TIiuviendientu.

org

500 cau trac nghh~mDia 12
..... ., ~ , CAU HOI TRAC NGIHEM DlA LI 10 Giao vien: Nguyen Thi :Tbn Ngny~t Can 1: Nguyen nhan cO' beilIU kbien chung ta phai su dl,lng nhien phep cluen do khac nhau la: a. Do be m~t Trill £Iat cong b. Do yen diu sLr dl,lng khac nheu . c. Do vi tri lanh tho din the bi~n d. Do Woo dang liinh tho Cau 2: Miflt ph~lUg chieu do thuang co dil!lng Woo hQc la: a. Hinh non b. Hmh tru c. Mii\t phing d. Tat c~ cac y tten :Cau...3;_CO sCI de phan chia thanh cac IOil!li hep dUen: phUO'ng vi, Woo non, hinh ttl,lla: p a. Do vi tri liinh tho can the bi~n b. Do hiIm. d;;lng m~t chien c. Do vi tri tiep xric miflt chien d Do diflc diem Iu6i cllien Can 4: cO' sa de phan chia rnoi phep chien thanh 3lOil!li: dUng, ngang, nghieng la: a. Do vi trf tiep mc cua rn~t chien v6i dia can b. Do hlnh dilIIng milt chien c. Do vi tri lfum. tha can the bien d. Do dac diemlu6i chien . Can 5: Phep chien phUOng vi sir dl,lng m~t chien dO, a. Hlnh non h. M~t phllng c. Hmh tru d. Hinh 1I,lc ling .c.au....6: Trong phep chien phUOng vi dUng rniflt chien tiep xfic v6i dia d~n vi tri: a. qrc h. Vang cL,l'c c. Chi tuyen d. Xfch d;;lO Can 7: Tinh chinh xac trong phep chieu phuang vi dUng co d~c diem: a. Tang dan tir vi dQ thap len vi dQ cao b. Cao vang cL,l'cva giam dan vEl 2 phia c. Cao Cl2 cl,l'c va giarn dan vel cac vi dQ thap han d. Khong doi tren roan bQ lanb. tho the hi~n c:an8: Tfnh chinh xac trong phep chieu phuang vi ugang co d~c diem: a. Cao xich di.\o va giarn dan vEl 2 nUa cau Biic • Nam b. Cao kinh tuyell giCra va giarn dan Vel 2 phfa Dang - Tay c. Cao CI vi tri giao cua kinh tnyen giua va rich dil!lOva giam dan khi mng xa giao diem do d .. Cao CI vi tri giao cua kinh tuyen goc va xfch dil!lOvagiam dan khi caug xa giao diem do cau...2: Phep chien phUOng vi ngang thuaug dUc;1c dUng de ban dO,: a. Ban can Dang va ban can Tay b. Ban can Biic va ban can Nam c. Vi'mg cl,l'c d. Vimg vi dQ trung binh Can 10: TfOO chinh xac trong phep chien phUOng vi nghieng co d~c diem: a. Cao CI vi trl tiep xtic v6i m~t chien va giam dan khi caug xa diem tiep xric do b. Cao CI kinh tuyen giua va giam dan vel 2 phfa Dang - Tay c. Cao CI xich di.\o va giiim dan ve 2 phia Bac - Nam d. Cao CI vi dQ tiep mc v6i m~t chien va giam dan khi xa vi dQ do Can 11: Phep chien phUOng vi nghieng thuOng dUQ'c dung de ve ban dO,: a. Ban can Dang va ban can Tay h. Ban can Bac va ban can Nam c. Vi'iug cVc d. Vi'mg vi dQ trung binh .c.au...!2: Trong sO cac phep chien phUOng vi, phep chien co kha ruing the hi~n phan llillh tho CI xieb dil!lOv6i dQ chinh xac IOn ooat: . a. PhUOng vi dUng b. PhUOng vi ngang c. PhUOng vi nghieng d. Tat ca cac y tren Trong sO cac phep chien phUOng vi, phep chien co kha nang the bi~n phan liinh tho Tlly Au v6i dQ clllnh xac IOn ooat: a. PhUOng vi dUng b. PhUOng vi ngang c. PhUOng vi ugbieng d. ca a va b diing Can .14: Trong sO cac phep cluen phUOng vi, phep chien co kha nang the bi~n phan llinh tho cua
.~

m:

a

a

a a

ve

.cau...n:

a

TIiuviendientu.org

luc dia Nam CUc v6'i do chinh xac Ian nhat: a: PhUang v] dlrng b. PhUOng v] ngang c. Phuang v] nghieng d. cil a va c dUng Can 15: Tinh chlnh xac trong phep chh!n hlnh non dli'ng co d~c diem fa: a. Cao a kinh tnyen giua va giam dan ve 2yhia Bang ~Tay h. Cao xich d;;lOva giinn dan vi! 2 phia Bac - Nam c. Cao kinh dQ tiep xiic v6'i m~t chien va giam dan khi cang xa kinh dQ do d. Cao vi dQ tiep xtic v6'i m~t chien va giam dan khi xa vi dQ do c:an 16: Phep chien hinh non dUng thuaug dU"c su dl,lng de va nhUng phan IBnh tho cO d~c diem: .. .

a a a

a. Nam vi dQ trung binh, keo dai then chien Bac - Nam b. Nam a vi dQ trung binh, keo dai theo chien Bang - Tay c. Nam vi dQ thap, keo dai thee chien Bang - Tay d. Nam vi dQ cao, keo dill thee chien Dang - Tay Can 17: Phep chien hlnh tru dUng thuaug dU"c su dl,lng de va nhCrng phan Ianh tho cO d~c diem: . a. Nam gan cl,lc b. Nam gan xich d;;lO c. Nam gan vong cl,lc d. Nam CJ vi dQ trnng binh Can 18: Khi mnOn the hi~n nhCrng phau lilllh tho nam gan xicb d;;lOv6i dQ chinh xac cao nguOi ta thuOng dUng phep chien: a. Hinh non dli'ng va hinh tru dUng b. Phuang v] ngang va hinh tru dUng c. PhUOng v] ngang va hinh non dUng d. Phuang v] dUng va hinh tru dli'ng .cii.u...19: Khi mnOn the hi~n nhCrng phan IBnh tho nam vi dQ trnng binh v6'i dQ chfnh xac cao nguOi ta thUOng dUng phep chien: a. Phuang v] nghieng b. Hmh non nghieng c. Hinh tru nghieng d. Tat ca cac y tren .c.au..2D: Khi mnonthe hi~n nhCrng phan IBnh tho nam viing cl,lc v6'i dQ chfnh xac cao nguOi ta thuOng dung phep chien: a. Phuang v! dUng b. PhUOng v] ngang c. Hlnh non dUng c. Hlnh tru dli'ng Can 21: Ban do ti II! Ian la loai b.in do co ti Ie: a. Lan han ho~c b~ing 1:200000 "

a a a

a

a

b. Lan hen 1:200000 c. Lan han hoijic bang 1:100000 d. Be han ho~c bang 1:200 000

.ciu..2.2: Ban do giao khoa la lo;,ti b~1Ddo dU"c phan 10;,lidl,la theo:
a. Ti Ie ban do b. Pbam vi lauh tho c. MI,!~ dicit SU dl,lng d. a va b dung Can 23: Phuang phap ki hi~n thuO'ng dU"c dung de the hi~n cac doi tUc;1ngd!8 Ii co d~c diem: a. Phan bo v6'i pham vi rQng rai b. Phau bo theo nhCrng diem cl,l the . c. POOnbo thee dai II. Phan bo khfing dong dell Can 24: Cac doi tllc;1ngd!a Iinolosan day thnOng dU"c bieD hi~n bang phuang phap ki hi~u: a. Cac dUdng ranh gi6'i hanh chinh b. Cac hOn dao c. Cac diem ffiiu cU d. Cac day mii .cii.u..25: Troug phuang phap ki hi~n, cac ki hi~n biell hi~n nrnsg doi tUc;1ngco dijic diem: a. The hi~n cho 1pham vi laml tho rat rQng . b. Dijit chlnh xac vao v] tri rna dOi tUc;1ngdo phan bo tren ban do c. Moi ki hi~n co the the hi~n dU"c 1hay nhiell hO'n cac doi tUc;1ng d. ava b dung Can 26: Cac d;;lng ki hi~n thuaug dUc;1cSU dL,lngtrong phuang phap ki hi~n fa: 8. Hlnh hoc b. Chu c. TUc;1ng "hinh d. Tat ca cac y tren

TIiuviendientu.org

mf va sO IUQ'ngcae hi~n tuQ'ng cUng IOi;li thuOng dUc;t'ebiell hi~Il bang:· . a. SU khae nhau ve mau sac ki hiell b. sir khac nhau vI! kich thuae d6 IOn ki hiell c. s~ khac nhau vI! hinh di;lng ki iu~ll . d. ava b dung .c.iu..2B: Phuang phap ki hi~n DUOng ehuyen dQng thuang dUc;t'edimg de the hi~n cae dOi tUQ'ng diali: a: Co sir phan bo theo nhfrng dielll cu the b. Co sl,l'di chuyen theo rae tuyen e. Co sl,l'philn bo theo tuyen d. Co sir phdn bo rai rae Cau 29: Tren ban do tl,l'nhien, cae doi tUQ'ng d!a Iithuang dUc;1ethe hi~n bang phUO'ng phap duang chuyen dQng la: a. HUOng gio, cae day mii ..• b. Dong song, dong bien .. c. HUOng gio, dong bien ... d. Tat ea cae y tren Can 30: Tren bellOdo kinh U! -xa hQi, cae doi tUQ'ng d!a Ii thuang dUc;1ethe hi~n bang phUO'ug phap ki hi~u dUOng ehnyen dt;.ng Ia: a. Cae nha may sl,l'trao dOi hang hoa, b. Cac InOng di dan, cac luang v~n tai.. c. Bien giOi, duang giao thdng., d. Cae nha may, dUOng giao thong .. .c.au..3.1: Phuang phap cham diem thuang dUc;1edung de the hi~n cac dOl tUc;1ngd!a lico d~e diem: a. Phan bo phan tau, Ie U! b. PhfuI bo t~p trung theo diem c. Phan bo 1:heotuyen d. PhfuI bo a ph~m vi rt;.ng .c.au...J.2: Phuang phap khoanh viing thUOng dUc;1edung de the hi~n cae dOi tUQ'ng d!a Ii cO d~e diem: ...

