P. 1
Bai Tieu Luan Duong Loi Cach Mang Dcsvn

Bai Tieu Luan Duong Loi Cach Mang Dcsvn

|Views: 192|Likes:
Được xuất bản bởiHarry Vu

More info:

Published by: Harry Vu on Oct 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

Câu hỏi : Trình bày nội dung chủ yếu và nội dung mới trong các văn kiện

đại hội XI trong 5 vấn đề sau : 1. Đường lối công nghiệp hóa 2. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa 3. Đường lối xây dựng hệ thống văn hóa 4. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 5. Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại

Trả Lời :
1. Đường lối công nghiệp hóa .

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Cương lĩnh năm 1991 xác định: Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá theo hướng hiện đại. Còn Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên và môi trường .
2. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh năm 1991 đã xác định mô hình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đã chuyển từ “phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”, sang “phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội XI khẳng định: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

So với Cương lĩnh năm 1991. làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội. phát triển hai nội dung sau: . hội viên. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. nhân dân lao động và của dân tộc”. Bổ sung đoạn nói về tư tưởng Hồ Chí Minh để nhấn mạnh vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. công bằng. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị So với Cương lĩnh năm 1991. tiến bộ. Cương lĩnh (bổ sung. sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. phát triển làm rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh. phát triển năm 2011) bổ sung. phát triển những nội dung: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. tham gia xây dựng Đảng. là tài sản tinh . đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. thống nhất trong đa dạng. do nhân dân và vì nhân dân. do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.3. đậm đà bản sắc dân tộc. trở thành nền tảng tinh thần vững chắc. Về nền tảng tư tưởng của Đảng: Tiếp tục khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. Nhà nước”. kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. phát triển toàn diện. chăm lo lợi ích của các đoàn viên. thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn. tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại. Đường lối xây dựng hệ thống văn hóa Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. văn minh. Cương lĩnh (bổ sung. dân chủ. thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. . kim chỉ nam cho hành động”. giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng. với trình độ tri thức. các đoàn thể nhân dân cơ bản giữ như Cương lĩnh năm 1991. các đoàn thể nhân dân: “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. đậm đà bản sắc dân tộc. Nhà nước. vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 4. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. thắt chặt mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng. Về Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung cách diễn đạt bản chất của Đảng đã được Đại hội X thông qua: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. phát triển năm 2011) đã bổ sung. chính đáng của nhân dân. quyền và nghĩa vụ công dân. về nhà nước. xây dựng một xã hội dân chủ. có bổ sung. đại diện. đạo đức.

Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. kiểm tra. dịch vụ công nghệ cao. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nội dung này đã được thống nhất từ Đại hội IX. tính bền vững. phát triển phương hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” là đúng với thực trạng hội nhập của nước ta hiện nay và là phương hướng cơ bản. nhất là người đứng đầu 5. đồng thời cũng thể hiện niềm tự hào của Đảng và nhân dân ta đối với lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc. khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giá rẻ sang tăng trưởng chủ yếu do áp dụng tiến bộ khoa học. Việc bổ sung. Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lớn gắn với phát triển kinh . hiệu quả. bền vững. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. bảo vệ tài nguyên. Đường lối công nghiệp hóa Đẩy mạnh công nghiệp hoá. nông nghiệp. Bổ sung hoàn chỉnh hơn phương thức lãnh đạo của Đảng: Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh. nguồn nhân lực chất lượng cao. lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đi chi tiết vào nội dung sau : I . vừa mở rộng quy mô. thể hiện một bước phát triển về tư duy chính trị và lý luận của Đảng ta. các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. hợp tác và phát triển. gắn với phát triển kinh tế tri thức. từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư. Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền. phát triển nhanh. nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. công nghệ. giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. vận động. hiện đại hoá. chiến lược. hữu nghị.thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. vừa chú trọng nâng cao chất lượng. thuyết phục. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. hoà bình. tự chủ. Để hiểu rõ về những điều mới mẻ trên . môi trường. hiện đại hoá đất nước. phát triển công nghiệp. đẩy mạnh công nghiệp hoá. ở Cương lĩnh năm 1991 không xác định thành một phương hướng cơ bản riêng. tổ chức. Về phương hướng trên. giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân.

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. phát triển mạnh các ngành dịch vụ. vừa vận động theo những quy luật của kinh tế thị trường. hiện đại hoá. Năm là. xả lũ. Hình thành một số trung tâm dịch vụ lớn ở các vùng. cơ chế thị trường được vận dụng đầy đủ. công nghệ. ổn định kinh tế vĩ mô. phát triển nông nghiệp toàn diện. hệ thống cung cấp nước sạch. các công trình xử lý nước thải. giàu đẹp. Hai là. Hiện đại hoá một số sân bay. công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. công nghiệp năng lượng. có năng suất. tập trung xây dựng. bền vững theo hướng công nghiệp hoá. tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập. khoa học. tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng. du lịch. xây dựng. Khuyến khích tập trung ruộng đất. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. ngân hàng. thực . giảm nghèo. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh như các dịch vụ tài chính.. công nghệ. Hình thành hệ thống đô thị phân bổ hợp lý ở các vùng. trong đó. chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Ba là. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói. Tập trung các nguồn lực xây dựng. công nghiệp cơ khí. là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới. Theo định hướng đó cần phải : Một là. phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn. Hoàn thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng cả nước. cảng biển quan trọng. vận tải. trong đó có trung tâm có tầm cỡ khu vực và quốc tế. II . nông thôn. áp dụng tiến bộ khoa học.tế tri thức. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. giáo dục. nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. hiệu quả. Phát triển đồng bộ. phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. nông thôn. Đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm tạo động lực cho nền kinh tế. thương mại. đồng thời hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn. từng bước hiện đại hệ thống thuỷ lợi. linh hoạt để phát huy mạnh mẽ.. mở rộng xuất khẩu. phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. chế biến. bảo vệ môi trường. đổi mới mô hình tăng trưởng. phát triển hài hoà giữa thành thị và nông thôn. công nghiệp phục vụ nông nghiệp. chất lượng. củng cố hệ thống đê biển. luyện kim. y tế. hiệu quả cao. hoá chất. tự chủ của nền kinh tế. Bốn là. có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. các công trình ngăn. viễn thông. gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. phát triển hài hoà giữa các vùng đô thị và nông thôn. bảo vệ môi trường. hoàn thiện hệ thống giao thông thiết yếu. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh. vừa được dẫn dắt.

Phát triển đa dạng. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thuế. chính sách về sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện đối với đất đai. lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương. Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. ngày càng văn minh. Bảo đảm vai trò quản lý. tập trung vào đổi mới. chiến lược. loại hình doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật. phúc lợi xã hội. sử dụng có hiệu quả. thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế. tự chủ của nền kinh tế.hiện mục tiêu "dân giàu. cùng phát triển lâu dài. kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. hiệu quả kinh tế. cổ phần hoá. hiện đại các thị trường hàng hoá. trong đó. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân. dịch vụ. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. giám sát hiệu quả. công bằng. đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối theo hệ thống an sinh xã hội. Phát triển và kiểm soát có hiệu quả thị trường chứng khoán. các loại hình doanh nghiệp. chất lượng tham mưu trong việc xây dựng. tiền công. cần phải : (1) Phát triển mạnh các hình thức sở hữu. kế hoạch và các nguồn lực kinh tế. hiệu lực. đồng thời giữ vững. hiệu quả. được quản lý.. các thành phần kinh tế. hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. vốn và các tài sản công để các nguồn lực này được quản lý. Thu hút đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại. cơ chế. bình đẳng trước pháp luật. chính sách. tăng cường tính độc lập. Chủ động. dân chủ. cơ chế quản lý giá. đồng bộ. (3) Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. thị trường lao động gắn với tăng cường quản lý nhà nước. kế hoạch. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế nhà nước. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ gắn với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hoàn thiện luật pháp. xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh. Đẩy mạnh đổi mới. xã hội. minh bạch của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. văn minh". quy hoạch. quản lý kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường. Đổi mới công tác quy hoạch. . Phát triển vững chắc thị trường tài chính với cơ cấu hoàn chỉnh. vận hành an toàn.. đường lối về phát triển kinh tế . Để thực hiện các định hướng trên. hoàn thiện các thể chế về quyền sử dụng đất đai. tài nguyên. phân phối và sử dụng ngân sách nhà nước hợp lý. trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối. chính sách tiền lương. điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng pháp luật. cơ chế. (2) Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế của các tổ chức đảng. nước mạnh. tích cực hội nhập quốc tế. phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá.xã hội. đổi mới và nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. đa sở hữu. chính sách động viên. thân thiện môi trường.

đậm đà bản sắc dân tộc. phát triển toàn diện. trở thành nền tảng tinh thần vững chắc. đạo đức. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. xây dựng một xã hội dân chủ. tiến bộ. nghĩa tình. tiến bộ. thấp kém. thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn. vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người. sức khoẻ. với trình độ tri thức. Đơn vị sản xuất. thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội. là môi trường quan trọng. thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. gia đình. đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hoá. nghệ thuật. phê phán những cái lỗi thời. đa dạng. nâng cao chất lượng sáng tạo văn học. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển. trách nhiệm công dân. Bảo đảm quyền được thông tin. hạnh phúc. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Phát triển. . dân chủ. làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội. trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. bồi đắp tình bạn. đậm đà bản sắc dân tộc. mỹ. gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 1. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. có kỹ thuật. học tập. tình đồng chí. do nhân dân. có tinh thần quốc tế chân chính. thông tin chân thực. do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. hình thành nhân cách con người và nền văn hoá Việt Nam. sống có văn hoá. Xây dựng gia đình no ấm. đồng đội. khẳng định và biểu dương các giá trị chân. các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước. Quyền lực Nhà nước là thống nhất. có ý thức làm chủ. chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật. tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại. đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. công bằng. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. nhà trường. kịp thời.III. hiện đại. công tác. lao động giỏi. đồng thời là chủ thể phát triển. vì nhân dân. thống nhất trong đa dạng. quyền tự do sáng tạo của công dân. IV. có năng suất và hiệu quả cao. từng tập thể lao động. có tri thức. thiện. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội. văn minh. Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ.

Nhà nước. bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. giáo dục đoàn viên. tôn chỉ và mục đích đã được xác định. Các đoàn thể nhân dân tuỳ theo tính chất. hành pháp. chính đáng của đoàn viên. Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Nhà nước ban hành pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị. lạm quyền. thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. hiệp thương dân chủ. giữ nghiêm kỷ cương xã hội. nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.xã hội. giúp đoàn viên. thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh. tầng lớp xã hội. chính sách. 2. phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng. tham gia xây dựng Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị. chăm lo lợi ích của các đoàn viên. phân cấp. phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. chăm lo. quyền và nghĩa vụ công dân. liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị. tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. tôn trọng. tham gia quản lý nhà nước. gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhà nước. có cơ chế và biện pháp kiểm soát. tổ chức. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. tổ chức chính trị . tham nhũng. ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu. quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. chính đáng của nhân dân. vận động. có sự phân công. lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. hội viên. các dân tộc. Nhà nước phục vụ nhân dân. hội viên nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới. đại diện. quản lý xã hội. xâm phạm quyền dân chủ của công dân.có sự phân công. hội viên chấp hành luật pháp. các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. vô trách nhiệm. giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng. lãng phí. . Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ. tư pháp. hội viên.

Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh. đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò. tự chỉnh đốn. giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. các định hướng về chính sách và chủ trương lớn.Đảng tôn trọng tính tự chủ. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện. lãnh đạo Nhà nước và xã hội. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. chiến lược. chính sách. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo. sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Giữ vững truyền thống . kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nhân dân lao động và của dân tộc. Nhà nước có cơ chế. vận động. kim chỉ nam cho hành động. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. kiểm tra.Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác . bằng công tác tuyên truyền. Đảng. tính chủ động. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. chịu sự giám sát của nhân dân. mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. tổ chức.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. 3. tích cực. tư tưởng và tổ chức. ra sức nâng cao trình độ trí tuệ. tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả. thường xuyên tự đổi mới. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác . tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân. thuyết phục. nhất là người đứng đầu. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng phải vững mạnh về chính trị. đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. bản lĩnh chính trị.

tự chủ. hữu nghị. dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. có phẩm chất. vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại.đoàn kết thống nhất trong Đảng. . tệ quan liêu. tự chủ. mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả. hữu nghị. vì lợi ích quốc gia. đa dạng hoá quan hệ. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia. Phấn đấu cùng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình. dân tộc. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. vì hoà bình. đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Hợp tác bình đẳng. năng lực. hợp tác và phát triển phồn vinh. tự chủ. hợp tác và phát triển. có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. nâng cao vị thế của đất nước. hợp tác và phát triển. Trước sau như một ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân. V. hoà bình. là bạn. chủ nghĩa cơ hội. Tăng cường hiểu biết. tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. hoà bình. Thường xuyên tự phê bình và phê bình. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. đa phương hoá. hợp tác và phát triển. bè phái. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. giữ vững độc lập. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. độc lập dân tộc. lãng phí và mọi hành động chia rẽ. đảng viên trong sạch. cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. góp phần vào sự nghiệp hoà bình. tham nhũng. ổn định. quan tâm bồi dưỡng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->