Xem Phong Thúy Nhà

Khái niêm co ban cua Phong Thuy là: "Khí nuong t heo gió t hì t an man, gap nuóc giói
han t hì dung, nguoi xua làm cho t u mà không cho t án, làm cho luu t hông mà có chö
dung, cho nên goi là Phong Thuy". O dây chi dê cap dên cua can nhà cua ban.
Xem phong t huy, nói cho cùng là xem t ác dung t öt xau cua "khí" döi vói vi t rí không
gian nhat dinh. Trong hai t ang này, "phong" và "t huy" là môi giói liên kêt "khí" vói dia
hình, là cách luan doán t u hình t uong cu t hê chuyên hóa t hành các t ác döng t ruu
tuong. Trong quá t rình chon lua, döi t uong duoc phán doán cu t hê là dia hình, giai
t hích và bình pham chat luong su dung dia hình là khái niêm phong t huy. Ðöng t hoi
nhu dã nói ó t rên, nguoi t a dùng "phong" và "t huy" t hì lai lay dia hình dê diên t a t rang
t hái t ác döng cua nó, cho nên t rong t huyêt phong t huy, hai quá t rình này cùng t ön t ai.
Tình huöng nhu vay khiên cho nhiêu nguoi cam t hay t huyêt phong t huy vua rat huyên
bí, vua rat phuc t ap.
Cua t rong phong t huy còn goi là "huyên quan". Vê van dê này möi phái dêu có cách lý
giai riêng, nhung nói chung ho dêu công nhan cua là quan t rong nhat . Ði dôi vói cua
chính (huyên quan) còn có möt t huat ngu goi là 'Thu huyên quan (t ran giu cua). "Thu
huyên quan" là phía sau cua khoang 1,5 mét cho dên 2 mét dat möt t am bình phong,
giöng nhu möt don vi t ran t hu cua chính. Công dung cua bình phong là dê t hay döi
huóng di cua dòng khí, không cho khí xung chiêu t ruc t iêp vào.
Bình phong dùng dê t hu huyên quan có t hê dùng bat cu vat liêu
hoac hình dáng gì, và không can lón, chi can cai biên huóng di cua
dòng khí là duoc. Nguoi t a cung có t hê dùng tam guong làm bình
phong, dùng dê t hu huyên quan döng t hoi vua dùng dê t rang t rí
nöi t hat . Hoac dùng möt cái bàn t ròn dê hóa giai dòng khí xung
chiêu t ruc t iêp vào. Ðó là các biên pháp nham t ao luöng khí hòa
hoãn dê sinh t ài.
Cúa không duoc döi nhau
Bên t rong nhà t huong có möt sö phòng và
cua cua nó, các cua này can phai t ránh döi nhau t ruc t iêp, vì
möt khi các cua t hông nhau se làm anh huóng phong t huy bên
t rong nhà. Lúc ay dòng khí se t hinh möt noi và yêu di noi khác,
khó dat t ói su hài hòa. Do dó nêu nhu phong t huy cua möt
phòng không duoc t öt se anh huóng sang phòng khác. Các nhà
phong t huy cho rang nêu pham vào t ruong hop này t hì nguoi
t rong nhà hay cãi vã, xung döt . Nêu không thê sua döi lai cách
bö t rí cua t rong nhà duoc, nguoi t a có t hê dat bình phong hoac
t reo rèm cua dê cai t hiên.
Dùng bình phong dê
hóa giai luöng khí.
Các cua nên t ránh döi
nhau t ruc t iêp.
Cúa phòng không duoc xuyên suöt t ú t ruóc nhà r a sau.
Truong hop t rong hình là pham vào cuöc "Môn xung sát " rat có
hai cho chu nhân, hình t hành hiên t uong mà các nhà phong t huy
goi là "Xuyên duong phong" (gió xuyên qua các phòng). Trong
t ruong hop này dòng khí se quá manh làm anh huóng dên su ön
dinh cua khí t uong, có t hê gây t ön t huong dên suc khóe nguoi ó
t rong nhà.
Cúa l ón không duoc döi nhau vói cúa sö
Cua lón là noi dê nguoi t a ra vào, và cung là noi dòng khí vào
nhà, nêu cua lón duoc dat ó huóng t öt , möt khi cát khí vào nhà se
t heo cua sö mà di mat , không t u duoc.
Cúa l ón không duoc döi t háng vói bâc
t hang hay duong hành l ang.
Nhu t rong hình bên là t ruong hop can t ránh, dây goi là cách
cuöc "Môn xung sát " hay là "Thuong sát ".
Cúa cúa hai nhà không duoc döi nhau.
Ngay ca t ruong hop cua cua hai nhà khác nhau cung không
duoc döi nhau. Các nhà phong t huy cho rang có t hê làm nhung
cách sau dê hóa giai nhu dùng bình phong che chan phía t rong
cua, dat cap t uong hình ky lân ó cua bi xung chiêu, hoac cap t uong nhó hình con rùa
bang döng cung duoc (t uong này có t hê hóa giai nhung loai vat phong t huy xau khác
xung chiêu vào cua), t ao t hành möt hành lang dê làm hòa hoãn dòng khí...
Cúa không duoc döi vói canh góc phòng.
Nhu t rong hình bên, nguoi dung t rong phòng nhìn ra ngoài
phòng t hay canh góc cua phòng döi diên xung chiêu t hang vào
phòng, dây cung là diêu cam ky.
Cúa phòng không duoc döi t háng vói xà nhà.
Dù là nhà gö, nhà xây hay dúc bê t ông dêu phai chú ý không
t hiêt kê xà nhà dâm t hang vào cua chính.
Cua phòng không
nên xuyên suöt tu
t ruóc ra sau nhà.
Cua lón không nên
döi vói cua sö.
Cua lón không nên döi
t hang vói bac thang.
Cua không duoc döi
vói canh góc phòng.
ÚNG DUNG PHONG THÚY VÀO CUÖC SÖNG
PHAN NGH! (Theo I nfos Sant é 3/ 1999)
Ban ngú không duoc ngon gi ãc? Ban cüng t huong hay cáu kính? Röi dôi khi l ai
chóng mát , nhúc dâu, l uôn bön chön khó chiu. Không sao dâu. Chí cân t hu don l ai
nhà cúa, chính dön l ai nöi t hãt l à ban có t hê l ãy lai duoc su cân báng và súc khóe.
Trong möt t hê giói bi bão hòa bói st ress, ô nhiêm và nhung ám anh và các su cö cua nam
2000, ngay ca dên nhung xí nghiêp lón cung phai cau cuu t ói Feng Sui, t uc là van dê phong
t huy. Sau Marks & Spencer, Brit ish Airways vua dành möt ngân khoan 1,8 t ý dê t hiêt lap möt
t ru só mói, t heo loi khuyên cua möt ông thay dia lý.
Nguoi t a duoc biêt t huat phong t huy dã duoc ung dung t rên dat nuóc Trung Quöc tu nhiêu
ngàn nam nay. Nghê t huat ay day chúng t a söng hài hòa vói môi t ruong cua chúng t a. Nguyên
lý? Noi chön và dö vat có möt anh huóng không nhó vói nhung t ap t ính và suc khóe cua chúng
t a. Thí du, t heo phong t huy, nhung cái cua duoc coi nhu nhung cái miêng cua ngôi nhà. Và nêu
möt cái cua không khép kín, nguoi ó bên t rong se có thê bi dau... rang.
Ðê kê hoach hóa nöi that , phong t huy dua ra möt sö nguyên t ac t uy phuc tap, nhung t huc su
t huc hiên không khó khan gì. Truóc hêt phai làm sach không gian dê cho sinh khí luu t hông. Ðó
là diêu can t hiêt , nhat là khi nguoi t a dang ó t rong t rang t hái t ram cam. Báo cu, nhung cuön
sách day bui bam, röi nhung quan áo cu không còn dùng nua chat döng t rong tu, dó là nhung
t hu can phai t hai bót di, cho không gian duoc thoáng mát .
Phòng ngú
Ðó là möt noi an náu. Chính t ai day chúng ta có t hê t hu giãn và dam chìm t rong möt giac ngu
dê lay lai suc. Ðê duy t rì cam giác an t oàn, phòng ngu phai ó cách xa löi ra vào.
Tránh: Không nên dat giuong ó t ruóc cua, bói quá lö liêu hoac ó sau cua, bói se không nhìn
t hay nguoi t iên vào.
Chú ý: Nêu ban bi nhuc dau, ngöp thó hoac bi kích t hích - nhung t riêu chung ay có t hê gây ra
bói nhung cái kê, höc tuong hoac sàn nhà, chúng có t ác dung nhu möt suc ép. Cung không
nên t reo guong ó t ruóc giuong, vì nó quá kích hoat . Sau hêt , loai bó t at ca nhung t hu goi cho
nguoi t a nghi t ói công viêc: máy t ính, hö so... Trong phòng nên dùng nhung màu sac diu - ánh
sáng cung vay - và nhung vat dung hình t ròn.
Phòng khách
Ðó là noi dê t iêp ban bè và cung là noi dê t hu giãn sau khi làm viêc. Không nên bày biên ruom
rà làm chuóng ngai không gian: nó se can t ró su luu t hông cua khí. Canapé dat sát vào tuong
dê có t hê dê nhìn t hay ai buóc vào phòng. Nhung không nên dat nó ó giua hai cua sö vì gió lùa
quá manh khiên ban khó bê t hu giãn.
Nhà bêp
Theo phong t huy, nhà bêp tuong ung vói da dày, và cua ra vào tuong ung vói cái miêng. Cho
nên hai noi dó phai cách xa phòng tam và toa lét, ó dó cua luôn duoc khép kín vói möt cái
guong t reo ó phía t ruóc.
Thi t k phòng khách t heo nhng
nguyên t c Phong Thy
Nêu phòng khách nhà ban có lò suói (t hat hay chi dê t rang t rí),
hãy cö gang biên nó t hành diêm nhan quan t rong nhat , t hay cho
nhung chiêc t ivi lón hay dàn hi-fi dö sö. Các chuyên gia phong t huy
cho rang can phòng se t ró nên lanh leo và t hiêu suc söng nêu dê
nhung dö dac hiên dai lan át .
Phòng khách chi nên hình vuông và chu nhat , dê khí không có chö
u dong. Tru t ruong hop phòng khách nhà ban quá nhó, còn nêu
không dung bao gio kê dö dac sát t uong. Nêu can phòng không
duoc vuông van, hãy dat möt chau cây ó góc t hua dê khí không bi
dön nén vào möt chö. Ðung bao gio kê ghê t heo huóng quay lung
lai phía cua ra vào bói khi dó ban se có t âm t rang bat an.
Bö t rí giá sách, chau cây hoac möt sö dö dac "lap chö t röng" vào nhung khu vuc ít quan
t rong t rong can phòng. Luôn phai dam bao khoang giua phòng khách cung nhu bàn an
lúc nào cung sach se bói vì dó là nhung chö mang t ính quyêt dinh dên suc khóe và su
nang döng cua ban. Hoa và cây canh se làm tròn di nhung "mui t ên ngam" (góc bàn,
góc ghê) t rong phòng. Dùng hoa khô có t hê mang t ói diêm gó và nhó bó hoa t uoi di
t ruóc khi chúng úa t àn.
Ðung bao gio kê bàn ghê duói xà hoac ram nhà, nguoi ngöi se luôn cam giác nhu có
cái gì dó dè nang lên mình. Các dö dac nhiêu góc canh hoac cöng kênh phai hêt suc
phù hop vói diên t ích can phòng. Nhung dö dac mêm (sofa, göi, dêm ngöi...) giúp cân
bang âm duong.
Treo möt t am guong (bát giác là t öt nhat ) phía t rên lò suói, nó se giúp ban có cam giác
can phòng röng ra. Guong t hat su huu dung khi ban muön mó röng không gian (ao) và
làm can phòng t hêm sáng sua. Bê cá canh cung là vat huu ích giúp ban t hem nhiêu
may man, t iên bac và thuan hoà.
Lò suói nên là diêm
nhan cua ngôi nhà.
i sao l à Phong Thy?
Khi cuön Phong Thuy Và Cuöc Söng Hôm Nay phát hành vào t háng 6 nam 1999, su dón
nhan cua döc gia khap noi làm ngac nhiên nhiêu nguoi. Sách t ái ban sau ba tháng và dã in lai
lan t hu ba t rong vòng möt nam dau.
Bói vay, có nguoi hói:
– Tai sao lai là Phong Thuy?
Phai, chúng t a dã buóc vào möt thiên niên ký mói, möt vê t inh t hám hiêm cua Hoa Ky dã dáp
xuöng Hóa t inh, mà chúng t a lui lai t ìm hiêu möt khoa hoc dã có tu bön ngàn nam t ruóc dê làm
gì?
Trong chúng t a, han dã có nhiêu nguoi t ung lao t âm khö luc dê tao dung su nghiêp, nhung
möt ngày nào dó, t ay t rang van hoàn t rang t ay. Cung nhu có nhiêu nguoi dã hy sinh ca công
danh, t ài san dê mong muön möt mái am gia dình, möt tình yêu chân t hat , nhung cuöi cùng
cung chi là nhung chua xót , dang cay.
Röi möt lúc nào dó, t rong möt giây phút tâm t u t hat lang dong, có bao gio chúng ta tu hói
nhung diêu khúc mac cua chính ban t hân mình, hay là cua nhung nguoi chung quanh. Phai, có
bao gio chúng ta dat mình vào nhung hoàn canh nhu sau dê chia xe vói nguoi t rong cuöc
nhung uu t u và su dau khö vì không t ìm ra câu t ra loi:
– Möt bà me ó t hành phö Garden Grove có nguoi con t rai dang hoc giói, duoc giay ban khen
cua töng t höng, nhung tu ngày nhà bên canh làm möt cái giàn hoa giay, nhung cây nhon gác
t rên giàn hoa chia ngay vào phòng cua nguoi con, cau bé dâm ra luoi biêng, chi t hích choi
game, bó bê viêc hoc hành.
– Chu möt tiêm an ó t hành phö Seat t le, loai t iêm có bêp dat ngay giua, t huc khách ngöi chung
quanh. Loai nhà hàng này rat dông khách ó miên Tây-Bac Hoa Ky, nhung t iêm cua ông tu ngày
khai t ruong dên nay chi t oàn là lö, mac dù ông dã làm dúng theo khuôn mau nhu nhung t iêm
khác, chi có diêu là cái t oilet t rong t iêm cua ông lai ó ngay góc Ðông-Nam cua t iêm.
– Möt bà ó Toront o, Canada không biêt tai sao vua don vào can nhà mói có hai t háng là mat
viêc, mac dù dã làm t ai công t y này hon 10 nam röi. Can nhà mói khang t rang và dep hon can
nhà cu nhiêu, chi có phan ó huóng Bac bi khuyêt .
– Möt can nhà xinh dep ó t rong möt khu sang trong cua t hành phö West minst er, miên Nam
California, dã döi chu bön lan, và t rong bön doi chu dó t hì ba nguoi vo chêt , möt nguoi chöng
chêt , tat ca xay ra t rong t hoi gian ó tai can nhà này.
Và còn biêt bao nhiêu t ruong hop khác, mà nguoi t rong cuöc chi còn biêt tu hói "Tai sao?".
Khi chúng t a nö luc dê tao dung möt cuöc söng töt dep cho mình, cho nhung nguoi t hân yêu
cua mình là chúng t a dã "t an nhân luc". Và cái giây phút mà chúng t a nhìn lai cuöc doi và t u
hói "Tai sao?", thì dó là lúc chúng t a dã "t ri t hiên mênh".
Nhung khoa hoc t huc t iên nhu Vat lý hoc, Hóa hoc, Tâm lý hoc, Chính t ri hoc v.v... là nhung
phuong t iên giúp cho chúng ta "t an nhân luc". Nhung chi có nhung khoa hoc huyên bí nhu
Tuóng Mênh, Tu Vi, Phong Thuy v.v... mói giúp con nguoi "t ri t hiên mênh".
Nhu vay, t ai sao chúng ta chon khoa Phong Thuy dê khao cuu? Lý do don gian là t rong các
khoa hoc huyên bí vua nêu t rên, t hì Phong Thuy là möt khoa hoc rat gan vói cuöc söng t huc
t iên hang ngày cua chúng ta, và diêu quan t rong hon là khoa Phong Thuy t hê hiên duoc cái
quan niêm söng t ích cuc, phan dau, vì "Xua nay nhân dinh thang t hiên cung nhiêu".
That vay, t rong lúc khoa Tu Vi dat can ban t rên gio, ngày, t háng và nam sinh dê quyêt dinh sö
mênh cua möt nguoi, nhu t hê, t hì làm sao chúng ta có t hê t hay döi duoc? Nhung khoa Phong
Thuy t hê hiên duoc lòng mong uóc t hay döi phan nào sö mênh cua con nguoi. Chang han, khi
ó t rong möt can nhà mà Phong Thuy không töt , chúng ta có thê sua chua hoac döi can nhà
khác.
Và lý do sau cùng là khoa Phong Thuy ngày hôm nay dã duoc don gian, dê hiêu và rat gan vói
cuöc söng hang ngày. Phong Thuy có t hê giúp cho cuöc söng vo chöng chúng t a dam am hon,
hanh phúc hon, giúp cho con cái chúng t a ngoan ngoãn hon, hoc hành tiên bö hon, và giúp cho
công viêc làm an, kinh doanh cua chúng t a có kêt qua töt dep hon.
Do dó, có t hê nói, su t hành dat cua möi nguoi phai höi du ba yêu t ö: "Troi, Ðat và Ta."
– Tri : có t hê xem là "Thiên Thoi", biêu t uong cho t hiên mênh, là yêu t ö mà chúng t a không
t hê t hay döi.
– t : là "Ðia Loi", là can ban cua khoa Phong Thuy, là yêu t ö mà chúng t a có t hê t ác döng
duoc. Và cuöi cùng là:
– Ta: biêu t uong cho" Nhân Hòa", cho lòng mong muön t hay döi phan nào sö mênh, cho su nö
luc cá nhân cua möi nguoi.
Trong ba yêu t ö dó, chúng ta có t hê chu döng duoc hai, Ðia Loi và Nhân Hòa, phan Ðia Loi là
yêu t ö mà chúng ta có thê chon lua duoc möt cách dê dàng nêu chúng t a có möt su hiêu biêt
can ban vê khoa Phong Thuy.
Bói vay, nhung t rang sách này, se là chìa khóa giúp möi nguoi t u mình mó cua buóc vào khu
vuon day màu sac huyên nhiêm cua möt khoa hoc huyên bí mà nguoi Trung Hoa dã biêt , dã áp
dung gan bön ngàn nam nay, và cung là nhung loi giai dáp cho các diêu t hac mac nêu t rên.
Cuöc doi có nhung diêu nam ngoài tam t ay vói cua mình, Phong Thuy chi là möt t ro luc, möt
t ác döng ngoai t hân, nhung nêu có lòng t in, biêt dâu, cuöc doi se có nhung t hay döi t öt dep t u
dây.
Thay döi nhó dê có cán bêp hop l ý
vê Phong Thúy
Nêu hóa lò döi diên vói t uong t rö cua sö, t hì dù canh vat
bên ngoài dep t ói dâu van không có loi cho nguoi nau bêp.
Trong t ruong hop dó, hãy dat möt t am guong lón dê ngan
chan anh huóng xau, hoac t reo möt chuông gió hay möt
qua cau t huy t inh t hang hàng vói bêp lò và cánh cua.
Trên t huc t ê, t rong t hiêt kê gian bêp, van dê t rung t âm là
tao su t huan t iên và t hoai mái cho nguoi dung nau. Nên dê
nguoi dau bêp luôn ó t rong t u t hê chu döng, có nghia anh
t a can biêt khi ai dó buóc vào chö dun nau, nêu không se
làm t ön t huong hòa khí t rong nhà. Chính vì t hê, giai pháp
t reo guong ó phía sau hoac bên canh bàn nau t huong duoc
su dung. Guong không chi giúp mó röng không gian mà
còn nhân dôi - möt cách hình t uong - t huc pham và hoi
am, nghia là su sung t úc và hòa t huan t rong gia dình.
Dam nhà nam t rên bêp lò hoac khu vuc an uöng se làm
t hat t hoát t ài chính. Giai pháp là t reo hai cây sáo t re vói dai
bang dó cöt quanh dê t ao möt phan hình bát quái cùng vói cây dà nhà. Cách khác:
buöc möt dai t ua dó doc t heo chiêu dài cua t hanh ram.
Cung nên can t han vói nhung vat dung t rong nhà bêp. Möt cách biêu t uong, chiêc
xoong cung là biêu t rung cho su t hang t iên vê t ài chính cua ngôi nhà. Nêu t rong bêp có
möt giá nöi sach se và t huan t iên t hì t iên bac có t hê dê dàng nhap vào nhà. Sö luong
hóa lò cung quan t rong nhung can t hiêt hon hon ca là phai giu t at ca luôn dó lua. Hình
dang bàn an cung duoc các chuyên gia phong t huy quan t âm. Loi khuyên cua ho là
t ránh dùng loai bàn vet góc. Bàn hình chu nhat t hì dung dê quá dài.
Can bêp có phong t huy töt
khi dam bao duoc su luu
t hông cua dòng khí, dem lai
su t hinh vuong cho ngôi nhà.
Tìm su cân döi cho ngôi nhà nho
Phong Thúy
Su hài hoà và cân döi cho t ö am cua mình là diêu mà bat ky ai cung mong muön. Ðê
duoc nhu vay, ban can quan t âm dên nhung khu vuc nhu phòng khách, sinh hoat
chung hay bêp và can dua vào các nguyên t ac phong t huy duói dây.
- Ðat nhung loai cây t röng t rong nhà và các khung anh gia dình (khung gö) t heo möt
bö 3 chiêc ó buc t uong phía dông.
- Ðat dèn chiêu sáng và nên ó phía nam dê dam bao su hanh phúc.
- Ðê möi quan hê giua các t hê hê duoc hoà thuan, dat guong và nhung buc anh, dac
biêt là t re em, t rong các khung kim loai, nhiêu kích co kiêu dáng, có t hê lên tói 7 chiêc
dua vào phía tuong huóng t ây.
- Ðat nhung dö vat bang kim loai ó huóng t ây bac t uong t rung cho cha và các dö vat
bang dat ó huóng t ây nam dê t uong t rung cho me, mang dên su doàn kêt .
- Cuöi cùng, moi t hành viên t rong gia dình nên ngöi ó nhung vi
t rí t hích hop t ai bàn an.
Con t r ai gi üa - huóng bác
Con t r ai út - huóng dông bác
Con t r ai cà - huóng dông
Nguoi cha - huóng t ây bác
Con gái cà - huóng dông nam
Con gái t hú - huóng nam
Nguoi me - huóng t ây nam
Con gái út - huóng t ây
So dö bàn an hop
phong t huy.
Phong Thy vi i sng v chng
Chuyên xây nhà, dat giuong, bö t rí phòng ngu cung anh huóng ít nhiêu dên su hòa
hop t ình duc và hanh phúc lua dôi. Chang han, dê vo chöng luôn hòa hop, duy t rì hanh
phúc bên lâu, nên chon phòng ngu quay cua vê huóng Tây Nam.
Nên son phòng ngu t heo gam màu nhat . Tránh nhung màu quá dam vì dê gây nên su
khó chiu, xung khac. Theo các nhà t hiêt kê, màu vàng là màu cua su gan kêt , cöng t ác.
Ðê giua vo và chöng không nay sinh bat döng, cãi co, ban nên dat hai cây nên màu
höng gan t rong dê t huy t inh ó hai dau giuong ngu. Màu höng mang lai hanh phúc, hoi
am t u ngon nên se giúp t ình cam cua hai nguoi t hêm nöng duom.
Guong cung là vat không nên dat t rong phòng ngu vì nó se phan chiêu hình anh bo
pho, dau bù, t óc röi cua ban möi buöi sáng. Ngoài ra, guong còn khiên hanh phúc cua
ban có nguy co t an vo bói su xuat hiên cua... nguoi t hu ba. Khi dó, gan t hêm möt tam
màn ó cua phòng ngu se mang lai nguön nang luong döi dào và xua di nguy co phan
böi.
Ngoài ra, không nên dat giuong ngu döi diên vói cua phòng vì nhu t hê vo chöng ban có
t hê gap van dê vê suc khóe.
Cuöi cùng, dê mang lai cam giác lãng man cho phòng ngu, không gì bang su ngot ngào
cua mùi huong vani. Ðöt möt ngon nên t hom huong vani ó góc Tây Nam cua can
phòng se kích t hích ham muön ân ái cua ca hai nguoi.
Tuy chi là nhung chi dan mang t ính t ham khao nhung nêu có t hê làm möt t rong vài
diêu t rên, dù don gian, ban cung dã có t hêm niêm t in vào hanh phúc lua dôi. Khi dã t in
tuóng, chac chan niêm hanh phúc ay se nam t rong t am t ay cua ban.
Làm Th Nào Gi Hnh Phúc Gi a
ình?
Cuöc doi có bao nhiêu cái dích cho con nguoi cö gang dat t ói: công danh, su nghiêp,
t iên t ài, hanh phúc v.v... Và t u cö chí kim, nhìn lai mà xem, có bao nhiêu nguoi dat
duoc t at ca nhung lãnh vuc vua nêu t rên? Có nguoi duoc công danh t hì chang có t iên
t ài. Có nguoi có t iên t ài t hì chang duoc hanh phúc... Ban t in mói dây cua các báo là có
hai vo chöng vua t rúng sö hon sáu t riêu döng t hì dã dua nhau ra t òa ly di. Còn biêt bao
nhiêu cap vo chöng khác, cö gang làm an, dành dum mua duoc can nhà röi t u nhiên
bao nhiêu chuyên xay dên, nhe t hì vo chöng thuong hay cãi nhau, nang t hì chia t ay
möi nguoi möi ngã. Ðã nhiêu nguoi dau khö hói t ai sao? Nhung t öt nhat là dung dê
dên lúc dó röi mói hói t ai sao t hì cung dã muön màng röi. Khoa Phong Thuy giúp cho
chúng t a nhìn t hay t ruóc nhung diêu bat hanh này.
Su dö vo hanh phúc t rong gia dình có t hê don phuong do nguoi chöng, don phuong do
nguoi vo, hoac do ca hai vo chöng. Bói vay, ó dây, chúng t a bàn dên nhung t ruong hop
mà ca hai vo chöng phai luu ý, cung nhu nhung t ruong hop mà nguoi vo nên luu ý dê
giu gìn nguoi chöng, và nguoc lai, nhung t ruong hop mà nguoi chöng cung không nên
ho hung.
Nhung t ruong hop mà hai vo chöng phai luu ý:
* Nhà không nên xây vê huóng Ngu Quý: Nhac lai ó dây, möi nguoi có 4 huóng t öt là
Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Phuc Vì, và bön huóng xau là Hoa Hai, Ngu Quý, Luc
Sát , Tuyêt Mang. Trong dó, Ngu Quý là huóng mà vo chöng t huong hay bat hòa, cãi vã
nhau hang ngày. Ðó chính là möt t rong nhung mam möng làm cho hanh phúc t an vo
dan dan.
- Các ông sinh nam 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có
huóng Tây-Nam là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có
huóng Ðông-Nam là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có huóng
chánh Tây là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có
huóng Ðông-Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có
huóng Tay-Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có huóng
chánh Bac là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có huóng
chánh Ðông là huóng Ngu Quý.
- Các ông sinh nam 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có huóng
chánh Nam là huóng Ngu Quý.
* Nêu nhà có dang hình chu U, t hì không nên dat phòng ngu cua hai vo chöng gia chu
ó phan hai canh chu U (khu vuc sö 1 và sö 2). Phòng ngu dat t ai vi t rí này se làm cho
vo chöng t huong hay có nhung suy nghi và hành döng xung khac nhau, t u dó vo chöng
hay bat hòa và t ình nghia da dan phai nhat .
* Nhà không nên t hiêu cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Thuy, góc ó huóng Tây-
Nam cua can nhà chính là vi t rí cua cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t uong
t rung cho t ình yêu, t ình nghia vo chöng cung nhu hanh phúc giua hai vo chöng có
duoc bên vung hay không. Khiêm khuyêt cung này se có anh huóng sâu xa döi vói gia
chu: nhe t hì vo chöng khac nhau hay chia ly, nang có t hê là t u biêt . Chúng t a không
phai chi luu ý dên góc Tây-Nam cua can nhà, mà còn phai luu ý dên góc Tây-Nam
t rong phòng ngu cua hai vo chöng gia chu nua. Nêu góc này bi khuyêt , t hì anh huóng
cung nhu vua nêu t rên, nhung muc dö se nhe hon. Cung Tình Duyên bi khuyêt se anh
huóng manh me cho gia chu khi còn t re. Khi vê già, anh huóng se nhe hon, chi còn là
su xung khac giua hai vo chöng, nhung lúc dó lai anh huóng nhiêu hon cho con cái.
Cho nên bac cha me không t hê coi nhe diêu này nêu con cái dã dên t uöi t ruóng t hành.
* Toilet không t hê ó ngay cung Tình Duyên: Nêu möt cái t oilet ó ngay góc Tây-Nam
cua can nhà hay phòng ngu cua hai vo chöng gia chu, t hì t ình nghia giua hai vo chöng
dan dan se bi nuóc cuön t rôi di.
* Không nên có kiêng t rong phòng ngu: Phòng ngu cua vo chöng gia chu không nên có
kiêng, nhat là kiêng döi diên ngay vói giuong ngu. Khoa Phong Thuy cho rang, có kiêng
t rong phòng ngu nhu có mat nguoi t hu ba, khiên cho vo chöng t u chö hay bat hòa dên
chia t ay là chuyên có t hê xay ra.
* Không nên dat giuong ngu cua hai vo chöng ngay duói möt cây xà, mà cây xà này
“ chia dôi” giuong ngu cua hai vo chöng ngay ó giua t heo chiêu doc. Ðó là biêu hiêu
möt su chia cat có t hê xay dên t rong t uong lai nêu không biêt nhung cách dê hóa giai.
* Nêu biêt và có t hê t ránh duoc t hì không nên muón hoac mua möt can nhà, mà chu
nhà dã ó t rong t ình t rang dö vo, hoac là chia t ay, hoac là nua duong dut gánh. Nhung
t à khí t ung huy hoai hanh phúc cua doi chu t ruóc van còn luu lai t rong can nhà và t iêp
tuc anh huóng dên nguoi kê t iêp. Truong hop dó, khoa Phong Thuy goi là Luat Luu
Truyên, nguoi My goi là Predecessor Law, còn nguoi Viêt t hì goi möt cách bình dân là
có “ huông” .
Nhung t ruong hop vua nêu t rên là nhung diêu mà ca hai vo chöng dêu phai luu ý.
Ngoài ra, có nhung t ruong hop mà quý bà nên quan t âm dê t ránh khói su vô t ình day
nguoi chöng ra khói t am t ay cua mình:
* Nêu nhà có dang hình chu L và có möt canh chu L nam nhô ra gan duong, t hì không
nên dat phòng ngu cua hai vo chöng ó t rong khu vuc này. Phòng ngu dat t ai vi t rí này
se khiên cho nguoi chöng dê có nhung hoàn canh dua day, chang han vì công viêc, vì
su giao t ê... röi nay sinh ra t ình cam riêng t u.
* Nêu t hích nhà có hö nuóc, hö cá hay hö dê t ha hoa sen, hoa súng... t hì các bà nên
luu ý dung bao gio làm möt cái hö ngay t ruóc nhà và ó vê bên phai cua cua chính, nêu
dung t u t rong nhà nhìnra. Möt dang nuóc nào ó vi t rí này, t hì anh huóng cung t uong t u
nhu t ruong hop vua nêu t rên. Nguoi chöng t huong kiêm co höi an và ngu qua dêm ó
ngoài, röi chuyên có t ình nhân hay vo bé chi là van dê t hoi gian mà t hôi.
Phan các ông, dù lúc nào cung day du phong dö cua möt dang nam nhi, t uy nhiên,
cung nên có möt chút quan t âm dên hanh phúc chung cua gia dình. Bói vay:
* Ðöi vói khoa Phong Thuy, góc Tây-Nam cua can nhà biêu t uong cho nguoi vo, nguoi
me t rong gia dình. Cho nên, nêu can nhà có phan ó huóng Tây-Nam nam nhô ra, t hì
nhung anh huóng manh me cua phan này se t ác döng dên nguoi vo. Có t hê nhung su
dua day t ình co nào dó t rong cuöc söng, khiên cho nguoi dàn bà t ró nên có khuynh
huóng t hích cuöc söng bên ngoài hon cuöc söng t rong gia dình.
O dây chúng t a phân ra hai t ruong hop: Nêu góc Tây-Nam nhô vê huóng Nam, nguoi
dàn bà có t hê vì danh vong, dia vi ngoài xã höi mà coi nhe hanh phúc gia dình. Nêu góc
Tây-Nam nhô vê huóng Tây, nguoi dàn bà có khuynh huóng t hích sinh hoat t rong các
lãnh vuc vê van hoc, nghê t huat röi t u t u lãng quên t rách nhiêm và bön phan cua möt
nguoi vo, nguoi me.
* Nêu quý ông là nguoi t hích gan gui vói t hiên nhiên, t hích t röng cây, t röng hoa t rong
vuon, t hì cung nên nhó möt vài diêu cam ky cua khoa Phong Thuy vê van dê cây kiêng.
Nguoi Trung Hoa có câu: “ Ðông dào, Tây liêu” , có nghia là huóng Ðông không nên
t röng cây dào, huóng Tây không nên t röng cây liêu. Cây dào, cây liêu t röng t rong vuon
t heo hai huóng này làm cho nguoi dàn bà, con gái t rong gia dình t ró nên có khuynh
huóng da t ình, lãng man.
* Và dù có t hích hoa, yêu hoa t hì quý ông cung không nên t röng hoa dào t ruóc ngõ.
Hoa dào t ruóc nhà là hình anh cua nguoi t hiêu phu t ua cua doi nguoi t ình t rong möng.
Cuöi cùng, khu vuc ó huóng Ðông cua can nhà là vi t rí cung Gia Ðao, noi biêu t uong
cho t ình nghia vo chöng. Anh huóng cua cung này manh hon khi gia chu dã lón t uöi,
lúc dó cung Gia Ðao không nhung anh huóng dên t ình nghia mà còn anh huóng dên
suc khóe cua hai vo chöng nua. Huóng Ðông t huöc hành Möc và hop vói màu xanh,
màu luc, cho nên khi t ác döng vào cung Gia Ðao dê t ình nghia vo chöng t hêm nöng
t ham t hì phai luu ý dên diêu này.
Chúng t a van t huong nghe nói, “ Cam t röng dat Tê t hì ngot , t röng qua dat Triêu t hì
chua” . Con nguoi cung vay, có t hê ó t rong can nhà này t hì cuöc söng t öt dep, mà doi
vào can nhà khác t hì moi viêc dêu nguoc lai. Khi chuyên xay ra röi chúng t a mói t u hói,
löi t ai ai? Có khi löi chang t ai ai ca. Cam t röng ó dat khác bi chua t hì löi t ai cam hay t ai
dat ? Phong Thuy anh huóng t rên cây có. Phong Thuy anh huóng t rên cuöc söng cua
con nguoi. Hiêu rõ diêu này, chúng t a có t hê t ránh duoc nhung su vô t ình có t hê huy
hoai hanh phúc ca möt doi nguoi.
Nhà Nên Có Hö Tám Hay Không?
Möt cái hö tam ó vuon sau làm tang t hêm ve sang t rong cho möt can nhà. Möt cái hö vua
nuôi cá, vua t röng hoa sen, hoa súng t rong vuon cung làm t ang t hêm ve t ho möng cho can nhà
và goi cho chúng ta nhó vê nhung hình anh êm dêm cua quê huong. Tuy vay, nhung nguoi
chon mua möt can nhà dã có hai ý kiên rõ ràng: möt sö nguoi t hích có hö tam, dù là quanh
nam không bao gio buóc chân xuöng hö möt lan. Möt sö khác khi mua nhà dã dan dò chuyên
viên Ðia Oc: “Nhó t ìm nhà dung có hö tam” . Lý do là tai sao? Thöng kê hang nam cho t hay t ai
nan xay ra cho t re con bói hö tam van còn cao. Thêm vào dó, t hì gio và t iên bac dê giu cho hö
tam duoc dúng theo t iêu chuan cung là möt van dê.
Ngoài ra, vói quan niêm cua khoa Phong Thuy, nhung hình t huc cua nuóc chung quanh möt
can nhà, t hiên nhiên nhu sông, hö, ao, biên và nhân tao nhu hö tam, hö cá v.v... cung là möt
van dê quan t rong, anh huóng rat lón dên các lãnh vuc nhu t iên bac, suc khóe, hanh phúc cua
gia chu và ca nhung nguoi cùng söng t rong can nhà. Ðiêu dó dã khiên cho möt sö nguoi phai
quan t âm và t hac mac:
- Nhà nên có hö t ám, hö nuôi cá hay không?
Cái khó khan cho nhung nguoi t hích nhà có hö tam hay hö nuôi cá là t huong t huong hö tam
hay hö cá lúc nào cung ó phía vuon sau cua can nhà. Và nêu möt nguoi dã có lòng t in vào
Phong Thuy, t hì ho biêt dó lai là möt diêu nên tránh döi vói khoa Phong Thuy. Khoa Phong
Thuy có möt nguyên t ac can ban là: Nuóc lúc nào cung phai ó phía t ruóc can nhà.