.cii.u..2.Z: Trong phUO'ng phap ki hi~!U.sl,l'khac bi~t vI! qui

a. Phfin bo t~p trung then dieDl b. Khong phan bo tren khap lauh tho rna chi phat triena nhilng khn vl,l'enhat d!nh c. Phan bo pham vi rQng d. Phan bo philn tau, Ie te Cau 33: D~e trllng cUa phuang phap khoanh vung Iii: a. The hil:!n dUc;1esl,l'phan bo eua cae doi tllQ'ng d!a Ii b. The hil:!n dUc;1edQng Il,I'ephat trien eUa cac doi tUQ'Itg c. The hi~n sl,l'pho bien eua 1lo~i doi tUQ'ng rieng Ie, dUong nhu' tach ra vOi cac lo~i doi tU'Q'Itg

a

khac

d. b va e dung Can 34: Phuang phap ban do - bien do thuOng dllc;1ed~ de the hi~n: a. Chat IUQ'ng eUa 1 hi~n tUc;1ngd!a Ii tren 1 dan v] lauh tho b. Glli tr] tOltg et;.ng eUa 1 hi~n tUQ'ng d!a li tren 1 dan v] lanh tho c. ca eau gia tr] eUa 1 hi~n tUQ'ng d!a Ii tren 1 dan v] lfinh tho d. DOng Il!e phat trien eua 1 hi~n tllc;1ngd!a Iitren 1 dO'u v! lauh tho Can 35: De the hi~n cae ma than trfulloinh tho nUGe fa ngUM fa thUOng dimg phUO'Itg phap: a. Ki hi~n dUOng ehnyen dQng b. Vung phan bo c. Ki hien d. Cham diem .cau...Jfi:. De dIe hi~n sO IUQ'Itgdan bo eua cae tjnh nUGe fa ngUM ta thuang dUng phuang phap: a. Ki hien b. Cham dieDl e. Ban do - bieu do d. Vung phan bo Can 37: De the hi~n qui rno cac do th] IOn nuae ta ngllOi. ta thuang dUng phuang phap: a. Ki hien b. Ban do - bieu do c. Vrntg ·phan bo d. Cham dielll .c.au...JB: Trong hQe t~p, ban dOla mt;.t phUO'ug ti~n de hQe sinh: a. HQe thay saeh giao khoa b. HQe t~P. ren luy~n eae ki nmtg d!a Ii c. Thu gian san khi hQc xong bill

a

a

TIiuviendientu.org

d. Xac dinh vi trai cac h';' phi.ln liinh tho hQc trong bai Cau 39: Nhi.ln diub nao du6'i day Iii chua chfnh xac: a. DUa VaGban do ta co the xac.diub duoc vi tri dia If cua mOt diem tren he mat Tral Dat b. Bfln do co the the hi~n hlnh ~ng va ~o ca~ b';' phi.ln l~ tho mn be m~t Trai Dat c. Ban do khfmg the the hi~n qua trinh phat trien eual hi~n tUc;1ng d. Ban do co the the hi~n s1,l' hau bo cua cac doi tuc;1ng dia If p .c..&u..Ml: MQt trong nhfrng din eU rat quan trQng de xac dlub phUOng hUOng trful han do Ia dl,l'a VaG: a. Mi;lng lu6'i kinh vi hlyen tlU! hi~n tren ban do b. Hinh dang lanb tho the hi~n mn ban do c. vi tri dia If cua lanb tho the hlen tren ban do d. Biing chii giai . Cau 41: Thanh phan cau tao cLia mOi thien hii bao gom: a. Cac thien the, khi, bui b. Cac thien the, khl, bui va buc xa dien tLl' c. Cac ngoi sao, hanh rnili, v~ tinh, sao ~oi d. Cac hanh tinh va di.c ve tinh cua no Can 42: Nhi.ln diub nao dU6'i day chtra chinh xac: a. Cac ngoi sao, hanh tinh, v~ tinh dUQ"cgQi chung Iii.cac thlen the b. H~ M~t TrO'i nam trong Dai Ngfut Hoi c. Dai Ngau llii. ao pham vi khang gian IOn han Thien Ha d. Trong mOi Thien Hii co rat nhieu cac hanh tinh .c.au..A3:. Nguyen U.l nguyen thuy theo thuyet Big Bang co d;;ic diem Iii.: a. ChUa v~t chat b] nen ep trong 1khong gian vo cwtg nhobe nhllltg rat di.lm d~c va co nhi~t dQ vo rung cao b. Cac vi.lt chat chuyen dQng U! do ve mQi humtg 1 each de dang c. Co ubiet do rat cao d. Chu vii v~ cac phan lir khi di.lm d;;ic .c.au....4:I: Theo thuyet Big Bang, cac ngoi sao va dic Thien m trong vii trl,! dllQ"chinh thanh chi'.!yeu do tac. dQug cLia Il,I"c: a. Hap dan b. Ma sat c. Cariont d. Li taul Cau 45: Nhi.ln diub nao du6'i day chUa chinh xac ve h~ M~t TrO'i: a. M;;it TrO'i Iii Thien The duy nhat co kha miug 11,1' phat silltg b. MQi hanh tinh deu cO kha ruing phan chieu illIh silltg M~l TrO'i c. MQi hanh tinh vii v~ tinh dell co kha nang tl,l"phat sang d. Trong b~ M~t TrO'i tat ca cac hanh tinh deu dmyen dQng 11,1' quay .c..&u..M:i: Qui di;lOcua cac hanh tinh muyen dQng xung quanh M~t TrO'i co di;lng: a. Trim h. E lip c. Khong xac dinh d. Tat ca dell dung Call 47: HUOng chuyen dQng eua cac hanh tinh trful qni di;lOqunh M;;it TrO'i Iii: a. Thui.ln ehiell kim dong ho, trlr Kim Tinh . b. Ngu~c chien kim dong ho vOi tat ca cac hsnh tinh c. NgUQ"cchien kim dong ho, trlr Kim Tinh d. Thu~n chien kim dong ho Can 48: Cac hanh tlnh trong h~ M~t Trb'i W quay qnanh minh thea hUOng: a. Cung v6'i. hUOng mnyen dQng qnanh M~t TrO'i b. NgUQ"cv6'i hU6'Itg chuyen dQng quanh M~t TrO'i c. Crntg v6'i. hUOng chuyen dQng quanh M~t TrO'i, trlr Kim Tinh vii Thien vuang Tinh d. NglIQ"cv6'i hU6'Itg chuyen dQltg quanh M~t Trb'i,. trlr Kim Tinh va Thien vuang Tinh ~: Nell xep theo thu W khoaU:g each xa dan M;;it Tr01 ta se co: a. Kim Tinh, Trai Bat, Thny Tinh, Hoa Tinh h. Kim Tinh, TImy Tiub, Hoa Tinh, Trai Dat c. Thuy Thth, Kim Tinh, Trai Dat, Hoa Thth d. Kim Tinb, TImy Tinh, Trai Dat, Hoa Tiub .cii.u..5.O: Hanh tinh dny ubat trong h~ M~t TrO'i co thO'i gian t1,l'quay quanh true IOn han M~t Trb'i

qui

TIiuviendientu.org

Iii: a. ThUy Tinh h. Kim Tinh c. Hoa Tinh d Moc Tinh Cau 51: Nh~n djrili nao du6'i day chtra chinh xac: a. Cac hanh tinb thuoc kieu Trai Bat cO kfch thuoc nhc) han so v6'i cac hanh tinh kieu Moc Tinh h. Cac hanh tinh thuQc kieu TrW.nat co thOi gian U! quay quanh trl,lc ngan han so v6'i ca~ hanh tinh kieu Mac Tinh c. Cac hanh imh thut;,c kieu TrW.nat c6 thOi gian chuyen dt;,ng quanh M;;\t TrOi nhc) han so v6'i cac hanh tinh kieu MOcTinh d. Cac hanh tinh thut;,c kieu TrW.nat co khOi lUc;1ngnhc) han so v6'i cac hanh tinh kieu Mt;,c Tinh Can 52: Mt;,t nam tren TrW. nat co dt;, dai so v6'i m(h nam tren Thuy Tinh m: a. Bang nhau h. Dill gap khoang 31an c. Dill gap khoang 41an d Ngan han c.a.u....53: Khoang cach trung binh til Trai nat den M;,lt TrOi la.: a. 149,6 nghin km h. 149,6 tri~u km c. 149,6 ti km d. 140 trU!lI kill Can 54: Trl,lC tUang thlrc;1ng cUa Trai nat hc;1pv6'i m;,lt ph~ng xich d~o mQt goc: a. 900 h. 600 c. 660 d 66033' Can 55: TrI,lCtUang thllc;1ng cUa TrW.nat bc;1pv6'i m;,lt ph~ng qui d~o cbnyen dt;,ng cUa Trai nat quanh M~t TrOi mQt g6c: a. 900 h. 600 c. 660 d 66033' Can 56: HIIOng tI,I" quay quanh trl,lc cua Trill nat co d;;\c diem m: a. Thu~n chien kim donI! ho h. Cung v6'i bu6ng dmyen dt;,ng cUa Trai nat quanh M;;lt TrOi c. NgUQ'c chien kim dong bo d. b va c dung .cau..:s..z: Trong kbi Trrii nat tI,I" quay quanh trl,lc nhfrng d!a diem kh8ng thay doi v! tri la: a. Hai cl,l"c Hai chi tnyen h. c. Vong cl!c d. Xieh d~o .cau..5.8: Trill nat hoan thanh IllQt vong tl,l"qnay quanh trl,lc cua mmh trong khoang thOi gian: a. Mt;,t ngay dem h. MQt Dam c. Mt;,t mila d, MQt thang c:an 59: Khu vl,fc chnyen dt;,n v6'i v~n tOc IOn nhat khi Trai nat u,l quay la: a. Vong cl,l'ch. Chi tnyen c. Xich d~o d Vi dt;, trung hlnh .ciu....6!l: V~n tOc U,l quay cua Trai nat co d;;\c diem: a. LOn nhat rich d~o vii giam dan ve 2 cl,lc h. Tang dan til rich d<;lO 2 cl,fc ve c. LOn nhat chi tnyen d. Khong doi tat ca cac vi tnyen Can 61: Khoang cach trung blnh cUa Trai nat den M;;\t TrOi se: a. Giam dan khi den gan ngay3 - 1 va tang dan khi den gan ngay 5 ~7 h. Tang dan kin den gan ngay3 - 1 va fam dan khi den gan ngay 5 - 7 c. Khfing doi trong SUOtthOi gian chnyen dQng treD qui d~o d. Khong doi trong sUOt thOi gian chnyen dQng tren qui d<;lO vao hai ngay 3 - 1 va 5 ~7 tril Cau 62: Nh~n djnh nao du6'i day la chua chinh xac ve vi\\n tOe chllyen dQng cUa TrW. nih quanh MatTrOi: a. LOn nhat khi gan diem c~n nhi\\t h. Nbc) nhat khi diem vien nhat c. han so v6'i v~n tOe tl! qu~ cua TrW. Bat d. LOn ban so v6'i v~n tOe tI,f quay cUa Trill nat Cau 63: Nguyen nhan khien ngily va dem luon phien xuat hi~n tren Trai nat la: a. TrW.Bat hinh diu h. Trai nat nr quay

a a a

Nba·

a a

TIiuviendientu.org

c. Cac tia sang tU M~t TrOi dueu son song d. a va c diing ~: Do Trai nat hinh diu vii 11:1" quay quanh trl,lc tUTliy sang nong Den trong cung Illqt thOi diem: a. NguOi dUng cac vi toyen khac nhau sE!nhin thay m~t trOi dq cao khac nhau b. NguOi dUng cac kinh toyen khac nhau se nhin thay mat trOi do cao khac nhau c. 0 phia Tay sE!thay M~t TrO'i xnat hi~n sOm hO'n . . d. MQi nOl tren Trill nat se thay v] tri clla M~t TrOi tren Miu trOi giong nhau c:an 65: GiG quac te dU'Q'clay theo giG clla: a. Miii giG sO 0 b. MUi giG sa 1 c. Miii giG sO 23 d. Miii giG sa 7 .c.au....6fi: Quac gia cO nhieu nnii giG di qua Iiinh tho nhat 1,1: a. Trnng Quac b. Hoa Ki c. Nga d. Canada Can 67: nuang chnyen ngay quac te dUc;Yc ui uac lay then kinh toyen: q a.1800 b. 00

