Bai Thu Hoach_Dang Vien Moi

BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu 1: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay ? Từ vị trí công tác của mình, đồng chí vận dũng những quan điểm ấy như thế nào để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ? Trả lời:  Những quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay: 1. Về giáo dục đào tạo: Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này tiếp tục chỉ đạo nội dung phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới. Một là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của giáo dục, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai là, phải thực sự coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách sách hàng đầu. Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục được coi là quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ba là, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân (xã hội hóa giáo dục là một bộ phận của quan điểm này). Trong điều kiện hiện nay, cần nhấn mạnh quan điểm toàn dân học tập, toàn dân chăm lo cho giáo dục, toàn dân làm giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế . phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. cải tiến kỹ thuật.Bốn là. vừa làm vừa học. Một là.xã hội. chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.xã hội. Ba là. mở rộng các hình thức đào tạo đi đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh. trong đó các trường công lập giữ vai trò nòng cốt. các cấp. Khoa học và công nghệ: Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã nên ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. phát triển các trường dân lập. Năm là. đa dạng hóa các loại hình giáo dục. phát huy sáng kiến. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 2. cơ cấu vùng miền trong quá trình phát triển. tạo điều kiện để ai cũng được học hành. học tập suốt đời. Sáu là. trình độ. Bốn là. cơ cấu ngành nghề. khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. phải xây dựng xã hội ta thành một xã hội học tập. hiện đại hóa. bảo đảm phát triển kinh tế . Phải dấy lên phong trào quần chúng tiến công mạnh mẽ vào khoa học. Năm là. phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. . cùng với giáo dục – đào tạo. công nghệ hiện đại trên thế giới. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. là động lực phát triển kinh tế . Giáo dục và đào tạo phải gắn cả về quy mô. tư thục. định hướng. là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Các quan điểm này còn nguyên giá trị. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa. vừa học vừa làm.xã hội nhanh và bền vững. phát huy năng lực nội dung về khoa học và công nghệ. Hai là. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa. kết hợp tiếp thu những thành tựu về khoa học.

Giữ vững nòng cốt của các trường công lập song song với đa dạng Chăm lo giáo dục đào tạo là chăm lo cho con người và xã hội phát người.3. nhất Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và để xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng con người có đầy đủ phẩm chất Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo. hoá các loại hình giáo dục đào tạo. triển với các yêu cầu và tiêu chí được xác lập. nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục: Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội. kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9. là chính sách công bằng xã hội. o o o o Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng. Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo như sau: o o o xã hội. công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển . mọi Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Những năm qua quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương 2 khoá IIX (nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo). X. nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. toàn dân. cho nên Đảng ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo. mọi cấp chăm lo cho giáo dục và đào tạo.

giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.Trước hết cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt và quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. có tầm trí tuệ cao. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. . Câu 2: Nêu. vững mạnh về chính trị. tự chỉnh đốn Đảng. luôn gắn bó với nhân dân”.Thường xuyên học tập.  Với vị trí là một sinh viên. xây dựng Đảng thực sự trong sạch. tôi tự ý thức được rằng muốn đóng góp vào quá trình xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội thì : . rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của mình Trả lời:  Những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị tôi hiện nay: Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X đã nêu ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là: “tiếp tục tự đổi mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng: . giúp đỡ các sinh viên khoá dưới làm quen với môi trường học tập và củng cố các kiến thức chuyên ngành. .o Phát triển giáo dục và đào tạo phải theo nguyên lý: Học đi đôi với hành. 1. có phương thức lãnh đạo khoa học. có đạo đức các mạng trong sang. lý luận gắn liền với thực tiễn.Đẩy mạnh phong trào học tập tại Chi đoàn mình và phong trào học tập trong trường như tham gia vào phong trào Trường hè do trường Đại học Công Nghệ phát động. tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. tổ chức. phân tích và vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đối với đơn vị đồng chí hiện nay ? Đồng chí học tập và vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào vào quá trình phấn đấu. tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ mới trên thế giới. giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên. có bản lĩnh chính trị vững vàng. tư tưởng.

kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. trọng tâm hướng vào thế hệ trẻ là sinh viên. thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ. giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức. buông lỏng vai trò lãnh đạo.- Cố gắng làm tốt công tác giáo dục chính trị. Đổi mới việc phân tích. khắc phục tình trạng thụ động. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử đảm bảo phát huy dân chủ. đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Nâng cao nhận thức và thực hiện đúng đắn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng đảng viên ở đơn vị. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng. đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên. nâng cao tính chiến đấu. năng lực hoàn thành nhiệm vụ. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa và dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. bí thư chi bộ. quyết định của tổ chức đảng. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. đảng viên trẻ. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ. đạo đức. các tổ chức kinh tế. đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng. Đề ra những tiêu chí cụ thể đánh giá đúng thực chất. tiêu chuẩn. Đổi mới phương thức lãnh đạo. bồi dưỡng tạo nguồn. Coi trọng giáo dục. kiên quyết khắc phục tình - - - - - - - . đề cao trách nhiệm quản lý. Chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức đơn vị. sự nghiệp. Đảng viên có cương vị càng cao. lối sống. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việ xây dựng các nghị quyết. rèn luyện đảng viên dự bị. Phân công hướng dẫn kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. Nâng cao tính chiến đấu. ỷ lại. sinh hoạt chi bộ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. thực hiện đúng nguyên tắc. tư tưởng. quản lý. tiêu chuẩn. tính giáo dục. cán bộ trẻ. công chức trong đơn vị. lối sống. càng phải gương mẫu chấp hành sự quản lý của chi bộ. từ việc ra nghị quyết xây dựng và thực hiện quy chế làm việc.

lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. đi đầu trong công tác. 2.trạng nể nang. Vận động ra Đảng hoặc xoá tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng. có trình độ chuyên môn. của dân tộc. tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Về trình độ năng lực: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin. lành mạnh. tham nhũng. - - Đơn vị tôi đã vận dụng quan điểm trên để xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên như sau: Chấp hành đường lối của Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên: Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh cần nắm vững các yêu cầu sau đây để tổ chức cơ sở Đảng có những biện pháp chấn chỉnh. kỷ luật. Không quan liêu. đường lối. chủ trương của Đảng. không dao động trước những khó khan. pháp luật của Nhà nước. xử lý hài hoà các lợi ích. thách thức. chính sách. tham nhũng. tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. của Tổ quốc lên trên hết. không làm tròn nhiệm vụ đảng viên. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối. gương mẫu. Thường xuyên sàng lọc đảng viên. đặt lợi ích của Đảng. đạo đức. đề ra chủ trương. Về phẩm chất đạo đức. chính sách. lãng phí và các tiêu cực khác. lãng phí. xây dựng. quan liêu. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng: Về tư tưởng chính trị: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. chạy theo thành tích. Có lối sống trong sạch. quan điểm của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. dễ dãi. tư tưởng. kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. có kỷ cương. nhiệm vụ chính chị của chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả . Liên hệ mật thiết với nhân dân. giảm sút ý chí chiến đấu. lối sống. pháp luật của Nhà nước. nghiệp vụ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tư tưởng Hồ Chí Minh. Có bản lĩnh chính trị vững vàng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị.

chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. tránh xa các tệ nạn xã hội. chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. phấn đấu làm sinh viên gương mẫu trong lớp.- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị. sự nghiệp. cần kiệm liêm chính. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng . . pháp luật của Nhà nước.xã hội trong sạch. đảng viên.Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho. hành chính. giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết. tin yêu. năng lực công tác. nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. các đoàn thể chính trị . chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.Đấu tranh chống lại lãng phí. thường xuyên giáo dục. tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. nâng cao trình độ kiến thức cũng như phẩm chất chính trị của mình. lớp một cách nghiêm chỉnh. rèn luyện để có đạt được thành tích cao trong học tập. quan liêu. vững mạnh. thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. .Sống lành mạnh. . làm công tác phát triển đảng viên. các tổ chức kinh tế. trình độ kiến thức. điều lệ Đảng. đó là: . được bạn bè quý mến. rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức của tôi. . lãnh đạo nhân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của Nhà nước. nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.Không ngừng phấn đấu học tập. Liên hệ mật thiết với nhân dân. chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đảm bảo các nghị quyết. - - -  Những nội dung cơ bản trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu. Lãnh đạo xây dựng chính quyền. tư tưởng và tổ chức. thực hiện tự phê bình và phê bình. . chỉ thị của Đảng. tính chiến đấu. thống nhất trong Đảng.Luôn chấp hành quy định của trường. Kiểm tra việc thực hiện. nghị quyết. rèn luyện và quản lý cán bộ.

chính sách của Đảng. chính sách của Đảng. tuyên truyền và vận động gia đình. . trung thực với Đảng.. . đảng ủy nơi tham gia sinh hoạt . đoàn hội tổ chức.Giữ gìn đoàn kết trong chi bộ. tham gia công tác quần chúng. . nhân dân thực hiện đường lối.Sinh hoạt ở địa phương đầy đủ.Tham gia xây dựng. .Thường xuyên phê bình và tự phê bình.Tích cực tham gia các phong trào do trường. pháp luật của Nhà nước. bảo vệ đường lối. lớp. làm công tác phát triển Đảng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful