P. 1
Su Dung Phan Mem Netop School Nang Cao Hieu Quaday Va Hoc

Su Dung Phan Mem Netop School Nang Cao Hieu Quaday Va Hoc

|Views: 441|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Nghia

More info:

Published by: Nguyen Nghia on Oct 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÄ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐỨC PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
- - - * * * - - - - - - o O o - - -
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
SỬ DJNG PHAN MEM ~NETOP SCHOOL¨
NANG CAO HIỆU QUA DAY VÀ HÇC
* Kính gửi:
- H!H "#$%ng "H&S 'c (h)
- H!H (h*ng +,-" ".nh /inh
* Tôi tên: /0 1. !h.nh "oàn
- Hiện là Giáo viên đang công ác !i T"#$ng TH%& Đ'c P().
H#*ng 'ng in( (+n vi, &--N .(/c v/ .(ong "ào 0!1 và (2c3 (4o công v5n 67
898:HD:&GD&ĐT-;P Ngà1 8<:=9:899> c?a &* Giáo 0/c & Đào !o @An( T(BCn vD
việc (#Eng 0Fn vi,3 đán( giá3 G,. lo!i &--N n5H (2c 899I-89=9 và (#Eng 0Fn
(Jc (iện KB1 "An( làH &--N c?a P(Lng GD&ĐT Tán( Lin( ngà1 I:==:899> M na1
NOn (Pn cQ 9=&--N vEi đD ài R SỬ DJNG PHAN MEM ~NETOP
SCHOOL¨ NANG CAO HIỆU QUA DAY VÀ HÇC

Xin duçc trình bày nhu sau dây.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
I. MƠ Đ!"#
1. Ly do chon dê tai.
@S Giáo D/c Đào T!o .(á đSng3 n5H (2c 899T U 899I là n5H (2cR
VT"#$ng (2c (Pn (iện3 (2c 6in( Wc( cJc và 'ng 0/ng công ng(ệ (ông in
"ong 0!1 (2cX3 (#Eng 'ng cBSc vCn đSng. GiOng 0!1 NôY Hôn in (oYc coZ n([ng
đ5Yc (B\ "iêng va\ lBôn coZ 6#Y (ô] "^Y cB_a (iêZ NiY 0aY1 (oYc (iêYn đaYi la\ .(o\ng HaZ1 vi
iZn(3 B1 n(iên đê_ Hin( (oYa c(o (oYc 6in( caZc (ao aZc "ong Hôn (oYc cP\n coZ HaZ1
c(iêZB (ô] "^Y3 "ong `(i đoZ HaZ1 c(iêZB la\ (iêZ NiY đ5Z iê\n3 6ôZ l#^Yng coZ (!n "ong
`(i đoZ caZc Hôn (oYc `(aZc cB]ng cP\n HaZ1 c(iêZB. a5Y `(aZc "ong viêYc gia_ng 0aY1 in
(oYc ^_ .(o\ng HaZ1 vi iZn( coZ n(iê\B (o! đôYng Ha\ HaZ1 c(iêZB `(ông (ê_ đaZ. #Zng
đ#^Yc viZ 0BY n(#R bBan 6aZ (oaY đôYng cB_a HaZ1 (oYc 6in(3 `(oZa HaZ1 (a1 (aYn c(êZ
"B1 cPY. in4"n43 co.1 0#] liêYB va\ giao Na\i PY. đêZn #\ng HaZ1 con3 (B Na\i (i Na\i
(#Yc (a\n( vê\ HaZ1 giaZo viên3 `(^_i đôYng laYi (o5Yc 5Z oa\n NôY (êY (ôZng HaZ1 (oYc
6in(cđ5Yc NiêY la\ aYo "a HôY .(o\ng (oYc đa .(#^ng iêYn công ng(êY cao. ;i\ (êZ ôi
đa] ng(iên c#ZB3 i\H o\i la\H (êZ na\o đê_ đaZ. #Zng đ#^Yc n(#]ng vPZn đê\ "ên `(i gia_ng
0aY1 in (oYc ^_ .(o\ng HaZ1 va\ ôi đa] i\ H "a HôY gia_i .(aZ. gia_i KB1êZ ôZ n(P vPZn đê\
đoZ la\ 6#_ 0BYng .(P\n Hê\H netop school đê_ (ô] "^Y c(o viêYc gia_ng 0aY1. &aB đP1 ôi
Gin g#_i đêZn KB1Z (P\1 cô gia_i .(aZ. Ha\ ôi đa] (#Yc (iêYn "PZ (a\n( công "ong (^\i
gian KBa.
8. Muc dich nghiên cuu dê tai.
- dZng 0BYng công ng(êY (ông in "ong gia_ng 0aY13 đ5Yc NiêY la\ gia_ng 0aY1 Hôn in
(oYc n(5\H đ4H laYi (iêYB KBa_ cao "ong gia_ng 0aY1.
- GiBZ. (oYc 6in( coZ (ê_ n5ZH Na\i HôY caZc( "#Yc KBan va\ 0ê] 0a\ng (^n.
- TaYo "a HôY .(o\ng (oYc đa .(#^ng iêYn3 công ng(êY cao đaZ. #Zng `iY. (^\i v^Zi GB
(êZ .(aZ "iê_n cB_a giaZo 0BYc.
3. Lich su cua dê tai.
TB1 lo!i c(#^ng "An( n(# (e nà1 cQ `(á lPB "fi và cgng cQ n(iDB ng#$i đh 6i
0/ng3 n(#ng n([ng ng#$i ng(iên c'B vD đD ài nà1 `(ông n(iDB.
4. Gio i han nghiên cuu cua dê ta i.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
8
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
Đê\ a\i c(i_ ng(iên c#ZB caZc c(#Zc n5ng (ông 0BYng cB_a .(P\n Hê\H va\ aZ. 0BYng
va\o caZc KBaZ "i\n( gia_ng 0aY1 c^ Na_n va\ (ông 0BYng3 c(#a ng(iên c#ZB caZc c(#Zc
n5ng nPng cao cB_a .(P\n Hê\H n(5\H aYo "a HôY .(o\ng (oYc đa n5ng3 đa .(#^ng
iêYn 0o .(o\ng (oYc co\n (iêZB .(#^ng iêYn va\ (^\i gian (aYn c(êZ.
j. Tinh kha thi va hiêu qua cua dê ta i.
;^Zi n(#]ng `êZ KBa_ đaY đ#^Yc "o] "a\ng3 caZc( "i\n( Na\1 0ê] (iê_B3 .(P\n Hê\H (Pn
(iêYn va\ .(#^ng iêYn .(o\ng HaZ1 đaZ. #Zng ôZ n(# (iêYn na1 (i\ viêYc aZ. 0BYng đê\ a\i
va\o (#Yc iê]n la\ điê\B (êZ 6#Zc 0ê] 0a\ng va\ Hang iZn( `(a_ (i cao. T"ong KBaZ "i\n(
ng(iên c#ZB `êZ KBa_ đa] c(i_ "aR HoYc 6in( n5ZH Na\i 0ê] 0a\ng (^n3 "#Yc KBan (^nM HoYc
6in( coZ (#Zng (BZ v^Zi Hôn (oYc (^nM GiaZo viên gia_ng 0aY1 0ê] 0a\ng (^nM Đ5Yc NiêY la\
6ôZ (oYc 6in( (iê_B Na\i lBôn c(iêZH i_ lêY caoc%(iZn( n(#]ng điê\B đoZ c(o (PZ1 (iêYB
KBa_ cao cB_a đê\ a\i.
II. $%&I '#$(
1. Thuc trang day tin hoc o truong phô thông.
HiêYn na1 viêYc gia_ng 0aY1 in (oYc ^_ "#^\ng .(ô_ (ông c(o (PZ1R DaY1 (oYc liZ
(B1êZ ^_ l^Z. (oYc (iêZB Hin( (2a "#Yc KBan N5\ng c(#^ng "i\n( cBY (ê_3 0aY1 (oYc
(#Yc (a\n( (i\ giaZo viên .(a_i (#^Zng 0P]n #\ng (oYc 6in(3 `iê_H "a đaZn( giaZ (i\ .(a_i
la\H viêYc v^Z i #\ng HaZ1 iZn( "iêng l4_.
bBa các n5H (2c "#Ec3 ôi (k1 .(Lng Há1 c?a "#$ng đ#lc N7 "W (4o 6^
đf n(# 6aBR

Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
m
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
n 6^ đf n(# (, nà13 `(i giOng 0!1 giáo viên .(Oi giOng Nong .(kn "png3 NOng
đ4n Hà `(ông (e (Jc (iện = (ao ác HFB "ên Há1 c(o k cO (2c 6in( cqng
G4H đ#lc. ;A vC13 `(i đ,n l)c (2c 6in( (Jc (àn( giáo viên "k vk vO đ,n (#Eng
0Fn rng Há1 c(o (2c 6in( l!i HS l+n n[a làH (iệB KBO 0!1 và (2c `(ông cao3
Hk ($i gian và (2c 6in( W cQ ($i gian (Jc (àn( (^n.
as `(ác3 c(#a đ,n l#l (2c 6in( (Jc (àn( .(Oi "a ngoài lE. (osc C. "Bng *
cB7i lE. `(ông (4o 0ti n([ng N!n (Jc (àn( "#Ec và gP1 fn ào3 On( (#*ng đ,n
lE. (2c. Do đQ `, KBO đieH (i cB7i `A "k (k.
%(iZn( vi\ n(#]ng điê\B na\1 c(BZng a cP\n i\H "a HôY gia_i .(aZ. `(5Zc .(BYc
n(#]ng điê\B "ên3 KBa KBaZ "i\n( ng(iên c#ZB3 `iê_H ng(iêYH va\ #Zng 0BYng .(P\n Hê\H
netop school "ong gia_ng 0aY1 in (oYc đa] c(o (PZ1 đP1 la\ HôY gia_i .(aZ. ôZ.
8. Su dung phân mêm netop school trong giang day.
a) Chuân bi môi truong cai dàt phân mêm.
Đê_ ca\i đ5Y .(P\n Hê\H va\ 6#_ 0BYng noZ ô_n điYn( a cP\n c(BP_n NiY n(#]ng vPZn đê\
6aBR
 %aZc HaZ1 iZn( ca\i (êY điê\B (a\n( NT "^_ lên.
 %aZc HaZ1 iZn( .(a_i `êZ nôZi v^Zi n(aB aYo (a\n( HaYng LuN ngan (a\ng.
 ĐiYa c(i_ IP cB_a caZc HaZ1 đê\B .(a_i cB\ng l^Z. va\ cB\ng &BNn4 aa"`3 ôZ n(PZ
nên 0B\ng IP i_n(.
b) Huong dân cai dàt.
• Cài d}t Netop school Teacher trên máy dành cho giáo viên (Server)
- &aB `(i `Wc( (o! vil4 cài đs T4ac(4"3 giao 0iện cài đs GBk (iệnR
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
<
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- T!i cia 6w đ+B iên3 N!n (h1 n(kn NEXT  %(2n I accept the terms in the
license agreement  N(á1 NEXT đe i,. /c.

- T"ong (S. (o!i n(# (An( "ên3 N!n gt vào ên ng#$i cài đs c(#^ng "An(3 ên
"#$ng và 67 Há1 đ5ng `W 6i 0/ng  N(á1 vào n) lện( TIPICAL

- T!i Hàn (An( (i, lC. #$ng lia3 a đán( 0kB c(4c` vào ô "7ng "fi n(á1 NEXT
 %ia 6w cài đs đh 6xn 6àng  N(á1 vào n) INSTALL
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
j
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- &aB đQ n(á1 FINISH là Gong.

- n cia 6w "ên3 N!n n(á1 NEXT đe in( c(yn( ckB (An( H!ng c(o c(#^ng "An(.
@#Ec =3 N!n gt ên "#$ng !i ô %la66 naH43 c(2n Standard full - feature set và
n(á1 NEXT

- &ang cia 6w nà13 N!n c(2n %oH.B4" naH4 đe 6aB nà1 a 0z (4o 0ti và n(Cn
Ni, các Há1 c?a (2c 6in(. n N#Ec m3 a c(on T%P:IP n(# (An( và i,. /c n(á1
NEXT
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
{
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- %B7i cqng a c' đe Hsc đ|n( và n(á1 N}~T và 6ang cia 6w i,. (A n(á1
•INI&H . L)c nà13 "An( N4o. 6c(ool T4ac(4" 6€ (iện "a.
• Cài d}t Netop school Student trên máy dành cho hçc sinh (Client)
- @!n (Jc (iện cài đs "ên k cO các Há1 (2c 6in(.
- &aB `(i `Wc( (o! vil4 cài đs 6B04n3 giao 0iện cài đs GBk (iện

- T!i cia 6w đ+B iên3 N!n (h1 n(kn NEXT  %(2n I accept the terms in the
license agreement  N(á1 NEXT đe i,. /c.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
>
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- T"ong (S. (o!i n(# (An( "ên3 N!n gt vào ên ng#$i cài đs c(#^ng "An(3 ên
"#$ng và 67 đ5ng `W 6i 0/ng  N(á1 vào n) lện( TIPICAL

- T!i Hàn (An( (i, lC. #$ng lia3 a đán( 0kB c(4c` vào ô "7ng "fi n(á1 NEXT
 %ia 6w cài đs đh 6xn 6àng  N(á1 vào n) INSTALL
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
T
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- &aB đQ n(á1 FINISH là Gong.

- n cia 6w n(# (An( "ên3 N!n n(á1 N}~T đe in( c(yn( ckB (An( c(o c(#^ng "An(.
T!i N#Ec =3 N!n c' c(2n m ô đ+B iên n(# (An( Hin( (2a và i,. /c n(á1 NEXT.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
I
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- n N#Ec 83 N!n n(C. vào ên "#$ng !i ô connect to class•l#B ‚ .(Oi đs gi7ng ên
đh đs * N4o. &c(ool T4ac(4" ƒ. T!i N#Ec m c' đz T%P:IP và n(á1 NEXT

Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=9
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
III. )*)H +, '-$( )*) T.$H $/$( )H.$H T01$( $2T13
+)H114:
1. Trình diên bài giang:
ĐP1 là = Wn( n5ng đsc Niệ c?a N4o. &c(ool T4ac(4" c(o .(„. (2c 6in( KBan 6á
n([ng gA giáo viên (Jc (iện "ên Há1. %ác (ao ác "ên Há1 giáo viên 6€ đ#lc (ien
(| "ên các Hàn (An( c?a Há1 (2c 6in(

- %(2n vào NieB #lng Details "ên (an( công c/ Nên "ái Hàn (An(  "ê c(BS c(2n
k cO các Há1 c?a (2c 6in( và n(kn vào NieB #lng Demonstrate.
- Đe ng#ng "An( 0izn (ông in r Há1 giáo viên3 N!n (h1 n(kn vào n) lện( }n0
&466ion "ên (an( điDB `(ien c?a N4o. &c(ool T4ac(4".

2. Giám sát màn hình máy hçc sinh:TWn( n5ng nà1 gi). giáo viên cQ (e (4o 0ti
các (o! đSng (2c C. c?a (2c 6in( r Há1 giáo viên Hà `(ông c+n đi giáH 6á rng
Há1.
- Đe G4H wng KBá k cO các Hàn (An( c?a các Há1 đang (o! đSng3 N!n (h1 c(2n
Thumbnails "ên (an( công c/ Nên "ái Hàn (An(.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
==
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

- a…i Hàn (An( Há1 Wn( 6€ đ#lc (ien (| vEi = cia 6w (B n(†. Giáo viên cQ (e KBan
6á (o! đSng c?a (2c 6in( (ông KBa các cia 6w (B n(† nà1 và cQ (e can (iệ. nga1
vào Há1 c?a (2c 6in(.
3. Điêu khiên máy hçc sinh:
@!n 6i 0/ng Wn( n5ng nà1 đe `|. ($i gi). đ‡ (2c 6in( `(i gs. `(Q `(5n (osc can
(iệ. vào Há1 c?a (2c 6in( Hà `(ông c+n đi đ,n Cn n^i.
- %ác( đ^n giOn n(k và 0z 0àng (Jc (iện là N!n cQ (e n(k. đ). c(BS vào Há1 c+n
điDB `(ien cO * (ai c(, đS Details và Thumbnails.
- Đe `, ()c điDB `(ien Há1 (2c 6in(3 N!n (h1 n(kn n) End Session "ên (an(
điDB `(ien c?a N4o. &c(ool T4ac(4".

4. Tàt máy dông loçt các máy hçc sinh:
-(i NBwi (2c `, ()c3 đe giOH (ieB ($i gian đ,n p Há1 •6(B0oˆnƒ rng Há13 N!n
(h1 6i 0/ng Wn( n5ng p Há1 đfng lo! các Há1.
- &i 0/ng "ê c(BS và c(2n k cO các Há1 đang (o! đSng !i cia 6w Details  n(kn
vào n) lện( Commands  c(2n NieB #lng shutdown.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=8
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

Đên đP13 c()ng a đh (oàn (àn( Gong .(+n AH (ieB vD c(#^ng "An( N4o. 6c(ool.
%(#^ng "An( nà1 cLn "k n(iDB Wn( n5ng `(ác •giao Nài C. c(o (2c 6in(3 -(oZa caZc
`êZ nôZi Internet3 (o5Yc gi^Zi (aYn "B1 cPY. In4"n4 3 T"ao đô_ i (ai c(iê\B gi#]a giaZo viên
va\ (oYc 6in( (ông KBa c(#Zc n5ng Chat (o5Yc Message3 bBa1 .(iH Ha\n (i\n(3 "An(
0iê]n vi04o (o5Yc uB0io "ên HaZ1 (oYc 6in(.cƒ. T"ong KBá "An( 6i 0/ng N!n (h1 `(áH
.(á (êH.
I5. K6T 7#8 Đ9T Đ:;):
&aB `(i `, ()c H-I n5H (2c nà13 ôi n(Cn (k1 các 4H "k (áo ('c `(i đ,n gi$ in
(2c và `, KBO (i H-I vra "fi cgng đ! đ#lc (àn( Wc( cao (^n.
5. $(#<=$ $H!$ TH>$H )%$( 5> T?$ T9I:
@. ThAnh công:
- Giáo viên c(? đSng (#Eng 0Fn (ông KBa Hàn (An( Hin( (2a = các( "Jc KBan nên
(2c 6in( 0z i,. (B và g(i n(E 6PB 6pc (^n.
- %ác( N7 "W n(# "ên đh !o điDB `iện giáo viên NS Hôn 'ng 0/ng .(#^ng .(á.
giOng 0!1 HEiR &i 0/ng Nài giOng điện i = các( 6in( đSng.
- Giáo viên cQ (e KBan 6á (4o 0ti và (#Eng 0Fn `|. ($i các (o! đSng c?a (2c 6in(
"ong KBá "An( (Jc (àn(.
- N([ng (2c 6in( (iện c(#a cQ Há1 (Jc (àn( (A cQ (e KBan 6á n([ng N!n làH
"#Ec đe (2c (†i `in( ng(iệH c(o NOn (an `(i đ,n l#l HAn(.
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=m
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
- H2c 6in( cQ (e gi). đ‡ n(aB `(i gs. `(Q `(5n làH in( (+n đoàn `, c?a các 4H
đ#lc .(á (B1.
B. TCn tại:
{. %+n 6J (w "l vD Hs ài c(Wn( đe đ+B # (êH các (i, N| n7i H!ng.
5I. T.$H THD) TIE$
@. F nghGH thực tiIn: @ong các( N7 "W và 6i 0/ng .(+n HDH N4o. &c(ool "ong
Hôn in (2c3 c()ng ôi đh Hang đ,n n([ng gi$ (2c in (2c (C 67ng đSng và "Jc
KBan c(o (2c 6in(3 gi). các 4H i,. (B Nài đ#lc 7 (^n và n(E lPB (^n n([ng gA Hà
các 4H đh (2c đ#lc. Đfng ($i3 các( làH nà1 cLn gi). c()ng ôi đ‡ vk vO (^n "ong
việc KBOn l‚ và (#Eng 0Fn (2c 6in( (2c C.3 !o 6J g+n ggi gi[a giáo viên và (2c
6in(3 gi). các 4H H!n( 0!n .(á (B1 (, `(O n5ng c?a HAn(
B. 3hạJ Ki Lp dMng: %Q (e 0z 0àng á. 0/ng (An( ('c giOng 0!1 Nong giáo án điện
i và cLn `(O n5ng á. 0/ng c(o k cO các Hôn (2c `(ác giOng 0!1 (4o (An( ('c
"ên • aá1 c(i,B Hiniƒ
N. OAi hPc Qinh nghiRJ:
- Giáo viên lin( (o! `(i giOng 0!1 đfng ($i `Wc( (Wc( `(O n5ng # 0B1 c?a (2c 6in(
cQ NieB (iện 7 đe `(B1,n `(Wc( đSng viên in( (+n n([ng (2c 6in( `(ác3 n(k là các
(2c 6in( 1,B cQ (e (2c (†i n(iDB r N!n HAn(.
- Giáo viên c+n đ+B # `‰ c(o Nài 0!1 đe (2c 6in( cQ (e KBan 6á và vCn 0/ng `i,n
('c vra i,. (B (A các 4H 6€ `(pc 6PB (^n.
- ~P1 0Jng n(QH (2c 6in( nLng c7 c?a lE. đe gi). đ‡ (2c 6in( 1,B `„H.
ĐP1 là n([ng gA Hà ôi đh (Jc (iện "ong KBá "An( ng(iên c'B và Wc( lg1 đ#lc. @4n
c!n( đQ 6J KBan PH3 (… "l c?a N(à "#$ng và 6J ?ng (S đSng viên c?a đfng ng(iệ.
gi). c()ng ôi (àn( công "ong công việc ng(iên c'B nà1.
5II. K6T 4#S$ )H#$( 5> KI6$ $(HT:
ĐP1 `(ông .(Oi là 6áng `i,n HEi và cgng `(ông Hang Wn( B1ệ đ7i "ong việc
giOng 0!1 n(#ng n,B điDB nà1 đ#lc á. 0/ng (A `, KBO (2c C. c?a các 4H 6€
đ#lc i,n NS (^n n(iDB3 công việc giOng 0!1 c?a giáo viên Tin (2c 6€ NE n(2c
n(on (^n. T"ong (^\i gian ^Zi c(BZng ôi 64] iêZ. BYc ng(iên c#ZB caZc c(#Zc n5ng na\1
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=<
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
#Zng 0BYng va\o viêYc gia_ng 0aY1 đê_ (oa\n (iêYn (^n đê\ a\i na\1 va\ g^_i đêZn KB1Z đô\ng
ng(iêY. Hong đ#^Yc goZ. 1Z.
TAI LIÊU THAM KHAO
@. Tin ho&c @U V @@V @BV $WO (iHXo dY&c.
B. +HXch giHXo Kiên tin ho&c @UV @@V@B $WO (iHXo dY&c.
N. Đo&c HZlp cYH ch[\ng t]i"nh $Ztop +chool.
^. TAi liRY h[_ng d`n KiRc thHa bLch giLo QhoH @B $WO (iLo dMc
c. +Lch thidt Qd giLo Ln @BV $WO HA $ội
e. Thông tin t[" IntZ]nZt.
MUC LUC
Trang
I. MO ĐAU...................................................................................................2
=. L1Z 0o c(oYn đê\ a\i..................................................................................2
8. LiYc( 6#_ cB_a đê\ a\i..................................................................................2
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
=j
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
m. aBYc điZc( ng(iên c#ZB đê\ a\i..................................................................2
<. Gi^Zi (aYn ng(iên c#ZB cB_a đê\ a\i.............................................................3
{. TiZn( `(a_ (i va\ (iêYB KBa_ cB_a đê\ a\i.......................................................3
II. NÔI DUNG..............................................................................................3
=.T(#Yc "aYng 0aY1 in (oYc ^_ "#^\ng .(ô_ (ông...........................................3
8.&#_ 0BYng .(P\n Hê\H n46B..o" 6c(ool "ong gia_ng 0aY1.........................4
aƒ %(BP_n NiY ca\i đ5Y .(P\n Hê\H........................................................4
Nƒ H#^Zng 0P]n ca\i đ5Y......................................................................4
* %ài đs N4o. 6c(ool 4ac(4"...............................................4
* %ài đs N4o. 6c(ool 6B04n..............................................7
III. %ác( 6i 0/ng các Wn( n5ng N4o. 6c(ool..............................................9
=. T"An( 0izn Nài giOng..............................................................................9
8. GiáH 6á Hàn (An( Há1 Wn( c?a (2c 6in(..........................................11
m. ĐiDB `(ien Há1 Wn( c?a (2c 6in(.....................................................11
<. Tp đfng lo! Há1 Wn( c?a (2c 6in(..................................................12
IV. -, KBO đ! đ#lc...................................................................................12
V. NgB1ên n(Pn (àn( công và fn !i........................................................12
=.T(àn( công .........................................................................................12
8.Tfn !i..................................................................................................13
VI. TWn( (Jc izn........................................................................................13
=. Š ng(‰a (Jc izn ...............................................................................13
8. P(!H vi á. 0/ng.................................................................................13
m. @ài (2c `in( ng(iệH...........................................................................13
VII. KÊT LUAN - KIÊN NGHI ..............................................................14
TAI LIÊU THAM KHAO.........................................................................14
Ng#$i vi,R Lê @á -(án( Toàn
={

khóa máy hay hạn chế truy cập internet. học sinh tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học”. Giới hạn nghiên cứu của đề tài. đặc biệt là giảng dạy môn tin học nhằm đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy. Vì thế tôi đã nghiên cứu. . Lịch sử của đề tài. Mặt khác trong việc giảng dạy tin học ở phòng máy vi tính có nhiều hoạt động mà máy chiếu không thể đáp ứng được ví dụ như: Quan sát hoạt động của máy học sinh. 4. khởi động lại hoặc tắt toàn bộ hệ thống máy học sinh…đặc biệt là tạo ra một phòng học đa phương tiện công nghệ cao. năm học 2008 – 2009 là năm học: “Trường học thân thiện. nhưng những người nghiên cứu về đề tài này không nhiều. - Mục đích nghiên cứu đề tài. thế phát triển của giáo dục. số lượng có hạn trong khi đó các môn học khác cũng cần máy chiếu. tìm tòi làm thế nào để đáp ứng được những vấn đề trên khi giảng dạy tin học ở phòng máy và tôi đã tìm ra một giải pháp giải quyết tốt nhât vấn đề đó là sử dụng phần mềm netop school để hỗ trợ cho việc giảng dạy. MỞ ĐẦU 1. - Giúp học sinh có thể nắm bài một cách trực quan và dễ dàng hơn.Tạo ra một phòng học đa phương tiện. 2. Sau đây tôi xin gửi đến quý thầy cô giải pháp mà tôi đã thực hiện rất thành công trong thời gian qua. Lý do chọn đề tài. Bộ Giáo Dục Đào Tạo phát động. tuy nhiên để minh họa cho học sinh các thao tác trong môn học cần có máy chiếu hỗ trợ. Giảng dạy bộ môn tin học có những đặc thù riêng và luôn có sự hỗ trợ của thiết bị dạy học hiện đại là phòng máy vi tính. thu bài thi bài thực hành về máy giáo viên. công nghệ cao đáp ứng kịp thời với xu 3. copy dữ liệu và giao bài tập đến từng máy con.Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học I. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Người viết: Lê Bá Khánh Toàn 2 . hướng ứng cuộc vận động. trong khi đó máy chiếu là thiết bị đắt tiền. Tuy loại chương trình như thể này có khá lâu rồi và cũng có nhiều người đã sử dụng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->