P. 1
Bai Thu Hoach_Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach_Dang Vien Moi

|Views: 10,507|Likes:
Được xuất bản bởiLưuChungTuyến

More info:

Published by: LưuChungTuyến on Oct 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2015

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

học tập suốt đời. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. Hai là. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.xã hội nhanh và bền vững. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Ba là. hiện đại hóa. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. phát huy sáng kiến. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. trình độ. cùng với giáo dục – đào tạo. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. Các quan điểm này còn nguyên giá trị.xã hội. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. bảo đảm phát triển kinh tế . Năm là. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt. là động lực phát triển kinh tế . phát triển các trường dân lập. 2. Bốn là. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. . tư thục. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. Một là. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. các cấp.Bốn là. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. cơ cấu ngành nghề. vừa làm vừa học. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. Sáu là. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. Năm là. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. vừa học vừa làm.xã hội. định hướng. cải tiến kỹ thuật. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. công nghệ hiện đại trên thế giới.

nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. toàn dân. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. là chính sách công bằng xã hội. mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội.3. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). X. hoá các loại hình giáo dục đào tạo. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo.

giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới. lý luận gắn liền với thực tiễn. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. có phương thức lãnh đạo khoa học. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. có đạo đức các mạng trong sang.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. Câu 2: Nêu. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. vững mạnh về chính trị.Thường xuyên học tập. tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. tự chỉnh đốn Đảng. có tầm trí tuệ cao.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. tư tưởng. tổ chức. 1. luôn gắn bó với nhân dân”. có bản lĩnh chính trị vững vàng. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . .  Với vị trí là một sinh viên. .

kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. lối sống. đề cao trách nhiệm quản lý. ỷ lại. đạo đức. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. sự nghiệp. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. quản lý. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. Nâng cao tính chiến đấu. quyết định của tổ chức đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. cán bộ trẻ. Đổi mới việc phân tích. tư tưởng. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. Coi trọng giáo dục. công chức trong đơn vị. Đảng viên có cương vị càng cao. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo. bí thư chi bộ. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . bồi dưỡng tạo nguồn. buông lỏng vai trò lãnh đạo. khắc phục tình trạng thụ động. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. tính giáo dục. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. thực hiện đúng nguyên tắc.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. tiêu chuẩn. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. sinh hoạt chi bộ. đảng viên trẻ. các tổ chức kinh tế. lối sống. rèn luyện đảng viên dự bị. nâng cao tính chiến đấu. tiêu chuẩn. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất.

lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. tham nhũng. có kỷ cương. kỷ luật. pháp luật của Nhà nước. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. của Tổ quốc lên trên hết. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. đường lối. lãng phí và các tiêu cực khác. đặt lợi ích của Đảng. chạy theo thành tích. Liên hệ mật thiết với nhân dân. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. thách thức. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. giảm sút ý chí chiến đấu. chủ trương của Đảng. xử lý hài hoà các lợi ích. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có lối sống trong sạch. lối sống. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. của dân tộc. lãng phí. gương mẫu.trạng nể nang. tư tưởng. chính sách. quan điểm của Đảng. lành mạnh. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Về phẩm chất đạo đức. đề ra chủ trương. Không quan liêu. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. đi đầu trong công tác. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. xây dựng. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 2. chính sách. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. có trình độ chuyên môn. tư tưởng Hồ Chí Minh. pháp luật của Nhà nước. dễ dãi. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. tham nhũng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. không dao động trước những khó khan. quan liêu. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . đạo đức.

rèn luyện và quản lý cán bộ. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hành chính. làm công tác phát triển đảng viên. năng lực công tác. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. đảm bảo các nghị quyết. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết.Luôn chấp hành quy định của trường. . . cần kiệm liêm chính. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.Không ngừng phấn đấu học tập. sự nghiệp.Đấu tranh chống lại lãng phí. nghị quyết. pháp luật của Nhà nước. quan liêu. lớp một cách nghiêm chỉnh. tin yêu. các đoàn thể chính trị . nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. các tổ chức kinh tế. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. . tư tưởng và tổ chức. tính chiến đấu. được bạn bè quý mến. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. vững mạnh. thực hiện tự phê bình và phê bình. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Kiểm tra việc thực hiện. . phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp.xã hội trong sạch. trình độ kiến thức. . đó là: . Liên hệ mật thiết với nhân dân.Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. thống nhất trong Đảng.Sống lành mạnh.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. chính sách pháp luật của Nhà nước. thường xuyên giáo dục. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. chỉ thị của Đảng. điều lệ Đảng. tránh xa các tệ nạn xã hội. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. đảng viên.

nhân dân thực hiện đường lối.Tích cực tham gia các phong trào do trường.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. tham gia công tác quần chúng. lớp.. tuyên truyền và vận động gia đình. chính sách của Đảng.Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ. làm công tác phát triển Đảng. chính sách của Đảng. pháp luật của Nhà nước. . . trung thực với Đảng.Tham gia xây dựng. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . . . bảo vệ đường lối. đoàn hội tổ chức.Thường xuyên phê bình và tự phê bình.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->