Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7

l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]
PHAN l
CHUONG l
TONG OUAN VE MlCROSOFT WORD

I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ WORD
icrosoft Word goïi taét laø Word laø moät phaàn meàm soaïn thaûo, trình baøy vaø trang trí
vaên baûn thoâng duïng trong coâng vieäc vaên phoøng. Cuøng vôùi söï naâng caáp caùc heä ñieàu
haønh thì phaàn meàm Word cuõng ñöôïc naâng caáp vôùi nhieàu phieân baûn môùi phong phuù
vaø ña daïng hôn.
icrosoft Word thuoäc boä Microsoft Office goàm caùc chöông trình öùng duïng:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access,
Microsoft FrontPage.
aây laø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn vôùi nhieàu tính naêng cao caáp nhaèm hoã trôï toái ña
cho ngöôøi söû duïng nhö:
- Vaên baûn coù hình aûnh minh hoaï (Picture),
- Vaên baûn kieåu baùo chí, kieåu baûng (Column, Table)
- Vaên baûn theo daïng troän taøi lieäu (Mail Merge)
- Vaên baûn daïng daøn baøi, bieåu maãu (Outline, Style)
- Caøi ñaët cheá ñoä goõ taét (Auto Text)
- Cheøn vaøo vaên baûn caùc kyù töï ñaëc bieät (Symbol)
- Phuïc hoài/huyû boû 100 thao taùc soaïn thaûo gaàn nhaát (Undo – Redo)
- Caøi ñaët phím taét (Customize – Keyboard)
- Ñaëc bieät lieân keát vôùi trình duyeät Web ñeå kieåm tra, truy xuaát hieäu quaû caùc thoâng tin
phong phuù vaø ña daïng treân Internet.
II KHÔÛI ÑOÄNG VAØ THOAÙT KHOÛI WORD
1. Khôûi Ñoäng Word
Caùch 1:
Choïn Start \ Programs \ Microsoft Word Office\ Microsoft Word 2003
Caùch 2:
Click vaøo bieåu töôïng treân desktop
2. Thoaùt Khoûi Word
Caùch 1:
Vaøo Menu File \ choïn Exit
Caùch 2:
Click nuùt X ôû goùc phaûi maøn hình
Caùch 3: Ñoùng töøng cöûa soå
Nhaán toå hôïp phím Alt - F4
Nhaán toå hôïp phím Ctrl - W
Nhaán laàn löôït caùc phím Alt - F - C
M
M
Ñ
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2
III. MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA WORD
1. Maøn Hình Laøm Vieäc
Hoäp ñieàu khieånBieân Min - Max -Close
Böôùc nhaûy (Tab)
Thanh tieâu ñeà (Title bar)
Thanh Menu leänh (Menu bar) Thanh cuoän (Scroll bar)

Thanh coâng cuï chuaån (Standard)
Thanh ñònh daïng (Formatting)

Thöôùc canh (Ruler)

Caùc nuùt chænh cheá ñoä laøm vieäc
Thanh tình traïng (Status bar)
Thanh coâng cuï veõ (Drawing)


2. Caùc Thanh Coâng Cuï
a. Caùc thanh coâng cuï chính

- Thanh tieâu ñeà - Title bar: Teân c.trình vaø taäp tin, nuùt thu nhoû, phoùng to, ñoùng.- Thanh Menu leänh (Menubar): chöùa caùc leänh cuûa Word.
Moãi leänh treân thanh Menu bar coù taùc duïng töông öùng vôùi teân maø noù mang
VD: - Muoán chöõ ñaäm, chöõ nghieâng, maøu chöõ, ñònh daïng ñoaïn, ñònh daïng
coät… thì vaøo Menu ñònh daïng laø Format
- Muoán cheøn hình aûnh, cheøn bieåu ñoà vaøo, ngaøy thaùng,… vaøo vaên baûn
thì vaøo Menu cheøn laø Insert.
Taäp Tin Söûa Xem Cheøn Ñònh Daïng Coâng Cuï Baûng Cöûa Soå Giuùp Ñôõ
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °
- Thanh coâng cuï chuaån – Standard: chöùa caùc nuùt coâng cuï thöôøng duøng
(Quay laïi tröôùc1 böôùc) Undo Redo (Luøi veà sau 1 böôùc)

Sao cheùp ñònh daïng Giuùp (Help)
Daùn ñoái töôïng (Paste) Hieån thò (Zoom)
Sao cheùp ñoái töôïng (Copy) Baät/Taét (Drawing)
Caét ñoái töôïng (Cut) Chia coät (Columns)
Kieåm tra chænh taû (Spelling) Baûng tính Excel (WorkSheet)
Xem tröôùc khi in (View) Baûng bieåu (Table)
In taøi lieäu ra giaáy (Print)
Löu taøi lieäu leân ñóa (Save)
Môû moät taøi lieäu ñaõ coù (Open)
Môû moät taøi lieäu môùi (New)
- Thanh ñònh daïng - Formatting: Chöùc naêng cuûa caùc bieåu töôïng chính:Kieåu hieån thò Kieåu chöõ (Font)
Côõ chöõ (Size) Maøu chöõ
Chöõ ñaäm (Bold) Maøu neàn
Chöõ nghieâng (Italic) Keû khung (Border)
Chöõ gaïch chaân (Underline) Thuït bieân vaøo trong
Canh döõ lieäu ra bieân traùi (Align Left) Thuït bieân ra ngoaøi
Canh döõ lieäu vaøo giöõa (Ailgn Center) Cheøn kí töï (Bullets)
Canh döõ lieäu veà bieân phaûi (Align Right) Cheøn soá (Numbering)
Canh döõ lieäu ñeàu hai bieân (Align Justify)
- Thanh coâng cuï veõ - Drawing: Trôï giuùp veõ hình – caùc thao taùc treân hình
Choïn caùc daïng hieån thò cuûa hình aûnh


Choïn ñoái töôïng (Select) 3D
Taïo boùng ñoå
Choïn caùc daïng hình veõ Caùc daïng neùt veõ
Veõ ñöôøng thaúng (Line) Maøu chöõ (Font color)
Veõ muõi teân (Arrow) Maøu neùt veõ (Line Color)
Veõ hình chöõ nhaät (Vuoâng – giöõ Shift) Maøu neàn (Fill Color)
Veõ hình elip (Hình Troøn – giöõ Shift) Cheøn Clip Art (Insert Clip Art)
Khung nhaäp vaên baûn (Text Box) Cheøn hình aûnh (Insert Picture From File)
Cheøn chöõ ngheä thuaät (Insert WordArt)
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +
* Thanh coâng cuï Standard vaø thanh ñònh daïng Formatting thöïc ra laø nhöõng con
ñöôøng taét ñeå ñi ñeán moät öùng duïng naøo ñoù cuûa Word
VD: ñeå chöõ Ñaäm ta phaûi vaøo Menu ñònh daïng Format / Font / choïn Bold thì ta coù
theå Click vaøo bieåu töôïng treân thanh Formatting
Nhö vaäy vieäc söû duïng caùc ñöôøng taét baèng caùc bieåu töôïng naøy seõ giuùp cho vieäc soaïn
thaûo moät vaên baûn ñöôïc nhanh hôn. Ngoaøi ra ngöôøi ta coøn duøng caùc phím noùng
(Hotkey) ñeå ñònh daïng nhanh hôn. Ví duï: Crl – B laø ñònh daïng chöõ ñaäm.
- Thöôùc canh - Ruler
- Taét/Môû thöôùc canh: Vaøo Menu View / choïn Ruler.
- Thanh canh duøng ñeå cho ta bieát caùch boá trí caùc doøng vaên baûn, moác döøng
Tab, canh bieân traùi, bieân phaûi . . .
- Ta coù theå choïn ñôn vò cho thöôùc (Centimeters, Milimeters,…) baèng caùch :
Vaøo Menu Tool / Options, choïn theû General vaø choïn ñôn vò trong hoäp
thoaïi Measurement Units.
- Thanh tröôït ngang - doïc (Horizontal scroll bar – Vertical scroll bar)
- Thanh tröôït ngang vaø doïc giuùp di chuyeån leân xuoáng hoaëc qua laïi trong trong
vaên baûn.
- Ñeå baät taét hai thanh tröôït: Vaøo Menu Tool / Options, choïn theû View vaø
ñaùnh daáu - -- - vaøo hoäp thoaïi Horizontal scroll bar – Vertical scroll bar ñeå
baät hoaëc taét hai thanh naøy.
- Thanh tình traïng: hieån thò chi tieát tình traïng cuûa taøi lieäu ñang soaïn thaûo (trang
ñang soaïn thaûo, trang/toång soá trang, vò trí con troû, doøng coät…). Nhaán phím
Insert ñeå baät / taét cheá ñoä ñeø (OVR)


b. Baät \ taét caùc thanh coâng cuï
- Maøn hình chuaån cuûa Word goàm caùc thanh coâng
cuï nhö ñaõ trình baøy.
- Tuy nhieân coøn moät soá thanh coâng cuï chöa ñöôïc
môû leân.
- Ta coù theå môû hoaëc taét caùc thanh coâng cuï naøy
baèng caùch vaøo Menu: View \Toolbars\choïn
caùc thanh coâng cuï caàn baät / taét baèng caùch ñaùnh
daáu - -- - vaøo teân thanh coâng cuï
- Caùc thanh chuaån laø: Standard, Formatting,
Drawing
- Ta coù theå di chuyeån caùc thanh coâng cuï ñeán vò trí
khaùc baèng caùch: Ñeå troû chuoät vaøo goùc traùi thanh
coâng cuï ñeán khi xuaát hieän daáu coäng
sau ñoù Click vaø Drag (nhaán vaø
keùo) ñeán vò trí caàn ñaët.
- Thoâng thöôøng ñeå quaù trình laøm vieäc vôùi Word
ñöôïc nhanh goïn thì ta phaûi môû caùc thanh coâng
cuï chuaån goàm Standard, Formatting, Drawing vaø saép xeáp chuùng sao cho
thuaän tieän nhaát.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨
3. Cheá ñoä laøm vieäc
Coù boán cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau trong moät vaên baûn Word
a. Cheá ñoä Normal View
Cöûa soå theå hieän vaên baûn ñôn giaûn, khoâng coù thöôùc canh doïc. Cheá ñoä naøy thuaän
tieän cho vieäc ñònh daïng, söûa chöõa, di chuyeån trong vaên baûn.
b. Cheá ñoä Web Layout View:
Vaên baûn hieän thò döôùi hình thöùc Web, ñôn giaûn khoâng coù thöôùc canh doïc.
c. Cheá ñoä Print Layout View:
- Ñaây laø cheá ñoä hieån thò vaên baûn WYSIWYG (What You See Is What You
Get), baïn coù theå nhìn thaáy trang vaên baûn mình ñang soaïn thaûo nhö trang vaên
baûn khi in ra. Cheá ñoä hieån thò naøy raát tieän lôïi cho vieäc kieåm tra laïi “dieän
maïo” cuoái cuøng cuûa moät vaên baûn.
- Ñaây laø cheá ñoä maø chuùng ta thöôøng söû duïng. Maëc ñònh moãi laàn môû Word laø
cheá ñoä naøy. Baïn khoâng neân thay ñoåi cheá laøm vieäc khaùc vì noù seõ gaây khoù
khaên cho baïn trong vieäc soaïn thaûo moät vaên baûn.
d. Cheá ñoä Outline View:
Vaên baûn ñöôïc thu goïn döôùi daïng daøn baøi, nhìn thaáy toaøn boä vaên baûn.
e. Choïn cheá ñoä laøm vieäc:
- Vaøo Menu View / choïn cheá ñoä maø baïn thích (Nhöng “ñöøng thích” cheá ñoä
naøo khaùc ngoaøi cheá ñoä Print Layout View vì ñaây laø cheá ñoä chuaån)
- Ñeå choïn nhanh cheá ñoä laøm vieäc nhaán vaøo caùc bieåu töôïng ôû goùc
traùi maøn hình.
f. Ngoaøi ra ñeå thuaän tieän hôn baïn coù theå phoùng to hoaëc thu nhoû vaên baûn ñeå
deã soaïn thaûo hôn baèng caùch:
- Choïn cheá ñoä Full Screen (Vaøo Menu View / choïn Full Screen)
- Phoùng to – thu nhoû vaên baûn: Vaøo Menu View / Zoom / choïn cheá ñoä thích
hôïp. Hoaëc Click vaøo oâ treân thanh Standard baây giôø baïn muoán vaên
baûn cuûa mình phoùng to hay thu nhoû bao nhieâu phaàn traêm thì nhaäp soá vaøo oâ ñoù
- Tuy nhieân ñoái vôùi caùc maùy vi tính söû duïng loaïi Mouse (chuoät) coù nuùt troøn
laên (Scroll) ôû giöõa thì baïn coù theå nhaán giöõ phím Ctrl treân baøn phím vaø laên nuùt
treân mouse. Vaên baûn seõ to nhoû tuyø theo caùch maø baïn laên mouse.
IV CAÙCH NHAÄP TIEÁNG VIEÄT TRONG MICROSOFT WORD
1. Caøi Ñaët Chöông Trình Hoã Trôï Tieáng Vieät:
- Neáu maùy tính chöa caøi chöông trình hoã trôï Tieáng Vieät thì baïn khoâng theå
soaïn thaûo vaên baûn baèng Tieáng Vieät trong Microsoft Word cuõng nhö caùc
trình öùng duïng khaùc.
- Microsoft Word laø phaàn meàm soaïn thaûo khoâng daønh ñeå soaïn thaûo ngoân ngöõ
Tieáng Vieät. Do vaäy ñeå coù theå soaïn thaûo ñöôïc trong Microsoft Word ta caàn
phaûi caøi ñaët chöông trình hoã trôï Tieáng Vieät nhö: Vietkey, Unikey…
- Caùc chöông trình hoã trôï Tieáng Vieät ñang duøng phoå bieán hieän nay laø Vietkey
2000 vaø Unikey.
2. Kieåu Goõ Tieáng Vieät:
Hieän nay coù hai kieåu goõ thoâng duïng laø Telex vaø Vni. Baïn phaûi xaùc laäp kieåu
goõ maø baïn muoán duøng ôû baûng ñieàu khieån cuûa chöông trình hoã trôï Tieáng
Vieät. Thoâng thöôøng laø kieåu Vni.

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c
* Kieåu goõ Telex:
Goõ Hieån thò Goõ Daáu
aa aâ s / (saéc)
ee eâ f \ (huyeàn)
oo oâ r ? (hoûi)
dd ñ x ~ (ngaõ)
aw aê j . (naëng)
uw ö z xoaù daáu
ow ô
VD: Haõy töø choái taát caû, tröø loøng toát.
Goõ: Haxy tuwf choosi taast car, truwf lofng toost.
* Kieåu goõ Vni: duøng caùc phím soá ñeå boû daáu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
/ \ ? ~ . ^ ,
∪ ∪∪ ∪
ñ
Saéc huyeàn hoûi ngaõ naëng muõ oâ muõ ö daáu aé daáu gaïch xoaù daáu
VD: Danh döï cuõng nhö moät que dieâm, noù chæ chaùy moät laàn roài taét.
Danh du75 cu4ng nhu7 mo65t que die6m, no1 chi3 cha1y mo65t la62n ro62i ta81t.
* Löu yù: baïn theå boû daáu ôû cuoái töø: loøng – longf, ñôøi – d9oi72.
3. Xaùc Laäp Trong Boä Goõ Vietkey 2000
- Khôûi ñoäng Vietkey: thoâng thöôøng moãi khi khôûi ñoäng maùy tính thì chöông trình
Vietkey cuõng ñöôïc khôûi ñoäng. Vietkey seõ coù bieåu töôïng hoaëc chöõ trong
khay heä thoáng.
- Coù theå khôûi ñoäng VietKey moät trong caùc caùch sau ñaây:
· Nhaán ñuùp vaøo bieåu töôïng Vietkey treân Desktop
· Nhaán Start/Vietkey
· Nhaán phaûi chuoät leân bieåu töôïng Vietkey
trong khay heä thoáng – choïn Hieän cuûa soå
Vietkey.
Hoäp thoaïi Vietkey xuaát hieän. Chæ thöïc hieän caùc xaùc laäp
sau ñaây khi thöïc söï caàn thieát.
- Theû Kieåu goõ – Input methods
· Choïn kieåu goõ thích hôïp (thöôøng laø Vni)
· Khoâng neân choïn muïc boû ñaáu ngay sau
nguyeân aâm vì nhö vaäy seõ laøm cho toác ñoä
khi soaïn thaûo vaên baûn.
· Baøn phím caàn goõ: choïn laø Tieáng Vieät
- Theû Baûng maõ – Char sets
ÔÛ ñaây coù taát caû 4 baûng maõ ñeå choïn nhöng
baïn caàn phaûi bieát laø mình neân choïn Baûng
maõ naøo laø phuø hôïp
· Neáu duøng baûng maõ VNI – Win: thì
trong caùc chöông trình öùng duïng baïn
phaûi choïn caùc Font baét ñaàu baèng chöõ
VNI nhö: VNI – Times, VNI – Duff,
VNI – Univer… thì môùi coù theå goõ ñöôïc
Tieáng Vieät
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨
· Neáu duøng baûng maõ TCVN 3 – ABC:
thì phaûi choïn caùc Font baét ñaàu baèng
.Vn nhö: .VnTimes, .VnArial,
· Neáu duøng baûng maõ Unicode: thì choïn
caùc Font nhö: Times New Roman,
Arial, Tohoma…).
Hieän nay ngöôøi ta ñang khuyeán khích duøng
baûng maõ Unicode vì ñaây laø baûng maõ quoác teá
coù theå söû duïng ôû baát kyø maùy maùy naøo maø
khoâng caàn caøi ñaët Font chöõ.
- Theû Tuyø choïn - Options
· Vietnamese Interface: chuyeån sang dao
dieän baèng Tieáng Anh hay Tieáng Vieät
· Khôûi ñoäng nhanh: seõ giuùp boû qua vieäc
xuaát hieän chöông trình Vietkey moãi laàn
khôûi ñoäng maùy.
· Caùc muïc coøn laïi neáu thaáy caàn thieát thì xaùc
laäp.
- Theû Coâng cuï – Utilities
Nhaán chuyeån veà maëc ñònh neáu baïn muoán
khoâi phuïc laïi caùc xaùc laäp maëc ñònh tröôùc ñoù.
Neân choïn caû hai muïc trong Caøi ñaët vieäc naøy
seõ laøm cho moãi laàn khôûi ñoäng maùy tính thì
Vietkey cuõng ñöôïc khôûi ñoäng theo maø khoâng
caàn phaûi khôûi ñoäng Vietkey moãi khi muoán söû
duïng.
- Sau khi hoaøn taát moïi xaùc laäp choïn:
o Taskbar: bieåu töôïng VietKey seõ ñöôïc ñöa
vaøo khay heä thoáng thaønh
o Luoân noåi: bieåu töôïng Vietkey seõ noãi treân
maøn hình . Khi muoán trôû laïi
Baûng ñieàu khieån chính thì nhaán nuùt ôû giöõa.
o Thoaùt: neáu khoâng muoán söû duïng Vietkey
o Trôï giuùp: neáu taøi lieäu naøy noùi chöa roõ thì
baïn nhaán vaøo ñaây ñeå tìm hieåu theâm.
4. Caøi Ñaët Xaùc Laäp Cho Boä Goõ Unikey
Chæ thöïc hieän vieäc xaùc laäp naøy khi maùy tính cuûa baïn coù caøi ñaët Unikey
Boä goõ Unikey laø phaàn meàm hoå trôï cho Tieáng Vieät hieän nay ñang ñöôïc söû duïng
khaù phoå bieán vì giao dieän cuûa noù ñôn giaûn vaø khoâng caàn caøi ñaët maø chaïy tröïc tieáp
treân file EXE. Sau khi khôûi ñoäng Unikey seõ coù bieåu töôïng chöõ V maøu ñoû hoaëc
chöõ E maøu ñoû trong khay heä thoáng
a. Khôûi ñoäng Unikey
Nhaán phaûi chuoät vaøo bieåu töôïng Unikey trong khay heä thoáng – choïn Baûng
ñieàu khieån
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 3
b. Xaùc laäp cho Unikey
Töông töï nhö Vietkey ta thöïc hieän caùc xaùc laäp caàn thieát
cho Unikey trong Baûng ñieàu khieån.
Nhaán vaøo Môû roäng ñeå môû roäng baûng ñieàu khieån

Sau khi hoaøn taát xaùc laäp
nhaán Ñoùng ñeå chaáp nhaän.
Nhaán Keát thuùc ñoùng khoâng söû
duïng Unikey.
Coù theå xaùc laäp nhanh
cho boä goõ baèng caùch nhaán phaûi chuoät leân Icon Unikey vaø choïn boä goõ hay kieåu goõ
V. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN TRÖÔÙC KHI NHAÄP VAÊN BAÛN
1. Caùc nguyeân taéc:
- Khi nhaäp vaên baûn phaûi duøng taát caû möôøi ñaàu ngoùn tay. Traùnh vieäc duøng moät
tay ñeå nhaäp vaên baûn. Baïn coù theå chia baøn phím thaønh hai phaàn vaø moãi
phaàn daønh cho moät tay.
- Nhaäp vaên baûn ñuùng quy taéc vaên phaïm nhö:
+ Vieát hoa ñaàu caâu.
+ Söû duïng daáu phaåy, daáu chaám, daáu hai chaám, daáu chaám phaåy, daáu
ngoaëc ñuùng caùch laø: tröôùc caùc daáu khoâng coù khoaûng traéng nhöng sau caùc
daáu thì phaûi boû troáng 1 kyù töï. Ví duï nhö caâu toâi vöøa vieát ôû treân.
+ Ngoaøi ra coøn moät soá quy taéc vaên phaïm khaùc, caùc baïn töï tìm hieåu.
- Tuyeät ñoái khoâng duøng thanh Space (thanh taïo khoaûng traéng) ñeå ñaày luøi
bieân vaøo.
- Khi nhaäp vaên baûn Word seõ töï ñoäng cuoán chöõ xuoáng doøng döôùi. Do ñoù baïn
khoâng caàn nhaán phím Enter khi chöa heát moät ñoaïn vaên baûn. Neáu muoán keát
thöùc moät ñoaïn môùi nhaán phím Enter.
2. Nhaäp vaên baûn:
Böôùc 1: Choïn kieåu chö õ(Font) ôû khung Font hoaëc
vaøo Menu Format / Font / trong theû Font choïn Font thích hôïp.
+ Neáu duøng baûng maõ VNI – Win: choïn caùc Font baét ñaàu baèng chöõ VNI
nhö: VNI – Times, VNI – Duff, VNI – Univer…
+ Neáu duøng baûng maõ TCVN 3 – ABC: choïn caùc Font baét ñaàu baèng chöõ
Vn nhö: VnTimes, VnArial, VnAristote…
+ Neáu duøng baûng maõ Unicode: choïn caùc Font sau:Times New Romam,
Arial, Tohoma…). Hieän nay ngöôøi ta ñang khuyeán khích duøng baûng
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 9
maõ Unicode vì ñaây laø baûng maõ quoác teá coù theå söû duïng ôû baát kyø caùc
maùy.
Böôùc 2: choïn côõ chöõ (Size) ôû khung Size hoaëc vaøo
Menu Format / Font / trong khung Size choïn Size thích hôïp. Thoâng
thöôøng vaên baûn coù côõ chöõ laø 12 (Point) hoaëc 13 (Point). Neáu muoán maëc
ñònh Font chöõ, kieåu chöõ, côõ chöõ vaøo Menu Format / Font / choïn caùc tuyø
choïn thích hôïp. Sau ñoù nhaán nuùt Default…
Böôùc 3: nhaäp vaên baûn
* Chuù yù: Thoâng thöôøng thì caùc baïn khoâng phaûi thöïc hieän böôùc 1 vaø böôùc 2 maø
ta coù theå nhaäp vaên baûn ngay sau khi khôûi ñoäng Word.
3. Caùc Thao Taùc Cô Baûn Khi Nhaäp Vaên Baûn
a. Nhaäp vaên baûn:
• Nhaäp vaên baûn töø baøn phím bình thöôøng, khi chaïm bieân phaûi Word seõ töï
ñoäng cuoán chöõ xuoáng doøng döôùi.
• Muoán vaên baûn coù chöõ IN HOA – nhaán phím Caps Lock ñeå baät / taét
• Muoán moät kyù töï In Hoa – nhaán giöõ phím Shift vaø goõ kyù töï ñoù.
• Khi muoán xuoáng doøng nhaán toå hôïp phím Shift – Enter.
• Ñeå keát thuùc moät ñoaïn nhaán Enter.
• Nhaán BackSpace ñeå xoaù kyù töï beân traùi ñieåm cheøn.
• Nhaán Delete ñeå xoaù kyù töï beân phaûi ñieåm cheøn.
• Nhaán giöõ phím Ctrl – nhaán Delete ñeå xoaù moãi laàn moät öø.
• Cheøn theâm töø vaøo ñoaïn vaên baûn, di chuyeån con troû baèng chuoät hoaëc baèng
baøn phím ñeán vò trí caàn cheøn, sauo4 vaøo töø caàn cheøn.
b. Di chuyeån khi nhaäp vaên baûn:
- Ta coù theå di chuyeån con troû baèng caùch duøng caùc phím muõi teân hay duøng
Mouse – chuoät hoaëc duøng caùc phím noùng.
Leân, xuoáng moät doøng

Sang traùi, sang phaûi moät kyù töï
Page Up Leân moät trang maøn hình.
Page Down Xuoáng moät trang maøn hình.
Home Veà ñaàu doøng
End Xuoáng cuoái doøng
Ctrl – Home Veà ñaàu vaên baûn
Ctrl – End Xuoáng cuoái vaên baûn
Shift - F5 Quay veà vò trí tröôùc ñoù.
Ctrl – muøi teân Di chuyeån nhanh
* Neân duøng chuoät: troû chuoät taïi vò trí muoán chuyeån ñeán
4. Choïn Khoái Vaên Baûn - Queùt Khoái Vaên Baûn
Thao taùc naøy heát söùc caàn thieát moãi khi baïn muoán ñònh daïng cho vaên baûn cuûa
mình phaûi choïn khoái vaên baûn (Select)
Baïn coù theå duøng chuoät hay baøn phím ñeå queùt khoái. Phaïm vi khoái ñöôïc queùt seõ
bò boâi ñen.

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ].
a. Duøng chuoät:
- Click & Drag (nhaán vaø reâ) treân khoái muoán choïn.
- Ñeå troû chuoät ôû ñaàu khoái – nhaán giöõ phím Shift – nhaán troû chuoät vaøo cuoái
khoái muoán choïn.
- Choïn 1 töø: Double Click (nhaán 2 laàn lieân tieáp) vaøo töø muoán choïn.
- Choïn 1 doøng: Double Click vaøo khoaûng troáng phía traùi caâu.
- Choïn 1 ñoaïn: giöõ phím Ctrl – Nhaáp chuoät vaøo ñieåm baát kyø trong ñoaïn.
b. Duøng baøn phím
- Nhaán vaø giöõ phím Shift duøng caùc phím muõi teân ñeå di chuyeån treân khoái
muoán choïn.
- Choïn töøng töø moät nhaán giöõ phím Shift – Ctrl – nhaán phím muõi teân
qua traùi hay phaûi ñeå choïn töø.
- Choïn toaøn boä vaên baûn nhaán toå hôïp phím Ctrl – A hoaëc vaøo
Menu Edit / choïn Select All.
5. Sao Cheùp – Di Chuyeån – Xoaù Khoái Vaên Baûn
a. Sao cheùp döõ lieäu: Copy - Paste (Copy – Daùn)
- Choïn khoái vaên baûn caàn sao cheùp
- Vaøo Menu Edit / Copy (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl + C hoaëc Click bieåu
töôïng treân thanh Standard hoaëc Right Click – choïn Copy)
- Dôøi con troû ñeán vò trí caàn sao cheùp ñeán.
- Vaøo Menu Edit / Paste (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl + V hoaëc Click bieåu
töôïng treân thanh Standard hoaëc Right Click – choïn Paste)
b. Di chuyeån döõ lieäu: Cut – Paste (Caét – Daùn)
- Choïn khoái vaên baûn caàn di chuyeån
- Vaøo Menu Edit / Cut (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl + X hoaëc Click bieåu
töôïng treân thanh Standard hoaëc Right Click – choïn Cut)
- Dôøi con troû ñeán vò trí caàn di chuyeån ñeán
- Vaøo Menu Edit / Paste (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl + V hoaëc Click
treân thanh Standard hoaëc Right Click – choïn Paste)
c. Sao cheùp – di chuyeån ñaëc bieät:
- Khi thöïc hieän daùn (Paste) ta coù theå duøng phöông thöùc daùn ñaëc bieät
- Vaøo Menu Edit / choïn Paste Special…(hoaëc Paste as Hyperlink )
- Tuyø theo muïc ñích maø baïn choïn hình thöùc daùn thích hôïp.
d. Sao cheùp ñònh daïng:
- Sao cheùp caùc ñònh daïng nhö :chöõ ñaäm, nghieâng, gaïch chaân…treân khoái vaên
baûn ñöôïc choïn.
- Chöùc naêng: taïo cho moät khoái vaên baûn naøo ñoù coù caùc ñònh daïng gioáng nhö
khoái vaên baûn maãu. Thöïc hieän caùc thao taùc sau ñaây:
- Queùt khoái vaên baûn coù ñònh daïng caàn sao cheùp.
- Click (hoaëc Double Click: neáu muoán sao cheùp nhieàu laàn) vaøo bieåu töôïng
Format Painter (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl – Shift – C)
- Queùt khoái vaên baûn caàn daùn ñònh daïng (hoaëc nhaán Ctrl – Shift – V)
- Neáu muoán ngöøng sao cheùp ñònh daïng Click bieåu töôïng moät laàn nöõa hoaëc
nhaán phím Esc
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]]
VI. LAØM VIEÄC VÔÙI TAÄP TIN:
1. Taïo Taäp Tin Môùi – New
Caùch 1: Choïn File \ New
Caùch 2: nhaán toå hôïp phím Ctrl – N
Caùch 3: Click vaøo bieåu töôïng
2. Môû Taäp Tin Coù Saün – Open
Caùch 1: Choïn File \ Open
Caùch 2: nhaán toå hôïp phím Ctrl – O
Caùch 3: Click vaøo bieåu töôïng
Maøn hình Open xuaát hieän:
- Look in: nôi chöùa taäp tin. Baïn nhaáp vaøo nuùt muõi teân vaø tìm ñeán ñòa chæ nôi
chöùa taäp tin caàn môû. (Maëc ñònh laø My Documents)
- Choïn taäp tin caàn môû
- Choïn nuùt Open ñeå môû taäp tin (hoaëc Double Click vaøo teân taäp tin ñeå môû)3. Löu Taäp Tin – Save
Caùch 1: Choïn File \ Save
Hoaëc Choïn File \ Save as...
Caùch 2: nhaán toå hôïp phím Ctrl – S
hoaëc phím F12
Caùch 3: Click vaøo bieåu töôïng
Maøn hình Save xuaát hieän:
- Choïn nôi baïn caân löu taän tin ôû
khung Save in
- Nhaäp teân taäp tin vaøo khung File
name
- Choïn nuùt Save ñeå löu taäp tin
* Chuù yù:
- Chæ caàn ñaët teân taäp tin cho laàn löu ñaàu
- Teân taäp tin khoâng ñöôïc truøng teân taäp
tin ñaõ coù
- Neáu löu vôùi teân khaùc: File \ Save as…
- Roài goõ teân môùi vaøo khung File name
- Ñeå traùnh bò maát taäp tin do söï coá treân
maùy neân thöôøng xuyeân löu trong quaù
trình laøm vieäc baèng caùch Click vaøo
bieåu töôïng

Coù theå choïn cheá ñoä Save AutoRecover (töï ñoäng löu laïi moät baûn döï tröõ)
Vaøo Menu Tools / Options / choïn theû Save ñaùnh daáu soá phuùt maø baïn muoán Word
Save töï ñoäng trong khung Save AutoRecover info every
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]2

Chuù yù: caùc thoâng baùo khi Open - Save taäp tin

× Khi ñoùng taäp tin maø chöa löu maùy seõ hoûi:
“Baïn coù muoán löu taäp tin naøy khoâng?”
Choïn Yes: löu – No: khoâng löu – Cancel: boû qua

× Khi löu truøng teân taäp tin ñaõ coù maùy seõ hoûi:
“Taäp tin ñaõ coù. Baïn muoán löu ñeø leân khoâng?”
• Replace: löu ñeø
• Save changes with different: löu vôùi teân khaùc
• Merge changes into existing file: gheùp chung vôùi file hieän co
OK: chaáp nhaän
Cancel: boû qua
Tuøy theo muïc ñích maø chuùng ta choïn muïc thích hôïp vaø nhaán vaøo OK ñeå chaáp nhaän thay
ñoäi naøy.


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]°
CHUONG ll
ÐlNH DANG VA N BAN

- Nguyeân taéc 1: Naém chaéc caùc böôùc cuûa caùc thao taùc ñònh daïng
Khi baïn muoán thöïc hieän moät ñònh daïng naøo ñoù baïn phaûi “choïn” ñoái töôïng tröôùc.
Vieäc naøy bao goàm: queùt khoái vaên baûn, Click choïn ñoái töôïng neáu laø: khung Text Box,
hình aûnh, bieåu ñoà…
- Nguyeân taéc 2: Nhanh maét – nhanh tay
Baïn phaûi xem laïi yù nghóa cuûa caùc bieåu töôïng treân thanh Formatting. Caùc ñònh daïng
trình baøy sau ñaây baïn hoaøn toaøn coù theå ñònh daïng moät caùch nhanh choùng töø caùc bieåu
töôïng treân thanh coâng cuï Formatting hoaëc baèng caùch duøng caùc phím noùng (Hotkey).
Baûng phím Hotkey seõ trình baøy cuoái taøi lieäu.
- Nguyeân taéc 3: Baïn phaûi bình tónh vì chaúng coù gì maø phaûi lo laéng
Baïn seõ laøm gì neáu ñaõ “lôõ tay” xoaù maát ñoái töôïng hay laøm sai moät thao taùc naøo ñoù.
Baïn khoâng caàn phaûi lo laéng vì Word seõ giuùp baïn “trôû veà vôùi quaù khöù”, baïn coù theå tôùi
hay lui trong voøng 100 böôùc, coù nghóa laø baïn coù theå quay ngöôïc ñöôïc thôøi gian ñieàu
maø töôûng chöøng nhö khoâng theå. Baïn chæ caàn Click vaøo bieåu töôïng Undo (quay laïi
böôùc tröôùc) hay Redo (luøi laïi böôùc sau) treân thanh coâng cuï Standard
- Nguyeân taéc 4: Taát caû caùc ñònh daïng ñeàu coù saün trong Menu Format. Neáu coøn thaéc
maéc, xin vui loøng xem laïi töø nguyeân taéc 1
I. ÑÒNH DAÏNG FONT – DROP CAP – PARAGRAPH
1. Ñònh Daïng Kyù Töï: Font
Böôùc 1: Choïn khoái vaên baûn caàn ñònh daïng
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Font (hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctrl – D)
Böôùc 3: choïn caùc theû ñònh daïng trình baøy döôùi daây
Böôùc 4: nhaán choïn OK khi muoán keát thuùc ñònh daïng. Neáu muoán maëc ñònh caùc
ñònh daïng naøy moãi khi khôûi ñoäng Word choïn Default…
a. Theû Font: chöùa caùc ñònh daïng treân kyù töï

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]+
- Khung Font: choïn Font thích hôïp trong hoäp Font
- Khung Font Style: choïn kieåu chöõ
Normal chöõ bình thöôøng
Italic chöõ nghieâng
Bold chöõ ñaäm
Bold – Italic chöõ nghieâng ñaäm
- Khung Size: choïn côõ chöõ thích hôïp trong danh saùch hoaëc nhaäp tröïc tieáp
- Khung Font color: choïn maøu cuûa chöõ
- Khung Underline style: choïn caùc kieåu gaïch döôùi cho chöõ
- Khung Underline color: choïn maøu cho caùc ñöôøng gaïch chaân. Maøu chæ coù taùc
duïng ñeå xem khi in khoâng thaáy ñöôïc maøu (tröø maùy in maøu)
- Khung Effect: choïn caùc taùc ñoäng leân chöõ
Strikethrought Gaïch xoaù boû baèng ñöôøng moät neùt
Double Strikethrought Gaïch xoaù boû baèng ñöôøng hai neùt
Superscript Chæ soá
treân
(x
3
– 2x
2
+ x + 1)
Subscript Chæ soá
döôùi
(H
2
SO
4
– C
2
H
5
OH)
Shadow C Ch hö öõ õ c co où ù b bo où ù n ng g
Outline
Emboss Chöõ noåi
Engrave Chöõ loõm
Small caps ÑOÅI CHÖÕ THÖÔØNG THAØNH CHÖÕ HOA NHOÛ
All caps ÑOÅI CHÖÕ THAØNH CHÖÕ HOA LÔÙN
Hidden AÅn chöõ
b. Theû Character Spacing: ñònh daïng khoaûng caùch
- Scale tæ leä co giaõn beà ngang kyù töï
- Spacing khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï
Normal bình thöôøng
Expend caùc kyù töï xa nhau 1 khoaûng
Condense caùc kyù töï gaàn nhau 1 khoaûng
- Position dôøi kyù töï theo chieàu doïc
Normal bình thöôøng
Raised naâng caùc kyù töï leân 1 khoaûng
Lowered haï caùc kyù töï xuoáng 1 khoaûng
c. Theû Text Effects: ñònh daïng hieäu öùng cho kyù töï
None Bình thöôøng
Blinking Background Neàn chöõ nhaáp nhaùy
Las Vegas Lights Chöõ coù caùc ngoâi sao maøu xung quanh
Marching Black Ants Chöõ coù ñöôøng gaïch ñen chaïy xung quanh
Marching Red Ants Chöõ coù ñöôøng gaïch ñoû chaïy xung quanh
Shimmer Chöõ nhoeø neùt
Sparkle Chöõ coù caùc ngoâi sao laáp laùnh
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]¨
2. Ñònh Daïng Taïo Chöõ Drop Cap:
Böôùc 1: Choïn kyù töï caàn laøm Drop cap
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Drop cap…
Hoaëc nhaán laàn löôït caùc phím Alt – O – D
Böôùc 3: Choïn caùc cheá ñoä Drop Cap maø baïn caàn.
- Khung Position: choïn kieåu Drop Cap
None Daïng bình thöôøng
Dropped VB quanh Drop Cap
In Margin VB beân phaûi Drop cap
- Khung Options
Font Choïn laïi Font cho Drop Cap
Lines to drop Xaùc ñònh chieàu cao Drop Cap
Distance from text Khoaûng caùch giöõa vaên baûn vaø Drop Cap
Böôùc 4: choïn OK ñeå keát thuùc. (Ñònh daïng naøy neân laøm sau caùc ñònh daïng khaùc)
3. Ñònh Daïng Ñoaïn Vaên Baûn - Paragraph
Böôùc 1: Choïn ñoaïn vaên baûn caàn ñònh daïng
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Paragraph (hoaëc nhaán laàn löôït Alt – O – P)
Böôùc 3: Choïn theû Indents and Spacing - choïn caùc cheá ñoä ñònh daïng caàn thieát
- Khung Alignment: canh leà
Left canh thaúng leà traùi
Centered canh giöõa
Right canh thaúng leà phaûi
Justified canh ñeàu 2 beân
- Khung Indentation: nhaäp
khoaûng caùch tính töø caùc leà
- Khung Special: leà ñaëc bieät
None bình thöôøng
First line leà doøng ñaàu tieân
Hanging leà doøng thöù 2 trôû ñi
- Khung Spacing: khoaûng caùch
giöõa caùc ñoaïn vôùi nhau.
Before K.Caùch tröôùc ñoaïn
After K.Caùch sau ñoaïn
- Khung Line spacing: K.Caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên baûn
Single K.Caùch bình thöôøng
1.5 Line K.Caùch giöõa caùc doøng gaáp röôõi so vôùi bình thöôøng
Double K.Caùch giöõa caùc doøng gaáp ñoâi so vôùi bình thöôøng
At least K.Caùch toái thieåu giöõa caùc doøng – xaùc ñònh trong khung At
Exactly K.Caùch chính xaùc giöõa caùc doøng – xaùc ñònh trong khung At
Multiply K.Caùch giöõa caùc doøng gaáp nhau so vôùi chieàu cao – trong At
Böôùc 4: choïn OK ñeå keát thuùc.
* Ñònh daïng tröïc tieáp treân thanh coâng cuï:

B a c
a – Leà traùi cuûa doøng ñaàu tieân; b – Leà traùi töø doøng thöù 2; c – Leà phaûi cho taát caû caùc doøng
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]c
II. ÑÒNH DAÏNG COÄT – KHUNG: COLUMN – BORDERS AND SHADING
1. Chia Coät Cho Vaên Baûn: Column
- Coù hai caùch ñeå chia coät cho vaên baûn:
Caùch 1: Chia coät tröôùc – nhaäp vaên baûn sau
Caùch 2: Nhaäp vaên baûn tröôùc - chia coät sau. Baïn neân choïn caùch naøy ñeå traùnh
moät soá “phieàn phöùc” khi soaïn thaûo vaên baûn.
- Duø chia tröôùc hay sau thì baïn cuõng phaûi laøm theo caùc böôùc sau ñaây:
Böôùc 1: Choïn ñoaïn vaên baûn caàn chia coät (neáu chia tröôùc thì khoâng caàn)
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Columns… (Hoaëc nhaán laàn löôït Alt – O – C)
Böôùc 3: Choïn caùc ñònh daïng caàn thieát
- Khung Presets: choïn soá coät
Hoaëc nhaäp vaøo tröïc tieáp vaøo
Khung Number of columns
- Khung Line between: choïn hay
khoâng choïn ñöôøng keû ôû giöõa caùc
coät (ñaùnh daáu - -- -)
- Khung Width and spacing: choïn ñoä
roäng vaø khoaûng caùch cuï theå cho
töøng coät (taét choïn - -- - trong khung
Equal column width)
- Khung Preview: hieån thò söï thay
ñoåi trong quaù trình hieäu chænh
Böôùc 4: choïn OK ñeå keát thuùc.
2. Ñoùng Khung – Taïo Maøu Neàn Cho Vaên Baûn: Borders and Shading
a. Ñoùng khung cho ñoaïn vaên baûn – Borders
Böôùc 1: Choïn ñoaïn vaên baûn maø baïn muoán taïo moät caùi khung bao quanh.
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Borders and Shading / choïn theû Border
Böôùc 3: Choïn caùc ñònh daïng caàn thieát
- Khung Setting
None khoâng keû khung
Box keû khung thöôøng
Shadow khung coù boùng
3 –D khung noåi 3 chieàu
Custum keû khung tuyø yù
- Khung Style
Choïn kieåu ñöôøng keû
- Khung Color:
Choïn maøu ñöôøng keû
- Khung Width:
Ñoä roäng ñöôøng keû
- Khung Preview:
Choïn keû töøng neùt
Böôùc 4: choïn OK ñeå keát thuùc.
Ñeå keû khung nhanh baïn chæ caàn queùt khoái vaên baûn sau ñoù Click bieåu töôïng
choïn kieåu ñeå keû khung.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]¨
b. Taïo maøu neàn cho ñoaïn vaên baûn – Shading
Böôùc 1: Choïn ñoaïn vaên baûn caàn taïo maøu neàn.
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Borders and Shading / choïn theû Shading
Böôùc 3: Choïn maøu neàn baïn thích. Nhöng ñöøng quaù “maøu meø”ø vaø phaûi “ñeïp”
(Neáu muoán boû maøu neàn thì baïn choïn ñoaïn vaên baûn coù maøu neàn caàn boû cuõng
vaøo Menu Format / Borders and Shading / choïn theû Shading – trong khung
Fill – choïn No Fill)
Böôùc 4: choïn OK ñeå keát thuùc.

III. ÑÒNH DAÏNG BÖÔÙC NHAÛY: TAB – BULLETS AND NUMBERING
1. Ñònh Daïng Böôùc Nhaûy: Tab
- Moãi khi baïn nhaáp phím Tab treân baøn phím thì con troû seõ nhaûy ñi moät ñoaïn
nhaát ñònh vaø baïn coù theå aán ñònh böôùc nhaûy naøy.
- Baïn muoán moãi laàn nhaán phím Tab thì thay vì nhaûy ñi moät khoaûng troáng thì noù
seõ laáp ñaày vaøo ñoù caùc kieåu kyù hieäu maø baïn choïn.
VD: Thaân môøi oâng/baø: ................................................. ñòa chæ ..............................
Böôùc 1: ñònh vò trí moác döøng cho Tab
Caùch 1: ñònh tröïc tieáp treân thanh thöôùc Ruler. Nhaán ôû goùc traùi Ruler, moãi laàn
nhaán seõ cho töông öùng moät loaïi Tab. Click leân thanh Ruler taïi nôi muoán ñaët Tab.
Neáu muoán boû moät Tab naøo Click & Drag xuoáng maøn hình soaïn thaûo.


Caùch 2: Vaøo Menu Format / Tab…. (hoaëc nhaán laàn löôït Alt – O – T )
Böôùc 2: Choïn caùc khai baùo caàn thieát
- Khung Tab stop position
Nhaäp vaøo toaï ñoä ñieåm döøng Tab
- Khung Alignment: choïn loaïi Tab
Left Tab traùi
Center Tab giöõa
Right Tab phaûi
Decimal Tab traùi nhöng khi ñeán vò trí
Tab seõ trôû thaønh Tab phaûi
Bar Taïo ñöôøng keû giöõa
- Khung Leader: choïn kyù hieäu laáp ñaày
khoaûng troáng moãi khi nhaán Tab
- Khung Tab stop to be cleared
Set choïn thieát laäp, moãi Tab phaûi Set moät laàn
Clear xoaù boû Tab vöøa thieát laäp
Clear All xoaù boû taát caû caùc Tab ñaõ thieát laäp
- Quay laïi khung Tab stop position vaø thieát laäp tieáp neáu muoán taïo theâm Tab khaùc
- Khung Default tab stop: ñònh ñoä daøi böôùc nhaûy moãi laàn nhaán phím Tab
Böôùc 3: choïn OK ñeå keát thuùc.Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]3
2. Ñònh Daïng Kyù Hieäu Vaø Soá: Bullets and Numbering
- Hai ñònh daïng naøy coù theå thöïc hieän nhanh baèng caùch Click vaøo bieåu töôïng
treân thanh coâng cuï Formatting
- Caùc böôùc thöïc hieän ñònh daïng
Böôùc 1: Choïn vaên baûn caàn taïo Bullet hay Number
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Bullets and Numbering…
Böôùc 3:
a. Choïn theû Bulleted: ñeå ñònh daïng Bullets
- Choïn loaïi Bullets maø baïn caàn ñònh daïng.
- Choïn OK ñeå keát thuùc.
- Neáu muoán choïn caùc loaïi Bullet khaùc vaøo Customize…
Hoäp thoaïi Customize Bulleted List xuaát hieän
× Bullet character caùc loaïi Bullet coù saün.
× Font ñònh daïng Font cho Bullet
× Bullet choïn caùc loaïi Bullet khaùc
× Bullet position - Indent at canh leà traùi cho Bullet
× Text position – Indent at canh leà traùi cho vaên baûn
- Choïn OK ñeå keát thuùc ñònh daïng Bullet
b. Choïn theû Numbered: ñeå ñònh daïng soá
- Choïn hình thöùc Numbered maø baïn caàn ñònh daïng.
- Choïn OK ñeå keát thuùc.
- Neáu muoán choïn caùc hình thöùc khaùc vaøo Customize…
Hoäp thoaïi Customize Numbered List xuaát hieän
× Number Format choïn kieåu ñònh daïng cho soá
× Number style kieåu soá: soá thöôøng, soá La Maõ, chöõ…
× Start at soá baét ñaàu
× Number position canh leà cho soá Aligned at leà baét ñaàu töø
× Text position canh leà vaên baûn Indent at leà baét ñaàu töø
- Choïn OK ñeå keát thuùc.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ]9
CHUONG lll
TRANG TRl VAN BANChuøa Moät Coät Nhaø Thôø Ñöùc Baø
- Nguyeân taéc 1: Naém vöõng caùc böôùc cheøn – taïo ñoái töôïng aûnh
Baïn coù nhaän xeùt gì veà nhöõng hình aûnh ôû trang taøi lieäu naøy. Baïn coù theå laøm ñieàu naøy
baèng caùch cheøn vaøo vaên baûn caùc kyù hieäu ñaëc bieät
(Symbol), khung vaên baûn (Textbox), hình aûnh (Picture),
chöõ ngheä thuaät (Word Art)
- Nguyeân taéc 2: Choïn ñoái töôïng tröôùc khi chænh söûa
Gioáng nhö phaàn ñònh daïng tröôùc khi muoán chænh söûa
moät ñoái töôïng aûnh naøo ñoù baïn phaûi Click choïn ñoái
töôïng. Baïn Click vaøo ñoái töôïng cho ñeán khi xuaát hieän 8
hình vuoâng xung quanh ñoái töôïng. Sau ñoù baïn môùi baét ñaàu hieäu chænh cho ñoái töôïng
- Nguyeân taéc 3: Môû thanh veõ Drawing – söû duïng caùc chöùc naêng cuûa noù
Baïn môû thanh coâng cuï veõ Drawing (neáu noù chöa ñöôïc môû leân). Baïn coù theå Click vaøo
bieåu töôïng treân thanh Drawing ñeå ñònh daïng nhanh cho ñoái töôïng.
- Nguyeân taéc 4: Vôùi moät “chuùt” voán tieáng Anh baïn neân Right Click leân caùc ñoái töôïng
caàn chænh söûa vaø choïn vaøo caùc Menu caàn thieát vì ñaây laø nhöõng con ñöôøng nhanh nhaát
giuùp baïn chænh söûa ñoái töôïng aûnh. Moãi khi baïn laøm sai moät thao taùc naøo ñoù thì chæ
caàn nhaán Undo laø xong
- Nguyeân taéc 5: Baïn xem laïi vaø nhôù chöùc naêng caùc bieåu töôïng treân thanh Drawing
Choïn caùc daïng hieån thò cuûa hình aûnh


Choïn ñoái töôïng (Select) 3D
Taïo boùng ñoå
Choïn caùc daïng hình veõ Caùc daïng neùt veõ
Veõ ñöôøng thaúng (Line) Maøu chöõ (Font color)
Veõ muõi teân (Arrow) Maøu neùt veõ (Line Color)
Veõ hình chöõ nhaät (Vuoâng – giöõ Shift) Maøu neàn (Fill Color)
Veõ hình elip (Hình Troøn – giöõ Shift) Cheøn Clip Art (Insert Clip Art)
Khung nhaäp vaên baûn (Text Box) Cheøn hình aûnh (Insert Picture From File)
Cheøn chöõ ngheä thuaät (Insert WordArt)

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2.
I. CHEØN SYMBOL – TEXTBOX – PICTURE – WORDART
1. Cheøn Kyù Töï Ñaëc Bieät: Symbol
® © ™ ` ¯ ℡ ¯ > ¡ ¬ < _ l
Baïn coù theå cheøn nhöõng bieåu töôïng Symbol nhö treân vaøo vaên baûn cuûa mình
Böôùc 1: Ñaët con troû taïi vò trí muoán cheøn Symbol
Böôùc 2: Vaøo Menu Insert / Symbol (hoaëc nhaán löôït caùc phím Alt – I – S)
- Khung Font: baïn tìm ñeán
nhöõng ñòa chæ nhö: Symbol,
Wingding, Wingdings,
Wingding 2, Wingding 3 vì
nôi naøy chöùa nhöõng Symbol
thöôøng duøng nhaát
- AutoCorrect – Shurtcut
Key: Taïo nhöõng phím taét cho
Symbol. Moãi khi baïn nhaán
moät phím do baïn aán ñònh thì
Symbol laäp töùc xuaát hieän.
Böôùc 3: Choïn Symbol caàn cheøn vaø nhaán Insert. Choïn Symbol khaùc vaø nhaán
Insert (neáu caàn). Sau ñoù baïn seõ Cut – Paste ñeán nhöõng nôi caàn ñaët noù
Böôùc 4: Choïn Close ñeå keát thuùc.
2. Cheøn Khung Textbox Vaøo Vaên Baûn
- Text Box gioáng nhö moät vaên baûn con. Chuùng ta coù theå thao taùc trong khung
Text Box nhö thao taùc treân vaên baûn chính, coù theå nhaäp noäi dung vaên baûn hay
cheøn vaøo ñoù nhöõng Symbol nhöõng hình aûnh.
- Lôïi theá lôùn nhaát cuûa vaên baûn con naøy laø ta coù theå deã daøng di chuyeån noù ñi baát
cöù nôi naøo. Caùc thao taùc treân moïi ñoái töôïng hình aûnh cô baûn laø gioáng nhau
nhö: di chuyeån, thay ñoåi kích thöôùc, cheá ñoä hieån thò, maøu saéc…
- Caùc böôùc taïo Text Box
Böôùc 1: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh Drawing
Hoaëc vaøo Menu Insert / Text Box (nhaán laàn löôït caùc phím Alt – I – X)
Böôùc 2: Ñöa troû vaøo maøn hình soaïn thaûo. Hình daáu “+” xuaát hieän,
Click & Drag ñeå taïo khung Text Box
Böôùc 3: Chænh söûa khung Text Box. Click choïn khung Text Box (Click vaøo
khung cho ñeán khi xuaát hieän 8 nuùt hình vuoâng quanh khung)
- Thay ñoåi kích thöôùc: Click choïn khung
Text Box, troû chuoät vaøo moät trong caùc nuùt
naøy khi thaáy coù hình muõi teân hai chieàu,
Click & Drag ñeå thay ñoåi kích thöôùc.
- Di chuyeån: Click choïn khung Text Box, troû
chuoät vaøo moät vò trí treân khung khi thaáy coù
hình muõi teân boán chieàu, Click & Drag ñeå di chuyeån ñeán nôi khaùc.
- Cheá ñoä hieån thò: sau khi chænh söûa hoaøn chænh Text Box. Baïn caàn choïn
cho noù moät cheá ñoä hieån thò phuø hôïp. Click choïn Text Box, sau ñoù Right
Click (nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo ñoái töôïng) – choïn Format Text Box
- Hoäp thoaïi Format Text Box xuaát hieän.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2]
- Theû Colors and Lines: choïn maøu cho
khung Text Box
Khung Fill color: choïn maøu neàn
Khung Line
Color maøu cuûa khung
Dashed choïn ñöôøng keû khung
Style kieåu ñöôøng keû khung
Weight ñoä roäng ñöôøng keû
- Theû Size: chænh ñoä lôùn cuûa khung
Height chieàu cao cuûa khung
Width chieàu roäng cuûa khung
- Theû Layout: choïn cheá ñoä hieån thò cho khung Text Box
Khung Wrapping style: cheá ñoä hieån thò Text Box. Quan saùt caùc hình minh hoaï.
In line with text naèm giöõa caùc haøng cuûa vaên baûn
Square vaên baûn bao quanh Text Box
Tight vaên baûn bao quanh Text Box nhöng saùt hôn.
Behind text ñöa khung Text Box naèm döôùi vaên baûn
In front of text khung Text Box naèm treân vaên baûn
- Ngoaøi ra baïn coù theå vaøo Right Click vaøo khung
Text Box roài choïn Order ñeå choïn caùc cheá ñoä treân.
Hoaëc choïn treân thanh Drawing vaøo Draw/Order .
- Ñeå xoaù khung Text box: choïn Text Box nhaán
phím Delete
3. Cheøn Hình AÛnh Vaøo Vaên Baûn: Insert Clip Art -
Picture
Böôùc 1: ñaët con troû taïi vò trí caàn cheøn hình.
Thöôøng thì baïn neân ñeå hình aûnh vaøo trong khung Text Box ñeå tieän vieäc chænh
söûa.
Böôùc 2: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh
Drawing Hoaëc vaøo Menu Insert / Picture - choïn
Clip Art hoaëc choïn From file..
Böôùc 3:
- Neáu choïn Clip Art: nhaáp vaøo nuùt Go –
Click choïn hình ñeå cheøn vaøo vaên baûn.
- Neáu choïn From file: tìm tôùi nôi chöùa hình
aûnh vaø thöïc hieän cheøn töông töï
Böôùc 4: chænh söûa hình aûnh
Right Click leân ñoái töôïng, choïn Format Picture -
chænh söûa hình aûnh töông töï nhö chænh söûa
khung Text Box
Neáu hình aûnh baïn cheøn vaøo vaên baûn khung naèm
trong khung Text Box thì baïn neân choïn cheá ñoä
hieån thò cho hình aûnh tröôùc khi chænh söûa cho
thuaän tieän.

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 22
4. Cheøn Chöõ Ngheä Thuaät: Insert WordArt
Baïn coù theå taïo tieâu ñeà chöõ ngheä thuaät vaø cheøn vaøo
vaên baûn cuûa mình.
Böôùc 1: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh Drawing
Böôùc 2: choïn kieåu WordArt trong hoäp thoaïi WordArt Gallery
Böôùc 3: hoäp thoaïi Edit WordArt Text xuaát hieän
- Khung Font choïn kieåu chöõ
- Khung Size côõ chöõ
- Khung Text nhaäp vaøo noäi dung chöõ WordArt
- Choïn OK ñeå keát thuùc.


Böôùc 4: hieäu chænh WordArt
- Môû thanh WordArt. Click choïn WordArt hoaëc vaøo Menu View / Toolbar /
choïn môû thanh Word Art
- Hieäu chænh WordArt. Caùc thao taùc chænh söûa kích thöôùc, di chuyeån WordArt
gioáng nhö thao taùc treân khung Text Box hay treân hình aûnh. Right click choïn
Format WordArt
- Ngoaøi ra WordArt coù thanh coâng cuï rieâng ñeå hieäu chænh cho chính noù.
Taïo WordArt môùi Taïo ñaëc tính
Chænh söûa noäi dung Canh leà WordArt
Thay ñoåi kieåu WordArt Taïo WordArt ñöùng
Choïn maøu cho WordArt Thay chöõ hoa / thöôøng
Hình thöùc WordArt Choïn kieåu hieån thò WordArtAutoShape
Text Box
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2°
II. HÌNH VEÕ – CAÙC COÂNG CUÏ VEÕ HÌNH
1. Hình Veõ Töï Do
- Caùc coâng cuï giuùp baïn veõ hình naèm treân thanh Drawing
- Click caùc bieåu töôïng ñeå veõ: ñöôøng thaúng, muõi teân, hình chöõ nhaät, hình elip.
- Click bieåu töôïng AutoShapes treân thanh Drawing. Choïn maãu hình veõ coù saün.
- Ñöa troû vaøo maøn hình, luùc naøy con troû coù hình daáu coäng
- Baïn chæ caàn Click &Drag con troû chuoät leân maøn hình nôi muoán veõ hình.
- Baïn muoán vieát chöõ vaøo trong hình veõ. Right click leân hình, choïn Add Text
- Caùc böôùc di chuyeån, thay ñoåi ñoä roäng gioáng nhö Text Box hay hình aûnh.
- Right click choïn Format AutoShape… ñeå chænh söûa hình veõ.
2. Taïo Hieäu ÖÙng Ñaëc Bieät Cho Text Box – Picture – Wordart - Autoshapes
- Baïn coù theå taïo hieäu caùc hieäu öùng ñaëc bieät cho caùc ñoái töôïng laø Text Box,
Picture, WordArt, AutoShape. Caùc hieäu öùng naøy goùp phaàn laøm cho caùc ñoái
töôïng theâm phaàn sinh ñoäng vaø vaên baûn cuûa baïn “ñeïp maét” hôn.
- Tröôùc tieân baïn phaûi Click choïn ñoái töôïng, Click vaøo ñoái töôïng ñeán khi xuaát
hieän 8 nuùt hình vuoâng bao quanh ñoái töôïng
- Baïn seõ taïo hieäu öùng cho ñoái töôïng döïa treân caùc bieåu töôïng naèm treân thanh
Drawing . Xem laïi yù nghóa caùc bieåu töôïng
naøy ñaõ trình baøy ôû thanh coâng cuï Drawing ñeå taïo hieäu öùng tuyø yù.
- Neáu baïn coù nhieàu ñoái töôïng vaø baïn muoán caùc ñoái töôïng naøy “hôïp taùc” vôùi
nhau thaønh moät nhoùm thì baïn Group chuùng laïi caùch:
+ Choïn ñoàng thôøi caùc ñoái töôïng muoán “nhoùm” laïi. Nhaán giöõ phím Shift vaø
Click vaø caùc ñoåi töôïng hoaëc nhaán bieåu töôïng treân thanh Drawing, sau
ñoù Click & Drag treân caùc ñoái töôïng muoán choïn. Luùc naøy toaøn boä caùc ñoái
töôïng ñöôïc choïn seõ xuaát hieän caùc nuùt hình vuoâng xung quanh/
+ Right Click treân moät ñoái töôïng baát kyø roài choïn muïc Grouping. Choïn caùc
cheá ñoä nhö sau:
Group nhoùm ñoái töôïng
Ungroup boû nhoùm ñoái töôïng
Regroup laáy laïi vieäc nhoùm
+ Khi nhoùm ñoái töôïng thì moãi laàn baïn di chuyeån, thay ñoåi kích thöôùc, hay
choïn cheá ñoä hieån thò cuûa ñoái töôïng thì noù seõ coù aûnh höôûng tôùi caù nhoùm ñoái
töôïng chöù khoâng rieâng ñoái töôïng naøo. Neáu baïn muoán chænh söûa moät ñoái
töôïng naøo ñoù trong nhoùm thì baïn phaûi thaùo boû Group. Right Click - choïn
Grouping – choïn Ungroup. Sau khi chænh söûa xong choïn laïi nhoùm vaø
choïn Regroup


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2+I. TAÏO VAØ XÖÛ LYÙ BAÛNG BIEÅU – TABLE
Taát caû nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Table nhö: taïo, chænh söûa, thay ñoåi caáu truùc
Table ñeàu naèm trong Menu / Table treân thanh Menu Bar.
1. Cheøn Table Vaøo Vaên Baûn
Caáu truùc baûng (Table) bao goàm nhieàu coät (Column), nhieàu doøng (Row) phaàn
giao giöõa doøng vaø coät goïi laø oâ (Cell). Ñeå taïo Table ta thöïc hieän nhö sau:
Böôùc 1: Ñaët con troû chuoät taïi vò trí muoán ñaët Table
Böôùc 2: vaøo Menu Table / Insert / Table.
Hoäp thoaïi Insert Table xuaát hieän
Khung Table size: kích thöôùc Table
Number of columns nhaäp vaøo soá coät
Number of rows nhaäp vaøo soá doøng
Böôùc 3: Choïn OK ñeå keát thuùc.
Baïn coù theå taïo Table baèng caùch sau:
Click bieåu töôïng , Click &Drag
Ñeå choïn soá coät doøng muoán taïo thaønh Table.

2. Caùc Thao Taùc Trong Baûng
a. Di chuyeån trong baûng:
- Duøng caùc phím muõi teân ñeå di chuyeån
con troû ñeán caùc oâ (Cell) hoaëc
Tab di chuyeån tôùi oâ sau. Khi gaëp oâ cuoái cuøng cuûa baûng
neáu nhaán Tab seõ taïo theâm doøng.
Shift – Tab di chuyeån tôùi oâ phía tröôùc
Alt – Home di chuyeån tôùi oâ ñaàu tieân cuûa doøng
Alt – End di chuyeån tôùi oâ cuoái cuøng cuûa doøng
Alt – Page Up di chuyeån tôùi oâ ñaàu tieân cuûa coät
Alt – Page Down di chuyeån tôùi oâ cuoái cuøng cuûa coät
b. Thay ñoåi ñoä roäng coät:
- Caùch 1: troû chuoät vaøo ñöôøng löôùi doïc (ngang) khi xuaát hieän daáu .Sau
ñoù Click &Drag chænh ñoä roäng phuø hôïp.
- Caùch 2: Click &Drag nuùt hình vuoâng treân thöôùc
- Caùch 3: Double Click vaøo ñöôøng löôùi doïc (ngang) ñoä roäng töï ñoäng.
c. Choïn khoái trong Table:
- Choïn 1 oâ: ñeå troû chuoät goùc traùi oâ khi coù daáu Click chuoät
- Choïn nhieàu oâ: Click &Drag chuoät trong vuøng caùc oâ muoán choïn
- Choïn toaøn boä Table: troû chuoät goùc traùi phía treân cuûa Table khi xuaát hieän
Click ñeå choïn caû Table.
d. Di chuyeån Table:
Troû chuoät goùc traùi phía treân cuûa Table khi xuaát hieän Click &Drag Table
ñeán vò trí môùi.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2¨
3. Nhaäp Vaø Ñònh Daïng Döõ Lieäu Trong Baûng
a. Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng:
- Click troû chuoät vaøo oâ (Cell) caàn nhaäp vaø tieán haønh nhaäp vaøo nhöõng noäi
dung caàn thieát.
- Muoán xoaù döõ lieäu nhaán Delete, BackSpace, choïn khoái nhaán Delete
b. Ñònh daïng döõ lieäu:
- Caùc thao taùc ñònh daïng cho noäi dung trong Table cuõng gioáng nhö caùc thao
taùc ñònh daïng treân vaên baûn thöôøng.
- Coù theå ñònh daïng: Font, canh leà, cheøn Symbol, cheøn hình aûnh…
- Moät oâ (Cell) coù ñaëc ñieåm nhö moät Text Box do ñoù baïn coù theå ñoåi chieàu,
höôùng cuûa noäi dung trong oâ baèng caùch:
Caùch 1: choïn oâ caàn ñònh daïng vaøo
Menu Format / Text Direction – hoäp
thoaïi Text Direction – Table Cell
xuaát hieän – choïn kieåu Text caàn hieån thò
Choïn OK ñeå keát thuùc.
Caùch 2: choïn oâ caàn ñònh daïng. Right
Click taïi oâ ñoù hoäp thoaïi xuaát hieän.
Choïn Text Direction treân.
Choïn Cell Alignment: ñeå canh leà cho
noäi dung trong oâ.
Choïn Table Properties: ñeå ñònh daïng
caùc ñaëc tính khaùc cuûa Table nhö: ñònh daïng vò trí cho Table, taïo ñoä roäng
cho coät hay doøng…

c. Ñònh daïng maøu neàn cho Table:
Böôùc 1: Choïn vuøng caùc oâ muoán taïo maøu neàn
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Border and Shading / choïn theû Shading –
choïn maøu caàn toâ.
Böôùc 3: Choïn OK ñeå keát thuùc.
- Coù theå ñònh daïng maøu neàn, maøu chöõ, maøu ñöôøng keû khung nhanh baèng
bieåu töôïng caùc thanh coâng cuï.
Baïn quan saùt hình sau ñeå nhaän bieát caùc thao taùc treân moät Table
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2c
II. THAY ÑOÅI CAÁU TRUÙC CHO TABLE
1. Cheøn Theâm Doøng – Coät: Insert Row or Insert Column
Böôùc 1: Choïn doøng (coät) muoán cheøn theâm vaøo
Böôùc 2: Vaøo Menu / Table / Insert – choïn kieåu cheøn
Table cheøn theâm moät Table
Columns to the Left cheøn theâm coät vaøo beân traùi
Columns to the Right cheøn theâm coät vaøo beân phaûi
Rows Above cheøn theâm doøng vaøo beân treân
Rows Below cheøn theâm doøng vaøo beân döôùi
Cells tuyø choïn kieåu cheøn
2. Xoaù Doøng – Coät: Delete Row - Column
Böôùc 1: Choïn doøng (coät) muoán xoaù
Böôùc 2: Vaøo Menu / Table / Delete
Caùc kieåu xoaù:
Table xoaù caû Table
Columns xoaù coät
Rows xoaù doøng
Cells tuyø choïn cheá ñoä xoaù
Ngoaøi ra baïn coù theå Right Click - Delete Cells.
Hoäp thoaïi Delete Cells nhö sau:
Shift Cells Left xoaù nhöõng oâ beân traùi
Shift Cells Up xoaù nhöõng oâ beân döôùi
Delete entire row xoaù doøng hieän haønh
Delete entire column xoaù coät hieän haønh

3. Noái Vaø Taùch OÂ Trong Baûng: Merge Cells – Split Cells
a. Noái lieàn caùc oâ vôùi nhau:
Baïn coù theå noái lieàn nhieàu oâ (Cell) laïi vôùi nhau theo chieàu ngang hay chieàu
doïc thaäm chí vöøa ngang vöøa doïc cuõng ñöôïc.
Böôùc 1: Choïn caùc oâ muoán noái laïi vôùi nhau.
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / choïn Merge Cells
Hoaëc Right Click choïn Merge Cells
b. Taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ
Töø moät oâ (Cell) baïn coù theå taùch noù thaønh nhieàu oâ.
Böôùc 1: Choïn caùc oâ muoán taùch (thöôøng laø moät oâ neân baïn chæ caàn ñaët troû
chuoät vaøo oâ caàn taùc ñoäng laø ñöôïc)
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / choïn Split Cells
Hoäp thoaïi Split Cells xuaát hieän
Number of columns soá coät muoán taùch
Number of rows soá doøng muoán taùch
Merge cells before split l.Keát tröôùc khi taùch
Böôùc 3: Choïn OK ñeå keát thuùc.
Ngoaøi ra baïn coù theå Right Click roài choïn
Split Cells laøm töông töï nhö böôùc treân

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 2¨
4. Keû Khung Cho Baûng
Böôùc 1: Nhaáp vaøo daáu muõi teân ôû goùc traùi Table ñeå choïn caû baûng
Böôùc 2: Vaøo Menu Format / Borders and Shading – choïn theû Borders vaø thöïc
hieän caùc böôùc keû khung nhö keû khung cho vaên baûn.
- Khung Setting
None khoâng keû khung
Box keû xung quanh
All keû caû baûng
Grid keû ñöôøng löôùi
Custum keû khung tuyø yù
- Khung Style
Choïn kieåu ñöôøng keû
- Khung Color:
Choïn maøu ñöôøng keû
- Khung Width:
Ñoä roäng ñöôøng keû
- Khung Preview:
Choïn keû töøng neùt.
Baïn coù theå choïn töøng neùt keû rieâng bieät vôùi nhau nhö: khoâng keû ñöôøng doïc,
keû ñöôøng ngang hai neùt, keû cheùo oâ….
Böôùc 3: choïn OK ñeå keát thuùc.
Ñeå keû khung nhanh baïn chæ caàn choïn baûng Table sau ñoù Click bieåu töôïng
treân thanh Formatting vaø choïn kieåu ñeå keû khung.
5. Xoaù Table: Delete Table
Caùch 1: Vaøo Menu Table / Delete / choïn Table
Caùch 2: Thao taùc treân baûng
Böôùc 1: Choïn caû baûng Table
Böôùc 2: Nhaán bieåu töôïng Cut (caét) treân thanh Standard
Hoaëc Right Click choïn Cut
Löu yù: neáu baïn nhaáp phím Delete thì baïn chæ xoaù ñöôïc noäi dung coøn Table thì
vaãn coøn nguyeân.
III. THAO TAÙC ÑAËC BIEÄT TREÂN TABLE
1. Tính Toaùn Trong Table
a. Caùc quy taéc vaø pheùp toaùn cô baûn:
- Caùc töø thöôøng duøng trong coâng thöùc:
LEFT beân traùi RIGHT beân phaûi
ABOVE phía treân BELOW phía döôùi
=Average (Left) Tính trung bình coäng caùc soá trong caùc oâ beân traùi.
=Product (A2, D5) Tính tích 2 hai soá trong oâ A2 vaø D5.
=Sum (Right) Tính toång caùc soá trong caùc oâ beân phaûi
=Sum (Above) Tính toång caùc soá trong caùc oâ phía treân.
=Sum (A1:E6) Tính toång caùc soá trong caùc oâ töø A1 ñeán E6
Chuù yù: Trong baûng Table ta coù theå quy öôùc coät ñaàu tieân laø coät A tieáp theo laø B, C, D….
Caùc doøng baét ñaàu töø doøng 1 trôû ñi
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 23
- Moät soá haøm duøng tính toaùn:
ABS (x) Laáy trò tuyeät ñoái cuûa bieåu thöùc soá x.
AND (x, y) Cho keát quaû laø 1 neáu caû x vaø y ñeàu ñuùng.
OR (x, y) Cho keát quaû laø 1 neáu moät trong 2 x, y ñuùng.
NOT (x) Cho keát quaû laø 1 neáu x khoâng ñuùng.
AVERAGE () Tính trung bình coäng caùc trò trong khoái chæ ñònh.
COUNT () Ñeám soá löôïng caùc oâ coù trò laø soá trong khoái chæ ñònh.
DEFINED (x) Kieåm tra bieåu thöùc x, neáu ñuùng thì cho trò laø 1.
IF (ñk, x, y) Neáu thoaõ ñk thì thöïc hieän bieåu thöùc x.Ngöôïc laïi thöïc hieän y.
INT (x) Laáy giaù trò nguyeân cuûa bieåu thöùc x.
MAX () Laáy giaù trò lôùn nhaát trong khoái chæ ñònh.
MIN () Laáy giaù trò nhoû nhaát trong khoái chæ ñònh.
MODE (x, y) Laáy soá dö cuûa pheùp chia x:y.
PRODUCT () Tính tích caùc Cell trong khoái chæ ñònh.
ROUND (x, y) Laøm troøn bieåu thöùc x vôùi y soá thaäp phaân.
SUM () Tính toång cuûa caùc trò coù trong khoái chæ ñònh.
TRUE Ñuùng.
FALSE Sai.
b. Thöïc hieän tính toaùn baèng Menu
Böôùc 1: Ñaët troû chuoät vaøo oâ (Cell) caàn ñaët keát quaû tính
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / Formula… hoäp thoaïi Formula xuaát hieän
Khung Formula: nhaäp teân haøm, ñoái soá.
Khung Number format: ñònh daïng soá
Khung Paste function: coâng thöùc coù saün
Böôùc 3: choïn OK ñeå keát thuùc.
Löu yù:
- Phaûi coù daáu baèng tröôùc coâng thöùc.
- Coù theå choïn coâng thöùc trong Paste
Function neáu baïn khoâng nhôù teân haøm.
- Coù theå khoâng caàn choïn ñònh daïng cho soá ôû khung Number Format vì ñaây
chæ laø phaàn tính toaùn thoâng thöôøng.
c. Thöïc hieän tính toaùn baèng phím taét:
Böôùc 1: Ñaët troû chuoät vaøo oâ (Cell) caàn ñaët keát quaû tính
Böôùc 2: Nhaán toå hôïp phím Ctrl - F9 thì taïi ñoù seõ xuaát hieän caëp daáu { } goïi laø
Field Code vaø con troû seõ nhaáp nhaùy trong daáu moùc naøy.
Böôùc 3: Goõ coâng thöùc vaøo. Coâng thöùc coù daïng: = == =Teân haøm (ñoái soá)
· ·· · Neáu haøm coù töø 2 ñoái soá trôû leân thì phaûi caùch nhau bôûi daáu phaåy. Neáu
ñoái soá laø moät khoái goàm nhieàu oâ thì ñòa chæ cuûa oâ ñaàu vaø oâ cuoái caùch nhau
bôûi daáu hai chaám.
Ví duï: =AVERAGE (B1,D3) tính trung bình coäng cuûa 2 oâ B1 vaø D3.
=SUM (B1:D3) tính toång cuûa khoái töø oâ B1 ñeán oâ D3.
Böôùc 4:
Nhaäp xong coâng thöùc thì nhaán phím F9.
· ·· · Tröôøng hôïp neáu coù sai soùt caàn söûa chöõa thì nhaán ñoàng thôøi Shift - F9 ñeå Laáy
laïi coâng thöùc vaø söûa chöõa ngay treân coâng thöùc cuõ. Nhaán F9 ñeå keát thuùc
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 29
2. Saép Xeáp Noäi Dung Trong Baûng
Khi muoán saép xeáp laïi döõ lieäu trong Table ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
Böôùc 1: Choïn vuøng döõ lieäu caàn saép xeáp
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / Sort…
Böôùc 3: Choïn caùc khoaù caàn saép xeáp
- Choïn hình thöùc saép xeáp
+ Header row: Saép xeáp theo tieâu ñeà
+ No header row: Saép xeáp theo coät
Xaùc ñònh khoaù chính ôû khung Sort by
Xaùc ñònh caùc khoaù phuï ôû caùc khung Then by
- Choïn kieåu saép xeáp
+ Ascending: saép xeáp döõ lieäu taêng daàn
+ Descending: saép xeáp döõ lieäu giaûm daàn
- Nhaán OK ñeå keát thuùc
* Chuù yù:
Neáu caùc tieâu ñeà laø oâ ñaõ lieân keát thì phaûi saép xeáp theo coät (choïn No header row)
3. Chia Moät Table Thaønh 2 Table
Böôùc 1: Ñaët con troû taïi muoán taùch baûng
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / choïn Split Table
4. Taïo Tieâu Ñeà Laëp Laïi Cho Baûng
Baïn coù moät baûng Table naèm ôû hai trang khaùc nhau, do ñoù baïn seõ khoâng thaáy
ñöôïc tieâu ñeà cuûa caùc coät ôû caùc trang sau. Baïn chæ caàn laøm nhö sau:
Böôùc 1: Choïn doøng tieâu ñeà caàn laëp laïi
Böôùc 2: Vaøo Menu Table / choïn Heading Rows Repeat. Neáu muoán huyû boû chöùc
naêng naøy thì baïn ñaùnh daáu boû choïn muïc naøy.Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °.I. TÌM KIEÁM – THAY THEÁ – DI CHUYEÅN NHANH:
1. Tìm Kieám Döõ Lieäu: Find
- Vaøo Menu Edit / Choïn Find (Hoaëc nhaán Ctrl – F)
- Nhaäp chuoãi caàn tìm vaøo khung Find what
- Nhaán Find Next neáu chæ muoán tìm kieám
2. Thay Theá Döõ Lieäu: Replace
- Vaøo Menu Edit / choïn Replace (Hoaëc nhaán Ctrl – H)
- Nhaäp chuoãi caàn tìm ñeå thay theá vaøo khung Find what
- Nhaäp chuoãi caàn thay theá vaøo khung Replace with
- Nhaán Replace ñeå thay theá töøng töø
- Nhaán Replace All ñeå thay theá taát caû
- Nhaán Close ñeå keát thuùc.
- Neáu baïn muoán tìm kieám vaø thay theá ôû caáp ñoä cao hôn thì choïn caùc ñònh daïng
trong More.
3. Di Chuyeån Nhanh: Go To
- Vaøo Menu Edit / Choïn Go To… (Hoaëc nhaán Ctrl – G)
- Nhaäp vaøo khung Enter page number soá trang maø baïn muoán di chuyeån tôùi
- Nhaán Go To ñeå di chuyeån
- Nhaán Close ñeå keát thuùc

4. Thay theá töï ñoäng
- Moãi laàn baïn nhaán moät phím taét naøo ñoù thì noù seõ ñöôïc thay vaøo ñoù laø moät
ñoaïn vaên baûn do baïn ñònh tröôùc.
- Vaøo Menu Tool / Choïn Autocorrect…
- Nhaäp phím taét trong khung Replace
- Nhaäp ñoaïn caàn thay theá trong khung With
- Nhaán Add löu laïi. Neáu muoán xoaù baïn choïn phím taét vaø nhaán Delete.
- Nhö VD sau moãi laàn baïn nhaán phím ch vaø nhaán thanh Space thì noù seõ ñöôïc
thay theá baèng ñoaïn: COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
- Chöùc naêng naøy raát thuaän tieän cho vieäc baïn soaïn moät taøi lieäu maø coù nhieàu cuïm
töø ñöôïc laäp laïi nhieàu laàn. Baïn coù theå taïo nhieàu phím taét.
- Neáu khoâng muoán söû duïng chöùc naêng naøy nöõa, baïn ñaùnh daáu boû choïn ôû muïc
Replace text as you type. Choïn OK ñeå keát thuùc.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °]


Correct TWo INtial CApitals Baät / taét cheá ñoä daáu muõ Ôû hay ÔÛ
Capitalize first letter of sentences Töï ñoäng vieát hoa ñaàu caâu
Capitalize names of day Baät / taét cheá vieát hoa ngaøy trong tuaàn.
Correct accidental usage of cAPS LOCK key Baät / taét cheá ñoä khi baät phím Caps Lock
Maø khi nhaán sHIFT thì chuyeån thaønh Shift
Thoâng thöôøng neân taét chöùc naêng ñaàu tieân laø Correct TWo INtial CApitals

II. CHEØN CAÙC KYÙ HIEÄU TOAÙN HOÏC VAØO VAÊN BAÛN – INSERT EQUATION
Baïn coù moät vaên baûn trong ñoù caùc kyù hieäu cuûa toaùn hoïc nhö: B Ax + = C;

=
n
i 1
;
y x
y x
5 3
3
2 +
=
+
thì baïn baét ñaàu gaëp raéc roái nhöng khoâng sao. Vì baïn chæ caàn laøm nhö sau:
1. Taïo Caùc Kyù Hieäu Equation
Böôùc 1: Ñaët con troû taïi nôi caàn cheøn
Böôùc 2: Vaøo Menu Insert / Object… tìm vaø choïn muïc Microsoft Equation 3.0
Böôùc 3: Hoäp thoaïi Equation xuaát hieän vôùi raát nhieàu kyù hieäu khaùc nhau vaø saép
thaønh töøng loaïi. Choïn kyù hieäu maø baïn caàn roài nhaäp vaøo caùc soá caàn thieát

Böôùc 4:
Click choïn kyù hieäu caàn thieát roài trình baøy trong khung
Click chuoät ra khoaûng troáng ngoaøi vaên baûn ñeå keát thuùc.
Muoán taïo theâm kyù hieäu khaùc laøm laïi töø böôùc 1
2. Chænh söûa Equation
Double click taïi Equation vaø chænh söûa.
3. Xoaù Equation:
Double click taïi Equation vaø nhaán Delete
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °2
III. CHEØN BIEÅU ÑOÀ VAØO VAÊN BAÛN - CHART
1. Taïo Bieåu Ñoà
Böôùc 1: Ñaët con troû taïi ví trí muoán cheøn bieåu ñoà
Böôùc 2: Vaøo Menu Insert / Picture / Chart (hoaëc Click bieåu töôïng )
Word seõ taïo moät bieåu ñoà maãu vaø trình baøy moät baûng döõ lieäu
Böôùc 3: Nhaäp caùc döõ lieäu caàn thieát vaøo baûng Datasheet
Click vaøo coät hoaëc doøng ñeå nhaäp döõ lieäu
Click ra khoaûng troáng ngoaøi vaên baûn ñeå keát thuùc.

2. Chænh Söûa Bieåu Ñoà
- Choïn ñoái töôïng: Click vaøo ñoái töôïng sao cho xuaát hieän 8 nuùt hình vuoâng.
Moät bieåu ñoà coù nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau: tieâu ñeà, nhaõn, teân truïc hoaønh, tung.
Muoán hieäu chænh ñoái töôïng naøo thì choïn ñoái töôïng ñoù.
- Choïn töøng ñoái töôïng vaø thöïc hieän hieäu chænh. Double Click vaøo ñoái töôïng ñeå
thöïc hieän caùc ñònh daïng nhö: Font, Color, Patterns,…
- Format Chart Area.. ñònh daïng mieàn bieåu ñoà
- Format Axis Title. Ñònh daïng tieâu ñeà
- Format Legend ñònh daïng chuù thích
- Chart Type thay ñoåi daïng bieåu ñoà
- Data sheet thay ñoåi döõ lieäu
- Chart Option khai baùo laïi caùc thoâng soá cho bieåu ñoà
- Clear xoaù ñoái töôïng hay bieåu ñoà
- Click vaøo caùc ñoái töôïng. Sau ñoù Right Click vaø choïn caùc menu ñònh daïng cho
töøng ñoái töôïng.
- Vieäc Click choïn ñoái töôïng trong bieåu ñoà ñoâi khi hôi khoù khaên do ñoù yeâu caàn
baïn phaûi kieân nhaãn
- Sau khi hoaøn taát baïn coù theå Right Click vaøo bieåu ñoà choïn Format Object ñeå
chuyeån thaønh File aûnh tieän vieäc chænh söûa vaø di chuyeån.
3. Xoaù Bieåu Ñoà
- Xoaù thaønh phaàn: choïn thaønh phaàn caàn xoaù – nhaán phím Delete
- Xoaù caû bieåu ñoà: choïn bieåu ñoà caàn xoaù – nhaán phím Delete

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °°
IV. TROÄN THÖ – MAIL MERGE:
- Baïn muoán gôûi moät vaên baûn coù cuøng noäi dung ñeán nhieàu ngöôøi nhö: thö môøi,
thoâng baùo, thieäp cöôùi…Mail Merge seõ giuùp baïn laøm vieäc naøy maø maát ít thôøi
gian so vôùi vieäc baïn laøm thuû coâng laø taïo töøng caùi moät.
- Ñeå laøm ñöôïc vieäc naøy baïn phaûi caàn coù hai taäp tin:
- Taäp tin chính Main Document chöùa noäi dung thö
- Taäp tin döõ lieäu Data source: ñaây laø taäp tin cô sôû döõ lieäu döôùi daïng baûng
Table. Baûng naøy bao goàm:
+ Header Record: caùc tieâu ñeà cuûa coät chöùa caùc teân vuøng Field names
+ Data Record: laø caùc maãu tin, moãi doøng laø moät Record coù theå goàm
nhieàu vuøng tin Field
- Sau ñaây chuùng ta seõ taïo moät giaáy baùo thi cho nhieàu thí sinh
Böôùc 1: Taïo taäp tin cô sôû döõ lieäu – Data Source coù noäi dung nhö sau:
- Taäp tin cô sôû döõ lieäu laø moät baûng Table chöùc caùc thuoäc tính cuûa ñoái
töôïng. Tuyø theo nhu caàu baïn coù theå taïo theâm caùc Field (coät tieâu ñeà)
khaùc nhö: ñòa chæ, soá ñieän thoaïi…Teân cuûa caùc Field baïn cuõng khoâng
caàn phaûi boû daáu.
HO TEN NGAYSINH NSINH
Nguyeãn Caûnh Chaân 25/12/81 Bình Döông
Ñinh Tieán Long 10/09/80 Ñoàng Nai
Traàn Nam Haï 01/06/79 Vuõng Taøu
Vuõ Hoàng Haø 24/02/82 Quy Nhôn
- Löu taäp tin leân ñóa. Vaø ñoùng cöûa soå Word. Ví duï nhö ôû ñaây ta löu laïi
vôùi teân Danhsach
- Môû Document môùi. Taïo noäi dung thö.

Böôùc 2: Taïo taäp tin chính Main Document (noäi dung cuûa thö)

Yeâu caàu: Ta caàn cheøn <<HO>> <<TEN>> taïi (1), <<NGAY SINH>>> taïi (2) vaø
<<NSINH>> taïi (3)ÑH QUOÁC GIA TP HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑH KHTN Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
¡ _--R
GlAY BAO THl
c ¯ s
Hoäi ñoàng tuyeån sinh tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân baùo tin cho
Thí sinh: (1)
Ngaøy sinh (2) Nôi sinh: (3)
Ñuùng 7h30 ngaøy 13/07/2004 coù maët taïi phoøng thi soá: 1001
Ñòa ñieåm: Tröôøng THKT TP.HCM soá 33 Vónh Vieãn, Quaän 10, TP.HCM
ñeå laøm thuû tuïc chuaån bò cho kyø thi TSÑH naêm 2004-2005.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °+
Böôùc 3: Vaøo Menu Tool / Letters and Mailings \ Mail Merge

a. Step 1 of 6:
Choïn Letters, sau ñoù
Click Next: Starting document


b. Step 2 of 6:
Choïn Use the curent document,
Click Next: Select recipientsc. Step 3 of 6:
Choïn Use an existing list,
Click Browse… vaø tìm ñeán taäp tin
Danhsach ñaõ taïo vaø löu tröôùc ñoù,
chon Open > OK.
Tieáp tuïc click Next: Write your letter


d. Step 4 of 6:
Ñeå con troû taïi caùc vò trí caàn cheøn,
click More Items ñeå cheøn caùc thuoäc
tính cuûa ñoái töôïng töø hoäp thoaïi môùi
xuaát hieän. Sau ñoù click Next: Preview
your lettersTröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °¨
e. Step 5 of 6: Tieáp tuïc click Next:
Complete the mergef. Step 6 of 6:
Ñeå tieán haønh in thö ñoàng loaït, baïn haõy
click Edit inviual letter > OK ñeå ñöôïc
GIAY BAO THI cuûa taát caû caùc thí sinh
(trong taäp tin môùi coù teân Letter1). Hoaëc
baïn haõy ñoùng hoäp thoaïi Mail Merge, môû
thanh coâng cuï Mail Merge ñeå ñònh daïng
GIAY BAO THI theo nhu caàu thöïc teá.Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °c

I. ÑÒNH DAÏNG TRANG IN
× Tröôùc khi muoán in moät taøi lieäu naøo ñoù ra giaáy baïn phaûi thöïc hieän ñònh daïng cho
trang in.
× Neáu baïn muoán thöïc hieän moät taøi lieäu lôùn coù theå seõ phaûi in thaønh cuoán thì toát nhaát
baïn phaûi ñònh daïng trang in tröôùc ñeå traùnh phieàn phöùc sau naøy. Toâi ñaõ coù moät baøi
hoïc khi thöïc hieän taøi lieäu naøy maø queân ñònh daïng trang in tröôùc. Khi chuaån bò in
taøi lieäu thì gaëp raéc roái, nhöng khoâng sao “chæ” maát gaàn moät tuaàn chænh laïi thoâi.
× Taát caû caùc ñònh daïng veà in aán ñeàu naèm trong Menu File / Page setup…
1. Ñònh Daïng Leà Trang In: Margins:
Vaøo Menu File / Page setup / Choïn theû Margins

Top: khoaûng caùch töø meùp giaáy treân ñeán doøng ñaàu vaên baûn
Bottom khoaûng caùch töø meùp giaáy döôùi ñeán doøng cuoái vaên baûn
Left khoaûng caùch töø meùp giaáy beân traùi vaøo vaên baûn
Right khoaûng caùch töø meùp giaáy beân phaûi vaøo vaên baûn
Gutter Khoaûng caùch chöøa ra ñeå ñoùng gaùy saùch
Khung Gutter position
Left taïo gaùy beân traùi trang giaáy
Top taïo gaùy beân treân trang giaáy
Khung Orientation:
Portrait Chieàu giaáy ñöùng.
Landscape Chieàu giaáy ngang.
Khung Muliple pages:
Mirror margin s taïo gaùy saùch 2 chieàu (chieàu doïc trang giaáy)
2 Pages per sheet t taïo gaùy saùch 2 chieàu (chieàu ngang trang giaáy)
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °¨
2. Ñònh Daïng Khoå Giaáy In: Paper Size
Choïn theû Paper
Khung Paper size: choïn khoå giaáy (thöôøng laø A4 hoaëc Letter)

3. Ñònh Daïng Trang In: Layout
Choïn theû Layout: Thoâng thöôøng thì boû qua ñònh daïng naøy

Different Old and Even
Phaân bieät trang leû (Old), trang chaün (Even).
Different First Page
Phaân bieät trang thöù nhaát vôùi caùc trang khaùc.
Khung edge
Header khoaûng caùch töø meùp giaáy treân ñeán tieâu ñeà ñaàu trang (<Top)
Footer khoaûng caùch töø meùp giaáy döôùi ñeán tieâu ñeà cuoái trang (<Bottom)


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °3
II. TAÏO TIEÂU ÑEÀ ÑAÀU TRANG – CUOÁI TRANG – HEADER &FOOTER
1. Taïo Tieâu Ñeà Ñaàu Trang – Cuoái Trang: Header &Footer
- Tieâu ñeà ñaàu trang hay tieâu ñeà cuoái trang laø nhöõng tieâu ñeà maø ngöôøi soaïn thaûo
vaên baûn muoán noù xuaát hieän ôû ñaàu hay cuoái cuûa taát caû caùc trang trong taøi lieäu
cuûa mình. Ví duï nhö taøi lieäu naøy coù tieâu ñeà ñaàu trang laø: Giaùo Trình Microsoft
Word vaø tieâu ñeà cuoái trang laø: teân ngöôøi bieân soaïn vaø soá trang cuûa taøi lieäu.

- Baïn coù theå taïo cho vaên baûn cuûa mình coù moät tieâu ñeà ñaàu trang hay cuoái trang
vôùi hình thöùc töôïng töï nhö trình baøy vaên baûn nhö: cheøn Symbol, Picture, ñònh
daïng Font, maøu saéc….
- Caùc ñònh daïng cho Header & Footer töông töï cho ñònh daïng ngoaøi vaên baûn.
2. Caùc Böôùc Taïo Header & Footer
Böôùc 1: Vaøo Menu View / Header and Footer
Böôùc 2: Taïo Header and Footer vaø thöïc hieän caùc ñònh daïng cho noù treân thanh
coâng cuï sau:
Caùc ñònh daïng khaùc
Cheøn soá trang cho vaên baûn Trôû laïi VB
Cheøn toång soá trang cuûa vaên baûn Tôùi 1 trang
Ñònh daïng kieåu soá caàn ñaùnh soá trang Luøi laïi 1 trang
Cheøn vaøo vaên baûn ngaøy hieän haønh Qua laïi giöõa Header–Footer
Cheøn vaøo vaên baûn giôø hieän haønh AÅn / Hieän vaên baûn
Ñònh daïng laïi trang in
Böôùc 3: Ñaùnh soá thöù töï trang vaên baûn.
- Ñaùnh soá trang baèng thanh coâng cuï Header and Footer – Vaøo Insert Auto
Text – Choïn: – PAGE – (hoaëc Click bieåu töôïng cheøn trang)
- Ngoaøi ra neáu baïn chæ caàn ñaùnh soá trang khoâng thoâi (chæ ñôn thuaàn laø ñaùnh
soá trang ngoaøi ra khoâng coù ñònh daïng naøo khaùc vaø noù cuõng khoâng “ñeïp
maét” nhö ñònh daïng baèng Header and Footer)
Vaøo Menu Insert / Page Number
Choïn OK ñeå keát thuùc.

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: °9
Postion Vò trí ñaët soá trang
Alignment Canh leà cho soá cuûa soá trang
Show number on the first Hieän / khoâng hieän soá cuûa trang ñaàu tieân.
Choïn Format Ñònh daïng cho soá caàn ñaùnh soá trang.
Number Format Choïn qui caùch ñaùnh soá trang.
Continue from Previous Section Soá ñaùnh bình thöôøng (1,2,3…)
Start At Soá trang baét ñaàu laø trang…
Choïn OK ñeå keát thuùc.
III. XEM TRÖÔÙC KHI IN – THÖÏC HIEÄN IN – PRINT PREVIEW & PRINT
1. Xem Tröôùc Khi In: Print Preview
- Tröôùc khi in taøi lieäu baïn phaûi xem laïi “dieän maïo” cuûa noù nhö theá naøo neáu
nhö in ra giaáy. Vieäc ñoù goïi laø xem tröôùc khi in, taát caû nhöõng gì baïn thaáy treân
maøn hình luùc naøy seõ “hieän dieän” ñaày ñuû treân giaáy sau khi in.
- Vieäc naøy laø caàn thieát vì khi ñònh daïng trang in baïn khoâng nhìn thaáy trang in.
- Vaøo Menu File / Choïn Print Preview – hoaëc Click bieåu töôïng
Hoaëc nhaán Ctrl – F2. Maøn hình Print Preview xuaát hieän
Nhaán Close ñeå trôû laïi vaên baûn.

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +.
2. Thöïc Hieän In: Print
- Ñaây laø coâng vieäc cuoái cuøng maø baïn phaûi laøm
- Baïn chæ caàn moät caùi Click chuoät laø moïi chuyeän “xong xuoâi” theo ñuùng nghóa
ñen laãn nghóa boùng.
- Neáu baïn Click vaøo bieåu töôïng Microsoft Word töï ñoäng in toaøn boä taøi lieäu
cuûa baïn ra giaáy maø “khoâng theøm” hoûi yù kieán cuûa baïn coi baïn cho pheùp noù in
nhö theá naøo. Ñaây seõ laø caùi Click chuoät tai haïi vì Word seõ in taát caû caùc trang
cho duø noù laø bao nhieâu trang maø baïn khoâng döøng noù laïi ñöôïc neáu baïn laø
ngöôøi “taäp” in. Taïi sao goïi ñoù laø caùi Click chuoät tai haïi vì neáu baïn coù moät taøi
lieäu daøi 100 trang nhöng baïn chæ caàn in 10 trang ñaàu thoâi maø baïn Click vaøo
bieåu töôïng naøy thì vieäc ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc gaàn nhö baïn phaûi vöùt 90 trang
coøn laïi vaøo “thuøng raùc”.
- Baïn neân laøm nhö sau: “chaäm maø chaéc”
Vaøo Menu File / Print – Hoaëc nhaán Ctrl – P
Microsoft Word seõ “lòch söï” hoûi baïn coi baïn muoán in nhö theá naøo.

- Name Maùy in hieän ñang söû duïng.
- Khung Page range
All In taát caû*
Current Page In trang hieän haønh*
Pages Choïn trang in baát kyø*
VD: 1 – 10 in töø trang 1 ñeán trang 10
1,5,10 Chæ in caùc trang soá: 1, 5, 10
Copies Soá baûn in (khoâng coù nhu caàu thì baïn ñeå nguyeân)
- Trong khung Print, neáu choïn:
All Pages in Range In taát caû caùc trang.
Old Pages In caùc trang leû.
Even Pages In caùc trang chaün
- Pages per sheet Soá trang caàn in treân moät tôø giaáy in
- Chuù yù: thoâng thöôøng baïn chæ caàn choïn caùc muïc coù ñaùnh daáu * ôû treân.
- Nhaán OK ñeå keát thuùc.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +]
BAØI THÖÏC HAØNH
ÑÒNH DAÏNG FONT – DROP CAP – PARAGRAPH
Baøi thöïc haønh soá 1:
O OT Tc cO O 7 7( (w w/ / · ·

(Trích Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du)
aäy em, em coù chòu lôøi
Ngoài leân cho chò laïy roài xin thöa.
Giöõa ñöôøng ñöùt gaùnh töông tö,
eo loan chaáp moái tô thöøa maëc em.

´- :| | ¸~ ·|~ |¸ ´ ¬,
´| |¸~ . .|~ : |· ·, | ³- ¬ ·|- | :|-
¨| ³~ | -· |¸ ¸ · :~ : . ,
· - | :ì || |· | - |~ :- .- | |~
Ngau xua n em hau co n da i
Xot tinh ma u mu , thau lo i nuo c non
Chi du thit nat xuong mo n,
Nga m cuo i chín suo i hau co n thom lau.
c| i . . : | . . . . i | . . : . · . · ,
!. · . · : | · . i . . . : · . · . . . . | . · . .
!. . · · . · . . · . · . | . · .
X . : · . . . i · . · | | . . , . : l . · . . | . · . . . . · .
Maát ngöôøi coøn chuùt cuûa tin,
Phím ñaøn vôùi maûnh höông nguyeàn ngaøy xöa.
Mai sau duø coù bao giôø.
Ñoát loø höông aáy, so tô phím naøy;
Trong ra ngon co |a ca y.
Tbay bia bia gio tbì bay cbi vc.
hon con mang nang |oi tbc.
Sat tban bo |ica. Jcn ngbì trac mai.
Da dai cach ma I. khua I Ioi.
Ra y xin gioI nuoc cho nguoi Ihac oan.
Hay gio Iram ga y. guong Ian.
Ke Ia m sao xieI muon va n ai an!
TRAÊM NGHÌN
GÖÛI LAÏY
TÌNH QUAÂN,

TÔ DUYEÂN NGAÉN NGUÛI COÙ NGAÀN AÁY THOÂI.
PHAÄN SAO, phaän baïc nhö voâi?
ÑAÕ ÑAØNH NÖÔÙC CHAÛY
, HOA TROÂI LÔÕ LAØNG.

OÂi Kim lang! Hôõi Kim lang
Hoâi thoâi! Thieáp ñaõ phuï chaøng töø ñaây!

C
K
O
“Treân böôùc ñöôøng thaønh coâng khoâng coù
daáu chaân cuûa keû löôøi bieáng.” Ph.KôLank
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +2
BAØI THÖÏC HAØNH
ÑÒNH DAÏNG COLUMNS – BORDERS AND SHADING
Baøi thöïc haønh soá 2:

“hOC. hOC SUA. hOC HAl” “hOC. hOC SUA. hOC HAl” “hOC. hOC SUA. hOC HAl” “hOC. hOC SUA. hOC HAl”
Leâ Ninoaøi ngöôøi luoân luoân chaùn gheùt
thôøi thô aáu. Hoï voäi vaõ lôùn leân roài
laïi khao khaùt ñöôïc trôû laïi thôøi thô
aáu moät laàn nöõa. Hoï ñaùnh maát söùc khoeû
ñeå kieám tieàn roài laïi ñoå tieàn ra ñeå mua laïi
söùc khoeû. Hoï luùc naøo cuõng nghæ veà töông
lai maø queân maát hieän taïi. Thôøi khaéc maø
hoï ñang soáng khoâng laø quaù khöù cuõng
chaúng phaûi töông lai. Hoï soáng nhö chöa
bao giôø phaûi cheát vaø hoï cheát nhö chöa
bao giôø ñöôïc soáng. Hoï vaét kieät söùc löïc
cuûa mình hoøng ñaït ñöôïc danh voïng, ñòa
vò, tieàn baïc ñeå roài khi ñaït ñöôïc thì hoï laïi
maát ñi nhöõng thöù coøn quyù hôn gaáp traêm
laàn. Hoï luoân mô öôùc vaø tìm kieám moïi thöù
cho mình nhöng khi thaát baïi thì choã döïa
duy nhaát cuûa hoï laø gia ñình cuûa mình.
Laø con ngöôøi chuùng ta phaûi hoïc: Hoïc ñeå
bieát raèng:
C
Caùi quyù giaù nhaát khoâng phaûi
laø nhöõng vaät chaát maø hoï coù maø laø nhöõng
ngöôøi thaân maø hoï coù trong ñôøi”. Hoïc ñeå
bieát raèng:
C
Tieàn coù theå mua ñöôïc taát caû
tröø haïnh phuùc”. Hoïc ñeå bieát raèng:
C
Muoán laøm toån thöông ngöôøi mình yeâu
quyù chæ maát vaøi giaây, nhöng ñeå haøn gaén
veát thöông ñoù ñoâi khi phaûi toán caû cuoäc
ñôøi”. Hoïc ñeå bieát raèng:
C
Coù nhöõng ngöôøi
thaät loøng yeâu thöông nhöng hoï khoâng
bieát caùch naøo baøy toû noãi loøng cuûa mình”.
Hoïc ñeå bieát raèng:
C
Hai ngöôøi cuøng coù
theå cuøng nhìn veà moät söï vaät nhöng cuõng
coù theå laïi caûm nhaän khaùc nhau”. Hoïc ñeå
bieát raèng:
©
Con ngöôøi coù theå töø choái taát
caû nhöng ñöøng töø choái loøng toát”. Hoïc ñeå
bieát raèng:
C
Muoán coù ñöôïc nhöõng ngöôøi
baïn toát thì baûn thaân phaûi laø moät ngöôøi
baïn toát” vaø
®
Neáu ai ñoù coù tìm moät ngöôøi
baïn hoaøn haûo thì hoï chaúng bao giôø coù laáy
moät ngöôøi baïn”. Vaø hoïc ñeå bieát raèng …

“!::o| ao| ||:oi: ||·. .i| ai o.i. aoi: .i| -i¡ a·i ai |o |:i: ao| vo| ||·i |i|”
Toân Trung Quaân

“Bon dung noì vz honh phut tuo mình voì mol nguoì kzm moy mon hon Þon”
PYTHAGORE

“Ruou lam cho nguoi ta do mat, nhung no lam den danh du”
´:. ¹ia

“Danh döï cuõng nhö moät que dieâm, chæ chaùy moät laàn roài heát”
5uu Tom
L
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +°
BAØI THÖÏC HAØNH
ÑÒNH DAÏNG TAB – BULLETS AND NUMBERING
Baøi thöïc haønh soá 3:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
¬^<

bll S b bll S b bll S b bll S bA S ClAO ShA S hA SC A S ClAO ShA S hA SC A S ClAO ShA S hA SC A S ClAO ShA S hA SC
- Hoâ m nay ngaø y 14 thaù ng 5 naê m 2004
Toâ i teâ n laø : ............................................................................................
Sinh ngaø y: .........................................Nôi sinh: .....................................
CMND soá : ........................................ Caá p ngaø y ....................................
Ñòa chæ:.................................................................................................
Coù baù n cho khaù ch haø ng laø :
OÂ ng (baø ):..............................................................................................
Ñòa chæ:.................................................................................................
Ñieä n thoaï i: .........................................
A. Caù c maë t haø ng maù y vi tính bao goà m:
I. Maù y vi tính troï n boä :
Teâ n Maù y Ñôn Giaù Thaø nh Tieà n
1. Maù y tính Pentium – 1.3
GHz
.............. 380USD.................. 6.004.000
ñ

2. Maù y tính Acer – 1.7
GHz
.................... 400USD.................. 6.320.000
ñ

3. Maù y tính IBM– 2.4
GHz
..................... 504USD.................. 7.963.200
ñ

II. Caù c linh kieä n rôø i:
Teâ n Linh Kieä n Ñôn Giaù Thaø nh Tieà n
1) Vga Card 32 MB PALIT.................. 29.5USD ................ 466.100
VNÑ

2) HDD 20GB MAXTOR.......................51USD.................. 805.800
VNÑ

3) Monitor 15” LG 505G.......................86USD............... 1.358.800
VNÑ

III. Toå ng soá tieà n laø : 17.514.300 ñoà ng
(Vieá t baè ng chöõ : Möôø i baû y trieä u naê m traê m möôø i boá n nghìn ba traê m ñoà ng)
B. Hình thöù c thanh toaù n nhö sau:
× Ngaø y 14/5/2004 khaù ch haø ng thanh toaù n tröôù c soá tieà n baè ng 50%
toå ng soá tieà n laø : 8.757.150 ñoà ng.
× Ngaø y 20/5/2004, sau khi giao haø ng taä n nôi seõ thanh toaù n 50% soá
tieà n coø n laï i laø : 4.378.575 ñoà ng.
+ Ngaø y 23/5/2004 sau khi kieå m tra, daù m tem baû o haø nh caù c maë t haø ng
vaø hoaø n taá t caù c thuû tuï c veà giaá y tôø baû o haø nh beâ n mua seõ thanh toaù n
soá tieà n coø n laï i laø : 4.378.575 ñoà ng.
+ Ngoaø i thôø i haï n treâ n hai beâ n coù theå thoaû thuaä n ñeå keá t thuù c sôù m.

“¨·| |¸|· ·| ·~ | |~ |~ ¬ ³- |· · |· ||||¸ ~ ·~ | ·~ ³· ³- |· · ·~ ·| ¸| ¸ì| · ~ | : - |¸ |· ”
L.PHAYVANGHE
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ++

BAØI THÖÏC HAØNH
ÑÒNH DAÏNG SYMBOL – TEXTBOX – PICTURE - WORDART
Baøi thöïc haønh soá 4:> Cô sôû I: 456 Traàn Höng Ñaïo, Q1 ℡: 8398504
> Cô sôû II: 78 Nguyeãn Thieän Thuaät, Q3 ℡: 8447246
> Cô sôû III: 123 Huøng Vöông, Q1 ℡: 8457861
¯ Ñòa chæ email: TrungTamVoThuat@Yahoo.com


¡ Mata Jura Yamoto Okina Wakabe moäng laøm moät kieám khaùch voâ ñòch, nhöng
moãi laàn ñaáu vôùi cha ñeàu bò cha ñaùnh baïi vaø phaûi nghe lôøi pheâ bình cuûa cha laø thaân
phaùp quaù chaäm chaïp.
Noãi buoàn böïc cöù truùt xuoáng taâm trí Mata Jura Yamoto Okina
Wakabe, nhöng chaøng vaãn nuoâi chí trôû thaønh moät kieám só vó ñaïi.
Moät ngaøy kia, Mata Jura Yamoto Okina Wakabe xin pheùp cha ñeå
theo hoïc vôùi kieám sö Hoka Suju Iwa Masaki Bamzo Ladori, moät
kieám sö ñaïo taøi, vaø chaøng ñöôïc cha chaáp nhaän.
Mata Jura Yamoto Okina Wakabe ñeán baùi kieán Hoka Suju Iwa Masaki Bamzo
Ladori:
- Thöa ñaïi sö, neáu toâi sôùm hoâm ôû caïnh
ñaïi sö khoâng phuùt xa lìa thì trong bao laâu
toâi coù theå trôû thaønh moät kieám sö voâ ñòch.
- Möôøi naêm!
- Thöa ñaïi sö, cha toâi ñaõ giaø, toâi muoán
ruùt ngaén thôøi gian ñeå coøn trôû veà saên soùc
ngöôøi. Toâi nguyeän haàu haï ñaïi sö caàn
maãn gaáp hai thôøi gian thì trong bao laâu
môùi thaønh taøi.
- Ba möôi naêm – Hoka Suju Iwa
Masaki Bamzo Ladori bình tónh ñaùp.
- Sao laïi nhö theá ñöôïc, thöa ñaïi sö ? –
Mata Jura Yamoto Okina Wakabe kinh
ngaïc hoûi.
Vò kieám sö Hoka Suju Iwa Masaki
Bamzo Ladori vaãn traàm maëc
- Neáu toâi xaû thaân phuïng söï ñaïi sö
khoâng ngôi nghæ chuùt naøo thì trong bao
laâu coù theå trôû thaønh ñaïi kieám phaùp.
- Baûy möôi naêm.
Mata Jura Yamoto Okina Wakabe
moàm haù hoác, voâ cuøng tuyeät voïng, hai
chaân chaøng muoán khuîu, troâng thaät ñaùng
thöông.
Kieám sö Hoka Suju Iwa Masaki
Bamzo Ladori oân toàn
giaûi thích cho Mata
Jura Yamoto Okina
Wakabe nghe:
- “Duïc toác baát ñaït”: ngöôøi
Haáp taáp laøm vieäc gì cuõng khoù thaønh
coâng.

Mata Jura Yamoto Okina Wakabe phaàn naøo hieåu ñöôïc ñieàu aáy. Chaøng quyeát taâm ôû
laïi hoïc vôùi ñaïi sö Hoka Suju Iwa Masaki Bamzo Ladori.
“Rlllhìng ìt dìllìtully Þzlorz lhzy orz zoty”
“Von tu khoì dou non”
“Haste makes waste”
“Duc toc bat dat”

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +¨
BAØI THÖÏC HAØNH
XÖÛ LYÙ BAÛNG TABLE
Baøi thöïc haønh soá 5:


COÂNG TY COÅ PHAÀN STEM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TP. HOÀ CHÍ MINH Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Soá: . . . . ./CV · O e

Kính gôûi: COÂNG TY TNHH THAÙI BÌNH
Ñòa chæ: Bình An, Thuaän An, Bình Döông
Theo ñeà xuaát cuûa coâng quí coâng ty, sau khi chuù yù ñeán nhu caàu thöïc teá vaø
höôùng phaùt trieån sau naøy cuûa coâng ty. Chuùng toâi xin gôïi yù caùc trang thieát bò vaên phoøng
sau ñaây vaø haân haïnh gôûi ñeán quí Coâng ty ñeå tham khaûo:

DU KlEN TRANG THlET Bl VAN PHONG
STT THIEÁT BÒ GIAÙ USD SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN
1 Maùy Vi tính P.IV-2.2G 1000 10 ?
2 Maùy Photocopy 1550 5 ?
3 Maùy Fax 850 2 ?
4 Ñieän thoaïi di ñoäng 650 8 ?
5 Maùy in kim 350 4 ?
1c`c cc`c 1c`c cc`c 1c`c cc`c 1c`c cc`c ? ?
Raát mong nhaän ñöôïc söï phuùc ñaùp cuûa Quí Coâng ty ñeå giuùp chuùng toâi coù theå
hoaïch ñònh keá hoaïch cung öùng trang thieát bò kòp thôøi.
TM.BGÑ Xí Nghieäp

Yeâu caàu: Vuõ Troïng Hoaøng
> Cheøn theâm moät doøng tröôùc doøng thöù 4 vaø theâm vaøo noäi dung sau: Modem
maïng – giaù 45 – soá löôïng 2.
> Cheøn theâm coät TRÒ GIAÙ tröôùc coät THAØNH TIEÀN. Thöïc hieän tính toaùn cho caùc
oâ nhö sau: Trò giaù = giaù x soá löôïng, Thaønh tieàn = trò giaù x 15850
> Thöïc hieän caùc ñònh daïng cho baûng nhö: keû khung, Font chöõ, canh leà…
> Sau ñoù xoaù doøng thöù 3 vaø coät Trò giaù. Saép xeáp theo thöù töï giaù giaûm daàn.
> Chia baûng thaønh 2 baûng“Neáu baïn muoán giaøu coù thì chaúng nhöõng
phaûi hoïc caùch laøm ra tieàn maø coøn phaûi
hoïc caùch söû duïng tieàn” PH.CLIN
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +c

BAØI THÖÏC HAØNH
INSERT EQUATION –INSERT CHART
Baøi thöïc haønh soá 6:
- Thöïc hieän caùc kyù hieäu sau:
1. 2x+3 ≥ 8x-9
2. 11 6 5 + = + x x
3. B Ax + = C
4.
y x
y x
5 3
3
2 +
=
+

5. ∑
=
n
i 1
i
2
+3
6. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O = Ca (HCO
3
)
2

7. Ca (OH)
2
+ CO
2
= CaCO
3
↓ + H
2
O
8. Mg (OH)
2
+ Ca
2+
→Ca (OH)
2
+ Mg
2+

9. 2CaSO
4
.2H
2
O 2CaSO
4
.H
2
O + 2H
2
O
10. H – C = O + O → H – C = O
H OH
- Veõ bieåu ñoà sau: (Baïn coù theå xem baøi maãu ôû phaàn lyù thuyeát ôû treân)
Baûng döõ lieäu:
SAÛN LÖÔÏNG NOÂNG SAÛN XNK

Naêm 2002 2003 2004
XK 2050 2600 3000
NK 1500 1420 1350


- Baïn xem laïi vaø thöïc hieän töøng böôùc
Nhö phaàn lyù thuyeát.
- Thay ñoåi caùc soá lieäu trong baûng.
- Veõ bieåu ñoà hình troøn cho saûn löôïng
Xuaát khaåu trong 3 naêm.


“Huv noI cIo loI hIel unI cIoI voI uI. loI se noI cIo unI hIel unI Iu nguoI
nIu lIe nuo”
Tuc ngu PIu¡
0
150
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +¨
BAØI THÖÏC HAØNH
TROÄN THÖ MAIL MERGE
Baøi thöïc haønh soá 7:
+ Taïo taäp tin döõ lieäu nguoàn sau ñaây vaø löu laïi vôùi teân Data.

Stt Hoï vaø Teân Phaùi NgSinh Chöùc Vuï Ñòa Chæ
1 Nguyeãn Thaønh Phaùt Nam 12 –02 – 1970 Giaùm Ñoác TP.HCM
2 Leâ Minh Thanh Nam 10 – 11 – 1969 Phoù Giaùm Ñoác Ñoàng Nai
3 Nguyeãn Minh Anh Nöõ 20 –10 – 1971 Tröôûng Phoøng Bình Döông
4 Leâ Thanh Truùc Nöõ 01 –05 – 1979 Keá Toaùn Bình Döông
5 Nguyeãn Anh Minh Nam 02 –03 – 1980 Phoù Phoøng Long An
+ Taïo taäp tin noäi dung thö vaø löu laïi vôùi teân Thumoi

COÂNG TY COÅ PHAÀN VINA COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Bình Döông Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Soá: 10/2004/TM · O e

THU MOl
BAN GlAM ÐOC CONG TY CO PHAN VlNA BlNH DUONG
Tran trong kính moi ong (ba): Phaùi:
Sinh ngaøy: Chöùc vuï:
Ñòa chæ:
Ñeán tham döï cuoäc hoïp ñaáu thaàu xaây döï aùn xaây döïng “Coâng trình 1000 nhaø nghæ “ cho
coâng nhaân cuûa coâng ty do Coâng ty coå phaàn VINA toå chöùc.
+ Thôøi gian: 08 giôø 30, ngaøy 24 thaùng 5 naêm 2004
+ Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng Coâng ty coå phaàn VINA
+ Ñòa chæ: Soá 101 Khu coâng nghieäp Vieät Höông, Thuaän An, Bình Döông
Vì tính chaát quan troïng cuûa cuoäc hoïp, raát mong caùc oâng (baø) saép xeáp thôøi gian ñeå
tham gia cuoäc hoïp naøy.
TM.Ban Giaùm Ñoác
Giaùm Ñoác

Nguyeãn Thaønh Minh
“Toâi nghi ngôø taát caû, nhöng thaø tìm söï thaät suoát ñeâm coøn hôn ngôø vöïc caû ñôøi”
Ph.AÊngGhen
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +3
BRl THUL HRNH TUNU HUP
Baøi thöïc haønh soá 8:

·G(O9 7c· 7c O7( 7c9

Me dung buon khi anh au ueu con
Boi truoc con anh a u la cua me
Anh au co the ueu con mot thoi tre.
Nhung suot doi anh au ueu me! Me oi!

\- ³~ - || · ~ ~|| ~ . · :· - | ³·
·ì || :· |¸ ¬- |~ · .~ · : ¬ ~|| ~ .
¯~ | :~ . ¸ · ··| ³|· · .- | ³- | .~ .
¨·| ·| |¸ ·| ~ |¸|· ³~ | :~ :|| |~

Æe äa oq b ac o kht hc o oq hc o, mc t b oo mot
coh o o e c t he oho e co hoo oho me
·haoq e co e h/ l o mc t e co qt c ohe
Æe mo t l o b e o b o t haooq oho e a o äo t ooh.

CON CHl LA MOT
CON MUA MONG MANH

NGUOl CON GAl KHAC CO THE THAY THE CON TRONG TRAl TlM ANH AY
NHUNG CO MOT
TlNH YEU
TRON ÐOl AM l CHAY.
ANH CHl DANH CHO ME
MA THO l


AnI uv co lIe song voI con lion doI
Co lIe cIIu luv nguv nguv muI. co lIe.
NIung co mol dIeu lIong huo gIo lIuv doI
Du lIe nuo con cung cII Iu nguoI dun hu lIu IuI.


“Neáu treân ñôøi naøy coù moät con ngöôøi vó ñaïi. Thì ngöôøi ñoù chính laø ngöôøi meï”
Söu Taàm

“Cnng cha nhu nui Thai Son
Nghïa me nhu nuoc trnng ngunn chav ra
Mnt Inng tho me kính cha
Chn trnn chu hieu moi Ia dan cnn”
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: +9

Baøi thöïc haønh soá 9:

Lznìnz to noì: ”Chæ coù hai haïng ngöôøi sau ñaây khoâng coù loãi laàm: nhöõng ngöôøi coøn
trong buïng meï, chöa sinh ra vaø nhöõng ngöôøi ñaõ boû vaøo quan taøi chôø ngaø y mang ñi choân”
Ai trong chuùng ta cuõng coù loãi laàm: lyù do ñaõ laøm vieäc, ñaõ giao tieáp laø coù xaûy ra khuyeát
ñieåm. Khoâng ai maø khoâng coù khuyeát ñieåm.

huû Tòch Hoà Chí Minh ñaõ daïy:” ñieàu
quan troïng khoâng phaûi laø coá gaéng
khoâng coù moät khuyeát ñieåm naøo, maø
chính laø töï nhaän thaáy khuyeát ñieåm maø
söûa chöõa, hoaëc khi bò ngöôøi khaùc trì
chích, ta nhaän ra ñöôïc loãi laàm cuûa mình
ñeå söûa chöõa”
Ngöôøi khaùc deã nhaän ra khuyeát ñieåm cuûa
chuùng ta, coøn chính chuùng ta thöôøng laïi
khoù nhaän thaáy khuyeát ñieåm aáy.
Chuùng ta coù theå ñang traéng hoaù thaønh
ñen moät caùch deã daøng vaø nhieàu khi
chuùng ta khoâng nhaän thaáy, thì ngöôøi
khaùc ñaõ troâng thaáy roài. Hoï coù dò nghò, coù
pheâ bình cuõng laø phaûi, ñieàu caàn thieát laø
chuùng ta phaûi nhaän ra khuyeát ñieåm cuûa
chuùng ta, chöù ñöøng voäi töùc giaän, baát
maõn.
/|·.|.· !i·..l·, .. .... |i.: |..
·...i :.· :·.·.. c|.·| :.·. :|.·.
1|....·. I..·...l: |. l.i ·.·..
“Khi oâng coøn laøm toång thoáng, moãi laàn
gaëp ñieàu khoù xöû, thöôøng ngaõ löng vaøo
gheá, nhìn leân taám hình cuûa Lincoln treo
treân töôøng vaø töï hoûi: Lincoln ôû ñòa vò
mình seõ xöû trí ra sao? Giaûi quyeát vieäc
naøy ra sao?”
Quaû thöïc Abraham Lincoln ñaõ ñöôïc
tieáng laø con ngöôøi coù taøi daãn ñaïo quaàn
chuùng vaøo baäc nhaát trong lòch söû loaøi
ngöôøi. Hoài thieáu
thôøi, oâng hay trì
trích baát cöù ai,
thaäm chí coøn vieát
nhöõng baøi thô traøo phuùng ñeå cheá gieãu
ngöôøi khaùc, roài ñem lieäng cuøng ñöôøng
cho thieân haï ñoïc cöôøi chôi. Moät laàn,
cuõng vì thoùi ñoù, suyùt gaây neân moät cuoäc
ñaáu göôm.
Bìzl mình to khuyzl dìzm ton phoì tuo doì,
lu do ong khong Þoo gìo nhoo Þong, mÎo
moì oì nuo, mo ton lop lInh khoon dung dz
doì voì moì nguoì.

\·: .~| ³- .|~| :··|¸ :··|¸ ³· ·|||¸ :~ ~ ··| -·|¸, ·|||¸ :~ ··| \·: .~| ³- .|~| :··|¸ :··|¸ ³· ·|||¸ :~ ~ ··| -·|¸, ·|||¸ :~ ··| \·: .~| ³- .|~| :··|¸ :··|¸ ³· ·|||¸ :~ ~ ··| -·|¸, ·|||¸ :~ ··| \·: .~| ³- .|~| :··|¸ :··|¸ ³· ·|||¸ :~ ~ ··| -·|¸, ·|||¸ :~ ··|
|~ ~¬ .-·, |~ |~|| ³·|¸, |~ ¸~· :-… .~ ³~ ||| .~. |~ ~¬ .-·, |~ |~|| ³·|¸, |~ ¸~· :-… .~ ³~ ||| .~. |~ ~¬ .-·, |~ |~|| ³·|¸, |~ ¸~· :-… .~ ³~ ||| .~. |~ ~¬ .-·, |~ |~|| ³·|¸, |~ ¸~· :-… .~ ³~ ||| .~. :|ì |· :|ì |· :|ì |· :|ì |·
:·~|| |· ||.-: ³-¬ ¯· ³· ·|||¸ :~ |~. -| ||~| :··|¸ .-· -|~ :·~|| |· ||.-: ³-¬ ¯· ³· ·|||¸ :~ |~. -| ||~| :··|¸ .-· -|~ :·~|| |· ||.-: ³-¬ ¯· ³· ·|||¸ :~ |~. -| ||~| :··|¸ .-· -|~ :·~|| |· ||.-: ³-¬ ¯· ³· ·|||¸ :~ |~. -| ||~| :··|¸ .-· -|~
·||~ |-: ·~| ·|~ :~| :|~| ·||¸ ||| -| ||~| :~ ||||¸ ³|· :|| :·: ·||~ |-: ·~| ·|~ :~| :|~| ·||¸ ||| -| ||~| :~ ||||¸ ³|· :|| :·: ·||~ |-: ·~| ·|~ :~| :|~| ·||¸ ||| -| ||~| :~ ||||¸ ³|· :|| :·: ·||~ |-: ·~| ·|~ :~| :|~| ·||¸ ||| -| ||~| :~ ||||¸ ³|· :|| :·:
C
“Ai cuõng coù theå bò nhaàm laãn, nhöng chæ coù nhöõng keû ngu ngoác
môùi ngoan coá bieän baïch cho sai laàm cuûa mình”
M.Xi-Xeâ-Roân
“c. ·|.·. ·...i ||.·. |.. .i. ¬|.· ·.i l.· |.i .·
|. .|.·. l.· .· ..”
·.c..1|.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨.
Baøi thöïc haønh soá 10:
Tröôøng THPT Bình Phuù
TRUNG TAÂM TIN HOÏC
¯ / ' ¯~| ¯|| ¯-| ¨~: ¯ì|| ¯|·|¸
W 560442 @ Email: Binhphu@Yahoo.com
microsoft


icrosoft Word laø moät chöông trình öùng duïng coù nhieàu chöùc naêng maïnh trong soaïn
thaûo vaø trình baøy vaên baûn, söû duïng caùc öu ñieåm maïnh trong moâi tröôøng Windows, cho
pheùp naâng leân moät böôùc môùi trong coâng taùc vaên phoøng.

¡ Vieäc taïo thaønh caùc lieân keát chaët
cheõ vôùi caùc trình öùng duïng rieâng bieät
khaùc nhö Microsoft Graph, Microsoft
Excel,
Equation Word
,
Microsoft Excel

Chart
coù
ñöôïc moät loaït caùc chöùc naêng kó xaûo
tieân tieán trong caùc thao taùc soaïn thaûo
vaø trình baøy döõ lieäu.
¡ Moät t ta aä ä p p h hô ôï ï p p raát nhieàu caùc
khuoân maãu, WIZARD cuøng vôùi caùc
kieåu TRÌNH BAØY chuaån bò saún coù,
laøm cho baïn theâm phong phuù trong
quaù trình laøm vieäc vaø töø ñoù baïn coù
theå taïo nhanh caùc taøi lieäu chuyeân
moân cuûa mình.

¼ Danh saùch ñieåm thi Excel Danh saùch ñieåm thi Excel Danh saùch ñieåm thi Excel Danh saùch ñieåm thi Excel
Hoï vaø Teân Naêm sinh Ñieåm
Traàn Thò Thanh Höông................ 1972.....................................................9.5 ®
Ngoâ Thò Phöông Trinh ................ 1968.....................................................5.5 ™
Voõ Vaên Long .............................. 1962..................................................... 7.5 Θ
Traàn Vaên Thaønh.......................... 1970..................................................... 5.0 Φ
Nguyeãn Thò Traø Giang................ 1969.....................................................4.5 Ψ

Caùc phím Chöùc naêng Caùc phím Chöùc naêng
Tab
Ñeán oâ keá tieáp
Shift-Tab
Ñeán oâ tröôùc ñoù
Alt-Home
Ñeán oâ ñaàu tieân treân haøng
Alt-End
Ñeán oâ cuoái cuøng treân haøng
   Luøi veà 1 kí töï Tieán tôùi 1 kí töï
^ ^^ ^ Leân haøng treân - -- - Xuoáng haøng döôùi
Alt-Page Up
Ñeán oâ ñaàu tieân treân coät
Alt-Page Down
Ñeán oâ cuoái cuøng treân coätM
Microsoft Word For Windows
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨]


R
Baøi thöïc haønh soá 11:B BB Boä phim Titanic sau khi ñöôïc
trình laøng ñaõ laøm cho caû theá giôùi xoân
xao. Coù leõ thaønh coâng cuûa boä phim laø do
chuû ñeà: kyù öùc veà con taøu
khoång loà Titanic chìm naêm
naøo coøn chöa phai môø trong
taâm trí nhaân loaïi. Cuoäc tình
cuûa ñoâi baïn treû Jack
(Leonardo Dicaprio) vaø
Rose (Kate Winsle) chæ laø caùi côù ñeå ñaïo
dieãn noùi veà nhöõng ñieàu mang tính caù
nhaân baûn hôn nhieàu. Titanic laø boä phim
toán keùm nhaát vôùi chi phí leân ñeán 200
trieäu USD. Nhöng buø laïi, cho ñeán nay
doanh thu cuaû noù ñaõ leân ñeán hôn 1 tyû
USD. Ñoù môùi chæ laø doanh thu töø vieäc
trình chieáu treân caùc raïp phim nhöïa. Sau
khi boä phim ñöôïc sang ra baêng video,
ñóa… khoâng bieát doanh thu coøn leân ñeán
möùc naøo. Neân nhôù raèng con taøu Titanic
thaät bò ñaém vaøo naêm 1912 chæ coù giaù trò
giaù 7,5 trieäu USD (töông ñöông 121 trieäu
USD hieän nay)
C CC Chæ treân moät con taøu vaø chæ
trong moät khoaûnh khaéc giöõa
soáng vaø cheát, Titanic ñaõ khaéc
hoïa moät xaõ hoäi vôùi voâ vaøn
dieän maïo con ngöôøi, ñuû loaïi
thaønh phaàn phaàn, ñuû neùt tính caùch. Tình
yeâu cuûa Jack vaø Rose laø söï khaéc hoïa
ñoù. Ñoàng tieàn ñaõ ñaàu haøngua3 hoï. Söï
ghen tuoâng maø vò hoân phu cuûa Rose theå
hieän cuõng thua cuoäc tröôùc tình yeâu noàng
chaùy giöõa coâ vaø chaøng hoïa só teân Jack.
Chæ coù caùi cheát laø chia lìa ñöôïc hoï, ñeå
roài laøm cho noù baát töû trong kyù öùc ngöôøi
ñôøi…

!.i ·i.: ... |.i |.: !.i ·i.: ... |.i |.: !.i ·i.: ... |.i |.: !.i ·i.: ... |.i |.:”My Heart Will Go On”
TRRl TlM EM LUUN THUN THUL

Haèng ñeâm trong giaác mô Moät laàn nöõa anh ñaõ ñeán
Em thaáy Anh, Vaø baây giôø em laïi coù anh
Em caûm nhaän ñöôïc söï hieän dieän cuûa anh Vaø traùi tim em thoån thöùc hoaøi.
Giaác mô cho em bieát anh vaãn coøn yeâu em Coù anh em chaúng coøn sôï chi
Ñeán nhöôøng naøo… Em bieát em vaãn yeâu anh tha thieát
Vöôït qua ngaên caùch saâu thaúm giöõa hai ta Cöù theá chuùng ta maõi beân nhau
Anh ñaõ noùi vôùi em raèng anh luoân nhôù em Trong em anh seõ maõi laø cuûa em…
Duø anh ôû baát cöù nôi ñaâu, gaàn hay xa Vaø traùi tim em seõ maõi thoån thöùc
Em vaãn tin raèng: Tình yeâu chuùng ta beàn theo thôøi gian
Traùi tim anh luoân daønh rieâng cho em Vaø toàn taïi maõi maõi suoát caû ñôøi ngöôøi
Khoâng bao giôø ñaàu haøng cho ñeán khi chuùng ta laø cuûa nhau…
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨2
Baøi thöïc haønh soá 12:COÂNG TY ÑIEÄN TÖÛ SAMSUNGTh«ng B¸o TuyÓn Dông


SAM SUNG c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam, víi c¸c s¶n
phÈm mang nhn hiÖu SAMSUNG næi tiÕng vÒ chÊt l−îng tuyÖt h¶o. Chóng t«i
®ang s½n sµng dµnh c¬ héi tiÕn th©n ®Çy høa hÑn cho c¸c b¹n mong muèn cã sù
nghiÖp l©u dµi.

Mêi c¸c b¹n cã ®ñ ®iÒu kiÖn göi hå s¬ dù tuyÓn vµo c¸c chøc danh sau:

TT Chøc danh Tr×nh ®é Yªu cÇu kh¸c Ghi chó

1
Nh©n viªn ®iÒu
hµnh tiÕp thÞ
ngµnh chiÕu s¸ng
Tèt nghiÖp §H KT Th«ng thao
Anh v¨n vµ vi
tÝnh
Cã kinh nghiÖm
trong lÜnh vùc
®iÖn tö chiÕu s¸ng.

2
Nh©n viªn b¶o tr×
thiÕt bÞ ®iÖn tö
c«ng nghiÖp
Tèt nghiÖp §H hoÆc
trung cÊp ®iÖn tö
Th«ng th¹o
tiÕng Anh
Cã kinh nghiÖm
trong lÜnh vùc
thiÕt bÞ ©m thanh,
®iÖn tö CN
3
Th− ký phiªn dÞch
Ph¸p V¨n
§¹i häc trë lªn. D−íi 35 tuæi,
ngo¹i h×nh tèt
Uu tiªn cho ng−êi
cã kinh nghiÖm.

Hå s¬ dù tuyÓn gåm: - Th− xin viÖc b»ng tiÕng Anh.
- S¬ yÕu lý lÞch b»ng tiÕng Anh
- C¸c v¨n b»ng cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc.
- Mét tÊm h×nh 4x6.

Hå s¬ xin gëi vÒ: - Phßng nh©n sù - V¨n phßng §¹i diÖn
¯ 37 T«n ThÊt ThiÖp - Q1 Tp.HCM

Ngµy hÕt h¹n: 15 - 9 - 2003

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨°
Baøi thöïc haønh soá 13

Khu Du LÞch §Çm Sen
H©n H¹nh §ãn TiÕp QuÝ Kh¸ch

- S¸ng mång 1 TÕt khai tr−¬ng Non Bé khæng lå cao
20m víi hµng tr¨m loµi c¸ biÓn, c¸ mËp, san h«, h¶i
qïy sèng tù nhiªn trong n−íc.
- Mét V−ên Hoa rùc rì kh«ng thua v−ên hoa §µ L¹t.
§Æc biÖt:
- Ph¸o b«ng truyÒn thèng §Çm Sen hoµnh tr¸ng diÔm lÖ
gi÷a mÆt hå lung linh bãng n−íc.
- Chöông trình ca nhaïc vôùi caùc ca só treû noåi tieáng.
- Héi Hoa §¨ng rùc rì vÒ ®ªm trªn hå sen di ®éng, c¸
chÐp lê l÷ng cña rång con phun löa ... lung linh k× ¶o
trªn mÆt n−íc.
Mång 1 §Õn Mång 8 ¯
• C¸c lo¹i ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ thuËt ®Æc s¾c:
Rèi N−íc, DiÒu GiÊy, Móa Rèi - Ch−¬ng tr×nh v¨n
nghÖ chuyªn nghÖp víi c¸c ng«i sao ca nh¹c, s©n
khÊu, ®iÖn ¶nh.
• C¸c trß ch¬i thiÕu nhi phong phó míi l¹.

¯/¨ ¯¯¯ ¯/¨ ¯¯¯ ¯/¨ ¯¯¯ ¯/¨ ¯¯¯
¨·¨·3 ¯¯¦·· ¯¨¨ ¯·/\ ¯¯·3 ¯·¨·3 ¨·¨·3 ¯¯¦·· ¯¨¨ ¯·/\ ¯¯·3 ¯·¨·3 ¨·¨·3 ¯¯¦·· ¯¨¨ ¯·/\ ¯¯·3 ¯·¨·3 ¨·¨·3 ¯¯¦·· ¯¨¨ ¯·/\ ¯¯·3 ¯·¨·3
01 gi¶i nhÊt : 01 Xe Super Ream
03 gi¶i nh× : 01 ti vi 20”
03 gi¶i ba : 01 ti vi 16”
03 gi¶i t− : 01 ti vi 14”
01 gi¶i n¨m : 01 tñ l¹nh 140 lÝt
03 gi¶i s¸u : 01 tñ l¹nh 110 lÝt
03 gi¶i b¶y : 01 tñ l¹nh 90 lÝt
20 gi¶i t¸m : 01 Nokia 8250
50 gi¶i chÝn : 01 Xe ñaïp Martin
50 gi¶i m−êi : 01 Noài côm ñieän

HOÄI ÑOÀNG XEÙT THÖÔÛNG

a. §¹i diÖn c«ng ty HonDa ViÖt Nam.
b. §¹i diÖn UBND thµnh phè – §¹i diÖn së th−¬ng m¹i – §¹i diÖn së VHTT –
Phãng viªn nhµ b¸o, truyÒn h×nh, ph¸t thanh, vµ mét sè kh¸ch hµng.
KÕt qu¶ ®−îc th«ng b¸o b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
Chóc mõng
n¨m míi
2004
8 Ngµy Vui
TÕt T¹i Khu
Du LÞch
§Çm Sen
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨+
Baøi thöïc haønh soá 14:

TRIEÅN LAÕM QUOÁC TEÁ VEÀ MAÏNG TÖÔNG TAÙC VAØ
COÂNG NGHEÄ INTRANET/ INTERNET

Ban tæ chøc:
ο Ban chØ ®¹o ch−¬ng tr×nh quèc gia vÒ cntt (scnpit)
ο C«ng ty qu¶ng c¸o vµ héi chî th−¬ng m¹i
ο Donata associates ltd.
ο Scc technologies Co.

CAÙC CHUÛ ÑEÀ HOÄI THAÛO
Sù nèi kÕt:
• C¸c gi¶i ph¸p m¹ng côc bé tèc ®é cao
• C¸c c«ng nghÖ nèi m¹ng
• C¸c c«ng cô qu¶n lý
• C¸c hÖ ®iÒu hµnh m¹ng
• C¸c vÊn ®Ò kh¸c
C«ng nghÖ Intranet/Internet:
• C¸c øng dông Web vµ bé duyÖt Web
• Kü thuËt ph¸t triÓn c¸c trang WEB
• Nh÷ng vÊn ®Ò an toµn trªn Internet
• C¸c vÊn ®Ò kh¸c
Caùc coâng ngheä môùi
• NhËp d÷ liÖu b»ng ©m thanh vµ hót
• JAVA - M«i tr−êng ph¸t triÓn Internet
• ThÕ hÖ tiÕp sau cña th− ®iÖn tö
• Ph¸t triÓn Internet Windows
• TÝch hîp ®iÖn tho¹i m¸y tÝnh vµ tiÕng
nãi trªn IP
• Kü thuËt nghe nh×n sè hãa vµ thùc t¹o
¶o (Virtual Reality/VRML)
• Xö lý th«ng tin di ®éng vµ
Intranet/Internet di ®éng

hóng t«i tr©n träng kÝnh mêi Qóy vÞ tham dù sù kiÖn quan träng nµy. NÕu Qóy vÞ
cÇn biÕt thªm th«ng tin, xin vui lßng liªn hÖ v¨n phßng chóng t«i t¹i TPHCM.
W WW W 8299490 – 8201245

Gi¸ PC Gi¶m M¹nh
Q Gi¸ CPU vµ bé nhí gi¶m ® dÉn ®Õn viÖc tiÕp tôc gi¶m gi¸ PC
trong khi c¸c nhµ s¶n xuÊt h−íng tíi c«ng nghÖ MMX vµ chip
DRAM vÉn cßn v−ît qóa nhu cÇu.
Q Gi¸ bé nhí vÉn tiÕp tôc gi¶m mÆc dï c¸c nhµ cung cÊp DRAM
® cã nh÷ng cè g¾ng m¹nh mÏ nh»m ng¨n chÆn t×nh thÕ nµy.
Q CPU còng trong t×nh tr¹ng t−îng tù v× c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ang bá
r¬i chip kh«ng ph¶i MMX.

C
Dinh thèng nhÊt – tp.hå chÝ minh
14 – 17/ 06/2000
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨¨
Baøi thöïc haønh soá 15:

Ö thèng m¹ng m¸y tÝnh d¹y häc AVNET ®−îc c«ng ty SCC triÓn khai tõ gi÷a
n¨m 1996 trong c¸c tr−êng ®¹i häc vµ trung häc
còng nh− c¸c trung t©m tin häc - ngo¹i ng÷ ® mang l¹i nhiÒu
hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho viÖc d¹y vµ häc.
VNET ® ®−îc ®«ng ®¶o ng−êi sö dông hoan nghªnh v×
tÝnh th©n thiÖn vµ hiÖn ®¹i. AVNET xøng ®¸ng lµ mét hÖ
®iÒu hµnh líp häc v× trªn nÒn cña AVNET thÇy gi¸o cã thÓ
qu¶n lý toµn diÖn líp häc ®ång thêi d¹y vµ kiÓm tra nhiÒu m«n häc kh¸c nhau.

Giíi ThiÖu 03 phiªn b¶n míi cña AVNET:
¯ AVNET INTERACTIVE (AVNET - I)
¯ AVNET NORMAT (AVNET - N)
¯ AVNETPRO(AVNETP)COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
…………....o0o……………
-----------

LEÄNH CHUYEÅN TIEÀN

KÝnh göi: Ng©n Hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
Chi Nh¸nh Tp.Hå ChÝ Minh

Tªn vµ ®Þa chØ ng−êi ra lÖnh:
XÝ NghiÖp Cung øng DÞch Vô Hµng H¶i
Sè vµ lo¹i ngo¹i tÖ: USD 97,278.77
Vieát baèng chöõ: ChÝn m−¬i b¶y ngµn hai tr¨m b¶y m−¬i t¸m ®« la Mü, b¶y m−¬i
b¶y cent
Tªn vµ ®Þa chØ ng−êi thô h−ëng:
Mobil Philippines Inc. Sè tµi kho¶n: 5-458909-02
T¹i ng©n hµng:
Citibank, N.A.Makati
Néi dung thanh to¸n:
Thanh to¸n tiÒn nhËp nhít cña Invoice N
0
: 64581BI ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2003
Chi phÝ trong n−íc tÝnh vµo tµi kho¶n cña X
Chi phÝ ngoµi n−íc tÝnh vµo tµi kho¶n cña X
Chóng t«i

Ng−êi thô
h−ëng

H
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨c
Baøi thöïc haønh soá 16:
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.HOÀ CHÍ MINH
¯ khoa coâng ngheä thoâng tin
W 9392549
¡ Danh saùch thí sinh döï thi
STT Hoï vaø teân Naêm sinh
1........................ Traàn Thò Thanh Höông..................................................... 1975
2........................ Ngoâ Thò Phöông Trinh...................................................... 1976
3........................ Voõ Vaên Long.................................................................... 1980
4........................ Nguyeãn Thò AÙnh Tuyeát .................................................... 1982
5........................ Traàn Moäng Thuyù Vi ......................................................... 1982

irus tin hoïc laø gì ? Virus tin hoïc
laø moät loaïi chöông trình maùy
tính do caùc laäp trình vieân xuaát
saéc, am hieåu veà heä thoáng maùy tính
vaø....voâ coâng roãi ngheà vieát ra nhaèm muïc
ñích ñuøa nghòch vaø phaù hoaïi. Coù moät vaøi
haõng saûn xuaát phaàn meàm coù baûo veä baûn
quyeàn cho caùc saûn phaåm cuûa mình baèng
moät daïng töông töï nhö virus, nhöng
khoâng hoaøn toaøn gioáng (trojan
Virus tin hoïc thöïc chaát laø moät chöông trình coù khaû naêng sao
cheùp baøn thaän treân caû maùy tính vaø ñóa töø, neân noù ñöôïc goïi
laø virus. Virus tin hoïc laø moät chöông trình, neân noù coù theå laây
lan vaøo luùc maùy tính ñang chaïy vaø trong heä thoáng coù virus
maø thoâi.

Baûng nhöõng phim ñaûo maøu thoâng duïng
Ñoä nhaïy ISO Nhaõn hieäu Teân
AÙnh Saùng 3200
0
K 3400
0
K
Ñoä neùt Ñoùng goùi
Kodak
Konica
Fuji

V
CUOÄC THI SAÛN PHAÅM PHAÀN MEÀM TIN HOÏC
E”Trí tueä Vieät Nam 2002”

Thoâng Tin
Nguy hieåm
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨¨
KIEÁN THÖÙC MÔÙI
Baøi thöïc haønh soá 17:O
F
F
I
C
E

2
0
0
0

P
R
E
M
I
U
M

Coù nhieàu thö trong OFFICE 2000
Premium Edition hôn nhöõng gì
baïn coù theå bieát. Muoán coù baûn
danh saùch ñaày ñuû taát caû caùc öùng
duïng trong 4CR-ROM cuûa boä
phaàn meàm trong.
www.pewoeld.com/sep/office
NAÉM ÑÖÔÏC TOAØN BOÄ OFFICE
Baïn seõ tìm thaáy nhöõng thuû thuaät cho
FrontPage vaø Pulisher, cuøng vôùi
nhöõng höôùng daãn boå sung giuùp baïn
taän duïng toái ña nhöõng khaû naêng Web
môùi cuûa Office 2000Maãu soá:C27-H
(ban haønh theo QÑ 999-T/QÑ/CDKT
ngaøy 02/11/1997 cuûa boä taøi chính)
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUFLIT
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA:.......................... Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
QUYEÅN SOÁ:...........................
ººº

BIEÂN LAI THU TIEÀN
Ngaøy thaùng naêm 1998
Hoï vaø teân:...............................lôùp ..................
Khoa:......................................heä ñaøo taïo:......
Noäi dung thö’:.........................soá tieàn thu:......
(vieát baèng chöõ) ...............................................
Ngöôøi noäp tieàn Ngöôøi thu tieàn
(kyù hoï, teân) (kyù hoï, teân)TT


HOÏ TEÂN
H
A
I

B
A

T
Ö


N
A
ÊM

S
A
ÙU

H
A
I

B
A

T
Ö

N
A
ÊM

S
A
ÙU


Theo PCWORLD
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨3
Baøi thöïc haønh soá 18

VITAMIN Vµ Kho¸ng ChÊt

Vitamin vµ kho¸ng chÊt lµ g× ?
+ Vitamin vµ kho¸ng chÊt cã trong thøc ¨n gióp c¬ thÓ t¨ng tr−ëng vµ ho¹t ®éng b×nh
th−êng.
T¹i Sao Chóng Ta CÇn Ph¶i Cã Vitamin Vµ Kho¸ng ChÊt ?
+ V× c¬ thÓ kh«ng t¹o ®−îc c¸c Vitamin, trõ Vitamin D
vµ PP lµ ®−îc c¬ thÓ t¹o ra víi mét l−îng nhá. V× vËy
chóng ta cÇn ph¶i cung cÊp Vitamin vµ c¸c kho¸ng chÊt
tõ c¸c nguån bªn ngoµi c¬ thÓ.
Vitamin tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn hãa thøc ¨n thµnh
n¨ng l−îng vµ thµnh lËp c¸c m« míi cña c¬ thÓ. Kho¸ng
chÊt cã vai trß xóc t¸c, hç trî c¸c men gióp c¬ thÓ ho¹t ®éng b×nh th−êng.

Cã Nh÷ng Lo¹i Vitamin Vµ Kho¸ng ChÊt G× ?
+ Mét sè c¸c lo¹i Vitamin vµ kho¸ng chÊt nh− Vitamin tan trong chÊt
bÐo: A, D, E, K Vitamin tan trong n−íc nh− nhãm Vitamin B (B1, B2,
B5, B6, B12), C, H, PP. C¸c kho¸ng chÊt vµ c¸c nguyªn tè vi l−îng nh−
Canxi, S¾t, Magne, KÏm, §ång, Mangan, Molybdene, Cobalt, Borate, ...
Nh÷ng nguyªn nh©n g× lµm thiÕu Vitamin ?
- ChÕ ®é ¨n uèng kh«ng ®Çy ®ñ v× thiÕu hoÆc kiªng kem qu¸ nhiÒu.
- ChÕ ®é ¨n uèng kh«ng c©n ®èi do thiÕu hiÓu biÕt, kh«ng biÕt bæ sung thªm, thãi
quen kiªng c÷, bÖnh r¨ng, ...
- Nhu cÇu Vitamin ®ang gia t¨ng nh− ë trÎ ®ang lín, nh÷ng ng−êi hót thuèc, phô n÷
mang thai, cho con bó, dïng trô sinh l©u ngµy, ...


Thªm nhiÒu øng dông
Giao diÖn c¶i tiÕn
Trî gióp th«ng minh
Mét sè Vitamin cÇn thiÕt
A D E B1 B2 B5 B6 B12 C PP
A....................... 310.65
D......................... 60.70
E........................... 1.80
B1................... 1200.25
B2..................... 350.76
B5.......................... 56.00
B6.......................... 75.40
B12.......................... 0.60
C............................ 12.78
PP........................ 110.64
MICROSOFT OFFICE
97
MICROSOFT OFFICE
97
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨9
Kho¸ Míi Ngµy 3 … 11 … 2004

Baøi thöïc haønh soá 19:

on chim −ng
1
biÓn x©y tæ bªn lÒ ®−êng ®i c¸ch xa biÓn vµ Êp lò chim con.
H«m nä, mét nhãm ng−êi ®ang lµm viÖc g©n n¬i c©y: Chim øng bay vÒ tæ, ch©n qu¾p
mét con c¸ lín, thÊy con c¸ ng−êi ta liÒn v©y quanh gèc c©y råi b¾t ®Çu la hÐt vµ liÖng
®¸ vµo chim.
Chim −ng lµm rít con c¸. Mét ng−êi nhÆt c¸ lªn vµ
ng−êi ta bá ®i. Chim −ng ®Ëu trªn thµnh tæ, lò chim
con ngÈng ®Çu lªn vµ b¾t ®Çu lªn vµ b¾t ®Çu chim
chÝp kªu, chóng ®ang ®ßi ¨n.
Chim −ng mái mÖt, kh«ng thÓ bay ra biÓn ®−îc
n÷a. Nã vµo tæ, dang ®«i c¸nh Êp ñ con, ve vuèt chóng, rØa l«ng cho chóng vµ d−¬ng nh− muèn
b¶o chóng chê mét chót ®·. Nh−ng nã cµng ve vuèt chóng cµng kªu to h¬n.

Trung Taâm Tin Hoïc
Tröôøng THPT Bình Phuù
W ÑT: 560442
Haân Haïnh Ñöôïc Phuïc Vuï

Anh V¨n Du Häc T¹i Chç
Liªn kÕt gi÷a tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng vµ
ViÖn Ng«n ng÷ Mü (GP sè 332/QHQT)

B¹n sÏ ®−îc b¶o ®¶m nghe vµ nãi tiÕng Anh mét c¸ch l−u lo¸t sau 4 khãa hoÆc sÏ häc tiÕp mµ
kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ
¡ Häc hoµn toµn víi gi¸o viªn Mü cã b»ng B.A, M.A nhiÒu n¨m kinh nghiÖm. Kho¸ 12
tuÇn, tuÇn häc 5 ngµy.
¡ Thùc tËp víi Multimedia vµ Video-Review, kÕt hîp du kh¶o gióp häc viªn tù nhiªn vµ tù
tin h¬n.
¡ Líi häc Ýt ng−êi, phßng häc m¸y l¹nh, ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn, gi¸o tr×nh miÔn phÝ.
¡ Cuèi kho¸ cã cÊp chøng chØ Conversational English.
¡ Cã líp 3 tuÇn/buæi. Kho¸ häc 2 th¸ng, häc phÝ 695.000®/khãa.
Líp Pre - 101 dµnh cho c¸c häc viªn yÕu tiÕng Anh.
§Æc biÖt: Gi¶m häc phÝ cho häc sinh, sinh viªn, nhãm häc 3 ng−êi & häc viªn cò.
Cã líp båi d−ìng miÔn phÝ cho c¸c häc viªn cña tr−êng.
Gi¶m 5% häc phÝ cho c¸c häc viªn khi ®Õn ®¨ng kÝ cã mang theo giÊy nµy.
Liªn hÖ ghi danh & thi xÕp líp mçi ngµy (trõ chiÒu chñ nhËt) t¹i c¸c ®Þa ®iÓm:
C¬ së I: 511 TrÇn H−ng §¹o, Q.1 W: 8398508-8324817
C¬ së II: 93 Hå V¨n Huª, Q.Phó NhËn W: 844724
C¬ së III: 378 X« ViÕt NghÖ TÜnh, Q.B×nh Th¹nh W: 8998508-8524817


C
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c.
Baøi thöïc haønh soá 20:Cheøn Chöõ Ngheä Thuaät: Insert WordArt
Böôùc 1: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh Drawing
Böôùc 2: choïn kieåu WordArt trong hoäp thoaïi WordArt
Gallery
Böôùc 3: hoäp thoaïi Edit WordArt Text xuaát hieän
- Khung Font choïn kieåu chöõ
- Khung Size côõ chöõ
- Khung Text nhaäp vaøo noäi dung chöõ WordArt
- Choïn OK ñeå keát thuùc.
Böôùc 4: hieäu chænh WordArt
- Hieäu chænh WordArt. Caùc thao
taùc chænh söûa kích thöôùc, di
chuyeån WordArt gioáng nhö
thao taùc treân khung Text Box
hay treân hình aûnh. Right click
choïn Format WordArt
- Ngoaøi ra WordArt coù thanh
coâng cuï rieâng ñeå hieäu chænh
cho chính noù.
Taïo WordArt môùi Taïo ñaëc tính
Chænh söûa noäi dung Canh leà WordArt
Thay ñoåi kieåu WordArt Taïo WordArt ñöùng
Choïn maøu cho WordArt Thay chöõ hoa / thöôøng
Hình thöùc WordArt Choïn kieåu hieån thò WordArt
Quay WordArtAutoShape
Text Box
Caùc hình aûnh
döôùi coù theå töï
choïn.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c]
PHAN ll
BAl 1
LAM OUEN MlCROSOFT POWERPOlNT 2003
I. Giôùi thieäu veà Microsoft Powerpoint
Microsoft Powerpoint laø moät phaàn meàm naèm trong boä office cuûa haõng
Microsoft, noù giuùp chuùng chuùng ta taïo ra caùc phieân trình baøy sinh ñoäng, caùc
baûn baùo caùo hay thuyeát trình thuù vò, caùc tôø böôùm naêng ñoäng…
Microsoft Powerpoint thuoäc boä Microsoft Office goàm caùc chöông trình öùng duïng:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access,
Microsoft FrontPage.
II. Khôûi Ñoäng Vaø Thoaùt Khoûi Powerpoint
1. Khôûi Ñoäng Powerpoint
Caùch 1:
Choïn Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Powerpoint 2003
Caùch 2:
Click vaøo bieåu töôïng treân Desktop
2. Thoaùt Khoûi Powerpoint
Caùch 1:
Vaøo Menu File \ choïn Exit
Caùch 2:
Click nuùt X ôû goùc phaûi maøn hình
III. Maøn Hình Laøm Vieäc Cuûa Powerpoint
Neáu chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi Word roài thì ôû Powerpoint cuõng coù moät soá
thanh coâng cuï vaø caùch thöùc söû duïng töông töï.


Thanh menu
Thanh coâng cuï
Thanh ñònh daïng
Khung
maøn
hình
traùi:
hieån thò
teân, noäi
dung
caùc slide
Nhaäp tieâu ñeà vaø o ñaây
Nhaäp noäi dung vaøo ñaây
Thanh traïng thaùi Thanh coâng cuï veõ
Ghi chuù vaøo vuøng naøy
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c2
IV. Laøm Vieäc Vôùi Taäp Tin
1. Taïo moät Presentation trình dieãn môùi:
Caùch 2: Khi ñang laøm vieäc vôùi Powerpoint maø muoán taïo Presentation môùi thì vaøo
Menu: File/ New hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng
Tieáp theo, thöïc hieän xaây döïng noäi dung cho Slide môùi naøy:
Haõy goõ thoâng tin vaøo hai tieâu ñeà cuûa Slide naøy. Sôû dó Slide treân chæ coù 2 tieâu ñeà laø do
vieäc baïn choïn maãu Slide. Tuy nhieân baïn cuõng coù theå choïn caùc maãu Slide khaùc cho phuø
hôïp theo muïc ñích cuûa mình. Sau khi goõ thoâng tin xong, noäi dung Slide ñaàu tieân seõ nhö
sau:
2. Trình dieãn Slide

Baïn coù theå söû duïng caùc tính naêng trình dieãn Slide ñeå kieåm ñònh keát quaû. Coù nhieàu caùch
coù theå môû ñöôïc tính naêng naøy:
- Caùch 1: Nhaán chuoät leân nuùt Slide Show ôû goùc phaûi maøn hình
- Caùch 2: Vaøo Menu Slide Show -> choïn View show
- Caùch 3: Baám phím F5 treân baøn phím.


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c°
Maøn hình trình dieãn Slide hieän ra treân toaøn boä maøn hình nhö sau:

Muoán chuyeån ñeán Slide tieáp theo trong khi trình dieãn, baïn nhaán traùi chuoät hoaëc nhaán
phím Enter;
Muoán thoaùt khoûi maøn hình trình dieãn, ñeå trôû veà maøn hình thieát keá baám phím ESC.
3. Löu taäp tin
Caùch 1: Choïn File \ Save
Hoaëc Choïn File \ Save as...
Caùch 2: nhaán toå hôïp phím Ctrl – S
hoaëc phím F12
Caùch 3: Click vaøo bieåu töôïng
Maøn hình Save xuaát hieän:
- Choïn nôi baïn caân löu taän tin ôû
khung Save in
- Nhaäp teân taäp tin vaøo khung File
name
- Choïn nuùt Save ñeå löu taäp tin
* Chuù yù:
- Chæ caàn ñaët teân taäp tin cho laàn löu ñaàu
- Teân taäp tin khoâng ñöôïc truøng teân taäp
tin ñaõ coù
- Neáu löu vôùi teân khaùc: File \ Save as…
- Roài goõ teân môùi vaøo khung File name
- Ñeå traùnh bò maát taäp tin do söï coá treân
maùy neân thöôøng xuyeân löu trong quaù
trình laøm vieäc baèng caùch Click vaøo
bieåu töôïngTröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c+
4. Môû Taäp Tin Coù Saün – Open
Caùch 1: Choïn File \ Open
Caùch 2: nhaán toå hôïp phím Ctrl – O
Caùch 3: Click vaøo bieåu töôïng
Maøn hình Open xuaát hieän:
- Look in: nôi chöùa taäp tin. Baïn nhaáp vaøo nuùt muõi teân vaø tìm ñeán ñòa chæ nôi
chöùa taäp tin caàn môû.
- Choïn taäp tin caàn môû
- Choïn nuùt Open ñeå môû taäp tin (hoaëc Double Click vaøo teân taäp tin ñeå môû)


V. Quaûn Lyù Caùc Sile
1. Theâm moät Slide
Ñeå theâm moät Slide leân taäp trình dieãn ñang môû, baïn laøm
nhö sau:
Caùch 1: Vaøo Menu Insert \New Slide
Caùch 2: nhaán Ctrl + M
Moät hoäp thoaïi beân traùi maøn hình cho pheùp chuùng ta löïa choïn
kieåu Slide caàn cheøn. Click choïn kieåu Slide.

2. Di chuyeån ñeán caùc Sildes
Ñeå di chuyeån ñeán caùc Slide baïn coù theå Drag & Drop (keùo
thaû) caùc Slide ôû khung beân traùi

Keùo Slide 3 leân phía treân Slide 2 ñeå thay ñoåi vò trí
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c¨
3. Xoùa moät Slides
Choïn Slide vaø nhaán Delete treân baøn phím hoaëc nhaáp phaûi chuoät choïn Delete Slide
4. Sao cheùp Slide
Böôùc 1: Right click taïi Slide muoán sao cheùp – choïn copy (hoaëc vaøo menu Edit / copy
Böôùc 2: Click choïn Slide ñöùng tröôùc vò trí muoán sao cheùp Right click choïn Paste hoaëc
vaøo menu Edit / Paste
Löu yù:
Khi muoán choïn nhieàu Slide ta coù theå nhaán phím Shift vaø choïn caùc Slide lieân tieáp
nhau, hoaëc nhaán Ctrl ñeå choïn töøng Slide.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: cc
BAl 2
THlET KE SLlDE VOl POWERPOlNT

I. Choïn Maøu Neàn
1. Choïn maãu Template (maãu maøu neàn)
Vaøo menu Format / Slide Design, Powerpoint coù
nhieàu maãu Template khaùc nhau, click choïn teân maãu
Slide
2. Choïn maøu neàn cho Template:
Click choïn Color Schemes khung beân traùi sau khi choïn
Template. Neáu muoán chænh söûa choïn Edit Color
Scheme…
3. Choïn hieäu öùng
Click choïn Animation Schemes. Choïn hieäu öùng
II. Nhaäp Vaên Baûn
1. Nhaäp vaên baûn vaøo khung chöõ coù saün:
- Caùc daïng maãu thieát keá ñeàu coù saün caùc khung chöõ vôùi tieâu ñeà “Click to
Add….” (Click vaøo ñeå nhaäp ….) neáu muoán nhaäp chöõ vaøo khung naøy coù theå
thöïc hieän nhö sau:
- Click troû chuoät vaøo oâ muoán nhaäp chöõ

- Neáu caàn choïn laïi kieåu chöõ vaø côõ chöõ, baïn choïn khung Font vaø khung Size
treân thanh coâng cuï hoaëc choïn töø Menu Format \ font (töông nhö trong
Word) Neáu muoán nhaäp tieáng vieät, baïn nhôù choïn Font tieáng vieät vaø kieåu goõ
thích hôïp. (Thoâng thöôøng laø caùc font coù chöõ VNI ôû ñaàu nhö VNI-Times,
VNI -Aptima…..)
- Sau ñoù nhaäp chöõ bình thöôøng nhö trong Word. Khi chöõ chieám heát khoaûng
troáng trong khung, khung seõ töï ñoäng giaõn ra theo chieàu doïc.
- Coù theå Click vaøo ñöôøng bieân cuûa khung ñeå di chuyeån hoaëc hieäu chænh kích
thöôùc khung gioáng nhö moät ñoái töôïng TextBox trong Word.


Click vaøo ñaây vaø
nhaäp vaên baûn
(thöôøng laø tieâu ñeà,
ñeà muïc)
Click vaøo ñaây vaø
nhaäp vaên baûn
(thöôøng laø noäi dung)
Nhaán vaø keùo ñeå
di chuyeån khung
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c¨

- Neáu khoâng söû duïng caùc khung chöõ naøy baïn coù theå xoaù chuùng baèng caùch
click vaøo ñöôøng bieân cuûa khung ñeå choïn, sau ñoù nhaán phím Delete
2. Cheøn khung nhaäp chöõ: (Text box)
- Choïn töø Menu Insert\Text box hoaëc click vaøo bieåu töôïng Text box
treân thanh coâng cuï veõ.
- Click & Drag treân maøn hình thieát keá ñeå töï taïo khung nhaäp chöõ, sau ñoù nhaäp chöõ
bình thöôøng.
- Neáu baïn chöa nhaäp baát kyø kyù töï naøo vaøo khung Text box vöøa taïo maø click choïn
ñoái töôïng khaùc thì Text box vöøa taïo seõ töï maát ñi.
III. Hieäu Chænh Vaên Baûn
Muoán hieäu chænh caùc ñoaïn chöõ trong Text box, caàn choïn caùc chöõ caàn hieäu chænh
(boâi ñen), hay click taïi ñöôøng bieân cuûa khung ñeå choïn caû Text box vaø thöïc hòeân ñònh
daïng nhö sau:
1. Hieäu chænh ñònh daïng chöõ:
- Vaøo Menu Format\Font
Trong cöûa soå Font coù caùc Menu:
+ Font: Choïn caùc loaïi Font chöõ.
+ Font Style: Daïng chöõ.
+ Size: Côõ chöõ.
+ Color: Choïn maøu.
+ Under line: Gaïch döôùi.
+ Shadow: Taïo boùng môø.
+Emboss: Chöõ noåi.
+ Choïn maøu trong khung Color
2. Taïo Bullet & Numberring:
- Choïn Format \ Bullet and Numgering
- Click choïn daïng caàn thieát trong caùc oâ maãu
3. Canh ñaàu doøng:
- Caùch 1: Vaøo Menu Format \ alignment \
+ Align left: canh ñeàu traùi
+ Center: Canh giöõa.
+ Align Right: Canh ñeàu phaûi.
+ Justify: Canh ñeàu hai beân.
- Caùch 2: choïn khung sau ñoù click choïn caùc bieåu töôïng treân thanh coâng cuï
4. Khoaûng caùch giöõa caùc doøng: (Line Spacing)
- Vaøo Menu Format \ Line Spacing
- Trong cöûa soå Line Spacing coù caùc khung hieäu chænh sau:
+ Line Spacing: Khoaûng caùch giöõa caùc doøng.
Nhaán vaøo bieân
doïc hoaëc ngang
vaø keùo ñeå thay
ñoåi kích thöùc
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c3
+ Before Paragragh: Khoaûng caùch phía treân ñoaïn vaên baûn.
+ Affer Paragraph: Khoaûng caùch phía döôùi ñoaïn vaên baûn.
5. Change Case: (Ñoåi daïng chöõ)
- Vaøo Menu Format \ Change Case
Trong cöûa soå Change Case coù caùc daïng sau:
+ Sentense Case: Vieát hoa ñaàu caâu.
+ Lower Case: Vieát thöôøng.
+ UpperCase: Vieát hoa.
+ Tilte Case: Vieát hoa ñaàu chöõ.
+ Toggle Case: Vieát thöôøng ñaàu chöõ.
6. Toâ maøu:
Gioáng nhö trong Word, coù theå click môû caùc cöûa soå choïn maøu cho text box baèng
caùc bieåu töôïng treân thanh veõ (Neáu khoâng thaáy hieån thò thanh veõ, coù theå choïn töø trình
ñôn: View \ Toolbars \ Drawing).
+ Font Color: Choïn maøu chöõ.
+ Line Color: Choïn maøu ñöôøng vieàn cho Text box.
+ Fill Color: Choïn maøu neàn cho Text Box.
Baøi taäp 1: Taïo Slide sau vaø thöïc hieän caùc ñònh daïng vaø taïo hieäu öùng (Slide naøy coù 3
khung textbox). Löu Slide vôùi teân laø Bai tap mau (seõ söû duïng cho caùc baøi sau)IV. Caùc Coâng Cuï Veõ
Caùc coâng cuï veõ trong PowerPoint khoâng khaùc gì vôùi MS.Word. Do ñoù vieäc oân laïi
phaàn naøy cuõng trôû neân ñôn giaûn.
Thanh veõ (Drawing ) thoâng thöôøng hieån thò ôû phía döôùi maøn hình, coù theå laøm hieån
thò hoaëc aån thanh naøy töø trình ñôn: View\Toolbar\Drawing.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: c9
Choïn caùc daïng hieån thò cuûa hình aûnh


Choïn ñoái töôïng (Select)
3D
Taïo boùng
ñoå
Choïn caùc daïng hình veõ Caùc daïng neùt veõ
Veõ ñöôøng thaúng (Line) Maøu chöõ (Font color)
Veõ muõi teân (Arrow) Maøu neùt veõ (Line Color)
Veõ hình chöõ nhaät (Vuoâng – giöõ Shift) Maøu neàn (Fill Color)
Veõ hình elip (Hình Troøn – giöõ Shift) Cheøn Clip Art (Insert Clip Art)
Khung nhaäp vaên baûn (Text Box) Cheøn hình aûnh (Insert Picture From File)
Cheøn chöõ ngheä thuaät (Insert WordArt)
1. Veõ ñöôøng thaúng, hình chöõ nhaät, hình troøn:
- Click choïn bieåu töôïng caàn veõ treân thanh coâng cuï.
+ Line: ñöôøng thaúng
+ Rectangle: Chöõ nhaät
+ Oval: Hình troøn
- Ñöa con troû chuoät ñeán vò trí muoán veõ trong Slide & Drag ñeå veõ.
- Tröôùc khi veõ neáu nhaán vaø giöõ phím Shift baïn seõ chæ veõ ñöôïc ñöôøng thaúng,
hình vuoâng hoaëc troøn tuyø theo choïn bieåu töôïng baïn ñaõ choïn, neáu nhaán vaø giöõ
phím Ctrl thì taâm cuûa ñoái töôïng seõ naèm ngay vò trí baét ñaàu veõ.
- Trong tröôøng hôïp muoán veõ nhieàu ñoái töôïng lieân tieáp, thay vì click ñeå choïn
bieåu töôïng veõ, baïn caàn Double Click vaø sau ñoù veõ bình thöôøng cho ñeán khi
hoaøn thaønh, nhaán Double Click taïi ñieåm veõ ñeå keát thuùc.
2. Söû duïng hình maãu: (AutoShapes)
- Trong muïc AutoShapes treân thanh veõ coù
raát nhieàu hình maãu, muoán veõ maãu naøo baïn
click choïn bieåu töôïng ñoù vaø click & drag
treân maøn hình thieát keá ñeã veõ bình thöôøng.
- Ñeå veõ ñöôøng cong baïn neân choïn ñoái töôïng
veõ ñöôøng cong trong AutoShapes, sau ñoù
click treân Slide ñeå taïo thaønh caùc ñöôøng
cong, khi heát thuùc nhaán Double click.
3. Thay ñoåi neùt veõ:
- Click choïn ñoái töôïng muoán thay ñoåi vaø
choïn caùc bieåu töôïng sau:
- Line Style: Môû baûng choïn ñoä lôùn neùt veõ.
- Dash Style: Môû baûng choïn kieåu neùt veõ.
- Arrow Style: Choïn ñaàu neùt veõ.
- Shadow : Taïo boùng.
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨.
- 3D: Taïo hình noåi 3 chieàu.
4. Toâ maøu ñoái töôïng:
- Choïn ñoái töôïng muoán toâ maøu, sau ñoù Click vaøo hình muõi teân ôû caùc bieåu
töôïng toâ maøu nhö sau:
Line Color: Toâ maøu ñöôøng vieàn.
Fill Color: Toâ maøu neàn.
Sau khi môû baûng maøu, neáu muoán coù theâm maøu ñeå löïa choïn click muïc
More…..Color….
5. Cheøn Chöõ Ngheä Thuaät: Insert WordArt
Baïn coù theå taïo tieâu ñeà chöõ ngheä thuaät vaø cheøn vaøo vaên baûn cuûa mình.
Böôùc 1: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh Drawing
Böôùc 2: choïn kieåu WordArt trong hoäp thoaïi WordArt Gallery
Böôùc 3: hoäp thoaïi Edit WordArt Text xuaát hieän
- Khung Font choïn kieåu chöõ
- Khung Size côõ chöõ
- Khung Text nhaäp vaøo noäi dung chöõ WordArt
- Choïn OK ñeå keát thuùc.


Böôùc 4: hieäu chænh WordArt
- Môû thanh WordArt. Click choïn WordArt hoaëc vaøo Menu View / Toolbar /
choïn môû thanh Word Art
- Hieäu chænh WordArt. Caùc thao taùc chænh söûa kích thöôùc, di chuyeån WordArt
gioáng nhö thao taùc treân khung Text Box hay treân hình aûnh. Right click choïn
Format WordArt
- Ngoaøi ra WordArt coù thanh coâng cuï rieâng ñeå hieäu chænh cho chính noù.
Taïo WordArt môùi Taïo ñaëc tính
Chænh söûa noäi dung Canh leà WordArt
Thay ñoåi kieåu WordArt Taïo WordArt ñöùng
Choïn maøu cho WordArt Thay chöõ hoa / thöôøng
Hình thöùc WordArt Choïn kieåu hieån thò WordArt

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨]
V. Cheøn Hình AÛnh, Phim, AÂm Thanh
1. Cheøn aûnh ClipArt vaø hình aûnh:
Böôùc 1: ñaët con troû taïi vò trí caàn cheøn hình. Thöôøng thì baïn neân ñeå hình aûnh vaøo
trong khung Text Box ñeå tieän vieäc chænh söûa.
Böôùc 2: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh
Drawing Hoaëc vaøo Menu Insert / Picture - choïn
Clip Art
Böôùc 3:
Nhaáp vaøo nuùt Go – Click choïn hình ñeå cheøn vaøo
vaên baûn.
2. Cheøn hình aûnh:
Böôùc 1: ñaët con troû taïi vò trí caàn cheøn hình.
Thöôøng thì baïn neân ñeå hình aûnh vaøo trong khung
Text Box ñeå tieän vieäc chænh söûa.
Böôùc 2: Click vaøo bieåu töôïng treân thanh
Drawing Hoaëc vaøo Menu Insert / Picture - choïn
From file..
Böôùc 3:
Tìm tôùi nôi chöùa hình aûnh vaø thöïc hieän cheøn
4. Cheøn phim vaø AÂm thanh:
Vaøo Muenu Insert \ Movies and Sound\.......
+ Movie from Clip Organizer: Cheøn phim töø thö vieän cuûa MS. Office
+ Movie from File: Cheøn taäp tin daïng .avi töï choïn
+ Sound from Clip Organizer: Cheøn aâm thanh töø thö vieän cuûa MS.Office
+ Sound from File: Cheøn taäp ton aâm thanh töï choïn
+ Play CD Auto Track: cheøn aâm thanh töø ñóa Audio CD
+ Record Sound: Ghi aâm
Ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc vieäc cheøn aâm thanh, phim chuùng ta phaûi chuyeån caùc ñònh
daïng aâm thanh vaø phim veà ñuùng ñònh daïng maø Powerpoint coù hoå trôï. VD nhö aâm
thanh phaûi ñònh daïng MP3, wav, phim ñònh daïng wmv, mpeg.

Baøi taäp 2: Môû Bai tap mau ñaõ laøm vaø taïo theâm Slide 2 theo maãu

Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨2
VI. Thieát Laäp Bieåu Ñoà
Cheøn bieåu ñoà vaøo PowerPoint cuõng gioáng nhö trong Word hoaëc Excel. Trong
phaàn naøy chæ giôùi thieäu laïi nhöõng böôùc chính nhö sau:
1. Vaøo menu Insert\Chart:
- Maøn hình thieát keá chuyeån sang cheá ñoä hieäu chænh bieåu ñoà.

2. Nhaäp döõ lieäu vaøo trong Datasheet, phöông phaùp nhaäp gioáng nhö trong Excel
3. Choïn daïng bieåu ñoà: töø Menu Chart\Chart Type treân thanh coâng cuï
4. Nhaäp tieâu ñeà cho bieåu ñoà:
5. Choïn Font chöõ:
Caùc tính naêng hieäu chænh cho bieåu ñoà name treân thanh coâng cuï naøy. Löu yù ñeå
hieän thanh coâng cuï naøy treân maøn hình chuùng ta phaûi click choïn bieåu ñeà.
Taïo löôùi
Ñoái töôïng BÑ Caùc kieåu BÑ
Ñònh daïng Font Baûng döõ lieäu
Cheøn bieåu ñoà töø Excel Kieåu coät hoaëc doøng
Hieän/ AÅn baûng döõ lieäu
VIII. Quaûn Lyù Caùc Ñoái Töôïng
1. Choïn ñoái töôïng:
Click vaøo ñoái töôïng ñeå choïn, muoán choïn nhieàu ñoái töôïng cuøng luùc, nhaán vaø giöõ
phím Shift sau ñoù click vaøo caùc ñoái töôïng caàn choïn. Neáu laø ñoái töôïng laø daïng chöõ
baïn caàn click vaøo ñöôøng vieàn cuûa Textbox choïn.
2. Taïo nhoùm:
Baïn coù theå nhoùm nhieàu ñoái töôïng ñeå trôû thaønh 01 ñoái töôïng baèng caùch sau:
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨°
- Click choïn caùc ñoái töôïng muoán taïo nhoùm.
- Right Click leân moät trong caùc ñoái töôïng choïn Grouping -> Group
- Muoán huûy boû nhoùm, Right click nhoùm choïn Grouping -> Ungroup

3. Saép xeáp ñoái töôïng:
Treân moät trang thieát keá coù theå seõ coù raát nhieàu caùc ñoái töôïng, ôû cheá maëc ñònh, ñoái
töôïng naøo ñöôïc taïo ra sau seõ naèm beân treân caùc ñoái töôïng ñaõ taïo ra tröôùc vaø coù
theå che khuaát caùc ñoái töôïng khaùc, ñeå saép xeáp laïi vò trí caùc ñoái töôïng, caàn thöïc
hieän nhö sau:
- Click choïn ñoái töôïng
- Right Click leân ñoái töôïng choïn Order, trong
Menu Order coù 04 löïa choïn:
Ñöa leân phía truôùc
Ñaåy xuoáng sau cuøng.
Ñöa leân 01 vò trí.
Ñaåy xuoáng 01 vò trí.
4. Sao cheùp ñoái töôïng:
Click choïn ñoái töôïng vaø thöïc hieän moät trong
nhöõng caùch sau:
- Nhaán Ctrl + C (Edit\Copy)
- Nhaán Ctrl + V (Edit\Paste )
Hoaëc nhaán Crtl + D
5. Xoaù ñoái töôïng:
- Choïn ñoái töôïng vaø nhaán phím Delete (Edit\Cut)
6. Thay ñoåi kích thöôùc, xoay ñoái töôïng:
- Khi ñoái töôïng ñöôïc choïn ,baïn seõ thaáy 08 nuùt choïn hieån thò
ôû goùc cuûa ñoái töôïng, ñöa con troû chuoät ñeán moät trong
nhöõng nuùt naøy vaø click & drag ñeå thay ñoåi kích thöôùt.
- Ñeå xoay ñoái töôïng, baïn click bieåu töôïng treân ñænh ñoái
töôïng vaøo xoay
Xoay Xoay
Thay ñoåi kích thöôùc
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨+
Baøi taäp 3: Môû Bai tap mau ñaõ laøm vaø taïo theâm Slide 3 theo maãu


Bai mau sau khi hoan tat se gom 3 Slide nhu sau:
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨¨
BAl 3
THlET LAP HlEU UNG VOl POWERPOlNT & ÐONG GOl TAP TlN

I. THIEÁT LAÄP HIEÄU ÖÙNG:
1. Taïo hieäu öùng
- Ñeå kích hoaït tính naêng hoaït hoaï, baïn choïn ñoái töôïng (khung textbox, hình
aûnh,……)
- Vaøo Menu Slide shows choïn Custom Animation
- Phía traùi maøn hình ta choïn muïc Add Effect
o Entrance hieäu öùng ñi vaøo
o Empahsis hieäu öùng nhaán maïnh
o Exit hieäu öùng thoaùt ra
o Motion Path hieäu öùng kieåu ñöôøng daãn
- Tröôùc tieân (vaø gaàn nhö thoâng thöôøng) choïn hieäu öùng Entrance
- Choïn caùc kieåu hieäu öùng nhö:
Blinds, Box, Diamond,….. Ramdom
Effect (hieäu öùng ngaãu nhieân) Phaàn
More Effect theâm nhieàu kieåu hieäu
öùng khaùc.
- Moãi laàn choïn hieäu öùng thì khung
soaïn thaûo keá beân seõ trình chieáu ñeå
chuùng ta xem thöû.
- Tuøy theo muïc ñích vaø nhu caàu maø
chuùng ta choïn loaïi vaø kieåu hieäu öùng
thích hôïp vaø neân traùnh vieäc laïm duïng
caùc hieäu öùng naøy seõ deã laøm maát taäp trung vaøo noäi dung cuûa ngöôøi xem.
2. Xaùc laäp hoaït ñoäng cho hieäu öùng:
- Choïn hoaït ñoäng cho hieäu öùng ôû muïc Start nhö sau:
o On lick: chaïy hieäu öùng khi click chuoät
o With Previous: töï ñoäng chaïy hieäu öùng
o After Previous: chaïy sau caùc hieäu öùng khaùc
Sau khi choïn chuùng ta nhaáp vaøo muùt Play
phía döôùi ñeå xem thöû.
- Choïn kieåu hieäu öùng ngang hay doïc ôû muïc Direction

- Choïn toác ñoä cho hieäu öùng ôû muïc SpeedTröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨c
3. Saép xeáp thöù töï hieäu öùng
- Sau khi taïo hieäu öùng cho caùc ñoái töôïng ta coù
theå quyeát ñònh xem hieäu öùng naøo ñöôïc Play
tröôùc baèng caùc saép xeáp thöù töï caùc hieäu öùng.
- Click choïn hieäu öùng vaøo nhaáp vaøo muïc Re –
Oder ñeå di chuyeån thöù töï caùc hieäu öùng.
4. Boû hieäu öùng cho ñoái töôïng
Click choïn ñoái töôïng choïn Remove trong khung
hieäu öùng (luùc naøy chuùng ta phaûi ñang ôû cheá ñoä
taïo hieäu öùng)

5. Hieäu öùng aâm thanh, phim
Khi chuùng ta cheøn aâm thanh, phim thì mace
ñònh Powerpoint seõ thieát laäp caùc thoâng soá ñieàu
caàn thieát. Tuy nhieân chuùng ta hoaøn toaøn coù theå
kieåm soaùt vieäc naøy ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu rieâng.
Sau khi cheøn aâm thanh chuùng ta nhaän ñöôïc thoâng baùo:
Automaticcally: töï ñoäng chaïy
When clicked: chaïy khi click vaøo
Chuùng ta coù theå choïn moät trong 2 cheá ñoä
naøy sau ñoù chænh söûa laïi baèng caùc Right
click leân hieäu öùng choïn Effect Options


Baét ñaàu
khi naøo
Keát thuùc
khi naøo
Laøm gì
sau ñoù
Volume
AÅn bieåu
töôïng
Caùc hieäu
chænh veà
thôøi gian.
Laäp laïi nhö
theá naøo
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨¨
6. Cheøn nut ñieàu khieån
Chuùng ta coù theå cheøn theâm vaøo Slide caùc
nut ñieàu khieån nhö: tôùi, quay laïi, döøng…
- Vaøo Menu Slide Show choïn
Acction Buttons
- Choïn daïng nuùt ñieàu khieån. VD
chuùng ta ñang ôû Slide 3 muoán chuyeån veà
Slide ñaàu tieân ta choïn nut ñieàu khieån
Home
- Keùo thaû ra maøn hình nuùt ñk naøy
- Coù hai caùc ñeå nuùt ñk hoaït ñoäng.
Mouse Click (nhaáp chuoät). Mouse Over
(reâ chuoät qua)
Trong Khung Hyperlink coù caùc löïa choïn:
o Next Slide : ñeán Slide sau
o Previous Slide : veà Slide tröôùc
o First Slide : veà Slide ñaàu
o End Show : keát thuùc trình chieáu
o Other Powerpoint: môû taäp tin PP khaùc
o Other file : môû moät taäp tin
o ……………
Nhaáp choïn OK ñeå chaáp nhaän
Trong quaù khi trình chieáu khi chuùng ta
nhaáp vaøo nuùt ñieàu khieån naøy thì coâng vieäc maø
chuùng ta caøi ñaët ôû treân seõ ñöôïc thöïc thi.
7. Thieát laäp hieäu öùng chuyeån Slide:
Khi trình chieáu chuùng ta coù theå choïn hieäu öùng ñeå
chuyeån qua Slide keá tieáp baèng caùch sau:
Vaøo Menu Slide Show/Slide Transition: Click
choïn loaïi hieäu öùng thích hôïp.
Sau naøy khi trình chieáu moãi khi chuyeån qua Slide
môùi thì hieäu öùng chuyeån Slide ñöôïc thöïc thi.Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨3
II. ÑOÙNG GOÙI TAÄP TIN
1. Löu taäp tin trình chieáu
Sau khi thieát keá song caùc Slide vaø
caùc hieäu öùng chuùng ta seõ coù hai
hình thöùc ñeå löu taäp tin naøy laïi.
- Neáu Save taäp tin nhö bình
thöôøng thì chuùng ta seõ ñöôïc taäp
tin daïng *.ppt. Vôùi taäp tin daïng
naøy chuùng ta coù theå chænh söûa,
theâm bôùt.
- Nhöng neáu chuùng ta ñaõ hoaøn
chænh vieäc taïo taäp tin trình chieáu
thì chuùng ta neân Save laïi thaønh daïng taäp tin trình chieáu *.pps. Caùc thao taùc thöïc
hieän töông töï caùc save ôû treân, tuy nhieân ôû phaàn Save as type chuùng ta choïn laïi
laø Powerpoint Show. Sau naøy khi muoán trình chieáu chuùng ta chæ caàn click vaøo
teân taäp tin ôû baát cöù ñaâu nôi chöùa taäp tin laø quaù trình trình chieáu seõ baét ñaàu maø
khoâng caàn môû Powerpoint.
2. Ñoùng goùi taäp tin Powerpoint
Neáu trong taäp tin trình chieáu cuûa chuùng ta coù cheøn aâm thanh hay phim thì khi
chuùng ta trình chieáu ôû maùy tính khaùc thì caùc file seõ khoâng thöïc thi ñöôïc do
Powerpoint khoâng tìm thaáy caùc file naøy treân maùy trình chieáu.
Do ñoù chuùng ta phaûi ñoùng goùi laïi ñeå caùc file naøy ñi keøm theo vôùi file trình chieáu.
Chuùng ta coù theå cheùp thaúng vaøo ñóa CD hay löu vaøo moät thö muïc baèng thao
taùc sau.
Taäp tin sau khi ñöôïc ñoùng goùi vaøo thöïc muïc seõ goàm caùc thaønh phaàn sau:

Khi muoán
trình chieáu
nhaáp vaøo Play
Choïn nôi Save taäp
tin vaø nhaáp OK
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: ¨9
BAl TAP THUC HANH
Baøi taäp 1: Taïo moät file trình chieáu goàm 2 Slide sau: Font chöõ, côõ chöõ, maøu neàn, hieäu öùng
tuøy choïn
Slide 1:
Slide 2:Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 3.
Baøi taäp 2:
Taïo caùc Slide trình chieáu Powerpoint theo maãu sau (hieäu öùng tuyø choïn)
Slide 1:


Silde 2:


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 3]
Baøi taäp 3:
Taïo caùc Slide trình chieáu Powerpoint theo maãu sau (hieäu öùng tuyø choïn)
Slide 1:

Slide 2:


Slide 3:


Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 32
Baøi taäp 4: Taïo file trình chieáu vôùi caùc Slide sau:
Slide 1
BAl 4
DlCH VU THU ÐlEN TU_EMAlL
1. Thö Truyeàn Thoáng:
Thö (mail) laø moät loaïi hình giao tieáp ñaõ
coù töø raát laâu, ôû ñoù hai ngöôøi caùch bieät
nhau veà ñòa lyù coù theå trao ñoåi thoâng tin
qua thö qua bôûi böu ñieän.

Yeâu caàu: Maãu Slide, maøu neàn, font chöõ, hieäu öùng töï choïn
Slide 2
QUAÙ TRÌNH GÖÛI THÖ TRUYEÀN THOÁNG
Böu Ñieä n
Nôi göûi
Maïng
löôùi böu
ñieän
Böu Ñieän
Nôi nhaä n
Thö töø ngöôøi göûi
¯
¯
Thö ñeán ngöôøi nhaän

Yeâu caàu:
- Maãu Slide, maøu neàn, font chöõ, hieäu öùng töï choïn
- Trình chieáu sô ñoà töø traùi sang phaûi
- Taïo nuùt ñieàu khieån ñeán Slide cuoái cuøng
- Cheøn tieáng chuoâng reng ôû hình cuoái cuøng (Thö ñeán ngöôøi nhaän)
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp 7
l|·i -oii !:.·i l:. ¹.ii l:. |ii| io| |o ¹.ii: 3°
Slide 3
2. Thö Ñieän Töû:
- Thö ñieän töû (email): noù gioáng nhö
moät thö truyeàn thoáng, chæ khaùc oå
choå noù ñöôïc soaïn thaûo treân maùy
tính, löu tröõ treân maùy tính vaø ñöôïc
guûi thoâng qua maïng internet.

Yeâu caàu: Maãu Slide, maøu neàn, font chöõ, hieäu öùng töï choïn
Slide 4
QUAÙ TRÌNH GÖÛI THÖ ÑIEÄN TÖÛ
Maïng
Internet
¯
Maïng
Internet
Maïng
Internet
¯
To: minhthu@hotmail.com
Subject: Keá t quaû thi
Chaø o Minh Thö mình göû i
cho baï n keá t quaû baø i thi
moân toaù n.
Maù y chuû nhaø cung caáp Maùy chuû nhaø cung caáp
Ngöôøi göûi thö
Ngöôøi nhaä n thö

Yeâu caàu:
- Maãu Slide, maøu neàn, font chöõ, hieäu öùng töï choïn
- Trình chieáu sô ñoà töø traùi sang phaûi
- Taïo nuùt ñieàu khieån ñeán Slide 2 vaø veà Slide ñaàu tieân
- Cheøn tieáng voã tay khi Slide keát thuùc.
Slide 5: Cheøn moät ñoaïn phim minh hoïa