P. 1
88 de Cam Thu Van Hoc Lop 5

88 de Cam Thu Van Hoc Lop 5

|Views: 3,559|Likes:
Được xuất bản bởiphandominhhang

More info:

Published by: phandominhhang on Oct 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

1 88 ĐỀ VĂN CẢM THỤ LỚP 5

I. ThÕ nµo lµ c¶m thô v¨n häc? C¶m thô v¨n häc lµ sù c¶m nhËn nh÷ng gi¸ trÞ næi bËt, nh÷ng ®iÒu s©u s¾c, tÕ nhÞ vµ ®Ñp ®Ï cña v¨n häc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm (cuèn truyÖn, bµi v¨n, bµi th¬...) hay mét bé phËn cña t¸c phÈm (®o¹n v¨n , ®o¹n th¬...thËm chÝ mét tõ ng÷ cã gi¸ trÞ trong c©u v¨n, c©u th¬) Nh vËy, c¶m thô v¨n häc cã nghÜa lµ khi ®äc (nghe) mét c©u chuyÖn, mét bµi th¬... ta kh«ng nh÷ng hiÓu mµ cßn ph¶i xóc c¶m, tëng tîng vµ thËt sù gÇn gòi, “nhËp th©n” víi nh÷ng g× ®· ®äc... §Ó cã ®îc n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc s©u s¾c vµ tinh tÕ, cÇn cã s say mª, høng thó khi tiÕp xóc víi th¬ v¨n; chÞu khã tÝch lòy vèn hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ cuéc sèng vµ v¨n häc; n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt phôc vô cho c¶m thô v¨n häc. II. C¸ch viÕt mét ®o¹n bµi c¶m thô v¨n häc: a. §äc kü ®Ò bµi, n¾m ch¾c yªu cÇu cña bµi tËp (ph¶i tr¶ lêi ®îc ®iÒu g×? CÇn nªu bËt ®îc ý g×?...) b. §äc vµ t×m hiÓu vÒ c©u th¬ (c©u v¨n ) hay ®o¹n trÝch ®îc nªu trong bµi (Dùa vµo yªu cÇu cô thª cña bµi tËp ®Ó t×m hiÓu, vÝ dô: c¸ch dïng tõ ®Æt c©u; c¸ch dïng h×nh ¶nh, chi tiÕt; c¸ch sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt quen thuéc nh so s¸nh, nh©n hãa, ®iÖp ng÷...®· gióp em c¶m nhËn ®îc néi dung, ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï, s©u s¾c). c. ViÕt ®o¹n v¨n vÒ c¶m thô v¨n häc (kho¶ng 5-7 dßng) híng vµo yªu cÇu cña ®Ò bµi. (§o¹n v¨n cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mét c©u “më ®o¹n” ®Ó dÉn d¾t ngêi ®äc hoÆc tr¶ lêi th¼ng vµo c©u hái chÝnh; tiÕp ®ã, cÇnnªu râ c¸c ý theo yªu cÇu cña ®Ò bµi; cuèi cïng, cã htÓ “kÕt ®o¹n” b»ng mét c©u ng¾n gän ®Ó “gãi” l¹i néi dung c¶m thô) N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ c¶m thô v¨n häc ë tiÎu häc, kiªn tr× tËp luyÖn tõng bíc (tõ dÔ ®Õn khã), nhÊt ®Þnh häc sinh sÏ viÕt ®îc nh÷ng ®o¹n v¨n hay vÒ c¶m thô v¨n häc, sÏ cã ®îc n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc tèt ®Ó ph¸t hiÖn biÕt bao ®iÒu ®¸ng quý trong v¨n häc vµ cuéc sèng cña chóng ta.
§Ò 1: Trong bµi Dõa ¬i! (TiÕng ViÖt5 , tËp mét), nhµ th¬ Lª Anh Xu©n cã viÕt: “Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng RÔ dõa c¾m s©u vµo lßng ®©t, Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng.” Em h·y cho biÕt: h×nh ¶nh c©y dõa trong ®o¹n th¬ trªnnãi lªn nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vÒ ngêi d©n miÒn Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mü? BµI LµM: Trong khæ th¬ trªn (trÝch trong bµi Dõa ¬i) cña nhµ th¬ Lª Anh Xu©n, ta thÊy t¸c gi¶ nh muèn th«ng qua h×nh tîng c©y dõa ®Ó ca ngîi phÈm chÊt kiªn cêng, anh dòng, hiªn ngang, tù hµo trong chiÕn ®Êu cña ngêi d©n miÒn Nam. §ång thêi t¸c gi¶ còng muèn nãi lªn phÈm chÊt trong s¸ng, thñy chung, dÞu dµng, ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng vµ ý chÝ kiªn cêng b¸m trô, g¾n bã chÆt chÏ víi m¶nh ®Êt quª h¬ng m×nh cña ngêi d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc. §Ò 2: T¶ c¶nh ®Ñp Sa Pa, nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch ®· viÕt: “Tho¾t c¸i, l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong kho¶nh kh¾c mïa thu. Tho¾t c¸i, tr¾ng long lanh mét c¬n ma tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo, lª, mËn. Tho¾t c¸i,
-1-

2 giã xu©n h©y hÈy nång nµn víi nh÷ng b«ng hoa lay ¬n mµu ®en nhung hiÕm quý.” (§êng ®i Sa Pa- TiÕng ViÖt 4, tËp mét, 1995) Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u ë ®o¹n v¨n trªn? Nªu t¸c dông cña c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u ®ã. BµI LµM: Cã lÏ cha cã t¸c gi¶ nµo t¶ c¶nh Sa Pa l¹i ®Ñp ®Ï, tinh tÕ vµ sèng ®éng nh nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch. T¸c gi¶ ®· khÐo lÐo sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®¶o ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh, ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp nªn th¬ cña c¶nh s¾c thiªn nhiªn vµ thêi tiÕt ë Sa Pa. §ång thêi ®iÖp tõ “tho¾t c¸i” t¹o cho chóng ta c¸i c¶m xóc ®ét ngét, ngì ngµng tríc sù thay ®æi nhanh chãng cña thêi tiÕt ë Sa Pa. Sù thay ®æi nhanh chãng ®Õn møc bÊt ngê Êy khiÕn ngêi ®äc nh l¹c vµc mét tiªn c¶nh vËy. §Ò 3: Trong bµi Bãc lÞch (TiÕng ViÖt 2, tËp hai., 1995) nhµ th¬ BÕ KiÕn Quèc cã viÕt: “Ngµy h«m qua ë l¹i Trong vë hång cña con Con häc hµnh ch¨m chØ Lµ ngµy qua vÉn cßn...” Nhµ th¬ muèn nãi víi em ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn? BµI LµM: Trong ®o¹n th¬ trªn, nhµ th¬ BÕ KiÕn Quèc nh muèn nãi víi chóng ta r»ng: Ta häc hµnh ch¨m chØ th× trong cuèn vë hång ®Ñp ®Ï cña chóng ta sÏ ®îc ghi l¹i nh÷ng ®iÓm mêi do chÝnh nh÷ng kiÕn thøc mµ ngµy ®ªm ta miÖt mµi häc tËp. Bëi vËy cã thÓ nãi: Ngµy h«m qua tuy ®· qua ®i nhng sÏ ®îc nh¾c ®Õn khi ta cã nh÷ng kiÕn thøc, cã nh÷ng thµnh qu¶ mµ “ngµy h«m qua” ta ®· tÝch lòy ®îc. §Ò 4: BãNG M¢Y H«m nay trêi n¾ng nh nung MÑ em ®i cÊy ph¬i lng c¶ ngµy ¦íc g× em hãa ®¸m m©y Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m (Thanh Hµo) §äc bµi th¬ trªn, em thÊy cã nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ? BµI LµM: §äc bµi th¬ trªn, ta thÊy t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ m×nh thËt ®Ñp ®Ï vµ thËt ®¸ng quý träng.T×nh c¶m ®ã ®îc thÓ hiÖn qua sù c¶m th«ng víi nh÷ng viÖc lµm vÊt v¶ cña mÑ nh ph¬i lng ®i cÊy díi c¸i nãng nh nung vµ sù íc mong ®îc gãp phÇn lµm cho mÑ ®ì vÊt v¶ trong c«ng viÖc: Hãa thµnh ®¸m m©y ®Ó che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m, gióp mÑ lµm viÖc trªn ®ång m¸t mÎ, khái bÞ n¾ng nãng. §ã lµ mét t×nh th¬ng võa s©u s¾c, võa cô thÓ vµ thiÕt thùc cña ngêi con ®èi víi mÑ. §Ò 5: Trong bµi Vµm Cá §«ng (TiÕng ViÖt 3, tËp mét), nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt: “§©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa, vên c©y Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy.” §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo?
-2-

3 BµI LµM: NÕu nh ai còng cã mét dßng s«ng th× ch¾c sÏ ch¹nh lßng th¬ng nhí khi ®äc bµi th¬ “Vµm Cá §«ng” cña nhµ th¬ Hoµi Vò. Bëi dßng s«ng quª h¬ng kh«ng nh÷ng lµ n¬i n« ®ïa, ngôp lÆn cña con trÎ mµ cßn ®a níc vÒ t¾m m¸t cho ruéng lóa, n¬ng khoai, cho nh÷ng khu vên b¹t ngµn c©y tr¸i nh chÝnh dßng s÷a ngät ngµo cña mÑ nu«i dìng c¸c con tõ thöa lät lßng. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ dßng níc ¨m ¾p nh tÊm lßng ngêi mÑ trµn ®Çy yªu th¬ng, s½n sµng chia sÎ tÊm lßng m×nh cho nh÷ng ®øa con vµ cho hÕt th¶y mäi ngêi. §Ò 6: Trong bµi C« gi¸o líp em ( TiÕng ViÖt 2, tËp mét), nhµ th¬ NguyÔn Xu©n Sanh cã viÕt: “C« d¹y em tËp viÕt Giã ®a tho¶ng h¬ng nhµi N¾ng ghÐ vµo cöa líp Xem chóng em häc bµi” Em h·y cho biÕt: khæ th¬ trªn ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë c¸c b¹n häc sinh? BµI LµM: Trong khæ th¬ trªn, t¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n hãa ®Ó cho ta thÊy ®îc tinh thÇn häc tËp rÊt ch¨m chØ cña c¸c b¹n häc sinh. Sù ch¨m chØ, miÖt mµi häc tËp cña c¸c b¹n kh«ng nh÷ng lµm vui lßng «ng bµ, cha mÑ mµ cßn lµm cho c¶nh vËt xung quanh (n¾ng) còng muèn ngõng ®ïa nghÞch ®Ó ghÐ vµo cöa líp xem c¸c b¹n häc bµi. §Ò 7: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu (TiÕng ViÖt 4, tËp mét), nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: “ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n C¸nh cß bay l¶ rËp rên, M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu” §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ ®Êt níc ViÖt Nam? BµI LµM: §Êt níc ViÖt Nam ta hiÖn ra trong khæ th¬ trªn cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi thËt giµu ®Ñp vµ ®¸ng yªu, thËt nªn th¬ vµ hïng vÜ. Sù giµu ®Ñp vµ ®¸ng yªu ®ã ®ùoc thÓ hiÖn qua nh÷ng h×nh ¶nh: BiÓn kóa mªnh m«ng høa hÑn mét sù no ®ñ, c¸nh cß bay l¶ rËp rên thËt thanh b×nh, gi¶n dÞ vµ ®¸ng yªu. Sù hïng vÜ vµ nªn th¬ ®îc thÓ hiÖn qua h×nh ¶nh ®Ønh Trêng S¬n cao vêi vîi sím chiÒu m©y phñ. §Êt níc ViÖt Nam ta t¬i ®Ñp biÕt nhêng nµo! §Ò 8: KÕt thóc bµi Tre ViÖt Nam (TiÕng ViÖt 5, tËp mét ), mhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: “Mai sau, Mai sau, Mai sau, §Êt xanh tre m·i xanh mµu tre xanh.” Em h·y cho biÕt nh÷ng c©u th¬ trªn nh»m kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? C¸ch diÔn ®¹t cña nhµ th¬ cã g× ®éc ®¸o, gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã? BµI LµM: Nh÷ng c©u th¬ kÕt thóc bµi “Tre ViÖt Nam” cña nhµ th¬ NguyÔn Duy nh»m kh¼ng ®Þnh mét mµu xanh vÜnh cöu cña tre ViÖt Nam, søc sèng bÊt diÖt cña con ngêi ViÖt Nam, truyÒn thèng cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam.
-3-

vÜ ®¹i sau nµy cña B¸c §Ò 10: Trong bµi th¬ Con cß. Nh÷ng vÎ ®Ñp ®· høa hÑn mét cuéc sèng Êm no cho nh÷ng ngêi d©n trªn ®Êt níc chóng ta. yªu cÇu em ph¶i biÕt viÕt nh÷ng ý chÝnh trªn thµnh mét. nh÷ng con ®êng ca h¸t Qua c«ng trêng míi dùng m¸i nhµ son! Theo em. th©n th¬ng? BµI LµM: §äc ®o¹n th¬ trªn. dï ®· ®i hÕt cuéc ®êi.4 Nhµ th¬ ®· khÐo lÐo thay ®æi c¸ch ng¾t nhÞp. ®Ó gióp ®ì. tiÕp søc m¹nh cho con v¬n lªn trong cuéc sèng. tËp mét ). hai ®o¹n v¨n hoµn chØnh. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt: “Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ §i hÕt ®êi. chiÕc giêng tre. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cho chóng ta thÊy t×nh yªu th¬ng cña mÑ dµnh cho con thËt vÜ ®¹i. c©u KÕt vµ phÇn Th©n ®o¹n râ rµng vµ hay. che chë. bay bæng vµ ®em ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng liªn tëng thËt phong phó. M¸i tranh nghiªng nghiªng tr¶i bao mïa ma n¾ng. vç vÒ bëi t×nh c¶m yªu th¬ng cña gia ®×nh (vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ) vµ cã lÏ còng chÝnh n¬i ®ã ®· khëi nguån cho nh÷ng chÝ híng lín lao. ®Êt níc: VÎ ®Ñp cña nh÷ng “dßng s«ng b¸t ng¸t” ®ang ch¶y gi÷a “®«i bê dµo d¹t lóa non”. Cã thÓ nãi: t×nh th¬ng cña mÑ dµnh cho con lµ mét t×nh th¬ng bÊt tö. ng¾t dßng vµ ®iÖp ng÷ ‘’ mai sau” gãp phÇn gîi c¶m xóc vÒ thêi gian vµ kh«ng gian nh më ra v« tËn t¹o bao ý th¬ ©m vang. thiªng liªng nh m¹ch níc nguån kh«ng bao giê v¬i c¹n. cã c©u Më. ®Ó quan t©m. lßng mÑ vÉn theo con” Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? BµI LµM: §äc hai c©u th¬ trªn. nhµ th¬ Tè H÷u viÕt: Yªu biÕt mÊy nh÷ng dßng s«ng b¸t ng¸t Gi÷a ®«i bê dµo d¹t lóa ng« non Yªu biÕt mÊy. chiÕc vâng gai thËt méc m¹c ®¬n s¬. cña søc sèng d©n téc. -4- . nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: “Ng«i nhµ thuë B¸c thiÕu thêi nghiªng nghiªng m¸i lîp bao ®êi n¾ng ma ChiÕc giêng tre qu¸ ®¬n s¬ Vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. phong phó vµ kh¼ng ®Þnh sù trêng tån cña mµu s¾c. chø kh«ng ®îc chØ chÐp y nguyªn nh÷ng gîi ý ®ã. Sèng trongng«i nhµ b×nh dÞ ®ã.) C©u 1: Trong bµi Mïa thu míi. vÉn dâi theo bªn con ®Ó lo l¾ng.n¬i B¸c ®îc sinh ra vµ ®· tr¶i qua nh÷ng ngµy th¬ Êu ë quª B¸c thËt ®¬n s¬ vµ gi¶n dÞ nh bao nhiªu ng«i nhµ kh¸c ë lµng quª ViÖt Nam. §Ò 9: Trong bµi VÒ th¨m nhµ B¸c (TiÕng ViÖt 5.” Em h·y cho biÕt: §o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï. Tõ “xanh” ®îc nh¾c l¹i 3 lÇn trong dßng th¬ víi sù kÕt hîp kh¸c nhau ( xanh tre/ xanh mµu / tre xanh) t¹o nh÷ng nÐt nghÜa ®a d¹ng. khæ th¬ trªn ®· béc lé c¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc nh÷ng vÎ ®Ñp g× trªn ®Êt níc chóng ta? Gîi ý Qua khæ th¬ t¸c gi¶ ®· béc lé c¶m xóc m¹nh mÏ cña m×nh tríc nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng. sèng trän c¶ cuéc ®êi th× t×nh th¬ng cña mÑ ®èi víi con vÉn cßn sèng m·i. Dï con ®· lín kh«n. B¸c ®· ®îc Êp ñ. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu ®· cho chóng ta thÊy h×nh ¶nh ng«i nhµ cña B¸c. PhÇn I: Mét sè ®Ò c¶m thô v¨n häc Líp 5 vµ gîi ý lµm bµi (§©y chØ lµ nh÷ng ý chÝnh trong néi dung c¶m thô.

nhµ th¬ Quang Huy ®· miªu t¶ mét ®ªm tr¨ng võa tÜnh mÞch võa sinh ®éng trªn c«ng trêng s«ng §µ nh sau: Lóc Êy -5- . ®©y ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. §o¹n th¬ ®· gióp ta c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m thiÕt tha yªu quý vµ tù hµo vÒ ®Êt níc cña t¸c gi¶ NguyÔn §×nh Thi. C©u 2: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu (TV5-tËp 1). rÆng tre xanh ®Ëm. lóa chiªm ®¬ng thêi con g¸i ( giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh) cã mµu xanh rÊt mît. H×nh ¶nh “ biÓn lóa” réng mªnh m«ng gîi cho ta niÌm tù hµo vÒ sù giµu ®Ñp. VÎ ®Ñp cña quª h¬ng nhµ th¬ lµm cho ta thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc ViÖt Nam. Nh×n xuèng c¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh. ë gi÷a lµ xãm lµng th©n yªu ®îc che bëi bãng c©y xanh m¸t. C¸nh cß bay l¶ dËp dên. hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh quª h¬ng B¸c nh sau: Tríc m¾t chóng t«i. Xa xa. xanh rÊt mît mµ cña lóa ®¬ng thêi con g¸i. C©u 5: Trong bµi TiÕng ®µn Ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. tr«ng nh ®µn chim s¶i c¸nh bay trªn trêi cao. Gîi ý §o¹n th¬ béc lé c¶m xóc d¹t dµo cña t¸c gi¶ tríc nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ trªn ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. H×nh ¶nh “ c¸nh cß bay l¶ dËp dên” gîi vÎ nªn th¬. Mét bªn cã ngän nói uy nghiªm nh ®øng ®ã tõ bao ®êi nay. gi÷a hai d·y nói lµ nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. xao xuyÕn mäi tÊm lßng. M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu.5 -VÎ ®Ñp cña nh÷ng “ con ®êng ca h¸t” (vui. phi lao xanh biÕc. nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n. xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre. §äc ®o¹n v¨n trªn. C©u 4: §äc bµi th¬ sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c¸nh ®ång liÒn ch©n m©y Xãm lµng xanh m¸t bãng c©y S«ng xa tr¾ng c¸nh buåm bay lng trêi… (TrÇn §¨ng Khoa) Em h×nh dung ®îc c¶nh quª h¬ng cña nhµ th¬ trÇn §¨ng Khoa nh thÕ nµo? Gîi ý Bµi th¬ cho ta thÊy quª h¬ng cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa rÊt ®Ñp. h×nh ¶nh dßng s«ng hiÖn tr¾ng nh÷ng c¸nh buåm. C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy gãp phÇn gîi t¶ vÎ ®Ñp nªn th¬ vµ trµn trÒ søc sèng cña c¶nh vËt trªn quª h¬ng B¸c. C©u 3: Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå. §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp cña h¹nh phóc ®Çy høa hÑn ®èi víi nh©n d©n ta. Mét bªn lµ c¸nh ®ång réng mªnh m«ng. trï phó cña quª h¬ng. Nªu nh÷ng c¶m nhËn cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. tr¶i xa tÝt t¾p nh ®Õn tËn ch©n trêi. phÊn khëi) v× ®îc ch¹y qua c«ng trêng ®ang x©y dùng nh÷ng m¸i nhµ ngãi míi. §Êt níc cßn mang niÒm tù hµo víi vÎ ®Ñp hïng vÜ cña “®Ønh Trêng S¬n” cao vêi vîi sím chiÒu m©y phñ. em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh? C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®IÒu g× vÒ c¶nh vËt trªn quª B¸c? Gîi ý §o¹n v¨n dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh thËt ®a d¹ng vµ phï hîp víi tõng c¶nh vËt: ruéng mÝa xanh pha vµng. xanh pha vµng cña ruéng mÝa.

6 C¶ c«ng trêng say ngñ c¹nh dßng s«ng Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ Nh÷ng xe ñi. Cµng c¶m nhËn s©u s¾c ®îc nçi vÊt v¶ cña ngêi mÑ ®Ó lµm ra h¹t g¹o. C©u 7: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta. xe ben sang vai nhau n»m nghØ ChØ cßn thiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ. -Tr¸i ®Êt ®Ñp vµ nªn th¬ víi h×nh ¶nh c¸nh chim h¶i ©u bay chËp chên trªn sãng biÓn. cña niÒm vui trong s¸ng. Khæ th¬ trªn cã h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? H×nh ¶nh Êy cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c? Gîi ý H×nh ¶nh ®Ñp nhÊt ®îc gîi lªn qua c©u th¬: ChØ cßn tiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ. -Tr¸i ®Êt ®îc so s¸nh víi h×nh ¶nh qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh cho thÊy vÎ ®Ñp cña sù b×nh yªn. §ã lµ h×nh ¶nh mang ý nghÜa s©u s¾c: gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. lan to¶ trong ®ªm tr¨ng nh lay ®éng c¶ mÆt níc s«ng §µ. gi÷a ¸nh tr¨ng víi dßng s«ng dêng nh cã sù g¾n bã. H¹t g¹o cßn ®îc lµm ra tõ nh÷ng giät må h«I cña ngêi mÑ hiÒn trªn c¸nh ®ång n¾ng löa: “Giät må h«i sa/ Nh÷ng tra th¸ng s¸u/ Níc nh ai nÊu/ ChÕt c¶ c¸ cê/Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cÊy…”. H×nh ¶nh ®èi lËp cña hai dßng t¬ cuèi (“Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cÊy”) gîi cho ta nghÜ ®Õn sù vÊt v¶. ta cµng thªm th¬ng yªu mÑ biÕt bao nhiªu. -6- . TiÕng ®µn ng©n nga. lµm cho dßng s«ng nh dßng tr¨ng Êy trë nªn lÊp lo¸ng ¸nh tr¨ng ®Ñp. gian tru©n cña ngêi mÑ khã cã g× so s¸nh næi. c¸nh chim vên sang biÓn Cïng bay nµo. -Tr¸i ®Êt hoµ b×nh lu«n Êm ¸p tiÕng chim gï (h×nh ¶nh chim bå c©u thêng dïng lµm biÓu tîng cña hoµ b×nh). nµo lµ ma th¸ng ba ( thêng lµ ma lín). hoµ quyÖn thËt ®Ñp ®Ï. hån nhiªn. c¸nh chim gï th¬ng mÕn H¶i ©u ¬i. cho tr¸i ®Êt quay! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu? Gîi ý C¶m nhËn vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu: -Tr¸i ®Êt lµ tµi s¶n v« gi¸ cña tÊt c¶ mäi ngêi. nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã ma th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tra th¸ng s¸u Níc nh ai nÊu ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy… Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? Gîi ý H¹t g¹o cña lµng quª ta ®· tr¶i qua biÕt bao nhiªu khã kh¨n thö th¸ch to lín cña thiªn nhiªn: nµo lµ b·o th¸ng b¶y (thêng lµ b·o to). nhµ th¬ §Þnh H¶i cã viÕt: Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i. C©u 6: Trong bµi Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt. cho tr¸i ®Êt quay! Cïng bay nµo.

xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu.7 C©u 8: T¶ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ë H¬ng S¬n (Hµ T©y). §ã lµ nh÷ng c¶m xóc tríc hå Ba BÓ ®Ñp ®Ï vµ th¬ méng. -7- . §©u ®ã.gîi t¶ vÎ Êm ¸p. Cã thÓ nãi: ®o¹n th¬ ®· vÏ ra bøc tranhmang vÎ ®Ñp cña ®Êt trêi thiªn nhiªn hoµ quyÖn trong rõng m¬ H¬ng S¬n. -¢m thanh cã søc gîi t¶ sinh ®éng: tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®i trªn mÆt níc (ë ®©u ®ã sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng) dêng nh cã søc ©m vang xa réng trong khung c¶nh tÜnh lÆng. C©u 11: KÕt thóc bµi th¬ TiÕng väng. C©u 9: Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng cã ®o¹n t¶ c¶nh nh sau: PhÝa bªn s«ng. th©n thiÕt vµ yªu th¬ng. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc. trong bµi Rõng m¬ cña nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã ®o¹n: Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa Giã chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa… H·y ghi l¹i vµi dßng c¶m nhËn cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. gióp ngêi ®äc tëng tîng ra bøc tranh thuû mÆc ®¬n s¬ nhng cã c¶ mét kh«ng gian réng r·i ( khãi bay lªn bÇu trêi. nói xanh in bang trªn mÆt níc. tõ khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng. trªn nói xanh M©y tr¾ng bßng bÒnh tr«i lÆng lÏ M¸i chÌo khua bãng nói rung rinh Theo em. Rõng m¬ bao quanh nói. Hoa m¬ në tr¾ng nh m©y trªn trêi ®äng (kÕt) l¹i. rõng m¬ ®îc nh©n ho¸ (“«m lÊy nói”) cµng cho ta thÊy sù g¾n bã víi nói mét c¸ch gÇn gòi. nhµ th¬ NguyÔn Quang ThiÒu viÕt: §ªm ®ªm t«i võa chip m¾t C¸nh cöa l¹i rung lªn tiÕng ®Ëp c¸nh Nh÷ng qu¶ trøng l¹i l¨n vµo giÊc ngñ TiÕng l¨n nh ®¸ lë trªn ngµn. Gîi ý §o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp hÊp dÉn cña rõng m¬ H¬ng S¬n. t¸c gi¶ c¶m thÊy m×nh ®îc ®i trªn con thuyÒn ®ang tr«i trªn bÇu trêi vµ ngän nói cao. b×nh yªn cña ngêi d©n th«n xãm ven s«ng. tre tróc vµ s«ng níc trªn mÆt ®Êt). khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n… (Theo Hoµng Phñ Ngäc Têng) Em h·y cho biÕt: §o¹n v¨n trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo cã søc gîi t¶ sinh ®éng? Gîi t¶ ®îc ®iÒu g×? Gîi ý -H×nh ¶nh cã søc gîi t¶ sinh ®éng: khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc (khi xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu). m¸i chÌo khua níc lµm cho bang nói rung rinh. c¶nh vËt thªm k× ¶o. nªn th¬. khiÕn t¸c gi¶ cã c¶m gi¸c mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: ThuyÒn ta lít nhÑ trªn Ba BÓ Trªn c¶ m©y trêi. C©u 10: Trong bµi Trªn hå Ba BÓ. nh×n thÊy c¶ m©y trêi. gîi cho ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc vÎ thanh b×nh vµ nªn th¬ cña mét buæi chiÒu trªn s«ng H¬ng. Giã chiÒu ®«ng nhÑ nhµng gên gîn ®a h¬ng hoa m¬ lan to¶ kh¾p n¬i. tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®i trªn mÆt níc. ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®i thuyÒn trªn hå Ba BÓ nh thÕ nµo? Gîi ý Khi con thuyÒn lít nhÑ trªn Ba BÓ. thÓ hiÖn t×nh c¶m g¾n bã s©u nÆng cña t¸c gi¶ ®èi víi thiªn nhiªn dÊt níc t¬i ®Ñp.

C©u 12:Trong bµi Mïa th¶o qu¶. H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ. C©y cá th¬m. C©u 13: Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«io. C©u 14: KÕt bµi Hµnh tr×nh cña bÇy ong. C©u ®Çu cña ®o¹n v¨n tuy dµi nhng ®îc ng¾t thµnh nhiÒu côm tõ diÔn t¶ c¬n giã mang h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong rõng bay ®i xa réng. l¸ ngêi ngêi T«i yªu thêng vÉn gäi MÆt trêi xanh cña t«i. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu cã viÕt: BÇy ong gi÷ hé cho ngêi Nh÷ng loµi hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy. Nh÷ng giät mËt ong ®îc lµm nªn bëi sù kÕt tinh tõ h¬ng th¬m vÞ ngät cña nh÷ng loµi hoa. th¬m ®Ëm ®Ó nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn. -8- . ta thÊy c«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa thËt ®Ñp ®Ï: BÇy ong rong ruæi kh¾p n¬i ®Ó t×m hoa. khæ th¬ trªn ®· béc lé t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý Khæ th¬ béc lé t×nh c¶m thiÕt tha yªu quý cña t¸c gi¶ ®èi víi rõng cä cña quª h¬ng. H×nh ¶nh “MÆt trêi xanh cña t«i” ë c©u th¬ cuèi kh«ng chØ nãi lªn sù liªn tëng. ®Êt trêi. nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng t¶ h¬ng th¬m trong th¶o qu¶ nh sau: Giã t©y lít thít ba qua rõng. th¬m nång vµo nh÷ng th«n xãm Chin San. th¬m m·i víi thêi gian. Qua hai dßng th¬ trªn. khi thëng thøc mËt ong.8 §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶? V× sao nh vËy? Gîi ý §o¹n th¬ cho ta thÊy nh÷ng h×nh ¶nh ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶: tiÕng ®Ëp c¸nh cña con chim sÎ nhá nh cÇu mong sù gióp ®ì trong ®ªm c¬n b·o vÒ gÇn s¸ng. ®a h¬ng th¶o qu¶ ngät lung. Cã thÓ nãi: bÇy ong ®· gi÷ g×n ®îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn ®Ó ban tÆng con ngêi. Ba c©u ng¾n tiÕp theocµng kh¼ng ®Þnh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn nh lan to¶. Gîi ý T¸c gi¶ ®· lÆp l¹i liªn tiÕp 3 lÇn tõ “th¬m” (®iÖp tõ). so s¸nh chÝnh x¸c cña t¸c gi¶ (l¸ cä xoÌ nh÷ng c¸nh nhá dµI tr«ng xa nh “mÆt trêi ” d©ng to¶ chiÕu nh÷ng “tia n¾ng xanh”) mµ cßn béc lé râ t×nh c¶m yªu mÕn vµ tù hµo cña t¸c gi¶ vÒ rõng cä cña quª h¬ng. mang vÒ lµm thµnh nh÷ng giät mËt th¬m ngon. lµm cho cuéc sèng cña con ngêi thªm h¹nh phóc. hót nhuþ. r¶i theo triÒn nói. Nh÷ng h×nh ¶nh ®ã lµm nªn tiÕng väng “khñng khiÕp” trong giÊc ngñ vµ trë thµnh nçi b¨n kho¨n. dï hoa ®· tµn phai theo thêi gian nhng con ngêi vÉn c¶m thÊy nh÷ng mµu hoa ®îc “gi÷ l¹i” trong h¬ng th¬m. Ngêi ®i rõng th¶o qu¶ vÒ. §Êt trêi th¬m. nÕp kh¨n cña ngêi ®i tõ rõng vÒ. quyÕn h¬ng th¶o qu¶ ®i. dïng c¸c tõ th¬m nång. nÕp kh¨n. vÞ ngät cña mËt ong. Do vËy. em hiÓu c«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý Qua hai dßng th¬. day døt kh«n ngu«i trong t©m hån t¸c gi¶. Giã th¬m. ®Æt c©u nh»m nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong ®o¹n v¨n trªn. thÊm ®îm vµo tÊt c¶ thiªn nhiªn. nh÷ng qu¶ trøng trong tæ kh«ng cã chim mÑ Êp ñ sÏ m·i m·i kh«ng në thµnh chim non ®îc. t¶ nh÷ng chiÕc l¸ cä võa ®Ñp võa ngêi ngêi søc sèng. T¸c gi¶ trß chuyÖn víi rõng cä nh trß chuyÖn víi ngêi th©n( “Rõng cä ¬i! Rõng cä!”). Theo em. h¬ng th¬m ®¹m ñ Êp trong tõng nÕp ¸o. H¬ng th¶o qu¶ chÝn cßn Êp ñ trong tong nÕp ¸o. nhµ th¬ NguyÔn ViÕt B×nh viÕt: Rõng cä ¬i! Rõng cä! L¸ ®Ñp.

®õng bá ruéng hoang. C©u 17: §äc hai c©u ca dao : -Ai ¬i. ®õng bá ruéng hoang.tÊc vµng bÊy nhiªu”). Bëi v×. -Rñ nhau ®i cÊy ®i cµy B©y giê khã nhäc. C©u 18: Trong bµi ChiÕc xe lu. tÊc vµng Êy nhiªu. Bëi v×. mçi tÊc ®Êt cã gi¸ trÞ nh tÊc vµng (“Bao nhiªu tÊc ®Êt. lÆng lÏ lµm nhiÒu c«ng viÖc ®ì ®Çn cho cha mÑ. lµ con ngoan cña cha mÑ.C« bÐ xøng ®¸ng lµ co tÊm trong gia ®×nh. bÐ nÕt na BÐ lµ c« TÊm. khã nhäc nhng sÏ ®em l¹i cuéc sèng no ®ñ. c«ng viÖc ®i cÊy ®i cµy h«m nay tuy vÊt v¶. lu«n ®em ®Õn niÒm vui. C©u 16: Ca ngîi cuéc sèng cao ®Ñp cña b¸c Hå. Em hiÓu ®ùoc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi? Gîi ý Hai c©u ca dao ®· ghóp ta hiÓu ®îc ý nghÜa ®Ñp ®Ï cña lao ®éng trong cuéc sèng cña con ngêi. C©u ca dao thø hai còng lµ lêi nh¾n göi ngêi n«ng d©n h·y cÇn cï lao ®éng. v× niÒm vui cho tÊt c¶ mäi ngêi (“S÷a ®Ó em th¬. tù do cho mçi ®êi n« lÖ. cã ngµy phong lu”). lôa tÆng giµ “). nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa. C¶m ®éng nhÊt lµ cuéc sèng cña B¸c lu«n v× h¹nh phóc cña con ngêi.9 C©u 15: Trong bµ C« TÊm cña mÑ. B¸c hi sinh c¶ ®êi m×nh v× cuéc sèng ®Êu tranh giµnh ®éc lËp. nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt : Tí lµ chiÕc xe lu Ngêi tí to lï lï Con ®êng nµo míi ®¾p Tí san bµng t¨m t¾p Con ®êng nµo r¶i nhùa Tí lµ ph¼ng nh lôa Trêi nãng nh löa thiªu Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu Trêi l¹nh nh íp ®¸ Tí cµng l¨n véi v·. häc hµnh giái giang. c xö tèt víi mäi ngêi ( tÝnh nÕt tèt ). bÐ lµ con ngoan. nhµ th¬ Lª Hång ThiÖn cã viÕt: Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha BÐ häc giái. sung tóc cho ngµy mai (“B©y giê khã nhäc. mçi cµnh hoa Tù do cho mçi ®êi n« lÖ S÷a ®Ó em th¬. C©u ca dao thø nhÊt khuyªn ngêi n«ng d©n h·y ch¨m chØ cµy cÊy. §o¹n th¬ trªn ®· gióp em hiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp g× trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu ? Gîi ý §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng nÐt ®Ñp trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu. §ã lµ cuéc sèng gÇn gòi víi tÊt c¶ mäi ngêi nh trêi ®Êt cña ta. cã ngµy phong lu. cuéc sèng trµn ®Çy t×nh yªu th¬ng ®Õn tõng ngän lóa. mçi cµnh hoa. h¹nh phóc cho mäi ngêi . §o¹n th¬ trªn gióp em thÊy ®îc nh÷ng ®iÌu g× ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu? Gîi ý §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu: ©m thÇm. trång trät. -9- . lôa tÆng giµ. Bao nhiªu tÊc ®Êt. trong bµi th¬ B¸c ¬i !.

t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý? Gîi ý Qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu. H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ ®îc gîi t¶ qua hai khæ th¬ cña nhµ th¬ B»ng ViÖt thËt c¶m ®éng. C©u 20 (thi n¨m 2006-2007) : §äc bµi th¬ sau : C¶ nhµ ®i häc §a con ®Õn líp mçi ngµy Nh con. n»m l¹i mét mïa ma Nhí d¸ng mÑ ©n cÇn mµ lÆng lÏ Nhµ yªn ¾ng. mÑ h¸i tr¸i bëi ®µo Con nh¹t miÖng cã canh t«m nÊu khÕ Khoai níng. TiÕng ch©n ®i rÊt nhÑ Giã tõng håi trªn m¸i l¸ ïa qua. mÑ ch¨m sãc anh “©n cÇn mµ lÆng lÏ”. ChiÕc xe lu hay chÝnh lµ ngêi c«ng nh©n ®· lµm nªn nh÷ng con ®êng. C©u 19: trong Th göi c¸c häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam ®éc lËp (1945). B¸c Hå ®· viÕt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng. qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu (xe l¨n ®êng )... vui thay! HÌn chi ®iÓm xÊu buån l©y c¶ nhµ Nhµ m×nh nh thÓ ®îc … ba ®iÓm mêi. lµm cho non s«ng ViÖt Nam ®îc s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u trªn thÕ giíi. khi lín lªn. Khi c¶ nhµ ®Òu ®I häc.10 Theo em. (Cao Xu©n S¬n) Em c¶m nhËn ®îc niÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ qua khæ th¬ thø hai trong bµi th¬ nh thÕ nµo? Gîi ý NiÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ ®îc diÔn t¶ qua khæ th¬ thø hai thËt hån nhiªn vµ ®¸ng yªu. c« gi¸o th× ai còng ®îc chia sÎ niÒm vui. t×nh cê Con nghe bè còng “chµo c«”. Hä ®· lao ®éng víi tinh thÇn nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm cao: san bµng con ®êng míi ®¾p. n©ng nui giÊc ngñ cho “con”. Cã nh vËy. ®em niÒm vui ®Õn cho mäi ngêi ®i trªn con ®êng ®ã. con ngoan”. Khi cã “®iÓm xÊu” th× “buån l©y c¶ nhµ”. “chµo c«” ChiÒu qua bè ®ãn. nçi buån trong häc tËp.. ta míi cã thÓ gãp phÇn tÝch cùc ®Ó x©y dùng ®Êt níc cµng giÇu m¹nh.. mÆc cho “Trêi nãng nh löa thiªu” hay “Trêi l¹nh nh íp ®¸” vÉn lµm viÖc miÖt mµi. C©u 21: H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ ®îc nhµ th¬ B»ng ViÖt qua nh÷ng c©u th¬ trong bµi MÑ nh sau: Con bÞ th¬ng. mÑ còng “tha thÇy”. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. C¨n nhµ “yªn ¾ng” chØ cã “ tiÕng ch©n ®I rÊt nhÑ” cña mÑ nh gi÷ g×n. KÕt qu¶ häc tËp tèt ®· thËt sù lµm cho c¶ nhµ sung síng vµ h¹nh phóc. d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi cac cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. lµ ph¼ng con ®êng r¶i nhùa. Con xãt lßng. “tha thÇy”… C¶ nhµ ®i häc. t¸c gi¶ muèn ca ngîi ngêi c«ng d©n lµm ®êng cho mäi ngêi ®i l¹i. Khi ®îc “®iÓm 10” th× niÒm vui còng ®îc nh©n lªn. MÑ -10- .. ng« bung ngät lßng ®Õn thÕ Mçi ban mai to¶ khãi Êm trong nhµ. Nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña xe lu còng chÝnh lµ nh÷ng phÈm chÊt ®¸nh kÝnh träng cña ngêi c«ng nh©n lµm ®êng. MÑ th¬ng anh chiÕn sÜ th¬ng binh nh th¬ng ®øa con ruét thÞt. Lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu ®· gióp em hiÓu ®ëc tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh ®èi víi viªc häc tËp nh thÕ nµo? Gîi ý Lêi d¹y cña B¸c Hå ®· gióp em hiÓu ®îc tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh ®èi víi viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi “trß giái.. ®Òu lµ häc trß cña c¸c thÇy gi¸o.

®Êt níc. MÑ lµm cho “con” ngät lßng bëi h¬ng vÞ cña khoai níng. giã mïa ®«ng ngoµi trêi lµm l¹nh buèt ®«i tay. mÑ th¬ng bé ®éi Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Mai sau con lín vung chµy lón s©n… Theo em. Cã thÓ nãi: H×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ trong bµi MÑ cña nhµ th¬ B»ng ViÖt chÝnh lµ h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña quª h¬ng th©n yªu.11 ®em ®Õn cho “ con” tr¸I bëi ®µo. líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. Chó ®i tuÇn ®ªm nay. §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp cña tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi cuéc sèng vµ t×nh yªu th¬ng s©u nÆng cña c¸c anh chiÕn sÜ ®èi víi con ngêi. nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt vÒ lêi h¸t ru cÊt lªn tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña ngêi mÑ nh sau: Ngñ ngoan a-kay ¬i. h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong ®ªm khuya thµnh phè ®îc miªu t¶ nh sau: Trong ®ªm khuya v¾ng vÎ. NÐp m×nh díi bãng hµng c©y Giã ®«ng l¹nh buèt ®«i tay chó råi! RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i! Chó ®i gi÷ m·i Êm n¬i ch¸u n»m. s½n sµng chÞu ®ùng khã kh¨n gian khæ cña gi¸ rÐt ®ªm khuya (“RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i!”) ®Ó gi÷ m·i cho c¸c ch¸u giÊc ngñ Êm ¸p. Em h·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhë khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy? Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ: m¸i Êm nhµ vui. -C¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy bëi v×: c¸c anh ®i chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h¬ng. s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ngêi. §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? Gîi ý §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh cã nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch: ®ªm khuya v¾ng vÎ (khi mäi ngêi ®· yªn giÊc ngñ say). Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. b×nh yªn (“Chó ®i gi÷ m·i Êm n¬i ch¸u n»m”). ng« bung ®Ëm ®µ t×nh quª h¬ng. (NiÒm vui cña mÑ giµ khi ®ãn bé ®éi vÒ thËt khã nãi nªn lêi. tiÕng h¸t c©u cêi rén rµng xãm nhá. lêi h¸t ru cña ngêi mÑ ®· béc lé nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? -11- . C©u 22: Trong bµi Bé ®éi vÒ lµng. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: C¸c anh vÒ M¸i Êm nhµ vui TiÕng h¸t c©u cêi Rén rµng xãm nhá. chØ dån nÐn bªn ngoµi mµ kh«ng biÓu lé ra bªn ngoµi). c¸c anh lµ con em cña nh©n d©n. MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ. C©u 23: Trong bµi th¬ Chó ®i tuÇn cña TrÇn Ngäc. C¸c anh vÒ Tng bõng tríc ngâ. mÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u. Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa thËt ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c: ngêi chiÕn sÜ rÊt quan t©m vµ yªu th¬ng c¸c ch¸u thiÕu nhi. canh t«m nÊu khÕ ®Ó “con” ®ì “ xãt lßng. khiÕn cho mçi sím mai trong nhµ vÊn v¬ng lµn khãi Êm. ngñ ngoan a-kay hìi MÑ th¬ng a-kay. lu«n gÇn gòi gióp ®ì mäi ngêi víi t×nh c¶m yªu th¬ng ®Ñp ®Ï. C©u 24:Trong bµi Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ. nh¹t miÖng”.

t¸c gi¶ muèn ca ngîi t×nh c¶m (tÊm lßng) lu«n g¾n bã. nhµ th¬ nguyÔn §×nh Thi cã viÕt: Níc chóng ta. Em h·y chØ râ nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸ ®îc t¸c gi¶ sö dông trong khæ th¬ trªn vµ nªu ý nghÜa cña nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng Nhí ngêi ®an nãn chuèt tõng sîi giang… Em h·y cho biÕt: Ngêi c¸n bé vÒ xu«i nhí nh÷ng g× ë chiÕn khu ViÖt B¾c? Nçi nhí Êy béc lé t×nh c¶m g× ë ngêi c¸n bé? Gîi ý -Ngêi c¸n bé vÒ xu«i nhí “nh÷ng hoa cïng ngêi” (c¶nh vµ ngêi) ë chiÕn khu ViÖt B¾c: +C¶nh: Hoa chuèi rõng ®á t¬i næi bËt trªn nÒn l¸ xanh (“Rõng xanh hoa chuèi ®á t¬i”). ngêi ®an nãn cÇn cï.12 Gîi ý -Lêi h¸t ru cña ngêi mÑ béc lé t×nh c¶m yªu th¬ng s©u nÆng ®èi víi ®øa con cßn nhá. C©u 27: Trong bµi §Êt níc. ch¨m chØ “chuèt tõng sîi giang”. Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ trªn nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi muèn nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? Gîi ý -12- . thuû chung. ta nhí nh÷ng hoa cïng ngêi. ®Ó nu«i con kh«n lín. kh«ng quªn céi nguån (n¬i ®· sinh ra) cña mçi con ngêi. -Lêi h¸t ru cßn béc lé niÒm hi väng lín lao vµ ®Ñp ®Ï cña mÑ: “Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn” ®Ó nu«i anh bé ®éi. hoa m¬ në tr¾ng kh¾p c¸nh rõng khi mïa xu©n vÒ (“Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng”). nhµ th¬ Quang Huy cã viÕt: Dï gi¸p mÆt cïng biÓn réng Cöa s«ng ch¼ng døt céi nguån L¸ xanh mçi lÇn tr«i xuèng Bçng… nhí mét vïng nói non. g¾n bã s©u nÆng cña ngêi c¸n bé víi m¶nh ®Êt vµ con ngêi ViÖt B¾c-“c¸i n«i” cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. Níc nh÷ng ngêi cha bao giê khuÊt §ªm ®ªm r× rÇm trong tiÕng ®Êt Nh÷ng buæi ngµy xa väng nãi vÒ. Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸: Cöa s«ng dï gi¸p mÆt cïng biÓn réng nhng ch¼ng døt ®îc céi nguån. ®èi víi anh bé ®éi ®ang chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h¬ng: “MÑ th¬ng a-kay. Rõng xanh hoa chuèi ®á t¬i §Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t lng. C©u 26: Trong bµi Nhí ViÖt B¾c (TV3-tËp1) nçi nhí cña ngêi c¸n bé vÒ xu«i ®îc nhµ th¬ Tè H÷u gîi t¶ nh sau: Ta vÒ mÝnh cã nhí ta Ta vÒ. C©u 25: NghÜ vÒ n¬i dßng s«ng ch¶y ra biÓn. +Ngêi: Ngêi ®i rõng trªn n¬ng (“§Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t lng”). trong bµi Cöa s«ng. giái giang (“Mai sau con lín vung chµy lón s©n…”) §ã lµ nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c béc lé qua lêi h¸t ru tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña mÑ. mÑ th¬ng bé ®éi”. l¸ xanh tr«i xuèng ®Õn cöa s«ng bçng nhí mét vïng nói non. -Nçi nhí Êy béc lé t×nh c¶m yªu th¬ng. -ý nghÜa: Qua nh÷ng h×nh ¶nh trªn.

nh÷ng gîn níc (lµn sãng nhÑ) T©y Hå nh ®ang chuyÓn ®éng l¨n t¨n tríc m¾t ta. -Khi “bót chao” (®a qua ®a l¹i nhÑ nhµng). (TrÝch trong Lêi mÑ h¸t) Theo em.¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y: ®îc ¨n nh·n ngät nhng lu«n nhí ®Õn c«ng ¬n cña «ng. nh÷ng h¹t ma bçng hiÖn ra nh ®ang bay lÊt phÊt ngoµi trêi. nhµ th¬ Tr¬ng Nam H¬ng cã nh÷ng c©u th¬ sau: Thêi gian ch¹y qua tãc mÑ MÑ ¬i. ngoan ngo·n. H×nh ¶nh m¸i tãc mÑ b¹c tr¾ng v× thêi gian lµm cho t¸c gi¶ xóc ®éng ®Õn -13- . kiªn cêng cha bao giê chÞu khuÊt phôc tríc kÎ thï x©m lîc. -Ch¸u tuy cßn nhá nhng ®· cã t×nh c¶m ®Ñp ®Ï. §o¹n th¬ gióp em c¶m nhËn ®îc nÐt bót tµi hoa cña ngêi nghÖ nh©n B¸t Trµng nh thÕ nµo? Gîi ý NÐt bót trªn tay ngêi nghÖ nh©n B¸t Trµng thËt tµi hoa: -Khi “bót nghiªng” (phÈy nhanh nhanh tõ trªn xuèng). Ch¸u tíi ch¸u che”). trong lêi mÑ h¸t Mét mµu tr¾ng ®Õn n«n nao Cã c¶ cuéc ®êi hiÖn ra Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng Lêi ru ch¾p con ®«i c¸nh Cho con ngµy mét thªm cao. Lín råi con sÏ bay xa. Nh÷ng “®êng nÐt hoa v¨n” rÊt “hµi hoµ” còng ®îc t¹o nªn tõ c©y bót Êyc©y bót lµm cho vÎ ®Ñp cña cuéc sèng hiÖn ra mét c¸ch sinh ®éng trªn ®å gèm B¸t Trµng. ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ g× cña t¸c gi¶? Gîi ý §o¹n th¬ béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vÒ ngêi mÑ.ngêi ®· vun trång c©y nh·n. C©u 30: ViÕt vÒ ngêi mÑ. … Nay mïa qu¶ chÝn Th¬m h¬ng nh·n lång Ch¸u ¨n nh·n ngät Nhí «ng vun trång. nhµ th¬ Hå Minh Hµ t¶ nÐt vÏ cña c« g¸i lµm ®å gèm nh sau: Bót nghiªng lÊt phÊt h¹t ma Bót chao gîn níc T©y Hå l¨n t¨n Hµi hoµ ®êng nÐt hoa v¨n D¸ng em. C©u 28: §äc hai khæ th¬ sau trong bµi H¬ng nh·n cña t¸c gi¶ TrÇn Kim Dòng: Ngµy «ng trång nh·n Ch¸u cßn bÐ th¬ V©ng lêi «ng dÆn Ch¸u tíi ch¸u che. -Hai dßng th¬ cuèi muèn nh¾c nhë ta h·y ghi nhí vµ ph¸t huy truyÒn thèng bÊt khuÊt cña cha «ng tõ “nh÷ng buæi ngµy xa” (nh÷ng ngµy th¸ng ®Çy vÎ vang vµ ®¸ng tù hµo vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc). “r× rÇm trong tiÕng ®Êt” lµ lêi nãi cña cha «ng tõ ngh×n xa väng vÒ nh¾n nhñ con ch¸u. Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh ngêi ch¸u qua hai khæ th¬ trªn? Gîi ý -“Ch¸u cßn bÐ th¬” nhng biÕt nghe lêi «ng dÆn. C©u 29: Trong bµi NghÖ nh©n B¸t trµng. §ªm ®ªm. biÕt nUèng níc nhí nguån.13 -§Êt níc ViÖt Nam lµ ®Êt níc cña nh÷ng ngêi dòng c¶m. chÞu khã ch¨m sãc c©y nh·n do tay «ng trång (“V©ng lêi «ng dÆn. d¸ng cña nghÖ nh©n B¸t Trµng.

Nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vÒ ngêi mÑ thËt ®Ñp ®Ï biÕt bao nhiªu. vui nhén (“NghÞch ë ®©y giµ trÎ nh nhau”). mÑ ch¾p cho con “®«i c¸nh” ®Ó råi lín lªn con sÏ bay xa. bãng nhÉy må h«i”. níc tu õng ùc” (quai bóa nÆng nhäc). Qua ®o¹n th¬. yªu ®êi v× hä rÊt yªu c«ng viÖc cña m×nh. ®Õn khi lµm mÑ. tr¸i sai ®· th¾m hång da dÎ chÞ. níc tu õng ùc Hai vai trÇn bãng nhÉy må h«i Còng cã khi thÊy thë qua tai. chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy xa… §äc ®o¹n v¨n trªn. trong t¸c phÈm Hßn ®Êt cña nhµ v¨n Anh §øc cã ®o¹n viÕt: ChÞ Sø yªu biÕt bao nhiªu c¸i chèn nµy. n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc ®Çu tiªn. t¸c gi¶ muèn nãi víi con ®iÒu g× khi con lín lªn vµ tõ gi· tuæi Êu th¬: -14- . khiÕn hä thªm ®Ñp ®Ï. cã nh÷ng lóc mÖt ®Õn møc “thë qua tai” (ý nãi rÊt mÖt). mÑ chÞ ®· h¸t ru chÞ ngñ. l¹i nu«i con lín kh«n b»ng c¶ t×nh yªu th¬ng s©u nÆng cña ngêi mÑ. -MÆc dï c«ng viÖc nÆng nhäc vµ vÊt v¶ nhng nh÷ng ngêi thî rÌn vÉn l¹c quan. §o¹n th¬ trªn gióp em hiÓu vÒ ngêi thî rÌn vµ c«ng viÖc cña hä ra sao? Gîi ý -C«ng viÖc cña ngêi thî rÌn thËt nÆng nhäc vµ vÊt v¶. Còng chÝnh t¹i m¶nh ®Êt cña que h¬ng. ý ®èi lËp trong hai c©u th¬ “Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng/ Cho con ngµy mét thªm cao. Hä vui nh “diÔn kÞch” v× thÊy mÆt mòi ai nom còng ngé (“R©u b»ng than. mäc lªn b»ng thÝch”). C©u 33: Trong bµi Sang n¨m con lªn b¶y. ChÝnh t¹i n¬i nµy. n¬i qu¶ ngät. ®¸ng yªu. em hiÓu ®îc v× sao chÞ Sø rÊt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h¬ng? Gîi ý §äc ®o¹n v¨n. “chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy xa”. nhµ th¬ Vò §×nh Minh cã viÕt: §i qua thêi Êu th¬ Bao ®iÒu bay ®i mÊt ChØ cßn trong ®êi thËt TiÕng ngêi nãi víi con H¹nh phóc khã kh¨n h¬n Mäi ®iÒu con ®· thÊy Nhng lµ con giµnh lÊy Tõ hai bµn tay con. Cho nªn “nô cêi” lu«n në trªn m«i nh÷ng ngêi thî rÌn (“Nªn nô cêi nµo cã t¾t ®©u”). Lµm thî rÌn vui nh diÔn kÞch R©u b»ng than mäc lªn b»ng thÝch NghÞch ë ®©y giµ trÎ nh nhau Nªn nô cêi nµo cã t¾t ®©u. ®îc nu«i dìng ®Ó trëng thµnh vµ cã vÎ ®Ñp quý gi¸ “n¬i qu¶ ngät. Vµ ®Õn lóc lµm mÑ.” Nh muèn béc lé suy nghÜ vÒ lßng biÕt ¬n cña t¸c gi¶ ®èi víi mÑ. thÓ hiÖn qua c¸c chi tiÕt: lµm viÖc trong mïa hÌ th× “Quai mét trËn. MÑ ®em ®Õn cho con c¶ cuéc ®êi trong lêi h¸t. ta thÊy chÞ Sø rÊt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h¬ng bëi v×: quª h¬ng lµ n¬i chÞ sinh ra “n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc chµo ®êi”. chÞ ®îc ngñ ngon vµ lín lªn trong tiÕng ru cña ngêi mÑ th©n yªu. C©u 31: Trong bµi Thî rÌn. “Hai vai trÇn.14 n«n nao. C©u 32: Nãi vÒ nh©n vËt chÞ Sø (ngêi phô n÷ anh hïng trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ). nhµ th¬ Kh¸nh Nguyªn viÕt: Lµm thî rÌn mïa hÌ cã nùc Quai mét trËn. tÝnh t×nh ai còng hån nhiªn. tr¸i sai ®· th¾m hång da dÎ chÞ”.

C©u 34: Trong bµi Con cß. men. ngìng cöa th©n quen còng lµ n¬i da em ®Õn víi “nh÷ng con ®êng xa t¾p” ®»y íc m¬ vµ hi väng ®ãn chê. C¸nh cß tr¾ng l¹i bay hoµi kh«ng nghØ. Khæ th¬ 2: Ngìng cöa lµ n¬i chøng kiÕn sù vÊt v¶. b¹n bÌ mÕn th¬ng. Nay con ®êng xa Khi tay bµ. C¸nh tr¾ng cß bay theo gãt ®«i ch©n. tay mÑ “d¾t ®i vßng men”. -Khæ th¬ 3: Ngìng cöa cßn lµ n¬i ®a em “Buæi ®Çu ®Õn líp” ®Ó häc ®îc bao nhiªu ®iÒu hay. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt vÒ lêi ru cña ngêi mÑ nh sau: Mai kh«n lín con theo cß ®i häc. b»ng ®«i tay vµ khèi ãc cña chÝnh b¶n th©n m×nh (kh«ng gièng nh h¹nh phóc t×m thÊy dÔ dµng trong c¸c truyÖn ®êi xa. H·y nªu nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh con cß trong ®o¹n th¬ trªn. lín lªn. sÏ ®em ®Õn cho con niÒm tù hµo kiªu h·nh. lµ n¬i em gÆp gì b¹n bÌ trong niÒm vui gÆp mÆt (“N¬i b¹n bÌ ch¹y tíi/ Thêng lóc nµo còng vui”). h×nh ¶nh con cß vÉn lu«n gÇn gòi bªn con (“I”). lo toan cña bè mÑ nu«i con kh«n lín (“N¬i bè mÑ ngµy ®ªm/ Lóc nµo qua còng véi”). hiÖn ra ngay tríc hiªn nhµ vµ “trong h¬i m¸t c©u v¨n”(ý nãi c©u v¨n cã chÊt th¬ ®Ñp ®Ï. ngêi cha muèn nãi víi con: khi lín lªnvµ tõ gi· thêi th¬ Êu. bay bæng nh c¸nh cß tr¾ng th©n th¬ng). ®i. mÑ Thêng lóc nµo còng VÉn ®ang chê t«i Cßn d¾t vßng ®i vui. con sÏ bíc vµo cuéc ®êi thùc cã nhiÒu thö th¸ch nhng còng ®¸ng tù hµo. khã kh¨n v× ph¶i giµnh lÊy h¹nh phóc b»ng lao ®éng. tay N¬i b¹n bÌ ch¹y tíi t¾p. Lín lªn. Bµ Tiªn…). -----------------------------------------15- . Khi em lín lªn. chËp ch÷ng bíc ®i trong tay bµ. §Ó cã ®îc h¹nh phóc. lín lªn… Con lµm g×? Con lµm thi sÜ. trong s¸ng cña con (“Mai kh«n lín con theo cß ®i häc/ C¸nh tr¾ng cß bay theo gãt ch©n”). -Khi con lín lªn trë thµnh thi sÜ. Gîi ý -H×nh ¶nh con cß th©n th¬ng lu«n g¾n bã víi tuæi häc trß ng©y th¬. C©u 35: §äc nh÷ng khæ th¬ sau trong bµi Ngìng cöa cña nhµ th¬ Vò QuÇn Ph¬ng: N¬i nµy ai còng N¬i bè mÑ ngµy N¬i nµy ®· ®a t«i quen ®ªm Buæi ®Çu tiªn Ngay tõ thêi tÊm Lóc nµo qua còng ®Õn líp bÐ véi.15 Gîi ý Qua ®o¹n th¬. Nhng h¹nh phóc mµ con t×m ®îc trong ®êi thùc sÏ thËt sù lµ cña con (do chÝnh bµn tay vµ khèi ãc cña con lµm ra). gÇn gòi víi bao thÇy c«. H×nh ¶nh ngìng cöa cña ng«i nhµ trong mçi khæ th¬ trªn gîi cho em nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? Gîi ý H×nh ¶nh ngìng cöa qua mçi khæ th¬ gîi nh÷ng ®iÒu ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c: -Khæ th¬ 1: Ngìng cöa th©n quen víi em ngay tõ thêi Êu th¬. Tríc hiªn nhµ Vµ trong h¬i m¸t c©u v¨n. con ph¶i rÊt vÊt v¶. nhê sù gióp ®ì cña ¤ng Bôt.

l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong kho¶nh kh¾c mïa thu. nhÊn m¹nh sù thay ®æi nhanh chãng cña thêi gian. em thÊy ®îc nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi ngêi mÑ? Gîi ý Nh÷ng nÐt ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ngêi con ®èi víi mÑ qua bµi th¬ Bãng m©y lµ: -Th¬ng mÑ ph¶i lµm viÖc vÊt v¶: ph¬i lng ®i cÊy c¶ ngµy díi trêi n¾ng nãng (nãng nh nung). nhµ th¬ Lª Anh xu©n cã viÕt: Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót.’ nã sÏ ®îc lu gi÷ m·i m·i cïng víi thêi gian. §Ò 38: Trong bµi Bãc lÞch. -C¸c c©u: RÔ dõa b¸m s©u vµo lßng ®Êt/ Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng ýnãi phÈm chÊt kiªn cêng b¸m trô. §Ò 39: Bãng m©y H«m nay trêi n¾ng nh nung MÑ em ®i cÊy ph¬i lng c¶ ngµy ¦íc g× em ho¸ ®¸m m©y Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ. Nhµ th¬ muèn nãi víi em ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn: Gîi ý Nhµ th¬ muèn nãi: KÕt qu¶ häc tËp ch¨m chØ cña ngµy h«m qua ®îc thÓ hiÖn râ trªn trang vë hång ®Ñp ®Ï cña tuæi th¬. -C©u L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng ý nãi phÈm chÊt v« cïng trong s¸ng. lµm næi bËt vÎ ®Ñp nªn th¬ cña sù biÕn ®æi vÒ c¶nh s¾c thiªn nhiªn ë Sa Pa. §Ò 37 T¶ c¶nh ®Ñp ë Sa Pa nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch ®· viÕt: Tho¾t c¸i. g¾n bã chÆt che xvíi m¶nh ®Êt quª h¬ng miÒn Nam. dÞu dµng. giã xu©n h©y hÈy nång nµn víi nh÷ng b«ng hoa lay ¬n mµu ®en nhung hiÕm quý. Em h·y cho biÕt: h×nh ¶nh c©y dõa trong ®o¹n th¬ trªn nãi lªn nh÷ng ®IÒu g× ®Ñp ®Ï cña ngêi d©n miÌn Nam trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ? Gîi ý -C©u Dõa vÉn ®øng hiªn ngang cao vót cã ý ca ngîi phÈm chÊt kiªn cêng. Tho¾t c¸. V× vËy cã thÓ nãi ngµy h«m qua sÏ kh«ng bao giê bÞ mÊt ®i. mËn. ®Æt c©u ë ®o¹n v¨n trªn? Nªu t¸c dông cña c¸ch dïng tõ. §äc bµi th¬ trªn. lª. ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng.16 TuyÓn tËp ®Ò thi häc sinh giái §Ò 36: Trong bµi Dõa ¬i. ®Æt c©u ®ã? Gîi ý -NhËn xÐt: Dïng 3 lµn tõ ng÷ “tho¾t c¸i” (®iÖp ng÷) ë ®Çu c©u. c©u 1 ®¶o bæ ng÷ “l¸c ®¸c” lªn tríc. Tho¾t c¸i. c©u 2 ®¶o vÞ ng÷ “tr¾ng long lanh” lªn tríc. anh dòng. RÔ dõa b¸m s©u vµo lßng ®Êt. ®Õn møc g©y bÊt ngê. thuû chung. nhµ th¬ Bïi KiÕn Quèc cã viÕt: Ngµy h«m qua ë l¹i Trong vë hång cña con Con häc hµnh ch¨m chØ Lµ ngµy qua vÉn cßn. tù hµo trong chiÕn ®Êu. -T¸c dông: §iÖp ng÷ “Tho¾t c¸i” gîi t¶ c¶m xóc ®ét ngét ngì ngµng. -¦íc mong ®îc gãp phÇn lµm cho mÑ ®ì vÊt v¶ trong c«ng viÖc: ho¸ thµnh bãng mÊy ®Ó che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m. Nh d©n lµng b¸m chÆt quª h¬ng. tr¾ng long lanh mét c¬n ma tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo. dïng ®¶o ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh. gióp mÑ lµm viÖc trªn -16- . L¸ vÉn xanh rÊt mùc dÞu dµng. hiªn ngang.

Nh÷ng vÎ ®Ñp Êm ¸p t×nh ngêi ®ã lµm cho ta thªm yªu quý vµ g¾n bã víi dßng s«ng quª h¬ng. §Êt xanh tre m·i xanh mµu tre xanh. §ã lµ t×nh th¬ng võa s©u s¾c võa rÊt cô thÓ vµ thiÕt thùc cña ngêi con ®èi víi mÑ. ®Çy søc sèng. lu«n s½n sµng chia sÎ (trang tr¶i ®ªm ngµy) cho nh÷ng ®øa con. khái bÞ n¾ng nãng. vên c©y xanh t¬i. -Níc s«ng ¨m ¾p ®Çy nh tÊm lßng ngêi mÑ trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu. ®¸ng yªu. Em h·y cho biÕt nh÷ng c©u th¬ trªn nh»m kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? C¸ch diÔn ®¹t cña nhµ th¬ cã nh÷ng g× ®éc ®¸o. nhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: Mai sau. §Ò 43: KÕt thóc bµi Tre ViÖt Nam. V× vËy. Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy. §äc ®o¹n th¬ trªn. Em h·y cho biÕt: khæ th¬ trªn ®· sö dông biÑn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï cña c¸c b¹n häc sinh? Gîi ý -Khæ th¬ trªn ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸. -§Êt níc ViÖt Nam thËt ®¸ng tù hµo víi c¶nh hïng vÜ mµ nªn th¬. nã ®îc vÝ nh dßng s÷a mÑ nu«i dìng c¸c con kh«n lín. §Ò 42: Trong bµi ViÖt Nam th©n yªu. Mai sau. em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý -Dßng s«ng quª h¬ng ®a níc vÒ lµm cho nh÷ng ruéng lóa. nhµ th¬ NguyÔn Xu©n Sanh cã viÕt: C« d¹y em tËp viÕt Giã ®a tho¶ng h¬ng nhµi N¾ng ghÐ vµo cöa líp Xem chóng em häc bµi. §äc ®o¹n th¬ trªn. cho c¶ mäi ngêi. §Ò 40: Trong bµi Vµm cá ®«ng.17 ®ång m¸t mÎ. §Ò 41: Trong bµi C« gi¸o líp em. nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt: §©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa vên c©y. em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ ®Êt níc ViÖt Nam? Gîi ý §äc ®o¹n th¬ trªn em c¶m nhËn ®îc: -§Êt níc ViÖt Nam thËt giµu ®Ñp. gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã? Gîi ý -17- . -T¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ lµ: cho thÊy ®îc tinh thÇn häc tËp rÊt ch¨m chØ cña c¸c b¹n häc sinh (lµm cho n¾ng nh ®øa trÎ nhá ®ang tung t¨ng ch¹y nh¶ còng muèn dõng l¹i ghÐ vµo cöa líp ®Ó xem c¸c b¹n häc bµi). thÓ hiÖn qua h×nh ¶nh: biÓn lóa réng mªnh m«ng (høa hÑn sù no Êm). Mai sau. c¸nh cß bay l¶ rËp rên (gîi nÐt gi¶n dÞ ®¸ng yªu). thÎ hiÖn qua h×nh ¶nh ®Ønh Trêng S¬n cao vêi cîi sím chiÒu m©y phñ. nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt: ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i! Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n C¸nh cß bay l¶ rËp rên M©y mê che ®Ønh Trêng S¬n sím chiÒu.

em thÊy ®îc nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh c¶m cña nhµ th¬ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? Gîi ý T¸c gi¶ béc lé nh÷ng suy nghÜ vÒ quª h¬ng th«ng qua nh÷ng h×nh ¶nh rÊt cô thÓ: -C¸nh diÒu biÕc th¶ trªn ®ång ®· tõng in ®Ëm dÊu Ên tuæi th¬ ®Ñp dÏ th¬ méng trªn quª h¬ng. nh÷ng sù vËt ®¬n s¬. +Dïng tõ “xanh” ba lÇn trong mét dßng th¬ víi nh÷ng sù kÕt hîp kh¸c nhau (xanh tre. -Con ®ß nhá khua níc trªn dßng s«ng quª h¬ng víi ©m thanh nhÑ nhµng. Dï con ®· kh«n lín. /Mai sau) víi biÖnph¸p sö dông ®IÖp ng÷ “Mai sau” gãp phÇn gîi c¶m xóc vÒ thêi gian vµ kh«ng gian nh më ra v« tËn.18 -Nh÷ng c©u th¬ kÕt thóc cña bµi Tre ViÖt Nam nh»m kh¼ng ®Þnh mét mµu xanh vÜnh cöu cña tre ViÖt Nam. søc sèng bÊt diÖt cña con ngêi ViÖt Nam. NghÜ vÒ quª h¬ng nh vËy. xanh mµu. B¸c Hå ®îc lín lªn trong t×nh th¬ng yªu cña gia ®×nh: vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. lßng mÑ vÉn theo con. Cã thÓ nãi t×nh th¬ng cña mÑ lµ t×nh th¬ng bÊt tö! §Ò 46: Quª h¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc Tuæi h¬ con th¶ trªn ®ång Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. tiÕp cho con thªm søc m¹nh v¬n lªn trong cuéc sèng. dï cã ®i hÕt ®êi (sèng trän ®êi). ªm ®Òm mµ l¾ng ®äng. (Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n) §äc ®o¹n th¬ trªn. -Sèng trong ng«i nhµ ®ã. Cã thÓ nãi. Em h·y cho biÕt: ®o¹n th¬ gióp ta c¶m nhËn ®îc ®IÒu g× ®Ñp ®Ï. nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt: Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ §i hÕt ®êi. chiÕc giêng tre ®¬n s¬. Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý T×nh c¶m yªu th¬ng cña mÑ dµnh cho con thËt to lín vµ kh«ng bao giê v¬i c¹n. th©n th¬ng? Gîi ý -H×nh ¶nh ng«i nhµ cña B¸c lóc thiÕu thêi thËt ®¬n s¬. cña søc sèng d©n téc. / Mai sau. gi¶n dÞ trªn quª h¬ng lu«n cã sù g¾n bã víi con ngêi vµ ®· trë thµnh nh÷ng kØ niÖm kh«ng thÓ nµo quªn. t×nh th¬ng cña mÑ ®èi víi con nh vÉn cßn sèng m·i. vÉn theo con ®Ó quan t©m lo l¾ng. gi¶n dÞ nh bao ng«i nhµ cña lµng quª ViÖt Nam: M¸i nhµ tranh nghiªng nghiªng tõng tr¶i bao ma n¾ng. §Ò 44: Trong bµi VÒ th¨m nhµ B¸c. chøng tá t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng thËt s©u s¾c vµ ®Ñp ®Ï. §Ò 47: H·y ghi l¹i vµi dßng c¶m nhËn cña em vÒ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ H¬ng S¬n ®îc gîi t¶ qua ®o¹n th¬ sau: -18- . §Ò 45: Trong bµi th¬ Con cß. tre xanh) t¹o ra nh÷ng nÐt nghÜa ®a d¹ng. chiÕc vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. -C¸ch diÔn ®¹t ®éc ®¸o cña nhµ th¬ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã: +Thay ®æi c¸ch ng¾t nhÞp vµ ng¾t dßng (Mai sau. t¹o cho ý th¬ ©m vang bay bæng vµ ®em ®Õn cho ngêi ®äc nh÷ng liªn tëng thó vÞ. gióp ®ì con. truyÒn thèng cao ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu cã viÕt: Ng«i nhµ thuë B¸c thiÕu thêi Nghiªng nghiªng m¸i lîp bao ®êi n¾ng ma ChiÕc giêng tre qu¸ ®¬n s¬ Vâng gai ru m¸t nh÷ng tra n¾ng hÌ. phong phó vµ kh¼ng ®Þnh sù trêng tån cña mµu s¾c.

Cã thÓ nãi: ®o¹n th¬ ®· vÏ ra bøc tranh mang vÎ ®Ñp cña ®Êt trêi hoµ quyÖn trong rõng m¬ H¬ng S¬n. -Néi dung. Nãi ®Õn c©y tre hay nãi ®Õn biÓn c¶ còng lµ nãi ®Õn con ngêi víi vÎ ®Ñp næi bËt: sù bÒn bØ. vÉn ®ang giìn sãng. T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× næi bËt ë hai c©u th¬ trªn? Nhê biÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ®ã. ngoµi vÎ ®Ñp cña c¶nh vËt (tre ®»ng ngµa. mÆc cho bao nhiªu n¨m th¸ng ®· qua ®i. ý nghÜa ®Ñp ®Ï: c¶nh mïa gÆt ë n«ng th«n ViÖt Nam thËt vui t¬I. -Giã chiÒu ®«ng nhÑ nhµng (gên gîn) ®a h¬ng hoa m¬ lan to¶ ®i kh¾p n¬i. §Ò 50: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta. biÓn c¶ vÉn ®ang giìn sãng (tre vµ biÓn mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con ngêi). nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Nh÷ng tra th¸ng s¸u Cã b·o th¸ng b¶y Níc nh ai nÊu Cã ma th¸ng ba ChÕt c¶ c¸ cê Giät må h«I sa Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy… -19- . b×nh yªn vµ thanh th¶n. nhµ th¬ NguyÔn Duy cã viÕt: Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi. th©n thiÕt vµ th¾m ®îm t×nh c¶m cña c¶nh vËt thiªn nhiªn. ThÊp tho¸ng nh÷ng c©y tre ®»ng ngµ cao vót. liÕm). biÓn c¶ cßn l©u ®êi h¬n. Theo em. §Ò 49: Trong bµi Phong c¶nh Hßn §Êt. vµng ãng. mÆc cho bao nhiªu giã ma ®· thæi tíi. mÆc cho bao nhiªu giã ma ®· thæi tíi. mang mét mµu xanh lôc. nhµ v¨n NguyÔn Anh §øc mieu t¶ c¶nh Hßn §Êt nh sau: Xa qu¸ khái Hßn mét ®çi lµ b·i Tre. Nh÷ng c¶nh ®ã gîi cho ta thÊy kh«ng khÝ ®Çm Êm. anh dòng. §Ò 48: Trong bai TiÕng h¸t mïa gÆt. kiªn cêng tríc mäi thö th¸ch cña thêi gian (mÆc cho bao nhiªu n¨m th¸ng ®· ®i qua. em c¶m nhËn ®îc néi dung. c¸nh ®ång lóa tèt mªnh m«ng høa hÑn mét cuéc sèng Êm no (Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi). Gîi ý -Rõng m¬ bao quanh nói ®îc nh©n ho¸ («m lÊy nói) cho thÊy sù g¾n bã gÇn gòi. thanh b×nh n¬i th«n quª khi mïa gÆt ®Õn. biÓn c¶ cßn l©u ®êi h¬n. ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? Gîi ý -BiÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ë hai c©u th¬ lµ biÖn ph¸p nh©n hãa (thÓ hiÑn râ nh÷ng tõ gn÷ chØ ®Æc ®iÓm cña ngêi: n©ng. n¸o nøc (Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang). biÓn c¶). -Hoa m¬ në tr¾ng nh m©y trªn trêi ®äng (kÕt) l¹i.…). nh÷ng c©y tre l©u nay vÉn ®øng ®Êy. ®o¹n v¨n cßn cho ta thÊy vÎ ®Ñp cña con ngêi trªn quª h¬ng. ®o¹n v¨n cßn cho ta thÊy vÎ ®Ñp g× cña c¶nh vËt quª h¬ng? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo gióp cho em nhËn biÕt ®îc ®iÒu ®ã? Gîi ý -Ngoµi vÎ ®Ñp cña c¶nh vËt (tre ®»ng ngµ. biÓn c¶). -BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ gióp ta nhËn th¾y ®îc ®iÒu ®ã: c©y tre vÉn ®øng ®Êy b×nh yªn vµ thanh th¶n.19 Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa Giã chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa… (Rõng m¬ cña TrÇn Lª V¨n). Sau rÆng tre Êy.

§Ò 52: Con ®i tr¨m nói ngµn khe Kh«ng b»ng mu«n nçi t¸i tª lßng bÇm. nu«i bé ®éi ®¸nh MÜ l¹i chÝnh lµ chiÕc n«i ªm ®Ó em bÐ ngñ ngon lµnh. theo mçi nhÞp chµy. giÊc ngñ em nghiªng. giÊc ngñ em nghiªng” gîi ë ngêi ®äc c¶nh tîng: Khi cÇm chµygi· g¹o. Do ®ã c¸ch ng¾t nhÞp thø nhÊt vÉn hîp lÝ h¬n.20 §o¹n th¬ gióp em hiÓu ®îc ý nghÜa g× cña h¹t g¹o? H·y nªu râ t¸c dông cña ®iÖp ng÷ vµ h×nh ¶nh ®èi lËp ®îc sö dông trong ®o¹n th¬ trªn? Gîi ý -ý nghÜa cña h¹t g¹o: H¹t g¹o ph¶i tr¶i qua biÕt bao thö th¸ch khã kh¨n cña thiªn nhiªn víi nh÷ng c¬n b·o th¸ng b¸y (thêng lµ b·o to). Nh»m gîi t¶ h×nh ¶nh lao ®éng vÊt v¶ cña ngêi mÑ. Nhng ®iÒu quan träng h¬n lµ h¹t g¹o cßn cã nh÷ng giät må h«i cña con ngêi lao ®éng cÇn cï trong nh÷ng ngµy n¾ng nãng (Níc nh ai nÊu/ ChÕt c¶ c¸ cê/ Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy). trong c©u th¬ trªn tr¨m cã b»ng 99+1 vµ ngµn cã b»ng 999+1 hay kh«ng? V× sao? Gîi ý Trong c©u th¬ nµy tr¨m kh«ng ph¶i lµ con sè chÝnh x¸c 99+1 vµ ngµn kh«ng ph¶I lµ 999+1. nh÷ng trËn ma th¸ng ba ( thêng lµ ma lín). gîi c¶m riªng. Em bÐ ngñ trªn lng mÑ nªn giÊc ngñ cña em còng dêng nh nghiªng theo d¸ng mÑ. ë dßng th¬ thø nhÊt. Tr¨m vµ ngµn ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa bãng. khi t¶ c¶nh bµ con n«ng d©n tuèt lóa díi ®ªm tr¨ng s¸ng. c¶ lóa. ®ång thêi nhÊn m¹nh gi¸ trÞ to llín cña h¹t g¹o ®îc lµm ra. Theo c¸ch ng¾t nhÞp thø nhÊt(M¶nh s©n / tr¨ng lóa chÊt ®Çy). Em chon c¸ch ng¾t nhÞp nµo? V× sao? Gîi ý Mçi c¸ch ng¾t nhÞp cã søc gîi t¶. giÊc ngñ em nghiªng” nh thÕ nµo? Gîi ý C©u th¬ “NhÞp chµy nghiªng. Dßng th¬ “Con ®i tr¨m nói ngµn khe” muèn nãi: Con ®· ®i qua rÊt nhiÒu nói. Em hiÓu c©u th¬ “NhÞp chµy nghiªng. ®Òu trµn ngËp. lung linh huyÒn ¶o. nhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt: M¶nh s©n tr¨ng lóa chÊt ®Çy Vµng tu«n trong tiÕng m¸y quay xËp x×nh. nhiÒu khe. TÊm lng gÇy cña ngêi mÑ miÒn nói rÊt vÊt v¶ qua lao ®éng ®Ó nu«i con. §Ò 54: Trong bµi C©y dõa cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã ®o¹n: C©y dõa xanh to¶ nhiÒu tµu -20- . C¸ch ng¾t nhÞp thø hai (M¶nh s©n tr¨ng / lóa chÊt ®Çy) th× gîi ®îc ë ngêi ®äc vÒ mét m¶nh s©n trµn ngËp ¸nh tr¨ng. c¶ tr¨ng ®Òu chÊt ®Çy. §Ò 53: §o¹n th¬ Khóc h¸t ru cña nhµ th¬ Nguüen Khoa §iÒm nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi mÑ miÒn nói võa nu«i con võa tham gia c«ng t¸c kh¸ng chiÕn cã hai c©u: MÑ gi· g¹o mÑ nu«i bé ®éi NhÞp chµy nghiªng.c©u th¬ ®îc hiÓu: trªn s©n. Tuy nhiªn c¸ch ng¾t nhÞp thø hai cã phÇn khiªn cìng. võa gîi c¶m gi¸c th¬ méng. C¶nh tîng nµy võa gîi sù no ®ñ. (Tè H÷u) Theo em. §Ò 51: Trong bµi TiÕng h¸t mïa gÆt. trªn ®ã lóa chÊt ®Çy. §ã lµ h×nh ¶nh rÊt thËt nhng còng rÊt th¬ qua ngßi bót tinh tÕ cña t¸c gi¶. Theo em. thiÕu tù nhiªn. ®· vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n gian khæ trªn nh÷ng dÆm ®êng kh¸ng chiÕn. trong hai c¸ch ng¾t nhÞp díi ®©y: -M¶nh s©n/ tr¨ng lóa chÊt ®Çy. th©n h×nh cña ngêi mÑ l¹i chao nghiªng. -M¶nh s©n tr¨ng/ lóa chÊt ®Çy. sö dông h×nh ¶nh ®èi lËp Cua ngoi lªn bê nhng MÑ em xuèng cÊy. chØ sè nhiÒu. -§o¹n th¬ sö dông ®iÖp ng÷ cã nh»m nhÊn m¹nh khã kh¨n cña thiªn nhiªn.

tëng tîng phong phó cña t¸c gi¶. d©n téc ViÖt Nam. c¶nh vËt trë nªn sèng ®éng. cã hån vµ cã søc gîi t¶. ®oµn kÕt? C¸ch nãi nµy hay ë chç nµo? Gîi ý -Trong ®o¹n th¬ nµy. gîi c¶m cao. gËt ®Çu gäi tr¨ng. cã ®êng nÐt. phÐp nh©n ho¸ vµ so s¸nh ®îc thÓ hiÖn trong nh÷ng tõ gnõ nµo ë ®o¹n th¬ trªn? Thö ph©n tÝch c¸i hay cña phÐp nh©n ho¸ vµ phÐp so s¸nh trong ®o¹n th¬ trªn? Gîi ý -PhÐp nh©n ho¸ ®îc sö dông trong c¸c tõ ng÷: Dang tay ®ãn giã. gîi c¶m cao. §Ò 55: Trong bµi Nghe thÇy ®äc th¬ cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa. tiÕng ru ¹ êi cña ngêi bµ ru ch¸u trong nh÷ng n¨m th¸ng cËu häc trß cßn th¬ bÐ. hä hµng nhµ tre sèngqu©y quÇn. võa nãi ®îc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp. t¸c gi¶ ®· sö dông c¸ch nãi g× ®Ó ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre: sù ®ïm bäc. Dõa còng më réng vßng tay ®ãn giã. -C¸cam thanh: tiÕng m¸i chÌo quÉy níc. Nh©n ho¸ ë ®©y nghÜa lµ g¸n cho tre nh÷ng ®Æc tÝnh cña ngêi: nh÷ng th©n tre bao bäc. gîi ra cã sù kÕt nèi gi÷a qu¸ khø vµ hiÖn t¹i. C¸c tõ ng÷ nµy cã t¸c dông lµm cho vËt v« tri lµ c©y dõa còng cã nh÷ng biÓu hiÖn t×nh c¶m nh con ngêi. §Ò 56: Trong bµi Tre ViÖt Nam cña nhµ th¬ NguyÔn Duy cã ®o¹n: B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nói tre gÇn nhau thªm. cã søc gîi t¶. §ªm hÌ hoa në cïng sao Tµu dõa-chiÕc lîc ch¶i vµo m©y xanh… Theo em. Nh÷ng c©y tre nh nh÷ng sinh thÓ mang hån ngêi. nh÷ng truyÒn thèng cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam. Êm cóng bªn nhau… -C¸ch nãi nh©n ho¸ lµm cho c¶nh vËt trë nªn sang ®éng. Qua c¸ch nãi nh©n ho¸. -PhÐp so s¸nh ®îc thÓ hiÖn trong c¸c tõ ng÷: qu¶ dõa (gièng nh) ®µn lîn con. gËt ®Çu gäi tr¨ng. còng gËt ®Çu mêi gäi tr¨ng lªn. h×nh khèi. cã ®êng nÐt. C¸ch nãi nµy gióp t¸c gi¶ thÓ hiÖn ®îc hai tÇng nghÜa: võa nãi ®îc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña c©y tre ViÖt Nam. thó vÞ. Th¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi. C¸ch so s¸nh nµy còng cã t¸c dông lµm cho c¶nh vËt trë nªn sèng ®éng. thÓ hiÖn sù liªn tëng. ®oµn kÕt. C¸ch so s¸nh ë ®©y kh¸ bÊt ngê.21 Dang tay ®ãn giã. c©y cèi xanh t¬I. -21- . Th©n dõa b¹c phÕch th¸ng n¨m. Qu¶ dõa-®µn lîn con n»m trªn cao. cuéc sèng xung quanh ®îc gîi lªn nh thÕ nµo trong t©m trÝ cña cËu häc trß khi nghe thÇy gi¸o ®äc th¬? Gîi ý Cuéc sèng xung quanh ®îc gîi lªn trong tam trÝ cña cËu häc trß khi nghe thÇy ®äc th¬ bao gåm: -C¸c h×nh ¶nh: n¾ng chãi chang. tiÕng tµu dõa cùa m×nh díi ¸nh tr¨ng khuya… Cuéc sèng ®îc gîi lªn. khua níc väng l¹i tõ mét dßng s«ng hiÖn vÒ trong kÝ øc. t¸c gi¶ sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó nãi vÒ nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre: sù ®ïm bäc. cã h×nh khèi. cã ®o¹n: Em nghe thÇy ®äc bao ngµy TiÕng th¬ ®á n¾ng xanh c©y quanh nhµ M¸i chÌo nghe väng s«ng xa £m ªm nghe tiÕng cña bµ n¨m xa Nghe tr¨ng thë ®éng tµu dõa… Theo em. tay tre «m nói nhau quÊn quýt. che chë cho nhau. Trong ®äan th¬ trªn. tµu dõa (gièng nh) chiÕc lîc.

a) Theo em. Trong hai khæ th¬ trªn. C¸ch dïng tõ nµy gîi ®îc ë ngêi ®äc mét h×nh tîng ®Ñp. chØ c¶nh tîng ¸nh n¾ng chiÕu vµo ®«i c¸nh bÇy ong. C¨n nhµ ®· v¾ng Cèc chÐn n»m im §«i m¾t lim dim Ngñ ngon bµ nhÐ. C¶nh vËt nh hoµ quyÖn vµo nhau thËt th¬ méng. §Ò 60: Trong bµi th¬ Qu¹t cho bµ ngñ cña nhµ th¬ Th¹ch Quú. cã nh÷ng c©u th¬: Víi ®«i c¸nh ®·m n¾ng trêi BÇy ong bay ®Õn trän ®êi t×m hoa. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: Gîi ý C¸i míi l¹. thu. ®µn bß gÆm cá trong c¶nh hoµng h«n. gÆm buæi chiÒu xãt l¹i. Díi c¸i nh×n cña nhµ th¬. t¸c gi¶ dïng tõ ®Ém theo nghÜa bãng. NghÜa ®en cña tõ nµy chØ tr¹ng th¸i ít sòng (vÝ dô: ¸o ®Ém må h«i. dêng nh ®µn bß kh«ng chØ gÆm cá. gÆm c¶ nh÷ng tia n¾ng cuèi cïng cßn sãt l¹i trªn ®ång cá. mµ gÆm c¶ hoµng h«n ®ang bao trïm lªn ®ång cá. khiÕn cho ®«i c¸nh cña bÇy ong lai l¸ng n¾ng trêi. §Ò 59: §äc ®o¹n th¬ sau: H«m qua cßn lÊm tÊm Chen lÉn mµu l¸ xanh S¸ng nay bõng löa thÉm Rõng rùc ch¸y trªn cµnh.cßn lÊm tÊm > < h«m nay. ®iÒu g× g©y Ên tîng m¹nh nhÊt cho ngêi ®äc qua ®o¹n th¬ nµy? Gîi ý §iÒu g©y Ên tîng m¹nh nhÊt cho ngêi ®äc khi ®äc ®o¹n th¬ nµy lµ t¸c gi¶ t¹o yÕu tè bÊt ngê b»ng c¸ch thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn ®ét biÕn cña hoa phîng: h«m qua. sù ph¸t triÓn ®ét biÕn cña hoa phîng còng tõ ®ã mµ sinh ra.22 §Ò 57: Trong bµi Hµnh tr×nh cña bÇy ong cña rnhµ th¬ NguyÔn §øc MËu. Nãi c¸ch kh¸c. Theo em. §Ò 58: Trong bµi th¬ §µn bß trªn ®ång cá hoµng h«n. …BÇy ong giong ruæi tr¨m miÒn Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa. hßang h«n bu«ng xuèng. kh¨n ®Ém níc…). cho nªn hoa phîng dêng nh në nhanh h¬n. ®ång thêi lµ c¸i hay cña hai dßng th¬ chñ yÕu ®îc biÓu hÞªn ë c¸ch nãi gÆm c¶ hoµng h«n. t¸c gi¶ dïng tõ ®Ém ë trªn cã hay kh«ng? V× sao? b) Em hiÓu nghÜa c©u th¬ Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa lµ thÕ nµo? Gîi ý a) Trong dßng th¬ ®Çu. cã ®o¹n: Bµn tay bÐ nhá VÉy qu¹t thËt ®Òu NgÊn n¾ng thiu thiu §Ëu trªn têng tr¾ng. nhng ®µn bß vÉn m¶i miÕt gÆm cá. tõ ®Ém ®îc t¸c gØa dïng hay vµ s¸ng t¹o. dêng nh thêi gian ®i nhanh h¬n. ®«ng). h¹. ë kh¾p rõng s©u vµ biÓn xa. gi÷a mäi miÒn ®Êt níc. b) C©u th¬ Rï r× ®«i c¸nh nèi liÒn mïa hoa muèn diÔn t¶ ý: BÇy ong lµm viÖc ch¨m chØ tõ mïa hoa nµy sang mïa hoa kh¸c (xu©n. Ên tîng vÒ sù bÊt ngê. C¶nh thùc ®ã ®îc t¸i hiÖn l¹i qua sù tëng tîng cña nhµ th¬: ë ®©y.rõng rùc ch¸y trªn cµnh. ë dßng th¬ trªn. lµm c¸i cÇu nèi gi÷a c¸c mïa hoa. mäi vËt ®îc t¶ cã nÐt chung g×? T×nh c¶m cña ngêi ch¸u th¬ng bµ ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? -22- . C¶nh thùc mµ nhµ th¬ miªu t¶ ë ®©y lµ: ChiÒu muén. c¶nh chiÒu muén.

T×nh c¶m cña ngêi ch¸u th¬ng bµ ®ù¬c thÓ hiÖn rÊt râ nÐt qua mét sè chi tiÕt: C« bÐ ngåi qu¹t rÊt l©u ®Ó cho bµ ngñ v× bµ ®ang bÞ mÖt. Nhng qua liªn tëng. §Ò 61: §ªm ®ªm tiÕng thËm tiÕng th×nh Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non. C¸c truyÖn cæ d©n gian thùc sù lµ c¸i cÇu nèi qu¸ khø víi hiÖn t¹i.23 Mäi vËt ®îc nãi tíi trong hai khæ th¬ cã nÐt chung lµ: Díi h¬i m¸t nhÌ nhÑ tõ bµn tay vÉy qu¹t cña c« bÐ. nh©n d©n ®· dùng lÇu gi· g¹o. C¸c sù vËt: ngän tre-gäng vã-mÆt trêi vèn dÜ kh«ng liªn quan tíi nhau. th×nh võa lµ nh÷ng tiÕng tîng thanh gîi t¶ tiÕng chµy gi· g¹o väng l¹i tõ thêi vua Hïng. C¶nh vËt nh hoµ quyÖn vµo nhau. t©m hån -23- . cô thÓ hiÓu ®îc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn. rÊt kiªn tr× cña m×nh. §Ò 62: Trong bµi th¬ Luü tre cña nhµ th¬ NguyÔn C«ng D¬ng cã ®o¹n: Mçi sím mai thøc dËy Luü tre xanh r× rµo Ngän tre cong väng vã KÐo mÆt trêi lªn cao. §Ò 63: §êi cha «ng víi ®êi t«i Nh con s«ng víi ch©n trêi ®· xa ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha Cho t«i nhËn mÆt cha «ng cña m×nh. ®ªm ®ªm gi· g¹o vµ h×nh ¶nh cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non lµ tîng trng cho tÊm lßng. (Qua ThËm Th×nh cña NguyÔn Bïi Vîi) -T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u th¬ §ªm ®ªm tiÕng thËm tiÕng th×nh? Nãi râ c¸i hay cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt Êy? -C©u Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non ý nãi g×? Gîi ý -Trong c©u th¬ §ªm ®ªm tiÕng them tiÕng th×nh. C« bÐ dêng nh dån t×nh th¬ng yªu ®èi víi bµ vµo ®«i bµn tay vÉy qu¹t ®Òu ®Æn. c¸i gäng vã l¹i ®ang kÐo mÆt trêi lªn cao. l¹i võa lµ hai tiÕng trong ®Þa danh ThËm Th×nh thuéc huyÖn Phong Ch©u. tëng tîng cña t¸c gi¶ thÓ hiÖn trong hai dßng th¬ trªn. t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ch¬i ch÷. Trong ®o¹n th¬ trªn. em thÝch nhÊt h×nh ¶nh th¬ nµo? Nãi râ v× sao em thÝch? Gîi ý H×nh ¶nh gay Ên tîng m¹nh cho ngêi ®äc vµ thÓ hiÖn sù liªn tëng. Theo lêi ph¸n b¶o cña vua Hïng. ®ang cÇn yªn tÜnh. c¨n nhµ v¾ng. Cô thÓ thËm. tëng tîng déc ®¸o cña t¸c gi¶ lµ h×nh ¶nh: Ngän tre cong gäng vã KÐo mÆt trêi lªn cao. Qua truyÖn cæ.L©m ThÞ Mü D¹) Em hiÓu thÕ nµo vÌ néi dung cña hai dßng th¬: ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha-Cho t«I nhËn mÆt cha «ng cña m×nh? Gîi ý Qua hai dßng th¬ ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha – Cho t«i nhËn mÆt cha «ng cña m×nh t¸c gi¶ muèn diÔn t¶ ý: Tõ xa ®Õn nay. (TruyÖn cæ níc m×nh . víi vua Hïng. tõ qu¸ khø ®Õn hiÖn t¹i lµ mét kkho¶ng c¸ch thêi gian d»ng dÆc. t×nh c¶m cña ngêi d©n ®èi víi ®Êt níc. cèc chÐn n»m im…). ngêi ®äc thêi nay hiÓu ®îc cha «ng ngµy xa. t¹o nªn sù sèng ®éng cho h×nh ¶nh th¬. tØnh Phó Thä (tôc truyÒn ®©y lµ n¬i vua Hïng dùng lÇu vµ kho chøa g¹o). -C©u th¬ Cèi g¹o ®Çy c¶ nghÜa t×nh níc non gîi t¶ ý: lßng d©n ta thiÕt tha yªu níc. c¸c sù vËt nµy dêng nh cã sù liªn hÖ víi nhau: ngän tre cong cong nh c¸i gäng vã. mäi vËt xung quanh dêng nh còng buån ngñ l©y (n¾ng thiu thiu.

Lung linh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi. Tõ th¾p vèn dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng: ch©m löa cho ch¸y lªn. th¾p ®Ìn… ë ®©y tõ th¾p ®îc dïng theo nghÜa bãng chØ s¾c ®á cña hoa r©m bôt nh ngän löa ®îc th¾p lªn. §Ò 67: §ång chiªm ph¶ n¾ng lªn kh«ng C¸nh cß dÉn giã qua thung lóa vµng. h¬ng th¬m cña hoa vµ c«ng søc cña con ngêi. -Tõ vµng ong còng ®îc dïng rÊt hay. C¶nh s¾c vµng cña c©y cèi chÝnh lµ s¾c vµng cña bÇu trêi. (VÒ th¨m nhµ B¸c-NguyÔn §øc MËu) §o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp nµo? Theo em. vµng ong ®îc sö dông s¸ng t¹o vµ hay. phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c quan niÖm ®¹o ®øc… cña cha «ng ngµy xa. t¸c gi¶ thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt ®èi víi quª h¬ng t¬i ®Ñp. +Qua ®ã. lµng Sen Cã hµng r©m bôt th¾p lªn löa hång Cã con bím tr¾ng lîn vßng Cã chïm æi chÝn vµng ong s¾c trêi. -C¶m nhËn cña em khi ®äc c¸c c©u th¬ ®ã lµ: +VÒ c¶nh vËt: MÊy dßng trªn gîi ra c¶nh tîng: gi÷a mïa hoa bëi. Tõ cã ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn ®· gãp phÇn nãi lªn ®iÒu ®ã. h×nh ¶nh g× ®Ñp? T¸c gi¶ t¶ lìi h¸i ®Ñp vµ s¾c b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo? -24- . Bëi v× ë khæ th¬ nµy t¸c gi¶ ®· lÝ gi¶i -theo c¸ch nãi cña nhµ th¬. Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang. Tõ vµng ong còng gîi ®îc sù lien tëng thó vÞ ë ngêi ®äc. §Ò 65: VÒ th¨m nhµ B¸c. c¸nh ®ång lóa chÝn ®îc t¶ cã mµu s¾c.24 vµ tÝnh c¸ch. -Hai tõ th¾p. §Ò 64: ViÕt l¹i mét khæ th¬ trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa mµ em thÝch nhÊt. mÆt ®Êt. H×nh ¶nh cña cha «ng ngµy xa in dÊu kh¸ râ trong c¸c truyÖn cæ d©n gian. ©m thanh. con bím tr¾ng lîn vßng. chïm æi chÝn vµng. võa nªu ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®Êt trêi vµ c©y cèi. c¶nh vËt. §Ò 66: XÐt vÒ môc ®Ých nãi th× c¸c c©u sau thuéc kiÓu c©u g×? Em cã c¶m nhËn nh thÕ nµo khi ®äc cc¸c c©u th¬ ®ã? …§Ñp l¾m anh ¬i! Con s«ng Ngµn Phè! S¸ng c¶ ®«i bê hoa bëi tr¾ng phau! … (Mïa hoa bëi – T« Hïng) Gîi ý -XÐt vÒ môc ®Ých th× c¶ ba c©u trong dßng th¬ lµ c©u c¶m. nãi râ v× sao em thÝch khæ th¬ nµy? Gîi ý: Em thÝch nhÊt khæ th¬: H¹t g¹o lµng ta Cã vÞ phï sa Cña s«ng Kinh ThÇy Cã h¬ng sen th¬m Trong hå níc ®Çy. lµng m¹c däc hai bê s«ng Ngµn Phè nh s¸ng lªn víi mµu hoa bëi në tr¾ng phau. t¸c gi¶ sö dông tõ th¾p vµ vµng ong cã haykh«ng? V× sao? Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong ®o¹n th¬ lµ: hµng r©m bôt th¾p löa hång. (TiÕng h¸t mïa gÆt-NguyÔn Duy) Trong ®o¹n th¬ trªn.h¹t g¹o quª h¬ng th¬m ngon lµ do cã sù kÕt tô cña sù mµu mì cña ®Êt ®ai. cã thÓ nãi truyÖn cæ ®· gióp chóng ta nhËn biÕt ®îc g¬ng mÆt cña c¸c cha «ng ngµy xa. Nã võa gîi t¶ ®îc mµu vµng cña chïm æi chÝn. C¸ch dïng tõ nµy lµm cho c¶nh vËt miªu t¶ trë nªn sèng ®éng vµ gîi ®îc ë ngêi ®äc sù liªn tëng thó vÞ. V× vËy.

N¬i ®ã lµ xãm lµng. ®ãng qu©n nhiÒu chç phong c¶nh ®Ñp h¬n ®©y nhiÒu. mµu s¾c rÊt dÞu nhÑ. +¢m thanh: tiÕng h¸t. cña n¾ng).25 Gîi ý -Trong ®o¹n th¬ trªn. Mçi ngêi ®Òu g¾n bã víi n¬i m×nh ®· sinh ra vµ lín lªn. mang l¹i hoa th¬m. víi c¸c tõ ng÷: long lanh lìi h¸i (lìi h¸i ph¶n chiÕu ¸nh mÆt trêi s¸ng long lanh). qu¶ t¬ nóp díi l¸ chøa ®ùng h¬ng th¬m. ©m thanh. bÊt khuÊt cña loµi tre (hay còng chÝnh lµ cña d©n téc ViÖt Nam!). T«i ®· ®i nhiÒu n¬i. §Ò 68: Hiªn t©y xanh m¸t bãng r©m §¬n s¬ c©y æi cø ngÇm ®¬m hoa Qu¶ t¬ nÊp díi l¸ giµ §Ó sang thu bçng oµ ra ngät ngµo… Nªu nhËn xÐt cña em vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ trong ®o¹n th¬ trªn. nh©n d©n coi t«i nh ngêi lµng vµ còng cã ngêi yªu t«i tha thiÕt. lµ phêng x·. h×nh ¶nh ®Ñp lµ: +Mµu s¾c: vµng (cña ®ång lóa. hiªn ngang. +H×nh ¶nh: c¸nh cß dÉn giã qua thung lóa vµng. Gîi ý §o¹n th¬ trªn cña nhµ th¬ NguyÔn Duy cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp sau ®©y: -H×nh ¶nh (m¨ng tre) nhän nh ch«ng gîi cho ta thÊy sù kiªu h·nh. khiªm nhêng (xanh m¸t bãng r©m. h×nh ¶nh c©y æi hiÖn lªn rÊt ®Ñp trong t©m tëng ngêi ®äc..). §Ò 69: Lµng quª t«i ®· khuÊt h¼n. ®îc phãng ®¹i thµnh h×nh ¶nh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi). -25- . c¸nh ®ång lóa chÝn ®îc t¶ víi mµu s¾c. long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi. em hiÓu vµ cã nh÷ng c¶m xóc g× víi quª h¬ng. qu¶ ngät cho ®êi. Nh÷ng sù vËt (c©y æi) vÉn Èn chøa mét søc sèng. C©y æi cã søc sèng ©m thÇm nhng m¹nh mÏ. n¬i ®ã còng lµ quª h¬ng cña mçi ngêi. ®¬n s¬ c©y æi. -Qua sù miªu t¶ mang tÝnh nghÖ thuËt cña nhµ th¬. Víi c¸ch miªu t¶ Êy. ngÇm ®¬m hoa. qu¶ t¬ nóp díi l¸giµ…). n¬i m×nh tõng cã nhiÒu kØ niÖm. Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc tre nhêng cho con… (Tre ViÖt Nam-NguyÔn Duy) Em thÊy ®o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®Ñp? H·y nªu ý nghÜa ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c cña nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. nhng sao søc quyÕn rò. vÉn ph¸t triÓn sinh s«i m¹nh mÏ (ngÇm ®¬m hoa. vÞ ngät. §Ò 70: Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lªn ®· nhän nh ch«ng l¹ thêng. day døt b»ng m¶nh ®Êt cäc c»n nµy. liÕm ngang ch©n trêi (h×nh ¶nh diÔn t¶ viÖc gÆt lóa b»ng h¸i cña ngêi n«ng d©n: lìi h¸i s¾c ®a ngang c¾t rêi th©n lóa. -Lìi h¸i ®Ñp vµ s¾c ®îc t¸c gi¶ t¶ trong dßng th¬ cuèi. nhµ th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc h×nh ¶nh c©y æi ®Ñp nh thÕ nµo? Gîi ý -NghÖ thuËt miªu t¶: H×nh ¶nh. nhng t«i vÉn ®¨m ®¾m nh×n theo. nhí th¬ng vÉn kh«ng m·nh liÖt. (T×nh quª h¬ng-NguyÔn Kh¶i) §äc ®o¹n v¨n. lµng xãm? Gîi ý T×nh c¶m cña anh bé ®éi trong ®o¹n v¨n nµy võa tha thiÕt võa m·nh liÖt nh kh«ng muèn rêi xa n¬i ch«n rau c¾t rèn cña m×nh.

Bëi v×: Ngän giã cã t×nh th¬ng yªu cña mÑ lµm cho con ®îc ngñ ngon lµnh víi nh÷ng giÊc m¬ ®Ñp khi cßn nhá. Theo em. §Ò 72: …Lêi ru cã giã mïa thu Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®a giã vÒ Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Còng ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. Mçi kho¶ng trèng trªn bµn-cã em v¾ng mÆt Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i… (Th¸ng ba ®Õn líp-Thanh øng) Theo em.dÊu hiÖu b¸o cho thÇy gi¸o. §iÒu ®ã cho thÊy tÊm lßng yªu th¬ng tha thiÕt cña thÇy c« gi¸o ®èi víi c¸c em häc sinh ë mét vïng quª nghÌo tríc ®©y. b»ng c¸ch nµo nhµ th¬ ®· t¹o nªn h×nh ¶nh sinh ®éng Êy? Gîi ý H×nh ¶nh sinh ®éng trong hai c©u th¬ cuèi: vÉy giã. h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ tren? V× sao? Gîi ý Theo em. §Ò 73: Dßng th¬ cuèi cña khæ th¬ sau: Vên em cã mét luèng khoai Cã hµng chuèi mËt víi hai luèng cµ Em trång thªm mét c©y na L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim… (Vên em-TrÇn §¨ng Khoa). h×nh ¶nh gãp phÇn lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ lµ h×nh ¶nh kho¶ng trèng trªn bµn trong hai c©u th¬: Mçi kho¶ng trèng trªn bµn . thö th¸ch trong cuéc sèng… -H×nh ¶nh cã manh ¸o céc tre nhêng cho con gîi cho ta nghÜ ®Õn sù che chë. h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ trªn? V× sao? H×nh ¶nh gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña khæ th¬ lµ h×nh ¶nh ngän giã trong c©u MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi.t¸c gi¶ liªn tëng ®Õn rÊt nhiÒu kho¶ng trèng cña nçi buån th¬ng t©m trong t©m hån m×nh (Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i). gäi chim ®îc nhµ th¬ t¹o nªn b»ng c¸ch nh©n ho¸ vµ so s¸nh (L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim). lµm cho con yªn t©m v÷ng bíckhi lín lªn. thÓ hiÖn lßng nh©n ¸i vµ t×nh mÉu tö thËt c¶m ®éng… §Ò 71: T«i muèn ngµy nµo líp còng ®«ng vui DÉu th¸ng ba cßn ®i qua n¨m häc. lu«n ë bªn con ®Ó con c¶m thÊy sung síng vµ h¹nh phóc suèt c¶ cuéc ®êi.26 -H×nh ¶nh (c©y tre) lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng cã ý nãi lªn sù d·i dÇu. §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. hi sinh tÊt c¶ mµ ngêi mÑ dµnh cho con. §Ò 74:Më ®Çu bµi th¬ Nhí con s«ng quª h¬ng. chÞu ®ùng mäi khã kh¨n.cã em v¾ng mÆt Lµ bao nhiªu kho¶ng trèng ë trong t«i… Tõ mét kho¶ng trèng ë trªn bµn. Theo em. cã nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng. c« gi¸o biÕt: l¹i cã mét em häc sinh v¾ng mÆt v× kh«ng cßn thãc g¹o ®Ó ¨n trong nh÷ng ngµy gi¸p h¹t th¸ng ba. nhµ th¬ TÕ Hanh viÕt: Quª h¬ng t«i cã con s«ng xanh biÕc Níc g¬ng trong soi tãc nh÷ng hµng tre T©m hån t«i lµ mét buæi tra hÌ To¶ n¾ng xuèng lßng s«ng lÊp lo¸ng… §o¹n th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh th¬ nµo ®Ñp? Nh÷ng h×nh ¶nh Êy gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×? -26- .

®åi Hßn. ®Æt c©u cña t¸c gi¶. xóm Cồn Hến nấu cơm chiều. -C¸ch ®Æt c©u ®¶o bé phËn vÞ ng÷ lªn tríc ë c©u 2 vµ c©u 3. C¶nh quª h¬ng lµm cho t¸c gi¶ ®øng "ngÈn ng¬ mµ ng¾m m·i". Tõ ®ã lµm ta thªm yªu quý vµ g¾n bã víi dßng s«ng quª h¬ng §Ò 78: Trong bài Hoàng hôn trên sông Hương (Tiếng việt 5. từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sồng. §Êt níc hiÖn ra trong vÎ ®Ñp thËt nªn th¬. + So s¸nh níc s«ng víi tÊm lßng ngêi mÑ. + Nãi lªn t×nh c¶m g¾n bã th©n thiÕt gi÷a dßng s«ng quª h¬ng víi t¸c gi¶. Mít m¸t rõng keo nh÷ng ®¶o Hå. Êu th¬. Xanh ng¸t b¹ch ®µn nh÷ng ®åi M¨ng. §ã còng chÝnh lµ vÎ ®Ñp võa gi¶n dÞ võa léng lÉy vµ hÊp dÉn biÕt bao. thanh b×nh vµ Êm ¸p. mªnh m«ng hå níc víi nh÷ng Suèi Hai. ngÈn ng¬ mµ ng¾m m·i Quª h¬ng ta. ®¶o SÕu. Rõng Êu th¬. thanh xu©n. .NghÖ thuËt: BiÖn ph¸p so s¸nh + So s¸nh dßng s«ng víi dßng s÷a (mÑ). gi¶n dÞ mµ v« cïng cao quý cña ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. Níc s«ng ®Çy ¨m ¾p nh lßng mÑ réng lín mªnh m«ng lu«n hy sinh tÊt c¶ cho c¸c con. mªnh m«ng. “§©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ Níc vÒ xanh ruéng lóa vên c©y Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ Trë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy” Em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ vÒ dßng s«ng quª h¬ng ? Gîi ý . Gîi ý -Dïng tõ gîi t¶ sinh ®éng. Đâu đó. §ång M«. Nghe phÊp phíi trong lßng. vÉy gäi. §Ò 77: Trong bµi Vµm Cá §«ng nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt. §«i c¸nh cß tr¾ng vÉy mªnh m«ng. §Ò 75: Nhµ v¨n Vâ V¨n Trùc viÕt: ¤m quanh Ba V× lµ b¸t ng¸t ®ång b»ng. §Ò 76: Trong bµi Trªn ®êng thiªn lÝ nhµ th¬ Tè H÷u ®· ghi l¹i c¶m xóc cña m×nh tríc c¶nh mïa xu©n vÒ trªn ®Êt níc nh sau: Ta ®øng dËy. h×nh ¶nh dßng s«ng lÊp lo¸ng ph¶n chiÕu ¸nh n¾ng tra hÌ. thÊy trong lßng "phÊp phíi" niÒm vui. lµm cho c¶nh vËt còng m¹ng hån ngêi: «m. tập một) có đoạn tả cảnh như sau: Phía bên sông. Ao Vua… næi tiÕng vÉy gäi. thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. -Nh÷ng h×nh ¶nh Êy gióp em c¶m nhËn ®îc: con s«ng quª h¬ng cã vÎ ®Ñp thËt quyÕn rò lßng ngêi vµ t×nh yªu quª h¬ng tha thiÕt cña t¸c gi¶. niÒm vui Êy chÝnh lµ h×nh ¶nh "§«i c¸nh cß tr¾ng vÉy mªnh m«ng".Néi dung: + Nãi lªn tÇm quan träng cña dßng s«ng quª h¬ng. tiếng lanh canh của -27- . mít m¸t. xanh ng¸t. ®¶o ®Þnh ng÷ lªn tríc danh tõ ë c©u “b¸t ng¸t ®ång b»ng. §o¹n th¬ gióp em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®¬n s¬.27 Gîi ý -H×nh ¶nh ®Ñp: con s«ng xanh biÕc cã níc trong nh mÆt g¬ng ®Ó nh÷ng hµng tre ngµy ngµy soi bãng. Dßng s«ng tíi níc cho vên c©y xanh tèt mît mµ còng nh dßng s÷a mÑ ®· nu«i con kh«n lín. rõng thanh xu©n… (Vêi vîi Ba V×) Em h·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong c¸ch dïng tõ. ¤i Tæ quèc! §¬n s¬ mµ léng lÉy! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp g× cña ®Êt níc ViÖt Nam th©n yªu. mªnh m«ng hå níc” nh»m nhÊn m¹nh nh÷ng ý cÇn diÔn ®¹t vÒ c¶nh ®Ñp cña Ba V×. b¸t ng¸t.

+ Nh÷ng sù vËt (c©y æi) vÉn Èn chøa 1 søc sèng . C©y æi cã søc sèng ©m thÇm nhng m¹nh mÏ . qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ. . vÉn ph¸t triÓn sinh s«i m¹nh mÏ: (ngÇm ®¬m hoa.C¶m nhËn cña em : (1®) Qua sù miªu t¶ mang tÝnh nghÖ thuËt cña nhµ th¬. lo lắng. vẫn theo con để quan tâm. qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ) chøa ®ùng h¬ng th¬m.. khiến tác giả có cảm giác mặt sông nghe như rông hơn. ngÇm ®¬m hoa. khiÕn mặt sông nghe như rộng hơn… (theo Hoàng Ngọc Phủ Tường) Em hãy cho biết: Đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Gợi tả được điều gì? -Hình ảnh có sức gợi tả sinh động: Khói nghi ngút cả một vùng tre trúc ( khi xóm Cồn Hến nấu cơm chiều). tre trúc và rộng nước trên mặt đất). tiếp thêm cho con sức mạnh. nhµ th¬ §Þnh H¶i viÕt: TiÕng chim lay ®éng l¸ cµnh TiÕng chim ®¸nh thøc chåi xanh dËy cïng.. nhà thơ Chế Lan Viên có viết: (4 đ) Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Đồng chí cảm nhận được điều đẹp đẽ và sâu sắc ở 2 câu thơ trên? Gîi ý . ®¬n s¬ c©y æi.NghÖ thuËt miªu t¶ (1®) + H×nh ¶nh . giúp người đọc tưởng tượng ra bức tranh thuỷ mặc đơn sơ nhưng có cả một không gian rộng rãi ( khói bay lên bầu trời. -Âm thanh có sức gợi tả sinh động: Tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước (ở đâu đó sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông) đường như có sức âm vang xa rộng trong khung cảnh tĩnh lặng. “dù có đi hết đời” thì tình thương của mẹ đối với con như vẫn còn sống mãi. gợi cho người đọc cảm nhận được vẻ thanh bình và nên thơ của một buổi chiều trên sông Hương. TiÕng chim vç c¸nh bÇy ong TiÕng chim tha n¾ng r¶i ®ång vµng th¬m…. mang l¹i hoa th¬m qu¶ ngät cho ®êi. Dù con đã khôn lớn. vÞ ngät.víi c¸ch miªu t¶ Êy. §Ò 80: Trong bài Con Cò. §Ò 81: Trong bµi “TiÕng chim buæi s¸ng”. bình yên của người dân thôn xóm ven sông. §Ò 79: “Hiªn t©y xanh m¸t bãng r©m §¬n s¬ c©y æi cø ngÇm ®¬m hoa Qu¶ t¬ nÊp díi lµ giµ §Ó sang thu bçng oµ ra ngät ngµo” (Vên nhµ -Tè H÷u) Nªu nhËn xÐt cña em vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ trong ®o¹n th¬ trªn . khiªm nhêng: xanh m¸t bãng r©m.28 thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước.gợi tả vẻ ấm áp. h×nh ¶nh c©y æi hiÖn lªn rÊt ®Ñp trong t©m tëng ngêi ®äc. Có thể nói đó chính là tình thương bất tử mà người mẹ dành cho con. giúp đỡ con.Tình cảm yêu thương của người mẹ dành cho con thật to lớn và không bao giờ vơi cạn. mµu s¾c rÊt dÞu nhÑ. nhµ th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc h×nh ¶nh c©y æi ®Ñp nh thÕ nµo ? Gợi ý: . -28- .

kh«ng ph¶i vµi cµnh. nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có viết: “ Ngôi nhà Bác ở thiếu thời Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa Chiếc giường tre quá đơn sơ Võng gai ru mát những trưa nắng hè.” Em hãy cho biết. trªn ®Ëu khÝt nhau mu«n ngµn con bím th¾m” ( TrÝch Hoa häc trß – Xu©n DiÖu) -29- . c¶ mét vïng. §Ò 84: “ … Phîng kh«ng ph¶i lµ mét ®ãa.Biện pháp đảo ngữ: “nghiêng nghiêng mái lợp” .5 ®iÓm) §Ò 82 §äc khæ th¬ sau: " Vên em cã mét luèng khoai Cã hµng chuèi mËt víi hai luèng cµ Em trång thªm mét c©y na L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim" ( Vên em . Bác Hồ được lớn lên trong tình yêu thương của gia ®×nh: võng gai ru mát những trưa nắng hè. Sống trong ngôi nhà đó. ( Tuú møc ®é viÕt bµi cña HS mµ gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ cho tõ 0 ®Õn 1.lµm nªn nh÷ng h¹t lóa vµng nu«i sèng con ngêi). b»ng c¸ch nµo nhµ th¬ ®· t¹o nªn nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng Êy? Em h·y ghi l¹i nh÷ng c¶m nghÜ cña m×nh th«ng qua mét ®o¹n viÕt ng¾n ( tõ 7 ®Õn 8 ) c©u v¨n. ®Õn nh÷ng t¸n lín xße ra. Thấy được ngôi nhà của Bác thật gần gũi.)( 1. gäi chim) ®îc nhµ th¬ t¹o nªn b»ng c¸ch nh©n ho¸. phîng ®©y lµ c¶ mét lo¹t. ®Õn hµng.”…. chan hoà với cảnh vật quê hương. … + Chỉ ra và hiểu rõ ý nghĩa của các yếu tố nghệ thuật có trong đoạn thơ: . chØ nghÜ ®Õn c©y.Biện pháp nhân hoá: “Võng gai ru mát những trưa nắng hè.29 Theo ®ång chÝ. Gîi ý: Häc sinh chØ ra ®îc h×nh ¶nh sinh ®éng trong c©u th¬ cuèi (vÉy giã. nhµ th¬ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ®Ó miªu t¶ tiÕng chim buæi s¸ng? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã gióp chóng ta c¶m nhËn ®îc tiÕng chim buæi s¸ng cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Gîi ý T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó miªu t¶ tiÕng chim buæi s¸ng ( chó ý: C¸c ®éng tõ lay.5 ®iÓm ) §Ò 83 Trong bài Vê` thăm nhà Bác. so s¸nh (L¸ xanh vÉy giã nh lµ gäi chim) b»ng mét ®o¹n viÕt ng¾n cña m×nh víi c¶m xóc ®îc béc lé mét c¸ch hån nhiªn. bình dị của ngôi nhà của Bác lúc thiếu thời cũng như bao ngôi nhà ở làng quê Việt nam.Rõ ý cơ bản sau: + Tác giả tả về vẻ đẹp mộc mạc. c¶ mét gãc trêi ®á rùc … Ngêi ta quªn ®ãa hoa. ®¸nh thøc chåi xanh) mµ cßn th«i thóc chóng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc cho mäi ngêi (vç c¸nh bÇy ong ®i t×m mËt cho ®êi. ®¸nh thøc gîi cho ta nghÜ ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng cña con ngêi). đơn sơ.TrÇn §¨ng Khoa ) Dßng th¬ cuèi cña khæ th¬ trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng nµo? Theo em. tha n¾ng r¶i ®ång vµng th¬m. ch©n thùc. đoạn thơ giúp ta cảm nhận được điều gì đẹp đẽ và thân thương? * Yêu cầu cụ thể: .( 1 ®iÓm) BiÖn ph¸p nh©n ho¸ gióp ta c¶m nhËn ®îc tiÕng chim buæi s¸ng cã ý nghÜa thËt s©u s¾c: TiÕng chim kh«ng chØ lµm cho sù vËt xung quanh trë nªn ®Çy søc sèng ( lay ®éng l¸ cµnh.

tµi t×nh. ®¶m b¶o c¸c ý c¬ b¶n sau: + Néi dung: §o¹n th¬ giíi thiÖu mét buæi häc ®Çy thó vÞ vµ vui nhén cña hai b¹n Ngçng vµ VÞt ( hai con vËt ®· ®îc nh©n ho¸ ). + NghÖ thuËt: T¸c gi¶ ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ ®îc thÓ hiÖn ë c¸c ®éng tõ dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng cña ngêi. nh÷ng t¸n lín…. ngé nghÜnh rÊt ®¸ng yªu vµ rÊt gÇn gòi víi tuæi th¬ em. v« t. ch©n thùc. §ång thêi. T¸c gi¶ cßn sö dông c©u kh¼ng ®Þnh nh»m diÔn t¶ phîng nhiÒu v« kÓ ®Õn nçi ngêi ta quªn ®i ®ãa hoa mµ chØ nghÜ ®Õn c©y. cã ý chª bai anh chµng Ngçng lêi häc nhng hay khoe khoang kho¸c l¸c. t¸c gi¶ còng muèn nh¾n nhñ nh÷ng c« cËu häc trß yªu quý cña m×nh kh«ng nªn lêi häc ®Ó trë thµnh nh÷ng häc giái.30 §Ó diÔn t¶ sè lîng rÊt lín cña hoa phîng trong ®o¹n v¨n trªn. ®á rùc. Hoa Phîng në chóng em sÏ ®îc nghØ hÌ víi nh÷ng cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn …… §Ò 85: §äc ®o¹n th¬: “Ngçng kh«ng chÞu häc Khoe biÕt ch÷ råi VÞt ®a s¸ch ngîc Ngçng cø tëng xu«i Cø gi¶ ®äc nhÈm Lµm vÞt ph× cêi VÞt khuyªn mét håi: .Ngçng ¬i! Häc! Häc!” (Ph¹m Hæ) Theo em. Gợi ý T¸c gi¶ ®· miªu t¶ hoa phîng víi nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ khÐo lÐo. nh÷ng ngêi con ngoan. Hoa phîng në lµ kÕt quat tèt ®Ñp cña chóng em sau bao ngµy häc tËp vÊt v¶. qua ®o¹n th¬ . §Ò 86: §äc ®o¹n th¬ sau: “Cá giÊu mÇm trong ®Êt Bóp g¹o nh thËp thß Chê mét ngµy ®«ng qua Ng¹i ngÇn nh×n giã bÊc L¸ bµng nh giÊm löa C¸nh tay xoan kh« khèc Suèt th¸ng ngµy hanh kh« T¹o d¸ng vµo trêi ®«ng. kh«ng ph¶i vµi cµnh…. Nhê cã biÖn ph¸p nh©n ho¸ Êy ®· lµm cho nh÷ng con vËt trë nªn sinh ®éng cã hån ngêi. Hoa Phîng në b¸o hiÖu mïa thi ®· tíi. Häc sinh nªu ®îc c¶m nhËn cña m×nh khi ®äc ®o¹n th¬ th«ng qua hai tÝn hiÖu néi dung vµ nghÖ thuËt b»ng mét ®o¹n viÕt ng¾n cã cÊu tróc chÆt chÏ. c¶m xóc hån nhiªn ch©n thùc. Nh÷ng ®iÖp tõ ®iÖp ng÷ cã tÝnh chÊt t¨ng tiÕn g©y Ên tîng m¹nh mÏ cho ngêi ®äc: Phîng kh«ng ph¶i mét ®ãa. nhµ th¬ Tr¬ng Nam H¬ng cã nh÷ng c©u th¬ sau: Thêi gian ch¹y qua tãc mÑ Mét mµu tr¾ng ®Õn n«n nao Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng -30- . ®iÒu g× ®· t¹o nªn sù hÊp dÉn cña ®o¹n th¬? H·y béc lé c¶m nghÜ cña m×nh b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 7 ®Õn 8 c©u. t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? H·y nªu c¶m xóc cña em vÒ hoa phîng.. §Ò 87: ViÕt vÒ ngêi mÑ. hµng. chóng nh nh÷ng ngêi b¹n nhÝ nh¶nh. VÝ dô: Nãi ®Õn hoa Phîng lµ nãi ®Õn tuæi häc trß.” §o¹n th¬ trªn t¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× mµ hay ®Õn thÕ? Em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 6 ®Õn 8 c©u) ghi l¹i c¶m xóc cña em khi ®äc ®o¹n th¬ ®ã. Yªu cÇu häc sinh viÕt ®îc nh÷ng c¶m xóc cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn.

H×nh ¶nh m¸i tãc mÑ b¹c tr¾ng v× thêi gian lµm t¸c gi¶ thÊy xóc ®éng ®Õn “n«n nao”. MÑ ®em ®Õn cho con c¶ cuéc ®êi. h¬n c¶ nh÷ng ng«i sao " Thøc" soi s¸ng trong ®ªm. suy nghÜ vÒ ngêi mÑ. ý ®èi lËp víi hai c©u th¬ “Lng mÑ cø cßng dÇn xuèng/ Cho con ngµy mét thªm cao” nh muèn béc lé suy nghÜ vµ lßng biÕt ¬n cña t¸c gi¶ ®èi víi mÑ. H·y cho biÕt : Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë ngêi mÑ kÝnh yªu.31 Cho con ngµy mét thªm cao MÑ ¬i trong lêi mÑ h¸t Cã c¶ cuéc ®êi hiÖn ra Lêi ru chÊp con ®«i c¸nh Lín råi con sÏ bay qua” (TrÝch Trong lêi mÑ h¸t) Theo em. Gîi ý: Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh: Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. §Ò 88: ViÕt vÒ ngêimÑ. trong lêi h¸t mÑ ch¾p cho con ®«i c¸nh ®Ó lín lªn con sÏ bay xa. gióp cho con ngñ say ( giÊc trßn) . §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. nhµ th¬ TrÇnQuèc Minh ®· cã nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh rÊt hay trong bµi th¬ MÑ: Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con. Nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ cña t¸c gi¶ vµ ngêi mÑ thËt ®Ñp ®Ï biÕt bao. Cho ta thÊy mÑ cßn ®em ®Õn ngän giã m¸t trong ®ªm hÌ. bëi v× khi trêi s¸ng th× sao còng kh«ng thÓ thøc ®îc n÷a. ngêi mÑ rÊt th¬ng con. cã thÓ nãimÑ lµ ngêi lu«n ®em ®Õn cho con nh÷ng ®iÒu tãt ®Ñp trong suèt cuéc ®êi ( ngän giã cña con suèt ®êi) -31- . ®o¹n th¬ trªn ®· béc lé nh÷ng c¶m xóc vµ suy nghÜ g× cña t¸c gi¶? Gîi ý: §o¹n th¬ béc lé nh÷ng c¶m xóc. mÑ cã thÓ thøc th©u ®ªm suèt s¸ng ®Ó canh cho con ngñ ngon giÊc . §ªm nay con ngñ giÊc trßn MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi. Gióp em c¶m nhËn ®îc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->