CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!

Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
1


CÁC CUOC KHÔNG CHIEN TRÊN BAU TRÒI VIET NAM

Nguôn: 4rum TTVNOL.com.Thanks ace!
Tác gia ebook: Cân Vê Do


Loi mo dâu: Trong cuôc chiên tranh chông Mÿ,nguoi lính không quân dóng
góp 1 phân không nho trong chiên tháng oanh liêt,tao nên nhung chiên công
huyên thoai,mà ca thê gioi phai kinh ngac,có thê nói không quân VN dã viêt
nên 1 cuôn binh pháp không chiên ca thê gioi phai hoc hoi…Nhung nguoi lính
dành hêt tình yêu tô quôc lòng dung cam dê quyêt chiên voi ke thù hung
bao.Cuôn ebook nho này së nói vê ho,nhung trân dánh mà không mây nguoi
biêt,nhung chiên MIG thân kì, CÁNH ÉN NHO BÁO HIEU CA MÙA
XUÂN(Cân vê do).


Chiên thuât mói cúa Mig .Thòi tiêt tháng 8/1967 thât tôt, nên KQ và HQ tiêp tuc các cuôc không kích quyêt liêt. Phân lón
nô luc tâp trung vào Route Package VI chông lai các duòng liên lac, dãc biêt là 2 duòng xe lúa chay
dông bãc và dông tây tù Hà nôi sang TQ và hê thông vân tái tù Hà nôi dên cáng Hái phòng.

Mig không hoat dông manh kê tù tháng 6, và cho dên lúc dó các don vi không thây có dâu hiêu
nào cúa chiên thuât mói. Nhung, thât không may, ho dã nhâm.

Ngày 23 tháng 8, 1967, môt luc luong lón gôm 9 phi dôi 105 và 4 phi dôi F4 (1 chông Mig
(MigCap) và 3 cuòng kích) tân công ga Vinh Yên. F105 tân công truóc, có F4 MigCap ó trái sau
và 3 biên dôi F4 ném bom bay theo dôi hình chü V ngay dãng sau. THòi tiêt tôt, trân mây 25,000
feet (overcast).

Luc luong tân công không biêt dã có 2 Mig21 xuât phát tù Phúc Yên, bay thâp chãn dánh. Mig
bay gân mãt dât (stay in the ground cluster [1]) dê tránh bi rada máy bay Mÿ phát hiên, nhung tín
hiêu transponder cúa nó dã bi thiêt bi QRC-248 trên môt chiêc EC-121 dang bay vòng nhân
duoc. CHiêc EC-121 thông báo vi trí cúa Mig, nhung don vi hô tro không có phán úng.

Khi dân duòng mãt dât thây MIg dã ó bên suòn cúa dôi hình ném bom, và ngoài tâm cúa F4
MigCap, ho ra lênh Mig vot lên 28,000 feet (kqndvn ~ 9,000m), dua Mig vuot trên trân mây và ó
suòn cúa môt trong các phi dôi ném bom, trong khi vân không bi rada cúa F4 phát hiên. Mig21
tiêp cân luc luong, và theo lênh cúa dân duòng mãt dât, ho dâm xuyên trân mây vói tôc dô cuc
nhanh vào phi dôi Ford, môt trong 3 phi dôi F4 ném bom bay phía sau dôi hình chính. Mig tân
công bãng tên lúa Atoll; Cánh báo dâu tiên mà F-4 nhân duoc là khi sô 3 thây môt tên lúa bãn trúng
sô 4, biên nó thành môt quá câu lúa. Cùng lúc dó, sô 2 thây môt tên lúa Atoll bay suot bên canh và
phá huý sô 1.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
2

Mig bay thoát không bi tôn thuong (unscathed).

Nhung trân dánh vân chua hêt; trên khu vuc muc tiêu, thêm nhiêu Mig21 và Mig17 tân công vói
chiên thuât conventional. Môt F-4 phóng tên lúa Aim-7 vào môt F4 khác mà nó nhân lâm là quân
dich, nhung dã kip tãt rada (break lock) truóc khi tên lúa trúng muc tiêu. Môt F4 nüa bi cao xa
bãn roi. Sô 3 cúa biên dôi Ford hêt dâu khi chua bãt kip máy bay tiêp dâu, khiên tông sô máy bay
bi mât là 4 chiêc, 3 trong sô dó thuôc biên dôi Ford. Tô bay cúa Ford 3 duoc dón vê; ít nhât 3 dù
dã duoc nhìn thây bung ra tù Sô 1 và sô 4, nhung không ai trong các tô bay duoc cúu thoát.
Cuôc tân công chêt chóc này cúa Mig21 lai càng gây bôi rôi khi sau dó các phi công biêt duoc bô
phân quân báo Mÿ dã quan sát duoc Mig luyên tâp chiên thuât này tù 10 ngày truóc dó, nhung
chãng ai báo lai cho các phi dôi. Ho còn lo âu hon nüa khi biêt rãng dó chi là khói dâu cúa su
thay dôi cãn bán chiên thuât cúa Mig 21 KQ Bãc Viêt.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
3
Ó bên HK100 dã có lân nói vê cái này rôi. Cuôc không chiên trên không ó Triêu Tiên diên ra rât
khôc liêt. Ban dâu, Mÿ và dông minh tuyên bô ha duoc 10/1 máy bay Bãc TT và TQ. Sau dó,
Liên Xô thành lâp môt don vi dãc biêt tham chiên truc tiêp, các phi công bãt buôc nói tiêng TT
hay TQ. Tý lê duoc mât cúa don vi này lên dên gân 10/1. Tý lê này thuc tê còn cao hon nüa, vì
dây là các con sô duoc hai bên công nhân khi Liên Xô giái mât tài liêu. Thuc tê cao hon vì Mÿ chi
công nhan máy bay bmât do không chiên khi máy bay roi tai trân, còn nêu máy bay lê lêt ra khói
không gian trân dánh thì Mÿ tính là tai nan. Do dó, có su chênh lêch con sô máy bay Mÿ bi
máy bay Liên Xô ha. khoàng gân 1200 dên 1400 máy bay Mÿ và dông minh mât, Liên Xô mây vài
chuc cái. Sau chiên tranh, có nhúng phi công ha 24 chiêc, có nhúng don vi mà hâu hêt phi công tró
thành ace. Truóc dây, khi tài liêu mât vê tý lê thãng khúng khiêp cúa phía Liên Xô chua giái mât,
nguòi ta cüng rât khôn ngoan khi nói vê không chiên ó chiên tranh này, nhüng box chúng ta không
phái ai cüng có trình dô vãn hóa nhu tác giá, do Liên Xô vùa ra khói chiên tranh, phi công
có trình dô cao rât nhiêu, tuóng chi huy không quân cüng giói, không thê có trân không chiên bai
nhu vây.
Tý lê thãng cao cúa Liên Xô duoc Mÿ và dông minh cho là:
1, Liên Xô dùng mày bay tiêm kích dánh máy bay ném bom.
2, Liên Xô thành lâp môt don vi nhiêu phi công anh hùng giâu kinh nghiêm chiên dâu.
Tuy thiêu tài liêu và cùng Liên Xô giü tuyêt mât trân này, tránh dê bon xâu sú dung dê tuyên
truyên ww3, nhung nhiêu phi công Mÿ lúc dó ho chiên dâu vói phi công Nga, do các phi công
Nga không thao tiên nuóc ngoài và nói bãng tiêng me dé.
Nhu vây, box cüng dã nói dên và tài liêu nuóc ngoài cüng nhiêu, viêc "F-86 cúa Mÿ dã ha Mig-15
phân lón do phi công Nga lái vói ti lê tiêu diêt 10:1 " là viêc làm cô ý, ré tiên. Thuc tê dây là chiên
tranh thãng loi huy hoàng nhât cúa không quân Soviet. Cüng do quá cay cú vê thât bai này,
nhüng tài liêu mang nãng tính quáng cáo không hê nguong môn bôi bác bóp méo nó.

Tài liêu này dù do chính nguòi Tây phuong viêt nhung ho lai dê cao không quân viêt nam . Nói
chính xác là dê cao phi công và chi huy VN . Ho cho rãng Không quân VN bé tí teo , vü khí lac hâu
cúa Nga . Nhung vân tìm duoc cách dánh và ha duoc quân dôi dông hon , hiên dai hon và
duoc huân luyên kÿ . Tài liêu nhu vây tai sao không dãng ? nêu báo vü khí Nga là vô dich thú , là
di truóc thòi dai , là dinh cao cúa kÿ thuât quân su . vây nguòi vn ta có gì tài giói nào? xài dô tôt
duong nhiên là thãng dô tôi dê dàng lãm thôi . Nhung thuc tê là VN ta duoc trang bi vü khí kém
nhung vân thãng . Ðây là yêu tô con nguòi . Ðai Tuóng Võ Nguyên Giáp có nói : Vü khí có hiên
dai cüng chi là cô máy , quan trong là nguòi sú dung nó .
Sách nói lên tính Anh Hùng cúa nguòi VN thì nên dich . Tôi không hiêu tai sao có quá nhiêu
nguòi sãn lòng làm moi thú dê báo vê danh du tôi cao cúa vü khí Nga và quân dôi Nga . Tai sao
không dùng bây nhiêu dó tâm huyêt dê ca ngoi su Anh hùng cúa dân tôc VN ta ? Tôi nói câu tù dáy
lòng . Ngày xua tôi luôn nghï môi vü khí có thê manh và yêu riêng cúa nó . không có vü khí nào là
vô dich . Tôi thích môt sô dãc diêm cúa vü khí Nga . Nhung tù ngày thây ó dây vài nguòi xem nó
nhu thuong dê vì nó mà xáy ra chia ré nghiêm trong trong room tôi thât su không muôn nhãc dên
ngay cá cái tên vü khí Nga nüa . Thòi dai nay dã khác xua , thông tin toàn câu . nguòi
ngu cüng doc duoc rât nhiêu và biêt rât nhiêu . Vì nuóc Nga thân yêu mà ca ngoi thái quá chi
dem dên kêt quá nguoc , làm nguòi ta nhìn nuóc Nga nhu môt cô máy tuyên truyên mà thôi .

Bác không quân cú dich di, viêc ta thì ta cú làm thôi.
Các bác ó trên này cãi nhau làm gì, có gì chi tranh luân thôi, hê hê, mà tranh luân phái có luân
cú làm nguòi khác tâm phuc khâu phuc chú không phái chúi bói linh tinh. Các bác cüng dùng
phân biêt trong nuóc hay ngoài nuóc, kiêu gì chá là nguòi VN và dêu huóng dên 1 muc dích
cuôi cùng là vì VN thôi.
Vài ý kiên, dê box ngày càng phát...
Canvedo@gmail.com
Hê hê công nhân ban Phù dông nói dúng. Mình cüng có dôi chút cám tình vói nuóc Nga vì lón
lên hoàn toàn trong môi truòng này mà. Ngay cá bô dô choi lãp ghép ó nhà mình cüng phân lón
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
4
là xe tãng tàu bò cúa Nga chi có vài cái là cúa Mÿ , Pháp. Nhung càng duoc tiêp cân nhiêu vói
thông tin toàn câu dâu óc mình cüng sáng ra nhiêu. Và tù khi vào dây chúng kiên nhüng phát
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
5

ngôn không biêt nguong môm cúa môt sô nguòi làm mình càng ngày càng mât cám tình vói
nuóc Nga nói chung và vü khí Nga nói riêng. Nguòi ta goi dây là ép phê nguoc, càng tuyên
truyên lãm thì càng bi ghét.

Trong 1 lân luót qua 1 forum nuóc ngoài dê tài F-16 vs Mig29 câu chuyên dân dên A2A ó Triêu
Tiên, tôi thây 2 phe Pro Nga và Pro Mÿ cãi nhau nhu mô bò mà chãng di dên dâu. Tôi thây 2 phe
dêu có lý cúa nó. Phe Nga nói diêt cá ngàn máy bay, quá dúng vì Mig cúa Nga nó gãp thãng nào
là nó dôp thãng dó bât kê là F-86 hay thú gì khác. Ó Triêu Tiên Mÿ và LHQ sú dung rât nhiêu B-
26, B-29, A-1H, F-8 dê oanh tac vào vi trí cúa BTT. Ó WW2, B-29 thì hâu nhu Zero không "sò"
vào nó dc nhung 6,7 nãm sau thì là chuyên quá dê vói Mig-15. Vê phía Mÿ don thuân chi là A2A
giúa F và Mig nên sô lg kill ít hon . Ti lê Kill/Loss cá 2 phe dua ra chãc chãn là phái bigmouth thôi
thòi nào chá thê. Pilot Nga thay thê mây chú nông dân China, Triêu Tiên lái máy bay thì tình hình
phái khác hon truóc chú, Mÿ có 1 dôi thú xúng tâm hon dê do súc. Pilot Mÿ có thê bi Pilot Nga,
Tâu , TT bãn roi thì VN mình cüng làm dc có thê còn hon nüa. Pilot Nga cüng vây thôi, khi bí mât
tham chiên ó Trung Ðông cüng tùng bi Israel bãn roi ngay 5 cái sau dó lãng lé rút quân. Nói
chung là con nguòi có hay có dó chó có phái siêu nhân thân thánh gì dâu mà dánh nhau là
thãng. Bó qua chuyên này di không thì nó là chú dê, Ban KQNDVN tiêp tuc nhé cho anh em
thuóng thúc.

MIG21 có môt cái dãc biêt mà sau này F16 cúa Mÿ ra dòi cüng rât chú ý dên.

Mình có nhân xét chung thê này: cá Nga, Mÿ và Tây âu dêu có vü khí tôt!!! thòi dai bây giò ai có
gì tôt thì bên kia bãt truóc. Không nhu nhüng nãm 60-70 môi bên cô gãng theo duòng riêng cúa
minh. Vân dê chú yêu là ai có nhiêu tiên! Nga không manh vê kinh tê nên chi nhüng gì quan
trong nhât mói làm bãng hoãc vuot bên Mÿ và Tây Âu (nêu có khá nãng!!!)

Mình tuy không hê biêt Nga, xong có môt sô cám tình vói vü khí cúa Nga vì cách giái quyêt vân
dê. Bán thân nguòi Ðúc thuòng tu cao tu dai, song cüng rât phuc Nga vê chuyên này. Nêu có
thành viên nào là kÿ su thiêt kê ó Ðúc có thê dông ý vói mình vê chuyên này.

Ðúng nhu ban nói, nguòi Ðúc gân dây dâu tu qua Nga rât nhiêu(chú yêu là dãt vãn phòng nghiên
cúu).Ngay ông thú tuóng Ðúc trong bài phát biêu giói thiêu máy bay Airbus A380 cüng mong
muôn Châu âu hop tác kÿ thuât hon nüa , nhât là vói Nga.

Tuy nhiên, vì tâp tính lâu dòi ( có lë do thiêu tiên) nguòi Ðúc cüng có nhân xét "Công nghê Nga
nên tán là giái quyêt vân dê chú không phái nhu chúng ta ( Tây Âu, Mÿ) Công nghê là dê hoàng
thiên hon." Do vây mà ta cüng thây tù máy bay, tàu, cái gì Nga cüng có , nhung nêu chup hình
so sánh vói dô Âu , Mÿ thì không có tính thâm mÿ, không có tu duy hoàn thiên.
Tôi có coi 1 chuong trình vê tàu không gian Nga, phóng viên làm ctrình rât ngac nhiên, ông ta
thây các ky su gia cô các môi nôi bên trong tên lúa bãng dây këm ( diêu không tuóng ó Châu
Âu). và ông ta phát biêu: " Nhu vây mà nguòi Nga dã lên vü tru dâu tiên, trong khi chúng ta dãt
ra 1 loat tiêu chuân cho an toàn kÿ thuât mà vân chua có phi thuyên riêng (EADS)

, sao lai cãt topic cãi nhau di. Em hôi này bân quá, thính thoáng mói vào nét duoc, vào rôi chá
thây chô choi dâu..

Không chiên quá tâm nhìn: chiên tranh báo vê bâu tròi miên bác là chiên
tranh dâu tien sú dung thú này. Tât cá dêu mói, dê chua thú nghiêm, bât
ngò.
Chúng ta dã nhiêu lân nói vê chiên tranh trên không, Miên Bãc.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
6
http://ttvnol.com/Quansu/152012.ttvn
http://www.acepilots.com/vietnam/viet_aces.html
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
7

Trong chuyên này thì bác chiangshan dóng gop rât nhiêu công. Không hiêu có phong chúc cho
bác dóng nhiêu công nhât cho chuyên này duoc không.
Nhung em có ý riêng, dó là Bolo. Truóc dây, em dã rú moi nguòi tham gia tìm hiêu, nhung ít
nguòi huóng úng qua, rôi lai vào dip em bân, nên quên mât. Em không có nhiêu thông tin, nên làm
theo kiêu này, em và các bác cùng post bùa bãi, song song trong lúc dó, em së hói cu thê nhüng
chi tiêt cân quan tâm, có thê mói không loãng và có nhiêu thông tin mà thông tin lai duoc kiêm lai
chính xác. Hôi forum chua sâp dot truóc, em dinh kéo dài cai hk100 2. Nhung chua làm
duoc nhiêu dê bôt thì mang sâp, rôi quên mât. Bây giò dó lai các dông dang làm gió, edit lai,
post tam cho dõ phí công gõ hôi dó.

Chúng ta có cân tìm hiêu quá chi tiêt vê viêc này không???

Tai sao sách vó nuóc ngoài nói vê chiên tranh này nhiêu dên vây.

Có thê giái thích diêu dó rõ ràng qua ví du, câu Hàm Rông dã dúng vüng vì sao và tai sao sau dó
nó trúng dan. Chiên tranh này duoc quan tâm môt cách dãc biêt, nên dï nhiên, nhiêu ké loi dung
viêc kê vê chiên tranh này dê nhôi nhét nhüng ý riêng thông qua viêc xuyên tac. Nhung mà, bán
chât chiên tranh này vân là cuôc chiên dãc biêt duoc chú ý. Chúng ta có khi chi quan tâm dên nó
nhu là quan tâm dên nhüng chiên công hiên hách cúa cha anh, còn nuguòi nuóc ngoài và
nhüng nguòi có trách nhiêm cúa ta, lai coi dây là chiên tranh có ý nghïa dãc biêt vê khoa hoc
quân su. Nó là cuôc chiên tranh mà các máy bay dã thoát khói dogflight, hay là chiên tranh cách
mang cúa kÿ thuât không chiên.

Theo em: chúng ta cüng nhu nguòi nuóc ngoài, nên tìm hiêu kÿ, rât kÿ vê chiên tranh này. Nguòi
nuóc ngoài ngoài viêc xuât bán rât nhiêu sách kê vê chiên tranh này vì nhiêu muc dích khác
nhau, xuyên tac hay tôn vinh, trung thuc bay bia dãt, nhung tât cá nhüng diêu mang tính tình
cám dó không thê át duoc thái dô nghiên cúu công phu, khoa hoc. Nhúng trân dánh cúa chiên
tranh này là nhüng trân dánh dâu tiên sú dung phuong pháp không chiên quá tâm nhìn,
chiên tranh này dã xây dung nên nhüng chiên thuât không chiên mói, tù nhüng cú dòn co bán
dên nhüng chiên luoc không lô. Nhüng trân không chiên dùng tên lúa dã có tù lâu, duoc thú
nghiêm tù ww2 dên nhüng trân chiên quyêt liêt trên eo biên Ðài Loan. Nhung chi ó Bãc Viêt Nam,
tên lúa mói thât su duoc hai bên xây dung chiên thuât sú dung. Cùng vói chiên thuât là chiên
luoc mói hoàn toàn duoc xây dung, kêt quá cúa viêc nghiên cúu thú nghiêm phuong
pháp không chiên còn ánh huóng lón dên co câu dôi hình và câu tao tùng chiêc máy bay chiên
dâu. Ngay trong chiên tranh, nhüng máy bay duoc cái tiên khân câp dê bit nhüng lô hông khi
thiêt kê, sau chiên tranh, F-14, F-15 Mÿ dã duoc chê tao tù nhüng kinh nghiêm không chiên. Co
câu môt sô luong lón máy bay tiêm kích (interceptor) có tâm ngãn và ré nhu hôi ww2 duoc Liên Xô
thay thê bói co câu sô luong nhó hon cúa nhüng máy bay dãt dó hon: máy bay da nãng fighter.

Tai sao chiên tranh trên không này lai tró thành môt cuôc cách mang lón trong lich sú không chiên
ngãn ngúi: thòi thê. Chãng phái nguòi Viêt Nam hay Mÿ tìm cách tôn vinh chiên tranh ây,
mà chính khi chiên tranh ây diên ra, các máy tính ra dòi, phát triên vói tôc dô kinh khúng, và úng
dung vào máy bay. Nhüng khí tài mói dòi hói nhüng chiên thuât mói rròi tao ra dây nhüng bât
ngò, và nhüng phi công hai bên dã dem tính mang mình ra dê xây dung nên phuong pháp
không chiên mói, làm sách giáo khoa cho cho không quân thê giói ngày nay. Môt ví du vê nhüng
thay dôi cúa diêu kiên chiên dâu co bán nhât, chi thiêu tí chút luòng truóc tính toán, là môt trong
nhüng trân dánh dâu tiên. Truóc dây, chiên tranh TT hay WW2 chãng han, viêc máy bay sãn môi
tuân tiêu là cân thiêt và rât loi, rình bãt các máy bay ném bom nãng nê. Nhung ngày nay, cá ta
và dich dêu có radar manh. Ðich có nhüng máy bay cánh giói tù rât xa. Kÿ thuât hiên dai cho
phép chúng phát hiên ra ta kê cá môt sô truòng hop radar cúa chúng không vói tói, 2 máy bay
cúa ta mât khi dang di tuân mà không rõ tai sao.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
8

Chúng ta không cô ý dê các phi công cúa mình và dôi phuong tró thành nhüng nguòi thuc hiên
cuôc cách mang không chiên, cüng không thê thuc hiên duoc diêu dó nêu muôn, vì chúng ta
không chú dông duoc khí tài. Nhung không quân cúa chúng ta thât anh hùng. Vùa thành lâp, rât
ít vü khí, quá ít máy bay, lai vùa dánh vùa chúng kiên nhüng bât ngò kÿ thuât mói. Thê mà
chúng ta dã cùng nguòi Mÿ viêt nên nhúng trang sách kinh diên vê kÿ thuât không chiên.

Em cùng các bác nhìn lai qua lich sú không chiên ngãn ngúi, dê hiêu sô phân thê nào dã bãt
buôc nhüng phi công, dân duòng, chi huy cúa chúng ta, ó môt dât nuóc chua hê sán xuât ra
chiêc máy bay nào, lai phái thuc hiên cuôc cách mang không chiên. Thòi cuôc nào dã làm ho tró
thành nhüng chiên binh tiên phong, nhüng trân dánh nào dã làm nhüng phi công ta và Mÿ duoc
mô tá chi tiêt trong nhüng cuôn sách giáo khoa không chiên. Ngày nay, không ai nghi ngò trình
dô cúa phi công ta ngày ây, ho dã tró thanh nhüng mâu muc kinh diên. Ngay tù thòi truóc 1975,
Nguy Sài Gòn cüng phái viêt vê phi công miên Bãc vói nhüng lòi lë kính trong nhât "dên các phi
công ace Mÿ cüng phái nê so". Phi công Mÿ và các nhà viêt lách hay chi huy Mÿ thì khói nói, ho
khâm phuc trong lòng và bên ngoài dùng nhüng lòi nê phuc tôn vinh nhât khi nói vê dôi phuong.
Ngoài không quân các nuóc phái nghiên cüu kÿ và nghiêm túc các trân dánh cúa ta và nguòi Mÿ
ngày ây thì các nhà vãn và nguòi doc thê giói cüng quan tâm dãc biêt dên các trân không chiên này.
Ô, mà em lan man rôi, nhung có lë em lan man vì không thê nào tìm duoc cách nói nào thê hiên
duoc tâm quan trong cúa chiên tranh trên không này vói kÿ thuât và chiên thuât không quân thê giói
hiên dai.

Nhüng trân chiên anh hùng và nhüng chiên thuât kinh diên dó tât nhiên không thê xây dung
bãng tinh thân màu hông hay quyêt tâm mày den. Nó là cuôc dâu trí dai dãng và khôc liêt. Cái giá
phái trá cho các chiên thuât ngày nay duoc không quân thê giói lây làm sách giáo khoa dãt dó và
dau thuong, Pham Tuân khi cât cánh chi còn hon chuc máy bay truc chiên, nhiêu phi công dã kê
lai cám giác buôn bã phi nhìn giuòng ngú dông dôi trông vãng.

Chiên tranh thê giói 2 kêt thúc vói hai truòng phái không chiên. Ðó là Mÿ-Nhât và Xô-Ðúc. Nêu
nhu ó Thái bình duong, nhüng tâu sân bay, ham dôi lón, máy bay ném bom duòng dài và
nhüng trân ném bom khúng khiêp là yêu tô quyêt dinh thì ó châu Âu lai khác. Sau chiên tranh
Tây Ban Nha, máy bay tiêm kích khãng dinh vi trí. WW2, loai máy bay này và nhúng trân không
chiên tró thành yêu tô quyêt dinh trên bâu tròi. Không quân châu Âu chú yêu thuc hiên các
nhiêm vu trên mãt trân vói khoáng cách dên cãn cú 1-2-3 trãm km. Các sân bay dã chiên làm vôi
di chuyên tiên lui theo mãt trân. Khác vói máy bay ném bom, các máy bay không chiên có giá ré,
nhó, nhe. Nhung chúng có tôc dô, luc dây manh. Phuongh pháp chiên dâu co bán là dogflight:
các máy bay làm xiêc dê tìm cách bám duôi nhau và nô súng ha muc tiêu phía truóc. các muc
tiêu hâu nhu chi bi ha trong góc bãn hep, tâm lúc dó chi vài trãm met hiêu quá. Ðên giüa ww2,
các máy bay không chiên dã tách ra thành loai riêng, không nhu các máy bay ném bom tiên
tuyên Pe, các máy bay dáng chãn IAK duoc thiêt kê chuyên không chiên, chúng làm chú bâu tròi
dê các máy bay khác tân công mãt dât, nhò chuyên nghiêp nhu thê các interceptor(tiêm kích,
dãnh chãn) có tôc dô và dô linh hoat rât cao và sô luong lón. Ðên cuôi ww2, nhúng máy bay
không chiên càng chuyên nghiêp hon, thâm chí nguòi Ðúc còn thiêt kê nhüng tên lúa có nguòi
lái, tâm rât ngãn, thòi gian hoat dông dông co và tâm chi vài phút và 30km. Nhüng máy bay tiêm
kích dánh chãn thât su mà Ðúc thiêt kê là nhüng máy bay dùng 1 dông co turbine. Bán thiêt kê TA-
183 có thành công vï dai, tró thành thúy tô cúa nhúng MIG nôi tiêng. TA-183 là môt bán thiêt
kê máy bay 1 dông co turbine, cánh xuôi sau, duôi treo cao tu cân bãng, tái rât nhe vì không du
dinh mang bom. Nó có tôc dô tôi da khoáng 700km/h hoãc 900km/h và tâm tôi da chi vài trãm
km. Tôc dô tôi da cúa nó không bao giò có sô chính xác, vì máy bay chua thât su duoc chê tao. Nó
du dinh sú dung môt dông co mói, có tôc dô vòng quay cao và sô tâng nén thâp, dây là câu hình
dông co rât don gián, ré tiên, thích hop vói nhiêu tôc dô khác nhau, nhe. Ngày nay, chúng chi duoc
trang bi cho tên lúa vì tuôi tho thâp và nhiêu truc trãc, nhung ngày dó, nguòi ta du dinh
rãng interceptor là loai máy bay ré và có thuong vong lón. Các bác có thê doc topic cúa bác
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
9
dangngoc vê phi công Liên Xô và Ðúc hôi dó. Phân lón các phi công tiêm kích mât cùng máy bay
sau vài tháng tham chiên, ho phái chiên dâu liên tuc vói cuòng dô cao, dây là bài thi rât khãc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
10

nghiêt và hiêu qúa, nhüng nguòi còn lai thì lai së sông rât dai, ho tró thành các ace khúng khiêp:
tiêp tuc kiêm tra lóp hoc trò mói bãng mang sông. Ho dã xây dung nên chiên thuât chiên dâu 3
chiêu thay cho chiên thuât dôi hình nhiêu tâng chiên dâu ngang. Ho dã xây dung nên co câu
không quân dãc trung là sô luong không lô máy bay tiêm kích. Ðông co cúa TA-183 không giò
duoc chê tao, khoáng 13 mâu thú dùng dông co Juno 004 duoc Liên Xô thu lai truóc khi
chuong trình thiêt kê hoàn tât. Nhüng nguòi thuc hiên chuong trình tiêp tuc công viêc ó Liên Xô.
Các máy bay phán luc IAK sau khi tham gia cuôc trình diên cùng MIG dã hoàn thành vai trò lich
sú, nhuòng chô cho MIG-15, tù nãm 1947 tró thành máy bay tiêm kích chú luc Liên Xô. MIG-15
là bán mó rông cúa TA-183 dùng dông co RR N5, nãng hon, bay nhanh hon, vü khí tôt hon.
Không chi ó Liên Xô, MIG-15 còn duoc cái tiên và chê tao thú ó Thuy ÐIên và Argentina. MIG-
15 duoc viên tro vói sô luong rât nhó, vài chuc chiêc cho TQ và TT truóc khi chiên tranh nô ra
vài tháng. Sau MIG-15, câu hình môt dông co và hai dông co cùng duoc du tuyên dê thành MIG-
17, câu hình môt dông co duoc chon. Do châm phát triên dông co thích hop, câu hình MIG-17 hai
dông co duoc thiêt kê muôn mãn và tró thành MIG-19. MIG-21 và F8, F-4 ra dòi gân nhau, khoáng
cuôi thâp niên 1950. Ðên dây, các máy bay không chiên nhu MIG-21 dã có tôc dô tôi da M2. Viêc
phát triên MIG-21 rât công phu, có thê coi nhu là cuôc thú nghiêm ó Liên Xô câu hình cánh tam
giác, nguòi ta vô cùng quyêt tâm và nô luc tìm môt thiêt kê máy bay nhó, ré nhung có
khá nãng không chiên manh. Môt trong nhüng mâu thú thành công nhât cúa cuôc thi hoa hâu
MIG-21 là chiêc máy bay sau tró thành F-16 Mÿ vói thay thê duôi dãc trung tù F-4. Mâu thú này
dat tôc dô tôi dá M2,6 linh hoat và manh më, nó không duoc chon vì giá cá, nhung nguyên nhân
quan trong nhât là diên tú hôi dó không cho phép sú dung bào khí truóc(yêu câu ôn dinh tu dông
thay cho máy bay tu cân bãng), loai "tiên F-16" này chi có 2 chiêc(Ye-8).

Vâng, nêu không có diên tú thì các cuôc không chiên trên bâu tròi miên Bãc không tró thành các
trân không chiên kinh diên, các phi công ta và Mÿ không phái làm nhüng lính tiên phong và
nhüng chiên thuât cúa ho không tró thành giáo khoa mâu muc.

Chiên tranh WW2 dã dé ra rât nhiêu thú, máy tính cüng thê. Nguòi ta nói nhiêu vê nhüng chiêc
máy tính truóc dó, nhung chi trong WW2 máy tính mói tró thành su thât. Nhung chua phái là vü
khí không chiên, vì máy tính ww2 to nhu nhüng tòa nhà, không thê chât lên máy bay. Ô, cái này
thì cùng nãm MIG-15, chiêc dèn bán dân ra dòi. Tât cá moi thú dêu to lón ra, nhung chiêc dèn
này thì càng ngày càng nhó lai. Có phái ông tròi dã dinh cái sô ây cúa các phi công Viêt Nam sau
này không. Ðèn bán dân và máy bay tiêm kích. Thiêt bi diên tú thông minh và tôc dô siêu âm. Su
linh hoat và vü khí chính xác. Vâng, cõ lë thât su có dinh mênh. Nãm 1947, nuóc VN dang ó gai
doan gay go nhât cúa cuôc kháng chiên chông Pháp. Câm bom ba càng và gây tâm vông, có
nguòi nào ó xú só lac hâu xa lãc noi chân tròi ây biêt rãng, dâu dó trên quá dât này, ó hai noi
rât xa nhau, nguòi ta vô tay, reo hò hay chúc mùng hai thành quá kÿ thuât mói mà 20 nãm sau
duoc nhüng chiên sï thú nghiêm. Không, em cam doan vói các bác là, không môt ai trên thê giói
này nãm 1947 nghï rãng, nhüng chú bé chân dât mãt toét 20 nãm sau së cùng dôi thú xây dung
và thú nghiêm cuôc cách mang trong không chiên: chiên dâu quá tâm nhìn. Hai yêu tô quan
trong nhât duoc dé ra nãm 1947 dinh mênh ây.

Vâng, tât cá 20 nãm sau dêu mói, bât ngò, dêu phái thú nghiêm. Ðèn bán dân dã sinh ra radar, tên
lúa, liên lac, máy hói. Bán dân có vai trò quan trong, nó lai có thuôc tính là tù nãm 1947 dên nay,
nó bé di rât nhanh. Vì nó bé di, nãng luc cúa thiêt bi diên tú môi ngày môt manh. Vì diên tú manh,
vü khí môi ngày môt khác và luôn luôn phái thú nghiêm. Các phi công ta và Mÿ dã duoc
vinh du có dinh mênh thú nghiêm và tìm ra cách sú dung nó.

Radar thì duoc sú dung tù dâu ww2. Tên lúa dôi không có tù WW2. Nuóc Ðúc dã chê ra nhüng
SAM dâu tiên vói phân dông luc cúa V2. Hê thông phòng không này sú dung radar duoc tro
giúp bói loai máy tính dòng và tên lúa có diêu khiên chông lai không quân trong moi thòi tiêt.
AAM cüng duoc Ðúc chê tao ww2, nó có dông co nhiên liêu lóng, diêu khiên bãng dây dân và
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
11
kích nô bãng ngòi nô âm thanh. Enzian là AAM dâu dò hông ngoai thú nghiêm, không thành
công. Hai thú này, do máy tính rât tôi (X4 AAM không có hê diên tú) nên chua thê chiên dâu thât
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
12

su. Nhung rõ ràng, máy bay không còn tu do vói mãt dât nüa khi bay trên tâm pháo phòng
không, vôn dã rât kém chính xác. Môt thiêt bi duoc nguòi Ðúc phát triên và áp dung, tôi quan
trong là con quay hôi chuyên.

20 nãm sau chiên tranh ww2, các nhà kÿ thuât tìm moi cách dê thoát khói dogflight. Cá Liên Xô
và Mÿ dêu tìm dên phuong pháp chiên dâu co bán ngày nay: muc tiêu duoc radar phát hiên,
theo dõi, tên lúa có diêu khiên tù máy bay me hay dâu dan tu dông. Buóc vào chiên tranh phá
hoai miên Bãc, máy tính vân còn rât yêu, chua thê diêu khiên dâu dan tu dông hoàn toàn. Nguòi
ta dã chon môt câu hình không chiên: máy bay có hai chô ngôi. Ngoài phi công, gunner së là
nguòi lái tên lúa qua tín hiêu radio. Ðây là phuong pháp không chiên sú dung tên lúa tâm xa
ngày nay là phuong pháp không chiên chú luc cúa F-22. Nhung ngày dó, các máy tính rât tôi
nen không thê tu dông hóa dâu dan hoàn toàn duoc. Nguyên nhân truc tiêp là các radar hâu
nhu không có khá nãng phát hiên và theo dõi (lock) muc tiêu tu dông, chúng truyên tín hiêu cho
máy tính nhân dang muc tiêu hiên dai nhât lúc dó là cãp mãt cúa phi công hay gunner, qua thiêt
bi converter tín hiêu cüng hiên dai cuc ky là màn huynh quang cúa radar. ( Các bác doc lich sú
không chiên, à, cái này có khi bác Chiangshan nhõ rõ và bác có thê kê thêm cho em không, môt
ví du quan trong nhu thê mà em quên hêt cu thê rôi, trong môt trân dánh rât thuân loi, môt phi
công cúa chúng ta trên MIG-17 bi mât tín hiêu radar ngãm bãn trong tâm cuc gân, 1 hoãc vài km,
vì radar dùng máy tính dòng không phân biêt duoc hai máy bay muc tiêu bay gân nhau. May
sao, ông lâp công suât sãc môt lúc sau dó(choi hai loat hai chú) vì muc tiêu....bât dèn. Nhung tí
nüa ông mât mang mà chá duoc gì vì suýt nüa....húc vào dich. Tât cá vì khá nãng theo dõi phân
biêt phát hiên muc tiêu quá tôi).

Nhu vây, phuong pháp không chiên tâm xa lúc ây vân rât thú công. Có môt diêu là quân ta
không duoc viên tro phuong pháp này. Núa sau thâp ký 60, Liên Xô có loai máy bay không
chiên tâm xa nhu trên lón nhât thê giói lúc dó (TU-28 nãm 1961), tên lúa nãng và xa nhât, tâm
máy bay cüng xa nhât. Nhung vì nhiêu nguyên nhân, các phi công ta không duoc sú dung loai
máy bay không chiên tâm xa nào.

Nguòi ta tìm moi cách tu dông hóa viêc ngãm bãn. Tâm gân tao nhiêu thuân loi hon cho máy
tính diên tú. Ðê thi qua bài chiên dâu moi thòi tiêt, các nhà kÿ thuât dã thú nghiêm nhiêu loai tên
lúa tu bám muc tiêu. Liên Xô sán xuât và trang bi tên lúa dèn chiêu, duoc coi là tên lúa tâm
ngãn quan trong nhât cúa Liên Xô trong nhüng nãm 1950. Nguòi Ðúc dé ra ý dinh dâu dò hông
ngoai dâu tiên, tên lúa Enzian. Ban dâu, dâu dò hông ngoai là môt guong quay, quét ánh lên môt
sensor dôc nhât. Sau này, cùng vói viêc dèn bán dân nhó di, sô luong diêm dò tãng lên. Viêc
thiêu nãng luc thiêt bi diên tú duoc bô sung bói nhiêu phát minh co hoc thú vi, nhu các bánh xe
ôn dinh ó duôi tên lúa AIM9, nhung dê cân bãng tên lúa, con quay hôi chuyên vân là yêu tô quan
trong nhât. Môt viêc quan trong vói cuôc không chiên cúa không quân ta, cái quan trong nhât vói
không chiên tâm ngãn xáy dên 28-10 nãm 1958. Lúc này có môt xung dôt trên không ó eo biên
Ðài Loan, không quân TQ yêu thê thua dau. (Bon Tâu rât nhiêu tiêm luc và hay khoe më, nhung
bao giò không chiên cüng thua dau, ngay cá sau này Tâu và TT sang ta không chiên cùng quân
ta, cüng dó hoi thì phái, bác chiangshan có thê cho em rõ hon vê viêc bon này tham chiên truc
tiêp và kêt quá cúa chúng duoc không). Tâu bi Ðài Loan ha bãng môt thú tên lúa la, manh, xa,
chính xác hon súng máy nhiêu. Môt vài tên lúa bãn truot roi xuông biên, liên duoc tìm lai bãng
moi cách và chó dên Moscow. Nhüng quá tên lúa AIM-9 không nô này gây ân tuong manh vói
các nhà kÿ thuât Soviet. Thê là, AAM chú luc trong chông chiên tranh phá hoai miên Bãc Atoll ra
dòi, tên lúa là phát triên tiêp theo cúa Enzian Ðúc bó dó trong ww2, chuong trình phát triên hop
tác vói các nhà khoa hoc Ðúc . Nó nhanh chóng thay thê tên lúa dèn chiêu và tró thành tên lúa
tâm ngãn chú luc. Ngày dó, các tên lúa này còn có dâu dò rât yêu nên chi có thê bãn duoc ó
góc hep và tâm ngãn. Trong lân tranh cãi truóc vê duôi cúa AIM-9, bác Ðúc Xì có dua môt trang, nói
nguòi ta không biêt tai sao AIM lai duoc copy, rôi phóng doán bãng nhüng câu chuyên tình
báo hâp dân. Ðây là thông tin vê viêc copy này bác Ðúc xì à.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
13
Nhu vây, uóc mo vê các cuôc không chiên diên tú duoc nguòi Ðúc dãt ra tù trong ww2. Ho
không chi uóc không, mà ho dã thiêt kê và thuc hiên nhüng vü khí không chiên chú yêu, phu vu
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
14

cho cuôc không chiên diên tú quá tâm nhìn, diêu kiên diên tú hôi dó dã không cho ho hoàn thành.
Chiên tranh Triêu Tiên vân là trân hôn chiên dogflight hoàn toàn. Các cuôc không chiên
trên eo biên Ðài Loan, quân Ðài Quôc yêu hon nhiêu quân Mÿ, thãng loi lón vói nhüng vü khí tôi
tân ky la. Tôc dô phát triên cúa kÿ thuât diên tú nhanh chóng.v.v.v Nhüng diêu dó, cho thây linh
cám rãng rãng quân ta së phái bãt dâu chiên tranh báo vê bâu tròi miên Bãc trong nhüng diêu
kiên rât la, rât khó khãn, nhüng trân không chiên theo môt kiêu chua diên ra bao giò: kÿ thuât
không chiên quá tâm nhìn.

MIG-19 ít duoc Liên Xô chê tao nhung lai duoc các nuóc khác sán xuât rât nhiêu. Ðãc biêt là
TQ, nhu do bât dông tù 1960, TQ dã không duoc chuyên giao dây dú công nghê, máy bay có
dông co yêu hon nhiêu so vói MIG-19 nguyên bán, nó có súng rât manh. Nhung khi nó ra dòi thì
phuong pháp không chiên bãng tên lúa và radar dã hình thành. Chiêc MIG-19 và anh em sinh
dôi cúa nó MIG-17 là MIG cuôi cùng sú dung phuong pháp bãn súng làm vü khí chú luc. Phía bên
Mÿ, F-8 cüng vây. Ban dâu duoc thiêt kê dê bãn súng, rôi phái cái tiên dê dùng tên lúa. Ta cüng có
ý dinh cái tiên MIG-17 lãp tên lúa, nhung không thành công. MIG-17 có thê manh dãc biêt là vòng
luon hep. Thât ra, máy bay tiêm kích vôn dã có thê luon hep, và MIG-17 còn có thê
luon hep hon do nó là dô cô. MIG 15, 17,19 là thê hê máy bay không chiên phán luc dâu tiên
cúa Liên Xô. MIG-21 là máy bay không chiên dâu tiên sú dung tên lúa là vü khí chú yêu. Máy
bay này sú dung tên lúa tâm ngãn, môt cách không chiên hon dogflight môt tí teo. Nhung thùa
kê truyên thông máy bay tiêm kích, nó có dông co rât khóe so vói khôi luong. Thê manh dãc biêt
cáu máy bay này là không chiên theo chiêu thãng dúng, cách không chiên cúa chim son ca. Luc
luong không chiên Mÿ manh nhât là máy bay da nãng F-4. Mÿ không dùng cách xây dung luc luong
không quân giông Liên Xô và Ðúc. LX và Ðúc thiêt kê nhüng loai máy bay chuyên nghiêp cho môt
nhiêm vu, nhò dó ho có dôi máy bay ré và có thê có sô luong lón. Mÿ chê tao môt mâu máy bay da
nãng, rôi tù mâu dó, ho làm ra nhiêu loai con cho tùng nhiêm vu. Ðiêu dó làm cho
các máy bay dãt dó, nhung lai chi cân duy trì môt sô luong nhó máy bay chiên dâu trong biên
chê. Môt thay dôi lón vói co câu không quân Liên Xô cüng nhu thiêt kê máy bay không chiên Mÿ
sau chiên tranh. LX thì thiêt kê máy bay da nãng nhu Mÿ, sú dung dông co da nãng turbofan
bypas nhu các loai SU thay cho hàng van MIG nhu MIG-15,17,21. Còn Mÿ thì chú trong dên
không chiên tâm ngãn và chê tao F-14, F-15.

Thê là, buóc vào chiên tranh chông phá hoai miên Bãc, chúng ta thùa kê các ông anh kÿ thuât
không chiên. Ðó là luc luong máy bay tiêm kích. Ðây là nhüng máy bay rât linh hoat, nhó ré.
Chúng duoc thiêt kê dê báo vê bâu tròi tiên tuyên, tâm gân. Nhüng diêm yêu cúa chúng duoc bù
lai bãng sô luong rât lón. Ðiêu cuôi cùng dó thì ta không có. Cuôc thú nghiêm phuong pháp
không chiên bãng thiêt bi diên tú diên ra vói môt luc luong rât chênh lêch. Khó hiêu là máy bay
duoc thiêt kê dê sú dung sô luong mói lai có thuc tê chiên dâu sô luong ít.

Vê lich sú không chiên trên bâu tròi bãc Viêt. Có nhiêu giai doan. Ðên nãn 1967, có thê chia ra
hai giai doan.

1: không quân nhân dân Viêt Nam xuât hiên. Không quân nhân dân dã chiên dâu nhüng trân dâu
tiên. Làm dôi phuong kinh hoàng bãng môt luc luong rât chênh lêch. Bán thân chúng ta chúng
gãp rât nhiêu bât ngò. Tính chú quan xuât hiên ngay sau trân dánh dâu tiên, gây thuong vong.
Giai doan này dã khãng dinh phuong pháp chú luc cúa không quân ta: sú dung uu thê dân
duòng mãt dât. Mÿ yêu thê hon vì ó xa hâu phuong, nhung ho có nhüng máy bay cánh giói
manh. Mÿ cüng nhu ta, dêu gãp phái khó khãn vê kinh nghiêm chiên dâu. Các vü khí mói làm
chiên tranh trên không hoàn toàn khác vói nhüng chiên tranh truóc dây. Vê co bán, càng dâu trí,
ta càng yêu thê do luc luong chính lúc này là MIG-17, MIG-19 dã quá lac hâu.

2: chiên dich Bolo, hay "top gun", Hái quân Mÿ tìm duoc cách dôi phó, dây là cuôc dâu trí ghay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
15
gãt. Ðây có lë là giai doan nhiêu thú vi nhât. Càng ngày, ta càng yêu thê do sú dung MIG-17 lac
hâu. Nhung nhüng lân dâu tiên dùng MIG-21 lai không thành công, dên nôi nhiêu ý kiên lo so,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
16

muôn quay lai MIG-17 và MIG-19. Bán chât dâu giai doan này (1967). Mÿ tân dung uu thê F-4 là
tâm bay xa, thòi gian bay lâu, phuc kích ó vùng radar ta khó theo dõi duoc hay bí mât bám sát
sân bay, hay láng váng ó xa dô máy bay F-105 ném bom.
Sau nãm 1967, có thê chia ra hai giai doan
1: Phi công Pham Thanh Ngân tìm ra phuong pháp chiên dâu giông nhu chim son ca, bãng trân
dánh F-102, MIG-21 dã thãng trong trân dâu trí tìm cách dánh mói hiêu quá. Phi công này là
huân luyên viên cúa nhiêu phi công nôi tiêng nhu Côc, anh bãn roi nhiêu loai máy bay nhât:->phi
công thú nghiêm chiên thuât-thú nghiêm trong chiên dâu. Ðây là phuong pháp chiên dâu tân
dung triêt dê hai diêm nôi trôi cúa MIG-21. Ðiêm thú nhât là dân duòng, diêm thú hai là không chiên
chiêu thãng dúng. MIG-21 có khá nãng dôi huóng rât manh, tôc dô leo cao tôt. Phi công Pham
Thanh Ngân là phi công có trình dô không chiên xuât sãc, nguòi huóng dân cúa nhiêu phi công uu
tú, trong dó có Côc. Em không hiêu ai là nguòi dê xuât phuong án tân công này. Ðai
khái, môt tô bay 2 nguòi, tân dung dân duòng dê bay thâp. Gân dên muc tiêu MIG vot lên cao.
Tiêp theo, MIG lai tù trên cao bô xuông tù phía sau muc tiêu, bãn, vê. Trong khi môt MIG bãn thì
môt MIG cánh giói. Máy bay cánh giói tù xa cúa Mÿ huóng Thái Lan chi quan sát rõ khi muc tiêu
ó dô cao 2-6km. Do dó, thòi gian MIG nãm trong vùng nó quan sát duoc rât ngãn, khó phát hiên.
Trân dánh dâu tiên cüng thú vi. Phi công Pham Thanh Ngân khi chuân bi tân công thì thây muc
tiêu rât giông MIG, anh dùng tân công bât máy hói, khi có kêt quá là dich thì chi còn cách muc
tiêu hon 1km. Hóa ra dây là chiêc F102 cánh tam giác. Phuong pháp này châm dút môt thòi
gian dài yêu thê cúa ta, làm các phi công rât phân khói. Pham Thanh Nga có vé gì dó nhu môt
phi công thú nghiêm phuong pháp dánh mói, do dó, anh bãn roi nhiêu loai máy bay nhât. Giai
doan này dãc trung là viêc sú dung MIG 21. Quân ta dã có môt chiên thuât dâu tiên, bbãt dâu
làm chú phuong pháp không chiên bãng tên lúa cúa máy bay tôc dô cao.

Có môt diêu khó hiêu em chua biêt là: tai sao ta biêt duoc môt vài dãc tính kÿ thuât cúa máy bay
cánh giói tù xa Mÿ.

2: giai doan Mÿ tân công ô at truóc khi bai trân. Vùa xem xong trên dài truyên hình, các bác có
thê thây Mÿ bi súc ép manh më rút quân. Truóc dây Mÿ dã dùng B-52 quy mô lón, nhung mùa
hè 1972 mói là trân B-52 lón nhât, 420.000 tân bom. Trân bom này có hiêu quá rõ rêt, buôc ta rút
quân. Sau dó, là 12 ngày dêm. MIG rât ít xuât hiên, nhung là nhüng trân thãng rât manh, nhu 2
trân bãn roi B-52. Hâu nhu chiên thuât giông nhu trân dánh trên cúa Phan Thanh Ngân. Lân này,
nhò laser mói xuât hiên và thiêt bi diên tú mói. Mÿ dã duoc sú dung nhüng vü khí tâm xa, vü khí
có diêu khiên thay cho dông tác bô nhào vào gân pháo phòng không báo vê muc tiêu. Máy bay
chiên thuât Mÿ thuc hiên duoc môt sô nhiêm vu truóc dây rât khó. Câu hàm Rông, Long Biên
sâp. Trang bi cúa ta cüng manh lên, nhung do nhüng biên dông chính tri, viên tro cho ta châm
trê. Bù lai, ta dã có nhiêu kinh nghiêm và tô chúc chi huy tôt hon phòng không không quân.

Trong box, dã có môt duòng link dên môt tiêu thuêt vê giai doan 1 khá kÿ. Em xin bãt dâu viêc
tìm hiêu bãng môt vài thông tin gian doan hai, bãt dâu tù dâu nãm 1967. Ðây là giai doan Mÿ tìm
duoc phuong pháp không chiên tân dung thê manh cúa F-4. F-4 duoc thiêt kê "kiêu Mÿ", túc là
máy bay da nãng. Có môt vài loai F-4 khác nhau dê không chiên hay tân công mãt dât. Nó có bô
duôi kiêu tên lúa dãc trung cho ho nhà F thích hop vói bay duòng dài, dông co uu viêt, có thòi
gian chiên dâu dài và tâm xa. Máy bay mang tên lúa diêu khiên thú công qua radar nhu trên. F-4
khi luon vòng hep mât tôc dô và hoàn toàn không duoc các nhà thiêt kê chú ý tói không chiên
tâm ngãn. So sánh nó vói các máy bay không chiên hiên dai lúc dó cüng giông nhu F-22 bây giò.

Chiên dich bolo là nô luc dâu tiên cúa Mÿ tìm cách không chiên mói thích hop vói vü khí mói.
Nãm 1966. Sú dung loi thê là dân duòng mãt dât, dánh trên sân nhà, các MIG gây khó khãn lón
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
17
cho không quân Mÿ. Vói thê manh áp dáo cá vê chât luong máy bay, không quân Mÿ bi không quân
ta gây cho nhúng thiêt hai dáng kê. Ngày nay, chüng ta biêt duoc rãng ngày dó chúng tá
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
18

chi có vài chuc chiêc máy bay dòi cô. Chiên dich bãt dâu tù dâu nãm 1967.
Miêu tá chiên dich dó qua tranh vë. Robin Olds, nguòi thiêt kê chiên thuât này. phi công giâu kinh
nghiêm tù ww2 vói 16 trân thãng.

Tó dang loay hoay không biêt làm thê nào dê post ánh lên, vì scan ó truòng së bi bon nó tóm cô
Vi pham bán quyên ngay. Ó Mÿ này tôi Copy right là ra khói truòng ngay lâp túc.

Bây giò phái nhò bác tiêp. Tôi và bác chúng ta cùng phôi hop dê bán dich cho có hiêu quá.
Thú nhât, nêu có dich sai, bác chinh lý.
Thú hai. Tó dich phân nào nhò bác post hô ánh phân dây. Nhiêu phân tó chua dich vì không
post duoc ánh thì nguòi doc së khó mà hiêu duoc

Thú 3, bác có thòi gian thì dich dõ cho môt phân. Môi ngày tó nhiêt tình lãm cüng chi dich duoc
1 tiêng thôi. Cá tuân thì chi dich duoc vào cuôi tuân. Còn lai thòi gian phái hoc và di làm thêm
(bãt chuóc Bác Hô ngày xua quá ha?!

Mod mây hôm nay làm viêc hiêu quá phêt dây.

Nhò Mod chuyên này. Topic này là dê cung câp nôi dung sách dich sách nguyên bán, có môt sô
so sánh vói tài liêu cúa ta, và phái ghi rõ nguôn. Ðê nghi Mod chuyên hêt các bài cúa
Huyphuc81_nb sang topic khác, quá trình phát triên thiêt kê máy bay, Triêu tiên, Ðài loan không
phái là chú dê chính ó dây. Các lòi bình luân ngãn gon cúa anh em khác ngãn gon và theo sát
nôi dung thì dê lai.

Dich qua mây trân thãng dê lây khí thê cho anh em. Còn bây giò quay lai tù dâu, bói vì dúng là
phái doc tù dâu thì mói hiêu hêt duoc tình hình.

Ðich thú (Antagonists)
Trang 10 - 13

Luc luong oanh kích chính cúa KQ Mÿ ó miên Bãc Viêt nam trong chiên dich Sâm Rên là F105
Thân sâm. F105 B ban dâu duoc thiêt kê là máy bay ném bom nguyên tú chiên thuât tâm xa,
bay thâp dùng ó Châu Âu. Nó có cánh bé dê bay nhanh và khoang mang bom hat nhân. F105 D
vói hình dáng gân nhu giông hêt duoc phát triên làm máy bay ném bom hoat dông trong moi
diêu kiên thòi tiêt, vói thùng dâu ó vi trí khoang chúa bom.

F105 gãp vân dê lón vê báo trì, nhung dã duoc giái quyêt truóc chiên dich. Ða sô F105 model
có môt phi công, nhung cüng có F105F 2 phi công dùng cho các sú mênh dãc biêt.

F105 là loai máy bay nhanh nhât thê giói ó tâm thâp, và cho dù duoc thiêt kê chuyên biêt cho
ném bom, trong chiên dich Sâm rên (Rolling Thunder), F105 kich chiên vói Mig nhiêu hon so vói
toàn bô các máy bay khác công lai.

F105 mang khâu hoá diêm son M-61 (20mm - Vulcan), vói tôc dô bãn 6,000 viên /phút, và khi sú
dung nhu tiêm kích (ít khi thôi), có thê mang 4 tên lúa tâm nhiêt Aim-9 sidewinder treo ó hai giá
dúp. Giá dúp này gây ra nhiêu súc cán, và làm giám khôi luong bom dan mang theo, nên ít khi
F105 mang Aim9 trong các phi vu ném bom. Vì cánh nhó nên cung câp rât ít luc nâng cho F105 khi
ngoãt, nó nôi tiêng vì kém co dông, nhung bât châp khá nãng luon kém, khâu cannon và tôc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
19
dô cao sau khi dã vút bom khiên cho chiêc F105 duoc diêu khiên tôt rât hüu dung trong các cuôc
không chiên trông lai Mig17.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
20

Môt núa các don vi air-to-air cúa Hái quân Mÿ trang bi F8 môt ghê, môt máy bay tiêm kích không
biêt thoá hiêp (uncompromising air superiority fighter). Nhanh và co dông lanh le, trang bi súng
20mm Colt Mark 12 và 2 hoãc 4 tên lúa Sidewinder ó ngang suòn, và môt bô ra da có khá nãng han
chê. Phi công F8 duoc huân luyên dãc biêt tôt vói các trân dánh quân vòng (dogfight) và tu hào vê
thành tích; Ho tin rãng máy bay cúa ho là loai tôt nhât trong không chiên trên thê giói. F8 xuât kích
tù các tàu sân bay loai nhó, thuôc thê hê Project 27 - Charlie, sán xuât tù WW 2: Essex
class carriers, Oriskany, Bon Homme Richard, Hancock, Intrepid, Lexington, Ticonderoga, và
Shangri La, vôn dêu duoc súa chüa dê vân hành máy bay phán luc.
(doan này có nhiêu photo nhung chua có diêu kiên scan).
Cá KQ và HQ sú dung F4 Phantom II, hai chô. Ban dâu F4 duoc phát triên nhãm dem lai cho HQ
luc luong tiêm kích trang bi ra da và tên lúa, nhung vói performance so impressive, KQ cüng
chon luôn nó làm máy bay chiên dâu da nãng. HQ goi F4 là F4 B; KQ gán là F4C, nhung vê bán
chât chúng là môt loai máy bay. Tù lúc dâu, F4C tró thành luc luong tiêm kích chú dao cúa KQ,
nhung F4B thì chia sé nhiêm vu vói F8.

Trên phân lón các khía canh, F4 là môt máy bay excelent. Tãng tôc nhanh, bay gâp dôi tôc dô
âm thanh ó tâm cao và siêu thanh ó tâm thâp, và có hê thông ra da cuc manh vân hành bói
nguòi phi công thú hai ngôi ó ghê sau. Ó F4 HQ, phi công ngôi sau là navigator, goi là RIO
(radar intercept officer). Ó F4 KQ, phi công ngôi sau là nguòi vùa mói tôt nghiêp bay, thuòng
duoc biêt dên nhu GIB (guy in back). F4 cúa KQ cüng thuòng mang tô hop diêu khiên bay dùng
cho GIB; F4 HQ thì không .

Khi không chiên, F4 có thê mang tói 8 tên lúa, 4 AIM9 tìm nhiêt và 4 tên lúa dân duòng bãng
rada tâm xa AIM7 Sparrow. THeo xu thê, F4 không trang bi súng, và trên thuc tê, ít phi công yêu
câu lãp dãt chúng.

Bác panzerlehr post ánh hô.

Tó nghi hai ngày dê viêt assignment. Thú 5 lai dich tiêp.

Câu kqndvn lai quan trong hóa vân dê rôi. Tó ó Mÿ dã sáu báy nãm nay scan và photo sách
trong truòng dai hoc biêt bao nhiêu lân, có ai bãt dâu. Mà cüng chãng ai hoi dâu rãnh di rình râp
bãt câu dâu mà lo nhu con gái thê này.

Ðó là chua nói chi pham bán quyên khi nào câu photo hay scan và luu truyên lai vói muc dích
thuong mai, hoãc photo hay scan cá quyên dê dùng cho muc dích cá nhân thay vì mua sách, chú
nêu chi photo hay scan vài ba chuong cho muc dích làm nghiên cúu thì chá ai bãt câu làm
quái gì. Ðon gián register vói bon truc thu viên nêu cân, mà da phân chãng ai làm vây cá khi
photo hay scan vài ba chuong sách. Ðó là theo kinh nghiêm truc thu viên cúa tó.

Thêm nüa mây thông tin trong quyên Clashes câu dich cüng cü mèm rôi, rôi và vui thì dich anh
em xem - th Quyên dó cüng chãng phái là gì kinh khúng lãm dâu, nhiêu nguôn thông tin khác cúa
Mÿ cüng khá dôi nghich vê trình tu thòi gian và chuyên dã xáy ra trong các lân giao chiên dó.
Câu cú doc hêt bô Osprey F-4 và MiG các loai, rôi thêm quyên To Hanoi and Back hay When
Thunder Rolled së thây.

Cú xem cái doan khen F-105 trong quyên câu dich ây, dê thây giá tri quyên câu dich chi là rât
tuong dôi. Nêu doc xong quyên F-105 Thunderchief: Workhorse of the Vietnam War cüng nguôn Mÿ
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
21
chãc câu së nghï lai có nên dich doan dó hay không.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
22

òi gian cúa câu xem ra "nhu vàng" hay sao nhi

Sách cúa ông Mitchel không phái là mói, dó là chãc chãn (chính vì thê nó mói là classic ngày
nay). Hon nüa ông này nguyên là phi công F-105 có dánh ó VN cho nên chuyên thôi phông loai
máy bay này cüng chãng phái là la mà nó cüng không làm hai gì dên tính khách quan chung cúa
quyên sách. Chính cái nhìn cúa 1 nguòi dã tùng có kinh nghiêm trong cuôc nhung lai viêt sách
nhu môt sú gia hoàn toàn cách ly vói su kiên làm quyên sách này dáng giá hon mây dô Osprey
chãng han. Các bác viêt rât hay vê các máy bay ta và Mÿ. Nhung mà lây Mig 17 ra choi vói F-4
thì chá khác nào Ba-bét-nhè choi vói Harley. Nên thây các thây ó các cãn cú Ðông bãc TQ cüng
phuc hoc trò lái máy bay cô di choi hô báo bâu tròi. Giá sú F-4 hay F-105 có bãn roi Mig 17
,thâm chí 21 di nüa cüng chá dáng tu hào gì nhu nguòi lón dánh bé con,dai bác choi thân công.
Lái hàng ngàn giò bay di thi dâu vói thãng vùa biêt lái công -nông...
Ta nên có su so sánh vói cái dât nuóc Kim tu tháp môt tý. Vì là nuóc Trung dông (còn hon
nuóc VN tiên dôn),quyên loi kinh tê sát suòn vói Liên xô ,nên Ai câp duoc cho,bán quá nhiêu vü
khí tôi tân. Mình mói nhân duoc Mig 21 thì nó dã có Mig 23 ngon lành nhiêu.Và có bói ra con
17,19 nào dâu.... Nên không quân cúa nó cüng lâu dòi. Thê mà nghe thây giãc là guc dâu câu
nguyên, dê dên nôi chuyên gia Liên xô mãc cá quân dùi chay ra cúu máy bay khói nhúng trân
bom Do thái. Còn Viêt nam duoc cho không,máy bay cúa Tàu thì quá duôi. Ðên khi cái Mig21 vào
VN thì nãm 1970,môt cái máy bay Mig21 dã duoc dãt lên bê tai dai lô Kashiskáya,ai di dên
thãm công nhân Viêt nam ó KTX Zil dêu thây nó . Mà ó LX, chiên cu cü mói duokc dãt lên bê
làm tuong dài.
Khi hoc sinh Viêt nam di hoc tai Ðông Ucraine lái máy bay Mig21,dâu tiên ai cüng lãc dâu vì thê
luc yêu quá . Hoc trò tây ho cüng không cao lón hon nhiêu quá,vì không quân không tuyên
nguòi to lón quá ,mà tuyên nguòi gon gàng,thâm chí thâp nhe dê ngôi trong buông lái thoái mái.
Thê nhung ho vuot duoc qua các bài tâp take off bãng máy phóng. Khi cât cánh ho chay môt
doan ngãn là dã kéo cân lái,bao lâu mói cái bãng. Nguòi Viêt mình không phái tâp nhu thê,mà
vân làm roi máy bay. Sau ho tìm ra nguyên nhân,do các em tiêt kiêm tiên ãn dê mua xe dap,máy
khâu hay sâm Eletriacovka cho bô me
nên ãn ít. Ðã thê không hop khâu vi,các em còn luòi ãn phó mát tuoi . Thê là ho không phát tiên
ãn nüa,mà phát bãng phiêu. Büa ãn có các thây xuông tân nhà ãn dê cho,ép ãn. Ðuoc ít lâu ho
mói cho tiêp tuc tâp. Ðuoc cái bon dó nó hay cuòi,tiêng Nga kém nhung rât tình cám.....
Thê mà vê nuóc,nhüng nguòi này rât giói. Tai ha nhó câu cúa bác nào dó trong diên dàn là
Sadam Hussein mo quân dôi Iraq có môt phi công nhu Hông Nhi hay Thanh Ngân thôi. Mà ho có
lãm tiên bán dâu dê mua vü khí tôi tân.Ngoài ra còn duoc mua chiu tói 8 tý rúp vàng nüa chú.
Không quân ho hiên dai nhât các nuóc À, tói 1990 dã có khôi Mig29 tôi tân rôi. Mà có bãn roi
duoc cái máy bay ,dù là truc thãng,nào cúa Liên quân dâu ?
Nghe thây nguòi Mÿ thì so xanh mãt,chãng khác gì nhüng cu dân Brussell Bi dã ngât di vì tiêng
Thunderchief F105 bay thâp.
Rôi còn Nam tu nüa chú. Ôi dât nuóc dáng thuong cúa nhüng nguòi Maxedonia hèn nhát !
Nhüng tuóng nhüng con nguòi gia công duoc gâm tank T-80 là düng cám. Ngò dâu....Cüng
may dã có môt phi công nguòi Serb dã dám dua 1 chú Mig29 lên dê bãn guc ngay 1 chú tàng
hình F-117
Nói nhu thê dê các bác thông cám cho bên quá yêu kém vê vü khí. Mà nguòi bên này ngac
nhiên vê sô máy bay cua VN bi Mÿ bãn ha lãm. Theo nhu dân tình biêt thì cá VN chi duoc có 40
máy bay bay duoc,còn sãn sàng tác chiên thì không quá ,môt núa nhu vây. Vì sô vü khí duoc
các thoá uóc bí mât giüa LX và Mÿ han chê nên dào dâu ra nhiêu máy bay roi nhu vây. Phuong chi
KQ xô viêt có tiên lê sau WWW2 là bât cú máy bay nào roi,cüng phái báo cáo diêu tra rõ
ràng.... Vây nên cú search trong google mà viêt vê mình thì chãng khác hình dung ra sÿ quan
Viêt nam mãc quân áo Nhât,dôi mü mêm Nhât và binh lính thì dôi mü cát két cúa Pháp nhu
Rambo hay We Were The Soldies......
BearMoscow
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
23

Tai ha ó Nga tù bé,thê mà vân ngac nhiên rât nhiêu vê các thiêt kê cúa Nga. Ban cúa ông già có
môt ông ban già nát ruou. Thê mà ai ngò duoc ông là tác giá cúa hon 200 phát minh sáng chê.
Sau này do bât mãn,cu ròi phòng thiêt kê mà di làm duòng sãt BAM vói bon thanh niên. Ó dây
cu làm ra môt cái máy bay da dung ,di lai trên dâm lày rùng Xi be ri ,bay rât hay mà theo cu ...tôn vài
koneku (xu). Tai ha có dên xem mô hình,thu khen và ánh cu dang chât vài bao xi mãng lên
cái máy bay ky di dó.
Nêu ai dên xem triên lãm vü khí tu tao cúa bon tôi pham mói thây bât ngò lón. Vü khí rât hiên dai
va hop lý,lai làm chui lúi trong...nhà riêng (cái này nói ó topic vü khí bô binh)
Bât ngò ó chô,nguòi Nga là nguòi mo mông. Thê mà lý thuyêt nhiêu khi thãng thuc dung. Nêu cú
phái dú tiên mói làm thì chúng ta không duoc xem các con Su-35 hoành tráng

Hôi ki niêm ÐBP trên không có xuât bán 1 tâp sách gôm hôi úc cúa các cán bô PKKQ. Trong dó
có hôi kí cúa 1 sï quan trung doàn 927, theo ông này thì quân chúng có 373 liêt sÿ phi công. Nêu
không tính sô phi công truc thãng, vân tái, sô hy sinh trong 2 cuôc chiên biên giói, trong tâp
luyên, tai nan... thì có thê thây là thiêt hai cúa không quân ta trong không chiên là khá lón. Trong
Su thât vê 9 lân xuât quân lón cúa TQ, hôi truóc bác nào trích, thì riêng nãm 1967 LX viên tro
cho ta 40 m Câu panzerlehr này, tó dâu nói rãng chuyên dich chia sé vói anh em là chuyên dó
dâu, phái nhãc di nhãc lai mãi thê này, ý tó rât rõ: thái dô và muc dích cúa nguòi dich cüng quan
trong không kém. Còn câu báo rãng tó chua tùng dóng góp gì cho box này thì lai là phán doán
chú quan cúa câu dê dôp lai tó rôi, nhung tó chá trách làm gì.

Còn không rõ câu hairscary kiêm dâu ra cái mó luât cúa nguòi tao chú dê trong box rôi nói giám
di thành "yêu câu" hay "dê nghi" dê khói nói quá thê này. Câu tính nói dõ cho ai thì tùy câu, cái goi
là "freedom of speech" nó dua trên co só freewill và chãng phái bi ràng buôc gì bói luât lê mang
tính hành chính gì dâu. Nói don gián thê dê thây trên tu cách con nguòi, tó không dông ý
vói kiêu câm doán thành viên khác không duoc phát biêu, hay báo dòi bài cúa thành viên khác di
theo vài chi tiêt ngoài dê môt chút don gián vì không vùa ý. Rôi câu panzerlehr báo rãng "chi tôi
có nguòi dù bân rôn vân cô gãng dành thòi gian viêt dich", ai không biêt diêu dó là hay. Nhung câu
kqndvn lai báo các câu câm HP vào không thì câu ây không tham gia, tó nghï nêu dã không nghï
rãng cái câu ây làm là quan trong nhò "hàng hiêm" hay "búu bôi" gì dó, thì viêc câu ây bó di nêu HP
vào phát biêu cüng bình thuòng nhu bao nhiêu chuyên hàng ngày khác viêc gì phái "nhò các bác
này no ..." dê không cho HP vào. Còn viêc câu kqndvn di úng hay không vói nhüng diêu
HP nói là vân dê cúa câu ây, "cây ngay dâu so chêt dúng", câu hairscary viêc gì phái da doan
bao dông thê này.

Còn câu panzerlehr, nhu câu nói dó câu có tâm tình riêng cúa câu, tó cüng vây, nên viêc câu
xem thê nào là "thoc gây bánh xe", rôi câu thuong ghét gì con Bim nhà câu, hay chuyên câu có
phái cuòi nhiêu hay ít dê chông táo bón hay constipation [/b](not "contirpation") thì giü riêng

cho câu di, dem lên dây làm gì Nothing personal here.

Quay tró lai vân dê quyên Clashes, nó duoc dich và trích ri rá trong nhiêu lân tranh luân
truóc dây trong Hàng không tråm nåm hay các chú dê không quân cho nhüng lân không
chiên khác nhau. Các câu muôn dich lai thì tôt thôi, tai tó thây câu kqndvn cüng dich theo
tùng cum vài ba trang cho nhüng lân không chiên khác nhau (nhu dã trích ri rá truóc dây)
thay vì theo trình tu quyên sách nêu các câu muôn chú dê này cho cá quyên sách dó. Chi
là góp ý nhó cúa tó.

Còn thì chuyên không chiên quá tâm nhìn HP nói không phái là sai dâu. AIM-7 không phái
là không hiêu quá nhu link câu hairscary cho dâu. Thuc tê bât ngò luôn là môt yêu tô
quan trong cho tên lúa tâm xa, dåc biêt là MiG-21 và MiG-17 thì không dú thiêt bi diên tú
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
24
dê tu nhân dang là dang bi bån bói tên lúa tâm xa, biêt dâu mà maneuver. Cú nhìn báng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
25

chiên thång không chiên cúa bon Mÿ dê thây, AIM-7 chi sau AIM-9.
http://home.sprynet.com/~anneled/usvictor.html

Môt han chê lón hon là AIM-7 ít duoc dùng nhiêu nhu AIM-9 do Rules Of Engagement, dâu
chiên tranh và giai doan Rolling Thunder, phi công Mÿ phái nhân diên máy bay truóc khi
bån vì so nhâm máy bay Trung Quôc hay máy bay Mÿ khác. AIM-7 ít khi duoc bån tù
ngoài tâm 10km. Môt sô phi công Mÿ hiên nhiên vân bó qua luât dó. Chú vê khá nång
chiên dâu ngoài tâm nhìn thì dúng là xây dung tù giai doan dó nhu HP nói.

Còn chuyên Mÿ phái mó Top Gun, huân luyên dogfight thì cüng không phái truc tiêp do vü
khí BVR nó dó nhu câu hairscary nói dê tranh luân vói HP mà ra dâu. Ðon gián vì môt sô
yêu tô, chúng nó phái bay sâu vào lãnh thô miên Båc, lúc dó ta cho máy bay lên tù môt
trong nhiêu sân bay ngay trong trân dja, làm sao mà chúng sú dung vû khí tâm xa cho
duoc. [b]Môt diêu nüa là radar cúa chúng giai doan dó chua dên múc Doppler, không
phân biêt ra máy bay MiG-17 bay thâp khói nhiêu måt dât, thì quên luôn di chuyên bån tâm
xa là vùa.. Môt diêu nüa là ta dùng GCI radar (Ground Control Intercept), giúp diêu khiên MiG-21
dên dúng muc tiêu, dôi hình máy bay Mÿ thuòng bi bât ngò. Còn thì chuyên vü khí BVR bây giò
hon thòi dó là lë dï nhiên rôi, dúa con nít duói 10 tuôi cüng có thê lâp luân diêu dó.

Vê chuyên máy bay radar thì cách diên giái cúa nhà ta có lë không rõ nhung không phái là không
có ý hay không dúng. Tâm phú sóng radar chú dông Mÿ không kiêm soát duoc môt vùng tròi
nhât dinh nhu bây giò vào thòi dó, nhung môt cách thu dông chúng nó vân bãt duoc môt sô các
tín hiêu cúa ta và phân tích du doán vi trí máy bay ta, nên có thê hiêu tâm radar (chú dông) nó
không vói tói. Có lë HP nói nôm na sao dó nuôt mât vài ba tù ngü thôi. 3 loai máy bay diên tú EB-
66, EC-121 (Disco), và E-2A, rôi thêm cái tàu USS Chicago ngoài vinh Bãc Bô (Red Crown) làm
thành hê thông diên tú cúa chúng. EB-66 hiêu nhanh thì nhu môt hê thông IFF lón, chú yêu
thu và phân tích tín hiêu radio. EC-121 thì có hê thông radar cu thê và có thê diêu khiên chiên
trân, nhung dâu nhu chi môt hai lân thành công trong viêc dân duòng F- dên diêt MiG. Còn E-2A
thì cúa hái quân Mÿ, vói radar chú yêu kiêm soát khu vuc gân bò biên ta, giúp bon máy bay Mÿ
bay vào tân công ta thôi, công thêm su giúp dõ cúa USS Chicago.

Câu câu hairscary hói tó vê chuyên khách quan hay không giüa tài liêu ta và Mÿ, thì xin thua
rãng thât su tó chãng nghï tài liêu nào khách quan hon tài liêu nào cá .
Lôi viêt thì dúng là Mÿ có vé khách quan hon, vì tài liêu ta ít nhiêu bi ánh huóng bói yêu tô tuyên
truyên vôn giúp không ít cho chiên thãng cúa chúng ta. Nhung chua chãc phe nói không có vé
khách quan là không dúng. Tó chãng nói là tài liêu Mÿ khách quan hon nhu câu kqndvn gì dó,
don cú nho nhó thôi, trong quyên Clashes, Marshall Mitchel có nói là chi có phi công Viêt Nam
chiên dâu vói máy bay Mÿ, khi có không chiên ta còn không cho phi công nuóc ngoài lên tròi.
Thuc tê, phi công Bãc Hàn có dánh giúp ta dây chú, ta không bao giò nói gì vê diêu dó, không
phú nhân hay công nhân, nhung liêu cái cách ông Mitchel nói tôt cho ta doan dó có phái dê tao
cái vó là ông ta khách quan dê rôi nhüng chô khác ông ta cüng có dê câp dên chuyên ta có thê
dã tu tao ra nhüng chiên công giá, hay ta tra tân phi công Mÿ báo chúng nói bi máy bay ta bãn

roi, thì tó hói thât câu dâu là su thât? ... Có lë cá câu và tó, và cá ông dó cüng chãng
biêt, chi là dánh giá chú quan nêu nói nhe nhât và có ý dô gì khác nüa nêu môt nguòi khác có
cái nhìn khác (ví du nhu HP)? Nên tó chãng nói bên nào khách quan hon, doc choi nhu truyên
"ngày xúa ngày xua ..." và enjoy theo cách môi nguòi vây thôi, dùng nên quáng bá là tài liêu nào
dó khách quan vê nhüng diêu mà lich sú cá hai bên cho thây là chú quan, nghe nhu các câu dã
bi tây não.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
26

áy bay chiên dâu.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
27

Trong môt vài topic, các bác dã hói, rôi tu trá lòi. Cái gì làm radar ta phát hiên chiên dich ném
bom B52. Các bác báo ta có tình báo tân hawai.v.v.v.v hay môt cái gì dó-trong khi rât don gián, radar
ta chi bi làm nhiêu trên môt diên tích nhó, ngoài diên tích ây, các tram cánh giói ta thùa khá nãng
theo dõi dich. Cüng nhu các bác nói vê MIG, trong khi các tài liêu nghiêm túc cúa nuóc
ngoài luôn nói vê MIG trong CTVN vói vai trò cúa sách giáo khoa. Nêu nhu trong CTTT, MIG
duoc sú dung bói các anh hùng ww2, có tôc dô và dô cao cao hon, khá nãng leo cao tôt hon
(nguòi ta cho thêm F-86 môt uu diêm là:.....roi tôt hon, vê kÿ thuât, ý dó nói lên máy bay này ãn
lái tôt nhung...hoi hài môt tí, vì F-86 chá có hì hon). MIG trong ctvn thì khác, dây là các MIG cô,
sú dung bói môt không quân mói có 1-2 nãm tuôi.
Câu hình máy bay tiêm kích là nhu em dã nói trên. Chúng ta dã phái dùng máy bay chiên dâu
bãng sô luong áp dáo dê chiên dâu bãng sô luong quá ít. DÙng MIG-17 và MIG-19, nhüng chiêc
máy bay cuôi cùng duoc thiêt kê dê không chiên bãng súng chiên dâu vói máy bay chiên dâu
bãng tên lúa. Chúng ta phái dùng máy bay MIG-21 chiên dâu bãng tên lúa bãn truc tiêp tâm
ngãn chiên dâu vói máy bay bãn bãng tên lúa có lái tâm xa.
Cüng nhu em dã trình bây. Giai doan dâu, không quân non tré cúa ta dã làm không quân ky cuu
kinh hoàng, khi dùng máy bay cô sô luong nhó, chiên dâu vói nhüng dôi máy bay hiên dai và
dông hon nhiêu lân. Chi tiêt vê nhüng trân dánh này, dã có trên box nhiêu. Ðây là chiên tranh
dâu tiên mà các máy bay sú dung radar và tên lúa có diêu khiên làm vü khí chính.
Ó dây, em dich cho các bác nhüng gì nguòi ta nói vê bolo. Sau khi không quân non tré cúa ta dã
làm dôi thú khiêp vía. Hai bên tìm moi cách ú dung vü khí mói, dé ra các phuong pháp chiên dâu
mói. Bolo không phái là môt chiên thuât vói dây dú cúa nó, nhung môt thòi gian dã gây khó khãn
lón cho phi công ta.
---
Ðây là doan tác giá mào dâu:
Bài chuyên dê này nói vê nhüng phi công Mÿ dã gan góc chiên dâu hoåc dã chêt ó Ðông
Nam á trong cuôc chiên tranh Viêt Nam måc dù không duoc dân chúng dông tình và
nhüng phi công Viêt Nam-nhüng nguòi dã tham gia chån dúng hâu hêt các quôc gia
manh nhât thê giói trong công cuôc báo vê xú xó cúa ho, dåc biêt nhüng nguòi dã chêt
trong cuôc chiên chông xâm luoc.
Vào nhüng tháng cuôi nãm 1966, máy bay MIG cúa Không Quân Nhân Dân Viêt Nam(VPAF),
biên chê trong trung doàn không quân 921 rât tích cuc và có hiêu quá phi thuòng trong viêc dánh
chãn máy bay F-105 Thunderchiefs cúa không quân Hoa Ky (USAF) . Theo sô liêu cúa ho, trung
doàn dã ha 9 máy bay Thunderchiefs trong tháng 12 nãm 1966. Chi tiêt hon, nhüng máy bay cúa
trung doàn dã bãn ha 2 F-105 ngày 5, ba chiêc nüa dên ngày 14. Ghi nhân cúa Mÿ không công
nhân viêc mât máy bay trong nhüng ngày này, nhung lai ghi nhân viêc mât tích phi công-dân dên
ít nhât môi chiêc dã mât trong ngày 5 và 8 (???????)
Chú ý rãng, chiêc máy bay F-105 roi ngày 8/12/1966 là môt su kiên dãc biêt. Nó không nãm
trong nhüng con sô chiên thãng trong khong chiên công bô gân dây cúa KQNDVN, nhung lai
nãm trong các vãn bán KQNHVN gúi cho không quân Soviet. Thêm nüa, theo các thông tin gân
dây, cho thây lúc dó chuyên gia Liên Xô có thê dã thay thê phi công Viêt Nam bi thuong hay
chêt, hoãc là môt tình huông nào dó trong môt buôi tâp. Môt trong nhüng chuyên gia Soviet dã ghi
duoc 6 chiên thãng trong nãm 1966 là Sr. Lt. Vadim Petrovich Shchbakov mãc dù không có chi tiêt
vê nhüng chiên thãng cúa ông. Có thê chiêc máy bay F-105 roi là do ông. Nhu vây giâu
dâu hó duôi, chiêc máy bay bi bãn ha và bi giâu ngày hôm dó lai quá nôi tiêng, có sô hiêu
591820, phi công Donald Asire (KIA). Tuy sô liêu cúa Viêt Nam và Mÿ khác nhau, nhung chãc
chãn là MIG dã thãng to, làm không quân Mÿ thiêt hai dên múc không chiu duoc, vi vây, Mÿ
quyêt dinh chãn dúng môi de doa tù MIG. Nô luc có tên chiên dich Bolo.
Ý tuóng cúa chiên dich là môt kiêt tác cúa môt nhân vât có cuôc sông rât nôi dình dám trong sô
các phi công F-4 ó Ðông Nam á, dai tá Robin Olds. Ông là môt cuu ace P-38/P-51 cúa chiên tranh
thê giói, bãn ha 12 máy bay Ðúc nãm 1944-1945, nãm 1966 44 tuôi, là CO 8th TFW vói biêt danh
“Sát thú” (chi em, hè hè hè). Ông là môt mâu phi công chiên dâu cü: thô, nóng, nhâu nhung là môt
lãnh dao thoái mái và là môt nhà chiên thuât truc giác. Ông tin rãng, nêu dua môt dôi hình F-4 di
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
28
liên sau F-105, sú dung cùng tân só diên dài, cùng khâu ngü liên lac, duòng bay,
dô cao, tôc dô thì nhüng nguòi phân tích cúa Hà Nôi së quên duòng nhâm dó là dôi hình F-105
dê xoi, diêu MIG dên, khi các MIG nhân ra dó là su thât thì dã quá muôn. Nhu vây, ông dê nghi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
29

môt dôi hình lón F-4 sú dung cùng duòng bay, tôc dô, dô cao giá làm F-105.
Ngày bãt dâu cúa chiên dich Bolo là 2-1 nãm 1966. Bãt dâu tôi, 14 tôp F-4C 8th TFW xuât phát
tù cãn cú Udon Thái lan giá vò làm F-105. Phía dông, các máy bay Fa cúa 366th TFW bit duòng rút
lui cúa các MIG. Olds chi huy tôp dâu. Mât lênh lây tù các ô tô dang môt lúc dó "Ford," "Rambler".
Tuy có inh nghiêm ciên dâu lâu nãm nhung Olds vân lo, liêu ho cómãc môi không.
Ðiêu lo lãng nhanh chóng qua di, khi mà nhüng MIG xuât hiên và phát hiên dó không phái là con
môi F-105 hâp dân, mà là F-4. Chiêc MIG dâu tiên bi ha bói “Olds 02” Ralph Wetterhahn, chiêc
tiêp theo Captain Walter Radeker. Ban dâu Olds không máy mãn. Trong báo cáo, ông ta ghi:
Bãt dâu trân dánh, môt MIG ròi khói trân mây xuât hiên truóc ông, 11 giò, khoàng cách
2000yards, chiêc này chui lai vào trong mâyOlds cô duôi theo.. Olds nã liên ba dan, môt
Sidewinder và hai Sparrows. Nhung dich thú dã chúng tó dãng câp, tránh cá ba dan và biên mât
vào trong mây.Tam thê dã.

Còn không rõ câu hairscary kiêm dâu ra cái mó luât cúa nguòi tao chú dê trong box rôi
nói giám di thành "yêu câu" hay "dê nghi" dê khói nói quá thê này.
Còn viêc câu kqndvn di úng hay không vói nhüng diêu HP nói là vân dê cúa câu ây, "cây
ngay dâu so chêt dúng", câu hairscary viêc gì phái da doan bao dông thê này.

Thua bác submarines, nói môt cách khác, ó dây không có cái freedom of speech theo dúng
nghïa cúa freedom of speech. Ví du, diên dàn qui dinh câm nhüng bài viêt ''''''''nhay cám''''''''. Bác
nahy cám môt tí thì duoc lên côt diên ngôi choi, nhay cám tí nüa thì lo di kiêm nick mói, ti du thê.
Nhãc lai là tôi viêt rãng nguòi chú só hüu cúa ttvnol dãt ra các qui dinh cúa diên dàn chung, môi box
có qui dinh riêng. Nguòi mó môi topic có quyên dãt ra yêu câu riêng. Tuy nhiên yêu câu cúa
nguòi mó topic có duoc dám báo hay không là tuy vào các thành viên khác. Ó dây bác kqndvn
có quyên yêu câu là câm HP tham gia vào topic này, nhung HP thì vân post bài vào và diêu dó
không vi pham vào qui dinh cúa box, và bác kqndvn dï nhiên là chãng thê nào làm gì duoc. Cá
nhân tôi cüng không dông tình vói bác kqndvn. Nhung lý do có yêu câu câm dó là lý do cá nhân
cúa bác kqndvn dôi vói HP, dùng biên nó sang búu bôi gì dó dê rôi giêu cot nguòi ta. Và câm
HP không có nghïa là câm freedom of speech. Bao dông hay không, thì cüng giông nhu tôi vói
bác dang trao dôi dây thôi.

Còn thì chuyên không chiên quá tâm nhìn HP nói không phái là sai dâu. AIM-7 không phái
là không hiêu quá nhu link câu hairscary cho dâu. Cú nhìn báng chiên thång không chiên
cúa bon Mÿ dê thây, AIM-7 chi sau AIM-9.http://home.sprynet.com/~anneled/usvictor.html

Cái báng thông kê dó cúa bác chi cho biêt sô máy bay bi ha bói AIM-7 nói chung. Nó không cho
biêt tình huông bãn ha cu thê, quá tâm nhìn hay trong tâm nhìn. Nó không cho biêt loai AIM-7
nào, AIM-7E thuòng hay AIM-7E-2 cho dogfight. Nó cüng không cho biêt là tôn bao nhiêu quá
AIM-7 mói ha duoc môt máy bay, và xem xét ti lê dó dê dánh giá hiêu quá, quá tâm nhìn hay
không.
Bác có thê vào Yahoo hay Google AIM-7 ra tù mang và doc các doan AIM-7 liên quan tói chiên
tranh VN. Ti lê kill probability chi khoáng 10% cho cái dòi AIM-7E quá tâm nhìn dây. Lân truóc tôi
có dua cái link cúa globalsecurity. Bác vào FAS nguòi ta nói y hêt nhu thê. FAS=Federation of
American Scientists thì phái, cái này tui không chãc lãm. Cái topic sinh dôi cúa bác kqndvn có dua
sô liêu vê tâm cúa AIM-7. Nhüng link khác vê AIM-7 thòi ky CTVN còn lac quan hon nhiêu, tâm bãn
head on là khoáng 20 nm, bãn duôi là khoáng 5.5 nm, trong diêu kiên thuân loi nhât, và
nhüng thông sô dó chi là lý thuyêt. Nguòi ta viêt rãng tâm tôi da cúa tên lúa này (max. range)
vuot quá rât nhiêu (far exceed) so vói tâm hiêu quá tôi da (max. effective range). Nhung dùng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
30
vôi lây cái tâm trên dê gãn vào cái quá tâm nhìn, vì dây chi là trên giây tò.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
31

Môt han chê lón hon là AIM-7 ít duoc dùng nhiêu nhu AIM-9 do Rules Of Engagement, dâu
chiên tranh và giai doan Rolling Thunder, phi công Mÿ phái nhân diên máy bay truóc khi
bån vì so nhâm máy bay Trung Quôc hay máy bay Mÿ khác. AIM-7 ít khi duoc bån tù
ngoài tâm 10km. Môt sô phi công Mÿ hiên nhiên vân bó qua luât dó. Chú vê khá nång
chiên dâu ngoài tâm nhìn thì dúng là xây dung tù giai doan dó nhu HP nói.

Viêt nhu trên thì có phái là ngay tù dâu Mëo dã chãng xây dung cái quá tâm nhìn dúng không,
rule of engagement mà. Ðã rule là phái visual ID rôi thì còn quá tâm nhìn thê quái nào duoc nüa.

Còn chuyên Mÿ phái mó Top Gun, huân luyên dogfight thì cüng không phái truc tiêp do vü
khí BVR nó dó nhu câu hairscary nói dê tranh luân vói HP mà ra dâu.
ta cho máy bay lên tù môt trong nhiêu sân bay ngay trong trân dia, làm sao mà chúng sú
dung vü khí tâm xa cho duoc[/i].
không phân biêt ra máy bay MiG-17 bay thâp khói nhiêu måt dât, thì quên luôn di chuyên
bån tâm xa là vùa.. Môt diêu nüa là ta dùng GCI radar (Ground Control Intercept), giúp
diêu khiên MiG-21 dên dúng muc tiêu, dôi hình máy bay Mÿ thuòng bi bât ngò.

Tôi dã viêt rôi, dân duòng cúa ta ít dê cho Mëo co hôi xây dung cái quá tâm nhìn dây. Ó trên thì
là Mëo tu rule, ó dây thì thêm cái là ta han chê nó. Còn gì dê xây vói dung nüa dây.
Tôi không viêt rõ rãng vì vü khí BVR cúa Mëo dó nên phái dây nhau dogfight. Tôi viêt rãng Mëo
tuóng có uu thê vói AIM-7 nhung cuôi cùng thì vân phái dây nhau dogfight. Hai cái này có khác
nhau. Xin bác vê doc thêm vê lý do mó TopGun.
Còn chuyên cât cánh trong trân dia là thê nào? Nó dang bó bom ngay gân sân bay thì ta cât cánh
lên, hay trân dia ó dây là cá miên Bãc VN? Bác phái viêt rõ ra mói duoc. Ít có truòng hop máy
bay ta cât cánh khi dich dang dánh phá ngay sân bay hay gân sân bay. Có truòng hop dich phuc
kích gân sân bay chò ta cât cánh. Nhung vân dê vân là dân duòng, dân tù xa dân vào, tao thê
bât ngò. Bác doc lai chuyên cúa bác Lê Thành Chon, có link ngay trang 1.
Dung mà túm lai thì là Mëo vân phái dogfight và chãng có co hôi xây dung cái quá tâm nhìn dây,
dúng không?

Vê chuyên máy bay radar thì cách diên giái cúa nhà ta có lë không rõ nhung không phái là
không có ý hay không dúng. Tâm phú sóng radar chú dông Mÿ không kiêm soát duoc môt
vùng tròi nhât dinh nhu bây giò vào thòi dó,

Keyword: EC-121. Mëo tuyên bô hai chiêc này là dú kiêm soát hâu hêt bâu tròi Bãc Viêt. Môt cái
ó Lào, môt ó vinh Bãc bô
E-2, dòi dâu E-2A, radar An/APQ-96, sau dó là E-2B, radar An/APQ-120, dùng ó CTVN. E-2C
bây giò radar tâm khoáng 345 nm. Lây cái tâm khiêm tôn thôi cho E-2A/B là 250 nm. Thãng này
hay EC-121 thuòng bay cách Hái Phòng khoáng 50 nm. Còn lai 200 nm liêu có dú cho khoáng
cách tù Hái Phòng tói Vïnh Yên không. Nhó tính duòng chim bay chú không tính duòng chim di
xe dap. E-2A khá nãng phát hiên muc tiêu trên dât liên kém nêu muc tiêu bay thâp. Nhung nêu
muc tiêu bay cao tói 7000 mét thì là chuyên khác.

Có lë HP nói nôm na sao dó nuôt mât vài ba tù ngü thôi.

Chuyên hai chiêc máy bay này còn phái bàn nhiêu. Nhung mà tôi thì cú tu hói kÿ thuât HIEN ÐAI
gì mà radar không vói tói mà vân phát hiên ra dich ó dâu tù tít tìn tit dãng xa. Thê nên tôi thú dãt
lai cái câu trên cúa bác thành: Có lë HP quen xào nâu và mái diên thuyêt hùng hôn nên mói
thành ra vây, NÉU NHU hai máy bay Mig-17 dó là hai chiêc bác Chon dã tá. Mà bác Chon chi rõ
thãng E-2A.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
32

Câu câu hairscary hói tó vê chuyên khách quan hay không giüa tài liêu ta và Mÿ, thì xin
thua rång thât su tó chång nghï tài liêu nào khách quan hon tài liêu nào cá .
Không phái, ý tôi nói là cái bài cúa bác HP kia kìa.

Thuc ra mà nói, cái khái niêm BVR, hay quá tâm nhìn, thì phái sau này nguòi ta mói dùng dên.
Chãng ai dùng nó cho cái AIM-7 dây cá. Bác cú tính bãn tù 20 nm (head on) trên lý thuyêt, phái
chiêu quét muc tiêu liên tuc bãng radar, vói tôc dô máy bay, lai bay dôi dâu (thuc tê thì chãng duoc
vây), thì quá tâm nhìn cái quái gì nüa. Mât bao nhiêu lâu dâu dê tró thành trong tâm nhìn. Thê nên
tuong cái quá tâm nhìn cúa nhüng nãm sau vào dây, rôi hùng hôn rãng anh nông dân chân dât
mãt toét nãm 1947 hai muoi nãm sau cùng Mëo xây dung kÿ thuât không chiên quá
tâm nhìn, mà thuc ra là làm bia cho quá tâm nhìn cúa nó vì mình chi có trong tâm nhìn, thì dê
làm cái gì.

To các bác không thích cãi nhau: Nêu các bác thích xào nâu không thì không sao, nhung xào
nâu rôi trình bày nó lai môt cách hoành tráng và hùng hôn quá thì thê nào tôi cüng chú ý.

Trong tông sô ~200 air victories mà Mÿ claim thì chi có 27 kills là do F105, túc là có 12%. Vây
nên cuôn vê F105 làm sao có dô cover các trân không chiên nhu cuôn dang dich duoc? Mà tôt
nhât là dê chúng minh lòi câu nói thì câu nên bãt dâu dich cho anh em thì hon là chi nói suông.
Ó dây moi nguòi së dánh giá cao dây. Tôi thì không thích máy bay ném bom nên tôi së không
dich cuôn dây dâu - tôi dã luót qua nó ó thu viên rôi.

Vê chuyên tôi kêu goi câm Huyphuc81_nb không thùa dâu. Chi ngay sau khi post dên bài thú hai
câu ta dã vào tung lòi mat sát thâm tê rôi. Tôi phái nhò và Mod dã xoá hô ngay bài dó. Mà dây là
tôi dê nghi câm Huyphuc81_nb vào "chúi bói la làng" - chãc câu cüng dông ý là freedom of
speech không bao gôm quyên duoc mat sát nhau trên diên dàn dây chú?

Ngày dâu tiên nhâp hoc nó phát cho orientation package, trong dó có bán cam kêt câm in ân,
nhân bán tài liêu. Tài liêu Seminar cúa hôi này Professor lóp nào cüng nói rõ ngay tù buôi dâu là
khi kêt thúc class you guys have to destroy the papers.

Sách thu viên nêu là loai phô thông, textbook thì dã duoc truòng Ðai hoc mua bán quyên cho
sinh viên dùng rôi, nên duoc phép photo có múc dô. Sách không thuôc dang phô thông và
truòng Ðai hoc trá tiên bán quyên thì không có chuyên photo thoái mái dâu.

Ó Anh, tai môi máy photo truòng tôi có huóng dân ngay bên trên là không duoc photo quá 10%
cuôn sách, và không duoc photo nguyên ven môt chuong. Khi photo phái dãng ký vói thu viên
tù trang bao nhiêu dên trang bao nhiêu.

Không thây ai di bãt là vì ó Phuong Tây ho dê cho tu giác; Dân ho có ý thúc tu giác cao nên dã
câm là ho (tuyêt dai da sô) không làm. Chi có dân Mÿ den, Mÿ nhâp cu, dân quôc tê là hay
violate luât thôi. Không may ai bi dính vào thì nguòi dây chiu. Ðùng có mà nói vói luât pháp là
bao nhiêu nguòi cüng thê sao mày chãng bãt, bãt môi tao. Luât là luât.

Câu kqndvn nói chuyên vê copyright vói lai culture orientation thông thao thê mà không biêt là bài
viêt cúa câu dã vi pham vân dê nghiêm trong nhât cúa nuóc Mï à? thê ông gs cúa câu quên
không nói vói các câu là racist, discrimination ó môi truoùng accdemic Hoa Kì là có thê bi duói
hoc (vói hoc trò nhu câu) và duôi day (vói giáo su ) hay sao? Nhüng nhân xét cúa câu vê tính
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
33
primitive, sadistic cúa nguòi da màu vô hình chung thành ca ngoi white supermacy dây. Hi vong
là câu düng vui miêng mà lô cho mây bác ghetto nghe: dút khoát së bi nên nhù tú, nêu ban hoc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
34

mà nghe: khá nãng duôi hoc së rât cao, còn trên diên dàn này câu cüng không nên viêt nhüng
chuyên dó vì vô tình së tao tiên dê xâu cho nhung nguòi tin theo hoãc gây nên su khó chiu cho
nhüng nguòi ghét cay ghét dãng tui racist nhu tôi.

Thêm môt diêu nüa: chá có truòng nào lai "mua bán quyên" môt cuôn sách cho sv cúa mình
dùng dâu kqndnv a.(trù phi sách do chính NXB cúa truòng phát hành) Trù nhüng tài liêu nãm
trong "electronic reserve" cúa thu viên truòng ra (duoc trá tiên bán quyên) thì TÁT CÀ moi hành
dông photô dêu là pham luât, dù chi là môt trang. Luât là thê nhung tât cá giáo su dêu photô
nhiêu doan tài liêu cho sv vì nêu phái mua cá thì chá ai kham nôi (kê cá nguòi da trãng "tu giác"
mà câu khen ngoi). Ðiêu dó có nghïa là vân có thê chamm chuóc duoc (vì sách ó dây dãt qua
chùng mà lai phái dùng rât nhiêu).Nêu truòng cúa kqdnvn tyêt diêu nhu vây thì nói tên xem, tôi
có thê tìm xem dê hoc hói truòng hop "dôc nhât vô nhi" cúa hê thông GD Mï. Kê cüng hay dây
chú

Cái này bác cân phái xem lai. Theo em bác dang nhâm lân giüa 2 vân dê hoàn toàn khác nhau
dó là : khách quan và su thât.
Bác mà muôn doc dô nói lên "su thât" thì em xin mòi bác doc mây quyên kinh thánh vói Mao

Tuyên chãng han Chú khách quan ó dây chi là cách tác giá khai thác tù nhüng nguôn tin
cúa mình dê dua ra 1 kêt luân có tính lô-gích thuyêt phuc duoc cá nhüng nguòi ngoài cuôc thôi
bác a. Tù dó mói có thêsuy ra cái nào khách quan hon cái nào. Chãng han ó dây, viêc bác gán
cho ông Marshall Michell này cái chuyên ông ta khen F105 vói su thât, nêu bác dua ra bãng
chúng tù càc thông tin cúa bác là tai sao ông ta dánh giá sai cái F105, và nó có tính thuyêt phuc nhu
bác dã tùng khoe, thì dó chính là 1 thí du vê tính khách quan. Chú bác cú lôi mây cái tù dao

to búa lón nhu "su thât" vói cá "tây não" vào dây em nghe thây nó dôm quá bác a!
Mà nêu bác doc kÿ hon mây post cúa em, bác së thây em vân doi tù dâu tói giò nhüng phân tích
cúa bác vê chuyên chiêc F105 dó. Thêm vào post trên, bác có thê chi cho em doan nào trong
Clashes, tác giá "có nói là chi có phi công Viêt Nam chiên dâu vói máy bay Mÿ, khi có không
chiên ta còn không cho phi công nuóc ngoài lên tròi" ó chô nào không? Tai sao em chá tìm thây

chô nào ông ta nói nhu thê cá
Mà cüng xin nói thêm em hoàn toàn tôn trong nhüng phát biêu cúa bác Huy Phúc, qua nhüng bài
cúa bác ây trong nhüng dê tài em hiêu biêt rõ hon nhu WW2, chiên thuât tác chiên cúa
QÐNDVN trong các cuôc chiên tranh vuà qua, em biêt là bác ây cüng là 1 nguòi có kiên thúc
sâu rông và cüng có nhiêt tình vói box này cho nên ó nhüng dê tài mói dôi vói em nhu mây cái
máy bay tâu bò này em chi doc bài cúa bác ây dê hoc hói là chính, còn chuyên châm choc em

thây mây thãng phi tóc dài làm là quá rôi khói cân nguòi khác a dua vào.

ý tuóng cúa chiên dich là môt kiêt tác cúa môt nhân vât có cuôc sông rât nôi dình dám trong sô
các phi công F-4 ó Ðông Nam á, dai tá Robin Olds. Ông là môt cuu ace P-38/P-51 cúa chiên tranh
thê giói, bãn ha 12 máy bay Ðúc nãm 1944-1945, nãm 1966 44 tuôi, là CO 8th TFW vói
biêt danh lãnh dao "Ðàn Sói" (chi em, hè hè hè). Ông là môt mâu phi công chiên dâu cü: thô,
nóng, nhâu nhung là môt lãnh dao tu nhiên và là môt nhà chiên thuât truc giác. Ông tin rãng, nêu
dua môt dôi hình F-4 di liên sau F-105, sú dung cùng tân só diên dài, cùng khâu ngü liên lac,
duòng bay, dô cao, tôc dô thì nhúng nguòi phân tích cúa Hà Nôi së quên duòng nhâm dó là dôi
hình F-105 dê xoi, diêu MIG dên, khi các MIG nhân ra dó là su thât thì dã quá muôn. Nhu vây,
ông dê nghi môt dôi hình lón F-4 sú dung cùng duòng bay, tôc dô, dô cao

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
35
Ngày bãt dâu cúa chiên dich Bolo là 2-1 nãm 1966. Bãt dâu tôi, 14 tôp F-4C 8th TFW xuât phát
tù cãn cú Udon Thái lan giá vò làm F-105. Phía dông, các máy bay Fa cúa 366th TFW bit duòng rút
lui cúa các MIG. Olds chi huy tôp dâu. Mât lênh lây tù các ô tô dang môt lúc dó "Ford,"
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
36

"Rambler" và "Olds". Tuy có kinh nghiêm ciên dâu lâu nãm nhung Olds vân lo, liêu ho cómãc môi
không. Trân dánh chia làm 3 dot.

Olds

Ðiêu lo lãng nhanh chóng qua di, khi mà nhüng MIG xuât hiên và phát hiên dó không phái là con
môi F-105 hâp dân, mà là F-4. Chiêc MIG dâu tiên bi ha bói "Olds 02" Ralph Wetterhahn, chiêc
tiêp theo Captain Walter Radeker. Ban dâu Olds không may mãn. Trong báo cáo, ông ta ghi:

Trân dánh bãt dâu khi MIG ròi khói trân mây. Không may cho tôi, môt chiêc xuât hiên huóng 6 giò.
Tôi nghï, dó là môt tai nan hon là môt hành dông chiên thuât. Ngay say dó, rât nhièu MIG xuât hiên
roi tù trân mây ó nhiêu chô khác nhau. Tôi gãp may, MIG dãng sau tôi chú ý tói chiêc
máy bay bay sau.

MIG ròi khói trân mây xuât hiên truóc ông, 11 giò, khoàng cách 2000yards, chiêc này chui lai
vào trong mâyOlds cô duôi theo.. Olds nã liên ba dan, môt Sidewinder và hai Sparrows. Nhung
dich thú dã chúng tó dãng câp, tránh cá ba dan và biên mât vào trong mây. Tôi bé quãt sang trái,
dú góc dê thoát khói duòng bãn cúa chiêc MIG và hy vong chiêc máy bay yêm hô dãng sau chú
ý tói MIG. Trong khi dó, môt MIG khác ròi trân mây, xuât hiên huóng 11giò, khoáng cách 2000
yard. Nó muôn chui tró lai vào trân mây nhung tôi tìm cách tân công nó.

Olds bãn liên ba dan, môt trái Sidewinder và hai Sparrows, nhung dich thú chúng tó dãng câp,
tránh cá ba trái và mât hút. Trong khí dó, Luck không an toân môt bên suòn, môt chiêc MIG tân
công tù huóng dó và môt MIG khác có thê tró thành muc tiêu sau khi né tránh. Moi su nhanh
chóng thay dôi. Olds tiêp:

Chiêc thú ba xuât hiên huóng 10 giò, bay tù trái sang phái, gân nhu là dôi diên. Chiêc MIG thú
nhât co khoáng cách lai còn tôi bât dôt hâu dê tìm chô tân công tôt hon MIG mói. Tôi ngân máy bay
cúa tôi lên góc 45 do bên trong vòng luong cúa chiêc MIG này. MIG luon vê trái, tôi kéo cân
lái và thuc hiên duòng lôn thành thùng vê phái. Ðuòng luon có tác dung rât tôt. Tôi cám thây tôi
trên dâu muc tiêu , nhìn thây môt núa mãt trên cúa nó. Tôi giü diêu dó trong khi MIG kêt thúc
vòng luon, tính toán truóc thòi gian dó, tôi có thê lât dàng sao MIg và bám duoc duôi vói góc 20
dô khoáng cách 1500 yard. MIG khó nhìn thây tôi khi tôi ó sau và bên duói. Tôi có thê nhìn thây
bóng nó dôi diên vói mãt tròi khi tôi phóng hai quá Sidewinders môt quá chính xác và cãt ròi
cánh phái. Vài phút sau, nhóm Olds báo cáo bãn ha 3 MIG mà không mât máy bay nào. Ho tró
vê sân bay. Kêt thúc vòng dâu.

Ford

Vòng thú hai, mât tên Ford dên vùng hay gãp MIG. Chi huy chuyên này là , Colonel Chappie
James không bãn ha dich thú nào nhúng dân duòng cho Captain Everett T. Raspberry. Lúc
15h04 tôi bi tân công bói 3 MIG, hai chiêc 10 giò và môt chiêc 6 giò. Ban dâu tôi không chú ý
dên chiêc thú ba dên gàn bvì tâp trung và chô khác. Tôi duoc cánh báo khân câo môt MIG dang
dên nhanh, trong góc bãn ó khoáng cách 4-3 lân tâm. Tôi dó du môt chút truóc khi dùng tân
công hai MIG phía truóc vì tôi .dã nhìn thây Olds bay bên duói chúng tôi vài giay truóc dây. Tôi
nghï rãng chiêc máy bay mà nguòi ta nhãc cho tôi có thê là môt trong nhüng chiêc dó. Tôi lât dôt
ngô máy bay sang trái, rôi sau dó sang phái, bãn chãt chiêc MIG thú 3. Tôi lênh cho sô 3 và 4 lât
phái. Ho làm nhu vây, MIG vòng gâp ttrái môt cách khó hiêu và môt phân giây chüng tôi bay bên
nhau, rât gân nhau, ngoài ngôi sao dó trân canh cúa MIG tôi nhìn rõ mãt phi công. Tôi lât môt duòng
lât thành thùng ngang dê ra xa MIG và dãt mình vào vi trí tân công., khi dã có vi trí, tôi
bãn môt tên lúa Sidewinder, tên lúa truot dó MIG tránh duoc bói môt dông tác rë trái dôt ngôt
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
37
vói ga hêt cõ. Nhung khi MIG làm dông tác dó, MIG dãt mình vào vi trí bãn cúa sô 2 là dai úy
Everett T. Raspberry. Tôi lênh cho anh ta theo con môi, bói vì bãt dâu nhìn thây hai máy bay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
38

phía truóc tôi. Or môt vi trí thuân loi, tôi bãn hai phát dan AIM-9s liên tiêp vê phía muc tiêu và lât
máy bay, tu dãt mình vào vi trí cánh giiói cho sô 2. Tôi giám khoáng cách vói sô hai, dai úy
Raspberry và nghï, anh ta vân ngoài hình nón phóng dan tôt nhât. Nhung anh ta thuc hiên môt
duòng lôn nhó và tu dãt vào vi trí uu viêt dê tân công và phóng môt tên lúa AIM-9, nó trúng duôi
chiêc MIG. Nó rung lãc manh, roi xuông và sau dó xoáy lôn. Trân danh do nhóm Ford thuc hiên
hoàn thành, không máy bay nào cúa Mÿ mât và 1 MIG roi. Ngày hôm dó, tý sô dã là 4:0, moi thú
thuân loi dê tran thú 3 bãt dâu, nhóm Rambler cât cánh.

Rambler

Trân danh cuôi cùng do nhóm Rambler thuc hiên, di qua môt vài noi mà MIG hay dên, dó dai úy
John B. Stone chi huy. Stone trông thây 2 MIg truóc và sau, lãng lãng tiên dên gân mà ha 1 MIG
bãng hai tên lúa AIM-7 Sparrows . Ngay sau dó, Stone tân công chiêc MIG thú ba, nhung là môt
hành dông kêt hop vói sô hai, Stone dãt MIG vào vi trí bãn thuân loi cúa sô 4 Philip P. Combies
("Rambler 04"). Stone kê vê trân dánh:

Chúng tôi bay ó dô cao 4800met và tôc dô khoáng 1000km/s. Môt lúc sau khi hoàn thành môt
vòng Tây Bãc, chúng tôi nhân thâyy môt dôi 4 MIG dang dí hàng doc ó khoáng cách 8km, góc 2
giò thâp hon chúng tôi. Hon hai MIG xuát hiên phía sau khoáng 3km. Khi MIG chéo qua truóc
Stone, Stone bó thùng dâu phu, rë trái và bãt dâu duôi theo. Vì diêu dó, dôi hình bai trái rông ra bên
phái. Stone cám thây vi trí cúa mình hon cao hon và ó rìa bên phái nhüng máy bay khác. Stone
giü van dâu o rmú nhó nâtk hi bãn dàu trân dánh, MIG bé gâp sang trái, trân dánh bãt
dâu. Stone kê tiêp. Tôi chon lây môt MIG và duôi theo nó bãng radá cúa mình. Tôi không nghï rãng
chúng tôi chiu dung 4G-chua bao giò nhu thê mà bình yên vô su. Tôi quyêt dinh sú dung chiên
thuât cúa phi công Hái Quân, thu hep khoáng cách theo radar nhu trên, nhung bãng cách nhìn qua
vach ngãm chü thâp. Khi tôi thuc hiên diêu dó, tôi dang ó vi trí bên trái, tôi ân nút bãn,
nhá ra, rôi lai ân và thá lân nüa. Tôi không nhìn thây quá Sparrow dâu tiên. Tuy nhiên tôi dõi theo
duoc quá thú hai tù lúc bãn dên khi cham muc tiêu. Tôi bãn quá này tù khoáng cách nhó hon
2000yards, dô cao 3500met và rë sang trái. Quá dan thú hai dânh trúng duôi MIG, môt giây sau
bùng lên môt quá bóng lúa da cam to tuóng.

Mô giây sau, MIG thú hai bi F-4C Phantom "Rambler 02" ha, có vé nhu bãng tên lúa Sparrow do phi
công Lawrence Glynn bãn. Ðó là MIG thú ba do dôi "Rambler" ha, dua tý sô toàn trân dánh
lên dên 7:0. Tông kêt, trân dánh Bolo ngày 2 tháng giêng nãm 1966:

555 TFS, 8 TFW F-4C R. Wetterhahn J.Sharp AIM-7 MiG-21

555 TFS, 8 TFW F-4C W. Radeker II J. Murray III AIM-9 MiG-21

555 TFS, 8 TFW F-4C R. Olds C. Clifton AIM-9 MiG-21

555 TFS, 8 TFW F-4C E. Raspberry R. Western AIM-9 MiG-21

433 TFS, 8 TFW F-4C P. Combies L. Dutton AIM-7 MiG-21

433 TFS, 8 TFW F-4C J. Stone C. Dunnegan AIM-7 MiG-21

433 TFS, 8 TFW F-4C L. Glynn Jr. L. Cary AIM-7 MiG-21

Tuy nhiên, phía không quân nhân dân Viêt Nam thông báo chính thúc ho mât 5 MIG hôm dó,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
39
công thêm chiêc thú sáu phi công nháy dù do hêt dâu. Có thê MIG hêt dâu do hu hai thùng dâu
vì trân dánh. VNAF công nhân Mÿ thãng trãng trong ngày hôm dó. Thât bai cúa VNAF và trân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
40

dánh ngày 6 tháng giêng (2 MIG mât) dã làm VNAF không giao chiên tù tháng giêng dên núa
tháng 3.

Tiêp tuc chiên tranh:

Nhung không quân Mÿ chi làm tãng cãm hân tù phía không quân Nhân Dân Viêt Nam. Ho dã rút
ra súc manh tù mât mát sai lâm cúa ho và tró lai bâu tròi, tiêp tuc và tiêp tuc. Môt vài thòi diêm
thãng vói tý sô cao.,nhu là con sô máy bay Mÿ mât do chiên dâu trên không tháng 4,5,8 và tháng
11 nãm 1967 dã xóa di thât bai. Trong nãm dó, trong các cuôc không chiên, không quân Mÿ mât
32 máy bay ném bom (bao gôm 16 F-105D/F các loai, 2F-101C và môt A-1E, công thêm hon 8 chiêc
cúa hái quân. Các phi công F-4C/D cúa 366th TFW và 8th TFW nô luc dê báo vê các máy bay ném
bom, nhiêu khi thành công. khoáng tù 36-59 chiêc MIG dã bi ha bói ho, 23 trong sô dó thuôc vê "dàn
sói". Nhung ho cüng phái trá giá dãt cho viêc dó: 13 F-4C/D các loai bi bãn ha bói không chiên trong
riêng nãm dó. Không có sô liêu chính thúc tù phía Không Quân Nhân Dân Viêt
Nam, nhung khóng 70% trong dó là thiêt hai thât cho VNAF. Viêc máy bay Mÿ roi nhiêu hon
trong không chiên dã xóa sach thành công cúa trân dánh Bolo nôi tiêng.
---------------------------------------------------------Ý kiên riêng cúa HP.
Nguòi Mÿ rât dê giâu các thât bai trong không chiên cúa ho, do nhung nguyên nhân:
1, nguòi Mÿ chi tính máy bay rói tai trân trong không chiên, còn máy bay dät deo môt lúc mói mât
thì không
2, sô luong máy bay roi do không chiên rât ít so vói máy bay roi do vü khí trên mät dât, dê
chuyêntù nguyên nhân này sang nguyên nhân kia.
Nhüng nguòi Mÿ nghiêm túc thì nghiên cú chiên tranh môt cách nghiêm túc, còn nhüng nguòi
Mÿ không nghiêm túc thì hét âm. Có nhüng máy bay bi giâu buôn cuòi nhu 8/12/1966 chäng han,
chiêc máy bay bi mât và bi giâu sau này lai quá nôi tiêng.

Nhìn chung, không quân Nhân Dân Viêt Nam (VNAF) dã thãng loi. Thãng loi còn tró nên sáng rõ
hon nêu hiêu rãng, ta lây súng bãn nhau vói tên lúa, lây MIG-17 ha F-105, F-4. MIG-21 và MIG-
17 dêu là nhúng máy bay không chiên trong dôi hình rât lón, do dó, chúng mang ít vü khí.
Nguòi Mÿ không ngai gì khi tuyên truyên, ho có thê bia ra nhüng con sô "biêt nói" nhât trên dòi.
Ví du, tông kêt chiên tranh TT, không quân Nga-Tâu-Bãc Hàn thãng loi lón, tý sô chung là khoáng
300:1400. Nhung rât nhiêu sách báo tài liêu ..v.v.v.v cúa Mÿ hêt toáng: Mÿ thãng 10:1. Thât là coi
nuòi doc nhu tré con.
Trong chiên tranh Viêt Nam cüng vây, chi hai phi công ky cuu Mÿ tró thành ace, trong khi dó, Viêt
Nam có nhiêu Ace. Em khoái nhât Pham Thanh Ngân, phi công sáng tao nhât, nhung chuyên kê
vê ông không nhiêu.
Ó dây, em chi ngãn gon giói thiêu ba phi công Bây, Soát, Côc, theo con mãt nguòi nuóc ngoài.
Các bác së thây, MIG-17 giáo chiên và bãn ha F-105 và F-4 thê nào, súng bãn nhau vói tên lúa
thê nào.

Nói vê chiên tranh VN cüng vây. Em dã tùng doc thây môt câu 20 tuôi nguòi Mÿ kêu: "trân nào
chúng ta cüng thãng, tai sao chúng ta lai thua. Chúng ta không thua, chúng ta chi rút lui". Chiên
tranh trên không cüng không nãm ngoài diêu dó. Trong các sách vó viêt vê CTVN cúa Mÿ, luôn luôn
Mÿ thãng to. Em ví du nhu nô luc tuyêt vong cuôi cùng: 12 ngày dêm thât bai thám thuong cúa Mÿ.
Mÿ dùng dùng bó bàn dàm phán, quay lai ném bom, dinh bãt chúng ta phái nhuong bô. Diên biên
trân dánh thê nào các bác dã bàn nhiêu rôi. Quay lai bàn dàm phán, ó cúa phòng hop,
truóc mãt dông dáo phóng viên, Kít gio tay xin bãn tay bác Tho nhà ta. Bác Tho nhà ta không
bãt, chúi cho môt trân toi bòi khói lúa: rãng là Kít lât long sãp ký hiêp dinh rôi còn quay vê dánh
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
41
nhau, rãng là nay bi dòn mói quay lai ký. Kit im thít, thua trên chiên truòng làm cho hành dông lât
long trên bàn dàm phán không thê biên lý duoc. Thê nhung ngày nay các "tài liêu" Mÿ nói vê trân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
42

dó: Mÿ ném bom môt trân kinh hoàng, Bãc Viêt mât sach máy bay và duòng sãt, dành ngôi vào bàn
dàm phán. Cõ lë diêu này còn có múc bia dãt trãng tron hon là con sô 10:1 cúa chiên tranh TT. Ok,
vu freedom of speech tó dông ý rãng nó phái bó ra ngoài defamation hay lãng ma trong môi truòng
xã hôi. Nhung này nhé, nêu các câu muôn dem luât xã hôi ra mà nói thì tó cüng chêu
luôni. Cái chuyên mà có quyên dãt ra luât lê cho môt chú dê, nêu có, phái mang tính chung chung,
bao quát nhiêu truòng hop. Nên nhu câu kqndvn có thê báo rãng câm "các thành viên khác" vào
chú dê cúa câu ta dê lãng ma hay si nhuc gì dây thì dúng. Nhung nêu câu ta dãt rõ ràng rãng câm
HP vào dây si nhuc hay lãng ma thì diêu dó dã hoàn toàn sai rôi. Câu ta rõ ràng
dã có trong dâu cái suy nghï là HP së vào lãng ma câu ta, và câu ta phô biên cái suy nghï cá
nhân dó cho cá box.

Trong box này có thê có nguòi thích, hoãc có nguòi ghét HP, chãng thê kêu goi "quân chúng"
dúng vê môt phe nào dê giúp dây cu thê môt ai dó ra, nhu HP ó dây chãng han. Cái dó có thê
xem là "breach of freedom of speech" hay cá cúa "freewill" cúa nhüng nguòi khác dây. Thêm
nüa, vì chi ra rõ dó là HP không duoc vào lãng ma, tó hói thât nhe: nêu môt thành viên mói vào
chua rõ HP là ai, ít nhiêu HP cüng dóng góp không nhó cho box truóc dên nay dây chú, nhung
ngay lâp túc thành viên mói dó së xêp HP vào loai cá biêt. Ðiêu dó thuc tê chãng dúng chút nào.
Còn tó hói thât câu kqndvn cái cách chi ra cu thê thành viên nào bi câm lãng ma trong chú dê
cúa câu có phái là môt cách lãng ma cu thê thành viên dó gián tiêp không. Còn nhüng thành viên
khác tý du nhu tó có thê lãng ma câu nhi.

Tó có thây HP lãng ma câu kqndvn nhiêu, và chãng hay ho gì, nhung chãng vì thê mà câu
kqndvn sai nguyên tãc chung nhât duoc, dï nhiên là trù phi câu muôn câu nhu HP hay trá düa
HP. Câu kqndvn ó Mÿ chãc biêt câu "Sticks and stones may hurt, not words." nên nêu nhüng
diêu câu nói là dúng thì nó së mãi dúng viêc gì phái lo chuyên bó HP ra ngoài. Và tó thây cái câu
gì dai khái "Không thê môt nguòi làm còn môt nguòi phá duoc." cúa câu khá là chú quan dây,
dã chãc gì ké ai là phá và ai là làm. Nêu dã không nghï rãng diêu câu làm là quan trong thì viêc
gì phái nói câu ây vói cá box dê cánh giói ké nào dó có thê phá câu. Cá nhân câu nêu có suy
nghï dó thì cú tiêp tuc làm di, viêc gì phái hoa mÿ tù ngü "ké làm", "nguòi phá" cho cá box này.

Câu hairscary nên chú ý rãng tó chãng bao dông dê chi ra cu thê rãng câu kqndvn có di úng
hay không vói thú gì dó. Tó không quan tâm vê chuyên dó. Tó chi quan tâm dên chuyên thuc thi
freedom of speech mà thôi, bât kê dó là thành viên nào. Ti du câu hairscary dem chuyên di úng
cúa câu kqndvn ra dê biên minh cho hành dông dúng thì ok, còn nêu biên minh cho cái gì khác
cái dó thì goi là bao dông dây.

Tró lai chuyên kÿ thuât vói câu hairscary, ai chãng biêt cái báng ây là chung moi A-to-A kill
cúa Mÿ. Nhung tó nêu ra dê câu thây rãng AIM-7 nó chi sau AIM-9 thôi trong chiên tranh Viêt
Nam. Mà bãn AIM-7 tù 5 km dên 10km trúng, máy bay F- chãng quân vü gì cá thì sao goi là
dogfight. Cho câu cái dinh nghïa dogfight này:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dog_fight

Dogfight thuòng dê câp dên cân chiên tâm duói 3km. Dogfight nghïa là phái duôi nhau và
quân vü.

Còn chuyên BVR là thê nào. Có hai dinh nghïa cho nó, tuong dôi và tuyêt dôi (usually, referred to
as true BVR). Tuyêt dôi nghïa là ngoài 15nm khai hóa nghïa là BVR, bât kê head-on hay không.
Cái này thì phái dên chiên tranh vùng Vinh lân môt mói có tình huông chiên trân thât ngoài 25nm
và duoc công nhân. Tuong dôi nghïa là tiêm kích có thê xác dinh muc tiêu qua radar hay
phuong pháp nào khác và bãn mà không visually identify theo nghïa thuc nhât - bãng mãt, có thê
vì hôm nào thòi tiêt xâu, không nhìn ra muc tiêu chi ó 7km chãng han. Nhung cái 7km dó chãng thê
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
43
nào là dogfight nhé, chãng túm lai gì hêt nhe..., cái dó là BVR tuong dôi, chãng thê mà nguòi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
44

ta phái dùng chü true BVR dê phân biêt, câu chi nói true BVR, nhung mây thú còn lai chäng thê
là dogfight cá duoc.

Nhãc lai tó nói rãng kÿ thuât BVR duoc xây dung tù giai doan chiên tranh Viêt Nam, diêu này
hoàn toàn dúng, câu hairscary chi dem true BVR hiêu quá hay không ngay trong chiên tranh Viêt

Nam ra bãt bé, tó không nói diêu này, thây chü "xây dung" rõ to cúa tó nhe.

ROE thì liên quan dên chuyên visually identify enemy aircraft. Nên trong pham vi 10km chãng han
phi công F- có thê nhìn thây môt châm den dãng xa trong diêu kiên thòi tiêt tôt dây, nhung biêt
dâu nó thât su là F- hay MiG- phái vào thât gân dê visually identify. Nêu phi công F- tù xa
nhu thê dã có thê xác dinh châm den dó là MiG- và bãn thì vân duoc chãng vi pham ROE gì.
Nhiêu tình huông cho phép diêu này trong chiên tranh Viêt Nam thuòng là qua chi thi radio cúa
EB-66 (giai doan dâu Rolling Thunder) hoãc EC-121 (giai doan sau cúa Rolling Thunder). Nên
tiên dê cúa BVR là tù dó, vân dê tâm tên lúa tãng lên dân thê hiên diêu dó mà cu thê dó là AIM-
7, chãng nhât thiêt phái trói buôc cho cái goi là 15 nm, tròi trong xanh, không mây, thòi tiêt tôt gì
dây. Nói luôn dê câu biêt tó cüng doc doan 10% cúa AIM-7 câu trích truóc bài truóc rôi,
thê câu biêt ti lê trúng cúa AIM-9 thòi dó là bao nhiêu không, 15-16%, dên gân cuôi chiên
tranh cái thiên thì cüng chi gân 20%.

Su chính xác giüa AIM-7 và AIM-9 nhu vây cüng là nhu giüa các loai A-to-A tâm ngãn và tâm
trung/xa thòi này. Nên dem cái sô 10% dó ra nói Mÿ quay tró lai day nhau dogfight cúa Mÿ cüng
chãng dúng gì. Mà chuong trình Top Gun cüng chi cho bon Navy, không phái bon AirForce. Rõ
ràng là A-to-A kill ratio cúa Navy càng vê sau càng tôt hon AirForce, theo tài liêu Mÿ, nhung cüng
cân chú ý là Navy chú yêu dung trân vói MiG-17, thuòng dân dên dogfight. Còn AirForce thì
dung hit-and-run cúa MiG-21 nhiêu hon. Nhung cá kill ratio cúa AirForce, theo tài liêu Mÿ, cüng
tôt hon truóc vê cuôi chiên tranh do hê thông diên tú tôt hon. Cái dân chúng 10% gì dó cúa câu
hoa hoã lãm là môt lý do cho chuyên lãp lai súng cannon cho F-4. Vây nhe cho cá hai vê cúa cái
câu phía duói.

"Tôi không viêt rõ räng vì vü khí BVR cúa Mëo dó nên phái dây nhau dogfight. Tôi viêt räng Mëo
tuóng có uu thê vói AIM-7 nhung cuôi cùng thì vân phái dây nhau dogfight."

Còn thì câu nói dã là Rules thì xây dung quái gì thì do câu không hiêu rôi. Vì sao có ROE, vì
không chãc có bãn trúng máy bay dich hay không và yêu tô chính tri liên quan. Chú nêu xa thê
mà chãc là dich thì cüng cho bãn nôt câu à. Nên trong quá trình chiên tranh Mÿ nghï nhiêu cách
dê có thê xác nhân máy bay dich tù xa và cho phép tiêm kích nó khai hóa dù bán thân tiêm kích
dó chua visually identify dich, nhüng cách xác nhân này có thê qua EB-66 hay EC-121 dây. Môt
trong nhüng cách dó thuòng là qua phân tích tín hiêu transponder cúa MiG- hay qua do thám
radio (SIGNINT). BVR cúa Mÿ phát triên cüng tù dó. Câu highlight câu tó viêt: "AIM-7 ít khi duoc
bãn tù ngoài tâm 10km." sao không hightlight nôt câu ngay sau dó nhi. ROE là vì tính chính tri
cúa chiên tranh Viêt Nam, chú liên quan gì chuyên phát triên tên lúa BVR nói chung mà câu báo
không phái xây dung nó ngay tù dâu. Luât lê nói chung dãt ra vì có lý do cúa nó, nhung dông
thòi khi nhüng lý do dó mât hiêu luc cúa nó thì bó luât lê dó thôi. Gân cuôi Rolling Thunder khá
nãng IFF cúa Mÿ tôt hon, và chuyên visually identify bi bó dân. Còn dên LineBacker I và II thì chá
liên quan gì mây ROE nüa, lúc dó Mÿ "quê" rôi, thú gì nghi vân là nó bãn cá, ROE chá còn hiêu
luc gì, ó dây do thay dôi mang tính chính tri .
Còn câu muôn tó hâu chuyên câu vê true BVR phát triên tù trong chiên tranh Viêt Nam thì cüng
duoc thôi. Giai doan núa sau 60s và dâu 70s là thòi gian Mÿ phát triên AIM-54, thú qua nhiêu
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
45
máy bay vói các loai radar khác nhau, thât bai trên F-111, sau dó chuyên qua AN/AWG-9 trên F-
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
46

14. Giai doan 1971-1972, Mÿ có cho mâu F-14 vào thú radar và tên lúa gân Ðông Hói. Tó có coi
mây thuóc phim dó trên Wings Channel cách dây vài nãm.

Nhiêu yêu tô hôi thành true BVR capability và chúng dêu duoc phát triên tù chiên tranh Viêt Nam
là chính, nhu AWACS, IFF, dông co và dâu dò tên lúa cho AIM-7, AIM-54, các phuong pháp bãn
thu dông theo radar... Chi don cú chuyên tâm cúa AIM-7E lên dên 30 km thì tó cüng dã có dú
moi dân chúng thuc tê dê nó là BVR rôi, nhung tó có thê dông ý vói ý câu là cái ây không phái
tâm hiêu quá. Nhung tó không dông ý là BVR chi có sau này nhu câu nói, nhãc lai là cá dang
tuyêt dôi BVR (true BVR) dêu duoc phát triên tù chiên tranh Viêt Nam trong nô luc cúa Mÿ nhãm
khãc phuc han chê cúa ROE.

Còn chuyên radar cúa mây cái máy bay diên tú, câu giói di tra ra tâm radar nó, nhung cho tó hói
nhe thôi nhe: câu biêt EC-121 dò liên tuc duoc bao nhiêu muc tiêu môt lúc không. Câu di tra di
rôi tiêp tuc. Nên nói Mÿ có máy bay diên tú bao phú cá miên Bãc là chi nghe theo thông tin tuyên
truyên cúa chúng nó truóc dây ó miên Nam, nêu câu có môt mó radio signal mà chá phân tích
nhiêu muc tiêu duoc vì máy tính kém mà goi là "bao phú" cá miên Bãc thì quá là quá dây. Trong
cá giai doan chiên tranh Viêt Nam chi môt hai lân là EC-121 diêu khiên F-4 dên diêt MiG duoc,
còn lai thì không hiêu quá gì mây nhu AWACS bây giò. Còn nüa nhu câu nói dây máy bay bay
tâm thâp, các thú dó máy bay diên tú dâu chãc phát hiên ra. Nên nói tâm radar không vói tói môt
sô vùng là dúng mà, chua kê cá dia hình và thòi tiêt miên Bãc gây không ít khó khãn cho mây
máy bay diên tú dó. Nhung vân có thê dò muc tiêu theo SIGNINT hay radar thu dông - thông tin này
thuòng vun Còn chuyên sân bay, nhà ta có nhiêu sân bay dã chiên bí mât ngoài các sân bay
chính tao su bât ngò, chú yêu cho MiG-17, còn MiG-21 thì vân cân sân bay tiêu chuân này no,
cái này tó nghe dích danh phi công ta nói. Ngoài ra, ta còn dùng sân bay doc biên giói bên Trung
Quôc, dãc biêt là trong giai doan LineBacker. Còn ngay cá sân bay ta cüng duoc báo vê vói
nhiêu lóp phòng không, chãng dê gì cho bon F-4 bay MiGCAP ngay trên sân bay dê mà chò ta lên
dánh dâu. Mà GCI radar cüng giúp ta không dai gì mà cho máy bay ra khói bunker cúa mây
sân bay mà dich dang oanh kích. Trong chiên tranh chi có môt vài lân F- lën vào gân sân bay mà
radar miên Bãc không phát hiên duoc, làm thiêt hai vài ba chiêc MiG trong nhüng lân dó (doc
trong Osprey vê MiG-17 và MiG-21). Lúc xuât kích, nêu MiG bay thâp nüa thì dô chúng nhân ra cho
dên lúc MiG tiêp cân gân F- rôi. Ðó là chua kê dâu chiên tranh, ROE không cho dánh SAMs
và sân bay vì so chêt chuyên gia Nga, Trung Quôc. Mây cái luât dó bi bó dân dâu tiên là vói
SAM rôi sau dó là sân bay. Nhung cüng dú dê chi ra là giai doan dâu viêc dùng tên lúa tâm xa
không mang nhiêu ý nghïa, vây thôi. Ðên giai doan cuôi thì hê thông diên tú và AIM-7 Mÿ tôt hon
rôi có lë cüng không cân vào gân sân bay dê bãn MiG mói xuât kích.
vãt và phái phân tích và suy doán, tó doán có lë dó là ý cúa HP.
Còn chuyên bài viêt HP à, tó vào dây doc bài viêt bài, tó doc nhó nhüng gì hay thôi, còn
tó không quan tâm chuyên giong bài viêt cúa cu thê thành viên nào. Nên tó chång dánh
giá làm gì, hoi dâu, ai rãnh mà di dánh giá thành viên khác kiêu bao dông thê. Khi nào HP
hay (môt trong sô các) câu thành vï nhân gì gì dó tó së chú ý hon. Ngoài ra thì tó có vài ba
nguyên tåc tó theo khá sát, nhu freedom of speech ó dây chång han.

Còn câu kqndvn à, tó dâu nói gì chuyên F-105 không chiên ít dâu nên quyên tó giói thiêu không xác
dáng cho cái gì gì dó câu dang quan tâm dâu. Chi có diêu doan dó trong Clashes khen F-105 tro
trën quá, không dánh giá dúng nó, dãc biêt doan dó lai do môt phi công F-4 viêt. Câu khéo thì
cãt nó di vây thôi, bê nguyên vào làm giám giá tri bài câu dang dich thôi chú gì.

Còn câu kqndvn này, câu nói là "Luât là luât", nói vây tôt nhât câu nghi dich cho rôi, câu dang vi
pham bán quyên nghiêm trong dây. Mây ké mà photo hay scan sách gôc cá quyên nó xú môt, thì
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
47
loai mà dich ra ngôn ngü khác mang lai giá tri thuong mai mói nó xú muòi dây. Tó nói vê
chuyên scan hay photo chãng ai rình bãt câu dê câu bót yêu bóng vía kiêu con gái nhãm dem tu
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
48

liêu dên cho anh em nhanh hon thôi, còn nêu câu liêm khiêt không pham luât - "Luât là luât." thì
tôt nhât là dóng topic lai cho rôi.

Còn câu panzerlehr, cái gì dây há câu: "Bác không có thì giò hâu chuyên anh em thì cüng nhu
da sô nhüng nguòi trên này thôi." Câu dang nói vói tó hay là nói vói ai lúc dó dây. Nêu là vói
nguòi khác thì thôi tó bó qua, tó cüng chua lâm câm dên múc dó, còn vói tó thì câu dã chãng
biêt gì vê tó dê nói câu dó.

Còn chuyên khách quan thì chãc chãn là nó khác vói su thât, nhüng diêu viêt ra có thê sai do
nguòi viêt dùng phuong pháp lâp luân sai nhung có thê nguòi viêt khách quan dây chú, nghïa là
không tu nhiên thêm bót, hay che di nhüng thông tin quan trong trong cách lâp luân cúa mình.
Ðiêu cá câu và tó không biêt là Marshall Mitchel có che di thông tin gì không, hay có dùng cách
lâp luân nào có thê nghe logic dó nhung sai vói su thât mà ông ta biêt. Vì thê mà tó dua ra dân
chúng trong quyên dó dê dãt câu hói tác giá có ý dô gì khác không thôi. Tó nói là lôi viêt có vé
khách quan hon, tó không nói là quyên dó khách quan hon nhu các câu nói, ai mà biêt tác giá.

Còn câu này doc quyên Clashes mà không tìm ra doan dó, doan dó ó gân cuôi quyên sách
(Dialogue gì dó tó không nhó rõ), chô Marshall Mitchel tháo luân vê Top Ace cúa ta còn sông sau
chiên tranh sao dó, chi môt trang thôi, cuôi trang dó ông ta có nói vê diêu dó, tra index "ace" có
thê ra. Tó chãng hoi dâu di luc lai sách kiêm doan dó cho câu dâu, xin lôi á. Cá nhân tó thì tó
nghi ngò tính xác thuc thông tin cúa Marshall Mitchel sau khi tó doc quyên 11 Days of Christmas
Bombing cúa ông ta, vì cüng lai nhüng thông tin chính thúc mang tính tuyên truyên cúa Mÿ vê
LineBacker 2, chá gì hon, làm tó dâm ra nghi ngò quyên Clashes nôt. Nhung dó chi là ý nhó cúa
tó.Còn tó dâu công kích gì câu panzerlehr vu freedom of speech dâu liên quan dên HP dâu mà câu
phái nói thêm này no - tó nghe mãi trong mây bài truóc cúa câu rôi, có "trông gà hóa cuôc"
không nhi? Không thây bài truóc tó cho câu doan dâu và doan thú ba rõ rêt thê ah. Hê hê, còn
xem ra hôm nay câu panzerlehr cuòi nhiêu nhi, bao dông chút, không biêt câu có lai dang anti-

constipation không , mà sao khóe vào dây máy bay, tàu chiên hay anti-submarines gì dó

Cái này bác rât nhâm. Ngày dâu dên Mÿ tôi cüng ra hàng photo dê chup mây trang cúa môt cuôn
sách. Ông chú tiêm dã dua cho tôi môt tò giây cúa cánh sát phát cho ho, trong dó huóng dân vê
luât. Nêu ban chi photo môt cuôn sách vói muc dích hoc tâp và không photo tron ven môt
chuong thì hoàn toàn là dúng luât! Ðùng có nói là giáo su "châm chuóc" - tôi chua thây ai châm
chuóc ó truòng tôi cá. Su châm chuóc, có chãng là cho phép sinh viên không doc sách tham
kháo cüng duoc, còn sách text book thì bãt buôc phái mua.

Nói thêm vê chuyên discrimination. Bán thân tôi phán dôi chuyên này. Nhung nên nhó ó Mÿ là
dât tu do ngôn luân. Nêu muôn ban hoàn toàn có quyên bày tó su thù ghét môt chúng tôc nào dó
trong truòng (duong nhiên së gây khó chiu). Truòng noi ban nêu vì thê mà duôi hoc thì ban
hoàn toàn có quyên kiên ho vì dã vi pham quyên tu do ngôn luân cúa ban. Tôi biêt rõ chuyên này
vì tùng làm nhân viên trong appartment life cúa truòng. Chúng tôi duoc train rât kÿ vê
discrimination. Vì khi môt sinh viên thuê nhà cúa truòng thì ho dã ký hop dông, trong dó ghi rõ là
truòng không châp nhân disrimination act, do dó nêu ai dó dán biêu ngü racist ó cúa chá han,
thì chúng tôi có trách nhiêm dên nói cho ho biêt diêu này, và giái thích là nêu muôn trung ra biêu
trung racist ho có quyên không thuê nhà cúa truòng nüa và thuê nhà ó ngoài (chú không có
chuyên duôi hoc dâu à - khi nhâp hoc ko ai ký hop dông gì cá). Truòng tôi cüng là truòng phán
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
49
dôi dicrimination (against race, age, sex, sexual orientation, religious, political believe....), tuy vây
nêu có sinh viên phát biêu discriminate trong truòng thì truòng cüng không thê duôi duoc. Giáo
su thì là chuyên khác (có lë do khi ho ký hop dông dã phái dông ý vói chuyên này).
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
50

Ðoan 30 phút Vietnam Airwar trên kênh History sáng nay dua ra thông tin Mÿ thu duoc nhu thê
này:
- Xung quanh Hà nôi và Hái phòng có 250 bê phóng SAM
- KQ Viêt nam ngoài các sân bay Nôi bài, Gia lâm, Kiên An, Kép, Bach Mai, Phúc yên, còn có
thêm nhiêu sân bay khác, dãc biêt ho sú dung 6 sân bay cúa Trung quôc doc theo biên giói. (cái
này bác tôi ó 921 xác nhân, ta dua phân lón máy bay sang TQ giai doan chiên tranh dê tránh bom).
- KQ Mÿ claim tý lê victory là 2 to 1 trong môt chiên dich gì dây tôi nghe không rõ.
- Bãc Viêt claim 4000 máy bay. US estimate ~1,000.
- 200 pilotes down duoc cúu thoát bên trong lãnh thô Bãc Viêt. 600 bi captured (? có thê mình
nghe nhâm).
- Tông công trên lãnh thô cá hai miên Mÿ mât ~3,750 máy bay trong chiên dâu và tai nan. Sô truc
thãng bi mât là ~5,000. 8000 airmen killed.

Kêt phim: Strategically, the air war failed.

Trong phim cüng có cánh guncamera Mig17 bi bãn roi mà truóc kia môt sô anh em cho rãng là
dô giá:

Ta chi nên tranh luân xoay quanh chú dê thôi. Ðua mây cái vu copyright vào cãi nhau làm gì. Các
thông tin cúa kqndvn dua trùng vói phim "VN cuôc chiên 10.000 ngày" dang phát và cá cánh
chiêc MiG17 bi bãn cháy cüng có chiêu. Ðây là cánh mà ngày truóc HP nói là kÿ xáo diên

ánh . Tôi thì nghï là trên các phim tài liêu lich sú cúa Mÿ mang chiêu toàn thê giói nên nêu
dùng kÿ xáo thì các chuyên gia phim ánh phát hiên ra nguòi ta së chúi nhu tát nuóc vào mãt.Tôi vùa bân vùa luòi nên cái gì doc thì doc thôi chú bó công ra dich rôi post là hoi khó nên
nhu kqndvn dáng khuyên khích lãm. Nêu phân bình luân cá nhân cân tranh luân hãy nói. Còn
không các ban dùng ném dá hôi nghi không tôt.

Câu ta rõ ràng dã có trong dâu cái suy nghï là HP së vào lång ma câu ta, và câu ta phô
biên cái suy nghï cá nhân dó cho cá box.

Và sau dó thì bác HP dã rât nhiêt tình chúng tó cho cá box thây rãng bác kqndvn có lý do dê lo
truóc nhu vây.

Câu hairscary nên chú ý rång tó chång bao dông dê chi ra cu thê rång câu kqndvn có di
úng hay không vói thú gì dó. Tó không quan tâm vê chuyên dó. Tó chi quan tâm dên
chuyên thuc thi freedom of speech mà thôi, bât kê dó là thành viên nào. Ti du câu
hairscary dem chuyên di úng cúa câu kqndvn ra dê biên minh cho hành dông dúng thì ok,
còn nêu biên minh cho cái gì khác cái dó thì goi là bao dông dây.

Tôi cüng chi dú bao dông dên múc chi ra rãng câm HP vào lãng ma không có nghïa là câm
freedom of speech, và rãng tù chuyên câm HP nâng cao thành câm freedom of speech dê rôi
biên nó thành môt lý do dê luân ra nhüng búu bôi gì dó dê giêu cot nguòi ta cüng chãng hay gì
hon cái chuyên bao dông cúa tôi.

Tró lai chuyên kÿ thuât vói câu hairscary,

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
51
Chuyên kÿ thuât thì tôi kém lãm. Cái tôi muôn làm không phái là nói chuyên kÿ thuât, mà dua vào
nó dê tìm hiêu xem chô nào duoc xào nâu nhu thê nào.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
52

Nhung tó nêu ra dê câu thây rång AIM-7 nó chi sau AIM-9 thôi trong chiên tranh Viêt Nam.

Còn tôi thì muôn thây cái quá tâm nhìn so vói cái trong tâm nhìn.

Mà bån AIM-7 tù 5 km dên 10km trúng, máy bay F- chång quân vü gì cá thì sao goi là
dogfight.

Nhung mà là trong tâm nhìn. Bác dã doc vê cái 10% cúa AIM-7E, thê chãc bác cüng dã doc vê
chuyên cái này bi kêu là quãng thòi gian dê arm cúa nó lâu quá, nên nó bay mãi mói arm duoc,
1500 mét hay 1,5 nm gì dó, tôi nhó không rõ. Lý do vì sao nguòi ta quan tâm tói diêu này nhi?

Còn chuyên BVR là thê nào. Có hai dinh nghïa cho nó, tuong dôi và tuyêt dôi (usually,
referred to as true BVR).
Tuong dôi nghïa là tiêm kích có thê xác dinh muc tiêu qua radar hay phuong pháp nào
khác và bån mà không visually identify theo nghïa thuc nhât - bång måt, có thê vì hôm nào
thòi tiêt xâu, không nhìn ra muc tiêu chi ó 7km chång han.
Nhung cái 7km dó chång thê nào là dogfight nhé, chång túm lai gì hêt nhe..., cái dó là BVR
tuong dôi, chång thê mà nguòi ta phái dùng chü true BVR dê phân biêt, câu chí nói true
BVR, nhung mây thú còn lai chàng thê là dogfight cá duoc.

Hay ti nhu buôi dêm chãng han, bay ngay dãng sau nhung vân không nhìn thây gì bãng mãt
thuòng?
Tôi chi nói true BVR, thê nhung phái chãng bác dang dua vào cái 5 hay 7 hay 10 km dây dê nói
rãng nhüng quá AIM-7 bãn di ó CTVN là BVR tuong dôi? Bao nhiêu lân Mëo dên khi thòi tiêt xâu
khiên không nhìn ra muc tiêu ó 7km, và bao nhiêu lân ta lên dánh trong diêu kiên dó? Bao nhiêu
quá AIM-7 dã duoc phóng di khi không nhìn thây muc tiêu mà chi dua vào radar? Bác doc các
chuyên vê không chiên ó CTVN chãc cüng hay thây cái doan môt bon dánh lôn vói ta, còn bon
khác thì lén ra bay vòng ngoài xa và tìm co hôi phóng tên lúa vào máy bay ta tù bên ngoài.
Thê nguòi ta xây dung cái kÿ thuât quá tâm nhìn cho BVR tuyêt dôi hay tuong dôi? Trong môi
liên quan tói thuc tê không chiên ó VN.

Nhåc lai tó nói rång kÿ thuât BVR duoc xây dung tù giai doan chiên tranh Viêt Nam, diêu
này hoàn toàn dúng, câu hairscary chi dem true BVR hiêu quá hay không ngay trong chiên
tranh Viêt Nam ra båt bé, tó không nói diêu này, thây chü "xây dung" rõ to cúa tó

nhe.

Xây dung ó dây có môt ý nghïa rât rông. Nói rõ hon là vì nó rât rông nên tró thành mâp mò. Vì
nêu nói thê thì tôi có thê nói kÿ thuât BVR duoc xây dung tù truóc CTVN.
Ví du nhu tù khi nguòi ta làm ra AIM-7. Môt trong nhüng muc dích nguòi ta làm ra cái này và
radar diêu khiên nó là dê nâng tâm bãn, và tâm cúa AIM-7 và radar, trên lý thuyêt, thì dã cho
phép xây dung cái BVR, tuyêt dôi hay tuong dôi. Khi làm ra nó thì hãn là nguòi Mÿ dã phái xây
dung cái lý thuyêt không chiên vói nó rôi, và hãn nhiên là dã mang ra tâp vói nhau rôi, ó Salt
Lake hay ó dâu dó.

ROE thì liên quan dên chuyên visually identify enemy aircraft. Nêu phi công F- tù xa nhu
thê dã có thê xác dinh châm den dó là MiG- và bån thì vân duoc chång vi pham ROE gì.
Nhiêu tình huông cho phép diêu này trong chiên tranh Viêt Nam thuòng là qua chi thi
radio cúa EB-66 (giai doan dâu Rolling Thunder) hoåc EC-121 (giai doan sau cúa Rolling
Thunder). Nên tiên dê cúa BVR là tù dó, vân dê tâm tên lúa tång lên dân thê hiên diêu dó
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
53
mà cu thê dó là AIM-7, chång nhât thiêt phái trói buôc cho cái goi là 15 nm, tròi trong
xanh, không mây, thòi tiêt tôt gì dây.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
54

EB-66 hình nhu là máy bay cho Electronic Warfare thì phái, gây nhiêu radar. Nó làm sao nhân ra
Mig và chi thi cho máy bay cúa Mëo?
Vâng, tiên dê là ó dó, chú chua phái xây dung ó giai doan dó.
Không trói buôc cho cái 15 nm (cái range này là bác dua ra dây nhé), Mëo chi tao ra cái ROE và
ta thì tãng phân han chê cái quá tâm nhìn ây.
Và phái chãng nên xem xét tói thuc tê chiên dâu ó VN.


Nên dem cái sô 10% dó ra nói Mÿ quay tró lai day nhau dogfight cúa Mÿ cüng chång dúng
gì.

Ùa, tôi nói thê há?

Cái dân chúng 10% gì dó cúa câu hoa hoå låm là môt lý do cho chuyên låp lai súng
cannon cho F-4. Vây nhe cho cá hai vê cúa cái câu phía duói.

Cái dân chúng dây dê làm rõ múc dô thành công cúa loai tên lúa này, và rãng cái báng cúa bác
không nói lên duoc hiêu quá cúa nó, quá tâm nhìn hay không quá tâm nhìn. Trong thuc tê chiên
dâu ít khi duoc dùng ó cái múc quá tâm nhìn mà ti lê có 10% thì nêu dùng quá tâm nhìn ti lê dó
së là bao nhiêu?

"Tôi không viêt rõ ràng vì vû khí BVR cúa Mêo dó nên phái dây nhau dogfight. Tôi viêt
ràng Mêo tuóng có uu thê vói AIM-7 nhung cuôi cùng thì vân phái dây nhau dogfight."

Bác doc lai bài truóc bài có câu trên dã.

Còn thì câu nói dã là Rules thì xây dung quái gì thì do câu không hiêu rôi.

Vâng, không chãc là tôi có hiêu hay không. Bác dã viêt truóc dây là rule phái Visual ID thì bác
cüng nên hiêu xem ó cái tâm ID dây là quá tâm nhìn hay không quá tâm nhìn, và rôi nó liên quan
thê nào tói cái xây dung kÿ thuât quá tâm nhìn.

Nên trong quá trình chiên tranh Mÿ nghï nhiêu cách dê có thê xác nhân máy bay dich tù xa
và cho phép tiêm kích nó khai hóa dù bán thân tiêm kích dó chua visually identify dich,
nhüng cách xác nhân này có thê qua EB-66 hay EC-121 dây. Môt trong nhüng cách dó
thuòng là qua phân tích tín hiêu transponder cúa MiG- hay qua do thám radio (SIGNINT).

Thê bao nhiêu lân bon này chi duòng cho Mëo bãn máy bay ta tù quá tâm nhìn dê mà xây dung
cái kÿ thuât không chiên hiên dai? Transponder là cái gì thê?

Câu highlight câu tó viêt: "AIM-7 ít khi duoc bån tù ngoài tâm 10km." sao không hightlight
nôt câu ngay sau dó nhi.

Highlight dê làm gì? Ðê cho thây rãng môt sô ít tên lúa duoc bãn tù ngoài 10km là dú dê xây
dung cái quá tâm nhìn dây sao?

ROE là vì tính chính tri cúa chiên tranh Viêt Nam, chú liên quan gì chuyên phát triên tên
lúa BVR nói chung mà câu báo không phái xây dung nó ngay tù dâu.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
55
Nhãc lai lân nüa là cái ROE này nó han chê cái xây dung cái quá tâm nhìn.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
56

Gân cuôi Rolling Thunder khá nång IFF cúa Mÿ tôt hon, và chuyên visually identify bi bó
dân. Còn dên LineBacker I và II thì chá liên quan gì mây ROE nüa, lúc dó Mÿ "quê" rôi, thú
gì nghi vân là nó bån cá, ROE chá còn hiêu luc gì, ó dây do thay dôi mang tính chính

tri .

Vâng, Mëo sau này có IFF. Nhung cái gì nghi là bãn thì càng di xa vói quá tâm nhìn.

Còn câu muôn tó hâu chuyên câu vê true BVR phát triên tù trong chiên tranh Viêt Nam thì
cüng duoc thôi. Giai doan núa sau 60s và dâu 70s là thòi gian Mÿ phát triên AIM-54, thú
qua nhiêu máy bay vói các loai radar khác nhau, thât bai trên F-111, sau dó chuyên qua
AN/AWG-9 trên F-14. Giai doan 1971-1972, Mÿ có cho mâu F-14 vào thú radar và tên lúa
gân Ðông Hói. Tó có coi mây thuóc phim dó trên Wings Channel cách dây vài nåm.

Vâng, phát triên, thê có xây dung không? AIM-54 duoc xây dung thê nào tù CTVN?

Nhiêu yêu tô hôi thành true BVR capability và chúng dêu duoc phát triên tù chiên tranh
Viêt Nam là chính, nhu AWACS, IFF, dông co và dâu dò tên lúa cho AIM-7, AIM-54, các
phuong pháp bån thu dông theo radar...

Chú không phái là kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn duoc xây dung trong CTVN à?

Nhung tó không dông ý là BVR chi có sau này nhu câu nói, nhåc lai là cá dang tuyêt dôi
BVR (true BVR) dêu duoc phát triên tù chiên tranh Viêt Nam trong nô luc cúa Mÿ nhåm
khåc phuc han chê cúa ROE.

Và cái ROE duoc sinh ra môt phân là do không phân biêt duoc dâu là dich, dâu là ta.
Tôi chi nói rãng khái niêm BVR lúc dó chua có. Sau này thì nguòi ta mói dùng cái cum tù này.

Còn chuyên radar cúa mây cái máy bay diên tú, câu giói di tra ra tâm radar nó, nhung cho
tó hói nhe thôi nhe: câu biêt EC-121 dò liên tuc duoc bao nhiêu muc tiêu môt lúc không.
Câu di tra di rôi tiêp tuc. Nên nói Mÿ có máy bay diên tú bao phú cá miên Båc là chi nghe
theo thông tin tuyên truyên cúa chúng nó truóc dây ó miên Nam, nêu câu có môt mó
radio signal mà chá phân tích nhiêu muc tiêu duoc vì máy tính kém mà goi là "bao phú" cá
miên Båc thì quá là quá dây. Trong cá giai doan chiên tranh Viêt Nam chi môt hai lân là
EC-121 diêu khiên F-4 dên diêt MiG duoc, còn lai thì không hiêu quá gì mây nhu AWACS
bây giò.

Tôi bia ra cái tâm radar dây. Mà cái thông tin tuyên truyên dây, bây giò nó vân tuyên truyên. Mà
tôi dã viêt rôi, chuyên hai cái dó bi mât thì còn phái bàn nhiêu. Mà EC-121 dùng radar dò duoc
môt muc tiêu thôi thì có dân duòng cho F4 tói chô muc tiêu dó duoc không? Và nêu ó cái chô
muc tiêu dó tình cò lai có hon 1 muc tiêu thì càng tôt dúng không?

Còn nüa nhu câu nói dây máy bay bay tâm thâp, các thú dó máy bay diên tú dâu chåc
phát hiên ra. Nên nói tâm radar không vói tói môt sô vùng là dúng mà, chua kê cá dia hình
và thòi tiêt miên Båc gây không ít khó khån cho mây máy bay diên tú dó.

Vâng, nhung hai cái Mig-17 dó bay ó dô cao 7000 mét.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
57
Nhung vân có thê dò muc tiêu theo SIGNINT hay radar thu dông - thông tin này thuòng
vun våt và phái phân tích và suy doán, tó doán có lë dó là ý cúa HP.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
58

Bác oi, cái SIGNINT nó là cái gì mà giúp dân duòng duoc F-4 tói dúng noi có Mig 17 thê. Thê
thì cái SIGNINT nó dò ra hêt tô các con tò vò rôi, và có lë dên sau 1972 thì mói xây dun lai
VPAF. Và cái radar thu dông là nó lây tính hiêu tù dâu ra? Nhó rãng bác dã cho thây thiêt bi diên
tú ó trên kém thê nào.

Còn chuyên sân bay, nhà ta có nhiêu sân bay....

Vâng, té ra cái xuât kích ngay trong trân dia là nhu thê.

Còn chuyên bài viêt HP à, tó vào dây doc bài viêt bài, tó doc nhó nhüng gì hay thôi, còn
tó không quan tâm chuyên giong bài viêt cúa cu thê thành viên nào. Nên tó chång dánh
giá làm gì, hoi dâu, ai rãnh mà di dánh giá thành viên khác kiêu bao dông thê. Khi nào HP
hay (môt trong sô các) câu thành vï nhân gì gì dó tó së chú ý hon. Ngoài ra thì tó có vài ba
nguyên tåc tó theo khá sát, nhu freedom of speech ó dây chång han.

Vâng, tuóng bác thích phê cái chuyên khách quan. Ó dây thì không tây não môt cách khách
quan tí nào. Mà lai bao dông rôi. Bác bao dông cái chuyên freedom of speech làm gì. Mod lo
chuyên dây. Mà rôi có câm duoc HP dâu, dúng không. HP vân cú freedom mà speech nhu
thuòng.

Tó thây HP viêt hay quá, dành phái di kiêm tra lai thông tin thì ra nhu thê này:
Trong không chiên trên bâu tròi Bãc Viêt thì kêt thúc là thám bai cúa tiêm kích Mÿ:
Chi tính riêng MIG 21 và F4 thì:
Tù nãm 1966-1972: Fantom F4 bãn rung 54 MIG-21, còn MIG-21 bãn duoc 103 Fantom F4. Ðó
là chua kê dên F4 dãt hon mây lân MIG21.
Môt thông tin nüa là cuôi chiên tranh Bãc Viêt nam chi còn 39 bê phóng tên lúa. Tông sô tính dên
nãm 72 thi VNam có 95 bê phóng và 7658 quá tên lúa duoc Liên-Xô cung câp. ( Lúc dó sãp hêt

dan rôi )
Vê không chiên tai chiên tranh Triêu Tiên bác HP nói dúng dây. Tó có sô liêu. Quân Mÿ mât
nhiêu máy bay hon.
KHÔNG QUÂN VIET NAM ANH HÙNG.

Và sau dó thì bác HP dã rât nhiêt tình chúng tó cho cá box thây rång bác kqndvn có lý do
dê lo truóc nhu vây.

Có gì dâu cú theo nguyên tãc dao dúc thì chãng thê lây kêt quá biên minh phuong tiên. Mà dãc
biêt là ó dây biên minh vuot truóc thòi gian có kêt quá, có chãc rãng HP së nói vây cüng chãng
có lý do dê chi ra cu thê câm HP này no, còn cüng có thê cái doan câm dó làm HP buc vào chúi
bói sau dó thì sao, câu ta có quyên phán úng truóc viêc câm câu ta vây chú.

Tôi cüng chi dú bao dông dên múc chi ra rång câm HP vào lång ma không có nghïa là câm
freedom of speech.

Lâp lai vân dê ban dâu câu à, câu dinh nghïa freedom of speech trong pham vi nào thôi, nêu cái
lai dem cái luât xã hôi ra nói lai thì làm on doc lai bài tó thê nào là luât dúng dãn. Còn là pham vi
tuyêt dôi thì tu câu hiêu. Còn tó dã chi ra rât rõ nhüng tù ngü "ké phá" và "nguòi làm" cúa câu
kqndvn rôi, câu ta chãng phái quan trong hóa chuyên câu ta dang làm là gì, không cân thiêt câu
lai vào dây nhãc lai có chê giêu hay không, dân chúng dây dú nhé.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
59

Tró lai chuyên kÿ thuât vói câu hairscary,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
60

Chuyên kÿ thuât thì tôi kém låm. Cái tôi muôn làm không phái là nói chuyên kÿ thuât, mà
dua vào nó dê tìm hiêu xem chô nào duoc xào nâu nhu thê nào.

Chãng ai quan tâm dên câu muôn gì, tó chi dùng câu dó dê dân ý bài tó.

Nhung mà là trong tâm nhìn.
Nhung chãng phái dogfight, xin nhãc lai. Còn dâu dò tên lúa bãt dâu bãt muc tiêu môt cách liên
tuc, hoãc tên lúa bãt dâu bay theo radar beam diêu khiên cúa máy bay môt cách ôn dinh: tù
khoáng 3,000 ft tró lên.

Tôi chi nói true BVR, thê nhung phái chång bác dang dua vào cái 5 hay 7 hay 10 km dây
dê nói rång nhüng quá AIM-7 bån di ó CTVN là BVR tuong dôi? Bao nhiêu lân Mëo dên khi
thòi tiêt xâu khiên không nhìn ra muc tiêu ó 7km, và bao nhiêu lân ta lên dánh trong diêu
kiên dó? Bao nhiêu quá AIM-7 dã duoc phóng di khi không nhìn thây muc tiêu mà chi dua
vào radar?

Môt lân nüa tó dã nhãc là không nói dên tính hiêu quá cúa BVR trong giai doan chiên tranh Viêt
Nam, chãng dã cho câu mó dân chúng vê true BVR lân dâu trong chiên tranh vùng Vinh lân môt
là gì. Tó nói rât rõ, BVR phát triên tù trong chiên tranh Viêt Nam ra, theo nghïa chung nhât và
tinh tiên cúa viêc phát triên tên lúa không dôi không. Chãng dôt biên gì dê dên ngay true BVR
nhu câu dem ra bãt bé HP. Mà ngay cá cái tuyêt dôi hay tuong dôi tó cüng mói chi ra cho câu
thây nó khác dogfight gì dây thôi, chãng liên quan gì quay lai hói phát triên BVR tuong dôi hay
tuyêt dôi tù chiên tranh Viêt Nam. Viêc phát triên BVR xây dung trên nên tán nhiêu yêu tô kÿ
thuât khác, và giai doan chiên tranh Viêt Nam dóng góp nhiêu thú cho diêu dó nhu AWACS (EC-
121 dâu tiên), IFF, dông co tên lúa này no,...

Ví du nhu tù khi nguòi ta làm ra AIM-7. Môt trong nhüng muc dích nguòi ta làm ra cái này
và radar diêu khiên nó là dê nâng tâm bån, và tâm cúa AIM-7 và radar, trên lý thuyêt, thì dã
cho phép xây dung cái BVR, tuyêt dôi hay tuong dôi.

Tó dã nói nhe qua chuyên dó vói câu vê chuyên tâm hiêu quá cúa AIM-7, nêu câu muôn lôi ra lai,
thì xin thua rãng tâm công bô cúa AIM-7E nhu dã nói 30km, nêu câu muôn trên lý thuyêt thì
là tuyêt dôi rôi dây. Và cá trên thuc tê, cüng có thê goi dó là BVR tuyêt dôi rôi dây. Nêu nói theo tính
hiêu quá, thì là tuong dôi nhu tó dã nói khi dê câp dên effective range. Chùng dó thôi dú dê
tó nói là BVR tù trong chiên tranh Viêt Nam rôi dây, câu cú lân quân vói cái tính hiêu quá hay
không cúa câu dê bãt bé vô lý.

Còn cái câu nói dên là China Lake noi phát triên AIM-9 dâu tiên và sau dó thú AIM-7 nhiêu lân.

EB-66 hình nhu là máy bay cho Electronic Warfare thì phái, gây nhiêu radar. Nó làm sao
nhân ra Mig và chi thi cho máy bay cúa Mëo?

EB-66 thuòng duoc biêt dên nhiêu là máy bay gây nhiêu nhung thuc tê nó có hai chúc nãng:
ECM (Electronic CounterMeasures) và ELINT (Electronic Intelligence). Vói chúc nãng ELINT, nó
có khá nãng thu thâp thông tin tù IFF cúa MiG và Fansong radar cúa SAM-2.
Link nè: http://www.wpafb.af.mil/museum/history/vietnam/469th/p45.htm


Cái transponder tó nói dên chính là IFF cúa MiG thuòng cho tín hiêu gãt hon IFF cúa F- và hay
bi dò ra bói các máy bay diên tú. Cú dê câu kqndvn dich quyên dó, rôi së dên doan vê mây thú
này, cu thê câu xem.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
61

Vâng, tiên dê là ó dó, chú chua phái xây dung ó giai doan dó.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
62

Nói mãi câu này, BVR dua trên nhiêu yêu tô (tên lúa, dâu dò, hê thông diên tú, IFF), và nhüng
yêu tô dó xây dung tù chiên tranh Viêt Nam. Nói thuân vê tên lúa thì câu có thê dùng dên cái
tâm 30km tó dã dua rôi dó. Nói chuyên hiêu quá là chuyên khác, xây dung lên rôi cái tiên dân dê
dên hiêu quá nhu ngày nay chú.

Không trói buôc cho cái 15 nm (cái range này là bác dua ra dây nhé).

Tó chãng có quyên nào dê dãt ra cái tâm 15nm dó câu à. Nó nãm trong dinh nghïa thê nào là
tâm cho true BVR, câu dã doc bài truóc cúa tó dây chú.

Bác doc lai bài truóc bài có câu trên dã.
Câu xem lai cách lâp câu cúa bác vây.

Nhüng doan tiêp theo cúa câu lai vân dê hiêu quá, AIM-7, AIM-9, ROE, blah, blah, blah, xin tham
kháo lai bài tó viêt. Tó chãng lâm câm dê cú phái nhãc lai vói câu thê này.

Nhåc lai lân nüa là cái ROE này nó han chê cái xây dung cái quá tâm nhìn.

Nhãc lai lân nüa ROE liên quan dên vân dê chính tri giai doan dâu chiên tranh Viêt Nam, không
liên quan viêc phát triên BVR, mà thuc ra nhüng han chê ROE mang dây thúc dây viêc phát triên
nhiêu kÿ thuât tao thành true BVR capability, nhu AWACS, IFF,...

Vâng, Mëo sau này có IFF. Nhung cái gì nghi là bån thì càng di xa vói quá tâm nhìn.

Chãng cân câu phái vãn veo tù ngü. Cái gì dã nghi vân thì phái duoc dò ra truóc rôi, còn chuyên
bãn sau dó thì tùy thuôc tình huông cu thê, nói vây dê thây ROE không còn hiêu quá giai doan
sau, câu dú logic suy luân hay chi cut-&-paste.

Vâng, phát triên, thê có xây dung không? AIM-54 duoc xây dung thê nào tù CTVN?

Nói thê dê câu thây AIM-54 hiên dai sau này dã duoc xây dung tù giai doan dó. Nhüng thông kê
cúa AIM-7 không ít thì nhiêu së duoc xem xét khi phát triên AIM-54, dãc biêt là nhüng mâu dâu
cúa AIM-54 là phát triên trên phuong pháp bãn thu dông nhu ó AIM-7. Còn dê nói vê BVR thì
nhu dã nói dó môi quá AIM-7 là tó chúng minh rôi, câu có bó ra ngoài AIM-54 trong cùng giai
doan tó vân dúng mà, viêc gì nhó nhãt thê này.

Chú không phái là kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn duoc xây dung trong CTVN à?

"Trong" hay "tù" hiêu theo cá hai ý dêu duoc, progressive developments throughout our history,
ok? Câu muôn nói xa hon vê tính dút doan trong lich sú thì là chuyên khác rôi, lúc dó tó chãng
ngôi dây nói chuyên vói câu làm gì.

Mà EC-121 dùng radar dò duoc môt muc tiêu thôi thì có dân duòng cho F4 tói chô muc
tiêu dó duoc không?

Dân duòng duoc, trong chiên tranh Viêt Nam có dôi vài lân EC-121 dân F-4 dên diêt MiG - lân
dâu là tháng 10 nãm 1967 gì dó, hiêu nôm na thì nhu kiêu GCI, nhung han chê nhiêu vào thòi
dó, AWACS thòi nay thì khác.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
63
Vâng, nhung hai cái Mig-17 dó bay ó dô cao 7000 mét.
Tó dang nói chung vê tâm radar chung cúa máy bay diên tú cúa Mÿ thôi. Còn doan HP nói thì
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
64

cüng không rõ thât, tó có nêu mây cái ELINT hay SIGINT là nhüng khá nãng khác có thê cho
diêu HP nói dó, thu thâp thông tin diên tú, diên dàm, radio, hay các tín hiêu dãc trung theo radar
và phân tích vây thôi. Tó không rõ ELINT có liên hê dên các thiêt bi tình báo diên tú mà Mÿ thá
xuông lãnh thô miên Bãc nüa không, bác nào biêt chi giúp.

Vâng, tuóng bác thích phê cái chuyên khách quan. Ò dây thì không tây não môt cách
khách quan tí nào. Mà lai bao dông rôi. Bác bao dông cái chuyên freedom of speech làm
gì. Mod lo chuyên dây. Mà rôi có câm duoc HP dâu, dúng không. HP vân cú freedom mà
speech nhu thuòng.

Tó theo nguyên tãc cúa tó mà tham gia cuôc tranh luân này câu à, chãng bao dông gì cho ké
nào khác. Tó là môt thành viên cúa box, có thê xem là môt stakeholder vây, thì diêu gì không dúng
thì tó góp ý là chuyên hiên nhiên thôi, tó dã nói là bât kê chuyên liên quan dên thành viên nào,
bao dông gì. Chuyên câm HP ó dây chãng han, câm cu thê vây dã không dúng, vi pham
nguyên tãc freedom of speech, mà rôi có enforce duoc cái câm dó dâu, thành ra ý tó là ngay tù
ban dâu dã chãng nên dua cái câm dó vào dây làm gì rôi, chi thêm nuc cuòi.

Còn câu panzerlehr, câu xem lai bài ây cúa câu có doan nào dê câp dên chuyên tó không thòi gian
dich dích danh quyên F-105 dó dâu mà dê tó phái hiêu nhu câu nói giò là tó không có thòi
giò hâu chuyên anh em nghïa là cho quyên dó. Cái tó thây gân nhât truóc dó là gì "cút mèo" và
"búu bôi." Câu phái hiêu chãng ai có thê di phân tích doán suy nghï cúa câu qua mó tù ngü vây.
Mà tó giói thiêu quyên dó dê câu nêu thích thì tìm mà doc dê hiêu rõ hon vê F-105 chú gì dâu.
Mà ngay thòi diêm dó câu dã có trong dâu là tó không có thòi gian hâu chuyên anh em rôi, vây
có võ doán không?

Còn lai cái khách quan dó, câu không thây su khác biêt giüa "lôi viêt khách quan" và "bán chât
cúa quyên sách là khách quan" à. Nói nhu các câu là sách dó khách quan thì dã nói vê tác giá
khách quan rôi, vì thê tó mói nêu ra môt sô dân chúng nói vê su nghi ngò tó có dôi vói tác giá.
Cüng nhu câu thôi tó doc sách là tham kháo, nhung tó chãng chi tham kháo không, mà tham
kháo dê rút ra ít nhiêu su thât dê mà còn nhân thúc chú, chú không thì tó chãng rãnh dâu dê
doc choi. Mà sách khách quan hay không luôn là vân dê tuong dôi, ó truòng ho day cá môt khóa
vê viêc phân tích tính khách quan cúa môt nguôn thông tin nào dó câu à. Và dua trên nhiêu yêu
tô lãm, nhu nhà xuât bán, nãm, tác giá, gôc gác tác giá, tác giá có conflicting interests hay không,
phuong pháp suy luân dùng cho quyên sách, vân vân và vân vân. Cái câu nói vê phuong pháp
suy luân chi là môt trong sô nhiêu nhüng thú dó cho viêc dánh giá khách quan hay không. Chua
gì tó thây hai câu nháy ngay vào nói khách quan, tó mói nói chùng xuông, dê doc nhu kiêu tham
kháo nhu chuyên "ngày xúa ngày xua", tó nêu lên môt vài dân chúng liên quan dên su thât và
tác giá dê dãt câu hói vê tính khách quan cúa tác giá dây. Câu có thê nghï là câu biêt sách dó
cüng chi tham kháo, không tin gì dó nhu kinh thánh (nói thêm ó dây tó vô thân), nhung câu nghï
xem hai câu cùng nói nó khách quan thê, nguòi không doc bán gôc biêt gì nghe vây tin, tó nói
chùng xuông là chuyên cân dôi expectations lai thôi.

Còn hê hê:
Nói thât vói bác là em lúc này không cuòi duoc mà dang lo quáng lên dây này cho nên
cûng chá chûa duoc constirpation cúa em . Nêu dê nhûng nguòi thiêu chuân xác kiêu này
làm kÿ thuât thì quá là tai hoa cho ngành KTVN, ai mà còn dám dàt chân lên 1 chiêc máy
bay tâu bò do loai nguòi này chê ra!

Constipation dúng không nhi, không phái constirpation. Câu này lai quan trong vân dê rôi, câu có
sú mang chông lai nhüng ké thiêu chuân xác gì dó, nghe to tát quá, mà lai dân dên táo bón. Box
ta vùa dê giúp kiên thúc kÿ thuât nhung cüng còn là sân choi cho nhüng nguòi có dam mê quân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
65
su, bât kê trình dô thê nào. Nên ai cüng có lúc có thê nói sai vây, có gì thì tranh luân ra sai dúng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
66

thê nào, again nothing personal. Nên nhãn câu dùng nói là tó thông minh hay gì dó, tó cüng bình
thuòng nhu bât cú ai khác

Em tiêp tuc dich vê nhüng trân không chiên, ó dây, có môt vài ý kiên riêng cúa em së duoc gõ
nghiêng. Ðây là nhüng gì mà nguòi Mÿ và nguòi nuóc ngoài nói vê chiên tranh. Ho cüng tâng
bôc Mÿ, nhung không dên nôi nhu Mÿ thäng 10:1 trong chiên tranh Triêu Tiên hay mô tá máy bay
ném bom F-105 thân sâm nhu môt hung thân trên không.
-Phi công Mÿ không duoc rèn luyên nhiêu trên thuc tê. Ðiêu này là tình hình chung cúa chiên
tranh. Khi trá lòi, nguyên nhân lón nhât làm Westmorland thua trên bô là gì, Ðai Tuóng Giáp nhà
ta dã nói, hâu hêt lính Mÿ chua quen chiên truòng. Nguòi Mÿ thì chi trích ông West là môt tuóng tôi,
chi làm cho 1/10 sô lính Mÿ ó Miên Nam là tham chiên, còn dâu thùa vói vân. Phi công Mÿ
cüng vây.
-Không quân Mÿ không dánh các trung tâm SAM vì so trúng chuyên gia nuóc ngoài. Bác nào doc hôi
ký cúa Macnamara thây, viêc này chú yêu do Mác tránh thuong vong cho không quân Mÿ.
Ðúng nhu vây, giai doan sau, khi tân công SAM, không quân Mÿ dã thiêt hai täng vot.
-------------
Ngày 23 tháng 8 nãm 1967, môt cuôc ném bom miên Bãc Viêt Nam nüa lai diên ra.

Dua vào dôi quân dông dáo cúa máy bay Mÿ (40 m áy bay thân sâm Thunderchiefs F-105 mang
bom và phuong tiên chông SAM radar, máy bay F-4D không chiên hô tông), dôi bay cúa môt F-4
dó, Phi công Charles R. Tyler và WSO Ronald M. Sittner 555th TFS/8th TFW, cám thây chú
quan. Có vé nhu MIG không xuât hiên nüa sau các thãng loi cúa 8th TFW F-4 dâu tháng 6 và
cuôi tháng 5. Bông nhiên, Tyler nghe thây môt phi công F-105 (Elmo Baker) hét toáng lên trúng
dan MIG và nháy dù.Taylor tìm kiêm tên trân lôt dôt ngôt này trong khi su hoáng loan khúng
khiêp bùng phát khãp dôi bay. Ðôt nhiên, Taylor mât diêu khiên chiêc máy bay, bât máy phóng.
Treo lo lúng trên dù, Taylor nhìn thây báy bay bùng cháy và roi vào môt khu rùng hoang, nhung
không nhìn thây Ronald M. Sittner thoát khói máy bay, WSO chêt ngay khi máy bay trúng tên lúa.
Taylor, Baker bi bãt ngay khi ha xuông dât.
Cá hai máy bay dêu trúng tên lúa tâm nhiêt R-3S Atoll bãn tù 2 máy bay MiG-21PF Fishbeds,
trung doàn không quân 921 do hai phi công Nguyên Nhât Chiêu và Nguyên Vãn Côc lái. Thêm 2
F-4 nüa roi ngày hôm dó mà không MIG nào mât, môt ngày thãng trãng cúa VNAF. Trong khi chi
có hai phi công Mÿ trong chiên tranh này tró thành ace (Steve Ritchie cúa không quân và Randy
Cunningham cúa hái quân) thì 16 phi công cúa VNAF(Vietnamese People''''''''''''''''''''''''''''''''s Air
Force, Không Quân Nhân Dân Viêt Nam) dat duoc danh hiêu vinh quang dó. (Ace pilot, phi công
át, chú bài cúa các luc luong không quân, thäng 5 trân tró lên).
Trân chiên kê trên thêm môt chiên thãng nüa cho Nguyên Vãn Côc, phi công thãng nhiêu nhât
(9): 7 máy bay và 2 máy bay không nguòi lái. Nguòi Mÿ công nhân 6 trong sô 7 chiêc máy bay bi
Côc ha và, theo sô liêu Mÿ Côc thêm môt trân thãng nüa: F-102 bay bói Wallace Wiggins (KIA) ngày
3 tháng giêng 1968 (theo Mÿ, còn trân này, theo em, có lë do phi công Ngân, cái này không hiêu bác
TS có luc lai duoc không???) Vói 7 trân thãng, Côc tró thành phi công dinh cúa chiên
tranh này vói cá hai bên, vì 2 ace Mÿ chi vùa dat yêu câu, 5 phát.
Tai sao con sô lai chênh lêch vê phía VNAF, tai sao, khi mà VNAF có luc luong rât nhó????
Nãm 1965 VNAF chi có 36 MIG-17 và khoáng dó phi công chât luong cao, dên nãm 1968, ho
cüng chi có 180 MIG và 72 phi công chât luong cao. Trong khi dóa, ho dôi mãt vói 200 F-4 các
loai cúa 8th, 35th and 366th TFW, khoáng 140 Thunderchiefs Thân Sâm F-105 cúa 355th cúa
388th TFW, Vào khaóng 100 máy bay cúa Hái QUân dô trên tram Yankee vinh Bãc Bô, chua kê
các máy bay tro chiên EB-6Bs, HH-53s, Skyraiders. Tai sao vói luc luong nhó nhu vây mà
VNAF lai thãng.
Nguòi Mÿ thì không tu ái, ho báo nhu thê don gián là do phi công Bác Viêt bân rông hon phi
công Mÿ, ho không vê nhà sau 100 chuyên bay chiên dâu, vì ho dang ó trên nhà cúa ho. Phi
công Mÿ nhanh chóng thuc hiên chuyên chiên dâu và tró vê dê huân luyên, chi huy hay bay thú.
Môt sô quay lai chiên dâu, nhung chi là nhüng ngoai lê.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
67
Bao nhiêu chiên thuât dã duoc hai bên sú dung, thât khó mà biêt duoc. Môt vài lý do nüa nêu ra
dê giái thích su thãng loi cúa VNAF. Mÿ không dánh các trung tâm vì su trúng chuyên gia Nga và
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
68

Tâu. VNAF lái máy bay dánh chãn vói su hô tro tuyêt vòi tù mãt dât. MIG nãm chò tù vi trí thuân
loi dánh phuc kích. MIG tân công dôi hình F tù nhiêu huóng (nhu MIG-17 dánh thãng truóc và
MIG-21 tân công duôi theo). Sau khi bãn ha vài F và buôc các F-105 ném bom sóm cho nhe dê
dôi dâu thì MIg không doi su trá düa, MIG chi dùng các nhát kiêm nhanh gon. Có vé nhu tù
“cuôc chiên tranh du kích trên không” thích hop. NHüng chiên thuât dó dôi khi lai duoc su giúp
dõ cúa máy bay Mÿ, nhu là cuôi nãm 1966, các F-105 thân sâm ngày ngày di theo môt con
duòng, môt thòi diêm và dùng môt cách liên lac. Các phi công Bãc Viêt quen duòng làm thit 14
F-105 thân sâm mà không mât MIG nào truóc khi diêu dó kêt thúc bói trân dánh Bolo vói 7 MIG
roi ngày 2-1-1967.
Môt nguyên nhân nüa là vê huân luyên, vào giüa nhüng nãm 1960, các phi công Mÿ tâp trung sú
dung tên lúa trong không chiên, nhu là tên lúa radio horming và hông ngoai AIM-7 Sparrow và IR
AIM-9. Nhung nguòi Mÿ lai quên rãng, kÿ thuât cúa phi công trong buông lái quan trong hon vü
khí cúa ho. VNAF biêt diêu dó, dã huân luyên phi công cúa khai thác triêt dê thê trôi cúa MIG-17,
19 và 21, là không chiên tâm ngãn, khi mà các máy bay nãng nê Thân Sâm và Con Ma kém loi
thê. Chi dên nhüng ngày cuôi cùng cúa chiên tranh, Hái quân Mÿ mói tâp trung huân luyên
chuong trình “top gun”, rèn luyên kÿ thuât không chiên tâm ngãn (dogfight) và máy bay F-4 con
ma có thêm khâu 20mm thì Mÿ mói chông duoc diêm manh này cúa VNAF.
Tông kêt, môi truòng tác chiên cúa phi công Viêt Nam là môi truòng giâu muc tiêu, còn môi
truòng tác chiên cúa phi công Mÿ là môi truòng nghèo. Phi công Mÿ không thê dê dàng tìm kiêm
muc tiêu dê bãn ha lâp chiên công, don gián là VNAF chi có không quá 200 máy bay.
Tât cá nhüng diêu kiên dó dã tao ra nhiêu phi công át Viêt Nam hon Mÿ và tao diêu kiên dê phi
công át Viêt Nam bãn roi nhiêu máy bay hon phi công Mÿ. Tông công, có 16 phi công át Viêt
Nam duoc chiên tranh này tao ra, trong dó có 13 phi công MIG-21 và 3 phi công MIG-17, không
có phi công at MIG-19 nào. Ðây là danh sách.

Top Vietnamese Aces Kills (*) Comments Unit Plane
Nguyen Van Coc 9 (7) 2 F-4Ds, 1 F-4B, 2 F-105Fs, 1 F-105D and 1 F-102A 921 FR MiG-21PF
Nguyen Hong Nhi 8 (3) 1 UAV, 1 F-4D, 1 F-105D. Downed once 921 FR MiG-21
Pham Thanh Ngan 8 (1) 1 RF-101C 921 FR MiG-21F-13
Mai Van Cuong 8 (?) - 921 FR MiG-21
Dang Ngoc Ngu 7 (1) 1 F-4C on May 22 1967 921 FR MiG-21
Nguyen Van Bay 7 (5) 2 F-8s, 1 F-4B, 1 A-4C and 1 F-105D 923 FR MiG-17F
Nguyen Doc Soat 6 (5) 3 F-4Es, 1 F-4J, 1 A-7B 927 FR MiG-21PFM
Nguyen Ngoc Do 6 (2) 1 F-105F, 1 RF-101C 921 FR MiG-21
Nguyen Nhat Chieu 6 (2) 1 F-4 (w/MiG-17), 1 F-105D 921 FR MiG-17 & MiG-21
Vu Ngoc Dinh 6 (5) 3 F-105Ds, 1 F-4D, 1 HH-53C 921 FR MiG-21
Le Thanh Dao 6 (2) 1 F-4D, 1 F-4J 927 FR MiG-21PFM
Nguyen Danh Kinh 6 (3) 1 F-105D, 1 EB-66C, 1 UAV 921 FR MiG-21
Nguyen Tien Sam 6 (1) 1 F-4E 927 FR MiG-21PFM
Le Hai 6 (2) 1 F-4C, 1 F-4B 923 FR MiG-17F
Luu Huy Chao 6 (1) 1 RC-47 606 ACS 923 FR MiG-17F
Nguyen Van Nghia 5 (1) - 927 FR MiG-21PFM

Ðây là nhüng con sô nõi rõ tính cam dám cúa nhüng phi công tôt nhât thê giói, khi phái dôi mãt
vói không quân manh nhât thê giói. Bãng viêc phòng thú xú só cúa ho, ho dã giành duoc su
nguõng mô tù dôi phuong, nhüng nguòi lính trên không Mÿ.
Ai là dai tá Tun, tai sao ông không có trong danh sách dó.
Mot câu chuyên quen hoan duòng hay duoc giói hàng không quân su Mÿ kê, là môt phi công
huyên thoai tên là Tul, Ðai Tá Tun , Col. Toon (hoãc Col. Tomb). Ðây là môt phi công huyên thoai
duoc các phi công Mÿ tuóng tuong, truyên bá, VNAF không có ai tên thê. Col toon gông nhu phi
công ném bom dêm môt mình ww2 "Washing Machine Charlie.", chi là huyên thoai.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
69
Thê nhung, có nhüng trân dánh kinh hoàng bän ha dai tá Tul, môt trân dánh nhu thê còn duoc
bôt lên trên này-nhu là môt trân dánh däc biêt quan trong cúa phi công Mÿ. Môt bác khoái quá dã
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
70

hét toáng, dai tá Tun nhu Thánh Gióng, là thân xuông giúp ta dánh xâm luoc. (hi hi hi, có khi Mÿ
dã gäp Thánh Gióng cuõi MIG-17 không chiên, Thánh bän nhau choi xong, xung là Tun, rôi vê
giòi)

Nguyên Vãn Bây:
Khi trung doàn không quân 923 duoc thành lâp ngày 7-9-1965, Bây duoc chon là phi công chiên
dâu lái MIG-17MiG-17F Frescos. KHóa huân luyên kêt thúc tháng giêng nãm 1966 và trung úy tré
tuôi Bây sóm dôi dâu vói máy bay Mÿ.
Ngày 21 thang 6 nãm 1966, 4 MIG 17 cúa trung doàn tân công máy bay trinh sát RF-8A và dôi hô
tông F-8 Crusaders VF-211. Sau khi dôi hô tông F-8 ha 2 MIG, Bây dã lâp chiên cong dâu tiên
khi bãn ha môt F-8 do phi công Cole Black lái, phi công này nháy dù và bi bãt. Trân dánh phát
triên, các phi công Viêt Nam dat muc dích khi Phan Thành Trung (yêm tro) bãn ha RF-8A, phi
công là Leonard Eastman tró thành tù binh.
Môt tuân sau, Bây gây ngac nhiên khi cùng 3 MIG khác chông lai cuôc tân công kho xãng dâu
gân Hà Nôi, nan nhân cúa anh là môt nhân vât quan trong, Major Murphy Neal Jones tró thành tù
binh.
các bác dang nói chuyên vê ngòi nô doc ó dây này, Bây dã bän trong tâm rât gâm, dan chua dú
khoáng cách an toàn dê nô. Ðan 37 nô tró thành dan xuyên
Tuy nhiên, trân dánh lón nhât cúa Bây chi xáy ra vào 24-4-1967. Lúc dó, dân dâu dôi bay, Bây cât
cánh tù sân bai Kiên An tân công vào dôi hình máy bay Hái QUân Mÿ. Anh áp sát môt F-8
dang không biêt gì rôi bãn, F-8C -BuNo 146915, phi công trung úy. Cdr. E.J.Tucker trúng dan rôi
roi, bi bãt (không may, sa dó chêt trong tù). Máy bay hô tông F-4 dên, bãn môt sô tên lúa nhung
yên tro cúa Bây báo dông, Bây låc máy bay tranh duoc hêt các tên lúa. Báy lái MIG-17
Fresco vê phía môt F-4(.Lt. Cdr. C.E. Southwick và Ens. J.W. Land duoc cúu) rôi bån ha .
Ngày hôm sau, Bây tiêp tuc lâp công. Ngày 25-4 dôi MIG-17 bãn ha hai A-4s (the A-4C BuNo
147799 lái bói Lt. C.D. Stackhouse (POW) và A-4C BuNo 151102, lái bói Lt(jg) A.R. Crebo, cúu
duoc ) Bây duoc thuóng huân chuong cúa Quân Ðôi Viêt Nam vì khá nãng không chiên và chi
huy cúa mình. Ðâu nãm 1972, Bây cùng Lê Xuân Di dánh trúng tâu khu truc Oklahoma City và
Highbee dây là thiêt hai tù trên không dâu tiên cúa Ham Ðôi 7 kê tù ww2. Bây làm bi htuong nhe
thãng dâu, còn Di tuong môt bom 250kg vào tháo pháo thãng sau.
Tam thê nhé. Tiêp sau các bác a, thäng em em nó rú nhâu.
Em dã húa vói các bác là mo tá MIG-17 bän F-4 thê nào, súng máy bän tên lúa thê nào, dê tù ù
làm.
To bác kqndvn, tuóng bác ghét anh em tách riêng làm än cá thê, nay lai chui dzô hop tác à.
Không chiên bäng radar là không chiên quá tâm nhìn. Khái niêm dâu tiên cúa quá tâm nhìn là
không chiêm moi thòi tiêt, bài truóc em có kê MIG-17 xuýt dâm vào muc tiêu vì radar quá tôi
trong dêm dây. Quá tâm nhìn trong dêm tôi suong mù rôi mói dên quá tâm nhìn khi tròi trong
khoáng cách xa. Radio hormin hon hông ngoai là có thê bän trong suong mù..

Môt trong nhüng nguyên nhân Aim7 chua dùng duoc cho Beyon Visual Range attack:

1. Giai doan phát triên dâu cúa tên lúa dân duòng bãng Rada. Ban dâu phát triên cho all-
weather, day and night fighter and all-aspect attack. Aim7 cho phép phi công dùng rada bãn
xuyên mây, khi mà dôi phuong không nhìn thây bên tân công (offensive force).

2. Tham sô bãn phúc tap:

3. Mig viêt nam së tiêp cân tù phía sau và tat suòn (vì ho chi có cannon và tâm nhiêt), nên co hôi
bãn dôi dâu rât ít. Nêu bãn truc diên, Mig dê dàng nhìn thây tên lúa bay dên vì duôi khói
remarkably visible; Mig dê dàng tránh vì Aim7 co dông kém.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
71

4. Bãn phía sau trong truòng hop bât ngò, muc tiêu bay thãng, tâm bãn tôi da chi 3 dãm
(kqndvn: vân trong tâm nhìn). Trong truòng hop muc tiêu biêt và co dông, tâm bãn tôi da chi 2
dãm, do khi tên lúa luon theo muc tiêu bi deplete speed.

5. Chi dên F14, F15 KQ mói bãt dâu thuc su phát triên khá nãng BVR, do lúc dó dich thú nhãm
dên là Mig25. KQ Mÿ cho rãng vói tôc dô quá lón (tôi da ghi nhân duoc là 3.2 M tai israel [1]),
Mig25 có thê dên và di bât chot mà phi công không kip có thòi gian ngãm bãn.

Quên không ghi lai tên sách nguôn, së cung câp sau. Ðây là sách cúa môt phi công F4 ó Viêt
nam, vê sau chuyên bay cá F16 và F15.

Quan diêm cúa phi công này không nhât thiêt (not necessary) là quan diêm chung cúa KQ Mÿ.

[1] Chiêc này dang bi môt F4 cúa KQ Israel truy kích nên phái dùng uu thê tôc dô dê thoát ly. Khi ha
cánh, cá hai dông co cúa nó bi overspeed và phái vút bó.

Tôc dô tôi da operationally effective là 2.83 M. Nhung sô tay phi công ân dinh chi nên bay tôi da
2M dê dám báo dô bên cúa dông co.

Em nói thúc các bác dùng giân chú cái bõ này cãi nhau nhiêu quá. Sao các bác không làm nhu
steppy di kiêm tra rôi post lên, ngãn gon thôi. Cái chính là thông tin, chü cái kiêu các bác quote
câu chü cúa nhau rôi moi móc, em nói thât lèm bèm quá.[/b

Ðông ý là tù nay chúng ta kiêm chê không nên quá moi móc câu chü. Nhung trong truòng hop
thông tin dáng ngò quá thì vân phái trích dân cu thê.[:D

Còn steppy nói là di tra cúu nguôn thì ai biêt là nguôn nào? Tôi cüng có nguôn chê Mig15 thâm
tê trong không chiên vói F86 dây này. Tôi không kê ra trong này vì tôi không muôn HP có có
vãng bây. Phi công Mÿ nói nó chi hiêu quá khi dùng dê sãn các máy bay ném bom kênh càng
châm chap thôi. Thê nên tôi không tham gia vào mây vu cãi co này vì tôi thây các nguôn khác
nhau quá.

Còn viêc VN lãm Ace thì don gián hon ta tuóng: chúng ta chi có chùng dó phi công và máy bay
nên phái ra trân liên tuc và co hôi ghi diêm cao là duong nhiên. (Dï nhiên là nêu anh thoát chêt).
Giông nhu 1 tiên dao thuòng xuyên duoc ra sân thì sô bàn thãng së nhiêu hon tui tiên dao phái

thay phiên nhau vây dó Còn Mÿ thì dánh kiêu xoay vòng vì ho nhiêu máy bay và phi công.
Thê thôi, còn các yêu tô khác nhu tài giói muu trí v v... thì chán van sách nói rôi, tó không nói lai.
chãng phái Mÿ nhiêu phi công nên xoay vòng, chãng qua là ngay cá tông thông cüng chá dám ép
thãng nào hy sinh cho dê quôc Mëo cá, tui nó nôi loan thì khôn! Lính Mÿ thãng nào cüng chi
mong hêt han rôi chuôn. Chi có vài truòng hop cá biêt là hung hãng thôi. Truòng hop nôi tiêng
nhât có lë là môt tay dai tá hiêu truóng môt truòng không quân cúa Mÿ. Thây dàn em bi ha nhiêu
quá hãn bèn tình nguyên sang VN không chiên vói Mig xem sao. Chãng dè ngay phi vu dâu tiên
ó miên Bãc dã bi bãn ha bói môt phi công rât tré cúa ta! Thê là hàng ngü tù binh phi công có
thêm chúc vu dai tá!!

Nguòi truc tiêp bóp cò bãn roi hãn là thiêu uý tré Ngô Ðúc Mai (Mig-17). Ngay sau trân dó duoc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
72
vào Phú Chú tich gãp bác Hô tãng huy chuong luôn. Nhung dó là chiên công tâp thê. Môt phi
công khác dã kéo su chú ý cúa tên Ðai tá dê Mai ha hãn tù phía sau.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
73

Tôi nhó không lâm thì Ngô Ðúc Mai sau dó dã hy sinh, sau khi dã diêt tông sô 4 máy bay dich.

Mÿ có nhiêu lính và có chính sách quay vòng sãn sàng chiên dâu. Lính bô binh sau môt nãm vê
nuóc. KQ tôi da môt nãm, còn không thì tính theo sô phi vu, cái nào dên truóc thì duoc tính
truóc. Ðai tuóng Võ Nguyên Giáp có chê trách diêm này là môt trong nhüng sai lâm co bán cúa
Mÿ, vì lính Mÿ không kip tích luÿ kinh nghiêm. [Ðoan này tôi không nhó rõ là trong Hôi ký hay
trong trá lòi phóng vân vói báo chí Phuong Tây

Câu xem hô tó cái ti lê không chiên Liên Xô:Mëo là 1:10 hay là thê nào. Viêt cá ra dây cho bà
con luân. Xem là Liên Xô có tính sô máy bay ném bom vào dây không, và Mëo có tính sô máy
bay ném bom vào ti lê tèo không, môi bên mât bao nhiêu tiêm kích...

Chá là tó dang bãn khoãn cái chuyên nghe theo Mÿ thì dó vì Mÿ tuyên truyên cho tré con. Nhung
mà nôi tiêng hàng dâu vê tuyên truyên thì hãn nhiên không phái là Mëo. Nên tó cú suy nghï mãi
cái chuyên tài liêu mât cúa Liên Xô mói tiêt lô gân dây là tuyên truyên cho nguòi lón hay cho
dang nguòi nào. Rôi không biêt còn tài liêu mât nào sãp duoc tiêt lô nüa hay không?!

Thê giói này có vé nhu dáo lôn hêt lên rôi hay sao ý. Thãng nôi tiêng vê tuyên truyên thì tró nên
dúng dãn. Sãp tói chãc còn nhiêu chuyên la nüa. Ti nhu bác Chiangshan thì quay ra viêt bài ca
ngoi Tàu, Antey tró nên ghét xe tãng thâm tê, RW và spirou thì dê mãc cho moi nguòi lãng ma
lân nhau và viêt bài nhay cám, Trung quôc qui thuân và tró thành chu hâu cúa VN, còn tông
thông Mÿ thì xin lôi nhân dân toàn thê giói vì tân công Iraq...!!!!!?

Câu nghï nguòi ta ngôi bia ra thông tin dê dua lên dây tranh cãi vói nhau há?

Tó cho câu cái tin này nhá. Trong CTVN, phi công CHDC Ðúc cüng sang VN lái Mig-21và diêt
hon chuc máy bay Mëo. Câu làm nhu steppy di kiêm tra di.

Nói truóc cho câu biêt, không có thông tin nói nó dúng chua dú dê kêt luân là nó sai dâu.

Em xin tiêp tuc, cüng nhu truóc, bài này em dich nguyên bán, dây là nhüng nguòi Mÿ và nguòi
nuóc ngoài nghiêm túc nghiên cúu vê không chiên trong chiên tranh VN. Ðây là chiên tranh trên
không có vai trò däc biêt quan trong vói không quânh hiên dai. Ðây là lân dâu tiên các phuong
tiên diên tú manh duoc áp dung thay thê cho kính ngäm và súng máy. Ðây là cuôc chiên tranh
mà các chiên thuât không chiên quá tâm nhìn lân dâu tiên duoc thú nghiêm, cuôc chiên tranh
trên không mà môi trân dánh dã tró thành giáo khoa kinh diên cho không quân thê giói.
Em cüng nhäc lai muc dích nhúng bài dich này cúa em, nó cung câp góc nhìn nghiêm túc tù bên
kia, không phái nhüng bài viêt tré con nhu Mÿ Nga 10:1. cúa nhüng ké tuyên truyên ré tiên. Viêc
nghiên cúu các trân không chiên quá tâm nhìn dâu tiên là môt viêc quý giá, không nên làm hóng
diêu dó bäng nhüng muc dích ré tiên coi nguòi doc nhu tré con nhu vây. Nhiêu lân trên forum
này, nhiêu nguòi dã dua ra nhüng con sô kill / lost luôn thäng vê phía Mÿ, thäng dên múc không
thê tin duoc. Nhu CTTT, 10:1 (nêu tính ra Mÿ roi hon 1000 máy bay thì LX mât môt van
chiêc!!!!!!!!!) hoäc CTVN, Mÿ khiên tôn chi thäng 2:1 hay 3:1 hay môt tý sô nào dó. Còn dây, là
nhúng gì nguòi Mÿ viêt môt cách nghiêm túc.
Em cüng không tránh khói nhüng cám tình riêng, nhung nhüng lòi cúa em trong bài này dêu
dùng chü nghiêng dê phân biêt. Không tu hào sao duoc, không quân non tré cúa ta dã thäng loi
truóc không quân ky cuu. Chúng ta dã phái chiên dâu vói sô luong máy bay rât ít so vói dich, thê
hê máy bay cü và máy bay hiên dai nhu MIG-21 cüng là loai nhó, ré hon. Làm sao không tu hào
duoc, khi môi trân dánh, chüng ta chi có môt vài chiêc tung hoành trong dôi hình dông gâp hàng
chuc lân máy bay Mÿ, phía sau là các máy bay tro chiên hiên dai nhât. Không tu hào sao duoc,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
74
khi có nhüng thòi gian dài, trong diêu kiên nhu vây chúng ta thäng träng. Không tu hào sao
duoc, khi nhüng phi công và chi huy không quân Mÿ dành cho không quân ta nhüng lòi tôn trong
kính phuc nhât. Trong khi nguòi Mÿ nhu thê thì dó môt vài ké nói tiêng Viêt mà luôn tìm cách dè
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
75

biú bôi bác chiên thäng cúa chúng ta, muôn bé cong su thât rõ ràng.
Em cüng mong bác Chiángshan hay các bác luc lai các tài liêu mà các bác có, làm rõ hon nhüng su
kiên mà em chua rõ.
To bác cà sáy. Mÿ tuyên truyên khóe nhu thê nào thì cú nhìn vào dô läm môn cúa bác và dông dôi
là hiêu. Không kê dên nhüng chuyên lón gân dây nhu vü khí húy diêt hàng loat hay siêu dai bác
cúa Iraq, chuyên nhó nhu topic này mó dâu bäng câu muôn thúa Mÿ thäng Nga 10:1. Các bác cãi
nhau thì kê các bác, su thât vân là su thât. Tông thông Mÿ chua xin lôi vì tân công Iraq
nhung cüng phái có lòi vê vü khí huye diêt hàng loat cúa Iraq rôi.

Môt giá tri nôi bât cúa VNAF là khá nãng truyên thu kinh nghiêm chiên trân cúa ho cho nhüng
nguòi lính mói. Nguyên Ðôc Soát là môt tân binh cúa trung doàn 921. Huân luyên viên cúa anh
là nhüng phi công sáng tao và nhiêu kinh nghiêm chiên truòng nhât cúa VNAF. Môt là Pham
Thanh Ngân, phi công sáng tao nhât, dã sáng tao và thú nghiêm nhüng chiên thuât chính cúa
MIG-21. Mot là Côc, phi công sô môt cúa cuôc chiên tranh này. Sáo không thê dòi hói nhüng
huân luyên viên tôt hon, nhüng trân dánh Soát di theo vói tu cách yêm tro, anh không ghi chiên
thãng nào, nhung thu duoc nhüng kinh nghiêm quý giá. Sau dó, anh duoc biên chê vào trung
doàn mói thành lâp 927. Khi chiên dich Linebacker 1 bãt dâu tháng 5 1972, anh dã sãn sàng làm
xiêc bãng nhüng khá nãng hoc duoc. Ngày 23, anh lâp chiên công dâu tiên khi bãn ha USN A-
7B Corsair II vói súng 30mm, nan nhân cúa anh là Charles Barnett (KIA). Môt tháng sau ngày 24
tháng 6, hai MIG do Nguyên Ðúc Nhü và Hà Vinh Thanh cât cánh tù Nôi Bài lúc 15:12 tân công môt
vài F-4 con ma dang dánh phá nhà máy Thái Nguyên. các F-4 hô tông phán úng lâp túc, tân công
vê phía 2 MIG này. Nhung, 2 MIG này chi là môi nhú, bông nhiên, các F-4 hô tông bi 2 MIG
cúa trung doàn 927 xuât hiên và tân công rât dôt ngôt. 2 MIG do Nguyên Ðôc Soát (dân duòng, tân
công) và Ngô Duy Thu (cánh giói), ho làm cho F-4 hô tông ngac nhiên, nhung su ngac nhiên
chua kip kêt thúc thì F-4E do David Grant và William Beekman diêu khiên dã trúng Atoll cúa
Soát, hai nguòi này tró thành POW. Thu cüng làm nhu vây vói môt F-4 khác.
dây là thòi ky cúa topgun, phi công Mÿ duoc huân luyên lai và F-4 duoc cái tiên, hay duoc quáng
cáo manh.
Ba ngày sau, 11:53, Soát và Thu lai cât cánh tù Nôi Bài dê tân công 4 F-4, nhung 8 chiêc F-4
khôn lanh dã xuât hiên tù dâu lao dên. Tránh su nguy hiêm khi 8 chú F-4 này dánh chén hai MIG
nhu sandwiched, ho quay tró lai và trèo lên dô cao 5000 mét rôi doi ó dó. Su kiên nhân cúa ho
duoc dên bù, nhüng vêt khí den dôi cúa F-4 dôt nhiên xuât hiên. Soát và Thu môi nguòi thêm
môt chú nüa trong báng thành tích, nan nhân (Miller/McDow) cúa Soát bi bãt.
Ngày 26-8, Soát bãn ha chiêc F-4j USMC, dây là chiêc duy nhât loai này roi trong chiên tranh
VN, RIO duoc cúu còn phi công không may chêt (Sam Cordova). Soát thuc hiên chiên thãng
cuôi cùng cúa anh trong chiên tranh ngày 12-10, anh ha con ma dáng ghét cúa bâu tròi F-4E do
Myron Young và Cecil Brunson lái (2 chú POW). Nhu Côc và các cuu chiên binh trên tròi cúa VN
khác, Soát tró thành huyên thoai vê kÿ thuât bay và lòng düng cám.

Khác vói dich, tu dät tên toàn nhüng diêu, sói, ma, thiên lôi..v..v.v.v Các phi công cúa ta goi chiêc
máy bay cúa mình bäng cái tên diu dàng là cánh én. Ðiêu dó không làm nhüng máy bay dü dôi
cúa dich chiên thäng, nhüng cánh én lé vân lao vào dàn diêu dông dúc mà tung hoành lâp công.
Thât ky diêu, phi công cúa ta mät thât hiên tù. O dây không có ánh cúa Pham Thanh Ngân, anh
trông nhu hoc sinh. Tù trái sang phái Bây, Côc Soát


MIG-17, Bây dã dùng máy bay này dê thuc hiên môt phân các chiên thäng cúa mình, trong dó có
ném bom Oklahoma City 19 tháng 4 näm 1972. . Anh làc MIG-17 tránh duoc hêt tên lúa, rôi
lao vào tân công F-4, bàn ha bàng canong37mm. Dùng MIG-17 tân công F-4, dùng súng bän
ha tên lúa, sao mà không kính phuc phi công ta duoc.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
76
Here we go again, HP! Hoan hô cái freedom of speech! Nêu chi dua vào dô lãm môm cúa tôi, và
dông dôi, dê tính chuyên tuyên truyên thì cho hói câu dang tuyên truyên cho ai hay cái nuóc nào
thê? Tính trên cái dô dây không thì chúng tôi thua dút câu, chua thèm tính thêm khá nãng lãng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
77

ma nguòi khác. Câu có thê sáng tao hon môt tí duoc không, khi câu phái lãng ma (ai dua ra cái
tù này nhi) nguòi khác ý. Ðai khái là cho nó môt tí kÿ thuât vào rôi xào nâu lên. Ðê không nhu
vây hoi chán.

CT Triêu tiên thì liên quan gì ó dây, và liên quan gì tói nhüng bài câu dang dich, mà câu phái
lông nó vào dê tuyên bô là tuyên truyên cho tré con? Tôi dang nhò steppy dua sô liêu dê xem cái
thông tin mât mói duoc tiêt lô vê ti lê Nga Mÿ 10:1 là tuyên truyên cho dang nào. Cú môi lân có
môt thông tin mât mói tiêt lô duoc tòi ra là vó ngay vào, thê nên có lë dây là môt cách tuyên
truyên rât hay. Nhung mà bâp vào rôi lôi nó ra rêu rao khãp noi thì cüng cheap as hell.

Và cái doan chúng ta môt vài chiêc tung hoành.... Nó cüng cheap nhu vây thôi. Chiên thuât cúa
ta là hit and run, không phái trân dánh nào cüng ó lai mà tung hoành dâu. Không run nôi thì phái
tung hoành, là cái chuyên bât quá phái làm. Mà xem lai xem nhüng trân tung hoành thì thiêt hai
thê nào. Rôi nhüng máy bay tro chiên hiên dai nhât cúa Mëo thì hiên dai thê nào? Múc dô tro
giúp cúa chúng có tác dông và dân dên hiêu quá thê nào cho Mëo. Mâp mò không nhu vây thì
cüng cheap lãm. Ðùng có viêt không rãng nó hiên dai dê rôi nguòi ta lai tuóng Mëo toàn bon
khò, có dô choi tôt mà không làm gì duoc mây anh nông dân chân dât mãt toét.

Kÿ thuât hiên dai cho phép chúng phát hiên ra ta kê cá môt sô truòng hop radar cúa
chúng không vói tói, 2 máy bay cúa ta mât khi dang di tuân mà không rõ tai sao.

Ðây nhé. Mâp mò! Tôi dã viêt ó nhüng bài truóc rôi. Kÿ thuât gì, hai cái nào? Nêu là hai cái bác
Chon nói thì cái doan mâp mò nhu vây dê làm gì? Ðây manh khá nãng dich lên và nhu thê làm
tãng thêm hình ánh cúa ta?

Không, em cam doan vói các bác là, không môt ai trên thê giói này nåm 1947 nghï rång,
nhüng chú bé chân dât måt toét 20 nåm sau së cùng dôi thú xây dung và thú nghiêm cuôc
cách mang trong không chiên: chiên dâu quá tâm nhìn.
nhüng trân không chiên theo môt kiêu chua diên ra bao giò: kÿ thuât không chiên quá
tâm nhìn

Ðây nüa nhé. Tôi cüng dã viêt rôi. Rôt cuôc thì anh nông dân chân dât mãt toét không có cái gì
quá tâm nhìn nên biên thành dôi tuong cho Mëo thú cái quá tâm nhìn cúa nó. Hùng hôn và
hoành tráng dê làm gì? Hay lai là bí mât mói duoc tiêt lô?
Bác submarines cüng dã giúp tôi chúng minh rôi. ROE không cho phép không chiên quá tâm
nhìn. Ta lai càng han chê cái quá tâm nhìn ây bãng viêc dân duòng. Phuong tiên cúa Mëo cüng
còn chua dáp úng duoc. Xây dung cái gì? Bao nhiêu trân dánh áp dung cái kÿ thuât không chiên
quá tâm nhìn ó quá tâm nhìn há? Và cái sô dó có dú dê xây dung cái kÿ thuât không chiên quá
tâm nhìn, dê rôi làm cho các trân không chiên ó CTVN tró thành kinh diên hay không?
Ó trên thì câu lai viêt rõ không quân ta tung hoành TRONG dôi hình dich ó MÖI trân dánh. Viêt
nhu thê lai càng cho thây ta và dich gân nhau dúng không? Thê cái kÿ thuât dánh nhau khi tung
hoành trong dôi hình nhu thê là kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn há?

Các bác công kích em manh nhi. Em dã báo là em không tuyên truyên, dây là nhüng gì là su thât
duoc nguòi nuóc ngoài trong dó có nhüng sô liêu chính thúc cúa Mÿ viêt. Tât nhiên, su thât là su
thât, nó làm cho nhúng ké nói tiêng Viêt luôn quáng cáo Mÿ thäng 10:1 dau khô-mât di niên tin, ôi
nguòi yêu. Ðây là nhüng gì em dich, cüng nhu bài truóc, lòi cúa em dù nhó dêu viêt chü nghiêng
dê phân biêt. Em lai còn bi xoá bài viêt vì phán dôi diêu dó nüa chú. Thê thì tam dùng không
chiên VN lai tí, dê xen vào chút không chiên TT. Vói lai, doc cái này các bác thây dã dòi hon khi
MIG chiên dâu dúng dôi hình dông dáo cúa chúng nhu muc tiêu thiêt kê, không nhu chi môt hai
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
78
con chim én lao vào bây sói nhu CTVN. Có thê mói hiêu hon CTVN.
Topic này mó dâu bäng môt câu, CTTT không quân Mÿ thäng không quân Nga lái MG vói tý sô
10:1.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
79

Em có môt däc biêt là cái topic cúa em"các trân chiên làm thay dôi co câu chiên ham" thì chán
mãi chá ai vào. Còn nhüng topic các bác dé ra em tham gia thì nó tung toé. Cái HK100 näm cúa
bác än hành Tây này, Mô xé tên lúa cuá bác Ðúc xì này, AT-14 cúa bác sli0471. Gân dây bác cà
sáy và bác kqndvn lai mó hai topic hâp dân, em thanh gia môt cái là sô nguòi doc dông ngay,
liêu có dat duoc nhu hk100näm không nhi, ít ra cüng bäng AT-14 hay mô xé chú nhi. Em viét
mà, hay phái biêt bác kqndvn nhi, o, cám on em di chú.
Thôi, tiêp tuc mô xé các trân không chiên. CTTT, các trân không chiên dü dôi, dây là các trân cuôi
cùng sú dung súng làm vü khí chính. Các máy bay có tôc dô gân gân âm thanh, buông lái kín, có
radar rât so khai hay chua hê có. Chiên tranh chäc chän là dinh cao nhât cúa dogfight,
tiêc là ít phim, chú nhüng doan phim vê không chiên này chäc chän là hâp dân nhât moi thòi dai.
Hâp dân vì máy bay bay nhanh, nhào lôn khoé không nhu các cánh quat bà già ww2. Hâp dân là
vì các máy bay tiêm kích vân sú dung nhào lôn là chính dê bám duôi nhau tâm vài träm mét bän
súng, không chán phèo nhu F-22 bi giò, ó tít xa phóng tên lúa dánh xit. Chiên thuât không chiên
theo chiêu thäng dúng biêu hiên trong ww2 dang duoc dây manh và phát triên vói dông co ngày
càng nhe và manh. Khi tró lai CTVN, các bác së thây em trình bây giai doan cuôi cùng cúa không
chiên theo chiêu thäng dúng.
Ðây là chiên tranh cuôi cùng dogflight. Ðên ctvn, dâu nhüng näm 1960 và trong nhüng näm
1950, nhiêu phuong pháp không chiên quá tâm nhìn dã phát triên, cùng radar. Phiên bán dâu
tiên cúa không chiên quá tâm nhìn là các nô luc "chiên dâu moi thòi tiêt", vê co bán hoàn thành
trong nhüng näm 1950, sau chiên tranh này. Nhung bi giò chua có, các sát thú bän dan xuyên
ngäm mät thuòng. Ðây là chiên tranh dâu tiên các máy bay chiên dâu trên không phá luc là luc
luong chú luc. Do dó, rât nhiêu bât ngò.

Phi công át Liên Xô trong chiên tranh Triêu Tiên.
Gân dây, bí mât vê cuôc chiên tranh Triêu Tiên mói duoc giái mât. Cá hai nuóc Nga và Mÿ dã
giâu su tham gia cúa Liên Xô vào chiên tranh này dê tránh bon cuc doan kêu gào cho chiên
tranh thê giói 3. Gân dây, nhüng phi công Liên Xô cü mói kê vê su tham gia cúa ho vào cuôc
chiên tranh này nãm 1952-1953. Ban dâu, cuôc chieens tranh là Nam và Bãc Triêu Tiên, nhung Mÿ
nhanh chóng lôi kéo cá Liên Xô và Mÿ cùng nhiêu nuóc lón káhc vào trân. Alexandr
Pavlovich Smortzkow sinh nãm 1919, trong chiên tranh Triêu Tiên ông phuc vu ó trung doàn 18. Ông
duoc tãng thuóng hân chuong Sao Ðó cho công lao phuc vu tai chiên tranh Triêu Tiên. Ông
là môt anh hùng Liên Xô, ngày nay, ông vê huu vói hàm dai tá. Ông trá lòi phóng vân cúa báo
Nga “su thât Komsomolskaya”.

Tháng 7 nåm 1950 tôi lái chiêc máy bay MIG-15 ròi khói Maskva khi tôi nhân duoc mot
lênh tù bô tu lênh phòng không (PVO), tuóng K. Moscalenko cho tôi biêt vê môt nhiêp vu tôi
mât tai cuôc xung dôt Triêu Tiên. Mât lênh cuá nhiêm vu, “Pôlicacpop Po-2 cât cánh” nhân
duoc và chúng tôi bån dâu chuyên di chuyên bí mât ban dêm dên Viên Ðông. Khi
dên Viên Ðông, chúng tôi thây thòi tiêt rât tê. Con mua nhu mua nhiêt dói trút xuóng, cá
dòi tôi chua gåp bao giò. Bao nhiêu là vit boi tung tång trên sân bay cúa chúng tôi. Nhiêm
vu dâu tiên chúng tôi thuc hiên tai sân bay Mukdan, nhung ít ngày sau, trong doàn 18
duoc lênh di chuyên dên sân bay Andun. Nhiêm vu dâu tiên cúa tôi thuc hiên trên MIG 15
cúa trung doàn khác. 24 chiêc máy bay tiêm kkích MIG-15 bay trong ba dôi môi dôi 8 chiêc.
CHúng toi måc quan phuc Trung Quôc và máy bay cúa chúng tôi son hiêu Trung Quôc.
Ban dâu, chúng tôi nhân duoc lênh chi duoc nói triênh Triêu Tiên qua radio, nhung hâu
hêt phi công dêu không biêt tiêng Triêu Tiên. Chúng tôi sú dung tù diên dê hoc vài tù don
gián tôi thiêu cân thiêt cho bay và không chiên. Tuy nhiên, mênh lênh này sóm bi bó quên.
Thái dô cúa chúng tôi vói phi công Mÿ phúc tap, trong WW2, chúng tôi dã cùng chiên dâu
chông lai Hitler, ó dây, xua Cao Ly này, chúngb tôi không coi ho là thù, mà chi là dich.
Khâu hiêu cúa chúng toi lúc dó là chay dua vói bât cú ai. Mÿ tân công Båc Triêu Tiên và
chúng tôi có hai nhiêm vu, môt là cây câu båc qua sông Aps Luc và tram diên Andun cung
câp diên cho Båc Triêu Tiên. CHúng tôi báo vê hai muc tiêu dó thành công. Akatow thuc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
80
hiên chiên công trên không dâu tiên cúa chúng tôi khi anh bån ha môt chiêc F-86 Sabre.
Phi công này sau dó mât vì môt vêt thuong nång trong không chiên, anh chi có môt chiên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
81

công dó. Môt phi công nüa cüng mât là ban tôi, Valentin Filimonow anh mât vì hai F-86 tân
công. Quan diêm cúa chúng tôi vê nång luc cúa hai bên thê này. Phi công Mÿ rât tôt, diêu
này duoc su tân dông cúa cscs ban tôi là Vladimir Voistinnych và Pete Chourkin. Tuy nhiên,
MIG-15 là máy bay rât tôt. Nhung nó có môt nhuoc diêm thê này, nó dê bi dùng
dông co dôt ngôt khi vòng gâp Cái này thì huyphuc dã môt sô lân dê câp dên. MIG-15 hay
gây ra tai nan do tàt dông co dôt ngôt, giám áp ó cúa hút gió khi vòng gâp và nô pin.
Ddánh giá vê các máy bay Mÿ, F-8080 Shooting Star và F-86 Sabre tôt, còn F-84 Thunderjet
trung bình. Môt hom chúng tôi gâp mot dôi Uc Gloster Meteors, chúng to và bån rât
suóng. Ban tôi là Oskin và tôi ha 5 cái trong môt chuyên bay. Môt hôm chúng tôi gap B-29, tôi
nghe thây trong radio, môt dôi B-29 phía truóc tôi. Tôi Dân chiêc MIG-15 cúa tôi và
nhanh chóng thây B-29 vói bao nhiêu hô tông. Tôi tân công ha 2 B-29 và môt máy bay hô
tông F-86 Sabres. Tiêng radio vong tói: ''''Alexandr, anh thê nào’, tôi vui vé: “thång và
không sao”. Tôi dó trung doàn tôi ha 5 B-29. “

Alexandr Smortzkow kêt thúc chiên tranh vói 12 chiên công: 5 B-29, 2 F-86, 5 Meteors.
Ivan Kozedub, phi công vï dai nhât Liên Xô trong chiên tranh Vê Quôc(62 phát), anh hùng Liên Xô, 3
huân chuong Sao Vàng là chi huy cúa môt trung doàn không quân Liên Xô tai Triêu Tiên, ông
không ba Vâng, triêt hoc môt tí, bác thú nghï rång ó dây, kêt quá dã có truóc xem sao.

Tó không quan tâm diêu này, don gián cái chuyên câm HP dây là vi pham freedom of speech,
cho dù có biêt truóc hay không và chãc chãn hay không cüng chãng làm thay dôi su thât là diêu
câm dó là sai.

Theo nghïa triêt hoc thì câu xem "Minority Report" chua, nhu trong dây dây, cho dù biêt truóc ké
nào dó së giêt nguòi, ngãn chãn ké dó rôi bó tù ho là sai mà sai nghiêm trong ây. Vì nhu thê dã
là tiêu diêt "freewill" rôi, ta tiêu diêt freewill cúa ké khác theo nhüng chiên thuât xã hôi thì dùng
trách có lúc ké khác së lai làm diêu dó vói ta.

Còn câu phái xem lai toàn bô ý mà tó tranh luân cho, là chuyên dãt ra luât câm vây dúng hay sai, sai
theo nghïa tuyêt dôi cúa freedom of speech không nói rôi, sai cá trong pham vi tuong dôi cúa
xã hôi khi luât dó nhãm cu thê vào môt thành viên, chãng thê goi là luât duoc. Chuyên HP vân
thuc thi duoc freedom of speech cúa câu ta không ánh huóng gì dên su thât ban dâu là diêu
câm dó dã sai. Mà càng nuc cuòi hon, khi câu kqndvn dua ra diêu câm dó, rôi các câu vào tranh
luân vói tó là diêu câu ta làm là dúng hay không, dê rôi di dên su thuc là các câu cüng không
làm sao thuc thi duoc cái diêu câm dó. Vây thì ngay tù dâu dãt ra diêu câm dó làm gì, và tranh
cãi cho diêu câm dó là dúng thì càng buôn cuòi hon?

Tó không có ý nhåm gì vào câu, tó chång dã thây câu nói gì vói kqndvn khi câu ây dua ra
luât ây à. Khi tó công kích chuyên freedom of speech vây thì câu lai vào nói dõ cho câu
kqndvn, nên tó nói câu bao dông vây, tó dã nhåc di nhåc lai là bât kê thành viên nào, nguyên
tåc là nguyên tåc. Nên nêu câu muôn di xa hon, tó së hói câu don gián thôi:
- Ðiêu câm cu thê HP dó là sai hay dúng, theo cá ý nghïa cúa freedom of speech và theo cá ý
nghïa cúa luât xã hôi?
- Có co só thuc tê cho diêu câm ây không?

Bác thú xem rõ hon xem, là bác kqndvn viêt nhu thê dê quan trong hoá viêc câm freedom
of speech cúa HP hay dê quan trong hoá cái viêc bác ây làm?

Tó không hoi dâu mà di doán suy nghï trong dâu câu kqndvn, nhung theo tù ngü tó dã trích mà nói:
"ké phá" và "nguòi làm" cho thây câu ta dang quan trong viêc câu ta làm, còn câm cu thê HP
hon là câm chung moi thành viên vào lãng ma câu ta cho thây câu ta quan trong hóa viêc câm
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
82
HP lãng ma, tù dây dân dên su thât là vi pham freedom of speech cúa HP, và chi ra cu thê dó là
HP trong diêu câm là sai.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
83

Thê cái doan xin hâu chuyên cüng là dân ý a?Và viêc bác dang liên tuc trích dân bài cúa
tôi cüng là dê dân ý à? Hì hì, thê thì ngai quá!

Có gì dâu, câu hoc môn "Communications" chua, khi ta nói hay viêt trong môi truòng xã hôi là
cho ta và cüng cho nguòi khác, thê hiên tu tuóng cúa ta khi viêt thì phái "dân ý" cho logic mói
"hâu chuyên" các câu duoc chú, mà "hâu chuyên" nguòi khác cüng có giá tri cho ho và cho cá
tó thì tó mói làm, don gián cúa nguyên tãc "give-&-take."

Nãy giò goi là tranh luân tí vói bác, bây giò tó di vào chuyên kÿ thuât dây này:Nhung xin nhåc lai là vân không phái quá tâm nhìn, là cái chính mà ta dang bàn ó dây.

-Ðó là BVR tuong dôi nhu tó dã nói, mà thuc ra cüng chãng cân tuong dôi hay tuyêt dôi, có thê
nói là tiên trình phát triên BVR nói chung. Mÿ có tên lúa AIM-7 BVR lúc dó dây, chi là không thât
hiêu quá vây thôi.

-Tôi có báo là tính dên hiêu quá cúa BVR trong CTVN dâu. Tôi xem xét cái hiêu quá cúa
AIM-7 dê thông qua dó xem xét su tôn tai cúa kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn do Mëo và
anh nông dân chân dât måt toét ... nhu bác HP trình bày.

-Có kÿ thuât BVR nhu dã nói, kÿ thuât BVR bãt dâu phát triên nhiêu tù sau chiên tranh Triêu
Tiên, dên chiên tranh Viêt Nam thì thành hình, nhung chua hiêu quá. Có thê HP cho cái cám giác
là kÿ thuât BVR lúc dó cúa Mÿ là hiêu quá nhãm dê cao vai trò KQND Viêt Nam nhung BVR có thì
nó vân dã có nhu tó nói

Chång dôt biên gì dê dên ngay true BVR, tai sao lai dôt biên dên ngay false BVR, khi ngay
cá cái false dây nó cüng rât han chê? Bán thân cái false dây cüng rât mâp mò! Bao nhiêu
truòng hop bån ha theo cái tình trang false BVR, xét trong môi tuong quan tói sô lân
dung dô có mang theo AIM-7.

-Không có cái goi là false BVR, nguòi ta nói dên true/real BVR so sánh vói BVR theo nghïa thuc
nhât là có phát hiên ra bãng mãt thuòng hay chua, nhu tó dê câp dên là BVR tuong dôi.

Tai sao Mëo lai phái chê ra cái AIM-7E-2 cho dogfight? Tai sao Navy cúa Mëo lai phái dây
nhau dogfight. Tai sao Mëo lai phái låp thêm gun pod cho F-4?

-AIM-7E-2 là mâu cái tiên mang lai tính co dông (agility) cho tên lúa trong chiên tranh Viêt Nam. Nó
vân có thê bãn muc tiêu ngài tâm dogfight 5-10km nhu tó dê câp. Câu không nên nói rãng nó
duoc chê cho dogfight, nêu nói vây xin phép dãt chü dogfight trong ngoãc kép.

-Chuyên Navy day nhau dogfight trong chuong trình Top Gun do nhiêu yêu tô, cá kÿ thuât và
chính tri, tó không biêt hêt vì tó không làm viêc cho Navy Mÿ giai doan dó. Nêu câu hói câu dó,
cüng có thê hói lai câu tai sao AirForce không day nhay dogfight nhu Navy giai doan dó. AirForce
góp môt phân lón hon trong các cuôc không kích miên bäc.

Vê chuyên lãp lai súng cho F-4, nhiêu yêu tô thuòng dân dên dogfight trong chiên tranh Viêt Nam
nhu tó dã dê câp truóc dây, nêu cân câu có thê doc lai.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
84
Hói lai lân nüa, kÿ thuât không chiên BVR là theo BVR tuong dôi hay tuyêt dôi?
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
85

-Trá lòi lai lân nüa dã có cá nhüng yêu tô cho BVR bât kê là tuong dôi hay tuyêt dôi. Nêu là tuyêt
dôi thì nhu tó dã dua ra tâm 30km cúa AIM-7E dã là quá du. Nhung theo nghïa tuyêt dôi thì
chua hiêu quá, nêu câu lai tính quay lai tính hiêu quá cúa AIM-7 giai doan cho BVR môt lân nüa.

Vâng, vói cái ví du AIM-7 ây, tôi chi muôn nói là xét theo phuong tiên kÿ thuât thì BVR dã
có tù truóc CTVN. AIM-7 và radar cúa nó có truóc CTVN, EC-121 và các máy bay trinh
thám có tù truóc CTVN...

-Nhu dã nói BVR duoc phát triên tù truóc chiên tranh Viêt Nam, tiêp tuc duoc cái tiên trong
chiên tranh Viêt Nam, cá sau chiên tranh Viêt Nam, và quá trình dó vân dang diên ra hiên nay.
Nhung thuòng nguòi ta nhãc dên chiên tranh Viêt Nam nhu là giai doan dâu cúa BVR vì vü khí
BVR duoc dua ra thú nghiêm thuc tê chiên truòng lân dâu, qua thú nghiêm cho thây kém hiêu
quá, nhiêu phát triên cho BVR nôi tiêp trong giai doan dó, cái này doc trên bât ky site nào chính
thúc cúa Mÿ dêu có thê thây. Vê EC-121, nhiêu cái tiên dã duoc thuc thi trong giai doan chiên
tranh Viêt Nam dê nâng cao tính hiêu quá cúa nó, cú dê câu kqndvn dich dên doan nhüng thay
dôi vê radar APS-95, -103 trong quyên Clashes cho EC-121 Disco së thây. Ðôi vói AIM-7, cái
tiên làm tãng tính co dông thì nhu qua AIM-7E-2 câu trích, còn sau này AIM-7E-4 tâm xa, hoat
dông hiêu quá hon vói radar máy bay cüng là tù chiên tranh Viêt Nam. Câu không nhât thiêt phái
bãt bé "truóc" hay "sau" hay "tù" hay "trong", cá mây cái này thuôc vê môt quá trình phát triên chung
BVR mà giai doan chiên tranh Viêt Nam là môt phân cúa su phát triên dó.

Vâng, blah blah blah... Xin tham kháo lai bài tôi viêt xem rõ là cái ý gì.

-Ù câu bãt lý HP qua tính hiêu quá chú gì dâu, mây con sô bao nhiêu phân trãm dó cúa câu vói
chuyên day nhau lai dogfight mà thuc su chi diên ra trong Navy Mÿ, blah, blah, blah, ...

Tôi không có khiêu nai gì vê cái tâm này cá. Nhung mà bác dã nhåc lai, thì tôi cüng xin nói
là trong cái chô dinh nghïa vê dogfight cúa bác nó cho cái tâm BVR khác.

-Câu không khiêu nai gì vê chuyên cái 15nm này à: "cái range này là bác dua ra dây nhé." Nó là
15nm, môt sô nguôn cho là duói 20nm, môt sô nguôn khác chi là 12nm. Tó cho câu cái 15nm
dây.

Vâng, thì cüng nhu cái SIGNINT truóc, cái ELINT này nó có chi ra duoc máy bay dôi
phuong ó dâu, huóng nào không, dê mà dân duòng cho F-4 tói dánh. Hay là nó cüng chi
báo duoc là dang có Mig thôi?

ELINT chi ra duoc nguôn cúa nhüng tín hiêu dó, trong giai doan chiên tranh Viêt Nam, có thê chi
ra cu thê tù huóng nào, nhung thuòng khá nãng phân tích các tín hiêu dó không cho nhiêu
thông tin vê tâm vói nguôn phát ra các tín hiêu dó. Thuòng F- duoc báo qua radio dang nhu "Hai
MiG-21 vùa xuât kích tù sân bay nào dó, di theo huóng nào dó,..." nhung không cu thê vê tâm
dê viêc dân duòng có thê hiêu quá và ti mi nhu GCI.

Vê IFF thì thuòng Mÿ luôn bât vì dôi hình bay cúa chúng lón cân phân biêt nhau. Vê phía ta, vì Mÿ
có thê phân tích ra IFF cúa ta, thuòng ta thuòng tãt IFF di, dôi hình vân có môt hai chiêc bât IFF và
di sau dôi hình khoáng cách bao nhiêu dó dê mãt dât có thê phân biêt khói máy bay Mÿ.

Nhåc lai lân nüa là môt trong nhüng lý do sinh ra cái ROE dây là dê tránh bån nhâm lân
nhau. Và cái này nó làm tèo cái kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
86
-Nhãc lai môt lân nüa, ROE mang yêu tô chính tri và kÿ thuât, phân biêt không chi MiG Viêt Nam
mà cá MiG Trung Quôc. Vân dê BVR không chi don thuân viêc bãn quá tên lúa, mà cá nhüng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
87

yêu tô khác nhu IFF, AWACS, radar máy bay, dông co, dâu dò tên lúa nhu dã nói. Nhüng han
chê cúa ROE dã thúc dây nhüng tiên bô này này trong giai doan chiên tranh Viêt Nam.

Cái gì còn dang là nghi vân túc là chua duoc làm rõ. Chua làm rõ là ta hay dich mà dã bån thì
không dúng vói BVR. Nguyên vån bác viêt lúc dó Mÿ "quê" rôi, thú gì nghi vân là nó
bån cá.

-Chãng cân phái tiêp tuc vãn veo tù ngü thê này, "nhó mon" quá, trù phi câu xem tó là thánh cân
viêt gì cüng nhât nhât moi tù moi ngü dêu phái theo ý câu. Tó viêt câu dó dê nhân manh ý ROE
cuôi chiên tranh bi bó di do yêu tô chính tri.

Thê phuong pháp bån thu dông duoc xây dung tù CTVN hay tù lúc nào?

Truóc chiên tranh Viêt Nam, phát triên thêm trong chiên tranh Viêt Nam, và cái tiên tiêp sau
chiên tranh Viêt Nam, không có chuyên phát triên cúa nó bó qua giai doan chiên tranh Viêt Nam,
mà thât su nhiêu phát triên lón bãt nguôn tù nhüng dánh giá vê AIM-7 trong chiên tranh Viêt
Nam.

Tai vì cái trong hay tù thì vân mâp mò quá. Trong CTVN, viêc áp dung BVR gân nhu là nil.

Trong chiên tranh Viêt Nam viêc áp dung BVR diên ra lân dâu trên chiên truòng thuc tê, nó là 1.
Chi có diêu tính hiêu quá không cao.

À, nhân tiên bác nói chuyên AWAC vói EC-121 áp dung trong BVR, cho tôi hói cái. Cái
radar cánh giói, rôi dân duòng cúa VN cüng phát hiên ra dich tù xa, rôi dân duòng cho ta bay
tù xa vào dánh dich. Vây cái radar cánh giói và dân duòng cúa ta có thê coi nhu môt yêu tô
xây dung nên BVR không? Cüng quá tâm nhìn cá mà. Chi thiêu môi quá tên lúa tâm
xa hon cho Mig-21.

-Muc tiêu cúa EC-121 hay AWACS nói chung là làm tãng nhân thúc vê diêu gì dang xáy ra trong
chiên truòng. BVR liên quan dên nhiêu yêu tô lãm nên tó chãng nhãc di nhãc lai vói câu là gì.
AWACS, GCI, hay các hê thông Early Warning góp phân vào cho BVR. Nhung GCI thì theo radar
mãt dât và thuòng là trên lãnh thô phe phòng ngu hon là ké tân công, nguyên tãc này dùng
nhiêu bói phe phía Ðông trong chiên tranh lanh. Mÿ là phe phe tân công nên chúng cân AWACS
dê diêu khiên cá dôi hình bay.

-Giai doan chiên tranh Viêt Nam môt diêu làm AWACS thiêu hiêu quá so vói bây giò là viêc
áp dung Doppler chua manh và máy tính yêu nên viêc phân tích tích ra muc tiêu không
chiên chång dê dàng gì, dåc biêt là Mÿ có cá môt dôi hình máy bay lón. Chua kê là muc tiêu
chính cúa Mÿ là vào oanh kích miên Bãc hon là chi tâp trung diêt không quân miên Bãc nhu
trong nhüng chiên dich MiGCAP don lé khác. Early Warning hay GCI thì liên quan nhiêu dên dân
duòng nhiêu, nêu cung câp thêm nhiêu thông tin tao diêu kiên cho viêc MiG-21 bãn dich tù tâm
xa vói tên lúa tâm xa nào dó thì có thê xem là giúp BVR vây. Thòi chiên tranh Viêt Nam, nhà ta
MiG-21 vê sau chú yêu hit-&-run vói cái AA-2 phái bãn vào duôi dich, bãn trât cüng không ít lân.

Lý do nüa là vì hình nhu chång có trân nào SAM-2 và Mig cùng dánh môt lúc trong khu
vuc tâm cúa SAM-2 mà thuòng Mig lên thì SAM ngôi dó và chò cho tói khi Mig xuông thì
phái.

-Cái này chi dâu chiên tranh giai doan 65-66 gì dó khi ta chua kêt hop duoc phòng không và
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
88
không quân vào môt hê thông. Phi công Mÿ thuòng nhãc dên giai doan này nhu là "MiG days" và
"SAM days", sau này thì moi chuyên khác di, trong topic Nguòi phi công tài hoa, có thê nghe bác
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
89

Nguyên Vãn Báy kê vê lân bi F-4 duôi, rôi SAM ta bãn nhüng chiêc duôi bác ây sao dó, dó là khi
mà ta dã kêt hop cá phòng không và không quân rôi.

Thê bác nói bao dông là bao dông tuong dôi hay tuyêt dôi vây?

-Chãng gì bao dông tuong dôi hay tuyêt dôi câu à, bao dông là bao dông, nghïa là di biên minh
cho cu thê ai dó mà không dúng vây thôi, khi mà ké dó cüng không quan tâm mây nüa. Tó thì
theo nguyên tãc mà tham gia cuôc tranh luân này, bât kê dó là thành viên nào.

y ó dây, nhung trung doàn ông bãn Tiêp tuc chiên tranh TT, dây là môt vài các con sô duoc tiêt
lô:
Môt vài phi công át Liên Xô khác trong CTTT:Nikolay Shkodin, 5 chiên công (4 F-86 và 1 F-84G). Trong chiên tranh TT ông bay 150 nhiêm vu,
vê huu vói hàm General-Major
Yevgeny Pepelyaev, 23 chiên công, dat thành tích cao nhât trong sô các phi công Liên Xô CTTT,
ông có biêt danh .”chú bé cúa dêm lón”.
Môt sô phi công dat thành tích cao:
Anatoly Karelin: 9 chiên công (tât cá là B-29, chuyên thuc hiên nhiêm vu tuân tiêu, Free Hunter" )
Nikolay Ivanov (6 F-86), Mikhail Mihin (9 F-86), Nick Sutyagin (23 chiên công), L. Schukin (hon
10 chiên công), và D. Oskin (hon 10 chiên công).
Môt sô phi công khác dat hon 10 chién công: G. Pulov, G. Ohay, S. Veshnyakov, G. Ges, A.
Boytzow,và D. Samaoylov.
Alexandr Smortzkow trá lòi phóng vân: “Truóc khi tôi bay nhiêm vu cuôi cùng cúa chiên tranh,
chi huy don vi tôi ra lênh tân công Sabres và bay tró vê Liên Xô. Chuyên bay này tôi bi thuong ó
chân. Vê Liên Xô dê tôi hoc môt phi công Mÿ vói cái tên Nga Makhonin. Anh ta bi bãt cùng vói
máy bay thê hê mói F-86. Thât là thú vi khi hoc máy bay cúa anh ta. Thê là chiên tranh kêt thúc
vói tôi, nhiêu ban bè tôi dã chêt, ho duoc chôn cât ó Port Artur”
Tú sô cao cúa Liên Xô dat duoc do Liên Xô tân công nhiêu các máy bay ném bom. Nhung B-29
thì dãt dó. CHi tính riêng MIG-15 và F-86, tý sô duoc hai bên cong nhân là 2:1. Cân phái tính cá
hai bên do Mÿ chi công nhân các máy bay roi tai chô , còn roi trên duòng chay vê thì không.
Trong môt thòi gian dài, phí Liên Xô không công bô tham chiên, thòi gian dó, Mÿ tính khoáng 800
máy bay Liên Xô bi bãn ha, diêu dó là vô lý vì sô luong máy bay Liên Xô than chiên han chê, sau
duoc tính lai. Cá hai bên dêu tung ra các phi công at giói nhât cúa ww2. ban dâu, các máy bay
TT và Tâu roi nhiêu do dó là các máy bay cánh quat cô lô. Viêc các phi công Liên Xô lâp nhiêu
chiên cong làm sau 1951, Mÿ hâu nhu dùng sú dung B-29.
Môt nguyên nhân nüa dân dên viêc Liên Xô thãng dâm là MIG-15 là máy bay tôt hon nhiêu.

Ðây là môt phân các át Liên Xô, do Andrew Mikhailov tiêt lô:
Sutyagin N V 21+2 (2 trong dôi hình, chiên công tâp thê)
Pepelyaev Ye G 19 (thêm 4 chiên công do cánh giói cúa anh lâp)
Smortzkow A P15
Schukin L K 15
Oskin D P 14 (môt sô nguôn khác là 11)
Ponomaryov M S 14 (môt sô nguôn khác là 11)
Kramarenko S M 13
Sutzkow 12
Sheberotov N K 12
Bakhayev S A 11
Dokashenko N G11
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
90
Ohay G U 11
Pomaz 11
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
91

Samoylov D A10
Milaushkin M S10
Pulov G I 10 (môt sô nguôn là 8)
Mihin M I 9
Subbotin S P 9
Zabelin N V 9
Ges G I 8 (môt sô nguôn là 9)
Fedorets S A 7 và môt không duoc Mÿ công nhân, truòng hop dó là phi công tôt nhât cúa Mÿ
McConnell ngày 12/04/1953.
Babonin N N 7
Zaplavnev I M 7
Ivanov L M 7 (có thê là 3 duoc công nhân, 1 không duoc công nhân và 2 hóng)
Bokatz B V 6
Vishnyakov S F 6
Zameskin N M 6
Nikolayev A P 6
Nikulin P F 6
Boitsov A S 6
Hvostontsev V M 6
Abakumov B S 5
Bashman A T 5
Belousov V I 5
Berelidze G N5
Bogdanov G I 5
Gerasimenko N I5
Danilov S D 5
Dmitryuk G F 5
Karelin A M 5
Korniyenko N L 5
Kochegarov A M5
Lepikov V L 5
Naumenko S I5
Obraztsov B A 5
Olenitsa 5
Prudnikov 5
Siskov B N 5
Shelamanov N K 5
------------------------------------------------
ha 258 phát.
Vê phi công huyên thoai VN Tool (Tun, hay Tomb, Tom).
Theo nhiêu "tài liêu", dây là môt phi công cuc ky nguy hiêm cúa Bãc Viêt, dã bãn ha 17 máy bay
Mÿ(dôi phuong công nhân 13). Sau cùng, Mÿ huân luyên dôi Top Gun (Tom Hank dóng Randy
Cunningham !!!!!!), dã bây môt trân dánh tuyêt diêu và quyêt liêt, Top Gun cúa Hái quân Mÿ dã
tiêu diêt phi công huyên thoai này cúa Bãc Viêt, vói niêm kính trong sâu sãc.
Trân dánh duoc coi là dãc biêt quan trong vói chiên tranh trên không Bãc Viêt Nam. Trân dánh
cüng dã duoc môt bác dãng tuòng thuât trang trong trên tò TTVNOL, KTQSNN nôi tiêng. Phi
công huyên thoai, dai tá Tool duoc nhiêu wep site dáng kính ghi nhân nhu là môt phi công giói
bâc nhât thê giói.

Bình luân vê viêc này, môt bác dã nói, dó là Thánh Gióng. Ngài thây Mÿ ha nhiêu máy bay cúa
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
92
con cháu quá, liên cuõi MIG-17 di tuân (các phi công Bãc Viêt quá so dã dôt hình MIG cúng cho
ngài câu bình yên, do dó ngài có ngua nhôm thay ngua sãt). Khi không chiên, ngài xung tên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
93

Tün.
------------------------------------------------
Có lë, em chi mô tá vê chiên tranh TT nhu là môt tham chiêu, dê hiêu thêm vê CTVN.
Vê con sô tý lê 13:1 Mÿ dánh Tâu và Bãc Hàn, tham kháo thông tin vãn tãt, dê ta tró lai VN.
Ngày 26 tháng 6 nãm 1950, quân Bãc triêu tân công. Không quân Bãc Triêu trang bi các máy bay
cánh quat cô cúa Liên Xô: the Lavochkin La-7, Ilyushin Il-10 Sturmovik, và Yakovlev Yak-3, &
Yak-7, & Yak-9, & Yak-18. Chông lai các máy bay này, Mÿ sú dung fielded F-80 Shooting Stars
và F-82 Twin Mustangs. Trên mãt dât, quân Bãc Triêu dây liên quan dên vành dai Pusan (Nam
Hàn còn ti teo) nhung trên không, quân Mÿ làm chú bâu tròi, bãn ha 20 máy bay cánh quat Bãc
Triêu trong tháng dâu, nhung không ha thêm máy bay nào khác trong ba tháng.
Máy bay MIG-15 có tôc dô trân mãt biên ngang F-86, nhung leo cao tôt hon, có dô cao lón hon, dê
dàng làm chú trân chiên. (tôc dô leo cao gâp dôi)
Ðâu tháng 11 nãm 1950, lân dâu tiên MIG vuot sông Áp Luc dánh nhau. Trên bô, quân Tâu thoc
sâu vào lô hông mãt trân, bé gây bô binh MacArthur. Trên không, MIG quét sach các máy bay
máy bay cü F-80 và các máy bay cánh quat khác. Tháng 12, Mÿ mang không doàn dánh chãn 4
sú dung F-86 Sabre phán luc tói. 17 tháng 12, phi doàn 336 dáng chãn bãt dâu tân công thung
lüng sông Áp Luc (“lôi di cúa MIG”).
Mÿ tuyên bô bãn ha 800 MIG trong chiên tranh, nhung vuot quá sô MIG tham chiên và nhüng
nghiên cúu trong chiên tranh lanh cúa Mÿ cho thây còn 379, gân ngang con sô Liên Xô là 345.
Major George Davis, 14 trân thãng, dân dâu các át Mÿ, bi bãn ha và chêt thang gieng 1952 Guy
Bordelon tró thành phi cong át ngay truóc dình chiên, là phi công át thú 40, phi công át duy nhât
lái máy bay cánh quat. Risner, Low, & Kasler là ba phi công át sau tró thành POW ó VN.
Môt lân nüa, nói vê con sô Mÿ thång 10:1 trong CTTT, tham kháo các con sô biêt nói sau:
"The United States Air Force in Korea 1950-1953" cúa Robert Futrell. 945 máy bay Mÿ
duoc chính thúc công nhân là mât do tai nan. Con sô mây do tai nan không lô này do Mÿ
kiêm tra và huân luyên phi công khúng khiêp.
Aviation Encyclopedia, 1977, New-York, 2300 máy bay công sán dã bi bån ha.
Mât 1144 máy bay 1176 phi công chêt và 386 bi thuong trong chiên dâu. Korean-War.com.

Em (huyphuc1981_nb) không bình luân thêm nüa. Nhüng con sô dó dã giái thích 51 phi công át
Liên Xô do chiên tranh này tao ra. Nhûng phi công Mÿ dã qua dot huân luyên chêt nguòi, ai
thi không qua liên bj giáo viên bàn ha. Ho dat dên trình dô cao vòi, và kê cho thê hê sau vinh
quang trong Hilton Hà Nôi mà nhò huân luyên nghiêm khäc, ho có sau dó. Nhüng phi công át
Liên Xô, máy bay MIG-15 co dông vói tôc dô leo cao gâp dôi, súng 30mm và 37mm so vói nhüng
khâu 12mm cúa F-86, dã tao nên vinh quang dó.

TÔi không có tài liêu chính xác, nhung google dê tìm hiêu vê con sô 1:10 thì nguòi ta thuòng
giái thích thê này:

- Ti lê kill:lost máy bay tât cá các loai cúa hai bên thì gân nhu 1:1. Trong dó nguôn Mÿ da sô nói
rãng máy bay Mÿ mât chú yêu là ném bom.

- Ti lê kill:lost Mig15-F88 thì nhiêu nguôn cúa Mÿ khãng dinh là 1:10, nhung ghi chú là da sô Mig-
15 Mÿ bãn ha là do phi công không có kinh nghiêm cúa TQ và BH lái. Ngoài ra ho cüng nói là
nhiêu máy bay cúa BH và TQ lái tu dâm xuông dât trong chiên dâu, do phi công ko có kinh
nghiêm nên khi xáy ra giao tranh thì lôn nhào mây vòng rôi mât diêu khiên luôn. Tuy nhiên dù là
"Tai nan" thì ho vân tính vào kill:lost nhu thuòng. Cüng nhiêu nguôn giái thích là phi công BH và
TQ mà lái thì khi dung trân Wing-man chay lung tung, không yêm tro cho nhau nên hay chêt.

- Do Mig-15 leo cao hon nên phe BH khi di tân công bay rât cao, bon F-88 nhìn thây nhung dánh
dúng khóc. Nêu phe BH muôn thì nhào xuông dánh, bon F-88 lúc ây mói có co hôi. Còn nêu Mig
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
94
cú bay trên cao ko xuông thì F-88 dánh chiu. Do dó Mig có thê chon thòi diêm và dia diêm dê
không chiên - thuòng thì ho bay dên giüa bon ném bom rôi mói nhào xuông dánh. Lúc bi F-88
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
95

dánh nêu rát quá thì bay cao lên là xong. Bon Mÿ khãng dinh là Mig do BH và TQ lái thì chi nhãm
nhãm dánh bon ném bom thôi. Còn F-88 thì mói hùng huc khí thê muôn "sãn" Mig.


Tât nhiên dó mói là Mÿ nói. Chãc chãn së có chuyên ba bôn chú quây môt con Mig rôi vê chú
nào cüng báo mình bãn duoc :) --> ghi nhân 3, 4 Mig roi.

Trong cuôn Lich sú Quân chúng Phòng Không - Không quân tâp 2 có nhãc dên 3 lân bãn nhâm
quân ta.

Nhiêu lân nghe các sÿ quan ó duòng Truòng Chinh kê là do trân chiên quyêt liêt, máy bay ta
"chay loan" vê không dúng hành lang quy dinh (hành lang bó trông không có hoá luc dê máy bay
ta theo dó vê sân bay trong khi dich vân dang truy duôi).

Trong thòi bình cüng có môt lân su cô. Ðâu nhüng nãm 1980, khi dó còn bé, nhung vân nhó
mây ông phi công dên nhà uông ruou kê chuyên bi tên lúa ta bãn hut. Lúc dó thòi bình. Biên dôi
lái loai Mig21G mói tinh, bay thãng tung. Vây mà trong cái rúi có cái may. Tên lúa ta nhâm là
dich nhung lai bãn truot.

Vu nhâm lân này thì ngay cá Mÿ và Anh cüng dính thôi. Tháng 3/2003 tai Iraq, 2 chiêc Tonado
cúa Anh bay vê sân bay không dúng theo hành lang quy dinh (huóng tiêp cân + dô cao) nên bi
tên lúa Patriot cúa Mÿ tu dông bãn ha vì tuóng instruders.

Phòng không cúa mình thì " chuân rôi " hôm no nghe bác tó kê ( mk xin lôi tó quên mât nãm bao
nhiêu rôi ) là có chú ãn cãp máy bay truc thãng dón ra dình ó giüa câu Long Biên rôi té sang
Trung Quôc thê mà báo dông tù lúc chú ý bay ra câu Long Biên các chú phòng không bãn toàn truot
dê chú kia bay sang bên mât .Còn môt vu nüa là dê máy bay dich bay me vào luon lò mây vòng bay
ra mà rada không phát hiên ra nüa co . Vu dây tinh thân sãn sàng chiên dâu không cao nên ôi bác
câp cao bi cãt chúc luôn.Bác tó cüng chi làm dên Thiêu Tuóng thôi, nghe bác kê hôi
dây hành quân toàn di bô vào Nam mât bu nó 3 tháng , không dám di o to so nó cho quá bom thì
di cá dám .

cho dù biêt truóc ké nào dó së giêt nguòi, ngån chån ké dó rôi bó tù ho là sai mà sai
nghiêm trong ây. Vì nhu thê dã là tiêu diêt "freewill" rôi,
Thê nêu cú dê mãc cho ké dó giêt nguòi thì sao, là dúng hay là sai?

Còn câu phái xem lai toàn bô ý mà tó tranh luân cho, là chuyên dåt ra luât câm vây dúng
hay sai, sai theo nghïa tuyêt dôi cúa freedom of speech không nói rôi, sai cá trong pham vi
tuong dôi cúa xã hôi khi luât dó nhåm cu thê vào môt thành viên, chång thê goi là luât
duoc.
Tó không hoi dâu mà di doán suy nghï trong dâu câu kqndvn, nhung theo tù ngü tó dã
trích mà nói: "ké phá" và "nguòi làm" cho thây câu ta dang quan trong viêc câu ta làm, còn
câm cu thê HP hon là câm chung moi thành viên vào lång ma câu ta cho thây câu ta
quan trong hóa viêc câm HP lång ma, tù dây dân dên su thât là vi pham freedom of
speech cúa HP, và chi ra cu thê dó là HP trong diêu câm là sai.

Tai sao bác lai có thê dê nghi tôi xem lai ý tranh luân cúa bác, trong khi bác không hoi dâu, nhu
bác viêt, xem xem ý cúa bác kqndvn là gì, và cá vói tôi trong môt bài trá lòi khác?
Nêu bác có thê xem lai kÿ hon, thì có lë bác së thây bác kqndvn không phái là quan trong hoá cái
viêc post bài, mà nhân manh tói viêc câm HP vào.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
96
Còn sai u? Nó chãng sai gì cá theo pham vi tuyêt dôi hay xã hôi gì dó. Cái freedom of speech
cúa HP chãng hê bi vi pham dù cái câm dây nó có hiêu luc. HP có thê chúi bây hay lãng ma ai
dó ó môt topic nào khác. Hoãc là tuyêt dôi hay tuong dôi gì dây, freedom of speech ó forum này,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
97

nhu tôi dã viêt nhiêu lân, không tôn tai theo cái nghïa cúa freedom of speech mà bác dang báo
vê. Chi cân bác doc nôi qui thì bác së thây ôi diêu bi câm.
Ví du, trong dám ban tôi, dúa nào cüng có khá nãng chúi bây, nhung có môt tên rât hay vãng tuc
trong khi nói chuyên. Khi dên nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyên nói truóc rãng tôi câm hãn nói bây
trong nhà tôi. Tôi chãng vi pham cái freedom of speech cúa ai cá.
Trong topic cãi nhau cúa tôi, vì tôi là nguòi mó topic, tôi cám thây mình có quyên dê nghi moi
nguòi không dá kích cá nhân. Tôi cüng hoàn toàn có quyên câm moi nguòi dá kích cá nhân
trong topic cúa tôi. Dï nhiên là tôi không dú quyên luc dê duy trì cái câm dó, nhung viêc câm dó
cúa tôi cüng không vi pham cái freedom of speech cúa ai cá. Ðó là topic cúa tôi, và moi nguòi
muôn thì di ra chô khác mà dá kích nhau. Dï nhiên là tôi dã không biên nó thành môt lênh câm,
nhung không phái vì lý do so vi pham freedom of speech.

Tó không có ý nhåm gì vào câu, tó chång dã thây câu nói gì vói kqndvn khi câu ây dua ra
luât ây à. Khi tó công kích chuyên freedom of speech vây thì câu lai vào nói dõ cho câu
kqndvn, nên tó nói câu bao dông vây, tó dã nhåc di nhåc lai là bât kê thành viên nào, nguyên
tåc là nguyên tåc

Khi bác nhân xét vê tôi (bao dông), thì bác dã nhãm vào tôi. Cüng nhu khi bác cho là tôi nhó mon
vê môt diêu trong trao dôi cúa chúng ta. Khi bác bãt dâu dùng tính tù nhu vây, nghïa là bác dã
nhãm vào cá nhân.
Ngay ban dâu, tôi không bênh vuc bác kqndvn. Tôi chi nhãc bác rãng hãy xem lai nhüng tranh
cãi gân dây giüa bác này vói HP dê hiêu rãng dó là cám giác cá nhân cúa nguòi ta. Và tôi muôn
luu ý diêu dó vì dùng biên chuyên cá nhân cúa nguòi ta thành môt chuyên rât chung là freedom
of speech. Dï nhiên là nhu bác viêt trên kia, tôi không muôn biêt, hay tôi không quan tâm...
Nào, ban dâu tôi không bênh vuc bác kqndvn chuyên này, bây giò thì tôi bênh. Bác viêt rãng bác
công kích chuyên freedom of speech. Nói cho rõ hon, bác muôn công kích bác kqndvn. Chuyên
freedom of speech chi là cái có. Tôi xem lai tù bài dâu tiên bác post, và kêt luân là bác chi kiêm
môt cái có. Tù chuyên bác kqndvn câm HP vào lãng ma ó topic này, biên thành chuyên câm
freedom of speech cúa HP, rôi to lên thành chuyên câm freedom of speech.
Bác không muôn biêt hay không quan tâm..., và bác cho tôi là bao dông. Vây nên tôi mói hói bác
bao dông theo nghïa tuong dôi hay tuyêt dôi. Bói vì dây là chuyên cúa bác kqndvn vói HP, có
câm thì cüng chi câm HP, tai sao bác không dê mãc ho vói nhau. Tai sao phái làm to ra thành
freedom of speech dê kiêm môt cái có tham gia vào. Tai sao bác không nghï rãng chuyên
freedom of speech ó dây dã có mod lo, và dê mãc nó nhu thê. Tai sao bác không xem xét bao
dông theo dúng nghïa cúa nó, mà chi giói han ó cái viêc là biên minh cho môt nguòi khác mà
không dúng. Tai sao bác không nghï ra rãng viêc bác biên nó thành freedom of speech khiên moi
nguòi có thê nghï rãng bác kqndvn han chê moi nguòi, giông nhu bác dã suy ra tù chuyên câm
HP.

Có gì dâu, câu hoc môn "Communications" chua, khi ta nói hay viêt trong môi truòng xã
hôi là cho ta và cüng cho nguòi khác, thê hiên tu tuóng cúa ta khi viêt thì phái "dân ý"
cho logic mói "hâu chuyên" các câu duoc chú, mà "hâu chuyên" nguòi khác cüng có giá
tri cho ho và cho cá tó thì tó mói làm, don gián cúa nguyên tåc "give-&-take."


Sh*t! Hate being used!


-Ðó là BVR tuong dôi nhu tó dã nói, mà thuc ra cüng chång cân tuong dôi hay tuyêt dôi,
có thê nói là tiên trình phát triên BVR nói chung. Mÿ có tên lúa AIM-7 BVR lúc dó dây, chi
là không thât hiêu quá vây thôi.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
98
Bói vì nó không thât hiêu quá nhu môt vü khí BVR, nên nó không tôn tai nhu môt vü khí BVR.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
99

-Không có cái goi là false BVR, nguòi ta nói dên true/real BVR so sánh vói BVR theo nghïa
thuc nhât là có phát hiên ra bång måt thuòng hay chua, nhu tó dê câp dên là BVR tuong
dôi.(False BVR!!! )
Tuy nhiên phái xem lai dinh nghïa vê visual range, theo nghïa hàng không vü tru. Nghïa bình
thuòng, hay tuong dôi, thì là dã phát hiên ra bãng mãt thuòng hay chua. Nhung trong quân su
hay hàng không vü tru, nguòi ta không thê báo là vì tôi dang ó trong mây nên visual range cúa
tôi có 3 mét duoc.

-AIM-7E-2 là mâu cái tiên mang lai tính co dông (agility) cho tên lúa trong chiên tranh Viêt
Nam. Nó vân có thê bån muc tiêu ngài tâm dogfight 5-10km nhu tó dê câp. Câu không nên
nói rång nó duoc chê cho dogfight, nêu nói vây xin phép dåt chü dogfight trong ngoåc
kép.

Nguòi ta viêt nguyên bán nó là dogfight version. Hiên nhiên là dogfight yêu câu tính co dông cao
rôi.

-Chuyên Navy day nhau dogfight trong chuong trình Top Gun do nhiêu yêu tô, cá kÿ thuât
và chính tri, tó không biêt hêt vì tó không làm viêc cho Navy Mÿ giai doan dó. Nêu câu hói
câu dó, cûng có thê hói lai câu tai sao AirForce không day nhay dogfight nhu Navy giai
doan dó. AirForce góp môt phân lón hon trong các cuôc không kích miên bàc
Vê chuyên låp lai súng cho F-4, nhiêu yêu tô thuòng dân dên dogfight trong chiên tranh
Viêt Nam nhu tó dã dê câp truóc dây, nêu cân câu có thê doc lai.

Giá thiêt duy nhât mà tôi có thê nghï ra duoc vê chuyên Navy day dogfight truóc là vì sô luong
máy bay và phi công ít hon airforce. Huân luyên có thê cüng tôn kém hon. Máy bay phái có yêu
câu cao hon dê thích nghi vói hoat dông cúa tàu sân bay và biên nên có thê tôn kém hon. Chi
phí báo trì báo duõng tôn kém hon do dãc thù hoat dông. Airforce sau CTVN cüng có day
dogfight thêm cho phi công. Cá hai ngành này hiên vân day dogfight cho phi công theo kiêu nâng
cao nhu TopGun.
Nhu dã viêt, nguòi Mÿ khi chê tao ra tên lúa AA, ho cho rãng không chiên dã thoát khói
dogfighting và duoc quyêt dinh bói tên lúa có tâm xa hon so vói súng. Ðây là nguyên nhân chính
khiên cho ho không trang bi súng cho F4 là loai tiêm kích hiên dai nhât cúa ho giai doan dâu
CTVN. Thuc tê chiên tranh VN cho thây rãng dogfighting vân là chú yêu và súng vân cân thiêt.
Tâm máy bay thâm chí gân tói múc thâp hon tâm safearming cúa tên lúa tâm nhiêt, nên súng là
diêu bô sung thiêt yêu cho tiêm kích F-4. Tên lúa tâm xa hon và có diêu khiên là AIM-7 thì bi han
chê bói ROE, do radar diêu khiên không phân biêt duoc dich ta và yêu câu xác nhân bãng mãt là
thiêt yêu. Thuc tê ngay ó tâm gân thì hiêu quá cúa tên lúa này cüng không cao. Chuyên phân
biêt máy bay VN và TQ bãng mãt thuòng ó cái tâm km trên không và ó tôc dô cúa máy bay tiêm
kích là chuyên dùa. Chi có thê nhân ra dáng máy bay chú markings là Chicom hay PVAF thì phái
bay gân sát nhau mói nhân biêt duoc.

-Trá lòi lai lân nüa dã có cá nhüng yêu tô cho BVR bât kê là tuong dôi hay tuyêt dôi. Nêu
là tuyêt dôi thì nhu tó dã dua ra tâm 30km cúa AIM-7E dã là quá du. Nhung theo nghïa
tuyêt dôi thì chua hiêu quá, nêu câu lai tính quay lai tính hiêu quá cúa AIM-7 giai doan cho
BVR môt lân nüa.

Chi là yêu tô tiên dê cho BVR, nhung nhüng yêu tô này chua thê coi là BVR

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
100

-Ù câu båt lý HP qua tính hiêu quá chú gì dâu, mây con sô bao nhiêu phân tråm dó cúa
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
101

câu vói chuyên day nhau lai dogfight mà thuc su chi diên ra trong Navy Mÿ, blah, blah,
blah, ...

Bãt lý HP ó cái chô là KY THUAT KHÔNG CHIÉN QUÁ TÀM NHÌN, cái mà tôi vói bác dang bàn
ó dây là PHUONG TIEN, THIÉT B| KY THUAT CHO không chiên quá tâm nhìn. Ðây là diêu mà
tôi muôn bác xem lai khi tôi viêt ó cái chô nào dây, là bác xem lai xem ý tôi thê nào. Tôi dông ý rãng
phuong tiên kÿ thuât cho không chiên quá tâm nhìn dã duoc bãt dâu phát triên tù không nhüng
trong, mà còn tù truóc CTVN. Tuy nhiên khi dó thì khái niêm BVR chua duoc nhãc tói. Khi cái AIM-
7 ra dòi, dù thòi dó nguòi ta mói chi coi là vü khí diêu khiên, nhung dã có doctrine cho viêc sú dung
nó ó tâm khá xa cúa nó. Nhung trong CTVN thì kÿ thuât không chiên quá tâm nhìn, theo cái nghïa là
cách tác chiên, bay luon dánh nhau, thì không hê duoc Mëo và anh nông dân chân dât mãt toét
cùng xây dung nhu cái bác HP dây dã viêt. Mà cái này thì tôi dã viêt nhiêu
rôi.

-Câu không khiêu nai gì vê chuyên cái 15nm này à: "cái range này là bác dua ra dây nhé."
Nó là 15nm, môt sô nguôn cho là duói 20nm, môt sô nguôn khác chi là 12nm. Tó cho câu
cái 15nm dây.

Ðiêu dó chi dê nhân manh viêc bác dã chú dông dua ra môt khoáng cách chú không phái là tôi.
Tró lai vê tâm, Wikipedia cho rãng tâm dó trên 20nm. Viêc nguòi ta dua ra môt tâm cu thê cho
BVR phú nhân viêc áp dung cái BVR tuong dôi cúa bác.
Nêu áp dung cái BVR tuong dôi, thì bay dêm chãng han, hay là trong mây mù, phi công có thê
dò ra dich bãng radar ó tâm rât gân mà không nhìn thây dich, và có thê bãn ha dich bãng AIM-9
hay súng. Thê là BVR tuong dôi, dúng không, nhung AIM-9 hay súng thì chãng bao giò duoc coi
là BVR. Trong tâm gân thì cái hình nón cúa khoáng dò ra máy bay dich cúa AIM-9 còn lón hon
cúa radar F-4.

ELINT chi ra duoc nguôn cúa nhüng tín hiêu dó, trong giai doan chiên tranh Viêt Nam, có
thê chi ra cu thê tù huóng nào, nhung thuòng khá nång phân tích các tín hiêu dó không
cho nhiêu thông tin vê tâm vói nguôn phát ra các tín hiêu dó. Thuòng F- duoc báo qua
radio dang nhu "Hai MiG-21 vùa xuât kích tù sân bay nào dó, di theo huóng nào dó,..."
nhung không cu thê vê tâm dê viêc dân duòng có thê hiêu quá và ti mi nhu GCI.

Cái góc dên cúa huóng tín hiêu cüng rât rông trên các thiêt bi ELINT trên máy bay thòi dó. Viêc
xác dinh huóng cúa Mig vói dôi hình còn tuy thuôc vào vi trí cúa Mig và cái máy bay ELINT so
vói dôi hình. Và còn xa nó mói xác dinh duoc Mig bay theo huóng nào.

-Chång cân phái tiêp tuc vån veo tù ngü thê này, "nhó mon" quá, trù phi câu xem tó là
thánh cân viêt gì cüng nhât nhât moi tù moi ngü dêu phái theo ý câu. Tó viêt câu dó dê
nhân manh ý ROE cuôi chiên tranh bi bó di do yêu tô chính tri.

Cái viêc dùng tính tù dã nói ó trên. Cái viêc nhân dang máy bay TQ vói máy bay VN cüng dã nói
ó trên. Mà thât buôn cuòi, khi bác sai (nhu bác nói thì diên dat sai) thì tôi bông nhiên tró thành
nguòi có lôi vì dã nhó mon (bác 2 lân dùng tính tù này), còn bác thì bông nhiên bi oan vì bác
không phái là thánh thân!!!

Trong chiên tranh Viêt Nam viêc áp dung BVR diên ra lân dâu trên chiên truòng thuc tê,
nó là 1. Chi có diêu tính hiêu quá không cao.

Chi hai truòng hop trong sô khoáng 597 quá AIM-7 bãn di duoc cho là có hiêu quá ó múc BVR.
Gôp thêm cá sô tên lúa cúa Israel xài trong các cuôc chiên tranh cúa ho tói truóc Gulf war 1, thì
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
102
chi có 4 truòng hop trong tông sô 632 phát duoc coi là có hiêu quá ó tâm BVR. Hiêu quá quá
thâp phú nhân su tôn tai nhu là môt BVR
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
103

-Muc tiêu cúa EC-121 hay AWACS nói chung là làm tång nhân thúc vê diêu gì dang xáy ra
trong chiên truòng. BVR liên quan dên nhiêu yêu tô låm nên tó chång nhåc di nhåc lai vói
câu là gì. AWACS, GCI, hay các hê thông Early Warning góp phân vào cho BVR. Nhung
GCI thì theo radar måt dât và thuòng là trên lãnh thô phe phòng ngu hon là ké tân công,
nguyên tåc này dùng nhiêu bói phe phía Ðông trong chiên tranh lanh. Mÿ là phe phe tân
công nên chúng cân AWACS dê diêu khiên cá dôi hình bay.

Radar cánh giói mãt dât cüng có thê coi là môt yêu tô cúa BVR.. Vây ta có thê nói tiên dê cúa
BVR dã bãt dâu tù WWII, khi radar cúa Anh dân duòng cho máy bay cúa ho di diêt bomber cúa
Ðúc.

trong topic Nguòi phi công tài hoa, có thê nghe bác Nguyên Vån Báy kê vê lân bi F-4 duôi,
rôi SAM ta bån nhüng chiêc duôi bác ây sao dó, dó là khi mà ta dã kêt hop cá phòng
không và không quân rôi.

Oops, nhó rôi, dã doc trong box này.

Ý kiên cúa môt phi công F4 khác, Aderegg (không nhó spelling, Ðai tá vê huu, bay 150 phi vu ó
Lào và Bãc Viêt) vê tên lúa AIM7 dùng trong chiên truòng VN. Tên sách là Flying airfoce decade
after vietnam, 2001.

Chi tóm tãt dai ý thê này.

1. Aim7 duoc thiêt kê bãn máy bay ném bom tâm cao, loai to, bay bãng -> không duoc thiêt kê
chông muc tiêu nhó, co dông. (large, bomber-type, high-attitude).

2. Bãn head-on tôi da duoc 10 dãm. [1]

3. Tâm chiên dâu cúa tên lúa giám rât nhiêu khi dùng ó tâm thâp (greatly reduce at low attitude,
much shorter the range advertized) [2]

4. Bãn tù phía sau thì chi có thê bãn muc tiêu cách 2 dãm. Aim-7 mât 20 giây dê close up the
gap. Trong lúc bãn rada cúa F4 liên tuc phái "chiêu" muc tiêu [3]

5. F4 có camera có dô zoom quang hoc 10 lân, chiêu vê huóng muc tiêu theo chi dinh cúa rada
dê giúp phi công nhân dang muc tiêu.

6. Cá Aim7 và Aim9 dêu perform horriblely.
kqndvn:
Thiêt kê cúa Aim-7 trái qua môt quá trình dài. Các thê hê cuôi cùng (phát triên sau chiên tranh
Viêt nam) dã dat dên tính nãng (ôn dinh ) tân công muc tiêu ngoài tâm quan sát cúa phi công
(Beyon Visual Range), có khá nãng chông muc tiêu nhó co dông bay thâp (dùng rada mói). Nói
chung trong chiên tranh Viêt nam, các sô liêu dêu cho thây ngay cá ó tâm cân chiên, Aim7 và 9
cüng kém hiêu quá, không tin cây (unreliable), nên chãc chãn không thê duoc dùng rông rãi cho
BVR attacks.

[1] Ó tâm cao dó thì tên lúa bãn head-on duoc tôi da 12 dãm theo duòng thãng - theo quyên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
104
Các trân không chiên trên bâu tròi Bãc Viêt 65-72.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
105

Trong tài liêu huóng dân choi game Su-27 Flanker có nói tâm maximum range chi duoc hiêu là khi
tên lúa phóng khi máy bay mang bay vói tôc dô cao, ó trên dô cao lón. Ðô cao cú giám di
4,000m thì tâm bay cúa tên lúa giám di môt núa. Muc tiêu càng co dông góc thì tâm xa cúa tên
lúa càng giám. (trích dê tham kháo - không phái tài liêu chính thông).

[2] Theo Ký su quân chúng phòng không - không quân, tâp 2, càng vê sau các trân không chiên
càng xuông thâp, và cuc thâp. Trân ném bom trá düa tên lúa ó Suôi Hai sau ngày 24/07/66 dich
bay tù Lào sang chi ó dô cao 18m

Lý do dich xuông thâp là dê tránh rada phát hiên, tránh tên lúa bãn, và tránh cao xa (nhiêu don vi
cao xa phái bat cá thành công su ngay lúc chiên dâu dê bãn máy bay dich bay thâp) -> tao thê
bât ngò.

Nãm 1966 ta phái huân luyên dãc biêt môt sô phi công chiên dâu ó dô cao 100-200m dê dôi phó
(hai phi công Mig 17 phi công Võ ? Mân và Biên là hai nguòi thuc hành tu hoc kÿ thuât bay này
dâu tiên); Trong khi thông thuòng ta chiên dâu trên 1.000 tró lên- dô cao nháy dù an toàn.

Trong nhüng ngày dâu chiên dâu, biêt trình dô phi công ta thâp do sô giò bay luyên tâp han chê,
dich du ta xuông thâp, nhiêu phi công dã không làm chú duoc tôc dô và tay lái dâm vào dia vât,
phi công hy sinh. Mói dên trân cham trán thú 3 và thú 4 ta dã có hai phi công dâm núi: Trân
16/06/65 phi công Lê dâm núi hi sinh, ngay trân sau dó phi công Vãn Lai cüng dâm dia vât hy
sinh [Ðám mây hình luõi búa - Lê thành Chon - cán bô dân duòng quân chúng KQ], sau này còn
có phi công Phúc hy sinh 14/12/1967 [Hôi ký anh hùng KQ Lê Hái]. Ngoài ra còn nhiêu truòng
hop dâm dia vât hy sinh khác doc duoc và duoc nghe truyên miêng.

Vê trân tên lúa Viêt nam ra quân dánh thãng trân dâu 24/07/65, Su kiên và Nhân chúng (thuôc
báo quân dôi nhân dân) cách dây khoáng 5 nãm dã có bài (lân dâu tiên) cho biêt dê dám báo
chãc thãng lây khí thê ra quân, trong trân chiên dâu này, sÿ quan tên lúa cúa Liên xô dã truc tiêp
thao tác.

[3] Thòi gian chiêu rada vào muc tiêu (lock-on) kéo dài 20 giây là rât lâu. Nêu Mig co dông mãt
bãng thì F4 truy duôi có thê bi close-up, nêu Mig co dông mãt phãng doc xuông thâp rôi lai trôi lên
mà không bay ôn dinh trong layer cúa F4 rada thì chãc chãn rada F4 mât lock muc tiêu. -->
Aim7 hay bi mât tham sô --> poor performance.

Ò dây, rât nhiêu bác nói tiêng Viêt ca ngoi F-86,
còn nhüng nguòi Viêt thì gào lên, báo vê bång duoc tý sô 10:1 Mÿ thång. Chåc, chi có
môt cách trá lòi.

Câu làm on chi giùm tôi Ó ÐÂY, ai ca ngoi F-86, và ca ngoi nhu thê nào?
Câu làm on chi giùm tôi xem nguòi Viêt nào gào lên báo vê cái ti sô 10:1 Mÿ thãng.
Hay là câu chi biêt nói dông nhu vây dê cho nguòi ta nhâm rãng câu dang làm môt cái viêc rât là
cao cá trong khi nhüng nguòi khác gào lên cái diêu nguoc lai.

Topic này mó dâu bång môt câu, CTTT không quân Mÿ thång không quân Nga lái MG vói
tý sô 10:1.

Câu thú mó to mãt xem lai xem ó chô nào trong cái mó dâu cúa topic này có cái doan ''không
quân Mÿ thãng không quân Nga lái Mig vói ti sô 10:1''? Ðây là cái dòng dâu tiên dê câp tói
chuyên này trong topic này
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
106
Ò Triêu tiên, F-86 cúa Mÿ dã ha Mig-15 phân lón do phi công Nga lái vói tí lê tiêu diêt 10:1
Mó to mãt ra mà nhìn, nó không phái là cái dòng mó dâu topic. Nó cüng không nói môt cách don
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
107

gián rãng không quân Mÿ thãng không quân Nga 10:1 nhu câu bia ra ó trên. Và câu xem lai xem
dó là nguòi nói tiêng Viêt dang gào lên, hay nguòi ta dang dich nguyên vãn tù sách? Còn câu thì
hãy xem lai bài cúa câu dê mà thây rãng câu bia ra hay tuyên truyên cái chuyên không quân Nga
thãng không quân Mÿ 10:1 (Sau dó, Liên Xô thành lâp môt don vi dåc biêt tham chiên truc
tiêp, các phi công båt buôc nói tiêng TT hay TQ. Tý lê duoc mât cúa don vi này lên dên
gân 10/1. Tý lê này thuc tê còn cao hon nüa, vì dây là các con sô duoc hai bên công nhân
khi Liên Xô giái mât tài liêu. Thuc tê cao hon vì Mÿ chi công nhan máy bay bmât do không
chiên khi máy bay roi tai trân, còn nêu máy bay lê lêt ra khói không gian trân dánh thì Mÿ
tính là tai nan-trích bài HP). Hay dây là tài liêu giái mât dành cho nguòi lón?!!!

Em lai còn bi xoá bài viêt vì phán dôi diêu dó nüa chú.

Ðùng có giá vò dúng dãn vô tôi nhu thê. Bài câu ban dâu bi xoá vì hai lý do. Thú nhât là dá kích
cá nhân, thú hai là lac dê.
Câu hãy xem lai trong topic vê pháo cüng thê, câu thò ra choc nguòi ta môt câu, dên khi nguòi ta
phán úng lai thì lai viêt môt bài rãng tai sao không tranh luân ó cái chô dành cho tranh luân, dây
vé dúng dãn. Tói topic thãc mãc kÿ thuât mói mó, câu cüng không quên viêt dông mây câu, và
choc nguòi ta. Câu không dúng dãn nhu câu làm ra vé dâu. Chi tôi nghiêp câu môt diêu là cüng
nhu ó trên, câu chi dám nói dông thê thôi. Kiêu nhu có nguòi gào lên.... Ha ha ha...

Em có môt dåc biêt là cái topic cúa em"các trân chiên làm thay dôi co câu chiên ham" thì
chán mãi chá ai vào. Còn nhüng topic các bác dé ra em tham gia thì nó tung toé. Cái
HK100 nåm cúa bác ån hành Tây này, Mô xé tên lúa cuá bác Ðúc xì này, AT-14 cúa bác
sli0471. Gân dây bác cà sáy và bác kqndvn lai mó hai topic hâp dân, em thanh gia môt cái
là sô nguòi doc dông ngay, liêu có dat duoc nhu hk100nåm không nhi, ít ra cüng bång
AT-14 hay mô xé chú nhi. Em viét mà, hay phái biêt bác kqndvn nhi, o, cám on em di chú.

Oh my god!
Huyphuc1981_nb thân mên! Câu biêt không, hôi câu bi ôm không post bài duoc, cá cái diên dàn
này väng nhu chùa bà danh. Chäng có ma nào vào. Ai cüng nóng lòng chò ngày câu quay
lai...blah blah blah....May quá câu dã tró lai. Câu hãy tiêp tuc xào nâu cho nhiêu HP nhé! Chân
thành cám on nhiêu läm!
Thân ái và quyêt thäng!

Câu hêt cách rôi hay sao mà phái tu vuôt duôi mình thê này? Hay là câu dang cô nói rãng câu
không có khá nãng mó môt topic cúa riêng mình cho ra hôn mà phái nhò vào chô cúa nguòi khác
mó ra? Câu cú thú ngung ó cái diên dàn này mà xem nguòi ta còn vào dây hay là nghi hêt?!!!

To bác cà sáy, em dã báo em dich nguyên vån. Còn em không tuyên truyên, mà nhüng lòi
cám thán cúa em in nghiêng, dê phân biêt, còn tai sao em cám thán, bác doc lai trang
truóc.

Cái in nghiêng viêt riêng cúa câu thì mói bãt chuóc bác kqndvn gân dây thôi. Hói câu rãng cái
doan anh nông dân chân dât mãt toét ây, mà tôi dã trích nhiêu lân, thì in nghiêng hay in thãng,
dich nguyên vãn tù cái tài liêu nào. Cái dan 37 mm lãp tên lúa ó dít bãn tia ó tâm chuc km,
không trúng thì nô cüng chêt, rôi khi nô là ó tâm 4,7 km thì biên thành dan xuyên dê bay dú chuc
km tói hât vãng dât dá làm chêt nguòi, thì câu dich ó dâu, hay là tài liêu mói giái mât cúa Liên
Xô. Hay cái súng cao xa 37 mm bãn ha tãng ó cái tâm mà pháo tãng chi là súng kíp thì câu dich
ó chô nào. Rôi xa hon nüa, chiên thuât/chiên luoc cúa TQ là biên nguòi, nhung ó CTTT thì TQ
thãng Mÿ không phái vì chiên thuât/chiên luoc TQ hay mà vì TQ dông quân hon Mÿ, thì là in
nghiêng hay in thãng, sán phâm sáng tao cúa câu hay dich tù dâu?
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
108

Thê nêu cú dê måc cho ké dó giêt nguòi thì sao, là dúng hay là sai?

Nói dên thê mà câu vân không hiêu nhi, ý nghïa don gián là cái goi là biêt truóc dó là nguy biên.
Con nguòi suy nghï có free hay không là do không bi tác dông bói cu thê môt tâp hop các yêu tô
nào, ngay cá cúa chính bán thân, nên mói goi là chúng ta có quyên lua chon, make choice, theo
thòi diêm. Nêu goi là biêt chãc ai dó së giêt nguòi, mà ngay cá chính ké giêt nguòi còn chua biêt
truóc, rôi dánh khë truóc ngãn chãn ho mà nhât nhât cho là dúng, thì cái ké làm diêu ngãn chãn
dó dã không dãt mình vào vi trí cúa ké së giêt nguòi dê suy nghï. Áp dãt suy nghï cúa mình lên
ké khác chãc chãn dã là vi pham freewill. Tiêp dó, xem chuyên ngãn chãn cúa mình là dúng thì
ké dó phái dùng nguyên tãc xã hôi vê chuyên giêt nguòi, giêt nguòi bãng guom dao chêt ngay
có thê thây, trên dòi này khôi ké giêt nhau dân mòn, chãng nguyên tãc xã hôi nào dinh rõ duoc thê
nào là "giêt nhau" kiêu ây, chi là vân dê múc dô. Nên cái ké ngãn chãn dó tu gán giá tri cúa
mình theo môt tâp hop giá tri nào dó dê phán úng, ké dó không có freewill, mà chi là môt cô máy
không hon không kém. Cái mà ké ây goi là dúng chãng mang giá tri gì dê nhìn nhân.

Ðó là nói theo kiêu triêt hoc, còn thuc tê vân dê, chãng có gì goi là biêt truóc tuong lai dê câu có
thê nguy biên cho viêc câm HP. Nên vân dê chãng thê nào dúng khi ngãn cán HP vuot truóc
thòi gian kiêu dó, chua kê rãng HP có thê chi dã phán úng lai chuyên câm doán dó.

Tai sao bác lai có thê dê nghi tôi xem lai ý tranh luân cúa bác, trong khi bác không hoi
dâu, nhu bác viêt, xem xem ý cúa bác kqndvn là gì, và cá vói tôi trong môt bài trá lòi
khác?Câu có quyên make choice mà, chãng liên quan gì dên tó dê hói lai tó thê này .

Nêu bác có thê xem lai kÿ hon, thì có lë bác së thây bác kqndvn không phái là quan trong
hoá cái viêc post bài, mà nhân manh tói viêc câm HP vào.

Nhu tó dã nói, tó dánh giá theo tù ngü câu kqndvn viêt, tó không dánh giá theo suy nghï thuc
cúa câu ây, vì tó không biêt nhüng suy nghï dó. Nhung nhüng tù ngü dó tai thòi diêm dó mang
lai ánh huóng xã hôi cu thê - qua viêc quan trong hóa cá chuyên câm HP và chuyên câu ây dang
làm ("ké phá" và "nguòi làm"). Câu dánh giá giúp câu ây vê chuyên câu ây thuc su quan trong
cái gì nhu câu trên, nên có thê xem là võ doán vây, không có giá tri gì vói tó.

Còn sai u? Nó chång sai gì cá theo pham vi tuyêt dôi hay xã hôi gì dó. Cái freedom of
speech cúa HP chång hê bi vi pham dù cái câm dây nó có hiêu luc. HP có thê chúi bây hay
lång ma ai dó ó môt topic nào khác. Hoåc là tuyêt dôi hay tuong dôi gì dây, freedom of
speech ó forum này, nhu tôi dã viêt nhiêu lân, không tôn tai theo cái nghïa cúa freedom of
speech mà bác dang báo vê.

Vân dê HP vân thuc thi duoc freedom of speech chãng liên quan gì dên su thât là chuyên câm
vân sai, nhãc lai lân nüa. Freedom of speech dua trên tôn trong lân nhau, tó dông ý dã bó ra
ngoài lãng ma trong môi truòng xã hôi. Nhung cüng vì thê bó ra ngoài nôt viêc câm truc tiêp môt
thành viên nào dó. Chi ra truc tiêp ké câm thay vì áp dung chung cho moi thành viên là sai,
không thê goi là luât mà có ý nghïa gì. Cüng cuòi lân nüa vì chãng có co só nào dê thuc hiên
diêu câm dó, có thê xem là chuyên câm cu thê dó tào lao, buôn cuòi hon câu lai nói giúp câu
kqndvn là câu ta quan trong chuyên câm HP ây là dúng.

Ví du, trong dám ban tôi, dúa nào cüng có khá nång chúi bây, nhung có môt tên rât hay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
109
vång tuc trong khi nói chuyên. Khi dên nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyên nói truóc rång tôi
câm hån nói bây trong nhà tôi.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
110

Câu nói cá nhân môt cách truc tiêp vói ban câu thì ok, dem ra cho bàng dân thiên ha khãp noi
trên mang, có cá nguòi chua biêt gì vê HP hay úng hô HP là sai. Chuyên câu nói vói ban câu có giá
tri và ban câu ngùng nói bây là do ban câu tôn trong câu hoãc dánh giá cao quan hê vói câu.
Ó dây chãc hãn HP và môt sô nguòi khác chãng có nhüng ân huê dó cho câu hoãc câu kqndvn,
viêc câu nói chãng có giá tri thuc thi gì.

Tôi chång vi pham cái freedom of speech cúa ai cá.
Chãng ai nói gì câu cá, tó tranh luân vê vân dê freedom of speech liên quan dên chuyên câm HP
cúa câu kqndvn.

Trong topic cãi nhau cúa tôi, vì tôi là nguòi mó topic, tôi cám thây mình có quyên dê nghi
moi nguòi không dá kích cá nhân. Tôi cüng hoàn toàn có quyên câm moi nguòi dá kích cá
nhân trong topic cúa tôi.

Ðiêu này hoàn toàn dúng, câu có quyên nói hoãc câm chung moi nguòi, truòng hop tó dê câp
dên sai do chi ra cu thê là chi câm HP, vi pham freedom of speech. Nêu có thê câm cu thê HP
lân này, lân sau có thê chi ra cu thê ké khác trong ngü cánh khác, cái này không thê goi là hop lý
vê luât trong môi truòng xã hôi.

Khi bác nhân xét vê tôi (bao dông), thì bác dã nhåm vào tôi. Cüng nhu khi bác cho là tôi
nhó mon vê môt diêu trong trao dôi cúa chúng ta. Khi bác båt dâu dùng tính tù nhu vây,
nghïa là bác dã nhåm vào cá nhân.

Ðon gián thôi, liên quan dên chuyên tranh luân freedom of speech, bât kê là thành viên nào,
trong truòng hop này tó nhãm cu thê vào kqndvn, chãng có câu trong dó. Khi câu vào bênh cho
câu kqndvn qua chuyên di úng hay không, thì tó nhãm vào câu là bao dông. Bây giò câu dã
công nhân là câu bênh cho câu kqndvn ("bây giò thì tôi bênh"), thì tó nói câu sai nôt vê chuyên
"freedom of speech" vây.

Bác viêt rång bác công kích chuyên freedom of speech. Nói cho rõ hon, bác muôn công
kích bác kqndvn. Chuyên freedom of speech chi là cái có.

Nhu tó dã nói bât kê thành viên nào, cu thê trong truòng hop này tó công kích câu kqndvn vì
vân dê freedom of speech. Tó công kích câu ây dúng trong pham vi vân dê freedom of speech,
không cân nói thêm. Câu bây giò lai bao dông di võ doán suy nghï trong dâu tó rôi.

Bói vì dây là chuyên cúa bác kqndvn vói HP, có câm thì cüng chi câm HP, tai sao bác
không dê måc ho vói nhau

Nhu dã nói, nguyên tãc là nguyên tãc, tó không quan tâm cu thê dó là ai.

Tai sao phái làm to ra thành freedom of speech dê kiêm môt cái có tham gia vào. Tai sao
bác không nghï rång chuyên freedom of speech ó dây dã có mod lo, và dê måc nó nhu
thê.

Nhu dã nói tó lành viên cúa box, chuyên dóng góp vào nhüng vân dê chung cúa box là quyên và
nghïa vu, bât kê thành viên nào, cân thì tranh luân thôi.

Tai sao bác không nghï ra rång viêc bác biên nó thành freedom of speech khiên moi nguòi
có thê nghï rång bác kqndvn han chê moi nguòi, giông nhu bác dã suy ra tù chuyên câm
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
111
HP.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
112

Chuyên câu kqndvn có ý han chê moi nguòi thât hay không, tó không rõ, tó không võ doán,
nhung tù ngü câu ta do có hiêu quá thât là han chê moi nguòi bãng cách chi ra cu thê thành viên
nào bi câm. Cái này rõ ràng qua tù ngü, tó không cân phái khên ai cá.

Sh*t! Hate being used!
Whatever, chãng ai cuòi vói câu. Chuyên vãng tuc cúa câu giü cho riêng câu nêu là nguòi có
dao dúc, ó dây dông nguòi không chi có tó.

Bói vì nó không thât hiêu quá nhu môt vü khí BVR, nên nó không tôn tai nhu môt vü khí
BVR.

Cuôi cùng, chay quanh môt hôi, rôi câu cüng công nhân dang nói tính hiêu quá nhi. Nhu dã nói
tó chi nói chuyên áp dung BVR lân dâu, không dánh giá hiêu quá, dã công nhân rãng nó không
hiêu quá trong chiên tranh Viêt Nam, nhung dó là do nhiêu diêu kiên. Môt trong nhüng diêu kiên
dó HP dã dua ra là ta có cách dánh hiêu quá han chê BVR cúa Mÿ. BVR cúa Mÿ dã là vü khí lúc
dó, chi có diêu thiêu thuc nghiêm, và dã tró nên không hiêu quá khi bi dáp lai bói các chiên thuât
không chiên cúa KQND Viêt Nam.

(False BVR!!!)
Tré con quá, buôn cuòi.

Nghïa bình thuòng, hay tuong dôi, thì là dã phát hiên ra bång måt thuòng hay chua.
Nhung trong quân su hay hàng không vü tru, nguòi ta không thê báo là vì tôi dang ó
trong mây nên visual range cúa tôi có 3 mét duoc.

Tó dã chi ra tâm khói pham vi dogfight dê nói vê BVR tuong dôi, 5km-10km.

Nguòi ta viêt nguyên bán nó là dogfight version. Hiên nhiên là dogfight yêu câu tính co
dông cao rôi.

Nhãc lai dogfight trong ngoãc kép.

Giá thiêt duy nhât mà tôi có thê nghï ra duoc vê chuyên Navy day dogfight truóc là vì sô
luong máy bay và phi công ít hon airforce. Huân luyên có thê cüng tôn kém hon. Máy bay
phái có yêu câu cao hon dê thích nghi vói hoat dông cúa tàu sân bay và biên nên có thê
tôn kém hon. Chi phí báo trì báo duõng tôn kém hon do dåc thù hoat dông. Airforce sau
CTBVB cüng có day dogfight thêm cho phi công.
Câu cú giü cái giá thiêt cúa câu, chi là môt trong sô nhiêu diêu mà thôi. Thuòng trong các bài
viêt cúa phi công Mÿ thì nguòi ta nói dên nhüng yêu tô quan liêu, cô hüu mang tính chính tri
trong AirForce Mÿ. Môt sô khác thì nói rãng do Navy dung trân MiG-17 vói chiên thuât bánh xe
(wagon wheel) nhiêu hon, nên ho thúc dây viêc huân luyên dogfight. Tóm lai là nhiêu yêu tô
không dánh giá hêt duoc. Chi nói chung chung là huân luyên thêm, vo düa cá nãm nhu câu thì ai
chãng nói duoc, chính thúc thì cách huân luyên mô hình "Cò dó" (Red Flag so vói Top Gun)
trong AirForce thành hình sau chiên tranh Viêt Nam.

Nhu dã viêt, nguòi Mÿ khi chê tao ra tên lúa AA, ho cho rång không chiên dã thoát khói
dogfighting và duoc quyêt dinh bói tên lúa có tâm xa hon so vói súng. Ðây là nguyên
nhân chính khiên cho ho không trang bi súng cho F4 là loai tiêm kích hiên dai nhât cúa ho
giai doan dâu CTVN. Thuc tê chiên tranh VN cho thây rång dogfighting vân là chú yêu và
súng vân cân thiêt.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
113

Nguòi Mÿ lúc dó chú trong dên môt cuôc chiên quy mô lón, có dùng dên vü khí hat nhân, và diên
ra trong vài ba ngày, nên yêu tô dogfight dù là truyên thông vào giai doan dó và tên lúa hoàn
toàn mói, yêu tô dogfight dã bi bó qua nhiêu. Nhung chiên tranh Viêt Nam thuc tê cho thây
dogfight diên ra nhiêu vì dây là môt cuôc chiên tranh cuc bô, dánh phá miên Bãc mang tính phá
hoai, nân gân nhau giüa hai siêu cuòng lúc dó, tao diêu kiên cho nhiêu dogfight. Trong bôi cánh
chiên tranh hat nhân, thì dogfight dã chãng mang bao nhiêu ý nghïa rôi, cái quan trong lúc dó là
báo toàn môt air fleet càng lón càng tôt trên tròi, và nhüng chiên thuât không chiên cúa ta có lë
cüng së không còn nhiêu ý nghïa. Chuyên bó qua súng dúng là do tin tuóng nhiêu vào tên lúa,
nhung nói vây dê câu xem lai là bán thân Mÿ dã tin tuóng nhiêu vào AIM-7 BVR qua thú nghiêm,
diêu kiên chiên tranh Viêt Nam không cho phép nó hiêu quá. Nhung nó dã duoc áp dung lân dâu
dây chú.

Båt lý HP ó cái chô là KY THUAT KHÔNG CHIÉN QUÁ TÀM NHÌN, cái mà tôi vói bác dang
bàn ó dây là PHUONG TIEN, THIÉT BI KY THUAT CHO không chiên quá tâm nhìn. Ðây là
diêu mà tôi muôn bác xem lai khi tôi viêt ó cái chô nào dây, là bác xem lai xem ý tôi thê nào.

Vân dê là tù kÿ thuât cüng dê hiêu nhâm lãm, tó thì hiêu kÿ thuât theo nghïa chung là có các
thành tô co bán dê sú dung vü khí BVR. Dï nhiên, có nhüng yêu tô cúa hoàn cánh, nhu ó chiên
tranh Viêt Nam bi ánh huóng nhiêu bói dia hình, thòi tiêt, cách dánh trá cúa dôi phuong. Nhung
nói thê thì lai quá rông rôi. Vì nêu vây cá thòi này có true BVR rôi, nhung nêu Mÿ không chiên
dánh Nga, Nga có thiêt bi nào dây, nhu gây nhiêu, hoãc bãn môt quá SAM hat nhân, làm tê liêt hêt
mây hê thông diên tú, chãng còn bao nhiêu hiêu quá cúa BVR, thì dùng lâp luân nhu câu tó cüng có
thê nói là bây giò chua có Kÿ Thuât không chiên BVR. Nên tó có thê dông ý vói câu là HP có thê dã
dê cao hiêu quá BVR thòi dó quá, nhung tó vân khãng dinh rãng BVR áp dung lân dâu trong chiên
tranh Viêt Nam. Phuong tiên kÿ thuât thì nhu câu và tó dã dông ý, xây dung dâu
tiên tù truóc chiên tranh Viêt Nam.

Ðiêu dó chi dê nhân manh viêc bác dã chú dông dua ra môt khoáng cách chú không phái
là tôi. Tró lai vê tâm, Wikipedia cho rång tâm dó trên 20nm. Viêc nguòi ta dua ra môt tâm cu
thê cho BVR phú nhân viêc áp dung cái BVR tuong dôi cúa bác.

Nguòi ta vân phân biêt true BVR dây thôi, rõ ràng, chãng ai so BVR vói môi dogfight (tâm 3 km),
có môt khoáng xám giüa hai cái dó theo nghïa tuong dôi. Cái tâm cu thê cho BVR cüng là nói
dên truòng hop tuyêt dôi tròi trong xanh, diêu kiên thòi tiêt tôt này no. RIêng vu cu thê nó là bao
nhiêu thì nhiêu sites cho nhiêu thông sô khác nhau, câu cú lên Google hay Yahoo gì dó gõ BVR
thêm vào con sô là ra, chãng cân phái bãt bé thê này.

Còn tó dâu chi nói áp dung BVR tuong dôi trong chiên tranh Viêt Nam, tó nói là bât kê tuong dôi
hay tuyêt dôi, câu cú hiêu nhu là tuyêt dôi di, tó dã nhãc di nhãc lai cái tâm 30km cúa AIM-7 dú
cho tó nói là áp dung BVR rôi mà, chi có diêu theo nghïa tuyêt dôi thì nó không hiêu quá, nhung
không phái vì thê mà nó thành dogfight.

Cái góc dên cúa huóng tín hiêu cüng rât rông trên các thiêt bi ELINT trên máy bay thòi dó.
Viêc xác dinh huóng cúa Mig vói dôi hình còn tuý thuôc vào vi trí cúa Mig và cái máy bay
ELINT so vói dôi hình. Và còn xa nó mói xác dinh duoc Mig bay theo huóng nào.

Câu chi phóng doán, còn su thât thì ELINT cho thông tin vê huóng bay cúa MiG ta trong chiên
tranh Viêt Nam thì nhiêu, chãng cân phái tranh cãi vê diêu này, các sách không chiên Viêt Nam
dêu có nói dên diêu này. Chãng mât thòi gian tranh luân vu này làm gì. Nhu tó dã nói han chê co
bán là xác dinh tâm xa dên MiG và cao dô cúa MiG.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
114

Cái viêc dùng tính tù dã nói ó trên. Cái viêc nhân dang máy bay TQ vói máy bay VN cüng
dã nói ó trên.

ROE không phái không thay dôi xuyên suôt chiên tranh Viêt Nam. Phi công Mÿ thuòng nói vói vé
là tât cá do ROE, cú y nhu rãng chúng nó ít hiêu quá chi vì ràng buôc bói chính tri. Nhung ROE
thay dôi theo cuôc chiên, gián dân ra, không bó buôc nhu lúc dâu, dên cuôi cuôc chiên thì gân
nhu không còn.

Chi hai quá trong sô khoáng 597 quá AIM-7 bån di duoc cho là có hiêu quá ó múc BVR.
Gôp cá sô tên lúa cúa Israel xài trong các cuôc chiên tranh cúa ho tói truóc Gulf war 1, thì
chi có 4 phát trong tông sô 632 phát duoc coi là có hiêu quá ó tâm BVR. Hiêu quá quá
thâp phú nhân su tôn tai nhu là môt BVR
Chãng biêt câu kiêm dâu ra mây con sô này, có phái lai nói là bia nhu vu radar büa truóc không. Tó
nói rôi tó không quan tâm chuyên hiêu quá, tó chãng dã cho ví du ban dâu lân bãn trúng thuc
tê chiên truòng ngoài 25 nm duoc công nhân dâu tiên trong chiên tranh vùng Vinh lân môt là gì,
nhung viêc áp dung dâu tiên vân là chiên tranh Viêt Nam. Và nhiêu cái tiên tù chiên tranh Viêt
Nam mang lai cho BVR thòi nay, không nháy cóc qua giai doan chiên tranh Viêt Nam, dó là ý tó
tranh luân cho ban dâu và së luôn là thê.

Radar cánh giói måt dât cüng có thê coi là môt yêu tô cúa BVR.. Vây ta có thê nói tiên dê
cúa BVR dã båt dâu tù WWII, khi radar cúa Anh dân duòng cho máy bay cúa ho di diêt
bomber cúa Ðúc.

Câu thích tiêp tuc vói các lâp luân tré con cúa câu thì tiêp tuc thôi. Có diêu tó không quan tâm
mây loai câu kiêu này.

To kqndvn: Câu cú tiêp tuc công viêc cúa câu di, tó cüng doc sách nhu câu, tó cüng biêt vây.
Nhung tó không có thói quen sãp ý hay vë hình theo môt doan nào dó dê lôi cuôn quân chúng.
Chi là ý nhó cúa cá nhân tó cho câu. Anyway, my point has been clear.

Topic này mó dâu bäng câu Không quân Mÿ thäng Nga 10: ó TT. Rôi tiêp hàng loat bài cho räng,
Nga và VN tù truóc giò toàn tuyên trên dêu, rôi tó ra ngac nhiên khi phát hiên ra Mÿ tuyên truyên.
Or dây, hiêu thêm vê các trân không chiên trên bâu tròi Miên Bäc, em nói thêm vê môt cuôc
chiên trên không, dên näm 1997 là tuyêt mât. Chiên tranh VN, cá trên khong cüng nhu trên bô,
dêu tiêp tuc duoc bói vì các thê hê chính quyên Mÿ nôi nhau ché dâu du luân, bäng nhüng
truyên truyên bia dät, bé cong lich sú. Môt trong nhüng bé cong cúa ho là chiên tranh mà em nói
dên. Vâng, nhüng phi công Mÿ dã dên VN vì tuóng räng ho là át thât su, dê rôi tró thành MIA,
POW. Nêu nhu nhüng nguòi Mÿ ó nuóc Mÿ không bi che dâu thât bai thám hai, trong các côc
chiên tranh vô nghïa cuá quân dôi ho, thì nhüng nguòi lính cúa ho dã không phái sang VN rôi tró
vê nuóc biêu tình chông chiên tranh. Các bác doc dê biêt duoc su thât vê con sô 10:1 dó. Mÿ dã
mât nhiêu hon 2 lân sô máy bay các loai. Trong dó, không chiên giüa máy bay manh nhât cúa
ho. F-86 Mÿ thua khoáng 1:2. Phi công Soviet dã lâp ky tích, cât cánh 1,5 lân thì bän ha 1 máy
bay trên không. Trong cái tài liêu sú hoc quan trong nhât, nguòi Mÿ liên tiêp bia ra các con sô
kinh hôn vê chiên thäng cúa ho trong cuôc chiên bí mât này, dê biên minh và tiêp tuc chiên tranh
VN

Ðây là bài báo dãng trên tap chí nghiên cúu “không luc thê giói” nãm 1998. Bài báo sú dung
nhüng dü liêu vùa duoc tiêt lô tù luu trü cúa Phòng Không Soviet (VVS), dü liêu thât su vê
chiên tranh trên không ó Bãc Triêu Tiên mà cá hai bên dêu giü kín vói bon cuc doan hô hào
ww3. Bài báo có nói dên viêc không quân Soviet nô luc bãt sông máy bay Mÿ F-86 Sabre bãng
cách ém nó ha cánh trên sân bay phía Soviet. Nhãm muc tiêu nghiên cúu máy bay này. Mÿ tuyên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
115
bô rãng ho thãng 10:1 trong không chiên trong chiên tranh Triêu Tiên, và cuôc chiên tranh nhu là
“dot huân luyên lón” vói các phi công Mÿ. Ðiêu dó duoc “dông thanh tuong úng” cúa nhiêu nhà
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
116

sú hoc phuong Tây và “hôi ký” cúa các phi công Mÿ, dân dên môt diêu nhu là MIG-15 có tính
nãng yêu hon F-86. Rôi diêu dó phát triên, nguòi ta coi nhu là các máy bay Mÿ khác nhau trong
chiên tranh TT có nãng luc vuot trôi MIG-15. Nhìn cung, các nhà sú hoc phuong Tây tránh nói dên
nguyen nhân làm Phi công Mÿ nhiêu kinh nghiêm hon trong chiên tranh này. Bói vì môt diêu don
gián là không có gì dê chúng minh diêu dó, don gián là diêu dó sai. Su thât là, các phi công Soviet
dã cât cánh khoáng 3,5 triêu chuyên bay trong WW2. Con sô dó nhiêu gâp 2-3 lân tông sô
chuyên bay cúa các phi công Mÿ trong ww2. (Chim Phuòng Hoàng Ðó, Vôn Ha-de-sty). Trong
khi sô phi công át Mÿ trong chiên tranh thê giói 2 bãn ha dich trên 20 lân chi hon hai tá thì sô phi
công Soviet làm duoc diêu dó là hàng trãm nguòi (Phi công át Liên Xô trong chiên tranh thê giói
2, Hugh Morgan, “Chinh ung tròi”, 1998).
Môt su thât quan trong nüa là, các phi công Liên Xô tham chiên ó Cao Ly là dôi hình tôt nhât
VVS có thê tao duoc. Rât nhiêu phi công át hàng dâu cúa Liên Xô trong chiên trang thê giói 2 dã
tham gia, chi huy hay truc tiêp bay. Thòi dai phán luc dã bãt dâu, nhung vü khí vân là nhüng dai
bác và súng máy cúa máy bay cánh quat, các dãc diêm chính cúa trân không chiên vân không
thay dôi nhiêu so vói WW2-hâu hêt nhung không phái tât cá. Môt sô vân dê duoc trình bây duói
dây nói lên diêu dó, nhu là môt dôi hình lón mà không chú ý dên kÿ nãng cúa tùng phi công. Nhüng
khác biêt lón trong kinh nghiêm cúa các phi công tù ww2, vân tiêp tuc giông thê trong
chiên tranh Cao Ly. Nhüng chêng lêch trình dô dó cho phép phi công Soviêt thu duoc tý sô thãng loi
lón. Trong chiên tranh Cao Ly, phi công cúa Phòng Không Soviet

+ Cât cánh 1872 lân
+ Bån ha 1106 máy bay các loai do Mÿ sán xuât
+ Trong dó bån ha 650 F-86 Sabres

Trong chiên tranh Cao Ly, Mÿ mât F-86 Sabres chú yêu bói máy bay MIG-15 bãn ha-Vü khí Nga
- ciên tranh và hòa bình, Vladimia Babyx, 1997. (HP: diêu dó thì dï nhiên, vì F-86 là máy bay
không chiên, hô tông các máy bay ném bom hay chú dông khiêu chiên vói MIG.). Trong chiên
tranh Cao Ly, phi công dinh cúa Mü là MacConnel bãn ha 16 MIG còn phi công dinh cúa Liên Xô-
Sutyagin bãn ha 23 phát. Sô phi công át dat duoc sau chiên tranh Cao Ly cúa Mÿ là 40 cúa Liên
Xô là 51. Liên Xô mât khoáng 10 chiêc MIG khi khôngtham chiên tai Cao Ly, trong dó Mÿ mât
945 chiêc theo tuyên bô chính thúc cúa cính phú Mÿ, diêu dó minh chúng rõ ràng cho su chên
lêch trình dô cúa phi công hai nuóc. Tai sao có con sô mât không lô dó, chi có môt cách giái
thích: các phi công Mÿ ó Cao Ly dã qua môt bài thi khãc nhiêt dên chêt nguòi: ho bi các giáo
viên bãn ha nêu không qua bài-miên bình luân. Ngay các con sô báo cáo cúa không quân Mÿ và
tuyên bô chính thúc cúa nhà nuóc Mÿ cüng mâu thuân dên vô lý. Không quân Mÿ nói ho ha
khoáng 800 máy bay Soviét, trong sô dó có 576 do không chiên (231 máy bay Trung Quôc và
Bãc TT), còn “bách khoa hàng không 1977, New-York” nói, ho bãn ha 2300 máy bay Công Sán.
Ðó là nhüng câu thá cô tình khi viêt lich sú-lón hon nhiêu sô máy bay Công Sán có thê có ó dây.
Sau này, nhà nuóc Mÿ dã dính chính lai, ha duoc 976 máy bay, rôi tiêp tuc chính ho ha xuông
935 máy bay, vân còn cao hon nhièu con sô thuc tê. Vân theo nhüng gì mà chính phú Mÿ dính
chính sau này, Mÿ mât 1035 máy bay, trong dó 816 máy bay roi do trúng dan mat dât, 147 máy
bay mât do không chiên, 72 máy bay mât do không rõ nguyên nhân. (Không luc Hoa Ky trong
chiên tranh Cao Ly 1950-1953, Robert Futrell). Ðiêu dó vân mâu thuân vói con sô bãt buôc phái
công khai: trong chiên tranh Cao Ly, Mÿ mât 1144 máy bay, 1176 chú chêt, 386 chú bi thuong.
Korean-War.com Ed Evanhoe.
Các nghiên cúu cúa Mÿ, dù dã rât cô gãng, cüng chi dua con sô máy bay Công Sán ha duoc lên
khoáng gân 400 cái.

Tháng 11 nãm 1959, MIG-15 do phi công Liên Xô lái dên vùng biên giói Trung Quôc Triêu Tiên. Các
don vi tù phòng không Liên Xô dên dây duoc tâp hop lai thành Tâp Ðoàn không quân chiên
dâu(IAK) 64. Cuôi tháng 11, ho dã truc tiêp tham chiên. Khi ho tham chiên, viêc kiêm soát bâu
tròi cúa không quân Mÿ dat duoc tù tháng 6 nãm 1950 bi chãn dúng. Không quân Liên Xô hoàn
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
117
toàn làm chú bâu tròi phía nam sông Aps Luc, noi ssau này duoc goi là thung lüng cúa MIG-
vùng nguy hiêm nhât vói máy bay Mÿ.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
118

Thât là không may, không có sô liêu rõ ràng dê so sánh thuong vong hai bên thòi ky thangd 11-
12 nãm 1950, do các nhà sú hoc phuong Tây tránh nói dên thòi này, dua ra các con sô không rõ
ràng. Tuy nhiên, môt diêu không thê cãi duoc là, máy bay MIG-15 duoc thiêt kê môt cách kÿ
luõng, không tôn nhiêu công báo duõng, vuot trôi trong khu vuc nó làm nhiêm vu. Không có gì
khó khãn khi MIG báo vê vùng tròi bãc Cao Ly, MIG rât hiêu quá khi ngãn chãn máy bay ném
bom dich, tiên hành dánh chãn as B-26, B-29, F-80 and F-84, MIG buôc các máy bay này phái
ném bom dê dôi dic hay chay trôn. Hâu hêt các truòng hop MIG tiên hành diên dó môt cách don
gián, nó bay cao hon và chãn dâu. Ðiêu dó buoc Mÿ phái dem F-86 tói Cao Ly tháng 12 nãm
1950, diêu mà dáng lë ho phái làm ngay tù dâu chiên tranh. Tháng 12, F-86 thuc hiên nhiêm vu
dâu tiên tù sân bay Kimpho, nam Seoul. Cuôc dung dâu giüa MIG-15 và F-86 dâu tiên diê ra
ngày 17-12-1950, chiên công dâu tiên thuôc vê Bruce Hinton phi doàn 336, su doàn không quân
dánh chãn 4, bãn ha môt nhân viên kÿ thuât Soviet là Yakov Efromeyenko, su doàn không quân
50. Ba ngày sau, chiêc F-86 dâu tiên bi ha bói Ivan Yurkevich trong doàn không quân cân vê 29,
su doàn 50. Trong các báo cáo cúa Mÿ, chiêc F-86 dâu tiên roi môt ngày sau dó. Ngày 22, sau duoc
các co quan tuyên truyên phuong Tây quáng cáo râm rï là “ngày cúa Sabres ”, không quân Mÿ tó
chúc nhiêu trân dánh chông lai su doàn 50. Ngày dó, các báo cáo cúa Mÿ ghi 5 F-86 và 6
MIG roi, trong khi thuc tê chi có 1 Sabre và 2 MIG. Trong môt thãng ruõi truóc khi Sabre tham
chiên và xuât hiên ó “thung lüng MIG”, chi 3 MIG roi, sô máy bay MIG roi 2 tuân sau dó cnhiêu
hon., khi F-86 tham chiên.

Tam thê nhây

Các bác có doc duoc bài tông kêt vê viên tro quân su cúa LXô và TQ cho Viêt nam giai doan 60-
72 không nhi?

Vùa hôm qua doc ó Vnn diên tú, hôm nay dã di dâu mât.

Ðoan dâu cúa tông kêt có thê xem duoc ó dây:
http://www.quandoinhandan.org.vn/right.php?id_new=43138

Ðoan hai có nêu cu thê bao nhiêu súng ông, pháo binh, máy bay, tàu chiên, xe cô các loai. Theo
doan dó, tông sô máy bay LXô viên tro cho VN là >300 chiêc và TQ viên tro là ~150 chiêc.
Tuyêt dai da sô pháo do TQ viên tro. Xe tãng và thiêt giáp gân 4,000 chiêc hai bên viên tro gân
gân nhu nhau. Tên lúa ~10,000 dan SAM2 và môt vài dan 75.

Trù di sô ít truc thãng và vân tái, tông sô máy bay tiêm kích+ huân luyên+vân tái +rái thuôc trù
sâu (AN-2)cúa KQVN cüng phái dên 300 chiêc chú không ít.

link cu thê các loai vü khí ta nhân duoc dây, cho bà con xem. Bác kqndvn nên ghi rõ ràng, cu thê
hon tránh dê anh em hiêu nhâm, ví du bác ghi 4000 xe tãng, boc thép nhung trong này con sô
4000 là + thêm cá xem xích kéo pháo, chú bác ghi thê này nhiêu khi anh em lai chi nghï dên xe
tãng T54, hay K63 ... BTR chãng han.

Mình thây các bác cú cãng thãng vê chuyên HP; cú nhu dá bóng thôi, choi dep choi xâu dêu có
nhung không mat sát nhau thì vân chung sân duoc.

Theo BBC dây nè:

Môt hôi tháo quy mô tông kêt cuôc chiên tranh ó Viêt Nam duoc tô chúc ó TP. HCM trong hai
ngày 14 và 15-4.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
119
Trong sô các bài doc ó hôi tháo, các tác giá Trân Tiên Hoat và Lê Quang Lang ó Viên lich sú
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
120

Quân su Viêt Nam có bài tham luân vê nguôn chi viên cúa Liên Xô, Trung Quôc và các nuóc xã
hôi chú nghïa dành cho nuóc Viêt Nam Dân chú Công hòa trong cuôc chiên vói Mÿ.

Tham luân ghi nhân trong 21 nãm chiên dâu, Viêt Nam dã "nhân duoc su úng hô chí nghïa, chí
tình cúa nhân dân yêu chuông hòa bình trên thê giói, dãc biêt là Liên Xô, Trung Quôc và các
nuóc XHCN anh em."

Bài viêt thông kê nhüng con sô vê vü khí, dan duoc và trang bi kÿ thuât mà khôi XHCN dã viên
tro.

Khôi luong hàng quân su Liên Xô, Trung Quôc và các nuóc xã hôi chú nghïa viên tro tù nãm
1955 dên 1975, qua tùng giai doan:

Giai doan 1955-1960: tông sô 49.585 tân, gôm: 4.105 tân hàng hâu cân, 45.480 tân vü khí, trang
bi-kÿ thuât; trong dó, Liên Xô: viên tro 29.996 tân, Trung Quôc viên tro 19.589 tân.

Giai doan 1961-1964: tông sô 70.295 tân, gôm: 230 tân hàng hâu cân, 70.065 tân vü khí, trang bi
- kÿ thuât; trong dó, Liên Xô: 47.223 tân: Trung Quôc 22.982 tân, các nuóc xã hôi chú nghïa
khác: 442 tân.

Giai doan 1965-1968: tông sô 517.393 tân, gôm: 105.614 tân hàng hâu cân, 411.779 tân vü khí,
trang bi-kÿ thuât; trong dó, Liên Xô: 226.969 tân, Trung Quôc: 170.798 tân, các nuóc xã hôi chú
nghïa khác 119.626 tân.

Giai doan 1969-1972: tông sô 1.000.796 tân, gôm: 316.130 tân hàng hâu cân, 684.666 tân vü
khí, trang bi-kÿ thuât; trong dó, Liên Xô 143.793 tân, Trung Quôc 761.001 tân, các nuóc xã hôi
chú nghïa khác 96.002 tân.

Giai doan 1973-1975: Tông sô 724.512 tân, gôm: 75.267 tân hàng hâu cân, 49.246 tân vü khí,
trang bi - kÿ thuât; trong dó, Liên Xô: 65.601 tân, Trung Quôc: 620.354 tân, các nuóc xã hôi chú
nghïa khác: 38.557 tân.

Tính tông công qua 20 nãm, theo thông kê chính thúc cúa Viêt Nam, sô viên tro mà Viêt Nam
nhân duoc là 2.362.581 tân hàng hóa; khôi luong hàng hóa quân su trên quy dôi thành tiên,
tuong duong 7 ti rúp.

Vê chúng loai vü khí, dan duoc và phuong tiên chiên dâu, các tác giá ó Viên lich sú Quân su
cho biêt sô liêu:

Súng bô binh (khâu): Liên Xô 439.198; Trung Quôc 2.227.677; các nuóc khác 942.988

Súng chông tãng (khâu): Liên Xô 5.630; Trung Quôc 43.584; các nuóc khác 16.412

Súng côi các loai (khâu): Liên Xô 1.076; Trung Quôc 24.134; các nuóc khác 2.759

Ðan tên lúa (quá): Liên Xô 10.169

Máy bay chiên dâu (chiêc) Liên Xô 316; Trung Quôc 142
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
121

Trong bài viêt duoc báo Quân dôi nhân dân trích thuât, các tác giá kêt luân: "Thãng loi cúa chính
sách ngoai giao thòi dai Hô Chí Minh là thãng loi cúa duòng lôi dôi ngoai dôc lâp, tu chú; cúa
chính sách ngoai giao trên tinh thân quôc tê vô sán trong sáng, mêm déo, có tình, có lý."

"Chính vì vây, ó vào thòi diêm hai nuóc Liên Xô và Trung Quôc xáy ra nhüng bât dông quan
diêm, vào lúc cuôc chiên tranh ó Viêt Nam duoc Mÿ dây lên tói múc cao nhât, thì su úng hô,
giúp dõ cúa Liên Xô, Trung Quôc cho cách mang nuóc ta vân duoc báo dám."

Các sô liêu trong bài viêt duoc ghi nhân là tuong tu sô liêu trong công trình tông kêt "Tông kêt
cuôc kháng chiên chông Mÿ, cúu nuóc - Thãng loi và bài hoc" (NXB Chính tri quôc gia, Hà Nôi,
1996).

Theo dánh giá cúa Ban chi dao tông kêt chiên tranh cúa Viêt Nam dua ra nãm 2000, tông chi phí
Hoa Ky bó ra tù 1954 - 1975 cho cuôc xung dôt ó Viêt Nam là hon 700 ti dôla.

Cuôn sách "Chiên tranh cách mang Viêt Nam 1945 - 1975: Thãng loi và bài hoc" ghi nhân bình
quân môi ngày Hoa Ky tiêu tôn 77 triêu dôla, và môt nãm tiêu tôn 700 triêu dôla, bãng 3% thu
nhâp cá nuóc Mÿ

Hôi tháo do Bô Quôc phòng Viêt Nam phôi hop vói Ban Tu tuóng-Vãn hóa Trung uong và
Thành úy TP. HCM tô chúc tai hôi truòng dinh Thông Nhât.

Mang tên "Ðai thãng mùa xuân 1975-bán lïnh và trí tuê Viêt Nam”, hôi tháo tâp hop nhiêu tham
luân cúa các sú gia và tuóng lïnh trong quân dôi nhân dân Viêt Nam.

Nói dên thê mà câu vân không hiêu nhi, ý nghïa don gián là cái goi là biêt truóc dó là nguy
biên...
... còn thuc tê vân dê, chång có gì goi là biêt truóc tuong lai dê câu có thê nguy biên cho
viêc câm HP.
Bác vân chua giái thích duoc khi dê cho ké dó giêt nguòi thì là sai hai dúng. Còn cái chuyên biêt
truóc dó chãng hê là nguy biên tí nào. Nguòi ta biêt truóc duoc kêt quá khi nãm rõ duoc nhüng
gì dang xáy ra. Ti du nhu khi môt anh chàng say bò lãn bò càng nhìn môt thành hai dòi lái xe thì
nguòi ta có thê biêt truóc duoc rãng anh ta chãng thê nào lái cái xe di cho thãng duoc. Hay nhu
khi bác nâu com mà cho nhiêu nuóc quá thì chãc chãn së biêt truóc là com së nát.

Tai sao bác lai có thê dê nghj tôi xem lai ý tranh luân cúa bác, trong khi bác không hoi
dâu, nhu bác viêt, xem xem ý cúa bác kqndvn là gì, và cá vói tôi trong môt bài trá lòi
khác?

Câu có quyên make choice mà, chång liên quan gì dên tó dê hói lai tó thê này .
Nó không phái là vê quyên make choice cúa tôi, mà tôi dang dãt vân dê vê tu cách cúa bác, khi
bác luôn không thèm quan tâm tói ý cúa nguòi khác nhung lai dòi hói nguòi ta quan tâm tói ý
cúa mình. Nó liên quan tói bác nhu vây.

Nhu tó dã nói, tó dánh giá theo tù ngü câu kqndvn viêt, tó không dánh giá theo suy nghï
thuc cúa câu ây, vì tó không biêt nhüng suy nghï dó. Nhung nhüng tù ngü dó tai thòi
diêm dó mang lai ánh huóng xã hôi cu thê - qua viêc quan trong hóa cá chuyên câm HP và
chuyên câu ây dang làm ("ké phá" và "nguòi làm"). Câu dánh giá giúp câu ây vê chuyên
câu ây thuc su quan trong cái gì nhu câu trên, nên có thê xem là võ doán vây, không có
giá tri gì vói tó.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
122
Vâng, bác vân không hê quan tâm tói ý cúa nguòi khác. Bác chi xét theo chü nghïa bên ngoài dê
làm cho to chuyên, thê thôi. Ó dây tôi không võ doán cái gì cá. Tôi chi dê nghi bác xem lai dê có
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
123

thê hiêu kÿ hon, nhu tôi vân luôn dê nghi bác, và tù dó có lë bác së có môt dánh giá khác di. Tôi
dùng tù có lë chú không phái là tù chãc chãn. Thê nên có thê bác dã chãng buôn xem xét tói cá
ngôn ngü bên ngoài khi kêt luân là tôi võ doán??!

Vân dê HP vân thuc thi duoc freedom of speech chång liên quan gì dên su thât là chuyên
câm vân sai, nhåc lai lân nüa. Freedom of speech dua trên tôn trong lân nhau, tó dông ý
dã bó ra ngoài lång ma trong môi truòng xã hôi. Nhung cüng vì thê bó ra ngoài nôt viêc
câm truc tiêp môt thành viên nào dó. Chi ra truc tiêp ké câm thay vì áp dung chung cho
moi thành viên là sai, không thê goi là luât mà có ý nghïa gì.
Viêc câm HP chãng có gì là sai cá. Freedom of speech trong môt khu vuc duoc giói han bói
nguòi lâp ra khu vuc dó. Viêc nhüng cá nhân cá biêt duoc chi riêng ra là hê quá cúa hành dông
cúa nhüng cá nhân dó.

Cüng cuòi lân nüa vì chång có co só nào dê thuc hiên diêu câm dó, có thê xem là chuyên
câm cu thê dó tào lao
Ta cùng cuòi nào, mãc dù chuyên này không còn mói nüa. Ha ha ha...

buôn cuòi hon câu lai nói giúp câu kqndvn là câu ta quan trong chuyên câm HP ây là
dúng.
Ðâu? Ó chô nào co? Ó chô nào tôi viêt rõ rãng viêc bác kqndvn quan trong chuyên câm HP là
dúng

Câu nói cá nhân môt cách truc tiêp vói ban câu thì ok, dem ra cho bàng dân thiên ha khåp
noi trên mang, có cá nguòi chua biêt gì vê HP hay úng hô HP là sai.
Tôi nói giüa cá môt dám nguòi gôm ban mói ban cü. Sau dó thì tât cá dêu hiêu rãng anh chàng
dó hay nói bây.

Ò dây chåc hån HP và môt sô nguòi khác chång có nhüng ân huê dó cho câu hoåc câu
kqndvn, viêc câu nói chång có giá tri thuc thi gì.
Ân huê và giá tri thuc thi gì ó dây? Tôi có dòi hói cái dó dâu! Tôi dua ra môt ví du vê cái goi là
freedom of speech thôi mà.

Tôi chàng vi pham cái freedom of speech cúa ai cá
Chång ai nói gì câu cá, tó tranh luân vê vân dê freedom of speech liên quan dên chuyên
câm HP cúa câu kqndvn.
Tôi có báo là ai nói gì dâu. Tôi chi dua ví du thôi mà. Bác tách ra khói ví du làm gì. Hay dây là cái
cách bác vân xem xét vé cúa ngôn tù bên ngoài??!

Ðiêu này hoàn toàn dúng, câu có quyên nói hoåc câm chung moi nguòi, truòng hop tó dê
câp dên sai do chi ra cu thê là chi câm HP, vi pham freedom of speech. Nêu có thê câm cu
thê HP lân này, lân sau có thê chi ra cu thê ké khác trong ngü cánh khác, cái này không
thê goi là hop lý vê luât trong môi truòng xã hôi.
Tôi dúng? Tôi dang câm cái freedom of speech cúa cá môt dám nguòi. Tai cái môi truòng xã hôi do
tôi lâp ra thì luât là do tôi thiêt lâp.

Khi câu vào bênh cho câu kqndvn qua chuyên di úng hay không, thì tó nhåm vào câu là
bao dông.
Không phái là tôi bênh, mà tôi muôn bác hiêu thêm vê ho. Dï nhiên là bác không thèm quan tâm.
Making choice, huh?

Bây giò câu dã công nhân là câu bênh cho câu kqndvn ("bây giò thì tôi bênh"), thì tó nói
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
124
câu sai nôt vê chuyên "freedom of speech" vây.
Tôi công nhân rãng tôi dã dôi ý, tù ban dâu là không, chuyên sang có bênh, OK?
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
125

Nhu tó dã nói bât kê thành viên nào, cu thê trong truòng hop này tó công kích câu
kqndvn vì vân dê freedom of speech. Tó công kích câu ây dúng trong pham vi vân dê
freedom of speech, không cân nói thêm. Câu bây giò lai bao dông di võ doán suy nghï
trong dâu tó rôi.
That''s bull! Tôi võ doán cái suy nghï trong dâu bác tù nhüng gì bác viêt. Bác xem kÿ lai cái bài
dâu tiên bác viêt trong topic này ó trang 3. Chãc tôi cüng chãng cân phái trích lai ra dây. Không
có gì dính dáng tói freedom of speech cá. Bài tiêp theo mói có môt dòng, nhung khi dó là do có
nguòi phán dôi bác. Nhüng chuyên búu bôi, nhu vàng bac, ... thì có liên quan gì tói freedom of
speech mà dòi nãm trong pham vi vân dê freedom of speech. Cái freedom of speech chi là cái
có, dê bác tiêp tuc công kích bác kqndvn sau khi cái doan chê giêu ban dâu cúa bác bi phán dôi.
Cái khiên bác nhãm vào cá nhân bác kqndbn không phái là chuyên freedom of speech. Bác chi
dùng nó làm cái mãt na cho ra vé dúng dãn thôi.

Nhu dã nói, nguyên tåc là nguyên tåc, tó không quan tâm cu thê dó là ai.
Nhu dã nói tó lành viên cúa box, chuyên dóng góp vào nhüng vân dê chung cúa box là
quyên và nghïa vu
Cüng chi nhu trên thôi. Cái nguyên tãc cúa bác nó cüng chi là môt cái mãt na. Ðiêu này thê hiên khi
bác khôn khéo han chê cái dinh nghïa cúa ''bao dông'' dê có thê áp dung cho tôi. Thua bác rãng cái
bao dông nó có nghïa rông hon nhiêu. Còn cái su bao dông cúa bác duoc nguy trang
bãng nguyên tãc vói quyên loi và nghïa vu. Bác dung lên nhu vây dê dánh lùa moi nguòi hay dê
ru ngú chính mình?
Giò thì bác lai muôn biên vân dê cúa môt nguòi thành vân dê chung cúa box! Rôi quyên và
nghïa vu nüa! Bác dùng làm cho nó to chuyên ra nüa làm gì. Chãng có ai giao cho bác quyên và
nghïa vu báo vê freedom of speech ó dây cá. Ó dây có các mod dang lo viêc han chê freedom of
speech cúa thành viên.

Bác bãt dâu ó dây vói viêc chê giêu nguòi ta chú chãng phái là công kích cái chuyên freedom of
speech, cüng chãng phái là trong pham vi cúa chuyên freedom of speech. Tuy nhiên bác cüng rât
khéo léo kéo nó sang huóng này dê dánh lac huóng. Bác thu hep ý nghïa cúa bao dông dê tiên
công kích nguòi khác, và dùng cái goi là nguyên tãc dê che di cái su bao dông cúa chính mình.
Bác dòi hói nguòi ta quan tâm tói ý cúa mình, nhung lai thán nhiên nói rãng không hoi dâu di
quan tâm tói ý cúa nguòi khác. Nhüng kiêu nhu vây duoc goi là double standard-tiêu chuân kép,
và bác luôn áp dung cái tiêu chuân kép cúa mình dê bình phâm nguòi khác. Thât nuc cuòi là
bác lai dùng nó dê báo vê cái freedom of speech, theo tiêu chuân freedom of speech cúa mình.
Chãng phái là nêu xem xét rõ ý và hiêu vê cá nhân cúa nhüng nguòi có liên quan và quan hê giüa
ho, thì cái chuyên duoc làm to thành freedom of speech kia së tró thành cái chuyên rách viêc
không dâu vào dâu hay sao? Và vì thê bác luôn không hoi dâu quan tâm tói ý cúa nguòi khác và
gio cái nguyên tãc cúa mình ra dê tránh chuyên dó?!! Khi bác nhân ra mình sai lâm thì bác phái lái
nó sang môt chuyên rât to tát, tù viêc chê giêu bác kqndvn thành chuyên báo vê tu
do ngôn luân. Khi bác không thê lái nó di dâu duoc nüa, thì lâp túc nguòi khác tró thành có lôi
và bác tró thành bi oan, nhu khi bác kêu tôi là nhó mon (sorry, bài truóc viêt nhâm thành bác áp
dung tù này 2 lân, thuc tê là 1 lân). Vê cái diêu sau cùng này thì bác giông HP.
Bác lua chon xem xét theo ngôn tù bên ngoài dê dánh giá su viêc. Có lë bác bãt dâu nên xem
xét sâu hon nüa dê hiêu rõ vì sao nguòi ta lai làm nhu vây, thay vì khãng khãng bám vào cái
ngôn tù bên ngoài dê biên nó thành to chuyên.
End of story, LOL.


Whatever, chång ai cuòi vói câu. Chuyên vång tuc cúa câu giü cho riêng câu nêu là nguòi có
dao dúc, ó dây dông nguòi không chi có tó.
Môt nguyên tãc nüa cân duoc báo vê? Ðao dúc theo nghïa tuong dôi hay tuyêt dôi? Làm sao
bác biêt không ai cuòi vói tôi, võ doán à? Relax!
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
126

Cuôi cùng, chay quanh môt hôi, rôi câu cüng công nhân dang nói tính hiêu quá nhi. Môt
trong nhüng diêu kiên dó HP dã dua ra là ta có cách dánh hiêu quá han chê BVR cúa Mÿ.

Tôi có bó qua tính hiêu quá bao giò dâu? Bây giò thì bác dê câp tói cách dánh cúa ta?!! Cách
dánh tâm dogfight hay tâm tuong dôi? Ô, mà HP dua ra cái cách dánh hiêu quá ây ó chô nào
nhi, sau này phái không, sau khi tôi dã có bài phán dôi lai thông tin ban dâu cúa câu ta phái
không?

(False BVR!!!)
Tré con quá, buôn cuòi.
Cùng cuòi nào, ha ha ha...!

Tó dã chi ra tâm khói pham vi dogfight dê nói vê BVR tuong dôi, 5km-10km.
Uh huh! Tên lúa AIM-9 tâm 4.5 nm thì phái, dú nãm trong cái tâm kia chua. Mà môt trong nhüng
yêu tô dinh nghïa dogfight là quân vü, nhu bác dã cho biêt. Nguòi ta không quân vü thì sao nhi,
khi vân dang ó trong tâm dogfight mà bãn?

Nhåc lai dogfight trong ngoåc kép.
Tôi chãng thê nào bãt nguòi ta dãt nó trong ngoãc kép duoc. Nguòi ta viêt trân trui nhu thê.

Câu cú giü cái giá thiêt cúa câu,
Tôi lõ kê ra dây rôi!

Chi nói chung chung là huân luyên thêm, vo düa cá nåm nhu câu thì ai chång nói duoc,
chính thúc thì cách huân luyên mô hình "Cò dó" (Red Flag so vói Top Gun) trong AirForce
thành hình sau chiên tranh Viêt Nam.
OK, OK! Ban dâu tôi dã không viêt rõ là TopGun chi là cúa Navy Mëo.
Và Red Flag là diêu tât yêu sau kinh nghiêm CTVN và TopGun cúa Navy.

Vân dê là tù kÿ thuât cüng dê hiêu nhâm låm, tó thì hiêu kÿ thuât theo nghïa chung là có
các thành tô co bán dê sú dung vü khí BVR
Ðông ý vói bác. Nhung tôi xem xét cá cum tù KY THUAT KHÔNG CHIÉN và nhüng diêu khác
câu ta viêt, chiên thuât rôi chiên dâu quá tâm nhìn.... Kÿ thuât không chiên thì khác vói kÿ thuât
CHO không chiên.

Nguòi ta vân phân biêt true BVR dây thôi, rõ ràng, chång ai so BVR vói môi dogfight (tâm
3 km), có môt khoáng xám giüa hai cái dó theo nghïa tuong dôi. Cái tâm cu thê cho BVR
cüng là nói dên truòng hop tuyêt dôi tròi trong xanh, diêu kiên thòi tiêt tôt này no.
Thú thuc là tôi chua thây ó chô nào nguòi ta nói tói áp dung BVR tuong dôi cho truòng hop
BVR. Cái BVR cu thê ó dây quan trong ó cái tâm xa cúa nó mà vì thê nguòi ta thiêt kê ra các tên
lúa ngày càng có tâm xa hon cho BVR. VR trong hàng không quân su nhu bác dã dê câp là nói
tói khá nãng quan sát cúa mãt ó hêt múc tiêm nãng cúa mãt. Thuc tê thì cái tâm BVR là trên 15
hay 20 nm dã vuot quá cái tiêm nãng cúa mãt rât nhiêu rôi. Ðiêu quan trong cúa cái BVR này là
nó cho phép phát hiên và tân công dôi phuong tù khoáng cách xa dê dám báo không gian và
thòi gian cho mình manouver tiêp và tãng tâm tân công nhãm ngãn chãn dôi phuong tói dú gân
dê phóng vü khí vào muc tiêu mình báo vê. Cái goi là BVR tuong dôi chi là cách diên giái khi mãt
không quan sát duoc do nhân tô han chê không phái là bán thân khá nãng nhìn xa cúa mãt. Còn cái
khoáng xám nhu bác nói thì xem lai ví du vê AIM-9. Tâm cúa nó vói sâu vào khoáng xám.

Còn tó dâu chi nói áp dung BVR tuong dôi trong chiên tranh Viêt Nam, tó nói là bât kê
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
127
tuong dôi hay tuyêt dôi, câu cú hiêu nhu là tuyêt dôi di, tó dã nhåc di nhåc lai cái tâm
30km cúa AIM-7 dú cho tó nói là áp dung BVR rôi mà, chi có diêu theo nghïa tuyêt dôi thì
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
128

nó không hiêu quá, nhung không phái vì thê mà nó thành dogfight.
Nhung không phái là cú có tâm nhu thê là dã là BVR.

Câu chi phóng doán, còn su thât thì ELINT cho thông tin vê huóng bay cúa MiG ta trong
chiên tranh Viêt Nam thì nhiêu, chång cân phái tranh cãi vê diêu này, các sách không
chiên Viêt Nam dêu có nói dên diêu này. Chång mât thòi gian tranh luân vu này làm gì.
Nhu tó dã nói han chê co bán là xác dinh tâm xa dên MiG và cao dô cúa MiG.
Báo cáo bác là tôi phóng doán cái góc khoáng 10-15 dô gì dây. Cái này tôi xem phim tài liêu và
sách, vê CTVB. Ðai khái là màn hình cúa thiêt bi trên máy bay hình tròn, máy bay ó vi trí tâm,
huóng tín hiêu dên duoc thê hiên bãng môt góc khoáng 10-15 dô mó ra tù tâm, nhu môt miêng
bánh ý. Còn huóng máy bay so vói dôi hình thì nhu tôi dã viêt rôi. Huóng bay cu thê thì tôi nghi
ngò, vì dê xác dinh huóng bay thì phái biêt tâm và góc chính xác. Chuyên nghe lóm thì càng khó tin,
vì xuât kích chiên dâu thuòng giü bí mât radio, nêu liên lac thì cüng rât han chê, kiêu bop mic môt
cái, còn nêu phái nói thì nguòi ta dùng ám hiêu.


Chång biêt câu kiêm dâu ra mây con sô này, có phái lai nói là bia nhu vu radar büa truóc
không.
Không phái tôi. Nêu bia thì là môt tay nguòi Mÿ ó môt cái symposium ó Maxwell AFB, 1996.

nhung viêc áp dung dâu tiên vân là chiên tranh Viêt Nam. Và nhiêu cái tiên tù chiên tranh
Viêt Nam mang lai cho BVR thòi nay, không nháy cóc qua giai doan chiên tranh Viêt Nam,
dó là ý tó tranh luân cho ban dâu và së luôn là thê.
Còn ý tôi là khi ó CTVN, nó chua là BVR. Dï nhiên là kÿ thuât phái phát triên qua các buóc dê rôi
dat duoc tói múc BVR. Nhung hiêu quá luôn duoc xét tói dê xem xét nó dã là nó chua.

Radar cánh giói màt dât cûng có thê coi là môt yêu tô cúa BVR.. Vây ta có thê nói tiên dê
cúa BVR dã bàt dâu tù WWII, khi radar cúa Anh dân duòng cho máy bay cúa ho di diêt
bomber cúa Ðúc.
Câu thích tiêp tuc vói các lâp luân tré con cúa câu thì tiêp tuc thôi. Có diêu tó không quan
tâm mây loai câu kiêu này.
Cüng giông nhu bài truóc thôi, dúng không, khi bác dô lôi cho tôi là nhó mon ý. Ó dây thì tôi
thành ra là lâp luân kiêu tré con!!!? Tôi nói là tiên dê mà. Tôi dùng thông tin cúa bác và nhüng
thông tin thuc tê dê dân tói cái này, tôi có bia ra dâu. Bác không có cách nào khác ngoài viêc cho
dó là nhó mon hay là tré con u?!!!

Cái bác Sì Bo Diu này lãm chuyên quá. Nhüng bài chuyên môn không chiên thê mà báo cãi vã
rôi quãng di, nhüng bài chá có môt tí chút naò máy bay hay súng dan thì dê lai. Bây giò, môi
doan môt topic. Thôi, không sao, tôn trong Sì Bo Diu, chua copy vê vôi. Cái này là dê nói chuyên
vói các nhân vât hay chông HP. Tranh luân chuyên dê là chuyên dê, chông HP là chông HP. Ðê
nghi các bác chông HP có thái dô lich su, lòi lë có giáo duc dê prô ngay bán thân uy tín cúa các bác
ây. Ðông thòi, viêc các bác ây tó ta có tri thúc môt chút së báo vê ngay uy tín cuat topic. Ðê nghi bà
con cùng nhau biên topic này thành môt chuyên dê hâp dân, nhiêu thông tin, trung thuc,
trình bây sáng súa chãt chë.
Anti huyphuc1981_nb''s article mot cái nhé. Máy bay tiêm kích và không chiên ra dòi tù bao giò.
Truóc nhüng cái trình bày trong câu trá lòi duói dây, thì hai khái niêm trên còn rât han chê,
không dáng kê và không duoc nguòi ta cho là quan trong. Môt nguòi truóc khi có máy bay dã trình
bây du án chê tao máy bay vói nhüng nguòi có tiên. Ông nói, cái máy này së làm thê giói hòa bình,
vì nêu nuóc nào gây chiên cú dùng máy này thá bom xuông chính phú ho. Ðiêu này nói lên dã có
lúc nguòi ta tuóng rãng máy bay hoàn toàn bay tu do trên tròi và nhiêm vu chính cúa máy bay là
các muc tiêu trên mãt dât. Nhung thuc tê, các muc tiêu trên mãt dât chi là nhiêm
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
129
vu cuôi cùng-nhu là giái thuóng cúa máy bay, trên duòng dên dó, máy bay phái sông sót qua
thú thách lón nhât, dó là không chiên. Không chiên ra dòi sau chiên tranh Tây Ban Nha. Nhüng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
130

máy bay mang súng 7,62mm và 9mm tôc dô 200km/h rât khó khãn trong không chiên và dê dàng
chê tao nhüng máy bay ré tiên bãn ha chúng. Ðên chiên tranh thê giói thú hai, cu thê là khi Liên
Xô dánh nhau vói Ðúc, Liên Xô chi có vài chuc chiêc máy bay "ré tiên bãn ha chúng" dó, dó là máy
bay tiêm kích, có tôc dô cao, linh hoat, dô cao lón, vü khí nhe. Ðúc di truóc, nhung nhüng phi công
Ðúc cüng không nhiêu thòi gian làm quen vói máy bay tiêm kích mói. Do dó, các chiên thuât chua
nhiêu và duoc xây dung ngay trong chiên dâu. Tuôi tho trung bình cúa phi công tiêm
kích và máy bay cúa anh ta rât thâp, nhung nhüng nguòi sông sót thì truyên lai cho tân binh
chiên thãng cúa ho, và dân tró thành chiên thuât. Chiên thuât tiên lên cùng sô trân không chiên
và kÿ thuât mói. Kÿ thuât không chiên theo chiêu thãng dúng dân dân thay thê cho chiên thuât
nhiêu tâng máy bay không chiên theo tùng tâng. Nhu vây, ww2, chiên thuât chiên dâu trên không
duoc xây dung trong thuc tê cùng vói kÿ thuât chê tao máy bay. Ðâu chiên tranh, Hông quân sú
dung nhüng máy bay tôc dô chi 200-400km/h, cuôi chiên tranh, các máy bay tiêm kích cúa ho dã
có tôc dô 600-800km/h. Thú chiên thuât duoc ww2 dé là là dánh lôn, dogfight. Trong cuôc dánh
lôn này, môi bên tìm cách bán duôi nhau dê thit, thê nhung khó nhât và hâp dân nhât lai là
nhüng trân tân công dôi dâu. Các trân dánh lôn này hâp dân nhât là chiên tranh Triêu Tiên, chiên
tranh cuôi cùng dùng súng làm vü khí chú yêu. Trong ctvn, phuong tiên chiên dâu quá tâm nhìn
dã duoc trang bi phô biên, nhung sú dung chúng, các kÿ thuât dogflight vân giü vai trò chú luc.
Nhiêu khi phuong tiên không chiên quá tâm nhìn chi kéo dài khâu súng cúa dánh lôn. CCTT còn
có môt dãc diêm nüa là các chiên thuât duoc nghiên cúu kÿ truóc chiên tranh, nhu là môt phân
cúa khoa hoc quân su, chú không tu phát triên trong thuc tê nhu là WW2. Nhung thuc tê, rât
nhiêu bât ngò.
Do dó, viêc nghiên cúu chiên tranh TT, chiên tranh cuôi cùng và dinh cao cúa dogfight là viêc
không thê thiêu dê có cái nhìn rõ ràng vê không chiên, dê hiêu rõ ràng, trong chiên tranh VN,
không chiên quá tâm nhìn dã duoc xây dung thê nào. Viêc nghiên cúu chiên tranh TT còn dãc biêt
cân nüa khi mà nhüng thông tin vê nó duoc bé nguoc và trình bây sai lâm và dê dãi ngay trong
topic này. Nói vê CTTT là môt mãt trân trong chiên tranh VN, ó dó, chính quyên Mÿ lúc ây
lùa dôi bia dãt không thuong tiêc nhu là môt hành dông chiên luoc có muc dích dây manh chiên
tranh VN. Cuôc chiên tranh dogfight mâu muc nhât trên dòi bi bóp méo, bé nguoc dê tuyên
truyên là môt nguyên nhân nguòi Mÿ thiêu hiêu biêt vê chiên thuât dó. Trong chiên tranh VN, Mÿ
phái huân luyên và trang bi lai dogfight, chi kip sú dung vào nhüng tháng cuôi cùng: nãm 1972.
Nhung dên lúc dó 3 phi công át cúa CTTT dã thành pow.
Ó dây, em xin trình bây quan diêm cúa em vê viêc không chiên quá tâm nhìn ra dòi và môt vài
dãc diêm co bán cúa khí tài. Ðây là quan diêm cúa em, em trình bây, ai không dông ý thì kê, em
không hoi dâu mà di cãi vã vói mây nguòi.
Ðâu tiên là dinh nghïa. Không chiên quá tâm nhìn là viêc không chiên trong dó nguòi ta bãn ha
dôi thú mà không cân nhìn truc tiêp bãng mãt thuòng. Gia doan dâu tiên cúa không chiên quá
tâm nhìn là tìm cách dánh nhau trong moi tòi tiêt. Ðánh nhau trong dêm tôi mây mù. Nêu doc
topic quí giá cúa bác dangngoc, nghe các phi công kê vê trân mây chi vài trãm mét, ta hiêu chiên
dâu moi thòi tiêt bãng radar quan trong thê nào. WW2, dêm tôi, viêc dánh chãn nhüng chiêc máy
bay ném bom hiêu quá rât thâp, may sao, hôi dó ném bom trong diêu kiên thòi tiêt ây cüng chán
dòi.
Ngày nay, không chiên quá tân nhìn cho pháp các máy bay bãn ha nhau ó tâm hàng trãm km
nên có nhiêu nguòi "trình dô cao" tuóng không chiên quá tâm nhìn là dánh nhau xa hàng trãm
km. Ngày ctvn, các vü khí chi thiêt kê dê bãn nhau dên chuc km là cùng. Nhung ngày dó, các khí
tài là radar và tên lúa dã cho phép bãn mà không cân nhìn bãng mãt thuòng vào dich thú. MIG-
17, nôi tiêng vói dogfight, nhung dùng tuóng nó không có không chiên quá tâm nhìn. Ví du vê
diêu dó: trong môt trân dánh, môt phi công cúa ta dã dùng radar ngãm bãn trong dêm. Nhung
radar có máy tính tuong tu quá so khai, dã diên khi tôp bay dich 2 chiêc tách xa nhau ra: radar
không biêt theo thãng nào. Su viêc hài huóc dên múc phi công ta tí nüa dâm vào dich. May cho
anh, hai máy bay dich cüng thây nguy hiêm khi bay quá gân nhau và bât dèn hiêu, anh diêt cá
hai, tât nhiên là sau khi vút không chiên quá tâm nhìn xuông dât và dùng súng vói kính-thuóc
ngãm. Trân dánh này em dã môt lân hói bác Truòng Son Tây tra lai chi tiêt, nhung chãc bác ây
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
131
bân quá.
Môt khí tài duoc thiêt kê chuyên dê không chiên quá tâm nhìn là máy bay sú dung tên lúa lai
bãng radar. Hôi dó máy tính chua dú manh dê tên lúa tu dông bay dên muc tiêu, nguòi ta dùng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
132

máy bay hai chô ngôi, truóc là phi công và sau là sï quan diêu khiên vü khí, hay goi tãt là gunner-
xa thú cho ngãn. Sï quan này së thay máy tính ngày nay truc tiêp lái tên lúa dên gân muc tiêu.
Dù tên lúa loai này có tâm rât thâp, nhung nó cüng bãn duoc trong diêu kiên suong mù dêm tôi, khi
mà không thê nhìn duoc. Ta không có cái máy bay này, nhung F-4 là môt chiêc nhu vây.
Không hiêu ssao LX không viên tro cho ta, khi ho só hüu máy bay lón nhât loai này, thú này
nãng dên 40-50 tân, mang tên lúa tâm nhiêt và tên lúa radar duoc chê tao riêng cho nó, nãng
núa tân tâm 50km lón nhât lúc dó. Máy bay TU-28 dó có tâm 3000km, là máy bay cúa LX ha
nhiêu muc tiêu nhât trong chiên tranh lanh.
Tên lúa tâm nhiêt, tên lúa này làm báy bay bãn hon súng môt tí chút. Không cân nhãm chính
xác, muc tiêu chi câng ó trong hình nón 30 dô tâm 2km là duoc. Tên lúa này giúp duoc mãt phi
công trong dêm tôi nhung cüng nhu phi công, mù tit trong mây mù.
Do máy tính hôi dó rât kém, nên viêc tính toán dê bãn dón dâu là viêc hiêu quá rât kém, có lë, chi
dùng bãn truc thãng hay khinh khí câu, thú mà các trân không chiên trên bâu tròi miên Bãc
không có.
Môt cách nüa dê tìm cách không chiên là tên lúa bãn dèn chiêu, dáng lë nó tró thành tên lúa tâm
ngãn chú luc cúa Liên Xô, nhung mà có ngày 28-10-1958. Liên Xô tù ngày dó dã sú dung tên
lúa tâm nhiêt làm vü khí chú luc cúa máy bay tâm ngãn. Ngày nay, R-73 bãn nguoc thãng vói
huóng máy bay siêu âm, có tâm nguoc là 12km, góc dâu dò trên 120 dô, dâu dò làm lanh diên,
nhung này dó các tên lúa tâm nhiêt don gián. các tên lúa tàm nhiêt xuât phát tù loai dùng dâu dò
guong quay trong chiên tranh thê giói cúa Ðúc, tên lúa Madrid. (chúng ta mô tá nó sau).
Nhu vây, kiêu gì thì khí tài không chiên quá tâm nhìn hôi dó cüng bãn các máy bay vòng ra duôi
nhau và bãn tâm gân. Kÿ thuât không chiên theo chiêu thãng dúng là thê manh cúa MIG, nhung
MIG-17 lac hâu lai không chiên vòng tròn chiêu ngang. MIG-21 thì trôi chiêu thãng dúng vói các
trân dánh diên hình cúa Pham Thanh Ngân và Pham Tuân. MIG có súng, và nó tân công duoc
dôi dâu, Ðiêu mà F-4 không thê làm duoc trù vài tháng cuôi cùng. Chiên thuât tâ công dôi dâu là
thú duoc nghiên cúu cho dáo thòi bình, biêu diên ngoan muc nhât khi có diêu kiên: chiên tranh
Triêu Tiên.
Môt vài diêm vê tiên công dôi dâu dogfight, phân hai cúa bài viêt vê bãt sông F-86. Hai bài trên ó
các trang truóc và dang di du lich, dê em tìm cách kéo nó vê (tât nhiên tôn trong chú ý cúa Sì Bo
Diu).
Kê hoach bãt sông F-86 dã duoc giao cho các phi công thú nghiêm và chi huy giói nhât thê nào,
ho dã thât bai ra sao, chúng ta dã biêt. Sau dây là viêc các phi công chiên dâu thuc hiên diêu dó.

Yevgeniy Pepelyaev bãt sông F-86.
9:51, gày 6 tháng 10 nãm 1956, Pepelyaev dân dâu môt dôi bay 10 MIG thuôc trung doàn 196, là
mot phân cúa dôi bay báo vê lón thuôc tâp doàn Không Quân 64, di dánh chãn máy bay dich.
Sau khi dên vùng lõm, thung lüng sông Chjonchjongan dã duoc nhãt dên trên kia, thì dôi cúa anh
gãp môt dôi F-86. Trân dánh diên ra khoáng 10km vê phía Tây Nam Pakhchon, có khoáng 16 F-
86 thanm gia trân dánh này. Ban dâu, dai tá Pepelyaev tân công dôi F-86 thú nhât và bãn ó
khoàng cách 550 mét. Các máy bay Mÿ truot giám dô cao và ngoãt trái tránh duoc dan, làm
tràng bãn cúa Pepelyaev không kêt quá. Pepelyaev và cánh giói cúa anh bi tân công bói môt dôi
F-86 khác khi vòng thoát khói dnf tân công ban dâu. Dân dâu dôi F-86 này bãn Pepelyaev môt
tràng thãng huóng tù vi trí phái cao. Pepelyaev nhõ lai:
Tôi nhó trân dánh này nhu là nó mói xáy ra hôm qua thôi. Chiéc dân dâu bãn vào máy bay cúa
tôi và làm mé môt miên nhó ó cúa hút gió.
Tôi nhó chiên thuât mà tôi và các ban tôi dã phát triên truóc chiên tranh, khi chúng tôi phát triên
chiên thuât mói cho máy bay mói. Khi tân cong dói dâu, khi cá hai máy bay dêu cô gãng bám
duôi nhau. Ðâu tiên là mot hành dông chiên thuât, làm ra vé thuc hiên môt vòng luon nhãm vào
môt bên suòn dich, nhung sau dó thuc hiên môt vobngf ngoãt theo huóng nguoc lai và bám
duôi dich. Khi dich tìm cách thoát, së bám chãt hon duôi nó. Lúc dó dã xáy ra diêu nhu vây. Khi
tôi qua mãt Sabres trong môt tình huón dôi dâu, nó bãt dâu môt cú ngoãt bên phái trong khi lâp túc
nâng dô cao. Tôi dang ó môt huóng khác giüa dô cao và bãt dâu vòng sang huóng dó, vê phía
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
133
Sabres. Khi góc quay dã dat 40-50 dô, tôi lâp túc thuc hiên môt duòng ngãt trái và kêt thúc
cú ngoãt gay sau chiêc Sabres dân dâu, hoi cao hon nó và bên phái. Nó là ngay thãng huóng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
134

truóc mãt tôi vói khoáng cách chi 100 mét. Tôi ân manh cân lái cô gãng lây duòng bãn. Nhung
mà vòng chi thi muc tiêu luôn luôn treo cao lên hình chiêc Sabres. Trong khi dó gia tôc nguoc cú
nhu muôn kéo tôi ra khói ghê. Tôi thuc hiêm môt duòng xoáy lât dên lúc gia tôc ép tôi xuông
ghê, làm viêc ngãm tró nên thuân tiên. Sabres nhanh chóng thuc hiên môt duòng lât nhu tôi,
nhung khi dó tôi dã lây duòng ngãm chính xác rôi. Tôi bãn nó ó khoáng cách 130 mét. Môt viên dan
37m trúng phía sau buôn lái. Nó nô và Sabres lâp túc mât dô cao. Tôi chá cân duôi theo nó, sau
phát dan nhu vây thì chãng có lý do nào dê duôi theo nó cá. (HP: buông phi công hóng ngay lâp túc.
Nêu Sabres không lãp súng máy 12,7mm mà lãp dai bác 37mm nhu MIG-15 thì kêt quá trân dánh dã
nguoc lai, Yevgeniy Pepelyaev nháy dù và hôm nay chúng ta không có bài dich này
cúa em).
Báo cáo trân dánh cúa trung doàn 196 hôm dó thê này. Ddây là tình trang máy bay dich sau khi
Pepelyaev tân công: “ F-86 thuc hiên môt duòng ngoãt trái rôi mât dô cao rât nhanh. Máy bay
xoáy roi xuông và kéo dãng sao môt dám mây, nó duoc theo dõi bói Pepelyaev, Ryzhkov,.
Abakumov” Phi công cúa chiêc máy bay hóng không thê nháy dù duoc vì buông lái hóng. Môt cái
duôi khói kéo dài dãng sau máy bay, máy bay tiêp túc huóng vê phía vinh Cao Ly truóc müi.
Viên phi công roi theo chiêc máy bay cháy dang xoáy. Tuy nhiien, chiêc máy bay không chay
duoc lâu, môt doi MIG khác cúa trung doàn 176 dên, F-86 khó mà thoát duoc MIG.
Báo cáo trân dánh cúa trung doàn 176, cúa quyên trung doàn truóng, dai úy Constantine
Sheberstov. “Lúc 9h:12 toi dân duòng toàn bô dôi bay tói Andju tù huóng Ðông Bãc trong khi ha
dô cao. Khoáng 30 km phía bãc Andju dô cao 6100 mét tôi gãp môt F-86 bay môt mình phía
truóc và bên trái dôi bay cúa chúng tôi. Chiêc F-86 dang chùi xuông dât vói góc 45-50 dô và kéo
dãng sau môt cái duôi khói. Tôi tãng góc xuông cúa tôi rôi bám theo F-86 ó tôc dô cao nhât. 2-3
phút sau tôi tóm duoc nó ó dô cao 1000 mét và bãn ó khoàng cách 350 mét tù tât cá 3 khâu
súng. Khi F-86 bãt dâu lât, tôi bãn tiêp môt tràng và vuoty qua nó. Nhung tôi thây nó nhu là ôn
dinh, quay lai bay ngang và ha dô cao!!!!!!! Môt lúc sau F-86 duoc theo dõi bói cãp MIG dên dâu
tiên, Milaushkin, sau dó là Fedorov nhìn thây F-86 ha cánh xuông bò biên.”
Chiêc máy bay ha xuông ò biên cách Phenvon 13km, phi công nhanh chóng duoc máy bay truc
thãng cúu hô, còn chiêc máy bay hóng thì bi túy triêu trùm lên.
(HP: phi công F-86 dã chúng tó dô trên cá tuyêt vòi. Anh ta cô nháy dù rôi nhanh chóng tu
chúng minh là không thê làm duoc diêu dó-ngoài viêc làm máy bay mât thãng bãng và xoáy. Anh
ta vùa cô lêt dên bò biên, vùa cho máy bay roi xuông và cô bât hêt cõ cái dông co hóng dó. Máy
bay chúi xuông làm tãng tôc dô, khi chi còn 1000 mét, trong lúc bi nên thêm phát nüa, tôc dô tích
duoc trong khi roi dã làm phi công F-86 lây lai duoc thãng bãng và ha cánh).
Yevgeniy Pepelyaev tiêp tuc kê:
“Ôi, sau dó là mot vu xì cãng dan lón. Tai sao lai thê, vì luôn luôn có nhüng xung dôt vói các don
vi khác. (ó dây là trung doàn 196 do Pepelyaev chi huy và trung doàn 176 cân vê), mãt dù
‘zampolits’ kiêm soát (dây là các don vi quân cánh và an ninh, theo dõi tinh thân quân dôi). Tôi
dã bãn ha chiêc máy bay và tiêp tuc bay vói dôi hình nhu cü, trong khi dó trung doàn 176 têch
khói phía sau chúng tôi và không thuc hiên nhiêm vu cúa ho trong trân dánh. Tôi hét lên, dên dây
chüng tôi cân các anh giúp, suôt trân dánh chùng tôi dùng chung môt tân sô, ho im lãng, ho bay
theo su viêc, quan sát chiêc F-86 ha canh và báo cao lên trên. Sheberstov bãn chiêc máy bay ó
khánh cách 3-4km quay tró vê cãn cú và viêt báo cáo là dã bãn ha. Anh ta viêt báo cáo nhanh
hon và báo cáo chi huy su doàn. Ho diêu tra, tôi mói hói Sheberstov:
-Anh bãn roi nó thê nào??
Chúng tôi dên chô rúa ánh và tìm trong film, nó trình bây trên phim cáu anh ta chi thây bò biên
và chiêc máy bay các xa 3km. Trong khi dó, trên film cúa toi, máy bay nga truóc mãt, khoàng
cách 130m. Có hai nhóm Sabres phuc vu ó Cao Ly, nhóm dâu tiên son vach den trãng trên cánh
và nhóm thú hai son mày vàng. Tôi lai hói Sheberstov:
-Cái máy bay roi có vach màu gì. –Trá lòi: Vàng.
–OK-tôi tiêp-chúng ta di tìm cái máy bay vê, nêu nó vàng là cúa anh, den trãng là cúa tôi.
Kÿ thuât lliên dem cái máy bay vê cãn cú, ôi, nó den trãng và có môt lô to tuóng sau buông lái. (HP,
truòng hop này nhà ta cüng gãp môt lân, dan 37mm AA khi quá gân thì không nô tró thành dan
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
135
xuyên).
Or dây, giái thích dôi diêu vê ký hiêu máy bay. Ðen tãng là kí hiêu cúa doàn bay 4, vàng viên den
là ký hiêu cúa doàn bay 51. Theo môt sô sách vó thì doàn bay 51 chi sú dung F-86 sau ngày 1-
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
136

12. Tai sao Sheberstov lai nói ông thây máy bay có vach vàng. Ðiêu dó duoc giái thích vê sau
này. Ðoàn bay 51 truóng dây dùng F-80, tù tháng 9 doàn bay chuyên máy bay cúa ho cho
nhüng don bi ném bom dê di Nhât nhân máy bay F-86. 75 chiêc (3 phi dôi) tù Mÿ dã chuyên dên
doàn 51 ó Nhât. Nhung sau dó, 25 chiéc lai chuyên dên doàn bay 4 dê bù sô máy bay roi (),
truóc dây, ó doàn 51, nó dã duoc son vach vàng và diêu này giái thích F-86 vach vàng cúa
doàn bay 51 xuât hiên trên chiên truòng truóng khi doàn bay tró vê. Ðên mùa hè 1952 thì các
vach son cánh này gióng nhau trên tât cá các don vi và chi có thê phân bbiêt duoc ó duôi.
Tró lai ngày 6 tháng 10 nãm 1951, tuy moi viêc nhu vây, nhung nguòi ga râtá thích cãi nhau
xong lai muôn moi viêc êm dep, thê là dai úy Sheberstov duoc ghi công dã bãn ha chiêc Sabre
này. Tât nhiên, không có “gun camera photos” cúa anh trong Album chiên thãng trên không cúa
trung doàn 176. Thay vào doa là ánh chhiêc máy bay bi bãn ha dô trên bãi biên.
Tuy rãc rôi, chiêc máy bay này cüng tró thành phân thuóng lón dôi vói các nhà kÿ thuât Soviet.
Su doàn 324 lâp túc cú môt dôi tìm kiêm, tù sân bay Andju di tìm chiêc máy bay. N. M Chepelev
nhó lai:
Chúng tôi dinh kéo chiêc máy bay khoáng 1km dên bò dê cho an toàn. Vì khi thúy triêu, nuóc
biên có thê ngâp máy bay. Ðôi tìm kiêm cúa chúng tôi do kÿ su truóng Trung Ðoàn, Kazankin
dân dâu. Ðôi còn có dai úy Mohov cúa xuóng súa chüa máy bay trung doàn. Chúng tôi mang
theo dung cu chuân bi truóc dê tháo duôi cánh và thân máy bay. các kÿ su súa chüa là tôi,
Volokshanin, Semyon Fedulov. Sau này, ho ó trong viên thiêt ké máy bay MIKOYAN.
Chúng tôi chon môt ngày có mây nãng dê tháo máy bay. Chúng tôi dáng ra dã hoàn thành tôt
dep nêu Mÿ không phát hiên ra và bãn vê phía chúng tôi tù biên. Môt chiêc F-84 muôn tân công
chúng tôi tù trên mây, dên giò tôi vân khong hiêu tai sao hãn bay cao lên và bãt dâu tìm kiêm
chúng tôi vòng quanh. Chúng tôi nháy qua lai giüa hai mãt dê còn chiêc máy bay không thê bay
cao hon nüa dê tân công chúng tôi thuân tiên hon. Ðây là máy bay trinh sát và nó không mang
bom. Cuôi cùng, chiêc máy bay dó di mât, và do dó, nêu chúng tôi không hoàn thành công viêc
trong môt ngày thì chúng tôi khong còn co hôi sông thêm nüa. Chúng tôi dem dên 500 cong
nhân Trung Quôc, ho kéo máy bay lên khói nuóc và chât lên xe Studebekkers. Công viêc hoàn
thành lúc 4 giò. Chúng tôi di ban dênm và ngày trú ân trung hâm ngâm. Tôi chó phân truóng
thân và di dâu, huóng di và lich trình cúa chúng tôi duoc nguòi Mÿ biêt và dánh phá. Mãc dâu
vây, môt chiêc trong bo ho cüng suyt tóm duoc chúng tôi. Khi dó tôi vân dang trên duòng tói hâm
ngâm tiêp theo, mà tròi dã rang dông. Nhüng xe di sau thì nghi ngoi trong hâm truóc dó.
Khi chúng tôi tói gân hâm thì lái xe Medvedev thây bánh không ãn lái lãm., và chúng tôi phát hiên
ra môt B-26 dang tìm cách tân công dãng sau. May sao, chúng tôi lao duoc vào hâm vói tôc dô
cao, chiêc B-26 bãn vài quá tên lúa. Bây giò thì ôn, chúng tôi dã ó dô sâu 1km trong khi tên lúa
may lãm xuyên duoc 10 mét.
Cuôi cùng, chúng tôi dên nhà ãn trua cúa phi công sau khi dánh nhau. Ho chay dên vây quanh
và ngãm nghiá Sabre. Ðây là lân dâu tiên ho nhìn nó gân dên nhu vây, tuy rãng nó dang duoc tháo.
Các phi công kê cho chúng toi, ho dã duoc cú di dê dánh chãn B-29, dang ném bom chô chiêc F-86
Sabre ha cánh. Ho nghï rãng chúng tôi dã chêt, môt truòng hoc ó gân dây bi phá húy moi thú trên
mãt dât.
Tôi hút hai chai kerosene và môt ít thú nuóc dó dó tù máy bay Sabre. TRó vê, chúng tôi sú dung
hôn hop ASh-70/10 côn và glyxêrin cho giám chân và hôn hop GZ-50/50 cho các ôn thúy luc,
nhung nhüng thú này có thê dông lai khi tròi lanh. Sau này, ó Liên Xô nguòi ta tìm duoc thú
hõn hop thay cho giám xóc và hê thông thúy luc goi là AMG-10, giông hêt núa chai dó dó tôi hút
tù Sabre. Chúng tôi dã lây trôm chiêc máy bay tù tay nguòi Mÿ trong diêu kiên gân nhu không
thê làm duoc. Thê mà còn có ý kiên tù Maxcova: ‘làm sao mà các anh lai giú cho chúng tôi môt
cái máy bay dây bùn nhu vây.’. Sau khi xem xét, các phi công cúa tâp doàn quân 64 rât ân tuong
vói máy bay này. Nó có buông lái rông, thoái mái, hê thông lái và ngãm bãn hoàn thiên hon máy
bay Liên Xô.
Yevgeniy Pepelyaev nhó lai tiêp. Khi máy bay dên sân bay, nguòi ta muôn mahg nó di ngay,
nhung tôi dê nghi dê nó lai môt thòi gian, khi dó các phi công dã tiên bô vì quen hon vói nó. Tôi
ngôi trong buôn lái, dó là môt buông lái sãp xêp tôt, tôi có cám giác nhu ngòi trong ghê môt chiêc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
137
xe sang trong.
Nhìn tù bên trong buông lái, F-86 thong suôt, trong khi kính ngãm lôi ra ó MIG. Thong thuòng,
phi công bi võ mãt khi ha cánh khân câp vì diêu dó. F-86 cái gì cüng nhãn mà sach trù hê thông
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
138

vach luói và ngãm bãn trúóc phai buôn lái. F-86 có môt là bàn duòng chên tròi vach chia tu do
và chính xác. AGK-47B là là bàn duòng chân tròi cúa chúng tôi hoat dong khong duoc tôt. AGI-1
là con quay duòng chân tròi cúa chúng ta tôt nhu cúa F-86, giông hêt, dùng tù nãm 1954,
nhung màu son cúa ho dê nhìn hon, ho là mày xanh nhat, còn ta là xám xanh.:
Maý bay sau dó duoc khám bói quyên chi huy su doàn 18, su 303, dai tá Smorchkov’ Alexander.
“Tâu cá bân thiu và bùn. máy bay duoc dem dên sân bay bói Kozhedub trong diêu kiên tôi tê
nhu vây, dó là nhüng gì mà dâu tien tôi trông thây nó. Chúng tôi nhâu mùng chiên thãng và báo
cáo vê Maxcova. ” Môt diêu khó hiêu cúa chúng tôi hôi dó là, hình nhu Sabre không thê bi dánh
trôm tù phía sau, có thê nó duoc trang bi radar dôi kháng bán câu sau. Bây giò thì chiêc máy
bay bi bãt dã mó toang bí mât, Sabre có góc nhìn tù buòng lái rât tôt. Trên MIG lúc dó, phi công
chi thò cái dâu lên cùn tât cá tù vai chìm xuông thân. Ðê phi công MIG nhìn thây nhüng gì duói
duôi cúa nó, nó chi có thê lôn nguoc máy bay. Còn Sabre, duoc mênh danh là “thãng gù” vì có
buông lái lón, chúng ta thuòng ngac nhiên tai sao nó nhu vây, nay dã có câu trá lòi. Máy bay
sóm duoc gúi dên Maxcova. Nó dên NII VVS sau môt chuyên di dài cuôi nãm 1951, ó dây, nó
duoc các chuyen gia hàng không nghiên cúu kÿ. Tháng 7 nãm 1952, môt chiêc F-86 nüa lai dên vói
ho, lân này là loai “E”. Cách dó môt tháng ruõi, ngày 13-05-1952, máy bay bi trúng pháo
phòng không, máy bay do phi công Walker Mahurin diêu khiên, có sô F-86E-10-NA, s/n: 51-2789. chi
tiêt vê vu này có trên “không luc thê giói”. Liên Xô dã có ý dinh sán xuât máy bay copy F-86
có dông co Nga, Chuong trình dã duoc quyêt dinh cho nhóm thiêt kê sô 1 Kondratyev. NHung
chuong trình sóm bi dùng lai khi quyêt dinh thành lâp tró lai nhóm Sukhoi. (chi tiêt vê vu này, em
dã dê câp trên HK100 phân 1)

Ðây là môt chiên thât dãc biêt, tân công dôi dâu. Chiên thât này duoc nhà ta áp dung nhiêu bãng
MIG-17, nó cho phép máy bay MIG cô lô tân công F-105 và thâm chí F-4 có tôc dô cao hon
nhiêu.
Bài trên, các bác dã thây ai là nguòi cu thê chê ra chiên thuât dó và chê ra cu thê tù bao giò.
Sau này, chúng ta së làm rõ hon chiên thuât tân công dôi dâu và phòng thú vòng tròn cúa MIG.
Bên phái là duòng bay cúa MIG. Nhu em dã phân tích trên, các vü khí không chiên quá tâm nhìn hôi
ctvn, không thê cho phép tân công ó góc dôi dâu nhu MIG. Ðây là góc loi thê cúa MIG khi
chãn dich, có duoc do MIG ít giám tôc khi dôi huóng. Khi bãt buôc cùng nhau luon gâp thê này,
dich buôc phái luon gâp và mât tôc dô hon MIG, dành phái nhuòng cho MIG thê thãng. (trân ó
Ðô Son em kê trên dâu topic, MIG tránh dan cúa F-4 và tân công-ha guc, trong khi bình thuòng
F-4 có tôc dô hon 2 lân MIG 17. Trân dánh làm nhüng nguòi kê chuyên quôc tê dên giò vân
khâm phuc và tìm hiêu kÿ, nêu không tìm hiêu kÿ chãng bao giò ho viêt tai sao. Các bác có nhó trân
dó em dã kê không, em bôi dâm trong lân kê dó: "Mig låc máy bay tránh hêt tên lúa ''tù phía F-4
tân công truóc'', rôi tân công vê phía F-4, bån ha". Các bác cú dãt các bác vào vi trí biêt môt chút
vê không chiên xem, MIG-17 là máy bay cô lô duói âm, F-4 là máy bay có tôc dô tôi
da trên 2 lân âm thanh, có tên lúa và radar không chiên hiên dai bâc nhât lúc dó.

Các F nhu F-4 có bo duôi dãt biêt, dây là bô duôi cúa tên lúa, chúng làm máy bay này ôn dinh
duòng bay, tiêt kiêm nhiên liêu khi bay duòng dài. Nhung bô duôi làm máy bay mât rât nhiêu
nãng luong và tôc dô khi bung máy bay có góc lón so vói huóng bay (tình huông bung máy bay
uõn ra chông luc ly tâm dê máy bay vòng). Chi dên F-18, F-22, bô duôi cú chuôi này mói duoc
bó di, thay bãng duôi phãng ngang.
Bên trái là MIG, bên phái là F-4 vë phác, truòng hop vòng gâp, không khí thôi tù bung máy bay lên
lung máy bay dê chông luc ly tâm. MIG ôn dinh và ít không làm không khí truot rôi xoáy hon
F, ít tôn nãng luong dê dôi huóng và giü tôc dô hon. Bô duôi cúa F khi bay duòng dài làm máy
bay ít mât nãng luong do tròng trành.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
139

Vùa rôi ký niêm topic vuot qua 1 van luot doc dâu tiên. Bác kqndvn dúa thât là có chú ý sáng
suôt khi chê tao topi này. Nó dã là hâp dân nhât hiên tai và dang vuon lên tró thành hâp dân
hàng dâu box moi thòi ky. Topic dang vuon lên dê mong sánh ngang các cuòng quôc KH100,
AT-14, mô xé tên lúa....
Em thì em khoái món không chiên này lãm, hop vói bác không quân thât.

Trong vòng 5 nãm ( truóc 2001 ) Không quân Án Ðô roi 81 chiêc MIG chêt 34 phi công toàn vì tai
nan các loai . Công ty sán xuât MiG nói lôi do ân dô dùng phu tùng thay thê không dat tiêu chuân
chât luong . Án nói máy bay roi ngay cá khi dùng phu tùng chính hiêu và MiG muôn trôn tránh lôi
thiêt kê . Nói chung môt trân khâu chiên tàn khôc dã kéo dài . Án tù chôi mua MiG-27 sau dó vì
cho là thiêt kê yêu kém . Ngày nay MiG không dat duoc khá nãng tiêu thu nhu xua nüa . Ða sô
khách hàng cú quay sang Su hoãc mua máy bay tù quôc gia khác . Su thât vê vân dê thiêt kê
cúa MiG ra sao ? Ðê nghi các Bác giúp Bình Luân vân dê này .
KQ ân dô lón, có cá Mig21, 23, 27 và 29.
Tâp Tin tham kháo cúa Thông tân xã Viêt nam cõ nãm 2001 có bài nói tý lê crash cúa Mig21 là
lón nhât (dên nôi Án goi Mig21 là "Quan tài bay" hoãc "Nguòi tao nên nhüng phu nü goá
chông"). Hóng hóc nhiêu duoc cho là ó nhüng câu phân do Án dô tu sán xuât lây theo license.
Hon nüa, Mig 21 cüng dã già (material fatigue).

Cõ mây nãm truóc tôi có dich hô tài liêu cho nguòi nhà làm giáo viên ó truòng PK-KQ ó Bach
Mai, Hà nôi . Môt tài liêu nói rãng Mig 29 ó Án dô cüng có tý lê crash cao hon hãn so vói ó Cuba
(nuóc cùng trình dô) và ó Ðông Âu (không nhó lãm sô liêu, nhung cõ khoáng 10 crash trong 2
nãm). Nhung cüng tù crash cúa KQ Án dô mà các công trình su Nga dã phát hiên ra diêm yêu
cúa thiêt kê ông hút khí duói thân cúa Mig29 (dê hút objects trên duòng bãng vào làm hóng
dông co). Sau dó cá Mig29 và Su27 dêu duoc cái tiên bô phân ông hút khí: khi cât cánh, ông hút
khí duoc dóng lai, dông co hút khí tù "mang cá" trên lung. Cái tiên này giúp giám crash khi cât
cánh cúa KQ ân dô.

KQ TQ: mói nhân Su27 nhung cüng bi crash 10 chiêc (history channel), không biêt trong vòng
bao nhiêu nãm. Mói dâu nãm 2005 thãng sinh viên TQ ó dây có nói môt Su30 mói chuc giò bay
bi crash.

KQ Mÿ hình nhu cüng roi không ít máy bay. Riêng trong nãm 1997 thôi mât 68 chiêc, chêt 76
nguòi. Nhung KQ Mÿ lón, tân suât hoat dông tâp nâp, sô mât có thê không dáng kê. "The US
Department of Defense lost 68 aircraft in accidents during FY97, its lowest annual total since
records began in 1958. The major accident rate equalled 1.5 accidents per 100,000 flying hours,
with 76 fatalities recorded"
[http://www.janes.com/defence/air_forces/news_briefs/jdw971210_07.shtml].

KQ Ðài Loan: cách dây 2 nãm doc CNN nói bô quôc phòng ÐL tính kiên Mÿ và bãt dên vì tý lê
crash cúa F-16 quá lón. F-16 Ðài loan nhâp cúa Mÿ mói tinh (hop dông 1992, ~150 chiêc, giao
hàng lân luot trong nhiêu nãm sau dó), nhung truc trãc kÿ thuât liên tuc. Theo http://www.f-
16.net/f-16_news_article164.html thì chi trong vòng 18 tháng 4 chiêc bi roi, 5 phi công chêt.

Không quân VN rât nhó so vói KQ ân dô, chi có khoáng 150 Mig 21 biên chê chiên dâu. Thê
nhung riêng nãm 2000 là nãm thât bát lón cúa KQVN vói hon chuc tai nan máy bay (tính chung,
không riêng Mig21) và mât 10 phi công (có thê là tin "vit" - hy vong nhu vây. Tân suât bay cúa
KQVN rât thâp so vói mãt bãng thê giói nên con sô tai nan trên là quá cao. Tó nghe tin này khi
vê du dám tang bô môt ông Ðai uý co khí công tác ó Sân bay Nôi bài nãm 2001, nghe mây ông
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
140
KQ chén chú chén anh nhu vây. Nhiêu nguôn "via hè" nói có môt Su 27 roi ó Tây Ninh 1999.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
141

Thông tin tù link cúa Bác Cop quá là kinh hoàng . Cái link ây nguôn gôc tù môt co quan báo chí
lón cúa Án nên chãc là tuong dôi tin duoc ( THE TIMES OF INDIA ) Nghe con sô khoáng 220
máy bay roi tôi thây lanh cá xuong nó nguy hiêm hon là chiêc dâu thât dây chú ? Trong dây ho
cüng ghi là 40% do lôi con nguòi và 50% do lôi kÿ thuât . Ó Mÿ tôi thây máy bay tai nan khá
thuòng xáy ra nhât là nhüng loai mói dang dùng thú . Nhung roi kinh thê thì chãc chi có Án thôi .
Truóc dây tôi doc thây có tin nói VN ta hop tác vói Án dê báo trì nâng câp MiG 21 . cái kiêu máy
bay Án roi thây ghê nhu vây thì nên hop tác Ba Lan hay Uckaine ....chãc ãn hon .
Liên tuóng vê thiêt kê tôi nghï dên chiêc xe dua Dodge Viper . khi thiêt kê nó nguòi ta chi nhãm
vào làm sao chay cho nhanh tãng tôc kinh khúng , ôm cua cao tôc trên mãt duòng khô ráo . Tât
cá các thiêt bi an toàn tôi thiêu nhu ABS ...dêu không duoc gãn vào vì làm xe nãng hon và làm
giám khá nãng ...dua . hon nüa nguòi ta muôn nó phái ré hon dông loai . Kêt quá chiêc xe nhó tí
vói dông co V10 500 súc ngua chay kinh hoàng và khó lái cüng nhu nguy hiêm vô cùng . Có lé
khi thiêt kê máy bay chiên dâu MiG cüng dùng khái niêm nhu vây . Chi cân sao dat tiêu chuân
hon nguòi vê tãng tôc , leo cao , ôm vòng .....dám báo dog fight thãng là duoc . nhüng cái khác
giám dên tôi thiêu nhãm phuc vu muc dích trên vói giá thành ré nhât vì thê nó rât dê tai nan vói
tay lái non tré . Ðây chi là ý kiên liên tuóng mang tính cá nhân thôi .

Chi riêng Mÿ nãm 1997 thôi cüng mât hon 70 nguòi trong 68 tai nan. Chãc KQ ho lón, tân suât
hoat dông nhiêu thì sô tai nan cao hon các nuóc khác.

http://www.janes.com/defence/air_forces/news_briefs/jdw971210_07.shtml

Án dô mât ngân dây máy bay thì dúng là so thât. Nhung KQ VN chãc cüng chãng khá hon dáng
kê dâu. Ít ra mình dây cüng biêt 3 nguòi tai nan hy sinh nãm 94, 98 và 2004. Chãng qua thông tin
cúa VN chua duoc dua lên công khai, chú công khai rôi thì cüng nhu các nuóc thôi. Mig 21 thì
dáng tin cây thôi, chiên dâu ó sân bay dã chiên cüng tôt nhu ó sân bay tiêu chuân; nhung ó tôc
dô rât thâp và tôc dô cao thì cuc ky khó diêu khiên, máy bay rung lãc manh, duòng bay không ôn
dinh.

Mây chú ó dây cú thây ca ngoi phi công VIêt nam cuc giói, nhung chãng biêt các chú ây dã doc
các thông tin so sánh cúa Liên xô, TQ dánh giá vê phi công Viêt nam chua. Ngay dên cá ông Lê
Thành Chon, nhà vãn chiên sÿ cúa KQ VN, trong tác phâm "Ðám mây hình luõi búa" cüng mô tá
lai các hoat dông huân luyên trong chiên tranh cúa phi công ta cho thây kÿ nãng phi công rât bình
thuòng. Ví du, dôi hình bay tù TQ vê VN phái do phi công giáo viên Trung quôc (Tào Minh) bay
dân dâu; trong huân luyên thì quân xanh bay lù lù truóc mãt nhung không phi công nào nhìn thây
cá, v.v. Nhó hôi nhüng nãm 90 dôi khi doc Báo Quân dôi nhân dân thinh thoáng thây doàn bay T
doàn bay X cüng chi phân dâu 50% dat loai khá tró lên, trong dó 10% giói.

Oài, cái vu máy bay Án dô rót là cái chuyên phình phuòng. Bác nào có tap chí Jane hay Flight
International, hàng nãm nó liêt kê các vu máy bay rót tói tùng cái, tùng ngày, tùng nuóc môt.
Nãm nào Án dô cüng dúng hàng top. Nãm nào nó ít bay thì may ra duoc xuông hang. Chò dên
khi mây ánh dua con máy bay nôi dia CUNHALADU vào làm hàng loat thì chãc còn rót nhiêu
nüa.

Còn phi công VN thì cüng nhiêu chuyên buôn, nhung mà kín tiêng lém. Có môt anh ban cúa gia
dình tôi, là giáo viên day bay, hiên dang bi môt dang ký luât vì chú hoc trò dôt nguyên môt cái Su-
SU-27 ta chi có ít rót thì thiêt hai nãng thât chú . Nhung không biêt xua nay roi bao nhiêu và còn
bao nhiêu nhi . Mói dây em doc nguôn tin tù Internet thây ho báo chuyên báo trì SU-27 tôn kém
hon MiG-29 rât nhiêu . Vì nó quá tôn kém nên Ta chi có vài em SU-27 hoat dông thuòng xuyên
sô còn lai cât vào kho . Không biêt tin này có dúng không nhi ? Bác Hai Ry có y kiên gì không ?

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
142
27 môt cách rât ngó ngân.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
143

Cái chuyên Su-27 cúa ta có cât kho hay không thì...không biêt! (Hè hè hè...!) Nhung mà vê
chuyên sô luong mua rôi còn mât bao nhiêu thì tó nhân duoc nhiêu tin rât là khác nhau nên
cüng chãng biêt dâu mà lân. Theo tin cúa moi nguòi ó dây thì ít, nhung theo tin tù mây bác cuu
phi công thì chãng phái ít lãm.
Tró lai cái chuyên cât Su vào kho, tó thây hoi la. Là vì cái cách báo trì báo duõng môt cái máy
tôt nhât là sú dung nó. Giông nhu cái xe máy vây, cú chay hàng ngày thì không sao, nhung lau
rúa báo duõng dâu mõ dây dú rôi bó xó mây tháng xem, lúc lôi ra chay lai, dap máy chãc hêt hoi
luôn. Rôi tói lúc di thì së thây ôi vân dê.

Còn cái chuyên máy bay truc thãng roi mà bác 929rr dê câp ây, cái lý do nó roi rât là buôn cuòi,
ngó ngân, và ngu ngôc, tói múc không thê tiêt lô duoc, và nó tró thành môt kiêu bí mât quân su
cúa nhà nuóc. Tôi mà kê ra dây thì thê nào cüng bi dì nhu cô nhà báo gì dó cúa báo Tuôi Tré
dua tin chuyên cúa Bô Y tê ý. Hôi dó mây bác phu trách vê báo chí (cúa môt bô hay phái lo
chuyên vói nuóc ngoài) phái dau dâu nghï cách trá lòi bon Tây. Bon Tây thì nó không chiu cái lý
do cut lún mình dua ra nên hói cüng lãm. Cüng là môt ông anh làm ó dây nên hóng hót duoc.

Trong không chiên trong tâm nhìn , Suôt môt thòi gian khá dài tên lúa Nga AA-11 Archer duoc
xem là vô dich và không có dôi thú gân tuong duong cho dên khi Python-4 ra dòi . AA-11 tâm bãn
ngoài 40Km gâp dôi AIM-9M và off-boresight ( góc mó khá nãng bãn nhìn tù dâu máy bay ) dên 45
dô sau cái tiên lên 60 dô tuong tu Python-4 . Vói nhüng loai tên lúa trên AIM-9M/L hoá
thành dô cô dù nó có bô dân duòng IIR cuc tôt . Phi công Mÿ nêu dôi diên vói ké thù trang bi AA-
11 ho chi có thê thãng nhò uu thê giò bay - huân luyên , sô dông và phôi hop hành dông giüa
nhiêu loai máy bay chúc nãng khác nhau . Ðôi diên khó khãn dó Raytheon ( Mÿ ) dã cô nghiên
cúu và nãm 1999 ho thí nghiêm thành công AIM-9X tâm bãn ngoài 40Km và off-boresight 90 Ðô
công vói môt sô kÿ thuât khác cho phép bãn muc tiêu all around tuong tu Python-5 . Tuy nhiên mái
dên thòi gian gân dây AIM-9X mói duoc trang bi dai trà . Ngày 29-3-2005 là ngày Raytheon chuyên
giao trái AIM-9X thú 1000 cho quân dôi . Ðuoc biêt Hàn quôc nhân mua F-15 cüng môt
phân vì Mÿ húa trang bi AIM-9X cho F-15 Hàn Quôc . Bô dân duòng IIR ( images infrared ) lôi
tròn vê truóc nhu môt con mãt cá vói kÿ thuât focal plane array cho phép nó nhìn chính xác góc
rât rông . Du tính së chê tao khoáng 10 nghìn trái .

Nãm 1980 Anh , Ðúc , Mÿ và vài nuóc khác cùng hop tác du tính chê tao loai Tên lúa AA thay
thê AIM-9 lúc bây giò . Tuy nhiên các quôc gia không dat duoc su thoá thuân khi viêt yêu câu kÿ
thuât cho tên lúa . Môi nuóc do diêu kiên tác chiên riêng nên có nhüng dòi hói khác nhau . Kéo dài
dên 1990 Ðúc bó cuôc , Mÿ cüng bó cuôc sau dó không lâu . Ðúc dã dúng riêng tiêp tuc
nghiên cúu , sau có vài nuóc cùng tam gia và chi phí nghiên cúu chia ra nhu sau : Ðúc 46% , Ý
19% , Thuy diên 18% , Hy lap 13% sô còn lai do Canada và Na-uy cùng chiu . Ho dãt tên cho tên
lúa này là IRIS-T ( Infra red Imagery sidewinder Tail-controled ) sú dung bô dân duòng Scanning
imaging infrared seeker lây tù kÿ thuât này cúa AIM-9 . Ho dã dat duoc góc off-boresight 90 dô .
kê hoãch sán xuât toàn diên së thuc hiên trong nãm 2005 . Ngày nay kÿ thuât tên lúa cúa các
quôc gia gân nhu tiên rât gân vói nhau .

Cuôc dâu trí trên bâu tròi Viêt Nam
Ngày 30 tháng 04 nãm 2005

Trong chiên thãng cúa nhân dân ta chông lai cuôc chiên tranh phá hoai cúa dê quôc Mÿ, ngoài
lòng düng cám còn có trí thông minh tuyêt vòi cúa chiên sï Viêt Nam và các chuyên gia Liên Xô
(truóc dây). Duói dây là trích doan hôi ký cúa thuong sï Nhi-cô-lai Nhi-cô-lai-e-vích tùng phuc vu
tai tiêu doàn 61, trung doàn tên lúa 236 cúa quân dôi Viêt Nam tù tháng 7-1965 dên tháng 3-
1966 và cúa dai tá A-na-tô-ni Pê-tò-rô-vích, truóng nhóm chuyên gia kÿ thuât tên lúa cúa Liên
Xô tai Viêt Nam trong giai doan 1967-1968.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
144
Tên lúa Viêt Công biêt dôn thô
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
145

Khoáng tháng 7-1965, tiêu doàn 61 thuôc trung doàn 236 dang dóng quân gân Hà Nôi thì nhân
lênh bí mât di chuyên vê Ninh Bình tô chúc trân dia phuc kích máy bay dich. Mênh lênh duoc
thuc hiên môt cách nhanh chóng. Ðêm 11-8-1965, tù trân dia thuôc huyên Gia Viên, Ninh Bình,
chi vói 3 quá dan, tiêu doàn 61 dã bãn roi cá tôp 4 máy bay Mÿ. Trân dâu tiên ra quân dã chiên
thãng giòn giã làm moi nguòi rât phân khói. Dân làng lâp túc dô ra trân dia ãn mùng. Ho mang
nào cam, chuôi, mít ra khao. Tât cá chúng tôi dêu cám dông vì su quan tâm cúa nguòi dân dia
phuong.

Chi môt tiêng sau trân dánh, cá tiêu doàn dã lai lên duòng ra Hà Nôi. Khi chúng tôi dang rút di thì
thây nguòi dân kéo thú gì dó vào chiêm lïnh trân dia. Nhìn ra, tât cá dêu rât ngac nhiên vì dó là
nhüng quá tên giá, khung làm bãng tre, thân bên bãng ra trông giông nhu thât. Ðê diêu khiên tên
lúa, chi cân môt nguòi ngôi duói hâm kéo các dây thùng và nêu tù trên cao nhìn xuông thì khó
có thê phát hiên dó là trân dia tên lúa giá. Ngày hôm sau, máy bay trinh sát Mÿ dã “phát hiên
ngay” trân dia tên lúa giá và goi máy bay tiêm kích dên ném bom. Thê nhung chúng dã roi vào
luói lúa mà bô dôi cao xa Viêt Nam phuc sãn. Xung quanh trân dia giá, các ban Viêt Nam dã bô
trí các khâu dôi cao xa 37, 57 và 100mm doi sãn. Lai thêm 3 máy bay Mÿ bi trùng tri.

Sau này, chúng tôi duoc biêt môt tên phi công Mÿ bi bãn roi trong trân hôm dó và bãt làm tù binh
khai rãng: “Ðã xáy ra diêu gì không thê hiêu nôi. Tôi nghï rãng mình bi áo giác. Tôi cãt bom và
trông thây rõ ràng nó roi dúng muc tiêu. Thê nhung tên lúa hình nhu biêt dôn thô. Tan khói bom
lai thây chúng xuât hiên. Tôi liên vòng lai lân hai và cãt bom, kêt quá vân nhu thê. Vùa vot lên thì
máy bay trúng dan bôc cháy. Tôi chãng biêt làm gì hon là nháy dù”.

Mãc dù sau dó phát hiên trân dia tên lúa là giá nhung phía Mÿ vân không hiêu tên lúa ó dâu bãn roi
máy bay cúa chúng. Vì thê mà 3 ngày sau, dài Tiêng nói Hoa Ky cho phát di dòng tin sau
“Viêt Công Bãc Viêt dã dua vào sú dung loai tên lúa “dât dôi không” mói cúa Liên Xô có khá
nãng bãn tù Hà Nôi dê tiêu diêt muc tiêu sát vï tuyên 17”. Thât nuc cuòi.

Ðai sú cüng tham gia súa tên lúa

Ngày 15-12-1967, không quân Mÿ huy dông môt luc luong lón máy bay dàn hàng ngang nhu di
diêu binh tiên vào Hà Nôi. Khi chúng vùa lot vào tâm kiêm soát, các tiêu doàn tên lúa phòng
không bãn tông công liên 29 quá. Thê nhung trong su bât ngò cúa moi nguòi, 11 quá mât diêu
khiên lao xuông dât. Khói phái nói tên lúa vói súc công phá lón roi xuông dât tác dông nhu thê
nào dên tâm lý cúa moi nguòi. Nhiên liêu chua dôt hêt gây nên nhüng dám cháy khúng khiêp,
còn dâu dan thì tao môi nguy hiêm rât lón cho dân thuòng.

Hóa ra, hôm dó phi công Mÿ tó ra coi thuòng dôi phuong bói chúng bãt dâu áp dung biên pháp
gây nhiêu mói. Trong tên lúa Sam-2 có khôi thu tín hiêu diêu khiên duy trì môi liên hê giüa tên
lúa và tram diêu khiên trong suôt quá trình bay. Phi công Mÿ dã tìm duoc cách chê áp hoàn toàn
búc diên áp cúa rãnh dan. Kêt quá là dài chi huy bãn hoàn toàn bi “mù” không nhìn thây tên lúa
dê diêu khiên khiên nó tu do roi xuông dât.

Thông tin này ngay lâp túc duoc báo cáo lên Ðai sú Liên Xô lúc dó là Sê-ro-ba-côp dê chuyên
vê Mát-xco-va. Trong khi chò các chuyên gia ó nhà nghiên cúu tìm cách khãc phuc, dai sú Sê-
ro-ba-côp chi thi cho chúng tôi không chò doi mà tu tìm giái pháp. Sau nhüng cuôc tháo luân,
moi nguòi di dên kêt luân cân nâng công suât tín hiêu diêu khiên dê không cho phía Mÿ chê áp. Tôi
dê nghi dem 15 khôi thu tín hiêu diêu khiên trong kho du trü ra nghiên cúu thú nghiêm. Thê nhung
dai diên cúa nhà sán xuât tên lúa có mãt ó Viêt Nam lúc dó là Ê-li-xây-ép kiên quyêt phán
dôi không cho mó khôi diêu khiên dê diêu chinh các thông sô kÿ thuât bên trong vì lo ngai dó là
bí mât quân su. Biêt chuyên, dai sú Sê-ro-ba-côp nói môt cách cuong quyêt: “Bây giò mà còn
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
146
nói dên chuyên bí mât. Nguòi Mÿ dã tìm ra bí mât và áp chê các tên lúa rôi còn gì. Tôi cho phép
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
147

tiên hành thú nghiêm”. Ðai sú nhân hoàn toàn trách nhiêm vê phía mình và nhò dó mà công viêc
nhanh chóng duoc tiên hành.

Ðê lùa phi công Mÿ, chúng tôi dãt các thông sô kÿ thuât cúa khôi thu tín hiêu theo 3 múc khác
nhau. Ðên truóc Têt duong lich thì moi viêc hoàn thành dê có thê mang tên lúa ra thú nghiêm.
Ðâu tháng giêng, thòi tiêt khá lên và máy bay Mÿ bãt dâu hoat dông. Ngay lân tiêp dón chúng
dâu tiên, tên lúa vói khôi thu tín hiêu súa dôi dã bãn roi ngay chiêc di dâu. Phi công Mÿ chãc
hoàn toàn bât ngò truóc kêt cuc nhu vây, dôi ngü cúa chúng rôi loan và sô còn lai quay dâu tháo
chay. Cuôc thú nghiêm dã thành công. Ngay lâp túc, hon môt nghìn quá tên lúa còn lai dã duoc
súa chüa, công viêc huân luyên cho bô dôi Viêt Nam cüng duoc tiên hành song song. Máy bay
Mÿ lai tiêp tuc roi trên bâu tròi Viêt Nam.

Manh Tuòng (giói thiêu)
Báo Quân dôi Nhân dân
30/04/2005

Luc luong phòng không trong dôi hình “thân tôc”Ngày 20 tháng 04 nãm 2005

Tù dâu tháng 3-1975, Quân chúng Phòng không-Không quân (PK-KQ) dã dua 5 trung doàn cao
xa và môt trung doàn tên lúa vào phía Nam thành lâp su doàn Phòng không 673. Ngoài ra, su
doàn 377 có 6 trung doàn cao xa duoc lênh co dông vào hoat dông tác chiên trên dia bàn Tây
Nguyên. Cüng thòi diêm này, Quân chúng PK-KQ dã lân luot chuyên 50% sô trung doàn cao xa
và 100% tên lúa A-72 dê xây dung luc luong phòng không trên các chiên truòng, báo dám cho
môi quân khu có môt trung doàn cao xa, môi su doàn bô binh có môt tiêu doàn cao xa, môt dai
dôi A-72 và môt tiêu doàn súng máy 12,7mm.

Cùng vói các luc luong co dông chiên luoc cúa Bô, luc luong Phòng không cüng thân tôc hành
quân tham gia chiên dich. Ngày 17-4-1975, Su doàn PK 367 nãm trong dôi hình Quân doàn 1 dã tâp
kêt ó Ðông Xoài. Su doàn PK 365 theo truc duòng 1 triên khai báo vê vùng duyên hái miên Trung.
Su doàn 375 vào báo vê thành phô Ðà Nãng. Bô dôi tên lúa cüng dua 4 trung doàn vào chiên
truòng.

5 giò sáng ngày 29-4-1975, các binh doàn dôt kích cúa ta trên các huóng duoc lênh tông công
kích thoc sâu vào nôi dô dánh chiêm các muc tiêu dã chon. Müi dôt kích cúa Quân doàn 1 khi di
qua Tân Yên bât ngò bi hóa diêm cúa dich bãn chãn. Tiêu doàn 105 (trung doàn 280) nhanh
chóng cãt pháo 37mm ra khói xe, ha nòng bãn thãng tiêu diêt các hóa diêm cúa dich. Khi di qua
ngã ba Lê Xuân, dich dùng máy bay bãn chãn, trung doàn pháo cao xa 280 nhanh chóng triên
khai cum hóa luc tâp trung dánh trá quyêt liêt, báo vê an toàn dôi hình cúa binh doàn. Ngày 30-4-
1975, müi dôt kích cúa Quân doàn 1 di qua Lái Thiêu bi dich trong lô côt bãn ra xôi xá. Tiêu doàn
102 (trung doàn 280) nhanh chóng dua pháo áp sát lô côt 400 mét rôi ha nòng bãn thãng tiêu
diêt nhiêu lô côt dich. Khi qua Gò Vâp, ta bãt xe tãng dich dân duòng cho luc luong dôt kích tiên
thãng vào dánh chiêm Bô tông tham muu. Müi dôt kích cúa Quân doàn 3 khi qua ngã tu Báy
Hiên duoc trung doàn pháo cao xa 234 tiêu diêt các ô dê kháng hai bên duòng, giúp binh doàn
khân truong thoc sâu dánh chiêm sân bay Tân Son Nhât.

Müi dôt kích cúa Quân doàn 2 khi qua câu Xa Lô vào dên Thú Ðúc bi dich ngãn chãn, luc luong
pháo cao xa di cùng dã sú dung pháo 57mm và 37mm bãn thãng, diêt ô dê kháng cúa dich trên
tháp nuóc và nhà cao tâng, báo dám cho binh doàn thoc sâu dánh chiêm dinh Ðôc Lâp, Trung
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
148
doàn cao xa 234 dã cùng vói trung doàn cao xa 280 triên khai cum hóa luc bãn roi tai chô chiêc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
149

máy bay L-19. Ðây là chiêc máy bay Mÿ bi bãn roi cuôi cùng trong chiên tranh xâm luoc Viêt
Nam.

Bác xem có dúng không, vì trong nhiêu tu liêu vê dánh Cam phu chia nãm 80 thì truóc khi F5E
và A37 xuât kích dêu có L-19 bay trinh sát.

Các ban doc vê Giáo Su Nguyên Xuân Vinh.


http://www.honque.com/PhongVan/pvNguyenXuanVinh/pvNguyenXuanVinh.htm

Tiêc là nguòi Viêt nam mình chi giói khi làm viêc vói tây, còn làm viêc vói nhau thì chi giói "nôi
chiên", tranh giành ghê lãnh dao.

Bây giò nôi chiên dã kêt thúc 30 nãm rôi, chúng ta doc dê hiêu vê nguòi Viêt nam chúng ta, bên
này hay bên kia không quan trong, miên là nguòi giói dóng góp cho dât nuóc.

Mong các bác bó qua quan diêm chính tri. Ngay Ðáng Công sán nãm rôi dã có Nghi quyêt mói vê
Vân dê Kiêu bào, thùa nhân chính thúc kiêu bào là dông luc quan trong, và trong tuong lai gân
cân tìm moi cách hàn gãn. Truóc khi di Mÿ, bon tôi bi tóm cô vào Bô Giáo duc và Ðào tao bãt
phái nghe phó Ban tu tuóng Vãn hoá Trung uong diên thuyêt vê nghi quyêt mói này (cá hôi
truòng lim dim ngú). Sau dó lai còn phái làm báo cáo thu hoach dê quán triêt tinh thân nüa.

Kiêu bào nuóc ngoài làm ra sô luong cúa cái gâp mây lân 80 triêu dân trong nuóc co dây. Bây
giò không goi là nguy quân nüa, mà là "viêt kiêu yêu nuóc" rôi

Huyphuc81_nb doc dâu ra thông tin B-52 nãm 72 chiên dâu vói Mig dùng tên lúa bãn theo
phuong thúc quá tâm nhìn ? Xin cho link vói. Mói doc thây B-52 sú dung tên lúa dôi dât chú
chua bao giò thây thông tin B-52 sú dung tên lúa dôi không.

Thê nào là dua vào rada "thú công"? Có biêt B52 nó phát hiên tên lúa bãn dên bãng cách nào
không ? (nãm 72 thôi nhé)Link?

Mig bån thoái mái tù xa vào B52: Có biêt envelope cúa tên lúa Atoll bãn duôi là thê nào không
(tâm xa - theo cao dô bãn và tôc dô cúa máy bay mang, tôc dô muc tiêu, huóng bãn, góc bãn) ?
Theo tôi doc tât cá các tài liêu thì cá nãm 72 Không quân nhân dân Viêt nam tông công chi có 4 lân
xa kích duoc tên lúa vào B52, sú dung 5 dan trên tông sô cá ngàn dan tên lúa sú dung trong không
chiên, và khi bãn dêu phái lai gân vì (1) lo ngai dan tên lúa bi luông phut manh cúa 8 dông
co B52 dây lui không nô gân duoc, (2) quá nhiêu muc tiêu "nóng" bay gân nhau nên dâu dan
không "loc" duoc mà chay rông (3) tránh B52 phát hiên sóm mà kip tung hoá mù dánh lùa
huóng dan (4) tâm bãn cúa K-13 han chê, (5) tu báo vê chính mình vì F-4 hô tông B-52 phía sau
không dám bãn vào Mig 21 vì so dan lac (6) bãn dêm phái dùng mãt tìm muc tiêu, không vào gân
thì chãng biêt dang bãn cái gì...

Che mãt máy bay dich
Ngày 15 tháng 04 nãm 2005

Nãm 1965, luc luong phòng không-không quân cúa ta duoc trang bi tên lúa SAM-2, môt loai tên
lúa dât dôi không tuong dôi hiên dai do Liên Xô (truóc dây) sán xuât. Su xuât hiên cúa SAM-2
dã gây kinh hoàng cho không quân Mÿ. Vì vây, trân dia SAM-2 cúa ta luôn tró thành muc tiêu sãn
lùng cúa máy bay dich.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
150

Truóc thuc tê dó, dâu nãm 1966, Bô tu lênh Phòng không-Không quân dê nghi Cuc Quân giói
nghiên cúu pháo khói nghi trang nhãm trang bi cho các don vi pháo cao xa và tên lúa dê tao trân dia
giá lùa dich. Lâp túc, nhóm nghiên cúu bao gôm các cán bô cúa Cuc Quân giói và cán bô kÿ thuât
cúa nhà máy Z2 duoc thành lâp dê nghiên cúu và sán xuât loai pháo khói nghi trang nói
trên. Sau 3 tháng tìm tòi và thú nghiêm, nhóm nghiên cúu dã thành công trong viêc xác dinh
thành phân hoá chât dê chê tao hai loai pháo khói. Ðó là, pháo khói T (cho trân dia tên lúa) tao ra
màn khói có màu cam giông nhu khói khi phóng tên lúa SAM-2; pháo khói C (cho trân dia cao
xa) tao ra vùng khói giông nhu khói bui sinh ra khi bãn pháo trên dia hình dât dó (ban ngày) và có
ánh sáng lúa giông nhu chóp lúa dâu nòng pháo ban dêm. Tháng 4-1966, tai trân dia tên lúa ó
khu vuc Câu Diên, Tù Liêm, ngoai thành Hà Nôi, pháo khói nghi trang duoc thú nghiêm lân cuôi
vói su chúng kiên cúa dai diên Quân chúng Phòng không-Không quân. Sau khi thú nghiêm
thành công trên thuc dia, giüa nãm 1966, pháo khói nghi trang duoc dua vào sán xuât theo yêu
câu. Tù dó, pháo khói phòng không cúa tâp thê cán bô, công nhân Cuc Quân giói và Nhà máy
Z2 nghiên cúu, sán xuât dã góp phân không nhó vào viêc nghi binh, dánh lùa dich cúa luc luong
phòng không-không quân trong cuôc kháng chiên chông Mÿ, cúu nuóc.

Thê Nguyên

Tìm cách vít cô B52
Ngày 15 tháng 04 nãm 2005

Ðâu tháng 4-1966, dê quôc Mÿ leo thang chiên tranh, sú dung máy bay ném bom chiên luoc B-
52 dánh phá ra miên Bãc. Ðiêm dâu tiên máy bay B-52 Mÿ oanh kích là khu vuc dèo Mu Gia
ngày 12-4-1966. Sau dó, Mÿ sú dung máy bay B-52 ngày càng nhiêu và dánh phá ác liêt, gây
nhiêu tôi ác man ro cho dông bào ta, dãc biêt là khu vuc Vïnh Linh.

Máy bay B-52 sú dung ó Viêt Nam dã duoc Mÿ cái tiên nhiêu lân, vói nhiêu kiêu dang, dó là B-
52F, B-52D, B-52G. Các máy bay B-52 khi tiên công miên Bãc Viêt Nam dêu duoc son nguy
trang. Máy bay B-52D son den toàn bô mãt duói và cánh duôi dê tránh ánh sáng dèn chiêu. Máy
bay B-52F duoc son phú lóp son trãng, môt lóp son den dê dánh lùa các khí tài trinh sát. Ðãc
biêt, các máy bay B-52 liên tuc cái tiên các hình thúc gây nhiêu nhãm tránh su phát hiên cúa ra-
da trong hê thông phòng không cúa ta. Nãm 1965, Mÿ dã tiên hành cái tiên hê thông vü khí cúa máy
bay B-52 và dên nãm 1967 thì hoàn thành. Máy bay B-52D sau cái tiên có khá nãng mang duoc
tông sô 108 quá bom, trong dó có 84 quá mang trong khoang và 24 quá treo ó dà nôi duói cánh.
Môi máy bay B-52D cái tiên còn trang bi thêm ra-da "nhân dang" muc tiêu dê tiên hành
nhüng cuôc ném bom do tù duói mãt dât diêu khiên.

Ðê tìm cách dánh máy bay B-52 hiêu quá, Quân chúng Phòng không-Không quân dã dua luc
luong vào chiên truòng khu Bôn dê nghiên cúu và truc tiêp dánh dich. Trung doàn tên lúa 238
duoc giao trong trách thuc hiên nhiêm vu này. Ðê dánh duoc máy bay B-52, trung doàn 238 dã
phái chiu nhiêu tôn thât, nhiêu bô khí tài cúa tiêu doàn 83, 84 bi dich dánh phá hu hóng nãng,
gân nhu mât súc chiên dâu. Song bãng trí tuê, su sáng tao và khãc phuc khó khãn, các cán bô
trung doàn tên lúa 238 cùng vói luc luong nghiên cúu cúa Quân chúng, cúa Viên kÿ thuât quân
su dã bám dich, nghiên cúu các vêt bom dái thám do B-52 dánh phá, nghiên cúu vê nhiêu và tìm
cách vach nhiêu phát hiên máy bay… Kêt quá là vào tháng 9-1967, tiêu doàn 84 cúa trung doàn
238 dã sú dung tên lúa SAM-2 bãn ha duoc chiêc máy bay B-52 dâu tiên trên bâu tròi Vïnh Linh.
Sau dó, các tiêu doàn tên lúa cúa trung doàn dêu bãn roi duoc B-52 cúa dich trên dia bàn Quân
khu 4, rút duoc kinh nghiêm dánh B-52 và nhân rông ra các don vi phòng không…

Bóng khinh khí xua duôi máy bay dich
Ngày 01 tháng 04 nãm 2005

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
151
Trong cuôc chiên tranh ó Viêt Nam, không quân Mÿ dã dùng nhiêu thú doan chiên thuât, kÿ thuât
mói, trong dó có viêc sú dung máy bay bay thâp thâm nhâp, dánh phá các trân dia phòng không
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
152

và các muc tiêu quan trong ó miên Bãc nuóc ta. Vói chiên thuât này, dich dã han chê duoc khá
nãng phát hiên muc tiêu cúa ra-da và làm giám hiêu quá chiên dâu cúa các loai vü khí phòng
không cúa ta.

Ðê dôi phó vói chiên thuât bay thâp cúa không quân dich, Cuc nghiên cúu kÿ thuât (Bô Quôc
phòng) dã tiên hành nghiên cúu lâp hàng rào bóng không khí trên bâu tròi dê xua duôi máy bay
dich. Ðây là dê tài duoc nghiên cúu khá co bán, dông bô và có su tham gia cúa các nhà khoa
hoc thuôc Truòng dai hoc Bách khoa, Ðai hoc Su pham, Nha nghiên cúu khí tuong-thuý vãn...
Các nhà khoa hoc dã thiêt kê, lua chon vât liêu chê tao bóng là PVC, dây giü bóng có khá nãng
chiu duoc gió câp 5 và giü bóng ôn dinh ó dô cao 1.000m. Các nhà khoa hoc cüng dã nghiên
cúu chê tao các thiêt bi thu thá bóng khinh khí, các phuong tiên sán xuât và nap khí hy-drô.

Bóng khinh khí sau khi thiêt kê, chê tao dã dem ra thú nghiêm nhiêu lân dê hiêu chinh. Sau khi
hoàn thiên, các co só sán xuât công nghiêp trong nuóc dã duoc huy dông dê sán xuât hàng
nghìn quá bóng khinh khí trong nãm 1966 cung câp cho các don vi bô dôi chú luc và dia phuong
ó khu vuc Hà Nôi, Hái Phòng, Nam Ðinh... Hàng rào bóng khinh khí dã xua duôi máy bay dich,
buôc chúng phái bay lên cao, tao diêu kiên cho ra-da trinh sát phát hiên muc tiêu và luói lúa
phòng không phát huy hiêu quá. Ðãc biêt, bóng khinh khí còn có thê gây sát thuong cho máy bay
cúa dich khi chúng vuóng phái dây giü bóng. Lü doàn 305 sú dung bóng khinh khí dã khiên cho
môt chiêc máy bay Mÿ roi tai chô ó Thuòng Tín (Hà Tây) ngày 4-11-1966.

Huong Ngân

Nghïa trang liêt sÿ Triêu Tiên duy nhât ó Viêt Nam.

Bên nhüng tán cây râm rap cúa rùng Hoàng, xã Tân Dïnh, Lang Giang (Bäc Giang) vào 1 buôi
chiêu hè oi á, tôi dúng cúi dâu yên läng truóc 12 ngôi mô vói bia dá khäc nhüng dòng chü Triêu
Tiên duoc tô son còn tuoi màu dó thäm. Có lë, trên mánh dât Viêt Nam này, dây là noi duy nhât
an nghi cúa nhüng liêt sÿ nuóc ngoài, nhüng nguòi con uu tú nhât cáu dât nuóc Triêu Tiên quá
cám. Ho dã dên và mãi mãi ra di vì lý tuóng trên bâu tròi Viêt Nam trong nhüng näm tháng chiên
tranh gian khô và quyêt liêt nhât.

Cuôc chiên dâu quá cám cúa nhüng chú "én bac"

Nhüng nãm tháng chiên dâu chông dê quôc Mÿ cúa dân tôc ta, không quân Viêt Nam dã làm nên
nhüng ky tích duòng nhu không tuóng khi nâng câp, cái tiên nhüng chú "én bac Liên Xô" Mic
17, Mic 19 (1) dê thuc hiên thành công các cuôc tân công du kích trên không, ha guc hàng loat máy
bay siêu âm hiên dai cúa không luc Mÿ nhu F 4, F 111... Vói nguyên bán, én bac chi mang trên
mình môt khâu trong pháo 37 ly, các cán bô kÿ thuât không quân Viêt Nam dã tu mày mò rôi
nâng câp, lãp ghép thêm môt khâu nüa nhãm tãng thêm hoá luc. Ðông thòi, chúng ta cüng dã
cái tiên môt sô chi tiêt dê én bac vân dông nhanh nhen hon (2). Các phi công không ngùng hoc hói
và sáng tao trong cách dièu khiên, dãc biêt ó kÿ thuât quay dâu dôt ngôt (3), lúc ân lúc hiên,
nhiêu lân "choc" F 4, F111 (có nhüng tính nãng tiêu diêt muc tiêu uu viêt hon hãn) rung nhu
sung khiên dê quôc Mÿ phái thôt lên kinh hãi và hân thù én bac Viêt Nam.

Ngac nhiên vói môt Viêt Nam vùa thoát khói vòng kiêm toá phong kiên, lâu nay vân gìn giü Tô
quôc, dánh duôi ngoai xâm bãng dao kiêm, cung nó nay dã không nhüng bãt kip duoc khoa hoc
kÿ thuât chiên tranh hiên dai mà còn tu nâng lên môt tâm mói không ngò, nãm 1965, 14 chiên sÿ
không quân Công hoà Dân chú Nhân dân Triêu Tiên dã duoc cú sang Viêt Nam dê hoc hói kinh
nghiêm. Tai sân bay Kép (tinh Hà Bãc truóc kia), ho dã duoc các phi công Viêt Nam truyên dat
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
153
nhüng lý thuyêt và kÿ thuât chiên dâu, úng biên trong tùng hoàn cánh, lây yêu thãng manh. Ky
"thuc tâp", 14 chiên sÿ duoc phép xuât kích vói dôi hình "toàn Triêu Tiên" và nhá dan khi cân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
154

thiêt. Không quán ngai gian khó, ho hoc ngày hoc dêm. Môi khi xuât kích dê chiên dâu, vì muôn
áp dung nhuân nhuyên nhanh cách dánh, vì lòng cãm thù giãc Mÿ, khi phát hiên muc tiêu, ho lâp
túc áp sát và chiên dâu quá cám. Do quan niêm dã xuât kích là phái tiêu diêt duoc dôi phuong,
không báo vê duoc máy bay thì không quay vê nên ho dã không trang bi cho mình nhüng
phuong tiên thoát hiêm. Thê nên tù nãm 1965 dên 1967, 12 chiên sÿ dã môt di không tró lai.
Chiên công cúa nhüng chiên sÿ này dã mãi mãi duoc khãc ghi, noi an nghi cúa ho chính là môt
minh chúng tac vào không gian và thòi gian (4).

Câu chuyên truyên ký vê cá chép hông.

(Bó qua doan này, nói vê tang lê, noi an nghi cúa 12 chiên sÿ phi công Triêu Tiên, câu chuyên vê
nguòi dã mua cá chép hông dê mai táng cùng vói các chiên sÿ phi công Triêu Tiên theo phong
tuc Triêu Tiên. Dài quá, các bác thông cám, nêu rôi rãi tôi së post lên sau)

Hâu su

Nãm nào cüng vây, cú vào ngày 24-5, ngày Quân dôi Nhân dân Triêu Tiên, Ðai sú quán nuóc
ban tai Viêt Nam cüng dên khu nghïa trang này dê dãt vòng hoa, thãp huong tuóng niêm và don
dep sach së quanh các ngôi mô nhüng nguòi lính dã hy sinh anh düng. Mãc dù hài côt cáu ho dã
duoc chuyên vê Tô quôc, nhung ngày Thuong binh - Liêt sÿ (27-7), ngày thành lâp Quân dôi
Nhân dân Viêt Nam (22-12) nãm nào dia phuong cùng nhân dân xung quanh nghïa trang cüng
dên thãp huong và viêng ho. Bên canh dó, Nhà nuóc ta cüng dã tiên hành tôn tao noi dây thành
môt khu di tích, tuóng niêm dê nhân dân ta dòi dòi ghi nhân công lao cúa nhüng chiên sÿ không
quân quá cám Triêu Tiên, dê nguòi Triêu Tiên và thê giói hiêu vê nhüng tình cám, nhüng môi
quan hê tôt dep giüa hai dân tôc, hai dât nuóc Viêt Nam - Triêu Tiên.

Bùi Luong Viêt.
-------------------------------------------------------------------------------

(1): Gõ lai nguyên vãn. Ðúng phái là MiG.
(2): Theo http://www.fas.org/nuke/guide/russia/airdef/mig-17.htm thì MiG-17 duoc trang bi 3 khâu
NR-23 23mm.
Theo http://www.fas.org/nuke/guide/russia/airdef/mig-19.htm thì MiG-19 duoc trang bi 2 hoãc 3
khâu NR-30 30mm.
Bác nào biêt rõ vê trang bi cúa MiG-17, MiG-19, nhüng cái tiên cúa Viêt Nam thì kiêm tra lai chô

này cho em vói.

(3): Không hiêu dây là kÿ thuât, chiên thuât gì nhi?
(4): Ðoan này khãng dinh su tham gia chiên dâu và hy sinh cúa phi công Bãc Triêu Tiên trong
chiên tranh Viêt Nam.

2 tháng truóc dây tôi cüng dem bài này ra hói ông bác (trong chiên tranh ó bô phân chuyên vê
co giói và vü khí cúa doàn Sao dó 921), ông ây nói Viêt nam mình chi có môi vu lãp thêm dù
giám tôc và gãn thêm giá bom, giá A72, giá tên lúa dây (dê xuât kích nhanh) cho cho Mig 17 mà
thôi (chú nhiêm dê tài là kÿ su Trân Khánh Châu - nay là Thuong tuóng).

Báo Su kiên và Nhân chúng cõ nãm 1997 có dê câp chuyên nãm 68 Trung quôc viên tro cho
môt dây chuyên hoàn chinh trung tu Mig17 + dào tao công nhân viên và phi công thú máy bay +
cung câp chuyên gia kÿ thuât diêu hành nguòi Trung quôc.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.

www.thegioiebook.com
www.heartsay.com
155

Vê sau có thêm môt sô trang thiêt bi dê lãp thêm các thiêt bi phu tro cúa máy bay sán xuât theo
mâu cúa Trung quôc. Vói trình dô thòi dó cú lãp thêm cái gì mói vào máy bay cüng duoc coi là cái
tiên. Ví du lãp thêm giá bom cho Mig-17 dê dánh ham tàu thuc ra cüng duoc nghiên cúu tù
mâu có sãn cúa TQuôc dùng cho Mig-17 và 19; cái khác là ta tìm ra công nghê dê làm cái giá
dây tù diêu kiên co só vât chât cúa ta.

Cái dây chuyên dó công suât trung tu duoc 2 máy bay môt tháng.

Các cái tiên khác dê nâng cao tính co dông cúa Mig-17 là tuyêt dôi không có, vì không có nhà
máy co khí hiên dai nào dê thuc hiên cá.

Còn chuyên phi công Triêu tiên không mang thiêt bi thoát hiêm cüng là chi tiêt huyên thoai. Bói vì
mang dù là yêu câu bãt buôc, không nhüng dùng cho lúc bi bãn trúng khi không chiên, mà còn
cho nhüng lúc máy bay bi truc trãc, hêt dâu, duòng bãng bi dánh phá không ha cánh duoc, hay
thòi tiêt xâu Só Chi huy không dám cho phi công ha cánh...

Nãm 1995 báo Quân dôi nhân dân có mâu tin ngãn vê môt Ðoàn dai biêu quân chúng PK-KQ di
thãm Bãc TTiên có gãp lai và tãng huy chuong cho các phi công BTT dã tùng chiên dâu ó Viêt
nam.

hôi xua báo SInh viên có kê là bác gì Lê Thanh Ðao, hôi truóc phi côn Mig, có chiên dâu vói mây
bác BTT , sau này tâm nãm 2000 có festival thanh niên thê giói ó Algerie, bác Ðao làm truóng
doàn VN, sang dó có gãp lai các ban chiên dâu BTT tay bãt mãt mùng mà.
Bác Ðao hôi xua lái Mig, có lân bi dich bùm phái nháy dù, roi ó vùng khu 4, bi dân bãt tuóng là
biêt kích Nguy, nên cho môt trân nên hôn