2
lÝt
kg
%

126,
8
5,06
8,5
12
0,4
1,2
0,16
1
0,92
3

214,
7
12,6
9,1
12
0,43
1,29
0,16
1
1,24
3

22,3

28,9

c«ng
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan 4,5KW
M¸y cuèn èng
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
%

0,55
0,22
0,06
0,01
1

0,96
0,38
0,11
0,01
1

11

21

293,
4
20,0
8
12,2
12
0,58
1,74
0,25
1
1,70
3

498,
8
23,6
9
13,9
12
0,66
1,98
0,25
1
2,89
3

36,8

49,7
7

1,32
0,53
0,15
0,01
1
31

2,2
0,88
0,25
0,01
1
41

AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

293

Cét b¸o hiÖu ®êng kÝnh
160mm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
c«ng viÖc

§¬n

AD.81
2

S¶n xuÊt
cét b¸o
hiÖu ®êng s«ng
Φ160

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
Bu l«ng M14
¤ xy
KhÝ ga
S¬n chèng rØ
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan
4,5KW
M¸y cuèn èng
M¸y kh¸c

ChiÒu
dµi
cét
5,5m

ChiÒu
dµi
cét
6,5m

ChiÒu
dµi
cét
7,5m

kg
kg
kg
c¸i
chai
kg
kg
%

150,8
8,41
2,51
8
0,25
0,75
0,9
3

171,3
9,71
2,94
8
0,27
0,81
1,02
3

191,9
11,00
3,36
8
0,29
0,87
1,14
3

c
«ng

11,35

12,92

14,49

1,07
0,27
0,07
1

1,22
0,30
0,08
1

1,37
0,34
0,09
1

11

12

13

ca
ca
ca
%

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
294

Cét b¸o hiÖu ®êng kÝnh
200 mm
M· hiÖu

AD.812

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
c«ng viÖc

§¬n

S¶n xuÊt
cét b¸o
hiÖu ®êng s«ng
Φ200

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
Bu l«ng M14
«xy
KhÝ ga
S¬n chèng rØ
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan
4,5KW
M¸y cuèn èng
M¸y kh¸c

ChiÒu
dµi
cét
5,5m

ChiÒu
dµi
cét
6,5m

ChiÒu
dµi
cét
7,5m

kg
kg
kg
c¸i
chai
kg
kg
%

184,2
8,41
2,80
8
0,25
0,75
1,10
3

209,8
9,71
3,25
8
0,27
0,81
1,25
3

235,5
11,00
3,70
8
0,29
0,87
1,40
3

c
«ng

12,35

13,90

15,50

1,30
0,32
0,08
1

1,48
0,37
0,10
1

1,66
0,41
0,12
1

21

22

23

ca
ca
ca
%

AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn c«ng
viÖc

§¬n vÞ

Sè lîng

295

AD.813

S¶n xuÊt biÓn
b¸o hiÖu ®êng s«ng

VËt liÖu
ThÐp tÊm dµy 3mm
ThÐp h×nh
¤ xy
KhÝ ga
Que hµn
S¬n chèng rØ
Bu l«ng M14
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
kg
kg
kg
c¸i
%

27,5
7,76
0,11
0,33
2,42
0,24
7
3

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

3,4

ca
ca
%

0,19
0,05
1

M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
hµn 23KW
khoan 4,5KW
kh¸c

10
AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c mèi liªn kÕt gi÷a xÝch vµ c¸c bé phËn
chuyÓn híng cña phao (manÝ, con quay, vßng chuyÓn tiÕp...), th¶ phao
dÊu, c¨n to¹ ®é vÞ trÝ th¶ rïa ®Þnh vÞ phao, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ bê
xuèng xµ lan (vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn khu vùc th¶ phao
cha tÝnh trong ®Þnh møc).
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.82 L¾p
1
®Æt
phao tiªu

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§êng kÝnh phao (m)
0,8

1,0

1,2

1,4

m
kg

1,0
0,2

1,1
0,22

1,2
0,25

1,3
0,27

Nh©n c«ng
5,0/7

c«ng

0,72

0,99

1,28

1,56

M¸y thi c«ng
Ca n« 23CV

ca

0,20
3

0,284

0,366

0,447

11

21

31

41

VËt liÖu
Gç Φ 10
D©y buéc

AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng ®êng kÝnh 160MM-200MM
296

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ tµu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®µo hè
ch«n cét, ®Þnh vÞ c¨n chØnh cét, trén v÷a, ®æ bª t«ng ch©n cét, lÊp
®Êt ch©n cét.
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AD.822 L¾p ®Æt
cét b¸o
hiÖu ®êng
s«ng ®êng
kÝnh
160mm200mm

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng ®¸
2x4
m¸c 150
VËt liÖu kh¸c

§¬n

ChiÒu dµi cét (m)
5,5

6,5

7,5

m3

0,85

0,85

0,85

%

2,0

2,0

2,0

c«ng

7,30

7,60

7,82

11

21

31

Nh©n c«ng 4,5/7

AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu
AD.823

C«ng t¸c x©y
l¾p
L¾p ®Æt c¸c lo¹i
biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp h×nh 40x40x3
Bu l«ng Φ16 L10
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Khèi lîng

kg

8,5
16

c«ng

1,5
10

297

Ch¬ng V
c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
AE.10000 x©y ®¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì giµn gi¸o x©y, trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt
m¹ch, kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m
vi 30m. (vËt liÖu lµm dµn gi¸o ®· tÝnh trong ®Þnh møc).
AE.11000 x©y ®¸ héc
AE.11100 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.11
1

X©y mãng

298

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

m3
m3
m3
c«ng

ChiÒu dµy (cm)
≤60

>60

1,20
0,057
0,42
1,91

1,20
0,057
0,42
1,84

10

20

AE.11200 x©y têng th¼ng
§¬n vÞ tÝnh:
1m3
ChiÒu dµy (cm)
C«ng
t¸c
x©y
l¾p


HiÖu

AE.11
2

Thµnh phÇn
hao phÝ

X©y t- VËt liÖu
êng
§¸ héc
th¼ng
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
m3
m3
%
c«ng

>60

≤60

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤2

>2

≤2

>2

1,20
0,057
0,42
2,16

1,20
0,057
0,42
8,5
2,50

1,20
0,057
0,42
2,08

1,20
0,057
0,42
7,5
2,37

10

20

30

40

AE.11300 x©y têng trô pin, têng cong nghiªng vÆn vá ®ç
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy (cm)

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.113 X©y têng
trô pin, têng
cong
nghiªng
vÆn vá ®ç

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
m3
m3
%
c«ng

>60

≤60

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤2

>2

≤2

>2

1,20
0,057
0,42
2,35

1,20
0,057
0,42
8,5
2,77

1,20
0,057
0,42
2,25

1,20
0,057
0,42
7,5
2,54

10

2

30

40

x©y mè, trô, cét, têng c¸nh, têng ®Çu cÇu
299

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
HiÖu x©y l¾p
hao phÝ

AE.114 X©y mè VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
AE.115 X©y trô, V÷a
cét
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

Trô, cét
ChiÒu cao (m)

≤2

>2

≤2

>2

m3
m3
m3
%

1,20
0,057
0,42
-

1,20
0,057
0,42
8,5

1,20
0,057
0,42
6,5

1,20
0,057
0,42
7,5

c«ng

2,47

5,03

3,98

6,83

10

20

10

20

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Têng ®Çu cÇu

C«ng t¸c Thµnh phÇn
HiÖu x©y l¾p
hao phÝ

AE.116 X©y têng
c¸nh
têng
®Çu
AE.117 cÇu

VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

m3
m3
m3
%
c«ng

Trô ®ì èng

ChiÒu cao (m)
≤2

>2

≤2

>2

1,20
0,057
0,42
4,5
2,38

1,20
0,057
0,42
8,0
4,06

1,22
0,057
0,42
5,5
3,51

1,22
0,057
0,42
8,5
4,15

10

20

10

20

X©y trô
®ì èng

AE.11800 X©y gèi ®ì ®êng èng
300

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AE.118

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

X©y
VËt liÖu
gèi
®ì ®- §¸ héc
êng
èng
§¸ d¨m 4x6
V÷a xi m¨ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

§¬n

Cao ≤2m

Cao
>2m

m3

1,22

1,22

m3
m3
%
c«ng

0,057
0,42
3,51

0,057
0,42
8,5
4,13

ca

0,05

0,05

10

20

AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.11
9

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y
mÆt
b»ng
m¸i
dèc

X©y
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
m3
m3
%
c«ng

MÆt
b»ng

M¸i
dèc
th¼ng

M¸i
dèc cong

1,2
0,057
0,42
2,08

1,2
0,057
0,42
2,19

1,22
0,057
0,42
2,5
2,42

301

10

20

30

AE.12000 xÕp ®¸ khan
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
hiÖu x©y l¾p
hao phÝ

AE.12 XÕp ®¸
1
khan
kh«ng
chÝt
m¹ch

VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m 4x6
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
AE.12 XÕp ®¸ 3,5/7
2
khan cã
chÝt
m¹ch

§¬n

XÕp ®¸ khan
XÕp ®¸ khan
kh«ng chÝt m¹ch
cã chÝt m¹ch
M¸i
M¸i
M¸i
M¸i
MÆt dèc
MÆt
dèc
dèc dèc
b»ng th¼n
b»ng
cong
th¼ng cong
g

m3
1,2
1,2 1,22 1,2
1,2 1,22
m3 0,061 0,061 0,065 0,061 0,061 0,061
m3
- 0,067 0,067 0,067
%
2,5
2,5
c«ng 1,2 1,40 1,98 1,55 1,75 2,01

10

20

30

10

20

30

AE.12300 x©y cèng
Ae.12400 x©y nót hÇm
ae.12500 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AE.12
302

C«ng t¸c
x©y l¾p
X©y cèng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu

§¬n

X©y
cèng

X©y nót
hÇm

X©y kÕt
cÊu
phøc t¹p

3
X©y nót hÇm
AE.12
4
AE.12
5

X©y c¸c bé
phËn
kÕt cÊu phøc
t¹p kh¸c

§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
m3
m3
%
c
«ng

1,20
0,057
0,42
6,5
3,08

1,20
0,057
0,42
6,5
3,56

1,22
0,057
0,42
5,5
4,13

10

10

10

AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc níc, th¸c níc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc
taluy ≥ 40%
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, bèc v¸c vËn chuyÓn ®¸, v÷a x©y tõ vÞ trÝ ch©n ta luy
lªn vÞ trÝ x©y; trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.12
6

X©y r·nh
®Ønh, dèc
níc, th¶i níc, g©n
ch÷ v trªn
®é dèc
taluy ≥
40%

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
§¸ héc
§¸ d¨m
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

m3
m3
m3
%
c«ng

ChiÒu cao
≥5m

≥10m

>20m

1,2
0,061
0,46
5,0
5,57

1,2
0,061
0,46
5,5
6,50

1,2
0,061
0,46
6,5
7,71

10

20

30

AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)
AE.13100 x©y mãng
AE.13200 x©y têng
AE.13300 x©y trô ®éc lËp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

303

Têng, chiÒu dµy (cm)

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

≤30

Mãng

ChiÒu cao (m)
≤2

AE.131 X©y VËt liÖu
mãng §¸
V÷a
AE.132 X©y VËt liÖu kh¸c
têng Nh©n c«ng
3,7/7
AE.133 X©y M¸y thi c«ng
trô
M¸y trén 80l
®éc M¸y kh¸c
lËp

x©y
x©y
x©y
x©y

≤2

>2

0,85
0,19
2,25

0,85
0,19
4,5
2,67

Trô
®éc
lËp

0,85
0,25
6,0
4,38

0,025 0,02 0,025 0,025 0,025 0,035
5
10
10
10
-

10

AE.14000
AE.14100
AE.14200
AE.14300

>2

m3 0,89 0,89 0,89
m3 0,16 0,16 0,16
%
5,5
c«ng 2,27 2,56 2,74
ca
%

>30

10

20

30

40

10

®¸ chÎ
mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
têng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

304

Têng, chiÒu dµy (cm)

hiÖu

C«ng t¸c Thµnh phÇn
x©y l¾p
hao phÝ

AE.141 X©y
mãng

VËt liÖu
§¸
V÷a
VËt liÖu kh¸c

§¬n

Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y kh¸c

>30

ChiÒu cao (m)
≤2

>2

≤2

>2

430
0,3
-

430
0,31
-

430
0,30
5,5

430
0,30
-

430
0,30
4,5

c«ng 2,71

3,03

3,31

2,71

3,02

viªn
3

m

%

AE.142
X©y têng

≤30

Mãng

ca
%

0,035 0,036
-

10

10

0,036 0,035 0,035
10
10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Gèi ®ì èng

C«ng t¸c
hiÖu x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AE.143 X©y gèi VËt liÖu
®ì èng §¸
V÷a
VËt liÖu kh¸c
AE.144 X©y trô Nh©n c«ng 3,7/7
®éc lËp M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)

Trô
®éc
lËp

≤2

>2

m

%
c«ng

430
0,30
2,71

430
0,31
4,5
3,02

410
0,31
5,5
4,38

ca
%

-

0,035
-

0,036
10

10

20

10

viªn
3

AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)
AE.15200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

305

Têng, chiÒu dµy (cm)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
>2

≤2
AE.15 X©y mãng
1
b»ng ®¸ chÎ
20 x 20 x
25

VËt liÖu
§¸ chÎ
§¸ d¨m chÌn
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
AE.15 X©y têng
3,7/7
2
b»ng ®¸ chÎ M¸y thi c«ng
20 x 20 x
M¸y trén 80l
25
M¸y kh¸c

viªn
72
73
m3 0,047 0,05
m3 0,28 0,29
%
c«ng 1,35 1,45
ca
%

>30

≤30

Mãng

73
0,05
0,29
5,5
1,55

>2

≤2

72
72
0,047 0,047
0,28 0,28
4,5
1,39 1,45

0,034 0,035 0,035 0,034 0,035
10
10

10

10

20

30

40

AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
AE.16200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Têng, chiÒu dµy (cm)

hiÖu

AE.16
1

AE.16
2

306

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y
mãng
b»ng ®¸
chÎ
15x20x25

X©y têng
b»ng ®¸
chÎ
15x20x25

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
§¸ chÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,7/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
%

≤30

M
ãng

>30

ChiÒu cao (m)
≤2

>2

≤2

>2

108
0,29
1,35

109
0,30
1,40

109
0,30
5,5
1,55

108
0,29
-

108
0,29
4,5
1,45

0,03
5
-

0,03
5
-

0,03
5
10

0.03
5
-

0,03
5
10

10

10

20

30

40

X©y g¹ch
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì dµn gi¸o x©y. Trén v÷a, x©y (kÓ c¶ nh÷ng
bé phËn, kÕt cÊu nhá g¾n liÒn víi bé phËn kÕt cÊu chung nh ®êng viÒn
bÖ cöa sæ, gê chØ v.v... tÝnh vµo khèi lîng) b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü
thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh trong ®Þnh møc)
AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)
AE.21000 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AE.21

X©y mãng

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
Nh©n c«ng 3,5/7

viªn
m3
c«ng

ChiÒu dµy (cm)
≤ 33

>33

550
0,29
1,67

539
0,30
1,49

110

210

AE.22000 x©y têng th¼ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

C«ng

t¸c x©y
hiÖu
l¾p

ChiÒu dµy ≤ 11cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AE.221 X©y t- VËt liÖu
êng
G¹ch
viªn
th¼ng V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
ca
M¸y vËn th¨ng
ca
0,8T
ca
VËn th¨ng lång
ca
3T
ca
CÈu th¸p 25T
%
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

643
0,23
6,5
2,23

643
0,23
6,5
2,43

643
0,23
6,5
2,67

643
0,23
6,5
2,79

0,036
-

0,036
0,04
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

307

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

C«ng

t¸c x©y
hiÖu
l¾p

ChiÒu dµy ≤ 33cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AE.222 X©y t- VËt liÖu
êng
G¹ch
viªn
th¼ng V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
ca
M¸y vËn th¨ng
ca
0,8T
ca
VËn th¨ng lång
ca
3T
ca
CÈu th¸p 25T
%
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

550
0,29
5,0
1,92

550
0,29
6,0
1,97

550
0,29
6,0
2,16

550
0,29
6,0
2,26

0,036
-

0,036
0,04
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

ChiÒu dµy >33cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AE.223 X©y VËt liÖu
têng G¹ch
viªn
th¼ng V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
ca
M¸y vËn th¨ng
ca
0,8T
ca
308

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

539
0,3
4,5
1,66

539
0,30
5,5
1,8

539
0,3
5,5
1,98

539
0,30
5,5
2,07

0,036
-

0,036
0,04
-

0,036
0,025

0,036
0,027

VËn
3T
CÈu
CÈu
M¸y

th¨ng lång
th¸p 25T
th¸p 40T
kh¸c

ca
ca
%

-

0,5

0,025
0,5

0,027
0,5

10

20

30

40

AE.2300 x©y cét, trô
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng
t¸c
x©y
l¾p


hiÖu
AE.23
1

X©y
cét,
trô

ChiÒu cao (m)
Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

≤4

≤16

≤ 50

>50

viªn
m3
%
c«ng

539
0,3
5,5
3,0

539
0,3
6,0
4,0

539
0,3
6,0
4,4

539
0,30
6,0
4,6

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,03
-

0,03
0,04
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.24000 x©y têng cong nghiªng vÆn vá ®ç
§¬n vÞ tÝnh:1m3


hiÖu

AE.24
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
G¹ch

§
¬nv
Þ

Viªn

ChiÒu dµy ≤33cm
ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

550

550

550

550
309

cong
nghiªn
g vÆn
vá ®ç

V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

m3
%
c«ng

0,29
5,0
2,78

0,29
6,0
3,09

0,29
6,0
3,39

0,29
6,0
3,55

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,036
-

0,036
0,04
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh:1m3


hiÖu

AE.24
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng
cong
nghiªn
g vÆn
vá ®ç

ChiÒu dµy >33cm
Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

Viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

539
0,30
4,5
2,60

539
0,30
5,5
2,89

539
0,30
5,5
3,17

539
0,30
5,5
3,32

0,036
-

0,036
0,04
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.25000 x©y cèng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
310


hiÖu
AE.25

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y
cèng

Cèng
Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng

Cuèn cong

Thµnh vßm
cong

550
0,28
4,0
4,66

560
0,29
4,0
4,28

0,036

0,036

110

210

ca

AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.26

C«ng t¸c
x©y l¾p

- BÓ
chøa

AE.26
-Hè van,
hè ga
AE.26
-Gèi ®ì
èng,
r·nh
tho¸t níc

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a xi m¨ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

Gèi ®ì
èng,
Hè van,
r·nh
hè ga
tho¸t níc

§¬n


chøa

viªn
m3
%
c«ng

550
0,31
5,5
3,6

550
0,33
5,5
3,2

550
0,333
5,5
4,5

ca

0,036

0,036

0,036

110

210

310

311

AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.271

X©y bÓ
ho¸ chÊt,
bÓ chèng
¨n mßn

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch thÎ
Bét th¹ch anh
C¸t th¹ch anh
Thuû tinh níc
Thuèc trõ s©u
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

§¬n vÞ

Sè lîng

viªn
kg
kg
kg
kg
%
c«ng

550
330,5
166
149
22,3
5,0
3,8

ca

0,036
10

AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AE.28
1

312

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y
c¸c bé
phËn
kÕt
cÊu
phøc
t¹p
kh¸c

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

573
0,28
5,0
3,6

573
0,28
5,5
4,0

573
0,28
5,5
4,4

573
0,28
5,5
4,6

0,036
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
AE.31000 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.31

X©y mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
Nh©n c«ng 3,5/7

viªn
m3
c«ng

ChiÒu dµy (cm)
≤ 30

> 30

810
0,30
1,67

780
0,31
1,49

110

210

AE.32000 x©y têng
313

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤10cm

hiÖu

AE.32
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

viªn
m3
%
c«ng

830
0,25
5,5
2,23

830
0,25
6,5
2,43

830
0,30
6,5
2,67

830
0,30
6,5
2,79

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,036
-

0,03
6
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,03
6
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤30cm

hiÖu

AE.32
2

314

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

viªn
m3
%
c«ng

810
0,30
5,0
1,83

810
0,30
6,0
1,97

810
0,30
6,0
2,16

810
0,30
6,0
2,26

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,03
6
-

0,036
0,08
0,5

0,03
6
0,02
5
0,02

0,036
0,027
0,027
0,5

CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

5
0,5
10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy >30cm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.32
3

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

viªn
m3
%
c«ng

782
0,31
4,5
1,64

782
0,31
5,5
1,80

782
0,31
5,5
1,98

782
0,31
5,5
2,07

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,03
6
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,03
6
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.33000 x©y cét, trô
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AE.33
1

X©y
cét, trô

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng

ChiÒu cao (m)

§
¬nv
Þ

≤4

≤16

≤50

>50

viªn
m3
%
c«ng

782
0,31
5,0
3,6

782
0,31
6,0
4,0

782
0,31
6,0
4,4

782
0,31
6,0
4,6
315

3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,036
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

X©y hè van,
hè ga

X©y gèi ®ì
èng, r·nh
tho¸t níc

AE.34

X©y hè
van, hè ga,
r·nh tho¸t
níc

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

viªn
m3
%
c«ng

810
0,35
5,5
4,30

810
0,37
6,5
3,50

110

210

AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

316

C«ng t¸c
Thµnh phÇn hao
x©y
phÝ
l¾p

§
¬nv
Þ

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

AE.35
1

X©y c¸c
bé phËn
kÕt cÊu
phøc t¹p
kh¸c

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

viªn
m3
%
c«ng

820
0,30
5,0
3,6

820
0,30
5,5
4,0

820
0,30
5,5
4,4

820
0,30
5,5
4,6

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,036
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,03
6
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19
AE.41000X©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

AE.42000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
317


hiÖu

AE.42
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y
têng

ChiÒu dÇy ≤10cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

989
0,256
5,5
2,46

989
0,256
6,5
2,72

937
0,313
6,5
2,99

937
0,313
6,5
3,12

0,035
-

0,035
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.42
2

318

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y
têng

ChiÒu dÇy ≤30cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

937
0,313
5,0
1,92

937
0,313
6,0
2,12

937
0,313
6,0
2,33

937
0,313
6,0
2,43

0,036
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.42
3

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

ChiÒu dÇy >30cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

X©y t- VËt liÖu
êng
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

921
0,328
4,5
1,97

921
0,328
5,5
2,15

921
0,328
5,5
2,36

921
0,328
5,5
2,47

0,037
-

0,037
0,08
0,5

0,037
0,025
0,025
0,5

0,037
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.43000 X©y cét, trô.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AE.43
1

X©y
cét, trô

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T

§¬n

Viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

921
0,328
5,5
4,18

921
0,328
6,0
4,64

921
0,328
6,0
5,10

921
0,328
6,0
5,33

0,036
-

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5
319

M¸y kh¸c
10

20

30

40

AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng
t¸c x©y
l¾p


hiÖu
AE.44
1

X©y
c¸c bé
phËn
kÕt cÊu
phøc
t¹p kh¸c

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

Viªn 937
m3 0,328
%
5,0
c
4,39
«ng
0,036
ca
ca
ca
ca
ca
%

10

≤16

≤50

>50

937
0,328
5,5
4,87

937
0,328
5,5
5,35

937
0,328
5,5
5,60

0,036
0,08
0,5

0,036
0,025
0,025
0,5

0,036
0,027
0,027
0,5

20

30

40

AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
AE.51000 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy (cm)

hiÖu
AE.51

320

C«ng t¸c
x©y l¾p
X©y
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

≤ 30

>30

viªn
m3
c«ng

1164
0,342
2,35

1134
0,356
2,08

110

210

AE.52000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.52
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

ChiÒu dµy ≤10cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

1315
0,2
6,0
2,7

1315
0,2
6,5
3,00

1315
0,2
6,5
3,30

1315
0,2
6,5
3,45

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,02
-

0,02
0,09
0,5

0,02
0,025
0,025
0,5

0,02
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

321


hiÖu

AE.52
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

ChiÒu dµy ≤30cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

1110
0,325
5,0
2,4

1110
0,32
5
6,0
2,6

1110
0,325
6,0
2,86

1110
0,325
6,0
2,99

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,033
-

0,033
0,025
0,025
0,5

0,033
0,027
0,027
0,5

30

40

10

0,03
3
0,08
0,5

20

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.52
3

322

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

ChiÒu dµy >30cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

1084
0,347
4,5
2,3

1084
0,347
5,5
2,5

1084
0,347
5,5
2,75

1084
0,34
7
5,5
2,87

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,035
-

0,035
0,08
0,5

0,035
0,025
0,025
0,5

0,03
5
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.53000 X©y cét, trô
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AE.53
1

C«ng t¸c
x©y l¾p
X©y cét,
trô

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

1048 1048 1048
0,32 0,32 0,32
8
8
8
5,5
6,0
6,0
4,68
5,2
5,72

1048
0,32
8
6,0
5,98

0,03
-

0,03
0,08
0,5

0,03
0,02
5
0,02
5
0,5

0,03
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.54
1

X©y c¸c bé
phËn kÕt
cÊu phøc
t¹p kh¸c

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng

§¬n

viªn
m3
%
c«ng
ca
ca
ca

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

1087 1087 1087
0,32 0,32 0,32
8
8
8
5,0
5,5
5,5
4,68
5,2
5,72

1087
0,32
8
5,5
5,98

0,03
-

0,03
-

0,03
0,08

0,03
-

323

0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
%

-

0,5

0,02
5
0,02
5
0,5

0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20)
AE.61000x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤10cm

hiÖu

AE.61
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

>50

460
0,15
6,0
1,53

460
0,15
6,5
1,69

460
0,15
6,5
1,85

460
0,15
6,5
1,94

0,024
-

0,024
0,04
0,5

0,024
0,025
0,025
0,5

0,02
4
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤30cm

hiÖu

AE.61
2
324

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a

§¬n

viªn
m3

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

>50

450
0,165

450
0,16

450
0,165

450
0,165

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

5,0
1,38

5
6,0
1,42

0,024
-

10

0,02
4
0,04
0,5

20

6,0
1,56

6,0
1,63

0,024
0,025
0,025
0,5

0,024
0,027
0,027
0,5

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy >30cm

hiÖu

AE.61
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

>50

440
0,174
4,5
1,13

440
0,174
5,5
1,25

440
0,174
5,5
1,37

440
0,17
4
5,5
1,43

0,024
-

0,024
0,04
0,5

0,024
0,025
0,025
0,5

10

20

30

0,02
4
0,02
7
0,02
7
0,5
40

AE.62000 x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20) c©u g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
325


hiÖu
AE.621

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch èng
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

350
175
0,24
5,5
1,5

350
175
0,24
6,0
1,71

350
175
0,24
6,0
1,88

350
175
0,24
6,0
1,96

0,024
-

0,024
0,04
0,5

0,024
0,025
0,025
0,5

0,02
4
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19)
AE.63000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤10cm

hiÖu

AE.63
1

326

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

682
0,17
6,0
1,95

682
0,17
6,5
2,15

682
0,17
6,5
2,36

682
0,17
6,5
2,47

0,02
-

0,02
0,06
0,5

0,02
0,025
0,025
0,5

0,02
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤30cm

hiÖu

AE.632

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

649
0,21
5,0
1,7

649
0,21
6,0
1,85

649
0,21
6,0
2,03

649
0,21
6,0
2,12

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,03
-

0,03
0,05
0,5

0,03
0,025
0,025
0,5

0,03
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy >30cm

hiÖu

AE.63
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

608
0,26
5,0
1,47

608
0,26
6,0
1,62

608
0,26
6,0
1,78

608
0,26
6,0
1,86

0,03
-

0,03
0,05

0,03
-

0,03
327

M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
%

-

0,5

0,025
0,025
0,5

0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.64000 x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19) c©u g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AE.64
1

328

C«ng t¸c
x©y l¾p
X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch èng
G¹ch thÎ
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8 T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

542
233
0,23
5,0
1,85

542
233
0,23
6,0
2,15

542
233
0,23
6,0
2,36

542
233
0,23
6,0
2,47

0,02
-

0,02
0,06
0,5

0,02
0,025
0,025
0,5

0,02
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

x©y g¹ch èng 9x9x19
AE.65000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dÇy ≤ 10cm

hiÖu

AE.65
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch èng
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

550
0,16
4,5
1,75

550
0,16
5,0
1,93

550
0,16
5,0
2,12

550
0,16
5,0
2,21

0,030
-

0,030
0,06
0,5

0,030
0,025
0,025
0,5

0,030
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dÇy ≤30cm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50
329

AE.65
2

X©y têng

VËt liÖu
G¹ch èng
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

viªn
m3
%
c«ng

520
0,19
5,5
1,55

520
0,19
6,0
1,65

520
0,19
6,0
1,81

520
0,19
6,0
1,89

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,032
-

0,032
0,06
0,5

0,032
0,025
0,025
0,5

0,03
2
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dÇy >30cm

hiÖu

AE.65
3

330

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch èng
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

510
0,22
5,5
1,31

510
0,22
6,5
1,44

510
0,22
6,5
1,58

510
0,22
6,5
1,65

0,035
-

0,035
0,06
0,5

0,035
0,025
0,025
0,5

0,035
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.71000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 15 x 22)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AE.71
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
X©y têng

ChiÒu dµy ≤10cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

275
0,170
5,0
1,6

275
0,170
6,0
1,69

275
0,170
6,0
1,85

275
0,170
6,0
1,94

0,025
-

0,025
0,04
0,5

0,025
0,025
0,025
0,5

0,025
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
331

C«ng
t¸c
x©y
l¾p


hiÖu

AE.71
2

X©y têng

ChiÒu dµy >10cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

>50

264
0,181
5,0
1,38

264
0,181
6,0
1,42

264
0,181
6,0
1,56

264
0,181
6,0
1,63

0,025
-

0,025
0,04
0,5

0,025
0,025
0,025
0,5

0,025
0,027
0,027
0,5

10

20

30

40

AE.72000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 13,5 x 22)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤10cm

hiÖu

AE.72
1

332

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng
g¹ch 6 lç

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

298
0,16
5,0
1,6

298
0,16
6,0
1,69

298
0,16
6,0
1,85

298
0,16
6,0
1,94

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,025
-

0,025
0,04
0,5

0,025
0,025
0,025
0,5

0,02
5
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy >10cm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.72
2

Thµnh phÇn
hao phÝ

X©y têng VËt liÖu
g¹ch 6 lç
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

viªn
m3
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤ 50

> 50

290
0,17
5,0
1,38

290
0,17
6,0
1,42

290
0,17
6,0
1,56

290
0,17
6,0
1,63

0,025
-

0,025
0,04
0,5

0,02
5
0,02
5
0,02
5
0,5

0,02
5
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.73000 x©y g¹ch rçng 6 lç (8,5 x 13 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy ≤ 10cm

hiÖu

AE.73
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

394
0,17
5,0
1,43

394
0,17
6,0
1,47

394
0,17
6,0
1,62

394
0,17
6,0
1,69

ca
ca

0,02
4

0,02
4

0,02
4

0,02
4
333

0,8T
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
%

-

0,04
0,5

0,02
5
0,02
5
0,5

0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy >10cm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.73
1

X©y têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

viªn
m3
%
c«ng

380
0,18
5,5
1,38

380
0,18
6,5
1,42

380
0,18
6,5
1,56

380
0,18
6,5
1,64

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,02
4
-

0,02
4
0,04
0,5

0,02
4
0,02
5
0,02
5
0,5

0,02
4
0,02
7
0,02
7
0,5

10

20

30

40

AE.81000 x©y g¹ch bª t«ng rçng
AE.81100
AE.81200
AE.81300
AE.81400

x©y
x©y
x©y
x©y

têng
têng
têng
têng

g¹ch
g¹ch
g¹ch
g¹ch
t«ng
t«ng
t«ng
t«ng

20
15
10
15

x
x
x
x

20
20
20
20

x
x
x
x

40
40
40
30
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

334


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

G¹ch
G¹ch
15 x 20 x
20 x 20 x 40
40

G¹ch
10 x 20 x
30

ChiÒu dµy (cm)
≤ 30

AE.81 VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,7/7

G¹ch
10 x 20 x
40

>30

≤ 30 >30 ≤ 30 >30 ≤ 30 >30

viªn 60
55
80
75 120 120 150 150
m3 0,075 0,122 0,075 0,13 0,08 0,09 0,08 0,10
%
4,0
4,0
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
c«ng 1,29 1,15 1,53 1,42 1,53 1,38 1,29 1,25

110

120

210

220

310

320

410

420

AE.82000 x©y têng g¹ch si-li-c¸t (6,5 x 12 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy (cm)

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

AE.82 VËt liÖu
G¹ch
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

viªn
m3
%
c«ng

>33

≤ 33

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤4

≤ 16

424
0,267
5,0
3,0

424
0,267
5,0
4,15

416
0,271
5,0
2,0

416
0,271
5,0
2,66

110

120

210

220

AE.83000 x©y têng th«ng giã
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

335


hiÖu
AE.83

C«ng t¸c
x©y l¾p
X©y têng
th«ng giã

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
G¹ch th«ng
giã
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

G¹ch th«ng giã

§¬n

20 x 20 cm

30 x 30 cm

viªn
m3
%
c«ng

25,5
0,006
5,0
0,59

11,5
0,0057
5,0
0,65

110

210

AE.90000 x©y g¹ch chÞu löa
Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì hÖ gi¸o, trén
v÷a gia c«ng g¹ch chÞu löa, x©y g¹ch chÞu löa vµo c¸c kÕt cÊu ®¶m b¶o
336

yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao, xuèng s©u b»ng thñ c«ng,
pal¨ng xÝch, têi ®iÖn.
(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh b»ng tû lÖ % trong ®Þnh møc)
AE.91000 x©y èng khãi, lß nung clinke
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AE.91

X©y èng
khãi

AE.91

AE.91

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
G¹ch chÞu löa
V÷a Samèt
VËt liÖu kh¸c
X©y
lß Nh©n
c«ng
nung
4,5/7
Clinke
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
X©y cöa M¸y trén 80l
lß,
®¸y
lß Têi ®iÖn 5T
nung,
cöa èng
Pal¨ng xÝch
khãi
M¸y kh¸c

§¬n

X©y
èng khãi


nung
Clinke

Cöa lß,
®¸y lß
nung,
cöa èng
khãi

kg
kg
%
c«ng

1020
105
5,0
9,5

1050
58
1,0
7,25

1050
54
2,0
4,5

ca
ca

0,6
0,08

0,45
0,08

0,3
0,08

ca

1,2

-

-

ca
%

5

0,5
5

5

110

210

310

AE.92000 x©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Th©n
Xiclon

Trong
phÔu,
trong
èng
thÐp

Trong
c«n,
cót

337

AE.92

AE.92

AE.92

-X©y th©n VËt liÖu
Xiclon
G¹ch chÞu löa
V÷a Samèt
VËt liÖu kh¸c
-X©y trong Nh©n
c«ng
phÔu,
4,5/7
trong
M¸y thi c«ng
èng thÐp
M¸y c¾t g¹ch
M¸y trén 80l
-X©y trong Têi ®iÖn 5T
c«n,
cót Pal¨ng xÝch
M¸y kh¸c
thÐp

kg
kg
%
c«ng

1050
105
1,0
9,0

1010
126
2,0
12,5

1015
157
2,0
14,5

ca
ca
ca
ca
%

0,9
0,08
1,3
1,3
5

1,5
0,08
1,5
5

1,5
0,08
1,5
5

110

210

310

AE.93000 x©y g¹ch chÞu löa lß nung
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AE.93
AE.93
AE.93

C«ng t¸c
x©y l¾p

-X©y
êng lß

Thµnh phÇn
hao phÝ

t- VËt liÖu
G¹ch
chÞu
löa
-X©y
V÷a Samèt
vßm lß
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
-X©y ®¸y 4,5/7

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
-X©y ®- M¸y trén 80l
êng khãi
M¸y kh¸c

§¬n

X©y
têng

X©y
vßm

X©y
®¸y

X©y
®êng
khãi

kg

1050

1010

1050

1010

kg
%
c«ng

50
0,5
7,5

52
0,5
8,5

50
0,5
7,0

50
0,5
9,5

ca
ca
%

0,55
0,08
5,0

0,65
0,08
5,0

0,10
0,08
5,0

0,60
0,08
5,0

110

120

130

140

Ghi chó:
X©y g¹ch chÞu löa c¸c kÕt cÊu ®îc ®Þnh møc øng víi chiÒu dµy
m¹ch v÷a 1,5 ÷ 3mm. Trêng hîp do yªu cÇu kü thuËt x©y g¹ch cã chiÒu
dµy m¹ch v÷a ≤ 1,5mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1.
X©y g¹ch cã chiÒu dµy m¹ch v÷a >3mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc
nh©n víi hÖ sè 0,95 so víi ®Þnh møc x©y g¹ch chÞu löa t¬ng øng.

338

phô lôc
®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y
I- Quy ®Þnh chung.

- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu cho 1m 3 v÷a x©y, v÷a tr¸t lo¹i
th«ng thêng ®îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng ë ®iÓm 1,2 môc II.
- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu ®îc tÝnh cho v÷a x©y, v÷a
tr¸t cã c¸c m¸c 10, 25, 50, 75, 100, 125 vµ 150. M¸c v÷a ®îc x¸c ®Þnh
b»ng cêng ®é nÐn ë tuæi 28 ngµy trªn c¸c mÉu lËp ph¬ng kÝch thíc 70,7
x 70,7 x 70,7mm hoÆc trªn c¸c nöa mÉu 40 x 40 x 40mm sau khi uèn g·y
theo TCVN 3121: 1979.
- C¸t sö dông trong cÊp phèi v÷a ®îc ph©n lo¹i theo TCXD-127.
1985 vµ TCVN 1770.1986
- V«i sö dông cho ®Þnh møc cÊp phèi v÷a tam hîp phï hîp víi TCVN
2231.1989
- Lîng hao phÝ níc ®Ó t«i v«i hoÆc trén 1m3 cÊp phèi v÷a quy ®Þnh
nh sau:
+ §Ó t«i 1kg v«i côc thµnh hå v«i (v«i t«i)
: 2,5 lÝt
+ §Ó trén 1 m3 v÷a:
• V÷a xi m¨ng c¸t
: 260 lÝt
• V÷a tam hîp c¸t vµng
: 200 lÝt
• V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« ®un ®é lín ML =1,5÷2,0
: 210 lÝt
• V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« ®un ®é lín ML =0,7÷1,4
: 220 lÝt
339

II -§Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu.

1- Xi m¨ng PC30
1.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

HiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B111 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t vµng

M¸c v÷a

§¬n

kg
kg
m3

10

25

50

75

100

65,07
109,14
1,17

112,01
92,82
1,14

207,3
74,46
1,11

291,03
51
1,09

376,04
29,58
1,06

1

2

3

4

5

1.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ÷ 2,0.

HiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B112 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t mÞn

M¸c v÷a

§¬n

10

25

50

75

kg
kg
m3

71,07
106,08
1,16

121,01
92,82
1,13

225,02
67,32
1,10

319,26
44,88
1,07

1

2

3

4

1.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ÷ 1,4.

HiÖu

340

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

M¸c v÷a
10

25

50

B113 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t mÞn

kg
kg
m3

80,08
103,02
1,13

139,38
85,68
1,10

256,02
57,12
1,07

1

2

3

1.2.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

HiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B121 Xi m¨ng
C¸t vµng

M¸c v÷a

§¬n

25

50

75

100

125

kg

116,01

213,02

296,03

385,04

kg

1,19

1,15

1,12

1,09

462,0
5
1,05

2

3

4

5

6

1.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ÷ 2,0.

h
iÖu
B
122

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

M¸c v÷a
25

50

75

100

Xi m¨ng

kg

124,01

230,02

320,03

410,04

C¸t mÞn

m3

1,16

1,12

1,09

1,05

2

3

4

5

1.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ÷ 1,4.
341


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

M¸c v÷a

§¬n

B123 Xi m¨ng
C¸t mÞn

kg
m3

25

50

75

142,01
1,13

261,03
1,09

360,04
1,05

2

3

4

2- Xi m¨ng PC40
21.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B211 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t vµng

§¬n

M¸c v÷a
25

50

75

100

125

kg

86,09

357,04

84,66
1,16

223,0
2
57,12
1,11

291,03

kg
m3

161,0
2
70,38
1,14

42,84
1,09

29,58
1,07

2

3

4

5

6

2.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ÷ 2,0.

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B212 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t mÞn

342

§¬n

kg
kg
m3

M¸c v÷a
25

50

75

100

93,1
82,62
1,15

173,02
65,28
1,12

242,02
52,02
1,10

317,03
36,72
1,08

2

3

4

5

2.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ÷ 1,4.

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

M¸c v÷a

§¬n

B213 Xi m¨ng
V«i côc
C¸t mÞn

kg
kg
m3

25

50

75

106,01
77,52
1,12

196,02
59,16
1,09

275,03
42,84
1,07

2

3

4

2.2.1- §Þnh møc c©p phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2,0.

hiÖu

M¸c v÷a

Thµnh phÇn §¬n
hao phÝ

B221 Xi m¨ng
C¸t vµng

kg
m3

25

50

75

100

125

150

88,0
9
1,19

163,0
2
1,16

227,0
2
1,13

297,0
2
1,11

361,0
4
1,08

425,0
4
1,06

2

3

4

5

6

7

2.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ÷ 2,0.

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

M¸c v÷a
25

50

75

100

125

247,0
2
1,12

320,03

389,04

1,09

1,06

4

5

6

B222 Xi m¨ng

kg

96,1

C¸t mÞn

m3

1,18

176,0
2
1,14

2

3

343

2.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ÷ 1,4.

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

B223 Xi m¨ng
C¸t mÞn

§¬n

kg
m3

M¸c v÷a
25

50

75

100

108,02
1,14

200,02
1,11

278,03
1,1

359,04
1,04

2

3

4

5

Ch¬ng VI
C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç

ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
344

- §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c bª t«ng ®æ t¹i chç c¸c kÕt cÊu gåm ba
nhãm c«ng viÖc:
+ §æ bª t«ng ®îc ®Þnh møc cho 3 d©y chuyÒn:
* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vËt liÖu trén t¹i hiÖn trêng,
®æ b»ng thñ c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh cã chiÒu cao tèi ®a lµ
16m.
* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vËn
chuyÓn lªn cao vµ ®æ b»ng hÖ thèng cÇn cÈu.
* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vµ ®æ
b»ng m¸y b¬m bª t«ng.
+ S¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp.
+ S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n.
- C«ng viÖc ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu ®îc ®Þnh møc theo ph¬ng thøc
s¶n xuÊt, cung cÊp v÷a (b»ng m¸y trén v÷a, hÖ thèng tr¹m trén t¹i hiÖn
trêng hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung) vµ
biÖn ph¸p thi c«ng phæ biÕn (b»ng thñ c«ng, b»ng cÇn cÈu, b»ng m¸y
b¬m bª t«ng).
- C«ng viÖc s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n (gåm v¸n khu«n
gç vµ v¸n khu«n kim lo¹i) ®îc tÝnh cho 1m2 diÖn tÝch mÆt bª t«ng tõng
lo¹i kÕt cÊu cÇn sö dông v¸n khu«n. V¸n khu«n mét sè c«ng t¸c trît sil«,
lång thang m¸y, v¸n khu«n hÇm, v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng ®îc ®Þnh
møc cho c«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng lÇn ®Çu vµ di chuyÓn cho 1 lÇn tiÕp
theo.
NÕu trªn bÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng cã diÖn tÝch chç rçng ≤ 1m2 sÏ
kh«ng ph¶i trõ ®i diÖn tÝch v¸n khu«n vµ kh«ng ®îc tÝnh thªm v¸n khu«n
cho bÒ mÆt thµnh, gê xung quanh chç rçng.
Khèi lîng bª t«ng c¸c kÕt cÊu lµ khèi lîng h×nh häc ®îc x¸c ®Þnh
theo thiÕt kÕ, khi ®o bãc khèi lîng bª t«ng kh«ng trõ cèt thÐp trong bª
t«ng.

Bª t«ng ®¸ d¨m
345

Af.10000 v÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén
vµ ®æ b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, trén, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §æ vµ b¶o
dìng bª t«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
- Gia c«ng, l¾p dùng vµ th¸o dì cÇu c«ng t¸c.
af.11000 B£ T¤NG LãT MãNG, mãng, NÒN, BÖ M¸Y
AF.11100 Bª t«ng lãt mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AF.111

C«ng t¸c
x©y l¾p
Bª t«ng lãt
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm bµn
1KW

§¬n

ChiÒu réng (cm)
≤250

>250

m3
c«ng

1,030
1,42

1,030
1,18

ca
ca

0,095
0,089

0,095
0,089

10

20

AF.11200 Bª t«ng mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.112

346

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW

§¬n

ChiÒu réng (cm)
≤250

>250

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

1,025
1,0
1,64

1,025
0,015
0,122
0,603
1,0
1,97

ca
ca

0,095
0,089

0,095
0,089

10

20

AF.11300 Bª t«ng nÒn
AF.11400 Bª t«ng bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.113

Bª t«ng nÒn

AF.114

Bª t«ng bÖ
m¸y

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y ®Çm bµn
1KW

§¬n

Bª t«ng
nÒn

Bª t«ng
bÖ m¸y

m3
%
c«ng

1,030
1,0
1,58

1,025
1,0
2,41

ca
ca
ca

0,095
0,089

0,095
0,089
-

10

10

AF.12000 Bª t«ng têng, cét
AF.12100 Bª t«ng têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dÇy (cm)

hiÖu

AF.12
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
têng

Thµnh phÇn
Hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng
ca
ca
ca

>45

≤45

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤4

≤16

1,02
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
3,56

1,02
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
4,22

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
2
3,29

1,025
0,020
0,048
0,352
2
3,95
0,095
0,18
0,11
347

1,5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T

0,09
5
0,18
-

0,09
5
0,18
0,11

0,09
5
0,18
-

10

20

30

40

AF.12200 Bª t«ng cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
TiÕt diÖn cét (m2)

hiÖu

AF.12
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T

§¬n

m3
m3
kg
c¸i
%
c
«ng
ca
ca
ca

>0,1

≤ 0,1

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤4

≤ 16

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1,0
4,50

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1,0
4,82

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1,0
4,05

1,025
0,020
0,048
0,352
1,0
4,33

0,09
5
0,18
-

0,09
5
0,18
0,11

0,09
5
0,20
-

10

20

30

0,095
0,20
0,11

40

AF.12300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

348

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

AF.123

Bª t«ng xµ
dÇm, gi»ng
nhµ

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T

m3
%
c«ng

1,025
1,0
3,56

ca
ca
ca

0,095
0,18
0,11

10

AF.12400 Bª t«ng sµn m¸i
AF.12500 Bª t«ng lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an,
« v¨ng
AF.12600 Bª t«ng cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sµn
m¸i

Lanh
CÇu thang

m¸i
h¾t,
m¸ng
Xo¸y
níc, Thêng
tr«n èc
tÊm
®an,
« v¨ng

AF.124 Bª t«ng sµn VËt liÖu
m¸i
V÷a
m3 1,025 1,025
AF.125 Bª t«ng lanh VËt liÖu kh¸c
%
1,0
1,0
t«, lanh t« Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,48
3,8
liÒn m¸i
M¸y thi c«ng
h¾t, m¸ng M¸y trén 250l
ca 0,095 0,095
AF.126 níc, tÊm
M¸y ®Çm dïi
ca 0,089 0,089
®an
1,5KW
ca
0,11 0,11
Bª t«ng cÇu M¸y vËn th¨ng
thang
0,8T
10

10

1,025
1,0
2,90

1,025
1,0
3,07

0,095
0,089
0,11

0,095
0,089
0,11

10

20

349

AF.13100 Bª t«ng giÕng níc, giÕng c¸p
AF.13200 Bª t«ng m¬ng c¸p, r·nh níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.13
1

Bª t«ng
giÕng níc,
giÕng c¸p

AF.13
2

Bª t«ng m¬ng c¸p, r·nh
níc

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l

§¬n

GiÕng níc,
giÕng c¸p

M¬ng c¸p,
r·nh níc

m3
%
c«ng

1,025
1,0
1,86

1,025
1,0
2,21

ca

0,095

0,095

10

10

AF.13300 Bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy
AF.13400 Bª t«ng èng cèng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
èng xi ph«ng, èng
phun, èng buy

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.13
3

Bª t«ng
èng
xiph«ng,
èng
phun,
èng buy

AF.13
4

Bª t«ng
èng
cèng

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
D©y thÐp
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW

§¬n

m3
m3
kg
c¸i
kg
%
c
«ng
ca
ca

§êng kÝnh èng (cm)
≤100

≤200

>
200

1,05
0,102
0,171
2,33
0,065
1,0
4,25

1,05
0,088
0,140
1,53
0,065
1,0
3,59

0,095
0,18

0,095
0,18

1,05
0,05
8
0,07
9
0,91
8
0,06
5
1,0
3,42

1,05
0,058
0,079
0,918
0,065
1,0
3,15
0,095
0,089

0,09
5
0,18
10

350

èng
cèng
h×nh
hép

20

30

10

Af. 14100 B£ T¤NG mãng mè, trô cÇu
Af.14200 Bª t«ng mò mè, mò trô cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AF.14
1

AF.14
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
mãng,
mè, trô,
cÇu

Bª t«ng
muc mè,
mò trô

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
CÇn cÈu 16T
Sµ lan 400T
Sµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

Mãng, mè,
trô

Mò mè, mò
trô

Trªn
c¹n

Díi níc

Trªn
c¹n

Díi níc

m3
%
c
«ng

1,02
5
2
2,91

1,02
5
2
3,49

1,02
5
2
3,69

1,02
5
2
4,18

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,09
5
0,08
9
0,04
5
2

0,11
0,1
0,06
0,11
0,11
0,04
2

0,09
5
0,08
9
0,04
5
2

0,11
0,1
0,06
0,11
0,11
0,04
2

10

20

10

20

§¬n

AF.14300 Bª t«ng mÆt cÇu, lan can, gê ch¾n
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.143

Bª t«ng
mÆt cÇu,
lan can, gê
ch¾n

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm bµn
1KW
M¸y kh¸c

§¬n

MÆt
cÇu

Lan can, gê
ch¾n

m3
%
c«ng

1,025
4
2,8

1,025
4
4,5

ca
ca
%

0,095
0,089
5

0,11
5

351

10

20

Bª t«ng buång xo¾n, cÇu m¸ng, cÇu c¶ng,m¸i bê kªnh m¬ng
(Bª t«ng buång xo¾n, èng hót, èng x¶ bao gåm toµn bé khèi lîng bª
t«ng phÇn buång m¸y thuû ®iÖn, tr¹m b¬m (trõ khèi lîng mãng))
af.15110 Bª t«ng buång xo¾n
af.15120 Bª t«ng cÇu m¸ng thêng
af.15130 Bª t«ng cÇu m¸ng vá máng


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.15
1

Bª t«ng
buång
xo¾n

AF.15
1

Bª t«ng
cÇu m¸ng
thêng

AF.15
1

Bª t«ng
cÇu m¸ng
vá máng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
D©y thÐp
Bu l«ng M16
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW

Bª t«ng
buång
§¬n
xo¾n

§VT:
1m3

CÇu
m¸ng
thêng
§VT:
1m3

CÇu
m¸ng

máng
§VT:
1m2

m3
m3
kg
c¸i
kg
c¸i
%
c
«ng

1,025
0,017
0,067
0,476
0,048
0,041
1,0
4,45

1,05
0,017
0,067
0,476
0,048
1,0
3,55

0,036
0,046
0,059
1,461
1,0
1,06

0,095
0,18

0,095
0,18

0,003
0,08

10

20

30

ca
ca

AF.15200 Bª t«ng cÇu c¶ng
§¬n vÞ tÝnh:1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.15
2

Bª t«ng
cÇu c¶ng

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l

352

§¬n

Bª t«ng mèi
nèi b¶n dÇm
däc

Bª t«ng
dÇm

m3
%
c«ng

1,025
1,0
2,4

1,025
1,0
2,48

ca

0,095

0,095

M¸y ®Çm dïi
1,5KW
Sµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
%

0,20
0,21
0,006
2,0

0,20
0,21
0,006
2,0

10

20

AF.15300 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng dµy ≤20cm
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AF.153

C«ng t¸c
x©y l¾p
Bª t«ng m¸i bê
kªnh m¬ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW

§¬n

Sè lîng

m3
%
c«ng

1,025
1,0
2,8

ca
ca

0,095
0,18

10

AF.15400 bª t«ng mÆt ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, ®Þnh vÞ khu«n ®êng, lµm khe co d·n b»ng gç,
trén v÷a, ®æ bª t«ng, ®Çm lÌn, chÌn khe co d·n b»ng nhùa ®êng, hoµn
thiÖn, b¶o dìng bª t«ng theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3

353


hiÖu

AF.15
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng mÆt
®êng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç lµm khe co
d·n
Nhùa ®êng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 500l
M¸y ®Çm bµn
1KW
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dµy mÆt ®êng (cm)
≤ 25

> 25

m3

1,025

1,025

m3

0,014

0,015

kg
%
c«ng

3,5
1,5
1,82

3,85
1,5
1,63

ca
ca

0,095
0,089

0,095
0,089

ca

0,089

0,089

%

5,0

5,0

10

20

AF.15500 Bª t«ng g¹ch vì
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.15
5

Bª t«ng g¹ch vì

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
G¹ch vì
Nh©n c«ng 3/7

§¬n

Sè lîng

m3
m3

0,538
0,893

c«ng

1,17
10

AF.16000 Bª t«ng bÓ chøa

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
354


HiÖu

AF.16

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng bÓ
chøa d¹ng
thµnh
th¼ng,
thµnh
cong

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi 1,5kW
M¸y kh¸c

§¬n

Thµnh
th¼ng

Thµnh
cong

m3
%
c«ng

1,025
2,0
7,5

1,025
2,0
9,5

ca
ca
%

0,095
0,18
1,0

0,095
0,10
1,0

120

210

AF.17100 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi trªn khu xö lý
(m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AF.171 M¸ng d¹ng ch÷ V, V÷a bª t«ng
h×nh b¸n nguyÖt VËt liÖu kh¸c

®a gi¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi 1,5kW

§¬n

Sè lîng

m3
%

1,025
2,0

c«ng

4,26

ca
ca

0,095
0,089
10

AF.17200 Bª t«ng hè van, hè ga
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
355


HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.172 Bª t«ng hè van,
hè ga

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi 1,5kW

§¬n

Sè lîng

m3

1,025

%
c«ng

1
2,79

ca
ca

0,095
0,089
10

AF.18000 Bª t«ng m¸i taluy ®êng b»ng ph¬ng ph¸p phun kh«
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén vËt liÖu, bèc v¸c, vËn chuyÓn vËt liÖu lªn vÞ trÝ ®Æt
m¸y b»ng thñ c«ng ®æ v÷a vµo m¸y phun, phun bª t«ng vµo kÕt cÊu,
hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

m3

1,30

%

1,0

c«ng

12,5

M¸y phun v÷a 5,5KW

ca

0,55

M¸y trén 80l

ca

0,55

M¸y nÐn khÝ 600m3/h

ca

0,55

M¸y b¬m níc

ca

0,55

M¸y kh¸c

ca

5,0

AF.181 Bª t«ng m¸i
VËt liÖu
taluy ®V÷a bª t«ng ®¸ 0,5x1
êngb»ng ph¬ng
ph¸p phun kh« VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén
t¹i hiÖn trêng hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm
356

tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vµ ®æ b»ng m¸y

AF.20000 ®æ b»ng cÇn cÈu

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì cÇu c«ng t¸c (nÕu cã). Th¸o
më phÔu ®æ, ®æ vµ b¶o dìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AF.21100 Bª t«ng lãt mãng
AF.21200 Bª t«ng mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©yl¾p

AF.211

Bª t«ng lãt
mãng

AF.212

Bª t«ng
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW

§¬n

Lãt
mãng

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng
ca
ca

ChiÒu réng
mãng (cm)
≤ 250

> 250

1,03
0,65

1,025
1,0
0,89

1,025
0,015
0,122
0,603
1,0
1,15

0,03
0,089

0,03
0,089

0,03
0,089

10

10

20

AF.21300 Bª t«ng nÒn
AF.21400 Bª t«ng bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
357


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.213

Bª t«ng nÒn

AF.214

Bª t«ng bÖ
m¸y

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y ®Çm bµn 1KW

§¬n

Bª t«ng
nÒn

Bª t«ng
BÖ m¸y

m3
%
c«ng

1,03
1,0
0,68

1,025
1,0
1,66

ca
ca
ca

0,03
0,089

0,03
0,089
-

10

10

AF.22000 Bª t«ng têng, cét
AF.22100 Bª t«ng têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

ChiÒu dÇy ≤45 cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.22 Bª t«ng VËt liÖu
1
têng
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

358

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

1,025
0,049
0,199
0,871
2
2,56

1,025
0,049
0,199
0,871
2
3,54

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,04
0,18
2

1,02
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
3,22

1,02
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
3,70

0,08
0,18
2

0,18
0,030
0,030
2

0,18
0,03
5
0,03
5

2
10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

ChiÒu dÇy >45 cm
Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.22 Bª t«ng VËt liÖu
1
têng
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

1,025
0,020
0,048
0,352
2
2,28

1,025
0,020
0,048
0,352
2
3,23

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,04
0,18
2

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
2
2,94

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
2
3,38

50

0,08
0,18
2

60

0,18
0,030
0,030
2

70

0,18
0,03
5
0,03
5
2
80

AF.22200 Bª t«ng cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
TiÕt diÖn cét ≤ 0,1m2

hiÖu

AF.22
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c

§¬n

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

1,02
5
0,02
0
0,04
8

1,02
5
0,02
0
0,04
8

1,02
5
0,02
0
0,04
8

1,02
5
0,02
0
0,04
8
359

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,35
2
1
3,49

0,35
2
1
3,81

0,35
2
1
4,19

0,35
2
1
4,38

0,06
0,18
2

0,09
0,18
2

0,18
0,04
0,04
2

0,18
0,04
5
0,04
5
2

10

20

30

40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
TiÕt diÖn cét >0,1m2

hiÖu

AF.22
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

AF.22300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i
360

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤ 50

> 50

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,04

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,33

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,66

1,02
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,83

0,05
0,20
2

0,08
0,20
2

0,20
0,03
5
0,03
5
2

0,20
0,04
0,04
2

50

60

70

80

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AF.22
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
Bª t«ng
xµ dÇm,
gi»ng,
sµn m¸i

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
%
c«ng

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

1,02
5
1,0
2,56

1,02
5
1,0
2,96

1,02
5
1,0
3,26

1,02
5
1,0
3,41

0,04
0,18
2

0,04
0,18
0,04
2

0,18
0,03
0,03
2

0,18
0,03
5
0,03
5
2

10

20

30

40

AF.23000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AF.23
1

AF.23
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Mãng, mè,
trô cÇu

Mò mè,
mò trô cÇu

Trªn
c¹n

Díi níc

Trªn
c¹n

Díi níc

m
%

1,02
5
2

1,02
5
2

1,025
2

1,02
5
2

c«ng

1,98

3,31

4,52

6,23

ca

0,06

0,045

0,08

0,1

0,095

0,1

0,06
0,06
0,02

-

2,0

2,0

0,08
0,08
0,02
5
2,0

§¬n

VËt liÖu
Bª t«ng
mãng, mè,
trô cÇu.

Bª t«ng
mò mè, mò
trô cÇu.

V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T

3

§Çm dïi 1,5KW

ca

Sµ lan 400T
Sµ lan 200T
TÇu kÐo
150CV
M¸y kh¸c

ca
ca
ca

0,04
5
0,08
5
-

%

2,0

361

10

20

10

20

AF.24100 Bª t«ng cÇu c¶ng
§¬n vÞ tÝnh:1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Bª t«ng
mèi nèi
b¶n dÇm
däc

Bª t«ng
dÇm

AF.24
1

Bª t«ng
cÇu c¶ng

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

m3
%
c«ng

1,025
1,5
1,40

1,025
1,5
1,48

ca
ca
ca
ca
%

0,03
0,20
0,21
0,006
2,0

0,03
0,20
0,21
0,006
2,0

10

20

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
Sµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

AF.24200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.242

Bª t«ng m¸i bê kªnh
m¬ng

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y ®Çm dïi 1,5KW

§¬n

Sè lîng

m3
%
c«ng

1,025
1,0
1,80

ca
ca

0,03
0,18
10

AF.25000 Bª t«ng cäc nhåi, cäc barrette
362

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra hè khoan vµ lång cèt thÐp, l¾p ®Æt phÔu vµ èng
®æ, gi÷ vµ n©ng dÇn èng ®æ, ®æ bª t«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Cäc nhåi
Trªn c¹n

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.25 Bª t«ng
1
cäc
nhåi trªn
c¹n
AF.25 Bª t«ng
2
cäc
nhåi díi
níc
AF.25 Bª t«ng
3
cäc,
têng,
Barrette

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a

§¬n

m3

Díi níc

Cäc
Barrett
e

§êng kÝnh cäc (mm)
>


1000
1000
1000

>
1000

1,15

1,15

1,15

1,15

èng ®æ φ300 m 0,012 0,019 0,012 0,019
VËt liÖu kh¸c
%
0,2
0,2
0,5
0,5
Nh©n c«ng
c«ng 1,21 1,02 1,45 1,23
4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu xÝch ca 0,083 0,057 0,09 0,06
50T
Sµ lan 200T
ca
0,09 0,042
Sµ lan 400T
TÇu kÐo
150CV
M¸y kh¸c

1,15
0,017
0,50
1,05
0,055
-

ca
ca

-

-

0,09
0,03

0,042
0,013

-

%

1

1

2

2

2

10

20

10

20

10

AF.26100 Bª t«ng bÓ chøa
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
BÓ chøa

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.261 Bª t«ng
bÓ chøa

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n
§inh 6cm

§¬n

m3
m3
kg

Thµnh
th¼ng

Thµnh
cong

1,025
0,049
0,20

1,025
0,049
0,20
363

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm dïi 1,5kW
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

%
c«ng

1
4,90

1
7,13

ca
ca
%

0,2
0,08
2

0,2
0,08
2

10

20

AF.26200 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi khu xö lý
(m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.262 M¸ng d¹ng ch÷ V,
h×nh
b¸n nguyÖt vµ ®a
gi¸c

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm dïi
1,5kW
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

§¬n

Sè lîng

m3

1,025

%

1

c«ng

3,72

ca

0,2

ca
%

0,08
2
10

AF.27000 Bª t«ng trît lång thang m¸y, sil«, èng khãi
(¸p dông cho mäi ®é cao)
§¬n vÞ tÝnh: m3


hiÖu

364

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n


t«ng
trît
lång
thang
m¸y


t«ng
trît
Sil«


t«ng
trît
èng
khãi

AF.27
1

AF.27
2

Bª t«ng trît
lång thang
m¸y
Bª t«ng trît
Sil«
Bª t«ng trît
èng khãi

AF.27
3

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
CÈu th¸p 50T
§Çm dïi 1,5KW
M¸y b¬m níc 20KW
(b¶o dìng bª t«ng)
M¸y vËn th¨ng 3T
M¸y kh¸c

m3
%
c«ng

1,025
2,0
3,55

1,025
2,0
2,55

1,025
2,0
4,55

ca
ca
ca

0,065
0,20
0,05

0,065
0,15
0,03

0,075
0,25
0,04

ca
%

0,025
5

0,025
5

0,025
5

10

10

10

AF.28100 Lµm líp v÷a xi m¨ng b¶o VÖ m¸i ®Ëp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Trén, r¶i v÷a b»ng thñ c«ng dÇy 7cm. §Çm mÆt b»ng qu¶ ®Çm 16T
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AE281 Lµm líp v÷a xi
V÷a xi m¨ng
m¨ng b¶o vÖ m¸i
®Ëp
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80lÝt
Qu¶ ®Çm 16T
CÇn trôc b¸nh xÝch
25T
M¸y kh¸c

§¬n

Sè lîng

m3

8,050

c«ng

35,910

ca
ca
ca

0,933
0,337
0,337

%

10
10

AF.30000 ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù hµnh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì cÇu c«ng t¸c (nÕu cã); L¾p
®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m theo tõng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. §æ vµ
b¶o dìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AF.31100 Bª t«ng mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
365


hiÖu

AF.311

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50
m3/h
M¸y ®Çm dïi 1,5KW
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu réng (cm)
≤250

>250

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

1,015
1,0
0,85

1,015
0,015
0,122
0,603
1,0
1,21

ca
ca
%

0,033
0,089
1,0

0,033
0,089
1,0

10

20

AF.31200 Bª t«ng nÒn
AF.31200 Bª t«ng BÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.312

Bª t«ng nÒn

AF.313

Bª t«ng bÖ
m¸y

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50
m3/h
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y ®Çm bµn
1KW
M¸y kh¸c

§¬n

Bª t«ng
nÒn

Bª t«ng
bÖ m¸y

m3
%
c«ng

1,025
1,0
0,62

1,015
1,0
1,64

ca
ca
ca
%

0,033

0,033
0,089

0,089
1,0

1,0

10

20

AF.32000 Bª t«ng têng, cét
AF.32100 Bª t«ng têng
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
366

ChiÒu dÇy (cm)

hiÖu

AF.32
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng
têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50
m3/h
M¸y ®Çm dïi 1,5W
M¸y kh¸c

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng
ca
ca
%

>45

≤45

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤4

≤16

1,01
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
2,56

1,01
5
0,04
9
0,19
9
0,87
1
2
3,22

1,01
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
2
2,28

1,015
0,020
0,048
0,352
2
2,94

0,03
3
0,18
1

0,03
3
0,18
1

0,03
3
0,18
1

10

20

30

0,033
0,18
1

40

367

AF.32200 Bª t«ng cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
TiÕt diÖn cét (m2)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.32
2

Bª t«ng
cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT
50m3/h
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y kh¸c

≤ 0,1

§¬n

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng
ca
ca
%

>0,1

ChiÒu cao (m)
≤4

≤ 16

≤4

≤ 16

1,01
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,49

1,01
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,81

1,01
5
0,02
0
0,04
8
0,35
2
1
3,04

1,015
0,020
0,048
0,352
1
3,33

0,03
3
0,18
1

0,03
3
0,18
1

0,03
3
0,20
1

10

20

30

0,033
0,20
1

40

AF.32300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.323

Bª t«ng xµ
dÇm,
gi»ng, sµn
m¸i

368

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50 m3/h
M¸y ®Çm dïi 1,5KW

§¬n

Sè lîng

m3
%
c«ng

1,015
1,0
2,56

ca
ca

0,033
0,18

M¸y kh¸c

%

1,0
10

AF.33000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu,

Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, th¸o dì, di chuyÓn èng b¬m, b¬m v÷a bª t«ng
vµo èng ®æ, n©ng h¹ èng ®æ b»ng cÇn cÈu. §æ vµ b¶o dìng bª t«ng
theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh :1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.33
1

Bª t«ng
mãng, mè,
trô

AF.33
2

Bª t«ng

mè,mò trô
cÇu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T

§¬n

m3
%
c
«ng
ca

Mãng, mè,
trô cÇu

Mò mè,
mò trô cÇu

Trªn
c¹n

Díi níc

Trªn
c¹n

Díi níc

1,01
5
1,2
2,06

1,01
5
1,2
2,64

1,01
5
1,5
3,13

1,01
5
1,5
3,33

0,03
9
0,03
9
0,1

0,06
7
0,06
7
0,08
5
-

0,1

-

0,1

1,0

0,03
3
2,0

10

20

M¸y b¬m BT
50m3/h
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
Sµ lan 200T

ca

ca

0,03
3
0,03
3
0,08
5
-

Sµ lan 400T

ca

-

TÇu kÐo 150CV

ca

-

M¸y kh¸c

%

0,5

0,07
8
0,03
9
0,02
6
1,0

10

20

ca

0,1
0,1
0,2

369

AF.33300 bª t«ng dÇm cÇu Thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®óc ®Èy,
®óc hÉng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, th¸o dì, di chuyÓn èng b¬m bª t«ng. §æ vµ b¶o
dìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
(Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì hÖ khung gi¸ treo v¸n khu«n vËn hµnh
hÖ v¸n khu«n dÇm cha tÝnh trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
Lo¹i dÇm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AF.33 Bª t«ng
V÷a
3
dÇm cÇu èng nhùa Φ58
thi c«ng èng nhùa Φ75
b»ng
VËt liÖu kh¸c
ph¬ng
Nh©n c«ng 4,0/7
ph¸p
M¸y thi c«ng
®óc
M¸y ®Çm dïi
®Èy,®óc
1,5KW
hÉng
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 25T
CÇn cÈu næi 30T
M¸y b¬m BT
50m3/h
Sµ lan 400T
TÇu kÐo 150CV
370

§¬n

§óc ®Èy

§óc
§óc hÉng
hÉng
trªn mÆt
trªn c¹n
níc

m3
m
m
%
c«ng

1,015
0,02
4
11,36

1,015
1,02
4
16,64

1,015
1,02
4
19,76

ca

0,18

0,18

0,18

ca
ca
ca
ca

0,035
0,035

0,11
0,035

0,11
0,05

ca
ca

-

-

0,11
0,11

M¸y kh¸c

%

2

2

2

10

20

30

AF.34100 Bª t«ng cÇu c¶ng
§¬n vÞ tÝnh:1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.34
1

Bª t«ng cÇu
c¶ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50
m3/h
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
Sµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

§¬n

Bª t«ng mèi
nèi b¶n dÇm
däc

Bª t«ng
dÇm

m3
%
c«ng

1,015
1,0
1,40

1,015
1,0
1,48

ca
ca
ca
ca
%

0,033
0,20
0,21
0,006
2,0

0,033
0,20
0,21
0,006
2,0

10

20

AF.34200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Sè lîng

C«ng t¸c

Thµnh phÇn

§¬n
371

hiÖu
AF.342

x©y l¾p
Bª t«ng m¸i bê
kªnh m¬ng

hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT 50
m3/h
Mµy ®Çm dïi 1,5KW
M¸y kh¸c

m3
%
c«ng

1,03
1,0
1,80

ca
ca
%

0,033
0,18
1,0

10

AF.35000Bª t«ng cäc nhåi, cäc têng barrette
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, kiÓm tra lç khoan, lç ®µo vµ lång cèt thÐp, l¾p ®Æt èng
®æ, gi÷ vµ n©ng dÇn èng ®æ. §æ bª t«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh :1m3
Cäc nhåi
Trªn c¹n

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Díi níc

§êng kÝnh cäc (mm)
>100
>100


0
0
1000
1000

Cäc, têng
Barrett
e

VËt liÖu
AF.35
1

Bª t«ng
cäc
nhåi trªn
c¹n

AF.35
2
372

Bª t«ng
cäc
nhåi díi

V÷a
èng ®æ Φ300

m3
m

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

%
c
«ng

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T

ca

1,15
0,01
2
1,2
1,1

1,15
0,01
9
1,2
0,93

1,15
0,01
2
1,5
1,32

1,15
0,01
9
1,5
1,12

1,15
0,017

0,07

0,03

0,09

0,04

0,037

1,5
1,20

níc

AF.35
3

Bª t«ng
cäc, têng
Barette

M¸y b¬m BT
50m3/h
Sµ lan 200T

ca
ca

9
0,07
9
-

5
0,03
5
-

5
0,09
5
0,19

Sµ lan 400T

ca

-

-

TÇu kÐo 150CV

ca

-

-

0,09
5
0,04

M¸y kh¸c

%

2,0

2,0

3,0

2
0,04
2
0,08
4
0,04
2
0,02
8
3,0

10

20

10

20

0,037
2,0
10

Af.36000 C«ng t¸c ®æ bª t«ng trong hÇm
V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng vµ ®æ
b»ng m¸y b¬m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ khèi ®æ. S¶n xuÊt, l¾p dùng tÊm bÞt ®Çu ®èc. L¾p ®Æt
vµ di chuyÓn èng b¬m theo tõng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. §æ vµ b¶o dìng bª t«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt (cha kÓ bª t«ng bï phÇn lÑm).
Af.36110 Bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Sè lîng

373

AF.361

Bª t«ng toµn
tiÕt diÖn hÇm
ngang

VËt liÖu
V÷a bª t«ng
Líi thÐp lµm ®Çu ®èc
ThÐp trßn
Que hµn φ4
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m bª t«ng
50m3/h
§Çm dïi 1,5Kw
M¸y n©ng thuû lùc
135Cv
M¸y ñi 140CV
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

m3
m2
kg
kg
%

1,030
0,217
3,1
0,180
2,0

c«ng

3,928

ca

0,036

ca

0,177

ca

0,046

ca
ca

0,020
0,063

%

5
10

Af.36120 Bª t«ng nÒn hÇm ngang
Af.36130 Bª t«ng têng hÇm ngang
Af.36140 Bª t«ng vßm hÇm ngang
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu

374

§¬n

Bª t«ng
NÒn
hÇm

Têng
hÇm

Vßm
hÇm

AF.361

AF.361

Bª t«ng nÒn V÷a bª t«ng
hÇm
Líi thÐp lµm ®Çu
®èc

Bª t«ng têng hÇm

m3

1,015

1,030

1,030

m2

0,233

0,260

0,200

ThÐp trßn

kg

3,1

3,1

3,1

Que hµn φ4

kg

0,068

0,260

0,180

VËt liÖu kh¸c

%

2,0

2,0

2,0

c
«ng

1,160

2,68

5,163

M¸y b¬m bª t«ng
50m3/h

ca

0,036

0,036

0,036

§Çm dïi 1,5Kw

ca

0,068

0,188

0,188

§Çm bµn 1Kw

ca

0,089

-

-

M¸y n©ng thuû lùc
135Cv

ca

-

0,013

0,068

M¸y ñi 140CV

ca

0,020

0,020

0,020

M¸y hµn 23KW

ca

0,014

0,091

0,063

M¸y kh¸c

%

5

5

5

20

30

40

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
AF.361

Bª t«ng
vßm hÇm

Af.36200 Bª t«ng hÇm ®øng
Af.36300 bª t«ng hÇm nghiªng
Af.36400 bª t«ng nót hÇm
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Bª t«ng Bª t«ng Bª t«ng
hÇm
hÇm
nót
®øng nghiªng
hÇm

VËt liÖu
375

AF.36
2

AF.36
3

Bª t«ng
V÷a bª t«ng
hÇm ®øng Líi thÐp lµm ®Çu
®èc

Bª t«ng
hÇm
nghiªng
Bª t«ng
nót hÇm

m2

1,030

1,030

-

0,217

1,030
0,217

ThÐp trßn

kg

-

2,8

3,5

Que hµn φ4

kg

0,063

0,180

0,172

VËt liÖu kh¸c

%

1

2

2

c«ng

5,653

6,549

3,090

M¸y b¬m 50m3/h

ca

0,036

0,036

0,036

§Çm dïi 1,5Kw

ca

0,143

0,143

0,188

Têi ®iÖn 1,5T

ca

0,188

0,188

0,013

M¸y ñi 140CV

ca

0,017

0,017

0,017

M¸y hµn 23KW

ca

0,014

0,063

0,060

M¸y n©ng thuû
lùc

ca

-

0,013

M¸y kh¸c

%

1

5

5

10

10

10

Nh©n c«ng 4,0/7
AF.36
4

m3

M¸y thi c«ng

-

Bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng. L¾p ®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m, èng ®æ bª
t«ng. XÕp ®¸ héc (®èi víi bÞt ®¸y b»ng ®¸ héc) theo ®iÒu kiÖn cô thÓ.
376

Trén v÷a xi m¨ng, b¬m v÷a bª t«ng, v÷a xi m¨ng, hoµn thiÖn theo yªu
cÇu kü thuËt.
(Lµm sµn ®¹o, v¸ch ng¨n cha tÝnh trong ®Þnh møc)
AF.37100 bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: m3

hiÖu
AF.37
1

C«ng t¸c x©y
l¾p
Bª t«ng bÞt
®¸y

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
èng ®æ Φ300
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y
b¬m
BT
3
50m /h
Xµ lan 200T
Cano 23CV
M¸y kh¸c

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

m3
m
%
c«ng

1,030
0,05
1
1,75

1,030
0,05
1
1,95

ca

0,05

0,065

ca
ca
%

0,05
5

0,065
0,065
5

10

20

AF.37200 bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a xi m¨ng ®én ®¸ héc
§¬n vÞ tÝnh: m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AF.37
2

BÞt ®¸y trong
khung v©y

VËt liÖu
§¸ héc
V÷a xi m¨ng c¸t
vµng
èng ®æ Φ150
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m 9m3
CÈu 25T
M¸y kh¸c

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

m3
m3

1,20
0,477

1,20
0,477

m
%
c«ng

0,95
1,5
2,45

1,05
2
2,82

ca
ca
%

0,095
0,045
5

0,110
0,055
5

10

20

AF.37300 Bª t«ng ®êng l¨n, s©n ®ç, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng
377

§¬n vÞ tÝnh: m3

hiÖu
AF.37
3

C«ng t¸c x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

Bª t«ng ®êng l¨n,
s©n
®ç,
®æ
b»ng m¸y r¶i bª
t«ng

VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i PS500

§¬n vÞ

Sè lîng

m3
%
c«ng

1,025
1,5
2,46

ca

0,022

%

5,0

M¸y kh¸c

10

AF.37400 b¬m v÷a xi m¨ng trong èng luån c¸p
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, lµm s¹ch èng luån c¸p vµ c¸p, c©n ®ong trén v÷a ®óng tû
lÖ, b¬m v÷a vµo èng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.374 B¬m v÷a xi
m¨ng
trong èng luån
c¸p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Khèi lîng

VËt liÖu
Xi m¨ng

kg

1824

Phô gia

kg

40,56

%
c«ng

3
35,7

ca
ca

1,83
1,83

ca

1,83

ca
%

0,5
3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén v÷a 80 l
M¸y nÐn khÝ
10m3/ph
M¸y b¬m v÷a xi
m¨ng
M¸y b¬m níc 20 kw
M¸y kh¸c
378

10
AF.40000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng
Quy ®Þnh ¸p dông:
- C«ng t¸c bª t«ng thuû c«ng ®îc ®Þnh møc cho trêng hîp ®æ bª t«ng
b»ng cÇn cÈu 16 TÊn, 25 TÊn, 40 TÊn vµ ®æ b»ng b¬m bª t«ng, t¬ng øng
víi tõng lo¹i kÕt cÊu bª t«ng thuû c«ng vµ cha tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho
c«ng t¸c l¾p ®Æt tÊm chèng thÊm. Riªng bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, mè ®ì,
mè nÐo ®êng èng ¸p lùc ®îc ®Þnh møc chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt
cÊu
- Hao phÝ nh©n c«ng trong ®Þnh møc c«ng t¸c bª t«ng thuû c«ng ®·
bao gåm c«ng t¸c ®¸nh xêm mÆt ®øng vµ xö lý phÇn bÒ mÆt n»m
ngang (gåm c¶ héc kü thuËt) tiÕp gi¸p gi÷a hai khèi ®æ, tÝnh b×nh
qu©n cho 1m3 bª t«ng.
- §èi víi c«ng t¸c bª t«ng mòi phãng : Hao phÝ nh©n c«ng trong ®Þnh
møc ®· bao gåm c«ng t¸c mµi mÆt bª t«ng.
- C«ng t¸c bª t«ng bäc ®êng èng ¸p lùc cha bao gåm hao phÝ cho c«ng
t¸c gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì cèp pha ®Çu ®èc (nÕu cã).
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VÖ sinh khèi ®æ, gia c«ng, l¾p ®Æt th¸o dì héc kü thuËt, cÇu c«ng
t¸c (nÕu cã). Th¸o më phÔu ®æ, ®æ ®Çm vµ b¶o dìng bª t«ng theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.

AF.41000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 16 tÊn
AF.41110 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy
AF.41120 Bª t«ng b¶n ®¸y
AF.41130 Bª t«ng nÒn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Lãt
mãng,
LÊp
®Çy

B¶n
®¸y

NÒn

379

AF.41
1

AF.41
1

AF.41
1

Bª t«ng lãt
mãng, lÊp
®Çy

Bª t«ng b¶n
®¸y

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,03

VËt liÖu kh¸c

%

-

2

1

c«ng

0,380

1,04

0,580

CÇn cÈu 16T

ca

0,020

0,022

0,020

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,089

0,089

-

ca

-

-

0,089

10

20

30

Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng

Bª t«ng nÒn §Çm bµn 1,0
KW

AF.41200 Bª t«ng têng c¸nh, têng biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.41
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤ 2

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m

3

0,049 0,020 0,014

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199 0,048 0,034

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,871 0,352 0,246

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,956 2,676 2,408

CÇn cÈu 16T

ca

0,027 0,027 0,025

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10

20

30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
380


hiÖu

AF.41
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤3

≤ 5

>5

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,172 0,120 0,084

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,167 1,950 1,755

CÇn cÈu 16T

ca

0,025 0,022 0,020

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

40

50

60

AF.41300 Bª t«ng trô Pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤ 0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.41
3

Bª t«ng
trô pin,
trô biªn

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,049

0,020 0,014 0,010

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199

0,048 0,034 0,024

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,871

0,352 0,246 0,172

VËt liÖu kh¸c

%

1

c
«ng

3,166

2,856 2,570 2,313

CÇn cÈu 16T

ca

0,027

0,027 0,025 0,025

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180 0,180 0,180

Nh©n c«ng
3,5/7

1

1

1

M¸y thi c«ng

381

10

20

30

40

AF.41400 Bª t«ng têng thîng lu ®Ëp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.41
4

Bª t«ng têng thîng
lu

V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,025 0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,100 0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,436 0,176 0,123 0,086

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

1

c
«ng

2,365 2,141 1,926 1,734

CÇn cÈu 16T

ca

0,025 0,025 0,022 0,022

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10
AF.41510
AF.41520
AF.41530
AF.41540
t«ng
t«ng
t«ng
t«ng

20

30

40

th©n ®Ëp
mÆt cong ®Ëp trµn
mòi phãng
dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

382

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

T
h©n
®Ëp

MÆt
cong
®Ëp
trµn

Mòi
phãn
g

Dèc
níc

Bª t«ng
phÝa trong
th©n ®Ëp

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,02
5

1,02
5

1,02
5

1,02
5

AF.41
5


t«ngmÆt
c«ng ®Ëp
trµn

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

1

c
«ng

0,85

3,22
7

1,83
2

1,53
3

AF.41
5

Bª t«ng
mòi phãng

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T

ca

0,02
2

0,02
2

0,02
2

0,02
2

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,08
9

0,18
0

0,08
9

0,08
9

M¸y kh¸c

%

-

1

-

-

10

20

30

40

AF.41
5

Bª t«ng
dèc níc
AF.41
5

Nh©n c«ng 3,5/7

AF.41600 Bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤ 25

>25

1,025

1,025

1

1

c«ng

4,260

4,770

CÇn cÈu 16T

ca

0,027

0,030

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

10

20

VËt liÖu
AF.41
6

Bª t«ng
th¸p ®iÒu
¸p

V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
%

M¸y thi c«ng

383

AF.41710 Bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Mè ®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

1,980

CÇn cÈu 16T

ca

0,030

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,18

VËt liÖu
AF.41
7

Bª t«ng mè
®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p
lùc

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.41720 Bª t«ng bäc ®êng èng thÐp ¸p lùc
AF.41730 B£ t«ng BÖ §ì M¸Y PH¸T
AF.41740 Bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

384

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Bäc ®êng
èng ¸p
lùc

BÖ ®ì
m¸y
ph¸t

M¸i
kªnh,
m¸i hè
xãi

VËt liÖu
Bª t«ng
AF.41
bäc ®êng
7
èng thÐp
¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m

3

0,029

-

-

§inh c¸c lo¹i

kg

0,040

-

-

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,459

-

-

kg

0,033

-

-

%

1

2

1

c«ng

2,45

2,408

1,800

CÇn cÈu 16T

ca

0,025

0,022

0,025

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

AF.41 Bª t«ng bÖ
D©y thÐp
7
®ì m¸y
VËt liÖu kh¸c
ph¸t

AF.41 Bª t«ng
7
m¸i kªnh
hè xãi

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng

385

AF.41750 B£ t«ng buång xo¾n
AF.41760 B£ t«ng èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Buång
xo¾n

èng hót

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,017

0,017

§inh c¸c lo¹i

kg

0,067

0,067

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,476

0,476

D©y thÐp

kg

0,048

0,048

Bu l«ng c¸c lo¹i

c¸i

0,041

0,041

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

c«ng

2,940

2,420

CÇn cÈu 16T

ca

0,022

0,022

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

50

60

VËt liÖu
AF.417 Bª t«ng
buång xo¾n

AF.417
Bª t«ng èng
hót

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

AF.41770 Bª t«ng sµn dµy ≥ 30cm
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AF.417 Bª t«ng sµn
dµy ≥ 30cm

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T
§Çm dïi 1,5 KW

§¬n

Sè lîng

m3
%

1,025

c
«ng

1,580

ca
ca

0,025
0,180

1

70
386

387

AF.41800 Bª t«ng cèt liÖu lín DMAX ≥ 80mm


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

0,85

CÇn cÈu 10T phôc vô
®Çm chïm

ca

0,031

CÇn cÈu 16T

ca

0,022

§Çm dïi 3,5 KW

ca

0,089

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.41
8

Bª t«ng cèt
liÖu lín DMAX ≥
80mm

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.41900 Bª t«ng chÌn ( khe van, khe phai, khe líi ch¾n r¸c, mè ®ì,
gèi van )
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

Gç v¸n khu«n

m3

0,091

§inh c¸c lo¹i

kg

1,036

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

2,300

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

12,74

CÇn cÈu 16T

ca

0,027

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,243

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.41
9

Bª t«ng chÌn
(khe van, khe
phai, khe líi
ch¾n r¸c, mè
®ì, gèi van )

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

388

10

389

Af.42000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 25 tÊn
Af.42110 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy
Af.42120 Bª t«ng b¶n ®¸y
Af.42130 Bª t«ng nÒn
§¬n vÞ tÝnh:
1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.42
1

Bª t«ng lãt
mãng

AF.42
1

Bª t«ng b¶n
®¸y

§¬n

Lãt
mãng,
LÊp
®Çy

B¶n
®¸y

NÒn

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,03

VËt liÖu kh¸c

%

-

2

1

c
«ng

0,380

1,04

0,580

ca

0,015

0,017

0,015

ca

0,089

0,089

-

ca

-

-

0,089

10

20

30

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T

Bª t«ng nÒn §Çm dïi 1,5 KW
AF.42
1

§Çm bµn 1,0 KW

AF.42200 Bª t«ng têng c¸nh, têng biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.42
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤ 2

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,049 0,020 0,014

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199 0,048 0,034

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,871 0,352 0,246

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,956 2,676 2,408

ca

0,022 0,022 0,020

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
390

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

10

20

30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.42
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤3

≤ 5

>5

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,172 0,120 0,084

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,167 1,950 1,755

CÇn cÈu 25T

ca

0,020 0,017 0,015

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

40

50

60

AF.42300 Bª t«ng trô Pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤ 0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.42
3

Bª t«ng
trô pin,
trô biªn

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,049

0,020 0,014 0,010

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199

0,048 0,034 0,024

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,871

0,352 0,246 0,172

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

1

1
391

Nh©n c«ng
3,5/7

c
«ng

3,166

2,856 2,570 2,313

CÇn cÈu 25T

ca

0,022

0,022 0,020 0,020

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10

20

30

40

AF.42400 Bª t«ng têng thîng lu ®Ëp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.42
4

Bª t«ng têng thîng
lu

V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,025 0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,100 0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,436 0,176 0,123 0,086

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

1

c
«ng

2,365 2,141 1,926 1,734

CÇn cÈu 25T

ca

0,020 0,020 0,017 0,017

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10

AF.42510
AF.42520
AF.42530
AF.42540
t«ng
t«ng
t«ng
t«ng

20

30

40

th©n ®Ëp
mÆt cong ®Ëp trµn
mòi phãng
dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu
392

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

T
h©n
®Ëp

MÆt
cong
®Ëp

Mòi
phãn
g

Dèc
níc

trµn
AF.42
5

Bª t«ng
phÝa trong
th©n ®Ëp

AF.42
5


t«ngmÆt
c«ng ®Ëp
trµn

AF.42
5

Bª t«ng
mòi phãng
Bª t«ng
dèc níc

AF.42
5

VËt liÖu
1,02
5
2

1,02
5
2

1,02
5
2

1,02
5
1

c
«ng

0,85

3,22
7

1,83
2

1,53
3

CÇn cÈu 25T

ca

§Çm dïi 1,5 KW

ca

M¸y kh¸c

%

0,01
7
0,08
9
-

0,01
7
0,18
0
1

0,01
7
0,08
9
-

0,01
7
0,08
9
-

10

20

30

40

V÷a bª t«ng

m3

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

AF.42600 Bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤ 25

>25

1,025

1,025

2

2

c«ng

4,260

4,770

CÇn cÈu 25T

ca

0,022

0,025

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

10

20

VËt liÖu
AF.42
6

Bª t«ng
th¸p ®iÒu
¸p

V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
%

M¸y thi c«ng

AF.42710 Bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
393


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Mè ®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

1,980

CÇn cÈu 25T

ca

0,025

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

VËt liÖu
AF.42
7

Bª t«ng mè
®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p
lùc

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.42720 Bª t«ng bäc ®êng èng thÐp ¸p lùc
AF.42730 B£ t«ng BÖ §ì M¸Y PH¸T
AF.42740 Bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

394

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Bäc ®êng
èng ¸p
lùc

BÖ ®ì
m¸y
ph¸t

M¸i
kªnh,
m¸i hè
xãi

VËt liÖu
Bª t«ng
AF.42
bäc ®êng
7
èng thÐp
¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,029

-

-

§inh c¸c lo¹i

kg

0,040

-

-

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,459

-

-

kg

0,033

-

-

%

1

2

1

c«ng

2,45

2,408

1,800

CÇn cÈu 25T

ca

0,020

0,017

0,020

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

AF.42 Bª t«ng bÖ
D©y thÐp
7
®ì m¸y
VËt liÖu kh¸c
ph¸t

AF.42 Bª t«ng
7
m¸i kªnh
hè xãi

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng

395

AF.42750 B£ t«ng buång xo¾n
AF.42760 B£ t«ng èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Buång
xo¾n

èng hót

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,017

0,017

§inh c¸c lo¹i

kg

0,067

0,067

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,476

0,476

D©y thÐp

kg

0,048

0,048

Bu l«ng c¸c lo¹i

c¸i

0,041

0,041

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

c«ng

2,94

2,420

CÇn cÈu 25T

ca

0,017

0,017

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

50

60

VËt liÖu
AF.427 Bª t«ng
buång xo¾n

AF.427
Bª t«ng èng
hót

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

AF.42770 Bª t«ng sµn dµy ≥ 30cm
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AF.427 Bª t«ng sµn
dµy ≥ 30cm

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
§Çm dïi 1,5 KW

§¬n

Sè lîng

m3
%

1,025

c
«ng

1,580

ca
ca

0,020
0,180

1

70
396

397

AF.42800 Bª t«ng cèt liÖu lín DMAX ≥ 80mm


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

0,85

CÇn cÈu 10T phôc vô
®Çm chïm

ca

0,031

CÇn cÈu 25T

ca

0,017

§Çm dïi 3,5 KW

ca

0,089

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.42
8

Bª t«ng cèt
liÖu lín DMAX ≥
80mm

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.42900 Bª t«ng chÌn ( khe van, khe phai, khe líi ch¾n r¸c, mè ®ì,
gèi van )
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

Gç v¸n khu«n

m3

0,091

§inh c¸c lo¹i

kg

1,036

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

2,300

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

12,74

CÇn cÈu 25T

ca

0,022

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,243

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.42
9

Bª t«ng chÌn
(khe van, khe
phai, khe líi
ch¾n r¸c, mè
®ì, gèi van )

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

398

10

Af.43000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 40 tÊn
Af.43110 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy
Af.43120 Bª t«ng b¶n ®¸y
Af.43130 Bª t«ng nÒn
§¬n vÞ tÝnh:
1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.43
1

Bª t«ng lãt
mãng

AF.43
1

Bª t«ng b¶n
®¸y

§¬n

Lãt
mãng,
LÊp
®Çy

B¶n
®¸y

NÒn

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,03

VËt liÖu kh¸c

%

-

2

1

c
«ng

0,380

1,04

0,580

ca

0,013

0,015

0,013

ca

0,089

0,089

-

ca

-

-

0,089

10

20

30

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 40T

AF.43
1

Bª t«ng nÒn §Çm dïi 1,5 KW
§Çm bµn 1,0 KW

AF.43200 Bª t«ng têng c¸nh, têng biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.43
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤ 2

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,049 0,020 0,014

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199 0,048 0,034

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,871 0,352 0,246

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

1

399

Nh©n c«ng 3,5/7

c«ng

2,956 2,676 2,408

CÇn cÈu 40T

ca

0,019 0,019 0,017

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10

20

30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.43
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤3

≤ 5

>5

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,172 0,120 0,084

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,167 1,950 1,755

CÇn cÈu 40T

ca

0,017 0,015 0,013

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

40

50

60

AF.43300 Bª t«ng trô Pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

400

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤ 0,45

≤1

≤2

>2

AF.43
3

Bª t«ng
trô pin,
trô biªn

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,049

0,020 0,014 0,010

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199

0,048 0,034 0,024

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,871

0,352 0,246 0,172

VËt liÖu kh¸c

%

1

c
«ng

3,166

2,856 2,570 2,313

CÇn cÈu 40T

ca

0,019

0,019 0,017 0,017

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180 0,180 0,180

Nh©n c«ng
3,5/7

1

1

1

M¸y thi c«ng

10

20

30

40

AF.43400 Bª t«ng têng thîng lu ®Ëp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.43
4

Bª t«ng têng thîng
lu

V÷a bª t«ng

m3

1,025 1,025 1,025 1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,025 0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,100 0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,436 0,176 0,123 0,086

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

1

c
«ng

2,365 2,141 1,926 1,734

CÇn cÈu 40T

ca

0,017 0,017 0,015 0,015

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180 0,180

M¸y thi c«ng

10

20

30

40

AF.43510 Bª t«ng th©n ®Ëp
401

AF.43520 Bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn
AF.43530 Bª t«ng mòi phãng
AF.43540 Bª t«ng dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.43
5

Bª t«ng
phÝa trong
th©n ®Ëp

AF.43
5


t«ngmÆt
c«ng ®Ëp
trµn

AF.43
5

Bª t«ng
mòi phãng
Bª t«ng
dèc níc

AF.43
5

T
h©n
®Ëp

MÆt
cong
®Ëp
trµn

Mòi
phãn
g

Dèc
níc

1,02
5
2

1,02
5
2

1,02
5
2

1,02
5
1

c
«ng

0,85

3,22
7

1,83
2

1,53
3

CÇn cÈu 40T

ca

§Çm dïi 1,5 KW

ca

M¸y kh¸c

%

0,01
5
0,08
9
-

0,01
5
0,18
0
1

0,01
5
0,08
9
-

0,01
5
0,08
9
-

10

20

30

40

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

AF.43600 Bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤ 25

>25

1,025

1,025

1

1

c«ng

4,260

4,770

CÇn cÈu 40T

ca

0,019

0,022

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

10

20

VËt liÖu
AF.43
6

Bª t«ng
th¸p ®iÒu
¸p

V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
%

M¸y thi c«ng

402

AF.43710 Bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Mè ®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

1,980

CÇn cÈu 40T

ca

0,022

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

VËt liÖu
AF.43
7

Bª t«ng mè
®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p
lùc

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.43720 Bª t«ng bäc ®êng èng thÐp ¸p lùc
AF.43730 B£ t«ng BÖ §ì M¸Y PH¸T
AF.43740 Bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Bäc ®êng
èng ¸p
lùc

BÖ ®ì
m¸y
ph¸t

M¸i
kªnh,
m¸i hè
xãi

403

VËt liÖu
Bª t«ng
AF.43
bäc ®êng
7
èng thÐp
¸p lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,029

-

-

§inh c¸c lo¹i

kg

0,040

-

-

§inh ®Øa c¸c
lo¹i

c¸i

0,459

-

-

kg

0,033

-

-

%

1

2

1

c«ng

2,45

2,408

1,800

CÇn cÈu 40T

ca

0,017

0,015

0,017

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

0,180

20

30

40

AF.43 Bª t«ng bÖ
D©y thÐp
7
®ì m¸y
VËt liÖu kh¸c
ph¸t

AF.43 Bª t«ng
7
m¸i kªnh
hè xãi

404

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng

AF.43750 B£ t«ng buång xo¾n
AF.43760 B£ t«ng èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Buång
xo¾n

èng hót

V÷a bª t«ng

m3

1,025

1,025

Gç v¸n cÇu c«ng
t¸c

m3

0,017

0,017

§inh c¸c lo¹i

kg

0,067

0,067

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,476

0,476

D©y thÐp

kg

0,048

0,048

Bu l«ng c¸c lo¹i

c¸i

0,041

0,041

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

c«ng

2,94

2,420

CÇn cÈu 40T

ca

0,015

0,015

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

50

60

VËt liÖu
AF.437 Bª t«ng
buång xo¾n

AF.437
Bª t«ng èng
hót

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

AF.43770 Bª t«ng sµn dÇy ≥ 30cm
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AF.437 Bª t«ng sµn
dÇy ≥ 30cm

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 40T
§Çm dïi 1,5 KW

§¬n

Sè lîng

m3
%

1,025

c
«ng

1,580

ca
ca

0,017
0,180

1

70
405

406

AF.43800 Bª t«ng cèt liÖu lín DMAX ≥ 80mm


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n vÞ tÝnh: 1m3
§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

0,85

CÇn cÈu 10T phôc vô
®Çm chïm

ca

0,031

CÇn cÈu 40T

ca

0,015

§Çm dïi 3,5 KW

ca

0,089

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.43
8

Bª t«ng cèt
liÖu lín DMAX ≥
80mm

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10

AF.43900 Bª t«ng chÌn ( khe van, khe phai, khe líi ch¾n r¸c, mè ®ì,
gèi van )
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

§¬n

Sè lîng

V÷a bª t«ng

m3

1,025

Gç v¸n khu«n

m3

0,091

§inh c¸c lo¹i

kg

1,036

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

2,300

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

12,74

CÇn cÈu 40T

ca

0,020

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,243

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.43
9

Bª t«ng chÌn
(khe van, khe
phai, khe líi
ch¾n r¸c, mè
®ì, gèi van )

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

407

10

Af.44000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng m¸y b¬m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VÖ sinh khèi ®æ, gia c«ng, l¾p ®Æt th¸o dì héc kü thuËt, cÇu c«ng
t¸c (nÕu cã).; L¾p ®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m theo tõng ®iÒu kiÖn thi
c«ng cô thÓ. §æ vµ b¶o dìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

Af.44110 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy
Af.44120 Bª t«ng b¶n ®¸y
Af.44130 Bª t«ng nÒn
§¬n vÞ tÝnh:
1m3

HiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.44
1

Bª t«ng lãt
mãng

AF.44
1

AF.44
1

408

Bª t«ng
b¶n ®¸y

§¬n

Lãt
mãng,
LÊp
®Çy

B¶n
®¸y

NÒn

V÷a bª t«ng

m3

1,015

1,015

1,025

VËt liÖu kh¸c

%

-

2

1

c
«ng

0,380

1,04

0,580

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,089

0,089

-

§Çm bµn 1,0 KW

ca

-

-

0,089

M¸y kh¸c

%

2

2

2

10

20

30

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng

Bª t«ng
nÒn

AF.44200 Bª t«ng têng c¸nh, têng biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

AF.44
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤ 2

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,015 1,015 1,015

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,049 0,020 0,014

§inh c¸c lo¹i

kg

0,199 0,048 0,034

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,871 0,352 0,246

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,956 2,676 2,408

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023 0,023 0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y kh¸c

%

M¸y thi c«ng

2

2

2

10

20

30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤3

≤ 5

>5

409

AF.44
2

Bª t«ng têng
c¸nh, têng
biªn

VËt liÖu
V÷a bª t«ng

m3

1,015 1,015 1,015

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,172 0,120 0,084

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

c«ng

2,167 1,950 1,755

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023 0,023 0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180

M¸y kh¸c

%

M¸y thi c«ng

2

2

2

40

50

60

AF.44300 Bª t«ng trô Pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)
≤ 0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.44
3

m3

1,015

1,015 1,015 1,015

m3

0,049

0,020 0,014 0,010

kg

0,199

0,048 0,034 0,024

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,871

0,352 0,246 0,172

VËt liÖu kh¸c

%

1

c
«ng

3,166

2,856 2,570 2,313

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

0,023 0,023 0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180 0,180 0,180

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

10

20

30

40

Bª t«ng V÷a bª t«ng
trô pin, Gç v¸n cÇu c«ng t¸c
trô biªn
§inh c¸c lo¹i

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

M¸y thi c«ng

410

AF.44400 Bª t«ng têng thîng lu ®Ëp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµy (m)

0,45

≤1

≤2

>2

VËt liÖu
AF.44
4

Bª t«ng
têng thîng lu

V÷a bª t«ng

m3

1,015 1,015 1,015 1,015

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,025 0,010 0,007 0,005

§inh c¸c lo¹i

kg

0,100 0,024 0,017 0,012

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,436 0,176 0,123 0,086

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7

1

1

1

1

c
«ng

2,365 2,141 1,926 1,734

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023 0,023 0,023 0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180 0,180 0,180 0,180

M¸y kh¸c

%

M¸y thi c«ng

AF.44510
AF.44520
AF.44530
AF.44540
t«ng
t«ng
t«ng
t«ng

2

2

2

2

10

20

30

40

th©n ®Ëp
mÆt cong ®Ëp trµn
mòi phãng
dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

T
h©n
®Ëp

MÆt
cong
®Ëp
trµn

Mòi
phãn
g

Dèc
níc

411

AF.44
5

Bª t«ng
phÝa trong
th©n ®Ëp

AF.44
5


t«ngmÆt
c«ng ®Ëp
trµn

AF.44
5

Bª t«ng
mòi phãng
Bª t«ng
dèc níc

AF.44
5

VËt liÖu
1,01
5
2

1,01
5
2

1,01
5
2

1,01
5
1

c
«ng

0,85

3,22
7

1,83
2

1,53
3

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,02
3

0,02
3

0,02
3

0,02
3

§Çm dïi 1,5 KW

ca

M¸y kh¸c

%

0,08
9
2

0,18
0
2

0,08
9
2

0,08
9
2

10

20

30

40

V÷a bª t«ng

m3

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

AF.44600 Bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

ChiÒu cao (m)

§¬n

≤ 25

>25

1,015

1,015

1

1

c«ng

4,260

4,770

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

0,027

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

M¸y kh¸c

%

2

2

10

20

VËt liÖu
AF.44
6

Bª t«ng
th¸p
®iÒu ¸p

V÷a bª t«ng

m3

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

%

M¸y thi c«ng

AF.44710 Bª t«ng mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
412

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Mè ®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p lùc

VËt liÖu
AF.44
7

Bª t«ng mè
®ì, mè nÐo
®êng èng ¸p
lùc

V÷a bª t«ng

m3

1,015

VËt liÖu kh¸c

%

1

c«ng

1,980

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

M¸y kh¸c

%

2

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng

10
AF.43720 Bª t«ng bäc ®êng èng thÐp ¸p lùc
AF.43730 B£ t«ng BÖ §ì M¸Y PH¸T
AF.43740 Bª t«ng m¸i kªnh, m¸i hè xãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n

Bäc ®êng
èng ¸p
lùc

BÖ ®ì
m¸y
ph¸t

M¸i
kªnh,
m¸i hè
xãi

V÷a bª t«ng

m3

1,015

1,015

1,015

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,029

-

-

§inh c¸c lo¹i

kg

0,040

-

-

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,459

-

-

D©y thÐp

kg

0,033

-

-

VËt liÖu kh¸c

%

1

2

1

c«ng

2,45

2,408

1,800

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

0,023

0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

0,180

M¸y kh¸c

%

2

2

2

20

30

40

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

Bª t«ng
AF.44
bäc ®7
êng èng
thÐp ¸p
lùc
AF.44
7
Bª t«ng
bÖ ®ì
m¸y ph¸t
AF.44
7
Bª t«ng
m¸i kªnh
hè xãi

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

413

AF.44750 B£ t«ng buång xo¾n
AF.44760 B£ t«ng èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

§¬n

Buång
xo¾n

èng hót

V÷a bª t«ng

m3

1,015

1,015

Gç v¸n cÇu c«ng t¸c

m3

0,017

0,017

§inh c¸c lo¹i

kg

0,067

0,067

§inh ®Øa c¸c lo¹i

c¸i

0,476

0,476

D©y thÐp

kg

0,048

0,048

Bu l«ng c¸c lo¹i

c¸i

0,041

0,041

VËt liÖu kh¸c

%

1

1

c«ng

2,940

2,420

M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

ca

0,023

0,023

§Çm dïi 1,5 KW

ca

0,180

0,180

M¸y kh¸c

%

2

2

50

60

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu

AF.447 Bª t«ng
buång
xo¾n

AF.447
Bª t«ng
èng hót

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng

AF.44770 Bª t«ng sµn dµy ≥ 30cm
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AF.447 Bª t«ng sµn
dµy ≥ 30cm

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
V÷a bª t«ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

Sè lîng

m3
%

1,015

c
«ng

1,580

ca

0,023

1

M¸y thi c«ng
M¸y b¬m BT tÜnh
50m3/h

414

§Çm dïi 1,5 KW
M¸y kh¸c

0,180

ca
%

2
70

AF.51100 S¶n xuÊt v÷a bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu, c©n ®ong vËt liÖu, trén v÷a bª t«ng
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AF.51
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¶n xuÊt
v÷a bª t«ng
qua d©y
chuyÒn tr¹m
trén

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén
M¸y xóc 1,25m3
M¸y ñi 110Cv
M¸y kh¸c

§¬n

c
«ng
ca
ca
ca
%

Tr¹m trén c«ng suÊt (m3/h)
≤16

≤25

≤30

0,11

0,093

0,09

0,02
0,02
0,01
5

0,014
0,014
0,007
5

0,012
0,012
0,008
5

10

20

30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

AF.51
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¶n xuÊt
v÷a bª t«ng
qua d©y
chuyÒn tr¹m
trén

Thµnh phÇn
hao phÝ
Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén
M¸y xóc 1,25m3
M¸y ñi 110Cv
M¸y kh¸c

§¬n

c
«ng
ca
ca
ca
%

Tr¹m trén c«ng suÊt (m3/h)
≤50

≤125

≤160

0,07

0,06

0,056

0,007
0,007
0,0035
5

0,004
0,004
0,0030
5

0,0037
0,0037
0,0025
5

40

50

60
415

AF.52100 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng « t« chuyÓn trén
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

VËn
chuyÓn
trong
ph¹m vi

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.521
1
AF.521
2
VËn
AF.521 chuyÓn
3
v÷a bª
t«ng
AF.521
b»ng « t«
4
AF.521 chuyÓn
trén
5
AF.521
6


0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

km
km
km
km
km
km

Ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn
Thµnh phÇn
hao phÝ

¤ t« chuyÓn
trén
¤ t« chuyÓn
trén
¤ t« chuyÓn
trén
¤ t« chuyÓn
trén
¤ t« chuyÓn
trén
¤ t« chuyÓn
trén

§¬n

ca
ca
ca
ca
ca
ca

¤ t«
6m3

¤ t«
10,7
m3

¤ t«
14,5m

3,70
3,96
4,20
4,56
5,40
5,93

2,45
2,61
2,80
3,02
3,56
3,92

1,67
1,78
1,90
2,05
2,42
2,67

1

2

3

3

Ph¹m vi ngoµi 4km, cø 1km vËn chuyÓn tiÕp ¸p dông ®Þnh møc
vËn chuyÓn ë cù ly 4km céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

416


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AF.521
7

Ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn

VËn chuyÓn
trong ph¹m
vi

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËn chuyÓn
1km tiÕp
theo ngoµi
ph¹m vi
4km

¤ t« chuyÓn
trén

§¬n

ca

¤ t«
6m3

¤ t«
10,7
m3

¤ t«
14,5m

0,50
4

0,33
4

0,227

1

2

3

3

AF.52200 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AF.522
1

VËn
chuyÓn
b»ng xe
goßng

Xe goßng
5,8m3
§Çu kÐo 30T

ca

¤t« chuyÓn
trén 6m3

ca

VËn
AF.522 chuyÓn
2
b»ng ¤t«
chuyÓn
trén

ca

Cù ly (km)
≤0,5

≤1

≤1,5

≤2

≤3

10,02 10,9 11,93 12,8 14,79
8
81
4
87
2
5,01 5,49 5,96 6,44 7,39
4
1
7
3
0
4,03
1

4,55
2

5,07
3

5,59
4

6,63
0

1

2

3

4

5

417

AF.52300 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng « t« tù ®æ
§¬n vÞ tÝnh: 100m3


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AF.523
1
AF.523
VËn
2
chuyÓ
AF.523 n v÷a
3
bª t«ng
AF.523 b»ng «
t« tù
4
®æ
AF.523
5

VËn chuyÓn
trong ph¹m
vi
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

km
km
km
km
km

Thµnh phÇn
hao phÝ

¤
¤
¤
¤
¤

®æ
®æ
®æ
®æ
®æ

§¬n

ca
ca
ca
ca
ca

Ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn
¤ t«
10T

¤ t«
15T

¤ t«
22T

2,96
3,17
3,29
3,65
4,32

1,98
2,09
2,25
2,42
2,85

1,44
1,53
1,64
1,76
2,08

1

2

3

Ghi chó:
VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc ë cù ly tèi
®a b»ng 3km, kh«ng ¸p dông ®èi víi cù ly vËn chuyÓn >3km.

AF.60000 C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp
Quy ®Þnh ¸p dông:
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp ®îc ®Þnh møc cho 1 tÊn cèt
thÐp ®· bao gåm hao hôt thÐp ë kh©u thi c«ng, cha bao gåm thÐp nèi
chång, thÐp chèng gi÷a c¸c líp cèt thÐp, thÐp chê vµ c¸c kÕt cÊu thÐp phi
tiªu chuÈn ch«n s½n trong bª t«ng.
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kÐo, n¾n, c¾t uèn, hµn, nèi, ®Æt buéc hoÆc hµn cèt
thÐp
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, bèc xÕp, vËn chuyÓn lªn
cao b»ng m¸y
AF.61100 cèt thÐp mãng
418

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

AF.611

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
mãng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
11,32

1020
14,28
4,64
8,34

1020
14,28
5,3
6,35

ca
ca

0,4

1,12
0,32

1,27
0,16

10

20

30

AF.61200 Cèt thÐp bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu
AF.61
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
Cèt thÐp
bÖ m¸y

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp (mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg

1005
21,42
-

1020
14,28
4,82

1020
14,28
5,3

c«ng

12,94

10,08

7,83

ca
ca

0,4

1,16
0,32

1,27
0,16

10

20

30

AF.61300 Cèt thÐp têng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

419


hiÖu

AF.61
3

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp
têng

§êng kÝnh cèt thÐp ≤10mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
c«ng

1005
21,42
13,63

1005
21,42
14,12

1005
21,42
15,53

1005
21,42
16,23

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,4
-

0,4
0,04
2,0

0,4
0,028
0,028
2,0

0,4
0,03
0,03
2,0

11

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
3

420

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp têng

§êng kÝnh cèt thÐp ≤18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
4,64
11,17

1020
14,28
4,64
12,20

1020
14,28
4,64
13,42

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,12
0,32
-

1,12
0,32
0,04
2,0

1,12
0,32
0,025
0,025
2,0

1020
14,2
8
4,64
14,0
0
1,12
0,32
0,02
7
0,02
7

M¸y kh¸c

2,0
21

22

23

24

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
3

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp têng

§êng kÝnh cèt thÐp >18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
5,3
9,1

1020
14,28
5,3
11,20

1020
14,28
5,3
11,72

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,27
0,16
-

1020
14,2
8
5,3
10,1
9

1,27
0,16
0,022
0,022
2,0

1,27
0,16
0,025
0,025
2,0

33

34

31

1,27
0,16
0,04
2,0

32

AF.61400 Cèt thÐp Cét, trô
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
4

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp
cét, trô

§êng kÝnh cèt thÐp ≤10mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
c«ng

1005
21,42
14,88

1005
21,42
15,26

1005
21,42
16,78

1005
21,42
17,55

ca

0,4

0,4

0,4

0,4
421

M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
%

-

0,04
2,0

0,03
0,03
2,0

0,032
0,032
2,0

11

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
4

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp
cét, trô

§êng kÝnh cèt thÐp ≤18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
4,82
10,02

1020
14,28
4,82
10,19

1020
14,28
4,82
11,21

1020
14,28
4,82
11,72

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,16
0,32
-

1,16
0,32
0,04
2,0

1,16
0,32
0,025
0,025
2,0

1,16
0,32
0,027
0,027
2,0

21

22

23

24

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu
422

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

§êng kÝnh cèt thÐp >18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

AF.61
4

Cèt
thÐp
cét, trô

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
6,2
8,48

1020
14,28
6,2
8,85

1020
14,28
6,2
9,74

1020
14,28
6,2
10,18

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,49
0,16
-

1,49
0,16
0,04
2,0

1,49
0,16
0,022
0,022
2,0

1,49
0,16
0,025
0,025
2,0

31

32

33

34

AF.61500 Cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
5

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp

dÇm,
gi»ng

§êng kÝnh cèt thÐp ≤10mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
c«ng

1005
21,42
16,20

1005
21,42
16,57

1005
21,42
18,23

1005
21,42
19,10

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,4
-

0,4
0,04
2,0

0,4
0,03
0,03
2,0

0,4
0,032
0,032
2,0

11

12

13

14

423

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
5

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp

dÇm,
gi»ng

§êng kÝnh cèt thÐp ≤18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
4,7
10,04

1020
14,28
4,7
10,41

1020
14,28
4,7
11,45

1020
14,28
4,7
11,97

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,133
0,32
-

1,133
0,32
0,04
2,0

1,133
0,32
0,025
0,025
2,0

1,133
0,32
0,027
0,027
2,0

21

22

23

24

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
5

424

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp

dÇm,
gi»ng

§êng kÝnh cèt thÐp >18mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
6,04
9,1

1020
14,28
6,04
9,17

1020
14,28
6,04
10,10

1020
14,28
6,04
10,55

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,456
0,16
-

1,456
0,16
0,04
2,0

1,456
0,16
0,022
0,022
2,0

1,456
0,16
0,025
0,025
2,0

CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c
31

32

33

34

AF.61600 Cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.61
6

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
Cèt
thÐp
lanh t«
liÒn
m¸i
h¾t,
m¸ng
níc

§êng kÝnh cèt thÐp ≤10mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

kg
kg
c«ng

1005
21,42
21,72

1005
21,42
22,11

1005
21,42
24,32

1005
21,42
25,40

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,4
-

0,4
0,04
2,0

0,4
0,03
0,03
2,0

0,4
0,032
0,032
2,0

11

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng
t¸c
l¾p
x©y

§êng kÝnh cèt thÐp >10mm
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

425

AF.61
6

Cèt
thÐp
lanh t«
liÒn
m¸i
h¾t,
m¸ng
níc

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

kg
kg
kg
c«ng

1020
14,28
4,617
20,63

1020
14,28
4,617
20,99

1020
14,28
4,617
23,00

1020
14,28
4,617
24,14

ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,123
0,32
-

1,123
0,32
0,04
2,0

1,123
0,32
0,025
0,025
2,0

1,123
0,32
0,027
0,027
2,0

21

22

23

24

AF.61700 Cèt thÐp sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
§êng kÝnh cèt thÐp ≤

hiÖu

AF.617

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
sµn m¸i

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
M¸y kh¸c

426

10mm

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

kg
kg

1005
21,42

1005
21,42

1005
21,42

c«ng

14,63

16,1

16,83

ca
ca
ca
%

0,4
2,0

0,4
0,035
0,035
2,0

0,4
0,04
0,04
2

11

12

13

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.617

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
sµn m¸i

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
>10mm
ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

kg
kg
kg

1020
14,28
4,617

1020
14,28
4,617

1020
14,28
4,617

c«ng

10,91

12,00

16,84

ca
ca
ca
ca
ca
%

1,123
0,32
0,04
2,0

1,123
0,32
0,04
0,03
0,03
2,0

1,123
0,32
0,04
0,035
0,035
2,0

21

22

23

427

AF.61800 Cèt thÐp cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
§êng kÝnh cèt thÐp ≤10mm

hiÖu

AF.61
8

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt
thÐp
cÇu
thang

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

kg
kg
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

1005
21,42
18,13

1005
21,42
18,51

1005
21,42
20,36

1005
21,42
21,28

0,4
-

0,4
0,04
2,0

0,4
0,03
0,03
2,0

0,4
0,032
0,032
2,0

11

12

13

14

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
§êng kÝnh cèt thÐp >10mm

hiÖu

AF.61
8

428

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt
thÐp
cÇu
thang

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng

§¬n

kg
kg
kg
c

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤50

>50

1020
14,28
4,617
14,41

1020
14,28
4,617
14,63

1020
14,28
4,617
15,85

1020
14,28
4,617
16,57

3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
M¸y vËn th¨ng
0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

«ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

1,123
0,32
-

1,123
0,32
0,04
2,0

1,123
0,32
0,03
0,03
2,0

1,123
0,32
0,032
0,032
2,0

21

22

23

24

AF.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng Cèt thÐp lång thang m¸y, sil«, èng
khãi thi c«ng theo ph¬ng ph¸p cèp pha trît
Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, gia c«ng cèt thÐp, vËn chuyÓn xa
vµ vËn chuyÓn lªn cao ®Õn vÞ trÝ m©m sµn thao t¸c, l¾p dùng, ®Æt,
buéc, hµn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (chiÒu cao têng nhµ, lång
thang m¸y, sil« èng khãi ®· tÝnh b×nh qu©n trong ®Þnh møc).
AF.62100 cèt thÐp lång thang m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

AF.621

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Cèt thÐp lång VËt liÖu
thang m¸y
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
CÈu th¸p 50T
M¸y hµn 23KW
M¸y vËn th¨ng
3T
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1007
21
15,56

1005
14
4,64
13,50

1004
14
5,3
11,30

ca
ca
ca
ca
%

0,44
0,028
0,028
1,0

0,35
0,028
1,24
0,022
1,0

0,18
0,025
1,40
0,02
1,0

10

20

30

429

AF.62200 Cèt thÐp Sil«
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

AF.622

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
Sil«

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
CÈu th¸p 80T
M¸y hµn 23KW
VËn th¨ng 3T
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1007
21
14,45

1005
14
4,60
12,50

1004
14
5,50
10

ca
ca
ca
ca
%

0,44
0,14
0,14
1,0

0,35
0,12
1,24
0,12
1,0

0,18
0,10
1,40
0,10
1,0

10

20

30

AF.62300 Cèt thÐp èng khãi
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

430


hiÖu

AF.623

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
èng khãi

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn
5KW
CÈu th¸p 50T
M¸y hµn 23KW
VËn th¨ng 3T
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1007
21
17,50

1005
14
4,60
15

1004
14
5,5
12

ca
ca
ca
ca
%

0,44
0,025
0,025
1,0

0,35
0,022
1,3
0,022
1,0

0,18
0,02
1,4
0,02
1,0

10

20

30

AF.63100 Cèt thÐp giÕng níc, giÕng c¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.63
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
giÕng níc,
c¸p níc

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
26,08

1020
14,28
4,793
26,22

1020
14,28
6,174
26,68

ca
ca

0,4

1,155
0,32

1,49
0,16

10

20

30

431

AF.63200 Cèt thÐp m¬ng c¸p, r·nh níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.63
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Cèt thÐp mVËt liÖu
¬ng c¸p, r·nh ThÐp trßn
níc
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

>10

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
10,97

1020
14,28
5,3
6,94

ca
ca

0,4

1,28
0,32

10

20

AF.63300 Cèt thÐp èng cèng, èng buy, èng xi ph«ng, èng xo¾n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.633

Cèt thÐp èng
cèng, èng
buy, èng xi
ph«ng, èng
xo¾n

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

432

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
19,50

1020
14,28
9,5
15,8

1020
14,28
9,5
14,5

ca
ca

0,4

2,29
0,32

2,29
0,16

10

20

30

AF.64000 Cèt thÐp cÇu m¸ng
AF.64100 Cèt thÐp cÇu m¸ng thêng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.641

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Cèt thÐp cÇu VËt liÖu
m¸ng thêng
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
20,5

1020
14,28
9,5
17,5

1020
14,28
9,3
15,5

ca
ca

0,4

2,29
0,32

2,24
0,16

10

20

30

AF.64200 Cèt thÐp cÇu m¸ng vá máng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.642

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

Cèt thÐp cÇu VËt liÖu
m¸ng vá
ThÐp trßn
máng
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

kg
kg
kg
c«ng

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤10

≤18

>18

1005
21,42
28,88

1020
14,28
9,5
20,41

1020
14,28
9,3
20,12
433

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW

ca
ca

0,4

2,29
0,32

2,24
0,16

10

20

30

AF.65100 cèt thÐp mãng, mè,trô, mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh : 1tÊn


hiÖu

AF.651

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
mãng,
mè, trô, mò
mè,
mò trô cÇu trªn
c¹n

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1005

1020

1020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

14,28

kg
c«ng

16,79

6,5
11,72

6,93
9,75

ca
ca

0,4

1,6
0,32

1,73
0,16

ca

0,12

0,09

0,08

10

20

30

Que hµn
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
CÇn cÈu 16T

AF.65200 cèt thÐp mãng, mè, trô,mò mè,mò trô cÇu díi níc
§¬n vÞ tÝnh : 1tÊn

434


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.652 Cèt thÐp
mãng,
mè, trô, mò
mè,
mò trô cÇu díi
níc

Thµnh phÇn
hao phÝ

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)

§¬n

≤ 10

≤ 18

> 18

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1005

1020

1020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

14,28

20,11

6,5
14,06

6,93
11,7

0,4

1,6
0,32

1,73
0,16

0,06
0,06
0,06
0,02

0,06
0,06
0,06
0,012

0,04
0,04
0,04
0,01

10

20

30

Que hµn
kg
Nh©n c«ng
c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23 KW
ca
M¸y c¾t uèn
ca
5KW
CÇn cÈu 25T
ca
Sµ lan 200T
ca
Sµ lan 400T
ca
TÇu kÐo 150CV
ca

AF.65300 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cÇn neo thÐp gia cè m¸i taluy ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Gia c«ng, l¾p ®Æt cÇn neo thÐp Φ32mm, ®Þnh vÞ cÇn neo theo
®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu lªn m¸i taluy b»ng thñ c«ng
(C«ng t¸c b¬m v÷a lç neo cha tÝnh trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh : 1tÊn

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p

AF.653 S¶n xuÊt, l¾p
®Æt cÇn neo
thÐp gia cè m¸i
taluy ®êng

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp trßn Φ32mm
ThÐp trßn Φ≤10mm
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23 KW
M¸y c¾t uèn 5KW
Pal¨ng xÝch
M¸y kh¸c

§¬n

Sè lîng

kg
kg
kg
%
c«ng

1050
4,5
11,5
5,0
55,5

ca
ca
ca
%

1,55
3,55
1,55
2
435

10
AF.66100 c¸p thÐp dù øng lùc DÇm cÇu ®óc hÉng (kÐo sau)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm s¹ch vµ kh« èng luån c¸p, luån, ®o c¾t vµ kÐo c¸p
b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AF.66 C¸p thÐp dù ThÐp cêng ®é cao
1
øng
§¸ c¾t
lùc dÇm cÇu VËt liÖu kh¸c
®óc
Nh©n c«ng 4,5/7
hÉng (kÐo
M¸y thi c«ng
sau).
CÇn cÈu 25T
Têi ®iÖn 5T
M¸y c¾t c¸p 10KW
M¸y luån c¸p15KW
M¸y b¬m níc20KW
M¸y nÐn khÝ
10m3/ph
Sµ lan 200T
TÇu kÐo 150CV
KÝch 250T
KÝch 500T
Pa l¨ng xÝch 3T
M¸y kh¸c

436

§¬n

DÇm ®óc
hÉng trªn
c¹n

DÇm ®óc
hÉng trªn
mÆt níc

kg
viªn
%
c«ng

1025
6,7
2
28

1025
6,7
2
32

ca
ca

0,17
0,42

0,25
0,62

ca
ca
ca
ca

3,3
9
1,3
0,99

3,3
9,1
1,3
1,2

ca
ca
ca
ca
ca
%

3,3
3,3
5,3
1,5

0,66
0,33
3,8
3,8
5,3
1,5

10

20

AF.67100 cèt thÐp cäc khoan nhåi , cäc, têng barrtte trªn c¹n
§¬n vÞ tÝnh :1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AF.671 Cèt thÐp cäc
ThÐp trßn
khoan
D©y thÐp
Nhåi, cäc, têng
Que hµn
Barrette trªn c¹n VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn
5KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 18

> 18

kg
kg
kg
%
c«ng

1020
14,28
9,5
1
12,3

1020
14,28
10,5
1
10,8

ca
ca

2,37
0,32

2,62
0,16

ca

0,13

0,12

10

20

AF.67200 cèt thÐp cäc khoan nhåi díi níc
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.672 Cèt thÐp cäc
khoan
nhåi díi níc

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23 KW

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 18

> 18

kg

1020

1020

kg
kg
%
c«ng

14,28
9,5
1
13,53

14,28
10,5
1
11,88

ca

2,37

2,62
437

M¸y c¾t uèn
5KW
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 25T
Sµ lan 200T
Sµ lan 400T
TÇu kÐo 150 CV

ca

0,32

0,16

ca
ca
ca
ca
ca

0,07
0,15
0,15
0,15
0,03

0,06
0,14
0,14
0,14
0,03

10

20

AF.68100 S¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kÐo, n¾n, c¾t, uèn cèt thÐp. hµn nèi, ®Æt buéc vµ hµn
cèt thÐp, l¾p dùng cèt thÐp trong hÇm theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

AF.68
1

438

C«ng t¸c x©y
l¾p

S¶n xuÊt cèt
thÐp bª t«ng
hÇm

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
ThÐp trßn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw
M¸y c¾t thÐp
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤18

>18

kg
kg
%
c
«ng

1.020
2,75
0,5

1.020
4,75
0,5

7,52

6,32

ca
ca
%

0,600
0,320
2

1,050
0,160
2

10

20

Af.68200 L¾p dùng cèt thÐp nÒn, têng
Af.68300 L¾p dùng cèt thÐp vßm hÇm
Af.68400 L¾p dùng cèt thÐp toµn tiÕt diÖn hÇm
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

NÒn, têng
hÇm

AF.68 - NÒn, t2
êng hÇm

>18 <18 >18

≤18

>18

10,9 10,8
5
3

kg

9,05 8,95 9,95 9,84

D©y thÐp

kg

14,2 12,2 14,2 12,2 14,2 12,2
8
0
8
0
8
0

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,0/7
AF.68 - Vßm
3
hÇm

Toµn tiÕt
diÖn

§êng kÝnh cèt thÐp (mm)
≤18

VËt liÖu
L¾p dùng
cèt thÐp: Que hµn

Vßm hÇm

2

2

2

2

2

2

c
«ng

18,2 19,1 34.6 35,8 26,2 27,4
5
8
4
4
0
0

ca

2,26 2,23 2,48 2,46 2,73 2,70

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW

AF.68 - Toµn tiÕt M¸y n©ng
4
diÖn
thuû lùc
135CV
M¸y kh¸c

ca

-

-

0,10 0,01 0,10 0,10

%

2

2

2

2

2

2

10

20

10

20

10

20

439

Af.68500 L¾p dùng cèt thÐp hÇm ®øng
Af.68600 L¾p dùng cèt thÐp hÇm nghiªng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
HÇm ®øng

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

HÇm
nghiªng

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤18

>18

≤18

>18

VËt liÖu
L¾p dùng
cèt thÐp:

Que hµn

kg

28,1
5

20,6
5

28,1
5

20,6
5

D©y thÐp

kg

14,2
8

12,2
0

14,2
8

12,2
0

VËt liÖu kh¸c

%

2

2

2

2

c«ng

42,1
0

43,4
0

43,8
0

45,5
4

ca

6,25
0

4,59
0

6,25
0

4,59
0

AF.685 HÇm ®øng Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw

440

AF.686 HÇm
nghiªng

Têi ®iÖn 1,5T

ca

1,01
3

1,01
3

1,12
5

1,12
5

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

10

20

10

20

Af.70000 C«ng t¸c x¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû
c«ng
Quy ®Þnh ¸p dông:
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng ®îc
®Þnh møc cho 1 tÊn cèt thÐp ®· bao gåm hao hôt thÐp ë kh©u thi c«ng,
cha bao gåm thÐp nèi chång, thÐp chèng gi÷a c¸c líp cèt thÐp, thÐp chê
vµ c¸c kÕt cÊu thÐp phi tiªu chuÈn ch«n s½n trong bª t«ng.
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kÐo, n¾n, c¾t uèn, hµn, nèi, ®Æt buéc hoÆc hµn cèt
thÐp. Dïng CÇn cÈu ®Ó l¾p dùng theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt
liÖu trong ph¹m vi 30m.
Af.71000 c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng
b»ng CÇn cÈu 16 tÊn
Af.71100 cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
441


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.711 Cèt thÐp
mãng,
nÒn, b¶n
®¸y

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

11,32

8,340

6,350

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
1,120
0,050

0,160
1,270
0,050

10

20

30

Af.71200 cèt thÐp têng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

442

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

AF.712 Cèt thÐp têng

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

kg

1.00
5
21,4
2
-

1.020

c«ng

13,9
24

11,78
8

9,75
4

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

0,40
0
-

CÇn cÈu 16T

ca

0,05
0

0,050

0,16
0
1,27
0
0,05
0

10

20

Nh©n c«ng 3,5/7

14,28
4,640

1,120

1.02
0
14,2
8
5,30
0

30

Af.71300 cèt thÐp trô pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.713 Cèt thÐp
trô pin,
trô biªn

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
6,200

c«ng

15,10
8

10,12
2

8,702

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
1,160
0,050

0,160
1,490
0,050

10

20

30

443

Af.71400 cèt thÐp mÆt cong ®Ëp trµn, MòI PHãNG
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.714 Cèt thÐp
mÆt cong
®Ëp trµn,
mòi phãng

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
5,30
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,640

c
«ng

13,87
5

11,68
5

9,64
5

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,120

CÇn cÈu 16T

ca

0,050

0,050

0,16
0
1,27
0
0,05
0

10

20

Nh©n c«ng 3,5/7

30

Af.71500 cèt thÐp dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

444

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

AF.71
5

Cèt thÐp
dèc níc

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

kg

1.00
5
21,4
2
-

1.020

c«ng

12,9
4

10,08

7,83
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

0,40
0
-

CÇn cÈu 16T

ca

0,05
0

0,050

0,16
0
1,27
0
0,05
0

10

20

Nh©n c«ng 3,5/7

14,28
4,820

1,160

1.02
0
14,2
8
5,30
0

30

Af.71600 cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
§êng kÝnh cèt thÐp (mm)

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

≤ 10

≤ 18

> 18

ChiÒu cao (m)
≤ 25

> 25

≤ 25

>
25

≤ 25

>
25

445

AF.71 Cèt
6
thÐp
th¸p
®iÒu
¸p

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5
KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

kg

1.00
5
21,4
2
-

1.00
5
21,4
2
-

1.02 1.02 1.02 1.02
0
0
0
0
14,2 14,2 14,2 14,2
8
8
8
8
5,30 5,30 5,30 5,30
0
0
0
0

c
«ng

24,6
2

33,6
1

21,5 23,9 19,5 19,9
2
2
6
3

ca

0,40
0
-

0,40
0
-

0,10
0

0,17
0

0,32 0,32 0,16 0,16
0
0
0
0
1,27 1,27 1,27 1,27
7
7
7
7
0,10 0,17 0,10 0,17
0
0
0
0

11

12

ca
ca

21

22

31

32

Af.71710 cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.717 Cèt thÐp
1
mè ®ì,
mè nÐo
®êng
èng ¸p
lùc

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
5,300

c«ng

14,88
1

11,59
2

9,005

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
1,160
0,050

0,160
1,270
0,050

1

2

3

Af.71720 Cèt thÐp bäc ®êng èng ¸p lùc, èng hót
446

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.717 Cèt thÐp
2
bäc ®êng
èng ¸p lùc,
èng hót

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
9,500

1.020
14,28
9,500

c
«ng

19,21

15,80

14,50

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
2,290
0,050

0,160
2,290
0,050

1

2

3

Af.71730 cèt thÐp buång xo¾n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.717 Cèt thÐp
3
buång
xo¾n

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 Kw
M¸y hµn 23 Kw
CÇn cÈu 16T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,617

1.020
14,28
5,300

c«ng

18,13

14,63

14,03

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
1,123
0,050

0,160
1,277
0,050

1

2

3

447

Af.71740 cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.717 Cèt thÐp
4
bÖ ®ì m¸y
ph¸t

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
4,82
0

1.020

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

D©y thÐp

kg

21,42

Que hµn

kg

-

c«ng

12,94

10,0
8

7,830

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,160

M¸y hµn 23 KW

ca

-

CÇn cÈu 16T

ca

0,050

0,32
0
1,16
0
0,05
0
2

3

Nh©n c«ng 3,5/7

1

14,28
5,300

1,270
0,050

Af.71750 cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

448

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

AF.717 Cèt thÐp
5
m¸i kªnh,
m¸i hè
sãi

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 16T

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,63

11,17

9,100

ca
ca
ca

0,400
0,050

0,320
1,120
0,050

0,160
1,270
0,050

1

2

3

Af.71800 cèt thÐp sµn dµy ≥ 30cm


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.71 Cèt thÐp
8
sµn dµy
≥30cm

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
4,61
7

1.020

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

D©y thÐp

kg

21,42

Que hµn

kg

-

c«ng

14,63

10,9
1

8,300

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,160

M¸y hµn 23 KW

ca

-

CÇn cÈu 16T

ca

0,050

0,32
0
1,12
3
0,05
0
20

30

Nh©n c«ng 3,5/7

10

14,28
5,300

1,277
0,050

449

Af.72000 c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng
b»ng CÇn cÈu 25TÊn
Af.72100 cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

450

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

AF.721

Cèt thÐp
mãng,
nÒn, b¶n
®¸y

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

D©y thÐp

kg

21,42

Que hµn

kg

-

c«ng

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

1.02
0
14,2
8
4,64
0

1.020

11,32

8,34
0

6,350

ca

0,400

0,160

M¸y hµn 23 KW

ca

-

CÇn cÈu 25T

ca

0,040

0,32
0
1,12
0
0,04
0
20

30

Nh©n c«ng 3,5/7

10

14,28
5,300

1,270
0,040

Af.72200 cèt thÐp têng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AF.72
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Cèt thÐp
têng

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,92
4

11,78
8

9,754

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,120
0,040

0,160
1,270
0,040

10

20

30

451

Af.72300 cèt thÐp trô pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.72 Cèt thÐp
3
trô pin,
trô biªn

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
6,200

c«ng

15,10
8

10,12
2

8,702

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,160
0,040

0,160
1,490
0,040

10

20

30

Af.72400 cèt thÐp mÆt cong ®Ëp trµn, MòI PHãNG
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.72
4

Cèt thÐp
mÆt
cong
®Ëp trµn,
mòi
phãng

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

452

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,87
5

11,68
5

9,645

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,120
0,040

0,160
1,270
0,040

10

20

30

Af.72500 cèt thÐp dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.72 Cèt thÐp
5
dèc níc

§¬n

Thµnh phÇn hao phÝ

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
4,82
0

1.020

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

D©y thÐp

kg

21,42

Que hµn

kg

-

c«ng

12,94

10,0
8

7,830

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,160

M¸y hµn 23 KW

ca

-

CÇn cÈu 25T

ca

0,040

0,32
0
1,16
0
0,04
0
20

30

Nh©n c«ng 3,5/7

10

14,28
5,300

1,270
0,040

Af.72600 cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
§êng kÝnh cèt thÐp (mm)

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

≤ 10

≤ 18

> 18

ChiÒu cao (m)
≤ 25

>
25

≤ 25

>
25

≤ 25

>
25

453

AF.72 Cèt
6
thÐp
th¸p
®iÒu
¸p

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

kg

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5
KW
M¸y hµn 23 KW

1.00 1.00 1.02 1.02 1.02 1.02
5
5
0
0
0
0
21,4 21,4 14,2 14,2 14,2 14,2
2
2
8
8
8
8
5,30 5,30 5,30 5,30
0
0
0
0

c«ng

24,6 33,6 21,5 23,9 19,5 19,9
2
1
2
2
6
3

ca

0,40 0,40 0,32 0,32 0,16 0,16
0
0
0
0
0
0
1,27 1,27 1,27 1,27
7
7
7
7
0,08 0,14 0,08 0,14 0,08 0,14
0
0
0
0
0
0

CÇn cÈu 25T

ca
ca

11

12

21

22

31

32

Af.72710 cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.727 Cèt thÐp
1
mè ®ì, mè
nÐo ®êng
èng ¸p lùc

Thµnh phÇn hao phÝ

≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
5,30
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,820

c«ng

14,88
1

11,59
2

9,00
5

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,160

CÇn cÈu 25T

ca

0,040

0,040

0,16
0
1,27
0
0,04
0

Nh©n c«ng 3,5/7

454

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)

1

2

3

Af.72720 cèt thÐp bäc ®êng èng ¸p lùc, èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.727 Cèt thÐp
2
bäc ®êng èng
¸p lùc,
èng hót

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
9,500

1.020
14,28
9,500

c«ng

19,21

15,80

14,50

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
2,290
0,040

0,160
2,290
0,040

1

2

3

Af.72730 cèt thÐp buång xo¾n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

455

AF.727 Cèt thÐp
3
buèng
xo¾n

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,617

1.020
14,28
5,300

c
«ng

18,13

14,63

14,03

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,123
0,040

0,160
1,277
0,040

1

2

3

Af.72740 cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.727 Cèt thÐp
4
bÖ ®ì m¸y
ph¸t

Thµnh phÇn hao phÝ

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
5,30
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,820

c«ng

12,94

10,08

7,83
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,160

CÇn cÈu 25T

ca

0,040

0,040

0,16
0
1,27
0
0,04
0

1

2

Nh©n c«ng 3,5/7

456

§¬n

3

Af.72750 cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.727 Cèt thÐp
5
m¸i kªnh,
m¸i hå
sãi

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,63

11,17

9,100

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,120
0,040

0,160
1,270
0,040

1

2

3

Af.72800 cèt thÐp sµn dµy ≥ 30cm
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.72
8

Cèt thÐp
sµn dµy
≥30cm

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 25T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,617

1.020
14,28
5,300

c«ng

14,63

10,91

8,300

ca
ca
ca

0,400
0,040

0,320
1,123
0,040

0,160
1,277
0,040
457

10

20

30

Af.73000 C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng
b»ng CÇn cÈu 40 tÊn
Af.73100 cèt thÐp mãng, nÒn, b¶n ®¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.73 Cèt thÐp
1
mãng,
nÒn, b¶n
®¸y

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

11,32

8,340

6,350

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,120
0,030

0,160
1,270
0,030

10

20

30

Af.73200 cèt thÐp têng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

458

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

AF.732 Cèt
thÐp têng

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,92
4

11,78
8

9,754

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,120
0,030

0,160
1,270
0,030

10

20

30

Af.73300 cèt thÐp trô pin, trô biªn
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.73 Cèt thÐp
3
trô pin,
trô biªn

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
6,200

c«ng

15,10
8

10,12
2

8,702

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,160
0,030

0,160
1,490
0,030

10

20

30

Af.73400 cèt thÐp mÆt cong ®Ëp trµn, MòI PHãNG
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

459


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.734 Cèt thÐp
mÆt
cong
®Ëp trµn,
mòi
phãng

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,640

1.020
14,28
5,300

c«ng

13,87
5

11,68
5

9,645

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,120
0,030

0,160
1,270
0,030

10

20

30

Af.73500 cèt thÐp dèc níc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.73
5

Cèt thÐp
dèc níc

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
5,300

c«ng

12,94

10,08

7,830

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,160
0,030

0,160
1,270
0,030

10

20

30

Af.73600 cèt thÐp th¸p ®iÒu ¸p
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
460

§êng kÝnh cèt thÐp (mm)

hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AF.736 Cèt
thÐp
th¸p
®iÒu
¸p

Thµnh phÇn
hao phÝ

≤ 10

§¬n

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

kg

Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5
KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

> 18

ChiÒu cao (m)
≤ 25

VËt liÖu
ThÐp trßn

≤ 18

>
25

≤ 25

>
25

≤ 25

>
25

1.00 1.00 1.02 1.02 1.02 1.02
5
5
0
0
0
0
21,4 21,4 14,2 14,2 14,2 14,2
2
2
8
8
8
8
5,30 5,30 5,30 5,30
0
0
0
0

c
«ng

24,6 33,6 21,5 23,9 19,5 19,9
2
1
2
2
6
3

ca

0,40 0,40 0,32 0,32 0,16 0,16
0
0
0
0
0
0
1,27 1,27 1,27 1,27
7
7
7
7
0,06 0,10 0,06 0,10 0,06 0,10
0
0
0
0
0
0

ca
ca

11

12

21

22

31

32

Af.73710 cèt thÐp mè ®ì, mè nÐo ®êng èng ¸p lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

461

AF.737 Cèt thÐp
1
mè ®ì,
mè nÐo
®êng
èng ¸p
lùc

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW
M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

kg
kg
kg

1.005
21,42
-

1.020
14,28
4,820

1.020
14,28
5,300

c«ng

14,88
1

11,59
2

9,005

ca
ca
ca

0,400
0,030

0,320
1,160
0,030

0,160
1,270
0,030

1

2

3

Af.73720 cèt thÐp bäc ®êng èng ¸p lùc, èng hót
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.737 Cèt thÐp
2
bäc ®êng
èng ¸p lùc,
èng hót

Thµnh phÇn hao phÝ

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
9,50
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

9,500

c«ng

19,21

15,80

14,5
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

2,290

CÇn cÈu 40T

ca

0,030

0,030

0,16
0
2,29
0
0,03
0

1

2

Nh©n c«ng 3,5/7

462

§¬n

3

Af.73730 cèt thÐp buång xo¾n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.737 Cèt thÐp
3
buång
xo¾n

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.00
5
21,4
2
-

1.020

1.020

14,28

14,28

4,617

5,300

c«ng

18,1
3

14,63

14,03

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,320

0,160

M¸y hµn 23 KW
CÇn cÈu 40T

ca
ca

0,40
0
0,03
0

1,123
0,030

1,277
0,030

1

2

3

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

D©y thÐp

kg

Que hµn

kg

Nh©n c«ng 3,5/7

Af.73740 cèt thÐp bÖ ®ì m¸y ph¸t
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

463

AF.737 Cèt thÐp
4
bÖ ®ì m¸y
ph¸t

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,820

c«ng

12,94

10,08

7,83
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,160

CÇn cÈu 40T

ca

0,030

0,030

0,16
0
1,27
0
0,03
0

1

2

Nh©n c«ng 3,5/7

1.02
0
14,2
8
5,30
0

3

Af.73750 cèt thÐp m¸i kªnh, m¸i hè sãi
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.737 Cèt thÐp
5
m¸i kªnh,
m¸i hè sãi

Thµnh phÇn hao phÝ

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
5,30
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,640

c«ng

13,63

11,17

9,10
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,120

CÇn cÈu 40T

ca

0,030

0,030

0,16
0
1,27
0
0,03
0

Nh©n c«ng 3,5/7

464

§¬n

1

Af.73800 cèt thÐp sµn dµy ≥ 30cm


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.73 Cèt thÐp
8
sµn dµy
≥30cm

Thµnh phÇn hao phÝ

2

3

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
(mm)
≤ 10

≤ 18

> 18

1.02
0
14,2
8
5,30
0

VËt liÖu
ThÐp trßn

kg

1.005

1.020

D©y thÐp

kg

21,42

14,28

Que hµn

kg

-

4,617

c«ng

14,63

10,91

8,30
0

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t uèn 5 KW

ca

0,400

0,320

M¸y hµn 23 KW

ca

-

1,123

CÇn cÈu 40T

ca

0,030

0,030

0,16
0
1,27
7
0,03
0

10

20

Nh©n c«ng 3,5/7

30

Af.80000 c«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì V¸n khu«n
Af.81000 v¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç

ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
- Gç chèng trong ®Þnh møc v¸n khu«n tÝnh theo lo¹i gç cã kÝch thíc
tiªu chuÈn vµ ph¬ng thøc chèng tõng lo¹i kÕt cÊu quy ®Þnh trong ®Þnh
møc sö dông vËt t hiÖn hµnh.

465

- Gç v¸n trong ®Þnh møc lµ lo¹i gç cã kÝch thíc tiªu chuÈn quy ®Þnh
trong ®Þnh møc sö dông vËt t hiÖn hµnh.
- §èi víi v¸n khu«n mét sè lo¹i kÕt cÊu (xµ, dÇm, sµn, m¸i...) khi ¸p
dông cho c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, nÕu chiÒu cao
chèng v¸n khu«n vît khÈu ®é quy ®Þnh (th«ng tÇng) th× c¨n cø vµo yªu
cÇu thiÕt kÕ vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ ®Ó bæ sung ®Þnh møc hao
phÝ vËt liÖu (gç chèng, gi»ng nÐo, ®inh) vµ nh©n c«ng cho phï hîp.
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ,vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m
- S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì theo ®óng yªu cÇu kü thuËt

V¸n khu«n gç
Af.81110 V¸n khu«n Mãng dµi, bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.811

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n khu«n
mãng dµi,bÖ
m¸y

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
Gç chèng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

Sè lîng

m3
m3
m3
kg
%
c«ng

0,792
0,0865
0,459
12
1
13,61
11

AF.81120 V¸n khu«n Mãng cét
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.511
466

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

V¸n
khu«n

VËt liÖu
Gç v¸n

§¬n

Mãng trßn,
®a gi¸c

Mãng
vu«ng,
ch÷ nhËt

m3

0,936

0,792

mãng cét

Gç ®µ nÑp
Gç chèng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
m3
kg
%
c«ng

0,252
0,402
18
1
48,75

0,21
0,335
15
1
29,7

21

22

AF.81130 V¸n khu«n Cét
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Cét trßn

Cét vu«ng,
ch÷ nhËt

AF.811

V¸n
khu«n cét

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
Gç chèng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

m3
m3
m3
kg
%
c«ng

0,936
0,186
0,622
22
1
78,79

0,792
0,149
0,496
15
1
31,9

31

32

AF.81140 V¸n khu«n Xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu
AF.811

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n khu«n
xµ dÇm,
gi»ng

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
Gç chèng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

§¬n vÞ

Sè lîng

m3
m3
m3
kg
%
c«ng

0,792
0,189
0,957
14,29
1
34,38
41

AF.81150 V¸n khu«n sµn m¸i, lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc,
tÊm ®an
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

467


hiÖu

AF.811

Lanh t«,lanh
t« liÒn m¸i
h¾t,m¸ng
níc, tÊm
®an

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sµn,
m¸i

V¸n khu«n
sµn m¸i,
lanh t«, lanh
t« liÒn m¸i
h¾t, m¸ng
níc, tÊm
®an

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
Gç chèng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

m3
m3
m3
kg
%
c«ng

0,792
0,112
0,668
8,05
1
26,95

0,792
0,112
0,668
8,05
1
28,47

51

52

AF.81160 V¸n khu«n cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.811

V¸n khu«n
cÇu thang

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ,chèng
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4/7

§¬n

Thêng

Xo¸y èc

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

0,792
0,981
11,45
29
1
45,76

0,936
1,45
16,93
31,93
1
94,1

61

62

AF.81200 V¸n khu«n NÒn, s©n b·i, mÆt ®êng bª t«ng, m¸i taluy vµ
kÕt cÊu bª t«ng t¬ng tù
(cha tÝnh vËt liÖu khe co d·n, vËt liÖu chÌn khe)
468

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.812

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n khu«n
nÒn, s©n
b·i, mÆt ®êng bª t«ng,
m¸i taluy vµ
kÕt cÊu bª
t«ng t¬ng

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Gç v¸n
Gç nÑp, cäc chèng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7

§¬n

Sè lîng

m3
m3
%
c«ng

0,735
0,54
2,0
13,50

11

AF.81300 V¸n khu«n Têng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
Têng th¼ng

hiÖu

AF.81
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

V¸n
khu«n têng

th¼ng
AF.81
3

V¸n
khu«n têng cong
nghiªng,
vÆn vá
®ç

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
Gç chèng
Bu l«ng M16
§inh
§inh ®Øa
D©y thÐp
T¨ng ®¬ φ14
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4/7

§¬n

m3
m3
m3
c¸i
kg
c¸i
kg
c¸i
%
c
«ng

Têng cong,
nghiªng, vÆn
vá ®ç

ChiÒu dÇy (cm)
≤ 45

> 45

≤ 45

> 45

0,792
0,19
0,357
17,13
0,5
27,78

0,792
0,19
0,455
2,6
4,6
10,26
11,4
5,1
1
32,61

0,936
0,28
0,446
22,5
0,5
43,37

0,936
0,28
0,556
3,8
6,8
15,13
16,85
7,53
1
52,16

11

12

21

22
469

AF.81410
AF.81420
AF.81430
AF.81440

V¸n
V¸n
V¸n
V¸n

khu«n
khu«n
khu«n
khu«n

Xi ph«ng, phÔu
èng cèng, èng buy
cèng, vßm
cÇu m¸ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2


hiÖu

AF.81
4
AF.81
4
AF.81
4
AF.81
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Xi
ph«ng
, phÔu

V¸n
khu«n Xi
ph«ng,
phÔu
èng
cèng,
èng buy
Cèng,
vßm
CÇu
m¸ng

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ, chèng
Bu l«ng M16
§inh
§inh ®Øa
D©y thÐp φ5
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

m3
m3
c¸i
kg
c¸i
kg
%
c
«ng

1,01
1,54
20
16,3
1
118,2
5

11

èng
cèng,
èng
buy

Cèng,
vßm

CÇu
m¸ng

1,01
0,74
9
4,9
17,4
9
1
65,1
8

1,01
1,21
1,6
12,4
16,5
1
92,91

1,01
1,67
3,08
2,9
10
4,68
1
128,2
6

21

31

41

AF.81510 V¸n khu«n Mò mè, mò trô cÇu
AF.81520 V¸n khu«n Mãng, th©n mè, th©n trô cÇu
AF.81530 V¸n khu«n dÇm, b¶n dÇm CÇu c¶ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Mò mè,
mò trô
cÇu

Mãng,
th©n,
mè trô
cÇu

AF.81
5

V¸n khu«n
Mò mè, mò
trô cÇu

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ, chèng
§inh ®Øa
Bu l«ng
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4/7

m3
m3
c¸i
c¸i
kg
%
c«ng

0,825
0,525
30,3
24,2
9,1
1,5
52,05

0,825
0,588
30,3
24,2
9,1
1,5
28,75

AF.81
5

470

Mãng mè,
th©n mè,
mãng trô,
th©n trô
cÇu

DÇm,
b¶n
dÇm
cÇu
c¶ng
1,10
2,35
30,3
24,2
9
1,5
33,19

AF.81
5

DÇm, b¶n
dÇm cÇu
c¶ng
11

21

31

AF.81600 V¸n khu«n M¸i bê kªnh m¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.816

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n khu«n m¸i
bê kªnh m¬ng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ, nÑp
§inh
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
m3
kg
c«ng

0,792
0,459
11
12,62
11

S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸p dì v¸n khu«n thÐp, v¸n Ðp
Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t, hµn, mµi, hoµn
thiÖn v¸n khu«n theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. L¾p dùng, th¸o dì v¸n
khu«n, ®µ gi¸o, c©y chèng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c ®æ
bª t«ng. VËn chuyÓn vËt liÖu theo ph¬ng ngang vµ ph¬ng th¼ng ®øng
®· tÝnh trong ®Þnh møc.
AF.82000 v¸n khu«n thÐp, c©y chèng gç
AF.82100 V¸n khu«n têng, cét vu«ng, ch÷ nhËt, xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AF.821

V¸n khu«n
têng, cét
vu«ng,
ch÷ nhËt,
xµ dÇm,
gi»ng

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Gç chèng
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4/7

kg
kg
m3
kg
%
c
«ng

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
48,84
0,496
5,6
5
38,28

51,81
48,84
0,496
5,6
5
40

51,81
48,84
0,496
5,6
5
43
471

M¸y
M¸y
VËn
VËn
3T
CÈu
CÈu
M¸y

thi c«ng
hµn 23KW
th¨ng 0,8T
th¨ng lång
th¸p 25T
th¸p 40T
kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

1,5
0,25
2

1,5
0,25
0,25
2

1,5
0,27
0,27
2

11

21

31

AF.82200 V¸n khu«n cét trßn
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.822

V¸n khu«n
cét trßn

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Gç chèng
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

kg
kg
m3
kg
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
58,6
0,733
6,7
5
39,5

51,81
58,6
0,733
6,7
5
41,5

51,81
58,6
0,733
6,7
5
44,5

1,7
0,25
2

1,7
0,25
0,25
2

1,7
0,27
0,27
2

11

21

31

AF.82300 V¸n khu«n sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.823

V¸n khu«n
sµn m¸i

472

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Gç chèng
Que hµn

§¬n

kg
kg
m3
kg

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
40,7
0,668
5,5

51,81
40,7
0,668
5,5

51,81
40,7
0,668
5,5

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
ca
%

5
32,5

5
33,5

5
35,5

1,5
0,25
2

1,5
0,25
0,25
2

1,5
0,27
0,27
2

11

21

31

AF.82400 v¸n khu«n mÆt ®êng bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.824

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sè lîng

v¸n khu«n mÆt
®êng bª t«ng

VËt liÖu
ThÐp h×nh, thÐp
tÊm
VËt liÖu kh¸c

kg
%

31,5
5

c«ng

11,5

Nh©n c«ng 4,5/7
11

473

AF.83000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x¬ng, cét
chèng b»ng hÖ gi¸o èng
AF.83100 V¸n khu«n sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.83
1

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
sµn m¸i

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
kg

12,5
12

12,5
12

12,5
12

kg

36,5

36,5

36,5

%
c«ng

5
19,5

5
21,5

5
23,5

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Khung
x¬ng
(nh«m)
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

AF.83200 V¸n khu«n têng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

474


hiÖu
AF.83
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
kg

14,5
12,65

14,5
12,65

14,5
12,65

kg

38,5

38,5

38,5

%
c«ng

5
20,47

5
22,5

5
24,76

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Khung
x¬ng
(nh«m)
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

AF.83300 V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.83
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
xµ dÇm,
gi»ng

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
kg

14,5
15,05

14,5
15,05

14,5
15,05

kg

40

40

40

%
c«ng

5
21,45

5
23,64

5
26,00

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Khung
x¬ng
(nh«m)
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

31
475

AF.83400 V¸n khu«n Cét vu«ng, ch÷ nhËt
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AF.83
4

V¸n
khu«n
Cét
vu«ng,
ch÷ nhËt

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Khung
x¬ng
(nh«m)
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång 3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
kg

14,5
13,73

14,5
13,73

14,5
13,73

%
c«ng

7,0
22,52

7,0
24,75

7,0
27,25

ca
ca
ca
ca
%

0,25
2

0,25
0,25
2

0,27
0,27
2

11

21

31

AF.84000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng cã khung x¬ng, xµ gå gç, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng
AF.84100 V¸n khu«n sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.84
1

476

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
sµn m¸i

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
m
kg

12,5
20,38
31,03

12,5
20,38
31,03

12,5
20,38
31,03

%
c«ng

5
20,47

5
23,19

5
25,45

ca

0,25

-

-

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Xµ gå (8x20)
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T

VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

ca

-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

AF.84200 V¸n khu«n têng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.84
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
têng

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
m
kg

14,5
24,45
34,5

14,5
24,45
34,5

14,5
24,45
34,5

%
c«ng

5
21,08

5
23,19

5
25,45

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Xµ gå (8x20)
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

AF.84300 V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.84
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
xµ dÇm,
gi»ng

Thµnh phÇn hao
phi

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

16,5
25,1
4,5

16,5
25,1
4,5

16,5
25,1
4,5

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Xµ gå (8x20)
Cét chèng thÐp
èng

m2
m
kg

477

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

%
c«ng

5
36,5

5
36,5

5
36,5

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

AF.85000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp HÖ xµ gå gç dµn gi¸o
c«ng cô
AF.85100 V¸n khu«n sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.85
1
478

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n

Thµnh phÇn hao
phi
VËt liÖu

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

sµn m¸i

V¸n c«ng nghiÖp
Xµ gå 8x20
Gi¸o c«ng cô
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

m2
m

%
c«ng

12,5
20,38
0,34
5
34,5

12,5
20,38
0,34
5
38,0

12,5
20,38
0,34
5
41,5

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

31

AF.85200 V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AF.85
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
V¸n
khu«n
xµ dÇm,
gi»ng

Thµnh phÇn hao
phi

§¬n

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

m2
m

%
c«ng

16,5
25,1
0,4
5
37,5

16,5
25,1
0,4
5
41,5

16,5
25,15
0,4
5
45,5

ca
ca

0,25
-

0,25

0,27

ca
ca
%

2

0,25
2

0,27
2

11

21

VËt liÖu
V¸n c«ng nghiÖp
Xµ gå 8x20
Gi¸o c«ng cô
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

31

AF.86000 v¸n khu«n thÐp, khung x¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o
èng
Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t, hµn, mµi, hoµn
thiÖn v¸n khu«n theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. L¾p dùng, th¸o dì v¸n
khu«n, ®µ gi¸o, c©y chèng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c ®æ
bª t«ng. VËn chuyÓn vËt liÖu theo ph¬ng ngang vµ ph¬ng th¼ng ®øng
®· tÝnh trong ®Þnh møc.
479

AF.86100 V¸n khu«n sµn m¸i
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.861

V¸n khu«n
sµn m¸i

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

kg
kg
kg
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
40,70
36,5
5
20,0

51,81
40,70
36,5
5
22,5

51,81
40,70
36,5
5
24,20

0,25
0,25
0,25
2

0,25
0,25
2

0,27
0,27
2

11

21

31

AF.86200 V¸n khu«n têng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.862

V¸n khu«n
têng

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

kg
kg
kg
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
48,84
38,5
5
28,5

51,81
40,70
38,5
5
30,0

51,81
40,70
38,5
5
35,0

0,25
0,25
0,25
2

0,25
0,25
2

0,27
0,27
2

11

21

31

AF.86300 V¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
480


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AF.863

V¸n khu«n
xµ dÇm,
gi»ng

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Cét chèng thÐp
èng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
VËn th¨ng 0,8T
VËn th¨ng lång
3T
CÈu th¸p 25T
CÈu th¸p 40T
M¸y kh¸c

§¬n

kg
kg
kg
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
%

ChiÒu cao (m)
≤16

≤50

>50

51,81
48,84
40,0
5
23,0

51,81
40,70
40,0
5
25,0

51,81
40,70
40,0
5
27,0

0,25
0,25
0,25
2

0,25
0,25
2

0,27
0,27
2

11

21

31

AF.86400 s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì vµ vËn hµnh hÖ kÕt cÊu thÐp,
v¸n khu«n trît lång thang m¸y, sil«, èng khãi
481

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n trît, hÖ m©m sµn
chÝnh, m©m sµn phô, hÖ lan can, hµnh lang b¶o vÖ an toµn, vËn hµnh
thiÕt bÞ v¸n khu«n trît ë mäi ®é cao, b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.86
4

Gia c«ng,

Thµnh phÇn hao
phÝ

Lång
thang
m¸y

Sil«

èng
khãi

kg

1,8

2,0

2,2

kg
kg

52
8,0

56
8,5

60
9,0

kg

32

38

40

kg

10

14

16

kg
kg
m2
m2

21
0,7
1,6
0,35

25,5
0,8
2,0
0,50

34
1,0
3,0
0,70

c¸i
c¸i
kg
m3
%

3,5
2,5
9,5
0,19
12

3,5
2,0
8,5
0,20
14

6,5
2,5
10,0
0,25
16

c«ng

46

42

65

ca

1,27

1,12

1,43

ca
ca
ca
ca
%

2,5
0,78
0,2
0,65
5

2,4
0,70
1,0
0,65
5

2,8
0,85
1,5
0,65
5

11

21

31

VËt liÖu

l¾p
Thang leo, tay vÞn
dùng,
th¸o dì vµ Cèt pha thÐp
vËn hµnh ThÐp èng (thang
t¶i)
thiÕt bÞ ThÐp h×nh
v¸n
khu«n trît ThÐp tÊm (lµm
s½n)
ThÐp trßn
èng thÐp D50
Líi an toµn
Líi
m¾t
c¸o
1x1x1,2
Bu l«ng M24x100
Bu l«ng M16x150
Que hµn
Gç nhãm 4
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 5/7
M¸y thi c«ng
Bé thiÕt bÞ trît
(60 kÝch lo¹i 6T)
M¸y hµn 23KW
CÈu th¸p 50T
M¸y khoan 1,7KW
M¸y tr¾c ®¹c
M¸y kh¸c

482

§¬n

AF.87100 L¾p dùng, th¸o dì kÕt cÊu thÐp hÖ v¸n khu«n ngoµi dÇm
cÇu ®óc ®Èy
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu
AF.871

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

L¾p dùng, th¸o
dì hÖ khung,
dµn v¸n khu«n
ngoµi dÇm cÇu
®óc ®Èy

VËt liÖu
Mì bß
B¨ng dÝnh
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
Têi ®iÖn 5T
M¸y hµn 23KW
KÝch 500T
KÝch 200T
M¸y kh¸c

§¬n

Sè lîng

kg
cuén
kg
%
c«ng

0,1
0,15
9,5
5
11,5

ca
ca
ca
ca
ca
%

0,054
0,04
2,37
0,05
0,04
2
11

483

AF.87200 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n mè trô cÇu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn
chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.87
2

S¶n xuÊt, l¾p
dùng, th¸o dì
v¸n khu«n mè,
trô cÇu trªn
c¹n

AF.87
2

484

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Que hµn
¤xy
Gas
VËt liÖu kh¸c
S¶n xuÊt, l¾p Nh©n c«ng 4/7
dùng, th¸o dì
M¸y thi c«ng
v¸n khu«n mè, M¸y hµn 23KW
trô cÇu díi níc M¸y c¾t thÐp
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 25T
Xµ lan 200T
Xµ lan 400T
Tµu kÐo 150CV
M¸y kh¸c

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

kg
kg
kg
chai
kg
%
c«ng

56
15,6
12,5
1,8
3,6
3,0
33,5

56
15,6
12,5
1,8
3,6
3,0
40,2

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

4,5
2,5
0,8
1,5

5,4
3,0
0,96
0,5
0,5
0,25
1,5

11

21

AF.88110 S¶n xuÊt hÖ v¸n khu«n, hÖ khung ®ì v¸n khu«n HÇm,

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, s¶n xuÊt hÖ v¸n
khu«n hÇm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. (§Þnh møc cha tÝnh thu håi vËt
liÖu chÝnh).

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu
AF.881

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp tÊm c¸c lo¹i
S¶n xuÊt v¸n
ThÐp h×nh c¸c lo¹i
khu«n kim
ThÐp trßn φ20÷25
lo¹i
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn trôc b¸nh xÝch
16T
M¸y hµn 23Kw
M¸y c¾t thÐp
M¸y khoan ®øng
4,5Kw
M¸y kh¸c

§¬n

V¸n khu«n
hÇm

kg
kg
kg
kg
%

722
220
128
22,600
5

c«ng

36,500

ca

0,270

ca
ca
ca

4,250
0,400
0,400

%

2,0
10

485

AF.88210 tæ hîp, di chuyÓn vµ L¾p dùng v¸n khu«n hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, tæ hîp, di chuyÓn, l¾p dùng, c¨n chØnh, ®Þnh vÞ v¸n
khu«n. §¶m b¶o ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ, ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn/lÇn ®Çu

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Tæ hîp, di
AF.882
chuyÓn,
1
l¾p dùng,
th¸o dì v¸n
khu«n kim
lo¹i

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Gç chèng
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
Têi ®iÖn 5T
M¸y hµn 23Kw
Bé kÝch 10T
M¸y kh¸c

§¬n

HÇm
ngang

HÇm
®øng,
nghiªng

m3
kg
%

0,050
12,000
5

0,050
9,500
5

c«ng

13,630

14,250

ca
ca
ca
ca
%

0,2
0,2
2,76
0,45
1

0,25
0,25
2,20
0,50
1

1

2

AF.88220 Th¸o, di chuyÓn hÖ v¸n khu«n hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, h¹ kÝch th¸o v¸n khu«n, di chuyÓn hÖ v¸n khu«n ®Õn vÞ trÝ
®æ tiÕp theo, kÝch ®Èy hÖ v¸n khu«n vµo vÞ trÝ, c¨n chØnh, cè ®Þnh hoµn
thiÖn v¸n khu«n ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn/lÇn di chuyÓn tiÕp theo

hiÖu

486

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

HÇm
ngang

HÇm
®øng,
nghiªng

Th¸o dì, di
AF.882 chuyÓn hÖ
2
v¸n khu«n
hÇm

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
Têi ®iÖn 3,5T
Têi ®iÖn 1,5T
Bé kÝch 10T
M¸y kh¸c

c«ng

1,02

1,22

ca
ca
ca
%

0,15
0,15
0,30
10

0,15
0,15
0,3
10

1

2

Ghi chó:
§Þnh møc s¶n xuÊt, tæ hîp, di chuyÓn l¾p dùng lÇn ®Çu vµ th¸o, di
chuyÓn lÇn tiÕp theo hÖ v¸n khu«n hÇm cha tÝnh th¸o dì hÖ v¸n khu«n
lÇn cuèi cïng sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c ®æ bª t«ng hÇm.
AF.88300 gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n c«ng tr×nh thuû c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng v¸n khu«n, hÖ c©y chèng. L¾p ®Æt v¸n khu«n,
hÖ c©y chèng, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AF.88
3

Gia c«ng,
l¾p
dùng,
th¸o dì
v¸n
khu«n
tÊm lín
c«ng
tr×nh
thuû
c«ng

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

ThÐp tÊm dµy 5mm

kg

0,771

ThÐp h×nh lµm khung x¬ng

kg

ThÐp trßn φ >22

kg

0,018

C©y chèng thÐp h×nh

kg

2,97

C©y chèng thÐp èng

kg

0,254

VËt liÖu kh¸c

%

2,5

c«ng

0,89

M¸y c¾t uèn 5KW

ca

0,03

CÇn cÈu 25T

ca

0,065

M¸y kh¸c

%

5

VËt liÖu

Nh©n c«ng 4,5/7

1,465

M¸y thi c«ng

487

10
Ghi chó:
Trêng hîp gia c«ng l¾p dùng th¸o dì v¸n khu«n mÆt cong, c¨n cø
vµo thiÕt kÕ cô thÓ ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®a vµo dù to¸n.

AF.88410 S¶n xuÊt v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc
hÉng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, s¶n xuÊt hÖ khung ®ì, gi¸ ®ì treo ®óc bª t«ng, hÖ v¸n
khu«n dÇm ®óc hÉng, th¸o l¾p thö, thÝ nghiÖm, thö t¶i hÖ treo ®óc bª
t«ng dÇm ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt (hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®· tÝnh
ttrong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh: 1m2 bÒ mÆt bª t«ng

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

ThÐp h×nh hÖ khung
treo ®ì

kg

6,25

ThÐp tÊm hÖ khung treo
®ì

kg

2,25

ThÐp h×nh
khu«n

kg

0,97

ThÐp tÊm hÖ v¸n khu«n

kg

1,25

Que hµn

kg

1,5

VËt liÖu kh¸c

%

1,5

c«ng

1,25

M¸y hµn 23KW

ca

0,15

M¸y c¾t thÐp 5KW

ca

0,02

M¸y khoan 4,5KW

ca

0,02

M¸y nÐn khÝ 600m3/h

ca

0,02

VËt liÖu
AF.884

S¶n
xuÊt
v¸n khu«n,
hÖ treo ®ì
v¸n
khu«n
dÇm
®óc
hÉng

v¸n

Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng

488

M¸y mµi
M¸y kh¸c

ca
ca

0,015
5
10

Ghi chó:
V¸n khu«n khèi bª t«ng dÇm hép trªn ®Ønh ch«n trong bª t«ng tÝnh
nh ®Þnh møc kÕt cÊu thÐp ch«n trong bª t«ng

AF.88420 tæ hîp, L¾p dùng v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm
cÇu ®óc hÉng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn mè, trô cÇu. L¾p dùng, ®Þnh
vÞ, c¨n chØnh v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n ®Ønh mè trô cÇu ®óng
vÞ trÝ ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: tÊn/lÇn ®Çu

hiÖu

AF.884
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

L¾p dùng,
th¸o dì v¸n
khu«n, hÖ
treo ®ì v¸n
khu«n dÇm
®óc hÉng

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
Bul«ng thÐp cêng
®é cao φ36mm, L=58m
Bul«ng φ22-27mm
T¨ng ®¬ φ38 dµi 57m
Gç sµn thao t¸c, kª
®Öm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
Bé kÝch 50 tÊn

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

kg
c¸i

0,73
0,42

0,73
0,42

c¸i

0,05

0,05

m3

0,015

0,015

%

10

10

c«ng

1,76

2,12

ca

0,25

0,35
489

CÈu 50 tÊn
Xµ lan chë cÈu 400
tÊn
Xµ lan chë vËt liÖu
Can«
M¸y kh¸c

ca
ca

0,015
0,04

0,018
0,08

ca
ca
%

5

0,08
0,25
5

1

2

AF.88430 th¸o, Di chuyÓn v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm
cÇu ®óc hÉng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¸o dì v¸n khu«n vµ hÖ thèng neo cña hÖ treo ®ì v¸n
khu«n. Di chuyÓn hÖ treo ®ì v¸n khu«n ®Õn vÞ trÝ tiÕp theo b»ng hÖ
thèng kÝch thuû lùc. Neo hÖ treo ®ì v¸n khu«n vµo khèi bª t«ng míi ®óc
b»ng bul«ng cêng ®é cao. L¾p l¹i v¸n khu«n. KÝch ®iÒu chØnh hÖ treo
®ì v¸n khu«n b»ng kÝch thuû lùc, c¨n chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: tÊn/1 lÇn di chuyÓn tiÕp theo

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu

490

§¬n

DÇm
trªn c¹n

DÇm
díi níc

AF.884
3

Th¸o, di
chuyÓn v¸n
khu«n, hÖ
treo ®ì v¸n
khu«n dÇm
®óc hÉng

Bul«ng thÐp cêng
®é cao φ36mm, L=58m

kg

0,73

0,73

Bul«ng φ22-27mm

c¸i

0,11

0,11

T¨ng ®¬ φ38 dµi 57m

c¸i

0,05

0,05

DÇu CS46

kg

0,15

0,15

Mì b«i tr¬n

kg

0,14

0,14

Gç sµn thao t¸c, kª
®Öm

m3

0,012

0,015

%

2

2

c«ng

1,25

1,65

Bé kÝch 60 tÊn

ca

0,25

0,35

Têi ®iÖn 3 tÊn

ca

0,15

0,18

CÈu 50 tÊn

ca

0,04

0,08

Xµ lan chë cÈu 400
tÊn

ca

-

0,08

Can«

ca

-

0,025

M¸y kh¸c

%

5

5

1

2

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng

Phô lôc
C«ng t¸c bª t«ng
§Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu
I- Quy ®Þnh chung
- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng lo¹i th«ng thêng ®îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng ë ®iÓm 1, môc II. Trªn c¬ së c¸c b¶ng
491

nµy, ®Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu mét sè lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt ®îc
®iÒu chØnh nh néi dung trong ®iÓm 2, môc II.
- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu ®îc tÝnh cho c¸c m¸c bª t«ng
100, 150, 200, 250, 300, 350 vµ 400 x¸c ®Þnh b»ng cêng ®é nÐn ë tuæi
28 ngµy víi c¸c mÉu h×nh khèi lËp ph¬ng kÝch thíc 150x150x150 mm
theo TCVN 3118-1993. Khi m¸c bª t«ng x¸c ®Þnh b»ng cêng ®é nÐn trªn
c¸c mÉu trô cã kÝch thíc (®êng kÝnh x chiÒu cao) 150x300 mm th× quy
®æi m¸c bª t«ng mÉu trô vÒ m¸c bª t«ng mÉu lËp ph¬ng theo b¶ng sau:

Cêng ®é mÉu trô,
daN/cm2

80

120

160

200

250

300

350

Cêng ®é mÉu lËp
ph¬ng, daN/cm2

100

150

200

250

300

350

400

- §é chèng thÊm, cêng ®é chÞu uèn cho c¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt
trong ®Þnh møc dù to¸n cÊp phèi ®îc x¸c ®Þnh theo TCVN 3116-1993 vµ
TCVN 3119-1993.
- §êng kÝnh cì h¹t lín nhÊt cña ®¸ (d max) ®îc chän ph¶i lµ kÝch thíc
lín nhÊt vµ ph¶i b¶o ®¶m ®ång thêi c¸c yªu cÇu sau ®©y:
+ Kh«ng vît qu¸ 1/5 kÝch thíc nhá nhÊt gi÷a c¸c mÆt trong v¸n
khu«n khèi bª t«ng cÇn ®æ.
+ Kh«ng vît qu¸ 1/3 chiÒu dÇy tÊm, b¶n bª t«ng cÇn ®æ.
+ Kh«ng vît qu¸ 2/3 kÝch thíc th«ng thuû gi÷a c¸c thanh cèt thÐp
liÒn kÒ trong khèi bª t«ng cÇn ®æ.
+ Kh«ng vît qu¸ 1/3 ®êng kÝnh trong cña èng b¬m bª t«ng (víi bª
t«ng sö dông c«ng nghÖ b¬m).
- §é sôt bª t«ng ®îc lùa chän theo yªu cÇu c«ng nghÖ thi c«ng cô
thÓ:
+ §é sôt 2-4 cm:
Khi trén, ®Çm bª t«ng b»ng m¸y, tæng thêi gian vËn chuyÓn, ®æ
vµ ®Çm bª t«ng díi 45 phót, kÕt cÊu cÇn ®æ cã mËt ®é cèt thÐp tha vµ
trung b×nh.
+ §é sôt 6-8 cm:
- Khi trén, ®Çm bª t«ng b»ng m¸y, tæng thêi gian vËn chuyÓn, ®æ
vµ ®Çm bª t«ng trªn 45 phót vµ díi 1 giê 30 phót, kÕt cÊu cÇn ®æ cã mËt
®é cèt thÐp tha vµ trung b×nh.
492

- Khi trén, ®Çm bª t«ng b»ng m¸y, tæng thêi gian vËn chuyÓn, ®æ
vµ ®Çm bª t«ng díi 45 phót, kÕt cÊu cÇn ®æ dÇy cèt thÐp.
- Khi trén thñ c«ng t¹i chç, vËn chuyÓn gÇn, ®Çm b»ng m¸y hoÆc
thñ c«ng.
+ §é sôt 14-17 cm:
- Khi vËn chuyÓn bª t«ng tíi vÞ trÝ ®æ b»ng xe b¬m.
- Khi trén, ®Çm bª t«ng b»ng m¸y, tæng thêi gian vËn chuyÓn, ®æ
vµ ®Çm bª t«ng trªn 45 phót vµ díi 1 giê 30 phót, kÕt cÊu cÇn ®æ dÇy
cèt thÐp.
- Trong c¸c b¶ng ®Þnh møc dù to¸n cÊp phèi cã ghi phô gia th× ®ã
lµ yªu cÇu sö dông b¾t buéc. Tû lÖ % lîng phô gia sö dông ®îc giíi h¹n nh
sau:
+ Phô gia dÎo ho¸: Tû lÖ kh«ng vît qu¸ 6% khèi lîng xi m¨ng trong
b¶ng ®Þnh møc.
+ Phô gia siªu dÎo: Tû lÖ kh«ng vît qu¸ 15% khèi lîng xi m¨ng trong
b¶ng ®Þnh møc.
- Trêng hîp sö dông sái lµm cèt liÖu thay cho cèt liÖu lµ ®¸ d¨m
trong ®Þnh møc cÊp phèi mét sè lo¹i bª t«ng th«ng thêng th× møc hao
phÝ cña lo¹i cèt liÖu thay thÕ vµ c¸c vËt liÖu kh¸c trong cÊp phèi cã thÓ
tÝnh theo ®Þnh møc cña lo¹i cÊp phèi t¬ng øng quy ®Þnh trong môc II.

493

II- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu
1. Bª t«ng th«ng thêng
1.1. Xi m¨ng PC 30
1.1.1.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).


hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C211 Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

M¸c bª t«ng

§¬n

100

150

200

250

300

kg
m3
m3
lÝt

230
0,514
0,902
195

296
0,488
0,888
195

361
0,464
0,874
195

434
0,426
0,860
198

470
0,427
0,860
186
Phô gia
dÎo ho¸

1

2

3

4

5

1.1.1.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C212 Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

494

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

218
0,516
0,905
185

281
0,493
0,891
185

342
0,469
0,878
185

405
0,444
0,865
185

439
0,444
0,865
174
Phô gia
dÎo ho¸

1

2

3

4

5

1.1.1.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu
C213

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

207
0,516
0,906
175

266
0,496
0,891
175

323
0,471
0,882
175

384
0,452
0,864
175

455
0,414
0,851
180

1

2

3

4

5

1.1.1.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
4x7 cm ]

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C214

Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

195
0,516
0,909
165

250
0,499
0,895
165

305
0,477
0,884
165

362
0,457
0,870
165

422
0,431
0,858
165

1

2

3

4

5

1.1.2.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C221

Xi m¨ng
C¸t vµng

§¬n

kg
m3

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

242
0,496

311
0,471

383
0,439

462
0,398

488
0,410
495

§¸ d¨m
Níc
Phô gia

m3
lÝt

0,894
205

0,876
205

0,866
205

0,849
210

0,854
193
Phô gia
dÎo ho¸

1

2

3

4

5

1.1.2.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu
C222

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

230
0,494
0,903
195

296
0,475
0,881
195

361
0,450
0,866
195

434
0,415
0,858
195

458
0,424
0,861
181
Phô
gia
dÎo
ho¸

1

2

3

4

5

1.1.2.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu
C223

Thµnh
phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

218
0,501
0,896
185

281
0,478
0,882
185

342
0,455
0,867
185

405
0,427
0,858
185

427
0,441
0,861
169
Phô
gia
dÎo
ho¸

1

2

3

4

5

1.1.2.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
496

- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
4x7 cm ]

hiÖu
C224

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
100

150

200

250

300

207
0,502
0,898
175

266
0,482
0,884
175

323
0,458
0,874
175

384
0,440
0,858
175

455
0,401
0,844
180

1

2

3

4

5

497

1.1.3.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).

hiÖu
C231

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

311
0,516
0,828
205
Phô gia
dÎo ho¸

379
0,485
0,819
205
Phô gia
dÎo ho¸

463
0,439
0,803
211
Phô gia
dÎo ho¸

508
0,431
0,802
201
Phô gia
siªu dÎo

2

3

4

5

1.1.3.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu
C232

498

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

297
0,521
0,832
195
Phô gia
dÎo ho¸

363
0,494
0,820
195
Phô gia
dÎo ho¸

436
0,456
0,808
198
Phô gia
dÎo ho¸

480
0,448
0,805
190
Phô gia
siªu dÎo

2

3

4

5

1.1.3.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu
C233

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

284
0,523
0,831
186
Phô gia
dÎo ho¸

345
0,502
0,817
186
Phô gia
dÎo ho¸

410
0,468
0,812
186
Phô gia
dÎo ho¸

455
0,458
0,806
180
Phô gia
siªu dÎo

2

3

4

5

1.1.3.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì 4x7 cm ]


hiÖu
C234

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

270
0,527
0,833
177
Phô gia
dÎo ho¸

329
0,503
0,822
177
Phô gia
dÎo ho¸

390
0,477
0,812
177
Phô gia
dÎo ho¸

455
0,446
0,800
181
Phô gia
dÎo ho¸

2

3

4

5

499

1.2. Xi m¨ng PC 40
1.2.1.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).

hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C311

Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

246
0,508
0,899
195

296
0,48
9
0,88
8
195

344
0,470
0,877
195

394
0,44
7
0,87
0
195

455
0,414
0,857
200

470
0,427
0,860
186
Phô
gia
dÎo
ho¸

2

3

4

5

6

7

1.2.1.2. Hao phÝ vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu
C312

500

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

233
0,51
0
0,90
3
185

281
0,49
3
0,89
1
185

327
0,47
5
0,88
1
185

374
0,457
0,872
185

425
0,432
0,860
187

439
0,444
0,865
174
Phô
gia

dÎo
ho¸
2

3

4

5

6

7

1.2.1.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu
C313

Thµnh
phÇn hao
phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

221
0,511
0,902
175

266
0,496
0,891
175

309
0,479
0,882
175

354
0,46
4
0,87
0
175

398
0,358
0,864
175

455
0,41
4
0,85
1
180

2

3

4

5

6

7

1.2.1.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 2 ÷ 4 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
4x7 cm ]

hiÖu
C314

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m

§¬n

kg
m3
m3

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

208
0,513
0,905

250
0,499
0,895

292
0,486
0,883

333
0,46
8

375
0,45
0

422
0,43
1
501

Níc

lÝt

165

165

165

0,87
7
165

0,86
7
165

0,85
8
167

2

3

4

5

6

7

1.2.2.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).

hiÖu
C321

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

257
311
363
416
0,491 0,471 0,449 0,422
0,889 0,876 0,868 0,860
205
205
205
205

2

3

4

5

1.2.2.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
502

350

400

484
0,38
3
0,84
6
213

488
0,410
0,854
193
Phô
gia
dÎo
ho¸

6

7

- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu
C322

Thµnh
phÇn hao
phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

246
0,49
5
0,89
1
195

296
0,47
5
0,88
1
195

344
0,456
0,872
195

394
0,436
0,862
195

455
0,400
0,851
200

458
0,424
0,861
181
Phô
gia
dÎo
ho¸

2

3

4

5

6

7

1.2.2.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu
C323

Thµnh phÇn §¬n
hao phÝ

Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

233
0,49
6
0,89
1
185

281
0,47
7
0,88
2
185

327
0,46
1
0,87
0
185

374
0,442
0,862
185

425
0,418
0,851
187

427
0,441
0,861
169
Phô gia
dÎo ho¸

2

3

4

5

6

7

503

1.2.2.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 6 ÷ 8 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
4x7 cm ]

hiÖu
C324

Thµnh phÇn
hao phÝ
Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc

M¸c bª t«ng

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

150

200

250

300

350

400

221
0,49
8
0,89
5
175

266
0,482
0,884
175

309
0,467
0,873
175

354
0,45
0
0,86
4
175

398
0,430
0,857
175

455
0,40
1
0,84
4
180

2

3

4

5

6

7

1.2.3.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 10mm (cì 0,5 x 1 cm).

hiÖu

Thµnh
phÇn
hao phÝ

C331 Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

504

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

259
0,538
0,839
205
Phô
gia
dÎo
ho¸

311
0,516
0,828
205
Phô
gia
dÎo
ho¸

362
0,493
0,822
205
Phô
gia
dÎo
ho¸

416
0,466
0,813
206
Phô
gia
dÎo
ho¸

443
0,470
0,813
195
Phô
gia
siªudÎ
o

508
0,431
0,802
201
Phô gia
siªu dÎo

2

3

4

5

6

7

1.2.3.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cì 0,5x1 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
1x2 cm ]

hiÖu

Thµnh
phÇn
hao phÝ

C332 Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

247
0,542
0,841
195
Phô
gia
dÎo
ho¸

297
0,522
0,832
195
Phô
gia
dÎo
ho¸

346
0,501
0,822
195
Phô
gia
dÎo
ho¸

396
0,477
0,816
195
Phô
gia
dÎo
ho¸

455
0,448
0,805
200
Phô
gia
dÎo
ho¸

480
0,448
0,805
190
Phô gia
siªu dÎo

2

3

4

5

6

7

1.2.3.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cì 1x2 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
2x4 cm ]

hiÖu

Thµnh
phÇn
hao phÝ

C333 Xi m¨ng

§¬n

kg

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

235

284

330

378

429

455
505

C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

m3
m3
lÝt

0,542
0,842
186
Phô
gia
dÎo
ho¸

0,522
0,831
186
Phô
gia
dÎo
ho¸

0,505
0,822
186
Phô
gia
dÎo
ho¸

0,485
0,814
186
Phô
gia
dÎo
ho¸

0,459
0,800
188
Phô
gia
dÎo
ho¸

0,459
0,800
180
Phô
gia
siªu
dÎo

2

3

4

5

6

7

1.2.3.4. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng:
- §é sôt : 14 ÷ 17 cm
- §¸ d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cì 2x4 cm vµ (60 ÷ 30)% cì
4x7 cm ]

hiÖu

Thµnh
phÇn
hao phÝ

C334 Xi m¨ng
C¸t vµng
§¸ d¨m
Níc
Phô gia

§¬n

kg
m3
m3
lÝt

M¸c bª t«ng
150

200

250

300

350

400

224
0,546
0,841
177
Phô
gia
dÎo
ho¸

270
0,527
0,833
177
Phô gia
dÎo ho¸

315
0,507
0,826
177
Phô
gia
dÎo
ho¸

360
0,491
0,816
177
Phô
gia
dÎo
ho¸

404
0,472
0,808
177
Phô
gia
dÎo
ho¸

455
0,446
0,800
181
Phô
gia
dÎo
ho¸

2

3

4

5

6

7

2. Bª t«ng ®Æc biÖt
2.1 Bª t«ng chèng thÊm níc (E0000)
506

§Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu 1m3 bª t«ng cã c¸c m¸c vµ ®é chèng
thÊm M150-B2, M200-B4 (khi sö dông xi m¨ng PC30) vµ M250-B6, M300-B8
(khi sö dông xi m¨ng PC30 vµ PC40), M400-B10 (khi sö dông xi m¨ng
PC40) tÝnh theo c¸c møc t¬ng øng quy ®Þnh trong ®iÓm 1 môc II vµ ®îc
®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c vµ trÞ sè nh sau:
- Lîng xi m¨ng t¨ng thªm 5%
- Lîng c¸t t¨ng thªm 12%
- Lîng ®¸ gi¶m t¬ng øng víi khèi lîng xi m¨ng vµ c¸t t¨ng lªn.
2.2 Bª t«ng c¸t mÞn (F0000)
- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu 1m3 bª t«ng sö dông c¸t mÞn (m« ®un ®é
lín ML = 1,5 ÷ 2,0) cã c¸c m¸c tõ M300 trë xuèng (khi sö dông xi m¨ng PC30
vµ PC40) tÝnh theo c¸c møc t¬ng øng quy ®Þnh trong ®iÓm 1 môc II vµ
®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c vµ trÞ sè nh sau:
+ Lîng xi m¨ng t¨ng thªm 5%
+ Lîng c¸t gi¶m ®i 12%
+ Lîng ®¸ t¨ng lªn t¬ng øng víi hiÖu sè khèi lîng c¸t gi¶m vµ xi
m¨ng t¨ng.
- Khi dïng c¸t mÞn ®Ó lµm bª t«ng chèng thÊm M150-B2, M200-B4,
M250-B6 vµ M300-B8 (sö dông xi m¨ng PC30 vµ PC40) th× riªng lîng hao
phÝ xi m¨ng vµ c¸t trong ®Þnh møc cÊp phèi cña m¸c bª t«ng t¬ng øng
quy ®Þnh ë ®iÓm 1 môc II ®îc ®iÒu chØnh nh sau:
+ Lîng xi m¨ng t¨ng thªm 10%
+ Lîng c¸t gi¶m b»ng khèi lîng xi m¨ng t¨ng.
2.3 Bª t«ng chÞu uèn (sö dông lµm ®êng, s©n b·i) (G0000)
§Þnh møc cÊp phèi cho bª t«ng chÞu uèn m¸c 150/25; 200/30;
250/35; 300/40; 350/45 tÝnh theo møc cÊp phèi cña bª t«ng c¸c m¸c t¬ng
øng quy ®Þnh trong c¸c b¶ng tõ 1.1.1.1 ÷ 1.1.1.3; 1.1.2.1 ÷ 1.1.2.4 (khi sö
dông xi m¨ng PC30) vµ c¸c b¶ng tõ 1.2.1.1 ÷ 1.2.1.3; 1.2.2.1 ÷ 1.2.2.4 (khi
sö dông xi m¨ng PC40) vµ ®îc ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c vµ trÞ sè nh
sau:
+ Lîng xi m¨ng t¨ng thªm 5%
+ Lîng c¸t t¨ng thªm 12%
+ Lîng ®¸ gi¶m t¬ng øng víi khèi lîng c¸t vµ xi m¨ng t¨ng.
2.4 Bª t«ng kh«ng co ngãt (H0000)
§Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu 1m3 bª t«ng kh«ng co ngãt cho c¸c lo¹i
m¸c v÷a tÝnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh trong ®iÓm 1 môc II ®îc ®iÒu
chØnh theo nguyªn t¾c vµ trÞ sè nh sau:
+ Lîng xi m¨ng t¨ng thªm 5%

507

+ Bæ sung tØ lÖ phô gia në cÇn pha thªm b»ng 6% khèi lîng xi
m¨ng (víi bª t«ng ®é sôt 2 ÷ 4 cm); 8% (víi bª t«ng ®é sôt 6 ÷ 8 cm) vµ
10% (víi bª t«ng ®é sôt 14 ÷ 17 cm).
+ Lîng c¸t gi¶m t¬ng øng víi tæng khèi lîng xi m¨ng t¨ng vµ phô gia
pha thªm.

2.5 Mét sè lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt kh¸c. (I0000)
2.5.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a bª t«ng than xØ

M· hiÖu

I11

Thµnh phÇn hao phÝ

V÷a m¸c 25-50
NÕu dïng v÷a 75-100
Than xØ

Bª t«ng than xØ

§¬n

m3
m3
m3

Tam hîp

Xi m¨ng

0,500
0,500
0,935

0,500
0,500
0,935

10

20

2.5.2. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng chÞu nÐn (RnÐn=
350kg/cm2; RnÐn=45kg/cm2)
M· hiÖu
I21

Thµnh phÇn hao phÝ
Xi m¨ng PC40
§¸ 2x4
§¸ 1x2
C¸t vµng
Phô gia PLACC-02A
Níc

§¬nvÞ

Sè lîng

kg
m3
m3
m3
lÝt
lÝt

394
0,3273
0,491
0,516
1,17
168
10

2.5.3. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a bª t«ng bät c¸ch
nhiÖt
M· hiÖu
508

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Sè lîng


I31

Xi m¨ng PC 30
Xót
Nhùa th«ng
Keo da tr©u
DÇu nhên

kg
kg
kg
kg
lÝt

303
0,202
0,696
0,859
9,135
10

2.5.4. §Þnh møc vËt liÖu cho 1m3 v÷a bª t«ng chÞu axÝt

M· hiÖu
I41

Thµnh phÇn hao phÝ
Bét th¹ch anh
C¸t th¹ch anh
§¸ th¹ch anh
Thuû tinh níc
G¹ch vì chÞu löa

§¬n vÞ

Sè lîng

kg
kg
kg
kg
kg

497,5
520
1010
290,4
42,2
10

2.5.5. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a bª t«ng chèng mßn
M· hiÖu
I51

Thµnh phÇn hao phÝ
Xi m¨ng PC 30
C¸t vµng
§¸ d¨m 5x25
Ph«i thÐp 5-10

§¬n vÞ

Sè lîng

kg
m3
m3
kg

373,7
0,646
0,740
349,8
10

2.6. Bª t«ng g¹ch vì
2.1.1. §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng

509

M· hiÖu

D001
D002

Thµnh phÇn hao phÝ

V÷a xi m¨ng hoÆc v÷a tam
hîp M25
V÷a xi m¨ng hoÆc v÷a tam
hîp M50
G¹ch vì

§¬n

m3
m3
m3

M¸c bª t«ng
50

75

0,525
0,893

0,525
0,893

2

3

Ch¬ng VII
C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng
cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
AG. 10000 S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
- S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n chØ ®Þnh møc cho c¸c cÊu
kiÖn s¶n xuÊt t¹i hiÖn trêng, gåm ba nhãm c«ng viÖc:
+ §æ bª t«ng.
+ S¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp.
+ S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n.
- C«ng viÖc s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n ( gåm v¸n khu«n
gç, v¸n khu«n kim lo¹i) ®îc tÝnh cho 1m2 mÆt bª t«ng cÊu kiÖn cÇn sö
dông v¸n khu«n.
- NÕu trªn bÒ mÆt cÊu kiÖn bª t«ng cã diÖn tÝch chç rçng ≤ 1m2 sÏ
kh«ng ph¶i trõ ®i diÖn tÝch v¸n khu«n vµ kh«ng ®îc tÝnh thªm v¸n khu«n
cho bÒ mÆt thµnh, gê xung quanh chç rçng.
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén ®æ, ®Çm vµ b¶o dìng bª t«ng, vËn chuyÓn vËt liÖu
trong ph¹m vi 30m. T¸ch, dän vµ xÕp cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ quy ®Þnh t¹i b·i
s¶n xuÊt cÊu kiÖn.

510

AG.11100 Bª t«ng cäc, cét, cäc cõ
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu
AG.111

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Bª t«ng cäc,
cét

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c

Bª t«ng cäc cõ

Nh©n c«ng 3,0/7

§¬n

Cäc, cét

Cäc cõ

m3
%

1,015
0,5

1,015
0,5

c«ng

1,83

3,75

ca
ca
%

0,095
0,18
10

0,095
0,12
10

10

20

AG.111
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250 l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y kh¸c

AG.11200 Bª t«ng xµ dÇm
AG.11300 Bª t«ng pa nen
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AG.11
2

AG.11
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
Bª t«ng
xµ dÇm
Bª t«ng
pa nen

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y kh¸c

§¬n


dÇm

m3
%
c«ng
ca
ca
%

Pa nen
3 mÆt

4 mÆt

1,015
0,5
1,77

1,015
0,5
2,31

1,015
0,5
3,44

0,095
0,18
10

0,095
0,089
10

0,095
0,089
10

10

10

20

511

AG.11400 Bª t«ng tÊm ®an, m¸i h¾t, lanh t«, l¸ chíp, nan hoa, cöa
sæ trêi, con s¬n, hµng rµo, lan can
§¬n vÞ tÝnh: 1m3


hiÖu

C«ng t¸c Thµnh phÇn
x©y l¾p
hao phÝ

AG.11 Bª t«ng
4
tÊm
®an,
m¸i h¾t,
lanh t«,
l¸ chíp,
nan hoa,
cöa sæ
trêi, con
s¬n,
hµng
rµo, lan
can

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu
kh¸c
Nh©n c«ng
3/7
M¸y thi
c«ng
M¸y trén
250l

TÊm
®an,
m¸i
h¾t,
lanh

§¬n

m3
%
c
«ng

1,015
0,5
2,57

Nan
hoa


chíp

1,01
5
0,5
4,97

1,01
5
0,5
3,12

0,095
ca

10

Cöa

trêi,
con
s¬n

1,015
0,5
3,62

Hµng
rµo,
lan
can

1,01
5
0,5
2,86

0,095
0,09
5

0,09
5

20

30

0,09
5

40

50

Bª t«ng èng cèng, èng buy
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu
AG.11
5
AG.11
6

512

C«ng t¸c
x©y l¾p
Bª t«ng
èng cèng
Bª t«ng
èng buy

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250 l
M¸y kh¸c

§¬n

èng
cèng

m3
%
c«ng
ca
%

èng buy (cm)
Φ ≤ 70

Φ > 70

1,015
0,5
2,24

1,015
0,5
2,92

1,015
0,5
2,49

0,095
10
10

0,095
10
10

0,095
15
20

AG.11700 Bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng thñ c«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.117 Bª t«ng
dÇm cÇu

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250 l
M¸y ®Çm dïi
1,5KW
M¸y ®Çm bµn 1
KW
M¸y kh¸c

§¬n

DÇm
®Æc
(ch÷ T, I)

DÇm
hép T
(b¶n
rçng)

DÇm
b¶n

m3
%
c«ng

1,015
0,5
4,2

1,015
0,5
4,8

1,015
0,5
5,1

ca
ca

0,095
0,25

0,095
0,25

0,12
0,28

ca

0,25

0,25

0,28

%

15

15

15

10

20

30

AG.11800 Bª t«ng b¶n mÆt cÇu, b¶n ng¨n ba l¸t, bª t«ng kÕt cÊu
cÇu kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

B¶n
mÆt
cÇu

B¶n
ng¨n
ba l¸t

KÕt cÊu
cÇu
kh¸c

513

AG.118 Bª t«ng
b¶n mÆt
cÇu, b¶n
ng¨n ba l¸t

VËt liÖu
V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y trén bª t«ng
ca
250l
M¸y ®Çm dïi
ca
1,5KW
M¸y kh¸c
%

1,015
0,5
3,20

1,015
0,5
3,56

1,015
0,5
3,05

0,095

0,095

0,095

0,18

0,18

0,18

10

10

10

10

20

30

AG.11900 Bª t«ng côc lÊp s«ng, côc ch¾n sãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.119 Bª t«ng côc
lÊp s«ng, côc
ch¾n sãng

514

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y trén bª t«ng
ca
250l
M¸y ®Çm dïi
ca
1,5KW
M¸y kh¸c
%

Côc lÊp
s«ng

Côc ch¾n
sãng

1,015
0,5
1,89

1,015
0,5
1,92

0,095

0,100

0,095

0,100

5

5

10

20

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng v÷a bª t«ng s¶n xuÊt
qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng
phÈm.
AG.12100 Bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng cÇn cÈu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.121 Bª t«ng
dÇm cÇu
®æ b»ng
cÇn cÈu

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a
m3
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm dïi
ca
1,5KW
CÈu 16T
ca

DÇm
®Æc
(Ch÷ I,
T)

DÇm
hép
(T, b¶n
rçng)

DÇm
b¶n

1,015
1
3,49

1,015
1
3,81

1,015
1
1,58

0,18

0,22

0,16

0,06

0,12

0,05

10

20

30

AG.12200 Bª t«ng dÇm cÇu ®æ b»ng b¬m bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.122 Bª t«ng
dÇm cÇu
®æ b»ng
b¬m bª
t«ng

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y b¬m bª t«ng
50m3/h
M¸y ®Çm dïi 1,5KW

§¬n

DÇm
DÇm
®Æc
hép
(Ch÷ I, (T, b¶n
T)
rçng)

DÇm
b¶n

m3
%
c«ng

1,015
1
3,49

1,015
1
3,81

1,015
1
1,58

ca

0,04

0,04

0,035

ca

0,18

0,22

0,16

10

20

30
515

AG.13000 C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p ®Æt cèt thÐp bª t«ng ®óc s½n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kÐo, n¾n, c¾t, uèn s¾t, hµn nèi, ®Æt buéc vµ hµn cèt
thÐp
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m
AG.12100 Cèt thÐp cét, cäc, cõ, xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AG.13
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Cèt thÐp cét, VËt liÖu
cäc, cõ, xµ
ThÐp trßn
dÇm, gi»ng
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn

§êng kÝnh cèt thÐp
( mm)

§¬n

≤ 10

≤ 18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
14,25

1020
14,28
4,7
7,82

1020
14,28
4,7
7,49

ca
ca

0,4

1,133
0,32

1,093
0,16

11

21

31

AG.13200 Cèt thÐp pa nen, tÊm ®an, hµng rµo, cöa sæ, l¸ chíp, nan
hoa, con s¬n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Pa nen

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt
thÐp
( mm)
≤ 10

516

> 10

TÊm ®an,
hµng rµo,
cöa sæ, l¸
chíp, nan
hoa, con
s¬n

AG.13
2
AG.13
2

Cèt thÐp
pa nen
TÊm
®an,
hµng rµo,
cöa sæ,
l¸ chíp,
nan hoa,
con s¬n

VËt liÖu
ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
23KW
M¸y c¾t uèn

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
21,37

1020
14,28
4,62
13,14

1005
21,42
17,1

ca
ca

0,48

2,127
0,32

0,4

11

12

21

AG.13300 cèt thÐp èng cèng, èng buy
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

AG.13
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

Cèt thÐp èng VËt liÖu
cèng, èng
ThÐp trßn
buy
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
( mm)
≤ 10

≤ 18

>18

kg
kg
kg
c«ng

1005
21,42
23,78

1020
14,28
9,5
13,67

1020
14,28
9,5
11,91

ca
ca

0,4

2,289
0,32

2,209
0,16

11

21

31

AG.13400 Cèt thÐp dÇm cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.134 Cèt thÐp

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§êng kÝnh cèt thÐp
( mm)
≤ 18

> 18

VËt liÖu
517

dÇm cÇu

ThÐp trßn
D©y thÐp
Que hµn
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t uèn

kg
kg
kg
c«ng

1005
14,28
5,083
7,92

1020
14,28
6,931
4,41

ca
ca

1,225
0,21

1,612
0,14

11

21

AG.13500 Gia c«ng l¾p ®Æt c¸p thÐp dù øng lùc
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, thæi röa èng luån c¸p, luån ®Æt, ®o c¾t vµ kÐo c¸p
b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
- §èi víi c¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu kÐo sau bao gåm c¶ viÖc lµm
s¹ch vµ kh« èng luån c¸p.
- §èi víi dù øng lùc c¶ sil«, sµn, dÇm nhµ ®· bao gåm viÖc vËn
chuyÓn vËt liÖu lªn cao.
AG.13510 l¾p ®Æt C¸p thÐp dù øng lùc dÇm cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y
l¾p

518

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

KÐo sau

KÐo tríc

AG.135 C¸p thÐp dù
øng
lùc dÇm cÇu

VËt liÖu
C¸p cêng ®é cao
§¸ c¾t
VËt liÖu kh¸c

kg
viªn
%

1025
6,7
2

1025
6,7
2

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

28

24

ca
ca
ca
ca
ca
ca

0,14
0,35
2,8
6,5
1,15
0,75

0,12
0,3
2,2
-

ca
ca
ca
%

3,1
3,1
4,2
1,5

2,8
2,8
1,5

11

12

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T
Têi ®iÖn 5T
M¸y c¾t c¸p 10KW
M¸y luån c¸p 15KW
M¸y b¬m níc 20KW
M¸y nÐn khÝ 10
m3/ph
KÝch 250T
KÝch 500T
Pa l¨ng xÝch 3T
M¸y kh¸c

AG.13520 L¾p ®Æt, kÐo c¸p thÐp dù øng lùc sil«, dÇm, sµn nhµ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, luån c¸p vµo èng luån b»ng m¸y luån c¸p. R¶i , ®Æt c¸p,
kÝch, kÐo c¨ng c¸p thÐp dù øng lùc theo yªu cÇu thiÕt kÕ. (Kh«ng ph©n
biÖt chiÒu cao).
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sil«

DÇm, sµn
nhµ

519

AG.135 C¸p thÐp dù
øng
Sil«, dÇm, sµn
nhµ

VËt liÖu
C¸p cêng ®é cao
§¸ c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
CÈu th¸p 25T
VËn th¨ng lång
M¸y c¾t c¸p 10KW
M¸y luån c¸p
15KW
M¸y nÐn khÝ 10
m3/ph
KÝch 250T
KÝch 30T
M¸y kh¸c

kg
viªn
%

1025
4,5
2,0

1025
1,5
2,0

c«ng

34,0

17,5

ca
ca
ca
ca

0,11
0,11
3,0
7,5

0,04
0,04
1,2
-

ca

2,5

-

ca
ca
%

7,5
2,0

1,5
2,0

21

22

AG.13530 L¾p ®Æt neo c¸p dù øng lùc
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra, l¾p ®Æt neo, b«i mì b¶o vÖ ®Çu neo, l¾p
chôp cèc nhùa, chÌn, tr¸t v÷a kh«ng co ngãt b¶o vÖ ®Çu neo theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. (Kh«ng ph©n
biÖt chiÒu cao).
§¬n vÞ tÝnh: 1®Çu neo
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.135 L¾p neo c¸p
dù øng lùc

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
§Çu neo kÐo
C«n nhùa
Cèc nhùa
Mì trung tÝnh
V÷a kh«ng co
ngãt
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n vÞ

Sè lîng

C¸i
C¸i
C¸i
Kg
Kg

1,0
1,0
1,0
0,05
0,22

%

2,0

c«ng

0,25
31

AG.20000 L¾p dùng tÊm têng, tÊm sµn, m¸i 3d-SG
Thµnh phÇn c«ng viÖc:

520

ChuÈn bÞ, vÖ sinh ch©n têng, trén v÷a r¶i líp bª t«ng lãt ch©n têng,
c¾t tÊm 3D theo kÝch thíc thiÕt kÕ, l¾p dùng, buéc liªn kÕt, xö lý c¸c
mèi, khoÐt træ lç cöa (nÕu cã), chèng cè ®Þnh tÊm 3D, trén v÷a bª t«ng,
phun v÷a bª t«ng têng, trÇn, ®æ bª t«ng sµn, m¸i; vËn chuyÓn vËt liÖu
trong ph¹m vi 50m, hoµn thiÖn ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt (c«ng t¸c l¾p
®Æt ®êng èng c«ng tr×nh, l¾p ®Æt ®iÖn cha tÝnh trong ®Þnh møc).
C«ng t¸c tr¸t v÷a xi m¨ng ¸p dông ®Þnh møc tr¸t têng, trÇn t¹i ch¬ng
c«ng t¸c hoµn thiÖn.
AG.21100 L¾p dùng tÊm têng
§¬n vÞ tÝnh: m2

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.211 L¾p dùng
tÊm têng
3D-SG

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
TÊm têng D5
TÊm têng D10
TÊm têng D15
TÊm líi nèi D5
TÊm líi nèi D10
TÊm líi nèi D15
V÷a bª t«ng ®¸
0.5x1 M100
KÏm buéc 1mm
ThÐp h×nh
ThÐp hép 50x100
ThÐp èng Φ42-49
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,7/7
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
trén 250L
phun v÷a 6m3/h
kh¸c

§¬n

m2
m2
m2
m
m
m
m3
kg
kg
m
m
%

TÊm têng 3D-SG
chiÒu dµy lâi mèp (xèp)
5cm

10cm

15cm

1,060
2,260
0,051

1,060
2,260

1,060
2,260
0,051

0,051

0,0902 0,0902 0,0902
0,200 0,200 0,200
0,014 0,014 0,014
0,069 0,069 0,069
2,5
2,5
2,5

c«ng

0,78

0,80

0,82

ca
ca
%

0,012
0,014
3

0,020
0,014
3

0,020
0,014
3

11

21

31

521

AG.21200 L¾p dùng tÊm sµn
§¬n vÞ tÝnh: m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

TÊm sµn 3D-SG
chiÒu dµy lâi mèp
(xèp)
5cm

AG.212 L¾p dùng VËt liÖu
tÊm sµn
TÊm sµn D5
3D-SG
TÊm sµn D10
TÊm sµn D15
TÊm líi nèi D5
TÊm líi nèi D10
TÊm líi nèi D15
V÷a bª t«ng ®¸ 1x1 M200
V÷a bª t«ng ®¸ 0.5x1
M100
KÏm buéc 1mm
Gç v¸n

m2
m2
m2
m
m
m
m3
m3

1,060
1,840
0,046
0,026

1,060
1,840
0,046
0,026

1,060
1,840
0,046
0,026

kg
m3

0,061
0,004
8
0,004
7
0,210
2,5

0,061
0,004
8
0,004
7
0,210
2,5

1,15

1,20

Gç hép

m3

ThÐp h×nh
VËt liÖu kh¸c

kg
%

0,061
0,004
8
0,004
7
0,210
2,5

c«ng

1,12

Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,7/7
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
trén 250L
phun v÷a 6m3/h
®Çm dïi 1,5kw
kh¸c

ca
ca
ca
%

0,015 0,015 0,015
0,008 0,008 0,008
0,004 0,004 0,004
5
5
5
11

522

10cm 15cm

21

31

Ag.21300 L¾p dùng tÊm m¸i nghiªng, cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: m2
C«ng t¸c

hiÖu x©y l¾p

AG.21 L¾p
3
dùng tÊm
m¸i 3DSG

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
TÊm m¸i D5
TÊm m¸i D10
TÊm m¸i D15
TÊm líi nèi D5
TÊm líi nèi D10
TÊm líi nèi D15
V÷a bª t«ng ®¸ 1x1 M200
V÷a bª t«ng ®¸ 0.5x1
M100
KÏm buéc 1mm
Gç v¸n

§¬n

m2
m2
m2
m
m
m
m3
m3
kg
m3

Gç hép

m3

ThÐp h×nh
VËt liÖu kh¸c

kg
%

Nh©n c«ng
Nh©n c«ng 3,7/7
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
trén 250L
phun v÷a 6m3/h
®Çm dïi 1,5kw
kh¸c

c«ng

ca
ca
ca
%

TÊm m¸i 3D-SG
chiÒu dµy lâi mèp
(xèp)
5cm

10cm

15cm

1,060
1,840
0,046
0,026

1,060
1,840
0,046
0,026

1,060
1,840
0,046
0,026

0,061 0,061 0,061
0,0048 0,004 0,0048
8
0,0056 0,005 0,0056
6
0,210 0,210 0,210
2,5
2,5
2,5
1,40

1,46

0,016 0,016
0,008 0,008
0,004 0,004
5
5
11

21

1,48

0,016
0,008
0,004
5
31

523

AG.30000 c«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì V¸n khu«n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
- S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
(VËt liÖu lu©n chuyÓn ®· tÝnh trong ®Þnh møc, vËt liÖu lµm biÖn
ph¸p l¾p dùng cha tÝnh trong ®Þnh møc).
AG.31000 v¸n khu«n gç
Gç v¸n, gç ®µ nÑp trong ®Þnh møc lµ lo¹i gç cã kÝch thíc tiªu chuÈn
quy ®Þnh trong ®Þnh møc sö dông vËt t hiÖn hµnh.
AG.31100 V¸n khu«n Pa nen, cäc, cét
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu
AG.311
AG.311

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Pa nen

Cäc, cét

V¸n khu«n pa
nen

VËt liÖu
Gç v¸n
Gç ®µ nÑp
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7

m3
m3
kg
%
c«ng

0,083
0,018
15
1
29,7

0,083
0,0015
10
1
28,71

11

21

V¸n khu«n
cäc, cét

AG.31200 V¸n khu«n Xµ, dÇm
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.312

V¸n khu«n xµ,

524

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

§¬n vÞ

Sè lîng

dÇm

Gç v¸n
Gç nÑp, gi»ng
chèng
§inh
§inh ®Øa
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
m3
kg
c¸i
%
c«ng

0,083
0,21
4,97
30
1
31,76
11

AG.31300 V¸n khu«n N¾p ®an, tÊm chíp
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu

AG.313

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

V¸n khu«n n¾p VËt liÖu
®an, tÊm chíp Gç v¸n ( c¶ nÑp)
§inh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3/7

§¬n vÞ

Sè lîng

m3
kg
%
c«ng

0,123
0,16
1
25,62
11

AG.32000 V¸n khu«n kim lo¹i
AG.32100 V¸n khu«n DÇm cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao §¬n
phÝ

Lo¹i dÇm
DÇm
b¶n

DÇm
ch÷ T, I

DÇm
hép

525

AG.321 V¸n khu«n
dÇm cÇu

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Que hµn
« xy
§Êt ®Ìn
T¨ng ®¬
DÇu b«i tr¬n
Bul«ng
M28x105
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t thÐp
Têi ®iÖn 5T
CÇn cÈu 16T
M¸y kh¸c

kg
kg
kg
chai
kg
c¸i
kg
c¸i

3
1,2
0,13
0,023
0,098
0,42
0,56

3,6
1,56
0,165
0,018
0,077
0,032
0,52
0,62

2,5
1,92
0,21
0,029
0,107
0,04
0,62
0,68

%
c«ng

3
1,36

3
1,7

3
1,9

ca
ca
ca
ca
%

0,03
0,002
3

0,045
0,0025
0,01
0,008
1,5

0,55
0,004
0,02
1,5

11

21

31

AG.32200 V¸n khu«n C¸c lo¹i cÊu kiÖn kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu
AG.32
2

C«ng t¸c x©y
l¾p
V¸n khu«n c¸c
lo¹i cÊu kiÖn
kh¸c

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

§¬n vÞ

Sè lîng

kg
kg
kg
%
c«ng

17,27
16,28
1,9
5
31,76

ca
%

0,69
15
11

AG.40000 L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
526

- ChuÈn bÞ kª ®Öm, l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ, hoµn chØnh theo
yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn trong ph¹m vi 30m.
AG.41000 l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng m¸y
AG.41100 L¾p cét
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu
AG.41
1

C«ng t¸c
x©y l¾p
L¾p cét

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
D©y thÐp
S¾t ®Öm
Gç chÌn
¤ xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn
23KW

§¬n

Träng lîng cÊu kiÖn ( tÊn)
≤ 2,5

≤5

≤7

>7

kg
kg
m3
chai
kg
kg
%
c«ng

0,52
1
0,02
0,2
0,8
1
10
1,04

0,52
1
0,02
0,2
0,8
1
10
1,17

0,52
1
0,025
0,2
0,8
1
10
1,58

0,52
1
0,025
0,2
0,8
1
10
1,69

ca
ca

0,05
0,15

0,07
0,15

0,09
0,15

0,14
0,15

11

21

31

41

AG.41200 L¾p xµ dÇm, gi»ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.412 L¾p xµ
dÇm,
gi»ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Bu l«ng M
20x200
S¾t ®Öm
Que hµn
¤ xy
§Êt ®Ìn
Gç chÌn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

§¬n

Träng lîng cÊu kiÖn ( tÊn)
≤1

≤3

≤5

c¸i
kg
kg
chai
kg
m3
%
c«ng

4
2,6
1,2
0,3
1
0,005
10
0,49

2
19,2
2,5
0,3
1,2
0,04
10
0,93

2
19,2
2,5
0,3
1,2
0,04
10
1,04

ca

0,06

0,1

0,13
527

M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW

ca

0,2

0,2

0,2

11

21

31

AG.41300 L¾p dÇm cÇu trôc
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
DÇm cÇu trôc

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.413 L¾p dÇm
cÇu trôc

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
Bu l«ng
M20x500
Que hµn
¤ xy
§Êt ®Ìn
Gç chÌn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW

§¬n

Träng lîng cÊu kiÖn
( tÊn)
≤3

>3

c¸i
kg
chai
kg
m3
%
c«ng

10
2
0,3
1,2
0,04
10
1,14

10
2
0,3
1,2
0,04
10
1,36

ca
ca

0,13
0,3

0,20
0,3

11

21

AG.41400 L¾p gi¸ ®ì m¸i chång diªm
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.414 L¾p gi¸ ®ì m¸i
chång diªm,
con s¬n, cöa
sæ, l¸ chíp, nan
hoa, tÊm ®an
528

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
Bu l«ng M18x20
ThÐp ®Öm
Que hµn
¤ xy
§Êt ®Ìn

§¬n

Sè lîng

c¸i
kg
kg
chai
kg

6
2,6
2
0,2
0,8

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW

%
c«ng

10
1,47

ca
ca

0,05
0,3
11

AG.41500 L¾p pa nen, tÊm m¸i, m¸ng níc, m¸i h¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AG.41
5

L¾p pa
nen,
tÊm m¸i,
m¸ng níc, m¸i
h¾t

VËt liÖu
Bu l«ng
M20x1200
S¾t ®Öm
Que hµn
Gç chÌn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW

§¬n

Pa
nen

TÊm
m¸i

M¸ng
níc

M¸i
h¾t

c¸i
kg
kg
m3
%
c«ng

0,5
0,72
0,005
10
0,09

0,5
0,72
0,005
10
0,1

0,5
0,72
0,005
10
0,15

2
0,00
5
10
0,27

ca
ca

0,018
0,1

0,019
0,1

0,027
0,1

11

21

31

0,05
-

41

AG.42100 l¾p c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n b»ng thñ c«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Träng lîng cÊu kiÖn (kg)
≤ 50

≤ 100

≤ 250

>250

529

L¾p c¸c
AG.42 lo¹i
1
cÊu kiÖn

t«ng ®óc
s½n b»ng
thñ c«ng

VËt liÖu
V÷a xi m¨ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

m3
%
c
«ng

0,003
10
0,15

0,005
10
0,25

0,007
10
0,45

0,01
10
0,85

11

21

31

41

AG.42200 L¾p ®Æt cèng hép
§¬n vÞ tÝnh: 1 cÊu kiÖn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AG.422 L¾p
®Æt
cèng
hép

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a xi m¨ng m¸c
125
VËt liÖu kh¸c

Träng lîng cÊu kiÖn
(tÊn)
≤2T

≤3T

>3T

m3
%

0,07
10

0,10
10

0,12
10

c«ng

1,05

1,15

1,20

ca

0,05

0,05

0,05

11

21

31

Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T

AG.50000 Lao l¾p dÇm cÇu
AG.51100 l¾p, tæ hîp dÇm dµn cÇu thÐp
530

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, tæ hîp, l¾p ®Æt côm dÇm dµn cÇu t¹i b·i, n©ng, ®iÒu
chØnh dÇm dµn trªn hÖ ®µ trît, con l¨n. §èi víi dÇm dµn l¾p hÉng sö dông
hÖ thèng cÇn cÈu, têi, kÝch l¾p hÉng tõng thanh dÇm ®óng vÞ trÝ quy
®Þnh. B¾t xiÕt bu l«ng, t¸n ri vª b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
- VËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1tÊn

M· hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.511 L¾p, tæ hîp
dÇm
dµn cÇu thÐp

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu
Bu l«ng + ®inh t¸n bé
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,5/7
c«ng
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu cæng 30T
ca
M¸y Ðp khÝ
ca
600m3/h
KÝch 50T
ca
Têi ®iÖn 5T
ca
CÇn cÈu 16T
ca
M¸y kh¸c
%

Tæ hîp
dÇm dµn
t¹i b·i

L¾p
hÉng
tõng
thanh

8
1
11,5

8
1
18,5

0,23
0,23

0,45

0,05
0,23
5

0,11
0,15
0,74
5

11

21

AG.52000.Lao l¾p dÇm cÇu b»ng cÈu lao dÇm hoÆc cÈu long m«n
531

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, l¾p dùng , th¸o dì ®êng trît, lao, l¾p dÇm vµo ®óng vÞ
trÝ vµ hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong
ph¹m vi 30m.
AG.52100 Lao l¾p dÇm bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m
dÇm

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AG.521

Lao l¾p dÇm

t«ng

VËt liÖu
ThÐp I
Tµ vÑt gç
14x22x180
§inh ®êng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
CÈu lao dÇm
(CÈu long m«n)
Têi ®iÖn 5T
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dµi dÇm (m)
≤ 30

≤ 35

> 35

kg
than
h
c¸i
%
c«ng

0,18
0,14

0,11
0,08

0,77
5
5,92

0,55
5
4,7

0,09
0,06
8
0,46
5
3,88

ca

0,085

0,072

0,06

ca
%

0,085
10

0,072
10

0,06
10

11

21

31

AG.52200 Lao l¾p dÇm dµn cÇu thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1m cÇu


hiÖu

532

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµi hÖ dÇm
dµn (m)
≤ 40

≤ 55

> 55

AG.52
2

Lao l¾p hÖ
dÇm
dµn cÇu thÐp

VËt liÖu
ThÐp I
Tµ vÑt gç
14x22x180
§inh ®êng
Bu l«ng M.20
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
CÈu lao dÇm
(CÈu long m«n)
Têi ®iÖn 5T
M¸y kh¸c

kg
than
h
c¸i
c¸i
%
c«ng

2,457
1,09

1,16
0,79

0,98
0,66

6,95
0,16
10
27,2

5,82
0,14
10
25,5

4,67
0,12
10
23,8

ca

0,135

0,127

0,11
2

ca

0,135

0,127

%

10

10

0,11
2
10

11

21

31

AG.52300 l¾p cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp cÇu c¶ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
TÊm b¶n

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Vßi voi

Träng lîng cÊu kiÖn ( tÊn)
≤ 10 ≤ 15

L¾p cÊu
kiÖn bª
t«ng cèt
thÐp cÇu
c¶ng
AG.523 - TÊm
b¶n
AG.523
- DÇm
AG.523
- Vßi voi

DÇm

>
>
≤ 15 > 15 ≤ 10
15
10

VËt liÖu
Que hµn
kg
2
2
4
1
Xµ nÑp

1
Nh©n c«ng
c«ng 2,03 4,03 8,07 4,03
5,0/7
M¸y thi c«ng
ca 0,05 0,07 0,08 0,25
CÇn cÈu 25T
ca 0,05 0,07 0,08 0,25
Xµ lan 200T
ca 0,01 0,02 0,02 0,05
Ca n« 150 CV ca 0,5 0,5
1
0,5
M¸y hµn
%
2
2
2
2
23KW
M¸y kh¸c
11

12

13

21

3
4,5 6
1
8,07 5,36 8,07
0,35
0,35
0,07
0,8
2

22

0,05 0,07
0,05 0,07
0,01 0,02
1,33 2
2
2

31

32

533

AG.53000 Di chuyÓn vµ n©ng h¹ dÇm cÇu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
L¾p ®Æt ®êng trît, kÝch kÐo, di chuyÓn cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ trong
ph¹m vi 30m, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AG.53100 Di chuyÓn dÇm cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1 dÇm

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.53 Di chuyÓn
1
dÇm cÇu

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Ray
LËp l¸ch
Gç kª
§inh cr¨mp«ng
Nh©n c«ng 4,5/7

534

§¬n

ChiÒu dµi dÇm (m)
≤ 30

≤ 35

> 35

kg

m3

3,98
0,08
0,02

4,6
0,092
0,023

c¸i
c«ng

5,8
12,9

6,67
14,19

5,3
0,10
0,02
7
7,83
15,6
1

11

21

31

AG.53200 N©ng h¹ dÇm cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1 dÇm

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

AG.53 N©ng h¹
2
dÇm cÇu

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Gç kª
§inh ®Øa
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

ChiÒu dµi dÇm (m)
≤ 30

m3
0,097
c¸i
5,4
c«ng 15,9
11

≤ 35

> 35

0,112
6,3
18,5

0,13
7,3
21,4

21

31

Ch¬ng VIII
S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
S¶n xuÊt vµ l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn gç, vËn chuyÓn vËt liÖu trong
ph¹m vi 30m.
AH.10000 s¶n xuÊt v× kÌo
AH.11100 v× kÌo m¸i ngãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KhÈu ®é v× kÌo (m)
≤6,9

≤8,1

≤9,0

>9

535

AH.11
1

S¶n xuÊt
v× kÌo
m¸i ngãi

VËt liÖu

Bul«ng
M16x330
§inh ®Øa φ
6x120
§inh mò
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
c¸i

1,12
82,50

1,12
71,00

c¸i

42,50

58,00

kg
c
«ng

1,50
8,11

1,0
10,42

11

21

1,12
78,0
0
49,0
0
1,14
10,7
1

1,12
50,00

31

41

30,00
0,60
11,68

AH.11200 v× kÌo m¸i fibro xi m¨ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AH.11
2

S¶n xuÊt v×
kÌo m¸i Fibro
xi m¨ng

VËt liÖu

Bul«ng M12x250
Bul«ng M16x250
Nh©n c«ng
3,5/7

m3
c¸i
c¸i
c«ng

KhÈu ®é v× kÌo (m)
≤4

≤5,7

≤6,9

1,12
189
1,58
8,44

1,12
180,5
1,50
9,03

1,12
126
1,20
9,76

11

21

31

§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

hiÖu

536

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KhÈu ®é v× kÌo (m)
≤8,1

≤9

>9

AH.11
2

S¶n xuÊt v×
kÌo m¸i Fibro
xi m¨ng

VËt liÖu

Bul«ng M12x250

m3
c¸i

Bul«ng M16x320
Bul«ng M16x250
§inh mò φ4x100
Nh©n c«ng
3,5/7

c¸i
c¸i
kg
c«ng

1,12
117,9
6
7,00
0,86
10,63

1,12
51,00

1,12
-

62,50
0,78
10,74

60,5
35,0
0,65
11,54

41

51

61

AH.11300 v× kÌo hçn hîp gç m¸i ngãi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AH.11
3

S¶n xuÊt
v× kÌo hç
hîp gç m¸i
ngãi

VËt liÖu

Bul«ng M12x250
Bul«ng
M12x1140
Bul«ng
M16x2430
§inh ®Øa
§inh mò φ10x20
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

KhÈu ®é v× kÌo (m)
≤8,1

≤9

>9

m3
c¸i
c¸i

1,12
43,10
8,60

1,12
65,20
7,2

1,12
58,3
4,85

c¸i

4,30

10,70

2,5

c¸i
kg
c«ng

52,80
1,1
10,14

44,50
1,0
10,32

39,50
1,30
10,9

11

21

31

AH.11400 v× kÌo hçn hîp gç, s¾t trßn m¸i fibro xi m¨ng
537

§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AH.11
4

S¶n xuÊt
v× kÌo hçn
hîp gç, s¾t
trßn m¸i
Fibro
xim¨ng

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu

Bul«ng M12x1000
Bul«ng M14x250
Bul«ng M14x1690
Bul«ng M16x320
§inh ®Øa φ8x250
§inh mò φ10x20
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
c¸i
kg
c«ng

KhÈu ®é v× kÌo (m)
≤8,1

≤9

>9

1,12
16,80
24
4
8,00
48,00
1,10
9,69

1,12
7,3
24
7,4
6,00
44,50
1,0
10,06

1,12
5,0
80,05
7,50
5,00
39,50
0,85
11,99

11

21

31

AH.12100 s¶n xuÊt gi»ng v× kÌo
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn
KhÈu ®é v× kÌo ≤
6,9m
M· hiÖu

AH.121

538

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¶n xuÊt
gi»ng v×
kÌo

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

VËt liÖu

Bul«ng M12x200
BËt s¾t 3x30x250
Nh©n c«ng 3,5/7

m3
c¸i
c¸i
c«ng

Theo
thanh
®øng gian
gi÷a

Theo
thanh
®øng
gian ®Çu
håi

1,12
128,2
10,12

1,12
140,0
40,0
9,96

11

21

AH.12200 gi»ng v× kÌo gç m¸i n»m nghiªng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AH.12 S¶n xuÊt
2
gi»ng v×
kÌo gç m¸i
n»m
nghiªng

KhÈu ®é v× kÌo (m)
Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu

Bul«ng M12x250
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

m3
c¸i
c«ng

Theo m¸i gian gi÷a
≤8,1

≤9

>9

1,12
188,7
11,46

1,12
180,0
11,20

1,12
144,0
9,49

11

12

13

§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AH.12 S¶n xuÊt
2
gi»ng v×
kÌo gç m¸i
n»m
nghiªng

KhÈu ®é v× kÌo (m)
Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu

Bul«ng M12x250
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

m3
c¸i
c«ng

Theo m¸i gian ®Çu håi
≤8,1

≤9

>9

1,12
191,0
11,38

1,12
180,0
11,38

1,12
162,5
11,13

21

22

23

AH.12300 gi»ng kÌo s¾t trßn
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

hiÖu

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n vÞ

KhÈu ®é ≤15m

539

AH.123 S¶n xuÊt gi»ng

VËt liÖu
S¾t trßn
Bul«ng M12x200
T¨ng ®¬ φ14
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

kg
c¸i
c¸i
%
c«ng

1020
326,50
163,50
2
36,13

11
AH. 13000 xµ gå, cÇu phong gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn
Xµ gå

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AH.13 S¶n xuÊt
xµ gå, cÇu
phong gç

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu

§inh
H¾c Ýn
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

M¸i
th¼ng

M¸i nèi,
m¸i
gãc

CÇu
phong

1,10
1,20
1,30
3,97

1,10
1,20
1,30
4,25

1,10
1,60
3,87

111

121

211

m3
kg
kg
c«ng

Ah.20000 c«ng t¸c lµm cÇu gç
Ah.21100 S¶n xuÊt,l¾p dùng dÇm gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn

M· hiÖu

540

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

ChiÒu dµi cÇu (m)
≤6

≤9

>9

AH.211 S¶n xuÊt, VËt liÖu
l¾p dùng Gç
dÇm gç
Bul«ng M20x48
§inh ®Øa
S¾t h×nh
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 6T

m3
c¸i
c¸i
kg
c«ng

1,12
1,5
3,3
21
2,12

1,12
1,5
3,3
21,25
2,33

1,12
1,5
3,3
21,25
2,56

ca

0,078

0,094

0,12

11

21

31

Ah.21200 s¶n xuÊt, L¾p dùng c¸c kÕt cÊu gç mÆt cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 cÊu kiÖn
Lo¹i kÕt cÊu

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AH.212 S¶n
xuÊt,l¾p
dùng c¸c
kÕt
cÊu gç
mÆt
cÇu

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu

§inh 10mm
§inh ®Øa
Bul«ng M16
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬n

Lan
can

m3 1,13
kg
4,31
c¸i
c¸i
37
%
2
c«ng 11,72

11


ngang
mÆt
cÇu


b¨ng
l¨n

Gç ®µ
ch¾n
b¸nh
xe

1,12
55
2
3,78

1,12
273
2
5,18

1,12
39,7
2
9,24

21

31

41

AH.30000 C«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa vµ cöa c¸c lo¹i
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
541

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, ®ôc têng, c¨n
chØnh, chÌn tr¸t, cè ®Þnh, tr¸t ph¼ng, l¾p khu«n, cöa, phô kiÖn theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.


hiÖu

AH.3
1

AH.3
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

L¾p
dùng
khu«n
cöa
L¾p
dùng
cöa

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
V÷a

m3

BËt s¾t φ6
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

c¸i
%
c
«ng

L¾p
khu«n
cöa
®¬n

L¾p
khu«n
cöa
kÐp

L¾p
cöa
vµo
khu«n

L¾p
cöa
kh«ng

khu«n

§¬n

tÝnh :
m

§¬n vÞ
tÝnh:
m

§¬n vÞ
tÝnh:
m2

§¬n vÞ
tÝnh:
m2

0,004
5
2
0,15

0,0067

-

0,01

4
0,225

0,25

5
0,4

111

211

111

211

Ch¬ng IX
S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
AI.10000 s¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan lç, hµn v.v. s¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp
theo yªu cÇu kü thuËt. XÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu trong
ph¹m vi 30m.
AI.11110 s¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é lín
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu
542

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

KhÈu ®é (m)
18 ÷ 24

≤ 36

> 36

AI.11 S¶n xuÊt
1
v× kÌo
thÐp
khÈu ®é
lín

VËt liÖu
ThÐp h×nh
kg
ThÐp tÊm
kg
« xy
chai
§Êt ®Ìn
kg
Que hµn
kg
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
ca
M¸y khoan 4,5KW ca
CÇn cÈu 10T
ca
M¸y kh¸c
%

860
169
1,72
8,16
20,89
5,0
32,571

879
150
1,59
7,276
18,169
5,0
28,394

898
131
1,50
6,487
15,80
5,0
24,75

3,47
0,43
0,43
1,0

3,14
0,40
0,35
1,0

2,64
0,38
0,32
1,0

11

12

13

AI.11120 s¶n xuÊt v× kÌo thÐp h×nh khÈu ®é nhá
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

KhÈu ®é (m)
≤9

≤12

<18

543

AI.111 S¶n
xuÊt v×
kÌo thÐp
h×nh
khÈu
®é nhá

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
« xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan
4,5KW
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

kg
kg
chai
kg
kg
%
c«ng

802
228
2,82
20,923
16,75
5,0
42,5

810
220
2,00
11,638
11,50
5,0
35,66

855
175
1,62
8,2
10,30
5,0
32,42

ca
ca

3,70
2,739

2,55
2,436

2,29
1,35

ca
%

0,722
1,0

0,506
1,0

0,345
1,0

21

22

23

AI.11130 S¶n xuÊt cét b»ng thÐp h×nh, cét b»ng thÐp tÊm
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AI.11
1

S¶n xuÊt
cét b»ng
thÐp
h×nh

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
«xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
M¸y c¾t
M¸y khoan
4,5kw
CÈu 16T
M¸y kh¸c

S¶n xuÊt
cét b»ng
thÐp
tÊm

§¬n vÞ

Cét thÐp
h×nh

Cét thÐp
tÊm

kg
kg
chai
kg
kg
%
c«ng

1005
16,0
1,59
6,50
6,50
5,0
9,500

25,0
1005
3,50
13,60
28,00
5,0
18,5

ca
ca

1,2
0,50

5,18
1,25

ca

1,5

1,5

ca
%

0,32
5

0,38
5

31

32

AI.11200 s¶n xuÊt gi»ng m¸i, xµ gå thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

544


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.112 S¶n
xuÊt
gi»ng
m¸i,
AI.112
S¶n
xuÊt xµ
gå thÐp

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
« xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW

§¬n vÞ

Gi»ng m¸i

Xµ gå

kg
kg
chai
kg
kg
%
c«ng

995
30,73
0,9
5,4
4,5
5,0
14,50

1025
0,232
1,6
1,0
7,02

ca

1,0

-

11

21

AI.11300 s¶n xuÊt dÇm têng, dÇm m¸i, dÇm cÇu trôc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.113 S¶n
xuÊt
dÇm têng,
dÇm díi
v× kÐo
AI.113
S¶n
xuÊt
dÇm m¸i
AI.113
S¶n
xuÊt
dÇm
cÇu trôc

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
« xy
§Êt ®Ìn
C¸t vµng
Than c¸m
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan 4,5KW
CÇn cÈu 10T
M¸y cuèn èng
M¸y nÐn khÝ
360m3/h
M¸y bµo

DÇm têng,
dÇm díi
v× kÌo

DÇm
m¸i

DÇm
cÇu
trôc

kg
kg
kg
kg
chai
kg
m3
kg
c
«ng

811,43
218,78
0,95
18,5
1,6
7,2
27,50

842,85
186,6
10,2
0,93
3,71
25,108

964,53
62,15
21,5
2,53
25,69
1,3
32,87
22,609

ca
ca
ca
ca
ca

4,1
0,5
0,17
-

2,33
2,0
0,12
-

4,80
0,04
0,27
0,23
0,16

ca

-

-

0,05

11

21

31

§¬n

545

AI.11400 s¶n xuÊt thang s¾t, lan can, cöa sæ trêi
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.114 S¶n xuÊt
thang
s¾t
AI.114
S¶n xuÊt
lan can
AI.114
S¶n xuÊt
cöa sæ
trêi

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
« xy
§Êt ®Ìn
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan
4,5KW
M¸y ®ét dËp
M¸y kh¸c

§¬n

Thang
s¾t

Lan
can

Cöa sæ
trêi

kg
kg
kg
kg
chai
kg
c
«ng

618,40
416,5
24,50
0,48
1,93
29,615

625,39
316,0
61,4
22,66
0,78
3,78
36,784

1016,65
3,05
8,19
11,61
0,19
1,03
38,50

ca
ca

6,15
1,75

5,6
-

2,95
5,64

ca
%

-

-

11,29
2

11

21

31

AI.11500 s¶n xuÊt hµng rµo líi thÐp, cöa líi thÐp, hµng rµo song
s¾t, cöa song s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

546

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Hµng
rµo líi
thÐp

Cöa líi
thÐp

Hµng
rµo
song
s¾t

Cöa
song
s¾t

AI.115 -S¶n
xuÊt
hµng
AI.115 rµo lãi
thÐp
-S¶n
AI.115 xuÊt cöa
líi thÐp.
- S¶n
AI.115 xuÊt
hµng
rµo song
s¾t.
- S¶n
xuÊt cöa
song
s¾t

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp trßn φ
>10
Líi thÐp B40
Que hµn
« xy
§Êt ®Ìn
B¶n lÒ
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
23KW

kg
kg

13,0
0,7

16
0,5

5
16,5

8,5
13,5

m2
kg
c
hai
kg
c¸i
%
c
«ng

1,1
0,42
0,06

1,1
0,51
0,07

0,65
0,01

0,7
0,95
0,01

0,027
0,5
1,17

0,03
1,5
0,5
1,3

0,045
0,5
1,5

0,045
1,5
0,5
1,7

0,12

0,14

0,18

0,27

11

21

31

41

ca

AI.11600 S¶n xuÊt cöa s¾t, hoa s¾t
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t uèn, n¾n s¾t, hµn dÝnh, hµn liªn kÕt,
mµi dòa, tÈy ba via, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬
n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

S¾t vu«ng ®Æc
(mm)

S¾t vu«ng rçng
(mm)

12x1 14x1 16x1 12x1 14x1 16x1
2
4
6
2
4
6

547

AI.11 S¶n
6
xuÊt
cöa
s¾t,
hoa
s¾t
b»ng
s¾t
AI.11 vu«ng
6
®Æc
S¶n
xuÊt
cöa
s¾t,
hoa
s¾t
b»ng
s¾t
vu«ng
rçng

VËt liÖu
S¾t vu«ng
®Æc
S¾t vu«ng
rçng
Que hµn
§¸ mµi
§¸ c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
23KW
M¸y mµi
2,7KW
M¸y c¾t
5,0KW
M¸y kh¸c

kg
kg
kg
viªn
viªn
%
c
«ng

1
010
12,5
0
2,50
1,87
5
37,0

ca
ca
ca
%

3,57
2,85
2,85
1,5

11

1010 1010
1010 1010
1
10,7 9,38 31,2 26,7 010
2
1,87
5
8
23,4
2,14 1,40 6,25 5,35
3
1,61
5
4,68 4,10 4,68
5
5
5
3,51
27,2
5
31,7
54,0 46,2
2,64
0
8
39,6
3,07 2,21
7
2,46 2,21 8,92 7,67
2,46
1,5
7,23 6,14 6,59
1,5
7,13 6,14 5,25
1,5
1,5 5,25
1,5

12

13

21

22

23

AI.11700 S¶n xuÊt cæng s¾t
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

548


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AI.11 S¶n
7
xuÊt
cæng
s¾t,
khung
x¬ng
b»ng
s¾t
hép

AI.11
7
S¶n
xuÊt
cæng
s¾t,
khung
x¬ng
b»ng
s¾t
èng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Khung x¬ng b»ng
s¾t hép, nan b»ng
s¾t hép

Khung x¬ng b»ng
s¾t èng, nan b»ng
s¾t hép

Lo¹i nan (mm)

Lo¹i nan (mm)

12x1 14x1 16x1 12x1 14x1
2
4
6
2
4
VËt liÖu
S¾t hép
lµm khung
S¾t èng lµm
khung
S¾t hép lµm
nan
Que hµn
§¸ mµi
§¸ c¾t
VËt liÖu
kh¸c

kg

495

495

495

-

-

-

kg

-

-

-

495

495

495

kg
kg
viªn
viªn
%

605
20,3
4,25
3,04
5

605
17,4
0
3,47
2,66
5

605
15,2
3
3,04
2,28
5

605
17,1
0
4,67
3,30
5

605
14,7
2
3,81
2,92
5

605
12,8
8
3,34
2,51
5

c
«ng

38,8
5

33,2
8

28,5
6

56,7
0

48,5
9

41,6
5

ca
ca

6,76
5,70

5,80
4,93

5,08
4,32

5,70
4,85

4,90
4,17

4,29
3,65

ca
%

5,70
1,5

4,93
1,5

4,42
1,5

4,85
1,5

4,17
1,5

3,65
1,5

12

13

21

22

23

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
23KW
M¸y mµi
2,7KW
M¸y c¾t
5,0KW
M¸y kh¸c

16x1
6

11

549

AI.11800 L¾p dùng t«n lîn sãng, trô ®ì t«n lîn sãng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, c¾t thÐp b»ng m¸y c¾t, khoan lç, ®ét lç
c¸n, c¸n t«n thµnh tÊm lîn sãng, n¾n cong vªnh, mµi tÈy ba via, söa
khuyÕt tËt, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu,
s¶n phÈm trong ph¹m vi 100m.


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.118 L¾p
dùng
t«n lîn
sãng
AI.118
L¾p
dùng trô
®ì t«n lîn sãng

550

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp U
160x150x5
ThÐp tÊm 3 ly
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t t«n
15kw
M¸y ®ét lç
2,8kw
M¸y khoan
M¸y c¸n t«n
M¸y kh¸c

§¬n

T«n
lîn sãng
(®¬n
vÞ: 1m)

m

Trô ®ì t«n lîn sãng
Trô
1,75m
(®¬n
vÞ: 1c¸i)

Trô
1,45m
(®¬n
vÞ: 1c¸i)

1,75

1,45

kg
%
c«ng

11,3
1,0
0,036

1,5
0,063

1,5
0,055

ca

0,038

0,066

0,055

ca

0,038

ca
ca
%

0,038
0,038
2,0

0,066

0,055

2,0

2,0

11

21

22

AI.11900 S¶n xuÊt hÖ khung dµn, sµn ®¹o, sµn thao t¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
C«ng t¸c x©y Thµnh phÇn hao
M· hiÖu
l¾p
phÝ
AI.119 S¶n xuÊt hÖ
khung dµn,
sµn
®¹o

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
Que hµn
« xy
§Êt ®Ìn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y c¾t
CÇn cÈu 10T

§¬n

HÖ khung
dµn

HÖ sµn
®¹o
Sµn thao
t¸c

kg
kg
kg
kg
chai
kg
%
c«ng

625,39
316
61,4
22,66
1,7
4,8
26,5

697,85
362,15
24,15
2,1
8,4
5
22,61

ca
ca
ca

4,25
0,4
0,4

4,60
0,4
0,27

11

12

Ghi chó:
Trêng hîp sö dông hÖ khung dµn, sµn ®¹o, sµn thao t¸c lµm biÖn
ph¸p thi c«ng th× hao phÝ vËt liÖu chÝnh (thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp
trßn) ®îc ph©n bæ vµo c«ng tr×nh t¬ng øng víi thêi gian sö dông trong
mét th¸ng b»ng 2%. Hao hôt vËt liÖu chÝnh (thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp
trßn) cho mét lÇn l¾p dùng vµ mét lÇn th¸o dì th¸o dì b»ng 7%.
AI.12100S¶n XuÊt èng v¸ch
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

hiÖu

C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

551

AI.121 S¶n xuÊt èng v¸ch VËt liÖu
ThÐp tÊm
« xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW
M¸y cuèn èng
CÇn cÈu 16T
M¸y kh¸c

kg
chai
kg
kg
%
c«ng

1025
0,078
0,30
17,5
1,5
18,5

ca
ca
ca
%

3,2
0,5
0,27
1
11

AI.13100 S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng
t¸c x©y
l¾p

AI.13 S¶n
1
xuÊt
cÊu
kiÖn
thÐp
®Æt
s½n
trong
bª t«ng

Thµnh phÇn
hao phÝ

<
=10

<
=20

<
=50

<
=10
0

>
100

chai

825
275,
5
3,30

§Êt ®Ìn

kg

14,8

§¸ mµi

viªn

0,70
19,3
8
2,5

817
273,
0
2,98
13,3
9
0,65
17,4
9
2,5

787
263,
0
2,69
12,0
9
0,60
15,7
0
2,5

776
259,
0
2,45
11,4
8
0,55
14,5
0
2,5

678
347,
0
2,10
10,3
2
0,50
13,5
0
2,5

c«ng

34,9
0

29,6
6

27,9
2

26,2
0

24,4
0

ca

3,23

2,92

2,62

2,42

2,25

ca

1,55

1,40

1,29

1,00

0,95

ca

1,55

1,40

1,29

1,00

0,95

%

2

2

2

2

2

11

21

31

41

51

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp trßn
D>14
«xy

kg
kg

Que hµn

kg

VËt liÖu kh¸c

%

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
M¸y mµI
2,7kw
M¸y khoan
2,5kw
M¸y kh¸c

552

§¬n

Khèi lîng mét cÊu kiÖn (kg/cÊu
kiÖn)

AI.20000 S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn dÇm cÇu thÐp
AI.21100 s¶n xuÊt cÊu kiÖn dÇm thÐp dµn kÝn
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t, tÈy, khoan, doa lç,... s¶n xuÊt cÊu kiÖn theo
®óng yªu cÇu kü thuËt, l¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn
chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30 m.
AI.21110 s¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ thîng, thanh ®Çu dµn, b¶n nót
dµn chñ cÇu thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

M· hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

M¸ h¹,
m¸ thîng,
thanh ®Çu
dµn

B¶n nót
dµn chñ

553

AI.211

AI.211

S¶n xuÊt
thanh m¸
h¹, m¸ thîng, thanh
®Çu dµn

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

635,25
407,95
1,34
0,45
15,87
5

82,41
944,46
2,84
0,95
29,97
5

S¶n xuÊt
b¶n nót
dµn chñ

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

30,10

37,78

ca
ca
ca
%

3,59
1,98
0,19
1

4,14
3,99
0,43
1

11

12

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

AI.21120 s¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo, thanh xiªn
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
M· hiÖu

554

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Thanh
®øng,
thanh treo

Thanh xiªn

AI.211

S¶n xuÊt
thanh
®øng,
thanh treo

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

497,03
540,84
1,29
0,43
20,44
5

391,62
648,83
1,56
0,52
17,24
5

S¶n xuÊt
thanh xiªn

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

34,00

31,25

ca
ca
ca
%

3,59
1,98
0,33
1

3,72
2,18
0,28
1

21

22

AI.211
M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

AI.21130 S¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
M· hiÖu
AI.211

C«ng t¸c x©y
l¾p
S¶n xuÊt hÖ
liªn kÕt däc
trªn

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

§¬n

Liªn kÕt
däc trªn

Liªn kÕt
däc díi

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

741,09
290,83
0,95
0,32
14,79
5

693,77
339,31
0,80
0,27
16,88
5

c«ng

25,40

24,36

AI.211
S¶n xuÊt hÖ
Nh©n c«ng 4,3/7
liªn kÕt däc díi
M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
%

3,0
9
2,2
8

3,28
2,13
0,19
1

0,2
4
1
31

32
555

AI.21140 s¶n xuÊt dÇm däc, dÇm ngang
- DÇm däc bao gåm: DÇm däc + liªn kÕt víi dÇm ngang, liªn kÕt
dÇm däc.
- DÇm ngang bao gåm: DÇm ngang + liªn kÕt víi dµn chñ.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
M· hiÖu
AI.211

AI.211

C«ng t¸c
x©y l¾p
S¶n xuÊt
dÇm däc

S¶n xuÊt
dÇm ngang

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

DÇm däc

DÇm
ngang

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

411,39
623,41
1,88
0,63
19,54
5

386,73
653,83
2,00
0,67
15,58
5

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

30,20

30,50

ca
ca
ca
%

3,99
2,76
0,14
1

3,48
2,06
0,18
1

41

42

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

556

AI.21150 s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp lan can cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

M· hiÖu

AI.211

C«ng t¸c x©y
l¾p
S¶n xuÊt kÕt
cÊu thÐp lan
can cÇu ®êng
s¾t

§¬n

Lan can
cÇu ®êng s¾t

Lan can
cÇu ®êng bé

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp èng
Bul«ng M20
Que hµn
¤ xy
Acªtylen
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
c¸i
kg
chai
chai
%

834,0
229,0
70,0
9,5
1,31
0,44
5

214,0
836,0
5,0
4,5
1,66
0,55
5

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

28,5

22,15

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4.5KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
%

1,80
0,89
2,5
1,0

1,78
0,89
1,5
1,0

51

52

Thµnh phÇn hao
phÝ

AI.211
S¶n xuÊt kÕt
cÊu thÐp lan
can cÇu ®êng

557

AI.21200 s¶n xuÊt cÊu kiÖn dÇm thÐp dµn hë
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan, doa lç.... s¶n xuÊt cÊu kiÖn theo
yªu cÇu kü thuËt. L¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt
liÖu trong ph¹m vi 30m.
AI.21210 s¶n xuÊt thanh m¸ h¹, m¸ thîng, thanh ®Çu dµn, b¶n
nót dµn chñ

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Thanh m¸
h¹, m¸ thîng, thanh
®Çu dµn

B¶n nót
dµn chñ

AI.212 S¶n xuÊt
thanh m¸ h¹,
thanh m¸ thîng, thanh
®Çu dµn

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

602,09
437,25
1,99
0,66
15,71
5

70,45
954,74
2,33
0,78
40,14
5

AI.212

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

27,07

37,88

ca
ca
ca
%

3,59
1,89
0,19
1

4,14
3,99
0,43
1

11

12

S¶n xuÊt b¶n
nót dµn chñ
M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

558

AI.21220 s¶n xuÊt thanh ®øng, thanh treo, thanh xiªn
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
M· hiÖu
AI.212

C«ng t¸c
x©y l¾p
S¶n xuÊt
thanh
®øng, thanh
treo

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Thanh
®øng,
thanh treo

Thanh
xiªn

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

699,53
333,41
1,41
0,47
10,78
5

593,45
442,07
1,87
0,62
14,04
5

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

19,38

25,53

ca
ca
ca
%

1,78
0,85
0,28
1

3,96
2,36
0,23
1

21

22

AI.212
S¶n xuÊt
thanh xiªn

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

AI.21230 s¶n xuÊt hÖ liªn kÕt däc díi, dÇm däc, dÇm ngang
- DÇm däc bao gåm: DÇm däc+ liªn kÕt víi dÇm ngang, liªn kÕt dÇm
däc.
- DÇm ngang bao gåm: DÇm ngang+ liªn kÕt víi dµn chñ
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Liªn kÕt
däc díi

DÇm
däc

DÇm
Ngang

559

AI.212

S¶n
xuÊt hÖ
liªn kÕt
däc díi

AI.212

AI.212

S¶n
xuÊt
dÇm
däc
S¶n
xuÊt
dÇm
ngang

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
chai
chai
c¸i
%

695,88
337,15
1,45
0,48
9,71
5

Nh©n c«ng 4,3/7

c«ng

26,94

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

525,7
5
522,2
5
4,59
1,53
12,70
5

447,79
591,28
2,62
0,87
15,19
5
32,08

43,42
ca
ca
ca
%

2,50
1,60
0,19
1

4,76
2,52
0,15
1

31

32

2,22
1,56
0,15
1

33

AI.22000 s¶n xuÊt cÊu kiÖn dÇm thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, hµn, khoan, doa lç... s¶n xuÊt cÊu kiÖn
theo yªu cÇu kü thuËt. L¾p thö, th¸o dì, xÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn
vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
AI.22110 s¶n xuÊt dÇm chñ, hÖ liªn kÕt däc díi, dÇm däc, dÇm
ngang
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

560

C«ng t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

DÇm
chñ

Liªn
kÕt
däc
díi

DÇm
däc

DÇm
ngan
g

AI.221
AI.221

AI.221

S¶n
xuÊt
dÇm
chñ
S¶n
xuÊt
liªn kÕt
däc díi

VËt liÖu
ThÐp h×nh
ThÐp tÊm
¤xy
Acªtylen
Que hµn
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,3/7

AI.221

S¶n
xuÊt
dÇm
däc
S¶n
xuÊt
dÇm
ngang

M¸y thi c«ng
M¸y khoan 4,5
KW
M¸y nÐn khÝ
240m3/h
M¸y hµn 23KW
CÇn cÈu 10T
M¸y kh¸c

kg
kg
chai
chai
kg
c¸i
%
c
«ng
ca
ca
ca
ca
%

154,6
5
870,3
5
0,62
0,21
2,14
8,93
5

833,2
1
196,4
6
1,38
0,46
13,58
5

19,27

20,78

2,49
1,69
0,52
0,15
2

5,02
2,37
2

11

12

476,3 446,0
6
8
562, 593,0
0
4
1,94 1,24
0,65 0,41
45,9 27,43
3
5
5
23,07
39,1
5
13,90
3,30
8,60
2,87
2
2
13

14

Ai.31100 S¶n xuÊt v× thÐp gia cè hÇm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lÊy dÊu, c¾t tÈy, khoan lç, hµn v.v... s¶n xuÊt cÊu kiÖn
thÐp theo yªu cÇu kü thuËt. XÕp gän thµnh phÈm, vËn chuyÓn vËt liÖu
trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Sè lîng
561

AI.311 S¶n xuÊt
v× thÐp gia
cè hÇm

VËt liÖu
ThÐp h×nh c¸c lo¹i
Que hµn c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t ®ét liªn hîp 2,8Kw
CÇn trôc b¸nh h¬i 16T
M¸y hµn 23Kw
M¸y kh¸c

kg
kg
%
c
«ng

1.025
4,75
2

ca
ca
ca
%

0,600
0,152
1,05
1

7,90

10

Ai.31200 L¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm ngang, hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ hoµn
chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn trong ph¹m vi
30m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.312 L¾p
dùng v×
thÐp gia
cè hÇm

Thµnh phÇn hao
phÝ

HÇm
nghiªn
g

§¬n

HÇm
ngang

HÇm
®øng

VËt liÖu
ThÐp h×nh c¸c lo¹i

kg

8,500

9,500

Que hµn c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c

kg
%

7,125
2

7,838
2

10,50
0
8,62
2

c«ng

24,80

28,20

31,50

ca
ca

1,335
0,180

1,680
-

1,848
-

ca
%

2

1,013
2

1,125
2

10

20

30

Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw
M¸y n©ng thuû lùc
135Cv
Têi ®iÖn 1,5 t
M¸y kh¸c

AI.32100 S¶n xuÊt l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm ngang,
hÇm ®øng, hÇm nghiªng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

562


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.321 S¶n xuÊt
l¾p ®Æt
chi tiÕt
®Æt
s½n
trong bª
t«ng

§¬n

HÇm
ngang

HÇm
HÇm
nghiªn
®øng
g

VËt liÖu
ThÐp tÊm c¸c lo¹i
¤xy
§Êt ®Ìn
Que hµn

kg
chai
kg
kg

Nh©n c«ng 3,5/7

c«ng

1.100
1,500
8,400
7,500
34,50
0

1.100
1,500
8,400
7,500
36,00
0

1.100
1,500
8,400
7,500
37,80
0

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw
M¸y n©ng thuû lùc
135CV

ca
ca

1,410
0,182

1,410
-

1,410
-

Têi ®iÖn 1,5T

ca

-

1,013

1,125

10

20

30

Thµnh phÇn hao phÝ

Ai.41100 S¶n xuÊt cöa van
Thµnh phÇn c«ng viÖc:

563

ChuÈn bÞ, n¾n th¼ng, mµi söa thÐp tÊm, thÐp h×nh. LÊy dÊu, g¸
l¾p ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt theo ®óng thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt.
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

M· hiÖu

AI.411

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¶n xuÊt
cöa van

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

Cöa van
ph¼ng

Cöa van
h×nh
c¸nh
cung

VËt liÖu
ThÐp tÊm, thÐp
h×nh
¤xy
§Êt ®Ìn
Que hµn
VËt liÖu kh¸c

kg

1050

Chai
kg
kg
%

3,01
24,0
35,0
5

4,5
36,0
35,0
5

Nh©n c«ng 4,0/7

c«ng

85

86

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

4,5
3,0
2,5
7,0
1,5
1,0
4,0
0,1
2

4,5
4,0
3,5
7,0
1,5
1,0
3,0
0,2
2

10

20

S¶n xuÊt
cöa van
M¸y thi c«ng
h×nh c¸nh M¸y ca 2,7KW
cung
M¸y tiÖn 10KW
M¸y phay bµo 7KW
M¸y hµn 23KW
M¸y mµi 2,7KW
M¸y c¾t thÐp Flaxma
M¸y khoan 4,5KW
CÇn cÈu 16TÊn
M¸y kh¸c

1050

AI.51100S¶n xuÊt KÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng, phÔu, èng
th¼ng, c«n, cót, tª, thËp
564

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o ®¸nh dÊu chi tiÕt trªn vËt liÖu gia c«ng, c¾t, mµI,
n¾n uèn, n¾n chØnh, hµn chÞu lùc, tæ hîp c¸c bé phËn kÕt cÊu theo
®óng thiÕt kÕ; hoµn thiÖn gia c«ng theo ®óng yªu cÇu; vËn chuyÓn vËt
liÖu, cÊu kiÖn sau gia c«ng trong ph¹m vi 150m.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.511 S¶n xuÊt
KÕt cÊu
thÐp d¹ng
b×nh, bÓ,
thïng th¸p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

B×nh, bÓ, thïng th¸p
d¹ng h×nh vu«ng, h×nh
ch÷ nhËt
Thµnh
b×nh

N¾p
b×nh

§¸y
b×nh

VËt liÖu
ThÐp tÊm
§¸ mµi
Que hµn
VËt liÖu kh¸c

kg
viªn
kg
%

1050
0,24
7,5
3

1070
0,26
8,5
3

1070
0,26
6,5
3

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

16,5

21,0

21,0

ca
ca
ca
ca
%

1,40
1,40
0,92
2,5
5

1,50
1,50
0,85
3,5
5

1,20
1,20
0,85
3,5
5

11

12

13

M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
c¾t t«n 15kw
lèc t«n 5kw
mµi 2,7kw
hµn 23KW
kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
565


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.521 S¶n xuÊt
KÕt cÊu
thÐp
d¹ng
B×nh,
bÓ, thïng
th¸p d¹ng
h×nh trô,
phÔu,
èng, KÕt
cÊu d¹ng
h×nh
c«n, cót,
tª, thËp

566

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

B×nh, bÓ, thïng
th¸p d¹ng h×nh
trô, phÔu, èng
H
×nh
trô

H
×nh
phÔ
u

H
×nh
cong

1
070
0,26
10,5
3

1
070
0,35
11,5
4

1
100
0,45
14,0
5

KÕt
cÊu
d¹ng
h×nh
c«n,
cót,
tª,
thËp

VËt liÖu
ThÐp tÊm

kg

1100

§¸ mµi
Que hµn
VËt liÖu kh¸c

viªn
kg
%

Nh©n c«ng 4,5/7

c
«ng

23,0

32,0

37,0

42,5

ca
ca
ca
ca
%

1,56
1,56
0,80
4,0
5

1,62
1,62
0,95
4,5
5

1,80
1,80
1,15
5,0
5

2,20
2,20
1,50
6,0
5

21

22

23

31

M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y
M¸y

thi c«ng
c¾t t«n 15kw
lèc t«n 5kw
mµi 2,7kw
hµn 23KW
kh¸c

0,75
17,5
5,

AI.52200 S¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
KÕt cÊu thÐp


hiÖu

AI.52
2

C«ng t¸c
x©y
l¾p

S¶n
xuÊt c¸c
kÕt cÊu
thÐp
kh¸c

Khun
g ®ì,
gi¸
®ì,

®ì

M¸ng
rãt,
m¸n
g
chøa
,
phÔ
u

kg
kg
Viªn
c
hai

250
800
0,28
1,75

§Êt ®Ìn

kg

9,62

Que hµn

kg

VËt liÖu kh¸c

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp tÊm
ThÐp h×nh
§¸ mµi
«xy

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
M¸y mµi
2,7kw
M¸y khoan
2,5kw
M¸y kh¸c


bao
che

Khun
g
dµn
thÐp

Cöa
thÐp
,
cæn
g
thÐp

850
200
0,37

830
220
0,40

130
900
0,42

765
265
0,43

2,58

2,75

1,65

2,20

%

18,7
5
2

14,0
2
16,6
5
2

15,1
2
17,3
2
2

c
«ng

26,1
5

22,4
0

ca

4,16

ca

§¬n

20,5
7
2

12,1
0
21,5
3
2

19,1
0

21,5
2

23,5
0

3,70

3,85

4,57

4,78

1,06

1,55

1,68

1,70

1,75

ca

1,06

1,55

1,68

1,00

1,34

%

5

5

5

5

5

11

21

31

41

51

9,07

567

AI.53000 s¶n xuÊt mÆt bÝch
AI.53100 s¶n xuÊt mÆt bÝch ®Æc
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.53 S¶n
1
xuÊt
mÆt
bÝch
®Æc

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp tÊm
«xy
§Êt ®Ìn

§¬n

kg
c
hai
kg

§¸ mµi
VËt liÖu kh¸c

viªn
%

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y mµi
2,7kw
M¸y khoan
4,5kw
M¸y kh¸c

c
«ng
ca
ca

Khèi lîng mét c¸i (kg)
≤10

≤20

≤50

≤80

≤100

>
100

1240 1220 1210 1200 1190
3,72 3,58 3,50 3,43 3,37

1180
3,30

16,7
6
0,55
3,5

16,0
9
0,53
3,5

15,7
7
0,52
3,5

15,4
6
0,51
3,5

15,1
5
0,50
3,5

14,4
8
0,49
3,5

36,4

35,1

32,4
5

30,8
0

27,0
0

24,3
0

3,55

3,41

3,34

3,27

3,21

3,14

3,55

3,41

3,34

3,27

3,21

3,14

3

3

3

3

3

3

11

21

31

41

51

61

%

AI.53200 s¶n xuÊt mÆt bÝch rçng
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

568

Khèi lîng mét c¸i (kg)

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.53 S¶n
2
xuÊt
mÆt
bÝch
rçng

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
ThÐp tÊm
«xy
§Êt ®Ìn

§¬n

tÊn
c
hai
kg

§¸ mµi
VËt liÖu kh¸c

viªn
%

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y mµi
2,7kw
M¸y khoan
4,5kw
M¸y kh¸c

c
«ng
ca
ca
%

<
=10

<
=20

<
=50

<
=80

<
=10
0

>
100

1550 1510 1500 1490 1480
5,52 5,20 5,09 4,99 4,89

1470
4,79

24,8
4
1,30
1

23,3
8
1,22
1

22,9
1
1,20
1

22,4
5
1,18
1

22,0
0
1,15
1

21,5
6
1,13
1

48,1

44,8
5

40,2
0

38,0

35,0

32,0

4,95

4,66

4,57

4,47

4,38

4,30

4,95

4,66

4,57

4,47

4,38

4,30

3

3

3

3

3

3

11

21

31

41

51

61

AI.60000 L¾p dùng cÊu kiÖn thÐp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, cÈu l¾p, ®Æt cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ
hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu , cÊu kiÖn trong
ph¹m vi 30m.
AI.61110 l¾p dùng cét thÐp
AI.61120 l¾p dùng v× kÌo thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Cét
thÐp
c¸c lo¹i

V× kÌo khÈu ®é
(m)
≤18

>18

569

AI.61
1

L¾p cét
thÐp

AI.61
1

L¾p v×
kÌo
thÐp

VËt liÖu
Bu l«ng M20x80
§inh t¸n φ 22
Que hµn
D©y thÐp D6-D8
S¾t h×nh
Gç chÌn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 30T
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan 4,5KW
M¸y nÐn khÝ
6m3/ph
M¸y kh¸c

c¸i
c¸i
kg
kg
kg
m3
%
c«ng

12,0
20,0
6,0
0,24
1,0
0,03
5
9,712

15,0
10,0
7,0
0,5
1,0
0,04
5
5,20

15,0
8,0
8,2
0,24
1,49
0,04
5
6,00

ca
ca
ca
ca
ca

0,32
1,20
0,90
0,25

0,3
1,40
0,50
0,10

0,25
1,64
0,40
0,10

%

5

5

5

11

21

22

AI.61130 l¾p dùng xµ gå thÐp
AI.61140 l¾p dùng gi»ng thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

hiÖu

570

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Gi»ng thÐp
Xµ gå

§inh t¸n

Bu l«ng

AI.61
1

AI.61
1

L¾p
dùng
xµ gå
thÐp

L¾p
dùng
gi»ng
thÐp

VËt liÖu
Bu l«ng M20x80
§inh t¸n φ20
Que hµn
ThÐp h×nh
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y khoan
4,5KW
M¸y nÐn khÝ
6m3/ph
M¸y hµn 23KW

c¸i
c¸i
kg
kg
%
c
«ng

48,0
6,0
0,15
5,0
2,73

54,0
108,0
0,15
5,0
21,58

160
9,0
0,15
5,0
2,39

ca
ca

0,338
-

0,5
5,4

0,338
-

ca

-

1,35

-

ca

2,0

-

3,0

31

41

42

AI.61150 l¾p dùng dÇm têng, dÇm cét, dÇm cÇu trôc
AI.61160 l¾p dùng dÇm cÇu trôc
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AI.61
1

DÇm têng
cét, dÇm
cÇu
trôc ®¬n

AI.61
1

DÇm cÇu
trôc

VËt liÖu
Bu l«ng M20x80
Que hµn
ThÐp trßn
ThÐp h×nh
§inh t¸n φ22
Gç chÌn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW
M¸y khoan
4,5KW
M¸y nÐn khÝ
6m3/ph

§¬n

DÇm têng,
dÇm cét
dÇm cÇu
trôc ®¬n

DÇm cÇu
trôc
(kÓ c¶ tÊm
h·m, dµn
h·m)

c¸i
kg
kg
kg
c¸i
m3
%
c«ng

68,0
7,0
1,16
0,15
5
6,153

27,0
27,0
0,03
5
6,59

ca
ca
ca

0,412
1,3
-

0,275
1,25

ca

-

0,338

51

61

AI.61170 l¾p sµn thao t¸c
571

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
M· hiÖu
AI.611

Thµnh phÇn hao phÝ
VËt liÖu
Bu l«ng M20x80
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T
M¸y hµn 23KW

§¬n vÞ

L¾p sµn thao t¸c

c¸i
kg
%
c«ng

12,0
12,0
5
13,63

ca
ca

0,42
3,0
71

AI.62100 l¾p dùng dÇm cÇu thÐp c¸c lo¹i
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®Õn vÞ trÝ mè trô, cÈu, l¾p ®Æt
cÊu kiÖn ®óng vÞ trÝ , cè ®Þnh vµ hoµn chØnh theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
M· hiÖu
AI.621

C«ng t¸c x©y
l¾p
L¾p dùng
dÇm cÇu thÐp
c¸c lo¹i

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
Tµ vÑt gç
Bul«ng+ lãi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 25T
Phao thÐp 200T
Xµ lan 400T
Can« 150CV
Têi ®iÖn 5T
Gi¸ long m«n
M¸y kh¸c

572

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

c¸i
c¸i
%

0,17
17,50
5

0,17
17,85
5

c«ng

16,6

20,9

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
%

0,10
0,23
1,35
0,37
5

0,14
0,28
0,27
0,27
0,05
1,08
0,27
5

11

21

AI.62200 l¾p dùng kÕt cÊu thÐp d¹ng eiffel, bailey, Uykm
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

M· hiÖu

AI.622

C«ng t¸c
x©y l¾p

L¾p dùng kÕt
cÊu thÐp d¹ng
Eiffel, Bailey,
UyKm

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sè lîng

kg
m
%

2,524
4,5
10

c
«ng

7,50

VËt liÖu
§inh c¸c lo¹i
C©y chèng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T

0,08
ca
11

AI.63100 L¾p dùng c¸c lo¹i cöa s¾t, cöa khung s¾t, khung nh«m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, c¨n chØnh, lÊy
dÊu, cè ®Þnh, chÌn tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Cöa s¾t
xÕp, cöa
cuèn

Cöa khung
s¾t, khung
nh«m

573

AI.63 L¾p dùng c¸c
1
lo¹i
cöa s¾t, cöa
khung
s¾t , khung
nh«m

VËt liÖu
Xi m¨ng
BËt s¾t d=
10mm
BËt s¾t
20x4x250
Que hµn
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW

kg
c¸i

1,2
-

1,2
2

c¸i

2

-

kg
c«ng

0,2
0,47

0,3

ca

0,10

-

11

21

AI.63200 L¾p dùng lan can s¾t, hoa s¾t cöa, v¸ch kÝnh khung nh«m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, c¨n chØnh, lÊy
dÊu, cè ®Þnh, chÌn tr¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.63 L¾p dùng
2
lan
can s¾t,
hoa
s¾t cöa,
v¸ch
kÝnh khung
nh«m

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Lan
can
s¾t

Hoa
s¾t
cöa

VËt liÖu
V÷a
m3 0,0025 0,002
BËt s¾t d=
c¸i
2
10mm
Que hµn
kg
0,2
VËt liÖu kh¸c
%
5
5
Nh©n c«ng
c«ng
0,4
0,2
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
ca
0,10
23KW
11

21

V¸ch kÝnh
khung nh«m
MÆt
tiÒn

Trong
nhµ

0,002
-

0,002
-

5
0,5

5
0,3

-

-

31

32

AI.63300 L¾p dùng kÕt cÊu thÐp hÖ khung dµn, sµn ®¹o, gi¸ long
m«n
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
574

M· hiÖu C«ng t¸c x©y Thµnh phÇn hao
l¾p
phÝ
AI.633 L¾p
dùng,th¸o
dì kÕt cÊu
thÐp
hÖ khung dµn,
sµn ®¹o

VËt liÖu
ThÐp h×nh
Bu l«ng M20
Que hµn
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T
CÇn cÈu 25T
M¸y hµn 23KW
Sµ lan 200T
Sµ lan 400T
Ca n« 150CV

§¬n

Trªn c¹n

Díi níc

kg
c¸i
kg
%
c«ng

0,45
12
12
5
9,5

0,65
12
18
5
11,5

ca
ca
ca
ca
ca
ca

0,27
3,00
-

0,083
0,12
4,15
0,12
0,12
0,06

11

21

Ghi chó:
Th¸o dì khung, dµn, sµn ®¹o, gi¸ long m«n hao phÝ vËt liÖu, nh©n
c«ng, m¸y thi c«ng tÝnh b»ng 60% ®Þnh møc l¾p dùng.
AI.64100 L¾p ®Æt èng thÐp luån c¸p dù øng lùc
§¬n vÞ tÝnh: 1m


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

AI.641

L¾p ®Æt
èng
thÐp luån
c¸p dù øng
lùc

VËt liÖu
èng thÐp luån
c¸p
èng nèi
ThÐp líi ®Þnh vÞ
Φ6
ThÐp buéc
Lìi ca c¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y ca èng
M¸y kh¸c

§¬n

§êng kÝnh èng luån c¸p
(mm)
≤ 80

≤ 100

≤ 150

m

1,02

1,02

1,02

m
kg

0,06
0,19

0,06
0,19

0,06
0,19

kg
c¸i
%
c
«ng

0,012
0,02
1
0,19

0,015
0,025
1
0,21

0,022
0,031
1
0,26

ca
%

0,025
5

0,03
5

0,036
5

11

21

31
575

AI.64200 L¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp ®Æt s½n trong bª t«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn cÊu kiÖn ®· gia c«ng ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt
trong ph¹m vi 500m; l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ, c©n chØnh, ®Þnh vÞ
cÊu kiÖn ®óng theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c Thµnh phÇn
x©y l¾p
hao phÝ

AI.64
2

L¾p
®Æt
cÊu kiÖn
thÐp
®Æt
s½n
trong bª
t«ng

§¬n

Khèi lîng mét cÊu kiÖn (kg/cÊu
kiÖn)
≤10

≤20

≤50

≤100

>100

2,90
13,1
0

2,30

VËt liÖu
Que hµn

kg

3,87

3,49

3,14

ThÐp trßn

kg

17,50

14,87

14,00

kg

14,70

12,49

8,80

7,35

6,62

%

10

10

10

10

10

c
«ng

16,7

14,2

12,5

9,20

8,30

ca

1,54

1,39

1,25

1,10

0,92

%

10

10

10

10

10

11

21

31

41

51

D©y thÐp 4
ly
VËt liÖu
kh¸c
Nh©n c«ng
4/7
M¸y thi
c«ng
M¸y hµn
23kw
M¸y kh¸c

10,50

AI.65100 L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu thÐp d¹ng b×nh, bÓ, thïng, phÔu,
èng thÐp, c«n, cót, tª, thËp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ ®o, ®¸nh dÊu söa khuyÕt tËt, g¸ l¾p, c©n chØnh, hµn
®Ýnh, hµn chÞu lùc, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p ®Æt theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn

576


hiÖu

AI.65
1

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÕt cÊu thÐp d¹ng
h×nh vu«ng, h×nh
ch÷ nhËt

KÕt cÊu thÐp d¹ng

Thµn
h bÓ

N¾p

§¸y

H
×nh
trô,
h×n
h
èng

H
×nh
phÔ
u

H
×nh
c«n,
cót,
tª,
thËp

17,4
0
14,5
0
0,40
0,02
0
4,20
3,50
5

20,5
0
15,7
0
0,50
0,02
5
4,50
4,00
5

VËt liÖu
L¾p
®Æt
c¸c kÕt
cÊu
thÐp
d¹ng
b×nh,
bÓ,
thïng,
phÔu,
èng
thÐp,
c«n,
cót, tª,
thËp

Que hµn

kg

12,2
5

11,2
7

14,3
2

ThÐp h×nh

kg

9,40

8,65

7,54

§¸ mµi

viªn

Gç v¸n

m3

DÇu b«i
Mì c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
%

0,28
0,01
0
4,50
3,50
5

0,26
0,01
5
4,15
3,32
5

0,25
0,01
5
4,15
3,25
5

15,5
0
11,5
0
0,35
0,01
7
3,15
3,00
5

c
«ng

15,5
4

14,7
6

13,4
0

17,5
0

19,5
0

22,5
0

ca

2,32

2,22

3,20

4,42

4,97

5,70

ca

2,70

2,57

2,35

2,95

3,00

3,50

ca

2,70

2,57

2,35

2,95

3,00

3,50

ca

2,70

2,57

2,35

2,95

3,00

3,50

0,03
5
5

0,03
5
5

0,03
5
5

0,04
0
5

0,04
0
5

11

12

13

21

22

Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn
23kw
Pal¨ng xÝch
5tÊn
Têi ®iÖn
5tÊn
M¸y mµI
2,7kw
CÇn cÈu
30tÊn
M¸y kh¸c

ca
%

0,05
5
23

577

AI.65200 l¾p ®Æt c¸c lo¹i bÝch ®Æc vµ bÝch rçng
(§Þnh møc cha tÝnh bul«ng, khi l¾p sÏ tÝnh theo sè bul«ng trùc tiÕp l¾p)
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn
BÝch ®Æc

BÝch rçng


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

AI.65
2

L¾p c¸c
lo¹i mÆt
bÝch
®Æc

VËt liÖu
Que hµn

§¸ mµi
DÇu b«i
VËt liÖu kh¸c

kg
m3
viªn
kg
%

16,59
0,020
0,45
4,50
10

13,65
0,045
0,25
3,50
10

23,70
0,035
0,65
4,50
10

19,50
0,030
0,55
3,50
10

AI.65
2

L¾p c¸c Nh©n c«ng
lo¹i mÆt 4/7
bÝch
rçng
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
Pal¨ng xÝch
5T
Mµy mµi
2,7kw
M¸y kh¸c

c
«ng

18,40

16,50

24,50

22,60

ca

3,70

3,03

5,26

4,33

ca

6,06

4,98

6,77

5,52

ca

2,5

1,9

3,0

3,5

%

10

10

10

10

11

12

21

22

578

≤50kg/c >50kg/ ≤50kg/c >50kg/
¸i
c¸i
¸i
c¸i

AI.65300 L¾p dùng dµn kh«ng gian
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, tæ hîp thanh dµn thµnh côm dµn, cÈu l¾p, ®Æt cÊu kiÖn
®óng vÞ trÝ, cè ®Þnh cÊu kiÖn vµ l¾p dùng hoµn chØnh theo yªu cÇu kü
thuËt. VËn chuyÓn cÊu kiÖn trong ph¹m vi 50m.
(HÖ dµn gi¸o phôc vô l¾p ®Æt dµn kh«ng gian (nÕu cã) cha tÝnh
trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.65
3

L¾p
dùng
dµn
kh«ng
gian

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu:
ThÐp h×nh
Bul«ng cêng
®é cao M16M50
Que hµn
Gç (nhãm 4)
VËt liÖu kh¸c

ChiÒu cao
®Ønh dµn ≤
10m
Dµn
Dµn
nót
nót
cÇu
hµn

ChiÒu cao
®Ønh dµn >
10m
Dµn
Dµn
nót
nót
cÇu
hµn

kg
kg

1,30
8,7

1,70
8,7

1,60
8,7

2,10
8,7

kg
m3
%

8,2
0,032
10

16,4
0,032
10

8,4
0,035
10

17,5
0,035
10

c«ng

15,20

15,47

17,9

18,2

ca

0,22
1,9
1

0,23
3,7
1

0,26
2,0
1

0,28
3,9
1

11

12

21

22

§¬n

Nh©n c«ng 4/7
M¸y thi c«ng:
CÇn cÈu 16 T
CÇn cÈu 25 T
M¸y hµn 23KW
M¸y kh¸c

ca
%

579

AI.65400 L¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

AI.65
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

L¾p ®Æt VËt liÖu
kÕt cÊu
Que hµn
thÐp kh¸c ThÐp tÊm
§¸ mµi
Gç v¸n
DÇu b«i
Mì c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
Pal¨ng xÝch 5tÊn
Têi ®iÖn 5tÊn
M¸y mµi 2,7kw
CÇn cÈu 25tÊn
M¸y kh¸c

580

§¬n

Khung
®ì, gi¸
®ì, bÖ
®ì

M¸ng
rãt,
m¸ng
chøa,
phÔu

Vá bao
che

kg
kg
viªn
m3
kg
kg
%

9,50
12,50
0,35
0,019
4,5
3,5
2

11,35
8,50
0,45
0,025
4,5
3,5
2

8,75
8,50
0,37
0,020
4,5
3,5
2

c«ng

17,50

15,32

14,40

ca
ca
ca
ca
ca
%

2,77
1,38
1,38
1,38
0,11
2

2,95
0,95
0,95
0,95
0,12
2

2,18
0,97
0,97
0,97
0,13
2

11

21

31

§¬n vÞ tÝnh: 1tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.654
L¾p ®Æt
kÕt cÊu
thÐp
kh¸c

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n


Cöa thÐp,
khung,
cæng
dÇm thÐp
thÐp

VËt liÖu
Que hµn
ThÐp tÊm
§¸ mµi
Gç v¸n
DÇu b«i
Mì c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
viªn
m3
kg
kg
%

13,50
14,50
0,30
0,017
3,5
3,0
2

7,50
11,50
0,55
0,015
3,5
3,0
2

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

12,51

9,15

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
Pal¨ng xÝch 5tÊn
Têi ®iÖn 5tÊn
M¸y mµi 2,7kw
CÇn cÈu 25tÊn
M¸y kh¸c

ca
ca
ca
ca
ca
%

3,10
1,55
1,55
1,55
0,10
2

1,70
0,85
0,85
0,85
0,15
2

41

51

581

AI.66000 L¾p ®Æt cöa van
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §o ®¹c, kiÓm tra
tim mèc, chèng gi»ng sµn thao t¸c. L¾p ®Æt cöa van vµo ®óng vÞ trÝ
thiÕt kÕ ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt
AI.66100 L¾p ®Æt cöa van ph¼ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.661 L¾p ®Æt
cöa van
ph¼ng

Thµnh phÇn hao
phÝ

§é cao ®ãng më
≤ 5m

≤10m

>10m

VËt liÖu
ThÐp h×nh
Que hµn
¤xy
§Êt ®Ìn
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c

kg
Kg
chai
Kg
m3
%

26,0
2,6
0,08
0,4
0,01
5,0

32,0
3,2
0,1
0,63
0,015
5,0

37,0
3,6
0,1
0,63
0,015
5,0

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

15,54

14,76

13,40

ca
ca

0,74
0,30

0,91
0,45

1,02
0,45

%

3,0

3,0

3,0

11

21

31

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
CÇn cÈu 50TÊn
(HoÆc t¬ng tù)
M¸y kh¸c

582

§¬n

AI.66200 L¾p ®Æt cöa van h×nh cung
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AI.662 L¾p ®Æt
cöa van
ph¼ng

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

§é cao ®ãng më
≤ 5m

≤10m

>10m

VËt liÖu
ThÐp h×nh
Que hµn
¤xy
§Êt ®Ìn
Gç v¸n
VËt liÖu kh¸c

kg
Kg
chai
Kg
m3
%

29,0
6,0
0,17
0,8
0,03
5,0

36,0
7,2
0,2
1,0
0,04
5,0

41,0
7,8
0,23
1,16
0,04
5,0

Nh©n c«ng 4,5/7

c«ng

28,0

24,5

21,5

ca
ca

1,17
0,65

2,05
0,97

2,22
0,97

%

3,0

3,0

3,0

11

21

31

M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23kw
CÇn cÈu 50TÊn
(HoÆc t¬ng tù)
M¸y kh¸c

583

Ch¬ng X
C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn
Vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
AK.10000 C«ng t¸c lµm m¸i
AK.11000 Lîp m¸i ngãi
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m lªn m¸i, lîp ngãi, x©y
bê nãc, bê ch¶y, hoµn thiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt
AK.11100 Lîp m¸i ngãi 22v/m2
AK.11200 Lîp m¸i ngãi 13v/m2
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.11
1

Lîp m¸i
ngãi
22v/m2

AK.11
2

Lîp m¸i
ngãi

584

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Lit« 3x3
Ngãi
Ngãi bß
G¹ch chØ
V÷a xi m¨ng
§inh 6cm
D©y thÐp
Nh©n c«ng
3,0/7
M¸y thi c«ng

§¬n

Ngãi 22v/m2

Ngãi 13v/m2

ChiÒu cao (m)
≤4

≤16

≤4

≤16

m3
viªn
viªn
viªn
m3
kg
kg
c«ng

0,426
2260
27
62
0,23
5,3
2,55
12,42

0,426
2260
27
62
0,23
5,3
2,55
13,70

0,302
1339
27
62
0,23
3,02
2,55
10,2

0,302
1339
27
62
0,23
3,02
2,55
11,22

ca

0,035

0,035

0,035

0,035

13v/m2

M¸y trén v÷a
80l
VËn th¨ng
0,8T

ca

-

0,60

-

0,60

10

20

10

20

AK.11300 Lîp m¸i ngãi 75v/m2
AK.11400 Lîp ngãi ©m d¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Ngãi 75v/m2

Ngãi ©m d¬ng 80v/m2

ChiÒu cao (m)
≤4

AK.11
3

AK.11
4

Lîp m¸i
ngãi
75v/m2

Lîp m¸i
ngãi ©m
d¬ng

VËt liÖu
Lit«
Ngãi
Ngãi bß
G¹ch chØ
V÷a
§inh 6cm
Nh©n c«ng
3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén v÷a
80l
VËn th¨ng
0,8T

m3 0,75
viªn 7725
viªn
27
viªn
62
m3 0,23
kg
7,0
c
15,5
«ng
9
ca
ca

0,03
5
10

≤16

≤4

≤16

0,75
7725
27
62
0,23
7,0
17,37

0,80
8240
27
62
0,23
7,0
15,59

0,80
8240
27
62
0,23
7,0
17,37

0,035
0,60

0,035
-

0,035
0,60

20

10

20

585

AK.12000 Lîp m¸i, che têng b»ng fibr«xi m¨ng, t«n tr¸ng kÏm, tÊm
nhùa
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, khoan, b¾t vÝt, lîp
m¸i che têng, tÊm óp nãc, hoµn thiÖn ®óng theo yªu cÇu kü thuËt
AK.12100 Lîp m¸i, che têng Fibr« xi m¨ng (0,92 × 1,52m)
AK.12200 Lîp m¸i, che têng t«n mói
AK.12300 Lîp m¸i, che têng tÊm nhùa
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
T«n mói

hiÖu

AK.12
1

AK.12
2

§¬
n

Fibr«
xim¨n
g

Lîp m¸i che

VËt liÖu
Fibr«xim¨ng

m2

têng b»ng

T«n mói

fibr« xi m¨ng

C«ng t¸c
x©y l¾p

Lîp m¸i che
têng b»ng
t«n
mói

586

ChiÒu
dµi ≤
2m

ChiÒ
u dµi
bÊt

TÊm
nhùa

129,5

-

-

-

m2

-

133,5

-

TÊm nhùa

m2

-

-

118,
5
-

§inh, ®inh
vÝt
Mãc s¾t
®Öm

c¸i

320

450

132,
5
300

Thµnh phÇn
hao phÝ

Nh©n c«ng
3,5/7

c¸i

280

-

-

-

c
«ng

7,30

6,40

4,50

5,12

AK.12
3

Lîp m¸i che
têng b»ng
tÊm
nhùa
11

21

22

31

AK.13100 D¸n ngãi trªn m¸i nghiªng bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

AK.131

C«ng t¸c
x©y l¾p

D¸n ngãi

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Ngãi mòi
hµi
75viªn/m2

Ngãi
22viªn/m2

VËt liÖu
Ngãi 22 viªn/m2
Ngãi mòi hµi
V÷a
Nh©n c«ng 4,0/7

viªn
viªn
m3
c«ng

78,5
0,025
0,55

23,1
0,025
0,50

10

20

AK.20000 C«ng t¸c tr¸t
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, tr¸t theo
®óng yªu cÇu kü thuËt.
AK.21000 Tr¸t têng
AK.21100 Tr¸t têng ngoµi
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.211 Tr¸t têng
ngoµi

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80 l
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dµy tr¸t (cm)
1,0

1,5

2,0

m3
%
c«ng

0,012
0,5
0,22

0,017
0,5
0,26

0,023
0,5
0,32

ca
%

0,003
5

0,003
5

0,003
5
587

10

20

30

AK.21200 Tr¸t têng trong
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.212 Tr¸t têng
trong

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80 l
M¸y kh¸c

ChiÒu dµy tr¸t (cm)

§¬n

1,0

1,5

2,0

m3
%
c«ng

0,012
0,5
0,15

0,017
0,5
0,20

0,023
0,5
0,22

ca
%

0,003
2

0,003
2

0,003
2

10

20

30

Ghi chó: NÕu tr¸t têng x©y g¹ch rçng th× ®Þnh møc hao phÝ v÷a
t¨ng 10%
AK.22100 Tr¸t trô, cét, lam ®øng, cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.22
1

Tr¸t trô, cét,
lam ®øng,
cÇu thang

588

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l
M¸y kh¸c

§¬n

ChiÒu dµy tr¸t (cm)
1,0

1,5

2,0

m3
%
c«ng

0,013
0,5
0,498

0,018
0,5
0,52

0,025
0,5
0,57

ca
%

0,003
5,0

0,003
5,0

0,003
5,0

10

20

30

AK.23000 Tr¸t xµ dÇm, trÇn
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.23

Tr¸t xµ
dÇm,
trÇn

Thµnh phÇnhao
phÝ

§¬n

Xµ dÇm

TrÇn

m3
%

0,018
0,5

0,018
0,5

c«ng

0,35

0,5

ca
%

0,003
5,0

0,003
5,0

110

210

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén v÷a 80l
M¸y kh¸c

Ghi chó:
NÕu ph¶i b¶ líp b¸m dÝnh b»ng xi m¨ng lªn bÒ mÆt tríc khi tr¸t xµ
dÇm, trÇn bª t«ng th× ®Þnh møc vËt liÖu, nh©n c«ng nãi trªn ®îc nh©n
víi hÖ sè KVL=1,25 vµ KNC= 1,10

AK.24000 Tr¸t, ®¾p phµo ®¬n, phµo kÐp, gê chØ
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu
AK.24
1
AK.24
2
AK.24
3

C«ng t¸c
x©y l¾p
§¾p phµo
®¬n
§¾p phµo
kÐp
Tr¸t gê chØ

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a xi m¨ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

Tr¸t

chØ

§¬n

Phµo
®¬n

Phµo
kÐp

m3

0,011

0,013

%
c«ng

1,5
0,2

9,5
0,25

0,002
5
9,5
0,122

10

10

10
589

AK.25100 Tr¸t sª n«, m¸i h¾t, lam ngang
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.25
1

Tr¸t sª n«,
m¸i
h¾t, lam
ngang

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Sè lîng

m3
%
c«ng

0,012
1,5
0,24

10

AK.25200 Tr¸t vÈy têng chèng vang
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

¹K.25
2

C«ng t¸c
x©y l¾p

Tr¸t vÈy têng
chèng vang

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Tr¸t vÈy têng
chèng vang

VËt liÖu
V÷a
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

m3
%
c«ng

0,041
1,5
0,31

10
AK.26100 Tr¸t granit« gê chØ, gê låi, ®è têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu

C«ng t¸c
X©y l¾p

AK.261

Tr¸t granit« gê
chØ, gê låi,
®è

590

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a lãt
§¸ tr¾ng nhá

§¬n

Tr¸t gê chØ, gê låi,
®è têng

m3
kg

0,0016
1,411

têng

Bét ®¸
Xi m¨ng tr¾ng
Bét mÇu
Nh©n c«ng
4,5/7

kg
kg
kg
c«ng

0,705
0,761
0,0106
0,32

10

AK.26200 Tr¸t granit« tay vÞn cÇu thang, tay vÞn lan can
AK.26300 Tr¸t granit« thµnh « v¨ng, sª n«, lan can, diÒm che n¾ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

AK.26
2

AK.26
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

Tr¸t
granit«
cÇu
thang,
lan can
Tr¸t
granit«
thµnh «

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Tr¸t tay
vÞn cÇu
thang,
lan can
dÇy
2,5cm

Tr¸t thµnh « v¨ng,
sª n«, diÒm che
n¾ng
DÇy
1cm

DÇy
1,5cm

VËt liÖu
V÷a lãt
§¸ tr¾ng nhá
Bét ®¸

m3
kg
kg

0,0155
19,14
12,1

0,0155
14,11
7,05

0,0155
16,62
9,57

Xi m¨ng tr¾ng
Bét mÇu

kg
kg

8,42
0,111

7,61
0,106

8,02
0,111

c
«ng

2,93

1,55

1,55

10

10

20

Nh©n c«ng
4,5/7

v¨ng, sª
n«,
diÒm che
n¾ng

Ak.26400 Tr¸t granit« têng, trô cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

591


hiÖu

AK.26
4
AK.26
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

Tr¸t granit«
têng
Tr¸t granit«
Trô cét

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a lãt
§¸ tr¾ng nhá
Bét ®¸
Xi m¨ng tr¾ng
Bét mÇu
Nh©n c«ng 4,0/7

§¬n

Tr¸t têng

Tr¸t trô,
cét

m3
kg
kg
kg
kg
c«ng

0,0155
16,62
9,57
8,02
0,111
1,05

0,0155
16,62
9,57
8,02
0,111
2,53

10

20

AK.27000 Tr¸t ®¸ röa têng, trô, cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
AK.27 Tr¸t ®¸ röa V÷a lãt
1
têng
§¸ tr¾ng nhá
Xi m¨ng tr¾ng
AK.27 Tr¸t ®¸ röa Bét ®¸
2
trô, cét
Bét mÇu
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l,

592

§¬n

Tr¸t têng

Tr¸t trô, cét

m3

0,0155

0,0155

kg
kg
kg

15,10
8,8
8,5

15,10
8,8
8,5

kg
%
c«ng

0,05
0,5
0,48

0,05
0,5
0,83

ca

0,003

0,003

10

10

AK.27300 Tr¸t ®¸ röa, thµnh « v¨ng, sª n«, lan can , diÒm ch¾n
n¾ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

AK.27
3

C«ng t¸c
x©y l¾p

Tr¸t ®¸ röa
thµnh
sªn«, « v¨ng,
lan can, diÒm
ch¾n n¾ng

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
V÷a lãt
§¸ tr¾ng nhá
Xi m¨ng tr¾ng
Bét ®¸
Bét mÇu
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Tr¸t ®¸ röa thµnh «
v¨ng, sª n«, lan can,
diÒm ch¾n n¾ng

m3
kg
kg
kg

0,025
16,32
8,90
8,70

kg
c«ng

0,074
1,13

10

593

AK.30000 C«ng t¸c èp g¹ch, ®¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, tr¸t líp lãt líp v÷a xi m¨ng, ca c¾t g¹ch, tr¸ng m¹ch, ®¸nh
bãng lau chïi theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong
ph¹m vi 30m.
AK.31000 C«ng t¸c èp g¹ch
AK.31100 èp têng, trô, cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AK.311 èp têng
trô, cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
200x2
50

200x3
00

300x3
00

400x4
00

m2
m3
kg
kg
%
c
«ng

1,005
0,013
0,65
0,17
1,0
0,69

1,005
0,013
0,70
0,16
1,0
0,60

1,005
0,013
0,75
0,15
1,0
0,55

1,005
0,015
0,80
0,14
1,0
0,50

ca

0,20

0,20

0,20

0,20

10

20

30

40

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
Xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

AK.31
1

594

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
èp têng
trô, cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
500x5
00

600x6
00

450x9
00

600x9
00

1,005
0,015
0,85

1,005
0,02
0,90

1,005
0,025
1,00

1,005
0,025
1,15

VËt liÖu
G¹ch
V÷a
Xi m¨ng

m2
m3
kg

Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

kg
%
c
«ng

0,12
1,0
0,48

0,12
1,0
0,45

0,12
1,0
0,45

0,13
1,0
0,42

ca

0,20

0,20

0,20

0,20

50

60

70

80

AK.31200 èp ch©n têng, viÒn têng, viÒn trô, cét
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.31
2

èp
ch©n
têng,
viÒn têng
viÒn trô,
cét

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
120x3
00

120x4
00

120x5
00

150x1
50

VËt liÖu
G¹ch
Xi m¨ng

m2
kg

1,005
2,5

1,005
2,5

1,005
2,5

1,005
2,5

VËt liÖu kh¸c

%

0,5

0,5

0,5

0,5

c
«ng

0,60

0,58

0,54

0,68

ca

0,1

0,1

0,1

0,1

10

20

30

40

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
150x30 200x40 150x50
0
0
0

595

AK.31
2

èp ch©n
têng,
viÒn têng,
viÒn trô,
cét

VËt liÖu
G¹ch
Xi m¨ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7

m2
kg
%

1,005
2,5
0,5

1,005
2,5
0,5

1,005
2,5
0,5

c«ng

0,60

0,52

0,56

ca

0,1

0,1

0,1

50

60

70

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

Ghi chó:
C«ng t¸c èp g¹ch ®îc ®Þnh møc cho 1m2 èp theo kÝch thíc g¹ch. Khi
sö dông ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ c¨n cø vµo lo¹i g¹ch, mµu s¾c, nguån gèc xuÊt
xø ®Ó ¸p dông.

AK.32000 c«ng t¸c èp ®¸ tù nhiªn
AK.32100 èp ®¸ granit tù nhiªn vµo têng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra vµ xö lý ®Ó t¹o ph¼ng bÒ mÆt kÕt cÊu tríc khi
èp, x¸c ®Þnh « tuyÕn, kiÓm tra sau khi èp b»ng m¸y tr¾c ®¹c Lazer lever,
®Þnh vÞ gãc vµ t¹o m¹ch ®ång nhÊt b»ng ke ch÷ thËp, khoan lç (khoan
vµo kÕt cÊu vµ vµo ®¸), ®Æt mãc treo, èp ®¸ chÝt m¹ch (b»ng Silicon),
®¸nh bãng bÒ mÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.32
1

èp ®¸
granit tù
nhiªn vµo têng

596

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Cã chèt
b»ng Inox

Sö dông
keo d¸n

§¸ granÝt tù nhiªn
Mãc inox
Keo d¸n
Silicon chÝt m¹ch
VËt liÖu kh¸c

m2
c¸i
kg
kg
%

1,005
11,0
0,28
0,5

1,005
4,7
0,33
0,5

Nh©n c«ng 4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t ®¸ 1,7KW
M¸y kh¸c

c«ng

0,81

0,68

ca
%

0,25
10

0,25
5

VËt liÖu

10

20

AK.32200 èp ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c¬ng vµo têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu
AK.32
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
èp ®¸
cÈm
th¹ch,
®¸ hoa
c¬ng
vµo têng

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

TiÕt diÖn ®¸ (m2)
≤ 0,16

≤ 0,25

> 0,25

m2
m2
kg
c¸i
%

1,005
0,035
0,35
24
2,5

1,005
0,035
0,35
16
2,5

1,005
0,035
0,25
8
2,5

c
«ng

1,48

1,4

1,3

0,25
10

0,25
5

0,25
5

10

20

30

VËt liÖu
§¸
V÷a xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
Mãc s¾t
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t ®¸
1,7KW
M¸y kh¸c

ca
%

Ghi chó : èp ®¸ Granit, ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c¬ng vµo cét, trô
hao phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,25 so víi ®Þnh møc èp ®¸ vµo têng t¬ng øng
AK.40000 C«ng t¸c l¸ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, l¸ng v÷a,
®¸nh mÇu theo ®óng yªu cÇu kü thuËt
AK.41100 L¸ng nÒn, sµn kh«ng ®¸nh mÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.41
1

L¸ng nÒn

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu dÇy (cm)
2,0

3,0

0,025
0,068

0,035
0,106

VËt liÖu

sµn kh«ng V÷a
®¸nh mÇu Nh©n c«ng
4,0/7

m3
c«ng

597

M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

ca

0,003

0,004

10

20

AK.41200 L¸ng nÒn, sµn cã ®¸nh mÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.41
2

L¸ng nÒn,
sµn
cã ®¸nh
mÇu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

ChiÒu dÇy (cm)
2,0

3,0

m3

0,025

0,035

kg
c«ng

0,301
0,091

0,301
0,125

ca

0,003

0,004

10

20

VËt liÖu
V÷a
Xi m¨ng PC30
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

AK.42000 L¸ng sª n«, m¸i h¾t, m¸ng níc, bÓ níc, giÕng níc,
giÕng c¸p, m¬ng c¸p, m¬ng r·nh, hÌ
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

598

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Sª n«,
M¬ng
BÓ níc,
m¸i
c¸p,
giÕng
h¾t,
mníc,

m¸ng
¬ng
giÕng
dÇy
níc
r·nh
c¸p dÇy
3cm
dÇy
dÇy
2cm
1cm
1cm

AK.421 L¸ng sª n«,
m¸i h¾t,
m¸ng níc
AK.422 L¸ng bÓ níc,
giÕng níc,
giÕng c¸p
AK.423 L¸ng m¬ng
c¸p, m¬ng
r·nh
AK.424 L¸ng hÌ

VËt liÖu
V÷a
Xi m¨ng PC30
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

m3
kg
%

0,013
0,5

0,025
0,303
0,5

0,013 0,035
0,301
0,5
0,5

c«ng 0,118

0,142

0,118 0,135

0,003

0,003

0,003 0,003

10

10

M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

ca

10

10

AK.43000 L¸ng granit« nÒn sµn, cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.43
1

L¸ng
granit«
nÒn sµn

AK.43
2

L¸ng
granit«
cÇu thang

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

NÒn sµn

CÇu
thang

kg
kg
kg
kg
%

12,06
5,628
0,071
5,656
0,5

16,5
9,5
0,105
9,5
0,5

c«ng

1,52

2,77

10

10

VËt liÖu
§¸ tr¾ng
Bét ®¸
Bét mÇu
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

AK.44000 l¸ng, g¾n sái nÒn, s©n, hÌ ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén v÷a, l¸ng v÷a, g¾n sái, chµ röa mÆt l¸ng theo ®óng
yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬
n vÞ tÝnh: 1m2
599

M· hiÖu

AK.441

C«ng t¸c
x©y l¾p
L¸ng g¾n sái
nÒn, s©n, hÌ
®êng

Thµnh phÇn hao
phÝ

ChiÒu dµy l¸ng (cm)

§¬n

1,5

2

kg
kg
kg
m
%

30,00
9,40
6,50
0,50
1,5

40,00
12,50
9,00
0,50
1,5

c«ng

0,40

0,45

ca

0,003

0,003

10

20

VËt liÖu
Sái h¹t lín
Xi m¨ng
Bét ®¸
NÑp gç 10x20
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l

AK.50000 C«ng t¸c l¸t g¹ch, ®¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a l¸ng v÷a,
c¾t g¹ch, ®¸, l¸t g¹ch, ®¸, miÕt m¹ch, lau chïi vÖ sinh bÒ mÆt, hoµn
thiÖn c«ng t¸c l¸t ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
AK.51000 C«ng t¸c l¸t g¹ch
AK.51100 L¸t g¹ch chØ, g¹ch thÎ
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

AK.51
1

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
L¸t g¹ch
G¹ch chØ, g¹ch
chØ
thÎ
L¸t g¹ch thÎ V÷a miÕt m¹ch
V÷a lãt
Nh©n c«ng
3,5/7

AK.51200 L¸t NÒN, SµN
600

§¬n

L¸t g¹ch
chØ

L¸t g¹ch thÎ

viªn

40

44,5

m3
m3
c«ng

0,00255
0,0255
0,136

0,00275
0,0255
0,156

10

20

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.51
2

L¸t nÒn,

VËt liÖu

sµn

G¹ch
V÷a
Xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
150x1
50

200x2
00

200x3
00

300x3
00

m2
m3
kg
kg
%

1,005
0,016
0,85
0,24
0,5

1,005
0,025
0,85
0,20
0,5

1,005
0,025
0,85
0,18
0,5

1,005
0,025
0,80
0,16
0,5

c
«ng

0,183

0,175

0,173

0,17

ca

0,03

0,03

0,03

0,03

10

20

30

40

M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

AK.51
2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p
L¸t
nÒn,
sµn

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
400x4
00

500x5 450x6 600x6
00
00
00

600x9
00

1,00
5
0,02
5
0,80
0,12
0,5

1,00
5
0,02
5
0,75
0,10
0,5

1,00
5
0,02
5
0,70
0,10
0,5

1,00
5
0,02
5
0,65
0,10
0,5

1,00
5
0,02
5
0,60
0,10
0,5

0,15

0,15

0,15

0,14

0,12

VËt liÖu
G¹ch

m2

V÷a

m3

Xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
%

Nh©n c«ng
4,0/7

c
«ng

M¸y thi c«ng
601

M¸y c¾t g¹ch
1,7KW

ca

0,03
5

0,04

0,04

0,04

0,04

50

60

70

80

90

Ghi chó:
Trêng hîp l¸t g¹ch granite nh©n t¹o th× m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ
sè 1,3 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
AK.52000 L¸t, d¸n g¹ch vØ
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu
AK.52
1

AK.52
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
L¸t g¹ch

D¸n g¹ch

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

L¸t g¹ch vØ

D¸n g¹ch vØ

m2
m3
kg
kg

1,005
0,0155
2,0

1,005
0,5
2,0

%
c«ng

1
0,2

1,5
0,22

10

10

VËt liÖu
G¹ch vØ
V÷a
Keo d¸n
Xi m¨ng
tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

AK.53000 l¸t bËc tam cÊp, bËc cÇu thang
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.53
1

L¸t bËc
tam cÊp

AK.53
2

L¸t bËc
cÇu
thang

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu
G¹ch
V÷a xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c.
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t 1,7KW

§¬n

BËc tam
cÊp

BËc cÇu
thang

m2
m3
kg
%
c«ng

1,05
0,025
0,15
1,5
0,35

1,05
0,025
0,15
1,5
0,45

ca

0,15

0,20

10

10

AK.54000 L¸t g¹ch chèng nãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

602


hiÖu

AK.54
1
AK.54
2
AK.54
3

Thµnh phÇn
hao phÝ

G¹ch
22x10,5x1
5
G¹ch
22x15x10,
5
G¹ch
22x22x10,
5

VËt liÖu
G¹ch
V÷a miÕt
m¹ch
V÷a lãt
VËt liÖu klh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

§¬
n

G¹ch
G¹ch
22x10,5x 22x15x1
15
0,5
4lç (cm) 6lç (cm)

G¹ch
22x22x1
0,5
10 lç
(cm)

viªn
m3

40
0,0075

29
0,0050

21
0,0055

m3
%
c
«ng

0,0255
1,0
0,20

0,0255
1,0
0,18

0,0255
1,0
0,17

10

10

10

AK.55000l¸t g¹ch s©n, nÒn ®êng, vØa hÌ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ dông cô, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a,
l¸t g¹ch, miÕt m¹ch ®¸nh ®é dèc theo yªu cÇu kü thuËt, b¶o ®¶m an
toµn giao th«ng, phÇn mãng tÝnh riªng.
AK.55100 L¸t g¹ch xi m¨ng
AK.55200L¸t g¹ch l¸ dõa
AK.55300 L¸t g¹ch xi m¨ng tù chÌn
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
G¹ch xi m¨ng
tù chÌn

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n G¹ch xi G¹ch l¸

m¨ng
dõa

ChiÒu dÇy
(cm)
3,5

AK.551 L¸t g¹ch xi
m¨ng
AK.552 L¸t g¹ch l¸
dõa
AK.553
L¸t g¹ch xi
m¨ng tù
chÌn

VËt liÖu
G¹ch xi m¨ng
m2
1,01
G¹ch l¸ dõa
viªn
44,5
2
G¹ch xi m¨ng tù
m
1,01
chÌn
V÷a lãt
m3 0,0255 0,0255
V÷a miÕt m¹ch
m3
0,0028
Xi m¨ng PC30
kg
0,08
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,18
0,19
0,14
10

10

10

5,5

1,01
0,16
20
603

AK.55400 l¸t g¹ch ®Êt nung

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.554

L¸t g¹ch ®Êt
nung

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc g¹ch (mm)
300x30 350x35 400x40
0
0
0

VËt liÖu
G¹ch ®Êt
nung
V÷a lãt
Xi m¨ng
Nh©n c«ng
4,0/7

m2
m3
kg

1,01
0,026
2,0

1,01
0,026
1,75

1,01
0,026
1,50

c«ng

0,173

0,170

0,165

10

20

30

AK.56100 L¸t ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c¬ng nÒn, sµn
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.561

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

TiÕt diÖn ®¸ (m2)
≤ 0,16

≤ 0,25

>0,25

m2
m3
kg
%
c«ng

1,05
0,021
0,5
1,0
0,50

1,05
0,021
0,35
1,0
0,435

1,05
0,021
0,25
1,0
0,37

ca

0,15

0,15

0,15

10

20

30

VËt liÖu
L¸t ®¸
cÈm
th¹ch,
hoa
c¬ng

§¸
V÷a xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t 1,7KW

Ghi chó: L¸t ®¸ cÈm th¹ch, ®¸ hoa c¬ng bËc tam cÊp, bËc cÇu
thang hao phÝ nh©n c«ng nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc l¸t ®¸ nÒn
sµn t¬ng øng
604

AK.56200 L¸t ®¸ bËc tam cÊp, bËc cÇu thang, MÆt bÖ c¸c lo¹i (bÖ bÕp,
bÖ bµn, bÖ lavabo...)

§¬n vÞ tÝnh:1 m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.56
2

L¸t ®¸ bËc
tam cÊp,
bËc cÇu
thang,
mÆt bÖ
c¸c lo¹i.

VËt liÖu
§¸ granÝt tù
nhiªn
V÷a xi m¨ng
Xi m¨ng tr¾ng
VËt liÖu kh¸c

§¬n

BËc
tam
cÊp

BËc
cÇu
thang

MÆt

c¸c
lo¹i

m2
m3
kg
%

1,05
0,025
0,15
0,5

1,05
0,025
0,15
0,5

1,05
0,025
0,15
0,5

c«ng

0,45

0,50

0,62

ca

0,20

0,20

0,35

10

20

30

Nh©n c«ng
4,0/7
M¸y thi c«ng
M¸y c¾t 1,7KW

AK.57000 bã vØa hÌ, ®êng b»ng tÊm bª t«ng ®óc s½n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, trén v÷a, l¾p
vØa, miÕt m¹ch hoµn chØnh b¶o qu¶n vØa theo ®óng yªu cÇu kü
thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m
Bã vØa th¼ng

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

18x22
x100c
m

18x33
x100c
m

Bã vØa
cong
20x20c
m

605

AK.57
1
AK.57
2

Bã vØa th¼ng
hÌ, ®êng b»ng
tÊm bª t«ng
®óc s½n

VËt liÖu
TÊm bª t«ng
V÷a xi m¨ng
Nh©n c«ng
4,0/7

m
m3
c
«ng

1,025
0,005
0,1

1,025
0,0053
0,14

1,025
0,015
0,46

10

20

10

Bã vØa cong
hÌ, ®êng b»ng
tÊm bª t«ng
®óc s½n

AK.60000 C¤NG T¸C LµM TRÇN
AK.61000 Lµm trÇn cãt Ðp, TRÇN Gç D¸N
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.61
1

Lµm trÇn cãt
Ðp

AK.61
2

Lµm trÇn gç
d¸n

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

TrÇn
cãt Ðp

TrÇn gç
d¸n, v¸n
Ðp

m2
m2

1,10
-

1,10

m3
kg
c«ng

0,02
0,15
0,14

0,02
0,15
0,14

10

10

VËt liÖu
Cãt Ðp
Gç d¸n, v¸n Ðp
Gç xÎ
§inh c¸c lo¹i
Nh©n c«ng 4,0/7

Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt,
trÇn v¸n Ðp bäc SIMILI, tÊm th¹ch cao, tÊm nhùa, lAmbri...
AK.62000 Lµm trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
606


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.621 Lµm trÇn gç
d¸n
(v¸n Ðp) c¸ch
©m
acostic
AK.622

Lµm trÇn gç
d¸n
(v¸n Ðp) c¸ch
nhiÖt sirofort

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

TrÇn cã tÊm
c¸ch ©m
acostic

TrÇn cã
tÊm c¸ch
nhiÖt
sirofort

VËt liÖu
Gç xÎ

m3

0,024

0,024

Gç d¸n (v¸n
Ðp)
§inh c¸c lo¹i
TÊm c¸ch ©m
TÊm c¸ch
nhiÖt
Keo d¸n
Nh©n c«ng
4,5/7

m2

1,1

1,1

kg
m2
m2

0,18
1,05
-

0,18
1,05

kg
c
«ng

0,3
0,8

0,3
0,8

10

10

AK.63100 Lµm trÇn v¸n Ðp bäc simili, mót dÇy 5cm nÑp ph©n «
b»ng gç
AK.63200 Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá cã gio¨ng ch×m hoÆc nÑp
næi trang trÝ
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

TrÇn chia «
TrÇn bäc
cã gio¨ng
simili, mót
ch×m hoÆc
dÇy 3÷5cm
nÑp næi

607

AK.63
1

AK.63
2

Lµm trÇn v¸n
Ðp
bäc Simili,
mót
dÇy 3 ÷ 5cm
nÑp
ph©n « b»ng

Lµm trÇn v¸n
Ðp
chia « nhá cã
gio¨ng ch×m
hoÆc
nÑp næi trang
trÝ

VËt liÖu
V¸n Ðp
Gç xÎ
NÑp gç
Simili
Mót dÇy 3÷
5cm
§inh c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

m2
m3
m
m2
m2

1,10
0,02
2,0
1,3
1,1

1,10
0,02
-

kg
%
c«ng

0,2
1,0
2,0

0,2
5,0
0,7

10

10

Ak.64000 Lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao, tÊm nhùa hoa v¨n , tÊm
nhùa cã khung x¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.64 Lµm trÇn b»ng
1
tÊm
trÇn th¹ch cao
hoa
v¨n 50x50cm;
61x41cm
AK.64 Lµm trÇn b»ng
2
tÊm
nhùa hoa v¨n
50x50cm
AK.64 Lµm trÇn b»ng
3
tÊm
nhùa khung x¬ng
s¾t L3x4

608

Thµnh phÇn hao
phÝ

VËt liÖu
Gç xÎ
ThÐp gãc
ThÐp trßn

§¬n

m3
kg
kg

TÊm trÇn th¹ch cao tÊm
TÊm nhùa
tÊm
TÊm nhùa+khung
m2
x¬ng
NÑp gç
m
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 4,0/7
c
«ng

TÊm
TÊm
Lµm
trÇn
trÇn
trÇn
th¹ch
nhùa
nhùa
cao hoa
hoa v¨n
+
v¨n
50x50c khung
50x50c
m
x¬ng
m
0,02
2,5
2,0

0,02
-

-

4,0
-

4,0
-

1,05

3,0
1,50

4,0
3,0
0,8

3,0
0,26

110

210

310

AK.65100 Lµm trÇn lambri gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Lambris gç
dÇy 1,0cm

Lambris
gç dÇy
1,5cm

m3
m3

0,02
0,012

0,02
0,017

kg
c«ng

0,15
1,75

0,15
1,75

10

20

VËt liÖu
AK.65
1

Lµm trÇn
Lambri gç

Gç xÎ
Gç v¸n lµm
Lambri
§inh c¸c lo¹i
Nh©n c«ng 4,0/7

AK.66000 Lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao
(Khung x¬ng RONDO, tÊm th¹ch cao ELEPHANR BRAND)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, tr¾c ®¹c b»ng Lazer lever, l¾p ®Æt khung x¬ng b»ng
m¸y khoan, m¸y c¾t. G¾n tÊm th¹ch cao vµo khung x¬ng b»ng m¸y xiÕt
vÝt, xö lý mèi nèi, hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Lµm trÇn
ph¼ng

Lµm trÇn
giËt cÊp

609

AK.66

Lµm trÇn
ph¼ng
b»ng tÊm
th¹ch cao

AK66
Lµm trÇn
giËt cÊp
b»ng tÊm
th¹ch cao

VËt liÖu
Thanh U trªn
Thanh U díi
Thanh V 25x25
Thanh liªn kÕt U
trªn víi U díi
Thanh treo (V nhá)
T¨ng ®¬
TÊm th¹ch cao 9mm
B¨ng keo líi
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

thanh
thanh
thanh
c¸i

0,557
1,021
0,279
3,732

0,587
1,006
0,294
3,690

c¸i
c¸i
m2
m
%

2,671
2,671
1,05
2,082
2,5

3,016
3,016
1,05
3,265
1,5

c«ng

1,8

2,1

110

210

AK.70000 C«ng t¸c lµm méc trang trÝ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, gia c«ng vµ l¾p
dùng c¸c cÊu kiÖn gç ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt.
AK.71100 Lµm v¸ch ng¨n b»ng v¸n Ðp
AK.71200 Lµm v¸ch ng¨n b»ng gç v¸n ghÐp khÝt
AK.71300 Lµm v¸ch ng¨n b»ng gç v¸n chång mÝ
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

610


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.71 Lµm v¸ch
1
ng¨n
VËt liÖu
b»ng v¸n Ðp Gç xÎ
AK.71 Lµm v¸ch
V¸n Ðp
2
ng¨n
b»ng gç v¸n §inh c¸c lo¹i
ghÐp khÝt
Nh©n c«ng
4,0/7
AK.71 Lµm v¸ch
3
ng¨n
b»ng gç v¸n
chèng mÝ

V¸ch
§¬n ng¨n

v¸n
Ðp

m3

Gç v¸n ghÐp
Gç v¸n
khÝt
chång mÝ
ChiÒu dÇy gç (cm)
1,5

2,0

1,5

2,0

0,00 0,017 0,023 0,02 0,02
15
2
5
1,1
-

m2

kg 0,15
c«ng 0,3

0,15
0,38

0,15
0,38

10

20

10

0,15 0,15
0,58 0,58

10

20

AK.72100 Gia c«ng vµ ®ãng ch©n têng b»ng gç
AK.72200 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt tay vÞn cÇu thang b»ng gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m
Ch©n têng

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

KÝch thíc (cm)
2x10

AK.72 Gia c«ng vµ
1
®ãng ch©n têng
b»ng gç
AK.72 Gia c«ng vµ
2
l¾p
®Æt tay vÞn
cÇu
thang b»ng

VËt liÖu
Gç xÎ
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

m3
%
c«ng

Tay vÞn cÇu
thang

2x20

8x10

8x14

0,002 0,004 0,009 0,012
3
6
2
9
5,0
5,0
5,0
5,0
0,143 0,172

10

20

0,40

0,49

10

20

AK.73100 Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç ®Ó ®ãng líi, v¸ch ng¨n
611

AK.73200 Gia c«ng vµ l¾p dùng khung gç dÇm sµn
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.73
1

Gia c«ng vµ
l¾p
dùng khung

®Ó ®ãng líi,
v¸ch ng¨n
Gia c«ng vµ
l¾p dùng
khung gç dÇm
sµn

AK.73
2

§¬n

Khung gç
®Ó ®ãng líi,
v¸ch ng¨n

Khung gç
dÇm sµn

Gç xÎ

m3

1,12

1,12

§inh c¸c lo¹i

kg

3,0

3,0

Nh©n c«ng
4,0/7

c
«ng

8,0

10,0

10

10

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu

AK.74100 Lµm mÆt sµn gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.74
1

Lµm mÆt sµn

Thµnh phÇn
hao phÝ

612

V¸n dÇy
2cm

V¸n dÇy
3cm

m3
kg
c
«ng

0,023
0,15
1,09

0,035
0,15
1,09

10

20

VËt liÖu
Gç xÎ
§inh c¸c lo¹i
Nh©n c«ng
4,0/7

Ghi chó:

§¬n

NÕu v¸n sµn ®ãng theo h×nh x¬ng c¸, t¹o h×nh trang trÝ theo mÉu
thiÕt kÕ th× nh©n c«ng t¨ng ®îc nh©n hÖ sè 1,2
AK.75100 Lµm têng Lambris
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.75
1

Thµnh phÇn
hao phÝ

Lµm têng

VËt liÖu

Lambris

Gç xÎ
§inh c¸c lo¹i
Nh©n c«ng
4,5/7

§¬n

Lambris gç
dÇy 1cm

Lambris
gç dÇy
1,5cm

m3
kg
c«ng

0,013
0,15
1,15

0,019
0,15
1,15

10

20

AK.76100 Gia c«ng vµ ®ãng m¾t c¸o b»ng nÑp gç 3x1cm
AK.76200 Gia c«ng vµ ®ãng diÒm m¸i b»ng gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.76
1

Gia c«ng vµ
®ãng
m¾t c¸o b»ng
nÑp
gç 3x1cm

AK.76
2

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§ãng m¾t
c¸o


5x5c 10x10
m
cm

§ãng diÒm
m¸i
DÇy
2cm

DÇy
3cm

0,02
3
0,10
0,30

0,03
5
0,10
0,33

VËt liÖu
Gç xÎ

m3

§inh c¸c lo¹i
Nh©n c«ng
4,0/7

kg
c
«ng

0,01
0
0,20
0,84

0,007
0,20
0,74

Gia c«ng vµ
®ãng
diÒm m¸i
b»ng gç
613

10

20

10

20

AK.77100 D¸n Foocmica vµo c¸c kÕt cÊu


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.77
1

D¸n
Foocmica
vµo c¸c kÕt
cÊu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

D¸n d¹ng
tÊm
§VT: 1m2

D¸n d¹ng
chØ réng
≤3cm
§VT: 1m

m2
kg

1,100
0,15

0,033
0,0054

%
c«ng

3,0
0,1

3,0
0,05

10

20

VËt liÖu
Foocmica
Keo d¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,0/7

AK.77200 èp simili + mót vµo cÊu kiÖn gç
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

hiÖu

AK.77
2

C«ng t¸c x©y
l¾p

Thµnh phÇn hao
phÝ

§¬n

Sè lîng

èp simili+mót
vµo cÊu kiÖn gç

VËt liÖu
Mót dµy 3÷5cm
Simili

m2
m2

1,1
1,3

%
c«ng

5
0,5

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

10
AK.77300 D¸n giÊy trang trÝ
614

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
X©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.77
3

D¸n giÊy

VËt liÖu

trang trÝ

GiÊy trang
trÝ
Keo d¸n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

§¬n

D¸n giÊy
vµo têng

D¸n giÊy
vµo trÇn

Têng
gç v¸n

Têng
tr¸t
v÷a

TrÇn

TrÇn
tr¸t
v÷a

m2

1,10

1,10

1,10

1,10

kg
%
c«ng

0,10
1,50
0,1

0,18
1,50
0,12

0,10
1,50
0,13

0,18
1,50
0,14

11

12

21

22

AK.77400 Lµm v¸ch b»ng tÊm th¹ch cao
Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®o ®¸nh dÊu, l¾p ®Æt
khung x¬ng. G¾n tÊm sîi thuû tinh c¸ch ©m, g¾n tÊm th¹ch cao vµo
khung x¬ng, xö lý mèi nèi, hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
M· hiÖu
AK.774

C«ng t¸c
x©y l¾p
Lµm v¸ch
b»ng tÊm
th¹ch cao

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Sè lîng

VËt liÖu
Thanh U (ngang trªn vµ
díi)
Thanh C (®øng)
TÊm th¹ch cao 12mm
Sîi thuû tinh
ThanhV 25x25
B¨ng keo líi
S¾t hép 50x50
Thanh nh«m V 50x50
VËt liÖu kh¸c

thanh
thanh
m2
m2
thanh
m
m
thanh
%

0,409
0,798
1,05
1,000
0,218
2,959
0,082
0,136
1

c«ng

1,200

Nh©n c«ng 4,5/7
10

AK.77500 L¾p gio¨ng ®ång, gio¨ng kÝnh
615

Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, c¾t gio¨ng, ®Æt gio¨ng vµo vÞ trÝ theo quy ®Þnh cña
thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü, mü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m

hiÖu
AK.77
5

C«ng t¸c x©y l¾p
L¾p gio¨ng
®ång,
gio¨ng kÝnh trang
trÝ
kh«ng cã hoa v¨n
cho l¸ng nÒn sµn

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

Gio¨ng
®ång

Gio¨ng
kÝnh

Gio¨ng ®ång

m

1,02

-

Gio¨ng kÝnh
Nh©n c«ng
4,0/7

m
c«ng

0,22

1,05
0,12

10

20

VËt liÖu

granit«

AK.77600 S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hép mµn cöa, hép ®Ìn
§¬n vÞ tÝnh : 1m

hiÖu

AK.77
6

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¶n xuÊt
vµ l¾p
®Æt hép
mµn cöa,
hép ®Ìn

Thµnh phÇn hao
phÝ
VËt liÖu

V¸n Ðp
§inh c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 4,5/7

§¬n

Hép mµn cöa; hép ®Ìn
têng
Bäc v¸n
Bäc
Ðp
lambris

m3
m2
kg
%

0,0055
0,385
0,050
5

0,0033
0,550
0,050
5

c«ng

0,40

0,35

11

12

§¬n vÞ tÝnh : 1m2

616


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y l¾p

Hép ®Ìn trÇn
Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

§ãng næi

¢m
trÇn

Bäc v¸n
Ðp

Bäc
lambris

VËt liÖu
AK.77
6

S¶n
xuÊt vµ
l¾p
®Æt
hép ®Ìn


KÝnh x©y
dùng
V¸n Ðp
§inh c¸c lo¹i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,5/7

m3
m2
m2
kg
%

0,0150
1,150
0,700
0,150
5

0,0050
1,150
1,700
0,150
5

0,0180
1,150
0,400
0,150
5

c«ng

0,80

2,10

2,50

21

31

32

C«ng t¸c quÐt v«i, níc xi m¨ng, s¬n, b¶ ma tÝt,
quÐt nhùa bitum chÐt khe nèi, lµm tÇng läc, khíp nèi
AK.81100 QuÐt v«i, quÐt níc xi m¨ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, kiÓm tra, tr¸m, v¸ l¹i
bÒ mÆt (nÕu cã). Läc v«i, pha mÇu, quÐt v«i, níc xi m¨ng ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

AK.811

C«ng t¸c
x©y l¾p

QuÐt v«i
trong
nhµ,
ngoµi
nhµ,

§¬n

Trong nhµ
1 níc
tr¾ng
2 níc
mÇu

Ngoµi
nhµ

QuÐt níc
xi m¨ng
2 níc

VËt liÖu
Xi m¨ng

kg

-

-

1,13

Bét mÇu

kg

0,02

-

-

Thµnh phÇn
hao phÝ

617

quÐt níc
xi m¨ng

V«i côc
PhÌn chua
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

kg
kg
%
c«ng

0,30
0,006
5
0,038

0,316
0,006
5
0,045

5
0,030

10

20

30

AK.81200 Quay v«i gai vµo c¸c kÕt cÊu
AK.81300 Phun xèp vµo c¸c kÕt cÊu b»ng v÷a xi m¨ng
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
Quay v«i gai

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.81 Quay v«i
VËt liÖu
2
gai
vµo c¸c kÕt C¸t vµng
cÊu
Xi m¨ng
AK.81 Phun xèp
Bét mÇu
3
vµo
c¸c kÕt cÊu Keo da tr©u
b»ng v÷a
xi
m¨ng

V«i
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

Phun xèp

ChiÒ ChiÒu Xi m¨ng Xi m¨ng
§¬n
u cao cao c¸t vµng c¸t vµng

≤ 4m >4m
kh«ng cã trén
trén
mÇu
mÇu

m3
kg
kg
kg
kg

0,00
2
0,03
2
0,02
3
0,3

%
1
c«ng 0,08

10

0,002

0,005

0,005

0,032

7,0
-

7,0
0,35

0,023

-

0,01

0,3

-

-

1
0,10

2
0,48

2
0,64

20

10

20

AK.82000 C«ng t¸c b¶ c¸c kÕt cÊu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, c¹o tÈy bÒ mÆt kÕt cÊu, trén bét b¶, b¶ c¸c bé phËn kÕt
cÊu, mµi ph¼ng bÒ mÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

618

B¶ b»ng ma
tÝt

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

AK.82 B¶ b»ng ma VËt liÖu
1
tÝt,
Xi m¨ng tr¾ng
vµo c¸c kÕt Ma tÝt
cÊu
GiÊy r¸p
AK.82 B¶ b»ng
Bét phÊn
2
xi m¨ng vµo V«i côc
c¸c kÕt cÊu VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

§¬n
vÞ Vµo têng

B¶ b»ng xi
m¨ng

Vµo
cét,
dÇm,
trÇn

Vµo têng

Vµo
cét,
dÇm,
trÇn

kg
kg

0,40

0,40

0,30
-

0,30
-

m2
kg

0,02
-

0,02
-

0,01
0,40

0,01
0,40

kg
%
c«ng 0,30

0,36

0,10
2
0,40

0,10
2
0,48

20

10

20

10

§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

B¶ b»ng hçn
hîp s¬n +XM
B¶ b»ng
tr¾ng + phô
VentonÝt
§¬n
gia

Vµo cét,
Vµo cét,
Vµo tVµo tdÇm,
dÇm,
êng
êng
trÇn
trÇn

VËt liÖu
AK.823 - B¶ b»ng
hçn
hîp s¬n +XM
tr¾ng + bét

+ phô gia
vµo c¸c kÕt
cÊu
AK.824 B¶ b»ng
ventonÝt
vµo
c¸c kÕt cÊu

S¬n
Ven tonÝt

kg
kg

0,40
-

0,40
-

1,2

1,2

Bét b¶
Xi m¨ng
tr¾ng
Phô gia
GiÊy r¸p

kg
kg

0,3
0,2

0,3
0,2

-

-

kg
m2

0,025
0,02

0,025
0,02

0,02

0,02

1,5
0,540

2
0,43

2
0,51

VËt liÖu kh¸c
%
1,5
Nh©n c«ng
c«ng 0,45
4,0/7

619

10

20

10

20

AK.82500 B¶ b»ng bét b¶ jayynic, atANIC vµo c¸c kÕt cÊu
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
Bét b¶
JAJYNIC

hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.825 B¶ b»ng
bét b¶
JAJYNIC
AK.825
B¶ b»ng
bét b¶
ATANIC

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
Bét b¶ JAJYNIC
Bét b¶ ATANIC
GiÊy r¸p
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
4,0/7

§¬n

Vµo têng

Vµo
cét,
dÇm,
trÇn

Vµo têng

Vµo
cét,
dÇm,
trÇn

0,40
0,02
1,0

0,40
0,02
1,0

0,34
0,02
1,0

0,34
0,02
1,0

c«ng 0,30

0,35

0,30

0,35

12

21

22

kg
kg
m2
%

11

620

Bét b¶ ATaNIC

AK.83000 C«ng t¸c s¬n
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, c¹o röa, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, pha s¬n vµ
s¬n theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
AK.83100 S¬n cöa b»ng s¬n tæng hîp
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

C«ng
t¸c
x©y
l¾p


hiÖu

AK.83 S¬n
1
cöa

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
S¬n

kg

VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

S¬n cöa
kÝnh
2
níc

0,1

3
níc

S¬n cöa pa

2
níc

3
níc

S¬n cöa
chíp
2
níc

3
níc

0,13 0,273 0,359 0,372 0,459

%
1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
c«ng 0,05 0,06 0,124 0,160 0,185 0,24
0
4
11

12

21

22

31

32

AK.83200 S¬n gç, s¬n kÝnh mê b»ng s¬n tæng hîp
§¬n vi tÝnh: 1m2

hiÖu
AK.83
2

C«ng t¸c
x©y l¾p
S¬n gç,
s¬n
kÝnh mê

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

2 níc

3 níc

S¬n
kÝnh mê
1 níc

0,248
1,0
0,142

0,320
1,0
0,167

0,078
0,021

S¬n gç

VËt liÖu
S¬n
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng
3,5/7

kg
%
c«ng

621

11

12

21

AK.83320 S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n levis
§¬n vÞ tÝnh:1m2
S¬n kÕt cÊu gç

hiÖu

AK.833

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¬n kÕt
cÊu gç

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
S¬n lãt Levis Ligna
S¬n phñ Levis Metal
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

1 níc lãt
1 níc phñ

1 níc lãt
2 níc
phñ

kg
kg
%

0,138
0,143
1

0,138
0,258
1

c«ng

0,05

0,065

21

22

AK.83330 S¬n kÕt cÊu gç b»ng s¬n ICI DULUX
§¬n vÞ tÝnh: 1m2
S¬n kÕt cÊu gç

hiÖu

622

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n

1 níc
lãt 1 níc phñ

1 níc
lãt 2 níc phñ

AK.83 S¬n kÕt
3
cÊu gç
b»ng
s¬n ICI
Dulux

VËt liÖu
S¬n lãt Dulux Aluminum Wood
Prime
S¬n PU gç Dulux Timber
Tone
VËt liÖu kh¸c

kg
kg
%

0,115
0,06
1

0,115
0,110
1

c«ng

0,052

0,064

31

32

Nh©n c«ng 3,5/7

AK.83400 S¬n s¾t thÐp b»ng s¬n tæng hîp
§¬n vÞ tÝnh:
1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

AK.834 S¬n s¾t
dÑt
AK.834
S¬n s¾t
thÐp c¸c
lo¹i

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
S¬n
kg
X¨ng
kg
VËt liÖu kh¸c
%
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

S¬n s¾t dÑt

S¬n s¾t
thÐp c¸c lo¹i

2 níc

2 níc

3 níc

3 níc

0,062 0,082 0,164 0,225
0,118 0,118
1,0
1,0
0,051 0,074 0,086 0,125
11

12

21

22

AK.83450 S¬n s¾t thÐp b»ng s¬n levis
§¬n vÞ tÝnh:1m2

623


hiÖu

AK.83
4

C«ng t¸c
x©y l¾p

S¬n s¾t
thÐp

Thµnh phÇn
hao phÝ

VËt liÖu
S¬n lãt Levis Metal
S¬n phñ Levis Ligna
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,5/7

§¬n

S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i
1 níc lãt
1 níc phñ

1 níc lãt
2 níc phñ

kg
kg
%

0,135
0,126
1

0,135
0,242
1

c«ng

0,071

0,094

51

52

AK.83460 S¬n s¾t thÐp b»ng s¬n ICI DULUX
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn hao phÝ

VËt liÖu
AK.83 S¬n
S¬n PU Dulux Timber
4
thÐp c¸c Tone
lo¹i b»ng S¬n phñ Maxilite Enamel
s¬n ICI VËt liÖu kh¸c
Dulux
Nh©n c«ng 3,5/7

S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i
§¬n
vÞ 1 níc lãt 1 1 níc lãt 2
níc phñ
níc phñ

kg
kg
%

0,125
0,115
1

0,125
0,200
1

c«ng

0,071

0,094

61

62

AK.84110 S¬n dÇm, trÇn, cét, têng trong nhµ, têng ngoµi nhµ ®· b¶
b»ng s¬n Super
§¬n vÞ tÝnh: 1m2

624


hiÖu

C«ng
t¸c
x©y
l¾p

AK.841 S¬n
1
dÇm,
trÇn,
cét,
têng
trong
nhµ, têng
ngoµi
nhµ

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

VËt liÖu
S¬n lãt Super ATa

kg

DÇm, trÇn, têng
trong nhµ

Têng ngoµi
nhµ

1 níc
lãt
1 níc
phñ

1 níc
lãt
2 níc
phñ

1 níc
lãt
1 níc
phñ

1 níc
lãt
2 níc
phñ

0,12
5
0,08
4

0,12
5
0,11
7

0,12
5

0,12
5

-

0,12
2
1,0

S¬n phñ Super Ata mÞn

kg

S¬n phñ Super Ata mÞn

kg

-

-

VËt liÖu kh¸c

%

1,0

1,0

0,09
4
1,0

c
«ng

0,04
2

0,06
0

0,04
6

0,06
6

1

2

3

4

Nh©n c«ng 3,5/7

AK.84210 S¬n dÇm, trÇn, cét, têng trong nhµ, têng ngoµi nhµ ®· b¶
b»ng s¬n levis
§¬n vÞ tÝnh: 1m2


hiÖu

C«ng t¸c
x©y l¾p

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n

DÇm, trÇn, têng
trong nhµ
1 níc
lãt
1 níc
ph