Có t hê nói, nguyên t ac này dua t rên möt trong nhung quan niêm vê biêu t uong cua khoa
Phong Thuy: Nuóc là biêu t uong cua t iên bac và cua nhung van höi may man. Nuóc hap dan,
t ích t u sinh khí và cung là möt phuong t iên luân chuyên cua sinh khí. Cho nên, nêu nuóc ó bat
cu duói hình thuc nào, nhu sông, hö, ao, biên v.v... phía t ruóc möt can nhà, se hap dan nhiêu
sinh khí dên và luân chuyên vào nhà möt luong sinh khí rat phong phú, tao nên nhung diêu t öt
dep cho gia chu.
Nguyên t ac này dã duoc nguoi Trung Hoa áp dung tu ngàn nam vê t ruóc cho nhung kiên t rúc
quan t rong nhu hoàng t hành cua các bac vua chúa. Ðiên hình nhu hoàng t hành xây t u t riêu
nhà Minh và duoc t ái t hiêt vào triêu nhà Thanh, có cöng chính cua Tu Cam Thành là Thái Hòa
Môn nhìn vê huóng Nam, t ruóc cöng có suöi Hoàng Thuy chay qua, biêu t uong cho böng löc
bat tan cua t roi. Truóc cöng có xây 9 cöt t ru, biêu t uong cho su t ruong cuu cua quyên uy.
Còn nguoc lai, nêu nuóc ó phía sau nhà, t hì sinh khí t rong nhà se bi nuóc cuön hút ra khói nhà
rat nhanh và di chuyên di noi khác. Ðó cung có nghia là t iên t ài, suc khóe, hanh phúc... se bi
cuön t rôi di möt cách dê dàng.
Nói nhu vay, se có nguoi t hac mac: Thuong nhung nhà dac t iên mói có hö tam, hö nuôi cá...
Mà làm chu duoc möt can nhà nhu vay, t hì sao goi là không có t iên? Hoac nhu ó Oange Count y
cua t iêu bang California, có khu Hunt ingt on Harbor, giá nhà t rung bình t rên duói möt triêu. Ðac
biêt cua khu này là nhà nào phía sau cung sát vói các kênh dào, dê nêu chu nhà có du t huyên
nhó, t hì có t hê dau ngay sau nhà cua mình duoc. Nhung nguoi có nghiên cuu möt chút vê
Phong Thuy dêu t hay duoc su pham Phong Thuy dó, nhung dây lai là khu nhà cua nhung
nguoi giàu có. Nhu vay, nguyên tac can ban vua nêu t rên là dúng hay sai? Câu tra loi là:
- Hanh phúc cua möt doi nguoi không phai chi là van dê t iên bac. Nhìn nhung nguoi söng t rong
các can nhà sang t rong dó, diêu mà chúng t a chi t hay duoc bên ngoài, ho là nhung nguoi giàu
có, hay ít ra ho dang giàu có. Nhung làm sao chúng t a biêt duoc su giàu có cua ho duoc bao
lâu? Có t hê ba nam sau, can nhà dó dã döi chu. Và ngay t rong lúc ho giàu có dó, làm sao ai
biêt duoc cuöc söng cua ho có that su hanh phúc hay không? Nhìn möt can nhà, dang t ruóc xe
Mercedes bóng loáng, dang sau du t huyên löng lay, ai biêt duoc ho không dau khö vì có t hê
con cái bó nhà di hoang, hoac xì ke, ma t úy, cung có t hê vo chöng t uy dang söng chung duói
möt mái nhà, nhung mat döi mat nhìn nhau nhu ke t hù?
Bói vay, có möt diêu mà chúng t a can phai luu ý t hêm là: nuóc dang sau nhà không phai chi
làm cho gia chu bi hao t ön vê t ài löc, mà su bat hanh ó lãnh vuc nào còn t ùy t huöc mat sau cua
can nhà roi vào cung nào t rong t ám cung. Chang han, nêu mat sau cua can nhà xây vê huóng
Ðông-Nam, tuc là cung Tài Löc, t hì su hao t ön chu yêu là van dê t iên bac. Nhung nêu phan sau
cua can nhà xây vê huóng Tây, là vi t rí cua cung Tu Tuc, anh huóng xau se roi vào phan con
cái. Hoac nêu phan sau cua can nhà xây vê huóng Tây-Nam, là noi mà cung Tình Duyên toa
lac, t hì dù mat hö không day sóng, nhung t huyên t ình dua t a vào bên möng cung khó duoc
bình yên, phang lang. Tuy nhiên, nhung nguoi t hích có hö tam, hö nuôi cá sau nhà cung chua
dên nöi t hat vong vì nguyên t ac can ban nêu t rên cung có t hê uyên chuyên dôi phan vói nhung
diêu kiên sau dây:
- Ðiêu kiên t hu nhat : Hö tam, hö nuôi cá không nên ó vi t rí gan sát vói can nhà, vì nhu vay,
sinh khí t rong nhà se bi cuön hút ra manh và nhanh hon hö ó xa nhà.
- Ðiêu kiên t hu hai: Kích t huóc cua hö không nên lón quá so vói kích t huóc cua can nhà và so
vói diên t ích cua vuon sau. Hö càng nhó càng giam duoc nhiêu bat loi.
- Ðiêu kiên t hu ba: Hö không nên có dang hình vuông hay hình chu nhat . Töi ky là các góc
nhon cua hö huóng ngay vào cua. Töt nhat là hö có dang hình cong nhe, nhu hình vó dau hay
hình qua t han và phan lóm huóng vào nhà, có nghia là hö tua nhu vòng t ay ôm lay can nhà.
- Ðiêu kiên t hu tu: Nêu là hö nuôi cá hay t röng hoa sen, hoa súng... t hì phai giu cho nuóc t rong
hö dung bi bùn lay và có mùi hôi khiên cho hö t ró t hành noi phát sinh ra t à khí. Nêu hö có làm
t hác nuóc, suöi nuóc nhân t ao, t hì giòng nuóc tu cao dö xuöng nên huóng ngay vào cua t ruóc
hay cua sau cua can nhà, ngu ý là t iên bac và nhung van höi may man se dö vào nhà mình.
Tóm l ai , döi vói khoa Phong Thúy, nuóc l à bi êu t uong cúa t i ên bac và cúa nhüng su
töt dep, nhung nêu nuóc ó không dúng vi t rí, t hì t hà dúng có nuóc vân l à t öt hon.
Cãm Nang Phong Thúy
Hàng xóm cúa mình l à ai ?
Nhung gì chung quanh nhà dêu có anh huóng rat lón t rên cuöc söng cua mình. Bói
vay: Nhà không nên ó canh nghia t rang, nhà quàn, bênh viên, só canh sát , nhà t ù,
chùa, nhà t ho v.v... vì nhung noi này âm khí rat manh.
Cách hóa gi ài :
Nêu nhà ó canh nhung noi vua nêu t rên, chang han canh nghia t rang, t hì son vách
tuong döi diên vói nghia t rang bang nhung màu sáng và “ am” , nhu màu höng, màu
cam v.v... Hoac gan nhiêu dèn ó mat t uong này dê giam bót âm khí t u nghia t rang t ràn
vào nhà.
Có ki êng t r ong phòng ngú, nhu có mát nguoi t hú ba.
Không nên gan kiêng t rong phòng ngu. Và t öi ky nhat là nêu kiêng döi diên ngay vói
giuong ngu. Khoa Phong Thuy cho rang, kiêng gan t rong phòng ngu là t ao nên hình
anh cua nguoi t hu ba. Do dó, vo chöng t u khac khau, dên chuyên chia lìa nhau, van dê
chi là t hoi gian.
Phòng ngu cung không nên chung bày nhung gì có nuóc, nhu bön cá, cây nuóc phun
(fount ain), hòn non bö, hay t hác nuóc nhân tao (wat er fall).
Phòng ngu không nên chung cây kiêng.
Ðát gi uong ngú nhu t hê nào l à dúng cách?
Ðau giuong ngu nên huóng vào möt buc t uong (duoc su che chó).
Ðau giuong ngu không nên huóng ra cua sö (t hiêu su che chó).
Giuong ngu t öi ky nhat là dat döi diên ngay vói cua phòng.
vi t rí t öt nhat cua giuong ngu là dat t hê nào dê nguoi nam t rên giuong có t hê nhìn ra
cua phòng ngu, và nhìn duoc möt góc dö bao quát hêt ca can phòng.
Nêu giuong ngu ó t ang duói, t öi ky nhat là ngay bên t rên là möt cái t oilet .
Toilet ó góc Ðông-Nam: t iên nhu nuóc chay qua cau.
Ðöi vói khoa Phong Thuy, möt t rong nhung diêu t öi ky nhat là t oilet ó ngay góc Ðông-
Nam cua can nhà hay cua möt can phòng. Tê hai hon, nêu phòng này là phòng ngu
chính (mast er bedroom), hay là phòng làm viêc cua gia chu. Möi lan giut nuóc là möi
lan sinh khí bi cuön di. Ðó cung có nghia là t iên bac bi cuön t rôi t heo dòng nuóc.
Cách hóa gi ài :
van giu gìn t oilet này cho that sáng sua, sach se. Treo vài buc t ranh t uoi sáng. Chung
hoa t hat hoac hoa gia màu dó, màu t ím. Cua luôn luôn dóng kín, và t uyêt döi không
dùng t oilet này nua.
Nuóc ó t ruóc nhà, nhung phai ó bên t rái.
Nguyên t ac cua Phong Thuy là: “ Nuóc l úc nào cüng ó phía t r uóc nhà” , cho nên,
t ruóc nhà nêu làm hö cá, ao t ha hoa sen, hoa súng, dat möt cây nuóc phun (fount ain)
hay t hác nuóc nhân t ao (wat er fall) v.v... dêu t öt vê Phong Thuy.
Nhung can luu ý möt diêu: nhung t hu vua kê t rên, bao gi o cüng dát phía bên t r ái
cúa cúa chính ( dúng t ú t r ong nhà nhìn ra) . Nêu dat phía bên t ay phai, gia chu se
tu viêc xao lãng an com nhà, dên chuyên có tình nhân hay vo bé chi là van dê t hoi gian
mà t hôi.
Nêu nhà xây mat vê huóng Nam, t hì không nên t hiêt t rí nhung t hu nêu t rên.
Góc Ðông-Nam cúa möt khu phö l à “ t úi t i ên” t r oi dành cho.
Nöt van phòng hay möt co só t huong mãi nam ngay góc Ðông-Nam cua möt khu phö
(shopping cent er) là dóng ngay cung Tài Löc cua khu phö dó.
Nhung van phòng dich vu hay nhung co só mua bán nào ó t ai vi t rí này, t huong huóng
duoc nhiêu may man và t huan loi hon nhung co só t huong mãi khác cùng t rong khu
phö dó.
Ðat duoc möt co só t huong mãi ngay cung Tài Löc cua möt khu phö, và nêu huóng cua
co só này hop vói chu nhân và không có gì pham vào Phong Thuy, t hì dúng là löc cua
t roi dã dên t ay.
t r í nhà bp t heo Phong Thy
Khi xây nhà, bat ky nguoi nào cung phai cân nhac ky vi
t rí dat bêp. Khu vuc này vô cùng quan t rong, quyêt dinh su
t hành bai cua gia chu chu không chi don t huan là möt noi dê
nau nuóng.
Nöt t rong nhung yêu t ö quan t rong dau t iên khi dat bêp là
phai có su t uong ung vói cua và cao t rên rön cua chu nhà.
Nguoi Trung Quöc dúc kêt rang dông bac là huóng t öt nhat
dê dat bêp. Kê t iêp là huóng nam, huóng chính t ây. Các
huóng khác dêu không t öt .
Bêp t huong dua vào vách t rái t u t rong nhà nhìn ra và không duoc döi diên nhà vê sinh.
Ðat chéo vói góc t rái cua nhà cung t hích hop, có ý nghia muön xua duöi t ai hoa. Ngoài
ra, nhung vi t rí nên t ránh là dat bêp t rên hö nuóc, duói gam cau t hang và quay cùng
chiêu vói cua chính cua nhà. Hö cá cung không nên dat gan bêp. Möt mat guong soi
lên bêp là diêu t öt ky. Nhu vay là không may man, phúc löc se roi xa.
vi t rí cua bêp phai kê t rên nên cao ráo, không khí t hoáng và ánh sáng day du. Chân
bêp không duoc gap gênh. Nghiêng lêch là diêu t öi ky khi dat bêp. Mái nhà bêp không
duoc dê döt , có nuóc roi vào.
Nöt can bêp röng rãi, t hông
t hoáng và du t iên nghi.