P. 1
Bai Tieu Luan Duong Loi Cach Mang Dcsvn

Bai Tieu Luan Duong Loi Cach Mang Dcsvn

|Views: 192|Likes:
Được xuất bản bởiHarry Vu

More info:

Published by: Harry Vu on Oct 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

Câu hỏi : Trình bày nội dung chủ yếu và nội dung mới trong các văn kiện

đại hội XI trong 5 vấn đề sau : 1. Đường lối công nghiệp hóa 2. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa 3. Đường lối xây dựng hệ thống văn hóa 4. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 5. Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại

Trả Lời :
1. Đường lối công nghiệp hóa .

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Cương lĩnh năm 1991 xác định: Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá theo hướng hiện đại. Còn Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên và môi trường .
2. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh năm 1991 đã xác định mô hình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đã chuyển từ “phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”, sang “phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội XI khẳng định: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.3. kim chỉ nam cho hành động”. đạo đức. Nhà nước”. đậm đà bản sắc dân tộc. dân chủ. phát triển năm 2011) bổ sung. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đường lối xây dựng hệ thống văn hóa Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. nhân dân lao động và của dân tộc”. Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. về nhà nước. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Bổ sung đoạn nói về tư tưởng Hồ Chí Minh để nhấn mạnh vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. phát triển toàn diện. Nhà nước. các đoàn thể nhân dân cơ bản giữ như Cương lĩnh năm 1991. thắt chặt mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng. chăm lo lợi ích của các đoàn viên. chính đáng của nhân dân. tiến bộ. Cương lĩnh (bổ sung. phát triển hai nội dung sau: . công bằng. đậm đà bản sắc dân tộc. phát triển làm rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. có bổ sung. thống nhất trong đa dạng. kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. xây dựng một xã hội dân chủ. với trình độ tri thức. thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh. sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. là tài sản tinh . phát triển những nội dung: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Cương lĩnh (bổ sung. thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn. quyền và nghĩa vụ công dân. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. hội viên. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị So với Cương lĩnh năm 1991. trở thành nền tảng tinh thần vững chắc. giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng. tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại. đại diện. . So với Cương lĩnh năm 1991. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội. các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 4. các đoàn thể nhân dân: “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. tham gia xây dựng Đảng. thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Về Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung cách diễn đạt bản chất của Đảng đã được Đại hội X thông qua: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. văn minh. do nhân dân và vì nhân dân. phát triển năm 2011) đã bổ sung. Về nền tảng tư tưởng của Đảng: Tiếp tục khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

tự chủ. dịch vụ công nghệ cao. công nghệ. thuyết phục. vừa mở rộng quy mô. Về phương hướng trên. môi trường. bảo vệ tài nguyên. nguồn nhân lực chất lượng cao. tổ chức. hữu nghị. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đường lối công nghiệp hóa Đẩy mạnh công nghiệp hoá. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. nhất là người đứng đầu 5. Chúng ta đi chi tiết vào nội dung sau : I . phát triển công nghiệp. nông nghiệp. phát triển phương hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” là đúng với thực trạng hội nhập của nước ta hiện nay và là phương hướng cơ bản. hiện đại hoá. nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Việc bổ sung. phát triển nhanh. đẩy mạnh công nghiệp hoá. khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giá rẻ sang tăng trưởng chủ yếu do áp dụng tiến bộ khoa học. kiểm tra. chiến lược. gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. bền vững. vừa chú trọng nâng cao chất lượng. lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lớn gắn với phát triển kinh . giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. hiện đại hoá đất nước. mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. đồng thời cũng thể hiện niềm tự hào của Đảng và nhân dân ta đối với lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc. hiệu quả. thể hiện một bước phát triển về tư duy chính trị và lý luận của Đảng ta. các định hướng về chính sách và chủ trương lớn.thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư. ở Cương lĩnh năm 1991 không xác định thành một phương hướng cơ bản riêng. Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền. tính bền vững. Để hiểu rõ về những điều mới mẻ trên . tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân. Nội dung này đã được thống nhất từ Đại hội IX. Bổ sung hoàn chỉnh hơn phương thức lãnh đạo của Đảng: Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh. hợp tác và phát triển. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. hoà bình. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. vận động.

y tế. Hai là. phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân. thương mại. công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông.. từng bước hiện đại hệ thống thuỷ lợi. Hoàn thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng cả nước. vừa vận động theo những quy luật của kinh tế thị trường. trong đó. đồng thời hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn. tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập. bảo vệ môi trường. công nghiệp năng lượng. viễn thông. thực . phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn. Đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm tạo động lực cho nền kinh tế.tế tri thức. Năm là. tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng. cơ chế thị trường được vận dụng đầy đủ. chế biến. linh hoạt để phát huy mạnh mẽ. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. ngân hàng.. chất lượng. có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. luyện kim. Ba là. phát triển nông nghiệp toàn diện. khoa học. nông thôn. phát triển mạnh các ngành dịch vụ. công nghiệp cơ khí. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. vận tải. Khuyến khích tập trung ruộng đất. các công trình ngăn. phát triển hài hoà giữa các vùng đô thị và nông thôn. mở rộng xuất khẩu. vừa được dẫn dắt. phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh. xây dựng. Hiện đại hoá một số sân bay. nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. hoàn thiện hệ thống giao thông thiết yếu. hoá chất. xả lũ. II . có năng suất. phát triển hài hoà giữa thành thị và nông thôn. hiện đại hoá. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. giáo dục. gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. bảo vệ môi trường. là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới. hiệu quả. hệ thống cung cấp nước sạch. áp dụng tiến bộ khoa học. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. giảm nghèo. Tập trung các nguồn lực xây dựng. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. tự chủ của nền kinh tế. du lịch. đổi mới mô hình tăng trưởng. công nghệ. tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh như các dịch vụ tài chính. công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. công nghệ. nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. tập trung xây dựng. các công trình xử lý nước thải. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao. hiệu quả cao. ổn định kinh tế vĩ mô. trong đó có trung tâm có tầm cỡ khu vực và quốc tế. khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói. cảng biển quan trọng. Hình thành một số trung tâm dịch vụ lớn ở các vùng. Theo định hướng đó cần phải : Một là. Hình thành hệ thống đô thị phân bổ hợp lý ở các vùng. giàu đẹp. Phát triển đồng bộ. bền vững theo hướng công nghiệp hoá. củng cố hệ thống đê biển. Bốn là. nông thôn.

chính sách động viên. đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối theo hệ thống an sinh xã hội. thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. Hoàn thiện luật pháp. Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế. tài nguyên. Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. đồng bộ. Phát triển đa dạng. kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. loại hình doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. hiện đại các thị trường hàng hoá. tiền công. cổ phần hoá. Đẩy mạnh đổi mới. hiệu quả kinh tế. cùng phát triển lâu dài. bình đẳng trước pháp luật. vận hành an toàn. chất lượng tham mưu trong việc xây dựng. sử dụng có hiệu quả. được quản lý. xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh. giám sát hiệu quả. ngày càng văn minh. Bảo đảm vai trò quản lý. dân chủ. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thuế. cơ chế quản lý giá. chính sách. đa sở hữu. kế hoạch. chiến lược. chính sách về sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện đối với đất đai. . hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. dịch vụ. minh bạch của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. kế hoạch và các nguồn lực kinh tế. nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. thân thiện môi trường. xã hội. đồng thời giữ vững.. cần phải : (1) Phát triển mạnh các hình thức sở hữu. đường lối về phát triển kinh tế . Phát triển và kiểm soát có hiệu quả thị trường chứng khoán. trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối. các loại hình doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại. các thành phần kinh tế. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ gắn với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. quản lý kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường.hiện mục tiêu "dân giàu. đổi mới và nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế. công bằng. phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá. trong đó. điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng pháp luật. tập trung vào đổi mới. Phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. phúc lợi xã hội. Để thực hiện các định hướng trên. cơ chế. Chủ động. vốn và các tài sản công để các nguồn lực này được quản lý. văn minh". Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế nhà nước.xã hội. nước mạnh. thị trường lao động gắn với tăng cường quản lý nhà nước. cơ chế. hiệu lực. chính sách tiền lương. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. (3) Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đổi mới công tác quy hoạch. tự chủ của nền kinh tế. hiệu quả. tăng cường tính độc lập. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân. quy hoạch. nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế của các tổ chức đảng. Phát triển vững chắc thị trường tài chính với cơ cấu hoàn chỉnh. hoàn thiện các thể chế về quyền sử dụng đất đai. tích cực hội nhập quốc tế. (2) Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. phân phối và sử dụng ngân sách nhà nước hợp lý. lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương..

trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. do nhân dân. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại. thiện. vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. có ý thức làm chủ. tiến bộ. học tập. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. thấp kém. trở thành nền tảng tinh thần vững chắc. chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 1. đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. có kỹ thuật. có tri thức. thông tin chân thực. nghĩa tình. hình thành nhân cách con người và nền văn hoá Việt Nam. văn minh. làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội. đa dạng. đạo đức. kịp thời. . Quyền lực Nhà nước là thống nhất. phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thống nhất trong đa dạng. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. với trình độ tri thức. là môi trường quan trọng. phát triển toàn diện. đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hoá. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người. có tinh thần quốc tế chân chính. gia đình. các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước. do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. tình đồng chí. đồng thời là chủ thể phát triển. nhà trường. tiến bộ. quyền tự do sáng tạo của công dân. đậm đà bản sắc dân tộc. nâng cao chất lượng sáng tạo văn học. lao động giỏi. vì nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội. đậm đà bản sắc dân tộc. hiện đại. Xây dựng gia đình no ấm. dân chủ. bồi đắp tình bạn. gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. sống có văn hoá. đồng đội. mỹ. Bảo đảm quyền được thông tin. IV. thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội. công bằng. có năng suất và hiệu quả cao. sức khoẻ. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển. khẳng định và biểu dương các giá trị chân. Đơn vị sản xuất. công tác. Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ. xây dựng một xã hội dân chủ. sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn. phê phán những cái lỗi thời. trách nhiệm công dân. nghệ thuật.III. hạnh phúc. từng tập thể lao động. Phát triển.

bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. chính đáng của đoàn viên. Nhà nước. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nhà nước. chính sách. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. có sự phân công. tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng. phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp. Nhà nước phục vụ nhân dân. giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng. hội viên nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới. các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. tổ chức. quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. lãng phí. phân cấp. chăm lo lợi ích của các đoàn viên. đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương. các dân tộc. giữ nghiêm kỷ cương xã hội. tham nhũng.có sự phân công. đại diện. ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu. liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị. tham gia xây dựng Đảng.xã hội. quản lý xã hội. tôn trọng. . Các đoàn thể nhân dân tuỳ theo tính chất. hành pháp. hiệp thương dân chủ. chăm lo. vận động. gắn bó mật thiết với nhân dân. giúp đoàn viên. thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. vô trách nhiệm. lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh. tổ chức chính trị . hội viên. lạm quyền. hội viên chấp hành luật pháp. tư pháp. tầng lớp xã hội. có cơ chế và biện pháp kiểm soát. giáo dục đoàn viên. phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Nhà nước ban hành pháp luật. xâm phạm quyền dân chủ của công dân. tôn chỉ và mục đích đã được xác định. chính đáng của nhân dân. hội viên. tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. quyền và nghĩa vụ công dân. 2. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. tham gia quản lý nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị.

thường xuyên tự đổi mới. Đảng. kiểm tra. ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện. sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo.Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. tính chủ động. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. thuyết phục. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Giữ vững truyền thống .Đảng tôn trọng tính tự chủ. mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. tự chỉnh đốn. lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo. bằng công tác tuyên truyền. tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả. các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nhà nước có cơ chế. kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác . tư tưởng và tổ chức. bản lĩnh chính trị. vận động. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. nhất là người đứng đầu. kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. tích cực. ra sức nâng cao trình độ trí tuệ. tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân. chiến lược. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác . kim chỉ nam cho hành động. đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. chính sách. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. tổ chức. 3. là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng phải vững mạnh về chính trị. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. chịu sự giám sát của nhân dân. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh.

lãng phí và mọi hành động chia rẽ. hợp tác và phát triển. dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. hợp tác và phát triển. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. vì lợi ích quốc gia. Phấn đấu cùng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình. V. . Tăng cường hiểu biết. hợp tác và phát triển phồn vinh.đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. tệ quan liêu. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. nâng cao vị thế của đất nước. tự chủ. giữ vững độc lập. ổn định. đa phương hoá. góp phần vào sự nghiệp hoà bình. tự chủ. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. tự chủ. quan tâm bồi dưỡng. mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả. hợp tác và phát triển. Hợp tác bình đẳng. bè phái. hữu nghị. chủ nghĩa cơ hội. tham nhũng. đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia. năng lực. hoà bình. tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. vì hoà bình. các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại. độc lập dân tộc. Thường xuyên tự phê bình và phê bình. hoà bình. đa dạng hoá quan hệ. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. dân tộc. đảng viên trong sạch. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. hữu nghị. Trước sau như một ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân. có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. là bạn. tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. có phẩm chất. cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->