BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

vừa làm vừa học. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt.xã hội. phát triển các trường dân lập. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. học tập suốt đời.Bốn là. Một là.xã hội nhanh và bền vững. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cùng với giáo dục – đào tạo. Năm là. vừa học vừa làm. bảo đảm phát triển kinh tế . cơ cấu ngành nghề. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . cải tiến kỹ thuật. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. công nghệ hiện đại trên thế giới. định hướng. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.xã hội. phát huy sáng kiến. trình độ. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. Sáu là. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Ba là. tạo điều kiện để ai cũng được học hành. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. 2. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Hai là. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. Năm là. các cấp. hiện đại hóa. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. Bốn là. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. là động lực phát triển kinh tế . . phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. tư thục. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân.

mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. là chính sách công bằng xã hội. hoá các loại hình giáo dục đào tạo.3. toàn dân. X.

tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. .  Với vị trí là một sinh viên. có bản lĩnh chính trị vững vàng. Câu 2: Nêu. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. 1. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. luôn gắn bó với nhân dân”. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. vững mạnh về chính trị. tư tưởng. tự chỉnh đốn Đảng. có đạo đức các mạng trong sang. có phương thức lãnh đạo khoa học. có tầm trí tuệ cao. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên.Thường xuyên học tập. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . tổ chức.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. lý luận gắn liền với thực tiễn. . tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu.

thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. đề cao trách nhiệm quản lý. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. đạo đức. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. Đổi mới phương thức lãnh đạo. bí thư chi bộ. lối sống. buông lỏng vai trò lãnh đạo. khắc phục tình trạng thụ động. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. quyết định của tổ chức đảng. Coi trọng giáo dục. sự nghiệp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. cán bộ trẻ. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. đảng viên trẻ. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. thực hiện đúng nguyên tắc. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. tiêu chuẩn. bồi dưỡng tạo nguồn. Đảng viên có cương vị càng cao. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. Đổi mới việc phân tích. các tổ chức kinh tế. tính giáo dục. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. ỷ lại. nâng cao tính chiến đấu. Nâng cao tính chiến đấu. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. rèn luyện đảng viên dự bị. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. tiêu chuẩn. sinh hoạt chi bộ. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. công chức trong đơn vị. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. quản lý. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. lối sống. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. tư tưởng.

trạng nể nang. chính sách và pháp luật của Nhà nước. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . chạy theo thành tích. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. đặt lợi ích của Đảng. giảm sút ý chí chiến đấu. có trình độ chuyên môn. tham nhũng. thách thức. pháp luật của Nhà nước. quan liêu. lành mạnh. chính sách. không dao động trước những khó khan. tham nhũng. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. quan điểm của Đảng. của dân tộc. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. xử lý hài hoà các lợi ích. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. kỷ luật. chủ trương của Đảng. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. đạo đức. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Có lối sống trong sạch. lãng phí và các tiêu cực khác. của Tổ quốc lên trên hết. đường lối. gương mẫu. xây dựng. tư tưởng. đi đầu trong công tác. Liên hệ mật thiết với nhân dân. dễ dãi. lãng phí. 2. Không quan liêu. có kỷ cương. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. pháp luật của Nhà nước. đề ra chủ trương. lối sống. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. Về phẩm chất đạo đức. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. chính sách.

đó là: . phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . lớp một cách nghiêm chỉnh. quan liêu. chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. pháp luật của Nhà nước. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. rèn luyện và quản lý cán bộ. điều lệ Đảng.Không ngừng phấn đấu học tập.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng.Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. .xã hội trong sạch.Sống lành mạnh. cần kiệm liêm chính. tư tưởng và tổ chức. đảng viên. vững mạnh.Đấu tranh chống lại lãng phí. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. hành chính. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. được bạn bè quý mến. tin yêu. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. các tổ chức kinh tế. thống nhất trong Đảng. . tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. trình độ kiến thức. đảm bảo các nghị quyết. thực hiện tự phê bình và phê bình. sự nghiệp. tính chiến đấu. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp. . chỉ thị của Đảng. . làm công tác phát triển đảng viên. các đoàn thể chính trị . Kiểm tra việc thực hiện. Liên hệ mật thiết với nhân dân. chính sách pháp luật của Nhà nước. nghị quyết. tránh xa các tệ nạn xã hội. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình.Luôn chấp hành quy định của trường. thường xuyên giáo dục. . thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. năng lực công tác.

Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ.Thường xuyên phê bình và tự phê bình. bảo vệ đường lối.Tích cực tham gia các phong trào do trường. . chính sách của Đảng.. . pháp luật của Nhà nước. nhân dân thực hiện đường lối. chính sách của Đảng. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . trung thực với Đảng. đoàn hội tổ chức. tuyên truyền và vận động gia đình. lớp.Tham gia xây dựng.Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ. tham gia công tác quần chúng. làm công tác phát triển Đảng. . .