P. 1
Mau Hop Dong Mua Ban Hang Hoa

Mau Hop Dong Mua Ban Hang Hoa

4.75

|Views: 24,312|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3798231

More info:

Published by: api-3798231 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: /HĐMB
! C"n c# $h%p l&nh H'p ()n* +,nh -. n*/0 12!3!4353 c67 Hộ, ()n* Nh/ n89c :/ c%c :"n ;<n
h89n* d=n -h, h/nh c67 c%c c>p? c%c n*/nh@
! C"n c# :/o (An ch/o h/n* B(C- h/n* hoCc Dự -hực h,&n -hE7 -hFận c67 h7, ;GnH@
HIJ n70? n*/0@@@@@@@@-h%n*@@@@@@@n"J@@@@@@@@@@@@
Tạ, (K7 (,LJM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chún* -I, *)JM
Bên A
! TGn do7nh n*h,&pM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! ĐK7 chN -OP DQ chRnhM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! Đ,&n -hoạ,M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TSlSTM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U7TM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! T/, +ho<n DVM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ MQ -ạ, n*Wn h/n*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! Đạ, d,&n l/M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ch#c :PM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! G,>0 60 XF0Yn DVM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Bn.F cZH@
V,.- n*/0@@@@@@@-h%n*@@@@@@@n"J@@@@@@@@@@ [o@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ch#c :P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +\@
Bên B
! TGn do7nh n*h,&pM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! ĐK7 chN -OP DQ chRnhM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! Đ,&n -hoạ,M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TSlSTM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U7TM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! T/, +ho<n DVM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ MQ -ạ, n*Wn h/n*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! Đạ, d,&n l/M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ch#c :PM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
! G,>0 60 XF0Yn DVM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Bn.F cZH@
V,.- n*/0@@@@@@@-h%n*@@@@@@@n"J@@@@@@@@@@ [o@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ch#c :P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +\@
H7, ;Gn -hVn* nh>- -hE7 -hFận nộ, dFn* h'p ()n* nh8 D7FM
Điều 1: Nộ, dFn* cIn* :,&c *,7o dKchM
4@ ]Gn A ;%n cho ;Gn ]M
^TT TGn h/n* ĐAn :K -Rnh ^V l8'n* ĐAn *,% Th/nh -,Yn Gh, chú
Cộn*______________________________________@
T`n* *,% -OKB;an* chbHM_______________________________@
1@ ]Gn ] ;%n cho ;Gn AM
^TT TGn h/n* ĐAn :K -Rnh ^V l8'n* ĐAn *,% Th/nh -,Yn Gh, chú
Cộn*______________________________________@
T`n* *,% -OKB;an* chbHM_______________________________@
Điều 2: G,% c<M
ĐAn *,% JC- h/n* -OGn l/ *,%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B-hSo :"n ;<n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Bn.F cZH
c67@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H@
Điều 3: Ch>- l8'n* :/ XF0 c%ch h/n* hZ7M
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhoanh.com/.
4@ Ch>- l8'n* JC- h/n*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(8'c XF0 (Knh -hSo@
1@
c@
Điều 4: ]7o ;d :/ +\ Je h,&FM
4@ ]7o ;d l/J ;an*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1@ fF0 c%ch ;7o ;dM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@cg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+Rch -h89cM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
c@ C%ch (Zn* *Z,M
TOhn* l8'n* c< ;dM
TOhn* l8'n* -KnhM
Điều 5: $h8An* -h#c *,7o nhậnM
4@ ]Gn A *,7o cho ;Gn ] -hSo lKch D7FM
^TT TGn
h/n*
ĐAn :K
-Rnh
^V
l8'n*
Thi,
*,7n
ĐK7
(,LJ
]Vc dg Vận
chF0Ln
Gh,
chú
1@ ]Gn ] *,7o cho ;Gn A -hSo lKch D7FM
^TT TGn
h/n*
ĐAn :K
-Rnh
^V
l8'n*
Thi,
*,7n
ĐK7
(,LJ
]Vc dg Vận
chF0Ln
Gh,
chú
c@ $h8An* -,&n :ận chF0Ln :/ ch, phR :ận chF0Ln do ;Gn@@@@@@@@@@@@@@@@@@chKF@
j@ Ch, phR ;Vc T.p BJk, ;Gn chKF Jộ- (lF hoCc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H@
2@ fF, (Knh lKch *,7o nhận h/n* hZ7 J/ ;Gn JF7 +hIn* (.n nhận h/n* -hd ph<, chKF ch, phR
l8F +ho ;e, l/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@()n*m n*/0@ N.F ph8An* -,&n :ận chF0Ln ;Gn
JF7 (.n J/ ;Gn ;%n +hIn* cZ h/n* *,7o -hd ;Gn ;%n ph<, chKF ch, phR -hực -. cho :,&c (,YF (ộn*
ph8An* -,&n@
n@ oh, JF7 h/n*? ;Gn JF7 cZ -O%ch nh,&J +,LJ nhận phpJ ch>-? XF, c%ch h/n* hZ7 -ạ, chk@
N.F ph%- h,&n h/n* -h,.F hoCc +hIn* (ún* -,GF chFpn ch>- l8'n* :@:_ -hd lập ;,Gn ;<n -ạ, chk 0GF
clF ;Gn ;%n T%c nhận@ H/n* (e O7 +hE, +ho ;Gn ;%n +hIn* chKF -O%ch nh,&J B-Oq loạ, h/n* cZ XF0
(Knh -hi, hạn ;<o h/nhH@
TO8in* h'p *,7o nhận h/n* -hSo n*F0Gn (7,? n*F0Gn +,&n? n.F ;Gn JF7 D7F +h, chQ :Y nhập
+ho J9, ph%- h,&n cZ :, phạJ -hd ph<, lập ;,Gn ;<n *h, cA XF7n +,LJ -O7 -OFn* *,7n BV,n7 con-OolH
(.n T%c nhận :/ ph<, *r, (.n ;Gn ;%n -Oon* hạn 4s n*/0 -Rnh -q +h, lập ;,Gn ;<n@ ^7F 42 n*/0 n.F
;Gn ;%n (e nhận (8'c ;,Gn ;<n J/ +hIn* cZ \ +,.n *d co, nh8 (e chKF -O%ch nh,&J ;), -h8in* lI
h/n* (Z@
t@ Mk, lI h/n* +h, *,7o nhận ph<, cZ T%c nhận ch>- l8'n* ;an* ph,.F hoCc ;,Gn ;<n +,LJ
n*h,&Ju +h, (.n nhận h/n* n*8i, nhận ph<, cZ (6M
! G,>0 *,9, -h,&F c67 cA XF7n ;Gn JF7u
! $h,.F TF>- +ho c67 cA XF7n ;Gn ;%nu
! G,>0 ch#n* J,nh nhWn dWn@
Điều 6: ]<o h/nh :/ h89n* d=n Dr dPn* h/n* hZ7M
4@ ]Gn ;%n cZ -O%ch nh,&J ;<o h/nh ch>- l8'n* :/ *,% -OK Dr dPn* loạ, h/n*@@@@@@@@ cho ;Gn JF7
-Oon* -hi, *,7n l/M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-h%n*@
1@ ]Gn ;%n ph<, cFn* c>p (6 Jk, (An :K h/n* hZ7 Jộ- *,>0 h89n* d=n Dr dPn* Bn.F clnH@
Điều 7: $h8An* -h#c -h7nh -o%nM
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhoanh.com/.
4@ ]Gn A -h7nh -o%n cho ;Gn ] ;an* hdnh -h#c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-Oon* -hi, *,7n
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1@ ]Gn ] -h7nh -o%n cho ;Gn A ;an* hdnh -h#c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-Oon* -hi, *,7n
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Điều 8: C%c ;,&n ph%p ;<o (<J -hực h,&n h'p ()n* Bn.F clnH
v8F \M ChN *h, n*wn *hn c%ch -h#c? -Gn :ậ- ;<o (<J :/ ph<, lập ;,Gn ;<n O,Gn*@
Điều 9: TO%ch nh,&J :ậ- ch>- -Oon* :,&c -hực h,&n h'p ()n*M
4@ H7, ;Gn c7J +.- -hực h,&n n*h,GJ -úc c%c (,YF +ho<n (e -hE7 -hFận -OGn? +hIn* (An
ph8An* -h70 (`, hoCc h60 ;E h'p ()n*? ;Gn n/o +hIn* -hực h,&n hoCc (An ph8An* (dnh chN -hực
h,&n h'p ()n* J/ +hIn* cZ l\ do chRnh (%n* -hd Dx ;K phạ- -9,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y *,% -OK
phln h'p ()n* ;K :, phạJ Bc7o nh>- l/ 41 yH@
1@ ]Gn n/o :, phạJ c%c (,YF +ho<n -OGn (W0 Dx ph<, chKF -O%ch nh,&J :ậ- ch>- -hSo XF0 (Knh
c67 c%c :"n ;<n ph%p lFậ- cZ h,&F lực h,&n h/nh :Y phạ- :, phạJ ch>- l8'n*? DV l8'n*? -hi, *,7n? (K7
(,LJ? -h7nh -o%n? ;<o h/nh :@:_ J#c phạ- cP -hL do h7, ;Gn -hE7 -hFận dự7 -OGn +hFn* phạ- Nh/
n89c (e XF0 (Knh -Oon* c%c :"n ;<n ph%p lFậ- :Y h'p ()n* +,nh -.@
Điều 10: Th6 -Pc *,<, XF0.- -O7nh ch>p h'p ()n*M
4@ H7, ;Gn cln ch6 (ộn* -hIn* ;%o cho nh7F -,.n (ộ -hực h,&n h'p ()n*@ N.F cZ :>n (Y *d ;>-
l', ph%- D,nh c%c ;Gn ph<, +Kp -hi, -hIn* ;%o cho nh7F ;,.- :/ -Rch cực ;/n ;ạc *,<, XF0.- Bcln lập
;,Gn ;<n *h, -o/n ;ộ nộ, dFn*H@
1@ TO8in* h'p c%c ;Gn +hIn* -ự *,<, XF0.- (8'c J9, (87 :P -O7nh ch>p O7 -z7 %n@
Điều 11: C%c -hE7 -hFận +h%c Bn.F clnHM
C%c (,YF +,&n :/ (,YF +ho<n +h%c +hIn* *h, -Oon* n/0 Dx (8'c c%c ;Gn -hực h,&n -hSo XF0
(Knh h,&n h/nh c67 c%c :"n ;<n ph%p lFậ- :Y h'p ()n* +,nh -.@
Điều 12: H,&F lực c67 h'p ()n*M
H'p ()n* n/0 cZ h,&F lực -q n*/0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(.n n*/0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
H7, ;Gn Dx -` ch#c hhp :/ lập ;,Gn ;<n -h7nh l\ h'p ()n* n/0 D7F +h, h.- h,&F lực +hIn* XF%
4s n*/0@ ]Gn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@cZ -O%ch nh,&J -` ch#c :/ chFpn ;K -hi, *,7n? (K7 (,LJ hhp
-h7nh l\@
H'p ()n* n/0 (8'c l/J -h/nh@@@@@@@@@@@@;<n? cZ *,% -OK nh8 nh7F? Jk, ;Gn *,b@@@@@@@@@ ;<n? *r, cA
XF7n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;<n Bn.F clnH @
Đ{I [IỆN ]|N A Đ{I [IỆN ]|N ]
Ch#c :PM Ch#c :PM
o\ -Gn o\ -Gn
BĐZn* d>FH BĐZn* d>FH
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhoanh.com/.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->