P. 1
Bai Thu Hoach_Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach_Dang Vien Moi

|Views: 11,093|Likes:
Được xuất bản bởiLưuChungTuyến

More info:

Published by: LưuChungTuyến on Oct 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2015

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. Năm là. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Bốn là. bảo đảm phát triển kinh tế . phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Ba là. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. vừa làm vừa học. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. định hướng. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. công nghệ hiện đại trên thế giới. Hai là. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt. là động lực phát triển kinh tế .xã hội nhanh và bền vững. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. cải tiến kỹ thuật. Năm là. tư thục. học tập suốt đời. phát triển các trường dân lập. cơ cấu ngành nghề. hiện đại hóa. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế .xã hội. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. . tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Sáu là. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. cùng với giáo dục – đào tạo. Một là. trình độ. 2.xã hội.Bốn là. vừa học vừa làm. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. các cấp. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. phát huy sáng kiến.

toàn dân. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo.3. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. X. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. là chính sách công bằng xã hội. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. hoá các loại hình giáo dục đào tạo.

Câu 2: Nêu.  Với vị trí là một sinh viên. tự chỉnh đốn Đảng. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. có bản lĩnh chính trị vững vàng. có phương thức lãnh đạo khoa học.Thường xuyên học tập. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu. có đạo đức các mạng trong sang. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . xây dựng Đảng thực sự trong sạch. . giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. vững mạnh về chính trị.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên. 1. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. luôn gắn bó với nhân dân”. . tổ chức. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. tư tưởng. có tầm trí tuệ cao. lý luận gắn liền với thực tiễn. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

cán bộ trẻ. thực hiện đúng nguyên tắc. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. ỷ lại. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. bồi dưỡng tạo nguồn. Nâng cao tính chiến đấu. công chức trong đơn vị. tính giáo dục. Đổi mới việc phân tích. quyết định của tổ chức đảng. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. sự nghiệp. rèn luyện đảng viên dự bị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. quản lý. đảng viên trẻ. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. đạo đức. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. tư tưởng. tiêu chuẩn. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. Đảng viên có cương vị càng cao. nâng cao tính chiến đấu. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. khắc phục tình trạng thụ động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. lối sống. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Coi trọng giáo dục. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. các tổ chức kinh tế. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. buông lỏng vai trò lãnh đạo. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. lối sống. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. sinh hoạt chi bộ. đề cao trách nhiệm quản lý. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. bí thư chi bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo. tiêu chuẩn. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên.

quan liêu. đạo đức. dễ dãi. Không quan liêu. đặt lợi ích của Đảng. đề ra chủ trương. 2. lối sống. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. của Tổ quốc lên trên hết. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. xây dựng. lãng phí và các tiêu cực khác. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. có trình độ chuyên môn. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. chủ trương của Đảng. giảm sút ý chí chiến đấu. pháp luật của Nhà nước. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. không dao động trước những khó khan. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . Liên hệ mật thiết với nhân dân.trạng nể nang. chính sách. pháp luật của Nhà nước. chính sách và pháp luật của Nhà nước. đường lối. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. quan điểm của Đảng. chạy theo thành tích. tư tưởng Hồ Chí Minh. đi đầu trong công tác. tư tưởng. Có lối sống trong sạch. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. thách thức. gương mẫu. Về phẩm chất đạo đức. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. tham nhũng. có kỷ cương. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. kỷ luật. chính sách. tham nhũng. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. lành mạnh. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. xử lý hài hoà các lợi ích. lãng phí. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. của dân tộc.

. các đoàn thể chính trị . hành chính. đảng viên. chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra việc thực hiện. tin yêu. đó là: .Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. được bạn bè quý mến.Không ngừng phấn đấu học tập. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. làm công tác phát triển đảng viên. sự nghiệp. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. trình độ kiến thức. thường xuyên giáo dục. đảm bảo các nghị quyết. chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng .xã hội trong sạch. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tư tưởng và tổ chức. thống nhất trong Đảng. . - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu.Đấu tranh chống lại lãng phí. Liên hệ mật thiết với nhân dân. các tổ chức kinh tế. nghị quyết. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. . tránh xa các tệ nạn xã hội. thực hiện tự phê bình và phê bình.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. năng lực công tác.Luôn chấp hành quy định của trường.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. . lớp một cách nghiêm chỉnh. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. cần kiệm liêm chính. chỉ thị của Đảng. . chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. tính chiến đấu. pháp luật của Nhà nước.Sống lành mạnh. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. điều lệ Đảng. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. quan liêu. rèn luyện và quản lý cán bộ. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp. vững mạnh. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

tham gia công tác quần chúng. làm công tác phát triển Đảng. .. .Tham gia xây dựng.Thường xuyên phê bình và tự phê bình. . pháp luật của Nhà nước. trung thực với Đảng. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt .Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ. lớp.Tích cực tham gia các phong trào do trường. . chính sách của Đảng.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. nhân dân thực hiện đường lối. chính sách của Đảng. tuyên truyền và vận động gia đình. đoàn hội tổ chức. bảo vệ đường lối.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->