P. 1
Tieu Luan Phan Tich Tai Chinh Cong Ty Co Phan Song Da 5

Tieu Luan Phan Tich Tai Chinh Cong Ty Co Phan Song Da 5

|Views: 384|Likes:
Được xuất bản bởiTrong Tran

More info:

Published by: Trong Tran on Oct 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Bộ môn:
TÀI CHÍNH !OANH NGHIỆP
CBH!" T#$ NGU%&N THU HI'N
N()*
+$ N,-./0 T(1 H-.20 T340
5$ T360 T(1 M78 #9:0,
;$ N,-./0 Đ<8 N,=>
?$ N,-./0 @A0 T3=0,
B$ T360 @A0 T3=0,
C$ N,-./0 @A0 ĐD> T(E0,
Thành phố Hồ Chí Minh, 04 -10 -2011
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
PHFN NHGN HIT CJA GIÁO @IKN HƯLNG !MN
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& i
Mục lục GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
MNC LNC
MỤC LỤC .................................................................................................................................. ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. iii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................. iii
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& ii
Danh mục bảng – Danh mục hình GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
!ANH MNC BẢNG
MỤC LỤC .................................................................................................................................. ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. iii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................. iii
!ANH MNC HONH
MỤC LỤC .................................................................................................................................. ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. iii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................. iii
G8P8 Q(8R- S2 >T0, Q. >U V(60 WT0, XY B
1.1.TZ0 ,87[ \1>(: C'NG T( C) %H*N S'NG +, #
1.2.M] >(D0, ^([_0" SD# - nhóm ngành: ./y 01ng
1.3.@`0 X82- aR (8R0 Q<8" 23.453.333.333 67ng
8.5. L1>( Wb (c0( Q(Y0("
- Công ty 9: ph;n Sông +à #< tiền th/n =à Công ty ./y 01ng thu> 6i?n V@nh SAn.
Công ty =à 0onh nghi?p Nhà nBC9 " 6An DE thành Di!n 9F T:ng 9ông ty Sông +à
9huyGn 6:i thành Công ty 9: ph;n Sông +à # th&o HuyIt 6Enh JK 8LM3NH+ " B.D
ngày 35N88NM335 9F Bộ tOBPng Bộ ./y 01ng.
- TQ ngày 8RN8MNM332 Công ty 9: ph;n Sông +à # 6BS9 9hTp thuận 6Ung VW gio
0E9h 9: phiIu tXi TOung tO/m gio 0E9h 9hYng VhoZn Hà Nội th&o HuyIt 6Enh JK
L5NH+-TTGDC[HN 9F TOung T/m gio 0E9h 9hYng VhoZn Hà Nội
1.5.N,Y0( 0,(2 ^80( \[70(
./y 01ng 9ông tO\nh 9ông nghi?p< nhà 9Z9 =oXi]
- .^ =W 9ông tO\nh _`ng phBAng phZp Vhon phun< Vhon phat] Thi 9ông _`ng
phBAng phZp Vhon< n: m\n]
- ./y 01ng 9ông tO\nh ng;m 0BCi 6Tt< 0BCi nBC9< 9ông tO\nh 6Bbng _ộ]
- [hi thZ9< Jcn duTt< Vinh 0onh: +i?n< Dật tB< Dật =i?u d/y 01ng< 9Tu Vi?n _!
tông< 9Tu Vi?n Vim =oXi< pha teng d& mZy< thiIt _E< pha Vi?n d/y 01ng]
- +;u tB< d/y 01ng< =fp 6gt Dà Dận hành nhà mZy thFy 6i?n DQ Dà nhh]
- iu< _Zn< nhập Vhju: Dật tB< pha teng< d& mZy< thiIt _E thE 9ông]
- +;u tB tài 9hính Dào 9Z9 Công ty 9on< Công ty =i!n VIt]
- Nhận Fy thZ9 6;u tB 9F 9Z9 t: 9hY9 Dà 9Z nh/n]
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& iii
Danh mục bảng – Danh mục hình GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
- [inh 0onh _Tt 6ộng Jcn< kuyền J^ 0ang 6Tt thuộ9 9hF JP hlu< 9hF J^ 0ang
hog9 6i thu!.
8.2. T(T0, Q80 a8Z0 (R
Đ17 >(d" T;ng #< thZp B< tm nhà HH5 Vhu 6ô thE Sông +à in +\nh< do in +\nh<
huy?n TQ pi!m< Hà Nội.
Đ8R0 Q([<8" q5-r35s MMM# ###q td: q5-r35s MMM# ###q
N,9e8 V(_Q 0,T0" 'ng Nguyễn iXnh Toàn " thành Di!n H+HT
f*78a" unvowJong0#.9om.Dn
ghiW8Qh" http:NNJong0#.9om.DnN
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& iD
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
P(60 +$ P(40 Qj>( QY8 >(j0(
5$+$ N()* Qk W` Q(70( ^([l0
+$+$+$ Tk W` Q(70( Q[_0 (8R0 (Y0(
TOong phXm Di _ài tập nhóm 9hxng t ph/n tí9h t\nh h\nh tài 9hính 9F 9ông ty
Sông +à # tOong R nUm M33q< M334< M383 6G 6Znh giZ thành kuc 9F 9ông ty tOong
nhlng nUm DQ ku. Vi?9 Jo JZnh 9Z9 t> JK tài 9hính DCi 9Z9 t> JK 9F ngành 6G dZ9
6Enh DE thI 9F 9ông ty Sông +à #. B`ng J1 Jo JZnh này t Jy thTy 6BS9 JY9 mXnh tài
9hính 9F 9ông ty Jo DCi 9Z9 6Ki thF 9Xnh tOnh Dà gici thí9h 6BS9 J1 thành 9ông hy
thTt _Xi 9F 9ông ty. [hi 6o hiGu 6BS9 t\nh h\nh tài 9hính tOong kuZ VhY =à _BC9 mP
6;u 6G 6B O nhlng hoX9h 6Enh 6G 6B O nhlng mô h\nh VI hoX9h tài 9hính 9ho
nhlng nUm tiIp th&o. TOong phXm Di _ài tập nhóm< nhlng thành Di!n thco =uận Dà 6B
O nhlng hoX9h 6Enh tài 9hính tOong R nUm M388< M38M< M38R 9ho Công ty Sông +à #.
+/y =à 9hz JK 6o =Bbng Vhc nUng 0onh nghi?p 6Zp Yng 9Z9 ngh@ Da tài 9hính
ngfn hXn. Chz JK này 9àng thTp tY9 =à 0onh nghi?p 9àng ggp Vhó VhUn 6Ki DCi Di?9
th19 hi?n 9Z9 ngh@ Da thnh toZn 9F m\nh Dà 9{ng =à 0Tu hi?u 01 _Zo tOBC9 nhlng
Vhó VhUn Dề tài 9hính Jy dcy O. NIu một 9hz JK thnh toZn hi?n hành 9o 6iều 6ó 9ó
ngh@ =à 9ông ty =uôn J|n Jàng thnh toZn 9Z9 Vhocn nS. Tuy nhi!n< nIu 9hz JK thnh
toZn hi?n hành kuZ 9o 9{ng Vhông =uôn =à 0Tu hi?u tKt< _Pi D\ nó 9ho thTy tài Jcn 9F
0onh nghi?p _E 9ột 9hgt Dào }tài Jcn =Bu 6ộng~ kuZ nhiều Dà nhB Dậy th\ hi?u kuc J^
0ang tài Jcn 9F 0onh nghi?p =à Vhông 9o rVí 0a: 9ó kuZ nhiều tiền mgt nhàn O•i< nS
phci 6mi< hàng t7n Vho Y 6€ng•s. T ph/n tí9h t> JK thnh toZn hi?n hành 9F 9ông ty
Sông +à # tOong R nUm M33q< M334< M383:
)ảng *+!+ ,- ./ thanh toán hi$n h0nh của c'ng t( 1'ng 20 3
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
T> JK thnh toZn hi?n hành

C
ƒ TSNHNNNH
8<8 8<8q 8<22 8<55
1.10
1.18
1.66
1.44
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2008 2009 2010 Ngành nam 2010
T?S? THANH TOÁN HI?N TH? I
4ình *+!+ ,- ./ thanh toán hi$n h0nh của các c'ng t( 1'ng 20 3
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& #
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
CZ9 t> JK thnh toZn 9F 9ông ty tOong R nUm 6ều P t\nh tOXng tKt r„8s 9ho thTy
t\nh h\nh tài 9hính 9F 9Z9 9ông ty :n 6Enh< 0ễ 0àng thnh toZn 9Z9 Vhocn nS Vhi 9;n
thiIt. Tuy nhi!n< nIu Jo JZnh DCi tOung _\nh ngành rt> JK thnh toZn hi?n hành 9F
ngành =à 8.R8s th\ t thTy nUm M383 9ó t> JK thnh toZn 9o hAn tOung _\nh ngành< 9mn
hi nUm M33q Dà M334 thTp hAn tOung _\nh ngành. TOong R nUm tz JK t> JK thnh toZn
9ó du hBCng tUng tuy nhi!n J1 0o 6ộng Vhông kuZ =Cn< nUm M383 t> JK thnh toZn
hi?n hành VhZ 9o Jo DCi M nUm 9mn =Xi =à 0o thbi gin này Vhocn nS ngfn hXn 9F
Công ty thTp.NUm M33q Dà nUm M334< t\nh h\nh Vinh tI tOong nBC9 Dà thI giCi 9ó
nhiều _iIn 6ộng< =Xm phZt tUng 9o< giZ 9c một JK =oXi Dật tB 9hính tUng 6ột _iIn< thE
tOBbng tiền t? 0iễn _iIn phY9 tXp< 9hính JZ9h thft 9hgt 9ho Dy 9F 9Z9 ng/n hàng Dà
9Z9 t: 9hY9 tín 0ang 6o g/y Vhông ít Vhó VhUn Dề DKn 6G 6;u tB Dà S.[D cnh hBPng
tO19 tiIp 6In t\nh h\nh th19 hi?n VI hoX9h S.[D 9F Công ty. Do 6ó< Công ty 9ó nhu
9;u J^ 0ang tài Jcn tiền mgt 6G 9huyGn thành 9hi phí Jcn duTt< 6iều này =àm gicm t:ng
tài Jcn =Bu 6ộng n!n t> JK thnh toZn hi?n hành gicm Jo DCi 9Z9 nUm tOBC9.
B!n 9Xnh 6ó< t 9{ng d…t 6In OFi Oo 6g9 the 9F ngành d/y 01ng =à thbi gin thi
9ông V…o 0ài< Di?9 nghi?m thu< _àn gio 6BS9 th19 hi?n th&o tQng gii 6oXn< 9Z9 9ông
tO\nh thi 9ông d/y 01ng thBbng =à 9Z9 9ông tO\nh 9ó kuy mô =Cn n!n phZt Jinh thBbng
duy!n nhu 9;u tín 0ang ngfn hXn<• Do 6ó< 9hz n!n 0uy tO\ tz JK này P mY9 thTp Jo DCi
9Z9 ngành VhZ9. ig9 0e< t> JK này thTp hAn Vhông nhiều Jo DCi t> JK ngành 6iều 6ó
thG hi?n 9ông ty 6ng gicm ít Vhc nUng thnh toZn nS nhBng Vhông 6Zng kun t/m D\
9ông ty 6ng J^ 0ang hi?u kuc tài Jcn ngfn hXn Dào 6;u tB Dà Jcn duTt.
+$+$5$ Tk W` Q(70( Q[_0 0(70(
Chz JK thnh toZn nhnh 6o =Bbng mY9 thnh Vhocn 9o hAn. Chz nhlng tài Jcn
9ó tính thnh Vhocn 9o mCi 6BS9 6B Dào 6G tính toZn. Hàng t7n Vho Dà 9Z9 tài Jcn
ngfn hXn VhZ9 6BS9 _h O D\ Vhi 9;n tiền 6G tOc nS< tính thnh Vhocn 9F 9hxng OTt
thTp. Do 6ó< t> JK này 9ó mY9 6ộ 6Znh giZ tính thnh Vhocn 9hính dZ9 hAn.
)ảng *+*+ ,- ./ thanh toán nhanh của c'ng t( 45a )ình
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0( 0A*
5m+m
8
T> JK thnh toZn nhnh: ‚k ƒ
rTSNH " HT[sNNNH
3<M4 3<2M 3<q4 3<q2
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 2
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
1.10
1.18
1.66
1.44
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
T?S? THANH TOÁN NHANH
Hình 2.2. ,- ./ thanh toán nhanh của các c'ng t( 1'ng 20 3
T> JK ‚k ku R nUm M33q< M334< M383 nhh hAn 8 9ho n!n 6G tOc hIt nS ngfn hXn
9ông ty =à phci thnh =í hàng t7n Vho tuy nhi!n tOong =@nh D19 ngành d/y 01ng =àm
Di?9 này VhZ Vhó VhUn D\ 9Z9 9ông tO\nh 9hz tXo 0onh thu Vhi 6o 6BS9 nghi?m thu
hoàn thành. V\ Dậy< giZ tOE hàng t7n Vho 9F 9ông ty =uôn P mY9 9o. +/y Jy =à OFi Oo
nhTt =à 6Ki DCi 9Z9 0onh nghi?p 9ó tz JK nS =Cn. TOong R nUm 9ho thTy ‚k 9ó du
hBCng tUng$ NUm M33q ‚k thTp< tiềm jn OFi Oo tOong t\nh h\nh VhFng hocng Vinh tI V…o
th&o t\nh h\nh thi 9ông một JK 9ông tO\nh _E tO\ tO? Dề tiIn 6ộ 9{ng nhB Vhc nUng thnh
kuyIt toZn 9hậm n!n giZ tOE hàng t7n Vho Y 6ộng 9o. Sng nUm M334< t> JK thnh toZn
=Cn hAn r3.2Ms tBAng Yng DCi Vhc nUng thnh toZn 9o hAn. NUm M383 t> JK thnh toZn
9o nhTt tOong R nUm r3.q4s Dà 9o hAn tOung _\nh ngành r3.q2s n!n Vhc nUng thnh
Vhocn 9{ng VhZ tKt hAn Jo DCi t\nh 9hung 9F toàn ngành.
,6m l7i8 t9ong các t- ./ :ánh giá t;nh thanh <hoản" các t- ./ lư% :=ng >
?
8 ,- ./
thanh toán nhanh ‚
k
c6 giá t9@ c0ng cao thì <hả nAng thanh toán nB của doanh nghi$C
c0ng lớn+ Doanh nghi$C c0ng ;t ch@% 9ủi 9o nhưng lBi nh%ận cDng ;t :i+ Như vậ( mEi
doanh nghi$C :&% Chải lFa chGn :ánh :Hi giIa lBi nh%ận v0 <hả nAng thanh toán nB+
5$5$ N()* Qk W` (8R- p-l ([<Q Xq0,
+Yng tO!n gó9 6ộ ng/n hàng Vhi ph/n tí9h tài 9hính 0onh nghi?p 9hxng t kun
t/m nhiều nhTt 6In 9Z9 t> JK thnh Vhocn< t> JK nS Dà t> JK tOng tOci =oi Dy D\ 9Z9 t>
JK này tO19 tiIp 6o =Bbng Vhc nUng thnh toZn nS Dà =oi 9F VhZ9h hàng. Tuy nhi!n
9{ng 9;n ph/n tí9h th!m 9Z9 t> JK 6o =Bbng hoXt 6ộng Vinh 0onh 9F 9ông ty 6G 9Z9
nhà kucn tOE 9ó 9A JP giZm JZt tính hi?u kuc 9F Di?9 J^ 0ang tài Jcn tOong Di?9 tXo O
0onh thu Dà 9Z9 phcn Yng Dề tK9 6ộ tOc nS 9F VhZ9h hàng. Do 6ó< 9Z9 t> hoXt 6ộng
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& L
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
9mn =à thBC9 6o =Bbng tK9 6ộ 9huyGn 9Z9 tài Vhocn _ộ phận thành tiền. TOong 6ó< 9hu
V† thnh toZn 9F 9Z9 Vhocn phci thu cnh hBPng nhiều 6In 0onh thu 9F 9ông ty.
5$5$+$ #` Sr0, p-7. (Y0, Qs0 ^([
+G 6Znh giZ hi?u kucn =W t7n Vho 9F 9ông ty 9hxng t 9ó thG J^ 0ang t> JK hoXt
6ộng JK kuy hàng t7n Vho. Chz JK Dmng kuy hàng t7n Vho 9àng 9o 9àng 9ho thTy
0onh nghi?p _Zn hàng nhnh Dà hàng t7n Vho Vhông _E Y 6€ng nhiều tOong 0onh
nghi?p. Có ngh@ =à 0onh nghi?p Jy ít OFi Oo hAn nIu nh\n thTy tOong _Zo 9Zo tài
9hính< Vhocn ma9 hàng t7n Vho 9ó giZ tOE gicm ku 9Z9 nUm. Tuy nhi!n 9hz JK này kuZ
9o 9{ng Vhông tKt D\ nhB thI 9ó ngh@ =à 01 tOl nguy!n =i?u Dật =i?u 6;u Dào 9ho Di?9
thi 9ông Vhông 6F 0‡n tCi Vhông 6Zp Yng 6F nhu 9;u VhZ9h hàng. V\ Dậy 9hz JK Dmng
kuy hàng t7n Vho 9;n phci 6F =Cn 6G 6cm _co mY9 6ộ Jcn duTt 6Zp Yng 6BS9 nhu 9;u
VhZ9h hàng.
)ảng *+J+ K5ng L%a( h0ng tMn <ho
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
SK Dmng kuy hàng t7n Vho:
GVHBNHT[
3<3# 3<32 3<3# 3<3L
M
TBAng 6BAng JK ngày =u/n
9huyGn hàng t7n Vho
2.40
3.61
4.59
4.86
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
VÒNG QUA H!NG T?N "HO
Hình 2.3. K5ng L%a( h0ng tMn <ho của c'ng t( 1'ng 20 3
+7 thE Dmng kuy hàng t7n Vho 9ho thTy O`ng nUm M383 Dmng kuy hàng t7n Vho
9o hy JK ngày =u/n 9huyGn hàng t7n Vho VhZ nhnh ngh@ =à tOong 6iều Vi?n nền Vinh
tI :n 6Enh th\ Jcn phjm 9F 9ông ty 6BS9 ti!u tha OTt nhnh 6iều này 9{ng phcn Znh
6xng nUng =19< uy tín 9F 9ông ty tOong =@nh D19 d/y 01ng DCi mY9 6ộ 6Zp Yng y!u
9;u VhZ9h hàng tKt. CZ9 9ông tO\nh =uôn 6Zp Yng 6xng Dề mgt tiIn 6ộ thi 9ông _àn gio
9{ng nhB Dề 9hTt =BSng 9ông tO\nh 0o 6ó 6cm _co tKt Dề mgt thnh kuyIt toZn DCi 9hF
6;u tB. +iều này =àm tUng 0onh thu nhBng gicm giZ tOE hàng t7n Vho. ‚i!ng nUm
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& q
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
M33q< nền Vinh tI VhFng hocng n!n V…o th&o 9Z9 6Ki tZ9 9{ng Vhó VhUn Dề Vinh tI n!n
t\nh tOXng =u/n 9huyGn giZ tOE 9ông tO\nh 6o th19 hi?n thành 0onh thu 9{ng V…o 0ài D\
Dậy giZ tOE Dmng kuy hàng t7n Vho thTp. Song Jong 6ó nUm M33q JK =BSng 9Z9 9ông
tO\nh th19 hi?n ít 6i hog9 9hz mng tính 9;m 9hQng n!n nhu 9;u 01 tOl nguy!n Dật =i?u
9ho thi 9ông 9{ng gicm. So JZnh nUm M383 DCi ngành th\ g;n nhB tBAng 6BAng< 6iều
này thG hi?n 9ông ty 6o 6cm _co 6BS9 J1 9/n _`ng tOong Di?9 =u/n 9huyGn hàng t7n
Vho Jo DCi 9Z9 9ông ty 9eng ngành
5$;$ C_> Qk W` S2 Xr0 it. QY8 >(j0(
T> JK 6mn _jy tài 9hính 6Znh giZ mY9 6ộ một 9ông ty J^ 0ang ngu7n DKn Dy Dào
9Z9 hoXt 6ộng Jcn duTt Vinh 0onh. CZ9 t> JK này thG hi?n mY9 6ộ Dy nS 9F 9ông ty.
[hi Dy nS ng/n hàng 9Un 9Y Dào 9Z9 t> JK này 6G 6Znh giZ mY9 6ộ OFi Oo Dà tính =oi
JuTt 9ho Dy. +iều 6ó 9ó ngh@ =à 9ông ty 9àng Dy nhiều =oi JuTt 9àng 9o. +Ki DCi
9ông ty< t> JK nS gixp 9Z9 nhà kucn tOE =1 9h€n 9Tu tOx9 ngu7n DKn hSp =W 9ho 9ông ty
m\nh. Ngoài O< 9Z9 ty JK này 9mn thG hi?n mY9 6ộ OFi Oo Dề tài 9hính 9F 9ông ty. Ca
thG một 0onh nghi?p Dy nS 9àng nhiều Jo DCi t:ng giZ tOE tài Jcn 9F 0onh nghi?p Jy
9ó 6mn 9/n nS 9àng =Cn< OFi Oo Dà =Si nhuận 9{ng 9àng =Cn. Có hi 0Xng 6o =Bbng nS
Dy: +o =Bbng mY9 6ộ nS Dy Dà 6o =Bbng Vhc nUng hoàn tOc nS Dy.
5$;$+$ Tk W` 0u Q3Z0 QY8 Wl0
Chz JK này 9ho thTy t> =? nS 6BS9 J^ 0ang tOong t:ng 9Tu tOx9 DKn 9F 9ông ty.
Nói 9hung t> JK này n!n _iIn 6ộng tQ 3 6In 0BCi 8. NIu _`ng 8 hog9 =Cn hAn 8 9ó
ngh@ =à toàn _ộ giZ tOE tài Jcn 9F 9ông ty Vhông 6F 6G tOc nS Dà th19 tI 9ông ty Jy phZ
Jcn ngy nIu 9Z9 9hF nS 6mi nS 9eng một =x9.NhBng =Bu W< Công ty tận 0ang DKn Dy
6G gi tUng =Si nhuận 9ho 9Z9 9: 6ông 9{ng n!n gil một t> =? Dy thí9h hSp 6G phZt
tOiGn :n 6Enh _ền Dlng< hXn 9hI 9Z9 OFi Oo tài 9hính.
)ảng *+N+ ,- ./ nB t9ên t0i .ản
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
T> JK nS tO!n TS rD&_t Otios:

0
ƒ T:ng nS DyNT:ng tài Jcn
mvn; mvwn mv?o mvC5
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 4
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
0.83
0.#8
0.49
0.62
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
T?S? N?
4ình *+N+ ,- ./ nB t9ên t0i .ản của ?'ng t( 1'ng 20 3
Nh\n Dào 67 thE t thTy< 9ông ty 9ó 9hz JK nS 9o tOong M nUm M33q Dà M334 r9o
hAn Jo DCi ngànhs< 9Z9 t> JK này thG hi?n mY9 6ộ OFi Oo Dề tài 9hính 9F 9ông ty 9o<
0onh nghi?p Dy nS nhiều Jo DCi t:ng giZ tOE tài Jcn 9F 0onh nghi?p n!n 6mn 9/n nS
=Cn< OFi Oo Dà =Si nhuận 9{ng 9àng =Cn. NUm M383 DCi 9hz JK nS tO!n tài Jcn thTp nhTt
tOong R nUm Dà thTp hAn Jo DCi ngành< 9ông ty hoàn toàn 9ó thG Dy DKn DCi =Si thI Dề
=oi JuTt Jo DCi M nUm M33q Dà M334. Do 6ó< 9ông ty 6ng tOong gii 6oXn nhận hàng
=oXt 9ông tO\nh 9ó kuy mô =Cn 6mi hhi ngu7n DKn nhiều n!n 9;n thiIt tận 0ang ngu7n
DKn Dy 9ho hoXt 6ộng Jcn duTt thi 9ông.
5$;$5$ Tk W` ^(l 0A0, Q(70( Q[_0 a]8 S7.
pà =oXi t> JK phcn Znh mKi kun h? gil Vhc nUng tOng tOci 9hi phí Dà 9hi phí tài
9hính 9ông ty phci gZnh 9hEu. Chi phí tài 9hính thBbng ggp =à =oi Dy. %h/n tí9h t> JK
Vhc nUng thnh toZn =oi Dy =à 6o =Bbng Vhc nUng mà =Si nhuận phZt Jinh 0o J^ 0ang
DKn 6G 6cm _co thnh toZn =oi Dy hàng nUm 9F 9ông ty nhB thI nào.
)ảng *+3+ ,- ./ <hả nAng thanh toán lOi va(
#TT Tk W` NA* 5mmn NA* 5mmo NA* 5m+m
8
Chz JK Vhc nUng thnh toZn =oi Dy:
Thu nhập tOBC9 thuI Dà =oi Dy rˆBuTsN
=oi Dy
M<8q R<R2 M<qL
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 83
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
2.18
3.36
2.8#
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2008 2009 2010
T?S? "H? NANG THANH TOÁN $%I VA
4ình *+3+ ,- ./ <hả nAng thanh toán lOi va( của ?'ng t( 1'ng 20 3
Nh\n Dào 67 thE t 9ó thG thTy =à t> JK thnh toZn =oi Dy 9F Công ty tOong nUm
M33q thTp nhTt tOong R nUm< nUm M33q nền Vinh tI VhFng hocng V…o th&o JK =BSng
9ông tO\nh th19 hi?n ít 6i hog9 9hz mng tính 9;m 9hQng n!n =Si nhuận hoXt 6ộng 9F
Công ty thTp. Sng nUm M334 Dà M383< nền Vinh tI 0;n 0;n 9ó nhlng _BC9 9huyGn
_iIn tí9h 919< hoXt 6ộng tOong =@nh D19 d/y 01ng 6BS9 6;u tB nhiều hAn Dà phZt tOiGn<
Công ty 6Xt 6BS9 =Si nhuận hoXt 6ộng tOBC9 thuI Dà =oi Dy 9o. NUm M334 =à 9ó t> JK
thnh toZn =oi Dy 9o nhTt 9hYng th tOong nUm M334 Công ty hoXt 6ộng tKt< 6Xt 6BS9
=Si nhuận Omng Ju thuI 9o nhTt tOong R nUm.
5$?$ N()* Qk W` ^(l 0A0, W80( au8
T> JK Jinh =Si 6o =Bbng =Si nhuận 9F 9ông ty DCi 9Z9 nh/n tK VhZ9 tXo O =Si
nhuận nhB DKn 9: ph;n< t:ng tài Jcn< 0onh thu. poXi t> JK này _o g7m 9Z9 9hz ti!u
Ju:
5$?$+$ B8Z0 au8 0(-x0 yNhQ V3[z8Q *73,80 37Q8[{
T> JK này 9hEu cnh hBPng 9F =Si nhuận Omng Dà 9Z9 9hi phí hoXt 6ộng< 9hi phí tOc
=oi< thuI. TQ 6ó 9ó thG thTy 6BS9 tz JK này thTp hy 9o =à 0o 6/u mà 9ó _i?n phZp 6iều
9hznh.
)ảng *+P+ ,- ./ biên lBi nh%ận
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
T> JK _i!n =Si nhuận ƒ
Thu nhập Omng N T:ng 0onh thu
3<3#R 3<3#q 3<3#M 3<3L
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 88
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
0.05
0.06
0.05
0.0#
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
&I'N $? I NHU?N
4ình *+P+ ,- ./ biên lBi nh%ận
TQ 67 thE 9ó thG thTy t> =? =Si nhuận Omng tO!n 0onh thu 9F Công ty 9o nhTt
Dào nUm M334< 67ng thbi tz JK =Si nhuận Jo DCi 0onh thu 9F Công ty VhZ thTp Jo DCi
ngành. +iều này 9ó thG gici thí9h D\ ngu7n DKn Dy 9F Sông +à # 9ó 9hi phí 9o hAn
Jo DCi ngành hog9 =à =Si nhuận hoXt 6ộng thTp hAn ngành. +iều này 9ho thTy Vhc nUng
kucn =W 9hi phí 9hB tKt 9F Công ty.
5$?$5$ #-|Q W80( au8 Q3Z0 QU0, QY8 Wl0 yRhQ-30 O0 T[Q7a AWWhQ R7Q8[ } ROA{
SuTt thu =Si 9F tài Jcn 6BS9 g€i =à JuTt Jinh =Si 9F DKn 6;u tB ‚‰u< =à thBC9 6o
hi?u kuc kucn =W 6G tXo =Si nhuận 6Ki DCi t:ng tài Jcn hi?n 9ó 9F 0onh nghi?p. T> JK
này 6o =Bbng Vhc nUng Jinh =Si Jo DCi tài Jcn< hy nói VhZ9 6i t> JK này 9ho _iIt 8Š
67ng giZ tOE tài Jcn 9F 9ông ty tXo O _o nhi!u 67ng =Si nhuận. pSi nhuận J^ 0ang
tOong 9ông thY9 tính toZn 9ó thG =à =Si nhuận tOBC9 thuI hog9 =Si nhuận Omng Ju thuI<
tey th&o ma9 ti!u ph/n tí9h. Ch‹ng hXn< 6Ki 9: 6ông thBbng kun t/m 6In ph;n =Si
nhuận h€ 6BS9 ph/n 9hi n!n Vhi tính toZn 9hz ti!u =Si nhuận Jo DCi tài Jcn thBbng J^
0ang =Si nhuận Omng Ju thuI.
)ảng *+Q+ 1%Rt .inh lBi t9ên tHng t0i .ản
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
T> JuTt Jinh =Si tO!n t:ng tài Jcn:
‚‰Œ ƒ pN‚NTS
3<3L 3<3q 3<34 3<32
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 8M
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
0.0#
0.08
0.09
0.06
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
(OA
4ình *+Q+ )iS% :M .%Rt .inh lBi t9ên tHng t0i .ản
TQ 67 thE t thTy O`ng ‚‰Œ 6o tUng 6ều tOong R nUm Dà 9o hAn Jo DCi ngành.
+iều này 9ho thTy hi?u kuc hoXt 6ộng 9F Công ty tOong Di?9 J^ 0ang tài Jcn 9K 6Enh
hi?n 9ó 9o.
5$?$;$ #-|Q Q(- au8 >~7 S`0 >(~ W• (€- yRhQ-30 O0 fp-8Q. R7Q8[ } ROf{
ThBC9 6o =Si nhuận thu 6BS9 tQ DKn 9hF JP hlu r9c 9: ph;n thBbng =‡n 9: ph;n
Bu 6ois 6;u tB Dào 0onh nghi?p.
)ảng *+T+ 1%Rt .inh lBi của v/n chủ .U hI%
#TT Tk W`
NA*
5mmn
NA*
5mmo
NA*
5m+m
N,Y0(
0A* 5m+m
8
T> JuTt Jinh =Si tO!n DKn 9:
ph;n: ‚‰ˆ ƒ pN‚NVC%
3<5 3<Rq 3<84 3<8L
0.4
0.38
0.19
0.1#
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
(O)
4ình *+T+ )iS% :M .%Rt .inh lBi t9ên cH Chn
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 8R
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
‚‰ˆ 9o hAn Jo DCi ngành ngh@ =à 9ông ty 9ó 9Tu tOx9 ngu7n DKn thí9h hSp n!n
9ó hi?u kuc Dề =Si nhuận Omng tO!n DKn 9: 6ông 9o. Tuy nhi!n Di?9 ‚‰ˆ gicm nhiều
tOong nUm M383 Jo DCi M nUm M33q Dà M334 9hYng th O`ng hi?u kuc J^ 0ang DKn 9:
ph;n 9F 9ông ty tuy 9o hAn hi?u kuc 9hung 9F toàn ngành nhBng =Xi 6ng Jat gicm
Jo DCi 9hính Vhc nUng 9F 9ông ty  9ông ty 9;n 9Tu tOx9 =Xi ngu7n DKn 9: ph;n 6G
6Xt 6BS9 hi?u kuc J^ 0ang ngu7n DKn này =à 9o nhTt.
5$B$ C_> Qk W` ,8_ Q(1 Q39e0, yM73^hQ @7a-h R7Q8[{
CZ9 nhà 6;u tB 9: ph;n thBbng 6g9 _i?t kun t/m 6In 9Z9 giZ tOE mà 9ó phcn cnh
giZ tOE thE tOBbng 9F 9: ph;n. Ca thG =à Dài giZ tOE Ju:
5$B$+$ T(- 0(xV *•8 >U V(60 yfP# } f73080, Vh3 W(73h{
+/y =à 6Xi =BSng kun tO€ng kuyIt 6Enh giZ 9: ph;n D\ nó thG hi?n thu nhập 9F
nhà 6;u tB 9: ph;n.
)ảng *+V+ ,h% nhậC mEi cH Chn
#TT Tk W` NA* 5mmn NA* 5mmo NA* 5m+m
8
Thu nhập m•i 9: ph;n:
ˆ%S ƒ TN‚C+TNSK C%T
q.ML2 88.M88 q.L2R
82#6
11211
8163
5858
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2008 2009 2010 Ngành nam
2010
)*S
Hình 2.9. )iS% :M th% nhậC t9ên mEi cH Chn
Nh\n 9hung< giZ tOE =Si nhuận tO!n m•i 9: phiIu 9F Công ty tOong R nUm 6ều 9o
hAn Jo DCi ngành< =à 0Tu hi?u 9ho thTy 9ông ty =àm Un VhZ tKt< tXo 6BS9 uy tín Dà thu
hxt 6BS9 9Z9 nhà 6;u tB mu 9: phiIu 9F Công ty. VCi nhlng ph/n tí9h P tO!n< nUm
M334 9ó t> JK _i!n =Si nhuận 9o nhTt< hi?u kuc hoXt 6ộng 9o n!n =Si nhuận tO!n m•i
9: phiIu 9{ng tUng 9o. NUm M33q =à nUm 6;y _Tt :n Dà phY9 tXp Dề giZ 9c< =oi JuTt
ng/n hàng. GiZ 9c 6;u Dào 9F ngành d/y 01ng g7m nguy!n Dật =i?u d/y 01ng< nh/n
9ông< dUng 0;u< Dận 9huyGn< 6g9 _i?t Jft th…p< gX9h d/y< dimUng< 6Z< 9Zt• tUng OTt 9o
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 85
Phn !" #iới thi$% v& c'ng t( GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
tOong M kuW 6;u nUm. Chz JK giZ ti!u 0eng nUm M33q tUng MM<4L•. HAn nl< =oi JuTt
9ho Dy 9F ng/n hàng tUng 6ột _iIn tQ Vhocng 8M• =!n 6In M8•< 6jy 9hi phí =oi Dy
tUng 9o. Nhlng yIu tK tO!n 6jy giZ thành d/y 01ng tUng 9o< 9eng DCi =oi JuTt tUng Dà
Di?9 JiIt 9hgt tín 0ang 6o 0‡n 6In thE tOBbng 6E K9 6óng _Ung. CZ9 9hF 6;u tB gion
tiIn 6ộ hog9 gicm mY9 6ộ 6;u tB n!n 6o cnh hBPng 6In 0onh thu Dà =Si nhuận 9F
9ông ty.
5$C$ P(40 Qj>( !-V[0Q
T 01 Dào _cng thKng V! 9Z9 0l =i?u ph/n tí9h Dupont 6G thTy 6BS9 một 9Z9h
t:ng kuZt hAn Dề t\nh h\nh tài 9hính 9F 9ông ty.
)ảng *+!W+?ác chX ./ ChYn t;ch D%Cont
#TT Tk W` C_>( Qj0( NA* 5mmn NA* 5mmo NA* 5m+m
8 Donh thu r8s
4#M.L3L.354.48
M
8.8L5.422.4R4.25
q
8.M48.MM5.2R8.33L
M poi Omng rMs 2L.2qR.RR3.4LL 2q.RM8.RML.8M5 #3<5RM<53M<Rq5
R T:ng tài Jcn rRs
L52.4#4.Lq4.LM
#
q84.4M5.5MM.4R4 L82.#M5.53#.445
5
T> JuTt Jinh
=Si tO!n
0onh thu
r5sƒrMsNr8s
3<3#R 3<3#q 3<3#M
#
Vmng kuy
tài Jcn
r#sƒr8sNrRs
8<ML# 8<5M2 8<2q2
2 ‚‰Œ r2sƒr5sdr#s 3<3L 3<3q 3<34
L
ThQ JK
DKn 9: 6ông
rˆis
rLs
#<425 5<#qL M<83M
q ‚‰ˆ rqsƒr2sdrLs 3<5 3<Rq 3<84
NUm M33q _E cnh hBPng _Pi VhFng hocng Vinh tI< mg9 0e JuTt Jinh =Si tO!n tài
Jcn ‚‰Œ thTp nhBng h? JK 6mn _jy rthQ JK DKn 9: 6ôngs 9o n!n JuTt Jinh =Si tO!n
DKn 9: 6ông ‚‰ˆ 9o nhTt tOong R nUm. +iều này 9ó ngh@ nUm M33q< Công ty 9ó 9Tu
tOx9 ngu7n DKn thí9h hSp n!n hi?u kuc J^ 0ang ngu7n DKn Dy 6G 6;u tB OTt tKt. Sng
nUm M334< 9ông ty ku 6BS9 gii 6oXn VhFng hocng n!n 6;u tB 9ó hi?u kuc< 6Xt 6BS9
=Si nhuận 9o nhTt tOong R nUm 0o 6ó t> JK =Si nhuận tO!n 0onh thu 9{ng 9o nhTt< 9Z9
t> JK =Si nhuận tO!n t:ng tài Jcn< h? JK 6mn _jy Dà t> JK =Si nhuận tO!n DKn 9: 6ông
9{ng VhZ 9o. NUm M383< 9ông ty 9ó =oi Omng thTp hAn Jo DCi M33q Dà M334< tuy nhi!n
t> JK Dmng kuy tài Jcn 9o n!n 6Xt 6BS9 JuTt Jinh =Si tO!n tài Jcn 9o nhTt tOong R
nUm. iột 6iều 6Zng 9hx W =à nUm M383 thQ JK DKn 9: 6ông 9F Công ty thTp n!n 0‡n
tCi t> JK JuTt Jinh =Si tO!n DKn thTp< 6iều này thG hi?n Di?9 J^ 0ang DKn 6G 6;u tB 9F
Công ty tOong nUm M383 9hB thật J1 hi?u kuc.
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 8#
Phn *" PhYn t;ch t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
Phần 2. H[<>( X10( QY8 >(j0(
+G hoX9h 6Enh tài 9hính 9F 0onh nghi?p< t 9;n 6B O gic 6Enh Donh thu< giZ
DKn hàng _Zn Dà =Si nhuận 9F 0onh nghi?p tOong 9Z9 nUm tiIp th&o.
;$+ MqQ W` Q(T0, Q80 a8Z0 p-70 l0( (9•0, X‚0 \[70( Q(- SY au8 0(-x0 >~7 #!B
Q3[0, 0(€0, 0A* QP8$
;$+$+$ Đƒ> X8„* ([<Q Xq0, >~7 CT0, Q. #!B
Công ty 9: ph;n Sông +à #< DCi ngành nghề Vinh 0onh 9F 9ông ty g7m =@nh D19
thi 9ông d/y =fp 9Z9 9ông tO\nh Thu> 6i?n< thi 9ông 9;u 6Bbng< 6ào thi 9ông h;m<
Vhon phun gi 9K< d^ =W nền móng 9ông tO\nh. Công ty 9: ph;n Sông +à # 6o Dà
6ng thm gi d/y 01ng nhiều 9ông tO\nh tO€ng 6iGm =Cn 9F 6Tt nBC9 nhB: Thu> 6i?n
V@nh SAn< Thu> 6i?n (=y< Thu> 6i?n C;n +An< Thu> +i?n S!Jn RŒ< Thu> 6i?n
Tuy!n Hung< Thu> 6i?n Bcn Vy< Thu> 6i?n SAn p< ThFy 6i?n pi Ch/u< Nhà mZy .i
mUng Sông +à " (=y< .i mUng Di!u TO\•
Hi?n ny Công ty =à 0onh nghi?p 6Yng 6;u tOong ngành thi 9ông _! tông DCi
VhKi 6: =Cn. Công ty 6o Dà 6ng 6;u tB 0/y 9huyền Jcn duTt _! tông 6;m =Un 6G thi
9ông 6ập _! tông 6;m =Un tXi 9ông tO\nh thu> 6i?n SAn p< 6/y =à 9ông ngh? hoàn toàn
mCi Dà phY9 tXp< =;n 6;u 6BS9 Zp 0ang tXi Vi?t Nm. Công ty DBSt tOội Dề tTt 9c 9Z9 mgt
nhB thBAng hi?u< kuy mô< 9ông ngh? tO\nh 6ộ ty nghề Dà Vinh nghi?m 9F ngBbi
=o 6ộng< thE tOBbng< 9hiIn =BS9 phZt tOiGn
;$+$5$ ![70( Q(- SY au8 0(-x0 U0 X10(
Th&o _Zo 9Zo tài 9hính 9F Công ty tOong R nUm g;n nhTt th\ Donh thu 9F Công ty
=uôn 0uy tO\ mY9 9o rhAn 8333 t> 67ngs. NIu d…t t> =? =Si nhuận Ju thuIN 0onh thu th\
t> =? này 9F SD# 6BS9 0uy tO\ tOong Vhocng #.5-2•< Nhóm 6Znh giZ 6/y =à một 9on
JK OTt 9o 6Ki DCi một 0onh nghi?p hoXt 6ộng tOong ngành d/y 01ng nhB SD# Dà
SD# Jy 9ó Vhc nUng 0uy tO\ t> =? này tOong nhiều nUm tCi.
pSi thI =Cn tQ 9ông ngh? hi?n 6Xi. Hi?n tXi< SD# =à một tOong JK ít 0onh nghi?p tXi
Vi?t Nm JP hlu 0/y 9huyền Jcn duTt _! tông 6;m =Un =i!n hoàn 9ông ngh? 9F +Y9<
Nhật< %hZp Dà 9Z9 thiIt _E nhập tO19 tiIp tQ 9Z9 nBC9 ˆŽ 9ó tính :n 6Enh OTt 9o. Nhb Dậy<
9hTt =BSng thi 9ông 9F SD# =uôn 6Xt P mY9 OTt tKt< 6/y =à yIu tK kuyIt 6Enh gixp SD#
Vh‹ng 6Enh =à 0onh nghi?p JK 8 tXi Vi?t Nm Dề thi 9ông 9Z9 9ông tO\nh 6;m =Un phY9
tXp Dà 9{ng =à =Si thI =Cn gixp SD# thfng th;u thi 9ông 9A giCi tOong nhlng 9ông tO\nh
=Cn 9ó tính 9hTt kun tO€ng nhB thFy 6i?n SAn p< thFy 6i?n pi Ch/u Dà 9Z9 01 Zn 9ó J^
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 82
Phn *" PhYn t;ch t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
0ang DKn tDu< nhlng 9ông tO\nh =Cn này 6:i =Xi 6&m =Xi 0onh thu Dà =Si nhuận :n 6Enh
9ho SD#.
;$+$;$ Lu8 Q(‚ aP0 S2 >(8 V(j
D/y 9huyền Jcn duTt _! tông 6;m =Un 9F SD# 6BS9 6;u tB DCi JK DKn _n 6;u =à
M3 tOi?u ˆŽ‚ Dào nUm M33L 6G pha9 Da 9ho 01 Zn d/y 01ng thFy 6i?n SAn p Dà hi?n
6ng 6BS9 9huyGn 6In 6G pha9 Da 01 Zn ThFy 6i?n pi Ch/u. Công ty th19 hi?n 9hính
JZ9h VhTu ho nhnh 9ho 9Z9 thiIt _E =Cn. Nhlng thiIt _E kun tO€ng nhTt nhB _Ung tci<
tOXm tOộn =Xnh< thiIt _E 6iều VhiGn 6ều 6o 6BS9 VhTu ho tCi 4#• tOong Dmng 5 nUm VG tQ
M33L tCi ny.
NUm M388 Dà 9Z9 nUm tiIp th&o< Vhi 0/y 9huyền tOộn _! tông 6;m =Un 6BS9 VhTu
ho hIt< SD# Jy 9ft gicm 6Zng VG 9hi phí VhTu ho< DKn 9hiIm Vhocng 8#• tOong t:ng
9hi phí giZ DKn hàng _Zn 9F SD#.
;$+$?$ Lu8 Q(‚ S2 Q(-‚
NUm M33# 6An DE 9huyGn 6:i tQ h\nh thY9 0onh nghi?p nhà nBC9 Jng Công ty 9:
ph;n n!n 6BS9 miễn M nUm 6;u rnUm M33#<M332s Dà gicm #3• tOong q nUm tiIp th&o
th&o kuy 6Enh 9F puật thuI TNDN hi?n hành.
B!n 9Xnh 6ó< =@nh D19 hoXt 6ộng 9F 0onh nghi?p thuộ9 =oXi =@nh D19 9ó Bu 6oi Dề
thuI JuTt thu nhập 0onh nghi?p. Th&o _Zo 9Zo tài 9hính ViGm toZn 9F 9Z9 nUm< 9a thG =à
nUm M383 tOong t:ng thu nhập 9hE thuI =à LL.qM t> th\ Vhocng thu nhập 9hEu thuI 6BS9
hBPng thuI JuTt Bu 6oi #• =à L#.R t> 67ng r9hiIm 42.q•s< ph;n 9mn =Xi 9hEu thuI M#•.
+/y 9{ng =à một =Si thI tBAng 6Ki =Cn 9F SD#.
;$+$B$ T82* 0A0, Q… >_> *l0, ^80( \[70( ^(_>
Hi?n tXi< 6G 0uy tO\ hoXt 6ộng Vinh 0onh Ju Vhi 9Z9 01 Zn thFy 6i?n hoàn
tTt< SD# 01 ViIn 9huyGn Jng 9Z9 mcng Vinh 0onh VhZ9< tOong 6ó _o g7m phZt
tOiGn _Tt 6ộng Jcn< thi 9ông 6Bbng _ộ Dà phZt tOiGn 6i?n hXt nh/n 0o T:ng 9ông ty Sông
+à 6;u tB tOong 6ó SD# Jy th19 hi?n 9ông tO\nh ng;m.
;$5 !† i_[ \[70( Q(- SY au8 0(-x0
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 8L
Phn *" PhYn t;ch t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
Bảng 3.1 " ?Z cR% doanh th% của 1D3
#TT
G8_ Q31 5m+m yQk
Xs0,{
Td Q3=0,
Donh thu Jcn duTt 9ông nghi?p 282 52•
Donh thu 0E9h Da 45 q•
Donh thu hoXt 6ộng d/y =fp 23# 52•
TU0, +;+B +mm‡
[Ng%Mn" )áo cáo <iSm toán *W!W\
Donh thu 9F Công ty thu;n 9F Công ty tUng tOBPng nhnh tOong 9Z9 nUm M33L-
M334< tuy nhi!n 6In nUm M383 0onh thu thu;n 6o tUng 9hậm =Xi r_`ng 83•s Jo DCi nUm
M334 =à D\ 01 Zn ThFy 6i?n SAn p 6o 6ng tOong gii 6oXn 9uKi 9eng 6G hoàn thành<
0onh thu 9F Công ty tOong nUm M388 9hF yIu =à 01 Dào 0onh thu tQ 01 Zn ThFy 6i?n
pi Ch/u< Nậm ChiIn< HF N< Bcn Dy Dà một 9ông tO\nh Jy thm gi 6Tu th;u mCi.
D1 tO!n 6Znh giZ 9hung t\nh h\nh nền Vinh tI D@ mô 9F 6Tt nBC9 Jy ggp nhiều Vhó
VhUn tOong nUm M388< =Xm phZt Dà =oi JuTt tUng 9o< giZ nguy!n Dật =i?u 9ó du hBCng tUng
mXnh< ngu7n DKn 9ho 9Z9 01 Zn _E hXn 9hI< Di?9 9ft gicm hog9 gion tiIn 6ộ 9F 9Z9 01 Zn
9ó thG dcy O. +7ng thbi 9Un 9Y tO!n VI hoX9h tOiGn Vhi 9Z9 hSp 67ng 6o VW VIt DCi 6Ki
tZ9< H+HT Dà _n 6iều hành Công ty 6o =!n VI 01 ViIn VI hoX9h 9ho nUm M388 nhB Ju:
Bảng 3.2 " ]<^ ho7ch dF <i^n t9ong nAm *W!!
#TT C(d Q8Z- Đ@T
NA*
5m+m
K‚ ([<>(
5m++
TA0,
Q39•0,
I K‚ ([<>( #HK! Qk
+ Donh thu thu;n t> 8R8#.q 433 -RM•
5 pSi nhuận tOBC9 thuI t> LM.L 23
; pSi nhuận Ju thuI t> 2L.q #L
II K‚ ([<>( X6- Q9 Qk
+
N/ng 9o nUng =19 thi
9ông
t> L.R5 L#.5
5 +;u tB tài 9hính t> LM Rq
Bn =onh 6Xo Công ty SD# 6o thận tO€ng 6gt VI hoX9h S.[D 9F Công ty nUm M388
gicm RM• Jo DCi nUm M383 D\ nhận 6Enh Jy ggp nhiều Vhó VhUn tOong nUm M388. Th&o
6Znh giZ 9F Nhóm< tQ nUm M38M tOP 6i< t\nh h\nh Vinh tI D@ mô Jy 0;n :n 6Enh< =Xm phZt
Dà =oi JuTt Jy _ft 6;u 6BS9 Viềm 9hI Dà 0o 6ó hoXt 6ộng Jcn duTt Vinh 0onh 9F Công ty
9ó thG =Ty =Xi 6à tUng tOBPng.
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 8q
Phn *" PhYn t;ch t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
Nhóm 01 _Zo mY9 tUng tOBPng 9F Công ty SD# tOong M nUm M38M Dà M38R nhB
Ju:
• Donh thu tUng 83• hàng nUm.
• pSi nhuận _i!n thu;n 01 ViIn: 23N433ƒ2.2• [ :Y( l0 m_c cao hZn .o với các
nAm *WWT`*W!W vì ?'ng t( .a <hR% hao h^t giá t9@ h$ th/ng .ản x%Rt bê t'ng :m lAn
t9ong thbi gian chX gn J nAm8 giá t9@ .H .ách thi^t b@ <hoảng *W t9i$% c%9+ Do :6 giá v/n
.a giảm m7nh do ch; Ch; <hR% hao giảm v0 l0m tAng lBi nh%ận biên th%n\+
• +;u tB mZy mó9 thiIt _E n/ng 9o nUng =19 thi 9ông: D1 ViIn Vhocng L3 t>NnUm
• iY9 6;u tB tài 9hính: 01 ViIn Rq t>NnUm r_`ng M388s
• CZ9 tài Vhocn ngfn hXn g7m: [hocn phci thu< Vhocn phci tOc< t7n Vho hàng hó 01
ViIn Jy thy 6:i th&o tz =? tUng tOBPng 0onh thu.
• Tài Jcn nS 0ài hXn 01 ViIn Vhông thy 6:i th&o tz =? tUng tOBPng 0onh thu.
• Tài Jcn 9K 6Enh Jy thy 6:i pha thuộ9 Dào 9hi phí VhTu ho Dà mY9 6;u tB thiIt _E
mZy mó9 thi 9ông< nhà dBPng th&o 01 ViIn.
;$; B_[ >_[ QY8 >(j0( \† ^8‚0 >([ m; 0A* y5m++5m+;{
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& 84
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
Bảng 3.3
" )áo cáo <^t L%ả ho7t :=ng <inh doanh
Đơn ! "ính# T$ %ồn&
BÁO CÁO KˆT QUẢ HOẠT ЉNG KINH !OANH
5mmn 5mmo 5m+m 5m++Š 5m+5Š 5m+;Š
8 ![70( Q(- i_0 (Y0, SY >-0, >|V \1>( S‹
4#M<L3L.3
#
8<845<35M.4
#
8<R8#<q84.R
M
433<333.3
3
8<3R#<333.3
3
8<843<M#3.33
M CZ9 Vhocn gicm tOQ 0onh thu M25.MR RqL.RM 85L.RL
R
![70( Q(- Q(-60 S2 i_0 (Y0, SY >-0,
>|V \1>( S‹
4#M<55M.q
M
8<84R<2##.2
R
8<R8#<2L8.4
#
433<333.3
3
8<3R#<333.3
3
8<843<M#3.33
5 G8_ S`0 (Y0, i_0
q3L<3#3.q
5
8<3M4<#M2.#
2
8<8M2<R4#.4
q
L23<MqR.R
M
qL5<RM#.qM 8<33#<5L5.24
#
Lu8 0(-x0 ,qV S2 i_0 (Y0, SY >-0, >|V
\1>( S‹
85#<R48.4
q
825<8M4.3L 8q4<ML#.4L
8R4<L82.2
q
823<2L5.8q 8q5<LL#.R8
2 Donh thu hoXt 6ộng tài 9hính 8<4#2.44 R<LL4.45 R<3M4.R# M<3LM.3R M<RqM.qR M<L53.M2
L Chi phí tài 9hính #2<#32.5R 58<3Rq.M4 5#<L83.q3 R8<M2#.5q R#<4##.R3 58<R5q.#4
q TOong 6ó: Chi phí =oi Dy 5M<L25.5M M4<32M.85 Rq<443.4L M2<224.MM R3<224.23 R#<ML3.35
4 Chi phí _Zn hàng M.LR 8.qL M.85 M.5L
83 Chi phí kucn =W 0onh nghi?p 58<R5L.R8 #L<53q.qM L5<45q.33 #8<M2R.ML #q<4#M.L2 2L<L4#.2L
88
Lu8 0(-x0 Q(-60 Q… ([<Q Xq0, K80(
\[70(
54<54#.M5 2<452.84 L8<25R.L4 #4<M#q.83 2q<852.q8 Lq<R2q.qR
8M Thu nhập VhZ9 8<32L.42 M<8RM.3q 8<852.82 LqR.4# 438.## 8<3R2.Lq
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& M3
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
8R Chi phí VhZ9 8R3.q3 8<2q4.#3 28.5q 5M.3# 5q.R2 ##.28
85 Lu8 0(-x0 ^(_> 4RL.82 55M.#q 8<3q5.2q L58.43 q#R.84 4q8.8L
8# TU0, au8 0(-x0 Q39P> Q(-‚ #3<5RM.53 24<435.54 LM<LMq.5L 23<333.33 24<333.33 L4<R#3.33
82 Chi phí thuI 0onh nghi?p hi?n hành #<35#.85 R<333.33 R<5#3.33 R<42L.#3
8L pSi nhuận Ju thuI TNDN #3<5RM.53 24<435.54 2L<2qR.RR #L<333.33 2#<##3.33 L#<RqM.#3
8q LŒI C• BẢN TRKN CŽ PHIˆU nv5Cw ++v?w+ nv+C; Cv;;; wv5n; nv;wC
Bảng 3.4 # )ảng cYn :/i <^ toán
Đơn ! "ính# T$ %ồn&
BẢNG C•N ĐỐI Kˆ TOÁN !• KIˆN
TÀI #ẢN 5mmn 5mmo 5m+m 5m++Š 5m+5Š 5m+;Š G(8 >(‘
A TY8 Wl0 0,E0 (<0 ?Bwv55n Bnwv;;+ B5mvmwC ;B?vw5? ?mwvo;; ?Cov+5;
d+ ,i&n v0 các <hoản tưZng :ưZng ti&n !J8T!N *8T3* V8*PW P8JJJ Q8*TJ T8JQP
TUng th&o ph;n
tOUm DT
8. Tiền 8R<q85 M<q#M 4<M23 2<RRR L<MqR q<RL2
M. CZ9 Vhocn tBAng 6BAng tiền
dd+ ?ác <hoản :% tư t0i ch;nh ngen
h7n
ddd+ ?ác <hoản Chải th% ngen h7n VQ83J3 *T38VWP *3*8NJ3 !Q*8PP* !VT83P! **T8JN3
TUng th&o ph;n
tOUm DT
8. %hci thu VhZ9h hàng LL<q42 8q5<M8M MR8<L35 8#q<5qM 8qM<M#5 M34<#4R
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& M8
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
M. TOc tOBC9 9ho ngBbi _Zn 84<335 42<3q5 MM<84M 8#<8L4 8L<5#2 M3<3L5
R. %hci thu nội _ộ ngfn hXn
5. %hci thu th&o tiIn 6ộ VI hoX9h
hSp 67ng .D
#. CZ9 Vhocn phci thu VhZ9 2R# #<283 5<M3L M<qLL R<R34 R<q3#
TUng th&o ph;n
tOUm DT
2. D1 phmng phci thu ngfn hXn Vhó
6mi
r#<22qs rR<qLLs r5<5#4s r#<8Mqs
dK+ 40ng tMn <ho JJP8TTN *TW8JW! *NW8**! !PN8JWT !TT8V3N *!Q8*VQ
TUng th&o ph;n
tOUm DT
8. Hàng t7n Vho RR2<qq5 Mq3<R38 M53<MM8 825<R3q 8qq<4#5 M8L<M4L
M. D1 phmng gicm giZ hàng t7n
Vho
K+ ,0i .ản ngen h7n <hác T8VVN !T8*Q! !T8!PW !*8N*! !N8*TN !P8N*Q
TUng th&o ph;n
tOUm DT
8. Chi phí tOc tOBC9 ngfn hXn
M. ThuI GTGT 6BS9 VhTu tOQ 5<433 M<M45 83<qq# L<55# q<#2M 4<q52
TUng th&o ph;n
tOUm DT
R. ThuI Dà 9Z9 Vhocn VhZ9 phci thu
Nhà nBC9
LMq
5. Tài Jcn ngfn hXn VhZ9 R<R2# 8#<4LL L<ML# 5<4L2 #<LMM 2<#q8
TUng th&o ph;n
tOUm DT
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& MM
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
B TY8 Wl0 \Y8 (<0 5novw;5 5;5vBo? +oCv??o 5+wvmB? 5C5vwn5 5o;vBm5
d+ ?ác <hoản Chải th% d0i h7n
dd+ ,0i .ản c/ :@nh M2R<qR5 *W38!J3 TW8VPN PJ83QW !WV8*VQ !NW8W!T
8. Tài Jcn 9K 6Enh hlu h\nh M2R<822 M33<44L L2<M8R 23<RM3 83#<#23 8R#<LM3
TSC+ 9{ 6o VhTu
ho hIt. +;u tB
thiIt _E< n/ng 9o
nUng =19 Jd
- Nguy!n giZ 54M<#4q #LR<qL3 #4L<LL# L#<533 8#3<q33 MM2<M33
- GiZ tOE ho mmn =un VI rMM4<5RRs rRLM<qLMs r#M8<#2Rs r8#<3q3s r5#<M53s r43<5q3s
M. Tài Jcn 9K 6Enh thu! tài 9hính
R. Tài Jcn 9K 6Enh Dô h\nh
- Nguy!n giZ 8<83# 8<83# 8<83# 8<83# 8<83# 8<83#
- GiZ tOE ho mmn =un VI r8<83#s r8<83#s r8<83#s r8<83#s r8<83#s r8<83#s
5. Chi phí d/y 01ng 9A _cn 0P 0ng 22q 5<8Rq 5<L#8 R<M#3 R<LRL 5<M4q
TUng th&o ph;n
tOUm DT
ddd+ )Rt :=ng .ản :% tư
dK+ ?ác <hoản :% tư t0i ch;nh d0i h7n *38TVV *Q8N3V !!38NTN !3J8NTN !3J8NTN !3J8NTN
8. +;u tB Dào 9ông ty 9on 2M<333 833<333 833<333 833<333
Góp DKn Dào 9ông
ty Sông +à #3#
M. +;u tB Dào 9ông ty =i!n VIt< =i!n
0onh
q<853 4<L83 q<853 q<853 q<853 q<853 pTy _`ng M383
R. +;u tB 0ài hXn VhZ9 8L<L#4 8L<L54 5#<R5# 5#<R5# 5#<R5# 5#<R5# pTy _`ng M383 •
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& MR
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
[I hoX9h 6;u tB
M388
5. D1 phmng gicm giZ 6;u tB tài
9hính 0ài hXn
K+ ,0i .ản d0i h7n <hác
TŽNG C‰NG TÀI #ẢN w?CvoCm n+ovo5? w+CvB5? Bw+vwwn Cwmvw+? wC5vC5B
NGUỒN @ỐN
A Nu V(l8 Q3l C5+vwmn C?+von? ;B5v5wn ;mCvCo; ;5+v?o5 ;;nvB+5
d+ NB ngen h7n N!38NJ! NVP8W!W J!J8J*! *PQ8QJP *T*83J3 *VV8333
8. Vy Dà nS ngfn hXn 8R2<### M34<L4L 824<3L8 824<3L8 824<3L8 824<3L8
pTy _`ng giZ tOE
M383
M. %hci tOc ngBbi _Zn q4<qL# 43<##R 28<ML5 58<483 5q<84L ##<5ML
TUng th&o ph;n
tOUm DT
R. NgBbi mu tOc tiền tOBC9 85#<M## q5<4ML R2<L#8 M#<8RL Mq<43q RR<M55
TUng th&o ph;n
tOUm DT
5. ThuI Dà 9Z9 Vhocn phci nộp Nhà
nBC9
2<R54 R3<3qM 8R<8MR q<4L2 83<RMM 88<qL3
TUng th&o ph;n
tOUm DT
#. %hci tOc ngBbi =o 6ộng 8R<MM4 8L<5## 8q<M4M 8M<#88 85<Rqq 82<#52
TUng th&o ph;n
tOUm DT
2. Chi phí phci tOc #<3R5 M<53R 8<3qR L58 q#M 4q3
TUng th&o ph;n
tOUm DT
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& M5
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
L. %hci tOc nội _ộ
q. %hci tOc th&o tiIn 6ộ VI hoX9h hSp
67ng d/y 01ng
4. CZ9 Vhocn phci tOc< phci nộp ngfn
hXn VhZ9
84<8RR 23<L45 L<qL8 #<Rq5 2<848 L<8M3
TUng th&o ph;n
tOUm DT
83. D1 phmng phci tOc ngfn hXn
88. H{y Vh&n thBPng phx9 =Si 8<382 M<8M8 #<q#2 5<33# 5<232 #<M4L
TUng th&o ph;n
tOUm DT
dd+ NB d0i h7n *WP8*QQ !N38VQN JT8V3Q JT8V3Q JT8V3Q JT8V3Q
[hông 6:i th&o
DT
8. %hci tOc 0ài hXn ngBbi _Zn
M. %hci tOc 0ài hXn nội _ộ
R. %hci tOc 0ài hXn VhZ9
5. Vy Dà nS 0ài hXn M32<88q 85#<##5 Rq<32# Rq<4#L Rq<4#L Rq<4#L
#. ThuI thu nhập hoon =Xi phci tOc
2. D1 phmng tOS 9Tp mTt Di?9 =àm 8#4 5M3 q4R
L. D1 phmng phci tOc 0ài hXn
ddd+ NB <hác
B @`0 >(~ W• (€- +5Bv5B5 +wwvo?+ ;C?v5?w ;Bwv+C? ;oBvn;+ ??BvCoo
d+ K/n chủ .U hI% !*N8*JP !Q38T*W JPN8*NQ J3Q8!PN JV38TJ! NN38PVV
8. VKn 6;u tB 9F 9hF JP hlu 23<453 23<453 43<333 43<333 43<333 43<333
[hông 6:i th&o
[H
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& M#
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
M. Thgng 0B DKn 9: ph;n 882<88# 882<88# 882<88# 882<88#
[hông 6:i th&o
[H
R. VKn VhZ9 9F 9hF JP hlu
5. C: phiIu kun
#. Ch!nh =?9h 6Znh giZ =Xi tài Jcn
2. Ch!nh =?9h t> giZ hKi 6oZi
L. Hun 6;u tB phZt tOiGn 83<qLq 53<3MR LR<3q8 54<4qL #L<5q# 22<83L
TUng th&o ph;n
tOUm DT
q. Hun 01 phmng tài 9hính 8<4q# 2<#R# 8M<L38 q<2qL 4<443 88<5q4
TUng th&o ph;n
tOUm DT
4. Hun VhZ9 thuộ9 DKn 9hF JP hlu R<3qR M<83q M<5M# M<Lqq
TUng th&o ph;n
tOUm DT
83. pSi nhuận Ju thuI 9hB ph/n phKi #3<5RM 2q<RM8 24<M22 43<M22 884<q82 8#4<844
Th&o [H 9hi 9:
tY9 53•
88. Ngu7n DKn 6;u tB .DCB
TŽNG C‰NG NGUỒN @ỐN w?CvoCm n+ovo5? w+CvB5? CC;vnBw w+wv;5? wn?v5++
NGUỒN @ỐN CFN T’NG THKM
yAŠN{
o5vmwn ?CvCmo 5+vBnC
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& M2
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
- +g9 6iGm 9F SD# =à 9ó ngu7n thgng 0B DKn 9: ph;n OTt =Cn Dà t> JuTt =Si
nhuận tO!n DKn 6iều =? OTt 9o< tuy nhi!n Công ty 9hi t> =? 9: tY9 thTp 6G tiIp ta9 tZi
6;u tB Jcn duTt. Ngu7n DKn 9hF JP hlu 9hiIm t> tO€ng 9o tOong T:ng ngu7n DKn 9F
0onh nghi?p.
- Th&o nhB _cng 9/n 6Ki VI toZn 01 ViIn 9F 3R nUm tCi th\ T:ng tài Jcn nhh hAn
t:ng ngu7n DKn< 0o 6ó Công ty Vhông 9;n tUng th!m ngu7n DKn. Do 6ó 9A 9Tu tài
9hính 9F SD# 6BS9 6Znh giZ =à OTt n toàn.
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& ML
Phn J" 4o7ch :@nh t0i ch;nh GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền
0.09
0.02
0.12
0.02
0.0#
0.09
0.03
0.06
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
S+5 S+# ,T+ S,5 H&, S99 S+& Ngành
nam 2010
(OA
[Bài tập nhóm Tài Chính Donh Nghi!p " SD#$ %g& Mq

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

GVGD: TS. Nguyễn Thu Hiền

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

[Bài tập nhóm Tài Chính Doanh Nghiêp – SD5]

Page i

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->