BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. các cấp. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học. định hướng.xã hội. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. là động lực phát triển kinh tế . 2. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. học tập suốt đời. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. vừa làm vừa học. Hai là. bảo đảm phát triển kinh tế . hiện đại hóa. công nghệ hiện đại trên thế giới. tạo điều kiện để ai cũng được học hành. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. Sáu là. vừa học vừa làm. phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . Một là. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. cơ cấu ngành nghề.xã hội nhanh và bền vững. trình độ. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Bốn là. cùng với giáo dục – đào tạo. phát huy sáng kiến. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.Bốn là. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. tư thục. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa.xã hội. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. . Năm là. phát triển các trường dân lập. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. Ba là. cải tiến kỹ thuật. Năm là.

Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX.3. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. toàn dân. mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. là chính sách công bằng xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người. hoá các loại hình giáo dục đào tạo. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . X. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội.

lý luận gắn liền với thực tiễn. tổ chức. . Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . . tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên. 1. có bản lĩnh chính trị vững vàng. giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. luôn gắn bó với nhân dân”.o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. tự chỉnh đốn Đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới.Thường xuyên học tập. tư tưởng. có tầm trí tuệ cao. Câu 2: Nêu. vững mạnh về chính trị.  Với vị trí là một sinh viên. giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. có đạo đức các mạng trong sang. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . có phương thức lãnh đạo khoa học.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu.

Nâng cao tính chiến đấu. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. quản lý. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. bí thư chi bộ. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. Coi trọng giáo dục. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. tư tưởng. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. bồi dưỡng tạo nguồn. tính giáo dục. quyết định của tổ chức đảng. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. nâng cao tính chiến đấu. Đổi mới phương thức lãnh đạo. sự nghiệp. các tổ chức kinh tế. ỷ lại. tiêu chuẩn. lối sống. Đảng viên có cương vị càng cao. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. đạo đức. buông lỏng vai trò lãnh đạo. kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. sinh hoạt chi bộ. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. đề cao trách nhiệm quản lý. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. lối sống. cán bộ trẻ. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. Đổi mới việc phân tích. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. khắc phục tình trạng thụ động. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. thực hiện đúng nguyên tắc. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. công chức trong đơn vị. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. đảng viên trẻ. tiêu chuẩn. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. rèn luyện đảng viên dự bị. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị.

lành mạnh. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. chính sách.trạng nể nang. chạy theo thành tích. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. pháp luật của Nhà nước. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Không quan liêu. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. đề ra chủ trương. lối sống. lãng phí. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. chủ trương của Đảng. pháp luật của Nhà nước. thách thức. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Liên hệ mật thiết với nhân dân. chính sách. của Tổ quốc lên trên hết. gương mẫu. đi đầu trong công tác. Có lối sống trong sạch. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. của dân tộc. tư tưởng. kỷ luật. xây dựng. quan điểm của Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. xử lý hài hoà các lợi ích. 2. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. tham nhũng. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. dễ dãi. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. tham nhũng. đặt lợi ích của Đảng. có trình độ chuyên môn. giảm sút ý chí chiến đấu. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. Về phẩm chất đạo đức. lãng phí và các tiêu cực khác. lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. đạo đức. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. đường lối. tư tưởng Hồ Chí Minh. có kỷ cương. không dao động trước những khó khan. quan liêu.

xã hội trong sạch.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. đảng viên. các tổ chức kinh tế.Luôn chấp hành quy định của trường. lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. vững mạnh. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp. Kiểm tra việc thực hiện. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. nghị quyết. chỉ thị của Đảng. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. thường xuyên giáo dục. . kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. điều lệ Đảng. lớp một cách nghiêm chỉnh. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. trình độ kiến thức. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. tin yêu. năng lực công tác. Liên hệ mật thiết với nhân dân. đảm bảo các nghị quyết. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. .Không ngừng phấn đấu học tập. đó là: . rèn luyện và quản lý cán bộ. chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. quan liêu. chính sách pháp luật của Nhà nước. sự nghiệp. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. thực hiện tự phê bình và phê bình. được bạn bè quý mến. làm công tác phát triển đảng viên. các đoàn thể chính trị . hành chính. cần kiệm liêm chính.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. tính chiến đấu. pháp luật của Nhà nước.Đấu tranh chống lại lãng phí. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. .Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. . chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. . tránh xa các tệ nạn xã hội. tư tưởng và tổ chức. thống nhất trong Đảng.Sống lành mạnh.

Tham gia xây dựng.Thường xuyên phê bình và tự phê bình. làm công tác phát triển Đảng. .Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ. . bảo vệ đường lối.. nhân dân thực hiện đường lối. chính sách của Đảng. đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt .Tích cực tham gia các phong trào do trường. pháp luật của Nhà nước. tham gia công tác quần chúng. lớp.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. . . chính sách của Đảng. tuyên truyền và vận động gia đình. đoàn hội tổ chức. trung thực với Đảng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful