BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 2

ĐẠI HỌC HOA SEN
TRÍCH YẾU

Quy trình quản trị nhân sự là một trong những quy trính quan trọng của công
ty. Hiểu rõ quy trính quản trị nhân sự đảm bảo những hoạt động liên quan đến con
ngƣời diễn ra tốt nhất.
Quy trính quản trị nhân sự của công ty liên quan đến nhiều khìa cạnh của Quản
trị nhân sự bao gồm: Đào tạo; Tuyển dụng; Lƣơng, thƣởng, phúc lợi; Đánh giá thành
tìch; Vi phạm kỷ luật,…
Ngoài thực tế không phải lúc nào doanh nghiệp cũng xây dựng cho mính một
quy trình quản trị nhân sự tốt. Thậm chì, khi có quy trính, việc sử dụng nó một cách
hiệu quả cũng là một điều rất khó (có thể do nhiều yếu tố: thiếu đội ngũ quản lý biết
làm theo quy trính, cập rập trong xử lý, hoặc thái độ ngại thay đổi và làm theo quy
trính của nhân viên,…). Ngoài ra, doanh nghiệp chƣa ý thức về lợi ìch của việc có quy
trình quản trị nhân sự nên thƣờng chƣa đầu tƣ thìch đáng nên có những quy trính
rƣờm rà góp phần làm nhiêu khê thêm cho công tác quản lý. Đọc đề án Phân tìch quy
trình Quản trị nhân sự của chúng tôi để hiểu thêm phần nào về thực tế doanh nghiệp
và lý thuyết, đút kết cái nhín toàn cảnh hơn về Quy trính Quản trị nhân sự.
Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự này đƣợc viết dựa theo nguồn thông
tin cung cấp trực tiếp từ công ty, ngoài ra một số biểu mẫu đƣợc chúng tôi sƣu tầm từ
Internet/ do công ty cung cấp.
Chúng tôi rất biết ơn khi nhận đƣợc những góp ý cho Đề án!
(Mọi góp ý xin gửi về: ngsnhi@gmail.com)

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 3

đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong việc cung cấp thông tin. chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cách làm Đề án (và những đề án tƣơng tự). biểu mẫu.ĐẠI HỌC HOA SEN LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên. chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. tài liệu cho chúng tôi hoàn thành đề án này. Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tính của công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh mà đặc biệt là Giám đốc Đặng Văn Tèo. Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tính của Giảng viên Huỳnh Thiện Quốc Việt. Xin cám ơn Chú Đặng Văn Tèo đã truyền đạt một số kinh nghiệm thú vị. Nhóm trƣởng Nguyễn Song Nhì Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 4 . cũng nhƣ những kinh nghiệm làm việc thực tế với/tại doanh nghiệp. hữu ìch khi Quản trị nhân sự. Nhờ nhờ sự giúp đỡ của thầy.

.ĐẠI HỌC HOA SEN PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý Điểm số: ………./…… …./……… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 5 ……….

............................ 13 b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự ..................... 14 1) Công tác đào tạo ........................................................................................................ 17 F......................... 14 2) Công tác Tuyển dụng ...................................................................................................................................... 18 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 6 .................................................... 10 I............................................................................................................................................................................................... 4 PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý ........... 11 2) Lĩnh vực hoạt động: ............... TIẾP NHẬN HỒ SƠ ......... 5 MỤC LỤC..... KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ............................... PHỎNG VẤN .................................................................. 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU................................ 3 LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................................................................................. 11 1) Tên công ty: . 13 II.............. SỨC KHỎE ....................... HUẤN LUYỆN .......... TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO...................................... QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH ........................ 17 G............................................................................................................................................................. KIỂM TRA HÌNH THỂ.................................ĐẠI HỌC HOA SEN MỤC LỤC TRÍCH YẾU ......................................... 12 5) Sơ đồ tổ chức công ty: .. THÔNG BÁO KẾT QUẢ .............................. 17 H................................. 16 C........................................................... ĐÁNH GIÁ................................................................................................................... 18 I............ 12 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự ....................................... 11 4) Sứ mệnh: .......................................................................................................................................................................................................... 16 E........ HÌNH ẢNH .................................................................................................................................................... GIỚI THIỆU CÔNG TY ................................................................................ KIỂM TRA HỒ SƠ ................................. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH........................................... 13 a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự............ CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH .... 11 3) Tầm nhìn: ........................ 9 NHẬP ĐỀ....... 15 B......... 16 D.... 15 A............

................................................................................................... 28 1) Công tác đào tạo: ............................................................................... 20 5) Vi phạm kỷ luật ...................... phúc lợi ................................................................................................................................................ thƣởng............................................................................................................................ 18 a) Ch ư ng: ........................................................................................................................................................................... 35 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ..ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng. 26 3) Lƣơng....................................... 27 5) Vi phạm kỷ luật ..................................................................... 28 NỘI QUY LỚP HỌC (Tài iệu công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo)............................................................. 23 1) Công tác đào tạo ....................................... ĐÓNG GÓP Ý KIẾN......................... 19 c) Ph c i: ....................... 43 THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)........... 28 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) .............. 27 4) Đánh giá thành tìch ..................................................................................................................... 41 BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ...... 37 BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .................................................................................... 18 b) Ch khen thưởng: ................................................. 33 2) Công tác Tuyển dụng:........................................................................ 32 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH ...................................................................................... 20 4) Đánh giá thành tích .................................................... 44 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 7 ................................................................................................................................................................................... thƣởng.................................... 24 2) Công tác tuyển dụng ............................................ 30 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tài iệu Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham khảo) ............................. 27 PHỤ LỤC ............. 35 QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................... 39 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp).............................................................. 22 III................................. phúc lợi ...............................................................................................................

.... 55 MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .......................................ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ....... 50 ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ...................... 53 BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp). 52 4) Đánh giá thành tìch: .............. 55 MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .. phúc lợi: ..................... 49 3) Lƣơng thƣởng........ 45 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................................................................................................................................. 60 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 8 ......................................................... 53 5) Vi phạm kỷ luật: ........................................................................................................... 59 QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ ......................... 50 ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .............. 57 DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................................................... 47 QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .........................................................................

............... 19 Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên............ 11 Hính 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh ......................................................... 13 Hính 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh .......................................... HÌNH ẢNH Hính 1: Logo công ty .......................................... 15 Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự ............................ 21 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 9 .............................................................ĐẠI HỌC HOA SEN DANH MỤC BẢNG BIỂU...................... 12 Hính 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh ............................................. 19 Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội ........................................................ 15 Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân........

Quy trình Quản trị nhân sự của công ty III. công ty đang có sự chuyển giao vị trì lãnh đạo nên vẫn còn nhiều thông tin chƣa rõ. Đóng góp ý kiến Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 10 . Giới thiệu chung về công ty II. Báo cáo này hƣớng đến quy trình quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực bảo vệ. Qua đó có cái nhín mới và rõ rang hơn về thực tế của ngành nhân sự. Qua đề án này chúng tôi hiểu thêm về Quy trình Quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Bài báo cáo gồm 3 phân chính: I.ĐẠI HỌC HOA SEN NHẬP ĐỀ Đề án phân tích Quy trình Quản trị nhân sự công ty TNHH TM – DV Sài Gòn Mai Linh đƣợc viết dựa vào những thông tin mà công ty cũng cấp. chúng tôi có dịp so sánh những kiến thức đã học với kiến thức thực tế trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh.

HCM 1) Tên công ty: Công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh Logo: H nh 1: Logo công ty Website: www. Quận 8. Biên Hòa.vn (website hiện trong giai oạn bảo trì) 2) Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ bảo vệ 3) Tầm nhìn: Tạo công việc cho nhân viên. Công ty là đối tác của nhiều công ty lớn nhƣ: Nhà thầu Hòa Bình.saigonmailinhsecurity. TP.ĐẠI HỌC HOA SEN I. Công ty đƣợc thành lập năm 2007. Đồng Nai Văn phòng đại diện: 179 đƣờng số 8. góp phần xây dựng những con ngƣời trong công ty nhƣ một gia đính. GIỚI THIỆU CÔNG TY Công ty TNHH TM – DV Sài Gòn – Mai Linh là công ty chuyên cung cấp đội ngũ bảo vệ cho các mục tiêu.com. Xã Hóa An. Công ty COMIN Việt Nam. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 11 . … Giám đốc: Đặng Văn Tèo Địa chỉ: 142/25A ấp Cầu Hang. Phƣờng 4.

ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Sứ mệnh: Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh có thể bảo vệ tài sản của các công ty trong và ngoài nƣớc làm ăn tại Việt Nam.Kinh doanh) (Trần Thị Bích) (Trần Thị Mỹ Lan) H nh 2: Sơ Kế toán (Nguyễn Thị Ánh Nguyệt) đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 12 . 5) Sơ đồ tổ chức công ty: Giám đốc (Đặng Văn Tèo) Trợ lý Giám đốc (Đặng Trung Thành) Phó Giám đốc (Nhân sự) Phó Giám đốc (Hành chính . nâng cao hính ảnh nƣớc nhà. góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ.

hoạch định. b4) Đ i trưởng mục tiêu: Quản lý nhân viên bảo vệ từng mục tiêu nhỏ của khách hàng.ĐẠI HỌC HOA SEN 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự H nh 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự b1) Trưởng phòng nhân sự: Giám sát. b5) Trưởng ca. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 13 . kiểm tra đột xuất tình hình nhân viên. đánh giá và phát triển nhân sự công ty. b6) Nhân viên: Bảo vệ mục tiêu bẳng biện pháp nghiệp vụ. Phó ca: Quản lý ca. b2) Phòng nhân viên: Quản lý toàn bộ nhân viên công ty b3) Phòng c ng: Kiểm soát.

nên trong khuôn khổ và những quy định của công ty Sài Gòn – Mai Linh.ĐẠI HỌC HOA SEN II.  Giới thiệu nội quy. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH Một số điểm lƣu ý về công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh (gọi tắt là Sài Gòn – Mai Linh): Do công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ nên công tác Quản trị nhân sự của công ty khá khác biệt so với những công ty trong lĩnh vực ngành nghề khác. Trƣởng bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp những nhân viên (bảo vệ).  Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.  Luật hình sự.  Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy. Nội dung thƣờng mang tính chất thực tiễn và ngắn gọn cho nhân viên dễ tiếp thu:  Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 14 . nhân viên luôn có những chuyên gia hƣớng dẫn theo sát và chỉ dẫn.  Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.  Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. xử lý tình huống.… thuộc quyền quản lý của Giám đốc. Tại những mục tiêu. các chuyên gia đào tạo của công ty chịu trách nhiệm hƣớng dẫn công tác tác nghiệp của nhân viên cho đến khi quen việc. còn những nhân viên khác nhƣ Nhân viên Kế toán. 1) Công tác đào tạo Công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ (training on the job) để đào tạo cho nhân viên bảo vệ của mình khi bảo vệ các mục tiêu.  Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn. Trong quá trình huấn luyện tại chỗ. Quy trình Quản trị nhân sự tập trung nhiều vào công tác Quản lý lực lƣợng bảo vệ. quy chế lao động công ty. Trợ lý Giám đốc.  Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu. dân sự và luật lao động  Võ thuật đối kháng cơ bản.

PHÂN LOẠI HỒ SƠ. tổng đài 1080. THÔNG BÁO KẾT QUẢ E. KIỂM TRA LÝ LỊCH F. TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ GIAO BAN ĐÀO TẠO H nh 4: Sơ G. Cách thức truyền thông đƣợc công ty áp dụng nhiều là thông qua ngƣời quen giới thiệu vì có sự cam kết của ngƣời giới thiệu. TT TT Bộ Tình trạng nhân Dự Số lƣợng tuyển dụng chi tiết Ghi phận sự (quý) kiến Hiện Kế tại hoạch Bộ phận 1 2 3 4 lƣợng Thời điểm cần Lý do Chức Số danh cần tuyển Bảng 1: Bảng chú Ghi chú nhân sự Kế hoạch tuyển nhân sự  Cách thức tuyển dụng mà công ty áp dụng là phỏng vấn. PHỎNG VẤN đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh A. KIỂM TRA HỒ SƠ D. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƢỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH I. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG Sau khi xác định đƣợc tiêu chí tuyển dụng. website và thông qua ngƣời quen giới thiệu.ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng A. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 15 . KIỂM TRA HÌNH THỂ. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG B.  Thông tin tuyển dụng đƣợc đăng trên báo. ĐÁNH GIÁ. TIẾP NHẬN HỒ SƠ C. nhà tuyển dụng tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng. SỨC KHỎE H.

Nếu ứng viên đạt đƣợc những yêu cầu trên thì P. vì là một công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên khi có nhu cầu từ khách hàng thì công ty mới bắt đầu tuyển nhân viên. Yêu cầu đối với hồ sơ:  Về mặt hình thức: hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí cần dự tuyển. họ tên ứng viên và các thông tin cụ thể để công ty có thể liên hệ khi có nhu cầu.  Đây cũng là một bƣớc giúp sàng lọc những ứng viên không đạt tiêu chuẩn mà Công ty yêu cầu. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 16 . Ứng viên phải xác nhận có đầy đủ sức khỏe và đáp ứng tiêu chuẩn của công ty thông qua Giấy khám sức khỏe.  Đồng thời.  Nếu hồ sơ không đầy đủ thì sẽ trả lại hồ sơ để ứng viên bổ sung. Có đầy đủ các giấy tờ cần thiết đƣợc quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng. kiểm tra hồ sơ nhằm sàng lọc những hồ sơ không đạt yêu cầu về quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng. SỨC KHỎE  Là công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên yêu cầu hàng đầu đối với ứng viên là sức khỏe và hình thể.  Kiểm tra chiều cao.ĐẠI HỌC HOA SEN  Lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty diễn ra không thƣờng xuyên. B. TIẾP NHẬN HỒ SƠ Hồ sơ đƣợc tiếp nhận trực tiếp tại công ty. sức khỏe và phẩm chất đạo đức của ứng viên. D.  Về mặt nội dung: hồ sơ phải trính bày đƣợc trính độ và kỹ năng của ứng viên thông qua đơn xin việc viết tay. C. độ tuổi. trính độ văn hóa. ứng viên phải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn mà Công ty đƣa ra. KIỂM TRA HÌNH THỂ. cân nặng.QTNS sẽ tiến hành phỏng vấn. KIỂM TRA HỒ SƠ  Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ những thông tin và giấy tờ theo quy định của Công ty.

. THÔNG BÁO KẾT QUẢ  Sau khi phỏng vấn. chế độ dành cho ngƣời lao động trong thời gian đầu làm việc tại công ty. nội quy của công ty. những quy định. trách nhiệm để làm gƣơng cho nhân viên.ĐẠI HỌC HOA SEN E. phòng quản trị nhân sự sẽ đánh giá và thông báo kết quả đến ứng viên thông qua email hoặc số điện thoại mà ứng viên cung cấp. định hƣớng công việc và tham gia vào quá trình ra quyết định. Theo Biên bản thì hai bên sẽ thỏa thuận về công việc. PHỎNG VẤN  Đối với vị trị quản lý: phỏng vấn trính độ chuyên môn. G. có kỹ năng. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH  Hồ sơ đƣợc phân loại theo vị trí mà ứng viên muốn dự tuyển và phân loại theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn mà Công ty quy định. hay những tình huống thực tế nhằm hiểu hơn về tình cách và thái độ của họ. nghiệp vụ và lòng nhiệt huyết thông qua câu hỏi phỏng vấn và các tình huống thực tế.  Nhân viên sẽ thử việc vào tháng đầu. Là một nhân viên bảo vệ thì yêu cầu về phẩm chất đạo đức là quan trọng nhất.. kiểm tra rõ hơn về lý lịch của ứng viên.  Đối với vị trí nhân viên bảo vệ: phỏng vấn những câu hỏi thực tế nhằm biết đƣợc tính cách và phẩm chất của ứng viên. Nhân viên bảo vệ thì không nhất thiết cần đến những bằng cấp. Vì vậy với nhà quản lý nên đƣa ra nhiều câu hỏi thực tế. công ty và nhân viên thử việc sẽ ký kết Biên bản thỏa thuận với ngƣời lao động thử việc.  Kiểm tra về phẩm chất đạo đức xét xem ứng viên đã từng có tiền án. tiền sự chƣa? Mức độ vi phạm nhƣ thế nào? Và những hành động khắc phục. Một nhà quản lý cần lòng nhiệt huyết. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 17 . ĐÁNH GIÁ. các quyền lợi. F. cải tạo mà ứng viên đã và đang thực hiện?  Thông qua Phiếu đăng kì dự tuyển (nguồn: công ty) để đánh giá. trính độ học vấn cao.

H. hàng năm… căn cứ theo 3 bậc đánh giá  Công ty chƣa có xây dựng bảng lƣơng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 18 . TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO. cà vạt. thƣởng. hàng quý.ĐẠI HỌC HOA SEN  Sau thời gian đào tạo và thử việc nhân viên sẽ ký hợp đồng lao động và trở thành nhân viên chính thức của công ty. phúc lợi a) C  Ngƣời lao động đƣợc hƣởng thu nhập theo ngạch bậc ph hợp với chức trách công việc đảm nhiệm tại Công ty TM – DV Sài Gòn Mai Linh. gọn gàng.… + 01 áo khoác +01 áo đi mƣa  Quy định: Khi đi làm phải mặc đồng phục do công ty cấp. Nếu vi phạm quy định thì bộ phận nhân sự sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định của công ty. HUẤN LUYỆN Phòng Nhân sự tổng hợp danh sách những ứng viên trúng tuyểnvà chuyển sang bộ phận đào tạo. ăn mặc chỉnh tệ. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY ĐỊNH Đồng phục gồm: + 02 bộ đồng phục bảo vệ: nón. cầu vai. ban lãnh đạo đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân ngƣời lao động hàng tháng. BHYT. huấn luyện những kỹ năng và nghiệp vụ. sạch sẽ. là căn cứ để công ty và ngƣời lao động thực hiện các nghĩa vụ cũng nhƣ hƣởng các lợi ìch liên quan tới chế độ BHXH. BHTN…  Ngoài ra ngƣời lao động đƣợc hƣởng thêm thu nhập thành tìch căn cứ vào hiệu quả kinh doanh chung của từng đơn vị. 3) Lƣơng. I.

000 đồng Loại C Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân  Đối với tập thể đội: Thƣởng quý Thƣởng năm Loại A 200. khen thƣởng bằng tiền hoặc hiện vật. quý.000.000 đồng Loại C Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội  Đối với Ban chỉ huy: Căn cứ vào kết quả bình xết năm của các đội trực thuộc để thƣởng năm. . năm hoặc Chiến sĩ thi đua đƣợc công ty biểu dƣơng.000 đồng 200.000 đồng 200.000 đồng khi 50% các đội hoàn thành nhiệm vị trở xuống.700.000 đồng 400.1.  Khen thƣởng đột xuất: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 19 .000 Loại B 50.000 đồng 600.000 đồng đồng 50.000 đồng Loại B 100. - Tập thể họp xét hoặc có báo cáo đề nghị lên hội đồng thi đua. B.000 đồng đua: 400.000 đồng 150. C tháng.000 đồng khi 51% các đội hoàn thành nhiệm vụ trở lên. b1) Thủ tục khen thưởng: - Cá nhân và tập thể có báo cáo thành tích. mức thƣởng nhƣ sau: . b2) Mức khen thưởng:  Đối với cá nhân Thƣởng quý Thƣởng năm Chiến sĩ thi Loại A 100. - Hồ sơ sự việc kèm theo hoặc các giấy tờ có liên quan (nếu có).ĐẠI HỌC HOA SEN k e t b) Ch ởng: Công ty Sài Gòn – Mai Linh có chế độ khen thƣởng định kỳ thông qua các cuộc bình bầu (Đánh giá thành tìch – Phần 4) xếp loại A.

000 đồng đến 200. 1% (NV)  BH thất nghiệp: 1% (Cty). 1% (NV)  Mức lƣơng tham gia BHXH là mức lƣơng qui định trên hợp đồng lao động.Mức bồi thƣờng tối đa: 30 tháng lƣơng 4) Đánh giá thành tích Hằng tháng. .Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.Bảo hiểm tai nạn 24/24 .Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc toát. quý.Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû lyù 01 laàn trôû leân.Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng. mức lƣơng tham gia BHXH sẽ đóng theo mức lƣơng bằng với 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung này. P  BHXH: o Tất cả nhân viên đều đƣợc tham gia BHXH theo qui định của nhà nƣớc  BHXH: 17% (Cty). Mức lƣơng tối thiểu chung: 650.000 đồng. . - Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do ñöôc giao 01 ngaøy/ thaùng. . Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C . Dựa theo Kết quả công việc (performance) cũng nhƣ những vi phạm kỷ luật của nhân viên trong quá trình làm việc mà đánh giá. Việc đánh giá nhân viên đƣợc chia là 3 cấp độ: TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B - Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. - - Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 . 5% (NV)  BHYT: 2% (Cty).ĐẠI HỌC HOA SEN Các cá nhân có thành tìch đột xuất thí t y trƣờng hợp cụ thể sẽ đƣợc công ty trao thƣởng bằng tiền có giá trị từ 50.  BH Tai nạn o Dành cho tất cả nhân viên: . o Trƣờng hợp NV có mức lƣơng lớn hơn 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung.Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät Trang 20 . năm Bộ phận nhân sự tiến hành Đánh giá thành tìch của nhân viên.000vnd/tháng o Nhân viên đƣợc tham gia BHXH ngay cả trong thời gian thử việc  Tiền lƣơng tháng 13: áp dụng cho tất cả nhân viên chình thức. Giao.

Đối với nhân viên vắng mặt không có lý do. Ngoài ra công ty Sài Gòn – Mai Linh còn có “Các tiêu chuẩn để phân loại thi đua” Tham khảo thêm các biểu mẫu ở phần PHỤ LỤC. chỉ huy đơn vị tòm tắt quá trình công tác để tập thể góp ý phân loại. Nếu ý kiến tán thành và không tán thành bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về cấp trên. - Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu haïi ñeán uy tín. cuûa chæ huy muïc tieâu. . Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 21 . Tö theá. .  Thời gian. công ty tiến hành Bình xét thi đua:  Thủ tục . phân loại. Hình thức phân loại của nhân viên đƣợc chấp thuận khi có 50% tổng số nhân viên tham dự phiên họp tán thành. phƣơng pháp tiến hành: Ngày m ng 5 hàng tháng các đơn vị tổ chức họp bình xét phân loại thi đua. tập thể góp ý đánh giá. cuûa coâng ty.ĐẠI HỌC HOA SEN - Tö theá taùc phong laøm vieäc toát. khaùch haøng.Cá nhân tự đọc bản kiểm điểm. Taùc Phong laøm vieäc chöa toát. Nhân viến vắng mặt (có lý do chình đáng) gửi bản tự kiểm điểm đến cuộc họp. ñaàu toùc.Chỉ huy nhận xét. - - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc Cuûa nhaân vieân baûo veä. . Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu 01 laàn / thaùng Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên Đề cho quá trính Đánh giá thành tích diễn ra công bằng.Tập thể tiến hành biểu quyết. taøi saûn cuûa coâng ty vaø - Thaùi ñoä laøm vieäc. Cuộc họp chỉ đƣợc tiến hành khi có ít nhát 2/3 số nhân viên trong đơn vị có mặt. chỉ huy đơn vị có trách nhiệm đọc trƣớc cuộc họp.Tâp thể tham gia góp ý. - Ñoàng phuïc. giao tieáp toát.

phó ca lập biên bản và báo cáo ngay về cho cấp trên.ĐẠI HỌC HOA SEN 5) Vi phạm kỷ luật Khi phát hiện vi phạm kỷ luật. Ở Sài Gòn – Mai Linh nhân viên đƣợc quyền báo vƣợt cấp khi nhận thấy sự việc nhạy cảm và cần thiết. Sự việc đƣợc cấp trên tiếp nhận và tùy vào mức độ vi phạm và có mức độ xử lý. (Xem thêm PHỤ LỤC) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 22 . Công ty Sài Gòn – Mai Linh đƣa ra 4 mức độ vi phạm kỷ luật để phân loại nhân viên vi phạm kỷ luật. trƣởng ca.

để phát huy vai trò của bộ máy nhân sự. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 23 . Ban lãnh đạo nên có sự ủy thác. giao quyền nhiều hơn cho cấp dƣới. Giám sát bị lấn quyền hạn từ Ban lãnh đạo. Tuy nhiên.ĐẠI HỌC HOA SEN III.  Nhân viên đƣợc giám sát kỹ lƣỡng.  Đối tác với Mai Linh – Sài Gòn rất yên tâm ví Ban lãnh đạo Sài Gòn – Mai Linh rất trách nhiệm. hiệu quả. chƣa thể hiện vai trò hoạch định chiến lƣợc nhân sự cho công ty (công tác này phần nhiều do Giám đốc thực hiện) Bài học thực t : Sài Gòn – Mai Linh đã cho ngƣời bên ngoài lần đầu tiên tiếp xúc cảm giác thân thiện. Chính sự thoải mái này tạo điều kiện cho nhân viên suy nghĩ. hạn chế những vi phạm. Dù biết rằng. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Nhậ ịnh chung: Công ty Sài Gòn – Mai Linh là công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. tuy nhiên Ban lãnh đạo nên có sự tiếp xúc phù hợp hơn để mỗi ngƣời tự nhận thấy trách nhiệm và vai trò của mính trong công ty. công tác của Trƣởng bộ phận nhân sự dƣờng nhƣ chỉ chú trọng nhiều vào công tác giám sát nhân viên. Trong Sơ đồ Nhân sự công ty thì những vị trì nhƣ Trƣởng ca. công tác giám sát kiểm tra là quan trọng. Đây là thị trƣờng cần uy tính và phong cách hoạt động chuyên nghiệp. và có khả năng bảo đảm cao. làm việc tốt hơn (giám đốc chia sẻ). gần gũi. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:  Nhân viên cảm thấy Ban lãnh đạo công ty có sự quan tâm đến công việc của họ. không có sự phân biệt giữa Giám đốc và Nhân viên cũng nhƣ ngƣợc lại. Do đó. lỗi xảy ra. về lâu dài khi quy mô công ty mở rộng thì rất khó cho lãnh đạo khi phải Kiểm tra. mỗi mục tiêu cần có sự giám sát theo dõi rất kỹ từ bộ phận quản lý để hạn chế sai sót. Thực tế doanh nghiệp cho thấy (qua chia sẻ của Giám đốc công ty) ban lãnh đạo thƣờng xuyên giám sát lực lƣợng bảo vệ tác nghiệp tại mục tiêu. Phó ca. giám sát nhiều Nhân viên. Vai trò của ngƣời quản trị nhân sự (trƣởng bộ phận nhân sự) vẫn chƣa rõ ràng.

Từ đó công ty có một đội ngũ nhân viên chất lƣợng làm nồng cốt. nhƣng về lâu dài khi quy mô công ty (theo định hƣớng của giám đốc) sẽ khó phù hợp với thực tế. chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên chƣa gây ra bất cứ sự cố gì cho công ty (trộm cắp. đào tạo nhân viên bảo vệ của những công ty khác chúng tôi nhận thấy phần lớn những công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ rất chú trọng đến công tác đào tạo (Họ thiết kế những chƣơng trính đào tạo từ 1 – 3 tháng để huấn luyện nhân viên mới. công ty nên có những quy trính đào tạo riêng (tự thiết kế cho phù hợp với điều kiện tài chình cũng nhƣ quy mô công ty). sát hạch với những quy chuẩn của Ngành bảo vệ. Đó là chiến lƣợc “Làm Nông” (Theo lời Giám đốc). Khó là ở chỗ: con ngƣời với những khả năng nhất định. nhất là trong lĩnh vực quản lý con ngƣời. chúng tôi chƣa đƣợc dịp tiếp xúc với những Nhân viên bảo vệ thuộc quản lý của công ty ra sao? Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy hiện công ty chỉ đang sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ/ trong công việc (training on the job) là chƣa đủ. Do đó. khi những chính sách từ tầm nhìn của Giám đốc mới. ngoài ra họ còn tái đào tạo kiểm tra nhân viên cũ để đảm bảo Nhân viên của mính hoàn toàn đáp Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 24 . tai nạn.… nhƣng công ty vẫn chƣa có những cuộc kiểm tra. 1) Công tác đào tạo Khi tiếp xúc với Sài Gòn – Mai Linh.công ty cung cấp thông tin này). Khi tham khảo một số quy trình Huấn luyện (xem thêm phần PHỤ LỤC). niềm tin khác nhau nên việc đào tạo họ trở thành những con ngƣời chất lƣợng đồng đều. Đôi khi những chính sách nhân sự của công ty thiên nhiều về tình cảm: xây dựng công ty nhƣ một gia đính. công ty đang cố gắng xây dựng và làm cho những con ngƣời trong công ty có thể tin tƣởng và làm việc tốt nhƣ nhau nhƣ “mạ” (để trồng lúa).… . gọn.ĐẠI HỌC HOA SEN Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh (hiện tại) mới tiếp nhận công ty (từ Giám đốc cũ) hơn 2 tháng nên còn nhiều thứ đang trong quá trính thay đổi. Công tác đào tạo trong công việc tuy nhanh. đỡ tốn kém. Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh chia sẻ những triết lý và chiến lƣợc sắp tới cho chúng tôi rất hay. chƣa quy củ. Tuy nhiên điều đó là rất khó. Mặc dù. Điều này còn phụ thuộc nhiều về thời gian sắp tới.

hải cảng. Chƣơng trính đạo tạo cung cấp Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ (tham khảo Internet): Bài 1: Hƣớng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ. áp tải hàng hóa. Bài 7: Phƣơng pháp bảo vệ kho bãi. khu cao ốc Bài 2: Phƣơng pháp bảo vệ nhà máy. chất nổ. hội chợ. biên bản. Bài 5: Phƣơng pháp bảo vệ triển lãm. Bài 8: Phƣơng pháp áp tải tiền. nhà sách.ĐẠI HỌC HOA SEN ứng đƣợc về chuyên môn. Bài 2: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. phù hiệu. tƣờng trình sự việc. Bài 3: Phƣơng pháp bảo vệ siêu thị. Những kiến thức nâng cao: “Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn. khu vui chới. giải trí. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 25 . sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu. Ngoài ra còn có những kiến thức chuyên sâu: “Phƣơng pháp bảo vệ các mục tiêu” (Tham khảo Internet) Bài 1: Phƣơng pháp bảo vệ văn phòng. Bài 6: Phƣơng pháp bảo vệ sô ca nhạc. xí nghiệp sản xuất. khách sạn. theo dõi một số đối tƣợng cụ thể. Bài 9: Phƣơng pháp điều tra. cấp hiệu của lực lƣợng bảo vệ. Bài 4: Phƣơng pháp bảo vệ nhà hàng. nghiệp vụ). Bài 2: Phƣơng pháp làm báo cáo. Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng trang phục.

tự vệ.Thời gian đào tạo là một tháng. gây dƣ thừa lãng phí. tình trạng sức khỏe không cho phép) 2) Công tác tuyển dụng Đối với công ty bảo vệ thì quy trình tuyển dụng nhƣ vậy khá là ổn. nghiệp vụ. Một quy trình tuyển dụng trong thực tế có nhiều bƣớc và đƣợc áp dụng chung cho ngành nhân sự. Đối với những nhân viên cũ của công ty. tấn công. hoàn thành chƣơng trình học tập.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.ĐẠI HỌC HOA SEN Ngoài những kiến thức chuyên môn. và khả năng ứng biến với những tình huống thực tế (Tham khảo Internet) Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tình huống Bài 4: Cách thức xử dụng phƣơng tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. công ty tuyển dụng bảo vệ nên bƣớc phân loại hồ sơ không cần thiết. Còn đối với công ty Sài Gòn Mai Linh là công ty nhỏ nên quy trình tuyển dụng cũng khá gọn và phù hợp với loại hình kinh doanh của công ty. công ty nên có những chính sách khuyến khích hoặc luân chuyển họ qua công tác quản lý hoặc huấn luyện nhân viên mới khi họ không còn hoạt động tác nghiệp tốt (lớn tuổi. Loại hình kinh doanh của công ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ nên ứng viên không cần về Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 26 . ở bƣớc kiểm tra tình hình sức khỏe và lý lịch nên gộp chung vào một bƣớc. Tuy nhiên. cần đơn giản hơn về quy trình tuyển dụng. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu. công ty nên đƣa vào công tác đào tạo của mình những bài thực hành để nhân viên của mình thể hiện bản lĩnh.

BHXH đƣợc đáp ứng theo chình sách nhà nƣớc. 3) Lƣơng. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 27 . thƣởng. Vì vậy.ĐẠI HỌC HOA SEN trính độ. chúng tôi vẫn muốn kiến nghị về vai trò của ngƣời Quản trị nhân sự. họ chỉ biết mức lƣơng cuối cùng theo giờ mà họ làm việc. phúc lợi Công ty chƣa xây dựng đƣợc bảng lƣơng cho ngƣời lao động. quy trình của công ty có thêm bƣớc kiểm tra hình thể. sức khỏe và lý lịch cá nhân. công ty nên có những tiêu chuẩn đánh giá riêng để từ những bảng đánh giá đó có thể phát hiện ra những nhân viên có tiềm năng và đƣa vào công tác quản lý (có thể cho họ đi đào tạo). Thực trạng công ty cho thấy công ty khá uy tín và chất lƣợng nhân viên cao khi chƣa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. qua những tài liệu chúng tôi có. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc tình lƣơng. 4) Đánh giá thành tích Công ty Sài Gòn – Mai Linh có đánh giá thành tìch cho nhân viên. Ngƣời lao động không quan tâm nhiều đến việc tăng lƣơng hay cách tình lƣơng của công ty. Tuy nhiên. Trong công tác nhân sự. công việc này rất dân chủ khi nhân viên đƣợc tự biểu quyết đánh giá thành tìch công việc của nhau. 5) Vi phạm kỷ luật Công ty chƣa có Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động. Khi chƣa có bảng lƣơng nên ngƣời lao động chƣa biết mức lƣơng của mính đang nằm ở vị trí nào để có mục tiêu phấn đấu. Về cơ bản các chính sách phúc lợi của công ty nhƣ BHYT. sức khỏe và tính cách. Công việc tình lƣơng vẫn theo cách tính theo giờ. kỹ năng cao mà chỉ cần hình thể. Việc giám sát nhân viên khá tốt nên phát hiện đƣợc sai phạm nhanh chóng và có hƣớng giải quyết nhanh.

noå taïi M NV-ÑT Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự HCNS NV-ÑT Trang 28 .BHXH Keá toaùn 9 16h Kyõ naêng giao tieáp öùng xöû kinh doanh 10 04h Thaûo luaän Kinh doanh 11 20h PCCC 12 20h Sô cöùu thöông 13 20h Theå löïc giaùo vieân môøi giaùo vieân môøi NV-ÑT 14 20h ñieàu leänh NV-ÑT 15 40h Voõ thuaät NV-ÑT 16 12h Nghieäp vuï baûo veä nhaø maùy NV-ÑT 17 12h Nghieäp vuï baûo veä coâng tröôøng NV-ÑT 18 16h Nghieäp vuï baûo veä sieâu thò NV-ÑT 19 16h Nghieäp vuï baûo veä cao oác .BHYT.kyû luaät Traùch nhieäm lieân ñôùi.yeáu nhaân Nghieäp vuï baûo veä hieän tröôøng 22 08h Thaûo luaän NV-ÑT 23 04h Xöû lyù tình huoáng chaùy .aùp taûi tieàn.vaên phoøng NV-ÑT 20 16h NV-ÑT 21 08h Nghieäp vuï baûo veä SHOW.ĐẠI HỌC HOA SEN PHỤ LỤC 1) Công tác đào tạo: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY KHOAÙ (thôøi gian ) ST T TEÂN BAØI GIAÛNG 1 SOÁ GIÔ Ø 08h Toång quaùt veà HÑ BV chuyeân nghieäp PHOØNG GHI BAN GIAÛNG CHU DAÏY Ù HCNS 2 08h Cô caáu toå chöùc coâng ty HCNS 3 08h Noäi qui qui ñònh coâng ty HCNS 4 5 04h 04h HCNS HCNS 6 08h Khen Thöôûng .traùch nhieäm vaät chaát Phaùp luaät 7 08h Thaûo luaän HCNS 8 08H Qui cheá löông.

naêm 200….thaùng ……. Ngöôøi laäp ÑOÃ XUAÂN THAÉNG Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 29 .ĐẠI HỌC HOA SEN 24 04h Xöû lyù tình huoáng ñaùnh nhau taïi M NV-ÑT 25 04h NV-ÑT 26 04h Xöû lyù tình huoáng tai naïn lao ñoäng taïi M xöû lyù tình huoáng cheát ngöôøi taïi M 27 04h NV-ÑT 28 04h Xöû lyù tình huoáng keû gian ñoät nhaäp taïi M Thaûo luaän 29 16h Baùo caùo vaên baûn NV-ÑT 30 16h NV-ÑT 31 16h Caùch söû duïng vaø baûo quaûn coâng cuï hoã trôï OÂn taäp cuoái khoùa 32 08h Kieåm tra cuoái khoaù TC 364h NV-ÑT NV-ÑT (Moãi buoåi baèng 04 giôø) ngaøy …….

Khoâng ñuøa giôõn.ĐẠI HỌC HOA SEN NỘI QUY LỚP HỌC (Tà ệu ô COÂNG TY DV BV BAÛO AN BAO AN SECURITY ty Sà Gò – Ma L sử dụ t am k ảo COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ***** NOÄI QUY LÔÙP HOÏC “Ba Haø keøm t eo Quyeát Ñò soá 03/QÑ – NQLH ngaøy 31/7/2005 uûa G aùm Ñoá Coâ Ty DVBV Baûo A ” Taát caû moïi thaønh vieân: Caùn boä. Cuï theå: - Saùng vaøo luùc 07 giôø 45 phuùt - Chieàu vaøo luùc 13 giôø 15 phuùt. chæ thò cuûa Giaûng vieân .… ñeàu phaûi co ñôn xin pheùp vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo chæ hôi( Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 30 . 3. Khoâng ñöôïc pheùp ñi treã veà sôùm. Hoïc vieân phaûi ñeán lôùp hoïc tröôùc 15 phuùt. - Ngoân phong phaûi chuaån möïc: khoâng noùi tuïc. 2. Hoïc vieân phaûi theo chöông trình huaán luyeän – ñaøo taïo cuûa khoaù hoïc ñaày ñuû. chöôûi theà. moùng tay phaûi caét ngaén. bia hoaëc söû duïng caùc chaát kích thích khaùc. baùo caùo Giaûng vieân – trôï giaûng. saïch seõ. Tröôùc vaø sau giôø hoïc ñeàu phaûi taäp hôïp kieåm tra quaân soá. Khi vaøo lôùp hoïc: - Hoïc vieân phaûi maëc ñaày ñuû ñoàng phuïc do coâng ty caáp phaùt: phaûi goïn gaøng. caïo raâu. Khi oám ñau. 1. Hoïc vieän khoâng ñöôïc pheùp töï yù nghó hoïc khi chöa coù söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo – chæ huy coù thaåm quyeàn.Trôï giaûng. xaâm phaïm vaøo ñôøi tö ngöôøi khaùc. - Taùc phong trong lôùp hoïc phaûi nghieâm tuùc. khích baùc laãn nhau. gaây maát ñoaøn keát noäi boä. beänh taät hoaëc gia ñính co höõu söï. 4. hoïc vieân tham döï khoùa hoïc ñeàu phaûi chaáp haønh nghieâm noäi quy lôùp hoïc. toùc hôùt cao. - Caám tuyeät ñoái khi vaøo lôùp hoïc trong traïng thaùi say röôïu. Chaáp haønh nghieâm meänh leänh. haêm doaï hoaëc coù lời noùi kích ñoäng. laø uûi caån thaän. khoâng ñöôïc huùt thuoác trong giôø hoïc. Tröôøng hôïp nghæ quaù 3 ngaøy khoâng xin pheùp seõ bò gaïch teân khoûi danh saùch lôùp hoïc. 5.

Khi caàn gì phaûi hoûi ngöôøi coù traùch nhieäm khoâng töï tieän laøm theo yù thích caù nhaân.ĐẠI HỌC HOA SEN Hoïc vieân khoâng ñöôïc pheùp xin nghæ qua ñieän thoaïi tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät coù vieäc nghieâm troïng trong gia ñình. kieåm tra. Hoïc vieân phaûi ñöùng daäy chaøo Giaûng vieân – trôï giaûng khi Giaûng vieân – trôï giaûng vaøo lôùp vaø khi keát thuùc buoåi hoïc. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 31 . Phaûi neâu cao tinh thaàn baûo veä cuûa coâng: Baøn gheá. Neáu gaây ra baát kyø thieät haïi taøi saûn naøo hoïc vieân phaûi boài thöôøng toaøn boä taøi saûn ñoù. 7. 9. coâng taùc vaø trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. trang thieát bò. thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp. Khoâng xaâm phaïm taøi saûn rieâng ngöôøi khaùc. Hoïc vieân phaûi ghi cheùp baøi ñaày ñuû khi tham gia khoùa hoïc vaø oân baøi kyõ ñeå coù keát quaû thi toát nhaát. Phaûi neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä. neáu vi phaïm tuøy theo möùc ñoä nghieâm troïng seõ bò xöû lyù töø khieån traùch ñeán buoäc thoâi hoïc. Nghieâm caám hoïc vieân chia beø keùo phaùi cuïc boä ñòa phöông gaây maát ñoaøn keát noäi boä. Tröôùc vaø sau giôø hoïc. hoïc vieân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu (sao cheùp. ñeàu phaûi caét cöû hoïc vieân tröïc nhaät laøm coâng taùc veä sinh goïn gaøng saïch seõ lôùp hoïc. Yeâu caàu caùc hoïc vieân thöïc hieän nghieâm tuùc caùc noäi quy treân. neáu hoïc vieân naøo vi phaïm seõ phaûi chòu hình thöùc kyû luaät nghieâm khaéc nhaát. hoïc vieân luoân toû ra lòch söï teá nhò. 8. 10. 6. khoâng noùi chuyeän rieâng hay gaây maát traät töï trong lôùp laøm aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc. Trong caùc kyø thi. Trong giôø hoïc. Xöùng ñaùng laø hoïc vieân cuûa coâng ty veä só Baûo An. 11. copy).

Ñieàu 4: Caùc oâng tröôûng phoøng. HCM. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 32 . ban thuoäc coâng ty coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. ngaøy 31 thaùng 07 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ BAÛO AN - Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 4102026143 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12/11/2004.ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tà L sử dụ t am k ảo) COÂNG TY DV BV BAÛO AN VIEÄT NAM Soá: 03 /QÑ – NQLH -2005 ệu Sà Gò – Mai COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ------------------------------TP. Löu (HCNS). QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1: Ban haønh “Noäi quy lô p hoïc” (Co noäi dung keøm theo) Ñieàu 2: Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï. Xeùt ñeà nghò cuûa Tröôûng Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï. Caên cöù vaøo cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng ngaønh ngheà hoaït ñoäng dòch vuï baûo veä cuûa coâng ty Caên cöù chöùc naêng nhieäm vuï quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác coâng ty. Phoøng Nghieäp Vuï – Ñaøo Taïo coù chöùc naêng tham möu vaø toå chöùc thöïc hieän toát quyeát ñònh naøy Ñieàu 3: Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. COÂNG TY DV BV BAÛO AN GIAÙM ÑOÁC Nôi nhaän: Nhö ñieàu 4.

nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty. Xeùt naêng löïc caùn boä vaø nhu caàu coâng taùc.2986018 Tp HCM . Theo ñeà nghò cuûa Tröôûng phoøng nhaân söï.2136654 .TPHCM ÑT:08. Ñieàu 3 : Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.BH-ÑN ÑT: 061.Nhö ñieàu 4 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 33 . Huyeän Traûng Bom. QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Boå nhieäm oâng : NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI Sinh naêm : 1983 Nguyeân quaùn : Aáp 7 Xaõ Soâng Traàu.Fax: 08.3954697 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8 phöôøng 4 quaän 8.Xaõ hoùa An. Ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng ty TNHH – TMDV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007. Nôi nhaän : .Haïnh Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH CTY TNHH TM-DV BV NAM SAØI GOØN MAI LINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc Laäp –Töï Do. Tænh Ñoàng Nai CMND : 271579106 Giöõ chöùc vuï : PHOÙ PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Ñieàu 2 : Quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh cuûa Coâng ty. Caên cöù chöùc naêng . Ñieàu 4 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 34 .ĐẠI HỌC HOA SEN - Löu vaên phoøng Coâng Ty.

Phöôøng 4. . . II. dò hình.Ñoái vôùi nam: .com. 2.… ñeà nghò noäp keøm hoà sô ñeå xem xe t. khoâng coù dò taät. . khoâng coù tieàn aùn.Söùc khoûe toát.Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 35 tuoåi.Caùc tröôøng lôùp ñaõ qua.Quoác loä 1k. HOÀ SÔ HOAØN CHÆNH GOÀM COÙ: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 35 .60m trôû leân .saigonmailinhsecurity.Boä ñoäi. . 2986018 Website: www.Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 30 tuoåi.Tel: 08.Chieàu cao: 1.Chöùng chæ voõ thuaät.Phaåm chaát ñaïo ñöùc toát. . tai thính. Quaän 8 . Baèng laùi xe oâ toâ.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ QUY CHEÁ TUYEÅN DUÏNG NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ I. .Chieàu cao: 1. khoâng coù beänh truyeàn nhieãm.Trình ñoä vaên hoùa: Toát nghieäp 10/12 . tieàn söï.Bieân Hoaø .com.Ca c naêng löïc ñaëc bieät kha c. TIEÂU CHUAÅN CAÙ NHAÂN 1. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.2136654 Fax:08.Caùc tieâu chuaån khaùc quy ñònh gioáng nhö nam giôùi. maét tinh.Caân naëng: 47 kg trôû leân.ĐẠI HỌC HOA SEN 2) Công tác Tuyển dụng: QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.Hoaù An . xuaát nguõ. 3.Trình ñoä ngoaïi ngöõ: Bieát giao tieáp trôû leân.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.68m trôû leân . . .HCM 179 ñöôøng soá 8.Ñoái vôùi nöõ: .Caân naëng: 58 kg trôû leân.Caùc chöùng chæ khaùc lieân quan ñeán caù nhaân (neáu coù) (phaàn xeùt öu tieân) . .Ñoàng Nai Tel: 061. coâng an ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï.

2. 01 giaáy khaùm söùc khoûe taïi beänh vieän ña khoa caáp quaän. 01 baûn photo giaáy chöùng nhaän toát nghieäp trung hoïc cô sôû coù chöùng thöïc sao y taïi cô quan coù thaåm quyeàn. vôï choàng. ñaøo taïo huaán luyeän. 7. 5. 4. xaõ nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù. 6. phaûi khai ñaày ñuû roõ raøng töøng thôøi kyø vaø caùc moái quan heä: cha. con laøm gì? ôû ñaâu? coù xaùc nhaän cuûa UBND phöôøng. Neáu öùng vieân naøo coù ñuû ñieàu kieän.Bao ñöïng hoà sô.Ñôn xin vieäc . 8. HÌNH THÖÙC TUYEÅN DUÏNG.Baûn cam keát . 01 phieáu chöùng nhaän lyù lòch do Sôû Tö Phaùp Tænh hoaëc Thaønh Phoá nôi cö truù caáp. taïm vaéng. . 02 lyù lòch (coù daùn aûnh côõ 3 x 4) ñoùng daáu giaùp lai.ĐẠI HỌC HOA SEN 1. tieán haønh phoûng vaán. 9. meï. Coâng ty in hoà sô thoáng nhaát maãu (Baùn taïi Vaên phoøng Coâng ty).Lyù lòch . 01 ñôn xin vieäc laøm. III. Neáu ôû tænh phaûi coù xaùc nhaän taïm truù. 01 baûn sao chöùng minh nhaân daân (coù coâng chöùng). naêng löïc thì tieáp nhaän. 3. huyeän khaùm. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan ñeán caù nhaân (baûn sao). Coâng ty tröïc tieáp thu nhaän hoà sô. anh chò em ruoät. kieåm tra naêng khieáu vaø thaåm tra laïi hoà sô. COÂNG TY TNHH TM-DV BVSAØI GOØN MAI LINH GIAÙM ÑOÁC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 36 . 01 baûn sao hoä khaåu thöôøng truù coù chöùng thöïc sao y.

. .v… bản sao đều phải có giấy chứng nhận sao y bản chình.Tự Do. phải khai đầy đủ rõ ràng từng thời kỳ và các mối quan hệ: Cha. 3. công an đã hoàn thành nghĩa vụ. xã nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú.Nếu ở tỉnh phải có xác nhận tạm trú. ngày 08 thaùng 0 1 Naêm 2007 QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ. b. -Bộ đội. Mẹ. xuất ngũ.ĐẠI HỌC HOA SEN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH TM-DV-BV SAIGON MAI LINH PHÕNG NHÂN SỰ Số:01/QĐ/TD/2007 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập . Chị em ruột. -Phẩm chất đạo đức tốt không có tiền án. -Các năng lực đặc biệt khác…. không có dị tật. HÍNH THỨC TUYỂN DỤNG: Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 37 .Hạnh Phúc Biên Hoà.01 đơn xin việc làm viết tay có dán hính 3 x 4 . . vợ chồng. -Các giấy tờ. mắt tinh.01 bản sao hộ khẩu thƣờng trú có chứng nhận sao y .01 giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp quận. tạm vắng. xã nơi thƣờng trú thaåm tra. có dấu niêm phong. con làm gí ? Ởđâu? Có xác nhận của UBND phƣờng. tai thình. c. chứng chỉ võ thuật. . HỒ SƠ HOÀN CHỈNH GỒM CÓ: . dị hính.02 lý lịch (có dán ảnh cỡ 3x 4 ) đóng dấu giáp lai.. xác nhận dán kìn. 2. không có bệnh truyền nhiễm.01 bản xác minh lý lịch do công an phƣờng..Đối với nữ: -Chiều cao: 1m56 trở lên -Cân nặng: 48 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 30 tuổi -Các tiêu chuẩn khác qui định giống nhƣ nam giới.v.Đối với nam: -Chiều cao: 1m67 trở lên -Cân nặng: 58 kg trở lên -Tuổi đời:Từ 20 đến 38 tuổi -Trính độ văn hoá:Tốt nghiệp 10/12 -Sức khoẻ tốt. -Chứng chỉ võ thuật -Các trƣờng lớp đã qua. ngoại ngữ. huyện khám. chứng chỉ khác có liên quan đến cá nhân nhƣ quyết định xuất ngũ. tiền sự.Các chứng chỉ khác liên quan đến cá nhân (nếu có) nhƣ: -Chứng chỉ ngoại ngữ.01 bản photô giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học có chứng nhận sao y tại cơ quan có thẩm quyền. 1/ TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN: a. Anh.v…v… đề nghị nộp kèm hồ sơ để xem xét.

Nếu ứng viên nào có đủ điều kiện. caàu vai… .000 ñ/ 26 coâng chöa keå caùc phuï caáp taêng ca.000 ñ/ ñeâm Ngoaøi ra coøn caùc loaïi phuï caáp ñaëc bieät khaùc: thöôûng chuyeân caàn. Chế độ đãi ngộ: . Thời gian đào tạo : 45 ngaøy 5.Cô hoäi thaêng tieán nhanh GIAÙM ÑOÁC ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 38 . caø vaït. Và thử việc: 01 tháng = 30 ngày (möùc löông thöû vieäc = 900.Cheá ñoä baûo hieåm ngheà nghieäp cao .Hoïc boãng cho hoïc vieân khaù.01 aùo khoùac .Mieãn phí ñaøo taïo.Mieãn phí nhaø ôû .000 ñ/ thaùng Caùc vò trí khaùc nhö ca tröôûng.000ñ/thaùng) Tha ng thö hai laõnh: 1.Boá trí vieäc laøm ngay sau khi ñaøo taïo . Ñoàng phuïc goàm: . gioûi .000đ (sáu trăm ngàn đồng chẵn).02 boä ñoàng phuïc baûo veä: no n.BHYT ñaày ñuû .BHXH. . ca ñeâm… Thaùng thöù ba laõnh : 1. Nếu nhân viên trúng tuyển đƣợc đi đào tạo huấn luyện phải đóng tiền ñoàng phuïc là: 600.000/ tieáng Phuï caáp ca ñeâm: 4.200.Khen thöôûng hôïp lyù .000. kiểm tra năng khiếu và thẩm tra lại hồ sơ.01 aùo ñi möa .01 ñoâi giaøy Toàn bộ kinh phì trong thời gian huấn luyện. 4. ca ñeâm… Taêng ca ngoaøi giôø: 6.Löông cao vaø thanh toaùn ñuùng kyø .Hoå trôï tieàn ñoàng phuïc. đào tạo do công ty tài trợ.Coù quyõ hoå trôï nhaân vieân cho vay tieàn khi nhaân vieân gaëp khoù khaên veà taøi chính . khoâng thu tieàn theá chaân . lên danh sách phỏng vấn. traùch nhieäm… Toång thu nhaäp haøng thaùng cuûa nhaân vieân baûo veä: 2.000. ñoäi tröôûng seõ coù cheá ñoä cao hôn 6. năng lực thí tiếp nhận cho đi đào tạo huấn luyện.000 ñ/26 coâng chöa keå ca c phuï caáp taêng ca.ĐẠI HỌC HOA SEN Công ty trực tiếp thu nhận hồ sơ.

.2986018 . phu t .Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng .coù theå khoâng ñöôïc taêng löông sau ……… tha ng thöû vieäc . : Hai beân cuøng thoûa thuaän veà coâng vieäc . noäi qui coâng ty . Ñaïi dieän Coâng Ty : Phoøng Haønh …………………………………………………….TPHCM ÑT:08.caùc quyeàn lôïi . neáu ñaõ ñi laøm phaûi coù quyeát ñònh nghæ vieäc nôi tröôùc ñaây laøm vieäc .cheá ñoä daønh cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñaàu laøm vieäc taïi coâng ty nhö sau : I. seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm .HCM . nhöõng qui ñònh . BIEÂN BAÛN THOÛA THUAÄN VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG THÖÛ VIEÄC TP. III. Ñoái vôùi Coâng ty : . Ñieàu kieän chung vôùi hai beân : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 39 .Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty . II. - Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäâng : Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty . Chaùnh – Nhaân CTY Söï TNHH .Traû löông ñuû.BH-ÑN ÑT: 061..Oâng : Ngöôøi lao ñoäng xin vieäc Hoïteân ………………………………………………………………………………………………………. laøm vieäc coù traùch nhieäm Ñeán xin vieäc phaûi mang theo hoà sô caù nhaân xin vieäc ( phaûi ñaày ñuû thoâng tin caù nhaân ngöôøi ñeán xin vieäc ) Lai lòch roõ raøng .Quaän 8. ñuùng thôøi haïn . caùc vaên baèng ( neáu coù ) Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp ..2603419 VPÑD: 179 ñöôøng soá 8.Fax: 08……………………….Xaõ hoùa An.Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng naøo sai phaïm qui ñònh coâng ty . vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh . hoaëc töï yù boû vieäc khoâng baùo tröôùc ..Taïi ………………………………………………………………………………. ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 Vaøo lu c : ………giôø ……. Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Sieâng naêng . thaät thaø .Caùc hoå trôï cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc .Hoå trôï khi ngöôøi lao ñoäng gaëp khoù khaên ( khoâng vöôït quaù 15 ngaøy löông ) .ĐẠI HỌC HOA SEN BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄTNAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang.

.. moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû veà sau khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng .Keå töø ngaøy ky vaøo giaáy thoûa thuaän naøy . Ngöôøi söû duïng lao ñoäng Trang 40 . ( hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau ).ĐẠI HỌC HOA SEN - Thôøi gian thöû vieäc laø : …………. Baûn thoûa thuaän ñöôïc laäp thaønh 02 baûn .Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn thoûa thuaän naøy . Tha ng .Keå töø ngaøy ………….. IV. Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng . naêm 200… Ngöôùi lao ñoäng Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự N aøy ………T aù …… naêm 200. Tha ng ……….Giaáy naøy co hieäu löïc thoûa thuaän trong ………… tha ng . Keát luaän : .

....... ....chöùc vuï......... LOGO... 2986018 Website: www.............com......... Ñeán: …………………………………......ĐẠI HỌC HOA SEN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Ma L u ấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang. Neáu trong thôøi haïn 01 naêm....... Sinh ngaøy :………tha ng……naêm……...... Nam º Nöõ º Chieàu...... thôøi gian quy ñònh laø 30 ngaøy...........Quoác loä 1k................ 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.. phaûi töï tuùc nôi aên.. khi anh ( chò ) ñöôïc coâng ty tieáp nhaän vaø huaán luyeän ñaøo taïo hoaëc ñi laøm ngay thì phaûi ñoùng cho coâng ty soá tieàn laø : 600........ ................. 2... neáu anh ( chò ) ñöôïc tieáp nhaän vaøo coâng ty laøm nhaân vieân baûo veä.... Boä phaän coâng taùc ………………………………………………………………. ñeå traùnh vieäc coù moät soá nhaân vieân sau khi nhaän ñöôïc ñoàng phuïc do coâng ty caáp thì töï yù nghó vieäc....Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?.....Tham gia cheá ñoä BHXH.. chính xaùc caùc thoâng tin döôùi ñaây Hoï vaø teân :……………………………………... Do ñaëc ñieåm vaø tính chaát ngheà nghieäp cuûa ngöôøi nhaân vieân baûo veä laø phaûi maëc ñoàng phuïc cuûa Coâng ty khi laøm nhieäm vuï..000ñ tieàn ñoàng phuïc...... …….. Quaän 8 Tel: 08.Ñöôïc kyù Hôïp ñoàng LÑ thöû vieäc vaø Hôïp ñoàng LÑ chính thöùc theo ñuùng qui ñònh cuûa Phaùp luaät lao ñoäng hieän haønh....vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _____________________________________________________________________________ PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ DÖÏ TUYEÅN VAØO LAØM NHAÂN VIEÂN BAÛO VEÄ Anh (chò) vui loøng ñieàn ñaày ñuû.Trính ñoä vaên ho a:...Bieân Hoaø ..2136654 Fax:08........ Anh(chò) bieát ñöôïc nhu caàu tuyeån duïng cuûa chuùng toâi thoâng qua: Caùc trang Web º Baïn beø º Baùo chí º Ngöôøithaân º Dòch vuïvieäc laøm º... ñöôïc lo choå ôû khi coâng taùc xa................... anh ( chò ) nghó vieäc vôùi baát kyø lyù do naøo cuõng khoâng ñöôïc nhaän laïi soá tieàn treân vaø Anh(chò) phaûi hoaøn traû laïi NOÙN.... Phöôøng 4.... trong thôøi gian huaán luyeän Anh(chò) khoâng höôûng löông . Anh ( chò ) phaûi tham gia moät khoùa huaán luyeän nghieäp vuï ...Voû Thuaät:…………………........ Ñòa chæ thöôøng tru :…………………………………………………………………………………………………………...HCM 179 ñöôøng soá 8.. CAØ VAÏT...cao:…………Caân naëng:…………. Chö c vuï:……………………………………Nghieâp vuï chuyeân moân:…………………………………………………………… Tình traïng hoân nhaân: Ñoäc thaân º Co gia ñính º ly hoân º Soá con:…………………….Ñoàng Nai Tel: 061.... Baûo hieåm y teá....vn Email: saigonmailinhco@yahoo...............ngoïai ngöõ:……………....... kyõ naêng kha c:……………………………………………………………………………………………………………………….... CAÀU VAI cho Coâng ty.(Sau 01 naêm laøm vieäc cho coâng ty thì soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn laïi).......com...... Anh (chò) co ùchaáp nhaän khoâng?. Ñieän thoaïi lieân laïc:…………………………………………… Ñaõ töøng tham gia : quaân ñoäi º Coângan º Thôøi gian töø:………………………………...Ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc vaø naâng löông khi nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû  TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI 1...... Ñòa chæ lieân heä: …………………………………………………………………………………………………………….saigonmailinhsecurity.Ñöôïc ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï trong noäi boä Coâng ty vaø caùc tröôøng nghieäp vuï beân ngoaøi cho nhaân vieân......Hoà Chí Minh º * CHÍNH SAÙCH KHI ANH(CHÒ) VAØO LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH ... Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 41 . Anh(chò) coù ngöôøi quen hieän ñang laøm vieäc ôû Saøi Goøn Mai Linh khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù vui loøng cho bieát teân....... Hoaëc tö ø(Xin ghi roû)……………………………………… Nguyeän voïng nôi laøm vieäc cuûa Anh(Chò): Ñoàng Nai º TP.............. ngoaïi thaønh .... Coâng ty chæ trang bò caùc thieát bò vaø coâng cuï hoïc taäp...Hoaù An ...........

................ĐẠI HỌC HOA SEN 3................... anh (chò) coù chaáp nhaän khoâng? …………………………………………………………………………………………........... 15.................... Khi coù nhöõng söï coá vi phaïm phaùp luaät nhö CÖÔÙP GIAÄT......... töø tröôùc ñeán nay anh ( chò) coù laøm gì sai phaïm ñeán phaùp luaät khoâng? Coù º khoâng º Neáu coù xin ghi roõ trong tröôøng hôïp naøo?.................................... .......... khi laøm nhieäm vuï ñoàng nghieäp cuûa baïn laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng baïn xöû lyù nhö theá naøo? a)laøm ngô º b) khuyeân khoâng laøm theá seõ vi phaïm noäi quy º c) cho ra ( nhöng baùo laïi caáp treân) º d) khoâng cho ra laäp bieân baûn º 12............TROÄM CAÉP….............................………………………………………………………………………………………………………............ nöõ giôùi khoâng ñöôïc mang nhieàu ñoà trang söùc .............................. khoâng ñöôïc nhuoäm to c kha c maøu..... ……………………………………………………………………………………………………………………….................. nam giôùi phaûi caét toùc ngaén.......................................... khi caáp treân cuûa baïn xuùi duïc baïn thoâng ñoàng laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) ñoàng yù ( phuïc tuøng meänh leänh) º b) khoâng ñoàng yù ( choáng leänh)º c) ñoàng yù ( nhöng baùo laïi cho caáp treân cao hôn ) º d) baùo caùo caáp treân ngay khi nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò º 13.................................... Neáu ngöôøi quen hay ngöôøi thaân cuûa baïn laáy caép taøi saûn maø baïn phaùt hieän ñöôïc baïn xöû lyù nhö theá naøo ? a) nhaéc nhôû giöõ laïi º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) laøm lô khoâng baùo caùo º d) thoâng ñoàng º 9..........................Anh(chò) co ùchaáp nhaän khoâng?..…Anh(chò) co chaáp nhaän khoâng?........... Trong luùc ñang thi haønh nhieäm vuï taïi muïc tieâu..................Do ñoù khi coâng ty coù yeâu caàu laøm theâm giôø............anh(chò) coù chaáp nhaän khoâng?………………………………………… 7.......................... trong khi tröïc neáu coù ñoái töôïng khaùc duøng vuõ löïc coù yù ñònh ñaùng baïn hoaëc ñoàng nghieäp cuûa baïn thì baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) Ñaùnh laïi º b) boû chaïy º c) thoâng baùo cho caùc vò trí khaùc hoã trôï º d) giaiû thích khuyeân can º 11........ do ñoù coâng ty coù nhöõng quy ñònh raát chaët cheõ ñoái vôùi nhaân vieân baûo veä trong khi laøm nhieäm vuï nhö: khoâng ñi treã veà sôùm................ khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia tröôùc vaø trong khi laøm nhieäm vuï.......taêng ca trong caùc ngaøy nghó ñònh kyø hay caùc ngaøy leã ( taêng ca ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä theo luaät lao ñoäng)...........ngoaøi khu vöïc muïc tieâu maø Anh(chò) co nhieäm vuï baûo veä thì Anh(chò) seõ xöû lyù tình huoáng ñoù nhö theá naøo?(ghi vaén taét caùch xöû lyù)... ANH (CHÒ) VUI LOØNG TRAÕ LÔØI NHÖÕNG CAÂU HOÛI TÌNH HUOÁNG SAU 8............. ....................... nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi ñaûm baûo an toøan 24/24 cho khaùch haøng... Theo Anh(Chò) thì moät ngöôøi nhaân vieân baûo veä chuyeân nghieäp caàn coù nhöõng phaåm chaát gì?......... Trong khi laøm nhieäm vuï neáu anh( chò) ñeå xaûy ra hö hoûng....... khi ñöôïc coâng ty ñieàu ñi coâng taùc ôû caùc tænh theo caùc hôïp ñoàng cung caáp baûo veä ........................................ Nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi laøm theo ñieàu kieän moãi ca 08giôø/ ngaøy vaø phuïc vuï theo nhu caàu cuûa khaùch haøng............ caïo raâu................ 4................ khi tröïc taïi vò trí coång neáu coù ngöôøi mang haøng hoùa ra coång baïn xöû lyù nhö theá naøo? a) cho ra º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) ñeà nghò xuaát trình giaáy tôø º 10............................................................. maát maùt taøi saûn cuûa khaùch haøng thì phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng ............. trong khi laøm nhieäm vuï taïi muïc tieâu baûo veä......................................................................................................................................................... anh( chò) coù hình xaêm trong ngöôøi khoâng? CoÙ º Khoâng º 14........................ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 42 . 6............. 5............

....................................................................................Thöôûng.................................................. chöùc naêng: Moâ taû coâng vieäc keøm theo .......... traû hoà sô : .... Khoâng tieáp nhaän : ..NS-HC ............. Ngaøy …… Tha ng ……Naêm… ….... ............Thöû vieäc : ............................................................................................................................... ......... .. naêm 2007................................................... Ñeà xuaát khaùc : ................................... .........................................................................................ĐẠI HỌC HOA SEN * Chuùng toâi xin chaân thaøn caûm ôn Anh(chò) ñaõ daønh thôøi gian cho buoåi phoûng vaán hoâm nay SGML... Chuyeân moân............... .......... ......thaùng ............. TP.............. phuï caáp.........................: Boä phaän : ...Tieáp nhaän : ................. ....................... ..NS-HC Pheâ duyeät ..........................Möùc löông : ....... Tröôûng boä phaän II.......... Ngaøy .........................................................................................Ñeà xuaát khaùc : .............................................................................................................................................................................Nhieäm vuï...................... tay ngheà Toå tröôûng Tröôûng boä phaän 1 2 3 I... trôï caáp: .. TT Coâng vieäc ñöôïc giao Ñaùnh giaù trình ñoä chuyeân moân......... Ñeà xuaát cuûa tröôûng boä phaän: .. : ................................................................................................................................... Ngöôøi döï tuyeån BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) Soá :03/BCNL-SGML BAÙO CAÙO KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC Hoï teân öùng vieân ........................................Thu nhaäp/thaùng :.......................... ....................... Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Giaùm ñoác Trang 43 ................ Ñeà xuaát cuûa TP....................... . Vaøo danh saùch döï phoøng : ............................................................. ..............

NS-HC ñeå laøm thuû tuïc thöû vieäc. . Ñeán thöû vieäc taïi. thaùng ….. naêm 2007. lieân heä P.Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: .. Ngaøy …. Keå töø ngaøy 04 /12/2006 Ñeà nghò ………….Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty. P...Nhaân söï – Haønh chính Nôi nhaän: .Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty. Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò : ……………………………………………………………………….Caùc boä phaän lieân quan.Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty. thaùng …. Phoøng NS – HC thoâng baùo: Anh/chò :…………………………………………….Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty. Chính thöùc nhaän coâng taùc taïi:PHCNS -ï Coâng ty Saøi Goøn Mai Linh Soá: ………………………………………………………………………………………. Ngaøy …. naêm 2007 P. .Caùc boä phaän lieân quan. .Löu NS-HC THOÂNG BAÙO TIEÁP NHAÄN ..NS-HC ñeå laøm thuû tuïc nhaän vieäc.Löu NS-HC Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 44 . : Vaên Phoøng Coâng Ty Saøi Goøn Mai Linh Keå töø ngaøy : ………………… ñeán ngaøy ………………hoaëc ñeán khi coù thoâng baùo thay theá khaùc..ĐẠI HỌC HOA SEN THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) THOÂNG BAÙO THÖÛ VIEÄC . . lieân heä P. Ñeà nghò ……………….

Nôi Laøm vieäc : Theo yeâu caàu coâng vieäc. Phöôøng 4.ĐẠI HỌC HOA SEN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ NGHÓAVIEÄTNAM SAØI GOØN MAI LINH ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang. Ñieàu 2: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng : - Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng Traû löông ñuû. teát theo qui ñònh .000 ñoàng ) Ñöôïc nghæ chuû nhaät.xaêng.ñieän thoaïi )(Löông cô baûn 600.Quaän 8. 298 6018 Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc  BIEÂN HOAØ . Töø thöù 2. 8856089 VPÑD:179 ñöôøng soá 8..Xaõ hoùa An.TPHCM ÑT: 08. Nôi caáp :……………. Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng sai phaïm qui ñònh coâng ty . ngaøy ……… tha ng ………… naêm 2007 HÔÏP ÑOÀNG THÖÛ VIEÄC Chuùng toâi moät beân Baø : ÑAËNG THÒ ÑEÏP.( bao goàm tieàn : traùch nhieäm. Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp . leã . Hai beân thoaû thuaän kyù hôïp ñoàng thöû vieäc vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau : Thöû vieäc trong thôøi haïn : 02 thaùng . QL 1K . Quoác tòch : Vieät Nam Sinh ngaøy : ………tha ng … Naêm …… Nôi sinh : ……… Ngheà nghieäp : ………………………………………………………………… Ñòa chæ thöôøng tru :………………………………………………………………………………… CMND soá : ………………………… Ngaøy caáp : ………. Baét ñaàu töø ngaøy :……………Keát thu c ngaøy :……… Ñieàu 1: vò trí .Ñoàng Nai Moät beân laø : ………………………………… Nam / Nöõ . vaø seõ khoâng ñöôïc taêng löông sau 02 thaùng thöû vieäc. TP.BH-ÑN ÑT: 061. Aáp Caàu Hang . seõ tuøy theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm .Bieân Hoaø .Fax: 061. Ñieàu 3 : Phaàn thoaû thuaän : Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 45 . hoaëc töï yù boû vieäc maø khoâng baùo tröôùc Möùc löông theo cheá ñoä hieän haønh cuûa coâng ty. ñuùng thôøi haïn Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty . chòu söï ñieàu ñoäng cuûa tröôûng boä phaän Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty . Chöùc vuï : Giaùm ñoác Laø ñaïi dieän : CTY TNHH TM DV BV SAØI GOØN MAI LINH Ñòa chæ truï sôû :142/ 25A Toå 20. Xaõ Hoaù An .Fax: 08.côm.noäi qui coâng vieäc : - Thôøi gian laøm vieäc : 08h / moãi ngaøy ... T.thöù 7 . vaø theo luaät nhaø nöôùc ban haønh Caùc hoå trôï khaùc cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc .213 6654 .2603419 . Chö c vuï : ………………………………………………………………………………….

T aù ……. aêm 2007 Ngöôøi söû duïng lao ñoäng ÑAËNG THÒ ÑEÏP Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 46 . Ñieàu 4 : Nhöõng ñieàu khoaûn chung : - - Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn hôïp ñoàng thöû vieäc naøy . Coâng ty coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng thöû vieäc. Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc trong 02 tha ng .Keå töø ngaøy ……… Tha ng ……… naêm 2007 Ngöôùi lao ñoäng N aøy……. Trong thôøi haïn thöû vieäc neáu muoán nghæ vieäc phaûi thoâng baùo tröôùc vôùi Coâng ty 10 ngaøy . tính töø ngaøy thöû vieäc cho ñeán khi nghæ vieäc .ĐẠI HỌC HOA SEN - - - Thôøi gian thöû vieäc neáu khoâng ñaït nhu caàu cuûa Coâng ty. Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng vaø seõ thoaû thuaän laïi möùc löông . vaø seõ tính löông theo möùc ñaõ thoaû thuaän. moãi beân giöõ 01 baûn ñeå laøm cô sôû khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng . thôøi haïn hôïp ñoàng . Hôïp ñoàng thöû vieäc ñöôïc laäp thaønh 02 baûn . hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co naøo veà sau .Trong tröôøng hôïp chöa ñaït vaãn ñöôïc kyù hôïp ñoàng vaø möùc löông khoâng ñöôïc taêng trong voøng 03 thaùng keå töø ngaøy hôïp ñoàng thöû vieäc heát hieäu löïc .. Neáu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc taêng löông.

Ñaøo Tạo Xeùt phẩm chất năng lực vaø nhu cầu coâng taùc ĐIỀU ĐỘNG ĐIỀU I : Điều Ñộng Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Năm sinh : 1987 Maõ số: L .qui chế hoạt ñộng của coâng ty TNHH TM-DV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH ñựơc ban haønh ngaøy 10 thaùng 01 năm 2007. .BH-ÑN ÑT: 061.Đaøo tạo Nơi Nhận: .2986018 .Q 8 . Căn cứ vaøo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phoøng Nghiệp Vụ .Fax: 08.Nhƣ ñiều I.Xaõ hoùa An.giờ 30 phuùt.TPHCM ÑT:08.3954697 VPÑD: 179 Ñöôøng soá 8 Phöôøng 4 . SGML .ĐẠI HỌC HOA SEN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Ma L CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ u ấp COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM oäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc  ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang. Phoøng Nghiệp Vụ . Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG COÂNG TAÙC Số : 07/06/PNV    Căn cứ vaøo nội qui .004 Khoaù: I Laø nhaân vieân bảo vệ ñang laøm việc tại muïc tieâu : TÍCH HANH Đuùng vaøo luùc 9. Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007 Đến nhận nhiệm vụ bảo vệ tại mục tieâu : RDC ĐIỀU II: Ban Chỉ Huy mục tieâu: RDC Vaø Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH Coù traùch nhieäm thöïc hieän ñieàu ñoäng naøy ĐIỀU III: Leänh ñieàu ñoäng coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.Lƣu Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 47 .

ĐẠI HỌC HOA SEN Nguyeãn Duy Vöông Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 48 .

giaáy tôø .Löu vaên phoøng coâng ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự GIAÙM ÑOÁC Trang 49 .. Caên cöù vaøo hôïp ñoàng thöû vieäc soá: Theo ñeà nghò cuûa tröôûng phoøng nhaân söï QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1 : Quyeát ñònh cho thoâi vieäc ñoái vôùi : OÂng : Sinh naêm : Chöùc vuï : Hoä khaåu thöôøng truù : Lyù do : Thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty laø : thaùng ngaøy Töø ngaøy : thaùng naêm 2007 ñeán ngaøy thaùng naêm 2007 Ñieàu 2 : Oâng : .. Ñieàu 4: Quyeát Ñònh coù hieäu löïc töø ngaøy kyù..ĐẠI HỌC HOA SEN QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÄNG CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Phuùc ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang..... coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.Nhö ñieàu 5 ..3954697  TP. quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty....Bieân Hoøa Ngaøy thaùng naêm 2007 GIAÙM ÑOÁC Coâng Ty TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH - Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007 Caên cöù chöùc naêng ...Xaõ hoùa An.. Ñieàu 5 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø Oâng ………….. COÂNG TY TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH Nôi nhaän ... coù traùch nhieäm giao traû laïi cho coâng ty taát caû caùc trang thieát bò ....BH-ÑN ÑT: 061.... Ñieàu 3 : Ñôn vò giaûi quyeát tieàn löông vaø cheá ñoä theo quy ñònh cho oâng …………… ñeán heát ngaøy thaùng naêm 2007 ... nhieäm vuï .. phöông tieän laøm vieäc lieân quan ñeán coâng ty ..

HCM 179 ñöôøng soá 8.Ñoàng Nai Tel: 061.2136654 Fax:08.ĐẠI HỌC HOA SEN 3) Lƣơng thƣởng.Bieân Hoaø . 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP..com. Ngaøy … Tha ng…. phúc lợi: ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang. 2986018 Website: www.Quoác loä 1k.……………………………………………………………… Chöùc Vuï:……………………………………BoäPhaän:……………………………… … Ñeà Nghò Taïm öùng soá tieàn:…………………………………………………………… (Baèng Chöõ)…………………………………………………………………………… LÍ DO TAÏM ÖÙNG: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Thôøi Gian Thanh toa n:…………………………… ………………………………….com.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN _______________________________________________________________________ ÑEÀ XUAÁT TAÏM ÖÙNG Kính Göûi: BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH TM-DVBV SAØI GOØN MAI LINH PHOØNG NGHIEÄP VUÏ Hoï Teân Ngöôøi ñeà Xuaát:.saigonmailinhsecurity.vn Email: saigonmailinhco@yahoo. Phöôøng 4.Naêm 2008 Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 50 . Quaän 8 Tel: 08.Hoaù An .

ĐẠI HỌC HOA SEN Ban Giaùm Ñoác Ngöôøi Ñeà Xuaát Phoøng Keá Toaùn Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Phuï Traùch Boä Phaän Trang 51 .

com.com.000.000ñ Teân muïc tieâu Tích Hanh L004 L003 Ñ003 A001 Ñ002 H004 P001 S002 14/03/2007 1.200.000ñ 12/03/2007 900.200. Phöôøng 4.Ñoàng Nai Tel: 061.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.000ñ 01/03/2007 900.2136654 Fax:08.000ñ 07/02/2007 1.vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ ĐỀ XUẤT Kính Göûi : Ban Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH TM DV Baûo Veä Saøi Goøn Mai Linh Nôi göûi : Phoøng Nghieäp Vuï Ñaøo Taïo Noäi dung đeà xuaát: V/v( xeùt taêng möùc löông thöû vieäc cuûa nhaân vieân caùc muïc tieâu ) STT Hoï Vaø Teân 1 Mai Ngoïc Phuïng Long Leâ Vieát linh Ñoã Maïnh Linh Toâ Vaên Ñoâng Voõ Tuaán Anh Leâ Minh Ñöùc Phan Taán Haäu Leâ Vaên Phi Lyù Vieãn Sang 2 3 5 6 9 10 12 14 Maõ Soá L001 Ngaøy Möùc laøm vieäc löông 09/02/2007 1.000.Bieân Hoaø . 2986018 Website: www.000ñ 03/03/2007 900.Hoaù An .000ñ 12/02/2007 900.000ñ 03/02/2007 1.000ñ 23/02/2007 900. Quaän 8 Tel: 08.Quoác loä 1k.saigonmailinhsecurity. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.HCM 179 ñöôøng soá 8.000ñ Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh Tích Hanh YOSAVI YOSAVI FORD Duyeät Cuûa Ban Giaùm Ñoác naêm 2007 Ghi chuù Ca tröôûng Coù nghieäp vuï Bò canh caùo Ca tröôûng Ngaøy 30 thaùng 03 Ngöôøi Đề Xuất Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 52 .

DV BAÛO VEÄ SAÌ GOØN MAI LINH  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc --.o0o--TP. ngaøy thaùng naêm 200 BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI NHAÂN VIEÂN THAÙNG ……. STT Hoï teân NV Maõ soá Xeáp loaïi 223 1 Lyù do ñöôc xeáp loaïi NV kyù teân TOÀT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C LOAÏI A LOAÏI B Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự LOAÏI C Trang 53 .Kyù teân : ………………………………………………………………. Ngaøy ña nh gia : ………………………………….……………. Muïc tieâu : ………………………………..… Toång soá vò trì : ……………………… Toå tröôûng : ……………………………….HCM.……………………………………………………… Toång soá nhaân vieân : ……………..ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Đánh giá thành tích: BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) CTY TNHH TM . / NAÊM 200…….

ĐẠI HỌC HOA SEN
-

Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2 - Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû
lyù 01 laàn trôû leân.
Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do
01 ngaøy/ thaùng.
- Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.
ñöôc giao
Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc
- Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.
Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc-toát.
Giao.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät
Tö theá taùc phong laøm vieäc toát.
haïi ñeán uy tín, taøi saûn cuûa coâng ty vaø
- Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu
Thaùi ñoä laøm vieäc, giao tieáp toát.
khaùch haøng.
cuûa chæ huy muïc tieâu, cuûa coâng ty.
- Ñoàng phuïc, ñaàu toùc, Tö theá, Taùc - Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc
Cuûa nhaân vieân baûo veä.
Phong laøm vieäc chöa toát.
- Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu
01 laàn / thaùng

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 54

ĐẠI HỌC HOA SEN

5) Vi phạm kỷ luật:
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ
COÄNG
NGHÓAVIEÄTNAM
BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN
ÑT: 061.2603419 - 061.8856089
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8, P 4 ,Q8, TPHCM
ÑT:08.2136654
- Fax: 08.2986018

HOØA

XAÕ

HOÄI

CHUÛ

Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc


BAÛN KIEÅM ÑIEÅM
Kính Göûi : BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH
Teân
toâi
laø
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Chöùc
vuï
:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Hieän
coâng
taùc
taïi
:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Nay laøm baûng kieåm ñieåm naøy vôùi noäi dung nhö sau :
.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 55

ĐẠI HỌC HOA SEN
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Caên cöù vaøo loãi vi phaïm nhö treân , toâi xin ñeà xuaát möùc phaït cuï theå laø :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính trình Phoøng Nghieäp vuï vaø BGÑ coâng ty xeùt giaûm tröôøng hôïp cuûa toâi caên cöù vaøo möùc
ñoä thaønh khaån cuûa toâi
Chaân thaønh caûm ôn !
Ngaøy ………….. thaùng
…………... naêm 2007
Giaùm ñoác duyeät
Phoøng Nghieäp
Ngöôøi
laøm ñôn

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 56

..........vn Email: saigonmailinhco@yahoo.saigonmailinhsecurity..........vn SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN ______________________________________________________________________________ BAÙO CAÙO SÖÏ VIEÄC (V/v Nhaân vieân vi phaïm kyû luaät) Kính Göûi:…………………………………………………………………………………………… … Ngöôøi baùo ca o:………………………………………………………………………………………… Chö c vuï: ….......2136654 Fax:08. 395469 Fax: (061) VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.……………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngaøy ……tha ng………naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 57 .....Quoác loä 1k........…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………...Ñoàng Nai Tel: 061.. 2986018 Website: www.com... Phöôøng 4....Hoaù An ...............ĐẠI HỌC HOA SEN MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.. Quaän 8 Tel: 08..Bieân Hoaø ............. Noäi dung baùo caùo: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………....HCM 179 ñöôøng soá 8............com....

ĐẠI HỌC HOA SEN Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 58 .

ĐẠI HỌC HOA SEN DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH 142/25A Caàu Hang.Ngaøy …… tha ng ……naêm 2007 Phoøng nghieäp vuï Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 59 . 2986018 Website: www.Quoác loä 1k.com. 3954679 Fax: (061) 8856089 VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.Bieân Hoaø .com.Hoaù An .vn Email: saigonmailinhco@yahoo. Phöôøng 4.Ñoàng Nai Tel: 061.saigonmailinhsecurity.HCM 179 ñöôøng soá 8.vn ********************************************************************************************************* DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN VI PHAÏM KYÛ LUAÄT THAÙNG ………… NAÊM 2007 STT HOÏ TEÂN MAÕ SOÁ MT – LOÃI VI PHAÏM MÖÙC TRÖØ PHUÏ CAÁP GHI CHUÙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SGML.2136654 Fax:08. Quaän 8 Tel: 08.

2. Thời gian tái huấn luyện hàng năm đối với nhân viên cũ: 02 tuần Nội dung huấn luyện: Ø Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn yếu của nhân viên. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 60 . Ø Luật hính sự. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ Thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu: như hính thể. Ø Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng. Ø Bổ xung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trƣờng.nhân viên sẽ được tập trung trong các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập. Ø Huấn luyện tác phong điều lệnh. Ø Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Ø Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới. Ø Giới thiệu nội quy. Ø Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hính dịch vụ. các kỹ năng phản xạ cơ bản…. Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới: 02 tháng Nội dung huấn luyện: 3. Ø Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn. quy chế lao động công ty. Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản. Ø Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu. 1.ĐẠI HỌC HOA SEN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ (Tham khảo Internet) I. Ø Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty. dân sự và luật lao động Ø Võ thuật đối kháng cơ bản. trính độ nhận thức. Ø Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp.. lý lịch.

Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ. Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập. trách nhiệm đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật.vệ sĩ. Bài 3: Xây dựng tư tưởng. II. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.…) góp phần xây dựng đất nước. TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ Quốc Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng. GIÁO DỤC NHẬN THỨC. thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ .ĐẠI HỌC HOA SEN Ø Phổ biến tính hính an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm hiện đang xảy ra trong xã hội.VỆ SĨ A. Bài 2: Tình chất.vệ sĩ B. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ PHẦN I: CHÍNH TRỊ . tường trính sự việc. Bài 2: Phương pháp làm báo cáo. đặc điểm Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.PHÁP LUẬT A. nhiệm vụ. bảo vệ an ninh Tổ quốc. xì nghiệp. biên bản. thực hiện. Bài 4: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ . Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 61 . áp dụng pháp luật. nhà máy. Bài 5: Phương hướng. PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ . Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ: Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ. LÝ THUYẾT I.

phù hiệu. II. hải cảng. Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm. khách sạn. Bài 7: Phương pháp bảo vệ kho bãi. Bài 8: Phương pháp áp tải tiền. tự vệ. III. nhà sách. áp tải hàng hóa. khu vui chới.Thời gian đào tạo là một tháng. xì nghiệp sản xuất. theo dõi một số đối tượng cụ thể.ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 3: Anh văn giao tiếp Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục. Phương pháp phòng và chống khủng bố: Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mín. Bài 9: Phương pháp điều tra. Bài 6: Phương pháp bảo vệ sô ca nhạc. Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học. chất nổ. Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng. cấp hiệu của lực lượng bảo vệ. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 62 . THỰC HÀNH Bài 1: Động tác đội ngũ Bài 2: Canh gác cơ động Bài 3: Xử lý tính huống Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ Bài 5: Võ thuật: cơ bản. khu cao ốc Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy.… Bài 6: Sơ cấp cứu Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. B. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng. hội chợ. giải trì. Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị. tấn công.

III. các phần mềm nhƣ giáo trính điện tử. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Các ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ đƣợc đào tạo theo một chƣơng trính đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp đƣợc biên soạn bởi các giáo sƣ hàng đầu về lĩnh vực An ninh tại Việt Nam. hoàn thành chương trính học tập.Việc giảng dạy đƣợc thực hiện bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm. Bài 2 : Những phẩm chất cần có của ngƣời làm công tác bảo vệ tại mục tiêu. quy định của công ty . nghiệp vụ bảo vệ. kỹ năng giao tiếp. CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM Bài 1 : Sự hính thành và phát triển các công ty dịch vụ bảo vệ. CHƢƠNG II SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN VIỆT Bài 1 : Sự ra đời của Công ty Toàn Việt Bài 2 : Quy mô tổ chức và văn hóa công ty. quy chế lao động công ty Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 63 . nội quy. hính ảnh sinh động về nghiệp vụ bảo vệ. các đoạn phim. Học viên sẽ đƣợc đào tạo về pháp luật cơ bản.. tâm huyết thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao nhƣ máy chiếu. máy tình xách tay.. Bài 3 : Giới thiệu về nội quy.ĐẠI HỌC HOA SEN chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

kiểm tra và kiểm soát hàng hóa. Bài 4 : Công tác bảo vệ hiện trƣờng khi xảy ra sự cố… CHƢƠNG IV ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Bài 1 : Công tác tuần tra. phƣơng tiện… Bài 2 : Nhiệm vụ cơ bản tại các vị trì và quy trính thực hiện... 3/ Kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (lý thuyết và thực hành) Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 64 . Bài 3 : Các kỹ năng cơ bản của ngƣời làm bảo vệ chuyên nghiệp 1/ Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị công cụ hỗ trợ. Luật Hành Chính.. hệ thống báo trộm. canh gác. 2/ Kỹ năng lập biên bản sự việc. thiết bị an toàn. phạm pháp quả tang. CHƢƠNG III PHÁP LUẬT CƠ BẢN Bài 1 : Hiến pháp và pháp luật đối với ngƣời làm công tác bảo vệ Bài 2 : Các điều khoản trong Bộ Luật hính sự và dân sự Việt Nam Bài 3 : Tội phạm và các điều khoản trong Luật lao động..ĐẠI HỌC HOA SEN Bài 4 : Phổ biến về lƣơng và các chế độ phụ cấp.

ca nhạc.ĐẠI HỌC HOA SEN 4/ Kỹ năng về sơ cấp cứu y tế. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 65 . văn phòng Bài 5 : Văn hóa giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ trong môi trƣờng chuyên nghiệp CHƢƠNG V TÁC PHONG – VÕ THUẬT Bài 1 : Tác phong làm việc của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu Bài 2 : Các đòn thế võ thuật tự vệ. ngƣời bị nạn (lý thuyết và thực hành) 5/ Kỹ năng xử lý và ứng phó các tính huống khẩn cấp Bài 4 : Quy trính bảo vệ tại các mục tiêu 1/ Công trƣờng 2/ Nhà máy 3/ Siêu thị. 4/ Cao ốc. áp tải tiền – hàng hóa. hội chợ. chiến đấu và khống chế tội phạm CHƢƠNG VI CÁC KỸ NĂNG BỔ SUNG Bài 1 : Kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh Bài 2 : Sử dụng máy vi tình. triển lãm.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO CỤ THỂ TẠI CÔNG TY 1) Nội dung chương trình đào tạo: Bài 1: Lịch sử hính thành và phát triển nghề bảo vệ trong và ngoài nước Bài 2: Pháp luật căn bản Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các loại công cụ hỗ trợ Bài 4: Phương pháp lập các loại văn bản: biên bản. các sự kiện Bài 9: Võ thuật tự vệ Bài 10: Sơ cứu thương (YTẾ) Bài 11: Phòng cháy – Chữa cháy (PCCC) 2) Thời gian đào tạo: đào tạo từ 01 đến 03 tháng 3) Hình thức đào tạo: học tập trung tại hội trường Công ty. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 66 . nhận xét nhân viên để có kế hoạch liên tục đào tạo và phát triển nhân lực IV. Bài 5: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và văn hóa Doanh nghiệp Bài 6: Tiếng Anh giao tiếp căn bản Bài 7: Nhiệm vụ và qui trính làm việc tại các vị trì bảo vệ Bài 8: Nghiệp vụ bảo vệ: nhà máy. Mỗi người giám sát chịu trách nhiệm về đặc điểm tính hính và yêu cầu của mỗi sự kiện hoặc mục tiêu bảo vệ. bám sát thực tế và thường xuyên đánh giá. tường trính. những người giám sát của chúng tôi là những cán bộ có nghiệp vụ cao. Họ phải đặt ra mục tiêu và đưa ra chỉ tiêu để đạt được. báo cáo. và các nhân viên bảo vệ làm việc ở đó. có kinh nghiệm thực tế và biết làm thế nào để tạo ra một môi trường hoạt động chất lượng.ĐẠI HỌC HOA SEN Để luôn duy trí được tình chuyên nghiệp. công trường. cao ốc.

Học viên bị kỷ luật sẽ phải bồi thường chi phì đào tạo cho công ty. b. Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 67 . d. Học viên không đạt yêu cầu sẽ xét cho học lại hoặc thi lại vào khóa tiếp theo.HCM * Địa điểm học: Học và thực hành tại Sở cứu hỏa Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP. * Địa điểm học: Học tập trung tại Văn phòng công ty b. Trường học viên vi phạm nội quy lớp học. c. Chi phì đào tạo một học viên bao gồm: thuê giảng viên bên ngoài. Bài 11: * Giảng viên: Giảng viên Hợp đồng đào tạo với Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP. điện.000 đồng cho một học viên trong 3 tháng. Cuối khóa phòng đào tạo sẽ tổ chức thi các môn học bằng hính thức vấn đáp. nước. thuê mặt bằng.HCM c. trong quá trính học tập không tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên…phòng đào tạo sẽ lập biên bản và báo cáo lên Tổng giám đốc đề nghị chấm dứt hợp đồng đào tạo. Từ bài 01 đến bài 09: * Giảng viên: do Giảng viên công ty giảng dạy. chi phì quản lý…khoảng 600.ĐẠI HỌC HOA SEN 4) Giảng viên : a.HCM * Địa điểm học: Hội chữ thập đỏ TP. Bài 10: * Giảng viên: Giảng viên hợp đồng với Hội chữ thập đỏ TP.HCM 5) Thi kiểm tra kết qủa cuối khóa: a. Học viên đạt điểm số trung bính trở lên (5 điểm) trong thang điểm 10 sẽ bố trì thử việc tại các mục tiêu đã ký Hợp đồng với khách hàng.

ĐẠI HỌC HOA SEN e. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng đào tạo. 7) Cấp chứng chỉ nghề nghiệp: a. các học viên sẽ được đưa xuống thực hành công việc tại các mục tiêu. Sau khi thử việc đạt yêu cầu công ty sẽ ký Hợp đồng lao động và cấp chứng chỉ nhân viên Bảo vệ chuyên nghiệp cho học viên (Chứng chỉ này sẽ được lưu giữ tại Công ty). Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 68 . Sau thời gian học lý thuyết tập trung tại công ty. Tại đây học viên sẽ được chỉ huy hướng dẫn xử lý các tính huống thực tế. thiếu trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức yếu sẽ không ký Hợp đồng lao động. Học viên khi bị kỷ luật buộc bồi thường sẽ tình thời gian theo học tại công ty để bồi thường chi phì trên. 6) Thực tập nghiệp vụ tại mục tiêu: a. Học viên không phù hợp với công việc. b. b. Thời gian thực tập là 15 ngày.

.ĐẠI HỌC HOA SEN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngaøy ……thaùng……… naêm 200… Ngöôøi baùo caùo Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful