BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. tư thục. công nghệ hiện đại trên thế giới. hiện đại hóa. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. trình độ.Bốn là. các cấp. cải tiến kỹ thuật. vừa làm vừa học. vừa học vừa làm. 2. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. định hướng. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Năm là. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. Năm là. là động lực phát triển kinh tế . cùng với giáo dục – đào tạo. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. bảo đảm phát triển kinh tế .xã hội nhanh và bền vững. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. phát triển các trường dân lập. Một là. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. . Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. tạo điều kiện để ai cũng được học hành. học tập suốt đời.xã hội. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. phát huy sáng kiến. Hai là. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng.xã hội. cơ cấu ngành nghề. Sáu là. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Ba là. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Bốn là. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt.

mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo).3. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. toàn dân. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. hoá các loại hình giáo dục đào tạo. là chính sách công bằng xã hội. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. X. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội.

tổ chức. 1. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. Câu 2: Nêu. lý luận gắn liền với thực tiễn. . .  Với vị trí là một sinh viên.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu. tự chỉnh đốn Đảng. có tầm trí tuệ cao. tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên. tư tưởng. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. luôn gắn bó với nhân dân”.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: .o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. có bản lĩnh chính trị vững vàng. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. vững mạnh về chính trị. có đạo đức các mạng trong sang.Thường xuyên học tập. có phương thức lãnh đạo khoa học. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới.

năng lực hoàn thành nhiệm vụ. bí thư chi bộ. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. quyết định của tổ chức đảng. nâng cao tính chiến đấu. ỷ lại. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. quản lý. cán bộ trẻ. Nâng cao tính chiến đấu. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. lối sống. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. công chức trong đơn vị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo. sinh hoạt chi bộ. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. đảng viên trẻ. sự nghiệp. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. các tổ chức kinh tế. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. tiêu chuẩn. tư tưởng. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. khắc phục tình trạng thụ động. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. tính giáo dục. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. Đổi mới việc phân tích. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. tiêu chuẩn. đề cao trách nhiệm quản lý. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. bồi dưỡng tạo nguồn. Đảng viên có cương vị càng cao. Coi trọng giáo dục. đạo đức. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. thực hiện đúng nguyên tắc. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . buông lỏng vai trò lãnh đạo. lối sống. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. rèn luyện đảng viên dự bị. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ.

lãng phí và các tiêu cực khác. Liên hệ mật thiết với nhân dân. tham nhũng. lành mạnh. gương mẫu. chính sách và pháp luật của Nhà nước. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giảm sút ý chí chiến đấu. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. quan điểm của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. 2. lối sống. không dao động trước những khó khan. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối.trạng nể nang. Không quan liêu. chạy theo thành tích. kỷ luật. thách thức. đường lối. tư tưởng Hồ Chí Minh. xây dựng. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. đặt lợi ích của Đảng. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. chính sách. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. pháp luật của Nhà nước. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. quan liêu. tham nhũng. có kỷ cương. Có lối sống trong sạch. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. của dân tộc. đề ra chủ trương. pháp luật của Nhà nước. có trình độ chuyên môn. chính sách. tư tưởng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. đạo đức. Về phẩm chất đạo đức. lãng phí. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. đi đầu trong công tác. của Tổ quốc lên trên hết. dễ dãi. chủ trương của Đảng. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. xử lý hài hoà các lợi ích. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng.

chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. quan liêu.Đấu tranh chống lại lãng phí. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. pháp luật của Nhà nước. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. được bạn bè quý mến. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng.Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. Liên hệ mật thiết với nhân dân. rèn luyện và quản lý cán bộ. thống nhất trong Đảng. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. chính sách pháp luật của Nhà nước. chỉ thị của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện. tư tưởng và tổ chức. trình độ kiến thức. sự nghiệp. . chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. làm công tác phát triển đảng viên. lớp một cách nghiêm chỉnh. vững mạnh. thực hiện tự phê bình và phê bình. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.xã hội trong sạch. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp.Sống lành mạnh. đảm bảo các nghị quyết. nghị quyết. đó là: . tránh xa các tệ nạn xã hội. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. điều lệ Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . đảng viên. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. . tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. hành chính. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị.Không ngừng phấn đấu học tập. . nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình.Luôn chấp hành quy định của trường. các tổ chức kinh tế. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. các đoàn thể chính trị . thường xuyên giáo dục. . năng lực công tác.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. cần kiệm liêm chính. tin yêu. tính chiến đấu. .

chính sách của Đảng. tham gia công tác quần chúng.Thường xuyên phê bình và tự phê bình.. làm công tác phát triển Đảng. nhân dân thực hiện đường lối. .Tích cực tham gia các phong trào do trường.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. lớp. . đoàn hội tổ chức. pháp luật của Nhà nước. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . trung thực với Đảng. tuyên truyền và vận động gia đình. bảo vệ đường lối. . chính sách của Đảng. .Tham gia xây dựng.Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful