Nguyễn Hữu Chức http://violet.

vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 1
HƯỚNG GIÚP HỌC SINH LỚP 7 CHUYÊN SÂU VỀ KIẾN THỨC TỈ LỆ THỨC,
TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.
I./ MỞ ĐẦU
Thông qua việc giải toán sẽ phát triển được tư duy độc lập, sáng tạo của học
sinh, rèn ý chí vượt qua mọi khó khăn.
Đứng trước một bài toán, học sinh phải có trong mình một vốn kiến thức cơ
bản, vững chắc về mặt lý thuyết. Có được những thủ pháp cơ bản thuộc dạng toán
đó, từ đó mới tìm cho mình con đường giải bài toán nhanh nhất.
Để học sinh có được điều trên thì trước hết phải xuất phát từ người thầy,
người thầy phải đầu tư soạn bài theo từng chuyên đề của dạng toán một cách cơ
bản, sâu rộng, giúp học sinh :
- Nhìn nhận từ một bài toán cụ thể thấy được bài toán khái quát
- Từ phương pháp giải khái quát thấy được cách giải một bài toán cụ thể
- Nhìn thấy được sự liên quan giữa các bài toán với nhau
- Biết vận dụng linh hoạt lý thuyết cơ bản vào giải toán.
Với một sự lao động nghiêm túc tôi xin trình bày một phần nhỏ kinh nghiệm
soạn bài của mình nhằm giúp học sinh rèn kỹ năng giải dạng toán vận dụng tính
chất của tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau trong đại số 7.
II./ NỘI DUNG CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý thuyết
Tỷ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỷ số
* Tính chất của tỷ lệ thức:
a c
b d
=
Tính chất 1: Từ tỷ lệ thức
a c
b d
= suy ra a.d = b.c
Tính chất 2: Từ đẳng thức a.d = b.c với a, b, c, d ≠ 0 cho ta các tỷ lệ thức:
a c
b d
= ,
a b
c d
= ,
d c
b a
= ,
d b
c a
=
Tính chất 3: Từ tỷ lệ thức
a c
b d
= suy ra các tỷ lệ thức:
a b
c d
= ,
d c
b a
= ,
d b
c a
=
* Tính chất của dãy tỷ lệ thức bằng nhau:
Tính chất 1: Từ tỷ lệ thức
a c
b d
= suy ra các tỷ lệ thức sau:
a a c a c
b b d b d
+ ÷
= =
+ ÷
, (b ≠ ± d)
Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 2
Tính chất 2:
a c i
b d j
= = suy ra các tỷ lệ thức sau:

a c c i a c i
b b d j b d j
+ + ÷ +
= =
+ + ÷ +
, (b, d, j ≠ 0)
Tính chất 3: a, b,c tỷ lệ với 3, 5, 7 tức là ta có:
3 5 7
a b c
= =
2. Thực tế những năm trước kia khi chưa chú trọng trong việc rèn kỹ năng theo đề
tài này học sinh gặp nhiều sai sót trong quá trình giải toán . Ví dụ các em hay sai
nhất trong trình bày lời giải , sự nhầm lẫn giữa dấu “=” với dấu “=>”
Ví dụ:
d
( )
5 7 5.3 7.3
x y x y
= ¬ = thì các em lại dung dấu bằng là sai.
Hãy tìm x, y, z biết
5 3 4
x y z
= = và x – z = 7
Giải:
7
( ) 7
5 3 4 5 4 1
S
x y z x z ÷
= = ¬ = =
÷
vậy 7 5.7
5
x
x = ¬ =
Ở trên các em dùng dấu suy ra là sai
Hay khi biến đổi các tỷ lệ thức rất chậm chạp
Hiện nay các sai sót trên ít gặp hơn. Các em giải dạng toán này tương đối
thành thạo khi tôi phân chia thành những dạng toán nhỏ.
1. Toán chứng minh đẳng thức
2. Toán tìm x, y, z, ...
3. Toán đố
4. Toán về lập tỷ lệ thức
5. Áp dụng và chứng minh bất đẳng thức
Qua việc giải các bài tập đa dạng về áp dụng tính chất của tỷ lệ thức các em
đã nắm chắc chắn tính chất của tỷ lệ thức
Biến đổi từ một tỷ lệ thức ra một tỷ lệ thức rất linh hoạt
III./ BÀI TẬP CỤ THỂ
A. Loại toán chứng minh đẳng thức
Bài 1. Chứng minh rằng : Nếu 1
a c
b d
= = thì
a b c d
a b c d
+ +
=
÷ ÷
với a, b, c, d ≠ 0
Giáo viên hỏi: Muốn chứng minh trước hết xác định bài toán cho ta điều gì?
Bắt chứng minh điều gì?
Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 3
Giải: Với a, b, c, d ≠ 0 ta có: 1 1
a c a c a b c d
b d b d b d
+ +
= ¬ + = + ¬ =

a b b
c d d
+
¬ =
+
(1)

a c a b c d a b b
b d b d c d d
÷ ÷ ÷
= ¬ = ¬ =
÷
(2)
Từ (1) và (2) =>
a b a b a b c d
c d c d a b c d
+ ÷ + +
= ¬ =
+ ÷ ÷ ÷
(ĐPCM)

Bài 2: Nếu
a c
b d
= thì:
a,
5 3 5 3
5 3 5 3
a b c d
a b c d
+ +
=
÷ ÷

b,
2 2
2 2 2 2
7 3 7 3
11 8 11 8
a ab c cd
a b c d
+ +
=
÷ ÷

Giải: - Nhận xét điều phải chứng minh?
- Làm như thế nào để xuất hiện 5a, 5c, 3b, 3d?
- Bài 1 gợi ý gì cho giải bài 2?
a. Từ
5 3 5 5 5 3 5 3
5 3 3 3 5 3 5 3
a c a b a b a c a b c d
b d c d c d b d a b c d
+ +
= ¬ = ¬ = ¬ = ¬ =
÷ ÷
(đpcm)
b.
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
7 8 3 11
7 8 3 11
a c a b a b ab a b ab a
b d c d c d cd c d cd c
= ¬ = ¬ = = ¬ = = =
2 2 2
2 2 2
7 3 11 8
7 3 11 8
a ab a b
c cd c d
+ ÷
=
+ ÷
(đpcm)

Bài 3: CMR: Nếu
2
a bc = thì
a b c a
a b c a
+ +
=
÷ ÷
điều đảo lại có đúng hay không?
Giải: + Ta có:
2
a b a b a b a b c a
a bc
c a c a c a a b c a
+ ÷ + +
= ¬ = ¬ ¬ =
+ ÷ ÷ ÷

+ Điều đảo lại cũng đúng, thật vậy:
Ta có:
( )( ) ( )( )
2 2
2
2
2
a b c a
a b c a a b c a
a b c a
ac a bc ab ac a bc ab
bc a
a bc
+ +
= ¬ + ÷ = ÷ +
÷ ÷
÷ ÷ ÷ = + ÷ ÷
¬ =
¬ =


Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 4
Bài 4: Cho
a c
b d
= CMR
2 2
2 2
ac a c
bd b d
+
=
+

Giải:
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
a c ac a c a c ac a c
b d bd b d b d bd b d
+ +
= ¬ = = = ¬ =
+ +
(đpcm)

Bài 5: CMR: Nếu
a c
b d
= thì
4
4 4
4 4
a b a b
c d c d
÷ + | |
=
|
÷ +
\ .

Giải:
Ta có: ( )
4
4
4
1
a c a b a b a a b
b d c d c d c c d
÷ ÷ | |
= ¬ = = ¬ =
|
÷ ÷
\ .

Từ ( )
4 4 4 4
4 4 4 4
2
a b a b a b
c d c d c d
+
= ¬ = =
+

Từ (1) và (2)
4
4 4
4 4
a b a b
c d c d
÷ + | |
¬ =
|
÷ +
\ .
(đpcm)

Bài 6: CMR Nếu a + c = 2b (1) và 2bd = c(b+d) (2) đk: b; d≠0 thì
a c
b d
=
Giải:
Ta có: ( ) ( ) 2 2 3 a c b a c d bd + = ¬ + =
Từ (3) và (2)
( ) ( ) c b d a c d
cb cd ad cd
¬ + = +
¬ + = +

a c
b d
¬ = (đpcm)

Bài 7: Cho a, b, c, d là 4 số khác nhau, khác không thỏa mãn điều kiện:

2 2
; b ac c bd = = và
3 3 3
0 b c d + + =
CM:
3 3 3
3 3 3
a b c a
b c d d
+ +
=
+ +

Giải: + Ta có ( )
2
1
a b
b ac
b c
= ¬ =
+ Ta có ( )
2
2
b c
c bd
c d
= ¬ =
+ Từ (1) và (2) ta có ( )
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3
a b c a b c a b c
b c d b c d b c d
+ +
= = ¬ = = =
+ +

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 5
Mặt khác: ( )
3
3
4
a b c a a b c a
b c d b b c d d
= = ¬ = =
Từ (3) và (4)
3 3 3
3 3 3
a b c a
b c d d
+ +
¬ =
+ +


Bài 8: CMR: Nếu a(y + z) = b(z + x) = c(x + y) (1)
Trong đó a ; b ; c là các số khác nhau và khác 0 thì:

( ) ( ) ( )
( )
y z z x x y
a b c b c a c a b
÷ ÷ ÷
= = -
÷ ÷ ÷

Giải: Vì a; b; c ≠0 nên chia các các số của (1) cho abc ta có:

( ) ( ) ( )
( )
a y+z
y+z
2
b z x c x y
z x x y
abc abc abc bc ac ab
+ +
+ +
= = ¬ = =
? Nhìn vào (*) ta thấy mẫu thức cần có ab – ac
? Ta sẽ biến đổi như thế nào?
Từ (2)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) y+z
x y z x y z x y z x y z
bc ab ac bc ab ac bc
+ ÷ + + ÷ + + ÷ +
¬ = = =
÷ ÷ ÷


( ) ( ) ( )
y-z z-x x-y
a b c b c a c a b
= =
÷ ÷ ÷
(đpcm)

Bài 9: Cho ( )
bz-cy cx-az ay-bx
1
a b c
= =
CMR:
x y z
a b c
= =
Giải: Nhân thêm cả tử và mẫu của (1) với a hoặc b; c
Từ (1) ta có:

2 2 2 2 2 2
bz-cy abz-acy bcx-baz cay-cbx abz-acy+bcx-baz+cay-cbx
0
a a b c a b c
= = = = =
+ +

( )
x y
bz-cy = 0 bz = cy = 2
c b
¬ ¬ ¬
( ) ay-bx = 0 ay = bx 3
x y
a b
¬ ¬ ¬ =
Từ (2) và (3)
x y z
a b c
¬ = = (đpcm)

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 6
Bài 10. Biết
'
'
a
1
a
b
b
+ = và
'
'
b
1
c
b c
+ =
CMR: abc + a’b’c’ = 0
Giải: Từ ( )
'
'
a
1 ' ' 1 1
a
b
ab a b
b
+ = ¬ + =
Nhân cả hai vế của (1) với c ta có: abc + a’b’c = a’bc (3)
Ta có:
'
'
b
1 ' ' ' (2)
c
bc b c b c
b c
+ = ¬ + =
Nhân cả hai vế của (2) với a’ ta có:
a’bc + a’b’c’ = a’b’c (4)
Cộng cả hai vế của (3) và (4) ta có:
abc + a’b’c + a’bc + a’b’c’ = a’bc +a’b’c
=> abc + a’b’c = 0 (đpcm)

B. Toán tìm x, y, z
Bài 11. Tìm x, y, z biết:
15 20 28
x y z
= = và 2 3 2 186 x y + ÷ =
Giải: Giả thiết cho 2 3 2 186 x y + ÷ =
Làm như thế nào để sử dụng hiệu quả giả thiết trên?
Từ
2 3 2 3 186
3
15 20 28 30 60 28 30 60 28 62
x y z x y z x y z + ÷
= = = = = = = =
+ ÷

 x = 3.15 = 45
 y= 3.20 = 60
 z = 3.28 = 84
Bài 12. Tìm x, y, z cho:
3 4
x y
= và
5 7
y z
= và 2 3 372 x y z + ÷ =
Giải: Nhận xét bài này và bài trên có gì giống nhau?
Đưa bài này về dạng bài trên bằng cách nào? Đưa tử số có cùng số chia
Ta có:
3 4 15 20
x y x y
= ¬ = (chia cả hai vế cho 5)

5 7 20 28
y z y z
= ¬ = (chia cả hai vế cho 4)

15 20 28
x y z
¬ = =
Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 7
Tương tự học sinh tự giải tiếp: x = 90; y = 120; z = 168
Bài 13. Tìm x, y, z biết
2 3
x y
= và
5 7
y z
= và x + y + z = 98
Giải: Hãy nêu phương pháp giải (tìm GCNN (3;5)=?)
Học sinh nên tự giải (tương tự bài nào em gặp)
ĐS: x = 20; y = 30; z = 42
Bài 14. Tìm x, y, z biết 2x = 3y = 5z (1) và x + y –z = 95 (*)
Cách 1: Từ 2x = 3y
3 2
x y
¬ =
3y = 5z
5 3
y z
¬ =
Đưa về cách giải giống ba bài trên: cách này dài dòng
Cách 2: + Nếu có tỷ lệ của x, y, z tương ứng ta sẽ giải được (*)
+ Làm thế nào để (1) cho ta (*)
+ chia cả hai vế của (1) cho BCNN (2;3;5) = 30
2x = 3y = 5z
2 3 5 95
5
30 30 30 15 10 6 15 10 6 19
x y z x y z x y z + ÷
¬ = = = = = = = =
+ ÷

=> x = 75, y = 50, z = 30
Bài 15. Tìm x, y, z biết:
( )
1 2 3
1
2 3 4
x y z = = và x – y = 15
Giải: Hãy nêu cách giải (tương tự bài 11)
BCNN(1 ;2 ;3) = 6
Chia các vế của (1) cho 6 ta có

15
5
12 9 8 12 9 3
x y z x y ÷
= = = = =
÷

=> x = 2.15 = 60; y = 5.9 = 45; z = 8.5 = 40
Bài 16. Tìm x, y, z biết:
a. ( )
1 2 3
1
2 3 4
x y z ÷ ÷ ÷
= = và 2x + 3y –z = 50
b. ( )
2 2 4
2
3 4 5
x y z
= = và x + y +z = 49
Giải:
a. Với giả thiết phần a ta co cách giải tương tự bài nào? (bài 11)
Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 8
Từ (1) ta có:
( ) ( )
( )
2 1 3 2
3 2 2 3 6 3
4 9 4 4 9 4
2 3 2 6 3
50 5
5
9 9
x y
z x y z
x y z
÷ ÷
÷ ÷ + ÷ ÷ +
= = =
+ ÷
+ ÷ + ÷ ÷ +
÷
= = =


1
5 11
2
x
x
÷
= ¬ =

2
5 17
3
y
x
÷
= ¬ =

3
5 23
4
z
x
÷
= ¬ =
b. ? Nêu cách giải phần b? (tương tự bài 15)
Chia các vế cho BCNN (2;3;4) = 12

2 3 4 2 3 4
3 4 5 3.12 4.12 5.12
49
1
18 10 15 18 16 15 49
x y z x y z
x y z x y z
= = ¬ = =
+ +
¬ = = = = =
+ +

=> x = 18; y = 16; z = 15
Bài 17. Tìm x; y; z biết rằng:
a.
2 3
x y
= và xy = 54 (2)
b.
5 3
x y
= và
2 2
4 x y + = (x, y > 0)
Giải: ? Làm như thế nào để xuất hiện xy mà sử dụng giả thiết.
a.
( )
( ) ( ) ( )
2
2 2 2
2
54
1 . . 9
2 3 2 2 3 2 4 6 6
4.9 2.3 6 6 6
x y x x y x x xy
x x
= ¬ = ¬ = = =
= = = = ÷ ¬ = ±

Thay vào (2) ta có:
54
6 9
6
x y = ¬ = =

54
6 9
6
x y = ÷ ¬ = = ÷
÷

b.
2 2 2 2
2
4 1
5 3 25 9 25 9 16 4
25 5
4 2
x y x y x y
x x
÷
= ¬ = = = =
÷
¬ = ¬ = ±

2
9 3
4 2
y x ¬ = ¬ = ±

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 9
Bài 18. Tìm các số a
1
, a
2
, …a
9
biết:

9 1 2
a 9 a 1 a 2
...
9 8 1
÷ ÷ ÷
= = = và
1 2 9
a a ... a 90 + + + =
Giải :
( ) ( )
1 2 9 1
a a ... a 1 2 ... 9
a 1 90 45
1
9 9 8 ... 1 45
+ + + ÷ + + +
÷ ÷
= = =
+ + +

Từ đó dễ dàng suy ra a
1;
a
2; …
Bài 19. Tìm x; y; z biết:
a. ( )
1 2 3 1
1
y z x z x y
x y z x y z
+ + + + + ÷
= = =
+ +

Giải: Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có từ (1)

( ) 2
1 1 2 3
x y z
y z y z x z x y
x x y z x y z
+ +
+ + + + + + + + + ÷
= =
+ + + +

Nếu a + y + z ≠ 0 :
1
2 0, 5
1
2 1 2 1 2
1
1, 5 3
2
2
2 2 3
5
2, 5 3
6
3
2 3 3
5 5
3
2 6
x y z
x y z
y z
y z x x y z x x
x
x x
x z
x y z y
y
y y
x y
x y z z
z
z z
¬ = ¬ + + =
+ +
+ +
= ¬ + + = ¬ + + + = +
¬ = ¬ =
+ +
= ¬ + + + =
¬ = ¬ =
+ ÷
= ¬ + + ÷ =
¬ ÷ = ¬ = ÷

b. Tương tự các em tự giải phần b
Tìm x, y, z biết:

1 1 2
x y z
x y z
y z x z x y
= = = + +
+ + + + + ÷

Nếu x + y + z ≠ 0 => x + y + z = 0,5
ĐS :
1 1 1
; ;
2 2 2
x y z = = = ÷
Nếu x + y + z = 0 => x = y = z = 0

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 10
Bài 20. Tìm x biết rằng:
1 2 1 4 1 6
18 24 6
y y y
x
+ + +
= =
Giải:

( )
( )
1 4 1 2 1 6 2 8 1 4 2 8
24 18 6 18 6 24 18 6
1 4 24 1 4 24 1
24 18 6 2 1 4 18 6 2
18 6 24.2
6 3 6.4.2
3 8 5
y y y y y y
x x x
y y
x y x
x
x
x x
+ + + + + + +
= = ¬ =
+ + +
+ +
¬ = ¬ = =
+ + +
¬ + =
¬ + =
¬ + = ¬ =


Bài 21. Tìm x, y,z biết rằng:

2 3 5
x y z
= = và xyz = 810
Giải:

( )
3
3
3
3 3 3
2 3 5 2 2 2 2 3 5 30
810
27 27
2 10 8
8.27 2 .3 2.3
6
x y z x x x x y z xyz
x x
x
x
= = ¬ · · = · · =
| |
¬ = = ¬ =
|
\ .
¬ = = =
¬ =


3.6
9
2 3 2
15
x y
y
z
= ¬ = =
=

Bài 22. Tìm các số x
1
, x
2
, …x
n-1
, x
n
biết rằng:

1 1 2
1 2 1
n n
n n
x x x x
a a a a
÷
÷
= = ··· = = và
1 2 n
x x x c + +··· + =
(
1 1 2
0,..., 0; ... 0
n n
a a a a a = = + + + = )
Giải:

1 1 2 1 2
1 2 1 1 2 1 2
1 2
...
... ...
.
...
n n n
n n n n
i
i
n
x x x x x x x c
a a a a a a a a a a
c a
x
a a a
÷
÷
+ + +
= = ··· = = = =
+ + + + + +
=
+ + +

trong đó: i = 1, 2,…, n

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 11
Bài 23. Tìm các số x; y; z ЄQ biết rằng: ( ) ( ) ( ) ( ) : 5 : : 9 3:1: 2: 5 x y z y z y + ÷ + + =
Giải: Ta có:

( ) ( ) ( ) ( )
5 9
(1)
3 1 2 5
5 9
4
3 1 2 5 1
x y z y z y
k
x y z y z y
x y
+ ÷ + +
= = = =
+ + ÷ + + + +
+ ÷
=
+ + +


4
4
3
4 3 4 2 2
x y k
k x y
x y k
k k k k
+ ÷ = ¦
¬ ¬ + = +
´
+ =
¹
¬ + = ¬ = ¬ =

Từ (1)
5 5 5 2 3
9 5 5 9 10 9 1
3 3 6 1 5
5
1
3
z k z k
y k y k
x y k x k y
x
y
z
¬ ÷ = ¬ = ÷ = ÷ =
+ = ¬ = ÷ = ÷ =
+ = ¬ = ÷ = ÷ =
= ¦
¦
¬ =
´
¦
=
¹

Bài 24. Tổng các luỹ thừa bậc ba của 3 số là -1009. Biết tỷ số giữa số thứ 1 và số
thứ 2 là
2
3
; giữa số thứ 1 và số thứ 3 là
4
9
. Tìm 3 số đó?
Giải:
Ta có:
( ) ( ) ( )
3 3 3
3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3
1009
2
3 2 3 4 6
1
9 4 9 4 6 9
4 , 6 , 9
4 6 9 64 216 729 1009 1009
1 1
1.4 4
1.6 6
1.9 9
x y z
x x y x y
y
x x z x y z
z
x k y k z k
x y z k k k k k k k
k k
x
y
z
+ + = ÷
= ¬ = ¬ =
= ¬ = ¬ = =
¬ = = =
+ + = + + = + + = = ÷
¬ = ÷ ¬ = ÷
¬ = ÷ = ÷
¬ = ÷ = ÷
¬ = ÷ = ÷

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 12
C./ TOÁN ĐỐ
(ngoài những dạng đơn giản trong sgk giáo viên soạn bổ sung thêm)
Bài 25. Có 3 đội A; B; C có tất cả 130 người đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗi
người đội A; B; C trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây. Biết số cây mỗi đội trồng
được như nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người đi trồng cây?
Giải:
+ Gọi số người đi trồng cây của đội A; B; C lần lượt là: x; y; z (người), đk:
x; y; z ЄN
*

+ Theo bài ra ta có:
x.2 = y.3 = 4.z (1) và x + y+ z =130
BCNN (2;3;4) = 12

.2 .3 4. 130
10
12 12 12 6 4 3 6 4 3 13
60; 10; 30
x y z x y z x y z
x y z
+ +
= = ¬ = = = = =
+ +
= = =

Trả lời: Đội A; B; C có số người đi trồng cây theo thứ tự là 60; 40; 30
ĐS: 60; 40; 30
Bài 26. Trường có 3 lớp 7, biết
2
3
có số học sinh lớp 7A bằng
3
4
số học sinh 7B và
bằng
4
5
số học sinh 7C. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của 2 lớp kia
là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp?
Giải: Gọi số học sinh 7A; 7B; 7C lần lượt là x; y; z (em), x; y; z ≠0
Theo bài ra ta có:
( )
2 3 4
1
3 4 5
x y z = = và x + y + z = 57
Chia (1) cho BCNN (3;4;5) = 12

57
18 16 15 18 16 15 19
x y z x y z + ÷
¬ = = = =
+ ÷

=> x = 54; y = 18; z =45
Trả lời: số học sinh các lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là: 54; 18; 45
ĐS: 54; 18; 45

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 13
Bài 27. Tìm ba số nguyên dương biết BCNN của chúng là 3150 và tỷ số số thứ
nhất với số thứ 2 là
5
9
, của số thứ nhất với số thứ ba là
10
7
.
Giải: Gọi ba số nguyên dương lần lượt là: x; y; z
Theo bài ra ta có: BCNN (x;y;z) = 3150

2
5 10
; ;
9 7 5 9 10 7
10 18 7
10 2.5.
18. 3 .2.
7.
x x x y x z
y z
x y z
k
x k k
y k k
z k
= = ¬ = =
¬ = = =
¬ = =
¬ = =
¬ =

BCNN (x;y;z)=3150 = 2.3
2
.5.7
 k = 5
 x=50; y = 90; z = 35
Vậy 3 số nguyên dương lần lượt là x = 50; y = 90; z = 35.

E./ TÍNH CHẤT CỦA TỶ LỆ THỨC ÁP DỤNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC
Tính chất 1: (Bài 3/33 GK Đ7) Cho 2 số hữu tỷ
a
b

c
d
với b> 0; d >0.
CM:
a c
ad bc
b d
< · <
Giải:
+ Có
db cd
bd db
0; 0
a c
ad bc b d
b d
¹
<
¦
¬ < ¬ <
`
¦
> >
)

+ Có:
ad bc
0; 0 bd db
ad bc
a c
b d b d
< ¹
¬ < ¬ <
`
> >
)

Tính chất 2: Nếu b > 0; d > 0 thì từ
a c a a c c
b d b b d d
+
< ¬ < <
+

(Bài 5/33 GK Đ7)
Giải:
+ (1)
0; 0
a c
ad bc b d
b d
¹
<
¦
¬ <
`
¦
> >
)
thêm vào 2 vế của (1) với ab ta có:
Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 14

( ) ( ) ( ) 2
ad ab bc ab
a a c
a b d c b d
b b d
¬ + < +
+
+ < + ¬ <
+

+ Thêm vào hai vế của (1) dc ta có:

( )
( ) ( )
( )
1
3
ad dc bc dc
d a c c b d
a c c
b d d
¬ + < +
¬ + < +
+
¬ <
+

+ Từ (2) và (3) ta có:
Từ
a c a a c c
b d b b d d
+
< ¬ < <
+
(đpcm)
Tính chất 3: a; b; c là các số dương nên
a, Nếu 1
a
b
< thì
a a c
b b c
+
<
+

b, Nếu 1
a
b
> thì
a a c
b b c
+
>
+


Bài 30. Cho a; b; c; d > 0.
CMR: 1 2
a b c d
a b c b c d c d a d a b
< + + + <
+ + + + + + + +

Giải:
+ Từ 1
a
a b c
<
+ +
theo tính chất (3) ta có:
( ) 1
a d a
a b c d a b c
+
>
+ + + + +
(do d>0)
Mặt khác: ( ) 2
a a
a b c a b c d
>
+ + + + +

+ Từ (1) và (2) ta có: ( ) 3
a a a d
a b c d a b c a b c d
+
< <
+ + + + + + + +

Tương tự ta có:
( ) 4
b b b a
a b c d b c d a b c d
+
< <
+ + + + + + + +

( ) 5
c c c b
a b c d c d a c d a b
+
< <
+ + + + + + + +

( ) 6
d+a+b+c
d d d c
d a b a b c d
+
< <
+ + + + +

Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24
http://thanhliem24.tk 15
Cộng bất đẳng thức kép (3); (4); (5); (6) theo từng vế thì được:
1 2
a b c d
a b c b c d c d a d a b
< + + + <
+ + + + + + + +
(đpcm)

Bài 31. Cho
a c
b d
< và ; 0 b d > CMR:
2 2
a ab cd c
b b d d
+
< <
+

Giải:
Ta có
a c
b d
< và ; 0 b d > nên
2 2
. .
. d.d
a b c d ab cd
bb b d
< ¬ <
Theo tính chất (2) ta có:
2 2 2 2 2 2
ab ab cd cd a ab cd c
b b d d b b d d
+ +
< < ¬ < <
+ +
(đpcm)

Qua việc hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập
một cách nhanh nhất ngắn nhất. Người thầy giáo cần giúp học sinh
định hướng kiến thức cần dùng, phương pháp cơ bản dùng để giải
từng dạng toán cụ thể .Để khắc sâu kiến thức người thầy cần chọn
những bài tập mang tính chất cơ bản và tính phát triển các kiến thức
ở mọi khía cạnh. Qua đó giúp học sinh vừa nắm được kiến thức cơ
bản , vừa phát triển được tư duy, sáng tạo và linh hoạt khi làm bài,
tạo hứng thú và yêu thích môn học.
Trên đây là một hướng giúp học sinh lớp 7 chuyên sâu về kiến
thức tỉ lệ thúc, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau của tổ KHTN
trường THCS Liên Khê. Trường chúng tôi đã vận dụng trong quá trình
giảng dạy đã thu được một số kết quả nhất định, chúng tôi rất mong
được sự góp ý, bổ sung sao cho chuyên đề này được hoàn thiện hơn,
và chuyên đề này được vận dụng rộng rãi hơn!
Xin chân thành cảm ơn!
Liên Khê ngày 10 tháng 4 năm 2007
Người viếtNguyễn Hữu Chức

 ()  5 7 d 5. Thực tế những năm trước kia khi chưa chú trọng trong việc rèn kỹ năng theo đề tài này học sinh gặp nhiều sai sót trong quá trình giải toán ./ BÀI TẬP CỤ THỂ A. c.3 Hãy tìm x. d ≠ 0 b d a b c d Giáo viên hỏi: Muốn chứng minh trước hết xác định bài toán cho ta điều gì? Bắt chứng minh điều gì? http://thanhliem24.7 5 3 4 S 54 1 5 Ở trên các em dùng dấu suy ra là sai Hay khi biến đổi các tỷ lệ thức rất chậm chạp Hiện nay các sai sót trên ít gặp hơn.vn/thanhliem24 Tính chất 2: a c i   suy ra các tỷ lệ thức sau: b d j a cci aci . 7 tức là ta có: a b c   3 5 7 2. z biết Giải: x y z   và x – z = 7 5 3 4 x y z xz 7 x   ()   7 vậy  7  x  5.c tỷ lệ với 3. sự nhầm lẫn giữa dấu “=” với dấu “=>” Ví dụ: x y x y thì các em lại dung dấu bằng là sai. Toán đố Toán về lập tỷ lệ thức Áp dụng và chứng minh bất đẳng thức Qua việc giải các bài tập đa dạng về áp dụng tính chất của tỷ lệ thức các em đã nắm chắc chắn tính chất của tỷ lệ thức Biến đổi từ một tỷ lệ thức ra một tỷ lệ thức rất linh hoạt 1. Các em giải dạng toán này tương đối thành thạo khi tôi phân chia thành những dạng toán nhỏ.. . (b. 2. d. Loại toán chứng minh đẳng thức Bài 1.Nguyễn Hữu Chức http://violet.tk 2 . Toán chứng minh đẳng thức Toán tìm x.3 7. Ví dụ các em hay sai nhất trong trình bày lời giải .. y. 5. j ≠ 0)   b bd  j bd  j Tính chất 3: a. 4. b. b. y. Chứng minh rằng : Nếu a c ab cd   1 thì  với a. III. 5. z. 3.

c.Nhận xét điều phải chứng minh? . a c  thì: b d 5a  3b 5c  3d  5a  3b 5c  3d 7a 2  3ab 7c 2  3cd  11a 2  8b2 11c 2  8d 2 Giải: . a c a b 5a 3b 5a 5c 5a  3b 5c  3d (đpcm)          b d c d 5c 3d 3b 3d 5a  3b 5c  3d a c a b a 2 b2 ab 7a 2 8b2 3ab 11a 2     2  2  2  2  b d c d c d cd 7c 8d 3cd 11c 2 7a 2  3ab 11a 2  8b 2  (đpcm) 7c 2  3cd 11c 2  8d 2 ab ca điều đảo lại có đúng hay không?  a b c a Bài 3: CMR: Nếu a 2  bc thì Giải: + Ta có: a 2  bc    a c b a a b a b a b c a   ca ca a b c a + Điều đảo lại cũng đúng. Từ b. thật vậy: ab ca    a  b  c  a    a  b  c  a  a b c a Ta có: ac  a 2  bc  ab  ac  a 2  bc  ab  2bc  a 2  a 2  bc http://thanhliem24.Bài 1 gợi ý gì cho giải bài 2? a. 3b.Nguyễn Hữu Chức http://violet. d ≠ 0 ta có:  ab b  (1) cd d a c a b c d a b b      (2) b d b d cd d Từ (1) và (2) => a b a b ab cd (ĐPCM)    cd cd a b c d Bài 2: Nếu a.vn/thanhliem24 a c a c ab cd   1  1   b d b d b d Giải: Với a.tk 3 . 3d? . b. b.Làm như thế nào để xuất hiện 5a. 5c.

c.tk b c c d a b c a 3 b3 c 3 a 3  b3  c 3    3  3 3 3 3  3 b c d b c d b  c  d3 4 . d≠0 thì Giải: Ta có: a  c  2b   a  c  d  2bd  3 Từ (3) và (2)   c b  d    a  c  d  cb  cd  ad  cd a c  b d a c  (đpcm) b d Bài 7: Cho a. b.Nguyễn Hữu Chức http://violet. c 2  bd và b3  c3  d 3  0 CM: a 3  b3  c 3 a  b3  c 3  d 3 d a b b c Giải: + Ta có b2  ac   1 + Ta có c 2  bd    2  + Từ (1) và (2) ta có http://thanhliem24. khác không thỏa mãn điều kiện: b2  ac.vn/thanhliem24 Bài 4: Cho Giải: ac a 2  c 2 a c   CMR bd b 2  d 2 b d a c ac a2 c2 a2  c2 ac a2  c2 (đpcm)    2  2 2   b d bd b d b  d2 bd b2  d 2 a c a 4  b4  a b   thì   4  4 b d cd  c d 4 4 Bài 5: CMR: Nếu Giải: a c a b a b a4  a  b  Ta có:      4   1 b d c d cd c cd  Từ a b a 4 b4 a 4  b4   4  4 4  2 c d c d c d4 4 a b  a 4  b4 Từ (1) và (2)   (đpcm)  4   4 cd  c d Bài 6: CMR Nếu a + c = 2b (1) và 2bd = c(b+d) (2) đk: b. d là 4 số khác nhau.

vn/thanhliem24 Mặt khác: a b c a3 a b c a    3    4 b c d b bcd d a 3  b3  c 3 a  b3  c 3  d 3 d Từ (3) và (4)  Bài 8: CMR: Nếu a(y + z) = b(z + x) = c(x + y) (1) Trong đó a . c ≠0 nên chia các các số của (1) cho abc ta có: a  y+z  b  z  x c  x  y y+z z  x x  y       2 abc abc abc bc ac ab ? Nhìn vào (*) ta thấy mẫu thức cần có ab – ac ? Ta sẽ biến đổi như thế nào? Từ (2)  y+z  x  y    z  x   y  z    x  y   z  x    y  z     bc ab  ac bc  ab ac  bc y-z z-x x-y   (đpcm) a b  c  b  c  a  c  a  b  Bài 9: Cho bz-cy cx-az ay-bx   1 a b c x y z   a b c CMR: Giải: Nhân thêm cả tử và mẫu của (1) với a hoặc b.Nguyễn Hữu Chức http://violet. b.tk 5 . c là các số khác nhau và khác 0 thì: yz zx x y     a b  c  b c  a  c  a  b  Giải: Vì a. c Từ (1) ta có: bz-cy abz-acy bcx-baz cay-cbx abz-acy+bcx-baz+cay-cbx     0 a a2 b2 c2 a 2  b2  c 2  bz-cy = 0  bz = cy  x y = c b  2  ay-bx = 0  ay = bx  x y   3 a b Từ (2) và (3)   x a y z  (đpcm) b c http://thanhliem24. b .

Tìm x. Tìm x.Nguyễn Hữu Chức http://violet.15 = 45  y= 3.28 = 84 Bài 12. Toán tìm x.vn/thanhliem24 Bài 10. z Bài 11. z cho: x y y z  và  và 2 x  3 y  z  372 3 4 5 7 Giải: Nhận xét bài này và bài trên có gì giống nhau? Đưa bài này về dạng bài trên bằng cách nào? Đưa tử số có cùng số chia Ta có: x y x y    (chia cả hai vế cho 5) 3 4 15 20 y z y z    (chia cả hai vế cho 4) 5 7 20 28  x y z   15 20 28 http://thanhliem24. z biết: x y z và 2 x  3 y  2  186   15 20 28 Giải: Giả thiết cho 2 x  3 y  2  186 Làm như thế nào để sử dụng hiệu quả giả thiết trên? Từ x y z 2x 3 y z 2x  3 y  z 186        3 15 20 28 30 60 28 30  60  28 62  x = 3. y. y. Biết a b' b c'   1 và '   1 a' b b c a b'   1  ab  a ' b '  11 a' b CMR: abc + a’b’c’ = 0 Giải: Từ Nhân cả hai vế của (1) với c ta có: abc + a’b’c = a’bc (3) Ta có: b c'   1  bc  b ' c '  b ' c(2) b' c Nhân cả hai vế của (2) với a’ ta có: a’bc + a’b’c’ = a’b’c (4) Cộng cả hai vế của (3) và (4) ta có: abc + a’b’c + a’bc + a’b’c’ = a’bc +a’b’c => abc + a’b’c = 0 (đpcm) B. y.tk 6 .20 = 60  z = 3.

z biết: 1 2 3 x  y  z 1 và x – y = 15 2 3 4 Giải: Hãy nêu cách giải (tương tự bài 11) BCNN(1 .Nguyễn Hữu Chức http://violet. y = 30. Tìm x.2 . z biết 2x = 3y = 5z (1) và x + y –z = 95 (*) Cách 1: Từ 2x = 3y   3y = 5z  x 3 y 2 y z  5 3 Đưa về cách giải giống ba bài trên: cách này dài dòng Cách 2: + Nếu có tỷ lệ của x.5 = 40 Bài 16.9 = 45.15 = 60. y.5) = 30 2x = 3y = 5z  2 x 3 y 5z x y z x yz 95        5 30 30 30 15 10 6 15  10  6 19 => x = 75. y. y. b. z biết: a. y. Tìm x. y = 120. z = 8. Tìm x.tk 7 . Với giả thiết phần a ta co cách giải tương tự bài nào? (bài 11) http://thanhliem24. y.3. z tương ứng ta sẽ giải được (*) + Làm thế nào để (1) cho ta (*) + chia cả hai vế của (1) cho BCNN (2.3) = 6 Chia các vế của (1) cho 6 ta có x y z x  y 15     5 12 9 8 12  9 3 => x = 2. Tìm x. z = 30 Bài 15.vn/thanhliem24 Tương tự học sinh tự giải tiếp: x = 90. x 1 y  2 z  3   1 và 2x + 3y –z = 50 2 3 4 2x 2 y 4z    2  và x + y +z = 49 3 4 5 Giải: a. z = 168 Bài 13. z = 42 Bài 14. y = 50.5)=?) Học sinh nên tự giải (tương tự bài nào em gặp) ĐS: x = 20. z biết x y y z  và  và x + y + z = 98 2 3 5 7 Giải: Hãy nêu phương pháp giải (tìm GCNN (3. y = 5.

 .3.9   2.vn/thanhliem24 2  x  1 3  y  2  z  3 2 x  2  3 y  6  z  3    4 9 4 494 Từ (1) ta có:  2 x  3 y  z   2  6  3  50  5  5  9 9 x 1  5  x  11 2 y2  5  x  17 3 z 3  5  x  23 4 b. y > 0) 5 3 Giải: ? Làm như thế nào để xuất hiện xy mà sử dụng giả thiết.    9 2 2 3 2 4 6 6 a.3   6    6   x  6 2 2 2 Thay vào (2) ta có: x  6  y  54 9 6 54  9 6 x  6  y  x y x2 y 2 x2  y 2 4 1       5 3 25 9 25  9 16 4 b. b. Tìm x.tk 8 . x y x x y x x 2 xy 54  1  . x y  và xy = 54 (2) 2 3 x y  và x2  y 2  4 (x.4) = 12 2x 3 y 4z 2x 3y 4z      3 4 5 3. z = 15 Bài 17. y. ? Nêu cách giải phần b? (tương tự bài 15) Chia các vế cho BCNN (2.12 4.12 x y z x yz 49      1 18 10 15 18  16  15 49 => x = 18.Nguyễn Hữu Chức http://violet. 2 3 x 2  4. 25 5  x2  x 4 2  y2  9 3 x 4 2 http://thanhliem24.12 5. y = 16. z biết rằng: a.

5 x yz y  z 1  2  y  z  1  2x  x  y  z  1  2x  x x 1  1. z biết: x y z    x y z y  z 1 x  z 1 x  y  2 Nếu x + y + z ≠ 0 => x + y + z = 0.  a 9   1  2  ..  9 9 8 1 Giải : a1  1  a1  a 2  . a2. z biết: a. Tương tự các em tự giải phần b Tìm x..  1 45 Từ đó dễ dàng suy ra a1.5  3 y  y  6 x  y 3  2  x  y  z  3  3z z 5 5    3z  z   2 6  b. y  z 1 x  z  2 x  y  3 1    1 x y z x yz Giải: Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có từ (1) y  z 1 y  z 1 x  z  2  x  y  3 2  x  y  z    x x y z x y z 1  2  x  y  z  0..Nguyễn Hữu Chức http://violet...  a 9  90   .tk 9 . a2.. Tìm x. …a9 biết: a 9 a1  1 a 2  2 và a1  a 2  ..  9 90  45   1 9 9  8  .5  3 x  x  2 xz2 Nếu a + y + z ≠ 0 :  2  x  y  z  2  3y y 5  2.. … Bài 19. y. y  . Tìm các số a1..vn/thanhliem24 Bài 18.. y.5 ĐS : x  . z   1 2 1 2 1 2 Nếu x + y + z = 0 => x = y = z = 0 http://thanhliem24.

 an xi  c.2  6  3  x   6. Tìm các số x1.…..ai a1  a2  .3 x6 x y 3. …xn-1.  an a1  a2  .vn/thanhliem24 1 2 y 1 4 y 1 6 y   18 24 6x Bài 20.. an  0..  an  0 ) Giải: x x x  x  .... Tìm x biết rằng: Giải: 1 4 y 1 2 y 1 6 y 2  8 y 1 4 y 2  8 y     24 18  6 x 18  6 x 24 18  6 x 1 4 y 24 1 4 y 24 1      24 18  6 x 2 1  4 y  18  6 x 2  18  6 x  24.. 2. x2.  xn x1 x2 c     n 1  n  1 2  a1 a2 an 1 an a1  a2  ...tk 10 .Nguyễn Hữu Chức http://violet.. y.z biết rằng: x y z   và xyz = 810 2 3 5 Giải: x y z x x x x y z xyz          2 3 5 2 2 2 2 3 5 30 x3  x  810     27   27 10 8 2  x3  8. xn biết rằng: x x x1 x2     n 1  n và x1  x2    xn  c a1 a2 an 1 an ( a1  0.. n http://thanhliem24..27  23.  an trong đó: i = 1..2  3 x  8  x  5 Bài 21. Tìm x.6  y 9 mà 2 3 2 z  15 3 3 Bài 22. a1  a2  .4..33   2.

z ЄQ biết rằng:  x  y  :  5  z  :  y  z  : 9  y   3:1: 2 : 5 Giải: Ta có: x  y 5 z y  z 9 y     k (1) 3 1 2 5  x  y   5  z    y  z   9  y   x  y  4 3 1 2  5 1 x  y  4  k  k 4 x y  x  y  3k  4  k  3k  4  2k  k  2  5 z  k  z  5 k  5 2  3 9  y  5k  y  5k  9  10  9  1 Từ (1) x  y  3k  x  3k  y  6  1  5 x  5   y 1 z  3  2 4 .Nguyễn Hữu Chức http://violet. Tổng các luỹ thừa bậc ba của 3 số là -1009. z  9k x3  y 3  z 3   4k    6k    9k   64k 3  216k 3  729k 3  1009k 3  1009 3 3 3  k 3  1  k  1  x  1. Tìm 3 số đó? 3 9 Bài 24. y  6k . Biết tỷ số giữa số thứ 1 và số thứ 2 là Giải: Ta có: x3  y 3  z 3  1009 x 2 x y x y      y 3 2 3 4 6 x 1 x z x y z       z 9 4 9 4 6 9  x  4 k .6  6  z  1.4  4  y  1. Tìm các số x. giữa số thứ 1 và số thứ 3 là .9  9 http://thanhliem24.vn/thanhliem24 Bài 23.tk 11 . y.

C lần lượt là: x. y. z (em). biết bằng 2 3 có số học sinh lớp 7A bằng số học sinh 7B và 3 4 4 số học sinh 7C. Biết số cây mỗi đội trồng được như nhau. 4 cây.4) = 12 x. B. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của 2 lớp kia 5 là 57 bạn. 7B. y = 18. 40.Nguyễn Hữu Chức http://violet.vn/thanhliem24 C.3 4. Có 3 đội A. y. C trồng được theo thứ tự là 2.3.z (1) và x + y+ z =130 BCNN (2. z =45 Trả lời: số học sinh các lớp 7A. y. 45 ĐS: 54./ TOÁN ĐỐ (ngoài những dạng đơn giản trong sgk giáo viên soạn bổ sung thêm) Bài 25.tk 12 . B. 7B. 3. 7C lần lượt là x. z (người).2 = y. z ЄN* + Theo bài ra ta có: x. Biết rằng số cây mỗi người đội A. y  10. C có số người đi trồng cây theo thứ tự là 60. B. 30 Bài 26. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người đi trồng cây? Giải: + Gọi số người đi trồng cây của đội A.2 y.4. B. z ≠0 Theo bài ra ta có: 2 3 4 x  y  z 1 và x + y + z = 57 3 4 5 Chia (1) cho BCNN (3. C có tất cả 130 người đi trồng cây.3 = 4. 18. Trường có 3 lớp 7. 18. 7C lần lượt là: 54. y. đk: x.5) = 12  x y z x yz 57     18 16 15 18  16  15 19 => x = 54. Tính số học sinh mỗi lớp? Giải: Gọi số học sinh 7A. 30 ĐS: 60.z x y z x  y  z 130         10 12 12 12 6 4 3 6  4  3 13 x  60. 40. 45 http://thanhliem24. x. z  30 Trả lời: Đội A.

d > 0 thì từ (Bài 5/33 GK Đ7) Giải: a c a ac c     b d b bd d a c    + b d   ad  bc(1) thêm vào 2 vế của (1) với ab ta có: b  0.y./ TÍNH CHẤT CỦA TỶ LỆ THỨC ÁP DỤNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC Tính chất 1: (Bài 3/33 GK Đ7) Cho 2 số hữu tỷ CM: Giải: a c    db cd + Có b d   ad  bc  bd db b  0. b d a c   ad  bc b d + Có:  ad bc a c     b  0.vn/thanhliem24 Bài 27. d  0   http://thanhliem24.tk 13 . Tìm ba số nguyên dương biết BCNN của chúng là 3150 và tỷ số số thứ nhất với số thứ 2 là 5 10 . d  0   a c và với b> 0. E.  y 9 z 7 5 9 10 7 x y z    k 10 18 7  x  10k  2. 9 7 Giải: Gọi ba số nguyên dương lần lượt là: x. z = 35 Vậy 3 số nguyên dương lần lượt là x = 50.k  y  18.k BCNN (x.2. y = 90.    . y = 90.k  z  7. của số thứ nhất với số thứ ba là . z = 35.z)=3150 = 2.5.Nguyễn Hữu Chức http://violet. d  0 bd db b d ad  bc Tính chất 2: Nếu b > 0. y. z Theo bài ra ta có: BCNN (x.5.y. d >0.z) = 3150 x 5 x 10 x y x z  .32.k  32.7  k=5  x=50.

b. Cho a. d > 0. Nếu a a ac  1 thì  b bc b Bài 30. b. Nếu b. CMR: 1  Giải: + Từ a  1 theo tính chất (3) ta có: abc a b c d    2 abc bcd cd a d ab ad a  1 (do d>0) abcd a bc Mặt khác: a a   2 abc abcd a a ad    3 a bc d a bc a bc d + Từ (1) và (2) ta có: Tương tự ta có: b b ba    4 a bcd bcd a bcd c c cb    5 a bc d c d a c d a b d d d c    6 d+a+b+c d  a  b a  b  c  d http://thanhliem24.vn/thanhliem24 a ac   2 b bd + Thêm vào hai vế của (1) dc ta có: 1  ad  dc  bc  dc  d  a  c   c b  d   ac c   3 bd d a c a a c c     (đpcm) b d b bd d a a ac  1 thì  b bc b + Từ (2) và (3) ta có: Từ Tính chất 3: a.Nguyễn Hữu Chức  ad  ab  bc  ab a b  d   c b  d   http://violet. c là các số dương nên a.tk 14 . c.

(6) theo từng vế thì được: 1 a b c d     2 (đpcm) abc bcd cd a d ab a c a ab  cd c  và b. và chuyên đề này được vận dụng rộng rãi hơn! Xin chân thành cảm ơn! Liên Khê ngày 10 tháng 4 năm 2007 Người viết Nguyễn Hữu Chức http://thanhliem24. tạo hứng thú và yêu thích môn học. bổ sung sao cho chuyên đề này được hoàn thiện hơn. (4).Nguyễn Hữu Chức http://violet. chúng tôi rất mong được sự góp ý.d ab cd  và b. (5). Trường chúng tôi đã vận dụng trong quá trình giảng dạy đã thu được một số kết quả nhất định. Cho Giải: Ta có Theo tính chất (2) ta có: Qua việc hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập một cách nhanh nhất ngắn nhất. d  0 nên   2  2 b d b.Để khắc sâu kiến thức người thầy cần chọn những bài tập mang tính chất cơ bản và tính phát triển các kiến thức ở mọi khía cạnh. Trên đây là một hướng giúp học sinh lớp 7 chuyên sâu về kiến thức tỉ lệ thúc. d  0 CMR:  2  b d b b  d2 d a c a. vừa phát triển được tư duy.tk 15 .b d. Người thầy giáo cần giúp học sinh định hướng kiến thức cần dùng. sáng tạo và linh hoạt khi làm bài.vn/thanhliem24 Cộng bất đẳng thức kép (3).d b d ab ab  cd cd a ab  cd c  2  2  2  (đpcm) 2 2 b b d d b b  d2 d Bài 31. phương pháp cơ bản dùng để giải từng dạng toán cụ thể . Qua đó giúp học sinh vừa nắm được kiến thức cơ bản .b c. tính chất của dãy tỉ số bằng nhau của tổ KHTN trường THCS Liên Khê.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful