Page 1 of 1

TCXDVN

TU~UCH:UAN xA V Dl/NG VI~T NAM

TCXDVN 267 : 2002

LUll TI· E HAN DUNG THO : G KET CA BE TONG COT THEP
:!

TlEU CHUAN THIE.T KE, THI CONGLAP OAT VA NGHIEM THU ..
.
-

....

",

"

ft.'

A.!....,..

"

-

WELDED STEEL MESH !FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE~STANDARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

NHA

xuin

BAN

xAv DI/NG

file:IIC: \Users \Chuot Vy\Documents \Downloads \Compressed\fwdguivinh \tcxdvn26 7\...

15/09/2010

TCXDVN

TIEU CHUAN XAYDUNG .
" A?
A,. ... .

VIET NAM .

.A,

TCXDVN. 267 : .2002

DNG KE:T CAD BE TONG COT THEP
~ ~ A A ~ ,

~

nsu

CHUAN THIET KE, THI CONG LAp DAT .

vA NGHIEM .
-

THU

WELDED STEEL MESH FOR THE RE.INFORCE.MENT OF CONCRE:.TE-ST.ANOARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

(Tai Mn)

NH.A XUAT BAN

xAY

DVNG

HA NOI· 2008

TCXDVN 267: 2002

i.or NOIDAU

TCXDV N 267:2002 Do Vi¢n Khoa h(Jc Cong n.gh¢ ~y dung bUn soan, VI;I- hoa hoc Cong ngh¢ dlngh!. E9 Ally dung ban hanh. K

3

Khi xay dimgtrong.Dinh nghia thu~lt Ilgii Trong tieu chusn nay.i: .17!ghroi th¢F h~mJro!!gjhi€t lo. Tieu chuan trich dan tnrong c6 die tac nhan an-men. SQ'_ithep d. nhtrng thuat ngu sau duec dinh nghia Iii.: Sqi thep: Cuen thep: Bo thep: Soi thepnoi de-n trong tieu cliuan nay la soi thep dircc sail xmft theo cac yell cau cu.Dienjfch tie:t dien ngan~ hi~u dung: Di~n tfch m~\t cal ngang cua sci duoe xac djnh theo. Lion va u6n laikhonghoan toan.a phu luc C. . •' TCVN 6288: ]997 Day thep vu6t ngu9'c'd~-lam cot.' TCVN 3101: 1979 Day thep cacbon thap keo nguoi dung lam -pot thepbe t6ng .nghi~m th'~.Stand.' TCVN 6287: 1997 Thep rhanh c6t be tong !I.d6ng thai qliY'd·jnh'vi~c s& d~ng"Il16'i thep h~l. c}in tuan thea cac tieu-chuan hien • TCVN 5574:1991 Ket cau be tong c6t thep-Tieu chuan thie't ke. Met so hrong -nhat dinh cac cuon thep hay be thep thuoc cung co: sqi va cimg Ioaithep . di~u c. TCVN 6025: 1995 Be tong-Phan mac thea cirong dO..ard' for Design. D"QNG Vl~T NAM TCXDVN 267 : 2002 Lu6i thephan dung trong k(et Call be tong cot thep Tieu ehuan thi€t ke. Dltoog . dOng tam. phu luc C cua tieu chuan hay.Q. " k~t C~\J tOng c6t thep 't(ong be dang Him. 3. Ph~1llvi ap dung Tieu ~lIuafJ. thi cong Hip -d~t va nghlem thu Welded steel mesh for the reinforcement of concrete . Placing and Accepta.€~)hi cong l~p ~~t va .TIEU CUUAN xA y. . Casq. -TIl.ailien tuc ducc cuon tr0!lg ca~~ong. '.kfnh X3C djnh til dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung..nce 1.h~hSn guano 2. LO thep: .nen.~c_m~fs6 sQ'i_thang dtroc ket hop v6i nhau.be tong va san'xwlt lucrithep han lam cot.moi . Hal hay nhieu c:u¢n ho.nay quy dJnh v_i~c Stf d1f.

4.f8 6.a kh6i hrong.TCXDVN 267: 2002 Buoc soi: SM d9C: Khoang each tu tam din tam ella 2 soi lien tieV trong mot manh lucri hay cuon luvi. Bang 1.16 4.i manh lum Luoi thep co dang phang. Kich co () ~u6. Khoang each tu tarn den tam ella hai sqi doc lien tiep va khoang each tir tarn den tam ella hai soi ngang lien tiep. .93 3. 4. vi du: 100mm x 200mm.89 7. Kfch thttac t6ng th~ cua 1116'jthep theo phirong soi ngang. Manh lucri: Chien d3.99 6 . san pharo lum thep OUlt hreng soi thep: MQi luai thep phai dl1<JC che tao tit sci thep thea man cac yell diu trong phu lye C. Lulri thep han Kfch co v. dang cuon (khi d6 goi la cuqn hrei) hay dang gap (u6n thea mot hlnh dang eho tnroc). khong L6'n hOD 10. -200 200 200 200 200 200 475 3.itlnreng-dimg va kh6i hrong lucri tren mot met vuong duqc guy dinh trong bang L'Kich cO'manh lu6i va cuon lu6i thirong dung cho trong bang 2. S~rs~p xep cac sci ngang va SQ'i doc theo ki~u chif thap. Sci thep chiu luc chfnh. Sqi thep vuong gee vcrisoi doc Sci ngang' D~u thira: Lirei ho~c hroi then: Dean keo dai cua sqi thep ra ngoai chu vi ella 11161thep. Cac soi nay duoc han tai mot s6 hoac H(t ea cac di~m giao nhau de chill I~Tc dt Kfeh eo o hroi: (hlnh A. phu lue A).1.I.1. Chu vi nay diroc dinh fa hoi cac diem giao nhau Ci bien cua 11.000 m2• 4.Nhilng dang IIlJ'0ithep thueng dung Birec soi ~llf6i (mm) d(}C m·sQ'i (mm) -ngang Di~n tich tiet dien ngans ngang (mm~/fT!) Kh6i hrong tieu chujln (kg/m") doc ngang d(}C Luoi 0 vuong AJ2 200 I 200 r- 12 11 10 9 J2 U 10 9 566 475 393 318 I' 566 8.2.46 All AlO A9 .101 thep.dinh ella cung mot loai 1l10i thep. Mot s6 hrong nbat.. Kich thtrdc t6ng th~ eua lu6i tnep diroc do theo phuong sci hoac cuon lucri: Oli~u rong manh hIm hose cuon lucri: L61u6i: thep doc . 4.2.

87 8. 1.86 .22 I' 200 200 150 98.5 12 .97 " Lucri 6 chillllh~t BII BI0 IOO 100 [00 B9 BS B7 .34 3.14 6.5 9 8 7 5 5 636 50a.50 E7 8 7 150 [l 424 335 251 188 424 335 257 8.5 636 504 385 .06 1. !O 9 63 754 S24 754 524 150 ]50 ISO 150 150 ISO 10 '9 8 7 6 .91 5.78 1131 9.26 4.55 4. I' I- 3.g C1 100 100 100 100 100 C6 100 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 4.IO C9 e.90 lOa ]00 100 F6 100 100 100 6 5 4 12 7' 6 5 4 I 6. Iuong I tieu Chll~ ngang 200 200 200 dqc 8.5.8 I 142 98 126 .ngang (mro2/m) Kho.93 lOa 100 100 100 100 Cll C.54 0. 1.44 6..04 4.85 C]2 I 200 200 200 200 200 8.03 2.90 9.61 I ]1 126 71 71 10 I· 6 6 . 8 8 I 1] I 10 9 8 7 6 ..43 8. 6 7 .TCXDVN l67:..91 12. ngang - dQc 2_5~ 193 1~ ngang (bdm::!) Lucri'?:.05 9.08 toO 100 100 126 . F9 F8 F7 IOO 100 100 100 78. NhiIng dang lum thep thutmg dung (tilp) Bcroc sQ'i Loai lum doc AS 200 200 (mm) CO"sqi (mm) I Dien tfch ti!t di~m.22 6.95 3.53 6 5 283 196 113l 950 785 :s . 98 63 1. 2002 Bang 1. 252 193 3.5 4 11 E9 -~~ 150 E8 . vuong ~ 8 .44 283 196 J26 U31 950 785 283 196 F5 .41 2.4 131 841 1131 ! 2.02 A7 A6 A5 7 1 6 5 A4 200 2..98 7.72 5. 636 504 385 9.F4 B]2 3.0 11 10 9 8 7 950 785 14.96 I E6 E5 E4 FE2 FH FlO 150 150 150 100 100 WO 6 5 4 12 U 188 150 150 100 100 131 8. 8 8 7 636 504 385 252 252 252 252 252 193 10.66 5.73 3.00 200 150 ~ 6 5 4 12 142 2. 385 28:3 49 49 49 'I .32 [ 100 10 9 8.84 EU EIO 4 12.99 1] .32 [7.

