Page 1 of 1

TCXDVN

TU~UCH:UAN xA V Dl/NG VI~T NAM

TCXDVN 267 : 2002

LUll TI· E HAN DUNG THO : G KET CA BE TONG COT THEP
:!

TlEU CHUAN THIE.T KE, THI CONGLAP OAT VA NGHIEM THU ..
.
-

....

",

"

ft.'

A.!....,..

"

-

WELDED STEEL MESH !FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE~STANDARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

NHA

xuin

BAN

xAv DI/NG

file:IIC: \Users \Chuot Vy\Documents \Downloads \Compressed\fwdguivinh \tcxdvn26 7\...

15/09/2010

TCXDVN

TIEU CHUAN XAYDUNG .
" A?
A,. ... .

VIET NAM .

.A,

TCXDVN. 267 : .2002

DNG KE:T CAD BE TONG COT THEP
~ ~ A A ~ ,

~

nsu

CHUAN THIET KE, THI CONG LAp DAT .

vA NGHIEM .
-

THU

WELDED STEEL MESH FOR THE RE.INFORCE.MENT OF CONCRE:.TE-ST.ANOARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

(Tai Mn)

NH.A XUAT BAN

xAY

DVNG

HA NOI· 2008

TCXDVN 267: 2002

i.or NOIDAU

TCXDV N 267:2002 Do Vi¢n Khoa h(Jc Cong n.gh¢ ~y dung bUn soan, VI;I- hoa hoc Cong ngh¢ dlngh!. E9 Ally dung ban hanh. K

3

i: .a phu luc C. Khi xay dimgtrong. phu luc C cua tieu chuan hay. Lion va u6n laikhonghoan toan.' TCVN 6287: 1997 Thep rhanh c6t be tong !I.17!ghroi th¢F h~mJro!!gjhi€t lo. thi cong Hip -d~t va nghlem thu Welded steel mesh for the reinforcement of concrete .kfnh X3C djnh til dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung.d6ng thai qliY'd·jnh'vi~c s& d~ng"Il16'i thep h~l. Dltoog . Hal hay nhieu c:u¢n ho.nce 1..nen.moi . -TIl.TIEU CUUAN xA y. di~u c.Stand. Casq. LO thep: .: Sqi thep: Cuen thep: Bo thep: Soi thepnoi de-n trong tieu cliuan nay la soi thep dircc sail xmft theo cac yell cau cu.Dinh nghia thu~lt Ilgii Trong tieu chusn nay. SQ'_ithep d. Tieu chuan trich dan tnrong c6 die tac nhan an-men. nhtrng thuat ngu sau duec dinh nghia Iii.h~hSn guano 2.' TCVN 3101: 1979 Day thep cacbon thap keo nguoi dung lam -pot thepbe t6ng . " k~t C~\J tOng c6t thep 't(ong be dang Him.ailien tuc ducc cuon tr0!lg ca~~ong. D"QNG Vl~T NAM TCXDVN 267 : 2002 Lu6i thephan dung trong k(et Call be tong cot thep Tieu ehuan thi€t ke.Q. Met so hrong -nhat dinh cac cuon thep hay be thep thuoc cung co: sqi va cimg Ioaithep .. c}in tuan thea cac tieu-chuan hien • TCVN 5574:1991 Ket cau be tong c6t thep-Tieu chuan thie't ke. .~c_m~fs6 sQ'i_thang dtroc ket hop v6i nhau.€~)hi cong l~p ~~t va .be tong va san'xwlt lucrithep han lam cot.nghi~m th'~. TCVN 6025: 1995 Be tong-Phan mac thea cirong dO. '. .nay quy dJnh v_i~c Stf d1f. dOng tam. Placing and Accepta. 3.Dienjfch tie:t dien ngan~ hi~u dung: Di~n tfch m~\t cal ngang cua sci duoe xac djnh theo.ard' for Design. Ph~1llvi ap dung Tieu ~lIuafJ. •' TCVN 6288: ]997 Day thep vu6t ngu9'c'd~-lam cot.

2. 4. Mot s6 hrong nbat.93 3.f8 6. -200 200 200 200 200 200 475 3.46 All AlO A9 .16 4. dang cuon (khi d6 goi la cuqn hrei) hay dang gap (u6n thea mot hlnh dang eho tnroc). Kich co () ~u6. Manh lucri: Chien d3. 4.000 m2• 4. Sci thep chiu luc chfnh.i manh lum Luoi thep co dang phang.101 thep. Kich thtrdc t6ng th~ eua lu6i tnep diroc do theo phuong sci hoac cuon lucri: Oli~u rong manh hIm hose cuon lucri: L61u6i: thep doc . san pharo lum thep OUlt hreng soi thep: MQi luai thep phai dl1<JC che tao tit sci thep thea man cac yell diu trong phu lye C.dinh ella cung mot loai 1l10i thep. ..I. Cac soi nay duoc han tai mot s6 hoac H(t ea cac di~m giao nhau de chill I~Tc dt Kfeh eo o hroi: (hlnh A.TCXDVN 267: 2002 Buoc soi: SM d9C: Khoang each tu tam din tam ella 2 soi lien tieV trong mot manh lucri hay cuon luvi.1. Kfch thttac t6ng th~ cua 1116'jthep theo phirong soi ngang. khong L6'n hOD 10. Bang 1.1.99 6 .89 7.a kh6i hrong. Lulri thep han Kfch co v. vi du: 100mm x 200mm. Chu vi nay diroc dinh fa hoi cac diem giao nhau Ci bien cua 11. Khoang each tu tarn den tam ella hai sqi doc lien tiep va khoang each tir tarn den tam ella hai soi ngang lien tiep. phu lue A).Nhilng dang IIlJ'0ithep thueng dung Birec soi ~llf6i (mm) d(}C m·sQ'i (mm) -ngang Di~n tich tiet dien ngans ngang (mm~/fT!) Kh6i hrong tieu chujln (kg/m") doc ngang d(}C Luoi 0 vuong AJ2 200 I 200 r- 12 11 10 9 J2 U 10 9 566 475 393 318 I' 566 8. Sqi thep vuong gee vcrisoi doc Sci ngang' D~u thira: Lirei ho~c hroi then: Dean keo dai cua sqi thep ra ngoai chu vi ella 11161thep.2. S~rs~p xep cac sci ngang va SQ'i doc theo ki~u chif thap.itlnreng-dimg va kh6i hrong lucri tren mot met vuong duqc guy dinh trong bang L'Kich cO'manh lu6i va cuon lu6i thirong dung cho trong bang 2. 4.

44 6.00 200 150 ~ 6 5 4 12 142 2.g C1 100 100 100 100 100 C6 100 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 4.50 E7 8 7 150 [l 424 335 251 188 424 335 257 8.32 [ 100 10 9 8.93 lOa 100 100 100 100 Cll C. 98 63 1.4 131 841 1131 ! 2.26 4. 252 193 3..02 A7 A6 A5 7 1 6 5 A4 200 2.0 11 10 9 8 7 950 785 14.. 385 28:3 49 49 49 'I . ngang - dQc 2_5~ 193 1~ ngang (bdm::!) Lucri'?:.08 toO 100 100 126 .55 4.8 I 142 98 126 .97 " Lucri 6 chillllh~t BII BI0 IOO 100 [00 B9 BS B7 .34 3.IO C9 e.F4 B]2 3.61 I ]1 126 71 71 10 I· 6 6 .. I' I- 3.98 7. 636 504 385 9.96 I E6 E5 E4 FE2 FH FlO 150 150 150 100 100 WO 6 5 4 12 U 188 150 150 100 100 131 8.43 8. Iuong I tieu Chll~ ngang 200 200 200 dqc 8.73 3.78 1131 9. 8 8 7 636 504 385 252 252 252 252 252 193 10.22 I' 200 200 150 98. vuong ~ 8 .5 9 8 7 5 5 636 50a.ngang (mro2/m) Kho.41 2. F9 F8 F7 IOO 100 100 100 78.44 283 196 J26 U31 950 785 283 196 F5 .06 1. NhiIng dang lum thep thutmg dung (tilp) Bcroc sQ'i Loai lum doc AS 200 200 (mm) CO"sqi (mm) I Dien tfch ti!t di~m.72 5.87 8.TCXDVN l67:.53 6 5 283 196 113l 950 785 :s . 1.5 636 504 385 .66 5. 8 8 I 1] I 10 9 8 7 6 . 1.54 0.84 EU EIO 4 12.5.85 C]2 I 200 200 200 200 200 8..32 [7.95 3.91 12.99 1] .90 9.05 9.5 12 .90 lOa ]00 100 F6 100 100 100 6 5 4 12 7' 6 5 4 I 6.91 5. !O 9 63 754 S24 754 524 150 ]50 ISO 150 150 ISO 10 '9 8 7 6 .14 6.04 4. 2002 Bang 1.22 6.86 . 6 7 .5 4 11 E9 -~~ 150 E8 .03 2.

khoi Iirong cua ltroi xac dinh thea kh6i nrong tieu chuan cho trong bang 1. 6. 4.Ten.4 J~ Bang 2 Kich co Loai manh htm va cuon h. 4. 8 .Can toan bQ cuon hroi boac manh lum. Dung sai eho phep cua kfch thiroc hroi thep 18±O. Dung sai cho phep ~. . V oi lucri thep dang d~c biet co the xac dinh kh6i hrong cua 11.5% nhirng khong qua 25mm. 4. Il!C c~t trung blnh t6i thieu trong m6i han khcngnho hem 250 x: A tfnh bang Niu tan (N).Dira vao kh6i hrong rieng ella thep b~ng 7850 kg/m'.5.2. S6 biroc sci giua hai soi ngoai cung va khoang each gifra chung [a hai thong s6 de xac dinh bircc sci tieu chudn. . co duong kfch ttr Smm den 12mm va c'ac co sci khong khac biet nhau qua 3mm trong mer manh lucri. trong do A la .2. C chi {uol chii' nhdt) va mot so' eM dJ sui doc . 4.5% buec soi tieu chuan hoac khong qua 15mm so voi buoc soi tieu chuan.2. Dung sai cho phep ve kh6i hrong lu6i thep tren 1m2 la ±6%.2.V6'i lucri thep thuong dung. trong do A HI dien tfch ti~t dien ngang hieu dung cua sci doc tfnh bang mm~. .2. Dung sai cho phep cua buoc soi khong vcot qua 7.Vi d(i AlD: Chi: car A c:hthloi 6 vuong 200 x200. ella cae loai [LlQi gam mot chi] cal (A.3. Kh<6ilueng cua l~r6ithep va . 5'6' io chi dJ S(lf doc Iii lOmm dung Chi@u rong (rn) 2.N6i soi thep d~ tao hr6i thep dh~. d6n 12mm va cae 66' sci thep kh6ng khac biet nhau qua 3rnm trong mot manh hl0i.0 - lucri - 48 4.2.1. Yeu diu d6i voi m6i han: ~.3.TCXDVN 267: 2002 Ch4 tltich: .4.diroc thirc hien bang han d6i dau.1c che tao tir soi thep c6 get. 4.t61 'b~ng mot trong hai each sau: . D6i voi lucri thep diroc che tao tir sci thep tron.4 2.4. va duoc lien ket tai cac diem giao nhau bang han dit!m. D6i vci lu6i thep dlr<.tm tlurong Chieu dai (m) Manh lucri Cu¢n .2.4.2.2. dien tfch tiet dien ngang hieu dung cua soi doc tfnh bang mm". co duemg kfnh tt 6mm. hrc dt trung blnh t6i thi6u trong m6i han khong nho hen "140 x A tfnh bang Niu LOll (N). Qua trtnh han thirc hien thee chi dan han d6i c6t thep.Cach tao hroi: Liroi thep can duoc che' tao bang each d~t soi ngang soi doc meo khoang each da dinh. E. 4.4. F chi h(oi 0 vuong) hoiic (B.

mg m8i loai manh h.Yell cau doi voi dang soi thep dung trong Iiroi thep (dung sgi thep tron hoac co go).7.2. narn slm xuat 1116ithep han.2. nhfmg mel han gay v6'i. 4. 11161 han os.2.lj tren thl kh6ng c!!n tuan theo nhfrng quy dinh v~ hrc dt trong moi han. ella tiel! chuan.. duoc ehu dau tu chap nhan. Dieu kien d6i vai ket cau hr6i hoan chinh 4. .Nhung lu6i thep khong thu¢e 2 IOl.7. Tren bait ky soi thep nao thuoc met manh hr6'i hoac met cuon luoi.2.D6i voi lucri thep dang cuon hroi. Gia. L E>~i di¢n cho chu d~u nr diroc tharn dtr VaG tat ca cac cong dean ella nha cung cap lien quan d€T1 cong Hie eh€ tao lubi thep d~t hang.so I.2.TCX_DVN 261: 2002 .Kfch thiroc manh lucri tlreo hai phtrong. Viec nay phai 4. ky hieu tam ILT<Ji.li nai san xuat hoac trong phong tilf nghiern.7.6. . Kiern rra va ngniem thu Chu dau nr duoc quyen chon mot trong ha! phirong phap kiem tra va nghiem thu sau day: 4. 9 .1. Lucri thep han dung cho be tong cot thep khong diroc 06 nhiing IOi gia cong khong c6 gi va knong co nhirng hien urong co the lam giarn lien ket giua lucri thep \!abe tong. 56 hrong cac m6i han gay khong vuot qua 25% s6 Iuong m6i h~mgliy cho phep trong cac tnrong hop tren. diroc thf nghiem thoa man cac yell cAU ella tieu chuan.6. Neu ~h6rlg kiern tra thl co so d~ nghiem thu san phdm lucri thep han la giay cheng chi var lieu. Kf hieu ket diu lucri MOi 16 ]lr6i khi xuat xucng can cc au nhan mac ghi ro cac thong lin: - Ma s6 tieu chuan luoi thep han. .2. call .'y chtrng chi bao g6m cac chi tieu ky thuat va thang.Ten hoac thtrong hieu cua nha san xuat. 4. . 4. Nhirng thong tin ben d~t hang c~n cung cap .So Im.2.U'Q'ngnhu sau: ~ D6i vai lucri thep dang manh hr6'i. Cho phep co.2. duoc cung cap nhiing phuong tien Carl thiet d~ chang minh liroi thep tbba man nhtrng yell Call. M6i han phai dam bao khong gay trong qua trmh chuyen che va l~p d~t thong thuong. 6 Iueng cac m6i han gcly tf€fn met: manh khong vuot qua 1% tdng s6 m6i han tren rnanh lucri d6. bucc sci thee hai phuong va chieu dai dau thira cua sqi doc cling nhu sqi ngang. 4.rdi yeu cau.2.9.6.Yeu d6i voi co soi. diroc tnrc tiep lay mAll d~ kiem tra thi nghiern tl.8. s6 IUQl1g cac m6i han gay tren m¢t dien tfch trai dai 15m2 lien tuc kh6ng dUQ'c virot qua I % tOng s6 m6i han tren dien tfch fly.2. 4.

Thi€tke sir dung ludi.Khi chieu dai neo sci thep tren hai lap hrci thep khong du 4 m6i han..63 '10 . khoang neo lucri thep vao cac ket cau chiu Itrc khac.35 Neo trong vang keo tron 0. 5.2.2) feu . D . Ban ve thiet ke' ky thu~t phai th~ hien r5 pharn vi.2...l (5. h~ so ~ H(y thea bang 4._.r61 thep khOng Dang soi rhep Sgi rhep I du 4 m6i him Neo trong vung nen 0.L Neo va n6i 06t thep. 10'.1C D) 5. phu thuec vao trang thai keo nen va dang sgi thep. VI du nhir vi trf o6i chong.2. (phu II. vi trf d~t hr6i thep tren mat bang.rcS'i thep. Chien da! neo Chieu dai neo ducc tfnh theo cong thuc: tD > _'_.(:hi ro plnrong cua soi doc (sci chiu luc). ~ .> tfnh toan ella soi thep (N/mm2). Bang 4. fbu - trng suat neo giui h~i.he se.cuong ac.1-1 lucri thep (neu Ia lu6'i guy chuan). khoang n6i chong. Ban ve cflng c~n ohi r5 cac chi tiet cau tao coa h.2.'t neo gi6'i han TJng sua't neo gi6'i han fbu (N/mm2) tinh thea cong rhtrc: fb~~ ~ Trong do: JC (5. Ban..50 Sql thep c6 Sqi thep c6 ga m(H chieu go hai chieu 0.40 0.cuong d¢ tieu chudn ella be tong (N/mrn2) (TCVN 6025-1995).I(N/mm2) xem Ia khonz obi tren chieu dai nee.50 - 0. Khi chieu dai neo sci thep tren hai Iop lu6li thep co 4 mOl han. d6ng thOi. h~ s6 ~ lay thea bang 3. 5. ung sua.1) Trang do: 10 ~ chieu dai neo. thep han hien IUdi thep 5 . Gi:a-trj h~ so ~ khi chieu dai Reo sqi thep tren hai hlp lum thep co 4 moi him Neo trong vung keo 0.TCXDVN 267: 2002 5. Gia tr] h~ s6 ~ khi chien dai neo SQ"i thep 'tren hal lap h. d~e tnrng eua hroi thep (nell Ul hroi khong quy chuin). s n- 4fbJ.81 .ouCtng kino ti€t dien ngang hieu dung cua sci thep. (0.65 Neo trong vung nen 0.1.Th~ han tren ban ve.g 3.28 0.

ncii 'l'ruirng hop tinh hrc neo tinh quy dinh cac sq. a Bang 5. Loai flJ6i chong nay ap dung dar v6'i sci ngang cua san lam viec 1 phuong. .dl(Ong kinh cua sai lire!. D6i voi phirong chiu 11fC ciia ket cau tam viec theo 1 plurong.TCXDVN 267: 2002 5. Nen tip dung n6i chong tosn phan thee ca 2 plurong khi khons co chi dinh CI. nai chong toan ph~n ap dung d6i v(fi soi dQC va soi ngang.. n6i chong toan pllan ap dung Cl6f v6'i soi d9C.. l1I6i thep chiu mOmen duong va lu6i thep chiu morn en am. IO-tl /JOIl 5. Nai chong ban ph~n 13.8. N6i chong toan phan Hitloai n6i chong dam bao day do chil!u dai n6i can thi!'t.3.3. thep n'ri trung pham Mac be tong M250 I M300 66D 46D M350 61D 43D 34D -r :2M400 570 40D 32D Sqi thep tron 720 Sqi thep co go m¢t chieu go hal chieu I I I I I I I -1 I -~ 51. hoac trong vung -sqi thep c6 irng suat xap xl bang 1/2 cireng dQ tieu chudn .Khong n61 chong nhieu (lon han 2) lucri thep t~i mot vi tri. vi du tfnh roan xern phu luc F.2. D6i voi cac k€t cau chiu lire thea 2 phtrong.1. Tren 1 tl8't di~n khong dUQ'c b6 tri nai chong d6ng thai ca.Khong noi chong trong vung co ling suat keo IOn. . Viec tfnh toan thiet ke su dung hr6i thep han tuan thea tieu chuan TCVN 5574-199L vci soi thep dung d~ che' tao luai thep han c6 cirong d~ tieu chuan va cU'Ctng d¢ tinh toa~' nhir trong mlfe C.loai n6i chong co chieu dai nai tlnrc t6 bfing ]12 cllieu dal n6i tlnh toan. Gia trj'gioi han chien dai noi ch6ng cot thep Trtrong hop trong khoang cliieu dul n6i chong sqi thep tren 2 hIP hr6i thep co 4 moi han ~M40 25D Mac be tong M250 Luoi thep 310 - I -c M300 I M350 - r I UlrCO 290 Chicu dai n6i cV6ng·t6i thi~u Iii250mm I I 27D I vi. phu luc C.Gia tr] gi6'l han chieu dai n6i chong cot thep Hfy thea bang 5..J th~ ciia thiet ke. N6i chong cot thep .3.0 Sqi thep c6 - 400 37D Chieu dai noi chong toi thi€u 300mm Chu_ thlch: D . 11 .

3 hOI.. tfnh thea rnuc e.1. _.5. Dung sai cho phep d6i veJi co soi trong hr6i thep han Casqi (mrn) ::. 6.h10i khong I"(>ng ella lu6rj Ia khoang each gi0'8 tam hai sQ'i doc ngoai cung.Dung sai cho phep cua dUOng kfnh sci thep duoc lilly theo bang 6. Do yeu c~u lhif k€. Tlitcong hip d~t va nghi~mthulu6i thep han Kiern tra luoi tnep han tai hien mrong tnroc khi lap d~. tam d~t thep fai voi dien tfch c6t thep chiu hrc A co lhd thay bang hroi thep han vai dien tfeh thep quy d6i AId nhu sau: (5.tcng dien rich ti:et dien cac sci thep rui chiu luc tren 1 don vi dien tich m~r cat. f/'.9 >9 I - - Dung sai . cho phep la .ic5. ~ fs .~t dien ~lI6i thep han quy d6i tren mot dan vi di¢n lien mat cat.5% ±5% 12 .±4% ±4.B€ be r¢ng. neu khong sir-dung dang hroi thep (huang dung.2) Trongdo: Nd_ dien tlch tj.'TCXDVN 267: 2002 5. -Olieu dai toan bq cua lucri phang.vuong (A. Ctlu kien dang. cua sci thep dung trong lucri thep han.r/ trong luoi phfing hay lucri cuon bang hoac Ian han 56 soi X3C dinh ill buoc soi thiet k€. LVa chon hroi thep Viec lira chon lucri thep c~n xua't phat ttr d~c di~m cua k~t cau va dien tfch thep tfnh thea dieu 5. . thl c6 the d~t hang san xuat nhimg dang hroi thep d~c bier. Bang-6.4d~ Iua chon luai o.Chenh I~ch khoang each hai sci thep k~ nhau khong qua 15mm .1). Dung sai cho phep cua qua ±: 13mm. Trong tnrong hop b€ rong cua hroi phanghay liroi cuon la kbpi'mg each giira hai d~u rmit cua soi ngang.cuong dQ tinh toan ella soi thep dung trong thep roi.8.4.Jlhung khong qua ± 25mm..E F) hay Q ehfrnh~t(B.ctrong 4(1 tfnh toan phu Iuc C.. do rren bat ± O. 3. Chuy~n dOi nrong dUO'J1g tir thep nYi sang luoi thep han. ky sci doc nao. can kj~m tra nhttng o¢i dung sau day: .Khoang each trung blnh gifia cac sqi diroc xac djnh sao cho tong so cih .t. D~u thira cua sci ngang khong nho hon 25m111. Truce khi thi cong Hlp dat lu6'i thep han. 6. co dung sai. dung sai cho phep khong qua ± 251nm.!.5%. A .5 5 < co sci s. nhirng khoang each tir tam rai tam ella cac soi k~ nhau dung sai khong qua 6mm so voi bUNe sgi thjet ke .3. C) trong bang (4. .

~cb(J ph~n lap d~t tnroc C6 bien phap bien kheng gay dm tra cho cac b¢ phan Hlp d~t sau.Be m~t sqi thep sach. . or dUQ'C coi la qua rmrc cho phep neu tiel dien ngang ella soi thep b] gial11 vU'gt qua dung sai cho phep. Con ke co chien day bang: kip be tong bao v~ c6t thep va duoc lam bang cac v~t lieu khong an mon c6t thep.2. . Sa hrong cac moi han gay tronz qua trlnh lap d~t.4. C6 th6 b6 trf nhtrng con ke bang be tong dU'Crilap thep trong san khi Slt dung mot lop thep.et ke. 267: . 6.2002 Yeu diu ve sci thep .et k€.5.4.Soi khong co cac ehB bi xoan. Dam bao chieu dai noi chong giua cac 16p thep theo yell cau thiet ke' va d(u tao . Neu broi thep chi hi gi mau vang do d¢ Am thl khong egn danh gL Neu lap gl da tao tharth yay thl phiii danh sach rnroc khi d6 be tong. . dirong kinh khong giam qua gi6'i hen cho phep Ht 2%. Klem tra va nghiem tim eOng tac iiiI' d~t ltroithep han 6.. 6. Danh gl vtra du d~ khong gay fa cac khi8'm khuyet tren san pham rna co th5 thay diroc bang mat tlnrong.Jcda '6.7. 6 6. khong c6 yay silt va cac 16p gl.r6i thep SQ voi thi.1..4. chin 1I. Khi b6 trf hroi thep han eho san cong son hay lop thep chin mo men am thl phai dung can ke sat.roi thep dua vao SLr dung so v6i thie't ke.Cae soi tnep khong bi bep. kJ16ng d~ luCri thep bi On dinh vj trl hroi thep b~-hgdie dang trong qua trlnh a6 b~ tong.5. 6. Yen clin ve lucri thep Lucri thep phai vuong goc. .4. dliu rna. giil dO'ho~c con ke. 6. d~t lucri thep han r. Lu&i thep phai dal? bao dung chung loai nhir trong thie:'t k~.TCXDVN 6. phili d~t lu6'i sao cho sqi doc dung thea phtrong dtroc chi ro trong ban ve thi. 'khong bien dangsau khi van chuydn va tap d~t. khong dfnh bun da't. 6. Neu vuqt qua gi&i han nay thl lucri thep do duoc sir dung thea tiet dien thuc t€ con lai. f. khong tac d¢ng den chat hrong cua be toug.o v~ so voj thi€t ke khong duQ'c' vuot qua 5mm. Doi vai h10'[ 6 eha rthat.SV phu hop cua plnrong tien v~n chuy~n d6i vci san pham cia gia cong. L6p be tong bao v~ phai thim bao thea 'luy dinh ella thiet k€.6.4.. van chuyen phai tuan theo digu 4.3. 6.U\p 6. 6.3.4.2.5. Sai lech chieu day 16p be tong ba. .4.S~rphu hop v€ Yi~c thay ad! cua cac Ioai h.4.2 .4. Truce khi dO be tong phai xem xet dt!n mac d¢ gi cua c6t thep .. Cac con ke can d~t tai cac vi trf thfch hQ'p tuy thee m~t dO c6t thep nhung khong vuot qua lrn m¢t diem ke. . bi giam tie't dien do danh gl hoac do die nguyen nh'~n khac.. Cong tac ki~m tra - cot rhep bao g6m cac phdn vi¢c san: Sv phlI hop cua cac loai h..

Trinh nr.Chung loai.3. Bang 7.2.Chung loai. dung dirong kinh yeu call ~ m~t sach.Nhat ki cong trinh.LAp d~t dung gu. m6i han. khong dien Cl.1 den 6. mat dO va sai lech chien day 16p be tong baa v~ so val thiet ke 6. Ki~m tra khi thi cong HIp dc)t hnJi thep Y f!u diu kiem tra Phuong phap Theo phieu giao K€t qua hang C6 chung chi ve soi thep duqc cung cap dung yell diu tlnroc ti~t dien. kich tlnroc va s6 lirong hrci thep da Hlp d~t so vai thitt ke. . a Viec nghiern thu cong tac l~p d~t hroi thep (mAll bien ban xem phu Iuc G) phai tien hanh tai hi?n truong thea cac yeu c&u cua dieu 6.. .Cac bien ban thay d6i cOt thep tren cong tnrong so vei thiet ke.TCXDVN 267: 2002 .5. Thep eha va chi til! d~[ sin Xac dinh V! trf Dam bac de dinh Ihi€t ke y~u diu thea guy T llJ'CfC khi dd be tong cac bien phap thfch hop Bang .5. Thai diem ki~m tra M6i Ian nhan hang M6i !lin nhan hang Tnroc khi lAp d~t Soi thep -_ Do gi IlheP' va cluing chi drrong kfnh b~ng thu6'c kep co khf Bang man kfch thuoc va s6 luong bang I DOng dell ve kfch Be mat bi gram tiet . Cac ket qua ki€m . v] trf. so hrong.Cac bien ban nghiem thu ki thuat trong qua trlnh gia cong va l~p d~t luoi thep.5 ky thu~t thea Khi lAp d~t hroi thep Khi lAp dl. de 6.1u6i thep Ki!m tra bang tlnh roan 14 .5 hoac theo quy dinh thiet ke LWJi thep [hay d6i thea quy dinh thiet k€ va khi nghiem thu Khi l~p d~t . do bang tong bao v~ thuoc Thay d6i cOt IMp Dung sai chleu d~y lap be tOng bilO v~ thee di~u 6.3 va bang 7 d~ danh gia chsr hrong cong tac iu6i thep ball so vol thiet lee tnroc khi be tong.Sv phu hop cua cac loai v~t ~i~u lam con ke. yeu c~u va phuong phap ki~m tra cong tac c6t thep thirc hien thea quy dinh bang 7.4. 6. ky thuat kich Khi l~p d~t nghiern thu thliac dung thea thiet k€ ~ Sai lech khong virot qua cac gia tr] cho phep va khi thfch hop I Can ke BAng mat. do bilng thuac Dam baa yeu du di~u 6. .l11g Chieu day J6p b~ Bang mar.4.4.y trinh m~t.tra mau thir v6 chat hrong thep. Khi nghiem thu phai co h6 sa bao gem: Cac ban ve thi€t k€ c6 ghi dffy du s~r thay dOi ve!hr6i thep trong qua trlnh thi cong va kern thea bien him thea quy dinh ve cac thay d6i.IC b9. vi Iff. Ulp d~t lu6i thep thu6c co do bAng chieu dai . .5.

2. co sci. V6i. each th~ hien ban ve chi tiet xem hlnh A. Cac thone s6 c~n mleu t3 va ky hi~u SIT 1 ! Thong s6 c!n mieu ta Ky hieu Chieu dai manh lu6i hose cuon Iu:Oi Chieu reng rnanh luai hoac cuon lucri Klch eei manh luoi hoac cuen L B LxB Od On 2 3 4 5 hem Co soi doc Casqi ngang Bircc soi doc (theo plurong ngang rnanh h. A.khac nhau hoac biroc soi theo phuong dC}C hoac phirong ngang hoac c6 ban ve chi riet. chi dn mo . Pd PI1 Pd x P II.. da:u thira 2 ben theo chieu ngang va bang PJ2. BlI'6'csoi ngang (theo phuong doc rnanh lu:ai ho~c cuon hroi) Kfeh cO-6 hroi D![u thtra 2 b .d9C cua rnanh ho~c cuon lu6i b[ng nhau va bang P J2 cua manh ho~c el. (xern vi du I). n thea chidu d9C ella manh lu6i hose cuen lu6i Da..M2 SI' S2 D6i voi manh 11I6i hoac cuon liroico dang rhuong dung nhu Trang bang 1 eua tieu ehuan nay. mann lucri v6i cac thong s6 v~ loai lucri va kich co ta cuon hr6i hoac lucri. ca hai phuong la phi tieu chudn thl dn 15 . A.u thira 2 ben theo chieu ngang ella rnanh lucri hoac cUQl1 luui MI. D6i v6i cac manh lirci hoac cUQI1 1u6i c6 de thong s6 d~c biet khac vcri cac guy djnh trong die dang lucri rhuong dung (v~ dau thira. I Banl! A. Viec mieu ta cac rnanh hoac cuon lucri phai tht hien du'Qc cac quy dinh v! cac thong s6 cho trong banp. neu khong c6 nhtrng guy dinh d~c biet thi chieu dai die dJlu thira diroc m~c djnh nhu sau: dlIiu thira hai ben thea chieu •.TCXDVN 267: 2002 Phu luc A cAc KY HWuTREN MOT MANH LUd.l~n hioi bang nhau Trong truong hqp nay.3. VI du: co sqi theo cac phuong Ia.r:6'ihoac cuon luoi) 6 7 8 9 10 A. cac rnanh lucri hoac cuon lucri c6 cac thong s6 phirc tap han.I.4. ta phai chi TO cac thong s6 d~e biet A.I. ). thl trong mieu nay (xem VI du 2 va 3).! vA eAcH MrEU TA A. buoc soi .I.

j~d ri1\ L! \j V 1 o. dang d~c blet.anh lucri co dang thubng dung.0 iu:6'i dang thirong dung. diu thU3 dang d~c bi~t duqc rnieu ta nhir sau . thira thuoc dang lieu chu~n (dau thira sgi doc P. A. Vi du 1: Mot ~.ieu'ta nhu sau: Loai hrci A7 vr du Z: MQt m{mb dau la Lx B I Lx 4.. dau.125 16 .~ . 4.J2... 100/300 VI du 3: Mot rnanh luai.0 ). -- I B Hinh._tlllra sqi ngang la Pi2) ctLtgc m. ilio. 100/300 Pn DdX Dn 8. -- Loai hrci A7 B MrlJvr~ 100/300 'S..0 Lx B MJM2 100/300 150 x 300 4.8 x 2..I: Cdc ky hi¢'u tren nUll mdnh.0 x 7. dau thua dang d~c bi~t du.267: 2002 - - I Mh T L -.8 x 2.TCXli"V~..gc mteu Pd X la nhir sau: Sri$.8 x 2.

tru nhirng m6i han ngoai ria va nhlmg m6i han b! hong. Yeu:cau cua m!uth( nghiem Mau thf nghiem can diree cat plu\i dat nhfrng yeu ca:u sau: tu sQ'i thep hay tu nhfrng ket e::lu 1I.t eua m6i han me ta trong hlnh B.3.hai phla cUe. . Neu mau thf nghiem tit lru. .'klHl nang chiu cat cua m6i han . Sgi ngang nay pha..Can co m¢t thf nghi¢m xac dinh kha nang chiu cat cua m6i Min theo quy dinh l:J eMu B. LA'y ngAu nhisn 4 m6i hall tren mall nay d! thl nghiern. nghiem keo c:iin c6 it nhA't mot sQ'i ngang diroc Mm.Ma.a:u lucri hoan chlnh.4.5.u thf nghiem dung d~ xac djnhkM ta nhung nang chiu soi thep nfun giua hai m6i han. Soi ngang diroc c6 dinh tren de cua dung trong may thf nghiem va sau d6 day doe diroc gia taL M¢t dang dung CI. L6 luoi duqc xem la dat nhii'ng yeu diu neu gia tti. dung CI. Neu ca hai mau tid nghiem thea man.5. B. MAu phii c6 m¢t sci ngang xuyen su6t manh luai hoac cuon 1U'6i. t6 h161 duoc k€t ILI~nla kheng thoa man quy diuh t:rong rnuc B.Tren toan bQ chieu dai mAu th. neu m(':lt trong hai mau kh6ng thoa man.2.u do co th~ laiy til' manh htai d§ duoc Hey mAu thf nghiem.i co dau thira khoang 25mm v€. nhung khong direc it hen mQt thl nghiem keo va mQt thi nghiern uon lai doi v6ii m6i 25 Htn C1lla met 101.9. ma:u thi nghiem . Thi nghiem lai.4.2.l quay cua sci ngang.)'6'i dii hoan chlnh.5. 10 lU'ai dn rhf nghiem duoc k€t Iuan la thoa man quy dinh trong rnuc B. trung blnh c\m 4 mall thoa man nhung gi. sq.Mau thi nghiern chju u6n dn dlIqc cat . cat eua m6i han duqc cat mot rnanh tu kt!t c. .C~n c6 met thf nghiem mOt tbr nghiern u6n Iai doi vai mOi 10 lucri ket c£lu hl6i ho~c rnanh ltr6'i.1.2.2 va C.! luc B THI NGHrEM I<IEM TRA CHAT LUdNG TAl Nor eHE TAO . chon mAu thrr nhA'"tkhong dar yeu diu thi c6 th~ thi nghiern lai tren hai ma. M~t trong hai mA. Thf nghiern keo va thf nghiem ud'n Th! nghiern keo va thi nghiern u6n dirce tien hanh theo quy dinh trong muc C.i thep dn thf nghiem.3 phu Iuc C. 1111nghiern r.. 17 .l.4.l thl nghiem.9. so Iuong thi nghiem ph~U thlJc nien keo va .. B. N€u khong thoa man thl t.u khac.4 d6i voi mOi 10 luCri thep. • Thf nghiem kha nang chiu cat ciia m6i han dutrc ti~n hanh bAng each dung dung cu kep ch~t tranh s1f CI. ~ - B. B.1i kfch co hrm thep duec san xusi. Luoi direc xern ia dat neu gbi tr] trung blnh hrc cit cua ta't d cae m6i han d6 thoa man cac quy dinh trong muc 4.fi't ca nhifng ~6i han theo soi ngang c~n phal dtree tie'o hanh till nghiem.TCXDVN 267: 2002 PhI. B.l nay duoc l~p thf nghiem khi nang chiu d.1 tri cho trong rnuc 4.

1i doc sQ'idqc ~---+-I- dau kep ohfa dlloi dau co d!nh keo dai (dirJ~u djnh cua (hidt bt thl nghi~m co Htnlt B..1lingang dc1uchlly.di~m9~p \ vii glil kep s<.1ingang fi _D H .. sr. -~---.TCXDVN 267: 2002 ocham .~n d9n9 kEilP dan hllang phla trsn sr..1: S(YelOth! nghiem cuang (1~chill ceil c:lia m(j~ luIII... 18 .

05% ph6t: pho va 0.28 % cacbon.058% pilot pho va 0.058% hru huynh. 0. trong mo:i Ian th~ dinh thep dar (ieu c~huan khi khOng chua qua 0.uO'ng dung Co sqi (rom) . 1.28% cacbon.I. .. • C. The nghiern lai Trang truang hop viec phan tfch sgi tMp la:y tu 10 soi khong O\lt yeu cau nhu quy dinh trong muc C.5 10 10.4. cac sqI duqc hra chon.05% luu huynh. 19 .2. TCVN 6288:1997 CO'sqi dura ra trong bimg c.5 50.TCXDVN 267::2002 Phu luc C THEP KEO NGUGr DiJNG caE TAO LUO! TH:EP HAN '!!. Thanh ph~n hoa hoc Phan tfeh mall thep Thep se d~t tieu chudn ne'u mau thep phan tfch khOng chua qua 0.5 86. Bang C. Quy trinh san xua:t Chff'p nh~n rnoi phuong phap san xua't thep keo ngw.679 0.l.25% cacbon. 0.260 0. Di~11 tfch tie't di~n ngang (rnm 2 ) Kh6i luong dan Y6u ottu (kglm) L vi Dung sai (%) I 4 12.do. Hai mau thf nghiern them phai cung d~t thl 10 sgi thep do mm dat lieu diiJin nay.n tich kiem tra tiep thea dbl vo.058% ph6t pho va 0. C.h.4.888 ! ±.2 ±9 ±8 ±8 ±S 38. tMp dgt tieu chudn khi viec phan tfch kiim tra xac nhan mau thu khong chua qua 0.3.746 0. 0.6 0.3.5 7 8 9 19.058% Iuu huynh..2. CA.! ia cac cO'. nha san xuft va khach hang co the thaa thuan ti€n hanh kiem tra tren 2 miu dt'p theo h(y tu cung 10 sgi .591tlurong dung .616 0. Trang b«t kl viec pha.302 0.154 0. C.3 33.6 28.099 0.6 78.5 11 12 0. TMp keo nguei dung che' tao lucri.395 0.222 ±9 5 6 6.3 0. C. CA.499 63.8 ±5 ±5 ±S ±5 ±5 94.')i ho~c w6t ngut)j. CO'sQi t.9 113. Phan tfch sci thep Phan tfch sci tMp dtrec thuc hien nham th~rn djnh lai cong tac phan tfch mAu thep. Cfi sqi thuOng dung han duoc san xuai thee! rcVN 3101-1979. thep hoac thea nhu rue nay.1 C.2.4.

1.00785L (C.8.I.chien dai em).v6:i klch tb~(Yc Dung sai cho phep D~ dai sci 53m f--- ±5mm ± 15 mm - >3m C. dien tfch tiet .6.Dieu tfch ti€t dien ngang hieu dune clJa soi (mrn").10%.3.2. Itr! 485x(2. dong thoi khong co ket qua thf nghiem nao choaiot han cbay quy u.i€t di~n ngang hieu dung cua sci thep £>6i vcJi soi tron va sci co gQ1. Dung sai cho phep d6i vcJ:ikich'thuQC Dung sai cho phep d6i v6i d~ dai sqi thep duoc quy dinh trong bang e.1. M . 5% .1.8.8. sai s6 chieu dai khong qua ± 0.9. nhu Cirong d¢ tieu chuAn clila sqi ~thep tron hoac c6 go Hi.y: 100% ket qua thf nghiem cho gi6'i han chay quy u'ac 1611 cuong d~ lieu chuan: han Khong qua 2 ket qu.kh6i IU'l:~ng (kg). Cirong d{>tieu chuan. Gioi han chay nh?>hon 485 N/mm2.di~n sgi thep dugc xac dinh bang can va do sQi thep c6 chieu dai kh6ng nho han O.ac 0116 han 93% cirong dO tieu chuan.8.1. Gi&i han ben khOng nhc h011 550 N/mm • 2 Gi&i h~~ chay quy quy uac khong U'ac lA"y bing .9. cac vet r~11M mat va cac khuyet t~t khac anh hu6ng d€n vi¢c sir dung. C.c6 co sgi den 12 mrn.6.I) A . A=--Trong d6: M 0. chay quy u6:c eua sqi duqc xac dinh theo-phtrcngphap thlnghiern 2 .~l thi nghiern trong 40 m~u thi nghiern lien ti€p eho gi. gioi han chay quy uac khong nh6 han gia gioi han cMy quy LfOC C.5%.2 Bang ~ - c. Dung sal cho pb@p d61.l-K) Gi&i han b~n duqc tfnh tren dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung cua sol thep dinh theo muc C.S.l va C. C.6'i h~n chiiy quy uac nho hal) euong d(j tieu ChUall.ng du b~ng 0.485 N/mm Gioidian ben cua soi - Wan thee m(>t trong nhfrng yeu c~u du6'i day: chay quy uoc it nha't la 10% N/mm2.8. T(nh chat cc hoc Tfnh ch1ftchiu keo Gioi han ben va gioi han trong muc C.lIng slttft khi soi thep co bien d~. 2@ . Cuemg'd¢ tinh toan la'y bang 85% cuong dQ tieu chuan.z. cirong d¢ tfnhtoan Cu'emg d¢ tieu chuan duge xac dinh theo mot trong nhflng dbi hoi sau da. dOng thm.2. trong 06 K Hi. C.tY s6 gifra giai han ben va XHC Gi6'i han ben phai 100 hon gi6i han Gi6'i han b~n phai 160 hon gim han chay quy iroc it nha't la. Dien tlch t.Sm. 2002 Ch(t hrong soi thep thanh pham Tai thOi di~m xuat luang. soi thep kh6ng c6 cac vet xiroc. L . e.2%.7. e.TCXDVN267: C.

. qua IDN/rnm2 trong 19iay C. ra lLr sqi thanh phlim sau khi keo hO~Q vu6t nguci. gia tri va t6c ell) gia tai c~n tuan thea cacquy dinh san: Khong thai elh~m nao gia tai qua rooN7mm'2 rrong I giay. Phuong ph. 10 ~gi se duqc-ch<. Tinh chill UO[1lai. Mau thi nghiem khong duqc gia cOng nhiet.l6ngap 4 I~n co sqi.tc col nhir thoa man rieu chuAn. cal Khi tien hanh thl nghiem keo. khong gia tiii qua 30N/mmJ trong 1 gia. mAu tilt.. nghiem diroc u6n.2. Ne'u co m¢t ina. mot d~u ella ma. t.3.ap thlt M!u thf nghlern.thl cuon hoac be rna ta vira Ia'y mau xem nhir dat tieu chudn.10. thir nao kh6ng d~[ yeu du trong thf nghiern ch]u uOn.9. C.9. 21 . mot goc (u6n lien tuc va deu) sau d6 uOn ll. tieu chufn.9.~tyeu c€lu thl 16 thep d6 coi nhir khOng dar lieu chuan. Neu !fen 10% s6 cuen ho~c b6 thep diroc chon khong q. Thf nghiem allgc rie'n hanh a nhiet dl) rnoi truOng xung quanh. C. Vai loa: soi thep co ga. Thf nghiem theo yeu ca:u C'lla khach hang' Neu khach hang rnohg muOn kifm tra lai cuong dl) tieu chuari.. Neu c6 It nha't 9 k~r qua 16n han 93% cui::n.v6'i duang kfnh u6n khong 16n hem 2 Mn co sei ella mau thi nghiern.m ngau nhien tiI 10 thep va m6i sqi dot ra Tn¢i mau d~ thl righiern chiu keo.y. -M¢t cuon ho~c b6 thep bi loai be neu ml)t mall thi nghiem duqcna. Doi v6'i soi trou.9 .~se Illy them hai mau thi nghiem tu ding cuon hoac biS d~ thf nghiem lai.2.ts CIt?ti~u chusn th'i l6 lhep trlf cuen va bo thep ducc loai bo tnroc d6. . e. Mft_u thf nghiern phai c6 du chieu dai va diroc chon tiI tirng 10 v6'i so lucng khong diroi mOL mau tren 5 ttn thanb pha'm.'y"tir Cll9h hay b6 thep d6 cho gi6i han chay nho hall 93% circng dl). va s. - Khi xac djnh gi6i hen ben. dm.TCXDVN 267: 2002 C.I. khOng d~ cho rmrc lang ung sua'I.ll khac trongsc cac mau diroc thf nghiem co giai han chay nna hon 93% cuong de) tieu chudn thl roan bQ 10 thep coi nhu khong dat tieu elmAn.Mau thf nghiern phai duqc chuan b~ theo rnuc C.ai trong keo khong qua 2% cuemg d¢ tl~u c)ju~n eua soi (xern TCVN 6287: 1997). Thf nghiem keo.u thf nghiem dtrcc kep ch~t trong il mo kep va oltu tu do se dUQ'c u6n m¢t g6e 90 . ti~p d~n uon lai vi trf ban d~u rna khong gay ran nUt be m~t.9. MAu thf nghiern pllai c6 ti~t di~n-<lay du cua sci thanh 'pham rren toan b9 chieu dai eua miu.au d6 u6n ngircc lai (girl' nguyen dub'n2 kfnh u6n) m¢t goe 180°.li V! tri ban Neu co maiu dau khOng 90°.3. Khl xac djnh gi6i han chay. C. Ne'u 2 mau thf nghiern them dat yeu cau . Thf nghiern pMi dugc ti~n hanh tren mau thang:. D~ dam bao s~r tiep xiic 'gHia mAu thf ngh'~m voi thanh rru u6n.8. dirong klnh 1.9. Thf nghlern 1II6n lai. bi ran nut be m~t.1 va thi nghiern phu hQP VITi yeu diu trong rnuc e. - 56 Hin u6n khOng Vliqt qua mot Hln u6n trong 1 giay.

i cac guy djnh cua dang h16i thep tlnrong dung..TCXDVN 267: 2002 Phu luc DMOT SO vi DU eACH THE HrEN .05_~ Ten goi cac I01..Ith!.tln tren ban ve. IUQ'ng cac manh lu6i ttrong tIng vai mOi loai (2 tam loai 01. Dang day du thirong diroc Slr dung d~ guy dinh q..I.. 05 D<i\ng 1 A D~ng 2 Dan!:! 3 8(a)~ O~1 _ ~ _ 02 ~Hr __ O_1_ 9H~~~02~~rr _ __O_2 -Tr-__0_3 03 ~ 01 02 01 02 02 8(b) E-------+7-~~-+_+_---__+r___---+J_---_fr_---___) 2-01/3. dang 2 va dang 3 (hinh D.. 03. each thi: hien dang day au xem hlnh A. Cach the hi¢n dang SO' d6 va dang chi tie't d6i v6i lu6'i thep han dung trong ket C~!.Cac ngoac dan k~ nhau B . .Cac ngoac Clan d~t chdng len nhau d~ th~ hien cac rnanh lucri co n6i chong. B(b) . .' 2 . 1 ta'm Htnlt DiL: Quy lIac: (he' "'i¢n lEt6"lthep h.UY each ch€ tao cae mann htoi Fio~c cuon hrar co m9t s6 thong so can mieu ta khacv6.. THEP TREN BAN VB Co 3 each tM hien hIm thep han tren ban ve: d~ng 1. 3 · 22 . B(a) . 3 tarrr loal 02. phu l~c A 'vai cac ky hieu duqc elm bAng con sO' c1.Chi ra each d~t cac loai :manh hiai voi: M thi hien cac mann !trai khong c6 noi chdng.(l2/1-03 A A Chi fa khoang d~t mQt loai manh lucri theo phuong soi ngang trong pnam vi ngoac don.. .li rnanh lucri. Sf) 2-01/3-02/1-03 loai 03) .2.um ..E be tong cot tMp xern hmh D. dang 1.l ) . 02.. 0[.

tren.2: Vi dlf {hi hi~n tum tMp han.L~ 01 02 2-01/2-0211-03 -I'" 01 02 03 II'" il~1 2-·01/2-02/1-04 __L_\_ 02 01 02 I 01 04 Rink D. I .- .L . han vi 23 .TCXDVN 267: 2002 .

d~( 1 Be chiu mO men c6 t:h~ hole 2 lap lucri (xem hlnh E. hIai thep d~ tranh net. phai chu y d~t lucri theo phuong tac dung cua rna men uen trong san. vach cirng. dang E.4b (thOng rhlrcmg.J: el2i. chiu 11110men am tren cac vung g6i cua blm sao thep 2 lap h. cac caiu san be tong c6t thep d~t tren n80 da't da: diroc xu 19 tranh lun CI. E.5. thuoc vung chiu mo men dirong hose phftn lu6i thep .4b dUQ'c d~t phO sci chiu life cua bien han EAa). sile. San C6t thep trong k€t ca:'u sam 06 th! unh toan v~ thiet ke' sir dung h:r6i thep han. khoang kboang each gltra cac thanh each giii'a cac thanh .2 hose E.(j dirci.3) sao cho thoa man yeu cdu Yt:: kba.TCXOVN 207: 2002 Phu luc E M()T s6 cau Y KHI THIET KEKET CAU DUNG LUOI THEP HAN C6 th!! dung luai thep han trong ca. D6i voi nhimg li.lC b¢. 24 . taokhe co giiin trong scm. chieu a=250mm dai thanh L = 600mm. San nrl!nn~n dKt be tong c6t thep. k€t ca'u san.l. Khi d~t cac ltr6:j thep. thuoc yang chiu mo men am c6 th~ khOng can n6i chong n@u nhtr lop tfnh roan n6i chong li!n tuc. mat dtrong c kien be tong c6t thep lip ghep va nhieu loai ke't ca:u be teng cOt thep khae..r6i va.San day h ~ 150: d~t D12./c. nang chju hrc dOng thai chi phi v~t lieu lucri thep la h9'P tfnh toan 1y nha't. Cling co ban san tot nhA't diroc d~t th~ khong dn D6i v6i thanh ca hai [6p h.r6-i thep bang giili phap d~t cluing so le nhau.t~H(hap Mu cho phep glan n~11 b6 trl mot 16p Thanh truyEin !lIfe tJ~t MQt dau thanh oU'gc bOi chat chong dinh Hini: E. Quy each d~t liroithep cua mOl dang xern hlnh EA.u du chiu hre Ya e~u tao. khong co n6i chOng thee dang E. Tai cac khe co dan ciia san can b6 tr~ cac thanh truyen 1. Quy each cua thanh rruyen [ue: .4cl va E. Khi thep d~t hai lop luoi thep thl phan lu6'i thep Ct tren.Sal) day 150 ~ h ~ 200: d~t D 12 chien dal thanh L= at= 250mm E. 800mm. COl lucri eon lai dam bao eac ye. va E.2.

! I' 11 II 106 I! II Ii I' II I' t! I! I! [I' II I IL .... r... B.-:I N -.15l t 2xO.TCXDVN 26-7:"200.L x 0. I. N 0 .11 ! ! -i .3 L J.... 1.O..-----'----.- .. 102 1 B 101 J J I 103 : I .L _...S: Lu6i thap....I 03 1 i II 112 - 10~ I' Hinh...15L 3 x. g6'i ctta 1 san -------'!r 106 111 1'1 I... I cJ1 11 1 LO.J..- J + .J !I JI! I I! Hinll E. . mit C'ttasan.2: Ltt6"i thep d(it dan gian trong san chiu.15L 2 .....4: LUGi IMp btf ttl th~nh 2' lOp dl ehiu mb men a~l1a lIun.1S-L ~ "I lJ?lng (a) D~ng (b) Hinh E.g...3 L 1 ~O. 1 C'() ~ . liin.O.3_L--: '.. ~~~~~----1t 1 1111 1 2-106 I I 1031 J ! o J o I 1 4-103 A - I ! 11 103 B J I I. ..... (") ~o + .. Af-_o-.. ki tu do a) J. _J 101 - I I I I I I 11'1 r I 1-.1:IC 25 ...! I I !I 1--------'1 . k€ t~tdo b) ....:""" :I I I I I J • ." A-A 103 103 111 n = 6 r '102 ~ oF.- Hinh E3: Lu6i thip (fijt so le trong scm chiu luc nUll phuong..15l "I L .. 111 Ii I I I I . llfc m~t phuang... 0..f.. ...

6: LI/6i thip trong sanchi» luc 2 phuang. 0 0 1-03/.1---1I .TCXDVN 267: 2002 Khi d~t tum thep trong san chiu 19c thea 2.doc va soi ngang Hi 25mm.roi vuOng g6c vai cung nhu yeu c!u mO men duong nhau. C6 th~ 'eh€ tao Chieu dai tiIrn hIOi V21 da:u thira cua soi ngang phu thuoc co ban vao chieu cao J~ng va vao tung tru'Ctng hop CI. c6 th~ deu khong d~t n6i chong hoac chi c6 mot l6p e6 n6i chong. 26 ..1 -04 . Cac mach n6i cU82.lrn¢t each d~t luai thep 2 Jap de chiu san chiu luc thea 2 phirong.? Itroi thep d~c chung dung eho m6i cong trlnh rieng biet. Dl~ dO.. Vach cimg ====1 01 (02)1 A-A 03 . 1 01 A 02 ! I I I I I i 1 -. ngl10i ta thuong d~t lucri thep chiu rnornen duong trong ban san thanh 2. I I I. lap ludi nay phai so le nhauva phru dam bac y~u d.u ve kha nang chiuhrc . COn d6i v6"~cac thong so khac c6 tht! tieu chuan hoa nhu sau: luoi cobircc soi doc 1a lOOmm.6 cho vi d1. Hai lap lua.1 th~.. I I 'I . Nhirng him thep nay se khong giong cac loai lu6i thepthOng rhuemg v~ dien tlch trnep. ngu'ai ta ca"'utao lucri thep dung [rang vach cirng nhu hlnh E .3.3. 04 d ----H Hinh E. diu tao tren balcu tit't dien naQ-clia ban san thea trong ban ca hal phirong.c6t thep vach cirng cua t~ng dlJ'oi diroc keo virot c6t m~t san d~ dam hao khoang each n6i chong. chieu dai. g6'i dan gitin C6 th~ dung Iuoi thep han ch]u lire trong k€t cau vach cling. buoc soi ngang HI 200mm. lap. phirong. dau thira d6i v6i sci.---l r-----. g6i don gian. Hal lap nay diroc d~t sao eho soi chiu hrc ella 2 lap h.J A I I I L----- r--A I f----' -~~_J 1-01/1-02 1 l 01 B }+E.1 ---. chieu rQng la'm luci. MInh E. Khi thi cong •. CAn tranh cac mach n6i ella 1116ithep tai nhirng vi trf 06 nQi hrc Ian.vu6ng khi thi cong.

8a. sau d6 . va khong virot qua chieu cao thong thuY'-.Rinh E. :! £:.I l i B- khoang each gifra 2 thep trong hrm vach ceng 0 _J ! I I : I I I! .TCXDVN 267: 2002 "1'''' r* rfl I)':"-~ fl~ I ·>.g vdch Cll'I2g D : B¢i s6 ella bucc sqi ngang. .20Omm.8b" a) ! 1 I . D6i val vach cirng c6 chuytn hu6ng ho~c giao vai cdc va~h ctrng We din dung cac luai thep n6i tnroc kbi chuydn ti!..t: '0 Ol I~ OJ C .u6n g~p ~i a giiia t1Un di c6 ket ca'u v6'i m~t dt ngang nhu hlnh . (vi du nhir trong thang may) thl Lu6'i thep n6i tnroc khi chuyen huang c6 kfch thttac nhu hlnh E. I ! i I xern chti thfch trong hlnh'E:6 .B. - I ~ u6n - 25 27 . oS 0 I'(QJI ~ 0 ~ ~ :2 0 "(I) ::l !3 I 0 -l :2 (J 25 L: (chieu cao tang + chieu dai n6i chong) Rinh E.-.?: Kick thulrc Ju6i thip dling fron. . LI' n6'i litp L.8: Kich {'/ufifc: b) tum {hip D.p.

D6i vei cac urm e6 kfch tlur6'c 1611thl can phil d~t thep d~ chong mrt. it khi co mot m~t(ltrlJng d~t luci thep rna khong phai cat luoi. D'u tao thanh thep truyen lire din phAi c6 du chiell dai v d~ tien cho viec Hlp d*t. co thS n6i CaG tAm luoi de khoi c!t thep thanh -pbe' Iieu. ~t dirong be tong c6t thep M~t dtrong be tong cOt thep khl dung lll'&i thcp Sf! df! dang va ti¢n Igi hOll khi dung cac sgi thep rb'i DUOc thu cong lai v6i nhau.p x~p thanh truytn lire. Tren ban ve thie't ke m~t duemg c~n chi r5 cac loa. Nhirng co t]u~ s~p xep sao cho tranh dugc tOi da viec cAt thep. sa £u de 28 . Neu kfch thuoc cac tarn du nhc thl trong mot s6 tnrong hop c6 th~ khong din d~t cOt thep rrong ti'm.chia m~t duang thanh nhli:n. Yeu diu chu yeu khi thi€t k~ m~t dirong be tong cOt thep 13. Cho phep c6 bien dang co ng6t va bien dang nhiet b~ng each cho san chuy~n V! tu do tai khe co gian. Vi~c ki~m soar nhtmg quy dinh d6i voi cAt va uo'n thep cung phai duqe tien hanh ch~t che. khe va chi ti. Cling co th~ ~n dung de rnanh luai dt ra chO nay dung CJ chO khac.TCXDVN:267: 2002 EA.et cau tao khe d~ lam co' cho viec d~t hang loai 11l'0'i a ~~p xep cac manh lu6"i.g tsm c6 kfeh thirec hop 19. C~n ki~m soat ch~t ehe ql1a trlnh san xulit hr6'i d~ dap d'ng nhung yeu diu sa. Nhirng manh Itr6'i ran dung fly phai c6 chieu rl>ng Ian hon hay bhg 600mm.i~c lua chon loai lu6i va kfch thuec tiffn 111cic6 anh hubng quan trong de'n hi~u qua sit dung lut6"ithep han. V.

(bang 1) nhung c6 buec sci dung 29 .TCXDVN 267: 2002 Phl. dO~11 n6i chong cot thep can thi!t chua. khong qua 2 m6i han.2.5mm + chieu dai mOt dliu thira. Neu hl'6i thep Ihu9C dang tlurong dung (bltng l)'Va buoc sci bilng IOOmm thlla'y chieu dai n61 ch6ng lit 125mm (bang 1/2 chieu dai n6i chong t6i thi€u). Vai co 59'i 08. thl chieu Day tron 72D = 576mm = 408mm = 328mm Cot thep co gq 1 chieu COt thep c6 ga 2 chieu F.92. do.n 250mm. tren hai lap Iuai thep khong dai nOi chong gioi han In: - du 4 meli han. . be! tong mac 250 ctin co chieu dai n6i chong la 31D/2. tuong dirong 124mm.l. Chieu dai dean nOi chong dn thoa man cac ditu kien sau: F.185mm chieu dai n6i chong Ill.1ll.! Neu 1I16i thep dung sci thep vci co sQ'i rhueng dung (bang C. thl chieu dai n6i ch6ng ui6'i han Ii 3'ID va kh6ng nh6 hall 250mm.I) va trong khoang chien dai 116ichong sqi thep tren 216'p lu6i thep c6 4 m6i han.Neu bUGC sci la 200mm thl chieu dai n6i chong 13.Neu bLI6'c sci la IOOmm thl chien d~j n6i chcng I. Neu trong khoang chi.Neu buee soi la 400mmlhl t6i thi~u fa 2Smm toi thi~u fa 25 chieu dai n6i ch6ng toan ph~n m F. VI du [ Xac dinh cbieu dAi doan n6i chong ella hr&i thep co Cot)' soi D8 trong ket cau san. Khi do ta co: .2. + chieu dai hai da:u thira.l.chii!u dai noi chong dn thi€t d~ tren hai 16'plu6i thep chira duqc 2 moi han Iii.11C F vi nu rnnr ToAN NOI CHONG COT THEP F.tu dai n6i chong 59'i thep. Vi du 2 Xac dinh chi~u dai nOi chong Khi 51D 41D Ct trong vung sqi thep co tlng sua't xa'p xi bang 1/2 cU'dng d¢ tieu chuan. 385mm + chi~u dai hai dau thua. ~ ~t6i t i~u la25mm chl~u dili nO'Ichong ban phan Neu hr6i thep thuoc dang thuong bUng 20011l1m. be tOng mac 250.l. ..

'. ' ' ..Liroi thep: S6hi¢u II16'i IMp DuOng kfnh soi thep Khoangcach giil'a IT cac sqi ngang Y!u diu Tbl. Hang ml!c Chung tOi g6m: a) Ong: b) Dng: ' chirc V\I . " clnrc Vl. .Chieu d~y l6p be tong bao VI?: 2.. phu hop (ho~c chua phu hop) v6'i cac tieu chuAn. " .y dung va dap lIng (hoac khong dap ling) d~9'C nhlmg yeu cau cua nghiem thu.cOng L. ti€n hanh cac hang !TI\lC Ke't qlJa kiem tra cho pIH~P (hotic kh6ng cho pMp) (ten hang m~I(: thi conI() thi cong tiep £)~I DI$NDON (Ki va ghi /'0 "9 (b1) VI THI C6NG D1\I DJ6N GIAM SAT K1 THUAT BEN A (K! vii J!hi rfJ ho (ell) 3D . s6 hieu ban ve . .. Ten ban ve thiet ke'. THU LAp D~T LUOI THEP HAN ". I Khuyet t~t . dan vj thiet k€.TCXDVN 267: 2002 Phu luc G MAU BIEN BAN KIEM IRA NGHD..Khoang each giua die criem ke ludi thep: ... Ngay biit dju I~p dioit lu6'i thep han 4..loai .." ... .l'c Khoang each giua! cac sci doc Yeu diu 0<') gl han Yell du Thuc te' te' Thlfc tt . ' . . quy pharn .."" " .. Noi dung ki~m tra nghiern tim ..H~nh phuc BIttN BAN KIEM TRA NGHIeM Cong trinh .. .' . 3. thep hau da thuc hien dung (hoac chua dung) v6i[hi~t k€..I D~i di/?n dan vi thi . ". Cac vi~c theo eta nghiem thu (y muc I trong bien ban nay dircc d'anh giB. Ngay ket thuc lAp di:it hr&i thep han Ke't luan COng tac l!p d~t lucri. ...TI! dQ .. D~i dlen giam sat kTthu~t ben A . .)pbi(:n ban ve cac viec duOi day: I.M THU LAP DAT LUaI THEP HAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI:$T NAM D(?c l~p .dl..

Pham vi ap dung 3 5 5 5 2. Thiet k€ sir dung hrci thep han 6 10 12 mieu 6.TCXDVN 267: 200.2 M1)CLl)C Trang Lai n6i ddu 1. Tieu chusn trfch dftn 3. Dinh nghia thuat ngCi' 4. Lucri thep han ~. Thi cong I~p d~t va nghiem thu 111m thep him Phl:l19C A: Cac ky hieu tren mot rnanh Iu6i va each ta 15 Phu h.IC B: Thf nghiem ki!m tra chat hrong tai noi che' tao 17 19 Phu lye C: Thep keo nguoi dung ehe' tao hroi thep han Phu luc D: MQt s6 VI du each th~ hien hr6'i thep tren ban ve 22 24 29 Phu luc E: M9t s6 clni y khi thiet k€ ket cau dung luoi thep han Phu luc F: Vi du tfnh toan 06i chong cot thep 31 .

. ... '.A.'1 . Gi. . .!' '10 (Taj ban) Chiu (tach nhiem xud: ban .200R. ".TCXDVN 267: 2002 LUOI THEP HAN DUNG TRO'NG KET CAU BE TONG COT THEP .N NGUY~N Hill TUNG Tn 300 cuon khd 19 x 27CI11t~~i l16'ng in Nha xuut Mil Xay dung.03..:' ..(abdn in: Trinh bay bia . THI CONG LAP O('T VA NGHI~M THU !!II.... Tnxong nop luu chieu rhang3 -200S. ~.' Ll3 THl HUONG TRJNH KIM NG.iii...{(y chl1pnh~n dung X 216-2008/CXB/I 02-18/XDngay 07.".' nUl Bien tap : HUU HANH TR~NH KIM NoAN Che'bdl1: SJ. :' 1':" A 1'\ ". ky kehoach xua't ban s6 .i' TlEU CHUAN THIEl KE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful