Page 1 of 1

TCXDVN

TU~UCH:UAN xA V Dl/NG VI~T NAM

TCXDVN 267 : 2002

LUll TI· E HAN DUNG THO : G KET CA BE TONG COT THEP
:!

TlEU CHUAN THIE.T KE, THI CONGLAP OAT VA NGHIEM THU ..
.
-

....

",

"

ft.'

A.!....,..

"

-

WELDED STEEL MESH !FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE~STANDARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

NHA

xuin

BAN

xAv DI/NG

file:IIC: \Users \Chuot Vy\Documents \Downloads \Compressed\fwdguivinh \tcxdvn26 7\...

15/09/2010

TCXDVN

TIEU CHUAN XAYDUNG .
" A?
A,. ... .

VIET NAM .

.A,

TCXDVN. 267 : .2002

DNG KE:T CAD BE TONG COT THEP
~ ~ A A ~ ,

~

nsu

CHUAN THIET KE, THI CONG LAp DAT .

vA NGHIEM .
-

THU

WELDED STEEL MESH FOR THE RE.INFORCE.MENT OF CONCRE:.TE-ST.ANOARD FOR DESIGN, PLACING AND ACCEPTANCE

(Tai Mn)

NH.A XUAT BAN

xAY

DVNG

HA NOI· 2008

TCXDVN 267: 2002

i.or NOIDAU

TCXDV N 267:2002 Do Vi¢n Khoa h(Jc Cong n.gh¢ ~y dung bUn soan, VI;I- hoa hoc Cong ngh¢ dlngh!. E9 Ally dung ban hanh. K

3

kfnh X3C djnh til dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung.TIEU CUUAN xA y.Stand. Dltoog . 3. nhtrng thuat ngu sau duec dinh nghia Iii. . thi cong Hip -d~t va nghlem thu Welded steel mesh for the reinforcement of concrete .h~hSn guano 2.ailien tuc ducc cuon tr0!lg ca~~ong.~c_m~fs6 sQ'i_thang dtroc ket hop v6i nhau.Dienjfch tie:t dien ngan~ hi~u dung: Di~n tfch m~\t cal ngang cua sci duoe xac djnh theo.€~)hi cong l~p ~~t va .' TCVN 3101: 1979 Day thep cacbon thap keo nguoi dung lam -pot thepbe t6ng . Placing and Accepta.be tong va san'xwlt lucrithep han lam cot.ard' for Design.nay quy dJnh v_i~c Stf d1f.. c}in tuan thea cac tieu-chuan hien • TCVN 5574:1991 Ket cau be tong c6t thep-Tieu chuan thie't ke. phu luc C cua tieu chuan hay.i: . Lion va u6n laikhonghoan toan. '. Tieu chuan trich dan tnrong c6 die tac nhan an-men. LO thep: .17!ghroi th¢F h~mJro!!gjhi€t lo.nce 1.d6ng thai qliY'd·jnh'vi~c s& d~ng"Il16'i thep h~l. Casq. dOng tam. -TIl. Met so hrong -nhat dinh cac cuon thep hay be thep thuoc cung co: sqi va cimg Ioaithep .Q.a phu luc C.moi .nghi~m th'~.' TCVN 6287: 1997 Thep rhanh c6t be tong !I.nen. •' TCVN 6288: ]997 Day thep vu6t ngu9'c'd~-lam cot.. SQ'_ithep d. di~u c. Khi xay dimgtrong. . Ph~1llvi ap dung Tieu ~lIuafJ. D"QNG Vl~T NAM TCXDVN 267 : 2002 Lu6i thephan dung trong k(et Call be tong cot thep Tieu ehuan thi€t ke. " k~t C~\J tOng c6t thep 't(ong be dang Him.Dinh nghia thu~lt Ilgii Trong tieu chusn nay. TCVN 6025: 1995 Be tong-Phan mac thea cirong dO.: Sqi thep: Cuen thep: Bo thep: Soi thepnoi de-n trong tieu cliuan nay la soi thep dircc sail xmft theo cac yell cau cu. Hal hay nhieu c:u¢n ho.

Lulri thep han Kfch co v. vi du: 100mm x 200mm. san pharo lum thep OUlt hreng soi thep: MQi luai thep phai dl1<JC che tao tit sci thep thea man cac yell diu trong phu lye C.99 6 .I.101 thep. 4. . Kich co () ~u6.TCXDVN 267: 2002 Buoc soi: SM d9C: Khoang each tu tam din tam ella 2 soi lien tieV trong mot manh lucri hay cuon luvi. 4. phu lue A).16 4.1. Khoang each tu tarn den tam ella hai sqi doc lien tiep va khoang each tir tarn den tam ella hai soi ngang lien tiep.2. S~rs~p xep cac sci ngang va SQ'i doc theo ki~u chif thap.000 m2• 4. khong L6'n hOD 10.i manh lum Luoi thep co dang phang.89 7.46 All AlO A9 .. Bang 1.dinh ella cung mot loai 1l10i thep. Mot s6 hrong nbat.itlnreng-dimg va kh6i hrong lucri tren mot met vuong duqc guy dinh trong bang L'Kich cO'manh lu6i va cuon lu6i thirong dung cho trong bang 2. Manh lucri: Chien d3. Chu vi nay diroc dinh fa hoi cac diem giao nhau Ci bien cua 11. Sci thep chiu luc chfnh.Nhilng dang IIlJ'0ithep thueng dung Birec soi ~llf6i (mm) d(}C m·sQ'i (mm) -ngang Di~n tich tiet dien ngans ngang (mm~/fT!) Kh6i hrong tieu chujln (kg/m") doc ngang d(}C Luoi 0 vuong AJ2 200 I 200 r- 12 11 10 9 J2 U 10 9 566 475 393 318 I' 566 8. dang cuon (khi d6 goi la cuqn hrei) hay dang gap (u6n thea mot hlnh dang eho tnroc). Cac soi nay duoc han tai mot s6 hoac H(t ea cac di~m giao nhau de chill I~Tc dt Kfeh eo o hroi: (hlnh A.1.a kh6i hrong. Kfch thttac t6ng th~ cua 1116'jthep theo phirong soi ngang.2. -200 200 200 200 200 200 475 3. Kich thtrdc t6ng th~ eua lu6i tnep diroc do theo phuong sci hoac cuon lucri: Oli~u rong manh hIm hose cuon lucri: L61u6i: thep doc .93 3. Sqi thep vuong gee vcrisoi doc Sci ngang' D~u thira: Lirei ho~c hroi then: Dean keo dai cua sqi thep ra ngoai chu vi ella 11161thep.f8 6. 4.

26 4.04 4.50 E7 8 7 150 [l 424 335 251 188 424 335 257 8. 385 28:3 49 49 49 'I .44 283 196 J26 U31 950 785 283 196 F5 . 252 193 3.00 200 150 ~ 6 5 4 12 142 2. 1.5 4 11 E9 -~~ 150 E8 .93 lOa 100 100 100 100 Cll C.5..ngang (mro2/m) Kho.98 7.90 9. 636 504 385 9.99 1] .97 " Lucri 6 chillllh~t BII BI0 IOO 100 [00 B9 BS B7 .96 I E6 E5 E4 FE2 FH FlO 150 150 150 100 100 WO 6 5 4 12 U 188 150 150 100 100 131 8.90 lOa ]00 100 F6 100 100 100 6 5 4 12 7' 6 5 4 I 6.86 . 2002 Bang 1.08 toO 100 100 126 .. ngang - dQc 2_5~ 193 1~ ngang (bdm::!) Lucri'?:. 6 7 .03 2.IO C9 e.32 [ 100 10 9 8. 98 63 1.0 11 10 9 8 7 950 785 14.14 6.66 5.55 4.84 EU EIO 4 12.53 6 5 283 196 113l 950 785 :s .5 12 . NhiIng dang lum thep thutmg dung (tilp) Bcroc sQ'i Loai lum doc AS 200 200 (mm) CO"sqi (mm) I Dien tfch ti!t di~m. vuong ~ 8 .85 C]2 I 200 200 200 200 200 8. I' I- 3.32 [7.41 2.91 5.78 1131 9.91 12.4 131 841 1131 ! 2.87 8. Iuong I tieu Chll~ ngang 200 200 200 dqc 8. 8 8 I 1] I 10 9 8 7 6 ..61 I ]1 126 71 71 10 I· 6 6 .g C1 100 100 100 100 100 C6 100 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 4.34 3.06 1. 8 8 7 636 504 385 252 252 252 252 252 193 10.F4 B]2 3.95 3..43 8. 1.22 I' 200 200 150 98.05 9.5 636 504 385 .22 6. F9 F8 F7 IOO 100 100 100 78.8 I 142 98 126 .54 0.44 6.73 3.TCXDVN l67:. !O 9 63 754 S24 754 524 150 ]50 ISO 150 150 ISO 10 '9 8 7 6 .02 A7 A6 A5 7 1 6 5 A4 200 2.72 5.5 9 8 7 5 5 636 50a.

dien tfch tiet dien ngang hieu dung cua soi doc tfnh bang mm".5% nhirng khong qua 25mm.Vi d(i AlD: Chi: car A c:hthloi 6 vuong 200 x200.3.N6i soi thep d~ tao hr6i thep dh~. co duong kfch ttr Smm den 12mm va c'ac co sci khong khac biet nhau qua 3mm trong mer manh lucri.Can toan bQ cuon hroi boac manh lum. D6i vci lu6i thep dlr<.2.2.4 2. 4.tm tlurong Chieu dai (m) Manh lucri Cu¢n . 4. .4. F chi h(oi 0 vuong) hoiic (B. Yeu diu d6i voi m6i han: ~. d6n 12mm va cae 66' sci thep kh6ng khac biet nhau qua 3rnm trong mot manh hl0i. Qua trtnh han thirc hien thee chi dan han d6i c6t thep. .2. trong do A HI dien tfch ti~t dien ngang hieu dung cua sci doc tfnh bang mm~.Ten.2.1. Il!C c~t trung blnh t6i thieu trong m6i han khcngnho hem 250 x: A tfnh bang Niu tan (N). 4. Dung sai cho phep ve kh6i hrong lu6i thep tren 1m2 la ±6%.5% buec soi tieu chuan hoac khong qua 15mm so voi buoc soi tieu chuan.2.t61 'b~ng mot trong hai each sau: .V6'i lucri thep thuong dung.1c che tao tir soi thep c6 get.4.4.3.5.TCXDVN 267: 2002 Ch4 tltich: . 5'6' io chi dJ S(lf doc Iii lOmm dung Chi@u rong (rn) 2. ella cae loai [LlQi gam mot chi] cal (A.4.Cach tao hroi: Liroi thep can duoc che' tao bang each d~t soi ngang soi doc meo khoang each da dinh. va duoc lien ket tai cac diem giao nhau bang han dit!m. D6i voi lucri thep diroc che tao tir sci thep tron. hrc dt trung blnh t6i thi6u trong m6i han khong nho hen "140 x A tfnh bang Niu LOll (N).diroc thirc hien bang han d6i dau. 4. Kh<6ilueng cua l~r6ithep va . Dung sai eho phep cua kfch thiroc hroi thep 18±O.2. C chi {uol chii' nhdt) va mot so' eM dJ sui doc . E. V oi lucri thep dang d~c biet co the xac dinh kh6i hrong cua 11. 4. .0 - lucri - 48 4.Dira vao kh6i hrong rieng ella thep b~ng 7850 kg/m'.2. 6. khoi Iirong cua ltroi xac dinh thea kh6i nrong tieu chuan cho trong bang 1. trong do A la .2. S6 biroc sci giua hai soi ngoai cung va khoang each gifra chung [a hai thong s6 de xac dinh bircc sci tieu chudn. Dung sai cho phep ~.4 J~ Bang 2 Kich co Loai manh htm va cuon h. co duemg kfnh tt 6mm. Dung sai cho phep cua buoc soi khong vcot qua 7. 4. 8 .2.

2. Kiern rra va ngniem thu Chu dau nr duoc quyen chon mot trong ha! phirong phap kiem tra va nghiem thu sau day: 4. diroc thf nghiem thoa man cac yell cAU ella tieu chuan.2. 4. narn slm xuat 1116ithep han. Nhirng thong tin ben d~t hang c~n cung cap .'y chtrng chi bao g6m cac chi tieu ky thuat va thang. ella tiel! chuan. M6i han phai dam bao khong gay trong qua trmh chuyen che va l~p d~t thong thuong.Nhung lu6i thep khong thu¢e 2 IOl. ky hieu tam ILT<Ji.2. Lucri thep han dung cho be tong cot thep khong diroc 06 nhiing IOi gia cong khong c6 gi va knong co nhirng hien urong co the lam giarn lien ket giua lucri thep \!abe tong. nhfmg mel han gay v6'i.7.rdi yeu cau. 4.mg m8i loai manh h. duoc cung cap nhiing phuong tien Carl thiet d~ chang minh liroi thep tbba man nhtrng yell Call. 6 Iueng cac m6i han gcly tf€fn met: manh khong vuot qua 1% tdng s6 m6i han tren rnanh lucri d6.8. 4. . .9. Tren bait ky soi thep nao thuoc met manh hr6'i hoac met cuon luoi. diroc tnrc tiep lay mAll d~ kiem tra thi nghiern tl. 4. s6 IUQl1g cac m6i han gay tren m¢t dien tfch trai dai 15m2 lien tuc kh6ng dUQ'c virot qua I % tOng s6 m6i han tren dien tfch fly. duoc ehu dau tu chap nhan.2.7. 56 hrong cac m6i han gay khong vuot qua 25% s6 Iuong m6i h~mgliy cho phep trong cac tnrong hop tren.Kfch thiroc manh lucri tlreo hai phtrong.2.2.D6i voi lucri thep dang cuon hroi.so I.2. Kf hieu ket diu lucri MOi 16 ]lr6i khi xuat xucng can cc au nhan mac ghi ro cac thong lin: - Ma s6 tieu chuan luoi thep han.Yeu d6i voi co soi..Yell cau doi voi dang soi thep dung trong Iiroi thep (dung sgi thep tron hoac co go).U'Q'ngnhu sau: ~ D6i vai lucri thep dang manh hr6'i.6.lj tren thl kh6ng c!!n tuan theo nhfrng quy dinh v~ hrc dt trong moi han. .Ten hoac thtrong hieu cua nha san xuat. 4.2.6.li nai san xuat hoac trong phong tilf nghiern.6.2. Gia.2. bucc sci thee hai phuong va chieu dai dau thira cua sqi doc cling nhu sqi ngang. L E>~i di¢n cho chu d~u nr diroc tharn dtr VaG tat ca cac cong dean ella nha cung cap lien quan d€T1 cong Hie eh€ tao lubi thep d~t hang. Cho phep co.So Im.1. Dieu kien d6i vai ket cau hr6i hoan chinh 4. Viec nay phai 4.7. call . 11161 han os.TCX_DVN 261: 2002 . 9 . Neu ~h6rlg kiern tra thl co so d~ nghiem thu san phdm lucri thep han la giay cheng chi var lieu. .

63 '10 .1) Trang do: 10 ~ chieu dai neo. s n- 4fbJ. h~ so ~ H(y thea bang 4.40 0.2. 5. (phu II.cuong d¢ tieu chudn ella be tong (N/mrn2) (TCVN 6025-1995).1-1 lucri thep (neu Ia lu6'i guy chuan). Chien da! neo Chieu dai neo ducc tfnh theo cong thuc: tD > _'_.r61 thep khOng Dang soi rhep Sgi rhep I du 4 m6i him Neo trong vung nen 0.'t neo gi6'i han TJng sua't neo gi6'i han fbu (N/mm2) tinh thea cong rhtrc: fb~~ ~ Trong do: JC (5.l (5.. h~ s6 ~ lay thea bang 3.1. 10'. vi trf d~t hr6i thep tren mat bang. Thi€tke sir dung ludi. ung sua._.I(N/mm2) xem Ia khonz obi tren chieu dai nee. phu thuec vao trang thai keo nen va dang sgi thep.he se.1C D) 5.Khi chieu dai neo sci thep tren hai lap hrci thep khong du 4 m6i han. khoang neo lucri thep vao cac ket cau chiu Itrc khac. 5. Khi chieu dai neo sci thep tren hai Iop lu6li thep co 4 mOl han. Ban ve cflng c~n ohi r5 cac chi tiet cau tao coa h.g 3. d~e tnrng eua hroi thep (nell Ul hroi khong quy chuin).81 .65 Neo trong vung nen 0.> tfnh toan ella soi thep (N/mm2). Bang 4.TCXDVN 267: 2002 5. khoang n6i chong..Th~ han tren ban ve. Ban ve thiet ke' ky thu~t phai th~ hien r5 pharn vi.L Neo va n6i 06t thep..28 0.50 - 0. Gi:a-trj h~ so ~ khi chieu dai Reo sqi thep tren hai hlp lum thep co 4 moi him Neo trong vung keo 0.2. Ban.ouCtng kino ti€t dien ngang hieu dung cua sci thep..2) feu .2.35 Neo trong vang keo tron 0.2.(:hi ro plnrong cua soi doc (sci chiu luc). D . thep han hien IUdi thep 5 .cuong ac.rcS'i thep. ~ . VI du nhir vi trf o6i chong. fbu - trng suat neo giui h~i. d6ng thOi. Gia tr] h~ s6 ~ khi chien dai neo SQ"i thep 'tren hal lap h. (0.50 Sql thep c6 Sqi thep c6 ga m(H chieu go hai chieu 0.

Loai flJ6i chong nay ap dung dar v6'i sci ngang cua san lam viec 1 phuong. hoac trong vung -sqi thep c6 irng suat xap xl bang 1/2 cireng dQ tieu chudn . .3.3. 11 .loai n6i chong co chieu dai nai tlnrc t6 bfing ]12 cllieu dal n6i tlnh toan. vi du tfnh roan xern phu luc F. N6i chong toan phan Hitloai n6i chong dam bao day do chil!u dai n6i can thi!'t.TCXDVN 267: 2002 5. nai chong toan ph~n ap dung d6i v(fi soi dQC va soi ngang. l1I6i thep chiu mOmen duong va lu6i thep chiu morn en am. Nen tip dung n6i chong tosn phan thee ca 2 plurong khi khons co chi dinh CI. D6i voi phirong chiu 11fC ciia ket cau tam viec theo 1 plurong. Tren 1 tl8't di~n khong dUQ'c b6 tri nai chong d6ng thai ca.8. D6i voi cac k€t cau chiu lire thea 2 phtrong.1.J th~ ciia thiet ke. a Bang 5. phu luc C..Gia tr] gi6'l han chieu dai n6i chong cot thep Hfy thea bang 5.0 Sqi thep c6 - 400 37D Chieu dai noi chong toi thi€u 300mm Chu_ thlch: D . Viec tfnh toan thiet ke su dung hr6i thep han tuan thea tieu chuan TCVN 5574-199L vci soi thep dung d~ che' tao luai thep han c6 cirong d~ tieu chuan va cU'Ctng d¢ tinh toa~' nhir trong mlfe C.3. Gia trj'gioi han chien dai noi ch6ng cot thep Trtrong hop trong khoang cliieu dul n6i chong sqi thep tren 2 hIP hr6i thep co 4 moi han ~M40 25D Mac be tong M250 Luoi thep 310 - I -c M300 I M350 - r I UlrCO 290 Chicu dai n6i cV6ng·t6i thi~u Iii250mm I I 27D I vi.Khong noi chong trong vung co ling suat keo IOn. thep n'ri trung pham Mac be tong M250 I M300 66D 46D M350 61D 43D 34D -r :2M400 570 40D 32D Sqi thep tron 720 Sqi thep co go m¢t chieu go hal chieu I I I I I I I -1 I -~ 51. n6i chong toan pllan ap dung Cl6f v6'i soi d9C. IO-tl /JOIl 5.2. . ncii 'l'ruirng hop tinh hrc neo tinh quy dinh cac sq.Khong n61 chong nhieu (lon han 2) lucri thep t~i mot vi tri. N6i chong cot thep .dl(Ong kinh cua sai lire!. Nai chong ban ph~n 13...

Jlhung khong qua ± 25mm.B€ be r¢ng. _.3. .vuong (A.8.Khoang each trung blnh gifia cac sqi diroc xac djnh sao cho tong so cih . 3. Truce khi thi cong Hlp dat lu6'i thep han.r/ trong luoi phfing hay lucri cuon bang hoac Ian han 56 soi X3C dinh ill buoc soi thiet k€.5. C) trong bang (4.tcng dien rich ti:et dien cac sci thep rui chiu luc tren 1 don vi dien tich m~r cat. Ctlu kien dang.4d~ Iua chon luai o. Dung sai cho phep cua qua ±: 13mm. neu khong sir-dung dang hroi thep (huang dung. nhirng khoang each tir tam rai tam ella cac soi k~ nhau dung sai khong qua 6mm so voi bUNe sgi thjet ke . Do yeu c~u lhif k€..9 >9 I - - Dung sai .~t dien ~lI6i thep han quy d6i tren mot dan vi di¢n lien mat cat.4.E F) hay Q ehfrnh~t(B. can kj~m tra nhttng o¢i dung sau day: .t.1).1.h10i khong I"(>ng ella lu6rj Ia khoang each gi0'8 tam hai sQ'i doc ngoai cung. ~ fs . 6. 6.ctrong 4(1 tfnh toan phu Iuc C. tam d~t thep fai voi dien tfch c6t thep chiu hrc A co lhd thay bang hroi thep han vai dien tfeh thep quy d6i AId nhu sau: (5.Chenh I~ch khoang each hai sci thep k~ nhau khong qua 15mm .cuong dQ tinh toan ella soi thep dung trong thep roi.. thl c6 the d~t hang san xuat nhimg dang hroi thep d~c bier. ky sci doc nao.5 5 < co sci s. Bang-6. Chuy~n dOi nrong dUO'J1g tir thep nYi sang luoi thep han.2) Trongdo: Nd_ dien tlch tj. Dung sai cho phep d6i veJi co soi trong hr6i thep han Casqi (mrn) ::. . Trong tnrong hop b€ rong cua hroi phanghay liroi cuon la kbpi'mg each giira hai d~u rmit cua soi ngang.Dung sai cho phep cua dUOng kfnh sci thep duoc lilly theo bang 6. cua sci thep dung trong lucri thep han. f/'. LVa chon hroi thep Viec lira chon lucri thep c~n xua't phat ttr d~c di~m cua k~t cau va dien tfch thep tfnh thea dieu 5..'TCXDVN 267: 2002 5. -Olieu dai toan bq cua lucri phang. co dung sai. A . do rren bat ± O. cho phep la . tfnh thea rnuc e. dung sai cho phep khong qua ± 251nm.3 hOI.!.ic5. D~u thira cua sci ngang khong nho hon 25m111.5% ±5% 12 . Tlitcong hip d~t va nghi~mthulu6i thep han Kiern tra luoi tnep han tai hien mrong tnroc khi lap d~.5%.±4% ±4.

. Con ke co chien day bang: kip be tong bao v~ c6t thep va duoc lam bang cac v~t lieu khong an mon c6t thep. C6 th6 b6 trf nhtrng con ke bang be tong dU'Crilap thep trong san khi Slt dung mot lop thep.o v~ so voj thi€t ke khong duQ'c' vuot qua 5mm.4. khong c6 yay silt va cac 16p gl.7.Jcda '6.4.4.. Yen clin ve lucri thep Lucri thep phai vuong goc. khong tac d¢ng den chat hrong cua be toug.TCXDVN 6.SV phu hop cua plnrong tien v~n chuy~n d6i vci san pham cia gia cong.5. 'khong bien dangsau khi van chuydn va tap d~t. Danh gl vtra du d~ khong gay fa cac khi8'm khuyet tren san pham rna co th5 thay diroc bang mat tlnrong. . 6.S~rphu hop v€ Yi~c thay ad! cua cac Ioai h. Cong tac ki~m tra - cot rhep bao g6m cac phdn vi¢c san: Sv phlI hop cua cac loai h.3.4.2002 Yeu diu ve sci thep . 6.2 . .3. 267: . van chuyen phai tuan theo digu 4. dliu rna. 6.. kJ16ng d~ luCri thep bi On dinh vj trl hroi thep b~-hgdie dang trong qua trlnh a6 b~ tong.2. or dUQ'C coi la qua rmrc cho phep neu tiel dien ngang ella soi thep b] gial11 vU'gt qua dung sai cho phep. khong dfnh bun da't. phili d~t lu6'i sao cho sqi doc dung thea phtrong dtroc chi ro trong ban ve thi.5.2. 6.Be m~t sqi thep sach. Neu vuqt qua gi&i han nay thl lucri thep do duoc sir dung thea tiet dien thuc t€ con lai.roi thep dua vao SLr dung so v6i thie't ke.5. Lu&i thep phai dal? bao dung chung loai nhir trong thie:'t k~.Soi khong co cac ehB bi xoan.4. f..4. Cac con ke can d~t tai cac vi trf thfch hQ'p tuy thee m~t dO c6t thep nhung khong vuot qua lrn m¢t diem ke. . Khi b6 trf hroi thep han eho san cong son hay lop thep chin mo men am thl phai dung can ke sat. Sai lech chieu day 16p be tong ba.. Dam bao chieu dai noi chong giua cac 16p thep theo yell cau thiet ke' va d(u tao .et ke. Truce khi dO be tong phai xem xet dt!n mac d¢ gi cua c6t thep .6.4. . dirong kinh khong giam qua gi6'i hen cho phep Ht 2%.4. . d~t lucri thep han r. L6p be tong bao v~ phai thim bao thea 'luy dinh ella thiet k€.et k€. chin 1I.4. Sa hrong cac moi han gay tronz qua trlnh lap d~t. Klem tra va nghiem tim eOng tac iiiI' d~t ltroithep han 6.Cae soi tnep khong bi bep. 6..~cb(J ph~n lap d~t tnroc C6 bien phap bien kheng gay dm tra cho cac b¢ phan Hlp d~t sau.1.U\p 6. . Neu broi thep chi hi gi mau vang do d¢ Am thl khong egn danh gL Neu lap gl da tao tharth yay thl phiii danh sach rnroc khi d6 be tong. 6 6.r6i thep SQ voi thi. 6. Doi vai h10'[ 6 eha rthat. giil dO'ho~c con ke. bi giam tie't dien do danh gl hoac do die nguyen nh'~n khac. 6.

IC b9.TCXDVN 267: 2002 .2. dung dirong kinh yeu call ~ m~t sach.5 ky thu~t thea Khi lAp d~t hroi thep Khi lAp dl.1 den 6. de 6.l11g Chieu day J6p b~ Bang mar.5 hoac theo quy dinh thiet ke LWJi thep [hay d6i thea quy dinh thiet k€ va khi nghiem thu Khi l~p d~t .tra mau thir v6 chat hrong thep.3 va bang 7 d~ danh gia chsr hrong cong tac iu6i thep ball so vol thiet lee tnroc khi be tong.Sv phu hop cua cac loai v~t ~i~u lam con ke. Cac ket qua ki€m .5. Khi nghiem thu phai co h6 sa bao gem: Cac ban ve thi€t k€ c6 ghi dffy du s~r thay dOi ve!hr6i thep trong qua trlnh thi cong va kern thea bien him thea quy dinh ve cac thay d6i. yeu c~u va phuong phap ki~m tra cong tac c6t thep thirc hien thea quy dinh bang 7. Thai diem ki~m tra M6i Ian nhan hang M6i !lin nhan hang Tnroc khi lAp d~t Soi thep -_ Do gi IlheP' va cluing chi drrong kfnh b~ng thu6'c kep co khf Bang man kfch thuoc va s6 luong bang I DOng dell ve kfch Be mat bi gram tiet .4. Trinh nr. Thep eha va chi til! d~[ sin Xac dinh V! trf Dam bac de dinh Ihi€t ke y~u diu thea guy T llJ'CfC khi dd be tong cac bien phap thfch hop Bang . ky thuat kich Khi l~p d~t nghiern thu thliac dung thea thiet k€ ~ Sai lech khong virot qua cac gia tr] cho phep va khi thfch hop I Can ke BAng mat.4.Nhat ki cong trinh. do bilng thuac Dam baa yeu du di~u 6. . do bang tong bao v~ thuoc Thay d6i cOt IMp Dung sai chleu d~y lap be tOng bilO v~ thee di~u 6.. Ulp d~t lu6i thep thu6c co do bAng chieu dai . Bang 7.5. . 6.5. m6i han. khong dien Cl.1u6i thep Ki!m tra bang tlnh roan 14 .3.LAp d~t dung gu.Chung loai. Ki~m tra khi thi cong HIp dc)t hnJi thep Y f!u diu kiem tra Phuong phap Theo phieu giao K€t qua hang C6 chung chi ve soi thep duqc cung cap dung yell diu tlnroc ti~t dien.Cac bien ban thay d6i cOt thep tren cong tnrong so vei thiet ke. a Viec nghiern thu cong tac l~p d~t hroi thep (mAll bien ban xem phu Iuc G) phai tien hanh tai hi?n truong thea cac yeu c&u cua dieu 6. mat dO va sai lech chien day 16p be tong baa v~ so val thiet ke 6.Cac bien ban nghiem thu ki thuat trong qua trlnh gia cong va l~p d~t luoi thep. v] trf.y trinh m~t. kich tlnroc va s6 lirong hrci thep da Hlp d~t so vai thitt ke. so hrong.Chung loai. vi Iff. .4. .

ca hai phuong la phi tieu chudn thl dn 15 .! vA eAcH MrEU TA A.khac nhau hoac biroc soi theo phuong dC}C hoac phirong ngang hoac c6 ban ve chi riet.u thira 2 ben theo chieu ngang ella rnanh lucri hoac cUQl1 luui MI. V6i.r:6'ihoac cuon luoi) 6 7 8 9 10 A.4. cac rnanh lucri hoac cuon lucri c6 cac thong s6 phirc tap han.M2 SI' S2 D6i voi manh 11I6i hoac cuon liroico dang rhuong dung nhu Trang bang 1 eua tieu ehuan nay. (xern vi du I). n thea chidu d9C ella manh lu6i hose cuen lu6i Da. I Banl! A. thl trong mieu nay (xem VI du 2 va 3). neu khong c6 nhtrng guy dinh d~c biet thi chieu dai die dJlu thira diroc m~c djnh nhu sau: dlIiu thira hai ben thea chieu •. Pd PI1 Pd x P II.I. co sci.l~n hioi bang nhau Trong truong hqp nay. ta phai chi TO cac thong s6 d~e biet A. each th~ hien ban ve chi tiet xem hlnh A. D6i v6i cac manh lirci hoac cUQI1 1u6i c6 de thong s6 d~c biet khac vcri cac guy djnh trong die dang lucri rhuong dung (v~ dau thira. Viec mieu ta cac rnanh hoac cuon lucri phai tht hien du'Qc cac quy dinh v! cac thong s6 cho trong banp.TCXDVN 267: 2002 Phu luc A cAc KY HWuTREN MOT MANH LUd.d9C cua rnanh ho~c cuon lu6i b[ng nhau va bang P J2 cua manh ho~c el.3. VI du: co sqi theo cac phuong Ia. buoc soi . da:u thira 2 ben theo chieu ngang va bang PJ2. chi dn mo . A.2.. ).I. BlI'6'csoi ngang (theo phuong doc rnanh lu:ai ho~c cuon hroi) Kfeh cO-6 hroi D![u thtra 2 b .I. mann lucri v6i cac thong s6 v~ loai lucri va kich co ta cuon hr6i hoac lucri.. Cac thone s6 c~n mleu t3 va ky hi~u SIT 1 ! Thong s6 c!n mieu ta Ky hieu Chieu dai manh lu6i hose cuon Iu:Oi Chieu reng rnanh luai hoac cuon lucri Klch eei manh luoi hoac cuen L B LxB Od On 2 3 4 5 hem Co soi doc Casqi ngang Bircc soi doc (theo plurong ngang rnanh h. A.

dau._tlllra sqi ngang la Pi2) ctLtgc m.. diu thU3 dang d~c bi~t duqc rnieu ta nhir sau . -- I B Hinh..ieu'ta nhu sau: Loai hrci A7 vr du Z: MQt m{mb dau la Lx B I Lx 4.gc mteu Pd X la nhir sau: Sri$.~ .TCXli"V~. A.j~d ri1\ L! \j V 1 o..125 16 ..8 x 2. 100/300 Pn DdX Dn 8.0 iu:6'i dang thirong dung.8 x 2.8 x 2. 100/300 VI du 3: Mot rnanh luai. -- Loai hrci A7 B MrlJvr~ 100/300 'S.0 x 7.267: 2002 - - I Mh T L -. dau thua dang d~c bi~t du. thira thuoc dang lieu chu~n (dau thira sgi doc P. Vi du 1: Mot ~..0 ). 4..J2.0 Lx B MJM2 100/300 150 x 300 4. ilio. dang d~c blet.anh lucri co dang thubng dung.I: Cdc ky hi¢'u tren nUll mdnh.

2 va C. so Iuong thi nghiem ph~U thlJc nien keo va . Neu ca hai mau tid nghiem thea man.1 tri cho trong rnuc 4.2. Luoi direc xern ia dat neu gbi tr] trung blnh hrc cit cua ta't d cae m6i han d6 thoa man cac quy dinh trong muc 4.l thl nghiem. ~ - B. tru nhirng m6i han ngoai ria va nhlmg m6i han b! hong. ma:u thi nghiem . sq.a:u lucri hoan chlnh. Thi nghiem lai. dung CI.Can co m¢t thf nghi¢m xac dinh kha nang chiu cat cua m6i Min theo quy dinh l:J eMu B. Soi ngang diroc c6 dinh tren de cua dung trong may thf nghiem va sau d6 day doe diroc gia taL M¢t dang dung CI. M~t trong hai mA. Yeu:cau cua m!uth( nghiem Mau thf nghiem can diree cat plu\i dat nhfrng yeu ca:u sau: tu sQ'i thep hay tu nhfrng ket e::lu 1I. nghiem keo c:iin c6 it nhA't mot sQ'i ngang diroc Mm. B.Mau thi nghiern chju u6n dn dlIqc cat .u thf nghiem dung d~ xac djnhkM ta nhung nang chiu soi thep nfun giua hai m6i han.4. neu m(':lt trong hai mau kh6ng thoa man.)'6'i dii hoan chlnh.l. . nhung khong direc it hen mQt thl nghiem keo va mQt thi nghiern uon lai doi v6ii m6i 25 Htn C1lla met 101..4 d6i voi mOi 10 luCri thep.5.Ma.hai phla cUe.u khac.. MAu phii c6 m¢t sci ngang xuyen su6t manh luai hoac cuon 1U'6i.2.C~n c6 met thf nghiem mOt tbr nghiern u6n Iai doi vai mOi 10 lucri ket c£lu hl6i ho~c rnanh ltr6'i.5. L6 luoi duqc xem la dat nhii'ng yeu diu neu gia tti.5.u do co th~ laiy til' manh htai d§ duoc Hey mAu thf nghiem.3.i co dau thira khoang 25mm v€. LA'y ngAu nhisn 4 m6i hall tren mall nay d! thl nghiern.! luc B THI NGHrEM I<IEM TRA CHAT LUdNG TAl Nor eHE TAO .i thep dn thf nghiem. N€u khong thoa man thl t.'klHl nang chiu cat cua m6i han . B.fi't ca nhifng ~6i han theo soi ngang c~n phal dtree tie'o hanh till nghiem.l nay duoc l~p thf nghiem khi nang chiu d. trung blnh c\m 4 mall thoa man nhung gi. t6 h161 duoc k€t ILI~nla kheng thoa man quy diuh t:rong rnuc B.1i kfch co hrm thep duec san xusi.9.Tren toan bQ chieu dai mAu th. B.9..t eua m6i han me ta trong hlnh B. 10 lU'ai dn rhf nghiem duoc k€t Iuan la thoa man quy dinh trong rnuc B. chon mAu thrr nhA'"tkhong dar yeu diu thi c6 th~ thi nghiern lai tren hai ma. 1111nghiern r. 17 . B.l quay cua sci ngang.1. Neu mau thf nghiem tit lru.TCXDVN 267: 2002 PhI. .4. cat eua m6i han duqc cat mot rnanh tu kt!t c.4.3 phu Iuc C. Sgi ngang nay pha. • Thf nghiem kha nang chiu cat ciia m6i han dutrc ti~n hanh bAng each dung dung cu kep ch~t tranh s1f CI.2. . Thf nghiern keo va thf nghiem ud'n Th! nghiern keo va thi nghiern u6n dirce tien hanh theo quy dinh trong muc C.

. 18 .1: S(YelOth! nghiem cuang (1~chill ceil c:lia m(j~ luIII.1lingang dc1uchlly.~n d9n9 kEilP dan hllang phla trsn sr. sr..TCXDVN 267: 2002 ocham . -~---.di~m9~p \ vii glil kep s<.1i doc sQ'idqc ~---+-I- dau kep ohfa dlloi dau co d!nh keo dai (dirJ~u djnh cua (hidt bt thl nghi~m co Htnlt B....1ingang fi _D H .

28% cacbon. Di~11 tfch tie't di~n ngang (rnm 2 ) Kh6i luong dan Y6u ottu (kglm) L vi Dung sai (%) I 4 12.679 0.3. 0. .058% pilot pho va 0.058% ph6t pho va 0. thep hoac thea nhu rue nay. trong mo:i Ian th~ dinh thep dar (ieu c~huan khi khOng chua qua 0.9 113.2 ±9 ±8 ±8 ±S 38.099 0.I.4. tMp dgt tieu chudn khi viec phan tfch kiim tra xac nhan mau thu khong chua qua 0.TCXDVN 267::2002 Phu luc C THEP KEO NGUGr DiJNG caE TAO LUO! TH:EP HAN '!!. CA.8 ±5 ±5 ±S ±5 ±5 94.5 50.n tich kiem tra tiep thea dbl vo.l.058% Iuu huynh. nha san xuft va khach hang co the thaa thuan ti€n hanh kiem tra tren 2 miu dt'p theo h(y tu cung 10 sgi . The nghiern lai Trang truang hop viec phan tfch sgi tMp la:y tu 10 soi khong O\lt yeu cau nhu quy dinh trong muc C.154 0. Bang C.05% ph6t: pho va 0.1 C.28 % cacbon.4.! ia cac cO'.h.6 78.5 11 12 0. C.05% luu huynh. Phan tfch sci thep Phan tfch sci tMp dtrec thuc hien nham th~rn djnh lai cong tac phan tfch mAu thep.2.3 0.395 0.')i ho~c w6t ngut)j. C.302 0.5 10 10. • C. 19 .616 0.058% hru huynh.3 33.uO'ng dung Co sqi (rom) . TMp keo nguei dung che' tao lucri. 1. Quy trinh san xua:t Chff'p nh~n rnoi phuong phap san xua't thep keo ngw.5 86. C.222 ±9 5 6 6. Cfi sqi thuOng dung han duoc san xuai thee! rcVN 3101-1979.5 7 8 9 19. CA.2.4.3.6 0.2. Trang b«t kl viec pha.746 0.260 0. cac sqI duqc hra chon.. Hai mau thf nghiern them phai cung d~t thl 10 sgi thep do mm dat lieu diiJin nay. 0.888 ! ±.. 0. CO'sQi t.499 63.do. Thanh ph~n hoa hoc Phan tfeh mall thep Thep se d~t tieu chudn ne'u mau thep phan tfch khOng chua qua 0.6 28.25% cacbon.591tlurong dung . TCVN 6288:1997 CO'sqi dura ra trong bimg c.

Gioi han chay nh?>hon 485 N/mm2. Dien tlch t.2.tY s6 gifra giai han ben va XHC Gi6'i han ben phai 100 hon gi6i han Gi6'i han b~n phai 160 hon gim han chay quy iroc it nha't la. e. nhu Cirong d¢ tieu chuAn clila sqi ~thep tron hoac c6 go Hi.10%.v6:i klch tb~(Yc Dung sai cho phep D~ dai sci 53m f--- ±5mm ± 15 mm - >3m C.ng du b~ng 0.~l thi nghiern trong 40 m~u thi nghiern lien ti€p eho gi.1.c6 co sgi den 12 mrn. T(nh chat cc hoc Tfnh ch1ftchiu keo Gioi han ben va gioi han trong muc C.5%.2 Bang ~ - c.1.l va C.1.Sm. soi thep kh6ng c6 cac vet xiroc.ac 0116 han 93% cirong dO tieu chuan. Cuemg'd¢ tinh toan la'y bang 85% cuong dQ tieu chuan.8. 2@ . cac vet r~11M mat va cac khuyet t~t khac anh hu6ng d€n vi¢c sir dung. trong 06 K Hi. 5% . sai s6 chieu dai khong qua ± 0. dOng thm.8. Dung sal cho pb@p d61.y: 100% ket qua thf nghiem cho gi6'i han chay quy u'ac 1611 cuong d~ lieu chuan: han Khong qua 2 ket qu.9. A=--Trong d6: M 0.485 N/mm Gioidian ben cua soi - Wan thee m(>t trong nhfrng yeu c~u du6'i day: chay quy uoc it nha't la 10% N/mm2.l-K) Gi&i han b~n duqc tfnh tren dien tfch tiet dien ngang hi¢u dung cua sol thep dinh theo muc C. L .3.z.9.2.kh6i IU'l:~ng (kg).00785L (C. C.TCXDVN267: C.I) A .chien dai em).S.Dieu tfch ti€t dien ngang hieu dune clJa soi (mrn"). Gi&i han ben khOng nhc h011 550 N/mm • 2 Gi&i h~~ chay quy quy uac khong U'ac lA"y bing . C.8. chay quy u6:c eua sqi duqc xac dinh theo-phtrcngphap thlnghiern 2 . C.I.6.2%. e. Dung sai cho phep d6i vcJ:ikich'thuQC Dung sai cho phep d6i v6i d~ dai sqi thep duoc quy dinh trong bang e.di~n sgi thep dugc xac dinh bang can va do sQi thep c6 chieu dai kh6ng nho han O.1. Cirong d{>tieu chuan. cirong d¢ tfnhtoan Cu'emg d¢ tieu chuan duge xac dinh theo mot trong nhflng dbi hoi sau da. M .7. 2002 Ch(t hrong soi thep thanh pham Tai thOi di~m xuat luang. Itr! 485x(2. gioi han chay quy uac khong nh6 han gia gioi han cMy quy LfOC C.lIng slttft khi soi thep co bien d~.6'i h~n chiiy quy uac nho hal) euong d(j tieu ChUall.8.i€t di~n ngang hieu dung cua sci thep £>6i vcJi soi tron va sci co gQ1. dong thoi khong co ket qua thf nghiem nao choaiot han cbay quy u. dien tfch tiet .6.8.

10. Thf nghiem keo.ai trong keo khong qua 2% cuemg d¢ tl~u c)ju~n eua soi (xern TCVN 6287: 1997).9 . Thf nghiern pMi dugc ti~n hanh tren mau thang:. mAu tilt.ap thlt M!u thf nghlern. mot goc (u6n lien tuc va deu) sau d6 uOn ll. thir nao kh6ng d~[ yeu du trong thf nghiern ch]u uOn.1 va thi nghiern phu hQP VITi yeu diu trong rnuc e. Thf nghlern 1II6n lai. Neu !fen 10% s6 cuen ho~c b6 thep diroc chon khong q.tc col nhir thoa man rieu chuAn.li V! tri ban Neu co maiu dau khOng 90°. 10 ~gi se duqc-ch<.ts CIt?ti~u chusn th'i l6 lhep trlf cuen va bo thep ducc loai bo tnroc d6.Mau thf nghiern phai duqc chuan b~ theo rnuc C. C. Mau thi nghiem khong duqc gia cOng nhiet.2.TCXDVN 267: 2002 C.3.m ngau nhien tiI 10 thep va m6i sqi dot ra Tn¢i mau d~ thl righiern chiu keo.8. e.9. Vai loa: soi thep co ga. bi ran nut be m~t. tieu chufn. ti~p d~n uon lai vi trf ban d~u rna khong gay ran nUt be m~t.9.u thf nghiem dtrcc kep ch~t trong il mo kep va oltu tu do se dUQ'c u6n m¢t g6e 90 .I.v6'i duang kfnh u6n khong 16n hem 2 Mn co sei ella mau thi nghiern.~se Illy them hai mau thi nghiem tu ding cuon hoac biS d~ thf nghiem lai.2.ll khac trongsc cac mau diroc thf nghiem co giai han chay nna hon 93% cuong de) tieu chudn thl roan bQ 10 thep coi nhu khong dat tieu elmAn. khOng d~ cho rmrc lang ung sua'I. t. khong gia tiii qua 30N/mmJ trong 1 gia. D~ dam bao s~r tiep xiic 'gHia mAu thf ngh'~m voi thanh rru u6n. C. nghiem diroc u6n. qua IDN/rnm2 trong 19iay C. Doi v6'i soi trou. Khl xac djnh gi6i han chay.9. Mft_u thf nghiern phai c6 du chieu dai va diroc chon tiI tirng 10 v6'i so lucng khong diroi mOL mau tren 5 ttn thanb pha'm. MAu thf nghiern pllai c6 ti~t di~n-<lay du cua sci thanh 'pham rren toan b9 chieu dai eua miu. C.y. - Khi xac djnh gi6i hen ben.. -M¢t cuon ho~c b6 thep bi loai be neu ml)t mall thi nghiem duqcna. Phuong ph. - 56 Hin u6n khOng Vliqt qua mot Hln u6n trong 1 giay. va s. Thf nghiem theo yeu ca:u C'lla khach hang' Neu khach hang rnohg muOn kifm tra lai cuong dl) tieu chuari. Ne'u 2 mau thf nghiern them dat yeu cau . Neu c6 It nha't 9 k~r qua 16n han 93% cui::n.au d6 u6n ngircc lai (girl' nguyen dub'n2 kfnh u6n) m¢t goe 180°. mot d~u ella ma.. ra lLr sqi thanh phlim sau khi keo hO~Q vu6t nguci. gia tri va t6c ell) gia tai c~n tuan thea cacquy dinh san: Khong thai elh~m nao gia tai qua rooN7mm'2 rrong I giay.l6ngap 4 I~n co sqi. Tinh chill UO[1lai. 21 .3.9. dm. Thf nghiem allgc rie'n hanh a nhiet dl) rnoi truOng xung quanh. dirong klnh 1. cal Khi tien hanh thl nghiem keo.~tyeu c€lu thl 16 thep d6 coi nhir khOng dar lieu chuan.9. .thl cuon hoac be rna ta vira Ia'y mau xem nhir dat tieu chudn.'y"tir Cll9h hay b6 thep d6 cho gi6i han chay nho hall 93% circng dl). Ne'u co m¢t ina..

' 2 ...E be tong cot tMp xern hmh D.l ) .tln tren ban ve.Chi ra each d~t cac loai :manh hiai voi: M thi hien cac mann !trai khong c6 noi chdng.li rnanh lucri. dang 2 va dang 3 (hinh D. Sf) 2-01/3-02/1-03 loai 03) ... 1 ta'm Htnlt DiL: Quy lIac: (he' "'i¢n lEt6"lthep h. B(b) ..I.. 0[.Cac ngoac Clan d~t chdng len nhau d~ th~ hien cac rnanh lucri co n6i chong.TCXDVN 267: 2002 Phu luc DMOT SO vi DU eACH THE HrEN . THEP TREN BAN VB Co 3 each tM hien hIm thep han tren ban ve: d~ng 1. phu l~c A 'vai cac ky hieu duqc elm bAng con sO' c1. 3 · 22 .(l2/1-03 A A Chi fa khoang d~t mQt loai manh lucri theo phuong soi ngang trong pnam vi ngoac don. each thi: hien dang day au xem hlnh A. 03.Ith!.Cac ngoac dan k~ nhau B . dang 1. IUQ'ng cac manh lu6i ttrong tIng vai mOi loai (2 tam loai 01. 05 D<i\ng 1 A D~ng 2 Dan!:! 3 8(a)~ O~1 _ ~ _ 02 ~Hr __ O_1_ 9H~~~02~~rr _ __O_2 -Tr-__0_3 03 ~ 01 02 01 02 02 8(b) E-------+7-~~-+_+_---__+r___---+J_---_fr_---___) 2-01/3.i cac guy djnh cua dang h16i thep tlnrong dung.. B(a) .UY each ch€ tao cae mann htoi Fio~c cuon hrar co m9t s6 thong so can mieu ta khacv6.um . Dang day du thirong diroc Slr dung d~ guy dinh q. 02. Cach the hi¢n dang SO' d6 va dang chi tie't d6i v6i lu6'i thep han dung trong ket C~!.. 3 tarrr loal 02. . .05_~ Ten goi cac I01.. .2.

TCXDVN 267: 2002 .L~ 01 02 2-01/2-0211-03 -I'" 01 02 03 II'" il~1 2-·01/2-02/1-04 __L_\_ 02 01 02 I 01 04 Rink D.L . I .2: Vi dlf {hi hi~n tum tMp han. han vi 23 . tren.- .

lC b¢.4b dUQ'c d~t phO sci chiu life cua bien han EAa). dang E. Khi d~t cac ltr6:j thep.u du chiu hre Ya e~u tao. Tai cac khe co dan ciia san can b6 tr~ cac thanh truyen 1./c.2.3) sao cho thoa man yeu cdu Yt:: kba. phai chu y d~t lucri theo phuong tac dung cua rna men uen trong san.San day h ~ 150: d~t D12. va E. COl lucri eon lai dam bao eac ye. E. khoang kboang each gltra cac thanh each giii'a cac thanh . 24 .t~H(hap Mu cho phep glan n~11 b6 trl mot 16p Thanh truyEin !lIfe tJ~t MQt dau thanh oU'gc bOi chat chong dinh Hini: E. thuoc vung chiu mo men dirong hose phftn lu6i thep . d~( 1 Be chiu mO men c6 t:h~ hole 2 lap lucri (xem hlnh E.r6i va. hIai thep d~ tranh net. 800mm. khong co n6i chOng thee dang E. thuoc yang chiu mo men am c6 th~ khOng can n6i chong n@u nhtr lop tfnh roan n6i chong li!n tuc. Quy each d~t liroithep cua mOl dang xern hlnh EA.Sal) day 150 ~ h ~ 200: d~t D 12 chien dal thanh L= at= 250mm E. chieu a=250mm dai thanh L = 600mm.4b (thOng rhlrcmg.J: el2i.2 hose E. D6i voi nhimg li.. Cling co ban san tot nhA't diroc d~t th~ khong dn D6i v6i thanh ca hai [6p h. k€t ca'u san. San nrl!nn~n dKt be tong c6t thep. sile. Khi thep d~t hai lop luoi thep thl phan lu6'i thep Ct tren. chiu 11110men am tren cac vung g6i cua blm sao thep 2 lap h.r6-i thep bang giili phap d~t cluing so le nhau. cac caiu san be tong c6t thep d~t tren n80 da't da: diroc xu 19 tranh lun CI.l.5. taokhe co giiin trong scm.TCXOVN 207: 2002 Phu luc E M()T s6 cau Y KHI THIET KEKET CAU DUNG LUOI THEP HAN C6 th!! dung luai thep han trong ca. vach cirng. Quy each cua thanh rruyen [ue: .4cl va E. nang chju hrc dOng thai chi phi v~t lieu lucri thep la h9'P tfnh toan 1y nha't. San C6t thep trong k€t ca:'u sam 06 th! unh toan v~ thiet ke' sir dung h:r6i thep han.(j dirci. mat dtrong c kien be tong c6t thep lip ghep va nhieu loai ke't ca:u be teng cOt thep khae.

. I cJ1 11 1 LO.. 102 1 B 101 J J I 103 : I ..g..2: Ltt6"i thep d(it dan gian trong san chiu..O. k€ t~tdo b) ...J !I JI! I I! Hinll E. 111 Ii I I I I . B..- ....I 03 1 i II 112 - 10~ I' Hinh..4: LUGi IMp btf ttl th~nh 2' lOp dl ehiu mb men a~l1a lIun.L x 0. 1 C'() ~ . ... ~~~~~----1t 1 1111 1 2-106 I I 1031 J ! o J o I 1 4-103 A - I ! 11 103 B J I I.15L 2 .! I' 11 II 106 I! II Ii I' II I' t! I! I! [I' II I IL ..15l t 2xO.-:I N -.15l "I L .TCXDVN 26-7:"200.. ..-----'----.. llfc m~t phuang.. (") ~o + ..3_L--: '. liin... Af-_o-.. g6'i ctta 1 san -------'!r 106 111 1'1 I.1:IC 25 ...O.S: Lu6i thap. ki tu do a) J.J... 0.- J + .. I.- Hinh E3: Lu6i thip (fijt so le trong scm chiu luc nUll phuong..:""" :I I I I I J • .. 1..! I I !I 1--------'1 ......3 L J... ..11 ! ! -i . _J 101 - I I I I I I 11'1 r I 1-. r.L _.1S-L ~ "I lJ?lng (a) D~ng (b) Hinh E..3 L 1 ~O...f. mit C'ttasan. N 0 ." A-A 103 103 111 n = 6 r '102 ~ oF..15L 3 x....

1 ---. 0 0 1-03/.u ve kha nang chiuhrc .TCXDVN 267: 2002 Khi d~t tum thep trong san chiu 19c thea 2. g6i don gian. ngl10i ta thuong d~t lucri thep chiu rnornen duong trong ban san thanh 2. C6 th~ 'eh€ tao Chieu dai tiIrn hIOi V21 da:u thira cua soi ngang phu thuoc co ban vao chieu cao J~ng va vao tung tru'Ctng hop CI.3.roi vuOng g6c vai cung nhu yeu c!u mO men duong nhau. COn d6i v6"~cac thong so khac c6 tht! tieu chuan hoa nhu sau: luoi cobircc soi doc 1a lOOmm. Khi thi cong •. Cac mach n6i cU82. Vach cimg ====1 01 (02)1 A-A 03 .doc va soi ngang Hi 25mm. buoc soi ngang HI 200mm. lap. 1 01 A 02 ! I I I I I i 1 -. Dl~ dO.? Itroi thep d~c chung dung eho m6i cong trlnh rieng biet. diu tao tren balcu tit't dien naQ-clia ban san thea trong ban ca hal phirong. chieu dai.1---1I . c6 th~ deu khong d~t n6i chong hoac chi c6 mot l6p e6 n6i chong. MInh E.---l r-----.3.1 -04 . 04 d ----H Hinh E.. 26 . Nhirng him thep nay se khong giong cac loai lu6i thepthOng rhuemg v~ dien tlch trnep. g6'i dan gitin C6 th~ dung Iuoi thep han ch]u lire trong k€t cau vach cling.1 th~. dau thira d6i v6i sci. ngu'ai ta ca"'utao lucri thep dung [rang vach cirng nhu hlnh E . Hal lap nay diroc d~t sao eho soi chiu hrc ella 2 lap h.c6t thep vach cirng cua t~ng dlJ'oi diroc keo virot c6t m~t san d~ dam hao khoang each n6i chong. lap ludi nay phai so le nhauva phru dam bac y~u d..vu6ng khi thi cong.6 cho vi d1.. chieu rQng la'm luci. CAn tranh cac mach n6i ella 1116ithep tai nhirng vi trf 06 nQi hrc Ian. I I I.J A I I I L----- r--A I f----' -~~_J 1-01/1-02 1 l 01 B }+E. phirong.6: LI/6i thip trong sanchi» luc 2 phuang. Hai lap lua.lrn¢t each d~t luai thep 2 Jap de chiu san chiu luc thea 2 phirong. I I 'I .

20Omm.. (vi du nhir trong thang may) thl Lu6'i thep n6i tnroc khi chuyen huang c6 kfch thttac nhu hlnh E. D6i val vach cirng c6 chuytn hu6ng ho~c giao vai cdc va~h ctrng We din dung cac luai thep n6i tnroc kbi chuydn ti!. oS 0 I'(QJI ~ 0 ~ ~ :2 0 "(I) ::l !3 I 0 -l :2 (J 25 L: (chieu cao tang + chieu dai n6i chong) Rinh E.g vdch Cll'I2g D : B¢i s6 ella bucc sqi ngang.Rinh E.TCXDVN 267: 2002 "1'''' r* rfl I)':"-~ fl~ I ·>. - I ~ u6n - 25 27 . va khong virot qua chieu cao thong thuY'-.u6n g~p ~i a giiia t1Un di c6 ket ca'u v6'i m~t dt ngang nhu hlnh . I ! i I xern chti thfch trong hlnh'E:6 .I l i B- khoang each gifra 2 thep trong hrm vach ceng 0 _J ! I I : I I I! .?: Kick thulrc Ju6i thip dling fron. LI' n6'i litp L.8a. sau d6 . . . :! £:.8b" a) ! 1 I .8: Kich {'/ufifc: b) tum {hip D.-.t: '0 Ol I~ OJ C .p.B.

Neu kfch thuoc cac tarn du nhc thl trong mot s6 tnrong hop c6 th~ khong din d~t cOt thep rrong ti'm. co thS n6i CaG tAm luoi de khoi c!t thep thanh -pbe' Iieu. it khi co mot m~t(ltrlJng d~t luci thep rna khong phai cat luoi.TCXDVN:267: 2002 EA. C~n ki~m soat ch~t ehe ql1a trlnh san xulit hr6'i d~ dap d'ng nhung yeu diu sa. D6i vei cac urm e6 kfch tlur6'c 1611thl can phil d~t thep d~ chong mrt.chia m~t duang thanh nhli:n.g tsm c6 kfeh thirec hop 19. D'u tao thanh thep truyen lire din phAi c6 du chiell dai v d~ tien cho viec Hlp d*t. Tren ban ve thie't ke m~t duemg c~n chi r5 cac loa. ~t dirong be tong c6t thep M~t dtrong be tong cOt thep khl dung lll'&i thcp Sf! df! dang va ti¢n Igi hOll khi dung cac sgi thep rb'i DUOc thu cong lai v6i nhau.p x~p thanh truytn lire. khe va chi ti. Vi~c ki~m soar nhtmg quy dinh d6i voi cAt va uo'n thep cung phai duqe tien hanh ch~t che. sa £u de 28 .et cau tao khe d~ lam co' cho viec d~t hang loai 11l'0'i a ~~p xep cac manh lu6"i.i~c lua chon loai lu6i va kfch thuec tiffn 111cic6 anh hubng quan trong de'n hi~u qua sit dung lut6"ithep han. Nhirng co t]u~ s~p xep sao cho tranh dugc tOi da viec cAt thep. Cho phep c6 bien dang co ng6t va bien dang nhiet b~ng each cho san chuy~n V! tu do tai khe co gian. V. Cling co th~ ~n dung de rnanh luai dt ra chO nay dung CJ chO khac. Yeu diu chu yeu khi thi€t k~ m~t dirong be tong cOt thep 13. Nhirng manh Itr6'i ran dung fly phai c6 chieu rl>ng Ian hon hay bhg 600mm.

(bang 1) nhung c6 buec sci dung 29 . be! tong mac 250 ctin co chieu dai n6i chong la 31D/2.Neu bLI6'c sci la IOOmm thl chien d~j n6i chcng I. do.. Vai co 59'i 08.2. be tOng mac 250.tu dai n6i chong 59'i thep.Neu buee soi la 400mmlhl t6i thi~u fa 2Smm toi thi~u fa 25 chieu dai n6i ch6ng toan ph~n m F. VI du [ Xac dinh cbieu dAi doan n6i chong ella hr&i thep co Cot)' soi D8 trong ket cau san. + chieu dai hai da:u thira.5mm + chieu dai mOt dliu thira. tren hai lap Iuai thep khong dai nOi chong gioi han In: - du 4 meli han.chii!u dai noi chong dn thi€t d~ tren hai 16'plu6i thep chira duqc 2 moi han Iii. ~ ~t6i t i~u la25mm chl~u dili nO'Ichong ban phan Neu hr6i thep thuoc dang thuong bUng 20011l1m.l.92.I) va trong khoang chien dai 116ichong sqi thep tren 216'p lu6i thep c6 4 m6i han. Chieu dai dean nOi chong dn thoa man cac ditu kien sau: F.185mm chieu dai n6i chong Ill. 385mm + chi~u dai hai dau thua. thl chieu dai n6i ch6ng ui6'i han Ii 3'ID va kh6ng nh6 hall 250mm.1ll. Neu hl'6i thep Ihu9C dang tlurong dung (bltng l)'Va buoc sci bilng IOOmm thlla'y chieu dai n61 ch6ng lit 125mm (bang 1/2 chieu dai n6i chong t6i thi€u). Neu trong khoang chi. Khi do ta co: .n 250mm. khong qua 2 m6i han. . tuong dirong 124mm. Vi du 2 Xac dinh chi~u dai nOi chong Khi 51D 41D Ct trong vung sqi thep co tlng sua't xa'p xi bang 1/2 cU'dng d¢ tieu chuan.l. thl chieu Day tron 72D = 576mm = 408mm = 328mm Cot thep co gq 1 chieu COt thep c6 ga 2 chieu F.TCXDVN 267: 2002 Phl.! Neu 1I16i thep dung sci thep vci co sQ'i rhueng dung (bang C.Neu bUGC sci la 200mm thl chieu dai n6i chong 13.2. . dO~11 n6i chong cot thep can thi!t chua.11C F vi nu rnnr ToAN NOI CHONG COT THEP F.l.

THU LAp D~T LUOI THEP HAN "... Ngay ket thuc lAp di:it hr&i thep han Ke't luan COng tac l!p d~t lucri. ".M THU LAP DAT LUaI THEP HAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI:$T NAM D(?c l~p .Khoang each giua die criem ke ludi thep: . D~i dlen giam sat kTthu~t ben A ... " .H~nh phuc BIttN BAN KIEM TRA NGHIeM Cong trinh .. s6 hieu ban ve . Ten ban ve thiet ke'.. ...dl. .. . phu hop (ho~c chua phu hop) v6'i cac tieu chuAn..TI! dQ . Hang ml!c Chung tOi g6m: a) Ong: b) Dng: ' chirc V\I . dan vj thiet k€.' .TCXDVN 267: 2002 Phu luc G MAU BIEN BAN KIEM IRA NGHD."" " . ..'.)pbi(:n ban ve cac viec duOi day: I. ti€n hanh cac hang !TI\lC Ke't qlJa kiem tra cho pIH~P (hotic kh6ng cho pMp) (ten hang m~I(: thi conI() thi cong tiep £)~I DI$NDON (Ki va ghi /'0 "9 (b1) VI THI C6NG D1\I DJ6N GIAM SAT K1 THUAT BEN A (K! vii J!hi rfJ ho (ell) 3D .. ' .Chieu d~y l6p be tong bao VI?: 2. Noi dung ki~m tra nghiern tim ....y dung va dap lIng (hoac khong dap ling) d~9'C nhlmg yeu cau cua nghiem thu.loai . " clnrc Vl. ..cOng L.I D~i di/?n dan vi thi . Ngay biit dju I~p dioit lu6'i thep han 4.l'c Khoang each giua! cac sci doc Yeu diu 0<') gl han Yell du Thuc te' te' Thlfc tt . thep hau da thuc hien dung (hoac chua dung) v6i[hi~t k€. .." . I Khuyet t~t ..Liroi thep: S6hi¢u II16'i IMp DuOng kfnh soi thep Khoangcach giil'a IT cac sqi ngang Y!u diu Tbl. Cac vi~c theo eta nghiem thu (y muc I trong bien ban nay dircc d'anh giB. ' ' .. 3. quy pharn . .

Pham vi ap dung 3 5 5 5 2. Lucri thep han ~.IC B: Thf nghiem ki!m tra chat hrong tai noi che' tao 17 19 Phu lye C: Thep keo nguoi dung ehe' tao hroi thep han Phu luc D: MQt s6 VI du each th~ hien hr6'i thep tren ban ve 22 24 29 Phu luc E: M9t s6 clni y khi thiet k€ ket cau dung luoi thep han Phu luc F: Vi du tfnh toan 06i chong cot thep 31 .2 M1)CLl)C Trang Lai n6i ddu 1.TCXDVN 267: 200. Dinh nghia thuat ngCi' 4. Thiet k€ sir dung hrci thep han 6 10 12 mieu 6. Thi cong I~p d~t va nghiem thu 111m thep him Phl:l19C A: Cac ky hieu tren mot rnanh Iu6i va each ta 15 Phu h. Tieu chusn trfch dftn 3.

.03.. . .N NGUY~N Hill TUNG Tn 300 cuon khd 19 x 27CI11t~~i l16'ng in Nha xuut Mil Xay dung.". ~.A.. THI CONG LAP O('T VA NGHI~M THU !!II. '. .' nUl Bien tap : HUU HANH TR~NH KIM NoAN Che'bdl1: SJ.iii.TCXDVN 267: 2002 LUOI THEP HAN DUNG TRO'NG KET CAU BE TONG COT THEP .. :' 1':" A 1'\ ".. "...!' '10 (Taj ban) Chiu (tach nhiem xud: ban . Gi.. ky kehoach xua't ban s6 .{(y chl1pnh~n dung X 216-2008/CXB/I 02-18/XDngay 07.'1 ..' Ll3 THl HUONG TRJNH KIM NG.:' .. Tnxong nop luu chieu rhang3 -200S.i' TlEU CHUAN THIEl KE.200R.(abdn in: Trinh bay bia .