BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 2

ĐẠI HỌC HOA SEN
TRÍCH YẾU

Quy trình quản trị nhân sự là một trong những quy trính quan trọng của công
ty. Hiểu rõ quy trính quản trị nhân sự đảm bảo những hoạt động liên quan đến con
ngƣời diễn ra tốt nhất.
Quy trính quản trị nhân sự của công ty liên quan đến nhiều khìa cạnh của Quản
trị nhân sự bao gồm: Đào tạo; Tuyển dụng; Lƣơng, thƣởng, phúc lợi; Đánh giá thành
tìch; Vi phạm kỷ luật,…
Ngoài thực tế không phải lúc nào doanh nghiệp cũng xây dựng cho mính một
quy trình quản trị nhân sự tốt. Thậm chì, khi có quy trính, việc sử dụng nó một cách
hiệu quả cũng là một điều rất khó (có thể do nhiều yếu tố: thiếu đội ngũ quản lý biết
làm theo quy trính, cập rập trong xử lý, hoặc thái độ ngại thay đổi và làm theo quy
trính của nhân viên,…). Ngoài ra, doanh nghiệp chƣa ý thức về lợi ìch của việc có quy
trình quản trị nhân sự nên thƣờng chƣa đầu tƣ thìch đáng nên có những quy trính
rƣờm rà góp phần làm nhiêu khê thêm cho công tác quản lý. Đọc đề án Phân tìch quy
trình Quản trị nhân sự của chúng tôi để hiểu thêm phần nào về thực tế doanh nghiệp
và lý thuyết, đút kết cái nhín toàn cảnh hơn về Quy trính Quản trị nhân sự.
Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự này đƣợc viết dựa theo nguồn thông
tin cung cấp trực tiếp từ công ty, ngoài ra một số biểu mẫu đƣợc chúng tôi sƣu tầm từ
Internet/ do công ty cung cấp.
Chúng tôi rất biết ơn khi nhận đƣợc những góp ý cho Đề án!
(Mọi góp ý xin gửi về: ngsnhi@gmail.com)

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 3

cũng nhƣ những kinh nghiệm làm việc thực tế với/tại doanh nghiệp.ĐẠI HỌC HOA SEN LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên. đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong việc cung cấp thông tin. tài liệu cho chúng tôi hoàn thành đề án này. Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tính của công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh mà đặc biệt là Giám đốc Đặng Văn Tèo. Nhờ nhờ sự giúp đỡ của thầy. Xin cám ơn Chú Đặng Văn Tèo đã truyền đạt một số kinh nghiệm thú vị. biểu mẫu. hữu ìch khi Quản trị nhân sự. chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cách làm Đề án (và những đề án tƣơng tự). Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tính của Giảng viên Huỳnh Thiện Quốc Việt. chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Nhóm trƣởng Nguyễn Song Nhì Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 4 .

/…… ….ĐẠI HỌC HOA SEN PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý Điểm số: ………./……… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 5 ………. .

........... TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO........................................................................... 11 4) Sứ mệnh: ........................................................................................................... 13 a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự................................ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH ............................................................. 11 3) Tầm nhìn: .................................. SỨC KHỎE .................................... 12 5) Sơ đồ tổ chức công ty: ................................................ 5 MỤC LỤC........................................................................................... 17 H........................................................... CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH ........ PHỎNG VẤN ............................. HÌNH ẢNH ............................... 18 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 6 .............ĐẠI HỌC HOA SEN MỤC LỤC TRÍCH YẾU .. 15 B.............................. GIỚI THIỆU CÔNG TY .. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH........................................................................................ 10 I....................................................................... 14 2) Công tác Tuyển dụng ............................................................... 13 II..................... 3 LỜI CẢM ƠN ................................ THÔNG BÁO KẾT QUẢ .................. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ........................ 18 I................................................................ 15 A................................................................................................................................................... KIỂM TRA HỒ SƠ ............................................................................. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ................ 17 F............................ 4 PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý .............................................................................. 11 1) Tên công ty: ............................................................................................ 16 E................................................................... 9 NHẬP ĐỀ........... ĐÁNH GIÁ... 16 C................... HUẤN LUYỆN ........................................... 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................... 12 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự .......................................... 17 G......... 13 b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự ............................................................................................................................... 11 2) Lĩnh vực hoạt động: ............... KIỂM TRA HÌNH THỂ....................................................................................................................... 14 1) Công tác đào tạo ................................ 16 D.....................................................................

.................................................................................... 43 THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)................. 24 2) Công tác tuyển dụng ...................................................................................................................... 20 4) Đánh giá thành tích ............................................................................................................... 27 4) Đánh giá thành tìch ............................................................ 33 2) Công tác Tuyển dụng:................................................. 35 QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ........................................................... 32 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH ............................................................................. 35 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................................................................... 27 5) Vi phạm kỷ luật ... 22 III.............................................. phúc lợi ....................... 28 NỘI QUY LỚP HỌC (Tài iệu công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo)........................................................ 28 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) ........................... 39 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)........................ 44 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 7 ...................................................................................................................................................................................................................... ĐÓNG GÓP Ý KIẾN.................................................................................................................................................................................. 27 PHỤ LỤC ................................................................ phúc lợi ................... 23 1) Công tác đào tạo ......................................................................................................... 18 b) Ch khen thưởng: .............................. 30 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tài iệu Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo) ............ thƣởng................ thƣởng.................... 26 3) Lƣơng............................ 41 BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ...................................................................... 18 a) Ch ư ng: ........................... 28 1) Công tác đào tạo: ........................ 20 5) Vi phạm kỷ luật ..............ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng........................................................................................................ 19 c) Ph c i: ........................................................................................................................... 37 BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ..............

....... 50 ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ....................... phúc lợi: ...................ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................................. 53 BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)...................................................................................................... 57 DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ....... 49 3) Lƣơng thƣởng....................................... 55 MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ................ 55 MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .......... 59 QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ .............................................. 50 ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .. 53 5) Vi phạm kỷ luật: ...... 60 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 8 .................................... 52 4) Đánh giá thành tìch: ................................................................................ 47 QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ....................................................................................... 45 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .........................................................................

.............. 19 Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên..... 15 Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự ............ 19 Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội ................... 11 Hính 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh . 15 Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân.......................................................................................ĐẠI HỌC HOA SEN DANH MỤC BẢNG BIỂU......... 13 Hính 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh .................................................................................................. HÌNH ẢNH Hính 1: Logo công ty .................... 21 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 9 .................................................. 12 Hính 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh .........................................................................

Giới thiệu chung về công ty II. Trong bối cảnh. Đóng góp ý kiến Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 10 . công ty đang có sự chuyển giao vị trì lãnh đạo nên vẫn còn nhiều thông tin chƣa rõ.ĐẠI HỌC HOA SEN NHẬP ĐỀ Đề án phân tích Quy trình Quản trị nhân sự công ty TNHH TM – DV Sài Gòn Mai Linh đƣợc viết dựa vào những thông tin mà công ty cũng cấp. Quy trình Quản trị nhân sự của công ty III. chúng tôi có dịp so sánh những kiến thức đã học với kiến thức thực tế trong doanh nghiệp. Bài báo cáo gồm 3 phân chính: I. Báo cáo này hƣớng đến quy trình quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực bảo vệ. Qua đó có cái nhín mới và rõ rang hơn về thực tế của ngành nhân sự. Qua đề án này chúng tôi hiểu thêm về Quy trình Quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ.

TP. Quận 8. Biên Hòa.ĐẠI HỌC HOA SEN I. Đồng Nai Văn phòng đại diện: 179 đƣờng số 8.saigonmailinhsecurity. góp phần xây dựng những con ngƣời trong công ty nhƣ một gia đính. Xã Hóa An. Công ty COMIN Việt Nam. GIỚI THIỆU CÔNG TY Công ty TNHH TM – DV Sài Gòn – Mai Linh là công ty chuyên cung cấp đội ngũ bảo vệ cho các mục tiêu. Phƣờng 4. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 11 . … Giám đốc: Đặng Văn Tèo Địa chỉ: 142/25A ấp Cầu Hang. Công ty là đối tác của nhiều công ty lớn nhƣ: Nhà thầu Hòa Bình.vn (website hiện trong giai oạn bảo trì) 2) Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ bảo vệ 3) Tầm nhìn: Tạo công việc cho nhân viên. Công ty đƣợc thành lập năm 2007.com.HCM 1) Tên công ty: Công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh Logo: H nh 1: Logo công ty Website: www.

Kinh doanh) (Trần Thị Bích) (Trần Thị Mỹ Lan) H nh 2: Sơ Kế toán (Nguyễn Thị Ánh Nguyệt) đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 12 . góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ. 5) Sơ đồ tổ chức công ty: Giám đốc (Đặng Văn Tèo) Trợ lý Giám đốc (Đặng Trung Thành) Phó Giám đốc (Nhân sự) Phó Giám đốc (Hành chính . nâng cao hính ảnh nƣớc nhà.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Sứ mệnh: Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh có thể bảo vệ tài sản của các công ty trong và ngoài nƣớc làm ăn tại Việt Nam.

đánh giá và phát triển nhân sự công ty. b6) Nhân viên: Bảo vệ mục tiêu bẳng biện pháp nghiệp vụ. b2) Phòng nhân viên: Quản lý toàn bộ nhân viên công ty b3) Phòng c ng: Kiểm soát. hoạch định. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 13 . Phó ca: Quản lý ca.ĐẠI HỌC HOA SEN 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự H nh 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự b1) Trưởng phòng nhân sự: Giám sát. b4) Đ i trưởng mục tiêu: Quản lý nhân viên bảo vệ từng mục tiêu nhỏ của khách hàng. kiểm tra đột xuất tình hình nhân viên. b5) Trưởng ca.

Quy trình Quản trị nhân sự tập trung nhiều vào công tác Quản lý lực lƣợng bảo vệ.  Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.  Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn. còn những nhân viên khác nhƣ Nhân viên Kế toán.  Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng. nên trong khuôn khổ và những quy định của công ty Sài Gòn – Mai Linh.  Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. Nội dung thƣờng mang tính chất thực tiễn và ngắn gọn cho nhân viên dễ tiếp thu:  Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.  Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu. nhân viên luôn có những chuyên gia hƣớng dẫn theo sát và chỉ dẫn. 1) Công tác đào tạo Công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ (training on the job) để đào tạo cho nhân viên bảo vệ của mình khi bảo vệ các mục tiêu.  Luật hình sự.  Giới thiệu nội quy.  Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.… thuộc quyền quản lý của Giám đốc. xử lý tình huống. các chuyên gia đào tạo của công ty chịu trách nhiệm hƣớng dẫn công tác tác nghiệp của nhân viên cho đến khi quen việc. quy chế lao động công ty. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 14 . QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH Một số điểm lƣu ý về công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh (gọi tắt là Sài Gòn – Mai Linh): Do công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ nên công tác Quản trị nhân sự của công ty khá khác biệt so với những công ty trong lĩnh vực ngành nghề khác. dân sự và luật lao động  Võ thuật đối kháng cơ bản. Trƣởng bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp những nhân viên (bảo vệ). Trong quá trình huấn luyện tại chỗ.ĐẠI HỌC HOA SEN II. Tại những mục tiêu. Trợ lý Giám đốc.

KIỂM TRA LÝ LỊCH F. nhà tuyển dụng tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng. website và thông qua ngƣời quen giới thiệu. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG B. THÔNG BÁO KẾT QUẢ E. TIẾP NHẬN HỒ SƠ C. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 15 . PHỎNG VẤN đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh A. ĐÁNH GIÁ.ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng A. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG Sau khi xác định đƣợc tiêu chí tuyển dụng. PHÂN LOẠI HỒ SƠ. tổng đài 1080. TT TT Bộ Tình trạng nhân Dự Số lƣợng tuyển dụng chi tiết Ghi phận sự (quý) kiến Hiện Kế tại hoạch Bộ phận 1 2 3 4 lƣợng Thời điểm cần Lý do Chức Số danh cần tuyển Bảng 1: Bảng chú Ghi chú nhân sự Kế hoạch tuyển nhân sự  Cách thức tuyển dụng mà công ty áp dụng là phỏng vấn. SỨC KHỎE H.  Thông tin tuyển dụng đƣợc đăng trên báo. TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ GIAO BAN ĐÀO TẠO H nh 4: Sơ G. Cách thức truyền thông đƣợc công ty áp dụng nhiều là thông qua ngƣời quen giới thiệu vì có sự cam kết của ngƣời giới thiệu. KIỂM TRA HỒ SƠ D. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƢỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH I. KIỂM TRA HÌNH THỂ.

KIỂM TRA HÌNH THỂ. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 16 . SỨC KHỎE  Là công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên yêu cầu hàng đầu đối với ứng viên là sức khỏe và hình thể. C. Có đầy đủ các giấy tờ cần thiết đƣợc quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng.ĐẠI HỌC HOA SEN  Lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty diễn ra không thƣờng xuyên. sức khỏe và phẩm chất đạo đức của ứng viên. kiểm tra hồ sơ nhằm sàng lọc những hồ sơ không đạt yêu cầu về quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng. Yêu cầu đối với hồ sơ:  Về mặt hình thức: hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí cần dự tuyển.  Về mặt nội dung: hồ sơ phải trính bày đƣợc trính độ và kỹ năng của ứng viên thông qua đơn xin việc viết tay. TIẾP NHẬN HỒ SƠ Hồ sơ đƣợc tiếp nhận trực tiếp tại công ty.  Nếu hồ sơ không đầy đủ thì sẽ trả lại hồ sơ để ứng viên bổ sung. Ứng viên phải xác nhận có đầy đủ sức khỏe và đáp ứng tiêu chuẩn của công ty thông qua Giấy khám sức khỏe.QTNS sẽ tiến hành phỏng vấn. ứng viên phải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn mà Công ty đƣa ra. độ tuổi. vì là một công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên khi có nhu cầu từ khách hàng thì công ty mới bắt đầu tuyển nhân viên. cân nặng. D. Nếu ứng viên đạt đƣợc những yêu cầu trên thì P.  Đây cũng là một bƣớc giúp sàng lọc những ứng viên không đạt tiêu chuẩn mà Công ty yêu cầu.  Đồng thời.  Kiểm tra chiều cao. trính độ văn hóa. KIỂM TRA HỒ SƠ  Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ những thông tin và giấy tờ theo quy định của Công ty. B. họ tên ứng viên và các thông tin cụ thể để công ty có thể liên hệ khi có nhu cầu.

các quyền lợi. trính độ học vấn cao.  Đối với vị trí nhân viên bảo vệ: phỏng vấn những câu hỏi thực tế nhằm biết đƣợc tính cách và phẩm chất của ứng viên. Là một nhân viên bảo vệ thì yêu cầu về phẩm chất đạo đức là quan trọng nhất. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH  Hồ sơ đƣợc phân loại theo vị trí mà ứng viên muốn dự tuyển và phân loại theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn mà Công ty quy định. cải tạo mà ứng viên đã và đang thực hiện?  Thông qua Phiếu đăng kì dự tuyển (nguồn: công ty) để đánh giá. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 17 . F.. Nhân viên bảo vệ thì không nhất thiết cần đến những bằng cấp. nghiệp vụ và lòng nhiệt huyết thông qua câu hỏi phỏng vấn và các tình huống thực tế.. THÔNG BÁO KẾT QUẢ  Sau khi phỏng vấn. Một nhà quản lý cần lòng nhiệt huyết. hay những tình huống thực tế nhằm hiểu hơn về tình cách và thái độ của họ. Vì vậy với nhà quản lý nên đƣa ra nhiều câu hỏi thực tế.ĐẠI HỌC HOA SEN E. phòng quản trị nhân sự sẽ đánh giá và thông báo kết quả đến ứng viên thông qua email hoặc số điện thoại mà ứng viên cung cấp. kiểm tra rõ hơn về lý lịch của ứng viên. trách nhiệm để làm gƣơng cho nhân viên. có kỹ năng. nội quy của công ty.  Nhân viên sẽ thử việc vào tháng đầu. Theo Biên bản thì hai bên sẽ thỏa thuận về công việc. ĐÁNH GIÁ. định hƣớng công việc và tham gia vào quá trình ra quyết định. những quy định.  Kiểm tra về phẩm chất đạo đức xét xem ứng viên đã từng có tiền án. công ty và nhân viên thử việc sẽ ký kết Biên bản thỏa thuận với ngƣời lao động thử việc. PHỎNG VẤN  Đối với vị trị quản lý: phỏng vấn trính độ chuyên môn. chế độ dành cho ngƣời lao động trong thời gian đầu làm việc tại công ty. tiền sự chƣa? Mức độ vi phạm nhƣ thế nào? Và những hành động khắc phục. G.

H. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH Đồng phục gồm: + 02 bộ đồng phục bảo vệ: nón.… + 01 áo khoác +01 áo đi mƣa  Quy định: Khi đi làm phải mặc đồng phục do công ty cấp. 3) Lƣơng. hàng quý. thƣởng.ĐẠI HỌC HOA SEN  Sau thời gian đào tạo và thử việc nhân viên sẽ ký hợp đồng lao động và trở thành nhân viên chính thức của công ty. là căn cứ để công ty và ngƣời lao động thực hiện các nghĩa vụ cũng nhƣ hƣởng các lợi ìch liên quan tới chế độ BHXH. TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO. sạch sẽ. hàng năm… căn cứ theo 3 bậc đánh giá  Công ty chƣa có xây dựng bảng lƣơng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 18 . I. BHYT. Nếu vi phạm quy định thì bộ phận nhân sự sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định của công ty. ban lãnh đạo đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân ngƣời lao động hàng tháng. cầu vai. ăn mặc chỉnh tệ. HUẤN LUYỆN Phòng Nhân sự tổng hợp danh sách những ứng viên trúng tuyểnvà chuyển sang bộ phận đào tạo. BHTN…  Ngoài ra ngƣời lao động đƣợc hƣởng thêm thu nhập thành tìch căn cứ vào hiệu quả kinh doanh chung của từng đơn vị. huấn luyện những kỹ năng và nghiệp vụ. gọn gàng. cà vạt. phúc lợi a) C  Ngƣời lao động đƣợc hƣởng thu nhập theo ngạch bậc ph hợp với chức trách công việc đảm nhiệm tại Công ty TM – DV Sài Gòn Mai Linh.

000 đồng Loại B 100.000 đồng Loại C Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân  Đối với tập thể đội: Thƣởng quý Thƣởng năm Loại A 200. - Hồ sơ sự việc kèm theo hoặc các giấy tờ có liên quan (nếu có).  Khen thƣởng đột xuất: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 19 .700.1.000 đồng khi 51% các đội hoàn thành nhiệm vụ trở lên.000 Loại B 50.000 đồng 600. B. mức thƣởng nhƣ sau: .000 đồng 400. b2) Mức khen thưởng:  Đối với cá nhân Thƣởng quý Thƣởng năm Chiến sĩ thi Loại A 100.ĐẠI HỌC HOA SEN k e t b) Ch ởng: Công ty Sài Gòn – Mai Linh có chế độ khen thƣởng định kỳ thông qua các cuộc bình bầu (Đánh giá thành tìch – Phần 4) xếp loại A.000.000 đồng 200.000 đồng đồng 50.000 đồng Loại C Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội  Đối với Ban chỉ huy: Căn cứ vào kết quả bình xết năm của các đội trực thuộc để thƣởng năm. năm hoặc Chiến sĩ thi đua đƣợc công ty biểu dƣơng. quý.000 đồng 150.000 đồng đua: 400. C tháng.000 đồng khi 50% các đội hoàn thành nhiệm vị trở xuống.000 đồng 200. b1) Thủ tục khen thưởng: - Cá nhân và tập thể có báo cáo thành tích. khen thƣởng bằng tiền hoặc hiện vật. . - Tập thể họp xét hoặc có báo cáo đề nghị lên hội đồng thi đua.

Bảo hiểm tai nạn 24/24 .Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû lyù 01 laàn trôû leân.  BH Tai nạn o Dành cho tất cả nhân viên: . 5% (NV)  BHYT: 2% (Cty).000vnd/tháng o Nhân viên đƣợc tham gia BHXH ngay cả trong thời gian thử việc  Tiền lƣơng tháng 13: áp dụng cho tất cả nhân viên chình thức. .000 đồng đến 200.Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät Trang 20 . - Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do ñöôc giao 01 ngaøy/ thaùng. quý.Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc. mức lƣơng tham gia BHXH sẽ đóng theo mức lƣơng bằng với 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung này. Dựa theo Kết quả công việc (performance) cũng nhƣ những vi phạm kỷ luật của nhân viên trong quá trình làm việc mà đánh giá. - - Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 . 1% (NV)  Mức lƣơng tham gia BHXH là mức lƣơng qui định trên hợp đồng lao động.Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc toát.ĐẠI HỌC HOA SEN Các cá nhân có thành tìch đột xuất thí t y trƣờng hợp cụ thể sẽ đƣợc công ty trao thƣởng bằng tiền có giá trị từ 50. . Mức lƣơng tối thiểu chung: 650. Giao. o Trƣờng hợp NV có mức lƣơng lớn hơn 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung. P  BHXH: o Tất cả nhân viên đều đƣợc tham gia BHXH theo qui định của nhà nƣớc  BHXH: 17% (Cty). .Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.000 đồng. năm Bộ phận nhân sự tiến hành Đánh giá thành tìch của nhân viên.Mức bồi thƣờng tối đa: 30 tháng lƣơng 4) Đánh giá thành tích Hằng tháng. 1% (NV)  BH thất nghiệp: 1% (Cty). Việc đánh giá nhân viên đƣợc chia là 3 cấp độ: TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B - Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C .

Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu 01 laàn / thaùng Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên Đề cho quá trính Đánh giá thành tích diễn ra công bằng. Hình thức phân loại của nhân viên đƣợc chấp thuận khi có 50% tổng số nhân viên tham dự phiên họp tán thành. . Ngoài ra công ty Sài Gòn – Mai Linh còn có “Các tiêu chuẩn để phân loại thi đua” Tham khảo thêm các biểu mẫu ở phần PHỤ LỤC. chỉ huy đơn vị tòm tắt quá trình công tác để tập thể góp ý phân loại. giao tieáp toát. ñaàu toùc. phân loại. Nếu ý kiến tán thành và không tán thành bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về cấp trên. chỉ huy đơn vị có trách nhiệm đọc trƣớc cuộc họp. - Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu haïi ñeán uy tín. Cuộc họp chỉ đƣợc tiến hành khi có ít nhát 2/3 số nhân viên trong đơn vị có mặt. cuûa coâng ty.Tâp thể tham gia góp ý. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 21 . Tö theá. .Chỉ huy nhận xét. - Ñoàng phuïc.ĐẠI HỌC HOA SEN - Tö theá taùc phong laøm vieäc toát. phƣơng pháp tiến hành: Ngày m ng 5 hàng tháng các đơn vị tổ chức họp bình xét phân loại thi đua. taøi saûn cuûa coâng ty vaø - Thaùi ñoä laøm vieäc. tập thể góp ý đánh giá. - - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc Cuûa nhaân vieân baûo veä.  Thời gian. Đối với nhân viên vắng mặt không có lý do. .Tập thể tiến hành biểu quyết. cuûa chæ huy muïc tieâu. khaùch haøng.Cá nhân tự đọc bản kiểm điểm. Taùc Phong laøm vieäc chöa toát. công ty tiến hành Bình xét thi đua:  Thủ tục . Nhân viến vắng mặt (có lý do chình đáng) gửi bản tự kiểm điểm đến cuộc họp.

ĐẠI HỌC HOA SEN 5) Vi phạm kỷ luật Khi phát hiện vi phạm kỷ luật. Ở Sài Gòn – Mai Linh nhân viên đƣợc quyền báo vƣợt cấp khi nhận thấy sự việc nhạy cảm và cần thiết. phó ca lập biên bản và báo cáo ngay về cho cấp trên. Sự việc đƣợc cấp trên tiếp nhận và tùy vào mức độ vi phạm và có mức độ xử lý. (Xem thêm PHỤ LỤC) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 22 . trƣởng ca. Công ty Sài Gòn – Mai Linh đƣa ra 4 mức độ vi phạm kỷ luật để phân loại nhân viên vi phạm kỷ luật.

hiệu quả.  Nhân viên đƣợc giám sát kỹ lƣỡng. Vai trò của ngƣời quản trị nhân sự (trƣởng bộ phận nhân sự) vẫn chƣa rõ ràng. Dù biết rằng. công tác giám sát kiểm tra là quan trọng. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 23 . để phát huy vai trò của bộ máy nhân sự. mỗi mục tiêu cần có sự giám sát theo dõi rất kỹ từ bộ phận quản lý để hạn chế sai sót. về lâu dài khi quy mô công ty mở rộng thì rất khó cho lãnh đạo khi phải Kiểm tra. Chính sự thoải mái này tạo điều kiện cho nhân viên suy nghĩ. hạn chế những vi phạm. Tuy nhiên. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Nhậ ịnh chung: Công ty Sài Gòn – Mai Linh là công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Ban lãnh đạo nên có sự ủy thác. làm việc tốt hơn (giám đốc chia sẻ). Giám sát bị lấn quyền hạn từ Ban lãnh đạo. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:  Nhân viên cảm thấy Ban lãnh đạo công ty có sự quan tâm đến công việc của họ. công tác của Trƣởng bộ phận nhân sự dƣờng nhƣ chỉ chú trọng nhiều vào công tác giám sát nhân viên. Phó ca. Thực tế doanh nghiệp cho thấy (qua chia sẻ của Giám đốc công ty) ban lãnh đạo thƣờng xuyên giám sát lực lƣợng bảo vệ tác nghiệp tại mục tiêu. giám sát nhiều Nhân viên. Trong Sơ đồ Nhân sự công ty thì những vị trì nhƣ Trƣởng ca. lỗi xảy ra. giao quyền nhiều hơn cho cấp dƣới. Đây là thị trƣờng cần uy tính và phong cách hoạt động chuyên nghiệp. Do đó. tuy nhiên Ban lãnh đạo nên có sự tiếp xúc phù hợp hơn để mỗi ngƣời tự nhận thấy trách nhiệm và vai trò của mính trong công ty.  Đối tác với Mai Linh – Sài Gòn rất yên tâm ví Ban lãnh đạo Sài Gòn – Mai Linh rất trách nhiệm. không có sự phân biệt giữa Giám đốc và Nhân viên cũng nhƣ ngƣợc lại. và có khả năng bảo đảm cao.ĐẠI HỌC HOA SEN III. chƣa thể hiện vai trò hoạch định chiến lƣợc nhân sự cho công ty (công tác này phần nhiều do Giám đốc thực hiện) Bài học thực t : Sài Gòn – Mai Linh đã cho ngƣời bên ngoài lần đầu tiên tiếp xúc cảm giác thân thiện. gần gũi.

công ty đang cố gắng xây dựng và làm cho những con ngƣời trong công ty có thể tin tƣởng và làm việc tốt nhƣ nhau nhƣ “mạ” (để trồng lúa). 1) Công tác đào tạo Khi tiếp xúc với Sài Gòn – Mai Linh. Đó là chiến lƣợc “Làm Nông” (Theo lời Giám đốc). nhất là trong lĩnh vực quản lý con ngƣời. đỡ tốn kém.ĐẠI HỌC HOA SEN Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh (hiện tại) mới tiếp nhận công ty (từ Giám đốc cũ) hơn 2 tháng nên còn nhiều thứ đang trong quá trính thay đổi. chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên chƣa gây ra bất cứ sự cố gì cho công ty (trộm cắp.… . ngoài ra họ còn tái đào tạo kiểm tra nhân viên cũ để đảm bảo Nhân viên của mính hoàn toàn đáp Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 24 . Công tác đào tạo trong công việc tuy nhanh. khi những chính sách từ tầm nhìn của Giám đốc mới. Tuy nhiên điều đó là rất khó. Từ đó công ty có một đội ngũ nhân viên chất lƣợng làm nồng cốt. Đôi khi những chính sách nhân sự của công ty thiên nhiều về tình cảm: xây dựng công ty nhƣ một gia đính. sát hạch với những quy chuẩn của Ngành bảo vệ. niềm tin khác nhau nên việc đào tạo họ trở thành những con ngƣời chất lƣợng đồng đều. tai nạn. Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh chia sẻ những triết lý và chiến lƣợc sắp tới cho chúng tôi rất hay. chƣa quy củ. Do đó. công ty nên có những quy trính đào tạo riêng (tự thiết kế cho phù hợp với điều kiện tài chình cũng nhƣ quy mô công ty). gọn. nhƣng về lâu dài khi quy mô công ty (theo định hƣớng của giám đốc) sẽ khó phù hợp với thực tế. Khi tham khảo một số quy trình Huấn luyện (xem thêm phần PHỤ LỤC).… nhƣng công ty vẫn chƣa có những cuộc kiểm tra. đào tạo nhân viên bảo vệ của những công ty khác chúng tôi nhận thấy phần lớn những công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ rất chú trọng đến công tác đào tạo (Họ thiết kế những chƣơng trính đào tạo từ 1 – 3 tháng để huấn luyện nhân viên mới. Điều này còn phụ thuộc nhiều về thời gian sắp tới.công ty cung cấp thông tin này). Khó là ở chỗ: con ngƣời với những khả năng nhất định. chúng tôi chƣa đƣợc dịp tiếp xúc với những Nhân viên bảo vệ thuộc quản lý của công ty ra sao? Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy hiện công ty chỉ đang sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ/ trong công việc (training on the job) là chƣa đủ. Mặc dù.

xí nghiệp sản xuất. chất nổ. Những kiến thức nâng cao: “Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn. khu cao ốc Bài 2: Phƣơng pháp bảo vệ nhà máy. sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu. biên bản. phù hiệu. khách sạn. hải cảng. giải trí. theo dõi một số đối tƣợng cụ thể. áp tải hàng hóa. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 25 . nghiệp vụ). Bài 2: Phƣơng pháp làm báo cáo. Bài 9: Phƣơng pháp điều tra. Ngoài ra còn có những kiến thức chuyên sâu: “Phƣơng pháp bảo vệ các mục tiêu” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp bảo vệ văn phòng.ĐẠI HỌC HOA SEN ứng đƣợc về chuyên môn. Bài 8: Phƣơng pháp áp tải tiền. tƣờng trình sự việc. Bài 7: Phƣơng pháp bảo vệ kho bãi. nhà sách. Bài 3: Phƣơng pháp bảo vệ siêu thị. Bài 4: Phƣơng pháp bảo vệ nhà hàng. Bài 5: Phƣơng pháp bảo vệ triển lãm. Bài 6: Phƣơng pháp bảo vệ sô ca nhạc. cấp hiệu của lực lƣợng bảo vệ. khu vui chới. Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng trang phục. Bài 2: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. hội chợ. Chƣơng trính đạo tạo cung cấp Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ (tham khảo Internet): Bài 1: Hƣớng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ.

công ty tuyển dụng bảo vệ nên bƣớc phân loại hồ sơ không cần thiết. Còn đối với công ty Sài Gòn Mai Linh là công ty nhỏ nên quy trình tuyển dụng cũng khá gọn và phù hợp với loại hình kinh doanh của công ty. Một quy trình tuyển dụng trong thực tế có nhiều bƣớc và đƣợc áp dụng chung cho ngành nhân sự. Tuy nhiên. tự vệ.Thời gian đào tạo là một tháng.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. hoàn thành chƣơng trình học tập. công ty nên đƣa vào công tác đào tạo của mình những bài thực hành để nhân viên của mình thể hiện bản lĩnh. ở bƣớc kiểm tra tình hình sức khỏe và lý lịch nên gộp chung vào một bƣớc.ĐẠI HỌC HOA SEN Ngoài những kiến thức chuyên môn. và khả năng ứng biến với những tình huống thực tế (Tham khảo Internet) Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tình huống Bài 4: Cách thức xử dụng phƣơng tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. Đối với những nhân viên cũ của công ty. công ty nên có những chính sách khuyến khích hoặc luân chuyển họ qua công tác quản lý hoặc huấn luyện nhân viên mới khi họ không còn hoạt động tác nghiệp tốt (lớn tuổi. nghiệp vụ. cần đơn giản hơn về quy trình tuyển dụng. tấn công. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu. Loại hình kinh doanh của công ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ nên ứng viên không cần về Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 26 . tình trạng sức khỏe không cho phép) 2) Công tác tuyển dụng Đối với công ty bảo vệ thì quy trình tuyển dụng nhƣ vậy khá là ổn. gây dƣ thừa lãng phí.

qua những tài liệu chúng tôi có. công việc này rất dân chủ khi nhân viên đƣợc tự biểu quyết đánh giá thành tìch công việc của nhau. chúng tôi vẫn muốn kiến nghị về vai trò của ngƣời Quản trị nhân sự. 4) Đánh giá thành tích Công ty Sài Gòn – Mai Linh có đánh giá thành tìch cho nhân viên.ĐẠI HỌC HOA SEN trính độ. sức khỏe và lý lịch cá nhân. Thực trạng công ty cho thấy công ty khá uy tín và chất lƣợng nhân viên cao khi chƣa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Trong công tác nhân sự. Tuy nhiên. công ty nên có những tiêu chuẩn đánh giá riêng để từ những bảng đánh giá đó có thể phát hiện ra những nhân viên có tiềm năng và đƣa vào công tác quản lý (có thể cho họ đi đào tạo). Khi chƣa có bảng lƣơng nên ngƣời lao động chƣa biết mức lƣơng của mính đang nằm ở vị trí nào để có mục tiêu phấn đấu. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc tình lƣơng. Ngƣời lao động không quan tâm nhiều đến việc tăng lƣơng hay cách tình lƣơng của công ty. thƣởng. Về cơ bản các chính sách phúc lợi của công ty nhƣ BHYT. 5) Vi phạm kỷ luật Công ty chƣa có Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động. Vì vậy. 3) Lƣơng. Công việc tình lƣơng vẫn theo cách tính theo giờ. phúc lợi Công ty chƣa xây dựng đƣợc bảng lƣơng cho ngƣời lao động. sức khỏe và tính cách. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 27 . họ chỉ biết mức lƣơng cuối cùng theo giờ mà họ làm việc. Việc giám sát nhân viên khá tốt nên phát hiện đƣợc sai phạm nhanh chóng và có hƣớng giải quyết nhanh. kỹ năng cao mà chỉ cần hình thể. BHXH đƣợc đáp ứng theo chình sách nhà nƣớc. quy trình của công ty có thêm bƣớc kiểm tra hình thể.

vaên phoøng NV-ÑT 20 16h NV-ÑT 21 08h Nghieäp vuï baûo veä SHOW.ĐẠI HỌC HOA SEN PHỤ LỤC 1) Công tác đào tạo: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY KHOAÙ (thôøi gian ) ST T TEÂN BAØI GIAÛNG 1 SOÁ GIÔ Ø 08h Toång quaùt veà HÑ BV chuyeân nghieäp PHOØNG GHI BAN GIAÛNG CHU DAÏY Ù HCNS 2 08h Cô caáu toå chöùc coâng ty HCNS 3 08h Noäi qui qui ñònh coâng ty HCNS 4 5 04h 04h HCNS HCNS 6 08h Khen Thöôûng .yeáu nhaân Nghieäp vuï baûo veä hieän tröôøng 22 08h Thaûo luaän NV-ÑT 23 04h Xöû lyù tình huoáng chaùy .BHYT.noå taïi M NV-ÑT Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự HCNS NV-ÑT Trang 28 .kyû luaät Traùch nhieäm lieân ñôùi.BHXH Keá toaùn 9 16h Kyõ naêng giao tieáp öùng xöû kinh doanh 10 04h Thaûo luaän Kinh doanh 11 20h PCCC 12 20h Sô cöùu thöông 13 20h Theå löïc giaùo vieân môøi giaùo vieân môøi NV-ÑT 14 20h ñieàu leänh NV-ÑT 15 40h Voõ thuaät NV-ÑT 16 12h Nghieäp vuï baûo veä nhaø maùy NV-ÑT 17 12h Nghieäp vuï baûo veä coâng tröôøng NV-ÑT 18 16h Nghieäp vuï baûo veä sieâu thò NV-ÑT 19 16h Nghieäp vuï baûo veä cao oác .aùp taûi tieàn.traùch nhieäm vaät chaát Phaùp luaät 7 08h Thaûo luaän HCNS 8 08H Qui cheá löông.

Ngöôøi laäp ÑOÃ XUAÂN THAÉNG Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 29 .thaùng …….ĐẠI HỌC HOA SEN 24 04h Xöû lyù tình huoáng ñaùnh nhau taïi M NV-ÑT 25 04h NV-ÑT 26 04h Xöû lyù tình huoáng tai naïn lao ñoäng taïi M xöû lyù tình huoáng cheát ngöôøi taïi M 27 04h NV-ÑT 28 04h Xöû lyù tình huoáng keû gian ñoät nhaäp taïi M Thaûo luaän 29 16h Baùo caùo vaên baûn NV-ÑT 30 16h NV-ÑT 31 16h Caùch söû duïng vaø baûo quaûn coâng cuï hoã trôï OÂn taäp cuoái khoùa 32 08h Kieåm tra cuoái khoaù TC 364h NV-ÑT NV-ÑT (Moãi buoåi baèng 04 giôø) ngaøy ……. naêm 200….

Hoïc vieân phaûi ñeán lôùp hoïc tröôùc 15 phuùt. chöôûi theà. 3. Cuï theå: - Saùng vaøo luùc 07 giôø 45 phuùt - Chieàu vaøo luùc 13 giôø 15 phuùt. saïch seõ. 1. xaâm phaïm vaøo ñôøi tö ngöôøi khaùc. caïo raâu. Hoïc vieân phaûi theo chöông trình huaán luyeän – ñaøo taïo cuûa khoaù hoïc ñaày ñuû. - Taùc phong trong lôùp hoïc phaûi nghieâm tuùc. khích baùc laãn nhau. moùng tay phaûi caét ngaén. bia hoaëc söû duïng caùc chaát kích thích khaùc. 2. - Ngoân phong phaûi chuaån möïc: khoâng noùi tuïc. toùc hôùt cao. hoïc vieân tham döï khoùa hoïc ñeàu phaûi chaáp haønh nghieâm noäi quy lôùp hoïc. beänh taät hoaëc gia ñính co höõu söï. Khi oám ñau. 4. Tröôùc vaø sau giôø hoïc ñeàu phaûi taäp hôïp kieåm tra quaân soá. khoâng ñöôïc huùt thuoác trong giôø hoïc. haêm doaï hoaëc coù lời noùi kích ñoäng. Tröôøng hôïp nghæ quaù 3 ngaøy khoâng xin pheùp seõ bò gaïch teân khoûi danh saùch lôùp hoïc.… ñeàu phaûi co ñôn xin pheùp vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo chæ hôi( Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 30 . laø uûi caån thaän.Trôï giaûng. Chaáp haønh nghieâm meänh leänh. - Caám tuyeät ñoái khi vaøo lôùp hoïc trong traïng thaùi say röôïu. gaây maát ñoaøn keát noäi boä. 5.ĐẠI HỌC HOA SEN NỘI QUY LỚP HỌC (Tà ệu ô COÂNG TY DV BV BAÛO AN BAO AN SECURITY ty Sà Gò – Ma L sử dụ t am k ảo COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ***** NOÄI QUY LÔÙP HOÏC “Ba Haø keøm t eo Quyeát Ñò soá 03/QÑ – NQLH ngaøy 31/7/2005 uûa G aùm Ñoá Coâ Ty DVBV Baûo A ” Taát caû moïi thaønh vieân: Caùn boä. baùo caùo Giaûng vieân – trôï giaûng. chæ thò cuûa Giaûng vieân . Khi vaøo lôùp hoïc: - Hoïc vieân phaûi maëc ñaày ñuû ñoàng phuïc do coâng ty caáp phaùt: phaûi goïn gaøng. Hoïc vieän khoâng ñöôïc pheùp töï yù nghó hoïc khi chöa coù söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo – chæ huy coù thaåm quyeàn. Khoâng ñöôïc pheùp ñi treã veà sôùm. Khoâng ñuøa giôõn.

khoâng noùi chuyeän rieâng hay gaây maát traät töï trong lôùp laøm aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc. hoïc vieân luoân toû ra lòch söï teá nhò. kieåm tra. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 31 . Neáu gaây ra baát kyø thieät haïi taøi saûn naøo hoïc vieân phaûi boài thöôøng toaøn boä taøi saûn ñoù.ĐẠI HỌC HOA SEN Hoïc vieân khoâng ñöôïc pheùp xin nghæ qua ñieän thoaïi tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät coù vieäc nghieâm troïng trong gia ñình. neáu vi phaïm tuøy theo möùc ñoä nghieâm troïng seõ bò xöû lyù töø khieån traùch ñeán buoäc thoâi hoïc. Phaûi neâu cao tinh thaàn baûo veä cuûa coâng: Baøn gheá. Trong caùc kyø thi. Nghieâm caám hoïc vieân chia beø keùo phaùi cuïc boä ñòa phöông gaây maát ñoaøn keát noäi boä. neáu hoïc vieân naøo vi phaïm seõ phaûi chòu hình thöùc kyû luaät nghieâm khaéc nhaát. Hoïc vieân phaûi ñöùng daäy chaøo Giaûng vieân – trôï giaûng khi Giaûng vieân – trôï giaûng vaøo lôùp vaø khi keát thuùc buoåi hoïc. 8. Tröôùc vaø sau giôø hoïc. Xöùng ñaùng laø hoïc vieân cuûa coâng ty veä só Baûo An. 10. Trong giôø hoïc. thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp. coâng taùc vaø trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. Hoïc vieân phaûi ghi cheùp baøi ñaày ñuû khi tham gia khoùa hoïc vaø oân baøi kyõ ñeå coù keát quaû thi toát nhaát. Yeâu caàu caùc hoïc vieân thöïc hieän nghieâm tuùc caùc noäi quy treân. copy). Khoâng xaâm phaïm taøi saûn rieâng ngöôøi khaùc. 6. 7. 11. hoïc vieân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu (sao cheùp. trang thieát bò. 9. ñeàu phaûi caét cöû hoïc vieân tröïc nhaät laøm coâng taùc veä sinh goïn gaøng saïch seõ lôùp hoïc. Phaûi neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä. Khi caàn gì phaûi hoûi ngöôøi coù traùch nhieäm khoâng töï tieän laøm theo yù thích caù nhaân.

ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tà L sử dụ t am k ảo) COÂNG TY DV BV BAÛO AN VIEÄT NAM Soá: 03 /QÑ – NQLH -2005 ệu Sà Gò – Mai COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ------------------------------TP. Löu (HCNS). Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 32 . Caên cöù vaøo cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng ngaønh ngheà hoaït ñoäng dòch vuï baûo veä cuûa coâng ty Caên cöù chöùc naêng nhieäm vuï quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác coâng ty. COÂNG TY DV BV BAÛO AN GIAÙM ÑOÁC Nôi nhaän: Nhö ñieàu 4. Phoøng Nghieäp Vuï – Ñaøo Taïo coù chöùc naêng tham möu vaø toå chöùc thöïc hieän toát quyeát ñònh naøy Ñieàu 3: Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. HCM. ban thuoäc coâng ty coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. ngaøy 31 thaùng 07 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ BAÛO AN - Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 4102026143 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12/11/2004. Ñieàu 4: Caùc oâng tröôûng phoøng. QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1: Ban haønh “Noäi quy lô p hoïc” (Co noäi dung keøm theo) Ñieàu 2: Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï. Xeùt ñeà nghò cuûa Tröôûng Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï.

Theo ñeà nghò cuûa Tröôûng phoøng nhaân söï. Nôi nhaän : .Fax: 08. Ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng ty TNHH – TMDV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007.3954697 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8 phöôøng 4 quaän 8. Caên cöù chöùc naêng . Xeùt naêng löïc caùn boä vaø nhu caàu coâng taùc.2986018 Tp HCM . Ñieàu 3 : Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Huyeän Traûng Bom.Nhö ñieàu 4 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 33 . Ñieàu 4 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.2136654 .TPHCM ÑT:08. Tænh Ñoàng Nai CMND : 271579106 Giöõ chöùc vuï : PHOÙ PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Ñieàu 2 : Quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh cuûa Coâng ty.ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH CTY TNHH TM-DV BV NAM SAØI GOØN MAI LINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc Laäp –Töï Do. nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty. QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Boå nhieäm oâng : NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI Sinh naêm : 1983 Nguyeân quaùn : Aáp 7 Xaõ Soâng Traàu.Haïnh Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.Xaõ hoùa An.BH-ÑN ÑT: 061.

ĐẠI HỌC HOA SEN - Löu vaên phoøng Coâng Ty. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 34 .

Baèng laùi xe oâ toâ.68m trôû leân .Caân naëng: 58 kg trôû leân. Phöôøng 4.ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng: QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.Trình ñoä vaên hoùa: Toát nghieäp 10/12 . .com. tieàn söï. tai thính. maét tinh.saigonmailinhsecurity.Chöùng chæ voõ thuaät. .Tel: 08.Chieàu cao: 1. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.Caùc chöùng chæ khaùc lieân quan ñeán caù nhaân (neáu coù) (phaàn xeùt öu tieân) .Boä ñoäi.Caùc tröôøng lôùp ñaõ qua.Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 35 tuoåi. .Ñoái vôùi nam: . .Quoác loä 1k. dò hình.com. khoâng coù tieàn aùn. II.… ñeà nghò noäp keøm hoà sô ñeå xem xe t.HCM 179 ñöôøng soá 8.Hoaù An . khoâng coù beänh truyeàn nhieãm. xuaát nguõ. 2986018 Website: www. . . 3.Ca c naêng löïc ñaëc bieät kha c.Bieân Hoaø .Ñoái vôùi nöõ: . .vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ QUY CHEÁ TUYEÅN DUÏNG NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ I.Caân naëng: 47 kg trôû leân. HOÀ SÔ HOAØN CHÆNH GOÀM COÙ: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 35 .vn Email: saigonmailinhco@yahoo.Ñoàng Nai Tel: 061. TIEÂU CHUAÅN CAÙ NHAÂN 1.60m trôû leân . .Trình ñoä ngoaïi ngöõ: Bieát giao tieáp trôû leân. 2.Söùc khoûe toát. coâng an ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï.Phaåm chaát ñaïo ñöùc toát. khoâng coù dò taät.Chieàu cao: 1. .Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 30 tuoåi. Quaän 8 .2136654 Fax:08.Caùc tieâu chuaån khaùc quy ñònh gioáng nhö nam giôùi.

Neáu ôû tænh phaûi coù xaùc nhaän taïm truù.Lyù lòch . phaûi khai ñaày ñuû roõ raøng töøng thôøi kyø vaø caùc moái quan heä: cha. meï. vôï choàng. COÂNG TY TNHH TM-DV BVSAØI GOØN MAI LINH GIAÙM ÑOÁC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 36 . 3.Ñôn xin vieäc . kieåm tra naêng khieáu vaø thaåm tra laïi hoà sô. III. . con laøm gì? ôû ñaâu? coù xaùc nhaän cuûa UBND phöôøng. 01 giaáy khaùm söùc khoûe taïi beänh vieän ña khoa caáp quaän. 6. anh chò em ruoät. 01 ñôn xin vieäc laøm. Coâng ty in hoà sô thoáng nhaát maãu (Baùn taïi Vaên phoøng Coâng ty). 4. taïm vaéng. 01 baûn sao chöùng minh nhaân daân (coù coâng chöùng). tieán haønh phoûng vaán. Coâng ty tröïc tieáp thu nhaän hoà sô. 9. 02 lyù lòch (coù daùn aûnh côõ 3 x 4) ñoùng daáu giaùp lai. 7.ĐẠI HỌC HOA SEN 1. ñaøo taïo huaán luyeän. 01 phieáu chöùng nhaän lyù lòch do Sôû Tö Phaùp Tænh hoaëc Thaønh Phoá nôi cö truù caáp. 01 baûn photo giaáy chöùng nhaän toát nghieäp trung hoïc cô sôû coù chöùng thöïc sao y taïi cô quan coù thaåm quyeàn. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan ñeán caù nhaân (baûn sao). xaõ nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù. naêng löïc thì tieáp nhaän. 2.Baûn cam keát . 8.Bao ñöïng hoà sô. 5. 01 baûn sao hoä khaåu thöôøng truù coù chöùng thöïc sao y. huyeän khaùm. HÌNH THÖÙC TUYEÅN DUÏNG. Neáu öùng vieân naøo coù ñuû ñieàu kieän.

b..01 bản xác minh lý lịch do công an phƣờng. -Phẩm chất đạo đức tốt không có tiền án. xuất ngũ.v…v… đề nghị nộp kèm hồ sơ để xem xét. -Bộ đội..Đối với nam: -Chiều cao: 1m67 trở lên -Cân nặng: 58 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 38 tuổi -Trính độ văn hoá:Tốt nghiệp 10/12 -Sức khoẻ tốt.v… bản sao đều phải có giấy chứng nhận sao y bản chình. con làm gí ? Ởđâu? Có xác nhận của UBND phƣờng. Anh. 1/ TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN: a.Các chứng chỉ khác liên quan đến cá nhân (nếu có) nhƣ: -Chứng chỉ ngoại ngữ. phải khai đầy đủ rõ ràng từng thời kỳ và các mối quan hệ: Cha. mắt tinh. c. .02 lý lịch (có dán ảnh cỡ 3x 4 ) đóng dấu giáp lai.Tự Do. HÍNH THỨC TUYỂN DỤNG: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 37 . HỒ SƠ HOÀN CHỈNH GỒM CÓ: . xác nhận dán kìn. chứng chỉ khác có liên quan đến cá nhân nhƣ quyết định xuất ngũ. huyện khám. ngày 08 thaùng 0 1 Naêm 2007 QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ. chứng chỉ võ thuật. có dấu niêm phong.v. tai thình. công an đã hoàn thành nghĩa vụ. 3. không có dị tật.01 đơn xin việc làm viết tay có dán hính 3 x 4 . dị hính. xã nơi thƣờng trú thaåm tra. không có bệnh truyền nhiễm. tạm vắng. 2.Đối với nữ: -Chiều cao: 1m56 trở lên -Cân nặng: 48 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 30 tuổi -Các tiêu chuẩn khác qui định giống nhƣ nam giới. tiền sự. .01 bản photô giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học có chứng nhận sao y tại cơ quan có thẩm quyền. .Nếu ở tỉnh phải có xác nhận tạm trú. -Chứng chỉ võ thuật -Các trƣờng lớp đã qua. xã nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú. Chị em ruột. -Các năng lực đặc biệt khác….01 giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp quận. -Các giấy tờ.01 bản sao hộ khẩu thƣờng trú có chứng nhận sao y .ĐẠI HỌC HOA SEN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH TM-DV-BV SAIGON MAI LINH PHÕNG NHÂN SỰ Số:01/QĐ/TD/2007 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập . Mẹ. vợ chồng.Hạnh Phúc Biên Hoà. ngoại ngữ. .

BHXH. ca ñeâm… Thaùng thöù ba laõnh : 1.Hoå trôï tieàn ñoàng phuïc. Nếu ứng viên nào có đủ điều kiện.Boá trí vieäc laøm ngay sau khi ñaøo taïo .000 ñ/26 coâng chöa keå ca c phuï caáp taêng ca. caàu vai… .000ñ/thaùng) Tha ng thö hai laõnh: 1. caø vaït.000/ tieáng Phuï caáp ca ñeâm: 4.Coù quyõ hoå trôï nhaân vieân cho vay tieàn khi nhaân vieân gaëp khoù khaên veà taøi chính . Chế độ đãi ngộ: . đào tạo do công ty tài trợ.Khen thöôûng hôïp lyù . Ñoàng phuïc goàm: .000 ñ/ 26 coâng chöa keå caùc phuï caáp taêng ca. . năng lực thí tiếp nhận cho đi đào tạo huấn luyện. lên danh sách phỏng vấn. Thời gian đào tạo : 45 ngaøy 5.000.200. kiểm tra năng khiếu và thẩm tra lại hồ sơ.000đ (sáu trăm ngàn đồng chẵn). traùch nhieäm… Toång thu nhaäp haøng thaùng cuûa nhaân vieân baûo veä: 2.Mieãn phí nhaø ôû . ca ñeâm… Taêng ca ngoaøi giôø: 6. Và thử việc: 01 tháng = 30 ngày (möùc löông thöû vieäc = 900. ñoäi tröôûng seõ coù cheá ñoä cao hôn 6.01 aùo ñi möa .01 ñoâi giaøy Toàn bộ kinh phì trong thời gian huấn luyện.Hoïc boãng cho hoïc vieân khaù.000 ñ/ thaùng Caùc vò trí khaùc nhö ca tröôûng.01 aùo khoùac . khoâng thu tieàn theá chaân .02 boä ñoàng phuïc baûo veä: no n.Mieãn phí ñaøo taïo. 4. gioûi .Löông cao vaø thanh toaùn ñuùng kyø .000 ñ/ ñeâm Ngoaøi ra coøn caùc loaïi phuï caáp ñaëc bieät khaùc: thöôûng chuyeân caàn.Cô hoäi thaêng tieán nhanh GIAÙM ÑOÁC ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 38 .Cheá ñoä baûo hieåm ngheà nghieäp cao .ĐẠI HỌC HOA SEN Công ty trực tiếp thu nhận hồ sơ.000. Nếu nhân viên trúng tuyển đƣợc đi đào tạo huấn luyện phải đóng tiền ñoàng phuïc là: 600.BHYT ñaày ñuû .

Caùc hoå trôï cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc . BIEÂN BAÛN THOÛA THUAÄN VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG THÖÛ VIEÄC TP.. neáu ñaõ ñi laøm phaûi coù quyeát ñònh nghæ vieäc nôi tröôùc ñaây laøm vieäc . Ñoái vôùi Coâng ty : .. seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm . III. noäi qui coâng ty .ĐẠI HỌC HOA SEN BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄTNAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang. ñuùng thôøi haïn .Fax: 08……………………….caùc quyeàn lôïi .coù theå khoâng ñöôïc taêng löông sau ……… tha ng thöû vieäc . .HCM .Oâng : Ngöôøi lao ñoäng xin vieäc Hoïteân ………………………………………………………………………………………………………. Ñaïi dieän Coâng Ty : Phoøng Haønh …………………………………………………….Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty .Xaõ hoùa An. ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 Vaøo lu c : ………giôø …….Hoå trôï khi ngöôøi lao ñoäng gaëp khoù khaên ( khoâng vöôït quaù 15 ngaøy löông ) . II.TPHCM ÑT:08. hoaëc töï yù boû vieäc khoâng baùo tröôùc .BH-ÑN ÑT: 061. - Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäâng : Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty .cheá ñoä daønh cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñaàu laøm vieäc taïi coâng ty nhö sau : I.. thaät thaø .Taïi ………………………………………………………………………………. : Hai beân cuøng thoûa thuaän veà coâng vieäc . Ñieàu kieän chung vôùi hai beân : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 39 . Chaùnh – Nhaân CTY Söï TNHH . Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Sieâng naêng . laøm vieäc coù traùch nhieäm Ñeán xin vieäc phaûi mang theo hoà sô caù nhaân xin vieäc ( phaûi ñaày ñuû thoâng tin caù nhaân ngöôøi ñeán xin vieäc ) Lai lòch roõ raøng . vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh . caùc vaên baèng ( neáu coù ) Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp .2986018 .Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng . nhöõng qui ñònh .2603419 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8. phu t .Traû löông ñuû.Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng naøo sai phaïm qui ñònh coâng ty .Quaän 8.

Tha ng . moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû veà sau khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng ..Keå töø ngaøy ky vaøo giaáy thoûa thuaän naøy . Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng . ( hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau ).Keå töø ngaøy ………….Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn thoûa thuaän naøy .ĐẠI HỌC HOA SEN - Thôøi gian thöû vieäc laø : …………. IV. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng Trang 40 .Giaáy naøy co hieäu löïc thoûa thuaän trong ………… tha ng . . Keát luaän : .. Tha ng ………. naêm 200… Ngöôùi lao ñoäng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự N aøy ………T aù …… naêm 200. Baûn thoûa thuaän ñöôïc laäp thaønh 02 baûn .

Boä phaän coâng taùc ………………………………………………………………. Baûo hieåm y teá.....(Sau 01 naêm laøm vieäc cho coâng ty thì soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn laïi)..... Ñieän thoaïi lieân laïc:…………………………………………… Ñaõ töøng tham gia : quaân ñoäi º Coângan º Thôøi gian töø:………………………………. 2986018 Website: www.. Do ñaëc ñieåm vaø tính chaát ngheà nghieäp cuûa ngöôøi nhaân vieân baûo veä laø phaûi maëc ñoàng phuïc cuûa Coâng ty khi laøm nhieäm vuï..cao:…………Caân naëng:………….......Ñöôïc ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï trong noäi boä Coâng ty vaø caùc tröôøng nghieäp vuï beân ngoaøi cho nhaân vieân. Quaän 8 Tel: 08........ ……...ĐẠI HỌC HOA SEN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Ma L u ấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang............ phaûi töï tuùc nôi aên.....Quoác loä 1k.. Coâng ty chæ trang bò caùc thieát bò vaø coâng cuï hoïc taäp. CAÀU VAI cho Coâng ty... neáu anh ( chò ) ñöôïc tieáp nhaän vaøo coâng ty laøm nhaân vieân baûo veä..... thôøi gian quy ñònh laø 30 ngaøy. Anh(chò) coù ngöôøi quen hieän ñang laøm vieäc ôû Saøi Goøn Mai Linh khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù vui loøng cho bieát teân.......com........ 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.....Tham gia cheá ñoä BHXH......... Hoaëc tö ø(Xin ghi roû)……………………………………… Nguyeän voïng nôi laøm vieäc cuûa Anh(Chò): Ñoàng Nai º TP....... ñöôïc lo choå ôû khi coâng taùc xa.......... LOGO...........Trính ñoä vaên ho a:............ . ñeå traùnh vieäc coù moät soá nhaân vieân sau khi nhaän ñöôïc ñoàng phuïc do coâng ty caáp thì töï yù nghó vieäc. Ñòa chæ thöôøng tru :………………………………………………………………………………………………………….... CAØ VAÏT.........Ñöôïc kyù Hôïp ñoàng LÑ thöû vieäc vaø Hôïp ñoàng LÑ chính thöùc theo ñuùng qui ñònh cuûa Phaùp luaät lao ñoäng hieän haønh...........2136654 Fax:08........Voû Thuaät:………………….........vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _____________________________________________________________________________ PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ DÖÏ TUYEÅN VAØO LAØM NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ Anh (chò) vui loøng ñieàn ñaày ñuû..... Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 41 ....Hoà Chí Minh º * CHÍNH SAÙCH KHI ANH(CHÒ) VAØO LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH ...000ñ tieàn ñoàng phuïc...... Anh ( chò ) phaûi tham gia moät khoùa huaán luyeän nghieäp vuï ...chöùc vuï......Ñoàng Nai Tel: 061... khi anh ( chò ) ñöôïc coâng ty tieáp nhaän vaø huaán luyeän ñaøo taïo hoaëc ñi laøm ngay thì phaûi ñoùng cho coâng ty soá tieàn laø : 600....... Phöôøng 4.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.Hoaù An ................. chính xaùc caùc thoâng tin döôùi ñaây Hoï vaø teân :…………………………………….. Chö c vuï:……………………………………Nghieâp vuï chuyeân moân:…………………………………………………………… Tình traïng hoân nhaân: Ñoäc thaân º Co gia ñính º ly hoân º Soá con:……………………....... 2........Ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc vaø naâng löông khi nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû  TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI 1......... ... Nam º Nöõ º Chieàu...... trong thôøi gian huaán luyeän Anh(chò) khoâng höôûng löông . Neáu trong thôøi haïn 01 naêm............. kyõ naêng kha c:……………………………………………………………………………………………………………………….... Anh (chò) co ùchaáp nhaän khoâng?...HCM 179 ñöôøng soá 8....... anh ( chò ) nghó vieäc vôùi baát kyø lyù do naøo cuõng khoâng ñöôïc nhaän laïi soá tieàn treân vaø Anh(chò) phaûi hoaøn traû laïi NOÙN.com..Bieân Hoaø .. Sinh ngaøy :………tha ng……naêm……........ Ñòa chæ lieân heä: …………………………………………………………………………………………………………….... Ñeán: ………………………………….....Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?........... ngoaïi thaønh .saigonmailinhsecurity.. Anh(chò) bieát ñöôïc nhu caàu tuyeån duïng cuûa chuùng toâi thoâng qua: Caùc trang Web º Baïn beø º Baùo chí º Ngöôøithaân º Dòch vuïvieäc laøm º......ngoïai ngöõ:……………..

................ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 42 .... khoâng ñöôïc nhuoäm to c kha c maøu................................................. maát maùt taøi saûn cuûa khaùch haøng thì phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng ....Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?.............................anh(chò) coù chaáp nhaän khoâng?………………………………………… 7....................... Trong luùc ñang thi haønh nhieäm vuï taïi muïc tieâu. khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia tröôùc vaø trong khi laøm nhieäm vuï.......ngoaøi khu vöïc muïc tieâu maø Anh(chò) co nhieäm vuï baûo veä thì Anh(chò) seõ xöû lyù tình huoáng ñoù nhö theá naøo?(ghi vaén taét caùch xöû lyù)..................................................................... nöõ giôùi khoâng ñöôïc mang nhieàu ñoà trang söùc ........................................................................................................................................... Nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi laøm theo ñieàu kieän moãi ca 08giôø/ ngaøy vaø phuïc vuï theo nhu caàu cuûa khaùch haøng...... ANH (CHÒ) VUI LOØNG TRAÕ LÔØI NHÖÕNG CAÂU HOÛI TÌNH HUOÁNG SAU 8........................... anh( chò) coù hình xaêm trong ngöôøi khoâng? CoÙ º Khoâng º 14.............................. nam giôùi phaûi caét toùc ngaén.. Theo Anh(Chò) thì moät ngöôøi nhaân vieân baûo veä chuyeân nghieäp caàn coù nhöõng phaåm chaát gì?..... 6..... Khi coù nhöõng söï coá vi phaïm phaùp luaät nhö CÖÔÙP GIAÄT................................................ anh (chò) coù chaáp nhaän khoâng? …………………………………………………………………………………………..............Do ñoù khi coâng ty coù yeâu caàu laøm theâm giôø......TROÄM CAÉP…............ĐẠI HỌC HOA SEN 3.. 15.....................……………………………………………………………………………………………………….............................................. Trong khi laøm nhieäm vuï neáu anh( chò) ñeå xaûy ra hö hoûng....... caïo raâu......…Anh(chò) co chaáp nhaän khoâng?............... khi ñöôïc coâng ty ñieàu ñi coâng taùc ôû caùc tænh theo caùc hôïp ñoàng cung caáp baûo veä ......................... do ñoù coâng ty coù nhöõng quy ñònh raát chaët cheõ ñoái vôùi nhaân vieân baûo veä trong khi laøm nhieäm vuï nhö: khoâng ñi treã veà sôùm..................................... trong khi tröïc neáu coù ñoái töôïng khaùc duøng vuõ löïc coù yù ñònh ñaùng baïn hoaëc ñoàng nghieäp cuûa baïn thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) Ñaùnh laïi º b) boû chaïy º c) thoâng baùo cho caùc vò trí khaùc hoã trôï º d) giaiû thích khuyeân can º 11..... ………………………………………………………………………………………………………………………................. khi tröïc taïi vò trí coång neáu coù ngöôøi mang haøng hoùa ra coång baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) cho ra º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) ñeà nghò xuaát trình giaáy tôø º 10........................... 4. 5............. khi laøm nhieäm vuï ñoàng nghieäp cuûa baïn laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng baïn xöû lyù nhö theá naøo? a)laøm ngô º b) khuyeân khoâng laøm theá seõ vi phaïm noäi quy º c) cho ra ( nhöng baùo laïi caáp treân) º d) khoâng cho ra laäp bieân baûn º 12.............. Neáu ngöôøi quen hay ngöôøi thaân cuûa baïn laáy caép taøi saûn maø baïn phaùt hieän ñöôïc baïn xöû lyù nhö theá naøo ? a) nhaéc nhôû giöõ laïi º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) laøm lô khoâng baùo caùo º d) thoâng ñoàng º 9.......... .................. töø tröôùc ñeán nay anh ( chò) coù laøm gì sai phaïm ñeán phaùp luaät khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù xin ghi roõ trong tröôøng hôïp naøo?.. khi caáp treân cuûa baïn xuùi duïc baïn thoâng ñoàng laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) ñoàng yù ( phuïc tuøng meänh leänh) º b) khoâng ñoàng yù ( choáng leänh)º c) ñoàng yù ( nhöng baùo laïi cho caáp treân cao hôn ) º d) baùo caùo caáp treân ngay khi nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò º 13.............. trong khi laøm nhieäm vuï taïi muïc tieâu baûo veä.................... ......taêng ca trong caùc ngaøy nghó ñònh kyø hay caùc ngaøy leã ( taêng ca ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä theo luaät lao ñoäng).................... nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi ñaûm baûo an toøan 24/24 cho khaùch haøng.......................................

..... .................................: Boä phaän : ........................Thu nhaäp/thaùng :............................... Ngaøy …… Tha ng ……Naêm… ….. ........ Tröôûng boä phaän II........................... ... trôï caáp: ...........................................................................NS-HC Pheâ duyeät ...................................... Ngaøy .........thaùng ............ : .................................................................. TT Coâng vieäc ñöôïc giao Ñaùnh giaù trình ñoä chuyeân moân..... ......................................Ñeà xuaát khaùc : ................. ............ traû hoà sô : ........................................................Nhieäm vuï.. naêm 2007....................... Ngöôøi döï tuyeån BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) Soá :03/BCNL-SGML BAÙO CAÙO KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC Hoï teân öùng vieân .....................................NS-HC . ............. tay ngheà Toå tröôûng Tröôûng boä phaän 1 2 3 I....Thöôûng.........................................................Möùc löông : ........................................................................................................................ Ñeà xuaát cuûa tröôûng boä phaän: ..................................................................................... TP.....................................................Thöû vieäc : ....................................... ......................................... ........... ............. . Ñeà xuaát khaùc : ........ Ñeà xuaát cuûa TP... chöùc naêng: Moâ taû coâng vieäc keøm theo ......................... phuï caáp................................................ Vaøo danh saùch döï phoøng : .............................................................. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Giaùm ñoác Trang 43 ......................................................................................Tieáp nhaän : . Chuyeân moân........................ĐẠI HỌC HOA SEN * Chuùng toâi xin chaân thaøn caûm ôn Anh(chò) ñaõ daønh thôøi gian cho buoåi phoûng vaán hoâm nay SGML............. ......................................... Khoâng tieáp nhaän : .............................

Ngaøy ….Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: .. .Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty.Löu NS-HC THOÂNG BAÙO TIEÁP NHAÄN .NS-HC ñeå laøm thuû tuïc thöû vieäc.Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: . : Vaên Phoøng Coâng Ty Saøi Goøn Mai Linh Keå töø ngaøy : ………………… ñeán ngaøy ………………hoaëc ñeán khi coù thoâng baùo thay theá khaùc.Löu NS-HC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 44 .Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty. Keå töø ngaøy 04 /12/2006 Ñeà nghò …………. Ñeán thöû vieäc taïi. . Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò : ………………………………………………………………………. Ngaøy ….Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty.Caùc boä phaän lieân quan. . Chính thöùc nhaän coâng taùc taïi:PHCNS -ï Coâng ty Saøi Goøn Mai Linh Soá: ……………………………………………………………………………………….NS-HC ñeå laøm thuû tuïc nhaän vieäc.. P. thaùng …. lieân heä P. naêm 2007. Ñeà nghò ……………….Caùc boä phaän lieân quan...ĐẠI HỌC HOA SEN THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) THOÂNG BAÙO THÖÛ VIEÄC .. thaùng …. naêm 2007 P. Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò :…………………………………………….Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty.. . lieân heä P.

Fax: 08.Quaän 8.BH-ÑN ÑT: 061. hoaëc töï yù boû vieäc maø khoâng baùo tröôùc Möùc löông theo cheá ñoä hieän haønh cuûa coâng ty. Aáp Caàu Hang . TP.Bieân Hoaø . chòu söï ñieàu ñoäng cuûa tröôûng boä phaän Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty . 298 6018 Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc  BIEÂN HOAØ .thöù 7 . Nôi caáp :……………..213 6654 . Chö c vuï : …………………………………………………………………………………. ñuùng thôøi haïn Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty . Chöùc vuï : Giaùm ñoác Laø ñaïi dieän : CTY TNHH TM DV BV SAØI GOØN MAI LINH Ñòa chæ truï sôû :142/ 25A Toå 20. vaø seõ khoâng ñöôïc taêng löông sau 02 thaùng thöû vieäc. Baét ñaàu töø ngaøy :……………Keát thu c ngaøy :……… Ñieàu 1: vò trí . T. Ñieàu 3 : Phaàn thoaû thuaän : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 45 .noäi qui coâng vieäc : - Thôøi gian laøm vieäc : 08h / moãi ngaøy .côm. 8856089 VPÑD:179 ñöôøng soá 8. QL 1K . Phöôøng 4. Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp ..ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ NGHÓAVIEÄTNAM SAØI GOØN MAI LINH ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang. Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng sai phaïm qui ñònh coâng ty . teát theo qui ñònh . ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 HÔÏP ÑOÀNG THÖÛ VIEÄC Chuùng toâi moät beân Baø : ÑAËNG THÒ ÑEÏP.Fax: 061. Nôi Laøm vieäc : Theo yeâu caàu coâng vieäc.TPHCM ÑT: 08.. Xaõ Hoaù An .Ñoàng Nai Moät beân laø : ………………………………… Nam / Nöõ . seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm .Xaõ hoùa An. vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh Caùc hoå trôï khaùc cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc . Quoác tòch : Vieät Nam Sinh ngaøy : ………tha ng … Naêm …… Nôi sinh : ……… Ngheà nghieäp : ………………………………………………………………… Ñòa chæ thöôøng tru :………………………………………………………………………………… CMND soá : ………………………… Ngaøy caáp : ……….ñieän thoaïi )(Löông cô baûn 600.2603419 . Ñieàu 2: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng : - Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng Traû löông ñuû. leã .000 ñoàng ) Ñöôïc nghæ chuû nhaät. Töø thöù 2. Hai beân thoaû thuaän kyù hôïp ñoàng thöû vieäc vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau : Thöû vieäc trong thôøi haïn : 02 thaùng .xaêng.( bao goàm tieàn : traùch nhieäm.

ĐẠI HỌC HOA SEN - - - Thôøi gian thöû vieäc neáu khoâng ñaït nhu caàu cuûa Coâng ty. thôøi haïn hôïp ñoàng . hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau .. moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng . aêm 2007 Ngöôøi söû duïng lao ñoäng ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 46 . Trong thôøi haïn thöû vieäc neáu muoán nghæ vieäc phaûi thoâng baùo tröôùc vôùi Coâng ty 10 ngaøy . T aù …….Keå töø ngaøy ……… Tha ng ……… naêm 2007 Ngöôùi lao ñoäng N aøy……. Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc trong 02 tha ng . Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng vaø seõ thoaû thuaän laïi möùc löông . Neáu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc taêng löông. Hôïp ñoàng thöû vieäc ñöôïc laäp thaønh 02 baûn . tính töø ngaøy thöû vieäc cho ñeán khi nghæ vieäc . vaø seõ tính löông theo möùc ñaõ thoaû thuaän.Trong tröôøng hôïp chöa ñaït vaãn ñöôïc kyù hôïp ñoàng vaø möùc löông khoâng ñöôïc taêng trong voøng 03 thaùng keå töø ngaøy hôïp ñoàng thöû vieäc heát hieäu löïc . Ñieàu 4 : Nhöõng ñieàu khoaûn chung : - - Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn hôïp ñoàng thöû vieäc naøy . Coâng ty coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng thöû vieäc.

ĐẠI HỌC HOA SEN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Ma L CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ u ấp COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM oäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.Q 8 . Căn cứ vaøo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phoøng Nghiệp Vụ . SGML .giờ 30 phuùt. Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 Đến nhận nhiệm vụ bảo vệ tại mục tieâu : RDC ĐIỀU II: Ban Chỉ Huy mục tieâu: RDC Vaø Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Coù traùch nhieäm thöïc hieän ñieàu ñoäng naøy ĐIỀU III: Leänh ñieàu ñoäng coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG COÂNG TAÙC Số : 07/06/PNV    Căn cứ vaøo nội qui .Xaõ hoùa An. Phoøng Nghiệp Vụ . .qui chế hoạt ñộng của coâng ty TNHH TM-DV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH ñựơc ban haønh ngaøy 10 thaùng 01 năm 2007.2986018 .Fax: 08.BH-ÑN ÑT: 061.Đaøo tạo Nơi Nhận: .Ñaøo Tạo Xeùt phẩm chất năng lực vaø nhu cầu coâng taùc ĐIỀU ĐỘNG ĐIỀU I : Điều Ñộng Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Năm sinh : 1987 Maõ số: L .004 Khoaù: I Laø nhaân vieân bảo vệ ñang laøm việc tại muïc tieâu : TÍCH HANH Đuùng vaøo luùc 9.Lƣu Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 47 .Nhƣ ñiều I.TPHCM ÑT:08.3954697 VPÑD: 179 Ñöôøng soá 8 Phöôøng 4 .

ĐẠI HỌC HOA SEN Nguyeãn Duy Vöông Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 48 .

giaáy tôø ... Ñieàu 5 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø Oâng …………..Bieân Hoøa Ngaøy thaùng naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng Ty TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007 Caên cöù chöùc naêng .Löu vaên phoøng coâng ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 49 ..Xaõ hoùa An.. Ñieàu 4: Quyeát Ñònh coù hieäu löïc töø ngaøy kyù. Ñieàu 3 : Ñôn vò giaûi quyeát tieàn löông vaø cheá ñoä theo quy ñònh cho oâng …………… ñeán heát ngaøy thaùng naêm 2007 .. COÂNG TY TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH Nôi nhaän .. coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. coù traùch nhieäm giao traû laïi cho coâng ty taát caû caùc trang thieát bò ......Nhö ñieàu 5 ..BH-ÑN ÑT: 061.......... nhieäm vuï . quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty....3954697  TP. Caên cöù vaøo hôïp ñoàng thöû vieäc soá: Theo ñeà nghò cuûa tröôûng phoøng nhaân söï QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Quyeát ñònh cho thoâi vieäc ñoái vôùi : OÂng : Sinh naêm : Chöùc vuï : Hoä khaåu thöôøng truù : Lyù do : Thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty laø : thaùng ngaøy Töø ngaøy : thaùng naêm 2007 ñeán ngaøy thaùng naêm 2007 Ñieàu 2 : Oâng : ... phöông tieän laøm vieäc lieân quan ñeán coâng ty .ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.

phúc lợi: ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.Ñoàng Nai Tel: 061. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _______________________________________________________________________ ÑEÀ XUAÁT TAÏM ÖÙNG Kính Göûi: BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH TM-DVBV SAØI GOØN MAI LINH PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Hoï Teân Ngöôøi ñeà Xuaát:.. 2986018 Website: www.……………………………………………………………… Chöùc Vuï:……………………………………BoäPhaän:……………………………… … Ñeà Nghò Taïm öùng soá tieàn:…………………………………………………………… (Baèng Chöõ)…………………………………………………………………………… LÍ DO TAÏM ÖÙNG: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Thôøi Gian Thanh toa n:…………………………… …………………………………. Quaän 8 Tel: 08.Hoaù An . Phöôøng 4.2136654 Fax:08.Quoác loä 1k.Bieân Hoaø .ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng thƣởng.saigonmailinhsecurity.HCM 179 ñöôøng soá 8.com. Ngaøy … Tha ng….com.Naêm 2008 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 50 .

ĐẠI HỌC HOA SEN Ban Giaùm Ñoác Ngöôøi Ñeà Xuaát Phoøng Keá Toaùn Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Phuï Traùch Boä Phaän Trang 51 .

000ñ Teân muïc tieâu Tích Hanh L004 L003 Ñ003 A001 Ñ002 H004 P001 S002 14/03/2007 1.000ñ 03/03/2007 900. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.000ñ 03/02/2007 1.2136654 Fax:08. Quaän 8 Tel: 08.200.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.000ñ Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh YOSAVI YOSAVI FORD Duyeät Cuûa Ban Giaùm Ñoác naêm 2007 Ghi chuù Ca tröôûng Coù nghieäp vuï Bò canh caùo Ca tröôûng Ngaøy 30 thaùng 03 Ngöôøi Đề Xuất Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 52 . Phöôøng 4.com.Hoaù An .000ñ 01/03/2007 900.com.HCM 179 ñöôøng soá 8.Ñoàng Nai Tel: 061.000ñ 07/02/2007 1.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ ĐỀ XUẤT Kính Göûi : Ban Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH TM DV Baûo Veä Saøi Goøn Mai Linh Nôi göûi : Phoøng Nghieäp Vuï Ñaøo Taïo Noäi dung đeà xuaát: V/v( xeùt taêng möùc löông thöû vieäc cuûa nhaân vieân caùc muïc tieâu ) STT Hoï Vaø Teân 1 Mai Ngoïc Phuïng Long Leâ Vieát linh Ñoã Maïnh Linh Toâ Vaên Ñoâng Voõ Tuaán Anh Leâ Minh Ñöùc Phan Taán Haäu Leâ Vaên Phi Lyù Vieãn Sang 2 3 5 6 9 10 12 14 Maõ Soá L001 Ngaøy Möùc laøm vieäc löông 09/02/2007 1.000ñ 23/02/2007 900.000ñ 12/02/2007 900.000.000ñ 12/03/2007 900.ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang. 2986018 Website: www.200.Quoác loä 1k.000.Bieân Hoaø .saigonmailinhsecurity.

.o0o--TP.……………………………………………………… Toång soá nhaân vieân : ……………. Muïc tieâu : ……………………………….HCM.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Đánh giá thành tích: BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM . Ngaøy ña nh gia : ………………………………….Kyù teân : ………………………………………………………………. STT Hoï teân NV Maõ soá Xeáp loaïi 223 1 Lyù do ñöôc xeáp loaïi NV kyù teân TOÀT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C Trang 53 . / NAÊM 200…….… Toång soá vò trì : ……………………… Toå tröôûng : ……………………………….DV BAÛO VEÄ SAÌ GOØN MAI LINH  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc --.……………. ngaøy thaùng naêm 200 BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI NHAÂN VIEÂN THAÙNG ……..

ĐẠI HỌC HOA SEN
-

Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 - Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû
lyù 01 laàn trôû leân.
Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do
01 ngaøy/ thaùng.
- Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.
ñöôc giao
Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc
- Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.
Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc-toát.
Giao.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät
Tö theá taùc phong laøm vieäc toát.
haïi ñeán uy tín, taøi saûn cuûa coâng ty vaø
- Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu
Thaùi ñoä laøm vieäc, giao tieáp toát.
khaùch haøng.
cuûa chæ huy muïc tieâu, cuûa coâng ty.
- Ñoàng phuïc, ñaàu toùc, Tö theá, Taùc - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc
Cuûa nhaân vieân baûo veä.
Phong laøm vieäc chöa toát.
- Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu
01 laàn / thaùng

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 54

ĐẠI HỌC HOA SEN

5) Vi phạm kỷ luật:
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ
COÄNG
NGHÓAVIEÄTNAM
BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN
ÑT: 061.2603419 - 061.8856089
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8, P 4 ,Q8, TPHCM
ÑT:08.2136654
- Fax: 08.2986018

HOØA

XAÕ

HOÄI

CHUÛ

Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc


BAÛN KIEÅM ÑIEÅM
Kính Göûi : BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH
Teân
toâi
laø
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Chöùc
vuï
:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Hieän
coâng
taùc
taïi
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Nay laøm baûng kieåm ñieåm naøy vôùi noäi dung nhö sau :
.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 55

ĐẠI HỌC HOA SEN
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Caên cöù vaøo loãi vi phaïm nhö treân , toâi xin ñeà xuaát möùc phaït cuï theå laø :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính trình Phoøng Nghieäp vuï vaø BGÑ coâng ty xeùt giaûm tröôøng hôïp cuûa toâi caên cöù vaøo möùc
ñoä thaønh khaån cuûa toâi
Chaân thaønh caûm ôn !
Ngaøy ………….. thaùng
…………... naêm 2007
Giaùm ñoác duyeät
Phoøng Nghieäp
Ngöôøi
laøm ñôn

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 56

..........vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ BAÙO CAÙO SÖÏ VIEÄC (V/v Nhaân vieân vi phaïm kyû luaät) Kính Göûi:…………………………………………………………………………………………… … Ngöôøi baùo ca o:………………………………………………………………………………………… Chö c vuï: …...……………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngaøy ……tha ng………naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 57 .....2136654 Fax:08....... Noäi dung baùo caùo: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………......Ñoàng Nai Tel: 061..ĐẠI HỌC HOA SEN MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang...... Phöôøng 4......vn Email: saigonmailinhco@yahoo...…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….....com.............. 2986018 Website: www.Bieân Hoaø ..Hoaù An ....Quoác loä 1k.......com.... Quaän 8 Tel: 08........ 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP........saigonmailinhsecurity.....HCM 179 ñöôøng soá 8..

ĐẠI HỌC HOA SEN Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 58 .

com.com.Ñoàng Nai Tel: 061.2136654 Fax:08.saigonmailinhsecurity.Hoaù An .Ngaøy …… tha ng ……naêm 2007 Phoøng nghieäp vuï Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 59 .Bieân Hoaø . 2986018 Website: www.vn Email: saigonmailinhco@yahoo. Phöôøng 4. Quaän 8 Tel: 08.vn ********************************************************************************************************* DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN VI PHAÏM KYÛ LUAÄT THAÙNG ………… NAÊM 2007 STT HOÏ TEÂN MAÕ SOÁ MT – LOÃI VI PHAÏM MÖÙC TRÖØ PHUÏ CAÁP GHI CHUÙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SGML. 3954679 Fax: (061) 8856089 VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.ĐẠI HỌC HOA SEN DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.HCM 179 ñöôøng soá 8.Quoác loä 1k.

Ø Luật hính sự. Ø Huấn luyện tác phong điều lệnh. Ø Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty. lý lịch. Ø Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu. trính độ nhận thức. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. Ø Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng. Ø Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp. Ø Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ Thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu: như hính thể. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 60 . 1. 2. Ø Bổ xung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trƣờng. quy chế lao động công ty. Ø Giới thiệu nội quy.ĐẠI HỌC HOA SEN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ (Tham khảo Internet) I. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hính dịch vụ. Ø Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. dân sự và luật lao động Ø Võ thuật đối kháng cơ bản. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao. Ø Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn. Ø Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy. Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới: 02 tháng Nội dung huấn luyện: 3. các kỹ năng phản xạ cơ bản…. Thời gian tái huấn luyện hàng năm đối với nhân viên cũ: 02 tuần Nội dung huấn luyện: Ø Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn yếu của nhân viên.nhân viên sẽ được tập trung trong các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập..

trách nhiệm đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật. Bài 2: Tình chất.…) góp phần xây dựng đất nước. thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ .PHÁP LUẬT A.ĐẠI HỌC HOA SEN Ø Phổ biến tính hính an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm hiện đang xảy ra trong xã hội. tường trính sự việc. Bài 5: Phương hướng. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ PHẦN I: CHÍNH TRỊ . LÝ THUYẾT I. Bài 3: Xây dựng tư tưởng. nhà máy. Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ.vệ sĩ B. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.vệ sĩ. thực hiện. bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bài 4: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ .VỆ SĨ A. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ: Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ. GIÁO DỤC NHẬN THỨC. biên bản. nhiệm vụ. PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ . II. áp dụng pháp luật. Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập. xì nghiệp. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 61 . đặc điểm Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu. TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ Quốc Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng. Bài 2: Phương pháp làm báo cáo.

Bài 9: Phương pháp điều tra. khách sạn.Thời gian đào tạo là một tháng. tấn công. tự vệ. theo dõi một số đối tượng cụ thể. khu vui chới. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 62 . giải trì. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng. B. nhà sách. hải cảng. Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị. Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. hội chợ. xì nghiệp sản xuất.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. III.ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục. chất nổ. Bài 6: Phương pháp bảo vệ sô ca nhạc. cấp hiệu của lực lượng bảo vệ. Bài 7: Phương pháp bảo vệ kho bãi. khu cao ốc Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy. II. áp tải hàng hóa. phù hiệu. Phương pháp phòng và chống khủng bố: Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mín. Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng. THỰC HÀNH Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tính huống Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm. Bài 8: Phương pháp áp tải tiền.

quy chế lao động công ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 63 . hính ảnh sinh động về nghiệp vụ bảo vệ.ĐẠI HỌC HOA SEN chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu. các phần mềm nhƣ giáo trính điện tử. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Các ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ đƣợc đào tạo theo một chƣơng trính đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp đƣợc biên soạn bởi các giáo sƣ hàng đầu về lĩnh vực An ninh tại Việt Nam. CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM Bài 1 : Sự hính thành và phát triển các công ty dịch vụ bảo vệ. tâm huyết thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao nhƣ máy chiếu.. hoàn thành chương trính học tập. các đoạn phim. III. máy tình xách tay. kỹ năng giao tiếp. Học viên sẽ đƣợc đào tạo về pháp luật cơ bản. CHƢƠNG II SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN VIỆT Bài 1 : Sự ra đời của Công ty Toàn Việt Bài 2 : Quy mô tổ chức và văn hóa công ty. nghiệp vụ bảo vệ.. quy định của công ty . nội quy.Việc giảng dạy đƣợc thực hiện bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm. Bài 3 : Giới thiệu về nội quy. Bài 2 : Những phẩm chất cần có của ngƣời làm công tác bảo vệ tại mục tiêu.

CHƢƠNG III PHÁP LUẬT CƠ BẢN Bài 1 : Hiến pháp và pháp luật đối với ngƣời làm công tác bảo vệ Bài 2 : Các điều khoản trong Bộ Luật hính sự và dân sự Việt Nam Bài 3 : Tội phạm và các điều khoản trong Luật lao động. thiết bị an toàn. canh gác.. Bài 3 : Các kỹ năng cơ bản của ngƣời làm bảo vệ chuyên nghiệp 1/ Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị công cụ hỗ trợ. hệ thống báo trộm... Bài 4 : Công tác bảo vệ hiện trƣờng khi xảy ra sự cố… CHƢƠNG IV ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Bài 1 : Công tác tuần tra. Luật Hành Chính. kiểm tra và kiểm soát hàng hóa. phƣơng tiện… Bài 2 : Nhiệm vụ cơ bản tại các vị trì và quy trính thực hiện.ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 4 : Phổ biến về lƣơng và các chế độ phụ cấp. 3/ Kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (lý thuyết và thực hành) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 64 . phạm pháp quả tang.. 2/ Kỹ năng lập biên bản sự việc.

hội chợ. ngƣời bị nạn (lý thuyết và thực hành) 5/ Kỹ năng xử lý và ứng phó các tính huống khẩn cấp Bài 4 : Quy trính bảo vệ tại các mục tiêu 1/ Công trƣờng 2/ Nhà máy 3/ Siêu thị. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 65 . chiến đấu và khống chế tội phạm CHƢƠNG VI CÁC KỸ NĂNG BỔ SUNG Bài 1 : Kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh Bài 2 : Sử dụng máy vi tình. ca nhạc. áp tải tiền – hàng hóa.ĐẠI HỌC HOA SEN 4/ Kỹ năng về sơ cấp cứu y tế. 4/ Cao ốc. văn phòng Bài 5 : Văn hóa giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ trong môi trƣờng chuyên nghiệp CHƢƠNG V TÁC PHONG – VÕ THUẬT Bài 1 : Tác phong làm việc của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu Bài 2 : Các đòn thế võ thuật tự vệ. triển lãm.

và các nhân viên bảo vệ làm việc ở đó. có kinh nghiệm thực tế và biết làm thế nào để tạo ra một môi trường hoạt động chất lượng. bám sát thực tế và thường xuyên đánh giá. nhận xét nhân viên để có kế hoạch liên tục đào tạo và phát triển nhân lực IV. Mỗi người giám sát chịu trách nhiệm về đặc điểm tính hính và yêu cầu của mỗi sự kiện hoặc mục tiêu bảo vệ. những người giám sát của chúng tôi là những cán bộ có nghiệp vụ cao. Họ phải đặt ra mục tiêu và đưa ra chỉ tiêu để đạt được. QUY CHẾ ĐÀO TẠO CỤ THỂ TẠI CÔNG TY 1) Nội dung chương trình đào tạo: Bài 1: Lịch sử hính thành và phát triển nghề bảo vệ trong và ngoài nước Bài 2: Pháp luật căn bản Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các loại công cụ hỗ trợ Bài 4: Phương pháp lập các loại văn bản: biên bản. tường trính.ĐẠI HỌC HOA SEN Để luôn duy trí được tình chuyên nghiệp. báo cáo. cao ốc. Bài 5: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và văn hóa Doanh nghiệp Bài 6: Tiếng Anh giao tiếp căn bản Bài 7: Nhiệm vụ và qui trính làm việc tại các vị trì bảo vệ Bài 8: Nghiệp vụ bảo vệ: nhà máy. công trường. các sự kiện Bài 9: Võ thuật tự vệ Bài 10: Sơ cứu thương (YTẾ) Bài 11: Phòng cháy – Chữa cháy (PCCC) 2) Thời gian đào tạo: đào tạo từ 01 đến 03 tháng 3) Hình thức đào tạo: học tập trung tại hội trường Công ty. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 66 .

HCM * Địa điểm học: Học và thực hành tại Sở cứu hỏa Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP. * Địa điểm học: Học tập trung tại Văn phòng công ty b. điện. Từ bài 01 đến bài 09: * Giảng viên: do Giảng viên công ty giảng dạy. d. Cuối khóa phòng đào tạo sẽ tổ chức thi các môn học bằng hính thức vấn đáp. Học viên bị kỷ luật sẽ phải bồi thường chi phì đào tạo cho công ty.HCM c.000 đồng cho một học viên trong 3 tháng. thuê mặt bằng.HCM * Địa điểm học: Hội chữ thập đỏ TP. Chi phì đào tạo một học viên bao gồm: thuê giảng viên bên ngoài. Học viên đạt điểm số trung bính trở lên (5 điểm) trong thang điểm 10 sẽ bố trì thử việc tại các mục tiêu đã ký Hợp đồng với khách hàng.HCM 5) Thi kiểm tra kết qủa cuối khóa: a. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 67 . trong quá trính học tập không tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên…phòng đào tạo sẽ lập biên bản và báo cáo lên Tổng giám đốc đề nghị chấm dứt hợp đồng đào tạo. Học viên không đạt yêu cầu sẽ xét cho học lại hoặc thi lại vào khóa tiếp theo. nước. chi phì quản lý…khoảng 600. b. Bài 10: * Giảng viên: Giảng viên hợp đồng với Hội chữ thập đỏ TP. Trường học viên vi phạm nội quy lớp học.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Giảng viên : a. c. Bài 11: * Giảng viên: Giảng viên Hợp đồng đào tạo với Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP.

Thời gian thực tập là 15 ngày.ĐẠI HỌC HOA SEN e. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 68 . Học viên không phù hợp với công việc. thiếu trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức yếu sẽ không ký Hợp đồng lao động. Sau thời gian học lý thuyết tập trung tại công ty. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng đào tạo. Tại đây học viên sẽ được chỉ huy hướng dẫn xử lý các tính huống thực tế. Học viên khi bị kỷ luật buộc bồi thường sẽ tình thời gian theo học tại công ty để bồi thường chi phì trên. b. Sau khi thử việc đạt yêu cầu công ty sẽ ký Hợp đồng lao động và cấp chứng chỉ nhân viên Bảo vệ chuyên nghiệp cho học viên (Chứng chỉ này sẽ được lưu giữ tại Công ty). b. 7) Cấp chứng chỉ nghề nghiệp: a. 6) Thực tập nghiệp vụ tại mục tiêu: a. các học viên sẽ được đưa xuống thực hành công việc tại các mục tiêu.

. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngaøy ……thaùng……… naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 2 .ĐẠI HỌC HOA SEN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful