P. 1
bai-tap-nguyen-ly-ke-toan

bai-tap-nguyen-ly-ke-toan

|Views: 462|Likes:
Được xuất bản bởiJun Hâm

More info:

Published by: Jun Hâm on Oct 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4)
Bài 1: Tình hình tài sản của cng t! (") ngà! 31#12#222$ như sa%: (Đ&t: 1'((())
1' *g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 1('((( 12' Ti/n 01t 3('(((
2' 2àng h3a 1(('((
(
13' 4hải th% khác 5'(((
3' 6a! ng7n hạn 8('((( 14' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 3('(((
4' <ng c=, >=ng c= 5'((( 15' Ti/n g?i ng@n hàng 2('(((
5' A%B )C% tư Dhát t9iEn 1('((( 1F' ĐC% tư chGng khoán ng7n hạn 1('(((
F' *g%Hn &ố )C% tư $I<J 3('((( 18' 6a! >ài hạn 3('(((
8' Tạ0 Gng 4'((( 1K' Thành DhL0 M('(((
K' 4hải th% khách hàng 1F'((( 1M' 4hải t9ả cng nh@n &i+n 5'(((
M' Tài sản cố )Nnh hO% hình 3(('((
(
2(' <hi DhP Q$RI >S >ang 5('(((
1(' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 15'((( 21' Th%ế &à các khoản Dhải nUD ** 1('(((
11' *g%Hn &ốn kinh >oanh 48('((
(
22' Th%ế chVD, kW cược, kW X%B ng7n hạn 1('(((
23' $@! >Yng cZ sS >S >ang 2('(((
Yêu cầu: Hãy !"# $%&i 'ài ()#* #+u,# -.# -à /0c 12#! '3#+ (.4
Bài 5: *gà! 3(#(4#2(($ S 0Ut [P nghi+D c3 tình hình &ốn kinh >oanh như sa%: (Đ&t: 1'((())
1
'
*g%!+n &.t ,i-% 114'((
(
11 A%B >Y Dh\ng tài chPnh 18'(((
2
'
A%B )C% tư Dhát t9iEn 8('((( 12 <hi DhP Q$RI >S >ang 3('(((
3
'
Ti/n g?i ng@n hàng F('((( 13 Tài sản cố )Nnh hO% hình 414'(((
4
'
<ng c=, >=ng c= 2('((( 14 *g%Hn &ốn [@! >Yng cZ ;ản 48'(((
5
'
6a! ng7n hạn 35'((( 15 Th%ế &à các kh]a Dhải nUD ** 2M'(((
F
'
Ti/n 01t 1('((( 1F *g%Hn &ốn kinh >oanh 31M'(((
8
'
4hải t9ả ngư:i ;án F5'((( 18 Tạ0 Gng 5'(((
K
'
Th%ế ^T^T )ược khV% t9_ 5'((( 1K 4hải t9ả cng nh@n &i+n 1K'(((
M
'
Thành DhL0 35'((( 1M Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 15'(((
1
(
'
4hải th% khách hàng 3('((( 2( 6a! >ài hạn 1(K'(((
Yêu cầu: P!"# $%&i 'ài ()# -à #+u,# -.# -à /0c 12#! '3#+ (.4
Bài 6:*gà! 31#(5#2(($ S 0Ut [P nghi+D c3 tình hình &ốn kinh >oanh như sa%: (Đ&t: 1'((())
1
'
Tài sản cố )Nnh hO% hình 45'((( 1( 4hải th% khác 2'(((
2
'
*g%!+n &.t ,i-% F'((( 11 *g%Hn &ốn kinh >oanh 5('(((
3
'
2àng h3a 3('((( 12 A%B )C% tư Dhát t9iEn 15'(((
4
'
<ng c=, >=ng c= 1'((( 13 *g%Hn &ốn [@! >Yng cZ ;ản F'(((
5
'
Ti/n 01t 2'((( 14 A%B kh`n thưSng Dhac ,ợi 5'5((
F
'
Ti/n g?i ng@n hàng 14'((( 15 Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 1('(((
8
'
Tạ0 Gng 2'((( 1F 2ao 0\n tài san cố )Nnh 12'(((
K
'
4hải th% khách hàng 3'((( 18 6a! ng7n hạn M'(((
M
'
Thành DhL0 8'((( 1K 4hải t9ả ngư:i ;án 4'5((
b+% cC%: 4h@n ,oại tài sản &à ng%Hn &ốn &à [ác )Nnh tcng sốd
7 L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# <=*>*?*@A
Bài =: 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán cfn cG &ào số ,i-% của ;ài t.D 1,2,3
Bài >: I* " tPnh )ến ngà! 31#12#2(($ c3 tài sản )ược ,i-t k+ như sa%: ()&t: )Hng)
1
'
Tài sản cố )Nnh hO hình F('((('((
(
K' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 5'((('(((
2
'
2ao 0\n tài sản cố )Nnh 2('((('((
(
M' 4hải th% của khách hàng 8'((('(((
3
'
*g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 2'((('((( 1(' *g%Hn &ốn kinh >oanh 55'((('(((
4
'
Thành 4hL0 F'((('((( 11' 6a! ng7n hạn 3'((('(((
5
'
<ng c=,>=ng c= 2'((('((( 12' 4hải t9ả, Dhải nUD khác 1'((('(((
F
'
Ti/n 01t' 3'((('((( 13' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối $d
8
'
Ti/n g?i ng@n hàng 1('((('((
(
Yêu cầu:
1' 2e! Dh@n ,oại tài sản &à ng%Hn &ốn, >gng tPnh chVt c@n )ối của ;ảng c@n )ối kế toán )E
[ác )Nnh $ (,ei ha! ,h)d
2' T.D ;ảng c@n )ối kế toánd
Bài ?: giả s? tình hình &ốn kinh >oanh của >oanh nghi-D )ến ngà! 3(#11#2(($ như sa% ()&t: )Hng)
1' Ti/n 01t 2('((('((
(
8' 6a! ng7n hạn 3('((('(((
2' Ti/n g?i ng@n hàng 3('((('((
(
K' 4hải t9ả ngư:i ;án 35'((('(((
3' Th%ế ^T^T )ược khV%
t9_
5'((('((( M' Th%ế &à các khoản Dhải nUD
**
1('((('(((
4' <ng c=, >=ng c= 5('((('((
(
1(' A%B )C% tư Dhát t9iEn 2('((('(((
5' Thành DhL0 1('((('((
(
11' *g%Hn &ốn kinh >oanh 14('((('(((
F' Tài sản cố )Nnh hO hình 8('((('((
(
12' *g%!+n &.t ,i-% 5('((('(((
T9ong tháng 12 c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' <hi ti/n 01t g?i &ào ng@n hàng 1('((('((()
2' &a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 2('((('((()
3' <VD t9+n cVD cho >oanh nghi-D 0Ut số tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá 1(('((('((()
4' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ &a! ng7n hạn 25'((('((()
Yêu cầu:
1' 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 3(#11#2(($d
2' 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 31#12#2(($d
Bài @: Ti/n g?i ng@n hàng tHn )C% tháng 2('((('((()
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 2'((('((()
2' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng 3'((('((()
3' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n g?i ng@n hàng 1'5(('((()
4' Igng ti/n 01t )E g?i ng@n hàng 4'((('((()
5' T9ả ,ưZng cho cng nh@n &i+n ;jng ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((()
Yêu cầu: Hãy BC* +!i -à :!DE 'ài :!%)# c!F T G'iH# +Ii #+"# !à#+J
Bài K: Ti/n 01t tHn kho )C% tháng 1('((('((()
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
Igng ti/n 01t 5'((('((() )E 0S tài khoản S ng@n hàng
Rhách hàng t9ả nợ ;jng ti/n 01t 15'((('((()
Th% tạ0 Gng của nh@n &i+n ;jng ti/n 01t 3'((('((()
<hi ti/n 01t t9ả nợ cho ngư:% ;án 8'((('((()
6a! ng7n hạn của ng@n hàng )E nh.D X%B ti/n 01t 1('((('((()
<hi ti/n 01t t9ả ,ưZng cho nh@n &i+n 4'((('((()
Yêu cầu: Hãy BC* +!i -à :!DE 'ài :!%)# c!F T G'iH# BL'J
Bài M: N. OP 1ầu :Q cRE 'ài :!%)# !)i 'S) #+PTi 90# $à 5UVUUUVUUU1
T9ong kk các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' l%a hàng h3a nh.D kho chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 1('((('((()
2' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án 5'((('((()
3' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 8'((('((()
4' 0%a tài sản cố )Nnh hO% hình chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 5('((('((()
b+% cC%: 4hản ánh tình hình t9+n &ào tài khoản mDhải t9ả ngư:i ;ánn
7 P!PW#+ !0 +!i (3 :X <1U*11*15A
Bài 1U: 2e! )Nnh khoản tVt cả các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh của ;ài 8,K,M
Bài 11: 2e! )Nnh khoản tVt cả các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh như sa%: ()&t: 1'((())
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t K('(((
2' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án F('(((
3' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n 01t 4('(((
4' <hi ti/n 01t &a! t9ả nợ ng7n hạn 15'(((
5' *h.D kho hàng h3a chưa thanh toán 11('(((, t9ong )3 giá t9N hàng h3a 1(('(((, th%ế
^T^T )ược khV% t9_ 1('(((
F' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 5('(((
8' l%a hàng h3a nh.D kho giá 22('((( t9ong )3 th%ế )C% &ào )ược khV% t9_ 2('(((, t9ả
;jng ti/n 01t 1(('((( c\n 12('((( chưa thanh toán'
K' *h.n &ốn g3D ,i+n >oanh ;jng tài sản cố )Nnh hO% hình giá t9N 5(('(((
M' <hi ti/n 01t )E t9ả ,ưZng cho nh@n &i+n 1('(((
1(' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng 35'(((
Bài 15: Tại 0Ut >oanh nghi-D c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: )Hng)
Tình hình tài sản &à ng%Hn &ốn của >oanh nghi-D &ào ngà! 3(#11#2(($
6a! ng7n hạn F'((('((( Ti/n 01t 2'((('(((
Ti/n g?i ng@n hàng 1('((('((( 4hải th% của khách hàng 4'((('(((
Tài sản cố )Nnh 22 3K'((('((( *g%Hn &ốn kinh >oanh 4K'((('(((
Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 4'((('((( Thành DhL0 F'((('(((
*g%!+n 6.t ,i-% 5'((('((( 4hải t9ả <*6 1'((('(((
4hải t9ả cho ngư:i ;án 4'((('((( A%B )V% tư Dhát t9iEn 2'((('(((
<ác nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 12#2(($
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 2'((('(((
2' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n gSi ng@n hàng 3'((('(((
3' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n g?i ng@n hàng 1'5(('(((
4' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án 4'((('(((
5' Igng ,ợi nh%.n )E ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh 2'((('(((
F' Igng ,ợi nh%.n )E;c s%ng X%B )C% tư Dhát tiEn 1'((('(((
8' 6a! ng7n hạn &/ nh.D X%B ti/n 01t 1'((('(((
K' Được cVD th+0 0Ut tài sản cố )Nnh 22 t9N giá K'((('(((
M' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 3'((('(((
1(' <hi ti/n 01t )E t9ả nợ cho ngư:i ;án 1'5(('(((
11' <hi ti/n 01t )E thanh toán cho cng nh@n 1'((('(((
12' Igng ti/n g?i ng@n hàng )E t9ả nợ &a! ng7n hạn 3'((('(((
b+% cC%:
1' T.D ;ảng c@n )ối kế toán &ào ngà! 3(#11#2(($
2' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 12#2(($
3' 4hản ánh &ào tVt cả các tài khoản c3 ,i+n X%an
4' T.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 31#12#2(($
L8 9)#+ c"# 1.i !0' (i#! <Bài 11*15A
Bài 16: 2e! ,.D ;ảng c@n >ối Dhát sinh >Ya &ào số ,i-% của ;ài 11,12
Bài 1=: Tại 0Ut >oanh nghi-D &ào ngà! 3(#4#2(($ c3 ;ảng c@n )ối kế t3an sa%: (Đ6T: 1'((())
TÀI NYN N. TiH# NGUZN [\N N. 'iH#
]V TNL^ _ ^`U Ta NN MUUVUUU ]V Nb PHYI TcY =UUVUUU
1' Ti/n 01t 2('((( 1' 6a! ng7n hạn 2(('(((
2' Ti/n g?i ng@n hàng 2K('((( 2' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 15('(((
3' 4hải th% khách hàng 1(('((( 3' 4hải t9ả &à Dhải nUD
khác
5('(((
4' *g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 5(('((( BV NGUZN [\N dNH >V?UUVUUU
BV TNd^ [À ^`U Ta eH >V1UUVUUU 1' *g%Hn &ốn kinh >oanh 5'5(('(((
1' TQ<Đ hO% hình 5'1(('((( 2' A%B )C% tư Dhát t9iEn 8('(((
3' A%B kh`n thưSng Dhac
,ợi
3('(((
TfNG TÀI NYN ?VUUUVUUU TfNG NGUZN [\N ?VUUUVUUU
T9ong tháng 5#2(($ Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng K('(((
2' *h.D kho 1(('((( ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n gSi ng@n hàng
3' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án K('(((
4' iat ti/n gSi ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 5('(((
5' <hi ti/n 01t )E t9ả kh]an Dhải t9ả khác 4('(((
F' *hà nưoc c%ng cVD cho >oanh nghi-D 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình c3 giá t9N
5(('(((
8' <h%!En X%B )C% tư Dhát t9iEn kinh >oanh )E ;c s%ng &ốn kinh >oanh 5('(((
b+% cC%:
ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 5#2(($
4hản ánh &ào tVt cả các tài kh]an c3 ,i+n X%an
T.D ;ảng c@n >ối tài kh]an
T.D ;ảng c@n )ối kế t3an tháng 5#2(($
Bài 1>: Tại 0Ut >oanh nghi-D &ào ngà! 31#(1#2(([ c3 tài ,i-% sa%: (Đ6T: )Hng)
Ti/n l1t 1'((('((( 2ao 0\n TQ<Đ 22 (5(('((()
Ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((( Tài sản cố )Nnh hO% hình 3('((('(((
4hải th% khách hàng 4'5(('((( 6a! ng7n hạn K'((('(((
Tạ0 Gng 1'((('((( 4hải t9ả ngư:i ;án 2'((('(((
4hải th% khác 5(('((( A%B )C% tư Dhát t9iEn 2'5(('(((
2àng h3a 8'5(('((( *g%Hn &ốn kinh >oanh 3('((('(((
<ng c= >=ng c= 4(('((( Tei chưa Dh@n Dhối 3'M(('(((
T9ong tháng 2 Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 5('(((
2' Được *hà nưoc cVD cho 0Ut số tài sản cố )Nnh hO% hình 0oi, ng%!+n giá 4(('(((
3' *h.D kho hàng h3a chưa thanh t3an 22('((( t9ong )3 giá t9N hàng h3a ,à 2(('((( th%ế
^T^T )C% &ào 2('((('
4' 6a! ng7n hạn ng@n hàng F('((( t9ả nợ ngư:i ;án
5' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n 01t 3('(((
F' *h.D kho &.t ,i-%, t9N giá &.t ,i-% F('(((, th%ế ^T^T )C% &ào F'(((' Đe t9ả ;jng ti/n
01t 1F'(((, c\n ,ại 5('((( chưa thanh t3an'
8' <hi ti/n 01t 2('((( t9ả nợ &a! ng7n hạn ng@n hàng
K' Igng ,ei ;c s%ng X%B )C% tư Dhát t9iEn 1('((( &à X%B >Y Dh\ng tài chPnh 2'(((
M' Tạ0 Gng 5(( ti/n 01t cho nh@n &i+n )i cng tác
1(' l%a 0Ut số cng c= >=ng c= t9N giá 3'((( t9ả ;jng ti/n 01t
11' Th% )ược kh]an th% khác ;jng ti/n 01t 4((
12' *gư:i 0%a Gng t9ưoc (t9ả t9ưoc) 1('((( ti/n 01t )E kk sa% ,V! hàng
13' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng 2('((( t9ả t9ưoc cho ngư:i ;án )E kk sa% 0%a hàng
14' ^3D &Vn ,i+n >oanh >ài hạn &oi )Zn &N ;án ;jng tài sản cố )Nnh t9N giá 1(('((( &à hàng
h3a F('(((
15' *h.n &ốn g3D ,i+n >oanh ;jng tài sản cố )Nnh t9N giá 2(('(((
Yêu dầu:
1' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#(1#2(($
2' ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh
3' 4hản ánh &ào các tài kh]an c3 ,i+n X%an
4' T.D ;ảng )ối chiế% số Dhát sinh
5' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 2K#2#2(($
Bài 1?: <3 tài ,i-% &/ 2 ,oại &.t ,i-% như sa%:
THn kho )C% tháng 3#2(($:
6.t ,i-% chPnh: 5((kg [ 3'((()#kg
6.t ,i-% Dh= 2((kg [ 1'((()#kg
<ác nghi-D &= nh.D [%Vt t9ong tháng:
1' *gà! 5#3 nh.D kho: 1'((( kg 6T chPnh &à 3((kg 6T Dh=, giá 0%a ,à 2'8(()#kg 6T
chPnh, M5()#kg 6T Dh='
2' *gà! K#3 nh.D kho 5((kg 6T chPnh, giá 0%a ,à 2'85()#kg'
3' *gà! 12#3 [%Vt kho &.t ,i-% )E sản [%Vt sản DhL0:
p 6.t ,i-% chPnh: 1'4((kg
p 6.t ,i-% Dh=: 35(kg
Yêu cầu: $ác )Nnh giá t9N &.t ,i-% [%Vt >gng th`o DhưZng DháD: Tqrs, rqrs, ;ình X%@n
gia X%!/n'
Bài 1@: <3 tài ,i-% &/ &.t ,i-% " như sa%:
THn kho )C% tháng 4#2((4t 2((kg, )Zn giá 4'((()#kg
T9ong tháng Dhát sinh:
u *gà! 3#4 nh.D kho F((kg, giá 0%a ,à 3'K(()#kg
u *gà! 5#4 [%Vt kho 4((kg, )E sản [%Vt sản DhL0
u *gà! 1(#4 nh.D kho 8((kg, giá 0%a ,à 3'M2()#kg
u *gà! 15#4 [%Vt kho ,à F((kg )E sản [%Vt sản DhL0
Yêu cầu: $ác )Nnh t9N giá [%Vt kho t9ong tháng th`o DhưZng DháD: Tqrs, rqrs, ;ình
X%@n gia X%!/n'
Bài 1K: Tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt 0Ut ,oạq sản DhL0 c3 các tài ,i-% như sa%: (Đ6T: )Hng)
Qố >ư )C% tháng của TR 154:3(('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n sản [%Vt sản DhL0 5(('(((, nh@n &i+n Dh@n
[ưSng 2(('(((
2' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
3' 6.t ,i-% [%Vt >gng c3 giá t9N 3'((('(((, s? >=ng )+ sản [%Vt sản DhL0 2'M(('(((, Dh=c
&= S Dh@n [ưSng ,à 1(('(((
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh tPnh cho Dh@n [ưSng sản [%Vt ,à 4(('(((
5' T9ong tháng sản [%Vt hoàn thành 5(('((( sản DhL0 )e )ược nh.D khoa thành DhL0' cho
;iết chi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng ,à 133'(((
b+% cC%:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh
2' $ác )Nnh giá thành )Zn &N sản DhL0
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0
Bài 1M: Ioanh ngi-D sản [%Vt 2 ,oại sản DhL0 ", J c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: 1'((())
<hi DhP san [%Vt >S >ang )C% tháng của sản DhL0 ": 4(('(((, của sản DhL0 J: 25('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho c3 giá t9N 5'((('(((, s? >=ng cho sản [%Vt sản DhL0 ": 3'((('(((, sản
[%Vt sản DhL0 J: 1'K(('(((, Dh=c &= S Dh@n [ưSng 2(('(((
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n ,à 1'2(('(((, t9ong )3 cng nh@n sản [%Vt sản
DhL0 " F(('(((, cng nh@n sản [%Vt sản DhL0 J 4(('(((, nh@n &i+n Dh@n [ưSng ,à
2(('(((
3' TPnh J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh tPnh cho Dh@n [ưSng sản [%Vt ,à 5(('(((
5' T9ong tháng >oanh nghi-D sản [%Vt hoàn thành 1'((( sản DhL0 " &à 4(( sản DhL0 J )e
nh.D kho hàng thành DhL0' Jiết 9jng:
u <hi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng của sản DhL0 " ,à 4((, sản DhL0 J ,à 35('(((
u <hi DhP sản [%Vt ch%ng Dh@n ;c cho sản DhL0 ", sản DhL0 J th`o tv ,- &oi chi DhP Dh@n
cng t9Yc tiếD'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' $ác )Nnh giá thành )Zn &N sản DhL0 ", sản DhL0 J
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0
Bài 5U: Tại 0Ut >oanh nghi-D c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: 1'((())
Qố >ư )C% tháng của tài khoản 154 ,à 3(('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho t9N giá 4'1(('((( s? >=ng cho:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 3'5(('(((
p 4h=c &= S Dh@n [ưSng 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng 12('(((
p JU Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 1K('(((
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n ,à 1'2(('(((, t9ong )3:
p <ng nh@n sản [%Vt sản DhL0 5(('(((
p *h@n &i+n Dh@n [ưSng 12('(((
p *h@n &i+n ;án hàng 2(('(((
p *h@n &i+n X%ản ,W >oanh nghi-D 3(('(((
3' TPnh J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh ,à F(('((( Dh@n ;c cho:
p 4h@n [ưSng sản [%Vt 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng 1(('(((
p JU Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 2(('(((
5' T9ong tháng sản [%Vt hoàn thành 1'((( sản DhL0 )e nh.D kho thành DhL0, cho ;iết chi
DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng ,à 233'(((
F' $%Vt kho K(( sản DhL0 )E ;án cho khách hàng giá ;án ,à K'((()#sD' Th%ế ^T^T 1(w
khách hàng thanh toán ;jng ti/n g?i ng@n hàng'
b+% cC%:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' TPnh giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
Bài 51: <3 các tài ,i-% tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt hai ,oại sản DhL0 " &à J' (Đ6T: )Hng)
Tài ,i-%1: <hi DhP sản [%Vt kinh >oanh Dhát sinh t9ong kk cho S ;ảng:
^.i 'Pg#+ dPhL%&i dP [8' Liiu TiH# $PW#+
K!%)# 'Sjc!
'!k% $PW#+
K!lu !E%
TNd^
Q4 " 4'((('((( M(('((( 181'(((
Q4 J 2'5(('((( F(('((( 114'(((
4h=c &= &à AT Dh@n [ưSng 3(('((( 3(('((( 58'((( 5(('(((
JU Dhạn ;án hàng K('((( 2(('((( 3K'((( 2(('(((
JU Dh.n ATI* 12('((( 5(('((( M5'((( 3(('(((
Tài ,i-% 2:
p Qản DhL0 sản [%Vt hoàn thành t9ong tháng 1'((( sản DhL0 " &à 4(( sản DhL0 J
)e )ược nh.D kho, cho ;iết:
p <hi DhP sản [%Vt ch%ng Dh@n ;c cho sản DhL0 ", sản DhL0 J th`o tx ,- &oi ti/n
,ưZng cng nh@n sản [%Vt'
<hi DhP sản [%Vt >S >ang )C% tháng sản DhL0 " ,à 4(('(((, sản DhL0 J ,à 15('(((
<hi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng sản DhL0 " ,à 2(('(((, sản DhL0 J ,à 3(('(((
p $%Vt kho F(( sản DhL0 " &à 3(( sản DhL0 J )E ;án cho khách hàng giá ;án ,à
K'((()#sD" &à 1('((()#sDJ, th%ế ^T^T 1(w &à th% toàn ;U ;jng ti/n g?i ng@n
hàng'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' Rết ch%!En các khoản c3 ,i+n X%an )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả
kinh >oanh
Bài 55: Tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt kinh >oanh c3 các hoạt )Ung kinh tế >iyn 9a t9ong
tháng như sa%: (Đ6T: )Hng)
<hi DhP sản [%Vt kinh >oanh >S >ang >C% tháng ,à: 3'((('(((
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' l%a ng%!+n &.t ,i-% &/ nh.D kho giá chưa th%ế 2('((('(((, th%ế ^T^T 1(w chưa t9ả
ti/n cho ngư:i ;án, chi DhP &.n ch%!En t9à ;jng ti/n 01t 2'((('(((
2' l%a cng c= >=ng c= nh.D kho t9N giá 5'5(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T 5(('(((, tVt cả t9ả
;jng ti/n g?i ng@n hàng'
3' $%Vt ng%+n &.t ,i-% s? >=ng ,à 5('((('(((, t9ong )3:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 3('((('(((
p A%ản ,W Dh@n [ưSng F'((('(((
p 2oạt )Ung ;án hàng 8'((('(((
p 2oạt )Ung X%ản ,W >oanh nghi-D 8'((('(((
4' $%Vt cng c= >=ng c= t9N giá 4'((('((( cho ;U Dh.n X%ản ,W Dh@n [ưSng, Dh@n ;c ,à0 4
tháng ;7t )C% t_ tháng nà!'
5' T9ong tháng ti/n ,ưZng Dhải t9ả cho cng nh@n &i+n:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 5'((('(((
p A%ản ,W Dh@n [ưSng 3'((('(((
p 2oạt )Ung ;án hàng 5'((('(((
p 2oạt )Ung X%ản ,W >oanh nghi-D 8'((('(((
F' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o tx ,- X%! )Nnh
8' T9ong tháng khV% hao tài sản cố )Nnh cho X%ản ,W Dh@n [ưSng 5'((('(((
K' Qản [%Vt hoàn thành nh.D kho 1'((( sản DhL0' Qản DhL0 >S >ang c%ối tháng ,à
2'52('(((
M' $%Vt kho K(( sản DhL0 gSi )ại ,W ;án
1(' *h. )ược giV! ;áo )ại ,W )e ;án )ược hàng &oi giá ;án chưa th%ế ,à M('((()#sản DhL0,
th%ế ^T^T )C% 9a ,à 1(w, tVt cả th% ;jng ti/n g?i ng@n hàng'
11' <hi ti/n 01t thanh toán ti/n )i-n, nưoc, )i-n thoại >gng cho ;U Dh.n ;án hàng ,à
1'((('(((, th%ế ^T^T 1(w'
Yêu cầu:
1' 2e! )Nnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' TPnh giá thành 0Ut sản DhL0
3' $ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh của >oanh nghi-D
4' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản c3 ,i+n X%an'
Bài 56: T9ong kk c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%: (Đ6T: )Hng)
1' l%a hàng hoá nh.D kho, giá 0%a 1'1(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T )C% &ào 1(('(((,
chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án'
2' $%Vt kho hàng hoá g?i ;án, giá [%Vt kho K'((('(((
3' *h.D kho hàng thành DhL0 ": 4( chiếc, giá thành thYc tế ,à 5(('((()#chiếc, th%ế
^T^T 1( w chưa t9ả ti/n ngư:i ;án'
4' $%Vt hàng hoá nghi-D &= (1) 9a ;án, giá ;án 1'4(('(((, th%ế ^T^T 1(w, chưa th%
ti/n khách hàng'
5' $%Vt 3( chiếc sản DhL0 " 9a ;án, giá ;án chưa th%ế F(('((()#chiếc, th%ế ^T^T
1(w chưa th% ti/n khách hàng'
F' *h.n giV! ;áo 0%a hàng của khách hàng &/ , hàng g?i )i ;án S nghi-D &= (2), giá
;án 13'2(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T 1'2(('(((, ti/n chưa th%
8' *h.n giV! ;áo ng@n hàng th% )ược nợ khách hàng S nghi- &= (5) sa% khi )Hng W t9_
chiếc khV% thưZng 0ại 2w t9+n giá ;án chưa th%ế >o t9ả nợ t9ưoc hạn thanh toán'
K' ĐHng W giả0 giá ;án , hàng )e ;án S nghi-D &= (F) &ì hàng sai X%! cách, số ti/n
giả0 ,à 1'((('(((, số c\n ,ại th% ;jng ti/n 01t'
M' <hi DhP )ược t.D hợD t9ong tháng như sa%:
a' <hi ti/n 01t K(('((( cho chi DhP &@n ch%!En ;án hàng
;' <hi ti/n gSi ng@n hàng t9ả ti/n )i-n thoại, )i-n, nưoc cho ;U Dh.n ;án hàng
8(('(((, ;U Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 1'((('(((' Tcng th%ế ^T^T 18('(((
c' <hi ti/n g?i ng@n hàng t9ả chochi DhP X%ản cáo ;án hàng 2'((('(((, Dh@n ;c
th`o ;n tháng kE t_ tháng nà!'
>' 4hải t9ả th`o hoá )Zn chi DhP tiếD khách tại cng t! 5(('(((
`' RhV% hao tài sản cố )Nnh cho ;U Dh.n ;án hàng K(('(((, ;U Dh.n X%ản ,W
>oanh nghi-D 1'((('(((
z' 4hải t9ả ,ưZng cho ;U Dh.n ;án hàng K(('(((, X%ản ,W >oanh nghi-D 1'((('(((
g' T9Pch J2$2, J2bT th`o )ang chế )U X%! )Nnh
b+% cC%: $ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh của >oanh nghi-D, &à Dhản ánh &ào sZ )H tài
khoản'
Bài 5=: <ng t! thưZng 0ại $ c3 tình hình như sa%: (Đ6T: 1'((())
1' l%a hàng hoá nh.D kho: giá thanh toán 11('((( chưa thanh toán ti/n' T9ong )3 giá
t9N hàng hoá 1(('(((, th%ế ^T^T )C% &ào 1(w'
2' $%Vt kho cng c=, >=ng c= t9N giá 1'((( Dh@n ;c cho chi DhP ;án hàng kk nà! 5((
3' <hi DhP >Nch &= ()i-n, nưoc,{) ,à 1'1(( )e t9ả ;jng ti/n 01t' T9ong )3 giá t9N >Nch &=
1'(((, th%ế ^T^T 1(w' TPnh cho X%ản ,W >oanh nghi-D'
4' TPnh 9a ti/n ,ưZng Dhải t9ả 1'(((' t9ong )3 ;U Dh.n ;án hàng ,à 3((, ;U Dh.n X%ản ,W
>oanh nghi-D ,à 8((
5' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o tx ,- X%! )Nnh
F' 2ao 0\n tài sản cố )Nnh t9ong kk 4((' 4h@n ;c cho ;U Dh.n ;án hàng 1(( &à ;U Dh.n
X%ản ,W >oanh nghi-D ,à 3((
8' <hi DhP tiếD khách của ,enh )ạo t9ong kk 1'((( t9ả ;jng ti/n 01t
K' $%Vt kho hàng hoá 9a ti+% th= chưa th% ti/n, giá thanh toán ngư:i 0%a Dhải t9ả
1F5'((( t9ong )3 giá ;án 15('(((, th%ế ^T^T Dhải nUD ,à 15'(((' T9N giá &ốn hàng
hoá tưZng )ưZng ,à 11('(((
M' <hi ti/n 01t t9ả ,ưZng cng nh@n &i+n'
1(' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng nợD th%ế cho *hà nưoc (sa% khi )e t9_ th%ế ^T^T )C% &ào)
11' Rết ch%!En >oanh th%, chi DhP [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
Bài 5>: Tài sản của >anh nghi-D )C% tháng 1#2((5 như sa%: (Đ6T: )Hng)
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' Ti/n 01t 2'((('(((
2' 4hải th% của khách
hàng
8'((('(((
3' *g%Hn &ốn kinh
>oanh
38'K(('(((
4' 6a! ng7n hạn K'((('(((
5' Tài sản cố )Nnh hO%
hình
3('((('(((
F' Ti/n g?i ng@n hàng 4'K(('(((
8' Tợi nh%.n chưa Dh@n
Dhối
2'((('(((
K' 4hải t9ả ngư:i ;án 4'((('(((
M' *g%!+n &.t ,i-% K'((('(((
1' Được cVD 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá 1('((('((()' (Ji+n ;ản ;àn
giao số (1 ngà! (1#1)
2' iat ti/n gSi ng@n hàng &/ nh.D ủ! ti/n 01t 2'((('((() (4hiế% số (1 ngà! (3#1)'
3' Igng ti/n 01t 0%a ng%!+n &.t ,i-% nh.D kho 88('(((), 0%a cng c=, >=ng c= ,ao
)Ung 33('(((, t9ong )3 tcng th%ế ^T^T )C% &ào 1(('((() (4hiế% chi (1 ngà! (5#1,
Dhiế% nh.D kho số (1 ngà! (5#1)
4' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 1'((('((() (^iV! ;áo nợ số 1(
ngà! 1(#1)
5' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n g?i ng@n hàng F'((('((() (^iV! ;áo c3 số 15 ngà!
2(#1)
F' <h%!En giao t9ả ,ại cVD t9+n 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình t9N giá K'((('((() (Ji+n
;ản ;àn giao số (2 ngà! 21#1)
8' Igng ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án 2'((('(((), t9ả nợ &a! ng7n hạn
5'((('((()' (^iV! ;áo nợ số 11 ngà! 25#1)
K' l%a ng%!+n &.t ,i-% nh.D kho t9N giá 1'((('((() &à th%ế ^T^T )C% &ào
1(('(((), tVt cả chưa thanh t3an' <hi DhP &.n ch%!En t9ả nga! ;jng ti/n 01t 5('((()
(Dhiế% nh.D kho số (2 ngà! 3(#1)'
Yêu cầu:
1' 2e! )Nnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' 4hản ánh &ào tài kh]an c3 ,i+n X%an'
3' ,.D ;ảng c@n )ối tài kh]an ngà! 31#1#2((5
4' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#1#2((5
5' ^hi &ào sc nh.t kW ch%ng &à sc cái TR 111'
Bài 5?: ;ảng c@n )ối kế t3an của 0Ut >oanh ngi-D tPnh )ến ngà! 3(#11#2(($ như sa%:
(Đ6T: )Hng)
TÀI NYN N. TiH# NGUZN [\N N. 'iH#
]V TNL^ _ ^`U Ta NN 6>VUUUVUUU ]V Nb PHYI TcY 15VUUUVUUU
1' Ti/n 01t 3'((('((( 1' 6a! ng7n hạn 5'((('(((
2' Ti/n g?i ng@n
hàng
12'((('((( 2' 4hải t9ả cho
ngư:i ;án
5'((('(((
3' 4hải th% khách
hàng
5'((('((( 3' 4hải t9ả, Dhải
nUD khác
2'((('(((
4' *g%!+n ,i-%, &.t
,i-%
F'((('((( BV NGUZN [\N dNH ?6VUUUVUUU
5' <ng c=, >=ng
c=
2'((('((( 1' *g%Hn &ốn
kinh >oanh
55'((('(((
F' <hi DhP Q$RI
>S >ang
1'((('((( 2' Tợi nh%.n chưa
Dh@n Dhối
K'((('(((
8' Thành DhL0 F'((('(((
BV TNd^ [À ^`U Ta eH =UVUUUVUUU
1' TQ<Đ hO% hình 5('((('(((
2' 2ao 0\n TQ<Đ (1('((('((()
TfNG TÀI NYN @>VUUUVUUU TfNG NGUZN [\N @>VUUUVUUU
T9ong tháng 12#2(($ c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' Được cVD 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá K'((('((() (;i+n ;ản ;àn giao
số (1 ngà! 1#12)
2' l%a ng%!+n &.t ,i-% nợ ngư:i ;án F'F(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T F(('((()
(2ĐJ2 số (1 ngà! 2#12, Dhiế% nh.D kho số (1 ngà! 2#12)
3' l%a cng c= ;jng ti/n 01t FF('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T F('((() (2ĐJ2 số 1(
ngà! 2#12, Dhiế% nh.D kho số (2 ngà! 3#12, Dhiế% chi số (1 ngà! 3#12)
4' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 1'((('((() (^iV! ;áo nợ số (1 ngà!
4#12, Dhiế% th% số (1 ngà! 4#12)
5' Rhách hàng t9ả nợ ;jng ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((() &à ti/n 01t 4(('((()
(^iV! ;áo c3 số (1 ngà! 5#12, Dhiế% th% số (2 ngà! 5#12)
F' Igng ti/n 01t t9ả các kh]an Dhải t9ả 2(('((() (Dhiế% chi số 2 ngà! F#12)
8' Igng ,ei ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh 2'((('((()
K' 6a! ng7n hạng ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án 3'((('((() (^iV! ;áo nợ số 2 ngà!
K#12)
M' <h%!En giao tài sản cố )Nnh hO% hình cho )Zn &N khác ng%!+n giá K'((('((() )e
hao 0\n 5(('((() (;i+n ;ản ;àn giao số 2 ngà! M#12)
1(' Igng ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 2'((('((() (^iV! ;áo nợ số 3 ngà!
1(#12)
11' $%Vt thành DhL0 9a ;án: giá [%Vt kho 5'((('(((), giá ;án K'K(('((() t9ong )3
th%ế ^T^T )C% 9a K(('(((), ti/n chưa th%' (4hiế% [%Vt kho ki+0 hợD )Hng số (1 ngà!
11#12, hợD )Hng số (1 ngà! 11#12)
12' T.D hợD chi DhP t9ong tháng:
a' <hi ti/n 01t &.n ch%!En ;án hàng 1(('(((), tiếD khách tại cng t! 5('((()
(4hiế% chi số (3 ngà! 3(#12)
;' Ti/n thưSng Dhải t9ả cho ;U Dh.n ;án hàng 5(('(((), X%ản ,W >oanh nghi-D
4(('((() (Jảng ,ưZng tháng 12#2(($)
c' T9Pch J2$2, R4<Đ th`o )ang X%! )Nnh chế )U
>' <hi ti/n gSi ng@n hàng t9ả ti/n )i-n, nưoc, )i-n thoại cho ;U Dh.n ;án hàng
22('(((), X%ản ,W >oanh nghi-D 33('(((), t9ong )3 th%ế ^T^T 5('((() (2ĐJ2
số (2 ngà! 2M#12, giV! ;áo nợ (4 ngà! 3(#12)
13' RhV% t9_ th%ế ^T^T c%ối tháng
14' Rết ch%!En >oanh th%, chi DhP )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
b+% cC%:
1' ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n'
2' lS tài kh]an chO T, ghi số >ư )C% kk &à các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n'
3' T.D ;ảng c@n )ối số Dhát sinh các tài kh]an tháng 12#2(($
4' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#12#2(($
5' 4hản ánh &ào sc nh.t kW ch%ng &à các sc cái
Bài 5@. Taïi moät XN coù phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá nhö sau:
1. Xuaát kho 152.000 nguyen vaät !ieäu "u#ng $e% sa&n 'uaát
sa&n pha%m.
2. Nhaäp kho 5(.000 cong cuï "uïng cuï nho& t)a& *a+ng tie,n
g-&i ngan ha#ng
3' .hi tie,n ma/t $e% taïm öùng cho nhan vien $i cong taùc
12.000
(. 0haùch ha#ng t)a& cho 1N *a+ng tie,n ma/t 20.000 va# *a+ng
T2N3 !a# 40.000
5. 5uùt T2N3 ve, 6uy7 tie,n ma/t 10.000
.aùc nghieäp vuï t)en $a7 $ö-ïc haïch toaùn nhö sau:
1. N-ï T0 821 125.000
.où T0 152 125.000
2. N-ï T0 159 (5.000
.où T0 112 (5000
9. N-ï T0 1(1 21.000
.où T0 111 21.000
(. N-ï T0 112 40.000
N-ï T0 111 20.000
.où T0 991 100.000
5. N-ï T0 112 10.000
.où T0 111 10.000
Yeâu caàu: :haùt hieän caùc t)ö-#ng h-ïp ghi sai. Tieán ha#nh sö&a
sai theo phö-ng phaùp phu# h-ïp.
BÀI TẬP dHamNG I:
Jài 1: <fn cG các số ,i-% sa% he! Dh@n ;i-t tài sản, ng%Hn &ốn của I* &à [ác )Nnh tcng số :
(Đ6T: *gàn )Hng)
1' 4hải t9ả ngư:i ;án: 2('(((
2' Thành DhL0: 2('(((
3' 6.t ,i-% chPnh: 2('(((
4' 4h= tgng: 3'(((
5' *g%Hn &ốn kinh >oanh: 8(('(((
F' *hà [ưSng: 2(('(((
8' 4hưZng ti-n &.n tải: 1(('(((
K' 4hải t9ả <*6: 5'(((
M' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối: 115'(((
1(' A%B )C% tư Dhát t9iEn: K'(((
11' 6.t ,i-% Dh=: 5'(((
12' Qản DhL0 >S >ang: 8'(((
13' 6a! ng7n hạn: 3('(((
14' 4hải nUD cho nhà nưoc: 8'(((
15' lá! 03c thiết ;N: 32('(((
1F' *hi+n ,i-%: F'(((
18' 6a! >ài hạn: 5('(((
1K' A%B kh`n thưSng: 3'(((
1M' 2àng g?i )i ;án: 14'(((
2(' 4hải th% của khách hàng: 12'(((
21' Tạ0 Gng: 3'(((
22' <ác ,|ai t9ái Dhiế%: 25'(((
23' <ác ,|ai <<I< nh]: 4'(((
24' <ác kh]an Dhải t9ả khác: 5'(((
25' <ác kh]an Dhải th% khác: F'(((
2F' A%!/n s? >=ng )Vt: 2(('(((
28' A%B Dhac ,ợi: 2'(((
<2}~*^ 2: J•s <•s R€ T•"*
Jài 2:
Tại 0Ut I* c3 các tài ,i-% sa%:
‚ Tình hình tài sản, ng%Hn &ốn &ào ngà! 31#12#2((8 (Đ6T: 1'((( )):
1' 6a! ng7n hạn: F'(((
2' Ti/n gSi ng@n hàng: K'(((
3' TQ<Đ hO% hình: 4('(((
4' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối: 4'(((
5' *g%!+n &.t ,i-%: 5'(((
F' 4hải t9ả cho ngư:i ;án: 4'(((
8' Ti/n 01t: 2'(((
K' 4hải th% của khách hàng: 4'(((
M' *g%Hn &ốn kinh >oanh: 4K'(((
1(' Thành DhL0: F'(((
11' 4hải t9ả <*6: 1'(((
12' A%B )C% tư Dhát t9iEn: 2'(((
‚ <ác nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng (1#2((K (Đ6T: 1'((( ))
1' iat ti/n gSi ng@n hàng nh.D X%B ti/n 01t: 2'(((
2' Rhách hàng t9ả nợ cho I* ;jng ti/n gSi ng@n hàng: 3'(((
3' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n 01t: 1'5((
4' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án: 4'(((
5' Igng ,ợi nh%.n ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh: 2'(((
F' Igng ,ợi nh%.n ;c s%ng X%B )C% tư Dhát t9iEn: 1'(((
8' 6a! ng7n hạn nh.D X%B ti/n 01t: 1'(((
K' Được cVD t9+n cVD 0Ut TQ<Đ hO% hình t9N giá: K'(((
M' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% chưa t9ả ti/n ngư:i ;án: 3'(((
1(' <hi ti/n 01t t9ả nợ ngư:i ;án: 1'5((
11' <hi ti/n 01t t9ả ,ưZng <*6: 1'(((
12' Igng ti/n gSi ng@n hàng t9ả nợ &a! ng7n hạn: 3'(((
Yêu cầu:
1' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#12#2((8'
2' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#(1#2((K'
*h.n [ƒt t_ng nghi-D &= c3 ảnh hưSng như thế nào )ến ;ảng c@n )ối kế t3an'
d!PW#+ 6: TÀI KHn]N [À GHI Nf KoP
Bài 1:
T.D )Nnh kh]an &à Dhản ánh &ào sZ )H tài kh]an các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' Rhách hàng t9ả nợ cho I* ;jng ti/n 01t: 2'((('(((
2' <hi ti/n 01t )E tạ0 Gng cho nh@n &i+n: 1'((('(((
3' Igng ,ợi nh%.n ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh: 5(('(((
4' 6a! >ài hạn t9ả nợ ngư:i ;án: 1'((('(((
5' *h.D kho cng c= chưa t9ả ti/n ngư:i ;án t9N giá : 5(('(((
F' <hi ti/n 01t t9ả nợ ngư:i ;án: K(('(((
8' Igng ti/n gSi ng@n hàng t9ả nợ &a! ng7n hạn: 2'((('(((
Bài 5: tại 0Ut I* c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh:
1' *h.D kho 3(('((( ng%!+n &.t ,i-% &à 2(('((( cng c= >=ng c= chưa t9ả ti/n ngư:i ;án'
2' Rhách hàng t9ả nợ cho I* ;jng ti/n 01t 1'((('((( &à ;jng ti/n gSi ng@n hàng: 4'((('((('
3' Igng ti/n gSi ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án 2'((('((( &à thanh t3an cho nhà nưoc: 1'((('((('
4' I* )ược nhà nưoc cVD th+0 &ốn ;ao gH0 TQ<Đ hO% hình 1('((('(((, ng%!+n &.t ,i-% 2'((('((('
5' Igng ,ợi nh%.n ;c s%ng X%B >Y Dh\ng tài chPnh 5(('((( &à X%B kh`n thưSng Dhac ,ợi: 1'((('((('
F' <hi ti/n 01t t9ả ,ưZng cho cng nh@n K(('((( &à tạ0 Gng cho nh@n &i+n )i cng tác: 2(('((('
b+% cC%: T.D )Nnh kh]an &à ghi &ào sZ )H chO T các nghi-D &= kinh tế t9+n'
Bài 6' <fn cG các )Nnh kh]an sa% he! n+% các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' *ợ TR 152: 1'((('(((
<3 TR 112: 1'((('(((
2' *ợ TR 33K: 5(('(((
<3 TR 311: 5(('(((
3' *ợ TR F21: K(('(((
<3 TR 152: K(('(((
4' *ợ TR F22: 4(('(((
<3 TR 334: 4(('(((
5' *ợ TR 112: 2'((('(((
<3 TR 411: 2'((('(((
F' *ợ TR 341: 1'((('(((
<3 TR 112: 1'((('(((
8' *ợ TR 111: 5'((('(((
<3 TR 112: 5'((('(((
K' *ợ TR 421: 2'((('(((
<3 TR 411: 1'5(('(((
<3 TR 414: 5(('(((
M' *ợ TR 112: 3'((('(((
<3 TR 511: 3'((('(((
1(' *ợ TR F28: 3(('(((
*ợ TR F41: 2(('(((
*ợ TR F42: 2(('(((
<3 TR 153: 8(('(((
Jài 4: Tại 0Ut I* c3 các tài ,i-% sa%:
Qố >ư )C% tháng của các TR:
p TR 152: 4'5(('(((, t9ong )3:
u 6.t ,i-% chPnh: 4'((('(((: 6T": 4(( kg [ F'((( )#kg
6TJ: K(( kg [ 2'((( )#kg
u 6.t ,i-% Dh=: 5(( kg [ 1'((( )#kg
p TR 331: 4'((('(((, t9ong )3:
u ĐZn &N $: 2'5(('(((
u ĐZn &N b: 1'5(('(((
<ác nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng:
1' *h.D kho &.t ,i-% chưa t9ả ti/n cho )Zn &N $
6T< ": F(( kg [ F'((( )#kg
6T4: 3(( kg [ 1'((( )#kg
2' *h.D kho &.t ,i-% chPnh J chưa t9ả ti/n cho )Zn &N b: 1'2(( kg [ 2'((( )#kg
3' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho )Zn &N $: 3'((('((('
4' Igng T^*2 )E t9ả nợ cho )Zn &N b: 2'5(('((('
5' $%Vt &.t ,i-% )E s[ sản DhL0:
6T< ": 8(( kg [ F'((( )#kg
6T< J: 1'((( kg [ 2'((( )#kg
6T4: 4(( kg [ 1'((( )#kg
b+% cC%:
T.D )Nnh kh]an &à Dhản ánh tài ,i-% t9+n &à các TR tcng hợD &à các sc chi tiết c3 ,i+n X%an'
Jài F: Tại 0Ut >oanh nghi-D c3 các tài ,i-% sa%:
BYNG dpN ^\I KẾ Tq]N
N+ày 61 '!0#+ 15 #rB 5U/5
Đ6T: 1'((( )
Tài sản Qố ti/n *g%Hn &ốn Qố ti/n
1' Ti/n 01t (111)
2' Ti/n gSi *2 (112)
3' 4hải th% của R2 (131)
4' *g%!+n &.t ,i-% (152)
5' <ng c= >=ng c= (153)
F' TQ<Đ22 (211)
1'5((
4'5((
4'(((
3'5((
1'5((
35'(((
1' 6a! ng7n hạn (311)
2' 4hải t9ả cho ngư:i ;án (331)
3' 4hải t9ả *TĐ (334)
4' *g%Hn &ốn kinh >oanh (411)
5' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối (421)
4'(((
2'5((
1'(((
3M'(((
3'5((
Tcng cUng tài sản 5('((( Tcng cUng ng%Hn &ốn 5('(((
<ác nghi-D &= kinh tế Dhát sinh tháng 1#2([3:
1' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án 2'5(('((('
2' Rhách hàng t9ả nợ cho I* ;jng ti/n 01t 1'((('(((, ;jng T^*2 2'((('(((
3' *h.D kho 1'((('((( ng%!+n &.t ,i-% &à 5(('((( cng c= >=ng c= chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án'
4' <hi ti/n 01t thanh t3an cho <*6 1'((('((('
5' Igng ,ợi nh%.n ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh 2'((('((('
F' *h.n )ược 0Ut TQ<Đ22 >o )ược nhà nưoc cVD c3 ng%!+n giá 1F'((('((('
8' *h.D kho K(('((( ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng T^*2'
K' Igng T^*2 )E t9ả nợ &a! ng7n hạn 1'5(('((( &à t9ả nợ cho ngư:i ;án 5(('((('
b+% cC%:
1' lS TR &a )C% tháng 1#2((3 &à ghi số >ư )C% tháng &ào các tài kh]an'
2' T.D )Nnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong T1#2([3 &à ghi &ào các TR c3 ,i+n X%an'
3' $ác )Nnh số >ư c%ối tháng của các TR &à ,.D ;ảng c@n )ối tài kh]an &à ;ảng c@n )ối kế t3an'
J„q T…4 T†*2 ^q• <•< Їq T}ˆ*^ R€ T•"*
Jài 1: <3 tài ,i-% &/ &.t ,i-% " như sa%:
p THn kho )C% tháng 3#2((K: 2(( kg, )Zn giá 4'((( )#kg
p *gà! 3#3 nh.D kho: F(( kg, giá 0%a 3'K(( )#kg, chi DhP &.n ch%!En, ;ốc >‰: F('((( )'
p *gà! 5#3 [%Vt kho 4(( kg )E sản [%Vt sản DhL0'
p *gà! 1(#3 nh.D kho 8(( kg, giá 0%a 3'M2( )#kg, chi DhP &.n ch%!En, ;ốc >‰ 35'((( ), kh]an giả0 giá
)ược hưSng 2( )#kg'
p *gà! 15#3 [%Vt kho F(( kg )E sản [%Vt sản DhL0'
b+% cC%:
$ác )Nnh t9N giá &.t ,i-% [%Vt kho t9ong tháng th`o các DhưZng DháD:
1' 4hưZng DháD nh.D t9ưoc Š [%Vt t9ưoc (rqrs)
2' 4hưZng DháD nh.D sa% Š [%Vt t9ưoc (Tqrs)
3' 4hưZng DháD )Zn giá ;ình X%@n:
p TPnh 1 ,Cn &ào c%ối tháng'
p TPnh cho t_ng ,Cn [%Vt 9a'
Jài 2: <3 tài ,i-% &/ 2 ,|ai &.t ,i-% như sa%:
THn kho )C% tháng 3:
p 6.t ,i-% chPnh 5(( kg [ 3'((( )#kg
p 6.t ,i-% Dh= 2(( kg [ 1'((( )#kg
<ác nghi-D &= nh.D [%Vt t9ong tháng:
1' *gà! 5#3 nh.D kho 1'((( kg 6T chPnh &à 3(( kg 6T Dh=, giá 0%a 2'8(( )#kg 6T chPnh, M5(
)#kg 6T Dh=' <hi DhP &.n ch%!En, ;ốc >‰ 3(('((( ), tPnh cho 6T chPnh 25('((( ), 6T Dh=
5('((( )'
2' *gà! K#3 nh.D kho 5(( kg 6T chPnh, giá 0%a 2'85( )#kg, chi DhP &.n ch%!En ;ốc >‰ 85'(((
)#kg'
3' *gà! 12#3 [%Vt kho &.t ,i-% )E s[ sản DhL0:
p 6T chPnh: 1'4(( kg
p 6T Dh=: 35( kg'
b+% cC%:
$ác )Nnh t9N giá &.t ,i-% [%Vt >gng th`o DhưZng DháD )Zn giá ;ình X%@n'
Jài 3:
I* X%ản ,W &.t ,i-% th`o DhưZng DháD kiE0 k+ )Nnh kk c3 các tài ,i-% &/ 0Ut ,|ai &.t ,i-% như sa%:
p 6.t ,i-% tHn kho )C% tháng F: 4(( kg, )Zn giá 2'((( )#kg
p *gà! (5 nh.D kho F(( kg, giá 0%a 1'M2( )#kg, chi DhP &.n ch%!En ;ốc >‰ 3('((( )'
p *gà! 1( nh.D kho 8(( kg, giá 0%a 1'M5( )#kg, chi DhP &.n ch%!En, ;ốc >‰ 8('((( )'
p *gà! 21 nh.D kho 3(( kg, giá 0%a 1'M4( )#kg, chi DhP &.n ch%!En, ;ốc >‰ 12'((( )'
p <%ối tháng F kiE0 k+ &.t ,i-% [ác )Nnh số &.t ,i-% hi-n tHn kho ,à 25( kg'
b+% cC%:
4' 4hưZng DháD nh.D t9ưoc Š [%Vt t9ưoc (rqrs)
5' 4hưZng DháD nh.D sa% Š [%Vt t9ưoc (Tqrs)
F' 4hưZng DháD )Zn giá ;ình X%@n:
J„q T…4 <2}~*^ R€ T•"* <•< A‹• TiŒ*2 Rq*2 Is"*2 <2• b€‹ Tis*^ Is"*2
*^2qŽ4
Jài 1: Tại 1 I*Q$ 0Ut ,|ai sản DhL0 c3 các tài ,i-%:
p Qố >ư )C% tháng của TR 154: 3(('(((
p Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' Ti/n ,ưZng Dhải thanh t3an cho <*Q$ sản DhL0 5(('(((, *6 Dh@n [ưSng 2(('((('
2' T9Pch J2$2, J2bT, R4<Đ tPnh &ào chi DhP th`o X%! )Nnh'
3' 6.t ,i-% [%Vt >gng t9N giá 3'((('(((, s? >=ng )E sản [%Vt sản DhL0 2'M(('(((, Dh=c &= S Dh@n
[ưSng 1(('((('
4' RhV% hao TQ<Đ tPnh cho Dh@n [ưSng s[ 4(('((('
5' T9ong tháng s[ h\an thành 5(('((( sD )e nh.D kho thành DhL0' <ho ;iết <4Q$ >S >ang c%ối
tháng 133'((('
b+% cC%:
ĐNnh kh]an &à ghi &ào tài kh]an các tài ,i-% t9+n' $ác )Nnh giá thành )Zn &N sản DhL0'
Jài 2:
I* Q$ 2 ,|ai sản DhL0 ",J c3 các tài ,i-% sa%:
p <4Q$IIĐR của sD" 4(('(((, sDJ: 25('(((
p Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho t9N giá 5'((('(((, s? >=ng cho sản [%Vt sD": 3'((('(((, s[ sDJ: 1'K(('(((,
Dh=c &= S Dh@n [ưSng: 2(('((('
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh t3an cho <* ,à 1'2(('(((, t9ong )3 <*Q$ sD": F(('(((, <*Q$ sDJ:
4(('(((, nh@n &i+n Dh@n [ưSng 2(('((('
3' TPnh J2$2, J2bT, R4<Đ tPnh &ào chi DhP th`o X%! )Nnh'
4' RhV% hao TQ<Đ tPnh cho Dh@n [ưSng s[ 5(('((('
5' T9ong tháng I*Q$ h\an thành 1'((( sD" &à 4(( sDJ )e nh.D kho thành DhL0' Jiết 9jng:
p <4Q$II<R của sD": 2(('(((, sDJ: 35('(((
p <4Q$ ch%ng Dh@n ;c cho sD", sDJ th`o tx ,- &oi ti/n ,ưZng <*Q$'
b+% cC%:
TPnh t3an, ,.D )Nnh kh]an &à ghi &ào TR các tài ,i-% t9+n'
$ác )Nnh • )Zn &N sD", sDJ'
Jài 3:
Tại 0Ut I* c3 các tài ,i-% sa%:
p Qố >ư )C% tháng của TR 154: 3(('(((
p Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho t9N giá 4'1(('(((, s? >=ng cho:
p T9Yc tiếD Q$Q4: 3'5(('(((
p 4h=c &= S Dh@n [ưSng: 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng: 12('(((
p JU Dh.n ATI*: 1K('(((
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh t3an cho <* ,à 1'2(('(((, t9ong )3:
p <ng nh@n t9Yc tiếD Q$Q4: 5(('(((
p *h@n &i+n Dh@n [ưSng: 2(('(((
p *h@n &i+n ;án hàng: 2(('(((
p *h@n &i+n ATI*: 3(('(((
3' TPnh J2$2, J2bT, R4<Đ tPnh &ào chi DhP th`o X%! )Nnh'
4' RhV% hao TQ<Đ F(('((( Dh@n ;c cho:
p 4h@n [ưSng s[ : 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng: 1(('(((
p JU Dh.n ATI*: 2(('(((
5' T9ong tháng s[ h\an thành 1'((( sD )e nh.D kho thành DhL0' <ho ;iết <4Q$ >S >ang c%ối tháng
233'((('
F' $%Vt kho K(( sD )E ;án cho khách hàng giá ;án K'((( )#sD, th%ế ^T^T 1(w' Rhách hàng thanh t3an
;jng ti/n gSi ng@n hàng'
b+% cC%:
1' ĐNnh kh]an &à ghi &ào TR các tài ,i-% t9+n'
2' Rết ch%!En các kh]an cc3 ,i+n X%an )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
Jài 4:
<3 các tài ,i-% tại 0Ut I*Q$ 2 ,|ai sD" &à J'
Tài ,i-% 1: <4Q$ Dhát sinh t9ong kk cho S ;ảng sa%:
Đối tượng 6.t ,i-% Ti/n
,ưZng
Rh]an t9Pch
th`o ,ưZng
RhV% hao
TQ<Đ
Q4" 4'((('((( M(('((( 181'(((
Q4J 2'5(('((( F(('((( 114'(((
4h=c &= &à AT S 4$ 3(('((( 3(('((( 58'((( 5(('(((
JU Dh.n J2 K('((( 2(('((( 3K'((( 2(('(((
JU Dh.n ATI* 12('((( 5(('((( M5'((( 3(('(((
Tài ,i-% 2:
p Q4Q$ h\an thành t9ong tháng 1'((( sD" &à 4(( sDJ )e )ược nh.D kho' <ho ;iết:
u <4Q$ ch%ng Dh@n ;c cho sD", sDJ th`o tx ,- &oi ti/n ,ưZng <*Q$'
u <4Q$IIĐR sD": 4(('(((, sDJ: 15('((('
u <4Q$II<R sD": 2(('(((, sDJ: 3(('((('
p $%Vt kho F(( sD" &à 3(( sDJ )E ;án cho khách hàng, giá ;án K'((( )#sD", 1('((( )#sDJ, th%ế ^T^T
1(w &à th% t\an ;U ;jng ti/n gSi ng@n hàng'
b+% cC%:
1' TPnh t3an, )Nnh kh]an &à ghi &ào TR các tài ,i-% t9+n'
2' Rết ch%!En các kh]an c3 ,i+n X%an )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
d!PW#+ II
B)#+ c"# 1sj :; '%0# -à 90% c0% :;' tu) :i#! O%E#!V
Bài 5: B)#+ d^KT -à 'j#! c!l' c"# 1.i cRE 9)#+ tuE c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#!V
1V TiH# BL' >UU 1UV TiH# +Ii #+"# !à#+ KVUUU
5V N+uyê# -8' $iiu =VUUU 11V P!)i #v c!% #!à #Pwc 1VUUU
6V ds#+ cu* Ou#+ cu 1V>UU 15V xuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 5VUUU
=V P!)i '!u cRE :!0c! !à#+ 1VUUU 16V P!)i 'S) :!0c 1VUUU
>V [Ey #+{# !&# 6VUUU 1=V T&B |#+ >UU
?V P!)i 'S) c!% #+PTi 90# 1VKUU 1>V Lãi c!PE !"# !.i 5V5UU
@V N+u,# -.# :i#! O%E#! ?VUUU 1?V T!à#! !}B 6VUUU
KV N)# !}B OC OE#+ 5VUUU 1@V xuy :!k# '!PC#+* !~c $gi 1VUUU
MV P!)i 'S) c!% dN[ >UU 1KV P!)i '!u :!0c 1VUUU
1MV [Ey Oài !&# 6VUUU
TS%#+ '!0#+ 1h5UU1 cD !0' (i#! c0c #+!ii -u :i#! '; (Eu 1"y <^[T: 1,#+A:
1V N!8 :!% >UUVUUU #+uyê# -8' $iiu 'S) 9•#+ 'iH# +Ci #+"# !à#+V
5V c~' TGNH -H #!8 tuy 'iH# BL' 5VUUUVUUU 1V
6V d!i 'iH# BL' 1z '&B |#+ c!% #!"# -iê# 1i cs#+ '0c >UUVUUU1V
=V K!0c! !à#+ 'S) #g c!% eN 9•#+ TGNH $à KUUVUUU1V
>V [Ey #+{# !&# 1z 'S) #g c!% #+PTi 90# KUUVUUU1V
?V e€#+ $ãi 93 (u#+ tuy :!k# '!PC#+ !~c $gi >UUVUUU1V
@V d!uyz# tuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 1z 93 (u#+ #+u,# -.# :i#! O%E#! 1V>UUVUUU 1V
KV [Ey #+{# !&# 1z '!E#! '%0# :!%)# !)i 'S) :!0c KUUVUUU 1V
MV N!8 :!% >UUVUUU cs#+ cu* Ou#+ cu c!PE !)i 'S) 'iH# c!% #+PTi 90#V
1UV N!à #Pwc cl c!% O%E#! #+!ii Bv' 'ài ()# c. 12#! !Fu !•#! cD +i0 'S2 6VUUUVUUU1V
11V [Ey #+{# !&# 5VUUUVUUU 1 -à c!uyz# -H tuy 'iH# BL' V
15V MuE 'ài ()# c. 12#! !Fu !•#! cD 'S2 +i0 1>VUUUVUUU1 1Pgc 'S) 9•#+ 'iH# -Ey Oài !&#
16V d!i 'iH# BL' 1z '!E#! '%0# c!% dN[ >UUVUUU1V
1=V e€#+ 'iH# +Ci #+"# !à#+ 1z 'S) #g -Ey #+{# !&# 1VUUUVUUU1V
1>V d!i 'iH# BL' 1z 'Sg cl :!D :!r# c!% dN[ '‚ tuy !~c $gi $à 5UUVUUU 1V
1?V e€#+ 'iH# +Ci #+"# !à#+ 1z '!E#! '%0# c!% #!à #Pwc 1VUUUVUUU1V
Yêu cầu:
1V L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# -à% #+ày 61h15h5UU1V
5V L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# Bwi (Eu :!i:
EV P!0' (i#! #+!ii -u 1 ƒ =
9V P!0' (i#! #+!ii -u > ƒ K
cV P!0' (i#! #+!ii -u M ƒ 15
OV P!0' (i#! #+!ii -u 16 ƒ 1? <#+ày 61hU1h5UU1A
6V c~' SE #!F#+ #!8# /X' -H 'j#! c!l' c"# 1.i cRE B)#+ c"# 1.i :; '%0#V
Bài 6: B)#+ d^KT
T&i Bv' eN -à% #+ày 61h15h5UUU cD c0c 'ài $iiu (Eu <^[T: 1VUUU1A
1V TiH# BL' 1UVUUU
5V P!)i '!u cRE :!0c! !à#+ 1>VUUU
6V T&B |#+ 5VUUU
=V N+uyê# -8' $iiu >>VUUU
>V dPN„ :i#! O%E#! OC OE#+ KV>UU
?V T!à#! !}B 15VUUU
@V TNd^ !Fu !•#! =>VUUU
KV [Ey #+{# !&# 6>VUUU
MV P!)i 'S) c!% #+PTi 90# ?V>UU
1UV d0c :!%)# !)i 'S) :!0c @V>UU
11V N+u,# -.# :i#! O%E#! >KVUUU
15V xuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 55VUUU
16V xuy :!k# '!PC#+* !~c $gi 1UVUUU
Yêu cầu:
1V „0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#! 'S%#+ :Q cRE eN V
5V L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# #+ày 61h15h5UU1V
Bài =: B)#+ d^KT -à 'j#! c!l' c"# 1.i cRE 9)#+ '!s#+ tuE c0c :!%)# BucV
T&i Bv' O%E#! #+!ii -à% 61h15h5UU1 cD 'ài $iiu (Eu:
TiH# BL' >>VUUUHà#+ !%0 6?VUUU
TiH# +Ci #+"# !à#+ „P!)i 'S) c!% #+PTi 90# 5UVUUU
N+uyê# -8' $iiu 1>VUUUHE% B…# 'ài ()# c. 12#! Y
d0c :!%)# !)i #v c!% NN 1UVUUUN+u,# -.# 1ầu 'P „edB 6=VUUU
N+u,# -.# :i#! O%E#! KUVUUUTNd^ !Fu !•#! 15KVUUU
[Ey #+{# !&# 55VUUULãi c!PE !"# !.i 5KVUUU
1V T•B „ -à Y 9i;' „†1V> Y
5V L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# #+ày 61h15h5UU1Vd!PW#+ III
Tài :!%)# -à :; '%0# :X
Bài > : ^2#! K!%)#
^2#! :!%)# -à !)# 0#! c0c #+!ii -u :i#! '; OPwi 1"y cRE Bv' cs#+ 'y -à% (‡ 1, 'ài :!%)# c!F
T :
1V c~' TGNH -H #!8 tuy TM 1=UVUUUVUUU1V
5V N!8 :!% Bv' (. !à#+ !%0 6UVUUUVUUU1* 'S%#+ 1D Bv' #IE 'S) 9•#+ TM* Bv' #IE c…# $&i
'!i;u #g $&i #!à cu#+ cl V
6V B3 (u#+ #+u,# -.# 1ầu 'P „edB '‚ tuy 1ầu 'P !0' 'Siz# >UVUUUVUUU1V
=V ds#+ 'y #!8# Bv' :!%)# 'iH# -Ey #+{# !&# KUVUUUVUUU1* -à c!uyz# 'iH# -à% #+"# !à#+
=UVUUUVUUU1V
>V ds#+ 'y BuE cRE Bv' #+si #!à -wi +i0 15UVUUUVUUU1 'S) 9•#+ c!uyz# :!%)#V
?V „ul' :!% N[L O€#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' NP 1=VUUUVUUU1V
@V TiH# $PW#+ !)i 'S) c!% cs#+ #!"# -iê# 5>VUUUVUUU 1* 'S%#+ 1D 'iH# $PW#+ cRE cs#+ #!"#
'Sˆc 'i; N„ 1>VUUUVUUU1* cRE #!"# -iê# !"# /PC#+ 1UVUUUVUUU 1V
KV ds#+ 'y 1ã '!E#! '%0# $PW#+ c!% dN[ 9•#+ TM 5>VUUUVUUU 1V
MV K!0c! !à#+ |#+ 'SPwc c!% cs#+ 'y 9•#+ 'iH# BL' 5UVUUUVUUU1 -H -iic cu#+ cl !à#+ !%0
c!% :!0c! !à#+ 'S%#+ '!Ti +iE# 'wi V
1UV N!8 :!% Bv' (. cs#+ cu 'S2 +i0 MVKUUVUUU 1* 'S%#+ 1D MVUUUVUUU1 'S) 9•#+ c!uyz# :!%)#*
(. c…# $&i 'S) 9•#+ TMV
11V N!à #Pwc cl c!% cs#+ 'y Bv' TNd^ !Fu !•#! 'S2 +i0 1UUVUUUVUUU 1V
15V e€#+ TM #v '!u; c!% #!à #Pwc 1UVUUUVUUU1 V
16V K!0c! !à#+ 'S) #g c!% cs#+ 'y 9•#+ TM 15VUUUVUUU1* 9•#+ c!uyz# :!%)# 1>VUUUVUUU1V
1=V e€#+ $ãi 93 (u#+ tuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 5>VUUUVUUU1 -à tuy :!k# '!PC#+ $à 1?VUUUVUUU1
1>V e€#+ TM |#+ 'SPwc c!% #+PTi 90# 5UVUUUVUUU1V
1?V d!i TM '&B |#+ c!% dN[ ?VUUUVUUU1V
1@V „ul' Bv' (. cs#+ cu O€#+ c!% tu)# $j !"# /PC#+ =V5UUVUUU1V
1KV TS) 'iH# -Ey #+{# !&# 9•#+ c!uyz# :!%)# $à =UVUUUVUUU1V
1MV B0% c0% '!E#! '%0# '&B |#+ O% dN[ $8* 'S%#+ 1D 1ã BuE !u '€#+ 6V=UUVUUU1* (. c…# $&i
5V?UUVUUU1 1ã #v !…#+ 'ài -uV
5UV d!i TM :‰ tuy #+{# !&# 1KVUUUVUUU1V
51V d!i TM 'Sg cl :!D :!ã# c!% dN[ @VUUUVUUU1 <O% tuy !~c $gi 1ài '!ŠAV
55V MuE B0y BDc '!i;' 92 'S2 +i0 @UVUUUVUUU1 'S) 9•#+ TGNHV
Bài ?: H&c! '%0# c!i 'i;': -8' $iiuV
dD 'ài $iiu '&i Bv' O%E#! #+!ii #!P (Eu:
N. OP 1ầu '!0#+ 1h5UU1
ƒ[8' $iiu c!j#! „1VUUU:+ / >VUUU1h:+ † >VUUUVUUU
ƒ[8' $iiu c!j#! Y5V>UU:+ / =VUUU1h:+ † 1UVUUUVUUU
ƒ [8' $iiu !u ] >UU:+ / 1VKUU1h:+ † MUUVUUU
ƒ P!u '€#+ B 1UU:+ / 5VUUU1h:+ † 1VUUUVUUU
TS%#+ '!0#+ 1h5UU1 !0' (i#! c0c #+!ii -u (Eu:
1V N!8 :!% -8' $iiu !u ] KUU:+* +i0 1VKUU1h:+* '!u; []T 1U‹V e%E#! #+!ii c!‰E 'S) 'iH#
#+‰Ti 90#V
5V N!8 :!% -8' $iiu c!j#! „: 1VKUU:+ 1‡# +i0 >VUUU* -à -8' $iiu c!j#! Y 1VUUU:+ 1‡# +i0 =VUUU
'!u; []T 1ầu -à%1U‹V
6V e%E#! #+!ii /ul' :!% -8' $iiu c!j#! „ 1V5UU:+ -à -8' $iiu c!j#! Y 5V5UU:+ O€#+ 1z ()#
/ul' ()# !}BV
=V „ul' :!% -8' $iiu !u O€#+ 'Sˆc 'i; ()# /ul' ()# !}B ?UU:+* O€#+ c!% tu)# $‰ !"#
/PC#+ =UU:+V
>V „ul' :!% Bv' (. !u '€#+ O€#+ c!% tu)# $‰ '&i !"# /‰C#+ =U:+* c!% tu)# $‰ O%E#! #+!ii
5U:+V
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.
Bài @: H&c! '%0# c!i 'i;': -8' $iiu* c0c :!%)# !)i '!u* !)i 'S)V
dD 'ài $iiu '&i Bv' O%E#! #+!ii #!P (Eu:
]* N. OP 1ầu '!0#+ cRE c0c 'ài :!%)# #!P (Eu:
 TK 1>5: >V?UUVUUU1
TS%#+ 1D:
 TK 1>5 <[LdA: 1VUUU :+ / 5VUUU † 5VUUUVUUU 1V
 TK 1>5 <[LPA: 5VUUU :+ / 1VKUU † 6V?UUVUUU1V
 TK 161: =V=UUVUUU1
TS%#+ 1D:
 K!0c! !à#+ ]: 5V=UUVUUU
 K!0c! !à#+ B: 1V5UUVUUU
 K!0c! !à#+ d: KUUVUUU
 TK 661: 1=V?UUVUUU 1
TS%#+ 1D:
 N+PTi 90# Œ: MV>UUVUUU
 N+PTi 90# e: >V1UUVUUU
BV TS%#+ '!0#+ !0' (i#! c0c #+!ii -u (Eu:
1V K!0c! !à#+ ] 'S) #g c!% eN 9•#+ 'iH# BL' 5V=UUVUUU1V
5V N!8 :!% =UU:+ -8' $iiu c!j#!* 1‡# +i0 5VUUU* '!u; (ul' '!u; []T 1ầu -à% 1U ‹ c!‰E 'S)
'iH# #+‰Ti 90# Œ
6V N!8 :!% =UU:+ -8' $iiu !u 1‡# +i0 1VKUU* '!u; (ul' '!u; []T 1ầu -à% 1U ‹ c!‰E 'S) 'iH#
#+‰Ti 90# eV
=V d!i 'iH# BL' 'S) #g c!% #+PTi 90# Π=V5UUVUUU 1V
>V TS) #g c!% #+PTi 90# e =V=UUVUUU 9•#+ 'iH# +Ci #+"# !à#+V
?V „ul' :!% -8' $iiu c!j#! c!% ()# /ul' ()# !}B 1VKUU :+V
@V „ul' :!% -8' $iiu !u 1V>UU :+ O€#+ c!% ()# /ul' ()# !}B 1V5UU* O€#+ c!% tu)# $‰ ()#
/ul' '&i !"# /PC#+ 6UU:+V
KV K!0c! !à#+ ] |#+ 'SPwc c!% eN >VUUUVUUU 9•#+ 'iH# BL'V
MV eN c!i 'iH# BL' |#+ 'SPwc c!% #+PTi 90# e (. 'iH# 5V>UUVUUUV
Yêu cầu:
 ^2#! :!%)# -à !)# 0#! -à% 'ài :!%)# '3#+ !g -à c!i 'i;' $iê# tuE#V
 „0c 1i#! (. OP cu.i '!0#+ c0c TK 1>5* 161* 661V
Bài K: Bài '8 '3#+ !g: d"# 1.i* 12#! :!%)#* $ê# c!F T
IVT•#! !•#! 'ài ()# cRE Bv' O%E#! #+!ii 'j#! 1;# #+ày 61h15h5UUU
1V Tài ()# c. 12#! !Fu !•#! >UVUUUVUUU
5V HE% B…# TNd^ !Fu !•#! 1UVUUUVUUU
6V N+uyê# -8' $iiu >VUUUVUUU
=V ds#+ cu* Ou#+ cu 1VUUUVUUU
>V d!i !j N„Ke OC OE#+ 5VUUUVUUU
?V T!à#! !}B 6VUUUVUUU
@V TiH# BL' >VUUUVUUU
KV TiH# +Ii #+"# !à#+ 1=VUUUVUUU
MV Ng #+PTi 90# ?VUUUVUUU
1UV N+PTi BuE #g =VUUUVUUU
11V K!%)# !)i '!u :!0c >VUUUVUUU
15V K!%)# !)i 'S) :!0c =VUUUVUUU
16V P!)i #v c!% #!à #Pwc >VUUUVUUU
1=V Tài ()# '!i;u c!T /I $‰ 1VUUUVUUU
1>V Tài ()# '!‚E c!T /I $‰ 5VUUUVUUU
1?V Lãi c!PE !"# !.i „
1@V N+u,# -.# :i#! O%E#! >UVUUUVUUU
1KV xuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 5VUUUVUUU
1MV N+u,# -.# 1ầu 'P „edB >VUUUVUUU
5UV xuy :!k# '!PC#+* !~c $gi 1VUUUVUUU
51V [Ey #+{# !&# #+"# !à#+ 5VUUUVUUU
IIh TS%#+ '!0#+ U1h5UU1 cD !0' (i#! c0c #+!ii -u :i#! '; (Eu:
1V eN 1Pgc cl Bv' TNd^ !Fu !•#! 'S2 +i0 1UVUUUVUUU 1V
5V eN #!8 :!% N[L c!PE 'S) 'iH# #+PTi 90# >VUUUVUUU 1V
6V eN S~' TGNH #!8 tuy TM >VUUUVUUU 1V
=V eN O€#+ TM BuE Bv' (. cs#+ cu 1VUUUVUUU 1V
>V eN 1Pgc #+PTi BuE 'S) #g 9•#+ TM 5VUUUVUUU 1* 9•#+ TGNH 1VUUUVUUU1V
?V eN '!u :!%)# !)i '!u :!0c 9•#+ TM 1V>UUVUUU 1V
@V eN O€#+ TGNH 'S) #g #+"# (0c! 5VUUUVUUU 1V
KV eN O€#+ TM 'S) :!%)# !)i 'S) :!0c 1V=UUVUUU 1V
MV Tài ()# '!‚E c!T /I $‰ 1Pgc +i)i tuy;' 'r#+ #+u,# -.# :i#! O%E#! 1VUUUVUUU 1V
1UV eN -Ey #+{# !&# #+"# !à#+ 'S) #g #+PTi 90# 5VUUUVUUU1V
11V eN 93 (u#+ #+us# -.# :i#! O%E#! 1VUUUVUUU 1V
15V eN 1Pgc #+PTi BuE 'S) #g >UUVUUU 1* eN 'S) $us# #g -Ey #+{# !&# #+"# !à#+V
16V eN c!i tuy :!k# '!PC#+* !~c $gi 9•#+ TGNH >UUVUUU 1V
1=V Tài ()# '!i;u c!T /I $‰ +i)i tuy;' +i)B #+u,# -.# :i#! O%E#! >UUVUUU 1V
Yêu cầu:
 T•B „4
 L8 Bd^KT -à% cu.i #rB 5UUUV
 MC TK -à +!i (. OP 1ầu '!0#+ U1h5UU1V
 ^2#! :!%)# -à +!i -à% c!F T cD $iê# tuE#V
 L8 B)#+ c"# 1.i 'ài :!%)# cu.i '!0#+ U1h5UU1V
 L8 B)#+ d^KT '!0#+ U1h5UU1V
Bài M:
B)#+ c"# 1.i :; '%0# #+ày 61h15h5UU1 #!P (Eu:
TÀI NYN N. 'iH# NGUZN [\N N. 'iH#
1 TiH# BL' 5?VUUU 1 P!)i 'S) c!% #+PTi 90# =UVUUU
5 TGNH M>VUUU 5 d0c :!%)# !)i #v NN 1MVUUU
6 P!)i '!u cRE :!0c! !à#+ 6@VUUU 6 P!)i 'S) c!% dN[ >5VUUU
= T&B |#+ 6V>UU = P!)i 'S) !)i #v :!0c 6V>UU
> N+uyê# -8' $iiu >1VUUU > N+u,# -.# :i#! O%E#! 5MUV>UU
? d!i !j (/:O OC OE#+ MV>UU ? xuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 5MV>UU
@ Tài ()# c. 12#! 565VUUU @ Lãi c!PE !"# !.i >=V>UU
K K‰ tuy* :‰ cPgc Oài !&# >UVUUU K xuy :!k# '!PC#+ !~c $gi 1>VUUU
T3#+ >U=VUUU T3#+ >U=VUUU
TS%#+ '!0#+ 1h5UU5 cD c0c N[KT !0' (i#!:
1V N!8 :!% #+uyê# -8' $iiu 'S2 +i0 16V?UUVUUUV eN 1ã 'S) 9•#+ 'iH# BL' MVKUUVUUU* (. c…# $&i
'!i;u #g $&i #+PTi 90# V
5V [Ey #+{# !&# 1z 'S) #g c!% #+PTi 90# 15VUUUVUUU -à 'S) #g c0c :!%)# !)i 'S) :!0c
5V1UUVUUUV
6V K!0c! !à#+ 'S) #g c!% eN 9•#+ 'iH# BL' >VUUUVUUU1
=V d!i 'iH# 'S) $PW#+ c!% cs#+ #!"# -iê# 1>VUUUVUUU1
>V c~' 'iH# +Ci #+"# !à#+ -H #!8 tuy 'iH# BL' >UVUUUVUUU1
?V N!8 :!% Bv' (. cs#+ cu 'S2 +i0 @V6UUVUUU1
@V N!à #Pwc cl c!% eN Bv' TNd^ !Fu !•#! 'S2 +i0 6UVUUUVUUU1
KV e€#+ $ãi 93 (u#+ tuy 1ầu 'P !0' 'Siz# >VUUUVUUU1 -à tuy :!k# '!PC#+* !~c $gi KVUUUVUUU1
MV e%E#! #+!ii O€#+ TGNH 'S) #g -Ey #+{# !&# KVUUUVUUU1 -à '!E#! '%0# c0c :!%)# -wi
#!à #Pwc >V=UUVUUU1
1UV d!i 'iH# BL' '&B |#+ c!% #!"# -iê# 1=VUUUVUUU1 1z BuE !u '€#+ '!Ey '!;V
11V B0% c0% '!E#! '%0# '&B |#+ O% dN[ $8:
 MuE #+uyê# -8' $iiu #!8 :!% 1>V?UUVUUU1
 N. c…# $&i c!PE #v !…#+ 'ài -uV
15V eN 1ã c!uyz# tuy 1ầu 'P !0' 'Siz# 1z 93 (u#+ #+u,# -.# 1ầu 'P „edB 1?VUUUVUUU1V
YÊU CẦU:
1V L8 12#! :!%)# -à !)# 0#! c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#! -à% (‡ 1, 'ài :!%)# c!F TV
5V c~' (. OP c0c 'ài :!%)# -à $8 9)# c"# 1.i :; '%0# #+ày 61hU1h5UU1
d!PW#+ I[
Tj#! +i0 c0c 1.i 'Pg#+ :; '%0#
Bài 1U: Tj#! +i0 N[L: LI•O ƒ •I•O c!% !PW#+ !0 ^2#! :Q* T!PT#+ /uyê#V
dD '!s#+ 'i# -H '•#! !•#! ',# :!% 1ầu :Q * BuE -à% -à 90# SE !à#+ !%0 „ cRE ds#+ 'y ] 'S%#+
'!0#+ 1h5UU1 OPwi 1"y:
N+ày T,# :!% 1ầu :Q MuE -à% N. $+ 90# SE
N. $Pg#+ ^W# +i0 T!à#! 'iH# N. $Pg#+ ^W# +i0 T!à#! 'iH#
1h1 1V=UU 1M 5?V?UU
@h1 6UU
Kh1 ?UU 5U 15VUUU
Mh1 16VUUU
15h1 MUU 51 1KVMUU
1>h1 1>U
1Kh1 >UU 55 11VUUU
5=h1 KUU 56 1KV=UU
61h1 1V6>U
T3#+
cv#+
1V=UU 5?V?UU 5VKUU ?UV6UU 6V1UU
YÊU CẦU:
1V Gi) 12#! S•#+ cs#+ 'y 0 Ou#+ !PW#+ !0 :izB :ê 12#! :Q* !ãy /0c 12#! +i0 'S2 !à#+
',# :!% cu.i :Q* (I Ou#+:
EV P!PW#+ !0 •I•O
9V P!PW#+ !0 LI•O
5V Gi) 12#! S•#+ cs#+ 'y 0 Ou#+ !PW#+ !0 :izB :ê '!PT#+ /uyê#* !ãy /0c 12#! +i0 'S2
!à#+ ',# :!% cu.i :Q* (I Ou#+:
EV P!PW#+ !0 •I•O
9V P!PW#+ !0 LI•O
Bài 11: Tj#! +i0 -8' 'P '!k% c0c !PW#+ !0 #!8 /ul'V
T&i Bv' cs#+ 'y cD 'ài $iiu -H !à#+ ',# :!% #!P (Eu:
]h T,# :!% 1ầu :Q:
 N+uyê# -8' $iiu c!j#!: 1KUU :+* '3#+ 'S2 +i0 '!ˆc '; 5VKKUVUUU1
 [8' $iiu !u: 5=UU :+* '3#+ 'S2 +i0 '!ˆc '; 6V6?UVUUU1
Bh N!8 -à% 'S%#+ :Q:
1V ^g' 1: N!8 :!% 1VUUU :+ -8' $iiu c!j#! -à KUU :+ -8' $iiu !uV Gi0 BuE c!‰E cD '!u;
GTGT $à: 1KUU 1h:+ -8' $iiu c!j#! -à 1V>UU1h:+ -8' $iiu !uV T!u; GTGT 'j#! '!k% '!u;
(ul' $à >‹VVeN O€#+ TGNH '!E#! '%0# 1ầy 1R c0c :!%)# 'iH# #àyV dPŽc -8# c!uyz# +!i
'Sê# !%0 1W# c!PE cD '!u; GTGT $à 1KUUUU1* '!u; (ul' GTGT $à >‹V eN 1ã c!i 'iH# BL'
1z 'S) c!i !j -8# c!uyz# #Di 'Sê#* 'S%#+ 1D 'j#! c!% -8' $iiu c!j#! 1UUVUUU1 * -8' $iiu !u
$à KUVUUU1V
5V ^g' 5: N!8 :!% ?UU:+ -8' $iiu c!j#! -à 1V=UU:+ -8' $iiu !uV Gi0 BuE c!‰E cD '!u;
GTGT: 1V@UU1h:+ -8' $iiu c!j#! -à 1V?UU1h:+ -8' $iiu !uV T!u; GTGT $à >‹V eN c!PE
'S) 'iH# c!% #+‰Ti 90#V d!i !j !j 9.c O• c!i 'S) 9•#+ 'iH# '&B |#+ $à 16UVUUU1 'S%#+ 1D
!"# 93 c!% -8' $iiu c!j#! $à ?UVUUU1* -8' $iiu !u $à @UVUUU1V
dh „ul' 'S%#+ :Q:
6V „ul' (Eu :!i #!8 1g' 1 O€#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' ()# !}B:
 [8' $iiu c!j#!: 5V>UU:+
 [8' $iiu !u: 5V?UU:+
=V „ul' (Eu :!i #!8 1g' 5:
 [8' $iiu c!j#!: @UU :+ O€#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' ()# !}BV
 [8' $iiu !u: 1V@UU:+ * 'S%#+ 1D O€#+ 1z ()# /ul' NP 1VUUU :+* !uc -u -à tu)# $‰ !"#
/PC#+ 6UU:+* !%&' 1v#+ 90# !à#+ 1>U :+* tu)# $‰ eN 5>U :+V
Yêu cầu: Tnh giá t!ị v"t t# $u%t &'ng th(o các ph#)ng pháp:
]h N!8 'SPwcƒ „ul' 'SPwcV
Bh N!8 (Eu ƒ /ul' (EuV
dh B•#! tu"# +iE tuyH# (Eu B•i $ầ# #!8V
eh B•#! tu"# +iE tuyH# c. 12#!V
Bài 15: Tj#! +i0 'ài ()# c. 12#!V
1' e%E#! #+!ii BuE 1 '!i;' 92* +i0 BuE c!‰E cD '!u; GTGT $à >UVUUUVUUU1* '!u; (ul' GTGT
$à 1U‹ eN c!‰E 'S) 'iH# c!% #+‰Ti 90#V d0c c!i !j 'S‰wc :!i (I Ou#+ 9E% +,B:
 d!i !j -8# c!uyz# !0' (i#! c!PE 'S) c!% c!% cs#+ 'y -8# c!uyz#: +i0 cPwc c!PE cD '!u;
GTGT $à 1V>UUVUUU1* '!u; (ul' $à 1U‹V
 d!i !j :!0c c!PE c!i 'S) 9•#+ 'iH# BL' $à KUUVUUU1V
5V N!8# Bv' B0y BDc '!i;' 92 O€#+ C !"# /‰C#+ ()# /ul' c!j#! O% cl 'Sê# cl 'S2 +i0
1UUVUUUVUUU1* c!i !j 'SPwc :!i (I Ou#+ c!i 9•#+ 'iH# BL' $à 1UUVUUU1V
6V eN 'i;# !à#! cs#+ 'S•#! „edB 1z '!ˆc !ii# Bv' #+si #!à #+!‘ c!% dN[V ds#+ 'S•#!
„edB !%à# '!à#! 1Pgc 9à# +iE% -à 1‰gc /X' Ouyi' -wi c!i !j '!ˆc '; $à 1UUUUUUUU1V Bi;'
S•#+ eN 1ã O€#+ tuy :!k# '!PC#+* !~c $gi 1z '!ˆc !ii# -iic /"y Oˆ#+ 'Sê#V
=V [Ey Oài !&# #+"# !à#+ 1z BuE -ã# !…#+* '!k% +i0 '!%) '!u8# >UUVUUUVUUU1 -à c!i !j
'S‰wc :!i (I Ou#+ 5UVUUUVUUU1V
>V N. OP 1ầu '!0#+ 1 cRE TK 511: ?>UVUUUVUUU1* 'S%#+ 1D:
 M0y BDc '!i;' 92:
 P!"# /PC#+ ()# /ul' c!j#!: 6UUVUUUVUUU1
 Bv !8# 90# !à#+: @>VUUUVUUU1
 N!à cIE* -8' :i;# 'S~c:
 P!"# /PC#+ N„d: 1UUVUUUVUUU1
 Bv !8# 90# !à#+: 1UVUUUVUUU1
 [r# !…#+ O%E#! #+!ii: =UVUUUVUUU1
 P!PW#+ 'ii# -8# ')i:
 Bv !8# -8# c!uyz# 90# !à#+: 6UVUUUVUUU1
 ^PE SPwc dBdN[: 6UVUUUVUUU1
 T!i;' 92 Ou#+ cu tu)# $‰:
 P!"# /PC#+ N„d: >UVUUUVUUU1
 Bv !8# 90# !à#+: >VUUUVUUU
 [r# !…#+ eN: 1UVUUUVUUU
eN 'i;# !à#! 'Sjc! :!lu !E% TNd^ 'S%#+ '!0#+ 1V Bi;' S•#+ '’ $i :!lu !E% #rB cRE TNd^ Bà
eN 0 Ou#+ 1.i -wi:
 M0y BDc '!i;' 92 $à: 1U‹
 N!à cIE * -8' :i;# 'S~c: ?‹
 P!PW#+ 'ii# -8# ')i“ K‹
 T!i;' 92 Ou#+ cu tu)# $‰: 15‹
?V T!E#! $‰ Bv' '!i;' 92 '!uvc !"# /PC#+ ()# /ul' c!j#!* #+uyê# +i0 1UUVUUUVUUU1* 1ã :!lu
!E% ?UVUUUVUUU1V d!i !j '!E#! $‰ 9E% +,B:
 TiH# $PW#+ !)i 'S): 5VUUUVUUU1
 d!i !j -8' $iiu: 5VUUUVUUU1
 d!i !j c0c 9•#+ 'iH# :!0c: 1VUUUVUUU1
 P!; $iiu '!u !,i '‚ 'ài ()# #ày #!8 :!%* 'S2 +i0 KVUUUVUUU1
@V Mv' '!i;' 92 1E#+ O€#+ C !"# /‰C#+* #+uyê# +i0: >UVUUUVUUU1* 1ã :!lu !E% 6>VUUUVUUU1V
TS%#+ tu0 'S•#! :izB :ê !0' !ii# 92 Bl'* tuy;' 12#! /I $‰ $à 9{' #+PTi c!2u 'S0c! #!iiB
9,i '!PT#+V
Yêu cầu: Tnh toán, *ịnh khoản và phản ánh vào +) *, ch- T các nghi.p v/ t!ên.
Tik T!k%
Bài 16: Tj#! +i0 -8' 'P •I•OV
e%E#! #+!ii $à Bv' 1W# -2 c!2u '!u; GTGT '!k% !‰‡#+ !0 :!lu 'S‚ '!u;V TS%#+ '!0#+
U1h5UU1 cD c0c 'ài $iiu :; '%0# '8 !g 1Pgc #!P (Eu:
]h N. OP 1ầu '!0#+:
 TK 1>1 <-8' $iiu c!j#!A: =UU :+* 'S2 +i0 =KUVUUU1
 TK 1>5 <-8' $iiu c!j#!A: >VUUU:+* 'S2 +i0 ?VUUUVUUU1
 TK1>5 <-8' $iiu !uA: 6VUUU :+* 'S2 +i0 1VKUUVUUU1
 TK1>6: 6UU c0i /”#+ * 'S2 +i0 1V>UUVUUU1
 TK 1>?: 5UU 1W# -2* 'S2 +i0 6V5UUVUUU1
 d0c TK :!0c cD (. OP 1ầu '!0#+ +i) 12#! </ / / /A
Bh T•#! !•#! 'S%#+ '!0#+:
1V N+ày U5h 1 #!8 :!% 5VUUU:+ -8' $iiu c!j#! -à 1VUUU :+ -8' $iiu !uV Gi0 BuE c!‰E cD '!u;
GTGT $ầ# $‰g' $à: -8' $iiu c!j#! -à >UU1h :+ -8' $iiu !uV T!u; (ul' GTGT $à >‹ eN
c!‰E 'S) 'iH# c!% #+‰Ti 90#V d‰wc -8# c!uyz# 'S) 9•#+ 'iH# BL'V TS%#+ 1D +i0 !%0 1‡# -8#
c!uyz# c!‰E cD '!u; GTGT $à 1VUUUVUUU1* '!u; GTGT 1UUVUUU1V eN 1ã !"# 93 c!% -8'
$iiu c!j#! $à KUUVUUU1 -à -8' $iiu !u 5UUVUUUV
5V N+ày U=h1 !à#+ BuE 1Pgc 1i 1PT#+ '!0#+ 'SPwc -H #!8 :!% cRE eN $à 6UU:+
6V N+ày U?h1 #!8 :!% 1UU c0i /”#+ c!uyê# O€#+ 1z $àB -iic* +i0 c!‰E cD '!u; GTGT
=UUU1hc0i* '!u; (ul' GTGT $à 1U‹ eN 1ã 'S) 9•#+ 'iH# BL'V
=V N+ày UMh1 eN O€#+ TGNH BuE Bv' (. cs#+ cu +i0 'S2 c!PE cD '!u; GTGT 1?VUUUVUUU1*
'!u; (ul' GTGT $à 1U‹V ^;# cu.i '!0#+ (. !à#+ #ày c!PE -H #!8 :!% eNV
>V N+ày 1Uh1 N!8 :!% Bv' (. !à#+ !%0* +i0 BuE c!PE cD '!u; GTGT $à KUVUUUVUUU* '!u;
(ul' GTGT 1U‹eN 1ã c!i 'S) 9•#+ 'iH# BL'V
?V N+ày 15h1 /ul' :!% (I Ou#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' ()# !}B:
 [8' $iiu c!j#!: ?VUUU:+
 [8' $iiu !u: 6VKUU:+
@V N+ày 1=h1 /ul' :!% 6?U c0i /”#+ O€#+ c!% tu)# $‰ '&i !"# /PC#+V
Yêu cầu: Tj#! '%0#* 12#! :!%)# -à !)# 0#! '•#! !•#! 'Sê# -à% (W 1, TK c!F TV Bi;' S•#+ eN
'j#! +i0 !à#+ /ul' :!%
d!PW#+ [
K; '%0# Bv' (. tu0 'S•#! :i#! O%E#! c!R y;u
>V1V xu0 'S•#! cu#+ cl <Oˆ 'SF 1z ()# /ul'A
Bài 1=: TiH# $PW#+ -à c0c :!%)# 'Sjc! '!k% $PW#+V
T&i Bv' O%E#! #+!ii 'S%#+ '!0#+ U1h5UU5 !0' (i#! c0c #+!ii -u :i#! '; #!P (Eu:
1V dr# c| -à% 9)#+ '!E#! '%0# $PW#+ -à !u cl* '3#+ !g c!i !j 'iH# $PW#+ !)i 'S) c!%
cs#+ #!"# -iê# 'j#! -à% c!i !j:
 TiH# $PW#+ c•E cs#+ #!"# 'Sˆc 'i; ()# /ul' ()# !}B >5VUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE #!"# -iê# !"# /PC#+ 16VUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE #!"# -iê# 90# !à#+ 1KVUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE #!"# -iê# tu)# $‰ O%E#! #+!ii 5@VUUUVUUU
5V TSjc! BH„H* BHYT* KPd^ '!k% '’ $i tuy 12#! 'Sê# 'iH# $PW#+ 'j#! -à% c!i !j ()# /ul'
:i#! O%E#! V
6V T3#+ !g BH„H !)i 'S) c!% cs#+ #!"# -iê# 'S%#+ '!0#+ $à >V=UUVUUU
=V d0c :!%)# !)i :!lu 'S‚ -à% '!u #!8 dN[
 T!u; '!u #!8 MV5UUVUUU
 BH„H* BHYT <?‹TLA
>V e%E#! #+!ii c!i 'S) $PW#+* c0c :!%)# :!0c c!% cs#+ #!"# -iê# 9•#+ 'iH# BL'V
?V du.i '!0#+ 'i;# !à#! :;' c!uyz# c!i !j #!"# cs#+ 'Sˆc 'i; -à% TK 1>=V
Yêu cầu: ^2#! :!%)# -à !)# 0#! -à% (W 1, TK c!F TV
>V5V xu0 'S•#! ()# /ul'
BÀI 1>: T&i Bv' O%E#! #+!ii ()# /ul' Bv' $%&i ()# !}B cD c0c 'ài $iiu:
N. OP 1ầu '!0#+ cRE TK 1>=: 6UUVUUU
T•#! !•#! !0' (i#! 'S%#+ '!0#+:
1V TiH# $PW#+ !)i '!E#! '%0# c!% dN ()# /ul' ()# !}B >UUVUUU* N[ !"# /PC#+: 5UUVUUUV
5V TSjc! BH„H* BHYT -à :i#! !j cs#+ 1%à# 'j#! -à% c!i !j '!k% tui 12#!V
6V [8' $iiu /ul' O€#+ cD 'S2 +i0 6VUUUVUUU* (I Ou#+ 1z ()# /ul' ()# !}B 5VMUUVUUU* !uc -u C
!"# /PC#+: 1UUVUUU
=V K!lu !E% TNd^ 'j#! c!% !"# /PC#+ ()# /ul' $à =UUVUUUV
>V TS%#+ '!0#+ ()# /ul' !%à# '!à#! >UU ()# !}B 1ã 1Pgc #!8 :!% '!à#! !}BV d!% 9i;'
c!i !j N„ OC OE#+ cu.i '!0#+ $à 166VUUU
Yêu cầu:
 ^2#! :!%)# -à +!i -à% 'ài :!%)# c0c 'ài $iiu 'Sê#V
 „0c 12#! +i0 '!à#! 1W# -2 ()# !}BV
BÀI 1?
e%E#! #+!ii ()# /ul' 5 $%&i ()# !}B ]*B cD c0c 'ài $iiu (Eu:
d!i !j ()# /ul' OC OE#+ 1ầu '!0#+ cRE ()# !}B ]: =UUVUUU* cRE ()# !}B B 5>UVUUU
T•#! !•#! !0' (i#! 'S%#+ '!0#+:
1V [8' $iiu /ul' :!% cD 'S2 +i0 >VUUUVUUU*(I Ou#+ c!%: ()# /ul' ()# !}B ]: 6VUUUVUUU* ()#
/ul' ()# !}B B: 1VKUUVUUU* !uc -u C !"# /PC#+: 5UUVUUU
5V TiH# $PW#+ !)i '!E#! '%0# c!% cs#+ #!"# $à:1V5UUVUUU* 'S%#+ 1D: cs#+ #!"# ()# /ul'
NP]: ?UUVUUU* cs#+ #!"# ()# /ul' N B: =UUVUUU* #!"# -iê# !"# /PC#+ 5UUVUUU
6V Tj#! BH„H* BHYT -à :i#! !j cs#+ 1%à# 'j#! -à% c!i !j '!k% tui 12#!V
=V K!lu !E% 'ài ()# c. 12#! 'j#! c!% !"# /PC#+ ()# /ul' $à >UUVUUU
>V TS%#+ '!0#+ O%E#! #+!ii ()# /ul' !%à# '!à#! 1VUUU ()# !}B ] -à =UU ()# !}B B 1ã
#!8 :!% '!à#! !}BV
Bi;' S•#+:
 d!i !j ()# /ul' OC OE#+ cu.i '!0#+ cRE ()# !}B ] $à 5UUVUUU* cRE ()# !}B B $à 6>UVUUU
 d!i !j N„d !"# 93 c!% NP ]* NP B '!k% '’ $i -wi 'iH# $PW#+ cs#+ #!"# ()# /ul'V
Yêu cầu:
 Tj#! '%0#* $8 12#! :!%)# -à +!i -à% 'ài :!%)# cRE 'ài $iiu 'Sê#
 „0c 12#! – 1W# -2 ()# !}B ]*()# !}B BV
Bài 1@: +i0 '!à#!
T&i Bv' eN ()# /ul' 5 $%&i ()# !}B ] -à BV N. O‰ 1ầu '!0#+ U6h5UUU cRE Bv' (. TK #!‰ (Eu:
 TK 1>5 < -8' $iiu c!j#! A: ?=VUUUVUUU1 <(. $Pg#+ =VUUU :+ A
 TK1>5 <-8' $iiu !u A: 6?V=UUVUUU1 < (. $Pg#+ 5VKUU :+A
 TK 1>=:: =KVUUUVUUU1
TS%#+ 1D c!i 'i;' +,B:
 TK1>= ]: 5?VUUUVUUU1V
 TK1>= B: 55VUUUVUUU1
d0c 'ài :!%)# :!0c cD (. OP 1ầu '!0#+ +i) 12#! </ / /AV
TS%#+ '!0#+ U6h5UUU !0' (i#! c0c #+!ii -u :i#! '; #!P (Eu:
1V N!8 :!% 5V?UU :+ -8' $iiu c!j#! -à 1VKUU:+ -8' $iiu !uV Gi0 BuE c!PE cD '!u; GTGT $ầ#
$Pg' $à 1>V?UU 1h:+ -8' $iiu c!j#! -à 15VUUU1h:+ -8' $iiu !u* '!u; (ul' GTGT $à 1U‹* eN
c!PE 'S) 'iH# c!% #+PTi 90#V d!i !j -8# c!uyz# c!i 'S) 9•#+ 'iH# BL' c!% #+PTi -8#
c!uyz#: +i0 cPwc c!PE cD '!u; GTGT 1VM5UVUUU 1* '!u; GTGT M?VUUU 1V eN 1ã !"# 93
c!i !j -8# c!uyz# c!% -8' $iiu c!j#! $à 1U=UVUUU 1* -8' $iiu !u KKUVUUU1V
5V „ul' :!% -8' 'P:
-8' $iiu c!j#!<:+A -8' $iiu !u <:+A
N)# /ul' NP] >VUUU 1VKUU
N)# /ul' NPB 1V>UU 5V5UU
P!uc -u _ tu)# $‰
P„
5UU
H%&' 1v#+ 90# !à#+ 1UU
xu)# $‰ O%E#!
#+!ii
1UU

6V TSjc! :!lu !E% TNd^ 'j#! -à% c!i !j cRE '!0#+ U6h5UUU:
 TNd^ !uc -u !"# /PC#+* #+uyê# +i0 $à =UVUUUVUUU1* 9i;' S•#+ '‘ $i :!lu !E% #rB $à 15‹V
 N!à :!% -à !PW#+ 'ii# -8# ')i !uc -u c!% !%&' 1v#+ 90# !à#+* #+uyê# +i0 $à ?UVUUUVUUU 1*
'’ $i :!lu !E% #rB $à 1>‹V
 TNd^ :!0c O€#+ c!% tu)# $‰ O%E#! #+!ii* #+uyê# +i0: =KVUUUVUUU1* '’ $i :!lu !E% #rB $à
1=‹V
=V TiH# $PW#+ !)i 'S) c!% cs#+ #!"# -iê# 'j#! -à% c!i !j:
 TiH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# ()# /ul' ()# !}B ]: 5?VUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# ()# /ul' ()# !}B B: 1=VUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# -iê# tu)# $‰ !"# /PC#+: 15VUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# -iê# 90# !à#+: 1MVUUUVUUU
 TiH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# -iê# tu)# $‰ eN: 1KVUUUVUUU
>V TSjc! BH„H* BHYT* KPd^ '!k% '’ $i tui 12#! 'j#! -à% c!i !j N„KeV
?V d!i !j 'iH# 1ii# 'S) 9•#+ 'iH# BL' O€#+ -à% -iic ()# /ul' -à tu)# $‰ ()# /ul' '&i !"#
/PC#+ $à 5V@?UVUUU1V
@V [8' 'P O€#+ 1z ()# /ul' ()# !}B ] (I Ou#+ :!s#+ !;' #!8 $&i :!% #+uyê# -8' $iiu c!j#!
$à 5U=VUUU1V
KV B0% c0% :;' tu) ()# /ul' #!8 :!% @V5>U NP] -à ?VUUU NPBV d!i !j ()# /ul' OC OE#+ cRE
NP] 5>VM=UVUUU1* cRE NPB $à @VK5UVUUU1V
Yêu cầu:
1V Tj#! '%0#* 12#! :!%)# -à !)# 0#! '•#! !•#! 'Sê# -à% (W 1, TK c!F TV
5V „0c 12#! +i0 '!à#! 1W# -2 NP] -à NPBV
Tài $iiu 93 (u#+:
 eN 'j#! +i0 -8' 'P /ul' :!% '!k% !PW#+ !0 9•#! tu"# +iE tuyH#V
 d!i !j ()# /ul' c!u#+ !"# 93 '!k% 'iH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# ()# /ul'V
>V6V xu0 'S•#! 'iêu '!u -à /0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#!
BÀI 1K : T&i Bv' O%E#! #+!ii cD c0c 'ài $iiu (Eu:
N. OP 1ầu '!0#+ cRE 'ài :!%)# 1>=: 6UUVUUU
T•#! !•#! !0' (i#! 'S%#+ '!0#+:
1V [8' $iiu /ul' :!% cD 'S2 +i0 =VUUUVUUU* (I Ou#+ c!%:
 TSˆc 'i; ()# /ul' ()# !}B: 6V>UUVUUU
 P!uc -u C P„ 6UUVUUU
 Bv !8# 90# !à#+: 15UVUUU
 Bv !8# tu)# $‰ O%E#! #+!ii: 1KUVUUU
5V TiH# $PW#+ !)i '!E#! '%0# c!% cv#+ #!"# $à 1V5UUVUUU 'S%#+ 1D:
 ds#+ #!"# ()# /ul' ()# !}B: >UUVVUUU
 N!"# -iê# !"# /PC#+: 5UUVUUU
 N!"# -iê# 90# !à#+: 5UUVUUU
 N!"# -iê# tu)# $‰ O%E#! #+!ii 6UUVUUU
6V Tj#! BT„H*BHYT -à KPd^ 'j#! -à% c!i !j '!k% tui 12#!
=V K!lu !E% 'ài ()# c. 12#! $à ?UUVUUU !"# 93 c!%:
 P!"# /PC#+ ()# /ul': 6UUVUUU
 Bv !8# 90# !à#+: 1UUVUUU
 Bv !8# tu)# $‰ O%E#! #+!ii: 5UUVUUU
>V TS%#+ '!0#+ ()# /ul' !%à# '!àB! 1UUU ()# !}B 1ã #!8 :!% '!à#! !}B* c!% 9i;' c!i !j
N„ OC OE#+ cu.i '!0#+ $à 566VUUU
?V „ul' :!% KUU ()# !}B 1z 90# c!% :!0c! !à#+ +i0 90# $à KVUUU1hNPV T!u; GTGT: 1U‹V
K!0c! !à#+ '!E#! '%0# 9•#+ c!uyz# :!%)#V
Yêu cầu:
1V ^2#! :!%)# -à +!i -à% 'ài :!%)# c0c 'ài $iiu 'Sê#V
5V K;' c!uyz# c0c :!%)# cD $iê# tuE# 1z /0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#!V
BÀI 1M
dD c0c 'ài $iiu '&i Bv' O%E#! #+!ii ()# /ul' !Ei $%&i ()# !}BV N)# !}B ] -à ()# !}B B
Tài $iiu 1: d!i !j ()# !}B :i#! O%E#! !0' (i#! 'S%#+ :Q c!% C 9)#+:
^W# -2 : 1,#+
[8' $iiu TiH# $PW#+ dK 'Sjc! '!k% $PW#+ K!lu !E% TNd^
NP ] =VUUUVUUU MUUVUUU 1@1VUUU
NP B 5V>UUVUUU ?UUVUUU 11=VUUU
P!uc -u -à xL C P„ 6UUVUUU 6UUVUUU >@VUUU >UUVUUU
Bv !8# 90# !à#+ KUVUUU 5UUVUUU 6KVUUU 5UUVUUU
Bv !8# tu)# $‰ eN 15UVUUU >UUVUUU M>VUUU 6UUVUUU
Tài $iiu 5
N)# !}B ()# /ul' !%à# '!à#! 'S%#+ '!0#+: 1VUUU ()# !}B ] -à =UU ()# !}B B 1ã 1Pgc #!8
:!%V d!% 9i;':
 d!i !j ()# /ul' c!u#+ !"# 93 c!% N ]* N B '!k% '’ $i -wi 'iH# $PW#+ cs#+ #!"# ()# /ul'V
 d!i !j ()# /ul' OC OE#+ 1ầu '!0#+: N ] $à: =UUVUUU* N B: 1>UVUUU
 d!i !j ()# /ul' OC OE#+ cu.i '!0#+: N ] $à 5UUVUUU* N B $à 6UUVUUU
„ul' :!% ?UU ()# !}B ] -à 6UU ()# !}B B 1z 90# c!% :!0c! !à#+: +i0 90# $à KVUUU1h()# !}B
] -à 1UVUUU1h ()# !}B B* '!u; GTGT: 1U‹ -à '!u '%à# 9v 9•#+ 'iH# +Ii #+"# !à#+V
Yêu cầu:
1V Tj#! '%0#* 12#! :!%)# -à +!i -à% 'ài :!%)# c0c 'ài $iiu 'Sê#V
5V K;' c!uyz# c0c :!%)# cD $iê# tuE# 1z /0c 12#! KxKeV
>V=V xu0 'S•#! BuE 90# !à#+ !%0 -à /0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#!:
BÀI 5U: T&i Bv' O%E#! #+!ii '!PW#+ B&i cD c0c 'ài $iiu (Eu:
1V N!8 :!% 1VUUU BX' !à#+ ]: +i0 BuE $à 6VUUU1hBX'* '!u; GTGT: 1U‹* c!PE '!E#! '%0#
'iH# c!% #+PTi 90#V d!i !j -8# c!uyz#* 9.c O• 'S) 9•#+ 'iH# BL' $à 5UUVUUU1
5V N!8 :!% 5VUUU1 !à#+ B 'S) 9•#+ 'iH# +Ii #+"# !à#+: +i0 BuE $à 1V>UU1h:+* '!u;
GTGT:1U‹V d!i !j -8# c!uyz#* 9.c O• 'S) 9•#+ 'iH# '&B |#+ $à 1>UVUUU1
6V „ul' :!% KUU BX' !à#+ ] 1z 90# c!% :!0c! !à#+: +i0 90# $à =VUUU1hBX'* '!u;
GTGT:1U‹V K!0c! !à#+ 1ã #!8# !à#+ -à c!PE '!E#! '%0# 'iH# BuE !à#+V
=V „ul' :!% 1V>UU:+ !à#+ B 1z 90# c!% :!0c! !à#+: +i0 90# $à 5V5UU1h:+* '!u; GTGT: 1U‹V
K!0c! !à#+ '!E#! '%0# '%à# 9v 9•#+ 'iH# +Ii #+"# !à#+V
Yêu cầu:
1V L8 12#! :!%)# -à +!i -à% c0c 'ài :!%)# cD $iê# tuE#V
5V K;' c!uyz# c0c :!%)# cD $iê# tuE# 1z /0c 12#! KxKe
Bài '8 '3#+ !g:
Bài 51: T3#+ !g: Gi0 '!à#!* „0c 12#! KxKe
IV N. OP 1ầu '!0#+ '!0#+ cRE c0c 'ài :!%)#:
 TK 1>5 <-8' $iiu c!j#!A: 1V?UU:+ / 5UUU * '3#+ +i0 '!ˆc '; 6V5UUVUUU1
 TK 1>5 <-8' $iiu !uA: =UU:+ / 15UU * '3#+ +i0 '!ˆc '; =KUVUUU 1
 K1>=: 1VUKUVUUU 1 * '!k% 'ài $iiu :; '%0# c!i 'i;' +,B:
 TK 1>= „: ?>>VUUU 1
 TK1>=Y: =KKVUUU 1
 d0c TK :!0c cD (. OP 1 ầu '!0#+ +i) 12#! <„„„AV
IIV T•#! !•#! 'S%#+ '!0#+:
1V N!8 :!% KUU:+ -8' $iiu c!j#! -à @UU:+ -8' $iiu !u V Gi0 BuE c!PE cD '!u; $ầ# $Pg' $à
5V1UU 1h:+ -8' $iiu c!j#! -à 1V1UU1h:+ -8' $iiu !uV T!u; (ul' GTGT c!u#+ c!% c) 5 $%&i $à
1U‹* eN c!PE 'S) 'iH# c!% #+PTi 90#V d!i !j -8# c!uyz# 'S) 9•#+ 'iH# BL' $à =UU*UUU1*
'S%#+ 1D 'j#! c!% -8' $iiu c!j#! 1?UVUUU1 * -8' $iiu !u 1=UVUUU1
5V „ul' :!%:
 [8' $iiu c!j#!: 5V6UU:+ * O€#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' ()# !}B ] $à 1VKUU:+* ()# /ul' ()#
!}B B $à >UU:+
 [8' $iiu !u 1VUUU:+ * 'S%#+ O€#+ 'Sˆc 'i; 1z ()# /ul' ()# !}B „: ?UU:+ * ()# /ul' ()#
!}B Y: =UU:+
6V d!i !j ()# /ul' :i#! O%E#! :!0c c!% C 9)#+ (Eu:
TiH# $PW#+<1A
K!%)# 'Sjc! '!k%
$PW#+<1A
K!lu !E%
TNd^<1A
dP :!0c 9•#+
'iH# BL' <1A
N)# /ul' ()# !}B
]
1VMUUVUUU 6?1VUUU
N)# /ul' ()# !}B
B
?UUVUUU 11=VUUU
xu)# $‰ !"# /PC#+ 1V>UUVUUU 5K>VUUU ?UUVUUU =KMVUUU
=V N)# /ul' ()# !}B !%à# '!à#! 5VUUU ()# !}B ] -à 6VUUU ()# !}B BV Bi;' S•#+ c!i !j
()# /ul' OC OE#+ cu.i '!0#+ ()# !}B ] $à 1?5VUU1* ()# !}B B $à 151VUUU1V
>V „ul' :!% 5UUU ( „ -à 5UUU ( y 'iêu '!u 'Sˆc 'i;V Gi0 90# c!PE cD '!u; $ầ# $Pg' $à KUUU
( /* =UUU ( y* '!u; /ul' GTGT 1ầu SE 1U‹ :!0c! !à#+ c!PE '!E#! '%0# 'iH#V
?V d!i !j 90# !à#+ -à c!i !j tu)# $‰ eN !0' (i#! c!% C 9)#+ (Eu:
^T c!2u dP LPW#+ dK 'Sjc! '!k% $PW#+ K!lu !E% dP 'iH# :!0c
B0# !à#+ 5VUUUVUUU >UUVUUU 65UVUUU
xLeN 1V>UUVUUU 5@UVUUU =6?VUUU
Yêu cầu:
1V Tj#! '%0# * 12#! :!%)# -à !)# 0#! -à% (W 1, 'ài :!%)# c!F TV
5V „0c 12#! +i0 '!à#! 1W# -2 ()# !}B „ -à YV
6V „0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#! -à !"# !.i $gi #!u8#V
Tài 0i.u 1ổ +ung
]h eN 'j#! +i0 !à#+ /ul' :!% '!k% !PW#+ !0 9•#! tu"# +iE tuyH#
Bh eN !"# 93 c!i !j ()# /ul' c!u#+ '!k% 'iH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# ()# /ul'V
Bài 55: Bài '8 '3#+ !g
T&i Bv' eN ()# /ul'* 'S%#+ '!0#+ 1Uh5UUU cD '•#! !•#! #!P (Eu: < ^V[VT: 1UUU1A
Ih N. OP 1ầu '!0#+ cRE Bv' (. 'ài :!%)#:
 ds#+ cu * Ou#+ cu: KUVUUU
 N+uyê# -8' $iiu: 5U 'l#* 1W# +i0 >UVUUUh'l#V
 T!à#! !}B ]: 1UU 1W# -2* 1W# +i0 1VUUUh 1W# -2“ '!à#! !}B B: >U 1W# -2* 1W# +i0 @UUh1W#
-2V
 TNd^ !Fu !•#!: 1>UVUUU * 'S%#+ 1D O€#+ c!%:
 P!uc -u -à tu)# $‰ (/: KUVUUU
 Bv !8# 90# !à#+: 6UVUUU
 Bv !8# tu)# $‰ eN: =UVUUU
IIh TS%#+ '!0#+ cD c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#! OPwi 1"y:
1V N!8 :!% 5> 'l# #+uyê# -8' $iiu* +i0 BuE c!PE cD '!u; GTGT $à >=VUUUh'l#V T!u; (ul'
GTGT 1U‹V eN c!PE 'S) 'iH# c!% #+PTi 90#V Gi0 cPwc -8# c!uyz# c!PE cD '!u; GTGT $à
>VUUU c!i 'S) 9•#+ TGNH* '!u; (ul' GTGT $à 1U‹V
5V „ul' :!% cs#+ cu* Ou#+ cu (IE c!FE #!— TNd^ !Fu !•#! C c0c 9v !8# ?UVUUU* 'S%#+ 1D:
9v !8# ()# /ul' c!i;B ?U‹* 9v !8# 90# !à#+ 6U‹* 9v !8# tu)# $‰ eN 1U‹V
6V „ul' :!% #+uyê# -8' $iiu O€#+ c!%:
EV TSˆc 'i; ()# /ul': 5K 'l# < c!i !j NP] ?U‹* NPB =U‹A
9VP!uc -u -à tu)# $‰ N„: 6 'l#
cV Bv !8# tu)# $‰ eN: 5 'l#
OV Bv !8# 90# !à#+: 1 'l#
=V TSjc! :!lu !E% TNd^ !Fu !•#! '!0#! 1Uh5UUU -à 'j#! -à% c!i !j C c0c 9v !8# cD $iê#
tuE#V Bi;' S•#+ '’ $i :!lu !E% 9•#! tu"# $à 15‹ #rBV
>V d0c c!i !j ()# /ul' :!0c c!% C 9)#+ (Eu:
TiH# $PW#+
d0c :!%)# 'Sjc! 'Sê# 'iH#
$PW#+ <'ˆ /1 (. A
TiH# BL'
N)# /ul' NP] 1=UVUUU
N)# /ul' NPB 15UVUUU
P!uc -u -à tu)# $‰ MUVUUU 1KV1UU
H%&' 1v#+ 90# !à#+ KUVUUU 5UVUUU
xu)# $‰ eN 1UUVUUU 6UVUUU
dv#+ >6UVUUU ?KV1UU
?V N+uyê# -8' $iiu /ul' :!% 1z ()# /ul' ()# !}B ] c…# '!‚E #!8 $&i :!%: 15VUUU
@V TS%#+ '!0#+ ()# /ul' 1ã !%à# '!à#! #!8 :!% 1VUUU NP] -à 1V5UU NPB V Bi;' S•#+ c!i !j
N„Ke OC OE#+ cu.i '!0#+ cRE NP] $à ?1V?UU* cRE NPB $à 6=VUUU
KV P!; $iiu '!u !,i '‚ tu0 'S•#! ()# /ul' NPB $à =VKUU* eN 1ã 90# '!u 9•#+ 'iH# BL'V
MV „ul' :!% ?UU ()# !}B ] -à @UU ()# !}B B 90# 'Sˆc 'i; c!% :!0c! !à#+V Gi0 90# c!‰E
c!% '!u; GTGT $à 5VUUUhNP] -à 1V@UUhNPBV T!u; (ul' GTGT c!% c) U5 $%&i ()# !}B $à
>‹V K!0c! !à#+ c!‰E '!E#! '%0# 'iH#V
Yêu cầu:
1V L8 12#! :!%)# -à !)# 0#! -à% (W 1, c!F T '•#! !•#! 'Sê#V
5V „0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#! cu.i '!0#+V
Tài 0i.u 1ổ +ung:
 eN '!uvc Oii# c!2u '!u; GTGT '!k% !PW#+ !0 :!lu 'S‚ '!u;V
 eN !"# 93 c!i !j ()# /ul' c!u#+ 'iH# $PW#+ cRE cs#+ #!"# 'Sˆc 'i; ()# /ul'V
 d!i !j N„Ke OC OE#+ 1ầu '!0#+ cRE NP] $à 6?VUUU* cRE NPB $à 5UVUUU
 eN 0 Ou#+ !PW#+ !0 #!8 (Euƒ /ul' 'SPwc <LI•OA 1z 'j#! +i0 /ul' :!%V
Bài 56: Bài '8 '3#+ !g
T&i Bv' eN ()# /ul' -à 'iêu '!u ()# !}BV TS%#+ '!0#+ 1h5UU5 cD c0c 'ài $iiu '8 !g 1Pgc #!P
(Eu:
]h N. OP 1ầu '!0#+ cRE c0c 'ài :!%)# < 1W# -2 1UUU1A
 TK 111: 5UUU
 TK 1>5: 1UVUUU < (. $Pg#+ 5UUU :+A
 TK 66=: 1V?UU
 TK 66K: =UU
 T: 1>=: 5VUUU <N ]: 1V5UU“ ( B: KUUA
 TK 511: E4 <TNd^ !uc -u C P„: >U‹“ !%&' 1v#+ 90# !à#+: 6U‹“ tu)# $‰ eN: 5U‹A
 TK 661: 5VUUU
 TK 51=: =VUUU
 TK =11: 1U?VUUU
Bh T•#! !•#! 'S%#+ '!0#+:
1V N!8 :!% 1?VUUU :+ -8' $iiu c!PE 'S) 'iH# c!% #+PTi 90# * 'S2 +i0 1?>V==UVUUU1* 'S%#+ 1D
'!u; GTGT $à 1>VU=UVUUU1* c!i !j -8# c!uyz# 9.c 1• 1Pgc 'S) 9•#+ 'iH# BL' $à
1VUUUVUUU1V
5V T•#! !•#! c!i !j ()# (ul' !0' (i#! 'S%#+ '!0#+ #!P (Eu:
 N+uyê# -8' $iiu: ?V=UU :+ <N ]: ==‹“ ( B:5?‹“ !uc -u C P„ 1U‹ “ !%&' 1v#+ 90# !à#+:
1U‹“ tu)# $‰ eN: 1U‹A
 TiH# $PW#+ cs#+ #!"#: 6VUUUVUUU1 <N ]: =U‹“ N B:=U‹ “ P!uc -u C P„: 1U‹“ !%&' 1v#+
90# !à#+: >‹“ xu)# $‰ eN: >‹
 BH„H* BHYT*KPd^ 'Sjc! '!k% '’ $i tui 12#! 'j#! -à% c!i !j N„KeV
 K!lu !E% TNd^: 1Pgc /0c 12#! '!k% '‘ $i 5‹ 'Sê# #+uyê# +i0V
6V 6h N!8 :!% '!à#! !}B 1ã ()# /ul' !%à# '!à#! 'S%#+ '!0#+ 9E% +,B: 5VUUU N ] -à
1VUUU N BV d!i !j N„ OC OE#+ cu.i '!0#+ cRE N ]: ?UUVMUU1“ N B: ?KUV1UU1V
=V =h „ul' :!% 1VUUU N ] -à >UU N B 'iêu '!u 'Sˆc 'i;V Gi0 90# c!PE cD '!u; GTGT
1MVUUU1hN ] -à 5=VUUU1hN B* '!u; GTGT $à 1U‹* :!0c! !à#+ c!PE '!E#! '%0# 'iH#V
Yêu cầu:
1V Tj#! '%0#* 12#! :!%)# -à !0# 0#! -à% (W 1, c!F TV „0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#! cu.i
'!0#+V
5V L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# cu.i '!0#+V
d!% 9i;': eN 'j#! +i0 '!k% !PW#+ !0 LI•O -à !"# 93 c!i !j N„ c!u#+ '!k% 'iH# $PW#+ cRE
cs#+ #!"# ()# /ul'V
Bài 5=: Bài '8 '3#+ !g
Tài ()# N. 'iH# N+u,# -.# N. 'iH#
TiH# BL' 1UVUUUVUUUP!)i 'S) c!% #+PTi 90# ?UVUUUVUUU
TiH# +Ii NH 5UVUUUVUUUT!u; -à dK !)i #v NN 1UVUUUVUUU
Hà#+ !%0 @UVUUUVUUUN+u,# -.# :i#! O%E#! 6UUVUUUVUUU
Hà#+ +Ii 1i 90# KUVUUUVUUULãi c!PE !"# !.i 6UVUUUVUUU
TNd^ !Fu !•#! 5>UVUUUVUUU
HE% B…# TNd^ <6UVUUUVUUUA
T3#+ cv#+ 'ài ()# =UUVUUUVUUUT3#+ cv#+ #+u,# -.# =UUVUUUVUUU
TS%#+ '!0#+ 5h5UU1 cD c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#! #!P (Eu:
1V „ul' :!% Bv' (. !à#+ !%0 90# 'Sˆc 'i; c!% :!0c! !à#+ * +i0 /ul' :!% =UVUUUVUUU* +i0 90#
c!PE cD '!u; ?UVUUUVUUU1* '!u; GTGT 1U‹ 'Sê# +i0 90#* :!0c! !à#+ c!PE 'S) 'iH#V
5V N!8 :!% Bv' (. !à#+ !%0* +i0 BuE 6UVUUUVUUU* '!u; +'+' 1U‹ 'Sê# +i0 BuE* c!PE 'S) 'iH#
c!% #+PTi 90#V
6V N!8# 1Pgc +ily 90%: K!0c! !à#+ 1ã #!8# 1Pgc (. !à#+ Bà eN /ul' +Ci '!0#+ 'SPwc* +i0
/ul' :!% KUVUUUVUUU* +i0 90# 1UUVUUUVUUU1* '!u; GTGT 1U‹ 'Sê# +i0 90#* c!PE '!E#! '%0#
'iH#V
=V TiH# $PW#+ !)i 'S):
 N!"# -iê# 90# !à#+: >VUUUVUUU
 N!"# -iê# tu)# $‰ eN: 1UVUUUVUUU
>V >h TSjc! BH„H* BHYT* KPd^ '!k% tui 12#!V
?V ?h TSjc! :!lu !E% TNd^:
 Bv !8# 90# !à#+: >UUVUUU1
 Bv !8# tu)# $‰ eN: 1VUUUVUUU1
@V d!i !j :!0c O% 9v !8# 90# !à#+: >UVUUU1* 9v !8# tu)# $‰ eN: 1UUVUUU1 'S) 9•#+ 'iH#
BL'V
Yêu cầu:
1V MC TK -à% 1ầu '!0#+ 5h5UU1V
5V ^2#! :!%)# c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#! 'S%#+ '!0#+ 5h5UU1 -à !)# 0#! -à% c0c TK cD
$iê# tuE#V
6V „0c 12#! :;' tu) :i#! O%E#! cRE '!0#+ 5h5UU1V
=V L8 9)#+ c"# 1.i 'ài :!%)# -à 9)#+ c"# 1.i :; '%0# -à% cu.i '!0#+ 5h5UU1V
'!k% !PW#+ !0 •I•OV


dHamNG [I
dÁd PHamNG PHÁP KI˜M Tc] N\ LI™U KẾ TOÁN
Bài 5>: „j #+!ii „ cD '•#! !•#! (Eu:
N. OP 1ầu :Q c0c 'ài :!%)#
 TK 'ài ()# c. 12#!: >VUUUVUUU
 Tài :!%)# -8' $iiu c!j#! 5UUVUUU
TS%#+ 1D:
 [L]: 1UU:+* 1W# +i0 1VUUUh:+
 [L B: >U B* 1W# +i0 5VUUUhB
 Tài :!%)# 'iH# BL': 6UUVUUU
 Tài :!%)# 'iH# +Ti #+"# !à#+ >UUVUUU
 Tài :!%)# ()# !}B OC OE#+: 1UUVUUU
 Tài :!%)# !)i '!u :!0c! !à#+: 5UUVUUU
 Tài :!%)# -Ey #+{# !&#: 5>UVUUU
 Tài :!%)# !)i 'S) #+PTi 90#:6>UVUUU
TS%#+ 1D:
 N+PTi 90# d: 5>UVUUU
 N+PTi 90# e: 1UUVUUU
 Tài :!%)# #+u,# -.# :i#! O%E#! >V>UUVUUU
 Tài :!%)# $ãi c!PE !"# !.i: 5UUVUUU
TS%#+ :Q cD c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#! #!P (Eu:
1V e€#+ 'iH# BL' BuE -8' $iiu ] #!8 :!%* (. $Pg#+ >UU:+* 1W# +i0 1VUUUh:+V
5V c~' TGNH #!8 tuy 'iH# BL': 1UUVUUU
6V [Ey #+{# !&# #+"# !à#+ 'S) #g c!% #+PTi 90# d 5UUVUUUV
=V N+PTi BuE 'S) #g c!% „j #+!ii 9•#+ c!uyz# :!%)# tuE #+"# !à#+: 1>UVUUU
>V MuE -8' $iiu cRE #+P…i 90# d 1ã #!8 :!%* 'iH# c!PE '!E#! '%0#* +,B: [L ] >U:+* 1W#
+i0 1VUUUh:+“ [8' $iiu B 1UUB 1W# +i0 5VUUUh:+V
?V 1Pgc cl Bv' 'ài ()# c. 12#! #+uyê# +i0 >UUVUUUV
@V e€#+ 'iH# +Ci #+"# !#à+ BuE -8' $iiu B ?UB 1W# +i0 5VUUUhB !à#+ 1ã #!8 :!%V
KV „ul' -8' $iiu 1z ()# /ul' ()# !}B: [L ]:1UU :+* [L B >U BV
MV e€#+ 'iH# +Ci #+"# !à#+ 'S) #g c!% #+PTi 90# e: 1UUVUUU
1UV e€#+ $ãi 93 (u#+ #+u,# -.# :i#! O%E#! >UVUUU
11V Tj#! SE 'iH# $PW#+ !)i 'S) c!% dN ()# /ul' 1>UVUUU* #!"# -iê# tu)# $‰ !"# /PC#+
>UVUUU* c0# 9v tu)# $‰ O%E#! #+!ii: 1UUVUUU
15V K!lu !E% TNd^ 'Sjc! 'S%#+ '!0#+ C 9v !8# ()# /ul': 1UUVUUU* 9v !8# tu)# $‰ O%E#!
#+!ii 1UUVUUU
16V K;' c!uyz# c0c c!i !j NL 'Sˆc 'i;* c!i !j #!"# cs#+ 'Sˆc 'i; -à c!i !j ()# /ul' c!u#+
1z 'j#! +i0 '!à#! ()# !}B !%à# '!à#! #!8 :!% 9i;' S•#+ $~c cu.i :Q ()# !}B OC OE#+
c…# $&i 'S2 +i0 MUVUUU
1=V „ul' 90# Bv' (. ()# !ầB cD +i0 '!à#! '!ˆc '; 5UUVUUU* +i0 90# 6UUVUUU :!0c! !à#+ '!E#!
'%0# #+Ey 9•#+ 'iH# BL' >U‹* c…# $&i c!PE '!E#! '%0#V
1>V d!i !j 90# !à#+ 'S) 9•#+ 'i;# BL': 1UVUUU
1?V T!u; O%E#! '!u !)i #v ?VUUU
1@V K;' c!uyz# O%E#! '!u* c!i !j -à $ãi <$•A 'S%#+ :QV
Yêu cầu:
 L8 9)#+ 12#! :!%)# c0c #+!ii -u :i#! '; !0' (i#!V
 P!)# )#! '•#! !•#! 'Sê# -0% c0c 'ài :!%)# cD $iê# tuE# -à c0c (3 c!i 'i;' -8' $iiu ]*B“ (3 c!i
'i;' #+PTi 90# d*eV
 L8 9)#+ c"# 1.i 'ài :!%)#* 9)#+ '3#+ !g (. $iiu c!i 'i;' cRE 'ài :!%)# #+uyê# -8' $iiu c!j#!
-à 'ài :!%)# !)i 'S) #+PTi cu#+ clV
 L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# -à 90% c0% :;' tu) :i#! O%E#! 9i;' S•#+ c0c :!%)# 'Sjc! '!k% $PW#+
1Pgc 'S‚ 'j#! -à% c!i !j $à 1M ‹V
Bài 5?: ^.i c!i;u N. eP -à N. P!0' Ni#! 'Sê# cW (C 12#! :!%)#V
N. $iiu #+ày 61h15h5UUU '&i Bv' O%E#! #+!ii #!P (Eu:
N. !iiu Tê# TK
N. OP 1ầu :Q N. !0' (i#! N. OP cu.i :Q
Ng dD Ng dD Ng dD
111 TiH# BL' 4 4 1>VKUU 1V1?U
115 TiH# +Ii #+"# !à#+ 4 4 4 5VKUU
161 P!)i '!u cRE KH 4 4 ?VU=U
1=1 T&B |#+ 1VUUU 4 4 M5U
1>5 N+uyê# -8' $iiu >UU 4 4
511 TNd^ !Fu !•#! 4 4 1@VUUU
51= HE% B…# TNd^ 6UU 6UU
611 [Ey #+{# !&# 6VUUU 4 4 4
661 P!)i 'S) c!% #+PTi 90# 4 4 4 1V?UU
=11 N+u,# -.# :i#! O%E#! 4 4 4
=51 Lãi c!PE !"# !.i 4 4 1>VUUU
T3#+ cv#+ 4 4 4 4 4 4
Yêu cầu: ^iH# (. $iiu -à% c!• cD Olu c!lB !—i <4A cRE 9)#+V Bi;' S•#+ 'S%#+ '!0#+ 15h5UUU !0'
(i#! c0c #+!ii -u (Eu:
1V d!i 'iH# BL' '&B |#+ c!% cs#+ #!"# -iê# ?UUVUUU1
5V [Ey #+{# !&# 1z 'S) #g c!% #+PTi 90# 1V>UUVUUU1
6V K!0c! !à#+ 'S) #g c!% eN 9•#+ 'iH# BL' 1VKUUVUUU1 -à c!uyz# :!%)# $à 6V5UUVUUU1
=V B3 (u#+ #+u,# -.# :i#! O%E#! '‚ $ãi c!PE !"# !.i KVUUUVUUU1
>V MuE #+uyê# -8' $iiu KV5UUVUUU1 'S%#+ 1D 'S) 9•#+ TGNH @V6UUVUUUš -à !)i '!i;u $&i
#+PTi 90# $à MUUVUUU1V
?V dr# c| -à% 90% c0% '!E#! '%0# '&B |#+ cRE cs#+ #!"# -iê#:
 ^ã BuE #+uyê# -8' $iiu #!8 :!% ?KUUUU1V
 N. c…# $&i c!PE #v !…#+ 'ài -uV
@V d!i 'iH# BL' BuE Bv' TNd^ !Fu !•#! 'S2 +i0 1>VUUUVUUU1
KV d!i 'iH# 'S) -Ey #+{# !&# c!% #+"# !à#+ 9•#+ c!uyz# :!%)# $à 1VUUUVUUU1V
MV K!0c! !à#+ |#+ 'SPwc c!% eN Bv' :!%)# 'iH# BL' $à M?UVUUU1 c!% !g 1,#+ cu#+ cl
!à#+ !DE
UMVBài T!EB K!)%

1 Tài sản cố định hữu hình 45.000 10 Phải thu khác . 2 Nguyên vật liệu 6.000 11 Nguồn vốn kinh doanh . 3 Hàng hóa 30.000 12 Quỹ đầu tư phát triển . 4 Công cụ, dụng cụ 1.000 13 Nguồn vốn xây dựng cơ bản . 5 Tiền mặt 2.000 14 Quỹ khen thưởng phúc lợi . 6 Tiền gửi ngân hàng 14.000 15 Lợi nhuận chưa phân phối . 7 Tạm ứng 2.000 16 Hao mòn tài san cố định . 8 Phải thu khách hàng 3.000 17 Vay ngắn hạn . 9 Thành phẩm 7.000 18 Phải trả người bán . Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số? * Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1,2,3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt kê như sau: (đvt: đồng)

2.000 50.000 15.000 6.000 5.500 10.000 12.000 9.000 4.500

1 Tài sản cố định hữ hình 60.000.00 8. Phải trả cho người bán 5.000.000 . 0 2 Hao mòn tài sản cố định 20.000.00 9. Phải thu của khách hàng 7.000.000 . 0 3 Nguyên liệu, vật liệu 2.000.000 10. Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000 . 4 Thành Phẩm 6.000.000 11. Vay ngắn hạn 3.000.000 . 5 Công cụ,dụng cụ 2.000.000 12. Phải trả, phải nộp khác 1.000.000 . 6 Tiền mặt. 3.000.000 13. Lợi nhuận chưa phân phối X? . 7 Tiền gửi ngân hàng 10.000.00 . 0 Yêu cầu: 1. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ)? 2. Lập bảng cân đối kế toán? Bài 6: giả sử tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X như sau (đvt: đồng)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->