BQ THONG TIN

VA TRUYEN

THONG

CHUONG TRiNH PHAT TRIEN CONG NGHI~P CNTT BEN 2011..2015
, z" ....
.c

vA BINH HUONG BEN 2020 •

Dvthao

HANQI-2010

...

_-------------------------------------------------------------------

\

2

MUCLl)C L
~

NOI BAU

,

"

7

ONG 1 1.1

str cAN THIET

CVA CHUONG TRINH ....•••••••.•••••••..••••••.•.• 9
9 11 14 14 18

Vai tro cua CNTT trong n~n kinh te quae dan

1.2
!

DAy manh phat tri~n CNTT la mQt yeu cAu cAp thiet, Can ell d~ xay dung Chuang trinh i

1.3

1.3 11 Can ell thuc 1.3 !2
I

li

I

Can ell poop If

1.41

i

Phuong phap 1u~ xay dung Chuang trinh

21

C UONG 2 -

HI¥N TR4NG CONG NGHI¥P CNTI VI¥T NAM ••.......... 3 2
23 26 31 32 33

Hien trang Cong nghiep phAn cirng - di~n tU Vi~t Nam

2. 2. 2.
2.

Hien trang va danh gia v~ v~ Cong nghiep phfut mem Hien trang va danh gia v~ Cong nghiep nQi dung

s6

Hien trang va danh gia vS Dich vu CNTT Vi~t Nam Phat triBn CN CNIT tai cac dia phirong

Ra soat, phan tich, danh gia vS moi tnrong chinh sach phat tri~n CN CNTI Vi t Nam. , 38

2.

C lfONG3KIND NGm¥M vA xu DUONG PHAT TRIEN CONG N HI~P VA DICD VV CN'IT QUOC TE .....•..•••.........•.•..•.....••........••.•..•••....... 41
_ " k ~

3.

Kinh nghiem va bai

hQC

phat tri~n Cong nghiep Phfut cirng - E>i~ntit ...... .41

3.. i 1 Thai Lan
I
I

41
42 43
3

3.. 2 3.. 3

Malaysia Singapore

i

I I
I

I.

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1 .. 9 3.1.10
v¥'c

Philippines Indonesia Nh4t Ban Han Qu6c Trung Qu6c Dai Loan Nhdn dinh chung 49 , ,.,
,

44 45 46 46 47
,49

"

.

vJ qua

trinh phdr tridn CNpDTcua cac nuoc trong khu

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.4

Qua trinh phat trien Cong nghiep phfut mem Nhdn dinh chung Cong nghiep phdn mJm An DQ Kinh nghiem thanh cong cua An DQ: Ttnh hinh mot

a mQt s6 nuoc

51 51 52

53
54 57 58

s6 thi truong

nhdp khdu Phdn mem thi giai

MQt s6 kit ludn

vJ tinh hinh CNpPM

Kinh nghiem quoc tS v~ phat trien Cong nghiep nQi dung s6 Cong d6ng Chdu Au (EU) Nhat Ban Han Qu6c Dai Loan Ai Len (Ireland) Australia (Uc) T6ng kit cac bai h9C kinh nghiem quoc ti
,

58 61
63 66 67 68

vJ phdt

tridn CNpNDS

69 70

Kinh nghiem qu6e tS v~ phat trien dich vu CNTT 4

1 4. ••••••••••••• 11 .:: Ouy ch~ thuc hien chuang trinh 4...oo .3 Quy trink thuc hien DJ an h6 tra daD tao tiing Anh 4...... 1 Quy dinh chung 4..2 ~ Nang cao nang luc canh tranh cua doanh nghiep CNTT.my d1P7gthuong hieu quoc gia Quy trinh trien khai D~ an cung cdp may tinh gia re 4..... .. at .... thong a 79 79 80 80 80 4. 5 4.. 75 75 u t .2 i M1:lctieu din nam 2015 Muc tieu din nam 2020 Ni~m V\1 H UVHg h... r 4.. .An dp i I1 ...... 2 Quy trinh thuc hien cac Die an di~u tra.1 Ph arlen... hinb thanh doanh ng :i?pmanh 75 4. 4.. ..1 4.•• 70 71 Thi truong DV CNTT Chdu au tren thi giOi D1! bao xu huang phdt trien dich vti CNTT 71 73 73 73 74 c 4.. ......... 4.7 Quy trinh trien khai D1! an h6 tra doanh nghi?p xay d1!11g tip dung quy va 5 . i5 Ddy manh xuc din ddu tu va tang cutmg ngu6n v6n 4. ..1 ONG 4Muc tieu QUAN DIEM ...~ 4. Ao.2 . 6 I Quy trtnk tridn khai DJ an ......2 !4 Tdp trung phat triin mot i s6 san phdm va dich 77 77 "'8 /1 78 78 4... ..... ma r9ng thi ~ 1 4.4 Quy dinh thuc hien D1! an chu&n hoa nguon nhdn luc CN1T.2 13 Phat trien nguon nhdn luc CNIT : i 76 Vtl CNTT trong diim 4... :6 Th'..:: .::I:: ua_y ng hie cuu p ha trien uc len ..

10 Quy dinh thuc hi~n cae noi dung phat triin cling nghiep CNTr tai cac dia phuong 82 4.._ 0 83 TAl LI¥ U THAM 84 6 .3.9 Quy trinh thwc hien D~ an phat tridn san phdm CNTr trong diim .inh san }...h eo ch. 'I' . quan y c h}.3. Iuang t. at uan quoc te 4..:.81 81 Quy dinh thuc hien D~ an phat triin scm phdm CNTr chuyen ngimh .3.8 4... 82 4.: trtn s« xuat.3.11 '- Quy trinb thuc hi~n cdc n(Jidung khac ~ KHA..

rut ngi\n qua trinh cong ng ~p hoa. ~c bi~t la CNTI. tlnrc.6 5 ty USD.giai phap dAy manh phat trien CNTI gop phArrchuyen dich nhanh co cAun~n ki tS thea huong tang tY trong cong nghiep va dich vu. sAng kinh tS . . tit kinh t~ cong nghiep sang kinh . trinh toan cau hoa ciing dang dien ra manh me. hien dai hoa ddt mroc.v . Trong do. Buoc sang nam 2010. Tnroc tinh hinh do. xu th~ biSn d6i to 160 nay dang d~t ra cho tAt it cac quAe gia tren thS gioi nhiing co hQi va thach thirc 160. doanh thu CNpPC dat 4. tuy la nganh non tre nhung doanh thu CNpCNTT dem lai kha 160. do thu d~t 6. do la cac vdn d8 ve . tang tru g 14. tang tnrong 25%. Hien chua co con so thong ke day du nhung uoc tfnh nam 2010. . Trang thai gian qua cac chuang trinh..hat hrong nguon nhan hrc. <. van Ide nang eao sire canh tranh cua nen kinh te nham khai thac toi da co hQi va day lui I guy co 1\1th~u tro thanh nhiem vu cAp thiSt hien nay.68 ty USD. Vi~t Nam tiSp tuc chiu tac dQng tit khung hoang kinh t~ nhung C 'CNTI vdn duy tri duoc tAc de. C CNTI Vi~t Nam se c6 mire tang tnrong khoang 220/0 va d~t doanh thu khoang 7.81 %. ham hrong chdt xam trong san pham CNTT Vi~t Nam con thd v.xa hQi Dang CQng san Vi~t Nam va Chinh phu Vi~t Nam da Ban hanh nhieu chinh sac . va S\1 quyet tam trien CNTT cua Dang va Chinh phu.25 tY USD. NW I 2009.73% so voi nam 2008).xi hQi."nh. qua. cua Iinh V\1C cong nghe cao nay. kha nang canh tranh cua doanh nghiep Vi~t Nam tre tb] tnrong quec tS. kS hoach 160 phat tri8n CNTT ella Ch h phu duoc tieh eire tri~n khai da thtic dAy S\1 phat trien va phat huy hieu qua to 1.Vi~t Nam dang trong giai doan dAu eu~ qu~ trlnh hQi nh. doanh thu CNpPM dat 880 trieu USD. nang hrc canh tranh cua n~n kinh t~ phu thuoc chu ~u VaGnan~ hrc sang tao. trong quyet dinh sA 1755/QD.LOINOleAu I Th~ gioi dang co nhiing buoc chuyen minh manh me. nhanh chong dua Vi~t Nam tiSp e~ voi xi hQi tho g tin va n8n kinh tS tri thirc. I I I M~e du g~t hai duoc nhieu thanh cong nhung trong qua trinh phat trien ne. co tac dQng sau sac den moi Ii 'vue trong dO. xa hQi va n~n kinh t~ moi do duoc hinh thanh tren co so phat tri~n va dung rQng rai cong nghe cao. do la qua trinh chuyen 'til xa hQi cong nghiep sang xa hQi thong tin. cimg voi S\1 hue h6i cua n~o kinh tS thS g~6i.. h6a t~ irn tha .p kinh kS quAc ~S. doanh thu C 'NDS d~t 690 trieu USD. tang tnrong 56. Cung ~mSl! bung 06 cua eUQeeach mang theng tin. I ph Nhu mQt S\1 tai khing dinh v~ tAm quan trong cua CNTT. 0 do thong tin va tri thirc trc 'h lire hrong san xuAt tnrc tiep.NpCNIT Vi~t Nam cling co buoc phat tri~n kh' quan. tang tnrong cao (19. tren co • danh gia dung tAm quan trong ella CNTT trong qua trinh phat tri~n kinh t~ . tAc dQ tang tnrong CNpCNTT luon a mire caoiva dn dinh.14%. CNpCNTI ~g da bQc lQ mQt sA virong m&e do thao go.11g ngay 7 .

IT dong gop VaGGDP dr. muc tieu Chinh phil da ~t ra. 80% sinh vien cong ngh~ thong tin va truyen thong t6t nghiep it cac truong dai h9C kha nang chuyen mon va ngoai ngii di tham gia thi trutmg lao dr5ng qu6c ti. chuang trinh la t~p hop nhfrng giai phap phil hop voi tinh hinh moi giiip CNpCNTT Vi~t Nam nb bit thoi co. phat huy cac ket qua da d~t duoc trong giai doan tnroc. chuong trinh dam bao tinh ke thira.22/9/2010 cua Thu tuong Chinh phu phe duyet D~ an "Dira Vi~t Nam som thanh rnroc manh v~ cong nghe thong tin va truyen thong" Chfnh phu da xac dinh "Cong nghe thong tin va truyen thong (CNTT-TT) diroc coi lit dQng hrc quan trong gop phl1n dam bao su tang tnrong va phat tri8n b~n vtmg cua d&tmroc". gop phl1n hien thuc hoa cac chu tnrong. MQt m~t. dAng thoi d~t ra cac muc tieu: T6c dr5tang truong doanh thu hang ndm d{lt tit 2 . huy dQng t6i da sire manh cua toan xa hQi tao dQng 19c.2015 tb nhin den Dam 2020" la het sue el1n thiet trong thoi di8m hi~n tai. duy tri da tang tnrong nganh CNpCNTT. som dua dich V\1 va rung nghiep CNTT thuc S\l trc thanh nganh kinh te mfii nhon dem lai nhieu 19i ich hon nfra cho Qu6c gia. m~t khac.3 Idn t6c dr5 tang tnamg GDP. T6ng s6 nhdn luc tham gia hoat d(jng trong Iinh V1!C cong nghi~p CNIT dat 1 trieu nguoi". nhanh chong triBn khai cac giai phap thao gO'nhiing vuong mie eon tAn tai. tY trong CNIT. tra au Trong b6i canh moi voi nhirng phan tich va nh~ dinh iJ tren c6 th~ khang dinh r~g viec ban hanh "Chuong trinh qu6c gia phat tri~n rung nghiep CNTT giai doan 2011 . sire b~t cho CNTT. : 8 . Din nam 2020.zt it 8 t 10%".

Dciy manh phdt triin. la nganh e6 t6c dQ tang tnrong nhanh va on dinJ' trong tbm gian dai. Nhaoh CNpCNTI Cong nghiep Phan cimg-Dien til Cong nghiep Phan mem Cong nghiep NQi dung 2008 (Tritu USD) 2009 (Tritu USD) ~ 1 2 3 4 so .. i • Phuong phdp ludn xii)' dung chuang trtnh: phdn nay cung cap m9t so thol ig tin vJ cac phuong phap sUo dung tron~ qua trtnh xay drpzg dJ dam bao tinh kha ~hi chuang trinh "Chuang trtnh phat trien CNDV CNIT trien khai " t sa 1. gop phdn dua Vi~t Nam trc thanh quo gia manh ve CNTI trong nrong lai gan.680 880 690 6. " . Bar~ 1 duOj day cho thAy trong hai nam 2008. nhiem vtl. 2009.CH~ONG 1 • SI! CAN THI~T ClIA CHU'ONGTRiNH ·9 I .dam bao Sf! tan~ trutmg va phat triin bJn viing cua ddt. la ca va nen tang cho nhiing muc lieu. ti8m nang ve nhan hrc..41 56.81 19. _. thi wang cua nganh con rAt 100. tAt ca nhiing nhii 19 uu thS k8 tren la nhan t6 thu~ Ioi.14 29. .nuac. noi dung chinh cua chuang_geim co:. con nghi¢p va dich v¥ CNIT.1 Va.- .220 4. Tang doanh thu 4.__ -- . tro cua CNTTtrong n~n kinh t~ qu6c dan Nganh CNDV CNIT Vi~t Nam tuy con non tre nhung cia co dong gop d~g k~ (bo str tang tnrong cua n8n kinh tS. Doanh thu CNpCNTTtJ 9 '---- ___. S1 ~ .100 680 440 5. _ . Chuang nay dq. I • Vai tro cua cong nghiep va dich v¥ CNIT trong nen kinh te quoc dan: cung cdp Im9t s6 thong tin vJ nhimg thanh qua va dong gop quan trong cua nganh. day cilng hi nganh dugc hirong nhieu chinh sach uu dai tir nha mroc. p I Dong gop cua CNDV CNIT cho S\1 tang tnrong cua nen kinh tB qu6e dan th8 tti8n r6 qua cac con s6 th6ng kS ve doanh thu va t6c dQ phat tri8n h~g nam. giai phdp dua ra tror ~ chuang trinh.250 T6c c1Q tlog tnrOngnlm 2009(%) 14. t~y chiu tac dQng cu~ suy tho ~ kinh te nhung cac nhanh thuQc nganh CNpCNTT van tang tnrong voi toe de> cao I gAp tir 2 dBn 3 Idn t6c dQtang tnrong cua cac nganh cong nghiep khac._--------_ . CNI' va DV CNTIJa m9t y~u cJu cdp thidt: trong b6i cem ~ Vi?t Nam h9i nhljp quoc te va xay dung nen kinh te tri thuc. Can cUo d1:l7l~ xay chuang trinh: phdn nay dua ra nhiing can cUo thuc tien va phd ply.73 Bang 1. quan trong gitip CNDV CNTI som kh~ ~g dinh vi ~ la nganh kinh tS miii nhon.t ra nhiing vdn dJ c6t 16i d6i vai nhiem v~ phat trien nganh. . CNIT phai dU(1C COl a m9t trong nhiing d(mg luc quan trong va la nJn tang gop phdn . CNi '~VCNTT cho nJn kinh ti qu6c dan trong m9t vai nam gJn day.

750 16. giam chi phi san xuat nho t6i iru hoa diroc quy trinh san xuAt.000 57. STr 1 2 3 Nhanh CNpCNTr Cong nghi~ phan Cling C6ng nghiw ph. Muc luang binh qulin nganh CHIT [1 J Ngoai vai tro la nganh d9C l~p. Hien tai.000 13. xu huang CNTT xanh (Green IT) dang duQ'c hmrng irng tren quy rna toan cdu. tnrc ti~p dem lai doanh thu cao.440 3. giao due va quan Iy hanh chinh.000 33.§n mem COng nghiw nQi dung sO 2008 (nguOi) 110.093 3. thuan tien trong cac hoat dQng quan ly hanh chinh. Doanh thu binb qulin nganh CNIT [1J STr 1 2 3 Nhanh CNpCNTI Cong nghi~p phan cimg Cong nghiep phan mem Cong nghiep nQi dung 2008 (USD/ngviri Inim) 1.000 41.000 Bang 2.000 2009 (_n~) 121. . kinh doanh 9ua do rut ngk diroc thai gian san xuAt hoac cung cApdich vu.809 4. Icy thu~t khac rung phat trien. cong khai.300 64. tro cac nganh kinh t~. dong gop mQt phAn quan trong cbo sg tang tnrong cua nen KTQD. T6ng s6laa apng trong nganh CHIT [1] STr Nhanh CNpCNTT 1 2 3 Cong nghiep phan cirng Cong nghiep phan mem Cong nghiep nQi dung 2008 (USD/ngviri Inim) 37. ti~t kiem thai gian. Khong dirng lai i:J do. Do lit nhtmg img dung tieu bi~u cua CNTT vao cac linh vue kinh doanh. day la ly do giai thich tai sao nganh nay co doanh thu va thu nh~p binh quan tren ddu nguoi thuQc hang cao nbAt trong nen kinh t~ qu6c dan (Bang 3. co trinh dQ cao. hoc t~p tnrc tuyen (E-Learning). bao v~ 10 ~ .582 13.300 2009 (USD/nguiril nim) 38.829 so Bang 3.200 12. Loi ich rna nhiing irng dung CNTT dem lai bao g6m: tang nang xuAt lao dQng nho vao nr dQng boa mQt s6 khau trong quy trinh san xuAt. Bang 4).Lao dQng trong nganh CNDV CNTf la nhan hrc dugc dao tao bai ban.820 2009 (USD/ngviril nim) 1. tang tinh minh bach. ti~t kiem cac ngusn luc.600 2. CNDV CNTT con la cong cu hfru hieu he. hay chinh phu di~n tir (E-Govemment). chung ta b&t ddu quen dAn voi nhiing khai niem nhu: thuong mai di~n ill (EBusiness). day lit xu huang cong nghe lura hen dem lai nhtrng giai phap hieu qua cho cac vAn dS nan giai nhu ti~t kiem nang hrong.505 so Bang 4.

. g qu6c t8. tien tiS cua thS gioi. dia ph aug nhan thirc va giro quyet co hieu qua. day hi d~e diem khi n no thanh nganh phil hQ'PnhAt voi di~u kien.880. Nganh dich vu phdn mem Nam da c6 nhiing biroc ti8n vuot b~c. nhi u vAn dS nay sinh tirng buoc diroc Chinh phu. hrong nguoi . co tY I~ dong gop cho tang tnrong GDP cua ca nroc ngay cang cao.H~ tfuIg vi~n thong Vi~t Nam da ap dung nhiing cong nghe hien dai.223.tai guyen thien nhien. Vi~t Nam da co ten tren ban da cong nghe thong tin th8 gic . til co quan nha mroc dSn doanh nghiep va 11 . la nhiin~ nhan t6 quan trong g6 phan thuc day qua trinh chuyen dich co cau nen kinh te thea huang tang tY tro cac nganh dich vu va cong nghiep. CNpCNTI d~c bi~t la CN PM va CNpNDS la nganh chu y8u dira van nguon hrc tri thirc. hoan canh cua VN. nhiing thanh nru da ~t duQ'Ccung nh .627 tY USD. cong lac irng dung va hat trien cong nghe thong tin da c6 nhimg k8t qua va chuyen bi8n tich eire. Nam 2009: -TAng doanh thu cong nghiep cong nghe thong tin dat 6. .? ~ tiep c?o nen kinh te tri thirc.690 trieu USD).(Jng dung cong nghe thong tin duoc trien khai rQng kh~p ca mroc. xa han lAtao ~ac ti~n dS c lthiet ch. CNTI ngay can the hi~n r6 vai tro Hi co so ha tAng cua nSn kinh t8. chu ?Qng tham gia vao tien trinh hQi nh kinh te quoc te. If : . til' qUID ha mroc dSn san xuat kinh doanh. hoa . \IDg internet la 22.2 Day mSinh phat trien CNTT Is m9t yeu CBU cap thiet Hien tai CNTI da xam nh~p van moi linh Vl)'C. BQ.hi~n dai hoa dit mroc. nang cao kha nang canh tranh tren thi tnr . 1. nganh Trung irong. giam khi thai. khai thac dircc cac co hQi dong thai tranh duge nguy co tut trong qua trinh hQi nh~p. phat trien CNTI tnroc h8t la tao them dQng lire thuc i co~g cUQccon~ nghi~p. dam bao cho S\I phat trien An dinh.365.g ~a nang ~o 160 cua nganh ~NTI Vi~t ~am.irng dung CNTT g6p phfuI cao hi~u qua hoat d{>ngcho hAu h8t cac nganh kinh t8. cong nghiep phful mem 850 trieu US va cong nghiep nQi dung s6 13.980 va thue bao cd la 17.167 tY USD (trong do: cong nghiep phAn cirng d~t 4. S6 hrong may tinh ca nhan van khoang 4. D6i veri i trong giai doan hien nay. Cong nghe thong tin da tro thanh m{>t ngs h kinh t8 mfii nhon cua dAt mroc. ~n viing cua n~n kinh t8 Vi~t Na I. tra Diroi SlJ chi dao cua Dang va di8u hanh cia Chinh phu.887. 19t van nhom 15 mroc hAp dfut nhdt vS gia cong phAn mSm xuit khAu.427. 0 nhi~m moi tnrong va ch6ng bi8n dAi khi h~u Til nhUng phan tich a tren cho thAy. ley thuat. s6 thue bao di dQng la 98.832.779.

nho' do chAt hrong. t6t trong khi khu V\l'C dan cir va do~ nghiep irng dung con thAp. dich vu cong nghe thong tin moi chi trong tam v8 chieu rQng. y 18 di~n tll con y8u. . hien dai hoa cua dAt mroc. phuong con kern.Vi~c irng dung cong nghe thong tin trong thuong mai di~n ill. chua phat trien diroc thea chieu sau.Phat triSn cong nghiep cong nghe thong tin. chua tao dugc cac thuong hieu manh. tac img dung va phat tri~n cong n~~ thong tin. Nhan thirc ve irng dung va ph at trien cong nghe thong tin trong cac cap. irng dung tai cac cap X3. tai khu V\lC nang then kern han khu V\lC thanh pho. n8n CNpCNTT VN dang 6 giai doan thien v8 lAp rap va gia cong san pham.nguoi dan. mQt s6 nhiem vu da dugc d~t ra trong cac Nghi quyet. nhi8u v§n d8 moi nay sinh cfut duoc giro dap: . ham hrong chAt xam trong san pham thAp. d~c bi~t la khu V\l'C co quan nha mroc. Nhfmg k8t qua do da tao tiSn dS t6t cho cong tac tIng dung va phat tri~n cong nghe thong tin trong thoi gian toi. Chi thi. chua dap irng nhu cAu irng dung va phat triSn cong nghe thong tin. .. tQi pham cong nghe cao . doanh nghiep va nguoi dan. Ngoai nhtrng thanh qua dat duQ'c nhu da k~ tren. nhieu v§n dS da co nh~ thirc moi. cac nganh va nhan dan da duoc nang len. phuc vu ngay can~ co hieu qua cho cong. phat triSn nhung han ch8 diroc m~t trai ella no. irng dung cong nghe thong tin tai khu V\lC co quan kha.ChAt hrong nguen nhan luc con nhieu han che. X3 hQi dugc nang cao.. hieu qua cac heat dQng kinh t8. gop ph§n quan trong vao 8\1' nghiep cong nghiep hoa. K8 hoach cua Dang va Chinh phil d8n nay chua dugc tri~n khai hoac triSn khai nhung chua dat k81 qua mong muon. thanh toan di~!1tll. doanh s6 tuy cao ~ung 19i nhuan thu duoc thAp.d\lfl~ c?ng nghe thong ti? va d~ baC!an ninh quoc phong dang d~t ra nhieu van de can phai giro quyet nhu van de nhu chu quyen sA qu6c gia. irng. th~ ch8 tirng bircc diroc xc1ydung va hom thien. Ngoai ra.. . . Nhimg van de tren doi hoi chting ta c§n xac dinh cho minh mQt huong di dam bao dat dugc muc tieu tang tnrong. 12 . may tinh va cac img dung cong nghe thong tin tro thanh cong cu lam viec khong th~ thi8u d6i voi dQi ngii can bQ. hoat dQng trong giai doan nay chu y8u dua vao khai thac nguAn nhan cong gia re. thi8u dQi ngii can be»lanh dao cong nghe thong tin gioi. sau sAc han.Trinh dQ va hieu qua cua irng dung cong nghe thong tin chua diroc nang cao. bAt dAu xuAt hien ~fin~ nguy co gay o nhiem moi tnrong.H~ th6ng chinh sach. . Chuang trinh. an toan an ninh thong tin cho co quan nha mroc. cong chirc. lang phi tai nguyen thien nhien.

.. thach thirc ve phat trien ben vtrng. thu nh p khong dQng vien dugc can be) cong chirc gin bo. danh gia khong thuong xuyen nen co 11k i 0 noi tri~n khai khong nghiem tuc. Bbi canh do tao nen nhirng co he}i. ! Song song voi nhiing nguyen nhan tren.Cong tac quan Iy nha nuoc v~ cong ngh~ thong tin vin con b~t c~p. trong thoi gian qua nganh c6ng '~ thong tin da trai qua giai doan th~ gioi va dAtmroc co nhieu thay d6i Ian: qua tri toan cAu hoa dien ra ngay cang manh me va sau re}ngvoi nhiing co hQi va th' h thirc moi. chi dao vB ung dung va phat tri~n cong nghe th" g c6 tinh lien bQ. . su chuyen dich dAu tu cua cac ~p doan ve cong nghe thong tin tren th~ gici toi nhiing thi tnrong co tiBm nang phat . S\l' dBi moi quyet li~t trong lanh dao. cAn phai co S\T chuyen bi~n manh me vB nhan thirc va h'. a i : . lien nganh con nhi~u yeu kern. bien doi khi hau. nQi dung. cong tac quan ly nha mroc. chinh sach ti~n luang. chua th su coi cong nghe thong tin Ia me}ttrong nhtrng de}nghrc quan trong nh~t cho ph triBn kinh t~ X3 hQi.nghiep thudn tuy sang cung cAp vu. Vi~t Nam thanh thanh vien WTO va tham gia tich C\l'C van ~u t6 chirc. nguen vAn dAu tu cho trng dung va triBn cong nghe thong tin chua nrong xirng vci yeu cAu. c~ua d~t ling dung va phat tri~n cong nghe tho' g tin Ia nhiem vu uu tien trong khi trien khai cac nhiem vu kinh te X3 hQi.chua bi~n nh~ thtrc. cong tac kiem tra. sinh thai. nganh va tirng ngiroi. cong tac ph6 bien. trach nhiem thanh hanh de}ngcu thS cua timg clp. lien tuc nen chua tao k~t qua r6 r~t va d6 be}. di8u hanh va d~c bi~t tr g t6 clnrc.d6ng thoi d~t ra nh' g thach thirc rAt 160 rna Vi~t Nam cAn phai giai quy~t trong S\T nghiep thuc dA: img dung va phat tri~n cong nghe thong tin. trinh d(} nang lire cua de}ingii quan Iy.i h" nhu dich vu. gia nhan c6ng re.Ha ting vi~n thong va cong nghe thong tin con phat tri~n chua dAng d~u cac] ung. d(}ng. S\T dich chuyen dAn ill ~ong. chuyen mon v~ nghe thong tin chua ngang tim nhiem vu. t6n tai tren do ohi~u nguyen nhan khach quan va chu quan g chu y~u la do chua co nh~ thirc dung din ve vai tro va tfun quan trong cua co nghe thong tin. tuyen truyen va don dac thirc hi~n cac Ng· i quyet. $1 tam voi cong viec.. i tra D8 giai quy~t cac vAn d~ v8 irng dung va phat triBn cong ngh~ thong tin tr g giai doan 2011. nhiem vu va ti~n de) . ! Nhiing y~u kern.2020. chi dao. Chi thi chua tlurong xuyen. dQt phatrong cong tac dAu tu nguen hrc cho viec triSn khai thuc hi n cong tac img dung va phat tri8n cong nghe thong tin trong toan Dang va toan 13 . ill san xuat cong nghiep nang hrong tieu thu nhieu tai nguyen sang cong nghe "S. nang lire Auan Iy chua theo kip tac de}phat trien. dien dan kinh t~ quac t~. moi tnrong phap Iy chua dap ling cac nh cAubirc thiet cua ling dung va phat tri~n cong nghe thong tin. moi tnrong va iem nang c~a cong nghe xanh trong do co cong n~~ thong tin xanh. S\l' chuyen d] ..

san ?CuAt ~t rmrc ~ CMMI-5 va CMM-5. Day Ia mQt thach tlnrc IOn d6i voi nganh CNpPM cOD nrong dai non tre ella nuoc tao f)ai m~t voi nhtrng thach thirc do. me}tm~t doi hoi chung ta cAn phai c6 nhirng nghien ciru.nhan. cia cac khach han~ q~oc teo Su lien ket phoi hop tr~ng va ngoai ng~ CNpPM chua c6 ho~c COD rat yeu. CNpPM thanh m(Jt nganh cong nghi?p miii nhon Iii hoan toan dung aiin va khd thi. aoi hoi Nha meoc cdn nip tuc co Sf! h6 tra dJ nganh' cong nghifp nay thuc Sf! tra thanh. hB trc phat tri8n ella Nha mroc cung voi S\l nB hrc ella cac doanh nghiep da lam cho CNpPM Vi~t Nam trong nhiing nam qua da c6 nhisu khoi s&e. Chung ta ciing da co hang chuc DNPM c6 chirng chi ch~t hrong CMM-3. dQi ngfi nhan hrc. Vi~t Nam da co 2 cong ty phdn mern ef> q~y trinh .. chinh sach uu dai. Nang hrc canh tranh tren thi tnrong phdn mem quae tS con ySu.1. xu huang hQi tu cong nghe gitta cac linh V\fC Di~n tir. Vi~t Nam da duge xSp vao t6p 20 mroc h~p din nh~t v~ gia cong phan m~m va dich \'\1.. Sf! phdt triJn cua CNpP M vdn chua aU(J'cnhu mong muon.r thl}'Ct~ Nganh cong nghi~p phin m~m Vi~t Nam Trong m~y nam qua CNpPM Vi~t Nam da va dang ddn khbg dinh vi tri ella rninh trong n~n kinh tS. con lai la thi tnrong trong rnroc.:a trong khu V\lC dang tang t6~ vi~c dao tao nguon . f)i~u nay khbg dinh chit truong cita Dang va Nha maic trJptrung phat triJn nganh. thai gian giao hang. . ad co nhilng cong ty ph&n m~m Vift Nam aiJn hinh kJui thanh cong i:J thi tnrong trong nuoc ciing nhu i:J thi tnrong nuoc ngoai. thu hut dau tu mroc ngoai vao CNTT. 19c ~hdn :n~m. Di~u nay khien cho nganh CNpPM thS gioi phat trien voi tac de}r~t cao. thuong mai di~n ttr.3 Can CLP d. Ben quill d6. Vi~n thong va Cong nghe thong tin dful dSn nhu c~u ngay cang tang v~ ph§n mem. xay dvng ChU'O'tlgtrinh 1. thuc ady phat triJn CNpP M. quy trinh san ~u~t~ quy trinh quan }y chAt hrong.. due rut nhirng kinh nghiem 14 . Chi co mQt s6 cac doanh nghiep co th8 dap irng duqc nhirng doi hoi v~ trinh dQ cong nghe. aoi hoi Nha marc cdn co Sf! di~u chinh va tang cuong cac chinh sach h6 tra. trong d6 gia eonglxu~t khAu khoang 70 trieu U8D. day manh gia cong xuat khau phan mem va dich \'\1 cho thi tnrong toan c~u. tAng gia tri san pham/dich \'\1 phdn mem Vi~t nam san xuAt dircc nam 2005 dat khoang 250 trieu U8D. tinb hinh thi gioi va khu Vf!C dang co nhi~u thay i16i. la mire dQ thuan thuc eao nhst ve san xuat phan mem duqe quAe tS cong nh~ rQng mi. nhieu mroc tren thS gioi .1 Can c.3. CMM-4 ho~c ISO-9001. Cac DNPM chua co sg ph6i hop voi nhau de tang nang hrc canh tranh tren thi tnrong quac tS. Tuy nhien. khao sat. m6t nganh kinh ti mid nhon. dich vu va nhan hrc CNTT tren pham vi to an c~u. Trong bai canh do. Da sa cac DNPM moi chi dinh huang kinh doanh nQi dia. Theo uoc tinh ella HQi tin hoc TP. HCM. sir phat tri~n nhanh chong cua Internet. Cac co chS. Xu huang toan c~u hoa n~n kinh tS.

sA lao dQng nay chu yBu la kY su moi ra tnrong Icy Dang thuc hanh CO] y~u ddn d~n nang suAt lao d{>ngthAp.400/o/nam Kil: qua thvc [1] te 29. Tuy v~y. loi nhuan 160.000 ngu'ai VI:! phan mem ! 880 tri~u USD/nam 64. chuang trin h moi cho nganh CNpPM Vi~t Nam sao cho phu hop vei xu th~ phat tri~n kinh t~ x he}icua dAtmroc ciing nhu xu th~ phat tri~n chung cua CNpPM th~ gioi. han niia trong giai doan nay doanh ng ~~p PM con mAtthem chi phi dao tao lai hrc IUQ11gao de}ngmoi tuyen noi tren.tha ~hc6ng cia cac mrcc di truce tren th~ gioi va trong khu vue nham tim kiem co hQi lphat tri~n. dem lai nguon doanh thu len dBn hang tram tY USD m6i nam.pl cu3i. tuy ehl. doi hoi chung ta cAn phai co nhfmg k~ hoach. do chiu tac de}ng n~g n~ cua suy thoij kinh t~ nen mQt s3 k~t qua ~t duqc con thAp han chi tieu d~t ra. m~t khac. d6ng thoi hi dQng t I 15 .000 den To 9 sO nhan hIe phat triEn phan mem va dich 60. dm IC phi! duyet thea Quy~t dinh cua Thu tuong Chinh phu s3 5112007IQD. Dc~ hi nganh kinh t~ mang ham IUQ11gri tu~ cao.41%/nam To 9 doanh thu tU' phan 800 tri~u USD/nam me m va dieh vv phan mElrn £>i.TIG ngf~ 12/04/2007 dang ~ giai d<.000 ngu'ai Do pnh thu trung binh 15. l i "Chuang trinh phat trien cong nghiep phAn mem Vi~t Nam d~n nam 2010" I a va I i Chi tiiu T5.000 USD/ngu'ai/nam 13.750/ngu'ai/nam tren c1aungu'Oi Bang 5. 2009 hi do cae· doanh nghiep phAn mem bi huy nhi~u hop dang 160 .>. Doanh thu tinh tren dAu ngiroi trong nganh Cl' pPM giam vi tnroc ngay tnroc thoi di~m suy thoai CNpPM thu hut mQt hrong 100 lao de}ng. Cac k~t qua thAp roi vao t& de}tang tnrong doanh thu tren dAu nguoi. <19 tang tru'ong tru~g binh M\lCtiiu[2] 35 .ltkhoang 55. Nguyen nhan chinh dfu d~n t6c de}tang tnrong cua CNpPM cl$n lai vao cac Dam 2008. Kit qua thuc hifn chuang trinb CNpPM Nganh cong nghi~p n{U dung sA Vi~t Nam Cong nghiep nc)i dung s6 da bung nb tren th~ giro va tro thanh mQt nganh ki U1 t~ 160 manh.Ia co s3 li~u t}l6ng cho ea chuang trill h nhung nhin vao so li~u thong ke nam 2009 [1] c6 the thay nganh CNpPM da dat duqc cac muc tieu co ban nhdt.h~u qua cua viec c~t gia in ehi phi dAutu tit cua khach hang.

S\1 phat tri~n cua CNp NOS con la d<}ng19c quan trong thuc dAy S\1' hinh thanh va phat tri~n X3 hQi thong tin va kinh t~ tri thirc. san xUdt dugc m<}ts6 san phsm trong diem co kha nang canh tranh vOOcac mroc trong khu V\1C. thieu tam nhin dai han rna neu khong d c dieu chinh. m{itt6t.IC khac nhau ella dm song kinh re va xa hQi. da co nhi~u dau hieu cho thay s phat trien cam tinh. mQt xu huang tat yeu cua the Icy 21. co sa 16 . Cho d~n nay. Ben canh nhtmg m{it manh. dang timg buoc kh~g dinh vi tri tren thi tnrong. Dieu nay da tao tien de kha tot cho nganh cong nghiep moi me nay. quan ly cia Nha mroc. dong gop ngay cang nhieu cho GDP.l\1'C. nganh cong nghiep nay ciing co th8 gay ra mQt sa anh huang khong co 19i. xay dung dugc m<}tsa h~ thong thu vien sa tnrc tuyen. Do v~y. hoc ~p di~n ill (e-learning). thanh qua r6 nhdt la viec ti~p c~ cac san phfun nQi dung thong tin sa da tra nen de dang. S\1' phat tri8n cua moi vai llnh virc cua nganh cong nghiep nay thoi gian qua da phat sinh nhtmg yeu cAuthuc t~ birc xuc doi hoi phai co sir tham gia di~u ti~t. ~ lien quan ch{it che den rat nhieu nganh.phirong ti~n. la nen tang d~ dAy nhaph qua trinh ti~n too xa hQi thong tin. cA dinh. Tir goc dQ cua nguoi sir dung.TTg ngay 03/05/2007 da co ban dat diroc nhtrng muc tieu d{itra. lA. Internet v. tro thuc diy phat trien nganh rung nghiep non tre nay mQt each hi~u quit Ia mQt nhu cAubirc thi~t cua cac co quan quan Iy nha mroc ciing nlnr cua cac doanh nghiep. Cong nghi@ nQi dung se hi phirong tien d8 rut ngiin khoang each giiia Vi~ Nam va cac mnrc di tnroc. cong nghiep nQi dung sa dang tirng bUGC thanh mQt nganh kinh t~ trong diem. thuan 19i han. Tuy nhien. tr c nh ng kho khan noi tai va nh ng bat cap cua moi tr ng kinh doanh. COn~ n~@ ~Qi dung sa la mQt nganh cong nghiep Ii!~ thu.v. thieu lien ket. tro choi true tuyen. viec cAn co mQt chuang trinh phat trien voi cac chinh sach va giai phap dang bQ dS qua do nhan dien ro net hon nganh cong nghiep nay. chuang trinh Chinh phil di~n til. tro choi di~n ttl. diroc voi n~n kinh t~ toan ciu. nhung lai con rAtmoi me a 1lin th~ gioi ciing nhu a Vi~t Nam. "Chuang trinh phat trien cong nghiep nQi dung sa vi~t nam d~n nam 20 I 0" duoc phe duyet theo quyet dinh cua Thu nrong Chinh phil sa 56/2007 IQD. khi~n Vi~t nam bo 10 mdt co hQi phat trien mQt nganh kinh t~ tiem nang va rAt quan trong nay. chuang trinh tin h9C hoa n~n hanh chfnh nhanh chong d~t dugc muc tieu rna Dang va Nha nu6c de ra. la rung cu h6 tro manh me cho Vi~t nam som hoa nh~p sa Hien tai. thieu dinh h ng. 0 Vi~t Nam. kinh te tri tlnrc. tra Cong nghiep nQi dung sa Vi~t Nam da hoan toan lam chu cac cong nghe n~n tang. dang thai thirc hien quan ly va he. Phat tri8n nganh cong nghiep nQi dung ciing se tao di~u kien thuc dAycac chuang trinh img dung CNIT. . linh Vl. phat trien nQi dung cho mang vien thong di dQng. Nhi~u linh vue cua cong nghiep nQi dung sA nhir ~iao due true tuyen. tac dQng mQt each kip thoi thl c6 th8 din d~n kim ham S\l phat tri8n.

Ngoai Nh~t Ban. Thai Lan. K~t qua ~t duge th8 hien r6 han qua cac con s6 thang ke. Vi~c irng dung cong nghe di~n ill vao cac ! nganh ngh~ khac se tro giup co hi~u qua cong viec sang eh~.TTg ngay 28/05/2007 duge tri~n khai trong bAi canh hdu h8t Ca( nUITCtrong khu V\lCdeu da thirc hien chinh sach rna cua thi tnrong dAu tu cung vcr i chinh sach phat tri~n !lguBn nhan lire tiSp thu cong nghe hien d~i d8 phat tri8n Cf pDT. Cac mroc ASEAN 5 (Singapore. Han QuAc.81%/n!m te nlm 690 tri~u USD/n~m Being 6. M~t khac nganh CNpDT tao ra kha nang hien dai lhoa cac nganh cong nghiep khac va thay dBi tu duy cling nhu each lam vi~c cua cit "a hQi. Indonesia. chua b~nh va da(l •tao tir xa. thea do cac chi tielJ cu th8 d~u ~t va virot yeu cAu [1]: To r. Vi v~y CNpDT con diroc coi la cong nghe co cua xa hQi hien dai.AEF) Ian thir nhat 17 . i so "KS hoach tAng th8 phat tri~n cong nghiep di~n ill Vi~t Nam d~n nam 2010 va ~funnhln d8n nam 2020" dugc phe duyet thea quyet dinh cua Thu tuong Chinh ph ~ sA 75/2007 IQD. Kit qua thvc hi~n chuang trtnb CNpNDS Nganh rong nghifp diin tir Vift Nam CNpDT duQ'c eoi 18 mQt trong nhirng nganh cong nghiep chu dao co tiBm nar g phat tr}~nTit Ion.c6 nen CNpDT phat tri8n. Dai Loan la nhirng quac gis .dfr i~u chuyen nganh. tang nang suAt va tao ira nhtrng thi tnrong moi voi nhi~u vi~c lam han. Malaysia.t19 ~ng tnJ'ong tn ~g binh hAng nam To I1g doanh thu tu cong ng ~i~p nQidung sO Kit qua th\l'C 2009[1] 35 . Theo dful!1 gi~ cua Dien dan Di~n tit Chau A (Asian Electronics Forum . van hoa xa hQi. lam ch1y8n dAi manh me cong nghe san xudt.4O%/n~m 400 tri~u USD/n!m 56. co cAu kinh t~ va hien dai hoa cac quan h~ kinh tS. Trung Qu6c dang nBi len nhu mQt "cong xuong di~n til' ~ua th8 gioi". Ph lippines) cling la nhiing quac ~ia co nganh CNpDT phat trien m~. Qua trinh chuyen hoa trong co cau cac nganh cong nghiep tir vi~c su du g nhieu lao dQng sang cac linh V\lC cong ngh~ c!l0 d~ san xuAt ra cac san pham co ham hrong cong nghe cao da giup eho cac quoc gia trong khu V\lC nang cao niil g 19c canh tranh cho cac san phAro. . tro thanh nguBn tic' luy tu ban ella nhieu qu6c gia. di~n ill cua minh va chiem thi phfuI quan trong tren thi tnrong thS gioi. MQt m~t CNpDT 18 mQt nganh mang lai 19i nhuan rAt Ion. cung c!p hieu qua cac dich vu tu vAn kham. co vi tri then chBt trong n~n kinh t~ hien ~ va co tac dQng rna I1h me den cac nganh cong nghiep khac.

muc tieu ng~ h\U1dSn narn 2010. • Cac co s6 san xuftt phan b6 hop 19thea dinh huong phat tri8n vung. an ninh cia ddt rnroc. A san xUdt hon mQt mia san Sau 5 nam tri~n khai kS hoach.300 14.018. Kit qua chuang trtnb CNpPC Vi~c d~t duqc nhtrng muc tieu ngAn h\U1k~ tren 1a nhiing dAuhieu lac quan vS kha nang dat duqc muc tieu dai han dSn nam 2020 rna kS hoach da d~t ra. 18 .14 Bang 7. khong phu thuoc vao cac san pham nh~p khAu. cac kSt qua co duqc d~u d~t va chi tieu. Can cu VaG tinh 1. da va dang phuc vu d~c lire cho S\l' nghiep cong nghiep hoa.763.3. • Phat trien cac nganh cong nghiep phu tro dap irng duqc nhu cAu san xuftt trong mroc va xuftt khAu. • Nang hrc san xudt trong mroc co kha nang dap irng phsn 160 nhu cAu thi tnrong. SO VO. hien d~i hoa. nganh cong nghiep di~n nr Vi~t Nam da co nhirng biroc tiSn dai. vuot cae chi tieu Doanh sf) san xu§'t Kim nqach xuat khau Tao vi~c lam T6c dQ tang trLJ'Ctng 4 den 6 tV USD 3 den 5 tV USD 300 nghin lao dQng 20% den 300/0/nam Muctieu din nam 2010["] Kit qui [1] 4.tai Hang Kong (thang 5/2004) thi nganh CNpDT Chau phfun di~n ill cua thS gioi. tinh thuc tS. mQt s6 muc tieu dai han tren c6 th8 diroc di8u chinh.t v@CNTT • Lu~t Cong nghe thong tin s6 67/2006/QHll ngay 29/6/2006.885 121. xay dung duqc dQi ngii ley sir va ley thu~t vien c6 trinh dQ qu6c t8. co dong gop 160 cho xudt khAu.680 2. Theo do. mQt s6 se diroc C\! th~ hoa thanh cac ID\lC tieu ng~ han trong chuang trinh nay. • Tao viec lam cho 500 nghin lao dQng. nhiem vu qu6c phong.2 Can Ctf phap Iy Van ban quy pham phap lu. dSn nam 2020 nganh cong nghiep di~n til Vi~t Nam c§n dat cac chi tieu sau: • Cong nghiep di~n til 1a dQng hrc phat trisn.

• Quy hoach phat tri~n Buu chinh d8n nam 2010 (Quyet dinh s6 236/200S/QD. quy ho.TIg ngay 26/9/2005). ae chiSn hrvc. • Quy hoach phat tri~n CNTT -TT vung kinh te trong di~m Bie Bl) d~n nam 2010 va dinh huang den nam 2020 (Quyet dinh s6 IS/2007/QDBBCVT 15/06/2007). • Quy hoach ph6 tAn s6 vo tuyen di~D Qu6e gia (Quyet dinh s6 336/200S/QD. 19 .TIg ngay 03/4/2009 Ban hanh "Quy ch8 quan ly Chuang trinh phat tri~n cong nghiep phAn mem va Chuang trinh phat trien cong nghiep nl)i dung s6 Vi~t Nam". • Nghi dinh 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 v~ img dung cong nghe thong tin trong hoat dl)ng cua co quan nha mroc.• Nghi dinh 7112007/ND-CP ngay 3/5/2007 v~ vi~e quy dinh chi ti~t va huong dfut thuc hien ml)t s6 di~u ella Luat Cong ngh~ thong tin v~ cong nghiep cong nghe thong tin. • Quy~t dinh s6 19/200S/QD-BTITI' ngay 9/4/2008 Ban hanh "Quy dinh ap dung tieu chuAn v~ irng dung cong ngh~ thong tin trong co quan nha mroc". T ).Vi~n thong Vi~t Nam den nam 2010 va dinh huang d8n nam 2020 (Quyet dinh IS8/2001lQD-TIg ngay 18/10/2001) . • Quy hoach phat trien CNTT-TI vung kinh te trong di~m mien Nam den nam 2010 va dinh huang den nam 2020 (Quyet dinh s6 14/2007/Q£>BBCVT ngay15/6/2oo7). • Quy hoach phat trien Vi~n thong & Internet Vi~t Nam d8n 2010 (Quyet dinh s6 32/2006/QD-TIg ngay 07/02/2006 phe duyet). • Quyet dinh s6 SO/2009/Ql). • Quy~t dinh s6 20/200S/Q£>-BTI'I"I' ngay 9/4/2008 Ban hanh Danh muc tieu chudn v~ img dung cong nghe thong tin trong co quan nha mnrc.TI'g ngay 16/12/2005).CT-TIg ngay 03/12/2008 cua Thu nrong Chinh phu v~ viee tang cuong sir dung he th6ng thir dien ill trong hoat dl)ng cua co quan nha mrcc. • Quy hoach phat tri~n CNIT -IT vung kinh te trong di~m mien Trung den nam 2010 va dinh huang d8n Dam 2020 (Quyet dinh s6 13/2007/QDBBCVT ngay 15/6/2007). • Chi thi s6 34/2008.ch C yen thong va kS hoach phat triSn Cong ngh~ thong tin - • Chien luge phat tri~n Buu chinh . • Nghi dinh 63/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 v~ xu phat vi pham hanh chinh trong llnh vue cong nghe thong tin.: • Chi~n luge phat tri~n Cong ngh~ thong tin va Truyen thong Vi~t Nam den nam 2010 va dinh huang d8n nam 2020 (Quyet dinh 246/2005/QDITg ngay 06/10/2005).

• Quy hoach An toan thong tin s6 d~n 2010 (Quyet dinh s6 63/QD-TTg ngay 13/01/2010). • K~ hoach t6ng th~ phat tri8n cong nghiep di~n tit VN d~n 2010 tchn nhin 2020 (QuySt dinh cua Thu tu6ng Chinh phu s6 7S/2007/QrJ-TTg ngay • Ouy ch8 quan ly Chuang trinh phat tri~n cong nghiep phdn mem va Chuang trinh phat tri~n cong nghiep nQi dung s6 Vi~t Nam (Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu s3 50/2009/QD. thoi gian thuc hien: 2006-2010.BQ Tai chmh. • K~ hoach img dung cong nghe thong tin trong hoat dQng cua co quan nha mroc giai doan 2009-2010 (Quy~t dinh cua Thu tuong Chinh phu sA 48/2009/QD. dV an ph at trien cong nghi~p CNTT • Chuang trmh phat trien Cong nghiep phftn mem Vi~t Nam d~n 2010 (Ouy~t dinh cua Thu tuong Chinh phil s6 S1I2007/QD-TIg ngay 12/4/2007). • Du an "H6 tro cac doanh nghiep xay dung. Cac ehmrng trinh. • D~ an "Dira Vi~t Nam tra thanh mroc manh v@ CNTT va Truyen thong nam 2020" (dang cho phe duyet) Cae chU'O'Dg trinh. thoi gian thuc hien: 2005-2010. dV an . ap dung quy trinh san xUdt thea chuan CMMi". co quan chu tri: TAng Thu~ . • DV an Hien dai hoa Hili quan.mg dyng CNTT/Chinh phu t1i~n til • K~ hoach img dung cong nghe thong tin trong hoat dQng cua co quan nha nuoc nam 2008 (Quyet dinh cua Thu nrong Chinh phu sA 43/2008/QDTTg ngay 24/3/2008).TIg ngay 31/3/2009). Co quan chu tri: BQ Thong tin va Truyen thong. C\lC 20 . Co quan chu tri: TAng C\lC Hili quan . • Chuang trinh phat trien Cong nghiep nQi dung s3 Vi~t Nam d~n 2010 (Ouy~t dinh cua Thu nrong Chinh phu s3 56/2007/QrJ-TTg ngay 03/5/2007). thai gian thuc hien: 2008-2013. 28/5/2007). • DV an Hien dai hoa quan ly thu~ (T MvlP).BQ Tai chfnh.TTg ngay 03/4/2009). • Dir an phat tri~n CNTI va truyen thong ~i Vi~t Nam.

g nghiep va dich V\1 CNTI tre thanh nganh kinh t8 mui nhon. thoi gian thuc hien: 2005-2009. an Hien ChUO'Dg trinh.n xay d""g ChfPOfJgtrinh cu tri cO th s th r .ng. lanh dao cac hQi. hiep hQi CNTT. xay dung co che ph sach. dua nganh . dinh g d8n 2020 dugc x§y dung nham dap img yeu cAu phat tri8n kinh te .BQ Tai nguyen thirc hien: 2006-2008. hoa h~ th6ng thong tin dia ly co sa qu6c gia. cac chuyen gia d~u nh trong linh Vl!C CNTT. Nhir v~y co th8 tbay ban soan thao hQi 1\1 au nhirng oi giau kinh nghiem trong cac linh V\l'C quan ly nha mroc. dua Vi~t Nam tro thanh qu6c gia manh vS cong ngh~ thong tin va truyen . thoi gian dai hoa Ngjin hang va H~ th6ng thanh toan. Co quan chu tri: BQ Tai chfnh.• • 0\1' 0\1' an H~ th6ng an Chu§n thong tin quan ly ngan sach va kho bac (T ABMIS). K~ hoaeh phat tri~D ngUaD ohiD Iy-c CNTT -TT • Chuang trinh phat tri8n ngu6n nhan lire vS cong ngh~ thong tin tir nay den nam 2010 (Quyet dinh cua Thu nrong Chinh phu s6 331/Q£>-TI'g ngay 6/4/2(04). PhU'O'llgphap lu. k8 hoach phat m CNpCNTI giai doan tnroc. phat huy nhiing kBt qua da dat duqc cua cac chuang trinh. quan ly ai~u hanh doanh nghiep. • Du va Moi tnrong. ch th a n ng ca ch Tren co sa danh gia dung tim quan trong cua chuang trinh. Chuang trinh Qu6c gia phat tri8n CNpCNTT Vi~t Nam d8n nam 2015. nghien ciru-phat trien. Co quan chu tri: C\1C £>0 dac va ban d6 VN . • Quy hoach phat trien nguon nhan 19c cong nghe thong tin Vi~t Nam den nam 2020 (Quyet dinh cua BQ tnrong BQ Thong tin va Truyen thong s6 OS/2007/Q£>-B ITt"}' ngay 26/10/2(07) • Ke hoach tAng th8 phat triBn ngu6n nhan 19c cong nghe thong tin den nam 2015 va dinh huang d8n nam 2020 (Quyet dinh cua Thu nrong Chinh phu s6 698/Q£>-ITg ngay 01/6/2(09). VN. dAy manh cong cUQc Cong nghiep hoa Hien dai hoa dua. dao tao. Ban soan th~o ong trinh (duoc thAnh l~p thea quyet dinh ella BQ wang BQ thong tin va truyen ng s6 845/Q£>-B'ITIT ngay 10/6/2010) bao gam cac thanh vi en la lanh dao cac vi phu trach CNTT thuQc cac BQ va Co quan ngang bQ.xii hQi . thoi gian thuc hi~n 2003-2008. dem lai doanh Ian cho ddt mroc. 21 . dien tir. gop ph§n duy tri da tang tnrong cao. Co quan chu tri: Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam. lanh dao doanh nghiep CNTT-TI'.

Tren co so nhu cAutlnrc t~ Vi~t Nam.xa hQi cua Dang. . thao lu~ trong nhieu CU9C toa dam va hQi thao do B9 TTIT t6 chirc. tir do de ra muc tieu t6ng quat va muc tieu cu the cua chuang trinh.Bam sat quan di~m. .Cac nhiem vu va giai phap dua ra trong chirong trinb din cu vao hien trang va xu th~ phat tri~n CNTT trong va ngoai mroc. muc tieu du:a ra tron~ chirong trinh d~u dua tren nhimg din cir virng chac va xuat phat til nhu cau thuc te. daub gia hien trang. trach nhiem cua cac bQ. Cac nQi dung cua chirong trinh diroc xay dung tren co so: . chuang trinh xac dinh quan diem doi voi cac van de lien quan den phat trien CNTT. Cac DQidung cua chirong trinh duoc gioi thieu. cac thong tin lien quan thuong xuyen duoc c~p nh~t tren roadmap gitip nhieu chuyen gia. k~t qua phan tich.9uan di~. nganh. k~ hoach phat trien CNpCNIT Vi~t Nam da va dang duoc tri~n khai. cac can b9 quan Iy de dang tiBp c~ qua do co nhieu y kiBn dong gop cho n9i dung chuang trinh. De dam bao tinh kha thi ella chuang trinh cac muc tieu va nhiem vu d~t ra deu duqc cu the hoa bAng cac dl! an trong phArrphu luc. . 22 .K~ thira cac chirong trinh. De dam bao d~t duqc cac muc tieu d~t ra chuang trinh chi ra cac nhiem vu cAntlnrc hien. phan ~ch ~l! doan cac ~u the phat trien. Cac du an nay diroc ban hanh kern thea quy ch~ thirc hien dam bao thuan loi trong qua trinh trien khai. vi v~y dam bao tinh kha thi va dap irng diroc nhu eAu phat tri~n cua nganh.Cong tac thu th~p khao sat s8 li~u phuc vu xay dung chuang trinh ducc ti~n hanh chu dao dam bao cung cAp dAy dli thong tin va s6 li~u cfut thi~t la ciin ClI vling chic cho cac nQi dung cua chuang trinh. chuang trinh d~u d~ xu~t cac giai phap thuc hien. duong 16i phat trien kinh t~ . lanh dao cac doanh nghiep. vci m6i nhiem vu. dia phuong trong viec trien khai thuc hi~n cac nhiem vu duoc neu cu th~ trong phArrph6i hop thuc hien. t6l}g k~t ca~ bai hoc kinh nghiem trong va n&oai mroc. chu tnrong. Trong qua trinh xay dung chuong trinh. .m.

9. Ddy himg can cUo thuc tien quan trong lam co sa eho nhiing quan diem..1 Hifn t"ng Cong nghifp phan c(mg . n 2005 di xudt khAu dugc 1. CNpPM.4 ti USD (khoang 23 ng . d~c bi~t nhom san phfun CNTT tang tnrong 30 : 0%. Trong 10 nam qua. nam 2005 dat fAn 2 ti usn. Hien tai. Nfun 1996 bAt dAu c6 san phfun n 23 . xu t khAu va thu v8 duoc 90 trieu usn.5 ti USD d8n nam 2009 xuAt khAu dat gAn 2. Tuy rmrc tang tnrong cua doanh nghiep nQi dia cao g ti trong trong tAng gia tri san xu~t vfut dt thAp do tiem hrc tai chinh va cong ~ bi han che. CNpNDS va DVCNTT.trang thiet hi lac h~u.8 tl UD. m{ityiu. Theo th6ng ke chua dd dti thi cac doanh nghiep c6 v6n mroc ngoai chiem tren 90% t6ng v6n dAu nr tr ng nganh CNpPC. di. thudn loi va kho khan trong ·trinh hoat dong cua cdc ngimh CNpPC.68 tY USD. kim ng ich xUdt khAu tang 16 IAn trong vong 10 nam. t6c dQ tang tnnmg trung binb ella nganh PC-DT hang nam d~t ill 20-30%. .n tli Vi. nhi m v¥ giai phdp tJJ ra trong chuang trinh nay. trong 6 thang dAu nam 2010 dat hon 1. Chuang nay tdp trung phdn tich nhling s6 lieu v~ qua trinh hoat d(mg cua h CND V CNTT nhdm tim ra m(zt manh.n ti VND). Doanh thu tit CNpPC trong mroc tang tnrong lien tuc trong nhtmg nam gA day: n~u nhu nam 1996. CMS (Ha NQi). HIEN TRANG CONG NGHIEP CNTT VIET NAM . 2.. d M n Cac doanh nghiep nQi dia hAu het c6 quy mo vira va nho.t Nam TInb binb chung Trang giai doan 2000-2010. nam 2004 di d~t 1. H6 Chi nh) e6 cong nghe tuong d6i hi~n dai. nam 2003 4t hon 20 ngan ti VNB. San phb xuAt khAu chu y8u 13 phu timg. muc tieu. nam 2008 ~t 4. FPT Elead (TP. cong nghiep phAn cirng.1 tY usn va d~n nam 20 . cac doanh nghiep con lai deu sa hiiu c6ng ~.ONG2 . tAng doanh thu nganh CNPC-DT moi d\lt 4 ngan ti . linh ki~n di~n tir. Ngoai mQt s6 rAt it nh nghiep nhu TQT (Nha Trang).. g vi~c thu hut dftu tu mroc ngoai (TAng van dAu nr van linh V\lC CNPC cuoi 2007 d~t gAn lOti USD. Tieu bi~u la mc}t sa du an dftu tu co sa van tren 1 ty USD cua 1 tai TPHCM va cia Samsung Electronics tai Bile Ninh. doanh thu da tang len den 4. di~n ill di e6 mQt s6 thanh cong . la mQt trong nhimg nganh thu hut nhieu v6n FDI g toan quAc).. m y tinh va di~n thoai di dQng. CNpPC-DT Vi~t Nam co san phfun xudt khAu di 35 mroc.5 ti usn du kien d8n cuai nam 2010 se ' at hon 3 ti USD. nam 2004 xudt khAu 1 tl 75 trieu USD.

Hoat dQng cua doanh nghiep nQi dia chu y~u lAp nip san ph~m til ngulm linh kien nh~p khAu nen ham luong gia tri gia tang th§p. Cong nghiep ch~ tao phu tung linh ki~n va rung nghiep phu tro dugc ky v<. Trong s6 nhfrng doanh nghiep loai nay co Sony. Fujitsu.Cac doanh nghiep hoat dgng thea dinh huang xudt kh§u: Cac doanh nghiep nay thuong hoat dQng tren quy rno Ion.Cac doanh nghiep san xu§tJIAp rap san phAro di~n tU dan dung thay th~ hang nh~p khAu phuc V\1 thi tnrong nQi dia: Cac doanh nghiep nay co quy mo nho hon va thuong hoat dQng dum hinh thirc lien doanh voi cac doanh n~iep tron.Cong tac nghien ciru. su dung hAu h~t cac nguyen v~t li~u. chi van khoang 5-10%. JVC va Samsung la cac doanh nghiep lien doanh. cac doanh nghiep thuoc nhom nay hoat dQng kho khan hon boi ho bi anh hirong boi chinh sach thuS. phu tung linh kien nh~p kh~u va xudt khAu 1000/0san pham.~C) dii hra chon Vi~t Nam nhu la mgt co cung cAp cho khu V\l'C hoac toan eAu mQt s6 san pham trong di8m nh§t dinh cua ho. Hien tai nganh cong nghiep h6 tro phat tri~n ch~ khong dap irng dllgc nhu eAu cua cac day truy~n Hip rap. 24 . Trong tnrong hop nay cac cong ty me (thuong la cac cong ty da qu6c gia . Ngoai ra nhtrng doanh nghiep loai nay con phai canh tranh l§n nhau va g~p phai sir canh tranh cua cac doanh nghiep cac mroc ASEAN sau khi cac cam kch AFT A co hieu lire hoan toan van 1/1/2006. phat tri~n san phb (R&D) trong doanh nghi~p nQi dia chua duoc quan tam thich dang do han ch~ v~ nhan lire va tai ehinh. Tosok. Cac doanh nghiep nay thuong nfun trong cac KCNIKCX va dugc htrong quy ch~ thuong mai ttr do nho dugc hoan thu~ nhap kh§u. chinh sach nQi dia hoa va cac thu tuc hanh chinh cua Viet Nam. trong khi LG. Phdn 160 cac loai v~t tu. Panasonic. So voi cac doanh nghiep hoat dQng thea dinh htrong xUdt kh§u.& mroc. linh phu kien d~u phai nhep kh~u nen bi phu thuoc nhieu van cac nha cung clp mroc ngoai. Ngoai ra cac doanh nghiep nay ciing co thS xuAt kh~u mQt hrong san pham nhAt dinh di cac nuoc khac. Vi~c gdn giii voi nguoi sir dung giup cho cac doanh nghiep nay nb diroc va dap irng kip tho cac nhu cAu cua nguoi dan. Do diroc dAu tu manh nen doanh nghiep co v6n nuoc ngoai hien dang dong vai tro chu dao trong nganh CNpPC. Cac doanh nghiep thuoc loai nay thuong dong vai tro la noi Hip rap cuoi rung cac san phAm di~n tU dan dung a thi tnrong nQi dia. Canon. Nidec va Samsung la cac doanh nghiep thuQc loai nay.mg la manh <tAtmau rna danh cho doanh nghiep nQi dia nhung hrc hrong nay da khong t~ dung dugc tho. Co th~ chia cac doanh nghiep co v6n dAu tu mroc ngoai thanh cac nhom sau: . sa . TCL lai la cac doanh nghiep co 100% v6n mroc ngoai. Toshiba. nguyen lieu. co cua minh. Cac doanh nghiep nay chiem phAn quan trong v6n dAu tu mroc ngoai vao nganh CNPCDT Viet Nam (khoang ~O%)~ va co anh huong 160 d~n t6n~ san hrong nganh hang cling nhu kim ngach xuat khau cua CNpDT Vi~t Nam (chiem 95% kim ngach xudt kh§u hang nam). Mabuchi.

do v~y. denthu hep thi phan cua cac nha san xuat trong mroc. Trong khi do. Orion-Hanel va mQt vai doanh nghiep khac chi tham nh~p vao thi g de huong cac uu dai v~ thue va nhan rung giii reo Vi~c cit giam thue thea IQ trinh cam ket cua mroc ta khi gia nh~p WTO cac doanh nghiep thiy viec nh~p khAu nguyen chiSc co 19i han viec san xu§t tai i~t Nam. khi do cac san p~. Canon chit la phu rung. r . Tro g khi d6. di~n til nguyen chiee nhap khAu ~ochit luong cao tran vao. tiSp theo Ia thi tnrong Thai Lan voi tren 404.nhfun de thuc dAy nganh san xuit di~n ill trong mroc. ty l~ nQi dia hoa san pham chi dat khoang 20 . hang rao bao hQ thue quan d6i voi cac linh kien nh~p khAu trong nh ~ g nam qua . {>tthirc te la cac sao phfun tieu thu nQi dia co ty l~ nQi dia hoa va gia tri gia trong sao phfun thftp. may tinh va linh kien sang EU dat 456 trieu USD. rong do kim T n.98% doanh thu xuat khau thuQe ve cac doanh nghiep 100% v6n mroc ngoai. tlnrc te.53 trieu USD. D~c biet. San phftm cua doanh nghiep 100% v6n nuoc ngoai nhu Fujitsu.9 tri~u USD.15 trieu USD. thi tnrong nQi dia ding ngay cang xuit hien them nhieu kho khan. kim nghach xu:'· khAu hang di~n ill. Do v~y. cit giam thue thea quy dinh da dfuJ den S\l ra di cua cac lien nhu Sony.78%.33% so voi nam 2007. chu ye~ la baa bi. Theo th6ng ke chua d~y d~.30%. cua nganh NguAn ohao IVCCNpPC . xuat khau nhom hang di~ tu. may tinh va linh ki~n sang Trung Qu6c dat tAc dQ tang tru g ddy An nrong. vAn d~ tiep theo rna cac san pham lip rap tro mroc phai d6i m~t la vi~e rna cira hoan toan thi tnrong ban Ie. t~t yeu se ddn . dat 30. ~t 273. Theo mQt th6ng ke khac tir BQ Cong Thirong nam 2008. tang 9. chi tiSt nhua va co khi. dfut dSn san pham doanh n~hi~p trong rat kho canh tranh voi cac san pham nhap khAu ve gia ca va chat hrong va g hieu. trong t6~g s~ doanh th~ gao] ti USD (xuat khau tren 2 ti USD) thi 95 . da thit bai. co cAu cong nghiep c~B hiSn trong eO!lg n~i~p di~n tu nho hon 5%. tang 40. Cac lien doanh va cac doanh nghiep Vi~t lai ~p trung lip nip san pham di~n tu tieu dung phuc vu thi tnrong nQi dia. N6i mQt each khac. tang 10% so voi nam 2 . Xu uong hQi nhap. doanh nghiep Vi~t N du dong dao v~ s6 hrong nhung khong co chB dung trong linh VlJC xuit khau.9 trieu USD. toc dQ thu hut nguon nhan hrc 10%/nam. ch xuat khau sang khoi EU d~t cao nhat. Trong so ! 25 . Nh~t Ban dat 379. tang 129% so voi nam 2007 va sang in tang 189 %. nganh san xuit di~n tu trong nuoc g~p nhi~u kho khi Vi~t Nam h{>inh~p qu6c t8. Nam 2008. san phk.%.Thj trtrfrng oganh CNpPC Viit oam ~NpPC dugc xUft!khAu t61 tren 35 ~uac'. Tre. linh ki~n xuftt khAu. hien co khoan& tren 120 ngan nhan cong dan~ hoa dQng trong nganh CNpPC.

ng chu y8u cua nganh CNpPC Vi~t Nam v§n la l~p rap s~ phAro. gip 3-4 lin t6c d{. 25% tham gia san xuit thiet hi van phong va may nnh. tang tnrong khoang 250/0so voi nam 2008. 20%. binh rit cao. {'h\l thuoc nhieu vao viec cung cip phu tung linh kien ~ mrcc ngoai. A J. tiI rmrc 11.2 Hifn tI'{Jng va danh gia ve ve Cong nghifp phan mem Thanh t\fU aft d\fq'C • Trong nhirng ~am qua. nganh c6ng nghiep phan mem Viet Nam da chimg kien sir tang tnrong vuot b~c vS s6 IUQ'Dg ciing nhu quy md cua nhieu doanh nghiep. CO' cau san pham cua CNpPC Vi~t Nam tuy da duQ'c cai thien it nhieu trong thoi gian qua. trong khi 6 cac nUITccong nghiep di~n ill phat trien ti l~ san pham di~n tir dan dung chi chiem tir 12-15%. .8% tAng sA lao dQng tren toan quoc. ~hi~ phu da ban hfuth nhieu co che. Bang va Nha mroc da chu tnrong dAy manh phat trie!l cong n~~p phan memo Thirc hien chu tnrong nay. m~c du chiu tac d{. d~c biet ke til khi ban hanh Chi thi 58-CTtrW cua BQ Chinh tri vao nam 2000. san xuit linh phu kien..nay c6 10% tham gia san xuit thi~t hi vi~n thong. N~u n!tu nam 2000. Nho cac chinh sach tru dai nay. dSn 74%.5%. 2.c khung hoang kinh t8 to an cftu nhtrng tbng doanh thu toan nganh nam 2009 vdn dat 880 trieu USD. Ty l~ sA cong nhen lanh nghe chiem ti 1~ til 36% dSn 87%. nhan luc tham gia san xuit trong nganh cong nghiep di~n tir chiem ti 1~kha thip. Trong nhfrng nam gan day. chi trong vo~g 10 nam ke tir nam 2000. khoang 30-35:o/nam. con lai 13 san xuit cac san phAro phin cirng.30 ngiroi I doanh nghiep. chi vao quang 1. tin hoc chi chiem 11.. cir nhan tre len chiem ti 1~til 4%. doanh thu cong nghiep phk mem Vi~t Nam da tang gin 74 lAn.ng. trong do co 200 cong ty phin mem vci 26 ys tinh hinh phat trien cua cac doanh ~ghiep phAn mem.5% con san pham di~n tit chuyen dung. di~n tir khac. nganh cong nghiep ph§n mem chi co 2? doanh nghiep voi quy me nit nho chi khoang 20 .ng cua cu{. chi trong vong 10 nam. N~u khong kS sA nhan lire hoat dQng trong cac linh vue thuong mai va dich "\1. toan nganh cong nghiep phful mSm da duy trl t6c dQ tang tnrong trune. tang tnrong GDP ella ddt mroc. Tinh chung tren ca mroc hien co hon 1000 doanh nghiep phful mem. ti l~ doanh s6 san pham di~n tit dan dung va san pham di~n tir chuyen dung nrong Ung la la 80%. nhung vdn mit can dAi nghiem trong rna bi~u hi~n r6 r~t nhit la S\l chenh l~ch gitra san phfun di~n ill chuyen dung va san phfun di~n ill dan dung. Ca can san p bam Nhin chung hoat d{. chiem 21. se li~u th6ng ke cho thdy: ddu tu vim san xUdt san phfun di~n tit dan dung chiem 67%. trinh dQ ki sir. chinh sach iru diU phat trien cong nghiep phan mem. thi den nam 2009 chung ta da c6 nhiing doanh nghiep voi quy mo hang nghin lao d{. .75 trieu USD vao nam 2000 len d8n 880 trieu USD vao nam 2009.

dQi ngii chul en gia b~e cao con it. trong cac chinh sach da ban hanh. PSV. Dang va Nha mrec coi rna rQng thi tnrong la rnQt trong nhtmg giai phap quan trong d8 phat trien nganh con nghiep phfut rn8m Vi~t Nam. va 28% s6 doanh nghiep dinh huong thj tnrong ngoai . chua co kinh nghiem marketing. Th6ng ke cua HQi tin hoc TP HCM cho thay s6 doanh ng ~p chi cho marketing tit 10% d~n tren 20% (t6ng chi phi) chi vao khoang 27%. thi tnrong phfut m8 trong mroc ella Vi~t Nam trong nhUng nam q_uaco S\l tang tnrong kha nhanh. FPT Inf rmation Srstems. ngan hang. Su thi~u dAu tu nghien ciru thi thirong. phat tri~n san phb va ngu6n nba I\lC la nguyen nhan dfut d~n nang luc canh tranh y~u cua cac doanh nghiep ph" mem Viet Nam. Ben canh mQt s6 doanh nghiep Ion. co khoang 10 doanh nghiep voi quy rna xAp xi hoac h 1000 nguoi. cAp 3 va cac chUn~ chi qu~c ac co uy tin trong Iinh vue san xuat phan memo Day Ia nhtrng dau hieu fat mung v~ nang hrc phat tri~n cua cac doanh nghiep phfut m~m Vi~t Nam trong th' i gian qua. cac co quan chi phu. Vi~t Nam da co hai doanh nghiep d~t chirng chi ao nhAt ve quy trinh quan Iy chAt hrong san xuAt phArr mem qu6c t~ CMMI-5. TMA.m tAng chi phi. chiem tit 70% tro len). voi nang lire . doi hoi tinh canh tranh cao nhu vi~n thong. nghien ciru phat tri~n. DS phat trien mQt nganh cong nghiep thi vdn d8 thi tnrong dong vai tro h~t sire iquan trong. Nhin chung hdu h~t cac doa. tai chfnh. tieu bi~u trong s6 do phai k~ d~n cac cong ty FPT Software. ha chuc doanh nghiep dat chtrng chi C.n ch~ Tuy nhien. Nhieu doanh nghiep chua co chien luge dau tu Iau dai ve san ph. Khao sat cua HQi tin hoc Thanh ph6 H6 Chi Minh cho thAy co 69% s6 doanh ng ~p phfut mem chu y~u dinh hirong thi tnrong trong nuoc (thi tnrong trong . Nho do. va ciing chi co 27% doanh nghiep chi tren 10% cho cac hoat dQ . qr d{lng hoa cac quy trinh san xudt. ben canh cac thanh tuu cia dat duoc. Th g ke nay ciing cho thdy co d~n 33% doanh nghiep co t6ng chi phi cho ca dao tao hat tri8n ngu6n nhan lire ldn chi cho nghien ciru phat trien chi dum mire 5% so . Dieu nay xuat phat tit chu tnrong day manh irng dung cong nghe thong •a Dang va Nha mroc. trong 10 nam qua.·. ciing nhir thi tnrong.1 qu mo tit 150-200 lao dQng.' . Di~u nay phan anh mQt thuc t~ tra 27 .ho{ltdQng marketing. tnroc sire ep cua qua trinh hQi nh~p va nan cao hieu qua san xUdt kinh doanh. quy trinh san xudt va quan Iy chdt hrong chua cao. VI v~y. (thi tnrong ngoai mroc chiem til 70% len).MM~cAp ~. phfut nhi~u cac doanh nghiep pbfut m~m Vi~t Nam v§n Ia cac cong ty vita va nho. dao tao nhan !\lC nham nan~ cao nan' hrc canh tranh. cac n~ . nghiep phArrm~m chua dll nang hrc tai ehinh d~ co th~ tang mire ddu ill cho cac . Tu nhien. cong nghiep phfut m~m con t6n ~i mQt s6 han ch~ nhAt dinh. nay. dau ikhi da trc thanh mQt thi tnrong quan trong cho cong nghiep phfut mSm trong mrc . phArr160 thi tnrong nQi dia hien chu yeu vin dua VaGsuc mua cua cac t6 uc va d~anh nghi~J' nha mroc bao gam ~ac TAng cong ty 160.. bao hiern.. tranh con han ch~. Ben cenh do. TAn ifi va h.

Do do.i voi doanh nghiep ph§n mem Vi~t N~. vAn d~ can dai giira mua siun phAn cirng va phAn mem cling chua duQC quan tam dung rmrc. chua tao thi tnrong Nha mroc cho phat tri~n cong nghiep phAn mem. cac doanh nghiep phfut mem Vi~t Nam g~p nhieu kho khan. Ngoai ra.phful nhieu doanh nghiep pMn m~m Vi~t Nam con c6 quy rno nho va chua d~ (ho~c chua du sire) viron ra thi tnrong mroc ngoai. cac du an dAu tu mua sfun san phfun cong nghe thong tin dang phai ap dung cac dinh rmrc cua nganh xay dung. Cu th~. Cac thi tnrong Ian cua cac doanh nghiep ph§n mem Vi~t Nam hien nay Ia B~c My va Nh~t Ban. vAn d~ huy dQng va giai ngan v6n. d~c biet til ngu6n Ngan sach Nha mroc cho cac Chirong trinh pha. m~c du Thu tuong dA phe duyet kinh phi 70 trieu USD cho Chuang trinh phat triSn cong nghiep ph§n mem Vi~t Nam d~n 2010 va 1. cfing nhu cac thuan loi ve van hoa. V6i cac quy dinh v~ ddu tu mua slim hien hanh. Trong khi do. cac du CNTT thuong thien v~ mua sAm cac san pham phfuI cirng d? d~c di~m . cac du an dau tu mua sam v~ CNTT thirong it . Di~u nay lam han ch~ sg phat trien cua cong nghiep phfut mem Vi~t nam. dia lY. Trong do Nh~t Ban dang duoc nhieu doanh nghiep quan tam do sg quan tam cua chinh phu va doanh n~hi~p Nh~t df.dA~ tu cho ca~ san phA~ va dich vu ph!m m~!Il d~ thi~u cac dinh mire va quy che dau tu mua sam phan memo Cac san pham phan mem thuong manh tinh "vo hinh" nen r~t kho dinh gia nen cac co quan quan ly tai chinh thirong ngai mua sAm phfut mem. n6 cling cho thay hien tai thi tnrong trong mroc vfut c§n ducc xem la thi wang quan trong. Mot t6n tai khac la cac quy dinh dAutu mua siun san pham cong ngh~ thong tin hien hanh con chua tao di~u ki~n phat tri~n cong nghiep ph§n mem. nha mroc can ~p trung han nita van cac giai phap nhfun tang cuong cong tac xuc tien tlnrong mai. Thu urong dA tiep tuc phe duyet Quy ch@quan 1y Chuang trinh phat triSn cong nghiep 28 -~ . Do do.280 tY d6ng cho Chuang trinh phat trien cong nghiep nQi dung s6 Vi~t Nam den 2010 nhirng tren thuc t8 hAu nhu khong tri~n khai giai ngan dUQC. quang ba hinh anh nganh c6ng nghiep phfut m~m Vi~t Nam.d~ giai ngan va co cac dinh rmrc kha r6 rang. cac doanh nghiep Vi~t Nam chu y8u cung c~p dich vu gia cong phfut mem. N8u nhir cac doanh nghiep dinh huang thi tnrong nQi dia g~p kho khan v~ thong tin (thieu viec lam). trong thoi gian toi. tuy nhien. triSn cong nghiep CNTT da duoc Thu nrong phe duyet con thi~u va cham. d6ng thoi co co chS h6 tre hinh thanh cac doanh nghiep 160 trong linh vue nay. an D6i voi thi tnrong mroc ngoai.T Kearney x8p hang thu 10 trong s6 cac quac gia h~p dful nhAt v~ gia cong phan mem. trong khi hai nganh Day c6 S\l khac biet rAt r6 ret. Ngoai ra. 0 mQt chirng mire nao do. thi kh6 khan Ian nhAt cua cac doanh nghiep dinh huang thi tnrong oursourcing lai khong phai la thieu viec lam rna thieu nguoi lam do da s6 cac doanh n&hi~p phfut mem thuoc quy rno vira va nho. Nha mroc cAn co chinh sach giu vimg va phat trien thi tnrong nay nhir rnQt mdi tnrong ren luyen cho cac doanh nghiep phfut rn~m tnrong thanh va phat tri~n. Vi~t Nam da duoc A. Tuy nhien trong c6ng tac phat trien th] tnrong.

V~ d~ phat trien phArrm~m ngu6n mo cilng con g~p nhieu virong m~c.. do di~u kien ngan sach han hep va cac thu tuc thanh quy con chua thong thoang nen vdn d~ hinh thanh hai quy nay dang trien khai rAt cham chap. Tuy nhien. D8 .ITg da cho phep hinh hai quy: hc3tro phat tri~n ngu6n nhan luc va hc3tro phat trien doanh nghiep mem Vi~t nam.. 10 hoc 351 tnrong Trung cAp chuyen nghiep (TCCN) dao tao v~ CNIT . kh tre du. chS tY l~ vi pham ban quyen.. mOj chi co 11 So Thong tin va . sA hrong cac co so dao tao v~ CNTT tang len dang k8. trong d6 c6 nhan 19c phl.ph l. ca mroc chi c6 7 khoa eNTT tai cac tnrong Dai hoc 100 thl dSn nam . Di~u nay lam han chS s\l' trien cua cong nghiep CNIT Vi~t Nam trong nhiing nam qua. Trong 10 nam qua. m~m da lam can tro dang k8 kha nang phat tri8n cua cong nghiep phArrmem Vi: nam trong 10 nam qua.vdn d~ dao tao nguon luc CNIT. tuy nhien viec tri8n khai tren thuc tS con g~p nhieu kho kh ~. vdn d~ c~p phat Ngan sach so voi mire dAu tu cho cac hang muc dft Thu nrong phe duyet con c6 khoimg each rAt xa. vi~ vi~ tru da !. dich vu CNTT dft c6 sg tang tnrong rnanh. 6 hoc vien. Vi~t Nam c6 13 co so dao tao sau dai hQCv~ CNTT (9 tnrong d~i hQC va 4 nghien ciru). vdn d~ ~ay dung quy d~u tu phat tri~n cong nghe thong tin con g~p nhieu vuong mac. thirc tS.Truy~n thon~ da thuc hien a mQt rmr dQ con han che han cac img dung dung phan mem nguon me trong cac hoat dQ chuyen men cua dan vi mlnh. 67 g dao tao d. MQt trong cac nguyen nhan cua t6n tai nay la nh ~ thirc cua vi~c ton trong quyen so hfru tri tu~ va ban quyen phdn mem trong cac !can bQ. T~ cac !dia phirong. Quyet dinh so 50/2009/QD.viBn thong.000 nguoi lam vi~c trong cac doanh nghiep phan mem va dich vu 29 . M~c du da c6 8 BQ va Co quan ngang bQ trien khai cai d~t phArrmem ngu6n mo . nhung moi 0 mire dQ r~t han chS. cong clnrc. ph" mem va Chuang trinh phat trien cong nghiep nQi dung s6 Vi~t Nam d~ tri~n thuc hien hai Chuang trinh tren (Quy~t dinh 50/2009/Ql).52 tnrong dao tao cao dfutg. vien chirc con chua cao va thiSu su quan tam va chi dao cua cacldon vi phu trach chuyen mono vAn d~ t6n tai cua tinh trang vi pham ban quyen phl. nhan hrc trong cac doanb ~p phArrmem. 123 tnrong dao tao dai hoc. van .ti hQC..Tin hoc. Tuy nhien. Cu th~. 153 tnrong dao tao cao dfutg. trong khi pham vi sir dung chua nhieu. trong d6 c6 cong nghiep phArr mem dft dat duoc m(>t s6 kSt qua ghi nh~.TIg). Banb gia v~ ngu6n nhin lye Nho cac chinh sach va bien phap thuc hien d6ng b(>.. mem da g6{' ph~ quan trong dap tmg nhu cAu v~ s6 hrong nhan 19c cua cac h nghiep phan mem Vi~t Nam. 2000. Nam 2009 uoe tinh oang 64. S\I' phat trien rna rQng cac co so dao tao vS CNTT. viec dAy manh sir dung phArr mBm ngu6n mo do vai trO quan trong. 103 tnrong TCCN tao v~ f)i~n til . Ben canh ~o.

Ty l~ dB sat hach nQi dung ki~n thirc CNTT co han co xu huang giam dAn. . co nhieu d\1 an gia cong cho mroc ngoai. Vi du. Nang sudt lao dQng binh quan cua cac gia cong xUdt khiu phArrmem moi chi d~t binh quan khoang 13.750 USD I lao dQng. so a a !hi D{tc biet. Hien tai. nhung nang sUdt lao d(>ngcua lao d(>ngphArrm~m Vi~t Nam con dat thdp. Ty l~ do sat hach nQi dung ki~n thirc CNTT co han trung binh chi dat khoang 15%. mire nay bfulg khoang 45% so voi An DQ.CNTT trong ca mroc.10%. Trong khi. a mQt s6 doanh nghiep phArr m8m Ion. d~t tY l~ doanh thu tren lao d(>ngla 13. v8 chAt hrong ngu6n nhan hrc v§n con mQt s8 han ch~ nhAt dinh. vdn d@nguen nhan luc CNTT con t6n tai mQt sA han ch~ nhdt dinh. va 65% so voi Trung Quoc.5% va d~n 2006 khong co thi sinh nao d6. Nhu tren da noi. M~c dli nguen nhanhrc CNTT phat tri~n manh v~ s6 hrong nhung 30 . cac giang vien c6 trinh dQ cao. co dfuIg cAp quAc t~ v~ linh vue cong ngh~ thong tin. Chdt hrong nguen nhan luc CNTT Vi~t Nam hi danh gia y~u v8 cac Icy Dang chuyen mon d~t chufut quac t~ cho san x~t cong nghiep.000USD/nguOi/nam. tro dao tao VlTEC thuQc Ban quan li Khu cong ngh~ cao Hoa Lac. Tuy gia tang manh me v@s6 hrong. rdt it cac bai bao khoa hoc duoc cong b6 tren cac tap chi uy tin cua th~ gioi. QUID 19 Nha nuoc v@dao tao va phat trien nguen nhan luc cong nghe thong tin thuoc BQ Giao due Dao tao nhung chua co mQt hQ phan chuyen trach clp C\lC v~ linh vue nay. sinh vien CNTT ra tnrong thirong hi danh gia thdp trinh dQ tieng Anh. kY thi truoc do vao thang 6/2006 la 120/0. Cu th~.han.000-20. Trong s6 do.Xu huang nay cling dang xay ra voi cac nQi dung sat hach chuyen sau. con lai la dV_ cbu§n kY thi nang ve thiet ke va phat trien phan mem va h~ thong mang.. BQ Khoa hQCva Cong nghe ti~n hanh cho thdy sA Icy su CNTT moi ra tnrong dat yeu cAuv@Icy nang CNTT con rdt thdp. Vi~t Nam thi8u cac chuyen gia dAu nganh. Duoc h~t dAu ill thang 7/2001. Nghien CUll khoa hQC v~ CNTT tai cac tnrong dai hoc con y~u. chiem toi 90% la nhiing thi sin~ du ~at hach chl!§n kS: nan~ CNTT ccr.496 ngiroi du thi. kha nang lam viec dQc l~p cling nhu thea nhom. nho cac chinh sach rna rQng phat tr~n nguon nhan hrc CNTI nen sA ltrong cac co dao tao v@CNTT da tang tnrong vuot h~ trong 10 nam qua. nang sudt len tm 17. dBn h8t nam 2006 VlTEC da t6 clnrc diroc 10 dot thi. BQ quan Iy chuyen nganh la BQ Thong tin va Truyen thong co vai tro nrong dAi han ch~ trong v§n d~ phat trien ngu6n nhan lire CNTT. tY I~ dB sat hach Icy su thi~t ke va phat tri8n phAn mem nam 2003 hlI6%. nam 20041a 15%. Tuy nhien. Di~u nay anh huong IOn d~n chAt hrong sinh vien ra tnrong.000 USD/nguOi/nam.280/0vao nam 2009 do suy thoai kinh t~. tAng cQng da c6 4. Ben canh cac m{tt da ~t diroc. Tuy nhien. Dot thi van thang 10/2006 ty 1~ dB 13. K~t qua sat hach ley su CNTT Vi~t Nam theo chuan ki~n tlnrc va k9 nang dugc cong nh~ tuong duang voi Nh~t Ban va trong khu vue do Trung tam sat hach CNTT va he. chua chuyen nghiep. nam 2005 liL4. Ty l~ tang nhan luc khoang 20-400/0/nam trong giai doan 2000-2008 va c6 suy giam xuong mire 12..

co 500 doanh n ~p hoat dQng tron~ llnh vue nay voi 41. do la: quan Iy nQi dung. Trot g nam 2009. tinh d~n nam 2009. han ch~ trong kha lam viec nhom va cac ky nang mem khac.300 doanh nghiep tham gia'. S\1 phat triBn cua Int et bang thong rQng va di dQng 3G. linh Vl}'C nay hira hen vin ti~p tuc bung pha manh me thoi gian too. dem I~ doanh thu cao lai la cac dich vu nQi dung tren mang di dQng. giai tri di~n ill va thuong mai di~n tiro NQi dung sA tren Internet va thirong mai di~n tir thu hut sA hrong 100 cac cong ty. doanh nghiep NDS tu nhan chi uu the tuy~t doi.n trflng Cae k~t qui va (/anh gia ve Cong nghi.3 HI. .7 Ian so voi muc tieu rna quyet dinh 56/ 007/QD-TTg cua Thu nrong Chinh phu d~t ra (theo do d~n nam 2010 CN NDS phai ~t doanh thu 400 tri~u USD/nam). day se la tra hrc 160 cho cong nghiep phan mem Vi~t Nam trong viec tiep nhan cac d\l an dau tu 160: ' ben ngoai. nguAn nhan Il}'cCNTT i~u hut cac chuyen gia q1!3n tri du an. V 0. 1Q Tuy moi trong giai doan dAu cua qua trinh phat trien nhung CNpNDS dti bQc Qt so vAn de cAn nhanh chong co giru phap thao ga. Voi k~t ql!a nay. tuy ien. Lanh dao cac doanh nghiep CNTT d~u co chung danh gia ring vien CNTI Vi~t Nam con y~u ve ngoai ngu Tieng Anh.t dove CNpNDS la nganh co mire tang tnrong rAt An nrong. nhimg hi~n dang co sg thay doi voi sg tham gia manh me cualcac tap doan nha mroc va cac doanh nghiep vi~n thong.8%.p n9i dung s6 a. 2. Ngoai ra.0006.0!l0 lao dQng [1]. I BAn llnh Vl!C chinh cua cong nghiep nQi dung sA Iii nQi dung sA tren mang di~ thoai di dQng. thi~t k~ giai ~hap. Iy hoat dQng kinh doanh game. quan Iy hoat dQng cung d. Mqt sA h. doanh thu dich vu nQi dung sA tren mang di dQng d~t 383. Han Ouoc chi rieng linh v c tro choi dien t da co t i tren:3. Ban dAu hAu nhu. nga eN nQi dung so dti vuot chi tieu 1.3 trieu us chiem ~An 56% . tAc dQ phat triBn nam 2 1a 56. nQi dung s8 tren Internet. doanh sA ~t 690 tri~u USD.ve chAt hrong. dich vu nQi dung s8 d@uduoc 31 qua di~ doa . Hien chua co mQt phuong thirc thanh toan hieu qua gifta nguoi su dung nQi sA va nha cung cAp. viii tro trong tai cia nha mroc trong m8i quan h~ phan chia tbu gitra nha cung cAp NDS va cac nha cung cApha tang mang. HAu h~t cua cac san pham.p nQi dung sA tren ! thoai di dQng. bay Dai Loan khoang 3.tang doanh thu.n ch~ Tuy dat tAc dQ tang wang cao nhung quy rna v@sA hrong doanh nghiep hoa dQng trong nganh CNpNDS cua Vi~t Nam con rAt nho (500 don vi) so voi mQ s8 mroc tren th~ gioi.

0 VN hien co rAt it don vi. am hi~u vS cong nghe l§n cac m~t quan tri. £)S tinh doanh s6. Trong khi do. vAn 2. ti~p thi va ca chuyen nganh rna dich vu do cung cAp. phim. £)6i voi cac mang xa hQi la loai hinh sir dung nQi dung do ngiroi dung cung cAp. C6 th8 thfty nganh nay co s6 cong ty trach nhiem h u han chiem ty trong rat cao (khoang 40.000 doanh nghiep tham gia kinh doanh cac dich vu lien quan dBn CNTT. Tuy s6 luong kha Ian nhung da ph§n doanh nghiep con hoat dQng mang tfnh tu phat.. kinh doanh.3 nam.r_ili toan qua SMS duoc sir d\1I1gnhu mQt giai phap tinh the nhung ciing bQc IQ nhieu bAt c~p. Da phfut cac doanh nghiep dich V\1 cong ngh~ thong tin Vi~t Nam deu moi thanh I~p hoac moi tham gia hoat dQng trong nganh nay. bao hanh bao tri ph§n cirng phArrmem. nen viec khong co mQt phuong thirc thanh toan til xa thu~ tic$nla mQt nguyen nhan kim ham str phat tri~n cua CNpNDS. Vi Iy do tren nen hien chua co con s6 th6ng ke chinh xac vB doanh s6 cua nganh DV. d~ ban quyen cfing la mQt tro ngai khong nho d6i voi S\I phat trien cua CNpNDS. sach. tao sire hut va dQ g~ kBt cho cQng d6ng..2 %. Nhfrng chi phi phat sinh nay. va chi c6 khoang 16. thea do n8u tinh ca cac phArr giao thoa. ta co th~ sir dung each tinh gADdung. £)~ co thS dap Ung duQ'Cnhu cAurAt da dang cua cQng dang. 300/0tham gia nganh nay tir 3 . se phai cQng vao gia thanh san pham.5% s6 doanh nghiep co tham nien tren 6 nam. nho Ie chu y8u t~p trung VaG cac dich V\1 gian don nhu: pharr ph6i san phfun cong ngh~ thong tin. dan den viec nguoi su dung phai mua san pham voi gia cao hem gia tri thirc cua no. Phuong thuc tha.5 nam. doanh s6 DV CNTI nam 2009 iroc dat 140 trieu USD. nguoi cung clp nQi dung s6 rtt kho co th~ g~p timg nhac si. dao tao v. d~c bi~t 13 phat sinh ~hi~u _chi phi phu. CNpPM.n tlflng va (/anh gia ve Dich VII CNTT vi. t6 chirc dirng ra lam dAu m6i cung cAp nhirng nQi dung co ban quyen nhir nhac. Hien tai. yBu t6 tien quy8t 111 nguon nhan luc chAt hrong cao.v . tiep do la cong ty cO ph an (khong co von nha n c) v i 25. CNpNDS chua duqc pharr dinh ro rang. hAu hBt cac tai lieu lien quan d~u chAp nhan nhan su giao thoa giira DV CNTT va cac nhanh con lai cua CNTT.4 HI. Nhfun dap ling nhu cAu til thuc t8 phat tri~n 32 .phan ph6i qua Internet. ca mroc hien co khoang 10. xay dung su ki~n.6%). thi ciing cAn co co cac chuyen gia d~ dinh huang.. Neu tinh gop thi rieng hai Ioai hinh nay da chiem t i tren 65% so doanh nghiep tham gia trong nganh. truyen .i Nam Hien tai 6 Vi~t Nam ranh gioi gifra DV CNTT va cac nganh CNpPC-£)T. timg tac gia sach d~ dam phan v~ ban quyen. MQt di~m yBu c6 htiu khac cua cong nghiep nQi dung s6 hi thiBu nhan luc trAm trong.. C6 d8n 40% s6 doanh nghiep moi tham gia nganh nay tir 1. timg ca sl.

la cua ngo thong thuong trong mroc va quac t~. rAt nhieu trang web cua cac bQ. D~ tao buoc pha tri~n de)tpha eho DV CNIT. • Vi tri dia Iy thuan 19i. i. I 11 . rnc)t s6 bAt dAu di van hoat dc)ng c6 kha nang cung cAp thong tin va mQt s6 die vu hanh chinh tnrc tuyen.co hQi t6t eho nganh dich vu. co tac dung tao ra thi tnrong va kich cAu cho nganh DV phat trien. Trong b6i canh Vi~t Nam Ia thanh vie. Trong kh •. rna rQng thi tnrong. I. phAn dAu dat cac clnrng chi qu6c t~ v8 cung cAp dich vu. Cac dia phuong lam t6t nhiem vu thir nhAt eo d~c di8rn chung la hQi tu dAy { J. tho g tin thuong mai do Nh8. et.Nhi~u doanh nghiep Ian bAt dAu ~p trung van viec dao tao dQi ngii lire. g 5 nam tro I~ day. nuoc dAu tu buoc dAu dern lai hieu qua. ae yeu to sau: • Co so ha tAng gAm mang hroi giao thong. Cac dQng thue ngoai tlnrc hi~n cac quy trinh kinh doanh (BPO). Nha mroc cAn co S\l dAu tir thich dang thong qua cacjclnrong trinh trong di~m he tro phat trien.. dAu nr phat tri~n ha tAng truyen thong. Ngoai huy dQng cac nguon v6n trong mroc.. xu huang ao hoa.. cac cong nghe di~n toan dam may. h8 tro dao tao ngu6n nhan luc. sa 2. nganh duoc dAu tu xay d . thong tin th6ng ke.thu hut dAu tu trong linh V\lC CNpCNTT. hai la trien khai irng dung C nang cao hi~u qua hoat de)ng cua be) may hanh chinh dAng thoi tao ra thi g thuc dAy CNpCNTT phat tri~n. Nhitng linh V\lC rna Nha mroc cAn idAu tu manh la he. d8 bit coohe)i nay dbi hoi Nha nuec va doanh nghiep cAn ti8n hanh t6t cac buoc bi v8 nhan luc va coo ha tAng. kho khan ill phia Nha nuoc la tim dugc eo eh~ h8 trc doanh nghiep trori mroc ma khong vi pham cac cam k~t qu&c t~.t~-xa hc)i. mang viSn thong. nhieu cooso du li~u vS lu~t phap. dien. 33 . mroc. WTO. Nha mroc cling cAn eo nhtrng sach uu dai d~ thu hut dAu tu cua mroc ngoai cho Iinh V\lC nay. tro tim ki~m. la nhitng nhan t6 se lam thay d6i mQt each can ban nganh DV CNTT. Day 18.fia phU'O'l'lg Hoat de)ng phat trien CNpCNTT tai dia phuong ~p trung van hai nhiem vu chih: mQt 18.5 Phst tflen CN CNTT tfJi cac t. dAu tu nghien CUu phat . dAu tu gian ti~ cua nha nuoc chu y~u thong qua cac chuong trinh irng dung cong nghe thong tin. internet phat tri8n. Trong nganh DV CNTT D~u tu true ti~p cua Nha nuoc con thAp. Trong nhtmg nam toi. thue luu tr1i du thue xu ly dfr li~u se tro len ph6 bi~n.

c Nguon nhan hrc CNTT dia phirong bao g6m 41\Tc luong: Quan ly CNTT. Day thuong la cac di~n hlnh trong cong tac xay dung chinh quyen di~n ill. c6 phong trao irng dung CNTT manh. (4) ha tang CNTT. quyet dinh chinh sach.c thii rieng biet cua timg dia phuong . t~p trung nhieu co sa dao~oCN1T. the de vi ngu8n nhfin i. cac co chS chinh sach phat tri~n V Oi nhiing lei thS k~ tren. Nhir tren da phan tich. dia phuong phai manh til co quan d~u nao. Tnroc hSt. su 34 . ta se danh gia vai tro phat trien CNTT dia phirong thong qua 5 khia canh (1) chinh sach va chi 40 vS CNTT.!. L\Tc IUQl1g quan Iy CNTT la can be>cua so TTIT .(3) giai phap-irng dung CNTT. {'hat trien CNpCNyr Iii 1Inh V\IC khong phai dia phuong nao ciing hQi du cac dieu kien thuan lei de thuc hien. kS hoach phat tri~n CNTT voi nhfmg dij. Chi khi nao tinh/thanh phd khang dinh cdn phat trien CNTT nhu dQng hrc chinh phat trien kinh tS xii hQi thl dia phuong moi co co hQi va diSu kien manh vS CNTT. Nguan nhan luc CNTT: c6 hrc luong dan s8 tre. (2) ngu6n nhan hrc CNTT.v . kY thuat.. duqc nha mroc giao tri~n khai cac du an xay dung cong vien phin mem. Chinh ho phai lit nguoi neu ddu bai cho l~c hrong chuyen mon CNTI xdy dung cac ~~ thong trng dung dap img cac nhu cau cua minh va giam sat vi~c aYe Tat ca deu phai dung thanh thao cac a . cac dia phuong co nhiSu co hQi d~ thu hut ddu nr tit nuoc ngoai. Thu huang kSt qua cua cac he thAng irng dung CNTT. va (5) phong trao irng dung CNTT. nhu v~y. 130 cac trung tam kinh t8. cac cong chirc tham gia xay dung cac chinh sach phat tri~n CNTT va chi dao trien khai cac d\l an CNTT tai dia phuong. C6 mQt thuc tS la cac dia phuong lam t8t nhiem vu 1 dang thoi ciing 130 noi c6 phong trao irng dung CNTT manh. '" a vi chinh sach va chi 4(10 vi CNTT Day hi ySu t8 quan trong nhat. giao duc-dao tao. phat triSn cac img dung CNTT. dich vu hanh chinh cong tnrc tuyen V..• • • C6 thi tnrong rQng: dan s8 dong. HQ phai nhan thirc va tin chac CNTT co kha nang trc thanh dQng hrc chinh tlnrc day phat trien kinh t8 xii hQi. Chu dQng trong viec trien khai CNpCNTT cua nha mroc. Phai cu hoa thanh cac nghi quySt. Cong tac chi dao thuc hien chinh sach do phai diroc tiSn hanh thuong xuyen va hieu qua vi n6 dong vai tro quyet dinh kSt qua cudi cung. khu CNTT t~p trung. Khai thac sir dung cac img dung CNTT.

nhu cdu rieng chir khong hoan to'" giang nbau. nhung luon luon cdn co sv thich img vit dieu ehinh eh 'phil hop vei dia phirong minh.nghi~p. trong do bao gAm cac doanh nghiep vira la nhiing ng" huang thu k~t qua cua img dung CNTT dUQc phat tri~n 0 dja phuong (vi du c6 ' thong tin di~n tit va cac dich vu cong) vim la hrc hrong ti~p nh~ va sir dung cac ti~n bQ cua CNTT -IT.. sau do hra chon nh -' g giai phap cong nghe thich hop cho tirng man$ ki8n tnic va ki~n tao nen h~ tha g. Co nhieu each phat tri8n hrc hrong nay va di8 do lam eho birc tranh CNTT noi chung them phong phil va da dang. nhung khi tri~ khai irng dung CNTT tai cac dia phuong.gyacllllyap. bang thong. phai tim hi~u va Iva chQ' dung don vi tu vAn tri~n khai du nang Ivc. HQ ~c bi~t quan vi lit nhUng nguoi dua qua trinh tin hoc hoa VaGcuQc sang.qtlaraLGi(Jl~ thOi cUanbiblgUng d\UlgC6 . N~u 0 khu V\lCTP .tinltbeJlt8n.. nhien vu chinh ella 19c hrong phat trien cac img dung CNTT la t~p g vao thi~t k8 va vi8t phdn m8m.HCM phat trian nhtmg nganh cong nghe cao ggstics la nhtmg bai toan dJ..c tnmg thl 0 hanh lang di san mi~n trung.. chung ta vfuJ.__ --"----------_ .thAy ro tinh rieng bi~t oBi noi. vi~c ti8p nhen chuyen giao cong nghe til dia phuong khac tuy giii rut ngb thoi gian chi phi. ' '. Tnroc kia..tbqi¢t\a.nhfrngUnga\ll1g nghiep du. thea do danh gia dia ph g co manh v8 CNTT hay khong. neu khong. quan If doanh nghiep ._ . sir dung cac tmg dung hi cac chuyen vien n6i chung nhiem cac nhiem vu cu th~ trong vi tri chirc nang cong tac cua mlnh ... _. . lien lac minh qua cac phuong ti~n CNTT -IT .. Day la hrc hrong quy~t dinh.. TP. nang hrc xir If va nang hrc ung eAp cac dich V\1dugc xem lit ~fin~ chi s3 chi~ dung ~8 danh gia ha tAng C IT cua dia plnrong. ho sir cac h~ thang Ung dung duoc phat tri8n rieng cho timg noi. I i Giii'a cac dja phirong thi TP. vi ! h(l tang CNTT-IT Cac chi s3 v~ mire dQ sful sang k8t nai. Tat nhAt..HCM chon Cong Vien Phdn mem Quang Trung. Xu huong tat yeu lit phat trien ha tang CNTT ~ thea TT hu g chuyen nghiep voi cong nghe di~n toan dam may duQ'cxem IA dich d8n. dang thoi bi~t yeu cdu cua ngiroi khac trao d6i. Ngiroi dan noi chung. vJ giai phOp M8i dia phirong co nhtmg di8u kien rieng.HCM co thS duoc xem lit noi co ha tAng CNTTanh nhAt.thanh qua cua 35 .ph g ti~n CNTT -IT thong dung trong cong vi~c hang ngay.. phat van hoa du lich lai mang sic thai hoan toan khac. dia phuong co sin hrc hrong nay. Luc IUQl1gkhai thac. Vi th8. .. Cong viec hi~n nay la nghien ciru va thi~t l~p tki8n true cua h~ thang irng dung mQt each chuyen nghiep. Dung lit co nhieu di~m g trong cac chirc nang quan If nha mroc.

Da Nfutg nAm trong vung kinh t~ trong di~m mi8n Trung. co trinh dQ dan tri cao. TP. Co so ha tang CNTT -IT mang lai cho Da Nfutg nhieu iru th~ trong phat tri~n dia phuong manh vS CNTT: Day la ddu m6i vi~n thong qu6c gia va quAc t~.0.38% (2009). cao dang. DANfuIg hien co gAn 9.Da NfuIg tiI nam 1996.. Vi du. D~ Nfu1~cling co chfnh sach thu hut nguon nhan hrc CNTT. birt len thanh trung tam CNTT -IT 160 nh~t khu V\lC mien Trung va Tay Nguyen nbc th~ manh dia ly va con nguoi. "Khi Da Nang bat dau xuat hien va 36 .5 may/doanh nghiep (DN)...khAp. nganh.000 nguoi (2009).n nhan lire CNTI cung irng tai day den til 25 tnrong dai hQC.HCM . N~e. GDP/ddu nguoi cua Da Nfutg la 1. bao gam mang true rieng biet (MAN).4 may IhQ dan. trung cap tai Da NfuIg 12 tnrong dai hoc khu V\lC mien Trung va Tay ~guyeI}. qu~.256 kilomet vuong va x~p xi 900. di~m cu5i cua Hanh lang kinh t~ Dong Tay. C6 rat nhieu each lam phong phti cho nQi dung cua phong trao nay. Da N~g co tY 1~sir dung Internet cao . co quan nha mroc (CQNN) la 1. trong cQng d6ng .HCM ~t tai so TTTT TP. HCM nhung Da N~g da tranh thu diroc S\1' ling hQ manh me cua lanh dao. phong thong tin. viec phat dQng phong trao irng dung CNTI rQng khAp trong xii hQi can mang lai nhiing ich 19i thi~t thirc til CNTT -IT cho m6i nguoi.HCM day la m9t hinh thirc c~a di~n !oan dam may dugc ap dung tai TP . trung tam hoc t~p cQng d6ng . di~m truy c~ a cac nha van hoa.HCM va cac so.chuang trlnh phat trien CNTT cua TP. Da Nfutg 130 thi do loai 1 voi dien tich va dan s6 nrong d6i ly tuong cho quan ly va phat trien: 1. vi phong r trdo ling dflng CNTT Dia phuang manh vS CNTT luon co phong trao img dung CNTT rQng. Hay la t6 chirc cac CU9cthi tim hi~u hay kY nang v~ CNTT . chu dQng k~t n6i.. giau thong tin hon.. trung tam dfr lieu. H~ tdng CNTT cua Dit Ning duoc xay dung voi cong nghe cao. trung tam giao dich CNTT .. Tren h~t. ho chi ~p trung phat trien cac h~ th6ng irng dung va khai thac cluing. lam cho cuec sang cua he phong phu hon. Ty l~ su dung may tinh cao trung binh 12. l\f can d6i chi phi. Da Ning sir dung mo hinh chfnh quy8n do thi voi cong tac cru each harm chinh duoc chit trong. Tach khoi tinh Quang Nam .000 n~um lam viec trong linh V\lC C:NTT-TI. huyen vS h~ th6ng may chu d~t tai Cong Vien Phdn m8m Quang Trung. Mang W an k~t n6i bfu1gcap quang tAt cac cac mang Lan cua Van phong UBND TP.23 cong chirc/may.HCM. Nhiing ngiroi sil' dung khong can 10 ve Icy thuat.trung tam dieu hanh mang cua TP. ~oan bQ h~ thong Icy thu~t nay duoc kiem soat va di~u hanh boi NOC . Bai hpc tir Ba Ndng Di sau TP. to chirc tra ciru thong tin: Xay dung cac ki-5t thong tin.lam nha cung c~p toan bQ ha tdng CNTI -TI cho bQ may chinh quyen thanh ph6.560 USD/nam.

cai each hanh chfnh tAt va img dung CNTT manh. Ba Ning eta xay dung dugc cac h~ thAng tuong me nhu cAng thong tin di~n tu. ti~p dan true tuyen. Cac co sa dii li~u DL) can b{) cong chirc. . van phong khong gidy. chii kY di~n ru. dng Son cho hi~t.nh g DN va nganh nghe phu hop. an toan. din eu.45%/nam.. tAc dQ tnrong cua nganh di~n til la 25%/nam. di tnroc rnQt buoc: co l{)trinh thfch hop trong viec dA tu cho irng dung va phat triSn CNTT. phat tri~n CNTT. Thi8t l~p dugc moi tnrong irng dung nen tang: cua di~n ru. thi di8m xong rno hinh phuong qu~. chinh buoc diu thu hut duqc ddu tu trong va ngoai mroc.HCM hay·cac tinh khac sin sang tro vS d~ dugc g§n gia dinh". co S\l phAi hop gifra cac co qu lien quan trong qua trinh xay dung va thuc hi~ ehinh sach. arc m:' (C Da' Trong img dung. hang thong du da dich vu. vai tro lanh dao la quy~t dinh thi £>. hal quan di~n ru. cac co eh~. VS phat tri~n cong nghiep CNTI. xay dung ca 'h~ thAng tro giup nhu giao ban di~n ru da phirong tien.1 g khong thi~u tieu chi nay. xay dung FPT City . - 37 . phai huy dQng til IDQingu6n luc nhung kh ng dAu nr dan trai. nhiing ngiroi xa £>aNfulg di lam a TP . xay dung kh CNTI t~p trung vAn diu tu 570 tY dang. H~ tAng CNTT cua Ba NfuIg da dap ling du A hrong va duqc img dung.Nfulg duc k8t la: phat tri n ha t§ng CNTT hi~n dai. chu dQng k~t nAi. Ba Ning da xa dung Khu cong vien phAn mem voi tAng gia tri dAu tu 300 tY d6ng. doanh nghiep va cong nghe irng dung nen cua ing la kien true huang dich vu (SOA). Trong qua trinh phat trien... cua HDND v8 Ung dung... su nghiep nay ph i c6 str tham gia tich C\lC cua cac co quan. nhu str phAi hop cua so TT -IT voi Tit chinh va K~ hoach-Dau tu se giup cho cac du an CNTT thanh cong. Ba N§ng co tren 700 DN CNTf. bao m~t. co k~ hoach phat trien thea tim giai dean va dam bao k~ hoach dugc tri~n khai. bai hoc kinh nghiem DB. phai co quy8t tam chinh tri cao va tao dUQ'eS\l dang thuan Ion. Ba Ning di xay dung xong ki~n true tAng th~ (enterprise itecture . lanh d. N~u trong dAu ill img dung CNTT.EA) irng dung CNTI. dao t~til xa . £>a Nfulg ngay cang VUO'll len tro thanh dia phuong hang vS irng dung va phat tri~n CNTT. phAn rnSm . 5 dich vu cong mire dQ 3.. Nhirng nam qua. Da N§ng co him cac nghi quyet chuyen de cua ig hQ. vi~c dao t~ :va phat trien nguan nhan luc CNTT phai huang d~n nhu cAu thi tnrong. huang cQng dong. eAng thuong mai di~n ru. so di~n tir.

qui hoach. nQi dung chi thi 58 d . Cu th8. t~p 53). Ngh] qUYSt07/2000/NQ~CP cua Chinh phil v~ viec Xay dung va phat tri n Cong nghiep phdn mSm giai doan 2000~2005 (5/6/2000) Nhfun kh§ng dinh viti tro cua CNTT.ITg ngay 06 thang 10 nam 2005 cua Thu nrong chinh phu phe duyet chien luoc phat trien CNTT va IT Vi~t Nam d~n nam 2010 va dinh huang dSn nam 2020. di~u nay the hien r6 trong nQi dung mQt s8 van kien ban trong giai doan nay. BQ Chinh tri ban hanh chi thi 58 ngay 17'10/2000 V~ dAy manh Ung dyng va phat triEn cong nghf thong tin p . tin hoc . c cu th8 hoa trong nhieu quyet dinh. ki: Nghi quy8t dai hQi VIII cua Dang ciing nhAn manh tAt a cac linh vue kinh tS quae dan.2.TTg cua Chfnh phil v8 mQt sa chinh sach bien phap khuyen khfch dAu tu phat trien Cong nghiep phdn mem (20/1112000) • QuySt dinh 95/2002/QD. hiin a.. • sa sa . gia lien k8t voi mQt sa xUdt ban chinh tri quoc DB the ch8 hoa v~ m~t nha mroc ngay 04/08/1993. Ha nQi 2007. nha gi nam 1996. • Quy8t dinh s6 246/2005/QD.i hoa. Sau do. chien hroc. 38 . Ra socit. ~~~~~~~~~~~~~ Nghi quySt hQi nghi ldn thir 7. dcinh gici CN CNTT VI. Ban CHTW (kb6a VIII) ngay 30/7/1994 cling th" g tin phuc vu yeu cAu di~n til hoa va tin hQChoa nSn kinh t8 qu8e dan" (Van dang toan t~p. trong do phai ke d8n: Quy8t dinh 128/2000/QD. phan tich. nha xu Atban chinh tri quAe gia.t Nam ve moi trU'Ong chinh scich phcit trien Tir nhiing nam 90 cua thS leY 20 Dang va Nha Nuoc da quan tam dSn vAn d~ tri8n CNpCNTI. Chfnh phu da ban hanh N i quyet sA 49/CP v8 "Phat triBn cong nghe thong tin a Vi~t Nam trong nhiing n~ 1990".. c vy 8\1' nghiip cong nghiip boa. tao ra S\1' chuyen bien eh t hrong va hieu qua hinh thanh mang thong tin quAe me g thong tin quAe tS" (van kien dai hQi dang VIII. tr 570.TTg ngay 7/7/2002 cua Thu nrong ehfnh phil Phe duyet K8 hoach t6ng the v~ irng dung va phat tri~n CNTT a Vi~t Nam d8n nam 2005. kS hoach d~ an trc g diem phat triBn CNTT cua Chinh phil. cAnphai ke d8n: Nghi quy8t s6 26~NQ!TW ngay 31/3 nam 1991 cua BQ chinh tri v~ phat trien CN trong str nghiep d6i moi da neu r6: t~p trung phat trien mQt sa nganh CN mlii nhon nhu di~n til. "irng dung CNTT trong tich r6 r~t v8 nang sudt. tr 190).

De an de ra mQt s6 nhiem vu va giai phap huong dSn muc tieu: dira n' nb CNTf -TT tro thanh nganh kinh t@mfii nhon tang tnrong hing nam eao gap 2. QuySt dinh s6 1755/Qa.TTg ngay 03/5/2007 phe duyet Chuong trinh ph t tri8n cong nghiep nQi dung s8 Vi~t Nam d~n nam 2010. ca nhfln va cong dAng doanh n . cung cAp thong tin. _------------------ . _-_ .TIg.TIg ngay 29/4/2009 vB "Quy ch quim ly Chtrong trinh ph~t trien cong nghi~p ph§n mem va ~huang trinh phat tri n cong nghiep nQi dung so Vi~t Nam"..g phat triSn Chinh phu di~n tir. Ouyet dinh nay bao gam hai nh6m giai ph p chinh la: (1) Nang cao nang hrc quan 1y nha mroc vB CNTT. __ . tao nen t' .TTg ngay 12/4/2007 phe duyet Chuang trinh ph t tri8n cong nghiep phfut mem Vi~t Nam dSn nam 2010. Quy~t dinh s6 1605/Qa-TTg ngay 27/8/2010 Phe duyet "Chuang trinh qu6c gi .. Quy8t dinh s6 75/2007/Qa-TTg ngay 28/5/2007 phe duy~t "K8 hoach tang the phat trien cong nghiep dien tir Vi~t Nam d8n nam 2010.IAnGDP. Chinh G§n day nhAt. vB irng dung cong nghe thong tin trong hoat dQng cua co quan nha mroc giai do 2011-2015" ti~p tuc khang dinh vi~c dAy manh phat trien CNTT thirc su la ch wang 160 cua Dang. dich vu cong true tuyen mire dQ cao. phu ti~p tuc co nhiing chinh sach he. 56/2007 IQa.9 Lu~t CNTI duqc Qu6c hQi nuoc CH XHCN Vi~t Nam Khoa XI. tra 39 . phat tri~n nguen nhan hrc CNTT dat chuan quoc t8. M\lC tieu tang quat cua emg trinh bao gAm: xay dung va hoan thien co so ha tAng thong tin. ! Til nam 2007 tra lai day. Quyet dinh s6 5112007/Qa.. . (2) He. tro va tln dAyphat tri~n CNpCNTI thong qua cac Quyet dinh: . thith l~p ha tAng vi n thong bang r(lng tren pham vi ca mroc. leY hop thir ong qua ngay 29/06/2006 la mAc quan trong danh dAu str hoan thien i:J rmrc dQ hanh l~g phap Iy tr~ng linh Vl!C CNIT: N&hi dinh 71/2007 ngay 3/5/2007 qui chi tiet va huong dan thuc hien mQt so dieu cua lu~t CNTT ve Cong nghiep g6p phfut quan trong dua luat CNTT vao cuQc s6ng.TTg Thu nrong C nh phu da ban hanh Quy~t dinh s6 50/2009/Qf).TTG ngay 22/09/2010 Phe duyet De "Dira Vi~t Nam som thanh mroc manh ve cong nghe thong tin va truyen th ng" dang tbu hut su quan tam cua nhiSu t6 clnrc.. '~p CNTf. tAm nhin den nam 20 0". Theo sau hai Quy~t dinh 5112007IOB. Nha mroc mroc ta va day ciing la tiBn t6 d~c bi~t quan g trong 1Qtrmh phat trien Chinh phu di~n tir i:J VN. ling dung rQng rai CNTI trong boat dQng nQi bQ c'· cac CQNN. trc tnrc ti~· doanh nghiep CNTT (chu y~u 1a doanh nghiep phftn mem va doanh nghiep nQi du ·g s8) voi tlmg ngan sach til Trung irong lit 980 tY dAng thuc hien trong 4 nam. Quy8t dinh s6 56/2007 IOB. tren dien rQ g cho nguoi dan va doanh nghiep.

Nghi dinh cua Chinh phil huang dfuI thuc hien mQt CNTI v~ dich vu CNTT.----- ----------- -------------------_- Ngoai nhimg van ban da duqc ban hanh. BQ Thong tin va Truyen thong dang ti~n hanh xay dung mQt van ban trinh Chinh phil trong nam 2010 hu6ng d~n muc tieu hoan thien moi tnrong chinh sach tao diSu kien thuan loi dB phat triBn cong nghiep CNTI nhir: sa . . sa di~u trong lu~t 40 .Nghi dinh cua Chinh phil ban hanh Ouy ch8 quan ly khu CNTI t~p trung.

die ng. TV va cac d' am thanh).ONG 3· KINH NGHn~M vA xu Hl1aNG PHAT TRIEN CONG GHlep vA DICH VIJ CNTT QUOC TE m9 nen mo Chuang nay tdp trung phdn tich qua trtnh phdt trien nganh' eND v CNTT ii s6 nuac tieu bieu tren thd giiti qua ra nhimg bai hoc kinh nghiem cho cong nghiep con non tre Viet Nam. san phfun chinh la thiBt bi nghe nhln (radio. xu huang phat trien cong ngh¢ tren tId tit do giup tim ra co h(>i ha: trien p huang ai phil hap cho Vi?! Nam.nmQt S\l tang tnrong m. th~p kY 60. Thai Lan con du c danh gia la mroc co cac nganh cong nghiep cong nghe v8 gia cong co khi.m DI.1) I Thai Lan la mroc nit thanh cong trong viec phat tri~n nganh cong nghiep he.p nien 90. may gi~t) va thiS. thu hut ~em ddu t1! mnrc n~oai dS tang kha nang canh tranh. Ngoai g ty Seagate vira xay dung mQt nha may san xu~t b cimg tai Thai Lan.p Phan c(mg - Tha~ La~ b&tdAuI?hat tri~n cong n~~p di~n tit til nhimg nam 60 cua thB ~ 20.. di~n.' di~n tir.CNpDT..a. xudt b cimg tra 41 .chS.p khan. tro S8 hrong doanh nghiep cong nghiep h8 tro dong dao dam bao dap img hAu het ye cdu tiI cac doanh nghiep lip rap. cac phu ki~n dQt cijp til the . tao khuon mdu. D8n nhiing nam 80 Thai Lan da xu~t khdu duoc nhiBu loai san ph . 10 vi song. may tinh. di~n tit cua Thai Lan tan ddn trong th. kim loai.n tli Thai Lan va bBi ht}c phst tr/jn C6ng nghl.1 : Klnh nghl.t bi thong tin. danh d~u S1)' khoi dAu cua nganh cong nghiep phu tro.· chinh sach thay the han$ nh. Do la cac loai linh phu ki~n nhua. diBu hoa nhiet dQ.. Chinh vi v~y ngoai CNpDT. kim loai kha manh. nh. linh phu ki~n cho cac loai thich bi di~n tit. Thai Lan da thirc hi~n chinh sach thuc dAy xu~t khAu tho g qua nhirng tru dai vB thus. nay a ito rot gio: I I va 3. Tre!l te qua trinh tai co cau san xuat cho thay Thai Lan dang la trung tam san xuat g tring" ( tll lanh. ~p l&p rap. Thai Lan dang diBu chinh lai co c~u san xu~t ella . ph. cho xu~t khAu nen da ddn dS. ~en cuoi. me vB s6 hrong trong cac nganh cong nghiep phu tro d~ phuc vu cho cong ng I. tit til cac bQ linh kien nhap khau the. di~n tit vm gia tri 160. vi~c chi va Fujitsu dich chuyen ddu tu san xUdt 6 cimg toi Thai Lan cho th~y Thai dang ddn ddn thay the Singapore d~ thanh mQt trung tam san. th. Xu~t khAu cac san phAro di~n.! "h" Co Hi L Hien nay voi str nbi len cia Trung Qu6c va vi~c tham gia VaG khu yVC m~u tv do Dong Nam A (AFTA). Trong suAt th~p nien 70. m diu bang viec ~aprap cac san pham. g do may tinh va linh ki~n may tinh chi8m gia tri xu~t khAu cao nh~t (Xem 1. duc . Ngoai ra chuang nay con cung cap s6 thong tin vd tinh hinh thi truong. nganh cOpg nghiep che tao Thai Lan da cung cap dUQc mQt so chi tiet phuc vu cho vi~c lap rap san.

1. tI:t~ Trong giai doan dAu cac c~ng ty da qu6e gia dAu tu V8.5% tAng s6 nhan cong trong ca mroc. Cac san phAm di~n til chuyen dung va dan dung la thi~t bi viSn thong.~n tir ella Malaysia. linh kien co di~n ill. Tren co sa thuc hi~n thanh cong K~ hoach tAng th~ phat trien cong nghiep di~n ti'r IAn thir nhdt cling nhu xem xet cac y~u t6 anh huang trong ~ang lai... dong g6i. chiem tren 50% kim ngach xudt khdu ella quAc gia nay. trong do phdn Ibn la doanh nghiep co v6n dAu tu mroc ngoai. bi~n Malaysia thanh mQt trung tam san xuAt san pham di~n ti'r. nguon nhan luc re va co sa ha tAng t6t.. chiem kh~ang 35-49% t6n~ kim ngach xuAt. CNpDT Thai Lan cung phai d6i m~t voi nhirng vAn dS nhu cAu true thu~ khong phu hop. Ngoai ra nganh CNpDT cua Thai Lan can bi phu thuQc nhieu vao nguyen v~t li~u va phu tung linh ki~n nh~p khAu tit mroc ngoai (khoang 70%). sir dung tci 3.2 Malaysia CNpDT cua Malaysia moi chi phat tri~n tir cu6i nhiing nam 60 cua th~ ky woe nhung di gift vai tro quan trong trong nSn kinh t~ cua Malaysia. thi~t bi truyen phat 42 .. transitor. linh kien may tinh . t~p trung trong 200 khu rung nghiep va 14 khu ch~ xuat. dinh huong xudt khdu. cac loai phu tung linh ki~n cong nghe eao nhu dung cu ban dful (IC. da dang hoa san pham va chuan bi ngu6n nhan hrc co Icy Dang nghien ciru thi~t k~ va phat trien san pham. 3. Malaysia di xay dung K~ hoach tAng phat trien cong n~i~p di~n ~ Ian tlnr hai. dung cu quang di~n ti'r. phat trien cac nganh cong nghiep phu tro. Trong K~ hoach t8ng th~ phat trien cong nghiep di~n ti'r giai doan 1986-1995 di d~t ra muc tieu phat tri~n cit dien ti'r dan dung va di~n ill chuyen dung. Tuy v~y. K~ hoach tAng th~ phat tri~n cong nghiep di~n ti'r IAnthu hai Malaysia can chi ra vi~c phai tich hop dAy du cac hoat dQng san xudt kinh doanh trong chu6i gia tri nhfun muc tieu lien kch nganh hang.0 ~alaysia c~i voi muc dich $1 dung chi phi san xuat thap nho cac chinh sach khuyen khich dau tu. thi~u nguen nhan hrc chAt IUQIlg cao.. (giai doan 1995-2005) thea huong trien khai nang 19c thiet ke san pham. CNpDT cua Malaysia chu y~u ~p trung vao vi~e san xuAt cac loai thi~t hi di~n ill chuyen dung. Hien nay co han 900 doanh nghiep hoat dQng trong linh V\IC CNpDT... ). Icy nang quan Iy va cong nghe. Dung cu ban cffin dong vai tro quan trong trong cong nghiep san xuAt linh ki~n di. cac mach lai (hybrid} .khAu c~a san pham di~n tiro Cac dung cu han dan san xuat bao gom: cac loai IC so va tuyen tfnh. cimg nhu CNpDT ella cac mroc dang phat tri~n khac. mach in nhieu lop. Sau do trong sU6t 3 th~p kY nho mQt th~ ch~ chinh tri An dinh. moi tnrong dAu tu thujn lei ciing nhir kha nang giao ti8p tieng Anh di thu hut rAtthanh cong nhieu khoan dAu tu mroc ngoai. bQ nho va vi xir Iy.may tinh. tang nang suAt lao dQng va kha nang quill tranh. cam bien . Cit hai han K~ hoach dSu nh§n manh viec thu hut dAu nr mroc ngoai d~ phat trien CNpDT. marketing rna khong chi dung lai a khau san xuat.

nga 50 xud con o. COOgdo d~e diem na rna cac doanh nghiep co van dAu tu mroc ngoai rAt it lien h~ va hop tic voi cac cO : ty ban dia. I a I II Ngay til gitta nhfrng nam 80. Tuy nhien ng CNpDT ella Malaysia cting dang phai d6i m~t voi su canh tranh quyet li~t troi g khu V\IC va sir suy ySu ella mt}t s6 nganh cong nghiep phu tro. 43 0/0 (1 . khac voi cac cong ty di~n tU Thdi Lan thuong it phu thuQc vao nhau. TV mau. Singapore CNpDT Singapore cfing bit dAu phat trien til nhtrng nam 60 cua th~ leY tru ' c.s6. thiSt bi CNTT va vi~n thong. Q thu tin hieu ve tinh. do do S\l' chuyen giao cong nghe rAthan eh~.. 400/0 (1997) va tren 600/0 vito nam 2001. TV man hinh det. c6 gia tri gia tang 1&0nhu may anh s6. Thi tnrong khAu Ian nhAt cua CNpDT Malaysia 1a My (27%). Nganh CNpDT Malaysia phat triSn manh me a g~t hai duqc nhiBu thanh cong la nho vao moi lien h~.EU (70/0) lai la Nh~t va cac mroc ASEAN khac. Chinh phu Malaysia da nh~ thAy sir cAn thi~t ph" thay d6i co cAu san phfun cua cong nghiep di~n ro.linh ki~n di~n ill 400/0. d6ng vai tID chi ph6i tron~ toan bt} cac nganh cong nghiep chS tao cua Si ' apore va dua tren nen tang dau tu nu6c ngoai. I! Cac cong ty san xuAt san pham va linh ki~n di~n tU Malaysia phdn Ian la eua~t Ban. di~n tu chuyen dung va hu tung linh ki~n di~n ill.. 7) va chi con h<1Il30% vao nam 2001. 43 . cac san phfun aud o. Cac cong ty nay hinh thanh cac cum san xuit linh kien ho~c thi8t bi di~ ro thutmg phu thu9c Idn nhau va c6 duqc lei th8 nho ~p trung va chuyen mon hosl Day cilng 13mQt dJc diem cua CNpDT Malaysia. Trong nhtrng nam toi C DT Malaysia se ~p trung vao phat tric3ncac sin phfun di~n ill chuyen dung va d" dung cong nghe cao. lien k~t hop tac gifra caclnha san xuAt linh kien va lip nip san phfun cua Nh~t Ban. trong khi d6 S\I d6ng gop cua nganh san xu t san pham dien tU cong nghiep va dan dung tang dang kS til 120/0(1984) dSn 230 (1991). CNpDT Si apore gam 3 khu vue san xuit chinh la: di~n ill dan dung. San phAro di~n til ella Malaysia chu y~u dS xuAt khdu (chiem tren 50% kim h xuAt khAu cua ea mroc). Singapore (190/0). trong d6 san pham di~n tu chuyen dung chiern gAD . may quay o Icy th~t s6.san pham di~n tu dan dung chi chiem 10%. S\l thay d6i eo cAu san ph · nay da di~n ra trong suat hai th~p leY voi S\I gia tang dang kS cua cua dAu tu tnr tiSp nuoc ngoai va dAu tu trong mroc va da dat duqc k~t qua kha quan: m~e du s' xuat dung cu han ddn va cac linh kien di~n tU khac v§n giu vai trO quan trong tro g CNpDT Malaysia nhung S\I d6ng gop ella nganh nay cho tAng san hrong san ph di~n ru ella Malaysia da giam til 850/0 (1984) xu6ng 58% (1991). Cling nhu Malaysia. PC va cac thiet bi ngoai vi. DTDD.

My 9%. thu hut khoang 120 ngan lao dQng.. Philippines dtl c6 str chuyen dich co cAu nganh CNpDT til thay th~ nh~p khAu nho sir dung nhan cong re (san xuat hang di~n tir dan dung.4 Philippines Philippnes bit dAu phat trien CNpDT til dAu nhimg nam 70 cua th~ ley :xx nhung chi thuc sg khoi sic til dAu nhirng nam 90 khi co sir gia tang manh me cua dAu tu tnrc ti~p mroc n~oai vao !=NpDT nho vao chinh sach dAu ill thong.~ 3. Dai Loan 44 . ~~~~~~~~~~.. cong eua CNpDT Singapore lai /a chiin /U(1C v~ con nguiri.. chi~m 35% tAng san hrong cong nghiep cua Singapore. LED va diod sang cac mroc khac. dAn. N~u nhu thanh cong cua CNpDT Thai Lan la nho phat triSn cong nghiep phu tro. cac loai dung cu ban din dan gian nhu transitor. Song song voi viec xay dung co sa ha tAng tuong d6i hoan chinh va co moi tnrong dAutu thong thoang. My (34%). linh ki~n thu dQng. Singapore da dao tao dugc mQt dQ ngii dong dao cac chuyen gia ky thuat va quan Iy co trinh dQ cao. thoang cua Chinh phu. cua Malaysia la thu hut dAu ill mroc ngoai thi thanh. Singapore da chuyen dAn vi~c san xuAt cac san pham co gia gia tang thAp nhu den hinh. do co cAu lai san xuAt. Xu huang phat trien cua cac cong ty trong linh V\TC nay la co cAu lai san xuftt va chuyen sang san xuftt cac san pham dan dung cong nghe cao nhu cac san phfun nghe nhin ky thu~t sA. Thi tnrong xu At khAu chinh cua CNpDT Singapore la Nh~t (360/0). Til nam 1992. Khu ~c ai~n fir dan dung bao gAm ca cac co sa san xllit va cac trung tam nghien ciru phat tri~ san pham. cac linh phu kien cho PC va thi~t b] dAu cu6L Tinh d~n cu6i nam 2000. Day ciing la mQt bai hQC bA ich cho CNpDT Vi~t Nam. Khu V\TC nay chiem 35% san hrong va 40% lao dQng cua toan nganh cong nghiep Singapore.. vi~c thiet l~p nhieu khu cong nghiep va em thien co sa ha tang. Han Qu6c 100/0.. vi~n thong va do hrong di~u khien cong nghe cao. Til gitra nhimg nam 90. Toan nganh CNpDT Singapore hien co gan 250 cong ty. TV man hinh det .Nam 2005 nganh CNpDT Singapore da d~t dugc doanh s6 gAn 50 ti USD. con lai la cac mroc ASEAN va cac mroc Chau Akhac. gia cong dong goi dung C\!ban dfut.Khu vvc ai~n tir chuyen dung san xuftt cac san phfun CNTT. trong do phAn 1&0co trinh dQ cao v~ ky thu~t va quan lY. CNpDT Philippines co khoang 590 cong ty.1. nho do da thu hut dAu ill mroc ngoai VaGcac linh V\TC xuAt va dich vu irng dung san cong ngh~ cao theo kip trinh dQ th~ giro. mach in nhisu lop . EU 7%. ) sang san xuAt cac linh kien may tinh nhu 6 rna cirng. trong do cac cong ty Nh~t Ban chiem 30%..

so san • CNpDT Philippines phat tri~n chu y~u dua vao l~p rap san pham. Malaysia ingapore nhung CNpDT Philippines co nhtrng lqi th~ cit dang chu y la: (i) kha giao ti~p bing ti~ng Anh cua nguoi lao dQng. may tinh va linh kien. san pham phu trc nhu kh 6n mau nhua va dQt d~p ciing phai nhap khau tir mroc khac. Cu6i nhfmg nam 80. Cac cong ty N~ t bat dau coi P~ilif'pines nhu lit mQt trung tam ~an xuat cac P~\l rung linh ki~n tie . CNp£>T Indonesia hien co ang han 100 doanh nghiep.4% Cac cong ty Philippines chi chiem 28%. Tuy khong phat tri~n manh me bing Thai Lan. thi~t bi chuyen dung. Texas Instrument vAn ti~p tuc coi Phi •pp~ne~ lit co Hip rap. 3. ng vong 5 nam tir 1995 d~n 2000 san IUQ'Ilg hang di~n ill cua Indonesia da tang 45 San xuAt linh kien so L ~ _ . van dAu tu ella cac cong ty Nh l va My lit nrong d6i 100 va dong vai tro quan trong trong nganh CNpDT ella Phi·ppines. Cac cong ty nay chi nh~p cac be}linh kien va Hiprap san pham tai Indonesia. san xudt d cu ban din va mQt sa loai phu rung linh ki~n ~e bi~t va cac linh ki~n da chirc phuc vu mit khAu. Cac cong ty mrec ngoai dAu tu van Indonesia dum hinh thuc xay dung ca nha may ldp rap san pham phuc vu thi tnrong nQi dia va xuAt khAu.000 nguoi. xudt dung cu ban dAn quan trong. nang do loi the ve chi phi nhan cong re va nguon nhan hrc doi dao. HQ dAu tu vao In nesia d~ $I dung cac 19i th~ v~ chi phi lao dQng th§p va ti~m nang thi tnrong nQ dia Ian. quanh khu V\lC Jakarta va dao Batam thu hut cac nha tu mroc ngoai chu y~u tir Nhet va Singapore. thu hilt them dAu tu mr c ngoai vito CNpDT. va l!hfrng nguyen v~t li~u cAn thi~t. d~e bi~t la cac Ioai linh kien phu tung co dQ ehinh xac cao eho may vi tinh va san ph§m nghe nhi Icy thu~t s6. xu co dd kh Tr di~n ttl ella Indonesia chu y~u do cac cong ty dinh huong t khdu thuc hien. Cac cong ty mroc ngoai (chu y~u la cac cong ty Nhat) do g vai tro quan trong trong cong nghiep di~n tlr cua Indonesia. cac cong ty nay duqe mi~n thue nh~p khAu cac n yen li~u tho va linh ki~n voi di~u kien ho phai dim bao tY I~ xuAt khAu MAt di . Vi v~y cong nghiep di~n tu Indonesia phu thuoc rdt nhieu vao viec nh~p khAu linh ki. San phAm chu ySu cua CNpDT Philippines la dung cu band§n.15 Indonesia Indonesia b~t dAu phat tri~n Cong nghiep di~n ill vao nhtrng nam 70 ella th~ leY ae khi luAng v6n mroc ngoai tang len dum dang lien doanh va hop me san xu ' . (ii) nguon nhan luc cho cac vi trf uan ly trung gian kha d6i dao: (iii) vi tri dia ly giita Nh~t Ban va cac mroc AS khac thfch hop eho vi~e xay dung mQt mang hrci san xudt khu V\lC. Do dinh hu g xudt khdu ella Chinh phil. trong do 2/3 la cac doanh nghiep mrcc ngoai. Cac cong ty nay thirong t~p trung tai cac khu cong nghiep co ha tAng t6t a dao Java. chuyen giao cong nghe d~ chiem linh thi tnrong trong mroc dum chinh sach th th~ nh~p khAu cua Chinh phil. Cac Cong ty My nhu Intel. Ngay ca mQt sf:. Tang sa nhan cong trong nganh eN DT lit 315. Chinh phil b~t dAu chuyen hu g ehinh sach cong nghiep hoa theo htrong xudt khAu.

nhieu cong ty Nh~t dil chuyen san xuit san pham di~n tU sang cac rnroc dang phat trien dS ~ dung thi tnrong va ngnAn nhan I\lCre sau do nh~p khau san phfun ngiroc vS Nhat ho~e tir do xuAt khftu di cac mroc khac. Til nam 1990 tro lai day co cAu san pham cua CNpDT Nh~t Ban co nhieu thay d6i thea xu huong gia tang ti tr~mg san phfun di~n tU cong nghiep.gAp doi. phdn 100 san phfun d~ xuAt khau. Ngoai ra vi~c Chinh phu chua co mQt KS hoach tAng the cho nganh CNpDT cling nhu nan buon l~u hang di~n tU dang hoanh hanh tran Ian tai quac gia nay da can tr6 sir phat trien cua CNpDT va thu hut ddu tu mrec ngoai. co s6 ha tAng.7% tAng san hrong thS gioi. V m su len gia cia dAng Yen va chi phi nhan cong cao iJ Nhet. Trang co cdu san pham cua CNpDT Nh~t Ban san pham di~n tir cong nghiep va chuyen dung chiem ti trong 100 nhAt. Nh~t vira la mQt thi tnrong quan trong. tiSp thea la phu tung linh kien di~n tU (khoang % ) va san pham CNTT. Nhln toan C\1C CNpDT Nh~t Ban dung thir hai tren thS gioi chi sau My va tren cit EU.t Ban Nh~t Ban la mQt sieu cuong vS CNpDT voi san ph§m rAt da dang va phong plni. cac cong ty Nh~t ciing dong vai tro quan trong va gop phdn dang k~ trong vi~c phat trien CNpDT thS gioi.6 Nh. CNpDT Han 46 . ~i~ san 11!gng san ph~ di~n tU dan dung.nhdt la san phb di~n tU dan dung Nhet dil virot My. TAng san hrong nam 2003 cua CNpDT Nh~t Ban la 170 ti USD.7 HaD Quae Nganh CNpDT ella Han Quac tuy ra dOi muon han My va Nhat Ban nhung da phat trien rAt manh me..1. Cac MNC ella Nh~t dong vai tro rAt quan trong dai voi nganh CNpDT cua cac mroc ASEAN va cac mroc dang phat tri~n va co anh hirong 100 trong viec phat triSn nganh CNpDT ella cac mroc nay. TAng san hrong cua CNpDT Indonesia giai doan 2001-2003 khoang 9 ti usn. Trong han 30 nam xay dung va phat triSn. chiem 14. 70% VaGMalaysia va tren 50% vao Singapore. 3. DTDD. Hdu nhu trong bAt cli' linh V\lCcong nghe cao nao cia nganh CNpDT. Dai voi CNpDT cua cac mroc dang phat trien. vira la nha dAu tu dang k8. may quay video ky thuat sa. Hien tai Nhat la nha dAu tu ehinh VaG CNpDT ella cac mroc ASEAN: ddu tu cua Nhat chiem tm 80% dAu tu mroc ngoai VaGCNpDT Thai Lan. dau tu manh cho viec nghien ciru thiet ke va che tao san pham moi co nhiSu ham hrong chAt xam. ). irng dung cong nghe cao. may nghe nhac .1. tieu thu toan cdu (nhu cac loai may anh. So voi 4 nuoc kia. Trong mQt sa linh V\lC.. cong nghiep phu tro ySu kern va trmh dQ lao dQng thAp. co tinh canh tranh rAt cao va la mQt nganh cong nghiep chu chat ella quae gia nay.chinh tri thiSu 6n dinh. CNpDT cua Indonesia it phat trien hem do arm lnreng cua cuQc khung hoang kinh tS trong khu V\lC. khoang hem mQt mra tAng san hrong. 3.

au
d ng 19 ca ph th
A

c da trai qua 3 giai doan: th~p ley d~u (1959-1969) lip nip san phfun di~n tir dung dum dang OEM ; 10 nam ti~p theo san xuAt linh kien, phu tung va .en ciru thi~t k~ cac san pham di~n tu dan dung co thuong hieu rieng, til nam 1 tm nay dAy manh phat trien cong nghiep ch~ tao dung cu ban dan, phat tri~n cOn~ nghe eao, ch~ tao cac may cong cu phuc vu s~ xudt san phfun di~,ntu, trien CNTT ... Trong qua trinh xay dung va phat trien, CNpDT Him Quoc da hut dugc ritt nhieu khoan d~u tu quan trong til nua~ngoai, thi~t l~p cac ~p cong nghiep Ian (chaebol) co tinh ~p trung cao, phoi hop hrc luong san xuat cac doanh nghiep de dAymanh viec phat trien CNpDT.

Hien tei Han QuAc l~ mQt tron~ nhtmg quAe gia hang d~u v~ san p~fun di~n tu an dung, dung cu ban dan, san pham di~n tir cong nghiep va thiet bi vien thong. N~ 2003 san hrong cong nghiep di~n tu Han QuAe dat 64,03 ti USD, dung thu 4 thf..gioi sau My, Nh~t va Trung QuBe (Nguen: Korea Intellectual Property Office), d~ ,tu cho n~ien elm phat trien len tai 4,31 ti USD chiem tl l~ 5.~% doanh thu, n AU hem gap doi so voi cac nganh cong nghiep khac (2,19%); dau tu ra mroc ng ai 547 trieu USD (2003). Til nam 1990 toi nay nganh CNpDT Han QuAc da co 8\1' huyin d6i ca cdu scm phdm manh me, giam ti trong san phfun di~n tir dan d. g, tang dAn ti trong san pham di~n tu chuyen dung. CNpDT Han QuAe phat tri n rit manh va dat dugc nhtrng thanh rung h~t sire to Ian la nh« co chiJn luac ph t trien dung ddn, nhiing butrc di rdt bai ban va tinh tMn t~ hao dan tQCnit cao. N ai ra viec Chinh phil Han QuAc I\1'achon duong lAi "phat trien kinh t~ huang ng ai", co chinh sach khC?ahoc cong nghe qu6c gia t?an dien va chfnh sach thu hut vo dau tu mroc ngoai rat hieu qua ciing d3. gop phan quan trong vao thanh cong cu CNpDT Han QuAe.

3. .8 Trung Quae
CNpDT Trung QuBc moi duoc hinh thanh va phat trien til gitra th~ ley XX, tu trai qua nhieu buoc thang trk nhung rit nang, dQng va phat trien rit nhanh ch ng trong hem hai th~p ley qua. CNpDT Trung Quoc phat trien kha toan di~n voi d~ dil cac nganh san xuit: thiet hi thong tin-vijn thong, ch~ tao dung cu han ddn, xuftt linh kien, san phfun may tinh va thi~t hi mang, di~n tU cong nghiep, di~n tu an dung ... Voi chinh sach rna cira thong thoang, nguen nhan I\1'cd6i dao, chi lao dQng thdp va 19i th~ ella mQt thi tnrong nQi dia hem 1 ti dan, CNpDT Trung Q Ae da thu hut duoc nhiBu nha d~u tu mroc ngoai voi nhtrng khoan d~u tu rit Ian A d phat trien cac cong nghe tien ti~n h5 tro eho viec phat trien san xuit cac san p A di~n tir eo gia tri gia tang eao. Khu V\l'C san xuit cac loai linh kien, cum linh ki n ehit hrong cao eho cong nghiep may tinh va truyen thong cua Trung QuAc A d 130 cac lien doanh voi mroc ngoai nhu voi HP, IBM, AST, Unisys, Digital, T shih a, Acer, Samsung ... San pham di~n tu dan dung cua Trung QuAc tuy chitt hrong con chua bAng N ~t Ban va Han QuAe nhung san hrong dii dirng d~u th~ gioi va co m~t a h~u h~t

47

cac qu8c gia vci 8 loai san phfun chinh la: TV mau, ddu DVD, dim am thanh gia dinh, dim am thanh tren cho () to, may anh, may quay ky thuat s6, may nghe nhac MP3 MP4, thiSt bi h6 tro ca nhan va thiSt bi di~n gia dinh, San phArr. di~n til dan dung ella Trung Qu6e tang tnrong hang nam khoang 20% va dang trong qua trinh chuyen d6i til san xudt nhtrng san pham canh tranh bing gia ca thdp sang nhtrng san pham ehdt hrong eao. Ngoai thB manh v~ san phfun di~n ill dan dung, nganh san xudt thiB~bi thong tin ella Trung Quoc ciin~ phat trien rdt ~anh va hien d~g thir 3 tren the gioi. Nganh cong nghiep san xuat dung cu ban dan eiing phat trien manh voi mire tang tnrong hang nam khoang 30%. CNp£>T Trung Qu6e hien co khoang 2700 cong ty, trong do co 736 cong ty nha mroc, 152 cong ty mroc ngoai, s6 con lai Ia cac doanh nghiep tu nhan, cong ty e6 phk, TNlffi (2002). TAng san hrong nam 2000 cua CNp£>T Trung Qu6c lit 128 ti llSD, nam_2003 da Ia 235 ti USD. ~rong hai th~p IcY ,:ira qua (J985-,2005) xUdt khau san pham di~n til ella Trung Quoc da tang len 30 Ian. Co cau xuat khau san phfun di~n tU cua Trung Qu6c cling co nhtmg thay dAi dang k~. NBu nhu nam 1993 ti l~ xUdt khAu san pham di~n til dan dung la 62%, linh ki~n 18% va may tinh la 20% thi nam 2000 ti I~ nay la 37% , 31 % va 32%. Di~n dan £>i~ntU Chau A (AEF) IAn thu nhdt hop tai Hang Kong thang 5/2004 da daub gia Trung Qu6e 13 "cong xuong di~n til ella thB gioi". dQ phat rdt trien nhanh, chung loai san pham da dang va san hrong Ion, Trung Qu6e dang nBi len nhir mQt cuong quAc moi trong CNp£>T khu vue, Thanh cong cua CNpDT Trung Qu6c fa do co chiin IU(1c phdt triin dung dan, thu hut ddu tu nuac ngoai va xay dung ngimh CNpDT tren co sa thiit ItJp m9t loat cae ttJp doan lim dum hinh thuc cong ty me-cong ty con (Haier, TCL, Lenovo ... ), lien ket chiit che voi cae co sa nghien cuu va cdc hiing nude ngoai. M~t khac Trung Qu6e dAy manh ddu tu vao cong nghe hien dai d~ san xudt dung cu ban d§n, linh ki~n nhung chi nh~p khAu nhfmg thir trong mroc khong co, nh~p !<hAucong n~~ co lira chon voi su sang tao ella dQi ngii chuyen gia trong mroc de sir dung thong nhdt trong ca mroc. CNp£>T Trung Qu6e tuy phat triSn sau so voi cac mroc trong khu vue nhung da nhanh chong tro thanh mQt d6i trong cua cac mroc ASEAN va cac mroc kha~ trong khu V\lC. S\l phat trien manh me va rdt nang dQng cua CNpDT Trung Quo~ khong nhfrng la m?i 10 ngai eho cac mroc ASEAN rna eho ea,nhUn~ quoc gia co nen CNp£>T phat trien trong khu Vl,IC nhu Nh~t Ban, Han Quoc. Doi voi Vi?t Nam s~ phat triin cua CNpDT Trung Qu6e vua la m9t m6i 10 ngai, nhung vua la mot s~ thudn 1(Ii vi 0 ngay ben canh mQt nen CNpDT hung manh CNp£>T Vi~t Nam co th~ hoc hoi diroc nhieu v~ kY thuat, cong nghe va quan ly, m~t khac t~ dung duoc 19i thB phu rung linh ki~n gia re va nhieu chung loai ella ho d~ phat tri~n san phfun cua minh. Nhtrng neu khong c6 gfutg d~ tan tai va phat trien, CNpDT Vi~t Nam se bi nhtmg san phb miu rna da dang, gia re, cong nghe ngay cang cao cua CNpDT Trung Qu6e danh bai.

Vm t6c

48

3.1

Bai Loan

Dai Loan phat tri~n cong nghiep di~n tu tir nhiing nam 60. Giai doan dAu Da Loan cling l~p nip cac san pham di~n til dan dung va dong goi cac dung cu ban d~ nhir IC tieu chuan, transitor ... Thap ky 70, Dai Loan b&t dAu san xuAt linh kien di~ ill nhu den hinh, IC. Nhfmg nam 80, Dai Loan ti~n vao linh VlJC chS tao may ca nhan va cac linh phu kien cho may tinh va tir thoi diSm nay CNpDT cua Loan, d~c biet la nganh chB tao may tinh va linh ki~n may tinh phat tri~n r~t m. . San phfun di~n ill thanh m~t hang xu~t kh~u hang dAu cua Dai Loan tro g do co nhtrng san ph§m co san IUQIlg dirng dAu th~ giro nhu man hinh may tin , bo mach chu, laptop. Dai Loan thanh mQt trong nam nha cung cap may tin ca nhan 160 nhAt toan cAu va la nha cung cap hang dAu v~ bo mach chu, man hi ,may quet va phu rung may tinh cho thi tnrong khu VlJC va thS giro. Qua trinh ph t trien cua CNpDT Dai Loan cho thAy co S\T chuyen d6i manh me til san xuAt s· .pham di~n ill dan dung va linh ki~n gia f!i thAp sang san xuAt may tinh va phu tu linh ki~n may tinh co ham IUQIlg thiet ke va gia tri gia tang 160 hon,

tra

tra

Nam 2004 tAng san hrong cua CNpDT Dai Loan la 169,7 ti USD, chiem % t?ng san hrong con~ n~i~p, kim ngach xUdt !ffi~u dat 86,6 ti USD chiem % tong kim ngach xuat khau cua ca mroc (Nguon : TEEMA Annual Report 20 4) trong do san pham may tinh, di~n ill cong nghiep va linh ki~n cong nghe cao chi m ti trong 160. T}Wnh cong eua C;NpDT Dai Loan dua vao chiin luac phat tri aung aan va dau tu co trong diem cua Chinh phu ciing nhu Stt tra giup co hi. qua cua cae t6 chu-cphi lai nhudn cua Chinh phu nhu ITRI (Vien nghien cuu co g nghiep) hay ERSO (TA chirc Nghien ciru va Dich vu di~n ill) ho~e cac tnrong d{l' hQCva vien nghien ciru khac, S\l phat trien cong n&hi~p di~n t~ cua Dai Lo n chu yeu dira tren cac tien bQ khoa hQCley thuat duoc phd bien, chuyen giao tir tA chirc nay. Ngoai ra Chinh phu con chi ra nhiing cong ngh~ quan trong, cac kien, cum linh kien (chip CCD, IC di~u khien rna, man hinh LCD, RAM ... ) an pham chu chBt (HDTV, camera ley thu~t sB, cac loai thi~t bi ngoai vi may ... ) cAn uu tien phat tri~n va cung cdp cac khoan vay uu dai, h6 tro cong nghe dS ac doanh nghiep tri~n khai thuc hien. DBi voi tirng chung loai san pham, linh, ph kien, Dai Loan Iai co chien hroc phat tri~n rieng, Ching han nhu chien hroc ph t tri~n may tinh, chiSn hroc phat tri~n cong nghe vi di~n ill, cong nghe dong go cong nghs lam mach in nhi~u lap, chien luoc phat triSn nguyen v~t lieu moi ... C thJ noi vai tro eua Chinh phu trong viec phdt triJn CNpDT a Dai Loan La reit qu n trong.
r

s=

lONh,n dinh chung v~ qua trmh phat triSo CNpBT ciia eac ntr6'c trong khu VY'C
Vi~t Nam va cac mroc ASEAN co co nhieu d~c di~m nrong dang, viec phan tic ky qua trinh phat trien CNpPC cia nhirng mroc nay se dem lai nhieu bai hoc bA Ich cho Viet Nam. Theo each ti~p c~ nay chiing ta se xem xet qua trinh phat
49

._._

..... __ ..

_--------------------------_

trien ella cac mroc ASEAN theo hai khia canh: (1) giai chon hirong phat triBn.

dOl;U1

phat tri~n

va

(2)lga

Cac mroc ASEAN 5 d~u b~t d~u phat tri~n CNpDT ill gitra nhtrng nam 60 d~u nhiing nam 70 cua th~ ky truce va trai qua 3 giai dOl;U1 sau:

va

Giai doan 1: Lap rap cae loai scmphdm cho cae cong ty nuoc ngoai, luc d~u la cac san pham di~n tlr dan dung, sau do la san phAro di~n tit chuyen dung til cac bQ linh kien nh~p kh~u. Chinh phil tao di8u kien thu hut d~u tu nuoc ngoai, Giai doan 2 : Thu hut ddu tu nuoc ngoai scm xuat linh kien phu tung, phdt trien cong nghiep phu tra, thay th~ dfut cac chi ti8t nh~p khAu, dAy manh nQi dia hoa san pharn. Day la giai doan co y nghia quan trong trong qua trinh phat trien CNpDT cua cac mroc nay. Giai doan 3 : Ddu tu cong ngh¢ IcY thud: cao, phat triin nghien cuu thidt kd scm phdm, lam chu cong nghe, dAy manh xuAt kh~u ra thi tnrong thS gioi va khu vue, Su phat tri~n CNpDT cua cac mroc nay ill theo hai huang chu y8u sau: Thu nhdt : tZmg gia tri gia tang cua cae loai linh kien va san phdm di¢n tU-. Theo huang nay CNpDT cua cac mroc ASEAN 5 ~p trung san xuAt cac linh kien va san phAro c6 gia tri cao nhu dung cu ban dfut, cac loai linh kien may tinh, TV man blob det, may arm va san pham nghe nhin ky thuat s6, laptop, cac loai {, ilia cho may tinh, thi8t bi vi~n thong ... Cac mroc ASEAN 5 dang dAy manh vi~c san xuAt cac thi~t hi va linh ki~n co gia tri ngay cang cao hon cfing nhu viec phat trien cac nganh cong nghiep phu tro nhir ep nhua, dQt d~p kim loai, due, rna ... Thu ~ai, day manh vi¢c nghien cuu thidt ki vathat triin san pham. S~u hon 3 tb~p Icy tiep c~ voi nen cong nghiep di~n tit tien tien cua cac mroc phat trien, dQi ngii ley SU, chuyen vien ky thu~t cua cac mroc ASEAN dA co nhieu ti8n bQ, du sire ti8p thu rung nghe hien dai dB thiSt k~ va phat trien cac san pham moi. Vi v~y gdn day cac cong ty Nh~t Ban dA chuyen giao mQt s6 cong nghe thi~t k~ nhu 3D, CAD ... sang cac mroc ASEAN. Theo d6 CNpDT cac mroc ASEAN 5 cfing phat tri~n theo huang tang ham IU<!Ilg .chAt X3m d8 nan& cao gia tri gia tang cua san pham tren co s6 nghien ciru thiet ke linh kien, san pham moi. D(ic diim chung cua CNpDT cae meoc ASEAN 5 La chu yiu dua velDddu tu nude ngoai va cac cong ty nuoc ngoai, trong d6 chu y~u Hi cac cong ty Nh~t Ban. Trong s6 cac mroc ASEAN 5, ba mroc Malaysia, Singapore va Thai Lan co n~n CNpDT phat tri~n hon ca. CNpDT cua Malaysia phat trien kha manh me va dat dlf<;1c nhieu thanh tuu do, co nhiing Ki hoach phat trii,! dur;g dan" co so ha tdn¥ tot, chinh sach thu hut ddu tu thong thoang va s¥ chuyen doi co cdu san phdm rat 50

~

DUe. Th6ng ke cho ~hAy co cAu ~ac:.m(jt chinh sdch dung aan CUll cac c dang phdt triJn nhu Vi¢t Nam. Tuy nhien khoang 10 nam tro lai day su phan b6 CNpPM th8 gioi dang co S\l d6i voi S\l nBi nen ella mQt s6 mroc dang phat tri~n nhung co nganh CNpPM hinh thanh muon han nhimg phat tri~n kha nhanh nhu An DQ. Phap. Thai ley til 1996 d6n 2000 nganh ~ng nghiep I!ay ciing)'hat ~@n anh voi tY l~ tang tnrong hang nam til 10. chi trong khoang 30 nam ill 1965 dSn 1995. Trong nhtrng nam dAu th~p nien 80.loai san pham ~ong nganh pPM tro~g suot qua ~nh phat . My chiem 57% voi aug 120 tY USD.trien la nrong doi on dinh. Thanh cong cua CNpDT Singapore ngoai cac y6u t6 tren con co chi~n lu. Anh va Canada chiem hon o. nan buon ldu hoanh ha .5% (gap ill 3 den 5 Ian tY g tnrong GDP thS gioi). Theo IDC. Due. n hinh thilnh cong vJ CNpPM cua An D(J. CNpPM cua 2 nuoc ngoai OECD nay chiSm khoang 4%. khong co Ke hoach phdt trien CNpDT.onesia va Philippines nhu tinh hinh chfnh tri xii hpi khong on dinh. Anh. nhimg a cac nuoc dang phat trien.. Phap.~ qua. cling Ia nhfmg bai hoc kinh nghiem eho Vi~t Nam. ma g co Slf phdn b6 lai doanh thu theo huang tY trong coo cae nuoc dang phdt triin g tang len nhanh chong.~m b6 ieh eho viec phat tri~n CNpDT Vi~t Nam. va co tde a(J tang trutmg rdt nh. Trung Quoc. Do eiing la nhirng kinh ng . doanh thu nganh nghiep nay tren toan thS gioi tang len khoang han 900 IAn(tir 0.3 tY USD len . nen su tang tnrong PM thS gioi cham lai a mire kha thAp.tir 'n mJm dong ¥oi. cong nghiep nily 10. Nguoc lai. cac mroc OECD m gin 97% doanh thu phfut m~m thS gioi. Hien . nhimg vfuI cao han tang tnrong GDP g kYo Doanh thu ella CNpPM khong con chi tdp trung iT cac marc phat triin. 5 mroc khac la Nh~t.3 tY USD). Ai/en khling dinh viec trung phd: triJn nganh. nhiing yiu t6 can tra t/ phat fridn CNpDT eua In'!. Qua trinh phat trien C6ng nghifp phan mem u mi)t s6 nlJ'6rc 3. 3.tir dich vy chu khong phai 10.6% den 24. Trung Qu6c. tY l~ phfut mem dong thuong thAp hon rAt nhi~u. d cac mroc co n~n CNpPM phat nhu My ciing nhu cac mroc OEeD tY l~ phAn mem dong goi thuong chiSm 113 tBng doanh thu. dung dim vJ dao tao ngu6n nhdn It/c. CNpDT Thai Lan lai g~t hai thanh cong du VaGviec phat trien cong nghi~p phu tro va di¢n lanh.hi. Giai doan 2001-2003.21 Nbin c1jnhchung nh co 27 rat l~ ki C CNpP M Iii nganh dem lai 19'i nhudn cao. do anh lnrong ella suy thoai tS thS gioi va nan khung b6 (nhAt Ia sir kien 11/9/2001). Canada) la 27%. Nam 1990. Co cdu doanh thu cua CNpPM phdn lim 10. con cua My giam ng con khoang 39% va ella 5 mroc kia (Nhat. cu da da chi kh 37 th tu na xu Di t~ me ph C th kh tri h go 51 . Phii.! mem don$ goi ' g chiem khoang giin 1/3 tong gia tri doanh thu phdn mem toan cdu va ang han 2/3 con lai za cac dich v~ phdn mem.. Trong tang s6 doanh thu ella phAn mem dong goi.

Chang han. HAu h~t cac quoc gia dJu dang phai d6i miJ. kinh t~ nhung v§n duoc xBp la mQt trong nhimg cuong qu& vB gia cong mAt khAu tac 52 . dS tang sire canh tranh.'C giam gia thanh va tang nang sudt lao d(Jng dil lam cho viec thue gia cong phdn mJm & dich Vl.2 Cong nghifp phin m~m An DQ • An Dc}la mQt mroc dang phat trien. Ailen . Cac mroc dang phat trien nhu Trung QuBc va An dQ tlnrong co s6 hrong doanh nghiep nhieu nhung quy me doanh nghiep v§n han ch~. cdc tdp doan phitn mJm Ian thuirng co.my dung m(Jt s6 c6ng ty pMn mJm hang ddu dB d§n ciAt n8n CNpPM cua minh. Do nan khung b6 va suy thoro kinh te trong giro dO{Ul2001-2002tY l~ tang tnrong phfut mem An DQ chi dat khoang 23%.700 doanh nghiep. Trong b6i canh chong khung b6 hien nay.3 tY USD. thuoc cac nuac OEeD. dieu nay cang lam cho nhu cAu outsourcing phftn mem tang manh.vB dieu kien phfut memo Ty l~ tang tnrong hang nam cua CNpPM An BQ rAt cao. tuy nhien con s6 nay ella My dang co xu huang giam xu6ng. tang gdp d6i so voi nam 2001 (China's National Statistical Bureau). deu phai doi m~t voi tinh trang ~ieu hutnhan hrc va phai nh~p khau lao dQng phan mem til cac mroc dang phat trien. Nam 2001.. con nhi8u han chS vB ha tAng. phil hop voi xu lunmg tY l~ CNpPM My giam dAn trong tAng s6 chung cua th~ gioi. D~c biet s6 IUQIlgnhan cong phfut mem cua Trung Qu6c tinh den nam 2002 co khoang 600. Thieu hut nhan luc cung voi tip /lJ. con voi 4.2 tY USD. tuy nhien v§n cao hon dQtang tnrong trung binh ella th~gioi ill 5 d~ 7 IAn.phAn mBm img dung (application software) luon chiem phfut Urn nhdt (khoang gAn 1/2). phfut mem h~ themg luon chiem khoang l/3 va phftn mBm phat tri~n chiem phfut con lai (gAn l/4).6 trieu nhan hrc phfut mem. Cung voi su phat trien nh~ chong cua CNpPM th~ ~i6i. qu6c tich nhu toan bQ cac doanh nghiep dBu la ella cac ruroc OECD rna rieng My chiem khoang mQt mra trong s6 do. do doi hoi dam baa an ninh. CNpPM Israel d\lt doanh thu 4. ~c bi~t lit iJ cac mroc phat trien. nhdn cong trong Iinh V\l'C nay tang manh hang nam. Tuy nhien S\1' phat tri~n nguen nhan hrc phAn mem khong theo ki~yeu cAu cua ngan~ c6~g nghi~l? cong nghe cao nay. cac mroc di sau nhu An DQ. gAn gAp doi cua ca nganh CNpPM Trung Qu6c.l (Software Outsourcing) dang tro thanh m(Jt trao luu rong riii tren thi giai. Trung Qu6c. Trang danh sach 10 va 20 cac DNPM 100 nhat the gioi. Nhan hrc la y~u t6 quyet dinh thanh c6ng cia CNpPM. trung blnh la 45. dang co chien IU(1c tdp trung .. hau Ve phan b6 doanh nghiep. hA~ h~t tAt ca cac mroc co nen CNpPM phat trien. 3. den nam 200 I tren toan the gioi iroc tinh co khoang 2. trong 10 cong ty hang dAuco 8 cong ty cua My.000 nguoi. Chi mQt minh c6ng ty Microsoft ella My dii c6 doanh thu phAn mem 25.2.15% thai kY tU nam 1993 d~n 2000.t v61 S1:l thiJu hut trdm trong ngu6n nhdn 11!Clam phdn mJm va gia nhdn cong tang nit nhanh. nam 2002 voi 300 doanh nghiep. CNpPM Trung QuBc chi dat doanh thu 13.9 tY USD. cac mroc cong nghiep phat triSn dang han ch~ nh~p cu va tang cuong dem thue gia c6ng phfut mem tai cac mroc dang phat trien.

thanh thao Anh ngU: Loi th~ tnroc h~t phai noi la hAu nhu tAt ca cac tnrong dai hoc cua An dQ d~u dao tao bang tieng Anh. thl An dQ dii rna cira thi tnrong thu hut diu tu nUITC ngoai.. Co cAu san . Va cac Trung tam Day da dem lai nguon do nh thu chinh cho nganh CNpPM cua mroc nay. Oracle.Tinh d~n narn 2001 An D¢ co t6ng s6 khoang 3000 cong ty phAn mem. do hAu nhu ngu6n nhan lire cua An dQ khong bi han ch~ boi vAn dS-ngon ngii.0 0 nguoi. Lire hrong An kieu c.ph~ nga~ C~pPM ~ Dc}n~ieng manh vS-huong cac dich vu. Hau het cac cong ty phan mem 160 cua An de} i~n nay d~u co lien quan d8n lire hreng An ki~u h6i huang."ut~p doan CNTT da qu6c gia. Cac cong vien phk mem dl!QCC!. Microsoft. H' ho tao cu co ph (2) Thu hut duoc nhieu cong ty da quoc gia ddu tu: bAt dAu tit nhOng nam 80 khi rna rAt nhi~u mroc con dang thi hanh chinh sach dong cua d~ bao hQ san xu t trong mroc.Au xay d\!flg co so h~ tAng hien tu dU:Qc huCm~ cac uu diii ve dirong truyen vien thong. g D. c Iu~g do~g da? An ki~u hoat dQn&tro~g linh V\lC CN~ da quay tro v~ d~u hat trien phan mem a que huang. Phdn 160 cac DNPM 160 cua An DQ trong giai doan dAu t tri~n d~u cu ngiroi di lam thue tai cac cac cong ty My..000 nguoi. Cac chfnh sach nay da thu hut dUQc rat n . Doanh thu xuat khau phan mem cua An D¢ hau nhu chi dua vao cac dich vu. 53 .a th "dat va nhieu chinh sach uu dai khac. . Cisco.g dii h6 tro rdt 160 cho viec marketing va tim ki8m cac hop dAng gia cong cho ca doanh nghiep phan mem An dQ. h phu An dQ ciing co chinh sach phat tri~n manh me ngu6n nhan hrc CNTT. mien giam thue. nham t~ ung nhan cong gid re va chdt luang cao cua rnroc nay.D9 dao tao diroc 80 n. Novell.000 ngiroi va 30 rung ty voi nhan cong tren 1. GE. nbAt la tro g linh vue CNTT. An D¢ ciing 1a qu c gia co nhieu cong ty da quac gia I~p cac trung tam nghien ciru va phat tri~n ph ' mem nhir: IBM. Hieu img keo thea rAt 160 cua cac t~p doan nay d?:' d~n viec hiu nhu cac ~p doan pbk mem 160 tren th~ gioi hien nay d~u co tru g tam phat trien ph&n mem a An dQ. Ty ~ ph§n mem dong goi cua An Dc}chi chiem khoang hon 20% va hon 3/4 trong so ay dung cho thi tnrong nQi dia. giam gi. Kinh ngbifm thanb eong cia An 1)9: (1) N gufJn nhdn luc d6i dao.¢lln Icy sir CNfT va 20 nghin nguoi tren d~ . Hien nay nhan 19c phdn mem An DQ dii vuot qua s6 500. (3) Vai tro cua luc luang An ldJu: Dong vai tro rttt 160 cho CNpPM An DQ . trong do 0 6 cong ty voi nhan cong tren 5. Hyghes. Sun. De tang toc dao tao Chinh phu An DQ dii khuyen khich cac doanh nghiep dao Icy su tin hoc thirc hanh va cac khoa hoc ngim han nham nhan dugc chimg chi cac cong ty co danh tieng. con lai phAn 160 la cac rung ty co quy mo vita va nho. Chinh phil An DQ da co nhieu cbinh sach khuyen khich phat tri cac cong vien phftn rn~m nham thu hut cac cong ty mroc ngoai va trong mnrc lam vi~c.am An .

Cac dich vu nh~p khAu chu ySu til An B{.san p~fun phan mem lam cho khong co nuoc nao chi xudt. tnroc nam 2001 Chinh phil My 54 . B~n nam 2000 luong phAn mem nh~p khAu cua My tang d~n 11. va hien nay vb c~iSm hon 35% tieu thu phan m~m toan cAu.07 tY USD.1 tY va cac dich vu Ia 0. va 41. Trong phdo nay chung ta se xern xet tinh hinh cua mQt s8 mroc c6 thi tnrong nh~p khau dich vu phAn mem 16'0nhu My.4 ty USD. va mQt s8 mnrc Tay Au. Cac cong ty pbAn mem cua My thirong ap dung rna hinh quan Iy chAt hrong CMM cua SEI. Hien nay co khoang 2 trieu lao dQng tro~g n$3.4 ty. voi khoang gAn 50% trong nhfmg nam 90 cua thS kY . trong d6 phAn mSm d6ng g6i la 0. 32.1% dat CMM-l.5% s8 cong ty phAn mem dat CMM-5. Tie}! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ sieu vS phAn mem. rna ngiroc lai chinh nhirng mroc co doanh so xuat khAu phAn mem cao cimg la nhfrng thj tnrong nhap khAu dich vu phfut mem nhieu nhdt.(4) Quy trinh quan Iy chdt IU(Tng: Be tang sire canh tranh. va kern thea 13 mQt ngu6n doanh thu len d~n hang chuc tY USD m6i nam. cho m~ac ng?ai chu khong d~t n~g vi~c phat trien phan mem d6ng g6L Thuc te cho thay chien hroc nay rat phu hop voi hoan canh An dQ.6% dat CMM-4. 3. Cho d~n nam 2001 An BQ da co 29 cong ty phftn mem duoc cdp chimg nhan CMM5 va 43 cong ty d?t CMM4. khft}l rna khong nh~p khau phan mem. (til 58% dSn 71% xuAt khAu cac dich vu pbftn mem cua An DQ 1ft cho thi tnrong My) va mQt s8 mroc dang phat trien khac dum dang gia cong phan mem (Software out sousing).9% d~t CMM-2. ~ung mroc na~ vb. Thi tnrong tieu thu phfut mem cua My luon 16'0nhdt th~ gioi.2. trong nam 2001 tai mroc nay c6 khoang 5. Nb~t. Nhung My ciing la mroc dung dAu thS gioi vS nh~p khAu phAn mem. va loai hinh dich vu nay da dem lai cho nganh CNpPM mroc nay ngucn viec lam hdu nhu khong bao gio can.4 nob hlnh mqt sA th] trtrimg nh. Qua trinh phat trien cua CNpPM An BQ di til rno hinh gia thdp va chdt hrong chdp nh~ duoc d~n gia vira phai va chdt luong cao. cac DNPM An BQ rAt quan tam d~n viec xay dung quy trinh quan Iy chAt hrong. Theo META Group. khoang 9.3 tY.0% dat CMM-3.nh CNpPM My. Doanh thu CNpPM cua My hien nay uoc khoang han 280 tY USD. thieu hut rnQt hrong Ian nhan hrc phan memo Do tmh trang thieu nhan 19c phan mem. 11. (5) Chiin IU(1ct~p trung cho xudt khdu dich v~: Chien hroc cua CNpPM An dQ la t~p trurw va~ cac dich vu gia cone.p khAu Phin m~m B~c thu cua .trua~. Nam 1992 tAng gia tri phAn mem nhap khAu cua My la 0. PhAn mem d6ng g6i nh~p khAu cua My chu y~u til Ailen va Ixrael (gftn 113 xUdt khAu phAn mSm dong goi cua Ailen d~n My). My My la qu8c gia dung dAu thS gioi vS Cong nghiep phAn mem.67 tY va dich vu la 5. trong do pbAn mSm dong g6i la 5.

Philippin va Vi~t Nam ciing da nl$l duoc nhfmg hop g gia cong tit My.2 tY USD trong nam 2005 (nrc m6i nam tang ang 25%). Vi~c thue gia cong phfut mem i:J mroc ngoai con do cac cong ty My muon gia thanh san xu§t. I>Qtit thanh cong trong vi~c danh dUQccac hop dBng gia cong tit My do nang thuc hien hqp dBng 16t. trong khi a An DQ hIC do se chi co thS cung cAp t6i 00. tro 65 ng tru t'" kh kh cO An dB . JPSA. D8n nam 2005 nhu cAu su dung cac nhan vien IT mroc ngoai My se 160 hem 1 tri~u ngiroi. hi~n nay do tinh trang gia tang nguy co khung b6. nh N th ca tro qu ap Nh~t Ban luon yeu cAu phk mem phai mang tinh thich hop cao voi mo hinh t8 sin co cua ho. Tr ng cac phan mem nh~p khau cua Nhat tY I~ cac dich vu chiem chu yeu (hem 80 0). My dang han ch~ hrong ngiroi nh~p cu vao mroc nay. Theo gia cua hang nghien ciru thi tnrong Gartner. trong d6 gia tri nh~'p khdu khoang 3 tY USD. va nhfun dBi ph6 voi su suy thoai kinh t~ toan cAu.000 n hrc phat trien phan memo Theo danh gia cua MET!. JEITA thi mire tang tnrong g viec thue mroc ngoai gia cong phan mem se vuot xa rmrc tang tnrong binh n cua toan nganh CNTI Nh~t Ban do ngay cang nhieu doanh nghiep Nhat Ban ung chien hroc thue gia cong o~ c~t giam chi phi. Theo bao cao nam 2004 cua Hiep hQi CNTT 160 nhat Nh~t Ban la JISA. Hi~n Nh~t Ban co kho~g 4?0.da . Gk toan bQ nganh CNpPM Nhat Ban chi dS dap irng cho tieu dung nQi dia. cMt hrong san phfun eao va gia nhan cong reo Cac g ty ella Trung QuOc. chi8m khoang 20% thi tnrong phk mem gifi. nfu?1len toi tren 45%. 55 . Hang nghien ciru thi g IDC dtr bao ehi tieu cua My eho thue gia cong phfut m~m a mroc ngoai se tit 9 t5' USD nam 2002 len 17. My hien nay lit mroc chiem t5' g thue gia cong phfut m~m i':J mroc ngoai 160 nhAt (gk 40%. I>i~u nay tao ra xu g moi la cac cong ty My tan~ cuong thue gia cong ph§n mem a mroc ngoai. boi v~y phan mem thea d~t hang chiem thi phful rAt 160. da NhitBin • Nhat ban lit mroc co doanh thu ph§n mem 160 thu hai sau My. biet 13.ao nhieu co hQi cho nhi~u nhan hrc phfut m~m mroc ngoai dUQc nh~p cir vao nu c nay. dS dam bao .000 n~m.i:J cac mroc dang phat trien.uphAn mem kha 160 cho thi tn:Ong tron~ mroc. thi tnrong phan mem cua . voi tY 1~tang g trung bin~ hanp. du bao se d~t toi 0 trong nrong lai) . Nga.79% cac doanh nghiep 160 cua My da thue gia cong i':J mroc ai va s6 con lai dg ki8n cling se som gia nh~p trao 1uu nay.nh. t hien nay khoang 100 t5' usn / nam. Co d8n khoang 90% phful mem nh~p khdu cua Nh~t la til My. ngoai ra h' g nam Nhtt B~ phai nhap }dl§. Tuy nhien. Do bl co hQi cho ~fing rnroc dang phat triSn nhu Vi~t Nam 08 g cap nguon nhan 1\lCco chi phi thap han so voi An DQ.

(4) quan h~ m~t thi~t gitra 2 chfnh phu ~nhieu chinh sach h6 trc viec hop tac. DSn nam 2000 moi chi co khoang 800 kj sir p~dn mem ~ DQ duoc tuyen dung lam viec 0 Nh~t. Co toi 20% xuat khAu phfin mem cua An DQ cho chau Au la dSn 56 A Due la thi tnrong tieu thu phk mem Ian nh~t Tay Au va Ian tbu ba thS gioi. am hi8u van hoa va phong each lam an cua nguoi Nh~t. Ngay cang nhieu doanh nghiep Nh~t Ban ap dung chi~n luge thue gia c6ng d~ cit giam chi phi. (3) S\1' fin dinh ve chinh tri. Ngon ngu va van hoa la rao can Ian nh~t lam cho An DQ r~t kho khan khi tham nh~p thi tnrong Nh~t Ban. trong do p~fin mem dong gO. Myanmar vi cac c6ng ty Trung Qudc va An DQ dang ngay mQt Ian manh va tro thanh nhiing d6i thu canh tranh tIV~ tiS{. chi sau My va Nh~t Ban. Cac cong ty Nh~t Ban hi~n dang tim each chuyen huang sang cac mroc khac trong khu V\lC nhu Vi~t Nam. Hop tac voi Nhat Ban doi hoi phai co mQt s6 hrong Ian cac Icy su CNTT thong thao tiSng Nh~t. Da sd cac cong ty Nh~t Ban khong chiu giao ti8p bfuIg ti~ng Anh rna ra thuong fa di~u kien cho cac ddi tac phai giao ti~p bfutg tieng Nhat. o· . chuy2n giao cong ngh?. Loai san pham phdn mem co mire tieu thu tang tnrong manh nh~t (] D~e hi~n nay la phfin mem guan tri d?anh nghiep (ERP). Cac mroc Tay Au (trir Ailen. Nhat Ban co du kha nang h6 tro nganh CNpPM Vi~t Nam (] cac khia canh: xual kh/'u. Tuy nhien. Thi tnrong Nh~t ban hien rilt nhieu tiem nang cho gia cong xu~t khAu phfut mem cua Vi~t Nam nho nhirng y~u t6: (1) S\1' tirong d6ng ve van hoa. con nhap khAu cac dich vu chu ysu tir An DQ. Phan Lan. Thuy Dien) deu co nhep khau phan mem cao hen xwit khAu.itren. Chin? phu va cac cong ty Nh~t r~t quan t~m den nganh phan mem Vi~t Nam. (2) khoang each dia ly.Th] tru. nang cao nang lvc clia cdc DNPM. Philipin. Nhieu hang CNTI cua nh~t dang tieh eire tim kiem cac ddi tac hoac l~p trinh vien bi~t tieng Nh~t va hi~u van hoa nhat. (5) nguon nhan hrc co hoc vAn va gia reo Khai thac diroc thj tnrong Nh~t Ban co th~ tao ra biroc ngo~t Ian cho cac DNPM va cho eli nganh CNpPM Vi~t Nam. Ddi tac gia c6ng phdn mem chu y~u cia Nh~t Ban cho d~n nay la Trung Qudc va An DQ."'g phan m2m Nhpl Biln Iii ral/Un va cdc cong ty Nhpt dang phili il6i mpl vOi fink tr{lng thiiu nhan /Ij'c tram trong.. Rat nhieu cong ty Nh~t da vao Vi~t Nam tim doi tac va tuyen dung nhan luc. Cac owc Tay Au Tfiy Au voi 17 mroc co gia tri tieu thu phdn mem chi 8m khoang 24% tAng tieu thu to~ c§u. Vi~c th~eu hut nhan hrc phan mem lam tang doanh so nh~p khau dich vu gia cong phan mem tir mroc ngoai. bai toan d1[lt a cho nganh CNpPM Vi~t Nam r la nguon nhan hrc. My va Ixrael. Cac mroc Tay Au nh~P khAu phfin mem dong goi chu yeu tir Ailen. voi Nh~t Ban. 1/3 va cac dich vu ~fin 2(3. trong khi tai My con so nay gap toi tram Ian. Thai Lan.

. thi tnrong rna cac cong ty ph§n mem cua cac mroc dang phat khac dang dAy manh xuAt khAu too. Ca rung ty ph§n mSm cua Pakistan. tr ' g khi do cac dich vu phdn mem chiem too 2/3 tAng doanh thu. D~c biet. DUc cilng 13. chiem khoang % toan cAu.. Bangladet.goi ~hu yeu tit . Anh hi mroc 100 thir 4 tren the gioi v~ tieu thu phan mem voi gia tri chiem kh ang 5% toan ciu.0 thi tnreng nay do ca hai vAn dS ngon ngfr va van hoa (ngay ltalia g da c6 sg khac nhau 100 giiia mien B~c va miSn Nam vS kinh tS cfing nhu van ). Italia nh~p khAu ph§n mem chu y~u tir Ailen. n. Trung Quac) doanh thu CNpPM chu ySu la tir ca dich V\l phdn mem . V~ co cAu san pham: phdn mem dong gop chi chiem 1/3 t6ng doanh thu. Cac cong ty phdn mem cac nuoc dang phat triSn kho tham p dUQ'cV3. My. tai cac n ' c dang phat trien (nhu An DQ. Phap nh~p khdu phdn mem dong. Tnroc xu huong nay. Uti th~ vS doanh thu phdn mem thuoc v~ cac mroc co g nghiep phat tri8n..7% toan cAu. cac mroc dang phat trien dang ca g~g tao di~u kien 57 .n v~tinb binb CNpPM tb~ giOi Trong nhimg nam 80. Ixrael va cac ' c Tay Au khac. Cac cong ty da quac gia vS phfut mem dSu thiSt I~p chi nhanh va cac trung tam h6 tro khach hang ella Minh a rai rae kh~p noi tren gioi. Trung Quac. Van de ngon va van hoa da han che xuat khau phan mem til cac mroc khong phai thuoc dia eii ua Phap vao mroc nay. Hi~n da c6 hem 80 cong ty An DQ l~p co quan d~ dien cua minh a a Phdp la mroc co srrc tieu thu phdn mem dirng thir 5 tren th~ gioi voi gia tri eh. Italia ciing la mQt mroc tieu thu phan mem 100 a Tay Au. My va Ixrael va nhap khAu cac dich vu phfuI mem chu y~u til An DQ. Vi v~y Anh co S\I canh tranh manh gitra cac nha xuAt kh u mroc ngoai. hi~n nay dang co xu hirong chuyen dich sang ca mroc dang phat tri6n: An DQ. Srilanca va Philippin cling tim du c khach hang Anh. nh~J'dich vu !iI ca~ mroc dang phat trien. . My. C~c h vu dau cuoi trong linh V\IC phat trien phan mem da va dang duoc chuyen dan g cac mroc dang phat trien. Anh nh~p khAu ph§n mem dong goi nh~p khau chu y~u til Ai n. Cac rung ty phdn mem An DQ dang rAt n6 lire vuot qua cac vAn dS tren dS m nh~p vao thi tnrong nay. My va Ixrael va cae. Phap chi chiem 4% xuAt khAu ph§n mSm tit An DQ vao ch u Au.{m khoang 4. Tuy nhien. ki m di • ~ ! s Hien nay cac cong ty phan mem 100 tren th~ gioi dang co xu huang tim m dai tac ngoai mroc d6 outsourcing mot phdn hoac toan bi) san phdm ella h nh~ IQ'i~\lfig gia nhan cong re v~ tac ~9 tiSp c~ thi tnrong nhanh h~. n nh h6 th a a M9t sa k~t lu.

thu~ 19i cho cac ~p doan phAn mem 100 thi~t I~p cac chi nhanh va dAu tu iJ cac mroc nay. san phAro. phim anh. nan khung b6 d8 va dang khien cho cac ~p doan.mQt nganh du tinh co doanh s6 tren 400 ty Euro (nrong duong 5% GDP cua EU). Vi~c nb bit duoc cac xu th~ phat tri~n cong nghe va mQt trong nhtrng y~u t6 quan trong cho S\l thanh cong. Chrr01lg trinb e-content (2001-2005) Chuang trinh nay tri gia 100 trieu Euro duqc tri8n khai d~ thuc dAy tang tnrong va phat triSn cong nghiep nQi dung s6 a Chan Au . Nhirng thach thirc ph6 bi~n la kha nang v~ cong ngh~ va h~ tAng phap IY. Trong phen nay clning ta se cung xem xet tinh hinh va kinh nghiem phat tri~n cong nghiep nQi dung thong tin s6 a mQt 56 qu6c gia va khu vue tren th~ gioi. Do v~y. 3. chinh tri. pharr ph6i va su dung cac nQi dung thong tin s6 cua chau Au tren mang toan cAu nham thuc dAy S\1phat trien kinh tS va tao ra nhieu viec lam moi. la nguon nguyen li~u dau van chinh cho nganh cong nghiep nQi dung 56 nhung vLt con nhieu thach tlnrc dS thich img voi thoi dai 56 hoa. cong n~hi~p nQi du~g s6 duqc r~t nhieu qu6c gia tren the gioi danh gia cao va quan tam dau tu phat trien.san van hoa phong phu cua chdu Au va cac n&anh san xuAt nQ! dung truyen thong nhu bao chi. S\1 bAt 6n v~ an ninh. cong ty da qu6c gia v~ CNTT tim each phan tan dAu tu nhb giam thi~u rui roo Day thirc 5\1Hi mQt co hQi cho Vi~t Nam. t~p doan Ian.. t6c dQ tang tnrong hang nam dat 200/0 va mang lai khoang 4 trieu viec lam.3. . thach thirc IOn nh~t d6i voi cQng dAng Chau Au la S\l da dang v~ van hoa va ngon ngii. xuat ban. S\l phat trien cua CNpPM chiu sir chi ph6i v~ m~t cong nghe cua cac hang.3 Kinh nghifm quoe te vel phat tri~n Cong nghi.' Nhu. Tuy nhien. ED da lien ti~p triSn khai cac chuang trinh e-content (2001-2005) va econtentplus (2005-2008) d~ giai quyet nhimg kho khan nay. 58 . Di .p niJi dung so . da trinh bay a phdn tren..1 Cqng aang Chin Au (EU) Thach thue phtit triin .la 3. Chuang trinh e-content con c6 ten goi khac la "NQi dung 56 chau Au tren mang toan cdu" (European Digital Content for the Global Networks) voi cac muc tieu co ban sau: Tao di~u kien thuan IQ'icho thirong mai hoa.

Bien phap trien khai chinh nhu sau: . tao thuan lqi cho qua trinh hQi nh~p kinh t8 .52% kinh phi cua chuang trinh). cong cu dich thu~t. D' g gop cho phat triBn van hoa. chi a se nhtrng kinh nghiem tri8n khai cho cit ca cac huan 2: Tang cirong cac nQi dung ban dia mang tinh da dang v8 ngon ngtt a van hoa (chiem 380/0 .. Muc dich chinh cua inh huang nay nham h6 tro cac doanh nghiep vira va nho san xUdt ne»idung hong tin s6 cua EU dat duoc nhieu thrum cong thuang mai tren thi tnrong da dang v8 van hoa va ngon ngir.) 59 -. TW g cirong san xUdt nQi dung s6 trong moi tnrong da ngon ngu va da van hoa. quy chuan du li~u phat sinh til cac dir an thanh tai cac mrec EU. D~ thuc hi~n cac muc tieu tren. ang 0. ~ t1 . Muc dich chinh cua dinh huang nay la hAm thuong mai hoa nQi dung thong tin til khu V\lC cQng dang voi cac bien hap: hanh thir nghiem cac du an tai timg mroc thanh vien EU nham xay dung m6i qu h~ d6i tac gifra khu V\lC cong va khu vue ill nhan. n" g cao co hQi xudt khAu cho cac cong ty san xudt nQi dung thong tin s6 cua Chau A nhdt la cac doanh nghiep vira va nho..5 tri~u Euro Sf! danh cho vi~c tAng hop thong tin chung cho tAt ca cac du hUQcnhom dinh huang 1. c hien cac du an lien qu6c gia nhAm cimg xay dung cac chien hroc v8 ngon ng .Th c dAy sir dung nhirng nQi dung thong tin s6 co ti8m nang cua chau Au d~c biet Hi ' c thong tin tir khu V\lC ce»ngdAng.42% kinh phi cua chuang trinh). chuang trinh da dua ra 4 dinh htrong chien hr . H tro ha tAng ngon ngtr: nhfun cai thien co so ha clog cho viec ban dia hoa cac nQi du g tren mang toan cAubao gAm kho tu lieu s6 da ngon ngtr chdt hrong cao (vi du nh kho tir vung. van hoc. h l~p cac trung tam thu thap. thu~t ngtt chuyen nganh. X3 hQi va nang cao trinh de»cho cong dan trong kh i EU.c 16n va cac bien phap thuc hi~n nhu sau: huOn 1: Khuyen khich khai thac thong tin til khu V\lC cQng dAng (chiem 8% . M6i mroc thanh vien EU chi co 1 du an thuoc loai nay vi phi khci t6n kern.X3 hQi cho cong dan 0 nh g mroc mu6n ti8n too mQt X3 he»ithong tin. M6i du an dugc dAu ill kh aug han 1 trieu Euro va m6i mroc thanh vien EU c6 khoang 3 du an ti8n hanh tro g 5 nam. tao cAu n6i giua cac cong ty san xudt nQi dung thong tin s6 vOO gioi ngon ngft ho .

tang cirong kha nang tuong tac. gioi thieu du an . Cac nQi dung chinh la: Cai thien viec sir dung va khai thac hieu qua nhtrng thong tin trao d3i lien qu6c gia gilia cac t3 chirc khu V\lC cong voi cac cong ty tu d~ tao ra cac san phfun va dich vu co gia tri gia tang cao. tai sir dung va tinh tuang thich cua nQi dung thong tin. khuyen khich tao ra cac dich vu moi.. E-contentplus co ba dinh huang chiin luac dJ thuc hi?n muc lieu 16ng quat: Dinh hUOng 1: Tao thuen loi cho viec troy nh~p. MQt s6 du an nho duQ'c tri~n khai dua tren kinh nghiem cua du an thir nghiem INF02000 nham xdy dung mQt s6 trung tam trao d3i ban quyen sir dung cac san phAro thirong mai da phuong tien.45% kinh phi cua chuang trinh). Hien tai. sir dung va khai thac nQi dung thong tin s6 0 chau Au. Dinh huang 4: Cac hoat dQng h6 trc khac bao gbm tuyen truyen. chuang trinh dang keu goi cac sang kien dong gop nQi dung cu th8 cac du an d~ thuc hien cac nQi dung cua e-contentplus.9% kinh phi ella chuang trinh). Muc dich chinh cua dinh huang nay nhfun h6 tro cac cong ty san xuAt nQi dung thong tin s6 moi thanh l~p co kha nang tiBp c~ toi cac thong tin ve ngubn v6n dAutu bang cac bien phap sau: cAu n6i ve v6n : Se co cac du an thuc hien chirc nang cAu n6i gitra cac cong ty san xuAt nQi dung thong tin s6 voi cac nha dAu tu ti~m nang d~ phat trien cac img dung moi. ~p trung vao nang cao chAt hrong nQi dung thong tin s6. sir dung va khai thac nQi dung thong tin s6 (chiem 35% . E-contentplus co muc tieu t6ng quat la tang cirong kha nang troy nhap. + Khuyen khich cac co ch6 hop tac kY thuat lien qu6c gia gitra cac t3 chirc l~p ban db voi cac cong ty d~ rna rQng vi~c sir 60 .Dinh hu6ng 3: H6 tro cac cong ty tham nh~p thi tnrong (chiem 5% . Uy ban EU da thong qua nQi dung chuang trinh econtentplus trien khai trong 4 narn (2005-2008) voi khoan kinh phi 149 trieu Euro. nha san xuAt va nguoi sir dung. Chuang trinh se tang cirong nang hrc canh tranh cho cac mroc EU trong n~n kinh tB tri thuc. hQi nghi. Hoat dQngthuang mai v~ ban quyen: nhfun trao d3i gitra ngiroi nb ban quy~n thong tin. Cac hoat dQng h6 trc thirc hien dinh huang nay bao gbm viec thiet l~p cac mang va su lien Minh giira cac nhom d6i tuong trong xii hQi. tao thuan lqi cho vi~c san xuat. nang cao kha nang sang tao phu hop voi su phat tri~n va rmrc dQ canh tranh cua thi tnreng. ChUdng trinh e-contentplus (2005-2008) Ngay 28/2/2005. phan ph6i thong tin va tri thirc d6i voi nhtrng linh V\l'C rna cong cluing iJ chan Au quan tam.. quang ba kBt qua tri~n khai nhu xuAt ban website.

tao kha nang truy nh~p rQng rai cho cong chting thong qua nhiing co ch~ noi long ban quySn linh hoat. Hien Nh~t Ban ch . nganh cong nghiep nay moi chi chiem mQt thi phdn nho trong n~n kinh tS Nh~t Ban.{mlinh khoang 100/0thi tnrong cong nghiep nQi dung s6 thS gioi. Thi tnrong nQi dung s6 Nh~t Ban nam 2003 dat khoang 2150 tY yen (Hinh 4). giam sat.. Tang cuong san xu~t nQi dung phuc V\1 hoc ~p va nghien ciru (e-learning) theo huang da ngon ngu va da van hoa. phan tich anh hirong cua chuang trinh va tuyen ruyen cac kSt qua cua chuang trinh. chi chiem 2% GDP. thi tnrong nQi dung s6 Nhat Ban se da con s6 6. Tang cirong s3 hoa va bao t6n cac di san van hoa va khoa hoc cua chau Au. Di: huOn 2: Cai thien ch~t lUQ11g Qi dung thong tin s6 va nhan rQng nhimg kinh n ghiem thanh cong (chiem 500/0 . so sanh voi 17% cua My.3 nghin tY Yen VIlO nam 2010. Thuong mai va Cong nghiep (METI). NQi dung s6 cua Nh~t chi kiSm duoc 3% 19i nhuan n ' c ngoai.10% kinh phi cua chuang trinh). am nhac s6 va phim sa. Hien tai. thAp han tY Ie 5% 0 My va ty I~ g binh tren tbS gioi la 3%. d6 la kSt qua cua cua cac chinh sa h6 tro cua Chinh phu cung voi cac thanh nru cong nghe bang rQng t6c dQ cao. Cac hoat Qng h6 tro thuc hien dinh huong nay bao g6m mQt loat cac thi nghiem v8 nang ao kha nang tim ki~m thong tin. Thuc dAyxay dung ha tAng thong tin xuyen chau Au d~ truy nh~p va sir dung cac ngu6n thong tin sa cMt hrong cao cua chdu Au blmg each lien kSt cac thu vien di~n tU.. Theo d\I bao ella BQ tS. Moi tnrong kinh doanh DQ dung sa dugc cai thien dang ke trong vai nam tro lai day.bao dam tinh nrong thfch nhfun phuc vu cho cac khach hang hay phai di chuyen. Mij.dung cac s3 li~u khong gian dia ly.e du vay. tranh S\l trung lij.60% kinh phi cua chuang trinh). 61 . tai sir dung. la mroc chiem thi phdn Ian thu 2 sau My (khoang 40%).p. bien soan va nrong thich thong tin ong moi tnrong da ngu hu6n 3: Tang cuong hop tac va nang cao nhin tlnrc cua cong chung (chiem % . gi thanh re va CUQceach mang sa trong cong nghiep di~n tlr. k~t n6i cQng d6ng . Cac hoat dQng se h6 tro viec phat tri~ ac cong cu danh gia. Co clu cua thi tnrong nQi dung s6 cua Nhdt Ban diroc chiem linh boi cac r V\fC chinh la tro choi di~n tu. cong nghiep nQ dung s6 0 Nh~t Ban dang bung nB phat trien. Chinh phu Nh~t Ban nhan ra tAm quan trong cua cong nghiep nQi dung s6 va b~ ddu c6 cac chinh sach thuc dAy phat tri~n tit nam 2002.

i dung chinh nhu sau: Thuc dAy quan h~ quac t~ cua cac doanh nghiep nQi dung s6. Nh~t Ban cling da dAy manh viec san xudt. va cling la di8u kien dS cac nha cung cAp nQi dung nang cao chAt hrong san phfun va dich vu ~ua minh. nang cao trlnh dQ cong ngh~ va ngan ngira sao chep bAt hop phap. sa 56 li~u th6ng ke cho thAy S\l bung nA manh me trong kinh doanh nQi dung s6 cia Nhat. Vi du tAng hrong dii li~u nQi dung web da tang vot d~n 45 IAn trong sau nam tir 1998 .Cae dQng II}'C thue diy phat tri~n eua eong nghi~p n{)i dung sA Nbit Bin Sieu cuilng quDc vi bling thong rpng Nh~t Ban la mQt trong nhUng qu6c gia dUng dAu v8 ha tc1ng bang fQng.t V oi cac n{. chinh phu Nhat Ban thiSt l~p Ban chi dao Chinh sach So hiiu Tri tu~ nhfun dS fa cac chinh sach thuc dAy phat trien nhiing tai san sang tao vo hinh nhu cong nghe.3 trieu vao cu6i nam 2003. vuot qua 60% tAng dan s6 (theo Ii~u cua BQ NQi chinh va Truyen thong Nhat). chong m~t. f)S tri8n so Chuung trinh hank iI(jng il2 thuc tt/. Va ~eo do. khai "Chien hroc Qu6c gia cho Thoi d~i cua Sue manh MSm". luu hrong dii li~u va files duoc truyen tai tren mang chac chan se tang voi t6c d{. quyet tam trong phat triSn nguon nhan hrc.i dung quAc teo Clni trong diu tu nghien ciru cac cong nghe va tieu chuan chong gian l~ nhu watermarking.i dung phim 62 . chinh sach dS bien Nhat Ban Thanh mQt cuong qu6c v8 hiiu tri tu~ voi nhimg nB lire. gop phArr rna fQng thi tnrong phan phAi n{. Tang cirong cac bien phap chang sao chep bdt hop phap nQi dung s6. S6 ngiroi sir dung mang a Nh~t da d~t toi 77. Mo. h6 tro cac doanh nghiep tham gia cac tri~n lam n{.Phat trien he tfutg bang fQng Thiet l~p di~n dan thuc dAy phirn s6: chuan hoa cong nghe va xay dung cac rno hinh kinh doanh.2004. truiYng chinh sach thong thodng Nam 2003. kinh doanh nQi dung s6 nhu mQt chinh sach uu tien hang dAu. . MQt kenh chuyen gia h6 tro cong nghiep nQi dung s6 cling da duec thi~t l~p voi S\l' kiSm tra cua luc hrong d~c nhiem. Cung voi cac bien phap nay. thiet ke va nQi dung Thanh hat nhan cua n8n cong nghiep qu6c gia.y cong nghiip npi dung sDclla Nh. lire hrong d~c nhiem da thirc hien d6ng loat cac bien phap. 56 file dii li~u tang 15 IAn trong cung thai kYo S\l phat trien manh me cua cong nghe bang fQng chac chiin se thuc dAy cong nghiep nQi dung s6 trong nhiing nam toi.

d6ng thai cGng la trung tam ella nhiing d6i nr g khac (Hinh 1). 3 ha ting va 9 dQng co tang tnrong) cho ng nh cong nghiep CNTT moi day. e-Iearning.Thi hanh rQng rai Lu~t chang dQc quyen va cac Lu~t hop d6ng con. nQi dung cho thiet bi di dQng (mobile eo tent). . Hien trang va tri~n vong nganh cong nghiep DQ dung s6 ella Han qu6c tinh d~n nam 2010 diroc thB hi~n tren Hinh 2Hlnh 1.Phat tri~n ngu6n nhan luc.Cai thien moi tnrong ddu ill. Hinh 1. Han Quac da xac dinh cong nghiep nQi dung la m . . TV s6.Thiet l~p moi tnrong giao dich cong brmg. khuyen khich dAu tu. trong 9 dQng co tang tnrong do. . . dQng vien. co cAu nganh cong nghiep nQi dung s6 cia Han Qu6c bao gbm cac nh m: tro choi. .anh sa. khuyen khich cho san xudt va diu tu nQi dung. hoat hinh (animation).Cai each cdu true trong cong nghiep nQi dung sa.. nhac sa. phat tri~n nhirng chinh sach canh tranh d~ thuc diy nhiing studio san xudt dQc l~p phat triBn hon niia. 3 HaD QuAe Trong chi~n hroc 839 (8 dich V\1. M6i quan hf giiia CNpND va cac ding nghifp khac a Han qu6c Hien tai. thi~t l~p mQt h~ thang d~ dim bao canh tranh . he) trc kha nang d~ phat tri~n nc)i dung co gia tri cao. 63 . nhfun dao tao nhfmg ti~n trinh phat trien ngu6n nhan hrc dQc l~p bID cac vien dao tao tien tien.

va k~ hoach d8n nam 2010 nganh rung nghiep nay cia Han qu6e sf: ~t 41.Tao ra ha tfutg cong nghiep nQi dung da dang nghe. Thi phdn cua cdc linh Vf:(C trong CNND a Han Qu6c Cac chinh saeh khuy~n khich chit y~u cua HSD quae bao gAm: • Tang cuang sUe manh eho cae t(zp doan cong nghiep: .~-". khoa hoc va cong .~_ . v8 van hoa.53. .2116.won --~~.~.2 tY USD (binh quan tang tnrong doanh s6 hang nam d~t 39. • H6 tra cae doanh nghiep adu tu mao hiem: 64 .Gam.8 tY USD.-. 32. nam 2002 doanh s6 nganh rung nghiep nQi dung a Han Qu6e dat 2. • Hinh 2..u..6($41. ) Unit: Tri' .. Sf:( phat triJn cua CNpND a Han qu6c Theo Hinh 2.1 Mobile' Contents Hinh 3.~ ".. Thi phAn cac linh vue cua CNpND Han qu6c nam 2002 duoc th~ hien tren Hinh 3.9%). Watermarking d~ chong sao chep l~u. .-"".. . ".Digital Right Management). Internet Contents 10.5-' .~:!.~-:!..Bao v~ cac nha dAu tu va khach hang: sir dung cac bien phap kY thuat nhu h~ thong quan ly ban quyen s6 (DRM . '" Tang cuong hoat dQng h6 tro doanh nghiep co them 19i nhuan nhu thuc dAy cong rae tieu chuan hoa d~ bao dam canh tranh limb manh.~ _f):'!Y~ ~ __ .

h6 trc phat trien cac khoa hoc ao. hoc qua mang ve 1.Khuyen khich phu nu tham gia luc hreng chuyen nghiep.cAp hoc b6ng cho nguon nhan hrc mroc ngoai: d61it cac hoc bAng cao hoc va ti8n si. thi~t l~p cac trung cung cAp thong tin tich hop cong nghiep nQi dung sa ve tam ve • i Phdt triJn ding ngh? va tieu chudn: . moi cac giao su n6i ti8ng cua mroc ngoai hop tac lam vi~c .Thuc dAy tieu chuan hoa trong cong nghiep nQi dung: do la cac tieu chuan cho tro choi. cong b6 sach tri\ng sg phat trien cong nghiep nQi dung a Han qu6c hang nam. e-learning. rna fQng cac khoa CNTT tai cac tnrong dai hoc (5 khoa) . tang cuong hop tac voi cac t6 chirc tieu chuan hoa qu6c t~.Xay dung Co quan phat tri8n cong ngh~ cong nghiep nQi dung: d61a Phong thf nghiem phat tri8n hien thuc ao (VR).Phat tri8n cac cong nghe nQi dung thong tin s6 mang tinh dQt pha: do 1a cac h~ th6ng dQc l~p voi phfut mem tOO choi cong nghe cao.Tao mol tnrong thu~ IQi cho cac nha dAu tu bfuIg each s&px~p lai cac hoat dQng hop tac dAu tu Cung cAp thong tin mQt each h~ theng nhu khao sat thi tnrong._ T6 chirc trien Him cac dbg cApqu6c t8 san pham s6 co tri8n vong mai a mroc ngoai xuAt khAu thirong mai ve cong nghiep nQi dung co 65 . du bao nhu c~u. cac cong nghe phan ph6i an toan nhu DRM. cac cong nghe e-Iearning thong minh mang tinh c6t 16i .Chii trong phat trien nguon nhan luc chAt hreng cao tai tnrong hoc: cAu true lai nQi dung phat tri8n nQi dung thong tin s6 trong chuang trinh mon hQC. •~ Phat triJn ngu6n nhdn luc: .Thi~t I~p cac co cong nghiep nQi dung khu V\lC: Chia se cac thiet bi xu Iy hinh anh tai cac trung tam h6 trQ da phuong ti~n khu V\lC (5 vi tri) .B~u tu cho nhiing nQi dung thong tin Thi8t l~p cac di8m xuc ti~n thuong ..! Day manh cong ttic xuc tiin thuong mai: . dao tao hrc hrong tre thong qua cac cUQcthi • . DRM.

nhac cac san pham va dich vu phfut mem da phuong tien. quang cao s6. 66 . Ben canh xuat ban di~n ur.2 tY (nam 2002). doanh thu toan nganh dat khoang NT$198 tY. hop tac cong nghe.730 cong ty. cong nghe nen dfr li~u va cac giai phap hru tni pham vi 1&0 ciing duoc chu trong dAu tu phat tri~n. cling vei nhiing n6 IVe cua chinh phu d~ xay dung Dai Loan thanh mQt trung tam nQi dung s6 eho Chau A Th~i Binh Du~g va nhfrng thi truOn~ noi tieng Trung toan cAu. kenh dfr li~u va hQi nghi truyen hinh. Thuc te nhiing du an dAu tu &futday trong Iinh VVC nay (tren NT$1. cung voi cac co quan chinh phu. da xac dinh d~gc yeu c~u r6 rang cho . II mQt trong hai nganh cong nghiep duoc xSp hang "sao" cua kS hoach "Hai oghin tY. Cac linh VVC chinh ella cong nghiep nQi dung s6 Dm loan bao gAm: Linh V(I'C Iro chai Thi phfut cua linh V\fC trO choi vao khoang NT$6. tro choi. Phat tri8n va Danh gia (ROEC) duo. hai ngoi sao" ella Chinh phu.8 tY vao nam 2003. Tro choi true tuySn da ngay clog tnT nen phd biSn va vi thS tang dang k~ trong vai nam tre lai day.6% tir nam 2002.000 lao dQog. Dai Loan dii tao ra nhieu co hQi dau tu cho nhfrng nha dau nr mroc ngoai vao nhiing linh V\fC giao due va dao tao. Tivi nrong me. va khoang NT$8. tuyen dung khoang 33. Oy ban Nghien ctru. nghien cuu thi tnrong.4 Dai Loan Nganh cong nghiep oQi dung s6 ella Dai Loan bao gAm cac linh V\lC chinh: phim hoat hinh. sa. Tinh den nam 2003 Dai Loan dil c6 khoang 1. tang 41. kho dii' lieu s6. va Chinese-gamer. Nhfmg cong ty chinh trong thS gioi tro choi lil Softworld. V 6i suc manh cong nghe va sv da dang v~ van hoa. san xu!t. cac irng dung va dich vu di dQng. Interserv. nganh rung nghiep nQi dung s6 Dai Loan hy vong phat tri~n voi tAc dQ trung binh khoang 20% d~ dat dugc doanh thu khoang NT$370 tY vao nam 2006. cac cong cu dieu khien nQi dung. Sofistar.3.0 ty) va nhieu bang clnrng khac chirng to tiem nang Ian manh cua Dai Loan trong nganh cong nghiep nQi dung s6.3% so voi nam 2001. Xuat ban va kho dii" liiu sa Cimg voi k6 hoach cua chinh phu d8 biSn qu6c dao thanh mQt xii hQi thong tin va Chinh phu di~n ITt. tang 26. Wayi. Gamania. trong do xu!t khAu khoang 14%. chiem thi phfut hem 50% thi tnrong tro choi a Trung Qu6c.3. xu!t ban s6. cac h~ thong quan ly nQi dung. quyen s6 va cac giai phap quan ly tai san va quyen s6. su chi dao cua Chinh phu Dai Loan.phfut mem va img d\ln~ xu!t ban true tuy6n cung ~u nen tang hru trU va trao doi tai lieu. dAu tu mao hiem. e-Leaming.

Cong nghiep phfut mem phat trien rat manh. . San phfun chu y~u ~p trung vao nh6m san phim. tivi s6. Neu phan tich thea chu6i gia tri thl mQt s6 huong phat trien co nang hrc kha t6t nhu e-learning. d~c biet trong linh V\fC e-Iearning.Nguon nhan hrc co ley nang rat cao 6 mQt s6 nhanh cua cong nghiep nQi dung. Ireland cling co nhirng m~t y~u lien quan dc§n sir phat trien cua ng nh cong nghiep nQi dung: !I Nganh xuat ban truyen thong thong thirong cua Ireland khong phat trien manh va viec sir dung cac cong ngh~ s6 cho toi gio v§n chua thirc s\lla chat xiic tac manh de thuc dAy cong nghiep nQi dung phat tri~n Moi tnrong bang thong rQng va chi phi troy nh~p i:J Ireland can thiBu tinh quill tranh so voi cac mroc phat trien khac tren thS giro Mire de}dAu tu cho hoat de}ng nghien ciru . quy mo cua cac cong ty da ph§n la nho va vira. trong do. Nam 2002. g khi nh6m san xuAt phim va Tivi s6 thi moi chi ~p trung mQt khia quill cua Ai gia tri do la chuyen d6i va quan ly nQi dung. t6 clnrc thirong mai cong nghiep du manh trong nganh cong nghiep nQi dung nen Chinh phu g~p kho khan trong viec xdy dung cac ehinh sach thuc dAy hop ly 67 . n Cac m~t manh co kha nang canh tranh cao tren thi tnrong qu6c t~ cua cong .Ai Len (Ireland) s6 mr xu di~ y~ do tro ch Nganh cong nghiep nQi dung sa tai Ailen co khoang 280 cong ty tham gia voi cong khoang 4500 nguoi (s6 li~u nam 2002). an '. cac cong ty trong c chiem tY l~ Ibn voi 238 cong ty. cac An phfun kinh doanh s6 (bao g6m ca thi~t k~ web) va hQC ~p ill (e-learning). Nhln chung.Luc luong lao dQng noi chung 6 Ireland co trinh dQ hoc van cao. tao nBn tang viing chilc cho vi~c xay dung cong nghiep nQi dung Chinh phu Ireland co nh~ thirc cao vB tAm quan trong cua mQt nganh kinh t~ moi d\la tren tri thirc va nQi dung thong tin s6. chu ~p trung cho thi tnrong oQi dia.phat trien nQi dung thong tin s6 v§n con thap - - ThiBu nhiing nhom. Chinh phu da thuc hien 02 du an phat trien Ibn la thi~t l~p C6ng thong tin s6 (Digital Hub) va phat trien phong thi nghiem da phirong tien cua chau Au 0 Ireland.~p nQi dung 0 Ailen la: . moi tnrong tai ehinh thuan 19i cling dong gop dang k~ cho S\I phat trien cong nghiep nQi dung i:J Ireland Tuy v~y. . doanh s6 xmlt khAu chua cao.

000.M~c du Ireland c6 ngu6n nhan hrc chAt hrong cao trong cong nghiep phdn mem nhung v§n chua du lire hrong nhan cong co kha nang sang tao cao. d6i moi va h6 tro nhtmg giai doan dAu trong phat tri8n CNpND. rung h6 tro cac hang va cac doanh nghiep voi cac nha dAu tu va cac nhom dAu tu khac kiem tra nhimg vAn d~ dAu tu.San xu§.Cac rung ty cong nghiep nQi dung moi thanh I~p cua Ireland g~p nhi~u kho khan do thieu cac nha dAutu mao hiSm h6 tro 3. va tao cong an viec lam eho khoang 300. voi tri gia u6c tinh khoang 21 1)' $.5% GDP lTc. . Nguon nhan hrc CNpND uoc tinh se tang til' 300. phim s6. chiem 3.. dAutu va canh tranh.Cac hieu img hiBn thi bao gam thuc tai ao.Da phuong tien nrong tac va phat trien phan mem.Xay d\1'I1g khung l~t va dAu tIT v~ hanh dum cac nguyen tic dua tren cac rung ngh~. phat trien nhtrng nQi dung co tinh chAt chuyen sau cho khach hang va nhtrng kY nang khac lien quan to. CNpND lien quan tnrc tiep toi cac nganh van hoa. san xudt san phdm nhung (51 %). va khuyen khieh lien v~ hanh. d6i moi.6 Australia (Uc) Cong nghiep nQi dung s6 cua Australia la mQt nganh kinh t~ co y nghia quan trong. o ue.000 ngiroi.3.Phan be. thi~t k~ s6 va cac san phfun 3D. Thuc t~ tai lTc cho thAy nganh kinh t~ CNpND tang tnrong nhanh gAp nhieu IAn so voi cac nganh kinh t~ khac. cong nghiep sang tao.ttruyen hinh. quang ba va phat hanh nQi dung s6.000 d~n khoang 447. . va phat tri8n cac phuong thirc de h6 tro ddu tu. . Cac linh V\1'ccua cong nghiep nQi dung s6 tai Australia bao g6m: . Nganh Day co t6c dQ phat trien nrong d6i cao. Cac cong ty tham gia van CNpND thea cac Iinh V\1'Cchinh la. phat trien nQi dung thong tin s6 cho kinh doanh .. 68 . scm xudt scm phdm chu ch6t (41 %). . va phdn ph6i san phdm (9%). . rung nghiep nQi dung s6 dftn tm S\1' phat trien keo thea cua nhieu nganh rung nghiep khac. s\1'p~at trien cua nganh Nhiing bi~n phap chi y~u d~ phat tri~n ogaoh coog nghi~p nqi dung sa: • Dau tu Xay dung mQt di8n dan thuc d§y dAu tu.eLearning .Tro choi may tinh va tnrc tuyen.

PhM tri8n ~an luc.hap If th~ng tl}oan~: viec thiet I~p m~i tnrong phap Iy thu~ 19i ch nganh la yeu to then ch6t. phat triSn cua chinh phu dS thuc dAy d6i moi cho cac doanh nghiep nQi dung s6. Qua nghien oru kinh 69 f . cuu phat trien . nhan hrc cho linh vue da phirong tien. my thuat. • Nghien CUll va phdt triJn (R&D) sa dao 410. . Hau het cac mroc deu rat chu trong c6ng viec nay nh xac I~p san choi va m6i tnrong phat trien.~m qu6c tS v~ cac chinh sach. kh ch hang. • Ky nang va dao tao Clni trong boat dc}ngdao tao gim li~n voi cong nghiep.s.Thi~t I~p cac co chS dS cac doanh nghiep co thS tiSp c~ nhanh chong cac thanh quan cia nghien ciru phat triSn. cac bien phap bao v~ nha dau tu. Cai thien m6i lien h~ giiia cong nghiep va cac co dfutg Icy thuet va cac tnrong ~ hoc.• Xudtkhdu . . cho cong nghiep noi dung s6: nguon nhan luc cho cong ng i~p nQi dung so bao g6m nhan hrc CNTT. :an de phap Iy lien quan tci ban quyen so. canh tranh lanh manh cho cac do :~ n&hi~p trong nganh.Thi~t l~p mc}tmang thong minh lien nganh thi tnrong CNpND Uc nhAm xay dung mQt cc cAu thuong mai va kha nang xuAt kh§u cua cac m~t hang tien . cac tnrong sa nghien cao . tien. ta c6 thS rut ra mc}t s6 bai hoc kinh ng . nhan 19c thiet ke. . dii lieu va cac chuan. Tang k~t cac bai bC}c kinh nghiem quac t~ vA phat tri~n CNpNDS Til cac khao sat phan tich neu tren. giai phap nh!m thuc dAy phat tri8n cong nghiep nc}'dung s6 nhu sau: M6i tru~g p.i quoc t~ co chien hroc rieng cua Uc cho CNpND. tim ki~ID nhimg co hQi xuAt khAu then ch6t voi cac kS hoach h6 tro xuAt khAu. nhan hrc sa tac kich ban.Xac I~p mQt co cAu thuong IDiJ.Phat tri~n cac vAn d~ dai han han lien quan dSn sa hfru tri tu~.Thi~t l~p cac cc ch~ gim k~t ch~t che: gitta cac co voi nganh cong nghiep.Hop tac voi cac t6 chirc cong nghiep. MQt trong nh?ng !ffiia quill dugc quan tam nhieu nhAt 13. tang su chu y va tang cirong t~ dung cac chirong trinh nghien ciru.

Tuy nhien. BAu ttl cho nghien Clru phat tri~n: day la yeu cAukhong phai cua rieng nganh rung nghiep nQi dung sA rna cua bAt cir nganh cong nghiep nao. xay dung phat tri~n cac co so dii li~u quAc gia nhu van boa. Infosys. back office va gia rung pb§n mem.4. y tS. BAu ttl cua Nha nuCrc:Nha mroc cAntien phong trong viec dAu ttl VaG nhtmg linh vue chu chAt nham tao l~p n~n tang cho nganh cong nghiep nay: xay dung. An BQ xay dung duQ'c cac cong ty DV CNTT co tk anh huang tren pham vi toan cAu. a 70 . v. Internet. tieu chufuI lien quan toi viec tao l~p nQi dung. cac linh vue cAn duoc ~p trung bao gam: cong nghe. Internet: day la mQt trong nhtmg vAn d~ cAt y~u d6i voi sg phat trien cua nganh rung nghiep nQi dung s6. Ngoai ra.4 3. 3. vei nganh cong nghiep nQi dung sA. chiem tY 1~rAt cao trong tAng doanh thu tir CNTT. Accenture. ngn6n thu nay chu yeu tit 4 linh vue chfnh: tu vAn cong ngh~ 10 thu~t cao cAp. tieu chufut bao v~ ban quyen s6. Motorola. rnQt trong nhfmg dQng hrc phat tri~ cua nganh rung nghiep nQi dung s6. phat trien ha tAng bang rQng. viec rna rQng co hQi truy nh~p Internet cho nguoi dan ciing 13.m quae te ve philt trljn djeh v~ eNTT An dQ Doanh thu tir DV CNTI An DQ c6 t6c dQ tang tnrong manh. Bong gop cho sg thanh rung cua DV CNTT An DQ cling c§n phai k~ dc§ndong gop cua cac cong ty mroc ngoai An BQ do la IBM.nghiem cac mroc cho thAy. nhAc d~n DV CNTT An BQ ngiroi ta se nghi ngay dc§ncac ten tu6i Ian nhu Wipro. ngan ch~ sao chep l~u. giao due. Cac mroc co nganh rung nghiep nQi dung s6 phat tri~n d8u so hfru ha tAng manh v~ vi~n thong. BAu ttl phat tri€n ha tAng bang rong. cong nghe.1 Kinh nghi. c§n phai co k~ hoach xay dung khung chuang trinh dao tao v8 cong nghiep nQi dung sAva tri~n khai ap dung r{lng rai tai cac tnrong.v. call center. bao v~ nQi dung s6.

cac co qua .4. Bi va Dan M~ch. tang 11% so oi nam 2004.ITES. products D Hardware R&D and 21 '---------+ ·'·. thi tnrong DV CNTI co xu huang tang tnrong 6n dinh c cao.. trong khi do de giai quyst bai toa tiBt kiem chi phi.4 D'1 bao xu hU'61tg ph at tri~n dich vy CNTT tren thi giOi Trong thoi gian toi.c c mroc Dire. nang cao hieu qua boat dQng san xust. Thi trtrirng DV CNTT Chiu au Doanh thu tit DV CNTI cua Chau Au nam 2006 dat 140 ty Euro. 71 . ao h6a. . .BPa 1ft 25 13% D Engg Sel'¥ices. Theo s6 lieu th6 g ke nam 2005.Cac dich vu chuyen nghiep: tu vAn CNIT.Cac dich vu co ban: diroc goi chung la Information Technology Out ourcing (ITO). sau dolfut hrot 18. bao m~t. gia cOn quy trlnh nghiep vu (BPO).·'. Th\lY Dien. Cac dich vu CNTT ngay cang tro len ph6 bien. dinh hinh ro thanh 2 loai hinh dich vu chinh: .131 35 100% ~ USD 28. Con s6 nay vao khoang 160 tY Euro nam 2008.nh doanh chfnh.. cac dich vu lien quan hoac dua tren CNTT dugc thue ngoai tit c c nha cung cAp dich vu chuyen nghiep. bao gam cac dich vu: bao tri. Ha Lan.71)11 .t6 chirc. Pbsn bci doanh sci CNIT An D6 3. kinh doanh. Anh la mroc co thi tnrong DV CNTT Ian nhAt. Y. 3. Phap.:' bn lll06 (E) IIIIT services 3J 100% ~ USD 21. h6 tro phfut cimg va phfut mem. tich hop h~ thong. Tay Ban Nha. doanh nghiep co xu huong Iva chon giai phap t~p trung vao nghiep vu . SaaS .··_u ~:NASSCOM Hinh 4.

:~::P ~~#It r~I"'f1> Hinh. ".... "<r'.. "" ... Mo hinh cung cdp dich 11l CNIT 72 ... CUIIJI cSp tlje "Ii CNlT e~IfIIhI" ~ ..... 5..."It •• lilt ....n' 11th.Ji ~p d«r.. '_'IID01i! CM'III!'CIlfCtn'f YIIC.

phAn mem khoang 2. n{li dung sf.5 tY USD. DC . tridn cua nganli cong nghiep va dich vy CNTT Vi¢t Nam.19 ty USD / nam.5 ty USD.. toan can.T6~ dQ tang tnrong trung binh cua n~lmh ~~t khoang 18. nganh phan mem 20%/nam. .Thu hut dugc nhieu du an dAn tu mroc ngoai tao gia tri gia tang cao. co kha nang xllit khAu.Cong nghiep CNTI Vi~t Nam co thirong hieu tren thi tnrong quAc tS.Cong nghiep CNTI tro thanh mQt tru CQtquan trong dS dua Vi~t Nam som anh mnrc manh v~ cong nghe thong tin va truyen thong. san xuAt trong linh V\1Ccong ~p phAn cimg.. . tieu CD . di~n tft.Phat triSn dugc mQt s6 san pham. doanh thu toan nganh dat 17 . M4IC t. trong la cac du an dAu tu vao nghien ciru phat triSn... thong qua do cung cap them co quan trong hinh thann hong cae quan ilidm co tinh dinh huang cho nhiing noi dung thuoc chuang sa nay. th~ . cirng khoang 12. I 73 . dap irng co ban nhu cAn cua n8n cong nghiep CNTI Vi~t Nam. Co dQi ngii doanh nghiep manh co sue canh tranh cao. ty trong xnAt khan tren 60% tAng doanh thu toan nganh. cong nghiep h6 tro va cac trung tam cung cAp dich vu . dugc sft dung r{lng rai 0 thi tnrong nQi dia. pham vi tdc ilqng cua timg yeu t6 iI~n hat triin cua CN7T. II . co gop IOn cho GDP dAt mroc. dich vu CNTI trong di8m mang thuong Vi~t Nam. trong d? nga phan cirng tang 18%/nam.eu M. kho g 2 ty USD va dich vu CNTT dat khoang 1 ty USD. tro nang cao nang hrc canh tranh cho cac kinh tS xii hQi khac phat trien. xac dinh nhiing yiu 16 chinh anh huang din s¥. trong do doanh thu ph}.Phat triSn dQi ngii nhan hrc co chAt hrong cao v8 CNTT. }. he. tiSn toi xuAt khAu nhan I\1CCNTI cho thi ong quAc tS.5%/nam. du kha nang chiem lin thi tnrong trong mroc va viron ra thi tnrong thS gioi. nganh nQi dung so 0 20 /nam. . nhiing phdn tich.c tieu den nim 2015 \lc tieu tAng quat .QUAN DIEM Chuang 4 uip trung xem xet. dinh trong chuang nay chi ra mire iI(J.

moi tnrong.c tieu d~n nim 2020 a) Cong nghiep CNTI Vi~t Nam d~t trinh dQ phat tri~n nrong dirong voi cac mroc tien tien trong khu V\lC ASEAN. 74 .Thu hut dtroc tren 5 tY usn van dAu nr mroc ngoai vao cong nghiep CN1T. c6 chirc nang dap irng cac nhu cAu cua nguoi dung. thong tin dia Iy. Thira Thien Hue.Phat tri~n duoc 3 doanh nghiep phfut m~m c6 quy m6 dat 1000 nguoi ho~c doanh thu 100 trieu USD/narn. img dung thanh c6ng vao san xuAt cong nghiep. cong nghiep h6 tro trong linh V\lCphftn cirng. BAe Ninh. tai chinh. . ba thanh ph6 H6 Chi Minh. cum phia Nam g6m Thanh phA H6 Chi Minh.. lam chi! mQt s6 cong nghe quan trong. hinh thanh ba C\lIIl cac dia plnrong manh v8 cong nghiep phfut cimg. Blnh DUOOlg. cong cu tim kiem va mang xa hQi. dich vu va nQi dung s6. 4. . b) Vi~t Nam c6 nguon nhan luc CNTI chat hrong cao.Dao tao va chuan hoa s6 hrong Ibn lao dQng c6 trinh dQ cao cho rung nghiep phAn mem. di~n ttc bao g6m cum phia Bic vei Ha NQi.. nQi dung s6 va dich vu CNTI.Phat tri~n dugc mQt s6 phfut mem chuyen nganh trong cac linh V\1'C quan trong nhu ngan hang. phan wiu 50% gia tri phAn mem trong cac co quan. . t6 chirc Nha mroc la phftn mem nguon rna. Ha NQi. .1. dap irng du nhu clu trong mroc va tre thanh trung tam cung cap ngu6n nhan hrc CNTI c6 chAt hrong cho thi tnrong qu6c teo c) Hinh thanh mQt s6 trung tam nghien CUuphat trien. Da N~ng tro thanh ba trung tam san xuat phfut mem. Hai Duong. quan ly do thi. du suc canh tranh tren thi tnrong the giro. va mQt s6 san pham nQi dung s6 nhu giai tri di~n nr. co 2 doanh nghiep n9i dung s6 d~t doanh thu 100 trieu USD/narn. Dang Nai va cum mien Trung g6m Da N~g. di~n nr co ban dap irng cac nhu cAu san xudt cho cac doanh nghiep CNTI hoat dQng tren lanh thA Vi~t Nam.2 My. phong thi nghiem trong di~m v~ CNIT. Vinh Phuc. co 20 doanh nghiep phAn mem ducc cAp chirng chi cong nhin quy trinh quan ly chat hrong thea tieu chuAn CMMi. giao thong. . hang khong. d) Phat tri~n mQt s6 san pham phdn mSm tren n8n nguen rna va chub rna. giai phap quan ly tA chirc doanh nghiep Ion.Phat trien ba vung kinh te trong di~m thanh ba trung Him cong nghiep CNTI chu 19c cia ci nuec. co mQt s6 t~p doan hang dAu the giro vS CNTT diu tu VaGcac trung tam nghien ciru phat trien tai Vi~t Nam. hinh thanh duoc cac t~p doan manh vS CNTT.

tA clnrc sir dung Ngan sach nha mroc. rna rqng th] trtrimg Cac bQ tnrong. b) ICac doanh nghiep CNTT manh cua Vi~t Nam duoc uu tien vay vAn voi lai sui! Uti dai til cac Ngan hang thU<JI1g mai Nha mroc.huy dQng tren thi tnrong tai ehinh qu6c tS.sn dAu tu cho cong nghiep CNTT. dich vu C' trong cac co quan. nguon v6 i tin dung dAu tu phat trian til Ngan sach nha mroc va nguon trai phieu Chinh ph' . thanh phd true thuQc Trung U<JI1g chiu tn! nhiem dam bao 50% tAng chi Ngdn sach hang nam cho rnua sAm CNTT cua co uan minh danh eho phfut mem. TAng cong ty dAu tu va kinh doanh vim Nha mroc phai Uti tien dAu u vAn vao cac doanh nghiep manh vS CNTT cua Vi~t Nam. Nam Chau D~i Duong. cac co mai dai dien ngoai giao Vi~t Nam a mroc ngoai dAy manh cac hoat dQng ric ti. hlnh thanh i doanh nghiip mgnh I a) Cac T~p doan vi~n thong nha mroc hang nam danh [ 30% ] t6ng v6n dAu tu pha trien dB dAu tu cho phat trian cong nghiep CNTT. thu tnrong co quan thuoc Chinh chu tich Uy ban nhan dan cac tinh. BQ Tai ehinh g ~ t8 chirc thuc hien vi~c khoan chi vS CNTI. d~c biet tai cac thi tnrong t6 con chua khai thac nhtr cac mroc Dong Nam A.2 Nang cao ning Ivc c. co so . I e : Thirc hi~n khoan chi hanh chinh trong rnua sb sir dung san pham.t· CNTT dap irng duoc yeu ciu sir dung trong co quan Nha mrcc. tang cirong vai tro cua co quan quan a mroc chuyen nganh de xuc tien thU<JI1g cho cong nghiep CNTT. vim. bi rn~t nha mroc.Phat tri~n. cac mroc Dong Au. thu tnrong co quan ngang BQ. de xuat cac co che. I c) Nha mroc dAu tu vAn van cac doanh nghiep manh vS CNTT va co anh huang chi hAi thi tnrong. chinh sach ve phan mem nguon rna. nQi dung s6 va dich vu CNTT. hieu qua dAunr. Tang cirong xuc ti~n thU<JI1g mai cho cong nghiep CNTT Vi~t Nam. • b Cac san pham CNTT sir dung trong co quan nha mrcc phai dam bao chAt hrc g. B{>Thong tin va Truyen thong xay dung va ban hanh danh muc cac san ph.sn g mai va xtic ti. an toan an ninh thong tin va chu quyen sA qu r gia. 75 .:~t ch!t ~Btu. 4.ki~rn dinh va ~anh gia cac han mem nguon rna.nh tranh cia doanh nghiip CNTT. qu My e)! Thanh l~p va dAu nr xay dung Trung tam thuc dAy phfut m~rn nguon rna co dil bie c~e va. h6 tre nguoi sir d\ID~. til nguon vAn ODA. BQ Cong g hang nam bA tri it nhAt [ 15-20% ] tAng kinh phi Chuong trinh xuc ti~n g mai qubc gia cho cO~g nghi~p CNTT.

sa sa d) TB . Doanh nghiep CNTT sir dung nhieu nhan lire CNTT d~t 76 . do nguoi mroc ngoai giang day va hoc van bAng 2 v~ ti~g Anh. ngfut han thea nhu cAu thuc t~ cua cac doanh nghiep CNTT nham dap img yeu e~u san xu~t cong nghiep cua cac doanh nghiep.chu~ cac khoa hu§n luyen I}ang cao JcY nang 9uan tri tien tiBn cho cac Giam doc dieu hanh doanh nghiep. e) TB chirc cac khoa dao tao lai. thoi han. k~t hop voi ban hanh cac tieu ehudn danh gia va cong nhan eh§t hrong nguon nhan hrc nay. BQ K~ hoach DAu tu huang dful thirc hien di~u khoan nay. dBn nam 2015. dien tir tai ba mi~n B~c. diBu kien. di~n tiro g) Cac doanh nghiep manh dugc iru tien tham gia thirc hien cac dv an thuoc Chuang trinh. quan tri du an eho cac can be} chuyen mon cua doanh nghiep. Nam. f) 4. f) Phat trien cac loai hinh dao tao phi chinh quy. lai su~t. Dai hoc Qu6c gia Ha N9i va Dai hoc Quoc gia TPHCM. e) d) va ap dung quy trinh san xu§t. tra no yay v6n va xu ly rui ro dS thuc hi~n di~u khoan nay. ban hanh va hang nam c~p nh~t danh muc cac doanh nghiep manh nay. Trung.Giao eho me}t s6 doanh nghiep manh v~ CNTT trong mroc lam tAng thAu thuc hien IDQt s6 dv an Urn v~ CNTT dung nguon vAn Ngan sach nha mroc.3 Phat tri~o ogu60 ohio Il}'c CNTT a) DAy manh trien khai thuc hien KB hoach tAng the phat trien ngu6n nhen l\IC eND' dBn nam 2015 va dinh huang dBn nam 2020 thea Quyet dinh s6 698/QDTTg ngay 1/6/2009 cia Thu nrong Chinh phu. Be} Thong tin va Truyen thong xay dung. ngoai rung l~p thea huang gilo kBt ch~t che voi san xu!t cong nghiep. Be} Giao due Dao tao va N~anhang ~a mroc ban hanh Thong tu lien nganh quy dinh cu the co dao tao tieng Anh. doi nrong sinh vien. dong thoi to chirc huan luyen kY nang kY thuat. quart Phat trien doanh nghiep manh tai ba cum cong nghiep phan cimg. phirong thirc. trong do t~p trung phat trien cong nghiep hB tro trong linh V\IC phful cirng may tinh. g) Chuan hoa kY nang v~ nhan hrc CNTT dat chuan qu6c ~ia nham dap irng yeu cau san xuat cong nghiep. co it nh§t 30% s6 sinh vi en tham gia hQC cac men chuyen nganh v~ CND' bang tieng Anh tai cac tnrong Dai hoc Bach Khoa Ha Ne}i.2. b) Tang cuong dao tao tieng Anh tai Khoa CNTT cua me}t s6 tnrong Dai hoc trong diSm. Giao Ngan hang Phat trien Vi~t Nam thuc hien cho vay hoc ti~ng Anh dAi voi sinh vi en CNTT. c) Cho phep sinh vi en diroc vay vAn dS tham gia cac khoa dao tao tiBng Anh tai cac co dao tao co uy tin. Nha mroc hB tro doanh nghiep xay dung 1y eh~t hrong thea chuan qucc t~.

uu tien cac du an diu tu n "c ngoai vao cong nghiep h6 tro. Cho phep ap dung hinh thirc Chi dinh thiu trong cac du an ddu tu tir nguan vA Ngan sach Nha mroc d8 mua sinn san phfun CNTT trong di8m. quyen. cac dv an nghien ciru phat trien. chuyen giao cong nghe. vAn ODA dS diu tu phat trien cong nghiep CNTT. T ! "t'"' " "I. ca tir ngsn sach nha nu c.eh An quBc gia duoc uu tien tham gia cac du nh mroc. doanh nghiep va xa hQi. p~ili uu tie~ cho cac hoat dQng tien dau tu vao cong nghiep CNTT. I b) V? Cac du an dAu ill san xuAt san phAro va dich vu CNTI trong di~m dUQc vay tin dung ddt! nr cua Nha mroc tir Ngan hang Phat tri~n Vi~t Nam. c~p nh~t danh muc san phfun va dich V\1 CNTI tro g di~m dB trinh Thil nrong Chinh phu ban hanh. c) . mua b . 5 nl man h'xuc til. bang A. e) Ouy h6 tro phat tri@nkhoa hoc . co kha nang gay 0 nhi8m moi tnrong ho~c eh Sm dung dien tich dAt 100.\'\IC phan cimg may tinh.eua co quan quan ha DUOC chuyen nganh trong chuang trinh xiic tien dau nr quoc gia. a) b) T!on& chuang trinh xiic tiSn diu nr quac gia.ro cho tirng tnrong hop cu th~.p trung phit tri~n mQt sa san phim an CNTT va djch c6 nguan vAn ngan sach vI} CNTT trqng di~m a) Huy dQng moi nguon hrc d~ phat tri~n cac san pham va dich V\1 CNTI trong di ~ ban hanh kern thea Chuang trinh tai Phu luc III. Be) Thong tin va T y~n thong dinh kY nghien ciru. han ch cac dtr an c6 cong nghe lac h~u. d~c bi. I an. d" tIf va ang cmmg nguon von :Day en au Huy dQng tAi da cac nguen luc trong va ngoai mroc.cong nghe quAc gia uu tien h6 tro cac du an s xuAt san phfun CNTI trong di~m do cac doanh nghiep trong mroc diu tu. 4. d~ M}8n !huS suAtthuS nhap khAu hoac ~p dung mire thue suAt san tron~ cac cam ke quoc te rna Vi~t Nam da tham gia doi voi cac 10~i v~t ill. n 3n van tin dung dAu nr phat trien tu Ngan sach nha mroc va nguon trai phieu C nh phu huy dQng tren thi tnrong tai chinh quAc tS. dAi vci cac chi phi nghien ciru phat tri@n. trang thiet bi nh~p kh 11 d@ san xuAt san phim CNTT trong di~m. thiSt bi vi8n thong. 4. cac linh \'\IC dem 1~ gia tri gia tang cao. c) T~p trung thu hut dAu tu nuoc ngoai vao cong nghiep CNTT. 4 T. di~n til.thiSt kS. thue chuyen gia trong va ngoai mroc. d~c bi~t la van 1. Tang c1f(m~vai tro . hang nam bo tri It nhat 20% kinh phi xtic diu tu quoc gia eho cong nghiep CNTT. d) Cac doanh nghiep CNTT Vi~t Nam diroc uu tien tiSp c~ cac nguen tai chinh. tao hieu irng Ian toa ra khu \'\IC nQ dia giup tao l~p vi thS trong chuAi gia tri toan cAu cua san phfun Vi~t Nam. tAi da 850/0 to mire von dau tu cua dV dugc Chinh phu xern xet bao lanh von vay mroc ng . 77 . chuyen giao 00 g nghe.

nganh. dam bao tang dAn tY l~ dAu tu cac cho doanh nghiep CNTT. Trong do. dia phirong diroc giao nhiem vu trong Chuang trinh chiu trach nhiem xay dung. Hang nam. phe duyet. e) Chuang trinh nay dugc ban hanh voi 5 Phu luc kern theo. du an va cac nQi dung khac thuQc Chuang trinh dugc quan ly va trien khai thirc hien thea quy dinh tai di~u 1.6 Thue dAy nghien Ctfu phst tri~n a) Cho phep cac t~p doan.1 Quy dinh chung a) BQ Thong tin va Truyen thong th6ng nhAt quan Iy viec thuc hi~n Chuang trinh. i . chii trong dAu tu cho cac doanh nghiep tu nhan. ~ia phuang b6 tri it nh~t 20% kinb phi han~ n~ danh cho khoa hoc cong nghe de day manh hoat dQng nghien ciru va phat trien ve CNTT. Phu luc I quy dinh mQt s6 nQi dung thuQc Chuang trinh dircc h6 tro til Ngan sach Nha mroc. Phu luc II phdn bB ngu6n v6n S\l nghiep va nguan v6n dAu tu phat tri~n cho cac nQi dung diroc h6 trc til Ngan sach Nha mroc.3. CNTT dugc kh~u tru til ngufm kinh phi hang nam phai nQP ngan sach nha mroc cac chi phi dAu nr cho nghien elm phat trien v~ CNTT. san xuat ho~c cung cap dich vu CNTT toan cau tai Vi~t Nam. bien phap. b) Cac nhiem vu. Phu luc IV quy dinh danh muc cac san phfun CNTT chuyen nganh do cac BQ nganh chu tri thuc hien. T~p trung thu h~t tit cac c~c t~p doan da 9u6c gia v~ CNIT me ca~trung tam nghien cim phat trien. Cac BQ.2. c) Trong ngan sach Nha mroc hang nam dAu tu cho phat tri~n khoa hoc cong nghe tai cac doanh nghiep. thvc hifn chU'O'l1g trinh 4. t) 4.. nganh. muc IV cua Chuang trinh nay va cac quy dinh cua phap lu~t Vi~t Nam co lien quan.3 Quy ch. dB an. i 78 . Phu luc V quy dinh quy dinh cac nQi dung thuoc Chuang trinh do cac tinh/thanh ph6 thuc hien. tA chirc thuc hien cac nQi dung dugc giao. co quan chu tri cac nQi dung thuQc Chuang trinh phai bao cao tinh hinh thuc hien cho BQ Thong tin va Truyen thong d~ t6ng hop. 4. d) Cac doanh nghiep manh v~ CNTT cua Vi~t Nam duoc Uti tien tuyen chon tham gia cac Chuang trinh khoa hoc cong nghe trong di~m cApNha mroc. tAng cong ty nha mroc vS viSn thong. Phu luc III quy dinh danh muc cac san pham CNTT trong di8m duoc huang cac chinh sach au dill theo Chuang trinh.e) Cac Ngan hang Vi~t Nam. d~c biet la cac Ngan hang Thirong mai Nha mroc au then cho vay vim d6i voi cac du an dAu tu phat trien cong nghiep CNTT cua cac doanh nghiep Vi~t Nam. bao cao Thu tuong Chinh phu. b) Cac BQ. giai phap.

du toan ngan sach nha mroc va quan ly tri~n kh . D:" vci cac hang muc dao tao nang cao trinh de}tieng Anh cho sinh vien. D6i voi cac hang m\1Cmua sfun trang thiet bi. phan tich nhu cAu ngucn nhan Di~u tra. tai lieu. D6i voi cac hang m\1Cdao tao nang cao trinh de}tieng . giao trinh giang day b~g tieng Anh tai cac tnrong cong l~p. duoc cAp til n An v6n str nghiep. S6 hrong cac tru g tham gia dS an khong qua 15 tnrong. khao sat. th6ng ke. nQi dung s6 va dich V\1 CNTT Vi~t Nam thea quy di tai Phu luc I. cong nghiep ph§n mem. dV bao tinh hinh thi tnrong cho cong nghiep ph§n cirng. ngan sach nha mroc h6 trc 100% til 5n v6n dAu tu phat trien. thang ke a) I Chuong trinh c6 ba D\I' an di~u tra. sir dung va quyet toan kinh phi cac cu c dieu tra do Thu nrong Chinh phu quyet dinh. 4. b) Dinh mire chi d~ l~p ke hoach. sinh vien.32 Quy trinh tbyc hifn cac D'I an di~u tra. "0 tieng Anb 79 . cho giao vien CNTT.d) i TAng kinh phi thuc hien Chuang trinh la 3152 ty dang. Di~u tra. Thoi gian thuc hien De an la 5 nam (2011-2015). baa gam: Di~u tra. khao sat. thirc hien cac hang muc di~u tra khao sat diroc ap dung thea quy dinh phap lu~ th6ng ke hien hanh va quy dinh quan ly. Be}Giao d\1Cva Dao tao thfun dinh va J'he duy~t danh sach ca wang dai hoc trong di6m dugc tham gia dS an cAp quoc gia.0 diem (hoac nrong duong) thl du c ngan sach nha mroc h6 tro t6i da 10% chi phi tham du 1 khoa hoc nang cao tri d{>tieng Anh va chi phi thi cAp chirng chi. trcr tlao B{>Gi3. b) Cac tnrong dai hoc xay dung d~ an cAptnrong va dang ky voi Be}Giao due va Da tao d~ tham gia DS an chung. 4. Truong hop sinh vien c6 hoan kho khan thi diroc vay v6n hQCtieng Anh tai Ngan hang Chinh sach xii he}i cac quy dinh tai Quyet dinh s6 157/2007/QD-TIg ngay 27/9/2007 cua Thu g Chinh phu v~ tin dung d6i voi hoc sinh. Quy tnob thyc hifn B~ an ha. sau khi giao vien dugc cAp clnrng chi IEL TS t6i thiSu Idi~m (hoac nrong duong) thl duoc ngan sach nha mroc h6 trc t6i da 80% chi P i tham du 1 khoa hoc nang cao trinh de}ti8ng Anh va chi phi thi cAp clnmg chi. dugc cAp tnrc tiep tir ng' sach nha rnroc va phan bA cho cac hang muc thea nlnr Ph\1 luc II ban hanh ke thea Chuang trinh nay. sau khi si vien dugc cAp chtmg chi IELTS t6i thieu 6. Kinh phi xay dung de an cdp tnrong duoc ngan sa nha mroc cdp voi dinh rmrc khong qua 40 trieu dAng/truoog. khao sat. thu th ~ thong tin v~ doanh nghiep.0 due va Dao tao chiu trach nhiem xay dung va phe duyet D~ an h6 tro tao cac men hoc chuyen nganh CNTT b~g tieng Anh tai me}t s6 tnrong dai trong di~m. ru.

Rieng cac nQi dung do co quan quan ly nha rnroc tri~n khai thuc hi~ duoc ngan sach nha mroc h6 tro 1000/0kinh phi. c) '" 4. h6 tro t6i da 20% chi phi san xuAt may tinh cho cac co so dao tao. b) B<}Thong tin va Truyen thong chiu trach nhiem xay dung va phe duyet Quy ch~ quan ly f)~ an xay dung thuong hieu qu6c gia eho cong nghiep CNTT giai doan 2011-2015.3. e) Hang nam. Nha mroc h6 tro tAi da 30% chi phi san xu&t may tinh cho cac hQ dan nong then. cac doanh nghiep CNTT d~ xu&t nQi dung trien khai va dang ky tham gia Chirong trinh. tren co so d~ xuAt ella H{>idang thfun dinh. d) HQi dang thfun dinh do BQ tnrong BQ Thong tin va Truyen thong thanh l~p voi dai dien cac BQ. cung cAp cac kh6a dao tao ngb han trong vong tir 3-6 thang va t6 chirc thi sat hach. f)6i voi cac co quan nha mroc. D6i nrong diroc cung cap may tinh gia re gam co cac hQ dan nang than. muc 5. cho phep Chi dinh thAu d8 mua sinn may tinh gia reo 80 . B{>wang BQ Thong tin va Truyen thong phe duyet nQi dung va k~ hoach thuc hien f)~ an xay dung thirong hieu qu6c gia cho cong nghiep CNTT Vi~t Nam. h9C sinh sinh vien va cac co quan nha mroc. nganh lien quan se thfun dinh cac nQi dung duoc ngan sach nha rnroc h6 tro kinh phi tri~n khai thuc hien.6 Quy trmh tri~n khai B~ an cung cip may tinb gia re a) May tinh gia re la may tinh c6 cdu hinh t6i thi8u dap irng cac yeu cAu co ban ella d6i nrong su dung va duoc mroc tro gia d8 co gia thanh thAp. giao vien. diSm b. cac Hiep hQi. BQ Thong tin va Truyen thong chiu trach nhiem tuyen truyen rQng rai v~ d~ an d~ cac co quan quan ly nha mroc.3. Ky thi sat hach dtroc t6 chirc 2lfuvnam. N$Uyen titc xay dung quy ch~ lit Nha mroc va doanh nghiep cung chia se kinh phi trien khai tlnrc hien. 4. b) Clnrng chi chufut nhan hrc CNTT quAc gia do BQ Thong tin va Truyen thong cAp cho cac ca nhan vuot qua duoc kY thi sat hach chuan nhan hrc CNTT qu6c gia. cAp chimg chi dat chufut nhan lire CNTT quAc gia. giao vien va h9C sinh sinh vien. b) Can ctr tren gia thanh san xuAt. ph~ III.5 Quy tnob tri~o khai B~ an xiy dyng thU'01lg hiiu quAegia a) Cac nQi dung xay dung thuong hieu quAc gia cho cong nghiep CNTI Vi~t Nam (muc 7. n!ta i .4 Quy djoh th\fChi~n D'1 an ebulo hoa ngu6n ohio hFeCNTT a) B<}Thong tin va Truyen thong xay dung chuong trinh dao tao thea chuan ky nang nhan lire CNTT. di~m d va f)i~u 1.3. Dinh mire h6 tro cu th~ til Ngan sach Nha mroc cho tirng nQi dung do HQi dang thfun dinh quyet dinh. phdn III. muc 1.4. cac co so dao tao. Phu luc I) khong bao gam cac hoat d9ng tron~ Chuang trinh xuc ti~n thuong mai quoc gia va Chirong trinh xuc tien dau tu quoc gia cho cong nghiep CNTT duqc quy dinh tai f)i~u 1.

81 . g.~n khai san xuAt va cung ca I may tinh gia re den cac d6i nrong ~u dung. BQ tnrong BQ Thong tin va Truyen thong quyet dinh cu th~ dinh mire h6 tro ch tirng loai clnmg chi nhimg tBi da khong qua 65% t6ng chi phi d~ diroc cAp ch g chi cho doanh nghiep. ! " " 4 i 8 Quy trinh tbl}'C hi~n Il~ an phat triSn san phim CNTT trC}ngdiSm a) . chinh sach iru dai duqc quy dinh tai Di~u 1. Tren co so dS xu§t ella ea ' doanh nghiep. muc 1 ella Chuang trmh nay. phBi hQ'Pvoi BQ Giao due va Dao tao. BQNQi vu. g ba rQng rm v~ d~ an va cac chinh sach uu oai ella Nha nuoc d8 cac co quan. 4 cua Chuang trlnh nay. BQ Nong nghiep va Ph at trien nong thon nghien cuu.t trien san pham cong nghiep CNTT trong diem. BQ Thong tin va Truyen thong thanh I~p HQi dAng thfun dinh do m Thir tnrong lam Chu tich vci dai dien cac BQ.c) BQ Thong tin va Truyen thong chu tri. i i i an Ngan sach Nha mroc h6 tro 100% chi phi cho cong tac thong tin. ph§n III. ~guy~n lac hra chon doanh nghiep th gia san xuat may tinh gia re la to chirc dau thau trong mroc. khao sat v~ . tuyen truyen. ~e biet 1a bQ vi xu Iy eug cAp cho du an. nganh lien quan d~ thfun dinh d~ du an san xuftt cac san phfun CNTT trong di8m. qu. tuyen Sn. I b) BQ Thong tin va Truyen thong t6 chirc cac hoat dQng thong tin. ca nhan va doanh nghiep dang kY tham gia d~ an. 7 Quy trinh triSo khai D\I' an h~ trq doaoh nghitp xiy dpg quy trinh san xuit. di~u tra. hien. xa. moi chuyen gia phan bien cac dS i du an do doanh nghiep d~ xuAt tham gia dS an. uu tien doanh n '~p Vi~t Nam tham gia du an. T • d) BQ Thong tin va Truyen thong t6 clnrc dam phan voi cac ~p doan CNTT qu c tS d~ co gia thanh re dBi voi cac lioh kien may tinh. H~ di~u hanh va cac ph§n mem img dung tren cac may tinh gi"· re phai sir dung cac san phAro phfut m~m nguon rna. ph§n III. 16 I hue. ac dinh quy mo ~\l an. quang ba vS dS an va rung tac thfun dinh. b) i Dinh rmrc ho tro cua Nha mroc duqc quy dinh my thea chuan quoc te ap d. Nguyen tac la Nha nuoc chi h6 q thong qua cac co chS. Cac dinh mire uu dai C\1 th8 Nha mroc eho nrng dg an do H{)i dAng tham dinh dS xuiit va B{) tnrong B{) ng tin va Truyen thong phe duyet ohung khong duqc vuot qua dinh mire iru dm dinh tai DiSu 1.Thong t~ va Truyen thong xay dung va phe duyet Qu~ chS quan ly d~ an ph . BQ. quan It chit hrvng tbeo chuan quAc t~ va ap dyng a) BQ Thong tin va Truyen thong chiu trach nhiem xay dung va phe duyet dv an h6 q doanh nghiep theo huong Nha mroc va doanh nghiep cung chia se kinh phi th .Ydung d~ an va t6 chirc tri.

ph§n III. gift vtrng an toan an ninh thong tin va chu quyen s6 qu6c gia. Doanh nghiep cung cap cac dich vu sau ban hang nhu tu vdn. linh Vl)'C chuyen mon cu th~. Bt} Thong tin va Truyen thong thAm dinh timg n(>i dung thuc hien. Cac nQi dung phat trien ba cum cong nghiep ph§n cimg. di~n ti:r tai ba mi~n B~c. Tren co so dang kY cua cac dia phuong.10Quy dinh th\fC hifn cac nQi dung phat tri~n cong nghifp CNTT t. Nam. ph§n mem. n(>i dung s6 dap irng cac yen clu d~c thu cia mQt nganh. di~n til. b~o tri. Thanh l~p mQt s6 co so dao tao tai cac dia phuong tren co sa Nha mroc va doanh nghiep cimg thuc hien. Khuyen khich cac t~p doan da qu6c gia tham gia dong gop xay dung tnrong. Trong hA so dang ky. Du an san xu~t san phfun CNTT chuyen nganh phai dam bao hieu qua kinh t~ leY thu~t cao. can d6i cac hang muc thuQc Chuang trinh va girl d8 xu~t h6 tro v6n cho Bt}K~ hoach DAu tu dB dua van du toan Ngan sach nha mroc hang nam. cung cAp giao trinh dao tao va cli cac can bQ co leY nang chuyen mon tham gia dao tao. Trung. doanh nghiep voi d~c thu hoat dQng gi6ng nhau. 82 .3. nganh quy dinh tai Phu luc IV) chiu trach nhiem xay dung va phe duyet d~ an sau khi ti~p thu y kien dong gop v~ chuyen mon cua Bt} Thong tin va Truyen thong. b) Cac co quan chu tri (Be. c) NQi dung cua dB an phai dam bao nguyen t~e la co quan chu tri chi dua ra hA so yeu cAu. VBND cac tinh/thanh ph6 co ten trong Phu luc V dang kY nt}i dung thuc hi~n va nhu cAu vim giri BQ Thong tin va Truyen thong.9 Quy djnb thgc hi~n B~ an phat tri~n sin phim CNTT chuyeo nganh a) San phAro CNTT chuyen nganh la san pham CNTT bao gAm phfm cirng. c) D6i voi nQi dung phat trien nguon nhan hrc cho ba cum cong nghiep phAn cirng.4.3. b) Trong qua trlnh thfun dinh. t _. dugc sir dung trong nhieu t6 chirc. doanh nghiep tri~n khai phat tri~n san pham. bao hanh. nQi dung s6 va dich vu CNTT va ba cum cong nghiep phfm cimg. muc 4 ella Chuang trinh nay. BQ Thong tin va Truyen thong chiu trach nhiem diBu ph6i cac nQi dung v~ dAu tu xay dung co so ha tAng. Doanh nghiep tham gia san xuat san phfun CNTI chuyen nganh duQ'c huong cac ehinh sach uu dii nrong nr nhu san xuat san phfun CNTI trong di~m diroc quy dinh tai Di~u 1. t~p trung phat trien nguon nhan hrc cdp trung va cdp thAp. san pham CNTT duoc huang mire uu dai nrong tg nhu doanh nghiep san xuat phan mem then quy dinh hien hanh. 4. co m6i lien k~t giua c~t che: gitta cac co so san xu~t thea huang t6i tru hoa 19i th~ so sanh cua tung dia phirong. cac dia phuong phai b6 tri van d6i irng til ngan sach dia phuong chi~m it nhat 20% t6ng nhu cAu v6n ella nt}i dung cAn thuc hien. di~n tit phai dam bao tinh hili hoa.i cac dia pbtrO'llg a) Hang nam truce ngay 30/6. phat tri~n nguon nhan hrc va ric ti~n diu tu dB hlnh thanh ba trung tam cong nghiep phAn mem.

311 Quy trinh th\fc hi~n cac nQidung khac Ca . J .4... ll9i dung khac thuoc Chuang trinh duqe thirc hien thea quy dinh cua phap l~t hi~ I hanh. 83 ..

Department of Investment Services. Han Qu6c. Sach trang CNTT·TI Vi~t Nam 2010 [2]. Quy8t dinh s6 5112007/QD·TIG cua Thu nrong Chinh phil ngay 12/04/2007 phe duyet "Chuang trlnh phat trien cong nghiep phfuJ m~m Vi~t Nam d8n nam 2010" dugc phe duyet thea [3]. Ministry of Economics Affaires. Quy8t dinh s6 5612007 IQD. Taiwan.TAl ueu THAM KHAo [1].TIg ngay 03/0S/2oo7 cua Thu nrong Chinh phil phe duyet "Chuang trinh phat tri~n cong nghiep nQi dung s6 vi~t nam d8n nam 2010" [4]. [6]. i "" 84 . TS. BQ tnrong BQ Thong tin va Truyen thong (MIe). Daeje Chin. Quy8t dinh s6 7S/2007/QD-TIg ngay 28/0S/2oo7 cua Thu nrong Chinh phil phe duyet "Ke hoach tAng thB phat trien cong nghiep di~n tu Vi~t Nam d8n nam 2010 va tam nhin d8n nam 2020" i [S].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful