P. 1
Thuyet Minh Do an Btct 2 1951

Thuyet Minh Do an Btct 2 1951

|Views: 455|Likes:
Được xuất bản bởiDũng Huy Lê

More info:

Published by: Dũng Huy Lê on Oct 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.

cong nghÖ - ®¹i häc vinh
đồ án bê tông cốt thép số II đồ án bê tông cốt thép số II
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: SỐ LIỆU CHO TRƯỚC:
Nhà công nghiệp 1 tầng lp ghép! ba nh"p đ#u nhau!c$ c%a mái đ& thông gi$ 'à
chiếu sáng đ(t t)i nh"p gi*a+ ,

- .1m! c/ng ca0 t12nh 1a3 4-5+6m! 7 m8i nh"p c$ hai cầu
t19c ch)3 điện! chế độ làm 'iệc n(ng s:c t19c ;-.<=6 T! >?3 m$c c@u c:ng+ ABCc cột
a - 1. m+ D"a đi&m E?3 >Fng t)i Ac Ninh+
I - LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN: I - LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN:
1. Chọn kế !"# $%& :
GCi nh"p ,-.1 m chHn kết cIu >àn bê tông cốt thép >)ng h2nh thang! độ >ốc các thanh
cánh t1ên i-1=1< ! chi#u ca0 gi*a >àn c$ th& chHn nhB sauJ
K - L1=M ÷ 1=NO, - L.1=M ÷ .1=NO - LP! ÷ .!PPO m+QhHn K - .!R m+
Qhi#u ca0 đầu >ànJ K
đ>
-K-
+
.
L
i
- .!R -
1 .1
+
1< .
-1!R m+
STh0Ung cách gi*a các mt >àn 7 thanh cánh thBVng lI3 bWng Pm
STh0Ung cách gi*a các mt >àn 7 thanh cánh h) lI3 bWng 5m+
Q%a mái chX đ(t 7 nh"p gi*a đBVc bố t1Y >Hc nhà! chi#u 1ộng cZa c%a mái lI3 bWng 1.m!
ca0 [ m+
Qác lCp mái đBVc cIu t)0 t\ t1ên Euống >BCi nhB sauJ
S Kai lCp g)ch lá n]m k& cU '*a l$t >à3 6 cm+
S ,Cp bê tông nh^ cách nhiệt >à3 1. cm+
S ,Cp bê tông chống thIm >à3 [ cm+
S _an]n mái là >)ng pan]n sB`n! kYch thBCc 1. × P m ca0 [6 cm+
Tang chi#u >à3 các lCp máiJ t - 6 b 1. b [ b [6 - 55 cm+
'. Chọn ()$ !)# *+! : '. Chọn ()$ !)# *+! :
S T19c đ"nh '" cZa nhà J
Qầu t19c c$ s:c t19c ; - .<T thuộc t1B`ng hVp ; c P<T >0 đ$ t19c đ"nh '" cZa nhà đBVc
Eác đ"nh nhB h2nh sauJ
Qột biênJ t19c đ"nh '" t1/ng mép ng0ài cột+
Qột gi*aJ t19c đ"nh '" t1/ng 'Ci t19c h2nh hHc cZa cột+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
* +
S Nh"p cầu t19c đBVc Eác đ"nh J ,
T
- ,S .λ -.1 d .+<!M6 -1N!6 m+
S Qầu t19c làm 'iệc 7 chế độ n(ng! s:c t19c ;-.<=6 T ! ,
T
-1N!6 m t1a bUng ta c$ các chX
tiêu cZa cầu t19c ch)3 điện nhB sauJ
A - 5P<< LmmOe T - [[<< LmmO e K
ct
- .[<<LmmOe A
1
- .5<LmmO+
S áp lFc bánh E] lên 1a3J_
maE
tc
-.. T+
_
tc
min
- [!R T+
ST1Hng lBVng E] c0nJ f - 5!< T
ST0àn cầu t19cJ f - PP!6 T+
ST\ _
tc
maE
- .. T
Ta chHn đB`ng 1a3 c$ chi#u ca0 J K
1
- 16< LmmO+
T1Hng lBVng tiêu chu@n cZa đB`ng 1a3J g
1
c
- 16< kf=m+
S GCi bBCc cột a -1. m! nh"p nhà ,- .1 m! s:c t19c ; - .< T
ta chHn >ầm tiết >iện ch* I bWng bê tông cốt thép 'Ci các kYch
thBCc đBVc chHn th]0 thiết kế đ"nh h2nhJ
K
c
- 1[<< eb -1[< e b
g
h- 56<e h
g
h- 1R< e b
g
- P[< e h
g
-P<<
t1Hng lBVng >ầm cầu t19c J 11!P T+
,. -%! ./nh !h&0# !12 nh3 :
,I3 ca0 t12nh n#n nhà tBing :ng 'Ci cốt t<+<< đ& Eác đ"nh các kYch thBCc khác+
S Qa0 t12nh 'ai cộtJ G - 4S L K
1
b K
c
O+
4S ca0 t12nh 1a3 đj ch0 4 - 5!6 m+
K
1
S chi#u ca0 1a3 'à các lCp đệm K
1
- <!16 m+
K
c
S chi#u ca0 >ầm cầu t19c K
c
- 1![ m+
G - 5!6S L <!16 b 1![O - [!N6+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
S Qa0 t12nh đXnh cộtJ k - 4 b K
ct
b a
1
K
ct
S chi#u ca0 cầu t19c tYnh t\ ca0 t12nh 1a3 đến đXnh E] c0n! K
ct
- .![ m
a
1
S kh] h7 an t0àn t\ đXnh E] c0n đến m(t >BCi kết cIu mang lFc mái!
chHnJ a
1
- <!16m đUm bU0 a
1
≥ <!1 m
k - 5!6 b .![ b <!16 - N!<6 m+
S Qa0 t12nh đXnh máiJ l - k b h b h
cm
b t+
Qhi#u ca0 kết cIu mang lFc máiJ h - .!Rm+
Qhi#u ca0 c%a máiJ h
cm
- [m
Tang chi#u >à3 các lCp máiJ t - <!55 m
Qa0 t12nh đXnh mái 7 nh"p th: hai c$ c%a máiJ
l
.
- N!<6 b .!R b [ b <!55 - 15!61 m
Qa0 t12nh mái 7 . nh"p biên không c$ c%a máiJ
l
1
- N!<6 b .!Rb <!55- 1.!61 m
4. Chọn k5!h h67! !8 :
T10ng t1B`ng hVp số liệu cZa đồ ánJ s:c n?ng t19c nhm hin P<T! nh"p nhà nhm hin P< m
ta chHn l0)i cột đ(c c$ tiết >iện ch* nhnt+
S QhHn chi#u >ài các phần cộtJ
b Qhi#u >ài phần cột t1ênJ
K
t
- k d G - N!<6 d [!N6 - [!1L m O+
b Qhi#u >ài phần cột >BCiJ
K
>
- G b a
.
a
.
là kh0Ung cách t\ mép t1ên cZa m$ng đến m(t n#n+ Ta chHn a
.
- <!6 m đUm bU0 a
.

<![m

K
>
- [!N6 b <!6 - 6![6 LmO
o QhHn tiết >iện cộtJ
S A# 1ộng cột b đBVc chHn th]0 thiết kế đ"nh h2nh! thống nhIt ch0 t0àn bộ phần cột t1ên
'à cột >BCi! ch0 cU cột biên lpn cột gi*a! 'Ci a -1. cm ta chHn b - 6< cm th0U mjn độ
mUnh cZa cột th]0 phBing ng0ài m(t phqng là J
l
<
=b - 1!. K
>
= b -1!.+6![6= <!6 - 1P!<R c P<
S rác đ"nh chi#u ca0 tiết >iện phần cột t1ênJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
bQột biênJ chHn >Fa 'à0 đi#u kiện a
[
- λ S A
1
d h
t
s5 L cm O+ GCi a
[
là kh0Ung cách t\
mép bên cầu t19c đến mép t10ng cZa cột+
T1a bUng ta đBVc A
1
- .5 LcmOe λ - M6 L cm O+
QhHn h
t
- [< L cm O th0U mjn đi#u kiện a
[
-M6 S [< d .5 - N s 5 LcmO+
bQột gi*aJ chHn >Fa th]0 đi#u kiện a
[
- λ S A
1
d <!6 +h
t
QhHn h
t
- 5< LcmO th0U mjn đi#u kiện+ a
[
-M6 d <!6 +5< d .5 - 1N s5 LcmO+
S rác đ"nh chi#u ca0 tiết >iện phần cột >BCiJ
bQột biên chHn h
>
- 5< LcmO th0U mj đi#u kiện J h
>
sK
>
= 1[ - 6![6=1[ - <!PN m+
bQột gi*a chHn h
>
- R< LcmO+
S rác đ"nh kYch thBCc 'ai cộtJ
b Qột biên J h
'
- 5< cm e l
'
- [< cm eg$c nghiêng c)nh >BCi cZa 'ai bWng [6
0
+
b Qột gi*a J h
'
-5< cm e l
'
-5< cm eg$c nghiêng c)nh >BCi cZa 'ai bWng [6
0
+
S Ti&m t1a độ mUnh cZa cột J
o Qột biênJ
bđộ mUnh cZa cột t1ên th]0 phBing t10ng m(t phqng khung làJ

<
.! 6 .! 6+[!1
.6! 5.6 P<
<! [
t
t t
l H
h h
· · · <
bđộ mUnh cZa cột t1ên th]0 phBing ng0ài m(t phqng khung làJ

<
.+ .+[!1
15! [ P<
<! 6
t
l H
b b
· · · <
bđộ mUnh cZa cột >BCi th]0 phBing t10ng m(t phqng khung làJ

<
1! 6 1! 6+6! [6
1P! 5.6 P<
<! 5
d
l H
h h
· · · <
bđộ mUnh cZa cột >BCi th]0 phBing ng0ài m(t phqng khung làJ

<
1! . 1! .+6! [6
1P! <R P<
<! 6
d
l H
b b
· · · <
o Qột gi*aJ bđộ mUnh cZa cột t1ên th]0 phBing t10ng m(t phqng khung là J


<
.! 6 .! 6+[!1
1M! <RP P<
<! 5
t
t t
l H
h h
· · · <
bđộ mUnh cZa cột t1ên th]0 phBing ng0ài m(t phqng khung làJ

<
. .+[!1
15! [ P<
<! 6
t
l H
b b
×
· · · <
bđộ mUnh cZa cột >BCi th]0 phBing t10ng m(t phqng khung làJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

<
1! 6 1! 6+6! [6
1<! .. P<
<! R
d
l H
h h
· · · <
bđộ mUnh cZa cột >BCi th]0 phBing ng0ài m(t phqng khung làJ

<
1! . 1! .+6! [6
1P! <R P<
<! 6
d
l H
b b
· · · <
* +
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
II - -ÁC 9:NH T;I TRỌN< TÍNH TOÁN :
1. T=nh >& $%&:
Ttnh tUi >0 t1Hng lBVng bUn th?n các lCp mái tác >9ng t1ên 1m
.
m(t bWng mái đBVc Eác
đ"nh th]0 công th:cJ
_
tt
- _
tc
× n - γ × δ × n+
S _hần mái h7 7 đầu hồi >0 pan]n không đZ đ& đ(t pan]n >F kiến đa b/ bWng bê tông
1ộng 1!6 m! chi#u ca0 bWng chi#u ca0 pan]n L[6 cmO! γ -.6<< kf=m
P
c$ tUi t1Hng tYnh
t0án J _
tt
- .6<< × <![6 × 1!1 - 1.PM!6 kf=m
.
S Ttnh tUi >0 t0àn bộ máiJ ∑ g
m
-L11Mb1RM!.b11<O+a+, b P6.+a+L,S.+1!6O b1.PM!6+a+.+1+6
-L11Mb1RM!.b11<O+1.+.1 b P6.+1.+1R b 1.PM!6+1.+P
∑ g
m
-..[!N5 LTO
S Ttnh tUi >0 t1Hng lBVng bUn th?n >àn mái nh"p .1 m lI3 f
1
c
- R!1 T! n - 1+1
f
tt
1
- R!1× 1!1 - R!N1 LTO
S T1Hng lBVng khung c%a mái 1ộng 1.m! ca0 [m! lI3 f
.
c
-.!R T! n-1!1
f
tt
.
- .!R× 1!1 - P!<R LTO+
S T1Hng lBVng kYnh 'à khung c%a kYnh lI3 f
.
c
-6<< Lkf=mO! n - 1!.+
g
tt
k
- 6<< × 1!. - 5<< Lkf=mO+
Ttnh tUi mái uu3 '# lFc tnp t1ung f
m1
tác >9ng 7 nh"p biên Lkhông c$ c%a máiO đBVc tYnh
th]0 công th:cJ
f
m1
- <+6 × Lf
1
b ∑ g
m
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
vtt Qác lCp mái TUi t1Hng tiêu
chu@n kf=m
.
Kệ số
'BVt tUi
TUi t1Hng tYnh
t0án kf=m
.
1 . lCp g)ch lá n]m b '*a l$t >à3
6 cm!γ -1R<<kf=m
P
N< 1!P 11M
. ,Cp bê tông nh^ cách nhiệt >à3
1. cm! γ -1.<< kf=m
P

1[[ 1!P 1RM!.
P ,Cp bê tông chống thIm >à3
[cm! γ -.6<< kf=m
P
1<< 1!1 11<
[
_an]n 1.× P m
>à3 [6 cm
P.< 1!1 P6.
/
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
f
m1
- <!6 × LR!N1 b ..[!N5O - 115!N[ LTO+
SGCi nh"p gi*a c$ c%a máiJ
f
m.
- <!6 × Lf
1
b ∑ g
m
b f
.
b .× g
k
× aO
- <!6 × LR!N1 b ..[!N5 b P!<R b .× <!5× 1.O - 1.6!5R LTO+
Di&m đ(t cZa f
m1
! f
m.
cách t19c đ"nh '" <!16m 'à đBVc th& hiện nhB h2nh 'wJ
* +
'. T=nh >& (2 ()$ !)# *+! ?3 *1@ !)# !hA@ :
T1Hng lBVng tiêu chu@n bUn th?n >ầm cầu t19c! 1a3 cầu ch)3 J
f
>
- f
1
b a× g
1
f
1
J t1Hng lBVng bUn th?n >ầm cầu t19c! f
1
c
-11!P T! n -1!1
g
1
S t1Hng lBVng 1a3 'à các lCp đệm! g
1
c

- 16< Lkf=m
.
O! n -1!1
f
>
- 1!1+L11!P b 1.× <!16O - 1[![1 LTO
TUi t1Hng f
>
đ(t cách t19c đ"nh '" <!M6 m+
,. T=nh >& (2 *ọnB C6DnB E>n hFn !8 :
TUi t1Hng nà3 tYnh th]0 kYch thBCc cIu t)0 ch0 t\ng phần cột+
o Qột biênJ b _hần cột t1ênJ f
t
- <!6 × <![ × [!1 × .!6 × 1!1 - .!.66 LTO+
b _hầncột >BCiJ f
>
-L <!6× <!5× 6![6 b <!6×
<! 5 1
.
+
× <![ O× .!6 × 1!1 - [!N[ LTO
o Qột gi*aJ
b _hần cột t1ênJ f
t
- <!6 × <!5 × [!1 × .!6 × 1!1 - P!PR LTO
b _hầncột >BCiJ f
>
-L<!6 × <!R × 6![6 b.× <!6 ×
<! 5 1! .
.
+
× <!5 O× .!6× 1!1-
5!M[ LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
TB`ng E?3 g)ch là tB`ng tF ch"u lFc nên t1Hng lBVng bUn th?n n$ không g?3 1a
nội lFc ch0 khung+
4. H2A >& GH1 !hI1 $%& :
lái nhà công nghiệp 7 đ?3 là mái n(ng ch0 nên ta lI3 J
T1" số h0)t tUi mái tiêu chu@n ph?n bố đ#u t1ên 1m
.
m(t bWng mái lI3 bWng
p
tc
- M6 kf=m
.
! n - 1!P+ K0)t tUi nà3 đBa '# thành lFc tnp t1ung _
m
đ(t 7 đầu cột+
_
m
- <!6× n× p
tc
× a× ,
_
m
- <!6 × 1!P × M6 × 1. × .1 - 1..R6 LkfO - 1.!.R6LTO+
Di&m đ(t cZa _
m
đ(t t1/ng 'Ci '" t1Y cZa f
m
+
J. H2A >& !)# *+! :
a+ K0)t tUi đ:ng >0 cầu t19cJ
GCi số liệu cầu t19c đj ch0J ; - .<= 6 T! ,
T
-1N!6 m chế độ làm 'iệc n(ng t1a bUng ta
c$ J
S A# 1ộng cZa cầu t19c J A - 5!P LmO+
S Th0Ung cách gi*a hai t19c bánh E] cầu t19c J T - [![ LmO+
S xp lFc lCn nhIt tiêu chu@n cZa một bánh E] cầu t19c lên 1a3J _
maE
- .. LTO
S Kệ số 'BVt tUi th]0 TQGN .MPM S 1NN6! n-1+1+
ST1Hng lBVng E] c0n f - 5!< T
xp lFc thqng đ:ng lCn nhIt >0 hai cầu t19c đ:ng c)nh nhau t1u3#n lên 'ai cột k
maE

Eác đ"nh th]0 đB`ng Unh hB7ng cZa phUn lFc+ k
maE
- n × _
maE
tc
× ∑
·
%
' i
i
1
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
Qác tung độ cZa đB`ng Unh hB7ng Eác đ"nh th]0 tam giác đồng >)ng J
3
1
- 1 e 3
.
- M!5= 1. - <!5P[
3
P
- 1<!1= 1. - <!R[. e 3
[
-6!M=1. - <![M6+


·
%
' i
%
1
- 1 b <!5P[ b <!R[. b <![M6 - .!N61
k
maE
- 1!1 × .. × .!N61 - M1![. LTO
Di&m đ(t cZa k
maE
t1/ng 'Ci đi&m đ(t cZa f
>
+
b+ K0)t tUi ngang cZa E] c0nJ
,Fc hjm ngang >0 một bánh E] t1u3#n lên >ầm cầu t19c t10ng t1B`ng hVp >?3 m$c c@u
c:ng đBVc Eác đ"nh th]0 công th:c J
T
1
-
1
.
+ T
tc
n
-
1
.
+
1<
Q Gx +
-
1
.
+
.< 5
1<
+
-1!P LTO
,Fc hjm ngang lCn nhIt T
maE
>0 hai cầu t19c làm 'iệc gần nhau đBVc Eác đ"nh th]0
đB`ng Unh hB7ng nhB đối 'Ci k
maE
J
T
maE
- n × T
1
×
[
1
i
i
y
·

- 1+1 × 1! P × .!N61- [!.. LTO
r]m lFc T
maE
t1u3#n lên cột 7 m(t 'à t1ên >ầm cầu t19c! cách m(t 'ai cột 1![m 'à cách
đXnh cột 1 đ0)nJ 3 - [!1 d 1![ - P!M LmO
K. H2A >& (2 B&L :
TUi t1Hng gi$ tYnh t0án tác >9ng lên một mét 'uông b# m(t thqng đ:ng cZa công t12nh làJ
y - n × y
<
× k × Q
T10ng đ$ y
<
S áp lFc gi$ 7 độ ca0 1< m !th]0 TQGNS.MPMS1NN6 th2 Ac Ninh thuộc
'/ng IISA nên áp lFc y
<
t1a bUng là y
<
- N6 Lkf=m
.
O+
k S hệ số k& đến sF tha3 đai áp lFc gi$ th]0 chi#u ca0 ph9 thuộc 'à0 >)ng đ"a h2nh! 7
đ?3 áp >9ng >)ng đ"a h2nh A+ Kệ số k Eác đ"nh tBing :ng 7 hai m:c J
b l:c đXnh cột ca0 t12nh bN!<6 m c$ k - <!NM5
b l:c đXnh mái ca0 t12nh b15!61 m c$ k - 1!<N[
Q S hệ số khY động! ph9 thuộc 'à0 >)ng công t12nh! đBVc ph?n 1a . thành phần gi$
đ@3 'à gi$ hzt+
Q - b <+R 'Ci phYa gi$ đ@3 'à Q - S <+[ đối 'Ci phYa gi$ hzt+
n S hệ số 'BVt tUi! n - 1+.
TUi t1Hng gi$ tác >9ng lên khung ngang t\ đXnh cột t17 Euống lI3 là ph?n bố đ#uJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
_ - y × a - n × y
<
× k × Q × a+
_hYa gi$ đ@3J _
đ
- 1!. × <+<N6 × <!NM5× <!R × 1. - 1!<M LT=mO
_hYa gi$ hztJ _
h
- 1!. × <!<N6 × <!NM5 × <![ × 1. - <!6P6LT=mO
_hần tUi t1Hng gi$ tác >9ng t1ên mái! t\ đXnh cột t17 lên đBa '# thành lFc tnp t1ung
đ(t 7 đầu cột v
1
! v
.
'Ci k lI3 t1" số t1ung b2nhJ
T - <+6 × L<!NM5 b 1!<N[O - 1!<P6
Qác giá t1" hệ số khY động t1ên các phần mái đBVc t1a th]0 TQGN .MPM d 1NN6! lI3 th]0
si đồ nhB t10ng h2nh 'w sauJ
T10ng đ$ J Q
]1
tYnh 'Ci g$c α - 6!M1
<
L độ >ốc i -tgα -1=1< O! tX số
N! <6
<! [P
.1
H
l
· ·
Nội su3

Q
]1
-S<![5
34%
'4&5
,4&5
%435
.40'6
-
3
4
/
,'333 ,'333 ,'333
'
S
S
,
-
3
4
/

7
h
S ®å )¸c ®8nh hÖ sè kh"®9ng t : ªn 5¸i
* + ! ;
<=> && <=> & <=>
!
?

>

-
3
4%
/
-
3
4
/
@34&
-
3
4
-
@
3
4
-
-3
4/
-
3
4
/
-
3
4
.
-
3
4
%
-34%
T1" số v tYnh th]0 công th:cJ
v - n × k × y
<
× a × ∑
·
n
' i
i i
k !
- 1!. × 1!<P6 × <!<N6 × 1. × ∑
·
n
' i
i i
h !
-1![15 × ∑
·
n
' i
i i
h !
Tha3 các giá t1" 'à0 ta đBVcJ
v
1
- 1![15 L <!R× .!R5 d <![5× 1 b <!5× 1 d <!P× <![6 b <!P× [ d <!5 × <!66O - [!<P LTO+
v
.
- 1![15 L <!5× <!66 b <!5 × [ b<!5× <![6 d <!6× 1 b <![× 1 b<![× .!R5 O - 6!6 LTO+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'3
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
III - -ÁC 9:NH NMI LỰC : III - -ÁC 9:NH NMI LỰC :
Nhà P nh"p c$ c%a mái c:ng! ca0 t12nh bWng nhau khi tYnh 'Ci tUi t1Hng Nhà P nh"p c$ c%a mái c:ng! ca0 t12nh bWng nhau khi tYnh 'Ci tUi t1Hng
đ:ng 'à lFc hjm cZa cầu t19c đBVc phép bm uua chu3&n '" ngang 7 đXnh cột! tYnh đ:ng 'à lFc hjm cZa cầu t19c đBVc phép bm uua chu3&n '" ngang 7 đXnh cột! tYnh
'Ci các cột độc lnp+ Thi tYnh 'Ci tUi t1Hng gi$ phUi k& đến chu3&n '" ngang 7 đXnh 'Ci các cột độc lnp+ Thi tYnh 'Ci tUi t1Hng gi$ phUi k& đến chu3&n '" ngang 7 đXnh
cột+ cột+
1. C%! .N! *6nB hOnh họ! :
o Qột biên J
S Qhi#u ca0 phần cột t1ên J K
t
- [!1 LmO
S TYch thBCc tiết >iện phần cột t1ên J L6< × [<O cm
S Qhi#u ca0 phần cột >BCi J K
>
- 6![6 LmO
S TYch thBCc tiết >iện phần cột >BCi J L6< × 5<O cm
S Qhi#u >ài cột đ& tYnh t0án J K- [!1 b 6![6 - N!66 LmO
lôm]n uuán tYnh cZa tiết >iệnJ {-
',
h . b
-
T10ng đ$ J
{ J lôm]n uuán tYnh+
b!hJ kYch thBCc tiết >iện ngang cZa cột+
S lôm]n uuán tYnh tiết >iện phần t1ên 'ai cột J
{
t
-
',
%3 . .3
-
- .5555M Lcm
[
O
S lôm]n uuán tYnh tiết >iện phần >BCi 'ai cột J
{
>
-
P
6< 5<
N<<<<<
1.
×
· Lcm
[
O+
Qác thông số: t -
H
H
t
-
[!1
N! 66
- <+[P
k-t
P
P
N<<<<<
1 <! [P 1
.5555M
d
t
J
J
¸ _
¸ _
− · −

¸ ,
¸ ,
- <+1RN
o Qột gi*a J
S Qhi#u ca0 phần cột t1ên J K
t
- [!1 LmO
S TYch thBCc tiết >iện phần cột t1ên J L6< × 5<O cm
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
''
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
S Qhi#u ca0 phần cột >BCi J K
>
- 6![6 LmO
S TYch thBCc tiết >iện phần cột >BCi J L6< × R<Ocm
S Qhi#u >ài cột đ& tYnh t0án J K - [!1 b 6![6 - N!66 LmO
S l0m]n uuán tYnh tiết >iện phần t1ên 'ai cột J
{
t
- 233333
',
/3 . .3
-
· Lcm
[
O
S l0m]n uuán tYnh tiết >iện phần >BCi 'ai cột J
{
>
-
P
6< R<
.1PPPP[
1.
×
· Lcm
[
O
* Qác thông số: t -
[!1
<+[P
N!66
t
H
H
· ·
k - t
P
P
.1PPPP[
1 <! [P 1
N<<<<<
d
t
J
J
¸ _
¸ _
− · −

¸ ,
¸ ,
- <+1<N
Qhi#u >Bing cZa nội lFc đBVc bi&u >i|n nhB h2nh 'wJ
A B3
C B3
DB3
'. N8& CP! (2 =nh >& $%& :
a+ Qột biên J
Ttnh tUi mái f
m1
g?3 1a mô m]n đ(t 7 đXnh cột
l
1
- f
m1
+]
t
- S 115!N[ × <+<6 - S 6!R6 LT+mO
'Ci ]
t
là kh0Ung cách t\ đi&m đ(t f
m1
đến t1Hng t?m phần cột t1ên!
]
t
-<!6h
t
S <!16 -<!6+<![ d <!16 - <+<6 m
Th0Ung cách t\ t19c phần cột t1ên 'à t19c phần cột >BCi J
a - Lh
>
Sh
t
O=. - L<+5 d <+[O=. - <!1LmO
G2 a nWm c/ng phYa 'Ci ]
t
s0 'Ci t19c phần cột >BCi nên phUn lFc đầu cột J
4 - 4
1
b 4
.
4
1
-
<+1RN
P L1 O P 6! R6 L1 O
<+[P
. L1 O . N! 66 L1 <+1RNO
k
M
t
H k
+ − × × +
·
+ × × +
- S 1!11PLTO
TYnh 4
.
'CiJ l - S f
m1
× a - S115!N[ × <!1- S11!5N[ LT+mO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
',
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
lô m]n nà3 đBVc đ(t 7 ca0 t12nh 'ai cột+
4
.
-
. .
PlL1 O P 11! 5N[L1 <! [P O
.KL1 kO . N! 66L1 <+1RNO
t − − × −
·
+ × +
- S1!.5 LTO
4 - 4
1
b 4
.
- S L1!11Pb 1!.5O - S .!PMP LTO
E E
EE
EEE
EV EV
EE
EEE
Qsi đồ tYnh 'à bi&u đồ mô m]n cột biên >0 ttnh tUi mái f
m1
g?3 1aO
rác đ"nh nội lFc t10ng các tiết >iện cột J
S lôm]nJ l
I
- S 115!N[+<!<6 - S 6!R6 LT+mO
l
II
- S 6!R6 b .!PMP × [!1 - P!RR LT+mO
l
III
- S 115!N[ L<!<6 b <!1O b .!PMP× [!1 -S M!R1 LT+mO
l
IG
- S 115!N[ L<!<6 b <!1O b .!PMP× N!66 - 6!1.LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
III
- N
IG
- 115!N[ LTO+
S ,Fc ctJ ;
IG
- .!PMP LTO
b+ Qột gi*a J
vi đồ tác >9ng cZa ttnh tUi mái f
m1
'à f
m.
nhB h2nh 'wJ
Thi đBa f
m1
!f
m.
'# đ(t 7 t19c cột ta đBVc lFcJ
f - f
m1
bf
m.
- 115!N[b1.6!5R - .[.!5. T 'à mô m]n
l - S 115!N[+<!16 b1.6!5R+<!16 - 1!P11 T+m
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'-
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
_hUn lFc đầu cột J 4 -
<+1<N
k
P 1! P11L1 O
PlL1 O
<! [P
.KL1 kO . N! 66 L1 <+1<NO
t
× +
+
·
+ × × +
- <!.PP LTO
EEE
EE
E E
EE
EEE
EV EV
L si đồ tYnh 'à bi&u đồ mô m]n cột gi*a >0 ttnh tUi mái f
m1 !
f
m.
g?3 1aO
rác đ"nh nội lFc t10ng các tiết >iện cộtJ
S lôm]nJ l
I
-1!P11 LT+mO
l
II
- l
III
- 1!P11 d <!.PP × [!1 - <+P65LT+mO
l
IG
- 1!P11 d <!.PP × N!66 - S <!N1[ LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
III
- N
IG
- .[.!5. LTO
S ,Fc ct J ;
IG
- S <!.PPLTO
,. N8& CP! (2 =nh >& ()$ !)# *+! :
a+ Qột biên J vi đồ tYnh 'Ci ttnh tUi >ầm cầu t19c ch0 t1ên h2nh 'w J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
* +
f
>
- 1[![1 Te ]
>
- λ S <!6h
>
- <!M6 d <!6 × <!5- <![6 LmO
,Fc f
>
g?3 1a m0m]n đ(t t)i 'ai cộtJ
l - f
>
× ]
>
- 1[![1× <![6 - 5![R6 LT+mO
_hUn lFc đầu cột J 4-
( ) ( )
( )
. .
P 1 P 5! R[6 1 <! [P
. L1 O . N! 66 1 <!1RN
M t
H k
− × × −
·
+ × × +
- <!5NN LTO
rác đ"nh nội lFc t10ng các tiết >iện cộtJ
S lôm]nJ l
I
- <
l
II
- S <!5NN× [!1 - S .!R55 LT+mO
l
III
- 5![R6 d <!5NN× [!1 - P!5. LT+mO
l
IG
- 5![R6d <!5NN× N!66 - S <!1N1 LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- <
N
III
- N
IG
- 1[![1 LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- S <!5NN LTO
b+ Qột gi*a Jk0 tUi t1Hng đ(t đối E:ng uua t19c cột nênJ l-<e ; - <+
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- < e N
III
- N
IG
- . × 1[![1 - .R!R. LTO
4. TRnB n8& CP! (2 =nh >& :
Qộng đ)i số các t1B`ng hVp đj tYnh 7 t1ên ch0 t\ng tiết >iện cZa t\ng cột đBVc kết
uuU nhB h2nh >BCi t10ng đ$ lFc >Hc N c}n đBVc công thêm t1Hng lBVng bUn th?n
cột đj tYnh 7 phần II+P đBVc kết uuU nhB sauJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'.
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
t Fng n9i # Gc do t Hnh t Ii
c9t biªn c9t giJK
5 n 5 n
L >'4/0%
L >- 34,--
o Qột biênJ
S lô m]n J l
I
- S 6!R6 LT+mO
l
II
- P!RR d .!R55- 1!<1[LT+mO
l
III
- S M!R1 b P!5. - S [!1N LT+mO
l
IG
- 6!1. d <!1N1 - .!N.N LT+mO+
S ,Fc >Hc J N
I
- 115!N[ LTO
N
II
- 115!N[ b .!.66 - 11N!1N6 LTO
N
III
- 11N!1N6 b 1[![1- 1PP!5<6 LTO
N
IG
- 1PP!5<6 b [!N[ - 1PR!6[6 LTO
S ,Fc ct J ;
I
- ;
II
- ;
III
- ;
IG
- .!PMP S <!5NN - 1!5M[LTO
o Qột gi*aJ
S lô m]n J l
I
- 1!P11 LT+mO
l
II
- l
III
- <!P65LT+mO
l
IG
- S <!N1[ LT+mO
S ,Fc >Hc J N
I
- .[.!5. LTO+
N
II
- .[.!5. b P!PR - .[5 LTO
N
III
- .[5 b .R!R. - .M[!R. LTO
N
IG
- .M[!R. b 5!M[ - .R1!65
S ,Fc ct J ;
I
- ;
II
- ;
III
- ;
IG
- S <!.PP LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'/
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
J. N8& CP! (2 h2A >& $%& :
a+Qột biên J
vi đồ tYnh giống nhB khi tYnh 'Ci f
m1
! nội lFc đBVc Eác đ"nh bWng cách nh?n nội
lFc >0 f
m1
g?3 1a 'Ci tX sốJ
1
1.! .R6
<!1<6
115! N[
m
m
P
G
· ·
S lôm]nJ l
I
- S 6!R6 × <!1<6 - S <!516 LT+mO
l
II
- P!RR × <!1<6 - <![<R LT+mO
l
III
- S M!R1 × <!1<6 - S <!R. LT+mO
l
IG
- 6!1.× <!1<6 - <!6PR LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
II
- N
IG
- 1.!.R6 LTO+
S ,Fc ctJ ;
I
- ;
II
- ;
III
- ;
IG
- .!PMP × <!1<6 - <!.6 LTO
L Nội lFc >0 h0)t tUi mái O
b+ Qột gi*a J
TYnh 1iêng tác >9ng cZa h0)t tUi đ(t lên nh"p phYa bên phUi 'à phYa bên t1ái cZa cột+
,Fc _
m.
đ(t 7 bên phUi g?3 1a mô m]n 7 đXnh cột+
l - _
m.
× ]
t
- 1.!.R6 × <+16 - 1!R[P LT+mO
lô m]n 'à lFc ct t10ng cột >0 mô m]n nà3 g?3 1a đBVc Eác đ"nh bWng cách nh?n
mô m]n >0 ttnh tUi f
m
g?3 1a 'Ci t~ số l
_
=l
f
- 1!R[P=1!P11 -1![<5
S lôm]nJ l
I
- 1!R[P LT+mO
l
II
- l
III
- <!P65 + 1![<5 - <!6 LT+mO
l
IG
- S <!N1[ + 1![<5 -S1!.R5 LT+mO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
S ,Fc >Hc JN
I
- N
II
- N
III
- N
IG
-1.!.R6 LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- S <!.PP + 1![<5 -S <!P.R LTO
k0 _
m1
-_
m.
nên nội lFc >0 _
m1
g?3 1a đBVc su3 1a t\ nội lFc >0 _
m.
bWng cách đai
>Iu mô m]n 'à lFc ct c}n lFc >Hc th2 gi* ngu3ên+ Ai&u đồ mô m]n nhB h2nh 'w J
L Nội lFc >0 h0)t tUi mái O
K. N8& CP! (2 h2A >& hSnB .TnB !U1 !)# *+! :
a+ Qột biên J
vi đồ tYnh giống nhB khi tYnh 'Ci ttnh tUi >ầm cầu t19c f
>
! nội lFc đBVc Eác đ"nh bWng
cách nh?n nội lFc >0 f
>
g?3 1a 'Ci t~ số J

maE
>
k M1![.
f 1[![1
·
- [!N5
Nội lFc t10ng các tiết >iện cột J
S lôm]nJ l
I
- <
l
II
- S .!R55 × [!N5 - S 1[!.. LT+mO
l
III
- P!5. × [!N5 - 1M!N5 LT+mO
l
IG
- S <!1N1 × [!N5 - S <!N6 LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- <+
N
III
- N
IG
- M1![. LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- S <!5NN × [!N5 - S P![M LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
*
L vi đồ tYnh 'à nội lFc >0 h0)t tUi đ:ng cZa cầu t19cO
b+ Qột gi*a J
k
maE
- M1![. LTO e ]
>
- <+M6 LmO+
TYnh 1iêng tác >9ng cZa h0)t tUi đ(t lên 'ai cột phYa bên t1ái 'à phYa bên phUi cZa
cột +
,Fc k
maE
g?3 1a mô m]n đối 'Ci phần cột >BCi đ(t 7 'ai cột J
l - k
maE
× ]
>
- M1![.× <!M6 - 6P!5 LT+mO
T1B`ng hVp k
maE
đ(t bên phUi cột J
4-
. .
P L1 O P 6P!5L1 <! [P O
. L1 O . N!66 L1 <!1<NO
M t
H k
− × −
·
+ × × +
- 5!1N LTO
Nội lFc t10ng các tiết >iện cộtJ
S lô m]nJ l
I
- < LT+mO+
l
II
- S 5!1N× [!1- S .6!PMN LT+mO
l
III
- S .6!PMN b 6P!5 - .R!..1 LT+mO
l
IG
- S 5!1N × N!66 b 6P!5 - S 6!16 LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- <+
N
III
- N
IG
- M1![. LTO
S ,Fc ctJ ; - S 5!1N LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
'2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
T10ng t1B`ng hVp k
maE
đ(t 7 phYa bên t1ái th2 các giá t1" môm]n 'à lFc ct 7 t1ên sw
c$ >Iu ngBVc l)i+
+ +
L Nội lFc >0 h0)t tUi đ:ng cZa cầu t19c O
V. N8& CP! (2 CP! hW$ nB1nB !)# *+! :
,Fc T
maE
đ(t cách đXnh cột một đ0)n là J
3 - [!1 d K
c
- [!1 d 1![ - .!M LmO
Ta c$
t
3 .!M
K [!1
·
- <!55
Q$ th& >/ng công th:c lnp s•n đ& tYnh phUn lFc J
4-
maE
T L1 O
1 k
t −
+
a+ Qột biên J
4 -
[! ..L1 <! [PO
1 <!1RN

+
- .!<.P LTO
S lôm]nJ l
I
- < LT+mO+
T)i '" t1Y tác >9ng cZa T
maE
th2 l
3
- .!<.P × .!M - 6![5. LT+mO
l
II
- l
III
- .!<.P× [!1d [!.. × 1![ - .![R6P LT+mO
l
IG
- .!<.P × N!66 d [!.. × 5!R6 - S N!6NLT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
III
- N
IG
- < LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- .!<.Pd [!.. - S .!1NM LTO
b+ Qột gi*a J 4 -
[! ..L1 <! [PO
1 <!1<N

+
- .!1M LTO
S lôm]nJ l
I
- < LT+mO+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,3
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
T)i '" t1Y tác >9ng cZa T
maE
th2 l
3
- .!1M × .!M - 6!R6N LT+mO
l
II
- l
III
- .!1M × [!1 d [!.. × 1![ - .!NRN LT+mO
l
IG
- .!1M× N!66 d [!.. × 5!R6 - d R!1RP6 LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
II I
- N
IG
- < LTO+
S ,Fc ctJ ; - .!1Md [!.. - S .!<6 LTO
* +
Lvi đồ tYnh 'à nội lFc >0 lFc hjm ngang cZa cầu t19cO
X. N8& CP! (2 h2A >& B&L J
GCi tUi t1Hng gi$ phUi tYnh 'Ci si đồ t0àn bộ khung c$ chu3&n '" ngang 7 đXnh cột+
fiU thiết các Eà ngang c$ độ c:ng 'ô c/ng 'à '2 các đXnh cột 7 c/ng m:c nên
chzng c$ chu3&n '" ngang là nhB nhau+ k/ng phBing pháp chu3&n '" đ& tYnh! hệ
chX c$ một @n số ∆ là chu3&n '" ngang 7 đXnh cột+ Kệ ci bUn đBVc lnp nên bWng
cách thêm một gối tFa cố đ"nh 7 đầu cột đ& ng€n cUn chu3&n '" ngang đầu cột+ Kệ
ci bUn nhB h2nh 'wJ
>'430 >34.-.
?M >
&&
?M >
&
?M >
K b c d
L Kệ ci bUn khi tYnh khung 'Ci tUi t1Hng gi$ O
_hBing t12nh chYnh tc J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,'
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
1 × ∆ b 4
g
- <
1 J _hUn lFc t10ng liên kết 7 t)i đầu cột khi n$ chu3&n '" một đ0)n bWng 1 đin
'"+
∆ J @n số Lchu3&n '" ngang cZa đầu cộtO
4
g
J phUn lFc 7 liên kết t10ng hệ ci bUn+
4
g
- 4
1
b 4
[
b v
1
b v
.
Thi gi$ thai t\ t1ái sang phUi th2 4
1
'à 4
[
Eác đ"nh th]0 si đồ nhB h2nh 'w J

* ;
7
®
7
h
N
%
N
'
:
i
>'
L vi đồ Eác đ"nh phUn lFc t10ng hệ ci bUn O
4
1
-
>
P p KL1 +tO
RL1 kO
k × × +
+
-
P 1! <M N! 66L1 <!1RN <! [PO
RL1 <!1RNO
× × + ×
+
- P![R6 LTO
4
[
- 4
1
×
>
h
p
p
-
<! 6P6
P! [R6
1! <M
×
- 1!M[.6 LTO
4
g
- P![R6 b 1!M[.6b [!<P b 6!6 - 1[!M6 LTO
Tang phUn lFc >0 các đXnh cột chu3&n '" một đ0)n ∆ - 1 đBVc tYnh bWng J
1 - 1
1
b 1
.
b 1
P
b 1
[
1
1
- 1
[
-
>
P P
P•{ P• N<<<<<
K L1 kO N66 L1 <!1RNO
×
·
+ +
- <!<<.51•
1
.
- 1
P
-
>
P P
P•{ P• .1PPPP[
K L1 kO N66 L1 <!1<NO
×
·
+ +
-<!<<55P•
1 - L 1
1
b 1
.
O × . - L<!<<.51 • b <!<<55P •O× . - <!<1R[R •
∆ -
g
4
1[! M6 MNR!15

1 <! <1R[RE E
− · − · −
_hUn lFc t)i các đXnh cột t10ng hệ thFc J
4

- 4
1
b 1
1
× ∆ - P![R6 b <!<<.51• × L
MNR!15
E

O - 1![ LTO
4
A
- 4
Q
- 1
.
× ∆ - <!<<55• × L
MNR!15
E

O - S 6!.N LTO
4
k
- 4
[
b 1
1
× ∆ - 1!M[.6 b <!<<.51• × L
MNR!15
E

O - S <!P[ LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,,
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
Nội lFc 7 các tiết >iện cộtJ
oQột t19c ‚ JS lôm]nJ l
I
- < LT+mO
l
II
- l
III
- <!6 × 1!<M × [!1
.
d 1![ × [!1 - P!.5 LT+mO
l
IG
- <!6 × 1!<M × N!66
.
d 1![ × N!66 - P6![P LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
III
- N
IG
- < LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- 1!<M E N!66 d 1![ - R!R. LTO
o Qột t19c k J
S lôm]nJ l
I
- < LT+mO
l
II
- l
III
- <!6 × <!6P6 × [!1
.
b <!P[ × [!1 - 6!RN LT+mO
l
IG
- <!6 × <!6P6 × N!66
.
b <!P[ × N!66 - .M!5[ LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
II I
- N
IG
- < LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- <!6P6 × N!66 b <!P[ - 6![6 LTO
o Qột t19c A! Q J
S lôm]nJ l
I
- < LT+mO
l
II
- l
III
- 6!.N × [!1 - .1!5N LT+mO
l
IG
- 6!.N × N!66 - 6<!6. LT+mO
S ,Fc >HcJ N
I
- N
II
- N
II I
- N
IG
- < LTO
S ,Fc ctJ ;
IG
- 6!.N LTO
Ai#u đồ nội lFc t1B`ng hVp gi$ thai t\ t1ái sang phUi 7 h2nh 'w >BCi+
T1B`ng hVp gi$ thai t\ phUi sang t1ái lI3 bi&u đồ nội lFc đai ngBVc l)i+
L Ai&u đồ nội lFc >0 gi$ thai t\ t1ái sang phUi O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
N*
C
>&4&,
N;
> 34-%
C
>.4%.
N
!
>.4,2 N
+
>
C
>.4,2
*
-.4%-
-4,/
.34.,
,'4/2
,04/%
+ 4 ! ;
.4&2
,-
>'4%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
III - TY HZ[ NMI LỰC : III - TY HZ[ NMI LỰC :
Nội lFc t10ng các tiết >iện cột đBVc sp Eếp 'à ta hVp l)i 7 bUng >BCi+
T10ng bUn ng0ài giá t1" nội lFc c}n ghi 1ƒ số th: tF cZa cột mà nội lFc đBVc chHn
đ& đBa 'à0 ta hVp+ T)i các tiết >iện I! II! III chX đBa 'à0 ta hVp các giá t1" l 'à N!
7 tiết >iện IG c}n đBa thêm lFc ct ;! cần >/ng khi tYnh m$ng+ T10ng ta hVp ci
bUn 1 chX đBa 'à0 1 l0)i h0)t tUi ngn h)n+ T10ng ta hVp ci bUn . đBa 'à0 Yt nhIt
. l0)i h0)t tUi ngn h)n 'Ci hệ số ta hVp <!N+ Ng0ài 1a th]0 đI#u 6+15 cZa TQGN
.MPMS1NN6 khi Eét tác >9ng cZa . cầu t19cLt10ng ta hVp c$ cộng cU cột MJR h0(c cột
NJ1< O th2 nội lFc cZa n$ phUi nh?n 'Ci hệ số <!N6 'Ci cầu t19c làm 'iệc 7 chế độ
n(ng c}n khi Eét tác >9ng cZa [ cầu t19c L t10ng ta hVp cZa n$ c$ cộng cU cột MJR
'à NJ1< O th2 nội lFc cZa n$ phUi nh?n 'Ci hệ số <!RLchế độ làm 'iệc n(ngO+
I\- CHỌN \]T LI^U :
S Aê tông cIp độ b#n A.6 c$ 4
b
- 1[!6 l_a e 4
bt
-1!<6 lpa e •
b
- P<+1<
P
l_a
S Qốt thép >Hc >/ng thép nh$m QSIII c$ 4
v
-4
vQ
- P56 l_a e •
v
- .<+1<
[
l_a
S Qốt thép đai nh$m QSI c$ 4
v
-4
vQ
- ..6 l_a
T1a bUng 'Ci bê tông A.6! thép nh$m QSIII c$ các t1" số J
ξ
4
-<!65P e
α
4
- <![<6 e 1l_a - 1< kf=cm
.
\- TÍNH TOÁN TI_T `IỆN CMT TRaC A :
1. [h)n !8 *bn :
Qhi#u >ài tYnh t0án l
<
- .!6K
t
- .!6 × [1<- 1<.6 cm+
TYch thBCc tiết >iện J b - 6<cm! h - [<cm+
fiU thiết chHn a - ah - [ cm! h
<
- [< d [ - P5cm
h
<
S ah - P5S [ - P. cm
Dộ mUnh λ
h
- l
<
=h - 1<.6=[< - .6!5.6 s R cần Eét đến uốn >Hc+
T\ bUng ta hVp nội lFc chHn 1a ba c(p nghi ng` là ngu3 hi&m ghi 7 bUng sau+
T„ hiệu
c(p nội
lFc
T„ hiệu
7 bUng ta
hVp
l
LT+mO
N
LTO
]
1
-l=N
LmO
]
<
-]
1
b]
a
LmO
l
>h
LT+mO
N
>h
LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
1
.
P
IIS15
IIS1M
IIS1R
[!P16.
S1R!6M
S1R!.<.R
1P<!.616
11N!1N6
1P<!.616
<!<PP1
<!166R
<!1PNR
<!<[R1
<!1M<R
<!16[R
1!<1[
1!<1[
1!<1[
11N!1N6
11N!1N6
11N!1N6
Dộ lệch t?m tYnh t0ánJ ]
<
- l=N b ]
a
'Ci ]
a
là độ lệch t?m ngpu nhiên! lI3 bWng 1!6 cm th0U mjn đi#u kiệnJ
]
a
≥ L h=P< - [<=P< - 1!PPPcme K
t
=5<< - [1<=5<< - <!5RP cme 1cmO
G2 . c(p nội lFc t1ái >Iu nhau c$ t1" số môm]n chênh lệch nhau uuá lCn 'à t1" số
môm]n >Bing l)i 1It bé nên ta không cần tYnh '}ng! 7 đ?3 >/ng c(p . đ& tYnh thép
cU ‚
v
'à ‚
v
h sau đ$ ki&m t1a 'Ci c(p 1 'à P+
1. T5nh ?7& !Nc , :
D& tYnh t0án Unh hB7ng cZa uốn >Hc! t)m giU thiết µ
t
- .!6…!
TYnh mô m]n uuán tYnh cZa tiết >iện J
I
b
- b × h
P
=1. - 6< × [<
P
=1. - .5555M cm
[
lô m]n uuán tYnh cZa >iện tYch tiết >iện cốt thép J
I
v
- µ
t
× b × h
<
× L<!6 h d aO
.
- <!<.6× 6< × P5 × L.< d [O
.
- 116.< cm
[
GCi c(p P c$ ]
<
=h - 16![R=[< - <!PRM
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J '2 l
>h
ngBVc chi#u 'Ci l
nên mang >Iu ?m+
ϕ
l
- 1b
L<! 6 O 1! <1[ 11N!1N6L<! 6 <! [ <! <[O
1
L<! 6 O 1R! .<.R 1P<! .616L<! 6 <! [ <! <[O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − − + × −
· +
+ × − + × −
- 1![5
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1
e
p
δ
δ
+
+

e
δ - maE L]
<
=h !
min
δ
O

min
δ - <!6 d <!<1+l
<
=h S<!<14
b
-<!6 d <!<1+1<.6=[< S<!<1+1[!6 -<!<NN

e
δ -maE L <!PRM e <!<NN O -<!PRM

p
δ
J hệ số Eét đến Unh hB7ng cZa cốt thép :ng lFc t1BCc+
Aê tông cốt thép thB`ng
p
δ
-1


v -
<!11
<!1
<!1 <! PRM
+
+
- <!P.5
,Fc >Hc tCi h)nJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,.
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
-
.
5! [ <! P.5
L
1<.6 1! [5
×
P<<+1<
P

×
.5555M b .<<+1<
[
×
116.<O
- .[N!1M T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
1P<! .616
1
.[N!1M

- .!1
Dộ lệch t?m ph?n giCi J
]
p
- <![L1!.6 × h S
ξ
4
× h
<
O - <![L1!.6 × [< d <!65P × P5O - 11!RNP cm
η × ]
<
- .!1 × 16![R - P.!61 cm s ]
p
-11!RNP cm


TYnh th]0 t1B`ng hVp lệch t?m lCnJ
TYnh cốt thép không đối E:ngJ
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - P.!61 b <!6 × [< d [ - [R!61 cm
TYnh ξ
4
× h
<
- <!65P × P5 -.<!.M cm
QhHn E- .< cm + Ta tYnh J

v
h
-
<

<
+ + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
× − −

-
1P<.61! 6 [R! 61 1[6 6< .< LP5 1<O
P56< LP5 [O
× − × × × −
× −
-.1!R.cm
.
Ti&m t1a µ
h
- 1<<× ‚
v
h
=b
×
h
0
- 1<<× .1!R.=L6< × P5O - 1! .1.…
'Ci độ mUnh λ
h
- .6!5.6 c$ µ
min
- <!1…! ⇒µ
h

s µ
min
⇒ th0U mjn+
k/ng ‚
v
h
- .1!R. đ& tYnh ‚
v
th]0 công th:c J

v
-

+ + +
b SC S
S
R b x R A N
R
+ −
-
1[6 6< .< P56<+.1! R. 1P<.61! 6
P56<
× × + −
-.6!R5 cm
.
Ti&m t1a µ
t
-L ‚
v
b ‚
v
h
O=b× h
0
-L.1!R. b .6!R5 O=L6< E P5O - <!<.56⇒µ
h
- .!56…
s0 'Ci t1" số giU thiết là .!6… là EIp EX nhau! c$ th& không cần tYnh l)i+
QhHn thép ‚
v
J PΦ .R b .Φ .. L.5!<M cm
.
O

v
h
J 1Φ .R b [Φ .. L.1!P5 cm
.
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,/
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
%Φ,,
,Φ,,
-Φ,&
'Φ,&
Aố t1Y thép t1ên tiết >iện IISII cột t19c ‚
a -
+
L.! 6 1! [O+1R! [M L.! 6 1!1O+M! 5
P!R1
.5! <M
i i
i
y F
m
F
+ + +
· ·


e
a
h
-
L.! 6 1!1O+16! . L.! 6 1! [O+5!15
P! 5N
.1! P5
m
+ + +
·
e
E. K&d$ *1 ?7& !Nc ' :
G2 c(p . c$ mô m]n c/ng chi#u 'Ci c(p P đj tYnh thép nên đối 'Ci c(p . c$ J

v
J PΦ .R b .Φ .. L.5!<M cm
.
O

v
h
J 1Φ .R b [Φ .. L.1!P5 cm
.
O
QhHn lCp bU0 'ệ cốt >Hc ch"u lFc làJ a
b'
- .!6 cm
Ta c$J a-P!R1 cm ! a
h
-P!5N cm ! h
<
- P5!1N cm
D& tYnh t0án uốn >Hc ta tYnh l)i I
v
'Ci tang J
L‚
v
b ‚
v
h
O - .5!<M b.1!P5 - [M![P cm
.
I
v
- L‚
v
b ‚
v
h
O × L<!6 × h d aO
.
- [M![P × L.< d P!R1O
.
-1.[P.!. cm
[
GCi c(p . c$ ]
<
=h - 1M!<R=[< - <![.M
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J '2 l
>h
ngBVc chi#u 'Ci l
nên mang >Iu ?m+
ϕ
l
- 1b
L<!6 O 1! <1[ 11N!1N6L<! 6 <! [ <! <PR1O
1
L<!6 O 1R!6M 11N!1N6L<! 6 <! [ <! <PR1O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − − + × −
· +
+ × − + × −
- 1![RP
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
v -
<!11
<!1
<!1
e
p
δ
δ
+
+

e
δ - maE L]
<
=h !
min
δ
O

min
δ - <!6 d <!<1+l
<
=h S<!<14
b
-<!6 d <!<1+1<.6=[< S<!<1+1[!6 -<!<NN

e
δ -maE L <![.M e <!<NN O -<![.M

p
δ
J hệ số Eét đến Unh hB7ng cZa cốt thép :ng lFc t1BCc+
Aê tông cốt thép thB`ng
p
δ
-1


v -
<!11
<!1
<!1 <! [.M
+
+
- <!P<RR
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
-
.
5! [ <! P<RR
L
1<.6 1! [RP
×
P<<+1<
P

×
.5555M b .<<+1<
[
×
1.[P.!.O
- .6.!N[ T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
11N!1N6
1
.6.! N[

- 1!RN
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - 1!RN+1M!<R b <!6 × [< d P!R1 - [R![M cm
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .a
h
-M!PR c E c
ξ
4
× h
<
- <!65P× P5!1N -.<!PR cm
rác đ"nh si bộ E th]0 công th:c J
E -

+ +
+
S S SC S
b
N R A R A
R b
+ −
-
11N1N6 P56< L.5! <M .1! P5O
1[6 6<
+ × −
×
- 1R!R1 cm

th0U mjn+
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc th]0 công th:c lệch t?m lCn+
TYnh l
u
-4
b
+b+ELh
<
S<!6EOb4
vQ
+‚
v
h
Lh
<
Sa
h
O
-1[6+6<+1R!R1 LP5!1NS <!6+1R!R1ObP56<+.1!P5LP5!1NS P!5NO
-51R6.<[ kf+cm - 51!R6. T+m
N+] - 11N!1N6+<![R[M - 6M!MM[ T+m
N+] c l
u


tiết >iện đZ khU n€ng ch"u c(p nội lFc .
!. K&d$ *1 ?7& !Nc 1 :
G2 c(p 1 c$ mô m]n ngBVc >Iu 'Ci c(p P là c(p tYnh thép nên 'Ci c(p 1 c$J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

v
J 1Φ .R b [Φ .. L.1!P5 cm
.
O e ‚
v
h
J PΦ .R b .Φ .. L.5!<M cm
.
O
QhHn lCp bU0 'ệ cốt >Hc ch"u lFc làJ a
b'
- .!6 cm
Ta c$J a-P!5N cm ! a
h
-P!R1 cm ! h
<
- P5!P1 cm
D& tYnh t0án uốn >Hc ta tYnh l)i I
v
'Ci tang J
L‚
v
b ‚
v
h
O - .1!P5 b.5!<M - [M![P cm
.
I
v
- L‚
v
b ‚
v
h
O × L<!6 × h d aO
.
- [M![P × L.< d P!5NO
.
-1.51M!1 cm
[
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J
ϕ
l
- 1b
L<! 6 O 1! <1[ 11N!1N6L<! 6 <! [ <! <P5NO
1
L<! 6 O [! P16. 1P<! .616L<!6 <! [ <! <P5NO
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!R
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
Jv -
<!11
<!1
<!1
e
p
δ
δ
+
+

e
δ
- ]
<
=h - [!R1=[< -<!1.<P e
p
δ
-1


v -
<!11
<!1
<!1 <!1.<P
+
+
- <!5
,Fc >Hc tCi h)nJ N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
N
t1
- .
5! [ <! 5
L
1<.6 1! R
×
P<<+1<
P

×
.5555M b .<<+1<
[
×
1.51M!1O - P15!15 T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
1P<! .616
1
P15!15

- 1!M
]

- η
×
]
<
b <!6 h d a - 1!M
×
[!R1 b <!6
×
[< d P!5N - .[![N cm
fiU thiết là nén lệch t?m lCnJ .a
h
-M!5. c E c
ξ
4
× h
<
- <!65P× P5!P1 -.<![[ cm
rác đ"nh si bộ E th]0 công th:c J
E -

+ +
+
S S SC S
b
N R A R A
R b
+ −
-
1P<.61! 6 P56< L.1! P5 .5! <MO
1[6 6<
+ × −
×
- 16!5 cm

th0U mjn+
Nên ki&m t1a th]0 công th:c lệch t?m lCn+
TYnh l
u
-4
b
+b+ELh
<
S<!6EOb4
vQ
+‚
v
h
Lh
<
Sa
h
O
-1[6+6<+16!5LP5!P1 S <!6+16!5ObP56<+.5!<MLP5!P1S P!R1O
- 5.NM<6. kf+cm - 5.!NM T+m
N+] - 1P<!.616+<!.[[N - P1!N T+m
N+] c l
u


tiết >iện đZ khU n€ng ch"u c(p nội lFc 1
Gn3 chYnh th:c chHn lBVng thép nhB sau J

v
J PΦ .R b .Φ .. L.5!<M cm
.
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
,2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

v
h
J 1Φ .R b [Φ .. L.1!P5 cm
.
O
(. K&d$ *1 !8 he2 ch6fnB nB23& $N chSnB #gn :
G2 tiết >iện cột là h2nh ch* nhnt c$ kYch thBCc b × h - 6< × [< cm! độ mUnh th]0
phBing ng0ài m(t phqng uốn không lCn hin độ mUnh th]0 phBing t10ng m(t
phqng uốn 'à khi tYnh ki&m t1a đj >/ng c(p nội lFc P là c(p c$ N
m€E
nên không cần
ki&m t1a cột th]0 phBing ng0ài m(t phqng uốn+
Ti&m t1a '# bố t1Y thép+ QhHn lCp bU0 'ệ >ầ3 .!6cm!
a - P!R1 cm e a
h
- P!5N cm e
T1" số h
<
th]0 cIu t)0 h
<
- [< d P!R1 - P5!1N cm lCn hin t1" số đj >/ng đ& tYnh t0án
là P5 cm nhB 'n3 thiên '# an t0àn+
Th0Ung cách gi*a các cốt thép 7 phYa đ(t PΦ .R b .Φ .. làJ
L6< d .!6+. S .!R × P d .!.+.O=[ - R!<6 s6 cm! th0U mjn các uu3 đ"nh '# cIu t)0+
Th0Ung cách gi*a các cốt thép 7 phYa đ(t 1Φ .R b [Φ .. làJ
L6< d .!6+. d .!R+1 S.!.+[O=[ -R!P6 cm th0U mjn 3êu cầu cIu t)0+
'. [h)n !8 (67&:
T1a bUng ta c$ chi#u >ài tYnh t0ánJ l
<
- 1!6 × K
>
- 1!6 × 6[6 -R1M!6cm+
TYch thBCc tiết >iện b - 6< cm! h - 5< cm+ fiU thiết chHn a - ah - [ cm!
h
<
- 5< S 5 - 65 cme h
<
S ah - 65 S [ - 6. cm
Dộ mUnh λ
h
- l
<
=h - R1M!6= 5< - 1P!5.6 s R cần Eét đến uốn >Hc
T\ bUng ta hVp nội lFc chHn 1a ba c(p nghi ng` là ngu3 hi&m ghi 7 bUng sauJ
T„ hiệu
c(p nội
lFc
T„ hiệu 7
bUng ta
hVp
l
LT+mO
N
LTO
]
1
-l=N
LmO
]
<
-]
1
b]
a
LmO
l
>h
LTmO
N
>h
LTO
1
.
P
IGS1P
IGS1M
IGS1R
[<!P6N
S.R!N6RM
[[!5RM[
1PR!6[6
1NN!5<N1
.1<!5565
<!.N1P
<! 1[6
<!.1.
<!P11P
<!1561
<!.P.1
[!N.N
[!N.N
[!N.N
1PR!6[6
1PR!6[6
1PR!6[6
Dộ lệch t?m tYnh t0ánJ ]
<
- l=N b ]
a
'Ci ]
a
là độ lệch t?m ngpu nhiên! lI3 bWng . cm th0U mjn đi#u kiệnJ
]
a
≥ L h=P< - 5<=P< - . cme K
>
=5<< -6[6=5<< - <!N cme 1cmO
k/ng c(p nội lFc P đ& tYnh t0án sau đ$ ki&m t1a ch0 các c(p c}n l)i
1. T5nh ?7& !Nc , :
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-3
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
D& tYnh t0án Unh hB7ng cZa uốn >Hc! t)m giU thiết µ
t
- 1!.…!
I
v
- µ
t
× b × h
<
× L<!6 h d aO
.
- <!<1. × 6< × 65 × L<!6× 5< d [O
.
- ..M1P!5
cm
[
I
b
- b × b
P
=1. - 6< × 5<
P
=1. - N<<<<< cm
[

GCi c(p P c$ ]
<
=h - .P!.1=5< - <!PRM
ϕ
l
- 1b
L<! 6 O [! N.N 1PR! 6[6L<! 6 <! 5 <! <[O
1
L<! 6 O [[! 5RM[ .1<! 5565L<! 6 <! 5 <! <[O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1![1.
v -
<!11
<!1
<!1 <! PRM
+
+
- <!P.5
N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
N
t1
-
.
5! [ <! P.5
L
R1M! 6 1! [1.
×
P<<+1<
P

×
N<<<<< b .<<+1<
[
×
..M1P!5O - 1<P. T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
.1<! 5565
1
1<P.

- 1!.6M
]
p
- <![L1!.6 × h S
ξ
4
× h
<
O - <![L1!.6 × 5< d <!65P × 65O - 1M!PN cm
η × ]
<
- 1!.6M × .P!.1 - .N!1R cm s ]
p
-1M!PN cm


TYnh th]0 t1B`ng hVp lệch t?m lCnJ
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - .N!1R b <!6 × 5< d [ - 66!1R cm
TYnh ξ
4
× h
<
- <!65P × 65 -P1!6P cm
QhHn E- P< cm + Ta tYnh J

v
h
-
<

<
+ + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
× − −

-
.1<556! 5 66!1R 1[6 6< P< L65 16O
P56< L65 [O
× − × × × −
× −
- 1[!.5 cm
.
Ti&m t1a µ
h
- 1<<× ‚
v
h
=b
×
h
0
- 1<<× 1[!.5=L6< × 65O - <! 61…
'Ci độ mUnh λ
h
- 1P!5.6 c$ µ
min
- <!<6… ⇒ µ
h

s µ
min
⇒ th0U mjn+
k/ng ‚
v
h
- 1[!.5 đ& tYnh ‚
v
th]0 công th:c J

v
-

+ + +
b SC S
S
R b x R A N
R
+ −
-
1[6 6< P< P56<+1[! .5 .1<556! 5
P56<
× × + −
- 15!1P cm
.
Ti&m t1a µ
t
-L ‚
v
b ‚
v
h
O=b× h
0
-L15!1P b 1[!.5 O=L6< E 65O - <!<1<N ⇒µ
h
- 1!<N…
s0 'Ci t1" số giU thiết là 1!.… là EIp EX nhau! c$ th& không cần tYnh l)i+

QhHn thép J ‚
v
J

PΦ .. b .Φ 1R L 15![N cm
.
O

v
h
J PΦ .< b .Φ 1R L 1[!61 cm
.
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-'
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
-Φ,,
,Φ'&
-Φ,3
,Φ'&
,Φ'/
QhHn lCp bU0 'ệ cốt >Hc ch"u lFc là a
b'
- .!6 cm
a -
+
L.! 6 1!1O+11! [ L.! 6 <! NO+6! <N
P! 6[
15! [N
i i
i
y F
m
F
+ + +
· ·


e
a
h
-
L.! 6 1O+N! [. L.! 6 <! NO+6! <N
P! [M
1[! 61
m
+ + +
·
e
E. K&d$ *1 ?7& !Nc 1 :
G2 c(p 1 c$ mô m]n c/ng >Iu 'Ci c(p P là c(p tYnh thép nên 'Ci c(p 1 c$J

v
J PΦ .. b .Φ 1R L15![N cm
.
O e ‚
v
h
J PΦ .< b .Φ 1R L 1[!61 cm
.
O
a - P!6[ cm e a
h
- P![M cm e h
<
- 5< d P!6[ - 65![5 cm+
D& tYnh t0án uốn >Hc ta tYnh l)i I
v
'Ci tang J
L‚
v
b ‚
v
h
O - 15![N b1[!61 - P1 cm
.
I
v
- L‚
v
b ‚
v
h
O × L<!6 × h d aO
.
- P1 × LP< d P!6[O
.
-.1M<[ cm
[
e I
b
- N<<<<< cm
[
GCi c(p 1 c$ ]
<
=h - P1!1P=5< - <!6.
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J
ϕ
l
- 1b
L<! 6 O [!N.N 1PR! 6[6L<! 6 <! 5 <! <P6[O
1
L<! 6 O [<!P6N 1PR! 6[6L<! 6 <! 5 <! <P6[O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!6[
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! 6.
+
+
- <!.R
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
-
.
5! [ <! .R
L
R1M! 6 1! 6[
×
P<<+1<
P

×
N<<<<< b .<<+1<
[
×
.1M<[O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-,
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
- RR6!R T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
1PR! 6[6
1
RR6! R

- 1!1R6
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - 1!1R6+P1!1P b <!6 × 5< d P!6[ - 5P!P6 cm
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .a
h
-5!N[ c E c
ξ
4
× h
<
- <!65P× 65![5 -P1!MN cm
rác đ"nh si bộ E th]0 công th:c J
E -

+ +
+
S S SC S
b
N R A R A
R b
+ −
-
1PR6[6 P56< L15! [N 1[! 61O
1[6 6<
+ × −
×
- .<!1 cm

th0U mjn+
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc th]0 công th:c lệch t?m lCn+
TYnh l
u
-4
b
+b+ELh
<
S <!6EOb4
vQ
+‚
v
h
Lh
<
Sa
h
O
-1[6+6<+.<!1 L65![5 S <!6+.<!1ObP56<+1[!61L65![5 S P![MO
-N65N6.M kf+cm - N6!5N6 T+m
N+] - 1PR!6[6+<!5PP6 - RM!M5R T+m
N+] c l
u


tiết >iện đZ khU n€ng ch"u c(p nội lFc 1
E. K&d$ *1 ?7& !Nc ' :
G2 c(p . c$ mô m]n ngBVc >Iu 'Ci c(p P là c(p tYnh thép nên 'Ci c(p . c$J

v
J PΦ .< b .Φ 1R L 1[!61 cm
.
O e ‚
v
h
J PΦ .. b .Φ 1R L15![N cm
.
O
a - P![M cm e a
h
- P!6[ cm e h
<
- 5< d P!6[ - 65!6P cm+
D& tYnh t0án uốn >Hc ta tYnh l)i I
v
'Ci tang J
L‚
v
b ‚
v
h
O - 15![N b1[!61 - P1 cm
.
I
v
- L‚
v
b ‚
v
h
O × L<!6 × h d aO
.
- P1 × LP< d P![MO
.
-.1R1N cm
[
e I
b
- N<<<<< cm
[
GCi c(p . c$ ]
<
=h - 15!61=5< - <!.M6
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J '2 l
>h
ngBVc chi#u 'Ci l
nên mang >Iu ?m+
ϕ
l
- 1b
L<!6 O [!N.N 1PR! 6[6L<!6 <! 5 <! <P[MO
1
L<!6 O .R! N6RM 1NN! 5<N1L<!6 <! 5 <! <P[MO
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!PRN
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! .M6
+
+
- <!PNP
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
- .
<
5! [
L
l
S
l ϕ
E •
b

×
I
b
b •
v

×
I
v
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
--
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
-
.
5! [ <! PNP
L
R1M! 6 1! PRN
×
P<<+1<
P

×
N<<<<< b .<<+1<
[
×
.1R1NO - 11[N!6
T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
1NN! 5<N1
1
11[N! 6

- 1!.1
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - 1!.1+15!61 b <!6 × 5< d P![M - [5!61 cm
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .a
h
-M!<R c E c
ξ
4
× h
<
- <!65P× 65!6P -P1!RP cm
rác đ"nh si bộ E th]0 công th:c J
E -

+ +
+
S S SC S
b
N R A R A
R b
+ −
-
1NN5<N!1 P56< L1[! 61 15! [NO
1[6 6<
+ × −
×
- .5!6[ cm

th0U mjn+
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc th]0 công th:c lệch t?m lCn+
TYnh l
u
-4
b
+b+ELh
<
S <!6EOb4
vQ
+‚
v
h
Lh
<
Sa
h
O
-1[6+6<+.5!6[ L65!6P S <!6+.5!6[ObP56<+15![NL65!6P S P!6[O
-1161P.51 kf+cm - 116!1P T+m
N+] - 1NN!5<N1+<![561 - N.!R[ T+m
N+] c l
u


tiết >iện đZ khU n€ng ch"u c(p nội lFc 1
Tết lunn J chHn thép nhB sau J phYa t1ái chHnJ

PΦ .. b .Φ 1R L‚
v
-15![N cm
.
O
phYa phUi chHnJ PΦ .< b .Φ 1R L‚
v
h
-1[!61 cm
.
O
b G2 phần cột >BCi không >ài LK
>
- 6![6 mO 'à nội lFc 7 tiết >iện IIISIII c‡ng
không nhm không th& bm uua nên ta không ct cốt thép mà ké0 >ài thép t1ên suốt
chi#u >ài phần cột >BCi+
bQốt >Hc cIu t)0J 7 phần cột >BCi c$ h - 5< cm ≥ 6<cm nên 7 gi*a c)nh đ$ cần c$
cốt >Hc cIu t)0! kh0Ung cách các cốt >Hc th]0 phBing c)nh h làJ
v
>
- Lh
<
d a
h
O=. - L65![5 d P![MO=. - .5![N6 cm! th0j mjn v
>
c [<cm+
bkiện tYch tiết >iện thanh cIu t)0 không bé hin
<!<<<6+ b+ v
>
- <!<<<6 E 6< E .5![N6 - <!55 cm
.
k/ng thép J Φ 15 ! ‚
v
-.!<1 cm
.
+
h K&d$ *1 !8 he2 ch6fnB nB23& $N chSnB #gn:
T1a bUng ta c$ chi#u >ài tYnh t0ánJ l
<
- 1!. × K
>
- 1!. × 6![6 - 5!6[ m
Dộ mUnh λ
b
- l
<
=h - 56[=6< - 1P!<R
Kệ số uốn >Hc ϕ t1a bUng ph9 l9c Lnội su3O đBVc ϕ - <!N[.
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
TYnh t0án ki&m t1a cIu kiện th]0 cIu kiện ch"u nén đzng t?m

b
- 6< × 5< - P<<< cm
.

vt
- L15![N b 1[!61O - P1 cm
.

µ
t
- P1= P<<< - <!<1 c <!<P
Di#u kiện ki&m t1aJ N ≤ ϕ L4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O
N chHn th]0 N
maE
lI3 7 c(p nội lFc IGS1R e N
maE
- .1<!5565 T
ϕ L4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O - <!N[. × L1[6 × P<<< b P56< × P1 O
- 615P6M kf - 615!P6M T s .1<!5565 T
Gn3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc th]0 phBing ng0ài m(t phqng uốn+
\I . TÍNH TOÁN CMT TRaC A THiO CÁC 9IjU KIỆN KHÁC :
1 . K&d$ *1 he2 kh> nknB !h/# !l :
ˆ phần cột >BCi! lFc ct lCn nhIt Eác đ"nh t\ bUng ta hVp ;
maE
- 1<![N[ T
T
1
4
bt
b h
<
- <!5 × 1<!6× 6< × 65![5 - 1MMR6 kf - 1M!MR T! th0U mjn đi#u kiệnJ
; c T
1
4
bt
b h
<
+ Aê tông đZ khU n€ng ch"u lFc ct+ Qốt đai đ(t th]0 cIu t)0J

maE
1 1
+.. 6! 6
[ [
6
d mm
d
mm
¹ ¹
· ·
¹ ¹

' ;
¹ ¹
¹ ¹
⇒ chHn đai Φ 5

min
16 16 1! R .M
6<
6<
d m
a b m
m
· × ·
¹
¹
≤ ·
'
¹
¹
⇒ chHn a - .6 cm
E . K&d$ *1 ?0 nmn !+! E8 :
DXnh cột ch"u lFc nén >0 mái t1u3#n Euống J
N - f
m
b _
m
- 115!N[ b 1.!.R6 - 1.N!..6 LTO
A# 1ộng >àn mái kê lên cột .[cm! b# >ài tYnh t0án cZa đ0)n kê .5cm+
kiện tYch t1Fc tiếp ch"u nén c9c bộ ‰
cb
- .[ E .5 - 5.[ cm
.

>iện tYch tYnh t0án cZa tiết >iện lI3 đối E:ng uua ‰
cb
tYnh đBVc

t
- 6< × P< - 16<< cm
.
Kệ số t€ng cB`ng độ đBVc Eác đ"nhJ
m
cb
-
P
cb
t


-
P
5.[
16<<
- 1!P[ c .
'Ci ξ
cb
- <!M6 th2 khU n€ng ch"u ép c9c bộ 'ai làJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-.
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
ξ
cb
× m
cb
× 4
b
× ‰
cb
- <!M6 × 1!P[ × 1[6 × 5.[ - N<NP.![ kf c N! không th0U
mjn đi#u kiện '# khU n€ng ch"u nén c9c bộ+
fia cố đầu cột bWng lBCi thép ngang+ k/ng [ lBCi thép ô 'uông! kYch thBCc ô lBCi
5 × 5cm! >/ng thép QSI Φ 5 'Ci >iện tYch <!.RPcm
.
+
Qhi#u >ài cZa thanh lBCi th]0 phBing c)nh b làJ l
1
- [R cm! th]0 phBing c)nh h làJ
l
.
- PR cm số thanh th]0 phBing c)nh b làJ n
1
- N+ số thanh th]0 phBing c)nh h
làJ n
.
- M+ Th0Ung cách các lBCi làJ v
l
- 1. cm! kh0Ung đ(t lBCi làJ P × 1. b . - PR
cm! đUm bU0 kh0Ung đ(t lBCi không >BCi đ0)n uu3 đ"nh đối 'Ci thép c$ g` làJ 16
× > - 16 × .!. - PP cm+
-
)
'
,
3
-/3
%33
,
3
,
3
,3 ,3
# O$ i t hÐp giK cè ®PO c9t biªn
,
%
3
.
3
3
,3 ,/3 ,3
%33
Qcb
Qt
'.3
%33
,
3
%
/
3
.
3
3
kiện tYch tiết >iện bê tông đBVc ba0 bên t10ng lBCiJ

l
- [5 × P5 - 1565 cm
.
s ‰
t
- 16<< cm
.
+
TX số cốt thép cZa lBCi tYnh th]0 công th:c J

µ
l
- L n
1
× g
1
× l
1
bn
.
× g
.
× l
.
O=‰
l
× v
l
- LN× <!.RP× [R b M× <!.RP× PRO=1656× 1. -
<!<1<6

α
c
- 1
+
Sl
b
R
R
µ
- <!<1<6 × ..6<=1[6 - <!15P
k
1
-
6 6 <!15P
.! NR
1 [! 6+ 1 [! 6+<!15P

α
α
+ +
· ·
+ +
TYnh
γ
l
-
5.[
[! 6 P! 6+ [! 6 P! 6+ P! <[[
16<<
b
t
F
F
· − · − ·
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc th]0 công th:c J
N

Lm
cb
+4
b
b k
1
+
1 1
+ +
Sl
R µ γ
O+‰
cb
- L1!P[+1[6 b .!NR+<!<1<6+..6<+P!<[[O+5.[
- .6[NM< kf - .6[!NM T
N - 1.N!..6 T c .6[!NM T nên đUm bU0 khU n€ng ch"u lFc c9c bộ+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-/
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
!. T5nh 2%n ?1& !8 :
TYch thBCc 'à si đồ tYnh thép t10ng 'ai th& hiện 7 h2nh 'w J

&.4&-
/33
'333
'.3
/33 %33
%33
%.6
s ®å t "nh vKi c9t biªn
Ø 8a150
2 Ø 18
2 Ø 18
2 Ø 18
Qhi#u ca0 làm 'iệc h
<
- N5 cm! b# >ài 'ai ,
'
- [<cm c$ ,
'
c <!N h
<
-R5![ cm
nên 'ai cột thuộc ki&u công s0n ngn+
,Fc tác >9ng lên 'aiJ
_ - k
maE
b f
>
- M1![. b 1[![1 - R6!RP T
Ti&m t1a kYch thBic 'ai cột th]0 các đi#u kiệnJ
_ ≤ .!6× 4
bt
× b × h
<
L1O
_ ≤ 1!.× T
'
× 4
bt
× b × h
.
<
=a
'
L.O
_ - R6!RP T c .!64
k
× b × h
<
- .!6 × 1<!6 × 6< × N5 - 1.5<<< kf - 1.5 T


th0U mjn đi#u kiện L1O
Qầu t19c c$ chế độ làm 'iệc n(ng T
'
- <!M6! kh0Ung cách t\ lFc _ đến mép cột
>BCi
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
a
'
- M6 S 5< - 16 cm
_ - R6!RP T c 1!.× T
'
× 4
bt
× b × h
.
<
=a
'
- 1!. × <!M6 × 1<!6 × 6< × N5
.
= 16
- RM<N1. kf - RM<!N1. T th0U mjn đI#u kiện L.O
h T5nh !g (ọ!:
lô m]n uốn t)i tiết >iện mép cột 1S1J
l
1
- _ × a
'
- R6!RP × <!16 - 1.!RM[6 LT+mO
TYnh cốt thép 'Ci mô m]n t€ng .6…
l
tt
- 1!.6 l
1
- 1!.6 × 1.!RM[6 - 15!<NP LT+ mO
α
m
- .
<
+ +
b
M
R b h
-
.
15<NP<<
1[6 6< N5 × ×
- <!<.[! t1a bUng c$
ζ
- <!NRR

v
-
<
+ +
S
M
R h ζ
-
15<NP<<
<! NRR P56< N5 × ×
- [!56 cm
.



chHn .Φ 1R! ‚
v
- 6!<N cm
.
h T5nh !g .1& ?3 !g n&bn:
G2 _ - R6!RP T s 4
bt
× b × h
<
- 1<!6 × 6< × N5 - 6<[<< kf - 6<![ T+
'à h -1<< cm s.!6a
'
- .!6 × 16 - PM!6 cm nên t10ng 'ai cột >/ng cốt cốt đai nWm
ngang 'à cốt Eiên+
b Qốt đai chHn Φ R! kh0Ung cách gi*a các cốt đai J
v

1 1
+ +1<< .6
[ [
16
h m
m
¹
· ·
¹
'
¹
¹


kh0Ung cách v - 16 cm+
b kiện tYch cốt Eiên ct uua n%a t1ên đ0)n ,
E
L,
E
- 1<<!1. cmO không bé hin
<!<<. b× h
<
- <!<<. × 6< × N5 - N!5 cm
.
! chHn ‚
v
-1<!1R cm
.
⇔ [Φ 1R
đ(t thành . lCp+ DB`ng kYnh cốt Eiên th0U mjn bé hin Φ .6 'à ,
E
= 16 - 5M mm
L,E -
. .
1<< 16 + - 1<1!1. cmO
h K&d$ *1 mc $N Cbn ?1& :
kầm cầu t19c lp ghép! lFc nén lCn nhIt t\ 1 >ầm t1u3#n 'à0 'ai làJ
N - <!6 f
>
b k
maE1
fiá t1" k
maE1
>0 _
maE
g?3 1a nhBng chX tYnh ch0 1 bên >ầm+ kFa 'à0 đB`ng Unh
hB7ng 'w 7 phần Eác đ"nh h0)t tUi đ:ng >ầm cầu t19c ta tYnh đBVc J
k
maE1
- n × _
maE
L3
1
b 3
P
b 3
[
O - 1!1 × .. L1 b <!R[. b <![M6O - 65!<M T
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
N - <!6 × 1[![1

b 65!<M - 5P!.M6 LTO
A# 1ộng >ầm cầu t19c 7 t10ng đ0)n gối đBVc m7 1ộng 1a P[cm! đ0)n >ầm gối lên
'ai .P cm+

cb
-P[× .P - MR. cm
.
+ kiện tYch tYnh t0án khi nén c9c bộ là ‰
t
lI3 th]0 h2nh sauJ

t
- 6[ × .P - 1.[. cm
.
hệ số t€ng cB`ng độJ m
cb
-
P
cb
t


-
P
1.[.
MR.
- 1!1M c .
'Ci ξ
cb
- <!M6 th2 khU n€ng ch"u ép c9c bộ 'ai làJ
ξ
cb
× m
cb
× 4
b
× ‰
cb
- <!M6 × 1!1M × 1[6 × MR. - NN6<< kf - NN!6 T
'2 N - 5P!.M6 T c NN!6 T nên th0U mjn đi#u kiện '# khU n€ng ch"u ép c9c bộ
nên chX phUi gia cố 'ai cột th]0 cIu t)0+ 7 đ?3 ta >/ng tIm thép bUn đệm c$ chi#u
>à3 1 cm
/33
'33 '33
,
-
3
.
3
3
%33
-%3
Qt Qcb
(. K&d$ *1 !8 kh& !h#@bn !hop !q# Clc :
,zc nà3 cột b" uốn! tUi t1Hng lI3 bWng t1Hng lBVng bUn th?n cột nh?n 'Ci hệ số
động lFc 1!6 J S đ0)n >BCiJ g
1
- 1!6 × <!6 × <!5 × .!6 - 1!1.6 LT= mO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
-2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
S đ0)n t1ênJ g
.
- 1!6 × <!6 × <![ × .!6 - <!M6 LT= mO
o rét các t1B`ng hVp bốc Eếp! t1]0 buộc chHn 1a . si đồ tYnh 7 h2nh t1ang bên+
Thi chu3ên ch7 'à bốc Eếp+ Qột đBVc đ(t nWm th]0 phBing ngang! các đi&m kê
h0(c t1]0 buộc cách mzt >BCi một đ0)n a
1
- P m! cách mzt t1ên 1 đ0)n a
.
-P!N m+
lô m]n ?m t)i gối J
l
1
- <!6 × <!M6 × P!N
.
- 6!M LT + mO
l
P
- <!6 × 1!1.6 × P
.
- 6!<5 LT + mO
lô m]n >Bing lCn nhIt 7 đ0)n gi*a phần cột >BCi t2m đBVc t)i tiết >iện cách gối
1!5 m t)i đ$ l
.
- P!M L T+ mO
;ua s0 sánh mô m]n 'à tiết >iện! ta thI3 cần ki&m t1a 'Ci l
1
- 6!M T+m ch0 phần
cột t1ên 'à l
P
- 6!<5 T+m ch0 phần cột >BCi+
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc 'Ci tiết >iện nWm ngang! h - 6< cm! h
<
- [5 cm
b Ti&m t1a ch0 phần cột t1ên Jl
1
- 6!M LT+ mO! cốt thép đBa 'à0 tYnh t0án chX lI3
hai cốt 7 ng0ài J 1Φ .. b 1Φ .R
Ti&m t1a th]0 công th:c l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × LP!R<1 b 5!16RO× L[5 S [O
- 16.5M1[ kf+cm - 16!P LT+ mO
G2 l
t>
- 16!P LT+ mO s l
1
- 6!M LT+ mO nên cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
b Ti&m t1a ch0 phần cột >BCi J l
P
- 6!<5 LT+ mO! cốt thép J 1Φ .. b 1Φ 15 b1Φ .<
Ti&m t1a th]0 công th:c l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × LP!R<1b.!<11bP!1[.O× L[5 S [O
- 1PM.5[R kf+cm - 1P!MP LT+ mO
G2 l
t>
- 1P!MP LT+ mO s l
P
- 6!<5 LT+ mO nên cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
o Thi c@u lp! lnt cột th]0 phBing nWm nghiêng 1ồi mCi c@u+ Di&m c@u đ(t t)i 'ai
cột! cách mzt t1ên [!P m+ Qh?n cột tŠ lên đIt+
lô m]n lCn nhIt 7 phần cột t1ên! ch8 tiếp giáp 'Ci 'ai cộtJ
l
[
- <!6 × <!M6 × [!1
.
- 5!P LT+ mO
GCi tiết >iện cột ‚
v
- .5!<M cm
.
LPΦ .Rb.Φ ..O! h - [< cm! h
<
- P5 cm
l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O - P56< × .5!<M × LP5 S [O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%3
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
- P<[[NM5 kf+cm - P<![6 T+ m s l
[
! 'n3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
b ˆ phần >BCi mô m]n lCn nhIt t2m đBVc cách ch?n cột 1 đ0)n . m+
l
5
- .!.M LT+ mO+ Tiết >iện c$ h - 5< cm! h
<
- 65 cm
cốt thép PΦ ..b.Φ 1R ! ‚
v
- 15![N cm
.
! tYnh đBVcJ
l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × 15![N × L 65 d [ O - P1.NR<P kf+cm
- P1!.N LT+ mO s l
6
- .!.M LT+ mO! nhB 'n3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
o ˆ ch?n cột khi làm 'iệc ch"u lFc tnp t1ung khá lCn cần c$ lBCi thép gia cố ch?n
cột+ QhHn >/ng [ lBCi thép đB`ng kYnh ∅5 +kh0Ung cách gi*a các lBCi là 1. cm
b th]0 phBing c)nh ngn b - 6< cm >/ng N ∅5 chi#u >ài m8i thanh l - 6R cm
b th]0 phBing c)nh >ài h - 5< cm >/ng 11 ∅5 chi#u >ài m8i thanh l- [R cm
-
)
'
,
3
.
3
3
/33
,
3
,
3
,3 ,3
# O$ i t hÐp giK cè chRn c9t biª n
/33
,
3
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%'
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
g,>340. TS5
g'>'4',. TS5
-233 -%.3 -333
%'33 -,.3 -333
A, >-40 T.5
A- >.43/ T.5 A' >.40 T.5
'/33 -333
%33
.
3
3
1Ø22 1Ø28
/33
.
3
3
1Ø22
1Ø16
1Ø20
%'33
%-33 /3.3
g,>340. TS5
g'>'4',. TS5
A% >/4- T.5
A. >/42% T.5
A/ >,4,0 T.5
,333
3Ø28
2Ø22
.33
%
3
3
2Ø18
3Ø22
/
3
3
.33
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%,
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
\II. TÍNH TOÁN TI_T `IỆN CMT TRaC r :
Qột t19c A c$ h2nh >áng bên ng0ài đối E:ng 'à nội lFc th]0 . chi#u EIp EX nhau
nên đ(t cốt thép đối E:ng là thunn tiện 'à hVp l„ nhIt+
1. [h)n !8 *bn:
Qhi#u >ài tYnh t0án l
<
- .!6K
t
- .!6 × [1< - 1<.6 cm+
TYch thBCc tiết >iện b - 6<cm! h - 5<cm+ fiU thiết chHn a - ah - 6cm!
h
<
- 5< d 6 - 66 cme h
<
S ah - 66 S 6 - 6< cm
Dộ mUnh λ
b
- l
<
=h - 1<.6=5< - 1M!<R s R cần Eét đến uốn >Hc+
Dộ lệch t?m tYnh t0ánJ ]
<
- l=N b ]
a
'Ci ]
a
là độ lệch t?m ngpu nhiên! lI3 bWng . cm th0U mjn đi#u kiệnJ
]
a
≥ L h=P< - 5<=P< - . cme K
t
=5< - [1<=5<< - <!5R cme 1cmO
D& tYnh t0án Unh hB7ng cZa uốn >Hc! t)m giU thiết µ
t
- .…! tYnh mô m]n uuán tYnh
cZa tiết >iện J
I
v
- µ
t
× b × h
<
× L<!6 × h d aO
.
- <!<. × 6< × 66 × LP< d 6O
.
-P[PM6 cm
[
I
b
- b × b
P
=1. - 6< × 5<
P
=1. - N<<<<< cm
[
T„ hiệu
c(p nội
lFc
T„ hiệu
7 bUng ta
hVp
l
LT+mO
N
LTO
]
1
-l=N
LmO
]
<
-]
1
b]
a
LmO
l
>h
LT+mO
N
>h
LTO
1
.
P
IIS15
IIS1M
IIS1R
[[!6R.
S[P!R5N5
[[!1P.
.6M!<656
.6M!<656
.5R!11P
<!1MP[
<!1M1
<!15[5
<!1NP[
<!1N1
<!1R[5
<!P65
<!P65
<!P65
.[5
.[5
.[5
G2 tYnh cốt thép đối E:ng nên chX cần tYnh t0án 'Ci các c(p 1 'à P là sw th0U mjn
c(p .
1. T5nh !g hmc .g& nTnB ?7& !Nc 1:
GCi c(p 1 c$ ]
<
=h - 1N!P[=5< - <!P..
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J

ϕ
l
-1b
L<! 6 O <! P65 .[5L<! 6 <! 5 <! <6O
1
L<! 6 O [[!6R. .6M! <656L<! 6 <! 5 <! <6O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!65R
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! P..
+
+
- <!P51
,Fc >Hc tCi h)nJ
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%-
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
N
t1
-
.
<
5! [
L

l
S
l ϕ
× •
b
× {
b
b •
a
× {
a
O
-
.
5! [ <! P51
L
1<.6 1! 65R
× P<<+1<
P
× N<<<<< b .<<+1<
[
× P[PM6 O
- MNM!6 T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
.6M! <656
1
MNM! 6

- 1![M5
η × ]
<
- 1![M5 × 1N!P[ - .R!66 cm
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - .R!66 b <!6 × 5< d 6 - 6P!66 cm+
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .ah

E

ξ
4
× h
<
rác đ"nh si bộ chi#u ca0 '/ng ch"u nén EJ
E
1
-
bt
N
R b ×
-
.6M<65! 6
1[6 6< ×
- P6![5 cm
E
1
s
ξ
4
× h
<
- <!65P+66 - P<!N56 cm

giU thiết không đzng! EU3 1a là nén lệch
t?m bé+ TYnh l)i E th]0 phBing pháp đzng >ầnJ
GCi E- E
1
! tYnh ‚
v
h
'à đ(t là ‚
v
o
J

v
o
-
<
<
L <! 6 O
L †O
SC
N e x h
R h a
+ −

-
.6M<65! 6L6P! 66 <! 6+P6! [5 66O
P56<L66 6O
+ −

- ..!NP cm
.
E -
<
<
1
‹ . + oL 1OŒ+
1
. + o
+ +
1
S S
R
S S
b
R
N R A h
R A
R b h
ξ
ξ
+ −

+

-
1
‹.6M<65! 6 .+P56<+..! NPL 1OŒ+66
1 <! 65P
.+P56<+..! NP
1[6+6<+66
1 <! 65P
+ −

+

- PP!.5 cm+
Th0U mjn đi#u kiện J ξ
4
× h
<
- P<!N56 cm c E c66 cm+
TYnh ‚
v
- ‚
v
h
th]0 công th:c J

v
- ‚
v
h
-
<

<
+ + + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
− −

-
.6M<65! 6+6P! 66 1[6+6<+PP! .5L66 <! 6+PP! .5O
P56<L66 6O
− −



v
- ‚
v
h
-.[!MP cm
.

Ti&m t1a µ - µ
h
- ‚
v
h
=b× h
0
- .[!MP=L6< × 66O - <!<<N ⇒ µ
h
- <!N…!
'Ci độ mUnh λ
h
- 1M!<R c$ µ
min
- <!1…! đUm bU0 µ
h

≥ µ
min
!
µ
t
- . × µ

- . × <!N - 1!R … EIp EX bWng µ
t
giU thiết µ
gt
-. …
E. T5nh ?7& !Nc , :
GCi c(p P c$ ]
<
=h - 1R![5=5< - <!P<MM
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
ϕ
l
-1b
L<! 6 O <! P65 .[5L<! 6 <! 5 <! <6O
1
L<! 6 O [[!1P. .5R!11PL<! 6 <! 5 <! <6O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!6656
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! P<MM
+
+
- <!P5NR
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
-
.
<
5! [
L

l
S
l ϕ
× •
b
× {
b
b •
a
× {
a
O
-
.
5! [ <! P5NR
L
1<.6 1! 6656
× P<<+1<
P
× N<<<<< b .<<+1<
[
× P[PM6 O
- R<N!65 T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
th
N
N
1
1

-
1
.5R!11P
1
R<N! 65

- 1![N6
η × ]
<
- 1![N6 × 1R![5 - .M!5 cm
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - .M!5 b <!6 × 5< d 6 - 6.!5 cm
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .ah

E

ξ
4
× h
<
rác đ"nh si bộ chi#u ca0 '/ng ch"u nén EJ
E
1
-
b R
N
!
×
-
.5R11P
1[6 6< ×
- P5!NR cm
E
1
s
ξ
4
× h
<
- <!65P+66 - P<!N56 cm

giU thiết không đzng! EU3 1a là nén lệch
t?m bé+ TYnh l)i E th]0 phBing pháp đzng >ầnJ
GCi E- E
1
! tYnh ‚
v
h
'à đ(t là ‚
v
o
J

v
o
-
<
<
L <! 6 O
L †O
SC
N e x h
R h a
+ −

-
.5R11PL6.! 5 <! 6+P5! NR 66O
P56<L66 6O
+ −

- .P!5PR cm
.
E -
<
<
1
‹ . + oL 1OŒ+
1
. + o
+ +
1
S S
R
S S
b
R
N R A h
R A
R b h
ξ
ξ
+ −

+

-
1
‹.5R11P .+P56<+.P! 5PRL 1OŒ+66
1 <! 65P
.+P56<+.P! 5PR
1[6+6<+66
1 <! 65P
+ −

+

- PP!NN cm+
Th0U mjn đi#u kiện J ξ
4
× h
<
- P<!N56 cm c E c66 cm+
TYnh ‚
v
- ‚
v
h
th]0 công th:c J

v
- ‚
v
h
-
<

<
+ + + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
− −

-
.5R11P+6.! 5 1[6+6<+PP! NNL66 <! 6+PP! NNO
P56<L66 6O
− −



v
- ‚
v
h
-.6!N5 cm
.

Ti&m t1a µ - µ
h
- ‚
v
h
=b× h
0
- .6!N5=L6< × 66O - <!<<N[[ ⇒ µ
h
- <!N[[…!
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%.
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
'Ci độ mUnh λ
h
- 1M!<R c$ µ
min
- <!1…! đUm bU0 µ
h

≥ µ
min
!
µ
t
- . × µ

- . × <!N[[ - 1!RRR … EIp EX bWng µ
t
giU thiết µ
gt
-. …
b QhHn cốt thép J s0 sánh >iện tYch cốt thép cZa . c(p nội lFc ta thI3 1Wng chHn
thép th]0 c(p P là đZ ch"u lFc ch0 cU . c(p 'n3 chHn thép nhB sau J
m8i bên P∅.R b .∅.. e ‚
v
- ‚
v
h
- .5!<M cm
.
h - 5< cm s 6< cm nên đ(t cốt >Hc cIu t)0+ k/ng .∅15 +
-Φ,&
,Φ,,
-Φ,&
,Φ,,
,Φ'/
'. [h)n !8 (67&:
Qhi#u >ài tYnh t0án l
<
- 1!6K
>
- 1!6 × 6[6 - R1M!6 cm
TYch thBCc tiết >iện b - 6< cm! h - R< cm+ fiU thiết chHn a - ah - 6 cm!
h
<
- R< S 6 - M6 cme h
<
S ah - M6 S 6 - M< cm
Dộ mUnh λ
h
- l
<
=h - R1M!6=R< - 1<!.. s R cần Eét đến uốn >Hc+
Dộ lệch t?m tYnh t0ánJ ]
<
- l=N b ]
a
'Ci ]
a
là độ lệch t?m ngpu nhiên! lI3 bWng Pcm th0U mjn đi#u kiệnJ
]
a
- ≥ L h=P< - R<=P< - .!Mcme K
>
=5<< - <!N1 cme 1cmO
D& tYnh t0án Unh hB7ng cZa uốn >Hc! t)m giU thiết µ
t
- 1…! tYnh mô m]n uuán
tYnh cZa tiết >iện J
I
v
- µ
t
× b × h
<
× L<!6 × h d aO
.
- <!<1 × 6< × M6 × L<!6× R< d 6O
.
- [6NPM! 6 cm
[
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%/
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
I
b
- b × b
P
=1. - 6< × R<
P
=1. - .1PPPPP cm
[
T\ bUng ta hVp nội lFc chHn 1a ba c(p nghi ng` là ngu3 hi&m ghi 7 bUng sauJ
T„ hiệu
c(p nội
lFc
T„ hiệu
7 bUng ta
hVp
l
LT+mO
N
LTO
]
1
-l=N
LmO
]
<
-]
1
b]
a
LmO
l
>h
LT+mO
N
>h
LTO
1
.
P
IGS1[
IGS1M
IGS1R
S61![P[
S6R!N[
S6R!155
.R1!65
P6P!5R<5
[<5!61MR
<!1R.M
<!155M
<!1[P1
<!.1.M
<!1N5M
<!1MP1
S<!N1[
S<!N1[
S<!N1[
.R1!65
.R1!65
.R1!65
1. T5nh !g hmc .g& nTnB ?7& !Nc 1:
GCi c(p 1 c$ ]
<
=h - .1!.M=R< - <!.55
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J

ϕ
l
-1b
L<! 6 O <! N1[ .R1!65L<! 6 <!R <! <6O
1
L<! 6 O 61! [P[ .R1! 65L<! 6 <!R <! <6O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!55P.
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! .55
+
+
- <![<1
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
-
.
<
5! [
L

l
S
l ϕ
× •
b
× {
b
b •
a
× {
a
O
-
.
5! [ <! [<1
L
R1M! 6 1! 55P.
× P<<+1<
P
× .1PPPPP b .<<+1<
[
× [6NPM!6 O
- .P6M!6 T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
.R1! 65
1
.P6M! 6

- 1!1P5
η × ]
<
- 1!1P5 × .1!.M - .[!15 cm
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - .[!15 b <!6 × R< d 6 - 6N!15 cm+
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .ah - 1< cm

E

ξ
4
× h
<
- <!65P× M6 - [.!..6
cm
rác đ"nh si bộ chi#u ca0 '/ng ch"u nén E
1
J
E
1
-
bt
N
R b ×
-
.R165<
1[6 6< ×
- PR!R[ cm

th0U mjn+
TYnh ‚
v
- ‚
v
h
th]0 công th:c J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

v
- ‚
v
h
-
<

<
+ + + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
− −

-
<
<
L <! 6 O
L †O
SC
N e x h
R h a
+ −


-
.R165<L6N!15 <! 6+PR!R[ M6O
P56<LM6 6O
+ −

- P!N[6 cm
.
Ti&m t1a µ - µ
h
- ‚
v
h
=b× h
0
- P!N[6=L6< × M6O - <!<<11 ⇒ µ
h
- <!11…
'Ci độ mUnh λ
h
- 1<!.. c$ µ
min
- <!<6…! đUm bU0 µ
h

≥ µ
min

E. T5nh !g hmc .g& nTnB ?7& !Nc ' :
GCi c(p . c$ ]
<
=h - 1N!5M=R< - <!.[5
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J

ϕ
l
-1b
L<! 6 O <! N1[ .R1! 65L<! 6 <!R <! <6O
1
L<! 6 O 6R! N[ P6P! 5R<5L<!6 <!R <! <6O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1!6[[P
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! .[5
+
+
- <![1R
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
-
.
<
5! [
L

l
S
l ϕ
× •
b
× {
b
b •
a
× {
a
O
-
.
5! [ <! [1R
L
R1M! 6 1! 6[[P
× P<<+1<
P
× .1PPPPP b .<<+1<
[
× [6NPM!6 O
- .6PR!M T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
P6P! 5R<5
1
.6PR! M

- 1!15.
η × ]
<
- 1!15. × 1N!5M - ..!R5 cm
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - ..!R5 b <!6 × R< d 6 - 6M!R5 cm+
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .ah - 1< cm

E

ξ
4
× h
<
- <!65P× M6 - [.!..6
cm
rác đ"nh si bộ chi#u ca0 '/ng ch"u nén E
1
J
E
1
-
bt
N
R b ×
-
P6P5R<! 5
1[6 6< ×
- [R!MR cm s
ξ
4
× h
<


giU thiết không đzng+ rU3 1a là nén lệch t?m bé+
TYnh l)i E th]0 phBing pháp đzng >ầnJ
GCi E- E
1
! tYnh ‚
v
h
'à đ(t là ‚
v
o
J
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

v
o
-
<
<
L <! 6 O
L †O
SC
N e x h
R h a
+ −

-
P6P5R<! 5L6M! R5 <! 6+[R! MR M6O
P56<LM6 6O
+ −

- 11!.R cm
.
E -
<
<
1
‹ . + oL 1OŒ+
1
. + o
+ +
1
S S
R
S S
b
R
N R A h
R A
R b h
ξ
ξ
+ −

+

-
1
‹P6P5R<! 5 .+P56<+11! .RL 1OŒ+M6
1 <! 65P
.+P56<+11! .R
1[6+6<+M6
1 <! 65P
+ −

+

- [M!<N5 cm+
Th0U mjn đi#u kiện J ξ
4
× h
<
- [.!..6 cm c E cM6 cm+
TYnh ‚
v
- ‚
v
h
th]0 công th:c J

v
- ‚
v
h
-
<

<
+ + + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
− −

-
P6P5R<! 5+6M!R5 1[6+6<+[M! <N5LM6 <! 6+[M! <N5O
P56<LM6 6O
− −



v
- ‚
v
h
-11!P[ cm
.

Ti&m t1a µ - µ
h
- ‚
v
h
=b× h
0
- 11!P[=L6< × M6O - <!<<P ⇒ µ
h
- <!P…!
'Ci độ mUnh λ
h
- 1<!.. c$ µ
min
- <!<6…! đUm bU0 µ
h

≥ µ
min
!
!. T5nh !g hmc .g& nTnB ?7& !Nc , :
GCi c(p . c$ ]
<
=h - 1M!P1=R< - <!.15[
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa tUi t1Hng tác >9ng >ài h)n J

ϕ
l
-1b
L<! 6 O <!N1[ .R1! 65L<! 6 <!R <! <6O
1
L<!6 O 6R!155 [<5! 61MRL<!6 <!R <! <6O
dh dh
M N h a
M N h a
+ × − + × −
· +
+ × − + × −
- 1![N5.
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa độ lệch t?m ]
<
J
v -
<!11
<!1
<!1 <! .15[
+
+
- <![[MM
,Fc >Hc tCi h)nJ
N
t1
-
.
<
5! [
L

l
S
l ϕ
× •
b
× {
b
b •
a
× {
a
O
-
.
5! [ <! [[MM
L
R1M! 6 1! [N5.
× P<<+1<
P
× .1PPPPP b .<<+1<
[
× [6NPM!6 O
- .M1P!R T
Kệ số Eét đến Unh hB7ng cZa uốn >HcJ
η -
1
1
tr
N
N

-
1
[<5! 61MR
1
.M1P! R

- 1!1M5
η × ]
<
- 1!1M5 × 1M!P1 - .<!P5 cm
]

- η × ]
<
b <!6 × h d a - .<!P5 b <!6 × R< d 6 - 66!P5 cm+
fiU thiết là nén lệch t?m lCn J .ah - 1< cm

E

ξ
4
× h
<
- <!65P× M6 - [.!..6
cm
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
%2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
rác đ"nh si bộ chi#u ca0 '/ng ch"u nén E
1
J
E
1
-
bt
N
R b ×
-
[<561M! R
1[6 6< ×
- 65!<M cm s
ξ
4
× h
<


giU thiết không đzng+ rU3 1a là nén lệch t?m bé+
TYnh l)i E th]0 phBing pháp đzng >ầnJ
GCi E- E
1
! tYnh ‚
v
h
'à đ(t là ‚
v
o
J

v
o
-
<
<
L <! 6 O
L †O
SC
N e x h
R h a
+ −

-
[<561M!RL66! P5 <! 6+65! <M M6O
P56<LM6 6O
+ −

- 1P!P5 cm
.
E -
<
<
1
‹ . + oL 1OŒ+
1
. + o
+ +
1
S S
R
S S
b
R
N R A h
R A
R b h
ξ
ξ
+ −

+

-
1
‹[<561M! R .+P56<+1P! P5L 1OŒ+M6
1 <! 65P
.+P56<+1P! P5
1[6+6<+M6
1 <! 65P
+ −

+

- 6.!<[ cm+
Th0U mjn đi#u kiện J ξ
4
× h
<
- [.!..6 cm c E cM6 cm+
TYnh ‚
v
- ‚
v
h
th]0 công th:c J

v
- ‚
v
h
-
<

<
+ + + L <! 6 O
L O
b
SC
N e R b x h x
R h a
− −

-
[<561M! R+66! P5 1[6+6<+6.! <[LM6 <! 6+6.! <[O
P56<LM6 6O
− −



v
- ‚
v
h
-16!M6 cm
.

Ti&m t1a µ - µ
h
- ‚
v
h
=b× h
0
- 16!M6=L6< × M6O - <!<<[. ⇒ µ
h
- <![.…!
'Ci độ mUnh λ
h
- 1<!.. c$ µ
min
- <!1…! đUm bU0 µ
h

≥ µ
min
!
µ
t
- . × µ

- . × <![. - <!R[ … EIp EX bWng µ
t
giU thiết µ
gt
-1 …
v0 sánh >iện tYch cốt thép 3êu cầu cZa P c(p lI3 t1" số lCn nhIt 7 c(p th: P c$J

v
- ‚
v
h
-16!M6 cm
.
! chHn thép 6Φ .< L16!M1 cm
.
O
.Φ,3 .Φ,3
,Φ'/
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.3
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
QhHn lCp bU0 'ệ cốt thép J a
b'
- .!6 cm+
a - ah - .!6 b 1 - P!6 cm
h
<
-R< d P!5 - M5!6 cm
Qốt >Hc cIu t)0J 7 phần cột t1ên 'à >BCi c$ h - 5<cm 'à R<cm s 6<cm nên cần c$
cốt >Hc cIu t)0 ch0 cU cột! >/ng .Φ 15! kh0Ung cách các cốt >Hc th]0 phBing c)nh
h làJ v
>
-
R< . .! < . .! 6 1! 5
P[! M
.
m
− × − × −
·
th0j mjn v
>
c [<cm+
b G2 phần cột >BCi không >ài LK
>
- 6![6 mO 'à nội lFc 7 tiết >iện IIISIII c‡ng
không nhm không th& bm uua nên ta không ct cốt thép mà ké0 >ài thép t1ên suốt
chi#u >ài phần cột >BCi+
h K&d$ *1 !8 he2 ch6fnB nB23& $N chSnB #gn:
S _hần cột t1ên 'Ci N
maE
- .M<!6M T ! chi#u >ài tYnh t0ánJ
l
<
- . × K
t
- . × [1< - R.< cm+ Dộ mUnh λ
b
- l
<
=b - R.<=6< - 15![
Kệ số uốn >Hc ϕ t1a bUng Lnội su3O đBVcJ ϕ - <!RNR
TYnh t0án ki&m t1a cIu kiện th]0 cIu kiện ch"u nén đzng t?mJ

b
- 6< × 5< - P<<< cm
.
Tang >iện tYch cốt thépJ

vt
- . × .5!<M - 6.!1[ cm
.
µ
t
- 6.!1[= P<<< - <!<1MPR c <!<P
Di#u kiện ki&m t1aJ N - .M<!6M T ≤ ϕ L4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O
ϕ L4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O - <!RNR × L1[6 × P<<< b P56< × 6.!1[ O
- 6516.N kf - 651!6.N T s .M<!6M T
Gn3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc th]0 phBing ng0ài m(t phqng uốn+
S _hần cột >BCi 'Ci N
maE
- [<5!61MR T ! chi#u >ài tYnh t0ánJ
l
<
- 1!. × K
>
- 1!. × 6[6 - 56[ cm+ Dộ mUnh λ
b
- l
<
=b - 56[=6< - 1P!<R
Kệ số uốn >Hc ϕ t1a bUng Lnội su3O đBVc ϕ - <!N[.6
TYnh t0án ki&m t1a cIu kiện th]0 cIu kiện ch"u nén đzng t?m

b
- 6< × R< - [<<< cm
.
Tang >iện tYch cốt thépJ ‚
vt
- .× 16!M1- P1![. cm
.
! tYnh t0án ki&m t1a th]0 công
th:cJ N ≤ ϕ L4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.'
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
ϕ L 4
b
× ‚
b
b 4
vQ
× ‚
vt
O - <!N[.6 × L1[6 × [<<< b P56< × P1![.O
- 56[MPN kf - 56[!MPN T s [<5!61MR T
Gn3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc th]0 phBing ng0ài m(t phqng uốn
\II . TÍNH TOÁN CMT TRaC r THiO CÁC 9IjU KIỆN KHÁC :
1s K&d$ *1 he2 kh> nknB !h/# !l :
ˆ phần cột >BCi! lFc ct lCn nhIt Eác đ"nh t\ bUng ta hVp ;
maE
- S1.!PP[[ T
T
1
× 4
bt
× b × h
<
- <!5 × 1<!6 × 6< × M5!6 - .[<NM!6 kf -.[!<NM6 T s ;
maE
nên bê
tông đZ khU n€ng ch"u ct! đ(t cốt đai th]0 cIu t)0+

maE
1 1
+.< 6
[ [
6
d mm
d
mm
¹ ¹
· ·
¹ ¹

' ;
¹ ¹
¹ ¹
⇒ chHn đai Φ 5

min
16 16 .! < P<
6<
6<
d m
a b m
m
· × ·
¹
¹
≤ ·
'
¹
¹
⇒ chHn a -P< cm
!. K&d$ *1 ?0 nmn !+! E8 :
DXnh cột ch"u lFc nén >0 . mái t1u3#n Euống gác lên đXnh cột là J
N
1
- f
m1
b_
m1
- 115!N[ b 1.!.R6- 1.N!..6 T
N
.
- f
m.
b_
m.
- 1.6!5R b 1.!.R6 - 1PM!N56 T
G2 N
.
s N
1
nên lI3 N
.
đ& ki&m t1a nén c9c bộ
A# 1ộng >àn mái kê lên cột .[cm! b# >ài tYnh t0án cZa đ0)n kê .5cm+ kiện tYch
t1Fc tiếp ch"u nén c9c bộ ‰
cb
- .[ × .5 - 5.[ cm
.
! >iện tYch tYnh t0án cZa tiết >iện
lI3 đối E:ng uua ‰
cb
tYnh đBVc ‰
t
- 6< × P< - 16<< cm
.
Kệ số t€ng cB`ng độ đBVc Eác đ"nhJ
m
cb
-
P
cb
t


-
P
5.[
16<<
- 1!P[ c . 'Ci ξ
cb
- <!M6 th2 khU n€ng ch"u ép c9c bộ 'ai
làJ
ξ
cb
× m
cb
× 4
b
× ‰
cb
- <!M6 × 1!P[ × 1[6 × 5. - N<NP.![ kf - N<!NP.[ T
cN-1PM!N56 T


không th0U mjn đi#u kiện '# khU n€ng nén c9c bộ+
fia cố đầu cột bWng lBCi thép ngang+ k/ng [ lBCi ch* nhnt! kYch thBCc ô lBCi 5 ×
5 cm! >/ng thép QSI Φ 5 'Ci >iện tYch <!.RPcm
.
+ Qhi#u >ài cZa thanh lBCi l
1
- [R
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.,
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
cm! l
.
- 6Rcm! số thanh th]0 m8i phBing n
1
- N! n
.
- 11+ Th0Ung cách các lBCi v
1
- 1. cm! kh0Ung đ(t lBCi làJ P × 1. b . - PR cm! đUm bU0 kh0Ung đ(t lBCi không
>BCi đ0)n uu3 đ"nh đối 'Ci thép c$ g` làJ 16 × > - 16 × .!. - PP cm
kiện tYch tiết >iện bê tông ba0 t10ng lBCi làJ

1
- [5 × 65 - .6M5 cm
.
s ‰
t
- 16<< cm
.
T~ số cốt thép cZa lBCi tYnh th]0 công th:c
µ
1
- Ln
1
× g
1
× l
1
b n
.
× g
.
× l
.
O=‰
1
× v
1

- LN × <!.RP × [R b 11 × <!.RP × 6RO=.6M5

× 1. - <!<<NR
α
c
- Lµ
1
× 4
vl
O=4
b
- L<!<<NR × ..6<O=1[6 - <!16.
k
1
- L6 b α
c
O=L1

b [!6 × α
c
O
- L6 b <!16.O=L1

b [!6 × <!16.O - P!<6N[
TYnh γ
1
'Ci ‰
1
không uuá ‰
t
γ
1
- [!6 d P!6 × L‰
cb
=‰
t
O - [!6 d P!6 × L5.[=16<<O - P!<[[
Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc th]0 công th:cJ
N ≤ Lm
cb
× 4
b
b k
1
× µ
1
× 4
vl
× γ
1
O × ‰
cb
- L1!P[ × 1[6 b P!<6N[ × <!<<NR × ..6<

× P!<[[O × 5.[
- .[NPR< kf - .[N!PR T
'Ci N - 1PM!N56 T c .[N!PR T nên đUm bU0 khU n€ng ch"u lFc c9c bộ+
,3 ,/3 %3 ,/3 ,3
'
-
3
,
%
3
'
-
3
/33
.
3
3
Qcb Qt /33
./3 ,3 ,3
.
3
3
%
/
3
,
3
,
3
'.3 '.3
/33
,
3
-
/
3
Lgia cố lBCi thép đầu cột gi*aO
! . T5nh 2%n ?1& !8 :
TYch thBCc 'à si đồ tYnh thép t10ng 'ai th& hiện 7 h2nh >BCi
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.-
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
Qhi#u ca0 làm 'iệc h
<
-115 cm! b# >ài 'ai ,
'
- 5<cm c$ ,
'
c <!N × h
<
-1<[![cm
nên 'ai cột thuộc ki&u công s0n ngn+
,Fc tác >9ng lên 'aiJ
_ - k
maE
b f
>
- M1![. b 1[![1 - R6!RP T
Ti&m t1a kYch thBic 'ai cột th]0 các đi#u kiệnJ
_ ≤ .!6 × 4
k
× b × h
<
L1O
_ ≤ 1!. × T
'
× 4
k
× b × h
.
<
=a
'
L.O

/33
%33 %33
0.3 0.3
&.4&-
&.4&-
/33 /33
-.3 -.3
',33
%.6
/33
2 Ø 20
2 Ø 20
Ø 8a150
2 Ø 25
Lvi đồ tYnh 'ai cột gi*aO
_ - R6!RP c .!6× 4
bt
× b× h
<
- .!6 × 1<!6 × 6< × 115 - 16..6< kf
- 16.!.6 T th0U mjn L1O
Qầu t19c c$ chế độ làm 'iệc n(ng T
'
- <!M6! kh0Ung cách t\ lFc _ đến mép cột
>BCi a
'
- M6 S [< - P6 cm
_ - R6!RP c 1!. × T
'
× 4
bt
× b × h
.
<
=a
'
- 1!. × <!M6 × 1<!6 E 6< × 115
.
=P6
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.%
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
- 1R1565 kf - 1R1!565 T th0U mjn L.O
h T5nh !g (ọ!:
lô m]n uốn t)i tiết >iện mép cột 1S1J
l
1
- _ × a
'
- R6!RP × <!P6 - P<!<[<6 LT+ mO
TYnh cốt thép 'Ci mô m]n t€ng .6…
l
tt
- 1!.6 × l
1
- 1!.6 × P<!<[<6 - PM!66 LT+ mO

α
m
- .
<
+ +
b
M
R b h
-
.
PM66<<<
1[6 6< 115 × ×
- <!<PR6! t1a bUng c$
ζ
- <!NR

v
-
<
+ +
S
M
R h ζ
-
PM66<<<
<! NR P56< 115 × ×
- N!<6 cm
.



chHn .Φ .6! ‚
v
- N!R. cm
.
h T5nh !g .1& ?3 !g n&bn:
G2 _ - R6!RP LTO s 4
bt
× b × h
<
- 1<!6 × 6< × 115 - 5<N<< kf - 5<!N T
'à h - 1.<cm s .!6 × a
'
- .!6 × P6 - RM!6 cm nên t10ng 'ai cột >/ng cốt đai nWm
ngang 'à cốt Eiên+
Qốt đai chHn Φ R! kh0Ung cách 16cm! th0U mjn không uuá h=[ - P<cm 'à 16cm
kiện tYch cốt Eiên ct uua n%a t1ên đ0)n ,
E
không bé hin J
<!<<. × b × h
<
- <!<<. × 6< × 115 - 11!5 cm! chHn [Φ .< đ(t thành . lCp+
DB`ng kYnh cốt Eiên th0U mjn bé hin .6 mm 'à ,E= 16 - RP mm
L,E -
. .
1.< P6 +
- 1.6 cmO
h K&d$ *1 mc $N Cbn ?1& :
kầm cầu t19c lp ghép! lFc nén lCn nhIt t\ 1 >ầm t1u3#n 'à0 'ai làJ
N - <!6 × f
>
b k
maE1
fiá t1" k
maE1
>0 _
maE
g?3 1a nhBng chX tYnh ch0 1 bên >ầm+ kFa 'à0 đB`ng Unh
hB7ng 'w 7 phần Eác đ"nh h0)t tUi đ:ng >ầm cầu t19c ta tYnh đBVc J
k
maE1
- n × _
maE
L3
1
b 3
P
b 3
[
O - 1!1 × .. L1 b <!R[. b <![M6O - 65!<M T
N - <!6 × 1[![1

b 65!<M - 5P!.M6 LTO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
..
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
A# 1ộng >ầm cầu t19c 7 t10ng đ0)n gối đBVc m7 1ộng 1a P[cm! đ0)n >ầm gối lên
'ai .P cm+

cb
-P[× .P -MR. cm
.
+ kiện tYch tYnh t0án khi nén c9c bộ là ‰
t
lI3 th]0 h2nh sauJ

'33 -%3 '33
/33 /33 /33
,-3
.33
Q t
Q cb

t
- 6[ × .P - 1.[. cm
.
hệ số t€ng cB`ng độJ m
cb
-
P
cb
t


-
P
1.[.
MR.
- 1!1M c .
'Ci ξ
cb
- <!M6 th2 khU n€ng ch"u ép c9c bộ 'ai làJ
ξ
cb
× m
cb
× 4
b
× ‰
cb
- <!M6 × 1!1M × 1[6 × MR. - NN6<< kf - NN! 6 T
'2 N - 5P!.M6 T c NN! 6 T nên th0U mjn đi#u kiện '# khU n€ng ch"u ép c9c bộ
nên không phUi gia cố thêm các lBCi thép 7 m(t t1ên 'ai cột! chX phUi gia cố 'ai cột
th]0 cIu t)0+ ˆ đ?3 ta >/ng tIm thép bUn đệm c$ chi#u >à3 1 cm
(. K&d$ *1 !8 kh& !h#@bn !hop !q# Clc :
,zc nà3 cột b" uốn! tUi t1Hng lI3 bWng t1Hng lBVng bUn th?n cột nh?n 'Ci hệ số
động lFc 1!6+
đ0)n >BCiJ g
1
- 1!6 × <!6 × <!R × .!6 - 1!6 LT= mO
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
./
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
đ0)n t1ênJ g
.
- 1!6 × <!6 × <!5 × .!6 - 1!1.6 LT= mO
rét các t1B`ng hVp bốc Eếp! t1]0 buộc chHn 1a . si đồ tYnh 7 h2nh t1ang bên+
o Thi chu3ên ch7 'à bốc Eếp+ Qột đBVc đ(t nWm th]0 phBing ngang! các đi&m kê
h0(c t1]0 buộc cách mzt >BCi một đ0)n a
1
- P m! cách mzt t1ên 1 đ0)n a
.
-P!Nm+
lô m]n ?m t)i gốiJ
l
1
- <!6 × 1!1.6 × P!N
.
- R!65 LT + mO
l
P
- <!6 × 1!6 × P
.
- 5!M6 LT + mO
lô m]n >Bing lCn nhIt 7 đ0)n gi*a phần cột >BCi t2m đBVc t)i tiết >iện
cách gối 1![ m t)i đ$ l
.
- 6![ L T+ mO
;ua s0 sánh mô m]n 'à tiết >iện! ta thI3 chX cần ki&m t1a 'Ci l
1
'à l
P

Ti&m t1a khU n€ng ch"u lFc 'Ci tiết >iện nWm ngang! h - 6< cm! h
<
- [6 cm
b khi tYnh 'Ci l
1
- R!65 LT+ mO c$ 1Φ 15 b .Φ .R
Ti&m t1a th]0 công th:cJ l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × L.!<11 b 1.!P.O × L[6 S 6O
- .<N.P.5 kf+cm - .<!N. LT+ mO
G2 l
t>
- .<!N. LT+ mO s l
1
- R!65LT+ mO nên cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
b khi tYnh 'Ci l
P
- 5!M6 LT+ mO c$ 1Φ 15 b.Φ .<
Ti&m t1a th]0 công th:c l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × L.!<11 b 5!.RO × L[6 S 6O
- 1.1<[R5 kf+cm - 1.!1 LT+ mO
G2 l
t>
- 1.!1 LT+ mO s l
P
- 5!M6 LT+ mO nên cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
o Thi c@u lp! lnt cột th]0 phBing nWm nghiêng 1ồi mCi c@u+ Di&m c@u đ(t t)i 'ai
cột! cách mzt t1ên [!P m+ Qh?n cột tŠ lên đIt+
lô m]n lCn nhIt 7 phần cột t1ên! ch8 tiếp giáp 'Ci 'ai cộtJ
l
[
- <!6 × 1!1.6 × [!1
.
- N![5 LT+ mO
GCi tiết >iện cột ‚
v
- .5!<M cm
.
LPΦ .Rb.Φ ..O! h - 5< cm! h
<
- 66 cm
l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O - P56< × .5!<M × L66 S 6O - [M6MMM6 kf+cm - [M!6R LT+
mO!
Gn3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.0
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
b ˆ phần >BCi mô m]n lCn nhIt t2m đBVc cách ch?n cột 1 đ0)n 1!N m+
l
5
- .!M LT+ mO+ Tiết >iện c$ h - R< cm! h
<
- M6 cm
cốt thép 6Φ .<! ‚
v
- 16!M1 cm
.
! tYnh đBVcJ
l
t>
- 4
v
× ‚
v
× Lh
<
S a

O
- P56< × 16!M1 × LM6 d 6O - [<1PN<6 kf+cm
- [<!1[ LT+ mO s l
5
- .!M LT+ mO! nhB 'n3 cột đZ khU n€ng ch"u lFc+
o ˆ ch?n cột khi làm 'iệc ch"u lFc tnp t1ung khá lCn cần c$ lBCi thép gia cố ch?n
cột+ QhHn >/ng [ lBCi thép đB`ng kYnh ∅5 +kh0Ung cách gi*a các lBCi là 1. cm
b th]0 phBing c)nh ngn b - 6< cm >/ng N ∅5 chi#u >ài m8i thanh l - [R cm
b th]0 phBing c)nh >ài h - R< cm >/ng 1[ ∅5 chi#u >ài m8i thanh l - MR cm
-
)
'
,
3
# O$ i t hÐp giK cè chRn c9t giJK
&33
,
3
&33
.
3
3
,
3
,3
,
3
,3
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.&
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
1Ø16
/3.3 %-33
%'33
'233
A/ >,40 T.5
A% >2.%/ T.5
g,>'4',. TS5
A. >'34% T.5
g'>'4. TS5
1Ø16
.33
&33
-333
-333
-333
3Ø28
2Ø22
&
3
3
'%33
A, >.4% T.5
/33
-,.3 %'33
-%.3 -233
A' >&4./ T.5
g,>'4',. TS5
.
3
3
2Ø28
g'>'4. TS5
.
3
3
5Ø20
A- >/40. T.5
2Ø20
/
3
3
.33
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
.2
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh
SVTH : dng !h" #inh #$p %&k'(ks)d
/3

®å ¸n bª t«ng cèt thÐp sè ii

k.cong nghÖ - ®¹i häc vinh

A

B

- Nhịp cầu trục được xác định : LK = L- 2λ =21 – 2.0,75 =19,5 m. - Cầu trục làm việc ở chế độ nặng, sức trục Q=20/5 T , LK =19,5 m tra bảng ta có các chỉ tiêu của cầu trục chạy điện như sau: B = 6300 (mm); K = 4400 (mm) ; Hct = 2400(mm); B1 = 260(mm). - áp lực bánh xe lên ray:Pmaxtc =22 T. Ptcmin = 4,8 T. -Trọng lượng xe con: G = 6,0 T -Toàn cầu trục: G = 33,5 T. -Từ Ptcmax = 22 T Ta chọn đường ray có chiều cao : Hr = 150 (mm). Trọng lượng tiêu chuẩn của đường ray: grc = 150 kG/m. - Với bước cột a =12 m, nhịp nhà L= 21 m, sức trục Q = 20 T ta chọn dầm tiết diện chữ I bằng bê tông cốt thép với các kích thước được chọn theo thiết kế định hình: Hc = 1400 ;b =140 ; bf’= 650; hf’= 180 ; bf = 340 ; hf =300 trọng lượng dầm cầu trục : 11,3 T. 3. Xác định chiều cao nhà : Lấy cao trình nền nhà tương ứng với cốt ± 0.00 để xác định các kích thước khác. - Cao trình vai cột: V = R- ( Hr + Hc). R- cao trình ray đã cho R = 6,5 m. Hr- chiều cao ray và các lớp đệm Hr = 0,15 m. Hc- chiều cao dầm cầu trục Hc = 1,4 m. V = 6,5- ( 0,15 + 1,4) = 4,95.
SVTH : d¬ng ChÝ linh líp 48k1_ksxd

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->