P. 1
1972-Dat Bang Day Song

1972-Dat Bang Day Song

|Views: 312|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3725973

More info:

Published by: api-3725973 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!

Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 1 -

1972-T BNG DY SÓNG
(ý kiên và dánh giá vê chiên luoc chiên thuât cua chiên dich Mùa hè 1972)
Nguôn tu liêu:TTVNOL.COM. Thanks ace!
Tác gia ebook: Cân Vê Do
Công tác viên:Mèo Con
Ebook duoc post tai box VH-LS forum thegioiebook.com

Tu ngôn:
Mùa hè 1972 ca miên nam lai nôi lua,lua hùng huc dôt cháy bàng niêm tin mãnh liêt
vê su thông nhât dât nuóc,vê 1 chiên thàng cuôi cùng dê châm dút chiên
tranh…Nhung liêu muc tiêu giai phóng hoàn toàn miên nam có phai là muc tiêu mà
các nhà quân su chúng ta dê ra,cuôc chiên vô cùng khôc liêt biêt bao chiên si ngã
xuông nhung kêt qua ta chi giai phóng duoc 2 tinh .Tuy chúng ta không giành duoc
nhiêu dât dân nhung cái duoc cua ta không hê nho,dây trân thu súc cua ta vói Nguy
và dã xác dinh duoc ràng chu luc cua ta ngang ngua vói Nguy khi có Mÿ chông lung
bàng B52,ta dã làm rung chuyên tinh thân chiên dâu cua binh lính tuóng tá Nguy,tiêu
diêt 1 phân sinh luc quan trong cua dich,dông thòi quan trong hon ta giành thê
thuong phong trong cuôc dôi dâu ngoai giao tai Paris 1973 ép Mÿ rút quân vô diêu
kiên (khi mà sau Xuân 1968 và mùa hè 1972 làn sóng phan chiên dang dâng cao tai
Mÿ).Mùa hè 1972 là 1 chiên luoc-tiên dê then chôt dê 1975 ta giai phóng dât nuóc.

Canvedo xin viêt lai bài tho cua Lê Ánh Duong-chiên si o MT Quang Tri 1972,nhu 1
nén nhang cam on các chiên si dã ngã xuông:
Dò xuôi Thach Hãn xin chèo nhe
Dáy sông còn dó ban tôi nàm
Có tuôi hai muoi hòa sóng nuóc
Vô yên bò mãi mãi ngàn nàm.CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 2 -
Nãm 1972 Bô CT chú truong "..giành thãng loi quyêt dinh trong nãm 1972 buôc dê quôc Mÿ phái
châm dút chiên tranh bãng thuong luong trong thê thua" . Trong khi dó nãm 1975 chi duoc coi là
nãm chuân bi, tiên dê trong kê hoach quân su 2 nãm 1975- 1976.
Nãm 72 ta tiên công gân nhu cùng môt lúc trên 3 mãt trân chính Tri - Thiên, Tây Nguyên, Ðông
Nam Bô, vói luc luong tuong duong vói 1 quân doàn tãng cuòng trên môi mãt trân, kêt hop vói
các hoat dông tích cuc ó các chiên truòng khác. Trong khi dó nãm 75 ta dánh thãm dò tùng
buóc, vùa dánh vùa nhìn dich phán úng, môt chút ó Phuóng Long, tiêp theo là Tây Nguyên rôi
kê dên mói là Tri Thiên.
Nhu thê, muc tiêu cúa nãm 72 tham vong hon nãm 75, luc luong tham gia tâp trung trong giai
doan dâu cüng dông hon vây tai sao nãm 72 lai thât bai?
Nêu nói nãm 72 VN công hoà có xung luc Mÿ tro giúp ( chi viên tôi da hoá luc không quân, hái quân
nên dúng vüng duoc thì cüng dúng nhung chua phái là câu trá lòi thoá dáng nhât cho câu hói nêu
ra. Bói có nhüng thòi diêm bât châp hoá luc không quân, pháo binh cúa Mÿ chúng ta
gân nhu dã có thê giành nhüng trân thãng then chôt có thê xoay chuyên tình thê ( các trân An
Lôc, Kon tum) . Vây phái xem xét thêm chúng ta dã có nhüng sai lâm gì trong chi dao cuôc chiên
cá vê chiên luoc lân chiên thuât, cách thúc tiên hành chiên dâu trong cái mùa hè dó lúa bi hùng
dây ?

có gì dâu, nãm 72 ban dâu quân nhiêu nhung chua dú. Nãm 1975 ban dâu ít quân nhung khi
cân thì huy dông dú. Vá lai nãm 1972 chi nhãm buôc Mÿ ký hiêp dinh rút quân, dên tháng 1/1973
thì ký duoc rôi! Mÿ mà chua rút thì làm sao giái phóng duoc!

Theo tôi, quyêt dinh tiên lên vào nãm 72 la môt cuôc thú nghiêm sai lâm cúa ta. Môt lân nüa thuc
tê dã chúng minh, cách dánh thuyêt phuc và hiêu quá nhât cúa ta là chiên tranh nhân dân, quân
du kích, biêt dông nãm vùng nôi dây kêt hop vói bô dôi chú luc. Kêt quá cúa viêc chiêm và giü dât
ó Quáng Tri dã gây ra khá nhiêu tôn thât vê nguòi cho ta. Bao nhiêu nguòi di xuông mô liêt
sï vô danh. Có ba môc cân dáng luu ý vê mãt quân su, dó là nãm 68, 72, 75. Nêu nhu nãm 68,
tông tiên công tôi cho là Mÿ bãt dâu rút vì nó môt phân cüng chán vì chêt nhiêu, nhung môt phân
nó nghï rãng VC không còn dú súc dê làm môt cuôc nhu vây nüa nên nó tâp trung kèm cãp cho
luc luong VNCH ("Viêt nam hoá chiên tranh") dê có thê tu duong dâu vói nhüng dòn cúa VC.
Mãc dù vây, rõ ràng vê mãt lý tuòng và tô chúc quân su thì ta vân hon. Chiên thuât nãm 72 có lë
là còn nhiêu sai lâm vê mãt thòi diêm và chiên thuât.
Hãy nhìn vào nãm 75, có lë không có gì mâu muc hon vê chiên thuât. Tôi xin phep duoc nhãc lai
môt chút: Chiên thuât dánh chiêm Ban Mê Thuât là rât hoàn háo, quân ta nghi binh ó Plâycu và
Komtum. Sau khi quân dich tù Plâycu và Komtum chay sang cúu Ban mê thì lai bi quân ta phuc
kích tiêu diêt. Rôt cuôc, quân ta dánh vào chô dich ít luc luong, dánh vào dich lúc nó chui ra khói
vó. Nhung diêu quan trong hon là ta có môt hành lang rât lón dê hoat dông chia cãt, bao vây,
tiên dên tiêu diêt. Ðich lâm vào thê thua là chãc, không thê cúu vãn. Thê ta tù dây ché tre, nó có cái
khí thê mà ít luc luong thôi vân có thê thãng. Có lë nãm 68, 72 chua có duoc cái thòi co cái
khí thê nhu vây.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 3 -
Ó trên bàn dàm phán, bao giò cüng cân nhung súc ép tù chiên truòng. Nãm 72 có thê chúng
minh rãng VC vân chua hêt luc luong khí tài dê sãn sàng dánh. Còn nêu chi phuc vu cho viêc ky kêt
nãm 73 thì viêc gì còn phái giái phóng nüa há Duong? Câu không doc kÿ cái câu câu trích
rãng là Ðê quôc Mÿ phái châm dút chiên tranh trong thê thua à? Mÿ rút không có nghïa là ta giái
phóng duoc ngay miên Nam, dánh bai duoc VNCH.

Môt chút vê trân chiên nãm 72, mãt trân Quáng tri
Nãm 72 có 2 chiên truòng chính, Quáng tri, Kontum-Play cu, và dông nam bô (Bình long, Bình
phuóc). trong dó huóng chú yêu là Quáng tri
Tai quáng tri ta có 4 su doàn 304, 308, 324, 325 sau dó thêm 312 tù Lào vê trong dó su 308 có
trung doàn bô binh co giói dâu tiên cúa ta(kêt hop vói trung doàn 202 tãng thiêt giáp) 2 trung
doàn xe tãng 202 và 203, 4 trung doàn pháo (trên 300 pháo xe kéo, kê cá pháo cúa các su doàn
bô binh), 2 su doàn phòng không 367 và 375 ( có cá SAM 2) vói khoáng 400 xe tãng các loai. Tù
30.3 dên 30/4 ta tân công ô at chiêm hàng loat cú diêm tai khu giói tuyên nhu Côn tiên, dôc
miêu, Carol, sau dó chiêm thi xã Ðông Hà, ngày 30/4 chiêm Thi xã Quáng tri, ta thu duoc khá
nhiêu xe tãng, pháo, dan duoc và sú dung ngay vào cuôc chiên, Su doàn 1 nguy chay nhu vit vê
bên kia sông Mÿ chánh, Trung doàn 56/SÐ1 nguy dâu hàng quân ta. Lúc dó phía ta có 2 ý kiên,
tiêp tuc dánh Huê hay dùng lai cúng cô chò bô xung hâu cân, quân sô hao hut rôi mói dánh Huê.
Lúc dó Huê gân nhu bó ngó, Su 1 nguy gân nhu tan hàng, các don vi khác tai Huê cüng tan tác,
Vü Vãn Giai su truóng su 1 nguy bi cách chúc tông giam, Tu lênh quân khu I Hoàng Xuân Lãm
bi cách chúc, Ngô Quang Truóng ra thay.
Tuy nhiên phía ta sau các cuôc chiên ác liêt cüng bi thiêt hai nhiêu, bô xung không kip vì không
quân mÿ dánh phá ác liêt các tuyên vân chuyên kê cá miên bãc, dánh phá vào các cãn cú tâp kêt
quân, kho hàng, duòng giao thông nên ta thiêú cá dan, gao, thiêu quân bô xung. Ðãc biêt các
don vi tâp kêt ó phía tây Huê dê chuân bi tân công còn thiêu cá duòng dua xe pháo vào vi trí tâp
kêt, Câu Quáng tri qua sông Mÿ Chánh bi phá và chúng dã dua Thuý quân luc chiên ra làm thành
phòng tuyên nên ta không vuot qua duoc.
Nhân lúc ta không dú súc tân công tiêp, quân nguy vói phuong tiên vân chuyên và tiêp tê hâu
cân dôi dào dã ô at dua su doàn Dù, thuý quân luc chiên ra Vùng 1 cùng vói su doàn 1 vùa tái tô
chúc, các don vi tãng thiêt giáp vói su hô tro tôi da cúa không quân, hái pháo Mÿ phán kích lai
ta. Vê phía ta do chú truong không rõ ràng giüa tân công và phòng ngu, không chuân bi phòng
ngu dây dú, dãc biêt là vê công su, hâm hào. Ta ngai nói dên phòng ngu vì so bi quy kêt là tu
tuóng chú bai mãc dù không ít nguòi nghï dên chuyên dó và thây rõ thuc tê chiên truòng là vây
(Ðên bây giò các cuu tuóng lïnh cúa ta vân tranh luân là có hay không có chiên dich phòng ngu
tai quáng tri nãm 1972)
Ngày 28/6 quân nguy mó cuôc hành quân Lam son 72 vói su doàn dù (3 lü doàn, su TQLC (4 lü
doàn), 3 liên doàn biêt dông quân, lü doàn 1 ky binh vuot sông Mÿ Chánh tiên vê quáng tri duói
su yêm tro mãnh liêt cúa pháo binh, B.52, không quân Mÿ nguy, hái pháo, riêng B.52 môi ngày
trung bình 30 phi vu, pháo cúa môi su doàn dù và thuý quân luc chiên môi ngày bãn trên 20.000
quá, môt cuu sÿ quan pháo binh nguy kê lai là dan pháo tiêp tê xêp doc 2 bên quôc lô 1 dài hàng
Kilomet, lïnh dan không cân giây tò, cú cho xe ra chó vê, pháo thú thay nhau bãn suôt ngày
dêm, chi nghi ít phút ãn com, có pháo thú nap dan guc xuông vì kiêt súc, có ngày Hái pháo tù
chiên ham mÿ bãn tói 57.000 quá cho riêng mãt trân quáng tri.
Mãc dù ta dánh trá quyêt liêt môi ngày quân nguy chi tiên duoc vài trãm mét vói thiêt hai nãng (
các cuu sÿ quan dù nguy thùa nhân chi khoàng 2 tuân là môt dai dôi phái thay mói toàn bô quân)
nhung dân dân quân nguy cüng chiêm duoc phân lón thi xã quáng tri trù thành cô Quáng tri nôi
tiêng. Ðên 27/7 thì su Dù nguy kiêt súc và su TQLC thay thê tân công thành cô. TQLC nguy dô 2
tiêu doàn xuông huyên Triêu phong phía sau cúa ta dê cãt duòng tiêp tê( vê sau 2 tiêu doàn này gân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 4 -


nhu bi xoá sô), dông thòi hoá luc không quân/pháo binh dung thành hàng rào lúa phía sau
dê ngãn chãn viêc tiêp tê cúa ta, tai thành cô có lúc môi ngày ta bô xung 100 tay súng môi ngày
nhung cüng không dú thay thê tôn thât, thành cô môi bê khoáng 500 mét dã húng chiu hoá luc
khúng khiêp cúa cá dôi bên. sau 81 ngày dêm phòng ngu, ngày 15 tháng 9 ta rút khói thành cô
vê bên kia sông Thach hãn. Ðên dây Nguy cüng không dú súc tân công tiêp và ta cüng cô giü,
dông thòi vào mùa mua nên viêc tân công rât khó khãn, cuôc chiên giãng co dên tháng 1 nãm
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 5 -
1973, quân nguy mó cuôc tân công lón vói khoáng 100 xe tãng và thuý quân luc chiên lân chiên
cáng Cúa viêt bi ta dây lùi thì hiêp dinh Paris có hiêu luc

Hay dây.

Tôi doc thây hình nhu là thành cô Quáng tri có tí xíu mà Mÿ dô sô bom dan tuong duong vói sô
chúng dùng trong chiên tranh thê giói lân thú II thì phái!!!

Nói chung là chiên thuât quân su chi là phu, thòi thê chính nghïa mói là chính. Nãm 1972 ta có
dôc hêt súc, vân dung hêt tài quân su cüng không giái phóng hoàn toàn duoc. Còn dên nãm
1975 cho dù bon chúng có thành công ó cô thú Xuân Lôc cüng së không tho mây. Nêu 100.000
quân không qua duoc Xuân Lôc thì së có 1 triêu quân, nêu cân!!

Vê ý nghïa cúa trân chiên quáng tri và cúa nãm 72 nói chung theo tôi nêu nói là sai lâm cúa ta vê
chiên luoc chua hãn dã dúng, tuy nhiên vê mãt chiên thuât thì có nhiêu diêu dáng nói, ta rút ra nhiêu
bài hoc, bài hoc dó dã giúp ta rât nhiêu trong nãm 1975, lai nói nãm 72 ta có thê giái phóng miên
nam là không chính xác, tôi chua nghe ai nói ta có du dinh thê. Nãm 72 muc tiêu cúa ta
nôm na là “Tiêu diêt môt bô phân quan trong chú luc dich, chiêm lây môt vài thành phô thi xã tai
Miên nam, dành uu thê trên bàn dàm phán tai paris
Tôi không dông ý vói ý kiên cúa tinvitxauxa là “thuc tê dã chúng minh, cách dánh thuyêt phuc và
hiêu quá nhât cúa ta là chiên tranh nhân dân, quân du kích, biêt dông nãm vùng nôi dây kêt hop
vói bô dôi chú luc”. Nguoc lai theo tôi thuc tê mâu thân 68 cho thây nêu muôn dành thãng loi
quan trong, thì phái tân công giái phóng duoc các thành phô, thi xã, nêu chi làm chú vùng nông
thôn thôi thì chua dú, muôn vây thì phái dánh bai duoc chú luc cúa dich, Nêu không dánh bai
duoc chú luc dich thì chãng quân chúng nào nôi dây duoc muôn vây thì ta cüng phái sú dung
chú luc vói dây dú các yêu tô câu thành nhu xe tãng, pháo binh, công binh, hâu cân, phòng
không. Thuc tê nãm 72 chãng có cuôc nôi dây nào cúa quân chúng cá, quân chúng chi bó chay
khói noi giao tranh mà thôi. Nãm 75 thuc tê chi có ó dông bãng sông cúu long khi sài gòn dã dâu
hàng thì bô dôi dia phuong kêt hop vói du kích, quân chúng tân công luc luong còn lai giái
phóng dia bàn, còn ó buôn ma thuât, Huê, dà nãng, miên Trung, Bô dôi dia phuong chi giü vai
trò hô tro tân công, giü dia bàn sau giái phóng khi chú luc rút di, quân chúng chi...hoan hô khi bô
dôi vào thành phô mà thôi. Ðòn dánh bai chú luc dich së là yêu tô quyêt dinh, kêt hop bô dôi dia
phuong và quân chúng nôi dây giái phóng dia bàn. Nêu chi có dân quân, bô dôi ÐP, vài don vi
chú luc nhó lé vói quân chúng thì thuc tê dên truóc nãm 1972 ta chãng giái phóng duoc môt chi
khu, thi xã nào ó miên nam cá. Môt muc tiêu mà nãm 72 ta mong muôn là thú nghiêm khá nãng
tác chiên cúa chú luc ta so vói chú luc nguy có hoá luc mÿ yêm tro và nhân thây chú luc ta vói chi
ngang ngúa thôi, Sau trân thuong dúc (Quáng nam) tháng 8-11/1974, su 304 cúa ta dánh
bai cuôc phán công cúa nguyên môt su dù nguy nhãm chiên lai Thuong dúc vói diêu kiên không
có hoá luc mÿ ta mói rút ra nhân xét chú luc ta dã có khá nãng tác chiên HON chú luc nguy Các
nhà sú hoc dánh giá rãng nêu không có 68 thì không có 72, không có 72 thì không có 75.
.
Nên nhó rãng nãm 72, lân dâu tiên trong chiên tranh dánh mÿ, ta chú dông mó 3 chiên dich quy
mô bãng quân chú luc, tác chiên binh chúng hop thành câp quân doàn tân công các thành phô
thi xã, truóc 68 ta chi chông càn, dánh lai các chiên dich do mÿ/nguy móhoãc tiêu diêt môt cãn
cú rôi rút, không giü duoc, nãm 68 thì chú yêu dùng dãc công biêt dông, môt sô don vi chú luc
câp Trung doàn, môt vài su doàn kêt hop tân công vói nôi dây, nãm 1971 dánh lai cuôc tân công
Lam son 719 cúa nguy sang duòng 9 – Nam Lào
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 6 -


. Tuy nhiên sú dung chú luc thê nào thì là cá môt câu hói lón chua có tiên lê, nêu tác chiên theo
kiêu Liên xô hay TQ thì ta không dú súc, hoá luc vê Xe tãng, Pháo ta thua xa vê sô luong so vói
Nguy ( Chua nói Mÿ), Vê không quân co bán là không có gì. Nêu dánh theo kiêu chiên tranh quy
uóc thông thuòng thì chãc chi vài giò là ta hêt sach xe pháo.
Thuc tê cho thây nãm 72 viêc tác chiên binh chúng cúa ta có hop nhung chua thành. Ví du
- Xe tãng cúa ta do không có diêu kiên huân luyên kÿ, ít kinh nghiêm tác chiên nên khi xung trân
thì xêp hàng doc chay nhanh bó lai bô binh phía sau, xe tãng chiêm duoc muc tiêu nhung dich
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 7 -
thây xe tãng không có bô binh di cùng chuyên sang phán kích nên ta thiêt hai dáng kê, mãt khác
ta chua có chiên thuât sú dung xe tãng thích hop vói dôi thú có uu thê tuyêt dôi vê không quân,
nhiêu don vi xe tãng bi không quân dich bãn cháy sach khi dang trên duòng chiêm lïnh trân dia.
- Phòng không chua báo vê duoc dôi hình chiên dâu, nhât là hâu phuong chiên dich làm viêc tiêp
tê hâu cân vô cùng khó khãn, giai doan dâu khi bô binh tiên nhanh vào Quáng tri thì phòng
không, nhât là tên lúa không theo kip
- Công tác công binh chua chuân bi tôt, ta có pháo lón, xe tãng nhung không có duòng dê dua
vào vì ta toàn dóng quân trong rùng, không có duòng.
- Hâu cân trong diêu kiên bi dánh phá ác liêt dã không dám báo duoc yêu câu chiên dich, Ta
không chiêm duoc huê môt phân rât quan trong là thiêu gao và dan
Tuy nhiên nãm 72 lân dâu tiên trong chiên tranh chông mÿ ta chiêm duoc 2 thi xã là Lôc ninh và
Ðông Hà. Viêc ta sú dung xe tãng quy mô lón và tâp chung hoá luc pháo là bât ngò lón, dãc biêt
là giai doan dâu. giúp ta dành duoc các thãng loi quan trong, pháo ta tâp trung hoá luc bãn
mãnh liêt vào các cãn cú doc giói tuyên suôt dêm 30/3/72 làm su 1 nguy khiêp dám, tháo chay.
Các dòn dôt kích mãnh liêt cúa xe tãng vào Ðông Hà, TX quáng tri giúp ta chiêm duoc 2 thi xã
này nhanh chóng, tai Dakto-Tân cánh xe tãng ta vuot qua duoc tuyên ngãn chãn dân bô binh
xông vào hâm chi huy cúa Lê Ðúc Ðat su truóng su 22 Nguy làm su doàn này chay tan tác, sau
nãm 1972 mói tái lâp duoc. Ðông thòi ta cüng nhân thây súc manh cúa các quân doàn chú luc
(Ó quáng tri là bô tu lênh B.70 tuong duong câp quân doàn, ó tây nguyên là B.3 , nãm 75
chuyên thành quân doàn 3, ó miên dông thuôc bô tu lênh miên sau tháng 4/1974 thành lâp quân
doàn 4). Sau nãm 1972 ta thành lâp 4 quân doàn và nãm 1975 dêu có mãt trong chiên dich giái
phóng sài gòn. Truóc nãm 73 khi có chiên dich lón ta tâp trung các su doàn lai trong môt bô TL
mãt trân, hêt chiên dich thì giái tán vì ta chua dú súc duy trì don vi câp quân doàn
Trân chiên khôc liêt nãm 72 cüng dê lai dâu ân khiêp dám trong quân dôi nguy vê múc dô khôc
liêt khi dung dô vói chú luc ta, dây cüng là môt lòi lý giái tai sao quân nguy lai ô at tháo chay khi
nãm 75 ta dùng chú luc dánh manh
Nãm 72 ta vuot qua hoà hoãn Xô - Mÿ ( Nixon thãn LX, ký hiêp dinh STAR II), Mÿ-Trung (Nixon
thãm TQ có mãc cá vói TQ vê vân dê VN, Ðài loan) dê tân công theo ý dinh cúa mình không phu
thuôc vào nhip dô viên tro cúa LX, TQ cüng nhu tác dông cúa các hoat dông ngoai giao cúa các
nuóc lón. Thuc tê Kissinger thùa nhân trong hôi ký dã tác dông rât nhiêu dên LX dê qua LX ép
ta xuông thang khi quân nguy dang dà thua tai chiên truòng nãm 72 nhung rât thât vong khi thây
Ông LÐ Tho “Không có biêu hiên gì là dã nhân duoc các chi thi tù Moscow”. Trong môt cuôc gãp
riêng khi Kissinger dê câp dên vân dê này, ông Tho dã nói thãng “Nêu ông muôn bàn vê vân dê
VN thì hãy bàn vói chúng tôi tai dây chú không phái bàn vói ai ó noi khác”

Nêu chú SAM không vì loi ích chính tri, kinh tê vói Ho Tuóng, bó roi dông minh Viêt Nam Công
Hoà, có dên nãm 2075 cüng còn Nam/Bãc chú dùng nói nãm 72.

Xin dính chính môt chút
Trong phân truóc tôi có viêt (Nãm 72 có 2 chiên truòng chính ...",xin doc lai là nãn 72 có 3 chiên
truòng chính Quáng tri, Tây nguyên (Kontum-Tân cánh), và dông nam bô (Xuân lôc -Anlôc thuôc
tinh Bình long cü). trong dó huóng chú yêu là Quáng tri. Dây cüng là noi trân chiên mó màn sóm
nhât và kéo dài nhât, tuy nhiên ó 2 noi kia múc dô ác liêt cüng không kém phân, Không biêt có
nên post tiêp lên dây không.
Phân nói vê quân nguy, xin súa lai Su doàn 1 thành Su doàn 3, su doàn 1 thuc su lúc này dang
báo vê Huê.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 8 -


Nên post tiêp chú, nêu không lai có ý kiên các tuóng nguy toàn là giói còn các tuóng ta chãng
giói nhu chúng ta tuóng (dã có rôi dây!) À nhân tiên cho hói là don vi thiên chiên nhât thuòng là
don vi mang sô 1. Vây cái su doàn mang sô 1 cúa chúng ta nó làm cái gì trong chiên tranh nhi?

Mãt trân Dakto-Tân cánh-Kontum 1972
Tai mãt trân này phía ta có su 320, su doàn 10 và su 2 sao vàng tù khu 5 lên tãng cuòng, 2
trung doàn pháo thuôc mãt trân B.3, 2 tiêu doàn xe tãng mói duoc tãng cuòng tù miên bãc vào
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 9 -
cuôi nãm 71. vê phái dic mãt trân Tân cánh –Kontum do 3 trung doàn thuôc su doàn 22 trân giü,
lü doàn dù 2, 1 liên doàn biêt dông quân cùng các chi doàn xe tãng, pháo mãt dât, không quân
chiên thuât, B.52 yêm tro
Ngày 3/4/72 cuôc chiên mó màn bãng cuôc tân công cúa su 320 vói yêm tro cúa pháo 122mm
và côi 120 mm vào dãy các cãn cú Charly và Delta tai phía bãc Tân cánh do quân dù chiêm giü.
Cuôc tân công diên ra nhiêu dot, bi pháo bi, không quân, dãc biêt là các máy bay C-130 Spectre
gãn súng máy bãn ngãn chãn suôt ngày dêm, phía ta chi có pháo phòng không tâm thâp 12,7 và
14,5 mm. Sau dot 1 không thành công ta phái dùng lai diêu chinh chiên thuât và mó dot tân
công mói vào ngày 14/4/72, lü doàn truóng dù nguy bi trúng pháo chêt tai trân, lü dù bó dãy cao
diêm này rút chay vê Kontum. Ngày 20/4 do thât bai tai mãt trân quáng tri, nên bô TTM nguy rút
lü dù 2 ra khói mãt trân này và duoc không vân ra Huê. Trung doàn 53 su doàn 23 nguy và liên
doàn 6 Biêt dông quân duoc dua vào Kontum dê thay thê
Ngày 21/4 ta tân công vào các cãn cú vành dai cúa cum cú diêm Dakto-Tân cánh-Võ dinh do 2
trung doàn cùng bô tu lênh cúa su 22 nguy chiêm giü, tham chiên phía ta có 1 tiêu doàn T.54,
hoá tiên chông tãng AT3 sagger (ta goi là B.72) lân dâu tiên có mãt tai chiên truòng (Có cá tai
quáng tri và An lôc). Ðên ngày 23/4 su 10 cúa ta dã chiêm duoc Dakto và các cãn cú bên ngoài tân
cánh , sáng 24/4 dot tân công quyêt dinh vào tân cánh diën ra ác liêt, xe tãng T54 lân dâu có
mãt tai tây nguyên làm quân nguy khiêp so dã xông thãng vào cãn cú, truóc dó tên lúa chông
tãng B72 dã bãn cháy gân hêt các xe tãng nguy nâp duói giao thông hào làm hoá diêm cô dinh,
trua ngày 24/4 ta chiêm tân cánh, Lê Ðúc Ðat su truóng 22 chêt trong dám loan quân, dai tá
tham muu truóng Vi Vãn Bình bi bãt sông, tàn quân còn lai cúa su doàn này tháo chay toán loan
vào rùng tìm duòng vê Kontum. Sau khi chiêm duoc tân cánh và các cãn cú khác doc duòng 14
bãc thi xã Kontum, phía ta cüng bi thiêt hai dáng kê, nhiêu xe tãng bi cháy, hâu cân thiêu, dãc
biêt là dan pháo nên 20 ngày sau mói tô chúc tân công tiêp vào Kontum. Lúc dó phia quân nguy
cüng có nhiêu thay dôi, 2 trung doàn cúa su doàn 23 duoc dua lên thay thê su doàn 22, Lý tòng
Bá, tu lênh su 23 duoc cú làm tu lênh mãt trân Kontum, tuóng Ngô Du tu lênh quân khu 2 nguy
bi thay bãng Nguyên Vãn Toàn
Mãi tói ngày 14/5 su doàn 10 và su doàn 2 mó cuôc tân công vào kontum có xe tãng yêm tro, do
có su chuân bi truóc nên phía nguy huy dông tôi da pháo binh, không quân ngãn chãn. Riêng
trong ngày 14/5 dã có 75 lân chiêc B.52 rái thám xung quang Kontum, có lúc chi cách hàng rào
cãn cú nguy 100-200 met sau dó A37 và AD5, truc thãng Cobra bãn phá các cum pháo binh,
phòng không, xe tãng, cuôc tân công cúa ta bi dây lùi
Ngày 20/5 ta sú dung trung doàn dãc công 198 bí mât dôt nhâp chiên duoc môt sô cú diêm quan
trong trong Kontum, các don vi khác bao vây chãt 4 phía, pháo kích vào kontum bât châp hoá luc
không quân Mÿ nguy.
Tuy nhiên ta cüng không tiên lên duoc, bên trong Kontum có 2 trung doàn bô binh và 1 liên doàn
biêt dông quân chông trá quyêt liêt, mãc dù bi bao vây nhung luc luong cô thú vân duoc tiêp tê
quân sô dan duoc dây dú, ta dã cãt duoc duòng 14 và bao vây Kontum, nhung ta dã pham sai
lâm không chiêm hoãc không chê duoc sân bay Kontum, quân nguy dua vào dây dùng truc
thãng CH-47, và cá C.130 ha cánh ban dêm chó quân, hâu cân, cá pháo và xe thiêt giáp cho luc
luong phòng thú. Sau này nãm 75 trong trân Buôn mê thuôt, ta rút kinh nghiêm dã dùng dãc
công nhanh chóng chiêm sân bay L.19 và sân bay hoà bình phía dông BMT, dãc công có trang bi
hoá tiên phòng không vác vai SAM-7 (Ta goi là A.72) không chê sân bay, Nên khi phán công,
ngày 13/3/75 su 23 nguy không dùng duoc 2 sân bay này dê dô quân bãng C130 vào bên trong
thi xã và dùng sân bay làm bàn dap tân công mà phái dô 2 trung doàn bãng truc thãng xuông
gân Phuóc an cách BMT 20 Km vê phía dông, diêm yêu chêt nguòi cúa dô quân bãng truc
thãng là không dem theo duoc xe tãng và chi có môt ít pháo nhe, trong diêu kiên không quân
nguy yêm tro yêu do thiêu thôn trang bi vü khí và dôi quân phán công bi su 10 cúa ta có xe tãng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 10 -


và pháo 130mm yêm tro dánh tan.
Ngày 28/5 ta tân công Kontum dot 3 gôm su 10, su 968 (bô binh nhe, chi có 2 trung doàn) mói
tù Ha lào vê và môt phân su 320 vói luc luong dã tôn thât (Su 2 chuyên sang vây cãt duòng 14
phía nam Kontum di Playcu), không có xe tãng yêm tro, hâu cân thiêu thôn vì viêc tiêp tê qua
duòng Truòng son rât khó khãn do bi không Mÿ ngãn chãn ác liêt. Mÿ dùng 25 Box B.52( 75 lân
chiêc) cùng không quân chiên thuât tù thái lan, su 6 không quân nguy tù Plâycu yêm tro quân
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 11 -
nguy, 2 bên quân tháo suôt ngày, cá 2 bên dêu thiêt hai nãng tuy nhiên ta cüng không thành
công.
Sau dó ta rút quân vê giü các cãn cú mói chiêm duoc doc duòng 14 phía bãc kontum tùTân
cánh tró ra. Quân nguy cüng không dú súc phán công vì các mãt trân khác cüng dang diên ra ác
liêt. Sau trân này su 10 duoc mang tên doàn Dakto, tai dây phía Mÿ cüng có môt cô vân mÿ Paul
Vann rât nôi tiêng kiêu cãng, liêu lïnh tai quân doàn 2 nguy bi chêt trong trân này. Ðây là nhân vât
chính trong quyên sách và bô phim mói cúa mÿ là “A Bright Shining Lie” hiên ó Viêt nam có VCD,
ban nào quan tâm có thê tìm xem

Trong chiên tranh ta gân nhu không có su doàn 1, bói vì su doàn 1 nguyên là duoc tách ra tù su
341 cúa quân khu 4 cuôi nãm 1974 duoc tãng cuòng cho quân doàn 4 mói thành lâp ó dông
nam bô, vào chiên truòng duoc dôi tên thành su 1 sau 75 lai tró ra bãc nhâp lai vói su 341
(doàn Sông Lam)và giü tên này.
Su thiên chiên nhât cúa ta duoc cho là su 308, quân dich luôn cho rãng su này xuât hiên ó dâu
thì dó là huóng chiên dich chính, nãm 72 su này tham gia dánh Quáng tri, Trong CT chông mÿ, Su
này không dóng lâu dài tai chiên truòng mà chú yêu dóng tai miên bãc khi có chiên dich thì
hành quân vào tham gia, xong lai rút ra nhu chiên dich Khe sanh, Ðuòng 9-nam lào 1971, Quáng
tri nãm 72. Khi thành lâp quân doàn 1 nãm 73 thì nãm trong thành phân QÐ này. Nhung nãm 75
dên khi ta vào bô TTM nguy thây trên bán dô hành quân dê sô 308 và dâu hói to tuóng, nguy không
biêt nãm 75 su 308 dánh ó dâu nên môt phân vì vây chãng doán ra huóng nào là chính,
ây là các tuóng nhà ta nói thê. tuy nhiên thuc tê cuôi tháng 3/75 khi QÐI hành quân qua duòng
truòng son tham gia chiên dich hô chí minh thì 308 duoc giü lai báo vê miên bãc. tuy nhiên trong dôi
hình quân doàn 2 hành quân doc duyên hái miên trung thì nhiêu xe lai cãng kháu khiêu "Su
doàn Quân tiên phong(tên hiêu cúa 308) quyêt tâm...." nên nguy tuóng là su 308 chiên dâu trong
dôi hình QÐII nên chãng biêt dâu mà lân.

Mây bài cúa B40 thât tuyêt trao dôi thêm nhé
Tháng 1 nãm 66 su doàn 1 thành lâp ó Tây Nguyên gôm các trung doàn 66, 88, 320 trong dó
320 gôm 3 tiêu doàn cúa 304, 308 và 320, Su truóng là Ðai tá Nguyën Hüu An, Chính uý là
Hòang Thê Thiên. Ðâu nãm 67, trung doàn 88 vào Nam bô duoc thay bãng trung doàn 174. Cuôi
nãm 68 su doàn 1 giái thê, bô tu lênh su doàn cùng trung doàn 174 và 320 vào tãng cuòng cho
Nam bô bi thiêt hai nhiêu sau mâu thân nhât là Su 9. Chi còn TÐ 66 ó lai sau này là nòng côt cúa
su 10.
Su 10 thành lâp vao tháng 10 nãm 72 gôm các trung doàn 66, 95, 28 su truóng là dai tá Nguyên
manh Quân Chính uý là Thuong tá Ðãng Vü HIêp. Nên Su 10 không thê dánh Kontum mà là các
Trung doàn sau nay thành su 10 thôi.
Su doàn Sao vàng là su 3 không phái su 2

Vê co hôi giái phóng Miên Nam nãm 72 theo tôi không phái không có ta di vào tùng vân dê nhé :
truóc tiên là Chiên luoc : Vê chon mãt trân chính ta lúc dâu chon B2 ( Ðông NB) sau dôi chon B5
( Tri Thiên) dã cho thây su lân cân. Theo tôi chon B5 là chiên truòng chính là sai lâm vì dây là
noi tâp trung quân tinh nhuê nhât cúa dich ( dù, TQLC, su 1 anh cá...). Hê thông phòng ngu
duoc bô trí nhiêu tâng, lóp dua vào dãc thù dia lý có thê chia cãt quân tân công ra tùng mánh
nhó. Ngoài không quân Mÿ, quân miên Nam còn duoc chi viên hoá luc tù ham dôi 7 ngay sát bò
biên- dây là hoá luc gây khó khãn cho ta không kém B52.
Theo tôi nêu chon B3 ( tây Nguyên) nhu 75 thì së han chê duoc nhüng khó khãn trên.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 12 -


Trao dôi thêm vói Duong2002
Quá thât tôi chua tùng biêt có su 1 ó tây nguyên, tham kháo hô kÿ các Ông Ðãng Vüu Hiêp,
Hoàng Minh Tháo cung nhu các bài no viêt cúa Trinh Tiêu ( Nguyên dai tá truóng phòng 2 QÐ II
nguy)dêu không thây nhãc dên, còn các su kiên liên quan dên các trung doàn nhu Duong2002
nói là chính xác. Trung Ðoàn 66 và 320 là các trung doàn dã dánh trân Iadrãng nãm 1965 nôi
tiêng. Trong bài trên tham gian trân Tân cánh dúng là không phái su 10 mà là các trung doàn dôc lâp
24, 28, 66,95, tháng 10/72 mói thành lâp su 10 gôm các trung doàn 28, 28, 66 chú không
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 13 -
phái 95, sau 72 trung doàn 95 này vào nam bô, dâu nãm 75 khi su 316 hành quân tù Nghê an
vào tham gia chiên dich BMT khi qua quáng tri lây thêm TÐ 95 cúa su 325 vào tham gia BMT goi
là TÐ 95 B.
Vê su doàn sao vàng quá thuc ta có 2 su doàn sao vàng, Su doàn 2 và Su doàn 3 dêu cúa khu
5, su 3 chú yêu tác chiên ó Bình dinh-duòng 19, Su 2 co dông hon, dã tham gia cá Trân Khe
Sanh nãm 68, duòng 9- nam lào nãm 71, Kontum nãm 72. Su 2 do anh hùng Nguyên Chon làm
tu lênh. Nãm 75 su 2 giái phòng quáng ngãi, tam ky - quáng nam, Chu lai và tham gia giái phòng
dà nãng sau dó ó lai giü dà nãng. Nãm 75 Su 3 cãt duòng 19 Quy nhon -Playcu, sau dó giái
phóng bình dinh, tiêp theo hành quân vào tham gia trân phan rang và nhâp vói quân doàn II ó
dây (thay su 324 ó lai giü Huê), Trong chiên dich HCM su 3 giái phóng Vüng tâu-Côn dáo
Vê co hôi giái phóng Miên Nam nãm 72 xin trao dôi sau

Vê co hôi giái phóng Miên Nam nãm 72 là không có, xin trao dôi thêm vói duong200 và các ban
thê này.
Truóc hêt trong di chuc CT HCM nói “Ðánh cho mÿ cút, dánh cho Nguy nhào” hãn không phái là
ngâu nhiên, mÿ phái cút rôi mói dánh nguy nhào duoc. Ðó là kinh nghiêm cúa 5 nãm dánh nhau
vói chú luc mÿ tai miên nam (dên nãm 69)
Vê phía dich nãm 72 quân dich còn rât manh có hâu cân dôi dào, hoá luc manh, có dây dú
duòng xá và phuong tiên vân chuyên, súc co dông nhanh, có khá nãng dánh sâu vào cãn cú
cúa ta kê cá cãn cú dâu não tai miên nam, hay ra duòng truòng son.
Còn phía ta sau 68 gãp nhiêu khó khãn, nhiêu su doàn chú luc phái giái tán hoãc kéo sang dât
Cam pu chia, các tiêu doàn pháo xe kéo phái giái tán kéo quân ra bãc, còn lai chi là các
trung/tiêu doàn bô binh, dãc công bám dân, dành dât, vói hoá luc và pháo mang vác. Ðên truóc
nãm 71 thì hâu nhu không có trân dánh nào dáng kê. Vê chú luc cúa ta dên nãm 72 khá nãng
tác chiên binh chúng hop thành trong thành phô, thì xã là kém, nãm 71 ta tô chúc diên tâp thuc
binh dánh chiêm thành phô tai Nam dinh, TBT Lê duân dên xem cüng phái lãc dâu ngao ngán, dân
quân du kích nháy lên cá xe tãng ta dê tân công quân dich??. Vá lai cüng chi có các don vi
dóng quân trên miên bãc nhu 304, 308, 320 B, 312 vói các don vi xe tãng mói có diêu kiên luyên tâp
dánh vào dô thi. Truóc dây chú luc ta chú yêu dánh binh chúng hop thành vói dich bên ngoài
dô thi, nhu nãm 71 dánh tai duòng 9-nam lào
Ðên cuôi nãm 71 ta mói dua môt sô don vi binh chúng kÿ thuât vào Tây nguyên và Nam bô dê
chuân bi cho nãm 72.
Vê mãt trân chính nãm 72 lúc dâu ta chon Nam bô là do dòi hói cúa BTLMiên, BTLM thuòng cho
rãng dông nam bô là chiên truòng chính vì gân dâu não dich là Sài gòn, tuy nhiên gân sai gòn thì
luc luong dich cüng rât manh, trong lúc dó tai dông nam bô ta có doàn Pháo binh 75 chú yêu là
pháo mang vác, DKB, vói 1 tiêu doàn pháo 105 và 155 chiên loi phâm, chi mói có 2 tiêu doàn
pháo xe kéo và 2 tiêu doàn xe tãng tù miên bãc vùa vào cùng vói môt dai dôi A.72 và B.72, dan
duoc rât han chê, duòng tiêp tê lai rât xa hâu phuong, duòng chú yêu qua cáng Shihanucville bi
cãt tù nãm 70 sau khi lonon dáo chính, duòng truòng son mói mó duoc dên nam tây nguyên,
sau dó xe ô tô phái di vòng qua tân modunkiri cúa CPC mói tói nam bô, duòng ngãn hon thì mói
là duòng giao liên toàn gùi thô.
Ó Tây nguyên cüng vây thôi, còn khó khãn hon là vì ó tây nguyên ta phái tiêp tê dú thú, ó Nam
bô ta chú yêu tiêp tê súng, dan thôi, còn luong thuc, xãng dâu phân lón là do hâu cân ta mua
cúa nguy, cúa CPC. Ó tây nguyên chãng mua ó dâu duoc. Ó tây nguyên lúc dó ngoài bô binh ta
có 2 tiêu doàn tãng thiêt giáp gôm T54 và K63 mói vào, trung doàn pháo 675 chú yêu là pháo
mang vác nhu DKB, côi 120 mm, 160 mm, và môt sô pháo 105 chiên loi phâm, trung doàn 40
pháo binh mói vào có 2 tiêu doàn pháo 122mm D74 nhâp vói 1 tiêu doàn DKB cúa B.3
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 14 -


Ðê có duoc các tiêu doàn xe tãng vào tây nguyên và nam bô là cá môt ky tích, ó các nuóc khác
hay quân nguy, xe tãng tù hâu cú duoc chó bãng tâu hoá hãc ô tô chuyên dung vào gân chiên
truòng, tù dó xe tãng chay khoáng duói 200 km vào tuyên chò xung phong, di theo có các xe
chó dan, chó xãng dâu, chó phu tùng thay thê, các don vi súa chüa, dám báo kÿ thuât, tai dây
truóc lai duoc bô xung xãng dâu, nap dan rôi mói vào trân, ó ta do không có diêu kiên, các don
vi xe tãng phái hành quân bãng xích vuot cá ngàn cây sô duòng rùng mât vài tháng mói vào
dên chiên truòng trong diêu kiên bi không quân mÿ dánh phá ác liêt, môi xe phái cõng theo ít
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 15 -
nhât môt bô xích dê thay thê. Tai tây nguyên và nam bô diêu kiên súa chüa, tiêp tê cho xe tãng
rât khó khãn sô xe có thê chiên dâu duoc chi khoáng 70-80 % biên chê, còn lai là hóng hóc, sau
nãm 72 ó tây nguyên chi còn rât ít xe tãng ó nam bô không còn xe nào chay duoc kê cá các xe
chiên loi phâm, phân lón bi cháy, còn lai bi hóng không súa chüa duoc. tuy nhiên lúc dâu xe
tãng cüng gây cho nguy không ít kinh hoàng, ho chãng hiêu làm thê nào mà VC dua duoc tãng
vào tân nam bô và tây nguyên trong diêu kiên nhu vây.
Pháo binh cüng thê, dê có duoc tãng, pháo xe kéo tâm xa vào chiên dich ta phái mó rât nhiêu
duòng, nhât là ó tây nguyên, lai toàn làm thú công, trong diêu kiên bí mât, phuong tiên co giói
rât ít, ngoài ra dan pháo phái vân chuyên chú yêu bãng gùi, xe thô tù kho cúa mãt trân dên trân
dia, phái mât hàng trung doàn dân công gùi thô dan di mây ngày duòng, môi nguòi chi gùi duoc
1 quá dan, nêu là dan DKB thi phái 2 nguòi, cho môt tiêu doàn pháo 12 khâu bãn. tât cá hàng
tiêp tê nhu gao, dan, thuôc men cüng gùi thô nhu vây.
Ðê dua duoc môt su doàn bô binh vào chiên truòng thì chú yêu cüng di bô theo duòng giao liên,
không di xe trên duòng truòng son duoc vì máy bay bãn phá, di bô mât vài tháng, roi rung quân
doc duòng nhiêu vì bom dan, sôt rét, tai nan mói vào dên noi, rôi còn cúng cô chán mói chiên
dâu duoc.
Ó quáng tri gân miên bãc, diêu kiên tiêp tê dê dàng hon, có diêu kiên dám báo cho các binh
chúng kÿ thuât nhu xe tãng, pháo binh, phòng không, tên lúa vào tham chiên, các don vi bô binh
duoc huân luyên dánh dô thi tôt hon.
Còn vói dich nãm 72 mãt trân chính ó dâu cüng vây thôi nêu ta có dánh Tây nguyên là chính thì chi
môt tuân vói phuong tiên vân hiên dai cúa mÿ có thê chuyên vài su doàn nguy vói dây dú
trang bi dên tham chiên, thuc tê lúc dâu ó quáng tri -thùa thiên chi có 2 su doàn bô binh vói 2 lü
doàn thuý quân luc 147 và 258 phòng thú tù bãc Hái vân dên sông Bên hái, khi mãt trân này
bùng nô nãng chi thòi gian ngãn nguy không vân toàn bô su dù tù sàigon, Bình long, tây nguyên
ra, dua nôt 2 lü TQLC cüng lü doàn ky binh 1, các liên doàn biêt dông quân tãng cuòng phán
kích, hâu cân, dan duoc cüng duoc máy bay, tâu vân tái cúa mÿ ôt at dô ra vùng 1, cáng tiêp
vân ó Mÿ thuý- huê, sân bay phú bài – huê tâp nâp chua tùng có. Nêu nguy vân thua thì không
tránh khói quân mÿ truc tiêp tham chiên.
Còn ta do tiêp tê khó khãn càng chiên dâu càng tiêu hao dan duoc, quân sô, xe, pháo không
duoc bô xung, vê cuôi chiên dich, nhiêu don vi gân nhu kiêt súc thì làm sao mà giái phóng
duoc. Mãt khác dã thành quy luât, nêu ta dánh manh ó miên nam thì mÿ tãng cuòng ném bom
miên bãc và duòng truòng son, nãm 72 mÿ ném bom miên bãc ác liêt, tù tháng 4/72 dùng cá
B.52 ném bom dân tù Vinh tró ra, cáng hái phòng bi thuý lôi phong toá, ta không nhân duoc viên tro
tù LX, duòng 1 nôi vói TQ bi dánh ác liêt, mãt khác TQ giám viên tro tù nãm 72 nên có lúc
miên bãc thiêu cá xãng dâu, gao.
Do dó dên bây giò không thây tuóng lïnh nào cúa ta tranh luân nên chon mãt trân nào là chính,
cüng nhu co hôi giái phóng nãm 72. chi có tranh luân vê co hôi dánh chiêm huê và viêc phòng thú
quáng tri-thành cô thôi. Nãm 72 khi dã bao vây duoc Kon tum, tuóng Hoàng Minh Tháo tu lênh
mãt trân cüng nhân thây ta chua dú diêu kiên cüng nhu kinh nghiêm tác chiên binh chúng trong
dô thi truóc hóa luc lón cúa dôi phuong nên cho rút. Ó An lôc, sau khi chiêm duoc Lôc ninh, bao
vây An lôc 2 tháng, dich chi còn cô thú trong pham vi 3x3 km nhung ta cüng không chiêm duoc.
Nói chung trong 2 trân trên khi dich có su phòng bi chú dông, không còn bât ngò
nüa thì khá nãng tác chiên binh chúng hop thành cúa ta bô lô nhiêu thiêu sót. Và nói chung moi
nguòi hài lòng vói kêt quá dat duoc
Còn nãm 1975 thê và luc cúa 2 bên khác rât nhièu, xin bàn vào dip khác

Thuc ra, nhung thông tin mà B.40 nêu ra dã tu trá lòi cho lý do tai sao lai không giái phóng duoc
miên Nam trong nãm 1972 rôi. Còn viêc mình nêu ra cái su phôi hop giüa các luc luong không
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 16 -


có ý là coi thuòng tâm quan trong cúa quân chú luc, nhung chi dua vào quân chú luc không thôi
thì khó có thành công. Tât nhiên, quân chú luc cúa ta dánh tôt thì mói có thê thãng. Nhìn vào các
trân dánh, các chiên dich lón, nguòi ta nhìn vào quân chú luc là chính mà có thê quên di mât
môt phân rât quan trong là su hô tro cúa các luc luong khác dôi vói quan chú luc. Liêu có phái vì
các luc luong nãm vùng dã tiêu hêt nãm 68 nên không thê hô tro gây rôi loan hâu phuong dich,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 17 -
không thê nôi dây phôi hop(ví du nhu phá duòng bãng sân bay Komtum chãng han) thì dã có co
may tiên xa hon nãm 72.

Truóc khi vùng 1 thât thú, thì ó vùng 2, toàn bô Quân doàn 2 dóng tai Pleiku duoc lênh di tán vê
Tuy Hòa bãng liên tinh lô sô 7. Ðai tá Lê khãc Lý, tham muu truóng Quân doàn 2, sau này ra hái
ngoai có lên môt dài phát thanh và kê chuyên lai rãng, khi nhân duoc lênh rút quân, môt tuóng
lãnh cúa quân doàn 2 là tuóng Câm dã nhân xét vói ông, " Thôi rôi, bàn cò dã sãp xêp xong,
chãng còn gì dê nói chuyên dánh dâm nüa." Môt thiêu tá pháo binh bày tó su túc giân vói ông
Lý, " Súng dan còn dây dú, quân lính còn dông, sao lai bó chay nhu thê này." Chuyên kê cúa
tham muu truóng Quân doàn 2 Lê khãc Lý cho thây khi Quân doàn 2 duoc lênh rút tù Pleiku vê
Tuy Hòa thì coi nhu sô phân cúa Quân doàn 2 cüng duoc sãp xêp xong cho phù hop vói kê
hoach giât sâp vùng 1 và vùng 2 cúa Sài gòn.
Ông Thiêu giât sâp vùng 1 và vùng 2 vói dung ý gì? Phái chãng là tao su xúc dông trong chính
truòng Mÿ dê quôc hôi Mÿ viên tro khân câp dê cúu miên Nam hay còn vì môt lý do nào khác?
Ông tu ý hành dông hay làm theo lòi cúa Mÿ? Có phái Mÿ muôn ông Thiêu giât sâp miên nam
càng sóm càng tôt dê thê giói khói trong thây thêm nhüng cánh thuong tâm do chiên tranh gây
ra dê rôi lên án Mÿ thêm? Nêu ông môt mình tu ý hành dông, phái chãng dây là hành dông " tái
phôi trí " và " di tán chiên thuât " dê co cum lai súc luc quân dôi miên Nam nhãm dôi phó vói
cuôc tông tân công cúa công sán? Nêu hành dông theo lòi Mÿ thì tai sao ngày 21 tháng 4 nãm
1975 ông lên dài truyên hình chúi Mÿ thâm tê, nào là bât tín, nào là bôi uóc, thât húa, dê rôi sau
dó vài ngày ông và gia dình duoc Mÿ " bông" ra ngoai quôc môt cách nhe nhàng êm thãm. Liêu
chuyên chúi Mÿ có phái là môt vó kich mà ông dóng quá hay không? Nhüng câu hói này chi có Mÿ
và ông Thiêu mói có thê trá lòi nhung ông Thiêu và Mÿ có lë së không bao giò trá lòi nhüng
bí mât den tôi cúa lich sú này. Lúc cùng gia dình di phi co tói Ðài Loan, duoc báo chí hói vê
trách nhiêm cúa ông truóc su hâp hôi cúa miên Nam, Tông thông Thiêu trá lòi: " Ðó là tât cá tôi
có thê làm cho quê huong cúa tôi!" Lòi nói vô liêm si này cúa Thiêu duoc Trân vãn Trà, thuong
tuóng cúa Viêt Công, nhãc lai trong hôi ký " Kêt thúc cuôc chiên tranh 30 nãm " và phê bình lòi nói
trên cúa Nguyên vãn Thiêu nhu sau, " Ðó là khâu khí cúa môt tên tông thông nguy quyên !"

Cách dây mây nãm lúc duoc Ðài radio Bolsa cúa Viêt Dzüng phóng vân nhân ngày 30 tháng 4.
Ông Thiêu không dám dê cho Viêt Dzüng tu ý hói mà bãt Viêt Dzüng phái dua cho ông nhüng
câu hói truóc rôi ông chon câu hói mà trá lòi. Phái chãng ông ngai là së có nhüng câu hói bât ngò
së làm ông lúng túng khi trá lòi và không khéo së làm lòi ra cái tôi giât sâp miên Nam cúa ông ?.
Có diêm cân luu ý thêm là ông Thiêu dã giât sâp luôn Tông doàn Báo An cúa Phât giáo Hòa Háo
trong nhüng ngày cuôi tháng 4 nãm 1975, dây là môt luc luong chông công quyêt liêt
tai miên Tây. Có lë ông Thiêu dã nghe lòi Mÿ dê giât sâp miên Nam môt cách gon gàng khi ông
ra lênh tuóc khí giói cúa Tông Ðoàn Báo An cúa Hòa Háo. Cüng cân nói thêm và trong nhüng giò
phút cuôi cùng cúa miên Nam, tuóng Nguyên khoa Nam cüng rán tìm cách chông dõ bãng nhüng
kê hoach riêng cúa ông nhung nhüng kê hoach này dêu không thành tuu vì có “ bàn tay
lông lá” nhúng vào phá hoai.

Khi muôn vào Viêt Nam, Mÿ dã bât châp tât cá nhüng su chông dôi dê dô quân vào. Và khi Mÿ
muôn giât sâp miên Nam dê phúi tay ra di thì cüng không ai ngãn cán nôi ý muôn cúa Mÿ. Miên
Nam quá thât là bât hanh khi có môt dông minh “ phán ban” môt cách vô luong tâm và tàn nhân
nhu Mÿ. Có diêu dáng trách là nhüng nguòi lãnh dao miên Nam nhu ông Thiêu, ông Ky dã
không bao giò nghï ra môt phuong cách gì dê ‘ tu luc cánh sinh “ khi Mÿ bó roi mà chi sông bám
“ vinh thân phì gia” vào Mÿ cho dên ngày Mÿ rút lui khói Viêt Nam.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 18 -Chuyên tuóc vü khí Tông Ðoàn Báo An Hòa Háo nói trên dã chúng tó âm muu giât sâp miên
Nam cúa Nguyên vãn Thiêu quá súc rõ ràng. Câu hói dãt ra ó dây là Thiêu giât sâp miên Nam
theo lênh Mÿ hay giât sâp miên Nam theo su suy tính cúa mình và vói muc dích gì thì phái cân
thêm thòi gian và tài liêu duoc công bô mói có thê trá lòi duoc câu hói hóc búa này.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 19 -
Trong cuôn " Ðai thãng mùa xuân " cúa Ðai tuóng Vãn tiên Düng, cüng dã tiêt lô thêm là khi mó
dâu trân dánh vào Ban-Mê-Thuôc vào ngày 10 tháng 3 nãm 1975, Bô chính tri cüng chi tiên liêu
rãng cüng phái mât 2 nãm 1975 và 1976 mói dút diêm duoc miên Nam. Không ngò sau trân
Ban-Mê- Thuôc, quân Công Sán tói dâu thì quân Công Hòa dã chay truóc rôi, thành ra thòi gian
tiên liêu chiên thãng miên Nam trong vòng 2 nãm thì thu ngãn lai còn 55 ngày. Su ngõ ngàng
cúa Vãn tiên Düng dã phân nào nói lên su giât sâp quân dôi miên Nam có tính toán cúa chính
quyên Nguyên vãn Thiêu. Quân dôi công sán chi khung lai ó mãt trân Xuân Lôc vì ó dây su
doàn 18 cúa quân dôi Viêt Nam Công Hòa, duói su chi huy cúa tuóng Lê minh Ðáo dã duoc
lênh dánh và dã câm chân ngay 3 su doàn Bãc quân. Và khi quân dôi miên Bãc muôn tiên mau
hon nüa thì ãn ngay mây trái bom hút không khí CBU làm kinh hoàng cán binh cüng nhu câp
lãnh dao công sán tai mãt trân. Mÿ muôn dãn mãt bô dôi công sán là ho cân thì giò dê di tán sô
nguòi Mÿ còn lai ó Saigòn. Cho nên mãt trân Xuân Lôc cú dãng dai cho dên khi Mÿ rút gân hêt
sô nhân viên ó Sài gòn thì mói " duoc lênh " thât thú.

Không phái doi dên nhüng ngày cuôi tháng 4 toàn dân miên Nam mói thây duoc bô mãt tôi bai,
xâu xa, hèn ha và vô liêm sï cúa Nguyên vãn Thiêu. Gân muòi nãm ãn trên ngôi trôc trong dinh
Ðôc Lâp, khi giãc dên gân kê thì cùng gia dình và tài sán thu tóm duoc trong nhüng nãm câm
quyên lên phi co và ca bài " Ðuoc làm vua, thua chay truóc." Trong thòi chiên tranh Viêt Nam,
báo chí Mÿ phanh phui là Thiêu cùng vói dàn em là Trung tuóng Ðãng vãn Quang, dã buôn bán
Bach phiên làm giàu. Thú trùm ma túy nhu Thiêu thì làm gì mà có chuyên yêu nuóc thuong dân.
Gãp thòi loan lac, làm cai thâu chông công, Thiêu chi có môt viêc duy nhât là vo vét cho dây túi
tham mà thôi. Ðên khi quôc gia hung vong thì lòi ngay ra bán chât ti tiên hèn nhát, dúng là " có
cháy nhà " mói " lòi mãt chuôt " Nguyên vãn Thiêu. Phó tông thông Nguyên cao Ky cüng chãng
có gì khá hon, trong cuôn hôi ký " Viêt Nam máu lúa quê huong tôi" , cuu thiêu tuóng Ðô Mâu
dã chi ra rãng ông Ky và bà chi ruôt là Nguyên thi Lý dã buôn lâu thuôc phiên tù Lào vê bán.
Ðúng là hai guong mãt cai thâu chông công do Mÿ dung nên là Nguyên vãn Thiêu và Nguyên
cao Ky chãng có tay nào sáng súa, toàn là thú buôn lâu ma túy.. Phái doi tói nhüng ngày cuôi
tháng 4 nãm 1975 mói thây rõ tu cách hèn kém cúa hai tay này. Bó quân, bó dân leo phi co mà
chay không môt chút liêm sï và danh du cúa nguòi lãnh dao. Thiêu và Ky së còn bám víu quyên luc
nêu ngày nào còn viên tro cúa Mÿ mà thôi. Công tâm mà nói, dúng ra vào nhüng ngày cuôi tháng 4
nãm 1975, Nguyên cao Ky tính làm môt cuôc dáo chánh chính phú Duong vãn Minh mói
thành lâp dê dôi dâu vói Bãc quân. Dï nhiên là nguòi Mÿ biêt chuyên dó và trùm CIA ó Saigòn lúc
dó là ông Polgar dã cánh cáo Ky là không duoc lôn xôn, Ky nghe nhu thê thì riu ríu vâng lòi
vì dã nhiêu nãm làm viêc vói nguòi Mÿ, Ky hiêu rãng nêu cúng dâu, buóng binh cãi lai Mÿ thì chi
mang hoa vào thân. Truóc dây khi ép buôc Tông thông Thiêu ký hiêp dinh Paris vào tháng 1 nãm
1973, Tông thông Nixon cüng gúi nhiêu búc thu cho Thiêu, cánh cáo xa gân là Thiêu là nên
nghe lòi Mÿ mà ký, chú nêu không thì së chiu sô phân thê thám cúa Tông thông Diêm. Nhüng lòi
hù doa úp mó này dã có kêt quá: Nguyên vãn Thiêu dông ý ký vào hiêp dinh Paris dù bán thân
Thiêu cüng biêt dây là hiêp dinh bán dúng miên Nam cho Công sán . ( Xin doc kÿ cuôn sách “ Hô
so mât Dinh Ðôc Lâp “ cúa Nguyên tiên Hung dê coi lai nhüng búc thu mà Nixon viêt cho Thiêu
nhãm thuyêt phuc và hãm doa Thiêu ký ). Trùm xia Polgar không muôn Ky dáo chánh dê dôi dâu
vói Bãc quân vì làm nhu thê là cán tró chuyên giât sâp miên nam cúa Mÿ thê thôi.

Vào khoáng nãm 1977, lúc dang còn ó Anh quôc, khi duoc nhüng ký giá hói vê tình cánh cúa
nhüng nguòi Viêt di vuot biên thì Nguyên vãn Thiêu trá lòi môt câu bac bëo, bât cân nhân tình
và can tàu ráo máng vói dông bào Viêt Nam nhu thê này: " Tôi không có dính dáng gì dên ho cá
"( I have nothing to do with them). Cuôc dòi cúa Nguyên vãn Thiêu duoc coi là môt cuôc dòi tôt
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 20 -


sô: vo dep, con ngoan, quyên thê, giàu có nhung Nguyên vãn Thiêu có môt chô ngôi khá buôn
trong lich sú, dó là :thùng rác cúa lich sú. Ðôi vói nhüng ké viêt gian bán nuóc hai dân nhu
Thiêu, thiêt tuóng không còn chô ngôi nào sach së hon dành cho ông ta

Hoá ra nãm 75 mây chú Nguy cô tình dê thua à?
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 21 -
khong phai vay ho chi tu di vao cho chet thoi ,khi chua danh tuong da chay.day la hoi ki cua vien
dai tuong tong tham muu truong cua che do nguy , du sao ho cung phai bien ho cho ho
chu.nhung phai noi rang chung no chay qua nhanh nen ta moi duoc da diet luon. vay he hom nao
toi post vao doan hoi ki cau cac tuong linh nguy de xem ho chiu rua nhau nhu the nao nhe, va
cung de cho may nguoi khaoi mi thay mi unh ho ban be cua minh nhu the nao he bye

Khi thua nguòi ta thuòng tìm môt liêu thuôc dê xoa diu nôi dau, cách hay nhât là dô này dô no, âu
là chuyên thuòng ó dòi, bài viêt theo kiêu mãng tó, chúi thây, trách ban nhu cúa
Pho_vang_buon_lam có thê thây nhan nhán ó các website hái ngoai. Tuy nhiên có nhiêu nguòi
viêt khi dã di tán ra nuóc ngoài cüng khá trung thuc, phân tích nguyên nhân cúa su viêc KHÁ
khách quan nhu cuôn hôi ký cúa Lê Khãc Lý nguyên dai tá tham muu truóng Quân doàn 2, các bài
viêt cúa Trinh Tiêu dai tá truóng phòng 2 (tình báo) quân doàn 2, Pham Bá Hoa dai tá tông
cuc truóng tông cuc tiêp vân, Nguyên tiên Hung tông truóng kinh tê, các bài viêt cúa cao Vãn
Viên Tông tham muu truóng cho trung tâm quân sú lâu nãm góc Mÿ Hoãc mói dây nhu cuôn hôi
ký cúa Nguyên Cao Ky. Ðây là các tài liêu nên tham kháo truóc khi nói vê vân dê này
Tôi luôn thây phì cuòi khi doc dên các lý do Thiêu giât sâp miên nam hay môt quân khu nào dó:
vì các lý do
- Ông ta làm thê thì duoc gì chú, là Óng thông ông ta hiêu quá rõ viêc thãng thua ánh huóng thê
nào dên cái ghê cúa ông ta
- Nêu có nhu vây nguòi mÿ chãc chãn së biêt, trong dinh dôc lâp CIA dã cài dãt hê thông nghe lén
rât hiên dai, ngoài ra các quân khu dêu có vãn phòng dài diên cúa CIA, DAO, vói mang luói
thu thâp tin rông khãp. Nêu mÿ chú dông thì tai sao lai có cuôc rút chay vôi vã cúa nguòi Mÿ nhu
vây, tâm ánh nguòi di tán leo lên truc thãng tai nóc toà dai sú mÿ là nôi ô nhuc cúa nguòi mÿ.
Hãy doc decent intervan cúa frank Sneep chuyên viên phân tích tin tai CIA sài gòn thì rõ
- Tôi nghï nguoc lai vói dúng, Mÿ -Thiêu dã cô gãng hêt súc nhung bât luc, truóc khi rút nãm 73
Mÿ dã ô at dô vü khí, quân cu vào cho Thiêu, các chiên dich viên tro Enhanced rôi Enhanced
Plus vói 2 triêu tân quân cu dô vào biên quân dôi sài gòn tró thành quân dôi duoc dánh giá manh
thú 4 thê giói. Hãng nãm sau dó vân viên tro nhiêu ti USD môi nãm cho Sài gon. Ðai sú
mÿ Graham Martin nhüng tháng dâu 75 ra súc vân dông hành lang dê xin viên tro khân câp thêm
cho thiêu và 720 triêu USD dã duoc duyêt, Wayend tu lênh luc quân mÿ dâu tháng 4 dên thi sát
tình hình dê bô sung viên tro, sau dó các máy bay C-141, C5 Galaxy chó pháo 155mm, xe tãng
M-48 tù kho du trü cúa mÿ tai Philipine dên tân son nhât, cánh này duoc quay và phát lên tivi tai
sài gòn dê lên dây cót tinh thân cho quân nguy ( khi vê các máy bay C-5 chó tré em tù các cô nhi
viên VN qua mÿ theo yêu câu cúa CIA, môt chiêc khi cât cánh, cánh cúa sau khép không chãt,
nên vôi vã quay lai sân bay và roi xuông ngay gân sân bay, gân 150 em nhó và nü nhân viên mÿ
dã chêt). Thiêu lâp ra phòng tuyên Phan rang do biêt dông quân, dù chiên giü vói vü khí mói cúa
mÿ dua qua, nhung phòng tuyên này cung chi dúng duoc không quá 3 ngày khi bi tân công.
Vây tai sao Thiêu thua, phân tích thì thât dài nhung tóm lai thì:
- Khi mÿ rút dù duoc viêt tro nhiêu nhung quân dôi sài gòn dã yêu di rât nhiêu súc co dông giám,
súc chiên dâu kém, không có hoá luc mÿ yêm tro nên tinh thân chiên dâu sút giám môt dôi quân
quen dua vào mÿ cám thây không tu tin khi dúng môt mình. Hoá luc cúa Mÿ thì dù có là dôi quân
thúc 4 hay thú 2 cüng khó lòng mà dám báo duoc nhu mÿ. mãt khác dôi quân ây dã quen xài
sang theo kiêu mÿ nên gãp khó là kêu, là chay. Mà xài nhu mÿ thì trên thê giói này chi có ...mÿ
mói dám làm. Nguyên Cao Kÿ dã cay dãng thùa nhân diêu này và ông ta viêt rât hay.
- Vê chiên luoc Sài gòn bi lùa ó Buôn Ma Thuôt thì ai cüng biêt, Nhung quân dôi sài gòn không
phái ai cüng bi lùa, Trinh Tiêu truóng phòng 2 QÐ 2 nguy có nhiêu bãng chúng cho thây quân
CS tâp trung nhiêu quanh BMT và sãp tân công nhung pham vãn phú, thiêu và cá CIA cüng
không tin. Charles timmes truóng CIA tai SG cüng thùa nhân CIA bi lùa ( Ông Vãn Tiên Düng khi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 22 -


dó ó BMT cüng biêt nhüng so hó cúa mình và lo dên thót tim). Sau trân BMT nêu không rút thì ó
góc dô cúa Thiêu, Cao Vãn Viên dêu thây khó có thê giü nôi Kontum và Play cu khi dó bi bao vây
chi còn liên lac vói bên ngoài bãng duòng hàng không. Nãm 72 duoc yêm tro nhu vây mà còn
trây trât mói giü duoc thì nay CS manh hon nhiêu, không có B.52 cúa mÿ thì súc mây mà giü
nôi. Nêu cô giü thì së mât toàn bô quân chú luc tai dây. Khi Phú xin tú thú vói yêu câu quân viên
tôi da nhung sai gon lây dâu ra quân viên, chú luc co dông nhu dù, thuý quân luc chiên thì thì bi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 23 -
cãng ra khãp noi ó quân doàn 1, Biêt dông quân thì QÐ2 dã có 8 trên tông sô 12 liên doàn rôi,
tiêp tê hâu cân thì làm sao tiêp tê nôi bãng duòng không cho gân 100 ngàn quân các loai, khi
phán kích BMT, quân nguy mât gân 3 ngày mói không vân duoc 2 trung doàn thiêu cúa su 23
xuông dông BMT. Nhung nêu rút thì sao. Nêu là nãm 72 thì khôi chú luc nguy ó tây nguyên së
duoc không vân di chô khác ngay nhung nãm 75 thì lai khác, Thiêu chi có thê rút theo duòng bô
Khi hop tai cam ranh quyêt dinh rút khói cao nguyên khi thiêu hói rút theo duòng nào thì cá Viên
và Phú dêu không ý kiên gì, thiêu quyêt sao thì cú vây mà làm và lênh rút theo duòng 7 là
duòng bó hoang, không có câu phà nên CS cüng không thèm cãt và công sán cüng bi bât ngò
thât nhung kêt cuc thì nhu vây, Khi nghe lênh rút theo duòng 7 Lê Khãc Lý Tham muu truóng
qd2, môt nguòi duoc dánh giá là có nãng luc, giám chiu trách nhiêm dã kêu tròi , câm bán dô
trình bày vói Pham vãn Phú ra nên rút theo duòng 19 vì duòng này chi bi cãt bói Su 3 quân khu
5 CS, môt su khá yêu vì vùa thiêu quân sô,thiêu dan, luong thuc vùa thiêu hoá luc vì ó xa, tâp
trung quân phá vây tù Play cu xuông, tù Quy nhon su 22 dánh lên thì së rút duoc. nhung Phú nói
tông thông dã quyêt rôi, cú thê mà làm rôi giao cho Ðãng Duy Tât tu lênh biêt dông quân chi
huy rút chay còn mình thì chuôn vê nha trang nãm.. Ó Quân doàn 1 thì sao, khi CS mói pháo
kích và gây áp luc thôi thì Ngô Quang truóng dã cho rút khói quáng tri ngày 19/3 rôi, tai huê sau
mây ngày dánh nhau ác liêt tai phía tây Huê, khi CS cãt duoc duòng 1 phía nam Huê thì Huê chi
liên lac vói bên ngoài bãng duòng biên thôi, binh lính và gia dình rút tù quáng tri vê công vói sô
tai chô dã dào rã ngü tìm duòng thoát thân thì làm sao chông cu duoc mà không rút. Tai Ðà
nãng Ngô Quang truóng dô cho thiêu giât sâp QÐ 1 nhung quáng ngãi, quáng nam, chu lai thiêu
có cho rút dâu mà dên 24/4 dêu bi mât sach bói quân cúa khu 5 CS, dã có chú luc CS dâu. Ðà
nãng bi bao vây 3 mãt còn môi duòng biên, su doàn Dù rút vê Sài gòn dà nãng làm dà nãng suy
sup, nhüng nêu không rút thì cüng khó mà giü nôi, mây lü doàn Thuý quân luc chiên còn nguyên
ven, hon 100 ngàn quân, 1 ti dollar vü khí trong tay, kê cá vü khí mói chó tù Long Bình ra tãng
viên theo lênh cúa Thiêu. Truóng cüng có dánh duoc trân nào ra trò dâu??.

Tù truóc tôi vân nghï nãm 72 QÐNDVN thât bai là vì dánh lai Mÿ + VNCH môt cách chính quy.
Sau khi doc phân tích cúa bác thì thây quá không don gián nhu vây.

Hói bác B40 môt chi tiêt nhó: trong môt bài truóc bác có nói trang bi xe tãng là T54 và K63. Vây
K63 là loai nào vây, có phái Type 63 cúa Trung Quôc sán xuât không?

Lòi bàn cúa LeVanLe: khi mà trên thì không giü duoc phâm chât, duói thì mât lòng tin vào trên,
cá trên lân duói dêu chi lo riêng cho mang sông và gia dình mình thì dù cho quân dôi dông dên
mây, vü khí manh dên mây nhung vân mênh quôc gia cüng chi nhu toà nhà bãng cát mà thôi.
Chi cân võ ló môt góc là sup hêt tháy. Bài hoc muôn thúa nhung thòi nào cüng có nguòi (vô tình
hoãc cô tình) không thuôc!

Biêt vây nhung quân nguy miên Nam chãng thê khác duoc! Nguòi lãnh dao tôt thì dã không lãnh
dao miên Nam theo Mÿ!

Ngoài ra thât bai vê quân su chi là biêu hiên cu thê. Quân thua vài trân là chuyên bình thuòng,
nhung nêu có môt chính nghïa thì së huy dông duoc tiêm luc, ít nhât là cho su tôn tai.

Bên ngoài thì Mÿ dã cãt giám viên tro, tù chôi không can thiêp nhu kiêu ó Triêu Tiên. Vì sao? Vì
nhân dân Mÿ chãng úng hô tiên bac, xuong máu cho nhüng viêc làm vô nghïa!
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 24 -Trong nuóc thì không thê huy dông thêm binh lính, quân tai ngü thì bó trôn. Tai sao?

Trong khi ó Miên Bãc hoc sinh 17 tuôi dã hãng hái nhâp ngü. Các nuóc vân hãng hái viên tro. Ai
cüng thây miên Nam sup dô chi còn là vân dê thòi gian! Mà giò dã diêm khi sau trân Phuóc
Long, Mÿ rõ ràng không tó ý can thiêp nüa, tao diêu kiên cho Miên Bãc có thê huy dông toàn bô
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 25 -
luc luong ra. Miên Nam dù có tuóng giói quân tài cõ nào mà không có nguôn bô sung thì sóm
muôn cüng hêt!

nghe bài phóng vân hay, khách quan nên ghi lai gúi cho các bác cùng xem.

30 nåm truóc dây cüng vào tháng giêng , hiêp dinh Paris lâp lai hoà bình ó Viêt nam dã
duoc ký kêt, dánh dâu 1 chuong quan trong trong lich sú Viêt nam. Sau 30 nåm, phóng
vân hàng tuân hôm nay tiêp tuc cuôc trò chuyên giüa Huong Ly & cuu Ðai tá Nguyên Huy
Loi , cô vân quân su cúa phái doàn VNCH tai bàn dàm phán.

Huong Ly ( phóng viên BBC ): Xin tró lai tiên trình dàm phán 30 nãm truóc dây. Ngoài cám giác
dâu tiên khi mà .. ông cám thây ngac nhiên & cám thây hoi bi sôc khi duoc phía bên Mÿ thông
báo rãng là không thê chiên thãng bãng vü luc duoc mà bãng các hoà dàm thôi thì ông còn nhó
gì nüa khi mà ông ròi Paris vào tháng 10 -1972

NHL : Phía nguòi Mÿ, sau khi ông ... nói vói tôi nhu vây thì 5-6 tháng sau nguòi Mÿ cüng có gãp
riêng tôi vì hàng ngày, hàng tuân chúng tôi, tôi vói tính cách cô vân quân su sang gãp phái doàn
Mÿ. Môi môt lân có nhân vât quan trong nào tù VN sang, hoãc tù phía Mÿ sang thuyêt trình vân
dê thì ho dêu mòi tôi sang tham du. Trong các cuôc gãp dó nguòi Mÿ dê nghi : tai sao bên này
mình không di gãp môt sô nguòi bên kia dê mà tháo luân vói ho. Dï nhiên tôi cüng di gãp 1 sô
nguòi bên kia nhung rât tiêc các cuôc gãp dó dêu trong môt pham vi rât kín dáo và mình cüng
không có 1 chi thi gì rõ ràng. Ðai sú Lâm là nguòi chiu trách nhiêm trong cuôc hoà dàm, ông ta
dã nói : ’ sô phân mình dã duoc dinh doat rôi. Và nó không cho mình nói gì hêt. Mình muôn làm 1
cái gì dó, thì phái có lênh cúa thuong câp co phép thì mói làm duoc ’. Nhung phía Mÿ luôn cô võ
làm sao càng gãp nói chuyên duoc thì càng tôt, nhung dó chi là bán chính thúc thôi chú không
có gì chính thúc cá.

PVBBC: Miên Nam công hoà vói Miên Bãc, cá Mÿ vói Miên Bãc mà ông chúng kiên duoc.

NHL : giüa Mÿ & Bãc Viêt thì không ai chúng kiên duoc hêt. Ông Kissingger & ông Von-??? (
nghe không rõ) mà tôi vân thuòng gãp, qua vu dó. Có nhüng lúc ông cüng ngôi nói nhüng vu dó,
nhung nói qua thê thôi. Chuyên dó ó nhà ong Bânco cüng có thông báo cho ông Tông thông (
Thiêu ) biêt . Nhung mà thuc su ra dó, cô cüng phái hiêu khi ho nói chuyên vói nhau nhu vây, cái
gì cân cho mình biêt thì ho cho mình biêt, còn cái gì ho không muôn cho mình biêt thì ho phái giü
kín dáo. Mình cüng nhìn thê thôi chú dâu làm gì khác. Còn nhüng vân dê vói Mãt Trân GPMNVN
thì thucsu ra lênh ó nhà câm không duoc liên lac gì hêt. Ngay khi tôi ó bên dó, môt vài nguòi
phía mãt trân dê nghi tôi gãp riêng. Chãng han tôi gãp ông Ðinh Bá Thi thì nhât dinh ( Sài Gòn )
không châp nhân tình huông dó . ( Sài gòn) chi muôn nói chuyên vói Hà nôi thôi, mà Hà nôi thì
không bao giò chiu nói chuyên ( vói phía doàn VNCH). Ngay cá khi có các phái doàn cúa Mÿ
sang, cúa các hôi tôn giáo sang , ho hói tai sao các ông không chiu nói chuyên vói nhau, tôi báo :
do Bãc Viêt, tôi muôn nói chuyên vói ho mà ho khônf chiu nói chuyên vói tôi. Tôi trá lòi nhu vây
thì ho cüng dông ý là cuôc hoà dàm ngôi ó Klê-be chi là bình phong thôi. Còn tât cá chi làm viêc
trong bóng tôi hêt. Mÿ làm viêc riêng vói Bãc Viêt. Nêu Mÿ cân thì ho liên lac riêng vói Bãc Viêt,
sau khi Bãc Viêt dông ý châp nhân trên 1 cãn bán nào dó thì ho coi dó là cái chính. Do dó khi mà
ký hiêp dinh Paris, mình coi là 1 su phán bôi, thì trái lai ông Ni-xon cüng nhu Kit-sing-gio coi là
Mÿ dã toàn thãng. Hoà dàm Paris dã di nguoc lai cá cuôc chiên tranh. Cá nghìn cuôn sách dã
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 26 -


duoc viêt ra rôi & nhüng cuôn sách mói ra càng doc càng rõ thêm, và nhât là nhüng nguòi sông
ó Mÿ mây chuc nãm nay thì thây chính tri ó Mÿ thay dôi theo quyên loi cúa các dáng Công Hoà
hay Dân Chú này , cúa quân chúng Mÿ. Thành ra nêu là 1 nguòi nhìn rõ vân dê dó thì không bao
giò nên lê thuôc 100% vào dai cuòng nhu nuóc Mÿ.

PVBBC: ông vùa mói nói là : ngày nay khi 1 sô sách báo tài liêu duoc công bô thì mói hiêu ra
nhu vây dây. Thê thì tai sao truóc kia, nhüng nguòi nhu ông tham gia vào quá trình dàm phán
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 27 -
nhu vây lai không có nhüng tài liêu , câu nói , bài viêt dê cho thây rãng là bài hoc phu thuôc
nhiêu vào dai cuòng nhu ông nói, dê nguòi ta có thê doc sóm hon, rút ra bài hoc sóm hon.

NHL :Khi tham gia cuôc hoà dàm, môi nguòi có môt nhiêm vu, môi nguòi trong 1 thê nhìn khác
nhau. Chãng han nhu tôi chi lo vê vân dê quân su. Phái doàn làm 1 bán trình bày hàng tuân ó hôi
nghi tai Klê-be. Cãi vói nhau nhu vây thôi, chú thât ra tât cá moi thú Mÿ dã sãp xêp hêt rôi.
Khi tôi gãp Ðai sú Lâm & cüng nhu Ðai sú Lâm nói chuyên vói phái doàn thì ông ta dã nhìn thây
rõ vân dê :VNCH dên Paris thì dã duoc ho ( Mÿ & VNDCCH ? ) quyêt dinh tù truóc chính phú
VNCH không thê tôn tai duoc, phái chêt. Do dó ông nói là cái tang thuong cúa mình không cho
mình nói gì hêt. nó chi nói vói mình là Cái dám ma VNCH này di 2 ngua hay 4 ngua thôi, chú nó
không nói là VNCH tôn tai không. Lúc dâu phía Mÿ nói là nhât dinh VNCH tôn tai , nhung khi hoà
dàm- khi Bãc Viêt dông ý ông Thiêu không phái tù chúc cho tói khi tông tuyên cú, 2 bên VN ngôi
lai vói nhau thì nguòi Mÿ cho là ho chiên thãng rôi. Ho có biêt dâu VNCH ó vào thê khãc khe
hon là vì tu mình duong dâu vói tât cá mà mình không súa soan gì hêt. Thuc su bài hoc dó bây
giò rõ nhu ban ngày. Nhiêu nguòi dã viêt ra , ngay cá ông Nguyên Sãc Phong ( truóng phái
doàn VNCH cuôi cùng ngôi nói chuyên vói bên kia) dã sang bên này , ông cüng nhìn rõ vân dê.
Rôt cuôc ông vê bi di cái tao, ông cüng hoc duoc và viêt ra hêt. Cái quan trong là nhüng nguòi
không công sán không biêt ngôi lai vói nhau, nhìn rõ vân dê nhu vây dê súa soan cho sãp tói tao
duoc su hoà hop dân tôc. Và chi khi nào có su dông thuân dân tôc. Lúc bây giò nuóc Viêt nam
mình mói tiên lên duoc. Và chúng tôi hoàn toàn ó ngoài, và nhüng nguòi lãnh dao trong nhà ho
trách nhiêm, dân chúng bây giò không cân chiên tranh gì nüa hêt. Làm sao mà dân chúng tiên
lên duoc, kinh tê phôn thinh.

PV BBC : Tôi muôn dãt ra câu hói khác, ông làm viêc trong lïnh vuc quân su, nhiêu sách báo nói
vê cuôc chiên VN, và nói vê hoà dàm Paris thì ho cüng dua ra nhân xét, và trong cuôc nói
chuyên tù nãy dên giò thì cüng cân công nhân diêu : vê mãt tô chúc rõ ràng là VNCH dã không
bãng phía miên Bãc. Nhiêu báo chí nuóc ngoài dôc lâp ( khách quan ? ) thì ho cüng nói là quân dôi
VNCH không có kÿ luât, không có tô chúc bãng quân dôi miên Bãc và chính vì thê nó cüng là
1 phân cúa nguyên nhân dân dên su thât bai, cáo chung cúa VNCH, Ông thây lâp luân dó có
dúng hay không ?

NHL: Vâng, cái dó theo tôi hoàn toàn dúng. Nhât là sau khi tôi ròi hoà dàm Paris. Tôi tró vê VN
tù cuôi nãm 1972 thì tôi nhân chúc vu mói là phu tá Thanh tra quân luc . Tôi mói nhìn thây rõ, só
dï quân dôi VNCH hóng nhu vây vì ngay tù lúc dâu khi Mÿ tham gia vào chiên tranh VN, Mÿ tin
tuóng vói duòng lôi cúa ho, ho tô chúc duòng lôi theo quân dôi Mÿ. Mà quân dôi Mÿ không phù
hop vói cuôc chiên tranh này là vân dê thú nhât. Vân dê thú 2 là khi ho thây mình không làm
duoc, mà cái dó chính tôi nhân dinh ngay tù lâu rôi chú không phái . ... Mÿ dã toàn quyên trong
cuôc chiên tranh này , nguòi Mÿ xác nhâp quân dôi VNCH duói quyên chi huy truc tiêp cúa ho,
thành ra khi xãy ra Têt Mâu Thân mói thây tât cá tô chúc quân dôi thiêu sót rât nhiêu. Sau dó 1
phái bô Mÿ dã sang diêu tra vân dê dó, ho có gãp tôi và tôi cüng dã nói rõ tai sao nó nhu vây. Cái
dó chúng tôi nói tù lâu rôi, nhung mà chúng tôi không có quyên gì hêt, mây ông tuóng Mÿ dã
nãm hêt. Ðên khi VN hoá chiên tranh có dây dú phuong tiên dê tô chúc quân dôi lai dê cho thât
dàng hoàng thì không làm nôi. Do dó dên kho xãy ra, nhât là mây ngày cuôi cùng ... bàng hoàng
trong lich sú quân dôi chua bao giò có, cái tang thuong là nhu vây. Bài hoc dó bên phía quân
dôi chúng tôi nhìn rõ lãm. Nhung mà giò nói lai chuyên cách dây 30 nãm, dê trong tuong lai cho
nguòi khác ho hoc thôi.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 28 -


PV BBC : và nói vê hàng ngü lãnh dao VNCH, nói chung là có các ý kiên cúa báo chí quôc tê hãn
hoi, và nhüng tài liêu gân dây ho cüng nhân xét là : thuc ra hàng ngü lãnh dao, tuóng lãnh
VNCH vê trình dô, ý chí cüng không có và không bãng phía miên Bãc. Ông thây thê nào?

NHL : cái dó tôi hoàn toàn dông ý. Thuc su ra nói vê diêu dó thì dài và dông cham dú moi thú.
Chuyên dó theo tôi là quá khú, nên xêp lai không lôi ra nüa. Cái dó dêu là su thât hêt.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 29 -
PV BBC: ông vùa nói chuyên quá khú, các bên dêu phái xêp lai và nói nôm na là tiên dên tuong
lai. Trong quan hê VN vói Mÿ cüng dã làm diêu dó qua chuyên bình thuòng hoá, bó câm vân, ký
hiêp dinh thuong mai .... Thê thì theo ông, công dông VN ó Hái ngoai nói chung & nhüng nguòi
nhu ông nói riêng, tinh thân cúa ho có muôn xêp lai quá khú, huóng dên tuong lai hay không
hay là vân còn nhüng bô phân nói nôm na là chông công cuc doan vân bám lây quá khú dê rôi
không thê nào tiên dên tuong lai duoc.

NHL : vâng, cô dãt ra 1 vân dê thât dúng. Nhun g mà thay dôi công dông VN ó bên này thuc là
khó. Chãng nhüng có nhüng nguòi mà ho tin tuóng rãng CS là 1 chú nghïa rât là dôc ác, mà
nhüng nguòi di tù cái tao 10-20 nãm, su cãm thù vân còn tôn tai. Chúng tôi thuòng di các noi dê
nói lai, các anh nên quên di & nghï dên tuong lai lâu dài cúa dân tôc thì theo tôi chúng ta nên
quên cái dó di. & súa soan cho thê hê tré. Ho duoc hoc hành , nhìn rõ vân dê, cá tuôi tré trong
nuóc cüng vây. Tù tù xoá duoc hân thù dó và chúng ta tao duoc dông thuân dân tôc dê dua
nuóc VN lên. Ðó mói là cái tôt. Chúng tôi tiêp tuc di làm viêc dó . Tuy chúng tôi tuôi dã cao,
nhung còn làm duoc cái gì chúng tôi cô gãng làm.

PV BBC: nguòi ó nuóc ngoài vân cú vê và nguòi trong nuóc vân cú ra nuóc ngoài di hoc,...
không ngãn duoc chuyên thê hê tré ho bãt tay vói nhau.

NHL: chính thúc thì ho không bãt tay vói nhau, nhung trong su giao thiêp trong cuôc sông
thuòng ngày theo tôi ho hoà hop vói nhau. Nhât là nhüng nguòi tré gãp tôi ó bên này, ho nói
rãng ó nhà nói là tiên lên VN ( cô gäng phát triên kinh tê ? ) , .... qua các phuong tiên thông tin
nhu internet. ho trao dôi vói nhau thuòng xuyên. Ó bên nhà ho cüng hiêu vân dê lãm chú không
phái không ... và thòi gian së giái quyêt duoc.

ghi chú: nguôn bán tin BBC ngày 12/01/03
nhüng chü nghiêng trong ngoãc do tôi thêm vào.

Áy chêt xin lôi Pho_vang_buon_lam, Tôi không có ý dinh chi trích bác dâu, có lë tranh thú viêt vôi
nên tôi không nói rõ, chú tôi cüng doán biêt dây là bài viêt bác trích cúa ai, dãng ó dâu, nêu bác
có thòi gian thì post tiêp dê moi nguòi cùng xem nhé ( Cân thân bi lock dó). Bác không post tiêp
là tôi cám thây ân hân dây.
To Levanle2001: Ðúng K63 là type 63 cúa TQ dây, phuong tây và Viêt nam goi là K.63, Nãm 75
môt hãng thông tân nuóc ngoài có chup môt búc ánh xe boc thép ta duyêt binh mùng chiên
thãng tai SG vói nhan dê “ Xe boc thép Nga trên duòng phô Sài gòn” nhung nhìn kÿ thì dó là xe
K.63 cúa TQ
To Duong 2002: Tôi xem lai tu liêu và công nhân là ta có su doàn 1 dúng nhu bác viêt ó doan
truóc, xin lôi bác nhé.
To all: cám on các bác dã có lòi khen dông viên, nhung tôi tranh thú viêt vôi nên nhiêu lúc rât
lúng cúng và sai sót, mong các bác thông cám, tôi rât muôn các bác trao dôi nhiêu vê su kiên
nãm 75, không biêt admin có úng hô không. tháng 1nãm nay lai ký niêm 35 nãm Chiên dich mâu
thân và 30 nãm hiêp dinh Paris, các bác Admin thây có nên mó topic vê vân dê này không thì mó
cho bà con tranh luân tí. Tôi rât muôn trao dôi dê cùng biêt hiêu biêt thêm vê lich sú cúa chính
chúng ta, nhüng diêu, nhüng quan diêm mà mình chua biêt, chú không phái dá kích, nói xâu ai
hay cho rãng ta thãng dich thua

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 30 -


Nêu nói sau khi mÿ rút ai cüng thây miên Nam sup dô chi còn là vân dê thòi gian, Mà giò dã diêm khi
sau trân Phuóc Long thì theo mình không hãn vây dâu. Tù nãm 1973 dên giüa nãm 1974 ta cüng có
nhiêu lúng túng vê chiên luoc, Nãm 75 lúc dâu ta cüng chi coi là nãm bán lê trong kê
hoach giái phóng 2 nãm 75-76. du dinh là nãm 76 së dút diêm kia, do dó nguôn vât luc lúc dâu
dành cho nãm 75 cüng rât ít, sau dó do tình hình biên chuyên nhanh thì mói thay dôi kê hoach là
giái phóng trong nãm 75, rôi rút xuông truóc mùa khô nãm 75
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 31 -
Nêu nói nguy gãp khó khãn thì ta cüng gãp khó khãn hon nhiêu, Giông nhu nãm 1968 mÿ ngùng
ném bom miên bãc thì LX cüng không viên tro tên lúa và pháo phòng không nüa. Sau hiêp dinh
paris các nuóc XHCN giám hãn viên tro, nhât là viên tro quân su, không viên tro vü khí tân công
nhu xe tãng, pháo lón, máy bay, dan pháo vói lý do là chiên tranh dã kêt thúc, tình trang dã lâp
lai nhu truóc nãm 1954 giông nhu Triêu tiên và Ðúc lúc dó. TQ thì giám manh hon dên nãm
1974 sau vu Hoàng sa thì gân nhu không còn viên tro quân su. Các nuóc XHCN nói chung cüng
chiu nhiêu súc ép cúa mÿ vê vân dê VN, ho cüng tù chôi nhiêu diêu có thê giúp duoc VN dê dôi
lai nhüng hoà hoãn vói mÿ hay loi ích chung toàn câu cúa ho.
Vê ta sau nãm 72 ác liêt cüng thiêt hai nhiêu, vê vât chât miên bãc bi tàn phá nãng nê, nhiêu kho
tàng hâu cân bi phá huý, xe tãng, pháo lón, dan duoc tiêu hao nhiêu trong nãm 72 không duoc
viên tro bô xung, các don vi chú luc cüng bi tiêu hao nhiêu cân phái cúng cô, xây dung lai. Quân
giói ta chua sán xuât duoc xe tãng, pháo và dan pháo lón là hoá luc chú yêu cúa ta, dên dâu
nãm 75 ta vân loay hoay tìm cách sán xuât dan pháo 130 mm mà không duoc, Ðên nãm 74 dan
pháo ta thiêu dên nôi phái lây vó dan dùng rôi vâ nhôi lai thuôc phóng dê dùng, phái dem ra sú
dung các loai pháo nhó 57mm, 76,2 mm tù thê chiên 2 duoc viên tro tù lâu nhung ít dùng, lây cá
dan pháo 105mm và 130 mm cü bi ri sét, dánh bóng lai, thay thuôc phóng dem dùng. Truóc tình
hình dó TBT Lê Duân phái chi thi “ Cô gãng xin các nuóc anh em, rái ra môi nuóc môt ít” nhung
cüng không khá quan. Lúc này các don vi xe tãng, pháo tuy dông nhung vü khí chi dú khoáng
2/3 biên chê còn lai thiêu không có dê bô xung. Nãm 74 trong trân Ðông Xoài- Phuóc Long, lúc
dâu có lênh không duoc dùng xe tãng, pháo 130 mm dê tiêt kiêm Nêu dánh PL truóc thì Ðông
xoài chi là chi khu nhó ó phía bãc bi bao vây së khó mà giü duoc, vá lai dánh PL truóc së bât
ngò hon, nhung cuôi cùng phái dánh dông xoài truóc tuy mât yêu tô bât ngò cúa trân phuóc
long nhung lai thu duoc dan pháo 105-155mm cúa nguy lây vôn dê dánh phuóc long, tuy nhiên
sau dó trân phuóc long cüng có sú dung môt tiêu doàn pháo 130mm và môt dai dôi xe tãng T-
54. Nãm 75 trong trân Quáng tri- Huê lúc dâu cüng duoc lênh không sú dung xe tãng-pháo 130
mm, sau khi chiêm duoc Quang Tri, cãt duòng 1 phía nam Huê tình hình thuân loi có thê giái
phóng Huê thì mói duoc phép dùng Xe tãng – Pháo lón nhung các luc luong này lai ó khá xa
nên chi có vài tiêu doàn pháo lón và 2 dai dôi xe tãng, môt dai dôi T-34 cúa khu 4 dánh vào cúa
Thuân an nhung chi có 01 xe dánh duoc dên cùng còn lai hêt xãng và dan nãm lai doc duòng,
môt dai dôi T54 cúa lü doàn 203 QÐ 2 gôm 8 xe nhung chi có 4 xe tham chiên duoc (Ðai dôi này
cúa Bùi Quang Thân sau dó cãm cò trên dinh dôc lâp 30/4/75). Trân Ðà nãng Thì QÐ2 tham gia dây
dú cá tãng pháo trong dó môt sô luong dáng kê là chiên loi phâm thu duoc ó Huê. Trân cuôi cùng
dánh Sài gòn ta huy dông 5 quân doàn vói 15 su doàn bô binh , có 6 Trung/lü doàn xe tãng
nhung chi có trên 520 xe tãng thiêt giáp (trong dó khoáng 20% là M41-M48_M113 chiên loi
phâm), ít hon cá 3 mãt trân nãm 1972. Có trên 700 pháo xe kéo nhung có khoáng gân 40% là
pháo chiên loi phâm 105mm-155mm vói sô luong lón dan pháo thu duoc cúa Nguy. Sô luong
kê trên là ta dã huy dông dên các don vi xe tãng –pháo binh du bi chiên luoc rôi dây, chi có 01 trung
doàn SAM 2 vào dên duoc Ðông Nam bô nhung khí tài hóng, dôn ghép mãi cüng chi có 01 tiêu
doàn có thê chiên dâu duoc , nhung cüng chãng bãn lên duoc quá dan nào mãc dù có muc tiêu.
Sau chiên thãng Tây Nguyên, Huê -Ðà nãng, Duyên hái miên trung, các su doàn bô binh
cúa ta thay pháo 122mm nòng ngãn cúa ta (không phái 122mm D 74 nòng dài) bãng pháo 105
cúa nguy, các trung doàn pháo lón lâp thêm các tiêu doàn pháo 155mm, thay toàn bô xe kéo
pháo ATC bãnh xích nãng nê, tôc dô châm cúa LX bãng xe kéo pháo bánh lôp chiên loi phâm.
cùng vói máy thông tin PRC-25, Phóng luu M-79 cho bô binh, xe GMC, câu bently, phà cho công
binh. Nói vây dê thây rãng chiên thãng dành duoc quá là không dê dàng gì

Bác B40 này, con sô 400 xe tãng tham chiên ó Quáng Tri liêu có chãc chãn không ? Tôi doc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 32 -


trong hôi kí cúa tuóng Hoàng Câm thì toàn Nam Bô nãm 72 chi có 1 tiêu doàn tãng vói 36 chiêc
(1/2 bi cháy hóng trong trân An Lôc), hôi kí cúa tuóng Ðãng Vü Hiêp cüng chi nói có 1 tiêu doàn
tãng ó Tây Nguyên.
36-400 --->múc chênh quá lón, tôi nghï VN mình së bô trí dêu dêu hon
Ngoài ra ó Quáng Tri lân dâu còn có su tham chiên cúa hái quân nüa, trung doàn hái quân 126
này dã tham gia chiêm và giü cáng Cúa Viêt.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 33 -
Ông già em kê ông có tham gia trân dánh tái chiêm Cúa Viêt sau khi môt lü tank do thãng cha
nào nôi tiêng cúa VNCH chi huy ây. Trân dó thãng to, có cá xe tank ta tham chiên. Bác nào có sô
liêu vê trân này post lên cho moi nguòi. Nhân tiên dô các bác su doàn nào cúa VNCH ó Vùng 1
manh nhât tính dên truóc khi Ðà Nãng thât thú.

vùng 1 có 2 su manh nhât cúa nguy là su Dù và su Lính thúy dánh bô, nêu vào thòi diêm truóc
khi ÐN thât thú thì chãc là su LTÐB vì nêu em không nhâm lúc này su dù dã rút vê tuyên sau, su
LTÐB ra thay dê phòng thú Huê

Sô liêu môt sô trân xe tãng cúa QDNDVN (VC)
- Trân Làng vây 1968: Tiêu doàn 195 thuôc trung doàn 202 có 2 dai dôi gôm 16 xe PT76. Ðây là
trân tham chiên dâu tiên cúa xe tãng VC.
Nãm 1972
- Chiên truòng bãc Tri Thiên-Huê: tân công tù 30/3 dên 26/7/1972: luc luong gôm có Trung doàn
203, Trung doàn bô binh co giói 202, tông công có 297 xe tãng, thiêt giáp, môt sô xe pháo phòng
không tu hành (không kê trung doàn 206 quân khu 4 du bi phía sau và phòng thú khu 4, có
khoáng 60 xe, thuc tê không tham chiên). Trung doàn 202 BBCG nguyên là trung doàn tãng/thiêt
giáp 202 kêt hop vói 2 tiêu doàn bô binh, mói duoc huân luyên 79 ngày thì vào chiên truòng.
- Chiên truòng Bãc tây nguyên: tù ngày 30/3 dên 5/6/1972, luc luong xe tãng hon 1 tiêu doàn là
tiêu doàn 297 có 4 dai dôi, 1dai dôi cao xa tu hành trang bi 37 xe gôm:28 T54/T59, 5 PT76, 3 xe
phòng không, 1 xe lãn quét mìn.
- Ðông nam bô tù 30/3/72 dên 27/1/1973: xe tãng gôm các tiêu doàn 20,21 và dai dôi 33 trang bi
xe chiên loi phâm: tông công có 84 xe
- Cánh dông Chum-Lào: Tiêu doàn 195 có 25 xe gôm 18 T34, 3 PT76, 4 K63
Tông công nãm 1972 có 450 xe tãng các loai cúa VC tham chiên trên các chiên truòng:
Nãm 1974
- Trân Phuóc long - Ðông nam bô: Tiêu doàn 21 có 20 xe tãng T54/T59
Nãm 1975:
- Mãt trân Tây nguyên Buôn Ma Thuôt: Trung doàn 273 có tông công 63 xe gôm 2 tiêu doàn tãng,
1 tiêu doàn thiêt giáp
- Mãt trân Huê -Ðà nãng có Lü doàn 203 QÐ 2 ( 4 tiêu doàn), trung doàn 574 quân khu 5: tông
công có 168 xe các loai
- Chiên dich Hô Chí Minh: có các Trung doàn 202 , 273, 26, lü doàn 203, 3 tiêu doàn cúa các
trung doàn 206, 215 du bi chiên luoc tù bãc VN dua vào: Tông công có 398 xe
Cu thê Chiên dich HCM, 5 müi tiên công có luc luong tãng nhu sau nhu sau
- QÐ1 có trung doàn 202 (thiêu) có 67 xe gôm 35 xe tãng, 29 thiêt giáp, 3 xe khác ( phòng không,
xe kéo tãng, quét mìn, v.v...)
- QÐ2 có Lü doàn 203 có 81 xe các loai gôm 46 xe tãng, 34 thiêt giáp, 1 xe khác
- QÐ 3 có trung doàn 273 gôm 83 xe (khi tham gia trân BMT chi có 63 xe, sau dó bô xung xe
chiên loi phâm) gôm 59 xe tãng, 24 thiêt giáp
- QÐ 4 có trung doàn 26 có 69 xe các loai gôm: 61 xe tãng, 7 thiêt giáp, 1 xe phòng không
- Ðoàn 232 ( tuong duong quân doàn) có 2 tiêu doàn và 1 dai dôi thiêt giáp dôc lâp, tông công
có 82 xe gôm 47 xe tãng, 33 thiêt giáp, 1 xe kéo tãng
- Luc luong du bi: 17 xe tãng
- Tông công là 398 xe
Tông công trong 55 ngày dêm tù 10/3 dên 30/4/1975 có 502 xe tãng/thiêt giáp các loai cúa VC
tham chiên trên các chiên truòng tai miên nam VN
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 34 -


Ðây là sô liêu có thê coi là tin cây, các bài truóc tôi viêt khá vôi nên sô liêu có chênh lêch chút ít
Bác hói vì vào lai có su chênh lêch giüa dông nam bô và tri thiên, tôi së nói sau

Sô liêu môt sô trân xe tãng cúa QDNDVN (VC)
- Trân Làng vây 1968: Tiêu doàn 195 thuôc trung doàn 202 có 2 dai dôi gôm 16 xe PT76. Ðây là
trân tham chiên dâu tiên cúa xe tãng VC.
Nãm 1972
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 35 -
- Chiên truòng bãc Tri Thiên-Huê: tân công tù 30/3 dên 26/7/1972: luc luong gôm có Trung doàn
203, Trung doàn bô binh co giói 202, tông công có 297 xe tãng, thiêt giáp, môt sô xe pháo phòng
không tu hành (không kê trung doàn 206 quân khu 4 du bi phía sau và phòng thú khu 4, có
khoáng 60 xe, thuc tê không tham chiên). Trung doàn 202 BBCG nguyên là trung doàn tãng/thiêt
giáp 202 kêt hop vói 2 tiêu doàn bô binh, mói duoc huân luyên 79 ngày thì vào chiên truòng.
- Chiên truòng Bãc tây nguyên: tù ngày 30/3 dên 5/6/1972, luc luong xe tãng hon 1 tiêu doàn là
tiêu doàn 297 có 4 dai dôi, 1dai dôi cao xa tu hành trang bi 37 xe gôm:28 T54/T59, 5 PT76, 3 xe
phòng không, 1 xe lãn quét mìn.
- Ðông nam bô tù 30/3/72 dên 27/1/1973: xe tãng gôm các tiêu doàn 20,21 và dai dôi 33 trang bi
xe chiên loi phâm: tông công có 84 xe
- Cánh dông Chum-Lào: Tiêu doàn 195 có 25 xe gôm 18 T34, 3 PT76, 4 K63
Tông công nãm 1972 có 450 xe tãng các loai cúa VC tham chiên trên các chiên truòng:
Nãm 1974
- Trân Phuóc long - Ðông nam bô: Tiêu doàn 21 có 20 xe tãng T54/T59
Nãm 1975:
- Mãt trân Tây nguyên Buôn Ma Thuôt: Trung doàn 273 có tông công 63 xe gôm 2 tiêu doàn tãng,
1 tiêu doàn thiêt giáp
- Mãt trân Huê -Ðà nãng có Lü doàn 203 QÐ 2 ( 4 tiêu doàn), trung doàn 574 quân khu 5: tông
công có 168 xe các loai
- Chiên dich Hô Chí Minh: có các Trung doàn 202 , 273, 26, lü doàn 203, 3 tiêu doàn cúa các
trung doàn 206, 215 du bi chiên luoc tù bãc VN dua vào: Tông công có 398 xe
Cu thê Chiên dich HCM, 5 müi tiên công có luc luong tãng nhu sau nhu sau
- QÐ1 có trung doàn 202 (thiêu) có 67 xe gôm 35 xe tãng, 29 thiêt giáp, 3 xe khác ( phòng không,
xe kéo tãng, quét mìn, v.v...)
- QÐ2 có Lü doàn 203 có 81 xe các loai gôm 46 xe tãng, 34 thiêt giáp, 1 xe khác
- QÐ 3 có trung doàn 273 gôm 83 xe (khi tham gia trân BMT chi có 63 xe, sau dó bô xung xe
chiên loi phâm) gôm 59 xe tãng, 24 thiêt giáp
- QÐ 4 có trung doàn 26 có 69 xe các loai gôm: 61 xe tãng, 7 thiêt giáp, 1 xe phòng không
- Ðoàn 232 ( tuong duong quân doàn) có 2 tiêu doàn và 1 dai dôi thiêt giáp dôc lâp, tông công
có 82 xe gôm 47 xe tãng, 33 thiêt giáp, 1 xe kéo tãng
- Luc luong du bi: 17 xe tãng
- Tông công là 398 xe
Tông công trong 55 ngày dêm tù 10/3 dên 30/4/1975 có 502 xe tãng/thiêt giáp các loai cúa VC
tham chiên trên các chiên truòng tai miên nam VN

Môt sô chuyên quanh binh chúng xe tãng cúa VC
- 3/1959 trung doàn 202 trang bi xe T34, trung doàn dâu tiên cúa xe tãng VC duoc thành lâp,
dông thòi thành lâp binh chúng tãng thiêt giáp, tù 1960 dên 1965 có gân 2000 sÿ quan, chiên sÿ
duoc huân luyên tai LX và TQ, tuy nhiên sang nãm 1966 do không quân Mÿ dánh phá ác liêt
miên bãc, quá núa sô cán bô trên duoc chuyên sang luc luong phòng không, binh chúng T/TG
duoc thu gon lai vì nhiêu ý kiên cho rãng trong diêu kiên chiên truòng Vn khi dó, xe tãng VC ít có
diêu kiên tham chiên. Khi luc luong tãng bãt dâu tham chiên, nhât là tù nãm 1970 thì mói thành lâp
nhiêu don vi xe tãng. Tuy nhiên do thiêu cán bô, diêu kiên chiên tranh ác liêt, yêu câu cúa chiên
truòng gâp, trang thiêt bi phu thuôc vào nhip dô viên tro nên huân luyên không duoc dây
dú, khi tác chiên tuy có dành duoc môt sô thãng loi nhung bôc lô nhiêu thiêu sót rât co bán.
- Trong tác chiên xe tãng, không bao giò tiên quân và rút lui khói trân dánh theo cùng môt
duòng, trân Làng Vây xe tãng VC boi theo môt lòng suôi, vào gân cãn cú cúa VNCH, do khó
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 36 -


khãn cúa bô binh nên phái lùi ngày tân công 2 ngày so vói du dinh, don vi xe tãng này dã giâp
mình 2 ngày trên môt dôi có tranh cách cãn cú VNCH chi khoáng 3 km mà máy bay trinh sát mÿ
không biêt, su xuât hiên cúa xe tãng trong trân này làm quân VNCH kinh hoàng Có diêu ít nguòi
biêt là sau trân dánh kêt thúc, chi huy xe tãng mãc lôi co bán (cüng có thê do duòng xá khó
khãn) là cho xe tãng rút lui theo duòng tiên vào, thê là bi lô, bi không quân mÿ bãn cháy mât 8
chiêc, nhiêu lính xe tãng VC chêt mà nu cuòi chiên thãng trên môi chua kip tãt. Ðây là môt bài
hoc khá cay dãng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 37 -
- Môt dãc diêm nüa là xe tãng thuòng là luc luong phôi thuôc cho các don vi bô binh, viêc thành
bai cúa xe tãng nhiêu khi phu thuôc vào cán bô chi huy bô binh, tuy nhiên cán bô chi huy cúa VC
nhiêu khi thiêu hoãc không có hiêu biêt vê tác chiên cúa xe tãng nên có sú dung nhiêu khi ít hiêu
quá, thiêt hai không dáng có ví du. tai mãt trân dông nam bô 1972, do xe tãng duoc xé lé cho các
su doàn bô binh, sau dó lai xe lé thành tùng Trung dôi 5 – 7 chiêc nên không phát huy duoc súc
manh hoá luc tâp trung cúa xe tãng, bi bãn cháy rât nhiêu .

- Sô luong tham chiên chiên ít hay nhiêu phu thuôc rât nhiêu vào hâu cân, báo dám kÿ thuât, viêc
dua xe tãng vào chiên truòng Tây Nguyên và nam bô khó khãn thê nào thì tôi dã nói ó bài truóc.
Tuy nhiên vào dên noi an toàn di nüa thì viêc dám báo kÿ thuât cüng rât quan trong. Vü khí hiên
dai cúa LX ( trù vü khí có kêt câu don gián nhu súng AK 47 thì nôi dông côi dá) nhu máy bay, xe
tãng, tên lúa, rada có tính nãng tác chiên tôt nhung hay hóng vãt, thòi gian hoat dông giüa 2 lân báo
duõng ngãn ( Ví du máy bay mÿ bay 1500 giò mói phái dai tu thì máy bay cùng loai cúa LX chi
khoáng 800 giò). Ðãc biêt sang diêu kiên nhiêt dói nóng âm cúa VN, thì nhiêu khi khí tài hóng hàng
loat, diêu này ánh huóng rât nhiêu dên khá nãng tham chiên cúa vü khí, mà VC hay giâu vü khí
trong rùng nhiêt dói vói nhung trân mua xôi xá, ó các chiên truòng xa thiêu phu tùng và diêu kiên
súa chüa thì nhiêu khi chi 50 %- 70 % sô xe tãng cúa 1 don vi có thê tham chiên duoc, nhât
là ó tây nguyên và Ðông nam bô. tên lúa và rada dên nãm 1975 mói dua vào nam duoc.

- Sô luong xe tãng tham chiên phu thuôc rât nhiêu vào công binh trinh sát duòng xá, câu phà
hang nãng dú súc cho xe tãng vuot sông. Trong diêu kiên Vn nhiêu núi cao, rùng râm, nhiêu
sông , dông lúa lây, duòng xá hep, xâu thì yêu tô công binh là vô cüng quan trong, duòng bình
thuòng nhiêu khi ô tô chay vô tu nhung xe tãng chay vào là sup lây, môt xe tãng 50 tân sup lây
thì phái mât 3 xe khác kéo. trong chiên tranh VN, nhiêu don vi xe tãng VC trên duòng hành quân
vào trân dia bi sa lây mât môt núa, có khi môt chiêc sa lây làm cá dòan xe tãc nghën làm môi cho
máy bay mÿ Trong chiên tranh VN, do trinh sát tôt, công binh trang bi dây dú, trình dô sú dung
cao, sú dung tùng loai tãng phù hop vói dia hình nên xe tãng Mÿ _VNCH ít bi nhu vây. Trong
chiên tranh Iraq 1991, Mÿ dùng vê tinh thãm dò dia chât kháo sát toàn bô các tuyên duòng du
dinh cho xe tãng qua sa mac nên xe tãng mÿ hâu nhu không bi sa lây.

Trong chiên tranh VN chi có 2 trân là xe tãng VC giüa vài trò chú dao, bô binh là phôi thuôc:
- Trân Phan rang ngày 16/4/1975, phan rang có duòng 1 phía bãc là duòng hep nãm giüa 2 dãy núi
chay sát biên, VNCH dua vào dia hình này dua quân dù và biêt dông quân lâp phòng tuyên dài hon
20 km doc duòng 1, sau khi su doàn 3 QK 5 dánh 3 ngày không choc thúng duoc phòng
tuyên cúa VNCH, 5h sáng ngày 16/4, Quân doàn 2 VC do ông Nguyên Hüu An chi huy dùng 1
tiêu doàn xe tãng vói môt sô công binh chiên dâu, bô binh hô tông dôt kích chính diên vào phòng
tuyên VNCH, phân lón bô binh cúa trung doàn 101 su 325 di sau, xe tãngVC dùng hoá luc kiêm
chê các ô dê khác doc duòng và dùng tôc dô cao vuot qua hon 20 km bât châp máy bay VNCH
ném bom vào dôi hình, các ô dê kháng do bô binh di phía sau giái quyêt, 7 giò sáng dã chiêm
duoc dinh tinh truóng, dông thòi môt bô phân chiên câu ó phía nam Phan rang cãt duòng bô, môt
don vi chiêm cáng cãt duòng rút ra biên, (ó dây xáy ra chuyên hi hüu, xe tãng 761 cúa VC dùng
pháo bãn chìm 4 tâu xuông hái quân VNCH, bãt sông toàn bô tàu xuông còn lai dinh chay
trôn). Viêc xe tãng VC bât ngò vào chiêm thi xã làm quân VNCH tai phan rang và sân bay Thành
son rôi loan và tan hàng, 9 cùng vói luc luong bô binh chiêm sân bay thành son, chiêu cüng
ngày Tuóng Nguyên Vinh Nghi tu lênh BCH tiên phuong QÐ 3 VNCH, Pham Ngoc Sang tu lênh su
6 không quân VNCH cùng bô sâu bi bãt khi dang lân trôn
- Cüng Quân Ðoàn 2 VC khi tân công Sài Gòn ngày 29-30/4 dùng 2 tiêu doàn xe tãng cùng môt
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 38 -


sô bô binh và công binh hô tông, dôt kích tù ngã 3 xa Biên hoà – Vüng tàu , Phân lón bô binh
cúa su 304 di phía sau. QÐ 2 là don vi vào dinh Ðôc lâp dâu tiên.

Tù báng thông kê truóc, sô luong tham chiên cúa xe tãng VC là khá dông tuy nhiên có trân thuc
tê tham gia rât ít ví du
- Trân Huê chi có vón ven 2 dai dôi tông công có 16 xe T54 và T34 tham gia, chi có 5 xe dánh
duoc dên cùng, còn lai là hóng, sa lây, hêt xãng. Do truóc dó xe tãng duoc lênh không tham
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 39 -
chiên dê giü luc luong, khi khá nãng giá phòng Huê xuât hiên thì không vào kip.
- Trân dà nãng sô luong biên chê có tói 168 xe tuy nhiên thuc tê chi có hon 1 tiêu doàn. 1 tiêu
doàn ( cùng su 325) dánh qua dèo hái vân, tiêu doàn này do câu xxxx bi phá dã cho xe bò theo
câu xe lúa nên tham chiên duoc, khoáng 2 dai dôi (vói trung doàn 9 su 304) theo duòng 14
dánh vào huóng tây bãc, huóng nam trung doàn 574 ( cùng su bô binh 2 khu 5) do các câu qua
sông bi phá nên chi có 2 xe tãng boi PT 76 vào dên duoc Ðà nãng. VN có xe tãng nhung có rât
ít các loai phà công binh nhu loai TPT cúa LX dú súc chó xe tãng vuot sông, có thê do tù nãm
1972 vê truóc, viêc triên khai phà này tai chiên truòng nam VN là không thuc tê vì không quân
mÿ rât manh, phòng không cúa VC yêu nên nêu có thì chãc bi mÿ dánh chìm ngay. Nãm 75 xe
tãng cúa doàn 232 vuot sông Vam có bãng 01 phà 25 tân, ghép thêm phao, thùng phi v.vv

To Chiangshan tai cúa Viêt Trung doàn 126 Hái quân thuc tê là doàn 126 Ðãc công nuóc thuôc
bô tu lênh hái quân, Trung doàn này bám tru tai cúa Viêt tù truóc dó khá dê dánh tâu cúa Mÿ-
VNCH. Nói là trung doàn nhung thuc tê chí có vài trãm quân chia thành các dôi thôi

theo tôi biêt thì ban còn bó sót mât môt trân dánh mà xe tãng giü vai trò chú dao .dó là trân dánh
tai câu bông vào nãm 1975 .trân dánh này tuy nhó nhung duoc dánh giá là trân dánh có hiêu
suât chiên dâu cao nhât tù truóc tói nay cúa binh chúng tãng thiêt giáp .chi huy trân dánh này là
ÐOÀN SINH HUÓNG hiên nay là tu lênh binh chúng tãng thiêt giap .trân này chúng ta dã sú
dung xe tãng M48 lây duoc cúa dinh .do quân dich tuóng nhâm là xe tãng cúa chung nên dã bi
bât ngò và chi trong 15 phút hon 13 xe tãng cúa dich bi bãn cháy và bi bãt sông.

Em có câu hói . Quân ta cüng lái xe cúa dich vây có khi nào quân ta bãn lôn vào ta không khi
dich và ta cùng lái chung môt xe tãng giông nhau .

Trân câu Bông xe tãng hình nhu dâu có giü vai trò chú dao mà chi là luc luong tãng cuòng cho su
10.
Nói chung xe M41, M48, M113 thuòng di chung cá doàn vói T54, cãm cò dó sao vàng, gãn lá
nguy trang nên ta ít khi nhâm lân, dich thì nguoc lai. Trân câu Bông dãc công ta chiêm giü câu
gãp xe dich rút vê, lúc dâu tuóng là quân cúa su 10, sau nhìn kï thây không có lá nguy trang và
cò, trên xe có lính nguy dôi mü sãt (lính ta dôi mü côi và mü tai bèo) nên chãn dánh. Ðich bi bât
ngò nên ùn lai, lúc dó trung doàn 24 su 10 có tãng di cùng xông dên. Bon lái xe thây M41, M48
tuóng dông bon, lúc trông thây xe gãn lá nguy trang, trong doàn xe có cá T54 chúng chua kip
hiêu gì thì dã bi tiêu diêt.
Tuy vây nhâm lân dáng tiêc khi quân ta di xe dich cüng có. QÐ2 khi dên Phan Rang có 1 su doàn
truóng hi sinh vì di trên xe Jeep chiên loi phâm, du kích tuóng sï quan nguy bèn bãn B40.

Hi
Theo tôi thì chú dao phôi thuôc hay không phu thuôc vào môt sô yêu tô
- Ai chi huy truc tiêp trân dánh dó, Chi huy cúa xe tãng hay chi huy bô binh, Nêu xe tãng là chú
dao thì chi huy don vi xe tãng së chi huy toàn bô dôi hình tiên công
- Chiên thuât và dôi hình tân công
- Vai trò vfa nhiêm vu cúa xe tãng trong trân dánh
Trân mà bác nói dúng nhu bác chianshan viêt, khi doàn xe cúa don vi VNCH rút lui dên câu
Bông thì bi Ðãc công chãn câu, trung doan 24 su 10 và môt don vi tãng phôi thuôc(thuôc trung
doàn 273 QÐ3 VC) dánh tói phía sau nên phân lón các xe cúa VNCH hoáng loan nhào xuông
ruông lúa 2 bên duòng và bi sa lây, các xe cúa VC mà phân lón là M41chïa nòng pháo xuông
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 40 -


ruông tia tùng chiêc môt cho dên khi tât cá dâu hàng. Sau trân dánh chãn cuôc rút lui cúa quân
VNCH trên duòng sô 7, Trung doàn 273 thu duoc khoáng 80 chiêc M41, M48, M113, khôi phuc
và dua vào sú dung 28 chiêc M41, M113 , sô xe này cùng vói su doàn 320B tham gia luôn vào
trân dánh và giái phóng tinh Phú yên vào ngày 31/3/75
Trân dung dô xe tãng lón nhât trong chiên dich HCM có lë là trân dung dô giüa xe tãng cúa
Trung doàn 202 trong dôi hình quân doàn 1 vói hon 100 xe các loai cúa Thiêt doàn 3 dãc nhiêm -
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 41 -
QÐ3 VNCH tai Lái thiêu.
Trong trân

Có phái dây là trân bác nói :
- "... su doàn 320 vói su phôi hop cúa các binh chúng QÐ1 dánh chiêm Lái Thiêu tiên vê câu
Bình Phuóc dã duoc bô dôi däc công chiêm giü tù mò sáng. Trên duòng tiên lúc 8 giò 30 don vi
này dã tiêu diêt, phá huý và bàt 180 xe các loai cúa lû doàn 3 ky binh nguy...Môt cánh khác
cüng cúa su doàn thoc sâu triên khai dánh dich tù ngã tu câu Bình Phuóc dên câu bình Triêu
diêt và làm tan rã nôt luc luong còn lai cúa lü 3 ki binh, bät xe täng dich dân duòng cho ta tiên vê
bô tông tham muu nguy... "("Ðai thãng mùa xuân"-Ðai tuóng Vãn Tiên Düng)

Trong hôi kí, dai tuóng Hoàng Vãn Thái có nói ta thu duoc 140 tãng thiêt giáp trong trân này.

Sai! manh nhât là su doàn 3 BB ,"Su doàn trùng giói". Vào giò phút cuôi cúa ÐN su này trên lý
thuyêt có 65.000 quân( so chua, manh nhât thê giói luôn nhé!). Tuy thuc tê tan ra truóc khi tham
chiên, hihihihi.

65000! Bác có chãc không, các quân doàn tham gia chiên dich HCM nhiêu nhât chi có 47000.
Biên chê su doàn chi khoáng 8000-13000 thôi, 65000 là quá lón=cá quân doàn rôi

Ðúng dó bác chiangshan, cái lü doàn 3 ky binh này duoc coi là manh nhât cúa VNCH do chuân
tuóng Trân Quang Khôi làm tu lênh, trân Lái Thiêu cüng ác liêt ra phêt, không ngãn go nhu cúa
ông Düng nói dâu, phía VC có dai dôi truóng xe tãng Hoàng Tho Mac hy sinh và duoc phong
anh hùng.
To bac Typhoon: Theo bác su doàn nào có quân dông thì là manh hay sao?, cái su doàn 3 mà bác
nói nãm 72 dã tan hàng 1 lân, VÜ vãn Giai su truóng bi Thiêu bó tù, toàn bô trung doàn 56 cuá su
này vói trung doàn truóng là trung tá Nguyên Kim Ð|nh ( Ông này hiên dang ó Huê) dâu
hàng VC.
Vá lai tôi chua nghe thây su doàn nào trên thê giói ( ít nhât là trong thê ký 20) có tói 65 ngàn
quân, các su doàn cúa mÿ thuôc loai su doàn bô binh nãng có cá các trung doàn xe tãng, máy
bay truc thãng cüng chi có tù 30 dên 35 ngàn quân là cùng.
1 tiêu doàn VNCH có tù 3-4 dai dôi, trung bình tù 700 dên 800 quân, trung doàn có tù 3 dên 4
tiêu doàn có tù 3000 dên 3500 quân, môt su doàn bô binh thuong có 3 trung doàn bô binh, 1
trung doàn pháo binh 105mm và 155mm, tông công 1 su doàn chi có tù 11000 dên 13000 quân
thôi.
Riêng su doàn thuý quân luc chiên có 4 lü doàn 147, 258, 369, 468,công vói pháo binh, truóc khi
tan hàng có hon 16000 tay súng. Só dï su doàn này có 4 lü doàn vì VNCH vùa thành lâp
thêm lü doàn 468 dê du dinh tách ra thành lâp su doàn TQLC thú 2, VNCH cüng du dinh thành
lâp thêm 2 su doàn bô binh là 101 và 103 nhung chua kip thì tan hàng.
Tôi không rõ su dù lãm, hình nhu cüng có 4 lü doàn thì phái, riêng liên doàn 81 Biêt kích dù là
don vi dôc lâp
Nãm 1975 VNCH có 13 su doàn bô binh các loai
Lây dâu ra 1 su doàn có tói 65000 quân há bác typhoon
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 42 -Trong kc chông Mï chi có 3 trân VN dùng KQ dánh muc tiêu trên dât liên và trên biên :

- Trân thú 1 : trân tiêu diêt cãn cú ra da Pa Thí (Lào) ngày 12-1-1968. Cãn cú này nãm trên núi
cao, hiêm tró, có hê thông phòng không manh nên khó sú dung MiG, Mï dùng nó dê dân duòng
các máy bay ném bom miên Bãc. Ta dùng 4 chiêc An-2 cúa trung doàn 919, chó bom và dan côi
trong khoang hàng, bay thâp bí mât tiêp cân rôi oanh tac, xóa sô cãn cú này vói 200 tên Mï. Rât
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 43 -
tiêc là có 2 chiêc bi trúng dan cúa bon Mï bi thuong nãng, bay vê Thanh Hóa thì roi, 8 phi công
dêu hi sinh.

- Trân thú 2 : ngày 19-4-1972, 2 chiêc MiG-17 môi chiêc mang 2 quá bom 250kg do Pham vãn Di
và Nguyên Vãn Báy lái cât cánh tù sân bay dã chiên Troóc dã bât ngò tân công vào các tàu
chiên cúa Ham dôi 7 Mï. Trân dánh này dã có su tính toán và chuân bi tù truóc và dã thành
công, 2 tàu khu truc Mï dang pháo kích miên Bãc bi trúng bom hu hóng nãng. Tàu chiên Mï thâm chí
không kip bãn trá, cá 2 máy bay cúa ta dêu an toàn tuyêt dôi. 2 ngày sau, Mï cho máy bay
ném bom Troóc, do có dê phòng, ta dã so tán 2 chiêc MiG và bô trí cao xa chò dón, thit thêm
môt sô chiêc roi tai chô.

- Trân thú 3 : ngày 28-4-1975, biên dôi Quyêt Thãng gôm 5 chiêc A-37 thu duoc cúa nguy cât
cánh tù sân bay Thành Son do Nguyên Thành Trung dân duòng, Nguyên Vãn Luc chi huy dã
ném bom sân bay Tân Son Nhât, phá húy 26 máy bay và diêt 200 Mï-nguy. Trân dánh này dã
góp phân làm tê liêt câu hàng không cúa Mï, buôc ho phái di tán nguòi Mï bãng truc thãng.

Sau 1975, chúng ta thu duoc nhiêu máy bay cúa nguy, lúc dó chúng ta dã tô chúc thêm 2 trung
doàn máy bay ném bom A-37 và F-5 và 2 trung doàn truc thãng vü trang UH-1 và sú dung dê
chông quân diêt chúng Pol Pot. Chi xin dua ra 1 VD : tháng 5-1975, loi dung cuôc tiên công ó miên
Nam, bon Pol Pot cho quân dô bô chiêm Phú Quôc, Thô Chu và các dáo cúa ta trên vinh Thái Lan.
Tù Tân Son Nhât và Trà Nóc (Cân Tho), A-37 và UH-1 dã cât cánh tân công bon Pol
Pot, trong dó UH-1 treo tai chô phóng tên lúa vào các vi trí Pol Pot rât hiêu quá, buôc chúng phái rút
chay, trá lai dáo cho ta.
Cüng xin nói thêm, các sï quan pol Pot truóc dây dã tùng duoc quân dôi ta huóng dân, vì vây ho
rât thao các lôi dánh cúa chúng ta và úng phó rât hiêu quá. Các trân dánh thuòng khá ác liêt và
ta bi tôn thât nhiêu. Không quân dã tham chiên trong nhiêu trân và yêm hô dãc luc cho xe tãng
bô binh. A-37, UH-1, Mi-24 duoc sú dung dê tiêu diêt chi huy só, trân dia pháo, các doàn vân tái,
các ô hóa luc chông tãng thuòng gây rât nhiêu khó khãn cho ta. Nhung không phái không có tôn
thât. Tôi xin kê cho các ban vê truòng hop hi sinh cúa 1 phi công VN, 1 trong 18 Anh hùng liêt sï
cúa KQNDVN :

Trong 1 trân ném bom quân Pol Pot, chiêc A-37 do Ta Ðông Trung lái vuot lên truóc trân dia ta
dê oanh tac và bi trúng dan 12 ly 7 bôc cháy. Anh nháy dù thoát, nhung thât tró trêu chiêc dù lai
bi gió tat sang bên kia biên giói, vê phía trân dia quân Pol Pot. Vùa cham dât, hàng trãm tên dã
lao tói dinh bãt sông anh. Quân ta lao lên dê cúu dông dôi. Ta Ðông Trung vùa chay vê phía
quân ta vùa chông trá. Bon Pol Pot bãn sang rât manh làm quân ta phái nâp sau bò ruông bãn
trá không lên duoc. Sau khi Ta Ðông Trung dùng khâu súng ngãn duy nhât bãn chêt 4 tên tói
gân dinh bãt sông anh, bon Pol Pot thây không thê bãt sông nguòi phi công kiên cuòng cúa Viêt
Nam, chúng bèn tâp trung AK bãn vào anh...

Trân dánh cãn cú ra da Pa Thí ó trên cüng chính là dê phuc vu têt Mâu Thân.
tôi chua tùng nghe nói tói trân nào ta dùng máy bay dê yêm tro cho bô binh trong KC chông Mï,
các tài liêu vê cuôc chiên dâu ó huê cüng không nhãc dên.
Tuy nhiên có 1 khá nãng thê này :
Nãm 1967, ta dùng 1 trung doàn pháo phán kuc Katyusha bãn 180 phát vào sân bay Ðà Nãng.
Trân dánh diên ra vào ban dêm. Tiêng rít xé gió cúa dan pháo phán luc khiên cho dông bào ó Ðà
Nãng tuóng là máy bay cúa miên Bãc vào ném bom.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 44 -Tháng 2 nãm 68, do tình hình mãt trân tri thiên gãp khó khãn bô tông tham muu QDND VN quyêt
dinh dùng máy bay dê chí viên. Luc luong gôm 5 máy bay vân tái IL14 thuôc doàn bay 919, dây
là máy bay tôt nhât cúa KQNDVN có lúc dó.
Có 2 dot bay, dot 1 bay thá dù vü khí, chât nô cho quân VC trong nôi thành huê, trong 5 tô bay
có 1 tô máy bay bi thuong, bay vê ha cánh khân câp ó sân bay tho xuân (Thanh hoá), máy bay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 45 -
dâm vào duòng cán an toàn cuôi duòng bãng nên hóng nãng, không súa duoc.
Ðot 2 có 4 tô bay cüng thá dù hàng, khi thá hàng có bi phòng không mÿ nguy bãn vào dôi hình,
cuôi cüng chi có 2 tô bay vê duoc, còn 2 tô bay nüa mât tích. Cho dên nay cüng không thây xác
máy bay roi trên dât liên, phía Mÿ cüng chua thây có thông tin vê bãn roi máy bay vân tái cúa
VN, nguòi ta doán khá nãng máy bay bi thuong rôi roi xuông biên.
Các máy bay này bay vào tháng 2, mièn bãc và miên trung tròi dây mây mù, mãt khác viêc dân
duòng phía truóc chi dên nam Hà tïnh, còn lai các tô bay phái bay mò theo dia hình và bán dô
bay.
Tôi không có tu liêu ó dây nên chi nhó nhu vây, hình nhu không có chuyên thá bom ó huê dâu.
Thá bom thì ngoài trân Pathi dùng 4 máy bay AN2 (cüng thuôc doàn bay 919) bãn rocket và thá
dan côi 120mm vào cãn cú rada cúa Mÿ ó Lào, lúc vê do bay thâp theo khe núi dê tránh máy bay
tiêm tích mÿ duôi theo, có 2 chiêc AN2 bay nguoc chiêu và dâm vào nhau, roi trên dât Lào. Còn
có trân dùng 3 máy bay IL 28 ném bom môt cãn cú rada cúa mÿ khác cüng trên dât Lào ( hình
nhu Pathom thì phái). Trân dùng IL 28 rât ít nguòi nhãc dên, không hiêu tai sao. VN lúc dó có 8
máy bay ném bom tâm trung IL 28.

Có bác nào biêt vê trân dánh Vàng Pao cúa KQVN?
2 máy bay qua quá dôi tông hành dinh cúa Vàng Pao vào buôi trua dê lai 200 xác chêt do bom và
nhà ãn sâp.

cho dê hói 1 chút:
-1 quân doàn ,su doàn ,tiêu doàn,trung doàn ,dai dôi ,tiêu dôi ,trung dôi có bao nhiêu nguòi.
-dê cüng có nghe nhiêu nguòi kê lai là trong trân quáng tri,múc dô ác liêt lên tói múc mà nguòi
trong vi trí chiên dáu chi cân thò bàn tay ra là ãn dan rôi.vây có huynh nào có thê kê chi tiêt
không,cá vê luc luong hai bên ,và thiiet hai.
cám on truóc

Xem chùng tình hình không quân VN hoat dông cüng không duoc hiêu quá lãm trong nãm 1972.

Ó miên Bãc tý lê thãng thua trong không chiên giüa KQNDVN vói luc luong hái quân Mÿ cüng
tãng vot theo huóng có loi cho Mÿ kê tù sau khi hái quân Mÿ huân luyên lai phi công theo chuong
trình Top Gun. Ðãc biêt ngày 10 tháng 5 KQNDVN có 6 (?) máy bay Mig roi mà Mÿ không có
chiêc nào. (Trong dó phi công Randall Cunningham bãn roi 3 Mig-17 trong 1 ngày, chiêc thú 3 là
môt "ace" cúa Viêt Nam mà tên truyên miêng trong giói phi công Mÿ là "Toon").
Cüng trong nãm 72 Mÿ sú dung bom la de phá huý câu Hàm Rông, câu Long Biên, ... mà không
chiu thiêt hai gì. Tôi nghe nói là bô dôi hoá hoc sau dó dã phái thá khói nhân tao che phú toàn bô
nhà máy diên Yên Phu dê dê phòng bom la de.
Thòi ky truóc 72, phái sú dung bom thông thuòng nên quân Mÿ dã mât 11 máy bay dê tân công
câu Hàm Rông (sô liêu VN: 99 cái

Trên lý thuêt nhé: tiêu dôi có 7 nguòi (goi là A), trung dôi=3 tiêu dôi, dai dôi=3 trung dôi, tiêu
doàn=3 dai dôi, trung doàn=3 tiêu doàn, su doàn=3trung doàn, quân doàn=3 su doàn, tâp doàn
quân (biên chê cao nhât cúa quân dôi Mÿ...)=3 quân doàn, phuong diên quân (cúa Nga hôi
WW2, không biêt bây giò còn không)=2,3 tâp doàn quân(phuong diên quân chú yêu là chi
huóng tân công dai khái giông nhu mãt trân ngày nay nhung kêt dính hon).
QÐ Mÿ hiên nay biên chê thành 10 tâp doàn quân. Tu liêu vê 10 tâp doàn quân này trong báo
QÐND có viêt qua nhung không biêt tó quáng dâu rùi, büa nào tìm duoc tó së post lên.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 46 -


Múc dô ác liêt ó TC là dúng nhung miêu tá nhu thê có chút hình tuong là chính. vân có lúc ránh
dê chup hình mà (Nu cuòi duói chân thành cô). Môi ngày trong trân TC ta mât khoáng 1 dai dôi
(trung bình khoáng 120 nguòi), tât nhiên có ngày ít, ngày nhiêu.
Sô luong quân thì tuy môi quôc gia, Nga, Trung, VN khoáng 10.000/su, Mÿ khoáng 16000/su,
Nga thòi WW2 khoáng 7000/su, Ðúc khoáng 12000/su
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 47 -
Chi tiêt thì có bác dã kê rôi, thiêt hai thì hai bên (VNCH-CáchMang) nhu nhau vì cùng nhau ãn B-
52, các trân dánh quá gân, B52 rái thám= chêt cá chùm. Tuy nhiên nêu tính tông công tôn thât
(chêt, mât tích, dào ngü) thì VNCH cao hon, chãng phái do quân Cm dánh dü hon mà vì luong
dào binh cao hon nhiêu.

Tô chúc chiên thuât cúa luc quân Mÿ chi tói múc quân doàn (Corps) thôi. Luc quân Mÿ có 4 quân
doàn: 1, 3 (thiêt giáp), 5, và 18 (dù). Môi quân doàn có 2-4 su doàn thuòng truc cùng các trung doàn
hay tiêu doàn dôc lâp (pháo binh, công binh, phòng không, quân báo, etc.) và 2-3 su doàn
du bi. Bô chi huy câp tâp doàn quân (Army) chi duoc thành lâp khi cân diêu phôi các hoat dông
quân su ó câp lón hon quân doàn trong môt khu vuc dia lý nhât dinh. Mÿ có 10 Armies, nhung
trong diêu kiên bình thuòng chi có 4 trong sô dó hoat dông

Các bác cho em hói môt tí, hôi 1972 ó Quáng tri, khi VNCH tái chiêm Quáng tri, tuong quan luc
luong hai bên là nhu thê nào? Theo lòi Ðai tá VNCH Pham vãn Chung thì QÐNDVN dông hon
gâp 4 lân vê bô binh, thiêt giáp và pháo binh. Nghe hoi nghi ngò.

Nãm 1966 LX viên tro cho VN 8 chiêc máy bay IL 28 trong dó có 4 chiêc chiên dâu, 2 chiêc huân
luyên, 2 chiêc trinh sát. Nãm 1972 2 chiêc IL-28 còn ném bom bi môt trân chi viên cho liên quân
Viêt-Lào ó mãt trân Cánh dông chum
To bác levanle2001 bác kiêm dâu cái so dô không chiên hay vây?
Bac typhoon oi, bác có sô liêu cu thê và nguôn cung câp vê sô luong chêt (hay hy sinh nêu là bô
dôiVN)/bi thuong/mât tích/dào bó ngü cúa cá 2 bên không mà bác phán 2 bên chêt bãng nhau.
Vê sô liêu bô dôi VN chêt và bi thuong dên nay chãng có sô liêu nào thông nhât cá, kê cá cúa
nhà nuóc VN. Chi biêt rãng sô luong hÿ sinh cúa bô dôi VN( gôm chú luc, dia phuong, dân
quân, du kích v.v..) ó cá 2 miên khoáng tù 900 ngàn dên 1,1 triêu, trong dó có 300 ngàn nguòi
chua tìm duoc phân mô, phía VNCH chêt khoáng 350 ngàn nguòi. Sô liêu dào bó ngü cúa cá 2
bên tôi không có. Nhung bô dôi VN dào ngü tuy không nhiêu và phô biên nhung cüng không quá
ít dâu nhé. Chãng thê mà các don vi dêu có bô phân thu dung dê gom nhung nguòi ôm dau, lac
don vi và bó ngü. Ví du Nãm 1968 trung doàn cao xa 210 duoc dua dên báo vê trong diêm ác
liêt là ngã ba Ðông Lôc, sau 3 tháng bi không quân mÿ dánh tan nát, trung doàn này hy sinh gân
270 nguòi, 8 trong sô 9 dai dôi truóng hy sinh, bó ngü 281 nguòi, có lë là ki luc vê ti lê này.
”Nguôn: lich sú quân chúng PK-KQ-tâp 2” mói dây báo An ninh thê giói có bài giói thiêu vê trung
doàn này.
Vê phân hy sinh cúa bô dôi VN ngoài hy sinh khi chiên dâu còn do nhiêu nguyên nhân khác.
Nguyên nhân dó duoc tóm luoc trong câu:” Nuóc cuôn, Ðá lãn, Cây dô, Hô vô”, Ngoài ra bi
thuong thiêu thuôc men cüng chêt, dói ãn, rôi sôt rét ác tính, lac duòng, rãn cãn , bi bom dan khi
dang di trên duòng, hành quân v.v...Chua có sô liêu nào thông kê sô luong hy sinh không phái
trong chiên dâu là bao nhiêu. Do dóng quân trong rùng già nhiêt dói,bom dan ác liêt và tiêp tê
khó khãn, thiêu thôn nên nhiêu nguòi hy sinh không phái do chiên dâu là vì thê. Ngoài ra VN còn
phái chiên dâu trên 4 mãt trân, Chiên tranh phá hoai cúa Mÿ ó miên bãc, chiên dâu ó miên nam (
chiên truòng B) ó Cam pu chia ( Chiên truòng K), ó Lào ( Chiên truòng C)Chính vì vây sô luong bô
dôi VN chêt cao hon phía VNCH là diêu dê hiêu.
Chi trong giai doan khó khãn ác liêt nhât là 2 nãm 1968-1969 có hon 100 ngàn nguòi hy sinh,
chiên 1/3 tông sô quân ó miên nam lúc dó và bãng tông sô hy sinh trong giai doan chông pháp
1945-1954.

Duói dây là môt doan hôi ký cúa môt nguòi nguyên là lính su 325 bô dôi VN dã tham gia quáng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 48 -


tri, tôi thây duoc trên Internet và giói thiêu cùng các ban, có sô liêu vê múc dô tán phá cúa chiên
tranh. Trong bài có doan nói vê môt nguòi dàn ông mua hoa thá xuông sông Thach hãn, theo tôi
biêt dó là nhà báo Nguyên Bá Duong ( Có thê tôi nhó ho cúa ông không chính xác) nguyên là
lính dã tham gia trân quáng tri, khoáng dâu nhüng nãm 90, vào môt ngày 27/7, ông dã tró lai
chiên truòng mua toàn bô hoa ó cho thi xã Quáng tri thá xuông dòng sông dê tuóng niêm các
dông dôi dã hy sinh, ông vùa thá hoa vùa khóc. Ông còn tró lai nhiêu lân nüa và ó quáng tri bây
giò, cú ngày 27/7 Chính quyên và nguòi dân lai thá hoa xuông dòng sông thach hãn, có không
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 49 -
biêt bao nhiêu bô dôi dã hy sinh khi vuot sông này trong nãm 1972 và cá truóc và sau dó nüa. Ó
Miên nam có môt nguòi cüng thá hoa nhu vây, dó là Ðai tá báy Uóc, nguyên chính uý doàn dãc
công 10 rùng sác, ngày 27/7 hãng nãm ông thá hoa xuông sông Lòng tàu, noi có biêt bao nguòi
lính doàn 10 dã hy sinh khi dánh tàu Mÿ
Riêng tôi vói quáng tri có môt ký niêm khó quên, ban tôi là con liêt sÿ, bô nó hy sinh ó quáng tri
nãm 1972, sau nhiêu lân dò tìm, nãm 1993 nó tù Nga vê di quáng tri tìm mô bô, nhà nó có 2 me
con, me nó yêu lãm nên nó rú tôi di cùng, tù nhung thông tin ít ói mà me nó dã dò hói hàng chuc
nãm, bon tôi ó quáng tri gân núa tháng thì tìm duoc môt ông nguyên dai dôi phó dai dôi xe tãng
cúa bô nó, ông ây cüng bi bóng núa mãt vì xe tãng bi cháy, ông ây nói rõ vê hoàn cánh hy sinh
cúa bô nó, và dân chúng tôi ra môt bãi cát khoáng gân cúa Viêt và chi noi chiêc xe tãng cúa bô
nó bi cháy và nói, “mô bô cháu ó dây” nhìn bãi cát trãng nóng bóng, chãng còn dâu vêt gì, nó chi
nói duoc môi môt tiêng “Bô oi” rôi khóc, chúng tôi cãm huong lên bãi cát rôi vê, bô ban tôi dã tan
biên cüng vói cái xe tãng. Nó không biêt mãt bô, bô nó hy sinh khi nó chua duoc 1 tuôi. B.40

Vê lai Quáng TriTùng Nguyên
Búc ánh chup môt chiêc thuyên con trên dòng Thach Hãn doan ngang qua Thành cô Quáng Tri,
mây cô gái thá xuông sông nhüng bông hoa dó kêt thành bè nhó, và bôn câu tho phía duói :
Ðò xuôi Thach Hãn xin chèo nhe
Ðáy sông còn dó ban tôi nãm
Hóa tuôi 20 thành sông nuóc
Vô yên bò bãi mãi nghìn nãm
Chuyên kê räng vào mùa thu môt näm nào dó sau chiên tranh, môt nguòi dàn ông dên mua hêt
hoa ó cho thi xã Quáng Tri và thá xuông dòng Thach Hãn. Tù dó, hàng näm dên ngày lê tuóng
niêm chiên tranh, các ma các chi lai dem hoa dem huong thá trên sông, câu nguyên cho nhüng
nguòi dã khuât
Tôi dã xem nhiêu búc ánh bom dan và hiên vât ó báo tàng thành cô Quáng Tri, chot dên búc
ánh sau chiên tranh này bông cay cay nhat nhòa nuóc mãt. Thuong biêt mây nhüng nguòi ban ba
muoi nãm truóc cùng tuôi hai muoi vói mình dã nãm lai khúc sông này.
Cuôi hè 1971, có nhiêu dot tuyên quân khân câp. Sinh viên các truòng dai hoc và hoc sinh hêt
câp 3 lü luot lên duòng. Cuôi näm 1971, nhiêu su doàn ngoài Bäc lân luot chuyên dân vào miên
Trung. Quáng Tri là diêm nóng nhât cúa chiên tranh lúc này, khi moi diên biên ó hôi nghi Paris
dêu phu thuôc vào chiên truòng. Têt 1972, su doàn 325 cúa tôi, vùa chuyên tù huân luyên quân
täng cuòng thành su doàn chiên dâu, cüng vào Hà Tïnh thay cho các su doàn khác vào sâu hon
Mùa hè 1972 tôi tròn hai muoi tuôi và theo su doàn vào chiên dich Quáng Tri. Su doàn tôi tham
gia báo vê thi xã và thành cô tù giüa tháng 7/1972, vào giai doan cuôi quyêt liêt nhât cúa chiên
dich. Tiêu dôi trinh sát cúa tôi có nhiêm vu theo dõi các trân dánh tai thi xã và vùng ven vói hai
dài quan sát ó làng Nhan Biêu và dâu câu Thach Hãn, và di diêu tra hoãc lây tin ó các noi câp
trên cân. Tù làng Nhan Biêu trông qua bên kia sông Thach Hãn là thi xã và thành cô. Nhan Biêu
là diêm bô dôi tâp kêt truóc khi vuot sông sang bô sung cho các don vi báo vê thi xã, là noi
thuong binh tù thành dua vê dê chuyên ra tuyên sau, là noi tiêp dan và luong thuc, ... và cüng là
môt túi bom và dan pháo.
Chiên dich Quáng Tri 1972 gôm hai giai doan. Giai doan môt tù 30/3 dên 26/6/1972 là dot ta
dánh võ phòng tuyên McNamara, các cú diêm Mai Lôc, Côn Tiên, ... (bò Nam sông Bên Hái), và
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 50 -


cän cú Ái Tú (dai bán doanh su doàn 3), rôi dánh qua thi xã Quáng Tri dên sông Mÿ Chánh (noi
phân cách Quáng Tri và Huê). Giai doan hai là các trân dánh lùi dân tù bò Bäc sông Mÿ Chánh
dên thi xã Quáng Tri, và cuôc chiên dâu báo vê thi xã và thành cô trong 81 ngày dêm (27/6-
15/9/1972). Các trân dánh trong 81 ngày dêm này có lë là các trân dánh khôc liêt nhât trong lich
sú chiên tranh Viêt Nam. Nhiêu su doàn cúa môi bên lân luot hoäc cùng tham chiên (su doàn
304, 308, 312, 320, 324, 325, ... ngoài Bäc; su dù, su thúy quân luc chiên, su doàn 1 bô binh, 3
liên doàn biêt dông quân, lü doàn 1 ky binh thiêt giáp, ... cúa quân dôi Sài Gòn vói phân lón hóa
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 51 -
luc phi pháo toàn miên Nam).
Sô liêu cho biêt, thi xã bi dánh vói 328 nghìn tân bom dan, 955 nghìn viên dan pháo 105mm, 55
nghìn viên dan pháo 155 mm, 8164 viên dan pháo 175mm, hon 615 nghìn viên dan hái pháo Mÿ,
2240 lân oanh tac cúa không quân (tông sô bom dan trong 81 ngày dêm bäng súc công phá cúa
7 quá bom nguyên tú Mÿ ném xuông Nhât bán). Có ngày sô bom Mÿ ném ó Quáng Tri vuot xa
sô bom Mÿ ném trên toàn miên Nam trong các näm 1968-1969. Dü dôi nhât là ngày 25/7, thi xã
phái chiu 50000 quá dan pháo. Thi xã Quáng Tri vói 3 km2 và vùng ven có ngày phái chiu hon
hai van quá dan dai bác cõ lón
Tù cuôi tháng 8/1972 các su doàn thúy quân luc chiên, su dù, ... dã vây và khép dân ba mãt
thành cô. Ta giü duoc thành và mãt sông sát thi xã trông qua làng Nhan Biêu, và doan này cüng
bi thu hep lai dân. Ðêm 12/9 thuong binh và tin túc tù thành không dua vê duoc vì doan sông
này còn quá ngãn, pháo sáng bãn suôt dêm soi rõ tùng ngon bèo trôi trên sông, các loai pháo
bãn suôt dêm chup xuông, dâp võ mãt sông.
Ðêm 13/9, hai gã lính trinh sát chúng tôi duoc lênh nguy trang tìm cách qua sông lây tin. Lên
duoc bò, chui xuông hai tâng hâm sâu, chúng tôi gãp duoc ban chi huy trung doàn báo vê thi xã.
Duói hai tâng hâm sâu là nhüng cãn hâm nhó. Xung quanh tôi la liêt thuong binh không dua
duoc qua sông. Ðây là dêm cuôi cùng chúng tôi sang duoc thành, chia tay vói nhüng nguòi lính
sông chêt vói thành cô. Vòng vây thu lai, dêm 14/9 không ai qua sông duoc. Nhüng trân dánh
còn rái rác suôt ngày và dêm 15/9. Rang sáng 16/9, chi còn im ãng nhüng ngon khói vuong
vuong trên thi xã nát vun.
Các anh nãm lai vói thành cô Quáng Tri, vói mánh dât dâm máu và trôn dây bom dan suôt 81
ngày dêm, nãm lai vói dòng Thach Hãn lúc lành hiên êm á, khi nuóc ngâp mênh mang.
Ðê môt ngày cuôi tháng 11 này cúa ba muoi nãm sau, trên duòng di tham gia trai huân luyên
công nghê thông tin ITBC3, tôi duoc vê dây rung rung nhó lai nhüng ngày xua, nhó dên các anh,
nghï dên tât cá nhüng nguòi dã ngã xuông noi dây, nhüng nguòi dã hóa thân thành sông
nuóc, thành cát trãng, thành nãng rát, thành dai dãng mùa mua Tri Thiên.
Vân lât phât mua nhu ngày nào. Vân lãng lë sông Thach Hãn ra biên nhu ngày nào. Chi cây côi
dã xanh lên. Chi nhà mói dã moc lên. Và ngõ ngàng giong Quáng Tri cúa mây em nhó vói nu
cuòi trên môi xua tôi chua tùng nghe chua tùng thây bao giò. Thuong biêt bao nhüng nguòi dã
ngã xuông. Mong biêt bao nhüng nguòi dang sông dêu biêt dên, chia sé và xây dãp cho Quáng
Tri, cho môi mánh dât dã tùng nhiêu máu lúa trên quê huong mình.

Mây cái Type 63 trong ánh cúa bác shinano là xe tãng lôi nuóc PT85 TQ làm nhái theo PT76
phái không. Thành công nhât ó VN vân là xe tãng T54. Quân nguy rât so T54, cá M48 cüng rât
gòm. Trong trân Tân Cánh ngày 24-4-1972, 1 xe T54 dâu pháo diêt 2 xe M41 bãng 3 phát, mãc
dù xe ta bi 2 chiêc kia phuc kích bãn trúng truóc, ó cãn cú Ðãc Tô thì riêng xe mang sô hiêu 377
dã lâp ki luc bãn cháy liên 7 xe M41 truóc khi hi sinh. Còn mây loai tãng thiêt giáp cúa TQ thì
xem ra dánh không hiêu quá bãng, dên nãm 1979 thì khói nói rôi.

Nêu tôi không nhâm thì M41 duoc coi là tãng hang nhe (tuong tu PT76) chú không phái "main
battle tank" nhu T54 và M48.

Quân nguy không thê chiu duoc dôi phuong có vü khí ngang co!
Vài nét vê chiên dich Nguyên Huê ó Nam Bô nãm 1972 :
* Luc luong tham chiên :
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 52 -


Bô binh : su doàn 5, 7, 9 chú luc B2, trung doàn 24 và 271 tù Bãc vào
Pháo binh : doàn 75 gôm trung doàn pháo mang vác 28 (19 khâu, trung doàn pháo xe kéo 42 (33
khâu). Tông công khoáng 9 tiêu doàn vói 51 khâu pháo 85, 105, 122; côi 120, 160, 106,7 và hoá
tiên H12.
Cao xa : trung doàn phòng không 71 truc thuôc doàn 75 có 3 tiêu doàn cao xa 37. Tông công :
166 khâu 12,7 và 37.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 53 -
Tãng thiêt giáp : 2 tiêu doàn xe tãng 20, 21 (72 chiêc) tù bãc vào, dai dôi thiêt giáp 33 gôm 6 xe
chiên loi phâm M24, M41, M113.

* Bô chi huy chiên dich :
Tu lênh : trung tuóng Trân Vãn Trà, chính úy : thiêu tuóng Trân Ðô, tham muu truóng : dai tá Lê
Ngoc Hiên.

Mó màn chiên dich, 4 giò ngày 1-4-1972 doàn C30B (tô chúc lâm thòi gôm trung doàn 24, 271, 2
tiêu doàn dãc công, dai dôi thiêt giáp 33, 1 tiêu doàn thiêu pháo côi, 1 tiêu doàn thiêu cao xa) tân
công cãn cú Xa Mát, 2 giò 40 ngày 2-4 ta làm chú cãn cú, dánh thiêt hai nãng chiên doàn 49
nguy.
Trân mó màn trên huóng chú yêu diên ra vào 5 giò 50 ngày 5-4, su doàn 5 tãng cuòng trung
doàn 3 su 9, dai dôi xe tãng 10 chiêc tân công cãn cú Lôc Ninh. Ngày 6-4, 2 tiêu doàn bô binh và
1 trung doàn thiêt giáp nguy rút khói cãn cú Hoa Lu vê Lôc Ninh, dên 9 giò luc luong này bi ta
phuc kích xoá sô, diêt 900 tên, bãt 490 tên (có trung tá trung doàn truóng), phá húy 56 xe, thu 32
xe (12 xe tãng M41).
Ngày 7-4, su doàn 5 tiêp tuc tân công tù huóng dông và tây bãc và dên chiêu thì làm chú cãn
cú, bãt sông dai tá Nguyên Công Vïnh, tu lênh chiên doàn 9 nguy.
Ngày 9-4, trung doàn 209 su 7 phuc kích chiên doàn 52 nguy, diêt 800 tên, bãt 400 tên, thu 14
khâu pháo côi ó câu Cân Lê.
Lúc này do có ý kiên nên dùng lai chuân bi cho trân dánh hiêp dông binh chúng vào An lôc nên
ta không tô chúc dánh ngay, trong khi dó dich phá câu Cân Lê gây khó khãn cho ta, ngày 11-4
dich dua chiên doàn 8 tãng cuòng cho An Lôc.
Mãi dên 13-4 su doàn 9 mó cuôc tân công vào An Lôc, dánh chiêm nhiêu duòng phô nhung
cüng bi thiêt hai, dai dôi xe tãng bi mât 6 chiêc phái lui vê tuyên xuât phát. Ngày 15-4 dich dô liên
doàn biêt kích dù 81 xuông Núi gió nhãm làm bàn dap dánh sau lung ta. Lü dù 3 tù tây Nguyên
rút vê Nam Bô. Sô quân phòng thú cúa dich hon 20.000, quân úng cúu hon 10.000, luc luong
lên tói 5 chiên doàn tãng cuòng (tuong duong 2 su), hàng ngày 60 lân chiêc B52, 120 lân chiêc
máy bay chiên thuât ném bom 24/24, có lúc chi cách quân nguy 500m.
BTL B2 lúc này chú truong không tiêu diêt mà chi bao vây, nhung BCH chiên dich dê nghi cho tiêp
tuc tân công chiêm An Lôc, su doàn 7 dã dánh thiêt hai su doàn 21 nguy, cãt duòng 13 tói
An Lôc, TX dã bi bao vây, ngày 20-4 trung doàn 1/su 5 dã chiêm lai Núi Gió, diêt tiêu doàn dù 6.
3 giò ngày 11-5 ta mó cuôc tiên công dot 2, dùng su 9 và trung doàn 2 su 5, 25 xe tãng, 36 khâu
pháo côi, 56 khâu cao xa. Quyêt tâm chiên dâu cúa bô dôi rât cao nhung không diêt duoc dich.
Hoá luc chông tãng và không quân dã phá húy 18 xe tãng ta, bô binh phát triên sai huóng dân
dên pháo chi viên trêch muc tiêu, súc chiên dâu cúa bô dôi nhanh chóng giám sút. Ngày 15-5
cuôc tiên công châm dút. Nguyên nhân chú yêu là do ta bó lõ thòi co, hiêp dông binh chúng
không tôt.

Ðên dây dot 1 chiên dich kêt thúc

An Lôc - Mùa Hè Ðó Lúa 1972

Tinh Bình Long nãm sát biên giói Kampuchea vói 1 diên tích 2,240 km2, gôm trên 76,000 dân.
Riêng quân An Lôc gôm cá thành phô tinh ly rông 740 km2 vói khoáng 44,000 dân, da sô tâp
trung vào xã Tân Lâp Phú. Toàn tinh Bình Long, chung quanh tinh ly và quân ly là nhüng dôn diên
cao su ngút ngàn, vài ngon dôi thoai thoái. Ðôi Gió, Ðôi 100, Ðôi Ðông Long là nhüng cú
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 54 -


diêm quân su quan trong báo vê thi trân An Lôc. Quôc lô 13 tù Saigon di nguoc lên cãt dôi tinh
Bình Long và xuyên ngang tinh ly An Lôc dân dài tói biên giói Kampuchea, tói Snoul. Quôc lô 13
phái vuot qua Lai Khê, Chon Thành, Tàu Ô, Tân Khai, Xa Cát, Xa Trach, Xa Cam rôi mói tói
thành phô An Lôc. Quãng duòng này dã tró thành chông gai trãc tró trong thòi gian diên tiên
cuôc chiên An Lôc. Các chiên sï VNCH phái khãc phuc con duòng này tù Nam lên Bãc và nhüng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 55 -
nguòi dân chay loan tù Bãc xuông Nam dã mênh danh hon 20 km quôc lô này là "con duòng
máu".

Ðiêm thú nhút khiên CS Bãc Viêt nhãm vào An Lôc là vì tinh Bình Long nãm sát biên giói
Kampuchea noi che dâu nhüng cãn cú dia cúa CS Bãc Viêt trên xú Kampuchea. Thi trân này vê
mãt chiên luoc còn nãm vai trò chú yêu phòng thú cho Bình Duong và sau dó là thú dô Saigon. Thê
nhung An Lôc chi là 1 thành phô nhó bé, noi dãt co só hành chánh diêu hành tinh Bình
Long. Ðiêu quan trong mà CS Bãc Viêt dã gán cho An Lôc là yêu tô tinh thân. Khi chon làm muc
tiêu tân công CS Bãc Viêt hy vong dat 1 chiên thãng dông thòi tao 1 kinh hoàng, de doa thú dô
Saigon. Khi ho quyêt tâm tân công An Lôc, CS Bãc Viêt cüng không ngò dên rãng së gãp phái 1
súc chiên dâu kiên trì anh düng cúa quân dân tai dây
Rang sáng ngày 5/4/1972, vào lúc bình minh, Bô chi huy hành quân cúa CSBV ban ra 1 mênh
lênh khô khan :"Phái chiêm An Lôc truóc ngày 20/4/72, nghïa là phái dè nãng áp luc tôi da lên
vùng hon 100 km Bãc Saigon, dê câm chân 1 sô lón luc luong nòng côt cúa dich tai dây". Ðoàn
quân xâm lãng, duoc chuân bi tù lâu, gôm các su doàn Công Truòng 5, CT 7, CT 9, CT Bình
Long cùng Trung doàn 203 chiên xa tù vùng Luõi Câu cúa Kampuchea tràn qua, xuyên qua các
rùng cao su dày dãc. Quân CSBV duoc pháo binh nãng loai bãn xa 130 ly và các loai phòng
không cuc ky tôi tân yêm tro. Tính ra, ít lãm cüng dên 40,000 quân CSBV tham du mãt trân này.
Trong trân dánh dâu tiên, CSBV dôn toàn luc CT 5 gôm 3 Trung doàn 174, 275 và Trung doàn
Biêt lâp, cùng Trung doàn Pháo E6, quyêt nuôt tron Lôc Ninh, 1 quân nãm vê phía Bãc An Lôc.
Công quân gãp su kháng cu mãnh liêt cúa chiên doàn 9 gôm Trung doàn 9 BB, 30 chiên xa cúa
thiêt doàn 5. Biêt dông quân Biên phòng, Ðia phuong quân và Nghïa quân Lôc Ninh cüng phán
úng không kém phân ác liêt. Mãc dù quân sô CS dông gâp 3, quân trú phòng vân cô chông trá.
Nhiêu trân dánh xáp lá cà diên ra ngay bên trong quân ly. Truóc chiên thuât thí quân cúa CS,
quân trú phòng phái ha nòng dai bác 105 ly truc xa vào các dot xung phong biên nguòi (human
wave tactic) cúa dich.
Ðánh vùi nhau suôt ngày không xong, CSBV dôi tró ra, dê rôi pháo kích liên miên bât tân vào các
ô kháng cu cúa quân trú phòng.

Giüa lúc chiên truòng Lôc Ninh vân diên ra ác liêt, 1 cánh quân khác cúa CT 9, don vi duoc coi
là thiên chiên nhút trong sô 4 su doàn CSBV tham chiên tai Bình Long, bât ngò tân công vào tinh
ly An Lôc tù 3 giò chiêu ngày 6/4/72, nhãm chãn duòng tiêp viên cho Lôc Ninh. Ðoan duòng tù
An Lôc di Lôc Ninh bi gián doan hoàn toàn, chi có thê liên lac bãng diên thoai. Tình hình hêt súc
nguy ngâp. Trân thê cúa CSBV dã bãt dâu hình thành. CT 5 quyêt lây Lôc Ninh, rôi choc thãng
müi dùi theo quôc lô 13 tiên xuông phía Nam, công hãm mãt Bãc An Lôc. Cá 2 su doàn CT 7 và
CT 9 cúa CSBVGeneral Lê Vãn Hung An Loc at An Loc Battle field.
cüng xuât phát tù vùng Luõi Câu Kampuchea, dánh ép vào mãt Tây An Lôc. Nhung CT 9 dánh
thãng vào An Lôc, còn CT 7 thì giü chãt quôc lô 13 ó vê phía Nam An Lôc, con duòng bô duy nhât
tiêp tê cho thi trân này.
Môt cánh quân khác do CT Bình Long gôm chùng 2 Trung doàn dia phuong tiên tù man Ðông Bãc
xia xuông. Bôn su doàn bô chiên, chua kê chiên xa, pháo binh, dai bác phòng không, cùng chïa müi
vào môt thi trân không quá 4 km2. Nêu dem rái dêu 40,000 quân Bãc Viêt trên diên tích
4 km2 thì lính CS tràn ngâp An Lôc, môi nguòi cách nhau 10 m, ngang cüng nhu doc, vói dú loai
vü khí tôi tân. Luc luong trú phòng chi có môt su doàn 5 BB.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 56 -Tuóng Nguyên Vãn Minh, Tu linh Quân khu III, túc tôc bôc Liên doàn 3 Biêt dông quân tù Tây
Ninh vê án ngü phía Bãc An Lôc. Trong khi dó, tai Lôc Ninh, sau 3 ngày bi pháo, không duoc tiêp
viên, quân trú phòng duoc lênh di chuyên dân dân vê phía Nam, dê lùi vê An Lôc. Toàn bô
30 chiên xa cúa VNCH, môt sô bi phá húy, môt sô dành bó lai.
Truóc áp luc môi ngày môt manh tù mãt Bãc xuông, chiên doàn 52 tù vùng câu Cân Lê, 15 km
Bãc An Lôc, cüng phái lui dân vê An Lôc. Quân CSBV giãng sãn môt tuyên phuc kích dài trên 3
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 57 -
km toan nuôt trôi Tiêu doàn 1/48 cúa Chiên doàn 52 vào ngày 7/4/72, nhung Tiêu doàn này dã
chiên dâu kich liêt, mó duòng máu chay vê An Lôc và chi thiêt hai nhe. Chính Tiêu doàn này dã gõ
thê diên cho Trung doàn 52 BB. Chi trong vòng 3 ngày giao tranh, tai Lôc Ninh, dã có dên
2,150 lính CSBV bi ha sát, tuong duong vói quân sô cúa môt Trung doàn.
Vê phía QLVNCH có 600 chiên sï hy sinh, cùng vói 30 chiên xa và môt pháo dôi 105 ly, bi mât.
Kê tù dây, An Lôc bó mình trong vòng dai phòng thú, không có lây môt chiên xa dê dôi dâu vói
chiên xa dich có dên cá môt trung doàn hàng trãm chiêc.
Trân Chiên Khói Ðâu:

Trân chiên khôc liêt tai An Lôc, môt tinh ly rông không dây 4 km2, nhung múc dô tàn khôc cúa
các cuôc giao tranh dã khiên cho nhiêu ký giá quôc tê cho là gâp 10 lân Ðiên Biên Phú thât su
khói dâu tù ngày 7/4/72. Tât cá các cánh quân cúa 2 su doàn CSBV dêu dôn vê An Lôc. Su
doàn CT 5 tù trên dánh xuông, CT 9 và CT Bình Long ép 2 mãt Tây Ðông. Su doàn CT 7 vùa
chãn mãt Nam, lâp chuóng ngai trên quôc lô 13 vùa tung quân tiên dánh các muc tiêu sát biên giói
nhu Katum, Tông Lê Chân, Thiên Ngôn dê câm chân su doàn 25 Bô binh dang trách nhiêm
vòng dai Tây Ninh, chân duòng tiên cúa dich vê Saigon theo ngã quôc lô 1. Quân trú phòng
không "tãng" mà cüng không "pháo", phái dôi dâu vói 1 quân sô gâp 3-4 lân, có hàng trãm chiên
xa và cá trung doàn pháo dú loai. Toàn bô lü doàn 1 Nháy Dù, gôm 3 tiêu doàn 5, 6 và 8 duoc gói
dên tãng viên. Toàn bô su doàn 21 Bô Binh, cùng trung doàn 15 cúa su doàn 9 BB tù vùng
sình lây miên Tây cüng duoc bôc lên Lai Khê Tuy nhiên, kê tù dây, quãng duòng Chon Thành di
Lôc Ninh dã bi tãc nghën.
Các don vi tãng viên cô tiên tùng buóc môt dê dên gân don vi ban An Lôc, nhung môi buóc tiên,
không biêt bao chiên binh guc ngã, dù là bên này hay bên kia Tiên lên không nôi, phái quay tró
lai, dê rôi tìm cách tiên lên. Gân tron su doàn CT 7 cúa dich dôn nô luc chính vào tuyên phuc
kích dài 26 km tù Chon Thành dên An Lôc. Suôt quãng duòng này, noi nào cüng có thê là muc
tiêu cúa pháo binh dich. Chúng rái quân dài dài doc theo quôc lô dê sãn sàng chi diêm toa dô cho
pháo binh bãn tù xa tói. Phi truòng Lai Khê, vãng tù 3 tháng qua, kê tù khi các don vi Hoa Ky rút
di, bông nhiên tâp nâp tró lai. Các chuyên bay nôi duôi nhau chuyên quân hoãc tiêp tê cho chiên
truòng.
Cuôc giao tranh vân tiêp diên ác liêt. Dân dân, luc luong bên trong An Lôc dã có thê khói lai thê
công, dù phái hêt súc chât vât. Mây hôm truóc, vòng bán kính bao vây thi trân chi chùng 500 m.
Nhung dên ngày 11/4/72, vòng dai kiêm soát duoc nói rông thêm dên hon 3 km duòng bán
kính. Bên ngoài, lü doàn 1 Dù dã tiên khói Chon Thành duoc 7 km vê huóng Bãc, sau khi giái
tóa áp luc dich tù Lai Khê dên Chon Thành. Sau môt trân dung dô ác liêt vói dich quân tai vùng
này, lü doàn 1 Dù giao lai trách nhiêm cho các don vi cúa su doàn 21 BB giü an ninh truc lô,
nhüng doan duòng dã duoc giái tóa. Riêng trong ngày 11/4, 27 pháo dài bay B52 trút gân 800
tân bom xuông các vi trí dich. Có lë nhò thê, buôi chiêu hôm dó, múc dô pháo kích dã giám sút
rât nhiêu. Su doàn 21 BB duoc tãng phái trung doàn 15/9 và 1 tiêu doàn Dù, có nhiêm vu khai
thông quôc lô 13, nhung dây quá là 1 nhiêm vu vô cùng khó khãn mà mãi dên 8/6 mói hoàn
thành nôi.

Trân Chiên Xa Ðâu Tiên
Ngày 12/4/72, Bô tu linh cao câp cúa CSBV lai ra khâu linh cho cán binh cúa ho:"Cán bô và binh
sï phái tân công trên khãp mãt trân. Chãc chãn quân ta së thãng". Guông máy tuyên truyên cúa
CSBV duoc tô chúc ngay tai quân Lôc Ninh, rêu rao là An Lôc dã duoc giái phóng, nên ngày
hôm sau 13/4, chiên xa cúa chúng mó nãp khoi khoi tiên vào thi xã An Lôc. Khi xe bi bãn cháy,
nhüng tên lính CSBV guc chêt mà guong mãt vân còn hêt súc ngõ ngàng, nhu còn vuong thãc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 58 -


mãc, "Quân ta giái phóng An Lôc rôi kia mà ?".

Mó màn cho trân dánh khôc liêt dâu tiên bãng chiên xa này, hôi rang sáng, công quân tù man
Bãc thành phô tiên chiêm phi truòng L.19 và toàn thê kho nhiên liêu, dan duoc cúa Bình Long
gân sân bay bi phát hóa bôc cháy dü dôi. Hàng ngàn quá dan dai bác roi vào An Lôc don duòng.
Ðoàn chiên xa lù lù tiên vào. Nghe tiêng ì ì cúa chiên xa tù phía Bãc thãng vào thành phô, lính
trung doàn 8 BB hoi bõ ngõ, vì dây là lân dâu tiên ho truc diên vói chiên xa T54 và PT76 cúa
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 59 -
CSBV. Ðoàn chiên xa tiên theo duòng Ngô Quyên, sát canh BCH cúa Ðai tá Mach Vãn Truòng,
Trung doàn truóng trung doàn 8 BB. Mãc dù 1 vài trái pháo cúa ta làm châm buóc tiên, nhung
doàn chiên xa dich vân bò tói. Chi còn cách BCH cúa Ðai tá Truòng 20 m, doàn chiên xa bi
khung lai bói 1 loat dan M72. 3 phát dâu bi hut. Phát sau trúng dích, chiêc xa dân dâu bôc cháy,
truòn tói mây thuóc rôi ngùng hãn. Mây tên lính CS trong xe nháy ra, cháy nám, lãn lôn trên lê
duòng. Môt loat dan M16 giái thoát. Lên tinh thân, lính cúa Trung doàn 8 chïa müi M72 vào tât cá
doàn xe. Có tói 15 chiên xa dich bi bãn cháy sát canh BCH Trung doàn 8 BB. Ðoàn chiên xa dich
lùi lai dê rôi tìm duòng khác tiên vào. Tiêng súng vang rên trong phân núa phía Bãc thi xã An
Lôc.

Trong lúc giao tranh ác liêt tiêp tuc, Ðai tá Truong Hüu Ðúc thiêt doàn truóng thiêt doàn 5 dang ngôi
truc thãng quan sát, bi trúng dan tú thuong. Tai Saigòn, khoáng dai Thuong nghi viên cúa Quôc hôi
VNCH dã ngung lai các phiên hop thuòng lê dê dành hêt thòi gian ca ngoi và tri ân các chiên sï
dang chiên dâu trên khãp các mãt trân. Tró lai An Lôc, sau 30 giò ác chiên dâm máu
bãng dú moi hình thúc, xáp lá cà, cân chiên bãng luu dan, súng dài, súng ngãn thi nhau nô,
trong phân núa thi xã phía Bãc, cuôc tân công dot môt có chiên xa pháo binh hô tro cúa CSBV
dã bi dây lui 2 bên dêu bi thiêt hai nãng, và kiêt luc, cân phái nghi ngoi và chinh dôn lai.
CUOC TÁN CÔNG CHIÉN XA LÀN THÚ HAI RÒI THÚ BA
Ngày 14 tháng 4/1972 dánh dâu môt nô luc mói cúa Trung Tuóng Nguyên Vãn Minh, Tu Lênnh
Quân Khu 2. An Lôc bi xiêt chãt trong vòng vây, bi bó cúng trong mây cây sô vuông. Quân trú
phòng không bung ra ngoài duoc dê hoat dông. Cân phái tìm môt lôi thoát, lâp môt dâu câu mó
cúa ra vào An Lôc, nói rông tâm hoat dông cúa quân trú phòng. Mãt Bãc, mãt Tây, mãt Nam dêu
bi bít kín. Chi còn mãt Ðông Nam, vói nhüng ngon dôi thoai thoái.

Nhung ai lãnh nhiêm vu khó khãn và nguy hiêm này? Lü Ðoàn 1 Nháy Dù duói quyên Ðai Tá Lê
Quang Luõng dã duoc Trung Tuóng Minh trao nhiêm vu, vì quá thât không có don vi nào tai mãt
trân này làm hon duoc Lü Ðoàn 1 Nháy Dù.

Cuôc hop mât tai cãn cú Lai Khê giüa Trung Tuóng Du Quôc Ðông, Tu Lênh Su Ðoàn Nháy Dù,
Trung Tuóng Nguyên Vãn Minh và Ðai Tá Lê Quang Luõng kêt thúc mau chóng. Sau 5 vòng bay
truc thãng quan sát, Ðai Tá Luõng chon âp Srok Ton Cui làm bãi dáp. Noi này nãm vê phía
Ðông cách An Lôc 4 km.

Tiêu Ðoàn 6 Dù duoc truc thãng vân xuông truóc dê don bãi dáp. Ngày hôm sau, 15 tháng
4/1972, Tiêu Ðoàn 5, Tiêu Ðoàn 8 cùng Bô Chi Huy cúa Lü Ðoàn 1 Nháy Dù xuông theo. Sau dó
Tiêu Ðoàn 6 Nháy Dù ó lai Ðôi Gió trân giü doan hâu. Còn hai tiêu doàn kia chia làm hai cánh
quân song song tiên vào An Lôc. Cüng trong thòi gian này, nghïa là vào sáng 15 tháng 4, quân
Bãc Viêt lai ô at tân công vào mãt Bãc thi xã An Lôc. Môt sô chiên xa cúa Công quân lot duoc
vào phòng tuyên phía Bãc, di chuyên xuông dên núa phía Nam thành phô. Tuy nhiên, môt sô lón
chiên xa dã bi bãn ha.

Rút kinh nghiêm lân truóc, quân trú phòng bãt dâu tranh nhau bãn chiên xa, không phái chi bãng
M-72 mà bãng cá súng phóng hóa tiên B-40 và B-41 tich thu duoc cúa dôi phuong khi ho xâm
nhâp thành phô. Chính trong các cuôc giao tranh này, bô dôi Bãc Viêt dê lô rõ môt khuyêt diêm
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 60 -


trâm trong trong kÿ thuât tác chiên trong thành phô: thiêu phôi hop giüa bô binh và chiên xa.
Quân trú phòng ân nâp trên các cao ôc, trong các hâm trú ân, tai bât cú noi nào kín dáo mà ho
thuôc nãm lòng dê chïa tât cá hong súng dú loai vào môt muc tiêu quá lón, và quá rõ ràng dang
di chuyên trên duòng phô, trong lúc dôi bên chi cách nhau trong vòng 10 mét thì quân trú phòng
tân công.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 61 -
Tât nhiên nhüng cán binh Bãc Viêt tù xa tói, duòng nhu hoàn toàn lac lóng giüa thành phô xa la,
dù ho có duoc hoc tâp kÿ càng dên múc nào di nüa trên mô hình, dù có thuc tâp dánh trên xa
bàn hàng bao nhiêu lân di nüa, thì ho cüng không thê nào biêt rõ dia thê bãng chính nguòi dân,
binh sï dang sinh sông tai An Lôc
Cüng trong ngày 15 tháng 4/1972, Trung Tuóng Nguyên Vãn Minh dòi Bô Tu Lênh Quân Ðoàn 3
dên Lai Khê dê truc tiêp chi huy mãt trân Bình Long. Môt luc luong dãc nhiêm vói 20,000 binh sï
gôm Nháy Dù, Bô Binh, Thiêt Ky duoc thành lâp dê giái tóa Quôc Lô 13.

Cuôc dô quân cúa Lü Ðoàn 1 Nháy Dù gây thiêt hai cho cá môt tiêu doàn trân giü Ðôi Gió. Tiêu
Ðoàn 6 Dù và môt pháo dôi gôm 6 khâu dai bác 105 ly bi thiêt hai nãng (sau 18 nãm thành lâp, Tiêu
Ðoàn 6 Dù bi tan nát vào lúc 17 giò ngày 21 tháng 4/1972). Tuy nhiên, sau này chính tiêu doàn này,
duoc bô sung ngay tai chô, dã trá duoc môi hân dó, bãng cách dánh cú chót tuyêt kÿ,
bãt tay vói luc luong bên trong An Lôc vào ngày 8 tháng 6/72, kêt thúc giai doan 2 tháng vây
hãm cúa "chiêc ro tú thân."

Lúc ây, Liên doàn 81 Biêt Cách Dù, dang hoat dông bên trong phòng tuyên dich, cüng duoc bôc hêt
vê An Lôc vào ngày 16 tháng 4/1972, dê tiêu diêt các tô dãc công cúa dich lot duoc vào thi
xã sau hai lân tân công.

Lính Biêt Cách Dù duoc huân luyên dê don dôc chiên dâu trong lòng dich, thuôc nãm lòng cách tác
chiên, thói quen và vü khí cúa Công Sán Bãc Viêt dê có thê giá dang quân "giái phóng," nên
kÿ thuât tác chiên cá nhân cúa ho rât cao. Chính các binh sï Biêt Cách Dù dã tia các dãc công
Công Sán Bãc Viêt cô bám vào dân, và nhò dó, tránh môt sô thiêt hai cho sô dân còn ket lai bên
trong thành phô.

Sau khi quân Nháy Dù bãt tay duoc vói quân trân thú, ho liên nói rông vòng dai vê pía Nam.
Không quân Viêt Nam Công Hòa và Hoa Ky hoat dông dü dôi. Pháo dài B-52 dôi bom chi cách
An Lôc môt cây sô vê phía Bãc, tiêu diêt tron môt trung doàn Công Sán Bãc Viêt. Áp luc dich dã
giám bót trong ngày 17 tháng 4/1972, phân bi dánh bât ra ngoài. Quân trú phòng cô nói rông
vòng dai phòng thú, dông thòi di chuyên duoc chùng 2,000 dân chúng ra khói An Lôc dê chay vê
Chon Thành.

Mãc dù kho dan dã chiên tai Lai Khê bi pháo kích nô dü dôi gây bôi rôi cho Su Ðoàn 5 Bô Binh,
và "hành lang máu" trên Quôc Lô 13 vân còn bê tãc, nhung dên dây, Trung Tuóng Nguyên Vãn
Minh nhìn thây duoc môt tia hy vong là có thê giü vüng duoc An Lôc. Trong cuôc hop báo tai Lai
Khê sáng 17 tháng 4/1972, Tuóng Minh tuyên bô : "Giai doan khó khãn nhât dã qua. Chúng tôi
hêt súc thân trong vì so ket dân. Chúng tôi không lac quan quá trón, và dang ghìm súng chò doi
nhüng dot tân công mói cúa dôi phuong."

Và Tuóng Minh dã khói phái chò doi lâu. Ngay ngày hôm sau, 18 tháng 4/1972, dot tân công chiên
xa thú ba cúa Công quân dã dô âp vào An Lôc, môt chiên truòng nãng ký gâp nhiêu lân Ðiên Biên
Phú 18 nãm truóc dó. Nhung theo môt nhà báo ngoai quôc là, "Gió dã dôi chiêu cho Giáp." Mà quá
thât, gió dã dôi chiêu tai dây. Quân trú phòng không vuong môt mãc cám chú bai
ÐOT TÁN CÔNG THÚ TU

Han dinh lúc ban dâu cúa Bô Chi Huy cao câp Bãc Viêt ban ra là ngày 20 tháng 4/1972 phái dút
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 62 -


diêm cho duoc An Lôc. Nhung An Lôc vân dúng vüng. Tin tình báo cho hay, dúng ngày này,
toàn bô Bô Chi Huy cúa Công Truòng 5 Công Sán Bãc Viêt bi thay thê, dê chuân bi dot tân công
mói.

Núa dêm vê sáng ngày 21 tháng 4/1972, Công quân pháo kích trên 2,000 trái dan dú loai vào
nhüng dia diêm trú phòng cúa quân dôi Viêt Nam Công Hòa, rôi dánh vào thi xã tù bôn noi khác
nhau. Bôn müi dùi "xân" vào bôn vùng, tât cá cùng khói dông tù ó mãt Ðông: tai 2 km vê phía
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 63 -
Ðông Nam An Lôc, tai 3 km vê phía Ðông Nam, tai 1 km vê phía Ðông Nam, và tai 5 km cüng
phía Ðông Nam dêu là nhüng noi có binh sï Viêt Nam Công Hòa trân dóng. Tai môi dia diêm tân
công, Công quân xú dung 5 hoãc 6 chiên xa cùng vói môt tiêu doàn bô dôi di theo hô tro. Và lân
này, dãc công Công Sán bên trong thi xã bãt dâu hoat dông manh tró lai dê ãn nhip vói các hoat
dông bên ngoài.

Tuy nhiên, không hiêu vì do xêp dãt tru+óc, hay thiêu su phôi hop, các müi dùi này không khai
diên dông loat, mà lai cách quãng nhau. Müi thú nhút khói diên hôi 4 giò sáng, và nô luc sau
cùng khói diên hôi 13 giò chiêu. Nhò thê, quân trú phòng có thê yêm tro cho nhau môt phân hóa
luc súng côi còn lai, và nhât là hóa luc cúa không quân.

Có dên 17 phi vu B-52 dê yêm tro cho An Lôc trong ngày hôm ây. Trong sô dó có 3 "pass" yêm tro
cho Tiêu Ðoàn 6 Dù rút khói Ðôi Gió, nãm 4 km vê phía Ðông An Lôc. Nhung rúi thay, tiêu
doàn này gãp phái hóa luc quá hùng hâu cúa dich gòm sãn dê tân công mãt Ðông Nam An Lôc
dúng vào ngày này. Tiêu Ðoàn 6 Dù dã "tan hàng" -- nói theo kiêu nhà binh. Nhüng don vi còn lai
dêu dây lui duoc các dot tân công cúa dôi phuong. Bãn ha thêm nhiêu chiên xa.

Trong lòng núa phía Bãc thành phô An Lôc, cuôc giao tranh giüa Biêt Cách Dù và dãc công Miên
bãc tiêp tuc vói múc dô ác liêt, tao thành nhüng máng "da beo" trên phân dât này. Hàng ngàn
xác chêt cúa cá hai bên, cúa thuòng dân, cúa nguòi lón, cúa tré em la liêt trong thành phô.

Ðêm 22 rang 23 tháng 4/1972, Bãc Viêt tung thêm 2 cánh quân, môt dánh vào vùng trách nhiêm
cúa Tiêu Ðoàn 8 Dù ó cúa Nam An Lôc, và môt cánh quân khác dánh vào Trung Ðoàn 15 cúa
Su doàn 9 Bô Binh trên Quôc Lô 13. Cánh quân dánh Tiêu Ðoàn 8 Dù có 2 chiên xa T-54 và 2
chiêc BTR (cüng thiêt giáp, nhung súc nãng và hóa luc dêu nhe hon xe tãng) yêm tro. Lúc này,
quân trú phòng dã có loai súng bãn chiên xa mói mang tên XM202 tù M-72 biên cái, có thê bãn
liên tiêp 4 phát, vói súc nóng 3,600 dô Fahrenheit môi trái.

Tai mãt trân cúa Tiêu Ðoàn 8 Nháy Dù, cá 4 chiêc xe tãng cúa quân Bãc Viêt dêu bi cháy rui. Bô dôi
tùng thiêt mât tinh thân và bi dánh bât tró ra. Không nhüng thê, vi sï quan chi huy truóng cúa
Tiêu Ðoàn 8 Dù còn liên lac và huóng dân phi co AC-130 (có gãn dai bác 105 ly bãn theo su
huóng dân cúa radar) tiêu diêt luôn 5 chiên xa Bãc Viêt khác dang chay vê phía dóng quân cúa
Trung Ðoàn 15 Bô Binh VNCH.

Sau dot tân công lân thú tu bi thât bai, Công quân chi còn nuóc pháo kích vào thành phô dê trá
hân. Tình hình An Lôc có phân dê thó hon, mãc dù vân duói diêu nhac ì âm cúa pháo binh Bãc
viêt, hàng ngàn trái môi ngày
Trong khi dó, doan duòng Quôc Lô 13 giüa Chon Thành và An Lôc vân tiêp tuc nhuôm thêm
máu. Bên Viêt Nam Công Hòa cô tiên lên. Quân Bãc Viêt cô súc giü lai.
Ngày nào cüng có môt sô truc thãng bi rót nhung không có chiêc nào ha cánh nôi xuông An Lôc.
Các cuôc chuyên quân câp dai dôi cúa Nháy Dù dêu bi dánh bât. Vê sau, phái di chuyên ó câp
tiêu doàn. Mãi dên ngày 8 tháng 5/1972, luc luong giái tóa Quôc Lô 13 mói tiên thêm duoc 6 km
nüa dê chiêm làng Tàu Ô, nãm giüa Chon Thành và An Lôc. Trân giao tranh dâm máu kéo dài 3
ngày dã gây thiêt hai nãng cho cá dôi bên. Quân Bãc Viêt dã xây nhüng hâm chiên dâu sâu dên
6 mét duói lòng dât khiên phi co không thê nào phá nôi. Quân giái tóa phái dánh cân chiên, dánh
bãng luu dan, và chiêm cú tùng hâm hô, tùng dia dao, tùng cãn nhà, tùng thuóc dât môt.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 64 -Lúc ây, hai trung doàn cúa Su Ðoàn 21 Bô Binh VNCH túc tôc duoc truc thãng vân xuông phía Bãc
cúa làng Tàu Ô dê rôi dánh thôc xuông, trong khi dó môt cánh quân khác tù phía Nam dánh lên.
Truóc khi chiêm làng này, luc luong giái tóa dã phái dôi dâu vói 4 tiêu do Bãc Viêt và 2 tiêu doàn
pháo và dãc công tãng cuòng nãm dây man Bãc làng Tàu Ô. Luc luong giái tóa cúa quân dôi Viêt
Nam Công Hòa cô lâp môt phòng tuyên tai dây, tao môt dâu câu trên duòng tiên vào An
Lôc.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 65 -
PHÁO TAP DON ÐUÒNG CHO TRAN ÐÁNH QUYÉT LIET

Ðên giò phút này, ngày 10 tháng 5/1972, cá ba mãt trân An Lôc, Kontum và Tri Thiên dêu dang ó
trong tình thê gây cân. Và cüng chính vào giò này, Bô Chi Huy cao câp cúa Bãc Viêt tai mãt trân
Bình Long muôn "dút diêm" An Lôc và bãt sông Chuân Tuóng Lê Vãn Hung.

Kê tù trua hôm truóc, tât cá các khâu dai bác cúa Bãc Viêt dã bãn trái khói lai rai câm chùng dê
diêu chinh toa dô nhüng dia diêm mà ho dinh sãn së tân công. Ðúng 12 giò dêm, giò khói dâu
cúa tình trang thiêt quân luât trên toàn lãnh thô Viêt Nam Công Hòa, Công quân mó môt màn
"pháo tâp" khôc liêt .Và thi xã An Lôc dã phái húng chiu trân pháo kích kinh hôn tán dóm này.

Ðên 4 giò sáng, Bãc Viêt bãt dâu "chuyên pháo." Kinh nghiêm và khá nãng tác chiên cao dã giúp
cho binh sï trú phòng biêt ngay CS muôn làm gì khi chuyên pháo di noi khác. Sau khi chiu dot
"tiên pháo," tât cá dêu vot ra khói hâm ghìm súng chò doi "hâu xung."

Quá nhiên, ngay sau dó, doàn chiên xa ì âm kéo tói. Tù 4 giò sáng, Công quân chia 3 müi dùi tù
huóng chính Bãc, Ðông Bãc, và Tây Bãc vói quân sô cúa môi cánh quân ó câp trung doàn,
duoc yêm tro bói các chiên xa dân dâu dánh âp xuông núa thi xã phía trên. Ó ngã Ðông Bãc,
Công quân dôt nhâp vào khu Cho Mói, sát bên phòng tuyên cúa quân dôi Viêt Nam Công Hòa.
Trân giao tranh tai dây càng lúc càng dâm máu, kéo dài mãi dên 8 giò 30 sáng. Mãt Bãc thành
phô là mãt bi uy hiêp nãng nhât ngay tù dâu cuôc chiên. Các cánh quân Bãc Viêt ân phuc trong
dôn diên cao su Quán Loi và tù Quôc Lô 13 bây giò dông luot kéo ra nhu vü bão.

Ó mãt chính Bãc và Tây Bãc, Công quân huy dông môt luc luong hùng hâu có chiên xa dân dâu
dê tiên công. Chiên xa Công Sán dân dâu dã choc thúng phòng tuyên Tây Bãc. Theo sau là hai
trung doàn bô chiên Công Sán Bãc Viêt. Vì so hóa tiên chông chiên xa, nên doàn xe tãng cúa
Công Sán phóng quá nhanh làm các bô dôi theo không kip. Chiên xa tách ròi bô binh, liên lâp túc
bi các binh sï VNCH dùng hóa tiên M-72, XM202 và cá súng B-40 (tich thu cúa Công Sán) bãn ha
luôn môt lúc 8 chiêc. Nhüng chiêc còn lai hoáng so bó chay Tuy nhiên, bô dôi Công quân kip thòi
tràn dên dùng chiên thuât biên nguòi dê tràn lên áp dáo.

Duòng nhu tiên doán duoc cuôc tân công qui mô quyêt dinh này, Trung Tuóng Nguyên Vãn
Minh dã xin tù truóc hóa luc yêm tro cúa pháo dài B-52 dê dôi vào khu vuc phía Bãc. Mãi dên
10 tiêng dông hô sau, nghïa là dúng lúc hai trung doàn Công Sán Bãc Viêt tù man Tây Bãc tràn
vào thành phô, hàng loat bom B-52 thá xuông trúng dích, và chi cách bìa thành phô môt cây sô.

Chi trong ngày này, Bô Tu Lênh Hoa Ky tai Viêt Nam dã dành cho chiên truòng An Lôc 20 phi vu
B-52 vói 2,000 tân bom dú loai. Theo su uóc tính tai chô, có ít nhât môt trung doàn Công Sán bi
tiêu diêt. Cuôc tân công lâp túc bi chân lai.

Cánh quân thú tu vói môt trung doàn bô dôi Bãc Viêt duoc yêm tro bói 10 chiên xa dân dâu, dã
dánh thôc tù duói lên trên, theo ngã Tây Nam vào lúc 6 giò 30 sáng. Luc luong trú phòng giü
mãt này chông trá mãnh liêt nên müi dùi chính không thê tiên thêm duoc. Tuy nhiên, ó cá hai
mãt Bãc lân Nam, môt sô don vi Bãc Viêt dã xâm nhâp duoc vào thành phô và chia thành nhiêu
tô chiên dâu nhó.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 66 -


Suôt ngày 12 tháng 5/1972, quân trú phòng cô súc dánh cân chiên dê dánh bât các toán Bãc
Viêt ra ngoài. Mãi cho dên tôi, chiên truòng mói tam lãng diu. Nhung pháo binh Cs lai bãn liên
hôi vào bên trong An Lôc.

Sau 4 tiêng dông hô dê cho pháo binh tác xa, dông thòi xêp dãt lai dôi ngü, Bãc Viêt lai loi dung
thòi tiêt xâu vói nhüng con mua nhu trút tân công vào, tù cá ba mãt Ðông Bãc, Tây và Nam.
Nhu vây, Công quân dã liên tuc tân công vào 6 mãt chung quanh An Lôc trong 3 ngày liên tiêp.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 67 -
Trong 3 ngày giao tranh, có dên 600 binh sï cúa dôi bên chêt ngôn ngang trên duòng phô, chua
kê sô tôn thât cúa Bãc Viêt vì B-52.

Quân trú phòng tuy phái bi môt phen xâc bâc xang bang, nhung sau trân này, sau khi chiu dung
nôi cuôc tân công quyêt dinh mà Bãc Viêt dôn toàn luc vào quyêt dút diêm An Lôc, ho dã thoát
duoc nhüng giò phút nguy hiêm nhât. Tuy nhiên, môi de doa vân còn, vân thuòng truc chò ó
bên mình.

Gân 40 ngày dã trôi qua, và luc luong Bãc Viêt tân công dù có chuân bi kÿ càng dên dâu, cüng
khó lòng tích trü môt sô luong thuc và dan duoc cho môt trân chiên quá lâu dài vói môt cuòng
dô khôc liêt nhu vây. Bom dan hàng ngày tàn phá các vi trí tiêp liêu, dánh phá các duòng tiêp tê.
Vü khí, dan duoc môi ngày môt hao mòn. Trên 50 chiên xa bi bãn cháy.
Càng nóng lòng tiên dên An Lôc, doàn quân giái tóa càng bi thiêt hai nãng. Nguyên Vãn Minh
dành thay dôi chiên thuât: Ðãt trong tâm vào viêc càn quét nhüng don vi chung quanh An Lôc và
doc theo quôc Lô 13 truóc dã, dê don duòng cho luc luong Bô Binh tiên vào An Lôc. Toàn bô
Su Ðoàn 21 Bô Binh và các luc luong tãng phái gôm Trung Ðoàn 9, Biêt Ðông Quân Biên
Phòng, Thiêt Giáp, Nháy Dù quyêt thu ngãn khoáng cách.

Pháo dài bay B-52, phán luc co và oanh tac co dã ráo riêt tân công dê don duòng. Quân giái tóa
ào at tiên lên, vuot suôi Tàu Ô, qua Tân Khai, Xa Cát, Xa Trach. Nhung dên trua 16 tháng
5/1972, doàn quân này chi còn cách An Lôc khoáng 3 km thì bi khung lai.

Ngày 19 tháng 5/1972 theo tin túc cúa môt tù binh cao câp Bãc Viêt bi bãt tai An Lôc thì bô tham
muu Bãc Viêt së cú hành lê này truóc dó 3 ngày, dê rôi cô gãng dánh môt trân nüa vào An Lôc,
may ra có thê khích dông tinh thân cán binh lân chót quyêt chiêm thi trân này vào ngày 19 tháng
5/1972,

Nhung kê hoach này dã bi bai lô. môt toán Biêt Kích VNCH duoc tung vào vùng tình nghi, 16 km
vê phía Tây Nam tinh Bình Long. Nhân dúng toa dô, toán Biêt Kích goi vê Bô Chi Huy Hành
Quân. Và chi mây tiêng dông hô sau, sáu phi vu B-52 liên tiêp dôi bom xuông vùng này. Nhò
cuôc không tâp này, quân Bãc Viêt dã không thê mó nôi trân dánh vào ngày 19 tháng 5/1972
nhu dã du dinh.

Tuy nhiên, dên ngày 23 tháng 5/1972, tù rang sóm cho dên xê chiêu, quân Bãc Viêt lai mó liên
tiêp 4 dot tân công bãng chiên xa vào các don vi Viêt Nam Công Hòa tai khu vuc Nam và Tây
Nam An Lôc, cách thi trân này tù 1 dên 5 km, nhung dêu bi dây lui. Sau khi trân dánh này kêt
thúc, có thêm 13 chiên xa Bãc Viêt bi ha, gôm 5 chiêc T-54 và 8 chiêc PT-76.

Luc luong giái tóa vân châp chòn tai dôn diên Xa Cam. Quôc lô 13 vân bi quây rôi bãng pháo và
các ô phuc kích. Hai trung doàn Bô Binh Viêt Nam Công Hòa vân tiêp tuc luc soát, táo thanh
chung quanh vòng dai phía Nam An Lôc. Qua máy truyên tinh, các luc luong tú thú An Lôc biêt
duoc quân tiêp viên còn cách ho không xa mây.

Cüng qua máy diên thoai siêu tâng sô, Lê Vãn Hung cho các phóng viên biêt rãng, tinh thân binh
sï cúa ông vân cao, vân sãn sàng dánh nüa, và dã có thê ra khói hâm dê tãm suôi, sau 50 ngày
"tãm khô" vì múc dô pháo kích cúa Công Sán Bãc Viêt dã giám. Ho cüng dã quá quen vói nhip
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 68 -


dô 1,000 trái pháo môi ngày.

Không quân chiên thuât yêm tro quân Viêt Nam Công Hòa tai vùng Nam An Lôc, trong lúc không
quân chiên luoc vói B-52 liên tiêp dôi bom xuông phía Bãc thi trân, phá võ các kho vü khí, dan
duoc vùa mói duoc Bãc Viêt chuyên tói.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 69 -
Môt tài liêu tôi mât bãt duoc ngoài mãt trân cho thây, Trung Uong Cuc R (bô chi huy cúa toàn
thê luc luong Bãc Viêt tai miên Nam Viêt Nam) khân báo vê Trung Uong Ðáng Bô Công Sán ngoài
Bãc vê su thiêt hai nãng nê cúa các don vi Công Sán tham chiên tai An Lôc. Bán báo cáo này nêu
rõ truòng hop diên hình là Trung Ðoàn 209, sau môt thòi gian trân giü ó hai dia danh
Bâu Bàng và Tàu Ô dã tan nát. Môi dai dôi còn không dây 30 cán binh, và môi tiêu doàn chi còn
khoáng 90 so vói quân sô lúc dâu là 350 nguòi. Cuc R cüng than phiên khá nãng chiên dâu cúa
Công Truòng Bình Long quá yêu kém, vì phân núa công truòng này là lính Khmer Ðó, tó ra
hoáng hôt môi khi nghe tiêng phi co dôi bom.

Theo su tiêt lô cúa các giói chúc quân su thuôc Quân Khu 3 cúa Viêt Nam Công Hòa, Bô Chi
Huy Bãc Viêt tai Hà Nôi dã chi thi các don vi tham chiên tai tinh Bình Long phái cô gãng kéo dài
trân chiên thêm ba tháng nüa dê phù hop vói tình hình và dem lai loi thê cho ho trong môt giái
pháp chính tri trong tuong lai.

Trong tình thê này, quân dôi Viêt Nam Công Hòa tai mãt trân An Lôc dân dân chuyên tù thê thú
ra công, tù thê ha phong sang thuong phong, dê rôi giái tóa duoc vòng vây lúa cúa bôn su doàn
Bãc Viêt.

Luu ý các bác tham gia topic này.
Theo quy dinh cúa TTVN, môi bài viêt nêu trích dân ó dâu phái có links dên trang web dó, và
dám báo trang web dó duoc chính phú VN thùa nhân.
Tuy nhiên, dê tao diêu kiên cho các ban có môt cái nhìn toàn diên tù cá hai phía, mod dã rât linh
dông vói nhüng thông tin lây tù trên mang mà không chi rõ xuât xú cu thê.
Tuy nhiên, dê nghi các ban không di quá giói han, và tù giò nhüng bài trích dân không nêu xuât xú
së bi xoá bó.
Các ban dã dãng bài tù các nguôn khác mà không nêu xuât xú có 48 giò dê chú thích rõ xuât xú
cúa bài, sau thòi gian dó, nhüng bài viêt không dú xuât xú së bi loai bó.
Nhüng bài viêt cúa thành viên xa_thu do vi pham nghiêm trong nôi quy TTVN nên bi xoá.

Chào các bác, doc tài liêu mà bác saigonvn24 post lên, tôi thây thât nuc cuòi cho bon nguy khi
chúng cô phóng dai sô quân và vü khí cúa ta (mà không vì muc dích nào khác là ca ngoi "các
"chiên sï" cúa chúng chông "CSBV xâm lãng", chúng còn dám dùng tù "quân dân" nüa chú),
nhüng là "xe tãng hàng trãm chiêc", nhüng là "vü khí tôi tân", nhüng là 4 van "CSBV" dùng biên
nguòi tràn ngâp An Lôc... Có bia cüng phái logic môt tí chú. Chi có múc dô ác liêt thì chãc dúng
su thât. Nhung thôi, dù sao cüng chãng nên nói nhiêu, tài liêu nguy mà.
To bác shinano, thãng thua là thuòng mà, quân Mï nguy trang bi manh gâp nhiêu lân ta, ta tôn
thât thì có gì la dâu, khôi trân chúng thiêt hai nãng hon thê ây chú.
Ðot 2 chiên dich Nguyên Huê chú yêu tâp trung vào khu vuc tàu Ô. Có khá nhiêu diêu dáng nói.
Khi nào gõ xong tôi së post lên cho các ban.

Lam gi ma buc xuc vay bac , chi la tai lieu de tham khao thoi ma bac, khi bac da biet la tai lieu
nay do phe ben kia viet (tai lieu nay trich tu cuon sach Mua He Do Lua cua dai uy QLVNCH Phan
Nhat.Nam,nhung ong ta co nguoi bo^' lai la dai ta' trong Quan Doi Nhan Dan vao nam 1975,
khong biet cap bac ong bo^' Phan Nhat Nam bay gio den dau roi) thi co gi ma phai nuc cuoi, ma
tui thay cach dung tu ngu trong tai lieu nay chang co gi`phi ban ben kia hoac ca ngoi ben nay ca?
khi so sanh voi tai lieu ma tui tung doc cua ben QDNDVN. theo tui nghi chac anh cam thu Ngu.y
lam thi phai, chac la gia dinh anh co nhieu mat mat' trong cuoc chien do'. nhung doi voi toi cuoc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 70 -


chien do du sao cung la qua khu dau thuong cho dan toc Vn ca 2 ben deu mat mat' ca, neu
chung ta van con mang moi thu` do voi nhung ben kia chien tuyen minh thi minh nghi chang co
ich loi gi ca , chung ta nen huong ve tuong lai, toi la nguoi Sai Gon, sinh ra va lon len sau cuoc
chien va gia dinh tui cung co nhieu mat mat trong cuoc chien do' nhung tui chang co cam thu
nhung nguoi bo. doi. Tui deu ton trong nhung nguoi da tung cam sung va hy sinh du` la ben nay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 71 -
hay ben kia. Theo tui nghi cuoc chien Vn la cuoc chien Y thuc he.giua 2 khoi Tu Ban va CS . con
phan tich ve ben nao tot hon ben nao thi toi khong dam ban o day. luoc môt doan
cuôc chiên 1975 chãng phái là cuôc chiên ý thúc hê gì vì lãnh dao nguy chãng có mây "ý thúc
hê", ngoài viêc làm tay sai dê thu vén. Bói chãng có "ý thúc hê" gì nên chãng mây ai buôn dãng
lính cho miên Nam dê rôi cuôi cùng phái sup dô.
Thôi di bác, nêu không thông nhât thì dâu có hoà bình!!! Ðiêu kiên VN khác xa so vói Triêu Tiên.
Nêu 2 miên TT không oánh nhau hay gân nhu vây thì nguoc lai VN oánh nhau suôt. Nêu không
thông nhât bây giò tui vói bác chãc là dang câm súng dê chuân bi giêt lân nhau
Các bác co nghi ráng trình dô xa thu pháo xe táng 2 bên ngang nhau không. Nghe nói
ráng o Quang Tri, 2 Pt 76 ruot 1 dàn M41 chay chí chêt luôn phai không?

Khi gãp dich dã muôn chay rôi thì trình dô không giúp duoc gì!

Lúc dánh Quáng Tri, lính Nguy báo vê Cúa Viêt rút vê Huê vì so cô lâp, quân ta chi dê lai dân
quân và bô dôi dia phuong giü Cúa Viêt.
Sau khi chãn duoc duòng tiên cúa quân ta dánh vào Huê, Thuý Quân Luc Chiên nguy duoc su
hô tro cúa Thiêt Giáp, Xe Tãng kéo tù Huê men theo bò biên ra tái chiêm Cúa Viêt hòng chãn
duòng rút quân và hâu cân cúa quân ta.
Su 320 do thuong tá Sùng Lãm chi huy duoc lênh tái chiêm Cúa Viêt, lon Ðai tá cúa Ð/C Sùng
Lãm duoc treo lai, sau khi phán công thành công tái chiêm Cúa Viêt, lon Ðai tá duoc trao tai trân
cho Ð/C Sùng Lãm (Sau này Ð/C Sùng Lãm lên thiêu tuóng là chi huy quân khu Quáng Ninh,
duoc Fidel Castro mòi sang làm cô vân quân su cho Cuba).
Chãng qua là môt trân lân chiêm thông thuòng chú không phái là chiên luoc. Bon nguy sau khi
bât ngò tâp trung luc luong lân chiêm, vi pham Hiêp dinh Paris, lân chiêm xong bèn cãm cò
ngùng bãn "thi hành hiêp dinh"! Nhung ta vân tâp trung luc luong tân công khiên chúng phái bó
chay tán loan vê noi cü!

Tôi thât không hiêu nôi các bác, doc duoc mây dòng thông tin (search dâu chá có ) dã lên tiêng
thê su rôi. Khiêp quá co! Mây bác thây chua, cái topic bé tí dã chúi nhau loan xa rôi, vây mà
nhiêu nguòi còn muôn VN da nguyên da dáng thì em bó tay, không hiêu dât nuóc di vê dâu. Em nói
thât, bác nào biêt gì chi cân post lên là dú, nhân xét này no mà làm gì. Trong các bác chãc không
có ai tùng tham chiên dúng không? Chãc cùng lãm cüng là SV nhu em chú gì, nên em
nghï chúng ta không có tu cách dê phán xét quá khú. Ngay nhüng con nguòi cá dòi hi sinh cho
dât nuóc ho cüng phán xét gì dâu. Vì vây em nghï cái chú dê này dên dây có thê dùng duoc rôi.

Nhân tiên nói thêm vê trân Cúa Viêt
Ðây là môt trân dánh rât quan trong vì diên tiên cúa trân dánh diên ra trong trong thòi diêm hiêp
dinh Paris có hiêu luc (8.30 sáng ngày 29/1). Thuc su trân dánh có hai giai doan - truóc và sau
thòi diêm hiêp dinh Paris có hiêu luc và diêu dó có diêm khác biêt mà sau này nó có giá tri rât
lón trong viêc phân tích chiên luoc.
Ó thòi diêm truóc hiêp dinh quân VNCH tân công vói su yêm tro dãc luc cúa hóa luc Mÿ bao
gôm pháo ham, máy bay ném bom, máy bay B52 nhung khi quân ta phán công thì dó là thòi
diêm hiêp dinh Paris có hiêu luc và tât cá hóa luc Mÿ dã châm dút hoàn toàn. Khi không có hóa
luc Mÿ chi viên thì TQLC cúa VNCH cüng không thê nào dinh nôi vói quân ta.
Viêc này cho thây nhüng "thãng loi" nãm 72 cúa quân VNCH dêu duói hóa luc chi viên cúa Mÿ -
nêu không có nó thì chúng ta dã dút diêm nãm 72 chú không cân dên nãm 75.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 72 -To LEDUNG250781 : moi nguòi tháo luân vê 1 su kiên trong lich sú thì có gì sai mà bác báo nên
dùng. Ai cüng có quyên có ý kiên chú, dúng thì tôt, sai thì moi nguòi góp ý, bác không thích
tham gia thì thôi sao cú phái phá ngang thê.
To Cavalry : Trân CV ta dinh phán công ngay sau khi bi chiêm nhung không chuân bi kip phân vì
320b dang chuân bi dánh cho Sãi, phân vì phô biên kí hiêp dinh quá muôn (sáng kí dêm mói phô
biên) nên dôi phó vói dich lúng túng. Ðên lúc ta phán công dich chi còn 3 cum quân, môi cum 2
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 73 -
dai dôi và 20 thiêt giáp. TÐ24 tân công mãt chính diên quân sô chi còn hon 1 tiêu doàn, xe tãng
ta có 1 dai dôi nhung chi 1 chiêc tham chiên và diêt 3 xe tãng dich. Ta phái diêu thêm 9 dôi súng
chông tãng cúa TÐ102 su 308 tói tãng cuòng.
To shinano : nãm 1972 có môt sô lón tãng thiêt giáp cúa ta bi cháy hóng phái bó lai trân dia. Quân
nguy kéo vê quáng cáo râm rô nhãm lên dây cót tinh thân. Tuy nhiên diêu dáng nói là rút
kinh nghiêm tù chuyên này, nãm 1973 ta dã bô sung cho luc luong tãng thiêt giáp trong Nam loai
xe dãc chúng làm nhiêm vu cúu hô. Ðó thuc chât là xe T54 không tháp pháo nhung gãn dai liên
12,8mm, thiêt bi, dây cáp dê kéo các xe cháy hóng(kê cá xe cúa dich) vê noi an toàn, không dê
roi vào tay chúng. Loai xe này hoat dông rât hiêu quá, dã cúu duoc hàng trãm lân chiêc xe cúa ta,
cüng không ít lân xe dãc chúng dã truc tiêp dôi dâu vói quân dich.
Còn vê dot 2 chiên dich NH, các bác thông cám, chiu khó chò môt thòi gian dê tôi tìm lai dã.

Chiên dâu ó Quáng Tri
Trích hôi kí cúa thuong tuóng Nguyên Hüu An, vào thòi diêm dó, ông NHA duoc cú vê làm tu
lênh su doàn 308. Tôi nghï doc xong cái này có thê chúng ta së hiêu thêm phân nào vê cuôc
chiên dâu anh hùng cúa quân ta ó Quáng Tri.

...
BCH mãt trân B5 lúc này có thiêu tuóng Trân Quý Hai tu lênh, thiêu tá Cao vãn Khánh phó TL,
trung tuóng Song Hào chính úy, dai tá Hoàng vãn Thái phó chính úy, dai tá Doãn Tuê tu lênh
pháo binh, dai tá Ngô Hùng tham muu phó.
...
Ðúng dêm 20-7 tôi tói só chi huy 308. Truc ó nhà có chính úy Hùng Phong, phó chính úy Hoàng
Kim và dai tá Hông Son phó tu lênh B5 truc tiêp chi huy su doàn. Trù phó tu lênh Ðào Sung
dang ó phía truóc, còn ó dây kê cá anh em 3 co quan dêu là nguòi quen biêt, dón tiêp tôi rât
chân thành, cói mó. Không cân hói han gì nhiêu, cú nhìn hô bom, hô dan rái ra khãp khu vuc só
chi huy và nhüng khuôn mãt gây guôc khãc khô, nhüng cãp mãt chúa dây uu tu cüng dú thây
cuôc chiên ó dây quyêt liêt thê nào.
Tôi duoc câp trên chi dinh vào thuòng vu Ðáng úy. Sau thú tuc cân thiêt, các anh cho tôi biêt tình
hình chung và nhüng vân dê dang nóng bóng trong don vi.
Bô phân chi huy ó các trung doàn co bán không có gì thay dôi so vói hôi 1970-1971 tôi có mãt ó
su doàn. TÐ102 do Hoàng Ngoc Tý TÐ truóng, Nguyên Hüu Ích chính úy; TÐ88 do Thân TÐ
truóng, Hoà chính uý; TÐ36 do Nguyên Vãn Ðáng TÐ truóng, Hô Luc chính úy.
Ðai bô phân su doàn dã vuot sông Mÿ Chánh dúng trân ó huyên Phong Ðiên tinh Thùa Thiên
dang chuân bi tân công Huê, dùng môt cái duoc lênh (28-6) lui vê báo vê Quáng Tri. Doc duòng
rút lui su doàn dã chiu su ác liêt ghê góm cúa B52 và pháo bây gây cho ta nhiêu thuong vong.
Khoáng 1 tuân lê viêc lât cánh cúa su doàn dã hoàn tât. Tù ngày 2-7 TÐ102 dã dnahs môt sô
trân ngãn chãn su doàn dù nguy tren dãy Truòng Phuóc, tiêu diêt khoáng 3 dai dôi dich, phá
húy 2 xe tãng. TÐ36 dã tiên xuông bò nam sông Nhùng, phôi hop vói TÐ102 tiên công bô phân
di dâu cúa lü dù 2. Ngày 6-7 TÐ36 dùng 2 tiêu doàn do TÐ phó triêu Tho và chính úy Hô Luc chi
huy dã dánh tiêu hao nãng tiêu doàn 9 dù trên khu dôi 4 làng Thuòng Nguyên. Cùng khoáng thòi
gian dó, TÐ cú tiêu doàn 2 vuot qua tuyên ngãn chãn cúa quân dù nguy, tiêu doàn dã phá húy
câu Nhùng, cãt dút duòng sô 1.
Các TÐ 36, 102 dã trân giü khu vuc Thuong Nguyên trên dãy Truòng Phuóc gân núa tháng
tròi. Ðêm 12-7 su doàn nhân lênh cúa BTL Mãt trân : giao lai cho don vi ban, chuyên vê dánh
dich ó tuyên tây nam Thành cô, lai 1 cuôc hành quân lât cánh nüa trong bão táp bom dan.
Tiêu doàn 4 di dâu vuot qua luói lúa ngãn chãn cúa dich tiên vào làng Tân Mê Phuòng (cách TX
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 74 -


Quáng Tri 7km). Sáng hôm sau tiêu doàn tiêp tuc dánh dai dôi viên thám (thuôc tiêu doàn biêt
kích dù) bât ra khói làng Nhu Lê. Tiêu doàn nhanh chóng tiên xuông Tích Tuòng, Gia Long, La
Vang gãp tiêu doàn dù 11 nguy vùa hành quân dên. Ta kip thòi nô súng dánh thãng vào só chi
huy tiêu doàn dich. Trân dánh diên ra quyêt liêt khoáng 1 giò ó khu dôi phi lao làng La Vang ha,
buôc dich phái rút lui. Ðia bàn dúng chân cúa TÐ102 dã có thê vüng chãc.
Theo hành lang ven sông Thach hãn tù miên tây xuông vùa duoc mó, TÐ88 (20-7) dã tù dông
Ông Do tiên xuông Tích Truòng, câu Sãt, vùng dât tiêp giáp vói nam TX Quáng Tri.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 75 -
Cách vài ngày sau, TÐ36 hành quân xuyên rùng, tù Thuong Nguyên vuot qua sông Nhùng tiên
tói tru ó Phú Long, Tân Téo.
Lúc tôi dang tiêp xúc vói cán bô chi huy và co quan su doàn dê tìm hiêu tình hình cüng là lúc
toàn su doàn tru trên dái dât hep ó ven sông Thach hãn, dang chiên dâu vói quân dù và thúy
quân luc chiên là 2 sãc lính tinh nhuê nhât cúa nguy.
Lúc này luc luong toàn mãt trân gôm các su doàn 320b, 304 và 308 hâu nhu dâu lung vói nhau
dê giü vüng khu vuc Thành cô Quáng Tri. Giü 1 dông gach vun, không dân, không có ý nghïa gì
vê chiên thuât, chiên luoc quân su nhung lai rât có ý nghïa chính tri trên bàn ngoai giao ó Pari.
Nãm tình hình don vi xong, dêm hôm ây tôi trao dôi suy nghï cúa mình vê chú truong cúa mãt
trân (28-6) "chuyên tù tân công sang chiên dich phán công tiêu diêt dich giü vüng vùng GP.
Ðánh bai cuôc hành quân cúa dich, phát triên tân công vào thòi co có loi".
Tôi dãt câu hói : tai sao ta tù tân công lai chuyên sang phán công ?
Tôi liên tuóng tói chiên dich cánh dông Chum, chi khác ó dây vê quy mô và cuòng dô, còn cái
ruôt diên biên gân giông nhau. Cüng lúc dâu chiên thãng ào at, tiên rât nhanh vào hâu phuong
dich, bó trông vùng mình vùa GP. Luc luong ta xa hâu phuong liên tuc không kip bô sung, càng
chiên dâu càng yêu. Ðich có phuong tiên co dông nhanh. Sau cú dâu choáng váng, chúng dã hôi
phuc, liên co dông vê phía sau ta và chiêm lai vùng dã mât. Ðáng lý vói luc luong chùng ây ta
chi phát triên tói sông Mÿ Chánh, dùng lai chuyên sang cúng cô khu vuc dã chiêm.
Truóc mãt quân ta lúc này là su doàn dù, su doàn lính thúy dánh bô và su doàn bô binh sô 1
nguy, duoc yêm tro bãng hoá luc manh cúa không quân và pháo cúa ham dôi 7 Mï. Vê phía ta
su doàn 308 dã mât súc chiên dâu, quân sô 1 dai dôi chi còn 20-30 nguòi là cùng. Gao, dan tiêp
tê kiêu ãn dong. Tôi nhó ngay lúc tói dây dã nghe cán bô hâu cân phàn nàn :"Hâu cân mãt trân
vùa tiêp cho su doàn môt sô dan pháo 105, hâu cân cúa 304 dã nâng tay trên". Các su doàn
304, 320 tình hình chung không khác gì 308.
Su so sánh này, rõ ràng là dich ãn hiêp ta. Tôi goi ý : ta có nên chuyên vào phòng ngu chãng ?
Tât cá su dánh giá tình hình, anh Hông Son dêu dông ý nhung tói viêc chuyên vào phòng ngu
anh im lãng không tó thái dô.
Ngày hôm sau tôi lai mang nôi dung ây dê trao dôi vói chính úy Hùng Phong. Khi tôi nói nên
chuyên sang phòng ngu, Hùng Phong không nhât trí.
...
Hàng núa tháng liên không mây ngày duoc nãng ráo; nhiêu trân mua kéo dài, trong hâm hào lúc
nào cüng ngâp ngua bùn nuóc. Su doàn tôi vân giü vüng tuyên ngã ba Long Hung, khu tam giác
Ðê Ngü, dôn Gia Long, La Vang, Phuóc Môn, Tân Téo, Nhu Lê, Tích Tuòng. Ngày dêm bom
B52, pháo mãt dât, pháo ham cúa dich dôi xuông ác liêt. Anh em phái chiên dâu liên tuc, không
có thòi gian làm công su, phân lón các phân dôi mói làm duoc hô bãn và chiên hào ngãt quãng.
Công su móng yêu nên sô thuong vong vì bom pháo tãng lên. Chiên dâu kéo dài liên tuc trong
ác liêt và mua gió lây lôi nên súc khoé bô dôi giám sút, ánh huóng nhiêu tói súc chiên dâu. Tôi
nhãc các don vi trong nhiêm vu phán công phái chú ý các trân dia chôt và luc luong du bi phái
có công su chông dõ duoc bom pháo dich, ý muôn nói phòng ngu giü dia bàn nhung không hê
dá dông dên 2 chü phòng ngu. Nhiêu cán bô chi huy không thông vói lênh phán công và cho
rãng dùng lai phòng ngu thì giü duoc dât và dõ thuong vong, nhung ho so nói ra diêu dó lúc
này së bi quy chup, cho là "dao dông không có tu tuóng tiên công".
...
Tôi tìm hiêu tình hình ta trong thành cô. Phuong thúc tác chiên không dút khoát, theo lênh phán
công tiêu diêt sinh luc dich dê giü thành nên không có công su trân dia phòng ngu chu dáo. Hoá luc
dich gôm hàng trãm nòng pháo, hàng ngày trung bình 35-40 lân chiêc B52 bãn phá, thá bom, chú
yêu gây thuong vong cho ta trong Thành cô. Quân sô chiên dâu cúa ta trong Thành cô môi ngày
tiêu hao không ít. Nhiêu chiên sï dua vào bô sung, chua kip biêt mãt cán bô phân dôi cúa mình dã
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 76 -


thuong vong hoãc mât súc chiên dâu.
Các TÐ cúa 308 vân kiên cuòng tru vüng ó ngã ba Long Hung, tam giác Ðê Ngü, dôn Gia Long,
La vang, Phuóc Môn, Tân Téo, Nhu Lê, Tích Tuòng phôi hop chãt vói su doàn 320b giü thành
cô Quáng Tri, hàng ngày chiên dâu giành giât vói dich tùng tâc dât. Noi quyêt liêt nhât là Tích
Tuòng, Nhu Lê.
Tích tuòng, Nhu Lê là 2 làng lón sát nhau, tua lung vào sông Thach Hãn, phân chia bói con suôi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 77 -
nhó goi là khe Nhu Lê cháy tù dông Ông Do tói. Con duòng ô tô tù Quáng tri tói dây dã bi bom
Mï dánh sâp. Dua vào dia hình có loi cúa dôi Chè, dôi Cháy, dôi cây Mít, dôi Thám Báo ó sát
làng Nhu Lê, anh em bô trí dôi hình phòng ngu, nhìn ra 1 cánh dông, xa hon nüa môt chút là khu
dôi Phuóc Môn. Khi suôi Nhu Lê ít nuóc, xe tãng có thê co dông tù Phuóc Môn tói dây.
Tích Tuòng nhìn ra phía truóc là cánh dông hep nôi vói dái dôi thâp 4 móm, goi là dôi Cây Dùa.
Bên phái dôi Cây Dùa là hô Tích Tuòng, tiêp giáp hô là 1 cánh dông hep nüa.
Nhân nhiêm vu xây dung cum trân dia chôt thuc chât là phòng ngu ó dia hình nói trên, TÐ36 dã
dúng ó 1 diêm nóng cúa toàn mãt trân. Ðây là 1 dia bàn có ý nghïa chiên thuât quan trong. Ðich
muôn lân chiêm vùng giái phóng phía tây và Thành cô phái qua noi dây. Ngay tù lúc dua quân
tói dây, TÐ36 dã chiu dung súc ép cúa dich, cúa dia hình thuc tê hêt súc nãng nê. Lü dù 2 nguy
manh và dông hon dã chiêm các dôi cao hon không chê 3 phía, còn phía sau lung TÐ36 là sông
Thach Hãn nuóc lü dâng cao.
Ngày 19-9 tiêu doàn dù 1 nguy mó màn cuôc tiên công có xe tãng và phi pháo yêm hô dánh tù
dôn Gia Long xuông cum chôt dôi Cây dùa, dôi 4 móm ven hô Tích Tuòng. Mò sáng pháo cúa
chúng bãn dôn dâp nhãm che tiêng dông co xe tãng và yêm hô cho bô binh tiên vào dôi Cây
Dùa. Ðai dôi 10 chôt tai dây dã kip thòi phát hiên, tiêu diêt 20 tên và phá húy 1 xe tãng. Bon còn
lai phái tháo chay.
9 giò, tiêu doàn dù 1 tãng cuòng 1 dai dôi tiêp tuc tiên công môt dot nüa, lai bi dai dôi 10 dây lùi.
Khoáng 2 giò chiêu máy bay pháo binh dich oanh tac dü dôi vào chôt Cây Dùa, dông thòi xe
tãng bô binh dich cho triên khai vào vi trí xung phong. Nãm chãc thú doan cúa dich, dai dôi 10 sú
dung 2 tô trang bi manh do trung dôi truóng Chung chi huy, loi dung khó bom bí mât vân dông
lên "chôt phu" phía suòn dich. Xe tãng và bô binh dich dang lò dò châm chap bât thân bi dánh
vào suòn. Chúng hôt hoáng dùng lai dôi phó.
Trong ngày, 3 lân tân công cúa tiêu doàn dù 1 dêu thât bai. Không thuc hiên duoc lân dât bãng
bô binh, chúng lai sú dung bài vó quen thuôc. Pháo binh, không quân dich không ngùng bãn phá
trên dái dât hep cúa su doàn dang chôt giü.
...
Ngày 22-9 dich mó cuôc hành quân dánh chiêm diêm cao 367, dông Ông Do, Tích Tuòng, Nhu
Lê. Cuôc chiên rât quyét liêt, hangf ngày tùng trân dánh diên ra giành giât nhau tùng tâc dât.
Tói ngày 3-11 dich chiêm duoc diêm cao 367 uy hiêp dông Ông Do. Su doàn TQLC nguy chuân
bi vuot sông Thach Hãn. Lü dù 2 dã chiêm duoc Gia Long, La Vang, Tân Téo, chúng liên tuc tân
công vào Tích Tuòng, Nhu Lê hòng dây ta qua bò bãc sông Thach hãn truóc khi có hiêp dinh
Pari. Các phân dôi cúa TÐ36 rât kiên cuòng muu trí dã dây lùi tât cá các dot tân công cúa lü dù
2.
Tôi nhó ngày 20-11 diên ra môt trân dánh hêt súc quyêt liêt ó Tích Tuòng. Hâu hêt công su trên
trân dia chôt cúa ta bi bom pháo và mua lü san bãng, anh em nãm tro trên các gò dât duoc nguy
trang bãng nhüng cành cây khô. Ðiên hình nhât là trân dia chôt cúa dai dôi 1 do dai dôi phó Trân
Minh Tuân chi huy. 1 dai dôi dù nguy bì bõm tiên vào 1 chôt phu cúa dai dôi 1. Ó chôt này có 5
nguòi dã bi thuong mât 3, còn lai 2 chiên sï vân düng cám nô súng chãn dich. Thây chôt phu bi
uy hiêp, tù chôt chính dai dôi phó Tuân dân 4 chiên sï sang chi viên. Vùa ra khói chôt dã bi
thuong 4, còn lai môt mình, Tuân vân düng mãnh lao lên. Anh dã cùng vói 1 chiên sï còn lai cúa
chôt phu linh hoat sú dung các loai vü khí cúa nhüng nguòi hi sinh và bi thuong dê lai. Lúc bãn
trung liên, bãn tiêu liên, lúc bãn B40... ho dã dây lùi hàng chuc dot xung phong cúa dai dôi dich.
Cuôi cùng 2 düng sï dó dã kêt hop cùng các trân dia côi cúa tiêu doàn, TÐ và các trân dia chôt
cúa các don vi ban dánh bât cuôc tân công cúa tiêu doàn dù 9 ra khói Tích Tuòng, tiêu diêt hàng
trãm tên.
Tôi goi dien thoai biêu duong TMT và phô biên kinh nghiêm giü chôt cúa Tuân tói các don vi
khác.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 78 -


Môt lân tôi tói làng Nhu Lê, tiêu doàn phó tiêu doàn 1 dân tôi di xem trân dia. Qua khu vuc nhà
cúa bi cháy rui, dô nát không còn hình dung duoc thôn xóm cü, chúng tôi chui qua 1 doan duòng
hâm, tói dâu làng nhìn chêch vê phía sau có tên lính nguy vân dô rãn ri dúng gác. Tôi hói tiêu
doàn phó :
- Sao lai có thãng nguy gác ó dó ?
- Báo cáo nó vùa lân ra dó.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 79 -
- Các câu dua mình di thê này không so nó bãn tia à ?
- Thú truóng yên tí. Tôi dã bô trí nhüng tay thiên xa, nêu nó dinh gió trò gì là anh em "pho" luôn. Tôi
thâm khen cán bô chiên sï duói quyên mình. Ho xúng dáng duoc Ðáng và nhân dân gúi gãm
niêm tin cây.
Khi ó só chi huy nghe báo cáo các chót ó Tích tuogf, Nhu Lê ta vân giü vüng, tôi nghï làng Nhu
Lê vân thuôc vê ta. Ðên dây thây làng Nhu Lê dài hàng cây sô, dich dã lân ra cãt 1 doan ó sát
bò sông.
Qua kiêm tra các TÐ, nhiêu chiên sï giü tiêu liên chi còn 1 bãng dan, nhiêu khâu côi 82 chi còn 1,
2 quá dan. Phân lón các dai dôi quân sô chi còn 15-20 nguòi. Bô dôi phái chiên dâu liên tuc kéo
dài không duoc nghi ngoi, anh em nói dùa chua chát "chiên dich gì mà chó dé 2 lúa vân không
dút...". Súc khoé bô dôi giám sút rõ rêt. Lúc này (11=1972) su doàn 312 dã vào. Tôi dê nghi vói
BCH Mãt trân cho su doàn 308 rút vê phía sau cúng cô.

to Chiangshan: rõ ràng cái forum này lâp ra dê moi nguòi có thê tìm hiêu vê các su kiên mà mình
quan tâm. Nhung quá nhiêu nguòi lai buông ra nhüng nhân xét rât phiên diên. Nguòi ta hay
dùng cum tù " chính khách salong" phán ánh nhüng nguòi chãng có chút kinh nghiêm nào, chi
dua trên sách vó mà thuyêt giáo nguòi khác. Làm sao mà chúng ta dánh giá chính xác tính chât
cúa chiên dich "Mùa hè dó lúa 1972" khi mà chúng ta sinh ra trong hoà bình. Nên vì thê em nói
các bác cú post lên các su kiên nhung dùng bình luân gì. Ðon gián là chúng ta không dú tu
cách.
To saigonvn24 : Tôi không hê có ý phê phán cách dùng tù, vê diêm này bác nói hoàn toàn dúng. Tôi
chi dua ra 1 VD : xe tãng QÐNDVN trong chiên dich là 78 nhung dã duoc phóng dai lên hàng
trãm, mà có tài liêu còn nói chi có 30 hoãc 36 xe tãng thay vì 78 dây. Hay bác có thê doc lai
chính phía VNCH dã viêt là su 7 VC (công truòng 7) tham chiên trên duòng 13 thì làm gì có
nguòi lính nào cúa su 7 có mãt ó An Lôc, vây mà sau dó dên 3, 4 lân ho nhãc di nhãc lai là "4 su
doàn VC vói 4 van quân tràn ngâp An Lôc".
Vê hoàn cánh cúa tôi thì bác lai nhâm, GÐ tôi có may mãn là có ít mât mát trong chiên tranh, bô
tôi cüng dã tùng ó chiên truòng nhung dã an toàn tró vê. Tôi cüng không có ý thù dai thê dâu,
chi buc mình vì nhüng diêu phi lí mà nói thê thôi.

. CHIÉN ÐÁU Ó QUÀNG TR| (tiêp)Tôi nhân lênh cúa Bô vê làm phó TL kiêm tham muu truóng mãt trân Tri-Thiên (trong BTL có các
anh Cao vãn Khánh TL, dai tá Lê Tu Ðông chính úy, dai tá HV Thái phó TL) vào thòi diêm có
nhiêu su kiên không lây gì làm vui. Sau gân 3 tháng chiên dâu dâm máu dê giü thành cô QT, cuôi
cùng ta phái ròi bó nó (16-9) tró vê phía bãc sông Thach Hãn. Ngày 22-9 dich moqr cuôc hành
quân Lam Son-72A duoc các pháo ham, B52 cúa Mï yêm tro vói muc tiêu chiêm lai toàn
bô vùng dât Quáng Tri ta vùa giái phóng.
Ngay sau khi ròi thành cô dã có chi thi cúa Bô CT và Quân úy TW giái thích dai ý : ta rút lui khói
TX Quáng Tri là cuôc rút lui có tính chiên thuât... Phuong huóng chung nhiêm vu sãp tói tiêp tuc
tiêu diêt sinh luc dich, giam chân phân lón luc luong co dông cúa chúng, giü vüng và cái thiên
thê trân cúa ta, bao vây chia cãt dich, cúng cô hâu phuong chiên dich, vùa tác chiên vùa chân
chinh luc luong.
Quân ta duoc dông viên giáo duc rãng : bãng moi giá giü TX Quáng Tri dê phuc vu hiêp dinh
Pari, mà bây giò phái ròi bó nó, khó tránh khói tâm trang hut hâng. Giüa lúc dó dich mó cuôc
hành quân Lam Son-72A lân ra phía tây Quáng Tri.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 80 -


Trong BTL chúng tôi quyêt dinh nhanh chóng diêu chinh lai dôi hình cúa toàn mãt trân, chia làm 4
khu vuc : môt là phía tây bãc Mÿ Chánh dên sông Thach Hãn; hai là phía dông thành cô QT kéo
ra dên bò biên; ba là khu giüa (Ái tú, Ðông Hà(; bôn là sau lung dich. Khu giüa là khu phòng ngu
chú yêu.
Hình thúc tác chiên : chôt giü các trân dia kêt hop vói vân dông phán kích báo vê vüng chãc
tùng khu vuc; dánh nhó rông khãp tiêu hao luc luong dich; tô chúc nhüng trân dánh tiêu diêt
tùng dai dôi, tiêu doàn dich; dây manh dánh sau lung dich.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 81 -
Muôn nói gì thì nói, thuc chât hình thái tác chiên cúa mãt trân Tri Thiên thòi kì này là phòng ngu,
nhung moi nguòi ngai nói hoãc so nói tói tù "phòng ngu" có lë bói dã in dâu rât dâm trong dâu
moi nguòi rãng "cách mang chi có tiên công" do dó ai nói tói phòng ngu dê bi chup mü là tu
tuóng tiêu cuc. Tôi cüng nhu môt sô cán bô chi huy ó dây hiêu phòng ngu hay tân công là 2
phuong thúc chú yêu cúa chiên tranh, nó duoc mang ý nghïa tu tuóng nào dó (tích cuc hay tiêu
cuc) là do nguòi chi dao chiên tranh hay nguòi chi huy sú dung nó có dúng chô không... Nhung
lúc dó chãng ai có thòi gian tranh luân và thât ra cüng ngai nói tói vân dê này. Chúng tôi không nói
tói phòng ngu nhung vân chi dao cho các don vi làm trân dia có công su liên hoàn, cách co dông
phán kích giü trân dia... tât cá moi viêc cúa chiên thuât phòng ngu. Dù không nói câp duói
vân phái phòng ngu vì nhiêm vu giao cho ho là giü trân dia, mât ho së bi ki luât.
Phân lón các trân dánh ngãn chãn dich lân dât, các don vi dua vào công su trân dia chuân bi tù
truóc, do dó ta dùng luc luong nhó vân han chê duoc buóc tiên cúa dich.
Cuôc hành quân lân chiêm phía tây cúa su doàn dù suôt tù 22-9 dên 3-11 giãng di giât lai vói su
doàn 312 cúa ta tùng tâc dât, cuôi cùng chúng chi chiêm duoc diêm cao 367 uy hiêp dông Ông
Do.
Trong lúc dich ta dang chiên dâu giành giât quyêt liêt ó xung quanh chân dông Ông Do, chúng lai
tâp trung quân mó cuôc hành quân mang tên Sóng thân-9 (dên 1-11) nhãm vào Nhan Biêu, Ái
tú. Phát hiên sóm âm muu cúa dich, chúng ta dã dùng pháo bãn phá noi tâp trung quân chuân bi
xuât phát tiên công cúa chúng. Cuôc hành quân Sóng thân-9 dã bi phá võ tù trong trúng.Mùa mua lut lôi gây ra trãm thú khó khãn. Trong các chiên hào lúc nào cüng sóng sánh nuóc,
bùn. Môt vài giò không tát nuóc ra là ngâp vào hâm trú ân, không còn chô nào dê nghi ngoi.
Pháo cúa dich vân bãn, bom vân rái suôt ngày dêm. Có don vi bi lut lôi không còn chô nâu com,
mây nagy liên phái ãn luong khô. Con sông, con suôi nuóc lü cháy lông lên nhu ngua phi, tao ra
su chia cãt giüa khu vuc này vói khu vuc khác, làm cho viêc tiêp tê vân tái thêm tôn công, tôn
súc mà vân không dáp úng kip yêu câu cúa don vi. Anh em phái chiên dâu trong diêu kiên vô
cùng cuc khô, dói rét, bân thiu và bênh tât nhung quyêt tâm chiên dâu không hê suy giám. Ó
phía tây luc luong ta vói dich xen kë quân nhau duói suòn dông Ông Do. Ó phía dông su doàn
320, TÐ 101 và 27 liên tuc dánh ngãn chãn, không dê dich lân thêm dù chi là 1 tâc dât. Tình hình
dó kéo dài tói khi hiêp dinh Pari duoc kí kêt. Tôi nhó truóc khi kí hiêp dinh ít ngày, BTL chiên
truòng Tri Thiên có thay dôi vê nhân su. Thiêu tuóng Lê Trong Tân làm tu lênh (anh Trân Quý
Hai yêu vê nghi), trung tuóng Song Hào chính úy, dai tá Cao Vãn Khánh, Doãn Tuê, Hoàng Vãn
Thái phó TL, dai tá Lê Tu Ðông, Hoàng Minh Thi phó chính úy.
BTL chúng tôi hop bàn công viêc truóc khi có ngùng bãn. Tôi báo cáo tòm tãt tình hình chung.
Vê dich qua tin tình báo ta nãm duo, chúng chuân bi mó nhüng cuôc hành quân Hoá Son, Kinh
Hoàng dê lân chiêm vùng GP cúa ta. Muc tiêu lân chiêm có thê là Ái Tú hoãc Cúa Viêt. Tình hình
ta quân sô chi còn 30%-50% chua kip bô sung, tu tuóng bô dôi muôn nghi ngoi, hy vong mình
duoc bình yêu qua hiêp dinh Pari ra quân vê sum hop GÐ. Viêc tiêp tê dan gao vân ó tình trang
ãn dong. Viêc bô trí dôi hình : su doàn 312 ó cánh tây dang giãng co vói dich ó chân dông Ông
Do. Ó cánh dông có su doàn 304, 320 và 2 TÐ dia phuong 27, 101. Tôi vùa xuông cánh dông 3
ngày cùng vói su doàn 304, 320 chuân bi phuong án ngãn chãn duoc.
...
Sau cuôc hop nói trên 1 tuân, trong lúc ta dang chuân bi tân công cho Sãi, có tin cúa tình báo tù
vùng dich báo cáo ra (26-1) : dich tâp trung 9 tiêu doàn bô binh, 3 thiêt doàn, 4 tiêu doàn pháo, 4
tàu chiên LCU tô chúc thành lü doàn dãc nhiêm lây khu vuc Long Quang, Bô Xuyên và Cáng
Nguy theo doc bò biên là huóng dôt phá; huóng vu hôi vào khu vuc Thanh Hôi, Gia Ðãng, Cáng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 82 -


Mÿ.
BTL mãt trân lâp túc diên cho su doàn 320 húy bó lênh tân công vào cho Sãi và ra lênh cho các
don vi cánh dông sãn sàng tiêu diêt cánh quân dich tiên ra cúa Viêt.
Lúc này dôi hình chiên dâu cúa cánh dông gôm : TÐ 27 truc thuôc mãt trân ó khu vuc Nai Cúu,
An Tiên; TÐ 64 (320) ó khu vuc An Lông, Bô Liên, Vãn Hoa; TÐ 48(320) ó Long Quang; TÐ 101
(325) ó Lê Xuyên, Gia Ðãng. Luc luong du bi cúa cánh dong nãm ó Gio Cam gôm TÐ 88, 102
(308), 52 (320). Quân sô môi trung doàn này nêu dôn lai theo biên chê cüng duoc hon 1 tiêu
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 83 -
doàn. Vì vây nhiêm vu cúa nó vùa sãn sàng chiên dâu vùa phái cúng cô tô chúc.
Nhân duoc lênh cúa mãt trân dêm 27, TL cánh dông dã giao ngay nhiêm vu cu thê cho các don
vi duói quyên, dông thòi xin mãt trân tãng cuòng cho 1 tiêu doàn tên lúa chông tãng, 1 tiêu doàn
phó chông tãng và 1 dai dôi xe tãng T54.
Khoáng 1 giò sáng ngày 27, loi dung lúc thúy triêu xuông, lúc gió bâc mua phùn và ôn ào sóng
biên, xe tãng và bô binh dich tiên theo huóng Cúa Viêt.
Môt phân dôi cúa TÐ101 dã phát hiên dich ó ngoài tâm bãn nên anh em không nô súng. Chiêc
thiêt giáp PT85 cúa ta ó gân dó dã bãn cháy 3 thiêt giáp cúa dich.
Khi tròi sáng môt phân dôi nhó cúa hái quân ta phát hiên dich, anh em dã chiên dâu rât kiên
cuòng buôc dich phái dùng lai cách Cáng Mÿ 500m. Tói lúc này luc luong, huóng tiên cúa dich
mói bôc lô hoàn toàn. Truóc mãt TÐ48 có khoáng 2 tiêu doàn và hon 30 xe tãng thiêt giáp, truóc
mãt TÐ101 cüng có luc luong tuong tu. Kê cá luc luong du bi, tông công luc luong dich rta
phán kích có khoáng 5 tiêu doàn và 150 xe tãng thiêt giáp. Trong quá trình tiên quân, chúng dã
dùng 29 lân chiêc B52, 100 lân chiêc máy bay phán luc, hon 100 khâu pháo và 9 khu truc ham
bãn phá vào trân dia ta.
Tât cá các cánh quân cúa dich dêu bi quân ta chãn dánh quyêt liêt. Tói khoáng 10 giò cá 4 tiêu
doàn thê dôi 1 cúa dich bi dánh thiêt hai nãng. Müi tiên sâu nhât cúa dich vân phái dùng lai cách
Cáng Mÿ 500m. Ðôi hình dich có triêu chúng rôi loan, trên sóng vô tuyên dich bó mât ngu và
tiêng lóng, giüa pháo binh bô binh chúi nhau vãng tuc loan xa.
Cùng thòi diêm ây cánh dông cúa ta cüng lôn xôn không kém. TÐ101 báo cáo : "Quân tôi dã giáp
vói quân dich. Ðich dã cãm cò không thê bãn duoc nüa". Chi huy cánh dông chi còn cách kêu
tròi, không sao hiêu nôi diêu gì dang diên ra ó phía truóc. Sautrân dánh mói biêt rõ khoáng 12
giò giüa lúc 2 bên dang nô súng, bông nhiên dich cãm cò và tiêng loa rât to : "Ðã dên giò hiêp
dinh Pari có hiêu luc, tât cá 2 bên ngùng bãn". Tiéng hô ây có hiêu quá thât su, giông nhu ta vãn
công tãc dài cát sét vây, "tách" môt cái là moi âm thanh im tãp lu. Không thê tuóng tuong nôi sau
tiêng hô ây, noi dang diên ra trân dánh nóng bóng nhât không còn môt tiêng nô nào nüa. Lính
nguy mang ruou, thuôc lá ra mòi bô dôi ta. Hai ké thù giáp mãt nhau liên hoan mùng hoà
bình.
Ðúng truóc tình hình dãc biêt dó, TL cánh dông tó ra lúng túng.
Só dï dich choc thúng tuyên phòng ngu cánh dông và BCH cánh dông có su lúng túng nhu vây
là do nãm dich tai chô còn yêu, pháo và B52 tâp trung lón gây khó khãn cho ta tù dâu. Do chuân
bi tân công cho Sãi nên phân tán viêc dôi phó lân chiêm. Do phô biên kí hiêp dinh Pari quá muôn
(sáng kí dêm mói phô biên), dáng ra phô bién sóm dê chuân bi tu tuóng anh em duoc kï hon.
Thây BCH cánh dông tó ra châm chap lúng túng, anh Lê Trong Tân phân công anh Cao Vãn
Khánh xuông tãng cuòng chi huy. nh Tân cãn dãn : chính chugns dã phán bôi hiêp dinh truóc.
Không có hoà hop dân tôc gì ó chô này, phái dánh ngay không duoc dùng lai. Tinh thân chi thi
ây cúa anh Tân dông thòi duoc diên xuông só chi huy cánh dông nhung trong ngày 27 các don
vi vân chuatô chúc thuc hiên duoc.
Ðêm ngày 27 dich dôn dôi hình thành 3 cum : cum thú nhât ó nam Cáng Mÿ, cum thú 2 ó dông
bãc Thanh Hôi 500m, cum thú 3 ó nam Long Quáng. Luc luong môi cum trên duoi 2 dai dôi và
20 xe boc thép.
Suôt tù dêm 27 tói dêm 30, BTL chúng tôi hâu nhu thúc trãng. Moi nguòi dêu bân rôn lo lãng dên
công viêc diêu dông luc luong và diêu chinh dôi hình phía truóc. Cánh dông yêu câu tãng cuòng 1
tiêu doàn xe tãng T54, 1 tiêu doàn tên lúa chông tãng, 1 tiêu doàn pháo chông tãng. Mãi 1 ngày
sau BCH cánh dông mói báo cáo quyêt tâm lên BTL mãt trân. Nhiêm vu các don vi duoc phân
nhu sau : huóng TÐ48 phái dây dich vê vi trí cü. TÐ101 tiêu diêt dich tai chô, không
cho chúng tiên vào Cáng Mÿ. TÐ64 sãn sàng tiên dánh dich ó Thành Hôi. Tiêu doàn pháo 85,
tiêu doàn tên lúa chông tãng B72 tãng cuóng, bô trí phía bãc sông Cúa Viêt së nô súng truóc
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 84 -


vào dôi hình xe tãng cúa dich. TÐ24 (304) cúa mãt trân tãng cuòng tân công vào chính diên quân
dich (TÐ24 quân sô chi còn 1 tiêu doàn).
Các don vi bô binh theo nhiêm vu duoc giao, dêm 30-1-1973 së bí mât tiêp cân tói khoáng cách
an toàn cúa dan pháo, dùng lai. Sau khi dút pháo hoá chuân bi, bô binh lâp túc xung phong,
dùng hoá luc bán thân tu yêm tro và tiêu diêt dich.
Lênh nô súng dúng 6 giò 30 ngày 31-1-1973. Hai phát tên lúa chông tãng thay pháo lênh dã phá
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 85 -
huý 1 xe tãng dich. Liên theo dó các loai dan pháo cúa ta dôi liên hôi xuông trân dia dihjc, riêng
tiêu doàn pháo chông tãng dã phá huý 10 xe tãng dich. Ðai dôi xe tãng chi có 1 chiêc tham chiên,
duoc bô binh dân duòng dã düng mãnh xông vào dôi hình dich, liên tiêp phá huý 3 xe tãng. Các
don vi bô binh xung phong tràn ngâp trân dia các cum dich, nhiêu chô diên ra dánh giáp lá cà,
kéo dài mãi tói trua mói kêt thúc. Bon dich phán kích dinh chiêm Cúa Viêt dã bi tiêu diêt và bãt
sông, còn rât ít tên chay thoát.

Hôi truóc tôi có duoc doc 1 bài báo, có 1 câu chuyên không thê quên duoc. TX Quáng Tri nhiêu
nãm sau giái phóng, khi xây dung, súa chüa nhà cúa nguòi ta vân tình cò tìm thây hài côt liêt sï
hi sinh nãm 1972, có môt nhóm hoc sinh di lao dông vô tình phát hiên thi hài cúa 1 nguòi lính.
Trong túi áo nguc cúa nguòi lính ây có 1 tâm hình cúa 1 cô gái. Ðiêu không ngò là dó chính là cô
giáo cúa nhóm hoc sinh !

Thê theo các ban chúng ta thua hay thãng ó Quáng tri, doc bài cúa các ban thì chúng ta thua to
ó Quáng tri (môt dai dôi dánh môt ngày còn 12-15 lính thì coi nhu xoá xô - vây chúng ta liêu còn
duoc môt su doàn sau trân này ko?).

Vê mãt quân su chung ta dánh nhung ko giü duoc

Nãm 2000, em có qua Quáng Tri và có vào Thành cô, các thông tin nhu các bác dã nói là hoàn toàn
dúng, môi ngày môt dai dôi cúa ta phái duoc thay thê mói. Sô luong thuong vong cúa ta lúc
dó là rât lón.
Hiên nay thành cô Quáng Tri dã duoc xây dung vói mô hình là môt công viên vãn hoá. Trung
tâm cúa thành cô là biêu tuong, nó vùa dê ki niêm cuôc chiên ác liêt cúa quân ta. Em cüng ko
biêt mô tá nó là nhu thê nào. Ðai ý là cúa nó gôm hai tâng, có câu thang lên tâng hai(tâng hai ko
có mái che dâu)
Ngoài ra còn có môt báo tàng, gôm các hình ánh chiên dâu cúa quân ta. Trong dó có môt tâm
hình có hình nguòi lính quân dôi nhân dân VN và nguòi lính quân dôi nguy ngôi canh nhau doc
môt quyên sách trong giai doan hiêp dinh Paris.

Khô quá!!! Hôm nay em xem mói thây các bác hiêu nhâm rôi. Trong cuôn "Su doàn trùng giói"
có nói vào phút cuôi cúa Ðà Nãng hai su doàn tính nhuê nhât cúa Tuóng Truóng là 1 và 2 hâu
nhu tan rã. Su 3 nãm ó dãng sau thoát khói các trân quyêt chiên nên vân còn. Tât cá các luc
luong phòng thú nhu các lü doàn, trung doàn dôc lâp, các don vi còn sót lai cúa su 1 và 2 tam
thòi nãm duói su chi huy cúa su truóng su 3. Tuy nhiên dó là trên lý thuyêt vì thuc tê luc luong
còn trong các don vi cúa su này còn chua tói 2000 nguòi, sô còn lai dã tháo chay rôi. Thuc tê
su doàn này cüng không chiên dâu khi quân GP tràn vào Ðà Nãng. Chi còn su kháng cu lé té
cúa các don vi nhó không còn su chi huy thông nhât. Phút cuôi cúa Ðà Nãng, các sï quan SÐ3
dã chào tu lênh cúa mình ó QC Tiên Sa rôi tan hàng ai vê nhà nây.
Ðã rât nhiêu lân khi tranh luân vê nhüng vân dê quá khú tôi nhân duoc nhüng câu nói nhu vây
"chúng ta không dú tu cách". Chúng ta không dú thì ai dú, con cháu không nhìn nhân, phán xét
các hành dông cúa cha ông trong quá khú thì ai phán xét. Bât ky ai miên là nguòi Viêt dêu có cái
quyên dó, chi là phán xét cúa ta có duoc moi nguòi công nhân hay không thôi. Nguòi nuóc
ngoài còn có quyên phán xét lich sú ta mà ta "không dú tu cách" sao? Khi tranh luân vê viêc
Diêm yêu nuóc hay không? Ban tôi cãi không lai bèn nói môt câu "mày không bãng ông ta thì
dùng phán xét ông ta" té ra nêu ta không bãng ai thì không phán xét viêc nguòi dó dã làm u. Vây
chãng ai có quyên phán xét Thành Cát Tu Hãn, Tân Thúy Hoàng, Napoleon....cá u?.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 86 -


Ta không duoc quyên phán xét chuyên môt nguòi trên ta dang làm, nhung khi ho làm xong rôi ta
duoc quyên nhân xét chú. Ðúng hay sai không quan trong vì dên lúc nào dó con cháu ta lai phán
xét chính chúng ta.
Lich sú là môt chuôi mãt xích, nêu chính ta không biêt nhân xét vê lich sú thì mong gì nhân xét
hiên tai và tuong lai. Môi con nguòi có quyên chon cho con duòng di cúa riêng mình theo nhüng
gì mình phán xét cúa lich sú. Tôi thây Ðáng CS anh hùng, cao dep tôi theo, anh thây CHTB hay
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 87 -
tôt anh theo, dó là chuyên riêng cúa nhau. Nêu không phán xét lich sú các bác së biêt chon cái
nào, không lë cú quay vòng tròn tai chô à. Thâm chí các các bác theo chú nghïa "Makeno" chi
cân com ngon áo dep vo hiên con ngoan cüng là phán xét tù lich sú ra dó.
Tóm lai chính chúng ta mói là nhüng nguòi có tu cách nhât dê phán xét nhüng dìêu dã, dang và
së diên ra nhât là trong lich sú cúa chính dân tôc mình.
Tù dao Vn mó cúa du lich - nhât là các DMZ ó vï tuyên 17 - tù sông bên hái , câu hiên luong, dôc
miêu ,côn tiên , cua viet , cua tùng , vïnh môc , a luoi, a shau , hàng rào dien tú macnáma ,
khe sanh ....tó chi thây quáng tri còn nhiêù ân tuong - mà cho dên các cuu binh mý - hay VN gãp
nhau dê ôn lai su thât - 82 ngày dêm *** - ngay cá huóng dân viên cüng chua dám trá lòi câu hói
vê : tôn thât phía bãc viêt ra sao ? - Dù có thua 1 trân - nhung không phái là thua cá cuôc chiên -
thú hói khi truõc - có ai dám nhãc dên tôn thât các phe ó trân dánh cô thành hay không ?

AK_M a, tó chi suy nghï dên diêu dó thôi. Có môt câu nói cúa Hô Chú tich:"Dù có phái dôt cháy
giái Truòng Son.... ". Muc dích là toàn ven dôc lâp, tôn thât dù lón nhung ho dã ko uông công hy
sinh.
Câu hiêu ý tó chú. Tó chi nói dên tôn thât qua lòi kê cúa nguòi huóng dân báo tàng, cá nhân tó
xin ko bình luân vê diêu dó. Nhung chúng ta ko duoc quên và ko duoc quên.
Câu có rât nhiêu bài viêt hay lãm, rât cám on câu vì tó thu duoc nhiêu thông tin mà tó chua
duoc biêt.

hehhe cám on ku. luuthuy - hâu ta 5 ty uông chè xanh - nói cho cùng - nêu nghï vê nhüng nguòi
dã nãm xuông trong cuôc chiên cô thành - nêu có dip cüng cân tham quan lai dai lô kinh hoàng -
dê ý ký doc 2 bên duong së thây còn rât nhiêù ngôi mô vô danh - mât mát hy sinh - phe nào cüng
vây , nhung thôi, miên bàn ......

Bô binh mÿ rút hêt nhung cô vân Mÿ vân còn tù câp tiêu doàn quân VNCH tró lên, các tinh, các
quân khu v.v...
Bác Saigon24 vao các website cúa cuu binh VNCH xem ho kê ho dã sát cánh bên cô vân Mÿ
dánh nhau vói bãc VN nãm 1972 thê nào
Phân lón máy bay truc thãng, vân tái, phán luc vân do nguòi Mÿ lái
Tât nhiên vân có nhiêu nguòi Mÿ chêt nãm 72, kê cá luc quân
Nguòi nôi tiêng nhât là John Paul Vann, cô vân quân doàn 2
phía Nguy cho rãng ho thua ó kontun giai doan dâu nãm 1972 là do cô vân Paul Vann ghét dai tá
Lê Ðúc Ðat su truóng 22 nguy và Ngô Du tu lênh QÐ II, nên không yêu câu yêm tro hêt mình dê
ho thua, Ngô Du mât chúc, Lê Ðúc Ðat chêt, su 22 là su dâu tiên cúa nguy bi dánh tan nát cá su
doàn.
và Nguyên Vãn Toàn, Lý Tòng Bá duoc dua lên Kontum thay theo yêu câu cúa Paul Vann.
Truóc khi lên nhân chúc, Lý Tòng Bá duoc Cao Vãn Viên dãn dò là cô lây lòng ngài cô vân, nêu
không thì không yên duoc dâu.
Paul Vann chêt sau dó ít lâu khi trân Kontum vào gia doan cuôi, phía Mÿ nói là do tai nan máy
bay, phía VN nói là bãn roi máy bay cúa ông ta
À mà tôi kiên mãi không có sô liêu nào có thê tin cây duoc vê tôn thât sinh mang cúa 2 bên nãm
1972. bác nào có làm on PM cho tôi, kèm thêm nguôn cung câp. Tôi xin cám on và hâu ta

Nhung chãc nguòi Mï dú khôn ngoan dê úng cúu dông minh chú, bó mãc không yêm tro hêt
mình quân VNCH dê ho bi bô dôi Bãc Viêt dánh toi tá thì chính ho cüng bi thiêt.
Trân Ðãc Tô-Tân Cánh tôi còn khá nhiêu thãc mãc, xe tãng VC trong trân này không nhiêu dên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 88 -


múc làm rung chuyên, trung doàn 47 nguy ó cãn cú Ðãc Tô 2 chi phái dôi dâu vói duy nhât trung
doàn 1 su 2 và 4 T54 mà vân bi tiêu diêt. Chãng lë 2 TÐ nguy vói cãn cú có sãn lai dê dàng thât

trân nhu vây sao
Trân Quáng Tri, môi dai dôi chiên dâu còn 10-20 quân, có tiêu doàn sau 1-2 tuân rút ra còn chua
dây 20 tay súng.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 89 -
1 diêu nüa là theo em, nguòi ta vân nói "ó QT môi ngày mât 1 dai dôi" là thuong vong tuong
duong 1 dai dôi chú không phái 1 dai dôi bi xoá sô, sô quân bô sung cüng vây.

Hì, thât tiêc là em không thê tiêp tuc tham gia chú dê này cùng các bác. Xin gúi lòi chúc súc
khoé dên các bác.
Hen gãp lai !

Tôi mói vào TTVN nên hôm nay mói doc dên thông tin này cúa ban. Trân này duoc mô tá trong
Báo Tàng Quân Ðôi. Có diêu phía Mÿ khãng dinh là chi có môt MIG 17 tân công khu truc ham DD
806 USS Higbee, thá môt quá bom truot, vòng lai thá quá thú hai trúng tháp pháo sau, bom xuyên
xuông khoang duói nô, phá húy tháp pháo, gây cháy và hu hai nãng chiêc khu truc ham này,
nhung sau dó nó tu lêt vê duoc Ðà Nãng và sau dó duoc dai tu ó Subic, Phillipines.

Phía Mÿ chép môt tàu khu truc khác trong nhóm, USS Sterett dã bãn roi chiêc MIG-17 bãng tên
lúa Terrier khi chiêc máy bay này thá bom xong dang trên duòng ròi khói trân dánh. Ho chép
thêm là ho phát hiên thêm môt MIG-17 thú hai dang tiên vê phía các tàu chiên Mÿ. USS Sterret
phóng 2 tên lúa Terrier, trên màn hình radar ho thây sau khi hai contact gãp nhau thì cá hai
contact dêu biên mât, ho dóan là chiêc MIG-17 này cüng dã roi.

Không rõ tài liêu ta và Mÿ khác nhau nhu vây thì chúng có cúa các bên ra sao nhi ? Chãng han
nguòi lái hai chiêc MIG-17 này còn sông không, có thê liên lac vói ho dê kiêm chúng duoc
không ?

Nguyên Vãn Báy thì chãc còn sông dây! 2 chiêc Mig kia là bay thâp dê tránh rada mà.

Tôi dã xem website này rôi thâm chí nguòi Mÿ còn Post lên 2 ánh duòng nhu là chup cùng góc
dô, 1 cái thây rõ chiêc MiG, cái thú hai là 1 dám khói, vói chú thích tên lúa trúng MIG, cái này
trên website cúa nguòi Mÿ, chiu khó search së thây. Tuy nhiên chính dám khói dó tao ra nghi
nghò. Ðã tùng xem phim, ánh tu liêu SAM2 bãn trúng F105 thây rõ sau khi dan nô dù máy bay
có tan xác chãng nüa vân thây các vêt khói kéo dài do các bô phân máy bay vãng ra hoãc
chuyên dông theo quán tính (Báo QÐND thú 7 có lân dãng ánh, thây chü X trên bâu tròi trong tai
diêm giao nhau là 1 dám khói to). 1clip tù camera cúa Mÿ chiêu MIG21 bi trúng tên lúa bãn gân
(download trên net)cüng vây, së xuât hiên 2 dám khói 1 to 1 nhó và 1 duòng khói giüa 2 dám
khói. Còn cái cúa Mÿ chup nói là Mig17 ném bom tàu bi trúng tên lúa chi có 1 dám khói tròn, diên
tích không lón lãm, không có các vêt khói vãng ra. Ðê nghi các bác nào là chuyên gia lïnh vuc
này giái xem xét.
Vê phía VN, tôi dã xem trên tap chí cúa KQVN và vào báo tàng KQ duòng Truòng Chinh vài lân
cô tìm hiêu vê trân này, các tài liêu luu trü dêu cho biêt 2 phi công MIG17 là Báy, Di thoát ly và
ha cánh an toàn, sau dó vê lai cãn cú chính mãc dù tàu Mÿ phóng tên lúa lên sau khi Di cãt bom.
Ðê trá düa sân bay Tho Xuân, Kép bi oanh kích ngay sau dó, sân bay bí mât ngày hôm sau
nguòi Mÿ mói phát hiên và tiên hành oanh kích nhung không còn MIG nào ó dây. Hình nhu 1
trong 2anh dã hy sinh nãm 72 thì phái.
Vê Radar, tên lúa và Mig mât tín hiêu có thê là khi thoát ly Mig bay quá thâp.
nêu tôi không lâm các bác dùng google search "Nguyen Van Bay" së thây
Vu này dôi vói tôi vân chua rõ ràng, tuy nhiên, sau khi so sánh tôi thiên vê thông tin cúa KQVN
hon, nêu các bác có thông tin gì chúng ta cùng trao dôi
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 90 -


To altus : theo phía VN thì cá 2 phi công Pham Xuân Di và Nguyên Vãn Báy dêu an toàn tró vê.
2 chiêc MIG17 theo mô tá là bay rât thâp và sát nhau(chú không chênh lêch thòi gian dên múc
chiêc này dã quay vê mà chiêc kia vân dang bay tói), Pham Xuân Di bay truóc và dánh trúng USS
Higbee, Nguyên Vãn Báy bay sau lõ dà nên dã vòng luon tró lai và dánh trúng USS Oklahoma
City (chiêc này chi bi nhe).
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 91 -
2 phi công dánh trân dó là Nguyên Vãn Báy B ( có 1 Nguyên Vãn Báy ) và Nguyên Xuân Di dêu
còn sông.
Viêc mô tá trân dánh nhu cúa bác altus trích cúa Mÿ có lë dúng. Theo phía VN sau khi cât cánh 2
máy bay mig 17 bay tách nhau chú không theo biên dôi, Nguyên Xuân Di ném bom môt lân trúng
ngay chiêc Higbee, còn NVBáy phái vòng lai 2 lân và bi súng phòng không mÿ bãn nhu mua,
nhung cá 2 máy bay dêu quay vê an toàn. Còn chuyên tên lúa PK mÿ bãn trúng 2 chiêc Mig 17
có lë là nguòi Mÿ giàu trí tuóng tuong.
Do bom cúa 2 chiêc Mig 17 là loai bom cü tù WWII nên súc công phá rât yêu nên chiêc higbee
không chìm. Tài liêu cúa KQVN nói phía VN có dê nghi LX viên tro bom mói nhung không duoc.
Sau dó mÿ trá thù bãng cách ném bom sân bay dông hói, hôm sau mói phát hiên ra và ném bom
sân bay GÁT là noi 2 chiêc Mig xuât kích.
Nhung Mÿ cüng dã bãn roi 1 vài chiêc Mig 21 bãng tên lúa phòng không tù tàu biên khi Mig 21
tham gia không chiên ó nam Nghê an. Máy bay F4 mÿ thuòng du mig bay gân ra bò biên sau dó
F4 nhào xuông thâp dê tên lúa tù tâu bãn Mig. Hình nhu Nguyên Hông Nhi cüng bi bãn roi 1 lân.
Tài lieu mà Fanlong74 nói có lë là nhung vu bãn mig 21 này chú không phái vu ném bom tàu
Higbee

Ðúng dây, em có doc qua tài liêu nào dó nói rãng phi công ta phái bay bãng, giü dô cao, tôc dô
dã tính tóan, cãn vi trí man tàu dich trong kính ngãm (chò dên lúc chiêm núa duói kính ngãm thì
phái) mói cãt bom, sau dó tãng dô cao, via gâp dê thóat ly. Quá bom thú 2 không chính xác do 2
máy bay ta bay gân nhau, khói và nuóc cúa vu nô thú nhât che mò muc tiêu, quá bom thia lia
sang bên kia man tàu dich mói nô nên hâu nhu không gây thiêt hai (quá dâu nháy lên tù biên
cãm dúng vào dài chi huy - diêm 10)

Hôm truóc xem "nguòi duong thòi" cúa VTV3 vê nhà nhiêp ánh dã chup duoc nhüng tâm hình
dep ó Thành Cô, và gãp lai môt cuu binh trong nhüng búc ánh dó.
Nghe lai chuyên môt nhà báo sãn sàng hy sinh dê phán ánh dúng tình hình chiên truòng, thât
quá cám dông. Qua dó mói thây chiên thãng phái trá giá dãt nhu thê nào, và mói thây ông cha ta
sãn sàng trá giá dó vói nu cuòi tuoi ra sao.
Búc ánh tôi nhó nhât là vê 5 chiên sï, cuòi rât tuoi, theo nhà báo kê là chup trong vòng vài chuc
giây, sau môt trân phán kích thãng loi. Nguòi cuu binh duoc phóng vân chính là chiên sÿ ôm
B40 ó focus cúa ánh, vói nu cuòi rang rõ dên kinh ngac.

Thât không thê tin duoc nu cuòi giüa khói lúa thành cô Quáng Tri lai có thê rang rõ và tu tin dên
thê

Nhà nhiêp ánh dó là Ðoàn Công Tính. Ông cüng có mãt ó Quáng Tri khi QÐNDVN mó màn cuôc
tiên công "vë lai bán dô chiên luoc Ðông Duong". Môt búc ánh khá nôi tiêng giai doan này là
Chiêm cãn cú Ðâu Mâu, chup cánh các chiên sï QÐNDVN kéo cò trên nóc môt lô côt, xung
quanh vân còn khâu súng ÐKZ, nhüng chiêc mü sãt vuong vãi cúa quân dôi SG. Giai doan
phòng thú thành cô, theo lòi kê, ông là phóng viên chiên truòng duy nhât vào duoc thành cô.
Búc ánh Nu cuòi duói chân thành cô là búc dâu tiên và có lë là dep nhât. Ðoàn Công Tính chup tiêu
dôi báo vê công thành khi ông vùa dãt chân tói dây, chi vài phút truóc dó, ho vùa dây lùi môt
dot tân công cúa quân nguy SG. Môt búc ánh rât dep vói nu cuòi cúa nhüng chiên sï vùa vào
sinh ra tú, không có su sãp dãt nào (1 chiên sï vân còn dang trèo lên tù hâm và quay lung lai
ông kính), có chãng chi là "Cuòi lên nào, hai...ba !" mà thôi. Nguòi lính trong búc ánh rât tré,
khoé, dep, cuòi rât tuoi. Phái nói rãng dây là môt trong nhüng búc ánh dep nhât vê QÐNDVN,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 92 -


bác nào có post lên cho moi nguòi coi vói.

Em nghe nói, da sô các trân quyêt chiên không phái diên ra trong khu vuc thành cô mà là các
chôt bên ngoài khu vuc này. Mãt khác, chiên sï ta hi sinh rât nhiêu ( có thê nói là phân nhiêu).
Theo lòi kê lai cúa nguòi quán lí nhà luu niêm Thành cô. Khi vuot sông Thach hãn vào thi xã và
khi rút ra, trong suôt 81 ngày dêm. Có môt doan tho:
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 93 -
Ðò xuôi Thach hãn xin chèo nhe
Ðáy sông còn dó, ban tôi nãm
Có tuôi hai muoi thành sóng nuóc
Vô yên bò bãi, mãi ngàn nãm....

cho tó hói chút nhe vì sao có cách nói là dai lô kinh hoàng trong nãm 1972 liên quan dên các trân
dánh tai Quáng Tri vây mây bác, nghe nói có nhiêu tâm ánh chup cánh dân chúng chêt nhiêu
lãm, bác nào có thì cho mình xin duòng link qua PM kéo không thì vi pham nôi quy diên dàn.

do khi võ phòng tuyên, quân nguy bó chay theo xa lô.. Có lë cùng vói dân chúng. Và quôc lô 1 có
tên là Xa lô tú thân giông nhu khi quân Irak rút khói Kô oét bi Mÿ dôi bom. Và nhiêu nguòi bi mât
mang vì dói, mêt, bomb (không biêt cúa ai!), và không rõ có dan pháo cúa ta bãn không! He he
lên web tìm hiêu thêm thì bon nguy dô tai pháo ta, 1 sô nguôn khác thì khách quan hon:

Doan duong do duoc goi la Dai Lo^. Kinh Hoa`ng .Hang ngin nguoi dan cung nhu linh vnch chet
la liet tren doan duong na`y do phao 130 ly . Do la su that can gi phai do^? thua`

Ðó là do dám lính rã trân VNCH chay lân vào dân, nên dân bi va lây!!!!!

ha ha ha.... truóc khi cãi lai thì nghï kÿ nhá, dó chính là lý luân cúa phe bênh Mÿ trong CT Iraq
vùa rôi và cúa mây chú tàn binh lý luân tai sao lai rái thám B52 ó CT Nam bô, Hái Phòng, Hà Nôi


Ðánh chuôt thì dôi khi phái võ dô quí chú. Em nghï môt phân cüng do dan cúa quân ta, chiên
tranh mà- tránh làm sao duoc. Nhu trong phim "Luõi dao " dây, bà má miên Nam quãng luu dan
vào quân Giái phóng và bi tiêu diêt ngay. Chiên tranh không có chô cho su nhân dao- em nghï là
nhu vây.

Thê túc là " muc dích biên minh cho phuong tiên " ? " Giêt lâm còn hon bó sót " ? " Ðô quí vô
giá, có võ cüng không sao, miên dâp duoc mây con chuôt vô giá ....tri " ???
Ta di giai phong ma tai sao khi quan giai phong sap den thi nguoi dan hang hang lop lop bo nha bo
cua chay theo linh VNCH vay ?
Mia, dân miên Nam bi tuyên truyên "7 thãng CS dánh du trên môt cành du dú không roi ", "CS có
duôi", "CS së rút hêt móng tay móng chân dàn bà con gái" thì có mà vãt chân lên cô chay ây
chú. Nhung su thât là gì, da phân nguòi dân miên Nam truóc 1975 không ua chê dô cúa mình.
Gân 30 nãm sau giái phóng, da phân nhân dân miên Nam dã thuôc vê CS
Nguòi ta di tránh chiên su thôi mà! Ó lai dê ãn bom "quôc gia" à! Không biêt ó miên Nam có
nhüng vùng goi là tu do oanh tac à, dân ó nhüng vùng dó trúng bom pháo thì chêt ráng chiu!

Nêu ban cân xem tu liêu nuóc ngoài ho nhân dinh sao vê nhüng su kiên và con sô này thì ban
nên kiêm cái bô dïa "Vietnam - A thousand days/ Cuôc chiên 10 ngàn ngày" do Canada sán xuât,
trong film sú dung tu liêu cúa phóng viên và các Viên phim nuóc ngoài là chính, dám báo hình
së dep và thoá mãn yêu câu cúa ban hon. Trong dó ho có bình luân cu thê tai sao lai xáy ra tình
trang trên, tai sao lai xáy ra tình trang chay loan, quá trình "Tuy nghi di tán" cúa dân chúng và
binh lính chê dô cü và dï nhiên là có hình ánh biên nguòi ra chào dón Quân Giái Phóng.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 94 -


Ban nên nhó trong cuôc di tán nãm dó sô nguòi bó chay theo Mÿ ít hon sô nguòi ó lai. Có thê
ban cho là nhüng nguòi ó lai là do nhiêu lý do này no. Tuy nhiên, su thât vê thât bai ngày
30/4/1975 cúa Nguy Quyên Sài Gòn dã duoc rât nhiêu cuôn sách cúa cá phía "bên này" lân "bên
kia" mô tá. Nêu ban không thích sách cúa "CS" thì ban có thê xem cuôn "Cuôc Tháo Chay Tán
Loan" do Frank Snepp - Nhân viên CIA tai Sài Gòn trong nhüng ngày tháng 4 dó - viêt vê nhüng
ngày cuôi cùng cúa Nguy Quyên Sài Gòn thì së hiêu nhüng gì mà ban cô chúng minh ó trên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 95 -
chãng qua chi là nguy biên. Trong bô dïa "Cuôc Chiên 10 ngàn ngày" cüng có cuôc phóng vân
Frank Snepp dây. Nêu ban ó VN thì liên hê vói tôi dê tôi copy 1 bô cho mà xem nhé.

Ban nên hoc cách nhìn lich sú theo cái nhìn khách quan di, dùng cô phú nhân cái su thât mà cái
diêu mà dã tù 28 nãm nay chính nguòi Mÿ cüng dã công nhân.

Nhân tiên cüng xin nhãc các ban là Box chúng ta dã có nôi quy. Moi bài viêt di theo huóng phú
nhân lich sú dâu tranh cúa dân tôc së bi coi là vi pham nôi quy và së duoc các Mod xú lý tùy
theo múc dô vi pham.

Ong ban so. su that lam sao ? Cai gi cung cho la bia dat., ngoai tru nhung gi Da?ng noi la dung
thoi phai khong ?

Có cân hãn hoc nhu vây vói nhüng nguòi thiên chí không, FBICIA????
Ban doc lai bài cúa Lonesome và các bài viêt trên diên dàn này nhé, moi sô liêu và dân chúng
ÐA SÓ là dân tù nguôn tin nuóc ngoài (phuong Tây) dây.
Còn nêu muôn nói giong hãn hoc và cô châp nhu vây, có lë ban không nên tham gia diên dàn
này, vì có rât nhiêu chô châp nhân su hãn hoc vô có dó, ngoai trù ó dây.
ÐCS VN trong lich sú cân dai VN, vân là chính dáng mang lai nhiêu thành công dê giành, báo vê
duoc dôc lâp cúa dât nuóc VN này. CHUA CÓ ÐÀNG PHÁI NÀO KHÁC Ó VN LÀM ÐUOC BÁT
KY ÐIÈU GÌ TUONG TU, nêu ban thích và muôn doc lich sú.
Ðùng quên khi ó noi nào dó, có nguòi nào dó lái nhái rãng chiên công dánh Pháp là cúa nhân dân,
cúa cá dân tôc VN, thì nhüng nguòi cúa nguy quyên miên Nam dang dúng ó phía nào: Ho dúng ó
phía nguòi Pháp dê chông lai dân tôc VN dó ban!!!!
Ho sinh ra, duoc dào tao và hành dông vì loi ích cúa ngoai quôc, cúa bán thân ho chú chãng hê
có môt chút gì là vì loi ích cúa dât nuóc VN này dâu. Ðùng áo tuóng vê nhüng thây ma dáng
nguyên rúa dó nüa !!!!!

Mod cho tó hói thât nhé, nêu tó có ánh dân chúng chêt trên dai lô kinh hoàng nãm 1972 ây mà
post lên dây thì có bi xoá bài không???

Trong cuôc chiên 32 ngày tai Quáng Tri 1972, VNCH múc tôn thât rât cao. Nhiêu don vi phái xây
dung lai tù dâu nhu Lü doàn 1 Ky binh, luc luong Thiêt giáp hùng manh thông thuôc Quân doàn
I dã phái bó lai chiên truòng 43 chiên xa M-48, 66 chiên xa M-41 và 103 thiêt vân xa 113, vê
nhân mang có 1,171 quân sï bi tú trân, thuong vong, mât tích. Vê pháo binh tông công có 140
khâu pháo dã duoc phá húy hay bõ lai ó bên bò Bãc sông Thach hãn hoãc tai các cãn cú khi
triêt thoái. Su doàn 3 BB chi còn lai bô tham muu và nhüng thành phân còn lai cúa 2 trung doàn
2 và 57 Bô binh, tông quân sô còn khoáng 2,700 quân sï, thiêt hai dên 75%. (Tông quân sô môt
Su doàn Bô binh kê cá các don vi binh chúng co hüu theo báng câp sô lý thuyêt vào khoáng 11
ngàn quân sï. Môi trung doàn Bô binh có quân sô lý thuyêt hon 2 ngàn 600). Ba liên doàn Biêt dông
quân tham chiên cüng bi thiêt hai nãng, mât trên 50% cuòng luc tác chiên.

Nãm 1972 sau trân Huê - Quáng tri và Bình long - An lôc Chúng tó quân dôi SVA ( South VN Army
Tam goi thê hihii...) còn khá manh khi quân Mÿ còn yêm tro không quân manh . Trân An Lôc NVA
dùng dên gân 3 su nhung cüng không take over duoc An Lôc . Có thê nói NVA thãng
vào nãm 1975 là sóm hon du tính cúa Bô chính tri 1 nãm rôi . Không thê sóm hon nüa .
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 96 -


Nhung bây giò tât cá dã là quá khú . Nhìn vê cuòng dich truóc mãt , hàn gãn vêt thuong cú ,
cùng nhau xây dung môt quôc gia manh mói là dúng nhât

Tôi thây các bác bình luân nhiêu thông tin quá, hoa cá mãt. Thông tin vê bên SVA thì nhiêu mà
thông jtin vê NVN thì ít.Ðánh nhau thì ông này chêt, ông kia cüng què chó, dúng không ? Nêu
không thì ông NVA dánh tói rôi ông kia chay dài dài nhu nãm 75 sao.
Nghe nói riêng ó Thành Cô thì NVA hi sinh mât 10.000 C/sï rôi không biêt dúng không ?
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 97 -
Còn mât vu nhu : "Ðai lô kinh hoàng " hay là gì dó.Mây bác trên forum báo là không có thât,
nhung tôi tin là có thât.Vì hôi dó có cá diêu tra này no nüa và chính NVA cüng chua có thông tin
chính xác phú nhân cái dó mà. Sao các bác nói nguòi ta là ãn phái bá cúa "nuóc ngoài duoc".
Chúng ta tháo luân ó dây.Tât nhiên có nhiêu chuyên không thê bàn luân công khai khai và manh
më duoc, nêu không thì web cúa ta lai knock out nhu ngày xua nüa.
"Không phú nhân lich sú dâu tranh cúa dân tôc" là dúng nhung diêu dúng hon là không phú nhân
" su thât". Còn dâu là su thât thì chúng ta tranh luân nhàu mói ra chú.

Em lân dâu tiên post trong muc này.Em cüng dê nghi các bác viêt lich su hon tí nüa.Em có 02
ông chú.ông này thì NVA, ông kia thi SVA, oánh nhau loan xi nãm 72 rôi 1 ông chêt, 1 ông bi
thuong. Bây giò lên các Forum thây các bác cú goi thãng này, tui no, thây hô then quá.Chãng lë
em cüng hùa theo mây bác goi cho có nhu thê.
Mà nói thât vói bác gì dó, quên mât. Nói câu " Chua có dáng nào lãnh dao dân tôc thành công
trong kháng chiên" Có lë bác này hoi lón tuôi nên khâu khí hoi ngang tàng và hoi châm tiên 1 tí.
Ðúng là các bác lãnh dao thành công ngày xua, nhung dâu có phái là bác duoc quyên tu cho
mình lãnh dao hôm nay và cho dù hôm nay các bác lãnh dao thành công thì các bác cüng chua chãc
duoc quyên lãnh dao ngày mai.Huông hô trong quá khú và hiên tai các bác còn dây sai lâm
ra dây thôi.
Chi có cách dây vài trãm nãm thì nguòi ta mói có thê suy nghï nhu thê chú còn bây giò mây ai
nghe lot lô tai nhüng câu ây.
"Nhà nuóc nhu con thuyên di trên sông, thuyên di duoc hay không dêu do bói nuóc"
Vài câu cám nghï phát biêu.Mong bác thông cám tuôi tré hoc nông hiêu can
Nhiêu bác bàn luân vê Quân su mà cú nói chính tri trong dó. Tôi doc bài cúa cúa các bác thì thây
thê này :
Nãm 1972 NVA vuot giói tuyên dáng vào Nam, dánh thúng duoc 1 lô trên phòng tuyên cúa SVA
( dánh tù 30.3 dên 30.4 chiêm duoc Quáng Tri, túc là chi di duoc 1 doan tù giói tuyên dên
Quáng tri, thì không thê nói su 1 cúa SVA chay " nhu vit" duoc. Tù này phái chi dên nãm 75), nhung
khi muôn nông rông ra 2 bên dê bô binh vào nhanh thì không duoc ( theo em nghï vây : vì thông
thuòng dánh mó dâu nhãm tao uu thê thì lúc nào cüng sú dung tãng ).Em không có di
thuc dia nên không biêt :
Chãc có 2 lý do :
1.Sau khi dánh thúng phòng tuyên SVA thì su 1 rút vê Huê.Ðó chi là ó huóng chính diên thôi, còn
2 bên suòn thì chua chãc là dúng nhu thê.Chãc chãn là phái gãp rãc rôi 2 bên suòn nên tiêp viên
mói không thê dô vào ào at duoc ( Chú còn các bác nói tình trang hâu cân không tôt,
em không nghï thê : chãng có tuóng tài nào lai không nghï dên chuyên dó nhât là ó NVN có
nhiêu tuóng giói dã kinh qua trân mac nhiêu ).Quân SVN chãc chãn dô quân ra rôi yêm tro cúa
HK dánh vào 2 bên không cho NVN mó rông lôi vào, Sau dó SVN mói bãt dâu phán công ó
huóng chính diên lân ra, bit lô hông lai (Mà các bác NVN giü Thành Cô là thí quân. Vì nêu không
nông ra duoc ó lôi vào thì anh ó lai giü chô nhô ra dó chãng khác nào di vào chô chêt.)
2.Vê tiêp viên nhu em nói trên :
- Lôi vào quá hep dân dên bi dôi phuong phong toá và tiêp viên không vào dên noi duoc.
- Các bác nói : tiêp viên không duoc do kê hoach không chu dáo dân dên hành quân không
nhanh.Có ý kiên này no, không thông nhât. Em nghï : các bác suy diên dê giám nhe thât bai, cái
dó cúa mình thôi. Chú trong bât kÿ cuôc chiên tranh nào, diêu côt yêu ai cüng biêt là : khi dánh
thúng 1 lô trên phòng tuyên dich thì anh së câp tôc tiên dên noi du dinh.Anh bãt buôc phái dôi diên
2 thuc tê : 1.Càng hành quân anh càng xa hâu phuong và luong tiêp liêu càng ít dên ( anh
di xa duoc hay không là do luc luong báo vê lôi vào cúa anh có hoàn thành nhiêm vu hay không
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 98 -


) và phái dùng lai dê cúng cô : các muc tiêu dã dánh chiêm và do anh không thê di xa hon. 2.Sau khi
dánh thúng duoc lôi vào thì anh dã biêt tóng rãng : anh phái dôi diên vói 1 luc luong thiên
chiên hon luc luong anh dã vuot qua ó phòng tuyên,dó là luc luong tông trù bi cúa dôi
phuong.Làm gì có chuyên sau khi anh vuot phòng tuyên là anh có thê dao choi.Mà LL tông trù
bi này là thiên chiên nhât trong quân dôi dôi phuong.Mang tính co dông cao, hóa luc manh và có
tinh thân chiên dâu tôt : ó NVN thì có su Dù và su TQLC, còn NVN thì hình nhu có quân doàn
2.Chi có Pháp ó WW2 là không có LL trù bi nên các su Panzer cúa Ðúc vuot qua phòng tuyên
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 99 -
rôi thì nó cú thê hành quân vòng quanh nuóc Pháp.Không ai pham phái lôi so dãng nhu thê
trong CT : chi có ông ban Pháp quôc thôi.
Em chi dám bàn thê thôi, còn kêt luân thê nào tùy các bác
Trân An Lôc muc tiêu chính là thi trân An Lôc nhung phái nói rãng dó là môt chiên dich kéo dài
gôm nhiêu trân dánh bao trùm cá khu vuc Bình Long vì vây có nhiêu nguòi goi là trân Bình Long
- An Lôc . Ðây tôi có cái Link cúa US Army Command $ General Staff College . Bác nào thích tìm
hiêu thì xem thú dê dôi chiêu nhiêu nguôn khác nhau xem sao .Tài liêu này rât là chi tiêt tùng chi
tiêt nhó cúa chiên dich

Thói quen cúa tôi là khi so sánh tuong quan luc luong 2 bên thì quy dôi ra sô tiêu doàn bô binh.
Cho dõ thãc mãc, tôi dùng luôn cái link cúa bác PÐTV (tài liêu Mï) :

Estimated NVA Troop Strength

5th VC Division
HQ & Support 4,680
275th Regt 1,550
174th Regt 1,500
E6 Regt 1,500
Total 9,230

7th NVA Division
HQ&Support 4,100
141st Regt 1,600
165th Regt 1,500
209th Regt 1,500
Total 8,600

9th VC Division
HQ & Support 4,680
271st Regt 2,000
272d Regt 2,000
95th Regt 2,000
Total 10,680

69th Artillery Command
HQ & Support 1,395
42d Artillery Regt 800
208th Rocket Regt 835
271st AAA Regt 800
Total 3,830

Other Forces
205th NVA Regt 1,250
101st Regt 760
203d Tank Regt 800
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 100 -


(includes 202d Special
Wpns Regt)
429 Sapper Group (-) 320
Total 3,130

Tông công tât cá các luc luong là 36.270. Riêng quân chiên dâu(trung doàn bô binh) là 17.480.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 101 -
Vê xe tãng thì QÐNDVN có 2 tiêu doàn vói khoáng 40-50 xe tãng, thiêt giáp nãng nhe các loai.
Pháo binh có 2 tiêu doàn pháo 85mm và 1 tiêu doàn pháo 122mm (theo tài liêu VN).

Trân An Lôc 9-15/4/1972

VNCH

5th Division
7th Regiment (minus 1 battalion)
8th Regiment
Task Farce 52
lst Battalion, 52d Regiment
lst Battalion, 48th Regiment
3d Ranger Group
Binh Long Province Forces
2 battalions of Regional-Popular Forces
Theo danh sách, VNCH có 9 tiêu doàn bô binh.
QÐNDVN
9th VC Division
271st Regiment
272d Regiment
95C Regiment

203d Tank Regiment (2 battalions) [1]
Elements of 2024 Special Weapons Tank Regiment

69th Artillery Division
42d Artillery Regiment
208th Rocket Regiment
271st Antiaircraft Regiment

429th Sapper Group(-)

Theo danh sách, QÐNDVN có 3 trung doàn bô binh ~ 9 tiêu doàn bô binh. Ti
lê : 9:9.

Trân An Lôc 19-22/4/1972

VNCH :


5th Division
7th Regiment (minus 1 battalion)
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 102 -


8th Regiment
Task Force 52
1st Battalion, 52d Regiment
lst Battalion, 48th Regiment
3d Ranger Group
lst Airborne Brigade (arrived 15 Apr)

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 103 -
5th Battalion
6th Battalion
8th Battalion
81st Airborne Ranger Battalion
Binh Long Province Forces
2 battalions of Regional-Popular Forces
Vây là tông công có 13 tiêu doàn bô binh.
QÐNDVN
9th VC Division
271st Regiment
272d Regiment
95C Regiment

203d Tank Regiment (2 battalions)
Elements of 202d Special Weapons Tank Regiment

141st Regiment (7th NVA Division)
275th Regiment; 5th VC Division)

69th Artillery Division
42d Artillery Regiment
208th Rocket Regiment
271st Antiaircraft Regiment
429th Sapper Group(-)

Theo danh sách này QÐNDVN có 5 trung doàn bô binh[2] ~ 15 tiêu doàn bô binh [3].
Vây ti lê là 15:13.

Trân An Lôc 9/5-6/1972

VNCH

5th Division
7th Regiment (minus 1 battalion)
8th Regiment
Task Force 52
lst Battalion, 52d Regiment
lst Battalion, 48th Regiment
3d Ranger Group
lst Airborne Brigade (arrived 15 Apr)
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 104 -


5th Battalion
8th Battalion
81st Airborne Ranger Battalion
Binh Long Province Forces
2 battalions of Regional-Popular Forces

Theo danh sách này, VNCH có 12 tiêu doàn bô binh.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 105 -
QÐNDVN

9th VC Division
271st Regiment
272d Regiment
95C Regiment

5th VC Division
174th Regiment
275th Regiment
E6 Regiment

141st Regiment (7th VC Division)
165th Regiment (7th VC Division)

203d Tank Regiment(-) [4]
Elements of 202d Special Weapons Tank Regiment(-)

69th Artillery Division [5]
42d Artillery Regiment
208th Rocket Regiment
271st Antiaircraft Regiment

429th Sapper Group(-)

Theo danh sách, QÐNDVN có 6 trung doàn bô binh[6] ~ 18 tiêu doàn bô binh.

Ti lê : 18:12.

[1] : theo tài liêu VN trân dánh An Lôc ngày 9-4 chi có 1 dai dôi xe tãng khoáng 10 chiêc tham gia
(6 chiêc bi bãn cháy).

[2] : theo tài liêu VN có su doàn 9 gôm các trung doàn 1, 2, 3 và trung doàn 1 su doàn 5. Tông
công 4 trung doàn ~ 12 tiêu doàn bô binh.

[3] : quân sô 1 tiêu doàn bô binh QGP trong chiên dâu thuòng ó múc 300 nguòi, dên tân giai
doan 1974 môi tiêu doàn cúa su doàn 9 chi có 220-250 nguòi, vói 190-220 nguòi làm nhiêm vu
chiên dâu.

[4] : theo tài liêu VN trân An Lôc ngày 11-5 có 25 xe tãng cúa QÐNDVN tham gia (18 chiêc bi bãn
cháy).

[5] : theo tài liêu VN, trân An Lôc ngày 11-5 QÐNDVN có 36 khâu pháo và súng côi, 56 khâu
pháo và súng máy cao xa.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 106 -


[6] : theo tài liêu VN có su doàn 9 và trung doàn 2 su doàn 5. Tông công 4 trung doàn ~ 12 tiêu
doàn bô binh.

Ó dây chi nói riêng trân dánh ó thi xã. Không kê duòng 13.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 107 -
Vài chi tiêt nüa tù tu liêu VN :
- Trung doàn dãc công 429 và các trung doàn bô binh dôc lâp khác (không thuôc dôi hình su 5,
7, 9) không tham gia chiên dâu ó An Lôc.
- Sô dan pháo duoc QÐNDVN sú dung trong toàn chiên dich (nhân manh là toàn chiên dich chú
không riêng trân An Lôc) là 23.000 viên. Trong dó 11.000 viên là chiên loi phâm thu duoc trong
quá trình chiên dâu.

Ngoài ra phe VNCH còn chiêm uu thê tuyêt dôi vê không quân, B-52 do Mÿ cung câp. B-52 ném
bom chi cách quân nhà có 500m. Quân VNCH cüng duoc tiêp tê luong thuc, dan duoc dôi dào.
Trong khi dó theo hôi ký tuóng Ðãng Vü Hiêp: quân giái phóng môi nguòi chi có vài lang bo bo
truóc khi vào trân. Xe tãng quân GP vào trân cüng không dê dàng, dan pháo bãn trùm lên doàn xe,
pháo thú nhìn qua kính ngãm thây mánh dan vãng lên tháp pháo nhu pháo bông. Thêm bon
AC-130, Croba sãn lùng ngày dêm. Bói vây, doc mây tu liêu hái ngoai kêu lính tãng ta mó nãp pháo,
tuóng thi xã duoc giái phóng rôi, chêt mà trên mãt vân còn cuòi làm mình ngán ngâm: sao
lai có thê bia ra nhu vây duoc.

Khi tính quân giái phóng mà tính cá quân di chãn tiêp viên thì tính quân VNCH cüng phái tính cá
quân tiêp viên nüa, vì nêu ko có quân tiêp viên thì nguòi ta ko cân dùng quân di chãn tiêp viên.

Có môt diêu buôn cuòi là trong chiên tranh Viêt nam Mÿ và các website VNCH thuòng bó qua
các don vi không quân. Giái phóng quân thì dã dành là ko có không quân, còn Mÿ và cá VNCh
dêu cho không quân tham chiên, nhung lai ko liêt kê, trong khi dó lai liêt kê phòng ko cúa dôi
phuong. Hì hì hì hì.

Rôi còn hôi ký cúa tay bác sï quân y VNCH, kêu di dao quanh chiên truòng, trèo lên xác T-54
thây lái xe bi xích vào cân lái nüa chú.
Nhung trân An Lôc xe tãng ta dánh loac choac thât. Trân ngày 9-4, phôi hop kém, cá dai dôi xe
tãng xông thãng môt mach vào trung tâm thi xã mà không có bô binh di hô tông. Kêt quá là bi bãn
cháy 6 chiêc phái rút ra ngoài cúng cô.

(trang “Trân thành cô Quáng Tri dã bi khóa!) Nhò có dô lùi hon 30 nãm, chúng ta nên “thoát” ra
khói cuôc chiên và tù dó nhìn lai nó vói su dôc lâp, dê ích loi hon.

Nhiêu nguòi dã dê câp chuyên này:

“Huóng tiên công chiên luoc Tri Thiên nãm 1972” (HTCCLTT-72) - Sách viêt theo kêt luân cúa Hôi
nghi khoa hoc dot 2 (10-1985) tông kêt các chiên dich trong thòi ky chông Mÿ. Trong dó: “Ðánh giá
thãng loi”: chi 5 trang, “Bài hoc kinh nghiêm”: 63 trang. Tuóng Lê Trong Tân, nguyên Tu lênh
chiên dich Tri Thiên 1972, nêu ra 6 vân dê lón, xin trích 1:

“Cân thây hêt bài hoc lón cúa chiên dich tiên công Tri - Thiên, dã châm chuyên tù chiên dich tiên
công sang lâm thòi phòng ngu vì không thây hêt so sánh luc luong lúc dó giüa ta và dich dã
thay dôi. Thiêu sót này Tu lênh chiên dich phái chiu trách nhiêm truc tiêp, nhung chi dao chiên
luoc cüng phái chiu trách nhiêm.”

Tuóng Hoàng Vãn Thái (có 4 ý, xin trích 3):
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 108 -“1. Trong chiên dich này, quân su gãn vói chính tri - ngoai giao, có thê nói tùng ngày tùng giò.
Song, dánh giãc phái tính dên tuong quan luc luong. Chiên dich Tri - Thiên, ý dinh dâu rõ ràng là
“ãn chãc Quáng Tri, nêu có diêu kiên së “ãn” Thùa Thiên. Song, nêu ta dinh “ãn” Thùa Thiên, thì
phái kiên quyêt làm duòng co dông phía tây Thùa Thiên mói dúng.
2. Sau dot 2, nguy không manh, nhung không quân, hái quân Mÿ manh, dich phát huy duoc, ta
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 109 -
không chuyên vào phòng ngu (là không sãc) nên roi vào thê bi dông lúng túng. Tu tuóng chi dao
thì muôn tiên công. Nay nhìn lai, thây rõ khi dên Mÿ Chánh, nêu dánh giá dúng tuong quan dich
ta, thì nên chúdông chuyên sang tôchúc phòng ngu.
3. Nêu chuyên sang phòng ngu, ta vân gãn duoc vói chính tri - ngoai giao, vì nêu ngay tù dâu, ta
phòng ngu có chuân bi, có chiêu sâu, cá bên suòn, chuân bi ngay luc luong du bi, có luân
phiên, có tô chúc luôn sâu bãng don vi nhó, có pháo di cùng, liên tuc dánh ó phía sau dich, tiêu
hao, tiêu diêt tùng bô phân dich, thì ta có thê han chê hoãc bé gãy ý dinh tiên công cúa dich, giü
vüng duoc thê phòng ngu cúa ta và có khá nãng dich không chiêm duoc thành cô Quáng Tri”

Trong bài “Cuôc kháng chiên chông Mÿ cúu nuóc thãng loi vï dai, bài hoc lich sú” cúa Ðai tuóng
Võ Nguyên Giáp (“Xua & Nay” 4/2005) có doan:

“Áp dung sai tu tuóng cách mang tiên công trong chiên tranh là bài hoc phái trá giá bãng xuong
máu. Tu tuóng chiên luoc cúa chiên tranh cách mang là tiên công, còn hình thúc tác chiên thì có
tiên công và phòng ngu cá vê chiên luoc, chiên dich và chiên dâu. Viêc phú nhân phòng ngu,
thâm chí coi phòng ngu là hüu khuynh dã dân dên thuong vong cho bô dôi trong môt sô trân
dánh.”

Buóc vào cuôc phán công ngày 28/6, cán cân luc luong dã lêch vê phía NVN:
(theo HTCCLTT-72):

- Không quân, pháo ham Mÿ là luc luong chi viên chú yêu. Luong B.52 theo dõi duoc tai Quáng
Tri, trung bình 70 lân chiêc/ngày, cao nhât là 111 lân chiêc/ngày (tù 28/6 dên 16/9).
- Ngoài ra môi ngày phán công 2 su: dù và TQLC NVN dêu duoc bô xung môi su doàn 500 lính,
bât kê thuong vong thê nào (5 dot tân công cúa NVN vào thi xã QT ?).

Phía BVN lúc dó, chính tri dã can thiêp vào quân su, bó qua thuc tê chiên truòng. Hôi ký cúa
Tuóng Nguyên Hüu An dã nói khá sinh dông viêc này. Ông nhãc tói chiên thuât “la tai” ó Quáng
Tri:

“ba chua, môt ngay”, “thú nhât, chua nãm duoc dich, thú hai, chua nãm duoc dia hình, ba là,
chua có quân sô bô xung, chua có gao, dan. Còn môt ngay, nghïa là “phái dánh ngay”

Sau ngày 30/3/1972, dên giüa tháng 7 chiên tranh tãng cuòng dô dên múc các bên dêu không
thê duy trì duoc lâu, thê trân dùng ó múc giãng co. Mÿ chi còn 3 tháng nüa là bâu cú, Nixon
muôn thêm 1 nhiêm ky nüa thì không thê kéo dài chiên tranh dã bi dân chúng chán ghét. Ðây là
thòi diêm chín muôi dê mãc cá. Theo “Ngoai giao Viêt Nam”, BVN và Mÿ có các cuôc gãp tai
Paris trong các ngày 19/7, 1/8, 14/8, 15/9, 26/9. Ðó là nhüng thòi diêm bi kich ó chiên truòng
Quáng Tri cho cá 2 phía, khi con bài Quáng Tri tró nên cao giá. Vói lâp luân: nguòi làm chú thi
xã QT chúng minh duoc súc manh trên chiên truòng, së dê nói chuyên ó Paris vói diêu kiên cúa
mình.

Su can thiêp chính tri dân tói su cúng nhãc trong chi huy dã dây BVN không tô chúc thê trân
phòng thú và liên tuc tô chúc nhüng trân phán công hao quân rât lón (5 lân). Ðôi phuong dã phát
huy duoc hóa luc phi pháo. Khi quân dù NVN tiên sát La Vang, su phòng thú thi xã duoc hình
thành, nhung khu vuc xung quanh không tô chúc phòng thú quyêt liêt. Kêt quá: thi xã bi cô lâp
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 110 -


(bi vây 3 mãt) tù giüa tháng 7 khi quân TQLC NVN chiêm duoc khu An Tiêm, cho Sái phía Bãc
thành cô, cãt dút con duòng tiêp viên tù phía Bãc cho thi xã. Ngá qua sông Thach Hãn là 1 cách tró
lón làm BVN càng khó khãn hon.
Khi BVN bãt dâu thay dôi cách dánh hôi cuôi tháng 8, thì súc dã duôi, thê bao vây thi xã dã duoc
thiêt lâp. Dù BVN cô gãng rât lón dê phá thê bao vây này, nhung không kêt quá. Ðây là yêu tô
chính dân tói kêt cuc. Ðên lúc này, vói hóa luc Mÿ, NVN chiêm thi xã chi là vân dê thòi gian, trù
khi BVN sãn sàng trá giá lón hon nüa.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 111 -
Môt chút lac dê: Trong chiên tranh Xô-Ðúc: Khu phòng thú Ki-ep cúa Liên Xô, tháng 7/1941, bi
Ðúc vây 3 mãt chi hó phía Ðông giáp sông Ðo-nep, Giu-côp yêu câu rút ngay, nhung Stalin cho
là “hô dô” và cho ông thôi chúc Tông tham muu truóng. Nhung tói tháng 9/1941 Stalin phái ra
lênh rút bó Ki-ep! Lúc dó dã muôn và quân dôi Xô Viêt phái trá giá dãt (“Nhó lai & suy nghï”).
Môt liên tuóng khác: Grozny bi quân Nga bao vây và tân công tháng 12/1999, quân Chechen thiên
chiên nhung truóc hóa luc manh cúa Nga, ho chi giü duoc khoáng 1 tháng, rôi cüng phái bó. Nga
thuong vong nhe vói chiên thuât “dãc biêt” – tuong tu nhu chiên thuât “lân düi” cúa TQLC NVN tai
thi xã Quáng Tri (thân trong tiên lên dê dôi phuong bôc lô vi trí, sau dó lùi lai,
dùng hóa luc húy diêt, sau dó lai thân trong tiên lên, gãp dich lai lùi lai…)

Tât nhiên so sánh là khâp khiêng. Nhung dê thây rãng, vói thê trân dó, vói dôi phuong có hóa
luc áp dáo, cô giü thì phái trá giá dãt, giü càng lâu giá càng cao. “Rút lui” là thuong sách giü
quân. Nhung vói ý chí, tinh thân “cách mang tiên công” và cüng không duoc yêu thê truóc cuôc
dâu ó Paris. Ðiêu dó vói BVN là không thê!
Ngay cá chü “phòng thú” cüng không duoc nhãc tói, có vé chi huy chiên thuât cúa BVN là bê tãc.
Giò thì tât cá khó khãn này dôn xuông súc chiu dung cúa nguòi lính.

Vê phía NVN, ho cüng phái chiu môt trang thái tâm thân không kém:

“Tai thòi diêm mâu chôt này chính tri dã len lói vào trân chiên. Cüng nhu ông ta dã có làng
Sêphôn giüa chiên dich Lam Son 719, Tông thông Thiêu dã làm Quáng Tri thành môt biêu
tuong. “Thiêu yêu câu phái chiêm duoc thi xã”, truóng cô vân mói cúa vùng I, Thiêu tuóng
Howard H.Cooksey nói. “Thi xã, (nên) bó qua, di vòng, bông nhiên tró thành môt xúc cám lan
truyên, môt biêu tuong quôc gia”. Hiên nhiên là Truóng thích 1 phuong pháp khác hon dê tiêp
tuc tân công. “Mãc dù nó không phái là muc tiêu bâc nhât, thi xã Quáng Tri dã tró thành 1 biêu
tuong và 1 su thách thúc chính” Truóng thông báo. “Môt mãt, su xô dây cúa du luân xã hôi, mãt
khác là cùng vói su quyêt tâm giü thi xã cúa quân dich, tôi phái chiu súc ép nãng nê dê tìm kiêm
1 lôi thoát thóa dáng”.
tam dich tù nguyên vãn:
“A symbol and a challenge.
At this crucial moment politics intruded on the battlefield. As he had the village of Tchepone
during Operation Lam Son 719, President Thieu made Quang Tri into a symbol. “Thieu
demanded the city be seized,” said I Corps’s new senior adviser, Major General Howard
H.Cooksey. “The city, which was to be by-passed, suddenly became an emotionally inspired,
national objective.” Truong obviously preferred a different method of continuing the attack.
“Although it had not been a primary objective, Quang Tri City had became a symbol and a major
challenge,” General Truong noted “Pushed by public opinion on one side and faced with the
enemy’s determination to hold the city on the other, I was hard-pressed to seek a satisfactory way
out.” - (tôi doc tai thu viên QÐ Hà nôi, chi giü mây trang photo, xin khât nhan dê quyên sách)

Tiên rât mau tói La Vang ngày 3/7, quân dù NVN dã ô at dinh chiêm thi xã nhung ho dã dã bi
chãn lai. Thòi gian cuôc gãp Paris dã gân kê, dòi hói chính tri-ngoai giao buôc su dù NVN phái lao
ngay vào cuôc dua, bât châp thiêt hai. Các công bô sau này cúa BVN cho thây môi ngày ho phái
bô xung cho thi xã 100 tay súng. Nhung nguòi anh em miên Nam, cüng dôc túi cho canh
bac:

“Trong cuôc hành quân tái chiêm Quáng Tri, quân dù Viêt Nam dã bi dánh quy trong nhüng ngày
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 112 -


chiên dâu dâm máu. Tai dây, ho chêt môi ngày 150 nguòi”- Tin AFP, ngày 27/7/1972 – trích “Su
doàn 325”

Quân BVN trong công su cúa mình thanh toán lính dù NVN khi ho xông lên. Tình hình nhu vây
tói ngày 27/7. Vói chiên thuât không hiêu quá và thiêt hai lón, su dù dã hêt khá nãng ó dây; ho
duoc chuyên sang suòn phía Tây, TQLC thay quân dù, Biêt dông thay TQLC ó cánh Ðông. Tiêp
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 113 -
tuc tân công thi xã, TQLC dã áp dung chiên thuât “lân düi” trong tân công Ban dêm dê phòng dôi
phuong tâp kích thì rút khói tiên duyên, gài mìn bây và pháo binh sãn sàng húy diêt vói toa dô
tính truóc. Vân dê thành bai cúa NVN là phái loi dung tôi da hóa luc Mÿ:

“Vi tuóng (Truóng) cüng dã quyêt dinh sú dung tôi da su yêm tro cúa luc luong không quân Mÿ.
Không quân Mÿ dã duoc sú dung tiêt kiêm bói vì Thiêu tuyên bô: viêc chiêm lai thi xã chú yêu là
công viêc cúa nguòi Viêt Nam. Bây giò cá 2 bên dã tâp trung luc luong vào thi xã Quáng Tri,
Thiêu châm dút lênh câm và nói vói Truóng “co hôi dê hoàn thành sú mênh cúa tôi là tân dung tôt
hon hóa luc cúa dông minh Hoa Ky”.
tam dich tù:
“The general also decided to use the full support of U.S air power. American air had been used
sparingly because Thieu had wanted the recapture of the city to be chiefly a Vietnamese affair.
Now that both sides had concentrated their forces at Quang Tri City, Thieu lifted his ban and gave
Truong an “opportunity to accomplish my mission employing the superior firepower of our
American ally.”

Không rõ “Không quân Mÿ dã duoc sú dung tiêt kiêm” là thê nào vì theo HTCCLTT-72 Mÿ dã sú
dung tãng gâp 2 lân sô máy bay B.52 tù truóc ngày 28/6. Có lë sau ngày 27/7 sô luong hóa luc
lón hon nên các con sô truóc dó tró nên nhó.

Theo HTCCLTT-72: (tài liêu cúa dôi phuong) dan pháo 105 tró lên và hái pháo NVN+Mÿ:
720.202 viên (tù 27/7 dên 16/9), riêng Thành cô và xung quanh 2 km: 123.725 viên (tù 9/9 dên
16/9).

Ðâu tháng 8, do truóc dó BVN không tô chúc thê trân phòng ngu khu vuc xung quanh thi xã, các
dot phán công không tác dung, luc luong hao hut lón, . Thi xã dã bi vây 3 mãt. TQLC NVN vói chiên
thuât mói dã tôn thât ít hon quân dù. Hóa luc phi pháo dã xay thit quân BVN trong dông
gach vun thi xã và thành cô. Ngoài hóa luc liên miên, truóc các dot tân công lón NVN dêu tô
chúc các dot hóa luc “phóng lôi”, có 2 dot: Ngày 30, 31/7; Ngày 7, 8/9 (bãn phá liên tuc 48 giò
liên, dü dôi xung quanh thành cô, các duòng vân chuyên, các khu vuc vuot sông. B.52 rái thám bò
Bãc Thach Hãn, Ái Tú, Nhan Biêu, Ðông Hà và các trân dia pháo BVN).

Cuôi tháng 8, các sông quanh thi xã lên to dã hành ha nhüng nguòi lính BVN trong hâm hào
ngâp nuóc. Tôi không thây sách báo nói tói khó khãn này cúa phía NVN, ho dã khãc phuc
chuyên dó nhu thê nào? bãng bao cát dãp thành công su nôi?

BVN dã tru duoc 1 tháng ruõi nüa. Vân giü quyêt tâm, tôi 3/9 BVN bô xung 500 quân cho thi xã
(trích “Su doàn 320B”), nhung thê trân bi uy hiêp không duoc cái thiên, các huóng khác cúa
BVN dã yêu không thê chia lúa cho thi xã, lü lut cüng ngãn cán BVN tiêp liêu và bô xung. Ðây là lúc
dút diêm, TQLC NVN dã tâp trung cá 2 lü doàn TQLC 149 và 258 dánh thi xã bãt dâu tù 9/9, quân
BVN dã chông cu kich liêt tói hêt ngày 15/9 thì phía NVN dã co bán chiêm duoc thành cô.

Môt chiêc B-52 ném 280 quá bom lón nhó, hay có thê ném 14 quá,trong dó có 4 bom tons loai
nãng thá bãng dù,khoan 30 m
sâu . Nhu thê,môt dêm nó ném : 280x111= 31,080 trái bom lón nhó. Vói kiêu bom nhu thê thì
chia dâu nguòi,môi nguòi chiu mây trái bom môt dêm trong cái thành bé tý. Thiêt tuóng sau bom
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 114 -


dan nhu vây,chi cân nhiêu nhât 2 dai dôi bô binh tiên vào mà thu don chiên truòng và tiêp quán
thôi. Vì ó phía tây vùng Rua 1945,chi môt dai dôi Mÿ tiên vào mà tiêp quán ngay môt thành phô
sau 1 dêm ném bom. Mà bô dôi miên bãc còn tru lai hàng tháng nhu vây là giói lãm. Xét cho
cùng,ho cüng là con nguòi,xuong thit bình thuòng thì ý chí nhu vây phái là cúng hon thép. Kinh
nghiêm này cân phái duoc viêt lai. Biêt dâu khi có chiên tranh lai cân dùng
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 115 -
Cuôc chiên ó Viêt nam là cuôc chiên cúa môt thãng hooligan Mÿ không lô,vói GDP = 2,500 lân
lón hon Viêt nam thòi dó . Nghiã là môt nguòi không lô , cao gân 2 km,to nhu trái núi tay câm
dây bom dan vói môt nguòi Viêt bình thuòng cao trung bình 1.62 m,chi có loanh quanh 1 khâu
AK bãn nó không bãng muôi dôt. Môt cuôc chiên không công bãng vói cuôc choi dánh vói thãng
tré con bé tý. Thú dãt vân dê nguoc lai,trung tâm New York bi 5 ngàn Su 47, Mig 31 không chê
bâu tròi chi dê cho 30 Tupolev thá sô bom bãng 1/3,túc là 10 ngàn quá trong môt dêm, thì tât cá
sup dô,nát nhu cám.
Sao ban lai so sánh cuôc chiên ó Chechnya. Tôi nói thê này dê ban rõ này : Nguòi Viêt nam và
gôc Viêt nam ó dây cüng nhu nguòi Tàu so nhât bon dâu den Chechnya. Chúng chuyên tri cuóp
cúa,hung hãn hon nhüng dân khác rât nhiêu. Mà hai dân tôc có hãn thù gì dâu. Nó bãn nguòi
ngay giüa cho Vòm Moscow,noi bà con chú yêu sinh sông. Hai bon da vàng kê trên cân cù vói
múc dô không thê tuóng tuong nôi,nên có tiên.

Buóc vào cuôc phán công ngày 28/6, cán cân luc luong dã lêch vê phía NVN:
(theo HTCCLTT-72):

- Không quân, pháo ham Mÿ là luc luong chi viên chú yêu. Luong B.52 theo dõi duoc
tai Quáng Tri, trung bình 70 lân chiêc/ngày, cao nhât là 111 lân chiêc/ngày (tù 28/6 dên
16/9).
- Ngoài ra môi ngày phán công 2 su: dù và TQLC NVN dêu duoc bô xung môi su doàn
500 lính, bât kê thuong vong thê nào (5 dot tân công cúa NVN vào thi xã QT ?).

Phía BVN lúc dó, chính tri dã can thiêp vào quân su, bó qua thuc tê chiên truòng. Hôi
ký cúa Tuóng Nguyên Hüu An dã nói khá sinh dông viêc này. Ông nhãc tói chiên thuât
“la tai” ó Quáng Tri:

“ba chua, môt ngay”, “thú nhât, chua nãm duoc dich, thú hai, chua nãm duoc dia hình,
ba là, chua có quân sô bô xung, chua có gao, dan. Còn môt ngay, nghïa là “phái dánh
ngay”

Sau ngày 30/3/1972, dên giüa tháng 7 chiên tranh tãng cuòng dô dên múc các bên dêu
không thê duy trì duoc lâu, thê trân dùng ó múc giãng co. Mÿ chi còn 3 tháng nüa là
bâu cú, Nixon muôn thêm 1 nhiêm ky nüa thì không thê kéo dài chiên tranh dã bi dân
chúng chán ghét. Ðây là thòi diêm chín muôi dê mãc cá. Theo “Ngoai giao Viêt Nam”, BVN
và Mÿ có các cuôc gãp tai Paris trong các ngày 19/7, 1/8, 14/8, 15/9, 26/9. Ðó là nhüng
thòi diêm bi kich ó chiên truòng Quáng Tri cho cá 2 phía, khi con bài Quáng Tri tró nên
cao giá. Vói lâp luân: nguòi làm chú thi xã QT chúng minh duoc súc manh trên
chiên truòng, së dê nói chuyên ó Paris vói diêu kiên cúa mình.

Su can thiêp chính tri dân tói su cúng nhãc trong chi huy dã dây BVN không tô chúc thê
trân phòng thú và liên tuc tô chúc nhüng trân phán công hao quân rât lón (5 lân). Ðôi
phuong dã phát huy duoc hóa luc phi pháo. Khi quân dù NVN tiên sát La Vang, su
phòng thú thi xã duoc hình thành, nhung khu vuc xung quanh không tô chúc phòng thú
quyêt liêt. Kêt quá: thi xã bi cô lâp (bi vây 3 mãt) tù giüa tháng 7 khi quân TQLC NVN
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 116 -


chiêm duoc khu An Tiêm, cho Sái phía Bãc thành cô, cãt dút con duòng tiêp viên tù
phía Bãc cho thi xã. Ngá qua sông Thach Hãn là 1 cách tró lón làm BVN càng khó khãn
hon.
Khi BVN bãt dâu thay dôi cách dánh hôi cuôi tháng 8, thì súc dã duôi, thê bao vây thi xã
dã duoc thiêt lâp. Dù BVN cô gãng rât lón dê phá thê bao vây này, nhung không kêt
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 117 -
quá. Ðây là yêu tô chính dân tói kêt cuc. Ðên lúc này, vói hóa luc Mÿ, NVN chiêm thi xã
chi là vân dê thòi gian, trù khi BVN sãn sàng trá giá lón hon nüa.

Môt chút lac dê: Trong chiên tranh Xô-Ðúc: Khu phòng thú Ki-ep cúa Liên Xô, tháng
7/1941, bi Ðúc vây 3 mãt chi hó phía Ðông giáp sông Ðo-nep, Giu-côp yêu câu rút
ngay, nhung Stalin cho là “hô dô” và cho ông thôi chúc Tông tham muu truóng. Nhung
tói tháng 9/1941 Stalin phái ra lênh rút bó Ki-ep! Lúc dó dã muôn và quân dôi Xô Viêt
phái trá giá dãt (“Nhó lai & suy nghï”).
Môt liên tuóng khác: Grozny bi quân Nga bao vây và tân công tháng 12/1999, quân
Chechen thiên chiên nhung truóc hóa luc manh cúa Nga, ho chi giü duoc khoáng 1
tháng, rôi cüng phái bó. Nga thuong vong nhe vói chiên thuât “dãc biêt” – tuong tu nhu
chiên thuât “lân düi” cúa TQLC NVN tai thi xã Quáng Tri (thân trong tiên lên dê dôi
phuong bôc lô vi trí, sau dó lùi lai, dùng hóa luc húy diêt, sau dó lai thân trong tiên lên,
gãp dich lai lùi lai…)

Tât nhiên so sánh là khâp khiêng. Nhung dê thây rãng, vói thê trân dó, vói dôi phuong
có hóa luc áp dáo, cô giü thì phái trá giá dãt, giü càng lâu giá càng cao. “Rút lui” là
thuong sách giü quân. Nhung vói ý chí, tinh thân “cách mang tiên công” và cüng không
duoc yêu thê truóc cuôc dâu ó Paris. Ðiêu dó vói BVN là không thê!
Ngay cá chü “phòng thú” cüng không duoc nhãc tói, có vé chi huy chiên thuât cúa BVN
là bê tãc.
Giò thì tât cá khó khãn này dôn xuông súc chiu dung cúa nguòi lính.

Luc tìm trên mang có khá nhiêu thông tin tù phía NVN, nhung không thê biêt rõ dâu là nguyên
tác và tính xác thuc cúa nguôn tin (tham kháo):
http://lv62.homeip.net/soibien/hk-motdoimuxanh-3.htm
Theo thông tin này (tác giá xung danh là nguyên lü doàn truóng lü 258 TQLC, Ngô Vãn Ðinh) thì
dê chiêm lai thi xã QT, tù 27/7 su TQLC NVN dã có 3.500 nguòi chêt chua kê sô bi thuong (khoáng
70 nguòi chêt/ngày), rõ ràng ho ít thuong vong hon su dù, nhung không hê ré. Nhiêu nguòi dã nói
dê chiêm lai thi xã phía NVN mât tông công khoáng 8.000 lính dù và TQLC. Tôi cho rãng con sô là
gân thuc tê.
Vê phía BVN, không rõ dã có thông kê chua? Khi vào Quáng Tri nãm 2000 tôi duoc cho biêt
rãng con sô BVN mât trong trân này khoáng 11.600.

Vói con sô thuong vong nhu vây, sô chêt và bi thuong thì gân nhu cá 2 su dù và TQLC cúa
NVN dã bi loai khói vòng chiên dâu. Su bô xung liên tuc dã giü 2 don vi này không biên mât.
Phía BVN cüng vây, trong các cuôn lich sú các su doàn 325, 320B dêu nói hai trung doàn
95/325 và 48/320B dên ngày 15/9 dã chuyên hoat dông sang huóng khác! Su thuc có lë là: 2
don vi dó và nhiêu don vi khác dã thuong vong gân hêt tai chiên truòng thi xã QT.

Vê tác dông cúa chiên trân tói hòa dàm Paris:
Chiên trân kéo dài quá lâu, dên khi NVN chiêm duoc thi xã, ho phái trá giá quá dãt. Nhu môt
nghich lý, Mÿ vach ra “VN hóa chiên tranh” dê rút quân, NVN phái tu lo vói chi phí và su dính líu
ít hon, nhung dê giü NVN nguyên trang thì Mÿ phái “Mÿ hóa” quân dôi giông Mÿ không có lính
Mÿ dó và phái yêm tro cho NVN thâm chí còn hon cá Mÿ!
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 118 -


Vói BVN qua dây cüng bôc lô nhiêu sai lâm và thiêu kinh nghiêm trong chiên tranh qui uóc. Cái
giá ho phái trá dê cô giü miêng “kê cân” - thi xã, cüng rât dãt. Nhung nguòi ta cüng thây duoc
súc chiu dung gian khô cúa binh lính BVN trong nhüng hoàn cánh bi dát.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 119 -
Tât cá nhüng cái dó chúng tó “VN hóa chiên tranh” có han chê, và cú tình hình này chiên tranh
có thê giãng dai. Mÿ dã nghiên cúu xong. Ho dã giôi gáo nuóc lanh lên Tông thông NVN khi
châp nhân du tháo Hiêp dinh - tháng 10/1972 do BVN dua ra.

Bây giò trên mang có nhiêu bài cúa các cuu binh NVN, ho nói vê các “thiên thân mü xanh, mü
dó” dây gan da và düng cám. Cuu binh BVN cüng vây, ho nói vê các anh hùng cúa mình trong 81
ngày. Các thiên thân và anh hùng làm nguòi doc mò mãt. Ngoài nhüng chuyên nghe có vé luân
quân, nguòi ta muôn nhìn thây bán chât.

Ðê kêt thúc, xin trích 2 câu vê “luc luong”, dã thê hiên bán chât vân dê theo cách nhìn cúa 2
nhân vât:


“Cách mang thành bai, xét cho cùng, là so sánh luc luong quyêt dinh. Xét luc luong so sánh là
phái xét kêt quá tông hop cúa các yêu tô vât chât và tinh thân, cúa các luc luong chính tri, kinh
tê, vãn hóa mà môi bên sú dung dê chông lai dôi phuong.” - Bí thu thú nhât ÐLÐVN, BVN Lê
Duân.


“Ðánh giãc không có phép la, dánh giãc là phái tuong quan luc luong, dánh giãc là phái có bom,
có dan, có phuong tiên. Ngoài ý chí chiên dâu ra, ngoài cái gan da ra thì cüng phái thuc tê môt
chút, gan da không thê ôm nguòi ta dê cãn, gan da không thê thãng duoc ó thòi buôi này…" -
Tông thông VNCH, NVN Nguyên Vãn Thiêu – trong bài diên vãn cuôi cùng, ngày 21/4/1975.

Mình nghï là ta nên tách ròi cách nhìn cúa 2 phía (vê tình hình, vê thuong vong dê tránh phán
úng).

Vê tài liêu cúa NVN. Có lë tài liêu khá tín nhât cúa cúa ông Ngô Quang Truóng. Xin trích dãng
bài cúa ông ó dây phân nói vê cuôc chiên tai Quáng Tri:

Following is from the book "The Easter Offensive of 1972" by
Lt. Gen. Ngo Quang Truong from the Indochina Monographs
series, published by the US Army Center Of Military History.=======================================
THE EASTER OFFENSIVE OF 1972
by Lt. Gen. Ngo Quang Truong
===================================
The Initial Battles
The enemy offensive began at noon on 30 March with artillery
concentrations directed against strongpoints and firebases of the
3d Division. This fire was well-planned and accurate. It was easy for
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 120 -


the enemy to determine the exact locations and dispositions of
ARVN troops since these positions had been used by both U.S. and
ARVN forces for many years. Additionally, the enemy''s long-range
130-mm field guns just north of the DMZ had the key ARVN positions
in this area well within their fields of fire. These deadly
concentrations pounded Camp Carroll, Mai Loc, Sarge, Holcomb, A4,
A2, Cl, C2 and Dong Ha Combat Base while elements of the 56th and
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 121 -
57th Regiments were still displacing toward their new locations,
FSBs Carroll and Charlie 1 respectively.These artillery fires were followed by and coordinated with ground
attacks; spearheaded by tanks, and came from the north across the
DMZ and from the west through Khe Sanh. (Map 3) From the north,
the enemy push consisted of four spearheads. Two of them were
directed against positions of the 56th Regiment in the vicinity of
FSB Fuller and FSB A4. The other two moved along and parallel to
Route QL-l and were directed against the 57th Regiment''s positions
at FSB A2 and FSB Al. Meanwhile, from the west, the NVA drive was
directed against the 147th Marine Brigade at Nui Ba Ho, FSB Sarge
and FSB Holcomb. As confirmed later, enemy forces conducting these
initial attacks included elements of the NVA 304th and 308th
Divisions, three separate infantry regiments of the B-s Front, two
armor regiments, five artillery regiments and at least one sapper
battalion.The unexpected assault across the D~Z caught the forward elements of
the 3d Division in movement, only partially settled into
defensive positions they had not been in for some time, locally
outnumbered three-to-one, and out-gunned by the enemy artillery.
The ARVN defenses in the DMZ area were designed to counter
infiltration and local attacks. There were no positions prepared to
give the depth to the battlefield that would be required to contain
an attack of the size and momentum of the one that had now fallen
upon them.Enemy attacks increased in intensity during the next day. All
firebases along the perimeter of the 3d Division received heavy
artillery fire. The 56th, 57th and 2d Regiments and the marine
battalions were all in contact with attacking forces. Nui Ba Ho
was evacuated late in the evening and Sarge was overrun during the
early hours of 1 April, forcing the marines to fall back to Mai
Loc. Enemy pressure forced elements of the 56th Regiment near FSB
Fuller and those of the 2d Regiment near ~e Gio to withdraw south
of the Cam Lo River. By evening of 1 April, all strongpoints along
the northern perimeter had been evacuated, including FSB Fuller and
FSB Khe Gio. The withdrawal from Al, A4, and other strongpoints,
including those manned by RF troops, was orderly and executed in
accordance with plans and consistent with the tactical situation.
However, serious mistakes were committed at A2 and C1 where two
artillery batteries were located. The failure of these two bases
to obtain prime movers forced the destruction and abandonment of 12
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 122 -


artillery pieces (six 105-mm and six 155-mm howitzers). By this
time, the 56th Regiment had withdrawn to Camp Carroll and was under
attack. The 57th Regiment had fallen back to north of Dong Ha and
the 2d Regiment to Cam Lo. The marine units, meanwhile remained at
Mai Loc and FSB Pedro. As a result of intense enemy artillery fire
on Quang Tri Combat Base, the 3d Division Headquarters was
relocated to the citadel in Quang Tri City.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 123 -

At 1800 hours on 1 April, General Giai ordered an immediate
reorganization of defensive positions. His concept was to take
advantage of natural obstacles such as the Cua Viet and Mieu Giang
Rivers and establish a line of defense south of these rivers. All
divisional forces north of Dong Ha were ordered to withdraw south.
The RF and PF units were to hold a line on the southern bank of the
Cua Viet River from the coastline to approximately 5 kilometers
inland; the 57th Regiment would establish its positions westward
from that point to Dong Ha. The city and its immediate vicinity
were placed under control of the 1st Armor Brigade whose major
component, the 20th Tank Squadron, had been hastily thrown into
combat as it was about to complete training at Camp Evans. West
from Dong Ha and south of the Mieu Giang River, the 2d Regiment was
given responsibility for a line at Cam Lo, reinforced with an
armored cavalry squadron. Next to the 2d Regiment was the 56th,
reinforced with the 11th Armored Cavalry Squadron which was ordered
to hold Camp Carroll. This defensive line then extended southward
to join the 147th Marine Brigade''s AO around Mai Loc. Marine
battalions were also ordered to occupy the high ground along Route
QL-9 between Cam Lo and Mai Loc, secure Quang Tri Combat Base and
continue operations near FSB Pedro. (Map 4)


The 3d Division1s defense on 2 April appeared to be well-
organized. The disposition of divisional forces was good and the
division head-quarters had fairly tight control over its
subordinate units. General Giai personally supervised the
division''s organization for defense and his conspicuous presence at
some forward positions restored and greatly stimulated morale and
self-assurance among his troops. During the following days, the
forces that manned the Cua Viet River line -- the 57th Regiment,
the 1st Armored Brigade and particularly the RF and PF -- fully
demonstrated their combat capabilities and were all up to their
assigned tasks. They repeatedly repelled the enemy''s attempts to
cross the river and inflicted heavy losses. The new 20th Tank
Squadron also proved effective in its confrontation with NVA tanks,
preventing them from approaching river-crossing points at Dong Ha.
To the west and southwest, the marines held firmly their positions
at the two major bases, Mai Loc and Pedro. They seemed unaffected
by their initial setbacks at Sarge, Nui Ba Ho and Holcomb.The day of 2 April was marked by several tragic events. It began
with simultaneous enemy attacks against Dong Ha and Camp Carroll.
Again, bad weather precluded effective use of tactical air
throughout most of the day. From morning to late evening, enemy tanks
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 124 -


and infantry forces repeatedly tried to approach Dong Ha from the
north. They were engaged by our 57th Regiment, the 20th Tank
Squadron, the 3d Marine Battalion, U.S. Naval gunfire and were
repulsed at every attempt to cross the Dong Ha bridge. The chaotic
stream of refugees fleeing the combat scene along Route QL-1 since
early morning deeply affected the morale of the 57th Regiment''s
troops who broke ranks around noon and withdrew south in disorder.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 125 -
If there had been a plan to evacuate civilians from the battle
area, and if that plan had been well executed with suitable control
and transportation, the troops of the 57th would have probably
remained on position. But when they saw the disorder and panic
among these refugees - among whom were their own families and
relatives - the panic was contagious. When General Giai received
word of what was happening, he immediately flew to the position.
His presence there restored the confidence of the soldiers and they
returned to their units. To stall the enemy''s armor-infantry
drive, the Dong Ha bridge was destroyed by ARVN engineers at 1630
hours.Camp Carroll to the west, in the meantime, had been surrounded by
enemy troops since early morning. Troops of the 56th Regiment at
the camp valiantly endured heavy artillery fires and resisted
repeated assaults by enemy infantry but received little effective
artillery or air support since fire support coordination was poorly
planned. The regimental commander, Colonel Pham Van Dinh, who had
often proven his courage and devotion (he was the officer who
restored the national colors at the Hue Citadel during the 1968
offensive) was despondent The division was giving him no support
and the corps seemed to have forgotten about him. Seeing that his
situation was hopeless and wanting to save as many of his soldiers
lives as possible, he called his staff together and announced that
he would surrender the command. He ordered his S-2 to carry a
white sheet to the main gate of the compound and hang it there.
This done, radio contact was made with the enemy and arrangements
for the surrender were made. Fifteen hundred ARVN troops were
captured along with 22 artillery pieces, including a 175-mm battery
and numerous quad-50''s and twin-40''s, the largest artillery
assemblage in the entire MR-l. The 56th Regiment no longer
existed.The loss of Camp Carroll made the defense of Mai Loc nearby extre-
mely precarious. The 147th Marine Brigade commander decided that
this base could not be held and upon his request, General Giai
authorized its evacuation. The marines fell back to Quang Tri
late in the after-noon. And so, repeatedly over the last three
days these marine elements had been forced to withdraw and the 3d
Division''s AO was shrinking accordingly from both directions, the
north and the west. These with-drawals had been orderly but the
brigade had suffered such heavy losses during the battles of the
first few days that immediately upon reaching Quang Tri it was
ordered to proceed directly to Hue for regrouping and refitting.
It was replaced by a fresh unit, the 369th Marine Brigade which
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 126 -


immediately set up a new defense around FSB Nancy.


This rotation had a revitalizing effect on the marine troops in
the combat zone. It proved to be a vital factor which contributed
to the maintenance of a high level of marine combat effectiveness
throughout the enemy offensive. Unfortunately for the ARVN troops
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 127 -
of the 3d Infantry Division, the 1st Armor Brigade, and the ranger
groups which came as reinforcement, rotation seldom occurred.

Following is from the book "The Easter Offensive of 1972" by
Lt. Gen. Ngo Quang Truong from the Indochina Monographs
series, published by the US Army Center Of Military History.=======================================
THE EASTER OFFENSIVE OF 1972
by Lt. Gen. Ngo Quang Truong
===================================
Holding the line
After four days of arduous fighting and tragic setbacks, the
friendly situation on the Quang Tri front remained critical.
However, there were high hopes that the new defense line would
stand firmly. Despite severe blows, both ARVN regular and
territorial forces seemed to hold extremely well along this new
line. To their credit, they had stopped the NVA invasion - for the
time being. They had performed their task well, not through
reliance on U.S. air support but with their own combat support. In
fact, prolonged bad weather continued to preclude effective
tactical air support and severely curtailed the use of helicopter
gunships. But U.S. naval gunfire was helpful; so were B-52 strikes
which were conducted five or six times a day against suspected NVA
troop concentrations and avenues of approach.The loss of Camp Carroll and Mai Loc resulted in heavy personnel and
materiel sacrifices and had an adverse psychological impact on
South Vietnam, but did not seem to dampen either the morale or the
self-assurance of the defending forces. In the week that followed,
the feeling of self-assurance among ARVN troops on the firing line
increased. Every attempt by the enemy to break through was
thoroughly defeated. According to unit reports, several enemy
attacking formations were broken up, scattered and forced to
withdraw in utter disorder under the shattering fire of our
infantry, armor and artillery.The enemy now withdrew to regroup and only scattered contacts and
attacks by fire occurred throughout the 3d Division''s area of
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 128 -


responsibility. Although the weather continued to prevent the full
use of U.S. tactical air support, the ARVN defense line held.In the meantime three ARVN ranger groups the 1st, 4th and 5th,
arrived to reinforce the defense of Quang Tri. As the weather
showed some signs of improving, the I Corps commander gave serious
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 129 -
consideration to a counterattack which was to be launched as soon
as tactical air could apply its full weight. His preoccupation
with plans for a counterattack diverted the I Corps staff from
reorganizing the defense in depth, an effort that should have been
first priority under the circumstances. This failure to recognize
this proved to be a serious error that subsequently led to the loss
of Quang Tri City.


Apparently, General Lam was overly influenced by the arrival of
reinforcements. First to arrive was the 369th Marine Brigade,
followed by the Ranger Command with the three groups of three
battalions each, all freshly arrived from Saigon. General Lam
believed that with these additional forces he could not only hold
the two northern provinces but also retake the lost territory in a
short time.With this conviction, General Lam repeatedly rejected the 3d
Division commander''s requests for reinforcement to consolidate the
defense of Quang Tri. But General Giai was insistent and finally
the I Corps commander reluctantly sent him first one ranger group,
then another. Eventually, all four ranger groups in MR-i were
deployed to Quang Tri and attached to the 3d Division. The
attachments were intended to provide General Giai with full
operational control and unity of command.However, despite its growing span of control, the 3d Division
never received additional support i~ logistics and signal
communications essential for the effective exercise of command and
control. This problem was recognized at the time by the I Corps
staff which recommended that the control burden placed on General
Giai should be reduced. This could have been accomplished by
placing the Marine Division under the command of I Corps, and by
giving the Marine Division and the Ranger Command each the
responsibility for a separate sector. But for reasons known only
to General Lam, these recommendations were brushed aside. Perhaps
General Lam did not feel certain he could handle the Marine
Division commander who, during LAM SON 719, had failed to comply
with his orders but still came out unscathed. As a result the
Headquarters, Ranger Command, under Colonel Tran Cong Lieu, was
left in Da Nang without a specific assignment while the Marine
Division Headquarters in Hue was not under I Corps command. This
state of things provided additional problems for the 3d Division
commander who frequently found that the orders he gave to his
attached units had no effect until the subordinate commander had
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 130 -


checked and received guidance from his parent headquarters. This
was especially true if the orders required a difficult operation.But General Lam seemed oblivious to the 3d Division commander''s
problems. His mood was optimistic. He believed that I Corps had
enough forces to stop NVA units at the present line of defense
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 131 -
while he and his staff were working on a plan to launch a
counteroffensive.General Lam''s optimism was justified by the events of 9 April. On
that day, the enemy launched a second major effort, again from the
north and the west. But once again, the defense succeeded in
driving back all attacks. The 1st Armor Brigade, the 258th Marine
Brigade and the 5th Ranger Group all reported success. Several
enemy tanks were knocked out by the marines using LAW rockets and
by the tank guns of the 1st Armor Brigade. FSB Pedro, which had
been overrun that day was retaken the next day after 3d Division
troops had repulsed three major attacks. Once more, the enemy had
failed to break through the ARVN line of defense even though he had
thrown into his effort major elements of the 304th and 308th NVA
Divisions and two armor regiments. At the end of the day, the 3d
Division 5 perimeter, which ran from the coast-line along the Cua
Viet River westward through Dong Ha then veered south to join FSB
Pedro and the Thach Han River, was still intact.


By this time, General Giai''s personal responsibilities and span of
control had expanded far beyond that normally expected for a
division commander. As a division commander, he found himself
exercising command over two infantry regiments of his own,
operational control over two marine brigades, four ranger groups,
one armor brigade plus all the territorial forces of Quang Tri
Province. The 3d Division commander1s span of control thus
included nine brigades containing a total of twenty-three
battalions, in addition to the territorial forces. His
responsibilities also included supervising and providing protection
for I Corps artillery and logistic units operating at Dong Ha, as
well as monitoring the status of the provincial and district
governments in Quang Tri. He was pleased and stimulated by the
total trust the I Corps commander had vested in him.Strange as it may seem, General Lam seldom felt the urge to visit
his subordinate commanders in the field or the I Corps frontline
units. He monitored the progress of battles through reports and he
issued directives and orders from his headquarters. He never
personally observed the 3d Division line of defense to determine
the problems being faced by unit commanders. Apparently, he did
not think the situation serious enough to warrant his presence.
ARVN success during 9 and 10 April buoyed his optimism even more
and led to his conviction that the time had arrived for a
counterattack. As conceived by his staff, the plan called for an
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 132 -


attack across the Cua Viet River in order to retake the district of
Gio Linh and the entire area north to the DMZ. He was convinced
that such an attack was within I Corps capabilities and would halt
North Vietnam''s invasion. If it succeeded, his counter-attack
might well force the enemy to withdraw all forces north of the DMZ.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 133 -

Although the counterattack plan was thoroughly discussed and
considered, it was finally discarded. For one thing, the amount of
forces required for success in the northward drive would greatly
weaken the western flank of the defense where the enemy was
stronger. If the western flank should fail to remain intact, then
Quang Tri City would be in serious jeopardy. Therefore, General
Lam, after considerable deliberation, decided that the
counteroffensive effort should be directed westward instead of to
the north. He planned to re-establish the former line of defense
in the west by launching an all-out attack to regain, phase line by
phase line, such bases as Cam Lo, Camp Carroll and Mai Loc. At the
same time, he ordered participating units to clear all enemy
elements from their zones of advance before moving on to the next
phase line. The counteroffensive was called Operation QUANG TRUNG
729, in an allusion to the same historical event the Communists
exploited in naming their offensive. The imperial name of Nguyen
Hue was Quang Trung; the operation was scheduled to begin on 14
April.General Giai issued the orders to the 3d Division and its attached
units and QUANG TRUNG 729 began. There was no great surge of
infantry and armor crossing the line of departure, however. On the
contrary, the weary troops on the western flank were already in
close contact with the enemy, as they had been for two weeks, and
were unwilling or unable to advance. NVA artillery fire was
devastating and attrition in the ARVN ranks was heavy. By the end
of the first week of the operation, no unit had advanced more than
500 meters from the line of departure. With his limited command and
control facilities, General Giai found it impossible to coordinate
a strong well-supported attack in any part of the zone.
Furthermore, it seemed that by this time he was not aware of the
deteriorating state of morale among his subordinate commanders and
their troops. These commanders had lost confidence in their
ability to carry the attack to the enemy and, because General Giai
was unable to exercise personal command over so many dispersed
units, his subordinates were able to delay preparations for the
attack by claiming logistic problems, personnel attrition, troop fatigue
and every other possible reason to procrastinate. Although they sent
General Giai daily reports of their attempts to advance,
the line of contact remained unchanged. The orders they had to
clear the zone of all enemy before advancing to the next phase line
required a cautious, slow moving attack in any case, and provided
them with ample justification for their inability to move faster.CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 134 -


Along with the reports General Giai received from his commanders
describing their efforts to clear the enemy from their zones, came
many requests for airstrikes against enemy concentrations, strikes
that were necessary to soften the enemy before the ARVN battalions
could begin the advance to the west. As the days wore on, the
battalions in contact also flooded 3d Division headquarters with
reports of heavy enemy attacks-by-fire and high friendly
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 135 -
casualties. QUANG TRUNG 729 did not resemble an offensive, but
rather had settled into a costly battle of attrition in place in
which the ARVN battalions were steadily. reduced in strength and
effectiveness by the enemy''s deadly artillery fire. Morale
continued to deteriorate and General Giai was unable to restore it;
neither was he able to prod his battalions out of their holes and
bunkers and into the attack. It seemed that the subordinate
commanders knew that their units lacked the strength to break
through the NVA formations facing them, that the enemy''s artillery
would surely catch them in the open and destroy them, and that the
coordinated fire and logistical support they would need to carry
the attack was beyond the capability of the 3d Division or I Corps
to provide.It was during this time that the failure of I Corps to establish
an effective command and control system became a serious problem.
The Marine Division Headquarters and the Ranger Command, which had
been sent to I Corps expressly to provide control over their
organic units, continued to be left out of combat activities and
received no specific assignments or responsibilities. But as
parent headquarters of the marines and rangers committed to the
combat zone, they contributed much to the confusion of command and
control by elaborating on General Giai''s orders or by questioning
and commenting on everything concerning their units. They were not
the only ones to do his, however. General Lam himself frequently
issued directives by telephone or radio to individual brigade
commanders, especially to the 1st Armor Brigade commander (who
belonged to the same branch) and who rarely bothered to inform
General Giai about these calls. General Giai often learned of
these directives only after they had been implemented and these
incidents seriously degraded his authority. Distrust and
insubordination gradually set in and finally resulted in total
disruption of command and control at the front line in northern MR-1.After two weeks of continuous rain and heavy cloud cover, which
seriously impeded the use of tactical air support, the weather
began to improve. With an accelerated tempo as if to make up for
time lost, U.S. aircraft of all types daily swarmed in the skies
over Quang Tri. Air sorties by B-52''s, tactical aircraft, gunships,
increased steadily each day striking all suspicious targets. This
upsurge restored the morale and self-assurance of the ground troops.On 18 April, enemy activity increased substantially with attacks-- by-
fire and infantry-armor probes. This became the enemy''s third major
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 136 -


effort to take Quang Tri. All ARVN and marine units reported
contact and indirect fire. At 1830 hours, a coordinated enemy
attack was launched against the western sector of the 3d Division.>From all positions, units reported movements of enemy tanks.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 137 -

Within the space of three hours, the U.S. Air Force responded with
tactical air and B-52 missions diverted from elsewhere with such
devastating strikes that the enemy attack was completely disrupted.
This provided ARVN units with an opportunity to pass to the
offensive and fully initiate the counteroffensive, QUANG TRUNG 729.
But nothing happened; at daybreak, the troops still clung to their
trenches and made no significant effort to move forward.

The fact that another major effort by the enemy had been
effectively stopped deluded the I Corps commander into thinking
once more that the situation in Quang Tri was under control. But
the inertia developing among ARVN units should have alerted him to
the pressing requirement for reorganizing his positions and
rotating weary combat units. This need totally escaped him. The
enemy''s demonstrated ability to conduct a sustained offensive on
the other hand should also have stimulated a major ARVN effort to
implement a coordinated defense plan if Quang Tri was to be held.
But this effort was not made.The following week saw the defense line at Dong Ha and along the
Cua Viet River cave in because of a tactical blunder. This came
about when reports were received that the enemy was infiltrating
from the west and threatening to cut off the supply route between
Dong Ha and Quang Tri Combat Base. On his own initiative, the 1st
Armor Brigade commander directed his 20th Tank Squadron on the Cua
Viet line to pull back south along Route QL-l in order to clear the
enemy elements there. As soon as they saw the tanks move south,
ARVN troops were gripped with panic, broke ranks and streamed
along. Before the 3d Division commander detected what was
happening, many of his troops had already arrived at Quang Tri
Combat Base and the Cua Viet defense, which was one of our
strongest lines of defense from which the courageous ARVN troops
had repeatedly repelled every enemy attack for nearly a month, had
been abandoned. It was virtually handed to the enemy on a platter
because a tactical commander had taken it upon himself to initiate
a major move without reporting to his superior and without
foreseeing the consequences of his actions.


Once again, by sheer physical intercession, the 3d Division commander
succeeded in reestablishing order, although not for long. Much precious
time had been lost. By the time he had finally
regained control of the situation, there was no way to push his
units back to Cua Viet to restore the lost positions. He was
compelled to regroup them west of Quang Tri City and develop a new
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 138 -


defense line north of the Thach Han River. This new line
surrounded and protected the Quang Tri Combat Base whose importance
as a logistic support center had greatly diminished in view of the
dwindling supplies still available there.On 23 April, the 147th Marine Brigade returned to Quang Tri Base
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 139 -
to take over its defense after a rest and refitting period in Hue.
The 258th Marine Brigade redeployed to Hue but its 1st Battalion
remained at FSB Pedro and came under operational control of the
147th.During the days that followed, the morale of ARVN troops
deteriorated rapidly. They were exposed to the daily poundings of
enemy artillery and assaults by enemy tanks. They became
vulnerable to the intense tempo of conventional warfare. They had
to spend long nights, tense, sleepless, agonizing at the prospect
of enemy infantry assaults which could surge forward from the dark
at any moment. The near-total inertia of ARVN troops at night made
it possible for the enemy to rest and recuperate at almost any time
he chose. Therefore, short lulls during the fighting were
invariably the time enemy troops chose to rest. ARVN troops in the
meantime were constantly kept on the alert, under tension day and
night, their energy sapped by fear and uncertainty while often
defending a combat base of dubious tactical value.Quang Tri Combat Base, north of the Thach Han River, was in fact a
bad choice for defense from a tactical point of view. As the month
of April was drawing to its end, so were the supplies at this base.
Consequently, the 3d Division commander decided then to evacuate
this base and withdraw south of the river. He worked on the
withdrawal plan by himself; he consulted only the division senior
adviser. General Giai feared that if his subordinate commanders
learned of his plan, they were apt to wreck it through hasty
actions. He also deliberately withheld this plan from the I Corps
commander. He simply wanted to be cautious, to get things done.
But it was this action that alienated him from the I Corps
commander and the growing distrust that developed between them
added a further dimension to the events which eventually led to the
fall of Quang Tri City.

The Fall of Quang Tri CityThe final NVA actions that contributed to the fall of Quang Tri
City occurred during the last week of April. By this time, the
effect of strain and shock from four weeks of conventional warfare
on ill-prepared ARVN troops had taken its toll on unit discipline
and effectiveness. Gone were the last remaining shreds of self-
assurance and cohesiveness. Units of the 3d Division fought on
without much conviction and were practically left to fend for
themselves. The division''s sector was shrinking with every passing
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 140 -


day. (Map 5)During this time enemy attacks from the west near the boundary of
Thua Thien Province cut off Route QL-l to the south and interdicted
all friendly vehicular traffic over a seven kilometer stretch.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 141 -
This isolated I Corps forces in Quang Tri Province and completely
severed the lifeline which sustained them in combat. The I Corps
commander''s first reaction to this situation was a series of
directives to ARVN logistic units to push supply convoys through
the enemy road blocks. Next, the 3d Division commander was
repeatedly ordered to clear Route QL-l from the north. These
orders compelled General Giai to divert an armored cavalry squadron
from its vital frontline role near Quang Tri to conduct operations
to the south. Finally, the I Corps commander deployed a fresh
marine battalion which was committed to the defense of Hue to clear
Route QL-l from the south. These movements severely exhausted fuel
and ammunition supplies so critically needed in Quang Tri but were
unsuccessful in reopening this vital lifeline.The weather was particularly bad on 27 April and the enemy took
advantage of it. Actions on that day signaled the beginning of the
NVA push to capture all remaining territory held by ARVN troops in
Quang Tri Province. Along the 3d Division''s new defense line,
which had shrunk to the immediate vicinity of Quang Tri City to
the east, north, and west, units either reported contact with enemy
troops or received enemy artillery fire. Throughout the day all
forward elements of the division were under fire and engaged by
tank-supported enemy infantry. Most units lost some ground but
were holding precariously. At the end of the day, most elements of
the 1st Armor Brigade were pushed back to within two to three
kilometers of Route QL-l while enemy artillery fire concentrated
heavily on the Quang Tri Combat Base. In response to the 3d
Division commander1s declared tactical emergency, U.S. tactical air
and B-52 bombers braved adverse weather to stop the enemy advance
on Quang Tri.


The next day, 28 April, enemy tanks approached the Quang Tri
Bridge, about two kilometers southwest of Quang Tri City, which was
the responsibility of the 2d Regiment The armored cavalry
squadron, which had been sent to reinforce the 2d Regiment was
holding the bridge but it was forced to pull back. Elements of the
1st Armor Brigade also experienced setbacks during the day and had
withdrawn to within one kilometer north of Quang Tri Combat Base.
The brigade commander meanwhile had been wounded and evacuated.
With his departure, discipline crumbled and the 1st Armor Brigade
troops fled south along Route QL-l, passing through a road block
set up by the 147th Marine Brigade.


The 57th Regiment in the meantime had become ineffective. Its
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 142 -


commander had no knowledge of the status of his two battalions that
had been near Dong Ha City. The only troops he had with him were
those of a reconnaissance platoon. Throughout the night, men
continued to flow south. The only effective unit still defending
Quang Tri Combat Base was the 147th Marine Brigade and it was
under heavy and continuous 130-mm gun fire.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 143 -

By 29 April, the situation in Quang Tri Province had become
critical. The enemy''s renewed initiative pointed toward another
major effort. On their part, ARVN unit commanders at this time
were extremely concerned about fuel and ammunition shortages.
Several howitzers had already been destroyed after all available
ammunition was expended The ARVN effort to reopen Route QL-l
meanwhile progressed at a snail''s pace for lack of coordination and
positive effort; its outlook was not promising. Quang Tri was kept
resupplied by helicopters which took extreme risks approaching the
city, especially by way of Route QL-l.In the face of this pending tactical disaster, on 30 April,
General Giai summoned subordinate commanders to his headquarters
and presented his plan to withdraw south of the Thach Han River.
Basically, the plan consisted of holding Quang Tri City with a
marine brigade, establishing a defense line on the southern bank of
the Thach Han River with infantry and ranger troops and releasing
enough tank and armored cavalry units for the pressing task of
reopening Route QL-l to the south. All units were to move during
the morning of the next day, 1 May. Informed of General Giai''s
withdrawal plan, General Lam tacitly concurred although he never
confirmed his approval. Neither did he issue any directives to the
3d Division commander.In the morning of 1 May, however, General Lam called the 3d
Division commander and said that he did not approve the withdrawal
plan. He issued orders to General Giai to the effect that all
units were to remain where they were and hold their positions "at
all costs." He also made it clear to General Giai that no
withdrawal of any unit would be permitted unless he personally gave
the authorization. General Lam''s eleventh-hour countermand turned
out to be a reiteration of President Thieu''s directive which had
just been received from Saigon. This decision was being taken
presumably because the Paris peace talks had just been resumed
after being boycotted by the RVN delegation since the beginning of
the NVA invasion.It was easy to pick up the telephone and countermand an order. In
the field and under heavy enemy pressure, these conflicting orders
inevitably resulted in a nightmare of confusion and chaos. General
Giai did not even have sufficient time to countermand his own
orders and at the same time impart the new orders to each of his
subordinates through a lengthy series of radio calls. Furthermore
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 144 -


all brigade and regimental commanders were not in a position to
carry out the new orders. Some of them claimed that their units
had already moved to new positions according to plan; others
bluntly refused to change a course of action which had already been
initiated. General Giai persisted in convincing them to comply
with the new instructions received from I Corps. He reiterated the
new orders and emphasized that each unit must comply. He also
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 145 -
rescinded a previous order to relocate his command post and
remained in Quang Tri City.And so within the space of four hours, the ARVN dispositions for
defense crumbled completely. Those units to the north manning
positions around Quang Tri Combat Base streamed across the Thach
Han River and continued their way south with the uncontainable
force of a flood over broken dam. The mechanized elements that
reached Quang Tri Bridge were unable to cross; the bridge had
already been destroyed. They left behind all vehicles and equipment
and forded the river toward the south. On the southern bank of the
river, infantry units did not remain long in their new
positions. As soon as they detected ARVN tanks with-drawing south,
they deserted their positions and joined the column. But this
column did not progress far. Tanks and armored vehicles began to
run out of fuel and one by one they were left behind by their crews
along Route QL-l. The only unit that retained full cohesiveness
and control during this time was the 147th Marine Brigade which was
defending Quang Tri City. Finally the brigade commander decided
for himself that the situation was hopeless and he too ordered his
unit to move out of Quang Tri at 1430 hours leaving behind the 3d
Division commander and his skeletal staff all alone in the
undefended city''s old citadel.Finally, when he learned what was happening, the 3d Division
commander and his staff officers boarded three armored vehicles in
an effort to catch up with his own withdrawing column of troops.
This occurred while U.S. helicopters came in to rescue the
division''s advisory personnel and their Vietnamese employees.


The 3d Division commander''s attempt to join his column failed.
Route QL-l was clogged by refugees and battered troops, and all
types of vehicles, military and civilian, frantically finding their
way into Hue under the most barbarous barrages of enemy
interdiction fire. General Giai was forced to return to the old
citadel and later he and his small staff were picked up by U.S.
helicopters. When the last "jolly green giant" lifted off at 1655
hours with the 3d Division''s senior adviser aboard, it was fired
upon by enemy small-arms. At that time, the first NVA troops had
already penetrated the Quang Tri Citadel. Quang Tri City belonged
to the enemy: it was the first RVN provincial capital to fall into
Communist hands during the war.CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 146 -


On Route QL-l, the tidal wave of refugees intermingled with troops
continued to move south. The roadway became a spectacle of
incredible destruction. Burning vehicles of all types, trucks,
armored vehicles, civilian buses and cars jammed the highway and
forced all traffic off the road while the frightened mass of
humanity was subjected to enemy artillery concentrations. By late
afternoon of the next day, the carnage was over. Thousands of
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 147 -
innocent civilians thus found tragic death on this long stretch of
QL-l which later was dubbed "Terror Boulevard" by the local press.
The shock and trauma of this tragedy, like the 1968 massacre in
Hue, were to haunt the population of northern MR-l for a long, long
time.Several ARVN units and the 147th Marine Brigade meanwhile managed
to maintain some order in the midst of chaos and fought their way to
the vicinity of Hai Lang. The 5th Ranger group, followed by the
1st and 4th moved on south to clear an enemy blocking unit. They
were joined by the 1st Armor Brigade which took up night positions
four kilometers southwest of Hai Lang. By late evening, remnants
of the 3d Division found their way to the vicinity of Camp Evans
where General Giai had arrived. He was attempting to reestablish
his headquarters and reorganize his units.On 2 May, the 1st Armor Brigade attempted to move south on Route
QL-l but came under heavy and continuous artillery fire. These
Armor forces finally closed on Camp Evans approximately 25
kilometers south during the early afternoon. The 147th Marine
Brigade meanwhile was also subjected to the same attack from the
direction of Hai Lang as it moved southward at dawn. With tactical
air support and the assistance of some tanks, this brigade during
the late afternoon passed through the 369th Marine Brigade
defensive positions on Route QL-1 at the My Chanh River.The entire province of Quang Tri was now in enemy hands. This
provided North Vietnam with the opportunity to accelerate its push
into the province of Thua Thien and toward Hue.

CHAPTER IIIStabilization and CounteroffensiveThe Defense of HueDuring the month of April while the 3d ARVN Infantry Division and its
attached units were battling the NVA 304th and 308th Divisions
in Quang Tri Province, the 1st ARVN Infantry Division fought back
several attempts by the NVA 324B Division to gain control of the
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 148 -


western and southwestern approaches to Hue City in Thua Thien
Province. Hue City was undoubtedly the prime target of enemy
efforts in this area. But the seesaw battles that in fact had
begun in early March then continued throughout the months of April
and May without any solid gains from either side clearly indicated
that this was only a secondary front designed to contain the 1st
Infantry Division and support the main effort in Quang Tri.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 149 -

The 1st Infantry Division and territorial forces of Thua Thien
Province acquitted themselves admirably in the performance of their
tasks. Although their exploits remained on the fringe of the
limelight which was being focused on Quang Tri and An Loc at that
time and seldom mentioned by the press, their valiance and combat
effectiveness enabled I Corps to keep the enemy in check on this
western flank and maintain overall tactical balance throughout the
most critical weeks of the enemy''s Easter offensive. When this
offensive was about to enter its second week and as ARVN
reinforcements were being poured into Quang Tri Province to hold
Dong Ha and the Cua Viet line, the 1st Division was maintaining a
firm line of defense in the foothills area west of Hue. This line
extended from Camp Evans in the north, where the 1st Regiment
Headquarters was located, continued through FSB Rakkasan, then
southeast through FSBs Bastogne and Checkmate and linked up with
FSB Birmingham, the command post of the 54th Regiment. The 3d
Regiment was kept in reserve to add depth to the defense. FSB
Veghel meanwhile had been evacuated since the outbreak of the
invasion.


The area around FSB Bastogne and FSB Checkmate, which straddled
Route 547 leading east toward Hue, was under intense enemy
pressure. By the second week of April, both bases were unable to
be re-supplied by road. Enemy pressure was especially heavy on the
high ground northwest of Bastogne and east of Route 547 which had
been interdicted. On 11 April, the 1st Regiment of the 1st ARVN
Infantry Division attempted to clear Route 547 but encountered
strong and determined resistance from the NVA 24th Regiment which
held fast in spite of heavy ARVN artillery fire and B-52 strikes.
Attempts to re-supply the beleaguered fire sup-port bases by
helicopters and air drops were only partially successful while the
increasing number of wounded caused by daily enemy attacks-by-fire
presented a critical medical evacuation problem.The situation around FSB Bastogne and FSB Checkmate became serious
during the last two weeks of April. Enemy attacks-by-fire and
ground attacks had increased considerably and all five defending
battalions were down to 50 percent of combat strength. However, as
the weather improved, extensive VNAF and U.S. tactical air support
kept the positions from being overrun. The enemy in the meantime had
brought heavy artillery to the vicinity of Route 547 and these
guns presented an increased threat to Hue City.CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 150 -


on 28 April, elements of the 29th and 803d Regiments, NVA 324B
Division, attacked FSB Bastogne. Three hours later, they overran
this fire-base forcing a withdrawal to the east of FSB Birmingham.
Consequently, FSB Checkmate became vulnerable and was also ordered
evacuated during the night. The loss of these bases exposed Hue
City to a direct threat of enemy attack. Intelligence reports
indicated that the NVA 324B Division was being reinforced in
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 151 -
preparation for the push toward Hue. At the same time, there was a
significant buildup of enemy personnel and supplies in the A Shau
Valley and the 66th Regiment, NVA 304th Division, was reported
moving to the FSB Anne area, probably on its way to Thua Thien
Province.With the fall of Ouang Tri City and the major part of the province
on 1 May, the enemy''s pressure naturally shifted toward Hue. On
that day, he launched a heavy ground attack against FSB King and
rocketed Camp Eagle, location of the 1st Division Headquarters. By
early evening on 2 May, FSB Nancy, the last friendly base in Quang
Tri Province was forced to evacuate under heavy pressure after
receiving enemy artillery and ground attacks throughout the day.
Marine elements had to fall back to south of the My Chanh River
where they established a new defense line guarding the northern
approach to Hue City. This was the last withdrawal during the
Easter invasion by the forward edge of the I Corps battle area in
MR-l.The first days of May thus found South Vietnam''s strategic posture
in one of its bleakest periods during the entire war. North of
Saigon, An Loc, the provincial capital of Binh Long Province, was
under heavy siege. In the highlands of MR-2, the defense of Kontum
City was becoming increasingly precarious. In northern MR-l, all
of Quang Tri Province now lay in enemy hands; and Bastogne, the
strongest bastion covering the western flank of Hue City had just
caved in.Since the beginning of the offensive, the enemy''s pressure in Thua
Thien Province had been relatively light. But the fall of Quang
Tri Province was a serious psychological blow that deeply affected
the morale of troops and the local population. Confidence in the I
Corps ability to defend and hold Hue was shattered and on 2 May,
the exodus of panicky refugees toward Da Nang began to usher in
disorder and chaos. In Hue City, throngs of dispirited troops
roamed about, haggard, unruly and craving for food. Driven by
their basest instincts into mischief and even crime, their presence
added to the atmosphere of terror and chaos that reigned throughout
the city.It was amidst this confusion and despondency that I was ordered by
President Thieu on 3 May to take command of I Corps. I had served
in I Corps under General Lam and the disaster that occurred there
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 152 -


was no surprise to me. Neither General Lam nor his staff were
competent to maneuver and support large forces in heavy combat.
Now this fact was apparent to President Thieu and, because my Corps
area was in a stable condition and enjoyed the President''s
confidence, he selected me to replace General Lam. I had been
following events in I Corps since the offensive began and expected
to be called upon. I had already selected the staff I would take
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 153 -
with me when the President told me of his decision. From my
headquarters of IV Corps in Can Tho, I flew to Hue that very
afternoon with a few staff officers of my own whose abilities and
dedication had earned my respect. My arrival in Hue was not unlike
the return of a son among the great family of troops and fellow-
countrymen of this city whom I had the privilege of serving not
very long ago as commanding general, 1st ARVN Infantry Division. I
was gratified to discover that the trust they had always vested in
me was still lingering. This reassurance was what I needed most in
this bleakest hour of history.


On 4 May, I immediately set about to restructure command and con-
trol. A Forward Headquarters for I Corps was established at Hue.
It was staffed by senior officers who had solid military
backgrounds, both in the field and in staff work, a rare assemblage
of talents from all three services and service branches. I had
wanted to make sure that they knew how to use sensibly and
coordinate effectively all corps combat components and supporting
units in a conventional warfare environment. I placed particular
emphasis on developing an efficient Fire Support Coordination
Center (FSCC) which was to streamline the coordinated, effective
use of all U.S. and ARVN fire support. A Target Acquisition
Element (TAE) was also organized to exploit the tremendous power of
the U.S. Air Force and U.S. Naval gunfire.The establishment of I Corps Forward brought about a restoration of
confidence among combat units. They all felt reassured that
from now on they would be directed, supported and cared for in a
correct manner. The U.S. First Regional Assistance Command (FRAC)
under Major General Frederic J. Kroesen and his successor, Major
General Howard H. Cooksey was most cooperative. Both gentlemen
honored me with their esteem and friendship which I highly valued.
Together we worked on outstanding problems of common interest with
a pervasive spirit of teamwork, openness and enthusiasm.On 5 May, I initiated a comprehensive plan for the defense of Hue.
The plan was simple in its basics; its merit lay in the clear-cut
as-signment of missions and responsibilities to each I Corps
subordinate unit. By that time, the only remaining forces capable
of effective combat north of the Hai Van Pass were the Marine
Division with its three brigades and the 1st Infantry Division of
which only two regiments were left (the 54th Regiment had been
seriously mauled in the battles for Bastogne). The Marine
Division, under its new commander, Colonel Bui The Lan, was
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 154 -


responsible for the area north and northwest of Thua Thien
Province; its mission was to block all enemy attempts to penetrate
Hue. (1) The 1st Infantry Division, still under Major General
Phu, was made responsible for the area south and southwest of Hue,
defending the approaches from the A Shau Valley. (Map 6) In
addition to their primary defensive missions, both divisions were
given a free hand to conduct limited objective attacks in order to
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 155 -
destroy enemy force concentrations in their sectors of defense. My
concern at the time was to provide for a defense in depth, to
economize force, to create a realistic chain of command, establish
strong reserves for each major unit, and integrate the regular and
territorial forces, which so far had operated with little
coordination, into the corps defense plan. I believed that my
concept for operations would respond to all of these immediate
requirements.Following the implementation of this plan, I also initiated a
program called "Loi Phong" (Thunder Hurricane) which, in essence,
was a sustained offensive by fire conducted on a large scale. The
program scheduled the concentrated use of all available kinds of
firepower, artillery, tactical air, Arc Light strikes, naval
gunfire for each wave of attack and with enough intensity as to
completely destroy every worthwhile target detected, especially
those files of enemy personnel((1) The division''s former commander, Lieutenant General Le Nguyen
Khang, was offered the command of II Corps by President Thieu but
he declined. He was later appointed Assistant Chief of the JGS for
Operations.)and materiels that were streaming toward staging areas near Hue.
We hoped that his program would afford us the time required to
complete the process of rebuilding and refitting those units which
had disintegrated during the month of April.By 7 May, our dispositions for defense in depth were well. in
place. Each unit, in the forward area as well as in the
intermediate echelons, knew exactly what to do. The stabilization of
the battlefield had an immediate effect on Hue City. Discipline and
order were restored. Stragglers were picked up, placed under
control and rehabilitated. Although the fighting was still raging
and the situation far from secure, the population of Hue felt
reassured enough to stay in place; even those who had evacuated
began to return to the city. Life in the ancient capital began to
return to normalcy.In the meantime, spirited by their recent gains, NVA forces were
endeavoring to build up their combat strength and prepare for an
all-out drive against Hue. Probing attacks began in all sectors as
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 156 -


our intelligence continued to report movements of enemy tanks,
artillery, and anti-aircraft weapons converging on Hue. Having
lost one division in the defense, I Corps required additional
forces to meet the next challenge.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 157 -

At my request, the Joint General Staff began to attach to my com-
mand the airborne forces which were being re-deployed from other
battle areas in MR-2 and MR-3. The first of these, the 2d Airborne
Brigade, arrived in Hue on 8 May and was immediately deployed to
reinforce the northern sector at My Chanh, under the operational
control of the Marine Division. Soon, in keeping with the
increased tempo of enemy activities, the JGS committed another
airborne brigade, the 3d, to MR-l on 22 May. I updated my plan of
defense as soon as the Airborne Division Headquarters arrived and
was placed under my control. I assigned it, minus its 1st Brigade
but reinforced with the 4th Regiment of the 2d Division, an area of
responsibility northwest of Hue, sandwiched between the 1st
Division and the Marine Division. The division''s headquarters,
under Lieutenant General Du Quoc Dong, was located at Landing Zone
(LZ) Sally. Meanwhile, the Marine Division assumed control of the
1st Ranger Group which had just been reorganized and refitted in Da
Nang.The rest of the month of May was a period of holding and refitting
for I Corps forces. During this time, both the 1st Division and
the Marine Division launched a series of limited but spectacular
attacks from their forward positions. The Marine Division took the
lead with a heliborne assault on 13 May during which two battalions
of the 369th Brigade landed in the Hai Lang area, 10 km southeast
of Quang Tri City, using helicopters of the 9th U.S. Marine
Amphibious Brigade. After landing, the marines swept through their
objectives and returned to their defenses at My Chanh. Caught by
tactical surprise in his rear area for the first time, the enemy
resisted weakly and incurred extremely heavy losses.To compete with the marines, on 15 May, the 1st Infantry Division
helilifted troops into Bastogne, caught the enemy off guard and
retook the firebase while elements of its two regiments cleared the
high ground south of the base and FSB Birmingham. A linkup was
made the next day and ten days later. FSB Checkmate was back in
friendly hands.


News of the reoccupation of these key strongpoints boosted the
morale of ARVN troops and deeply moved an exultant populace. Never
before had the solidarity between troops and the population in MR-l
been expressed with such effusion and spontaneity. The morale of I
Corps troops rose to a high peak despite the lack of any organized
program of motivation.

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 158 -
The fighting abated for about a week after the recapture of FSB
Bastogne, then resumed on 21 May when the enemy struck in force
against the marine sector in an attempt to regain the initiative.
With a concentrated armor-infantry force, supported by several
calibers of artillery, the enemy succeeded initially in breaking
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 159 -
through the northeast line of defense. After intense fighting that
lasted throughout the next day, the 3d and 6th Marine Battalions
finally drove back the enemy and by nightfall restored their former
positions along the My Chanh River. Even while these battles were
being fought, the Marine Division completed plans for another major
assault. In close coordination with the 9th U.S. Marine Amphibious
Brigade, naval gunfire and B-52 strikes, and the support of ARVN
and marine artillery units, on 24 May the 147th Marine Brigade
conducted an amphibious landing at My Thuy (Wunder Beach), 10
kilometers north of the defense line and simul-taneously made a
heliborne assault into Co Luy, 6 kilometers west of the coastline.
Both elements swept through the enemy-held area and returned to the
My Chanh line after several days of operation. This exploit was
truly a historic event for the Marine Division which planned and
executed an assault from the sea for the first time.


During the same period, the Airborne Division (-) which shared in
the responsibility of defending the northwestern approached to Hue,
made it possible for the Marine Division and the 1st Division to
become more and more aggressive. By the end of May, the 1st
Airborne Brigade arrived in Hue bringing the Airborne Division up
to full combat strength. And so, within the space of less than one
month, the defense posture of friendly forces in MR-l had fully
stabilized and became even stronger as May drew to its end.It was quite a change from the bleakest days of early May when Hue
lay agonized amidst chaos, terror, and uncertainty. Now there was
cause to believe that Hue would hold firm in spite of the enemy''s
desperate but unsuccessful efforts to break through the marines''
line. On 28 May, in front of the stately Midday Gate which opened
on the Old Imperial Palace at Hue, President Nguyen Van Thieu
affirmed this belief when he crowned the Marine Division''s
successes with a new star pinned on the shoulder of its commander,
Colonel Bui The Lan. General Lan solemnly vowed to take back Quang
Tri City from the enemy.Refitting and RetrainingIn conjunction with the efforts to defend Hue, an accelerated
program of refitting and retraining was initiated for those ARVN
units which had suffered severe losses or had disintegrated during
the month--long enemy offensive. No effort was spared to reshape
these shredded elements into combat-worthy units again. This was a
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 160 -


high priority task dictated by I Corps force requirements to
fulfill its mission and meet the challenge of regaining the lost
territory.


ARVN casualties and material losses were severe. Several units
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 161 -
had deteriorated to such an extent that they needed to be rebuilt
from scratch. The 1st Armor Brigade alone had 1,171 casualties and
lost 43 M-48''s, 66 M-41''s and 103 M-113''s. A total of 140
artillery pieces were either lost or destroyed; this meant that
about 10 ARVN artillery battalions had been stripped of all their
equipment. The 3d Infantry Division had only a skeletal
headquarters staff and the remnants of its 2d and 57th Regiments.
All ranger groups suffered about the same casualties which amounted to
over one half of their former strength.

Refitting efforts progressed rapidly and efficiently due to the
dedication of ARVN logistic units under the Central Logistics
Command and naturally, the quick and effective response of the U.S.
logistic system under the supervision of MACV. Most equipment and
material losses were quickly replaced. Among the most critical
items were 105-mm howitzers, trucks and armored vehicles, individual
and crew-served weapons, gas masks and other supplies such as
artillery ammunition, fuses and claymore mines. All of
these items were rushed to Da Nang by U.S. C-141 and C-5A aircraft
or by surface ships. As a result, during this critical period no
combat unit ever ran out of ammunition although the rates of expenditure
had risen dramatically, especially in 105-mm and 155-mm HE.To accelerate the retraining process, programs were shortened. A
two-week quick recovery training program was conducted at each unit
by ARVN and U.S. mobile training teams, usually at battalion level
with all officers and NCOs attending. This program included both
the theory and practice of marksmanship, handling of individual and
crew-served weapons, reconnaissance and tactics. Particular
emphasis was placed on the use of anti-tank weapons, especially the
TOW missile, the first issue of which arrived on 21 May.
Initially, the training for this missile was conducted by Americans
from the 196th Infantry Brigade. Eventually, when this brigade returned
to the U.S. training was continued at the Hoa Cam Training Center in
Da Nang under ARVN instructors. Artillery units, in
addition to the two-week quick recovery program, also underwent
special training courses on crater analysis and counter--battery
fire, all conducted by U.S. Army targeting assistance teams
dispatched from Fort Sill.


Several units, such as the 20th Tank Squadron, the 56th Regiment
and the territorial forces (about 6,000 men) were required to
undergo a complete refitting and retraining cycle. To facilitate
control these units were assembled at two training centers, Dong Da
at Phu Bai and Van Thanh on the outskirts of Hue. General Giai,
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 162 -


who no longer had a command, was in Da Nang on 5 May when he was
placed in arrest. Quite unfairly, but fully consistent with the
practice in the ARVN, General Giai was held personally responsible
for the defeat of his division. Although I would have been happy
to have had General Giai resume command of the reconstituted 3d
Division, I had no choice in the matter. I was barely able to save
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 163 -
the name of the division, for I received many calls from the Chief
of Staff, General Manh, who told me that President Thieu wanted the
3d removed from the rolls - it was "bad luck" -- and to call the
reconstituted division the 27th. The 3d Division, which was almost
completely reconstituted immediately after the fall of Quang Tri,
underwent a complete retraining program at Phu Bai. On 16 June, it
relocated to Da Nang where security was more conducive to the
rehabilitation process. While undergoing retraining there, it also
assumed the defense of the city and an airbase complex relieving
the U.S. 196th Infantry Brigade.In general, the refitting and retraining process produced
excellent results which, in a certain sense, were comparable to
successes being achieved by our combat units defending Hue. The 3d
Division in particular recovered rapidly under the strong
leadership of its new commander, Brigadier General Nguyen Duy Hinh.
Its return to the combat scene was truly a phenomenal achievement,
according to unbiased comments by the RVN and U.S. military
authorities.(2)((2) On1y a year later, in 1973, the 3d Infantry Division was
rated by the Joint General Staff as the best among ARVN divisions.
Its com-mander was also the only division commander to be promoted to
the rank of Major General during the year.)


As the month of June drew to its end, I Corps forces had regained
their former combat strength. They were now fully prepared to take
on the challenge of driving the enemy from Quang Tri Province.Next: Quang Tri Retaken ...
Quang Tri Retaken

One of the primordial tasks I Corps had to face immediately after
the fall of Quang Tri was to regain the initiative. This was my
primary concern when I took command. It was not an easy task,
given the heavy losses, the deteriorating morale, and the
precarious situation prevailing throughout the country at that
time. The enemy was experiencing some problems too. His rapid
success in Quang Tri, which he exploited skillfully, had advanced
his forces too far ahead of his logistical capabilities. He needed
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 164 -


time to resupply in the forward areas and meanwhile, air strikes
against his supply points and lines of communications were slowing
this effort.


Stalling the NVA drive in MR-l was just the first step. To hold
back the onrushing tide, our lines of defense had to be
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 165 -
consolidated and our forces re-deployed and reorganized to exploit
their offensive capabilities. Simultaneously and of equal
importance, our troops had to be motivated by strong leadership not
only to recoup their morale but also to become aggressive and imbued
with an offensive spirit. This was what I began demanding from
subordinate commanders, and as the situation improved, I
encouraged them to plan limited offensive operations to keep the
enemy off-balance. These operations, which were conducted during
the months of May and June with a combination of heliborne assaults
and amphibious landings, were well executed and achieved excellent
results. Their effect on the enemy, coupled with devastating
strikes by the U.S. Air Force and Navy, was astounding. Now off-
balance and on the defensive, enemy forces were more concerned with
their safety than the continuation of the offensive which was
stalled. Our limited offensive operations had bought us enough
time to prepare for the long-awaited big push northward.The I Corps offensive campaign, code-named LAM SON 72, was
designed primarily to retake Quang Tri Province. It was conceived
not as a blitzkrieg but as a coordinated and phased campaign
combining the consolidation of the defense of Hue with successive
offensive operations from our forward positions at the My Chanh
line, first to destroy enemy forces, then to reoccupy Quang Tri City
and finally to restore the provincial government. During the initial
phase, our forces would attack to seize dominating terrain from
which they could employ their fires to destroy all the enemy
in zone. They would bypass political objectives, such as district
towns unless it became necessary to enter them to destroy the enemy.Preparations for the offensive were divided into three stages.
During the first ten days of June, we repositioned forces across
the front. From 11 to 18 June, the 1st Division launched an attack
west in the direction of FSB Veghel while the Marine and Airborne
Divisions conducted limited objective operations north of My Chanh
to probe the combat strength of the enemy. From 19 to 27 June, a
deception plan was initiated to confuse the enemy as to the timing
and direction of the main effort. Under this plan, our forces made
preparations for a fictitious airborne assault on Cam Lo and an
amphibious landing on Cua Viet to cut off the enemy''s supply lines
and strike into his rear areas. Finally, two days before the big
push, an intensive offensive by fire was to be conducted with 3-52
strikes, tactical air and naval gunfire and artillery against enemy
troop concentration areas, supply storages and gun positions. LAM
SON 72 was to be initiated on 28 June with a two-pronged attack
northward coordinated with a supporting effort southwest of Hue. The
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 166 -


Airborne Division would make the main effort, attacking on the
southwest side of QL-l toward La Vang, while the Marine Division
would make the secondary effort along Route 555, moving toward
Trieu Phong. The 1st Division, meanwhile, was to pin down enemy
forces southwest of Hue. South of Hai Van Pass, in coordination
with the northward push the 3d Division was to continue ensuring
the defense of Da Nang by conducting economy-of-force operations
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 167 -
concurrent with its training and refitting program. In the
meantime, the 2d ARVN Division was to conduct search and destroy
operations in Quang Tin and Quang Ngai Provinces.


The plan was submitted simultaneously to Saigon by I Corps
Headquarters and FRAC about two weeks before D-day. A day or so
later, General Cooksey my senior adviser, told me that MACV had
reviewed my plan and suggested that it would be better if I would
continue limited spoiling attacks and consider a counteroffensive
at a later date. This disturbed me greatly, for my troops were
eager to go. I was ready, and it was a good, carefully worked-out
plan. I decided to present it personally to the President, feeling
confident that he would support it. He needed a victory in MR-l to
strengthen his political support.I flew to Saigon and explained the plan in detail to the
President, the Prime Minister, General Quang (the Presidentts
national security deputy) and General Vien. President Thieu
listened, then, taking a purple grease pencil, drew an arrow on my
map, suggesting a spoiling attack. The Prime Minister agreed,
commenting on the French attack on the "street without joy."
Discouraged, I folded my map and flew back to Hue.I worried about this all night and very early the following
morning called General Quang and told him that I would present no
more plans to Saigon. If they wanted me to do anything, they
should give me a Vietnamese translation of whatever plan they
wanted me to execute and I would comply. The President called me
about 0900 and told me that he was concerned about my plan -- that
he ~e1t it was too ambitious --but that he would like me to return
to Saigon and show it to him again. This I did the next day and,
after a brief discussion, the President approved the plan.


LAM SON 72 began on 28 June as planned. Both the airborne and
marine spearheads made good progress but slower than we expected.
Enemy resistance was moderate during the first few days except for
a few regimental-size clashes that occurred when our forces crossed
the enemy 5 first line of defense north of the My Chanh River.
However, as the enemy fell back and our forces advanced near the
Thach Han River, his resistance became heavier.On 7 July, the first airborne elements reached the outskirts of
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 168 -


Quang Tri City where they clashed violently with the enemy
defenders. The enemy was determined to hold fast and his forces
were supported by heavy concentrations of artillery and mortar
fire. To relieve the pressure on the paratroopers and also to
interdict the enemy''s line of communication with the city, along
which he continually brought in more troops, I ordered the Marine
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 169 -
Division to helilift a battalion two kilometers northeast of the
city. This battalion was unable to make any progress, however; it
was stopped by enemy infantry and armored elements.


By this time, the enemy''s determination was all too clear; he
planned to hold Quang Tri City to the last man. The enemy''s
ferocious resistance was such that Quang Tri City suddenly became a
"cause celebre" that attracted emotionally-charged comments by
public opinion throughout South Vietnam. Although it had not been
a primary objective, it had become a symbol and a major challenge.
The enemy continued reinforcing; he was determined to go all out
for the defense of this city. The ARVN drive was completely stalled.I Corps'' position at this juncture was a difficult one. Pushed by
public opinion on one side and faced with the enemy''s determination
on the other, it was hard-pressed to seek a satisfactory way out.
My final assessment was that we could not withdraw again from Quang
Tri without admitting total defeat; our only course was to
recapture the city. Therefore, I directed a switchover of zones
and assigned the primary effort to the Marine Division. The
offensive then took on a new concept but the mission remained the
same. I concluded that if the enemy indeed chose to defend Quang Tri
City and concentrated his combat forces there, he would give me
the opportunity to accomplish my mission employing the superior
firepower of our American ally.


I modified the plan accordingly. (Map 7) The Marine Division had
the mission to destroy enemy forces in the city. To economize its
forces, the division was to establish a firm defense line along
Phase Line Gold and from there to launch limited attacks against
enemy forces up to the limit of the Cua Viet River (Phase Line
Blue). The Airborne Division was to secure the Thach Han line and
support the marines'' effort. Its mission was to destroy the NVA
304th Division, reoccupy FSB Barbara and FSB Anne, interdict enemy
supply lines from the west and protect Route QL-l, the I Corps main
supply line.Because of the enemy''s determined defense, the recapture of Quang
Tri City became a long, strenuous effort which carried into
September. By that time, total enemy forces in Quang Tri and Thua
Thien Provinces alone reached the incredible proportions of six
infantry divisions, the 304th, 308th, 324B, 325th, 320B and 312th.
The 312th Division had been re-deployed from Laos and introduced
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 170 -


into Quang Tri along with troop reinforcements for the other
divisions. The showdown was inevitable. But the balance of forces
was lopsided; the enemy had more than enough strength to contain
South Vietnam''s three divisions, even though they were our best ones.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 171 -

In spite of continuous, violent clashes and the enemy''s ferocious
artillery fire which averaged thousands of rounds daily, I Corps
forces were able to keep the offensive momentum going. This was
possible because we rotated the frontline units, giving them a
chance to rest and refit. The balance of forces, however, still
favored the enemy heavily, which at times raised the question of
whether we should reinforce MR-l with additional troops.
Consideration was even given to deploying an infantry division from
MR-4, but the idea was finally rejected as neither feasible nor
absolutely necessary. The military situation throughout South
Vietnam during that critical period was such that the redeployment
of a major unit would have seriously weakened the losing military
region.But neither the enemy''s opposition nor the protraction of the
campaign seemed to affect I Corp''s tactical posture and
determination. I believed that it was just a matter of time because
all the ingredients for our success were there: a firmly
established command and control system, a dedicated staff, and
adequate support. The drawn-out contest between our forces and the
enemy for this coveted objective might even be advantageous to us;
if we had succeeded in retaking Quang Tri during the very first few
days of the campaign, the battle area would not have attracted a
sizable enemy force. Those six NVA divisions might have been
diverted to the western approaches to Hue. This is what I feared
most because our defenses in that rough terrain were more
vulnerable. But concentrated as they were at Quang Tri, the enemy
divisions presented lucrative targets for the combined fires of
artillery tactical air and B-52''s.


When the offensive campaign entered its tenth week in early
September without a decisive outcome in sight, I decided that the
delay had been long enough. Enemy forces by that time had been
reduced considerably by the volume of firepower delivered by B-
52''s, tactical air, artillery and naval gunfire; I was personally
convinced that a new major effort by I Corps stood a good chance
for success. A victory at this juncture would not only reinforce
the RVNVS military posture --the enemy had been defeated at An Loc
and Kontum -- it could also bring about excellent returns in a
political sense.On 8 September, therefore, I Corps launched three separate oper-
ations to support its major objective, retaking Quang Tri City.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 172 -


The Airborne Division advanced and reoccupied three key military
installations formerly under ARVN control at La Vang, south of the
Quang Tri Old Citadel. From these positions, the paratroopers were
able to provide excellent protection for the southern flank of the
marines. The next day, the Marine Division initiated the main
effort, attacking the Old Citadel. At the same time, U.S. and RVN
forces conducted an "incomplete" amphibious assault on a beach
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 173 -
north of the Cua Viet River; the purpose was diversionary. At
first, the enemy1s determined resistance slowed the marines1
progress, but elements of the 6th Marine Battalion penetrated one
side of the citadel''s walls on 14 September. During the following
day, more marines were injected into the breach and other marine
spearheads repeatedly assaulted the eastern and southern faces of
the citadel. During the night of 15 September, the marines
regained control of the citadel. Finally, in the morning of 16
September, the RVN flag was raised on the citadel amidst the cheers
of our troops. This was a day of exalting joy for the entire people
of South Vietnam.


By late afternoon of the next day, the marines had eliminated the
last NVA remnants within the citadel and expanded control over
the entire city which was now reduced to heaps of ruin. During
the last ten days of fierce assaults on the citadel, 2,767 enemy
troops were killed and 43 captured. Marine casualties during this
time averaged 150 a day.


After Quang Tri City was retaken, the level of enemy activities
throughout northern MR-i dropped off markedly, especially in the
marines'' sector. This low activity level continued until 30
September when the Airborne Division again launched attacks to
reoccupy FSB 3arbara and FSB Anne. The paratroopers'' attacks met
with fierce enemy resistance Their progress was slowed not only by
heavy enemy artillery barrages but also by drenching monsoon rains. As
October drew to its end, however, the Airborne Division finally
reoccupied FSB Barbara and shifted its effort toward FSB Anne to
the north.In the meantime, the 1st Infantry Division sustained its
initiative in Thua Thien Province. In addition to defending Hue,
the division had the mission to conduct offensive operations to
extend its area of control to the west and southwest. Activities
in the 1st Division''s sector were moderate during early June. They
were mostly concentrated on the areas of FSB''s Birmingham,
Bastogne and Checkmate and along Route 547. By the end of June,
however, enemy pressure bacame heavier.During July, FSB Checkmate was subjected to heavy enemy attacks
during which it was overrun and retaken several times. Toward the
end of the month, FSB Bastogne also came under enemy control. For
the first time in five months of hard fighting and under constant
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 174 -


pressure, the 1st Division began to show some signs of weariness.
Still, it held on to and maintained its line of defense. To help
the division regain its vitality and aggressiveness, I decided to
reinforce it with the 51st Regiment. Then, in early August, with
the strong support of B-52 strikes and U.S. tactical air, the
division successively retook Bastogne and Checkmate. During this
month, as the enemy gradually lost his initiative, the 1st Division
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 175 -
began to launch attacks to enlarge its control toward the west.
Taking advantage of its renewed determination, the division even
took back Veghel, the remotest fire support base to the southwest
on 19 September. From then on, the NVA 342B Division completely
lost its aggressiveness and avoided serious engagements. When
October arrived; uninterrupted monsoon rains forced the 1st
Division to revert to the defensive. Activities during this time
plunged to the lowest level since the beginning of the enemy''s
Easter offensive.

>From the time I Corps began offensive operations in Quang TriProvince to the end of July, the three provinces south of the Hai
Van Pass were able to maintain reasonable control despite the low
strength of friendly forces. Although sparsely used, B-52 strikes
continued to be directed against a number of selected targets.
However, as friendly forces in northern MR-l approached Quang Tri
City and were concentrating their efforts on this objective, the
enemy suddenly chose to initiate several heavy attacks, especially
in the area of the Que Son Valley, against elements of the 2d ARVN
Infantry Division. This move was in all probability intended to
alleviate our pressure on Quang Tri. Da Nang Air Base was also
heavily rocketed many times. Enemy pressure was particularly
strong on remote district towns in the foothills areas. Some of
them were overrun after protracted sieges.

In the face of the enemy''s mounting pressure, the 2d Infantry
Division, now under Brigadier General Tran Van Nhut, was directed
to concentrate its effort on the southernmost province, Quang Ngai,
where the threat posed by the NVA 2d Division was increasing.
Meanwhile, the 3d Infantry Division was assigned the mission to
clear the pressure that the NVA 711th Division was exerting in the
Que Son Valley and also to retake the district town of Tien Phuoc
in Quang Tin Province. Despite superior enemy forces, both ARVN
divisions were determined to fulfill their missions and performed
extremely well. The successful operation conducted by the 3d
Division to retake the district town of Tien Phuoc in particular -
its first major engagement since its battered with-drawal from
Quang Tri not long ago - truly marked its regained stature and
restored to some extent the popular confidence vested in it.


Toward the end of October, the overall situation in MR-l was
completely stabilized. As the possibility for a negotiated cease-
fire increased with every passing day, the people of Quang Tri,
Thua Thien and Hue in particular rejoiced at the prospect of peace.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 176 -


But they all realized the great price that had already been paid
for this possible cease-fire. Peace certainly would not have been
obtained without the heroic exploits and sacrifices of the Marine
Division, the Airborne Division and the 1st Division on all the
battlefields of Quang Tri and Thua Thien. These exploits remained
forever engraved in their minds.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 177 -
Role of U.S. Air and Naval SupportDuring the entire period of the enemy''s Nguyen Hue offensive
campaign in MR-l, the support provided by the Vietnamese Air Force
and Navy was marginal although they were employed to the maximum of
their limited capabilities. Therefore, when the fighting broke out
with great intensity and such a large scale, ARVN units had to rely
mostly on support from U.S. Air Force and Naval units. This
support was effective and met all of I Corps requirements.Before April 1972, U.S. air activities in MR-l were at a low
level. Any 24-hour period with more than 10 tactical air sorties
was considered a busy day. When the enemy1 5 offensive began,
however, U.S. air sorties increased dramatically. At one time,
these sorties numbered 300 or more per day. Despite almost
continuously bad weather during the month of April, air support was
substantial and contributed initially to slowing down the advance
of enemy forces and eventually stalling it altogether. B-52
strikes also increased remarkably during this period, averaging in
excess of 30 missions a day. These strikes caused the most damage
and greatest losses to enemy support activities. They were also
used to provide close support to ARVN ground forces on several
occasions. In addition to support provided the U.S. Air Force, I
Corps forces also received much assistance from the U.S. Army 11th
Combat Aviation Group whose activities were closely coordinated
with those of ARVN units. This group provided essential support
with troop lift logistical support and gunships.During the early days of the enemy''s invasion of Quang Tri, U.S.
Air Force fire support missions were not only impeded by inclement
weather but also by disorderly retreats of certain ARVN units.
Since it was difficult for tactical aircraft to locate accurately
friendly positions under those circumstances, large no-fire areas
had to be established and this reduced the effectiveness of air
support. As the weather gradually improved, and after the friendly
line of defense had stabilized, air strikes became most effective
against areas of enemy troop concentration, enemy tanks and
artillery and lines of communication.The NVA air defense effort increased during their invasion. At
first SAM sites were located in the DMZ area along with
antiaircraft guns but as NVA forces advanced south, they were also
displaced south to the vicinity of Cam Lo and Route QL-9. Coverage
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 178 -


by these missiles and guns thus extended to include our My Chanh
line of defense. Throughout this forward battle area, enemy
antiaircraft machineguns, artillery and SA-2 missiles were deployed in
a dense pattern.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 179 -

During May, coordination procedures for the use of air support
were vastly improved after the relocation of I Corps Air Operations
Center to Hue where it was co-located and operated in conjunction
with the Fire Support Coordination Center. This provided much
better coordination and timely control. In addition, tactical air
control parties (TACP) were also deployed to operate alongside
division tactical command posts. This newly arranged system of
coordination and control, added to I Corps'' gradual restoration of
tactical initiative, greatly expanded the use of air support which
totaled in excess of 6,000 sorties for the month. Enemy positions
and artillery emplacements, particularly 130-mm guns, suffered
severe losses; most spectacular were the results achieved through
the use of laser-guided bombs and the technique of radar-guided
bombing using aerial photo coordinates.


As to naval gunfire, its support was modest during the first day
of the enemy invasion since only two destroyers, the USS Straus and
USS Buchanan, were operating offshore MR-l during late March. When
the offensive broke out, however, all naval gunfire ships in the
vicinity were immediately dispatched to the area and began
providing support for the beleaguered 3d Division units. The level
of naval gunfire support increased with every passing day. At one
time during the month of June, there were as many as 38 destroyers
and 3 cruisers on the naval gunline. The limited range of their
guns however, still precluded the bombardment of targets located
far to the west of Route QL-l. After the arrival of the heavy
cruiser USS Newport News with her eight-inch guns during May,
however, the destructive power and effective range of U.S. naval
gunfire increased considerably.


Naval gunfire was particularly beneficial to the Marine Division.
With its all-weather capabilities, naval gunfire responded
perfectly to every support requirement within its range. During
the period of I Corps stabilization and counteroffensive, the
number of ships available for support varied from eight to 41 and the
number of rounds fired ranged from a high of 7,000 to a low of
1,000 daily. For the control of fire, forward observer teams were
attached to I Corps major units such as the infantry divisions, the
1st Ranger Group, and the Marine and Airborne Divisions and to the
sectors of Quang Tin and Quang Ngai in southern NR-l.


In general, fire support available from U.S. and RVN sources was
plentiful for I Corps throughout the enemy offensive. But the
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 180 -


judicious and timely use of it proved to be a difficult problem in
coordination and control The establishment of a fire support
center at Hue in May 1972 was a step in the right direction. For
the first time, it enabled I Corps to integrate and make the most
effective use of all U.S. and RVN fire support available. Because
of its smooth operation, the center contributed significantly to
the ultimate success of I Corps. It could be regarded as the
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 181 -
symbol of effective cooperation and coordination, not only between
U.S. and RVN elements, but also among our various services and
service branches.


---- END ------
Phân sau là nói vê trân chiên ó Kun Tom. Có lë dê sang môt
topic khác.

Trân thành cô Quáng Tri là môt trân dánh rât khôc liêt.

Theo nhiêu thông tin thì chi trong 81 ngày dêm phòng thú Quáng Tri chúng ta dã mât khoáng 1
van chiên sÿ hy sinh - tính ra khoáng hon 100 chiên sÿ hy sinh môi ngày.

Nhung nhìn vào thuc tê thì khoáng 60-70% sô hy sinh là do bom, pháo ham Mÿ (theo thông tin
tôi duoc biêt). Ðãc biêt là do bom B52 và pháo ham dôi 7.

Vói sô luong hàng trãm tân bom môi dot rái xuông thì dú biêt së thiêt hai thê nào.

Nhu vây ta chi bi hy sinh vào khoáng 3000-4000 nguòi khi dánh nhau vói lü nguy - cá hai su
doàn Dù và Thúy Quân Luc Chiên.

Trong 81 ngày mà quân ta hy sinh 3000-4000 nguòi khi dánh nhau vói hai su doàn tông trù bi
cúa lü nguy thì dâu có gì là lón.

Tôi muôn nêu lai môt ví du dã nêu trong topic "Quáng Tri 1972" là trong trân Thuân An - Huê 25-
26/3/1975 chi trong có 2 ngày mà khoáng hon 1 dai dôi cúa ta cüng chãng có máy bay, bom B52,
pháo ham mà dã giêt duoc hon 3000 tên lính nguy - dãc biêt còn bãt sông thêm duoc 7000 tên
lính nguy khác.

Trong sô bi giêt và bãt này dó có tói hon 4000 tên - gân nhu toàn bô lü doàn 147 Thúy Quân Luc
Chiên có tãng cuòng thêm tiêu doàn 7 Thúy Quân Luc Chiên, lü doàn 147 Thúy Quân Luc Chiên
này là vào loai ác ôn khát máu nhât trong quân dôi nguy.

Vô lí.Môt dai dôi chi có hon 100 chiên sï,làm sao mà diêt lãm dich thê?Truyên thân thoai há?Hay
dich dua nguc ra cho ta bãn?
Nhüng tù ngü "giêt, khát máu, ác ôn" làm tôi ghê tóm quá.
Nhüng ban bè tôi dã ngã xuông cho môt nuóc ViêtNam
thông nhât, dôc lâp, không có gì liên hê vói nhüng tù ngü
dó dâu. Xin dùng làm vây máu vong linh các liêt sÿ

Trong bài quôc ca (nguyên thuý ) có mây câu man ro '' Thê ãn gan uông máu quân thù '' cüng dã gõ
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 182 -


bó rôi , không biêt Ð/C lính nây sao còn hãng quá vây , thât thât vong quá vói dông chí .

Tôi thât ghê tóm nhüng lòi lë cúa câu, câu CoDep.

Thât ghê tóm vói môt ké dã dánh dông nhüng hành dông cúa lü nguy vói su hy sinh cúa các
chiên sÿ cách mang cho dôc lâp tu do cúa tô quôc.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 183 -
Chúng ta së tán dông, tán tây nhung mà khi tìm hiêu lich sú thì nên nãm nhüng diêm quan trong
dê nêu thây goi lên báng trá bài thì biêt mà thua thôt.

Ðiêu cãn bán vê chú dê này là nãm 1972, cá 3 müi tân công cúa tuóng Giáp dêu bi bé gãy ó
Quáng tri, Kontum, và Lôc Ninh.
Hu danh cúa viên tuóng già Ðiên Biên Phú thuó nào bi nhân chìm trong các dông gach dô nát
cúa thành cô Quáng tri.

Ðiêu cãn bán thú hai là vói môt tu duy bình thuòng ta có thê thây là vói sô bom dan dô vào nhiêu
nhu vây, cùng vói tôn thât lón cúa các don vi tinh nhuê nhât cúa VNCH thì thuong vong cúa
quân Bãc Viêt ó múc dô 11,000 là quá ít! Tai sao?

Câu hói trên dân tói vân dê cãn bán thú ba là cách tãng viên cúa quân dôi Bãc Viêt không don
thuân chi là dua môt trung doàn B vào thay thê cho môt trung doàn A; mà nó còn là chuyên cá
trung doàn A bi tiêu diêt gân hêt, thì nguòi ta chi cân giü lai khung sï quan chi huy cúa don vi A,
và cú thê nhôi thêm tân binh vào dê bô sung cho nhüng hao hut nhân mang cúa don vi A này.
Do dó, con sô thuong vong cúa don vi A có khi còn gâp nhiêu lân quân sô mói ra trân ban dâu.
Choi vói mây bác Com San thì phái biêt cái mánh nói láo cúa các bác í. Ngây tho, cá tin quá thì
hì hì không tho lâu và không tiêp thu duoc diêu gì hüu ích trên sú dài này dâu.

Ðiêu cãn bán cuôi cùng, con giai cúa các cu Nguyên Vãn Thiêu, cu Võ Nguyên Giáp, cu Lê
Duân, cu Ngô Quang Truóng dêu không có mãt tai Quáng Tri. Toàn con dân den chêt ó dây thôi.
Con giai cu Thiêu tôt nghiêp nha sï tai dai hoc UCLA, con giai cu Giáp là Võ Ðiên Biên di du hoc
giò làm lón, nhung mà em không nhó chi tiêt, ông rê cu Giáp bây giò là giám dôc công ty Fpt
trùm internet và phone di dông tai VN hiên nay. Con cu Duân thì du hoc ó Nga, cu Truóng
duòng con cái em không rành co mà chãc cüng lai loanh quanh kÿ su, bác sï dâu dó tai Mëo.
Con cúa các me liêt sï, me anh hùng thì thit xuong dã tan thành cát bui Quáng tri bói bom, bói
pháo, nhiêu nguòi chua chãc có duoc tâm mô chí làm thuôc.

Hêt tiêt hoc, chuông reng giò ra choi, các bác!
Tô quôc-Danh du- Trách nhiêm
Bác quyenlinh quá khích và xuyên tac lich sú nên dã duoc gúi di hoc lai lich sú 1 tháng. Có nhu
vây mói ko cho dám hú nho loi dung bôi nho này no. Vài ý kiên cúa bác quyenlinh chua chãc dã
dai diên cho tât cá thành viên trên box này.

Bác spirou xú lý bác ql mà lai không xú lý tàn du dôc hai bác ql dê lai trên chú dê này. Khi bác ql
bia dãt vê chuyên 1 dai ta ha cá lü doàn TQLC VNCH, bác ql dùng tu liêu "Tháng 3 gãy súng"
cúa sï quan TQLC Cao Xuân Huy trên trang nhà www.vnthuquan.net. Nêu thành viên diên dàn
nào chua doc qua sách này thì së vân còn bán tín bán nghi vê diêu láo toét cúa bác ql. Trong khi
bác spirou dông dao, dông thót âm ï vê chuyên gúi bác quyenlinh di cái tao, thì bác spirou lai âm
thâm xóa bài viêt truóc cúa em vê hôi ký Cao Xuân Huy; doc giông trên báo VN, quan tham
nhüng nhân khuyêt diêm, co mà chính quyên vuõn không thu hôi lai duoc tiên tham nhüng.

Ðây là chiên tranh, và cá trong hoà bình nüa, con vua thì lai làm vua. So bì ty nanh, ghen ghét và
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 184 -


dô ky thì có bao giò làm dc cái viêc dek gì. Phân dân den thì cú làm dân den cho tôt cú thích di
làm bô thãng khác choc ngoáy vó vân.

Các bác nào giâu kinh nghiêm xem lai cho mình cái ánh này có phái ó Quáng Tri không, vì doc
dc cái chú thích cúa hình trong trang web này là "môt don vi TQLC ó Quáng tri nãm 72" mà trông
hình nhu là cái côt cò ó Huê thì dúng hon.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 185 -
Tai cu tô chúng tó dã man, cu ây viêt sách binh pháp cüng cài mây câu dòi ãn gan uông máu
quân thù. May mà cu ây ãn xuân duoc 3 lân dánh Mông nên giò duoc phong thánh.
Mà bon tó man ro kê bon tó, liên quan quái gì dên câu nhi???
To MDB:

- Thú nhât là bác nên bó cái tính dua ra 1 ít sú liêu su thât lai lông vào môt ít tình cám nói láo di.
Ví du nhu là "hu danh" - ngoài bác ra thì còn có ai nói là "hu danh" nào? Thú hai là "chôn vùi" -
cüng ngoài bác ra thì có ai nói là "chôn vùi" nüa há? Các danh tuóng thì cüng ko có ai là bách
chiên bách thãng cá. Cho dù là Napoleon thám bai ó Nga rôi ó Waterloo thì danh tiêng cúa ông
ta cüng ko vì thê mà bi "chôn vùi".

- Thú hai nüa là cãn cú vào dâu mà dám nói là "chêt thê ít"? Nãm 75 bom dan cüng lãm mà
quân luc VNCH chêt, bi bãt, bi hàng, duoc tung ra ... cüng nhiêu mà sao ko thây chêt nhiêu há?
Cãn cú nhu bác là cái thú cãn cú rât vu vo. Còn vê chuyên "nói láo" thì ây là bênh cúa moi bên
trong CTVN. Mÿ thì nôi tiêng vói vu nói láo dêm xác (hi vong bác ko cân tôi cho chúng cú - nêu cân
thì doc lai Karnow), VNCH thì nôi tiêng vói "lính ma". Ngay cá bác MDB cüng nôi tiêng vói nhüng
cú nói láo ngoan muc nhu là ý 1 tôi dã nêu.

Xem chùng tình hình không quân VN hoat dông cüng không duoc hiêu quá lãm trong nãm 1972.

Ó miên Bãc tý lê thãng thua trong không chiên giüa KQNDVN vói luc luong hái quân Mÿ cüng
tãng vot theo huóng có loi cho Mÿ kê tù sau khi hái quân Mÿ huân luyên lai phi công theo chuong
trình Top Gun. Ðãc biêt ngày 10 tháng 5 KQNDVN có 6 (?) máy bay Mig roi mà Mÿ không có
chiêc nào. (Trong dó phi công Randall Cunningham bãn roi 3 Mig-17 trong 1 ngày, chiêc thú 3 là
môt "ace" cúa Viêt Nam mà tên truyên miêng trong giói phi công Mÿ là "Toon").
Cüng trong nãm 72 Mÿ sú dung bom la de phá huý câu Hàm Rông, câu Long Biên, ... mà không
chiu thiêt hai gì. Tôi nghe nói là bô dôi hoá hoc sau dó dã phái thá khói nhân tao che phú toàn bô
nhà máy diên Yên Phu dê dê phòng bom la de.
Thòi ky truóc 72, phái sú dung bom thông thuòng nên quân Mÿ dã mât 11 máy bay dê tân công
câu Hàm Rông (sô liêu VN: 99 cái ).
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 186 -

Trân không chiên giüa Cunningham và "Toon":

CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.


www.thegioiebook.com
- 187 -


CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.
CAN VE DO TÔI YÊU TO QUÓC TÔI!
Hôn thiêng sông núi nuóc Nam
Máu hông nòi giông Con Rông Cháu Tiên
Ve vang hùng cú phuong Dông
Vây vùng bôn bê tranh tài nàm châu.You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->