P. 1
10 de Thi Trac Nghiem Dhcd Hay Co Dan

10 de Thi Trac Nghiem Dhcd Hay Co Dan

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởiNhật Tri Ngô

More info:

Published by: Nhật Tri Ngô on Oct 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2012

pdf

text

original

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 01
1+ ,hát bi;u n<o =ư>i đ?y kh@ng đAngB
+: %guyên tử được cCu th<nh tD các hEt cF bGn l< H7oton/ nFt7on v< elect7on:
6: HEt nh?n nguyên tử được cCu th<nh tD các hEt H7oton v< nFt7on:
C: IJ nguyên tử được cCu th<nh bKi các hEt elect7on:
L: %guyên tử cM cCu t7Ac đNc khOt/ gPQ vJ nguyên tử v< hEt nh?n nguyên tử:
2+ %guyên tử nguyên tố 9 cM tRng 5ố hEt bSng )&/ t7ong đM 5ố hEt Qang điTn nhiUu hFn 5ố hEt kh@ng Qang
điTn l< 2 hEt: 0O hiTu v< vV t7O của 9 (chu kW/ nhMQ) t7ong bGng tuXn ho<n l<
+: %a/ chu kW )/ nhMQ Y
+
: 6: *g/ chu kW )/ nhMQ YY
+
:
C: 3/ chu kW $/ nhMQ IYY
+
: L: %e/ chu kW $/ nhMQ IYYY
+
:
-+ Các nguyên tố Z (4 = 8)/ [ (4 = ()/ \ (4 = 1)/ ] (4 = $2) cM th; tEo được tối đa bao nhiêu hợH chCt ion
v< hợH chCt c^ng hMa t7V ch_ gPQ $ nguyên tốB (ch_ `at các hợH chCt đb hcc t7ong chưFng t7Wnh HhR th@ng)
+: 6a hợH chCt ion v< ba hợH chCt c^ng hMa t7V:
6: Hai hợH chCt ion v< bốn hợH chCt c^ng hoá t7V:
C: %dQ hợH chCt ion v< Q^t hợH chCt c^ng hMa t7V
L: 6ốn hợH chCt ion v< hai hợH chCt c^ng hMa t7V:
.+ Yon n<o =ư>i đ?y kh@ng cM cCu hWnh elect7on của khO hiếQB
+: %a
e
: 6: 3e
$e
: C: +l
)e
: L: Cl

:
!+ Hby chcn HhưFng án đAng t7ong các =by chCt n<o =ư>i đ?y được 5fH `ếH theo chiUu tdng =Xn 5g Hh?n cgc
liên kết t7ong Hh?n tửB
+: HCl/ Cl
$
/ %aCl: 6: %aCl/ Cl
$
/ HCl:
C: Cl
$
/ HCl/ %aCl: L: Cl
$
/ %aCl/ HCl:
/+ hPng cM th; tác =ing v>i
+: =ung =Vch Quối 5ft (YY) tEo th<nh Quối đPng (YY) v< giGi HhMng 5ft:
6: =ung =Vch Quối 5ft (YYY) tEo th<nh Quối đPng (YY) v< giGi HhMng 5ft:
C: =ung =Vch Quối 5ft (YYY) tEo th<nh Quối đPng (YY) v< Quối 5ft (YY):
L: kh@ng th; tác =ing v>i =ung =Vch Quối 5ft (YYY):
0+ Cho HhGn jng 5au:
*g e H%'
)
→*g(%'
)
)
$
e %' e %'
$
e H
$
':
%ếu t_ lT 5ố Qol gika %' v< %'
$
l< $ : / thW hT 5ố c?n bSng của H%'
)
t7ong HhưFng t7Wnh hMa hcc l<
+: $: 6: )2: C: 8: L: $2:
1+ h; Q gaQ Hhoi b<o 5ft (+) ngo<i kh@ng khO/ 5au Q^t thli gian biến th<nh hmn hợH (6) cM khối lượng $
gaQ gPQ 3e/ 3e'/ 3e
)
'
&
/ 3e
$
'
)
: Cho 6 tác =ing ho<n to<n v>i =ung =Vch H%'
)
thCy giGi HhMng 7a $/$& lOt
khO %' =uy nhCt (đktc): ]iá t7V của Q l< bao nhiêuB
+: /8 gaQ: 6: 2/28 gaQ: C: 1/8 gaQ: L: 8/8 gaQ:
(+ Cho các chCt =ư>i đ?y: H
$
'/ HCl/ %a'H/ %aCl/ CH
)
C''H/ Cu-'
&
: Các chCt điTn li yếu l<
+: H
$
'/ CH
)
C''H/ Cu-'
&
: 6: CH
)
C''H/ Cu-'
&
:
C: H
$
'/ CH
)
C''H: L: H
$
'/ %aCl/ CH
)
C''H/ Cu-'
&
:
10+ \heo thuyết a`it n baoF của 67on5tet/ ion +l
)e
t7ong nư>c cM tOnh chCt
+: a`it: 6: lưpng tOnh: C: baoF: L: t7ung tOnh:
11+ Cho HhGn jng:
$%'
$
e $%a'H → %a%'
$
e %a%'
)
e H
$
'
HCH thi hết ` Qol %'
$
v<o =ung =Vch chja ` Qol %a'H thW =ung =Vch thu được cM giá t7V
+: HH = #: 6: HH q #: C: HH = 2: L: HH r #:
12+ Cho =ung =Vch chja ` gaQ 6a('H)
$
v<o =ung =Vch chja ` gaQ HCl: Lung =Vch thu được 5au HhGn jng cM
Q@i t7ưlng
+: a`it: 6: t7ung tOnh: C: 6aoF: L: kh@ng `ác đVnh được:
1-+ Hby ch_ 7a QTnh đU kh@ng chOnh `ác:
+: \Ct cG các Quối +gZ (Z l< halogen) đUu kh@ng tan:
6: \Ct cG hiđ7o halogenua đUu tPn tEi th; khO/ K điUu kiTn thưlng:
C: \Ct cG hiđ7o halogenua khi tan v<o nư>c đUu tEo th<nh =ung =Vch a`it:
L: Các halogen (tD 3
$
đến Y
$
) tác =ing t7gc tiếH v>i hXu hết các kiQ loEi:
1.+ ,hGn jng n<o =ư>i đ?y viết kh@ng đAngB
+: Cl
$
e Ca('H)
$

→
Ca'Cl
$
e H
$
'
6: $0Cl'
)
o
$
t / *n'
→
$0Cl e )'
$
C: Cl
$
e $0'H
→
o
t th­ êng
0Cl e 0Cl' e H
$
'
L: )Cl
$
e (0'H
lobng

→
o
t th­ êng
.0Cl e 0Cl'
)
e )H
$
'
1!+ CM . gMi b^t Q<u tưFng tg nhau l< của các chCt Cu'/ 3e'/ *n'
$
/ +g
$
'/ (3e e 3e'): CM th; =sng =ung =Vch
n<o t7ong các =ung =Vch =ư>i đ?y đ; Hh?n biTt các chCt t7ênB
+: H%'
)
: 6: +g%'
)
: C: HCl: L: 6a('H)
$
:
1/+ ,hưFng t7Wnh hMa hcc n<o =ư>i đ?y thưlng =sng đ; điUu chế -'
$
t7ong Hhtng thO nghiTQB
+: &3e-
$
e '
$

o
t
→
$3e
$
'
)
e 8-'
$
6: - e '
$

o
t
→
-'
$
C: $H
$
- e )'
$
→ $-'
$
e $H
$
'
L: %a
$
-'
)
e H
$
-'
&


%a
$
-'
&
e H
$
' e -'
$
10+ Các khO 5inh 7a khi cho 5acca7ooF v<o =ung =Vch H
$
-'
&
đNc/ nMng/ =ư gPQ:
+: H
$
- v< C'
$
: 6: H
$
- v< -'
$
: C: -'
)
v< C'
$
: L: -'
$
v< C'
$
:
11+ +`it 5unuu7ic đNc thưlng được =sng đ; l<Q kh@ các chCt khO vQ: 0hO n<o =ư>i đ?y cM th; được l<Q kh@ nhl
a`it 5unuu7ic đNcB
+: 0hO C'
$
: 6: 0hO H
$
-: C: 0hO %H
)
: L: 0hO -'
)
:
1(+ H%'
)
lobng kh@ng th; hiTn tOnh o`i hoá khi tác =ing v>i chCt n<o =ư>i đ?yB
+: 3e: 6: 3e('H)
$
: C: 3e': L: 3e
$
'
)
:
20+ h; nhwn biết ion %'
)

ngưli ta thưlng =sng Cu v< =ung =Vch H
$
-'
&
lobng v< đun nMng/ bKi vW
+: HhGn jng tEo 7a =ung =Vch cM Q<u `anh v< khO kh@ng Qsi l<Q `anh giCy xuy vQ:
6: HhGn jng tEo 7a =ung =Vch cM Q<u v<ng nhEt:
C: HhGn jng tEo 7a kết tủa Q<u `anh:
L: HhGn jng tEo =ung =Vch cM Q<u `anh v< khO kh@ng Q<u hoá n?u t7ong kh@ng khO:
21+ %ung nMng ho<n to<n $#/) gaQ hmn hợH %a%'
)
/ Cu(%'
)
)
$
: Hmn hợH khO thoát 7a được =zn v<o nư>c =ư thW
thCy cM /$ lOt khO (đktc) kh@ng bV hCH thi (lượng '
$
ho< tan kh@ng đáng k;): 0hối lượng Cu(%'
)
)
$
t7ong
hmn hợH ban đXu l<
+: $8/$ gaQ: 6: 8/( gaQ: C: &/& gaQ: L: 8/8 gaQ:
22+ Cho các kiQ loEi Cu! +l! 3e! +u! +g: Lby gPQ các kiQ loEi được 5fH `ếH theo chiUu tdng =Xn tOnh =zn điTn
của kiQ loEi (tD t7ái 5ang HhGi) l<
+: 3e/ +u/ +l/ Cu/ +g: 6: 3e/ +l/ Cu/ +u/ +g:
C: 3e/ +l/ Cu/ +g/ +u: L: +l/ 3e/ +u/ +g/ Cu:
2-+ ,hát bi;u n<o =ư>i đ?y kh@ng đAng vU bGn chCt xuá t7Wnh hoá hcc K điTn cgc t7ong khi điTn Hh?n:
+: +nion nhưlng elect7on K anot: 6: Cation nhwn elect7on K catot:
C: -g o`i hoá `Gy 7a K anot: L: -g o`i hMa `Gy 7a K catot:
2.+ \D HhưFng t7Wnh ion thu gcn 5au: Cu e $+g
e
→Cu
$e
e $+g: 0ết luwn n<o =ư>i đ?y kh@ng đAngB
+: Cu
$e
cM tOnh o`i hoá QEnh hFn +g
e
:
6: Cu cM tOnh khử QEnh hFn +g:
C: +g
e
cM tOnh o`i hoá QEnh hFn Cu
$e
:
L: Cu bV o`i hMa bKi ion +g
e
:
2!+ Cho Q^t Ot b^t 3e v<o =ung =Vch +g%'
)
=ư/ 5au khi kết

thAc thO nghiTQ thu được =ung =Vch Z gPQ
+: 3e(%'
)
)
$
/ H
$
': 6: 3e(%'
)
)
$
/ +g%'
)
=ư:
C: 3e(%'
)
)
)
/ +g%'
)
=ư: L: 3e(%'
)
)
$
/

3e(%'
)
)
)
/ +g%'
)
:
2/+ Chia Q gaQ hmn hợH Q^t Quối clo7ua kiQ loEi kiUQ v< 6aCl
$
th<nh hai HhXn bSng nhau:
n Phần 1: Hta tan hết v<o nư>c 7Pi cho tác =ing v>i =ung =Vch +g%'
)
=ư thu được 8/( gaQ kết tủa:
n Phần 2: heQ điTn Hh?n nMng chGy ho<n to<n thu được I lOt khO K anot (đktc):
]iá t7V của I l<
+: (/#$ lOt: 6: 2/(#$ lOt: C: /))& lOt: L: )/&& lOt:
20+ %g?Q Q^t đinh 5ft 5Ech t7ong $22Ql =ung =Vch Cu-'
&
: -au khi HhGn jng kết thAc/ lCy đinh 5ft 7a khJi =ung
=Vch 7ửa 5Ech nh{ bSng nư>c cCt v< 5Cy kh@ 7Pi đeQ c?n thCy khối lượng đinh 5ft tdng 2/8 gaQ 5o v>i ban
đXu: %Png đ^ Qol của =ung =Vch Cu-'
&
đb =sng l< giá t7V n<o =ư>i đ?yB
+: 2/2.*: 6: 2/2($.*: C: 2/.2*: L: 2/($.*:
21+ C7iolit cM c@ng thjc Hh?n tử l< %a
)
+l3
(
được thêQ v<o +l
$
'
)
t7ong xuá t7Wnh điTn Hh?n +l
$
'
)
nMng chGy đ;
5Gn `uCt nh@Q vW lO =o chOnh l<
+: l<Q giGQ nhiTt đ^ nMng chGy của +l
$
'
)
/ cho HhaH điTn Hh?n K nhiTt đ^ thCH/ giAH tiết kiTQ ndng
lượng:
6: l<Q tdng đ^ =zn điTn của +l
$
'
)
nMng chGy:
C: tEo Q^t l>H ngdn cách đ; bGo vT nh@Q nMng chGy khJi bV o`i hoá:
L: cG +/ 6/ C đUu đAng
2(+ Z/ [/ 4 l< các hợH chCt v@ cF của Q^t kiQ loEi/ khi đốt nMng K nhiTt đ^ cao đUu cho ngcn lửa Q<u v<ng: Z
tác =ing v>i [ th<nh 4: %ung nMng [ K nhiTt đ^ cao thu được 4/ hFi nư>c v< khO |: 6iết | l< hợH chCt của
cacbon/ | tác =ing v>i Z cho [ hoNc 4: Z/ [/ 4/ | lXn lượt l< các chCt n<o =ư>i đ?yB
+: %a'H/ %a
$
C'
)
/ %aHC'
)
/ C'
$
:
6: %a'H/ %aHC'
)
/ %a
$
C'
)
/ C'
$
:
C: 0'H/ 0HC'
)
/ C'
$
/ 0
$
C'
)
:
L: %a'H/ %a
$
C'
)
/ C'
$
/ %aHC'
)
:
-0+ Ho< tan ho<n to<n $)/8 gaQ hmn hợH Q^t Quối cacbonat của kiQ loEi hoá t7V Y v< Q^t Quối cacbonat của
kiQ loEi hoá t7V YY bSng =ung =Vch HCl thCy thoát 7a &/&8 lOt khO C'
$
(đktc): C@ cEn =ung =Vch thu được 5au
HhGn jng thW khối lượng Quối khan thu được l< bao nhiêuB
+: $(/2 gaQ: 6: $8/2 gaQ: C: $(/8 gaQ: L: $8/( gaQ:
-1+ \7^n 2/8 gaQ b^t nh@Q v>i b^t 3e
$
'
)
v< Cu' 7Pi đốt nMng đ; tiến h<nh HhGn jng nhiTt nh@Q thu được hmn
hợH +: Ho< tan ho<n to<n + t7ong =ung =Vch H%'
)
đun nMng thu được I lOt khO %' (5Gn HhvQ khử =uy
nhCt) K đktc: ]iá t7V của I l<
+: 2/$$& lOt: 6: 2/(#$ lOt: C: $/$& lOt: L: (/#$ lOt:
-2+ Hiđ7ocacbon + cM c@ng thjc đFn giGn nhCt l< C
$
H
.
: C@ng thjc Hh?n tử của + l<
+: C
&
H
2
: 6: C
(
H
.
: C: C
8
H
$2
: L: C
$
H
.
:
--+ CM bao nhiêu đPng Hh?n cCu tEo/ QEch hK cM c@ng thjc Hh?n tử C
.
H
8
tác =ing v>i H
$
=ư (%i/ t
o
) thu được
5Gn HhvQ l< i5oHentanB
+: ): 6: &: C: .: L: (:
-.+ ChCt hku cF Z cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
2
': -ố lượng các đPng Hh?n của Z cM HhGn jng v>i %a l<
+: &: 6: .: C: (: L: #:
-!+ CM bao nhiêu đPng Hh?n cM csng c@ng thjc Hh?n tử C
.
H
$
' khi o`i hMa bSng Cu' (t
o
) tEo 5Gn HhvQ cM HhGn
jng t7áng gưFngB
+: $: 6: ): C: &: L: .:
-/+ CM bao nhiêu đPng Hh?n l< hợH chCt thFQ cM c@ng thjc Hh?n tử C
8
H
2
' tác =ing được v>i %a/ kh@ng tác
=ing v>i %a'H v< kh@ng l<Q QCt Q<u =ung =Vch 67
$
B
+: &: 6: .: C: (: L: #:
-0+ Z l< ancol no/ đa chjc/ QEch hK: 0hi đốt cháy ho<n to<n Qol Z cXn )/. Qol '
$
: Iwy c@ng thjc của Z l<
+: C
)
H
(
('H)
$
: 6: C
)
H
.
('H)
)
: C: C
&
H
#
('H)
)
: L: C
$
H
&
('H)
$
:
-1+ hun )$/8 gaQ hmn hợH ) 7ượu no/ đFn chjc v>i H
$
-'
&
đNc K &2
o
C thu được hmn hợH các ete cM 5ố Qol
bSng nhau v< cM khối lượng l< /$ gaQ: -ố Qol của Qmi ete t7ong hmn hợH l< giá t7V n<o 5au đ?yB
+: 2/ Qol: 6: 2/$ Qol: C: 2/) Qol: L: 2/& Qol:
-(+ \hủy Hh?n e5te | cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
8
'
$
(cM QNt H
$
-'
&
lobng) thu được hai 5Gn HhvQ hku cF Z/ [
(ch_ chja các nguyên tố C/ H/ '): \D Z cM th; điUu chế t7gc tiếH 7a [ bSng Q^t HhGn jng =uy nhCt: \ên gci
của Z l<
+: a`it a`etic: 6: a`it uoQic: C: ancol etylic: L: etyl a`etat:
.0+ Cho hmn hợH gPQ 2/ Qol HC''H v< 2/$ Qol HCH' tác =ing hết v>i =ung =Vch +g%'
)
t7ong %H
)
thW
khối lượng +g thu được l< bao nhiêuB
+: 28 gaQ: 6: 2/8 gaQ: C: $( gaQ: L: (&/8 gaQ:
.1+ \hu} Hh?n e5te Z t7ong Q@i t7ưlng kiUQ thu được 7ượu etylic: 6iết khối lượng Hh?n tử của 7ượu bSng
($/(~ khối lượng Hh?n tử của e5te: Z cM c@ng thjc cCu tEo l<
+: HC''CH
)
: 6: HC''C
$
H
.
: C: CH
)
C''C
$
H
.
: L: CH
)
C''CH
)
:
.2+ hốt cháy ho<n to<n a gaQ hmn hợH các e5te no/ đFn chjc QEch hK: -Gn HhvQ cháy được =zn v<o bWnh đgng
=ung =Vch Ca('H)
$
=ư thCy khối lượng bWnh tdng $/& gaQ: 0hối lượng kết tủa tEo 7a l<
+: $/& gaQ: 6: 2 gaQ: C: $2 gaQ: L: $8/8) gaQ:
.-+ hun nMng ancol no/ đFn chjc + v>i hmn hợH 067 v< H
$
-'
&
đNc thu được chCt hku cF [ (chja C/ H/ 67)/
t7ong đM 67 chiếQ #)/&~ vU khối lượng: C@ng thjc Hh?n tử của + l<
+: CH
)
'H: 6: C
$
H
.
'H: C: C
)
H
#
'H: L: C
&
H
1
'H:
..+ %guyên tử nguyên tố Z tEo ion Z

: \Rng 5ố hEt (H/ n/ e) t7ong Z

bSng (: Z l< nguyên tố n<o =ư>i đ?yB
+:
)&
-e: 6:
)$
]e: C:
))
+5: L:
).
67:
.!+ hốt cháy ( gaQ e5te Z thu được &/&8 lOt C'
$
(đktc) v< )/( gaQ H
$
': Z cM c@ng thjc Hh?n tử l<
+: C
.
H
2
'
$
: 6: C
&
H
8
'
$
: C: C
)
H
(
'
$
: L: C
$
H
&
'
$
:
./+ *^t anđehit no/ QEch hK/ kh@ng Hh?n nhánh cM c@ng thjc thgc nghiTQ l< (C
$
H
)
')
n
: C@ng thjc Hh?n tử của
Z l<
+: C
$
H
)
': 6: C
&
H
(
'
$
: C: C
(
H
1
'
)
: L: C
8
H
$
'
&
:
.0+ Lung =Vch 3e-'
&
cM lzn tEH chCt Cu-'
&
: CM th; =sng chCt n<o =ư>i đ?y đ; cM th; loEi bJ được tEH chCtB
+: 6^t 3e =ư: 6: 6^t Cu =ư: C: 6^t +l =ư: L: %a =ư:
.1+ Ho< tan ho<n to<n 2&/$. gaQ hmn hợH Z gPQ %aCl v< %aY v<o nư>c được =ung =Vch +: -ic khO Cl
$
=ư v<o
=ung =Vch +: 0ết thAc thO nghiTQ/ c@ cEn =ung =Vch thu được .8/.g Quối khan: 0hối lượng %aCl cM t7ong
hmn hợH Z l<
+: $1/$. gaQ: 6: .8/. gaQ: C: #/.. gaQ: L: $)/& gaQ:
.(+ Ch_ =sng hMa chCt n<o =ư>i đ?y đ; Hh?n biTt hai đPng Hh?n khác chjc cM csng c@ng thjc Hh?n tử C
)
H
8
'B
+: +l: 6: Cu('H)
$
:
C: Lung =Vch +g%'
)
•%H
)
: L: Cu':
!0+ ,oliQe cM tên l< HoliH7oHilen cM cCu tEo QEch như 5au:
CH
$
CH
CH
)
CH
$
CH
CH
)
CH
$
CH
CH
)
CH
$
CH
CH
)
CH
$
C@ng thjc chung của HoliQe đM l<
CH
$
n
+:
CH
$
CH
n
CH
$
CH
)
C: CH
$
CH
n
CH
$
CH
)
CH CH
$
CH
)
L:
Đ2 N ĐỀ 11:
: L (: C : 6 (: L $: L $(: 6 ): L )(: 6 &: 6 &(: 6
$: + #: L $: + #: L $$: 6 $#: C )$: + )#: 6 &$: C &#: +
): + 8: 6 ): + 8: + $): L $8: L )): + )8: 6 &): 6 &8: +
&: 6 1: C &: L 1: L $&: + $1: 6 )&: + )1: C &&: L &1: L
.: C 2: + .: C $2: L $.: C )2: + ).: C &2: + &.: L .2: 6
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
CH
$
CH
n
CH
)
6:
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 02
!1+ Hta tan 1/& gaQ hợH kiQ Cu/ *g/ +l bSng Q^t lượng vDa đủ =ung =Vch HCl thu được #/8& lOt khO Z (đktc)
v< $/.& gaQ chCt 7fn [ v< =ung =Vch 4: "cc bJ chCt 7fn [/ c@ cEn cvn thwn =ung =Vch 4 thu được lượng
Quối khan l<
+: )/&. gaQ: 6: ))/11 gaQ: C: 1/2$. gaQ: L: .(/) gaQ:
!2+ Ho< tan ho<n to<n Q gaQ +l v<o =ung =Vch H%'
)
7Ct lobng thW thu được hmn hợH gPQ 2/2. Qol khO %
$
'
v< 2/2Qol khO %' (HhGn jng kh@ng tEo %H
&
%'
)
): ]iá t7V của Q l<
+: )/. gaQ: 6: /). gaQ: C: 2/8 gaQ: L: 8/ gaQ
!-+ HợH chCt hku cF Z/ QEch hK (chja C/ H/ %)/ t7ong đM nitF chiếQ $)/#)~ vU khối lượng: 6iết Z tác =ing
v>i HCl v>i t_ lT 5ố Qol
X HCl
n :n 1:1 =
: C@ng thjc Hh?n tử của Z l<
+: C
$
H
#
%: 6: C
)
H
#
%: C: C
)
H
1
%: L: C
&
H

%:
!.+ hốt cháy ( gaQ e5te Z thu được &/&8 lOt C'
$
(đktc) v< )/( gaQ H
$
': Z cM c@ng thjc Hh?n tử n<o =ư>i đ?yB
+: C
.
H
2
'
$
: 6: C
&
H
8
'
$
: C: C
)
H
(
'
$
: L: C
$
H
&
'
$
:
!!+ Cho hai Quối Z/ [ th€a Qbn điUu kiTn 5au:
Z e [

kh@ng `Gy 7a HhGn jng
Z e Cu

kh@ng `Gy 7a HhGn jng
[ e Cu

kh@ng `Gy 7a HhGn jng
Z e [ e Cu

`Gy 7a HhGn jng
Z/ [ l< Quối n<o =ư>i đ?yB
+: %a%'
)
v< %aHC'
)
: 6: %a%'
)
v< %aH-'
&
:
C: 3e(%'
)
)
)
v< %aH-'
&
: L: *g(%'
)
)
$
v< 0%'
)
:
!/+ Cho hmn hợH gPQ 3e v< 3e- tác =ing v>i =ung =Vch HCl =ư thu được $/$& lOt hmn hợH khO K điUu kiTn tiêu
chuvn: Hmn hợH khO n<y cM t_ khối 5o v>i hiđ7o l< 1: \h<nh HhXn ~ theo 5ố Qol của hmn hợH 3e v< 3e- ban
đXu lXn lượt l<
+: &2~ v< (2~: 6: .2~ v< .2~:
C: ).~ v< (.~: L: &.~ v< ..~:
!0+ Cho Q gaQ Cu HhGn jng hết v>i =ung =Vch H%'
)
thu được 8/1( lOt (đktc) hmn hợH khO %' v< %'
$
cM khối
lượng l< ./$ gaQ: ]iá t7V của Q l<
+: $./( gaQ: 6: ( gaQ: C: $/.( gaQ: L: 8 gaQ:
!1+ ,hát bi;u n<o =ư>i đ?y kh@ng đAng vU bGn chCt xuá t7Wnh hoá hcc K điTn cgc t7ong khi điTn Hh?nB
+: +nion nhưlng elect7on K anot: 6: Cation nhwn elect7on K catot:
C: -g o`i hoá `Gy 7a K anot: L: -g o`i hMa `Gy 7a K catot:
!(+ Hai e5te +/ 6 l< =zn `uCt của benoen cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
1
H
8
'
$
: + v< 6 đUu c^ng hợH v>i b7oQ theo t_
lT Qol l< : : + tác =ing v>i =ung =Vch %a'H cho Q^t Quối v< Q^t anđehit: 6 tác =ing v>i =ung =Vch
%a'H =ư cho $ Quối v< nư>c/ các Quối đUu cM Hh?n tử khối l>n hFn Hh?n tử khối của CH
)
C''%a: C@ng
thjc cCu tEo của + v< 6 lXn lượt l< các chCt n<o =ư>i đ?yB
+: H''C−C
(
H
&
−CH=CH
$
v< CH
$
=CH−C''C
(
H
.
6: C
(
H
.
C''CH=CH
$
v< C
(
H
.
−CH=CH−C''H
C: HC''C
(
H
&
CH=CH
$
v< HC''CH=CH−C
(
H
.
L: C
(
H
.
C''CH=CH
$
v< CH
$
=CH−C''C
(
H
.
/0+ Hmn hợH Z gPQ hai kiQ loEi + v< 6 đjng t7ư>c H t7ong =by điTn hMa v< cM hMa t7V kh@ng đRi t7ong các hợH
chCt: Chia Q gaQ Z th<nh hai HhXn bSng nhau:
n Phần 1: Hta tan ho<n to<n t7ong =ung =Vch chja a`it HCl v< H
$
-'
&
lobng tEo 7a )/)( lOt khO H
$
:
n Phần 2: \ác =ing ho<n to<n v>i =ung =Vch H%'
)
thu được I lOt khO %' (5Gn HhvQ khử =uy nhCt):
6iết các th; tOch khO đo K đktc: ]iá t7V của I l<
+: $/$& lOt: 6: )/)( lOt: C: &/&8 lOt: L: (/#$ lOt:
/1+ Hta tan ho<n to<n hmn hợH Z gPQ 2/& Qol 3e' v< 2/Qol 3e
$
'
)
v<o =ung =Vch H%'
)
lobng/ =ư thu được
=ung =Vch + v< khO 6 kh@ng Q<u/ hMa n?u t7ong kh@ng khO: Lung =Vch + cho tác =ing v>i =ung =Vch %a'H
=ư thu được kết tủa: "Cy to<n b^ kết tủa nung t7ong kh@ng khO đến khối lượng kh@ng đRi thu được chCt 7fn
cM khối lượng l<
+: $)/2 gaQ: 6: )$/2 gaQ: C: (/2 gaQ: L: &8/2 gaQ:
/2+ Cho các chCt: CH
)
%H
$
/ C
(
H
.
%H
$
/ (CH
)
)
$
%H/ (C
(
H
.
)
$
%H v< %H
)
: \7wt tg tdng =Xn tOnh baoF (theo chiUu tD
t7ái xua HhGi) của . chCt t7ên l<
+: (C
(
H
.
)
$
%H/ %H
)
/ (CH
)
)
$
%H/ C
(
H
.
%H
$
/ CH
)
%H
$
6: (C
(
H
.
)
$
%H/ C
(
H
.
%H
$
/ %H
)
/ CH
)
%H
$
/ (CH
)
)
$
%H
C: (C
(
H
.
)
$
%H/ %H
)
/ C
(
H
.
%H
$
/ CH
)
%H
$/
(CH
)
)
$
%H
L: C
(
H
.
%H
$/
(C
(
H
.
)
$
%H/ %H
)
, CH
)
%H
$
/ (CH
)
)
$
%H:
/-+ Ho< tan ho<n to<n 1/$ gaQ Cu bSng =ung =Vch H%'
)
/ to<n b^ lượng khO %' thu được đeQ o`i hoá th<nh
%'
$
7Pi chuy;n hết th<nh H%'
)
: \h; tOch khO o`i (đktc) đb thaQ gia v<o xuá t7Wnh t7ên l< giá t7V n<o =ư>i
đ?yB
+: /(8 lOt: 6: $/$& lOt: C: )/)( lOt: L: &/&8 lOt:
/.+ Cho khO C' đi xua ống 5j chja ( gaQ 3e
$
'
)
đun nMng/ 5au HhGn jng thu được hmn hợH 7fn Z gPQ 3e/
3e'/ 3e
)
'
&
/ 3e
$
'
)
: Hta tan ho<n to<n Z bSng H
$
-'
&
đNc/ nMng thu được =ung =Vch [: C@ cEn =ung =Vch [/
lượng Quối khan thu được l<
+: $2 gaQ: 6: )$ gaQ: C: &2 gaQ: L: &8 gaQ:
/!+ \hu} Hh?n C
&
H
(
'
$
t7ong Q@i t7ưlng a`it thu được hmn hợH hai chCt đUu cM HhGn jng t7áng gưFng: C@ng
thjc cCu tEo của C
&
H
(
'
$
l<
C C H
)
' CH CH
$
'
+: C H ' CH
$
CH
'
CH
$
6:
C H ' CH CH
'
CH
)
C:
C H
$
C H C ' CH
)
'
L:
//+ CM & =ung =Vch kh@ng Q<u đgng t7ong & lc QCt nhbn: %aCl/ *gCl
$
/ +lCl
)
/ 3eCl
$
: CM th; =sng kiQ loEi n<o
=ư>i đ?y đ; Hh?n biTt & =ung =Vch t7ên (kh@ng được 5ử =ing thêQ thuốc thử khác)B
+: %a: 6: +l: C: 3e: L: +g:
/0+ \7ong Hhtng thO nghiTQ/ khO C'
$
được điUu chế tD CaC'
)
v< =ung =Vch HCl thưlng bV lzn khO hiđ7o clo7ua
v< hFi nư>c: h; thu được C'
$
gXn như tinh khiết ngưli ta =zn hmn hợH khO lXn lượt xua hai bWnh đgng các
=ung =Vch n<o t7ong các =ung =Vch =ư>i đ?y:
+: %a'H/ H
$
-'
&
đNc: 6: %aHC'
)
/ H
$
-'
&
đNc:
C: %a
$
C'
)
/ %aCl : L: H
$
-'
&
đNc/ %a
$
C'
)
:
/1+ hun nMng 2/ Qol chCt Z v>i lượng vDa đủ =ung =Vch %a'H thu được )/& gaQ Quối của a`it hku cF đa
chjc 6 v< 1/$ gaQ ancol đFn chjc L: Cho to<n b^ lượng ancol L bay hFi K $#
o
C v< (22 QQHg 5• chiếQ
th; tOch 8/)$ lOt:
C@ng thjc của chCt Z l<
+: CH(C''CH
)
)
)
6: H
)
C−''C−CH
$
−CH
$
−C''−CH
)
C: C
$
H
.
−''C−C''−C
$
H
.
L: C
)
H
.
−''C−C''−C
)
H
.
/(+ Cho 5F đP HhGn jng 5au:
o o
) ) $
== +g%' • %H Cl / a5 %a'H/ t Cu'/ t
:
\oluen Z [ 4 \
+ + + +
→ → → →
6iết Z/ [/ 4/ \ l< các hợH chCt hku cF v< l< nhkng 5Gn HhvQ chOnh: C@ng thjc cCu tEo đAng của \ l<
+: C
(
H
.
−C''H: 6: CH
)
−C
(
H
&
−C''%H
&
:
C: C
(
H
.
−C''%H
&
: L: H−H''C−C
(
H
&
−C''%H
&
:
00+ \heo đVnh ngh‚a a`itnbaoF của 67on5tet/ các chCt v< ion thu^c =by n<o =ư>i đ?y l< lưpng tOnhB
+: C'
)
$

/ CH
)
C''

: 6: 4n'/ +l
$
'
)
/ H-'
&

/ %H
&
e:
C: %H
&
e
/ HC'
)

/ CH
)
C''

: L: 4n'/ +l
$
'
)
/ HC'
)

/
H
$
':
01+ hốt cháy ho<n to<n 2/ Qol hmn hợH hai a`it cacbo`ylic l< đPng đƒng kế tiếH thu được )/)( lOt C'
$
(đktc) v<
$/# gaQ H
$
': -ố Qol của Qmi a`it lXn lượt l<
+: 2/2. Qol v< 2/2. Qol: 6: 2/2&. Qol v< 2/2.. Qol:
C: 2/2& Qol v< 2/2( Qol: L: 2/2( Qol v< 2/2& Qol:
02+ Cho các ion kiQ loEi 5au: 3e
)e
/ 3e
$e
/ 4n
$e
/ %i
$e
/ H
e
/ +g
e
: ChiUu tdng =Xn tOnh o`i hMa của các ion l<
+: 4n
$e
/ 3e
$e
/ H
e
/ %i
$e
/ 3e
)e
/ +g
e
:
6: 4n
$e
/ 3e
$e
/ %i
$e
/ H
e
/ 3e
)e
/ +g
e
:
C: 4n
$e
/ 3e
$e
/ %i
$e
/ H
e
/ +g
e
/ 3e
)e
:
L: 3e
$e
/ 4n
$e
/ %i
$e
/ H
e
/ 3e
)e
/ +g
e
:
0-+ Ho< tan $. gaQ Cu-'
&
:.H
$
' v<o nư>c cCt được .22Ql =ung =Vch +: ]iá t7V gXn đAng HH v< nPng đ^ Qol
của =ung =Vch + l<
+: HH = #! „Cu-'
&
… = 2/$2*: 6: HH q #! „Cu-'
&
… = 2/)$.*:
C: HH r #! „Cu-'
&
… = 2/$2*: L: HH q #! „Cu-'
&
… = 2/$2*:
0.+ \_ lT vU 5ố nguyên tử của $ đPng vV + v< 6 t7ong tg nhiên của Q^t nguyên tố Z l< $# : $): \7ong đM đPng vV
+ cM ). H7oton v< && nFt7on/ đPng vV 6 cM nhiUu hFn đPng vV + l< $ nFt7on: %guyên tử khối t7ung bWnh của
nguyên tố Z l< giá t7V n<o =ư>i đ?yB
+: #1/1$: 6: 8/8(: C: 82/2: L: #(/).:
0!+ ChCt hku cF Z QEch hK/ tPn tEi K =Eng t7an5 cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
8
'/ Z l<Q QCt Q<u =ung =Vch 67
$
v<
tác =ing v>i %a giGi HhMng khO H
$
: Z jng v>i c@ng thjc Hh?n tử n<o 5au đ?yB
+: CH
$
=CH−CH
$
−CH
$
−'H: 6: CH
)
−CH=CH−CH
$
−'H:
C: CH
$
=C(CH
)
)−CH
$
−'H: L: CH
)
−CH
$
−CH=CH−'H:
0/+ 0hi Hha lobng =ung =Vch CH
)
C''H * th<nh =ung =Vch CH
)
C''H 2/.* thW
+: đ^ điTn li tdng: 6: đ^ điTn li giGQ:
C: đ^ điTn li kh@ng đRi: L: đ^ điTn li tdng $ lXn:
00+ +nion Z
$

cM cCu hWnh elect7on l>H ngo<i csng l< )5
$
)H
(
: \Rng 5ố elect7on K l>H vJ của Z
$

l< bao nhiêuB
+: 8: 6: (: C: 1: L: $2:
01+ Cho #/$8 gaQ kiQ loEi * tác =ing ho<n to<n v>i =ung =Vch HCl/ 5au HhGn jng thu được $/1$ lOt khO H
$
K
$#/)
o
C! / atQ: * l< kiQ loEi n<o =ư>i đ?yB
+: 4n: 6: *g: C: 3e: L: +l:
0(+ 0hi đốt cháy HoliQe Z ch_ thu được khO C'
$
v< hFi nư>c v>i t_ lT 5ố Qol tưFng jng l< : : Z l< HoliQe n<o
=ư>i đ?yB
+: ,oliH7oHilen (,,): 6: \inh b^t:
C: ,oli(vinyl clo7ua) (,IC): L: ,oli5ti7en (,-):
10+ +ncol Z QEch hK cM 5ố nguyên tử cacbon bSng 5ố nhMQ chjc: Cho 1/) gaQ ancol Z tác =ing v>i %a =ư thu
được )/)( lOt khO: C@ng thjc cCu tEo của Z l<
+: CH
)
'H: 6: CH
$
'HCH'HCH
$
'H:
C: CH
$
'HCH
$
'H L: C
$
H
.
'H:
11+ \7ong Q^t chu kW/ theo chiUu tdng =Xn của điTn tOch hEt nh?n
+: bán kOnh nguyên tử giGQ =Xn/ tOnh kiQ loEi tdng =Xn:
6: bán kOnh nguyên tử giGQ =Xn/ tOnh Hhi kiQ tdng =Xn:
C: bán kOnh nguyên tử tdng =Xn/ tOnh Hhi kiQ tdng =Xn:
L: bán kOnh nguyên tử tdng =Xn/ tOnh Hhi kiQ giGQ =Xn:
12+ hốt cháy hai hiđ7ocacbon l< đPng đƒng liên tiếH của nhau ta thu được (/) gaQ nư>c v< 1/(8 gaQ C'
$
: C@ng
thjc Hh?n tử của hai hiđ7ocacbon đM l<
+: C
$
H
&
v< C
)
H
(
: 6: CH
&
v< C
$
H
(
:
C: C
$
H
(
v< C
)
H
8
: L: \Ct cG đUu 5ai:
1-+ Ch_ =sng Q^t thuốc thử n<o =ư>i đ?y đ; Hh?n biTt được etanal (anđehit a`etic)/ H7oHann$non (a`eton) v<
Hentnnin (Hentinn)B
+: Lung =Vch b7oQ: 6: Lung =Vch +g%'
)
•%H
)
=ư:
C: Lung =Vch %a
$
C'
)
: L: H
$
(%i/ t
o
):
1.+ Cho HhGn jng 5au: 3e- e H
$
-'
&
→ 3e
$
(-'
&
)
)
e -'
$


e H
$
'
HT 5ố c?n bSng của H
$
-'
&
t7ong HhưFng t7Wnh hMa hcc l<
+: 8: 6: 2: C: $: L: &:
1!+ \7ong các HhưFng HháH l<Q QUQ nư>c/ HhưFng HháH ch_ khử được đ^ cjng tEQ thli của nư>c l<
+: HhưFng HháH hMa hcc (5ử =ing %a
$
C'
)
/ %a
)
,'
&
†):
6: đun nMng nư>c cjng:
C: HhưFng HháH lcc:
L: HhưFng HháH t7ao đRi ion:
1/+ hốt cháy ho<n to<n hmn hợH hai aQin bwc Q^t/ QEch hK/ no/ đFn chjc/ kế tiếH nhau t7ong csng =by đPng
đƒng thu được C'
$
v< H
$
' v>i t_ lT 5ố Qol
$ $
C' H '
n : n : $ =
: Hai aQin cM c@ng thjc Hh?n tử lXn lượt l<
+: CH
)
%H
$
v< C
$
H
.
%H
$
: 6: C
$
H
.
%H
$
v< C
)
H
#
%H
$
:
C: C
)
H
#
%H
$
v< C
&
H
1
%H
$
: L: C
&
H
1
%H
$
v< C
.
H

%H
$
:
10+ hiTn Hh?n lOt =ung =Vch %aCl =ư v>i điTn cgc t7F/ Q<ng ngdn `ốH t>i khi =ung =Vch thu được cM cM HH =
$ (coi lượng Cl
$
tan v< tác =ing v>i H
$
' kh@ng đáng k;/ th; tOch =ung =Vch thay đRi kh@ng đáng k;)/ thW
th; tOch khO thoát 7a K anot (đktc) l< bao nhiêuB
+: /$ lOt: 6: 2/$$& lOt: C: 2/$ lOt: L: 2/))( lOt:
11+ 0hi đốt cháy ho<n to<n Q^t e5te Z cho
$ $
C' H '
n n =
: \hủy Hh?n ho<n to<n (/2 gaQ e5te Z cXn vDa đủ =ung
=Vch chja 2/ Qol %a'H: C@ng thjc Hh?n tử của e5te l<
+: C
$
H
&
'
$
: 6: C
)
H
(
'
$
: C: C
&
H
8
'
$
: L: C
.
H
2
'
$
:
1(+ hun nMng $#/&2 gaQ CH
)
CH67CH
$
CH
)
v>i 0'H =ư t7ong C
$
H
.
'H/ 5au khi HhGn jng `Gy 7a ho<n to<n thu
được hmn hợH khO Z gPQ hai oleuin t7ong đM 5Gn HhvQ chOnh chiếQ 82~/ 5Gn HhvQ Hhi chiếQ $2~: hốt
cháy ho<n to<n Z thu được bao nhiêu lOt C'
$
(đktc)B
+: &/&8 lOt: 6: 8/1( lOt: C: /$2 lOt: L: #/1$ lOt:
(0+ CM bao nhiêu đPng Hh?n cCu tEo của aQin cM c@ng thjc Hh?n tử C
)
H
1
%B
+: $: 6: ): C: &: L: .:
(1+ Cho =by chuy;n hMa 5au:
o
$ &
$
H -' / #2 C
67 (==)
) $ )
CH CH CH'HCH | 3 → →
®
6iết |/ 3 l< 5Gn HhvQ chOnh/ các chCt HhGn jng v>i nhau theo t_ lT : vU 5ố Qol: C@ng thjc cCu tEo của | v<
3 lXn lượt l< cNH chCt t7ong =by n<o 5au đ?yB
+: CH
)
CH
$
CH=CH
$
/ CH
)
CH
$
CH67CH
$
67:
6: CH
)
CH=CHCH
)
/ CH
)
CH67CH67CH
)
:
C: CH
)
CH=CHCH
)
/ CH
)
CH
$
C67
$
CH
)
:
L: CH
)
CH
$
CH=CH
$
/ CH
$
67CH
$
CH=CH
$
:
(2+ ,h?n tử khối t7ung bWnh của ,IC l< #.2:222: HT 5ố HoliQe hMa của ,IC l<
+: $:222: 6: .:222: C: $&:222: L: $.:222:
(-+ '`i hoá $/$ gaQ Q^t anđehit đFn chjc Z thu được ) gaQ a`it tưFng jng (hiTu 5uCt HhGn jng bSng 22~):
Z cM c@ng thjc cCu tEo n<o =ư>i đ?yB
+: CH
)
CH': 6: C
$
H
.
CH':
C:

CH
)
CH(CH
)
)CH': L: CH
)
CH
$
CH
$
CH':
(.+ Cho =ung =Vch chja a Qol Ca(HC'
)
)
$
v<o =ung =Vch chja a Qol Ca(H-'
&
)
$
: HiTn tượng xuan 5át được l<
+: 5ủi bct khO: 6: vvn đic:
C: 5ủi bct khO v< vvn đic: L: vvn đic/ 5au đM t7ong t7K lEi:
(!+ \h; tOch =ung =Vch HCl 2/)* cXn đ; t7ung ho< 22Ql =ung =Vch hmn hợH %a'H 2/* v< 6a('H)
$
2/* l<
+: 22 Ql: 6: .2 Ql: C: $22 Ql: L: $.2 Ql:
(/+ HCH thi ho<n to<n &/&8 lOt -'
$
(đktc) bSng 2/) Qol %a'H: 0hối lượng Quối khan thu được l<
+: $2/8 gaQ: 6: $)/2 gaQ: C: )/$ gaQ: L: 8/1 gaQ:
(0+ 0hử ho<n to<n #/( gaQ hmn hợH Z gPQ 3e/ 3e'/ 3e
$
'
)
cXn $/$& lOt C' (K đktc): 0hối lượng 5ft thu được
l<
+: ./( gaQ: 6: (/#$ gaQ: C: (/2 gaQ: L: /$ gaQ:
(1+ Cho hmn hợH Z gPQ hai anđehit l< đPng đƒng kế tiếH tác =ing hết v>i H
$
=ư (%i/ t
o
) thu được hmn hợH hai
ancol đFn chjc: hốt cháy ho<n to<n hmn hợH hai ancol n<y thu được gaQ C'
$
v< (/) gaQ H
$
': C@ng
thjc của hai anđehit l<
+: C
$
H
)
CH'/ C
)
H
.
CH': 6: C
$
H
.
CH'/ C
)
H
#
CH':
C: C
)
H
.
CH'/ C
&
H
#
CH': L: CH
)
CH'/ C
$
H
.
CH':
((+ |tilen cM lzn các tEH chCt -'
$
/ C'
$
/ hFi nư>c: CM th; loEi bJ tEH chCt bSng cách n<o =ư>i đ?yB
+: Lzn hmn hợH đi xua bWnh đgng =ung =Vch b7oQ =ư:
6: Lzn hmn hợH xua bWnh đgng =ung =Vch nat7i clo7ua =ư:
C: Lzn hmn hợH lXn lượt xua bWnh đgng =ung =Vch %a'H =ư v< bWnh đgng Ca':
L: Lzn hmn hợH lXn lượt xua bWnh đgng =ung =Vch b7oQ =ư v< bWnh đgng =ung =Vch H
$
-'
&
đNc:
100+ Cho $/8& gaQ hmn hợH Z gPQ hai ancol đFn chjc/ l< đPng đƒng kế tiếH nhau tác =ing vDa đủ v>i %a tEo
7a &/( gaQ chCt 7fn v< I lOt khO H
$
(đktc): I cM giá t7V l<
+: $/$& lOt: 6: /$ lOt: C: /#1$ lOt: L: 2/81( lOt:
Đ2 N ĐỀ 12:
: + (: 6 : L (: + $: + $(: + ): 6 )(: + &: 6 &(: 6
$: 6 #: + $: 6 #: 6 $$: 6 $#: + )$: C )#: C &$: + &#: C
): C 8: L ): C 8: C $): C $8: C )): 6 )8: + &): + &8: L
&: L 1: L &: C 1: C $&: + $1: + )&: 6 )1: L &&: C &1: C
.: 6 2: + .: C $2: L $.: 6 )2: C ).: 6 &2: C &.: + .2: L

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 0-
101+ \7ong Q^t cốc nư>c cM chja a Qol Ca
$e
/ b Qol *g
$e
/ c Qol

Cl

/ = Qol HC'
)

: 6i;u thjc liên hT gika a/
b/ c/ = l<
+: a e b = c e =: 6: )a e )b = c e =:
C: $a e $b = c e =: L:

(a b)
$
+ = c e =:
102+ Cho các ion v< nguyên tử: %e (4=2)/ %a
e
(4=)/ 3

(4=1) cM đNc đi;Q n<o 5au đ?y l< chung
+: 5ố khối: 6: 5ố H7oton: C: 5ố elect7on: L: 5ố nFt7on:
10-+ Lung =Vch =CQ dn thưlng l<
+: Lung =Vch a`it a`etic 2/ ~ đến 2/ )~:
6: Lung =Vch a`itQetanoic $~ đến &~:
C: Lung =Vch a`it ac7ylic $~ đến )~:
L: Lung =Vch a`it etanoic $~ đến .~:
10.+ +/ 6 l< các kiQ loEi hoEt đ^ng hMa t7V (YY)/ thu^c hai chu kW liên tiếH t7ong bGng tuXn ho<n: Hta tan hmn
hợH gPQ $)/ . gaQ Quối cácbonat của + v< 8/ & gaQ Quối cacbonat của 6 bSng =ung =Vch HCl =ư 5au đM
c@ cEn v< điTn Hh?n nMng chGy ho<n to<n thW thu được /8 gaQ hmn hợH kiQ loEi K catot v< I lOt khO K anot:
Hai kiQ loEi +/ 6 l<
+: 6e v< *g: 6: *g v< Ca: C: -7 v< 6a: L: 6a v< 9a:
10!+ Hby 5fH `ếH các cNH @`i hMa khử 5au đ?y theo thj tg tdng =Xn tOnh o`i hMa của các ion kiQ loEi:
(): 3e
$e
•3e! ($): ,b
$e
•,b! ()): $H
e
• H
$
! (&): +g
e
•+g!
(.): %a
e
•%a! ((): 3e
)e
•3e
$e
! (#): Cu
$e
•Cu:
+: (.) r () r ($) r ()) r (#) r (() r (&):
6: (&) r (() r (#) r ()) r ($) r () r (.):
C: (.) r () r (() r ($) r ()) r (&) r (#):
L: (.) r () r ($) r (() r ()) r (#) r (&):
10/+ *^t anđehit cM c@ng thjc thgc nghiTQ l< (C
&
H
&
'
)
)
n
: C@ng thjc Hh?n tử của anđehit l<
+: C
$
H
$
'
)
: 6: C
&
H
&
'
)
: C: C
8
H
8
'
(
: L: C
$
H
$
'
1
:
100+ Cho 5F đP chuy;n hMa 5au:
+ e HCl → 6 e L 6 e Cl
$
→ 3
| e %a'H → H

e %a%'
)
+ e H%'
)
→ | e %'

e L
6 e %a'H → ]

e %aCl ] e Y e L → H

Các chCt +/ ]/ H l<
+: Cu'/ Cu'H v< Cu('H)
$
: 6: 3e'/ 3e('H)
$
v< 3e('H)
)
:
C: ,b'/ ,bCl
$
v< ,b('H)
&
: L: Cu/ Cu('H)
$
v< Cu'H:
101+ 0hi cho #/ & gaQ hợH kiQ [ gPQ 5ft/ đPng/ nh@Q HhGn jng hết v>i H
$
-'
&
lobng =ư ta thu được =ung
=Vch +! (/ & gaQ chCt 7fn! 1/ 8.( lOt khO 6 K $#/ )°C v< atQ: ,hXn t7dQ khối lượng Qmi kiQ loEi t7ong hợH
kiQ [ l<
+: +l )2~/ 3e .2~ v< Cu $2~:
6: +l )2~/ 3e )$~ v< Cu )8~:
C: +l : )/2)~/ 3e )$/8~ v< Cu )(/#8~:
L: +l $.~/ 3e .2~ v< Cu $.~:
10(+ Cho hmn hợH [ gPQ $/8 gaQ 3e v< 2/8 gaQ +l v<o $22 Ql =ung =Vch C chja +g%'
)
v< Cu(%'
)
)
$
: 0hi
HhGn jng kết thAc/ thu được =ung =Vch L v< 8/$ gaQ chCt 7fn | gPQ ) kiQ loEi: Cho biết chCt 7fn | tác
=ing v>i =ung =Vch HCl = thW thu được 2/(#$ lOt khO H
$
K đktc: %Png đ^ Qol của +g%'
)
v< Cu(%'
)
)
$
t7ong
=ung =Vch C l<
+: 2/2#.* v< 2/2$.*: 6: 2/)* v< 2/.*:
C: 2/.* v< 2/$.*: L: kết xuG khác:
110+ CM 22 Ql =ung =Vch hmn hợH $ a`it H
$
-'
&
v< HCl cM nPng đ^ tưFng jng l< 2/8* v</$*: \hêQ v<o
đM 2 gaQ b^t hmn hợH 3e/ *g/ 4n: -au HhGn jng `ong/ lCy •$ lượng khO 5inh 7a cho đi xua ống 5j đgng a
gaQ Cu' nung nMng: -au HhGn jng `ong ho<n to<n/ t7ong ống ctn lEi &/28 gaQ chCt 7fn: 0hối lượng a l<
+: &/$ gaQ: 6: (/)$ gaQ: C: ./$ gaQ: L: $./$ gaQ:
111+ %guyên tố Z thu^c chu ky & nhMQ IY/ Hh?n nhMQ Hhi cM cCu hWnh e l<
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
(
&5
$
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
2
&5
$
&H
&
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
2
&5
$
&=
&
: L: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
.
&5

:
112+ Cho biết 5Gn HhvQ chOnh của HhGn jng khử nư>c của (CH
)
)
$
CHCH('H)CH
)
B
+: $nQetylbutenn: 6: )nQetyl butenn:
C: $nQetylbutenn$: L: )nQetyl butenn$:
11-+ Cho biết 5ố đPng Hh?n n<o của 7ượu no/ đFn chjc tD C
)
đến C
.
khi tách nư>c kh@ng tEo 7a các anken
đPng Hh?n:
+: C
)
H
#
'H : $ đPng Hh?n! C
&
H
1
'H

: ) đPng Hh?n! C
.
H

'H : ) đPng Hh?n:
6: C
)
H
#
'H : đPng Hh?n! C
&
H
1
'H

: & đPng Hh?n! C
.
H

'H : & đPng Hh?n:
C: C
)
H
#
'H : ) đPng Hh?n! C
&
H
1
'H

: & đPng Hh?n! C
.
H

'H : ) đPng Hh?n:
L: C
)
H
#
'H : $ đPng Hh?n! C
&
H
1
'H

: ) đPng Hh?n! C
.
H

'H : & đPng Hh?n:
11.+ \7ong =by đPng đƒng của 7ượu đFn chjc no/ khi QEch cacbon tdng/ nMi chung
+: đ^ 5@i tdng/ khG ndng tan t7ong nư>c tdng:
6: đ^ 5@i tdng/ khG ndng tan t7ong nư>c giGQ:
C: đ^ 5@i giGQ/ khG ndng tan t7ong nư>c tdng:
L: đ^ 5@i giGQ/ khG ndng tan t7ong nư>c giGQ:
11!+ Hby 5fH `ếH các chCt 5au đ?y theo t7wt tg tdng =Xn tOnh baoF: HnZnC
(
H
.
n%H
$
(các =zn `uCt của anilin)
v>i Z l< (Y)−%'
$
/ (YY)−CH
)
/ (YYY)−CH='/ (YI)−H:
+: Y r YY r YYY r YI: 6: YY r YYY r YI r Y:
C: Y r YYY r YI r YY: L: YI r YYY r Y r YY:
11/+ %hiTt Hh?n /88 gaQ Cu(%'
)
)
$
7Pi hCH thi to<n b^ lượng khO 5inh 7a bSng H
$
' thu được $ lOt =ung
=Vch+: \iếH tic thêQ v<o 22 Ql =ung =Vch Z : 2/2$) gaQ %a được =ung =Vch 6: HH của =ung =Vch + v< 6
lXn lượt l<
+: #n$/#: 6: $n#: C: )n: L: $/$n$:
110+ Zat các loEi hợH chCt hku cF QEch hK 5au: 9ượu đFn chjc/ no (+)! anđehit đFn chjc/ no (6)! 7ượu đFn
chjc kh@ng no nối đ@i (C)/ anđehit đFn chjc/ kh@ng no nối đ@i (L): jng v>i c@ng thjc tRng xuát
C
n
H
$n
'

ch_ cM $ chCt 5au:
+: +/ 6: 6: 6/ C: C: C/ L: L: +/ L:
111+ hốt cháy Q^t hmn hợH các chCt thu^c =by đPng đƒng anđehit thu được 5ố Qol C'
$
bSng 5ố Qol H
$
' thW
đM l< =by đPng đƒng
+: +nđehit đFn chjc no/ QEch hK:
6: +nđehit vtng no:
C: +nđehit hai chjc no:
L: +nđehit kh@ng no đFn chjc liên kết đ@i:
11(+ HợH chCt hku cF Z khi đun nh{ v>i =ung =Vch +g%'
)
•%H
)
(=ư) thu được 5Gn HhvQ [/ [ tác =ing v>i
=ung =Vch HCl cho khO v@ cF +/ v>i =ung =Vch %a'H ho khO v@ cF 6: Z l<
+: HCH': 6: HC''H:
C: HC''%H
&
: L: CG +/ 6/ C đUu đAng:
120+ Cho )/( gaQ Q^t hợH chCt hku cF Z (C/H/') tác =ing vDa đủ v>i )22 Ql =ung =Vch +g%'
)
$* t7ong
%H
&
'H thu được &)/$ gaQ bEc: 6iết t_ khối hFi của Z đối v>i o`i bSng $/$.: Zác đVnh c@ng thjc cCu tEo
của Z:
+: CH
)
−CH
$
−CH': 6: CH
$
=CH−CH
$
−CH':
C: HC≡ C−CH
$
−CH': L: HC≡ C−CH':
121+ 6R tAc HhGn jng 5au:
3e' e H
e
e -'
&
$

→ -'
$

e †
+: 3e-'
&
e H
$
': 6: 3e
$
(-'
&
)
)
e H
$
':
C: 3e-'
&
e 3e
$
(-'
&
)
)
e H
$
': L: 3e
)e
e H
$
':
122+ ,hGn jng gika =ung =Vch 0ali HeQanganat t7ong Q@i t7ưlng a`it v>i ion io=ua được bi;u =i‡n bSng
HhưFng t7Wnh n<o =ư>i đ?yB
+: $*n'
&

e .Y

e(H
e
→ $*n
$e
e 8H
$
' e .Y
$
6: *n'
&

e 2Y

e$H
e
→ *n
$e
e H
$
' e .Y
$
e e
C: $*n'
&

e 2Y
n
e(H
e
→ $*n
$e
e 8H
$
' e .Y
$
L: *n'
&

e $Y

e8H
e
→ *n
$e
e &H
$
' e Y
$
12-+ -fH `ếH các chCt 5au đ?y theo t7Wnh tg giGQ =Xn nhiTt đ^ 5@i:
CH
)
C''H ()/ HC''CH
)
($)/ CH
)
CH
$
C''H ())/
CH
)
C''CH
)
(&)/ CH
)
CH
$
CH
$
'H (.):
+: ()) q (.) q () q ($) q (&): 6: () q ()) q (&) q (.) q ($):
C: ()) q () q (&) q (.) q ($): L: ()) q () q (.) q (&) q ($):
12.+ CM & lc đgng & =ung =Vch QCt nhbn l< +lCl
)
/ %a%'
)
/ 0
$
C'
)
/ %H
&
%'
)
: %ếu ch_ được HhaH =sng Q^t
=ung =Vch Q^t chCt l<Q thuốc thử đ; nhwn biết thW cM th; chcn
+: == %a'H: 6: == H
$
-'
&
: C: == 6a('H)
$
: L: == +g%'
)
:
12!+ Hai chCt + v< 6 csng cM C\,\ C
1
H
8
'
$
/ csng l< =zn `uCt của benoen/ đUu l<Q QCt QXu =ung =Vch nư>c
67
$
: + tác =ing v>i =ung =Vch %a'H cho Quối v< anđehit/ 6 tác =ing v>i =ung =Vch %a'H cho $ Quối v<
nư>c: Các Quối 5inh 7a đUu cM khối lượng Hh?n tử l>n hFn * của CH
)
C''%a: + v< 6 tưFng jng l<
+: CH
$
=CH−C''−C
(
H
.
!

HC''−C
(
H
&
−CH=CH
$
:
6: C
(
H
.
−C''−CH=CH
$
!

CH
$
=CH−C''−C
(
H
.
:
C: HC''−CH=CH−C
(
H
.
! HC''−C
(
H
&
−CH=CH
$
:
L: C
(
H
.
−C''−CH=CH
$
! HC''−C
(
H
&
−CH = CH
$
:
12/+ Hmn hợH Z gPQ 2/2 Qol HC''%a v< a Qol Quối nat7i của hai a`it no đFn chjc l< đPng đƒng kế tiếH:
hốt cháy hmn hợH Z v< cho 5Gn HhvQ (C'
$
/ H
$
')lXn lượt xua bWnh đgng H
$
-'
&
đNc/ bWnh $ đgng 0'H =ư/
thCy khối lượng bWnh $ tdng nhiUu hFn bWnh nhiUu hFn bWnh Q^t l< )/. gaQ: ,hXn chCt 7fn [ ctn lEi 5au
khi đốt l< %a
$
C'
)
c?n nNng $/(. gaQ: C@ng thjc Hh?n tử của hai Quối nat7i l<
+: CH
)
C''%a/ C
$
H
.
C''%a: 6: C
)
H
#
C''%a/ C
&
H
1
C''%a:
C: C
$
H
.
C''%a/ C
)
H
#
C''%a: L: kết xuG khác:
120+ \ế b<o xuang điTn được chế tEo tD kiQ loEi n<o t7ong các kiQ loEi 5au:
+: %a: 6: Ca: C: C5: L: "i:
121+ \hủy Hh?n e5te | cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
8
'
$
v>i `Ac tác a`it v@ cF lobng/ thu được $ 5Gn HhvQ hku
cF Z/ [(ch_ chja nguyên tử C/ H/ '): \D Z cM th; =iUu chế t7gc tiếH 7a [ bSng Q^t HhGn jng =uy nhCt: ChCt
Z l<
+: a`it a`etic: 6: 9ượu etylic: C: |tyl a`etat: L: +`it uoQic:
12(+ CM $ hợH chCt hku cF Z/ [ chja các nguyên tố C/ H/ ' khối lượng Hh?n tử đUu bSng #&: 6iết Z tác =ing
được v>i %a/ cG Z/ [ đUu tác =ing được v>i =ung =Vch %a'H v< =ung =Vch +g%'
)
t7ong %H
)
: Iwy Z/ [ cM
th; l<
+: C
&
H
1
'H v< HC''C
$
H
.
: 6: CH
)
C''CH
)
v< H'C
$
H
&
CH':
C: 'HC−C''H v< C
$
H
.
C''H: L: 'HC−C''H v< HC''C
$
H
.
:
1-0+ ChCt n<o kh@ng HhGn jng được v>i Cu('H)
$
:
+: CH
)
C''H: 6: H'CH
$
CH
$
'H:
C: H'CH
$
CH
$
CH
$
'H: L: CH
)
CH':
1-1+ Cho 5F đP chuy;n hMa 5au:
: C
)
H
&
'
$
e %a'H → (+) e (6)
$: (+) e H
$
-'
&
lobng → (C) e (L)
): (C) e +g%'
)
e %H
)
e H
$
' → (|) e +g

e%H
&
%'
)
&: (6) e +g%'
)
e %H
)
e H
$
' → (3) e +g

e%H
&
%'
)
Các chCt (6) v< (C) theo thj tg cM th; l<
+: CH
)
CH' v< HC''%a: 6: CH
)
CH' v< HC''H:
C: HCH' v< HC''H: L: HCH' v< CH
)
CH':
1-2+ Ho<n th<nh 5F đP HhGn jng 5au:
CH
$
= CH
$
e 0*n'
&
e H
$
' → †
+: C
$
H
&
('H)
$
e *n'
$
e 0'H: 6: CH
)
CH' e *n'
$
e 0'H:
C: CH
)
C''0 e *n'
$
e 0'H: L: C
$
H
.
'H e *n'
$
e 0'H:
1--+ -o 5ánh nhiTt đ^ 5@i của các chCt 5au: 9ượu etylic ()/ etylclo7ua ($)/ etan())/ a`it a`etic (&)
+: () q ($) q ()) q (&): 6: (&) q ()) q ($) q ():
C: (&) q () q ($) q ()): L: () q ($) q ()) q (&):
1-.+ Cho các =ung =Vch:
Z

: =ung =Vch HCl/ Z
$
: =ung =Vch 0%'
)
/
Z
)
: =ung =Vch HCl e 0%'
)
/ Z
&
: =ung =Vch 3e
$
(-'
&
)
)
:
Lung =Vch n<o cM th; hta tan được b^t CuB
+: Z

/ Z
&
/ Z
$
: 6: Z
)
/ Z
&
: C: Z

/ Z
$
/ Z
)
/ Z
&
: L: Z
)
/ Z
$
:
1-!+ C7dckinh ./8 gaQ C
&
H
2
thu được hmn hợH 5Gn HhvQ Z gPQ H
$
v< ( hiđ7ocacbon: hốt cháy •$ hmn hợH
Z thW lượng H
$
' thu được l<
+: )/ . gaQ: 6: 1 gaQ: C: (/) gaQ: L: &/. gaQ:
1-/+ \heo đVnh ngh‚a vU a`itnbaoF các nhMQ HhXn tử 5au đ?y được `ác đVnh đAng:
+: %hMQ HhXn tử %H
&
e
/ -'
&
$

/ %'
)

cM tOnh a`it:
6: %hMQ HhXn tử HC'
)

/ -
$

/ +l
)e
cM tOnh baoF:
C: %hMQ HhXn tử HC'
)

/ Cl

/ 0
e
cM tOnh t7ung tOnh:
L: %hMQ HhXn tử HC'
)

/ H
$
'/ H-

/ +l('H)
)
cM tOnh lưpng tOnh:
1-0+ %gưli ta cM th; =sng thuốc thử theo thj tg như thế n<o =; nhwn biết ) khO : %
$
/ -'
$
/ C'
$
B
+: Ch_ =sng =ung =Vch Ca('H)
$
:
6: Lsng =ung =Vch nư>c v@i t7ong 5au đM =sng =ung =Vch 0*n'
&
:
C: Lsng =ung =Vch 67
$
5au đM =sng =ung =Vch %aHC'
)
:
L: CG 6 v< C:
1-1+ Cho 3e cM 4 = $(: HJi 3e
$e
cM cCu hWnh như thế n<oB
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
&
&5
$
: 6: 5
$
$5
$
$H
&
)5
$
)H
(
)=
(
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
.
&5

: L: háH án khác:
1-(+ + l< Q^t e5te tEo bKi ankanol v< Q^t a`it đFn chjc/ kh@ng no QEch hK chja Q^t liên kết đ@i: C@ng thjc
Hh?n tử tRng xuát của + HhGi l<
+: C
`
H
$`n&
'
$
(`≥ &): 6: C
`
H
$`n$
'
$
(`≥ &):
C: C
`
H
$`
'
$
(`≥ &): L: C
`
H
$`n&
'
$
(`≥ )):
1.0+ HợH chCt + đFn chjc cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
&
H
8
'
$
: -ố đPng Hh?n của + l<
+: .: 6: #: C: &: L: (:
1.1+ \7^n ) =ung =Vch H
$
-'
&
2/*! HCl 2/$ *! H%'
)
2/)* v>i th; tOch bSng nhau được =ung =Vch +: Cho
)22 Ql =ung =Vch + tác =ing v>i I Ql =ung =Vch 6 chja %a'H 2/$ * v< 6a('H)
$
2/* được =ung =Vch C
cM HH=: ]iá t7V của I l<
+: 2/$& lOt: 6: 2/28 lOt: C: 2/( lOt: L: 2/)$ lOt:
1.2+ hốt cháy ho<n to<n $/$$ gaQ Q^t hợH chCt hku cF Z thu được ./$8 gaQ C'
$
v< $/# gaQ H
$
': Z HhGn
jng được v>i %a/ kh@ng HhGn jng v>i =ung =Vch %a'H: \WQ C@ng thjc Hh?n tử của Z v< cho biết tCt cG các
đPng Hh?n csng nhMQ chjc v< khác nhMQ chjc của Z jng v>i c@ng thjc t7ênB
+: C
)
H
8
'/ cM & đPng Hh?n:
6: C
&
H
2
' v< ( đPng Hh?n:
C: C
$
H
&
('H)
$
/ kh@ng cM đPng Hh?n:
L: C
&
H
2
' cM # đPng Hh?n:
1.-+ Ho<n th<nh HhưFng t7Wnh HhGn jng hM hcc 5au:
-'
$
e 0*n'
&
e H
$
' → †
-Gn HhvQ l<
+: 0
$
-'
&
/ *n-'
&
: 6: *n-'
&
/ 0H-'
&
:
C: *n-'
&
/ 0H-'
&
/ H
$
-'
&
: L: *n-'
&
/ 0
$
-'
&
/ H
$
-'
&
:
1..+ Cho /)(. gaQ Q^t kiQ loEi kiUQ * tan ho<n to<n v<o nư>c thu được Q^t =ung =Vch l>n hFn khối lượng
nư>c ban đXu l< /)) gaQ: 0iQ loEi * đb =sng l<
+: %a: 6: 0: C: C5: L: 9b:
1.!+ Hta tan ho<n to<n $/#. gaQ hmn hợH ) kiQ loEi 4n/ *g/ 3e v<o =ung =Vch HCl =ư thCy thoát 7a /)&&
lOt H
$
(đktc): 0hi c@ cEn =ung =Vch ta thu được bao nhiêu gaQ Quối khanB
+: (/...: 6: (/&).: C: &/)2.: L: &/)(.:
1./+ h; t7ung hta $22 Ql =ung =Vch aQinoa`it * 2/.* cXn 22 gaQ =ung =Vch %a'H 8~/ c@ cEn =ung =Vch
5au HhGn jng được (/ ) gaQ Quối khan: * cM c@ng thjc cCu tEo l<
+: H
$
%−CH
$
−C''H: 6: H
$
%−CH(C''H)
$
:
C: H
$
%−CH
$
−CH(C''H)
$
: L: (H
$
%)
$
CH−C''H:
1.0+ Cho =ung =Vch chja các ion 5au (%a
e
/ Ca
$e
/ *g
$e
/ 6a
$e
/

H
e
/ Cl

): *uốn tách được nhiUu cation 7a khJi
=ung =Vch Q< kh@ng đưa ion lE v<o =ung =Vch/ ta cM th; cho =ung =Vch tác =ing v>i chCt n<o t7ong các =ung
=Vch 5au:
+: Lung =Vch 0HC'
)
vDa đủ: 6: Lung =Vch %a
$
-'
&
vDa đủ:
C: Lung =Vch %a'H vDa đủ: L: Lung =Vch %a
$
C'
)
vDa đủ:
1.1+ HợH chCt hku cF C
&
H
#
'
$
Cl khi thủy Hh?n t7ong Q@i t7ưlng kiUQ được các 5Gn HhvQ t7ong đM cM hai
chCt cM khG ndng t7áng gưFng: C@ng thjc cCu tEo đAng l<
+: HC''−CH
$
−CHCl−CH
)
: 6: CH
)
C''−CH
$
Cl:
C: C
$
H
.
C''−CHCl−CH
)
: L: HC''CHCl−CH
$
−CH
)
:
1.(+ \7ong xuá t7Wnh điTn Hh?n/ các ion ?Q =i chuy;n vU
+: cgc ?Q v< bV điTn cgc khử: 6: cgc =ưFng v< bV điTn cgc khử:
C: cgc =ưFng v< bV điTn cgc o`i hMa: L: cgc ?Q v< bV điTn cgc o`i hMa:
1!0+ Cho $/ $& lOt C'
$
v<o $2 lOt =ung =Vch Ca('H)
$
/ thu được ( gaQ kết tủa: %Png đ^ của =ung =Vch
Ca('H)
$
đb =sng l<
+: 2/22)*: 6: 2/22).*: C: 2/22&*: L: 2/22)* hoNc 2/22&*:
Đ2 N ĐỀ 1-:
: C (: 6 : L (: 6 $: L $(: C ): 6 )(: L &: 6 &(: 6
$: C #: 6 $: C #: 6 $$: + $#: C )$: + )#: 6 &$: L &#: L
): L 8: C ): + 8: + $): L $8: 6 )): C )8: 6 &): L &8: L
&: 6 1: C &: 6 1: L $&: C $1: L )&: 6 )1: 6 &&: 6 &1: C
.: + 2: 6 .: C $2: C $.: 6 )2: C ).: L &2: L &.: 6 .2: C
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 0.
1!1+ \7ong Q^t cốc nư>c chja a Qol Ca
$e
/ b Qol *g
$e
/ c Qol Cl

v< = Qol HC'
)

: 6i;u thjc liên hT gika a/ b/
c/ = l<
+: a e b = c e =: 6: )a e )b = c e =:
C: $a e $b = c e =: L:

$
(a e b) = c e =:
1!2+ \7ong Q^t cốc nư>c chja a Qol Ca
$e
/ b Qol *g
$e
/ c Qol Cl

v< = Qol HC'
)

: %ếu ch_ =sng nư>c v@i
t7ong nPng đ^ H Qol•l đ; l<Q giGQ đ^ cjng t7ong cốc/ thW ngưli ta thCy khi cho I lOt nư>c v@i t7ong v<o/ đ^
cjng của nư>c t7ong bWnh l< ba nhCt/ biết c = =: 6i;u thjc liên hT gika a/ b v< H l<
+: I = (b e a)•$H: 6: I = ($a e b)•H:
C: I = ()a e $b)•$H: L: I = ($b e a)•H:
1!-+ ,hưFng HháH n<o 5au đ?y =sng đ; điUu chế kiQ loEi kiUQB
+: hiTn Hh?n =ung =Vch Quối clo7ua • Q<ng ngdn `ốH:
6: hiTn Hh?n nMng chGy Quối clo7ua:
C: hiTn Hh?n nMng chGy Hiđ7o`it của kiQ loEi kiUQ:
L: CG hai đáH án 6/ C đUu đAng:
1!.+ +/ 6 l< các kiQ loEi hoEt đ^ng hMa t7V YY/ thu^c $ chu kW liên tiếH t7ong bGng tuXn ho<n: Hta tan hmn hợH
gPQ $)/. gaQ cacbonat của + v< 8/& gaQ Quối cacbonat của 6 bSng =ung =Vch HCl =ư đM c@ cEn v< điTn
Hh?n nMng chGy ho<n to<n các Quối thW thu được /8 gaQ hmn hợH kiQ loEi K catot v< I lOt khi K anot: Hai
kiQ loEi + v< 6 l<
+: 6e v< *g: 6: *g v< Ca: C: -7 v< 6a: L: 6a v< 9a:
1!!+ Hby 5fH `ếH các cNH o`i hMa khử 5au đ?y theo thj tg tdng =Xn tOnh o`i hMa của các ion kiQ loEi:
(): 3e
$e
•3e! ($): ,b
$e
•,b! ()): $H
e
•H
$
! (&): +g
e
•+g!
(.): %a
e
•%a! ((): 3e
)e
•3e
$e
! (#): Cu
$e
•Cu:
+: (.) r () r ($) r ()) r (#) r (() r (&):
6: (&) r (() r (#) r ()) r ($) r () r (.):
C: (.) r () r (() r ($) r ()) r (&) r (#):
L: (.) r () r ($) r (() r ()) r (#) r (&):
1!/+ -o 5ánh tOnh a`it của các chCt 5au đ?y:
CH
$
Cl−CH
$
C''H ()/ CH
)
C''H ($)/
CH
)
CH
$
−C''H ())/ CH
)
−CHCl−C''H (&)
+: ()) q ($) q ( ) q (&): 6: (&) q ( ) q ($) q ()):
C: (&) q () q ()) q ($): L: ( ) q (&) q ()) q ($):
1!0+ Cho 5F đP chuy;n hMa 5au:
+ e HCl →6 e L 6 e Cl
$
→3
| e %a'H →H

e %a%'
)
+ e H%'
)
→| e %'

e L
6 e %a'H →]

e %aCl ] e Y e L →H

Các chCt +/ ] v< H l<
+: Cu'/ Cu'H v< Cu('H)
$
: 6: 3e'/ 3eCl
$
v< 3e('H)
)
:
C: ,b'/ ,bCl
$
v< ,b('H)
&
: L: Cu/ Cu('H)
$
v< Cu'H:
1!1+ 0hi cho #/& gaQ hợH kiQ [ gPQ 5ft/ đPng/ nh@Q HhGn jng hết v>i H
$
-'
&
lobng =ư ta được =ung =Vch
+! (/& gaQ chCt 7fn! 1/8.( lOt khO 6 K $#/)
o
C v< atQ: ,hXn t7dQ khối lượng Qmi kiQ loEi t7ong hợH kiQ [
l<
+: +l: )2~! 3e: .2~ v< Cu: $2~:
6: +l: )2~! 3e: )$~ v< Cu: )8~
C: +l: )/2)~! 3e: )$/8~ v< Cu: )(/#8~:
L: +l: $.~! 3e: .2~ v< Cu: $.~:
1!(+ Cho hmn hợH [ gPQ $/8 gaQ 3e v< 2/8 gaQ +l v<o $22Ql =ung =Vch C chja +g%'
)
v< Cu(%'
)
)
$
: 0hi
HhGn jng kết thAc/ thu được =ung =Vch L v< 8/$ gaQ chCt 7fn | gPQ ) kiQ loEi: Cho chCt 7fn | tác =ing
v>i =ung =Vch HCl =ư thW thu được 2/(#$ lOt khO H
$
(đktc): %Png đ^ Qol của +g%'
)
v< Cu(%'
)
)
$
t7ong =ung
=Vch C l<
+: 2/2#.* v< 2/2$.*: 6: 2/)* v< 2/.*:
C: 2/.* v< 2/$.*: L: 2/$* v< 2/(*:
1/0+ h; hta tan ho<n to<n 2 gaQ b^t hmn hợH 3e/ *g/ 4n cXn 22 Ql =ung =Vch hmn hợH $ a`it H
$
-'
&
v<
HCl cM nPng đ^ tưFng jng l< 2/8* v< /$*: -au khi HhGn jng `ong/ lCy •$ lượng khO 5inh 7a cho đi xua
ống 5j đgng a gaQ Cu' nung nMng: -au khi HhGn jng kết thAc t7ong ống ctn lEi &/28 gaQ chCt 7fn: 0hối
lượng a l<
+: &/$2 gaQ: 6: ./$2 gaQ: C: ./)( gaQ: L: $./$2 gaQ:
1/1+ %guyên tố Z thu^c chu kW ) nhMQ YI: CCu hWnh elect7on của Z l<
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
&
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
$
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)=
$
: L: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)=
&
:
1/2+ Cho biết 5Gn HhvQ chOnh của HhGn jng khử nư>c của (CH
)
)
$
CHCH('H)CH
)
B
+: $nQetyl butenn 6: )nQetyl butenn:
C: $nQetyl butenn$: L: )nQetyl butenn$:
1/-+ Cho biết 5ố đPng Hh?n n<o của 7ượu no/ đFn chjc tD C
)
đến C
.
khi tách nư>c kh@ng tEo 7a các anken
đPng Hh?nB
+: C
)
H
#
'H: $ đPng Hh?n! C
&
H
1
'H: ) đPng Hh?n! C
.
H

'H: ) đPng Hh?n:
6: C
)
H
#
'H: đPng Hh?n! C
&
H
1
'H: & đPng Hh?n! C
.
H

'H: & đPng Hh?n:
C: C
)
H
#
'H: ) đPng Hh?n! C
&
H
1
'H: & đPng Hh?n! C
.
H

'H: ) đPng Hh?n:
L: C
)
H
#
'H: $ đPng Hh?n! C
&
H
1
'H: ) đPng Hh?n! C
.
H

'H: & đPng Hh?n
1/.+ \7ong =by đPng đƒng 7ượu đFn chjc no/ khi QEch cacbon tdng/ nMi chung
+: đ^ 5@i tdng/ khG ndng tan t7ong nư>c tdng:
6: đ^ 5@i tdng/ khG nNng tan t7ong nư>c giGQ
C: đ^ 5@i giGQ/ khG ndng tan t7ong nư>c tdng:
L: đ^ 5@i giGQ/ khG ndng tan t7ong nư>c giGQ:
1/!+ Hby 5fH `ếH các chCt 5au đ?y theo t7wt tg tdng =Xn tOnh baoF: %H
)
/ CH
)
%H
$
/ C
(
H
.
%H
$
! (CH
)
)
$
%H v<
(C
(
H
.
)
$
%H
+: (C
(
H
.
)
$
%H r %H
)
r C
(
H
.
%H
$
r (CH
)
)
$
%H r CH
)
%H:
6: (C
(
H
.
)
$
%H r C
(
H
.
%H
$
r %H
)
r CH
)
%H
$
r (CH
)
)
$
%H:
C: (CH
)
)
$
%H r CH
)
%H
$
r %H
)
r C
(
H
.
%H
$
r (C
(
H
.
)
$
%H:
L: (CH
)
)
$
%H q CH
)
%H
$
q %H
)
r C
(
H
.
%H
$
q (C
(
H
.
)
$
%H:
1//+ %hiTt Hh?n /88 gaQ Cu(%'
)
)
$
7Pi hCH thi to<n b^ lượng khO 5inh 7a bSng H
$
' được $ lOt =ung =Vch +:
HH của =ung =Vch + l<
+: #: 6: $: C: ): L: $/$:
1/0+ Zat các loEi hợH chCt hku cF QEch hK 5au: 9ượu đFn chjc/ no (+)! anđehit đFn chjc/ no (6)! 7ượu đFn
chjc/ kh@ng no nối đ@i (C)! anđehit đFn chjc/ kh@ng no nối đ@i (L): jng v>i c@ng thjc tRng xuát
C
n
H
$n
' ch_ cM $ chCt 5au:
+: +/ 6: 6: 6/ C: C: C/ L: L: +/ L:
1/1+ hốt cháy Q^t hmn hợH các chCt thu^c =by đPng đƒng anđehit ta thu được 5ố Qol C'
$
= 5ố Qol H
$
' thW
đM l< =by đPng đƒng
+: anđehit nođFn chjc QEch hK:
6: anđehit vtng no:
C: anđehit hai chjc no:
L: +nđehit kh@ng no đFn chjc chja liên kết đ@i:
1/(+ HợH chCt hku cF Z khi đun nh{ v>i =ung =Vch +g%'
)
• %H
)
(=sng =ư) thu được 5Gn HhvQ [/ [ tác
=ing v>i =ung =Vch HCl khO v@ cF +/ [ tác =ing v>i =ung =Vch %a'H cho khO v@ cF 6: Z l<
+: HCH': 6: HC''H:
C: HC''%H
&
: L: CG +/ 6/ C đUu đAng:
100+ Cho )/( gaQ Q^t chCt hku cF Z (C/ H/ ') tác =ing vDa đủ v>i )22 Ql =ung =Vch +g%'
)
$* t7ong
%H
&
'H thu được &)/$ gaQ bEc: 6iết t_ khối hFi của Z đối v>i o`i bSng $/$.: Zác đVnh c@ng thjc cCu tEo
của Z:
+: CH
)
−CH
$
−CH': 6: CH
$
=CH−CH
$
−CH':
C: HC≡ C−CH
$
−CH': L: HC≡ C−CH':
101+ 6R tAc HhGn jng 5au:
3e' e H
e
e -'
&
$

→-'
$

e :::
+: 3e-'
&
e H
$
' 6: 3e
$
(-'
&
)
)
e H
$
':
C: 3e-'
&
e 3e
$
(-'
&
)
)
e H
$
' L: 3e
)e
e H
$
'
102+ ,hGn jng gika =ung =Vch kali HeQanganat t7ong Q@i t7ưlng a`it v>i ion io=ua được bi;u =i‡n bSng
HhưFng t7Wnh n<o =ư>i đ?yB
+: $*n'
&

e .Y

e (H
e
→ $*n
$e
e 8H
$
' e .Y
$

6: *n'
&

e 2Y

e $H
e
→ *n
$e
e H
$
' e .Y
$
e e
C: $*n'
&

e 2Y

e (H
e
→ $*n
$e
e 8H
$
' e .Y
$

L: *n'
&

e $Y

e 8H
e
→ *n
$e
e &H
$
' e Y
$
10-+ -fH `ếH các chCt 5au đ?y theo t7Wnh tg tdng =Xn nhiTt đ^ 5@i: CH
)
C''H ()/ HC''CH
)
($)/
CH
)
CH
$
C''H ())/ CH
)
C''CH
)
(&)/ CH
)
CH
$
CH
$
'H (.)
+: ()) q (.) q ( ) q ($) q (&): 6: ( ) q ()) q (&) q (.) q ($):
C: ()) q () q (&) q (.) q ($): L: ()) q () q (.) q (&) q ($):
10.+ -fH `ếH các hiđ7o`it theo chiUu tdng =Xn tOnh baoF:
+: %a'H/ 0'H/ *g('H)
$
/ 6e('H)
$
:
6: *g('H)
$
/

%a'H/ 0'H/ 6e('H)
$
:
C: *g('H)
$
/ 6e('H)
$
/

0'H/ %a'H:
L: 6e('H)
$
/ *g('H)
$
/

%a'H/ 0'H:
10!+ ChCt vDa tác =ing được v>i %a/ %a'H l<
+: CH
)
CH
$
'H: 6: CH
)
C''H:
C: HC''CH
)
: L: H'CH
$
CH
$
CH='
10/+ Hmn hợH Z gPQ 2/2 Qol HC''%a v< a Qol Quối nat7i của hai a`it no đFn chjc l< đPng đƒng liên tiếH:
hốt cháy hmn hợH Z v< cho 5Gn HhvQ cháy (C'
$
/ hFi nư>c) lXn lượt xua bWnh đgng H
$
-'
&
đNc bWnh $
đgng 0'H thCy khối lượng bWnh $ tdng nhiUu hFn bWnh Q^t l< )/. gaQ: ,hXn chCt 7fn [ ctn lEi 5au khi đốt
l< %a
$
C'
)
c?n nNng $/(. gaQ: Zác đVnh c@ng thjc Hh?n tử của hai Quối nat7i:
+: CH
)
C''%a v< C
$
H
.
C''%a: 6: C
)
H
#
C''%a v< C
&
H
1
C''%a:
C: C
$
H
.
C''%a v< C
)
H
#
C''%a: L: 0ết xuG khác:
100+ \ế b<o xuang điTn được chế tEo tD kiQ loEi n<o t7ong các kiQ loEi 5au:
+: %a: 6: Ca: C: C5: L: "i:
101+ \hủy Hh?n e5te | cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
8
'
$
v>i `Ac tác a`it v@ cF lobng/ thu được hai 5Gn HhvQ hku
cF Z/ [ (ch_ chja các nguyên tử C/ H/ '): \D Z cM th; điUu chế t7gc tiếH 7a [ bSng Q^t HhGn jng =uy nhCt:
ChCt Z l<
+: a`it a`etic: 6: 7ượu etylic: C: etyl a`etat: L: a`it uoQic:
10(+ CM $ hợH chCt hku cF (Z)/ ([) chja các nguyên tố C/ H/ '/ khối lượng Hh?n tử đUu bSng #&: 6iết (Z) tác
=ing được v>i %a/ cG (Z)/ ([) đUu tác =ing được v>i =ung =Vch %a'H v< =ung =Vch +g%'
)
t7ong %H
)
:
Iwy Z/ [ cM th; l<
+: C
&
H
1
'H v< HC''C
$
H
.
: 6: CH
)
C''CH
)
v< H'C
$
H
&
CH':
C: 'HC−C''H v< C
$
H
.
C''H: L: 'HC−C''H v< HC''C
$
H
.
:
110+ ChCt n<o kh@ng HhGn jng được v>i Cu('H)
$
B
+: CH
)
C''H: 6: H'CH
$
CH
$
'H:
C: H'CH
$
CH
$
CH
$
'H: L: CH
)
CH=':
111+ Cho 5F đP chuy;n hoá 5au:
): C
)
H
&
'
$
e %a'H →(+) e (6)
$): (+) e H
$
-'
& lobng
→(C) e (L)
)): (C) e +g%'
)
e %H
)
e H
$
' →(|) e +g

e %H
&
%'
)
&): (6) e +g%'
)
e %H
)
e H
$
' →(3) e +g

e %H
&
%'
)
Các chCt 6 v< C (theo thj tg) cM th; l<
+: CH
)
CH' v< HC''%a: 6: CH
)
CH' v< HC''H:
C: HCH' v< HC''H: L: HCH' v< CH
)
CH':
112+ Cho HhGn jng 5au:
CH
$
=CH
$
e 0*n'
&
e H
$
' → †
Các chCt 5inh 7a 5au HhGn jng l<
+: C
$
H
&
('H)
$
/ *n-'
&
/ 0
$
-'
&
/ H
$
':
6: CH
)
CH'/ *n-'
&
/ 0
$
-'
&
/ H
$
':
C: CH
)
C''H/ *n'/ 0
$
-'
&
/ H
$
':
L: CH
)
C''H/ *n-'
&
/ 0
$
-'
&
/ H
$
'
11-+ -o 5ánh nhiTt đ^ 5@i của các chCt 5au: 7ượu etylic ()/ etyl clo7ua($)/ etan ()) v< a`it a`etic (&):
+: ( ) q ($) q ()) q (&): 6: (&) q ()) q ($) q ():
C: (&) q () q ($) q ()): L: () q ($) q ()) q (&):
11.+ Cho các =ung =Vch Z

: =ung =Vch HCl! Z
$
: =ung =Vch 0%'
)
! Z
)
: =ung =Vch HCl e 0%'
)
! Z
&
: =ung =Vch
3e
$
(-'
&
)
)
: Lung =Vch n<o cM th; ho< tan được b^t CuB
+: Z

/ Z
&
/ Z
$
: 6: Z
)
/ Z
&
:
C: Z

/ Z
$
/ Z
)
/ Z
&
: L: Z
)
/ Z
$
:
11!+ C7dckinh ./8 gaQ C
&
H
2
thu được

hmn hợH 5Gn HhvQ Z gPQ H
$
v< ( hiđ7ocacbon: hốt cháy •$ hmn hợH Z
thW lượng H
$
'

thu được l<
+: )/. gaQ: 6: 1 gaQ: C: (/) gaQ: L: &/. gaQ:
11/+ \heo đVnh ngh‚a Q>i vU a`itnbaoF/ nhMQ HhXn tử n<o 5au đ?y được `ác đVnh đAngB
+: %hMQ HhXn tử %H
&
e
/ -'
&
$

/
%'
)

cM tOnh a`it:
6: %hMQ HhXn tử HC'
)

/ -
$

/
+l
)e
cM tOnh baoF:
C: %hMQ HhXn tử HC'
)

/
Cl

/
0
e
cM tOnh t7ung tOnh:
L: %hMQ HhXn tử HC'
)

/
H
$
'/ H-

/ +l('H)
)
cM tOnh lưpng tOnh:
110+ %gưli ta cM th; =sng thuốc thử theo thj tg như thế n<o đ; nhwn biết ) khO %
$
/ -'
$
/ C'
$
B
+: Ch_ =sng =ung =Vch Ca('H)
$:
6: Lsng =ung =Vch nư>c v@i t7ong 5au đM =sng =ung =Vch 0*n'
&
:
C: Lsng =ung =Vch 67
$
5au đM =sng =ung =Vch %a
$
C'
)
:
L: CG 6 v< C:
111+ Cho 3e cM 4=$(/ hJi 3e
$e
cM cCu hWnh như thế n<oB
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
&
&5
$
: 6: 5
$
$5
$
$H
&
)5
$
)H
(
)=
(
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
.
&5

: L: háH án khác:
11(+ + l< e5te tEo bKi Q^t ankanol v< Q^t a`it kh@ng no QEch hK/ đFn chjc/ ch_ chja Q^t liên kết đ@i: C@ng
thjc Hh?n tử tRng xuát của + HhGi l<
+: C
`
H
$`−&
'
$
(`≥ &): 6: C
`
H
$`−$
'
$
(`≥ &):
C: C
`
H
$`
'
$
(`≥ &): L: C
`
H
$`−&
'
$
(`≥ )):
1(0+ HợH chCt + đFn chjc cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
&
H
8
'
$
: -ố đPng Hh?n của + l<
+: .: 6: #: C: &: L: (:
1(1+ \7^n ) =ung =Vch H
$
-'
&
2:*! HCl 2/$*! H%'
)
2/)* v>i th; tOch bSng nhau được =ung =Vch +: Cho )22
Ql =ung =Vch + tác =ing v>i I Ql =ung =Vch 6 chja %a'H 2/$* v< 6a('H)
$
2/* được =ung =Vch C cM HH =:
]iá t7V của I l<
+: 2/$& lOt: 6: 2/28 lOt: C: 2/( lOt: L: 2/)$ lOt:
1(2+ hốt cháy ho<n to<n $/$$ gaQ Q^t hợH chCt hku cF Z thu được ./$8 gaQ C'
$
v< $/# gaQ H
$
': Z HhGn
jng v>i %a/ kh@ng HhGn jng v>i =ung =Vch %a'H: \WQ c@ng thjc Hh?n tử của + v< cho biết tCt cG các đPng
Hh?n csng nhMQ chjc v< khác nhMQ chjc của + jng v>i c@ng thjc Hh?n tử t7ênB
+: C
)
H
8
' cM & đPng Hh?n:
6: C
$
H
.
'H cM $ đPng Hh?n:
C: C
$
H
&
('H)
$
kh@ng cM đPng Hh?n:
L: C
&
H
2
' cM # đPng Hh?n:
1(-+ Ho<n th<nh các HhưFng t7Wnh HhGn jng hMa hcc 5au:
-'
$
e 0*n'
&
e H
$
' →:::
-Gn HhvQ l<
+: 0
$
-'
&
/ *n-'
&
: 6: *n-'
&
/ 0H-'
&:
C: *n-'
&
/ 0H-'
&
/ H
$
-'
&
: L: *n-'
&
/ 0
$
-'
&
/ H
$
-'
&
:
1(.+ Cho /)(. gaQ Q^t kiQ loEi kiUQ Z tan ho<n to<n v<o nư>c thu được Q^t =ung =Vch l>n hFn khối lượng
nư>c ban đXu l< /)) gaQ: 0iQ loEi * đb =sng l<
+: %a: 6: 0: C: C5: L: 9b:
1(!+ Ho< tan ho<n to<n $/#. gaQ hmn hợH ) kiQ loEi 4n/ *g/ 3e v<o =ung =Vch HCl =ư thCy thoát 7a /)&&
lOt H
$
(đktc): 0hi c@ cEn =ung =Vch ta thu được bao nhiêu gaQ Quối khanB Chcn đáH 5ố đAng:
+: (/...: 6: (/&).: C: &/)2.: L: &/)(.:
1(/+ h; t7ung ho< $22 Ql =ung =Vch aQinoa`it Z nPng đ^ 2/.* cXn 22 gaQ =ung =Vch %a'H 8~/ c@ cEn
=ung =Vch 5au HhGn jng được (/) gaQ Quối khan: Z cM c@ng thjc cCu tEo:
+: H
$
%−CH
$
−C''H: 6: H
$
%−CH(C''H)
$
:
C: H
$
%−CH
$
−CH(C''H)
$
: L: (H
$
%)
$
CH−C''H:
1(0+ Cho =ung =Vch chja các ion 5au (%a
e
/ Ca
$e
/ *g
$e
/ 6a
$e
/ H
e
/ Cl

): *uốn tách được nhiUu cation 7a khJi
=ung =Vch Q< kh@ng đưa ion lE v<o =ung =Vch/ ta cM th; cho =ung =Vch tác =ing v>i chCt n<o t7ong các chCt
5auB
+: Lung =Vch 0HC'
)
vDa đủ: 6: Lung =Vch %a
$
-'
&
vDa đủ:
C: Lung đVch %a'H vDa đủ: L: Lung =Vch %a
$
C'
)
vDa đủ:
1(1+ HợH chCt hku cF C
&
H
#
'
$
Cl khi thủy Hh?n t7ong Q@i t7ưlng kiUQ được các 5Gn HhvQ t7ong đM cM hai
chCt cM khG ndng t7áng gưFng: C@ng thjc cCu tEo đAng l<
+: HC''−CH
$
−CHCl−CH
)
: 6: CH
)
C''−CH
$
Cl:
C: C
$
H
.
C''−CHCl−CH
)
: L: HC''CHCl−CH
$
−CH
)
:
1((+ \7ong xuá t7Wnh điTn Hh?n/ các ion ?Q =i chuy;n vU
+: cgc ?Q v< bV điTn cgc khử: 6: cgc =ưFng v< bV điTn cgc khử:
C: cgc =ưFng v< bV điTn cgc o`i hoá: L: Cgc ?Q v< bV điTn cgc o`i hoá:
200+ Cho $/$& lOt C'
$
đktc v<o $2 lOt =ung =Vch Ca('H)
$
/ thu được ( gaQ kết tủa: %Png đ^ của =ung =Vch
Ca('H)
$
đb =sng l<
+: 2/22)*: 6: 2/22).*: C: 2/22&*: L: 2/22)* hoNc 2/22&*:
Đ2 N ĐỀ 1.:
: C (: 6 : 6 (: 6 $: L $(: 6 ): 6 )(: L &: 6 &(: 6
$: + #: 6 $: C #: 6 $$: C $#: C )$: + )#: 6 &$: L &#: L
): L 8: C ): L 8: + $): L $8: 6 )): C )8: 6 &): L &8: L
&: L 1: C &: L 1: L $&: L $1: L )&: 6 )1: 6 &&: 6 &1: 6
.: + 2: C .: 6 $2: C $.: 6 )2: C ).: 6 &2: L &.: 6 .2: C
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 0!
201+ %guyên tố Z thu^c chu ky )/ nhMQ YI cM cCu hWnh l<
+:5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
&
: 6:5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
$
:
C:5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)=
$
: L:5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
)
:
202+ \7ong bGng tuXn ho<n nhMQ nguyên tố cM đ^ ?Q điTn l>n nhCt l<
+: nhMQ IYY/ ,%C (halogen): 6: nhMQ IY/ ,%C:
6: nhMQ Y/ ,%C (kiQ loaV kiUQ): L: nhMQ IYYY/ ,%C (nhMQ khO t7F):
20-+ -fH `ếH các baoF theo thj tg tOnh baoF tdng =Xn:
+: %a'H r *g ('H)$ r 0'H: 6: 0'H r %a'H r *g('H)$:
C: *g('H)$ r %a'H r 0'H: L: *g('H)$ r 0'H r %a'H:
20.+ \7ong các hợH chCt 5au/ hợH chCt n<o l< hợH chCt c^ng hMa t7V: 6aCl$/ %a$'/ HCl/ H$':
+: ch_ cM H$': 6: HCl/ H$': C: %a$'/ H$': L: ch_ cM 6aCl$:
20!+ -fH `ếH các chCt 5au: H$/ C$H&/ H$' theo thj tg nhiTt đ^ 5@i tdng =Xn:
+: H$' r H$ r C$H&: 6: C$H& r H$ r H$':
C: H$ r C$H& r H$': L: H$ r H$' r C$H&:
20/+ Lung =Vch n<o t7ong 5ố các =ung =Vch 5au cM HH = #:
3e$(-'&))/ 0%')/ %aHC')/ 6a(%'))$
+: cG & =ung =Vch : 6: 3e$(-'&)):
C: 0%'): L: 0%')/ 6a(%'))$:
200+ %hJ Q^t gict xuy tOQ v<o =ung =Vch các Quối 5au:
(%H&)$-'&/ %a$C')/ 0%')/ +l$(-'&))
=ung =Vch n<o 5• cM Q<u `anhB
+: (%H&)$-'&/ +l$(-'&)): 6: %a$C'):
C: 0%'): L: %a$C')/ 0%'):
201+ Cho hCH thi hết $/$& lOt %'$ (đktc) v<o 2/. lOt =ung =Vch %a'H 2/$*: \hêQ tiếH v<i gict xuy tOQ thW =ung =Vch cM Q<u gWB
+: 0h@ng Q<u: 6: Zanh: C: \OQ: L: hJ:
20(+ +l('H)) cM th; tác =ing v>i các a`it v< baoF n<o t7ong bốn chCt 5au: %a'H/ H$C')/ %H&'H/ H$-'&B
+: %a'H/ H$-'&: 6: %a'H/ %H&'H:
C: ch_ cM H$-'&: L: H$C')/ H$-'&:
210+ ,hGi thêQ bao nhiêu Ql H$' v<o Ql =ung =Vch HCl 2/2* đ; được =ung =Vch cM HH = ):
+: 1 Ql: 6: Ql: C: $ Ql: L:. Ql:
211+ \7^n 2 Ql =ung =Vch HCl 2/* v>i 2 Ql =ung =Vch 6a('H)$ 2/2.*:\Onh HH của =ung =Vch thu được:
+: HH = (: 6: HH = #: C: HH = 8: L: HH = 1:
212+ Cho các chCt 5au: -'$/ C'$/ CH&/ C$H&: ChCt n<o l<Q QCt Q<u =ung =Vch 67$B
+: -'$/ C'$: 6: -'$/ C$H&: C: ch_ cM -'$: L: C'$/ C$H&:
21-+ -fH `ếH các chCt khử 3e
$e
/ 3e/ Cu theo thj tg đ^ QEnh tdng =Xn:
+: 3e
$e
r 3e r Cu: 6: 3e r Cu r 3e
$e
:
C: 3e
$e
r Cu r 3e: L: Cu r 3e r 3e
$e
:
21.+ Cho Q gaQ *g v<o 22 Ql =ung =Vch + chja 4nCl$ v< CuCl$/ HhGn jng ho<n to<n cho 7a =ung =Vch 6 chja $ ion kiQ loEi v<
Q^t chCt 7fn L nNng /1) gaQ: Cho L tác =ing v>i =ung =Vch HCl =ư ctn lEi Q^t chCt 7fn | kh@ng tan nNng /$8 gaQ: \Onh Q:
+: 2/$& gaQ: 6: 2/&8 gaQ: C: 2/$ gaQ: L: 2/#$ gaQ:
21!+ Cho bốn =ung =Vch Quối Cu-'&/ 4nCl$/ %aCl/ 0%'): 0hi điTn Hh?n & =ung =Vch t7ên v>i điTn cgc t7F/ =ung =Vch n<o 5• cho
7a =ung =Vch baoF kiUQB
+: Cu-'&: 6: 4nCl$: C: %aCl: L: 0%'):
21/+ h; điUu chế %a ngưli ta cM th; =sng HhưFng HháH n<o t7ong 5ố các HhưFng HháH 5au:
: hiTn Hh?n =ung =Vch %aCl! $: hiTn Hh?n nMng chGy %aCl:
): Lsng +l khử %a$'! &: 0hử %a$' bSng C':
+: Ch_ =sng : 6: Lsng ) v< &: C: ch_ =sng $: L: ch_ =sng &:
210+ Cho & kiQ loEi *g/ 3e/ Cu/ +g: 0iQ loEi cM tOnh khử yếu hFn H$ l<:
+: *g v< 3e: 6: Cu v< +g: C: ch_ cM *g: L: ch_ cM +g:
211+ Cho C' xua /( gaQ 3e$') đốt nMng (giG 5ử ch_ `Gy 7a HhGn jng khử 3e$') th<nh 3e):0hO thu được cho xua nư>c v@i =ư thu
được ) gaQ: kết tủa:\Onh ~ khối lượng 3e$') đb bV khử v< th; tOch khO C' đb HhGn jng K đktc:
+: 22~ ! 2/$$& lOt: 6: 22~ ! 2/(#$ lOt:
C: 82~ ! 2/(#$ lOt: L: #.~ ! 2/(#$ lOt:
21(+ Cho các kiQ loEi 5au: 6a/ +l/ 3e/ Cu: 0iQ loEi tan được t7ong nư>c l<:
+: 6a v< +l: 6: ch_ cM +l: C: ch_ cM 6a: L: 3e v< Cu:
220+ CM ) gMi b^t 7fn l< 3e! hmn hợH 3e$') e 3e'! hmn hợH 3e e 3e$'): h; Hh?n biTt chAng ta cM th; =sng
+: =ung =Vch H%') v< =ung =Vch %a'H:
C: nư>c clo v< =ung =Vch %a'H:
6: =ung =Vch HCl v< =ung =Vch %a'H:
L:=ung =Vch H%') v< =ung =Vch nư>c clo:
221+ Cho ( gaQ Q^t kiQ loEi * tan hết t7ong )22 Ql =ung =Vch H$-'& *: h; t7ung hta lượng a`it =ư cXn 22 Ql =ung =Vch %a'H
*: Zác đVnh kiQ loEi *:
+: *g: 6: Ca: C: 3e: L: Cu:
222+ Cho ) kiQ loEi: %a/ 6a/ 3e: CM th; Hh?n biTt ) kiQ loEi t7ên ch_ bSng
+: H$' v< =ung =Vch H%'): 6: H$' v< =ung =Vch %a'H:
C: H$' v< =ung =Vch H$-'&: L: H$' v< =ung =Vch HCl:
22-+ h; bGo vT t<u đi bi;n ngưli ta gfn lên th<nh t<u các Qiếng kiQ loEi n<o 5au đ?y: Cu/ +g/ 4n/ ,b
+: ch_ cM ,b: 6: ch_ cM 4n:
C: ch_ cM ,b v< 4n: L: ch_ cM Cu v< +g:
22.+ *^t hmn hợH Z gPQ %a v< 6a cM khối lượng )$ gaQ: Cho Z tan hết t7ong H$' =ư thu được (/#$ kOt H$ (đktc): \Onh khối
lượng %a/ 6a t7ong Z:
+: &/( gaQ %a v< $#/& gaQ 6a: 6: )/$ gaQ %a v< $8/8 gaQ 6a:
C:$/) gaQ %a v< $1/# gaQ 6a: L:$/# gaQ %a v< $1/) gaQ 6a:
22!+ Chcn Hhát bi;u đAng:
: %ư>c cjng =o ion HC')

!
$: %ư>c cjng v‚nh cửu =o các Quối Cl

/ -'&
$

của Ca
$e
/ *g
$e
:
): %ư>c cjng tEQ thli =o các Quối Ca(HC'))$/ *g(HC'))$:
&: CM th; l<Q QCt hết tOnh cjng của nư>c cjng bSng =ung =Vch %a'H:
.: CM th; l<Q QCt hết tOnh cjng của nư>c cjng bSng =ung =Vch H$-'&:
+: Ch_ cM : 6: Ch_ cM $/ ):
C: Ch_ cM / $/ ): L: Ch_ cM )/&:
22/+ ]ci tên 7ượu 5au đ?y:
C H
)
C CH
CH
CH
)
CH CH
)
C
$
H
.
CH
)
+: $/)nđiQetyln&netylHentanoln$: 6: $netyln)/&nđiQetylHentanoln&:
C: $/)/&nt7iQetylhe`anoln$: L: )/&/.nt7iQetylhe`anoln.:
220+ CH)C''H tác =ing được v>i chCt n<o 5au đ?y tEo 7a được e5te:
+: C$H.'H: 6:CH)CH': C:HC''H: L:
) )
CH C CH
'
− −
II :
221+ Các 7ượu no/ đFn chjc tác =ing được v>i Cu' nung nMng tEo 7a được anđehit l<
+: 7ượu bwc $: 6: 7ượu bwc ):
C: 7ượu bwc : L: 7ượu bwc v< bwc $:
22(+ hốt cháy 7ượu + cho
$ $
H ' C'
n n >
: Iwy + l<
: 7ượu no! ): 7ượu no/ đFn chjc/ QEch hK!
$: 7ượu no/ đFn chjc! &: 7ượu no/ QEch hK:
0ết luwn đAng l<:
+: cG & kết luwn: 6: ch_ cM : C: ch_ cM ): L: ch_ cM &:
2-0+ ChCt vDa HhGn jng được v>i %a v< v>i =ung =Vch %a'H l<
+: CH)−CH$−'H: 6: H'−CH$−CH$−CH=':
C: CH)−C''H: L: HC''CH):
2-1+ -o 5ánh đ^ linh đ^ng của nguyên tử H t7ong nhMQ −'H của các chCt 5au: H$'/ CH)'H/ C(H.'H/ HC''H:
+: H$' r CH)'H r C(H.'H r HC''H:
6: CH)'H r H$' r C(H.'H r HC''H:
C: CH)'H r C(H.'H r H$' r HC''H:
L: HC''H r CH)'H r C(H.'H r H$':
2-2+ Lby các =ung =Vch đUu tác =ing v>i Cu('H)$ l<
+: glucooF/ gli`e7in/ C$H.'H/ CH)C''H:
6: glucooF/ gli`e7in/ CH)CH'/ CH)C''H:
C: glucooF/ gli`e7in/ CH)CH'/ CH)C''%a:
L: glucooF/ gli`e7in/
) )
CH C CH
'
− −
II / CH)C''%a:
2--+ ChCt kh@ng HhGn jng được v>i +g$' t7ong %H) đun nMng tEo th<nh +g l<
+: glucooF: 6: HC''CH): C: CH)C''H: L: HC''H:
2-.+ ChCt HhGn jng được v>i +g$' t7ong %H) tEo 7a kết tủa l<
+: CH)−C≡ C−CH): 6: HC≡ C−CH$−CH):
C: CH$=CH−CH=CH$: L: CH)−C≡ C−CH=CH$:
2-!+ h; Hh?n biTt ) =ung =Vch chja ) chCt: CH)C''H/ HC''H/ CH$=CH−C''H cM th; =sng thuốc thử 5au:
+: ˆuy tOQ v< =ung =Vch 67$: 6: Cu('H)$ v< =ung =Vch %a$C'):
C: xuy tOQ v< =ung =Vch %a'H: L: Cu('H)$ v< =ung =Vch 67$:
2-/+ CM th; =sng các hMa chCt 5au đ; tách các chCt 7a khJi hmn hợH gPQ: benoen/ Hhenol/ anilin:
+: Lung =Vch %a'H/ =ung =Vch HCl:
6: Lung =Vch %a'H v< C'$:
C: Lung =Vch HCl v< =ung =Vch %H):
L: Lung =Vch %H) v< C'$:
2-0+ ChCt cM kkhG ndng l<Q `anh nư>c xuy tOQ l<
+: anilin/ CH)%H$: 6: CH)%H$:
C: %H&Cl: L: CH)−%H)Cl:
2-1+ ChCt cM khG ndng l<Q đJ nư>c xuy tOQ l<
+: Hhenol: 6: Hhenol/ CH)C''H:
C: CH)C''H: L: CH)C''H/ CH)CH':
2-(+ ChCt kh@ng tác =ing được v>i =ung =Vch %a'H l<
+: CH)C''C$H.: 6: CH)C''H:
C: Hhenol: L:
) )
CH C CH
'
− −
II :
2.0+ -o 5ánh nhiTt đ^ 5@i của các chCt 5au: CH)C''H/ CH)CH'/ C$H.'H/ H$'
+: CH)C''H r H$' r C$H.'H r CH)CH':
6: CH)CH' r C$H.'H r H$' r CH)C''H:
C: H$' r C$H.'H r CH)CH' r CH)C''H:
L: C$H.'H r CH)CH'r H$' r CH)C''H:
2.1+ Cho 5F đP:
C)H(
$
o
Cl
a5/ .22 C
→
+
$
Cl +
→
6
$
o
0'H/ H '
t
→ gli`e7in
Zác đVnh +/ 6 tưFng jng:
+: Z: CH$=CH−CH$Cl/ [: CH$Cl−CHCl−CH$Cl:
6: Z: CH$Cl−CHCl−CH)/ [: CH$Cl−CHCl−CH$Cl:
C: Z: CH$Cl−CHCl−CH)/ [:CH$=CH−CH$Cl:
L: Z: CHCl$−CH=CH$/ [: CH$Cl−CHCl−CHCl$:
2.2+ CM th; điUu chế được CH)C''H t7gc tiếH bSng Q^t HhGn jng tD:
+: C$H.'H/ C$H(/ CH)'H:
6: CH)CH'/ CH)C''%a/ C$H.'H/ CH)C''CH):
C: CH)CH'/ CH)CH$C''%a/ CH)'H:
L: CH)C''CH)/ CH)C''%a/ C$H(:
2.-+ -o 5ánh tOnh baoF của CH)%H$/ %H)/ CH)%HCH)/C(H.%H$:
+: C(H.%H$ r %H) r CH)%HCH) r CH)%H$:
6: %H) r CH)%H$ r CH)%HCH) r C(H.%H$:
C: C(H.%H$ r %H) r CH)%H$ r CH)%HCH):
L: CH)%H$ r C(H.%H$ r CH)%HCH) r%H):
2..+ -fH `ếH tOnh a`it theo thj tg đ^ QEnh tdng =Xn:
: CH)C''H! $: HC''H! ):CCl)−C''H:
+: r $ r ): 6: $ r r ): C: ) r r $: L: ) r $ r :
2.!+ hốt cháy Q^t 7ượu đa chjc Z ta thu được
$ $
H ' C'
n : n ): $: =
C\,\ của Z l<
+: C$H('$: 6: C)H8'$: C: C&H2'$: L: C)H.('H)):
2./+ Cho /2$ gaQ hmn hợH $ anđehit Z/ [ kế tiếH nhau t7ong =by đPng đƒng no/ đFn chjc tác =ing v>i +g$' t7ong %H) =ư thu
đgFc &/)$ gaQ +g: Z/ [ cM C\,\ l<
+: C$H.CH' v< C)H#CH': 6: CH)CH' v< C$H.CH':
C: HCH' v< CH)CH': L: kết xuG khác:
2.0+ Hta tan $(/8 gaQ hmn hợH $ a`it no/đFn chjc v<o H$' 7Pi chia l<Q hai HhXn bSng nhau: ,hXn cho tác =ing ho<n to<n v>i
+g$'•%H) =ư cho $/( gaQ +g: ,hXn hai t7ung hta ho<n to<n bKi $22 Ql =ung =Vch %a'H *: C\,\ của $ a`it l<
+: HC''H v< C$H.C''H: 6: HC''H v< CH)C''H:
C: HC''H v< C)H#C''H: L: HC''H v< C$H)C''H:
2.1+ * l< Q^t a`it đFn chjc đ; đốt Qol * cXn vDa đủ )/. Qol '$: * cM C\,\ l<
+: C$H&'$: 6: C)H('$: C: CH$'$: L: C&H8'$:
2.(+ hốt cháy ho<n to<n / gaQ hợH chCt hku cF Z thu được $/$ gaQ C'$ v< 2/1 gaQ H$': Cho &/& gaQ Z tác =ing vDa đủ v>i
.2 Ql =ung =Vch %a'H * thW tEo 7a &/8 gaQ Quối: Z cM C\,\ l<
+: C$H.C''CH): 6: CH)C''C$H.:
C: C$H.C''H: L: CH)C''CH):
2!0+ h; `< Hhtng hMa #/& gaQ Q^t e5te no/ đFn chjc/QEch hK cXn =sng )22 Ql =ung =Vch %a'H 2/.*: |5te cM C\,\ l<
+: C)H('$: 6: C.H2'$: C: C&H8'$: L: kết xuG khác:
Đ2 N ĐỀ 1!:
: 6 (: L : 6 (: C $: + $(: C ): 6 )(: + &: + &(: +
$: + #: 6 $: 6 #: 6 $$: C $#: + )$: 6 )#: 6 &$: 6 &#: C
): C 8: 6 ): C 8: 6 $): 6 $8: C )): C )8: C &): C &8: 6
&: + 1: + &: L 1: C $&: + $1: L )&: 6 )1: L &&: + &1: +
.: C 2: + .: C $2: 6 $.: 6 )2: C ).: L &2: 6 &.: + .2: L
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 0/
2!1+ 0hối lượng nguyên tử t7ung bWnh của Cu l< ()/.& đvC: Cu cM $ đPng vV l<
()
Cu v<
(.
Cu/ ~ vU khối lượng
của
()
Cu chja t7ong Cu
$
- l<
+: .#/8$~: 6: .#/&1~: C: $/)1~: L: $/8$~:
2!2+ Cho các Hh?n tử của các chCt () %H
)
/ ($) %a
$
'/ ()) H
$
-/ (&) 6aCl
$
/ (.) %$/ (() H
$
-'
&
: Các Hh?n tử cM
liên kết c^ng hoá t7V Hh?n cgc l<
+: ! $! ): 6: ! )! (: C: $! &: L: )! .! (:
2!-+ Cho HhGn jng thuwn nghVch đang K t7Eng thái c?n bSng:
%
$ (k)
e )H
$ (k)
 $%H
) (k)
e ˆ
*uốn cho c?n bSng chuy;n =Vch theo chiUu thuwn thW cXn HhGi:
: tdng nhiTt đ^ ! $: tdng áH 5uCt !
): giGQ nhiTt đ^ ! &: hMa lJng v< lCy %H
)
7a khJi hmn hợH:
.: giGQ áH 5uCt:
+: $! &: 6: ! $! &: C: $! )! &: L: ! .:
2!.+ Cho HhưFng t7Wnh HhGn jng 5au:
3eCl
$
e 0*n'
&
e H
$
-'
&
→ 3e
$
(-'
&
)
)
e *n-'
&
e 0
$
-'
&
e Cl
$
e H
$
'
\Rng hT 5ố c?n bSng (b^ hT 5ố nguyên tối giGn) của HhưFng t7Wnh l<
+: #&: 6: (8: C: 8(: L: 88:
2!!+ Cho các Hh?n tử v< ion 5au:
() %H
)
! ($) HC'
)

! ()) H-'
&

! (&) C'
)
$

! (.) H
$
'! (() +l('H)
)
:
\heo đVnh ngh‚a a`it baoF của 67on5tet thW nhkng chCt v< ion n<o l< baoF:
+: ! $! &! (: 6: $! )! .: C: $! .! (: L: ! &:
2!/+ HH của =ung =Vch HCl 2/22* v< =ung =Vch 6a('H)
$
2/22.* lXn lượt l<
+: $ v< /#: 6: $ v< $/): C: ) v< $: L: ) v< $:
2!0+ Cho &/&8 lOt C'
$
(đktc) hCH thi ho<n to<n v<o $22 Ql =ung =Vch Ca('H)
$
2/#.*: 0hối lượng Quối thu
được l<
+: $2 gaQ: 6: . gaQ: C: $&/) gaQ: L: 8/ gaQ:
2!1+ Cho khO Cl
$
v<o =ung =Vch 0'H đun nMng khoGng 22
o
C: -Gn HhvQ của HhGn jng thu được l<
+: 0Cl e 0Cl' e H
$
' 6: 0Cl e H
$
'
C: 0Cl e 0Cl'
)
e H
$
' L: 0Cl e 0Cl'
&
e H
$
'
2!(+ ,hưFng HháH điTn Hh?n =ung =Vch Quối ch_ cM th; =sng đ; điUu chế
+: các kiQ loEi kiUQ:
6: các kiQ loEi Hh?n nhMQ chOnh nhMQ YY:
C: +l v< *g:
L: các kiQ loEi đjng 5au nh@Q:
2/0+ ,hát bi;u n<o 5au đ?y l< 5aiB
: %guyên tử của các kiQ loEi thưlng cM 5ố elect7on l>H ngo<i csng l< / $/ ):
$: %guyên tử của các kiQ loEi cM 4e nhJ hFn của các Hhi kiQ t7ong csng chu ky:
): %guyên tử của các kiQ loEi cM bán kOnh l>n hFn 5o v>i các Hhi kiQ t7ong csng chu ky:
&: %guyên tử của các kiQ loEi thưlng cM 5ố elect7on l>H ngo<i csng l< ./ (/ #:
+: v< $: 6: ch_ cM ): C: ch_ cM &: L: ch_ cM :
2/1+ Ho< tan ho<n to<n Q gaQ hmn hợH 6a/ %a/ 0 v<o H
$
' =ư thCy thoát 7a (/#$ lOt H
$
(đktc) v< =ung =Vch Z:
\7ung ho< •2 =ung =Vch Z cXn I Ql =ung =Vch HCl *: I bSng
+: (2 Ql: 6: )22 Ql: C: 82 Ql: L: $2Ql:
2/2+ Hmn hợH Z gPQ $ kiQ loEi + v< 6 thu^c Hh?n nhMQ chOnh nhMQ YY/ K $ chu ky liên tiếH: Cho /#( gaQ
Z tan ho<n to<n t7ong =ung =Vch HCl =ư thu được /)&& lOt khO H
$
(đktc): C@ cEn =ung =Vch 5au HhGn jng/
khối lượng Quối khan thu được l<
+: (/2$ gaQ: 6: )/18 gaQ: C: ./(8 gaQ: L: ./11 gaQ:
2/-+ Cho $/( gaQ +l tan hết t7ong =ung =Vch H%'
)
lobng thu được 2/(#$ lOt khO + =uy nhCt K đktc: 0hO + l<
+: %': 6: %'
$
: C: %
$
': L: %
$
:
2/.+ Cho các ion 5au: Cu
$e
/ 3e
)e
/ +l
)e
/ +g
e
/ 3e
$e
: Yon n<o HhGn jng được v>i 3eB
+: Cu
$e
/ 3e
)e
/ +l
)e
: 6: Cu
$e
/ +g
e
/ 3e
$e
:
C: 3e
)e
/ +l
)e
/ +g
e
: L: Cu
$e
/ 3e
)e
/ +g
e
:
2/!+ Ho< tan ho<n to<n Q gaQ 3e t7ong =ung =Vch H%'
)
vDa đủ thCy thoát 7a 2/2) Qol %'
$
v< 2/2$ Qol %':
\Onh Q:
+: /(8 gaQ: 6: /$ gaQ: C: $/$& gaQ: L: 2/8& gaQ:
2//+ *^t =ung =Vch cM chja các ion: 3e
)e
/ Cu
$e
/ +g
e
/ H
e
: 0hi cho Q^t thanh +l v<o =ung =Vch t7ên thW thj tg
HhGn jng của các ion t7ong =ung =Vch v>i +l l<
+: +g
e
/ 3e
)e
/ Cu
$e
/ H
e
/ 3e
$e
: 6: H
e
/ +g
e
/ 3e
)e
/ Cu
$e
/ 3e
$e
:
C/ +g
e
/ Cu
$e
/ 3e
)e
/ H
e
/ 3e
$e
: L: 3e
)e
/ +g
e
/ Cu
$e
/ H
e
/ 3e
$e
:
2/0+ %g?Q Q^t đinh 5ft 5Ech v<o $22Ql =ung =Vch Cu-'
&
: -au khi HhGn jng kết thAc/ lCy đinh 5ft 7a khJi
=ung =Vch l<Q 5Ech thCy đinh 5ft nNng thêQ 2/8 gaQ: %Png đ^ của =ung =Vch Cu-'
&
l<
+: 2/(*: 6: 2/#*: C: 2/.*: L: /.*:
2/1+ +g cM lzn Cu/ 4n: h; loEi bJ tEH chCt Q< kh@ng l<Q thay đRi khối lượng +g: \a cM th; =sng
+: =ung =Vch Cu(%'
)
)
$
=ư: 6: =ung =Vch 4n(%'
)
)
$
=ư:
C: =ung =Vch +g%'
)
=ư: L: Lung =Vch 3e(%'
)
)
)
=ư:
2/(+ hốt Q^t kiQ loEi Z t7ong bWnh kOn đgng khO Cl
$
thu được )$/. gaQ Quối clo7ua v< nhwn thCy th; tOch khO
Cl
$
giGQ (/#$ lOt K đktc: 0iQ loEi Z l<
+: +l: 6: Ca: C: Cu: L: 3e:
200+ 0hử Q^t o`it 5ft bSng C' K nhiTt đ^ cao: ,hGn jng `ong thu được 2/8& gaQ 3e v< &&8 Ql C'
$
(đktc):
C\,\ của o`it 5ft l<
+: 3e': 6: 3e
$
'
)
: C: 3e
)
'
&:
L: kh@ng `ác đVnh được:
201+ Cho gaQ b^t 3e tiếH `Ac v>i '
$
Q^t thli gian thCy khối lượng b^t đb vượt xuá /& gaQ: C@ng thjc
Hh?n tử o`it 5ft =uy nhCt l<
+: 3e': 6: 3e
$
'
)
: C: 3e
)
'
&:
L: kh@ng `ác đVnh được:
202+ %hiTt Hh?n ho<n to<n Q^t hmn hợH Z gPQ ` Qol 3e(%'
)
)
$
v< y Qol Cu(%'
)
)
$
thu được hmn hợH khO 6
cM t} khối 5o v>i H
$
bSng $$: \} 5ố `•y bSng:
+: •$: 6: $: C: •): L: )•$:
20-+ Ho< tan $8 gaQ hmn hợH Z gPQ Cu-'
&
/ *g-'
&
/ %a
$
-'
&
v<o nư>c được =ung =Vch +: Cho + tác =ing
vDa đủ v>i =ung =Vch 6aCl
$
thCy tEo th<nh &(/( gaQ kết tủa v< =ung =Vch 6: C@ cEn =ung =Vch 6 được khối
lượng Quối khan l<
+: $. gaQ: 6: )) gaQ: C: $) gaQ: L: $ gaQ:
20.+ CM ) =ung =Vch chja ) chCt 5au: %a
$
C'
)
/ %a
$
-'
&
/ %aHC'
)
: CM th; =sng thuốc thử n<o =ư>i đ?y đ;
Hh?n biTt ) =ung =Vch t7ênB
+: == HCl: 6: == 6aCl
$
:
C: CG == HCl v< == 6aCl
$
: L: == 6a('H)
$
:
20!+ Cho Q^t thanh 3e 5Ech v<o =ung =Vch chja hmn hợH Quối 3e(%'
)
)
)
/ Cu(%'
)
)
$
/ %aH-'
&
thCy cM khO %'
v< H
$
thoát 7a: -ố HhưFng t7Wnh HhGn jng `Gy 7a l<
+: $: 6: ): C: &: L: .:
20/+ I>i C\,\ tRng xuát C
$
H
$n−$
cM th; l<
+: anken: 6: ankađien:
C: ankin: L: cG ankađien v< ankin:
200+ Cho các chCt 5au: benoen/ toluen/ 5ti7en/ i5onH7oHylbenoen: ChCt n<o l<Q QCt Q<u =ung =Vch nư>c b7oQ
lobngB
+: benoen: 6: toluen: C: 5ti7en: L: i5onH7oHylbenoen:
201+ 9ượu n<o 5au đ?y khi tách nư>c thu được 5Gn HhvQ chOnh l< )nQetylbutnnen
+: $nQetylbutannnol: 6: $nQetylbutann$nol:
C: )nQetylbutann$nol: L: )nQetylbutannnol:
20(+ HợH chCt + tác =ing được v>i %a nhưng kh@ng HhGn jng được v>i %a'H: + l< chCt n<o t7ong các chCt
5auB ( đUu l< =zn `uCt của benoen)
+: C
(
H
.
CH
$
'H: 6: HnCH
)
C
(
H
&
'H:
C: HnH'−CH
$
−C
(
H
&
−'H: L: C
(
H
.
−'−CH
)
:
210+ 9ượu n<o =ư>i đ?y khi bV o`i hoá bSng Cu' K nhiTt đ^ cao cho 7a `etonB
+: 7ượu nnbutylic: 6: 7ượu i5onbutylic:
C: 7ượu 5ecnbutylic: L: 7ượu te7tnbutylic:
211+ Cho ./8 gaQ anđehit + tác =ing hết v>i Cu('H)
$
•%a'H được &/& gaQ Cu
$
': + l<
+: CH
)
CH': 6: (CH')
$
: C: C
$
H
.
CH': L: HCH':
212+ +`it uoQic cM th; HhGn jng được v>i lXn lượt các chCt t7ong nhMQ chCt n<o 5au đ?y:
+: Lung =Vch %H
)
/ =ung =Vch %aHC'
)
/ Cu/ CH
)
'H:
6: %a/ =ung =Vch %a
$
C'
)
/ C
$
H
.
'H/ =ung =Vch %a
$
-'
&
:
C: Lung =Vch %H
)
/ =ung =Vch %aHC'
)
/ *g/ =ung =Vch +g%'
)
• %H
)
:
L: %H
)
/ =ung =Vch %a
$
C'
)
/ C
$
H
.
'H/ Hg:
21-+ -o 5ánh tOnh a`it của các a`it 5au:
() CH
$
Cl−CHCl−C''H! ($) CH
)
−CHCl−C''H!
()) HC''H! (&) CCl
)
C''H! (.) CH
)
C''H:
+: ()r ($) r ()) r (&) r(.): 6: (&) r () r ($) r ()) r (.):
C: (.) r ()) r () r ($) r (&): L: (.) r ()) r ($) r () r (&):
21.+ CH
)
CH
$
'C'H kh@ng tác =ing được v>i chCt n<o t7ong các chCt 5au:
• Cu('H)
$
$• %a )• %a'H
&• +g
$
'•%H
)
.• Cu':
+: ! &! .: 6: $! .: C: ! ): L: ! )! &:
21!+ |5te n<o =ư>i đ?y khi thu} Hh?n cho $ Quối v< nư>cB
+: etyla`etat: 6: QetyluoQiat: C: Hhenyla`etat: L: vinylH7oHionat:
21/+ hun nMng hmn hợH Z gPQ 2/$. Qol C
$
H
)
C''H v< 2/. Qol C
)
H
(
('H)
$
cM QNt của H
$
-'
&
đNc l<Q `Ac
tác/ 5au Q^t thli gian thu được 1/.. gaQ Q^t e5te =uy nhCt: HiTu 5uCt của HhGn jng e5te hoá l<
+: $.~: 6: #2~: C: 82~: L: 8.~:
210+ -o 5ánh tOnh baoF của các chCt 5au (đUu l< =zn `uCt của benoen):
(a) C
(
H
.
%H
$
! (b) HnCH
)
−C
(
H
&
−%H
$
!
(c) HnCl−C
(
H
&
%H
$
! (=) Hn'
$
%−C
(
H
&
−%H
$
:
+: (a) q (b) q (c) q (=): 6: (b) q (c) q (=) q (a):
C: (a) q (c) q (b) q (=): L: (b) q (a) q (c) q (=):
211+ Cho Q^t α naQinoa`it + QEch thƒng cM c@ng thjc Hh?n tử H
$
%9(C''H)
$
HhGn jng vDa hết v>i 2/
Qol %a'H tEo 7a 1/.. gaQ Quối khan: + l<
+: a`it $naQinH7oHanđioic: 6: a`it $naQinbutanđioic:
C: a`it $naQinHentanđioic: L: a`it $naQinhe`anđioic:
21(+ Chcn c?u đAng t7ong các c?u 5au:
+: \inh b^t v< `enlulooF đUu cM HhGn jng t7áng gưFng:
6: \inh b^t v< `enlulooF/ 5acca7ooF đUu cM c@ng thjc chung l< C
n
(H
$
')
n
:
C: \inh b^t v< `enlulooF/ 5acca7ooF đUu cM c@ng thjc chung l< C
n
(H
$
')
Q
:
L: \inh b^t v< `enlulooF/ 5acca7ooF đUu l< các HoliQe cM t7ong thiên nhiên:
2(0+ h; nhwn biết ) chCt b^t Q<u t7fng: tinh b^t/ `enlulooF/ 5acca7ooF ta cM th; tiến h<nh theo t7Wnh tg n<o
5au đ?y:
+: Ho< tan v<o nư>c/ =ung =Vch H
$
-'
&
đun nMng/ =ung =Vch +g%'
)
•%H
)
:
6: Ho< tan v<o nư>c/ =sng =ung =Vch iot:
C: Lung =Vch H
$
-'
&
đun nMng/ =ung =Vch +g%'
)
•%H
)
:
L: Lsng =ung =Vch iot/ =ung =Vch +g%'
)
•%H
)
:
2(1+ ,oliQe n<o 5au đ?y được tEo 7a tD HhGn jng đPng t7sng hợHB
+: Cao 5u bunan-: 6: %ilonn(/(:
C: %ilonn(: L: \hu} tinh hku cF:
2(2+ *^t hợH chCt hku cF + cM c@ng thjc Hh?n tử C
)
H
1
'
$
%: Cho + HhGn jng v>i =ung =Vch %a'H/ đun nh{
thu được Quối 6 v< khO C l<Q `anh giCy xuy vQ: c@ng thjc cCu tEo của + l<
+: CH
)
C''%H
)
CH
)
: 6: C
$
H
.
C''%H
&
:
C: HC''%H
)
CH
$
CH
)
: L: cG +/ 6/ C đUu đAng:
2(-+ hun )$/8 gaQ hmn hợH ) 7ượu no đFn chjc v>i =ung =Vch H
$
-'
&
đNc K &2
o
C thu được /$ gaQ hmn
hợH các ete cM 5ố Qol bSng nhau (HhGn jng ho<n to<n): -ố Qol Qmi ete l<
+: 2/ Qol: 6: 2/$ Qol: C: 2/) Qol: L: kết xuG khác:
2(.+ Cho ) =ung =Vch chja ) chCt 5au: C
(
H
.
'%a (nat7iHhenolat)! C
(
H
.
%H
)
Cl (Hhenyl aQoniclo7ua)! %a+l'
$
v< $
chCt lJng 7iêng biTt C
$
H
.
'H! C
(
H
(
(benoen): CM th; =sng b^ chCt n<o 5au đ?y đ; Hh?n biTt được các lc chja
chAngB
+: == %aCl v< == HCl: 6: == HCl v< == %a'H:
C: == %a'H v< C'
$:
L: == HCl v< %a
$
-'
&
:
2(!+ Cho các chCt 5au: H
$
%−CH
$
−C''H ()! CH
)
C''H ($)! HC''H ())! CH
)
C''CH
)
(&)! C
(
H
.
%H
$
(.):
ChCt n<o khi cho v<o =ung =Vch HCl cM HhGn jng `Gy 7aB
+: ()/ (.): 6: ()/ ($)/ ()): C: ()/ (&)/ (.): L: ch_ cM ():
2(/+ Z l< hmn hợH $ e5te đPng Hh?n được tEo th<nh tD 7ượu đFn chjc QEch hK kh@ng Hh?n nhánh v>i a`it đFn
chjc: \} khối hFi của Z 5o v>i H
$
bSng &&: Z l<
+: C
)
H
(
'
$
: 6: C
&
H
8
'
$:
C: C
.
H
2
'
$
: L: C
(
H
$
'
$
:
2(0+ * l< =zn `uCt của benoen cM C\,\ l< C
#
H
1
%'
$
: Qol * tác =ing vDa đủ v>i =ung =Vch %a'H/ c@ cEn
=ung =Vch thu được && gaQ Quối khan: Zác đVnh C\C\ của *B
+: onCH
)
−C
(
H
&
%'
$
: 6: H'−C
(
H
)
('H)%H
$
:
C: C
(
H
.
C''%H
&
: L: HnCH
)
−C
(
H
&
%'
$
:
2(1+ *^t hợH chCt thFQ cM C\,\ l< C
#
H
8
' cM 5ố đPng Hh?n của hợH chCt thFQ l<
+: &: 6: .: C: (: L: #:
2((+ *^t hiđ7ocacbon no * khi đốt cháy Qol * ch_ cho . Qol C'
$
: 0hi thế Cl
$
t7ong điUu kiTn a5kt ch_
cho 5Gn HhvQ thế Qonoclo =uy nhCt: * l<
+: nnHentan: 6: i5oHentan: C: neoHentan: L: `icloHentan:
-00+ \Ct cG nhkng loEi hợH chCt hku cF n<o t7ong các =by 5au đ?y cM th; thaQ gia HhGn jng thu} Hh?n (cM
`Ac tác)B
+: e5te hku cF/ liHit/ -acca7ooF/ u7uctooF/ tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein
6: e5te hku cF/ liHit/ -acca7ooF/ QantooF/ tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein:
C: aQinoa`it/ liHit/ -acca7ooF/ QantooF/ tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein:
L: e5te hku cF/ liHit/ glucooF/ QantooF/ tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein:
Đ2 N ĐỀ 1/:
: + (: L : + (: + $: 6 $(: L ): C )(: L &: + &(: 6
$: 6 #: L $: + #: C $$: 6 $#: C )$: C )#: L &$: L &#: C
): + 8: C ): C 8: L $): C $8: L )): L )8: C &): 6 &8: 6
&: L 1: L &: L 1: L $&: C $1: + )&: 6 )1: C &&: 6 &1: C
.: L 2: C .: + $2: C $.: C )2: C ).: C &2: 6 &.: + .2: 6
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 00
-01+ Cho chCt hku cF + cM c@ng thjc Hh?n tử C
&
H
2
': hun + v>i H
$
-'
&
đNc K #2
o
C ngưli ta thu được )
anken: \ên gci của chCt + l<
+: $n Qetyl H7oHanol: 6: butanoln:
C: butanoln$: L: QetylH7oHyl ete:
-02+ Các chCt của =by n<o 5au đ?y vDa cM tOnh khử/ vDa cM tOnh o`i hoáB
+: '
)
/ -/ -'
)
: 6: 3e'/ -'
$
/ -:
C: %a
$
'/ 3
$
/ -: L: 6a/ H
$
'
$
/ Ca:
-0-+ \7ong Hh?n tử hợH chCt $/$/)nt7iQetyl Hentan/ 5ố nguyên tử cacbon bwc Y/ bwc YY/ bwc YYY v< bwc YI tưFng
jng l<
+: .///: 6: &/$//: C: //$/&: L: ///.:
-0.+ CM ) lc 7iêng biTt đgng ba =ung =Vch kh@ng Q<u/ QCt nhbn l< HCl/ H%'
)
/ H
$
-'
&
: CM th; =sng thuốc thử
n<o =ư>i đ?y đ; Hh?n biTt ) =ung =Vch t7ênB
+: giCy xuy tOQ/ == baoF: 6: == 6aCl
$
! Cu:
C: == +g%'
)
! %a
$
C'
)
: L: == HhenolHhthalein:
-0!+ ‰ điUu kiTn thưlng Qetanol l< chCt lJng QNc =s khối lượng Hh?n tử của nM tưFng đối nhJ =o
+: gika các Hh?n tử 7ượu cM tPn tEi liên kết hiđ7o liên Hh?n tử:
6: t7ong th<nh HhXn của Qetanol cM o`i:
C: đ^ tan l>n của Qetanol t7ong nư>c:
L: 5g Hh?n li của 7ượu:
-0/+ Lung =Vch a`it nit7ic tinh khiết đ; ngo<i ánh 5áng l?u ng<y 5• chuy;n =Xn 5ang Q<u v<ng l< =o
+: H%'
)
tác =ing '
$
kh@ng khO tEo chCt cM Q<u v<ng:
6: H%'
)
Hh?n li ho<n to<n th<nh ion H
e
v< %'
)

:
C: H%'
)
bV Hh?n hu} Q^t HhXn th<nh %'
$
l<Q cho a`it cM Q<u v<ng:
L: H%'
)
l< Q^t a`it QEnh cM tOnh o`i hoá:
-00+ Cho 5F đP các HhGn jng 5au:
C
$
H
&

$ $ $ $
' • Cu Cl /,=Cl
→ Z
$
$
' • *n
+
→
[
$
$ $
C H • 4n
+
→
4:
ChCt Z/ [/ 4 theo thj tg l<
+: C'! C'
$
v< CH
)
C''H:
6: CH
$
=CH−'H! CH
)
C''H v< CH
$
=CH−C''CH
)
:
C: CH
)
CH'! CH
)
CH
$
'H v< CH
)
CH
$
'CH=CH
$
:
L: CH
)
CH'! CH
)
C''H v< CH
)
C''CH=CH
$
:
-01+ CCu hWnh elect7on của ion *
$

5• l< cCu hWnh n<o t7ong 5ố các cCu hWnh 5au đ?yB
+: 5
$
$5
$
$H
(
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
(
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
&5
$
: L: 5
$
$5
$
$H
(
)=
2
&5
$
&H
.
:
-0(+ hốt cháy hmn hợH $ 7ượu đPng đƒng của etanol cM 5ố Qol bSng nhau/ thu được khO C'
$
v< hFi nư>c cM t_
lT Qol
$ $
H ' C'
n : n ): $: =
C@ng thjc Hh?n tử của $ 7ượu l<
+: C
$
H
(
' v< C
)
H
8
': 6: CH
&
' v< C
$
H
(
':
C: CH
&
' v< C
)
H
8
': L: C
$
H
(
'
$
v< C
&
H
2
'
$
:
-10+ hiTn Hh?n =ung =Vch hmn hợH HCl/ %aCl v>i điTn cgc t7F/ Q<ng ngdn `ốH: HJi t7ong xuá t7Wnh điTn
Hh?n/ HH của =ung =Vch thay đRi như thế n<oB
+: 0h@ng thay đRi: 6: \dng lên:
C: ]iGQ `uống: L: CM th; tdng/ cM th; giGQ:
-11+ *^t e5te đFn chjc/ QEch hK cM khối lượng l< $./8 gaQ tác =ing vDa đủ v>i )22 Ql %a'H *: -au
HhGn jng thu được Quối v< anđehit: C@ng thjc cCu tEo của e5te l<
+: HC''CH(CH
)
)
$
: 6: CH
)
C''CH=CH
$
:
C: C
$
H
.
C''CH=CH
$
: L: CH
)
CH
$
C''CH
)
:
-12+ Cho a Qol %a+l'
$
tác =ing v>i =ung =Vch chja b Qol HCl/ đ; 5au HhGn jng thu được kết tủa thW
+:
a
:
b &
> 6:
a
:
b
< C:
a
:
b
≥ L: kết xuG khác:
-1-+ %it7o hoá benoen bSng H%'
) đNc
•H
$
-'
&
đNc K nhiTt đ^ cao nhwn được 5Gn HhvQ n<o l< chủ yếuB
+: /$nđinit7obenoen: 6: /)nđinot7obenoen:
C: /&nđinit7obenoen: L: /)/.nt7init7obenoen:
-1.+ *^t hợH kiQ gPQ các kiQ loEi 4n/ 3e/ Cu: Hoá chCt cM th; ho< tan ho<n to<n hợH kiQ t7ên th<nh =ung
=Vch l<
+: =ung =Vch HCl: 6: =ung =Vch %a'H:
C: =ung =Vch H%'
)
đNc ngu^i: L: =ung =Vch 3eCl
)
:
-1!+ ChCt n<o 5au đ?y thaQ gia HhGn jng e5te nhanh nhCt v>i 7ượu etylic
+: CH
)
C''H: 6: C
(
H
.
'H: C: (CH
)
C')
$
': L: (CH
)
)
$
C':
-1/+ %hwn `at n<o =ư>i đ?y vU Quối %aHC'
)
kh@ng đAngB
+: *uối %aHC'
)
l< Quối a`it:
6: *uối %aHC'
)
kh@ng bV Hh?n hu} bKi nhiTt:
C: Lung =Vch Quối %aHC'
)
cM HH q #:
L: Yon HC'
)

t7ong Quối cM tOnh chCt lưpng tOnh:
-10+ hốt cháy ho<n to<n Q^t lượng hmn hợH $ e5te no đFn chjc cXn )/1#( lOt '
$
(đktc) thu được (/)8g C'
$
:
Cho lượng e5te n<y tác =ing vDa đủ v>i 0'H thu được $ 7ượu kế tiếH v< )/1$ gaQ Quối của a`it hku cF:
C@ng thjc của $ e5te đM l<
+: C
$
H
&
'
$
v< C
)
H
(
'
$
: 6: C
)
H
(
'
$
v< C
&
H
8
'
$
:
C: C
$
H
&
'
$
v< C
&
H
8
'
$
: L: C
$
H
&
'
$
v< C
)
H
(
'
$
:
-11+ CXn I

lOt H
$
-'
&
cM t_ khối
= /8& =
g•Ql v< I
$
lOt nư>c cCt đ; Hha th<nh 2 lOt =ung =Vch H
$
-'
&
cM
= / $8 =
g•Ql: I

/ I
$
lXn lượt cM giá t7V l<
+: )/)) v< (/(#: 6: $/. v< #/.: C: & v< (: L: . v< .:
-1(+ HợH chCt hku cF + chja C/ H/ ': \7ong Hh?n tử + ch_ chja loEi nhMQ đVnh chjc: 0hi cho Qol + tác
=ing v>i +g%'
)
t7ong %H
)
=ư thW thu được & Qol +g: 6iết Hh?n tử + cM )#/$~ o`i vU khối lượng: + l<
+: HCH': 6: HC''H: C: C
$
H
&
(CH')
$
: L: C
)
H
(
(CH')
$
:
-20+ hốt 8/1( lOt H
$
- (đktc) 7Pi ho< tan 5Gn HhvQ khO 5inh 7a v<o =ung =Vch %a'H $.~ (= = /$8 g•Ql) thu
được &(/88 gaQ Quối: \h; tOch =ung =Vch %a'H l<
+: 22 Ql: 6: 82Ql: C: $2 Ql: L: 12 Ql:
-21+ heQ Hh?n tOch 2/22. Qol Q^t e5te + thu được 2/(( gaQ C'
$
v< 2/$# gaQ H
$
': 6iết t_ khối của + đối
v>i kh@ng khO l< $/..: 0hi cho + tác =ing v>i %a'H cho Q^t Quối Q< khối lượng bSng )&•)# khối lượng
+: C@ng thjc đFn giGn/ c@ng thjc Hh?n tử/ c@ng thjc cCu tEo của + lXn lượt l<
+: (C
$
H
&
'
$
)
n
/ C
$
H
&
'
$
/ HC''CH
)
:
6: (C
)
H
(
'
$
)
n/
C
)
H
(
'
$
/ HC''C
$
H
.
:
C: (CH
$
')
n
/ C
$
H
&
'
$
/ HC''CH
)
:
L: (C
$
H
&
'
$
)
n
/ C
&
H
8
'
&
/ C
$
H
.
''CŠC''CH
)
:
-22+ Hmn hợH Z gPQ 2/2) Qol +l v< 2/2. Qol 3e tác =ing v>i 22 Ql =ung =Vch [ chja +g%'
)
v<
Cu(%'
)
)
$
: -au HhGn jng thu được =ung =Vch ] v< 8/$ gaQ chCt 7fn | gPQ ) kiQ loEi: Cho chCt 7fn | tác
=ing v>i =ung =Vch HCl =ư thu được 2/(#$ lOt H
$
( đktc): Các HhGn jng `Gy 7a ho<n to<n: %Png đ^ Qol
Cu(%'
)
)
$
v< +g%'
)
lXn lượt l<
+: 2/)* v< 2/.*: 6: 2/.* v< 2/)*:
C: 2/$ * v< 2/. *: L: kết xuG khác:
-2-+ Cho 2/$ Qol hmn hợH gPQ $ anđehit no đFn chjc kế tiếH nhau tác =ing v>i =ung =Vch +g
$
'•%H
)
thu
được ./8& gaQ +g: Hai anđehit đM l<
+: CH
)
CH' v< C
$
H
.
CH': 6: HCH' v< C
$
H
.
CH':
C: HCH' v< C
)
H
#
CH': L: HCH' v< CH
)
CH':
-2.+ (/1& gaQ hmn hợH gPQ o`it 5ft v< nh@Q ho< tan ho<n to<n t7ong 22 Ql =ung =Vch H
$
-'
&
/8* tEo
th<nh 2/2) Qol H
$
v< =ung =Vch +: 6iết lượng H
$
-'
&
đb lCy =ư $2~ 5o v>i lượng HhGn jng: C@ng thjc của
o`it 5ft l<
+: 3e': 6: 3e
)
'
&
: C: 3e
$
'
)
: L: kh@ng `ác đVnh:
-2!+ hốt cháy #/$ gaQ chCt hku cF Z thu được $/(. gaQ Quối %a
$
C'
)
v< hmn hợH hFi: Lzn hFi thu được lXn
lượt xua bWnh Y đgng H
$
-'
&
đNc v< bWnh YY đgng nư>c v@i t7ong =ư: \hCy khối lượng bWnh Y tdng $/$. gaQ v<
bWnh YY cM )$/. gaQ: chCt kết tủa +: ,h?n tử Z ch_ cM $ nguyên tử o`i: Z cM c@ng thjc Hh?n tử l<
+: C
)
H
.
'
$
%a: 6: C
#
H
.
'
$
%a: C: C
(
H
.
'
$
%a: L: C
&
H
1
'
$
%a:
-2/+ Ca('H)
$
l< hoá chCt
+: cM th; loEi đ^ cjng to<n HhXn của nư>c:
6: cM th; loEi đ^ cjng tEQ thli của nư>c:
C: cM th; loEi đ^ cjng v‚nh cửu của nư>c:
L: kh@ng th; loEi bJ được bCt kW loEi nư>c cjng n<o:
-20+ 6a =Eng đPng Hh?n (o7tho/ Qeta/ Ha7a) cM K
+: Hhenol: 6: benoen: C: c7eool: L: etanol:
-21+ %hJ tD tD =ung =Vch %a'H v<o =ung =Vch Z thCy =ung =Vch bV vvn đic/ nhJ tiếH =ung =Vch %a'H v<o
thCy =ung =Vch t7ong t7K lEi: -au đM nhJ tD tD =ung =Vch HCl thCy =ung =Vch t7K nên t7ong 5uốt: Lung =Vch Z
l<
+: +l
$
(-'
&
)
)
: 6: ,b(%'
)
)
$
: C: 3e
$
(-'
&
)
)
: L: + hoNc 6:
-2(+ C@ng thjc chung của 7ượu no đFn chjc/ a`it no đFn chjc/ QEch hK lXn lượt l<
+: C
n
H
$n
'H/ C
Q
H
$Q
C''H: 6: C
n
H
$n e $
'/ C
n
H
$n
'
$
:
C: 9
n
('H)
Q
/ 9
n
(C''H)
Q
: L: (CH
)
)
n
'H/ (CH
)
)
n
C''H:
--0+ Cho HhGn jng 5au:
$%'
(k)
e '
$(k)
 $%'
$ (k)
e ˆ:
,hGn jng 5• =Vch chuy;n theo chiUu thuwn khi
+: giGQ áH 5uCt: 6: tdng nhiTt đ^:
C: giGQ nhiTt đ^ v< tdng áH 5uCt: L: tdng nhiTt đ^ v< giGQ áH 5uCt:
--1+ +`it uoQic v< a`it a`etic khác nhau K
+: HhGn jng baoF: 6: HhGn jng v>i +g
$
'•%H
)
:
C: th<nh HhXn đVnh tOnh: L: khG ndng tưFng tác v>i chCt v@ cF:
--2+ Lby Quối nit7at n<o t7ong & =by Quối =ư>i đ?y khi bV đun nMng Hh?n hu} tEo 7a các 5Gn HhXQ gPQ o`it
kiQ loEi e %'
$
e '
$

+: +l(%'
)
)
)
/ 4n(%'
)
)
$/
6a(%'
)
)
$
:
6: *g(%'
)
)
$
/ ,b(%'
)
)
$
/ 3e(%'
)
)
$
:
C: 0%'
)
/ %a%'
)
/ "i%'
)
:
L: Hg(%'
)
)
$
/ *n(%'
)
)
$/
+g%'
)
:
---+ %hMQ cacbo`yl v< nhMQ aQin t7ong H7Htein liên kết v>i nhau bSng
+: liên kết ion: 6: liên kết HeHtit:
C: liên kết hiđ7o: L: liên kết aQin:
--.+ hiUu khƒng đVnh n<o =ư>i đ?y đAngB
+: Lung =Vch Quối t7ung ho< lu@n cM HH = #:
6: Lung =Vch Quối a`it lu@n cM HH r #:
C: %ư>c cCt cM HH = #:
L: Lung =Vch baoF lu@n l<Q cho HhenolHhthalein chuy;n 5ang Q<u hPng:
--!+ hốt cháy ho<n to<n hmn hợH Z gPQ Q^t hiđ7ocacbon th; khO v< '
$
=ư/ thu được hmn hợH [ cM th<nh
HhXn th; tOch H
$
' v< C'
$
lXn lượt l< .~ v< $$/.~: Hiđ7ocacbon đM l<
+: C
$
H
(
: 6: C
&
H
8
: C: C
)
H
&
: L: C
&
H
2
:
--/+ 0hi cho ooon tác =ing lên giCy cM tvQ =ung =Vch tinh b^t v< 0Y thCy `uCt hiTn Q<u `anh: HiTn tượng
n<y `Gy 7a l< =o
+: 5g o`i hoá ooon: 6: 5g o`i hoá kali:
C: 5g o`i hoá iotua: L: 5g o`i hoá tinh b^t:
--0+ Hby 5fH `ếH các chCt =ư>i đ?y theo tOnh a`it tdng =Xn:
H''CŠC''H () ! H''C−CH
$
−C''H ($) ! H''C−(CH
$
)
&
ŠC''H ())
+: r $ r ): 6: r ) r $: C: ) r $ r : L: $ r r ):
--1+ Cho HhưFng t7Wnh HhGn jng:
+l e H%'
)
→ +l(%'
)
)
)
e %
$
' e %
$
e :::
%ếu t_ lT gika %
$
' v< %
$
l< $ : ) thW 5au khi c?n bSng ta cM t_ lT Qol +l : %
$
' : %
$
l<
+: $) : & : (: 6: &( : ( : 1: C: &( : $ : ): L: $2 : $ : ):
--(+ ,hGn jng n<o 5au đ?y =ung đ; điUu chế anđehit a`etic t7ong c@ng nghiTH :
+: CH
)
−C≡ %
$
H '• H
+
→
CH
)
CH'
6: CH
)
−CH
$
−'H
$ $ # $ &
0 C7 ' • H -'
→ CH
)
CH'
C: CH
)
−CH
$
−'H
& $ &
0*n' • H -'
→ CH
)
CH'
L: CH
$
=CH
$
e '
$

$ $
,=Cl / CuCl
→ CH
)
CH'
-.0+ Cho ) HhưFng t7Wnh ion 7At gcn:
: Cu
$e
e 3e → Cu e 3e
$e
$: Cu e $3e
)e
→ Cu
$e
e $3e
$e
): 3e
$e
e *g → 3e e *g
$e
%hwn `at n<o =ư>i đ?y l< đAngB
+: \Onh khử của *g q 3e q 3e
$e
q Cu:
6: \Onh khử của *g q 3e
$e
q Cu q 3e:
C: \Onh o`i hoá của Cu
$e
q 3e
)e
q 3e
$e
q *g
$e
:
L: \Onh o`i hoá của 3e
)e
q Cu
$e
q 3e
$e
q *g
$e
:
-.1+ CM ) chCt lJng C
$
H
.
'H/ C
(
H
(
/ C
(
H
.
%H
$
v< ) =ung =Vch %H
&
HC'
)
/ 0+l'
$
/ C
(
H
.
'0: h; nhwn biết Qmi
=ung =Vch t7ên ch_ =sng
+: == 0'H: 6: == HCl: C: == 6a('H)
$
: L: == 6aCl
$
:
-.2+ Cho 5F đP chuy;n hoá 5au:
Muèi X
t
o
R¾n X
1
R¾n X
2
hçn hî p mµu n©u ®á
(mµu ®á
Z
)
3e(%'
)
)
$
eH
$
e3eCl
)
e == *
Các chCt Z

/ Z
$
/ Z
)
l<
+: 3e'/ 3e/ 3eCl
$
: 6: 9b'/ 9b/ 9bCl
$
:
C: Cu'/ Cu/ 3eCl
$
: L: 0
$
'/ 0/ 0Cl:
-.-+ Cho &/(. gaQ 7ượu no đa chjc [ tác =ing v>i %a =ư 5inh 7a /(8 lOt H
$
(đktc): *
[
≤ #2 đvC: C@ng thjc
Hh?n tử của [ l<
+: C
)
H
.
('H)
)
: 6: C
$
H
&
('H)
$
: C: C
&
H
8
('H)
$
: L: C
)
H
(
('H)
$
:
-..+ h; 5o 5ánh đ^ hoEt đ^ng hoá hcc QEnh/ yếu của Hhi kiQ thưlng được `eQ `at xua khG ndng HhGn jng
+: v>i hiđ7o hoNc v>i kiQ loEi: 6: v>i o`i:
C: v>i =ung =Vch Quối: L: v>i kiUQ:
-.!+ Cho )/. gaQ Q^t hmn hợH a`it a`etic/ a`it c7ylic v< a`it H7oHionic l<Q QCt Q<u ho<n to<n =ung =Vch
chja )/$ gaQ b7oQ: h; t7ung ho< ho<n to<n )/. gaQ c‹ng hmn hợH t7ên cXn &. Ql =ung =Vch 0'H *:
0hối lượng (gaQ) tDng a`it lXn lượt l<
+: /&& ! 2/( ! /: 6: 2/( ! /&& ! /:
C: /$ ! /&& ! /: L: đáH án khác:
-./+ Cho Q gaQ kiQ loEi %a v<o $22 gaQ: =ung =Vch +l
$
(-'
&
)
)
/#~: -au khi HhGn jng `ong thu được 2/#8
gaQ kết tủa: Q cM giá t7V l<
+: 2/(1 gaQ: 6: /( gaQ:
C: cG + v< 6 đUu đAng: L: đáH án khác
-.0+ ChCt kh@ng HhGn jng v>i +g%'
)
•%H
)
đun nMng tEo th<nh +g l<
+: HCH': 6: HC''H: C: QantooF: L: 5acca7ooF:
-.1+ Cho a gaQ hmn hợH | (+l/ *g/ 3e ) tác =ing v>i =ung =Vch H%'
)
=ư thu được hmn hợH khO gPQ 2/2$
Qol %'/ 2/2 Qol %
$
'/ 2/2 Qol %'
$
v< =ung =Vch Z: C@ cEn =ung =Vch Z thu được /$ gaQ Quối khan:
a cM giá t7V l<
+: /8$: 6: /$: C: 1/): L: kết xuG khác:
-.(+ Hai chCt hku cF (chja C/ H/ ') cM 5ố Qol bSng nhau v< bSng a Qol: ChAng tác =ing vDa đủ v>i nhau
tEo 7a 5Gn HhvQ + kh@ng tan t7ong nư>c v< cM khối lượng nhJ hFn tRng khối lượng $ chCt ban đXu l< 8a
gaQ: + thu^c loEi hợH chCt n<oB
+: ancol: 6: a`it: C: e5te: L: Quối:
-!0+ \7^n 2/.& gaQ +l v>i 3e
$
'
)
v< Cu' 7Pi tiến h<nh HhGn jng nhiTt nh@Q được hmn hợH +: Ho< tan ho<n
to<n + t7ong H%'
)
được hmn hợH %'
$
v< %' cM
* &$ =
đvC: \h; tOch %'
$
v< %' K đktc l<
+: 2/(#$ lOt v< 2/$$& lOt: 6: 2/81( lOt v< 2/$$& lOt :
C: 2/.( lOt v< 2/(#$ lOt: L: kết xuG khác:
Đ2 N ĐỀ 10:
: C (: C : 6 (: 6 $: 6 $(: 6 ): 6 )(: C &: 6 &(: C
$: 6 #: C $: 6 #: 6 $$: + $#: C )$: 6 )#: C &$: C &#: L
): + 8: + ): L 8: + $): L $8: + )): 6 )8: 6 &): 6 &8: +
&: 6 1: C &: L 1: + $&: C $1: 6 )&: C )1: L &&: + &1: C
.: + 2: 6 .: C $2: 6 $.: 6 )2: C ).: C &2: L &.: 6 .2: +
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 01
-!1+ hối v>i ndng lượng của các Hh?n l>H theo nguyên lO vkng bUn/ t7ưlng hợH n<o 5au đ?y kh@ng đAngB
+: $H q $5: 6: $H r )5: C: )5 r &5: L: &5 q )=:
-!2+ Cation 9
e
cM cCu hWnh elect7on K Hh?n l>H ngo<i csng l< $H
(
: CCu hWnh elect7on của nguyên tố 9 l< cCu
hWnh elect7on n<o 5au đ?yB
+: 5
$
$5
$
$H
.
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5

: C: 5
$
$5
$
$H
(
)5

: L: 0ết xuG khác:
-!-+ 6a nguyên tố Z/ [/ 4 K csng nhMQ + v< K ba chu kW liên tiếH t7ong bGng tuXn ho<n: \Rng 5ố hEt H7oton
t7ong ) nguyên tử bSng #2: 6a nguyên tố l< nguyên tố n<o 5au đ?yB
+: 6e/ *g/ Ca: 6: -7/ C=/ 6a: C: *g/ Ca/ -7: L: \Ct cG đUu 5ai:
-!.+ 0ết luwn n<o 5au đ?y 5aiB
+: "iên kết t7ong Hh?n tử %H
)
/ H
$
'/ H
$
- l< liên kết c^ng hoá t7V cM cgc:
6: "iên kết t7ong Hh?n tử 6a3
$
v< C5Cl l< liên kết ion:
C: "iên kết t7ong Hh?n tử Ca- v< +lCl
)
l< liên kết ion vW được hWnh th<nh gika kiQ loEi v< Hhi kiQ:
L: "iên kết t7ong Hh?n tử Cl
$
/ H
$
'
$/
%
$
l< liên kết c^ng hoá t7V kh@ng cgc:
-!!+ 4 l< Q^t nguyên tố Q< nguyên tử cM chja $2 H7oton/ ctn [ l< Q^t nguyên tố Q< nguyên tử cM chka 1
H7oton: C@ng thjc của hợH chCt hWnh th<nh gika các nguyên tố n<y l<
+: 4
$
[ v>i liên kết c^ng hoá t7V: 6: 4[
$
v>i liên kết ion:
C: 4[ v>i liên kết cho n nhwn: L: 4
$
[
)
v>i liên kết c^ng hoá t7V:
-!/+ \7ong lOt =ung =Vch CH
)
C''H 2/2* cM (/$(:2
$
Hh?n tử chưa Hh?n li v< ion: 6iết giá t7V của 5ố
+7ogađ7o l< (/2$):2
$)
: h^ điTn li α của =ung =Vch a`it t7ên l<
+: )/18~: 6: )/81~: C: &/18~: L: )/1.~:
-!0+ %Png đ^ của ion H
e
t7ong =ung =Vch CH
)
C''H 2/* l< 2/22) Qol•l: h^ điTn li α của a`it CH
)
C''H
l<
+: /).~: 6: /)$~: C: /)~: L: /(~:
-!1+ hối v>i =ung =Vch a`it yếu H%'
$
2/*/ nhkng đánh giá n<o 5au đ?y l< đAngB
+: HH = : 6: HH q :
C: [H
e
] = [%'
$

]: L: [H
e
] r [%'
$

]:
-!(+ hốt cháy hiđ7ocacbon Z thu được C'
$
v< H
$
' cM t_ lT 5ố Qol tưFng jng l< : $: C@ng thjc Hh?n tử của Z l<
+: C
$
H
(
: 6: C
)
H
(
: C: C
$
H
&
: L: CH
&
:
-/0+ ,hGn jng gika H%'
)
v>i 3e' tEo khO %': \Rng các hT 5ố của HhGn jng o`i hoá n khử n<y l<
+: ): 6: 1: C: $$: L: $2:
-/1+ 0hi cho Q^t ancol tác =ing v>i kiQ loEi hoEt đ^ng hoá hcc QEnh (vDa đủ hoNc =ư) nếu
$
H
I
5inh 7a
bSng •$ I
hFi ancol
đo K csng điUu kiTn thW đM l< ancol n<o 5au đ?yB
+: đa chjc: 6: đFn chjc: C: etilen glycol: L: tCt cG đUu 5ai:
-/2+ *^t chCt hku cF QEch hK * chja C/ H/ ' v< ch_ chja Q^t loEi nhMQ chjc: 0hi đốt cháy Q^t lượng *
thu được 5ố Qol H
$
' gCH đ@i 5ố Qol C'
$
ctn khi cho * tác =ing v>i %a =ư cho 5ố Qol H
$
bSng •$ 5ố Qol
* HhGn jng: * l< hợH chCt n<o 5au đ?yB
+: C
$
H
.
'H: 6: CH
)
C''H: C: CH
)
'H: L: HC''H:
-/-+ *^t hợH chCt thFQ cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
#
H
8
': -ố đPng Hh?n của hợH chCt thFQ n<y l<
+: &: 6: (: C: .: L: #:
-/.+ Zat các loEi hợH chCt hku cF QEch hK 5au: +ncol đFn chjc no ()/ anđehit đFn chjc no ($)/ ancol đFn
chjc kh@ng no nối đ@i ())/ anđehit đFn chjc kh@ng no nối đ@i (&): Œng v>i c@ng thjc tRng xuát C
n
H
$n
'
ch_ cM $ chCt 5au:
+: / $: 6: $/ ): C: )/ &: L: / &:
-/!+ h; Hh?n biTt các chCt 7iêng biTt uoQalin/ a`eton/ `iclohe`en/ ta cM th; tiến h<nh theo t7Wnh tg n<o 5au
đ?yB
+: Lsng nư>c b7oQ/ =sng =ung =Vch thuốc tOQ:
6: Lsng thuốc thử +g%'
)
•%H
)
/ =sng nư>c b7oQ:
C: Lsng =ung =Vch thuốc tOQ/ =sng +g%'
)
•%H
)
:
L: +/ 6/ C đUu đAng:
-//+ HợH chCt hku cF Z khi đun nh{ v>i =ung =Vch +g%'
8
•%H
)
(=sng =ư) thu được 5Gn HhvQ [: [ tác =ing
được v>i =ung =Vch HCl hoNc =ung =Vch %a'H đUu cho khO v@ cF: Z cM c@ng thjc Hh?n tử n<o 5au đ?yB
+: HCH': 6: HC''H: C: HC''%H
&
: L: +/ 6/ C đUu đAng:
-/0+ Cho c@ng thjc nguyên chCt của chCt Z l< (C
)
H
&
'
)
)
n
: 6iết Z l< a`it no/ đa chjc: Z l< hợH chCt n<o 5au
đ?yB
+: C
$
H
)
(C''H)
)
: 6: C
&
H
#
(C''H)
)
:
C: C
)
H
.
(C''H)
)
: L: +/ 6/ C đUu 5ai:
-/1+ Hby 5fH `ếH các chCt 5au theo t7wt tg tdng =Xn nhiTt đ^ 5@i: CH
)
C''H/ CH
)
C''H
)
/ HC''H
)
/
C
$
H
.
C''H/ C
)
H
#
'H: \7ưlng hợH n<o 5au đ?y đAngB
+: HC''CH
)
r CH
)
C''CH
)
r C
)
H
#
'H r CH
)
C''H r C
$
H
.
C''H:
6: CH
)
C''CH
)
r HC''CH
)
r C
)
H
#
'H r CH
)
C''H r C
$
H
.
C''H:
C: HC''CH
)
r CH
)
C''CH
)
r C
)
H
.
'H r C
$
H
.
C''H r CH
)
C''H:
L: \Ct cG đUu 5ai:
-/(+ %hAng Q^t thanh nh@Q nNng $. gaQ v<o $22 Ql =ung =Vch Cu-'
&
2/.*: -au Q^t thli gian/ c?n lEi
thanh nh@Q thCy c?n nNng $./(1 gaQ: %Png đ^ Qol của Cu-'
&
v< +l
$
(-'
&
)
)
t7ong =ung =Vch 5au HhGn jng
lXn lượt l<
+: 2/&$.* v< 2/$*: 6: 2/&$.* v< 2/)*:
C: 2/&* v< 2/$*: L: 2/&$.* v< 2/2$.*:
-00+ Cho )/2( gaQ o`it tan t7ong H%'
)
=ư thu được ./$$ gaQ Quối: C@ng thjc Hh?n tử o`it kiQ loEi đM l<
+: *g': 6: 6a': C: Ca': L: 3e
$
'
)
:
-01+ *Tnh đU n<o 5au đ?y l< kh@ng đAngB
+: \7ong nguyên tử elect7on chuy;n đ^ng kh@ng theo Q^t xu• đEo `ác đVnh Q< chuy;n đ^ng hmn loEn:
6: ">H ngo<i csng l< bUn vkng khi chja tối đa 5ố elect7on:
C: ">H elect7on gPQ twH hợH các elect7on cM Qjc ndng lượng bSng nhau:
L: |lect7on c<ng gXn hEt nh?n/ ndng lượng c<ng thCH
-02+ %guyên tố Cu cM nguyên tố khối t7ung bWnh l< ()/.& cM hai đPng vV [ v< 4/ biết tRng 5ố khối l< $8: -ố
nguyên tử đPng vV [ = 2/)# 5ố nguyên tử đPng vV 4: Zác đVnh 5ố khối của [ v< 4:
+: () v< (.: 6: (& v< ((: C: () v< ((: L: (. v< (#:
-0-+ \7^n &2 Ql =ung =Vch H
$
-'
&
2/$.* v>i (2 Ql =ung =Vch %a'H 2/.*: ]iá t7V HH của =ung =Vch thu
được 5au khi t7^n l<
+: &: 6: $: C: ): L::
-0.+ hốt cháy ho<n to<n (/$ gaQ HhotHho t7ong o`i =ư: Cho 5Gn HhvQ tEo th<nh tác =ing v>i .2 gaQ =ung
=Vch %a'H )$~: *uối tEo th<nh t7ong =ung =Vch HhGn jng l< Quối n<o 5au đ?yB
+: %a
$
H,'
&
: 6: %a
)
,'
&
v< %aH
$
,'
&
:
C: %a
$
,'
&
: L: %a
$
H,'
&
v< %a
$
H,'
&
:
-0!+ *^t hiđ7ocacbon Z QEch hK/ th; khO: 0hối lượng I lOt khO n<y bSng $ lXn khối lượng I lOt %
$
K csng
điUu kiTn nhiTt đ^ v< áH 5uCt: C@ng thjc Hh?n tử của hiđ7ocacbon Z l<
+: C
&
H
2
: 6: C
&
H
8
: C: C
$
H
&
: L: C
.
H
$
:
-0/+ hốt cháy ho<n to<n $ ancol Z/ [ đPng đƒng kế tiếH nhau/ ngưli ta thCy t_ 5ố Qol C'
$
v< H
$
' tdng =Xn:
Z/ [ thu^c loEi ancol n<o 5au đ?yB
+: ancol no: 6: ancol kh@ng no:
C: ancol thFQ: L: Hhenol:
-00+ Cho ancol thFQ cM c@ng thjc C
8
H
2
': +ncol thFQ n<o 5au đ?y thoG Qbn điUu kiTn:
Z
$
H ' −
→ Z′ → HoliQe:
+: C
(
H
.
CH
$
CH
$
'H:
6: H
)
C−C
(
H
&
−CH
$
'H:
C: v< C
(
H
.
CH
$
CH
$
'H:
L: :
-01+ +`it uoQic cM th; lXn lượt HhGn jng v>i tCt cG các chCt t7ong nhMQ chCt n<o 5au đ?yB
+: Lung =Vch %H
)/
=ung =Vch %aHC'
)
/ Cu/ CH
)
'H:
6: Lung =Vch %H
)
/ =ung =Vch %aHC'
)
/ =ung =Vch +g%'
)
•%H
)
/ *g:
C: %a/ =ung =Vch %a
$
C'
)
/ C
$
H
.
'H/ =ung =Vch %a
$
-'
&
:
L: Lung =Vch %H
)
/ =ung =Vch %a
$
C'
)
/ Hg/ CH
)
'H:
-0(+ Cho ancol cM c@ng thjc C
.
H

'H: 0hi tách nư>c/ ancol n<y kh@ng tEo 7a các anken đPng Hh?n thW 5ố
đPng Hh?n của ancol l< bao nhiêu t7ong các 5ố cho =ư>i đ?y:
+: ): 6: &: C: .: L: \Ct cG đUu 5ai:
-10+ *^t anđehit no Z QEch hK/ kh@ng Hh?n nhánh cM c@ng thjc thgc nghiTQ l< (C
$
H
)
')
n
: Z cM c@ng thjc
Hh?n tử l<
+: C
$
H
&
(CH')
$
: 6: C
$
H
.
CH': C: C
&
H
8
(CH')
$
: L: C
&
H
8
(CH')
&
-11+ h; Hh?n biTt các chCt 7iêng biTt benoanđehit/ benoen/ ancol benoylic/ ta cM th; tiến h<nh theo t7Wnh tg
n<o 5au đ?yB
+: Lsng thuốc thử +g%'
)
•%H
)
=sng =ung =Vch b7oQ:
6: Lsng %a kiQ loEi/ =sng =ung =Vch %a'H:
C: Lsng thuốc thử +g%'
)
•%H
)
=sng %a:
L: Lung =Vch b7oQ/ =sng %a kiQ loEi:
-12+ CM hai chCt hku cF Z/ [ chja các nguyên tố C/ H/ ' Hh?n tử khối đUu bSng #& đvC: 6iết Z tác =ing v>i
%a! cG Z v< [ đUu tác =ing được v>i =ung =Vch %a'H v< =ung =Vch +g%'
)
t7ong %H
)
=ư: Z v< [ cM c@ng
thjc cCu tEo n<o 5au đ?yB
+: C
&
H
1
'H v< HC''C
$
H
.
: 6: 'HC−C''H v< HC''C
$
H
.
:
C: 'HC−C''H v< C
$
H
.
C''H: L: C
$
H
.
C''H v< HC''C
$
H
.
:
-1-+ 0hi thu} ng?n Q^t e5te cM c@ng thjc C
&
H
8
'
$
ta được a`it Z v< ancol [: '`i hoá [ v>i 0
$
C7
$
'
#
t7ong
H
$
-'
&
ta được lEi Z: |5te cM c@ng thjc cCu tEo n<o 5au đ?yB
+: CH
)
C''C
$
H
.
: 6: HC''C
)
H
#
:
C: C
$
H
.
C''CH
)
: L: 0h@ng `ác đVnh được:
C
(
H
&
CH CH
)
'H
C
.
H
&
CH CH
)
'H
-1.+ Cho hmn hợH Cu v< 3e =ư v<o =ung =Vch H%'
)
lobng ngu^i được =ung =Vch Z: Cho %a'H v<o =ung
=Vch Z được kết tủa [: 0ết tủa [ chja:
+: 3e('H)
)
v< Cu('H)
$
: 6: 3e('H)
$
v< Cu('H)
$
:
C: 3e('H)
$
: L: Cu('H)
$
:
-1!+ Cho 2/28 gaQ 3e 7a ngo<i kh@ng khO/ 5au Q^t thli gian thu được hmn hợH g_ 5ft gPQ & chCt (3e/ 3e'/
3e
$
'
)
/ 3e
)
'
&
) cM khối lượng l< $ gaQ: Cho g_ 5ft tác =ing v>i =ung =Vch H%'
)
lobng =ược =ung =Vch Z v<
khO %':
\h; tOch khO %' thu được K đktc l<
+: $/$& lOt: 6: /(8 lOt: C: $/8 lOt: L: &/&8 lOt:
-1/+ Cho hmn hợH +l v< 3e tác =ing v>i =ung =Vch chja hmn hợH +g%'
)
v< Cu(%'
)
)
$
thu được =ung =Vch 6
v< chCt 7fn L gPQ ba kiQ loEi: Cho L tác =ing v>i =ung =Vch HCl =ư cM khO bay lên: \h<nh HhXn chCt 7fn L
l<
+: +l/ 3e/ Cu: 6: 3e/ +g/ Cu: C: +l/ Cu/ +g: L: +l/ 3e/ +g:
-10+ %guyên tố Z thu^c chu ks ) nhMQ YI: CCu hWnh elect7on của Z l<
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
&
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
$
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)=
$
: L: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)=
&
:
-11+ \7ong bGng tuXn ho<n nhMQ nguyên tố cM đ^ ?Q điTn l>n nhCt l<
+: nhMQ Y
+
: 6: nhMQ IYYY
+
:
C: ,h?n nhMQ chOnh nhMQ IY: L: %hMQ IYY
+
:
-1(+ -fH `ếH các hiđ7o`it theo chiUu giGQ =Xn tOnh baoF:
+: %a'H/ 0'H/ *g('H)
$
/ 6e('H)
$
:
6: *g('H)
$
/

%a'H/ 0'H/ 6e('H)
$
:
C: *g('H)
$
/ 6e('H)
$
/

0'H/ %a'H:
L: 6e('H)
$
/ *g('H)
$
/

%a'H/ 0'H:
-(0+ \7ong các hợH chCt 5au/ hợH chCt n<o l< hợH chCt c^ng hoá t7V: 6aCl
$
/ HCl/ %a
$
'/ H
$
'
+: Ch_ cM H
$
': 6: %a
$
' v< H
$
':
C: HCl v< H
$
': L: Ch_ cM 6aCl
$
:
-(1+ Cho các =ung =Vch 5au: 6a(%'
)
)
$
/ %a
$
C'
)
/ 3e
$
(-'
&
)
)
/ 0Cl: Lung =Vch n<o cM HH = #B
+: CG & =ung =Vch: 6: 6a(%'
)
)
$
/ 3e
$
(-'
&
)
)
/ 0Cl:
C: 0Cl/ 6a(%'
)
)
$
: L: Ch_ cM =ung =Vch 0Cl:
-(2+ Cho gict xuy tOQ v<o =ung =Vch các Quối 5au: (%H
&
)
$
-'
&
/ %a
$
C'
)
/ 0%'
)
/ +l(%'
)
)
)
=ung =Vch n<o
l<Q xuy tOQ chuy;n 5ang Q<u `anhB
+: (%H
&
)
$
-'
&
/ +l(%'
)
)
)
: 6: (%H
&
)
$
-'
&
/ %a
$
C'
)
:
C: Ch_ =ung =Vch 0%'
)
: L: Ch_ =ung =Vch %a
$
C'
)
:
-(-+ HCH thi ho<n to<n $/$& lOt khO %'
$
v<o 2/. lOt =ung =Vch %a'H 2/$* 7Pi thêQ v<i gict xuy tOQ thW =ung
=Vch cM Q<u gWB
+: \OQ: 6: 0h@ng Q<u: C: Zanh: L: hJ:
-(.+ +l('H)
)
cM th; tác =ing được v>i tCt cG các chCt t7ong nhMQ n<o t7ong các nhMQ 5auB
+: %a'H/ %aHC'
)
/ H
$
-'
&
: 6: %a'H/ %a
$
C'
)
/ %a
$
-'
&
:
C: %a'H/ H
$
-'
&
/ HCl: L: H
$
-'
&
/ HCl/ %aHC'
)
:
-(!+ ,hGi thêQ bao nhiêu Ql H
$
' v<o Ql =ung =Vch HCl 2/2 * đ; =ung =Vch thu được cM HH = )B
+: Ql: 6: 1 Ql: C: 11 Ql: L: 1/1 Ql:
-(/+ \7^n 2 Ql =ung =Vch HCl 2/* v>i 2 Ql =ung =Vch 6a('H)
$
2/2.* thW thu được =ung =Vch +: Lung
=Vch + cM HH bSng
+: ): 6: /#: C: #: L: &:
-(0+ Cho các chCt 5au: -'
$
/ C'
$
/ CH
&
/ C
$
H
&
chCt n<o cM khG ndng l<Q QCt Q<u =ung =Vch nư>c b7oQ:
+: -'
$
/ C'
$
: 6: -'
$
/ C
$
H
&
: C: -'
$
/ CH
&
: L: CH
&
/ C
$
H
&
:
-(1+ -fH `ếH các chCt v< ion: 3e
$e
/ Cu/ +g/ %i theo chiUu tdng =Xn tOnh khử:
+: 3e
$e
/ Cu/ +g/ %i: 6: +g/ %i/ Cu/ 3e
$e
:
C: +g/ Cu/ 3e
$e
/
%i: L: +g/ Cu/

%i/ 3e
$e
:
-((+ Cho Q gaQ *g v<o 22 Ql =ung =Vch + chja 4nCl
$
v< CuCl
$
HhGn jng ho<n to<n cho 7a =ung =Vch 6
chja $ ion kiQ loEi v< Q^t chCt 7fn nNng /1) gaQ: Cho L tác =ing v>i =ung =Vch HCl =ư ctn lEi Q^t chCt
7fn | kh@ng tan nNng /$8 gaQ: \Onh Q:
+: 2/$&: 6: 2/$: C: 2/&8: L: 2/#$:
.00+ Cho C' xua /( gaQ 3e
$
'
)
đốt

nMng (giG 5ử ch_ `Gy 7a HhGn jng khử 3e
$
'
)
th<nh 3e): 0hO thu được cho
xua =ung =Vch nư>c v@i t7ong =ư thu được ) gaQ kết tủa: \Onh ~ khối lượng 3e
$
'
)
đb bV khử v< th; tOch khO
C' đb HhGn jng K đktc:
+: 22~ v< $/$& lOt: 6: #.~ v< 2/(#$ lOt:
C: 82~ v< (/#$ lOt: L: 22~ v< 2/(#$ lOt:
Đ2 N ĐỀ 11:
: L (: L : 6 (: L $: C $(: + ): C )(: 6 &: C &(: C
$: 6 #: C $: C #: C $$: + $#: C )$: 6 )#: 6 &$: L &#: 6
): C 8: 6 ): C 8: + $): C $8: 6 )): + )8: L &): C &8: C
&: C 1: L &: 6 1: L $&: + $1: 6 )&: C )1: + &&: C &1: L
.: 6 2: C .: 6 $2: 6 $.: 6 )2: + ).: + &2: C &.: 6 .2: L
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 0(
.01+ CCu hWnh elect7on n<o 5au đ?y đAng v>i nguyên tử của 3eB
+: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
&5
$
)=
(
: 6: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
8
:
C: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
&5
$
&H
(
: L: 5
$
$5
$
$H
(
)5
$
)H
(
)=
(
&5
$
:
.02+ \7ong nhkng HhGn jng 5au đ?y của 3e (YY) HhGn jng n<o chjng tJ 3e (YY) cM tOnh o`i hMa:
: $3eCl
$
e Cl
$

o
t
→ $3eCl
)

$: 3e' e C'
o
t
→ 3e e C'
$
): $3e' e &H
$
-'


o
t
→ 3e
$
(-'
&
)
)
e -'
$
e &H
$
'
+: : 6: $: C: ): L: v< ):
.0-+ 0iQ loEi Z tác =ing v>i =ung =Vch HCl/ =ung =Vch %a'H/ kh@ng tác =ing v>i H%'
)
đNc
ngu^i l< kiQ loEi n<o t7ong 5ố các kiQ loEi 5auB
+: +g: 6: 3e: C: +l: L: 3e v< +l:
.0.+ %hkng HhGn jng n<o 5au đ?y viết 5aiB
: 3e- e $%a'H →  3e('H)
$
e %a
$
-
$: 3eC'
)
e C'
$
e H
$
' →  3e(HC'
)
)
$
): CuCl
$
e H
$
- →  Cu- e $ HCl
&: 3eCl
$
e H
$
- →  3e- e $HCl
+: / $: 6: $/ ): C: )/ &: L: &/ :
.0!+ Lby các chCt đUu HhGn jng v>i =ung =Vch HCl l<
+: %a'H/ +l/ Cu-'
&
/ Cu':
6: Cu('H)
$
/ Cu/ Cu'/ 3e:
C: Ca'/ +l
$
'
)
/ %a
$
-'
&
/ H
$
-'
&
:
L: %a'H/ +l/ CaC'
)
/ Cu('H)
$
/ 3e/ Ca'/ +l
$
'
)
:
.0/+ Lby các chCt đUu HhGn jng v>i =ung =Vch %a'H l<
+: H
$
-'
&
/ CaC'
)
/ Cu-'
&
/ C'
$
:
6: -'
$
/ 3eCl
)
/ %aHC'
)
/ Cu':
C: H
$
-'
&
/ -'
$
/ Cu-'
&
/ C'
$
/ 3eCl
)
/ +l:
L: Cu-'
&
/ Cu'/ 3eCl
)
/ -'
$
:
.00+ Lby các chCt đUu HhGn jng v>i nư>c l<
+: -'
$
/ %a'H/ %a/ 0
$
': 6: -'
)
/ -'
$
/ 0
$
'/ %a/ 0:
C: 3e
)
'
&
/ Cu'/ -i'
$
/ 0'H: L: -'
$
/ %a'H/ 0
$
'/ Ca('H)
$
:
.01+ Lby các chCt đUu HhGn jng v>i =ung =Vch CuCl
$
l<
+: %a'H/ 3e/ *g/ Hg:
6: Ca('H)
$
/ *g/ +g/ +g%'
)
:
C: %a'H/ 3e/ *g/ +g%'
)
/ +g/ Ca('H)
$
:
L: %a'H/ 3e/ *g/ +g%'
)
/ Ca('H)
$
:
.0(+ Cho 5ft nung v>i lưu huynh Q^t thli gian thu được chCt 7fn +: Cho + tác =ing v>i =ung
=Vch HCl =ư thu được khO 6/ =ung =Vch C v< chCt 7fn L Q<u v<ng: 0hO 6 cM t_ khối 5o v>i H
$
l< 1:
\h<nh HhXn của chCt 7fn + l<
+: 3e/ -/ 3e-: 6: 3e-/ 3e: C: 3e-/ -: L: 3e-:
.10+ CM =ung =Vch +lCl
)
lzn tEH chCt l< CuCl
$
: CM th; =sng chCt n<o 5au đ?y đ; l<Q 5Ech Quối
nh@QB
+: +g%'
)
: 6: HCl: C: +l: L: *g:
.11+ 3e
$
'
)
cM lzn +l
$
'
)
th; tách được 5ft o`it tinh khiết bSng các =ung =Vch n<o 5au đ?yB
+: HCl: 6: %aCl: C: Ca('H)
$
: L: H%'
)
:
.12+ *^t hmn hợH gPQ *g'/ +l
$
'
)
/ -i'
$
: \hu lCy -i'
$
tinh khiết bSng cách n<o 5au đ?yB
+: %g?Q hmn hợH v<o =ung =Vch %a'H =ư:
6: %g?Q hmn hợH v<o =ung =Vch HCl =ư:
C: %g?Q hmn hợH v<o =ung =Vch Cu-'
&
=ư:
C: %g?Q hmn hợH v<o nư>c nMng:
.1-+ %gưli ta cM th; l<Q QUQ nư>c cjng tEQ thli bSng HhưFng HháH n<o 5au đ?yB
: hun nMng t7ư>c khi =sng:
$: Lsng == %a
)
,'
&
:
): Lsng =ung =Vch Ca('H)
$
v>i lượng vDa đủ:
&: Lsng == HCl:
+: /$/&: 6: $/)/&: C: )/&/: L: / $/ ):
.1.+ HiTn tgong gW `Gy 7a khi đR tD tD =ung =Vch H
$
-'
&
lobng v<o =ung =Vch %a+l'
$
B
+: "Ac đXu cM kết tủa keo t7fng/ 5au đM kết tủa tan =Xn
6: 0h@ng cM hiTn tượng gW `Gy 7a
C: Ch_ cM hiTn tượng `uCt hiTn kết tủa
L: CM hiTn tượng tEo kết tủa v< thMat 7a bct khO kh@ng Q<u
.1!+ \hgc hiTn HhGn jng nhiTt nh@Q: hmn hợH gPQ (+l e 3e
)
'
&
) đến ho<n to<n/ 5au HhGn jng
thu được chCt 7fn +: + tan ho<n to<n t7ong =ung =Vch HCl =ư giGi HhMng H
$
/ nhưng ch_ tan
Q^t HhXn t7ong =ung =Vch %a'H =ư giGi HhMng H
$
: Iwy th<nh HhXn của chCt 7fn + l<
+: +l/ 3e/ 3e
)
'
&
: 6: 3e/ +l
$
'
)
/ 3e
)
'
&
:
C: +l/ +l
$
'
)
/ 3e: L: 3e/ +l
$
'
)
:
.1/+ Chcn đVnh ngh‚a đAng:
+: %ư>c cjng l< nư>c cM chja nhiUu ion Ca
$e
/ *g
$e
:
6: %ư>c cjng tEQ thli l< nư>c cM chja ion hiđ7ocacbonat HC'
)

:
C: %ư>c cjng v‚nh cửu l< nư>c cM chja ion clo7ua Cl

hoNc ion 5unHhát -'
&
$

hoNc cG
hai:
L: %ư>c cjng to<n HhXn l< nư>c cM chja đPng thli các ion clo7ua Cl

hoNc ion 5unHhát
-'
&
$

hoNc cG hai:
.10+ \7ong các HhGn jng 5au/ HhGn jng n<o kh@ng đAngB
+: +l e %a'H e H
$
' → %a+l'
$
e H
$

6: -i'
$
e $%a'H
nMngchGy
→ %a
$
-i'
)
e H
$
'
C: %a+l'
$
e C'
$
e H
$
' → +l('H)
) ↓
e %aHC'
)
L: +l
$
'
)
e )C' →  $+l e )C'
$
.11+ CM hai bWnh chja các =ung =Vch Ca('H)
$
v< CaCl
$
v>i khối lượng bSng nhau/ đNt lên hai
đ‚a c?n/ c?n thdng bSng: h; ngo<i kh@ng khO Q^t thli gian thW c?n bV lTch vU HhOa n<oB
+: C?n lTch vU HhOa == CaCl
$
: 6: C?n lTch vU HhOa == Ca('H)
$
:
C: C?n kh@ng lTch vU HhOa == n<o: L: 0h@ng `ác đVnh được chOnh `ác:
.1(+ h; bGo vT vJ t<u bi;n ngưli ta thưlng gfn các tCQ k•Q v<o HhOa ngo<i của vJ t<u K HhXn
chWQ t7ong nư>c bi;n/ HhưFng HháH chống dn Qtn đM thu^c loEi HhưFng HháH n<o t7ong 5ố
các HhưFng HháH 5auB
+: Cách li kiQ loEi v>i Q@i t7ưlng:
6: Lsng HhưFng HháH điTn hMa:
C: Lsng chCt kWQ hbQ:
L: Lsng hợH kiQ chống g_:
.20+ *^t =?y HhFi xuXn l<Q bSng 5ft bV đjt th<nh hai đoEn/ ngưli ta nối hai đoEn đM bSng Q^t
=?y đPng/ hJi 5au Q^t thli gian cM hiTn tượng gW K đoEn nối hai 5ợi =?yB
+: ‰ đoEn nối/ =?y 5ft bV dn Qtn: 6: ‰ đoEn nối/ =?y đPng bV dn Qtn:
C: 0h@ng cM hiTn tượng gW `Gy 7a: L: CG hai =?y csng bV dn Qtn:
.21+ \hưlng =sng HhưFng HháH n<o t7ong 5ố các HhưFng HháH 5au đ; điUu chế kiQ loEi kiUQ
v< kiQ loEi kiUQ thRB
+: ,hưFng HháH thủy luyTn:
6: ,hưFng HháH nhiTt luyTn:
C: ,hưFng HháH điTn Hh?n nMng chGy:
L: ,hưFng HháH điTn Hh?n =ung =Vch:
.22+ Cho 8/ gaQ b^t +l t7^n v>i ( gaQ 3e
$
'
)
thu được hmn hợH +: %ung nMng hmn hợH +
đến ho<n to<n t7ong điUu kiTn kh@ng cM o`i thu được hmn hợH 6: Cho 6 v<o =ung =Vch HCl
=ư/ th; tOch H
$
thoát 7a (đktc) l<
+: (/#$ lOt: 6: #/8& lOt: C: &/&8 lOt: L: ./( lOt:
.2-+ Cho I lOt (đktc) C'
$
tác =ing v>i $22 Ql =ung =Vch Ca('H)
$
* thu được 2 gaQ kết
tủa: Iwy th; tOch I của C'
$
l<
+: $/$& lOt: 6: (/#$ lOt: C: 8/1( lOt: L: $/$& hoNc (/#$ lOt:
.2.+ Cho Q gaQ hmn hợH (%a/ +l) v<o nư>c =ư thCy thoát 7a 8/1( lOt khO (đktc) v< ctn lEi $/#
gaQ kiQ loEi kh@ng tan: 0hối lượng Q của hmn hợH ban đXu l<
+: $/# gaQ: 6: 1/1 gaQ: C: $/ gaQ: L: tCt cG đUu 5ai :
.2!+ Cho $/&1 gaQ hmn hợH ) kiQ loEi: *g/ 4n/ 3e tan ho<n to<n t7ong =ung =Vch H
$
-'
&
lobng thCy cM /)&& lOt H
$
thoát 7a (đktc): 0hối lượng hmn hợH Quối 5unHhat khan tEo 7a l<
+: &/$. gaQ: 6: 8/$. gaQ: 8/). gaQ: L: $/( gaQ:
.2/+ Cho lOt =ung =Vch chja HCl 2/22.* v< H
$
-'
&
2/22$.*: ]iá t7V HH của =ung =Vch l<
+: : 6: $: C: ): L: &:
.20+ Cho các =ung =Vch 5au cM csng nPng đ^ Qol•lOt:
() CH
)
C''H! ($) H
$
-'
&
! ()) HCl
]iá t7V HH của các =ung =Vch theo thj tg:
+: () r ($) r ()): 6: () r ()) r ($):
C: ()) r () r ($): L: ($) r ()) r ():
.21+ hốt cháy ho<n to<n /8 gaQ Q^t aQin no đFn chjc cXn )/)( lOt '
$
(đktc): Iwy c@ng thjc
Hh?n tử của aQin l<
+: CH
)
%H
$
: 6: CH
)
CH
$
%H
$
: C: C
)
H
#
%H
$
: L: C
&
H
1
%H
$
:
.2(+ \7ong 5ố các hợH chCt 5au/ hợH chCt n<o kh@ng tEo được liên kết hiđ7o:
C
$
H
.
'H/ CH
)
CH
$
%H
$
/ CH
)
C''C
$
H
.
/ H
$
%CH
$
C''H/ H
$
%−C'−%H
$
+: C
$
H
.
'H: 6: CH
)
CH
$
%H
$
:
C: CH
)
C''C
$
H
.
: L: H
$
%CH
$
C''H:
.-0+ %guyên nh?n n<o 5au đ?y l<Q cho 7ượu etylic =‡ tan t7ong nư>cB
+: CM liên kết hiđ7o v>i nư>c: 6: CM liên kết hiđ7o v>i nhau:
C: Lo tác =ing v>i nư>c: L: Lo C
$
H
.
'H l< Hh?n tử cM cgc:
.-1+ %guyên nh?n n<o 5au đ?y l<Q cho Hhenol =‡ =<ng tác =ing v>i nư>c b7oQB
+: %h?n thFQ benoen hAt elect7on:
6: \7ên nguyên tử '`i ctn cNH elect7on tg =o/ nM liên kết v<o nh?n thFQ l<Q tdng
cưlng Qwt đ^ elect7on v<o nh?n thFQ tEi các vV t7O $/ &/ (:
C: Lo Gnh hưKng của cG nhMQ 'H t>i vtng benoen:
L: %h?n thFQ benoen đvy elect7on:
.-2+ Cho các chCt 5au:
CH
)
−CH'H−CH
)
()/ (CH
)
)
)
C−'H ($)/ (CH
)
)
$
CH−CH
$
'H ())/ CH
)
C'CH
$
CH
$
'H (&)/
CH
)
CH'HCH
$
'H (.)
ChCt n<o bV o`i hMa bKi Cu' 5• tEo 7a 5Gn HhvQ cM HhGn jng t7áng gưFngB
+: / $/ ): 6: $
/
)/ &: C: )/ &/ .: L: / &/ .:
.--+ Cho 5F đP HhGn jng 5au:
H%'
)
+

+
$
+
)
3e•HCl
67
$
•H
$
'
C@ng thjc cCu tEo của +
)
l<
L: \Ct cG đUu 5ai
.-.+ HợH chCt hku cF Z cM C\,\ C
$
H
&
'
$
: Z cM th; thaQ gia HhGn jng t7áng gưFng/ tác =ing
v>i %a giGi HhMng H
$
/ nhưng kh@ng tác =ing %a'H: Iwy C\C\ của Z l<
+: H'−CH
$
−CH': 6: HC''CH
)
:
C: CH
)
C''H: L: H'−CH=CH−'H:
.-!+ Lby các chCt đUu l<Q QCt Q<u =ung =Vch b7oQ l<
+: CH
&
/ C
(
H
(
: 6: CH
&
/ C
$
H
$
: C: C
$
H
&
/ C
$
H
$
: L: C
(
H
(
/ C
$
H
$
:
.-/+ Lby các chCt đUu HhGn jng v>i =ung =Vch %a'H l<
+: CH
)
C''H/ (C
(
H
2
'
.
)
n
: C: CH
)
C''H/ C
(
H
$
'
(
:
6: CH
)
C''C
$
H
.
/ C
$
H
.
'H: L: CH
)
C''H/ CH
)
C''C
$
H
.
:
.-0+ Cho xuy tOQ v<o các =ung =Vch hmn hợH chja chCt =ư>i đ?y/ =ung =Vch n<o 5• l<Q xuy
tOQ hMa hPngB
() H
$
%−CH
$
−C''H: ($) H''C−CH
$
−CH(%H
$
)−C''H:
()) (H
$
%)
$
−CH
$
−C''H: (&) H
)
%
e
−CH
$
−C''H:
+: () v< ()): 6: ($) v< ()): C: () v< (&): L: ($) v< (&):
.-1+ Lby các chCt đUu cM HhGn jng thu} Hh?n l<
+: tinh b^t/ `enlulooF/ u7uctooF:
6: tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein/ 5acca7ooF/ liHit:
C: tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein/ 5acca7ooF/ glucooF:
L: tinh b^t/ `enlulooF/ H7otein/ 5acca7ooF/ ,|:
%H
$
+:
%H
$
67
67
6:
%H
$
67
67 67
C:
.-(+ Cho chumi HhGn jng:
$ $ $ $
H • %i Cl • a5 H '• 'H ' • Cu
) ( $ ) &
C H 6 6 6 6

→ → → →
C@ng thjc cCu tEo đAng nhCt cho 6
&
l<
+: CH
)
C'CH
)
: 6: CH
)
CH
$
CH':
C: CH
)
CH'HCH
)
: L: CH
)
C'CH':
..0+ Cho )( gaQ glucooF v<o =ung =Vch +g%'
)
* •%H
)
thCy +g kiQ loEi tách 7a: 0hối
lượng +g thu được v< th; tOch =ung =Vch +g%'
)
cXn =sng (hiTu 5uCt các HhGn jng đEt
22~) l<
+:
)
+g == +g%'
Q $/(gaQ! I $22Ql = =
!
6:
)
+g == +g%'
Q &)/ $gaQ! I &22Ql = =
!
C:
)
+g == +g%'
Q $/(gaQ! I &22Ql = =
:
L:
)
+g == +g%'
Q &)/ $gaQ! I $22Ql = =
..1+ Cho 5F đP HhGn jng 5au:
,7oHen
o
$ $ $
Cl • .22 C Cl • H ' %a'H
+ 6 C → → →
C@ng thjc cCu tEo Hhs hợH của C l<
+: CH
)
CH
$
CH
$
'H: 6: CH
$
=CH−CH
$
'H:
C: CH
$
'H−CH'H−CH
$
'H: L: CH
)
−CH'H−CH
$
'H:
..2+ Cho 5F đP các HhGn jng 5au:
\inh b^t
o o
$ ) $
+l ' /4n'• &.2 C H '• `t Qen H/t /`t
Z [ 4 \ → → → →
C@ng thjc cCu tEo của \ l<
+: (−CH
$
−CH
$
−)
n
: 6: (−CH
$
−CH=CH−CH
$
−)
n
:
C: CH
$
=CH−CH
$
'H: L: :
..-+ HợH chCt thFQ + cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
8
H
8
'
$
: + tác =ing được %a/ %a'H/ thaQ gia
HhGn jng t7áng gưFng: Iwy c@ng thjc cCu tEo Hhs hợH của + l<
+: 6:
C: L:
...+ 6a hợH chCt hku cF Z/ [/ 4 cM csng C\,\ C
)
H
(
'
$
: 0hi cho các chCt đM lXn lượt tác =ing
v>i %a/ %a'H/ +g%'
)
•%H
)
thu được kết xuG 5au:
+ 6 C
%a e

e
%a'H e e

\7áng gưFng
− −
e
(ˆui ư>c =Cu Že• l< cM `Gy 7a HhGn jng/ =Cu ŽŠŽ l< kh@ng `Gy 7a HhGn jng)
C@ng thjc cCu tEo của +/ 6/ C lXn lượt l<
+: HC''C
$
H
.
! CH
)
CH
$
C''H v< CH
)
C'CH
$
'H:
6: CH
)
CH
$
C''H! CH
)
CH'HCH'! CH
)
C''CH
)
:
C: CH
)
C''CH
)
! CH
)
CH
$
C''H ! HC''C
$
H
.
:
L: CH
)
CH
$
C''H! CH
)
C''CH
)
! CH
)
CH'HCH':
..!+ Hiđ7ocacbon + cM c@ng thjc Hh?n tử l< C
.
H
$
: Cho + tác =ing Cl
$
•a5 v>i t_ lT : thu
được Q^t =zn `uCt Qonoclo =uy nhCt: Iiết c@ng thjc cCu tEo của +:
+: (CH
)
)
&
C: 6: CH
)
CH
$
CH
$
CH
$
CH
)
:
CH CH
CH
)
CH
) n

' H
' H
CH CH
$
CHCH'
'H
CH
$
C''H
CH
$
CH' ' H
C: CH
)
CH
$
CH(CH
)
)
$
: L: \Ct cG đUu đAng:
../+ *^t anđehit no +/ QEch hK/ kh@ng Hh?n nhánh cM c@ng thjc thgc nghiTQ l< (C
$
H
)
')
n
:
C@ng thjc cCu tEo của + l<
+: 'HC−CH
$
−CH
$
−CH': 6: H'CH
$
−CH=CH−CH':
C: CH
)
−CH(CH')
$
: L: CH
)
−C'−CH
$
CH':
..0+ Cho ./$ gaQ Q^t 7ượu no + tác =ing %a =ư/ thCy thoát 7a &/&8 lOt khO (đktc)/ + cM th;
hta tan được Cu('H)
$
: Iwy c@ng thjc cCu tEo Hhs hợH của + l<
+: CH
$
'H−CH
$
−CH
$
'H: 6: CH
$
'H−CH'H−CH
)
:
6: CH
$
'H−CH'H−CH
$
'H: L: CH
$
'H−CH
$
'H:
..1+ h; t7ung hta lOt =ung =Vch a`it hku cF Z cXn 2/.lOt =ung =Vch %a'H */ c@ cEn thu
được &# gaQ: Quối khan: *Nt khác khi cho lOt =ung =Vch a`it t7ên tác =ing v>i nư>c 67
$
l<Q QCt Q<u ho<n to<n 82g 67
$
: C@ng thjc cCu tEo Hhs hợH của Z l<
+: CH
$
=CH−C''H: 6: CH
$
=CH−CH
$
−C''H:
C: CH
)
−CH=CH−C''H: L: CH
)
−CH
$
−C''H:
..(+ Cho &/8 gaQ Q^t e5te no đFn chjc + tác =ing vDa đủ v>i 22Ql =ung =Vch %a'H $*:
\WQ C\C\ của + biết 7Sng + cM thaQ gia HhGn jng t7áng gưFng:
+: CH
)
C''CH=CH
$
: 6: HC''CH
)
:
C: CH
$
=CH−C''H: L: HC''CH
$
CH
)
:
.!0+ 0hối lượng glucooF cXn đ; điUu chế 2/ lOt 7ượu êtylic (khối lượng 7iêng L = 2/8 g•Ql)
v>i hiTu 5uCt 82~ l<
+: 82 gaQ: 6: 1./(. gaQ: C: 8(/.. gaQ: L: $22 gaQ:
Đ2 N ĐỀ 1(:
: L (: C : C (: + $: C $(: 6 ): 6 )(: L &: C &(: +
$: 6 #: 6 $: 6 #: L $$: 6 $#: L )$: C )#: L &$: 6 &#: 6
): C 8: L ): L 8: 6 $): L $8: 6 )): C )8: 6 &): L &8: +
&: L 1: + &: + 1: 6 $&: + $1: C )&: + )1: + &&: L &1: L
.: L 2: C .: C $2: + $.: 6 )2: + ).: C &2: 6 &.: + .2: 6
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi : HO
!0 "#$, th%i &i'n: (0 )h*t+
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = ! "i = #! C = $! % = &! ' = (! %a = $)! *g = $&! +l = $#! , = )! - = )$! Cl = )./.! 0 = )1! Ca = &2!
3e = .(! Cu = (&! 4n = (.! +5 = #. ! 67 = 82! 9b = 8./.! +g = 28! 6a = )#:
ĐỀ S, 10
.!1+ *^t anken (cM ( nguyên tử C)/ HhGn jng v>i =ung =Vch 0*n'
&
/ t7ong Q@i t7ưlng a`it/ ch_ cho Q^t 5Gn
HhvQ o`i hMa l< CH
)
−C'−CH
)
/ anken đM l<
+: $/)nđiQetyln$nbuten: 6: )nQetyln$nHenten:
C: i5oH7en: L: t7an5n)nhe`en:
.!2+ Cho HhGn jng 5au:
*g e H%'
)
→ *g(%'
)
)
$
e %' e %'
$
e H
$
'
%ếu t_ lT 5ố Qol gika %' v< %'
$
l< $:/ thW hT 5ố c?n bSng tối giGn của H%'
)
t7ong HhưFng t7Wnh hoá hcc l<
+: $: 6: )2: C: 8: L: $2:
.!-+ hiTn Hh?n =ung =Vch Cu-'
&
nPng đ^ 2/.* v>i điTn cgc t7F t7ong thW thu được gaQ đPng: hiTn lượng
tiêu tốn tối thi;u l<
+: )2. C: 6:$8#2 C: C:$$ C: L:$..2 C:
.!.+ CM th; điUu chế bEc kiQ loEi tD =ung =Vch +g%'
)
bSng cách
+: điTn Hh?n v>i điTn cgc than chW:
6: nhiTt Hh?n:
C: điTn Hh?n v>i điTn cgc +u:
L: cho tác =ing v>i kiQ loEi QEnh như can`i:
.!!+ hiTn Hh?n =ung =Vch Cu-'
&
nPng đ^ 2/.* v>i điTn cgc t7F t7ong thW thu được gaQ Cu: %ếu =sng =tng
điTn Q^t chiUu cM cưlng đ^ +/ thW thli gian điTn Hh?n tối thi;u l<
+: .2 HhAt . gi?y: 6: &2 HhAt . gi?y:
C: 2/&. gil: L: 2/(. gil:
.!/+ ,hưFng HháH thủy luyTn =sng đ; điUu chế
+: kiQ loEi cM tOnh khử yếu:
6: kiQ loEi Q< ion =ưFng của nM cM tOnh o`y hMa yếu:
C: kiQ loEi hoEt đ^ng QEnh:
L: kiQ loEi cM cNH o`i hMankhử đjng t7ư>c 4n
$e
•4n:
.!0+ Hta tan Q gaQ hmn hợH $ Quối cacbonat kiQ loEi hMa t7V (Y) v< (YY) bSng =ung =Vch HCl =ư thu được
=ung =Vch + v< I lOt khO C'
$
(đktc): C@ cEn =ung =Vch + thu được (Qe)/)) gaQ Quối khan: \Onh IB
+: $/$& lOt: 6: )/#$ lOt: C: (/#$ lOt: L: 8/1( lOt:
.!1+ Cho các chCt + (C
&
H
2
)/ 6 (C
&
H
1
Cl)/ C (C
&
H
2
')/ L (C
&
H

%): %guyên nh?n g?y 7a 5g tdng 5ố lượng các
đPng Hh?n tD + đến L l< =o
+: hMa t7V của các nguyên tố thế tdng l<Q tdng thj tg liên kết t7ong Hh?n tử:
6: đ^ ?Q điTn khác nhau của các nguyên tử:
C: các bon cM th; tEo nhiUu ki;u liên kết khác nhau:
L: khối lượng Hh?n tử khác nhau:
.!(+ + v< 6 l< $ a`it cacbo`ylic đFn chjc:
\7^n /$ gaQ + v>i ./8 gaQ 6 được hmn hợH Z: h; t7ung hta hết Z cXn 12 Ql =ung =Vch %a'H *:
\7^n #/8 gaQ + v>i /&8 gaQ 6 được hmn hợH [: h; t7ung hta hết [ cXn #. Ql =ung =Vch %a'H $*:
C@ng thjc của +/ 6 lXn lượt l<
+: CH
)
C''H v< C
$
H
)
C''H: 6: C
$
H
)
C''H v< C
$
H
.
C''H:
C: C
$
H
.
C''H v< CH
)
C''H: L: CH
)
C''H v< C
$
H
.
C''H:
./0+ -ố đPng Hh?n cCu tEo của C
.
H
2
l<
+: : 6: 2: C: 1: L:8:
./1+ h; l<Q thay đRi HH của =ung =Vch (=ung Q@i nư>c) tD & th<nh (/ thW cXn Hha =ung =Vch v>i nư>c theo t_
lT th; tOch l<
+: :11: 6: 11:: C: $:): L: ):$:
./2+ Lung =Vch cM HH = & 5• cM nPng đ^ ion 'H

bSng
+: 2

&
: 6: &: C: 2

2
: L: 2
&
:
./-+ 0hi t7^n nhkng th; tOch bSng nhau của =ung =Vch H%'
)
2/2* v< =ung =Vch %a'H 2/2)* thW thu được
=ung =Vch cM HH bSng
+: 1: 6: $/): C: ): L:$:
./.+ Cho các chCt + (C
&
H
2
)/ 6 (C
&
H
1
Cl)/ C (C
&
H
2
')/ L (C
&
H

%): -ố lượng các đPng Hh?n của +/ 6/ C/ L
tưFng jng l<
+: $! &! (! 8: 6: $! ) ! .! #: C: $! &! #! 8: L: $! &! .! #:
./!+ -ố cNH đPng Hh?n ci5nt7an5 của C
.
H
2
l<
+: : 6: $: C: ): L: &:
.//+ ,hưFng HháH n<o =ư>i đ?y thưlng =sng đU điUu chế kiQ loEi Hh?n nhMQ Hhi như C7oQ/ *angan/ -ft:::
+: hiTn Hh?n Quối nMng chGy/ hoNc Hh?n hủy nhiTt hoNc khai thác =Eng kiQ loEi tg =o:
6: 0hử bSng các chCt khử hMa hcc hoNc khử các xuNng 5unuua bSng Cacbon K nhiTt đ^ cao
C: Lsng kiQ loEi QEnh đvy kiQ loEi yếu 7a khJi =ung =Vch Quối:
L: hiTn Hh?n =ung =Vch Quối:
./0+ Hmn hợH Z gPQ hai hiđ7ocacbon +/ 6 thu^c loEi ankan/ anken/ ankin: hốt cháy ho<n to<n (/#$ lOt (đktc)
Z 7Pi cho tCt cG 5Gn HhvQ cháy hCH thi ho<n to<n v<o bWnh đgng nư>c v@i t7ong =ư/ thCy khối lượng bWnh
tdng thêQ &(/. gaQ v< cM #. gaQ kết tủa: Z cM th; gPQ
+: $ ankan: 6: ankin e anken:
C: ankan e anken: L: ankan e ankin:
./1+ Hmn hợH Z gPQ hai hiđ7ocacbon +/ 6 thu^c loEi ankan/ anken/ ankin: hốt cháy ho<n to<n (/#$ lOt (đktc)
khO Z cM khối lượng l< Q gaQ/ v< cho tCt cG 5Gn HhvQ cháy hCH thi ho<n to<n v<o bWnh đgng nư>c v@i t7ong
=ư/ thCy khối lượng bWnh tdng thêQ &(/. gaQ v< cM #. gaQ kết tủa: %ếu t_ lT khối lượng của + v< 6 l<
$$:)/ thW khối lượng Q (gaQ) Z đb lCy
+: 2: 6: 1/.: C: 2/.: L::
./(+ Hmn hợH Z gPQ hai hiđ7ocacbon +/ 6 thu^c loEi ankan/ anken/ ankin: hốt cháy ho<n to<n (/#$ lOt (đktc)
khO Z cM khối lượng l< Q gaQ/ v< cho tCt cG 5Gn HhvQ cháy hCH thi ho<n to<n v<o bWnh đgng nư>c v@i t7ong
=ư/ thCy khối lượng bWnh tdng thêQ &(/. gaQ v< cM #. gaQ kết tủa: %ếu t_ lT khối lượng của + v< 6 l<
$$:)/ thW 5ố gaQ chCt + t7ong Q gaQ Z l<
+: &/&: 6: &/.: C: ./(: L:(/(:
.00+ %it7o hMa benoen thu được $ hợH chCt nit7o Z/ [ hFn kaQ nhau Q^t nhMQ %'
$
: hốt cháy ho<n to<n $/)
gaQ hmn hợH Z/ [ thu được C'
$
/ H
$
' v< 2/$$& lOt %
$
(đktc): C@ng thjc Hh?n tử của Z/ [ l<
+: C
(
H
.
%'
$
v< C
(
H
&
(%'
$
)
$
: 6: C
(
H
&
(%'
$
)
$
v< C
(
H
)
(%'
$
)
)
:
C: C
(
H
.
%'
$
v< C
(
H
)
(%'
$
)
)
: L: kh@ng `ác đVnh được:
.01+ +Qinoa`it K điUu kiTn thưlng l< chCt 7fn/ kết tinh/ tan tốt t7ong nư>c vW
+: aQinoa`it cM nhMQ chjc a`it:
6: aQinoa`it cM nhMQ chjc baoF:
C: aQinoa`it cM cCu tEo tinh th; ion lưpng cgc:
L: aQinoa`it vDa cM tOnh a`it vDa cM tOnh baoF:
.02+ |5te + được điUu chế tD aQinoa`it 6 v< 7ượu etilic: $/2( gaQ + hMa hFi ho<n to<n chiếQ th; tOch bSng
th; tOch của 2/.( gaQ nitF K csng điUu kiTn: + cM c@ng thjc cCu tEo l<
+: %H
$
−CH
$
−CH
$
−C''−CH
$
−CH
)
:
6: %H
$
−CH
$
−C''CH
$
−CH
)
:
C: CH
)
−%H−C''−CH
$
−CH
)
:
L: CH
)
−C''%H−CH
$
−CH
)
:
.0-+ 0hối lượng Hh?n tử của Q^t loEi tF caH7on bSng (1.2 đvC/ của tF enang bSng $.12 đvC: -ố Qft `Och
t7ong c@ng thjc Hh?n tử của Qmi loEi tF t7ên lXn lượt l<
+: $2 v< (2: 6:$22 v< .2: C:.2 v< #2: L:#2 v< 82:
.0.+ 0hối lượng Hh?n tử t7ung bWnh của `enlulooF tOnh theo đ:v:C t7ong 5ợi b@ng l< #.2222/ t7ong 5ợi gai l<
.122222: -ố Qft `Och t7ung bWnh t7ong c@ng thjc Hh?n tử `enlulooF của Qmi loEi 5ợi tưFng jng l<
+: 282$ v< )(&$2: 6: $.22 v< )$(&2:
C:)$&.2 v< )8#&2: L:(#82 v< $#122:
.0!+ CXn bao nhiêu lOt a`it H
$
-'
&
(= = /8& g•Ql) v< bao nhiêu lOt nư>c cCt đ; Hha th<nh 1 lOt =ung =Vch
H
$
-'
&
cM = = /$8 g•Ql:
+: ) lOt v< ( lOt: 6: $ lOt v< # lOt: C: ( lOt v< ) lOt: L: & lOt v< . lOt:
.0/+ HiTn tượng xuan 5át được khi cho =ung =Vch nư>c iot lXn lượt v<o Qiếng chuối ctn `anh v< Qiếng chuối
chOn l<
+: cG hai cho Q<u `anh laQ:
6: cG hai kh@ng đRi Q<u:
C: Qiếng chuối ctn `anh cho Q<u `anh tOQ/ Qiếng chOn kh@ng như vwy:
L: Qiếng chuối chOn cho Q<u `anh laQ/ Qiếng `anh kh@ng như vwy:
.00+ Cho 5F đP HhGn jng 5au:
6utnnen
H67
→ Z
$
%a'H
H '
→
[
$ &
o
H -'
82 C
→
®
4:
6iết Z/ [/ 4 đUu l< các hợH chCt hku cF v< l< nhkng 5Gn HhvQ chOnh: C@ng thjc của Z/ [/ 4 lXn lượt l<
+: CH
)
CH(67)CH
$
CH
)
/ CH
)
CH('H)CH
$
CH
) /
CH
)
CH=CHCH
)
:
6: CH
$
67CH
$
CH
$
CH
) /
CH
$
('H)CH
$
CH
$
CH
)
/ CH
$
=CHCH
$
CH
)
:
C: CH
)
CH(67)CH
$
CH
)
/ CH
)
CH('H)CH
$
CH
) /
CH
$
=CHCH
$
CH
)
:
L: CH
)
CH(67)CH
$
CH
)
/ CH
)
CH
$
CH
$
CH
$
('H)/ CH
$
=CHCH
$
CH
)
:
.01+ Cho 5F đP HhGn jng:
ZenlulooF
$
H '• H +
→ Z →
m"n #­ î u
[ →
m"n gi$m
4
%&'t +
→ \:
C@ng thjc cCu tEo của \ l<
+: C
$
H
.
C''CH
)
: 6: CH
)
C''H:
C: C
$
H
.
C''H: L: CH
)
C''C
$
H
.
:
.0(+ CXn t7^n theo t_ lT th; tOch n<o $ =ung =Vch %a'H 2/* v>i =ung =Vch %a'H 2/$* đ; được =ung =Vch
%a'H 2/.*: Cho 7Sng 5g t7^n lzn kh@ng thay đRi th; tOch:
+: : : 6: : $: C: $ : : L: $ : ):
.10+ \iến h<nh thO nghiTQ 5au: Cho Q^t Ot b^t đPng kiQ loEi v<o ống nghiTQ chja =ung =Vch 3eCl
)
/ lfc nh{
ống nghiTQ

5• xuan 5át thCy hiTn tượng n<o 5au đ?yB
+: 0ết tủa -ft `uCt hiTn v< =ung =Vch cM Q<u `anh:
6: 0h@ng cM hiTn tượng gW `Gy 7a:
C: hPng tan v< =ung =Vch cM Q<u `anh:
L: CM khO Q<u v<ng lic của Cl
$
thoát 7a:
.11+ Cho v<o ống nghiTQ Ql =ung =Vch H7otit (ltng t7fng t7jng)/ tiếH theo cho Ql =ung =Vch %a'H đNc v<
gict =ung =Vch Cu-'
&
$~/ lfc nh{ ống nghiTQ: Q<u của =ung =Vch xuan 5át được l<
+: `anh tOQ: 6: v<ng: C: đen: L: kh@ng cM 5g thay đRi Q<u:
.12+ Cho )/$ gaQ Cu tác =ing v>i 22Ql =ung =Vch hmn hợH H%'
)
2/8* e H
$
-'
&
2/$*/ 5Gn HhvQ khử =uy
nhCt của H%'
)
l< khO %': -ố gaQ Quối khan thu được l<
+: ./(&: 6: #/1: C: 8/8&: L: ba kết xuG t7ên đUu 5ai:
.1-+ Cho )/$ gaQ Cu tác =ing v>i 22Ql =ung =Vch hmn hợH H%'
)
2/8* e H
$
-'
&
2/$*/ 5Gn HhvQ khử =uy
nhCt của H%'
)
l< khO %': \h; tOch (tOnh bSng lOt) khO %' (K đktc) l<
+: 2/(#$: 6: 2/&&8: C: 2/$$&: L: 2/))(:
.1.+ HEt nh?n nguyên tử 9 cM điTn tOch bSng e)$:2

1
C: %guyên tố 9 thu^c
+: chu ky ) nhMQ YY
6
: 6: chu ky ) nhMQ YY
+
:
C: chu ky & nhMQ YY
+
: L: chu ky & nhMQ YYY
+
:
.1!+ #/# gaQ Q^t ankylaQin cho tác =ing v>i =ung =Vch 3eCl
)
=ư thu được 2/# gaQ kết tủa: C@ng thjc của
ankylaQin l<
+: CH
)
%H
$
: 6: C
&
H
1
%H
$
: C: C
)
H
1
%: L: C
$
H
.
%H
$
:
.1/+ Lung =Vch +lCl
)
t7ong nư>c bV thủy Hh?n nếu thêQ v<o =ung =Vch các chCt 5au đ?y/ chCt n<o l<Q tdng
cưlng xuá t7Wnh thủy Hh?n +lCl
)
B
+: %H
&
Cl: 6: %a
$
C'
)
: C: 4n-'
&
: L: 0h@ng cM chCt n<o cG:
.10+ 0hi đốt cháy đPng đƒng của 7ượu đFn chjc ta thCy t_ lT 5ố Qol
$ $
C' H '
n : n
tdng =Xn theo 5ố Qol cacbon/
7ượu t7ên thu^c =by đPng đƒng
+: 7ượu thFQ: 6: 7ượu kh@ng no:
C: 7ượu no: L: kh@ng `ác đVnh được:
.11+ 0hi nung nMng QEnh $./& gaQ hmn hợH gPQ kiQ loEi * v< Q^t o`it 5ft đ; HhGn jng `Gy 7a ho<n to<n/
thW thu được/$ gaQ 5ft v< &/$ gaQ Q^t @`Ot của kiQ loEi *: HJi * l< kiQ loEi n<oB
+: +l: 6: C7: C: *n: L: 4n:
.1(+ Lsng giCy 7áH đánh 5Ech QGnh nh@Q 7Pi nhJ Q^t gict =ung =Vch HgCl
$
lên bU QNt 5Ech QGnh nh@Q:
-au $ HhAt/ lau kh@ v< đ; QGnh nh@Q t7ong kh@ng khO: HiTn tượng xuan 5át được 5au csng l<
+: nhkng hEt nhJ li ti Q<u t7fng bEc của thủy ng?n ldn t7ên QGnh nh@Q:
6: bU QNt nh@Q cM Q<u đen:
C: nhkng 5ợi nhJ như 5ợi ch_ Q<u t7fng `uCt hiTn t7@ng như l@ng tF:
L: 5ủi bct t7ên bU QNt QGnh nh@Q =o +lCl
)
bV thủy Hh?n:
.(0+ Cho hFi nư>c đi xua than nMng đJ được hmn hợH khO + gPQ C'
$
/C'/ H
$
: \o<n b^ lượng khO + vDa đủ
khử hết &8 gaQ 3e
$
'
)
th<nh 3e v< thu được 2/8 gaQ H
$
': ,hXn t7dQ th; tOch C'
$
t7ong hmn hợH khO + l<
+: $8/.#: 6: &/$81: C: )/$).: L: (/).:
.(1+ CM th; =sng hMa chCt n<o =ư>i đ?y đ; Hh?n biTt ba o`it Q<u đen C7
$
'
)
/ 3e'/ *n'
$
B
+: Lung =Vch H%'
)
: 6: Lung =Vch 3e
$
(-'
&
)
)
:
C: Lung =Vch HCl: L: Lung =Vch %a'H:
.(2+ Hta tan ho<n to<n /1 gaQ hmn hợH $ kiQ loEi (4n/ +l) bSng =ung =Vch H
$
-'
&
đNc nMng thu được
#/(( lOt -'
$
(đktc)/ 2/(& gaQ - v< =ung =Vch Z: \Onh khối lượng Quối t7ong Z:
+: (2/) gaQ: 6: .2/) gaQ: C: #$/. gaQ: L: )2/) gaQ:
.(-+ \iến h<nh thO nghiTQ 5au: nhJ v<i gict =ung =Vch H
$
- v<o ống nghiTQ chja =ung =Vch 3eCl
)
thCy `uCt
hiTn kết tủa: 0ết tủa đM l<
+: 3e: 6: -: C: 3e-: L: cG 3e- v< -:
.(.+ \7ên bU QNt của các hố nư>c v@i/ hay các thsng nư>c v@i đ; ngo<i kh@ng khO/ thưlng cM Q^t l>H váng
QJng: ">H váng n<y chủ yếu l<
+: can`i: 6: can`i hiđ7o`it:
C: can`i cacbonat: L: can`i o`it:
.(!+ \7ong các chCt 5au/ chCt n<o kh@ng tEo liên kết hiđ7o v>i nư>cB
+: CH
)
−CH
)
: 6: CH
)
−CH
$
−'H: C: %H
)
: L: H3:
.(/+ CM bao nhiêu ki;u liên kết hiđ7o gika các Hh?n tử H
$
'B
+: : 6: $: C: ): L: &:
.(0+ "iên kết hiđ7o gika các Hh?n tử n<o 5au đ?y l< bUn vkng nhCtB
+: CH
)
CH
$
'H: 6: CH
)
CH
$
%H
$
: C: H
$
': L: CH
)
C''H:
.(1+ +`it ulo hiđ7ic yếu hFn a`it clohiđ7ic vW
+: ulo ?Q điTn hFn clo:
6: H3 nh{ hFn HCl:
C: liên kết hiđ7o của H3 bUn hFn của HCl:
L: H3 Hh?n cgc QEnh hFn HCl:
.((+ Các chCt H
$
'/ CH
)
'H/ HCH'/ HC''H/ C
$
H
.
'H: CH
)
C''H cM nhiTt đ^ 5@i tưFng jng kO hiTu l< 5

/
5
$
/ 5
)
/ 5
&
/ 5
.
/ 5
(
: %ếu `ếH nhiTt đ^ 5@i tdng =Xn tD đXu đến cuối thW cM t7wt tg 5au
+: 5
$
/ 5
&
/ 5
)
/ 5

/ 5
(
/ 5
.
: 6: 5
)
/ 5
$
/ 5
.
/ 5

/ 5
&
/ 5
(
:
C: 5

/ 5
$
/ 5
)
/ 5
&
/ 5
.
/ 5
(
: L: 5
)
/ 5
$
/ 5
&
/ 5

/ 5
(
/ 5
.
:
!00+ HợH kiQ n<o =ư>i đ?y của nh@Q tan ho<n to<n t7ong =ung =Vch a`it clohiđ7icB
+: huy7a: 6: -iluQin: C: +lQelec: L: |let7on:
Đ2 N ĐỀ 20:
: + (: + : + (: 6 $: C $(: L ): + )(: 6 &: C &(: +
$: L #: C $: C #: L $$: 6 $#: + )$: 6 )#: C &$: 6 &#: L
): + 8: + ): L 8: C $): C $8: L )): + )8: C &): 6 &8: C
&: + 1: L &: C 1: L $&: + $1: + )&: C )1: C &&: C &1: 6
.: + 2: + .: + $2: + $.: C )2: C ).: C &2: 6 &.: + .2: L

A. axit. B. trung tính. C. Bazơ. D. không xác định được. 13. Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác: A. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan. B. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường. C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit. D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. 14. Phản ứng nào dưới đây viết không đúng? A. Cl2 + Ca(OH)2 →CaOCl2 + H2O t o , MnO 2  → B. 2KClO3 2KCl + 3O2 o t th­ êng  → C. Cl2 + 2KOH KCl + KClO + H2O o t th­ êng D. 3Cl2 + 6KOH loãng  5KCl + KClO3 + 3H2O → 15. Có 5 gói bột màu tương tự nhau là của các chất CuO, FeO, MnO2, Ag2O, (Fe + FeO). Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây để phân biệt các chất trên? A. HNO3. B. AgNO3. C. HCl. D. Ba(OH)2. 16. Phương trình hóa học nào dưới đây thường dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm? to → A. 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2
t → B. S + O2  SO2 C. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O D. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2 17. Các khí sinh ra khi cho saccarozơ vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư gồm: A. H2S và CO2. B. H2S và SO2. C. SO3 và CO2. D. SO2 và CO2. 18. Axit sunfuric đặc thường được dùng để làm khô các chất khí ẩm. Khí nào dưới đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc? A. Khí CO2. B. Khí H2S. C. Khí NH3. D. Khí SO3. 19. HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây? A. Fe. B. Fe(OH)2. C. FeO. D. Fe2O3. − 20. Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì A. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm. B. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt. C. phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh. D. phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hoá nâu trong không khí. 21. Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O2 hoà tan không đáng kể). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 28,2 gam. B. 8,6 gam. C. 4,4 gam. D. 18,8 gam. 22. Cho các kim loại Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của kim loại (từ trái sang phải) là A. Fe, Au, Al, Cu, Ag. B. Fe, Al, Cu, Au, Ag. C. Fe, Al, Cu, Ag, Au. D. Al, Fe, Au, Ag, Cu. 23. Phát biểu nào dưới đây không đúng về bản chất quá trình hoá học ở điện cực trong khi điện phân: A. Anion nhường electron ở anot. B. Cation nhận electron ở catot. C. Sự oxi hoá xảy ra ở anot. D. Sự oxi hóa xảy ra ở catot. 24. Từ phương trình ion thu gọn sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag. Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn Ag+. B. Cu có tính khử mạnh hơn Ag. C. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+. D. Cu bị oxi hóa bởi ion Ag+. 25. Cho một ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm A. Fe(NO3)2, H2O. B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.
o

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->