P. 1
Bai Tap Tu Luan Chuong Dien Li

Bai Tap Tu Luan Chuong Dien Li

|Views: 546|Likes:
Được xuất bản bởiPhu Lu

More info:

Published by: Phu Lu on Oct 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

Chương I: ĐIỆN LI

Câu 1: Phát biểu định luật axit, bazơ của Bronsted ? Vận dụng cho biết 2− − − − + − 2− 2− + + 3+ a) Trong các ion sau: CO3 ;CH3COO ; HSO4 ; HCO3 ;Cl ; Na ; HS ;SO4 ;S ; NH4 ; K ; Al là axit, bazơ, lưỡng tính hay trung tính. Chứng minh ? b) Cho quỳ tím vào các dung dịch sau: NH4Cl; CH3COOK; Na2CO3; KCl; AlCl3; Na2S; NaHSO4 quỳ tím sẽ chuyển sang màu gì và dự đoán pH sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 7 ? Câu 2: Hòa tan 80g CuSO4 vào 1 lượng nước vừa đủ được 0,5 lít dd. 2+ 2− 2− a) Tính nồng độ mol/l của các ion Cu2+ và SO4 (Đs: Cu  = SO 4  = 1M)     b) Tính thể tích dd KOH 0,5M đủ để làm kết tủa hết ion Cu2+
2− c) Tính thể tích dd BaCl2 0,25M đủ để làm kết tủa hết ion SO4 Câu 3: Phân biệt các dd hóa chất đựng trong các bình mất nhãn: a) Dùng thuốc thử tùy ý - KCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3, NH4Cl - (NH4)2S, (MH4)2SO4, Na2SO4, Na2S b) Chỉ dùng quỳ tím và các chất cần phân biệt để thử: - HCl, Na2SO4, NaCl, Na2CO3, Ba(OH)2, FeCl3 - Na2S, Na2SO4, Na2CO3, NH4Cl, BaCl2 - BaCl2, NaOH, (NH4)2SO4, KHSO4, NaHCO3 c) Chỉ được dùng 1 thuốc thử duy nhất: - (NH4)2SO4, NaNO3, NH4Cl, Na2CO3 - NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2 d) Không dùng thuốc thử nào khác ( kể cả quỳ tím ) - BaCl2, AlNH4(SO4)2, NaOH, Ca(HCO3)2 - Al(NO3)3, ( NH4 )2SO4, Ba(NO3)2, KOH Câu 4: a) Trộn lẫn 500 ml dd NaOH 5M với 200ml dd NaOH 30%(d= 1,33g/ml). Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được ? (Đs: [ NaOH ] = 6, 428M ) b) Trộn 50ml dd HCl 0,12M với 50ml dd NaOH 0,1M. Tính pH của dd thu được. (Đs: pH = 2) c) Cho dd NaOH có pH = 12 cần pha loãng với H2O bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH có pH = 11 ? (Đs: pha loãng 10 lần) d) Phải lấy dung dịch HCl có pH = 5 cho vào dd KOH có pH = 9 theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch có pH = 8 ? (Đs: V2 / V1 = 1/10 ) e) Tính thể tích dung dịch HCl có pH = 5 và thể tích dd KOH có pH = 9 cần lấy để pha thành 10(l) dung dịch có pH = 8 ? ( Đs: VHCl = 4,5(l); VKOH =,5(l) ) f) Có 2(l) dung dịch H2SO4 pH = 3, thêm vào đó một lượng nước để có 10(l) dung dịch H2SO4. Tính pH của dung dịch thu được ? (Đs: pH = 3,7 ) Bis 4: a) Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,009M với 400ml dung dịch H2SO4 0,002M. Tính nồng độ mol/l − −4 các ion và pH dung dịch thu được sau phản ứng ? (Đs: OH  = 2.10 M; pH = 10, 6 )   b) Cho 50ml dung dịch HCl 0,12M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tìm pH sau pứ ? (Đs: pH = 2) c) Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được ? (Đs: pH = 12) Câu 5: Trộn lẫn dd HCl 0,2M và dd H2SO4 0,1M được dung dịch A. Để trung hòa 100ml dd A thu được cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0,02M ? (Đs: 1000 ml) Câu 6: Cho 3,9g Zn vào 0,5 lít dd HCl pH = 2. a) Tính thể tích H2 thu được ở đk (27oC và 2 atm) (Đs: 0,03 (l) ) b) Cho tiếp m gam NaOH vào dd sau phản ứng. tính lượng kết tủa cực đại tạo thành và tính m(g)? biết rằng NaOH phản ứng vừa đủ để tạo kết tủa lớn nhất. (Đs: max = 0,2475g; m = 0,2g) Câu 7: Tính pH của các dd sau: a) 100 ml dd NaOH 0,2M tác dụng với 200ml dd (NH4)2SO4 0,035M. (Đs: pH = 1,7)

(Đs: VKOH = 2 ( l ) ) (Đs: VBaCl2 = 2(l) )

HNO3 0.08M và H2SO4 0. 625M. (Đs: 12) c) Hoµ 200ml dung dÞch H2SO4 cã pH = 1 vµo 300 ml dung dÞch H2SO4 cã pH =4 th× thu ®îc dung dÞch cã pH b»ng bao nhiªu ? (Đs: pH = 2.1M. (Đs: [ NaOH ] = 6.8.88) −5 b) Tính pH của dung dịch gồm NH4Cl 0. (Đs: pH = 4) 4 -4 c) Tính pH của dung dịch gồm HF 0.06M) Câu 15: + a) Thêm từ từ 100g dd H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1(l) dd A.Dung dịch có pH = 1 + .1M biết rằng hằng số điện li của NH4+ là K NH + = 5.3M với những thể tích bằng nhau thu được dd A.08M và KOH 0.b) 40 ml dd HCl 0.1M và NaOH 0.2M và NH3 0. (Đs: pH = 3.5M .64) b) Hằng số điện li của CH3COOH. Lấy 300ml dd A cho tác dụng với một lượng dd B gồm NaOH 0. Biết K CH3COOH = 1.01M với 250ml dung dịch NaOH a(M). (Đs: K=1.10 .1M.0375M và HCl 0.0125M) thu được dung dịch Y. SO4 .85. 0025M.3. 22%vµ C%HCl = 0. (Đs: 1.8.Tính  H  = ?   b) Phải thêm vào 1(l) dung dịch A trên bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1. NaOH và NH3 b) [ K 2SO4 ] = 0.2M và NH3 0. [ KOH ] d ­ = 0.76. sau phản ứng thu được m(g) kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12.10-5. a = 0.10 . 428M) f) Độ điện li của axít HCOOH nếu 1(l) dd 0. biết K NH + = 5. 025M.Giải thích ? b) Cho 2 dung dịch H2SO4 có pH =1 và pH = 2.43%.46%(d=1g/ml) của axit có pH =3? (Đs: α = 1% ) −5 Câu 9: a) Tính pH của dung dịch CH3COONa 0. (Đs: pH =8. (Đs: Kb=1. Tính thể tích dd B cần dùng để khi tác dụng với 300ml dd A thu được dung dịch có pH =2 ? (Đs: VB = 0.125M ) b) Tính C% của dd A ? (Đs: C% HNO3 = 3.  NO3  = 0. Xác định thể tích của dung dịch B? (Đs: VB = 0. 2M)       Câu 12: Cho 200ml dung dịch A chứa HCl 1M và H2SO4 0.65g một kết tủa tạo thành và khi đun nóng có 4. Viết ptpt và pt ion của các phản ứng xảy ra. NaOH và Ba(OH)2 . Biết Ka = 6.32 %. Tính nồng độ mol/l của các dung dịch thu được (Đs: a) pH giảm dần theo thứ tự :Ba(OH)2.10 .8M để thu được : . sau phản ứng thu được 500ml dung dịch có pH = 12.01M với 250ml dd Ba(OH)2 a(M). Tính a ? ( Đs: a = 0. 045M ) Câu 17: Trộn 3 dd H2SO4 0.1M và độ điện li α = 1.75M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0.08M và H2SO4 0. NO3 có 11.2g/ml) vào 300 ml dd HCl 2M(d=1.2M và HCl 0. Gỉa thiết chất rắn chiếm thể tích không đáng kể a) Tính CM của dd A? (Đs: [ HNO3 ] = 0. Thêm 100ml dung dịch KOH vào 100ml mỗi dung dịch trên.373% ) Câu 19: Cho mg hỗn hợp Mg.Giá trị pH của dung dịch Y là? (Đs: pH = 1) + 2− − Câu 11: Cho dd Ba(OH)2 dư vào 500ml dd A có chứa các ion NH 4 .3 %. (Đs:  NH 4  = 0.29M.134(l) ) Câu 18: Cho 500ml dd AgNO3 1M(d=1.24(l) )   Câu 16: a) So sánh pH của các dung dịch có cùng nồng độ mol/l của: NH3.10−5 ? (Đs: pH = 4) 4 e) Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được khi trộn lẫn 500ml dung dịch NaOH 5M với 200ml dung dịch NaOH 30%(d=1.04M.1M.12M) Câu 14: Trộn 250ml dd hỗn hợp gồm HCl 0. 4M.1M. [ HCl ] = 0.10-3) d) Tính pH của dung dịch gồm NH4Cl 0.1M có α = 1.1 M) với 400ml dung dịch(gồm H2SO4 0.5828(g).Dung dịch có pH = 13 (Đs: a)  H  = 2M.trong dd CH3COOH 0. Tính nồng độ mol + 2− − của mỗi muối trong dd A. biết rằng dd CH3COOH 0. Tính m và a ? (Đs: m = 0. b)1(l)vµ 1. 07(l) = 700ml ) Câu 13: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0.2M trung hoà với dung dịch B chứa NaOH 2M và Ba(OH)2 1M.33g/ml).17) Câu 10: Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0. vµ [ K2 SO4 ] = 0.5g/ml) thu được dd A.2M và KOH 0.8 ) Câu 8: Tính a) Hằng số Kb và pH của dung dịch NH3 1M có α = 0. SO4  = 0.48 lít khí ( đktc ).10-5 ) c) Tính nồng độ H+ và CH3COO. Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.1M. pH = 11.1M và NaF 0.

Zn(OH)2 . NH4Cl .→ Mg(OH)2 c) S2.→ H2O + CO2 + 2+ e) CaCO3 +2H → Ca + CO2 + H2O Câu 25: Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của phản ứng tương ứng: a) Al3+ + ……………. Cl . → AgCl d) Ca2+ + ……………. CH3COONa.. KClO . Na2CO3 . tính khối lượng muối tạo thành khi cho: a) Phần 1 vào 120 cm3 dung dịch H2SO4 1M. Na + . NaOH . Cl− . Câu 29: Viết phương trình phản ứng chứng tỏ Be(OH)2 là một hidroxit lưỡng tính.07 gam kết tủa. Câu 23: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH d)NH4Cl + AgNO3 b) NaF + HCl e) MgCl2 + KNO3 c) FeS + HCl f) HClO + KOH Bis 23: Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch : a) CuSO4 + NaOH d) NaHSO3 + NaOH b) KNO3 + NaCl e) Na2HPO4 + HCl c) Cu(OH)2 (r) + HCl f*) Cu(OH)2 (r) + NH3 → [Cu(NH3)4] 2+ g) MgSO4 + NaNO3 h) Zn(OH)2 + NaOH i) Pb(NO3)2 + H2S j) Na2SO3 + HCl Câu 24: Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion rút gọn sau đây: a) Pb2+ + SO42.Chia 8. H2PO4. → Cr(OH)3 Câu 26: Có hiện tượng gì xảy ra khi nhúng quỳ tím vào các dung dịch sau đây. → Al(OH)3 b) Pb2+ + …………….672 lít khí (ở đktc) và 1. Na + .. HPO42-. Hãy giải thích trên cơ sở ion : CH3COONa . KMnO4 .. . Na2S. K + . H2SO3 b) Các axit mạnh : HNO3 . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: Câu 20: Dung dịch X chứa các ion: Fe .. e) Các hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2 .6g Be(OH)2 làm thành 2 phần bằng nhau. OH − c) Zn 2 + .. Na2S . K2CO3 .. Al(OH)3 . Câu 21: Có thể tồn tại các dung dịch chứa đồng thời từng nhóm các ion sau đây hay không ? Hãy giải thích. CO32.. Cl− d) Fe3+ .. baz . thu được 4. K2Cr2O7 . FeCl3.66 gam kết tủa. b) Phần 2 vào 120 cm3 dung dịch NaOH 1M. Ba(NO3)2 . → PbS c) Ag+ + …………….→ PbSO4 b) Mg2+ + 2OH. [Ag(NH3)2]2SO4 . HSO4.32 lít H2(đkc) và dung dịch Y ( coi thể tích dung dịch không đổi ) . đun nóng thu được 0. NH4Cl .. H2CO3 . → Ca3(PO4)2 e) Cr3+ + …………. NH 4 . Na+ . HCO3. . Ca 2 + .. Cl. Ba(OH)2 d) Các muối : Na2CO3 .+ 2H+ → H2S d) 2H+ + CO32.Dd Y có pH bằng bao nhiêu? (Đs: pH=1) 2− + 3+ SO 4 . Câu 28: Có hiện tượng gì xảy ra khi nhúng giấy quì tím vào các dung dịch sau đây. Al2(SO4)3 . NaCl . NH4Cl Câu 27: * Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit.. CH3COO. Tại sao ? Giải thích. . H2SO4 c) Các baz mạnh : LiOH . HS− Câu 22: Viết phương trình điện li của của các chất sau: a) Các axit yếu : H2S . Na + .. FeCl3 . NaHSO4 . − a) HCO3 .trung tính hay lưỡng tính theo Bronstet : HI.thu được 5. Ba 2 + .Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. PO43.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 .. Al2(SO4)3. Na2HPO4 . K2CO3.. NaAlO2. NH3 .. H + − b) HCO3 .. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi). S2 − . Câu 30: Cho rằng sự trộn lẫn các dung dịch không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch. S2. .. Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa dưới dạng ion thu gọn: CaCl2 .

Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.2M.5 lít dung dịch NaOH 1M.1M và Ba(OH)2 0. AlCl3 . b) Tính nồng độ mol/lít của các chất và các ion trong dung dịch B.75 lít dung dịch Ba(OH)2 với 2. • 30ml dung dịch NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M. Câu 42*. Pb(NO3)2. Tính nồng độ mol/lít của các ion và các muối trong dung dịch thu được Câu 41: Cho 150ml dung dịch NaHCO3 0. • Phải trộn dung dịch H2SO4 1M và H2SO43M theo tỷ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 1.08M và KOH 0.01M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM thu được mg kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12. c) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2. KOH và NaCl. biết 50ml dung dịch Ba(OH)2 trung hòa bởi 25ml dung dịch B.5 lít dung dịch NaOH 2M với 0. 400ml dung dịch AgNO 3 0.75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0.Trộn 1.025M với 200ml dung dịch H2SO4 có nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 2 . Trộn 300ml dung dịch có chứa NaOH 0. dung dịch HNO3 có pH = 1.04M .94g Bari cacbonat bằng 200 ml dung dịch HCl 0.2M ta được khí A và dung dịch B. Tính pH dủa dung dịch sau khi phản ứng kết thúc( thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể). a) Phải trộn chúng theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để thu được dung dịch trung tính. Biết rằng 100ml dung dịch tác dụng hết với 50ml dung dịch HCl 2M. Zn(NO3)2. Biết rằng chỉ có 85% số phân tử phân ly thành ion OH– Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 0. Câu 39: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13.1M và Ba(OH)2 0.08M và H2SO4 0.2M tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch 2 muối trên.12g Mg trong 100. Biết rằng: • 30ml dung dịch H2SO4 đươc trung hòa hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10 ml dung dịch KOH 2M.Tính khối lượng Fe đã tham gia phản ứng và thể tích khí thoát ra (ở 27oC và 750 mmHg ). Số mol OH– cần dùng là bao nhiêu.2M để trung hòa axit dư. b) Trộn lẫn 50ml dung dịch Na2CO3 nói trên với 50ml dung dịch CaCl2 1M. Chỉ dùng thêm dung dịch AgNO3 và một thuốc thử nữa . Câu 35: Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(NO3)2. Hãy tính m và x ? (Coi H 2SO4 phân li hoàn toàn cả 2 nấc).1M thu được dung dịch có pH = 2 và có khí thoát ra. Tính nồng độ mol /lít của dung dịch thu được. Hãy tính m và x ? (Coi H 2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc) • . Hãy tính m và x ? (Coi Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn cả hai nấc) Câu 43*.2M vào 250ml dung dịch HCl 0. Viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng nhận biết đó Câu 36: Cho 40ml dung dịch HCl 0. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.20M. Tính pH của dung dịch thu được ? Câu 37:* Trộn 300ml dung dịch chứa NaOH 0.025M với 200ml dung dịch H2SO4 nồng độ xM thu được mg kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 2. lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao thu được 2 g chất rắn . Câu 31: * Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH. Câu 32: Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch AlCl 3 và FeCl3. b) Khi trộn 2. Câu 40: a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Na2CO3. hãy trình bày cách nhận biết từng dung dịch. Câu 38:* Khi cho Fe tác dụng với 250 ml dung dịch HCl 0. Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.5M.5M • Cần trộn bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M vào bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M để được 5 lít dung dịch HCl 1. a) Tính thể tích khí A (đktc). Câu 33: Hòa tan 3.25 lít dung dịch HNO3. Mặt khác.0ml dung dịch HCl 0. Tính nồng độ mol của AlCl3 và FeCl3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->