BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt.xã hội. Sáu là. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.xã hội nhanh và bền vững. phát huy sáng kiến. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. trình độ. Một là. bảo đảm phát triển kinh tế . tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. cơ cấu ngành nghề. Bốn là. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. Hai là. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. vừa học vừa làm. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. tư thục. là động lực phát triển kinh tế . phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học.Bốn là. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. định hướng. cải tiến kỹ thuật. 2. phát triển các trường dân lập. vừa làm vừa học. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. Năm là. các cấp. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. học tập suốt đời. Ba là. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. Năm là. hiện đại hóa. công nghệ hiện đại trên thế giới. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. . là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. cùng với giáo dục – đào tạo. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.xã hội.

Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. X.3. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. toàn dân. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. hoá các loại hình giáo dục đào tạo. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. là chính sách công bằng xã hội.

. . tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. tư tưởng. tổ chức. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên.Thường xuyên học tập. có phương thức lãnh đạo khoa học. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. tự chỉnh đốn Đảng.  Với vị trí là một sinh viên. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Câu 2: Nêu. vững mạnh về chính trị. luôn gắn bó với nhân dân”. có bản lĩnh chính trị vững vàng.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. 1. có đạo đức các mạng trong sang. lý luận gắn liền với thực tiễn. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. có tầm trí tuệ cao. giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới.

đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. Đảng viên có cương vị càng cao. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. quyết định của tổ chức đảng. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. tiêu chuẩn. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. đạo đức. lối sống. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. thực hiện đúng nguyên tắc. ỷ lại. bí thư chi bộ. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. Đổi mới việc phân tích. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. Đổi mới phương thức lãnh đạo. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. tư tưởng. rèn luyện đảng viên dự bị. quản lý. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. nâng cao tính chiến đấu. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. tiêu chuẩn. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. buông lỏng vai trò lãnh đạo. Coi trọng giáo dục. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. sự nghiệp. Nâng cao tính chiến đấu. tính giáo dục. đề cao trách nhiệm quản lý. sinh hoạt chi bộ. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. khắc phục tình trạng thụ động. cán bộ trẻ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. lối sống. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. đảng viên trẻ. bồi dưỡng tạo nguồn. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . các tổ chức kinh tế. công chức trong đơn vị.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị.

tham nhũng. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. tư tưởng. chính sách. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. của Tổ quốc lên trên hết. quan điểm của Đảng.trạng nể nang. lãng phí. tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sạch. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. không dao động trước những khó khan. tham nhũng. quan liêu. chủ trương của Đảng. lành mạnh. xử lý hài hoà các lợi ích. kỷ luật. dễ dãi. 2. đi đầu trong công tác. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. pháp luật của Nhà nước. xây dựng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. đạo đức. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . Về phẩm chất đạo đức. thách thức. đề ra chủ trương. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. lối sống. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chính sách. gương mẫu. giảm sút ý chí chiến đấu. lãng phí và các tiêu cực khác. chạy theo thành tích. Không quan liêu. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. Liên hệ mật thiết với nhân dân. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. đường lối. có trình độ chuyên môn. pháp luật của Nhà nước. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. đặt lợi ích của Đảng. của dân tộc. có kỷ cương.

chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.Đấu tranh chống lại lãng phí. Liên hệ mật thiết với nhân dân. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. tin yêu.Sống lành mạnh. quan liêu. chỉ thị của Đảng. nghị quyết. thường xuyên giáo dục.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo xây dựng chính quyền.xã hội trong sạch.Luôn chấp hành quy định của trường. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. tránh xa các tệ nạn xã hội. chính sách pháp luật của Nhà nước. .Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. thực hiện tự phê bình và phê bình. . pháp luật của Nhà nước. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . Kiểm tra việc thực hiện. đó là: . . năng lực công tác. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp. . các đoàn thể chính trị .Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. cần kiệm liêm chính. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. đảng viên. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. thống nhất trong Đảng. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. hành chính. làm công tác phát triển đảng viên. đảm bảo các nghị quyết. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. rèn luyện và quản lý cán bộ. tư tưởng và tổ chức. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. tính chiến đấu. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. được bạn bè quý mến. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng.Không ngừng phấn đấu học tập. . chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. các tổ chức kinh tế. lớp một cách nghiêm chỉnh. vững mạnh. sự nghiệp. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. trình độ kiến thức. điều lệ Đảng.

Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ. bảo vệ đường lối. chính sách của Đảng.Tham gia xây dựng. tuyên truyền và vận động gia đình. . . làm công tác phát triển Đảng. lớp.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. .Tích cực tham gia các phong trào do trường. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . nhân dân thực hiện đường lối. tham gia công tác quần chúng. .Thường xuyên phê bình và tự phê bình. đoàn hội tổ chức. chính sách của Đảng. trung thực với Đảng. pháp luật của Nhà nước..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful