COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑÔN TÖÔØNG TRÌNH
Kính göûi : UBND Phöôøng 11, Quaän Bình Thaïnh, TP. Hoà Chí Minh
Toâi teân laø : Nguyeãn Thò Aùi Haèng, sinh ngaøy 06/12/1967 CMND soá 2502533661 caáp ngaøy 19/09/2005 taïi CA Tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ taïm truù taïi: 332/07 Phan Vaên Trò, Phöôøng11, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Nay toâi xin töôøng trình söï vieäc cuûa toâi nhö sau: Naêm 1995 toâi vaø oâng Nguyen Tin c Vu sinh naêm 27/09/1963, Theû xanh soá A73245514 vaø coù ñaêng kyù keát hoân vaøo ngaøy 15/04/1995taïi Sôû tö phaùp tænh Laâm Ñoàng Vieät nam. Chuùng toâi cuøng coù vôùi nhau ngöôøi 1 ngöôøi con trai teân: Nguyeãn Vuõ Quang sinh ngaøy 26/08/1997. Thaùng 8/1998 khi ñoù con toâi ñöôïc 12 thaùng tuoåi OÂng Vu coù veà Vieät nam vaø töø 1999ù ñeán nay toâi khoâng theå lieân laïc ñöôïc vôùi OÂng Vu. Toâi ñaõ töï moät mình nuoâi daïy beù Nguyeãn Vuõ Quang töø ñoù cho ñeán nay. Naêm 2006 toâi ñöôïc Anh Long Vinh Truong, quoác tòch Hoa Kyø laøm thuû tuïc baûo laõnh cho hai meï con toâi ñöôïc ñònh cö vaø ñoøan tuï cuøng hoân phu toâi taïi Hoa kyø . Nay Toång laõnh söï quaùn Hoa kyø taïi Vieät Nam yeâu caàu toâi phaûi coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi cha ruoät cuûa con trai toâi laø oâng Nguyen Tin Vu chaáp thuaän cho con trai toâi ñöôïc ñònh cö cuøng vôùi meï taïi Hoa Kyø. Nay toâi laøm ñôn naøy kính mong uûy ban nhaân daân Phöôøng 11, quaän Bình Thanh xaùc nhaän cho toâi laø hôn 9 naêm qua toâi ñôn thaân nuoâi con moät mình vaø hieän nay khoâng bieát oâng Nguyen Tin Vu hieän ñang soáng ôû ñaâu töø naêm 1999 ñeán nay. Toâi xin cam ñoan vieäc töôøng trình neâu treân laø ñuùng vaø hoøan toøan chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng lôøi khai treân cuûa toâi. Kính xin quùy ban giuùp ñôõ giaûi quyeát . Xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Ban. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy Kính ñôn

NGUYEÃN THÒ AÙI HAÈNG