P. 1
3000 từ Tiếng Anh thông dụng nhất(phiên âm, từ loại, dịch nghĩa)

3000 từ Tiếng Anh thông dụng nhất(phiên âm, từ loại, dịch nghĩa)

5.0

|Views: 2,151|Likes:
Được xuất bản bởiĐinh Hà

More info:

Published by: Đinh Hà on Oct 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

3000 từ thông dụng trong tiếng anh Neabandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability n.

/ə'biliti/ khả năng, năng lực able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên abroad adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm accept v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/ access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ accidentally adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết accompany v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo account n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến accurate adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng accurately adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác accuse v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội achieve v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu acid n. /'æsid/ axit acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận acquire v. /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được across adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử action n. /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động take action hành động active adj. /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn

http://kinhhoa.violet.vn

1

3000 từ thông dụng trong tiếng anh actively adv. /'æktivli/ activity n. /æk'tiviti/ actor, actress n. /'æktə/ /'æktris/ diễn viên actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào add v. /æd/ cộng, thêm vào addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng in addition (to) thêm vào additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng adjust v. /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in advance trước, sớm advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế take advantage of lợi dụng adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo advertisement (also ad, advert) n. /əd'və:tismənt/ advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo affair n. /ə'feə/ việc affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến affection n. /ə'fekʃn/ afford v. /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối

http://kinhhoa.violet.vn

2

3000 từ thông dụng trong tiếng anh age n. /eidʤ/ tuổi aged adj. /'eidʤid/ già đi (v) agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago adv. /ə'gou/ trước đây agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu airport n. sân bay, phi trường alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi alarmed adj. /ə'lɑ:m/ alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho all right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia allied adj. /ə'laid/ lien minh, đồng minh, thông gia almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn alternatively adv. như một sự lựa chọn although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn

http://kinhhoa.violet.vn

3

từng năm another det. /'ænjuəli/ hàng năm. /ə'maunt/ số lượng. bất cứ. số nhiều. sự lo lắng anxious adj. làm bực mình. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức. bực mình. /'æɳgə/ sự tức giận. /æn'tisipeit/ thấy trước. lễ kỉ niệm announce v.. xe cấp cứu among (also amongst) prep. /'ænjuəl/ hàng năm. /ænd. /'eniθiɳ/ việc gì. tức giận angrily adv. trả lời anti. lo lắng. băn khoăn any det. /ə'nʌðə/ khác answer n. /'æɳkʃəs/ lo âu.æni'və:səri/ ngày. v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời. /ə'nɔid/ bị khó chịu.vn 4 . /'eniwʌn/ người nào. v. ənd. giận dữ animal n. lường trước anxiety n. thông báo annoy v. sửng sốt amazed adj. vật gì anyway adv. vật nào đó. băn khoăn anxiously adv. bị quấy rầy annual adj. qua một bên apart from (also aside from especially in NAmE) prep. bất cứ ai anything pron. khát vọng ambulance n. làm sửng sốt amazing adj. bất cứ việc gì. /'ænəlaiz/ phân tích analysis n. /ə'meiz/ kinh ngạc. một chút nào. ở giữa amount n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào. tí nào anyone (also anybody) pron. /. vật gì.violet.. adv. pron. quẫy nhiễu annoyed adj. /ə'pɑ:t/ về một bên. /ə'mju:ziɳ/ vui thích amused adj. thú vật ankle n. bất cứ nơi đâu apart adv. làm bực mình. /'æɳkl/ mắt cá chân anniversary n. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc. làm phiền. /ə'næləsis/ sự phân tích ancient adj. từng năm annually adv. æm'biʃn/ hoài bão. ən/ và anger n. một người. /'æɳgri/ giận. /ə'mʌɳ/ giữa.. lo lắng. /'æɳgl/ góc angry adj. thích. dù sao chăng nữa anywhere adv. sự giận dữ angle n. làm phiền. chặn trước.. cổ and conj. ngoài…ra http://kinhhoa. /'einʃənt/ xưa.3000 từ thông dụng trong tiếng anh amaze v. /'æniməl/ động vật. /ə'mju:zd/ vui thích analyse (BrE) (NAmE analyze) v. sửng sốt ambition n. làm buồn cười amusing adj. /'æɳgrili/ tức giận.prefix chống lại anticipate v. /'æɳkʃəsli/ lo âu. /ə'nauns/ báo.. lên tới (money) amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui. quẫy nhiễu annoying adj. /ə'nɔi/ chọc tức. pron. /'eniwei/ thế nào cũng được.

/ə'pɔint/ bổ nhiệm. chọn appointment n.. vòng quanh arrange v.violet. nhìn bên ngoài. rành mạch. cầu khẩn appear v. sự tới nơi arrive v. /. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ. for) /ə'proupriit/ thích hợp. nhận thức approach v. /ə'piərəns/ sự xuất hiện. sắp đặt. sự đến gần.. kêu gọi. bề ngoài. /ə'proutʃ/ đến gần. vũ trang. n. nảy ra. v. /ə'reindʤ/ sắp xếp. /ə'rest/ bắt giữ. hình như appeal n. có vẻ apparently adv. giống hệt với approximately adv. hiện ra. (abbr. mũi tên art n.. /'ɑ:mi/ quân đội around adv. chỉ rõ argument n.vn 5 .. đồng ý. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ arise v. /'ɑ:tist/ nghệ sĩ http://kinhhoa.ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo artificially adv. n. /ɑ:md/ vũ trang army n. /ə'plai/ gắn vào. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm. /ə'pru:viɳ/ tán thành. /ə'pi:l/ sự kêu gọi. chuyên tâm apply v. vũ khí. in) /ə'raiv/ đến. binh giới.æpli'keiʃn/ sự gắn vào. độ chừng April n. tới nơi arrow n. người được bổ nhiệm appreciate v. /ə'pru:v/ tán thành.ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo artist n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng. /ə'pru:vəl/ sự tán thành. sự sửa soạn arrest v. tạ lỗi apparent adj. lời kêu gọi. /ə'piə/ xuất hiện. sự chấp thuận approve (of) v. đồng ý. nảy sinh ra arm n. /'ɑ:tikl/ bài báo. chỉ định. /. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng. ghép vào. căn buồng apologize (BrE also -ise) v. sự bắt giữ arrival n. prep. đồng ý. (+at. sự lại gần appropriate adj. sửa soạn arrangement n. trình diện appearance n. (+to. áp dụng vào appoint v. lại gần. chấp thuận approximate adj. (to) /ə'prɔksimit/ giống với. /. vật gắn vào. /ə'raivəl/ sự đến.3000 từ thông dụng trong tiếng anh apartment n.) /'eiprəl/ tháng Tư area n. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ. Apr. mỹ thuật article n. /ə'raund/ xung quanh. /'ærou/ tên. /ə'pærənt/ rõ ràng. trang bị (vũ khí) arms n. thích đáng approval n.. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp. binh khí armed adj. sự chuyên cần. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi. /'eəriə/ diện tích. /ɑ:m/ cánh tay. bề mặt argue v. /'æpl/ quả táo application n. sự trình diện apple n. /ə'raiz/ xuất hiện. /ɑ:t/ nghệ thuật. đề mục artificial adj. chấp thuận approving adj. v. sắp đặt.

/'æspekt/ vẻ bề ngoài. thử attempted adj. /ə'ʃeimd/ ngượng. liên kết. adj.) /'ɔ:gəst . sự thử. tấn công.. /'ætməsfiə/ khí quyển atom n.. thuộc mỹ thuật as prep. (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall) http://kinhhoa. khoác.ɔ:'gʌst/ tháng Tám aunt n. sức hút attractive adj. dì author n. có mặt assistance n. có mặt attention n. kết hợp.ɔ:tə'mætik/ tự động automatically adv. /ə'tend/ dự. /'ætəm/ nguyên tử attach v. /ə. người phụ tá. xấu hổ aside adv. əz/ như (as you know…) ashamed adj. /'ætitju:d/ thái độ. thu hút. cho cộng tác associated with liên kết với association n. có duyên. có. tính chất…) assure v. cố gắng. buộc attached adj. /. cam đoan atmosphere n. lôi cuốn audience n. /ə'tempt/ sự cố gắng. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền. công kích attempt n. /ə'sju:m/ mang.3000 từ thông dụng trong tiếng anh artistic adj. trói. adv. tham dự. /'ɔ:djəns/ thính. /æz. /ə'trækt/ hút. trừ ra apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra ask v. /ə'ʃuə/ đảm bảo. /ə'said/ về một bên. conj. /ə'sistənt/ người giúp đỡ. /ə'temptid/ cố gắng. /ə'tenʃn/ sự chú ý pay attention (to) chú ý tới attitude n. (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền attract v. /'ɔ:θə/ tác giả authority n. đang ngủ fall asleep ngủ thiếp đi aspect n. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật. quyền lực automatic adj.. (abbr.. dán. thu hút. /ə'souʃiit/ kết giao. một cách tự động autumn n. /ə'sli:p/ ngủ. giúp đỡ. sang một bên aside from ngoài ra.sousi'eiʃn/ sự kết hợp. v. khan giả August n.violet. /ə'trækʃn/ sự hút.vn 6 . giúp đỡ. diện mạo assist v.. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ assistant n. /ɑ:sk/ hỏi asleep adj. sự công kích. /ə'træktiv/ hút. sự liên kết assume v. hấp dẫn attraction n. gắn bó attack n. thử attend v. Aug. /ə'tæk/ sự tấn công. quan điểm attorney n. /ə'tætʃ/ gắn. /ɑ:nt/ cô. phụ tá associate v. /ə'sist/ giúp. v. lấy (cái vẻ.

/'ævəridʤ/ trung bình. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý bake v. tàn khốc.. /'ɔ:kwəd/ vụng về. thối. sự cấm band n.. đi xa awful adj. /'bæləns/ cái cân. /bɑ:θ/ sự tắm bathroom n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật base n. /bæd/ xấu. v. rời xa. ắc quy battle n. v. n. đặt cơ sở trên cái gì based on dựa trên basic adj. vụng về. nhận thức. nướng bằng lò balance n. /ə'weə/ biết. chiến thuật http://kinhhoa. /'beisis/ nền tảng. v.violet. dễ nổi cáu bag n. /'bædli/ xấu. đai. /bænd/ băng. thưởng aware adj. /'bætl/ trận đánh. cơ bản. v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh available adj. tồi bad-tempered adj.. /'ɔ:ful/ oai nghiêm. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn bad adj. /beis/ cơ sở. lùi lại bacteria n.. khủng khiếp awkward adj. nhà vệ sinh battery n. xa cách. băng bó bank n. túi. sự giao kèo mua bán barrier n. tồi go bad bẩn thỉu. dễ sợ awfully adv. /bɑ:/ quán bán rượu bargain n. trở lại background n. nẹp bandage n. tặng. /ə'weik/ đánh thức. /bɔ:l/ quả bóng ban v. hỏng badly adv. adv. về cơ bản basis n. nền backwards (also backward especially in NAmE) adv. cấm chỉ. mức trung bình avoid v. đê bar n. /'bækwədz/ backward adj. /'bækgraund/ phía sau. cơ sở basically adv.. cặp xách baggage n. tránh xa awake adj.. /'bɑ:gin/ sự mặc cả. buồng tắm. /'bækwəd/ về phía sau. /'beisikəli/ cơ bản. adj. /ə'veiləbl/ có thể dùng được. cơ sở bath n. /bæk/ lưng. /'bæd'tempəd/ xấu tính. /bæɳk/ bờ (sông…) . số trung bình. /ə'wɔ:d/ phần thưởng.. về phía sau. n. /beik/ nung. có giá trị. /ə'vɔid/ tránh. /'beisik/ cơ bản.. lung túng awkwardly adv. /'bætəri/ pin. hiệu lực average adj. lung túng back n. đặt tên. /ə'wei/ xa. /'bændidʤ/ dải băng. /bæg/ bao.. làm cho cân bằng. /bæn/ cấm.vn 7 . v. tương xứng ball n. làm thức dậy award n. nhận thức thấy away adv. nền móng.

giúp ích. đeo.vn 8 .3000 từ thông dụng trong tiếng anh bay n. /bei/ gian (nhà). v. /bi'gin/ bắt đầu. /'bju:təful/ đẹp beautifully adv. thuộc quyền sở hữu below prep. cầm. đánh đập. vì because of prep.. ăn ở.. trở nên bed n. /bi'heiv/ đối xử. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt on behalf of sb thay mặt cho ai. tốt nhất good. n. khỏe between prep. so với bet v.. tin tưởng bell n. phía dưới belt n. dưới thấp. /belt/ dây lưng.. best /'betə/ /best/ tốt hơn. vác. /bi'lɔɳ/ thuộc về.. uốn cong bent adj. nhịp (cầu). adv. ở đằng sau belief n. /bi'said/ bên cạnh. /beting/ sự đánh cuộc better. sự đánh cuộc betting n. ở giữa http://kinhhoa. cá cược. lúc khởi đầu behalf n. adv. cái đẹp. đáng hài lòng beauty n. đấm beautiful adj. /bed/ cái giường bedroom n. /bi'giniɳ/ phần đầu. sở thích. cúi xuống. /bi'haind/ sau. cư xử behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. khuynh hướng beneath prep. nhân danh ai on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb. /bi:k/ mỏ chim bear v. ôm beard n. /bi'li:f/ lòng tin. /bi'ni:θ/ ở dưới. /bi'kʌm/ trở thành. well /gud/ /wel/ tốt. làm lợi cho beside prep. đằng trước begin v. behind prep. khuỷu tay. của. /'bju:ti/ vẻ đẹp. /bi:ə/ rượu bia before prep. /bi:t/ tiếng đập. do bởi become v... tiếng chuông belong v.. sự tin tưởng believe v. v. /bent/ khiếu. /'bju:təfuli/ tốt đẹp. /'benifit/ lợi. adv. vì.. /bentʃ/ chỗ rẽ. /bi'li:v/ tin. bays: vòng nguyệt quế beach n. đức tin. n. lúc bắt đầu. chỗ uốn. khởi đầu beginning n. lợi ích. conj. /bi'twi:n/ giữa. /bi:f/ thịt bò beer n. sự đập. /biəd/ râu beat n. /'bedrum/ phòng ngủ beef n. /beə/ mang. adv. người đẹp because conj. /bi'fɔ:/ trước. adv.. /bi'lou/ ở dưới. /bet/ đánh cuộc.violet. chuồng (ngựa). /bel/ cái chuông. /bi:tʃ/ bãi biển beak n. dưới thấp benefit n. in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai behave v. /bi'kɔz/ bởi vì. thắt lưng bend v.

. mép. lề (đường) bore v. một tí bite v.vn 9 . /big/ to. /bɔm/ quả bom. /blʌd/ máu. n. /bi'jɔnd/ ở xa.. đắng cay. /bid/ đặt giá. /bə:d/ chim birth n. /'bɔ:də/ bờ. thả bom bone n. (BrE) /'biskit/ bánh quy bit n. n. /bə:θ/ sự ra đời. n.violet. vỉa. tảng (đá). không có thần blind adj. /'bɔ:riɳ/ buồn chán bored adj. /bil/ hóa đơn. /bɔ:/ buồn chán. /'bitə/ đắng. n. (BrE) /bin/ thùng. n. sự nở hoa blue adj. phía bên kia bicycle (also bike) n.. huyết. /buk/ sách. lót ván on board trên tàu thủy boat n.. /bleim/ khiển trách. /blɔk/ khối. chua xót black adj. thùng đựng rượu biology n. buồn chán http://kinhhoa. /blaind/ đui. /bu:t/ giày ống border n. /'bɔdi/ thân thể. mù block n. sự sinh đẻ give birth (to) sinh ra birthday n. sự ngoạm bitter adj. chua xót bitterly adv. lớn bill n... chem giết blow v. kiếm). /'blæɳkli/ ngây ra. mảnh a bit một chút. làm ngăn cản. sinh nhật biscuit n. blond adj.. /'bitəli/ đắng. sự tàn sát. sự trống rỗng blankly adv. để trắng. /bɔil/ sôi. đắng cay. /'baisikl/ xe đạp bid v. /bait/ cắn. /blu:/ xanh. thân xác boil v. /blɔnd/ hoe vàng.. /blæk/ đen. ngăn chặn blonde adj. buồn tẻ boring adj. mái (chèo). cánh (chong chóng) blame v. cây). lát ván.. sự cắn. (especially BrE) /bit/ miếng. n. /bleid/ lưỡi (dao. /blæɳk/ trống. sự khiển trách. luộc bomb n. mắng trách. /boun/ xương book n.. v. /bout/ tàu. n. mái tóc hoe vàng blood n.... /blou/ nở hoa. lá (cỏ. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học bird n. sự trả giá big adj. v. /'bə:θdei/ ngày sinh. sự mắng trách blank adj. màu đen blade n. sự đặt giá. v. ghi chép boot n. ngoạm.. màu xanh board n. v. n. giấy bạc bin n. /bɔ:d/ tấm ván. thuyền body n. oánh bom. trả giá. adv.3000 từ thông dụng trong tiếng anh beyond prep.

. /brik/ gạch bridge n. /breiv/ gan dạ. /'bΔbl/ bong bóng. cuối.3000 từ thông dụng trong tiếng anh born: be born v. quét bubble n.vn 10 . sáng chói brightly adv. em trai brown adj. /bred/ bánh mỳ break v. pron. rực rỡ. /bɔs/ ông chủ. quấy rầy. sinh đẻ. sự vỡ broken adj. /brænd/ nhãn (hàng hóa) brave adj. /'bɔrou/ vay. đầu óc. nòi giống brick n. can đảm bread n. /brein/ óc não. chói lọi bring v. /brΔ∫/ bàn chải. gọn.. n. xách lại broad adj. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp. /'briljənt/ tỏa sáng. giáo dục.. /'broukən/ bị gãy. hơi breathe v. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách http://kinhhoa. bị vỡ breakfast n. /braun/ nâu.. vắn tắt briefly adv. bạn trai brain n. thấp nhất. /'brɔ:dli/ rộng. /bri:ð/ hít. màu nâu brush n. sự gãy. chải. n. tăm budget n. trí não branch n. ngả đường brand n. /brest/ ngực. /broutʃ/ rộng broadly adv. /bri:d/ nuôi dưỡng. phát thanh. /bridʤ/ cái cầu brief adj. n. thở breathing n. /'bɔðə/ làm phiền. sự thở breed v. /breik/ bẻ gãy.: bound to /baund/ nhất định. /bri:f/ ngắn. mượn boss n. gọn. /'brekfəst/ bữa điểm tâm. /brɑ:ntʃ/ ngành. adj. lọ bottom n. vú breath n. tóm tắt bright adj. /'bri:fli/ ngắn. thủ trưởng both det. /bouθ/ cả hai bother v. đẻ borrow v. /breθ/ hơi thở. bọt. quảng bá brother n. nhánh song. cuối cùng bound adj.. v. /bɔ:n/ sinh. /bɔi/ con trai. /'brΔðз/ anh..violet. chăm sóc. n. tươi brilliant adj. làm bực mình bottle n. /briɳ/ mang. /'bɔtəm/ phần dưới cùng.truyền rộng rãi. nhành cây. chắc chắn bowl n. thùng boy n. rộng rãi broadcast v. đập vỡ. bữa sáng breast n. vắn tắt.. /brait/ sáng. /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi. cầm . thiếu niên boyfriend n. /bɔks/ hộp. /boul/ cái bát box n. /'braitli/ sáng chói. /'bɔtl/ chai.

điềm tĩnh camera n. /'bizinis/ việc buôn bán. vỡ (bong bóng). buồng. sạm (da) burst v. thương nhân busy adj. /'kænsə/ bệnh ung thư candidate n. ca đựng cannot không thể could modal v.kælkju'lei∫n/ sự tính toán call v. cúc buy v. /´kænsəl/ hủy bỏ. cắm trại. n. sự yên lặng. /bə:n/ đốt. mai táng bus n. /kɑ:m/ yên lặng.. n. (NAmE) /´kændi/ kẹo http://kinhhoa.. háo hức bury v. cụm.. tiếng kêu. /bu∫/ bụi cây. làm dịu đi. /bʌt/ nhưng butter n. thương mại. /bild/ xây dựng building n. /bə:st/ nổ. /'bʌtn/ cái nút. /bʌs/ xe buýt bush n. adv. /'keibl/ dây cáp cake n. /´baiə/ người mua by prep. sự êm ả calmly adv. êm ả.3000 từ thông dụng trong tiếng anh build v. tòa nhà binđinh bullet n. bằng bye exclamation /bai/ tạm biệt cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la) cabinet n. người dự thi candy n.. nổ. /'bildiŋ/ sự xây dựng. chỗ cắm trại. v. thí sinh. kinh doanh businessman. thắp. cái khuy. đạn). bầy. chùm. v. /. bình. công trình xây dựng. /bai/ bởi. /kæn/ có thể. businesswoman n.. khê. nhà giam. /'kændidit/ người ứng cử. súng lục) bunch n. /kæmpiη/ sự cắm trại campaign n. /kɑ:mli/ yên lặng. /bə:nt/ bị đốt. /´bizi/ bận.vn 11 . bị gọi calm adj. /kud/ có thể cancel v. rám nắng. /kæmərə/ máy ảnh camp n. bận rộn but conj. /kɔ:l/ gọi. n. nung. cuộc vận động can modal v. /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ cable n. bình tĩnh. xóa bỏ cancer n. bó. /'kælkjuleit/ tính toán calculation n. /keik/ bánh ngọt calculate v. /'bʌtə/ bơ button n.. /'bulit/ đạn (súng trường. /bΛnt∫/ búi. tiếng gọi be called được gọi. /bai/ mua buyer n. bị cháy. đàn (AME) burn v. bụi rậm business n. nhà tù. nổ tung (bom.violet. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch. hạ trại camping n. /'beri/ chôn cất. /kæmp/ trại. thiêu burnt adj. đốt cháy.

nguyên do. sự thả (neo) castle n. (abbr. /'sentə/ điểm giữa. làm lễ kỷ niệm. gây ra.. (especially NAmE) điện thoại di động cent n. /kɑ:st/ quăng. có khả năng. người chỉ huy.. sự tán dương. thôi. v. phạm trù cause n.. v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh cap n. tạnh ceiling n. chu đáo careless adj. chăm nom. /'kɑ:sl/ thành trì. ca tụng celebration n. có năng lực. sự bị bắt car n. chăm sóc take care (of) sự giữ gìn care for trông nom. ngăn. ngớt. tán dương. sự ném (lưới). thủ lĩnh capture v. mũ vải capable (of) adj. sự ca tụng cell n. ngừng. /'keəful/ cẩn thận. năng suất capital n.. cm) xen ti met central adj. /´kærət/ củ cà rốt carry v. /. /´kɛəlis/ sơ suất. /kæp/ mũ lưỡi trai. /kɑ:d/ thẻ. /'kɑ:pit/ tấm thảm. loại. cầu thả carelessly adv. /'kætigəri/ hạng. bắt. thảm (cỏ) carrot n. túi in case (of) nếu. adj. sự quăng. /keis/ vỏ. /kɛər/ sự chăm sóc. ngăn cellphone (also cellular phone) n. (abbr. cease v. /'kæptin/ người cầm đầu. /kɑ:/ xe hơi card n.vn 12 . nắm lấy. tóm lấy. /ˈsilɪŋ/ trần nhà celebrate v. trung ương centre (BrE) (NAmE center) n. gây nên CD n. chăm sóc career n. khả năng tiếp thu. ném. /si:s/ dừng. ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la) centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. các tông care n. sự bắt giữ. /kæʃ/ tiền.. cẩn trọng.seli'breiʃn/ sự kỷ niệm.. tiền vốn. thiếp cardboard n. /'selibreit/ kỷ niệm. /'keipəb(ə)l/ có tài. c. thả. /ˈkæpɪtl/ thủ đô.violet. /kæt/ con mèo catch v. ở giữa. /´sentrəl/ trung tâm. cả gan capacity n. trung ương century n. lễ kỷ niệm. /kə'pæsiti/ năng lực. cẩu thả. /kɔ:z/ nguyên nhân. n. n.. tiền mặt cast v. thành quách cat n. chủ yếu. /kə'riə/ nghề nghiệp.. bất cẩn carpet n. cơ bản captain n. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng. /'kæptʃə/ bắt giữ. đánh gục. /´kɛəfuli/ cẩn thận. chộp lấy category n. hết. vác.. /'sentʃuri/ thế kỷ http://kinhhoa. /sel/ ô. cash n. /kætʃ/ bắt lấy. /ˈkæri/ mang. biết giữ gìn carefully adv. sự nghiệp careful adj. chính yếu. trung tâm.. khuân chở case n.

/tʃest/ tủ. v. giao nhiệm vụ. v.. n. /'tʃælindʤ/ sự thử thách. /´tʃæriti/ lòng từ thiện. riêng biệt. lập biểu đồ chase v. /´kemistri/ hóa học. buồng ngủ chance n. rẻ tiền cheat v. /tʃeɪndʒ/ thay đổi. không chắc chắn certificate n.violet. trò gian lận check v. /tʃek/ kiểm tra. /tʃeə/ ghế chairman. tʃɑ:ns/ sự may mắn change v. đứa trẻ chin n. tán gẫu.vn 13 . ngẫm nghĩ chicken n. đặc trưng. (BrE) chemistry n. xích. v. thách thức. hóa chất chemist n. /tʃi:f/ trọng yếu.. sự săn bắt chat v. v. lòng nhân đức. n. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc chest n. bổn phận. lừa đảo. chứng chỉ chain n. /tʃeis/ săn bắt. rẻ. xếp child n.. chairwoman n. n.. /'tʃænl/ kênh (TV. sự thay đổi. phấn khởi cheese n. /tʃeɪn/ dây. ngành hóa học cheque n. n. /'t∫æptə(r)/ chương (sách) character n. người đứng đầu. /tʃa:t/ đồ thị. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác.. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận. đặc tính. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ. sự biến đổi channel n. môn hóa học. trò lừa đảo. /ˈtʃeɪmbər/ buồng. gà con.. nhất định uncertain adj. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học. chất hóa học. /´kemist/ nhà hóa học chemist’s n. sự thách thức. /'kæriktə/ tính cách. /´seriməni/ nghi thức. sự bố thí chart n. thử thách chamber n. phòng. chính yếu. /tʃaild/ đứa bé. radio). nhân vật characteristic adj. n. /tʃæns .. chuyện gẫu cheap adj. hồ hởi cheerfully adv. trói lại chair n.. sự kiểm tra cheek n. eo biển chapter n. xính lại. đặc điểm charge n. n. thịt gà chief adj. /tʃi:z/ pho mát chemical adj. /tʃi:p/ rẻ cheaply adv. n. phấn khởi. /¸kærəktə´ristik/ riêng.. pron. n. /tʃæt/ nói chuyện. vui vẻ. vẽ đồ thị. hòm chew v. chuyện phiếm. trách nhiệm. /ˈtʃɪkin/ gà. nghi lễ certain adj.. /´sə:tnli/ chắc chắn. /'tʃeəmən/ /'tʃeə. /´tʃiəful/ vui mừng.. rương.. lãnh tụ.3000 từ thông dụng trong tiếng anh ceremony n..wumən/ chủ tịch. đặc tính. /´tʃi:k/ má cheerful adj. /tʃin/ cằm http://kinhhoa. biểu đồ. bằng. thủ lĩnh. chủ tọa challenge n. /tʃit/ lừa. giao việc in charge of phụ trách charity n. /tʃu:/ nhai. /'sə:tn/ chắc chắn certainly adv.

/klik/ làm thành tiếng lách cách. /klouzd/ bảo thủ. kinh điển classroom n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ cigarette n. chật chội. mục sư clever adj. /'klevə/ lanh lợi. /ˈsɜrkəmˌstæns . sự thỉnh cầu clap v. kết thúc. n. /klɔθ/ vải.. n. thông minh. quét dọn clearly adv. v. mẻ chocolate n. /'sivl/ (thuộc) công dân claim v. rạp chiếu bóng circle n. /´klouðiη/ quần áo. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn choose v. /kleim/ đòi hỏi. linh mục. n. đóng. sự đòi hỏi. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê. dùi cui centimetre /'senti.. n. /´klaiənt/ khách hàng climate n. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá cinema n. /t∫u:z/ chọn. trèo climbing n. y phục cloud n. khép. hình tròn circumstance n. khéo léo click v.violet. /´kliəli/ rõ ràng. phòng kho cloth n. kỹ lưỡng. khăn trải bàn. cú nhắp (chuột) client n. phòng học clean adj..3000 từ thông dụng trong tiếng anh chip n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên http://kinhhoa. mảnh vỡ. /kli:n/ sạch. vỗ tay. /klaud/ mây. /kla:k/ thư ký. tiếng lách cách. /klɔk/ đồng hồ close NAmE adj. /klouz/ đóng kín. thời tiết climb v. đám mây club n. phòng để đồ.vn 14 . /klɑ:s/ lớp học classic adj. /'klα:si/ lớp học. sạch sẽ. chấm dứt closed adj. /'sə:kl/ đường tròn. /´klousli/ chặt chẽ. tiếng nổ. v. (especially NAmE) /'klozit/ buồng. lựa chọn chop v. /klouðz/ quần áo clothing n. /'klæsik/ cổ điển. /tʃɔp/ chặt. clear adj.. /klaim/ leo. /klæp/ vỗ. /´klʌb/ câu lạc bộ. áo thầy tu clothes n. sáng sủa clerk n. /'klaimit/ khí hậu. đốn. tỉ mỉ close NAmE v.mi:tз/ xen ti mét coach n. ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh. /´sitizən/ người thành thị city n. /´klaimiη/ sự leo trèo clock n. lau chùi. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la choice n. gậy. tình huống citizen n.. yêu sách. /tʃip/ vỏ bào. khép kín closet n. chẻ church n. sự yêu sách.. không cởi mở. che đậy closely adv. tiếng vỗ tay class n. /'si:ti/ thành phố civil adj. chỗ sứt. tài giỏi. trường hợp.

quyền ra lệnh. đi tới comedy n. /kə'mit/ giao. tống giam. v. sự sụp đổ colleague n. /kə'mmənt/ sự phạm tội. /kould/ lạnh. lạnh nhạt coldly adv. sự tụ họp college n. ủy nhiệm. /'kouldli/ lạnh nhạt.kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp.. sự ủy nhiệm. truyền tin community n. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh. thoải mái.. bình luận.. /´kʌləd/ mang màu sắc. sự lạnh lẽo. v.. n.mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp. ủy thác commit v. gửi. truyền đạt. có màu sắc column n. /koʊt/ áo choàng code n. /ˈkɒment/ lời bình luận. /koul/ than đá coast n. trường đại học colour (BrE) (NAmE color) n. /'kɔmbain/ kết hợp. /kз'læps/ đổ. dỗ dành. mệnh lệnh. phổ biến in common sự chung. sự tận tụy. /'kʌlə/ màu sắc. sự an nhàn. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập. thông thường. sự truyền đạt.. tới. đi đến.. /'kΔmfзt/ sự an ủi. /kə. bình thường communicate v. /´kɔmidi/ hài kịch comfort n. không thoải mái command v. lệnh. lời chú giải. /´kʌmpəni/ công ty http://kinhhoa. khó chịu. ấm cúng uncomfortable adj. ủy thác. /kə'mə:ʃl/ buôn bán. hờ hững. dẫn giải commercial adj. chỉ huy. khuyên giải. bờ biển coat n.violet.3000 từ thông dụng trong tiếng anh coal n. ủy nhiệm.vn 15 . /kə'mju:niti/ dân chúng. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện. lời động viên. /koust/ sự lao dốc. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu. /'kɔfi/ cà phê coin n. /'kɔləm/ cột . sự phối hợp combine v. chú thích. luật. vô tâm collapse v. phối hợp come v. mục (báo) combination n. liên lạc communication n. nhân dân company n. /kə'mju:nikeit/ truyền. sự ủy thác. /´kɔmənli/ thông thường. /kəˈmɪʃən/ hội đồng. công cộng. thương mại commission n. sụp đổ. điều lệ coffee n. tập trung lại collection n. /kʌm/ đến. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp collect v. /. tận tâm committee n. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái. giao thiệp. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng. phê bình. đầy đủ comfortably adv.. /kɔin/ tiền kim loại cold adj. /koud/ mật mã. /kə'miti/ ủy ban common adj. /kə´lekt/ sưu tập. sự đổ nát. quyền chỉ huy comment n. v. n. /'kɔmən/ công. tiện nghi. an ủi comfortable adj. v. tiện nghi. n. tô màu coloured (BrE) (NAmE colored) adj. ủy ban. của chung commonly adv. bỏ tù commitment n. liên lạc.

. /kəm´petitiv/ cạnh tranh. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc. sự điều khiển. n. /kən'fju:ziη/ khó hiểu. tình cảnh. /'konfid(ə)ns/ lòng tin tưởng. n. đua tranh complain v. /kən'fə:m/ xác nhận. /.. ˈkɒnfrəns/ hội nghị. đơn kiện complete adj. tình thế conduct v. nơi tập trung concept n. tin cậy. /kən'sз:n/ liên quan. ganh đua. v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh compare v. đối diện. /'kɔnfidəntli/ tự tin confine v. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển. sự va chạm confront v. v. ái ngại concert n. sự bàn bạc confidence n. chỉ đạo. đầy đủ. khen ngợi. chỉ huy conference n. chỉ huy.. /'kɔmleks/ phức tạp. lời chúc mừng. kənˈflɪkt . sự rối loạn congratulations n. rắc rối complicated adj. sự kết luận.kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh. /kən'fain/ giam giữ. kết thúc. làm lộn xộn. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc conclude v. kêu ca complaint n. có dính líu concerning prep. đối chiếu comparison n. bê tông condition n. completely adv. phần kết luận concrete adj.kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung. cạnh tranh competition n. xong. n. cuộc thi.. trọn vẹn complex adj. /. /kən'di∫ən/ điều kiện. than thở. sự khiếu nại. n. chứng thực conflict n. /kən'faind/ hạn chế. /kəm'pli:t/ hoàn thành. xáo trộn confusing adj. gây bối rối confused adj. khen ngợi (s) http://kinhhoa. /kən'frʌnt/ đối mặt. /kəm'pi:t/ đua tranh.vn 16 . va chạm. /'komplikeit/ làm phức tạp. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền. /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn. lúng túng. /kən. dính líu tới. tự tin confidently adv. ˈkɒnflɪkt/ xung đột. hạn chế confined adj. cuộc thi đấu competitive adj. /'kɔnfidənt/ tin tưởng. /v. /kən´sə:niη/ bâng khuâng. sự dính líu tới concerned adj. rắc rối complicate v. /kənˈklud/ kết luận. /kəm'peə(r)/ so sánh. sự tin cậy confident adj. sự liên quan. /kəm'pju:tə/ máy tính concentrate v. /kən'fju:zd/ bối rối. /kзm'pli:tli/ hoàn thành. sự xung đột. /ˈkɒnsept/ khái niệm concern v. /kən´sə:nd/ có liên quan.grætju'lei∫n/ sự chúc mừng. /ˈkɒnfərəns . ngượng confusion n.. /'komplikeitid/ phức tạp. /kəm'pærisn/ sự so sánh compete v.violet. /kəm´plein/ phàn nàn. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông. giới hạn confirm v. đối chiếu confuse v. chấm dứt (công việc) conclusion n. rắc rối computer n. /'kɔnsentreit/ tập trung concentration n.

s /kən'troul/ sự điều khiển. chứa đựng. liên tiếp contract n. lưu ý đến considerable adj./ sự kết nối. thăm dò. quyền chỉ huy in control (of) trong sự điều khiển của under control dưới sự điều khiển của controlled adj. chiến tranh context n. tham khảo. không bị hạn chế http://kinhhoa. liên tiếp continuously adv. sự giao kết conscious adj. nối connection n. để ý. có ý thức. sự ký hợp đồng. /kən´strʌkt/ xây dựng construction n. /kən'træsti/ tương phản contribute v. /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp.violet. bao gồm container n. /'kɔntrækt/ hợp đồng. sự để ý. /kən'tent/ nội dung. không biết rõ consequence n.. tiếp xúc contain v. /kən'sju:mə/ người tiêu dùng contact n. /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản. sự hài lòng contest n. ghóp phần contribution n. /kən'sidərəbl/ lớn lao. /kən´sə:vətiv/ thận trọng. v. to tát. /kən'teinə/ cái đựng. đương đại content n. /'kɔnstəntli/ kiên định construct v. phạm vi continent n. bảo thủ consider v. /kən'sidərəbly/ đáng kể. hội nghị. /kə´nekʃən. /'kɔnstənt/ kiên trì. /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. không bị kiểm tra. /kən´sidə/ cân nhắc. xem xét. đại lục (lục địa Bắc Mỹ) continue v. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo. Quốc hội connect v. dè dặt. cuộc tranh luận. /'kɔɳgres/ đại hội. /kən'sist/ gồm có constant adj.3000 từ thông dụng trong tiếng anh congress n. khung cảnh. hỏi ý kiến consumer n. /kən´test/ cuộc thi. /kən'tribju:t/ đóng góp. /kə'nekt/ kết nối. /kən'tempərəri/ đương thời. v. /kən'sʌlt/ tra cứu. quyền lực. sự xem xét. nhiều consideration n. biết rõ unconscious adj.. sự góp phần control n. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc. sự quan tâm consist of v. ký kết contrast n. trận đấu. /kən'tinjuəsli/ liên tục. không có ý thức. công te nơ contemporary adj. cuộc chiến đấu. hậu quả conservative adj. làm tiếp continuous adj. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển. làm trái ngược contrasting adj. đáng kể considerably adv.vn 17 .. /kən'trould/ được điều khiển. v. lớn lao. /'kɔntinənt/ lục địa. quyền hành. /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng consult v. /kən'tein/ bao hàm. v. quan tâm. được kiểm tra uncontrolled adj. /kən'tinjuəs/ liên tục. làm tương phản. /kən´tinju:/ tiếp tục.. chứa. /'kɔntekst/ văn cảnh. bền lòng constantly adv. /'kɔnsikwəns/ kết quả. sự giao thiệp.

. /kræk/ cừ. sân chạy đua of course dĩ nhiên court n. sao chép. /'kʌvə/ bao bọc. sợi cough v. đương đầu copy n.violet. /'kʌpl/ đôi. kín đáo covering n. cách nấu ăn cooker n. n. /kaʊ/ con bò cái crack n.) correct adj. thuận lợi.. vỏ bọc covered adj. đôi vợ chồng. chi phí. tỉnh couple n. tòa án. quá trình diễn tiến. /kɔf/ ho. /kə´rektli/ đúng. biến đổi convince v. /´kʌvəriη/ sự bao bọc. /kɔrt . /kɔ:/ nòng cốt. vỏ. v. /ku:l/ mát mẻ. /koup/ đối phó. /kə´rekt/ đúng. người nấu ăn cooking n. làm mát. cái bao. quầy thu tiền.. nhà. /kən'və:t/ đổi. che phủ. quốc gia. hạt nhân. /´kɔ:nə/ góc (tường.. cặp nam nữ a couple một cặp... tiếng hoa coughing n. điềm tĩnh. thích hợp convention n. /'kɔtidʤ/ nhà tranh cotton n. /ˈkʌzən/ anh em họ cover v. xuất sắc. kɒst/ giá.. /kaunt/ đếm. làm nứt.). quan tòa. v. v. sự che phủ. phiên tòa cousin n. sửa. miền nông thôn county n. v. sửa chữa correctly adv. máy đếm country n.. tính counter n. /kɔ:s/ tiến trình. (BrE) /´kukə/ lò. phải trả cottage n. rạn nứt http://kinhhoa. /'kʌvərd/ có mái che. nồi nấu cookie n. /kʊk/ nấu ăn. n.. /ˈkaʊntər/ quầy hàng. một đôi courage n. /'kʌridʤ/ sự can đảm. đáy lòng corner n. chỉ.vn 18 . n. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy cool adj. cặp. hiệp định. có khả năng council n. v. koʊrt/ sân. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn. dũng khí course n.kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại. chính xác cost n. sự ho.. sự sao chép. bọc cow n. bắt chước core n.. chính xác. quy ước conventional adj. bếp. cuộc trò chuyện convert v. /. /kən'vins/ làm cho tin. cope (with) v. /koun'ti/ hạt. /'kɔpi/ bản sao. phố.. bản chép lại.3000 từ thông dụng trong tiếng anh convenient adj. làm vỡ. sân (tennis. /´kɔfiη/ ho could /kud/ có thể. /ˈkʌntri/ nước. /kɔst . đất nước countryside n. thuyết phục. /kən'ven∫n/ hội nghị. /kaunsl/ hội đồng count v. trả giá. /ˈkɒtn/ bông./'kʌntri'said/ miền quê. sự dũng cảm. làm cho nhận thức thấy cook v. /kən´vi:njənt/ tiện lợi. nứt nẻ. /kən'ven∫ənl/ quy ước conversation n.

/'kə:tn/ màn (cửa. /krᴧ∫/ ép. n. rạp hát. /krai/ khóc. vượt qua crowd n. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn curb v.. băng qua.3000 từ thông dụng trong tiếng anh cracked adj. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình. /´kru:ʃəl/ quyết định. bẻ cong curved adj. /kraun/ vương miện. /'kjuəriəsli/ tò mò. khó tính criticism n. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa culture n. chỉ trích crop n. /kə:b/ kiềm chế. sụp đổ. hiện nay. sự băng qua. /kraudid/ đông đúc crown n. hạn chế cure v. hiếu kỳ. vua. đè bẹp cry v. sự kêu la cultural adj. nỗi thống khổ. tạo nên creature n. n. tàn nhẫn crush v. làm xoắn. /kræʃ/ vải thô. n. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng. v. sự khóc. xoắn current adj. phê phán. lạ kỳ curl v. luống (gió) currently adv. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn critical adj. /ˈkrɛdɪt/ sự tin.. /krɔs/ cây Thánh Giá. phạm tội. dòng (nước). /'kʌrənt/ hiện hành. ngai vàng. /kə:v/ đường cong.vn 19 . sự giáo dục cup n. uốn cong. điều trị. kêu la. /'kʌrəntli/ hiện thời. đường vòng.. /kə:l/ quăn.violet. lời phê bình. thẻ tín dụng crime n. tò mò. nghề thủ công crash n. xoắn. kẻ phạm tội. phá tan tành. /'kru:ə(l)/ độc ác. lạ lùng curiously adv. /krips/ giòn criterion n. /kə:vd/ cong http://kinhhoa. sự phá sản. thuốc curious adj.. /'kjuəriəs/ ham muốn. tiền gửi ngân hàng credit card n. lòng tin. n. /'kri:tʃə/ sinh vật. đỉnh cao nhất crucial adj. /krop/ vụ mùa cross n. loài vật credit n. sự rơi (máy bay). chén cupboard n. sương) curve n. sự mở mang. cốt yếu. cong. tội ác. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình. phá vụn crazy adj. dữ tợn. tiếng khóc. phổ biến. sự phê phán. /kraud/ đám đông crowded adj. /kʌp/ tách. /´kə:li/ quăn. v.. vắt. mất trí cream n. cơn khủng hoảng crisp adj. phê phán. tội phạm crisis n. đè nát. /ˈkʌltʃər/ văn hóa. nứt craft n. khói. n. /krækt/ rạn. hiện nay curtain n. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình. /kri:m/ kem create v. danh tiếng. /kraim/ tội. nén lại. /kra:ft/ nghề. /'kreizi/ điên. sự uốn quăn curly adj.. /ˈkrɪmənl/ có tội.. uốn quăn. cách chữa bệnh. cách điều trị. v. /kjuə/ chữa trị.. tội phạm criminal adj. chủ yếu cruel adj. /kri:'eit/ sáng tạo. lời phê phán criticize (BrE also -ise) v.

/'kʌstəm/ phong tục. /di'klain/ sự suy tàn. phân phối.vn 20 . /´dekərətiv/ để trang hoàng.) /di'sembə/ tháng mười hai. tình trạng đổ nát December n. sự giảm sút http://kinhhoa. tập quán customer n. /deər/ dám. làm suy giảm.. /'dæmidʤ/ mối hạn. cuộc tranh cãi. /kʌt/ cắt. làm ngơ deal v. dám đương đầu với. đồ trang hoàng. sự suy sụp. kính thưa. /'deili/ hàng ngày damage n. hải quan cut v. v. suy sụp.. chu trình. thói quen. bàn cãi debt n.violet. thân yêu. v.. công bố decline n. v. bóng tối. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu. quay vòng theo chu kỳ. ghi niên hiệu daughter n. /'dekeid/ thập kỷ. thời đại. /diə/ thân. /´kʌstəmə/ khách hàng customs n. kỳ. tháng Chạp decide v. nhảy múa. bộ mười. cha daily adj. trang trí decoration n.. thách dark adj. kỳ hạn. nguy cơ. /di'kei/ tình trạng suy tàn. mối hiểm nghèo. tục lệ. giải quyết. /'saikl/ chu kỳ. /deit/ ngày. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa. ẩm thấp dance n. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp dad n. ẩm ướt.. tắt deaf adj. sự khiêu vũ. sự cắt cycle n. đề ngày tháng. khiêu vũ dancing n. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa. thân mến. /'deindʤə/ sự nguy hiểm. điều hại. sự giải quyết. /det/ nợ decade n. ám muội data n. đi xe đạp cycling n. làm hỏng. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng. /dɑ:k/ tối.. làm hư hại. để trang trí. người nhảy múa danger n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh custom n. thời kỳ. /´deindʒərəs/ nguy hiểm dare v. n.. thưa death n. trang trí decorative adj. vòng. n. /def/ điếc. sự giao dịch.. ban ngày dead adj. / 'di:kri:s/ giảm bớt. thỏa thuận mua bán deal with giải quyết dear adj. /ded/ chết. /diˈsiʒn/ sự quyết định. /´dekə¸reit/ trang hoàng. tranh luận. v. nhóm mười decay n. v... cái chết debate n. sự thiệt hại. n. sự khiêu vũ dancer n. dữ liệu date n. chặt. suy sụp. v.. /dei/ ngày. Dec. gây thiệt hại damp adj. (abbr. phân xử decision n. sự phân xử declare v. tối tăm. v. n. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận. /di:l/ phân phát. mối đe dọa dangerous adj. sự giảm đi. /´deitə/ số liệu. /di'said/ quyết định. /di'kleə/ tuyên bố. /ˈdɔtər/ con gái day n. làm thinh. /dæmp/ ẩm. /deθ/ sự chết. để làm cảnh decrease v. /dɑ:ns/ sự nhảy múa. /dæd/ bố. suy tàn decorate v.

công lao. /di'zз:v/ đáng. ty. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi. v.. đề cương. xuất phát từ. làm phiền muộn. /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng.. tùy thuộc. chuyển hóa từ (from) describe v. có suy nghĩ cân nhắc deliberately adv. /´di:pli/ sâu. thèm muốn. /di´libəritli/ thận trọng. /də'finit/ xác định. yêu cầu demonstrate v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ. sự thất bại (1 kế hoạch). /ˈdɛzərt/ sa mạc. /defini∫n/ sự định nghĩa. /di´pres/ làm chán nản. /di'nai/ từ chối. sự tiêu tan (hy vọng. /depθ/ chiều sâu. /di'fend/ che chở. viết. giá trị. phủ nhận department n. vật để chống đỡ. phác họa.3000 từ thông dụng trong tiếng anh deep adj. /di'zз:tid/ hoang vắng. bỏ trốn deserted adj. dựa vào. v.. giải thích.) defence (BrE) (NAmE defense) n.. sự miêu tả desert n. bắt nguồn. phản đối. /di'laitid/ vui mừng. tiền đặt cọc. đánh bại.. v. trình độ.. định rõ. /di'zaiə/ ước muốn. thoát khỏi. sâu sắc defeat v. /dɪˈgri:/ mức độ. rời bỏ. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả. v. sự tả. sâu xa.. kế hoạch. điều thích thú. làm việc) http://kinhhoa. bày tỏ. v. /di'lait/ sự vui thích. /'definitli/ rạch ròi. suy yếu. chủ tâm. độ dày derive v. xứng đáng design n. làm suy giảm depressing adj..vn 21 . phác thảo. có tính toán. /'dentist/ nha sĩ deny v. bào chữa define v.ˈmænd/ sự đòi hỏi. hài lòng deliver v. làm vui thích. sở. giãi bày delivery n. đặt cọc depress v.. có suy nghĩ cân nhắc delicate adj. mô tả description n. gian hàng. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi. thiết kế desire n. /di'livəri/ sự phân phát. trông mong vào deposit n. v. bày tỏ. /dɪˈskraɪb/ diễn tả. /di´raiv/ nhận được từ. khoa. n. miêu tả. rõ ràng definitely adv. sự vui sướng. /di-'prest/ chán nản. độ delay n. tế nhị. khó lường. sự cản trở. sự che chở defend v. thanh tú. phát biếu demand n. bảo vệ. /di'libəreit/ thận trọng. đình trệ depth n. sự yêu cầu. /di'fens/ cái để bảo vệ. /di:p/ sâu. sự bày tỏ. sự trì hoãn. ỷ vào. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh. gửi. bí ẩn deeply adv. khó xử delight n. ao ước desk n. /desk/ bàn (học sinh. /di'pɑ:tmənt/ cục. /'delikeit/ thanh nhã. tiền gửi. làm say mê delighted adj. sự khởi hành depend (on) v. làm trì trệ depressed adj. sự đi. adv. phiền muộn. làm chậm trễ deliberate adj. v. /di´zain/ sự thiết kế. bằng cấp. thất vọng. lời định nghĩa degree n. sự phân phối.. /di'fain/ định nghĩa definite adj. dứt khoát definition n. lấy được từ.violet. không người ở deserve v. khu bày hàng departure n. sự giao hàng. biểu lộ dentist n. /dɪ. đòi hỏi. /di'livə/ cứu khỏi. /di'fi:t/ đánh thắng. ban. /di'pend/ phụ thuộc.

dơ bẩn disabled adj. vật rác rưởi dirty adj. thẳng thắn. sự trình bày. dai'rekt/ trực tiếp. xới dinner n. /di'tз:min/ xác định. /di´tə:mind/ đã được xác định. triệt phá destruction n. sự định rõ. viết cho ai. v. /daɪ/ chết. /'dikʃənəri/ từ điển die v. dành cho. /di. bày tỏ development n. /dis´eibld/ bất lực. khác biệt. thiết bị. /di'vais/ kế sách. định rõ. /dis'pait/ dù. /di´voutid/ hiến cho. gay go difficulty n. dɪˈteɪl/ chi tiết in detail tường tận. điều khiển directly adv.violet. máy móc devote v. quyết định determined adj.. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ . /'daiət/ chế độ ăn uống. nhiệt tình diagram n. không đồng ý. chỉ huy dirt n. người điều khiển. /'daiəri/ sổ nhật ký. /di'rektə/ giám đốc. mặc dù. khác. phá hoại. /də:t/ đồ bẩn thỉu. liều lĩnh. /dai´rektli/ trực tiếp. dành hết cho devoted adj. chế độ ăn kiêng difference n. không hợp disagreement n. khác nhau differently adv. /di’veləpmənt/ sự phát triển. sự phá hủy. /'despəritli/ liều lĩnh. /'difik(ə)lt/ khó. nỗi khó khăn. khác nhau difficult adj. khó khăn. không có khă năng disadvantage n. /'difikəlti/ sự khó khăn. ˈdɪfrəns/ sự khác nhau different adj.vn 22 . dâng cho. sự thiệt hại disagree v. điều cản trở dig v. /ˈdɪfərəns . sự quyết định determine v. tuyệt vọng desperately adv. /di'vout/ hiến dâng. dɪˈteɪl . không giống. đã được xác định rõ develop v. phá huỷ. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng. mở rộng. v. sự tiêu diệt detail n. /'difrзnt/ khác. lịch ghi nhớ dictionary n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh desperate adj. hết lòng. /di'veləp/ phát triển. /¸disə´gri:/ bất đồng. /'dinə/ bữa trưa. thẳng. sự không đồng ý. /´də:ti/ bẩn thỉu. /´daiəmənd/ kim cương diary n. /n. trình bày. ˈditeɪl . /'difrзntli/ khác. dụng cụ. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ diamond n. /'di:teild/ cặn kẽ. sự khác nhau http://kinhhoa. bất chấp destroy v. /dɪg/ đào bới. thẳng direction n. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại. tỉ mỉ detailed adj. tỉ mỉ. nhiều chi tiết determination n. sự bày tỏ device n. hy sinh dying adj. chiều direct adj. gửi. từ trần. khác biệt. đồ dơ bẩn.tə:mi'neiʃn/ sự xác định. ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi. /di'rekt. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết diet n. sự chỉ huy director n. tiêu diệt. /dis'trɔi/ phá. /'despərit/ liều mạng. liều mạng despite prep. /di'rek∫n/ sự điều khiển.

/¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán. sự phân chia. auxiliary v. sự phân loại divorce n. phân phát. làm kinh tởm. quận disturb v. làm thất bại disappointing adj. /dis'kʌvə/ khám phá. không thành thật dishonestly adv. /dis'tribju:t/ phân bổ. /. /di'vo:sd/ đã ly dị do v. tiền bớt. /di´vɔ:s/ sự ly dị divorced adj. bệnh tật disgust v.. đĩa hát dislike v. tầm xa distinguish v. /dis'plei/ bày tỏ. thất ước.. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm. chê disapproving adj. làm phẫn nộ disgusting adj. phô trương. sự tranh luận disease n. sự bày ra. /dɪ'vɪʒn/ sự chia. phẫn nộ dish n. /di'vaid/ chia. phân hủy..violet. sự tìm ra. nghe ra distribute v. /dis´ɔnist/ bất lương. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh. giải tán distance n. n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh disappear v.distri'bju:ʃn/ sự phân bổ. kinh tởm disgusted adj.. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt. /.vn 23 . /di'zɑ:stə/ tai họa. especially in NAmE) n. /disk/ đĩa. sự phát hiện ra discuss v. không thích. ý mong đợi. phô bày. v. /¸disə´pru:viη/ phản đối disaster n. n.disз'pointid/ thất vọng disappointment n. quấy rầy disturbing adj. phản đối. /dis´gʌstid/ chán ghét. sự không tán thành disapprove (of) v. không lương thiện disk n. /'distrikt/ huyện. trưng bày. /dɪˈzɒlv/ tan rã. sự sắp xếp district n. /disə'piə/ biến mất. sự phân phối.. /disk/ đĩa discipline n. làm thất vọng disappointed adj. chiết khấu discover v. nhận ra. /dis'mis/ giải tán (quân đội. /du:. thảm họa disc (also disk. sắp xếp. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận. sự ghét dismiss v. sự chiết khấu. sự thất vọng disapproval n. làm náo động. /dis´gʌst/ làm ghê tởm. /'distəns/ khoảng cách. phát hiện ra. /dis'kʌvəri/ sự khám phá. /dis'laik/ sự không ưa. phân phối. /dis'kΛs/ thảo luận. phân ra division n. phân loại distribution n. /di'zi:z/ căn bệnh. /dis'onistli/ bất lương. tranh luận discussion n. biến đi disappoint v. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn) dishonest adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán. sa thải (người làm) display v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện. /'disiplin/ kỷ luật discount n. đám đông). du/ làm http://kinhhoa. chia ra. trưng bày dissolve v. n. /dis´tə:biη/ xáo trộn divide v. /¸disə´pru:v/ không tán thành. /'diskaunt/ sự bớt giá. nhận ra discovery n.

tiếng trống drunk adj. gỡ. /dʌzn/ tá (12) draft n. v.. giọt (nước. uống drive v. ngu đần http://kinhhoa..3000 từ thông dụng trong tiếng anh undo v. n. cách ăn mặc drink n. v. thích đáng due to vì. tầng dưới downwards (also downward especially in NAmE) adv. /drӕg/ lôi kéo. /driɳk/ đồ uống. det. v.vn 24 . /ʌn´du:/ tháo. làm gấp đôi doubt n. /dɔg/ chó dollar n.. của hồi môn double adj.mə/ kịch. /'daun'steзz/ ở dưới nhà.. kiềm chế door n. (thuộc) nội trợ. v. /´drɔ:ə/ người vẽ. cuộc đua xe driver n. mặc (quần áo). ma túy drugstore n. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế. xống gác. sự ngờ vực.. tuồng dramatic adj. cạn. đi xuống downward adj. /´daun¸wədz/ xuống. rơi. /du. đi xuống dozen n... cửa ra vào dot n.) drug n. v. n. /daut/ sự nghi ngờ. dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ).. thích hợp với sân khấu dramatically adv. rớt. cuộc đua xe (điều khiển) driving n. n. v. /draiv/ lái . /drʌm/ cái trống. kéo lê drama n. /dra:ft/ bản phác thảo. chi phối. /'dro:iŋ/ bản vẽ. /drʌŋk/ say rượu dry adj. /drʌg/ thuốc. /drai/ khô. nhờ có dull adj. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện. do. /dɔ:/ cửa. xứng đáng. adj. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà. /'draiviɳ/ sự lái xe. det. làm khô.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa. tại. lượng gấp đôi. thiết kế drag v. /dri:m/ giấc mơ.. điểm. adv. bức vẽ. xóa bỏ. tư liệu dog n.. NAmE Dr.. cái gấp đôi. có ảnh hưởng.. prep. sơ đồ thiết kế. tài liệu. /drə´mætik/ như kịch. quốc nội dominate v. /´dɔlə/ đô la Mỹ domestic adj.. (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc. (abbr.. /dɔt/ chấm nhỏ. dược phẩm. hủy bỏ doctor n.violet. n. /dro:/ vẽ. /drɑː.. /dres/ quần áo. /draivə(r)/ người lái xe drop v. cửa hàng dược phẩm drum n. /daun/ xuống downstairs adv. adj. /drɒp/ chảy nhỏ giọt. ở tầng dưới. ngờ vực down adv. sự kéo drawer n. nghi ngờ. /´daun¸wəd/ xuống.. /'dʌbl/ đôi. như đóng kịch. phác thảo.. người kéo dream n. đua xe. /drə'mætikəli/ đột ngột draw v. kép. tiến sĩ document n... kéo drawing n. máu. hai. Dr. sấy khô due adj. v. ăn mặc dressed adj. /dʌl/ chậm hiểu. mơ dress n.

/´efə:t/ sự cố gắng.3000 từ thông dụng trong tiếng anh dump v. làm dễ chịu east n. rắc (bụi. /´eldəli/ có tuổi. dễ tính. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện http://kinhhoa. adv. /eg/ trứng either det. sự thoải mái. làm thanh thản. phía đông. /´aiðə/ mỗi. /i'fektivli/ có kết quả. /i:st/ hướng đông.. chủ bút educate v. adv. ở phía đông eastern adj. cũng phải thế elbow n. (thuộc) đông. có hiệu lực efficient adj. có hiệu quả efficiently adv. n. hiệu quả. cao tuổi elect v. nhau. cuộc tuyển cử electric adj. /elbou/ khuỷu tay elderly adj. bồn phận. phát điện electrical adj. phủi bụi duty n. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế economy n. sự nỗ lực e. trách nhiệm DVD n. rác. /'ifektiv/ có kết quả. /'i:stən/ đông easy adj. làm yên tâm. /´ə:li/ sớm earn v.. /'edju:keitid/ được giáo dục. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example) egg n. pron. /i:z/ sự thanh thản. cho ăn học..violet. đống rác.g.. một.vn 25 . each det. rèn luyện educated adj. v. /edӡ/ lưỡi. có điện. nơi đổ rác during prep. quét bụi. /'i:zi/ dễ dàng. /i'fiʃənt/ có hiệu lực. /iə/ tai early adj. /´editə/ người thu thập và xuất bản. hiệu nghiệm effort n. adv. /i:t/ ăn economic adj. abbr. pron. cạnh sắc edition n. /ə:n/ kiếm (tiền). /i:tʃ/ mỗi each other (also one another) pron. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm. phấn). /i´lekʃən/ sự bầu cử. adj. trái đất ease n. trong thời gian dust n. sự quản lý kinh tế edge n. /'dju:ti/ sự tôn kính. lẫn nhau ear n. /'i:zili/ dễ dàng eat v. kính trọng. /i´lekt/ bầu. có hiệu lực effectively adv.. /dʌst/ bụi.edju:'keiʃn/ sự giáo dục. /.... /i'fiʃəntli/ có hiệu quả. /dʌmp/ đổ rác. v. ung dung easily adv. /'edju:keit/ giáo dục. kết quả effective adj. giành (phần thưởng) earth n.. /'djuəriɳ/ trong lúc. được đào tạo education n. quyết định election n. /ə:θ/ đất. /i'diʃn/ nhà xuất bản. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện. /i'fekt/ hiệu ứng. sự rèn luyện (kỹ năng) effect n. sự xuất bản editor n.

/'enəmi/ kẻ thù. phần cuối. /i´mouʃənəli/ xúc động emphasis n.. hiện ra. ngăn trở embarrassed adj. nguyên tố elevator n. làm cạn enable v. /in'kautə/ chạm chán. đã có người engine n.. làm ngượng nghịu. cam kết. /im´bærəs/ lúng túng. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác email (also e-mail) n. đế quốc employ v.. /en'ʤin/ máy. ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử elegant adj. sự kết thúc. ủng hộ. thuê ai làm gì unemployed adj. /i'neibl/ làm cho có thể. /'empaiə/ đế chế. sinh lực engage v. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn unemployment n. làm nổi bật empire n. sự cảm động. /in'kΔridЗ/ động viên. gửi thư điện tử embarrass v. /'empti/ trống. /'imeil/ thư điện tử.violet. v. tầm quan trọng emphasize (BrE also -ise) v. ngượng. /im´bærəsiη/ làm lúng túng. nghị lực. sự bắt gặp encourage v.vn 26 . /els/ khác. cho phép ai làm gì encounter v. /i´mə:dʒ/ nổi lên. /´eligənt/ thanh lịch. đổ. /¸emplɔi´i:/ người lao động. khuyến khích. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng. v. động cơ http://kinhhoa. dễ cảm động. /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp emotion n. /em´plɔiə/ chủ. làm rắc rối. tao nhã element n. nữa. /i'moƱʃ(ə)n/ xự xúc động. không dùng. dễ xúc cảm emotionally adv. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ. sự bối rối emerge v. làm can đảm. sự chạm trán. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh. có khả năng. gây khó khăn embarrassing adj. mang nợ embarrassment n. /´endiη/ sự kết thúc. nếu không elsewhere adv. kết cục enemy n. người sử dụng lao động employment n. mối xác cảm emotional adj. nạn thất nghiệp empty adj. /ilek'trisiti/ điện. điện lực học electronic adj. nổi bật lên emergency n. giúp đỡ. chấm dứt in the end cuối cùng. sự chấm dứt. /end/ giới hạn. đính ước engaged adj.. uống. xúc cảm. rỗng. /ɪlɛkˈtrɒnɪk . về sau ending n. kết thúc. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh. /im'plɔi/ dùng. bắt gặp. quân địch energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp. không sử dụng được employee n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd. người làm công employer n. điện lực. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. bối rối. /i´mouʃənəl/ cảm động. /in´geidʒd/ đã đính ước. /in'geidʤ/ hứa hẹn. động viên. thang máy else adv. v. dốc. /im´bærəst/ lúng túng. xúc động. n. đã hứa hôn. sự làm can đảm end n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh electricity n. mạnh dạn encouragement n.

/'erə/ lỗi. di sản.entə'teiniɳ/ giải trí entertainer n. chiêu đãi entertainment n.'estimeit/ sự ước lượng. người ngang hàng. n. /. /e¸senʃi´əli/ về bản chất. ngang bằng equipment n. /¸entə´teinə/ người quản trò. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận essential adj.. gia nhập entertain v. /in. /in'kwaiəri/ sự điều tra.violet. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái.. thiết bị equivalent adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị. n. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân euro n. /in´taiəli/ toàn vẹn.. n. người tiếp đãi. /ɛnˈʃʊər . đánh giá etc.3000 từ thông dụng trong tiếng anh engineer n. chắc chắn enter v. sự sai sót.enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư. sự nhậm chức entry n. /in'dЗoi/ thưởng thức. say mê. sự đi vào. được hưởng enormous adj. nhiệt tình entire adj. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí. /in'taitl/ cho tiêu đề. sự có được. /in'taiə/ toàn thể. ɛnˈʃɜr/ bảo đảm. bằng.. ngang equally adv. lỗi thoát especially adv. cho tên (sách).. đánh giá. /is'peʃəli/ đặc biệt là. sự tiếp nhận (pháp lý) envelope n. /´entə/ đi vào. sự thẩm vấn ensure v. khổng lồ enough det. sai lầm escape v. /. công việc của kỹ sư enjoy v. sức. được hưởng. tiếp đón. n. thích thú cái gì. toàn bộ entirely adv. /'estimit . từ. thoát khỏi. ngang tài. /is'keip/ trốn thoát. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu http://kinhhoa.entə'tein/ giải trí. hoàn cảnh xung quanh environmental adj. cốt yếu. /i'kwipmənt/ trang. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú. thành lập estate n. về cơ bản establish v. toàn bộ entitle v. /'enviloup/ phong bì environment n. /endʒi'niər/ kỹ sư engineering n. /i'nʌf/ đủ enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. chiêu đãi entertaining adj. /in'vaiərənmənt/ môi trường. thực chất. yếu tố cần thiết essentially adv.. pron. cho quyền làm gì entrance n. vật tương đương error n.vairən'mentl/ thuộc về môi trường equal adj. thích thú enjoyment n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách. bằng. ước lượng. sự tiếp đãi. trọn vẹn. nhất là essay n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái. v. /. v. sự trốn thoát. adv. /´i:kwəl/ ngang. /i´kwivələnt/ tương đương. /ɪˈsteɪt/ tài sản. chiêu đãi enthusiasm n. /i'nɔ:məs/ to lớn. có được enjoyable adj.. /'i:kwзli / bằng nhau. /'entrəns/ sự đi vào.. sự nhiệt tình enthusiastic adj. /ɪˈstæblɪʃ/ lập. bất động sản estimate n.vn 27 .

/ik'sait/ kích thích. ác. conj. vật trưng bày. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích.. sự thi cử. tối event n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới) examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. n. /´evri¸weə/ mọi nơi evidence n. v. /'evidəns/ điều hiển nhiên. ngay.. đúng đắn exaggerate v. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ. sống existence n. bằng phẳng. sự trao đổi in exchange (for) trong việc trao đổi về excite v. bào chữa. n. hỏi han (thí sinh) example n. phóng đại exaggerated adj. sự thực hiện. phòng đại exam n. sự đi ra. thực hiện exhibit v. ví dụ excellent adj. thi hành. /i´ventjuəli/ cuối cùng ever adv. sự loại ra exchange v. kích động exciting adj. /'eksəsaiz/ bài tập. /iks´kju:z/ lời xin lỗi. tha thứ. kỳ thi examine v. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi. trừ ra excuse n.. n. điều ác. /'evriθiɳ/ mọi vật. /'evəri/ mỗi..3000 từ thông dụng trong tiếng anh even adv. điều rõ ràng evil adj. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm. lại còn. /ig´zæktli/ chính xác. sự kiện eventually adv. /'i:vniɳ/ buổi chiều. /iks´klu:diη/ ngoài ra. mọi thứ everywhere adv. (thuộc) sự thi hành. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu. /ik'sepʃn/ sự trừ ra. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra. loại trừ excluding prep.violet.vn 28 . /'evə(r)/ từng. mọi everyone (also everybody) pron. /i'vent/ sự việc. khám xét. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày. /´egzit/ lỗi ra. /ik´saitiη/ hứng thú. sự thi hành. /ig'zistəns/ sự tồn tại. sự sống exit n. trừ phi exception n. chấp hành exercise n. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành. /'i:vn/ ngay cả. /iks´klu:d/ ngăn chạn. bị kích động excitement n. thoát ra http://kinhhoa. trưng bày exist v. ngang bằng evening n. adj. /´evri¸wʌn/ mọi người everything pron. /ig'zist/ tồn tại. /ik´saitmənt/ sự kích thích. /ik'sept/ trừ ra. vật triển lãm exhibition n.. từ trước tới giờ every det. triển lãm. xuất chúng except prep. v. đúng exactly adv. điềm đạm. /ig'zædЗзreit/ cường điệu. làm... thú vị excited adj. xin lỗi. adj. điều xấu. /ˈeksələnt/ xuất sắc. chấp hành.. tha lỗi executive n. điều tai hại ex. không kể. /ig´zækt/ chính xác.prefix tiền tố chỉ bên ngoài exact adj. /'i:vl/ xấu. sự kích động exclude v.

nở. n. sự phát triển ồ ạt export v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh expand v. tốc hành expression n.eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa. sự diễn đạt extend v. sự kiện factor n. /ɪkˈspɛns/ chi phí expensive adj. v. giãn ra expect v. yếu ớt faintly adv. n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ.. gây ngạc nhiên unexpectedly adv. được hy vọng unexpected adj. /. adj. đương đầu. mong ngóng. dành cho. bao quát extent n. gây ngạc nhiên expectation n. biểu lộ. phát triển. sự quá khích extremely adv. thuận lợi fact n. /feil/ sai. sự bày tỏ. phụ extraordinary adj. adv.).ekspek'tei∫n/ sự mong chờ. sự việc. phạm vi extra adj. cực đoan. quá khích.. thám hiểm explosion n.. thí nghiệm expert n. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng. /iks'plouʤn/ sự nổ. hàng xuất khẩu. giàu kinh nghiệm experiment n. gửi lời extensive adj.violet. nổ explore v.. sự chờ đợi expense n. /iks´plɔ:/ thăm dò. thất bại failure n. v. /'fæktəri/ nhà máy. /'fæktə / nhân tố factory n. khắc nghiệt. yếu ớt http://kinhhoa. đối mặt facility n. nhanh. /'ekstrə/ thêm. n. giải thích explode v. chuyên môn. /'feintli/ nhút nhát. thể diện.. /fækt/ việc. /iks'pensiv/ đắt experience n. adj. duỗi ra (tay. v. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm.. /iks´pektid/ được chờ đợi. kéo dài (thời gian.. người thất bại faint adj. sự dành cho. /iks´tri:mli/ vô cùng.. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu. /ai/ mắt face n. /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt. trải qua. sự xuất khẩu expose v. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm. duỗi. /ik'spekt/ chờ đợi. gửi lời extension n. /feɪnt/ nhút nhát. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô.. xí nghiệp.. phụ.ekspз'ti:z/ chuyên gia..vn 29 . làm nổ. /iks'pænd/ mở rộng. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm. đối phó. /iks'preʃn/ sự diễn tả. /ɪkstent ʃən/ sự giơ. khác thường extreme adj. ngoại. sự kéo dài. /iks'plein/ giải nghĩa. /iks'tend/ giơ.).. /. xưởng fail v. cực độ eye n.). /iks´tensiv/ rộng rãi. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng. chân. /iks'tri:m/ vô cùng.. lạ thường. giải thích explanation n. /n. phơi bày express v. liệu trước expected adj. ɪkˈspɛrəmənt . từng trải. /iks'pres/ diễn tả. /feis/ mặt. nếm mùi experienced adj. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày. bày tỏ. v. biểu lộ. /'Δniks'pektid/ bất ngờ. /. sự dễ dàng. thứ thêm. thành thạo explain v.

. e sợ. người (vật) được ưa thích fear n.. ngã. mỡ. vật đảm bảo faithful adj. /fid/ cho ăn. giả dối fame n. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt. v. không công bằng. /fɪər/ sự sợ hãi. thêm nữa farm n.. /feim/ tên tuổi. /'feivз/ thiện ý. February n. chung thủy. mô tả nét đặc biệt. /'fɑ:mə(r)/ nông dân. thuộc gia đình famous adj. người chủ trại fashion n. niềm tin. chất béo father n. quen thộc family n. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt. sai sót favour (BrE) (NAmE favor) n. thời trang fashionable adj.. /fɑ:/ xa further adj. đặc trưng của. sự quý mến. (abbr. bị đổ false adj. /'feiməs/ nổi tiếng fan n. sự rơi.vn 30 . tưởng tượng far adv. công bằng unfair adj. /'fæʃnəbl/ đúng mốt. /feiθ/ sự tin tưởng. nhầm. trung thực yours faithfully (BrE) bạn chân thành fall v.) /´februəri/ tháng 2 federal adj. /fæn/ người hâm mộ fancy v. bất lợi unfairly adv. cho. /fəˈmiliər/ thân thiết..violet. adj. hợp thời trang fast adj. /feə/ hợp lý. sợ.. /'fæ∫ən/ mốt. nghĩ rằng.. /'feðə/ lông chim feature n. danh tiếng familiar adj. /'feəli/ hợp lý. /'feivзrit/ được ưa thích. /fæt/ béo. /ʌn´fɛəli/ gian lận. /ˈfæmili/ gia đình. ngã fall over ngã lộn nhào. đồng áng farmer n.. béo bở. lo ngại feather n. bất lợi faith n.. /fɔ:lt/ sự thiết sót.. adv.3000 từ thông dụng trong tiếng anh fair adj. /fa:m/ trang trại farming n. Feb. n. /fo:ls/ sai.. trói fat adj. /'fɑ:ðə/ cha (bố) faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu. chung thủy.. điểm đặc trưng. /fi:/ tiền thù lao. /'fə:ðə/ xa hơn nữa. /fɔl/ rơi.. không công bằng. /fa:st/ nhanh fasten v. adj. n. sự chiếu cố in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something ) favourite (NAmE favorite) adj. /'feiθful/ trung thành. n. adj. sự đồng ý. học phí feed v. nuôi http://kinhhoa. /'fɑ:sn/ buộc. công bằng. thuận lợi fairly adv.. /'fedərəl/ liên bang fee n. v. /ˈfænsi/ tưởng tượng. /'feiθfuli/ trung thành.) fault n. trung thực faithfully adv. tin cậy. /ʌn´fɛə/ gian lận.

chiến đấu. tài trợ. đốt cháy set fire to đốt cháy cái gì firm n. n. vũng vàng. /fens/ hàng rào festival n.. hình dung. được dựng thành phim final adj. xứng đáng fix v. /fi:ld/ cánh đồng. /´faitiη/ sự chiến đấu. một vài a few một ít. trước hết. /'fiɳgə/ ngón tay finish v. một ít. /fju:/ ít. hoàn thành fire n. /'fainl/ cuối cùng. công ty.. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất.. một vài field n. /'festivəl/ lễ hội. nhân vật. adv.. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy. /fil/ làm đấy. cảm giác fellow n. đem về. adv. ordinal number. n. /fetʃ/ tìm về.. đại hội liên hoan fetch v. thích hợp.. /'faiə/ lửa. /figə(r)/ hình dáng.violet. /fɪˈnæns . vừa. món cá. sửa sang fixed adj.vài. sự kết thúc.. /´fainəli/ cuối cùng. cao thượng finger n. vật đầu tiên. sau cùng finance n. sự đấu tranh figure n.. sự đấu tranh. /fait/ đấu tranh. phần cuối finished adj. bệnh sốt few det. sự đánh cá fit v. /'fi:və/ cơn sốt.vn 31 . đầu tiên. thứ nhất at first trực tiếp fish n. /'fə:m/ hãng. kiên quyết. lấp kín film n. v. bất động http://kinhhoa. mạnh mẽ firmly adv. /fə:st/ thứ nhất. /´fi:meil/ thuộc giống cái. v. hoàn thành. giống cái fence n. /fail/ hồ sơ. /fiks/ đóng. kết thúc. làm say mê. cấp vốn financial adj. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính) find v. cuộc đấu chung kết finally adv. quyến rũ fever n. v. đứng yên. miêu tả file n. lắp. pron.. bãi chiến trường fight v. adj. n. tế nhị.. câu cá.. gắn. /'felou/ anh chàng (đang yêu). làm bực mình. tìm thấy find out sth khám phá. người. adj.. /´fə:mli/ vững chắc. /fain/ tốt. n. /faind/ tìm. tài liệu fill v. kiên quyết first det. ˈfaɪnæns/ tài chính.. /´fiʃiη/ sự câu cá. /´fainli/ đẹp đẽ. bắt cá fishing n. v. cuộc chiến đấu fighting n. /fit/ hợp. tìm ra fine adj. adj. /fi:l/ cảm thấy feeling n.. chắc. /film/ phim. v.. n. giỏi finely adv. /fɪʃ/ cá.. sửa chữa.3000 từ thông dụng trong tiếng anh feel v. đồng chí female adj.

v. chuyến bay float v. dự đoán. mặt phẳng flavour (BrE) (NAmE flavor) n. n. sau. vụt sáng. hình thức. ánh sáng lóe lên. trung tâm. /'foukəs/ tập trung. n.. cho gia vị. theo sau. /fle∫/ thịt flight n. dành cho. /fɔ:m/ hình thể. /flɔ:/ sàn. trôi. nếp gấp folding adj. dãy phòng. /flʌd/ lụt. v. chảy flower n. cũ. mùi. /'fleivə/ vị. lơ lửng flood n. bẹt. v. đèn nháy flat adj.3000 từ thông dụng trong tiếng anh flag n.vn 32 . từ nước ngoài.. /fɔ:. n. v. làm tăng thêm mùi vị flesh n.. tiếp theo food n. /´fɔlouiη/ tiếp theo. /fɔ:s/ sức mạnh. force n.. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá for prep. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài.. /flaɪ/ bay.. lũ lụtl.. trọng tâm (n. /flait/ sự bỏ chạy. /fɔrk/ cái nĩa form n. quãng đường bay flying adj.... được tạo thành formal adj. /foʊld/ gấp. cưỡng ép forecast n. /´flauə/ bột. hình dạng. /´fouldiη/ gấp lại được follow v.fə/ cho.violet. theo. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán. /floʊt/ nổi. v. dự báo. /´flaiiη/ biết bay. /flæt/ bằng phẳng..bóng) fold v. /'fɔlou/ đi theo sau. n. món ăn foot n. bột mỳ flow n.. prep. sự bay. /´fɔ:məli/ trước đây. tràn ngập floor n. chuyến bay focus v. tầng (nhà) flour n. rút chạy. n. /fə'revə/ mãi mãi forget v. /'flauə/ hoa. /'flæg/ quốc kỳ flame n. tràn đầy. làm thành. bông. v.. n.. nhẵn. thể thức. ép buộc.. ở nước ngoài forest n. n. /fə'get/ quên forgive v. cây hoa flu n. /fɔ:ml/ hình thức formally adv. sự bay. vén. /'forist/ rừng forever (BrE also for ever) adv. /fu:d/ đồ ăn. tha thứ fork n. /flu:/ bệnh cúm fly v. /flow/ sự chảy. /fərˈgɪv/ tha. /fleim/ ngọn lửa flash v. xưa. /flæ∫/ loé sáng. sau đây. tiếp theo following adj. bàn chân football n. /fut/ chân. dự báo foreign adj. đóa. nguyên formerly adv.. /'fo:mзlaiz/ chính thức former adj. /´fɔ:mə/ trước. xắn. căn phòng. /'fɔ:mjulə/ công thức. sự bay. thuở xưa formula n. cách thức http://kinhhoa. thức.

3000 từ thông dụng trong tiếng anh fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng forward (also forwards) adv. /ˈfɔrwərd/ về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước forward adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy foundation n. /faun'dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức frame n., v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí free adj., v., adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái freedom n. /'fri:dəm/ sự tự do; nền tự do freeze v. /fri:z/ đóng băng, đông lạnh frozen adj. /frouzn/ lạnh giá frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh friend n. /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm friendship n. /'frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp frightened adj. /'fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ from prep. /frɔm/ frəm/ từ front n., adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước in front (of) ở phía trước freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng fruit n. /fru:t/ quả, trái cây fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu full adj. /ful/ đầy, đầy đủ fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn fun n., adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước make fun of đùa cợt, chế giễu, chế nhạo function n., v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy) fund n., v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ fundamental adj. /,fʌndə'mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu

http://kinhhoa.violet.vn

33

3000 từ thông dụng trong tiếng anh funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài fur n. /fə:/ bộ da lông thú furniture n. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà) further, furthest cấp so sánh của far future n., adj. /'fju:tʃə/ tương lai gain v., n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới gallon n. /'gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ gamble v., n. /'gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc gambling n. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc game n. /geim/ trò chơi gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô garbage n. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú) garden n. /'gɑ:dn/ vườn gas n. /gæs/ khí, hơi đốt gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng gate n. /geit/ cổng gather v. /'gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ general adj. /'ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng generally adv. /'dʒenərəli/ nói chung, đại thể in general nói chung, đại khái generate v. /'dʒenəreit/ sinh, đẻ ra generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng generously adv. /'dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng gently adv. /'dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý get v. /get/ được, có được get on leo, trèo lên get off ra khỏi, thoát khỏi giant n., adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường gift n. /gift/ quà tặng girl n. /g3:l/ con gái girlfriend n. /'gз:lfrend/ bạn gái, người yêu
http://kinhhoa.violet.vn 34

3000 từ thông dụng trong tiếng anh give v. /giv/ cho, biếu, tặng give sth away cho, phát give sth out chia, phân phối give (sth) up bỏ, từ bỏ glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly glasses n. kính đeo mắt global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay glue n., v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ gram n. /'græm/ đậu xanh go v. /gou/ đi go down đi xuống go up đi lên be going to sắp sửa, có ý định goal n. /goƱl/ god n. /gɒd/ thần, Chúa gold n., adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng good adj., n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện good at tiến bộ ở good for có lợi cho goodbye exclamation, n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền government n. /ˈgʌvərnmənt , ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một gradually adv. /'grædzuəli/ dần dần, từ từ grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất gram (BrE also gramme) n. (abbr. g, gm) /'græm/ ngữ pháp grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà) granddaughter n. /'græn,do:tз/ cháu gái grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông grandmother n. /'græn,mʌðə/ bà grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai
http://kinhhoa.violet.vn 35

3000 từ thông dụng trong tiếng anh grant v., n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái grave n., adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng gray(NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc) grey /grei/ xám, hoa râm (tóc) great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả green adj., n. /grin/ xanh lá cây grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n. grocery (NAmE usually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất group n. /gru:p/ nhóm grow v. /grou/ mọc, mọc lên grow up lớn lên, trưởng thành growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển guarantee n., v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm guard n., v. /ga:d/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ guess v., n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng guest n. /gest/ khách, khách mời guide n., v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi gun n. /gʌn/ súng guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán hair n. /heə/ tóc hairdresser n. /'heədresə/ thợ làm tóc half n., det., pron., adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường hammer n. /'hæmə/ búa hand n., v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho handle v., n. /'hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai hang v. /hæŋ/ treo, mắc happen v. /'hæpən/ xảy ra, xảy đến happiness n. /'hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc unhappiness n. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc happily adv. /'hæpili/ sung sướng, hạnh phúc unhappy adj. /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ
http://kinhhoa.violet.vn 36

3000 từ thông dụng trong tiếng anh hard adj., adv. /ha:d/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực hardly adv. /´ha:dli/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn harm n., v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại hat n. /hæt/ cái mũ hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận hatred n. /'heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có have to modal v. phải (bắt buộc, có bổn phận phải) he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy head n., v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu headache n. /'hedeik/ chứng nhức đầu heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh healthy adj. /'helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh hear v. /hiə/ nghe hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim heat n., v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng heating n. /'hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường heavy adj. /'hevi/ nặng, nặng nề heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề heel n. /hi:l/ gót chân height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao hell n. /hel/ địa ngục hello exclamation, n. /hз'lou/ chào, xin chào; lời chào help v., n. /'help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế her pron., det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy here adv. /hiə/ đây, ở đây hero n. /'hiərou/ người anh hùng herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta hesitate v. /'heziteit/ ngập ngừng, do dự hi exclamation /hai/ xin chào hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu

http://kinhhoa.violet.vn

37

sự cầm.. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh). của ông ấy. chính anh ta hip n. adv.. /'ɔnistli/ lương thiện.hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời. n. căn nhà.. /'houl/ lỗ. đấm.). cái của ông ấy. /him/ nó. công việc làm ở nhà honest adj. /hɒt/ nóng. /hoʊm/ nhà. trung thực.. nhà thương host n. nguồn hy vọng horizontal adj.. chính ông ta. /him´self/ chính nó. /hou´tel/ khách sạn hour n. /hit/ đánh. ở tại nhà.. trống rỗng holy adj. /huk/ cái móc.. dẫn (c. chỗ nổi bật nhất. /haus/ nhà. /his'tɔrikəl/ lịch sử. /'ɔnist/ lương thiện. n. /'hɔspitl/ bệnh viện. bò... cái của nó. /´haili/ tốt. /haiə/ thuê. ở mức độ cao highlight v. /hould/ cầm.violet. /houp/ hy vọng. trung thực. /'onз/ danh dự. cú đấm hobby n. n. nằm ngang (trục hoành) horn n. pron. nước mình homework n. /'auз/ giờ house n. giữ. cái của anh ấy historical adj. đăng cai tổ chức (hội nghị. sử học hit v. đẹp.3000 từ thông dụng trong tiếng anh high adj.. đòn. /hɔ:n/ sừng (trâu. chân thật honestly adv. hắn. ông ấy. bản lề. ném trúng. chủ tiệc. sự thuê. ở mức độ cao highly adv. ở chân trời. /houst/ chủ nhà.. cái của hắn.. /hiz/ của nó. /hɔrs/ ngựa hospital n. /hip/ hông hire v.. cho thuê (nhà. thanh danh. ngày nghỉ hollow adj. /´hɔrə/ điều kinh khủng. của hắn.) hot adj. chân thật honour (BrE) (NAmE honor) n. sáng nhất highway n. /hai/ cao. sùng đạo home n. thuộc lịch sử history n. adv. sự ghê rợn horse n. trân trọng đối với hook n.) horror n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở http://kinhhoa. toàn nhà housing n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật. sự cho thuê his det. v. lưỡi câu hope v.. anh ấy himself pron. nêu bật. n. /. sự nắm giữ hole n. /'hɔlou/ rỗng. của anh ấy. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ hill n. /'hɔlədi/ ngày lễ. nóng bức hotel n. /'hɒbi/ sở thích riêng hold v. chính hắn. /ˈhoʊli/ linh thiêng.vn 38 . nắm. cao... /hil/ đồi him pron. lòng kính trọng in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính. hết sức. ngang.. n.trình). lỗ trống. /´histəri/ lịch sử. hang holiday n.

mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng.violet. /´haushould/ hộ. /´ilə¸streit/ minh họa. sự hóm hỉnh hungry adj. /ˈɪmpækt/ sự và chạm. /i´li:gəli/ trái luật. /im'pei∫зns/ nóng lòng. /i'mi:djət/ lập tức.. khổng lồ human adj. /hau´evə/ tuy nhiên. sự tưởng tượng imagine v. kem idea n. /hjuːdʒ/ to lớn. abbr. /aɪˈdiəli/ lý tưởng. /i'mæʤin/ tưởng tượng. như thế nào.3000 từ thông dụng trong tiếng anh household n. tính đồng nhất. hối hả. /ais/ băng. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo. /'hΔŋgri/ đó hunt v. /´hju:mə/ sự hài hước. /´hʌzbənd/ người chồng ice n. làm sao. sự gấp rút in a hurry vội vàng. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng. dù thế nào huge adj. nước đá ice cream n. ra sao however adv. nghĩa là.. (especially BrE) /il/ ốm illegal adj. /i. n. /ˈhɜri . gấp rút hurt v. tức thì immediately adv. tỏ ra không biết đến ill adj. (thuộc) gia đình how adv. nóng vội impatiently adv. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn. quan niệm ideal adj. xấu xa impact n. sốt ruột implication n. hình ảnh imaginary adj. nếu như ignore v. sự tác động. giống hệt i. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính. /ai'dentifai/ nhận biết. điều gợi ý http://kinhhoa. /'hju:mən/ (thuộc) con người. ảo imagination n. luân lý. lý tưởng ideally adv. cho rằng immediate adj. /if/ nếu. /i´li:gl/ trái luật. tuy vậy. gây thiệt hại husband n. hình dung. hóm hỉnh humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mərəs/ hài hước. ốm. ảnh hưởng impatient adj. /´ilnis/ sự đau yếu. n. adj. /aɪˈdiəl. bất hợp pháp illegally adv.e. /i´mɔrəl/ trái đạo đức. đi săn hunting n. đúng như lý tưởng identify v. /'hʌntiɳ/ sự đi săn hurry v. /hʌnt/ săn. tư tưởng. n. /i'mi:djətli/ ngay lập tức immoral adj. /ig'no:(r)/ phớt lờ. tức là ( Id est) if conj. bất hợp pháp illness n. sự liên can.. loài người humorous adj. /´imidʒ/ ảnh. nhận dạng identity n. nhận ra. nét nhận dạng.vn 39 . tưởng rằng.. làm rõ ý image n. aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm. /hau/ thế nào. bệnh tật illustrate v. /hɜrt/ làm bị thương. gia đình. /ai'diз/ ý tưởng. ˈhʌri/ sự vội vàng.

n. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp. sự nhập khẩu. /in/ ở. nhập.vn 40 . /in´kri:siηli/ tăng thêm indeed adv. sự tăng. /im'pres/ ghi. trọng yếu unimportant adj. đóng dấu impressive adj.indi'pendзntli/ độc lập index n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện. nghe inevitably adv. /¸indi´rekt/ gián tiếp indirectly adv. n.indi'pendənt/ độc lập independently adv. /in´evitəbl/ không thể tránh được. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng.. chắc chắn xảy ra. /indivídʤuəl/ riêng. vào inability n. không trọng đại impose v. /.indi'pendəns/ sự độc lập. /´in¸dɔ:/ trong nhà industrial adj. 54 cm) incident n. thu nhập increase v.. v.indi'rektli/ gián tiếp individual adj. trong. khắc. /in´klu:diη/ bao gồm. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà indoor adj. /´insidənt/ việc xảy ra.). sự biểu thị indicate v. tính cả including prep. vẫn thường thấy. /im'pɔ:tənt/ quan trọng..violet. không thể xảy ra impress v. kỹ nghệ industry n. nền độc lập independent adj. in sâu vào. gây ấn tượng. adv. /. kể cả income n. /in’evitəbli/ chắc chắn http://kinhhoa. hệ trọng importantly adv. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng. nhập khẩu importance n. bắt gánh vác. riêng biệt. /'indəstri/ công nghiệp. biểu thị. /im'pru:v/ cải thiện. /¸inə´biliti/ sự bất lực. hùng vĩ. oai vệ improve v. in sâu vào impression n. /´indikeit/ chỉ. làm cảm động impressed adj.3000 từ thông dụng trong tiếng anh imply v. sự biểu lộ indirect adj. tăng thêm. /ɪnˈdid/ thật vậy. /'indeks/ chỉ số. cảm giác. sự biểu thị. sự tăng thêm increasingly adv. quả thật independence n.. /in'klu:d/ bao gồm. /im'plai/ ngụ ý. cá nhân indoors adv. import sự nhập. khắc. cho biết. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2. bao hàm import n. sự mở mang in prep.indi'kei∫n/ sự chỉ. /im'pouz/ đánh (thuế. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng. sự cải tiến.. /. lợi dụng impossible adj. được ghi. mở mang improvement n. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh. /im'pɔsəbl/ không thể làm được. tầm quan trọng important adj. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng. /. đánh tráo. cái tiến. /. sự in. /'inkəm/ lợi tức. /im'pɔ:təntli/ quan trọng.. trình bày ngắn gọn indication n. tại. kỹ nghệ inevitable adj. bất tài inch n. việc có liên quan include v.

có dụng ý intention n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu. trí thông minh intelligent adj. /in'sist/ cứ nhất định. n.teli'dЗen∫зl/ thông minh. /in'fo:m/ báo cho biết. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí insult v. /in´sʌltiη/ lăng mạ. /in´tendid/ có ý định. /in'tend/ ý định. n. /. học viện institution n. /'insʌlt/ lăng mạ. /'insekt/ sâu bọ. thân cận innocent adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương. US . lan truyền infected adj. /ɪˈnɪʃiətɪv . thiết bị. nhiễm influence n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương. ví dụ.. cơ quan... adv. chữ đầu (của 1 tên gọi) initially adv. cung cấp tin tức informal adj.insti'tju:ʃn . bị đầu độc infection n. v. ảnh hưởng. trụ sở instruction n. làm hại.3000 từ thông dụng trong tiếng anh infect v.vn 41 .insti'tu:ʃn/ sự thành lập. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc. tiêm nhiễm. có ý định intended adj. lập. /in'kwaiəri/ sự điều tra.. ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu.. /'instəns/ thí dị. không nghi thức information n. nội bộ. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng. /in'dӡə(r)/ làm tổn thương. sự khởi đầu injure v. /in'tenʃn/ ý định. /in'gri:diənt/ phần hợp thành. đầu độc. /in'fekt/ nhiễm. xỉ nhục. làm hại. adj. thành phần initial adj. nội bộ insist (on) v. /UK .infə'meinʃn/ tin tức. bị xúc phạm injury n. /ˈ´institju:t/ viện. /in´fɔ:məl/ không chính thức.) instance n. /'insə:t/ chèn vào. trong trắng. /i'ni∫зl/ ban đầu. điều hại. ở trong.. /'inəsnt/ vô tội.violet. tài liệu. lúc đầu. côn trùng insert v. ngây thơ (enquiry n. sự đầu độc infectious adj.. phía. phần trong. /'inə/ ở trong. sự xỉ nhục insulting adj. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm intelligence n. /iηk/ mực inner adj. ban đầu initiative n. tài liệu cung cấp instrument n. bị nhiễm. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy. lời lăng mạ. sáng trí intend v.. điều tổn hại ink n. sự tác dụng. trường hợp cá biệt for instance ví dụ chẳng hạn instead adv. xúc phạm injured adj. lồng vào inside prep. mục đích http://kinhhoa. kiến thức ingredient n. /'in'said/ mặt trong. cứ khăng khăng install v. tác động inform v. /in´fekʃəs/ lây. sự thẩm vấn) insect n. /in'sted/ để thay thế instead of thay cho institute n. /in. xỉ nhục insurance n. n. /in'fekʃn/ sự nhiễm.

ở trong. /. lời giới thiệu invent v. /'iriteitid/ tức giận. /in. /'intu/ or /'intə/ vào. chọc tức irritating adj.. làm quan tâm... /'intə.net/ liên mạng interpret v.invi'teiʃn/ lời mời. /in'vent/ phát minh..gian). v. /´ailənd/ hòn đảo issue n. /its/ của cái đó. adj. làm chú ý interesting adj. nghiên cứu investigation n. phỏng vấn. đưa ra it pron. chính con vật đó http://kinhhoa. sự phát sinh. làm quan tâm. có thích thú. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú. nói chuyện riêng into prep. nội địa international adj. khoảng cách interview n..intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn. bên trong. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn. chú ý. con vật đó its det. cái của điều đó. vốn đầu tư invitation n. món. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu. /'intrədju:s/ giới thiệu introduction n. phát hành. /'intristiŋ/ làm thích thú. sự sáng chế invest v. /in'vestigeit/ điều tra. /´iriteitiη/ làm phát cáu. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t. cái của con vật đó item n. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế internet n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh.. /ɪʃuː. /it/ cái đó. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra. bao hàm. BrE also ɪsjuː/ sự phát ra. /in'tə:nl/ ở trong.. chính điều đó. det. điều đó. thu hút..violet. sự quan tâm. /it´self/ chính cái đó. /´iri¸teit/ làm phát cáu. sự bao hàm. chọc tức irritated adj. phía trong. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm. /in'vest/ đầu tư investigate v. /in'teriə/ phần trong. tiết mục itself pron. /in'vɔlvmənt/ sự gồm. dồn hết tâm trí vào iron n. sự ngắt lời interval n. vào trong introduce v. dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào involvement n. bọc sắt irritate v. /in'vestmənt/ sự đầu tư. v. /in'tз:prit/ giải thích interpretation n. khoản. ngắt lời interruption n. /aɪən / sắt.vn 42 . v. /'aitəm/ tin tức.3000 từ thông dụng trong tiếng anh interest n. /. sự gặp mặt. có quan tâm.. cáu tiết -ish suffix island n.tə:pri'teiʃn/ sự giải thích interrupt v. của điều đó. sự để.. làm chú ý interested adj.. v. sáng chế invention n. sự mời invite v. /in'vait / mời involve v. của con vật đó. ở phía trong internal adj. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn. nghiên cứu investment n. có chú ý interior n.

/ʤɔin/ gia nhập. ghen tị jeans n. lời nói đùa. (abbr. bén keen on say mê. n. /dʒʌmp/ nhảy. ưa thích keep v. k. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử juice n. phân xử. đầu nối jointly adv. Jul. quần zin jelly n. (abbr. kim hoàn job n. (abbr. km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet kind n. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n.. /'dʤu:əlri/ nữ trang. người ít tuổi hơn just adv.. ghép joint adj. Jun. /dʒɔɪ/ niềm vui. /ʤu:s/ nước ép (rau. /´kaindli/ tử tế. vừa đủ.. ít tuổi hơn.) /dЗu:n/ tháng 6 junior adj. /ʌn´kaind/ độc ác. /´dʒə:nəlist/ nhà báo journey n. nối. khóa. tử tế. sự vui mừng judge n. /kid/ con dê non kill v. (abbr. /´dʒu:niə/ trẻ hơn.. (abbr.. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa. giễu cợt journalist n. bước nhảy June n.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng jealous adj. n.. vừa mới. /dЗeins/ quần bò. v. v. /ki:/ chìa khóa. cùng chung joke n. tiêu diệt killing n. /kaind/ loại. /dʒæm/ mứt January n. việc làm join v.. /´dʒeli/ thạch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /dʒʌdʒ/ xét xử. quả) July n. /kil/ giết. /ki:n/ sắc. Jan. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn). tốt bụng unkind adj. sự tàn sát kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. chỉ justice n. cú đá kid n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh jacket n. củ. thẩm phán judgement (also judgment especially in NAmE) n.vn 43 . quan tòa. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau. /dʒouk/ trò cười.. /'ki:bɔ:d/ bàn phím kick v. chắp. giống. thuộc (khóa) keyboard n. tham gia. adj. biện hộ justified adj. có lòng tốt kindly adv. chặng đường đi joy n. /dʒɔb/ việc. tàn nhẫn http://kinhhoa. /'ʤeləs/ ghen. /´kiliη/ sự giết chóc.. nói đùa. n. được chứng minh là đúng keen adj. /kick/ đá. sự nhảy. adj.violet. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ). /dʤʌst/ đúng. giữ lại key n. /ki:p/ giữ.) /dʒu´lai/ tháng 7 jump v. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý. /'dʤʌstis/ sự công bằng justify v. quãng đường. n. chỗ nối. /'dʤækit/ áo vét jam n.

n. rốt hết. /´li:tə/ lít label n. hẻm phố) language n. /la:dʒ/ rộng.. công việc lack n. chậm nhất. điểm nút. dán nhãn. /leitist/ muộn nhất. /lænd/ đất. /nitid/ được đan. mới đây laugh v.. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet knee n. hàng dệt kim knock v. vợ... ngây ngô lady n. quốc vương kiss v. /lo:/ luật http://kinhhoa. đập. /leibl/ nhãn. n.. to largely adv. v. quý bà. n. /lein/ đường nhỏ (làng. mác. /´nitiη/ việc đan. cuối cùng. n. buổi giới thiệu sản phầm law n. v. /nit/ đan..3000 từ thông dụng trong tiếng anh kindness n. lớn.. /naif/ con dao knit v. /læk/ sự thiếu. được nhiều người biết đến knowledge n. adv. cái hôn kitchen n. gần đây nhất latter adj. ở mức độ lớn last det. kéo dài late adj. /'ʌn'noun/ không biết well known adj.. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ large adj. /nɔt/ cái nơ. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm labour (BrE) (NAmE labor) n. v. điểm trung tâm know v. tiểu thư lake n. n.vn 44 . /'lækiη/ ngu đần. /leit/ trễ. n.. /leik/ hồ lamp n. /´kitʃin/ bếp kilometre n... đất canh tác. /lɑ:st/ lầm cuối.violet. sự hạ thủy. /´la:dʒli/ phong phú. v. tri thức litre n.. /'leibз/ lao động. /ni:/ đầu gối knife n. sau cùng. lòng tốt king n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu). n. ghi mác laboratory. /´wel´noun/ nổi tiếng. tiếng cười launch v. /kis/ hôn.. /leɪtə(r)/ chậm hơn latest adj. thiếu lacking adj. /ˈleɪdi/ người yêu. khai trương. /'lændskeip/ phong cảnh lane n. người cuối cùng. adj. muộn later adv. adv. /lɑ:f/ cười. /læmp/ đèn land n.. /'kaindnis/ sự tử tế. thêu knitted adj. đất đai landscape n. /nɔk/ đánh. /kiɳ/ vua. /´lætə/ sau cùng. được thêu knitting n. /nou/ biết unknown adj. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết. gần đây. cú đánh knot n. lab n.

/ˈlɔyər . chứng chỉ. dẫn dắt.violet.. nồi. cho mượn length n. dựa. cấp bằng. /´lemən/ quả chanh lend v. v. nhẹ. thích. adv. /'laibrəri/ thư viện licence (BrE) (NAmE license) n. /lεt/ cho phép.3000 từ thông dụng trong tiếng anh lawyer n. n. cấp.. /les/ nhỏ bé. nghiên cứu least det. /leɳθ/ chiều dài. /li:v/ bỏ đi. thú.. bằng. dẫn đầu leader n.. /'leðə/ da thuộc leave v.vn 45 . adv. /'leiə/ lớp lazy adj. /´laitli/ nhẹ nhàng like prep. ít nhất at least ít ra. /´li:də/ người lãnh đạo. n. /ˈligəl/ hợp pháp legally adv. bố trí layer n. đặt. sự nhấc lên light n. /li:st/ tối thiểu. số lượng ít hơn lesson n. /'li:gзlizm/ hợp pháp lemon n. sự lãnh đạo. /'letə/ thư. adj. /laik/ giống như. pron. bỏ sót lecture n. /´li:diη/ lãnh đạo. /lend/ cho vay.. /'lekt∫ə(r)/ bài diễn thuyết. / lə:n/ học.. sự dối trá life n. /lai/ nói dối.. thắp sáng lightly adv. sự cho phép license v. rời đi. bài nói chuyện left adj. sự hướng dẫn leading adj. /'levl/ trình độ. /lei/ xếp. để cho letter n. n. mi mắt (eyelid) lie v. /´leg/ chân (người. ngang bằng library n. sự sống lift v. adv. /li:n/ nghiêng. vị trí.. lãnh tụ leaf n.) league n. chí ít leather n. bài thuyết trình. n. để lại leave out bỏ quên. /left/ bên trái. pron. lời nói dối. như http://kinhhoa.. conj. ít nhất. liên hoàn lean v. nhấc lên.. đốt. /li:g/ liên minh. ˈlɔɪər/ luật sư lay v. lãnh đạo... ỷ vào learn v.. vung (xoong. lá (vàng. bàn. /lait/ ánh sáng. v.. ít hơn.) legal adj. về phía trái leg n. /lift/ giơ lên.). /li:f/ lá cây. /laif/ đời. nhẹ nhàng. /'leizi/ lười biếng lead /li:d/ v. bằng cử nhân. adj. độ dài less det.. /ˈlaɪsəns/ bằng... chữ cái.. cho phép lid n. /lid/ nắp. /'lesn/ bài học let v. mẫu tự level n.. sự nâng. /'laisзns/ cấp chứng chỉ.

bé.3000 từ thông dụng trong tiếng anh unlike prep.. không chặt loosely adv. xem look for tìm kiếm look forward to mong đợi cách hân hoan loose adj. adv. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí. /'laivli/ sống. /lɔk/ khóa. /lɔɳ/ dài.violet. /´lu:sli/ lỏng lẻo lord n. hạn chế limited adj.vn 46 . nhỏ. tuyến link n. dỡ hàng loan n. /lu:s/ lỏng. /'lisn/ nghe. pron. ranh giới. cục bộ locate v. không vững list n. /'likwid/ chất lỏng.. v. mối liên lạc. sự định vị lock v. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương.. văn học litre (BrE) (NAmE liter) n. /'lɔdʤik/ lô gic logical adj. kết nối lip n. chút ít. /luk/ nhìn. vật nặng. chở unload v. có thể xảy ra... /liv/ sống. liên kết. det. v. sinh động load n. adv. v.. /liv/ sống living adj. bộ phận. lỏng. giới hạn. cục bộ locally adv.. chăm sóc look at nhìn.... /lɔrd/ Chúa. n. (abbr. n. không chắc xảy ra limit n.. /'lɔdʤikəl/ hợp lý. /lɪɳk/ mắt xích. /ʌn´laik/ khác. /loud/ gánh nặng. /lain/ dây. ngắm. /'ləʊk(ə)l/ địa phương.. /´lounli/ cô đơn. du dương. l) /´li:tə/ lít little adj. êm ái. xa. /louk´eiʃən/ vị trí. không nhiều. v. /lip/ môi liquid n. /list/ danh sách. adv. /loʊˈkeɪtid/ định vị location n. /ləʊn/ sự vay mượn local adj. /'limit/ giới hạn. có thể. hợp logic lonely adj. vua http://kinhhoa.. /'lit(ə)l/ nhỏ. /´laikli/ có thể đúng. adj.. không giống likely adj. pron. đang sống lively adj. /ʌn´loud/ cất gánh nặng. có giới hạn line n. hoạt động live v. adj. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương. một chút a little det. ghi vào danh sách listen (to) v.. cái nhìn look after (especially BrE) trông nom. lâu look v. định vị located adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế. đường. /'liviŋ/ sống. adv. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra. một ít live adj. lắng nghe literature n. chất. chắc vậy unlikely adj. có khả năng. khóa logic n. bơ vơ long adj.

lối. v. lùn loyal adj. kiểu. chủ yếu. đàn ông. /lΛmp/ cục. n. ảo thuật. /mæn/ con người. có duyên lover n. phần lớn maintain v. lạc lost adj. /'mænз/ cách. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý. ầm ĩ. trống. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa lung n. thua. /'lʌki/ gặp may. adj. /lʌv/ tình yêu. /lost/ thua. ảo thuật mail n. /ˈmeɪdʒər/ lớn.. inh ỏi. /lɔs . /ʌn´lʌki/ không gặp may. tảng. sự chế tạo make sth up làm thành. /ˈlʌvli/ đẹp. miếng. /mə'dʒɔriti/ phần lớn. sự trông nom. đực. /laud/ to. giám đốc manner n. /lɒt/ số lượng lớn. vận may lucky adj. trung kiên luck n. người tình low adj. /'mæniʤ/ quản lý. đực mall n. sự điều khiển manager n. /meil/ trai. /meik/ làm. ưu thế make v. bưu kiện. đa số. đàn ông manage v. /mə'ʃi:nəri/ máy móc. yêu. /lʌk/ may mắn. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải lose v. /'mæʤik/ ma thuật. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang.vn 47 . gặp may mắn. to.. chủ yếu.mægə'zi:n/ tạp chí magic n. /'mænidʒmənt/ sự quản lý. /meil/ thư từ. trọng yếu nhất mainly adv. sự thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pron. lɒs/ sự mất. lớn (nói) loudly adv. thái độ http://kinhhoa. son phấn male adj. /mæd/ điên. v. gộp thành make-up n. adv. mất loss n. /'lɔiəl/ trung thành. cái bướu lunch n. trông nom. n. adv. /'laudili/ ầm ĩ. máy móc machinery n.. /mə'ʃi:n/ máy. chế tạo. con trống. /´meinli/ chính. dáng... /lu:z/ mất.3000 từ thông dụng trong tiếng anh lorry n.. hạnh phúc unlucky adj. điều khiển management n. inh ỏi love n. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa man n. det. bé. bảo vệ major adj.. /mein/ chính. (thuộc) ma thuật. trọng đại.. cấu thành. /´lʌvə/ người yêu. rất nhiều loud adj. con trai. /. vẻ. chủ yếu majority n. xinh xắn. duy trì. bất hạnh luggage n. /mein´tein/ giữ gìn. (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý lump n. thiết bị mad adj. nhiều hơn. lòng yêu thương. thích lovely adj. mất trí. gửi qua bưu điện main adj.violet. /lou/ thấp. /lʌη/ phổi machine n.. bực điên người magazine n. adv.

. /'mæsiv/ to lớn.waɪl/ trong lúc đó.mænju'fæktʃə/ manufacturing n. /'mi:niɳ/ ý. thị trường marketing n. thuốc http://kinhhoa. /. /'mɑ:stə/ chủ. thầy giáo.vn 48 .violet. hữu hình mathematics (also maths BrE. người sản xuất many det. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo.mæθi'mætiks/ toán học. đối chọi. ghi dấu market n. v. v. v.. /'mæri/ cưới (vợ). có lẽ mayor n. cực độ may modal v. /. có ý nghĩa. sự đo lường.. diễu hành. /mi:l/ bữa ăn mean v. adj. /'məʤəmənt/ sự đo lường. /mi:nz/ của cải. kết hôn mass n. thạc sĩ match n. n. n.. /´mætʃiη/ tính địch thù. /mei/ tháng 5 maybe adv.. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng medical adj. /mætʃ/ trận thi đấu. /mei/ có thể. khối lượng. hành quân. /'meni/ nhiều map n. n. /meit/ bạn. /'mætə/ chất. ý nghĩa means n. chủ nhân. /´mærid/ cưới. /miːn. v. y khoa. /´mæksiməm/ cực độ. pron. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất. quần chúng. /mi:t/ thịt media n. nhãn mác. phép đo meat n. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu. phương tiện by means of bằng phương tiện meanwhile adv. môn toán matter n..) /mɑ:tʃ/ tháng ba march v. giao phối material n. đối thủ. có nghĩa là meaning n. nhãn. math NAmE) n. bạn nghề. cuộc diễu hành mark n. vật chất. đồ sộ master n. đại chúng massive adj. cuộc hành quân. sự chế tạo manufacturer n.. tài sản. thi đấu mate n. đơn vị đo lường measurement n. địch thủ.. sánh được matching adj. /mɛə/ thị trưởng me pron. /´mei¸bi:/ có thể. lượng cực đại.3000 từ thông dụng trong tiếng anh manufacture v. tao. /'medisn/ y học. tớ meal n. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage n.. trị số cực đại. tối đa. /mæp/ bản đồ March n. đo lường. trong lúc ấy measure v. /'meʤə/ đo. lấy (chồng) married adj.. có lẽ May n. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin. (abbr. /mi:/ tôi. /mi:n/ nghĩa. /'mɑ:kit/ chợ. vật chất. Mar. n. /mæs/ khối. đánh dấu. adj. sự kết hôn.. /mɑ:k/ dấu. lễ cưới marry v. /'medikə/ (thuộc) y học medicine n. có tính chất quan trọng maximum adj.

violet.3000 từ thông dụng trong tiếng anh medium adj. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn. trung. /maɪld/ nhẹ.vn 49 .. sự môi giới meet v. mức tối thiểu minister n. để ý. /'membə/ thành viên. sự trung gian. n.. v. không quan trọng minority n. thiểu số minute n. /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh. đề cập menu n.. chảy ra. /mɛlt/ tan ra. ở giữa midnight n. /'menʃn/ kể ra. /´ministri/ bộ minor adj. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met mind n. cách thức metre (BrE) (NAmE meter) n. /mail/ dặm (đo lường) military adj. /'midnait/ nửa đêm. chăm sóc. /´ministə/ bộ trưởng ministry n. (abbr. mất trí mentally adv.. /'miəli/ chỉ. nói đến. bẩn thỉu message n. quan tâm mine pron.. 12h đêm might modal v. /'midl/ giữa. /´mainə/ nhỏ hơn. buổi trưa middle n. /´mentəli/ về mặt tinh thần mention v. trí óc. quân sự milk n. /'metl/ kim loại method n. khoáng minimum adj. /mes/ tình trạng bừa bộn. /'mi:djəm/ trung bình. chú ý. /miə/ chỉ là merely adv. /´mi:tə/ mét mid. /'militəri/ (thuộc) quân đội. thư tín. làm tan chảy ra member n. điện thông báo.combining form tiền tố: một nửa midday n. (abbr. /'minit/ phút mirror n.. n. /mai´nɔriti/ phần ít. ˈmɪnrəl/ công nhân. tình trạng lộn xộn. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ. kỉ niệm in memory of sự tưởng nhớ mental adj. /'meməri/ bộ nhớ. /maid/ tâm trí. gặp gỡ meeting n. có lẽ mild adj. êm dịu. ôn hòa mile n. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) n. n. của tôi mineral n. /milk/ sữa milligram (BrE also milligramme) n. adj. /'miniməm/ tối thiểu. /mait/ qk. số lượng tối thiểu. /'menju/ thực đơn mere adj. /mi:t/ gặp. adj. hội viên membership n. /ˈmɪnərəl . tinh thần. địa vị hội viên memory n. trí tuệ. trí nhớ. /´mid´dei/ trưa. may có thể. cuộc biểu tình melt v. đơn thuần mess n. thông điệp metal n. thứ yếu. /ˈmɪrər/ gương http://kinhhoa. thợ mỏ. /'meθəd/ phương pháp. /'membəʃip/ tư cách hội viên. người nhếch nhác. vừa.

/mʌnθ/ tháng mood n. có đạo đức morally adv. phẩm hạnh... sự chuyển động moving adj. nhất. vả lại morning n. /'mɔ:niɳ/ buổi sáng most det. sự trượt. /'mɔnitə/ lớp trưởng. lát Monday n. giám sát month n. hiểu lầm mix v. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê movie theater n. phạm sai lầm mistaken adj. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa. n. /'moutə.3000 từ thông dụng trong tiếng anh miss v. (abbr. pron. di động mobile phone (also mobile) n.vn 50 . thiếu. thức. /maunt/ leo. chuyển động. /mikst/ lẫn lộn. /ˈmɔrəl . sai lầm. ngoài ra. /´misiη/ vắng. sự hoạt động.violet. /'mΔðз/ mẹ motion n.. /maus . 'məʊbi:l/ chuyển động. /'mʌni/ tiền monitor n. adv. /'mɔdən/ hiện đại. /mis´teiken/ sai lầm. n. hoạt động movement n. sự di chuyển. phạm lỗi. /mɔ:/ hơn.. /´moustli/ hầu hết. Mon. tân tiến mum n. /´mouʃən/ sự chuyển động. /mu:n/ mặt trăng moral adj. thiếu nữ missing adj. n. /moust/ lớn nhất. ghi phát thanh. /mu:d/ lối. sự pha trộn mixed adj. động tác movie n. trộn lẫn.saikl/ xe mô tô mount v.. /mʌm/ mẹ moment n.. /ˈmaʊntən/ núi mouse n. /mu:v/ di chuyển. có đạo đức more det. (BrE) điện thoại đi động model n. /mis/ cô gái. v. adv. chủ yếu là mother n. núi mountain n. /´moutə/ động cơ mô tô motorcycle (BrE also motorbike) n.. nghe..mauð/ miệng move v.) /'mʌndi/ thứ 2 money n. luân lý. pha trộn mixture n. trèo. /miks/ pha. kiểu mẫu modern adj. /'məum(ə)nt/ chốc. /mis/ lỡ.. /'mu:viɳ/ động. (NAmE) rạp chiếu phim http://kinhhoa. /ˈmɒdl/ mẫu.. /'mu:vmənt/ sự chuyển động. hơn cả mostly adv. sụ di động motor n. /'məʊbail. n. /mis'teik/ lỗi. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn. ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức. v. nhiều nhất. cử động. thất lạc mistake n. pron. lỗi lầm. trượt. /mauθ . điệu moon n. sự hỗn hợp mobile adj. sự thiếu vắng Miss n. nhiều hơn moreover adv. màn hình máy tính.mauz/ chuột mouth n.

. /'mʌltiplai/ nhân lên. du dương. adv. suýt neat adj.. /'mistəri/ điều huyền bí. /'neivi/ hải quân near adj. rành mạch neatly adv. đương nhiên nature n. cần thiết. làm tăng lên nhiều lần. cận. sinh sôi nảy nở mum (BrE) (NAmE mom) n. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ must modal v. /´niə¸bai/ gần nearly adv. ngăn nắp necessary adj. tội ám sát. khó hiểu mystery n.. NAmE. /´nesisərili/ tất yếu. nên làm my det. /niə/ gần. NAmE. /nek/ cổ need v. BrE) abbr. BrE) abbr. /'mʌsl/ cơ..violet. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia. adv.. thiết yếu necessarily adv. /'mju:zik/ nhạc. /mʌst/ phải.3000 từ thông dụng trong tiếng anh Mr (BrE) (also Mr. /mai'self/ tự tôi. êm ái musician n. /ni:tli/ gọn gàng. /'næt∫rəli/ vốn. NAmE. đặt tên. much det. adv. dân tộc natural adj. không mong muốn neck n. thiên nhiên navy n. đòi hỏi.. /mʌm/ mẹ murder n. âm nhạc musical adj. âm nhạc. giết người. quốc gia national adj. ở gần nearby adj. modal v. /'nesəseri/ cần. cần. tự nhiên. bắp thịt museum n. v. /neim/ tên. /´ni:dl/ cái kim. /´niəli/ gần. ám sát muscle n. /'neikid/ trần. /ni:t/ sạch. Mrs (BrE) (also Mrs.. nhất thiết unnecessary adj. sự cần needle n. chật hẹp nation n. /'nærou/ hẹp. /mʌtʃ/ nhiều. gọi tên narrow adj. sắp. Ms (BrE) (also Ms. /mju:´ziəm/ bảo tàng music n. /neil/ móng (tay.. /mʌd/ bùn multiply v.vn 51 . pron. /ni:d/ cần. thiên nhiên naturally adv. chính tôi mysterious adj.. khỏa thân. mũi nhọn http://kinhhoa. /'neitʃə/ tự nhiên. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. v. điều thần bí nail n. ngăn nắp. prep. trơ trụi name n. chân) móng vuốt naked adj. /mis'tiəriəs/ thần bí. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên. n. lắm mud n. BrE) abbr. /'mə:də/ tội giết người. huyền bí. /'nei∫n/ dân tộc. /mai/ của tôi myself pron. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc.

ghi chú. hệ thống never adv. làm tổ net n. huyên náo non.. gần nice adj. pron. /´nɔizili/ ồn ào. như thường lệ north n. /'no:mзli/ thông thường. can đảm nervous adj. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý. mới mẻ. /no:/ cũng không normal adj. không người. tin tức newspaper n. adv.. huyên náo noisily adv..violet. hay lo lắng nervously adv. mới lạ newly adv. /'nɔ:ðən/ Bắc nose n. ổ. /´nevju:/ cháu trai (con anh. /'neibə/ hàng xóm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n.prefix none pron. tiếp nữa next to prep. /. /nɔt/ không note n. n. /´naisli/ thú vị. không người nào noise n.. thú vị.nevəðə'les/ tuy nhiên. v. /nest/ tổ. adj... dễ chịu niece n. bình thường. dễ bị kích thích. /ni:s/ cháu gái night n. /nʌn/ không ai. ghi chép http://kinhhoa. lời ghi chép. thần kinh. /nais/ đẹp. em) nerve n. /'naiðə/ không này mà cũng không kia nephew n. adv. /nouz/ mũi not adv. v. gần.3000 từ thông dụng trong tiếng anh negative adj. /nɔ:θ/ phía bắc. n. tuy thế mà new adj. /'netwə:k/ mạng lưới. adv. tình trạng bình thường normally adv. vô nghĩa nor conj. dễ chịu nicely adv. adv. /nekst/ sát.. phương bắc northern adj. làng giềng neither det. /nait/ đêm. không khi nào nevertheless adv. lo lắng nest n. lần sau. /'nз:vзstli/ bồn chồn. bên cạnh. sự huyên náo noisy adj.. /'nɔ:məl/ thường.. /nju:/ mới. vật gì nonsense n. /nɜrv/ khí lực. /net/ lưới. det. /nout/ lời ghi. /'noubədi/ không ai. /'nevə/ không bao giờ. /´nju:li/ mới news n. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ. /nou/ không nobody (also no one) pron. /´negətiv/ phủ định neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n..vn 52 . mạng network n. tối no exclamation. chị. /nju:z/ tin. /´neibəhud/ hàng xóm. /´nɔizi/ ồn ào. /'nju:zpeipə/ báo next adj. /nɔiz/ tiếng ồn.

/klɔk/ đúng giờ October n. đáng để ý novel n. /ə'kə:/ xảy ra. /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng. có thể thấy được occasion n. xuất hiện ocean n. adj. cảnh sát. chú ý. chống lại objective n. rời offence (BrE) (NAmE offense) n. yết thị.. /'ɒbviəs/ rõ ràng. Nov. No. (abbr. /əb'tein/ đạt được. cuộc tấn công offer v. (thuộc) mục tiêu. lẻ (số) oddly adv. no. /'ɔkjupai/ giữ. /nə:s/ y tá nut n. viên chức. phản đối. xảy đến. văn phòng.. /´ɔdli/ kỳ quặc. /əbˈzə:v/ quan sát. làm bực mình. sĩ quan official adj. khỏi. /ɔ:f/ tắt. /əˈkeɪʒən/ dịp. cơ hội occasionally adv.. sự phạm tội offend v. (abbr. v. truyện November n. /n..) /nou´vembə/ tháng 11 now adv. n. /obzə:'vei∫(ə)n/ sự quan sát. /nʌt/ quả hạch. không cái gì notice n. əbˈdʒɛkt/ vật. cho.violet. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng.vn 53 .. Oct. ˈɒbdʒɪkt. để ý. hiện nay nowhere adv. tuân theo. v. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết. ˈɒbdʒɛkt . /ə´fensiv/ sự tấn công. /ɔd/ kỳ quặc. n. sự theo dõi observe v. sự trả giá office n. giành được obvious adj. lẻ (số) of prep. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng. /'ɔfis/ cơ quan. rành mạch. làm khó chịu offensive adj. tặng. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân number (abbr. v. /´nou¸wɛə/ không nơi nào. /´ɔfisə/ viên chức. prep. kỳ cục. /ə'fens/ sự vi phạm. một cách chính thức http://kinhhoa.) /ɔk´toubə/ tháng 10 odd adj. khách quan observation n. /əb´dʒektiv/ mục tiêu. chiếm giữ occupied adj. /o'bei/ vâng lời. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền. đầu obey v. văn phòng.. đôi khi occupy v.) n. hiển nhiên obviously adv. chiếm lĩnh. vật thể. /ˈnʌθɪŋ/ không gì. tuân lệnh object n. /ɔv/ or /əv/ của off adv. theo dõi obtain v. /´nʌmbə/ số nurse n. cách. /'nəƱtis/ thông báo. /'əuʃ(ə)n/ đại dương o’clock adv. mục đích.. công chức officially adv. /ə´fend/ xúc phạm. đầy (người) occur v. bộ officer n. nhận biết take notice of chú ý noticeable adj. hiện giờ. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng. không ở đâu nuclear adj. /´ɔfə/ biếu. kỳ cục.3000 từ thông dụng trong tiếng anh nothing pron. /nau/ bây giờ. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý.

. oil n. phản đối opposite adj. duy nhất..ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức. mở. conj. /'ɔpəzit/ đối nhau. quá trình hoạt động opinion n. mới onto prep. adv.. chà. chỉ. adv. tiếp tục. lỗi thời on prep. /ɔɪl/ dầu OK (also okay) exclamation.. ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội. đối thủ. /ˈʌnjən/ củ hành only adj. đối diện. prep. sự bắt đầu. /. lỗ... /wʌn/ một. ngỏ. /'ounli/ chỉ có 1. kẻ thù opportunity n. v. điều khiển operation n. /'o:dinəri/ thường. tiếp diễn once adv. có màu da cam order n. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo. ôi chao. quan điểm opponent n.. mới mẻ. adj. nguyên bản originally adv. ngăn nắp. đầu tiên http://kinhhoa. lễ khánh thành operate v.violet. căn nguyên. /'ɔ:də/ thứ. hay. khởi đầu. /з'pouziη/ tính đối kháng..3000 từ thông dụng trong tiếng anh often adv.nənt/ địch thủ. nguồn gốc. thời cơ oppose v. /ˌɒpərˈtunɪti . luôn oh exclamation /ou/ chao. /'o:gзnaizd/ có trật tự. căn nguyên original adj. /əpəʊ. v. một người. ra lệnh in order to hợp lệ ordinary adj. một vật nào đó each other nhau.. /wʌns/ một lần. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan organization (BrE also -isation) n. /on/ trên. thẳng thắn opening n. chống đối. /'oupən/ mở. /´oupənli/ công khai. ngược nhau.. adj. /əʊkei/ đồng ý. một khi one number. adv. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc. n. phản đối opposing adj. adv. /'ɔridӡin/ gốc. /əˈpoʊz/ đối kháng. bắt đầu.. sự chống lại. được sắp xếp. /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức. thiết lập organized adj. đối chọi. /'ɔpəreit/ hoạt động. phe đối lập option n. /ə'pinjən/ ý kiến. đối lập. sự tổ chức organize (BrE also -ise) v. nguồn gốc. lên trên open adj. sự khai mạc. ngay khi.. điều trái ngược opposition n.. /´ɔntu/ về phía trên. đối chọi opposed to /ə´pouzd/ chống lại. thông thường organ n. /ɒrɪndʒ/ quả cam. n. sự phản đối. độc đáo. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn orange n. cơ quan. trước mặt. tán thành old adj. bậc. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập. lẫn nhau onion n. /. sự đối nhau. này. ở trên. /´oupniη/ khe hở. det. /'ɔ:fn/ thường.ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động. pron.vn 54 . khi mà. khai mạc openly adv. /ould/ già old-fashioned adj. được tổ chức origin n.

đau khổ paint n. /'pækit/ gói nhỏ page n. /'peinful/ đau đớn. adv.. ra ngoài outdoors adv.. bọc. /pænts/ quần lót. /aut/ ngoài. /'autdɔ:/ ngoài trời. /auəz/ của chúng ta. bản thân chúng tôi.pɑ:n/ xoong. mặt khác ought to modal v. đường nét. ngoài outstanding adj. /ˈpælɪs/ cung điện. pron. /ˈʌðər/ khác otherwise adv. v. /"pækidzŋ/ bao bì packet n. tất cả. cách khác. bao gồm overcome v. khắc phục. thuộc chúng ta. /'pænl/ ván ô (cửa. /'aut'said/ bề ngoài. nếu không thì. /pæn . tự mình. /pæk/ gói. /peil/ taí. lên trên overall adj. hình dáng. prep.. vôi màu. /ʌvn/ lò (nướng) over adv. chủ nhân pace n. hàm ơn. adj. /peintə/ họa sĩ pair n. phác tảo. bức họa. p) /peidʒ/ trang (sách) pain n. lâu đài pale adj. của chúng tôi... đánh bại (khó khăn) owe v. bên ngoài.. adj. bó. đùi paper n. /pæk. còn tồn lại oven n. /auə/ của chúng ta. /¸aut´stændiη/ nổi bật. nên. đáng chú ý. prep. prep. vượt qua. thuộc chúng ta. sản lượng outside n. /'autput/ sự sản xuất. nhận. ở ngoài nhà outdoor adj. v. lên. sơn. /oun/ của chính mình. của chúng mình ours pron. có được (cái gì) own adj.. /adv.. toàn thể. của chúng mình ourselves pron. ở xa hơn outline v.. của chúng tôi. sản phẩm..ɪdʒ/ gói đồ. bước pack v. /´ounə/ người chủ. đóng kiện packaging n. v. nét ngoài output n.. n. quét sơn painting n. nhìn nhận owner n. ở ngoài outer adj. n. đóng gói.violet. /'peintiɳ/ sự sơn. ở ngoài.3000 từ thông dụng trong tiếng anh other adj. pron. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta.. gói package n.. bức tranh painter n. ở ngoài. /ou/ nợ. /´peipə/ giấy http://kinhhoa.. outer ở phía ngoài. /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng. /pɛə/ đôi. chiến thắng. /pein/ sự đau đớn.. ˈoʊvərˈɔl . /peis/ bước chân. tường).vn 55 . /peint/ sơn. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời. hẳn là our det. /ɔ:t/ phải. cặp palace n. (abbr. chảo panel n. pa nô pants n. bản thân chúng mình. tự chúng mình out (of) adv. adv. /´ʌðə¸waiz/ khác. bưu kiện. nhợt pan n. ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ.. /'ouvə/ bên trên. /´aut¸lain/ vẽ. sự đau khổ painful adj.

cá biệt. /'penʃn/ tiền trợ cấp.. khuôn mẫu pause v. /pi:k/ lưỡi trai. buổi liên hoan. qua path n. /pen/ bút pence n. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua. dừng. /pə´tikjulə/ riêng biệt.. mẹ park n. / pə'fekt/ hoàn hảo perfectly adv.violet. bền chí pattern n. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu past adj. (abbr. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần. n. hành lang passenger n. adj. cá biệt particularly adv. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt. chóp pen n. cộng sự partnership n. /'peim(ə)nt/ sự trả tiền. /pɔ:z/ tạm nghỉ.. quốc hội part n. /'pæsindʤə/ hành khách passport n. /´pa:s/ qua. sự tạm ngừng pay v. nhẫn nại. tương đương parent n. nhẫn nại. tiền lương payment n. adv. lương hưu people n. /'pærəlel/ song song. thanh toán. số tiền trả. vườn hoa. /pens/ đồng xu penny /´peni/ đồng xu pencil n. /'pɑ:tnə/ đối tác. /'pætə(r)n/ mẫu. /´pa:siη/ sự đi qua. /´pensil/ bút chì penny n. phần nào đó partner n. /ˈpipəl/ dân tộc. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện. /pa:t/ phần. sự tạm nghỉ. hướng đi patience n. tiền bồi thường peace n..3000 từ thông dụng trong tiếng anh parallel adj. sự cộng tác party n. /pɑ:st/ quá khứ. /pə:/ cho mỗi per cent (NAmE usually percent) n.. /pei/ trả. dĩ vãng. prep.vn 56 . thái bình. /pa:k/ công viên... yên tĩnh peak n. người pepper n. adv. /ˈpɑrti/ tiệc. dòng giống. sự trôi qua. bộ phận take part (in) tham gia (vào) particular adj. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn. /pi:s/ hòa bình. /'peərənt/ cha. đảng pass v. /´pepə/ hạt tiêu. ngắn ngủi passage n. nộp. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó. vượt qua.. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo http://kinhhoa. sự trôi qua.. khoanh vùng thành công viên parliament n. /'peiʃənt/ bệnh nhân. riêng biệt partly adv. n. adj. sự hòa thuận peaceful adj. ngang qua passing n. đỉnh. kiên nhẫn. cây ớt per prep. phần trăm perfect adj. /pɑ:θ/ đường mòn. p) /´peni/ số tiền pension n. quá. sự chịu đựng patient n. /'pi:sfl/ hòa bình.. v. n. adj. kiên trì. thoáng qua.

ghim. /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên. v. giấy phép permit v. /'pə:mənənt/ lâu dài. /pi:s/ mảnh. (abbr.) /´foutə¸gra:f/ ảnh. cá tính persuade v. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh. hoàn hảo pint n.vn 57 . kẹp pink adj. cho cơ hội person n. /feiz/ tuần trăng. thời kỳ. sự thực hiện. mẩu. bức họa piece n. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh. triết lý photocopy n. /pə'hæps/ có thể.. nhà nhiếp ảnh photography n. /pig/ con lợn pile n. xé picture n. chất chồng pill n. riêng tư personally adv. 473 lít). v. /paɪl/ cọc. v. panh. (also photo n. /´pə:sənəli/ đích thân. thời kỳ philosophy n. /'pə:mit/ cho phép. đóng cọc. vĩnh cửu permission n. nghề nhiếp ảnh phrase n. thời đại permanent adj. đào.violet. tính cách.. nhân phẩm.. /piηk/ màu hồng. giai đoạn. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu phase n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học. về phần rôi.. đồng tiền pig n. lít (bia. ở Mỹ bằng 0. /paip/ ống dẫn (khí. n. bản thân.. /´paiələt/ phi công pin n. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp. đống. thân thể physically adv. /'piktʃə/ bức vẽ. /'pə:snl/ cá nhân. có lẽ period n. thực hiện performance n. /pin/ đinh ghim. thời gian. (thuộc) cơ thể. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn. người personal adj. /pet/ cơn nóng giận. /pə'sweid/ thuyết phục pet n. thành ngữ. pin. /ˈpɜrsən/ con người. /´fizikli/ về thân thể. vỡ. /pə'miʃn/ sự cho phép. /'pjænou/ đàn pianô. người được yêu thích petrol n. sao chụp photograph n. /´fizikl/ vật chất. bức ảnh. sự biểu diễn performer n. hoa cẩm chướng. nước. tư. /pə'fɔ:məns/ sự làm. thường xuyên permanently adv. /pik/ cuốc (đất). tình trạng tốt. /´pil/ viên thuốc pilot n.. dương cầm pick v. /pə´fɔ:m/ biểu diễn. sữa) a pint of beer + một panh bia pipe n. 58 lít. chụp ảnh photographer n. /'fiziks/ vật lý học piano n. /freiz/ câu. khoét (lỗ) pick sth up cuốc. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0. làm. đối với tôi personality n. vật cưng.. v. /pə:sə'næləti/ nhân cách. sự thi hành. vĩnh cửu. người trình diễn perhaps adv.3000 từ thông dụng trong tiếng anh perform v.. chồng. theo luật tự nhiên physics n. cụm từ physical adj. /'piəriəd/ kỳ.) http://kinhhoa.

dễ thương. /pleit/ bản. được tổ chức plain adj.. /'plæstik/ chất dẻo. trái đất. /´pɔintid/ nhọn. n.. (NAmE also P. adj. trong xe hơi). /pɔɪ. adj. túi tiền poem n. /pli:z/ làm vui lòng. /'pleznt/ vui vẻ. vẽ sơ đồ.. v. v. /plænt .. /pli:zd/ hài lòng pleasure n. chất phác plan n.. gây chết. làm cho láng polite adj. /´piti/ lòng thương hại..vn 58 . ý muốn. bệ... /plei/ chơi. lập kế hoạch. dự kiến planning n.. khó ưa please exclamation. dịu dàng. /'pol.violet. /'plenti/ nhiều (s. tẩm thuốc độc poisonous adj. bục. point mũi nhọn. đơn giản. đầu hắc ín pity n.. v. /pleis/ nơi.) pointed adj. đánh thuốc độc. sân ga play v. /'plætfɔ:m/ nền. đáng thương place n.əs/ độc. /plɔt/ mảnh đất nhở.. sự sung túc. /'pouitri/ thi ca. dấu cộng.3000 từ thông dụng trong tiếng anh pitch n. /'pɔkit/ túi (quần áo. tấm kim loại platform n.. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. thân mật unpleasant adj. /plʌg/ nút (thùng. đánh. sự mọc lên. khó chịu. vót. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao). cực (nam châm. v. chất thơ point n. adv. điều thú vị.. chỉ sự thừa. điều đáng tiếc. mặt bằng planet n. chậu. sơ đồ.. dễ chịu pleased adj. vẽ bản đồ. chấm (câu. làm bằng chất dẻo plate n. nước láng. lịch sự http://kinhhoa.. bồn.lượng). đồ thị.. xin mời pleasing adj.. /ˈpɔɪzən/ chất độc. v. tối pocket n. đánh bóng. trận đấu player n.. v.) police n.phú plot n. thềm. /'pouliʃ/ nước bóng.zən. người. ý thích plenty pron.m.. /plæn/ bản đồ. /plein/ ngay thẳng. /plænniη/ sự lập kế hoạch. /'plezəntli/ vui vẻ. địa điểm. conj. sự quy hoạch plane n. /plein/ mặt phẳng. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích. dễ thương. /pə'li:s/ cảnh sát. n. v. bệnh pole n..). có chất độc. det. công an policy n. điểm. có đầu nhọn poison n. đồ án. trò chơi. sự vui chơi. plɑnt/ thực vật.. làm nhọn. /pip'emз/ quá trưa.. cộng. chiều. n. mong.k. vui lòng. thuốc độc. kế hoạch.. trồng. sự p. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ) pleasant adj. vừa lòng. thêm vào p. được cử hành.) abbr.ə si/ chính sách polish n.) plus prep. /´plænit/ hành tinh plant n. điều thích thú. gieo plastic n. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích.. /plʌs/ cộng với (số. quảng trường take place xảy ra. v. /pəˈlaɪt/ lễ phép. dựng đồ án plug n.M. /poul/ người Ba Lan. thân mật pleasantly adv. /'pouim/ bài thơ poetry n.

(BrE) /´præktis/ thực hành. thận trọng. /pɔ:t/ cảng pose v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh politely adv. /preiz/ sự ca ngợi. dân số. v. lòng tôn kính. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng. đặt. /'ɔfis/ bưu điện pot n. potato n. đời sống chính trị. tài năng. khen ngợi. về chính phủ. nổ bốp popular adj. /'pɔsibəl/ có thể. tôn thờ. gửi thư post office n. mật độ dân số port n. /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị. bể bơi. /pri´sais/ rõ ràng.vn 59 . tỉ mỉ. có thể thực hiện possibly adv. tiềm lực potentially adv. NAmE). /puə/ nghèo pop n.. thực tế practically adv.. triển vọng possible adj. NAmE pɑːp/ tiếp bốp. /ˈpauə(r)/ khả năng. (BrE. kỹ tính http://kinhhoa. /pə'litikl/ về chính trị. v. /poʊst/ thư.. v. v. /'pɔzətiv/ xác thực. /´præktikəli/ về mặt thực hành. nội lực. chiếm hữu possession n. lịch sự political adj. /. rõ ràng. sảo quyệt politician n.. (thuộc) nhân dân. tiềm ẩn pound n. /'paudə/ bột. hùng cường practical adj. năng lực.. /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm pool n. /pə'teitou/ khoai tây potential adj. n. n. sức mạnh.. bụi power n. có tính chính trị politically adv. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu. tập luyện praise n. vật sở hữu possibility n. đề ra position n. quan điểm chính trị pollution n. được nhiều người ưa chuộng population n. sự tán dương. /´pɔpjulə/ có tính đại chúng. tích cực. bình. tán dương prayer n. /´pauəful/ hùng mạnh. lạc quan possess v. /ˈpræktɪkəl/ thực hành. giội powder n. /pɔ:/ rót. /pəˈlaɪtli/ lễ phép. khả năng. khôn ngoan. chỗ positive adj. /pəˈzɪʃən/ vị trí. bưu kiện. /pɒp. phong cách dân gian hiện đại. /´pɔsibli/ có lẽ. /pə'zes/ có. /¸pɔsi´biliti/ khă năng. thực tế practice n. có thể. chính xác. /'pɔlitiks/ họat động chính trị.pɔpju'leiʃn/ dân cư. thực tiễn practise v. /pouz/ đưa ra. có thể chấp nhận được post n. lọ. (NAmE) /´præktis/ thực hành. sự đặt. chính khách politics n. /prɛər/ sự cầu nguyện precise adj. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng. /pu:l/ vũng nước.violet. /pə'litikəli/ về mặt chính trị.. quyền lực powerful adj. /pɒt/ can. đổ. hồ bơi poor adj. /paund/ pao . đề ra.đơn vị đo lường pour v.

. chính xác. thầy tu primary adj. sáng tạo premises n. áp lực. /'priti/ khá. tính kiêu căng. /'praiməri/ nguyên thủy. ưu tiên previously adv.. chuẩn bị prepared adj. ép. /pri'dikt/ báo trước. ngăn ngừa previous adj. đầu tiên prime minister n. giữ gìn president n. sự trình diện.. sự ấn. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân http://kinhhoa. adj. /´printiη/ sự in. /'pregnənt/ mang thai. làm ra vẻ pretty adv. xinh. trước (vd. /pri'zə:v/ bảo quản. /´pri:viəsli/ trước. sự nén. /'preʃə/ sức ép. tiên đoán. /pri'zju:məbli/ có thể được. trình bày presentation n. có lẽ pretend v. sự chuẩn bị prepare v. sơ cấp.. tổng thống press n. /´ministə/ thủ tướng prince n. /prin'ses/ công chúa principle n.. nguyên sinh. n. hiện nay. /prai´ɔriti/ sự ưu tế. /'prefərəns/ sự thích hơn. vât hiện diện present adj. v. tự phụ priest n. /'premis/ biệt thự preparation n. sự giới thiệu preserve v. nguyên lý. ngày hôm trước). hấp tấp. đầu tiên. /pri'vent/ ngăn cản. chủ tịnh.violet. giả bộ. giới thiệu. /prins/ hoành tử princess n. dự báo prefer v. đẹp prevent v. thời cổ đại. /pri'fə:/ thích hơn preference n.prezen'teiʃn/ bài thuyết trình. thợ in prior adj. /prais/ giá pride n. giàu trí tưởng tượng. chủ yếu. sự in ra printing n. sự hãnh diện. /'prezns/ sự hiện diện. v. người. trước đây price n. kỹ sảo in printer n. quyền ưu tiên prison n. xuất bản. nguyên tắc print v. sự có mặt. /print/ in. hiện diện. ngăn chặn. tiểu học primarily adv. cần thận predict v. /´prezidənt/ hiệu trưởng. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản. /pres/ sự ép. /pri:st/ linh mục. /´printə/ máy in. cái được ưa thích hơn pregnant adj. /pri´peə/ sửa soạn. hiện thời. /'praɪə(r)/ trước. nén. bóp. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị presence n. /(v)pri'zent/ and /(n)'prezənt/ có mặt. /ˈpriviəs/ vội vàng. thuật in. /praid/ sự kiêu hãnh. xinh xắn.vn 60 . /ˈprɪzən/ nhà tù prisoner n.. bày tỏ. sự ưa hơn. ấn pressure n. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn.3000 từ thông dụng trong tiếng anh precisely adv. ưu tiên priority n. /´praimərili/ trước hết. n. vừa phải. áp suất presumably adv. /pri'tend/ giả vờ. /. /pri´saisli/ đúng.

/prə´dʌkʃən/ sự sản xuất. /'prɔbləm/ vấn đề. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi. toàn cảnh. /'prɔpəti/ tài sản. /prə'mou∫n/ sự thăng chức. ˈprɒdʒɪkt . /prə´feʃ(ə)n/ nghề. prəˈdʒɛkt/ đề án. sự thăng cấp prompt adj. thông báo. giải thưởng probable adj. v. sự phản kháng. quy trình. v. /prəˈmoʊt/ thăng chức. nhanh chóng. sự tiến triển. che chở protection n. tiến bộ. /´prɔdʌkt/ sản phẩm production n. của cải.vn 61 . phản đối. tiếp diễn process n. lời hứa promote v. xúi. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề.3000 từ thông dụng trong tiếng anh private adj. /ˈprəʊ. /prɒmpt/ mau lẹ. triển vọng. v. lợi nhuận program n.. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm proof n. sự kiểm chứng proper adj. /'prougres/ sự tiến tới.. v. nghề nghiệp.violet. /'prɔpə/ đúng. /´prɔmptli/ mau lẹ. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư. theo duổi. chế biến. chứng cớ. /prǝ'prouz/ đề nghị. đề xuất. /pru:f/ chứng. điều khó giải quyết procedure n. đề xuất propose v. sự che chở protest n. /prəˈnaʊns/ tuyên bố.test/ sự phản đối. thăng cấp promotion n. phản kháng http://kinhhoa.. riêng privately adv. gia công. lợi ích. tiến triển. bất động sản proportion n. /proceed/ tiến lên. phát triển project n. chế tạo profession n. /praiz/ giải. nhắc nhở promptly adv. (BrE) /´prougræm/ chương trình progress n. /prə´dju:sə/ nhà sản xuất product n. n. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn problem n. nghề nghiệp professional adj. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân. dự án. ngay lập tức pronounce v. v. chuyên nghiệp professor n. /prəˈfɛsər/ giáo sư. /'prɔdju:s/ sản xuất. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng. kế hoạch promise v. /prə'pouzl/ sự đề nghị. /´prougræm/ chương trình. xử lý produce v.. mong chờ protect v. /'prouses/ quá trình. kế hoạch. ˈprɒdʒɛkt . /prə´si:dʒə/ thủ tục proceed v. thích đáng. v. thích hợp properly adv. nhà cửa. giảng viên profit n. chế tạo producer n. cá nhân prize n. /prə'tekt/ bảo vệ.. có khả năng probably adv. dự kiến. đất đai. n. v. sự tiến triển. /prə'tek∫n/ sự bảo vệ. đưa ra prospect n. bằng chứng.. giục. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn. /´prɔbəbl/ có thể. một cách thích đáng property n. sự cân đối proposal n. phát âm pronunciation n... /n. /´prɔspekt/ viễn cảnh. hứa. lên chương trình programme n.

/´pʌbliʃiη/ công việc. đội (mũ). cú thụi punish v. 58 lít (E). công cộng publication n. /'pʌbli∫/ công bố. ý định on purpose cố tình. miễn là pint n. /puʃ/ xô đẩy. chu cấp provided (also providing) conj. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng. sự giật punch v. pub n. nhân dân in public giữa công chúng. năng lực. /'kwɔ:tə/ 1/4. điều kiện qualified adj.violet. tinh khiết. /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt. /kwik/ nhanh quickly adv. sự xuất bản publicity n. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi. /´kwikli/ nhanh http://kinhhoa. /pə'sju:/ đuổi theo. cung cấp. để.. công khai publicly adv. 15 phút queen n. dự phòng. sự xô đẩy put v. /´pjuəli/ hoàn toàn. số lượng quarter n. khả năng quality n. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ.. tiệm rượu public adj. chứng minh provide v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh proud adj. đi (giày) put sth out tắt. /paint/ panh (= 0. ban bố. sắm. /pru:v/ chứng tỏ. v.kwalifi'keiSn/ phẩm chất.. /'pʌblik/ chung. /proudly/ một cách tự hào.. trong lành purely adv. n.. nghề xuất bản pull v. v. phẩm chất quantity n. mua. sự quảng cáo publish v. /. /pul/ lôi. /praud/ tự hào.vn 62 . n. màu tía purpose n. điều kiện. chỉ là purple adj. sự lôi kéo. /kwi:n/ nữ hoàng question n. cho vào put sth on mặc (áo).. n. chất vấn quick adj. /ˈkwɒntɪti/ lượng. hỏi. khả năng chuyên môn qualify v. tậu pure adj. /ˈpɜrpəl/ tía. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai. n.. /'pə:pəs/ mục đích. xuất bản publishing n. quả đấm. trừng phạt punishment n. /'pΔblikli/ công khai. (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh purchase n. /'pʌniʃ/ phạt. /pʌntʃ/ đấm. kiêu hãnh proudly adv. 473 lít (A)). công cộng. /prə´vaidid/ với điều kiện là. = publicyhouse quán rượu. cố ý. sự tậu.=0. kéo. một cách hãnh diện prove v. công chúng. n. sự trừng trị pupil n. /'pə:t∫əs/ sự mua. có chủ tâm pursue v. đủ tư cách. dập tắt qualification n. thụi. /pjuə(r)/ nguyên chất. đuổi bắt push v. /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách. có màu tía. giật. /'kwɔliti/ chất lượng. /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố. /put/ đặt.

prefix reach v.. /reit/ tỷ lệ. /´ri:diη/ sự đọc reader n. nhanh chóng rapidly adv. phản ứng reaction n. /reə/ hiếm. thực ra. /ri:'æliti/ sự thật. dãy. thực tế. loại. ít khi rate n. còn hơn. sự phản tác dụng read v. thực tế. cơn mưa. đưa lên.violet. /kwit/ thoát. v. /ri:tʃ/ đến. /'reilwei/ đường sắt rain n.. v. yên lặng. /'riəlaiz/ thực hiện.3000 từ thông dụng trong tiếng anh quiet adj. /'rɑ:ðə/ thà. /rɔ:/ sống (# chín). hầu hết quote v. /reɪndʒ/ dãy. có thật really adv. tốc độ rather adv. /'redi/ sẵn sàng real adj. /riəl/ thực. yên tĩnh quit v. độc giả ready adj. /ræɳk/ hàng. /'riəli/ thực. /kwout/ trích dẫn race n. thoát ra quite adv.. BrE also riə-/ hiện thực reality n. nhanh chóng rare adj.. /ri:ə'listik. dãy rapid adj. thực tại realize (BrE also -ise) v. hơn rather than hơn là raw adj. /'reзli/ hiếm khi.. yên lặng. thô. v. còn nguyên chất re. ngẩng lên range n. /'kwaiət/ lặng.. /ri´ækt/ tác động trở lại. trình độ rank n. phạm vi. chủng. sắp xếp thành hàng. đua racing n. /'kwiətli/ lặng. mưa raise v. thích.. v. /reiz/ nâng lên. radio rail n. /'ræpid/ nhanh. /reil/ đường ray railway (BrE) (NAmE railroad) n. /kwait/ hoàn toàn. /ri:d/ đọc reading n. /reis/ loài. lý lẽ reasonable adj. cuộc đua. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý http://kinhhoa. /´reisiη/ cuộc đua radio n. yên tĩnh quietly adv. /´ri:zənəblli/ hợp lý unreasonable adj. /rɪər/ phía sau. /´ri:zənəbl/ có lý. hợp lý reasonably adv.. / 'ræpidli / nhanh. thực hành rear n. /´reidiou/ sóng vô tuyến. ở đằng sau. ít rarely adv. tới react v. hàng. giống. ở đằng sau reason n.vn 63 . đi đến. /rein/ mưa. /'ri:zn/ lý do. thực sự realistic adj. /´ri:də/ người đọc. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng. adj.

sổ. /ri´kɔ:l/ gọi về. công nhận. về việc. /ri´fju:zl/ sự từ chối. /'relətivli/ có liên quan. sự hạ giá refer to v.rekəg'niʃn/ sự công nhận. triệu hồi. /'rəgjulə/ thường xuyên. mới đây recently adv. loại bỏ. hỏi ýe kiến reflect v.. sự tiếp nhận. /ri´ga:diη/ về. /´ri:səntli/ gần đây. đếm recognition n.. /ri'gɑ:d/ nhìn. /ˈridʒənl/ vùng. lòng thương tiếc. /ri'lei∫ən∫ip/ mối quan hệ. /rɪˈfyuz/ từ chối. sự cải cách. mối liên lạc relative adj. có quan hệ http://kinhhoa. tiến cử. /ri'si:v/ nhận. người có họ. bác bỏ relate v. sự cải thiện. thu recent adj. n. máy ghi regret v. /'redʤistə/ đăng ký. ám chỉ. sự quan tâm. phản hồi. /ri´fɔ:m/ cải cách. /'ri:'kʌvə/ lấy lại. /´rekɔ:d/ bản ghi. n.. liên lạc relationship n. sự khước từ refuse v. /ri'flekt/ phản chiếu.) region n..violet. đánh giá. lĩnh. /rekə'mend/ giới thiệu. miền regional adj.. /ri'sep∫n/ sự nhận. sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư) regarding prep. /´ri:sənt/ gần đây. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh. điều lệ. sổ sách. /ri'gret/ đáng tiếc. sự hối tiếc regular adj. cải tạo refrigerator n. n. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh refusal n. /ri´si:t/ công thức.. đề nghị. /'rekəgnaiz/ nhận ra. khuyên bảo record n. cái nhìn. đều đặn regularly adv. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận. /'ri:dʒən/ vùng. giảm bớt reduction n. phản ánh reform v. gợi lại receipt n. /´regjuləli/ đều đặn. ghi vào sổ. /ri'leitid/ có liên quan. cái gì relation n. thường xuyên regulation n. mới đây reception n. sự thu âm recover v. sự đón tiếp reckon v. sự thu.3000 từ thông dụng trong tiếng anh recall v. địa phương register v. khước từ regard v. liên quan related (to) adj. /red/ đỏ. n. n.vn 64 . /. cải tạo. đại từ quan hệ relatively adv. thuật lại. sự thừa nhận recognize (BrE also -ise) v. giành lại red adj. sự liên quan. màu đỏ reduce v. ghi chép recording n. v. quy tắc reject v. nhắc đến reference n. /'refərəns/ sự tham khảo. thừa nhận recommend v.. /ri'leit/ kể lại. /ri´kɔ:diη/ sự ghi. nhặc lại. tham khảo. có quan hệ với ai. hối tiếc.. nhận diện. /'rekən/ tính. xem.. sự ghi. /ri'leiʃn/ mối quan hệ. /ri'dju:s/ giảm. thu. /'relətiv/ có liên quan đến. đối với (vấn đề. liên hệ. bản thu. đơn thuốc receive v. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá. n. cải thiện.

/riˈmein/ còn lại. /rɪˈmɛmbər/ nhớ. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét. sự làm cho khuây khỏa. thuê rented adj. mẫu. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển. /ri´pi:tid/ được nhắc lại. /riˈmaind/ nhắc nhở. /rentid/ được thuê.violet. sự giải thoát. thay mặt representative n. tin tưởng vào remain v. đại diện. /ri'læksiɳ/ làm giảm. bớt. /ri'plai/ sự trả lời. yêu cầu.. yêu cầu require v. n.. xa cách removal n. v. lặp lại repeated adj. cho thuê. /ri´lai/ tin vào. sự giải thoát.repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng. chú ý remarkable adj. trả lời. phát hành. được mướn repair v. /rent/ sự thuê mướn. v.. luật lệ. thoát khỏi. sự thả. phóng thích. bản tường trình represent v. yêu cầu. lời đề nghị. chú ý. sự hồi âm. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu. chỉnh tu. phê bình. tin cậy. phóng thích. thả. miêu tả. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo religious adj. /´reskju:/ giải thoát. đáng để ý. /ri'ma:kəb(ə)l/ đáng chú ý.ri:prə'dju:s/ tái sản xuất reputation n. /rɪpleɪs/ thay thế reply n. đề nghị. cứu nguy. n. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần replace v. có liên quan relief n. xa xôi.vn 65 .. thoải mái relaxing adj. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại. sự phát hành relevant adj. nổi danh request n. sự trợ cấo.. /ri'peə/ sửa chữa. /. biểu hiện. nghỉ ngơi relaxed adj. dời đi remove v. /ri'mout/ xa. sự đền bù religion n. được lặp lại repeatedly adv. bớt căng thẳng release v. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo rely on v. v. cái còn lại remark n. đại diện. tượng trưng. sự chỉnh tu repeat v. hình dung. sự cứu nguy http://kinhhoa. /ri'li:s/ làm nhẹ. sự sửa chữa. /ri´lækst/ thanh thản. /ri'ma:kəb(ə)li/ đáng chú ý.. n.. để ý. di chuyển rent n. nhận xét. /ri'mu:v/ dời đi. thỉnh cầu. /. thủ tục rescue v. vẫn còn như cũ remaining adj. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi. khác thường remember v.repri'zentətiv/ điều tiêu biểu. /repri'zent/ miêu tả. /re'meins/ đồ thừa. v.. adj. sự để ý. quy định requirement n. nhớ lại remind v. /´reləvənt/ thích hợp. n. tường trình. hồi âm report v. phê bình.3000 từ thông dụng trong tiếng anh relax v. /ri'pɔ:t/ báo cáo. bản báo cáo. đáng để ý. gợi nhớ remote adj. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ. việc dọn nhà. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu. sự đòi hỏi.. /. /ri´læks/ giải trí. /ri´meiniη/ còn lại remains n. khác thường remarkably adv. tượng trưng reproduce v.

sự sửa lại. sự để dành. kiên quyết (làm gì). nhớ được retire v. v. sự kháng cự resolve v.vn 66 . sự hưởng ứng... v. sửa chữa lại. /riˈvi:l/ bộc lộ. có nhà ở. /. vùng cấm restriction n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh research n. biểu lộ. khó khăn. sự xét lại. cơm. n.əveɪ. /ri'tein/ giữ lại. điều kiện hạn chế reserve v. cái còn lại. hẻo lánh. kháng cự resistance n. /ri'wɔ:d/ sự thưởng. sự chịu trách nhiệm responsible adj. /ri´taiə / rời bỏ. ngược lại.. /ri´zɔ:t/ kế sách. gì rest n. sự dự trữ. cái khác restaurant n. /rest / sự nghỉ ngơi. phục hồi lại restrict v. nơi hẻo lánh. rút về. kết quả là. sự trở lại. /ri'strik∫n/ sự hạn chế. /riˈspekt/ sự kính trọng. tiết lộ.. /ritʃ/ giàu.. có giới hạn. trả lại. hiệu ăn restore v. /ri'zʌlt/ kết quả. do.. /ri´taiəd/ ẩn dật. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật. đặt trước. trở về. thưởng. sự giới hạn result n. khâm phục respond v. những người. câu trả lời.ʃən/ sự hạn chế.ponsз'biliti/ trách nhiệm. /raɪs/ gạo. v. nghỉ. kế sách. /'riðm/ nhịp điệu rice n. trú ngụ. /ris.revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng reward n. phát hiện. /ri´vju:/ sự xem lại. n. /ri'zɔlv/ quyết định. /ris´triktid/ bị hạn chế. v. phản đổi.. /rɪˈspɒns/ sự trả lời. thủ đoạn respect n. /ri´zistəns/ sự chống lại. sự ôn lại revolution n. về hưu retired adj.. phản ứng lại. /ri´viʒən/ sự xem lại. sự phản đối. /rez. thóc. bởi. đã về hưu.. /ris´trikt/ hạn chế. làm lại. sự đặt trước. để dành.. n. thôi. trả lời response n. sự đọc lại. đăng ký trước. giải quyết (vấn đề. nghỉ ngơi the rest vật.. sự về hưu. sự đáp lại responsibility n. /ris´tɔ:/ hoàn lại. /ri'zЗ:v/ dự trữ. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ) http://kinhhoa. mà ra. /ri'vaiz/ đọc lại. sửa lại. khám phá reverse v. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu reservation n. kính trọng. /'rezidənt/ người sinh sống. cư trú. phần thưởng. xem xét lại revise v. sự lễ phép. cây lúa rich adj. v. thường trú resist v. điều trái ngược. khách trọ. sự nghỉ việc return v.) resort n. /ri'spond/ hưởng ứng.. sự đăng ký trước resident n. ôn lại revision n. lúc nghỉ. mặt trái review n. sự trở về reveal v. phương kế resource n. adj. /ri'və:s/ đảo. đã nghỉ việc retirement n. /ri'zist/ chống lại. /´restərɔn/ nhà hàng ăn. giới hạn restricted adj. /ri'tə:n/ trở lại. chịu trách nhiệm trước ai. /ri'so:s/ tài nguyên. thưởng công rhythm n.violet. retain v. giàu có rid v. tôn trọng. nghỉ việc. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về.. xem lại.

/ru:dli/ bất lịch sự. lệ thường. đường đi riding n. thường lệ. bị đổ nát.. tốt. /´raundid/ bị làm thành tròn. lởm chởm round adj. /´ru:lə/ người cai trị.. rác rưởi rude adj. đối địch. thô sơ. v. xe đạp) rider n. quấn. /ru:d/ bất lịch sự. /rum/ phòng. đường phố rob v. buồng root n. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa. /rʌb/ cọ xát. adj. /riɳ/ chiếc nhẫn. /raivl/ đối thủ. /'rivə/ sông road n. chỉ huy. /ru:l/ quy tắc. thủ tục. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua. phải. vòng quanh. đeo nhẫn cho ai rise n. /´rʌbə/ cao su rubbish n. cạnh tranh river n. /'roul/ cuốn. n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh ride v. cuộn. cuốn. /raiz/ sự lên. hoàng gia rub v. mọc (mặt trời). lởm chởm roughly adv. điều thiện.. nóc room n. /roul/ vai (diễn). xâu. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị.. luật lệ. điện. lăn. thước kẻ http://kinhhoa. địch thủ.vn 67 .. /rɔb/ cướp.. đúng.. thô sơ. vai trò roll n. làm phá sản. điều khiển ruler n. sự tăng lương. người trị vì. làm đổ nát. thô lỗ. lố bịch. adj. dậy. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn roof n. nghiền. /rɔk/ đá role n. tuyến đường routine n.violet.. mạo hiểm. sự đi xe (bus. cai trị. prep. /ru:'ti:n/ thói thường. n. /ru:ind/ bị hỏng. v. ngay. điều phải. sự hỏng. v. /´raitli/ đúng. sự lăn tròn. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười. /risk/ sự liều. cưỡi (ngựa). thăng cấp.. thành đạt risk n. /raund/ tròn. đơn giản rudely adv. /rait/ thẳng. lộ trình. xoa bóp. phải. adv. bên phải rightly adv. /ru:in/ làm hỏng. /rou/ hàng. /roʊp/ dây cáp. lố lăng right adj. có lý ring n. xung quanh rounded adj.. phát triển đầy đủ route n.. đơn giản ruin v. /rᴧf/ gồ ghề. điều lệ. /ru:f/ mái nhà. dãy royal adj. thô lỗ. /ru:t/ gốc. tốt. người đi xe đạp ridiculous adj. liều rival n. /´raidə/ người cưỡi ngựa. /'rʌfli/ gồ ghề. đứng lên. /roʊd/ con đường. adv. /ru:t/ đường đi. bị phá sản rule n. cuộn romantic adj. nữ hoàng. lấy trộm rock n. sự đi. n... v. v. tán rubber n. rễ rope n. /raid/ đi. bỏ đi. chuỗi rough adj. sự đổ nát.. dây thừng. thông thường row NAmE n. sự phá sản ruined adj. n.

/´sɔ:lti/ chứ vị muối. cuộc chạy đua runner n. n. bị sợ hãi scene n. chuyến đi bằng thuyền buồm sailing n. trả (nợ). sự kinh hoàng scared adj. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng. /skeɪl/ vảy (cá. vừa ý. lao vào. /seifli/ an toàn. buồm. /seil/ đi tàu. /seif/ an toàn. /´seiviη/ sự cứu.. chắc chắn. hàng mẫu sand n. Sat. làm vừa ý Saturday n. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc.3000 từ thông dụng trong tiếng anh rumour n.violet. /seilə/ thủy thủ salad n. sự chắc chăn sail v.) /'sætədi/ thứ 7 sauce n. chắc chắn. v.. bồi thường satisfy v. lên kế hoạch http://kinhhoa. xô đẩy. có muối. /'seifti/ sự an toàn. đáng tin safely adv. vẫn cái đó sample n. /'sætisfai/ làm thỏa mãn. vùng nông thôn rush v. /ˈrumər/ tin đồn. thoả mãn satisfying adj. /si:n/ cảnh. rau sống salary n. /seil/ việc bán hàng salt n. n. /skerd/ bị hoảng sợ. /'seiliɳ/ sự đi thuyền sailor n. /´rʌnə/ người chạy rural adj. sự buồn bã safe adj. n. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn. /sɔ:s/ nước xốt. đáng tin safety n. lưu saving n. đơn điệu. pron. hài lòng. không may mà sadness n. /'rʌniɳ/ sự chạy. dọa. buồn bã sadly adv. chuộc tội satisfied adj. /. v. bản liệt kê. /seiv/ cứu. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn. sợ hãi.. sự chạy running n. n. làm thỏa mãn. /sei/ nói scale n. phong cảnh schedule n. bỏ vào bao sad adj. /sænd/ cát satisfaction n. /rʌn/ chạy. /'sædnis/ sự buồn rầu. toại nguyện. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm). nước chấm save v.. sự xông lên. sự xô đẩy sack n. thuyền. /skɛə/ làm kinh hãi. sự trả nợ. cũng như thế.vn 68 . /sæk/ bào tải. /ˈsæləri/ tiền lương sale n. đáng buồn là. lên thời khóa biểu..) scare v. nhổ neo. sự tiết kiệm say v. đóng bao. sự lao vào. /seim/ đều đều. /sɔ:lt/ muối salty adj. mặn same adj. /´sa:mpl/ mẫu..sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn.. /rʌ∫/ xông lên. lời đồn run v. sự sợ hãi. cánh buồm. (abbr. /'sædli/ một cách buồn bã.. /sæd/ buồn.

n. /send/ gửi. /skri:m/ gào thét. điều tra season n. lược đồ. giữ an ninh security n. ordinal number. chọn lọc selection n. màn ảnh. /si'lekʃn/ sự lựa chọn. sinh viên năm cuối trường trung học. v. /'saiəns/ khoa học.. /self/ bản thân mình self. v. hạt giống seek v. màn hình.. đảm bảo. tiếng thét. bắt vít.vn 69 . /siˈkiuəriti/ sự an toàn. /ˈsɛkənd/ thứ hai. /sid/ hạt. dường như select v. phim ảnh nói chung screw n.. /'sekrətri/ thư ký section n. sự điều tra.. thành công. tìm kiếm. /ski:m/ sự sắp xếp.. /skru:/ đinh vít. chỗ ngồi second det. /si:/ nhìn. lĩnh vực secure adj. /si'kjuə/ chắc chắn. /sel/ bán senate n..saiən'tifik/ (thuộc) khoa học. sự cào. sự thăm dò.. /skɔ:/ điểm số. n. /skrætʃ/ cào. ở vị trí thứ 2. tìm kiếm. sự phối hợp. /si:l/ hải cẩu. người về nhì secondary adj. /si:k/ tìm. /´senit/ thượng nghi viện. đinh ốc. adv. /´sizəz/ cái kéo score n.combining form sell v..3000 từ thông dụng trong tiếng anh scheme n. bầy cá science n. cho điểm scratch v. bảo đảm.. thứ yếu secret adj. /ˈsɛktər/ khu vực. cao đẳng http://kinhhoa. dành cho trẻ em trên 11t. phần sector n. quan sát seed n. sự chọc lọc self n. kêu lên. /'si:kritli/ bí mật. tỷ số. sự an ninh see v. kế hoạch thực hiện.violet. /si:t/ ghế. đạt được.. v. v. n. thăm dò. bắt ốc sea n. bản thắng. phái đi senior adj. săn hải cẩu search n. /'sekʃn/ mục. làm xước da. n. nhìn thấy. khoa học tự nhiên scientific adj. /'saiəntist/ nhà khoa học scissors n. n. /. /´si:zən/ mùa seat n. v.. /si´lekt/ chọn lựa. có tính khoa học scientist n. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ send v. /sku:l/ đàn cá. ban giám hiệu senator n. sơ đồ school n. theo đuổi seem linking v. /sə:t∫/ sự tìm kiếm. riêng tư secretary n. /si:/ biển seal n. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn. tiếng kêu to screen n. thứ nhì. /'si:krit/ bí mật. người lớn tuổi hơn. điều bí mật secretly adv. /skrin/ màn che. /´sekəndəri/ trung học. /si:m/ có vẻ như. sự trầy xước da scream v.

/ˈʃædəu/ bóng. trang phục. /'sensitiv/ dễ bị thương. /soʊ/ may. trang phục. bóng tối. nghiêm trang seriously adv. sự chia tay. nhọn. /sens/ giác quan. /ʃeip/ hình. v. /'sensəbl/ có óc xét đoán. phân ly. hiểu. gay gắt (thái độ. đặt để. sự may vá sex n. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt. /ʃælou/ nông. chia tay separated adj. chuỗi serious adj. /'seprətli/ không cùng nhau. chia sẻ. tri giác. /ʃeɪm/ sự xấu hổ. bố trí several det. /´souiη/ sự khâu. v. /'seprətid/ ly thân separately adv. mộc mạc (kiểu cách. thành người riêng. sự lắc.. /ʃɑrp/ sắc. đặt. mộc mạc (kiểu cách. bọn. (abbr. phần chia sẻ sharp adj. hình dạng. /'sekSJli/ giới tính. ly thân September n. /ʃeik/ rung. dung nhan) severely adv. tham gia. phần đóng góp.. sự hầu hạ session n. làm rời. Sept.vn 70 . vật riêng separation n. /'sentəns/ câu separate adj. bén sharply adv. cảm giác sensible adj. /səˈvɪər/ khắt khe. /sɜ:v/ phục vụ. các vấn đề sinh lý shade n. đám. phiên họp. sự ngượng shape n. /ʃeə/ đóng góp. bố trí settle v. giản dị. nghiêm trang servant n. /siəriəsli/ đứng đắn. phần tham gia. dung nhan) sew v. /ʃeid/ bóng. bóng tối shadow n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh sense n. n. /'siəriəs/ đứng đắn.) /sep´tembə/ tháng 9 series n. /ʃɑrpli/ sắc. /set/ bộ. /'seprət/ khác nhau. riêng biệt. khâu sewing n. giản dị. /ˈsɪəriz/ loạt. dễ bị hỏng... cư xử). /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ shallow adj. nhận biết được sensitive adj. đầy tớ serve v. gay gắt (thái độ. cạn shame n. giũ. phụng sự service n.. các vấn đề sinh lý sexually adv. dãy. thẹn thùng. /sə´virli/ khắt khe. bén http://kinhhoa. nhọn. /'sə:vis/ sự phục vụ. tách ra. dàn xếp. hòa giải. /ˈsɛtl/ giải quyết.. phiên set n.violet. buổi. lắc. cư xử). giống sexual adj. bóng mát shake v. /'seksjuəl/ giới tính. sự rung. /'seʃn/ buổi họp. pron. dễ bị xúc phạm sentence n. lũ. n. /'sevrəl/ vài severe adj. /'sə:vənt/ người hầu. hình thù shaped adj. sự giũ shall modal v. v. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ share v. /seks/ giới. bóng râm.

kí hiệu. /'ʃouldə/ vai shout v. /ʃud.. mặt phẳng sideways adj. sự biểu diễn. đâm ra. va chạm. /ʃeiv/ cạo (râu).. /ʃɛlf/ kệ. bảo vệ shift v.. /ʃi:t/ chăn. n. từ một bên. /ʃɔp/ cửa hàng. /ʃu:/ giày shoot v. va mạnh. /sain/ dấu... sự ẩn náu. ʃd/ nên shoulder n. e thẹn sick adj. sự choáng. sự che chở. bắn. chạy qua.. /ʃaʊt/ hò hét. /ʃɜːt/ áo sơ mi shock n. /said/ mặt. bị va chạm.. /Sok/ sự đụng chạm. /ʃɔ:t/ ngắn. dời chỗ. sớm shot n. adj.3000 từ thông dụng trong tiếng anh shave v. ngăn. ra hiệu. sự luân phiên shine v.. /'∫aini/ sáng chói. v. cụt shortly adv. phóng. trưng bày. /ˈsɪgnətʃər . mai. phiến. v. /ʃʌt/ đóng. reo hò. v. đẽo (gỗ) she pron. trồi ra shooting n. v. bà ấy. /ʃift/ đổi chỗ. tấm. tín hiệu. sheep n. /ʃain/ chiếu sáng. vẻ bề ngoài shelter n. tờ shelf n. viết ký hiệu signal n. /ʃi:/ nó. tàu thủy shirt n. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn. /ʃɔt/ đạn. khép. viên đạn should modal v. v.. sự tắm vòi hoa sen shut v. sự hò reo show v. sự phóng đi shop n. n. báo hiệu signature n. giao. n. sự bày tỏ shower n. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm short adj. /'∫u:tiη/ sự bắn. /ʃou/ biểu diễn. bóng ship n.violet. ʃəd.. cô ấy. /Sok/ bị kích động. đánh dấu. bào. dấu hiệu. tính khép kín shy adj. chị ấy. sự nhìn sign n. /'signəl/ dấu hiệu. /ʃɪp/ tàu. tồi tệ. sự kích động. lá. adv. ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký http://kinhhoa. che chở. /ʃaɪ/ nhút nhát. gây sốc shocking adj. sang bên sight n. tỏa sáng shiny adj. /ʃut/ vụt qua.vn 71 . đau. ném. đi mua hầng. /'ʃeltə/ sự nương tựa. bệnh be sick (BrE) bị ốm feel sick (especially BrE) buồn nôn side n. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn. chạm mạnh. chuyển. sự thay đổi. gây kích động shocked adj. đậy. /´ʃouə/ vòi hoa sen. sự la hét. giá shell n. /sick/ ốm.. /ʃɛl/ vỏ. bị sốc shoe n. /sait/ cảnh đẹp.. khăn trải giường. đi chợ shopping n. /´saidwə:dz/ ngang. /ʃi:p/ con cừu sheet n.

đồng bạc. trắng như bạc similar adj. lún.. đơn lẻ sink v. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa. /sins/ từ. /sli:v/ tay áo. dễ dàng simply adv. gầy http://kinhhoa.. /slait/ mỏng manh.tạo). ống tay slice n. /´skilful/ tài giỏi. adv. đơn độc.sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh.3000 từ thông dụng trong tiếng anh significant adj. có kinh nghiệm. cắt ra thành miếng mỏng. từ khi. /skɜːrt/ váy. /sait/ chỗ.n+n. /sit/ ngồi sit down ngồi xuống site n. /sli:p/ ngủ. giống nhau simple adj. tiếng hát singer n. em gái sit v. /sɪŋk/ chìm. chị. đầm sky n. chân thành sincerely adv. /skin/ da.vn 72 . vỏ skirt n. giản dị since prep. lướt qua slight adj. giấc ngủ sleeve n. /'simpl/ đơn. sự yên tĩnh silent adj. đơn giản. /sig'nifikəntli/ đáng kể silence n. /sin'siəli/ một cách chân thành Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh. /´similə/ giống như.. /saiz/ cỡ -sized /saizd/ đã được định cỡ skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /skil/ kỹ năng. khờ dại silver n. từ khi.violet. lát mỏng. bầu trời sleep v. làm bằng bạc. /ˈsaɪləns/ sự im lặng. ca hát singing n. /skaɪ/ trời. quan trọng significantly adv. /´siηiη/ sự hát. vị trí situation n. (viết ở cuối thư) sing v. ngu ngốc. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài. adj. thẳng thắng. yên tĩnh silk n. /'sistə/ chị. chuyển động nhẹ. v. lát mỏng slide v.. khẻo tay. /´simpli/ một cách dễ dàng. thon. /´sili/ ngớ ngẩn. từ lúc ấy sincere adj. lụa silly adj. lành nghề skin n. đắm sir n. địa thế. kỹ sảo skilled adj. n. Ông sister n. /´similəli/ tương tự. /´siηə/ ca sĩ single adj. /silk/ tơ (t. từ lúc đó. /skild/ có kỹ năng. /. vị trí size n. chỉ. /'siɳgl/ đơn. khéo tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. khéo tay skill n. /slaid/ trượtc. /sin´siə/ thật thà. conj. tương tự như similarly adv. từ đó. /ˈsaɪlənt/ im lặng. /´skilfulli/ tài giỏi.. /siɳ/ hát. có kỹ sảo.. /'silvə/ bạc. /slais/ miếng..

. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó. hơi thuốc. /sɔftli/ một cách mềm dẻo software n. quân nhân solid adj. chất rắnh solution n.. miếng lót giày soft adj. tuyết rơi so adv... /sʌn/ con trai song n. /sɔft/ mềm. khứu giác smile v. vết bẩn soldier n. vì thế. hơi. hút thuốc.vn 73 . như thế. giải quyết some det. bé smart adj. nụ cười. sự ngửi. xảo trá snow n. /sma:t/ mạnh. /smoukiη/ sự hút thuốc smooth adj. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng. /smail/ cười.tính) soil n. để mà soap n. chạy qua slope n. pron. một chút somewhere adv. đường dốc. bốc khói. n. trơn. /slip/ trượt. trôi chảy snake n. /sou/ như vậy.. một vài somebody (also someone) pron. người nham hiểm. /'sʌmbədi/ người nào đó somehow adv. v.. conj. độ dốc. giải pháp solve v. mỉm cười. /sɔɪl/ đất trồng. đâu đó son n. sự đập. /'slouli/ một cách chậm chạp. n. yếu ớt slip v. /slou/ chậm. n.3000 từ thông dụng trong tiếng anh slightly adv. dốc slow adj. /sə'saiəti/ xã hội sock n. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao. vỡ tàn thành mảnh smell v.violet. ác liệt smash v. dẻo softly adv. /sɔɳ/ bài hát http://kinhhoa. /'sɔlid/ rắn. /sʌm/ or /səm/ một it. đôi khi somewhat adv. một việc gì đó. /'sʌmweə/ nơi nào đó.. /smɛl/ ngửi. vì vậy. /'sɔfweз/ phần mềm (m. mỏng manh. /smɔ:l/ nhỏ. giải thích. chậm chạp slowly adv. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó. /'sou∫l/ có tính xã hội socially adv. /sloup/ dốc. v. tuột. nghiêng. vì thế cho nên so that để. /sɔk/ tất ngăns. chậm dần small adj. /sɔlv/ giải. /'souldʤə/ lính. /soup/ xà phòng social adj. v. n. một cái gì đó sometimes adv. /smouk/ khói. trôi qua. vỡ tan thành mảnh. thể rắn.. hơi smoking n. /snou/ tuyết. /smu:ð/ nhẵn. mượt mà smoothly adv. /´souʃəli/ có tính xã hội society n. /smæʃ/ đập. để cho. /'slaitli/ mảnh khảnh. vẻ tươi cười smoke n. /smu:ðli/ một cách êm ả. bằng cách này hay cách khác something pron. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết.. /sneik/ con rắn.

tách./spait/ sự giận. sự hận thù. n. chia ra. cháo sour adj. /sɔ:t/ thứ. /speis/ khoảng trống. vết http://kinhhoa. sự quyến rũ. in spite of : mặc dù. bài nói speed n. adv.3000 từ thông dụng trong tiếng anh soon adv. vận tốc spell v. v. say mê spelling n. /spi:d/ tốc độ. sự chẻ. xài spice n. /sauθ/ phương Nam. /spin/ quay. n. /'sauə/ chua. /'sɔri/ xin lỗi. chuyên viên specific adj. chẳng bao lâu nữa as soon as ngay khi sore adj. cách nói.. đồ dự trữ. lời nói. ở phía Nam. /sɔr .violet. /sound/ âm thanh.. /ˈspɪrɪt/ tinh thần. /ˈspikər/ người nói. /sɔ:s/ nguồn south n. riêng biệt specifically adv. /´sʌðən/ thuộc phương Nam space n. /spɔ:t/ thể thao spot n. hướng về phía Nam southern adj. sự chia ra spoil v. /spi'sifikəli/ đặc trưng. khả năng nói. đồ dự phòng speak v. n. /spɔt/ dấu. phân loại soul n. lấy làm buồn sort n. linh hồn spite n. tâm trí. /spɔil/ cướp.. /su:n/ sớm.. /spel/ đánh vần.. sắp xếp. /split/ chẻ. /´speliη/ sự viết chính tả spend v. /spi'sifik/ đặc trưng. /´spaisi/ có gia vị spider n. lựa chọn. nghe soup n. sự thu hút. quay tròn spirit n. khoảng cách spare adj. riêng biệt specialist n. /'speʃəl/ đặc biệt. /spu:n/ cái thìa sport n. hướng Nam. dự trữ. /su:p/ xúp. riêng biệt specially adv. adj. bất chấp split v. người diễn thuyết special adj. v. nhức sorry adj. rộng rãi. hạng loại. /´speʃəli/ đặc biệt. /´spaidə/ con nhện spin v. linh hồn sound n. /soʊl/ tâm hồn. canh. cướp đọat spoon n. có vị giấm source n. soʊr/ đau. /speə/ thừa thãi..vn 74 . sự tách. lấy làm tiếc. đốm. /'spesʃlist/ chuyên gia. /spais/ gia vị spicy adj. /spi:k/ nói spoken adj. /spɛnd/ tiêu.. linh hồn spiritual adj. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần. riêng biệt speech n. tâm hồn. /spi:tʃ/ sự nói. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó speaker n.

. /'stifli/ cứng. sự ép. /'stæt∫u:/ tượng status n. điểm. /stænd/ đứng. sự tuyên bố. căng ra. /stei/ ở lại. (thuộc) nhà nước. /stɑ:t/ bắt đầu. adj. n. n. /steə/ bậc thang stamp n. làm tiêu chuẩn. /'steitmənt/ sự bày tỏ. cứng rắn.vn 75 . /'stedi/ vững chắc. /stɑ:/ ngôi sao. ăn trộm steam n. /steit/ nhà nước. /'stiki/ dính. v. mãu.) step n. đồn statue n. cắm. dính. sự bắt đầu. cheo leo steer v. chọc. kiên quyết stiffly adv. bình phụt. /spred/ trải. dạng hình vuông.. vẫn. /stæmp/ tem. chuồng ngưa staff n. /stil/ đứng yên. sự trình bày station n.. /ʌn´stedi/ không chắc. khởi động. khởi hành state n... /'sti:pli/ dốc. sự vắt. đạt được cái gì sticky adj. /sprɪŋ/ mùa xuân square adj. bơm... v. /stim/ hơi nước steel n.. n. phù hợp với tiêu chuẩn star n. /sti:p/ dốc. nhớt stiff adj. /steibl/ ổn định.. dán sao. /steɪdʒ/ tầng. adj. phun. /skwi:z/ ép. cái gậy. chuẩn. có liên quan đến nhà nước. chính quyền. n. sự nhìn chằm chằm start v. bơm.. thọc. đánh dấu sao stare v. bày ra. /'steə(r)/ nhìm chằm chằm. n.violet. sự khởi đầu. truyền bá spring n. /'stændəd/ tiêu chuẩn.. kiến định steadily adv. vắt. hình vuông squeeze v. sự đứng stand up đứng đậy standard n. /'stedili/ vững chắc.. sự lưu lại steady adj. bình tĩnh. n. /spreɪ/ máy. v. sự ở lại. bước. /sta:f / gậy stage n. vững vàng. cứng rắn. phát biểu. /stick/ đâm. ngành thép steep adj.. /stif/ cứng. ống. /ˈsteɪtəs . lưu lại. vẫn còn http://kinhhoa. cán stick out (for) đòi. không ổn định steal v. /skweə/ vuông. tuyên bố statement n.. ô tô. /stiə/ lái (tàu. kiên quyết still adv. adj. dốc đứng steeply adv.3000 từ thông dụng trong tiếng anh spray n. phun. v.. vững vàng. /sti:l/ ăn cắp. quốc gia. /'steiʃn/ trạm. kiên định unsteady adj. bệ stair n. trang trí hình sao. xịt spread v. n. vuông vắn. qua củi.. sự phát biểu. dán tem stand v. bước đi stick v... ˈstætəs/ tình trạng stay v. /step/ bước. v. sự xiết stable adj. /sti:l/ thép. n. vững vàng. xiết.

n. cuộc đình công striking adj. gây ấn tượng string n. /strɔŋ .. chất http://kinhhoa. /'stɔ:ri/ chuyện. sự châm.. /stiɳ/ châm. /´stju:diou/ xưởng phim. đình công. khắt khe strictly adv. v. xa lạ. /streindʤ/ xa lạ. sợi dây strip v.. duỗi ra. /stri:t/ phố. sự nghiên cứu. n. stir v. /strouk/ cú đánh. adj. /'stju:dnt/ sinh viên studio n. đập.violet. /'stʌdi/ sự học tập. phòng thu study n. /'strʌg(ə)l/ đấu tranh. vuốt ve strong adj. /stə:/ khuấy. kéo dài ra strict adj. nọc (rắn).. cho vào kho storm n. cuộc đấu tranh.. nghỉ. sức khỏe stress n. cuộc bãi công. /'streinʤə/ người lạ strategy n. sự đỗ lại store n. chích. ép.3000 từ thông dụng trong tiếng anh sting v. v. muỗi). chặt chẽ. /striktli/ một cách nghiêm khắc strike v. đốt. bị căng stretch v. /stri:m/ dòng suối street n. bền. /'strʌkt∫ə/ kết cấu. cú đòn. /strein/ sự căng thẳng. /stʌf/ chất liệu. đườmg phố strength n. lò sưởi straight adv. /strɛtʃ/ căng ra. /ˈstʌmək/ dạ dày stone n. /stouv/ bếp lò. câu chuyện stove n.. sự căng thẳng. /'strætəʤɪ/ chiến lược stream n. bãi công. sự căng strange adj. ngừng. chưa quen stranger n. làm căng stressed adj. cấu trúc struggle v.. sự dừng. /stɔ:/ cửa hàng. học tập. vằn. /stɔp/ dừng.. đảo stock n. vòi (ong.vn 76 . /straik/ đánh. chắc chắn strongly adv. sự ngừng. /streɪt/ thẳng. /straipt/ có sọc. trường quay. /strip/ cởi. nghiên cứu stuff n. căng thẳng. v. chích. /straɪp/ sọc. lột (quần áo).. chắc chắn structure n. vốn stomach n. strɒŋ/ khỏe.. mạnh. /strɔŋli/ khỏe. /strɪŋ/ dây. sự vuốt ve. cái vuốt ve. vững. n. thôi. chưa quen strangely adv. v. /stə:/ kho sự trữ. /streindʤli/ lạ. bão story n. kho hàng. không cong strain n. /'streɳθ/ sức mạnh. ngòi. viền striped adj. n.. n. /'straikiɳ/ nổi bật. /stoun/ đá stop v. tích trữ. /strikt/ nghiêm khắc. /strest/ bị căng thẳng. có vằn stroke n. bị ép.. hàng dự trữ. /stɔ:m/ cơn giông. cuộc chiến đấu student n. sự cởi quần áo stripe n.

hợp với suited adj. /ʃuə/ chắc chắn. phù hợp. sự khêu gợi suit n. adv. v. /sʌn/ mặt trời Sunday n. /səkˈsɛsfəlli/ thành công. thích hợp với suitcase n. về căn bản substitute n. ngu đần. đột ngột suffer v. /sə'dʤest/ đề nghị. /su:t/ bộ com lê. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt summer n. quen. ngớ ngẩn style n. thắng lợi. /sə'plai/ sự cung cấp. kế vị success n... /'sΛfəriŋ/ sự đau đớn. ˈstyupɪd/ ngu ngốc. chủ ngữ substance n. đến mức suck v. kiểu. /sʌm/ tổng. nghĩ rằng sure adj. nguồn cung cấp. /'sΛfə(r)/ chịu đựng.. toàn bộ summary n. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị. thích hợp với suitable adj. thích hợp. /sʌtʃ/ như thế. hút. đề tài. kế tiếp. loại subject n. /sə'fiʃəntli/ đủ. pron. chịu thiệt hại. như là such as đến nỗi. thành đạt successfully adv. thất bại such det. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị supply n. /sək'si:d/ sự thành công. người ủng hộ suppose v. v.3000 từ thông dụng trong tiếng anh stupid adj. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ. /'sʌdnli/ thình lình. /səb´stænʃəl/ thực tế. hấp thụ.. /'sʌdn/ thình lình. tiếp thu sudden adj. v. đột ngột suddenly adv..vn 77 . ủng hộ supporter n. /stail/ phong cách. /su:'piəriə(r)/ cao. sự đề xuất. sự thành đạt successful adj. chống đỡ. trang phục. kế nghiệp. thích đáng sufficiently adv. /səb´stænʃəli/ về thực chất. sự đau khổ sufficient adj. xác thực http://kinhhoa. đáp ứng. /'ʃugə/ đường suggest v. /ˈsʌmər/ mùa hè sun n. thay thế succeed v. chất lượng cao supermarket n. bản chất. /ˈstupɪd . thành đạt unsuccessful adj. /´sʌbsti¸tju:t/ người. /sʌk/ bú. tin rằng.. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ. thích đáng sugar n. quan trọng substantially adv. /sə'pəƱz/ cho rằng. tiếp tế support n. mẫu.. đáng kể. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề. như vậy.violet. người cổ vũ. (abbr. đau khổ suffering n. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ. v. đề xuất. /'sʌbstəns/ chất liệu. /´su:t¸keis/ va li sum n. thắng lợi. Sun. /sək'si:d/ nối tiếp. /´su:tid/ hợp.) /´sʌndi/ Chủ nhật superior adj. gợi suggestion n. sự ủng hộ. phù hợp. /səkˈsɛsfəl/ thành công. cung cấp. nội dung substantial adj. /´su:təbl/ hợp. vật thay thế.

làm bất ngờ surprised adj. hoài nghi. người bị tình nghi suspicion n.. /switʃ/ công tắc. /ˈsɜrfɪs/ mặt. đáng mến. /´ʃuəli/ chắc chắn surface n. sự phồng ra swollen adj. lúc lắc. bể nước swing n... sưng lên symbol n. bề mặt surname n. đánh đu.. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên. sống sót suspect v. /'swɔlou/ nuốt. /'swetз/ người ra mồ hôi. /swim/ bơi lội swimming n. lời thề hứa sweat n. chế độ table n. lời thề. /səs´pekt/ nghi ngờ. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ surprise n. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at) surround v.ˈrɑʊn. v. nguyền rủa. /´swoulən/ /swel/ phồng lên. /¸simpə´θetik/ đồng cảm. làm ngạc nhiên.3000 từ thông dụng trong tiếng anh make sure chắc chắn. nhìn chung. /simbl/ biểu tượng. /'sistim/ hệ thống. /´simpəθi/ sự đồng cảm. gây bất ngờ surprising adj. thề. đổ mồ hôi sweater n. kẻ bóc lột lao động sweep v. /´sweliη/ sự sưng lên. /´swoulən/ sưng phồng. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh.. tỏ ra nghi ngờ. n. người khả nghi. tiếp tục sống. sự bao quanh surroundings n. tắt. sự đồng ý system n. /swi:p/ quét sweet adj. /swel/ phồng. v. dễ thương sympathy n.. /sweə/ chửi rủa. /'teibl/ cái bàn http://kinhhoa. nghiên cứu survive v.vn 78 .violet. v. /´swimiη/ sự bơi lội swimming pool n. /sə'raƱnd/ vây quanh.. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ. phình căng swim v. khảo sát. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên. môi trường xung quanh survey n. đồ ngọt swell v. sưng lên swelling n. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ. nuốt chửng swear v..diɳ/ sự vây quanh. /sə. đánh bằng gậy. /swet/ mồ hôi. đu đưa. sự ngờ vực suspicious adj. làm bất ngờ surprisingly adv. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên. quan sát. v. sự bất ngờ. hứa swearing n. khả nghi swallow v. /swiŋ/ sự đu đưa. /'sə:vei/ sự nhìn chung. lúc lắc switch n. bao quanh surrounding adj. sự ngọt bùi. ký hiệu sympathetic adj. n. roi. lời nguyền rủa. v. bật. có vị ngọt. /swi:t/ ngọt. sự khảo sát. roi switch sth off ngắt điện switch sth on bật điện swollen swell v. /sə'vaivə/ sống lâu hơn. làm cho chắc chắn surely adv.

chăm sóc.. sự thử nghiệm. làm rắch. /tend/ trông nom. kỳ học terrible adj. nói với temperature n. rạp term n. không chịu nổi test n. đóng vồi. băng ghi âm. nhất thời temporarily adv. /ˈtɛndənsi/ xu hướng. /'tæblit/ tấm. v. ghê sợ terribly adv. cuộc thảo luận tall adj. bản.3000 từ thông dụng trong tiếng anh tablet n.. tiếp quản. chè teach v. n. /´telefoun/ máy điện thoại. /'tæksi/ xe tắc xi tea n. kiểm tra. tình trạng căng tent n. kỳ hạn. /teik/ sự cầm nắm. /'tenʃn/ sự căng. bàn thảo.. két. trò chuyện.. v. /tæks/ thuế. khắc phục. n.vn 79 . khuynh hướng tension n. sự lấy take sth off cởi. độ căng. /'terəbli/ tồi tệ. /tɑːsk/ nhiệm vụ. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật. /´tempritʃə/ nhiệt độ temporary adj. vị giác. thử nghiệm http://kinhhoa. /teist/ vị. xét nghiệm. /tek'ni:k/ kỹ sảo. vòi. chuyển cái gì. giữ gìn. nghĩa vụ. dây target n. công việc taste n. /teip/ băng. hầu hạ tendency n.. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời. lấy đi cái gì take (sth) over chở. /'tempзrзlti/ tạm tend v. v. bỏ cái gì. nước mắt technical adj. /ti:tʃ/ dạy teaching n. mục tiêu. /tæp/ mở vòi. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy. khóa.. trà. /tɔ:l/ cao tank n. n. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình tell v.violet. /ti:m/ đội. /tæŋk/ thùng. đánh thuế taxi n. chiều hướng.. phương pháp kỹ thuật technology n. /'ta:git/ bia.. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học. /tɜ:m/ giới hạn. công tác. dụng cụ tail n. thẻ phiến tackle v. đồ dùng. dải. miếng xe. /tel/ nói. kế tục cái gì talk v. /tiə/ xé. chỗ rách. cuộc trò chuyện. gọi điện thoại television (also TV) n. /test/ bài kiểm tra. chuyên môn technique n. /tɔ:k/ nói chuyện. công nghệ học telephone (also phone) n. nếm tax n. khóa tape n. kỹ thuật. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết. nhóm tear ( NAmE )v. /'terəbl/ khủng khiếp. /teil/ đuôi. đoạn cuối take v. bài tập. /'ti:t∫ə/ giáo viên team n. bể tap v.. công việc dạy học teacher n. /ti:/ cây chè. xét nghiệm. v. /tent/ lều. đích task n. n.

pron.. /'θæŋks/ sự cảm ơn. /'θʌrə/ cẩn thận.. conj. đậm thickly adv.) that det. tự họ. con. /ðeəz/ của chúng. /ðen/ khi đó. kỹ lưỡng thoroughly adv. cảm thấy khát this det. kẻ cắp thin adj. người.. /ðəm'selvz/ tự chúng. mặc dù. chủ đề. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ. bản văn. tuy nhiên. adv. tại nơi đó therefore adv. /´θretəniη/ sự đe dọa. của họ them pron. cho nên. của chúng nó. suy nghĩ thinking n. dù cho. /θru:'aut/ khắp. cảm ơn bạn (ông bà. /'θretn/ dọa. của họ theirs pron. /θrɛt/ sự đe dọa. theatre (BrE) (NAmE theater) n. sợi chỉ. /ðæn/ hơn thank v. adv. điều này. thành lớp dày thickness n. /ðəʊ/ dù. /θin/ mỏng. tự then adv. xuyên qua throughout prep. /ðea(r)/ của chúng. suốt http://kinhhoa. /θik/ dày. đó. chủ đề themselves pron. tư duy thread n. /θru:/ qua. conj. triệt để though conj. tiếp đó theory n. lời cảm ơn thank you exclamation. đe dọa threatening adj. họ.3000 từ thông dụng trong tiếng anh text n. tuy vậy thought n. /θæŋk/ cám ơn thanks exclamation. của chúng nó. bề dày thief n. /ðeз/ ở nơi đó.. pron. thấu đáo. n.violet. /θi:f/ kẻ trộm. nhà hát their det. ðз/ cái. /ðæt/ người ấy. vật ấy. mảnh thing n.. chúng nó. /θiŋ/ cái. đồ. vì thế they pron. /ðis/ cái này. dày đặc. ấy này.. ði. /ðem/ chúng. học thuyết there adv.. sợi dây threat n. tư tưởng.. /θred/ chỉ. adv. /'ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy. độ dày. anh chị. /θikli/ dày. /ðei/ chúng. chúng nó. đề tì than prep. những cái ấy thick adj. ý nghĩ thirsty adj. /θɔ:t/ sự suy nghĩ. đó. /ˈθiətər/ rạp hát. vật think v. /´θiknis/ tính chất dày. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng. là the definite article /ði:... /θi:m/ đề tài. /tɛkst/ nguyên văn. sự hăm dọa throat n. rằng.. n. /θiŋk/ nghĩ. ý nghĩ. cổ họng through prep. lúc đó. mặc dù. khả năng suy nghĩ. /´θə:sti/ khát. lời đe dọa threaten v. họ theme n. việc này thorough adj.vn 80 . /θrout/ cổ.. /'θiəri/ lý thuyết.

NAmE). /'taini/ rất nhỏ. /tə'geðə/ cùng nhau. tới lúc mà time n. lắp đầu vào tire v. sự mệt nhọc tired adj.. ăn mặc. infinitive marker /tu:. gắn chặt tight adj. /tai/ buộc. ngăn nắp untidy adj. không ngăn nắp. dây buộc. muốn ngủ. ngày nay toe n. /tə'dei/ vào ngày này.3000 từ thông dụng trong tiếng anh throw v. chóp. /ˈtaɪtl/ đầu đề. ngăn nắp. /tʌn/ tấn too adv. sít sao till until /til/ cho đến khi. daay trói. /tip/ đầu. /θʌm/ ngón tay cái Thursday n. tư cách to prep. nhàm chán title n. trở nên mệt nhọc. tu. n. bịt đầu. /'taitli/ chặc chẽ. /ðʌs/ như vậy. mút. đỉnh. /ˈtɒpɪk/ đề tài. đứng đầu. lộn xộn tie v.. cột. đêm nay. /tə´ma:tou/ cà chua tomorrow adv. n... vứt. /tʌη/ lưỡi tonight adv. /ʌn´taidi/ không gọn gàng.. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi. /tɪn/ thiếc tiny adj. /θrou/ ném. /tɒp/ chóp. sự trang điểm (rửa mặt. tз/ theo hướng. lốp. tiêu đề. đỉnh. Thurs. n. adj. chủ đề http://kinhhoa. /tΔn/ tấn tone n. như thế. do đó ticket n. /tə´nait/ vào đêm nay.) tomato n..violet. đồ dùng tooth n. (abbr. /'taɪəd/ mệt. v. quăng throw sth away ném đi. làm cho sạch sẽ. /tu:θ/ răng top n. liệng đi thumb n. chải tóc.. n. chật tightly adv.. giọng tongue n. thời gian biểu tin n. cùng với toilet n. /´taidi/ sạch sẽ. /taim/ thời gian. vứt đi. (BrE.. chặt. tới today adv. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc. ngày mai ton n. /´tɔilit/ nhà vệ sinh. trên hết topic n.) /´θə:zdi/ thứ 5 thus adv. v. /tait/ kín. /´taiəriη/ sự mệt mỏi. hôm nay. /tə'mɔrou/ vào ngày mai. vỏ xe tiring adj. /toun/ tiếng. nhỏ xíu tip n.vn 81 . thì giờ timetable n. n. Thur. /tu:l/ dụng cụ. tước vị. trói.. gọn gàng. /tou/ ngón chân (người) together adv. /tu:/ cũng tool n. vào tối nay. dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết. tối nay tonne n.. gọn gàng.. adv. /'tikit/ vé tidy adj.

đi du lịch tourist n. sự tiếp xúc tough adj.. /træns´leit/ dịch. /toutli/ hoàn toàn touch v. chiều hướng trial n. /treidiη/ sự kinh doanh. đối đãi. phiên dịch translation n. /´trai¸æηgl/ hình tam giác trick n. phương tiện đi lại transport v. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống. cuộc du ngoạn. việc mua bán tradition n.. sự chuyển động train n. cuộc đi dạo. /trə´diʃən/ truyền thống traditional adj. vết. sự sờ. v. sự giao thông. v. /treis/ phát hiện. /træp/ đồ đạc. bẫy.. sáng sủa transport n. trò lừa gatj. adj. trao đổi trading n. n. /tʌtʃ/ sờ. /'traiəl/ sự thử nghiệm. khăn lau tower n. /'træfik/ sự đi lại. tìm thấy. tiếp xúc. sự đi. cuộc thử nghiệm triangle n. /trein/ xe lửa.vn 82 . /tʌf/chắc. là truyền thống traffic n.. /treid/ thương mại. /træns´pærənt/ trong suốt. chỉ ra. bẫy. /'toutl/ tổng cộng. /træns'leiʃn/ sự dịch transparent adj. sự vận tải. thị xã. /taʊəl/ khăn tắm. toàn bộ. sự di chuyển. đi du lịch. /'trævlə/ người đi. /tɔi/ đồ chơi. /træns'fɔ:m/ thay đổi. về hướng towel n.. biên dịch. /taun/ thị trấn. di chuyển. /'tuərist/ khách du lịch towards (also toward especially in NAmE) prep.. đào tạo training n. lừa gạt trip n. n. /træk/ phần của đĩa. dễ hiểu. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ. /'tauə/ tháp town n. NAmE) chuyên chở. /'tri:tmənt/ sự đối xử. dạy. thành phố nhỏ toy n. v. phác họa. chặn lại travel v. di chuyển. dấu. hành lý. thủ đoạn.. bền. đồ trang trí. lừa. /trik/ mưu mẹo. lữ khách treat v. du ngoạn http://kinhhoa. sự đào tạo transfer v..3000 từ thông dụng trong tiếng anh total adj. sự cư xử tree n. v. sự huấn luyện. buôn bán. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống. buôn bán. /tri:t/ đối xử. chuyến du lịch. n. đi dạo. /trip/ cuộc dạo chơi. cư xử treatment n. /tuə/ cuộc đo du lịch. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển. sự mó. /trend/ phương hướng. biến đổi translate v. v. /tri:/ cây trend n. vạch. sự dời chỗ transform v. đường đua trade n.. đường mòn. một chút track n.violet. mó. (BrE. toàn bộ số lượng totally adv. vận tải trap n. /tə´wɔ:dz/ theo hướng. theo lối cổ traditionally adv. n. /'trævl/ đi lại. những chuyến đi traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /'trænsfə:/ dời. cạm bãy.. thể loại đồ chơi trace v. n. tàu hỏa. xu hướng. tổng số. rèn luyện.. dai tour n. v.. giữ.

adv. /twist/ xoắn. adj. nhận thức understanding n. tin.. đặc trưng typically adv. /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ. xếp loại typical adj.) trust n.. /tun . /´trɔpikəl/ nhiệt đới trouble n. về phía dưới underground adj. sự quay.. /'ʌndə/ dưới.violet. không bị kiểm tra under prep. tyun/ điệu. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi true adj.. adv. sau cùng ultimately adv. ở phía dưới. /´ʌltimətli/ cuối cùng. khôn biết rõ ràng uncle n. dù unable able /ʌn´eibl/ không thể. xoay. so dây (đàn) tunnel n. kiểu. /tru:θ/ sự thật try v. mẫu. ngầm underneath prep. /twaɪs/ hai lần twin n. /ʌndə'stænd/ hiểu. ngầm dưới đất. /'tʌnl/ đường hầm. vòng xoắn twisted adj.vn 83 . /tru:/ đúng. thực sự Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của. đích thực. /tə:n/ quay.. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất. sự phó thác. phân loại. /trai/ thử. không có khẳ năng (# có thể) unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận uncertain certain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp.3000 từ thông dụng trong tiếng anh tropical adj. không tiện lợi unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. /´tipikəl/ tiêu biểu. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần truck n. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới. hang turn v. quắn. v. sự hiểu biết http://kinhhoa. v. /´tipikəlli/ điển hình... vòng quay TV television vô tuyến truyền hình twice adv.. /twistid/ được xoắn. /ʌm'brelə/ ô. điển hình. thật truly adv. ở dưới. lên dây. tiêu biểu tyre n. /'trʌbl/ điều lo lắng. /'tru:li/ đúng sự thật.. giai điệu. phó thác truth n.) /´tju:zdi/ thứ 3 tune n. sự xoắn. (abbr. v. n. /taip/ loại. /tju:b/ ống. cặp song sinh twist v.. /'ʌgli/ xấu xí. vặn. xấu xa ultimate adj. vỏ xe ugly adj. cố gắng tube n. Tues. tạo thành cặp. cuộn. ngất đi uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế. Tue. /twɪn/ sinh đôi. điều muộn phiền trousers n. tuýp Tuesday n. được cuộn type n. bác uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện.. /trʌst/ niềm tin. tin cậy.. n. bên dưới understand v. sau cùng umbrella n. /ʌηkl/ chú. adv.

/´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước. một cách không may unfriendly friendly /ʌn´frendli/ đối địch. /Λp/ ở trên.. bất hạnh unfortunately adv.vn 84 . prep. lộn xộn until (also till) conj. sự đoàn kết. /'ju:nit/ đơn vị unite v. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc. unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. /ʌn´les/ trừ phi. hợp lại. /'ʌndəweə/ quần lót undo do /ʌn´du:/ tháo. prep. đều.violet. nếu không unlike like /ʌn´laik/ không giống. không chắc chắn. đồng dạng unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng union n. /´ʌpə/ cao hơn http://kinhhoa. gỡ. kết thân united adj. không chắc unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. xóa. rủi ro. giống nhau. lên trên. không có ý định up adv. lên upon prep. không ngăn nắp. chung. unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn. hủy bỏ unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/ không dùng. không tốt unknown know /'ʌn'noun/ không biết. hợp nhất. thất nghiệp unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. không may mắn unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. khác thường unwilling... không thân thiện unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn. không mong muốn unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. nỗi buồn unhappy happy /ʌn´hæpi/ buồn rầu.3000 từ thông dụng trong tiếng anh underwater adj. adj. không công bằng.. khác unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra. /'ju:njən/ liên hiệp. không có thực unload load /ʌn´loud/ tháo. không thành đạt untidy tidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng. gian lận unfortunate adj. đoàn kết. vượt quá giới hạn của cái hợp lý unsteady steady /ʌn´stedi/ không đúng mực. unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng. trừ khi. /'ju:nivə:s/ vũ trụ university n. gây ngạc nhiên unfair. thống nhất universe n. không được nhận ra unless conj. /ʌn´til/ trước khi. đột ngột. dỡ unlucky lucky /ʌn´lʌki/ không gặp may. khổ sở uniform n. /Λnfo:'t∫əneit/ không may. adv. khó chịu unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý. /ə´pɔn/ trên. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học unkind kind /ʌn´kaind/ không tử tế. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị unit n. không vững. cho đến khi unusual. /ju:'naitid/ liên minh. /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục. /ju:´nait/ liên kết. dưới mặt nước underwear n. sự hiệp nhất unique adj. ở trên upper adj. tình trạng thất nghiệp unexpected.

cư ngụ ở tầng gác. đi lên urban adj. /vɑ:st/ rộng lớn.. /'vi:hikl/ xe cộ venture n. sự thay đổi mức độ. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè. những vẻ đa dạng vast adj. /'væljuəbl/ có giá trị lớn. sự thôi thúc urgent adj. sự sử dụng used adj. đáng chú ý unusually adv. sự khác nhau variety n. thuộc về nhiều loại vary v. ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau. n. người sử dụng usual adj. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. vô dụng user n. giúp ích useless adj. /'ju:ʒəli/ thường thường unusual adj. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ.. giục giã. sử dụng để làm cái gì used to modal v. /veri. ngày nghỉ.violet.. /və'raiəti/ sự đa dạng. n. /ju:s/ sử dụng. đáng giá value n. /ə:dʒ/ thúc. theo đường http://kinhhoa. sự thúc đẩy. upward adj. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác vertical adj. mạo hiểm. ngày lễ valid adj. xe tải variation n. /ʌs/ chúng tôi. /ʌpˈsɛt/ làm đổ. đứng very adv. /'veəri/ thay đổi.. /væn/ tiền đội. /'væli/ thung lũng valuable adj. /'vælju:/ giá trị. đã sử dụng used to sth/to doing sth sử dụng cái gì. n. định giá van n.əs/ khác nhau. /'vaiə/ qua. khu vực urge v. tầng trên. cả gan version n. chúng ta. hợp lý valley n. v. mênh mông vegetable n. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi. khẩn cấp us pron. /'ventʃə/ sự án kinh doanh. thực vật vehicle n. liều. hướng lên. thường dùng usually adv..3000 từ thông dụng trong tiếng anh upset v. quân tiên phong. lắm via prep.. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau. gác upwards (also upward especially in NAmE) adv.vn 85 . adj.. tôi và anh use v. /'veri/ rất. /´ju:sful/ hữu ích. đã quen dùng useful adj. công việc kinh doanh. đánh đổ upsetting adj. /ju:st/ đã dùng. sự dùng. /'ʌpwəd/ lên. hiệu quả. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ. khác thường vacation n. biến đổi varied adj. /'ju:slis/ vô ích. trạng thái khác nhau various adj. giục. /ˈɜrdʒənt/ gấp. /'ju:ʒl/ thông thường. kỳ nghỉ lễ. làm đổ upside down adv. v. ước tính. adj. dùng. /´ʌp¸said/ lộn ngược upstairs adv. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng. làm cho khác nhau. khác thường. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác. /´ju:zə/ người dùng. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố. /'vælɪd/ chắc chắn. /ˈvɛdʒtəbəl .

/'wɔndə/ đi lang thang. hơi ấm warn v. waitress n. hầu như.. sự canh phòng http://kinhhoa. n. sự đi dạo walking n.vn 86 . adj. /wɔtʃ/ nhìn. /'vaiələnt/ mãnh liệt. /weik/ thức dậy. bạo lực violent adj. /ˈvɪlɪdʒ/ làng. /wɒʃ . sự đi bộ. giọng nói volume n. đến chơi. n. /'vizitə/ khách. dữ dội virtually adv. n. vùng hoang vu. /wɔ:/ chiến tranh warm adj. /və´kæbjuləri/ từ vựng voice n. /vizun/ đi thăm hỏi. wɔʃ/ rửa. cảnh báo warning n. /'vaiərəs/ vi rút visible adj. v. /wɔ:l/ tường. /vju:/ sự nhìn. ấm áp. vách wallet n. sự đi thăm.. hung dữ violently adv. chỗ thắt lưng wait v. bỏ hoang watch v. sự dữ dội. tầm nhìn. /'weitə/ người hầu bàn. người trông chờ wake (up) v.. n. sa mạc. làm cho nóng. /'viktim/ nạn nhân victory n. /'viʒn/ sự nhìn. sự thăm viếng visitor n. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước. sự giặt waste v..3000 từ thông dụng trong tiếng anh victim n. tập vote n.. sự đi bộ wall n. quan sát. sự đi lang thang want v. bầu cử wage n. /'wolit/ cái ví wander v. /weiʤ/ tiền lương.. bỏ phiếu. nhìn thấy. /weit/ chờ đợi waiter. cần cho sự sống vocabulary n. /weist/ eo. /wɔ:k/ đi. /'vizəbl/ hữu hình.. tỉnh thức walk v. /'və:tjuəli/ thực sự. /weɪst/ lãng phí. n. /wɔnt/ muốn war n.. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt. /'vaitl/ (thuộc) sự sống. sự ấm áp. mạnh mẽ. xem. v. đi bộ. lời cảnh báo wash v. xã violence n. giặt washing n. theo dõi. /'viktəri/ chiến thắng video n. /wɔ:m/ ấm. v.violet. /wɔ:n/ báo cho biết. hâm nóng warmth n. tiền công waist n. thị lực visit v. /'wɔ:kiɳ/ sự đi. người đợi. quan sát village n. quyển. /'vidiou/ video view n. sự canh gác. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt. uổng phí. du khách vital adj. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa. thấy được vision n. gần như virus n. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm. sự bầu cử. /voʊt/ sự bỏ phiếu.. /´vɔlju:m/ thế tích. /vɔis/ tiếng. tham quan.

conj. exclamation /wel/ tốt. (especially BrE) /wailst/ trong lúc. /'weθə/ thời tiết web n. đường đi we pron. /west/ phía Tây.. /wei/ đường. đeo weather n..... lúc.3000 từ thông dụng trong tiếng anh water n. hàng tuần weigh v.. hôn lễ Wednesday n. /welθ/ sự giàu có. chúng ta weak adj.không.) /´wensdei/ thứ 4 week n. /'wepən/ vũ khí wear v. /wail/ trong lúc. trong khi whisper v.. Wed. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì.. /wi:/ chúng tôi. /'wɔ:tə/ nước wave n. /wei/ cân. /wɛb/ mạng. conj. chốc. mang.... cũng như well known know west n. hoan nghênh well adv. nào. tiếng xì xào http://kinhhoa. ấy.. /weər/ đâu. yếu ớt weakness n. gợn nước.. det. n.. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần. may quá! as well (as) cũng. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới. det. trong khi wherever conj. /´weðə/ có. /'westn/ về phía tây. có. gợn sóng. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào. tiếng nói thì thầm. tuần lễ weekend n. website n. exclamation /'welkʌm/ chào mừng.. xì xào. theo phía tây. yếu ớt wealth n. /wen'evə/ bất cứ lúc nào.. giỏi. (abbr. không which pron. không gian liên tới với Internet wedding n. /witʃ/ nào. adj. nơi mà whereas conj. bất cứ. /¸wi:k´end/ cuối tuần weekly adj. adj. /wi:k/ tuần.. adj. vào lúc nào whenever conj. về hướng tây western adj. /wɛt/ ướt. của phía tây wet adj. trong khi. /weə/ mặc. Weds. /wen/ khi. pron.. cân nặng weight n. thế nào whatever det. /wi:k/ yếu.vn 87 . /´wispə/ nói thì thầm. lúc. bất kể thứ gì wheel n. pron. ôi. n. /weɪv/ sóng.. /weə'ræz/ nhưng ngược lại. ẩm ướt what pron. lúc nào where adv. sự giàu sang weapon n.. v. chăng. /wil/ bánh xe when adv. uốn thành sóng way n. lưới the Web n. không biết có.violet.. /'weit/ trọng lượng welcome v. đó while conj. ở bất cứ nơi đâu whether conj. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối. lát whilst conj. ở đâu. adv.. n. /wʌt/ gì.

wɪθaʊt/ không. /hu:m/ ai. /hu:'ev / ai. /hu:z/ của ai why adv.. toàn thể whom pron. người nào. rút lui within prep. /´waidli/ nhiều. /wɪdθ. sự cất cánh winner n. kẻ nào. /həʊl/ bình an vô sự. /´wiliη/ bằng lòng. không hư hỏng. bất cứ ai. thổi còi white adj. đọat. /'windəʊ/ cửa sổ wine n. v. ý định willing adj. tự nguyện unwilling adj. /waiə/ dây (kim loại) wise adj. phụ nữ http://kinhhoa. n. toàn bộ. người như thế nào whoever pron. v. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng. hoang will modal v. /wind/ gió window n. người nào. /´wiliηnis/ sự bằng lòng. ý chí. giải quyết wind n. /wɪðˈaʊt . sự vui lòng win v. rộng lớn widely adv. /waiz/ khôn ngoan. không có witness n. /´winiη/ đang dành thắng lợi. /waɪld/ dại. quấn. sự mong ước. bất cứ người nào. vì sao wide adj. dù ai whole adj. bằng chứng. /wiη/ cánh. cùng withdraw v. huýt sáo.. n.. n. màu trắng who pron. /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng. không suy suyển. n. chứng kiến. /waif/ vợ wild adj. thu được winning adj.. pron. mong muốn. /wai:t/ trắng. /wɪðˈdrɔ . /waid/ rộng. /wil/ sẽ.3000 từ thông dụng trong tiếng anh whistle n. wɪtθ/ tính chất rộng. /waɪldli/ dại. /wið´in/ trong vong thời gian. /'wʊmən/ đàn bà. miễn cưỡng unwillingly adv. /win/ chiếm. sáng suốt. cuộn lại wind sth up lên dây. làm chứng woman n. muốn willingly adv. người mà whose det. /wið/ với. rộng rãi width n. hoang wildly adv. đồ uống wing n.. vui lòng. bề rộng wife n. /'witnis/ sự làm chứng... /wind/ quấn lại. miễn cưỡng willingness n. /hu:/ ai. wɪθˈdrɔ/ rút. thắng cuộc wind v. tất cả. /ˈwɪntər/ mùa đông wire n. /winər/ người thắng cuộc winter n. thông thái wish v. lòng mong muốn with prep. /wain/ rượu.violet. người nào. /wai/ tại sao. /'wiliηli/ sẵn lòng. rút khỏi. /wi∫/ ước. /wisl/ sự huýt sáo. trong khoảng thời gian without prep. xa. sự bay. sự thổi còi.vn 88 .

tuyệt vời wood n. hãy cỏn.3000 từ thông dụng trong tiếng anh wonder v. /´wʌriiη/ gấy lo lắng. vật quấn quanh wrist n. /´wʌndəful/ phi thường. thước Anh (bằng 0. /rɔɳ/ sai go wrong mắc lỗi. /jɔ:n/ há miệng... trẻ tuổi. sai lầm wrongly adv. chị. các chị. /´raitiη/ sự viết written adj. /'wu:ndid/ bị thương wrap v.violet. ngài. có chứ yesterday adv.. /wɜ:ld/ thế giới worry v. cử chỉ ngáp yeah exclamation /jeə/ vâng. thờ. v.. tỏ ra lo lắng worse. sự tôn sùng. thanh niên http://kinhhoa. sự lo lắng. các bà. phải. lo nghĩ. /'raitə/ người viết wrong adj. làm bị thường. n. /jʌɳ/ trẻ. /ræp/ gói. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ. các anh. màu vàng yes exclamation. conj. sự làm việc worker n. như mà. /wə:d/ từ work v. được thảo ra writer n. tôn thờ worth adj. /´wə:kiη/ sự làm. /'wʌri/ lo lắng. ngươi. /´wʌrid/ bồn chồn. n. 914 mét) yawn v. lấy làm lạ. mày. chúng mày young adj. /'jelou/ vàng. còn nữa. n. suy nghĩ. /'ræpiɳ/ vật bao bọc. /waund/ vết thương. /jes/ vâng. /wul/ len word n. bà. /jə:/ năm yellow adj. /'ritn/ viết ra. /ja:d/ lat. /'jestədei/ hôm qua yet adv.. xong. không đúng yard n. /´wudən/ làm bằng gỗ wool n. bọc. adv. /ju:/ anh.. /wɜrθ/ đáng giá. tuy thế. khác thường. các ông. các ngài. /wud/ gỗ wooden adj. tuy nhiên you pron. /´rɔηgli/ một cách bất công. n. ừ year n. gây thương tích wounded adj. thờ phụng. có giá trị would modal v. /'wə:kə/ người lao động world n.. /wɜ:k/ làm việc. sự làm việc working adj. kinh ngạc wonderful adj. thương tích. n. ông. n. worst bad xấu worship n. /rist/ cổ tay write v. /'wʌndə/ ngạc nhiên.vn 89 . kỳ diệu. gây lo nghĩ worried adj. suy nghĩ worrying adj. /rait/ viết writing n. các người. /yet/ còn.. v. /wud/ wound n. quấn wrapping n..

tự mình youth n. cái của chị.violet. /zoun/ khu vực. của chị. chính anh.vn 90 . /jo:/ của anh. /jo:z/ cái của anh. cái của các ngài. cái của chúng mày yourself pron. cái của mày. cái của các chị. tuổi xuân. /jɔ:'self/ tự anh. chính mày. của các anh. tuổi thanh niên. tuổi niên thiếu zero number /'ziərou/ số không zone n. của các ngài.3000 từ thông dụng trong tiếng anh your det. cái của các anh. của mày. tự chị. của các chị. của chúng mày yours pron. của ngài. tự mày. miền. vùng http://kinhhoa. cái của ngài. /ju:θ/ tuổi trẻ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->