Cach tao hroi: Liroi thep can duoc che' tao bang each d~t soi ngang soi doc meo khoang each da dinh.1c che tao tir soi thep c6 get.4.4. 5'6' io chi dJ S(lf doc Iii lOmm dung Chi@u rong (rn) 2.2. dien tfch tiet dien ngang hieu dung cua soi doc tfnh bang mm". Dung sai cho phep cua buoc soi khong vcot qua 7. C chi {uol chii' nhdt) va mot so' eM dJ sui doc .2. 4.Vi d(i AlD: Chi: car A c:hthloi 6 vuong 200 x200.Ten. Dung sai cho phep ve kh6i hrong lu6i thep tren 1m2 la ±6%.diroc thirc hien bang han d6i dau. co duong kfch ttr Smm den 12mm va c'ac co sci khong khac biet nhau qua 3mm trong mer manh lucri.0 - lucri - 48 4.t61 'b~ng mot trong hai each sau: . D6i vci lu6i thep dlr<. trong do A la .Can toan bQ cuon hroi boac manh lum. ella cae loai [LlQi gam mot chi] cal (A. va duoc lien ket tai cac diem giao nhau bang han dit!m.4 J~ Bang 2 Kich co Loai manh htm va cuon h.5% nhirng khong qua 25mm. hrc dt trung blnh t6i thi6u trong m6i han khong nho hen "140 x A tfnh bang Niu LOll (N).2. Kh<6ilueng cua l~r6ithep va . F chi h(oi 0 vuong) hoiic (B. 4. Il!C c~t trung blnh t6i thieu trong m6i han khcngnho hem 250 x: A tfnh bang Niu tan (N). 4. Dung sai eho phep cua kfch thiroc hroi thep 18±O.TCXDVN 267: 2002 Ch4 tltich: .5.2.N6i soi thep d~ tao hr6i thep dh~.V6'i lucri thep thuong dung. . Dung sai cho phep ~.1.3.3. Qua trtnh han thirc hien thee chi dan han d6i c6t thep. Yeu diu d6i voi m6i han: ~. S6 biroc sci giua hai soi ngoai cung va khoang each gifra chung [a hai thong s6 de xac dinh bircc sci tieu chudn. co duemg kfnh tt 6mm. 4.4 2.2.tm tlurong Chieu dai (m) Manh lucri Cu¢n .2.4. khoi Iirong cua ltroi xac dinh thea kh6i nrong tieu chuan cho trong bang 1. trong do A HI dien tfch ti~t dien ngang hieu dung cua sci doc tfnh bang mm~.2.5% buec soi tieu chuan hoac khong qua 15mm so voi buoc soi tieu chuan. D6i voi lucri thep diroc che tao tir sci thep tron. 4.2.4.Dira vao kh6i hrong rieng ella thep b~ng 7850 kg/m'. 4. 8 . d6n 12mm va cae 66' sci thep kh6ng khac biet nhau qua 3rnm trong mot manh hl0i. 6.2. E. V oi lucri thep dang d~c biet co the xac dinh kh6i hrong cua 11. . .

Dieu kien d6i vai ket cau hr6i hoan chinh 4. 4.2. Kiern rra va ngniem thu Chu dau nr duoc quyen chon mot trong ha! phirong phap kiem tra va nghiem thu sau day: 4.6.2. call .Ten hoac thtrong hieu cua nha san xuat. Cho phep co. s6 IUQl1g cac m6i han gay tren m¢t dien tfch trai dai 15m2 lien tuc kh6ng dUQ'c virot qua I % tOng s6 m6i han tren dien tfch fly.9. diroc tnrc tiep lay mAll d~ kiem tra thi nghiern tl.2.So Im.7. nhfmg mel han gay v6'i. 9 . 11161 han os.lj tren thl kh6ng c!!n tuan theo nhfrng quy dinh v~ hrc dt trong moi han.6.TCX_DVN 261: 2002 .. Viec nay phai 4. bucc sci thee hai phuong va chieu dai dau thira cua sqi doc cling nhu sqi ngang. 4. duoc cung cap nhiing phuong tien Carl thiet d~ chang minh liroi thep tbba man nhtrng yell Call.Yeu d6i voi co soi. . 4. Tren bait ky soi thep nao thuoc met manh hr6'i hoac met cuon luoi.2.mg m8i loai manh h. . 4. 4.7.2.'y chtrng chi bao g6m cac chi tieu ky thuat va thang. M6i han phai dam bao khong gay trong qua trmh chuyen che va l~p d~t thong thuong.D6i voi lucri thep dang cuon hroi.2. duoc ehu dau tu chap nhan.8.1. Nhirng thong tin ben d~t hang c~n cung cap .U'Q'ngnhu sau: ~ D6i vai lucri thep dang manh hr6'i. .Kfch thiroc manh lucri tlreo hai phtrong. Neu ~h6rlg kiern tra thl co so d~ nghiem thu san phdm lucri thep han la giay cheng chi var lieu. Lucri thep han dung cho be tong cot thep khong diroc 06 nhiing IOi gia cong khong c6 gi va knong co nhirng hien urong co the lam giarn lien ket giua lucri thep \!abe tong. ky hieu tam ILT<Ji.rdi yeu cau. 6 Iueng cac m6i han gcly tf€fn met: manh khong vuot qua 1% tdng s6 m6i han tren rnanh lucri d6.so I.2. diroc thf nghiem thoa man cac yell cAU ella tieu chuan.Yell cau doi voi dang soi thep dung trong Iiroi thep (dung sgi thep tron hoac co go). ella tiel! chuan.2. Kf hieu ket diu lucri MOi 16 ]lr6i khi xuat xucng can cc au nhan mac ghi ro cac thong lin: - Ma s6 tieu chuan luoi thep han.Nhung lu6i thep khong thu¢e 2 IOl.7.2.2. L E>~i di¢n cho chu d~u nr diroc tharn dtr VaG tat ca cac cong dean ella nha cung cap lien quan d€T1 cong Hie eh€ tao lubi thep d~t hang.6.li nai san xuat hoac trong phong tilf nghiern. 56 hrong cac m6i han gay khong vuot qua 25% s6 Iuong m6i h~mgliy cho phep trong cac tnrong hop tren. . narn slm xuat 1116ithep han. Gia.

cuong d¢ tieu chudn ella be tong (N/mrn2) (TCVN 6025-1995). Ban ve thiet ke' ky thu~t phai th~ hien r5 pharn vi.he se.1. ~ .1-1 lucri thep (neu Ia lu6'i guy chuan).ouCtng kino ti€t dien ngang hieu dung cua sci thep. vi trf d~t hr6i thep tren mat bang.L Neo va n6i 06t thep.35 Neo trong vang keo tron 0.65 Neo trong vung nen 0. khoang neo lucri thep vao cac ket cau chiu Itrc khac. Khi chieu dai neo sci thep tren hai Iop lu6li thep co 4 mOl han. h~ s6 ~ lay thea bang 3.rcS'i thep. d6ng thOi.1C D) 5.Th~ han tren ban ve._. fbu - trng suat neo giui h~i. Bang 4.50 - 0.28 0.(:hi ro plnrong cua soi doc (sci chiu luc).2.50 Sql thep c6 Sqi thep c6 ga m(H chieu go hai chieu 0.r61 thep khOng Dang soi rhep Sgi rhep I du 4 m6i him Neo trong vung nen 0.. khoang n6i chong. thep han hien IUdi thep 5 .40 0. 5. ung sua. VI du nhir vi trf o6i chong. Thi€tke sir dung ludi. d~e tnrng eua hroi thep (nell Ul hroi khong quy chuin). Chien da! neo Chieu dai neo ducc tfnh theo cong thuc: tD > _'_. (phu II.63 '10 .cuong ac.> tfnh toan ella soi thep (N/mm2).l (5.2) feu . 5.. Gi:a-trj h~ so ~ khi chieu dai Reo sqi thep tren hai hlp lum thep co 4 moi him Neo trong vung keo 0.I(N/mm2) xem Ia khonz obi tren chieu dai nee.g 3.2.'t neo gi6'i han TJng sua't neo gi6'i han fbu (N/mm2) tinh thea cong rhtrc: fb~~ ~ Trong do: JC (5. s n- 4fbJ.. Ban ve cflng c~n ohi r5 cac chi tiet cau tao coa h.. 10'.2.2. h~ so ~ H(y thea bang 4. (0. Ban. Gia tr] h~ s6 ~ khi chien dai neo SQ"i thep 'tren hal lap h. D .TCXDVN 267: 2002 5.Khi chieu dai neo sci thep tren hai lap hrci thep khong du 4 m6i han. phu thuec vao trang thai keo nen va dang sgi thep.81 .1) Trang do: 10 ~ chieu dai neo.

J th~ ciia thiet ke.3.Khong n61 chong nhieu (lon han 2) lucri thep t~i mot vi tri.TCXDVN 267: 2002 5. D6i voi cac k€t cau chiu lire thea 2 phtrong.3. phu luc C.Khong noi chong trong vung co ling suat keo IOn.8. Tren 1 tl8't di~n khong dUQ'c b6 tri nai chong d6ng thai ca. Gia trj'gioi han chien dai noi ch6ng cot thep Trtrong hop trong khoang cliieu dul n6i chong sqi thep tren 2 hIP hr6i thep co 4 moi han ~M40 25D Mac be tong M250 Luoi thep 310 - I -c M300 I M350 - r I UlrCO 290 Chicu dai n6i cV6ng·t6i thi~u Iii250mm I I 27D I vi. Loai flJ6i chong nay ap dung dar v6'i sci ngang cua san lam viec 1 phuong. a Bang 5.2. ncii 'l'ruirng hop tinh hrc neo tinh quy dinh cac sq. . l1I6i thep chiu mOmen duong va lu6i thep chiu morn en am. IO-tl /JOIl 5. Viec tfnh toan thiet ke su dung hr6i thep han tuan thea tieu chuan TCVN 5574-199L vci soi thep dung d~ che' tao luai thep han c6 cirong d~ tieu chuan va cU'Ctng d¢ tinh toa~' nhir trong mlfe C. n6i chong toan pllan ap dung Cl6f v6'i soi d9C.0 Sqi thep c6 - 400 37D Chieu dai noi chong toi thi€u 300mm Chu_ thlch: D . D6i voi phirong chiu 11fC ciia ket cau tam viec theo 1 plurong. N6i chong toan phan Hitloai n6i chong dam bao day do chil!u dai n6i can thi!'t..1. nai chong toan ph~n ap dung d6i v(fi soi dQC va soi ngang. N6i chong cot thep . Nen tip dung n6i chong tosn phan thee ca 2 plurong khi khons co chi dinh CI. . hoac trong vung -sqi thep c6 irng suat xap xl bang 1/2 cireng dQ tieu chudn . 11 . Nai chong ban ph~n 13..3..dl(Ong kinh cua sai lire!. thep n'ri trung pham Mac be tong M250 I M300 66D 46D M350 61D 43D 34D -r :2M400 570 40D 32D Sqi thep tron 720 Sqi thep co go m¢t chieu go hal chieu I I I I I I I -1 I -~ 51.Gia tr] gi6'l han chieu dai n6i chong cot thep Hfy thea bang 5.loai n6i chong co chieu dai nai tlnrc t6 bfing ]12 cllieu dal n6i tlnh toan. vi du tfnh roan xern phu luc F.

B€ be r¢ng. ky sci doc nao. Chuy~n dOi nrong dUO'J1g tir thep nYi sang luoi thep han. A .!. Do yeu c~u lhif k€. Bang-6. Dung sai cho phep d6i veJi co soi trong hr6i thep han Casqi (mrn) ::. Ctlu kien dang.3 hOI.5. -Olieu dai toan bq cua lucri phang. .tcng dien rich ti:et dien cac sci thep rui chiu luc tren 1 don vi dien tich m~r cat.cuong dQ tinh toan ella soi thep dung trong thep roi.±4% ±4..Khoang each trung blnh gifia cac sqi diroc xac djnh sao cho tong so cih .9 >9 I - - Dung sai . tfnh thea rnuc e. nhirng khoang each tir tam rai tam ella cac soi k~ nhau dung sai khong qua 6mm so voi bUNe sgi thjet ke .vuong (A.r/ trong luoi phfing hay lucri cuon bang hoac Ian han 56 soi X3C dinh ill buoc soi thiet k€.2) Trongdo: Nd_ dien tlch tj.5% ±5% 12 .1).8. 3.. D~u thira cua sci ngang khong nho hon 25m111. ~ fs . Truce khi thi cong Hlp dat lu6'i thep han. can kj~m tra nhttng o¢i dung sau day: .Jlhung khong qua ± 25mm.5%. Tlitcong hip d~t va nghi~mthulu6i thep han Kiern tra luoi tnep han tai hien mrong tnroc khi lap d~. C) trong bang (4.E F) hay Q ehfrnh~t(B. thl c6 the d~t hang san xuat nhimg dang hroi thep d~c bier. .Dung sai cho phep cua dUOng kfnh sci thep duoc lilly theo bang 6.ic5.ctrong 4(1 tfnh toan phu Iuc C.1. neu khong sir-dung dang hroi thep (huang dung. co dung sai. cua sci thep dung trong lucri thep han. tam d~t thep fai voi dien tfch c6t thep chiu hrc A co lhd thay bang hroi thep han vai dien tfeh thep quy d6i AId nhu sau: (5. Dung sai cho phep cua qua ±: 13mm.4d~ Iua chon luai o. 6.'TCXDVN 267: 2002 5. _.3.5 5 < co sci s. do rren bat ± O. Trong tnrong hop b€ rong cua hroi phanghay liroi cuon la kbpi'mg each giira hai d~u rmit cua soi ngang.Chenh I~ch khoang each hai sci thep k~ nhau khong qua 15mm .4.. 6. LVa chon hroi thep Viec lira chon lucri thep c~n xua't phat ttr d~c di~m cua k~t cau va dien tfch thep tfnh thea dieu 5.h10i khong I"(>ng ella lu6rj Ia khoang each gi0'8 tam hai sQ'i doc ngoai cung.~t dien ~lI6i thep han quy d6i tren mot dan vi di¢n lien mat cat. f/'. cho phep la . dung sai cho phep khong qua ± 251nm.t.

.2. Cac con ke can d~t tai cac vi trf thfch hQ'p tuy thee m~t dO c6t thep nhung khong vuot qua lrn m¢t diem ke. Neu vuqt qua gi&i han nay thl lucri thep do duoc sir dung thea tiet dien thuc t€ con lai. 6. d~t lucri thep han r. Cong tac ki~m tra - cot rhep bao g6m cac phdn vi¢c san: Sv phlI hop cua cac loai h.et k€. van chuyen phai tuan theo digu 4. dirong kinh khong giam qua gi6'i hen cho phep Ht 2%. bi giam tie't dien do danh gl hoac do die nguyen nh'~n khac. khong dfnh bun da't.5.4.. kJ16ng d~ luCri thep bi On dinh vj trl hroi thep b~-hgdie dang trong qua trlnh a6 b~ tong.4. 6.. Sa hrong cac moi han gay tronz qua trlnh lap d~t. 6.U\p 6. C6 th6 b6 trf nhtrng con ke bang be tong dU'Crilap thep trong san khi Slt dung mot lop thep. Con ke co chien day bang: kip be tong bao v~ c6t thep va duoc lam bang cac v~t lieu khong an mon c6t thep. 6. giil dO'ho~c con ke.2 . .. Truce khi dO be tong phai xem xet dt!n mac d¢ gi cua c6t thep ..5.Cae soi tnep khong bi bep.Soi khong co cac ehB bi xoan.7. dliu rna. 'khong bien dangsau khi van chuydn va tap d~t.Jcda '6. L6p be tong bao v~ phai thim bao thea 'luy dinh ella thiet k€. .3. f.4.5. .4.et ke.TCXDVN 6.3. Neu broi thep chi hi gi mau vang do d¢ Am thl khong egn danh gL Neu lap gl da tao tharth yay thl phiii danh sach rnroc khi d6 be tong.r6i thep SQ voi thi.4. Klem tra va nghiem tim eOng tac iiiI' d~t ltroithep han 6.4.. 6.4. Danh gl vtra du d~ khong gay fa cac khi8'm khuyet tren san pham rna co th5 thay diroc bang mat tlnrong.S~rphu hop v€ Yi~c thay ad! cua cac Ioai h. 6.4.~cb(J ph~n lap d~t tnroc C6 bien phap bien kheng gay dm tra cho cac b¢ phan Hlp d~t sau.4. . Doi vai h10'[ 6 eha rthat. khong c6 yay silt va cac 16p gl. Khi b6 trf hroi thep han eho san cong son hay lop thep chin mo men am thl phai dung can ke sat. Sai lech chieu day 16p be tong ba.o v~ so voj thi€t ke khong duQ'c' vuot qua 5mm. chin 1I. or dUQ'C coi la qua rmrc cho phep neu tiel dien ngang ella soi thep b] gial11 vU'gt qua dung sai cho phep.2002 Yeu diu ve sci thep . Dam bao chieu dai noi chong giua cac 16p thep theo yell cau thiet ke' va d(u tao . 6.SV phu hop cua plnrong tien v~n chuy~n d6i vci san pham cia gia cong. Yen clin ve lucri thep Lucri thep phai vuong goc.1. phili d~t lu6'i sao cho sqi doc dung thea phtrong dtroc chi ro trong ban ve thi. .6. Lu&i thep phai dal? bao dung chung loai nhir trong thie:'t k~. 6 6. .roi thep dua vao SLr dung so v6i thie't ke. khong tac d¢ng den chat hrong cua be toug.2.Be m~t sqi thep sach. 267: .

IC b9. Khi nghiem thu phai co h6 sa bao gem: Cac ban ve thi€t k€ c6 ghi dffy du s~r thay dOi ve!hr6i thep trong qua trlnh thi cong va kern thea bien him thea quy dinh ve cac thay d6i.1 den 6.Cac bien ban nghiem thu ki thuat trong qua trlnh gia cong va l~p d~t luoi thep. . . Thep eha va chi til! d~[ sin Xac dinh V! trf Dam bac de dinh Ihi€t ke y~u diu thea guy T llJ'CfC khi dd be tong cac bien phap thfch hop Bang .y trinh m~t. yeu c~u va phuong phap ki~m tra cong tac c6t thep thirc hien thea quy dinh bang 7. m6i han.4.5. kich tlnroc va s6 lirong hrci thep da Hlp d~t so vai thitt ke.Cac bien ban thay d6i cOt thep tren cong tnrong so vei thiet ke. Thai diem ki~m tra M6i Ian nhan hang M6i !lin nhan hang Tnroc khi lAp d~t Soi thep -_ Do gi IlheP' va cluing chi drrong kfnh b~ng thu6'c kep co khf Bang man kfch thuoc va s6 luong bang I DOng dell ve kfch Be mat bi gram tiet . vi Iff. de 6.TCXDVN 267: 2002 .3 va bang 7 d~ danh gia chsr hrong cong tac iu6i thep ball so vol thiet lee tnroc khi be tong.Nhat ki cong trinh.3.5. Cac ket qua ki€m .5. Ulp d~t lu6i thep thu6c co do bAng chieu dai .5 ky thu~t thea Khi lAp d~t hroi thep Khi lAp dl. ky thuat kich Khi l~p d~t nghiern thu thliac dung thea thiet k€ ~ Sai lech khong virot qua cac gia tr] cho phep va khi thfch hop I Can ke BAng mat. do bilng thuac Dam baa yeu du di~u 6. mat dO va sai lech chien day 16p be tong baa v~ so val thiet ke 6. khong dien Cl. Bang 7. do bang tong bao v~ thuoc Thay d6i cOt IMp Dung sai chleu d~y lap be tOng bilO v~ thee di~u 6. a Viec nghiern thu cong tac l~p d~t hroi thep (mAll bien ban xem phu Iuc G) phai tien hanh tai hi?n truong thea cac yeu c&u cua dieu 6.5 hoac theo quy dinh thiet ke LWJi thep [hay d6i thea quy dinh thiet k€ va khi nghiem thu Khi l~p d~t .1u6i thep Ki!m tra bang tlnh roan 14 .tra mau thir v6 chat hrong thep..2. so hrong.Sv phu hop cua cac loai v~t ~i~u lam con ke.LAp d~t dung gu.Chung loai. .4. Trinh nr. 6. Ki~m tra khi thi cong HIp dc)t hnJi thep Y f!u diu kiem tra Phuong phap Theo phieu giao K€t qua hang C6 chung chi ve soi thep duqc cung cap dung yell diu tlnroc ti~t dien.4. . dung dirong kinh yeu call ~ m~t sach. v] trf.Chung loai.l11g Chieu day J6p b~ Bang mar.

I. cac rnanh lucri hoac cuon lucri c6 cac thong s6 phirc tap han. buoc soi . chi dn mo . da:u thira 2 ben theo chieu ngang va bang PJ2.I.. ta phai chi TO cac thong s6 d~e biet A.l~n hioi bang nhau Trong truong hqp nay. ).! vA eAcH MrEU TA A. V6i. ca hai phuong la phi tieu chudn thl dn 15 . each th~ hien ban ve chi tiet xem hlnh A.M2 SI' S2 D6i voi manh 11I6i hoac cuon liroico dang rhuong dung nhu Trang bang 1 eua tieu ehuan nay.3. thl trong mieu nay (xem VI du 2 va 3).u thira 2 ben theo chieu ngang ella rnanh lucri hoac cUQl1 luui MI. Viec mieu ta cac rnanh hoac cuon lucri phai tht hien du'Qc cac quy dinh v! cac thong s6 cho trong banp. (xern vi du I). Cac thone s6 c~n mleu t3 va ky hi~u SIT 1 ! Thong s6 c!n mieu ta Ky hieu Chieu dai manh lu6i hose cuon Iu:Oi Chieu reng rnanh luai hoac cuon lucri Klch eei manh luoi hoac cuen L B LxB Od On 2 3 4 5 hem Co soi doc Casqi ngang Bircc soi doc (theo plurong ngang rnanh h.. neu khong c6 nhtrng guy dinh d~c biet thi chieu dai die dJlu thira diroc m~c djnh nhu sau: dlIiu thira hai ben thea chieu •. A.2. D6i v6i cac manh lirci hoac cUQI1 1u6i c6 de thong s6 d~c biet khac vcri cac guy djnh trong die dang lucri rhuong dung (v~ dau thira.TCXDVN 267: 2002 Phu luc A cAc KY HWuTREN MOT MANH LUd. BlI'6'csoi ngang (theo phuong doc rnanh lu:ai ho~c cuon hroi) Kfeh cO-6 hroi D![u thtra 2 b . I Banl! A.I. n thea chidu d9C ella manh lu6i hose cuen lu6i Da.r:6'ihoac cuon luoi) 6 7 8 9 10 A. Pd PI1 Pd x P II. co sci.d9C cua rnanh ho~c cuon lu6i b[ng nhau va bang P J2 cua manh ho~c el.4. mann lucri v6i cac thong s6 v~ loai lucri va kich co ta cuon hr6i hoac lucri. VI du: co sqi theo cac phuong Ia. A.khac nhau hoac biroc soi theo phuong dC}C hoac phirong ngang hoac c6 ban ve chi riet.

100/300 VI du 3: Mot rnanh luai. Vi du 1: Mot ~. -- I B Hinh. thira thuoc dang lieu chu~n (dau thira sgi doc P. dau.~ .8 x 2.8 x 2._tlllra sqi ngang la Pi2) ctLtgc m. dang d~c blet.0 Lx B MJM2 100/300 150 x 300 4.J2. -- Loai hrci A7 B MrlJvr~ 100/300 'S. 4.TCXli"V~.anh lucri co dang thubng dung.j~d ri1\ L! \j V 1 o...gc mteu Pd X la nhir sau: Sri$.125 16 .. A.I: Cdc ky hi¢'u tren nUll mdnh.0 x 7.. 100/300 Pn DdX Dn 8. dau thua dang d~c bi~t du..0 ).8 x 2.0 iu:6'i dang thirong dung. ilio.ieu'ta nhu sau: Loai hrci A7 vr du Z: MQt m{mb dau la Lx B I Lx 4.. diu thU3 dang d~c bi~t duqc rnieu ta nhir sau .267: 2002 - - I Mh T L -.

cat eua m6i han duqc cat mot rnanh tu kt!t c. M~t trong hai mA. B.! luc B THI NGHrEM I<IEM TRA CHAT LUdNG TAl Nor eHE TAO . MAu phii c6 m¢t sci ngang xuyen su6t manh luai hoac cuon 1U'6i.l thl nghiem.9.Ma. • Thf nghiem kha nang chiu cat ciia m6i han dutrc ti~n hanh bAng each dung dung cu kep ch~t tranh s1f CI. Luoi direc xern ia dat neu gbi tr] trung blnh hrc cit cua ta't d cae m6i han d6 thoa man cac quy dinh trong muc 4.fi't ca nhifng ~6i han theo soi ngang c~n phal dtree tie'o hanh till nghiem.Can co m¢t thf nghi¢m xac dinh kha nang chiu cat cua m6i Min theo quy dinh l:J eMu B. nhung khong direc it hen mQt thl nghiem keo va mQt thi nghiern uon lai doi v6ii m6i 25 Htn C1lla met 101.2. sq. N€u khong thoa man thl t. Neu ca hai mau tid nghiem thea man. dung CI. LA'y ngAu nhisn 4 m6i hall tren mall nay d! thl nghiern. tru nhirng m6i han ngoai ria va nhlmg m6i han b! hong. neu m(':lt trong hai mau kh6ng thoa man. Sgi ngang nay pha.9. . trung blnh c\m 4 mall thoa man nhung gi.l.1. B.i thep dn thf nghiem.t eua m6i han me ta trong hlnh B..u khac.1 tri cho trong rnuc 4. ma:u thi nghiem .. Thf nghiern keo va thf nghiem ud'n Th! nghiern keo va thi nghiern u6n dirce tien hanh theo quy dinh trong muc C. Thi nghiem lai.4 d6i voi mOi 10 luCri thep. Yeu:cau cua m!uth( nghiem Mau thf nghiem can diree cat plu\i dat nhfrng yeu ca:u sau: tu sQ'i thep hay tu nhfrng ket e::lu 1I. B.Tren toan bQ chieu dai mAu th.1i kfch co hrm thep duec san xusi.5. t6 h161 duoc k€t ILI~nla kheng thoa man quy diuh t:rong rnuc B. L6 luoi duqc xem la dat nhii'ng yeu diu neu gia tti.)'6'i dii hoan chlnh.u thf nghiem dung d~ xac djnhkM ta nhung nang chiu soi thep nfun giua hai m6i han.'klHl nang chiu cat cua m6i han . nghiem keo c:iin c6 it nhA't mot sQ'i ngang diroc Mm. 10 lU'ai dn rhf nghiem duoc k€t Iuan la thoa man quy dinh trong rnuc B. chon mAu thrr nhA'"tkhong dar yeu diu thi c6 th~ thi nghiern lai tren hai ma.3 phu Iuc C.Mau thi nghiern chju u6n dn dlIqc cat . 1111nghiern r.4.l nay duoc l~p thf nghiem khi nang chiu d. 17 .2.u do co th~ laiy til' manh htai d§ duoc Hey mAu thf nghiem.5. ~ - B.C~n c6 met thf nghiem mOt tbr nghiern u6n Iai doi vai mOi 10 lucri ket c£lu hl6i ho~c rnanh ltr6'i.3.5.hai phla cUe.4.4. Soi ngang diroc c6 dinh tren de cua dung trong may thf nghiem va sau d6 day doe diroc gia taL M¢t dang dung CI.TCXDVN 267: 2002 PhI..i co dau thira khoang 25mm v€.2. .2 va C.a:u lucri hoan chlnh. Neu mau thf nghiem tit lru. . so Iuong thi nghiem ph~U thlJc nien keo va .l quay cua sci ngang. B.

. -~---.1lingang dc1uchlly... 18 .1i doc sQ'idqc ~---+-I- dau kep ohfa dlloi dau co d!nh keo dai (dirJ~u djnh cua (hidt bt thl nghi~m co Htnlt B. sr.TCXDVN 267: 2002 ocham .1ingang fi _D H .1: S(YelOth! nghiem cuang (1~chill ceil c:lia m(j~ luIII.di~m9~p \ vii glil kep s<...~n d9n9 kEilP dan hllang phla trsn sr.

5 50.888 ! ±.5 86.6 78.28 % cacbon.I. CA. CO'sQi t. . Quy trinh san xua:t Chff'p nh~n rnoi phuong phap san xua't thep keo ngw. TMp keo nguei dung che' tao lucri..25% cacbon.058% ph6t pho va 0.3.6 28.05% ph6t: pho va 0. 0. Phan tfch sci thep Phan tfch sci tMp dtrec thuc hien nham th~rn djnh lai cong tac phan tfch mAu thep.8 ±5 ±5 ±S ±5 ±5 94. • C.n tich kiem tra tiep thea dbl vo. Hai mau thf nghiern them phai cung d~t thl 10 sgi thep do mm dat lieu diiJin nay. C.do. 1.302 0. The nghiern lai Trang truang hop viec phan tfch sgi tMp la:y tu 10 soi khong O\lt yeu cau nhu quy dinh trong muc C. C.3 0.099 0.154 0.058% hru huynh.l.1 C.746 0.616 0. CA.4. Thanh ph~n hoa hoc Phan tfeh mall thep Thep se d~t tieu chudn ne'u mau thep phan tfch khOng chua qua 0.5 7 8 9 19.6 0. cac sqI duqc hra chon. nha san xuft va khach hang co the thaa thuan ti€n hanh kiem tra tren 2 miu dt'p theo h(y tu cung 10 sgi .058% pilot pho va 0. thep hoac thea nhu rue nay.222 ±9 5 6 6. Di~11 tfch tie't di~n ngang (rnm 2 ) Kh6i luong dan Y6u ottu (kglm) L vi Dung sai (%) I 4 12.591tlurong dung . trong mo:i Ian th~ dinh thep dar (ieu c~huan khi khOng chua qua 0.2. Trang b«t kl viec pha..9 113.')i ho~c w6t ngut)j.TCXDVN 267::2002 Phu luc C THEP KEO NGUGr DiJNG caE TAO LUO! TH:EP HAN '!!. 0. TCVN 6288:1997 CO'sqi dura ra trong bimg c.! ia cac cO'. Cfi sqi thuOng dung han duoc san xuai thee! rcVN 3101-1979.058% Iuu huynh.h.05% luu huynh.28% cacbon. tMp dgt tieu chudn khi viec phan tfch kiim tra xac nhan mau thu khong chua qua 0. C.4.2. 19 .uO'ng dung Co sqi (rom) . 0.499 63.5 10 10.4.679 0.3.2 ±9 ±8 ±8 ±S 38. Bang C.5 11 12 0.2.395 0.3 33.260 0.

e.8. M .6. nhu Cirong d¢ tieu chuAn clila sqi ~thep tron hoac c6 go Hi. sai s6 chieu dai khong qua ± 0.TCXDVN267: C. cac vet r~11M mat va cac khuyet t~t khac anh hu6ng d€n vi¢c sir dung.~l thi nghiern trong 40 m~u thi nghiern lien ti€p eho gi.Sm. trong 06 K Hi.S.I) A .8.2. T(nh chat cc hoc Tfnh ch1ftchiu keo Gioi han ben va gioi han trong muc C.2 Bang ~ - c. Dien tlch t.Dieu tfch ti€t dien ngang hieu dune clJa soi (mrn"). Gi&i han ben khOng nhc h011 550 N/mm • 2 Gi&i h~~ chay quy quy uac khong U'ac lA"y bing .z. Cuemg'd¢ tinh toan la'y bang 85% cuong dQ tieu chuan.l-K) Gi&i han b~n duqc tfnh tren dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung cua sol thep dinh theo muc C.3. A=--Trong d6: M 0.chien dai em). Dung sai cho phep d6i vcJ:ikich'thuQC Dung sai cho phep d6i v6i d~ dai sqi thep duoc quy dinh trong bang e.1.8. C.485 N/mm Gioidian ben cua soi - Wan thee m(>t trong nhfrng yeu c~u du6'i day: chay quy uoc it nha't la 10% N/mm2. e.v6:i klch tb~(Yc Dung sai cho phep D~ dai sci 53m f--- ±5mm ± 15 mm - >3m C.8. 2@ .ng du b~ng 0.lIng slttft khi soi thep co bien d~. Gioi han chay nh?>hon 485 N/mm2. Dung sal cho pb@p d61. dong thoi khong co ket qua thf nghiem nao choaiot han cbay quy u. C.ac 0116 han 93% cirong dO tieu chuan. gioi han chay quy uac khong nh6 han gia gioi han cMy quy LfOC C.9.00785L (C. dien tfch tiet .1.6'i h~n chiiy quy uac nho hal) euong d(j tieu ChUall.1. 2002 Ch(t hrong soi thep thanh pham Tai thOi di~m xuat luang. soi thep kh6ng c6 cac vet xiroc.9.2%.7. chay quy u6:c eua sqi duqc xac dinh theo-phtrcngphap thlnghiern 2 .tY s6 gifra giai han ben va XHC Gi6'i han ben phai 100 hon gi6i han Gi6'i han b~n phai 160 hon gim han chay quy iroc it nha't la. C. cirong d¢ tfnhtoan Cu'emg d¢ tieu chuan duge xac dinh theo mot trong nhflng dbi hoi sau da.8.1.c6 co sgi den 12 mrn.y: 100% ket qua thf nghiem cho gi6'i han chay quy u'ac 1611 cuong d~ lieu chuan: han Khong qua 2 ket qu.kh6i IU'l:~ng (kg). Itr! 485x(2. dOng thm.2.10%.I.i€t di~n ngang hieu dung cua sci thep £>6i vcJi soi tron va sci co gQ1.di~n sgi thep dugc xac dinh bang can va do sQi thep c6 chieu dai kh6ng nho han O. L .l va C.5%. Cirong d{>tieu chuan.6. 5% .

D~ dam bao s~r tiep xiic 'gHia mAu thf ngh'~m voi thanh rru u6n. C.9. qua IDN/rnm2 trong 19iay C. - 56 Hin u6n khOng Vliqt qua mot Hln u6n trong 1 giay. . Doi v6'i soi trou.TCXDVN 267: 2002 C. Thf nghlern 1II6n lai.u thf nghiem dtrcc kep ch~t trong il mo kep va oltu tu do se dUQ'c u6n m¢t g6e 90 . ra lLr sqi thanh phlim sau khi keo hO~Q vu6t nguci.10. mot goc (u6n lien tuc va deu) sau d6 uOn ll. nghiem diroc u6n.9. Tinh chill UO[1lai. Phuong ph.li V! tri ban Neu co maiu dau khOng 90°. - Khi xac djnh gi6i hen ben. Neu c6 It nha't 9 k~r qua 16n han 93% cui::n. gia tri va t6c ell) gia tai c~n tuan thea cacquy dinh san: Khong thai elh~m nao gia tai qua rooN7mm'2 rrong I giay..Mau thf nghiern phai duqc chuan b~ theo rnuc C. Vai loa: soi thep co ga. cal Khi tien hanh thl nghiem keo..au d6 u6n ngircc lai (girl' nguyen dub'n2 kfnh u6n) m¢t goe 180°..9.I. MAu thf nghiern pllai c6 ti~t di~n-<lay du cua sci thanh 'pham rren toan b9 chieu dai eua miu. dm. mot d~u ella ma. khong gia tiii qua 30N/mmJ trong 1 gia. Thf nghiem theo yeu ca:u C'lla khach hang' Neu khach hang rnohg muOn kifm tra lai cuong dl) tieu chuari.2. Ne'u 2 mau thf nghiern them dat yeu cau . bi ran nut be m~t.3. Neu !fen 10% s6 cuen ho~c b6 thep diroc chon khong q.m ngau nhien tiI 10 thep va m6i sqi dot ra Tn¢i mau d~ thl righiern chiu keo.ap thlt M!u thf nghlern. Thf nghiem keo. va s.9 .'y"tir Cll9h hay b6 thep d6 cho gi6i han chay nho hall 93% circng dl). Ne'u co m¢t ina. C.thl cuon hoac be rna ta vira Ia'y mau xem nhir dat tieu chudn.8.v6'i duang kfnh u6n khong 16n hem 2 Mn co sei ella mau thi nghiern. 10 ~gi se duqc-ch<.1 va thi nghiern phu hQP VITi yeu diu trong rnuc e.9. Thf nghiem allgc rie'n hanh a nhiet dl) rnoi truOng xung quanh.l6ngap 4 I~n co sqi.9.~se Illy them hai mau thi nghiem tu ding cuon hoac biS d~ thf nghiem lai.2.y. thir nao kh6ng d~[ yeu du trong thf nghiern ch]u uOn. Thf nghiern pMi dugc ti~n hanh tren mau thang:.ts CIt?ti~u chusn th'i l6 lhep trlf cuen va bo thep ducc loai bo tnroc d6.ai trong keo khong qua 2% cuemg d¢ tl~u c)ju~n eua soi (xern TCVN 6287: 1997).ll khac trongsc cac mau diroc thf nghiem co giai han chay nna hon 93% cuong de) tieu chudn thl roan bQ 10 thep coi nhu khong dat tieu elmAn. Mft_u thf nghiern phai c6 du chieu dai va diroc chon tiI tirng 10 v6'i so lucng khong diroi mOL mau tren 5 ttn thanb pha'm. ti~p d~n uon lai vi trf ban d~u rna khong gay ran nUt be m~t. -M¢t cuon ho~c b6 thep bi loai be neu ml)t mall thi nghiem duqcna. Khl xac djnh gi6i han chay. C.tc col nhir thoa man rieu chuAn. khOng d~ cho rmrc lang ung sua'I. e. dirong klnh 1.3. 21 . Mau thi nghiem khong duqc gia cOng nhiet. t.~tyeu c€lu thl 16 thep d6 coi nhir khOng dar lieu chuan. tieu chufn. mAu tilt.

1 ta'm Htnlt DiL: Quy lIac: (he' "'i¢n lEt6"lthep h.li rnanh lucri.E be tong cot tMp xern hmh D. IUQ'ng cac manh lu6i ttrong tIng vai mOi loai (2 tam loai 01..Chi ra each d~t cac loai :manh hiai voi: M thi hien cac mann !trai khong c6 noi chdng. 0[. 02. 3 tarrr loal 02.. 05 D<i\ng 1 A D~ng 2 Dan!:! 3 8(a)~ O~1 _ ~ _ 02 ~Hr __ O_1_ 9H~~~02~~rr _ __O_2 -Tr-__0_3 03 ~ 01 02 01 02 02 8(b) E-------+7-~~-+_+_---__+r___---+J_---_fr_---___) 2-01/3.um .(l2/1-03 A A Chi fa khoang d~t mQt loai manh lucri theo phuong soi ngang trong pnam vi ngoac don. each thi: hien dang day au xem hlnh A. .' 2 .l ) . B(b) .Cac ngoac Clan d~t chdng len nhau d~ th~ hien cac rnanh lucri co n6i chong. . dang 1.05_~ Ten goi cac I01.tln tren ban ve.2.. 3 · 22 ..TCXDVN 267: 2002 Phu luc DMOT SO vi DU eACH THE HrEN .I..UY each ch€ tao cae mann htoi Fio~c cuon hrar co m9t s6 thong so can mieu ta khacv6. THEP TREN BAN VB Co 3 each tM hien hIm thep han tren ban ve: d~ng 1. Dang day du thirong diroc Slr dung d~ guy dinh q. phu l~c A 'vai cac ky hieu duqc elm bAng con sO' c1.Ith!... Cach the hi¢n dang SO' d6 va dang chi tie't d6i v6i lu6'i thep han dung trong ket C~!..i cac guy djnh cua dang h16i thep tlnrong dung.Cac ngoac dan k~ nhau B . . B(a) . dang 2 va dang 3 (hinh D. 03.. Sf) 2-01/3-02/1-03 loai 03) .

L~ 01 02 2-01/2-0211-03 -I'" 01 02 03 II'" il~1 2-·01/2-02/1-04 __L_\_ 02 01 02 I 01 04 Rink D.TCXDVN 267: 2002 .L . tren.2: Vi dlf {hi hi~n tum tMp han.- . han vi 23 . I .

TCXOVN 207: 2002 Phu luc E M()T s6 cau Y KHI THIET KEKET CAU DUNG LUOI THEP HAN C6 th!! dung luai thep han trong ca./c. E.J: el2i. thuoc yang chiu mo men am c6 th~ khOng can n6i chong n@u nhtr lop tfnh roan n6i chong li!n tuc. sile. d~( 1 Be chiu mO men c6 t:h~ hole 2 lap lucri (xem hlnh E.Sal) day 150 ~ h ~ 200: d~t D 12 chien dal thanh L= at= 250mm E. Quy each cua thanh rruyen [ue: . chiu 11110men am tren cac vung g6i cua blm sao thep 2 lap h.San day h ~ 150: d~t D12. phai chu y d~t lucri theo phuong tac dung cua rna men uen trong san. cac caiu san be tong c6t thep d~t tren n80 da't da: diroc xu 19 tranh lun CI. Khi d~t cac ltr6:j thep. San C6t thep trong k€t ca:'u sam 06 th! unh toan v~ thiet ke' sir dung h:r6i thep han. mat dtrong c kien be tong c6t thep lip ghep va nhieu loai ke't ca:u be teng cOt thep khae. dang E. COl lucri eon lai dam bao eac ye. va E. khoang kboang each gltra cac thanh each giii'a cac thanh . 800mm. Quy each d~t liroithep cua mOl dang xern hlnh EA. khong co n6i chOng thee dang E. 24 . D6i voi nhimg li. San nrl!nn~n dKt be tong c6t thep.2. hIai thep d~ tranh net. nang chju hrc dOng thai chi phi v~t lieu lucri thep la h9'P tfnh toan 1y nha't. Cling co ban san tot nhA't diroc d~t th~ khong dn D6i v6i thanh ca hai [6p h. taokhe co giiin trong scm.4b dUQ'c d~t phO sci chiu life cua bien han EAa). Tai cac khe co dan ciia san can b6 tr~ cac thanh truyen 1. vach cirng.lC b¢.u du chiu hre Ya e~u tao.3) sao cho thoa man yeu cdu Yt:: kba.r6i va.(j dirci.5. Khi thep d~t hai lop luoi thep thl phan lu6'i thep Ct tren. chieu a=250mm dai thanh L = 600mm.l.2 hose E.r6-i thep bang giili phap d~t cluing so le nhau.4cl va E.4b (thOng rhlrcmg. thuoc vung chiu mo men dirong hose phftn lu6i thep . k€t ca'u san.t~H(hap Mu cho phep glan n~11 b6 trl mot 16p Thanh truyEin !lIfe tJ~t MQt dau thanh oU'gc bOi chat chong dinh Hini: E..

.1S-L ~ "I lJ?lng (a) D~ng (b) Hinh E..g. g6'i ctta 1 san -------'!r 106 111 1'1 I.3 L 1 ~O.11 ! ! -i .L x 0. llfc m~t phuang.. 111 Ii I I I I .. mit C'ttasan..I 03 1 i II 112 - 10~ I' Hinh.4: LUGi IMp btf ttl th~nh 2' lOp dl ehiu mb men a~l1a lIun..2: Ltt6"i thep d(it dan gian trong san chiu. 102 1 B 101 J J I 103 : I ...15L 2 ....O..15l "I L ..." A-A 103 103 111 n = 6 r '102 ~ oF. I cJ1 11 1 LO. _J 101 - I I I I I I 11'1 r I 1-...15l t 2xO....- Hinh E3: Lu6i thip (fijt so le trong scm chiu luc nUll phuong. .. liin.. ki tu do a) J.-----'----.S: Lu6i thap.TCXDVN 26-7:"200... .! I I !I 1--------'1 . Af-_o-...f. (") ~o + .. 0. .L _...1:IC 25 ..- J + .3_L--: '. I.. r...O.- .3 L J. B..! I' 11 II 106 I! II Ii I' II I' t! I! I! [I' II I IL ..J !I JI! I I! Hinll E. k€ t~tdo b) .....:""" :I I I I I J • .15L 3 x. ~~~~~----1t 1 1111 1 2-106 I I 1031 J ! o J o I 1 4-103 A - I ! 11 103 B J I I.-:I N -. 1... N 0 ..J.... 1 C'() ~ ...

g6'i dan gitin C6 th~ dung Iuoi thep han ch]u lire trong k€t cau vach cling. 04 d ----H Hinh E. Nhirng him thep nay se khong giong cac loai lu6i thepthOng rhuemg v~ dien tlch trnep. phirong.vu6ng khi thi cong.---l r-----. Hal lap nay diroc d~t sao eho soi chiu hrc ella 2 lap h. 26 .. chieu dai. buoc soi ngang HI 200mm. 0 0 1-03/.1 -04 .TCXDVN 267: 2002 Khi d~t tum thep trong san chiu 19c thea 2. ngu'ai ta ca"'utao lucri thep dung [rang vach cirng nhu hlnh E . diu tao tren balcu tit't dien naQ-clia ban san thea trong ban ca hal phirong.roi vuOng g6c vai cung nhu yeu c!u mO men duong nhau.c6t thep vach cirng cua t~ng dlJ'oi diroc keo virot c6t m~t san d~ dam hao khoang each n6i chong.6 cho vi d1.1 th~.3.1 ---.6: LI/6i thip trong sanchi» luc 2 phuang. MInh E. lap ludi nay phai so le nhauva phru dam bac y~u d.? Itroi thep d~c chung dung eho m6i cong trlnh rieng biet.J A I I I L----- r--A I f----' -~~_J 1-01/1-02 1 l 01 B }+E. Khi thi cong •. ngl10i ta thuong d~t lucri thep chiu rnornen duong trong ban san thanh 2. Cac mach n6i cU82. Dl~ dO. g6i don gian. lap. Vach cimg ====1 01 (02)1 A-A 03 . COn d6i v6"~cac thong so khac c6 tht! tieu chuan hoa nhu sau: luoi cobircc soi doc 1a lOOmm. I I 'I .1---1I . CAn tranh cac mach n6i ella 1116ithep tai nhirng vi trf 06 nQi hrc Ian.u ve kha nang chiuhrc . dau thira d6i v6i sci..lrn¢t each d~t luai thep 2 Jap de chiu san chiu luc thea 2 phirong. I I I.3. chieu rQng la'm luci. 1 01 A 02 ! I I I I I i 1 -.doc va soi ngang Hi 25mm. c6 th~ deu khong d~t n6i chong hoac chi c6 mot l6p e6 n6i chong.. Hai lap lua. C6 th~ 'eh€ tao Chieu dai tiIrn hIOi V21 da:u thira cua soi ngang phu thuoc co ban vao chieu cao J~ng va vao tung tru'Ctng hop CI.

p. :! £:. . va khong virot qua chieu cao thong thuY'-.g vdch Cll'I2g D : B¢i s6 ella bucc sqi ngang.8b" a) ! 1 I .?: Kick thulrc Ju6i thip dling fron. oS 0 I'(QJI ~ 0 ~ ~ :2 0 "(I) ::l !3 I 0 -l :2 (J 25 L: (chieu cao tang + chieu dai n6i chong) Rinh E.B.t: '0 Ol I~ OJ C .20Omm.I l i B- khoang each gifra 2 thep trong hrm vach ceng 0 _J ! I I : I I I! .-.8a. sau d6 . - I ~ u6n - 25 27 . (vi du nhir trong thang may) thl Lu6'i thep n6i tnroc khi chuyen huang c6 kfch thttac nhu hlnh E.Rinh E.u6n g~p ~i a giiia t1Un di c6 ket ca'u v6'i m~t dt ngang nhu hlnh . .TCXDVN 267: 2002 "1'''' r* rfl I)':"-~ fl~ I ·>. I ! i I xern chti thfch trong hlnh'E:6 .8: Kich {'/ufifc: b) tum {hip D. LI' n6'i litp L.. D6i val vach cirng c6 chuytn hu6ng ho~c giao vai cdc va~h ctrng We din dung cac luai thep n6i tnroc kbi chuydn ti!.

i~c lua chon loai lu6i va kfch thuec tiffn 111cic6 anh hubng quan trong de'n hi~u qua sit dung lut6"ithep han. Vi~c ki~m soar nhtmg quy dinh d6i voi cAt va uo'n thep cung phai duqe tien hanh ch~t che. D6i vei cac urm e6 kfch tlur6'c 1611thl can phil d~t thep d~ chong mrt. Yeu diu chu yeu khi thi€t k~ m~t dirong be tong cOt thep 13.et cau tao khe d~ lam co' cho viec d~t hang loai 11l'0'i a ~~p xep cac manh lu6"i. khe va chi ti. V. C~n ki~m soat ch~t ehe ql1a trlnh san xulit hr6'i d~ dap d'ng nhung yeu diu sa. ~t dirong be tong c6t thep M~t dtrong be tong cOt thep khl dung lll'&i thcp Sf! df! dang va ti¢n Igi hOll khi dung cac sgi thep rb'i DUOc thu cong lai v6i nhau.chia m~t duang thanh nhli:n.g tsm c6 kfeh thirec hop 19. D'u tao thanh thep truyen lire din phAi c6 du chiell dai v d~ tien cho viec Hlp d*t. Neu kfch thuoc cac tarn du nhc thl trong mot s6 tnrong hop c6 th~ khong din d~t cOt thep rrong ti'm. Tren ban ve thie't ke m~t duemg c~n chi r5 cac loa.p x~p thanh truytn lire. sa £u de 28 . Cho phep c6 bien dang co ng6t va bien dang nhiet b~ng each cho san chuy~n V! tu do tai khe co gian. Cling co th~ ~n dung de rnanh luai dt ra chO nay dung CJ chO khac. Nhirng co t]u~ s~p xep sao cho tranh dugc tOi da viec cAt thep. co thS n6i CaG tAm luoi de khoi c!t thep thanh -pbe' Iieu. it khi co mot m~t(ltrlJng d~t luci thep rna khong phai cat luoi. Nhirng manh Itr6'i ran dung fly phai c6 chieu rl>ng Ian hon hay bhg 600mm.TCXDVN:267: 2002 EA.

11C F vi nu rnnr ToAN NOI CHONG COT THEP F. thl chieu dai n6i ch6ng ui6'i han Ii 3'ID va kh6ng nh6 hall 250mm.l. khong qua 2 m6i han. VI du [ Xac dinh cbieu dAi doan n6i chong ella hr&i thep co Cot)' soi D8 trong ket cau san.! Neu 1I16i thep dung sci thep vci co sQ'i rhueng dung (bang C. Neu hl'6i thep Ihu9C dang tlurong dung (bltng l)'Va buoc sci bilng IOOmm thlla'y chieu dai n61 ch6ng lit 125mm (bang 1/2 chieu dai n6i chong t6i thi€u). tren hai lap Iuai thep khong dai nOi chong gioi han In: - du 4 meli han.l.92.I) va trong khoang chien dai 116ichong sqi thep tren 216'p lu6i thep c6 4 m6i han. dO~11 n6i chong cot thep can thi!t chua. . be tOng mac 250.Neu bUGC sci la 200mm thl chieu dai n6i chong 13.1ll.TCXDVN 267: 2002 Phl. (bang 1) nhung c6 buec sci dung 29 .l. Chieu dai dean nOi chong dn thoa man cac ditu kien sau: F. .Neu bLI6'c sci la IOOmm thl chien d~j n6i chcng I.5mm + chieu dai mOt dliu thira. 385mm + chi~u dai hai dau thua.n 250mm. do. Neu trong khoang chi.2. Vai co 59'i 08. ~ ~t6i t i~u la25mm chl~u dili nO'Ichong ban phan Neu hr6i thep thuoc dang thuong bUng 20011l1m. be! tong mac 250 ctin co chieu dai n6i chong la 31D/2. + chieu dai hai da:u thira.tu dai n6i chong 59'i thep. Vi du 2 Xac dinh chi~u dai nOi chong Khi 51D 41D Ct trong vung sqi thep co tlng sua't xa'p xi bang 1/2 cU'dng d¢ tieu chuan. thl chieu Day tron 72D = 576mm = 408mm = 328mm Cot thep co gq 1 chieu COt thep c6 ga 2 chieu F.185mm chieu dai n6i chong Ill.2..chii!u dai noi chong dn thi€t d~ tren hai 16'plu6i thep chira duqc 2 moi han Iii. Khi do ta co: .Neu buee soi la 400mmlhl t6i thi~u fa 2Smm toi thi~u fa 25 chieu dai n6i ch6ng toan ph~n m F. tuong dirong 124mm.

3.cOng L. ."" " ..M THU LAP DAT LUaI THEP HAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI:$T NAM D(?c l~p . dan vj thiet k€.)pbi(:n ban ve cac viec duOi day: I... .. ti€n hanh cac hang !TI\lC Ke't qlJa kiem tra cho pIH~P (hotic kh6ng cho pMp) (ten hang m~I(: thi conI() thi cong tiep £)~I DI$NDON (Ki va ghi /'0 "9 (b1) VI THI C6NG D1\I DJ6N GIAM SAT K1 THUAT BEN A (K! vii J!hi rfJ ho (ell) 3D .. Ngay ket thuc lAp di:it hr&i thep han Ke't luan COng tac l!p d~t lucri. THU LAp D~T LUOI THEP HAN ". " clnrc Vl. .H~nh phuc BIttN BAN KIEM TRA NGHIeM Cong trinh .. Cac vi~c theo eta nghiem thu (y muc I trong bien ban nay dircc d'anh giB. ' ' .TI! dQ .. phu hop (ho~c chua phu hop) v6'i cac tieu chuAn..loai ...'.l'c Khoang each giua! cac sci doc Yeu diu 0<') gl han Yell du Thuc te' te' Thlfc tt . Ten ban ve thiet ke'." .' . .. ". .... I Khuyet t~t . quy pharn . thep hau da thuc hien dung (hoac chua dung) v6i[hi~t k€.y dung va dap lIng (hoac khong dap ling) d~9'C nhlmg yeu cau cua nghiem thu.Liroi thep: S6hi¢u II16'i IMp DuOng kfnh soi thep Khoangcach giil'a IT cac sqi ngang Y!u diu Tbl.. s6 hieu ban ve . Noi dung ki~m tra nghiern tim . ...Khoang each giua die criem ke ludi thep: . ..Chieu d~y l6p be tong bao VI?: 2. ' . Hang ml!c Chung tOi g6m: a) Ong: b) Dng: ' chirc V\I . D~i dlen giam sat kTthu~t ben A .. Ngay biit dju I~p dioit lu6'i thep han 4.TCXDVN 267: 2002 Phu luc G MAU BIEN BAN KIEM IRA NGHD. " .I D~i di/?n dan vi thi .dl.

Thiet k€ sir dung hrci thep han 6 10 12 mieu 6.IC B: Thf nghiem ki!m tra chat hrong tai noi che' tao 17 19 Phu lye C: Thep keo nguoi dung ehe' tao hroi thep han Phu luc D: MQt s6 VI du each th~ hien hr6'i thep tren ban ve 22 24 29 Phu luc E: M9t s6 clni y khi thiet k€ ket cau dung luoi thep han Phu luc F: Vi du tfnh toan 06i chong cot thep 31 . Tieu chusn trfch dftn 3. Dinh nghia thuat ngCi' 4. Lucri thep han ~. Pham vi ap dung 3 5 5 5 2.TCXDVN 267: 200. Thi cong I~p d~t va nghiem thu 111m thep him Phl:l19C A: Cac ky hieu tren mot rnanh Iu6i va each ta 15 Phu h.2 M1)CLl)C Trang Lai n6i ddu 1.

".'1 .. '.03... .. .{(y chl1pnh~n dung X 216-2008/CXB/I 02-18/XDngay 07.A.:' . ky kehoach xua't ban s6 . ".TCXDVN 267: 2002 LUOI THEP HAN DUNG TRO'NG KET CAU BE TONG COT THEP .. ~.' Ll3 THl HUONG TRJNH KIM NG.(abdn in: Trinh bay bia ..200R.iii. Tnxong nop luu chieu rhang3 -200S..i' TlEU CHUAN THIEl KE.' nUl Bien tap : HUU HANH TR~NH KIM NoAN Che'bdl1: SJ. THI CONG LAP O('T VA NGHI~M THU !!II. .N NGUY~N Hill TUNG Tn 300 cuon khd 19 x 27CI11t~~i l16'ng in Nha xuut Mil Xay dung.. :' 1':" A 1'\ ". Gi...!' '10 (Taj ban) Chiu (tach nhiem xud: ban .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful