BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 2

ĐẠI HỌC HOA SEN
TRÍCH YẾU

Quy trình quản trị nhân sự là một trong những quy trính quan trọng của công
ty. Hiểu rõ quy trính quản trị nhân sự đảm bảo những hoạt động liên quan đến con
ngƣời diễn ra tốt nhất.
Quy trính quản trị nhân sự của công ty liên quan đến nhiều khìa cạnh của Quản
trị nhân sự bao gồm: Đào tạo; Tuyển dụng; Lƣơng, thƣởng, phúc lợi; Đánh giá thành
tìch; Vi phạm kỷ luật,…
Ngoài thực tế không phải lúc nào doanh nghiệp cũng xây dựng cho mính một
quy trình quản trị nhân sự tốt. Thậm chì, khi có quy trính, việc sử dụng nó một cách
hiệu quả cũng là một điều rất khó (có thể do nhiều yếu tố: thiếu đội ngũ quản lý biết
làm theo quy trính, cập rập trong xử lý, hoặc thái độ ngại thay đổi và làm theo quy
trính của nhân viên,…). Ngoài ra, doanh nghiệp chƣa ý thức về lợi ìch của việc có quy
trình quản trị nhân sự nên thƣờng chƣa đầu tƣ thìch đáng nên có những quy trính
rƣờm rà góp phần làm nhiêu khê thêm cho công tác quản lý. Đọc đề án Phân tìch quy
trình Quản trị nhân sự của chúng tôi để hiểu thêm phần nào về thực tế doanh nghiệp
và lý thuyết, đút kết cái nhín toàn cảnh hơn về Quy trính Quản trị nhân sự.
Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự này đƣợc viết dựa theo nguồn thông
tin cung cấp trực tiếp từ công ty, ngoài ra một số biểu mẫu đƣợc chúng tôi sƣu tầm từ
Internet/ do công ty cung cấp.
Chúng tôi rất biết ơn khi nhận đƣợc những góp ý cho Đề án!
(Mọi góp ý xin gửi về: ngsnhi@gmail.com)

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 3

biểu mẫu. Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tính của công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh mà đặc biệt là Giám đốc Đặng Văn Tèo. Nhóm trƣởng Nguyễn Song Nhì Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 4 . Xin cám ơn Chú Đặng Văn Tèo đã truyền đạt một số kinh nghiệm thú vị. hữu ìch khi Quản trị nhân sự. Nhờ nhờ sự giúp đỡ của thầy. đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong việc cung cấp thông tin. tài liệu cho chúng tôi hoàn thành đề án này. chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tính của Giảng viên Huỳnh Thiện Quốc Việt.ĐẠI HỌC HOA SEN LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên. cũng nhƣ những kinh nghiệm làm việc thực tế với/tại doanh nghiệp. chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cách làm Đề án (và những đề án tƣơng tự).

/……… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 5 ……….ĐẠI HỌC HOA SEN PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý Điểm số: ………. ./…… ….

.......... 18 I............................................................... 11 2) Lĩnh vực hoạt động: ..... 12 5) Sơ đồ tổ chức công ty: .......................................................... ĐÁNH GIÁ.......... 17 G........................................................................................................................... KIỂM TRA HÌNH THỂ....................... 12 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự .......................................................................................... 17 H............................................................................................ HÌNH ẢNH ........... KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ............................................................................................................. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ............................................................................. 3 LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 11 1) Tên công ty: ...................................................... 16 D............................................................................... 17 F............................................................................. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH ......................... 10 I.......................................................................................................................... 5 MỤC LỤC..................... 16 C............... 15 A................................................................................................ CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH .. 13 a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự........................ 4 PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý ....... 11 4) Sứ mệnh: ...................................... TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO... TIẾP NHẬN HỒ SƠ ............................................... SỨC KHỎE ............................................................................................................................................................................ PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH.......................................................................ĐẠI HỌC HOA SEN MỤC LỤC TRÍCH YẾU . GIỚI THIỆU CÔNG TY .............................. 16 E.. 18 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 6 ...................................................................................................................................................................................... 9 NHẬP ĐỀ......................................................................................... 13 II.. 11 3) Tầm nhìn: .................................................. KIỂM TRA HỒ SƠ ..... PHỎNG VẤN ................................ 13 b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự ........................... 14 1) Công tác đào tạo ............................ 14 2) Công tác Tuyển dụng ................... 15 B.................... 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................... HUẤN LUYỆN ....

.. 28 1) Công tác đào tạo: ..................................................................................... 35 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............. 26 3) Lƣơng................................................... phúc lợi .......... 32 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH .......... 22 III............................................ 24 2) Công tác tuyển dụng .............................................................. 27 4) Đánh giá thành tìch ... thƣởng.............................................................................................. 28 NỘI QUY LỚP HỌC (Tài iệu công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo).............................................. 44 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 7 ................................. 41 BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................................................................................... 18 a) Ch ư ng: ................................................. 27 PHỤ LỤC ......................... 33 2) Công tác Tuyển dụng:... 28 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) .......................................... 35 QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .................................................................................................................................................................. 43 THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp).............................................................................. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN......................... phúc lợi ....................................... 37 BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .......................................................................................................................................................ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng.................................................................... thƣởng............. 30 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tài iệu Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo) ............................................. 20 4) Đánh giá thành tích ................................................ 27 5) Vi phạm kỷ luật ............................................................................................................................................ 19 c) Ph c i: .................................................................................................................................................................................................................. 20 5) Vi phạm kỷ luật .................................................................................................. 39 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp).......................................................................................... 18 b) Ch khen thưởng: .............................................. 23 1) Công tác đào tạo ...............

........................................................... 53 BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)..................... 53 5) Vi phạm kỷ luật: ......... 60 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 8 ........................................................ 49 3) Lƣơng thƣởng................................ 45 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .............................................. 47 QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................................................................................................ 57 DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ......................................................ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .................... 55 MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ... 59 QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ ...................... 55 MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ....................................... phúc lợi: .......... 50 ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ......................................................................... 50 ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .......................... 52 4) Đánh giá thành tìch: ....................

........ 21 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 9 ..................... 12 Hính 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh .......... 13 Hính 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh ................... HÌNH ẢNH Hính 1: Logo công ty .................................................................... 15 Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân................................... 19 Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên........................................ 15 Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự ........................................ĐẠI HỌC HOA SEN DANH MỤC BẢNG BIỂU..... 19 Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội ................................................................ 11 Hính 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh ..............................................................................

ĐẠI HỌC HOA SEN NHẬP ĐỀ Đề án phân tích Quy trình Quản trị nhân sự công ty TNHH TM – DV Sài Gòn Mai Linh đƣợc viết dựa vào những thông tin mà công ty cũng cấp. Qua đó có cái nhín mới và rõ rang hơn về thực tế của ngành nhân sự. Giới thiệu chung về công ty II. Qua đề án này chúng tôi hiểu thêm về Quy trình Quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. công ty đang có sự chuyển giao vị trì lãnh đạo nên vẫn còn nhiều thông tin chƣa rõ. Báo cáo này hƣớng đến quy trình quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực bảo vệ. Đóng góp ý kiến Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 10 . Quy trình Quản trị nhân sự của công ty III. Trong bối cảnh. chúng tôi có dịp so sánh những kiến thức đã học với kiến thức thực tế trong doanh nghiệp. Bài báo cáo gồm 3 phân chính: I.

Công ty đƣợc thành lập năm 2007.HCM 1) Tên công ty: Công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh Logo: H nh 1: Logo công ty Website: www. Biên Hòa. GIỚI THIỆU CÔNG TY Công ty TNHH TM – DV Sài Gòn – Mai Linh là công ty chuyên cung cấp đội ngũ bảo vệ cho các mục tiêu. Đồng Nai Văn phòng đại diện: 179 đƣờng số 8.vn (website hiện trong giai oạn bảo trì) 2) Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ bảo vệ 3) Tầm nhìn: Tạo công việc cho nhân viên. Xã Hóa An. góp phần xây dựng những con ngƣời trong công ty nhƣ một gia đính. Công ty COMIN Việt Nam. Phƣờng 4.saigonmailinhsecurity. Quận 8.com. … Giám đốc: Đặng Văn Tèo Địa chỉ: 142/25A ấp Cầu Hang. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 11 . Công ty là đối tác của nhiều công ty lớn nhƣ: Nhà thầu Hòa Bình. TP.ĐẠI HỌC HOA SEN I.

nâng cao hính ảnh nƣớc nhà.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Sứ mệnh: Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh có thể bảo vệ tài sản của các công ty trong và ngoài nƣớc làm ăn tại Việt Nam. góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ.Kinh doanh) (Trần Thị Bích) (Trần Thị Mỹ Lan) H nh 2: Sơ Kế toán (Nguyễn Thị Ánh Nguyệt) đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 12 . 5) Sơ đồ tổ chức công ty: Giám đốc (Đặng Văn Tèo) Trợ lý Giám đốc (Đặng Trung Thành) Phó Giám đốc (Nhân sự) Phó Giám đốc (Hành chính .

đánh giá và phát triển nhân sự công ty. kiểm tra đột xuất tình hình nhân viên. Phó ca: Quản lý ca. b5) Trưởng ca. b2) Phòng nhân viên: Quản lý toàn bộ nhân viên công ty b3) Phòng c ng: Kiểm soát. b4) Đ i trưởng mục tiêu: Quản lý nhân viên bảo vệ từng mục tiêu nhỏ của khách hàng.ĐẠI HỌC HOA SEN 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự H nh 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự b1) Trưởng phòng nhân sự: Giám sát. b6) Nhân viên: Bảo vệ mục tiêu bẳng biện pháp nghiệp vụ. hoạch định. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 13 .

quy chế lao động công ty. Trong quá trình huấn luyện tại chỗ. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH Một số điểm lƣu ý về công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh (gọi tắt là Sài Gòn – Mai Linh): Do công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ nên công tác Quản trị nhân sự của công ty khá khác biệt so với những công ty trong lĩnh vực ngành nghề khác. Trợ lý Giám đốc. dân sự và luật lao động  Võ thuật đối kháng cơ bản. Quy trình Quản trị nhân sự tập trung nhiều vào công tác Quản lý lực lƣợng bảo vệ.  Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.  Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.  Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.  Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. còn những nhân viên khác nhƣ Nhân viên Kế toán.ĐẠI HỌC HOA SEN II. xử lý tình huống.  Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy. nhân viên luôn có những chuyên gia hƣớng dẫn theo sát và chỉ dẫn. các chuyên gia đào tạo của công ty chịu trách nhiệm hƣớng dẫn công tác tác nghiệp của nhân viên cho đến khi quen việc.… thuộc quyền quản lý của Giám đốc.  Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. Trƣởng bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp những nhân viên (bảo vệ).  Luật hình sự. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 14 .  Giới thiệu nội quy. nên trong khuôn khổ và những quy định của công ty Sài Gòn – Mai Linh. Nội dung thƣờng mang tính chất thực tiễn và ngắn gọn cho nhân viên dễ tiếp thu:  Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty. Tại những mục tiêu. 1) Công tác đào tạo Công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ (training on the job) để đào tạo cho nhân viên bảo vệ của mình khi bảo vệ các mục tiêu.

ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng A. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƢỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH I. KIỂM TRA LÝ LỊCH F. TIẾP NHẬN HỒ SƠ C. website và thông qua ngƣời quen giới thiệu.  Thông tin tuyển dụng đƣợc đăng trên báo. PHỎNG VẤN đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh A. KIỂM TRA HỒ SƠ D. nhà tuyển dụng tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng. TT TT Bộ Tình trạng nhân Dự Số lƣợng tuyển dụng chi tiết Ghi phận sự (quý) kiến Hiện Kế tại hoạch Bộ phận 1 2 3 4 lƣợng Thời điểm cần Lý do Chức Số danh cần tuyển Bảng 1: Bảng chú Ghi chú nhân sự Kế hoạch tuyển nhân sự  Cách thức tuyển dụng mà công ty áp dụng là phỏng vấn. SỨC KHỎE H. Cách thức truyền thông đƣợc công ty áp dụng nhiều là thông qua ngƣời quen giới thiệu vì có sự cam kết của ngƣời giới thiệu. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG B. KIỂM TRA HÌNH THỂ. PHÂN LOẠI HỒ SƠ. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 15 . KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG Sau khi xác định đƣợc tiêu chí tuyển dụng. TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ GIAO BAN ĐÀO TẠO H nh 4: Sơ G. ĐÁNH GIÁ. THÔNG BÁO KẾT QUẢ E. tổng đài 1080.

KIỂM TRA HỒ SƠ  Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ những thông tin và giấy tờ theo quy định của Công ty. trính độ văn hóa. D. độ tuổi. TIẾP NHẬN HỒ SƠ Hồ sơ đƣợc tiếp nhận trực tiếp tại công ty. vì là một công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên khi có nhu cầu từ khách hàng thì công ty mới bắt đầu tuyển nhân viên. sức khỏe và phẩm chất đạo đức của ứng viên.  Về mặt nội dung: hồ sơ phải trính bày đƣợc trính độ và kỹ năng của ứng viên thông qua đơn xin việc viết tay. C. cân nặng. họ tên ứng viên và các thông tin cụ thể để công ty có thể liên hệ khi có nhu cầu.  Đây cũng là một bƣớc giúp sàng lọc những ứng viên không đạt tiêu chuẩn mà Công ty yêu cầu. KIỂM TRA HÌNH THỂ. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 16 .  Đồng thời. SỨC KHỎE  Là công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên yêu cầu hàng đầu đối với ứng viên là sức khỏe và hình thể.  Nếu hồ sơ không đầy đủ thì sẽ trả lại hồ sơ để ứng viên bổ sung.  Kiểm tra chiều cao. Nếu ứng viên đạt đƣợc những yêu cầu trên thì P. kiểm tra hồ sơ nhằm sàng lọc những hồ sơ không đạt yêu cầu về quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng.ĐẠI HỌC HOA SEN  Lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty diễn ra không thƣờng xuyên. ứng viên phải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn mà Công ty đƣa ra.QTNS sẽ tiến hành phỏng vấn. B. Ứng viên phải xác nhận có đầy đủ sức khỏe và đáp ứng tiêu chuẩn của công ty thông qua Giấy khám sức khỏe. Có đầy đủ các giấy tờ cần thiết đƣợc quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng. Yêu cầu đối với hồ sơ:  Về mặt hình thức: hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí cần dự tuyển.

trách nhiệm để làm gƣơng cho nhân viên. những quy định.. chế độ dành cho ngƣời lao động trong thời gian đầu làm việc tại công ty.. kiểm tra rõ hơn về lý lịch của ứng viên. Nhân viên bảo vệ thì không nhất thiết cần đến những bằng cấp.  Đối với vị trí nhân viên bảo vệ: phỏng vấn những câu hỏi thực tế nhằm biết đƣợc tính cách và phẩm chất của ứng viên.  Kiểm tra về phẩm chất đạo đức xét xem ứng viên đã từng có tiền án. nghiệp vụ và lòng nhiệt huyết thông qua câu hỏi phỏng vấn và các tình huống thực tế.ĐẠI HỌC HOA SEN E. trính độ học vấn cao. công ty và nhân viên thử việc sẽ ký kết Biên bản thỏa thuận với ngƣời lao động thử việc. Là một nhân viên bảo vệ thì yêu cầu về phẩm chất đạo đức là quan trọng nhất. Vì vậy với nhà quản lý nên đƣa ra nhiều câu hỏi thực tế. nội quy của công ty. định hƣớng công việc và tham gia vào quá trình ra quyết định. có kỹ năng. G. cải tạo mà ứng viên đã và đang thực hiện?  Thông qua Phiếu đăng kì dự tuyển (nguồn: công ty) để đánh giá. THÔNG BÁO KẾT QUẢ  Sau khi phỏng vấn. Một nhà quản lý cần lòng nhiệt huyết. các quyền lợi. PHỎNG VẤN  Đối với vị trị quản lý: phỏng vấn trính độ chuyên môn. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH  Hồ sơ đƣợc phân loại theo vị trí mà ứng viên muốn dự tuyển và phân loại theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn mà Công ty quy định. tiền sự chƣa? Mức độ vi phạm nhƣ thế nào? Và những hành động khắc phục. hay những tình huống thực tế nhằm hiểu hơn về tình cách và thái độ của họ. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 17 .  Nhân viên sẽ thử việc vào tháng đầu. Theo Biên bản thì hai bên sẽ thỏa thuận về công việc. F. phòng quản trị nhân sự sẽ đánh giá và thông báo kết quả đến ứng viên thông qua email hoặc số điện thoại mà ứng viên cung cấp. ĐÁNH GIÁ.

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO. HUẤN LUYỆN Phòng Nhân sự tổng hợp danh sách những ứng viên trúng tuyểnvà chuyển sang bộ phận đào tạo. hàng năm… căn cứ theo 3 bậc đánh giá  Công ty chƣa có xây dựng bảng lƣơng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 18 . H.… + 01 áo khoác +01 áo đi mƣa  Quy định: Khi đi làm phải mặc đồng phục do công ty cấp. gọn gàng. ăn mặc chỉnh tệ. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH Đồng phục gồm: + 02 bộ đồng phục bảo vệ: nón. 3) Lƣơng. I. cầu vai. BHTN…  Ngoài ra ngƣời lao động đƣợc hƣởng thêm thu nhập thành tìch căn cứ vào hiệu quả kinh doanh chung của từng đơn vị. thƣởng. Nếu vi phạm quy định thì bộ phận nhân sự sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định của công ty. BHYT. sạch sẽ. là căn cứ để công ty và ngƣời lao động thực hiện các nghĩa vụ cũng nhƣ hƣởng các lợi ìch liên quan tới chế độ BHXH. ban lãnh đạo đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân ngƣời lao động hàng tháng. huấn luyện những kỹ năng và nghiệp vụ. phúc lợi a) C  Ngƣời lao động đƣợc hƣởng thu nhập theo ngạch bậc ph hợp với chức trách công việc đảm nhiệm tại Công ty TM – DV Sài Gòn Mai Linh. hàng quý.ĐẠI HỌC HOA SEN  Sau thời gian đào tạo và thử việc nhân viên sẽ ký hợp đồng lao động và trở thành nhân viên chính thức của công ty. cà vạt.

000 đồng Loại C Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân  Đối với tập thể đội: Thƣởng quý Thƣởng năm Loại A 200.000 đồng 200.000 đồng đồng 50.000 đồng 200.000 đồng đua: 400.000 đồng Loại C Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội  Đối với Ban chỉ huy: Căn cứ vào kết quả bình xết năm của các đội trực thuộc để thƣởng năm. . mức thƣởng nhƣ sau: . - Hồ sơ sự việc kèm theo hoặc các giấy tờ có liên quan (nếu có).000.000 Loại B 50.000 đồng 150. năm hoặc Chiến sĩ thi đua đƣợc công ty biểu dƣơng.000 đồng 400.700. b1) Thủ tục khen thưởng: - Cá nhân và tập thể có báo cáo thành tích. khen thƣởng bằng tiền hoặc hiện vật.1.000 đồng 600. quý. C tháng.000 đồng Loại B 100. b2) Mức khen thưởng:  Đối với cá nhân Thƣởng quý Thƣởng năm Chiến sĩ thi Loại A 100.  Khen thƣởng đột xuất: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 19 . - Tập thể họp xét hoặc có báo cáo đề nghị lên hội đồng thi đua.000 đồng khi 51% các đội hoàn thành nhiệm vụ trở lên. B.000 đồng khi 50% các đội hoàn thành nhiệm vị trở xuống.ĐẠI HỌC HOA SEN k e t b) Ch ởng: Công ty Sài Gòn – Mai Linh có chế độ khen thƣởng định kỳ thông qua các cuộc bình bầu (Đánh giá thành tìch – Phần 4) xếp loại A.

Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû lyù 01 laàn trôû leân.  BH Tai nạn o Dành cho tất cả nhân viên: . P  BHXH: o Tất cả nhân viên đều đƣợc tham gia BHXH theo qui định của nhà nƣớc  BHXH: 17% (Cty).Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.Bảo hiểm tai nạn 24/24 .Mức bồi thƣờng tối đa: 30 tháng lƣơng 4) Đánh giá thành tích Hằng tháng. Việc đánh giá nhân viên đƣợc chia là 3 cấp độ: TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B - Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. 5% (NV)  BHYT: 2% (Cty). . 1% (NV)  Mức lƣơng tham gia BHXH là mức lƣơng qui định trên hợp đồng lao động. Mức lƣơng tối thiểu chung: 650.Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät Trang 20 . mức lƣơng tham gia BHXH sẽ đóng theo mức lƣơng bằng với 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung này.000 đồng. 1% (NV)  BH thất nghiệp: 1% (Cty).ĐẠI HỌC HOA SEN Các cá nhân có thành tìch đột xuất thí t y trƣờng hợp cụ thể sẽ đƣợc công ty trao thƣởng bằng tiền có giá trị từ 50. quý. - Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do ñöôc giao 01 ngaøy/ thaùng. năm Bộ phận nhân sự tiến hành Đánh giá thành tìch của nhân viên. .000vnd/tháng o Nhân viên đƣợc tham gia BHXH ngay cả trong thời gian thử việc  Tiền lƣơng tháng 13: áp dụng cho tất cả nhân viên chình thức. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C .Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc. Giao.000 đồng đến 200.Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc toát. Dựa theo Kết quả công việc (performance) cũng nhƣ những vi phạm kỷ luật của nhân viên trong quá trình làm việc mà đánh giá. - - Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 . . o Trƣờng hợp NV có mức lƣơng lớn hơn 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung.

Nếu ý kiến tán thành và không tán thành bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về cấp trên. - Ñoàng phuïc.ĐẠI HỌC HOA SEN - Tö theá taùc phong laøm vieäc toát. - Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu haïi ñeán uy tín. tập thể góp ý đánh giá. Cuộc họp chỉ đƣợc tiến hành khi có ít nhát 2/3 số nhân viên trong đơn vị có mặt. . khaùch haøng. giao tieáp toát.Tập thể tiến hành biểu quyết. . . Taùc Phong laøm vieäc chöa toát. Đối với nhân viên vắng mặt không có lý do. - - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc Cuûa nhaân vieân baûo veä. phƣơng pháp tiến hành: Ngày m ng 5 hàng tháng các đơn vị tổ chức họp bình xét phân loại thi đua. chỉ huy đơn vị có trách nhiệm đọc trƣớc cuộc họp.Chỉ huy nhận xét. taøi saûn cuûa coâng ty vaø - Thaùi ñoä laøm vieäc. chỉ huy đơn vị tòm tắt quá trình công tác để tập thể góp ý phân loại. Ngoài ra công ty Sài Gòn – Mai Linh còn có “Các tiêu chuẩn để phân loại thi đua” Tham khảo thêm các biểu mẫu ở phần PHỤ LỤC. cuûa chæ huy muïc tieâu.Cá nhân tự đọc bản kiểm điểm.  Thời gian.Tâp thể tham gia góp ý. Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu 01 laàn / thaùng Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên Đề cho quá trính Đánh giá thành tích diễn ra công bằng. ñaàu toùc. phân loại. công ty tiến hành Bình xét thi đua:  Thủ tục . Nhân viến vắng mặt (có lý do chình đáng) gửi bản tự kiểm điểm đến cuộc họp. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 21 . Hình thức phân loại của nhân viên đƣợc chấp thuận khi có 50% tổng số nhân viên tham dự phiên họp tán thành. Tö theá. cuûa coâng ty.

ĐẠI HỌC HOA SEN 5) Vi phạm kỷ luật Khi phát hiện vi phạm kỷ luật. Sự việc đƣợc cấp trên tiếp nhận và tùy vào mức độ vi phạm và có mức độ xử lý. (Xem thêm PHỤ LỤC) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 22 . Ở Sài Gòn – Mai Linh nhân viên đƣợc quyền báo vƣợt cấp khi nhận thấy sự việc nhạy cảm và cần thiết. Công ty Sài Gòn – Mai Linh đƣa ra 4 mức độ vi phạm kỷ luật để phân loại nhân viên vi phạm kỷ luật. phó ca lập biên bản và báo cáo ngay về cho cấp trên. trƣởng ca.

Đây là thị trƣờng cần uy tính và phong cách hoạt động chuyên nghiệp. tuy nhiên Ban lãnh đạo nên có sự tiếp xúc phù hợp hơn để mỗi ngƣời tự nhận thấy trách nhiệm và vai trò của mính trong công ty. để phát huy vai trò của bộ máy nhân sự. Chính sự thoải mái này tạo điều kiện cho nhân viên suy nghĩ.  Đối tác với Mai Linh – Sài Gòn rất yên tâm ví Ban lãnh đạo Sài Gòn – Mai Linh rất trách nhiệm. lỗi xảy ra. làm việc tốt hơn (giám đốc chia sẻ). Do đó. Ban lãnh đạo nên có sự ủy thác.  Nhân viên đƣợc giám sát kỹ lƣỡng. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 23 . Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:  Nhân viên cảm thấy Ban lãnh đạo công ty có sự quan tâm đến công việc của họ. giám sát nhiều Nhân viên. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Nhậ ịnh chung: Công ty Sài Gòn – Mai Linh là công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Trong Sơ đồ Nhân sự công ty thì những vị trì nhƣ Trƣởng ca. công tác của Trƣởng bộ phận nhân sự dƣờng nhƣ chỉ chú trọng nhiều vào công tác giám sát nhân viên. và có khả năng bảo đảm cao. gần gũi. hiệu quả. Vai trò của ngƣời quản trị nhân sự (trƣởng bộ phận nhân sự) vẫn chƣa rõ ràng. công tác giám sát kiểm tra là quan trọng. Tuy nhiên. hạn chế những vi phạm.ĐẠI HỌC HOA SEN III. Giám sát bị lấn quyền hạn từ Ban lãnh đạo. Phó ca. chƣa thể hiện vai trò hoạch định chiến lƣợc nhân sự cho công ty (công tác này phần nhiều do Giám đốc thực hiện) Bài học thực t : Sài Gòn – Mai Linh đã cho ngƣời bên ngoài lần đầu tiên tiếp xúc cảm giác thân thiện. Thực tế doanh nghiệp cho thấy (qua chia sẻ của Giám đốc công ty) ban lãnh đạo thƣờng xuyên giám sát lực lƣợng bảo vệ tác nghiệp tại mục tiêu. giao quyền nhiều hơn cho cấp dƣới. Dù biết rằng. về lâu dài khi quy mô công ty mở rộng thì rất khó cho lãnh đạo khi phải Kiểm tra. mỗi mục tiêu cần có sự giám sát theo dõi rất kỹ từ bộ phận quản lý để hạn chế sai sót. không có sự phân biệt giữa Giám đốc và Nhân viên cũng nhƣ ngƣợc lại.

Mặc dù.công ty cung cấp thông tin này). khi những chính sách từ tầm nhìn của Giám đốc mới. gọn. công ty nên có những quy trính đào tạo riêng (tự thiết kế cho phù hợp với điều kiện tài chình cũng nhƣ quy mô công ty).ĐẠI HỌC HOA SEN Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh (hiện tại) mới tiếp nhận công ty (từ Giám đốc cũ) hơn 2 tháng nên còn nhiều thứ đang trong quá trính thay đổi. đào tạo nhân viên bảo vệ của những công ty khác chúng tôi nhận thấy phần lớn những công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ rất chú trọng đến công tác đào tạo (Họ thiết kế những chƣơng trính đào tạo từ 1 – 3 tháng để huấn luyện nhân viên mới. công ty đang cố gắng xây dựng và làm cho những con ngƣời trong công ty có thể tin tƣởng và làm việc tốt nhƣ nhau nhƣ “mạ” (để trồng lúa). Đó là chiến lƣợc “Làm Nông” (Theo lời Giám đốc). Công tác đào tạo trong công việc tuy nhanh. Từ đó công ty có một đội ngũ nhân viên chất lƣợng làm nồng cốt. Đôi khi những chính sách nhân sự của công ty thiên nhiều về tình cảm: xây dựng công ty nhƣ một gia đính. Điều này còn phụ thuộc nhiều về thời gian sắp tới. chƣa quy củ. sát hạch với những quy chuẩn của Ngành bảo vệ. nhƣng về lâu dài khi quy mô công ty (theo định hƣớng của giám đốc) sẽ khó phù hợp với thực tế. Do đó.… . chúng tôi chƣa đƣợc dịp tiếp xúc với những Nhân viên bảo vệ thuộc quản lý của công ty ra sao? Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy hiện công ty chỉ đang sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ/ trong công việc (training on the job) là chƣa đủ. Khi tham khảo một số quy trình Huấn luyện (xem thêm phần PHỤ LỤC). nhất là trong lĩnh vực quản lý con ngƣời. ngoài ra họ còn tái đào tạo kiểm tra nhân viên cũ để đảm bảo Nhân viên của mính hoàn toàn đáp Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 24 . niềm tin khác nhau nên việc đào tạo họ trở thành những con ngƣời chất lƣợng đồng đều. Tuy nhiên điều đó là rất khó. Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh chia sẻ những triết lý và chiến lƣợc sắp tới cho chúng tôi rất hay.… nhƣng công ty vẫn chƣa có những cuộc kiểm tra. tai nạn. chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên chƣa gây ra bất cứ sự cố gì cho công ty (trộm cắp. Khó là ở chỗ: con ngƣời với những khả năng nhất định. đỡ tốn kém. 1) Công tác đào tạo Khi tiếp xúc với Sài Gòn – Mai Linh.

hội chợ. phù hiệu. xí nghiệp sản xuất. theo dõi một số đối tƣợng cụ thể. Ngoài ra còn có những kiến thức chuyên sâu: “Phƣơng pháp bảo vệ các mục tiêu” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp bảo vệ văn phòng. cấp hiệu của lực lƣợng bảo vệ. Bài 7: Phƣơng pháp bảo vệ kho bãi. Bài 9: Phƣơng pháp điều tra. Chƣơng trính đạo tạo cung cấp Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ (tham khảo Internet): Bài 1: Hƣớng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ. khu cao ốc Bài 2: Phƣơng pháp bảo vệ nhà máy. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 25 . Bài 3: Phƣơng pháp bảo vệ siêu thị. tƣờng trình sự việc. Bài 5: Phƣơng pháp bảo vệ triển lãm. khu vui chới. chất nổ. Bài 2: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng trang phục. Bài 2: Phƣơng pháp làm báo cáo. hải cảng. nghiệp vụ). Những kiến thức nâng cao: “Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn. biên bản. Bài 8: Phƣơng pháp áp tải tiền. nhà sách. giải trí. áp tải hàng hóa. khách sạn. Bài 6: Phƣơng pháp bảo vệ sô ca nhạc. Bài 4: Phƣơng pháp bảo vệ nhà hàng.ĐẠI HỌC HOA SEN ứng đƣợc về chuyên môn. sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.

gây dƣ thừa lãng phí.Thời gian đào tạo là một tháng. Tuy nhiên. công ty tuyển dụng bảo vệ nên bƣớc phân loại hồ sơ không cần thiết. tình trạng sức khỏe không cho phép) 2) Công tác tuyển dụng Đối với công ty bảo vệ thì quy trình tuyển dụng nhƣ vậy khá là ổn.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. tấn công. công ty nên đƣa vào công tác đào tạo của mình những bài thực hành để nhân viên của mình thể hiện bản lĩnh.ĐẠI HỌC HOA SEN Ngoài những kiến thức chuyên môn. Loại hình kinh doanh của công ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ nên ứng viên không cần về Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 26 . ở bƣớc kiểm tra tình hình sức khỏe và lý lịch nên gộp chung vào một bƣớc. công ty nên có những chính sách khuyến khích hoặc luân chuyển họ qua công tác quản lý hoặc huấn luyện nhân viên mới khi họ không còn hoạt động tác nghiệp tốt (lớn tuổi. nghiệp vụ. Đối với những nhân viên cũ của công ty. tự vệ. Một quy trình tuyển dụng trong thực tế có nhiều bƣớc và đƣợc áp dụng chung cho ngành nhân sự. Còn đối với công ty Sài Gòn Mai Linh là công ty nhỏ nên quy trình tuyển dụng cũng khá gọn và phù hợp với loại hình kinh doanh của công ty. và khả năng ứng biến với những tình huống thực tế (Tham khảo Internet) Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tình huống Bài 4: Cách thức xử dụng phƣơng tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. hoàn thành chƣơng trình học tập. cần đơn giản hơn về quy trình tuyển dụng. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 27 . 5) Vi phạm kỷ luật Công ty chƣa có Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động.ĐẠI HỌC HOA SEN trính độ. Về cơ bản các chính sách phúc lợi của công ty nhƣ BHYT. Việc giám sát nhân viên khá tốt nên phát hiện đƣợc sai phạm nhanh chóng và có hƣớng giải quyết nhanh. công ty nên có những tiêu chuẩn đánh giá riêng để từ những bảng đánh giá đó có thể phát hiện ra những nhân viên có tiềm năng và đƣa vào công tác quản lý (có thể cho họ đi đào tạo). kỹ năng cao mà chỉ cần hình thể. phúc lợi Công ty chƣa xây dựng đƣợc bảng lƣơng cho ngƣời lao động. qua những tài liệu chúng tôi có. thƣởng. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc tình lƣơng. Trong công tác nhân sự. chúng tôi vẫn muốn kiến nghị về vai trò của ngƣời Quản trị nhân sự. họ chỉ biết mức lƣơng cuối cùng theo giờ mà họ làm việc. Tuy nhiên. Ngƣời lao động không quan tâm nhiều đến việc tăng lƣơng hay cách tình lƣơng của công ty. Công việc tình lƣơng vẫn theo cách tính theo giờ. sức khỏe và tính cách. 4) Đánh giá thành tích Công ty Sài Gòn – Mai Linh có đánh giá thành tìch cho nhân viên. Vì vậy. công việc này rất dân chủ khi nhân viên đƣợc tự biểu quyết đánh giá thành tìch công việc của nhau. quy trình của công ty có thêm bƣớc kiểm tra hình thể. 3) Lƣơng. Khi chƣa có bảng lƣơng nên ngƣời lao động chƣa biết mức lƣơng của mính đang nằm ở vị trí nào để có mục tiêu phấn đấu. sức khỏe và lý lịch cá nhân. BHXH đƣợc đáp ứng theo chình sách nhà nƣớc. Thực trạng công ty cho thấy công ty khá uy tín và chất lƣợng nhân viên cao khi chƣa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

yeáu nhaân Nghieäp vuï baûo veä hieän tröôøng 22 08h Thaûo luaän NV-ÑT 23 04h Xöû lyù tình huoáng chaùy .BHXH Keá toaùn 9 16h Kyõ naêng giao tieáp öùng xöû kinh doanh 10 04h Thaûo luaän Kinh doanh 11 20h PCCC 12 20h Sô cöùu thöông 13 20h Theå löïc giaùo vieân môøi giaùo vieân môøi NV-ÑT 14 20h ñieàu leänh NV-ÑT 15 40h Voõ thuaät NV-ÑT 16 12h Nghieäp vuï baûo veä nhaø maùy NV-ÑT 17 12h Nghieäp vuï baûo veä coâng tröôøng NV-ÑT 18 16h Nghieäp vuï baûo veä sieâu thò NV-ÑT 19 16h Nghieäp vuï baûo veä cao oác .aùp taûi tieàn.ĐẠI HỌC HOA SEN PHỤ LỤC 1) Công tác đào tạo: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY KHOAÙ (thôøi gian ) ST T TEÂN BAØI GIAÛNG 1 SOÁ GIÔ Ø 08h Toång quaùt veà HÑ BV chuyeân nghieäp PHOØNG GHI BAN GIAÛNG CHU DAÏY Ù HCNS 2 08h Cô caáu toå chöùc coâng ty HCNS 3 08h Noäi qui qui ñònh coâng ty HCNS 4 5 04h 04h HCNS HCNS 6 08h Khen Thöôûng .vaên phoøng NV-ÑT 20 16h NV-ÑT 21 08h Nghieäp vuï baûo veä SHOW.noå taïi M NV-ÑT Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự HCNS NV-ÑT Trang 28 .kyû luaät Traùch nhieäm lieân ñôùi.BHYT.traùch nhieäm vaät chaát Phaùp luaät 7 08h Thaûo luaän HCNS 8 08H Qui cheá löông.

naêm 200….thaùng ……. Ngöôøi laäp ÑOÃ XUAÂN THAÉNG Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 29 .ĐẠI HỌC HOA SEN 24 04h Xöû lyù tình huoáng ñaùnh nhau taïi M NV-ÑT 25 04h NV-ÑT 26 04h Xöû lyù tình huoáng tai naïn lao ñoäng taïi M xöû lyù tình huoáng cheát ngöôøi taïi M 27 04h NV-ÑT 28 04h Xöû lyù tình huoáng keû gian ñoät nhaäp taïi M Thaûo luaän 29 16h Baùo caùo vaên baûn NV-ÑT 30 16h NV-ÑT 31 16h Caùch söû duïng vaø baûo quaûn coâng cuï hoã trôï OÂn taäp cuoái khoùa 32 08h Kieåm tra cuoái khoaù TC 364h NV-ÑT NV-ÑT (Moãi buoåi baèng 04 giôø) ngaøy …….

Hoïc vieân phaûi ñeán lôùp hoïc tröôùc 15 phuùt. khích baùc laãn nhau. saïch seõ. moùng tay phaûi caét ngaén.ĐẠI HỌC HOA SEN NỘI QUY LỚP HỌC (Tà ệu ô COÂNG TY DV BV BAÛO AN BAO AN SECURITY ty Sà Gò – Ma L sử dụ t am k ảo COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ***** NOÄI QUY LÔÙP HOÏC “Ba Haø keøm t eo Quyeát Ñò soá 03/QÑ – NQLH ngaøy 31/7/2005 uûa G aùm Ñoá Coâ Ty DVBV Baûo A ” Taát caû moïi thaønh vieân: Caùn boä. 3. haêm doaï hoaëc coù lời noùi kích ñoäng. Tröôùc vaø sau giôø hoïc ñeàu phaûi taäp hôïp kieåm tra quaân soá.Trôï giaûng.… ñeàu phaûi co ñôn xin pheùp vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo chæ hôi( Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 30 . xaâm phaïm vaøo ñôøi tö ngöôøi khaùc. toùc hôùt cao. Khi vaøo lôùp hoïc: - Hoïc vieân phaûi maëc ñaày ñuû ñoàng phuïc do coâng ty caáp phaùt: phaûi goïn gaøng. Chaáp haønh nghieâm meänh leänh. - Ngoân phong phaûi chuaån möïc: khoâng noùi tuïc. 5. 4. bia hoaëc söû duïng caùc chaát kích thích khaùc. Khi oám ñau. Khoâng ñöôïc pheùp ñi treã veà sôùm. gaây maát ñoaøn keát noäi boä. - Caám tuyeät ñoái khi vaøo lôùp hoïc trong traïng thaùi say röôïu. Cuï theå: - Saùng vaøo luùc 07 giôø 45 phuùt - Chieàu vaøo luùc 13 giôø 15 phuùt. 2. chöôûi theà. Tröôøng hôïp nghæ quaù 3 ngaøy khoâng xin pheùp seõ bò gaïch teân khoûi danh saùch lôùp hoïc. Khoâng ñuøa giôõn. 1. laø uûi caån thaän. hoïc vieân tham döï khoùa hoïc ñeàu phaûi chaáp haønh nghieâm noäi quy lôùp hoïc. caïo raâu. khoâng ñöôïc huùt thuoác trong giôø hoïc. beänh taät hoaëc gia ñính co höõu söï. Hoïc vieân phaûi theo chöông trình huaán luyeän – ñaøo taïo cuûa khoaù hoïc ñaày ñuû. chæ thò cuûa Giaûng vieân . Hoïc vieän khoâng ñöôïc pheùp töï yù nghó hoïc khi chöa coù söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo – chæ huy coù thaåm quyeàn. baùo caùo Giaûng vieân – trôï giaûng. - Taùc phong trong lôùp hoïc phaûi nghieâm tuùc.

neáu hoïc vieân naøo vi phaïm seõ phaûi chòu hình thöùc kyû luaät nghieâm khaéc nhaát. thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp. 10. Tröôùc vaø sau giôø hoïc. Neáu gaây ra baát kyø thieät haïi taøi saûn naøo hoïc vieân phaûi boài thöôøng toaøn boä taøi saûn ñoù. 8. Khoâng xaâm phaïm taøi saûn rieâng ngöôøi khaùc. 6. Hoïc vieân phaûi ñöùng daäy chaøo Giaûng vieân – trôï giaûng khi Giaûng vieân – trôï giaûng vaøo lôùp vaø khi keát thuùc buoåi hoïc. 11. khoâng noùi chuyeän rieâng hay gaây maát traät töï trong lôùp laøm aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc. trang thieát bò. ñeàu phaûi caét cöû hoïc vieân tröïc nhaät laøm coâng taùc veä sinh goïn gaøng saïch seõ lôùp hoïc. kieåm tra. Nghieâm caám hoïc vieân chia beø keùo phaùi cuïc boä ñòa phöông gaây maát ñoaøn keát noäi boä. 7. Trong caùc kyø thi. Xöùng ñaùng laø hoïc vieân cuûa coâng ty veä só Baûo An. coâng taùc vaø trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. Hoïc vieân phaûi ghi cheùp baøi ñaày ñuû khi tham gia khoùa hoïc vaø oân baøi kyõ ñeå coù keát quaû thi toát nhaát. hoïc vieân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu (sao cheùp. 9. hoïc vieân luoân toû ra lòch söï teá nhò. copy). Khi caàn gì phaûi hoûi ngöôøi coù traùch nhieäm khoâng töï tieän laøm theo yù thích caù nhaân. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 31 . Yeâu caàu caùc hoïc vieân thöïc hieän nghieâm tuùc caùc noäi quy treân.ĐẠI HỌC HOA SEN Hoïc vieân khoâng ñöôïc pheùp xin nghæ qua ñieän thoaïi tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät coù vieäc nghieâm troïng trong gia ñình. Trong giôø hoïc. Phaûi neâu cao tinh thaàn baûo veä cuûa coâng: Baøn gheá. Phaûi neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä. neáu vi phaïm tuøy theo möùc ñoä nghieâm troïng seõ bò xöû lyù töø khieån traùch ñeán buoäc thoâi hoïc.

Xeùt ñeà nghò cuûa Tröôûng Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï. COÂNG TY DV BV BAÛO AN GIAÙM ÑOÁC Nôi nhaän: Nhö ñieàu 4. Caên cöù vaøo cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng ngaønh ngheà hoaït ñoäng dòch vuï baûo veä cuûa coâng ty Caên cöù chöùc naêng nhieäm vuï quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác coâng ty. Ñieàu 4: Caùc oâng tröôûng phoøng. ban thuoäc coâng ty coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. ngaøy 31 thaùng 07 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ BAÛO AN - Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 4102026143 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12/11/2004. Löu (HCNS). QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1: Ban haønh “Noäi quy lô p hoïc” (Co noäi dung keøm theo) Ñieàu 2: Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 32 . Phoøng Nghieäp Vuï – Ñaøo Taïo coù chöùc naêng tham möu vaø toå chöùc thöïc hieän toát quyeát ñònh naøy Ñieàu 3: Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. HCM.ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tà L sử dụ t am k ảo) COÂNG TY DV BV BAÛO AN VIEÄT NAM Soá: 03 /QÑ – NQLH -2005 ệu Sà Gò – Mai COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ------------------------------TP.

2136654 . Huyeän Traûng Bom.Nhö ñieàu 4 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 33 .BH-ÑN ÑT: 061. Nôi nhaän : . QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Boå nhieäm oâng : NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI Sinh naêm : 1983 Nguyeân quaùn : Aáp 7 Xaõ Soâng Traàu. Caên cöù chöùc naêng .Fax: 08. Theo ñeà nghò cuûa Tröôûng phoøng nhaân söï. Xeùt naêng löïc caùn boä vaø nhu caàu coâng taùc.TPHCM ÑT:08.2986018 Tp HCM . Tænh Ñoàng Nai CMND : 271579106 Giöõ chöùc vuï : PHOÙ PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Ñieàu 2 : Quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh cuûa Coâng ty. Ñieàu 3 : Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng ty TNHH – TMDV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007.ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH CTY TNHH TM-DV BV NAM SAØI GOØN MAI LINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc Laäp –Töï Do.3954697 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8 phöôøng 4 quaän 8. Ñieàu 4 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty.Haïnh Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.Xaõ hoùa An.

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 34 .ĐẠI HỌC HOA SEN - Löu vaên phoøng Coâng Ty.

xuaát nguõ.com. .Trình ñoä ngoaïi ngöõ: Bieát giao tieáp trôû leân.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ QUY CHEÁ TUYEÅN DUÏNG NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ I.Boä ñoäi.Tel: 08.Caùc tröôøng lôùp ñaõ qua. khoâng coù tieàn aùn.Quoác loä 1k. tai thính.Ca c naêng löïc ñaëc bieät kha c. Quaän 8 . .Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 35 tuoåi. 2.… ñeà nghò noäp keøm hoà sô ñeå xem xe t.Caùc tieâu chuaån khaùc quy ñònh gioáng nhö nam giôùi. 2986018 Website: www.Chöùng chæ voõ thuaät.saigonmailinhsecurity.Ñoàng Nai Tel: 061. . khoâng coù beänh truyeàn nhieãm. HOÀ SÔ HOAØN CHÆNH GOÀM COÙ: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 35 .Caân naëng: 58 kg trôû leân.Hoaù An .Söùc khoûe toát. TIEÂU CHUAÅN CAÙ NHAÂN 1. dò hình. maét tinh. tieàn söï. khoâng coù dò taät.Chieàu cao: 1. II.Trình ñoä vaên hoùa: Toát nghieäp 10/12 .Ñoái vôùi nam: . . 3. .Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 30 tuoåi. .60m trôû leân . . .ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng: QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.Caân naëng: 47 kg trôû leân.HCM 179 ñöôøng soá 8.Caùc chöùng chæ khaùc lieân quan ñeán caù nhaân (neáu coù) (phaàn xeùt öu tieân) .2136654 Fax:08. Baèng laùi xe oâ toâ. Phöôøng 4.Chieàu cao: 1.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.Bieân Hoaø .Ñoái vôùi nöõ: .68m trôû leân .com.Phaåm chaát ñaïo ñöùc toát. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP. . coâng an ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï.

Neáu ôû tænh phaûi coù xaùc nhaän taïm truù. 6. 01 baûn photo giaáy chöùng nhaän toát nghieäp trung hoïc cô sôû coù chöùng thöïc sao y taïi cô quan coù thaåm quyeàn. meï. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan ñeán caù nhaân (baûn sao). 01 baûn sao chöùng minh nhaân daân (coù coâng chöùng). 02 lyù lòch (coù daùn aûnh côõ 3 x 4) ñoùng daáu giaùp lai. anh chò em ruoät. phaûi khai ñaày ñuû roõ raøng töøng thôøi kyø vaø caùc moái quan heä: cha. ñaøo taïo huaán luyeän. xaõ nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù. 9.Bao ñöïng hoà sô. huyeän khaùm. Coâng ty tröïc tieáp thu nhaän hoà sô. 01 baûn sao hoä khaåu thöôøng truù coù chöùng thöïc sao y. kieåm tra naêng khieáu vaø thaåm tra laïi hoà sô. 7. 01 phieáu chöùng nhaän lyù lòch do Sôû Tö Phaùp Tænh hoaëc Thaønh Phoá nôi cö truù caáp. COÂNG TY TNHH TM-DV BVSAØI GOØN MAI LINH GIAÙM ÑOÁC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 36 . vôï choàng. 3.Baûn cam keát . HÌNH THÖÙC TUYEÅN DUÏNG.Lyù lòch . . 8. 01 giaáy khaùm söùc khoûe taïi beänh vieän ña khoa caáp quaän. 2.Ñôn xin vieäc . con laøm gì? ôû ñaâu? coù xaùc nhaän cuûa UBND phöôøng. Neáu öùng vieân naøo coù ñuû ñieàu kieän. Coâng ty in hoà sô thoáng nhaát maãu (Baùn taïi Vaên phoøng Coâng ty). 4.ĐẠI HỌC HOA SEN 1. tieán haønh phoûng vaán. 5. naêng löïc thì tieáp nhaän. taïm vaéng. 01 ñôn xin vieäc laøm. III.

. chứng chỉ võ thuật. 1/ TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN: a. .ĐẠI HỌC HOA SEN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH TM-DV-BV SAIGON MAI LINH PHÕNG NHÂN SỰ Số:01/QĐ/TD/2007 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập . mắt tinh.v. -Chứng chỉ võ thuật -Các trƣờng lớp đã qua. xã nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú. huyện khám.v…v… đề nghị nộp kèm hồ sơ để xem xét.01 giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp quận. -Các giấy tờ. tiền sự. Mẹ.Các chứng chỉ khác liên quan đến cá nhân (nếu có) nhƣ: -Chứng chỉ ngoại ngữ. xác nhận dán kìn. . tai thình. HÍNH THỨC TUYỂN DỤNG: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 37 .. xã nơi thƣờng trú thaåm tra.01 bản photô giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học có chứng nhận sao y tại cơ quan có thẩm quyền. công an đã hoàn thành nghĩa vụ. không có dị tật. HỒ SƠ HOÀN CHỈNH GỒM CÓ: . xuất ngũ.Tự Do.01 đơn xin việc làm viết tay có dán hính 3 x 4 . chứng chỉ khác có liên quan đến cá nhân nhƣ quyết định xuất ngũ. ngày 08 thaùng 0 1 Naêm 2007 QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ.Nếu ở tỉnh phải có xác nhận tạm trú. ngoại ngữ. . tạm vắng. vợ chồng.v… bản sao đều phải có giấy chứng nhận sao y bản chình.01 bản sao hộ khẩu thƣờng trú có chứng nhận sao y . b. -Các năng lực đặc biệt khác…. -Phẩm chất đạo đức tốt không có tiền án. dị hính. không có bệnh truyền nhiễm. 3. Anh.Hạnh Phúc Biên Hoà. Chị em ruột.Đối với nam: -Chiều cao: 1m67 trở lên -Cân nặng: 58 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 38 tuổi -Trính độ văn hoá:Tốt nghiệp 10/12 -Sức khoẻ tốt. .01 bản xác minh lý lịch do công an phƣờng.02 lý lịch (có dán ảnh cỡ 3x 4 ) đóng dấu giáp lai. 2.Đối với nữ: -Chiều cao: 1m56 trở lên -Cân nặng: 48 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 30 tuổi -Các tiêu chuẩn khác qui định giống nhƣ nam giới. c. -Bộ đội. con làm gí ? Ởđâu? Có xác nhận của UBND phƣờng. có dấu niêm phong. phải khai đầy đủ rõ ràng từng thời kỳ và các mối quan hệ: Cha.

ñoäi tröôûng seõ coù cheá ñoä cao hôn 6.000 ñ/ 26 coâng chöa keå caùc phuï caáp taêng ca. ca ñeâm… Thaùng thöù ba laõnh : 1. Thời gian đào tạo : 45 ngaøy 5.000 ñ/ thaùng Caùc vò trí khaùc nhö ca tröôûng.000 ñ/26 coâng chöa keå ca c phuï caáp taêng ca.Mieãn phí nhaø ôû .Khen thöôûng hôïp lyù .Cheá ñoä baûo hieåm ngheà nghieäp cao .000 ñ/ ñeâm Ngoaøi ra coøn caùc loaïi phuï caáp ñaëc bieät khaùc: thöôûng chuyeân caàn. .Mieãn phí ñaøo taïo.Hoå trôï tieàn ñoàng phuïc.Coù quyõ hoå trôï nhaân vieân cho vay tieàn khi nhaân vieân gaëp khoù khaên veà taøi chính . kiểm tra năng khiếu và thẩm tra lại hồ sơ. Và thử việc: 01 tháng = 30 ngày (möùc löông thöû vieäc = 900.BHYT ñaày ñuû .ĐẠI HỌC HOA SEN Công ty trực tiếp thu nhận hồ sơ.200.Cô hoäi thaêng tieán nhanh GIAÙM ÑOÁC ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 38 . Ñoàng phuïc goàm: . lên danh sách phỏng vấn. khoâng thu tieàn theá chaân . traùch nhieäm… Toång thu nhaäp haøng thaùng cuûa nhaân vieân baûo veä: 2. Nếu nhân viên trúng tuyển đƣợc đi đào tạo huấn luyện phải đóng tiền ñoàng phuïc là: 600.BHXH. Chế độ đãi ngộ: .Löông cao vaø thanh toaùn ñuùng kyø .000. đào tạo do công ty tài trợ. ca ñeâm… Taêng ca ngoaøi giôø: 6. gioûi .02 boä ñoàng phuïc baûo veä: no n.000đ (sáu trăm ngàn đồng chẵn).000ñ/thaùng) Tha ng thö hai laõnh: 1. 4.Boá trí vieäc laøm ngay sau khi ñaøo taïo . năng lực thí tiếp nhận cho đi đào tạo huấn luyện. caø vaït.01 ñoâi giaøy Toàn bộ kinh phì trong thời gian huấn luyện.000/ tieáng Phuï caáp ca ñeâm: 4. Nếu ứng viên nào có đủ điều kiện.01 aùo khoùac .Hoïc boãng cho hoïc vieân khaù. caàu vai… .000.01 aùo ñi möa .

Quaän 8. ñuùng thôøi haïn . neáu ñaõ ñi laøm phaûi coù quyeát ñònh nghæ vieäc nôi tröôùc ñaây laøm vieäc .. noäi qui coâng ty .Fax: 08………………………. phu t . seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm . thaät thaø . III.Hoå trôï khi ngöôøi lao ñoäng gaëp khoù khaên ( khoâng vöôït quaù 15 ngaøy löông ) .ĐẠI HỌC HOA SEN BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄTNAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.. nhöõng qui ñònh .Oâng : Ngöôøi lao ñoäng xin vieäc Hoïteân ………………………………………………………………………………………………………. II.Xaõ hoùa An.TPHCM ÑT:08.2986018 . Chaùnh – Nhaân CTY Söï TNHH . Ñaïi dieän Coâng Ty : Phoøng Haønh …………………………………………………….BH-ÑN ÑT: 061.coù theå khoâng ñöôïc taêng löông sau ……… tha ng thöû vieäc .Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty . .Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng naøo sai phaïm qui ñònh coâng ty .2603419 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8. : Hai beân cuøng thoûa thuaän veà coâng vieäc .caùc quyeàn lôïi . Ñoái vôùi Coâng ty : . - Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäâng : Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty .cheá ñoä daønh cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñaàu laøm vieäc taïi coâng ty nhö sau : I. laøm vieäc coù traùch nhieäm Ñeán xin vieäc phaûi mang theo hoà sô caù nhaân xin vieäc ( phaûi ñaày ñuû thoâng tin caù nhaân ngöôøi ñeán xin vieäc ) Lai lòch roõ raøng .Traû löông ñuû. BIEÂN BAÛN THOÛA THUAÄN VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG THÖÛ VIEÄC TP.Caùc hoå trôï cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc . Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Sieâng naêng . vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh . Ñieàu kieän chung vôùi hai beân : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 39 . ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 Vaøo lu c : ………giôø …….Taïi ……………………………………………………………………………….HCM . caùc vaên baèng ( neáu coù ) Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp ..Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng . hoaëc töï yù boû vieäc khoâng baùo tröôùc .

. ( hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau ). Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng . Tha ng .Giaáy naøy co hieäu löïc thoûa thuaän trong ………… tha ng . IV.Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn thoûa thuaän naøy ..Keå töø ngaøy ky vaøo giaáy thoûa thuaän naøy . Ngöôøi söû duïng lao ñoäng Trang 40 . Tha ng ………. Baûn thoûa thuaän ñöôïc laäp thaønh 02 baûn .. Keát luaän : .Keå töø ngaøy ………….ĐẠI HỌC HOA SEN - Thôøi gian thöû vieäc laø : …………. naêm 200… Ngöôùi lao ñoäng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự N aøy ………T aù …… naêm 200. moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû veà sau khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng .

Coâng ty chæ trang bò caùc thieát bò vaø coâng cuï hoïc taäp. Do ñaëc ñieåm vaø tính chaát ngheà nghieäp cuûa ngöôøi nhaân vieân baûo veä laø phaûi maëc ñoàng phuïc cuûa Coâng ty khi laøm nhieäm vuï. ..Ñöôïc ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï trong noäi boä Coâng ty vaø caùc tröôøng nghieäp vuï beân ngoaøi cho nhaân vieân......... Anh ( chò ) phaûi tham gia moät khoùa huaán luyeän nghieäp vuï ......ngoïai ngöõ:…………….. ñeå traùnh vieäc coù moät soá nhaân vieân sau khi nhaän ñöôïc ñoàng phuïc do coâng ty caáp thì töï yù nghó vieäc......HCM 179 ñöôøng soá 8..... anh ( chò ) nghó vieäc vôùi baát kyø lyù do naøo cuõng khoâng ñöôïc nhaän laïi soá tieàn treân vaø Anh(chò) phaûi hoaøn traû laïi NOÙN..chöùc vuï... LOGO.Trính ñoä vaên ho a:. Ñòa chæ lieân heä: ……………………………………………………………………………………………………………. thôøi gian quy ñònh laø 30 ngaøy............ CAÀU VAI cho Coâng ty..... neáu anh ( chò ) ñöôïc tieáp nhaän vaøo coâng ty laøm nhaân vieân baûo veä........................com. ..Hoaù An . Baûo hieåm y teá....................... Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 41 ........Ñöôïc kyù Hôïp ñoàng LÑ thöû vieäc vaø Hôïp ñoàng LÑ chính thöùc theo ñuùng qui ñònh cuûa Phaùp luaät lao ñoäng hieän haønh........ Hoaëc tö ø(Xin ghi roû)……………………………………… Nguyeän voïng nôi laøm vieäc cuûa Anh(Chò): Ñoàng Nai º TP.... ngoaïi thaønh .... …….......vn Email: saigonmailinhco@yahoo............ 2986018 Website: www... CAØ VAÏT........ 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP...Tham gia cheá ñoä BHXH.... 2........... Anh(chò) coù ngöôøi quen hieän ñang laøm vieäc ôû Saøi Goøn Mai Linh khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù vui loøng cho bieát teân...(Sau 01 naêm laøm vieäc cho coâng ty thì soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn laïi).... Chö c vuï:……………………………………Nghieâp vuï chuyeân moân:…………………………………………………………… Tình traïng hoân nhaân: Ñoäc thaân º Co gia ñính º ly hoân º Soá con:……………………... chính xaùc caùc thoâng tin döôùi ñaây Hoï vaø teân :…………………………………….....Quoác loä 1k..2136654 Fax:08....saigonmailinhsecurity...... trong thôøi gian huaán luyeän Anh(chò) khoâng höôûng löông .Ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc vaø naâng löông khi nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû  TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI 1. Anh (chò) co ùchaáp nhaän khoâng?............ Ñòa chæ thöôøng tru :…………………………………………………………………………………………………………...Ñoàng Nai Tel: 061.. khi anh ( chò ) ñöôïc coâng ty tieáp nhaän vaø huaán luyeän ñaøo taïo hoaëc ñi laøm ngay thì phaûi ñoùng cho coâng ty soá tieàn laø : 600..... phaûi töï tuùc nôi aên.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _____________________________________________________________________________ PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ DÖÏ TUYEÅN VAØO LAØM NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ Anh (chò) vui loøng ñieàn ñaày ñuû... Ñeán: …………………………………...... ñöôïc lo choå ôû khi coâng taùc xa....... Boä phaän coâng taùc ……………………………………………………………….... Phöôøng 4...... Anh(chò) bieát ñöôïc nhu caàu tuyeån duïng cuûa chuùng toâi thoâng qua: Caùc trang Web º Baïn beø º Baùo chí º Ngöôøithaân º Dòch vuïvieäc laøm º.............. kyõ naêng kha c:………………………………………………………………………………………………………………………......... Sinh ngaøy :………tha ng……naêm……......Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?.......ĐẠI HỌC HOA SEN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Ma L u ấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.....cao:…………Caân naëng:…………..... Ñieän thoaïi lieân laïc:…………………………………………… Ñaõ töøng tham gia : quaân ñoäi º Coângan º Thôøi gian töø:………………………………........000ñ tieàn ñoàng phuïc.com. Quaän 8 Tel: 08.... Nam º Nöõ º Chieàu...........Voû Thuaät:………………….... Neáu trong thôøi haïn 01 naêm..Bieân Hoaø ..Hoà Chí Minh º * CHÍNH SAÙCH KHI ANH(CHÒ) VAØO LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH ..

............................................. caïo raâu......................................………………………………………………………………………………………………………..... khoâng ñöôïc nhuoäm to c kha c maøu........ ANH (CHÒ) VUI LOØNG TRAÕ LÔØI NHÖÕNG CAÂU HOÛI TÌNH HUOÁNG SAU 8........ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 42 ........Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?................................................................…Anh(chò) co chaáp nhaän khoâng?........ anh (chò) coù chaáp nhaän khoâng? …………………………………………………………………………………………...............................................................taêng ca trong caùc ngaøy nghó ñònh kyø hay caùc ngaøy leã ( taêng ca ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä theo luaät lao ñoäng).. 5........ngoaøi khu vöïc muïc tieâu maø Anh(chò) co nhieäm vuï baûo veä thì Anh(chò) seõ xöû lyù tình huoáng ñoù nhö theá naøo?(ghi vaén taét caùch xöû lyù)................. 4. trong khi tröïc neáu coù ñoái töôïng khaùc duøng vuõ löïc coù yù ñònh ñaùng baïn hoaëc ñoàng nghieäp cuûa baïn thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) Ñaùnh laïi º b) boû chaïy º c) thoâng baùo cho caùc vò trí khaùc hoã trôï º d) giaiû thích khuyeân can º 11......... khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia tröôùc vaø trong khi laøm nhieäm vuï.................. 6.... .................................... Theo Anh(Chò) thì moät ngöôøi nhaân vieân baûo veä chuyeân nghieäp caàn coù nhöõng phaåm chaát gì?........... khi laøm nhieäm vuï ñoàng nghieäp cuûa baïn laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng baïn xöû lyù nhö theá naøo? a)laøm ngô º b) khuyeân khoâng laøm theá seõ vi phaïm noäi quy º c) cho ra ( nhöng baùo laïi caáp treân) º d) khoâng cho ra laäp bieân baûn º 12..........................................TROÄM CAÉP…. Khi coù nhöõng söï coá vi phaïm phaùp luaät nhö CÖÔÙP GIAÄT..................................................... anh( chò) coù hình xaêm trong ngöôøi khoâng? CoÙ º Khoâng º 14......... Neáu ngöôøi quen hay ngöôøi thaân cuûa baïn laáy caép taøi saûn maø baïn phaùt hieän ñöôïc baïn xöû lyù nhö theá naøo ? a) nhaéc nhôû giöõ laïi º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) laøm lô khoâng baùo caùo º d) thoâng ñoàng º 9.............. trong khi laøm nhieäm vuï taïi muïc tieâu baûo veä.......................anh(chò) coù chaáp nhaän khoâng?………………………………………… 7..................................................................... töø tröôùc ñeán nay anh ( chò) coù laøm gì sai phaïm ñeán phaùp luaät khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù xin ghi roõ trong tröôøng hôïp naøo?............Do ñoù khi coâng ty coù yeâu caàu laøm theâm giôø.. nam giôùi phaûi caét toùc ngaén...ĐẠI HỌC HOA SEN 3........................ do ñoù coâng ty coù nhöõng quy ñònh raát chaët cheõ ñoái vôùi nhaân vieân baûo veä trong khi laøm nhieäm vuï nhö: khoâng ñi treã veà sôùm....... maát maùt taøi saûn cuûa khaùch haøng thì phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng ............. ………………………………………………………………………………………………………………………................. ......................................... khi ñöôïc coâng ty ñieàu ñi coâng taùc ôû caùc tænh theo caùc hôïp ñoàng cung caáp baûo veä .................... khi tröïc taïi vò trí coång neáu coù ngöôøi mang haøng hoùa ra coång baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) cho ra º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) ñeà nghò xuaát trình giaáy tôø º 10... Trong khi laøm nhieäm vuï neáu anh( chò) ñeå xaûy ra hö hoûng............... khi caáp treân cuûa baïn xuùi duïc baïn thoâng ñoàng laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) ñoàng yù ( phuïc tuøng meänh leänh) º b) khoâng ñoàng yù ( choáng leänh)º c) ñoàng yù ( nhöng baùo laïi cho caáp treân cao hôn ) º d) baùo caùo caáp treân ngay khi nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò º 13................... Nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi laøm theo ñieàu kieän moãi ca 08giôø/ ngaøy vaø phuïc vuï theo nhu caàu cuûa khaùch haøng............................................ 15.......................... Trong luùc ñang thi haønh nhieäm vuï taïi muïc tieâu....... nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi ñaûm baûo an toøan 24/24 cho khaùch haøng.............. nöõ giôùi khoâng ñöôïc mang nhieàu ñoà trang söùc ..............................

............ Khoâng tieáp nhaän : ...................... ................................................................................ Tröôûng boä phaän II............................... .................Nhieäm vuï............................... Ñeà xuaát cuûa TP.................................................Möùc löông : .........................................................Thu nhaäp/thaùng :. .................................................................................NS-HC ..................... phuï caáp.......... : ......................................................................................................................... ................................................. traû hoà sô : ....................thaùng ................. TP......... ..NS-HC Pheâ duyeät .. Chuyeân moân........... Ngaøy …… Tha ng ……Naêm… ….......................... ...... trôï caáp: .......................................... ...........Thöôûng.... tay ngheà Toå tröôûng Tröôûng boä phaän 1 2 3 I............... chöùc naêng: Moâ taû coâng vieäc keøm theo ................................................... Ngöôøi döï tuyeån BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) Soá :03/BCNL-SGML BAÙO CAÙO KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC Hoï teân öùng vieân ............ Vaøo danh saùch döï phoøng : ............ ....................................................... Ñeà xuaát cuûa tröôûng boä phaän: .......................................... naêm 2007....................................Tieáp nhaän : ......................................................Thöû vieäc : ..........ĐẠI HỌC HOA SEN * Chuùng toâi xin chaân thaøn caûm ôn Anh(chò) ñaõ daønh thôøi gian cho buoåi phoûng vaán hoâm nay SGML............. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Giaùm ñoác Trang 43 ...............................................................................................................................: Boä phaän : .................................................. .....Ñeà xuaát khaùc : ................................ Ngaøy .... Ñeà xuaát khaùc : .................... TT Coâng vieäc ñöôïc giao Ñaùnh giaù trình ñoä chuyeân moân.. ......................... ....

Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: .. Ñeà nghò ………………. thaùng ….Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: .. naêm 2007 P. naêm 2007. Chính thöùc nhaän coâng taùc taïi:PHCNS -ï Coâng ty Saøi Goøn Mai Linh Soá: ………………………………………………………………………………………. ..Löu NS-HC THOÂNG BAÙO TIEÁP NHAÄN .ĐẠI HỌC HOA SEN THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) THOÂNG BAÙO THÖÛ VIEÄC . . lieân heä P. : Vaên Phoøng Coâng Ty Saøi Goøn Mai Linh Keå töø ngaøy : ………………… ñeán ngaøy ………………hoaëc ñeán khi coù thoâng baùo thay theá khaùc. thaùng …. Ngaøy ….Caùc boä phaän lieân quan.Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty. Ñeán thöû vieäc taïi. Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò :……………………………………………. .NS-HC ñeå laøm thuû tuïc thöû vieäc.Caùc boä phaän lieân quan..Löu NS-HC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 44 .. P. lieân heä P. Keå töø ngaøy 04 /12/2006 Ñeà nghò ………….Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty.NS-HC ñeå laøm thuû tuïc nhaän vieäc..Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty. . Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò : ……………………………………………………………………….Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty. Ngaøy ….

Ñieàu 3 : Phaàn thoaû thuaän : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 45 .ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ NGHÓAVIEÄTNAM SAØI GOØN MAI LINH ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.côm.. 8856089 VPÑD:179 ñöôøng soá 8. leã .Fax: 08. Chöùc vuï : Giaùm ñoác Laø ñaïi dieän : CTY TNHH TM DV BV SAØI GOØN MAI LINH Ñòa chæ truï sôû :142/ 25A Toå 20. Phöôøng 4. Ñieàu 2: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng : - Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng Traû löông ñuû. Hai beân thoaû thuaän kyù hôïp ñoàng thöû vieäc vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau : Thöû vieäc trong thôøi haïn : 02 thaùng .Fax: 061..noäi qui coâng vieäc : - Thôøi gian laøm vieäc : 08h / moãi ngaøy .2603419 . Nôi Laøm vieäc : Theo yeâu caàu coâng vieäc. ñuùng thôøi haïn Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty . vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh Caùc hoå trôï khaùc cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc . T. hoaëc töï yù boû vieäc maø khoâng baùo tröôùc Möùc löông theo cheá ñoä hieän haønh cuûa coâng ty. seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm . Töø thöù 2. Aáp Caàu Hang . vaø seõ khoâng ñöôïc taêng löông sau 02 thaùng thöû vieäc.xaêng. Nôi caáp :…………….Ñoàng Nai Moät beân laø : ………………………………… Nam / Nöõ .213 6654 . Chö c vuï : …………………………………………………………………………………. Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp . Xaõ Hoaù An .Bieân Hoaø .thöù 7 .( bao goàm tieàn : traùch nhieäm. ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 HÔÏP ÑOÀNG THÖÛ VIEÄC Chuùng toâi moät beân Baø : ÑAËNG THÒ ÑEÏP. chòu söï ñieàu ñoäng cuûa tröôûng boä phaän Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty .TPHCM ÑT: 08. teát theo qui ñònh .. QL 1K . Quoác tòch : Vieät Nam Sinh ngaøy : ………tha ng … Naêm …… Nôi sinh : ……… Ngheà nghieäp : ………………………………………………………………… Ñòa chæ thöôøng tru :………………………………………………………………………………… CMND soá : ………………………… Ngaøy caáp : ………. TP.000 ñoàng ) Ñöôïc nghæ chuû nhaät.Quaän 8. Baét ñaàu töø ngaøy :……………Keát thu c ngaøy :……… Ñieàu 1: vò trí .ñieän thoaïi )(Löông cô baûn 600. Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng sai phaïm qui ñònh coâng ty . 298 6018 Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc  BIEÂN HOAØ .Xaõ hoùa An.BH-ÑN ÑT: 061.

Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc trong 02 tha ng . Trong thôøi haïn thöû vieäc neáu muoán nghæ vieäc phaûi thoâng baùo tröôùc vôùi Coâng ty 10 ngaøy . Coâng ty coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng thöû vieäc. vaø seõ tính löông theo möùc ñaõ thoaû thuaän. thôøi haïn hôïp ñoàng . Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng vaø seõ thoaû thuaän laïi möùc löông . T aù ……. tính töø ngaøy thöû vieäc cho ñeán khi nghæ vieäc . Hôïp ñoàng thöû vieäc ñöôïc laäp thaønh 02 baûn . Neáu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc taêng löông.ĐẠI HỌC HOA SEN - - - Thôøi gian thöû vieäc neáu khoâng ñaït nhu caàu cuûa Coâng ty. hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau .. moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng . Ñieàu 4 : Nhöõng ñieàu khoaûn chung : - - Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn hôïp ñoàng thöû vieäc naøy .Trong tröôøng hôïp chöa ñaït vaãn ñöôïc kyù hôïp ñoàng vaø möùc löông khoâng ñöôïc taêng trong voøng 03 thaùng keå töø ngaøy hôïp ñoàng thöû vieäc heát hieäu löïc . aêm 2007 Ngöôøi söû duïng lao ñoäng ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 46 .Keå töø ngaøy ……… Tha ng ……… naêm 2007 Ngöôùi lao ñoäng N aøy…….

2986018 .TPHCM ÑT:08. SGML . Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG COÂNG TAÙC Số : 07/06/PNV    Căn cứ vaøo nội qui .giờ 30 phuùt.3954697 VPÑD: 179 Ñöôøng soá 8 Phöôøng 4 .ĐẠI HỌC HOA SEN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Ma L CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ u ấp COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM oäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.Nhƣ ñiều I.Q 8 . Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 Đến nhận nhiệm vụ bảo vệ tại mục tieâu : RDC ĐIỀU II: Ban Chỉ Huy mục tieâu: RDC Vaø Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Coù traùch nhieäm thöïc hieän ñieàu ñoäng naøy ĐIỀU III: Leänh ñieàu ñoäng coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.Ñaøo Tạo Xeùt phẩm chất năng lực vaø nhu cầu coâng taùc ĐIỀU ĐỘNG ĐIỀU I : Điều Ñộng Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Năm sinh : 1987 Maõ số: L . Phoøng Nghiệp Vụ .Lƣu Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 47 . .004 Khoaù: I Laø nhaân vieân bảo vệ ñang laøm việc tại muïc tieâu : TÍCH HANH Đuùng vaøo luùc 9.Fax: 08.Xaõ hoùa An. Căn cứ vaøo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phoøng Nghiệp Vụ .qui chế hoạt ñộng của coâng ty TNHH TM-DV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH ñựơc ban haønh ngaøy 10 thaùng 01 năm 2007.BH-ÑN ÑT: 061.Đaøo tạo Nơi Nhận: .

ĐẠI HỌC HOA SEN Nguyeãn Duy Vöông Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 48 .

coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. Caên cöù vaøo hôïp ñoàng thöû vieäc soá: Theo ñeà nghò cuûa tröôûng phoøng nhaân söï QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Quyeát ñònh cho thoâi vieäc ñoái vôùi : OÂng : Sinh naêm : Chöùc vuï : Hoä khaåu thöôøng truù : Lyù do : Thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty laø : thaùng ngaøy Töø ngaøy : thaùng naêm 2007 ñeán ngaøy thaùng naêm 2007 Ñieàu 2 : Oâng : .Löu vaên phoøng coâng ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 49 .. Ñieàu 5 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø Oâng …………... nhieäm vuï .Xaõ hoùa An.. coù traùch nhieäm giao traû laïi cho coâng ty taát caû caùc trang thieát bò . Ñieàu 3 : Ñôn vò giaûi quyeát tieàn löông vaø cheá ñoä theo quy ñònh cho oâng …………… ñeán heát ngaøy thaùng naêm 2007 ...ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.........3954697  TP....Bieân Hoøa Ngaøy thaùng naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng Ty TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007 Caên cöù chöùc naêng .... phöông tieän laøm vieäc lieân quan ñeán coâng ty ...BH-ÑN ÑT: 061...Nhö ñieàu 5 . Ñieàu 4: Quyeát Ñònh coù hieäu löïc töø ngaøy kyù.. giaáy tôø . quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty.. COÂNG TY TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH Nôi nhaän ..

Quaän 8 Tel: 08. Phöôøng 4.saigonmailinhsecurity.……………………………………………………………… Chöùc Vuï:……………………………………BoäPhaän:……………………………… … Ñeà Nghò Taïm öùng soá tieàn:…………………………………………………………… (Baèng Chöõ)…………………………………………………………………………… LÍ DO TAÏM ÖÙNG: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Thôøi Gian Thanh toa n:…………………………… ………………………………….vn Email: saigonmailinhco@yahoo.Hoaù An .ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng thƣởng.Ñoàng Nai Tel: 061.com. 2986018 Website: www.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _______________________________________________________________________ ÑEÀ XUAÁT TAÏM ÖÙNG Kính Göûi: BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH TM-DVBV SAØI GOØN MAI LINH PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Hoï Teân Ngöôøi ñeà Xuaát:.2136654 Fax:08.Quoác loä 1k. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.com.Bieân Hoaø .HCM 179 ñöôøng soá 8. phúc lợi: ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang..Naêm 2008 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 50 . Ngaøy … Tha ng….

ĐẠI HỌC HOA SEN Ban Giaùm Ñoác Ngöôøi Ñeà Xuaát Phoøng Keá Toaùn Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Phuï Traùch Boä Phaän Trang 51 .

ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.000ñ 03/03/2007 900.000ñ 12/02/2007 900.000ñ Teân muïc tieâu Tích Hanh L004 L003 Ñ003 A001 Ñ002 H004 P001 S002 14/03/2007 1.000ñ 03/02/2007 1.000ñ Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh YOSAVI YOSAVI FORD Duyeät Cuûa Ban Giaùm Ñoác naêm 2007 Ghi chuù Ca tröôûng Coù nghieäp vuï Bò canh caùo Ca tröôûng Ngaøy 30 thaùng 03 Ngöôøi Đề Xuất Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 52 . 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.000.000ñ 23/02/2007 900.200.000ñ 12/03/2007 900.saigonmailinhsecurity.com.Ñoàng Nai Tel: 061.000ñ 01/03/2007 900.Hoaù An .vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ ĐỀ XUẤT Kính Göûi : Ban Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH TM DV Baûo Veä Saøi Goøn Mai Linh Nôi göûi : Phoøng Nghieäp Vuï Ñaøo Taïo Noäi dung đeà xuaát: V/v( xeùt taêng möùc löông thöû vieäc cuûa nhaân vieân caùc muïc tieâu ) STT Hoï Vaø Teân 1 Mai Ngoïc Phuïng Long Leâ Vieát linh Ñoã Maïnh Linh Toâ Vaên Ñoâng Voõ Tuaán Anh Leâ Minh Ñöùc Phan Taán Haäu Leâ Vaên Phi Lyù Vieãn Sang 2 3 5 6 9 10 12 14 Maõ Soá L001 Ngaøy Möùc laøm vieäc löông 09/02/2007 1. Quaän 8 Tel: 08.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.000ñ 07/02/2007 1. Phöôøng 4.Bieân Hoaø .Quoác loä 1k. 2986018 Website: www.200.000.HCM 179 ñöôøng soá 8.2136654 Fax:08.

. STT Hoï teân NV Maõ soá Xeáp loaïi 223 1 Lyù do ñöôc xeáp loaïi NV kyù teân TOÀT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C Trang 53 .Kyù teân : ………………………………………………………………. ngaøy thaùng naêm 200 BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI NHAÂN VIEÂN THAÙNG …….……………………………………………………… Toång soá nhaân vieân : ……………..HCM. Ngaøy ña nh gia : ………………………………….… Toång soá vò trì : ……………………… Toå tröôûng : ………………………………. / NAÊM 200…….ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Đánh giá thành tích: BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM . Muïc tieâu : ……………………………….DV BAÛO VEÄ SAÌ GOØN MAI LINH  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc --.o0o--TP.…………….

ĐẠI HỌC HOA SEN
-

Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 - Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû
lyù 01 laàn trôû leân.
Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do
01 ngaøy/ thaùng.
- Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.
ñöôc giao
Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc
- Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.
Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc-toát.
Giao.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät
Tö theá taùc phong laøm vieäc toát.
haïi ñeán uy tín, taøi saûn cuûa coâng ty vaø
- Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu
Thaùi ñoä laøm vieäc, giao tieáp toát.
khaùch haøng.
cuûa chæ huy muïc tieâu, cuûa coâng ty.
- Ñoàng phuïc, ñaàu toùc, Tö theá, Taùc - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc
Cuûa nhaân vieân baûo veä.
Phong laøm vieäc chöa toát.
- Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu
01 laàn / thaùng

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 54

ĐẠI HỌC HOA SEN

5) Vi phạm kỷ luật:
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ
COÄNG
NGHÓAVIEÄTNAM
BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN
ÑT: 061.2603419 - 061.8856089
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8, P 4 ,Q8, TPHCM
ÑT:08.2136654
- Fax: 08.2986018

HOØA

XAÕ

HOÄI

CHUÛ

Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc


BAÛN KIEÅM ÑIEÅM
Kính Göûi : BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH
Teân
toâi
laø
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Chöùc
vuï
:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Hieän
coâng
taùc
taïi
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Nay laøm baûng kieåm ñieåm naøy vôùi noäi dung nhö sau :
.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 55

ĐẠI HỌC HOA SEN
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Caên cöù vaøo loãi vi phaïm nhö treân , toâi xin ñeà xuaát möùc phaït cuï theå laø :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính trình Phoøng Nghieäp vuï vaø BGÑ coâng ty xeùt giaûm tröôøng hôïp cuûa toâi caên cöù vaøo möùc
ñoä thaønh khaån cuûa toâi
Chaân thaønh caûm ôn !
Ngaøy ………….. thaùng
…………... naêm 2007
Giaùm ñoác duyeät
Phoøng Nghieäp
Ngöôøi
laøm ñôn

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 56

....……………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngaøy ……tha ng………naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 57 ......HCM 179 ñöôøng soá 8..........Ñoàng Nai Tel: 061...…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………... Noäi dung baùo caùo: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………..Bieân Hoaø ..... 2986018 Website: www.saigonmailinhsecurity..vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ BAÙO CAÙO SÖÏ VIEÄC (V/v Nhaân vieân vi phaïm kyû luaät) Kính Göûi:…………………………………………………………………………………………… … Ngöôøi baùo ca o:………………………………………………………………………………………… Chö c vuï: …....Quoác loä 1k.........Hoaù An ................com..2136654 Fax:08..com.. Quaän 8 Tel: 08......... 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP....ĐẠI HỌC HOA SEN MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang...vn Email: saigonmailinhco@yahoo.. Phöôøng 4...................

ĐẠI HỌC HOA SEN Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 58 .

Quaän 8 Tel: 08.Ngaøy …… tha ng ……naêm 2007 Phoøng nghieäp vuï Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 59 .vn Email: saigonmailinhco@yahoo.HCM 179 ñöôøng soá 8. Phöôøng 4.Quoác loä 1k.com.com. 3954679 Fax: (061) 8856089 VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.Hoaù An .Ñoàng Nai Tel: 061. 2986018 Website: www.saigonmailinhsecurity.vn ********************************************************************************************************* DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN VI PHAÏM KYÛ LUAÄT THAÙNG ………… NAÊM 2007 STT HOÏ TEÂN MAÕ SOÁ MT – LOÃI VI PHAÏM MÖÙC TRÖØ PHUÏ CAÁP GHI CHUÙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SGML.2136654 Fax:08.Bieân Hoaø .ĐẠI HỌC HOA SEN DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.

1. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 60 . Ø Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn. Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới: 02 tháng Nội dung huấn luyện: 3. Ø Huấn luyện tác phong điều lệnh. Ø Giới thiệu nội quy. Ø Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hính dịch vụ. Ø Bổ xung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trƣờng. các kỹ năng phản xạ cơ bản…. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao. Thời gian tái huấn luyện hàng năm đối với nhân viên cũ: 02 tuần Nội dung huấn luyện: Ø Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn yếu của nhân viên. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. Ø Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ Thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu: như hính thể. Ø Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy. quy chế lao động công ty.nhân viên sẽ được tập trung trong các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập.. Ø Luật hính sự. dân sự và luật lao động Ø Võ thuật đối kháng cơ bản. Ø Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng. trính độ nhận thức. 2. lý lịch. Ø Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty. Ø Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.ĐẠI HỌC HOA SEN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ (Tham khảo Internet) I. Ø Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới.

sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.…) góp phần xây dựng đất nước.vệ sĩ B. nhà máy. xì nghiệp. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ: Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ. áp dụng pháp luật. Bài 3: Xây dựng tư tưởng. PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ . Bài 2: Phương pháp làm báo cáo. II. biên bản. GIÁO DỤC NHẬN THỨC. Bài 2: Tình chất. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 61 .ĐẠI HỌC HOA SEN Ø Phổ biến tính hính an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm hiện đang xảy ra trong xã hội. LÝ THUYẾT I. nhiệm vụ.vệ sĩ. thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ . Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ. thực hiện. trách nhiệm đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật. đặc điểm Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bài 5: Phương hướng.PHÁP LUẬT A. Bài 4: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ .VỆ SĨ A. TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ Quốc Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng. tường trính sự việc. bảo vệ an ninh Tổ quốc. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ PHẦN I: CHÍNH TRỊ .

II. khách sạn. theo dõi một số đối tượng cụ thể. hải cảng. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng. Bài 8: Phương pháp áp tải tiền. THỰC HÀNH Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tính huống Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. xì nghiệp sản xuất. Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. khu cao ốc Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy. Bài 6: Phương pháp bảo vệ sô ca nhạc. B. tự vệ. phù hiệu. cấp hiệu của lực lượng bảo vệ.ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục. hội chợ. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 62 . Phương pháp phòng và chống khủng bố: Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mín. nhà sách. khu vui chới. III. Bài 7: Phương pháp bảo vệ kho bãi.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị. chất nổ. Bài 9: Phương pháp điều tra. tấn công.Thời gian đào tạo là một tháng. áp tải hàng hóa. giải trì. Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng. Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm.

. máy tình xách tay. Bài 3 : Giới thiệu về nội quy. CHƢƠNG II SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN VIỆT Bài 1 : Sự ra đời của Công ty Toàn Việt Bài 2 : Quy mô tổ chức và văn hóa công ty.Việc giảng dạy đƣợc thực hiện bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm. hính ảnh sinh động về nghiệp vụ bảo vệ. kỹ năng giao tiếp. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Các ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ đƣợc đào tạo theo một chƣơng trính đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp đƣợc biên soạn bởi các giáo sƣ hàng đầu về lĩnh vực An ninh tại Việt Nam.. các đoạn phim. Bài 2 : Những phẩm chất cần có của ngƣời làm công tác bảo vệ tại mục tiêu. nghiệp vụ bảo vệ. tâm huyết thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao nhƣ máy chiếu. CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM Bài 1 : Sự hính thành và phát triển các công ty dịch vụ bảo vệ. hoàn thành chương trính học tập. quy chế lao động công ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 63 . Học viên sẽ đƣợc đào tạo về pháp luật cơ bản. quy định của công ty . nội quy.ĐẠI HỌC HOA SEN chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu. III. các phần mềm nhƣ giáo trính điện tử.

thiết bị an toàn.. 2/ Kỹ năng lập biên bản sự việc. Bài 4 : Công tác bảo vệ hiện trƣờng khi xảy ra sự cố… CHƢƠNG IV ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Bài 1 : Công tác tuần tra. phạm pháp quả tang. CHƢƠNG III PHÁP LUẬT CƠ BẢN Bài 1 : Hiến pháp và pháp luật đối với ngƣời làm công tác bảo vệ Bài 2 : Các điều khoản trong Bộ Luật hính sự và dân sự Việt Nam Bài 3 : Tội phạm và các điều khoản trong Luật lao động.. 3/ Kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (lý thuyết và thực hành) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 64 . kiểm tra và kiểm soát hàng hóa. Luật Hành Chính. canh gác. phƣơng tiện… Bài 2 : Nhiệm vụ cơ bản tại các vị trì và quy trính thực hiện..ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 4 : Phổ biến về lƣơng và các chế độ phụ cấp. hệ thống báo trộm. Bài 3 : Các kỹ năng cơ bản của ngƣời làm bảo vệ chuyên nghiệp 1/ Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị công cụ hỗ trợ..

ca nhạc. chiến đấu và khống chế tội phạm CHƢƠNG VI CÁC KỸ NĂNG BỔ SUNG Bài 1 : Kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh Bài 2 : Sử dụng máy vi tình.ĐẠI HỌC HOA SEN 4/ Kỹ năng về sơ cấp cứu y tế. 4/ Cao ốc. văn phòng Bài 5 : Văn hóa giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ trong môi trƣờng chuyên nghiệp CHƢƠNG V TÁC PHONG – VÕ THUẬT Bài 1 : Tác phong làm việc của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu Bài 2 : Các đòn thế võ thuật tự vệ. hội chợ. áp tải tiền – hàng hóa. ngƣời bị nạn (lý thuyết và thực hành) 5/ Kỹ năng xử lý và ứng phó các tính huống khẩn cấp Bài 4 : Quy trính bảo vệ tại các mục tiêu 1/ Công trƣờng 2/ Nhà máy 3/ Siêu thị. triển lãm. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 65 .

công trường. cao ốc. Mỗi người giám sát chịu trách nhiệm về đặc điểm tính hính và yêu cầu của mỗi sự kiện hoặc mục tiêu bảo vệ. Bài 5: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và văn hóa Doanh nghiệp Bài 6: Tiếng Anh giao tiếp căn bản Bài 7: Nhiệm vụ và qui trính làm việc tại các vị trì bảo vệ Bài 8: Nghiệp vụ bảo vệ: nhà máy. và các nhân viên bảo vệ làm việc ở đó.ĐẠI HỌC HOA SEN Để luôn duy trí được tình chuyên nghiệp. bám sát thực tế và thường xuyên đánh giá. tường trính. QUY CHẾ ĐÀO TẠO CỤ THỂ TẠI CÔNG TY 1) Nội dung chương trình đào tạo: Bài 1: Lịch sử hính thành và phát triển nghề bảo vệ trong và ngoài nước Bài 2: Pháp luật căn bản Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các loại công cụ hỗ trợ Bài 4: Phương pháp lập các loại văn bản: biên bản. các sự kiện Bài 9: Võ thuật tự vệ Bài 10: Sơ cứu thương (YTẾ) Bài 11: Phòng cháy – Chữa cháy (PCCC) 2) Thời gian đào tạo: đào tạo từ 01 đến 03 tháng 3) Hình thức đào tạo: học tập trung tại hội trường Công ty. Họ phải đặt ra mục tiêu và đưa ra chỉ tiêu để đạt được. có kinh nghiệm thực tế và biết làm thế nào để tạo ra một môi trường hoạt động chất lượng. nhận xét nhân viên để có kế hoạch liên tục đào tạo và phát triển nhân lực IV. báo cáo. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 66 . những người giám sát của chúng tôi là những cán bộ có nghiệp vụ cao.

nước. Trường học viên vi phạm nội quy lớp học. * Địa điểm học: Học tập trung tại Văn phòng công ty b.HCM * Địa điểm học: Hội chữ thập đỏ TP. Học viên đạt điểm số trung bính trở lên (5 điểm) trong thang điểm 10 sẽ bố trì thử việc tại các mục tiêu đã ký Hợp đồng với khách hàng. Học viên không đạt yêu cầu sẽ xét cho học lại hoặc thi lại vào khóa tiếp theo.HCM c.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Giảng viên : a. trong quá trính học tập không tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên…phòng đào tạo sẽ lập biên bản và báo cáo lên Tổng giám đốc đề nghị chấm dứt hợp đồng đào tạo. d. chi phì quản lý…khoảng 600. Bài 11: * Giảng viên: Giảng viên Hợp đồng đào tạo với Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP. Từ bài 01 đến bài 09: * Giảng viên: do Giảng viên công ty giảng dạy. Chi phì đào tạo một học viên bao gồm: thuê giảng viên bên ngoài. điện. Học viên bị kỷ luật sẽ phải bồi thường chi phì đào tạo cho công ty. c.000 đồng cho một học viên trong 3 tháng. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 67 . b. Bài 10: * Giảng viên: Giảng viên hợp đồng với Hội chữ thập đỏ TP.HCM 5) Thi kiểm tra kết qủa cuối khóa: a. thuê mặt bằng. Cuối khóa phòng đào tạo sẽ tổ chức thi các môn học bằng hính thức vấn đáp.HCM * Địa điểm học: Học và thực hành tại Sở cứu hỏa Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP.

Học viên không phù hợp với công việc. Sau thời gian học lý thuyết tập trung tại công ty. Thời gian thực tập là 15 ngày. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 68 . 7) Cấp chứng chỉ nghề nghiệp: a. b. Học viên khi bị kỷ luật buộc bồi thường sẽ tình thời gian theo học tại công ty để bồi thường chi phì trên. b. thiếu trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức yếu sẽ không ký Hợp đồng lao động. Sau khi thử việc đạt yêu cầu công ty sẽ ký Hợp đồng lao động và cấp chứng chỉ nhân viên Bảo vệ chuyên nghiệp cho học viên (Chứng chỉ này sẽ được lưu giữ tại Công ty). 6) Thực tập nghiệp vụ tại mục tiêu: a. các học viên sẽ được đưa xuống thực hành công việc tại các mục tiêu.ĐẠI HỌC HOA SEN e. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng đào tạo. Tại đây học viên sẽ được chỉ huy hướng dẫn xử lý các tính huống thực tế.

. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngaøy ……thaùng……… naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 2 .ĐẠI HỌC HOA SEN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………….