BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

tạo điều kiện để ai cũng được học hành. 2. cơ cấu ngành nghề. học tập suốt đời. Hai là. Năm là. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. phát triển các trường dân lập. Ba là.xã hội nhanh và bền vững. vừa học vừa làm. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. các cấp. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Năm là. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. cùng với giáo dục – đào tạo. bảo đảm phát triển kinh tế . khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. cải tiến kỹ thuật. phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.Bốn là. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. trình độ. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. vừa làm vừa học. công nghệ hiện đại trên thế giới. Sáu là. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. phát huy sáng kiến.xã hội. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. . khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. tư thục. Một là.xã hội. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. hiện đại hóa. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. là động lực phát triển kinh tế . định hướng. Bốn là.

Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội. toàn dân. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. là chính sách công bằng xã hội. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh.3. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. X. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. hoá các loại hình giáo dục đào tạo.

có tầm trí tuệ cao.  Với vị trí là một sinh viên. luôn gắn bó với nhân dân”. tư tưởng. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. vững mạnh về chính trị. tự chỉnh đốn Đảng. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới. 1. có phương thức lãnh đạo khoa học.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . tổ chức.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. Câu 2: Nêu. có bản lĩnh chính trị vững vàng. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. có đạo đức các mạng trong sang. . nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.Thường xuyên học tập. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên. lý luận gắn liền với thực tiễn. giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. . xây dựng Đảng thực sự trong sạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: .

bí thư chi bộ. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . ỷ lại. cán bộ trẻ. quyết định của tổ chức đảng. lối sống. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. sự nghiệp. tiêu chuẩn. tính giáo dục. đạo đức. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. Đảng viên có cương vị càng cao. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. quản lý. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. đảng viên trẻ. Coi trọng giáo dục. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo. sinh hoạt chi bộ. khắc phục tình trạng thụ động. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. công chức trong đơn vị. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. tư tưởng. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. lối sống. Nâng cao tính chiến đấu. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Đổi mới việc phân tích. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. tiêu chuẩn. đề cao trách nhiệm quản lý. buông lỏng vai trò lãnh đạo. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. thực hiện đúng nguyên tắc. các tổ chức kinh tế. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. rèn luyện đảng viên dự bị. bồi dưỡng tạo nguồn. nâng cao tính chiến đấu. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác.

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. không dao động trước những khó khan. chính sách. chạy theo thành tích. quan điểm của Đảng. tham nhũng.trạng nể nang. gương mẫu. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. chủ trương của Đảng. lãng phí. tham nhũng. lành mạnh. của dân tộc. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. xử lý hài hoà các lợi ích. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. pháp luật của Nhà nước. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . đặt lợi ích của Đảng. chính sách. lối sống. Có lối sống trong sạch. lãng phí và các tiêu cực khác. có trình độ chuyên môn. dễ dãi. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. đạo đức. 2. đề ra chủ trương. của Tổ quốc lên trên hết. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. thách thức. tư tưởng. Về phẩm chất đạo đức. xây dựng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh. đường lối. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. quan liêu. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. Không quan liêu. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. đi đầu trong công tác. Liên hệ mật thiết với nhân dân. có kỷ cương. kỷ luật. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. pháp luật của Nhà nước. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. giảm sút ý chí chiến đấu.

tư tưởng và tổ chức. đảm bảo các nghị quyết. được bạn bè quý mến.Đấu tranh chống lại lãng phí. tính chiến đấu. năng lực công tác. . nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. nghị quyết. . phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp.Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Kiểm tra việc thực hiện. làm công tác phát triển đảng viên. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. chỉ thị của Đảng. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. thường xuyên giáo dục. Liên hệ mật thiết với nhân dân. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Sống lành mạnh.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. thực hiện tự phê bình và phê bình.Luôn chấp hành quy định của trường. . rèn luyện và quản lý cán bộ. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. các tổ chức kinh tế. chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. cần kiệm liêm chính. đó là: . . đảng viên.Không ngừng phấn đấu học tập.xã hội trong sạch. pháp luật của Nhà nước. . các đoàn thể chính trị . giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. quan liêu. thống nhất trong Đảng. sự nghiệp. lớp một cách nghiêm chỉnh. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. tin yêu. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. trình độ kiến thức. vững mạnh. hành chính. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . tránh xa các tệ nạn xã hội. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. chính sách pháp luật của Nhà nước. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. điều lệ Đảng.

chính sách của Đảng.Tích cực tham gia các phong trào do trường. . đoàn hội tổ chức. tuyên truyền và vận động gia đình. nhân dân thực hiện đường lối. .Tham gia xây dựng. bảo vệ đường lối. ..Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . . làm công tác phát triển Đảng. lớp.Thường xuyên phê bình và tự phê bình. pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng. trung thực với Đảng. tham gia công tác quần chúng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful