P. 1
29. Mau 16.DK-TNCN Dang Ky CN Phu Thuoc

29. Mau 16.DK-TNCN Dang Ky CN Phu Thuoc

|Views: 2,417|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Thi Hai

More info:

Published by: Nguyen Thi Hai on Oct 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
M!" Đ#NG $% NG&'I (H) TH"ỘC GI*M T+, GIA C*NH
-./0 Lần đầu: -.10 Bổ sung lần thứ:
-.20 Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...………….
-.30 Tên củ t! chức" cá nhân t#$ thu nhập:...........................................................................
%tt Họ và tên &gà' s(nh )* s+ thu,
%+ -)&./
H0 ch(,u
1un h2 v3(
4T&T
Th5( đ(67 t8nh
g($7 t#9
:tháng/n;7<
-.40 -.50 -.60 -/.0 -//0 -/10 -/20
=
>
?
...
...
Tô( c7 đ@n nhAng n0( Bung Cê Ch( là đDng và chEu t#ách nh(27 t#F3c pháp luật vG nhAng n0( Bung đ* Ch(./.
Ngày ……… tháng ……… năm ...……
C7 NH8N C9 TH" NH:(
:HI và gh( #J họ tên<
-.;0 )* s+ thu,:
-.<0 )* s+ thu,:
)Ku s+: /<=Đ$-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BT ngày
28/02/2011 !"a B# Tà$ !h%nh&

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->