Kính thöa cha Coá Gioakim Kính thöa cha Quaûn Haït Raïch giaù vaø quyù cha

, Kính thöa Quyù tu só nam nöõ, Kính thöa Quyù Ban Haønh Giaùo vaø baø con giaùo daân . Hoâm nay ngayø teát döông lòch, ngaøy ñaàu tieân cuaû naêm môùi 2008. Giao Hoäi Coâng Giaùo long troïng möøng leã Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuaù, Meï nhaân loaïi vaø laø Nöõ Vöông Hoaø Bình, cuõng laø ngaøy caàu nguyeän cho Hoaø bình theá giôùi. Trong nieàm vui lôùn lao cuaû muaø Giaùng sinh vaø naêm môùi, Giaùo xöù Hoøn Choâng nhoû beù raát vinh haïnh ñöôïc möøng Leã Boån Mang. Söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuaû Quyù cha vaø quyù khaùch quaây quaàn chung quanh töôïng ñaøi Ñöùc meï , coù bieån caû tröôùc maët, coù nuùi ñoài sau löng giöaõ côø hoa muoân maøu muoân saéc laø moät hình aûnh voâ cuøng vui töôi vaø haïnh phuùc. "Anh em xum hoïp moät nhaø, bao laø toát ñeïp bao laø söôùng vui " Xin ñöôïc kính göûi tôùi quyù cha vaø quyù khaùch lôøi chaøo kính haân hoan vaø chaân thaønh nhaát trong tình yeâu meï Maria. Ñaây laø laàn thöù XVII Leã Hoäi Ñöùc Meï Hoøn Choâng ñöôïc long troïng toå chöùc. Laàn naøy cuõng laø moät söï chuaån bò cho kyû nieän Ñaøi Ñöùc Meï hieän dieän ôû nôi ñaây ñöôïc troøn 50 tuoåi vaøo naêm tôùi. 1959 - 2009 . Trong ngaøy ñaàu naêm môùi, ai trong chuùng ta cuõng caûm thaáy khao khaùt söï bình an: Bình an cho taâm hoàn, cho gia ñình, cho queâ höông ñaát nöôùc vaø bình an cho toan theá giôùi. Ñöùc meï vôùi töôùc hieäu Nöõ Vöông hoaø bình quaû laø moät quaø taëng cuaû Chuaù ban cho nhaân loaïi, nôi ñoù moïi con caùi loaøi ngöôøi coù theå chaïy ñeán ñeå kín muùc ôn bình an cuaû Chuaù. Meï laø meï cuaû heát thaûy moïi ngöôøi, Meï yeâu thöông heát thaûy con caùi, chaúng tröø moät ai. Nhieàu ngöôøi löông daân cuõng thöôøng chaïy ñeán vôùi Meï ñeå khaån caàu, ñeå xin ôn trôï giuùp, vaø hoï cuõng ñaõ ñöôïc Ñöùc meï gheù maét thöông xem, cuõng caûm nghieäm ñöôïc söï ngoït ngaøo aám aùp cuaû tình meï. Thi só Xuaân Dieâu, moät nhaø thô noåi tieáng cuaû Vieät Nam, tuy laø ngöôøi ngoaïi ñaïo, nhaân moät laàn vieáng thaêm töôïng ñaøi Ñöùc Meï ôû Traø kieäu ñaõ ñeå laïi nhöõng vaàn thô ñaày caûm xuùc nhö sau: Tröa nay con ngoài nhö treû nhoû, Giöaõ ñaùy tröa trong loøng Meï voâ cuøng Con laø saùo, Meï laø ngaøn vaïn gioù. Meï laø trôøi, con laø haït söông rung. Öôùc mong trong thaùnh leã naøy, moãi ngöôøi chuùng ta cuõng seõ coù ñöôïc nhöõng caûm nghieäm rieâng tö vôùi Ñöùc Meï, ñoù laø moùn quaø ñaàu naêm quyù baùu nhaát maø Ñöùc Meï thöông ban cho caùc con caùi ñaõ coá coâng tìm ñeán nôi naøy. Kính thöa quyù Cha vaø quyù khaùch. Nhaân dip leã Ñöùc Meï naêm nay, Ñöùc cha Giuse Traàn xuaân Tieáu, Giaùm muc Giaùo phaän Long Xuyeân cuõng muoán hieäp thoâng hieän dieän cuøng Giaùo xöù Hoøn choâng vaø taát caû caùc khaùch haønh höông qua böùc ñieän thö maø toâi môùi nhaän ñöôïc chieàu hoâm qua. Kính môøi quyù cha vaø quyù khaùch laéng nghe taâm tình cuaû vò chuû chaên. Giôø ñaây, xin kính môøi cha Gioakim Nguyeãn vaên Khoan, chaùnh sôû giaùo xöù Raïch Ñuøng ñoïc thö cuaû Ñöùc Giaùm Muïc.