P. 1
Giao Trinh de Che Dai Cuong

Giao Trinh de Che Dai Cuong

4.5

|Views: 25,010|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3698538

More info:

Published by: api-3698538 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^

hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD140906077
Compiled & Published by Rosea


Giáo trình " ch" $i c&'ng

Ban Biªn TËp:
GS.TS §oµn Träng Kh«i (Chñ biªn).
Nam V (ChØnh söa vµ hiÖu ®Ýnh)
King Rosea (Bæ xung vµ hoµn thiÖn)

Index:
Gii thiu t#ng quan .................................................................................................... 2
Ch&'ng I Các Module chính và Menu trong AOE ............................................ 2
Ch&'ng II. Cách lên ()i và nâng c+p trong AOE............................................ 4
Ch&'ng III.Các lo$i quân và th" m$nh.............................................................. 7
Ch&'ng IV.Các m,o v-t khi ch'i AOE................................................................. 9
Ch¬ng V: Híng DÉn Chung. .............................................................................. 13
Cách lên !i nhanh trong AOE........................................................................... 13
1 cách lên !i nhanh t$m 'n.............................................................................. 14
Dành cho các )$i Cao Th+ ). Ch.................................................................... 15
Cách t0i 1u 2 3n phím i4u khi2n trong game AOE.................................. 17
h15ng d7n cách lên !i b8ng nhà BA,BL ........................................................ 17
Ch9 giúp cách d7n 2,3 con voi v4 nhà cùng 1 lúc......................................... 18
Cách ánh Greek hi;u qu= nh3t?...................................................................... 19
§¸nh B»ng Phï Thñy .................................................................................................... 20
Nh>ng cái nh3t c+a AOE-ROR!........................................................................... 22
Cách ánh AOE c" b=n:........................................................................................ 24
)ÁNH GIÁ CÁC LO@I QUÂN TRONG AOE........................................................ 26

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Gi%i thiu t#ng quan

AOE là m(t game chi)n thu*t ,-.c vi)t b/i Microsoft vi)t vào kho0ng cu1i th*p niên 80. Cho ,)n
nay ,ã có ít nh2t 3 phiên b0n AOE nh-ng h3u h)t ng-4i ch&i v6n yêu thích b0n AOE ,3u tiên.
Giáo trình này ch7 y)u gi%i thiu v9 phiên b0n này.
S%m ,-.c gi%i tr: trên toàn th) gi%i ,ón nh*n, AOE trong nhi9u n;m ,ã tr/ nên th1ng tr= trong
game chi)n thu*t . Tuy hin nay có nhi9u game chi)n thu*t hay và m%i xu2t hin nh-ng h?,
nh@ng HS-SV Vit Nam v6n yêu AOE ,)n cuBng nhit.
AOE ,-.c thi)t k) v%i t1i ,a 8 ng-4i ch&i cùng m(t lúc trong Module Multi Player. Riêng Module
Single Player ch7 y)u giành cho nh@ng ai mu1n luyn game m(t mình v%i máy tính. GBm có t#ng
c(ng quân xây dCng dCa trên nh@ng n9n v;n minh và nhà n-%c c# ,Di, mEi quân có l.i th) và
nh-.c ,iFm riêng ,òi hGi ng-4i ch&i ph0i nHm rõ ,F v*n dIng trong tJng tr-4ng h.p cI thF.
Ng-4i ch&i ,òi hGi ph0i có t- duy chi)n thu*t khá t1t ,F sK dIng và k)t h.p các ,&n v= quân v%i
nhau sao cho có hiu qu0 nh2t.
MEi khi chán h?c, các bDn tr: th-4ng tI t*p r7 nhau ra quán game ch&i AOE ,F th- giãn. Có thF
nói ,ây là m(t cách relax r2t t1t, không quá ,Ht mà lDi cCc vui.Trong khi ch&i, chúng ta có thF
bHt gLp ti)ng chKi th9 , than nghèo kF kh# c7a ng-4i ch&i…thêm vào ,ó ph3n âm thanh c7a
AOE cMng r2t ,Lc sHc : th0m thi)t nh- ti)ng dân b= ch;n, hung d@ nh- ti)ng voi húc hay s- tK
vB, hoành tráng và bi ai khi ,ánh tr*n…N)u bDn là ng-4i yêu thích game thì không nên bG qua
AOE.

Ch-&ng I Các Module chính và Menu trong AOE
I.Các Module chính
1.Single Player
Module này chN thi)t k) cho m(t ng-4i ch&i v%i máy. Khi vào ,ây bDn sP có nh@ng lCa
ch?n sau :
a.Random Map
Ch&i b0n ,B ng6u nhiên.BDn có thF ch&i t1i ,a v%i 7 máy, các lCa ch?n trong ph3n SETTING
thì không có gì ph0i nói n)u bDn bi)t ,ôi chút Ti)ng Anh. Có vài d2u check box bDn c3n chú ý
· Fix Position : x)p các ,(i cùng tên ( phân bit bQng s1 tJ 1 ,)n 4) / các v= tr= g3n nhau
và ,1i din v%i Enemy (k: thù)
· Full Tech Tree : T2t c0 các quân ,9u có ,&n v= quân gi1ng ht nhau. Khi ch?n vào nút
checkbox này thì tên quân (Egyption hay Greek ) chRng còn ý nghSa gì n@a.
· Reavel map : M/ luôn b0n ,B / ch) ,( s-&ng mù.
· Enable Cheating : Cho phép bDn xin tài nguyên v%i các mã cheat ,-.c xây dCng sTn :
Food (Pepperori pizza), Wood (Woodstock), Gold (coinage), Stone (quarry). Ngoài ra bDn
còn có thF cheat ,F xin các loDi quân “ vô h?c “ nh- thQng ôn con pow, ô tô Mez
Bigdaddy…hay các lnh khác nh- bG s-&ng mù (no fog), ,i9u khiFn thú (king anthur)…
bDn có thF tìm hiFu thêm trong Module Help.
b.Campain
Các chi)n d=ch ,ã ,-.c xây dCng sTn, bDn có thF có quân chi)n ,2u ngay tJ ,3u và b0n
,B / các chi)n d=ch này là r2t oái o;m. V%i l3n ,3u tiên ch&i bDn sP c0m th2y khá thú v= và b2t
ng4 v%i kiFu chi)n d=ch này, t2t nhiên các chi)n d=ch này ,ã ,-.c xây dCng c1 ,=nh nên bDn sP
th2y nhàm chán khi ch&i lDi vài l3n.
c.Death Map
“B0n ,B tK th3n” v%i tài nguyên ban ,3u ,7 ,F bDn nuôi m(t ,Do quân “limited”. CI thF
là 20000 food, 20000 wood, 10000 gold, 5000 stone. V%i tài nguyên trên thì bDn không c3n ph0i
chú tr?ng ,)n v2n ,9 làm ;n n@a mà chN t*p trung vào vic xây dCng và t# chUc quân ,(i sao
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
cho h.p lý nh2t ,F mà chi)n ,2u. B0n ,B này t*p trung vào y)u t1 nhanh nhDy và sK dIng, phân
ph1i h.p lý tài nguyên có sTn c7a tJng ng-4i ch&i.

d.Ph3n này cMng t-&ng tC nh- Campain v%i nh@ng b0n ,B và cách b1 trí quân c1 ,=nh, bDn nên
tC ch&i và khám phá.
Nh@ng ph3n còn lDi trong Module không có gì ,áng nói.
2.Multi Player
Vây chính là Module tDo nên sC quy)n rM c7a AOE.Có 4 kiFu ,F k)t n1i khi tDo mDng
ch&i, / ,ây tôi không chú tr?ng ,)n gi0i thích tJng kiFu. Có 2 kiFu k)t n1i ph# bi)n là IPX và
TCP/IP. Ngoài ra, các bDn còn có thF cài ,Lt Hamachi ,F ch&i cho nó không khí .
Các b-%c trong Setting cMng không có gì ph0i bàn nhi9u.Ng-4i ch&i th-4ng ch?n b0n ,B Random
Map, v%i ph3n Deathmap thì t-&ng tC nh- Single Player, nh@ng b0n ,B còn lDi là nh@ng b0n ,B
c1 ,=nh, không thú v= lHm khi ch&i Multi.
3.Help
Vây là th- vin tra cUu thông tin v9 các loDi quân,các ,&n v= quân, các lnh cheat, các
v2n ,9 nhG hay gLp khi ch&i…
4.Scernario Builder
V%i Module này, các bDn có thF tC xây dCng nên các k=ch b0n, cách b1 trí b0n ,B, ,&n v=
quân chi)n ,2u… và test thK. Nói chung nó không có gì ,Lc bit n)u bDn không ph0i là m(t tay
quá r0nh rEi.

II.Các Menu và phím t/t khi ch'i
1.Menu
Menu khi ch&i AOE ,-.c chia là ba ph3n hin lên / góc trên bên ph0i màn hình :
Chat : GKi Message ,)n ,Bng ,(i , ví dI : “cho tao ít vàng”, “f*** you… :D “…
Ít ng-4i ch&i không chú tr?ng ,)n tin ích này nh-ng khi c3n gi@ bí m*t v9 chi)n thu*t thì bDn
nên dùng nó, tránh nói oang oang cho ,1i ph-&ng bHt bài.
Diplomacy: ChuyFn ,#i tJ ,Bng minh sang k: thù hay trung l*p v%i m(t ,(i nào ,ó và ng-.c lDi.
Ngoài ra khi bDn có ch. rBi thì / ,ây bDn còn có thF gKi tài nguyên cho ,Bng ,(i v%i m(t mUc
thu) khá cao.
Menu : Vây là n&i bDn có thF lCa ch?n các chUc n;ng Quit game, Resign (,ây là 2 chUc n;ng mà
không ai mu1n ch?n c0 ). Achievements là n&i bDn xem Timeline c7a các ,(i, th1ng kê v9 khai
thác tài nguyên, s1 quân ,ã kill…Scernio Construction là n&i ,F xem các thông tin v9 b0n ,B, các
ch) ,( Setting. Game Setting là n&i bDn ,-a ra các lCa ch?n v9 âm thanh, t1c ,( chu(t, cách
nh2p chu(t, t;ng hay gi0m t1c ,( cu(c ch&i, ,( phân gi0i…
Ph3n menu còn lDi không có gì ,F nói.
2.Phím t/t
-F3 : TDm dJng cu(c ch&i.
-F4 : Hin tên ng-4i ch&i, màu quân và b0ng ,iFm x)p hDng.
-F5 : Che d2u tài nguyên hin có
-F10 : Vào Menu chính
-F11 : Hin s1 quân hin có trên s1 quân t1i ,a vào th4i ,iFm ,ó.
-Ctrl + N : Nhà trung tâm
-Ctrl + B : Nhà Bracket
-Ctrl + L : Nhà ngCa
-Ctrl + A : Nhà cung
-Ctrl + K : Nhà pháo
-Ctrl + Y : Nhà lính xiên
-Crtl + P : Nhà phù th7y

-Cách xây nhà quân bQng bàn phím mà không dùng chu(t : Ch?n dân, 2n phím B, sau ,ó
2n các ch@ cái ,Di din cho tJng nhà :nhà dân(E), ngCa(L), cung(A), pháo(K), Bracket(B),
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
xiên(Y),chòi canh (T), ch.(M), c0ng(D), ,F hoa qu0(G), ,F gE ,vàng (S), nhà chính ph7 (C), nhà
trung tâm (N)…VF xây nhi9u nhà quân m(t lúc, sau khi ch?n dân, nh2n phím B, ch?n phím nhà
mu1n xây nh- trên, các bDn gi@ Ctrl, tùy theo s1 gE bDn có và mIc ,ích mà xây cho h.p lý. Khi
xin quân, ,F xin / t2t c0 các nhà bDn ,ã xây, 2n Ctrl + ch@ cái ,Di din c7a tJng nhà ,F ch?n
các nhà ,ó.
-VF ,Lt tên ,(i tJ 0 ,)n 9, bDn ch?n ,1i t-.ng mu1n ,Lt tên (nhà quân hoLc quân, nói
chung là cái gì có thF ch?n ,-.c), gi@ ctrl và 2n vào phím s1 mu1n ,Lt tên…
-Hãy ngó qua b0ng HOT KEY trong AOE bQng Ti)ng Anh nhé, nó sP có ích khi bDn là m(t
tay ch&i kha khá ,2y :
SPACEBAR – View selected units
CTRL+H – Select and view Town Center (repeat for other buildings of same type).
CTRL+B – Select and view Barracks.
CTRL+D – Select and view Dock.
CTRL+A – Select and view Archery Range.
CTRL+K – Select and view Siege Workshop.
CTRL+L – Select and view Stable.
CTRL+P – Select and view Temple.
CTRL+Y – Select and view Academy.
L - Unload transport vessel.
+ (Plus key) – Increase game speed.
- (Minus key) – Decrease game speed.
DELETE – Delete military unit or building.
ESC – Unselect or cancel.
ENTER – Send chat message.
Arrow Keys – Scroll game view.
CTRL+1-9 – Assign group number to units.
1-9 – Select group assigned to this number.
ALT+1-9 – Select and view group assigned to this number.
SHIFT+1-9 – Select this group in addition to currently selected units.
TAB – If multiple units are selected, display next unit in lower-left status box.
SHIFT+TAB – If multiple units are selected, display previous unit in lower-left status box.
F3, PAUSE – Pause.
F4 – Score display.
F10 – Game menu.
F1 – Help.
SHIFT+F1 – ? Help.

Ch-&ng II. Cách lên ,4i và nâng c2p trong AOE
I.Lên ()i
Khi ch&i AOE, có 4 “th4i kW” bDn sP tr0i qua, tJ s& khai nh2t ,)n hin ,Di nh2t, ,F
chuyFn tJ th4i kW này sang th4i kW khác, bDn c3n ,7 nh@ng yêu c3u ,òi hGi, khi ,ó bDn chN c3n
nh2p chu(t vào biFu t-.ng “lên ,4i” trong nhà chính Center.
· Stone Age (Th)i k0 (2 (á) : Kh/i ,3u c7a cu(c ch&i, c7a m(t ,) ch) tC tay bDn xây
dCng. Y th4i kW này, chN có các loDi nh0 : Center, House, Barracks, Granary, Storage Pit
và Dock (c0ng, chN dùng cho b0n ,B có biFn) .
· Tools Age (Th)i k0 công c4) : VF chuyFn tJ ,4i 1 ( Stone) lên ,4i 2 (Tools) bDn c3n
500 food và xây ,-.c ít nh2t nhà Granary và Storage Pit. Y ,4i này bDn có thêm nhà
quân là Stable ( quân áp sát gBm ngCa , lDc ,à, voi...), Archery Range (quân bHn cung)
và Market (Ch.). Nh-ng ,F có thF xây ,-.c 2 loDi nhà quân trên bDn c3n ph0i xây nhà
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Barracks (quân b( áp sát), và sau khi xây ch. bDn có thF xây ru(ng (Farm) ,F l2y food .
Khi ,ã xây ,7 nhà và ,7 800 food bDn hãy chuyFn qua th4i kW ti)p theo.
· Bronze Age (Th)i k0 (2 (2ng) : Th-4ng các cu(c chi)n di[n ra ch7 y)u / th4i kW này,
khi mà quân ,(i không còn y)u kém cMng không ph0i là mDnh nh2t. Th4i kW này th-4ng
quy)t ,=nh k)t qu0 lâu dài c7a tr*n ,ánh và nó có ý nghSa vô cùng quan tr?ng. BDn sP có
thêm nhà Siege Workshop (xin pháo) , Academy (lính xiên), Temple (phù th7y) và
Government Center (nhà chính ph7). Hãy chuyFn lên ,4i 4, ,4i cu1i cùng n)u bDn ,7
1000 food và ,ã xây ,7 nhà c3n thi)t.
· Iron Age (Th)i k0 (2 s/t) : V4i hin ,Di nh2t, có ,3y ,7 các loDi quân. Vây là lúc bDn
phát huy h)t th) mDnh c7a tJng quân và thF hin tài c3m quân c7a mình m(t cách toàn
v\n nh2t.
II. Nâng c+p
Vây là v2n ,9 không d[ nHm bHt c7a ng-4i m%i ch&i và c0 nh@ng ng-4i ch&i khá lâu
nh-ng không ph0i lúc nào cMng hiFu h)t ,-.c tác dIng c7a tJng biFu t-.ng nâng c2p. Không
ph0i loDi quân nào cMng có t2t c0 nh@ng biFu t-.ng nâng c2p,bDn hãy tC khám phá ,i9u này khi
ch&i. M(t l-u ý nhG là sau khi nâng c2p cho tJng ,&n v= quân, chúng sP có tên g?i khác nh-ng
,ó không ph0i là ,i9u chúng ta quan tâm. Riêng v%i nh@ng quân có thF nâng c2p lên ‘th3n’ (còn
g?i là ‘,iên’ ), tôi sP gi%i thiu riêng.
Trong AOE, nhà ,-.c chia làm hai loDi ,ó là : Technology và Non-Technology, ta sP tìm
hiFu tJng loDi và cách nâng c2p trong tJng nhà.
1.Technology
Vây là nh@ng nhà bDn có thF nâng c2p bQng cách 2n vào các biFu t-.ng trong ,ó, nhi9u
tr-4ng h.p, bDn 2n vào biFu t-.ng trong m(t nhà Technology, bDn sP có thêm m(t ,&n v= nhà
Non-Technology m%i. MEi nhà có m(t ch@ cái vi)t tHt t-&ng Ung, 2n phím Ctrl + phím ,ó bDn sP
tr/ v9 nhà ,ó ngay l*p tUc. Trong Technology Houses, tôi chia làm hai loDi nhà, ,ó là nhà quân
chi)n ,2u và nhà chUc n;ng. Hãy xem mEi nhà có thF làm ,-.c nh@ng gì :
a.Nhà quân
-Barracks (B) : Nhà ,F xin lính ki)m ngHn swordman (còn g?i là “leng keng”) và “qu]y
,á” . BDn cMng có thF xin lính c3m chùy ngay tJ ,4i 1 ,F ,i ,*p phu ,1i ph-&ng. VF có ,-.c
Swordman mDnh nh2t, bDn ph0i nâng c2p nh@ng b( giáp trong nhà này.
-Archery Range (A) : Nhà xin lính bHn cung. Có ,)n 5 loDi cung cho bDn lCa ch?n nh-ng
không ph0i quân nào cMng có ,7, có quân chN có m(t loDi cung “gh:” (Greek), cMng có quân có
vài loDi cung. Trong nhà cung, bDn chN nâng c2p ,-.c b( cung tên ,F có thêm ,&n v= quân m%i,
th-4ng g?i là cung A.
-Stable (L) : Riêng nhà này, chN có m(t b( giáp ngCa cho ngCa vàng, ngoài ra chN có thF
nâng c2p trong nó khi ,ã nâng c2p / nhà khác, bDn không c3n quan tâm ,)n v2n ,9 nâng c2p
nhà L lúc này, hãy quay lDi vào lúc khác.
-Siege Workshop (K) : Nhà ,F xin pháo, có hai loDi là pháo bHn ,á (Stone thrower) và
pháo b\t (Balista). Y ,ây bDn có thF nâng c2p m(t l3n cho pháo bHn ,á v9 t3m xa và sUc công
phá.
-Academy (Y) : Nhà xin lính xiên, bDn có thF nâng c2p cho quân này ngay trong
Academy.
-Temple (P) : Nhà xin phù th7y, có kh0 n;ng bi)n quân ,1i ph-&ng, th*m chí nhà cKa
c7a ,1i ph-&ng thành c7a mình, ch@a th-&ng cho quân mình…Riêng hàng nâng c2p ,3u tiên có
tác dIng t;ng t1c ,( di chuyFn c7a phù th7y, th4i gian hBi phIc “công lCc” ,F ti)p tIc ‘hô hê”,
t3m xa hay t3m nhìn ,F “hô hê” …
Y hàng d-%i, hai biFu t-.ng ,3u tiên tJ trái sang ph0i tôi cMng không bi)t ,F làm cái gì. BiFu
t-.ng thU ba, khi nâng c2p nó, bDn có thF nâng c2p cho swordman lên th3n, hai biFu t-.ng cu1i
,F nâng c2p máu và sUc chi)n ,2u cho nông dân.
-Dock (D) : N&i ,F bDn xin các loDi thuy9n, tJ thuy9n ,ánh cá (l2y food), thuy9n do
thám, thuy9n ch/ quân và thuy9n chi)n. BDn chN nên quan tâm ,)n nhà và các ,&n v= quân này
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
n)u bDn -a thích b0n ,B có biFn. Trong nhà này bDn có thF nâng c2p cho tJng loDi thuy9n tu&ng
Ung.
b.Nhà chc n#ng
Nh@ng nhà này bao gBm nhà chính, các nhà kho, ch., nhà chính ph7.
- Town Center (N): Nhà trung tâm, ,ây là n&i bDn xin phu ,F khai thác tài nguyên,chUa
t2t c0 các tài nguyên, cMng là n&i ,F nâng c2p lên ,4i. Tuy nó chN có vài tác dIng trên nh-ng lDi
là b( não c7a quân ,(i do bDn ,Ung ,3u, hãy b0o v nó t1t nh2t trong kh0 n;ng c7a bDn.
-Market (M) : N&i bDn nâng c2p các công cI phIc vI cho vic khai thác các loDi tài
nguyên : rìu chLt gE, ,ào vàng, ,ào ,á, trâu làm ru(ng…Bánh xe giúp nông dân bDn ,i nhanh
h&n và có thF có thêm hai ,&n v= quân trong nhà ngCa và nhà cung (tùy tJng quân). Ngoài ra
mEi l3n nâng c2p m(t rìu, cung c7a bDn có t3m xa thêm 1. Y l-.t nâng c2p thU hai, biFu t-.ng
gi1ng cái vách giúp bDn có thF nâng c2p pháo bHn ,á c7a mình lên th3n, biFu t-.ng cái âu giúp
nông dân c7a bDn mEi l3n khai thác ,-.c nhi9u tài nguyên h&n ( bình th-4ng là 10 ,&n v= tài
nguyên/1 l3n khai thác) .
-Government (C) :Nhà chính ph7, chUc n;ng chN ,F nâng c2p.
Y hàng trên, tJ trái qua ph0i, biFu t-.ng ,3u ng-4i dùng ,F nâng c2p máu cho cung kéo xe
( loDi cung thU ba trong nhà cung), lDc ,à, ngCa chém và ngCa gE và giúp ngCa chém c7a bDn
có thF lên th3n. BiFu t-.ng thU hai th-4ng g?i là “nâng c2p b0n ,B” giúp bDn nhìn th2y nhà
,Bng minh c7a mình.BiFu t-.ng thU ba giúp cho t1c ,( xây nhà c7a nông dân nhanh h&n, biFu
t-.ng thU t- có ý nghSa v%i quân swordman, ,ó là tính 2 thành 1 (chN hin th= 1 quân n)u bDn có
2 swordman) .
Y hàng d-%i, vòng ng?c giúp ,&n v= quân lính xiên trong nhà Academy c7a bDn lên th3n, mMi tên
giúp lính cung bHn nhanh h&n, ,Sa lKa ,F các loDi quân cung và pháo, chòi canh bHn ra lKa. BiFu
t-.ng bánh xe giúp nâng c2p t3m xa cho hai loDi pháo.
-Granary (G): Chuyên dùng ,F chUa qu0. BiFu t-.ng ng-4i ,Ung gác ,F nâng c2p chòi
canh, bUc thành ,á ,F nâng c2p cho thành.
- Storage Pit (S) : Dùng ,F ,Cng gE, ,á, vàng, th=t thú. BiFu t-.ng thU nh2t ,F nâng c2p
sUc chi)n ,2u cho các loDi lính áp sát (trJ voi) nh- swordman , t2t c0 các loDi ngCa, lính xiên…
BiFu t-.ng thU hai nâng c2p giáp cho lính xiên, quân trong nhà Barracks…Chi)c mMi tên ,F nâng
c2p giáp cho lính cung còn chi)c móng ngCa ,F nâng c2p giáp cho các ,&n v= quân trong nhà
Stable (nhà ngCa) . Riêng biFu t-.ng cu1i dùng cho nâng c2p voi ,iên và giáp cho nó.

2.Non – Technology
Vây là nh@ng nhà không trCc ti)p tham gia vào vic nâng c2p.Bao gBm :
-House (E): MEi nhà này chUa ,-.c 4 quân, bDn nh% xây ,7 nhà thì m%i xin ,-.c dân và
quân lính tùy theo s1 l-.ng quân t1i ,a bDn ch?n (nhi9u nh2t là 200 trong Multi và 50 trong
Single).
-Farm (F) : Làm ru(ng t2t nhiên ,F l2y l-&n thCc (food). Tuy nhiên, bDn ph0i có cách ,F
ru(ng c7a mình khGi “cháy” (x0y ra khi ,ã khai thác h)t l-&ng thCc t1i ,a mà nó có thF ,em lDi)
.Hãy dùng m\o nhG sau : ch?n t2t c0 các ru(ng bQng cách di chu(t và gi@ Ctrl, ch?n thêm m(t
quân (th-4ng là ch?n nông dân) sau ,ó ,Lt cho chúng cái tên bQng ch?n m(t trong các s1, sau
này, mEi l3n mu1n ru(ng c7a mình tr/ v9 tình trDng ban ,3u, 2n vào s1 vJa ,Lt tên và 2n ch@ S
(stop).
-Wall (5) : Dùng ch7 y)u ,F bo nhà, b0o v nông dân và c& s/ v*t ch2t, ngo0i ra nó còn
có tác dIng v%i m(t s1 ng-4i bi)t khai thác l.i th) xây dCng c7a nó trong chi)n ,2u.
-Guard Tower (T) : Chòi canh, dùng ch7 y)u trong vic phòng th7.
-Wonder (W) biFu t-.ng sUc mDnh cho m(t ,) ch), nó chN có ý nghSa khi bDn ch?n th4i
gian nh2t ,=nh trong mEi tr*n ,2u, có nghSa là n)u bDn xây dCng và b0o v ,-.c nhà Wonder
,)n m(t th4i ,iFm cho tr-%c, bDn sP chi)n thHng. Nh-ng th-4ng thì các games th7 không ch?n
cách ch&i này nên h? không quan tâm ,)n nhà Wonder .

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Nh- v*y bDn ,ã có cái nhìn khá ,3y ,7 v9 cách nâng c2p trong AOE , nh-ng v%i tJng loDi quân
thì ph0i bi)t nâng c2p cái gì c3n, cái gì không c3n, tùy vào mIc ,ích và chi)n thu*t c7a mình.
Mu1n nHm bHt ,-.c ,i9u này, hãy ,?c ti)p ch-&ng III : Các loDi quân và th) mDnh.


Ch-&ng III.Các loDi quân và th) mDnh
Y ,ây, tJ “các loDi quân” bDn nên hiFu là các tên quân cI thF Ung v%i m(t ,) ch) cI thF
trong l=ch sK. AOE có t2t c0 16 loDi quân (Random là ,F ch?n ng6u nhiên 1 trong 16 loDi ,ó).
Chúng ta hãy nghiên cUu xem mEi loDi quân thì nên dùng ,&n v= quân nào ,F làm quân chi)n
,2u ch7 ,Do kh0 dS có thF giành thHng l.i. Nh-ng tr-%c h)t chúng ta hãy tr/ lDi cách nâng c2p
tJng ,&n v= quân có thF lên th3n, y)u t1 tiên quy)t giúp bDn giành th) ch7 ,(ng trong chi)n
,2u. Vây chN là nh@ng ,i9u kin bHt bu(c bDn ph0i nâng c2p ,F có thF nâng c2p trCc ti)p quân
,ó lên th3n.
-Swordman : Nâng c2p h)t các b( giáp trong nhà Barracks và biFu t-.ng thU 3 hàng
d-%i trong nhà phù th7y Temple (T) .
-Hoplite (lính xiên) : Nâng c2p b( giáp trong nhà này và vòng ng?c trong nhà chính ph7
(C).
-Chariot (NgCa gE) : Bánh xe trong ch. và ,3u ng-4i trong nhà chính ph7.
-Cavalry (NgCa chém) : V3u ngCa trong nhà chính ph7, b( giáp trong nhà ngCa và ba
l3n móng ngCa trong Storage Pit (S) .
-Elephant (Voi) : 2 l3n giáp trong nhà Storage Pit ( biFu t-.ng cu1i cùng).
-Horse Archer (Cung thiên nga - cung thU 4 trong nhà cung) : Nâng c2p ba l3n mMi tên
trong nhà Storag Pit.
- Stone Thrower (Pháo bHn ,á) : Nâng c2p biFu t-.ng trong nhà Workshop ,F bi)n
Stone Thrower thành Catapult, nâng c2p ti)p biFu t-.ng cái vách ,F lên pháo th3n (Heavy
Catapult).
-Balista (Pháo b\t) : Nâng c2p ba l3n biFu t-.ng rìu chLt gE trong ch..
-Guard Tower (chòi canh) : Nâng c2p ba l3n biFu t-.ng ng-4i ,Ung gác trong nhà
Granary (G), và nâng c2p mMi tên trong nhà chính ph7.
Sau khi bDn ,ã bi)t nh@ng ,&n v= quân có thF lên th3n và các cách nâng c2p chúng, ta sP nghiên
cUu ,iFm mDnh c7a tJng loDi quân :
-Egyptian : V) ch) Ai c*p c# ,Di ,ã quá n#i ti)ng nên trong AOE ,-.c xây dCng r2t
mDnh. L.i th) c7a Ai c*p chính là nông dân làm khá khGe, ngCa cung và ngCa chariot nhi9u
máu, nh2t là khi ,ã lên th3n. Pháp s- c7a Ai c*p là c&n ác m(ng c7a nh@ng quân có t1c ,( ch*m
nh- voi vì kh0 n;ng hBi phIc và t3m xa 10+6 c7a nó .Ngoài ra chòi canh c7a Ai c*p cMng r2t
mDnh.
-Greed : V) ch) c7a nh@ng v= th3n v%i nh@ng câu chuyn th3n thoDi, tuy nhiên sP khá
khó ch=u v%i nh@ng ng-4i thi)u kinh nghim khi ch&i quân này. Vì là quân dùng vàng là ch7 y)u
nên n)u không có vàng ,Bng nghSa v%i th2t bDi. Y ,4i ba bDn có thF ch&i ngCa chém, lính xiên
thì có t1c ,( tuyt v4i nh2t trong các quân. V4i 4 thì bDn có thF ch&i 2 loDi pháo ,9u có thF lên
th3n, xiên th3n và ngCa chém th3n, có thF c0 chòi canh th3n n@a.
-Babylonian : V) ch) làm ta nh% ,)n v-4n treo n1i ti)ng nh-ng là m(t ,) ch) “d/ d/
-&ng -&ng” , không thCc sC mDnh cMng không y)u. V4i ba, bDn có thF ch&i lDc ,à, cung gE,
cung A. Pháo bHn ,á c7a Babylonian có thF lên th3n và bHn khá #n. SP là r2t khó ch=u cho ,1i
ph-&ng n)u bDn ch&i chòi canh vì nó có ,)n 400 máu, là loDi chòi khó ch=u nh2t. NgCa ,ôi c7a
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Babylion kém xa c7a Egyptian nh-ng không ph0i là lCa ch?n tBi. N)u thJa vàng bDn cMng có thF
ch&i phù th7y c7a Babylonian.
-Assiryan : NQm trong vùng Trung ,ông cùng v%i Babylion và Sumerian, Assiryan là m(t
,) ch) khá mDnh v%i loDi cung gE có t1c ,( xu2t tên nhanh nh2t. Tuy bDn không thF nâng c2p
máu cho nó (vì không có ,3u ng-4i trong nhà chính ph7) nh-ng ,i9u ,ó không là v2n ,9. V%i
Assiryan, bDn nên c1 gHng gi0i quy)t tr*n ,ánh trong ,4i ba vì thCc t) lên ,4i 4 rBi cMng không
mDnh lHm, có thêm balista lên th3n nh-ng t3m bHn chN có 10 và Swordman lên th3n nh-ng sUc
t2n công kém.
-Minoan : N)u bDn ,ã tJng ,?c N@ hoàng Ai c*p chHc bDn không lD gì cái tên này, ,ó là
m(t hòn ,0o nhG nQm g3n Ai C*p gi4 ,ã chìm d-%i ,áy biFn. ViFm mDnh c7a V) ch) này là cung
A cCc ,Nnh, t3m xa và t1c ,( bHn l.i hDi nh2t trong t2t c0 các loDi cung. Pháo c7a Minoan cMng
r2t mDnh, c0 2 loDi ,9u lên ,-.c th3n, lính xiên c7a Minoan cMng có thF lên th3n. Có lP ,F ch1ng
lDi Minoan chN có thF dùng quân có pháo “kh7ng” nh- Sumerian hay Hittite. Ngoài các th) mDnh
trên thì Minoan chRng còn gì ,áng nói.
-Phoenician : NQm giáp v%i Ai c*p và Minoan, ,) ch) Phoenician có ,iFm mDnh / ngay
nh@ng ng-4i nông dân, có lP không quân ,(i nào có “lâm tLc” ,Nnh h&n quân này, ngay tJ ,4i 1,
phu c7a Phoe ,ã khai thác ,-.c 13 wood/1 l3n, và tJ ,4i 3 thì là 17, lên ,4i 4 là 19/1l3n. Th)
nên bDn không ph0i e ngDi nhi9u v9 tài nguyên này. Phoenician cMng có ngCa bHn tên mua bQng
gE và th=t, c(ng v%i r2t nhi9u thU quân có thF lên th3n nh- ngCa ,ôi, voi, lính xiên,
swordman…ViFm y)u c7a Phoe chính là pháo, voi c7a Phoe r: nh-ng ngCa ,ôi công và giáp lDi
kém nh2t trong các loDi.
-Sumerian : M(t trong ba ,) ch) c# ,Di thu(c IrHc ngày nay, nh- trên ,ã nói, Sumerian
r2t mDnh v%i pháo bHn ,á (và thCc t) thì Sumerian cMng chN có mEi loDi pháo này). BHn ,á c7a
Sumerian là loDi duy nh2t có thF vJa lùi vJa bHn ngay tJ ,4i 3, còn lên ,4i 4 thì quá kh7ng khi)p
b/i t1c ,( bHn và sUc công phá. NgCa ,ôi có thF lên th3n và cung gE cMng là m(t th) mDnh c7a
Sumerian. Ngoài ra cung thU 4 trong nhà cung (th-4ng g?i là “thiên nga” ) cMng có thF lên th3n.
-Persian : Là Iran ngày nay, Persian có l.i th) r2t l%n v%i kh0 n;ng khai thác food tuyt
v4i c7a nông dân. Cung A c7a Persian bHn khá nhanh nh-ng lDi b= hDn ch) v9 t3m xa (7+1) ,
nh-ng lDc ,à c7a Persian khá #n. Nh-ng th) mDnh l%n nh2t c7a Per chính là voi , t1c ,( c7a nó
th*m chí ngang ngKa v%i ngCa (c0 voi bHn tên và voi húc) và ,áng s. nh2t chính là voi húc. VF
ch1ng lDi voi ,iên c7a Persian bDn ch7 có thF dùng Balista lên th3n hoLc lính xiên lên th3n.
-Shang : Chính là ng-4i hàng xóm Trung Qu1c c7a chúng ta ngày nay, vì là ,2t n-%c có
dân s1 ,ông nh2t th) gi%i nên phu c7a Shang giá cMng “bèo” nh2t trong các quân, so v%i 50
food/1 nông dân / các ,) ch) khác thì Shang chN m2t có 35. (b0n Pack là 40 và tài nguyên food
chN có 160 lúc kh/i ,3u) . Nh-ng chính vì phu r: nên chúng làm khá y)u, ,Lc bit là chLt gE. V%i
Shang, bDn có thF lên ,4i khá s%m và thay vì ch4 nâng c2p bánh xe ,F có ngCa tên thì bDn nên
ch&i ngay lDc ,à. NgCa ,ôi c7a Shang cMng chN thua c7a Egyptian. Balista lên th3n nh-ng t3m
bHn chN có 10. NgCa chém c7a Shang lên th3n và chém khá nhanh, nh-ng n)u ,1i ph-&ng ch&i
ngCa ,ôi thì bDn không nên lãng phí vàng vào vic này, và thCc sC thì cMng ít ng-4i ch&i Shang
mà lDi nâng c2p ngCa chém vì ,ã có ngCa ,ôi.
-Choson : V) ch) Hàn Qu1c c# ,Di, là m(t quân r2t khó ch&i trong ,4i ba. Ngoài ngCa
chém thì bDn khó có sC lCa ch?n khác v%i Choson. Nh-ng lên ,4i 4 thì Swordman c7a Choson lDi
là c&n ác m(ng thCc sC b/i vì nó “khGe và r:” vì máu c7a nó lên ,)n 240 ( các quân khác chN có
160). Vây chính là l.i th) l%n nh2t c7a Choson bên cDnh chòi canh lên th3n có t3m bHn xa lên
,)n 7+5.
-Yamoto : Cái tên này làm bDn liên t-/ng ngay ,)n xU Phù tang Nh*t b0n. Cung A c7a
Yamoto khá #n và ngCa chém r:. Lên ,4i 4, th) mDnh thCc sC c7a Yamoto là thiên nga và ngCa
chém lên th3n.
-Roman : V) ch) n#i ti)ng c7a ng-4i Ý, ,2t n-%c c7a nh@ng chi)n tr-4ng c# kính và
tráng l. T2t c0 các nhà c7a Roman chN t1n 75% gE so v%i các nhà t-&ng tC / quân khác. Vó là
l.i th) l%n c7a Roman, tuy nhiên ,4i ba bDn lDi ít có sC lCa ch?n v%i quân này. Vây là ,) ch) duy
nh2t có ngCa gE mà không có cung gE sau khi nâng c2p bánh xe. Lên ,4i 4 bDn có thF ch&i ngCa
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
,ôi, xiên lên th3n và 2 loDi pháo c7a Roman cMng có thF lên th3n nh-ng ,áng s. là Balista chU
không ph0i pháo bHn ,á.
-Carthanigian : LDc ,à chém r2t nhanh, lính xiên nhi9u máu nh2t và có thF lên th3n. Voi
c7a Carthanigian cMng là loDi nhi9u máu nh2t nh-ng t1c ,( khá ch*p chDp. N)u bDn lên voi th3n
thì hãy c0nh giác v%i phù th7y c7a ,1i ph-&ng. Balista c7a Cartha cMng có thF lên th3n và có t1c
,( bHn r2t t1t, không thua gì Roman và Minoan hay Greek.
-Pamyran : T1n ,)n 75 food cho m(t phu, ,Ht g2p ,ôi phu c7a Shang nên kh0 n;ng khai
thác tài nguyên c7a nông dân Pamyran là s1 1. Nh-ng n)u ch&i quân này mà nhà bDn nghèo kF
nh- nHm ,)n 70% là thua rBi. Lên ,4i 3 mà không b= ch;n phu thì c& h(i thHng c7a bDn khá l%n
n)u bDn bi)t t*n dIng lDc ,à c7a Pamy, loDi có tôc ,( chDy nhanh nh2t. BDn cMng có thF ch&i
cung gE hay cung A tJ ,4i 3. Lên ,4i 4, hãy dùng ngCa ,ôi, cMng có thF lên voi th3n hay cung
thiên nga n)u vàng c7a bDn dBi dào. Pháo bHn ,á c7a Pamyran cMng có thF lên th3n nh-ng t3m
bHn chN có 13.
-Macedonia : Chính là qu1c ,0o Macedonia ngày nay, loDi quân có phu v%i kh0 n;ng m/
,-4ng tuyt v4i. Nh-ng cùng v%i Persian, Macedonia không có bánh xe trong ch. ,F nâng c2p
t1c ,( cho phu nên khi b= ch;n thì coi nh- nHm chHc là “die”. V%i Mace bDn có thF ch&i cung A tJ
,4i 3, ,Lc bit pháo c7a Mace cCc r: so v%i các loDi pháo khác, nên ngay trong ,4i ba, bDn nên
t*n dIng l.i th) này ,F t1c chi)n t1c thHng. Lên ,4i 4, lính xiên c7a Mace là loDi ‘lW l.m” nh2t vì
có l%p giáp r2t dày. Ngoài ra voi và thiên nga c7a Mace cMng có thF lên th3n.


Chúng ta ,ã ,iFm qua th) mDnh c7a 16 loDi quân trong AOE, ,i9u quan tr?ng là bDn ph0i nHm
v@ng loDi gì thì dùng ,&n v= quân gì cho thích h.p, ,Jng nh- thQng bDn c7a mình quân Egyptian
mà cU ,i xây nhà lính xiên vì lý do “nh3m v%i Greek”, ,)n lúc ,ó bDn có h1i cMng không k=p ,âu.


Ch-&ng IV.Các m\o vLt khi ch&i AOE
Vì rQng AOE là m(t game chi)n thu*t nên mEi ng-4i có m(t cách ,ánh riêng, phù h.p v%i cá tính
c7a mình. Th) nên không có m(t chu]n mCc nào ,F vi)t ra ,ây cho m?i các bDn áp dIng, thêm
vào ,ó b0n thân cMng không ph0i là m(t gamer kh7ng khi)p, do ,ó tôi chN xin nêu m(t s1 kinh
nghim mà các game th7 khác th-4ng dùng khi ch&i. Ph3n còn lDi trong ch-&ng này nh4 nh@ng
cao th7 trong làng AOE c7a Coltech chN giáo ,F cu1n giáo trình này tr/ nên hòan thin h&n. Tuy
nhiên, nh@ng kinh nghim bDn có ,-.c ch7 y)u là tJ sC tích lMy c7a chính bDn, hãy tC khám phá
nhé.
Nh6ng kinh nghi8m và m,o nh: khi ch'i AOE
-KiFm soát s1 dân mình ,ang có, xây nhà / cho ,7, ,Jng ,F b= limit mà không xin ,-.c
dân và ph0i ch4 xây nhà.
-C1 gHng ,i m/ ,-4ng quanh nhà, không nên m/ r(ng quá. Dùng Shift ,F ,ánh d2u m1c
cho các ,iFm mà phu hoLc xe dò ,-4ng c7a bDn ,i qua, nh-ng nh% kiFm soát ,i9u ,ó vì n)u
gLp s- tK thì phu v6n cU ,i mà không ph0n Ung gì.
-Khai thác trit ,F tài nguyên mình tìm ,-.c, tJ b3y h-&u vài con ,)n nh@ng chú voi l:
cách nhà m(t cánh rJng cMng ph0i “dong” v9 nhà cho bQng ,-.c.
-Cân nhHc k^ khi ,ánh bQng qu]y hoLc scout do thám.
-Lên ,4i 3 rBi ,Jng làm ru(ng ngay mà hãy c1 gHng khai thác các tài nguyên còn lDi n)u
tìm ,-.c. Nên có thói quen dùng Scout ,F dò tài nguyên và do thám ,1i ph-&ng.
-Hãy h?c cách cân bQng tài nguyên, ,Jng ,F thi)u cái này thJa cái kia. Vây là m(t k^
n;ng không d[ nh-ng n)u bDn nHm rõ quân gì nên ,ánh cái gì thì bDn sP s%m nHm bHt ,-.c.
-N)u ch&i cung A, hãy c1 gHng ,i cùng v%i pháo và ng-.c lDi ,n)u ch&i pháo nh% có cung
,i kèm. Hãy bi)t k)t h.p linh h?at các loDi quân áp sát nh- ngCa, xiên, swordman v%i các loDi
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
cung ,F t;ng hiu qu0 chi)n ,2u. VJng dDi khi ,ánh quân áp sát mà có pháo bHn ,á c7a mình /
,Qng sau.
-Nên nh%, dù ch&i chi)n thu*t t2n công hay phòng th7 thì ,9u ph0i ch7 ,(ng.
-Khi ,1i ph-&ng ,ã bG nhà chính ,F chDy, nh% cho 1 ,)n 2 quân ,Ung canh “,1ng vàng”
nhà nó.
-C1 gHng xây nhà Storage Pit vào sát cánh rJng và lúc nào cMng nên làm ,i9u này, ,Jng
ti)t kim 120 wood mà ,F phu bDn ,i r2t xa m%i mang ,-.c 10 wood v9. Nh% ,Jng ,F ru(ng b=
cháy vì xây lDi r2t m2t th4i gian, t1n tài nguyên và làm ch*m nh=p phát triFn chung.
-Hãy t*p cho mình thói quen dùng phím tHt.
-Luôn chú ý theo dõi b0n ,B ,F bi)t chE nào / nhà mình b= ,ánh hay phu mình b= s- tK
vB…
;i v<i nh6ng cu>c ch'i mà mình có (2ng minh
-Nâng c2p b0n ,B ngay khi có thF ,F có thF hE tr. t1t nh2t cho h?.
-Quan sát tài nguyên c7a ,1i ph-&ng, có thF cho hay xin ,-.c cái gì thì ph0i hành ,(ng
ngay. Không nên tranh giành tài nguyên v%i ,Bng ,(i. Hãy nh-4ng nhau n)u có thF .
-Nên gKi message h&n là nói to lên cho m?i ng-4i nghe th2y, nh-ng ,ôi khi “rung cây
d?a khN” cMng là m(t cách hay, ví nh- có thF nói vào tai ,Bng ,(i m(t cách “thì th3m” ,)n ,( ,1i
ph-&ng ngBi ,1i din có thF nghe ,-.c :” Nhìn này, nhà tao có 6 con voi ,Ung li9n nhau...”
-Tránh ,ánh nh@ng quân có ,( 0nh h-/ng xung quanh nh- ngCa ,ôi, voi húc hay pháo
g3n quân c7a ,Bng ,(i.
-Nên t# chUc che chHn cho nhau và “,ánh t*p thF” vào nhà ,1i ph-&ng.


Hi8u (ính và ch?nh sAa:

Các lo$i Unit:
B# xung thêm v9 ,iFm mDnh và y)u c7a tJng loDi quân cùng v%i n;ng lCc c7a quân
(,iFm c(ng, ,iFm trJ) , còn v9 cách nâng c2p thì có / ph3n trên.
Quân lính trong Aoe bao gBm các thF loDi:
+ Priest (M2y lão phù th7y), ,-.c cung c2p b/i nhà Temple.
+ Infantry (B( binh c*n chi)n), ,-.c cung c2p b/i nhà Barracks và Academy.
+ Archer (Các cung th7), ,-.c cung c2p b/i nhà Archery Range.
+ Cavalry (K_ binh c*n chi)n), ,-.c cung c2p b/i nhà Stable.
+ Siege Weapons (Các loDi chi)n xa), ,-.c cung c2p b/i nhà Siege Workshop.
+ Boat (Thuy9n), ,-.c cung c2p b/i nhà Dock (Cái này không bít).
Priest:
+ Th!i kì: )B Bng (Bronze age)
+ Giá: 125 gold
+ 25 HP
+ Công dCng: HBi máu cho quân mình, thu phCc quân 0i ph1"ng...

Các quân khác sD 1Ec trình bày theo thF tG:
Tên: th!i kH, Nhà cung c3p, Giá nâng c3p, giá mua, Máu HP, Công c" b=n,
Giáp c" b=n, TJm xa c" b=n, T0c K. Có th2 nâng c3p lên Unit. NLng lGc Nc bi;t.
Infantry:
- Clubman: )B á, Barracks, 0, 50 Food, 40, 3, 0, 0, Trung bình. Nâng c3p lên
Axeman.
- Axeman: Công cC, Barracks, 100 Food, 50 Food, 50, 5, 0, Trung bình.
- Short Swordsman: )B Bng, Barracks, 120 Food+50 Gold, 35 Food+15 Gold,
60, 7, 1, 0, Trung bình. Nâng c3p lên Broad Swordsman.
- Broad Swordsman: )B Bng, Barracks, 140 Food+50 Gold, 35 Food+15 Gold,
70, 9, 1, 0, Trung bình. Nâng c3p lên Long Swordsman.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
- Long Swordsman: )B sOt, Barracks, 160 Food+50 Gold, 35 Food+15 Gold,
80, 11, 2, 0, Trung bình. Nâng c3p lên Legion (lên thJn!).
- Legion: )B sOt, Barracks, 1400 Food+600 Gold, 35 Food+15 Gold, 160, 13,
2, 0, Trung bình.
- Slinger: Công cC, Barracks, 0, -, 25, 2, 0, 4, - . +2 Giáp tên ch0ng l$i Ballista,
Helepolis, và các quân Missile khác.
- Hoplite (Lính th1"ng dài): )B Bng, Academy, 0, 60 Food+40 Gold, 120, 17,
5, 0, ChPm. Nâng c3p lên phalanx. CKng i2m công khi t3n công cavalry
nh1ng ko rõ bao nhiêu.
- Phalanx: )B sOt, Academy, 300 Food+100 Gold, 60 Food+40 Gold, 120, 20,
7, 0, ChPm. Nâng c3p lên Centurion. CKng i2m công khi t3n công cavalry
nh1ng ko rõ bao nhiêu.
- Centurion: )B sOt, Academy, 1800 Food+100 Gold, 60 Food+40 Gold, 160,
30, 8, 0, ChPm. CKng i2m công khi t3n công cavalry nh1ng ko rõ bao nhiêu.

Archers:
- Bowman: Công cC, Archery Range, 0, 40 Food+20 Wood, 35, 3, 5, Trung
bình.
- Improved Bowman (A): )B Bng, Archery Range, 140 Food+80 Wood, 40
Food+20 Gold, 40, 4, 0, 0, 6, Trung bình. Nâng c3p lên Composite Bowman.
- Composite Bowman (A): )B Bng, Archery Range, 180 Food+100 Wood, 40
Food+20 Gold, 45, 5, 0, 7, Trung bình.
- Chariot Archer (R): )B Bng, Archery Range, 0, 40 Food+70 Wood, 70, 4, 0,
7, Nhanh. Có sG kháng cG cao v5i sG dC dQ c+a Priest, tLng g3p ba t3n công
Priest.
- Elephant Archer: )B sOt, Archery Range, 0, 180 Food+60 Gold, 600, 5, 0, 7,
ChPm.
- Horse Archer (C): )B sOt, Archery Range, 0, 50 Food+70 Gold, 60, 7, 0, 7,
Nhanh. Nâng c3p lên Heavy Horse Archer, +2 Giáp tên ch0ng l$i Ballista,
Helepolis, và các quân Missile khác.
- Heavy Horse Archer (C): )B sOt, Archery Range, 1750 Food+800 Gold, 50
Food+70 Gold, 90, 8, 0, 7, Nhanh. +2 Giáp tên ch0ng l$i Ballista, Helepolis,
và các quân Missile khác.

Cavalry:
- Scout (NgGa dò 1!ng): Công cC, Stable, 0, 100 Food, 60, 3, 0, 0, Nhanh. Có
tJm nhìn rKng, dùng 2 mR 1!ng là chính.
- Chariot (R): )B Bng, Stable, 0, 40 Food+60 Wood, 100, 7, 0, 0, Nhanh.
Nâng c3p lên Scythe chariot. Có sG kháng cG cao v5i sG dC dQ c+a Priest, tLng
g3p hai t3n công Priest.
- Scythe chariot (R): )B sOt, Stable, -, 40 Food+60 Wood, 137, 9, 2, 0, Nhanh.
Ph$m vi t3n công xung quanh unit v4 4 phía.
- Cavalry (C): )B Bng, Stable, 0, 70 Food+80 Gold, 150, 8, 0, 0, Nhanh. Nâng
c3p lên Heavy Cavalry. +5 Attack khi ch0ng l$i lính Infantry.
- Heavy Cavalry (C): )B sOt, Stable, 350 Food+125 Gold, 70 Food+80 Gold,
150, 10, 1, 0, Nhanh. Nâng c3p lên Cataphract. +5 Attack khi ch0ng l$i lính
Infantry. +1 Giáp tên khi ch0ng l$i Ballista, Helepolist và các lính Archers.
- Cataphract (C): )B sOt, Stable, 2000 Food+850 Gold, 70 Food+80 Gold, 180,
12, 3, 0, Nhanh. +5 Attack khi ch0ng l$i lính Infantry. +1 Giáp tên khi ch0ng
l$i Ballista, Helepolist và các lính Archers.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
- War Elephant: )B sOt, Stable, 0, 170 Food+40 Gold, 600, 15, 0, 0, ChPm.
Nâng c3p lên Armored Elephant. Ph$m vi t3n công xung quanh unit v4 4 phía.
CKng i2m công khi t3n công L$c à và horse nh1ng không rõ là bao nhiêu.
- Armored Elephant: )B sOt, Stable, -, 170 Food+40 Gold, 600, 18, 2, 0, ChPm.
Ph$m vi t3n công xung quanh unit v4 4 phía. +1 Giáp tên khi ch0ng l$i
Ballista, Helepolist và các lính Archers. CKng i2m công khi t3n công L$c à
và horse nh1ng không rõ là bao nhiêu.
- Camel Rider: )B Bng, Stable, 0, 60 Food+70 Gold, 125, 6, 0, 0, Nhanh.
)1Ec cKng i2m công khi t3n công horse nh1ng ko rõ là bao nhiêu.

Siege Weapons
- Stone Thrower: )B Bng, Siege Workshop, 0, 180 Wood+80 Gold, 75, 50, 0,
10, ChPm. Nâng c3p lên Catapult. TJm =nh h1Rng c+a $n nhS, t0c K bOn 5
giây 1 lJn, ph$m vi gJn nh3t có th2 bOn 2.
- Catapult: )B sOt, Siege Workshop, 300 Food+250 Wood, 180 Wood+80 Gold,
75, 60, 0, 12, ChPm. Nâng c3p lên Heavy Catapult. TJm =nh h1Rng c+a $n
trung bình, t0c K bOn 5 giây 1 lJn, ph$m vi gJn nh3t có th2 bOn 2.
- Heavy Catapult: )B sOt, Siege Workshop, 1800 Food+900 Wood, 180
Wood+80 Gold, 150, 60, 0, 13, ChPm. Nâng c3p lên Heavy Catapult. TJm =nh
h1Rng c+a $n rKng, t0c K bOn 5 giây 1 lJn, ph$m vi gJn nh3t có th2 bOn 2.
- Ballista: )B sOt, Siege Workshop, 0, 100 Wood+80 Gold, 55, 40, 0, 9, ChPm.
Cót th2 nâng c3p lên Helepolis. T0c K bOn 3 giây 1 lJn, ph$m vi gJn nh3t có
th2 bOn 3.
- Helepolis: )B sOt, Siege Workshop, 1500 Food+1000 Wood, 100 Wood+80
Gold, 55, 40, 0, 10, ChPm. T0c K bOn 1.5 giây 1 lJn, ph$m vi gJn nh3t có
th2 bOn 3.

Nh>ng d3u “-“ NghTa là quên m3t rBi, ko còn rõ n>a ^!^
Nh>ng thông s0 trên ch9 là thông s0 c" b=n, thay 'i tùy thuKc vào tUng lo$i quân:
VD: Voi Carthagnian 750 Hp, trong khi ó voi Persian 600 Hp...
Các loi v#n hóa cùng v5i nh>ng Nc i2m c" b=n sau (không tính th+y quân)
- Assiryan: +50% t0c K bOn c+a quân nhà Archery Range, nông dân nhanh
h"n 30%.
- Babylonian: G3p ôi Hp c+a t1!ng và chòi canh, +30% t0c K hBi phCc c+a
Priest, +30% khai thác á.
- Choson: +80 Long Swordsman và Legion Hp, +2 tJm xa chòi, -30% giá c+a
Priest.
- Egyptian: +20% khai thác á, +30% Chariot và Chariot Archer Hp, +3 tJm
xa c+a Priest.
- Greek: TLng 30% t0c K c+a Hoplite, Phalanx, và Centurion.
- Hittite: G3p ôi Hp c+a Stone Thrower, Catapult, Heavy Catapult, +1 công
c+a quân nhà Archery Range.
- Minoan: +2 tJm xa Composite Bowman, 25% S=n xu3t ruKng.
- Persian: +30% i sLn, -30% S=n xu3t ruKng, +50% t0c K di chuy2n c+a
War Elephant và Elephant Archer.
- Phoenician: -25% giá c+a War Elephant và Elephant Archer.
- Shang: -30% giá nông dân, nhân ôi Hp c+a t1!ng.
- Sumerian: +15% Hp c+a nông dân, +50% t0c K bOn Stone Thrower,
Catapult, Heavy Catapult, tLng g3p ôi s=n xu3t ruKng.
- Yamato: -25% giá c+a Horse Archers, Scout, Cavalry, Heavy Cavalry,
Cataphract, tLng 30% t0c K c+a phu.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Làm t5i ây thoai, buBn ng+ roài... Còn sai sót và thi.u nhi4u, mong các b$n b'
xung và góp ý.

Ch¬ng V: Híng DÉn Chung.
Cách lên %&i nhanh trong AOE
khi m5i bOt Ju thì làm thVt m3y con cUu gJn ó (ko có thì l1Em trái cây) , Bng th!i
dùng th8ng scout di do thám chung quanh tìm tài nguyên,t$o nhi4u nông dân và các
nhà gQ ,nhà vàng , Ung tPp trung xây lính R c3p K 1 và 2 , cXng Ung lo có kY
khác sang ánh mình vì cXng ang y.u sE th8ng khác "thUa n15c Cc th= câu" , mà
n.u có th8ng nào "lì mà li4u" thì cho nông dân vào nhà chính h.t hoNc xài chiêu h$
sách "toàn dân kháng chi.n" em nông dân ra oánh luôn(lính ban Ju y.u thui mà)
(t0t nh3t xây vài ba th8ng lính quèn 2 .. hù 0i ph1"ng)
N.u mu0n nâng c3p nhanh h"n thì nh5 xây chE (market) s5m 2 bán gQ,á d2 nâng
c3p
*)i4u c0t y.u: thu nhNt nhi4u thVt -> xây 1Ec nhi4u nông dân -> khai thác 1Ec
nhi4u tài nguyên -> giàu , m$nh -> xây lính nhi4u, m$nh -> è bZp 0i th+
ki.m nhi4u thVt -> xây nhi4u nông dân -> khai thác nhi4u tài nguyên -> giàu -> xây
lính nhi4u , m$nh -> è bZp 0i ph1"ng
=> ban Ju nh5 ki.m nhi4u thVt rBi xây nông dân 2 khai thác các tài nguyên khác
n.u b$n ch"i Bng Ki v5i s0 l1Eng ông và trPn chi.n kéo dài thì nh5 xây nhi4u xe
buôn bán 2 ki.m vàng tU nhà chE c+a ally c+a b$n(ally c+a b$n ch= m3t mát gì c=)
, n.u ko trong nh>ng trPn kéo dài c[ vài ti.ng b$n sD ch.t vì ... h.t tài nguyên
Cách ánh hay nh3t là dùng ng1!i i phá kinh t. .

B$n mu0n làm nh1 th. thì hãy tG suy nghT th. nào.

Mình có th2 lên mKt lJn 2 c3p ( cách nói ) .TU c3p 2 lên 3

Xây k\ binh và i ánh trong 15 - 18 phút .OK
+ B=n B Huge-Giantic(2v2-4v4)Phút 11-15 lên !i 2(Nông dân tU 22-26)-Phút 18-
24 lên !i 3.
+B=n B tiny-large(2v2-4v4)Phút9-11 lên !i 2(16-20 nông dân)-
Phút 13-14 lên !i 3(n.u ko dc ánh !i 2 k2 c= mang nông dân phang nhau
dPp cho dZo 1 nhà là hoàn thanh nhiêm vC,các nhà khác cùng di ánh trU nhà R
trong goc 1Ec Bng ôi bo nhà thì phát tri2n lên !i 3).
Ai có ý ki.n khác xin dc ch9 giáo.

13' lên !i 3 h= b$n, n.u vPy thì b$n ch"i ko nhi4u rBi, bây gi! dân hay ánh nh1
b]n tui ch^ng h$n thì kho=ng 9' kick !i 3, n.u mà ch"i l$c à ( sR tr1!ng c+a tui)
thì 12' là có vài th8ng chém bên nhà các you rBi!
Pro quá!Sao không post mKt bài gi5i thi;u 2 anh em mCc kích sR thV.
Tôi cXng không dám qu= quy.t nh>ng l!i c+a ông là bVa Nt hay phát bi2u li4u, hay
thùng rQng kêu to.Nh1ng qu= thPt n.u b$n có vài thng chém bên nhà các you R
phút thF 12 khi.n ng1!i khác ph=i nghi ng!.
Tôi ã tUng ch!i Deathmap(là phJn có s_n l1"ng).B$n ch9 vi;c ch! nông dân ra 2 nó
Fng ch"i và xây nhà, b3m lên !i thôi thì ít nh3t là m3t h"n 10'15 2 có th2 lên !i
3(kho=ng 5'45 2 ra !i liên tCc 20 dân, h"n 4'10 v5i 2 lJn lên !i và thêm h"n 10'
2 làm các vi;c khác).
VPy trong mKt trPn 3u thGc t., b$n sD l3y âu ra 2300 thVt và gJn 800 gQ và hàng
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
lo$t các thao tác khác 2 có th2 có l$c à R nhà Vch R phút thF 12.
)i4u ó có th2 gi=i thích n.u b$n là mKt thiên tài.
Các bác nói sao cXng 1Ec, tôi nói ây là cách lên !i nhanh thôi ( ch9 16 dân) là 2
chFng minh là aoe1 lên !i nhanh th. nào chF là 1 dân ch"i chuyên ai cha bi.t là có
th2 nh1 th. nh1ng l1u ý 1 i4u là ko ph=i lúc nào cXng lên nhanh 1Ec nh1 th. vì
còn tùy thuKc vào K giàu nghèo và tùy thuKc vào quân mình làm nhanh hay chPm (
th. m5i bi.t 1Ec sG khác nhau c+a sang và pamiran chF ) nh1ng cXng báo cho các
you bi.t là lên !i nh1 th. này r3t chi là nghèo tuy lên !i 3 rBi sau ó lâu b$n ko
th2 có nhi4u quân 1Ec vì th. r3t ít ng1!i tPp ch"i theo ki2u này .....còn m]i ng1!i
nghT sao thì nghT ko quan tr]ng còn chuy;n post lên toàn bK cách ánh trong nh>ng
phút ó ra sao cho mình xin phép ko nói ( do quy tOc c+a hKi aoe chúng mình ). ChF
còn b$n gì ó nói là các game th+ th. gi5i 17->20' m5i lên !i 3 thì theo mình nghT
là chác b$n ko gNp úng ng1!i thôi, âu ph=i cF game th+ trên th. gi5i 4u giSi âu
c" chF ....
tui thích dùng quân Shang,lên !i nhanh,khi ánh Bng Ki cho m3y th8ng quân !i
1 sang canh mS vàng 0i ph1"ng,ch+ y.u là qu3y r0i 0i ph1"ng cho Bng Ki phát
tri2n,hy sinh vì nghTa l5n mà
12p lên !i 3--------->Suzerain ánh kinh thPt,nh1ng mà ông ánh ngoài m$ng mà
tG lên !i nh1 th. hay nh! Bng Ki b"m cho thVt + vàng?n.u tG lên 1Ec c3p nhanh
th. thì chOc ông x$o,tCi tui ánh cua chuKt Jm Jm,ch9nh bàn phím nhoay nhoáy còn
không kVp,vUa Y dân Y quân vUa xây nhà cXng t0n k ít time,ông ánh hàng nào
gNp chuKt rít thì có nhannh m3y cXng ch^ng cua tay 3n phím kVp âu,hi hi..
Theo kinh nghi;m c+a tôi thì ch9 có mua kho=ng 26-28 th8ng nông dân rBi lên !i 2
= nhà BB (ctrl+B+B). n.u c=m th3y nhà có i4u ki;n thì mua vài th8ng n>a. N.u
không thì thôi. Còn lên !i 3 thì lên !i = nhà BL (Ctrl+L+N). RBi xin thêm Nông dân
. )=m b=o khi lên !i xong có kho=ng 34-35 nông dân . Kinh t. cGc kH v>ng . n.u
suôn sY thì ch9 kho=ng phút 12-13 kick !i. )0i ph1"ng có lên !i s5m h"n cXng ko
làm gì c âu .
O$ch....Híc...N.u ông lên !i 1 b8ng BB thì lên !i 2 làm gì có + l1"ng 2 kick len
!i 3 ch1'...Ngo$i trU Shang hay Persian nhà lOm thú m5i làm 1Ec..
B8ng ko thì cF ánh 24 dân nh1 bình th1!ng rBi lên !i 3 b8ng Ba hoNc BL hay Be
tùy Ý...Mi`n là Phút thF 10' 30 ph=i b3m 1Ec lên !i...ChF phút 12 hay 13 mà m5i
b3m thì áp dCng 1Ec v5i bon ngGa cung thui..GLp nGa chém la Nó Ln GSi h.t c=
dân...
Quá giSi, phút thF 10 30 click lên !i v5i 24 dân h"n n>a l$i còn lên !i b8ng nhà
khác ---> Quá giSi. )Ung t1Rng màn nào cXng lKc lá cho ông ch"i mà k2 c= lKc lá
chLng n>a vi;c ông lên !i nh1 vPy cXng coi là s5m rBi. Tr15c ây tôi có xem
longthieugia ánh, ánh hay nh1 vPy cXng ch9 click lên Ri TB Ju phút 11, có nh>ng
lúc 11 30 nh1ng mà h"i ít nh>ng trPn 1Ec nh1 vPy. Ông giSi thì nh! 1 ng1!i làm
tr]ng tài rBi ông ánh v5i ng1!i khác cho ng1!i ta xem xem ông có click lên !i 3 R
phút 10 30 không. Toàn nói mBm bó tay con

1 cách lên !i nhanh t$m 'n
Tui không bi.t mình ã kh+ng ch1a nh1ng theo cách nèy thì kho=ng fút 11 bOt Ju
ch$y !i 3. )Ju tiên mua 7 thang nông dân cho i làm qu= h.t. Th8ng thF 8 cho i
f$ng ghQ 2 xây nhà dân. Th8ng thF 9 cho i tim voi or h1"u or qu= or s1 ta (chú ý :
lúc nào cXng f=i mua nông dân liên tCc không ngh9 cho .n th8ng thF 24) K2 tU
th8ng thF 8 cho i làm ghQ h.t .n khi nào chúng nó f$ng + 120 ghQ thì rút 6
thLng dân làm ghQ 2 i làm h1"u hay voi jì 3y ( nói chung kái jì Ln c thì Ln hêt
ca? s1 ta) RBi cho b]n làm ghQ R nhà i xây nhà làm ghQ R gJn bãi ghQ nào oá.RBi
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
cF nh1 th. là + thVt 2 lên !i ch9 vi;c cho dân i làm thVt 2 lên !i là xong.bn
nhanh thì fút 11 ch$y !i còn không thì fút 12. Chú ý xây nhà Jy + kô thì + thVt
lên !i mà v7n kô ch$y c là bi. stress nhay óa.Mong pà kon ch9 giáo thêm !
Lúc khác post bài chi.n thuPt
11' kick lên !i v5i quân bình th1!ng là t$m 'n rBi...Ch+ y.u là ra quân ph=i ánh
vào âu.....hì......Chi.n thuPt mà........
Shang 9'40 b3m lên !i vói 23 dân
Persian 9' 45 b3m lên !i v5i 23 dân
Palmyran 9' 30 b3m lên !i vói 16 dân( bài có i4u ki;n nha, ko nhu Shang hay
persian âu)
Phonecian, roman, Yamao, Assyrian 10' 20 là 1Ec
maccedonian thì 10' 30 là 1Ec
Còn các quân khác thì 11'
Th8ng b$n tui (killer) ánh persian 10 trPn thì 7 trPn nó kick lúc 9'15 (21 dân). Ông
boylangtu ko cJn chi.n cXng bi.t gà. Th!i $i nào rBi mà còn cho 7 dân làm hoa qu=.
Ông này úng là cJm tinh con gà không th2 sai 1Ec.
Trung bình ch9 cho 6 dân làm qu= thôi.
Vì ng1!i ta th1!ng c0 tìm h1"u và voi d7n v4 nhà nên v4 sau nói chung là không
thi.u thVt.
Còn n.u nhà gQ xa l$i mS qu= không Zp mà ánh cF ch! bao gi! + 120 gQ i phi
h1"u thì hi2n nhiên sD có lúc thi.u thVt xây dân.
Hic, qu= kh+ng, quá kh+ng!:
-7 th8ng l3y qu=(shang thì ch9 cJn 4-5 thôi, pal mà 7 th8ng thì ph=i mS kép)
-th8ng s0 9 i tìm voi,h1"u,qu=(nhà không giàu hoNc may mOn thì quit i là vUa)
-120 gQ i phi h1"u, voi(80-90 wood cOt nông dân ra là vUa rBi)
MQi quân l$i có 1 1u th. riêng v4 nông dân nên không th2 1a ra 1 chucn nh3t Vnh,
cái quan tr]ng là cLn cF vào l1Eng thGc, gQ và i2m m$nh c+a nông dân mà tính
toán 2 hEp lí.
Có gì mà ph=i gi3u ngh4..thGc ra thì lên !i bLng Bl hay Ba cXng t1ong tG nhu lên
BE.....Ch9 nh>ng quân sau m5i cJn lên !i b8ng BL , BA....)ó là quân Cung R nh1
Shang,phonecian,Asyrian....Còn n.u ánh ngGa chém thì cF 23 dân mà ch"i..........
Ngo$i trU Shang !i 1 thì ánh 24 dân rBi lên !i b8ng BE...còn các quân khác thì
hãy 2 !i 2 lên b8ng BA hay BL cho + thVt.........
Cách làm nh1 sau :
Khi ban + 800 l1"ng thì R d15i nhà chinh sD hi;n trOng kí tG lên !i 3......
N.u BA thì ngón út tay trái 2 nút ctrl còn ngón áp út thì 2 phím A..ngón trS 2 R
phím H...Bát Ju...ctrl H...A...H...A trong khi ó bàn tay ph=i 2 chuKt R chQ len Ri
ó....Trong kho=ng th!i gian Ctrl+ H ...A thì ngón chS ph=i cXng nh3n chuKt
theo...Nói thì dài...B$n xem 1 lJn là làm 1Ec thui...Cách làm này thì máy nào cXng
làm 1Ec không ph=i phC thuKc nh1 BE là ph=i quen máy...
ChPm thì m3t 5s còn nhanh nh1 tui thì 1s n.u ko thì 3 s...
Thân
Dành cho các )$i Cao Th+ ). Ch.
V4 tính nLng c+a tUng Ki thì ã nói nhi4u...Câu voi , lùa h1"u rBi chi.n thuPt gì gì
ó cXng ã nghe nhi4u...VPy ã ai vi.t v4 b=ng timeline ch1a nh9........

là mKt )$i cao th+ chOc ai cXng ph=i bi.t xem timeline ...nh1ng xem nh1 thê nào thì
mQi ng1!i có mKt cách riêng....Nh1ng Bá H' tG cho mình là ng1!i xem Timeline giSi
nh3t luôn, vì sao 1...
+ThF nh3t...B=ng Timeline dùng 2 bi.t Các 0i th+ ang !i m3y, và to nhS m$nh
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
y.u...
Nh1ng các b$n bi.t không...b=n B Timeline nó to hay nhS ch9 dGa vào Unit...
NghTa là nó không dGa vào l1"ng thGc, gQ á, vàng, hay b$n ang !i m3y...Mà nó
ch9 dGa vào s0 Quân+ dân...Ch^ng h$n nh1 s0 dân b$n là 10 mà c+a th8ng kia là 20
thì cho dù b$n có 10000 vang hay Food hay b$n !i 4 nó !i 1 thì b=ng timeline c+a
nó v7n to g3p ôi c+a b$n....Nhi4u lúc ánh Solo th3y b=n B nó bé h"n c+a mình thì
b$n nên dBn quân fang nó i..

ThF 2....Trong Timeline nó có phJn Economy...khi b3m vào 3y b$n sD bi.t 0i th+
bao nhiêu dân...Nhi4u Fa nó ch"i có 16 dân ánh qucy mà b$n không 2 ý xem
Timeline là toi ngay...HoNc ánh !i 3 . nhi4u khi Egy, babylon, hitle, summer,
Roman, phonecian là nh>ng quân gQ ..B$n nghT nó sD ánh quân gQ..nh1ng Ung vì
th. mà ch+ quan...kho=ng phút thF 11 b$m xem Timeline mKt lJn xem nó có ào
vàng không...N.u nó ào vàng là nó ch"i chém ó...bi.t ng1!i bi.t ta..è phòng sD
[ tai h]a..

Còn nhi4u v3n 4 n>a nh1ng Bá H' xin gi> l$i mKt chút 2 con tung hoành n>a
chF..hehe he
N.u cLn cF vào vài cái 3y thì ông b$n không th2 tG x1ng là xem Timeline giSi nh3t
1Ec vì nó v7n còn lQ h'ng.

ThF nh3t là Timeline to nhS phC thuKc vào unit thPt nh1ng n.u bên h] ánh quân
m$nh h"n mà timeline c+a b$n có to h"n chLng n>a sang ánh cXng ch1a chOc dành
phJn thOng ( ví dC h] ngGa chém, ta ánh qucy hoNc h] 1 20 cung A ta thì 30 L$c
)à v5i s0 dân b8ng nhau ) , còn do nâng c3p m$nh y.u n>a.

ThF 2: N.u b$n cLn cF vào s0 vàng 0i ph1"ng ào thì qu= thGc không sáng su0t,
n.u h] ào ang 1Ec 40 vàng b$n vUa xem timeline vKi nhPn xét h] ánh quân
chém nh1ng thGc t. h] l$i ào thêm 10 vàng n>a 2 nâng giáp cho ngGa bOn hoNc
không thì h] ánh cung A b$n tính sao?

Tóm l$i theo tôi ánh th. nào còn tùy vào tình hình trPn 3u nh1 tài nguyên, quân
mình và quân h]. N.u b$n có kh= nLng xem Timeline nhanh thì ch9 cJn 2 ý nh>ng
i4u sau:

1. Military --> Largest Army chính là ch9 s0 quân Ki, n.u quân b$n ông h"n thì b$n
sD 1Ec "Yes"
2. Military --> Total Score ó là t'ng i2m c+a Kills/Lose dBn l$i và s0 quân hi;n th!i
chênh l;ch nhau nh1 th. nào --> l3y trung bình 2 tính Score.
3. Kills ( Gi.t 1Ec bao nhiêu quân và dân c+a h] ) , Lose ( Mình ch.t bao nhiêu
quân và dân )
4. Technologies --> Most Technologies ( )i2m kT thuPt nói chung ai Fng Ju ),
Bzone Age First ( Ai lên !i 3 tr15c nh3t ), Iron Age First ( Ai lên !i 4 tr15c nh3t ).
5. Economy --> Exploration: s0 % c+a vi;c mR rKng vùng sáng trên b=n B.

Trong tr1!ng hEp b$n ch1a ra quân mà nhìn vào Largest Army c+a Vch là Yes thì
chOc chOn Vch ã ra quân rBi và b$n nên phòng th+ s5m. Tr1!ng hEp b$n cXng ra
quân và Vch cXng ra quân ( Ra m3y l1Et Ju ) thì khó xác Vnh h"n vì ai nhi4u quân
h"n sD có Largest Army là Yes còn Vch là 0 và i2m Score lúc m5i ra quân bao gi!
cXng là 25.
ÚI tr!i cái Ông Nerthernand .....Xem b=ng Timeline ng1!i ta ch9 thoáng qua thôi....
chF ai ngBi sLm soi nh1 th. kia........
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Thôi th. này nhé 2 Bá h' sD t1!ng thuPt l$i cách xem Timeline c+a Bá H' trong 1
trân nhé..........

M5i Ju vào b$n sD tìm th3y mS qu= s5m hay muKn Ung vKi m1ng hay bi
quan...phút thF 3 bPt Timeline xem s0 dân c+a 0i ph1"ng n.u ít h"n la h] tìm mS
qu= muKn hoNc mS qu= x3u........Nhi4u lúc ph=i .n phút thF 2 tôi m5i tìm th3y mS
qu= , n=n qu= nh1ng c0 bPt Timeline lên th3y nó cXng ch9 có 7 th8ng dân..hi
hi..trogn khi mình 1Ec 8..ánh nó sD tG tin h"n...
ThF 2...N.u b=n B small hoNc Medium(Qucy á)..Ph thF 5 nên bPt 1 lJn xem
N.u trên 16 dân hay ccn thPn có kh= nLng ch"i buôn dân phát tri2n ,cXng có th2 là
Pp dân........Phút thF 6 bPt 1 lJn n>a n.u R con s0 20 là ánh qucy 20 dân thì b$n
nên nhanh chóng t3n công nhân c" hKi h] ch1a lên !i...Còn trên 20 dan thì la Pp
dân ó nh1ng do h] ch1a tìm th3y nhà b$n thôi.....

ThF 3 là b=n B Larger........Phút thF 6 cXng lên xem Timeline.......N.u v7n R 16 dân
có th2 ánh qucy hoNc Scout..........Phút thF 7 xem 1 lJn n>a..n.u là 20 dân.......Thì
có th2 ánh Scout hoNc NgGa chém.....23 dân thì chOc chOn ngGa chém...24-28 dân
là ngGa gQ rBi....Nh1ng v7n ccn thPn R phut 11-12 xem timeline ng1!i ta ào vàng
1Ec nhiêu........
Còn nh1 ông Nerthenal nói...n.u h] m5i ào 1Ec 40 vàng thì sao........
thF nh3t n.u Ai ánh quân chém th1!ng cho 6-7 con phu ào vàng...mQi lJn mang
v4 sD là 60-70 vàng, còn mà nhcy 10 vàng 1 thì rõ là ch9 có 1 con ào, chLng ai
ánh ngGa chém mà cho 1 phu ào vàng..hì hì...
Thân
Cách t0i 1u 2 3n phím i4u khi2n trong game AOE
V3n 4 này t1Rng nh1 quá "n gi=n và ko cJn thi.t.Nh1ng thGc ch3t l$i khá là quan
tr]ng.BRi mKt s0 Kng tác thUa sD khi.n b$n xu3t hi;n mKt s0 lQi do không + th!i
gian i4u khi2n.<----------Có ng1!i sD nói làm quái gì cho phFc t$p vPy.Quen th.
nào thì 3n th. 3y thôi.Nói th. cXng ngang la` trình th. nào thì 2 th. 3y thôi. Ai
mu0n "n gi=n thì dùng mQi chuKt tha xem sD ánh 3m th. nào
I/V4 vi;c 3n Hcc Y dân và tên dân dò 1!ng:
Theo tôi t0i 1u là dùng ngón trS 3n H và ngón gi>a 2 Y dân .
)Nt tên dân mR 1!ng $o 1 .Dùng ngón gi>a 2 3n 1 rui` ngòn ngón cái 2 3n 3u
cách.
II/ V4 Nt Ki ruKng:
Ko quan tr]ng b8ng.t0i 1u là Nt Ki 1.bR vì nó gJn nút S va ti;n thêm ruKng vào Ki
vì nó gJn nút Shift và Ctrl.
III/ Khi cho dân mR 1!ng thì ko nên dùng phím di chuy2n.nh1 th. sD có Kng tác
thUa do tay ph=i di chuy2n nhi4u và xa.
Tôi là tôi cho là vPy..Ai có ý ki.n gì tranh luPn hay góp ý gì thì ch9 b=o tui v5i.
Tôi v7n Nt Ki 9 là Ki ruKng.V7n dùng chuKt và nút lên xu0ng trái ph=i d2 i4u
khi2n dân mR 1!ng.
N.u 1Ec thì anh Lính ánh Thuê và các cao th+ ch9 b=o em cái nha.Em c=m "n
nhi4u.
h15ng d7n mình cách lên !i b8ng nhà BA,BL
Mình có ]c bài vi.t c+a b$n 1!ng bá h' ch9 cách lên !i b8ng nhà BA,BL và mình
cXng tPp làm nh1ng làm mãi m5i c 1 lJn t9 l; thành công r3t th3p, có ph=i còn có
mZo gì khác n>a ko .Ai có kinh nghi;m trong vi;c này mong h15ng d7n mình v5i
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
T9 l; thành công phC thuKc vào t0c K, c3u hình c+a máy tính . V5i các máy lRm thì
thành công 100% luôn, v5i các máy tính m5i, c3u hình cao, RAM nhi4u ... thì r3t khó
làm, t9 l; thành công r3t th3p.

MZo 2 tLng t9 l; thành công là ch$y mKt ch1"ng trình cGc nNng, t0n 100% CPU càng
t0t. T9 l; thành công =m b=o ~100% luôn, ch9 m3t 1-3s là ngon lành. Tuy nhiên bù
l$i là khi ch"i sD cGc lag, th9nh tho=ng l$i bV dUng l$i m3t m3y s.

MKt mZo khác là ánh d3u $o cho nhà chính và nhà 2 lên !i (BE, BG, BB ..) ví dC
là 1,2. Sau ó ch9 cJn nháy 1,2 thôi, [ ph=i Ctrl ++. Lên b8ng nhà nào cXng 1Ec.

Tóm l$i trò này là trò cGc bcn, trong các gi=i thi 3u c+a b]n Tàu nó c3m tU lâu rBi vì
ch9 lEi cho các chú máy phò, 1!ng truy4n lRm thôi. Trò này n.u thích thì ai cXng
làm 1Ec h.t, không cJn ph=i cao th+ gì c= vì ch^ng qua nó ch9 là 1 bugs c+a ch1"ng
trình thôi.
Ôi....Lên !i BA , Bl hay BE máy nào mà ch^ng làm 1Ec...nh1ng qu= thGc v5i t0c K
máy bây gi! CHIP 3G....Ram 512 thì khó kinh kh+ng...)Et tr15c ch"i máy pen 4 1.4
ram 256 thì m3t 1- 3s gi! m3t 5- 10 s..Chán không buBn lên n>a...Cái mZo duy nh3t
là Ung có nghe l!i God ch$y thêm 1 ch1"ng trình nNng cho máy Lag ..ánh nh1 th.
Fc ch. lOm và nh1 th. là ch"i bcn...Ông ]i khi nào 3n lên !i gi=m...speed tU 2.0
xuong 1.5 là OK ngay...
Ch) giúp tôi cách d,n 2,3 con voi v- nhà cùng 1 lúc
1. Siêu cao th+, ph=n x$ cGc nhanh: i4u 2-3 con dân cùng 1 lúc, câu nh1 là câu 1
con voi thôi. N.u gNp m$ng lagg, máy phò hoNc vào lúc Ju óc không 1Ec 'n thì
cao th+ cXng ch.t dân nh1 th1!ng

2. Bình th1!ng, ai cXng làm 1Ec : ánh d3u $o m3y con dân, mQi con sau khi phi
voi ch$y ra tr15c 1 kho=ng an toàn, + 2 con voi i theo 1 o$n rBi Fng l$i. Cách
này h"i chPm nh1ng chOc. Ch9 cJn quen, cLn úng kho=ng cách là không bao gi!
ch.t dân. M$ng lagg cXng không sE lOm.
con Voi mà cXng kinh.....Bá H' ch1a bao gi! câu 2 voi 1 lúc..mà ch9 câu 1 con..mà
l$i th1!ng 2 nó húc xém ch.t.....Có th8ng Linda câu 2 voi 1 lúc ó...Hôm ánh trên
Netchua m3y ng1!i chFng ki.n còn gì.....Còn GYmany hay Thanh Tam nó còn câu 3,
4 con li4n mKt lúc..Xem mà lOc Ju luôn..
nh1ng ch9 ánh Vui m5i làm th....)ánh 3u thách Fa nào dám câu 2 Voi 1
lúc...dUng nói là 3 hay 4 con....Nhi4u khi 1 con nó còn húc cho .n ch.t ...
Câu cùng lúc 2,3 con voi v4 ch^ng 2 làm gì,r+i ro thì ch.t dân,mà cXng ch^ng
nhanh h"n là m3y,cF tU tU tUng con 1 v4 thì cXng có ch.t ai!!!
Theo dõi cái di`n àn này ã lâu,nh1ng ch^ng m3y khi post bài,nói sai các bác Ung
chai em nhá ^__^ !!! )1Ec cái hâm mK anh Thành Tâm,4 con cùng lúc,nh1ng nh1
bác Bá H' nói ó,khi ánh 3u tâm lý nó khác khi ánh vui,hay khi ánh th2 hi;n
^___^,mà gi! Thành Tâm chOc gì câu 1Ec 2 con cùng lúc,Line Age II m3t tay rBi
câu voi v4 cXng "n gi=n thôi .
cách này h"i chPm nh1ng chOc Ln nè, dùng 1 con dân câu 1 con voi , ch$y nhanh
kYo nó húc ch.t 3y , dUng l$i khi con voi Fng l$i , câu ti.p con voi khác , cF th. ,
7n dJn v4 nhà thôi .
còn cách d7n 3 , 4 con dân i câu voi thì t0n kém lOm .
Còn nh5 ngày tr15c tôi ánh ti4n trPn ánh Persian nhà ang nghèo may mà tìm ra 2
em voi khác h15ng khá xa nhà BS th. là tôi vác ngay 2 em dân ra kéo v4. 1 em kéo
v4 gJn .n nhà ( Cách 1 o$n kha khá ) thì nó lLn ra ch.t 1 em thì kéo v4 úng sát
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
luôn nhà BS thì ch^ng th3y thVt âu c= Th. là trPn 3y thi.u thFc Ln lên !i thua au
không t= n'i. TU 3y trR i tôi ch9 chung th+y v5i 1 em thôi mong các bác minh xét
Chi/n Thu0t C2a Tô Hi4u
Qu= thGc hiên gi! Tô Hi;u ã Vô 0i R Vi;t Nam.........
-1 vs 1 thì Khát Máu là Bá ch+ rBi.....Ch= có chi.n thuPt gì c= ...Mu0n thOng nó thì
ch9 có cách là cF luy;n i, luy;n thPt nhi4u vào cho .n khi nào nó trR thành bPc ti4n
b0i=> Gi0ng Thanh Tam=> Lúc ó thì nó cXng sD Paipai
- 2 vs 2 thì cNp t1"ng thích là Khát Máu Và NTT...C= 2 4u có i2m m$nh riêng
nh1ng NTT ánh r3t chi.n thuPt và hBi nhanh, khát máu thì phát tri2n và i4u qucy
r3t hEp lí....Nói chung mu0n h$ cNp này cXng khó lOm...:d

Th. nh1ng . ch. là ánh Bng Ki..:d........VPy tù 3 vs 3 là bOt Ju phát huy tính
dBng Ki......
-3 vs 3....Tô Hi;u sD ra Ki hình....Khát Máu,NTT, Tazan.................
B=n B lager......Khát Máu sD cJm chVch trPn 3u, Tazan và NTT sD có nhi;m vC Pp
dân cho dù nhà giàu hay nghèo...Pp dân h.t..nhà giJu thì Pp càng m$nh...cái khó
chVu là 2 tên Tazan và NTT cF Pp d4n d> chF nó cF lao vào Pp s0ng ch.t thì mKt
nhD, 8ng này nó Pp qu3y rBi Ei Khát Máu lên qucy là tCi nó i cùng...Hic...chi.n
thuPt kinh i2n..Mu0n thOng thì tr15c h.t các b$n luy;n Pp dân cho thPt Pro vào.(
riêng TamgiacBk khSi cJn lu;yn Pp dân ch9 cJn ph0i hEp Ln ý là ngon )..Sau ó sD
có chi.n thuPt hEp lí 2 0i phó...)i2m y.u duy nh3t c+a bK 3 vs3 này thì thPt buBn
cu!i là khát Máu Pp dân thuKc lo$i Noob ( )3y là so v5i Tazan Và NTT cXng nh1
TamgiacBK, còn các b$n khác thì nó Pp dân v7n là Pro ó)....Th. nên thi.t nghT
chúng ta nên bS mKt th8ng dân rBi cho dò sang nhà Khát Máu..Làm gì thì các b$n
bi.t rBi 3y..C3n ph=i dùng tay chân v5i th8ng này
- 4 vs 4.....Tô hi;u sD ra Ki hình Khát Máu,NTT,Tazan,Ken( có th2 1 ng1!i n>a thay
Ken do Ken ánh !i 3 h"i Gà)...
3 vs 3 thì Khát Máu là Ki tr1Rng nh1ng 4 vs 4 thì NTT m5i là i2m khó chVu..
Khát Máu bao gi! cXng ánh qucy ó là i4u t3t y.u, HoNc NTT hoNc Tazan sD ch"i
SCout, và sD ch9 có mKt ng1!i lên !i 3..........VPy chi.n thuPt c+a h] là 2 ng1!i
ánh qucy, 1 ng1!i s]c Scout, 1 ng1!i sD lên !i 3....
d gi=i FreeGame, TamgiacBk c+a tôi không ng! Tô Hi;u l$i ch"i SCout lên thua ,
nh1ng qu= thGc là thua 2 trPn là do NTT hBi nhanh quá, LJn nào cXng vPy sau khi +i
ch.t nhà NTT tôi l$i tPp chung ánh nhà khát Máu...Các b$n bi.t rBi áy, ánh nhà
nó khó t5i mFc nào...Và NTT lúc ó sD tr0n vào mKt góc nào ó hBi l$i...Nh1ng t0c
K hBi kinh kh+ng....B=n thân tôi nghT chOc chOn NTT sD 1Ec trE Giúp c+a Khát Máu
r3t nhi4u c= v4 l1"ng l7n Vàng...Thua 2 trPn sau trong th. thOng gi! nghT l$i v7n
au..........
)ó là chi.n thuPt c+a Tô Hi;u, mong anh em bít 2 còn 4 phòng...Có kiêng có lành,
bít ng1!i bít ta...Hê hê...TamgiacBk sD tái 3u Tô Hi;u vào mKt ngày ;p tr!i...)2 Bá
H' nghiên cFu chi.n thuPt...ChF cF ánh nh1 hôm qua ch= có tính Bng Ki gì
h.t...Buo`n h.t chQ nói...
Cách %ánh Greek hi4u qu5 nh6t?
Th1!ng lúc Ju m5i ch"i AOE mà nhPn 1Ec quân Greek mình r3t khó chVu, vì hBi ó
toàn c0 ch"i .n !i 3, l3y ngGa C sang chLn nông dân nh1ng không Ln thua lOm vì
n.u mình lên !i 3 thì có nghTa là nhà kia cXng sD lên !i 3, n.u h] cXng có vài lính
cung chOc ngGa mình cXng i luôn. Nh1ng cu0i cùng mình cXng rút ra 1Ec kinh
nghi;m ch"i là ch"i luôn tU !i 2, ch"i ngGa thVt ^_^. M]i ng1!i nghT th. nào v4
cách này
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
greek là quân lRm rBi, mu0n oánh nhanh thì chùy gai !i 1 luôn rBi nâng c3p rìu
chém lùa nông dân R !i 2, 1Ec cái b3t ng!, chuyên dùng cho map bé.
Lên ngGa thVt nó g]i vài con qucy á ra là i !i luôn.
Còn n.u !i 3 thì Y 1-2 con ngGa C ra, còn l$i Y academy mà ph;t.
Th1!ng lúc Ju m5i ch"i AOE mà nhPn 1Ec quân Greek mình r3t khó chVu, vì hBi ó
toàn c0 ch"i .n !i 3, l3y ngGa C sang chLn nông dân nh1ng không Ln thua lOm vì
n.u mình lên !i 3 thì có nghTa là nhà kia cXng sD lên !i 3, n.u h] cXng có vài lính
cung chOc ngGa mình cXng i luôn. Nh1ng cu0i cùng mình cXng rút ra 1Ec kinh
nghi;m ch"i là ch"i luôn tU !i 2, ch"i ngGa thVt ^_^. M]i ng1!i nghT th. nào v4
cách này .
G5m nghe m3y pro bàn tán kinh quá. ThGc ra không nên quá máy móc nh1 th.,
không ph=i cF quân này thì quy.t Vnh ánh !i 2 or 3 hay áp dCng chi.n thuPt này
or kia. Mà ph=i xét tU nhi4u y.u t0: Map size, 0i th+ ánh !i m3y, b=n B c+a mình
có Zp hay không... n.u b=n B Zp mà 0i th+ chi.n !i 3 thì nên lên !i 3, lên
nhanh mang ngGa C i kèm v5i ngGa dò mà sang chLn dân, mình lên s5m thì sE gì
nó ph=i không các pro. KHi nó ã ch$y thì làm gì có lGc mà ra ngGa, hoNc có ra thì
ngGa mình cXng chém h.t.
Còn n.u b=n B không Zp lOm thì nên ánh ít dân ( 16 or 20 ), cho 1 or 2 th8ng
ch$y l$i gJn khu nhà nó mà xây BB or BL rBi chi.n !i 2. Chi.n !i 2 thì ch9 nên
ánh qucy or ngGa dò thôi và ph=i lên nhanh, lùa dân chi;t 2.
N.u 0i th+ ánh !i 2 thì dT nhiên mình ph=i chi.n !i 2 l$i, khi ó mình ch9 chi.n
qucy mà thôi.

§¸nh B»ng Phï Thñy
Mình cXng không giSi lOm v4 ánh phù th+y nh1ng cXng hy v]ng giúp [ 1Ec nh>ng
ng1!i ch1a bi.t ánh.
Cách ánh PT ch9 dùng khi Vch dùng quân ánh cPn chi.n.
- Khi lên xong !i 3 tr15c ó b$n Y 1 con ngGa thVt 2 dò nhà Vch xem h] ánh
quân cung hay quân cPn chi.n. N.u th3y 0i ph1"ng dùng quân cPn chi.n b$n nên
xây 2 nhà BL và khi lên xong !i thì xây thêm 1 BP (tùy hoàn c=nh n.u ít gQ quá có
th2 dùng 1 BL cXng không sao). B$n nên cho 8 dân ào vàng lúc lên xong xu3t 1Ec
2 ngGa chém+ 1 PT là vUa Zp. Nên 2 phù th+y R vV trí quân Vch khó t3n công và
nh5 cho ngGa mình chém ngGa Vch không nên 2 nó t3n PT mình.
- N.u Vch r"i vào nh>ng lo$i quân nh1 greek, catha, roman,choson thì có th2 sa
dCng chi.n thuPt c+ hành. Lên !i Y 1 ngGa thVt Fng R nhà phòng ngGa thVt c+a nó
t3n công dân mình thì oánh l$i. Lên xong thì xây BP chi.n g3p =m b=o t9 l; thOng
r3t cao.
Mình ã có mKt vài trPn dùng PT mà mình c=m th3y r3t tâm Oc.
- Hôm ánh v5i hardest hOn vào greek mình yamato mình bo thành kín nhà tJm phút
15 lên xong !i 3 (hOn lên xong phút 12'30). tJm 16 hOn phá thành mình -> gân`
17 thì xong. Lúc này mình Y 1Ec gJn 10 cung A + 5 phù th+y. NgGa chém c+a hOn
vào bV mình hù 5 con còn l$i cung A c+ hành. Th. là hOn bó tay.
- Hôm ánh v5i nôngdân 5 trPn thì thOng 4 trPn, 3 trPn dùng phù th+y hOn Fc wa'
chai mình "' ai l$i ch"i phù th+y, bcn vcl" -> Fc wa' mà.
- Hôm ánh v5i cocohoai hOn yamato mình asiryan lên !i ngang nhau nh1ng mình
lên xong thì h.t s$ch l1"ng thGc (nhà caa h$n ch.) Y 1Ec 1 con ngGa thVt cho lùa
nhau v5i ngGa thVt nó. Lên xong mình làm 2 cai BP Y 1Ec 2 con phù th+y thì ngGa
c+a hOn sang mình cá ki.m luôn 2 con cho R nhà lúc này mình Y 1Ec 1 con l$c à
mang t'ng lGc sang nhà nó (1 ngGa thVt + 2 ngGa chém + 4 phù th+y) th. là nó re).
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
)ánh phù th+y nói chung là r3t hay. Ko ánh quá phí. M3y th8ng xem mình ánh có
th8ng ng! ngh;ch hSi sao greek có l$c à hay persian có xiên.
)ánh phù th+y thì ph=i òi hSi kh= nLng i4u khi2n thPt nhanh, và có mKt i2m h$n
ch. là phù th+y t0n vàng, nên ít ng1!i ch"i lOm. Phù th+y egyptian là m$nh nh3t, có
tJm xa h"n h^n các quân khác.
T5 tU lúc ch"i . ch. cXng ch9 bi.t mQi Hill Country, ch1a ch"i bi2n bao gi! nh1ng
chOc là có bi2n vào sD vui h"n 3y
PHÙ THfY )Ê

Phù thuh ( hay goi là Ai ô hay HÚ).\

Phù thuh(Priest) :giá là 125 vàng v5i quân bình th1!ng,còn v5i quân chonson gi=m
30%, tJm nhìn nh3t la aiô c+a Ai cPp ch1a nâng c3p là 10+3 khi nâng c3p là
10+6(cua ch.t c= ccu á).
:máu 25 n.u nâng c3p sD là 50.
MKt vài ng1!i có lD còn ch1a bi.t nâng c3p trong nhà phù thuh (BP) nh1 th. nào nên
tôi sD ch9 s" qua, có 9 ô nâng c3p tính tU trên xu0ng:
Dòng trên:
1)Conversion 30% more effective(hình bJu tr!i Jy sao 3y ^^) :dVnh t$m là hBi
phép thuPt nhanh h"n 30%.-h.t 150 vàng
2)Double Priest hit poins (hình hai bàn tay en) : nâng c3p máu cho phù thuh lên
g3p ôi.-h.t 120 vàng
3)Priest move 40% faster (hình hai Ju ng1!i) :cho phù thuh di chuy2n nhanh h"n
40%.-h.t 120 vang
4)Inncreases Priest heading rate(hình cây gPy mJu xanh): cho phù thuh thu phCc
quân Vch (cùng nh1 hBi máu cho quân ta) nhanh h"n.-h.t 150 vàng
Dòng d15i:
5)+3 version ranger(hìn ánh sáng S): cKng tJm nhìn thêm 3.-h.t 275 vàng.
6)Convert enemy Priest and building(hình Ju ng1!i mJu b$c): nâng c3p cho phù
th+ có th2 c15p c c= nhà c+a Vch(trU nhà chính ph+).-h.t 350vàng
7)Priest rejuvenation 50% faster (ô R gi>a)*cái này l$i nâng c3p 2 lên c Z thJn
trong nhà BB).-h.t 150 vàng
8)hình hai tay chCm l$i) nâng c3p công và máu cho nông dân.-120vàng
9)Cái này làm phù thuh nLng Kng . Khi mình del phù th+y lúc phù th+y ang hú
quân Vch thì Quân Vch sD v4 mình .C= ngGa R cXng okie.-h.t 600 vàng lPn.

Xin ghi nh5 là ch"i phù thuh r3t t0n vàng n.u không ccn thPn thì ch9 là ném vàng ra
caa ss'. Phù thuh có ngay tU !i 3 nh1ng ch9 có cái nâng c3p 2 hBi phép thuPt.

Nhi4u ng1!i ch9 hay dùng phù thuh cho !i 4 nh8m mCc ích câu voi c+a 0i ph1"ng,
nh1ng l$i không chú ý r8ng ch9 cJn 1 con ái ô !i 3 cXng sD làm cho quân c+a b$n
manh lên mKt phJn ,b$n hãy choth8ng áiô vào góc nào 3y rBi 1a nh>ng quân sOp
ch.t c+a mình v4 cho phù thuh hBi máu ch9 mKt th!i gian ngOn b$n cXng sD có thêm
mKt Ki quân m5i khoY m$nh còn h"n là 2 phí ch.t hoài ch.t u'ng vì h.t máu,tôi
nghT !i 3 b$n cXng ko th2 có nhi4u quân nên viêc 1a nh1ng thLng it máu v4 cung
ko khó lOm.
<L$i nh1ng n>a là mu0n mua phù thuh !i 3 b$n cJn có 200 gQ 2 xây nhà cXng khá
nhi4u nên tôi th1"ng mua áioo khi mình ánh l$c à hay ngGa chém.>
CÒn !i 4 b$n nên ch]n nh1ng thF quan tr]ng 2 nâng c3p cái này còn tuH hFng c+a
ng1!i ch"i ( tôi ch9 nâng c3p cây gPy và c= +3 thêm tJm nhìn thôi).)!i 4 vi;c cho
thêm mKt hai tên áiô i theo Ki Y hBi máu thì khá h>u ích Nc bi;t n.u b$n ch"i
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
nh1ng lo$i líng Ot ti4n nh1 voi xiên máy bOn á bOn tên ...Và viêc ti;n tay thu phuc
luôn m3y cái nhà c+a Vch cXng r3t good cLn cF c mR rKng càng linh Kng h"n
Nh7ng cái nh6t c2a AOE-ROR!
B$n là cao th+ . ch..)ã bao gi! b$n tG hSi mình nOm h.t m]i Nc i2m c+a các .
ch. ch1a? B$n là newbie, b$n gNp khó khLn trong vi;c sa dCng các "n vV trong AOE
vì mQi ch+ng tKc có mKt Nc i2m riêng.Và nh>ng tính nLng 1u vi;t nh3t c+a các .
ch. là i4u b$n quan tâm nh3t vì i4u này quy.t Vnh .n k.t qu= c+a trPn 3u.Vì
trong AOE mQi ch+ng tKc có các "n vV v5i các Nc i2m khác nhau nên vi;c nOm
chOc 1Ec các Nc i2m này là y.u t0 quan tr]ng 2 b$n Vnh h15ng trong cuKc
ch"i.Sau ây tôi xin post nh>ng cái nh3t trong AOE,xin hãy chú ý:
Công trình
-RY nh3t:Roman -15% chi phí (trU t1!ng thành và wonder), tháp canh -50%
-T1!ng thành kiên c0 nh3t: Babylonian, Shang +50 %HP (HP=máu)
-Tháp canh kiên c0 nh3t: cXng là Babylonian +50HP
-Tháp canh hi;u qu= nh3t: Choson +2 range (range=tJm xa)
-RuKng nghèo nh3t: Persian -30% tr> l1Eng
-RuKng màu m[ nh3t: Sumeria +50% tr> l1Eng
Nông dân
-Ch$y nhanh nh3t:Assyrian,Yamato +30% speed (speed=t0c K)
-Trâu nh3t:Sumeria +15HP=40HP
-SLn thVt hi;u qu= nh3t: Persian +3food
-bn qu= hi;u qu= nh3t: Palmyran +25% t0c K l3y qu=
-ChNt gQ hi;u qu= nh3t: Phoenician +3wood
-)ào vàng hi;u qu= nh3t: Egyptian +2 vàng
-)ào á hi;u qu= nh3t: Babylonian +3 á
-RY nh3t: Shang 35food
-)Ot nh3t: Palmyran 75food
Cung R(Chariot Archer)
-BOn nhanh nh3t: Assyrian +40% t0c K bOn(t3t c= các "n vV bOn cung)
-BOn m$nh nh3t: Hitte +1 damage (damage=K sát th1"ng)(nt)
-Trâu nh3t: Egyptian +33% HP(bao gBm c= ngGa s]c)
Lc %à
-Nhanh nh3t: Palmyran +25%
Ng:a chém(Cavalry)
-RY nh3t:Yamato -25%
Cung A(Composite Bowmen )
-BOn xa nh3t: Minoan +2 range
Voi
-)iên nh3t: Persian +30 speed
Pháo c;u %á
-Trâu nh3t: Hittite +50% HP
-RY nh3t: Macedonian -50% chi phí(bao gBm c= pháo lùn hình cung)
-BOn nhanh nh3t: Sumerian +50% t0c K bOn(ph=i nâng c3p lên Catapult)
Nhìn xa nh6t
-Các "n vV không sa dCng tJm xa(range) c+a Macedonian:+2 range
-------------------------------------------------------------------------
Còn r3t nhi4u "n vV v5i nh>ng tính nLng Nc bi;t khác,nh1ng trên ây là nh>ng unit
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
ph' bi.n nh3t mà hi;n nay chúng ta sa dCng 2 giao l1u.Vi;c tPn dCng nh>ng lEi th.
c+a các "n vV này th. nào 2 $t hi;u qu= cao nh3t là tùy thuKc R b$n.Hãy ghi nh5
nh>ng Nc i2m trên vì nó sD giúp ích cho b$n r3t nhi4u.

Theo tôi khi ã so sánh m$nh y.u quân Ki gi>a các qu0c gia khác nhau thì ph=i so
sánh trên c" sR 1-1, vì th. ch9 có th2 nói
Cung C: M$nh nh3t: Hittite (8+2)
RY nh3t : Yamato
(Tôi nghT nên Bng nh3t cách g]i: C là tên g]i cho cung C, còn
Carvally ch9 nên g]i là ngGa chém thôi, không nên g]i là ngGa C 2
tránh hi2u nhJm)
ChF ã so sánh K m$nh y.u l$i kéo theo nh>ng y.u t0 khác (rY) là
khong hEp lý.

T1!ng Thành: thì Sang + Babylone 4u m$nh nh1 nhau và là m$nh nh3t,
nh1ng i4u này ã 1Ec GAMAI post ngay tU bài Ju tiên rBi,
ai có ý ki.n gì khác chOc là do xem không ki, ]c l$i i nhé.


Tôi xin b' sung thêm vài i4u n>a:

Voi: RY nh3t: voi Phonecian, tôi không nh5 rõ rY h"n bao nhiêu %
M$nh nh3t: Cartha 750 hp
Nhanh nh3t: Persian
nói "iên nh3t" nh1 Gamai là không hEp lý, vì voi cartha v7n thOng
persian, có i4u voi Persian sD có lEi h"n khi gNp quân bOn xa mà Nc
bi;t là Balista và C.
Voi tên: m$nh nh3t là Cartha sau ó là Voi Hittite, nhanh nh3t v7n là Persian
(Chú ý r8ng voi Persian ch9 có t0c K di chuy2n nhanh h"n các voi
khác, trong khi t0c K t3n công nh1 nhau, nhi4u ng1!i cho r8ng voi
Persian thOng c= voi Cartha vì công nhanh h"n là không úng.)
Vì th. th1!ng ánh voi v5i các quân: Cartha, Persian, Phonecian

NgGa chém: RY nh3t: Yamato
M$nh nh3t: Yamato, Shang, Persian (khi nâng c3p h.t)
Yamato vUa rY nh3t vUa m$nh nh3t nên 1Ec coi là m$nh nh3t
v4 ngGa chém, có lD là quân duy nh3t mà có th2 ánh ngGa
chém tU !i 3 sau ó ti.p lên !i 4.
Phù Th+y: Egyptian: +3 tJm xa so v5i các phù th+y bình
th1!ng, ngoài ra nhà Phù Th+y có Jy + t3t c= cá lo$i nâng c3p.

Quân nhà B: Roman +30% t0c K ánh.
Vì th. nên qucy, Z, Rìu chém c+a nhà B c+a ROMAN là m$nh nh3t.
Có nhi4u ng1!i cF lJm t1Rng Z c+a Choson m5i là vô Vch nh1ng
thGc ra v7n thua Z Roman, ó là vì ROMan 1Ec nâng c3p hoàn
thi;n v4 công và giáp Bng th!i cKng thêm 30% Speed khi t3n
công. Ai không tin có th2 TEST tha sD rõ k.t qu=.
H"n n>a Z Roman có mKt i2m r3t m$nh h"n Choson ó là có giáp
ch0ng tên cao h"n nhi4u (tôi không nh5 chính xác, hình nh1 là +3
so v5i +1), i4u này Nc bi;t h>u ích khi ánh v5i cung.

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
ACADEMY:
)ánh cPn chi.n m$nh nh3t: Maccedonia, Hittite, Minoan, Cartha, hình
nh1 còn gì n>a tôi quên m3t
Máu nhi4u nh3t: Cartha (200 so v5i 160)
Tuy có HP cao nh3t nh1ng khi cPn chi.n các Xiên c+a Cartha v5i
Hittite,Maccedonia, Minoan ch9 nh1 nhau vì Cartha có công th+
kém h"n, khi bù trU cho HP sD b8ng nhau.
Ch0ng tên t0t nh3t: Maccedonia +2 giáp ch0ng tên so v5i n15c khác,
ngay tU khi sinh ra tU Xiên c+a Maccedonia ã có giáp ch0ng
tên là 0+2, khi nâng c3p h.t sD là 0+5 và lúc ó thì ch^ng ngán
gì cung n>a.
Nhanh nh3t: Greek, hình nh1 là +30% cho t0c K di chuy2n, i4u này sD
giúp cho Xiên c+a Greek h>u ích h"n khi ánh !i 3, hoNc ph=i chi.n 3u
v5i quân bOn xa.

Cách %ánh AOE c' b5n:
- Phút Ju tiên(theo tôi ây là th!i i2m quan tr]ng nh3t trPn 3u ) :
B3m HCCCCC....
1.Ch]n 2 th8ng nông dân gJn h15ng 10 gi! nh3t b3m BE BE
)Nt móng xây 2 BE h15ng 10 gi! (hãy Nt móng sao cho 1 naa móng n8m R phJn t0i
,1 naa n8m phJn sáng 2 sau này có th2 xây ruKng xung quanh nhà chính ,ccn thPn
xây è vào cây).
2.Ch]n th8ng nd còn l$i cOm 2 c! 2 nó mR h.t c$nh 4h c+a nhà chính.
(b$n hãy dùng ngón út tay trái 2 b3m phím Shift,b3m chuKt ph=i ,Nt cái c! R
h15ng 6h và 3h sau cho nó t$o v5i nhà chính 1 tam giác cân, Nt xong cái c! thF 2
thì không di chuy2n chuKt, nh= phím Shift ra và b3m chuKt ph=i ,nd sD i qua tUng
cái c! ) .
Bây gi! cái BE thF nh3t ã 1Ec 50%.L3y ngay mKt chú nd ang xây cXng cOm c!
nh1 vPy nh1ng theo h15ng khác.
)úng lúc chú thF 4 ra !i cho i theo h15ng khác và cXng cOm c!.
Bây gi! có cái BE thF 2 ang 1Ec xây, l3y ngay chú nông dân này cho i theo h15ng
còn l$i .Th. là mQi chú mKt h15ng .
Nd thF nLm cho xây ti.p cái BE ang dR ,
.n th8ng thF 6 thì chOc chOn ã tìm th3y bCi qu= .kéo t3t c= v4, 2 chú xây BG còn
l$i l3y qu=,chú nd nào i xa quá thì cho i mR 1!ng luôn.
BCi qu= d` Ln nh3t là bCi qu= hình tròn (có th2 xây BG vào gi>a ), thF 2 là bCi qu=
x.p th^ng hàng (b$n ch9 cJn xây BG cách bCi qu= 1 ô).Còn l$i thì xây BG làm sao 2
sau này có th2 xây ruKng.d ây tôi xây BG vào gi>a bCi qu=.
Cho 5 th8ng l3y qu= (b$n chú ý là riêng quân Shang ch9 cJn 5nd l3y qu= còn t3t c=
nh>ng dân tKc khác thì cJn 6 nd k2 c= Palmyral).
Nhi;m vC c+a nh>ng th8ng l3y qu= ch9 2 cho nhà chính Y quân liên tCc và lúc nào
nhà chính cXng ch9 Y 1.
- Giai o$n Ju tiên ã xong. N.u b$n ch"i bài b=n nh1 th. này thì không bao gi! bV
chPm c=.Bây gi! là ph=i mR b=n B và l3y gQ.
Th8ng mR b=n B th1!ng là th8ng thF 6 (R quân shang và th8ng thF 7 R quân
#).B$n ó cOm c! cho nó i theo 1!ng tròn tâm là nhà chính sau ó mR rKng dJn
ra. Nhóm nó vào Ctrl + 1.Nhi;m vC tr15c tiên c+a nó là tìm bJy nai hoNc voi gJn
rUng nh3t.N.u gNp con voi gJn nhà Fng lY loi thì dùng th8ng nd này câu voi v4 gJn
nhà chính cho th8ng khác ti.p tCc i mR 1!ng.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Nh1ng mà làm sao 2 cOm c! cho nhanh ?B$n dùng ngón út tay trái 2 b3m phím
Shift,nh>ng ngón còn l$i i4u khi2n màn hình,cOm c! liên tCc theo 1!ng tròn vào
nh>ng vùng en xung quanh nhà chính.B=n B c+a b$n sD 1Ec mR rKng dJn ra =m
b=o không bS sót mS l1"ng thGc nào.
Sau khi cOm c! cho th8ng mR 1!ng 1 vòng tròn quanh b=n B thì th8ng nd ti.p
theo ra lò.B$n cho nó l3y cây gQ gJn nh3t.
Nhìn vào b=n B ã mR ch]n l3y 4 cây gQ gJn nh3t.CF th8ng nông dân nào ra !i thì
chia ra chNt 4 cây gQ ó.Trong lúc l3y gQ thì luôn tCc b3m HC 2 Y quân,và 1 + d3u
cách 2 xem xem th8ng mR 1!ng (n.u gNp s1 ta hay gNp bJy nai thì tránh xa ra).
).n th8ng nd thF 10 thì xây BE ,xây R chQ nào gJn cây gQ nó sOp l3y nh3t.+ gQ thì
xây BE ti.p.Lúc nào rQi rãi thì cOm c! cho th8ng mR b=n B. .Nhi;m vC c+a nh>ng
th8ng l3y gQ là l3y + gQ 2 xây + BE và 1 cái BS.
Khi ã + gQ 2 xây BS rBi thì kéo t3t c= th8ng l3y gQ nhóm Ctrl+2 rBi i l3y thVt bJy
nai gJn rUng nh3t (nd nào ang ôm gQ thì nh= vào nhà chính)
Nh1 b$n th3y trên hình tôi ch9 vaa mR b=n B mKt chút thì th3y b0n con nai, (h"i lo)
i 1 quãng th3y 2 con voi (yên tâm rBi ).rBi l$i thêm bCi qu= n>a , rBi bJy nai
n>a...,Th. là + lên !i 4 rBi.!
Tôi cho 4 th8ng nd tU 16-20 l3y gQ , còn l$i l3y thVt h.t,
Câu thêm 1 con voi v4 cho chOc Ln .
)úng lúc th8ng 20 ra thì b3m lên !i ,thUa 45 food.
Cho b5t 6 th8ng l3y thVt v4 l3y gQ (=10 th8ng l3y gQ). 10 th8ng l3y food chia ra làm
2 Ki cF h.t mS này l$i sang mS khác.
Lên !i 2 R 7:50 thì ã có 587food và 291 gQ. T$i bJy nai này ít quá nên tôi ph=i câu
thêm 1 con voi R cách xa naa màn hình, v4 .Th. là 4 con nai +3 con voi+ bCi qu= +
food lên !i 3.
d ây tôi v7n 2 thUa thVt mà ch1a xây xong BA. Tôi b3m lên !i 3 R phút 9:03 và
lên !i 3 R 11:30. R3t "n gi=n .Nh1 b$n th3y 3y R ây tôi ch9 có 4 con nai,và gi.t
voi R h"i xa BS . Nên n.u cLn chucn xác gi>a gQ và thVt thì có th2 b3m lên !i 3
tr15c phút thF 9.
d !i 2 ,ta dBn dân vào 2 l3y thVt thPt nhanh rBi b3m lên !i trong khi ch9 cJn vUa
+ gQ nên cho ít dân chNt gQ. Khi b3m lên !i xong thì ph=i dBn h.t nông dân v4
chNt gQ 2 l$i kho=ng 5 nông dân ti.p tCc l3y thVt (1u tiên l3y h.t thVt h1"u voi tr15c)
dù cho nông dân l3y thVt xa .n âu cXng ph=i lùa v4 chNt gQ .Nh1 th. thì khi lên !i
3 xong sD $t tr$ng thái lý t1Rng và lên !i 3 không thUa thVt ph=i Y dân ,xu3t quân
i chi.n luôn.
thGc sG tui ko tin vào cái timeline R trên. N.u bOt Ju trPn 3u v5i 200 poot 200
wood thì tui nghT là ko th2 làm c. Ko bít tác gi= 1a cái hình này nên 2 làm gì. D]a
nhau chLng?
V5i cái cái bài box này tui chi ra 3 i2m sau :
thF 1 : Shang ko nên ánh 20 dân 2 lên !i nhanh n.u ng1!i ta bo thành mình sD
khó xoay sR vì ít dân
thF 2 : b=n B mR quá bé ko tìm 1Ec thêm tài nguyên mà cung ko xem 1Ec Va
hình nhà 2 xem có th2 bo nhà ko
thF 3 : là ánh gitanic v5i b=n B 3y ánh máy 2 lên !i nhanh còn 1Ec chF 4vs4
nó ánh qucy ông cho lên s5m thi cung lOm phút 12 nó vào v5i 0ng qucy và ã bo
1Ec nhà thì 20 dân ông làm ji 1Ec nó v5i cung lOm 10 con ngGa
H.t
Quá chính xác, 3y là l3y k9 lCc lên !i s5m thôi còn Shang thì nh3t Vnh ánh ít dân
không có lEi. Theo tôi Shang có th2 ánh 27 dân mà không sE chPm.

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
<ÁNH GIÁ CÁC LO>I QUÂN TRONG AOE
Em xin góp 1 bài s1u tJm có ch9nh saa coi nh1 2 gi5i thi;u v4 mình :
)ÁNH GIÁ CÁC LO@I QUÂN TRONG AOE:
Anh em hãy vào ây bình luPn ánh giá v4 K m$nh y.u c+a tUng lo$i quân nhé. Sau
ây là cách ánh giá ch+ quan c+a cuopbienngocnghech mong m]i ng1!i óng góp ý
ki.n.
1, Egyptian
)i2m m$nh: nông dân ào vàng nhanh, ngGa cung, "n mã, song mã nhi4u máu
h"n bình th1!ng, phù th+y cJu xa ranger 13. NgGa R c+a Egyp m$nh nh3t . ch. là
i4u khSi nói rBi. Song mã cXng là vô Vch luôn. CJn thì ánh l$c à vì dân ào 13
vàng mQi lJn i v4 mà.
)i2m y.u : Không có quân h+y di;t !i 4. Ch9 có mQi song mã gNp Balista là
Ft.Ngoài ào vàng nhanh nông dân ko có gì Lc bi;t --->Lên !i ko nhanh
)ánh giá : 8 i2m
2, Greek
)i2m m$nh: Academy i nhanh 30%(kho=ng th.), quân !i 4 có Xiên thJn, Catapult
và Balista 4u lên h.t c[
)i2m y.u : Không có l$c à, không có ngGa cung và song mã.Nông dân ko có gì Nc
bi;t.
)ánh giá :6 i2m
3, Babylonian
)i2m m$nh và y.u: Quân gì cXng có nh1ng không hoàn thi;n lOm. Nói chung là gNp
ph=i baby thì tôi th1!ng Pp qucy hoNc ánh l$c à, lên ngGa tên y.u ánh chán
lOm.Chòi g3p ôi máu.Thành 400 máu.Nông dân ào á thêm 30%(túc là 13 á 1
lJn).
)ánh giá 6,5 i2m
4, Assyrian
)i2m m$nh: Nông dân move nhanh h"n bt 25%, NgGa R bOn nhanh h"n bt, m$nh
chLn dân 9nh nh3t AOE. Pháo và balista lên thJn nh1ng không bOn xa 1Ec. Z cXng
lên thJn.
)i2m y.u: Không có qucy . Không nâng 1Ec Ju máu ==> ngGa R ít máu và không
có song mã. KHông lên 1Ec laa.
)ánh giá: 8.2 i2m.
5, Minoan
)i2m m$nh: . Cung A ranger 12 9nh nh3t Aoe v4 cung A. R nh>ng n"i không ch"i
pháo thì cung A minoan qu= là s0 mKt. Pháo và balista 4u lên h.t c[.
)i2m y.u : ch9 sE bV ánh s5m quá. ch"i Cung A nên có quân chPm.
)ánh giá: 8.5 i2m
6, Hittite
)i2m m$nh : NgGa R công +1, chLn dân 9nh. Pháo hit trâu máu. Lên thJn i v5i
horse thJn thì vô 0i. Quân gì cXng có và lên 9nh trU cung A và qucy.
)i2m y.u: nh1Ec i2m ch.t ng1!i là không có qucy. n.u ánh !i hai ành ph=i dGa
vào cung trJn.
)ánh giá: 8 )i2m
7, Phonenician
)i2m m$nh: Nông dân ki.m 13 gQ mQi lJn => ánh qucy thì thích. Vì nhi4u gQ nên
ngGa R ra nhi4u+ nhà A xây lOm. )ánh khéo thì r3t m$nh. )!i 4 voi húc+ voi tên rY
r4.
)i2m y.u: NgGa R không khSe, gNp cung A hoNc pháo thì Ft. nên k.t hEp v5i pháo.
Song mã y.u và không có pháo thJn.
)ánh giá 7,5 i2m
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
8, Sumerian
)i2m m$nh : dân trâu máu, ánh Pp dân thì tuy;t . Catapult ccu r3t nhanh .
)i2m y.u : Horse không lên h.t tJm bOn( 7+2), song mã không lên công +6
)ánh giá : 7,5 i2m
9, Persian
)i2m m$nh : dân làm thVt voi và h1"u r3t nhanh, lên !i 2 và 3 cGc s5m n.u nhà
Zp thì phút 6 lên !i 2, phút 9,15' 3n lên !i ba là chuy;n th1!ng, ánh qucy hay
l$c à 4u 9nh c=. lên !i 4 thì voi ch$y nh1 ngGa C. Tàn phá thui rBi
)i2m y.u : dân không có bánh xe, cung A y.u==> khó th+ 1Ec nhà, d` bV lùa h.t
dân cùng ch.t v5i 0i ph1"ng.
)ánh giá : 7.5 i2m
10, Shang
)i2m m$nh : dân rY 35 thVt => lên !i s5m và 'n Vnh do ko cJn nhi4u mS l1"ng
thGc.
)i2m y.u : . ngGa R y.u, lên !i 4 không có quân h+y di;t
)ánh giá : 8,5 i2m
11, Yamato
)i2m m$nh: Dân ch$y nhanh h"n bt 25%. NgGa C , ngGa thVt và ngGa chém rY. )!i
3 ánh cung !i 4 Y horse thì khoái tuy;t.
Nh1Ec i2m: )!i 4 GNp pháo thJn v5i Balista thì Ft. )!i 3 ánh ngGa chém thì sE
L@C )À ,ánh mQi CUNG A thì sE PHÁO. Y xiên thì i chPm.
)ánh giá 8,5 i2m
12, Choson
)i2m m$nh: Lính BB nhi4u máu ()!i 4), chòi bOn xa, phù th+y rY, có balista thJn
)i2m y.u : nhi4u lOm, không có l$c à= ngGa chém ch.t toi, không có ngGa tên
cung A gì c=, không có song mã, không nâng c3p 1Ec tJm xa và laa. GNp quân này
t0t nh3t là úc qucy rùi lên !i 4 Pp Z.Có th2 ch"i PHÙ THfY.
)ánh giá: 6
13, Roman
)i2m m$nh: Nhà xây t0n ít gQ .Chòi t1!ng rY=> lên !i s5m ---->ánh qucy,không
thích thì lên !i 3 mà ch"i "n mã. Catapult và balista lên h.t c[
)i2m y.u: KHông có ngGa cung R. Không có laa
)ánh giá :8
14, Carthaginian
)i2m m$nh: Voi+ xiên nhi4u máu (nh1ng i chPm). Balista thJn
)i2m y.u: Quân !i 3 y.u, không có ngGa tên. Vào quân này t0t nh3t ánh qucy
hoNc cùng lOm là ánh l$c à => chán.
)ánh giá: 6,3 i2m
15, Palmyran
)i2m m$nh: dân làm nhanh. L$c à 9nh 9nh, chém r3t nhanh và ch$y cXng r3t
nhanh. NgGa tên mà gNp nó thì h.t gi!. Không th2 vUa bOn vUa câu 1Ec.
)i2m y.u: dân Ot, bV chLn dân thì xót lOm. Song mã bình th1!ng. pháo thJn ranger
y.u .Nhi4u tài lOm tPt.Vào tay Noober ko ch"i 1Ec.Vào tay Pro i4u dân thì m5i phát
huy 1Ec .
)ánh giá : 7,5
16, Macedonian
)i2m m$nh : Dân mOt to dò 1!ng ch= sót thF gì, ngGa vàng nhìn xa không cJn
scout. Pháo rY r4, nhà R trong thì ánh cung A pháo là 9nh rùi. )!i 4 thì có voi thJn
horse thJn
)i2m y.u : KHông có bánh xe, dân d` bV chLn. Không có l$c à. ánh ngGa chém bi
thi;t.
)ánh giá: 7.5 i2m
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
Trên ây ch9 là nh>ng ánh giá ch+ quan c+a tôi dGa vào kinh nghi;m ánh c+a b=n
thân mong các b$n góp ý th=o luPn thêm
Còn cho i2m quân R !i 2 thì:
I. )!i Tool: Quan tr]ng nh3t là có quLng á + làm food nhanh.

- Shang, Roman,Yam : 10 i2m (lEi th. kinh t. quá kh+ng, lên s5m, m$nh v4 lâu
dài, 0.5 i2m cho t1!ng thành Shang và tháp canh Rome), dân Yam Pp dân + ch$y
dân t0t + scout rY

- Pers(9), Phoe(9), Sum 9 i2m; lEi th. kinh t. y.u kém h"n chút so v5i Shang,
Roman., , Pers có lEi th. sLn bOt kh+ng , Sum lEi v4 máu dân

- Minoan(8), Bab (7,5),Mace(7.5) Choson(7.5) : , Bab l3y á nhanh + tháp canh+
t1!ng thành, nh1ng m3y cái này R !i tool ch9 là 1u i2m nhS, Mace dò 1!ng t0t,
d` tìm food h"n, tháp canh Choson +2

-Egy,Carth: 7 i2m. )+ chân + tay

-Pal: 7 i2m. ThuKc lo$i lOm tài lOm tPt, kén 3t, kén ng1!i ánh. Có th2 kh+ng h"n
c= Shang, Rome nh1ng cXng có th2 lRm h"n c= Hittite, tùy thuKc ng1!i ánh và Va
th.. VV trí trung bình có lD là ánh giá chính xác nh3t.

-Assy: 6.5, lEi th. ch$y nhanh, cung t bOn nhanh, nh1ng không có slingers là 1 i2m
y.u ch.t ng1!i R !i tool

-Hittite:5.5, n.u ph=i ánh tool thì ây là quân mà ng1!i ta mu0n tránh nh3t, cung t
+1 là 1u i2m duy nh3t.
Cho em saa l$i cái :Choson 6.5 i2m.Ôkie. Khó có th2 ch3m i2m chính xác.Ko quân
nào hoàn toàn m$nh.Ví du. MAP large Hittte gNp Greek hoNc Choson thì........
Nè sao cho Persian 7.5 , Persian lên !i quá nhanh , i chLn dân s15ng kinh kh+ng,
theo tôi thì 8 i.OK
Minoan thì 7.5dd thôi vì Ei 1Ec cung A chOc nhà cXng ra bã rBi, n.u ánh ông thì
Bng Ki ch.t chOc (trU khi òng Ki quá khSe :3 Shang). N.u ch"i Minoan thì lúc
Ju lên ch"i l$c à, sau chi.m 1u th. rBi thì m5i ch"i cung A, vì th. cho 7.5dd là OK
Còn Yamato thì ch9 ngang i2m v5i Palmy thôi, cho 2 quân=8dd , Yamato tuy hay
thPt nh1ng lúc Ju chNt gQ t1"ng 0i chPm, gNp quân ch"i l$c à nh1 Palmy hay
Perian mà trình ngang nhau thì i là chOc (k2 c= gNp Assyrian ) nên 2 8dd la OK.
Mace thì nên 2 R 7dd thôi vì !i 3 t1"ng 0i b3t lEi vì dân chPm, quân Ki thì cXng
ko có gì ngoài pháo hehe, nó ch"i l$c à là i ngay, 7dd OK.
Tui cXng xin bình phcm mKt chút..........

+ )ánh SoLo...1vs1.........B=n B small......
Shang 10 i2m
Yamato...9.5 i2m.......Summer va Assyan 9 i2m......()Pp Dân là cái chOc)
persian...RoMan...Phonecian...8.5 i2m (Kh= nLng lên !i nhanh ko kém Shang
Pamyral sD 1"c. 8 i2m v5i 10 dân....7.5 i2m v5i 12 dânNhà giJu Shang=Die
Minoan..Babylon..Greek...Minoan....Egyip.....Catha g....7 i2m
Macedonia cXng 1Ec 7.5 i2m(Lên !i Sn Vnh do mOt lBi+2)
Hittle 6 i2m ( N.u ko Pp dân lên rìu mà nó bít= Die)
+ Solo 1vs1 B=n B Larg
Shang 10 i2m ( Ko có gì 2 nói b]n dân tàu này)
9.5 i2m cho Yamato.....9 i2m cho pesian..Phonecian..Roman
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077 http://danghoanghai.999.org
8.5 i2m cho Asyan......8 i2m cho Hitle ()Ri 3 là cái chOc)
7.5 i2m cho Palmy va Mêcdonia
7 i2m cho t3t c= quân còn l$i

Và bay gi! la 4 vs4 Ban? B Huge
10 i2m cho Shang Và Yamato+Persian
1o i2m cho Assyan R trong cánh va 9.5 cho Hittle R trong cánh
9 i2m cho Phonecian và cho Roman
8 i2m cho t3t c= quân còn l$i
7 i2m cho hitle R ngoài cánh
+ 4 vs4 b=n B gigatic
V7n 10 i2m cho Shang....10 i2m cho Yamato, persian(R ngoài cánh)
9.5 i2m cho Assyan.....9 i2m cho Hittle
9 i2m cho Roman R ngoài cánh và 8.5 cho Phonecian......
9 i2m n1a cho Egyip R trong
8 i2m cho Pamy..Babylon..Sumerrian.....Minoan( R trong cánh)
7.5 cho Minoan " ngoài( )ánh qucy hoLc. ngGa chém)
7.5 cho macedonia( N.u Bít Hy sinh c= 2 cùng ch.t)
7 i2m cho Greek va cho son + Catha

)ó là kinh nghi;m c+a mình khi cho i2m...Ai có thOc mOc xin cF nêu ra...Tôi sD tr=
l!i Jy +


--------------------------------------------------HÕt---------------------------------------------------

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->