TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc ÑAÉC LOÄC

www.tuviglobal.com

1

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI
HANOI

PHUÙC THAÉNG
152 Trieäu Vieät Vöông
PHAÀN THÖÙ NHAÁT

CAÙCH LAÁY SOÁ TÖÛ VI
AI ÑAËT RA SOÁ TÖÛ VI ?
Ngöôøi ñaët ra soá Töû Vi laø Traàn Ñoaøn, sinh ôû ñôøi nhaø Toáng (Trung - Hoa) tu ôû nuùi Hy Di neân coù bieät hieäu laø Hy Di, Traàn Ñoaøn coøn laø taùc giaû thieân “Traàn Hy Di taâm töôùng” daïy ngöôøi ta xem töôùng qua taâm traïng cuûa ngöôøi ñôøi. Veà soá cuõng nhö veà töôùng, Traàn Ñoaøn ñeàu xöùng ñaùng laø baäc laõo toå. Sau Traàn Ñoaøn, nhöõng vò coù teân sau naøy ñaõ nghieân cöùu vaø boå khuyeát theâm veà khoa Töû Vi : Hoaøng Kim Saùch, Ma Thò, Giaõ Haïc, Lyù Ngaõ Bình, Giaùc Töû, Thieäu Can Töû...

CAÙCH LAÁY SOÁ TÖÛ VI
Muoán laáy moät laù soá Töû vi, ta laáy moät tôø giaáy chia laøm 12 oâ nhö döôùi ñaây : Tî 4 Thìn 3 Maõo 2 Daàn 1 1. 2. - Cung Daàn - Maõo Ngoï 5 Tuoåi... Ngaøy... Thaùng... Giôø... Söûu 12 Muøi 6 7 Thaân

Daäu 8 Tuaát 9 Tyù 11 3. 4. Hôïi 10 - Thìn - Tî 1

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

2

9. - Tuaát 5. - Ngoï 10. - Hôïi 6. - Muøi 11. - Tyù 7. - Thaân 12. - Söûu 8. - Daäu OÂ vuoâng ôû giöõa laø Thieân baøn. 12 oâ hay 12 cung chung quanh laø ñòa baøn. Bieân ñuû 12 cung xong, ta vieát vaøo oâ vuoâng ôû giöõa (cung Thieân baøn) : Tuoåi gì ? Ngaøy bao nhieâu ? Thaùng maáy ? Giôø naøo ? Thí duï : Tuoåi : Kyû daäu ngaøy : 25 thaùng : 8 giôø : Tuaát Xong roài, laàn löôït : 6. An thaân 1. Tìm meänh 7. An sao 2. Tìm cuïc 8. Tính ñaïi haïn 3. Tính aâm döông 9. Tính tieåu haïn 4. Tính giôø 10. Tính ñoàng haïn. 5. An meänh

1. TÌM MEÄNH
Muoán bieát Meänh gì ? Coi baûn ñoà döôùi ñaây : Kim Meänh Tuoåi Giaùp Tyù - Aát söûu - Giaùp ngoï - Aát muøi - Nhaâm thaân - Quyù daäu - Nhaâm daàn - Quyù maõo - Canh thìn - Taân tî - Canh Tuaát - Taân hôïi Hoûa Meänh Tuoåi Bính daàn - Ñinh maõo - Bính thaân - Ñinh daäu - Giaùp tuaát - Aát hôïi - Giaùp thìn Moäc Meänh tuoåi Maäu thìn - Kyû tò - Maäu tuaát - Kyû hôïi - Nhaâm ngoï - Quyù muøi - Nhaâm tyù - Quyù söûu - Canh daàn - Taân maõo - Canh thaân - Taân daäu Thoå Meänh Tuoåi Canh ngoï - Taân muøi - Canh tyù - Taân söûu - Maäu daàn - Kyû maõo - Maäu thaân

Baûn ñoà veà caùc Meänh
Thuûy Meänh Tuoåi Bính tyù - Ñinh söûu - Bính ngoï - Ñinh muøi - Giaùp thaân - Aát daäu - Giaùp daàn - Aát maõo - Nhaâm thìn - Quyù tî - Nhaâm tuaát - Quyù hôïi

2

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc - Aát tî - Maäu ngoï - Kyû muøi - Maäu tyù - Kyû söûu - Kyû daäu - Bính tuaát - Ñinh hôïi - Bính thaân - Ñinh tî

www.tuviglobal.com

3

2. TÌM CUÏC
Muoán bieát Cuïc gì ? Coi baûn ñoà döôùi ñaây : Tuoåi Giaùp hoaëc Kyû Meänh laäp taïi Tyù, Söûu : Thuûy nhò cuïc __ Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi : Hoûa luïc cuïc __ Thìn, Tî : Moäc tam cuïc __ Ngoï, Muøi : Thoå nguõ cuïc __ Thaân, Daäu : Kim töù cuïc Tuoåi Aát hoaëc Canh Meänh laäp taïi Tyù, Söûu : Hoûa luïc cuïc __ Daàn, Maõo Tuaát, Hôïi : Thoå nguõ cuïc __ Thìn, Tî : Kim töù cuïc __ Ngoï, Muøi : Moäc tam cuïc __ Thaân, Daäu : Thuûy nhò cuïc Tuoåi Bính hoaëc Taân Meänh laäp taïi Tyù, Söûu : Thoå nguõ cuïc __ Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi : Moäc tam cuïc __ Thìn, Tî : Thuûy nhò cuïc __ Ngoï, Muøi : Kim töù cuïc __ Thaân, Daäu, Hoûa luïc cuïc Tuoåi Ñinh hoaëc Nhaâm Meänh laäp taïi Tyù, Söûu : Moäc tam cuïc __ Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi : Kim töù cuïc __ Thìn, Tî : Hoûa luïc cuïc __ Ngoï, Muøi : Thuûy nhò cuïc __ Thaân, Daäu : Thoå nguõ cuïc Tuoåi Daäu hoaëc Quyù Meänh laäp taïi Tyù, Söûu : Kim töù cuïc __ Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi : Thuûy nhò cuïc __ Thìn, Tî : Thoå nguõ cuïc __ Ngoï, Muøi : Hoûa luïc cuïc __ Thaân, Daäu : Moäc tam cuïc

3. TÍNH AÂM DÖÔNG
Tuoåi Giaùp laø Döông Tuoåi __ Bính __ __ Aát laø Aâm Ñinh __ Baát cöù Nam hay Nöõ

3

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc __ Maäu __ __ Kyû __ __ Canh __ __ Taân __ __ Nhaâm __ __ Quyù __ __ Tyù __ __ Söûu __ __ Daàn __ __ Maõo __ __ Thìn __ __ Tî __ __ Ngoï __ __ Muøi __ __ Thaân __ __ Daäu __ __ Tuaát __ __ Hôïi __ Thí duï : Ñaøn baø, tuoåi Giaùp tyù laø döông nöõ, Aát söûu laø aâm nöõ v.v... Ñaøn oâng, tuoåi Maäu ngoï laø döông nam, Kyû muøi laø aâm nam v.v...

www.tuviglobal.com

4

4. TÍNH GIÔØ

Giôø Tyù töø 11 giôø ñeâm ñeán 1 giôø saùng _ Söûu _1 giôø saùng ñeán 3 _ _ Daàn _3 _ 5 _ _ Maõo _5 _ 7 _ _ Thìn _7 _ 9 _ _ Tî _9 _ 11 _ _ Ngoï _1 _ 1 _ chieàu _ Muøi _1 giôø chieàu ñeán 3 _ _ Thaân _3 _ 5 _ _ Daäu _5 _ 7 _ _Tuaát _7 _ 9 _ toái _ Hôïi _9 giôø toái ñeán 11 _ ñeâm Chuù yù : Töø xöa, tröôùc ngaøy moàng moät thaùng gieâng naêm 1943, ngöôøi ta laáy 12 giôø tröa laø ñuùng Ngoï, nghóa laø ñöùng boùng. Vaäy, tröôùc ngaøy ñoù, caùc giôø cuûa Töû vi theo ñuùng nhö baûn ñoà ôû treân. Baét ñaàu töø ngaøy moàng moät thaùng gieâng naêm 1943 cho ñeán ngaøy nay ôû nöôùc ta, thì giôø thay ñoåi nhö sau ñaây : Töø 1/1/43, nhanh moät giôø. Vaäy, giôø Ngoï baét ñaàu töø 12 giôø ñeán 2 giôø chieàu. Ít ngaøy sau ngaøy 9/3/45, nhanh theâm moät giôø nöõa. Vaäy, giôø Ngoï baét ñaàu töø 1 giôø ñeán 3 giôø chieàu. Töø 2-9-45, giôø nhö cuõ, nghóa laø giôø Ngoï baét ñaàu töø 11 giôø saùng ñeán 4 giôø chieàu. Vaøo khoaûng töø thaùng 3 hay thaùng 4-46, nhanh moät giôø. Vaäy, giôø Ngoï baét ñaàu töø 12 giôø tröa ñeán 2 giôø chieàu.

5. AN MEÄNH

Khôûi töï cung Daàn (1) laø thaùng gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh ( töø traùi sang phaûi) roài töø cung aáy goïi laø giôø Tyù tính nghòch laïi ( töø phaûi sang traùi ) cho ñeán giôø sinh laø Meänh : An Meänh vaøo cung naøy.

6. AN THAÂN

Khôûi töï cung Daàn laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh roài töï cung aáy goïi laø giôø Tyù tính thuaän cho ñeán giôø sinh laø Thaân : An Thaân ôû cung naøy. 4

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

5

Sau khi an Meänh vaø an Thaân xong, vieát theo chieàu thuaän vaøo moãi cung, baét ñaàu töø cung vöøa an Meänh xong : Meänh vieân, Phuï maãu, Phuùc ñöùc, Ñieàn traïch, Quan loäc, Noâ boäc, Thieân di, Giaûi aùch, Taøi baïch, Töû töùc, Phu theâ, Huynh ñeä. Coù theå vieát moät chöõ ñaàu cuõng ñöôïc nhö : Meänh, Phuï, Phuùc, Ñieàn v.v...

7. AN SAO

Tröôùc heát tìm xem sao Töû vi ñoùng ôû nôi naøo. Coi baûn ñoà döôùi ñaây, thí duï : Thuûy nhò cuïc, sinh ngaøy moàng 8 : Töû vi ôû cung Tî. Moäc tam cuïc, sinh ngaøy moàng 8 : Töû vi ôû cung Maõo. Kim töù cuïc, sinh ngaøy 30 : Töû vi ôû cung Hôïi, Hoûa luïc cuïc, sinh ngaøy 13 : Töû vi ôû cung Hôïi v.v... 8, 9 6, 7, 30 4, 5, 28, 29 2, 3, 26, 27 4, 12, 14 1, 9, 11 6, 8 3, 5 6, 16, 19, 25 2, 12, 15, 21 8, 11, 17 4, 7, 13 8, 20, 24 3, 15, 19, 27 10, 14, 22 5, 9, 17 3, 9 1, 13, 25, 29 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 13, 21, 23 16, 24, 26 19, 27, 29 25 14, 24, 27 22, 30 18, 28 22 26 5 6, 18, 30 1, 30 11, 23 16, 28 21 7 2, 26 5

Thuûy nhò cuïc 1, 24, 25 7, 15, 17 22, 23 10, 18, 20

Moäc tam cuïc 2, 28 10, 20, 23, 29

Kim töù cuïc

Thoå nguõ cuïc 4, 12

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

6

10, 24, 29 4, 18, 23 12, 17, 27 6, 11, 21

2, 16, 30

8, 22

14, 28 1, 20 7, 26 3, 13

Hoûa luïc cuïc 5, 15, 25 9, 19

1. VOØNG TÖÛ VI Khi ñaõ bieát Töû vi ñoùng ôû cung naøo roài, tính thuaän, caùch 3 cung ñeán cung thöù tö an Lieâm Trinh, laïi caùch 2 cung an Thieân Ñoàng, lieàn cung aáy an Vuõ Khuùc, roài Thaùi döông, caùch 1 cung an Thieân cô. Tieáp ñeán sao Thieân Phuû. Sao Thieân Phuû bao giôø cuõng ñöùng ñoái chieáu vôùi sao Töû vi. Coi baûn ñoà döôùi ñaây thì roõ : Thí duï : Töû vi cung Tî thì Thieân phuû ôû cung Hôïi. _ Ngoï _ Tuaát _ Muøi _ Daäu _ Hôïi _ Tî _ Tuaát _ Ngoï _ Daäu _ Muøi Chuù yù : Töû vi ôû cung Daàn vaø CUNG THAÂN, Thieân Phuû cuõng coù cung Daàn vaø CUNG THAÂN (goïi laø Töû Phuû ñoàng cung). 2. VOØNG THIEÂN PHUÛ An xong sao Thieân phuû roài, tính thuaän, moãi cung an moät sao : Thaùi aâm, Tham lang, Cöï moân, Thieân töôùng, Thieân löông, Thaát saùt, caùch 3 cung, cung thöù tö an Phaù quaân. 3. TAÛ PHUÏ HÖÕU BAÄT Khôûi thaùng gieâng töï cung Thìn, tính thuaän ñeán thaùng sinh laø Taû phuï ; khôûi thaùng gieâng töï cung Tuaát, tính nghòch ñeán thaùng sinh laø Höõu baät . 4. VAÊN XÖÔNG, VAÊN KHUÙC Khôûi giôø Tí töï cung Tuaát, tính nghòch ñeán giôø sinh laø Vaên xöông ; khôûi giôø Tí töï cung Thìn tính thuaän ñeán giôø sinh laø Vaên khuùc. 5. ÑÒA KHOÂNG, ÑÒA KIEÁP Khôûi giôø Tí töï cung Hôïi ñeán giôø sinh, thuaän laø Ñòa khoâng, nghòch laø Ñòa kieáp. 6. HOÙA LOÄC, HOÙA QUYEÀN, HOÙA KHOA, HOÙA KÎ (Töù hoùa) Theo haønh can, cöù tìm boán sao sau naøy ôû ñaâu, thì Loäc, Quyeàn, Khoa, Kî ôû ñoù : Tuoåi Giaùp : Lieâm, Phaù, Vuõ, Döông, (Loäc, Quyeàn, Khoùa, Kî) Aát : Cô, Löông, Vi, Nguyeät (Thaùi aâm) 6

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Ñinh : Maäu : Kyû : Canh : Taân : Nhaâm : Quí :

www.tuviglobal.com

7

Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï Tham, Nguyeät, Baät, Cô Vuõ, Tham, Löông, Khuùc (Vaên khuùc) Nhaät, (Thaùi döông) Vuõ, Aâm, Ñoàng Cöï, Löông, Khuùc, Xöông Löông, Vi, Phuû, Vuõ Phaù, Cöï, Aâm, Lang 7. THIEÂN THÖÔNG THIEÂN SÖÙ Bao giôø Thieân thöông cuõng ôû CUNG NOÂ boäc, Thieân söù cuõng ôû CUNG GIAÛI aùch. 8. THIEÂN KHOÂI, THIEÂN VIEÄT Theo haøng can Tuoåi Giaùp, Maäu, Canh : Khoâi ôû Söûu, Vieät ôû Muøi _ Aát, Kyû _ Tí _ Thaân _ Bính, Ñinh _ Hôïi _ Daäu _ Nhaâm, Quí _ Maõo _ Tò _ Taân _ Ngoï _ Daàn 9. LOÄC TOÀN, KÌNH DÖÔNG, ÑAØ LA Theo haøng can Tuoåi Giaùp : Loäc toàn ôû Daàn _ Aát _ _ Maõo _ Bính, Maäu _ _ Tò _ Ñinh, Kyû _ _ Ngoï _ Canh _ _ Thaân _ Taân _ _ Daäu _ Nhaâm _ _ Hôïi _ Quí _ _ Tí Tính thuaän, cung treân Loäc toàn laø Kình döông, cung döôùi laø Ñaø la. 10. HOÛA TINH, LINH TINH Theo haøng chi, giôø sinh, vaø tính thuaän Tuoåi Thaân, Tí, Thìn. Khôûi giôø Tí töø Daàn ñeán giôø sinh laø Hoûa tinh. Khôûi giôø Tí töø Tuaát ñeán giôø sinh laø Linh tinh. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát. Khôûi giôø Tí töø cung Söûu vaø cung Maõo. Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi. Khôûi giôø Tí töï cung Daäu vaø cung Tuaát. Tuoåi Tò, Daäu, Söûu. Khôûi giôø Tí töï cung Tuaát cung Maõo. 11. THIEÂN MAÕ Tuoåi Thaân, Tí, Thìn : Maõ ôû Daàn _ Daàn, Ngoï, Tuaát : _ _ Thaân _ Hôïi, Maõo, Muøi : _ _ Tò _ Tò, Daäu, Söûu : _ _ Hôïi 12. HOÀNG LOAN THIEÂN HI Khôûi naêm Tí töï cung Maõo tính nghòch ñeán naêm ñeû laø Hoàng Loan, cung ñoái cung laø Thieân hæ. Thí duï Tí ñoái Ngoï, Maõo ñoái Daäu v.v... 7

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

8

13. THIEÂN DIEÄU, THIEÂN Y, THIEÂN HÌNH Tính thuaän thaùng gieâng töï cung Söûu, ñeán thaùng sinh laø Thieân dieâu, Thieân y, tính thuaän thaùng gieâng töï cung Daäu ñeán thaùng sinh laø Thieân hình. 14. TAM THAI, BAÙT TOÏA Xem Taû phuï ôû cung naøo, thì khôûi thuaän moàng moät ñeán ngaøy sinh laø Tam thai ; Höõu baät ôû cung naøo, thì khôûi nghòch moàng moät ñeán ngaøy sinh laø Baùt toïa. 15. LONG TRÌ, PHÖÔÏNG CAÙC Khôûi thuaän naêm Tí töï cung Thìn ñeán naêm sinh laø Long trì Khôûi nghòch naêm Tí töï cung Tuaát ñeán naêm sinh laø Phöôïng Caùc. 16. THIEÂN TAØI, THIEÂN THOÏ, THAI PHUÏ, PHONG CAO Khôûi thuaän : naêm Tí töï cung baûn meänh ñeán naêm sinh laø Thieân taøi. Naêm Tí töï cung baûn thaân ñeán naêm sinh laø Thieân thoï. Caùch tröôùc Vaên khuùc moät cung laø Thai phuï, caùch sau moät cung laø Phong caùo. 17. AÂN QUANG THIEÂN QUÍ Tính thuaän moàng moät töø Vaên xöông ñeán ngaøy sinh, roài laïi luøi laïi moät cung laø Aân quang. Tính nghòch moàng moät töï Vaên khuùc ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung laø Thieân quí. 18. THIEÂN KHOÁC, THIEÂN HÖ Khôûi naêm Tí töï cung Ngoï ñeán naêm sinh, nghòch laø Thieân khoác, thuaän laø Thieân hö. 19. COÂ THAÀN, QUAÛ TUÙ Tuoåi Daàn, Maõo, Thìn : Coâ thaàn ôû Tò, Quaû tuù ôû Söûu _ Tò, Ngoï, Muøi : _ Thaân _ Thìn _ Thaân, Daäu, Tuaát _ Hôïi _ Muøi _ Hôïi, Tí, Söûu _ Daàn _ Tuaát 20. THAÙI TUEÁ, THIEÁU DÖÔNG,TANG MOÂN, THIEÁU AÂM, QUAN PHUØ, TÖÛ PHUØ, TUEÁ PHAÙ, LONG ÑÖÙC, BAÏCH HOÅ, PHUÙC ÑÖÙC, ÑIEÁU KHAÙCH PHI PHUØ. Baát cöù trai gaùi, sinh naêm naøo thì Thaùi tueá ôû cung aáy, nhö sinh naêm Tí thì Thaùi tueá ôû Tí. Tính thuaän moãi cung an moät sao. 21. BAÙC SÓ, LÖÏC SÓ, THANH LONG, TIEÅU HAO, TÖÔÙNG QUAÂN, TAÁU THÖ, PHI LIEÂM, HÆ THAÀN, BEÄNH PHUØ, ÑAÏI HAO, PHUÏC BINH, QUAN PHUØ. Loäc toàn ôû cung naøo, thì Baùc só ôû cung aáy, döông nam aâm nöõ thì tính thuaän, aâm nam döông nöõ thì tính nghòch, theo thöù töï moãi cung an moät sao. 22. TRAØNG SINH, MOÄC DUÏC, QUAN ÑAÙI, LAØM QUAN, ÑEÁ VÖÔÏNG, SUY, BEÄNH, TÖÛ, MOÄ, TUYEÄT, THAI, DÖÔÕNG, (tính thuaän) . Kim cuïc Traøng sinh ôû Tò Moäc _ Hôïi Hoûa cuïc _ Daàn Thuûy, Thoå cuïc _ Thaân. 23. THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC Khôûi thuaän naêm Tí töï cung Daäu ñeán naêm sinh laø Thieân ñöùc _ _ Tò ñeán naêm sinh laø Nguyeät ñöùc 24. GIAÛI THAÀN Khôûi nghòch naêm Tí töï cung Tuaát ñeán naêm sinh laø Giaûi thaàn 8

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com 25. THIEÂN QUAN QUÍ NHAÂN Theo haøng can Tuoåi Kyû, Taân ôû Daäu __ Canh __ Hôïi __ Nhaâm __ Tuaát __ Quí __ Ngoï

9

Tuoåi __ __ __ __

Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu

ôû __ __ __ __

Muøi Thìn Tò Daàn Maõo

26. THIEÂN PHUÙC QUÍ NHAÂN Theo haøng can Tuoåi Giaùp ôû Daäu Tuoåi Maäu ôû Maõo __ Aát __ Thaân Tuoåi Kyû __ Daàn __ Bính __ Tí Canh, Nhaâm __ Ngoï __ Ñinh __ Hôïi Taân, Quí __ Tí 27. THIEÂN KHOÂNG Tröôùc cung Thaùi tueá laø Thieân khoâng 28. KIEÁP SAÙT Tuoåi Thaân, Tí Thìn ôû Tò __ Daàn, Ngoï, Tuaát __ Hôïi __ Hôïi, Maõo, Muøi __ Thaân __ Tò, Daäu, Söûu __ Daàn 29. HOA CAÙI Tuoåi Thaân, Tí, Thìn ôû Thìn __ Hôïi, Maõo, Muøi __ Muøi __ Tò, Daäu, Söûu __ Söûu __ Daàn, Ngoï, Tuaát __ Tuaát 30. ÑAØO HOA Tuoåi Thaân, Tí, Thìn ôû Daäu __ Hôïi, Maõo, Muøi __ Tí __ Tò, Daäu, Söûu __ Ngoï __ Daàn, Ngoï Tuaát __ Maõo 31. PHAÙ TOAÙI Tuoåi Tí, Ngoï, Maõo, Daäu ôû Tò __ Daàn, Thaân, Tò, Hôïi __ Daäu __ Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi __ Söûu 32. ÑAÅU QUAÂN Töï cung Thaùi tueá khôûi thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh, laïi töø thaùng sinh khôûi giôø Tí tính thuaän ñeán giôø sinh laø Ñaàu quaân. 33. TUAÀN KHOÂNG Theo voøng 60 hoa giaùp Tuoåi Giaùp tí Tuaàn khoâng ôû Tuaát Hôïi __ Giaùp tuaát __ _ Thaân Daäu __ Giaùp thaân __ _ Ngoï Muøi 9

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc __ __ Giaùp ngoï Giaùp daàn __ __

www.tuviglobal.com

10

_ Thìn Tò _ Tí Söûu 34. TRIEÄT LOÄ Tuoåi Giaùp, Kyû Trieät loä ôû Thaân Daäu __ Aát, Canh __ _ Ngoï Muøi __ Bính, Taân __ _ Thìn Tò __ Ñinh, Nhaâm __ _ Daàn, Maõo __ Maäu, Quí __ _ Tí, Söûu 35. THIEÂN LA, ÑÒA VOÕNG Bao giôø Thieân la cuõng ôû Thìn __ Ñòa voõng __ Tuaát. 36. LÖU HAØ Tuoåi Giaùp Löu Haø ôû Daäu __ Aát __ _ Tuaát __ Bính __ _ Muøi __ Ñinh __ _ Thaân __ Maäu __ _ Tò __ Kyû __ _ Ngoï __ Canh __ _ Thìn __ Taân __ _ Maõo __ Nhaâm __ _ Hôïi __ Quí __ _ Daàn 37. THAÂN CHUÛ Tuoåi Tí : Linh tinh laø Thaân chuû __ Ngoï Hoûa tinh __ __ Söûu, Muøi : Thieân töôùng __ __ Daàn, Thaân : Thieân löông __ __ Maõo, Daäu : Thieân ñoàng __ __ Tò, Hôïi : Thieân cô __ __ Thìn, Tuaát : Vaên Xöông __ 38. MEÄNH CHUÛ Tuoåi Tí : Tham lang laø Meänh chuû __ Söûu, Hôïi : Cöï moân __ __ Daàn, Tuaát : Loäc toàn __ __ Maõo, Daäu : Vaên khuùc __ __ Tò. Muøi : Vuõ khuùc __ __ Thìn, Thaân : Lieâm trinh __ __ Ngoï : Phaù quaân __ 39. QUOÁC AÁN, ÑÖÔØNG PHUØ Tính thuaän Loäc toàn laø cung thöù 1 ñeán cung thöù 9 thì an Quoác aán, nghòch ñeán cung thöù 8 thì an Ñöôøng phuù. 40. TÍNH ÑAÏI HAÏN 10

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

11

Theo naêm cuïc moãi moät haïn laø möôøi naêm. Tính baét ñaàu töï cung baûn meänh heã AÂm nam, Döông nöõ thì tính nghòch. Thí duï : Hoûa luïc cuïc thì tính leân saùu töï cung baûn meänh roài 16, 26 v.v... tính sang cung khaùc moãi cung laø 10 naêm. Thoå nguõ cuïc thì tính leân naêm töï cung baûn meänh. Kim töù cuïc thì tính leân boán töï cung baûn meänh. TÍNH TIEÅU HAÏN Tính tieåu haïn laø tính löu nieân, moãi haïn laø moät naêm, Nam thuaän, nöõ nghòch. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát khôûi töï cung Thìn roài löu ñi __ Thaân, Tí, Thìn __ Tuaát __ __ Hôïi, Maõo, Muøi __ Söûu __ __ Tò, Daäu, Söûu __ Muøi __ TÍNH ÑOÀNG HAÏN Leân moät ôû cung Baûn meänh __ hai __ Taøi baïch __ ba __ Taät aùch __ boán __ Theâ thieáp __ naêm __ Phuùc ñöùc __ saùu __ Quan loäc Coøn töø leân baûy ñeán möôøi boán cöù töø Quan loäc tính lieàn moãi cung laø moät tuoåi. Coøn caùch ñoaùn thì phaûi bieát sinh, khaéc, cheá, hoùa cuûa nguõ haønh, vaø sao naøo thuoäc veà haøng naøo. THAÙNG NHUAÄN Sinh vaøo thaùng nhuaän thì 15 ngaøy veà tröôùc tính vaøo thaùng chính, töø ngaøy 16 trôû ñi tính vaøo thaùng sau. Thí duï : Sinh ngaøy 13 thaùng 7 dö thì tính nhö ngaøy 13 thaùng 7 chính __ 17 __ 7 dö thì tính nhö ngaøy 17 thaùng 8 chính Nguõ haønh töông sinh Nguõ haønh töông khaéc Kim sinh Thuûy Kim khaéc Moäc Thuûy __ Moäc Moäc __ Thoå Moäc __ Hoûa Thoå __ Thuûy Hoûa __ Thoå Thuûy __ Hoûa Thoå __ Kim Hoûa __ Kim Thí duï : Kim meänh, Thuûy cuïc laø toát. Thuûy meänh, Hoûa cuïc laø xaáu. TAM HÔÏP Daàn, Ngoï, Tuaát, ba cung chieáu nhau goïi laø Tam hôïp Thaân, Tyù, Thìn, __ __ Tî, Daäu, Söûu, __ __ Hôïi, Maõo, Muøi __ __ CHÍNH CHIEÁU Tyù chieáu Ngoï laø chính chieáu. Söûu __ Muøi __ Daàn __ Thaân __ 11

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

12

Maõo __ Daäu __ Thìn __ Tuaát __ Tî __ Hôïi __ Thí duï : Meänh laäp taïi Ngoï thì phaûi xem cung : Daàn, Tuaát vaø Tyù. Hôïp taát caû 4 cung maø ñoaùn. Caùc cung khaùc cuõng hôïp nhö theá. Chuù yù : Chính caàn hôn Chieáu Chieáu caàn hôn Giaùp Cuõng nhö ngöôøi ta, caàn khoûe maïnh (Chính) roài môùi ñeán quaàn aùo (Chieáu), sau cuøng môùi ñeán ngöôøi hoä veä (Giaùp). Giaùp laø hai cung saùt hai beân CUNG MEÄNH. Thí duï : Cung Phuï, CUNG MEÄNH, CUNG BAØO Cung Phuï vaø CUNG BAØO laø : Giaùp. HAÏN TÖØNG THAÙNG Tính nguyeät nghòch, thôøi thuaän ôû cung naêm tieåu haïn (naêm bieân ôû xung quanh oâ to ôû giöõa töùc laø cung Thieân baøn. XEM NGAØY Moàng moät tính ôû cung haïn thaùng, roài cöù theá thuaän ñi moãi ngaøy vaøo moät cung cho ñeán heát thaùng. XEM GIÔØ Giôø Tyù khôûi ngay ôû cung haïn ngaøy, roài cöù theá tính thuaän ñi moãi cung laø moät giôø. ÑÖÔÏC GIÔØ SINH Giôø sinh toát laø : Muøa Xuaân sinh giôø Daäu, Thìn, Tî __ Haï __ Maõo, Muøi, Hôïi __ Thu __ Ngoï, Thaân, Daàn __ Ñoâng __ Söûu, Tuaát, Tyù ÑÖÔÏC MUØA SINH sinh muøa Xuaân, Meänh moäc laø Vöôïng, mình Hoûa laø Töôùng __ Haï __ Hoûa __ Thoå __ __ Thu __ Kim __ Thuûy __ __ Ñoâng __ Thuûy __ Moäc __ PHAÏM GIÔØ Coù hai giôø ñoäc laø giôø Quan saùt vaø giôø Kim saø thieát toûa : Phaïm vaøo hai giôø aáy thì khoù nuoâi. GIÔØ QUAN SAÙT Phaïm giôø Quan saùt thì khoù nuoâi, nhöng neáu nuoâi ñöôïc, veà sau, lôùn leân, raát ñaùo ñeå, cöùng coå. Pheùp tính : sinh thaùng gieâng, giôø Quan saùt ôû Tî roài cöù theá tính nghòch laïi moãi thaùng vaøo moät cung, nghóa laø sinh thaùng hai thì Quan saùt ôû Thìn, thaùng ba ôû Maõo v.v... GIÔØ KIM SAØ THIEÁT TOÛA Phaïm giôø naøy thì khoù nuoâi laém, nhöng neáu sinh vaøo nhöõng naêm Tyù, Söûu, Ngoï, Muøi thì ñôõ xaáu ñi nhieàu. Pheùp tính : Baét ñaàu töø cung Tuaát laø Tyù roài tính töø ñaáy : Naêm nhuaän. Thaùng nghòch. 12

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

13

Ngaøy nhuaän. Giôø nghòch. Con trai truùng vaøo cung Thìn, cung Tuaát, con gaùi truùng vaøo cung Söûu, cung Muøi laø phaïm giôø Kim saø thieát toûa. Thí duï : Con trai sinh tuoåi Söûu, thaùng 3 ngaøy moàng 4 giôø Daàn thì phaïm giôø Kim saø thieát toûa : ôû Tuaát laø Tyù, tính thuaän ñeán naêm Söûu laø Hôïi, ôû Hôïi laø thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng 3 laø thaùng sinh ôû Daäu, ôû Daäu tính thuaän ñeán ngaøy sinh laø moàng boán truùng vaøo Tyù; töø Tyù tính nghòch ñeán giôø sinh laø Daàn thì truùng ngay vaøo Tuaát. Laø con trai maø laïi truùng vaøo cung Tuaát cho neân phaïm giôø. GIÔØ DAÏ ÑEÀ (khoùc ñeâm) Sinh muøa Xuaân vaøo giôø Ngoï thì phaïm giôø daï ñeà. __ Haï __ Daäu __ __ Thu __ Tyù __ __ Ñoâng__ Maõo __ GIÔØ DIEÂM VÖÔNG (hay hoaûng sôï) Sinh muøa Xuaân vaøo giôø Söûu, Muøi __ Haï __ Thìn Tuaát laø phaïm giôø Dieâm Vöông __ Thu __ Tyù, Ngoï __ Ñoâng__ Maõo, Daäu GIÔØ TÖÔÙNG QUAÂN (hay khoùc theùt, oám naëng) Sinh muøa Xuaân vaøo giôø Thìn, Tuaát, Daäu __ Haï __ Tyù, Maõo, Muøi laø phaïm giôø Töôùng quaân __ Thu __ Daàn, Ngoï, Söûu __ Ñoâng__ Thaân, Tî, Hôïi CAÙC CAÙCH Caùc sao ñi töøng boä moät, goïi laø caùch. Thí duï : Töû phuû vuõ töôùng caùch nghóa laø meänh coù moät hay hai sao keå treân, coøn thì chieáu vaøo Caùc sao vaøo caùch phaàn nhieàu ñi töøng boä 4 sao moät, ba sao moät hay 2 sao moät, coù khi chæ coù 1 sao (sao naøy nhaäp mieáu, ôû choã vöôïng ñòa). BOÄ 4 SAO Töû , Phuû, Vuõ, Töôùng caùch hay phaùt veà vaên Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông caùch Saùt Phaù, Lieâm, Tham caùch phaùt voõ BOÄ 3 SAO Moä trung Thai, Toïa caùch (sao Moä ôû töù moä : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) ñi cuøng Thai, Toïa ñoàng cung. Tam hoùa lieân chaâu caùch (Khoa, Quyeàn, Loäc ñi lieàn nhau thaønh 1 sao ôû Meänh, 2 sao giaùp Meänh). BOÄ HAI SAO Töû, Phuû ñoàng cung caùch (Daàn, Thaân in Meänh) Cöï, Cô ñoàng cung caùch (Cöï Cô ôû Maõo, Daäu in Meänh) Tham, Vuõ ñoàng haønh caùch (Tham lang, Vuõ khuùc ôû Söûu Muøi, in Meänh) Cöï, Nhaät ñoàng cung caùch (Cöï Nhaät ôû Daàn Thaân, in Meänh) 13

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

14

Nhaät, Nguyeät ñoàng cung caùch (Nhaät Nguyeät ôû Söûu Muøi, in Meänh) Taû, Höõu ñoàng cung caùch (Taû, Höõu cuøng ôû Söûu hay ôû Muøi, in Meänh) Toïa Khoâi höôùng Vieät caùch (Meänh coù Khoâi vaø Vieät chieáu Meänh) Phuû, Töôùng trieàu vieân caùch (Thieân Phuû, Thieân Töôøng chieáu Meänh) Xöông, Khuùc ñoàng cung caùch (Xöông, Khuùc cuøng ôû Söûu hay Muøi in Meänh) Phaù, Lieâm Maõo, Daäu caùch (Phaù quaân, Lieâm trinh ôû Maõo, Daäu, in Meänh) Loäc, Maõ giao trì caùch (Thieân maõ ngoä Loäc toàn hay Hoùa loäc ôû Taøi, Quan, Meänh, Di) Song loäc caùch (Hoùa loäc cuøng Loäc toàn ôû Meänh) Loäc hoäi Khoa, Quyeàn caùch (Hoùa khoa ngoä Hoùa quyeàn hay Hoùa Loäc ngoä Hoùa quyeàn ôû Meänh cuõng theá) Nhaät, Nguyeät ñoàng minh caùch (Nhaät ôû Thìn, Tî, Nguyeät ôû Daäu, Tuaát) Thieân aát quyù nhaân caùch (Thieân Khoâi, Thieân Vieät chieáu Meänh). BOÄ MOÄT SAO Sao naøy bao giôø cuõng ôû cung nhaäp mieáu. Ngoï thöôïng Thieân löông caùch (Thieân löông cö Meänh ôû Ngoï) Thaïch trung aãn ngoïc caùch (Cöï Moân ôû Tyù hay Ngoï) Phaù quaân Tyù, Ngoï caùch (Phaù quaân ôû Tyù hay Ngoï in Meänh) Nhaät leä trung thieân caùch (Thaùi döông ôû Ngoï in Meänh) Nhaät xuaát phuø tang caùch hay Nhaät chieáu loâi moân caùch cuõng theá (Thaùi döông ôû Maõo in Meänh, sinh ban ngaøy môùi quyù caùch) Nguyeät laõng thieân moân caùch (Thaùi aâm ôû cung Hôïi, sinh ban ñeâm môùi quyù caùch ) Nguyeät minh xöông haûi (Thaùi aâm ôû Tyù, in Meänh) Thieân phuû laâm thaát (Thieân phuû ôû Maõo, Daäu in Meänh) QUYÙ TINH GIAÙP MEÄNH Giaùp toát : Giaùp Töû, Phuû (hai beân CUNG MEÄNH coù Töû, Phuû) Giaùp Nhaät, Nguyeät ( __ coù Nhaät, Nguyeät) Giaùp Taû, Höõu ( __ Taû, Höõu) Giaùp Xöông, Khuùc ( __ Xöông, Khuùc) Giaùp Long, Phöôïng ( __ Khoa, Quyeàn) Giaùp Khoâi, Vieät ( __ Khoâi, Vieät) Giaùp xaáu : Giaùp Khoâng, Kieáp : lang thang, vaát vaû. Giaùp Kình, Ñaø : khoå sôû, nhöng neáu ngoaøi coù trung tinh ñaéc caùch thì ñeïp laém ; neáu khoâng coù caùch toát chieáu, Loäc toàn ôû Meänh thaønh coâ ñôn thì môùi xaáu. CAÙC CAÙCH HAY, DÔÛ : Thöôïng caùch Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng hoäi Hoàng, Ñaøo, Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc. Cô Nguyeät, Ñoàng, Löông, hoäi Hoàng, Ñaøo, Khoâi Vieät, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn., Loäc. 14

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

15

Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, hoäi Hoàng, Ñaøo, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc. Trung caùch Cuõng nhö caùc caùch ôû treân, nhöng chính tinh bò haõm vaø trung tinh khoâng ñuû boä. Haï caùch Cuõng nhö caùc caùch ôû treân, nhöng chính tinh bò haõm vaø trung tinh ñi leäch laïc. Thí duï : coù Taû maát Höõu, coù Long maát Phöôïng coù Khoâi maát Vieät, theâm hung tinh haõm ñòa : Kî Kieáp, Khoâng. Phi thöôøng caùch Cuõng nhö thöôïng caùch ôû treân nhöng theâm hung tinh ñaéc ñòa nhö Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hình, Hoå. Thí duï : Meänh : Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng Thaân : Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Hoäi Hoàng, Ñaøo, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu, Töôùng, Aán, Quyeàn, Loäc theâm Kình Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hình, hoå ñaéc ñòa hoäi Saùt, Phaù. NHÖÕNG SAO THUOÄC VEÀ THAÂN THEÅ Baïch hoå laø xöông coát Cöï moân moàm Thieân maõ chaân tay Thieân töôùng maët Khoa, quyeàn laø hai goø maù Tam thai traùn Thieân ñoàng maù Tueá phaù raêng Long trì muõi Baùt toïa caèm Long phöôïng tai Thieân khoâi ñaàu Phi lieâm toùc Nhaät, Nguyeät hai maét Thieân hình da Hoùa kî löôõi Hoùa loäc raâu Laøm quan coå Phaù toaùi cuoáng hoïng Taû, Höõu hai vai Thoi roán Vuõ khuùc noát ruoài Kình döông döông vaät Ñeá vöôïng löng Tham lang naùch Vuõ khuùc, Vaên khuùc hai vuù 15

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Thieân dieâu Vaên xöông Quoác aán laø Thieân cô Kình döông Ñaø la Hoàng loan Thieân khoác Thieân hình Vuõ khuùc, Taáu thö Quang, Quyù Tha, Toïa Thieân töôùng Khoâi, Vieät Thieân y Thaùi aâm laø Hoa caùi Thieân cô Kình döông Thieân ñoàng Baïch hoå Ñaøo, Hoàng, Hyû Xöông, Khuùc Vuõ khuùc Ñaø la Thieân maõ Cöï moân Thieân phuû Long, Phöôïng Hoùa quyeàn Thaát saùt Thieân töôùng Lieâm trinh Töû vi Thaùi aâm Phöôïng caùc Thieän cô Thaùi döông Löu haø loâng buïng

www.tuviglobal.com

16

NHÖÕNG SAO CHÆ ÑOÀ DUØNG aán, trieän maùy moùc traøng, ñuïc, buùa möïc vaûi voùc chuoâng nhaïc dao, keùo, göôm, ñao nhaïc khí baøi vôû ñoà ñaïc buùt vaên baèng quaàn aùo CAÙC SAO CHÆ NGÖÔØI, VAÄT, ÑOÀ DUØNG chuøa caùi loïng, baùt höông caây coái, caàu quaùn con voi oâng buït ñaát choù ñaù, thaïch tinh quaàn aùo thôø thaàn hoaønh phi, caâu ñoái chuoâng, khaùnh caùi moõ con ngöïa laøng phuû ñieän ñoà thôø ñöùc oâng, lyù tröôûng thanh kieám caùi aán, hoøm saét oâng buït ñình, thaønh hoøang laøng CAÙC SAO CHÆ CAÙC THÖCÙ AÊN laø thöù aên maën gaø vòt nguõ coác thöù aên ngoït mieán, oác, soø, buùn 16

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Ñaøo hoa Baïch hoå Khoác, hö Hoùa khoa Vuõ khuùc Hoûa, Taåu, Cöï, Kî Tham ngoä Kî Maõ ngoä Khoác Ñaø la Hoàng loan Tham lang Thanh long Hoùa loäc Thieân löông Cöï moân Loäc toàn Long trì Thieân töôùng Taáu thö ngoä Linh tinh

www.tuviglobal.com

17

röôïu sôn haøo röôïu con nhoäng xöông thuoác phieän thòt lôïn thòt traâu caù nhoû tieát canh thòt caù to ôùt, haït tieâu rau thòt boø loøng lôïn haûi vaät côm laø röôïu muøi CAÙC SAO ÖÙNG VEÀ KHI GIAØ, CHEÁT Quoác aán laø vaøng baïc boû vaøo aùo quan Hoa caùi caùi loïng Thieân cô aùo quan Hình, Kình, Ñaø caùi mai, caùi thuoång Quan ñaùi giaây thöøng Thieân hö gaäy choáng Baïch hoå quaàn aùo tang Ñaøo hoa caùi hoá Ñaøo hoàng ñeøn neán Linh, Hoûa boù ñuoác Taû, höõu hai caùi quaït aáp moä Hoùa kî caây phöôùn, cheùn thuoác ñaéng Ñieáu khaùch khaùch phuùng vieáng Ñòa khoâng, Ñòa kieáp xaùc cheát Thieân khoâng hö khoâng taát caû Hoàng loan giaây thöøng Thieân maõ ngöïa keùo xe tang Tang moân xe tang Cöï moân aùo quan Ñöôøng phuø ñoà khaâm lieäm Giaûi thaàn töû thaàn Saùt, Phaù, Lieâm, Tham long ñình, nhaø taùng 17

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Töø, Phuû, Vuõ Töôùng Loäc toàn Khoâi, Vieät

www.tuviglobal.com

18

ñoà loä boä coâ ñôn, trích aûnh oâng sö, thaày ñòa LOAÏI VAÊN TINH Thieân khoâi, Thieân vieät, Vaên xöông, Vaên khuùc, Hoùa khoa, Taáu thö, Thieáu döông, Thieáu aâm. LOAÏI VUÕ TINH Töôùng quaân, quoác aán, Hoùa quyeàn, Thieân maõ, Thanh long, Thieân hình, Baïch hoå. LOAÏI LOÄC TINH Loäc toàn, Hoùa loäc, Thieân phuû, Vuõ khuùc LOAÏI PHUÙC TINH Aân quang, Thieân quyù, Thieân ñöùc, Nguyeät ñöùc, Phuùc ñöùc, Thieân giaûi, Giaûi thaàn, Thieân thoï, Thieân quan quyù nhaân, Thieân phuùc quyù nhaân. LOAÏI ÑAØI CAÙC TINH Long trì, Phöôïng caùc, Tam thai, Baùt toïa, Thai phuï, Phong caùo. LOAÏI HAØO HOA TINH Ñaøo hoa, Hoàng loan, Thieân hyû, Hyû thaàn, Hoa caùi, Thieân dieâu, Phi lieâm. LOAÏI HOÄ VEÄ SINH Taû phuï, Höõu baät LOAÏI HUNG TINH Coâ thaàn, Quaû tuù, Thaùi tueá, Ñaåu quaân, Ñòa khoâng, Ñòa kieáp, Kình döông, Ñaø la, Tang moân, Quan phuø, Ñieáu khaùch, Linh tinh, Hoûa tinh, Thieân khoác, Thieân hö, Thieân khoâng, Hoùa kî. LOAÏI AÙN TINH Tuaàn khoâng, Trieät loä, Ñaïi hao, Tieåu hao.

BAÛN ÑOÀ AÂM DÖÔNG VAØ TÖÙ PHÖÔNG
NAM NGOÏ Hoûa döông MUØI Thoå aâm THAÂN Kim döông DAÄU Kim aâm TUAÁT Thoå döông HÔÏI Thuûy aâm

TÎ Hoûa aâm THÌN Thoå döông MAÕO Moäc aâm DAÀN Moäc döông

ÑOÂNG

TAÂY

SÖÛU Thoå aâm BAÉC

TYÙ Thuûy döông

Chuù yù : Khôûi ñaàu Tyù laø döông roài ñeán Söûu laø aâm, cöù moät döông moät aâm ñi caëp keø vôùi nhau cho ñeán heát voøng. Cöù coù döông laø phaûi coù aâm khoâng bao giôø hai döông hay hai aâm ñi lieàn nhau. 18

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

19

Hôïi (aâm thuûy) ñi saùt ngay vôùi Tyù (döông thuûy), Daàn (döông moäc) ñi saùt ngay vôùi maõo (aâm moäc) v.v... chæ coù 4 cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø ñi khaùc TÖÙ PHÖÔNG Hôïi, Tyù, Söûu thuoäc Baéc phöông Daàn, Maõo, Thìn __ Ñoâng __ Tî, Ngoï, Muøi __ Nam __ Thaân, Daäu, Tuaát __ Taây __

CAÙCH ÑOAÙN SOÁ TÖÛ VI
Tröôùc heát phaûi xem : Meänh vaø Cuïc ñoái vôùi nhau sinh khaéc theá naøo ? Meänh vaø Cung laäp meänh coù hôïp vôùi nhau khoâng ? (Meänh döông ôû cung döông vaø Meänh aâm ôû cung aâm laø hôïp (1)) Ñòa vò nhöõng sao ôû caùc cung theá naøo ? (Vöôïng ? Haõm ? Hôïp vò ? Taøi tinh ôû cung Taøi baïch, quyù tinh ôû CUNG MEÄNH, Thaân, phuùc tinh ôû CUNG PHUÙC, Giaûi laø hôïp caùch.) Sau heát laø xem caùc cung toát xaáu theá naøo maø ñoaùn moïi söï vaø vaän haïn. Ñoù laø moái quan heä nhaát trong söï ñoaùn soá, maø muoán ñoaùn ñöôïc nhö theá thì phaûi hieåu bieát : Tính caùch caùc sao. Söï keát hôïp cuûa nhöõng sao ôû caùc cung vaø caùi hieäu quaû cuûa söï keát hôïp aáy. CUNG MEÄNH Meänh toát khoâng baèng vaän toát ; thaân xaáu khoâng baèng haïn xaáu. Meänh coù caùt tinh thì toát, hung tinh thì xaáu; nhöng neáu hung tinh ñaéc ñòa thì laïi hoùa toát. Meänh ngoä hung saùt tinh maø CUNG PHUÙC coù phuùc tinh, thì cöùu ñöôïc. Meänh ngoä hao saùt tinh maø CUNG PHUÙC coù quyù tinh, caùt tinh thì cuõng laøm neân, nhöng khoâng beàn. Meänh coù quyù caùt tinh maø CUNG PHUÙC coù phuùc quyù tinh thì phuù quyù, hieån ñaït nhieàu ñôøi. Meänh khoâng coù cöùu tinh maø tam phöông xung saùt thì nguy ; nhöng neáu coù Trieät thì khoûi. Meänh coù nhieàu sao toát, maø coù moät khoâng tinh tröïc ñoái cuõng raát kî. Meänh, Phuùc toát maø Thieân di, giaûi aùch vaän haïn ngoä hung saùt thì ñôõ xaáu. Meänh khoâng toát, Phuùc khoâng coù cöùu tinh maø Thieân di, giaûi aùch vaän haïn ngoä hung saùt thì raát nguy. Meänh taïi Tí, Söûu = tuoåi Ngoï, Muøi thì lang thang vaát vaû, baït quaùn xieâu cö. Ñaøn baø Meänh ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : coù quyeàn söû lónh moïi vieäc nhaø. Ñaøn baø coù Meänh ôû Tuaát, Daäu : soá thònh, ñöôïc ngöôøi yeâu meán neå vì. Ñaøn baø Meänh ôû Tí, Ngoï : nhaøn. Meänh, Thaân giaùp Nhaät giaùp Nguyeät : toát, hieån ñaït. __ Taû __ Höõu : thaønh ñaït, ñaøn baø giaøu coù keû vì ngöôøi neå __ Khoa__ Quyeàn : thaønh ñaït __ Long __ Phöôïng : coâng danh, vinh hieån __ Khoâi __ Vieät : ngöôøi öa quyù 19

NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ CAÙC CUNG

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc __ __ __ __ __ Xöông__ Khoâng__ Kình __ Ñaøo __ Thai __

www.tuviglobal.com

20

Khuùc : ngöôøi treân giuùp Kieáp : baàn tieän lang thang, vaát vaû Ñaø : cuøng khoå Tang : nhaân duyeân thay ñoåi nhieàu laàn Toïa : quyeàn uy sôùm vinh hieån. CUNG THAÂN Thaân ñoùng ôû cung naøo thì cung aáy quan heä hôn leân. Toát nhaát laø coù Traøng sinh, Ñeá vöôïng – Toái kî Töû Tuyeát. CUNG BAO Quan heä nhaát laø sao Thieân cô, vì sao aáy chæ veà anh em, chò em. Toái kî laø : Khoâng Kieáp, Tang Hoà, Khoác, Hö, Linh, Hoûa. CUNG THEÂ Xem CUNG THEÂ thöôøng phaûi xem luoân CUNG NOÂ ; vì CUNG NOÂ cuûa ñaøn oâng phaûi hôïp vôùi CUNG MEÄNH cuûa ñaøn baø môùi toát. Ñaøn baø CUNG THEÂ ôû Thìn, Tuaát thì nhaøn. Toái kî laø : Kieáp, Hoûa, Linh, Ñaø, Dieâu, Saùt. CUNG TÖÛ CUNG TÖÛ cuûa cha meï coù nhöõng sao gì quan heä thì CUNG MEÄNH cuûa con ít nhaát cuõng coù moät vaøi sao aáy môùi toát, hôïp. Neáu nhöõng sao ôû cuøng 2 cung aáy nghòch, khaéc nhau nhö Cô, Nguyeät vôùi Phaù, Tham thì cha meï vôùi con caùi xung khaéc nhau, hoaëc con khoù nuoâi hay cheát yeåu ; hoaëc cha meï cheát sôùm. Toái kî laø : Coâ, Quaû, Hình, Kî, Ñaåu, Kieáp, Ñaø, Linh, Hoûa, Khoác, Hö, Hoå, Toàn. CUNG TÖÛ soá ñaøn baø coù aùc tinh toïa, chieáu thì sinh con töôùng taøi. CUNG TAØI Phaûi coù nhöõng sao chính nhö Phuû, Vuõ, Loäc môùi thaät toát. Toái kî laø : Nhò hao, Khoâng, Kieáp, Hö, Khoác. CUNG GIAÛI Toát nhaát laø coù cöùu tinh nhö : Giaûi thaàn, Thieân giaûi, Thieân phuùc, Thieân quan, Phuùc ñöùc hay Quang Quyù Söûu, Muøi, Thieân ñöùc, Nguyeät ñöùc thì khoâng lo oám ñau tai naïn. Neáu khoâng phaûi coù nhöõng sao keå döôùi ñaây môùi toát : Phaù quaân thì phaù ñöôïc vaän haïn xaáu ñi Thaát saùt thì tröø ñöôïc vaän haïn xaáu ñi Thieân khoâng thì khoâng coøn __ nöõa Ñaïi tieåu hao thì hao bôùt ñi __ Trieät khoâng thì tröø caûn ñöôïc __ ñi. Toái kî laø Tham lang, Hoùa kî, Ñòa khoâng, Ñòa Kieáp. CUNG THIEÂN DI CUNG THIEÂN DI vaø CUNG MEÄNH toát thì raát toát, Meänh toát maø Thieân di xaáu thì giaûm toát nhieàu. Meänh xaáu maø thieân di toát thì toát leân. Vì CUNG THIEÂN DI laø ñeå xem soá phaän ngöôøi ta luùc ñi ra ngoaøi vaø thaày baïn ra sao. Cho neân toát nhaát laø gaëp ñöôïc hoä tinh nhö Taû, Höõu, Quang, Quyù. Toái kî laø : Phuïc, Kî, Kình, Ñaø, Hình, Kieáp, Khoâng. CUNG NOÂ 20

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

21

Toát nhaát laø coù Quang, Quyù, Taû, Höõu, Thieân ñöùc, Nguyeät ñöùc = Toâi tôù trung thaønh. Hung tinh haõm ñòa = toâi tôù cuõng trung thaønh. Toái kî laø : Phuïc, Phaù, Kî = Toâi phaûn chuû. CUNG QUAN Toát nhaát laø : Quoác aán, Loäc, Quyeàn môùi chính. Toái kî laø : Tuaàn, Trieät, Hö, Hao, Khoâng, Kieáp. Quan loäc giaùp Thai giaùp Toïa == Sôùm ñöôïc vinh hieån __ Lieâm __ Saùt == Coâng danh muoän veà giaø __ Long __ Maõ == Hieån ñaït __ Nhaät, Nguyeät, Taû, Höõu == Hieån ñaït CUNG ÑIEÀN Coù Phuû, Vi, Löông, Aâm laø sao chính Toái kî laø : Hoûa, Linh, Khoâng Kieáp, Hao, Phaù. CUNG PHUÙC Toát nhaát laø coù phuùc, quyù tinh ñeå phuø ích cöùu nguy. CUNG PHUÙC coù vaên tinh thì phaùt vaên, voõ tinh thì phaùt voõ, Taøi tinh thì giaøu ; nhöng phaûi coù Traøng sinh, Ñeá vöôïng, Thanh long, Hyû thaàn, Thieân hyû môùi thònh phaùt. Neáu coù Baïch, Tang, Kî, Kieáp, Hao, Khoâng thì suy Hình, Dieäu thì ngu doát voâ loaïi hoaëc bò aùc taät Saùt phaù, Lieâm, Tham haõm ñòa thì xaáu. Phuùc coù hao, saùt maø Meänh coù quyù caùt thì laøm neân maø khoâng beàn Phuùc giaùp Long giaùp Hoå == Maû phaùt coâng danh vinh hieån. Phuùc giaùp Long, Hoå, Caùi, Ma == Phaùt lôùn, ñaïi quùy hieån. CUNG PHUÏ MAÃU Toát nhaát laø coù Töû, Phuû, Ñoàng, Löông, Aâm Döông vöôïng ñòa. Toái kî laø : Hình, Hoå, Khoâng, Kieáp, Tuaàn, Trieät, Aâm, Döông haõm ñòa. NOÙI CHUNG ÑÒA VÒ CAÙC SAO Haõm ñòa hay ñaéc ñòa Thöôøng thì heát thaûy caùc sao daàu toát hay xaáu heã ñaéc ñòa laø toát, haõm ñòa laø xaáu. Nhöng ñaéc ñòa ôû Tí, Ngoï thì toát hôn heát. Caùc hung tinh haõm ôû Tí Ngoï cuõng bôùt hung ñi. Laïi coù nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö : 1. Hung tinh haõm ñòa thì toát. Thí duï : Hung tinh haõm ñòa ôû CUNG NOÂ == Toâi tôù trung thaønh. Ñaø la haõm ñòa ôû Daàn, Thaân, Tò, Hôïi ngoä Taû, Höõu, Loäc Quyeàn == Voõ phaùt coâng danh, ngoä Loäc, Quyeàn == Coù quyeàn haønh lôùn vaø ñöôïc kính phuïc. 2. Hung tinh vöôïng ñòa maø xaáu, thí duï : Taû, Saùt, Dieäu, Tang vöôïng ñòa == Daâm daät. 3. Caùt tinh haõm ñòa maø toát, thí duï nhö : Aâm, Ñoàng haõm taïi Ngoï ngoä Kinh == Nhaát theá uy danh.

PHAÀN THÖÙ HAI TÍNH CAÙCH VAØ HIEÄU QUAÛ KEÁT HÔÏP CUÛA CAÙC SAO

21

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Chuù yù Teân caùc ngoâi sao thöôøng duøng moät tieáng tröôùc hay moät tieáng sau cho giaûn tieän. Thí duï : Coâ thaàn laø Coâ Quaû tuù __ Quaû Aân quang __ Quang Ñaéc ñòa laø Ñ.ñ Haõm __ H Vöôïng __ V Tính caùch __ T.c

www.tuviglobal.com

22

A
1. AÂN QUANG V: Söûu, Muøi, Ñ.ñ Maõo, Daäu Thuoäc Moäc. Quyù tinh. T.c ñeïp hieàn, quaân töû chuû söï aân hueä, giuùp ñôõ. CUNG MEÄNH, THAÂN coù Aân quang ôû Söûu, Muøi, Maõo, Daäu : toát, thaønh danh. Quang, Quyù : coâng danh röïc rôõ. CUNG THEÂ coù Quang, Maõ, Ñoàng, Thaùi döông, Nguyeät ñöùc (ñaøn oâng khoâng caàn coù Thaùi döông, ñaøn baø khoâng caàn coù Nguyeät ñöùc) thì saùnh duyeân cuøng ngöôøi giaøu sang toát ñeïp nhöng kieâu haõnh. Quang Quyù == vôï choàng aân aùi thuaän hoøa. CUNG TÖÛ coù Quang, Quyù == con sang quyù. Quang Quyù, ngoä Thaùi döông töø Daàn ñeán Ngoï == sinh quyù töû, neáu Döông haõm thì khoâng con. Quang Taáu : coù con Thaùnh, Thaàn giaùng sinh. CUNG BAØO coù Quang, Quyù == coù baïn keát nghóa laøm anh em, chò em nay coù anh em chò em nuoâi. CUNG TAØI coù Quang, Loäc == giaøu coù, hieån vinh. Quang, Quyù : ngheøo tuùng coù ngöôøi giuùp ñôõ. CUNG ÑIEÀN coù Quang, Hoàng, Ñaøo == coù coâ, dì ñeå ruoäng ñaát laïi cho. CUNG THIEÂN DI coù Quang, Quyù, Taû, Höõu : coù quyù nhaân giuùp ñôõ, laøm neân. Quang, Quyù ==baèng höõu toát. CUNG NOÂ coù Quang, Xöông, Khuùc, Quoác, Aán ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ raát toát ; toâi tôù ñaéc löïc vaø khoân ngoan hôn chuû. CUNG QUAN coù Quang, Quyù, Cô, Löông ôû Thìn, Tuaát hay Quang, Quyù, Cô, Vieät ôû Söûu Muøi, Quang, Quyù, Thieân töôùng == ñaïi quyù, laøm neân to. Quang, Quyù, Cô, Vieät, Taáu, Hoàng, Aâm == hieån ñaït ñöôïc ngöôøi treân tín duïng thaân caän. Quang, Quyù, Taû, Höõu ngoä Thieân Löông cö Ngoï ==vaên voõ toaøn taøi. CUNG GIAÛI coù Quang, Quyù ==ñau oám gaëp thaày gioûi. 22

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

23

CUNG PHUÙC coù Quang, Quyù == coù ngöôøi laøm ôn ñeå maû cho. Quang, Quyù, Thieân thoï == tröôøng thoï. Quang, Quyù, Quyeàn, Aán ==hieån ñaït lôùn. Haïn coù Quang, Quyù == thaønh danh, thi ñoã cao. 2. BAÙC SÓ Thuoäc Thuûy, Caùt tinh. T.c == caån thaän hay suy xeùt, kín ñaùo, ít tình, ngoân ngöõ hoaït baùt, chuû söï thoâng ñaït, thaâm thuùy. CUNG MEÄNH coù Baùc syõ == ngöôøi coù hoïc coù haïnh. Baùc syõ gaëp Khoa, Quyeàn, Xöông, Khuùc == thoâng minh, coù khoa danh. 3. BAÏCH HOÅ V : Daàn, Daäu. Ñ.ñ : Tí,Ngoï. H : Tuaát. Thuoäc Kim, Haïi tinh. T.c : aùc maø ña tö löï, chuû söï khoâng laønh. Baïch hoå toïa Kim Meänh == trai 2 ñôøi vôï, gaùi 2 ñôøi choàng. Hoå ngoä Kình ==anh huøng möu trí. Baïch hoå cö Daäu ==toát, caùc cung khaùc hay yeáu ñau. Baïch hoå, Thieân khoác ñoàng cung taïi Tò, Ngoï == tieàn baàn haäu phuù. Hoå, Tham toïa Meänh taïi Tuaát == bò haïi veà thuù döõ. Hoå, Tang Nam Meänh == coù taøi Hoå, Dieâu Nöõ Meänh == nhieàu ñieàu saàu tö Hoå, Tang, Khoác == thöông ngöôøi haïi cuûa, laøm ôn neân oaùn. CUNG THEÂ coù Hoå, Kî == vôï choàng thöôøng giaän oaùn nhau. CUNG QUAN coù Hoå, Taáu (hoå ñoäi hoøm saét) : vaên hoïc laøm neân. CUNG TÖ coù Hoå ngoä Tang, Moäc, Kieáp, Saùt == ñeû con thieáu thaùng, hoaëc chaân tay thöøa ngoùn. Soá ñaøn baø coù Hoå, Thai : ñeû con thieáu thaùng. Hoå, Tang, Khoâng, Kieáp ==tröôùc phaûi coù vaøi ba ñöùa con cheát non môùi nuoâi ñöôïc. Hoå, Kình, Saùt == khoâng con. CUNG GIAÛI coù Baïch Hoå == coù beänh huyeát hö. Hoå ngoä Thieân dieâu hay Tham lang == thuù döõ caén cheát. Hoå ngoä Ñaø la, Kình döông == choù daïi caén. Hoå, Phuù == bò ñi ñaøy. CUNG PHUÙC gaëp Baïch Hoå coi veà moà maû thì töùc laø coù ñaù traéng beân moà ; neáu 2 beân CUNG PHUÙC coù Thanh Long, Baïch Hoå vaø Hoa caùi, Thieân maõ thì maû phaùt lôùn ; 2 beân chæ coù Long, Hoå thoâi thì phaùt nhoû. Traùi laïi neáu gaëp Baïch, Tang, Kî, Kieáp thì suy. CUNG PHUÏ MAÃU coù Baïch hoå, Tang moân thì con khaéc cha. Haïn maø gaëp Baïch hoå, Phuïc binh thì coù tai hoïa. Hoå ngoä Tang coù söï ñau thöông tang cheá. Haïn gaëp Baïch, Moä, Phuïc cuøng Hình, Phi, Beänh, Hao, Khoâng, Kieáp, Suy, Phuù (Quan phuø, Quan phuû ) Töû, Kyû == cheát vì hình phaït, tuø toäi. Hoå ngoä Kieáp, Hình == ngaõ ñau. Hoå, Khoác == bò choù caén. Hoå, Tang, Ñieáu == coù tang (neáu haïn ôû CUNG THEÂ thì vôï cheát). 4. BAÙT TOÏA V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Thuoäc Moäc, Ñaøi caùc tinh. T.c : ñaøi caùc, löôøi bieáng, khoâng hoïat ñoäng, chuû söï vinh hieån thanh nhaøn. CUNG MEÄNH coù Baùt toïa == vinh hieån. Meänh giaùp Thaùi, Toïa == sôùm coù uy quyeàn ñaøi caùc. CUNG QUAN coù Baùt toïa, Thaùi tueá, Ñaøo hoa == sôùm laøm neân. 23

B

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

24

CUNG PHUÙC coù Toïa, Thai, Moä ==thoï. CUNG ÑIEÀN coù Thai, Toïa, Long, Phöôïng ==coù nhaø cöûa lôùn. 5. BEÄNH Thuoäc Hoûa. Hung tinh, T.c : giaø oám, beänh taät, khuø khôø, nhaàm laãn. CUNG MEÄNH coù Beänh == baát tín duïng ; neáu khoâng coù anh tinh thì theâm baát taøi. CUNG TÖÛ gaëp Beänh, Phaù == saùt con CUNG GIAÛI coù Beänh, Khoâng, Kieáp == beänh hoûa hö, huyeát saáu. Haïn gaëp Beänh : hay ñau oám. 6. BEÄNH PHUØ Thuoäc Thoå, Hung tinh. T.c : oám yeáu, xanh, coøm chuû veà beänh taät. CUNG MEÄNH, thaân coù Beänh phuø ; ñaùi taät, coù beänh hay oám ñau ; song neáu coù Thieân löông thì khoâng haïi gì. CUNG PHUÙC coù Beänh phuø, Hoùa kî, Thieân hình nhaø coù ngöôøi ñieân, hay maéc beänh phuø thuõng. CUNG GIAÛI coù Beänh phuø, Hao saùt ngoä Hình, Kî bò aùc beänh. Haïn coù beänh phuø : hay oám ñau. Beänh phuø, Thaùi tueá : coù söï ñau khoå, oám ñau ; neáu coù Thieân löông thì giaûi ñöôïc. 7. COÂ THAÀN Thuoäc Thoå, Hung tinh. T.c : laïnh luøng, khoù tính, ít ngöôøi öa, chuû söï coâ ñôn. CUNG MEÄNH coù Coâ : coâ ñoäc, laïnh luøng. CUNG TÖÛ coù Coâ thaàn : hieám con, Coâ, Kî : khaéc con. Coâ ngoä quyù tinh : ñoâng con. CUNG TAØI coù Coâ : tieàn cuûa giöõ vöõng. CUNG ÑIEÀN coù Coâ : ruoäng ñaát vöõng beàn. CUNG PHUÙC coù Coâ : nhaø ñoäc ñinh (moät con) coù Coâ, Trieät, Döôõng : ñôøi naøo cuõng thaát töï (khoâng con trai) vaø coù con nuoâi. Coâ ñaéc ñòa coù phuùc tinh : coù linh thaàn phuø hoä. CUNG BAØO coù Coâ, Kieáp : con moät. CUNG THIEÂN DI coù Coâ : khoâng coù baïn. Coâ ngoä quyù tinh : ñöôïc nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ. 8. CÖÏ MOÂN V: Tí, Ngoï, Maõo, Daäu – Ñ.ñ : Daàn, Thaân, Tò, Hôïi H: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Thuoäc Thuûy. Aùm tinh. T.c : tính hay thay ñoåi, gioûi lyù söï, chuû veà thò phi vaø söï giaøu coù (nhaø cöûa). CUNG MEÄNH coù Cöï haõm : ngu toái, phoøng tieáng thò phi, Cöï ñ.ñ : saùng, gaëp caùt tinh thì taøi hoa vaø hay lyù söï, gaëp hung tinh thì gian traù, laém ñieàu thaâm hieåm, ña nghi. Cöï Nhaät Daân, Thaân : ba ñôøi vinh hieån. Cöï moân Tyù, Ngoï (Thaïch trung aån ngoïc) : tuoåi Ñinh quyù meänh Thoå, Moäc : quùy nhaân, neáu theâm coù Khoa, Loäc : (1) ñaïi phuù quyù. Cöï moân Thìn Tuaát : tuoåi Taân thì toát, lôïi loäc, veû vang, caùc tuoåi khaùc xaáu, nhu nhöôïc, yeáu ñuoái, cheát non. Cöï taïi Thìn ngoä Taáu : quyù, toát. Cöï, Cô Maõo, Daäu : tuoåi Söûu Muøi ñaïi phuù quí, ngoä Hao caøng theâm toát. Cöï Nhaät Daàn, Thaân, Tò, Hôïi : thôøi toát vaän leân, Cöï, Ñoàng, Thìn, Tuaát, ngoä Khoa : taøi bieän thuyeát. Cöï, Löông Lieâm, Loäc : vôï choàng nhö ñoâi chim uyeân öông. Cöï Tò, Hôïi, ngoä Loäc Quyeàn : baát ñaéc chí. Cöï, Cô, Loäc : ngoân ngöõ hoà ñoà. Cöï ngoä hung, saùt (Hoûa, Linh, Kình, Ñaø, Phaù, Saùt) : baát nhaân. Cöï, Döông, Khoác, Ñieáu, Kieáp, Phuø : suoát ñôøi nöôùc maét (ña haän). CUNG THAÂN coù Cöï, Kî : cheát ñuoái.

C

24

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

25

CUNG GIAÛI coù Cöï Moân, Hoùa Kî (cöï aùm hung tinh) cheát ñuoái hay töï traãm mình. Cöï, Nhaät, Nguyeät : hình thuø kyø dò. Cöï moân : maët coù veát, töù chi ñaùi taät. CUNG THIEÂN DI coù Cöï moân : khaåu thieät ñaûo ñieân. Cöï moân Thìn, Tuaát hay Cöï phuøng Linh, Hoûa : cheát ñöôøng. CUNG NOÂ coù Cöï moân : toâi oaùn chuû vaø noùi xaáu. Cöï, Kî Thìn, Tuaát : toâi phaûn laïi chuû. CUNG ÑIEÀN coù Cöï moân : toå nghieäp tan taønh, nhöng sau roài laïi hoaùn caûi ñöôïc, Cöï, Cô : giaøu veà nhaø cöûa. CUNG PHUÙC ôû Maõo, Daäu maø coù Cöï, Cô : phuùc höôûng phuù quyù. Cöï moân, Loäc toàn, Hoùa loäc (song loäc) : phuù quí nhieàu ñôøi. Cöï, Töôùng (thieân), Loäc toàn : thoï ngoaøi 70 tuoåi, vöôïng thì thö thaùi, haõm thì taân toan. CUNG PHUÏ MAÃU coù Cöï, Ñoàng, Thìn, Tuaát ngoä hung thì cha meï boû nhau. CUNG THEÂ (1) coù Cöï moân Thìn, Tuaát : boû nhau vaø thay ñoåi nhieàu laàn (soá Khoång Töû), vôï choàng baát hoøa. Cöï Linh, Hoûa : moái laùi nhieàu maø khoâng xong. CUNG TÖÛ coù Cöï, Cô, Quaû, Cöï, Phaù : saùt con. CUNG TAØI coù Cöï moân, Kieáp, Saùt : tröôùc ngheøo sau giaøu, neáu ôû Tyù, Ngoï : hao taøi roài coù hoaïnh taøi. CUNG QUAN coù Saùt, Cöï ôû Tyù, Ngoï : vöôïng thì laøm neân voõ chöùc, haõm thì hình danh. Haïn coù Cöï Kî : phaûi phoøng cheát ñuoái, ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : phaûi phoøng xe ngöïa ; tuoåi Taân khoâng lo. Cöï, Vuõ Quyeàn:laøm quan to ôû bieân cöông (neáu Meänh toát. Cöï : bò tieáng thò phi).

D

9. DÖÔÕNG Thuoäc Moäc. Caùt tinh. T.c : chaêm lo, caån thaän, chuû söï nuoâi naáng. CUNG THAÂN coù Döôõng cö Thaân : ñoâng con CUNG BAØO coù Döôõng ngoä tam Khoâng : coù nghóa baøo. Döôõng, Phöôïng caùc : cuõng coù nghóa baøo. CUNG TÖÛ coù Döôõng : saùt con, Döôõng ngoä Khoác hö, saùt con laém. CUNG TAØI coù Döôõng, Ñaøo, Tang laøm ngheà thuû coâng. CUNG THIEÂN DI coù Döôõng, Töôùng, Suy : toâi tôù nhaø quyeàn moân. CUNG PHUÙC coù Döôõng, Trieät, Coâ, Quaû xem sao Coâ thaàn.

Ñ

10. ÑAØ LA V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ñ.ñ : Tí, Hôïi H : Daàn, Maõo, Tò, Thaân, Ngoï, Daäu. Thuoäc Kim Saùt tinh. T.c : ngöôøi xaáu, neáu Ñaø la chieáu thì vaï mieäng, loaïn ngoân. Ñaø, Maõ : ngöôøi möu trí, gian hieåm, hình daùng thanh, loâng maøy, loâng aâm raäm. Ñaø la cuûng Meänh taïi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi gaëp Löïc só, Hoùa quyeàn : toát, coù quyeàn haønh, ñöôïc ngöôøi kính phuïc (ôû caùc cung khaùc thì khoâng toát) Ñaø, Tang, Kieáp, Hoûa taïi Tí, Hôïi : laém tai öông. Ñaø Kình, Khoâng, Kieáp, Saùt, Kî : ñaïo taëc. Kình Ñaø, Dieâu, Saùt ngoä Linh, Hoûa : gieát ngöôøi. Ñaø, Döông Khoâng, Kieáp : laém öu phieàn. Ñaø ñ.ñ ngoä Hoûa chieáu : laém tai öông. CUNG BAØO : gaëp Ñaø, Kình, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp : cuøng khoå, ly taùn. CUNG THEÂ coù Ñaø, Döôõng, Dieâu, Saùt ngoä Linh, Hoûa : ñaøn baø gieát choàng. Ñaø, Kình, Linh, Hoûa, Hö, Khoác : vôï choàng xung khaéc . Ñaø, Tham : töûu saéc Ñaø, Tueá : sai ngoa. 25

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

26

CUNG TAØI coù Ñaø, Loäc, Tang : höôûng cuûa thöøa töï ngöôøi trong hoï. Ñaø, Kình, Tueá, Phuø (quan) : coù kieän tuïng môùi coù tieàn cuûa. CUNG GIAÛI coù Ñaø la haõm ñòa ôû Tî, Ngoï ngoä Quan phuø, Kình döông : bò seùt ñaùnh. Maõ, Ñaø : ñaùi taät. Ñaø, Döông : ñieác hay bò beänh tró. Ñaø, Kî, Saùt : muïc taät. Ñaø, Döông, Hình, Kî, Phaù, Lieâm : ñieân vaø ñau maét. Ñaø, Döông, Phaù, Kî ngoä Tham : ñau maét. Ñaø, Dieâu, Kî : nhieàu tai naïn. Ñaø, Kình, Kî : chaân ñau mang taät. CUNG THIEÂN DI gaëp Ñaø, Döông, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh : taùn taøi, danh voïng nguy bieán khoâng ngöôøi giuùp ñôõ, phaûi vieãn ñoà kyø thöïc. Ñaø, Kình, Linh, Maõ, Söù : chaân tay coù taät. CUNG TÖÛ coù Ñaø, Khoâng, Kieáp : sinh con ngôù ngaån. Ñaø, Kî : muoän con trai. CUNG NOÂ gaëp Ñaø, Döông, Linh, Hoûa : ngöôøi giuùp ñôõ chaân tay ngoå ngöôïc. CUNG QUAN gaëp Ñaø, Kình, Lieâm == hay gaëp söï khoâng may : loâi thoâi baän loøng. Ñaø : coâng danh keùm. Ñaø, Döông, Maõ : phaûi ñi traän maïc luoân. Ñaø ôû Daàn, Thaân, Tò, Hôïi gaëp Taû, Höõu, Loäc, Quyeàn : voõ phaùt. CUNG ÑIEÀN coù Ñaø, Kình, Nhò Hao : voâ ñieàn saûn. CUNG PHUÙC gaëp Ñaø, Döông, Saùt, Kî, Khoâng, Kieáp : ñaïo taëc. Ñaø, Kình, Linh, Hoûa : soáng 30, 40 tuoåi. Ñaø ngoä Döôõng : coù maû ñaïo taùng. Haïn gaëp Ñaø la : troäm caép, löøa ñaûo. Ñaø ngoä Hình hay Ñaø cö Thìn, Tuaát : coù söï gian daâm, bò hình nguïc. Ñaø, Hoûa, Linh : coù söï tranh daønh loâi thoâi. Ñaø, Kình, Khoâng, Kieáp : toån taøi, tang thöông. Ñaø, Kî bò tieáng thò phi. Ñaø, Thaùi Tueá, Kieáp saùt, Ñaø, Hoå, Kî ñi ra ngoaøi nguy haïi, Ñaø, Thaùi tueá : bò tieáng thò phi. Ñaø, Maõ, Ñaø, Kình, Maõ : coù nhieàu söï thay ñoåi, boân ba. 11. ÑAÏI HAO V : Maõo, Daäu, Ñ.ñ : Daàn, Thaân. H: Tí Ngoï, Tò, Hôïi thuoäc Hoûa, Haïi Tinh. T.c : lô ñeãnh, chuû söï hao taùn, Maõo, Daäu nhò Hao : baát hao. CUNG MEÄNH (1) coù Ñaïi hao : ly höông, lao ñao, saùnh kieät. Ñaïi hao Maõo, Daäu, tuoåi Daàn : thaân theá loâng boâng laøm neân phuù quí. Hao, Tham : coù cuûa maø kín ñaùo. CUNG TAØI coù Ñaïi hao : taùn taøi, ngheøo. CUNG NOÂ coù Ñaïi hao, Quan phuø hay Quan Phuû bò troäm caép hao taùn, theâm coù Saùt, Phaù, Tham, Hình : bò cöôùp. CUNG PHUÙC coù Hao, Kieáp : coâ ñôn, baàn haøn ; neáu meänh coù quyù tinh thì laøm neân maø khoâng beàn. CUNG QUAN coù Hao, Quyeàn : ngöôøi döôùi khinh gheùt coâng danh keùm heøn. CUNG ÑIEÀN coù Nhò Hao, Khoâng, Kieáp : voâ ñieàn saûn. Haïn maø gaëp Ñaïi hao haõm thì nguy. Vöôïng thì hoaïnh phaùt. Ñaïi haïn coù Hao, Khoâng, Kieáp vaø Suy, Phuø Toaùi Töû, Kî (Haõm). Tieåu haïn coù Hình, Phuù, Quan phuû, Beänh cuøng hôïp vôùi Moä, Hoå, Phuïc cheát vì hình phaït tuø toäi, hoûa boác phaùt ra ngoaøi. Ñaïi hao ôû Meänh gaëp Töû, Cô : cheát ñoùi. Hao,Thöông : bò naïn ñoùi nguy. Hao ngoä Loäc, Hao ngoä Vuõ, Hao ngoä Phuû, hao taøi, traùi laïi Loäc, Vuõ, Phuû ngoä Hao : hao nhieàu, Hao ngoä Hình hay Kieáp, Saùt : hao taùn, oám ñau. Hao, Tuyeät : ñaïi phaù saûn. Hao Phaù : taùn taøi, Hao tham ai oaùn vì tieàn taøi, thaát voïng vì tình duyeân. 12. ÑAØO HOA (moäc) Thuoäc Moäc, Daâm tinh. T.c : laúng lô, hay trang ñieåm phuø phieám, chuû veà tình vaø yeåu. Ñaøo hoa chuû yeåu, duy Loäc toàn phöông cheá. 26

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

27

Ñaøo hoa cö Meänh : quaû phu quaû theâ. Ñaøo, Tang giaùp Meänh ; ñaøn baø qua nhieàu ñôøi choàng, hay quaù thì ôû vaäy. Ñaøo hoa ngoä Dieäu : ñeïp maø voâ duyeân, choàng ñi vaéng ñoùn trai vaøo nhaø. Ñaøo, Trieät : 2 ñôøi choàng ngöôøi tröôùc lang thang. Ñaøo, Hyû : loaïn luaân. Ñaøo Dieâu ngoâ Maõ : gaùi giang hoà. Ngoä Hình hay Quyù thì khoûi chuyeân daâm boân, xaáu xa. Ngoä Vi, Phuû : chính chuyeân. Ñaøo hoa thuû Meänh maø khoâng coù chính tinh ñaøn baø chæ laøm tì thieáp. Ñaøo, Tuù, Phuøng Maõ : leânh ñeânh. Ñaøo hoa chieáu Meänh ngoä caùt tinh : raát toát. Ñaøo, Dieâu, Phuù, Töôùng nöõ Meänh : gaùi giang hoà maø sung söôùng. Ñaøo (Tyù) Tham (Hôïi) Tí, Hôïi : ñaøn baø hieåm ñoäc, ngoä Tuaàn Trieät thaønh oân hoøa, thanh nhaõ. Ñaøo hoàng Cô, Cöï, Hao, Quyeàn : ñaøn baø coù dung nghi ñöùc löôïng. CUNG BAØO coù Ñaøo, Dieâu, Hyû vaø Phaù, Töôùng, Söù chieáu : chò em coù ngöôøi theo trai, chöûa hoang. Ñaøo Hoàng, Tao, Hyû coù Binh, Töôùng chieáu : coù ngöôøi daâm ñaõng. CUNG THEÂ coù Ñaøo hoa : vôï ñeïp. Ñaøo, Hoàng, Thieân hyû hoäi : hoân phoái deã daøng, gaùi laáy choàng ñeïp, trai laáy vôï ñeïp. Ñaøo hoàng phöông Caùi : boû vôï, boû choàng. Ñaøo ngoä Thai : dan díu vôùi nhau roài môùi laáy nhau. (ôû CUNG MEÄNH, Noâ cuõng vaäy). CUNG TÖÛ coù Ñaøo hoa : con daâm ñaõng. Ñaøo ngoä Thai : hieám con. Cung taøi coù Ñaøo, Tang, Döôõng : laøm ngheà thuû coâng. CUNG GIAÛI coù Ñaøo, Dieâu, Hyû : coù beänh moäng tinh. CUNG THIEÂN DI coù Ñaøo, Hoàng : vieãn phoá tha höông, Ñaøo, Hoàng, Vöôïng, Loäc : xa nhaø gaëp quyù nhaân ñoâi. CUNG NOÂ coù Ñaøo hoa : vôï coù ngoaïi tình, toát phuùc cuõng baát hoøa. Ñaøo, Hoàng, Caùi coù Taû phuï, Höõu baät chieáu : nhieàu vôï. CUNG QUAN coù Ñaøo, Hoàng taïi Tyù : tuoåi Tyù, Daäu laøm neân sôùm nhöng yeåu. Ñaøo, Hoàng, Hyû hoäi : laøm neân coâng danh lôùn deã daøng. CUNG ÑIEÀN coù Ñaøo, Hoàng, Quang, Quyù Tang moân : coù ngöôøi thaát töï ñeå cuûa cho. CUNG PHUÙC coù Ñaøo, Hoàng, Caùi ngoä Töû vi, Thaùi döông : ñaøn baø ñaïi quí vinh hieån. Coi veà moà maû : Ñaøo hoa : coù ngoâi moä baùt hình. Haïn coù Ñaøo hoa haõm : coù tang, Hoa ngoä Cô, Taû, Höõu, Cöï, Tueá : cheát. Ñaøo, Hoàng, Saùt, Phaù, Lieâm, Tham : coù hyû söï, thaønh gia thaát. Ñaøo cö Meänh, Tang cö Phuï maãu : ñaøn baø bò goùa, hay li dò cuøng choàng. Ñaøo, Dieâu, Hoàng, Hyû : coù nhaân tình. Giaø maø haïn gaëp Ñaøo xaáu, coù tang. Ngoä Taû, Höõu, Cöï cô Tueá : cheát. 13. ÑAÅU QUAÂN Thuoäc Hoûa. Hung tinh. T.c : trì thuû, coâ ñoäc, chuû ñieàn taøi. Ñaåu quaân chuû Meänh ngoä quyù tinh : coù ñòa vò, nhöng coâ ñoäc ít thaày, ít baïn. CUNG TÖÛ coù Ñaåu quaân : hieám con. Cung Taøi coù Ñaåu quaân (caùi ñaáu) : giöõ cuûa vöõng, coù ruoäng ñaát. CUNG GIAÛI aùch coù Ñaåu, Hình, Kình : bò chaâm chích, ñaâm caét, moå xeû. CUNG QUAN coù Ñaåu ngoä quyù tinh : laøm neân. Haïn coù Ñaåu, Hình, Kình : bò ñaâm, bò caét hay moå xeû. 14. ÑEÁ VÖÔÏNG(1) Caùt tinh. T.c töø thieän, chuû söï thònh vöôïng . 27

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

28

CUNG MEÄNH coù ñeá vöôïng : thònh ñaït. Ñeá, Vi : thuû lónh; gaëp theâm nhieàu quyù tinh caøng laøm lôùn leân. Vöôïng, Traøng, Töû, Phuû : ngöôøi quaûng ñaïi. CUNG BAØO coù Vöôïng, Thai ñaéc ñòa : coù 8, 9 anh chò em, haõm thì chæ coù moät. Vöôïng, Thai, Tuyeät, Töôùng : coù anh em, chò em dò baøo. Ñeá vöôïng, Traøng sinh : anh em ñoâng maø sung tuùc. CUNG TÖÛ coù Ñeá vöôïng : ñoâng con (5 ñöùa) Vöôïng, Ñoàng, Khuùc, Xöông, Phuû, Vi, Taû, Höõu con ñoâng maø taøi gioûi laøm neân giaøu coù. Cung taøi coù Ñeá vöôïng, Taû, Höõu, Aâm, Döông, Thìn, Tuaát : trieäu phuù. CUNG ÑIEÀN taøi coù Vöôïng, Loä : phaùt taøi, coù cuûa CUNG PHUÙC coù Vöôïng : ñoâng con trai vaø thoï. 15. ÑÒA KIEÁP V : Tò, Hôïi. Ñ.ñ : Daàn, H: Thìn, Tuaát. Thuoäc Hoûa. Saùt tinh. T.c : maët döõ, da ñen, taùo baïo, aùc, baát chính. CUNG MEÄNH coù Kieáp : gian phi, voâ haïnh, moïi vieäc ñeàu hoaøn toaøn thaát baïi. Meänh Khoâng Thaân Kieáp tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : giaøu, Kim Thoå : toát hôn. Kieáp, Khoâng Tò, Hôïi Ñoàng vi : hoaïnh phaùt moät thôøi. Caùc cung khaùc thì baàn cuøng. Kieáp Tò, Hôïi, ngoä Quyeàn, Loäc : taøi ñaûm duõng löôïc maø hoaïnh phaùt leân voi xuoáng choù. Kieáp, Khoâng mieáu ñòa hôïp Khoâi Vieät : thaønh danh Kieáp ngoä Saùt, Phaù, Lieâm, Tham : chung thaân ñoùi raùch. Kieáp giaùp Meänh : haäu vaän baàn. Kieáp, Khoâng thuû Meänh : lang thang vaát vaû, khoâng ai öa. CUNG BAØO coù Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng : khoâng coù anh em. Tam Khoâng ngoä Döôõng : coù nghóa baøo. Kieáp : anh em chò em coù ngöôøi gian giaûo. CUNG THEÂ coù Kieáp, Kî : ñaøn baø haïi choàng, ñaøn oâng haïi vôï, Kieáp, Khoâng : hoân nhaân traéc trôû nhieàu laàn môùi thaønh. Ñòa Kieáp : trai gaùi phaûi xa nhau roài môùi laáy ñöôïc nhau. Kieáp Khoâng Tueá : cöôùi hoûi nhieàu söï loâi thoâi, vôï choàng baát hoøa. CUNG TÖÛ coù Kieáp, Khoâng :2, 3 ñöùa con cheát sôùm, sau môùi nuoâi ñöôïc. Kieáp, Khoâng, Töù, Saùt, (Döông Ñaø, Kinh, Hoûa) : hieám con, ngaån ngô. Kieáp, Khoâng, Thai : coù con gaàn ngaøy ñeû maø saûy. Cung taøi coù Kieáp, Phuù, Vuõ: hao taùn. Ñòa, Kieáp, Thieân khoâng: baàn cuøng aên maøy ; duø coù taøi tinh cuõng tieàn phuù haäu baàn. CUNG GIAÛI coù Khoâng, Kieáp, Saùt, Hình :hình tuø; theâm coù Thieân Vieät : cheát bôûi ñao thöông. Kieáp, Khoâng : beänh huyeát hö, hoûa hö. Kieáp, Lieâm ôû hoûa cung : thaét coå cheát. Kieáp, Cô : ung taät, hay beänh hoâi thoái. CUNG THIEÂN DI coù Ñòa kieáp, Ñòa khoâng : cheát ñöôøng. Ngoä Tham, Saùt, Phaù : aên maøy. CUNG NOÂ coù Kieáp, Khoâng : toâi löøa chuû. CUNG QUAN coù Kieáp, Töôùng : ñi laøm bò trieät hoài. Khoâng, Kieáp : coâng danh heøn keùm. Kieáp, Quyeàn : ngöôøi döôùi khinh gheùt. CUNG ÑIEÀN coù Kieáp, Khoâng : voâ ñieàn saûn. CUNG PHUÙC coù Kieáp, Khoâng : toån thoï, baàn cuøng aên maøy, trong hoï coù nhieàu keû cöôøng ñaïo. Kieáp, Khoâng, Saùt, Kî : ñaïo taëc. Coi veà moà maû, coù Kieáp, Khoâng : döông phaàn loä taùng, maû taùng laïc phaân. Kieáp, Long trì : beân maû coù gieáng bò caïn laáp. Kî, Kieáp, Baïch, Tang : nhaø suy. CUNG PHUÏ MAÃU : Kieáp, Khoâng ngoä Thieân cô ôû Daàn, Thaân : cha meï maát sôùm. 28

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

29

Haïn maø gaëp Ñòa, Kieáp ngoä Taû, Höõu thì löøa ngöôøi, maø ngoä Töû, Phuû, Khoâi, Vieät bò löøa ; Kieáp Khoâng, Tham : ñöôøng cuøng. Ñòa kieáp chieáu vaøo Thaùi Tueá, Thieân khoâng Phuï : binh, Kình döông, Tieåu hao, Thaát saùt : cheát. Kî Kieáp, Khoâng, Tueá, Hao, Phuïc Hoûa, Linh : cheát. Kieáp taïi Meänh : laâm caûnh ngheøo tuùng. Kieáp, Khoâng, Hao, Quyeàn : bò keû deøm pha. 16. ÑÒA KHOÂNG V: Tò Hôïi Ñ.ñ : Daàn. H: Thìn, Tuaát. Thuoäc Hoûa. Saùt tinh. T.c : ngheøo cuøng, coâ ñoäc, hieåm aùc, gian giaûo. CUNG MEÄNH coù Ñòa khoâng ñoäc thuû : baàn cuøng gian quyeät. (laøm vieäc gì cuõng hoûng, möu caàu gì cuõng hoaøn toaøn thaát baïi. Meänh khoâng coù chính tinh, maø coù Ñòa khoâng, Thieân khoâng, Tuaàn khoâng (meänh voâ chính dieäu ñaéc lam khoâng)) : phuù quyù, khaû kyø (khoâng beàn) Meänh khoâng Thaân Kieáp : tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : giaøu coù moät thôøi ; Kim, Thoå toát hôn, Khoâng, kieáp ngoä Maõ ; coù taøi boân taåu maø khoâng neân coâng gì. Meänh giaùp Khoâng, giaùp Kieáp : lang thang. Khoâng, Tò, Hôïi ngoä Loäc Quyeàn : taøi ñaûm, duõng löôïc, maø danh lôïi chæ hoaïnh phaùt moät thôøi. (caùc cung khaùc xem veà muïc noùi Ñòa Kieáp). Haïn coù Ñòa khoâng taïi Meänh : söï nghieäp tan taønh caû. 17. ÑÒA VOÕNG Aùm tinh. T.c : ngöôøi thoâ, maët laønh maø ñaïi aùc hieåm, chuû söï giam baét, caûn trôû. Voõng ngoä hung thaønh caùt, ngoä caùt thaønh hung. CUNG MEÄNH thaân coù Voõng : moïi söï ñeàu loâi thoâi traéc trôû. Haïn gaëp Voõng hoaëc theâm Kình, Khoâng, Kieáp maø coù Nhaät, Nguyeät giao huy thì cuõng ñaéc thôøi. Voõng, Linh, Ñaø maø Meänh coù Tham, Lieâm : bò xöû töû. 18. ÑIEÁU KHAÙCH Thuoäc Hoûa. Phoùng ñaõng tinh. T.c : khoe khoang khoaùc laùc, lieán saûo. CUNG MEÄNH coù Ñieáu khaùch ngoä Quan phuø : côø baïc. CUNG GIAÛI coù Ñieáu khaùch : tai naïn ngaõ caây. Ñieáu, Lang, Kî : töï saùt. CUNG QUAN coù Ñieáu phuøng Maõ, Khoác : laøm neân. Haïn maø coù Ñieáu, Tang thì thöôøng hay coù tang. Ñieáu, Hoûa: tang nhoû. Ñieáu : ngaõ caây. 19. ÑÖÔØNG PHUÙ Caùt tinh, öa tónh, ñieàm ñaïm, khieâm nhöôïng, chuû söï thanh tònh. CUNG MEÄNH, quan, phuùc coù Ñöôøng, Töôùng, Taáu, Long, Phöôïng, Quan phuø : ñi tu thaønh ñaït coù danh vò ; teä ra laøm thaày cuùng cuõng coù tieáng. CUNG ÑIEÀN coù Döôõng, Cöï, Ñöôøng, Tam hoùa : coù nhaø cao cöûa roäng vöõng beàn.

G

20. GIAÛI THAÀN Thuoäc Moäc. Thieän tinh. T.c : thuaàn hoøa, ñoä löôïng hay giuùp ñôõ cöùu vôùt ngöôøi. CUNG MEÄNH coù giaûi thaàn : giaûi aùch, tröø hung, khoâng lo vaän haïn. Cung giaõi coù giaûi thaàn : giaûi tröø vaän haïn. 29

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

30

21. HOA CAÙI V: Tí Thuoäc Kim. Ñaøi caùc tinh. T.c :ñeïp, öa sa hoa loäng laãy, hay laøm boä. CUNG MEÄNH hoa caùi toïa Meänh ngoä phuùc tinh:raát toát, coù ñòa vò. Hoa caùi, Taáu thö : thanh cao. Ngoä Thöông, Hoùa Quyeàn, Töôùng, Aán, Long, Phöôïng : ñöôïc troïng duïng laøm neân lôùn. Hoùa, Phöôïng, Ñaøo, Hoàng : cheâ vôï, cheâ choàng, khoâng öa nhau muoán boû. Hoa caùi truøng Thieân Löông: baàn tieän. Caùi, Long, Phöôïng : ñeïp vaø thoâng minh. Hoa caùi thuû Thaân : ñaøn oâng ñi ra ñöôïc nhieàu ngöôøi öa vaø ñaøn baø thöông yeâu. Ñaøn baø thì ña tình. Caùi, Moäc thuû Thaân, Meänh : laøm ñó. CUNG BAØO coù Hoa, Ñaøo, Hoàng ngoä Töôùng, Phaù, Phuïc vaø Tröïc, Phuø chieáu : anh em, chò em coù ngöôøi daâm ñaõng. CUNG THIEÂN DI coù Hoa, Hyû, Taû, höõu : thaân caän ngöôøi quyeàn quí vaø ñöôïc troïng duïng. CUNG PHUÙC coù Caùi, Ñaøo ngoä Töû vi, Thaùi döông : ñaøn baø ñaïi quí hieån. Coi veà moà maû : Hoa caùi : taân phaàn. Hai beân CUNG PHUÙC coù Hoa caùi Thieân maõ : maû phaùt. Haïn gaëp Hoa caùi : hao phí thöôøng. Caùi ngoä phuùc tinh thì toát. 22. HOÙA KÎ (1) V: Thìn, Tuaát, Daäu, Maõo. Ñ.ñ : Daàn, Thaân. H : Tò, Ngoï, Tí, Söûu, Muøi, Hôïi. Thuoäc Thuûy. Aùc tinh T.c hay ích kyû, ghen gheùt raát aùc vaø thaâm hieåm. CUNG MEÄNH coù Hoùa kî toïa Meänh : ña chieâu oùan thuø. Ngöôøi xaáu laøm vieäc traéc trôû, hay bò ghen gheùt. Kî cö Tí : thuaät só phong löu. Kî ngoä Thaùi döông töø Thaân ñeán Tyù, hay ngoä Thaùi aâm : kî thaønh baát kî kî. Ñaøo, Dieàu giao trieàu : hoïa voâ ñan chí. Kî, Döông, Ñaø, Saùt , Kieáp, Khoâng : ñaïo taëc. Kî ngoä Cô haõm hay Kî, Ñaø, Tueá cö Thaân : gian nan, vô vaát. Kî cö Tí ngoä Khoa, Löông chieáu : treân döôùi ai cuõng öa chuoäng. Kî ngoä vaên tinh Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät : coâng danh traéc trôû. Kyû, Cöï hay Kî Tham cö Thaân, töôùng quaân, Trieät ôû Thieân di : cheát ñaâm. CUNG BAØO coù Kî, Phuøng, Phaù : anh chò em khieám hoøa. CUNG THEÂ coù Kî, Ñaø, Kî, Hoàng : hay löøa doái choàng, vôï choàng yeâu nhau maø choàng vaãn coù ngoïai tình. Kieáp, Kieáp : haïi choàng Kî, Döông : ñaéng cay, haïi choàng. Hoùa kî ñoäc thuû : khoâng coù gia thaát. Kî Dieâu : loaïn daâm. Kî coù Phuïc chieáu : vôï choàng hay gheùt nhau, löøa doái nhau, laøm cho nhau tai tieáng. CUNG TÖÛ coù Hoùa kî : xung khaéc Cung Taøi coù Hoùa kî : taùn taøi, ngheøo, CUNG GIAÛI coù kî, Cöï hay Dieâu, Tham : cheát ñuoái. Kî ôû döông cung: ñaøn baø sinh ñeû phaûi lo Kî, Nhaät, Hö: ñaøn baø coù beänh khoâng ñeû. Kî, Ngoä hình ôû Tyù, Hôïi: ñau maét muø loøa. Kî, Ñaø, Sai : muïc taät. Kî, Hình, Lieâm, Phaù : ñieân. 30

H

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

31

Kî gaëp Tham: vaät haïn nhieàu. Kî döông ôû Tyù, Hôïi: muø loøa vì ñau maét. Kî, Moäc, Hao, Saùt, Phaù: bò ung thö, moå caét. Hoùa Kî ñoäc thuû: döông hö, bieám con. Kî, Ñaø, Dieàu: nhieàu tai naïn. Kî, Dieâu: söùt moâi. Kî aâm: beänh aâm hö. Kî, Tang, Ñieáu: töï saùt, CUNG THIEÂN DI coù Kî,Tham: tai naïn cheát ñöôøng Kî, Dieâu: nhieàu ngöôøi thuø gheùt. CUNG NOÂ coù Kî: ñaày tôù noùi xaáu: aùm haïi. Phaù, Kî, Tang laøm ôn neân oaùn. CUNG ÑIEÀN coù Hoùa, Kî : voâ ñieàn saûn, CUNG PHUÙC coù KÎ ngoä Kieáp hay khoâng: vaän nhaø suy ngheøo. Kî ngoä Saùt Hình, Ñaø: ñaïo taëc. Kî, Hình, Beänh, Phuù: coù ngöôøi ñieân hay phuø. Kî, Vieät : caâm. Hoùa kî : toån thoï, coù ngoâi maû ôû choã saâu ngaâm nöôùc. Kî, Dieâu : saùt nhaân hoaøn tuyeàn. CUNG QUAN coù Kî : coâng danh chaät vaät chaúng neân chi Ngoä Aâm, Döông veà giaø vôùi khaù. HAÏN coù Kî,Phuïc, Linh, Hoûa, Hao, Khoâng, Kinh, Saùt, Ñòa, Kieáp, Chieáu: cheát. Hoùa, Kî ñoäc thuû: bò oaùn thuø. Vieäc laøm bò traéc trôû. Kî, Phaù, Tueá: mieäng tieáng caõi nhau. CUNG PHUÏ MAÃU coù Hoùa, Kî: cha meï khoâng thuaän hoøa vôùi nhau. Kî, Khoâng: cha meï thanh baàn. Haïn coù Kî, Phaù, Tueá: thò phi caõi nhau. Kî, Hình, Kieáp: phoøng naïn giaùo maùc hình thöông, hay beänh phaûi moå seû, Kî, Cöï : phoøng soâng nöôùc vaø laém chuyeän loâi thoâi böïc mình. Kî, Hoàng : tô duyeân raéc roái. Kî Ngoä, Aâm, Döông: ñau maét cha meï maát sôùm. Kî, Ñaø: phoøng mieäng tieáng. Kî, Ñaø, Saùt, Kî, Ñaø Hoå: ñi xa phoøng nguy haïi. Kî Kình Phaù: ñaùnh nhau. Kî, Saùt gian nan nhuïc nhaõ Kî, Kinh, Tyù, Hôïi tranh daønh nhieàu söï loâi thoâi. 23. HOÙA KHOA V: Thìn, Tuaát, Daàn, Thaân. Ññ. Hôïi, Daàn, H Tí, Daäu - Thuoäc thuûy. Caùt tinh. T.c, chuû khoa giaùp. CUNG MEÄNH : Khoa, Quyeàn (Thaân meänh) hay toát nhaát laø Meänh, Taøi, Quan coù ñuû Khoa, Quyeàn, Loäc, Tam hoùa lieân chaâu: quyù caùch, phuùc lôùn, tuôûi Canh taân laøm to maø yeåu. Caùc tuoåi khaùc coâng danh vinh hieån. Khoa, Kî Tí Meänh : ngoân laønh danh thuaän, Tam Hoùa cuûng Meänh, Taû Höõu lai trieàu: laøm tôùi coâng khanh. Khoa, Loäc truøng nhieâu ö Meänh: phuï töû vaên chöông caùi theá, ngoä Xöông, Khuùc : ñoã sôùm, ngoä Khoâng, Kieáp: khoâng laøm neân , nhöng cuõng laø tay danh só, laøm thaày ngöôøi ta; ngoä Loäc toàn taïi Hôïi, Daàn, Thaân: danh vò oanh lieät: ngoä Tuaàn, Tieät : moät böôùc neân quan nhöng khoâng beàn. Hoùa khoa ñoäc thuû : saùng suoát, hôïp vôùi Khoâi, Vieät, Thieân hyû: deã thaønh coâng trong vieäc laøm . CUNG THEÂ coù tam Hoùa, Khoâi, Vieät: quyù nhaân haûo phoái. CUNG TÖÛ coù Tam Hoùa : sinh quyù töû, laøm neân sang giaøu. CUNG ÑIEÀN, TAØI coù tam Hoùa: ruoäng vöôøn tieàn cuûa nhieàu, coù Khoa, Vuõ, Töôùng, Löông, Taû, Höõu: ñieàn taøi vöôïng phaùt. CUNG GIAI coù tam Hoùa, hay Hoùa Khoa, Taû, Höõu, Töû, Phuû: oám gaëp thuoác, tai naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Khoa, Quyeàn: ñi ra coù taøi lôïi ngöôøi ta quyù neå. Khoa, Quyeàn, Taû, Höõu , Khoâi, Vieät hay Khoa, Vieät, Aâm, Döông, Töû, Phuû: ñi ra laøm neân lôùn, gaëp quyù nhaân ñöôïc tín nhieäm troïng duïng. Tam Hoùa : quyeàn binh, giaàu sang. CUNG NOÂ coù tam Hoùa raát toát, nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ ñaéc löïc, laøm neân. 31

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

32

CUNG QUAN coù Khoa, Quyeàn, Töû, Phuû, Vuõ, Maõ: hieån vinh tam Hoùa, Taû, Höõu, Phaù Quaân Tí Ngoï: coù quaân coâng lôùn, hieån haùch. CUNG PHUÙC coù Khoa, Quyeàn, Xöông, Khuùc : gioøng doõi vaên gia, coù Khoa, Xöông, Khuùc: ñoã lôùn. Khoa, Loäc Thoï. Khoa, Vuõ, Tham : phaùt anh huøng. CUNG PHUÏ MAÃU coù Khoa, Khoâi : giaàu lôùn. Coi veà moà maû coù Hoùa Khoa töùc laø chuû ngoâi döông phaàn. 24. HOÙA LOÄC (1) V : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, H: Tí, Ngoï, thaân, Daäu. Thuoïâc Moäc, Taøi Tinh. T. c : dòu daøng, tinh anh, chuû veà taøi loäc. CUNG MEÄNH coù Hoùa Loäc voâ hung : thöôøng ñöôïc may maén, phaùt ñaït. Loäc ngoä Thieân Hyû, Cöï Vuõ: chuyeân chính. Hoùa Loäc nöõ Meänh : ñaïi caùt; caùnh höõu Loäc toàn: vöôïng phu ích töû. Loäc toïa Khoâng vong, Khoâng, Kieáp hay Tam Hoùa. Kieáp Kình hoaëc song Loäc thuû meänh ngoä Tuaàn Khoâng, Kieáp taøi khoâng beàn, maø baàn tieän. Song Loäc maø coù Töû Vi, Thaùi aâm tam hôïp, hay Loäc Löông Loäc Töôùng: taøi phuù dieäc nhieân. Loäc maõ ñoàng cung: ñích thò phuù thöông chi nghieäp, tuoåi daàn. Maõo Thìn Tuaát Hoûa coâng danh sôùm. Song, Loäc, Trieàu nguyeân hay Uyeân Öông Loäc Hoäi (1) tuoåi Daàn, Maõo Tí, Hôïi: phuù quyù uy quyeàn ; Thìn Tuaát : giaàu maø khoâng danh giaù gì. Song loäc tam thai : phuù quí, nhaøn haï. Tam Hoùa (2) cuûng meänh hay theâm Taû, Höõu : laøm tôùi coâng khanh. Loäc, Quyeàn, Saùi : voõ töôùng. CUNG BAØO coù Töôùng, Quan Song Loäc : anh em coù ngöôøi quyeàn quí. Loäc, Maõ : coù ngöôøi buoân baùn giaøu. CUNG THEÂ coù Loäc, Long, Phöôïng : saùnh duyeân cuøng ngöôøi giaøu sang ñeïp ñeõ. Tam, Hoùa, Khoâi, Vieät : quyù nhaân phoái hôïp. Loäc Hoàng == nhôø cuûa vôï laøm giaøu. CUNG TÖÛ coù Tam Hoùa : con quyù nhaân laøm neân sang giaøu. Cung taøi coù Hoùa Loäc : laøm aên phaùt taøi. loäc, Maõ, Cô, Löông hay Song loäc : ñaïi phuù. Loäc Hoàng Ñaø : höôûng cuûa thöøa töï ngöôøi trong hoï. Loäc, Aân (quang) == hieån ñaït. Loäc Hao == kieám nhieàu heát saïch. Loäc, Moä == cuûa ñeán taän tay. Loäc Hoàng == nhôø cuûa vôï laøm giaøu. CUNG GIAÛI coù Loäc, Loäc Ñoàng, Löông, Töû, Phuû == oám gaëp thuoác, naïn gaëp ngöôøi cöùu. Tam Hoùa, Thanh long == khoâng coù tai naïn, gaëp ruûi hoùa may. Vuõ, Loäc, Tham == raâu quai noùn. CUNG THIEÂN DI coù Loäc, Maõ == sinh taøi, höõu löïc. CUNG NOÂ coù Hoùa loäc vaø Töû vi chieáu == ñöôïc ngöôøi chaân tay trung thaønh. Loäc, Quyeàn == nhôø baïn thaân laøm neân. Loäc, Hoàng : nhôø vôï laøm giaøu. CUNG QUAN coù Loäc, Quyeàn, Töû, Phuû, Traøng sinh : ñaïi quí. Loäc, Quyeàn, Maõ coù Aâm, Döông ñaéc ñòa giaøu sang röïc rôõ. Neáu Aâm, Döông haõm thì quyeàn lôïi bò hao. Loäc, Maõ : thöông nghieäp. CUNG ÑIEÀN coù Loäc, Töôùng : coù ruoäng ñaát nhieàu Tam Hoùa, Cô, Aâm : coù ñaát nhieàu. CUNG PHUÙC coù Loäc, Quyeàn : vinh hieån. Song loäc ñaïi phuù ; coi veà moà maû coù Hoùa loäc : coù ngoâi maû phaùt hình côø thì giaøu. CUNG PHUÏ MAÃU coù Loäc, Maõ : cha meï giaøu coù. 25. HOÙA QUYEÀN (1) V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi H : Tí, Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi. 32

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

33

Thuoäc Thuûy, Quyù tinh. T.c : nghieâm trang, haùch dòch, öu phieàn, chuû söï coù quyeàn. CUNG MEÄNH coù Hoùa Quyeàn mieáu ñòa : coâng danh quyeàn quyù ; ñaøn baø khoâng töï laøm neân quyeàn quyù cuõng nhôø choàng maø coù danh quyeàn. Quyeàn Saùt cö Ngoï : uy quyeàn lôùn. Tam Hoùa cuûng Meänh (Tam hoùa lieân chaâu) == ñaïi quyù. Quyeàn, Loäc, Saùt : voõ töôùng lôùn. Quyeàn ngoä Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp : quyeàn luïy ñeán thaân. Cung taøi coù tam Hoùa ôû Thìn, Tuaát ngoä Cô Löông hay tam Hoùa, Taû, Höõu : laøm giaøu deã daøng. CUNG GIAÛI coù Quyeàn, Khoa, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Löông, Ñoàng = oám gaëp thuoác, naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Quyeàn, Khoa, Taû, Höõu, Töû Phuû : ñi ra gaëp quyù nhaân giuùp ñôõ, troïng ñaõi, tín duïng. CUNG NOÂ coù Hoùa quyeàn = vôï beù laán quyeàn vôï caû, Quyeàn, Loäc : nhôø baïn laøm neân. CUNG QUAN coù Quyeàn, Loäc, Phuû, Vuõ = ñaïi quí. Quyeàn, Saùt = uy yeåm vaïn nhaân. Quyeàn ngoä Hao, Saùt Khoác, Hö = ngöôøi döôùi khinh gheùt. CUNG PHUÙC coù Quyeàn, Tham = thoï. Quyeàn Khoa, Xöông, Khuùc = phaùt vaên, gioøng doõi vaên gia Quyeàn, Quyù, Aân quang = coâng danh ñaïi phaùt. CUNG PHUÏ MAÃU coù Quyeàn, Khoâi = cha meï coù quyeàn haønh lôùn. Haïn coù Hoùa quyeàn ngoä Cöï, Vuõ = coù leänh boû ñi laøm quan ôû bieân cöông. 26. HOÛA TINH Thuoäc Hoûa, Saùt tinh. T.c : taùo baïo noùng naûy lanh leï phaù phaùch. CUNG MEÄNH coù Hoûa tinh Ñ.ñ = can ñaûm, maët buoàn, ngöôøi oám ; vieäc laøm traéc trôû. Ngoä Tham taïi Maõo, Daäu = coâng danh hoaïnh phaùt. Ngoä Kình taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi = vaên voõ kieâm toøan ; Ngoä Tham taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi = tuoåi Maäu, Kyû laøm neân. Hoûa ngoä Thieân quyù = quyù caùch. Xaø tuøng Hoûa, Ñòa kieáp, haõm Aâm : thaäm aùc. Hoûa, Cöï, Kình = töï saùt (thaét coå). Hoûa Linh , thöông söù; Hoûa Linh, Khoâng, Kieáp = tai hoïa trieàn mieân. Hoûa, Tuyeät, Tham, Hình chính chieáu = coâng danh löøng laãy. CUNG BAØO coù Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp = anh em chò em cuøng khoå ly taùn. CUNG THEÂ coù Hoûa, Linh, Hö, Khoác = khaéc vôï, xung choàng. Hoûa, Linh, Cöï = laém moái toái naèm khoâng. Hoûa, Linh, Dieâu, Saùt, Kình, Ñaø = ñaøn baø gieát choàng. CUNG GIAÛI coù Hoûa Linh, Moäc = boûng nöôùc, boûng löûa, Hoûa, Linh, Hình, Vieät = cheát ñaâm, cheát cheùm. Hoûa, Hình, Phi= seùt ñaùnh, suùng baén cheát. Hoûa, Linh, Kình haõm taïi Thìn = cheát ñuoái. CUNG THIEÂN DI coù Hoûa, Linh, Cöï : cheát ñöôøng, Hoûa, Linh, Maõ : phieâu löu laän ñaän. Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø : coâ ñoäc, taøi taùn, danh baïi, vieãn ñoà kyø thöïc. Cung noä coù Hoûa, Linh, Kình, Ñaø : toâi tôù ngoã ngöôïc. CUNG QUAN coù Hoûa mieáu ngoä Tham : phuù quí, haõm thì bình thöôøng. Hoûa, Phuïc, Phaù, Tuù ; Hoûa, Phuø, Tang : coâng danh heøn keùm. Hoûa, Hö, Khoâng, Kieáp ; Hoûa, Hình, Hao : coâng danh khoâng coù. CUNG ÑIEÀN taøi coù Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp; Hao, Hoûa : khoâng tieàn cuûa ruoäng ñaát, taùn taøi. CUNG PHUÙC coù Hoûa, Tang : nhaø xöa bò chaùy. Hoûa : soáng 30, 40 tuoåi. coi moà maû coù Hoûa, Linh : coù maû phaùt hình buùt. Hoûa, Linh, Kình, Ñaø : nhaø coù ngöôøi cuoàng tuùng. Haïn gaëp Hoûa tinh: hay bò traéc trôû. Hoûa tinh nhaäp thaát (Ngoï cung) hay Hoûa ngoä Maõ : bò hoûa hoaïn. Hoûa, Linh, Moäc : boûng nöôùc, boûng löûa. Hoûa, Tang : phoøng tai naïn hoûa hoïan. CUNG TÖÛ coù Hoûa, Linh : giaø môùi coù con, nhöng con khaù giaû. 27. HOÀNG LOAN (1) 33

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

34

V: Tí, Thìn, Ngoï. Ñ.ñ : Daäu, Thaân, Tò, Hôïi. Thuoäc thuûy. Caùt tinh. T.c : ñeïp, vui veû, maën noàng, chuû söï möøng vaø nhaân duyeân. CUNG MEÄNH coù Hoàng loan cö Tyù : ñoã ñaït sôùm. Hoàng Loan nhaäp Thaân ôû cung Moä : coâng danh khoâng beàn. Hoàng Loan cö töù vöôïng (cung) : ñeïp vinh hieån, sôùm nhaân duyeân. Nöõ nhaân Hoàng Loan thuû Meänh : ñích thò löôõng phu. Hoàng Loan thuû Meänh ngoä Khoâng, Kieáp : yeåu vong. Hoàng Loan ngoä Ñaøo hoa taïi Tyù : tuoåi Tyù, Daàn laøm neân nhöng yeåu. Hoàng Loan Thieân Töôùng : quyù nhaân baûo phoái. Hoàng, Cô, Taáu kheùo may theâu. Hoàng, Taáu, Vuõ, Hyû, Ñaøo : soá beøn thì laøm ngheà ca xöôùng, soá vöôïng thì quan ti. Hoàng Loan ngoä Kî : giaây oan nghieäp, theâm coù Linh, Hoûa =cheát treo thaét coå. Hoàng, Cô, Taáu, Söù nöõ Meänh. Hoàng Cô, Loäc, Söù nam Meänh : gaëp thôøi laøm neân. Hoàng, Toïa: coâng danh sôùm ; Neáu cö Thaân ôû Moä cung : phuù quyù laém. Hoàng, Khoâi, Xöông, Tuù, Trì (long) : danh voïng lôùn. Hoàng phuøng Long trì, Hyû : phuùc hoïa keá lieàn. CUNG BAØO coù Hoàng, Ñaøo, Caùi, ngoä Töôùng, Phaù, Phuïc coù Tröïc phuø chieáu : anh em coù ngöôøi daâm ñaõng. Hoàng, Ñaøo, Thai, Hyû ngoä Phuïc, Töôùng : anh em chò em coù ngöôøi ngoaïi daâm. CUNG THEÂ coù Hoàng Loan ñaéc ñòa : sôùm coù nhaân duyeân, neáu haõm thì haïi choàng khoå vôï. Hoàng, Thieân Töôùng : laáy ñöôïc quyù nhaân. Ñaøo, Hoàng, Hyû : vôï choàng giai nhaân taøi töû laáy nhau deã daøng. Hoàng, Kî vôï choàng yeâu nhau maø choàng vaãn coù ngoïai tình. Hoàng, Kî, Ñaøo : vöøa boû nhau, hay môùi goùa ñaõ coù ngöôøi muoán laáy. Hoàng, Ñaøo, Phöôïng, Caùi : vôï choàng boû nhau maø khoâng döùt tình. CUNG TÖÛ coù Hoàng Loan : con caùi gioûi canh cöûi theâu thuøa. CUNG THIEÂN DI coù Hoàng, Ñaøo : tha höông vieãn phoái. Hoàng, Ñaøo, Vöôïng, Loäc : gaëp quí nhaân saùnh ñoâi. CUNG NOÂ coù Hoàng, Loäc : ñaøn oâng nhôø cuûa vôï laøm giaøu. Hoàng, Ñaøo, Phuø, Baät chieáu : nhieàu vôï. Cung taøi coù Hoàng, Loäc : nhôø cuûa vôï laøm giaøu. CUNG QUAN coù Hoàng, Ñaøo cö Tyù: tuoåi Tyù, Daäu laøm neân nhöng yeåu. Hoàng, Ñaøo, Hyû : laøm neân danh phaän lôùn deã daøng. Hoàng, Dieâu coù Cô, Taáu, Vuõ, Ñaøo hay Hoàng, Taáu, Vuõ, Hyû, Ñaøo = khoâi haøi, ca xöôùng. CUNG ÑIEÀN coù Hoàng, Ñaøo, Quang, Quyù, Tang : coù ngöôøi thaát töï ñeå cuûa cho. CUNG PHUÙC coù Hoàng, Ñaøo, Caùi ngoä Töû Vi, Thaùi döông : Ñaøn baø ñaïi quí hieån. Haïn coù Hoàng, Ñaøo hoäi Saùt, Phaù, Lieâm, Tham = coù hyû söï, thaønh gia thaát. Hoàng, Hyû, Long, Phöôïng, Taû, Höõu, Thieân Dieâu = coù hyû söï thaønh gia thaát. Hoàng, Kieáp = duyeân nghieäp long ñong traéc trôû. Hoàng, Cöï, Kî = tô duyeân raéc roái. Hoàng, Ñaøo ôû CUNG QUAN = coù söï möøng. Hoàng, Hyû, Dieâu, Ñaøo = coù nhaân tình. Loan, Long Hyû =tai naïn baát ngôø. 28. HÖÕU BAÄT (1) V : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ñ.ñ : Daàn, Thaân, Tò, Hôïi, Maõo, Daäu. Thuoäc Thoå. Hoä tinh. T.c : taøi naêng, tuaán tuù, ñoä löôïng, trung haäu. Chuû söï giuùp ñôõ, ngoä caùt phuø caùt, ngoä hung phuø hung. CUNG MEÄNH coù Baät vi Xöông Khuùc = thoâng minh vaên voõ toaøn taøi. Taû, Höõu cuûng chuû (Töû vi): quí caùch, neáu ngoä Töù Saùt thì hoûng heát (phaù caùch) Taû, Höõu cö Töù Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) = toát, ñaïi thaønh ; theâm coù Vaên Xöông = thoâng minh. Taû, Höõu ñaáu thuû Meänh cung = boû nhaø lìa hoï, nhöng neáu gaëp Baùt, Toïa = thì laïi ñöôïc vinh hieån. (coi theâm ôû muïc Taû phuø). 34

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

35

CUNG BAØO coù Taû, Höõu, Loäc toàn = anh em ñoâng khaù giaû. Taû, Höõu, Töû, Tang = chò em coù ngöôøi loän choàng. Baät vi cö Tyù = trong hoï coù ngöôøi phaûn choàng. CUNG THEÂ coù Taû, Höõu, Xöông, Khuùc = vôï choàng thoâng minh, baùch nieân giai laõo. Taû, Höõu = vôï choàng laáy nhau khoâng caàn moái laùi. CUNG TÖÛ coù Taû, Höõu, Vöôïng, Ñoàng theâm coù Töû, Phuû = con ñoâng taøi gioûi laøm neân. Thai, Taû, Höõu = vôï leõ coù con. Cung taøi coù Höõu baät, Töù, Phuû = giaøu. Taû, Höõu tam Hoùa = deã giaøu Taû, Höõu, Vieät, Khoâi = taøi vöôïng. CUNG GIAÛI coù Taû, Höõu, Töû, Phuù, Loäc = oám gaëp thuoác, naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Taû, Höõu, Töû, Phuû vôùi Vieät, Khoâi hoaëc Khuùc, Xöông, Khoa, Quyeàn, Ñoàng, Töôùng = ñi ra gaëp quyù nhôn troïng duïng thaân tín. Taû, Höõu, Hoå, Caùt = ra vaøo cöûa quyù. Taû, Höõu, Cô, Xöông = thöôøng, gaëp may coù nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ. Taû, Höõu, Quang, Quyù = ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ heát loøng neân giaøu sang. CUNG NOÂ coù Taû, Höõu, Tam Hoùa = coù nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ chaân tay ñaéc löïc, laøm neân phuù quyù. CUNG QUAN coù Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Khuùc, Xöông = ñaïi quyù caøng veà giaø caøng phaùt. Thaân cö Quan giaùp Taû, Höõu, Nhaät, Nguyeät = ñaïi quyù. Taû, Höõu, tam Hoùa, Phaù quaân Tí, Ngoï = coù quaân coâng vinh hieån lôùn. Baät, Phaù, Aâm haõm = laøm ngheà Hoä sinh (ñôõ ñeû). CUNG ÑIEÀN coù Taû, Höõu, Töôùng, Löông, Vuõ, Loäc hay Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Maõ, Traøng = ñieàn saûn raát nhieàu. CUNG PHUÙC coù Taû, Höõu = thoï, maû phaùt. CUNG PHUÏ MAÃU coù Taû, Höõu = cha meï song toaøn. Haïn coù Taû, Höõu cö Moä cung = thaêng quan. Höõu Baät ngoä Ñòa Kieáp = bò löøa. 29. HYÛ THAÀN (1) Thuoäc Hoûa, Caùt tinh. T.c tính vui, loøng toát, ñaàu daøi, ngöôøi cao. Chuû söï vui möøng vaø thoï. CUNG MEÄNH coù Hyû Thaàn = gaëp nhieàu may leân vaø thoï nhöng neáu Hyû ngoä Ñieáu Khaùch thì hoùa nhö khoâng. Hyû, Phöôïng (phöôïng muùa) hay Hyû, Maõ, Traøng sinh = thanh vaân ñaéc loä. Hyû, Ñaøo nöõ Meänh = loaïn luaân. CUNG BAØO gaëp Hyû, Dieâu, Ñaøo coù Phaù quaân hay Töôùng quaân, Thieân Söù chieáu = chò em coù ngöôøi theo trai, chöûa hoang. Hyû, Hoàng, Ñaøo, Thai coù Phuïc, Töôùng chieáu = coù ngöôøi ngoïai daâm. CUNG THEÂ coù Ñaøo, Hoàng, Hyû = giai nhaân taøi töû laáy nhau deã daøng. Cung taøi coù Hyû Thaàn ôû Taây cung = troäm cuûa ñeàn chuøa. CUNG GIAÛI coù Hyû, Ñaøo, Dieâu beänh moäng tinh. CUNG THIEÂN DI coù Hyû, Hoàng, Ñaøo laøm neân lôùn deã daøng. CUNG PHUÙC coù Hyû Thaàn : coù ngoâi maû ôû baõi ñaát caùt. Hyû Thaàn, Thieân Hyû : maû phaùt. Coi veà moà maû baát cöù phaùt gì, coù Hyû Thaàn nhaäp vaøo môùi thònh phaùt. Haïn coù Hyû Thaàn, Thieân Hyû ngoä Ñaøo, Hoàng, Khoâi, Vieät ñeû con. Ñaøo, Hoàng, Hyû : coù tình duyeân. Hyû, Phöôïng : thôøi thònh. 30. KIEÁP SAÙT V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ññ : Tí, Hôïi, Daàn, Thaân H: maõo, Tò, Ngoï. 35

K

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

36

Thuoäc Hoûa. Aùc tinh T.c : noùng naûy, ñoäc aùc, baát chính, chuû söï phaù hoaïi. CUNG MEÄNH coù Kieáp Saùt : ngöôøi baát chính. Nhò saùt (Kieáp saùt, Thaát saùt) truøng nhieâu : cuoàng ngoân, loaïn thuyeát. Saùt, Kî : gian nan nhuïc nhaõ. CUNG GIAÛI coù Kieáp saùt, ngoä töù saùt hay Cô, Kî = bò gieát hoaëc bò aùc beänh. CUNG ÑIEÀN taøi coù Kieáp saùt, Phuïc binh : voâ saûn. CUNG PHUÙC coù Kieáp saùt, Lieâm trinh : baàn yeåu. CUNG QUAN coù Kieáp saùt, phuøng Thaát saùt : can ñaûm, oai huøng. CUNG TÖÛ coù Saùt, Hình, Hoå : khoâng coù con. Saùt, Ñaø, Khoâng, Kieáp : sinh con ngô ngaån. Haïn coù Kieáp saùt : bò löøa. Saùt, Kî : gian nan, nhuïc nhaõ. 31. KÌNH DÖÔNG HAY DÖÔNG NHAN (1) V: Thìn Tuaát, Söûu, Muøi. Ñ.ñ Tí, Hôïi, Daàn, Thaân. H : Maõo, Tí, Ngoï. Thuoäc Kim, Saùt tinh, T.c : mình gaày, tai ñieác, aùc, huøng hoå, laêng nhaêng. (Kình toái kî Quan, Theâ, Töû) CUNG MEÄNH, thaân coù Kình döông taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : voõ quyeàn oai huøng thaéng traän. Ôû caùc cung khaùc hay ñaùnh nhau loâi thoâi. Kình döông cö Ngoï : (Maõ ñaàu ñaùi kieám), hay theâm Coâ, Saùt chieáu : baát ñaéc kyø töû. Kình döông nhaäp mieáu ngoä Thieân khoâng, Tuaàn khoâng, Trieät khoâng : tuoåi Thìn, Tuaát thoï 90 tuoåi ; tuoåi Söûu, Muøi thoï 70 tuoåi. Kình ngoä Hoûa taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : anh huøng ; theâm coù Tham, Vuõ : coù oai quyeàn maø ai cuõng gheùt. Kình, Ñaø, Linh, Hoûa thuû meänh (töù Saùt thuû Meänh : meänh caùt, phuùc haõm, gian taø, bieån laän). Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Saùt, Kî ñaïo taëc. Töù saùt yeân taøng vöôïng ñòa, Töù Saùt caäp Cöï Moân : daâm daät. Döông Nhaãn, Ñaø, Kî, Hoûa : chuû tang thöông chi nhaõn. Döông ngoä Hình, Dieâu : ñaøn baø thì gieát choàng. Kình, Ñaø, Dieâu, Saùt ngoä Hoûa, Linh gieát ngöôøi Nhaãn (Döông) Ñaø, Hoå : truaân chuyeân. Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Tham : saáu. Kình, Löïc : Töôùng coù coâng maø khoâng ñöôïc phong. CUNG BAØO coù Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp : anh em chò em cuøng khoå ly taùn. Cung taøi coù Döông, Ñaø, Thaùi tueá, Quan Phuø : coù kieän tuïng môùi coù cuûa. Töù saùt (Kình, Ñaø, Linh Hoûa) : taùn taøi. CUNG TÖ coù Töù Saùt : hieám con, con ngu ngoác ngaån ngô. Töù Saùt : vôï leõ coù con laøm neân. CUNG GIAÛI coù Kình döông : coù tì thöông, ñau chaân. Kình Ñaø : Ñieác, beänh tró. Kình Ñaø, Hoå : choù daïi caén. Döông, Ñaø, Kình, Kò, Phaù, Lieâm : ñieân vaø ñau maét. Töù saùt ngoä Kieáp saùt hay Thaát saùt : töû, phong, sang. Kình, Khoâng, Kieáp : töï saùt. Kình, Tueá : khaåu thieät. Kình, Hình, Saùt : tuø toäi vaø taøn taät. CUNG THIEÂN DI coù Döông, Ñaø, Khoâng, Kieáp : coâ ñoäc, taùn taøi, danh baïi, vieãn ñoà kyø thöïc. CUNG NOÂ coù Döông, Linh, Hoûa : toâi ngoã ngöôïc. CUNG QUAN coù Döông, Ñaø, Maõ : phaûi ñi traän maïc luoân. Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp : coâng danh heøn keùm. CUNG THEÂ : coù Kình, Ñaø, Dieâu, Saùt ngoä Hoûa : vôï gieát choàng. Kình, Ñaø, Hö, Khoác : vôï choàng xung khaéc. CUNG ÑIEÀN coù Kình Ñaø, Khoâng Kieáp = voâ ñieàn saûn. CUNG PHUÙC coù Nhaãn, Linh, Hoûa = coù ngöôøi cuoàng tín, Döông, Hyû = ngöôøi nhaø ñaùnh gieát laãn nhau. Döông, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Saùt = coù ngöôøi ñaïo taëc. Coi veà moà maû coù Kình Döông ñaéc ñòa (ôû Phuùc cung) = coù ngoâi maû phaùt hình voi phuïc. Kình ñaø ngoä Döôõng = coù maû ñaïo taùng. CUNG PHUÏ MAÃU coù Döông, Ñaø, Tueá = con khaéc cha. 36

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

37

Haïn gaëp Kình, Caùi, Ñaø = bò beänh ñaäu, leân sôûi. Kình, Kieáp, Löu haø; Hình, Kî, Kieáp = phoøng naïn ñao thöông. Kình, Kî, Tyù, Hôïi = nhieàu chuyeän loâi thoâi. Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp = taùn taøi, tang thöông. Kình, Ñaø, Maû = boân ba, nhieàu söï thay ñoåi, dôøi chuyeån. Kình, Dieâu = gheû lôû muïn nhoït. Kình, Kieáp, Caùi = ñaùnh nhau thaønh tai naïn. Kính, Ñoàng, Linh = caàu hoân phaûi thaønh.

L

32. LAØM QUAN (1) Caùt tinh. T.c : caàn maãn, tinh anh, ñaøng hoaøng, chuû söï laøm aên. Laâm cö Thaân, Meänh = thanh nhaøn. Laâm, maõ = giaøu lôùn. 33. LIEÂM TRINH Thuoäc Hoûa, Hung tinh (chính tröïc quan). T.c : noùng naûy cöông tröïc, lieâm khieát. Lieâm trinh ñaéc ñòa taïi Meänh = anh huøng, haõm thì ña söï öu phieàn ; ngoä Tuaàn, Trieät taïi Meänh = tính noùng nhöng choùng nguoâi. Lieâm cuûng Meänh, Thaân taïi Tò, Hôïi : laøm aên sa suùt. Lieâm, Tham Tò, Hôïi hay Lieâm Tò, Hôïi ngoä Kình Ñaø, Linh, Hoûa (ôû CUNG THIEÂN DI chieáu cuõng vaäy) (2) = hình nguïc nan ñaøo. Lieâm Saùt haõm : baàn yeåu maø ñöùng ñaén. Lieâm, Saùt taïi Meänh hay cö Thieân di taïi thaân chieáu = gaùi baïc tình, ñaøn oâng phong traàn ñeán vaõn caûnh môùi thaønh danh. Lieâm ñaéc ñòa taïi Daàn, Thaân : söùc khoûe voâ ñòch. Lieâm taïi Thaân coù Töû vi thuû meänh : quyù caùch. Lieâm, Saùt Söûu, Muøi = laøm aên ngay chính môùi giaøu sang. Lieâm, Phaù Maõo, Daäu ngoä Hoûa, Linh, Hình, Trieät = ôû ngoaøi trieàu veà thì phi trôøi ñaùnh cuõng gaõy chaân. Lieâm trinh bình cö taïi Meänh = thanh baïch töï thuû, neáu ôû cung Daàn, Thaân = voõ nghieäp laøm neân (tuoåi Giaùp, Quyù, Kyû, Thìn, Tuaát, Moäc, Kim) Lieâm, Hình ñaéc ñòa : voõ quan gioûi. Meänh taïi Thaân coù Lieâm Töôùng : danh giaù, oai quyeàn. Lieâm vaên vuõ nhaäp mieáu : quyù caùch, haõm thì khoâng thoï. Lieâm ngoä Tham : gian taø. Lieâm, Tham, Saùt, Phaù, Phöôïng : tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì toát, tuoåi Kim, Moäc thì nghieäp voõ laøm neân to, caùc tuoåi khaùc thì xaáu, hay bò oaùn traùch. Lieâm ngoä Loäc toàn, Quang, Quyù : phuù quyù danh giaù. Lieâm, Tham, Khoâng, Kieáp taïi Daàn, Thaân, cung Taøi cuõng coù Kieáp, Khoâng : aên maøy. CUNG THEÂ coù Lieâm ngoä Hung, Saùt haõm ñòa = khaéc 3 ñôøi choàng, choàng ngheøo. Lieâm, Saùt, Tham, Vuõ : khaéc haïi choàng con. CUNG TÖÛ coù Lieâm, Töû, Phaù = con caùi 10 phaàn coøn hai. Cung tai coù Lieâm trinh = tieàn baàn haäu phuù, ñaéc ñòa = tieàn kieám chaäm maø chaéc. Töù, Saùt :bieån laän, taùn taøi. Lieâm, Phaù : hoang phí hao taùn, song heát laïi coù. CUNG GIAÛI coù Lieâm, Kieáp ôû Hoûa cung hay Lieâm, Hoûa ngoä Kieáp, Khoâng : thaét coå. Lieâm, Tham, Tí, Hôïi : hình tuø. Lieâm, Tham, Hình :hình tuø. Lieâm Cö phuøng Nhaät Nguyeät = hình thuø kyø dò. Lieâm, Tham, Khoâng, Kieáp Daàn, Thaân ngoä kî = baát ñaéc kyø töû. CUNG THIEÂN DI coù Lieâm phuøng Quan phuû, Quan phuø : cheát ñöôøng. Lieâm trinh : vieäc nhaø chaéc trôû, vieäc ngoøai hay. Vuõ, Lieâm ñoàng cung : baàn cuøng. CUNG NOÂ coù Lieâm Trinh : hay bò noùi xaáu, laøm aân neân oaùn. CUNG QUAN coù Lieâm mieáu ñòa thì vôõ nghieäp laøm neân, neáu haõm ñòa thì hình danh. Vuõ, Lieâm : voõ phaùt quaän coâng. Lieâm, Saùt giaùp Quan (cung) : coâng danh veà giaø. CUNG ÑIEÀN coù Lieâm, Phaù : phaù cuûa, nhöng roài laïi coù. CUNG PHUÙC coù Lieâm, Phuùc : noäi ngoïai thung dung. Lieâm, Saùt : baàn yeåu. 37

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

38

CUNG PHUÏ MAÃU coù Lieâm, Cöï : con khaéc cha meï phaûi ñi xa hay laøm con nuoâi ngöôøi ta môùi traùnh ñöôïc. Haïn coù Lieâm trinh taïi Tò Hôïi : giao du phoøng söï thuø hieàm, tuø tuïng. Lieâm, Tham, Phaù, Saùt ; bò oaùn traùch. Lieâm, Ñaø, Nhaãn : gaëp söï khoâng may, baän loøng loâi thoâi. Lieâm, Saùt, Phaù : laâm nguy doïc ñöôøng. Lieâm, Hoûa, Linh : bò löøa doái. Lieâm, Tham, Hình, Tò Hôïi : lao tuø. Lieâm, Phaù, Maõo, Daäu ngoä Kieáp, Kình : phoøng tuïng söï. 34. LINH TINH V: Söûu, Daàn, Thìn, Ngoï Muøi Tuaát. Ññ : Maõo, Thaân, Daäu, H: Tí, Hôïi. Thuoäc Hoûa, Saùt tinh. T.c : maët buoàn, ngöôøi gaày oám, noùng maø ña saàu. CUNG MEÄNH, Thaân coù Linh tinh ñaéc ñòa : can ñaûm, moïi söï vieäc thöôøng bò traéc trôû. Linh cö Maõo, Daäu ngoä Tham : coâng danh hoaïnh phaùt Linh cö Söûu Muøi ngoä Tham : tuoåi Maäu kyû laøm neân danh töôùng. Linh, Hoûa, Kình, Ñaø (töù saùt) thuû Meänh : Meänh caùt Phuùc haõm : gian taø bieån laän. Töù saùt caäp Cöï : daâm daät. Linh cuõng nhö Hoûa vaø thöôøng ñi ñoâi vôùi nhau môùi coù hieäu löïc lôùn. Vaäy haõy xem laïi choã noùi veà Hoûa tinh . Haïn coù Linh, Xöông, Vuõ, La : phoøng cheát troâi. Linh, Vieät : phoøng ñieän, seùt. Linh, Saùt, Phaù : phoøng bò tuø. 35. LOÄC TOÀN hay thieân loäc V: Tí, Ngoï, Thaân, Daàn, Maõo, Daäu. H: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Thuoäc Thoå. Taøi tinh. T.c : giaøu coù, hieàn laønh, ñoân haäu quy moâ. CUNG MEÄNH, quan, taøi, thieân di coù (Loäc toàn, Hoùa loäc, Song loäc trieàu nguyeân hay Uyeân öông loäc hoäi ), Song loäc neáu cuøng ngoài moät cung neáu khoâng coù caùt tinh thì khoâng toát, khoå vì tieàn taøi, vì Hoa loäc (moäc) khaéc Loäc toàn (thoå). Tuoåi Daàn, Muøi, Tyù, Hôïi thì phuù quyù laøm quan to. Tuoåi thìn, tuaát thì giaøu maø khoâng danh giaù. Aát : quyù hieån, Loäc cö Daàn, Thaân, Maõo Daäu chieáu Meänh : caùc tuoåi Canh, Taân, Giaùp thì giaøu coù. Loäc toàn : coù cuûa Toå nghieäp ñeå laïi. Loäc toàn thuû Meänh, Töôùng giaùp lai: taøi phuù dieäc nhieân. Meänh haäu giaùp Loäc toàn, Thieân töôùng, tieàn giaùp Thieân Maõ:laøm neân danh giaù. Loäc, Maõ giao trì (töông chieáu) : nam nhi phuù quí, nöõ nhi xuaát töôùng nhaäp vi. Song loäc tam phöông vi aâm : phuù quyù. Song loäc ngoä Tuaàn, Khoâng, Kieáp : baàn tieän, taøi khoâng beàn. CUNG BAØO coù Loäc, Coâ hay Quaû, Khoâng : hieám, 1 ngöôøi. Loäc, Maõ, Töôùng : anh em giaøu coù, song ñoùng ôû döông cung thì khaéc meï, ôû aâm cung thì khaéc cha. Song Loäc, Töôùng quaân töông phuøng: anh em chò em coù ngöôøi quyeàn quí. Loäc, Trieät: anh tröôûng löu laïc boân ba. CUNG THEÂ coù Loäc toàn : chaäm vôï nhöng toát. Loäc, Khoâi, Vieät, Phuû, Long : vôï choàng hieàn löông phuù quyù, quaân töû. CUNG TÖÛ coù Loäc toàn hay theâm Coâ hay Quaû : moät con. Cung taøi coù Loäc, Maõ, Vuõ : laøm giaøu phöông xa. Song loäc hay Vuõ loäc : ñaïi phuù. Loäc, Hao : tieàn laøm ra maáy cuõng heát. 38

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

39

CUNG GIAÛI coù Loäc toàn vaø neáu theâm coù Taû, Höõu hay Töû, Phuû, Vieät, Khoâi, Xöông, Khuùc caøng toát : oám gaëp thuoác, tai naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Loäc, Maõ : phaûi ñi xa môùi laøm aên ñöôïc. CUNG ÑIEÀN coù Loäc, Long, Saùt hay Loäc, Long, Phuû : ñieàn saûn nhieàu. CUNG PHUÙC coù Loäc toàn hay theâm Coâ hoaëc Quaû : nhaø ñoäc ñinh nhöng giaøu. Song loäc, Cöï moân : phuù quyù nhieàu ñôøi. Coi veà moà maû coù Loäc toàn taïi Phuùc : thoï 70 tuoåi. CUNG NOÂ coù Song loäc : laøm aên vaát vaû, ngheøo. CUNG QUAN coù Loäc, Maõ ñoàng cö : laøm neân. 36. LONG ÑÖÙC Thuoäc thuûy. Caùt tinh. T.c : ngöôøi ñeïp coù coát caùch, tính vui, oân hoøa. 37. LONG TRÌ (1) Thuoäc thuûy. Caùt tinh. T.c : trì chaäm, ñieàm ñaïm, bình tónh, chuû veà khoa giaùp vaø hyû söï. CUNG MEÄNH coù Long, Phöôïng laâm Maõo, Daäu : giaøu lôùn ñoã cao vinh hieån, ñaøn baø taàm thöôøng thì neáu khoâng saùnh duyeân cuøng khaùch vaên chöông, cuõng toát ñoâi vôùi baäc hieàn löông. Long ngoä Khoâng, Kieáp, Kî : ngöôøi nho nhaõ nhöng ñoã ñaït coâng danh. Long cuûng Thaân, Meänh ngoä Phöôïng vaø Xöông, Khuùc hay Khoâi, Vieät : ñöùng ñaén, thoâng minh, khoa danh, söï nghieäp. Long giaùp Phöôïng hay loan thuû Meänh ngoä Khoâng, Kieáp : cheát yeåu. Long ngoä Dieâu, Hyû : ñaéc thôøi. CUNG THEÂ coù Long, Phöôïng : vôï choàng giai nhaân taøi töû, theâm Hoùa Loäc thì giaøu coù. Long, Phuû, Khoâi, Vieät, Loäc toàn : vôï choàng toát ñeïp thoâng minh quaân töû. CUNG TÖÛ coù Long, Phöôïng : sinh con phuù quí Cung taøi coù Long, Phöôïng, Moä : giaøu sang gioøng gioõi. CUNG GIAÛI coù Trì, Saùt, Aâm : coù beänh ñau buïng. Trì, Saùt, Döông (Thaùi)= coù beänh ñau ñaàu. Long, Moäc coù Kieáp chieáu : cheát troâi. CUNG ÑIEÀN coù Long, Phöôïng, Baùt toïa, Tam thai : coù laâu ñaøi, nhaø cöûa lôùn. CUNG PHUÙC coù Long, Phöôïng : phuù quyù. Coi veà moà maû coù Long, Moäc taïi Phuùc : coù ngoâi maû beân gieáng toát. Long, Kieáp (ñòa): maû beân gieáng khoâ, laáp. Haïn coù Trì, Moäc : phoøng naïn nöôùc. Long ngoä Thai Phuï : thaêng quan. Long, Dieâu, Hyû : thôøi ñeán. CUNG QUAN coù Long, Phöôïng, Töû, Phuû, Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn : ñaïi hieån ñaït. 38. LÖU NIEÂN VAÊN TINH Thuoäc Hoûa, Vaên tinh. T.c : chaêm hoïc, thoâng thaùi chuû veà vaên hoïc. CUNG MEÄNH, thaân, quan coù Löu nieân : vaên hay chöõ toát, thoâng minh, thaønh danh só. Löu nieân ngoä Khoa, Quyeàn : ñoã ñaït lôùn. 39. LÖÏC SÓ Thuoäc Hoûa, Voõ tinh. T.c : söùc khoûe, hay aên, can ñaûm, chuû veà söùc maïnh uy quyeàn. CUNG MEÄNH coù Löïc só : söùc löïc taøi naêng hôn ngöôøi, coù quyeàn uy. Löïc ngoä Maõ : coâng danh hieån haùch. Löïc ngoä Tuaàn, Trieät : phaù taùn heát tieàn cuûa, phaûi xoay ngang. Löïc ngoä Quyeàn : taøi löïc uy quyeàn nhöng khoâng töôùc vò. CUNG NOÂ, quan coù Löïc só : nhôø baïn laøm neân. Löïc, Toïa : nhaøn. Löïc, Kình : söùc khoûe hôn ngöôøi. Löïc Hình, Löïc Hoå : ngöôøi saét ñaù. Haïn gaëp Löïc só ngoä Thieân Maõ : thôøi vaän toát. Löïc ngoä Thieân Truø : ñöôïc aên uoáng linh ñình. Cung taøi coù Löïc só, Thieân Hình : troäm cuûa. 39

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

40

40. LÖU HAØ Thuoäc Thuûy. Hung tinh. T.c : löu loaùt, thaâm hieåm, chuû thuûy tai. CUNG MEÄNH coù Löu haø : ñaøn oâng tha höông thì cheát ; ñaøn baø thai saûn thì vong (cheát) Haø, Saùt, Hao, Kieáp, Kình : bò gieát. Haø, Kî, Cöï : cheát troâi. Haø Long : ñaéc thôøi, gaëp thôøi. Haø, Hình, Kieáp : cheát bôûi ñao thöông. Löu, Tang, Löu, Maõ : suùc vaät trong nhaø bò toi cheát. 41. MOÄ Thuoäc Thuûy. Hung tinh. T.c : ñaàn ñoän, chaâm toái, chuû söï nghieäp quaû. CUNG MEÄNH coù Moä : ñaàn ñoän, neáu coù Hao thì heát. Moä cö Söûu, Muøi phuøng Thai, Toïa : vaên moâ, voõ löôïc kieâm toaøn. Moä, Khoâng giaùp Meänh (moä laïc hoang sôn) : raát xaáu. Moä, Ñaøo, Caùi : hoang daâm, daâm duïc. CUNG TÖÛ coù Moä : khaéc con Cung taøi coù Moä, Long, Phöôïng : gioøng nhaø giaøu sang. Moä, Hoùa, Loäc : tieàn cuûa ñeán taän tay. CUNG PHUÙC coù Moä : thoï CUNG GIAÛI coù Moä, Kình, Hình, Trieät : seùt ñaùnh. Moä Caùi hay Moä Dieâu : thuû daâm. Haïn thaáy Moä, Hoå, Phuïc, Hình, Phuø, Beänh, Hao, Kieáp : cheát. Moä, Thaùi Döông : cha beänh nguy cheát. Moä, Phuøng Taû, Höõu taïi Moä cung : thôøi vöôïng phaùt. 42. MOÄC DUÏC Thuoäc Thuûy. Phoùng ñaõng tinh. T.c :saïch seõ, hay daâm duïc ; öa haøo nhaùng. Chuû söï trang ñieåm vaø phong tình. CUNG MEÄNH coù Moäc duïc ñôn thuû :hao. Moäc, Quyeàn, Thieân taøi, Thieân phuùc : vinh hieån hôn ngöôøi. Moäc, Caùi thuû nöõ Meänh : taát loaïn daâm, laøm ñó, nam Meänh : loaïn daâm. Moäc, Ñaøo : daâm duïc. CUNG THEÂ coù Moäc, Caùi : vôï loaïn daâm. CUNG TÖÛ coù Moäc duïc: hao con (10 phaàn coøn 2). CUNG GIAÛI coù Moäc, Linh, Hoûa : boûng nöôùc, boûng löûa. Moäc, Kình, Hình, Trieät : seùt ñaùnh. Moäc haõm : teâ thaáp. CUNG PHUÙC coù Moäc, Long, Trì : coù ngoâi moä beân gieáng. Haïn coù Moäc, Kieáp : khoù sinh, Thai ngheùn coù beänh taät. Moäc, Kî, Hao, Saùt, Phaù : ung nhoït moå xeû, Moäc Caùi, Moäc Dieâu : thuû daâm.

M

N

43. NGUYEÄT ÑÖÙC Thuoäc Hoûa. Caùt tinh. T.c : oân hoøa, vui veû, töø thieän. Chuû söï cöùu giuùp. CUNG MEÄNH coù Nguyeät ñöùc : giaûi tröø tai aùch. Nguyeät ñöùc, Thieân ñöùc hoäi Giaûi thaàn : coù phuùc lôùn. CUNG TÖÛ coù Nguyeät ñöùc, Thieân ñoàng = con sôùm vôï choàng. CUNG PHUÙC coù Nguyeät ñöùc, Thieân ñöùc ñoàng cung : coù ngoâi maû thieân taùng. Haïn thaáy Nguyeät ñöùc ngoä Taû, Höõu, Töû, Phuû, Thieân phuùc : giaûi tröø tai aùch, coù ñaøn baø giuùp ñôõ ñaéc löïc. Nguyeät, Hoàng, Ñaøo hay Nguyeät, Hoàng, Hyû : gaëp giai nhaân giuùp ñôõ neân tình duyeân. CUNG THEÂ coù Nguyeät, Ñoàng, Quang, Maõ, Thaùi Döông = vôï giaøu ñeïp hieàn. Nguyeät ñöùc, Ñaøo hoa : choàng ñeïp vôï ñeïp. 40

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc CUNG TÖ coù Nguyeät, Ñoàng = con sôùm coù vôï choàng.

www.tuviglobal.com

41

P

44. PHAÙ QUAÂN V: Tí, Ngoï. Ñ.ñ : Thìn, Tuaát. H: Maõo, Daäu, Thaân. Thuoäc thuûy. Hung tinh duõng töôùng. T.c : hung baïo, ngoã ngöôïc, hoà ñoà, öa nònh hoùt. Ngöôøi to lôùn, loä haàu, loä nhaõn. Chuû söï cöôùp phaù. CUNG MEÄNH coù Phaù Quaân ñaéc ñòa ; voõ chöùc, haõm ñòa :baát nhaân, thaâm hieåm, quaân töû taïi gia. Phaù quaân Tí, Ngoï : quyù caùch. Tuoåi Daàn, Thaân, Tí, Ngoï, Hoûa : thoï 50, 60 tuoåi; tuoåi Canh, Nhaâm, Bính, Ñinh laøm neân danh vò (Phaù Quaân haõm ôû Thaân, Meänh coù Nguyeät ñöùc thì giaûi ñöôïc). Saùt, Phaù, Lieâm, Tham tam phöông thuû chieáu = phuù quyù. Neáu haõm thì caàn coù Saùt tinh ñaéc ñòa phuø leân (saùt tinh bao giôø cuõng phoø taù cho hng tinh). Neáu ñaéc ñòa maø ngoä Töû, Phuû = phaùt lôùn; ngoä Ñaøo, Hoàng : ñaøn baø saùt choàng. Saùt, Phaù truøng giao = baàn cuøng thuûy haän. Phaù Lieâm thuû Meänh cö Maõo, Daäu, ngoaïi Hình, Vieät, Hoûa, Linh = seùt ñaùnh, ñieän giaät, suùng ñaïn gaõy chaân. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Phöôïng : tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi = toát ; Kim, Moäc : laøm to ; caùc tuoåi khaùc thì xaáu hay bò oaùn traùch. Löôõng Phaù (Phaù quaân, Phaù toaùi) haõm ñòa : tieáng taêm löøng laãy veû vang. Phaù ngoä Lieâm hay Tham, Saùt, Cöï : troäm cöôùp. Phaù quaân Thìn, Tuaát : baát nhaân ; Söûu, Muøi : cöông quyeát, gaëp thôøi ñeàu laøm neân; ngoä Hình, Loäc : uy danh löøng laãy. Phaù, Hoûa, Ñaø, Kình = gian phi. Phaù taïi Ngoï Meänh = noùi caøu nhaøu; ngoä Loäc, Thieáu, Döông : vui veû khoâi haøi. Phaù, Xöông, Khuùc thìn, tuaát ngoä Hình hay Kî = ña lao khoå. Phaù, Kình Maõo, Daäu : anh huøng moät phöông. Phaù, Phuïc coù Hình, Dieâu, Töôùng quaân chieáu : choàng hay ghen coù khi gieát nhau. CUNG THAÂN, meänh coù Phaù cuûng Loäc, Quyeàn, Taû, Höõu taïi Tí, Ngoï = voõ coâng hieån haùch, ôû caùc cung khaùc thì tröôùc dôû sau hay. Phaù ngoä Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hay Saùt, Tham, Phaù (haõm): aên maøy. Phaù, Töôùng : taêng ni. Phaù, Caùi, Ñaøo : thaäm ö daâm duïc. Phaù ngoä Töù Saùt taïi Thìn, Tuaát : laém neát gian phi. Phaù, Trieät, Coâ : cheát ñöôøng, baát ñaéc kyø töû. CUNG BAØO coù Phaù, Töôùng, Phuïc ngoä Caùi, Ñaøo, Hoàng vaø Tröïc phuø chieáu : anh em chò em coù ngöôøi daâm ñaõng. Phaù phuøng Hình, Kî : khieám hoøa. CUNG THEÂ coù Phaù quaân : vôï nhò taâm, cheát yeåu. Phaù, Quaû, Khoâng : nhaân duyeân traéc trôû. CUNG TÖ coù Phaù quaân : saùt con. Cung taøi coù Phaù quaân : ngheøo, taøi taùn baát thöôøng neân laøm caùc ngheà thuû coâng. Phaù ngoä Vuõ : laøm ra tieàn, song phaù döõ. CUNG GIAÛI coù Phaù haõm ngoä Hình, Vieät, Hoûa, Linh : ñieän giaät, seùt ñaùnh, suùng ñaïn naïn gaõy chaân. Phuø, Dieâu tuï hoäi hay ngoaïi chieáu : thuû daâm. Phaù, Lieâm ngoä Hoûa : cheát ñuoái. Phaù, Hình, Kî, Kình, Ñaø : ñieân vaø ñau maét. Phaù, Tham : ñau maét. Phaù quaân : khí huyeát baát ñieàu. Phaù, Saùt, Hao, Kî, Löïc : bò ung thö, moå caét.. CUNG THIEÂN DI coù Phaù quaân : soá vaát vaû traéc trôû, ôû Thìn, Tuaát : nguy hieåm; ôû Tí, Ngoï maø coù Thaân cö, thieân di : coâng danh ôû choán xa tröôøng. CUNG NOÂ coù Phaù quaân : hay bò oaùn thuø; ôû Thìn, Tuaát : toâi tôù baát nhaân. Phaù, Kî, Tang : laøm ôn neân oaùn. CUNG QUAN coù Phaù quaân : coâng danh traéc trôû, heøn keùm. CUNG ÑIEÀN coù Phaù Quaân : phaù saûn. Neáu Phaù haõm thì voâ ñieàn saûn. Neáu coù Töû vi, Thieân Löông thì khoâng can gì. Phaù, Lieâm : cuûa caûi hao, phaù heát nhöng sau laïi coù.

41

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

42

CUNG PHUÙC coù Phaù quaân ôû Tí, Ngoï : tuoåi Daàn, Thaân, Tò, Hôïi hieån ñaït nhöng coâ ñôn. Coi veà moà maû maø coù Phaù quaân ôû CUNG PHUÙC laø chæ ngoâi moä döông moä xa ñôøi. CUNG PHUÏ MAÃU coù Phaù Quaân : cha meï thoï vaø giaøu sang. Phaù, Saùt, Tham haõm : cha meï boû nhau. Haïn thaáy Phaù, Saùt, Tham Tröïc phuø maø ñaïi tieåu haïn truøng phuøng, ngoä Tuaàn, Trieät : cheát. Phaù, Phöôïng : bò traùch oaùn. Phaù, Tueá : coù söï kieän tuïng Phaù ngoä Lieâm, Saùt hay Phaù ngoä Quaû, Tuù. Laâm nguy doïc ñöôøng. Phaù, Lieâm, Hoûa : phaù heát cuûa, coù khi vaøo tuø. Phaù, Töôùng, Phuïc ngoä Dieâu, Thai: ñaøn baø chôù neân caû nghe maø bò löøa, tô duyeân raéc roái. Phaù, Lieâm Maõo, Daäu ngoä Kieáp, Hình: phoøng kieän tuïng. Phaù, Saùt, Linh : phoøng tuø toäi. Phaù, (haõm) Linh. Hình, Vieät, Hoûa : phoøng suùng ñaïn, ñieän seùt. Phaù, Hoûa, Saùt, Moäc, Kî : bò ung thö moå caét. 45. PHAÙ TOAÙI Thuoäc Hoûa. Hung tinh. T.c : taùo baïo, ngang ngöôïc chuû söï phaù hoaïi. CUNG MEÄNH coù Phaù toaùi : moïi vieäc thöôøng bò traéc trôû. Toaùi cö Thaân phuøng Di6u, caäp Phuùc cung cö Vieät, Kî, Vuõ : caâm. Meänh quan coù Toaùi quaân löôõng Phaù (Phaù toaùi, Phaù quaân) : uy quyeàn hoáng haùch. 46. PHI LIEÂM Thuoäc Hoûa. Caùt tinh. T.c : linh lôïi, mau leï, chuû söï mau leï, thònh tieán. CUNG MEÄNH, giaûi coù Phi, Lieâm ngoä Hoûa hay Hình : suùng baén, seùt ñaùnh. Phi, Hình, Hoå : tuø toäi. Phi, Hoå : raát toát (hoå bay). Haïn gaëp Phi, Hoå : thôøi thònh. 47. PHONG CAÙO Thuoäc Thoå, Caùt tinh. T.c : töï ñaéc. Chuû baèng saéc coâng danh. CUNG MEÄNH coù Phong caùo : vinh hieån; ngoä Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn : vinh hieån toät baäc; caùo ngoä Aâm hay Döông (ñoái dieän trieàu ñaåu) : quyù caùch. Phong, Töôùng : hieån ñaït, theâm coù Khoa, Quyeàn hay Quang, Quyù : phaùt lôùn. CUNG TÖÛ coù Phong, Aán, Quang, Quyù : con hieån ñaït. CUNG NOÂ coù Phong caùo : coù ngöôøi giuùp ñôõ. Phong caùo gaëp Thieân quan hay Thieân phuùc : coù quyù nhaân giuùp ñôõ laøm neân. CUNG QUAN coù Phong, Aán, Quang, Quyù : laøm neân vinh hieån coù töôùc phong. Phong, Töôùng : con hieån ñaït. CUNG ÑIEÀN coù Phong, Aán : coù ñieàn saûn. Phong, Aán ngoä Töû, Phuû : giaøu ñieàn saûn. Phong, Caùc (phöôïng), Töû, Phuû : giaøu nhaø cöûa. CUNG PHUÙC coù Phong, Aán, Quang, Quyù : vinh hieån. Phong caùo : ñaïi thoï. Haïn gaëp Phong caùo, Long trì : thaêng quan. CUNG PHUÏ MAÃU coù phong caùo : cha meï coù chöùc vò. 48. PHÖÔÏNG CAÙC V: Söûu, Muøi, Maõo, Daäu Thuoäc Thoå, Caùt tinh. T.c : ngöôøi coát caùch, tính oân hoøa vui veû, chuû söï hieån vinh laâu daøi. CUNG MEÄNH, thaân coù Phöôïng caùc : ngöôøi hoàng haøo raâu toùc ñoû, coù khoa giaùp ñòa vò. Phöôïng ngoä Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät ; ñöùng ñaén, thoâng minh, söï nghieäp, khoa danh. Phöôïng, Kî : ngöôøi nho nhaõ khoâng ñoã ñaït. 42

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

43

Phöôïng, Long, Maõo, Daäu : ñoã cao laøm neân lôùn Phöôïng, Dieâu, Hyû : ñaéc thôøi. CUNG BAØO coù Phöôïng ngoä Döôõng, coù nghóa baøo. CUNG THEÂ coù Phöôïng, Long, Loäc (hoùa) : giai nhaân taøi töû moät nhaø giaøu sang. Caùc Tuù töông phuøng : vôï choàng löông nhaân giuùp ích cho nhau. CUNG TÖÛ coù Phöôïng, Long, Moä : gioøng nhaø phuù quí. CUNG ÑIEÀN coù Phöôïng, Long : coù nhaø cöûa lôùn. CUNG PHUÙC coù Phöôïng caùc mieáu ñòa : coù ngoâi taân phaàn keát phaùt. Phöôïng, Long, Töû, Phuû, Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn thì ñaïi hieån. Haïn coù Phöôïng Long, Phöôïng, Dieâu, Hyû : gaëp thôøi. 49. PHUÏC BINH Thuoäc Hoûa. Aùc tinh. T.c : gian aùc, hieåm saâu. Chuû söï löøa ñaûo. CUNG MEÄNH coù Phuïc binh : thöù nhaân, ñaøn baø bò choàng ruoàng boû. Phuïc binh ñoàng Baïch hoå : ngöôøi hay noùi giôû baäy, haïi nöôùc haïi nhaø. Phuïc Vuõ, Döông cö ngoï : gaëp thôøi laøm quan voõ. Phuïc, Phaù coù Hình, Dieâu, Thai, Töôùng quaân chieáu choàng ghen coù khi gieát nhau. CUNG BAØO coù Phuïc, Phaù, Töôùng ngoä Ñaøo, Hoàng, Caùi vaø Tröïc phuø chieáu : coù chò em theo trai chöûa hoang. CUNG TÖÛ coù Phuïc, Töôùng, Thai : vôï choàng coù con rieâng hoaëc chöûa ñeû roài môùi laáy nhau. CUNG GIAÛI coù Phuïc, Hình : noùi ngoïng CUNG THEÂ coù Phuïc, Thai, Töôùng quaân : trai gaùi ñi laïi vôùi nhau coù con, hoaëc coù con rieâng roài môùi laáy nhau. Phuïc, Kî chieáu Theâ cung : vôï choàng xung khaéc. CUNG THIEÂN DI coù Phuïc, Hình, Tueá : hay coù söï tranh daønh, khoâng vui. CUNG NOÂ coù Phuïc Bính : toâi phaûn chuû. Phuïc, Töôùng quaân : noâ boäc tö thoâng coù hoang thai. CUNG QUAN coù Phuïc : danh heøn. Phuïc, Phaù : danh phaän chaúng ra gì. CUNG PHUÙC coù Phuïc ngoä Töû hay Töôùng quaân : nhaø coù ngöôøi cheát traän. Haïn coù Phuïc, Tang : coù tang. Phuïc, Hoå : khaåu thieät. Phuïc, Tueá, Kî : coù söï caïnh tranh lo laéng. Phuïc, Phaù, Töôùng, Thai, Dieâu : caû nghe bò löøa doái, tô duyeân traéc trôû. 50. PHUÙC ÑÖÙC Thuoäc Thoå. Caùt tinh. T.c: thaät thaø, chaát phaùc, töø thieän. CUNG MEÄNH coù Phuùc ñöùc : ngöôøi thaät thaø hieàn laønh, töø thieän, thöôøng gaëp may (Phuùc khoâng cheá ngöï ñöôïc hung tinh ôû caùc cung). 51. QUAÛ TUÙ HAY ÑOÄC TUÙ V: Hôïi. Thuoäc Thoå. Hung tinh. T.c : laïnh luøng, coâ ñoäc, keo kieät. Chuû söï coâ ñôn. Quaû tuù thuû hay chieáu Meänh cung = laïnh luøng, coâ ñoäc. Quaû, Phuïc ; hay noùi xaáu, noùi nhaûm. Quaû, Kî thöôøng bò ngöôøi ta gheùt boû. Quaû, Ñaøo ngoä Maõ : ñaøn baø soá phaän leânh ñeânh. CUNG BAØO coù Quaû tuù: khoâng coù anh em. Quaû toàn : con moät. CUNG TÖÛ coù Quaû tuù : coù con nuoâi. Cung taøi coù Quaû tuù : giöõ cuûa khoûi hao taùn. 43

Q

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

44

CUNG THIEÂN DI coù Quaû, Phaù : ñi ñöôøng hay bò nguy hieåm. CUNG ÑIEÀN coù Quaû tuù : ñieàn saûn khoâng hao taùn. CUNG PHUÙC coù Quaû, Tang : trong hoï thöôøng coù quaû phuï... Quaû, Trieät, Döôõng : ñôøi naøo cuõng coù nhaø thaát töï vaø coù con nuoâi. Quaû, Toàn : ñoäc ñinh. CUNG QUAN coù Quaû tuù : coâng danh heøn keùm. CUNG THEÂ coù Quaû, Phaù, Khoâng : nhaân duyeân traéc trôû. Tuù caùc töông phuøng : vôï choàng laø löông nhaân giuùp ích cho nhau. 52. QUAN ÑAÙI CUNG TÖÛ coù Quan ñaùi, Thieân Töôùng, Thieân Löông : con quí töû. Haïn coù Quan ñaùi, Hoûa tinh : nhieàu söï böïc mình. 53. QUAN PHUØ H: Tí, Hôïi. Thuoäc Hoûa. Gian tinh. T.c : heøn haï gian nònh, khoe khoang. Chuû söï heøn haï. CUNG MEÄNH coù Quan phuø : gian heøn laém beänh taät. Phaù, Tueá : ñaïi söï ñaáu tranh kieän tuïng ôû Vöôïng cung thì thaéng. Quan phuø hoäi Kình, Ñaø haõm ñòa (tò, hôïi): cheát troâi. Phaù, Töôùng, Taáu : taêng ni. Phaù, Hình, Khoâng, Kieáp : bò nhieàu ngöôøi thuø gheùt, haõm haïi. Quan phuø laâm Thaân, Töû : thöôøng bò ngöôøi ta phaûn. Cung taøi coù Quan phuø, Thaùi tueá : coù kieän tuïng môùi coù cuûa. CUNG GIAÛI coù Phuø, Hoå, Saùt : hình tuø. Phuø, Kình (haõm ñòa): seùt ñaùnh. Phuø, Hoå : bò ñi ñaày. CUNG THIEÂN DI coù Quan phuø, Phaù, Tuù (quaû) ñi ñöôøng thöôøng bò nguy hieåm. Phuø phuøng Lieâm : cheát ñöôøng. Saùt, Phuø, Kình: kyù nguï phong tö. CUNG NOÂ coù Quan phuø : toâi tôù troäm caép. CUNG QUAN coù Phuø, Töôùng, Taáu maø Meänh coù Taû, Höõu : taêng ni. Quan phuø, Taû, Höõu, Loäc toàn hay tam Hoùa hoaëc Khoa, Quyeàn : ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ. CUNG PHUÙC coù Quan phuø = toån thoï. Haïn coù Quan phuø, Thaùi tueá : coù ñaïi söï ñaáu tranh neáu laâm Vöôïng cung thì thaéng; Tuyeät cung thì nan luaän. Neáu Tueá chieâu = phoøng raén reát caén. Phaù Hình coù quan tuïng; ngoä Khoâng, Kieáp : bò ngöôøi thuø gheùt, haõm haïi kieän thöa. 54. QUAN PHUÛ Thuoäc Hoûa. Gian tinh. T.c : heøn haï gian nònh. Khaû naêng cuûa Quan Phuû ôû caùc cung cuõng nhö Quan ph2. Vaäy haõy coi muïc noùi veà Quan phuø. Quan phuø ngoä Döông, Ñaø ôû Meänh : hö ngoân loaïn ngöõ. 55. QUOÁC AÁN Thuoäc Thoå. Quùy tinh. T.c : vui veû, coù phong ñoä tröôïng phu. Chuû söï quyeàn quyù. CUNG MEÄNH coù Quoác aán: coù ñòa vò cao sang. Aán ngoä Dieâu : quyù toát. Aán, Töôùng, Khoa, Quyeàn : ñaïi vinh hieån. Aán, Hình, Töôùng : hieån ñaït uy danh. Loäc cô Hoàng, Aán, Taáu : ñaéc thôøi hieån ñaït. CUNG TÖ coù Aán quyù hay Aán phong, Quang, Quyù : con vinh hieån. CUNG NOÂ coù An, Töôùng : ngöôøi giuùp ñôõ laøm neân. CUNG PHUÙC coù Quoác Aán : phaùt quyù, vinh hieån CUNG QUAN coù Aán, Hình, Töôùng : hieån ñaït uy danh Haïn coù Loäc, Cô, Hoàng, An, Taáu : ñaéc thôøi hieån ñaït (ôû Meänh, Quan). 44

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

45

56. SUY Thuoäc Thuûy. Hung tinh. T.c : yeáu keùm, baïc nhöôïc. Chuû söï suy baïi. CUNG MEÄNH coù Suy : khoâng ai öa. Sao Suy baát cöù ôû cung naøo cuõng chæ söï suy baïi ít keùm. Thí duï: ôû CUNG TÖÛ : hieám con, ôû CUNG QUAN : coâng danh keùm. Suy ôû Thieân Di : laøm toâi tôù ; ngoä Döôõng, Töôùng: toâi tôù quyeàn moân.

S

T

57. TAÛ PHUØ (1) V: Thìn ,Tuaát, Söûu, Muøi. Ñ.ñ : Daàn, Thaân, Tò, Hôïi, Maõo, Daäu. Thuoäc Thoå. Hoä tinh. T.c : tuaán tuù, taøi naêng, trung haäu. Chuû söï giuùp ñôõ, ngoä caùt phuø caùt, ngoä hung phuø hung. CUNG MEÄNH coù Taû, Höõu cuûng chuû (Töû vi) Taû, Höõu ñoàng cung taïi Daàn, Thaân, Tò, Hôïi; Taû, Höõu, Quyeàn, Khoa = quyù caùch. Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät =vaên caùch. Taû, Phuû, Töû vi =trung haäu khaúng khaùi. Caùnh höõu tam hoùa = vaên voõ toaøn taøi, laøm neân ñaïi quyù, Nhöôïc höõu Hoûa, Kyû = phuù quyù khoâng beàn. Taû, Höõu cö Töù Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi =toát, ñaïi thaønh; theâm coù Vaên Xöông= thoâng minh. Phuø, Baät ñaáu thuû Meänh cung = boû nhaø, lìa hoï ; nhöng neáu gaëp Baùt toïa thì laïi ñöôïc vinh hieån. Taû, Höõu, Aâm haõm ñòa = laøm ngheà hoä sinh. Taû, Höõu, Thieân Phuùc = danh y. Taû, Höõu giaùp Thaân, Meänh an taïi Daàn , Tuaát = phuù quyù, ñaøn baø giaøu coù keû vì ngöôøi mong. Caùc cung khaùc xem veà muïc Höõu Baät. 58. TAM THAI Thuoäc Hoûa. Ñaøi caùc tinh. T.c : ung dung, dòu daøng ñaøng hoaøng, ñöùng ñaén, thanh nhaøn. Chuû söï hieån vinh laâu daøi. CUNG MEÄNH coù Tam thai = vinh hieån, ngoä Tuaàn thì keùm toát. Tam thai, Long, Loäc : coù ñòa vò lôùn. Thai Toïa truøng laâm : töôùng coù taøi ra traän nhö khoâng. Meänh giaùp Thai, giaùp Toïa : tuoåi treû ñaõ coù uy quyeàn thung dung ôû choán laâu ñaøi. Cung taøi coù Tam thai, Baùt toïa : sung tuùc. CUNG ÑIEÀN coù Thai toïa, Long trì, Phöôïng Caùc : coù nhaø cöûa laâu ñaøi ôû vaø höôûng lôïi. CUNG PHUÙC coù Thai toïa : thoï vaø nhaøn. 59. TANG MOÂN Thuoäc Moäc Tinh. Haïi tinh. T.c : ña saàu naõo. Chuû söï tang thöông. CUNG MEÄNH coù Tang moân : moät ñôøi ñau khoå. Tang, Ñaøo nöõ Meänh hoaëc giaùp Meänh : quaù thì ôû vaäy. CUNG BAØO coù Töû, Tang : coù chò em loän choàng. Tang, Tröïc, Tueá : anh em chò em khieám hoøa. Tang, Maõ : ly taùn. CUNG TÖÛ coù Tang, Hoå, Khoâng, Kieáp : 2, 3 con heát sôùm sau môùi nuoâi ñöôïc. Taû, Hoå, Kieáp, Saùt, Moäc ôû Phuï Maãu vaø Giaûi chieáu Töû cung : ñeû con thieáu thaùng, hoaëc chaân tay thöøa ngoùn. Tang : veà giaø môùi coù con. Cung taøi coù Tang, Ñaøo, Döôõng : laøm ngheà thuû coâng. Tang, Ñaø, Loäc : ñöôïc höôûng cuûa thöøa töï ngöôøi trong hoï. CUNG ÑIEÀN coù Tang, Phuïc hay Khoâng. Phuø : voâ ñieàn saûn. Tang : coù nhaø cöûa. Tang ngoä Cöï : coù laâu ñaøi, dinh thöï. 45

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

46

CUNG PHUÙC coù Tang : toån thoï. Haïn maø thaáy Tang nhaäp haïn ôû Meänh cung hay Tang, Phuïc : coù tang. Tang ngoä Hoûa ôû phöông naøo thì bò chaùy ôû phöông aáy. Tang, Hoå : coù söï ñau thöông. Tang, Ñieáu : oám ñau tang cheá. Tang, Khoác, Hoå : thöông ngöôøi haïi cuûa. Tang, Ñieáu, Tueá chieáu : ngaõ ñau, teù cao, xe caùn. Tang, Hình, Khoác : taùn taøi, coù söï thay ñoåi. Tang Kî, Phaù ôû CUNG NOÂ : laøm ôn neân oaùn. 60. TAÁU THÖ Thuoäc Kim, Vaên tinh. T.c : thanh baïch, lanh lôïi thoâng minh, tính tình thay ñoåi. Chuû veà vaên thö. CUNG MEÄNH coù Taáu thö : coù taøi naêng; nhöng hay sinh khaåu thieät. Taáu, Nhaät, Nguyeät: ngöôøi thanh cao. Taáu, Thieân Töôùng tha höông nghó laøm söï kyø dò. CUNG QUAN coù Taáu, Töôùng nhò Phuø maø Meänh coù Taû, Höõu : taêng ni ; Taáu, Dieâu, Cô, Vuõ, Ñaøo, Hoàng : khoâi haøi, ca xöôùng. Taáu, Vieät, Quyù, Aân, Cô, Hoàng : trai caän thaàn gaùi cung phi, Taáu, Vuõ, Hình, Cô : laøm thôï moäc gioûi. CUNG PHUÙC coù Taáu thö mieáu ñòa : coù ngoâi maû hình buùt phaùt vaên. Taáu, Dieâu : coù ngoâi maû beân ruoäng uùng thuûy. CUNG TÖÛ coù Taáu, Quang : con, thaàn giaùng sinh. 61. TIEÅU HAO V: maõo, Daäu. Ñ.ñ :Daàn, Thaân, H: Tí, Ngoï, Hôïi, Tò. Thuoäc Hoûa. Saùt tinh. T.c : hoang phí chuû söï hao taùn, ngöôøi beù nhoû. Maõo, Daäu nhi Hao : baát hao, tuoåi Thaân loâng boâng, laøm neân phuù quyù. Haïn coù Hao ñaéc ñòa : hoaïnh taøi Tieåu Hao cuõng nhö Ñaïi Hao. (Coi muïc Ñaïi Hao) 62. Tuaàn Khoâng V: Daàn ,Thìn, Maõo, Daäu Thuoäc Thuûy, Aùn tinh. T.c : baïo ngöôïc, aùc taâm. Voâ chính dieäu. CUNG MEÄNH ngoä Khoâng Vong (tuaàn) : thoï, laøm neân vöõng beàn. Tuaàn, Trieät töông ngoä: voâ keá sinh nhai, loâng boâng voâ ñònh, baát höôûng phuùc, moà coâi. Ñaøn baø theâm choàng con traéc trôû. Tuaàn trieät giao ñaàu : thieáu nieân taân khoå. Tuaàn phuøng Khoa, Loäc: moät böôùc khanh töôùng. CUNG BAØO coù Tuaàn : anh em chò em cung khaéc. CUNG THEÂ coù Töû Khoâng (Tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòa) ngoä Maõ : boû choàng theo trai. Tuaàn: vieãn phoái toát laáy ngöôøi ñoàng höông, xaáu; maø phaûi traéc trôû nhieàu laàn môùi thaønh. Tuaàn ngoä Maõ : vôï choàng theá naøo cuõng phaûi xa boû nhau. CUNG GIAÛI coù Tuaàn : khoûi heát tai aùch. CUNG NOÂ coù Tuaàn : toâi tôù khoâng ôû ñöôïc laâu ra vaøo ñoåi môùi luoân. CUNG ÑIEÀN coù Tuaàn,Vieät : voâ ñieàn, cuûa oâng cha khoâng ñöôïc höôûng. CUNG QUAN coù Tuaàn , Thieân Töôùng : giaøu. CUNG TÖÛ coù Tuaàn, Trieät : tröôùc khoù sau deã sinh. CUNG PHUÙC coù Tuaàn, Khoâng, Kieáp : baàn cuøng, coù maû tieàn nhaân maát ôû hoang sôn. CUNG PHUÏ MAÃU coù Tuaàn , Trieät, Thieân Hình, hay Aâm Döông Tuaàn, Trieät : cha meï maát sôùm. Haïn maø Tuaàn, Trieät cuûng Ñeá (Töû vi) ôû ñaïi tieåu haïn truøng phuøng : cheát. 63. TUEÁ PHAÙ Thuoäc Hoûa. Hung tinh. T.c : cöùng ñaàu, ngang ngöôïc. Chuû söï phaù hoaïi. 46

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

47

CUNG MEÄNH coù Tueá Phaù, Thieân Dieâu = chôi bôøi leáu laùo. Tueá phaù : raêng, ngoä Kình laø raêng vaåu, ngoä Hö, Khoác laø raêng ñau saâu. 64. TUYEÄT Thuoäc Thoå. Hung tinh. T.c: baát löông. Chuû söï heát. CUNG MEÄNH coù Tuyeät phuøng Hoûa taïi Hôïi = chí khí hieân ngang, gaëp thôøi thì ung dung. Tuyeät ñoäc thuû = raát xaáu. Tuyeät, Hoûa, Tham, Hình thuû chieáu hieån haùch laãy löøng. CUNG BAØO Löông, Tuyeät ñaéc ñòa thì 5, 6 anh em chò em haõm ñòa thì chæ coù 1 ngöôøi. Tuyeät, Kieáp coù ngöôøi gian giaûo. Tuyeät, Töôùng, Vöôïng, Thai : coù anh em chò em dò baøo. CUNG PHUÙC coù Tuyeät, Töôùng (quaân) : coù ngöôøi cheát vì binh ñao. Haïn coù Tuyeät, Hao : hao taùn saïch nhaø. Tuyeät, Suy, Hoàng, Ñaøo, Saùt, Phaù, Tham maø Meänh voâ chính dieäu : cheát. 65. TÖÛ Thuoäc Hoûa. Hung tinh. T.c: aùc, ai cuõng gheùt. Chæ söï cheát. CUNG ÑIEÀN, taøi coù Töû : taøi vöõng khoâng hao. Töû vuõ Tham, Kyø : coù cuûa choân, cuûa caát göûi. Töû, Tang : voâ ñieàn. CUNG PHUÙC coù Töû, Phuïc : coù ngöôøi cheát traän hay bò aùm saùt. CUNG TÖÛ coù Töû : con xung khaéc. CUNG MEÄNH coù Töû : raát xaáu. 66. TÖÛ PHUØ Thuoäc Kim. Chuû söï nguy cuøng, hung tinh. T.c : aùc vöøa ; bieåu hieän söï cheát. 67. TÖÔÙNG QUAÂN Thuoäc Moäc. Vuõ tinh. T.c : cöông tröïc, noùng hay phaù. Chuû söï binh quyeàn. CUNG MEÄNH coù Töôùng quaân : ngang taøng, ñaûm löïc. Töôùng quaân ngoä Phuû : nöõ meänh bò hieáp daâm. Töôùng, Aân ngoä Maõ : laøm quan voõ to. Töôùng, Phuïc ngoä Thai hay Hyû, Hoàng, Ñaøo : ngoïai daâm, ñaøn baø coù hoang thai. Töôùng, Binh coù Hình, Aán chieáu : vaên voõ toaøn taøi ; quan voõ laøm ôû vaên phoøng. CUNG BAØO coù Töôùng quaân Loäc, Loäc töông phuøng : anh em chò em coù ngöôøi quyeàn quyù. CUNG TÖÛ coù Töôùng, Thai, Phuïc : trai gaùi coù con vôùi nhau, hoaëc coù con rieâng roài môùi laáy nhau. CUNG GIAÛI coù Töôùng bò Phuïc chieáu = deã bò tai naïn. CUNG PHUÙC coù Töôùng ngoä Töû hay Tuyeät = nhaø coù ngöôøi cheát traän. Haïn coù Töôùng quaân ngoä Töù hay Tuyeät = ñi ra laâm nguy, haïi ñeán tính meänh. 68. TÖÛ VI V: Ngoï, Söûu, Daàn, Muøi. Ñ.ñ : Maõo, Tò, Thaân, Daäu. H: Thìn, Tuaát, Tí, Hôïi. Thuoäc Thoå. Phuùc quyù tinh. T.c :uy nghi, ñöùc ñoä chuû söï quyeàn quyù. Töû vi laø vua caùc sao. Ñöùng ôû ngoï laø chính, vua taïi ngoâi ; ôû Tí laø vua maát ngoâi. Töû, Tham Maõo, Daäu : vua chaùn vieäc ñôøi, phaûi coù Phuû, Töôùng môùi toát. Töû, Phaù, Söûu, Muøi : laø vua bò hung ñoà, cöôøng baïo. CUNG MEÄNH coù Töû vi : khoûi sôï vaän haïn, ung dung, ñöôøng beä. Nöõ Meänh thì Vöôïng phu ích töû, ñoâng anh em, neáu gaëp Hoûa tinh : lanh lôïi, hoaït ñoäng chaêm chæ. Töû vi haõm ñòa (thìn, tuaát) : baát trung, nguy khoù cöùu. Töû vi chính chieáu ngoï cung : tuoåi giaùp Ñinh Tò thì voâ hung nhöôïc ña hoäi caùt tinh : ñaïi hieån ñaït, tuoåi Kyû, Ngoï, Daàn thoï 90 tuoåi ; ngoä Khoâi, Khoa : ñaïi taøi naêng. Töû, Phuû ñoàng cung ôû chính, chieáu, hôïp, toát nhaát taïi Daàn, Thaân : tuoåi Daàn, Thaân, Tò, Hôïi mình Hoûa laøm neân baäc nhaát. Neáu gaëp 47

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

48

Taû, Höõu, Khoâi, Vieät : laøm neân toät baäc. Taû, Höõu, Töû vi ngoä Vaên, Vuõ, Töôùng, Aâm hay Töû, Phuû, Tí ngoï, Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät, Taû, Höõu : quyù caùch. Töû, Töôùng, Ñoàng, Lieâm, Thieân Quan, Thieân Phuùc coù tam hôïp : trinh baïch. Caùch Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng maø hung tinh ñaéc ñòa (Kình, Ñaø) : thì raát toát, nhö vua hieàn coù töôùng gioûi : nhöng gaëp haïn Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông, daàu coù hung tinh ñaéc caùch, thì cuõng thöôøng, vì Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông voán nhu nhöôïc, haïi cho vieäc laøm cuûa vua töôùng. Töû, Phuû, Ñoàng, Löông, Cô, Cöï : toái kî Khoâng, Kieáp (ngöôøi hieàn gaëp cöôøng ñaïo). Töû, phuû, Cô, Aâm (ñ.ñ) gaëp saùt tinh (haõm) voâ ngaïi __ __ __ __ __ __(ñ.ñ) xaáu vì ganh nhau __ __ __ __ __ __(ñ,ñ) xaáu. Töû, Phuû, Vuõ, Töôøng : taøi naêng hieån ñaït, tuoåi Tí, Ngoï thì toát nhaát, Canh, Bính, Moäc, Kim : toát nhì vaø thoï 60, 70. Ñaøn baø tuoåi Taân, Kyû neáu bò theâm Kình, Ñaø : suoát ñôøi ña haän. Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät hoaëc Töû, Töôùng Nhaät, Nguyeät cö vöôïng cung : laøm neân toät baäc. Töû vi cö ngoï, Phuû cö Tuaát, Döông cö Maõo, Aâm cö Hôïi, tam Hoùa, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu voâ hung Saùt : laøm neân tuyeät vôøi. Töû vi Taû, Höõu, Xöông, Khuùc hay Töû vi Taû, Höõu, Long, Phöôïng : quyeàn quyù hôn ngöôøi. Töû, Töôùng Meänh taïi Ngoï : ñaøn baø coù choàng quyù, con hieàn. Töû vi cö Aâm cung : giaûi cöùu toaøn voõ, uy löïc chi coâng. Töû, Phaù ñoàng Moä cung : con baát hieáu, toâi baát trung. Töû ngoä hung Saùt : xaáu, cöôøng ñoà (hung tinh haïi chuû). Voõng, Thieân quan khaû cöùu. Töû, Tham, Maõo, Daäu : ñi tu thaønh danh phaän (Hoøa thöôïng). Töû, Töôùng taïi Meänh Vöôïng, Phaù Tuaàn taïi Thaân : gian huøng. Töû, Phuû, Kî, Quyeàn : möu trí, thao löôïc (soá Tröông Löông) . Töû, Phuû, Khoa, Quyeàn, Hình, Saùt, nöõ Meänh : saéc taøi hieáu haïnh. Töû Aân cö ngoï Meänh : con thöù thaønh con tröôûng. Töû, Kieáp, Hoàng, Ñaøo : giaûm thoï. Töû, Phuû, Traøng sinh, Ñeá Vöôïng : ngöôøi quaûng ñaïi. CUNG BAØO coù Töû vi : coù anh treân. Töû vi, Taû Höõu töông phuøng hay Töû, Tang Taû, Höõu: coù chò em loän choàng. CUNG THEÂ coù Töû, Phuû : vôï ñeïp toát con nhaø danh giaù, vôï choàng hoøa hôïp baùch nieân giai laõo. CUNG TÖÛ coù Töû, Phuû, Khoâi, Vieät : coù quyù töû. Töû, Phuû, Vöôïng, Ñoàng, Taû, Höõu : con ñoâng maø taøi gioûi khaù giaû. Cung taøi coù Töû, Phuû ñoàng cung : ñaïi phuù. Töû, Phuû, Vuõ, Loäc hay Vi, Loäc, Long, Phöôïng Taû, Höõu ñaïi phuù. CUNG GIAÛI coù Töû, Phuû, Taû, Höõu, Loäc toàn hay Hoùa loäc : oám gaëp thuoác, tai naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Töû, Phuû : ñi ra gaëp quyù nhaân giuùp neáu theâm coù Khoa, Quyeàn, Taû, Höõu thì ñöôïc troïng voïng thaân quyù. CUNG NOÂ coù Töû, Phuû : toát. CUNG QUAN coù Vi, Saùt, Maõ, Ñoàng, Löông : ñòa vò lôùn ngoaøi bieân cöông. Tuù, Phaù, Khoa, Quyeàn hieån vinh. Vi, Maõ: hieån ñaït. CUNG ÑIEÀN coù Töû, Phuû : taøi ñieàn vöôïng. CUNG PHUÙC coù Vi, Tham vöôïng ñòa : phuù quyù. Ñeâ tình (Töû vi) mieáu ñòa : ñaïi quyù hieån. Vi ngoä Hoàng, Ñaøo, Caùi : ñaøn baø ñaïi quyù hieån. Töû, Phuû, Ñoàng, Löông : thoï 80, 90 tuoåi. Xem veà moà maû Töû, Phuû chæ veà ngoâi Toå moä, ngoä Trieät : coù maû choân ñaát hoang. CUNG PHUÏ MAÃU coù Töû, Phuû : cha meï giaøu sang. Haïn thaáy coù ñaïi tieåu haïn truøng phuøng Ñeá tinh haõm ñòa ngoä Trieät loä, khoâng vong : cheát. Töû ngoä tam Khoâng, Kieáp, Kî : taùn taøi vong gia thaát thoå. 48

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

49

Töû ngoä Kình, Ñaø, Kî, Kieáp : oám ñau. Vaän suy haïn nhöôïc gaëp Töû vi thì giaûi nguy ñöôïc. Töû, Kieáp : oám ñau bò löøa. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : gaëp thôøi thaønh baäc löông töôùng nhö (Khöông Töû Nha). Töû, Khoâi, Vieät : coù söï loâi thoâi vôùi ai thì thaéng lôïi. 69. THAI (1) V: Söûu, Tuaát. Ñ.ñ : Thìn. Thuoäc Thoå. Caùt tinh. T.c: laønh, meâ gaùi, chuû söï taùi sinh theâm môùi. CUNG MEÄNH coù Thai; ñaàn ñoän hoïc khoâng thaønh taøi, meâ gaùi, a dua. Thai, Döôõng cö Thaân : con caùi nhieàu. Thai, Döôõng cö Meänh, Giaûi, Töû : ñaøn baø khoù sinh. CUNG TÖÛ coù Thai phuøng Khoâng, Kieáp : sinh nhieàu nuoâi ít. Thai phuøng Aâm Hoûa : con caàu töï môùi nuoâi ñöôïc Thai, Töôùng, Phuïc : vôï choàng coù con rieâng hay chöûa ñeû tröôùc roài. Thai, Aâm, Döông hay Thai giaùp Aâm : coù con sinh ñoâi. Thai, Quaû : 10 phaàn coøn 8. Thai, Ñaøo : hieám con. Thai, Saùt : saåy thai.. CUNG BAØO coù Vöôïng, Thai ñaéc ñòa : anh em chò em ñoâng vaø ñeàu hieån ñaït, haõm thì chæ coù moät. Thai coù anh em chò em dò baøo. Thai Hyû, Hoàng, Ñaøo ngoä Bính, Töôùng : coù ngöôøi ngoaïi daâm. CUNG THEÂ coù Thai, Bính Töôùng Quaân : ñoâi löùa coù con roài môùi laáy nhau. Thai, Ñaøo : tieàn daâm haäu thuù. Haïn coù Thai ngoä Long, Hyû hay Thai, ngoä Thanh, Long, Ñeá vöôïng :sinh ñeû. Thai, Kieáp : khoù sinh, thai ngheùn bò beänh taät. Thai, Dieâu, Töôùng, Phaù, Phuïc : caû nghe bò löøa, tình duyeân raéc roái. Thai ngoä Hoûa Linh : ñoäng thai, theâm Hình, Kieáp, Saùt : ñeû thieáu thaùng. 70. THAI PHUÏ Thuoäc Thoå. Vaên tinh. T.c : khoan hoøa, öa danh voïng. Chuû söï danh voïng. CUNG MEÄNH, quan coù Thai phuï : vinh hieån. Thai phuï ngoä Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn : vinh hieån toät böïc ; ngoä Tuaàn, Khoâng, Kieáp : voâ ngoaïi. Thai, Phuï, Phong Caùo : laøm quan binh. CUNG TÖÛ coù Thai phuï ngoä Thai : sinh quyù töû. CUNG PHUÙC coù Phuï, Vi : trong hoï coù ngöôøi phaûn choàng. 71. THAÙI AÂM (1) V: Tyù, Söûu, Hôïi, Ñ.ñ : Daäu, Tuaát. H: töø Daàn ñeán Thaân. Thuoäc Thuûy. Phuùc tinh. T.cö löu loùat vieân maõn thuaàn nhaõ, thoâng minh. Chuû ñieàn taøi. CUNG MEÄNH coù Thaùi aâm ñaéc ñòa : ñaøn baø thoâng minh vinh hieån. Aâm cuûng Thaân Meänh taïi daàn , thaân ngoä Thieân cô : tröôùc dôû sau hay, deã naûn loøng. Aâm Aán cuûng thaân : ruoäng nöông giaøu coù. Aâm, Ñoàng, cö ngoï ngoä Kình : nhaát theá uy danh. Nhaät, Nguyeät Thieân Hyû nöõ Meänh : ñeïp toát thoâng minh, may maén. Aâm taïi Söûu coù Döông chieáu hay Döông taïi Söûu coù Aâm chieáu : tuoåi bính taân laøm neân to. Nguyeät cö Hôïi (Nguyeät laêng thieân moân) : phuù quyù sinh ban ñeâm thì raát quyù. Nguyeät cö Tyù (Nguyeät xuaát ñaêng haûi) : phuù quyù. Aâm, Döông ngoä Saùt : phuù quyù nan toaøn. Aâm cuûng Loäc, Quyeàn : phuù quyù. Aâm cuûng Xöông Khuùc : vaên chöông taøi hoa. Aâm haõm ngoä tam khoâng : toát. Aâm ngoä Taû, Höõu taïi Hôïi : laøm ngheà hoä sinh. Aâm, Vöôïng ngoä tam khoâng : xaáu. Aâm ngoä Hung tinh coù Tuaàn, Trieät : thì ñôõ xaáu. Aâm nhaäp Meänh ôû Hôïi maø Thaân cö Quan Loäc coù Döông ôû maõo : quyù hieån. CUNG BAØO coù Aâm cuûng Phuùc, Nhaät, Nguyeät giaùp Thai : coù anh em chò em sinh ñoâi. CUNG THEÂ coù Aâm, Döông, mieáu ñòa : sôùm nhaân duyeân, haõm thì chaäm. Aâm, Xöông, Khuùc : saùnh duyeân cuøng giai nhaân. Aâm, Ñoàng, Quang, Maõ, Thieân Ñöùc : vôï giaøu. CUNG TÖÛ coù Aâm, Döông cö Tí : con caùi xung khaéc. Aâm, Thaùi Tueá : sinh con phaät thaàn. Aâm, Hoûa, Thai : coù con caàu töï môùi nuoâi ñöôïc. Aâm, Döông, Thai : coù con sinh ñoâi. 49

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

50

Cung taøi coù Thaùi Aâm, Vöôïng : deã coù taøi. Aâm cö Söûu, Muøi : vaát vaû, taùn taøi. Aâm, Vuõ: giaøu. Aâm, Döông, Thìn, Tuaát : giaøu lôùn, neáu haõm thì coù laïi khoâng. Aâm, Döông, Taû, Höõu, Ñeá vöôïng chính cung : trieäu phuù. CUNG GIAÛI coù Aâm, Döông : nhieàu tai aùch. Aâm, Döông haõm ñòa cuûng Ñaø, Kî : khoâng muø maét, queø chaân cuõng loøa, tieáng khaûn. Aâm, Döông phaûn Meänh coù Khoâng tinh : thoâng manh, loøa. Nhaät, Nguyeät cö Lieâm : hình thuø cô nghòch. Aâm, Trì, Saùt : coù beänh ñau buïng. CUNG THIEÂN DI coù Aâm, Döông tam Hoùa : phuù quyù quyeàn uy, ngöôøi kính neå giuùp ñôõ. Aâm, Döông, Khoa, Quyeàn, Taû, Höõu, Ñoàng, Töôùng : ñi ra ñöôïc quyù nhaân troïng duïng giuùp ñôõ. CUNG NOÂ coù Aâm, Döông : tôù laán chuû, laïm quyeàn. Aâm, Döông ñoàng cung tuø haõm : toâi tôù vaøo ra luoân khoâng ai ôû ñöôïc. CUNG QUAN coù Aâm, Döông, Vöôïng mieáu : coù quyeàn lôïi neáu haõm thì hao. Aâm, Döông ñoàng cung Söûu, Muøi : baát hieån, Aâm haõm ngoä Phuû, Baät : laøm ngheà hoä sinh. Aâm ngoä tham Vuõ : chaäm coâng danh. Thaân cö Quan coù Nhaät, Nguyeät, Taû, Höõu, Giaùp : ñaïi quyù. CUNG ÑIEÀN coù Aâm ñaéc ñòa : deã coù ruoäng ñaát. Aâm, Döông ñaéc ñòa : ña ñieàn saûn, haõm thì khoâng coù. CUNG PHUÙC coù Aâm, Döông : thoï. Aâm, Löông nhaäp mieáu : phuù quyù. Aâm. Phaù, Kî : caû hoï phong ñaøm. CUNG PHUÏ MAÃU coù Aâm, Döông ngoä Tuaàn hay Trieät : cha meï maát sôùm. Aâm töø Muøi ñeán Hôïi : meï thoï, töø Tí ñeán Ngoï : meï maát sôùm. Aâm haõm : khaéc meï. Haïn coù Aâm (haõm) phuøng Ñaø, Tueá, Hoå ; Aâm Khoâng, Tueá : meï cheát. Aâm, Trì, Saùt : ñau buïng döõ doäi. Aâm, Cöï : ñaøn baø sinh ñeû phoøng buïng ñau. Aâm, Ñaø, Kî : ñau maét nguy. 72. THAÙI DÖÔNG V: Tí, Ngoï. Ñ.ñ : Daàn, Maõo, Thìn, Muøi. H: töø Daäu ñeán Söûu. Thuoäc Hoûa. Quyù tinh. T.c : thanh kyø uy nghieâm, thoâng minh, khoân ngoan. Chuû quan loäc. CUNG MEÄNH coù Thaùi döông : maët cau coù. Döông ôû Maõo, Tò, Aâm ôû Daäu, Hôïi (Nhaät Nguyeät ñoàng minh): quyù hieån. Nhaät Nguyeät chieáu Meänh cö Söûu, Muøi : quyù hieån, thoâng minh xuaát chuùng (soá Khoång Minh). Nhaät, Cöï cö Ngoï : vinh hieån 3 ñôøi. Nhaät cö Maõo Meänh (Nhaät chieáu loâi moân): vinh hieån, sinh ban ngaøy raát quyù. Löôõng dieän giao huy : coâng danh phaùt sôùm. Döông taïi Thìn, Tî, Maõo; Aâm taïi Daäu, Tuaát, Hôïi (Ñan trì ñan queá) : quyù hieån. Nhaät, Nguyeät giaùp Meänh voâ Khoâng vong : gaëp nhieàu vaän may. Nhaät taïi Maõo thuû Meänh, (Nhaät xuaát phuø tang) = coâng danh hieån ñaït. Nhaät thuû Meänh cö chính dieäu = phuù quyù. Nhaät ngoä tam Minh (Ñaøo, Hoàng, Hyû) = hieån ñaït. Nhaät ngoä tam aùm (Dieâu, Ñaø, Kî) baát hieån. Nhaät, Nguyeät phaûn boäi caäp Cöï Moân : (Nhaät, Nguyeät laøng quy): thaân taïi tuø öu. Nhaät thuû Meänh ôû Hôïi (Nhaät traàm thuûy ñeà) : vaát vaû veà choàng con, gaëp thôøi loaïn môùi laøm neân, ngoä Saùt : bò aùm saùt. Nhaät, Nguyeät phaûn boäi ngoä Kình, Ñaø, Kî haõm : cheát non. Nhaät töø Muøi ñeán Söûu, baàn cuøng, ngoä Ñaø, Khoâng, Kieáp : aên maøy. Nhaät, Hoûa haõm ôû Tyù : khoâng con. Nhaät Nguyeät chieáu Khoâng ñòa : thöù xuaát vinh hoa. Nhaät, Nguyeät ñoàng laâm Söûu, Muøi giaùp Meänh : baát hieån. Nhaät boäi Nguyeät aâm : ngöôøi khaéc nghieät. Nhaät, Nguyeät ngoä Ñaø : ña saàu. Nhaät taïi Söûu, Muøi cuûng Thaùi aâm tam Hoùa : coâng danh toät baäc. Ngoä aâm Xöông Khuùc : coù coâng danh. Nhaät, Kî, Ñoàng ñaéc ñòa (Khaùnh vaên phuøng Nhaät) : toát. Nhaät, Nguyeät, Cô Löông : thoï. Nhaät, Nguyeät cö Hôïi, Töû vi Ngoï, Thieân phuû Tuaát, gia Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc tam Hoùa, Taû, Höõu laøm neân 50

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

51

toät baäc. Nhaät, Daàn, Ngoï, Nguyeät, Tí, Thaân, giöõa coù Thieân Phuû, 2 beân coù Taû, Höõu : ñaïi phaùt coâng danh. Nhaät cö Daàn, Thaân, Tî, Hôïi ngoä Cöï Moân : giaøu. Nhaät cö Thaân Meänh töø Daàn ñeán Ngoï, gaëp Taû Höõu Xöông Khuùc : hoïc roäng taøi cao coâng danh hieån haùch, neáu Nhaät ñoùng töø Muøi ñeán Daäu : tröôùc hay sau dôû. Nhaät Nguyeät thoaùn vò : ngöôøi meänh Döông gaëp Thaùi döông cung Döông, Meänh Aâm gaëp Thaùi Aâm cung Aâm : thoï ngoaøi 80 tuoåi. Nhaät nguyeät ñoàng cung toïa Meänh hoaëc chieáu Meänh toát vaø thoï 80 tuoåi. Meänh Döông, Thaân Aâm tuoåi thìn thoï 70 tuaát thoï 80 tuoåi. Nhaät, Nguyeät, Thieân Hyû nöõ Meänh : toát ñeïp veû vang. Nhaät Thaùi Tueá nöõ Meänh : khaåu tai. Aâm, Döông haõm ngoä tam Khoâng ; ñöôïc phuù quyù nhöng khoâng beàn. Ngoä Tuaàn, Trieät : baát ñaéc chí. CUNG BAØO (coi muïc Thaùi aâm) . CUNG THEÂ coù Nhaät, Ñoàng, Quang, Maõ, Nguyeät Ñöùc : nhieàu vôï maø ñeàu hieàn (coi theâm muïc noùi veà sao Thaùi aâm). Cung töû coù Thaùi Döông töø Daàn ñeán ngoï, gaëp Quang, Quyù : coù quyù töû. Döông haõm thì khoâng con. (coi theâm muïc noùi veà sao Thaùi aâm). Cung taøi coù Thaùi döông töø Daàn ñeán Ngoï : deã giaøu, töø Thaân ñeán Söûu : vaát vaû (coi theâm muïc noùi veà sao Thaùi aâm). CUNG PHUÏ MAÃU coù Nhaät töø Tí ñeán Ngoï : cha thoï töø Muøi ñeán Hôïi, meï thoï, cha maát sôùm. Nhaät haõm : khaéc cha. Chua theâm : Thaùi Döông ôû CUNG MEÄNH maët hoù ngöôøi gaày, ngoä Saùt, Kî, Beänh, Phuø : löng guø, ngoä Ñaøo, Saùt : maét to, maét nhoû. CUNG PHUÙC coù Thaùi Döông maø haõm cuøng vôùi Long trì, Long ñöùc : nhaø coù ngöôøi vaãy vuøng moät phöông. Haïn coù Nhaät, Long trì : ñau maét. Nhaät ngoä Thanh Long, Long trì : nhaø coù ngöôøi cheát ñuoái (xem ôû cung naøo, phöông naøo thì öùng vaøo cung aáy, phöông aáy). 73. THAÙI TUEÁ H . Thaân, Daäu. Thuoäc Hoûa, Hung tinh. T.c öa tónh, hay bieän thuyeát nham hieàm, chuû söï ña ñoan, khaåu thieät. CUNG MEÄNH coù Thaùi Tueá ngoä Cô, Cöï : hay noùi ngoït; ngoä Kî : ña ngoân. Tueá nhaät : ñaøn baø hay bò vaï mieäng. Tueá ngoä Ñaø, Dieâu, Trì : mieäng roäng, noùi laáp, noùi haáp taáp. Tueá, Ñaøo taïi Meänh, Loan taïi Thaân : höôûng phuùc gia ñình. Tueá ngoä Ñaø, Kî : xaáu, khoù mong gaëp söï laønh. Tueá cö Thaân coù Kình, Quaû hôïp veà : toát. Thaùi tueá ngoä Caùt tinh : thònh vöôïng ; ngoä Hung tinh : truaân chuyeân. Tueá phuø : ñaïi söï, ñaáu tranh kieän tuïng ôû vöôïng cung thì thaéng, ôû tuyeät cung thì baïi. CUNG BAØO coù Tueá, Tang, Tröïc : anh em chò em khieám hoøa. Tueá, Xöông, Khuùc : coù ngöôøi khoân ngoan laøm neân. CUNG THEÂ coù Tueá, Khoâng, Kieáp : cöôùi hoûi coù laém söï loâi thoâi, vôï choàng baát hoøa. Tueá, Ñaø : vôï aên noùi sai ngoa. CUNG TÖÛ coù Tueá, Aâm : sinh con phaät thaàn. Tueá, Xöông, Khuùc : con thaønh ñaït. Cung taøi coù Tueá, Ñaø, Kình, Phuø : coù kieän tuïng môùi coù cuûa. CUNG GIAÛI coù Tueá ngoä Khoâng, Kieáp hoaëc Kieáp chieáu : cheát ñaâm cheát cheùm. Tueá, Ñaø, Saùt, Kî : cheát troâi. Thieân Tueá, Thieân Maõ coù Ñòa chieáu : cheát ñaâm cheát cheùm. CUNG THIEÂN DI coù Tueá, Hình, Phuïc : ñi ra ngoøai bò söï tranh ñaáu nguy hieåm hoaëc bò kieän tuïng. 51

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

52

CUNG QUAN coù Tueá, Ñaøo, Toïa : laøm neân sôùm. Tueá phuøng Xöông, Khuùc, Quyeàn, Khoa taïi Quan hay Meänh : vaên chöông ñanh theùp laãy löøng. CUNG PHUÙC coù Tueá, Phuø : thöôøng bò kieän tuïng töông tranh Tueá, Tang : con khaéc cha. Haïn coù Tueá Nhaãn : khaåu thieät. Tueá, Hình taïi Daäu : tai bay vaï gío, khaåu thieät. Tueá ngoä Ñaøo ôû Meänh, Loan ôû Thaân : vôï con sum hoïp ñeà hueà. Tueá, Thieân Thoï ôû Meänh, Loäc ôû Quan, Di, Tai : haïn ñeán ñoù thì phuù quyù maø khoâng thoï. Tueá, Ñaø, Kieáp, Saùt : ñi ra laém nguy, haïi ñeán tính meänh. Tueá, Ñaø : vaï mieäng, laém chuyeän böïc mình. Thaùi Tueá taïi Meänh : gian nan. Tueá taïi Meänh, Hoàng Loan taïi Thaân : ñaùnh ñuoåi vôï. Tang, Tröïc, Tueá : coù söï baát hoøa, gaây thuø oaùn. Tueá toïa Meänh : vaän gian truaân vaát vaû. 74. THAM LANG (1) V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ññ : Tí, Ngoï, Maõo, Daäu H: Tò, Hôïi, Daàn, Thaân Thuoäc Moäc. Hung tinh (gian töôùng) T.c : hung baïo, gian tham, noàng naøn, töûu saéc. CUNG MEÄNH coù Tham lang, Vöôïng : ngöôøi to lôùn, ña mao. Haõm thì coå cao, ngöôøi nhoû. Tham, Saùt Phaù : beà ngoaøi thanh nhaõ, maø beà trong gian hieåm. Tham, Ñaøo : toùc xanh. Tham, Dieâu : toùc loâng daøi raäm. Tham, Thaùi Tueá : ña ñoan. Tham, Lieâm gian taø. Tham ñoäc cö : ñôøi soáng chæ coù hö danh maø khoâng söï thaät. Tham ngoä Traøng sinh : giaøu thoï. Tham ngoä nhò Hao ñaéc ñòa : danh tieáng phong löu, nhò Hao haõm : baàn tieän. Tham ngoä Loäc : troïc phuù, Tham cö Thaân, Meänh haõm ñòa : ñaïo taëc, daâm boân, laøm ngheà ñoà teå; ngoä Tuaàn, Trieät : toát thuaän hoøa. Tham cö Daàn : thoï. Tham Vuõ thuû chieáu tieàn baàn haäu phuù. Tham ngoä Hoûa hay Linh, mieáu ñòa Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi trieàu chieáu : anh huøng. Tham cö tò hôïi : hình nguïc nan ñaøo, caùc cung khaùc : baàn cuøng. Tham, Vuõ, Lieâm, Saùt : du coân, cöôùp ñöôøng, ñaøn baø khaéc haïi choàng con. Tham cö Tí Meänh : noùi nhö seû cöûa seû nhaø; ngoä Tuaàn, Khoâng : thaät ra khoâng coù Gì. Tham, Kieáp : gian nan vaát vaû. Tham ngoä Xöông, Khuùc, Kî : baïch taïng. Tham ñaéc ñòa ngoä Kî : buoân baùn ngöôïc xuoâi, ngoä Loäc, Löông : giaøu sang. Tham Linh Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : vaên vuõ toaøn taøi. Tham, Lieâm, Khoâng, Kieáp daàn thaân cö meänh, hoaëc Thieân di : aên maøy. Tham, Saùt daàn thaân nöõ Meänh : gaùi baïc tình. Tham, Kî coù Töôùng quaân ngoä Trieät ôû Thieân di : cheát ñaâm. Tham, Ñaø : töûu saéc. CUNG THEÂ coù Tham, Löông, Tí, Ngoï, Muøi : laáy tröôûng nöõ ngöôøi ta, song baát cöù ôû cung naøo neáu laáy sôùm cuõng khaéc. Ñaøn baø coù Tham hay ghen, ôû chính cung : vôï caû, ôû baøng cung : vôï leõ. Tham, Saùt : gieát choàng. Cung taøi coù Tham, Ñoàng : tay traéng laøm neân. CUNG GIAÛI coù Tham, Lieâm, Hình, Lieâm Tò Hôïi ; hình tuø Tham ñoäc cö : nghòch ngôïm, lieàu lónh, maïo hieåm, coù beänh taät ôû chaân. Tham, Hoå : thuù döõ caén cheát. Tham, Kî : vaän haïn nhieàu. Tham haõm ñaøn baø beänh haäu saûn. Tham, Lieâm, Hoûa, Hình, Dieâu, Kî, Tham, Lieâm, Khoâng, Kieáp daàn, thaân ngoä Hoûa : baát ñaéc kyø töû. CUNG THIEÂN DI coù Tham : phong löu, daâm duïc, hoang toaøng. CUNG NOÂ coù Tham : toâi tôù lam hao taøi, ôû Tò Hôïi; vì toâi tôù maø bò kieän. Tham, Maõ : coù thai mang beänh laâu khoûi. CUNG QUAN coù Tham, Hoûa ñaéc ñòa : phuù quyù, haõm thì bình thöôøng. Tham cö maõo, daäu : coâng danh hieån haùch. Tham, Vuõ : phuù thöông. Tham, Xöông, Khuùc tí, hôïi : laøm quan. 52

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

53

CUNG ÑIEÀN coù Tham : toå nghieäp phaù heát laïi thaønh. CUNG PHUÙC coù Tham, Vi ñaéc ñòa : phuù quyù. Tham, Vuõ thìn, Tuaát hay Tham, Löông, Traøng sinh Thieân Thoï : ñaïi thoï. Tham Vuõ, Khoa : phaùt, anh huøng. Tham, Vuõ, Moä : boán ñôøi vinh hieån. CUNG PHUÏ MAÃU coù Tham : cha meï song toaøn. Haïn thaáy Tham, Vuõ ngoä Aâm : ôû naêm naøo thì naêm aáy coù coâng danh; song phaûi laø lôùn tuoåi vì chaäm coù. Tham, Khoâng, Kieáp : cuøng ñöôøng. Tham, Dieâu, Kî : phoøng soâng nöôùc. Tham, Hoå : phoøng thuù döõ. Tham, Hao : ai oaùn vì tieàn, thaát voïng veà tình. Tham Vuõ taïi Söûu, Muøi Meänh giaùp Nhaät, Nguyeät, Cöï, Ñoàng lai : Haïn ñeán ñoù coâng danh thaønh toaïi. Tham, Löông, Kî : phoøng vaät ñoå ñeø. 75. THANH LONG V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Thuoäc Thuûy, Quyù tinh. T.c : oân hoøa, vui veû, chuû söï tieán phaùt. CUNG MEÄNH coù Thanh Long : moïi söï ñeàu phaùt ñaït, Long, Lieâm, Saùt, Phaù tam phöông thuû chieáu : phuù quyù Thanh Long, Hoùa Kî Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ôû Meänh hay Quan, Di, Taøi tieán phaùt lôùn. Loan, Long, Hyû : tai hoïa nhieàu. CUNG BAØO coù Long, Phuû, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc : anh chò em coù nhieàu ngöôøi khaù giaû vaø giuùp ñôõ mình. CUNG QUAN coù Long, Maõ giaùp 2 beân : raát toát hieån ñaït, thònh vöôïng. CUNG GIAÛI coù Long tam Hoùa : voâ tai naïn, ruûi hoùa may. Cung taøi coù Long tam Hoùa hay Long, Hoûa : laøm aên tieán phaùt. CUNG ÑIEÀN coù Long, Phuû, Loäc toàn hay Long, Saùt , Loäc toàn : nhieàu ruoäng ñaát. CUNG PHUÙC coù Long, Hoå hai beân : maõ phaùt. Long : coù nöôùc maïch chaûy vaøo maû. Haïn gaëp Thanh Long : cô hoäi tieán phaùt vaø traùnh ñöôïc haïn xaáu, toát nhaát laø Long, Kî, Long, Loan, Hyû : tai hoïa baát ngôø. 76. THAÁT SAÙT V: Daàn, Thaân, Tí, Ngo.ï Ñ.ñ : Tí, Hôïi, Maõo, Daäu H: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Thuoäc Kim, Hung tinh (quyeàn töôùng). T.c : quyeàn bieán, tuùc trí ña möu; haõm thì noùng hay gieát choùc. Chuû söï oai vuõ. CUNG MEÄNH coù Thaát, Saùt mieáu ñòa : khoân ngoan, oai huøng, quaân töû. Saùt, Hình mieáu ñòa : chaân chính anh huøng, haõm thì khaéc khoå coâ ñôn. Saùt, Quyeàn : hieån ñaït, ôû ngoï thì phaùt lôùn. Saùt, Phaù truøng giao : baàn cuøng thuû taän. Vöôïng thì ñi ra ñöôïc veû vang. Saùt, Vi, Loäc, Cöï : danh tieáng löøng laãy. Saùt, Lieâm, Hình, Hoûa : nam ña tu, nöõ ña mao. Thaát saùt Daàn, Thaân : vinh hieån; ngoä Quyeàn, Loäc hieån ñaït, uy quyeàn, thoï 80 tuoåi. Ôû caùc cung khaùc, gaëp Khoâng Kieáp, Hình : laøm ñoà teå phaùt taøi vaø traùnh khoûi hình nguïc. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham : vinh hieån ; hoäi Töû Phuû phaùt lôùn ; neáu coù Hoùa Khoa thì laøm theâm raïng rôõ; neáu hoäi Kî, Kieáp, Khoâng : phuù quyù khoâng beàn, hoäi Ñaøo, Hoàng : soá ñaøn baø thì saùt choàng, neáu gaëp trung tinh ñaéc caùch vaø theâm coù hung tinh ñaéc ñòa (Kình, Ñaø, Hình, Hoå) thì laøm neân söï nghieäp phi thöôøng (töôùng taøi thu phuïc ñöôïc cöôøng ñoà) nhöng neáu gaëp haïn Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : thì keùm toát, vì Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng haïn cheá maát nhöõng haønh vi loãi laïc ñi hoaëc neáu hung tinh haõm thì thaønh hung baïo laøm caøn. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham : duø haõm maø coù ñöôïc saùt tinh ñaéc ñòa cuõng toát, vì saùt tinh bao giôø cuõng hoä veä ñaéc löïc cho Saùt, Phaù, Lieâm, Tham. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Phöôïng : tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : thì toát; Kim, Moäc : laøm to, caùc tuoåi khaùc thì xaáu vaø hay bò traùch oaùn. Saùt, Vuõ toïa Meänh taïi tyù : coâng danh ñaïi hieån. Saùt trieàu ñaåu : vinh hieån. Saùt, Phaù, Kieáp, Khoâng, chính tinh 53

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

54

haõm ñòa : cheát non. Saùt, Lieâm, Tham, Vuõ nöõ Meänh : khaéc haïi choàng con. Saùt, Tham ngoä Xöông, Tueá : tuoåi Ñinh, Taân coù danh voïng. Saùt, Tham nöõ Meänh : ñaøn baø baïc tình. CUNG THAÂN coù Saùt : baàn yeåu. CUNG THEÂ coù Saùt, Tham : gieát choàng. Thaát Saùt : laáy tröôûng nöõ ngöôøi ta. Saùt, Moân : traêng hoa daâm duïc, khaéc xung : 3 ngöôøi. Saùt, Hình : di höông phoái keát. Saùt, Phaù, Tham, Xöông tam Hoûa : ñaøn baø coù danh phaän lôùn; theâm coù Coâ, Quaû : tuoåi quyù goùa choàng sôùm. CUNG TÖÛ coù Saùt, Hình, Hoå hay Saùt haõm ñòa : khoâng coøn. Cung taøi coù Saùt, Cöï : tröôùc ngheøo sau giaøu; ôû Tyù Ngoï : thì hao taøi laïi coù hoaïnh taøi. CUNG GIAÛI coù Saùt, Hình, Khoâng, Kieáp; cheát bôûi ñao thöông. Thaát saùt maët coù veát ngang. Saùt, Hoå, Quan Phuø, saùt, Khoâng, Hình, Kieáp : hình tuø, Saùt, Tri, Aâm : ñau buïng. Saùt, Tri, Döông : ñau ñaàu. Saùt, Kî, Ñaø : beänh taät ôû maët. Saùt ngoä töù saùt : töû, phong, sang. Saùt, Phaù, Hao, Moäc, Kî : ung thö, bò moå, seû. CUNG THIEÂN DI coù Saùt, Phaù : ñi xa khoâng yeân. Saùt, Phaù, Lieâm thöôøng bò nguy hieåm doïc ñöôøng. Thaát saùt, Nhò, Phuø, Kình döông : kyù nguï phong tuø. CUNG QUAN coù Saùt, Quyeàn : oai duõng phuïc muoân ngöôøi, Thaát Saùt : laøm quan. Saùt cö Tyù, ngoï: laøm voõ quan, theâm coù tam Hoùa : thì laøm lôùn, neáu Saùt haõm : thì hình danh. Saùt, Vi, Löông, Maõ, Ñoàng taïi ngoï : voõ chöùc lôùn ôû bieân cöông. Saùt, Thaân, Daàn ngoä tam Hoùa : vaên voõ toaøn taøi. Saùt, Lieâm giaùp Quan Loäc : coâng danh veà giaø. CUNG ÑIEÀN coù Saùt : boãng choác coù ruoäng ñaát, haõm thì thöôøng Saùt, Long, Loäc : nhieàu ruoäng ñaát. CUNG PHUÙC coù Saùt, Lieâm : baàn yeåu. CUNG PHUÏ MAÃU coù Saùt (haõm) khaéc cha meï, ñaéc ñòa thì cha meï thoï vaø vinh hieån. Saùt, Phaù, Tham (haõm) cha meï boû nhau. Haïn coù Saùt, Kình, Phuïc, Thieân, Khoâng Hao, coù Hoûa Linh, Kî, Kieáp chieáu vaøo haïn : cheát. Saùt, Kî : coù söï ñau nhuïc, Saùt, Lieâm, Tham Phöôïng : bò traùch oùan. Saùt ôû Thìn, Tuaát (khoán cuøng) : gaëp moät haïn thì oám ñau, khoâng thuoác chöõa, gaëp caû hai haïn thì cheát. Saùt, Hao : tang thöông ñau oám. Saùt, Phaù, Tham phuøng Ñaøo, Hoàng, Suy, Tuyeät maø Meänh voâ chính dieäu : cheát. Saùt, Phaù, Hình : phoøng tuø toäi. Saùt, Phaù, Hao, Moäc kî : bò ung thö, moå caét. 77. THIEÂN CÔ V: Thìn, Tuaát, Ñ.ñ Maõo, Daäu. H: Söûu, Tò, Muøi. Thuoäc Moäc, Quyù tinh, möu trí taøi naêng, hieàn haäu. Chuû veà thôøi theá vaø söï bieán hoùa. CUNG MEÄNH coù Cô, Quyeàn : coù thao löôïc taøi naêng (Cô toái kî : Linh, Hoûa, Hình, Saùt, Cô, Cöï Maõo) cung thuû Meänh : quyù caùch, theâm coù Xöông, Khuùc, Taû, Höõu: ñaïi phuù quyù, tuoåi Söûu, Maõo, Taân, Aát baäc nhaát, Bính thöù nhì, Ñinh : thöôøng (1) Cô, Nguyeät Ñoàng Löông : quyù caùch, tuoåi Thaân, Tí, Thìn, Hoûa, Thoå thì thoï laém vaø quyù hieån, Moäc thì toát vöøa, Daàn, Maõo, Muøi, Hôïi thì thöôøng, Daäu 70 tuoåi môùi vinh hoa. Thieân cô mieáu ñòa : thì taøi naêng, haõm thì voâ taøi, vaát vaû. Cô, Maõ : laøm thôï moäc. Cô, Löông, Thìn, Tuaát : phuù quyù, vaên hay voõ gioûi, coù ñöùc haïnh ; neáu Khoâng ôû Thaân, Meänh thì buoân baùn laøm giaøu. Cô Löông, Loäc, Maõ ñoàng cö Meänh : trieäu phuù, (thieân loäc cuõng khaù), Cô, Aán, Quyù, Vieät, Taáu, Hoàng : ñaïi hieån ñaït. Cô, Vuõ, Hoàng nöõ Meänh : gioûi ngheà kim chæ. Cô, hyû gian truaân, vaát vaû aên maøy. Cô ngoä Linh, Hoûa : ngheøo cuøng ti tieän, ñaøn baø saàu naõo suoát ñôøi. Cô ngoä Saùt tinh nöõ Meänh : vaát vaû. Cô, Löông, Nhaät, Nguyeät : thoï. CUNG BAØO coù Thieân Cô : ñoâng anh em, chò em. 54

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

55

CUNG THEÂ coù Cô, Ñoàng : vôï choàng laáy nhau coøn ít tuoåi. Cô, Löông : laáy con nhaø löông thieän, töû teá. Cô, Löông Thìn Tuaát ngoä tam Hoùa : vôï choàng hieàn laønh, laáy nhau deã daøng laøm aên khaù giaû. CUNG TÖÛ coù Cô, Löông Thìn Tuaát : con ñoâng maø hieáu thaûo. Cô, Löông, Tang, Thaùi Tueá : hieám con. Cô ngoä hung phaù : 10 phaàn coøn 2. Cung taøi coù Cô, Vuõ, Ñoàng : tay khoâng laøm giaøu. Cô, Löông tam Hoùa Thìn, Tuaát : laøm giaøu deã daøng. Cô, Löông ngoä Maõ : giaøu. Cô, Löông, Loäc, Maõ : trieäu phuù. CUNG THIEÂN DI coù Thieân cô : ñi xa laån quaån khoù laøm aên; neáu ngoä caùt tinh thì toát, ñi ra hay gaëp may coù ngöôøi giuùp ñôõ. CUNG NOÂ coù Cô, Löông, Taû, Höõu : raát toát, ngöôøi öa keû giuùp, toâi tôù coù coâng. CUNG QUAN coù Cô, Löông, Quang, Quyù Thìn, Tuaát : ñaïi quùy hieån. Cô, Aán, Vieät, Quyù, Taáu, Hoàng : hieån ñaït lôùn. CUNG GIAÛI coù Cô : teâ thaáp; Cô, Vuõ; Cô, Hö, Khoác : ho lao, phong ñaøm. Cô phuøng Phaù, Trieät : chaët caây queø chaân. Cô, Hình, Khoâng, Kieáp, Kî : beänh hoaïn tai naïn baát thöôøng. Cô, Hoûa, Linh : bò ma laøm, thaùnh baét. Cô, Döông, Ñaø : chaân tay coù taät. CUNG ÑIEÀN coù Cô, Vuõ : coù cuûa song vò hoaùn dòch nhieàu laàn. Cöï, Cô maõo daäu : giaøu veà nhaø cöûa. CUNG PHUÙC coù Cô, Loäc : höôûng phuùc, phuù quyù. Cô : maû saùu ñôøi. CUNG PHUÏ MAÃU coù Cô, Löông thìn, tuaát : cha meï thoï vaø laøm quan. Haïn coù Cô, Quaû, Meänh coù Hao : cheát ñoùi. Cô, Thöông Söù : ñau oám tai naïn ñaùnh nhau. Cô, Tang, Khoác : tang thöông ñau oám. Cô, Löông, Tang, Tueá : teù cao ngaõ ñau. Cô, Khoác, Hoûa, Linh : trong nhaø khoâng coù hoøa khí. Cô, Kî, Hoûa, Kình ; Thöông Söù : tang thöông ñau oám khaåu thieät quan tuïng. Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông ngoä Höõu, Saùt : gaëp thôøi laøm quyeàn gian. 78. THIEÂN DIEÂU (1) V: Maõo, Daäu, Tuaát, Hôïi. Thuoäc Thuûy. Phoùng ñaõng tinh. T.c : chôi bôøi töûu saéc ña duïc, ña nghi, chôi bôøi phoùng ñaõng. CUNG MEÄNH coù Thieân Dieâu : chôi bôøi phoùng ñaõng töûu saéc daâm boân. Dieâu, Hình nöõ Meänh : phi xung choàng cuõng phaûn choàng; ngoä Quyeàn, Loäc : taøi ñaûm. Dieâu, Saùt tò, ngoï : ñaøn baø taøi hoa, maø chìm noåi, neáu coù Quyeàn, Loäc : thö thaùi, taøi khoâng luïy tình. Dieâu, Phaù, Tueá : chôi bôøi leáu laùo phaù haïi ngöôøi ta. Dieâu, Xöông ñaéc ñòa : daâm duïc chi nhaân. (haõm : ngoài tuø bò gia aùn, xaáu). Dieâu ngoä Long, Phöôïng : raát quyù. Dieâu ngoä Hoûa, Saùt : laøm vieäc phi thöôøng. Dieâu, Hình : cuoàng ngoân loaïn ngöõ. Dieâu, Hình, Xöông, Khuùc : mô moäng ñoàng boùng. Dieâu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät : thoâng minh, hieáu hoïc, taøi cao, nhieàu vôï ñeïp, ñaøn baø hay trang ñieåm. Dieâu, Phuû nöõ Meänh hay Dieâu, Ñaøo, Hyû coù Phaù, Töôùng, Söù chieáu; Dieâu, Ñaøo ngoä Maõ : daâm phuï, vôï theo trai. Dieâu, Hyû, Ñaøo, Hoàng : daâm duïc. Dieâu, Ñaøo, Phuû Töôùng nöõ Meänh : tuoåi giaùp maäu giang hoà maø phuù quyù. CUNG BAØO coù Dieâu, Ñaøo Hyû bò Phaù hoaëc Töôùng quaân, Thieân Söù chieáu : coù chò em theo trai chöûa hoang. CUNG THEÂ coù Dieâu, Ñaø, Saùt ngoä Linh, Hoûa : trai gieát hoaëc boû vôï, gaùi gieát hoaëc phuï choàng. Dieâu, Kî : soá ñaøn oâng thì vôï loaïn daâm, ñaøn baø thì choàng loaïn daâm. Dieâu, Ñaøo : vôï coù ngoaïi tình. CUNG TÖÛ coù Dieâu : con chôi bôøi. CUNG GIAÛI coù Dieâu, Tham, Kî : cheát ñuoái. Dieâu, Hoå : thuù döõ caén cheát. Dieâu, Vuõ: bò beänh teâ thaáp. Dieâu, Vuõ, Toùai : caâm. Dieâu, Ñaø, Hyû : moäng tinh. Dieâu, Ñaø, Kyø : nhieàu tai naïn. Dieâu, Thieân Hyû : hay töï gaây laáy tai hoïa. Dieâu, Tang : ngaõ caây. 55

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

56

CUNG THIEÂN DI coù Dieâu, Xöông, Maõ : ñi ra laém chuyeän tö daâm baäy baï. Dieâu, Kî : bò ngöôøi thuø gheùt. Dieâu, Maõ : boâng loâng nôi xa. Dieâu, Hình, Khoâng Kieáp : beänh phong tình naëng. CUNG QUAN coù Dieâu, Cô, Taáu, Vuõ, Ñaøo : laøm ngheà ca xöôùng. CUNG PHUÙC coù Dieâu, Hình : coù ngöôøi ngu doát, voâ loaïi. Haïn coù Dieâu : ngöôøi giaø khoâng soáng laâu, treû con thì hay quaáy. Dieâu, Tham haõm : nhaø bò ngöôøi nhaø troäm caép. Dieâu, Hình, Beänh hay Beänh phuø, Dieâu, Hình, Khoâng, Kieáp : beänh phong tình. Dieâu, Toaùi : oám ñau khaåu thieät. Dieâu, Thai, Töôùng, Phaù, Phuïc : caû nghe bò löøa, tình duyeân raéc roái. Dieâu, Hyû, Hoàng, Ñaøo : coù nhaân tình. 79. THIEÂN ÑOÀNG (1) V: Tí, Ngoï, Thìn, Tuaát, Ñ.ñ : Maõo, Daäu. H; Tò, Hôïi, Söûu, Muøi. Thuoäc Thuûy. Quyù tinh. T.c : hieàn vui, oân hoøa, nhu nhöôïc. CUNG MEÄNH coù Thieân Ñoàng : tính hay thay ñoåi, khoâng quyeát ñònh ñöôïc vieäc gì, ñaøn baø thì toát veà sau vinh hieån. Thieân Ñoàng taïi Tuaát : tuoåi Ñinh, nhaâm : toát. Thieân Ñoàng, Thaùi Aâm laïi ngoï ngoä Döông Nhaãn : anh huøng danh vang boán coõi. Ñoàng, Tham, Vuõ, Xöông, Khuùc thuû Meänh ö Söûu, Muøi : cheát ñuoái. Ñoàng ngoä Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp : u meâ maø ngheøo khoå. Ñoàng, Khoa, Quyeàn, Taáu : coù uy quyeàn. Ñoàng Löông coù Nguyeät Ñöùc chieáu : taêng ni. Thieân Ñoàng thuû Meänh taïi Tò : loâng boâng. Ñoàng, Cöï, Khoa, Loäc taïi Thìn, Tuaát : tuoåi Ñinh, Taân : ñaïi phuù quyù, caùc tuoåi khaùc xaáu caû . Ñoàng thuû thaân Meänh cö ngoï coù Thaùi döông nhaäp chieáu : voõ nghieäp laøm neân. Ñoàng toïa Meänh taïi Tyù, Cöï taïi Daàn, Löông taïi Thaân vaø coù tam Hoùa : ñaïi taøi. Ñoàng Löông daàn, thaân : tuoåi giaùp canh, thaân laøm neân danh giaù. Ñoàng, Löông, Cô, Nguyeät : quyù caùch (coi muïc noùi veà sao Thieân Cô). Ñoàng, Tham : tay traéng laøm neân. Ñoàng, Löông, Cö, Tuù chieáu thaân Meänh : ñaïi taøi. Ñoàng ngoä Vieät cö Tò : ngöôøi daùng ñieäu ñeïp. Ñoàng cö ngoï ngoä Kình anh huøng moät phöông. Ñoàng nguyeät giaûi Kình ngoä Meänh : nhaát theá uy danh. CUNG THEÂ coù Ñoàng, Cô : vôï choàng laáy nhau khi ít tuoåi. ñoàng, Quang, Maõ, Thaùi döông, Nguyeät ñöùc : vôï ñeïp hieàn vaø giaøu coù. Ñoàng, Löông, Cô, Nguyeät vôï choàng coù hoï haøng xa vôùi nhau, hay dính daùng baø con vôùi nhau. Ñoàng cöï cö Moä cung : muoän vôï. Ñoàng,Aâm, Quang, Ñöùc, Maõ : vôï giaøu. Ñoàng , Löông : hai vôï cuøng moät gioøng hoï. CUNG TÖ coù Ñoàng, Vöôïng, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Töû, Phuû : con phuù quyù. Ñoàng, Löông daàn thaân : con hieàn; ôû Tò, Hôïi thì du ñaõng. Thieân Ñoàng, Nguyeät Ñöùc ; con sôùm coù vôï choàng. Ñoàng, Cöï cö Moä cung : muoän con. Cung taøi coù Ñoàng, Cô, Vuõ hay Ñoàng, Tham : tay khoâng laøm giaøu. CUNG ÑIEÀN coù Thieân Ñoàng : laøm neân ; song tröôùc khoù, sau deã. CUNG GIAÛI coù Ñoàng, Löông, Loäc : toát. Ñoàng, Löông haõm ñòa ; phaûi lo caùc beänh haøn nhieät. Ñoàng, Vaên, Khuùc : thö kyù. CUNG THIEÂN DI coù Ñoàng, Töôùng, Aâm, Taû, Höõu : gaëp quyù nhaân tín nhieäm troïng duïng. CUNG QUAN coù Ñoàng, Maõ taïi Ngoï : voõ quan to ôû bieân cöông. Ñoàng, Töôùng, Maõ, Loäc; Ñoàng, Löông daàn thaân : Ñoàng, Löông, Cô, Nguyeät : phuù quyù. Ñoàng, Cöï, Hình : nhôø ôn ngöôøi treân giuùp laøm neân. CUNG NOÂ coù Ñoàng, Löông hay Ñoàng cö daàn thaân : toát, ôû Tî, Hôïi thì toâi tôù baát löông. CUNG PHUÙC coù Ñoàng, Cô, Khoâi, Vieät, Töôùng: nhaø coù thaàn ñoàng. Ñoàng, Töôùng : voõ nghieäp ñaïi phaùt. Ñoàng : maû boán ñôøi. 56

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

57

CUNG PHUÏ MAÃU coù Ñoàng Daàn, Thaân : cha meï giaøu sang. Haïn coù Ñoàng, Kình, Linh : caàu hoân thaønh. Ngöôøi ñang beänh hoaëc hay buoàn maø thaáy Ñoàng ôû Haïn laø beänh töông tö. 80. THIEÂN ÑÖÙC Thuoäc Hoûa. Phuùc tinh. T.c : ñoä löôïng khoan hoøa. Chuû söï töø bi. Thieân Ñöùc ñoùng cung naøo gieo phuùc cho cung ñoù, khoâng sôï vaän haïn toát nhaát laø ñoùng CUNG PHUÙC vaø hoäi vôùi Nguyeät Ñöùc giaûi thaàn hay Nguyeät Ñöùc, Thieân giaûi. CUNG THEÂ coù Thieân ñöùc, Nguyeät ñöùc, Ñaøo hoa, vôï choàng ñeàu toát ñeïp, giaøu san. Ñöùc, Aâm, Ñoàn, Quang, Maõ : vôï giaøu. CUNG PHUÙC coù Thieân Ñöùc, Nguyeät ñöùc : nhaø coù maû Thieân taùng. 81. THIEÂN GIAÛI Thuoäc Hoûa. Thieän tinh. T.c : loøng toát hay giuùp ñôõ. Chuû söï vieäc giaûi tröø tai aùch. Thieân giaûi ñoùng ôû CUNG GIAÛI aùch, Thieân di, Phuùc : raát toát, giaûi aùch tröø tai; ñoùng ôû Ñieàn, Taøi thì xaáu. CUNG MEÄNH coù Giaûi, Kình, Ñoàng, Nguyeät : uy danh nhaát theá. 82. THIEÂN HÌNH V: Daàn, Maõo, Daäu, Tuaát. Thuoäc Hoûa, Hung tinh. T.c : nghieâm aùc. Chuû söï hình phaït. CUNG MEÄNH coù Thieân Hình ñaéc ñòa laø thanh kieám, khoân ngoan taøi naêng, haõm (con dao) : bò hình nguïc töø tuïng laém chuyeän thò phi. Hình, Saùt vöôïng ñòa : khoân ngoan anh huøng. Hình, Tham, Lieâm : hình tuø. Hình, Maõ ngoä Khoác hay Hö : voâ nghieäp coâng danh. Hình, Töôùng, Aán : coù voõ coâng lôùn. Hình, Dieâu, Ñaøo, Hoàng, Long, Phöôïng, Loäc, Phuøng, Taû, Höõu nöõ Meänh : laáy choàng quan sang. Hình, Dieâu, Xöông, Khuùc mô moäng ñoàng boùng. Hình, Saùt, Vuõ, Tam Thai Baùt toïa : voõ nghieäp hieån ñaït. Hình, Döông taïi ngoï caëp Thieân Saùt hay Ñòa Kieáp : tuø nguïc. Hình, Cô, Thaùi tueá : thôï moäc gioûi. Thieân Hình nöõ Meänh : hao taøi. Hình, Dieâu nöõ Meänh : khoâng loän choàng cuõng phaûn phu, ngoä Loäc, Quyeàn : taøi ñaûm. CUNG BAØO coù Hình, Kî, Phaù hay Hình, Saùt, Phaù anh em chò em khieám hoøa. CUNG TÖÛ coù Thieân hình : giaø môùi coù con, nhöng con khaù. Hình, Saùt : hieám, khoâng con. Hình ngoä Quyù Tinh : ñoâng con. Cung taøi coù Thieân hình, Löïc só : troäm cuûa ñeàn ñaøi. Hình, Kî : taùn taøi ngheøo. Hình, Cô, Tueá : laøm thôï gioûi. CUNG GIAÛI coù Hình, Tham, Lieâm; Hình, Kieáp, Saùt : hình tuø. Hình, Saùt, Nhaãn : tuø vaø taät, Hình, Phuïc : noùi ngoïng. Hình Kî, Lieâm, Phaù, Ñaø, Nhaãn : ñieân vaø ñau maét. Thieân hình : beänh phong sang. Hình, Hoûa ngoä Phi : seùt ñaùnh hay suùng baén cheát. Hình ngoä Lieâm Ñoàng giaùp Aán : lo söï taøn taät. Hình, Dieâu, Khoâng, Kieáp : bò beänh phong tình. Hình, daäu, Nhaãn : bò chaâm chích, moå xeû. Hình, Kî, Kieáp : bò tai naïn ñao thöông. CUNG NOÂ coù Hình, Khoác, Hö : toâi tôù troïâm caép, Hình, Lieâm, Tham, Kieáp : toâi tôù laøm bò tuø toäi. CUNG THIEÂN DI coù Phuïc, Hình, Thieân tueá : bò caïnh tranh nguy hieåm. CUNG ÑIEÀN coù Thieân hình : cuûa khoâng hao taùn. CUNG QUAN coù Hình, Cöï, Ñoàng ; nhôø ôn treân giuùp ñôõ laøm neân. CUNG PHUÙC coù Hình : toån thoï. Hình, Dieâu : nhaø coù ngöôøi ngu doát voâ loaïi. CUNG PHUÏ MAÃU coù Hình, Tuaàn , Trieät : cha meï maát sôùm. 57

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

58

CUNG THEÂ coù Hình, Quyù laáy ngöôøi ngay chính. Haïn coù Hình, Ñaåu, Nhaãn : bò chaâm chích, caét moå xeû. Hình, Kî, Kieáp : phoøng naïn ñao thöông. Hình, Hao ngoä Kieáp, Saùt. Hao taùn oám ñau. Hình, Linh ngoä Vieät : phoøng seùt, ñieän, suùng ñaïn. Hình, Phuø : phoøng kieän tuïng, ngoä Khoâng, Kieáp : bò ngöôøi thuø gheùt haõm haïi, kieän thöa. Hình, Kî ngoä Phaù : ñaùnh nhau bò baïi, Hình, Tueá : khaåu thieät. 83. THIEÂN HÖ Thuoäc Thuûy. Haïi tinh. T.c : sai ngoa, baát chính. Hö ngoä Hình, Maõ : voõ nghieäp coâng danh. Thieân hö giaùp Meänh : hö sinh. Hö ngoä Saùt hay Phaù ôû Tyù, Ngoï : uy danh khieáp phuïc ngöôøi, moät lôøi noùi ai cuõng sôï. CUNG THEÂ coù Hö, Khoác, Ñaø, Kình : vôï choàng xung khaéc. Hö : xa nhau roài môùi laáy ñöôïc nhau. CUNG TÖÛ coù Thieân hö : khaéc con. Hö, Khoác ngoä Döôõng : sinh nhieàu nuoâi ít Cung taøi coù Hö, Phaù : ngheøo cuõng taùn taøi. CUNG GIAÛI coù Hö, Cô, Khoác : phong ñaøm, ho lao. CUNG NOÂ coù Hö, Khoác, Hình : toâi tôù troäm caép. CUNG QUAN coù Hö, Khoác, Vöôïng ôû Tyù, Ngoï : hieån vinh, danh tieáng haõm thì heøn haï. Hö, Quyeàn : ngöôøi döôùi khinh gheùt. Hình, Hö, Maõ : voõ nghieäp laøm neân. Haïn coù Hö, Khoác, Tang : tang thöông, suùc vaät nuoâi cheát. 84. THIEÂN HYÛ Thuoäc Thuûy. Caùt tinh. T.c: vui veû, oân hoøa, chuû söï möøng. CUNG MEÄNH coù Thieân hyû : ngöôøi oân nhaõ. Hyû, Dieâu: ngöôi hay töï gaây ra nhöõng tai hoïa quaùi dò. Hyû, Hoàng : vinh hieån, sôùm coù nhaân duyeân, giaø heát loäc. Hyû, Ñaøo nöõ Meänh : loaïn luaân. Hyû, Nhaãn CUNG BAØO coù Hyû, Hoàng, Ñaøo : saùnh duyeân cuøng ngöôøi ñeïp ñeõ deã daøng. CUNG THIEÂN DI coù Hyû, Caùi, Taû, Höõu : vaøo ra cöûa quyù laøm neân. CUNG QUAN coù Ñaøo, Hoàng, Hyû hoäi : laøm neân lôùn deã daøng. Hyû, Ñaøo, Vuõ, Taáu, Hoàng : laøm ngheà ca xöôùng. CUNG PHUÙC coù Hyû thaàn, Thieân hyû : maû phaùt. Haïn gaëp Hyû, Hoàng : coù tình duyeân. Hyû, Hoàng, Taû, Höõu, Long, Phöôïng, Dieâu : coù hyû söï thaønh gia thaát. Thieân hyû, Hyû thaàn ngoä Ñaøo, Hoàng, Khoâi, Vieät : sinh ñeû. Hyû, Nhaãn : ñaùnh gieát ngöôøi nhaø. 85. THIEÂN KHOÁC V: Tí, Ngoï. Ñ.ñ : Söûu, Thaân. Thuoäc Thuûy : Haïi tinh. T.c: saàu thaûm, baát chính chuû söï ñau thöông thaûm khoác. CUNG MEÄNH coù Thieân Khoác : ngöôøi buoàn loøng, gian hieåm. Khoác, Hoå coù nhieàu söï ñau thöông. Nhöôïc ñoàng cö Tí, Ngoï : bôùt söï ñau thöông. Tieàn baàn haäu phuù. Khoác, Quyeàn ñoàng cung : danh giaù roõ raøng. Khoác ngoä Khoâi, Vieät, Xöông, Khoác : taøi gioûi, hieån danh. Khoác Ñaø daàn, thaân : vaên voõ kieâm toaøn. Khoác, Hình, Maõ : voõ nghieäp coâng danh. Khoác, Ñieáu, Kieáp, Phuø ngoä Cöï, Döông : suoát ñôøi nöôùc maét (ña haän). CUNG THEÂ coù Khoác, Hö, Kình, Ñaø : vôï choàng xung khaéc. Thieân Khoác : xa nhau roài môùi laáy ñöôïc nhau. Khoác, Tang, Hoûa : ñaøn baø choàng bò muø loøa khoâng thì goùa sôùm. CUNG TÖÛ coù Thieân Khoác : khaéc con, coâ ñôn. Khoác, Hö ngoä Döôõng : sinh nhieàu nuoâi ít. Cung taøi coù Khoác, Hö : ngheøo cuøng, taùn taøi. CUNG GIAÛI coù Khoác, Hö, Cô : beänh phong ñaøm, ho lao. CUNG NOÂ coù Khoác, Hö : toâi tôù troäm caép. 58

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

59

CUNG QUAN coù Khoác, Hö haõm : thì heøn haï, Vöôïng ôû Tí Ngoï : thì hieån ñaït danh tieáng. CUNG PHUÙC coù Khoác : toån thoï. Khoác (haõm) coù aâm hoàn baùo oaùn, ñaéc ñòa ngoä Phuùc tinh : maû phaùt ; ngoä Quyù, Caùt tinh : hieån ñaït. Haïn coù Khoác, Hö tí ngoï : tröôùc khoù sau thaønh Khoác, Hoå, Tang : thöông ngöôøi haïi cuûa. 86. THIEÂN KHOÂI (1) Thuoäc Hoûa. Quyù tinh. T.c : thoâng minh taøi naêng, thanh baïch khoan hoøa; chuû veà khoa giaùp. CUNG MEÄNH coù Thieân Khoâi : vaên hoïc taøi naêng caùi theá ngoä Thai phuï : khoan dung, ngoä Thieân Maõ : coâng danh löøng laãy, ngoä Tuaàn, Thieân khoâng, Ñòa kieáp : khoâng laøm neân söï nghieäp. Khoâi coù Vieät, Thieân Quan Thieân Phuùc chieáu : hieån ñaït phuù quyù. Toïa Khoâi höôùng Vieät (Thieân Khoâi coù Thieân Vieät chieáu) : quyù nhaân, tuoåi Tyù, Maõo, Thuûy Hoûa : taøi naêng, coâng danh söï nghieäp vang löøng. Khoâi, Vieät, Loäc : ñoå cao laøm neân. Khoâi cö Meänh hay Giaûi taïi tyù : coù noát ruoài choå kín. CUNG BAØO coù Thieân Khoâi : 4, 5 anh em chò em. Toïa Khoâi höôùng Vieät : coù ngöôøi taøi gioûi danh tieáng. CUNG THEÂ coù Khoâi, Vieät, Loäc, Quyeàn Khoa : saùnh duyeân cuøng quyù nhaân. Khoâi, Vieät, Loäc, Long, Phuû : giai nhaân taøi töû saùnh duyeân sang giaøu. CUNG TÖÛ coù Khoâi, Vieät, Phuû, Vi : Vieät, Khoâi, Thieân Maõ : coù quyù töû. Cung taøi coù Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Loäc, Quyeàn : taøi ñieàn ñeàu vöôïng. CUNG GIAÛI coù Vieät, Khoâi, Töû, Phuû, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, tam Hoùa : oám ñau gaëp thuoác, tai naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Vieät, Khoâi, Töû, Phuû, Taû, Höõu, Aâm, Döông, Löông, Ñoàng : ñi ra gaëp quyù nhaân troïng duïng tin caån. CUNG NOÂ coù Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Löông ñoàng; Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Phuû, Taû Höõu tam Hoùa : keû giuùp ngöôøi ñôõ neân coâng, toâi tôù ñaéc löïc. CUNG QUAN coù Vieät, Khoâi, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu: ñaïi quyù, caøng veà giaø caøng phaùt. Khoâi, Vieät, Quang, Quyù Söûu, Muøi : ñaïi quyù. Vieät, Cô, Taáu, Aán, Quyù, Hoàng : hieån ñaït lôùn, thaân caän ngöôøi treân. Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Maõ, Traøng : ruoäng ñaát coù nhieàu. CUNG PHUÙC coù Khoâi, Vieät, Khoa : ñoã lôùn maø cao. Vieät, Khoâi, Quyeàn, Loäc, Vöôïng, Tham : thoï. Haïn coù Khoâi, Vieät, Töû : moïi söï loâi thoâi ñeàu thaéng lôïi. 87. THIEÂN KHOÂNG V: Tí, Hôïi, Ñ.ñ : Daàn, H: Thìn, Tuaát Thuoäc Hoûa. Saùt tinh. T.c : gian huøng maø chaúng neân vieäc gì. Chuû söï thaát baïi. CUNG MEÄNH coù Thieân khoâng : hoaøn toaøn thaát baïi, luùc treû thì vaát vaû gian nan, khoâng ñöôïc nhôø ngöôøi thaân thích, nhöng neáu vöôïng ñòa thì ngoaøi 30, 40 tuoåi môùi khaù. Meänh voâ chính dieâu ñaéc tam Khoâng : meänh coù Thieân Khoâng, gaëp Ñòa khoâng, Tuaàn khoâng hay Tuaàn Trieät maø khoâng coù sao chính : boät phaùt phuù quyù nhöng khoâng beàn. Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp : gian phi; nhöôïc cö tò hôïi; hoaïnh phaùt coâng danh. Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp ngoä Thieân giaûi : giaûi ñöôïc heát caû. Khoâng, Kieáp, Caùi, Quyeàn : ngöôøi treân khoâng duøng dìm haïi. Khoâng coù Khoác chieáu : hay thöông ngöôøi. CUNG MEÄNH, Thieân di, quan loäc coù Thieân Khoâng ngoä Hoàng, Ñaøo : ñaéc caùch, taøi hoa loãi laïc giaûo quyeät phi thöôøng. Cung taøi ñieàn coù Thieân Khoâng : ngheøo, khoâng laøm ra tieàn. Thieân Khoâng ngoä Loäc toàn, Hoùa loäc : tieàn cuûa taùn tuï baát thöôøng. CUNG GIAÛI coù Thieân Khoâng : ít beänh taät. 59

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

60

CUNG BAØO coù Thieân khoâng : anh em coù ngöôøi gian saûo. CUNG QUAN coù Thieân khoâng : khoâng laøm neân, ngoä Aâm döông veà giaø môùi thaønh ñaït. Haïn coù Thieân khoâng : cuøng ñöôøng phaù taùn thaát baïi, tuoåi giaø thì khoâng thoï, oám ñau thì khoûi heát nhöng neáu ngoä Tuaàn Trieät : beänh khoù khoûi. 88. THIEÂN LA Aâm tinh. T.c : aùc, taùo baïo, gan goùc, chuû söï giam baét caûn trôû. La voõng ngoä hung thaønh caùt, ngoä caùt thaønh hung. CUNG MEÄNH coù Thieân la, Th. Löông : tuy taùo baïo song trung haäu, laøm vieäc gì cuõng bò trôû ngaïi. Haïn coù La hoaëc theâm Kình Khoâng Kieáp maø coù nhaät nguyeät giao huy thì ñaéc thôøi. La, Linh, Ñaø Maõ Meänh coù Tham, Lieâm : bò töû hình. 89. THIEÂN LÖÔNG V: Tí, Ngoï, Daàn, Thaân. Ññ : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. H: Tí, Hôïi. Thuoäc Moäc, Thieân tinh, Tc : maët nhö loøng : hieàn laønh trung haäu thaät thaø. Chuû thoï vaø thieän taâm. CUNG MEÄNH coù Th. Löông : trung haäu, töø thieän, ôû Vöôïng ñòa : thì khoâng sôï Thaùi Tueá, beänh taät, tai naïn cöùu ñöôïc. Chieáu Meänh : thoï. Thieân Löông cö ngoï. (Ngoï thöôïng Thieân Löông ) : hay suy xeùt, voõ gioûi, vinh hieån, tuoåi Ñinh toát nhaát vaø thoï. Maäu, Kyû, Quyù bình thöôøng, nöûa ñôøi sau môùi ñöôïc toát tuoåi Bính thoï 60 tuoåi; Tyù, Thaân thoï 70 tuoåi vaø vinh hieån. Löông Khoâi taïi Hôïi : giaùng ñieäu oai phong. Löông, Aâm ngoä Quyeàn, Loäc : phong löu thöôïng maõ, giang hoà nghóa hieäp. Löông, Loäc ñaéc ñòa : duøng cuûa mình laøm lôïi ñöôïc cho thieân haï vaø cho mình. Löông phuøng Hao Saùt taïi Tí : raát xaáu, baát ñaéc kyø töû, coù Tuaàn, Trieät : giaûi ñöôïc. Cung cö Ñieàn, Taøi coù Töôùng, Löông chieáu : phuù quyù. Thieân Löông cö Ngoï ngoä Vaên Khuùc chính chieáu : laøm neân lôùn, Thieân Löông cö Daàn, thaân : tuoåi giaùp, can, thaân laøm neân danh giaù. Löông, Ñoàng daàn thaân : tay traéng laøm neân. Cô, Löông, thìn tuaát. Cô, nguyeät Ñoàng Löông : phuù quyù nhöng Löông haõm : thì hoûng caùch, ngheøo. Thieân löông ngoä Maõ chính chieáu : chôi bôøi, phieâu ñaõng gaëp quyù tinh : phong löu thöôïng maõ. Thieân Löông Hoa caùi : tham aên, tuïc uoáng, röôïu thòt laøm ñaàu. Löông Phuùc taïi Ngoï : gaëp thôøi laøm quan voõ. Thieân Löông toái kò Hao, Hình, Kieáp, Saùt. Thieân, löông haõm ôû Tò : cuøng ñoà, aên maøy, ôû Hôïi : laøm thaày saõi, gaëp Phuùc Ñöùc : thuûy chung. CUNG THEÂ coù Löông tham tò ngoï : laáy tröôûng nöõ ngöôøi ta. Löông, Töôùng sôùm gia thaát. Ñoàng, Löông, Cô, nguyeät : laáy ngöôøi coù baø con xa, hoaëc dính líu baø con vôùi nhau. Lieâm cöï ngoä Lieâm, Loäc : vôï choàng nhö ñoâi uyeân öông. CUNG TÖÛ coù Löông, töôùng, Quan ñaùi : con thaùnh thaàn. Löông Ñoàng daàn thaân : con hieàn; tí hôïi : con du ñaõng. Cô, Löông, thìn, tuaát : con ñoâng vaø hieáu haûo. Cung taøi coù Löông Vuõ : taøi phaùt. Cô, Löông Loäc, Maõ ñoàng cung : trieäu phuù. Cô Löông, maõ : giaøu coù. CUNG GIAÛI coù Ñoàng, Löông, Loäc : toát; Ñoàng, Löông haõm : phaûi lo beänh haøn, nhieät. CUNG THIEÂN DI coù Löông Vuõ : cöï phuù. Cô, Löông thìn tuaát : laøm neân sang giaøu. CUNG NOÂ coù Löông, Ñoàng, Cô, Löông thìn tuaát : baèng höõu tôù thaày ñeàu toát. CUNG QUAN coù Cô, Löông, Quang, quyù : ñaïi quyù. Löông cö Ngoï gaëp Taû, Höõu, Quang, Quyù : vaên voõ toaøn taøi. löông, Vi, Saùt : voõ quan to ôû bieân cöông. CUNG ÑIEÀN coù Th. Löông : ñöôïc höôûng di saûn oâng cha Töôùng, Löông, Taû, Höõu, Vuõ, Khoa : coù nhieàu ruoäng ñaát. CUNG PHUÙC coù Löông, Aâm ñaéc ñòa : phuù quyù. Löông, Tham, Traøng sinh, Th. Thoï : ñaïi thoï. CUNG PHUÏ MAÃU coù Th Löông Vöôïng ñòa : cha meï thoï. Cô, Löông, thìn tuaát : cha meï thoï giaøu. 60

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

61

Haïn coù Löông, Hoûa : tai vaï toån taøi, oám ñau theâm coù Aâm chieáu Döông haõm : laøm aên suy baïi bò kieän tuïng. 90. THIEÂN MAÕ (1) V: Daàn (Quyù tinh) Ñ.ñ : Tò, Thaân, Hôïi Thuoäc Hoûa. T.c : taøi naêng hoaït baùt. Chuû söï hoaït ñoäng. CUNG THAÂN, meänh coù thieân Maõ : maãn tieäp, taøi naêng, thaønh ñaït. Maõ, Hyû Traøng sinh : thanh vaân ñaéc loä. Maõ ngoä Khoâng, Kieáp : kyø nhaân khöôùc hieäp. Maõ ngoä Quyeàn : vieäc trong ñaéc löïc. Maõ, Loäc giao trì : ñaøn baø quyù hieån, lôïi phu, ích töû, ñaøn oâng buoân baùn thaønh phuù quyù. Taû, Höõu, Loäc chieáu : ñaøn baø taàn taûo gioûi. Maõ, Töôùng ñoàng cung : phuù quyù. Maõ laïc khoâng Vong : voâ duïng, lo quaøng lo xieân, phaûi ly höông. Maõ ngoä Loäc toàn, Traøng sinh, Khoâi, Vieät : söï nghieäp hieån haùch khoa danh löøng laãy. Maõ, Ñaø : khoân ngoan saûo traù. Maõ, Hình ngoä Khoác hay Hö : voõ nghieäp coâng danh. Maõ, Traøng, Tuyeät, Söù hay Maõ, Traøng taïi hôïi : boân taåu laøm neân. Maõ, Töôùng, Khoa taïi Tyù : thôøi loaïn laøm neân. Maõ ngoä Tuaàn, Trieät hay Khoâng, Kieáp : taøi gioûi nhöng khoâng coù coâng danh söï nghieäp. Maõ ngoä Traøngsinh taïi Daäu : thanh vaân ñaéc loä. Maõ ngoä Loäc Toàn taïi Daàn, Thaân, Tò, Hôïi : vaên chöông löøng laãy, tuoåi Daàn, Maõo, thìn, Tuaát : toát. Hoûa coù coâng danh sôùm. Maõ, Ñaø, Döông : phaûi ñi chinh chieán luoân. Maõ taïi meänh 2 beân coù Vuõ, Töôùng : laøm neân oanh lieïât. Maõ, töôùng, Phong caùo : coù töôùc loäc, baèng phong khen. Maõ, Ñaøo, Quaû : ñaøn baø leânh ñeânh. CUNG BAØO coù maõ, töôùng, Loäc: anh em giaøu coù, ôû Döông cung thì khaéc meï, ôû Aâm cung thì khaéc cha. CUNG THEÂ coù Maõ, Quang, Ñoàng, Nhaät, Nguyeät ñöùc : vôï hieàn ñeïp giaøu. Maõ, Loäc : laáy ngöôøi laøm aên giaøu coù. Maõ ngoä töù Khoâng : vôï theo tình nhaân. CUNG TÖ coù Maõ, Khoâi, Vieät, tam Hoùa : con thoâng minh taøi naêng quyù hieån. Cung taøi coù Maõ, Vuõ, Loäc toàn : laøm giaøu phöông xa. Maõ, Loäc, Cô, Löông : ñaïi phuù. CUNG GIAÛI coù Maõ, Thaùi Tueá vaø Ñòa chieáu : cheát bôûi ñao thöông. CUNG THIEÂN DI coù Maõ haõm : long ñong xuoâi ngöôïc, Maõ, Dieâu, Xöông : ñi ra laøm söï daâm boân. Maõ, Linh, Hoûa : phieâu löu, ñaây ñoù, laän ñaän. Maõ, Dieâu : boõng loâng nôi xa. Maõ ngoä Tuaàn, Trieät : queâ, Maõ, Ñaø : du sôn, du thuûy. CUNG NOÂ coù Maõ, Tham : coù thai mang beänh. Maõ, Tuaàn : toâi tôù ra vaøo luoân, khoâng ai laøm laâu ñöôïc. CUNG QUAN coù Maõ, Ñoàng, Löông, Vi, Saùt taïi ngoï : voõ quan to ôû bieân cöông. Maõ, Vi : laøm neân baäc nhaát. Maõ, Thieân Töôùng : baäc nhì. Maõ, Loäc : thöông nghieäp. Maõ, Döông, Ñaø : ñi chinh chieán luoân. CUNG ÑIEÀN coù Maõ, Traøng, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät : taän ñöôïc nhieàu ruoäng ñaát. CUNG PHUÙC coù Maõ, Caùi ñaéc ñòa : coù maû phaùt hình ngöïa coù loïng che, phaùt quyù. Caùi, Maõ 2 beân CUNG PHUÙC : maû phaùt quyù. CUNG PHUÏ MAÃU coù maõ, Loäc : cha meï giaøu. Haïn coù Thieân Maõ : thaønh ñaït. Maõ, Trieät : phoøng naïn ngaõ, thay ñoåi choå ôû. Maõ, Ñaø, Maõ, Thai : boân ba nhieàu söï thay ñoåi. 91. THIEÂN PHUÛ V: Tí, Daàn. Ñ.ñ : Thìn, Ngoï, Daäu, Tuaát. H: Söûu, Maõo, Tò, Muøi. Thuoäc thoå. Quyù tinh. T.c : traéng, phuùc haäu, thoâng minh, tieát haïnh. Chuû veà taøi baïch. 61

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

62

Cung meänh coù thieân phuû ñaéc ñòa : trung haäu caån thaän ñôøi soáng eâm ñeàm, khoâng lo tai hoïa, haõm ñòa thì thöôøng vaø nhu ngöôïc. Thieân phuû gaëp vuõ, ñoàng, ñaøo, loäc: ñaïi phuù, gaëp khoâng, kieáp thì cô nghieäp tan taønh heát, tính thaâm traàm. Töôùng, phuû thìn, tuaát phuøng suy : raát khoân ngoan. Phuû, kieáp, kình cö tí: cuoàng ngoân loaïn ngöõ. Thieân phuû cö meänh, thaân taïi tuaát voâ saùt, phuû, töôùng trieàu vieân voâ hung. Phuû, vuõ thuû chieáu (tích ngoïc ñoái kim): quyù hieån phuû, töôùng laøm quan, ngoä tuaàn trieät : ñi tu laøm neân. Phuû, töôùng lai trieàu nöõ meänh : phu hieàn töû quyù. Phuû, töôùng, loäc : laøm quan thaêng quan tieán laém. Phuû, thai nöõ meänh : bò hieáp daâm. Phuû toïa meänh, thaân giaùp xöông, khuùc, taû, höõu hay xöông, khuùc, loäc, quyeàn : coù söï nghieäp lôùn, ñaïi phuù. Phuû laâm tuaát ngoä taû, höõu, khoâi, vieät tam hoùa : ñaïi hieån; ngoä tuaàn, trieät thì phaù taùn heát vaø coâ ñôn. Phuû, saùt nöõ meänh : khoân quyeät ngaàm. Phuû, töû, saùt, khoâng, kieáp : khoù heøn. Phuû laâm daàn : quyù; phuû khoâng söù: taøi khoâng beàn. Phuû, hình, khoâng, kieáp : bò ngöôøi gheùt. Thieân phuû toái kî khoâng tinh nhöôïc phuøng thanh long : hoùa toát. Cung baøo coù phuû, taû, höõu, xöông, khuùc, loäc toàn, thieân long tam hoùa : anh em chò em ñoâng, khaù giaû, nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ ñöôïc mình. Cung theâ coù töû, phuû : saùnh duyeân cuøng ngöôøi toát ñeïp, con nhaø danh giaù; vôï choàng hoøa thuaän baùch nieân giai laõo. Phuû, Töôùng : cöôùi hoûi linh ñình. CUNG TÖÛ coù Töû, Phuû, Vöông, Ñoàng, Taû, Höõu : con ñoâng maø khaù giaû. Töû, Phuû, Khoâi, Vieät : coù quyù töû. Cung taøi coù Töû, Phuû ñoàng cung : ñaïi phuù. Töû, Phuû, Vuõ, Loäc : ñaïi phuù. Thieân Phuû : coù cuûa. Phuû, Vuõ, Kieáp hay Phuû, Kî, Khoâng hao taùn. CUNG GIAÛI coù Töû, Phuû, Taû, Höõu, Loäc Toàn hay Hoùa Loäc : oám ñau gaëp thuoác, tai naïn gaëp ngöôøi cöùu. CUNG THIEÂN DI coù Töû, Phuû : ñi ra gaëp quyù nhaân giuùp, theâm coù Khoa, Quyeàn, Taû, Höõu ñöôïc ngöôøi troïng duïng thaân quùy. Phuû, Khoâng, Söù : taøi suy, khoâng beàn. CUNG NOÂ coù Töû, Phuû : toát. CUNG QUAN coù thieân Phuû, tam Hoùa : vaên phaùt toät baäc. Phuû, Töôùng : laøm quan. Töû, Phuû, Khoa, Quyeàn : Phuû, Vuõ, Loäc, Quyeàn : vinh hieån. CUNG ÑIEÀN coù Töû Phuû : ruoäng ñaát vöôïng. Phuû Long, Loäc toàn : nhieàu ruoäng. Phuû, Vuõ, Kieáp : hao taùn. CUNG PHUÙC coù Töû, Phuû, Ñoàng, Löông : thoï ngoaøi 80 tuoåi. xem veà moà maû coù Töû, Phuû: chæ veà ngoâi maû toå. Töû, Phuû ngoä Trieät : coù maû choân ñaát hoang. CUNG PHUÏ MAÃU coù thieân phuû : cha meï giaøu sang, ñöôïc höôûng phuùc ñöùc cuûa toå tieân. Haïn coù Phuû ngoä tam khoâng : hao taùn. Phuû taïi Meänh giaùp Nhaät, giaùp Nguyeät maø khoâng coù Thieân Söù : ñi thi thì ñoã ñaàu. 92. THIEÂN QUAN – THIEÂN PHUÙC H: Tuaát. Thuoäc Hoûa. Phuùc tinh. T.c : haûo taâm, phaät tính, phoø nguy cöùu khoå. Hai sao naøy ñoùng ñaâu cöùu khoå cöùu naïn ñoù. CUNG MEÄNH, phuùc, thieân di, giaûi aù. H coù 2 sao naøy thì khi gaëp Haïn xaáu coù thaùnh thaàn hay aân nhaân giuùp ñôõ. Thieân quan, Thieân phuùc toïa Meänh : ngöôøi coù ñaïo ñöùc lôùn, coù danh vò, neáu chieáu thaân Meänh : thì ñoã cao. Thieân Quan, Thieân Phuùc cö phuùc cung : nhaø coù phuùc lôùn, moà maû tieàn nhaân choân gaàn chuøa. 93. THIEÂN QUYÙ V: Söûu, Muøi 62

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

63

Thuoäc Thoå. Quyù tinh. T.c : nghóa hieäp, phong ñoä tröôïng phu, ngöôøi ñeïp maø oai. CUNG MEÄNH, thaân coù Thieân Quyù : coù phong ñoä tröôïng phu ñöôïc höôûng phuùc nhaø, loäc nöôùc, duø khoâng laøm neân lôùn cuõng ñöôïc ngöôøi ta quyù chuoäng ; ôû Söûu, Muøi thì toát hôn caû, ôû caùc cung khaùc : thöôøng. Th. Quyù ngoä Th Phuùc, Quyeàn, Loäc : laøm ñeán toät böïc. Neáu Quyù gaëp Töù Saùt thì phuùc loäc keùm suùt. Thieân Quyù, An Quang, Hyû, Söûu, Muøi : coâng thaønh danh toaïi (gaëp quyù quang bao giôø cuõng coù ngöôøi giuùp ñôõ). CUNG TÖÛ coù Quyù, Quang ngoä Nhaät töø Daàn ñeán Ngoï : coù quyù töû. Neáu Nhaät haõm thì khoâng con. Quyù, Quang : coù anh em chò em nuoâi hay keát nghóa. CUNG QUAN coù Quyù, Quang, Khoâi, Vieät, Söûu, Muøi : ñaïi quùy. Quang, Quyù, Thieân töôùng : quan to. Quyù, Quang, Taû, Höõu, Thieân Löông : vaên voõ toaøn taøi. Quyù, Quang, Cô, Vieät, Taáu, Hoàng : hieån ñaït, thaân caän ngöôøi treân (Quyù, Quang : ngöôøi treân giuùp ñôõ che chôû). CUNG PHUÏ MAÃU coù Quyù, Quang : boá meï nuoâi. Ôû CUNG PHUÙC : coù ngöôøi laøm ôn ñeå maû. __ theâ : vôï choàng aân aùi thuaän hoøa __ thieân di : coù baèng höõu toát __ Giaûi : oám ñau gaëp thaày gioûi __ tai : ngheøo tuùng coù ngöôøi giuùp ñôõ __ ñieàn : höôûng cuûa thöøa töï cuûa ngöôøi trong hoï. Haïn coù Quang, Quyù, Söûu, Muøi : ñi thi ñoã cao, thaønh danh phaän. 94. THIEÂN SÖÙ Thuoäc Thuûy. Hung tinh. T.c aùc, chuû söï khoâng may. Thieân söù laø sao nhoû, phuï neân thöôøng coi veà vaän haïn. Haïn coù Söù, thöông : bò oám ñau. Söù, Thöông ngoä Cô hay Hình : bò ñaùnh ñau. Söù, Thöông, Dieâu, Hoûa, Cöï, Hình : cheát ngöôøi haïi cuûa. Söù, Xöông : khoa tröôøng laän ñaän. CUNG BAØO coù Phaù, Töôùng, Söù : chò em coù ngöôøi chöûa hoang, theo trai. CUNG TÖÛ coù Söù, Cöï, Ñoàng phuøng Tang, Ñaø, Hoå saùt con. 95. THIEÂN TAØI Hoä tinh Thieân taøi phuø suy khoâng phuø thònh ; cheá ngöï caùc sao xaáu maø ngaên ngöøa caû sao toát, gaëp aâm, döông ñaéc ñòa thì che bôùt saùng ñi; gaëp aâm, döông haõm thì saùng raïng ra. Cung meänh coù thieân taøi, quoác aán. Loäc toàn : phuù quyù. Thieân taøi, thieân thoï : phuùc thoï ña naêng. Taøi ngoä nhaät : nhaïo baùng quyû thaàn. 96. THIEÂN TÖÔÙNG (1) V Daàn, Thaân. Ñ.ñ : Tò, Hôïi, Maõo, Muøi. H: Daäu Quí tinh. T.c : ngay thaúng, hieàn laønh, quaû quyeát, chu ñaùo, thieân tö, taøi naêng, uy nghi, nhaøn haï, chuû Quan, Loäc toái kî Tuaàn , Trieät. CUNG THAÂN, meänh coù Thieân töôùng ñoùng taïi Hôïi thì toát ; taïi Söûu, Muøi : tuoåi canh, tí, nhaâm tò, ngoï : thoï 69 tuoåi vaø danh giaù; thuûy moäc : trung bình. Kim : vaên voõ toaøn taøi. Thieân töôùng nöõ Meänh : cao soá, choàng traéc trôû. Töôùng, Vuõ daàn thaân : ñaïi phuù. Thieân töôùng, Hoàng loan nöõ Meänh : quyù nhaân haûo phoái. Thieân töôùng thuû Meänh, Vuõ, Töôùng giaùp lai : quyù hieån. Töôùng, Maõ ñoàng cung : phuù quyù. Töôùng, Maõ, Phong caùo : coù töôùc loäc hay baèng saéc phong khen. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng, Vi, Aâm, Döông cö Vöôïng, Ñòa ; Töôùng, Vi, Taû, Höõu, Vaên, Vuõ. Khoa, Quyeàn, Töôùng, Phuû, Quyeàn ñaùi Aán : ñaïi quyù. 63

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

64

Töôùng, Vi, Meänh taïi ngoï : ñaøn baø coù choàng con quyù hieån; taïi Thìn, tuaát : ñaøn oâng can ñaûm. Töôùng, Taáu : ñi xa, nghó laøm nhöõng söï kyø dò. Töôùng, Phuû : laøm quan toát. Töôùng, Suy, Vaên, Dieâu, löu haønh (ôû Meänh): thì xaáu, duø coù Khoa, Quyeàn : ñoái cuõng voâ ích. Töôùng Hoàng nöõ Meänh : quyù nhaân haûo phoái (Vöôïng thì caøng toát laém). Töôùng, Linh, Caùo, Aán : coâng haàu, ñaïi vinh hieån. Töôùng, Lieâm, Meänh taïi thaân : danh giaù haùch dòch. CUNG BAØO coù Töôùng, Maõ, Loäc : coù anh em chò em giaøu. Töôùng, Thai : coù anh em chò em dò baøo. Phaù töôùng Söù : chò em coù ngöôøi chöûa hoang, theo trai Thieân Töôùng ñaéc ñòa : ñoâng con. Töôùng, Vuõ : coù ngöôøi laøm ngheà thuû coâng. Töôùng, Phaù, Phuïc ngoä Hoàng, Ñaøo, Caùt coù Tröïc phuø chieáu : coù ngöôøi daâm ñaõng. CUNG THEÂ coù Töôùng : toát. Töôùng, Löông : sôùm gia thaát. CUNG TÖÛ coù Töôùng, Löông, Quan ñôùi : sinh con thaùnh thaàn. Töôùng, Phuïc, Thai : vôï choàng coù con rieâng hay chöûa ñeû roài môùi laáy nhau. CUNG NOÂ coù Töôùng, Phuïc: toâi tôù tö thoâng coù hoang thai. CUNG THIEÂN DI coù Töôùng, Döôõng, Suy : ñi ra laøm toâi tôù cöûa quyeàn quyù. CUNG GIAÛI coù Thieân Töôùng haõm : coù beänh ñau ngoaøi da. Töôùng, Vuõ, Ñaø, Thaùi tueá : coù nhieàu noát ruoài. CUNG QUAN coù töôùng, Phuû : laøm quan baäc nhaát. Töôùng Maõ : baäc nhì. Thieân Töôùng cö Thìn Tuaát : coâng danh beàn vöõng. Töôùng, Taâu, Phuø, Meänh coù Taû, Höõu; laøm taêng ni. Töôùng, Ñoàng, Loäc, Maõ, Traøng sinh : vinh hieån laâu daøi. Töôùng, Quang, Quyù : laøm quan to. Töôùng haõm, ngoä Khoâng, Kieáp : laøm quan phaûi e deø tai hoïa. Neáu Töôùng, Vöôïng : bò caùch chöùc roài laïi phuïc chöùc. Töôùng ngoä Tuaàn, hay Trieät : laøm gì cuõng khoâng ñöôïc laâu beàn bò sa thaûi, bò caùch chöùc. Cung taøi coù Thieân töôùng : giaøu maø töø thieän CUNG ÑIEÀN coù Töôùng, Loäc : nhieàu ruoäng ñaát CUNG PHUÏ MAÃU coù Thieân Töôùng : cha meï thoï vaø giaøu CUNG PHUÙC coù Töôùng, Ñoàng, Khoâi, Vieät, Cô : nhaø coù thaàn ñoàng. Haïn coù Töôùng, Phaù, Aán ngoä Trieät : coù keû tieåu nhaân oaùn haïi vu khoáng. Töôùng haõm Khoâng, Kieáp : coâng vieäc raéc roái. 97. THIEÂN THOÏ Thoï tinh. T.c : hieàn haäu, vui veû, ñieàm ñaïm. Chuû thoï. CUNG MEÄNH, giaûi phuùc coù Thieân thoï : thoï. Thieân thöông Thuoäc Thuûy. Hung tinh. T.c : buoàn aùc. Chuû söï ñau thöông, nguy khoán (caû vaät chaát laãn tinh thaàn). Thieân thöông thöôøng ñi ñoâi vôùi Thieân Söù, coi sao naøy chæ chuù troïng vaøo CUNG GIAÛI vaø vaän haïn. Haïn coù Thieân Thöông, Thieân Hình : bò ñaùnh. Thieân Thöông, Thieân Cô : bò oám ñau. Tang, Thöông : coù tang, coù söï bieán ñoåi phi thöôøng. Thieân, Hao (Khoång Töû tuyeät löông) naïn ñoùi nguy. Thöông, Khoác : khoa thöôøng laän ñaän. 98. THIEÂN TRUØ Caùt tinh. T.c : chuû söï aên uoáng. Thieân truø gaëp Loäc ôû cung Taøi : toát. Haïn coù Thieân truø gaëp Löïc só : ñöôïc aên uoáng no say, gaëp Tham Lang : ñöôïc aên uoáng linh ñình. 99. THIEÂN VIEÄT HAY THIEÂN KHOÂI (1) Thuoäc Hoûa. Quùy tinh. T.c : thanh baïch, khoan hoøa, thoâng minh taøi gioûi. 64

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

65

CUNG MEÄNH coù Thieân Vieät, Thieân Khoâi, Hoùa Loäc : hoïc gioûi, ñoã cao. Vieät coù Khoâi chieáu (toïa Khoâi höôùng Vieät) : quùy nhaân, tuoåi tò, Maõo, Thuûy, Hoûa : taøi naêng, söï nghieäp vang löøng, Vieät, Khoâi coù Thieân Quan, Thieân Phuùc chieáu : hieån ñaït, phuù quyù. Vieät, Khoâi, Loäc Toàn, Traøng Sinh ngoä Thieân Maõ taïi Meänh, Thaân : khoa danh löøng laãy, söï nghieäp hieån haùch. Vieät, Cô, Quyù, Aán, Taáu, Hoàng : hieån ñaït thaân caän ngöôøi treân. Thieân, Vieät nöõ Meänh : tröôûng nöõ ñoan chính. CUNG BAØO coù Khoâi, Vieät : anh em, chò em coù ngöôøi taøi gioûi danh tieáng. CUNG THEÂ coù Vieät, Khoâi, Khoa, Quyeàn , Loäc : saùnh duyeân cuøng quùy nhaân. Vieät, khoâi, Long, Phuû, Loäc : giai nhaân taøi töû saùnh ñoâi. CUNG GIAÛI coù Vieät, Kî : caâm. Vieät, Linh, Hình : seùt ñaùnh ñieän giaät. Caùc cung khaùc, xem muïc noùi veà sao. 100. THIEÂN Y Thuoäc thuûy. Hung caùt tinh. T.c : saïch seõ, caån thaän. Chuû vieäc thuoác thang. Cung meänh coù thieân y thì hay ñau oám, thuoác thang. Thieân y cö tuaát, ngoä thieân thoï : ñaïi thoï. Thieân y ngoä taû, höõu, thieân quan, thieân phuùc : danh y; theâm coù thieân hình : gioûi veà khoa moå xeû. Haïn coù thieân y haõm : oám ñau ; ñöông oám maø haïn gaëp thieân y : gaëp thaày, gaëp thuoác. 101. THIEÁU AÂM Thuoäc Thuûy. Caùt tinh. T.c : laïnh luøng hôi thoâng minh. CUNG MEÄNH coù Thieáu aâm, Thaùi aâm hoaëc ñoàng cung hoaëc töông chieáu : raát thoâng minh. Thieáu aâm gaëp Thaùi aâm theâm saùng : raát toát, neáu ñöùng moät mình thì thöôøng, chæ hôi saùng neáu ñi vôùi nhieàu sao toát chæ hôi lôïi moät tí, coøn gaëp sao xaáu thì khoâng cheá ngöï ñöôïc. 102. THIEÁU DÖÔNG Thuoäc Hoûa. Caùt tinh. T.c : dòu daøng, oân hoøa thoâng minh. CUNG MEÄNH coù Thieáu döông, Thaùi döông hoaëc ñoàng cung hoaëc töông chieáu : thoâng minh toät baäc. Thieáu döông gaëp Thaùi Döông theâm saùng : raát toát. Cung taøi coù Thieáu döông hay Thieáu Aâm vöôïng ñòa : deã coù tieàn; ngoä Loäc, Maõ : theâm toát. Cuõng nhö Thieáu Aâm, sao Thieáu Döông gaëp sao toát laøm cho toát theâm, gaëp sao xaáu thì voâ duïng. 103. TRAØNG SINH Thuoäc Thuûy. Quyù tinh. T.c : töø thieän, ñoä löôïng, chuû thoï. CUNG MEÄNH, thaân coù Traøng sinh : thoï. Traøng Ñeá, Töû, Phaù : ngöôøi quaûng ñaïi. Traøng sinh ngoä Maõ taïi Daàn : toát, laøm neân. Traøng, Maõ, Tuyeät, Söù hay, Traøng, Maõ taïi Hôïi : vaát vaû môùi laøm neân. CUNG BAØO coù Traøng sinh, Ñeá vöôïng : anh em chò em ñoâng vaø sung tuùc. CUNG TÖÛ coù Traøng Sinh, Nhaät, Nguyeät : con caùi laøm quan to. CUNG QUAN coù Maõ ngoä Traøng Sinh ñaéc ñòa : thanh vaân ñaéc loä. Traøng Sinh, Loäc Maõ, Traøng Sinh, Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : vinh hieån. CUNG ÑIEÀN coù Maõ, Traøng, Taû, Höõu, Vieät, Khoâi : ruoäng ñaát coù nhieàu. CUNG PHUÙC coù Traøng sinh : thoï, maû toå phaùt. Haïn coù Maõ, Traøng hoäi Long, Phöôïng : sinh ñeû. Traøng, Trieät : coâng vuï traéc trôû. 104. TRIEÄT KHOÂNG V: Daàn, Thaân, Maõo, Daäu. Thuoäc Thuûy. Khoâng tinh. T.c : baïo ngöôïc, khaéc khe. Chuû söï trieät haïi. CUNG MEÄNH coù Trieät : sinh baát phuøng thôøi, thaát baïi, vaát vaû ; nhöng chæ ôû trong voøng 30 tuoåi thoâi, neáu ôû Kim cung: thung dung, tinh thaàn thanh saûng. Tuaàn, Trieät töông ngoä : voâ keá sinh nhai, 65

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

66

boâng loâng voâ ñònh, baát höôûng phuùc, moà coâi, ñaøn baø theâm noãi choàng con traéc trôû. Tuaàn, Trieät giao ñaàu (ôû hai cung ñoái chieáu hay tam hôïp) thieáu nieân taùn khoå. Meänh vaø tam Hôïp truøng Saùt : thì xaáu : ngoä Trieät giaûi ñöôïc. CUNG BAØO coù Trieät : coâ ñôn. CUNG THEÂ coù töù Khoâng (Thieân, Ñòa, Tuaàn, Trieät) ngoä Maõ : ñaøn baø boû choàng theo trai. Trieät : laáy choàng xa thì toát laáy ngöôøi ñoàng höông xaáu maø nhaân duyeân phaûi nhieàu laàn traéc trôû môùi thaønh. Trieät, Ñaøo nöõ Meänh : hai ñôøi choàng, ngöôøi tröôùc lang thang. CUNG THIEÂN DI coù Trieät, Töôùng : gaëp giaëc bò gieát. CUNG GIAÛI coù Trieät : khoûi heát tai aùch. Cung taøi, ñieàn coù Trieät : voâ ñieàn saûn, cuûa cha oâng ñeå laïi khoâng ñöôïc höôûng. CUNG QUAN coù Trieät Töôùng : bò thaûi boû, bò caùch. CUNG TÖÛ coù Trieät : sinh con tröôùc döõ, sau deã sinh. CUNG PHUÙC coù Trieät : baàn cuøng. Trieät, Töû, Phuû : coù maû tieàn nhaân taùng ôû ñaát hoang. Trieät ñaéc ñòa : ñi xa môùi coù theå laøm neân. Trieät, Döôõng : ñôøi naøo cuõng coù nhaø thaát töï, coù con nuoâi. CUNG PHUÏ MAÃU coù Trieät, Hình hay Aâm, Döông, Tuaàn, Trieät ; cha meï maát sôùm. Haïn coù Trieät ngoä Töôùng ôû Thieân di, Cô, Kî ôû Thaân : cheát ñaâm cheát cheùm. 105. TRÖÏC PHUØ Thuoäc Kim : gian tinh. T.c : gian taø, nhoû moïn. CUNG MEÄNH coù Tröïc phuø : ngöôøi xaáu, loøng gian taø. CUNG BAØO coù tröïc chieáu, maø chính cung coù Ñaøo, Hoàng, Caùi, Phuùc, Töôùng, Phaù : anh em coù ngöôøi daâm ñaõng. Tröïc, Tang, Tueá : khieám hoøa. Haïn coù Tröïc, Phaù, Hao, Kieáp, Trieät, Vong : cheát. Töû vi, Thieân Töôùng tam Hôïp : hoïa may khoâng cheát. Tang, Tröïc, Tueá : coù baát hoøa gaây thuø oaùn.

V

106. VAÊN KHUÙC V: Tí, Söûu, Tò, Hôïi Ñ. ñ: Maõo, Thìn, Muøi, Thaân, Daäu, Tí : ngoï, tuaát. Thuoäc Thuûy. Vaên tinh. T.c : ñeïp, thoâng minh, vaên chöông, chuû khoa giaùp. CUNG MEÄNH coù Vaên khuùc : vaên chöông ñoã ñaït, ngoä Vaên Xöông : thanh nhaõ, thoâng minh taøi gioûi, ñoã sôùm. Khuùc ñaéc ñòa taïi Tî, Daäu, Söûu : söï nghieäp veû vang, ngoä Vuõ, Tham : voõ nghieäp. Khuùc, Löông, tí, ngoï : laøm neân to. Vuõ, Vaên, Lieâm mieáu Ñòa: vinh hieån. Vuõ taïi Thaân, Vaên taïi Meänh : tuoåi Daàn Thìn thoï 80 tuoåi. Khuùc, Xöông haõm Ñoàng, Hoùa, Kî cheát yeåu, khoâng ñoã ñaït nhöng cuõng thaønh danh só Vaên, Khuùc, Hoùa, Kî ñoàng cung haõm ñòa : cheát yeåu. Khuùc ngoä Ñoàng : laøm thö kyù. Khuùc, Xöông chieáu Meänh ngoä Caùt : sôùm coù löông duyeân. Khuùc, Xöông giaùp Thaân phuøng Thai : ña daâm, ñaøn baø vöôïng phu ích töû. Khuùc, Xöông giaùp Meänh : sang. Khuùc, Xöông taïi Meänh hay giaùp Meänh söûu muøi; Khuùc Xöông höôùng Nam voâ hung saùt, vaên tinh cung chieáu Meänh, maø tam phöông, Xöông, Khuùc lai trieàu : thaûy ñeàu phuù quí taøi danh. Khuùc, Xöông, Taûû, Höõu, Töû, Phuû, Tam, Hoùa, Vieät, Khoâi : ñoã ñaït lôùn, thoâng minh, hoïc roäng phuùc loäc song toøan, taøi naêng quaùn theá; ôû Daàn, Thaân, Tí, Ngoï : laøm to hôn. Khuùc, Xöông toïa Meänh Taû, Höõu lai trieàu : vinh hieån, ñaøn baø thì ñöôïc suûng aùi. Khuùc, Xöông cö thaân : nho nhaõ thanh nhaøn, hoïc thöùc, coù Taû, Höõu : theâm toát. Khuùc Xöông taïi Hôïi, Maõo, Daäu, Thìn, Tuaát : laøm neân. Khuùc, Xöông söûu muøi, tam hoùa : tuoåi Maõo Daàn Thaân phuù quyù vaø thoï. Khuùc, 66

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

67

Xöông, Tham : laém noát ruoài. Khuùc, Xöông Tham vuõ söûu muøi : thaâm traàm. Khuùc xöông Thöông, Lieâm : coâng danh vaát vaû. CUNG BAØO coù Khuùc, Xöông, Taû, Höõu, Töû, Phuû, Loäc toàn, Thanh long, tam Hoùa : anh em nhieàu ngöôøi ñoã ñaït laøm neân. Khuùc, Xöông, Thaùi tueá : coù ngöôøi khoân ngoan thaønh ñaït. CUNG THEÂ : coù Khuùc, Xöông, Aâm : laáy ñöôïc giai nhaân. Khuùc, Xöông, Taû, Höõu : vôï choàng ñeàu thoâng minh, baùch nieân giai laõo. CUNG TÖÛ coù Khuùc, Xöông, Taû, Höõu, Vöôïng, Ñoàng : ñoâng con maø ñeàu khaù giaû. Khuùc, Xöông : con vaên chöông. Khuùc, Xöông, Thaùi tueá ; con hieån ñaït. Cung taøi coù Khuùc, Xöông, Taû, Höõu, Loäc, Quyeàn, Khoa : taøi vöôïng. CUNG GIAÛI coù Khuùc, Xöông, Taû, Höõu, Vieät, Khoâi, Khoa, Quyeàn, Töû, Phuû, Loäc : oám gaëp thuoác, naïn gaëp thaày Khuùc, Xöông, Tham, Vuõ : laém noát ruoài. CUNG THIEÂN DI coù Khuùc, Xöông : ñöôïc ngöôøi aùi moä. CUNG NOÂ coù Khuùc, Xöông : tôù khoân hôn thaày. CUNG ÑIEÀN coù Vuõ, Vaên, Taû, Höõu, Töôùng, Löông, Khoa :giaøu ruoäng ñaát. CUNG QUAN coù Khuùc, Xöông, Thaùi döông : ñaïi quyù. Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu :ñaïi quyù caøng giaø caøng phaùt. Khuùc, Xöông giaùp Quan loäc : vinh hieån. Khuùc, Xöông, Tham tò, Hôïi : laøm quan. Khuùc, thöông : khoa tröôøng laän ñaän. CUNG PHUÙC coù Khuùc, Xöông : phaùt vaên. Khuùc, Xöông, Hoùa Khoa : ñoã lôùn. Khuùc, Xöông söûu muøi : tuoåi Daàn, Thaân, Tò, Hôïi : coâ ñôn. Khuùc, Xöông, Khoa, Quyeàn : gioøng doõi vaên gia. Aâm, Döông, Xöông, Khuùc Loäc toàn : thoï ngoaøi 70 tuoåi ; vöôïng thì thong thaû, haõm thì taân toan. CUNG PHUÏ MAÃU coù Khuùc, Xöông, Thaùi tueá : cha meï song toaøn. Haïn coù Khuùc, Xöông, Thieân söù giaùp Thaân, cö Thieân di : toái ñoäc. 107. VAÊN XÖÔNG V: Tí, Söûu, Daàn, Tò, Hôïi. Ñ.ñ : Maõo, Thìn, Muøi, Thaân, Daäu, H: Ngoï, Tuaát. Thuoäc Kim. Vaên tinh. T.c : khoâi ngoâ, thanh tuù, thoâng minh coù taøi vaên chöông; chuû khoa giaùp. CUNG MEÄNH coù Vaên Xöông : vaên chöông taøi gioûi; ngoä Tham taïi Daàn, thaân : gaëp thôøi laøm neân Töôùng Quoác. Xöông haõm ngoä Thieân Thöông : cheát yeåu. Xöông, Dieâu haõm Daàn, Thaân : raát xaáu bò tuø thì gia aùn. Xöông, Dieâu, Cô, Nguyeät : vaên chöông phong tình. Xöông, Phuøng, Dieâu, Nhaät, nöõ Meänh daâm boân thaäm xuù. Xöông, Lieâm, Tham, daàn thaân : lao tuø. Vaên xöông ñi ñoâi vôùi Vaên Khuùc môùi ñaéc löïc nhieàu. Coi muïc noùi veà vaên khuùc. CUNG THIEÂN DI coù Xöông, Dieâu, Maõ : ngoïai daâm (coi caùc cung noùi veà vaên khuùc). 108. VUÕ KHUÙC V: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ñ.ñ : Daàn, Thaân. Thuoäc Kim. Taøi tinh. T.c : cöông tröïc, lieâm khieát, hieàn laønh, caàn maãn, chuû veà taøi. CUNG MEÄNH coù Vuõ Khuùc ñaéc ñòa : giaøu coù maø haùch dòch. Vuõ, Phaù, Tò, Hôïi hay Vuõ ngoä Phaù, Tham : ngöôøi coù aâm möu gioûi nhöng hoang toaøng, phaù taùn. Vuõ, Tham thuû chieáu; Vuõ, Vaên, Lieâm mieáu, Vuõ mieáu Thìn, Tuaát, ngoä Vaên Xöông : vaên voõ toaøn taøi laøm neân phuù quyù. Vuõ, Lieâm ñoàng thuû : coâ ñôn baàn haøn. Vuõ, Saùt, Thai, Toïa, Hình : voõ caùch. Vuõ, Quyeàn nöõ Meänh : khoân ngoan taàn taûo choàng phaûi neå sôï. Vuõ, Lieâm, Saùt, Tham : daâm daät. Vuõ, Töôùng daàn thaân ñaïi phuù. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng tuoåi tí, ngoï : phuù quyù ; Canh, Bính, Moäc, Kim : thoï. Vuõ, Dieâu, Toùai : caâm. Vuõ, Tham, Xöông, Khuùc laém noát ruoài. Vuõ Khuùc toïa Thaân : coù noát ruoài ôû choå kín. Vuõ, Tham : ñaøn baø khaéc haïi choàng con. Vuõ, Loäc, tham cö Moä cung : phuù quyù sôùm maø khoâng beàn. Vuõ, Phuïc, Döông : quan voõ (cö ngoï). 67

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

68

CUNG BAØO coù Vuõ, Töôùng : anh em coù ngöôøi laøm ngheà thuû coâng. Cung taøi coù Vuõ, Aâm, Vuõ, Phuù : giaøu. Vuõ, Loäc : ñaïi phuù. Vuõ, Töôùng : laøm ra song khoù nhoïc chìm noåi. Vuõ, Loäc toàn, Th. Maõ : laøm giaøu phöông xa. Vuõ, Phaù : laøm ra nhieàu laïi phaù nhieàu. CUNG GIAÛI coù Vuõ haõm ñòa hay Vuõ, Dieâu, Toùai : caâm. Vuõ, Dieâu : teâ thaáp hay phuø. Vuõ, Tham, Xöông, Khuùc : laém noát ruoài. Vuõ, Long : noát ruoài ñoû. CUNG THIEÂN DI coù Vuõ : khoâng ôû nhaø ñöôïc phaûi ñi phöông xa môùi phaùt taøi ñöôïc. Vuõ, Lieâm ñoàng cung : baàn cuøng. Vuõ, Löông : cöï phuù. CUNG NOÂ coù Vuõ, Khuùc : toâi tôù baïc nghóa. CUNG QUAN coù Vuõ, Loäc, Khoa, Quyeàn:voõ phaùt quaän coâng. Vuõ Loäc hay theâm coù Maõ : hieån vinh. Vuõ, Tham : thöông nghieäp. Vuõ, Tham ngoä Aâm : chaäm coâng danh (gaëp haïn ôû naêm naøo, naêm aáy phaùt). CUNG ÑIEÀN coù Vuõ, Cô : coù nhieàu ruoäng ñaát. Vuõ, Phuû, Kieáp : hao taùn. Vuõ, Vaên, Taû, Höõu, Töôùng, Löông, Khoa : giaøu coù veà ruoäng ñaát. CUNG PHUÙC coù Vuõ, Tham thìn tuaát : phuùc höôûng phuù quyù. Vuõ, Tham, Khoa : phaùt anh huøng. CUNG PHUÏ MAÃU coù Vuõ, Khuùc : cha meï thoï. Haïn coù Vuõ, Loäc, maõ, Cô, Hyû, Loan : thaønh gia thaát, Vuõ Tham cö Söûu, Muøi, Meänh, giaùp Nhaät, giaùp Nguyeät phuøng Ñoàng, Cöï : haïn ñeán ñoù coâng thaønh danh toaïi. Vuõ, Cöï, Quyeàn : laøm quan ñöôïc leänh ra ngoaøi bieân cöông (traán thuû hay ñaïi söù).

PHAÀN PHUÏ

Laáy vôï laáy choàng, ta coù tuïc so ñoâi tuoåi, xem coù hôïp thì môùi laáy, tin raèng heã khoâng hôïp thì veà sau vôï choàng ôû vôùi nhau khoâng ñöôïc chu toøan. Cuõng coù khi laø moät caùch nhaõ ñeå töø choái khoâng gaû, ñoå cho taïi tuoåi, chöù khoâng phaûi cheâ bai. Nhöng phaàn nhieàu laø tin thaät. Nguõ haønh töông sinh laø hôïp, laø toát : Kim sinh Thuûy Thuûy __ Moäc Moäc __ Hoûa Hoûa __ Thoå Thoå __ Kim Nguõ haønh töông khaéc laø khoâng hôïp, laø xaáu Kim khaéc Moäc Moäc __ Thoå Thoå __ Thuûy Thuûy __ Hoûa Hoûa __ Kim Haønh cuûa choàng maø sinh haønh cuûa vôï thì goïi laø sinh xuaát, haønh cuûa vôï maø sinh haønh cuûa choàng thì goïi laø sinh nhaäp. Khaéc cuõng theá, choàng khaéc vôï laø khaéc xuaát, vôï khaéc choàng laø khaéc nhaäp. Sinh nhaäp thì thaät laø toát. Sinh xuaát thì laø tieát khí, hôi keùm. Khaéc xuaát thì xaáu, nhöng coøn tieàm tieäm ñöôïc. Khaéc nhaäp thì thaät laø xaáu, khoâng neân laáy nhau. Tò – Hoøa: hai vôï choàng cuøng moät haønh thì laø tò – hoøa cuõng coù theå dung ñöôïc, Coù caâu raèng : 68

SO ÑOÂI TUOÅI

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

69

Löôõng moäc, moäc chieát Löôõng kim, kim khuyeát Löôõng hoûa, hoûa dieät Löôõng thuûy, thuûy kieät Döôõng thoå, thoå lieät Moãi haønh chia laøm maáy thöù, nhö haønh Hoûa, thì coù Tích – lòch – hoûa (löûa saám seùt) vôùi Thieân – thöôïng – hoûa (löûa treân trôøi), hai thöù cuøng döõ doäi. Hai thöù hoûa aáy laø hoûa – dieät, khoâng theå ñi ñöôïc vôùi nhau. Laïi coù caâu : Löôõng hoûa thaønh vieâm Löôõng moäc thaønh laâm Löôõng thuûy thaønh xuyeân Löôõng thoå thaønh sôn Löôõng kim thaønh khí Nhöõng theá cuøng haønh aáy laø dung nhau ñöôïc, nhö Phuø ñaêng hoûa (löûa ñeøn) vôùi Sôn – haï – hoûa (löûa döôùi nuùi) phaûi nhôø laãn nhau môùi saùng, theá laø Löôõng hoûa thaønh vieâm. Cuõng coù theá khaéc, nhöng maø khaéc nheï, vôï choàng ôû vôùi nhau chæ laït leõo maø thoâi, chöù khoâng ñeán noãi phaûi lìa. Tuoåi naøo haønh gì ? – Muoán bieát mình laø haønh Kim, haønh Moäc hay haønh gì, thì phaûi nhôù ba caâu sau naøy. Tí ngoï : ngaân ñaùng giaù bích caâu Tuaát thìn : yeân maõn töï chung laâu Daàn thaân : haùn ñòa thieâu saøi thaáp Ñoù laø ba caâu hoïc thuoäc loøng coát ñeå nhôù raèng trong voøng moät giaùp 60 naêm, chia ra saùu phaàn 10 naêm moät, töø giaùp ñeán quyù : Töø giaùp – tí ñeán quí – daäu Töø giaùp – tuaát ñeán quyù – vò Töø giaùp – thaân ñeán quyù – tò Töø giaùp – ngoï ñeán quyù – maõo Töø giaùp – thìn ñeán quyù – söûu Töø giaùp – daàn ñeán quyù – hôïi Ba caâu aáy moãi caâu laø goùi hai phaàn. Caâu thöù nhaát Tí ngoï : ngaân ñaêng giaù bích caâu Noùi veà phaàn 1 vaø phaàn 4. Naêm chöõ döôùi moãi chöõ goùi hai naêm, xem boä chöõ thì nhôù laø haønh gì Chöõ ngaân laø haønh kim __ ñaêng __ hoûa __ giaù __ moäc __ bích __ thoå __ caâu __ kim Baûng Lieät Keâ 60 Naêm, Naêm Naøo Veà Haønh Gì 1. TÍ NGOÏ Ngaân ñaêng giaù bích caâu 69

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Giaùp tí(Kim(ngaân) Aát –söûu (Haûi- trung -kim) Bính –daàn (Hoûa (ñaêng) Ñinh – maõo (loâ –trung –hoûa) Maäu – thìn (Moäc(giaù) Kæ – tò (Ñaïi – laâm- moäc) Canh – ngoï (Thoå (bích) Taân – vò(muøi) (Loä –baøng - thoå) Nhaâm –thaân (Kim (caâu) Quí –daäu (Kieám –phong -kim) Giaùp – ngoï (Kim(ngaân) Aát – vò (Sa- trung -kim) Bính –thaân (Hoûa(ñaêng) Ñinh – daäu (Sôn –haï-hoûa) Maäu – Tuaát (Moäc(giaù) Kæ – hôïi (Bình – thöôïng -thoå) Nhaâm – daàn (Kim(cau) Quí – maõo (Kim –baïc -kim) 2. TUAÁT THÌN Yeân maõn töï chung laâu Giaùp – tuaát (Hoûa(yeân) Aát – hôïi (Sôn – ñaàu -hoûa) Bính – tí (thuûy (maõn) Ñinh –söûu (Giaûn –haï -thuûy) Maäu –daàn (Thoå (töï) Kæ- maõo (Thaønh –ñaàu -thoå) Canh –thìn (Kim (chung) Taân – tò (Baïch –laïp -kim) Nhaâm –ngoï (Moäc(laâu) Quí – vò (Döông – lieãu - moäc) Giaùp – thìn (Hoûa(yeân) Aát – tò (Phuù- ñaêng - hoûa) Bính – ngoï (Thuûy(maõn) Ñinh – vò (Thieát – haø - thuûy) Maäu – thaân (Thoå(töï) Kæ – daäu (Ñaïi – dòch -thoå) Canh – tuaát (Kim(chung) Taân – hôïi (Thoa xuyeán kim) Nhaâm – tí (Moäc(laâu) Quùi – söûu (Tang – ñoá - moäc) 3. DAÀN THAÂN Haùn ñòa thieâu saøi thaáp

www.tuviglobal.com

70

70

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Giaùp – daàn (Thuûy(haùn) Aát – maõo (Ñaïi – kheâ- thuûy) Bính – thìn (Thoå (ñòa) Ñinh – tò (Sa- trung -thoå) Maäu – ngoï (Hoûa (thieâu) Kæ – vò (Thieân – thöôïng - hoûa) Canh –thaân (Moäc(saøi) Taân – daäu (Thaïch – löïu - moäc) Nhaâm – tuaát (Thuûy(thaáp) Quí – hôïi (Ñaïi – haûi - thuûy) Giaùp – thaân (Thuûy (haùn) Aát – daäu (Toaøn – trung - thuûy) Bính – tuaát (Thoå(ñòa) Ñinh – hôïi (Oác- thöôïng - thoå) Maäu – tí (Hoûa(thieâu) Kæ – söûu (Tích – lòch - hoûa) Canh – daàn (Moäc(saøi) Taân – maõo (Tuøng – baùch - moäc) Nhaâm – thìn (Thuûy(thaáp) Quí – tò (Tröôøng – löu - thuûy) CAN CHI XUNG HÔÏP Can Giaùp laø döông – moäc Aát laø Bính laø döông – hoûa Ñinh laø Maäu laø döông – thoå Kæ laø Canh laø döông – kim Taân laø Nhaâm laø döông – thuûy Quyù laø Chi Tí thuoäc döông Söûu thuoäc Daàn __ Maõo __ Thìn __ Tò __ Ngoï __ Vò(muøi)— Thaân __ Daäu __ Tuaát __ Hôïi __ CAN CHI TÖØNG THAÙNG Naêm naøo cuõng thaùng gieâng laø Daàn >> >> hai laø Maõo >> >> ba laø Thìn >> >> tö laø Tî >> >> naêm laø Ngoï >> >> saùu laø Vò(muøi) >> >> baûy laø Thaân >> >> taùm laø Daäu >> >> chín laø Tuaát

www.tuviglobal.com

71

aâm – moäc aâm – hoûa aâm – thoå aâm – kim aâm – thuûy aâm

71

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

72

>> >> möôøi laø Hôïi >> >> moät laø Tí >> >> chaïp laø Söûu Nhöõng thaùng dö thì 15 ngaøy treân thuoäc veà chi thaùng tröôùc, 15 ngaøy döôùi thuoäc veà chi thaùng sau. Coøn can thì cöù naêm naêm, ñuû 60 thaùng. (khoâng keå thaùng dö) laïi baét ñaàu trôû laïi. MÖÔØI HAI CHI XUNG HÔÏP HÔÏP NHAU XUNG NHAU Daàn, Ngoï, Tuaát Tí Vôùi Ngoï Tò, Daäu, Söûu Maõo Vôùi Daäu Thaân, Tí, Thìn Daàn Vôùi Thaân Tò Vôùi Hôïi Thìn Vôùi Tuaát Söûu Vôùi Vò (Muøi) MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI NGUÕ –HAØNH VAØ NGUÕ –PHÖÔNG Daàn, Maõo thuoäc Moäc veà phöông Ñoâng thanh Tò, Ngoï __ Hoûa __ Nam Xích Thaân, Daäu __ Kim __ Taây Baïch Hôïi, Tí __ Thuûy __ Baéc Haéc Thìn, Tuaát, Söûu, Vò Thoå __ Giöõa Hoøang BAÛNG LAÄP THAØNH ÑEÅ SO ÑOÂI TUOÅI VÔÏ CHOÀNG THEO NGUÕ HAØNH KHAÉC HÔÏP 1. Choàng Kim, vôï Kim laø hai kim laáy nhau, sinh ñeû khoâng lôïi, hay caõi nhau, coù khi phaûi lìa nhau. 2. Choàng Kim vôï Moäc, töùc laø kim khaéc moäc (khaéc xuaát) ñoùi reùt cay ñaéng, choàng nam vôï baéc. 3. Choàng Kim vôï Hoûa, hay caõi nhau, sinh duïc khoù, cöûa nhaø baàn baïc. 4. Choàng Kim vôï Thuûy, thieân duyeân taùc hôïp, con chaùu ñaày ñaøn, cô nghieäp thònh vöôïng. 5. Choàng Kim vôï Thoå, vôï choàng hoøa hôïp, con chaùu ñaày ñaøn, cöûa nhaø vui veû, luïc suùc bình yeân. 6. Choàng Moäc vôï Moäc, quan loäc toát, con chaùu nhieàu, gia ñình hoøa thuaän. 7. Choàng Moäc vôï Thuûy, moäc thuûy töông sinh, tieàn taøi thònh vöôïng, con chaùu ñaày ñaøn, vôï choàng baùch nieân giai laõo. 8. Choàng Moäc vôï Hoûa, moäc hoûa töï thieân hôïp vôùi nhau, con chaùu nhieàu, ngöôøi khaù, tieàn taøi vöôïng, quan loäc cuõng vöôïng. 9. Choàng Moäc vôï Thoå, thoå moäc sinh nhau, con nhieàu, laøm neân ñaïi phuù. 10. Choàng Moäc vôï Kim, hai thöù khaéc nhau, tröôùc hôïp sau lìa, con chaùu baát lôïi. 11. Choàng Thuûy vôï Thuûy, hai thuûy tuy khoâng hay, nhöng khaù, ñieàn traïch yeân, ñaày tôù khaù. 12. Choàng Thuûy vôï Kim, kim thuûy sinh taøi, sung söôùng ñeán giaø, con chaùu khaù 13. Choàng Thuûy vôï Moäc, thuûy moäc nhaân duyeân, baùch nieân giai laõo, ñaày tôù khaù. 14. Choàng Thuûy vôï Hoûa, duyeân töï nhieân thaønh, tuy xaáu maø cuõng hôïp. 15. Choàng Thuûy vôï Thoå, töôùng hình khaùc nhau, vui teû chaúng thöôøng, laøm vieäc gì cuõng khoù. 16. Choàng Hoûa vôï Hoûa, hai hoûa giuùp nhau, nhieàu khi coøn höng vöôïng, con chaùu ñaày ñaøn. 17. Choàng Hoûa vôï Kim, hoûa kim khaéc nhau, hay caõi maéng vaø kieän caùo, gia ñình khoâng yeân. 18. Choàng Hoûa vôï Moäc, hoûa moäc hôïp duyeân, thaát gia hoøa hôïp, phuùc loäc kieâm toøan. 72

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

73

19. Choàng Hoûa vôï Thuûy, thuûy hoûa töông khaéc, vôï choàng phaân ly, con chaùu baát lôïi, caûnh nhaø gian nguy. 20. Choàng Hoûa vôï Thoå, hoûa thoå coù duyeân, taøi loäc sung tuùc, con thaûo chaùu hieàn. 21. Choàng Thoå vôï Thoå, löôõng thoå töông sinh, tröôùc khoù sau deã, laém cuûa nhieàu con. 22. Choàng Thoå vôï Kim, vôï choàng hoøa hôïp, con chaùu thoâng minh, taøi loäc sung tuùc. 23. Choàng Thoå vôï Moäc, thoå moäc baát sinh, vôï choàng phaân ly xuaát ngoïai. 24. Choàng Thoå vôï Thuûy, thuûy thoå töông khaéc, tröôùc sau hôïp ly, sinh keá khoâng lôïi. 25. Choàng Thoå vôï Hoûa, thoå hoûa ñaéc ñòa, quan loäc roài raøo, con chaùu ñoâng ñuùc. PHAÙP XEM NGUÕ ÑEÁ – TÖÛ LAÁY NHAU KHAÉC, HÔÏP 1. HOAØNG laáy HOAØNG, sau sinh 5 trai, 2 gaùi, nhöng saùt tröôùc thì ñaïi hung 2. __ THANH, phuù quyù ñaïi caùt, 3 trai, 2 gaùi ñeàu toát caû 3. __ BAÏCH, giaøu sang laém con 4. __ XÍCH, 28 tuoåi thì toát, 30 tuoåi thì giaøu sang, soáng laâu. 5. __ HAÉC, vôï choàng song toaøn, nhieàu cuûa, toát laém. 6. THANH laáy THANH, xaáu laém ngheøo khoå suoát ñôøi 7. __ BAÏCH, 20 tuoåi thì cheát xaáu laém 8. __ XÍCH, tröôùc ngheøo sau giaøu 9. __ HAÉC, vôï choàng song toøan, nhieàu cuûa toát laém. 10. __ HOAØNG, 30 tuoåi thì cheát, xaáu laém 11. BAÏCH laáy BAÏCH, ñaïi hung, xung khaéc 12. __ XÍCH, ñaïi hung 13. __ HAÉC, sau sinh 3 trai, ñaïi caùt 14. __ HOØANG, hoøa hôïp, ñaïi caùt 15. __ THANH, phuù quí, ñaïi caùt 16. XÍCH laáy XÍCH, tieàn cuûa nhieàu maø xung khaéc 17. __ HAÉC, hay caõi nhau, ñaïi hung 18. __ HOØANG, nhieàu con, ñaïi caùt 19. __ THANH, tröôùc ngheøo khoå, ñaïi hung, sau giaøu coù, ñaïi caùt 20. __ BAÏCH, ñaïi hung 21. BAÉC laáy Haéc, tröôùc ñaïi caùt sau ñaïi hung 22. __ HOØANG, nhieàu con, ñaïi caùt 23. __ THANH, phuù quí, ñaïi caùt 24. __ BAÏCH, phuù quí, ñaïi caùt 25. __ XÍCH, xung khaéc, sau thaønh li dò GIAI GAÙI NAÊM KÒ VIEÄC CÖÔÙI Tí con giai Vò con gaùi Maõo Söûu __ Thaân __ Daàn Daàn __ Daäu __ Söûu Maõo __ Tuaát __ Tí Thìn __ Hôïi __ Hôïi Tò __ Tí __ Tuaát Ngoï __ Söûu __ Daäu 73

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

74

Vò __ Daàn __ Thaân Thaân __ Maõo __ Vò Daäu __ Thìn __ Ngoï Tuaát __ Tò __ Tò Hôïi __ Ngoï __ Thìn NHÖÕNG NGAØY KEÁT HOÂN TOÁT LAØ Ngaøy Bính – daàn Ngaøy Ñinh –maõo __ Maäu – daàn __ Kyõ – maõo __ Bính – tí __ Bính – tuaát __ Maäu – tí __ Canh – daàn __ Nhaâm – daàn __ Quí – maõo __ Aát tî NHÖÕNG NGAØY XAÁU LAØ : Ngaøy thieân – ñaû : gieâng, hai ba kî daàn, söûu, tuaát; tö, naêm, saùu kî tò, thìn, hôïi ; baøy, taùm, chín kî ngoï, maõo, tí ; möôøi, moät, chaïp, kî vò, thìn, daäu. Ngaøy thieân – loâi : thaùng gieâng, thaùng baûy, ngaøy Tí; thaùng tö, thaùng möôøi ngaøy Ngoï; thaùng naêm, thaùng moät, ngaøy Thaân; thaùng saùu, thaùng chaïp ngaøy Tuaát. Ngaøy thieân – ma: Ba thaùng xuaân ; ngaøy Vò, Tuaát, Hôïi Haï; __ Thìn, Tò, Tí Thu; __ Thaân, Daäu, Söûu Ñoâng; __ Daäu, Maõo, Ngoï Ngaøy Tam cöôøng : ngaøy 8, 18, 28 Tam nöông : ngaøy 3, 7, 13, 18, 22, 27 Saùt chuû : thaùng gieâng ngaøy Tò __ hai __ Tí __ ba __ Vò __ tö __ Maõo __ naêm __ Thaân __ saùu __ Tuaát __ baûy __ Söûu __ taùm __ Hôïi __ chín __ Ngoï __ möôøi __ Daäu __ moät __ Daàn __ chaïp __ Thìn XEM CAÙC GIÔØ XAÁU caùc giôø xaáu neân kieâng sau naøy: KHOÂNG VONG SAÙT CHUÛ Giaùp, Kó Thaân, Daäu Ngoï Aát, canh Ngoï, Vò Thìn Bính, taân Daàn, Maõo Hôïi 74

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Maäu, quí

www.tuviglobal.com

75

Tí, Söûu Tò ÑAÏI SAÙT ÑAÏI BAÏI Giaùp, Aát Hôïi Ngoï Bính, ñinh Vò Thaân Maäu, kó Tuaát Daäu Canh, taân Daàn Daàn Nhaâm, quí Tí Tò GIÔØ THUÏ TÖÛ : thaùng gieâng, hai, giôø Maõo; ba baûy, giôø Söûu; boán, taùm, giôø Thìn; naêm, möôøi giôø Tí ; saùu, chín, giôø Daäu; möôøi moät chaïp , giôø Daäu.

Laøm nhaø phaûi xem Cöûu – traïch, coù 4 traïch toát, 5 traïch xaáu. 4 traïch toát laø : Phuùc, ñöùc, baûo, loäc. 5 traïch xaáu laø : baïi, hö, khoác, quæ, töû. Coù caâu raèng : laøm nhaø cöûa traïch vaän töøng nieân Phuùc ñöùc baûo loäc phuù thoï yeân Neáu gaëp baïi hö khoác quyû töû Chaéc laø saùt chuû vôùi theâ hieàn. Pheùp tính cöûu traïch : soá 1 tuoåi, soá 10 tuoåi, khôûi ôû Daàn, 20 ôû Maõo, 30 ôû Thìn. Caùc tuoåi thuoäc vaøo cöûu traïch nhö sau naøy : Khoân phuùc 10 19 28 37 46 55 64 73 Ñoøai ñöùc 11 20 29 38 47 56 65 74 Caøn baïi 12 21 30 39 48 57 66 75 Khaûm hö 13 22 31 40 49 58 67 76 Trung khoác 14 23 32 41 50 59 68 77 Caán quæ 15 24 33 42 51 60 69 78 Chaán töû 16 25 34 43 52 61 70 79 Toán baûo 17 26 35 44 53 62 71 80 Li loäc 18 27 36 45 54 63 72 81 Phöông höôùng laøm nhaø, thì phaûi xem Baùt – caåm – traïch minh – kinh, cuõng phaûi coát cho hôïp meänh – traïch. Meänh ñoâng töù traïch neân toïa ñoâng töù traïch, meänh taây töù traïch neân toïa taây töù traïch, thì môùi hôïp meänh – traïch, maø cöûa vaø beáp cuõng phaûi theo traïch naøo vaøo traïch aáy môùi hay. Pheùp tính xem naêm naøo laø naêm Kim – laâu, cuõng phaûi baám theo cöûu cung baùt quaùi. Toán 8 Chaán 7 Li 9 Trung 5 Khoân 1, 10 Ñoøai 2, 20 75

XEM TUOÅI LAØM NHAØ

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Caán 6 Khaâm 4 Caøn 3

www.tuviglobal.com

76

Cöù theo 1 tuoåi töø Khoân maø baám thuaän ñi theo thöù töï, moãi cung moät tuoåi. 1 tuoåi ôû Khoân, 2 ôû Ñoøai, 3 Caøn, 4 Khaûm, 5 Trung, 6 Caán, 7 Chaán, 8 Toán, 9 Li, 10 laïi ôû Khoân, cöù soá nguõ vaøo Trung – cung laø toát nhaát, heã coøn tuoåi naøo ñuùng vaøo Ñoaøi, Li, Chaán, Khaûm 4 goùc cuõng toát, laøm nhaø ñöôïc tuoåi. Tuoåi naøo ñuùng vaøo Caøn, Khoân, Caán, Toán laø phaïm Kim laâu, khoâng neân laøm nhaø naêm aáy. Nghóa laø Caøn, Khoân, Caán, Toán thò Kim – laâu Xem naêm saùt vaø höôùng saùt. Daàn, ngoï, tuaát, lôïi phöông ñoâng, saùt phöông baéc (Hôïi, tí, söûu) Thaân, tí, thìn, lôïi phöông taây, saùt phöông nam (Tí, ngoï, vò) Hôïi, maõo, vò, lôïi phöông nam, saùt phöông taây (Thaân, daäu, tuaát) Ti, daäu, söûu lôïi phöông baéc, lôïi phöông ñoâng. Naêm giaùp, bính, maäu, canh, nhaâm, lôïi ñoâng, taây khoâng lôïi baéc, nam. Naêm aát, ñinh, kyû, taân, quí, lôïi nam baéc, khoâng lôïi ñoâng taây, chæ Caøn, Khoân, Caán, Toán laø 4 coõi, naêm naøo cuõng duøng ñöôïc, khoâng kieâng. Ngöôøi laøm nhaø phaûi xem naêm höôùng nhö theá maø tu taïo. Xem ngaøy töï phaït moäc, khôûi coâng, ñoäng thoå, ñaép neàn xaây töôøng, maùng- ñaù, thuï – truï, thöôïng löông cho ñeán ngaøy nhaäp traïch, yeân –saøng, caùc vò sao toát cuøng theo nhö muïc xem ngaøy giaù thuù, ñaõ keå ôû treân, vaø ngaøy Thaùi döông ñaùo sôn, Saùt coáng, Tröïc tinh, Nhaân chuyeân cuøng moïi sao nöõa, nhöng coát xem kyõ nhaát laø ngaøy thuï truï, thöôïng löông. Ngaøy truï thuï toát laø : Bính Daàn, Taân Vò, Maäu Thaân, Kyû Hôïi vaø ngaøy Daàn, Thaân, Tò, Hôïi laø töù truï. Ngaøy thöôïng löông toát laø : Giaùp Tí, Aát Söûu, Ñinh Maõo, Maäu Thìn, Kyû Tò, Canh Ngoï, Taân Vò, Nhaâm Thaân, Giaùp Tuaát, Bính Tí, Maäu Daàn, Canh Thìn, Nhaâm Ngoï, Giaùp Thaân, Bính Tuaát, Maäu Tí, Canh Daàn, Giaùp Ngoï, Bính Thaân, Ñinh Daäu, Maäu Tuaát, Kyû Hôïi, Canh Tí, Taân Söûu, Nhaâm Daàn, Quí Maõo, Aát Tî, Ñinh Tò, Kyû Daäu, Taân Hôïi, Quí Söûu, Aát Maõo, Ñinh Tò, Kyû Vò, Taân Daäu, Nhaâm Tuaát. Neáu ngaøy thöôïng löông cuøng ngaøy thuï truï moät ngaøy, thì khoâng phaûi choïn ngaøy khaùc nöõa.

LINH TINH
Döôùi ñaây laø caùch Tìm Meänh, Tìm Cuïc v.v. theo kinh nghieäm coå truyeàn. TÌM MEÄNH Muoán bieát Tuoåi gì, Meänh gì tröôùc heát tìm xem laø << con nhaø gì >> ñaõ. Thí duï : tuoåi Kyû daäu. Tìm xem Tuoåi Kyû daäu laø << con nhaø gì >>? Baét ñaàu töø cung Daäu, ñoïc tieáp Canh (cung Tuaát), Taân (cung Hôïi), Nhaâm (cung Tyù), Quyù (cung Söûu), nhaûy hai cung ñeán cung thöù ba (cung Thìn) thì döøng laïi, ñoïc : Giaùp Thìn. Vaäy, Kyû daäu laø con nhaø Giaùp Thìn. Thìn nhaèm caâu : yeân maõn töï chung laâu. CHUÙ YÙ : Muoán tìm Meänh, luùc naøo cuõng phaûi thuoäc loøng ba caâu döôùi ñaây : Tyù ngoï : ngaân ñaêng giaù bích caâu 76

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

77

Kim Hoûa Moäc Thoå Kim Thìn tuaát : yeân maõn töï chung laâu Hoûa Thuûy Thoå Kim Moäc Daàn thaân : haùn ñòa thieâu saøi thaáp Thuûy Thoå Hoûa Moäc Thuûy. Baét ñaàu töø cung Thìn, ñoïc Yeân, yeân (cung Tî) maõn (cung Ngoï), maõn (cung Muøi), töï (CUNG THAÂN), töï (cung Daäu) döøng laïi ôû cung Daäu. Töï = Thoå Vaäy, tuoåi Kyû daäu laø Thoå Meänh Thí duï : Tuoåi Bính daàn. Tìm xem tuoåi Bính daàn laø <<con nhaø gì >> ? Baét ñaàu töø Daàn, ñoïc Bính (cung Daàn), Ñinh (cung Maõo), Maäu (cung Thìn), Kyû(cung Tî), Canh (cung Ngoï), Taân (cung Muøi), Nhaâm (CUNG THAÂN), Quyù (cung Daäu), nhaûy hai cung, ñeán cung thöù ba (cung Tyù) ñoïc : Giaùp Tyù. Vaäy tuoåi Bính daàn laø <<con nhaø >> Giaùp Tyù. Tyù nhaèm caâu : Ngaân ñaêng giaù bích caâu. Baét ñaàu töø cung Tyù ñoïc Ngaân, ngaân (cung Söûu), ñaêng (cung Daàn), döøng laïi ôû cung Daàn. Ñaêng = Hoûa. Vaäy, tuoåi Bính daàn laø Hoûa Meänh. TÌM CUÏC Muoán tìm cuïc, tröôùc heát phaûi thuoäc loøng baøi döôùi ñaây : Giaùp Kyû ñaàu can Bính Aát Canh Maäu baét ñaàu Bính Taân Canh keå tröôùc Ñinh Nhaâm Nhaâm daàn caàu Maäu Quyù neân tìm Giaùp Cung Daàn khôûi thuaän löu Thí duï : Tuoåi Quyù söûu Meänh laäp taïi Ngoï Quyù söûu nhaèm caâu << Maäu quyù...>> Maäu quyù neân tìm Giaùp. Töø cung Daàn – bao giôø cuõng khôûi töï cung Daàn – ñoïc Giaùp, Aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù nhaûy hai cung, ñeán cung thöù ba ñöùng laïi ôû cung Daàn, ñoïc : Giaùp daàn. Giaùp daàn nhaèm caâu : Haùn ñòa thieáu saøi thaáp. Töø cung Daàn ñoïc : Haùn, haùn (cung Maõo), ñòa (cung Thìn), ñòa (cung Tî), thieâu (cung Ngoï, cung an Meänh) döøng laïi. Thieâu thuoäc Hoûa. Vaäy tuoåi Quyù Söûu laø Hoûa luïc cuïc. TÌM TUAÀN KHOÂNG Tröôùc heát tìm xem laø << con nhaø gì >> ñaõ. Khi tìm thaáy laø << con nhaø gì >> roài thì Tuaàn khoâng ôû ngay cung sau. Thí duï: Con nhaø Giaùp Thìn, Tuaàn khoâng ôû Maõo – Daàn __ Giaùp Daàn __ Söûu – Tyù __ Giaùp Tí __ Hôïi – Tuaát v.v... 77

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc TÌM TÖÛ VI

www.tuviglobal.com

78

Muoán tìm Töû Vi phaûi thuoäc loøng caâu : Keâ Maõ Chöï Long Ngöu Hoå Daäu Ngoï Hôïi Thìn Söûu Daàn Thí duï : Hoûa luïc cuïc sinh ngaøy 1, Töû Vi ôû Daäu (Keâ) __ 2 __ Ngoï (Maõ) __ 3 __ Hôïi (Chö) __ 4 __ Thìn (Long) __ 5 __ Söûu (Ngöu) __ 6 __ Daàn (Hoå) Thoå nguõ cuïc thì boû chöõ <<Keâ>> ôû ñaàu ñi, coøn laïi : Maõ Chöï Long Ngöu Hoå Ngoï Hôïi Thìn Söûu Daàn Thí duï : Thoå nguõ cuïc sinh ngaøy 1, Töû Vi ôû Ngoï (Maõ) __ 2 __ Hôïi (Chö) v.v... Kim töù cuïc thì boû 2 con ñaàu laø <<Keâ >> vaø <<Maõ>> ñi coøn laïi : Chöï Long Ngöu Hoå Hôïi Thìn Söûu Daàn Thí duï : Kim töù cuïc sinh ngaøy 1, Töû Vi ôû Hôïi (Chö) __ 2 __ Thìn (Long) v.v... Moäc lam cuïc thì boû 3 con ñaàu laø <<Keâ>>, <<Maõ>>, vaø <<Chö>> ñi, coøn laïi : Long Ngöu Hoå Thìn Söûu Daàn Thí duï : Moäc lam cuïc sinh ngaøy 1, Töû Vi ôû Thìn (Long) __ 2 __ Söûu (Ngöu) __ 3 __ Daàn (Hoå) Thuûy nhò cuïc thì boû 4 con ñaàu laø<<Keâ>>, <<Maõ>>, <<Chö>>, <<Long>> ñi, con laïi : Ngöu Hoå Söûu Daàn Thí duï : Thuûy nhò cuïc sinh ngaøy 1, Töû Vi ôû Söûu (Ngöu) __ 2 __ Daàn (Hoå) Nhö aùp duïng phöông phaùp treân chæ coù theå tìm Töû Vi khi naøo sinh töø ngaøy moàng 1 ñeán ngaøy muøng 6 thoâi, coøn töø ngaøy muøng 7 trôû ñi thì laøm theá naøo ? Phaûi theo caùch sau ñaây : Ñem chia soá ngaøy sinh cho soá cuûa cuïc, neáu : 78

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

79

Vöøa chaün thì tìm Töû Vi cuûa ngaøy cuoái cuøng ôû Cuïc roài moãi moät soá gaáp cuûa Cuïc laïi thuaän sang moät cung cho ñeán soá gaáp cuoái cuøng thì an sao Töû Vi ôû ñaáy. Thí duï : Hoûa luïc cuïc sinh ngaøy 18, Töû Vi ôû ñaâu ? Ñem chia 18 cho 6 (Hoûa luïc cuïc) = 18/6 = 3 vöøa chaün. Theo caâu <<Keâ Maõ Chö Long Ngöu Hoå >> tính ngay : Hoûa luïc cuïc sinh ngaøy moàng 6 Töû Vi ôû Daàn __ __ 6+6=12 __ Maõo __ __ 12=6=18 __ Thìn Vaäy Töû Vi ôû Thìn. Thí duï : Thoå nguõ cuïc sinh ngaøy 15, Töû Vi ôû ñaâu ? Ñem chia 15/3 =3 vöøa chaún Thoå nguõ cuïc sinh ngaøy muøng 5, Töû Vi ôû Daàn (Hoå) __ __ 5+5=10 __ Maõo __ __ 10=5=15 __ Thìn Vaäy Töû Vi ôû Thìn. Neáu coøn thöøa, tìm Töû vi cuûa soá thöøa aáy roài tính thuaän moãi moät soá gaáp cuûa Cuïc sang moät cung cho ñeán soá gaáp cuoái cuøng thì an sao Töû Vi ôû ñaáy. Thí duï : Hoûa luïc cuïc sinh ngaøy 15, Töû Vi ôû ñaâu ? Ñem chia 15/ 6 = 2 thöøa 3 Hoûa luïc cuïc sinh ngaøy 3, Töû Vi ôû Hôïi (Chö) __ 3+6=9 __ Söûu Vaäy Töû Vi ôû Söûu Thí duï : Moäc tam cuïc sinh ngaøy 29, Töû Vi ôû ñaâu ? Ñem chia 29 /3 = 9 thöøa 2 Moäc tam cuïc sinh ngaøy moàng 2, Töû Vi ôû Söûu (Ngöu) __ 2 + 3 = 5 __ Daàn __ 5 + 3 = 8 __ Maõo __ 8 + 3 = 11 __ Thìn __ 11 + 3 =14 __ Tî __ 14 + 3 = 7 __ Ngoï __ 17+ 3 = 20 __ Muøi __ 20 + 3 = 23__ Thaân __ 23 + 3 =26 __ Daäu __ 26+ 3 = 29 __ Tuaát Vaäy Töû Vi ôû Tuaát. TÌM KHOÂI VIEÄT Phaûi thuoäc maáy caâu döôùi ñaây : Giaùp, Maäu : ngöu döông ñòa (Söûu, Muøi) Aát, Kyû : thöû haàu höông (Tyù, Thaân) Canh, Taân : daàm maõ hoå (Ngoï, Daàn) 79

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

80

Bính, Ñinh : chö keâ vò (Hôïi, Daäu) Nhaâm, Quyù : thoû xaø taøng (Maõo, Tî) Nghóa laø : Tuoåi Giaùp, Maäu Khoâi ôû Söûu, Vieät ôû Muøi __ Aát, Kyû __ Tyù, __ Thaân __ Canh, Taân __ Ngoï, __ Daàn __ Bính, Ñinh __ Hôïi, __ Daäu __ Nhaâm, Quyù __ Maõo, __ Tî TÌM THIEÂN PHUÙC QUYÙ NHAÂN Phaûi thuoäc loøng 4 caâu döôùi ñaây : Giaùp thò kim Keâ, Aát thò Thaân Ñinh Trö, Bích Thöû Kyû cö Daàn Maäu taàm ngoïc Thoû, Canh nhaâm Maõ Daàn quyù Xaø Thieân phuùc quyù nhaân Nghóa laø : Tuoåi Giaùp Thieân phuùc quyù nhaân ôû Daäu (Keâ) __ Aát __ Thaân __ Ñinh __ Hôïi (Chö) __ Bính __ Tyù (Thöû) Tuoåi Kyû, Thieân Phuùc quyù nhaân ôû Daàn __ Maäu __ Maõo (Thoá) __ Canh hay Nhaâm __ Ngoï (Maõ) __ Taân hay Quyù __ Tî (Xaø) Chuù yù : Thieân Phuùc quyù nhaân khoâng bao giôø ôû Töù Moä : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. TÌM LÖU NIEÂN VAÊN TINH Khoâng bao giôø ôû töù Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) Tuoåi Giaùp Löu nieân Vaên tinh ôû Tî __ Aát __ Ngoï __ Bính __ Thaân __ Ñinh __ Daäu __ Canh __ Hôïi __ Taân __ Tyù __ Nhaâm __ Daàn __ Quyù __ Maõo TÌM THIEÂN TRUØ Tuoåi Giaùp, Ñinh, Thieân truø ôû Tò __ Aát, Taân, Maäu __ Ngoï __ Bính __ Hôïi __ Canh __ Daàn __ Kyû __ Thaân __ Nhaâm __ Daäu __ Quyù __ Tyù 80

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Caùc sao khaùc khoâng thay ñoåi.

www.tuviglobal.com

81

NHÖÕNG LAÙ SOÁ KIEÅU MAÃU
NOÂ Thieân löông Kieáp Thöông Vieät linh Thieáu döông Taáu Suy Thieân quan Thieân khoâng 56 Muøi Thaân Daäu Tuaát THIEÂN Thaát saùt Taû Khuùc Maõ Thieân taøi Tang Coâ Maõ Phi Beänh 66 Trieät GIAÛI Thieân ñoàng Söù hoàng Thieáu aâm Töû Thieân phuùc Caùi 76 THAÂN TAØI Vuõ khuùc Khoa long Caùo quang Quan phuø Hæ thaàn Moä TÖÛ Thaùi döông Kî quang Töû phuø Beänh phu Tuyeät Nguyeät ñöùc Saùt

Döôùi ñaây laø maáy laù soá kieåu maãu, laáy theo caùch thöùc ñaõ noùi ôû phaàn thöù nhaát, baét ñaàu töø trang
Hoûa Dieâu, Y Toaùi Tieåu Laâm Phi phuø Tuaàn PHUÙC Tham lang Phöôïng giaûi Thieân thoï Quyù quaû Ñieáu quan Thanh long 26 PHUÏ Thaùi aâm Khoâng kình Phuùc ñöùc Hæ löïc moäc ñaøo Thieân ñöùc 16 MEÄNH Töû vi Thieân phuû Loäc toàn Traøng Baïch Baùc só Quan phuû 6 ÑIEÀN Cöï moân QUAN Lieâm trinh Thieân Töôùng Höõu Xöông Loäc, Thai phuï Thaùi tueá Töôùng Ñeá 46

39

SOÁ TRÖÔNG LÖÔNG NAÊM GIAÙP NGOÏ THAÙNG : 5 NGAØY : 6 GIÔØ : THÌN
DÖÔNG NAM KIM MEÄNH HOÛA CUÏC

Ngoï

Hôïi Tyù Söûu

Thìn Maõo Daàn BAØO Thieân cô Khoâi ñaø Hình Toïa thai Long ñöùc Phuïc döôõng THEÂ Phaù quaân Quyeàn khoác Hö tueá phaù Ñaïi thai

SOÁ TRÖÔNG LÖÔNG Song Loäc trieàu vieân, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc gia hoäi Töû, Phuû ñoàng cung taùc cöïc phuù quí chi meänh. Thaát thaäp luïc tueá tam nguyeät sô thaát nhaät coá. Ñaïi, tieåu nhò haïn taïi Thöông, Söù, Thieân Khoâng phi töû chi ñòa thò dó nan ñaøo. Ñaïi haïn taïi Daäu, Tieåu haïn taïi Muøi. DÒCH 81

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

82

Song Loäc trieàu vieân, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc hoäi hoïp theâm vaøo Töû, Phuû ñoàng cung neân soá cöïc phuù quí. Naêm 76 tuoåi, thaùng 3 ngaøy muøng 7 : cheát, vì Ñaïi haïn vaø tieåu haïn ngoä Thöông, Söù, Thieân khoâng neân khoâng sao thoaùt ñöôïc. Ñaïi haïn taïi Daäu, Tieåu haïn taïi Muøi.
BAØO Cöï moân Hoàng tieàu Dieâu tuyeät Y kieáp Khoâng Long ñöùc MEÄNH THAÂN Lieâm töôùng Tam thai Loäc töôùng Ñaåu thai Baïc 5 PHU Thieân löông Vieät taáu Hoûa döông Thieân ñöùc Quyù quang Thieân quan Phuùc ñöùc Ñöôøng quaû 15 Tyù Söûu Daàn PHUÙC Thaát saùt Maõ phi lieâm Caùo traøng Khoác Khaùch Toïa Tuaàn trieät 25 ÑIEÀN Thieân ñoàng Linh hæ thaàn Moäc Phi phuø Thieân phuùc Löu haø 35

THEÂ Tham lang Xöông Thanh long Thieân taøi Moä Thieân thoï Thieân la Hö Tueá phaù Ï TÖÛ Thaùi aâm Kình Löïc Töû phuø Töû Nguyeät ñöùc Ñaøo TAØI Töû phuû Taû beänh Loäc toàn Long Quan phuø Baùc só

SOÁ HAØN TÍN
NAÊM GIAÙP TUAÁT THAÙNG : 11 NGAØY : 5 GIÔØ : NGOÏ DÖÔNG NAM HOÛA MEÄNH THOÅ NGUÕ CUÏC

Maõo Thìn

Hôïi

QUAN Vuõ khuùc Khuùc Beänh phuø Khoa quan Thaùi tueá caùi Ñòa voõng Aán 45 NOÂ Thaùi döông Kî Ñaïi Thöông laâm Hæ Thieân khoâng Coâ kieáp saùt Thieáu döông 55

Daäu Tuaát

Thaân Muøi Ngoï
GIAÛI Thieân cô Söù Quan phuû Khoâi suy Ñaø phaù toaùi Hình Thieáu aâm 75 THIEÂN Phaù quaân Höõu phuïc Quyeàn ñeá Thai Phöôïng Thai phuï Tang giaûi 65

SOÁ HAØN TÍN Töû, Phuû cuûng chieáu, Taû, Höõu gia hoäi, Loäc hôïp Khoa, Quyeàn. Xuaát töôùng nhaäp töôùng chi meänh Thöôïng töôùng chi soá. 82

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

83

Tam thaäp nhò tueá tieåu haïn taïi Hôïi ngoä Thieân thöông, Hoùa Kî, Khoâng, Kieáp taïi Tî xung chi höïu Ñaïi haïn Döông, Ñaø xung chieáu coá töû. Nhò töø nguyeät sô töù nhaät coá. DÒCH Töû phuû cuûng chieáu Meänh laïi theâm coù Taû, Höõu hoäi hoïp, Loäc hôïp Khoa, Quyeàn neân phaùt xuaát töôùng nhaäp töôùng. Soá laøm ñaïi töôùng. Naêm 32 tuoåi haïn taïi Hôïi coù Thieân thöông, Hoùa Kî, Thieân khoâng, Ñòa kieáp taïi Tî, Ñaïi haïn laïi coù Döông Ñaø xung chieáu neân cheát. PHUÙC PHUÏ MEÄNH BAØO Kieáp, dieâu y Töû vi Thieân cô Ñaø löïc Töû phuø Phaù quaân Khoa thai Maõ tuyeät Phuïc Xöông khuùc Loäc toàn Thai phuï Traøng Kình long Hyû Phaù Nguyeät ñöùc Phöôïng giaûi Thieáu aâm Quang Saùt Quan phuø Baùc só Coâ Quan phuû Tang Caùi döôõng 6 16 ÑIEÀN Thaân Daäu THEÂ Thieân phuû Thaùi döông Vieät Hình toïa SOÁ Thieân taøi Thieáu döông Cao quyù HAÏNG VOÕ Thanh long Hö tueá phaù NAÊM ÑINH MAÕO Moä Ñaïi THAÙNG : 8 Thieân khoâng Moäc NGAØY : 12 26 GIÔØ : MAÕO Ï TÖÛ Aâm nam QUAN Vuõ khuùc Hoûa meänh Thaùi aâm Thaát saùt Thuûy cuïc Loäc thaùi Höõu Long ñöùc Thieân thoï Beänh phuø Khoác Quan Thaùi tueá Tam thai Tieåu töû Tuaàn Maõo Daàn Trieät 36 NOÂ THAÂN GIAÛI TAØI Lieâm trinh THIEÂN Thieân töôùng Thieân ñoàng Tham lang Cöï moân Söù linh Thieân löông Taû hæ thaàn Kî hoûa Quaû Khoâng quyeàn Thöông laâm Hoàng Ñieáu Phi phuù Khoâi Phuùc ñöùc Taáu suy Töôùng Tuaát Hôïi Thìn Tî Ngoï Muøi Tyù Söûu 83

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Beänh Thieân quan 46 56 Phi ñeá Thieân ñöùc Ñaøo

www.tuviglobal.com Thieân phuùc Baïch ñaàu 66 76

84

SOÁ HAÏNG VOÕ Quyeàn, Loäc gia hoäi ñang trí cöïc phuù quyù. Loäc toàn thuû meänh vieân bò ñoái (CUNG QUAN loäc ñoái laïi) Kî, Hoûa xung phaù vi caùt söù taøng hung. Tam thaäp nhò tueá, luïc nguyeät sô thaäp nhò nhaät. Ñaïi haïn ñaùo Daàn, Ñòa Kieáp töông hôïp Tieåu haïn ñaùo Thaân, Thieân khoâng trò thuû Ñaïi, tieåu haïn nhò töông xung coá aûi töû OÂ giang Anh huøng ngoä Thieân khoâng nhi laùng quoác. DÒCH Quyeàn, Loäc chieáu Meänh soá cöïc phuù quí. Meänh coù Loäc toàn, CUNG QUAN Loäc coù Sao Hoûa Loäc chieáu leân CUNG MEÄNH : ñeïp laém chæ hieàm sao Hoùa kî vaø sao Hoûa tinh xung chieáu cho neân ñeïp maø hoùa xaáu. Naêm 32 tuoåi, thaùng 6 ngaøy 12 cheát vì Ñaïi haïn sao Ñòa Kieáp ôû cung Daàn tieåu haïn sao Thieân khoâng laøm CUNG THAÂN. Ñaïi, tieåu haïn truøng phuøng neân phaûi töï saùt ôû OÂ giang. THEÂ Thieân cô Baïch Aán töôùng Traøng Phaù toùai Trieät 24 Ï TÖÛ Thaát saùt Dieâu, Y Long ñöùc Thai taáu Thieân taøi Döôõng Thai phuï Ñaàu 34 BAØO Töû vi Khoâi Phuùc ñöùc Hoàng tieåu Quyù moäc Thieân ñöùc Ñaøo MEÄNHï Taû khaùch Höõu Thanh long Quaû Quan PHUÏ Phaù quaân Ñaø phi phuø Hoûa löïc Quang laâm

14 Thaân Daäu Tuaát

4 PHUÙC Kieáp ñeá Loäc toàn Thieân quan Hö Thaùi tueá Baùc só

SOÁ Gia caùt
NAÊM TAÂN DAÄU THAÙNG : 4 NGAØY : 10 GIÔØ : TUAÁT

Hôïi Tyù

Muøi

84

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc TAØI THAÂN Thaùi aâm Kình Löïc Töû phuø Töû Nguyeät ñöùc Ñaøo GIAÛI Vuõ khuùc Thieân töôùng Khuùc Töû phuø Khoa Hæ thaàn Söù Tuyeät Vieät Nguyeät ñöùc Kieáp saùt Ñöôøng phuø 54 AÂM NAM MOÄC MEÄNH KIM CUÏC

www.tuviglobal.com ÑIEÀN Lieâm trinh Thieân phuû Kình Quan phuû Toïa suy Thieáu döông Thieân khoâng  QUAN Thaùi aâm Maõ phuïc Coâ beänh tang

85

Tî Ngo

Söûu

Thìn Maõo Daàn THIEÂN Thieân ñoàng Cöï moân Khoâng Quan phuû Loäc Beänh phuø Linh moä Long caùi Phöôïng Giaûi 64 NOÂ Tham lang Xöông Thieáu aâm Kî ñaïi Thöông töû Hæ thieân phuùc Hình Thieân thoï Caùo Tuaàn 74

SOÁ GIA CAÙT Taû, Höõu ñoàng cung. Nhaät taïi Maõo, Nguyeät taïi Hôïi, Nhaät, Nguyeät tinh minh vi minh chaâu löôõng chieáu nhaát sinh phuù quyù ña taøi, ña naêng. Nguõ thaäp töù tueá ñaïi haïn Thaùi tueá, Thieân thöông, Hoùa kî, Ñaïi, tieåu hao, Kình, Ñaø tam phöông, toáng linh coá töû. Ñaïi haïn taïi Daàn, Tieåu haïn taïi Tyù. Baùt nguyeät sô nhò thaäp nguõ nhaät coá. DÒCH Taû, Höõu ñoàng cung Thaùi döông ôû Maõo, Thaùi aâm ôû Hôïi goïi laø nhaät nguyeät tinh minh caùch, neân soá cöïc phuù quyù, taøi naêng loãi laïc. Naêm 54 tuoåi, ñaïi haïn ngoä Thaùi tueá, Thieân thöông, Hoùa kî, Ñaïi, Tieåu hao, Kình, Ñaø neân cheát. Ñaïi haïn taïi Daàn, Tieåu haïn taïi Tyù. THIEÂN NOÂ THAÂN ÑIEÀN Tham lang Thaùi döông QUAN Thieân ñoàng Beänh höõu Thaùi aâm Vuõ khuùc Laâm Tueá phaù Suy kî Thieân phuû Thieáu aâm Xöông Töû phuø Ñeá taû khoa Ñaïi Phi maõ Ñöôøng phuø Quan phuø coâ Thieân thoï Hyû thaân hy Khuùc Phöôïng Vieät Beänh phuø Thai phuï Thieân quan Long Giaûi hö Nguyeät ñöùc 85

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc Thöông 76 Thìn Tî

www.tuviglobal.com Trieät 66 GIAÛI Thieân cô Cöï moân Töû kieáp Long ñöùc Taáu Thieân phuùc Phaù toùai Söù 56 TAØI Töû vi Thieân töôùng Caùi aán Moä Hoå Töôùng 46 TÖÛ Thieân löông Tuyeät Phuùc ñöùc Tieåu Hình Thieân ñöùc Kieáp 36 Thaân Daäu

86

PHUÙC Phaù quaân Quan Quyeàn Tang caùo Phuïc khoác Thieân taøi

Daàn Maõo

SOÁ LAÕ HAÄU
NAÊM GIAÙP DAÀN THAÙNG : 3 NGAØY : 7 GIÔØ : DAÀN THUÛY MEÄNH HOÛA CUÏC DÖÔNG NÖÕ

Ngoï Muøi

PHUÏ Moäc dieâu Y Thieáu döông Thieân khoâng Kình hoûa Quan phuû Ñaøo MEÄNH Lieâm trinh Loäc Traøng Thaùi tueá Toïa Loäc toàn Baùc só Ñaåu 6

Tyù Söûu

Hôïi Tuaát BAØO Döôõng hoàng Phi phuø Ñaø quang Löïc quyù Khoâi khoâng Quaû linh Thaát saùt Thai Khaùch Thanh long Thai Tuaàn PHUØ

16

26

SOÁ LAÕ HAÄU Song Loäc thuû Meänh vieân kieâm chi Taû, Höõu, Xöông, Khuùc gia hoäi, kính vaân. Laõ haäu chuyeân quyeàn nhi löôõng truøng Thieân Loäc. Thaát saùt phu cung, khaéc phu. Hoûa, Linh, Döông, Ñaø caâu giaùp meänh vieân, dieäc chuû daâm duïc. Ñaïi haïn giaùp Ñòa, tieåu haïn Döông, Ñaø, Taáu hôïp thò hung coá thoï chung. Luïc thaäp baùt tueá, cöûu nguyeät sô nhaát nhaät coá. DÒCH CUNG MEÄNH coù Loäc toàn vaø Hoùa loäc goïi laø löôõng truøng thieân loäc laïi theâm Taû, Höõu, Xöông, Khuùc chieáu Meänh neân phaùt ñaït haùch dòch, uy quyeàn löøng laãy. Cung phu bò sao Thaát saùt neân khaéc choàng, vaø caùc sao : Hoûa, Linh, Döông, Ñaø giaùp Meänh cho neân daâm duïc quaù ñoä. Ñaïi haïn ngoä Ñòa Kieáp, tieåu haïn ngoä Döông, Ñaø, taáu : neân cheát. Maát naêm 68 tuoåi, thaùng 9 ngaøy moàng 1. 86

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

87

PHUÙC Thaùi aâm Vieät linh Hoàng toïa Thieân taøi Long ñöùc Phi quang Tuyeät TÖÛ Lieâm trinh Thieân phuû Khoa Tueá phaù Hö hæ thaàn Hình moä Ñöôøng phuø TAØI Höõu Khoâi töû phuø Hoûa Beänh phuø Ñaøo töû Nguyeät ñöùc Trieät GIAÛI Phaù quaân Söù Quan phuø Long Ñaïi Beänh

BAØO Tham lang Khuùc hæ Hoå taáu Thai Thieân phuùc

MEÄNH Thieân ñoàng Cöï moân Phuùc ñöùc Hình töôùng Quaû döôõng Aán Thieân ñöùc Tyù Söûu

Thaân Daäu

SOÁ ÑIEÂU THUYEÀN NAÊM NHAÂM TUAÁT THAÙNG : 8 NGAØY : 23 GIÔØ : DAÀN THUÛY MEÄNH THUÛY CUÏC DÖÔNG NÖÕ

PHUÏ Vuõ khuùc Thieân töôùng Tieãu Xöông Kî traøng Maõ dieâu y Khoác Khaùch PHUÙC Thaùi döông Thieân löông Kieáp quyù Phi phuø Loäc thanh Thai moäc Thieân thoï ÑIEÀN Thaát saùt Ñaø löïc Thaùi tueá Caùi quan Thieân quan

Tuaát Hôïi

Daàn Maõo Thìn Tî

Muøi Ngoï THIEÂN Thieáu laâm Khoâng Phuïc Suy Toaùi Tuaàn Töû vi Quyeàn Tang thöông Quan phuø Kình ñeá Phöôïng Giaûi NOâ THIEÂN QUAN Thieân cô Taû coâ Thieân khoâng Loäc toàn Baùc só Thieáu döông Hyû laâm Kieáp saùt

SOÁ ÑIEÂU THUYEÀN Tuy höõu Taû, Höõu gia hoäi, Cöï moân, Thieân ñoàng caâu baát ñaéc ñòa, Hoûa tinh xung chieáu dieäc chuû daâm duïc. Phu tinh haõm boäi phoái tam phu nhi taâm baát vi tuùc. Thieân hình töø töùc toaøn voâ, höõu Lieâm, Ñaø, Saùt xung hình, Tieåu haïn, Thaùi tueá laâm ö Söûu cung coá töû. Nhò thaäp baùt tueá, baùt nguyeät sô nguõ nhaät coá. DÒCH 87

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

88

Tuy coù Taû, Höõu chi u Meänh, nhöng Cöï ñoàng ñeàu haõm laïi theâm Hoûa tinh xung chieáu cho neân daâm duïc. Cung Phu gaëp hung tinh haõm, neân hai ba ñôøi choàng vaãn khoâng haøi loøng. CUNG TÖÛ bò sao Thieân hình laïi haõm neân khoâng coù con, laïi theâm coù sao Lieâm Ñaø, Saùt chieáu vaøo nöõa neân caøng xaáu. Tieåu haïn, sao Thaùi tueá ôû Söûu cung neân cheát. Maát naêm 28 tuoåi, thaùng 8 ngaøy muøng 5.

Ñeå taäp laáy :
SOÁ KHOÅNG TÖÛ Naêm : Canh Tuaát Thaùng : 11 Ngaøy : 1 Giôø : Tyù SOÁ TOÂ TAÀN Naêm : Taân Muøi Thaùng : 12 Ngaøy : 2 Giôø : Daàn SOÁ TÖÛ COÁNG Naêm : Aát Maõo Thaùng : 3 Ngaøy : 12 Giôø : Söûu v.v... SOÁ LYÙ THAÙI BAÏCH Naêm : Bính Thìn Thaùng : 11 Ngaøy : 10 Giôø : Ngoï SOÁ TOÂ ÑOÂNG PHA Naêm : Bính Tyù Thaùng : 12 Ngaøy : 19 Giôø : Maõo SOÁ LÒCH SINH Naêm : Quyù Tî Thaùng : 4 Ngaøy : 9 Giôø : Tî

MUÏC LUÏC
Phaàn Thöù Nhaát Caùch laáy soá Töû Vi __ ñoaùn __ tính caùch vaø hieäu quaû keát hôïp cuûa caùc sao So ñoâi tuoåi Xem tuoåi laøm nhaø Tìm Meänh, tìm Cuïc tìm Tuaàn khoâng, tìm Töû vi Nhöõng laù soá kieåu maãu trang __ Phaàn Thöù Hai __ __ __ Phaàn Phuï

Linh Tinh

__ __ NEÂN MUA KYØ ÑÖÔÏC 88

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

89

XEM TÖÔÙNG LAÁY
(xem töôùng maët theo loái Taøu) cuûa Tuù can – giaù 20$00 Quyeån saùch naøy vöøa phaùt haønh ñöôïc maáy hoâm thì moät vaøi baùo ñaêng baøi coâng kích kòch lieät taùc giaû X.T.L laø phaûn tieán hoùa, phaûn khoa hoïc (Nguyeân do vì quyeån X.T.L << baùn chaïy nhö toâm töôi>> ñuùng nguyeân vaên). Leõ coá nhieân laø oâng Tuù Can, taùc giaû X.T.L phaûi traû lôøi. Do ñoù gaây neân cuoäc buùt chieán soâi noåi vaø haøo höùng. Vì khoâng ñuû choå in nhöõng baøi coâng kích vaø nhöõng baøi traû lôøi, baøi naøo cuõng daøi leâ theâ, neân ôû ñaây chuùng toâi chæ in moät ñoaïn traû lôøi chung. Nhöõng ngöôøi ñaõ leân tieáng coâng kích oâng Tuù Can muïc ñích ñeå caùc baïn khaûo veà töôùng soá coù moät yù nieäm roõ reät veà moân hoïc naøy. TÖÔÙNG SOÁ PHAÛN KHOA HOÏC PHAÛN TIEÁN HOÙA KHOÂNG ? Thöa : Töôùng soá cuõng nhö ñòa lyù, cuõng nhö thieân vaên laø nhöõng khoa hoïc cao sieâu cuûa AÙ Ñoâng. Phöông taây coù Kim töï thaùp, coù Nostradamus cuõng nhö Vieät nam coù Kinh dòch, coù Saám traïng Trình, coù nhöõng saùch daïy veà töôùng soá, ñòa lyù, thieân vaên. Ngöôøi taây phöông ñaõ khoâng san phaúng Kim töï thaùp, khoâng ñoát quyeån Nostradamus, traùi laïi, coøn coi hai thöù ñoù laø bieåu hieän vaên minh toái cao cuûa hoï. Bao nhieâu caùi thoâng minh, caùi kieán thöùc cuûa ngöôøi Phöông taây ñeàu chöùa ñöïng caû trong hai thöù ñoù. Bao nhieâu nhaø thoâng thaùi cuûa theá giôùi ñeå caû moät ñôøi ngöôøi ra coâng nghieân cöùu, khaùm phaù nhöõng ñieàu tieân tri coù ghi baèng nhöõng neùt, nhöõng chöõ cöïc kyø khoù hieåu ñeå xem kim töï thaùp vaø Nostradamus noùi sao veà töông lai cuûa nhaân loaïi, naøo ai daùm lieät hai thöù ñoù vaøo loïai meâ tín ? phaûn tieán hoùa ? phaûn khoa hoïc ? Ñoái vôùi hai thöù ñoù, AÙ Ñoâng coù Kinh dòch, rieâng Vieät nam ñöôïc haân haïnh coù Saám Traïng trình. Naøo ai daùm lieät hai thöù ñoù vaøo loïai meâ tín ? phaûn khoa hoïc ? phaûn tieán hoùa ? Theá thì Töôùng phaùp, Töû vi, Thieân vaên, Ñòa lyù cuõng vaäy. Ñoù laø nhöõng caùi tinh hoa cuûa AÙ Ñoâng, ñoù laø nhöõng khoa hoïc baäc nhaát cuûa ngöôøi phöông Ñoâng ngöôøi phöông Ñoâng chæ neân gìn giöõ, baét chöôùc ngöôøi Taây phöông ra coâng hoïc hoûi, nghieân cöùu thì hôn. Keû naøo noùi ñoát taát caû ñi aáy laø nhöõng keû ngu doát, phaûn khoa hoïc, phaûn tieán hoùa ñaáy ! ... Toâi muoán theâm : töôùng soá khoâng phaûi troø meâ tín; nhöõng troø meâ tín laø : goïi hoàn, leân ñoàng, ñoát vaøng maõ kia ! KEÁT LUAÄN Cho phaùt haønh cuoán X.T.L, toâi khoâng nghó gì hôn laø nhaän thaáy töôùng phaùp ñích thöïc laø khoa hoïc coù theå giuùp ngöôøi ta bieát mình, bieát ngöôøi, bieát tieán, bieát lui, bieát naém laáy thôøi cô ñeå hoïat ñoäng, ñeå tranh ñaáu. Toâi coù yù muoán moïi ngöôøi ñeàu neân bieát töôùng phaùp ñeå töôùng phaùp moãi ngaøy moät phaùt trieån, moät lan roäng, moïi ngöôøi seõ khoûi bò boïn gaø môø lung laïc. Baùo Ñôøi – Môùi phaùt haønh taïi Saøi – Goøn Ngaøy 7-6- 1952 ñaõ vieát : Xöa coù ngöôøi hoûi cuï Khoång theá naøo laø trí. Cuï noùi : << Trí laø bieát ngöôøi. Thieät laø vaén taét, nhöng raát ñaày ñuû. Coù bieát ngöôøi thì môùi khoûi bò ngöôøi löøa gaït. Coù bieát ngöôøi thì môùi bieát duøng ngöôøi ñuùng choã. Coù bieát ngöôøi môùi bieát tin ngöôøi vaø khoâng tin ngöôøi. Vaø môùi khoûi thaát baïi vì sôï maø quaùng laàm laãn... Bieát ngöôøi laø trí. Muoán bieát ngöôøi taát phaûi xem ngöôøi maø ngöôøi mình xöa nay xem ngöôøi raát xaønh. 89

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

90

Taøi xem ngöôøi cuûa ngöôøi Vieät nam thaät laø phoå bieán. Töø treân chí döôùi, töø thaønh thò tôùi thoân queâ, treû giaø, trai gaùi, khoâng ai laø khoâng coù chuùt ít caùi taøi xem ngöôøi ñoù. Cho neân ngöôøi ta xem taát caû moïi ngöôøi : daân xem quan, ñaày tôù xem chuû nhaø, ngöôøi döôùi xem ngöôøi treân, vaø xeùt raát ñuùng. Coù leõ cuõng vì theá maø daân toäc mình traûi qua bao thôøi leä thuoäc nöôùc ngoøai, vaãn luoân luoân giöõ nguyeân veïn ñöôïc tinh thaàn daân toäc. Bôûi vì khi mình ñaõ bieát roõ ngöôøi thì khoâng bao giôø ñeå ngöôøi lung laïc mình. Xem ngöôøi qua khoå maët, con maét, caùi mieäng, caëp moâi, boä raâu, caùi löng v.v... ... Gaàn ñaây ngöôøi ta chuù yù ñeán maáy cuoán saùch töôùng môùi ra ñôøi, nhaát laø cuoán << Xem töôùng laáy>> cuûa Tuù Can ñaõ gaây ra moät buùt chieán soâi noåi ôû ngoaøi Baéc. Saùch << Xem Töôùng Laáy >> daïy coi töôùng theo loái Taøu, nhieàu saùch khaùc daïy ngöôøi ta coi töôùng theo loái Taây...

TÖÔÙNG PHAÙP THÖÏC HAØNH Saùch daïy xem Töôùng maët, töôùng tay, töôùng taâm
Giaù 20ñ cuûa TUÙ CAN Quyeån XEM TÖÔÙNG LAÁY coù giaù trò ñaëc bieät veà Lyù thuyeát bao nhieâu thì traùi laïi, quyeån

TÖÔÙNG PHAÙP THÖÏC HAØNH
Coù giaù trò ñaëc bieät veà thöïc haønh baáy nhieâu. Coù theå noùi quyeån naøy duøng ñeå boå khuyeát cho quyeån tröôùc.

QUYEÅN NAØY COÙ 3 ÑAËC ÑIEÅM LAØ :

Deã hieåu Deã nhôù Hoïc truyeàn khaåu ñöôïc. Taát caû nhöõng bí thuaät veà xem töôùng ñeàu coù ôû trong quyeån saùch quyù naøy.

THAÀY LAÙC
Cuûa THAO THAO Quyeån saùch naøy ích lôïi theá naøo, oâng Nguyeãn Troïng Khang, treân baùo Tia Saùng phaùt haønh ngaøy 22- 6-52 ñaõ vieát : Thuù thaät, toâi ñaõ noùng naûy chôø ñôïi ñoïc thaày laùc cuûa Thao Thao, ngay töø khi thaáy ñaêng quaûng caùo treân baùo Tia Saùng. Vaø, ngay sau khi saùch ñoù phaùt haønh, toâi ñaõ mua ngay moät quyeån ñeå ñoïc. Toâi caàn noùi roõ söï thaät ñoù laø vì toâi ñaõ töøng bò moät vaøi oâng thaày töôùng trong thaønh phoá << laøm tieàn >> : khoâng nhöõng moät mình toâi, vôï toâi, em gaùi toâi vaø moät soá ñoâng caùc baø, caùc coâ quen bieát chuùng toâi ñaõ bò << laøm tieàn >> moät caùch raát neân töùc böïc maø cöù phaûi æm ñi khoâng daùm noùi ra. Ñoïc xong taäp THAÀY LAÙC cuûa Thao Thao, toâi nhö truùt nheï ñöôïc caû noãi loøng vì raèng, nhöõng ñieàu toâi vaø nhöõng ngöôøi quen bieát toâi ñaõ töøng ngôø vöïc vaø ñaõ töøng baøn taùn vôùi nhau ñeàu ñöôïc taùc giaû trình baøy vaø << laät taåy>> moät caùch raát roõ raøng, minh baïch. Thì ra nhöõng troø nhuoäm toùc, keâ laïi giöôøng, ñeå raâu, bòt raêng vaøng, ñeo kính goïng vaøng – toâi muoán theâm, vì khoâng thaáy taùc giaû noùi ñeán, ñeo nhaãn kim cöông, ñeo hoa tai coù vaøng vaø kim cöông, ñaùnh noát ruoài, laøm caåm nang nhaát laø troø laøm caåm nang ñònh ngaøy gaëp hoïa phuùc.v.v – nhöõng troø ñoù chæ laø nhöõng troø baøy veõ ra ñeå << troä >>, ñeå << laøm tieàn >>. 90

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

91

Toâi öôùc vaøo taùc giaû taäp thaày laùc seõ coù dòp ñi saâu theâm vaøo caùi giôùi thaày töôùng << laøm tieàn >> kia ñeå << laät taåy >> cho chuùng toâi roõ theâm veà nhöõng maùnh khoùe << laøm tieàn >> cuûa hoï. Toâi tin raèng taùc giaû taäp THAÀY LAÙC phaûi laø ngöôøi am töôøng veà töôùng soá vaø ñòa lyù hay ít ra cuõng phaûi laø moät oâng thaày töôùng hay thaày ñòa trong boùng toái neân môùi coù theå hieåu thaáu ngaønh ngoïn ñöôïc nhö theá. Thi só Thao Thao, taùc giaû nhöõng thi phaåm ñaày thô moäng nhö aûi- baéc, quaùn bieân thuøy, traêng nöôùc v.v. coù moät loái vieát vaên xuoâi coù tính caùch ñaët bieät thieát thöïc, chöùng cöù laø taùc giaû ñaõ duøng nhöõng lôøi vaên raát << moäc maïc>> gaàn nhö khoâng coù vaên chöông gì caû ñeå phoâ baøy caùc goùc caïnh cuûa ngheà xem töôùng, ñeå ñaát, laø hai ngheà maø haïng voâ löông taâm ñang thi nhau löøa bòp thieân haï ñeå sinh soáng. Ngoøai THAÀY LAÙC vaø THAØY TAØU, moät thaày töôùng vaø moät thaày ñòa, phaûi keå ñeán truyeän ngaén thöù ba, aáy laø söùc maïnh huyeàn bí. Vôùi truyeän naøy, taùc giaû ñaõ toû ra raát thaønh thaät vôùi mình vaø hy voïng moïi ngöôøi cuõng thaønh thaät nhö taùc giaû ñeå cuøng khaùm phaù nhöõng leõ huyeàn bí cuûa taïo hoùa. Tröôùc khi döøng buùt, toâi thaønh thaät caùm ôn taùc giaû vaø hy voïng seõ ñöôïc ñoïc nhieàu taùc phaåm coù ích lôïi nhö taäp THAÀY LAÙC cuûa THAO THAO. Nguyeãn Troïng Khang Moät ñoäc giaû Veà giaù trò tö töôûng vaø vaên chöông cuûa quyeån THAÀY LAÙC nhö theá naøo, oâng Haûi Nhaät, treân baùo Lieân Hieäp phaùt haønh ngaøy 5-7- 52 ñaõ vieát : Oâng Thao Thao vöøa xuaát baûn laáy moät cuoán saùch : <<thaày laùc>>. Ñaây laø moät taäp chuyeän goàm 3 saùng taùc thaày laùc, thaày Taøu vaø Söùc maïnh huyeàn bí. Chuùng seõ laàn löôït tìm bieát thaày laùc trong hai phaàn : Phaàn tö töôûng vaø Phaàn kyõ thuaät. Nhìn chung caû ba chuyeän, ngöôøi ta thaáy hai saùng taùc ñaàu laø : thaày Laùc vaø Thaøy Taøu ñaït hôn laø saùng taùc : Söùc maïnh huyeàn bí. Ñöùng veà caùc maët cuûa ngheä thuaät tieåu thuyeát ñeàu thaáy theá caû. Tröôùc heát, ta haõy xem tö töôûng (Noäi dung) cuûa cuoán Thaày Laùc ra sao ? Ngöôøi ta thaáy taùc giaû ñaët nhieàu tin töôûng vaøo khoa töôùng soá. Taùc giaû say meâ << Khoa hoïc kyø bí>> ñoù, neân cuõng muoán ñoäc giaû ñi theo. Trong chuyeän coù ñem ra nhieàu thí duï << nhôõn tieàn >> thaày ñoùan sao, khaùch ñeàu thaáy ñuùng theá caû ñeå minh chöùng nhöõng ñieàu dò thöôøng cuûa töôùng soá. Ñoái vôùi taùc giaû thì con ngöôøi ta coù ñònh meänh soá kieáp, coù tieàn duyeân, nghieäp chöôùng, khoâng traùnh haún ñöôïc, nhöng neáu bieát ñöôøng caàu cöùu thì tai naïn seõ giaûm ñöôïc ít nhieàu. Hôn nöõa, oâng coøn nhaán maïnh cho ta roõ laø << bao giôø cuõng neân tu taâm tröôùc ñaõ ; haõy luoân luoân nghó ñeán luaät nhaân quaû cuûa ñaïo Phaät... Caùi taâm vaø ñöùc quyeát ñònh chi phoái heát thaûy !>> Yù nghóa ñoù, oâng Thao Thao ñaõ goùi gheùm vaø raát trìu meán khi ñöa hai caâu naøy leân ñaàu hai chuyeän : << Dieän töôùng baát nhö taâm töôùng>> << Tieân tích ñöùc, nhi haäu taàm long>> Caùi taâm ñöùc quan heä voâ cuøng, bôûi vì theo lôøi moät nhaân vaät cuûa oâng (hay chính lôøi oâng cuõng theá) ñaõ noùi thì : << Ngöôøi töôùng yeåu- yeåu vì ñoâi maét voâ thaàn – sau khi laøm ñöôïc moät vieäc thieän coù aûnh höôûng maõnh lieät ñeán taâm hoàn, maét boãng trôû neân höõu thaàn. Ngöôøi ñoù khoâng lo cheát yeåu nöõa. Vì maét höõu thaàn thì phaûi thoï. Coøn ngöôøi töôùng cheát ñoùi, cheát khaùt – vì coù töôùng Ñaèng xaø nhaäp khaåu – sau khi laøm ñöôïc moät vieäc thieän coù aûnh höôûng maõnh lieät ñeán taâm hoàn thì hai beân phaùp leänh chaïy vaøo 91

TÖÏ ÑIEÅN TÖÛ VI – Ñaéc Loäc

www.tuviglobal.com

92

moàm, töï nhieân, moãi beân phaùp leänh loïc theâm ra moät phaùp leänh con nöõa. Theá laø Thanh long ñieåm tuùc. Töôùng nhö theá cheát ñoùi, cheát khaùt sao ñöôïc. Phuù quyù vinh hoa chaéc chaén >>. Taùc giaû cuõng phaûn ñoái nhöõng ngöôøi thaày töôùng bòp bôïm, laøm tieàn, voâ löông taâm chæ sui duïc ngöôøi caû tin laøm nhöõng ñieàu xaèng baäy. Nhö lôøi moät nhaân vaät ñöùng ñaén cuûa oâng ñaõ khuyeân : Ñi xem töôùng laø ñeå lieäu beà tieán lui : luùc neân tieán thì tieán, luùc neân lui thì lui, chöù khoâng phaûi ñeå nghe nhöõng Thaày Laùc veà ñeå raâu, nhuoäm toùc, keâ laïi giöôøng ! Ñaïi ñeå, noäi dung cuoán saùch laø theá. Baây giôø ta ñi vaøo phaàn kyõ thuaät : xem xeùt sô löôïc caû saùng taùc kia : SAÙNG TAÙC THAÀY LAÙC Loái haønh vaên trong ñaây goïn gaøng, saùng suûa. Oâng duøng nhieàu caâu thoùat raát Vieät nam. Nhieàu choã khoâng caàn chuû töø, meänh ñeà chính phuï v.v... Taùc giaû ñaõ sôû tröôøng moät loái vaên << daám daún>> coù duyeân. Laùy ñi laùy laïi nhieàu choã maø vaãn coù taùc duïng. Oâng ñaõ chòu duøng ñoäng taùc nhieàu. Söï vieäc naøy aên noái vôùi söï vieäc kia (ít suy töôûng daøi) trong loái keå chuyeän neân ngöôøi ñoïc ñôõ naûn. Veà Nhaân vaät oâng ñaõ ñaït hôn caû. Vai Thaày Laùc khaù roõ reät caù tính. Bao nhieâu nhöõng neùt chính cuûa moät oâng thaày keânh kieäu, lyù taøi, öôn heøn ñaõ ñöôïc taùc giaû phoâ ra heát. SAÙNG TAÙC THAØY TAØU Veà haønh vaên, vaø veà ñieåm xaây döïng nhaân vaät ôû chuyeän naøy cuõng töông töï chuyeän treân. Khaù linh ñoäng ôû vai oâng Chaùnh Caâu. Tieác raèng vai thaày Taàu coù nhieàu choã hoûng. Coù leõ taùc giaû ít taøi lieäu vaø khoâng coù dòp hieåu roõ thaày ñòa lyù Trung Hoa chaêng ? vì theá gaëp laém ñoïan, ngöôøi ta coù caûm giaùc laø taùc giaû coá ñaåy oâng thaày Taàu laøm nhöõng cöû chæ, noùi nhöõng lôøi quaù ñaùng. ... Ít ra taùc giaû cuõng ñaõ ñieàu khieån ñöôïc ngoøi buùt vieát ra ñònh laøm gì, troâng thaáy caùi höôùng mình ñi chöù khoâng nhö moät soá taùc giaû khaùc coøn bôõ ngôõ chaäp chöõng treân nhöõng trang giaáy khoâng tö töôûng – (duø laø tö töôûng nhaàm laãn!) Ñieàu laøm ngöôøi ñoïc ngaïc nhieân vaø baèng loøng hôn caû laø thi só Thao Thao, ngoøai caây vieát thô, beân caùi << Quaùn bieân thuøy >> coøn coù moät oâng thaày Laùc, Thaày Taàu quæ quaùi, naèm ngoài ôû hai beân, luoân moàm aên taùo leâ, huùt thuoác phieän vaø << vöøa taùn vöøa chöûi >> thieân haï ñeå aên tieàn nöõa. HAÛI - NHAÄT Baùo chaùnh ñaïo phaùt haønh ngaøy 25 – 5 – 52 ñaõ vieát Thao Thao, moät vaên só kieâm thi só raát quen bieát cuûa ñaát ngaøn naêm vaên vaät, vöøa xuaát baûn taäp << Thaày Laùc>> trong coù ba truyeän ngaén : Thaày Laùc, Thaày Taàu vaø Söùc maïnh huyeàn bí. Truyeän vieát hay, loái haønh vaên dung dò, khuùc trieát khieán keû ñoïc nhaän thaáy ôû taùc giaû moät caây vieát ñaõ giaø daën trong ngheà. Chaùnh Ñaïo xin vui loøng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc moät cuoán truyeän ñaùng ñoïc. Caùc tuaàn baùo vaø nhaät baùo ñeàu moät luaän ñieäu hoan ngheânh nhieät lieät nhö theá.

***HEÁT***

92