a

a

a

a

c. 900n d. 900T

Cau 68: Theo qui uac neu di tU phia Tay sang phia Dong qua dUGng chnyen ngay quac te till: a. Tang them 1 ngiiy I!ch b. Lilll~i 1 ngay llch c. Khong din thay doi ngiiy lich d. Tang th~m hay lui I~i 1 ngiiy Ijch Iii toy qui d!l.lh clla mOi quac gia .c.a.u....69: Nguyen nhan sinh ra Il!c Coriolit Iii: a. Trill nat hinh diu va u,I" quay quanh trl,lc theo huang tU Tay sang nong b. Trill nat hinh diu vii U,I" quay quanh true theo huang tU Tay sang Dong vii khi tl! quay v~n tac goc giam dan til rich d~o ve cl,lt c. Trill nat chuyen dqng quanh M~t TrOi d. Tat ca cac y tren Do tac dqn clla h,rc Coriolit nen ban cau Nam cac v~t chuyen dqng til cl,l'cvEl rich d~o sE! b] I~ch huang: a. vi! phia ben phai thea huang chuyen dqllg h. vi! phia ben trill theo huang chnyen dqng c. ve phia ben tren theo huang chuyen dqng d. ve phia rich d~o c:au 71: Nh~n d!nh nao du6'i day chtra chinh xac: a. Cac con song ban cau Nam thuang hi 10 ban cau trill b. Ll,I"cCfiriolit ban diu Nam yeu hen biin cau Bac c. LI,I"C Ciiriolit tac dqug den mQi v~t the chuyen dQng tren Trill Dat d. HUOng gio Dong Bac thai den nUGc ta viio mila dong Iii do tac dqng clla II,I"C Cfiriolit Cau 72:Trong cac b~ qua clla chuyen dqllg tl,l"quay quanh true, cO Y ngbia nhat dai v6'i sl! sang Iii h~ qua: a. SI,I"uan phian ngiiy dfull l h. GiG tren Trill nat va duang chuyen ngiiy quac te c. SI,I'I~ch huang chuyell dqng clla cac v~t the d. a va b dung Cau 73: Chuyen dqng hieu kieo Iii: a. MQt lo~i chuyen dQng chi co M~t TrOi h. Chuyen dQng thay bang mat nhung khiing thl,l"C cO c. Chuyen dqng co thl,l"C clla M~t TrOi d. Chuyen dQng co thl,c nhtrng kh8ng the quan sat thay .c.au...z:I: Nguyen nhan sinh ra churen dQng bieu kien hang nam clla M~t TrO'i Iii: a. Trill Dat nr quay quanh true h. Trill nat dmyeu dQng quanh M~tTrOi c. Trai nat chuyen dQng quanh M~t TrOi vOi true ughiellg khiing doi d. Tat ca cac nguyful nhiin tren .c.a.u...z5: M~t TrOi dUc;Yc Qi Iii len thien dinh t;;li 1 phUO'ng khi: g

.cau...zn:

a a

a

a

TIiuviendientu.org

a. M~t TrOi chieu sang vao buoi trUa i:J mc,i thOi diem trong nam b. Tia sang M~t TrOi drieu dll!dl so v6'i tiel' toyen cua be m~t dih dja phUOng do c. Tia sang M~t TrOi hie gifl'a trUa chieu thang goc v6'i tiep toyen cua be· m~t dat i:J dja phUOng do d. a va c dung Cau 76: Hi~!IltUQ'ng M~t TrOi lful thien dinh chi xuih hi~n is ban diu Bac trong khuang thOi gian: a. TLr 21 - 3 den 22 - 6 b. TLr 21 - 3 den 23 ~ 9 c. TLr 22 - 6 den 23 - 9 d. TLr 23 - 9 den 22.- 12 c:au 77: Gi6'i hijln xa nbat vI! phia Bac ma tia sang M~t TrOi co the chieu vufmg goc la: a. em tuyen Bac b. Viing cl,l'cnac c. 200B D. 230B .c.au....zB: Nai dl! xuat hi~n hi~n tUQ'ng M~t TrOi len dum d!llb 1 Hin duy nbat trong nam Ill: a. Vang cl,l'ch. Vi'mg nQi chi toyen . c. em toyen d. Vi'mg ngOijlichi toyen Cau 79: Nguyen nhan sinb ra hi~n tuQ'ng mila nen TrW.Dat la do: a. Trai Dat nr quay til Tay sang Dong b. Trai Dat muyen dQng quanh M~t TrOi then buang tLrTay sang Dang c. TrW.Dat dluyen dQng quanb M~t TrOi then mQt true nghieng v6'i goc nghieng kbong doi d. Trai Dat dmyen dQng tlnh tien quanh true Cau 80: Nhan dinb nao san day cbUa chinb xac: a. ban di"u.Na"m4 mila dien ra trw ngUc;J'c v6'i ban diu Bac b. Khi is ban diu Nam la mila tim till ban diu Bac la mua xuan c. TbOi giam mua hfil i:J ban cau Bac dill hOn ban cau Nam d. TbOi gian mua dang cii 2 ban cau la nhU nhau .cau....aJ.: LUQ'ng nbi~tnb~n dUc;J'c M~t TrOi tijli 1 diem phl,l thuQC nhleu van: Ill' a. Goc nh~p xijl nh~m dUc;J'c thOi gian dUc;J'c va chieu sang b. ThOi gian dUc;J'c chieu sang va v~n toc tl,l'quay cUa Trai Dat c. V~n toc dmyen dQng cua Trai Dat quanb M~t TrOi d. Khoang di.ch ul Trai nat den M~t TrOi Cau82: Trong niim kbu vl,l'cnh~n dUc;J'c IUQ'ng nbi~t IOn.nbat tLr M~t TrO'i la: a. CUc h. Xich dao c. v~ng cl,l'cd. CM toyen Cau 83: Nguyen nhan sinh ra hi~n tUc;J'ngngay va dfun dill ngan then mua la: a. Trai Dat chuyen dQng quanb M~t TrOi v6'i v~n toc kbong doi b. Trai Dat dmyen dQng quanh M~t TrOi v6'i chu ki IllQt niim c. Trai Dat dmyen dQng quanh M~t TrOi v6'i true nghieng kbong doi d. Trai Dat hlnh cau .ciu....8:I: Tron~ kboang thOi gian tLr 21 ~ 3 den 23 - 9 ban cau Bac co ngay dill hon dfun do: a. Ban diu Bac la mua xufi.nva mua ha b. V~n tOc chuyen dQng cua Tral Dat quanb M~t TrOi giam di c. Ban cau Bac nga vI! phia M~t TrO'i d. Ban cau Bac chech xa Mat TrOi Cau 85: Cac dja diem i:J ~ ngOijlitoyen ban cau nac trong nam ludn thay M~t TrOi Ill"C 0: a. HUOng chinb dang b. HUOng chech ve phia Dong Nam . c. HuOng chedl ve phia Dong Bac d. h va c dUng Cau 86: Cac dja dielll i:J vUng ngOijlitoyen ban cau Nam trong niim luon thay M~t TrOi Ill"C a. HUOng chinb dang h. MuOng chech ve phla Dong Nam c. HUOng chem vI! phia Dong Bac d. HUang chfnb Bac .c.au....a..z: Goc nh~p xijl clla tia sang M~t TrOi hie gifra trUa tijli rich dijlOvao ngay 21-3 va 23 - 91a: a. 900 h. 600 c. 1800 d. 66033' Cau 88: Goc.nb~p xijl clla tia sang M~t TrOi Itic gifl'a trUa tijli rich dijlOvao ngay 22 - 6 va 22 - 12 m: a. 900 h. 23027' c. 600 d 66033' .cauJI9: Goc nb~p xijl clla tia sang M~t TrOi hie giLratrUa tijli chi trlyen Bac vao ngay 22 - 61a: a. 900 b. 990

a

a

a

a

a

a

a:

TIiuviendientu.org

c. 600 d. 66033' Can 90: Goc nh~p x;;llcua tia sang M~t TrOi hie gifra trUa t;;llichi toyen Nam V;'1.0 ngay 22 ~ 6 la: a. 46054' h. 43054' c. 43006' d. 54054' .cii.u....9.1: ne biet dU'C;J'c tn'ic cua Trill nat nguOi ta dl!a chu yen vao: din a. Nguan goc hinh thanh TrW.Dat b. Nhfrng nfii khoan san trong long dat c. Nghien cUn day bien sau d. Nghien cUn sl,l thay doi cua song d!a chan Ian truyen trong long TrW.Dat .cau..9.2: Xep then thu tl! giam dan ve chien day cua cac lOp ta se co: a. vo TrW.nat. Manti, nhfi.n TrW.nat b. Manti, nhan TrW. nat, vo TrW.nat c. Nhfin TrW.Dat, Manti, vo Trw.Dat d. Nhan Trill Dat, ve TrW.Dat. Manti Can 93: vo Trill nat chiem khoang 15% ve the rich va khoang 1% trQng IUc;1ng,meu do cho thay: a.Vii Trill Dat co vai tro rat quan trong doi v6i. thien nhien va dOi song con nguOi b.Vat liem can tao nen VOTrill nat nhe han so v6i. cac 16i.ben du6i. c.vb Tr~ nat CaiUran chu yen bang nhfrng v* chat cling ding d.Tat ca cac y tren Cau94: Theo thu tl! tlr tren xuong, cac tan daa lOp vii trai dadan IUc;nla: a.Tang llii tram Ich, tang granit, tang badan. b. Tang da tram fch, taug badan, tang granit . c. Tang granit, Tang da tram Ich, tang badan. d. Tang badan, tang da tram ich, tang granit .cau....9.5: D~c mem nao sau day khfmg dlllt;.Ctang doltram lich: a. Do cac vat lien VUlt, nho bi nen chat tao thanh b. Phfin bo'tfu'uili mt;.t lOp Iie~ tl,lc . . c. Co nOi mong, nOi day d. La tang nam trim eiing trong lOp vO trtii dat Can 96: Nh~n d!nh nao du6i. day chUa chinh xac ve d~c d1em cua tang granit: a. Gam cac 10;;llilliinhl1!tao nen nhu granit va cac.IO;;lli a cO tinh chat umng tl,l nhu' dolgranit d b. Hinh thanh do v~t chat nong chay if du6i. sau cua vo Trill Dat dong dile l;;IIi c. Co dQ dan nho han so v6i. ding tram Ich d. La thanh phan can t;;llodIU yen len lOp VOTrill nat c:an 97: D~c mem cua tang badan la: a. Gam cac 10;;lli a n~ng han so v6i cac tang d tren b. DUQ'c binh thiinh do v~t chat nong chayphun trao len m~t dat rai dong d~c lii'i c. La thanh phan cau tao chu yen cua lOp VO d;;lliduang d. Tat ca cac y tren Can 98: Th;;llchqnyen dUQ'c gicJi.hiiln bcJi : a. vO Trill nat b. Vo Trai nat va lap Manti c. LOp Manti d. Vo Trill nat va phan tren rung cua lOp Manti .c.au..99: Nh~n d!nh nao du6i. day la chUa chinh xac: a. Cac v~t chat trong th;;llchqnyen tr;;llng thai cling b. Th;:tlchQnyen di chuyen tren mt;.t lOp meDl, quanh deo nlur cac mang nai tren m~t nUcJc c. Thach Qnyenla nOi rich tl,l va tien hao ngual1 ruing IUQ'ngben trong cUa Trill nat d. Cac hoat dQng san XlIat va sinh hO;;llt ua con nguOi hi~n nay chu yen dien ra tren be m~t c th;;llchqnyen call 100: LOp nhan ngoill cua Trill nat eo d~c mem la: a. Do san tlr 2900 den 5100KM b. suat tlr 1,3 tri~u dell 3,1 tri~u aOO c. V~t chat tOn ti;IIia tr;;llng thai I':mg d. Tat ca cac y tr~n Can 101: n~c diem nau du6i. day khong phai cua lOp nhan Trill Dat:

a

a

Ap

TIiuviendientu.org

a. Co dq day IOn ohilt, Nhi~t dq va ap suat IOn nhat b. Thanh phao vii\t chat chu yeu 101nhCtng kim lo;:t:in~ng c. Vii\t chat chU yeu tr;:t:ug thai ram . d. LOp nhan ngmli co nhi~t dq, ap suat thap han so vc7ilOp nhan trong Cal! 102: Thuyet kien t;:t:omang dUQ'c xay dl,l'ng tren cO sCIcang trinh nghien diu cua: a. Ono Xmit b. Cang va Laplat c. Veghene d. a va c dung Cau 103: Theo "thuyet trfli II,ICd!a" thl: a. Trai Dat £fa co hie 101mqt d;:t:iII,ICduy nhat b. Cac II,ICd!il, quan dao, dao ... ngay nay 101hQ ph~n cua mQt II,ICd!a khang 10 trUac kia c. Cac bQ ph~nll,lC d!a da co thOi ki trfil d;:t:t v! tri khac ch"" khfmg giong nhu hi~n nay d. Tat ca cae y tren Can 104: Theo thuyet kien tao mang, day Himalaya du(J'c hmh thanh do: a. Mang An DQ - Oxtraylia ~a vao mang Thai Binh DUOng b. Mang Thai Binh Duang xo vao mang Au. - A ,A..... _.., c. Mang An [lQ - Oxtrayha xo vao mang An - A d. Mang Phi xB vae mang An - A Can 105: Kin hill maug tach XiI. nhan sf! xay ra hi~n tUQ'ng: a. Mac ma trao len, t;:t:ora cac day mil ngam b. [lQng dat, mn IUa c. Bao hi d·Yavabdiing Ca.. 106: Nhung vilng hat On cua VO Trai Bat thUOng nam CI v! tri: a. Trung tfuu cac II,ICd!a h. Ngoru khOi d;:t:iduang c. NOi tiep me cua cae mang kien tao d. Tat ca cac y tren Can 107: Nh~n d!nh m'io duOi illiy chua chfnh xac: a. Khnang v~t 101nhUng dan chat ho~e hQ'p chat hoa hQc trong thien IIhien b. Khmillg v~t hinh thanh do ket qna ho;:t:tdQng cua nhUng qua trmh li- hoa khac nhau e. Tat ea cae khoaug v~t deu tr;:t:ngthai ran d. Co ca khoang v~t dan dlat va hQ'p chat Cau 108: SI,I" han chia da thanh 3 nhem (mac ma, tram rich, bien chat) dIU yeu dl,l"avao: p a. Nguon go~ hinh thanh eua da b. Tinh chat hoa hQe cUa da . e. Tinh chat v~h Iicua da d. Thai cua eta GIl! 109: Nh~n d!nh nao duOi dily chUa chiuh xac: a. [la mac rna dUQ'e thanh t;:t:odo ket qua nguQi I;:t:nheua khoi v~t chillt nong chay eo ngnon goe trong long Trm nat b. Cae v~t chat cau tao nen da mac ma chu yeu co nguon goe tU vo Trai [lat e. [la mac. ma eo nhieu Io;:t:ida cling d. [la granit, da badan Ia nhUng lo;:t:ida mae ma pho hien Cau 110: Da tram rich cO nguon goe hinh thanh tu: a. SI,I'lamg tI,I va nen ch~t trong cae mien tning eua eae v~t Ii~n vl,ln nho nhu set, cae, sOi... va xac sinh vat b. SI,I" en ch~t cua cae v~n dQng kien tao doi vOi cae v~t Ii~u eo kich thuac IOn nhu cac khoi mii, ~ cae dao ... e. Ho;:t:tdQng cua mii IUa d. y a va b dUng Citl! 111: Dile diem nOi bat eua da tram rich so vOi hai nhom £fa con lai: a. Co ti trQ~g nhf?!han nhlen b. Co chua hoa thOileh e6 sl,l" va phan lOp . e. Chi phfut bo CI vilng nhi~t d6'i d. Co gia tr] kinh te cao . Can 112: Ll,I"edUQ'csinh ra ben trong eUa Trai nat dllQ'e gQi 101: a. Ll,I'ehap dan b. LI,I"C quan tfnh c. LUe Ii tfun d. Noi tfun Cal! ·113: Ngnyi'>n~ chU yeu sinh ra nQi Il,I"e mn Trm [lat la: a. Nang IlIQ'ng trong san X1Iat eBng nghi~p cua con nguOi b. Nang IUQ'ng thuy trieu c. Nang IUQ'ng eua sl,l'phan hUy eac dlat phong xOil, l,l'chuyen dlch va sap xep I;:t:i ~t chat diu tao s v

a

a

..,

,<

"""

.....

.......

A

,

a

TIiuviendientu.org

Trai Dih theo tr9ng Il!c d. Tih ca cac y tren call 114: V~n de;.ng kien tao dUC1chien la: a. Cac v~n de;.ng do ne;.iIl!c sinh ra b. Cac v~n de;.ng do ne;.iIl!c sinh ra, lam cho d!a hlnh lOp va Trill Dih co nbCrng bien dOi IOn c. Cac v~n de;.ng do nQi Il!c sinh ra, lam cho can tao lOp manti cO nhCrng bien dOi IOn d. Cac v~n dQng do nQi Il!c sinh ra, lam cho d!a hlnh lOp va Trill Dat co nhCrng bien dOi IOn dien ra each day hang tram tri~u nam Can 115: Phan IOn ngnon ruing IUqng cung cap cho ho~t de;.ng clla cac v~n de;.ngkien tao 101: a. LOp va Trai Dat b. LOp maoti .. c. LOp nhii.ntrong d. LOp nhan ngom call 116: Tac de;.ng clla nQi Il!e den d!a hinh be m~t Trill Dat dUC1cthe hi~n qua: a. Cac v~n de;.ng kien tao, cac ho~t dQng dQng dat, mii Iua b. Hi~n UIC1ngEI Nino c. Hi~n tuqng bao hi d. Tat ca cac y tren can 117: Bieu hi~n rO r~t nhat ella sl! v~n dQng thea phuang thing dUng lOp va Trill Dat la: a. DQ cao ella cac diOOmii tang len b. Thay doi ml,l'cnuGc d~i duang nhleu nOi. c. Di~n rich clla dOng bang taIIg len d. Cac hi~n tuqng dqng dat, mii Ilia hoat dQng manh Can 118: Nh~n d!OOmlo duOi llily chUa chiuh xae: a. D!a IllY 101be;.ph~n trOi len giCrahai duang dUt gay b. Nm Ilia thuang tuang Ung vOi d!a Iny c. Day niii Con Viii la 1 d!a Iny dien hlnli Vi~t Nam d. Cac day d!a Iny thuang xuat hi~n OOCrng nOi.hi~n tuqng dm gay dien ra vOi cuOng de;.IOn call 119: Dia hao duOc hlnh thanh do: a. MQt be;.ph~n d!a hlnb giCrahai dUmIg dUt gay bl sut xuong b. V~I! dqng then phUOng thing dUng v6i. cUOng de;.m;:t.nh c. Hi~n tuqng nOn nep diel! ra vOi eUOng dQ m~OO d. Tat ca cac y tren . Can 120: NgO;:lill!c Ia ; a. NhCrng Il,I'csinh ra trong lOp manti b. NhCrng Il!c dUC1csinh ra ben ngolD, tren be m~t dat c. NhCrng Il,I'cdUC1csinh ra tir ding badan clla IOpvo Trill Dat d. Tat ca cae y tren Can 121: Ngnyen nhii.n sinh ra ngo~i Il,I'ela : a. DQIIg dat, nm Ilia, song than ... b. V~I! de;.nglcien t~o c. Nang luqng bUe x~ Mijit TrCri d. Do sl,l'di chuyen v~t chat trong qnyen manti .cau.t22: Nh~n d!OOnolodu6i. day lit ehua chinh xac: a. Xn hUOng tac dQIIg eua ngo~i Il!c 101Ian} cho dic d~ng d!a hlnh b] bien doi then chien hUmIg tiing dQ cao . b. Ngo;:t.ill,re co tac dl,lng pha va, san bang d!a Woo do nQi Il,I'ctao nen c. Ngo~i Il,lc cimg v6i. nQi Il!c thuOng xuyen tac dQng den d!a hinh be M~t Trill Dat OOUngmuc dQ bieu hi~n clla mOi lo~i khac nhan OOCrng nOi. khac nhau d. Ngo~i ll,re cfing co tac dl,lng tan ra nhCrng d~ng d!a hlnh mOi Call 123; Tac dc;.ng clla IIgo;:t.il!c xay ra tren be m~t Trill Dat dUC1cthe hi~n qua cac qua trinh: l a. Phong hoa, buc mon b. V~n chuyen, bOi tl,l .. c. V~n chuyen, tao mii d. Y ava b dung Caul24: Hi~n tUC1ngnao du6'i day khfmg thnc;.c bieu hi~n clla ngo~i ll!c lit: a. Gio thoi b. MUa rOi. d. Quang hf1p d. Phun trao macma Call J 25: Qua trinh phong hoa duqe chia thanh : a. Phong hoa Iih9c, phong hoa hoa hoc, phong hoa dla chat h9C

a

a

a

a

a

a

TIiuviendientu.org

h. Phong hna IihQc, phong hoa cO hQc, phong hoa sinh hQc c. Phong hoa IihQc, phong hoa hoa hoc, phong hoa sinh hQc d. Phong hoa quang hQc, phong hoa hoa hoc, phong hoa sinh hQc Can 126: Cac yeu to chu yeu tac dQng den qua trhih phong hoa la : a. Nhi~t dQ, ullac, sinh v~t h. Gio, hao, con ngllOi c. NUiIUa, song than, xoi mnn d. Tho nbllong, sinh v~t, song ngoai elill 127: Phong hoa IihQc dllQc hieu la : a. SI! pba hUy da thanh nhUng Iduli vl,ln co kich thUGc to, nbo khac nbau h. sir pha va diu triic phfin til cua da c. sir pha va nbUng khfmg lam thay doi thanh phan hoa hQc cua da d.~aric~ng . call 128: Phong hoa IihQc xay ra chi'.!yeu do: a. SI! thay doi dQt ngQt cua nhi~t dQ, sl,l'dong hang cua uUGc b. Tac dl,lng cua gio, mUa c. Nguon nhi~t dQ COlO dung nhan troug long dat tll d. Va d~p cua cac khoi dol Cau 129: NhLrng viIng cO khi h~u khfi nong (cac viing sa m<;lcva han sa mac] co qua trinh phong hoa IihQc dieu ra m~nh chu yeu do: a. Co gio manh h. Co nhieu cat c. Chenh l~ch nhi~t dQ trong ngay, trong nam lOp dKhd han ca.. 130:' SI! dong hiiug cua nllac c6 tac dl,lng linn pba hUy dol do: a.NlIGc dong hiiug lam iiu mon cac khoi doltiep vOi no h.NlIac dong hiiug si tang the tich va tao ap ll,l'clOu leu thanh khe nih cua khoi da* c.Da de b] pha hUy if nhi~t dQ OoC d.Tih ca cacy tren Cau 131: Cac lac nban gay ra hi~n tUQug mai mfin la: a. NuOc chay trjm tren sUm. doc b. Song bien c. Chuyeu dQng cua bang ha d. Tat ca dic tac nhan tren Cau 132: Qua trinh mai mon co dac dielllla: a. Lam thay doi thanh phau va 1fIili chat hoa hQccua dolva khoaug v~t h. La qua trmh dieD ra v6i toc dQ nhanh, nhat la treu be Ill~t Trill Dih c. La qua trinh dien ra v6'i toc dQ ch~lll, chu yeu tren be mat dat d. DlIOi. tac dQug cua mai mnn, cac v~t li~u dUQc v~n dmy~n di rat xa khoi v! tri ban dau Can 133: Hi~n tlIQug mai mon do song bien thum.g tao nen dic d<;lugd!a hinh nhtn a. Ham ech song vo, nen co ..• iJ ba bien h. Ham eeh song nen mai man ... if ba bien c. Cac cira soug va cac doug hang chau tho d. V!nh bien co d~ng ham eeh Cau 134: Nh~n d!nh nao du6'i day chua chinh xac; a. Cac khe raub la d<;lngd!a hinh chu yeu do dong nU'Gc t<;lmthOi tao thanh h. D<;Ingd!a hinh lieu bieu cho qua trinh thoi mon la cac nam da. hang da c. Dia hinh ham edl ba bien duoc hinh thsnh chu yeu do tac dung eua song bien d. (:j nhUng viing gia l<;llll qua trmh mai men dien ra chu yeu la dlr6'i tac dQng eua biing ha Cau 135: V~n chuyen (do ngor;till!c) dUQc hieu la qua trinh: a. Di chuyeu v~t li~u tLr nOi nay den nOi khac . h. Hoan doi vi tri cUa cac vat lieu tren he mat Trill Dat c. Cac v~t li~~ dllQc dUa noi. nay den noi khac du6'i tac dl,lng cua dong nUGc d. Cae v~t li~u dUQ'c dU'a tLr noi nay den nOi khac dU'Oi.tac dl,lng eua gio call 136: Kha nang di chuyen xa hay gan cua v~t li~u phl,l thuQc vao: a. DQng nang cua cac qua trmh tac dQng len no h. Kich thU'Gc va trQng lUQug cua v~t li~u c. Dieu kien be mat dem d. Tat ca ~ac yeu t6 tr&. Can 137: Bieu hi~n nao du6'i day khfmg phl,l thuQC qua trinh v~n chuyen do ngoai Il,I'c:

me

va,

a

tii

TIiuviendientu.org

a. Gio cuon cac hat cac di xa h. Dong song V~ID ~huyen pho xa c. Dung nham phun ra tir mi~ng mii ilIa khi mii lila ho~t dl,?ng d. Hi(!n tUQ'ng tr'Uc;tt diiit ,my ra i1 mien nfii sau nhfrng tr~n mUa IOn Can 138: BOi tI,1 dUQ'c hien Iii qua trinh: a. Tich tl,J cac.v~t li~u pha hUy h. Nen ep cac v~t li~u d.u6'i mc dl,Jng cua hi~n tUQ'ng uon m!p c. Tich tu cac v~t li(!u trong long dat d. T~o ra dic ma khoang san Can 139: Cac d~ng d!a hlnh tieu bieu hinh thanh do tac dl,?ngv~n chuyen, hoi tl,J cua gio i1 sa mac Iii: a. Cac cOn dit, dun cat h. Cac co,t da, nam da c. Cac oc dao d. Tat ca dic y tr~ can 140: Cac dong hang chau tho dUQ'c hinh thanh chu yeu do rac dl,Jng hoi tl,Jv~t li(!u cua: a. Song bien b. Song c. Thuy Trieu d. RUng ng~p m;)n Cau 141: Khi quyen Iii : .. a. Khoang khong bao quanh Trai Dat h. LOp khong khi bao quanh Trai Dat,. thuang xuyeu chlu anh hUi1ng cua vii tru, truac het Iii m;)t trOi c. Quyen chua roan bl,?chat khf tren Trai Dat d. LOp kh6ng khi nam tren be m;)t Trai Dat den de;;cao khoang 500km can 142: Thanh phan khong khi tren Trai Dat bao gom: a. Gom cO khi nita, oxi, hO'i nuac va cac khi khar trong do khi oxi chiem 11 I~ Ian nMh h. Chi co khi, oxi vii hOi nu6c trong do khi nita chiem ti I~ IOn nhih c. Gom co khi nita, oxi, hOi nuac va cac khi khac trong do khi nita chiem ti I~ IOn nhat d. Gom co khi nita, oxi vii cac khi khac trong do co khi nita chiem ti I~ IOn nhat Cau 143: Nh~n d!nh mlo du6'i day Ia chUa chinh xac : a. HOi nUGc chiem the rich tuang doi nba trong cac thanh phan cUa khi quyen h. HO'i nUGc co y ngbia rat quan trqng dOi v6'i khi h~u trl!n hanh tinh chung ta c. HO'i nUGc trong khi quyen khong the nhin thay hang miu thuang d. LUc;tng hO'i nUGc trong khi quyen phan bo khong deu tren Trai Dat Cau 144: Can cu vilo nhung d;)c tfnh khac nhau cua lOp VO khi, nguOi ta chia khi quyen thanh : a. bon tang b. Dam tang c. sau tangd. chin tang Can 145: Cac tang cUa khi quyen xep thea thu W tlr thap len cao Iii: a. Tang bmh IUD,tang doi iUn, tanggiua, tang ion, lang ngoili h. Tang doi IUD,tang giua, tang ion, tang binh IUD,tang ngoai c. Tang doi IUD,tang binh IUn, tang ion, tang giua, tang ngoili d. Tang doi IUD,tang binh Iuu, tang giua, tang ion, tang ngoai Cau 146: D;)c diem nao du6'i day khong phai Iii cLia tang dOi IUD: a. Lil tang co chieu day nbo nhih so v6'i hon tang con I~i h. DQ day cua tang co tinh dong nhih cao i1 moi khu vl!c c. La nOi t~p trung phan IOn khoi IUc;tngkholIg khl cua khi 'luyen d. Khong khi trong tang cllllyen dl,?ng chu yeu thea chieu thang dLrtIg Cau 147: Nguyen nhao chU yeu khien dQ day cLia tang dOi IUDIOn nbat i1 xich d~o Ia do: a. Xich dfilOIii kim vl!c co v~n toc tl! quay quanh true IOn nhat nen sinh ra ltrc Iitam IOn h. Xieh d~o la khu vl!c co nhi~t dQ cao quanh nam nell kh8ng khi gian nO D1fi1.nh dieu ki(!n cho tao cac chuyen dl,?ng dUn IUDphat trienlen cao c. Xich d~o la nOi t~p trung nhieu khong khi tren Trai Dat d. viing xich d~o co 11 I~ di~n tich dfiliduang Ian Cau 148: Ten gqi cLia tang doi IUDdUQ'cXlIat phat til: a. Tang doi IUDchiem phan IOn khoi IUQ'ngkhong khi h. miu nhtr toan bo, hO'i nuac tap trung 0 phan nay c. tang d:oi luu kIIOng khi chLi yeu chuyen dl,?ng thea chieu th~ng dUng d. Nhi~t dQ tang dOi IUD giam thea Ilhi~t de;;cao

a

a

a

TIiuviendientu.org

Gill! 149: D,{iediem kill Caebonie a ding doi hrulB: a. Chiem 11 Ie rat nho h. Co tac dl,lng giLrI~i gan 1151UQ'ngnhi~t rna he m,{itTrill nat toa volakhong gian giup Trill Dat am han c. Khi ti I~ nay tang len se gay nhieu tac h~i cho sUc khoe can nguO'i d. Tat ea cac y tren elill 150: Cac phau til v~t chat ran trong tang doi luu co tac dl,lng: a. Hap thu phan Ian tia Ill' ngo~i tll' M,{itTrO'i . h. Hap thu mQt phan bUe x~ M,{itTrO'i c. La hat uhan ngll'ng tl,l de hOi nUOc dQng I~i xung quanh d. La tac nhlin quan trQng Jam cho nhi~t dQ ding d6i luu giam thea dQ cao Call 151: D,{iediem mIO du6i day khong phai eua tang bum Ill'll: a. Khfing kill khd, loang b. Khong kill chu yeu chuyen dQng thea phuang nam ngang c. Nhiet do dinh dat 100C . d. Tijp trung phan 16n kill odon trong kill quyen, nhat la dQ cao 45 ~ 50km Cau152: Khi odon tang binh Iuu dUQ'c blnh thanh du6i tac dl,lng eua: a. HOi nUGc b. Nhiet do cao c. Buc ·x~ iu ngo~i d. Cac luong gio chuyen dQng thea phUOng nam ngang Cau 153: Nhijn d!nh nBo du6i llily chUa chinh xac: a. Tang giLra nam dQ cao each dinh cua tang doi luu tir 50 ~ BOkm b. Nhi~t dQ tang giLra giam manh thea dQ cao c. Nhi~t dQ dinh tang giLra cO the h~ xnong ~ BOoC d. Mijt dQ khfmg kill tang giCrathap han nhieu so v6i tang doi IlI'u Call 154: Tang ion con cO ten gQi khae la: a. Tang nhi~t, Tang khong khi cao b. Tang di~nli c. Tang cao d. y a va c dUng Can 155: Trong kill quyenTrill Dat, tang co tac dl,lng phan hoi song vo luyen tir m,(it dat truyen len la: a. Tang giLrah. Tang nhi~t c. Tang ngoru d. Tang binh luu Gilll 156: Tang nhi~t co tac dl,lng phau hoi song vo tuyen tll'm,{it dat trnyeD len do: a. Khfing khi a tang nay rat loaug b. Nhi~t dQ tang nay rat thap c. Trang tang co clura nhieu ion d. Tat ea cac y tren Cau 157: KhOng kill tang ngoru eo d,(ic diem: a. Rat loang, thanh phau chu yell la hidro va oxi b. Rat loang, thanh phan ehu yeu la heli va hidro c. Khong khac so vOi tang blnh luu d. Rat giong khfmg kill treu M~t TrOi Can 15B: Nhijn d!nh nao duOi day chUa chinh xac: a. Cae khoi kill co sir pOOnbo thee vi dQ lUang doi rii b. MOi ban cau tren Trill nat cO bOn khoi kill chinh c. Cae khoi kill dUQ'c chia thanh kieu luc d!a va hai dUO'ng la dUa van cac d~c tinh ve nhi~t dQ cLia no d. Khoi kill xieh d~o chi co kieu hai duang do ti l~ di~n rich II,lC d!a khu vl,l'crich d~o rat it Can 159: KhOi kill chi tuyenil,lc d!a dUQ'c ki hi~u Iii: a. TMb. TC c. Tcd. Tm elllI 160: Vao thO'i gian dan dang nUGe fa eh!u anh huang cLia khoi kill: a. Dia cUe Iuc dia h. On dOi lucdia c. O~ d6t hc\i duang d. Chi tuyen·ll,lc d!a Can 161: Frong kill quyen la:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

TIiuviendientu.org

a. M~t fiep xfic vc7im~t dih cUa 1 khoi khi b. M~t fiep mc giua 2 khoi khong khf d viing ngOc;.li tuyen c. M~t tiep mc cUa 2 khoi khf co nguOngoc khac nhau d. M~t fiep xfic gifra 1 khoi khi hai dUO'ng vc7i1 khOi khi II,ICd!a Can 162; Khong khf nam 2 ben cUa Frong co sl! khac bi~t cO'ban ve; a. Tinh chat v~t Ii b. Thanh phan khong khi c. Toc dQ di chuyen d. DQ day Cau J63; Frong an dc7i(Fp) la frong hinh thanh do sl! liep mc cUa 2 khOi khi: a. Dia cUc va on dc7i b. D!a cvc II,ICd!a va d!a cve hai dU'O'ng c. On dc7iII,ICd!a va on dc7ihai dUO'ng d. On dc7iva chi tuyen Cau 164; nai hoi tu ubiet dc7ihinh thanh tlr 2 khoi khi: a. Chi myen hai dUO'ng ~a chi toyen II,!C d!a b. Chi toyen hai dUOng va rich dc;.lO c. Bac rich dao va Nam rich dao d. Chi tuyen il,lc d!a va rich d~o Cau 165; Nguon rung dip ubi~t chu yeu cho be m~t Trill Dat la; a. Tlr cac vI,!phun trao cUa mnlLra b. Buc xa Mat TrOi. c. Nang Iuc;rug tlr sl! plmn hUY cac chat phong xa trong long dat d. Y a va b dung Ca.. 166: Nh~n d!nh mlOduc7i day chUa chinh xac: a. Khoang 113hUe xc;.llr M;)It TrOi. b! khi quyen phan hoi ngUQ'e trdl~i van khfmg gian sau khi t Xanl nh~p qua khi quyen b. Khoang 115nguon bUe xa M~t TrOi. dUQ'c khi quyen hap thl,! c. Gan m(h nUa nguon buc xiii M~t TrOi. b] m~t dat hap thu d. chi co rnQt phan nho huc x~ tlr M~t TrOi. san khi den m~t dat b! phalD hoi vao khong gian Call 167: NguOn rung cap nhi~t chu yeu cho khong khf d tang doi IU'ula: a. Nhi~t dQ tlr cac tang khi quyen tren cao dUa xuong b. Nhi~t cUa be m;)lt dat dUQ'cM~t TrOi. dot nong c. Nhi~t ben trong long dat d. Buc x~ trl!e fiep tlr M~t TrOi. dUQ'e khfmg khi liep nh~n Cal! 168: Nhi~t dQ trung hinh nam tren Trill Dat co d~c diem: a. Cao nhih d vimg chi toyen va thap dan ve hai phia b. Cao nhiit d rich d~o va giarn dan ve hai cVe c. Chsnh I~ch trong viing nQi toyen la khong dang ke d. Y a va c dung Cau 169; Nhi~t dQ trung hinh nam tren Trai Dat co xu hming giam daD tlr viing vi thap ve cae vi dQ cao chu yeu do: a. Cang ve viing vi dQ cao thOi. gian dUQ'c M~t TrOi. chieu sang trong nam cang it b. Cang ve viing vi dQ cao tbi goc nb~p xiii trong nam eang nbo c. Tang d6i hru d viing vi dQ eao mong hon vimg vi dQ thap d. Tat ea cac y treD Can 170: KIm vl!c co 11hi~t dQ trung hinh mull cao nhat tren Trai Dat khollg phai la d rich d~o (om viing chi toyen ban eau Bac ) chu yeu do: a. Xich d~o la viing co nhieu rlrng b. Xieh d~o qnanh nam co goc nb~p X;;'Ilau c. Ti Ie dieHtfch Iuc dia dkhn vUe rich dao nho, mUa nhieu d. KIll; vVt rich d~o co·tang d6i iUn day . Cal! 171; Trong tang doi JUn, trung binh eU len eao 100m nhi~t dQ se giam: a. 0,6oC b. loC c. I,6oC d. 0,06oC Cau 172: Cac day mii ch~y then hUc7ng Dong - Tay d ban cau Bac se co sUOu don nang phia sUOu: . a. Dang h. Tay e. Nam d. Bae

a

a

a

TIiuviendientu.org

Gill! 173: Nh~n d!nh nao duOi illiy chua chinh xac: a. Cac dai khi ap phan ho lien rue thea cac duaug vi tlfyen h. Tren Trill nih co 7 run khf ap chinh c. Hai dai ap cao duqc ngan each vOi nhau hOi 1 dai ap thap d. Gin thuOng xuat pItat tlr cac ap cao Cau 174: Kllinhi~t dg tang se dan den khi ap: a. Tang len h. Giamdi c. Kh6ng tang, khong giam d. Chi giarn khi nhi~t d';' tang len chtra di;lt den 300C Cau 175: Nguyen nhan khien khi ap giarn khi nhi~t d';' tang la do: a. Kh6ng khf nO' ra, 11 trqng giam di h. Cac phiin til chllyen d';'ng v6'i.v~n toc Ian han c. Kh6ng khi co Ii;li d. Y a va b dung Gill 176: Hi~n tuQ'ng xay ra khi nhi~t dq giam la.: a. Kh6ng khf co Ii;li, 11 tr~ng giam nen khi ap tang b .. Khong khi nCrra, ti tr~ng giam nen khf ap tang c. Kh6ng khi co Ii;li,ti tr~ng mng nen khi iip tang d. Kh6ng khi nO' ra, d trQng tang nen kin ap tang Gill 177: KIll kh6ng khi chUa nhleu hOi nuac till khf ap se: a. Giam do khong khi ch'Ua hOi nuac nh~ han kh6ng khf kh6 h. Tang do m~t d';' phan tLl" trong khong khi tang len c. Tang do kh6ng khi chUa nhieu hOi Iluac n~ng han kh6ng khi kh6 d. Yh va c dung Cau 178: Trong nam, cac dai khi ap co sl,l'dlch chuyen theo vi dq the hi~n: a. Djch chuyen ve phia Bac vao thang 7 vave phia Nam vao thang 1 . h. Dlch chuyen ve phla Nam vao thaag 7 va ve phia Bac vao thang 1 c. Cac dai ap thap luon co xu huang d!ch chuyen ve phia Bac d. Cac dai ap cae ludn co xu hUang dlch chuyen ve phia Bac Cau 179: SI,I' d!ch chuyen cac dill ap tren Trai nat chu yeu la do nguyen nhan: a. SI,I' thay doi d';' am h. SI! thay doi cua huang gio mua c. 51,1' tha)' doi nhi~t dg gifl"aII,IC va di;li dUO'ng d!a d. Chllyen dqng hieu kien cUa M~t TrOi trong nam CM 180: Gio Tay 6ndOi co nguon gOc xuat phat tll: a. Cac kiln ap dlap 2 chi tuyen ve phia vUng ap thap an dOi h. Cac kim ap cao i:J 2 chi tlfyen ve phia vimg ap thap xich di;lO c. Cac khu ap cao i:J 2 chi tlfyen ve phia vilng ap thap an dOi d. Cac khu ap thap i:J 2 chi toyen ve phia viJugap thap xich di;lO Can 181: Hai ten g~i cua gio Tay an dOi la: a. Hoat d';'ng mi;lnh on dOi vOi hllc7ng chu yeu la hUc7ng Tay h. Th6i chu yeu phuang Tay c. Thai thea huang chlnh Tay d. Yavabdung Can 182: HUc7ng thai thllOng xuyen cua gio Tay 6n d6'i. 2 han diu la: a. Tay Bac a han diu Bac va Yay Nam i:J han diu Nam h. Tay Nam ban diu Bac va Tay Bac i:J han diu Nam c. Tay Bac i:J ca 2 han diu d. Tay Nam ca 1 han diu call 183: Cac khu ap cao thueng co mUa rat it ho~c khong co mUa do: a. Chi co kh6ng khfkh6 hoc len cao h. Kh6ng khf am khong hoc len dllqc Ii;li chi cO gio dtoi di c. Co it gio thoi den d. Nam san trong II,1C d!a CM 184: Cac hoang mi;lc Ian tren the gi6'i.thuOng phan ho khu vl,l'c C~ID chi tuyen la do:

a

a

a

a

a a

a

TIiuviendientu.org

a. Day Iii kim vl!c OO~ID dUQ'c ngnon buc xa til M;l'itTrOi 16'n. b. Chlu allth huang cUa dong bieD I~OO c. Day Ia khu vl.l'cap cae d. Co lap phu thl!c v~t thtra then eM 185: Prfmg nong Iii: a. Frong sinh ra khi 2 khoi khi tiep mc uhau b. Frong hlnh thanh khil khoi khfing khi 110ngcllu dt?ng day lui khoi khong khi 1;;'100 c. Frfing hlnh thanh khil khoi khfing khi nong b] 1 khoi khong khi I~OOday lui d. Frong hinh thanh a xU noug .cii.u-Ulti: Prfmg I~OOIii kong hlnh thanh: a. vUng hau d6'i b. Khi 1khoi khong khi I~OOchu dt?ng day lui khoi khfmg khi nong c. Khi 1khoi khfmg khi I~OObj 1khoi khfmg khi nong day lUi d. Vavilbdung Can 187: Nh~n djOOm'io du6'i day chua chinh xac; a. Chi co frong nong gay mUa con frong I~nh khong gay mUa b. Khi xuiit hi~n frong_,khong khi nong b] boc len cao hinh thauh may, gay mUa c. Khi xniit hi~n frfing. khfmg khi nong luon nam trm khei khong khi I~OO d. Kin xuiit hi~n frong, khong khi se co sl! nhiEm dQng m~lth Can 188: Hi~n tllQ'ng mUa ngan i:J nUac ta co lien quan den 51,1' xuiit hi~n cua: a. Frong cl!c b. Prfmg neng c. Frong 1;;'100 Dai hQi tl,l nhi~t d6'i d. ca.l 189: Mira i:J OOfrng kim vl!c nam sau trong Il,ICdja chu yeu co ngnon goc: a. Til d~i dUOng do gio thai den b. Til nuac ngam boc len c. Til ho ao, rUng cay ... boden d. V b va c dung Can 190: Kim vl!c chlu anh hUi:Jug cUa gio M~n djch thuaug mUa [t vi: a. Gio M~u dleh chu yen Ia gio khd b. Gio M~u dleh khfmg thai qua d~i dUOng c. Gio M~u dich dlOi yen d. Tat ca cac y tren Can 191: Kim vl!c chlu anh hUi:Jug cua gio mua thUOng co IUQug IIlUa 16'n.vi: a. Gio mua mua Dang thuaug dem mUa den b. Gio rnua mua h~ thai til bien vilO thuaug xuyen dem DIUa den c. ca gio mua mua ha va gio mua mira Dang deu dem DIUa 16'n.den d. ThUOng xuyen chlu aOO hui:Jng cUa lip thap eM 192: MQt trong OOfrngyeu to qnan trc;mg khien khi h~u nUac ta khong khf h~n OOu cac Iluac rung vi dt;. i:J Tay A, Tay Phi la: a. Gin rnua b. Gio Milm dlch c. Gio dat, gio bien d. Gi6 Ta.y an d6'i Can 193: Cac khn vl!c nam gan nOi co dong bien nong di qua thuaug DIUanhieu vi: a. Khdng khi tren dong bien nong chua nhien hOi nuac VaDen dUQ'c gio thai tLl'trong Iue dja se gay mUa b. Khong khi tren dong bien nong chua nhien hOi nUac, gio mang hOi nuac. van Il,ICdja va gay mUa c. Yen dong sang nong 101ac khu ap thap c d. Vb va c dung Can 194: Nhfrng kim vl!c nam ven dong bien nong co mUa nhien tien bien nlur: a. Tay Au, Dang Braxin b. Tay Nam Phi, Tay Nam Nam Mi c. Tay An, Dang Nam A d. Dang A, Dang Phi call 195: Cac hoang m~c hinh thanh chu yen do nguyen nhan nam gan dong bien I~nh Ia: a. Atacama, Namip b. Gobi. Nanllp c. Atacama, Sahara d. Namip, Tadamacan Can 196: DQ cae dja hlnh aUb hui:Jug den IUQ'ng mUa the hi~n qua d~c diem: a. Cang len cao IUQ'ng mUa caug tang b. Trong Illt;.t gi.6'ih~n dQ cao nhat djOO,IUQ'ngmUa tang then dt? cao dja hinh

a

TIiuviendientu.org

c. C;'mg leu cao IUQng mUa dmg giarn d. Tren dinh mii tlluOng mUa nhieu han so vOi sUCrnmri va chan nul call 197: Phan IOn nhCrng khu vl,l'cco IUQng mUa IOn nuac ta nhU Mong Cai, Hue ... deu nam khu vUc: a. Kh~a:t gio h. Dongio c. ThUOng xuyen chlu aub hllcYug cua ap thap d. Chlu tae dtfmg cua gio mua Cau 198: LUQ'ng mUa tren Trai Dat phiin ho kilong deu theo vi dQ the hi~n: a. Mila nhieu ubat vilug rich d;:llo,mUa nmng doi it vilng chi toyen h. MUa nhleu on dOi c. MUa it cUc d. Tat ca cae·y tren call 199: Xieh d;:11001 hu vl,l'cco rnlla nhieu OOat mn Trtii Dat chu yen do: 1k a. La khu ap thap nhi~t Il,I'c,khong khi lie.l tue hoc len cao hinh thanh may gay mUa h. Ti I~ di~n tich d;:lliduang so vOi di~n tich Il,Ied!a IOn c. La 1I0i. thUOng xuyen ch[u tal: dQng eua (rang, c6 nhieu dong hien nong d. Tat ca cae y tren Can 200: Theo eac phan IO;:lli Alixop, sO IUQng cac dOi khi h~u tren Trai Dat 101: cua a. 5 dOi h. 6 dOi c. 7 dOi d. 4 dOi can 201:Thny quyen 101Op nuae. tren Trai Dat phan ho l a. Cae hien, d;:lliduang h. Tren Iuc d!a c. Trong khi quyen d. Tat ea cae y tren elllI 202: Ngnon nang IUQng chfnh rung cap cho vong toan hoan eua Nuac tren Trai Diiit la: a. Nang IUQng gio h. Nang IUQng thuy trien c. Nang IUQng bUc x;:llM~t TrCri d. Nang ltrongk d!a nhi~t Cau 203: Phan IOn nllactren Il,lCd!a ton t;:lloduOi d;:llng: a. NuOe eUa cae coo sang h. Nuae d;:llnghang toyet c. NUac ngam d. Nuae ao. ho, dam Can 204: D;:IIi Q nuae ngam tren Il,ICd!a cO ngnon goc tLr : h a. NUac tren m~t tham xuong h. NUac hien, d;:lliduang tham vao c. NuOc til cac lOp dllOi lOp Trai Dat ngam ngU"c leo d. Tu khi hinh thanh Trai Dat nuac ngam da xuat hi~n va khong dOi tU do den nay cal! 205: Ml,I'cnUac ngam phI,! thnQc vao cac yell to: a. Nguon rung dip nuac va IUc;1ng hoc hOi.nhieu hay it h. Dia hinh va can tao ella dat, da c. L6p phu thl,l'c v~i d. Tat ea cae y tren can 206: Nh~n d!OOnao dUoi day la chUa cbfnh xae : a. Nguon ouae ngam cac dong bang thUOng phong phii han nhieu vOi ngllon nuac ngam mien mii h. NO'i co lOp phu thl,l'c v~t phong phii thi IUQ'ngnllac ngam se k~n phong phu do tlll,l'Cv~t da hut riiit nhieu oUae ngam c. " OOCrng khn vl!c d!a hinh doc, nuac mUa dUQ'cgill' l;:IIi at it duOi d;:llogollae ngam, phan IOn r chay triln tren be m~t ngay san khi mUa d. Nhung khu vl,l'ceolUc;1ng mlla IOn thUO'ng eolUc;rng nllae ngam rat doi dolo can 207: Dl,I'avao uguon goc hinh thanh IlguOi ta ehia ho thanh cac IO;:lli ubu: a. HO mong Ilgl,l'a,ho hang ha, ho mi~ng mii lila ... b. HO mong ngl,l'a, ho bang ha, ho nuae Ilgc;)t.. . c. HO bang ha, ho mi~ng mil IUa, ho nuae ngQt . d. HO mi~ng niii lira, ho hang hoi,ho nuac m~n . Cau 208: HO tay Hoi NQi co nguon goc hinh thanh tu: a. MQt mi~ng mii ilIa h. MQt dO;:lln tltllc;1nglUu song c. MQt khiie non cua sang c. MQt vl,l sl,lt dat

a

a

a

a

a

a

a:

a

a

va

a

a

a

TIiuviendientu.org

Gill! 209: Phan IOn cae ho a Phan Lan va Canada cO nguon goe hinh thanh tU : a. Cae khtic uon eli eua nhO'ng con sang IOn h. Bang llil bao mon m;)jt dat e. Mi~ng nhO'ng mit IUa da ngLrng hoat dQng d. Cac vu sur dat Can 210:·HeS nao du6i day co ngnon goe hinh thanh tU mi~ng mii lila da tat: a. HO Ba Be h. HO Hoa Binh C. HO Nui Coe d. HO TO ~ NlIng Can 211: Cae ho cO ngnon goe kien tao nOi tieng tren The Gi6i nam tren ~t nUt eua VO Trill Bat akhn vl,l'e: a. Nam An h. Bong Phi e. Tay Phi d. Bang Nam A Can 212: Dl,I'avao tinh chat cae nguon nuae ngUOl ta chia thanh hai 10;;liho Iii: a. Ho nllae ngot va ho Illlae m;)jn h. Ho nuae ngQt va ho nuae IQ' c. HO nuae trong va ho nuae dl,le d. HO nuae IlgQt va ho nuae khofutg Gill 213: Cae.ho cO ngnon goe hinh thanh ruekhiic nOn eua con sang thuang co hinh d;;lng: a. Hlnh trim h. Hinh han nguy~t c. Hlnh trim d. HO mong ngl,l'a Can 214: Car ho cO ngnon goc tu hiiug ha co d;)je dielll la: a. ThUCrng chi xuat hi~n a nhfrng vilng vi dQ eao ho;)jevimg mii eao: h. ThUCrng rat san e. ThuCrng nang d. Yavaedung Can 215: Cae ho cO ngnon goe hinh thanh tU mi~llg rnii IUa thuOng di.ie diem: a. Hinh trim va thuOng rat san h. Hlnh han IIglly~t va thllOng kh;i san c. Hmh tren va kh;i nang d. moo mong ngt,ra va san Gill 216: Cae ho hinh thanh tU cac vet nUt mn VO Trill Bat thuOng co hlnh d;;lng: a. ffinh trim h. Hlnh mong ngl,l'a c. Hinh han nguy~t d. Keo dai Can 217: Cae ho nuae m;)jn cli nguon goc tu: a. BQ ph~n eua hien, d;;li dUOug trUac Ida b] eo li.ip giO'a II,IC d!a h. Tu ho nuae ngc;n da hOc hOi rat nhien vi the nong dQ mnoi trong nuae cao e. Klnic nOn ell eUa mQt con song d. Y a va h dung Can 218: Trong qua trinh phat trien, ho se c;;ln dan va hinh thanh d;;lng d!a hinh: a. Sa m;;lc h. BoIig hang . c. Bam lay d. Rung cay Gill 219: MUe nuae cac ho can dan do: a. Nuae ho~ hOi nhien do khi hElDkho h. Cung cap nuae cho sang va h! song hut dan nuae do qua trinh dololong c. PhD sa song dan lap day d. Tat ea cac y tren Can 220: Hai nhiin to chinh aOO hUang t6i toc dQ dong chay eua song Ll.: a. BQ dOe va ehien rQng cua long song h. BQ dOe va v] tri eua song c. Chien r9ng cua sang va hllOng chay d. HUOng chay va v] tri eua sang Can 221: Song eli chien dilll6'n nhat The Gi6i la: a. Song Nin h. Song Amadon c. Song TrllCrng Giang d. Song Missisipi call 222: Dii~nnch luu vl,l'esong Nin la khoang: a. Tren 3 triE!Ukm2 h. 28,8 triE!Ukm2 c. 2,88 trien km2 d. Gan 2 triin km2 Can 223: Nguon rung cap nU"e chu yen chu yeu eho sang Nin 101: a. Nuae mUa h. NUae ngam c. NUac hang tuyet tan e. Nuae tU ho Victor a

TIiuviendientu.org

Gill! 224: Song Nin chay ehu yeu theo hllGng: a. Bae - Nam h. Dong - Tay e. Dong Bae - Tay Nam II. Nam - Bae Can 225: ThUc;1ngngnon song Nin co Iuu vl,le nllGe kM.IOn do: a. Nam trong kien khi h~n chi tnyen h. Nam trong kien khi h~n rich dao e. Nguon nllGe ngam phong plni d. Nguon nUGe tll" IIIc;1nghang tIlyet tan IOn quanh nam Can 226: Lllu IIIc;1ngnllGe mua In eua song Nin tt;li Khactum dt;lt khoang: a. Tren90 OOOm3Js . Tren 900 OOOm3/s h e. Tren 90 00Om31hd. Tren 9000m3Js cal! 227: Lllu IIIc;1ngnllGe sOngNin tt;li Carf 000 han nhieu so vOi a Khactnm do: a. Song chay qua mieng hoang mt;le khf ht;ln nen IUQ'ngnllGe dllQ'e cung dip them gao nhu' khong daugke h. Song b] milt rill nhiell nllGe do hoc hOi. khi ehay qna mQt qnang dllOug dill tren sa mt;le c. Dot;lnillu vl,le tll"Khaetnm den Cairo t~p trung dong dan eU nen IIIQ'ng nllGe song dUQ'e dUng cho san xuat vii.sinh hot;lt Iii.rat IOn .. d. Y a vii.b dung Can 228: Song co di~n rich luu vl,le IOn ooat the gi6"iIii: a. Song Amadon b. Song Nin c. Song TrIlOng Giang d. Song Vonga Can 229: Xet chien dill eua cac con song tren the giOi, song Amadon xep v] trf a. Thu ooat h. Thu hai e. Thu ha c.Thu til Can 230: HUmIg ehay chu yen eua song Amadon Iii.: a. Dong - Tay h. Bae - Nam e. Dong Bae - Tay Nam d. Tay - Dong Can 231: Song Amadon Iii.sang co luu IIIQ'ng nllGe IOn OOat the gi6"ido: a. Co dien tieh luu vile IOn h. Phan"lml dien rich luu vUe nam khn vUeh rich dao vii.cillOrich dao c. Co rat nhieu" phl,llllu 1m;" " . d. Tat ea cac y tren Can 232: Mua lfi tren sang Vonga dien ra vii.othOi gian: a. Ht;Ih. Thn - Dong c. XUBu d. Y h vii.e dung Can 233: Nb~n dinh nao du6"i day Iii.chtra chinh xae: a. Vao mira ht;l tuycd mila nhien nhllng ml,le.nUGe song Vonga khfmg cao do nUGe ngaDl xuongdat nhiell b. Song Vonga chay ehu yeu thea hllmIg Bae - Nam c. Nguon nllGe ehu yen eUlIgcap van mua In eua song Vonga la nUGe hiing toyet tan d. Vao man dong, nllGe song Vonga co khoang 5 thang bj dong hang Cau234; HUOtIg ehay chinh eua song Ienitxay Iii: a. Bae - Nam h. Nam - Bae c. Dong - Tay d. Dong - Nam Can 235: Xep thea thu tl,l giarn dan ehieu dill cae con song ta se 00: a. Song Nin, song Amadon, SOIIg Vonga, song Ienitxay b. Song Nin, song Vonga, song Amadon, song H!nitxay e. Song Nin, song H~nitxay,song Amadon, SOIIg Vonga d. Song Nin. song Amadon, sang Ieuitxay, sang Vonga Can 236; xep thea thu tl,l tang dan ve di~n tich ILluvl,le cac song ta se co: a. Song Nin, song Amadon, song VORga,song Ieuitxay b. Song Amadon, song Vonga, song Nin, song H!nitxay c. Song Amadon, song Nin, sang Ieuitxay, song Vonga d. Song Nin, song Ienitxay, SOIIg Amadon, sang Vonga Can 237: Trong thanh phan nUGe bien, ngoill nllGe con co cac chat: a. Cae muoi

a

a

TIiuviendientu.org

b. Cac chat khi e. Cae hUu. cO co nguon g6e til dong, thl!e v~t d. Tat ea cac y tren Can 236: Trung binh moi kilogam nu6e bien co: a. 35 gam mnoi trong do co khoang 77,6 % la rnnoi an b. 305 gam trong do cO khoang 77,8 % la mudi au e. 35 gam muoi trong do cO khoang 7,8 % la muoi an d. 350 gam muoi co khoang 77,8 % Ia mnoi an Can 239: D';' muoi trnng binh eua nu6e bien cO sl! thay doi toy thu';'e van urong quan; a. Giua dt;)boe hOi vOi Iuc;:mgmUa va Iuc;rug nu6e song til eac Il,Ied!a do ra bien· b. GiCratoedt;) gio va tOe dQ chay eUa dong bien e. Giua do boe hOi vOi nhiet do nu6e bien d. Tat ea 'cae y tren .. Call 240: BieD Do co nong dQ 16n han so vOi ml,l'etrnng binh eac bien, d<;liduang tren the giOi do: a. Nam vimg khi h~u kho nong quanh nam nen boe hOi manh b. Khong thong vOi cac bien, d;;llidUOng khac e. Han nhu' khong cO con song IOn nan chay van d. Y a va c dung . Cau 241: D9 mooi d;;lliduang IOn nhat kIm vl!c chi toyeD chu yeu Ia do: a. Co nhiet do eao b. Co khi h~u· kho nong nen luc;rug nu6e boe hOi manh e.MUaitU d. Tat ea cac y tren Cau 242: Nh~n d!nh nao duOi day la chUa chinh Xlic: a. NuOe bien thuOng co ti t:rQng nho han nu6e ngQt b.Dt;) muoi eaug eao thi ti trQng eua nu6e. bien eaug IOn c. TOi rnQt d9 sao nhat d!nh, dQ muoi mOi nOi deu dong nhat d. TI trQng eUa nu6e phu thut;)e nhieu van nong dt? mnoi chUa trong do call 243: Til d9 sa.u tren 3000m nhi~t dQ nu6e bien gan nhu khfing thay doi do: a. Tac dl,lng eua cae dong bien b. Do man nhu' nhau c. NU6e bien moi nOi den la nUOI: til cae d!a el!e Ullngxuong va trfii den d. Tat ea cac y tren Can 244: Nh~n d!nh noloduOi day la chUa chinh xac: a. TrODgIdloang dt;) sau til 0 den 1000m, nhi~t d9 nu6e bien giam dan then dQ san b. Mna h;;llnhi~t dt;) nu6e bien eao han mua dong c. Nhi~t dt? nu6e bien tiing dan til vi d';' thap U!nvi dt? cao d. Nhi~t d';' nu6e ven cae dong bien neng cao han so vOi khu vl,l'exullg qnanh Cau 245: 1)0i vOi khi quyen Trai Dat, bien va d<;liduang dong rnQt vai tro quan trQng the hi~D: a. La nguon cung cap hOi nu6e vo t~n cho khi quyen dong thOi giUa vai trO dieu hoa kin h~u b. La mQt yeu khong the thieu doi v6i vong toan hOM llu6e tren Trill Dat c. Giarn bOt tinh khie nhiet eua khl h~1U d. Tat ea cac y tren· . Cau 246: TrCr Iuc;:mgdau va khi dot u6e tinh eo bien va d<;liduang Ian IUc;nIii: a. 21 ri tan va 14 ti m3 b. 21 nghin tl tan va 14 ti m3 c. 21 ti tan vii 14 nghin tl m3 d, 21 ti tan va 140 ti rn3 Citl! 247: Ngom dan rna va khi dot chung ta eo the khai thac rae nguon nang IUc;rugkhac til bien va d<;liduang trong do doing ke uhat Iii: a. Nang luc;rug thny trieu b. Niing IUC1ngsong e. Nang Iuc;rug thny nhi~t d. Nang IUC1ng call 248: Nha may di~n thuy nhi~t dau tien tren the giOi dUC1exiiy dl!ng 1;;IIi: a. Philp b.DU'e c. Anh d. Tay Ban Nha Cau 249: Nhung d!a diem dn I!d) bien nOi tieng mien Bae nu6e ta Iii: a. Bffi Chay, Do SOn, H;;IILong . b. Cat Ba, H;;IILong, Sam SOu .

a

a

a

a

a

ma

a

a

TIiuviendientu.org

c. Do sOn, Cat Ba, ClIa Lo ... d. Bill Chay, Do sOn, Thien Cam ... Call 250: Bill nim nao duOi day khong nam i1 mien Trung nUGc ta: a. Thien Cam h. Lang Co d. sam SO'lld. Do sOn Can 251: Tho nbuOng li'i: a. LOp V~1t cMit tOi xop tren he m~t II,ICd!a h. NOi con nguOi sinb song c. LOp v~t chat tUOi xop tren be m~t II,lCd!a, dUq'c d~c trUng hcJi dQ phi nbien dla dat d~hric~ng· . . Can 252: DQ phi cua dat co kha nang CWIgcap cho thtre v;j'it: a. NuO'c va khf h. Nhiet c. Cae chat dinh dnang d. Tat ca cac y tren Call 253: LOp VO chua dat nam he m~t cac II,lCd!a thuOng dUq'c gQi la: a. Tho nhuO'nb quyen h. Dat quyen c. Sinh quyen d, qnyen Can 254: Qua trinh hmh thanh dat chiu tole dQng clla cae nhan to: a. Dolme va khf hau h. Sinh vih va dia hinb c. ThOi ~an va con nguOi d. Y a va c ·dung Can 255: Nguon goc thanh tao trl,l'c tiep cu.a mQi lo~i dat: a. Dolgoc b. Dolmf1'! c. Doltram tich d. Y a va c dung Can 256: Dolmf1'! nng cap cho dat cac thanh phan: c a. Vo cO'h. Mi'm c. HUn cO'd. ~ a va c dung Can 257: Nhan to dol mf1'! o vai tro quyet d!nb den: c a. Thanh phau khoang v~t trong dat va thanh phau cO'gi6'i clla dih h. Thanh phan khoaug v~t va thanh phan hUn cO'clla dat c. Thanh phan vB cava thanh phan hUn cO'cUa dat d. Thanh phan co giOi va thanh phan hUn cO'clla dat Can 258: Hai yeu to clla khf h~uanb huang trl,l'c tiep den qua trinh hinb thaah dat la: a. DQ am va lUq'llg mUa h. LUq'ng hUc x~ va lUqug mUa . c. Nhi~t dQ va dQ am d Nhil[!t dQ va nang Can 259: Tac dQng trUGc tien clla nbil[!t va am den qua trinh hinh thanh clla dat la: a. Lam cho dat b] pba huy thanh nbUng san pham phong hoa h. Lam che dat srnn chih dinb dUiing han c. Lam cho dat am, uri x6p han d. Lam cho dat co kha nang chong xoi mon tot han Cau 260: Nhan dinb nao duOi day chUa chinb xac: a. Nhi~t va im c6 anh huang khBng nbo tOi sl,l'hoa tan, rlla trfli ho~c rich n,1 v~t chat trong cac tang dat h. MBi truaug nbi~t va am cao tao dien ki~n dlU~n lQ'icho cac vi sinh v~t phan giai va tOng hQ'p cac chat hUn cO' c. Kieu khi h~u nbil[!t dOi luc d!a la moi truaug nbil[!t ~ am khong thu~n lQ'i cho cac vi sinh v~t tro!_lgdat phfin giai va tong hQ'p cac chat hUn cO' d. cac dOi khf h~n khac nba~ tbuaug hinb thanh neD nhtrngc lo~i dat khac nhau cal! 261: Nhan to dOIIgvai tro chu d~o trong vil[!Chinb thanh dat la: a. Dih m~ h. Khi h~u . c. Sinh vat d. Dia hinh Can 262:"Trong"qua trinb hinb thanh dth, vi sinh v~t co vai tro: a. La ngnon cnng cap chU yell cac chat hUn cO'cho dat h. PhfuI giai xac v;j'i.tchiit hUn cO'va tOIIg hQ'p thanh mnn c. Gop phan qnan trQng trong vil[!Cpha huy dol d. Tat ca .cac y tren Can 263: vi'ing mii cao qua trinh hinh thanh dat yen, chu yeu la do: a. Tren nrn cao ap suat kllBng khf nbc)

a

Tho

a

a

TIiuviendientu.org

h. Nhi~t dQ thap nen qua trinh phong hoa eh~m e. LUc;1ngmoo it d. DQ am qua cao Cau 2.64: D~e diem ding dat vimg co d!a hlnh doc la~ a. Mong h. Thuaog b] h~c m;'lIl e. Xoi mon, xam thuc manh d. Nhiet deJi va fin deJi C zeo: D at co tnOI gra w at I' a vung: ';nh au 26'> a ,', a. Kha day h. Gii'lIlchat dinh dUOng e. ThUOng dUq'c hoi tI,I d. Tat ea cae y neD Can 266: Die hoar dQng eLla con nguOi co tae dQng xau den tfnh chat dat la; a. Dot ri'lng lam IIU'Ongray h. Bon qua nhieu cae hmi chat van dat e. Canh tac qua nhieu vu trong mQt niim d. Tat ca cae y tren Can 267: GieJi h~n phia tren cLla sinh quyen la: a. Gi6'i h~n tren tang doi lUll b. ND'i. tiep giap tang fidfin e. NOi tiep giap tang ifin d. Dinh EvOret Gill 268: GieJih~n dueJi eLla sinh quyen la: a. Day d~i dUOng (0 d~i duang) va day cLia tang phong hna (dll,le dial b. Do san llkm e. Gi6i han du6'i eLla lOp vel Trill Dat d. Gi6'i h~n du6'i eLla VO Il,Ied!a Gill 269: Nhi;imdinh nan dueJi day chUa chfnh xae: a. Chien day euasinh quyen tny thuQe van gi6'i h~n phan ho eaJa thl,l'ev~t b. Chien day eua sinh qnyen khfing dong nhat treu toan Trill Dat e. Sinh v~t khong phaubo dong den tren tnan chien dili eua sinh quyen d. Sinh quyen t~p trung van nOi.co thl,l'e v~t mQc Can 270: Cae.nhiin to chinh iimh huilng den sl,l'phat trien va pbiin bo sinh v~t la: a. Khi hall va dat b. Dia hinh va sinh vat c. Con nguOi d. Tilt cii cac y tren . Call 271: Toan bQ cac IOc;lithl,l'e v~t khac nhau sinh sOng tren mQt vimg rQng IOn dUq'c gQi la: a. H~ thl,l'ev~t b. Ngnon nUGc c. Tham thl,l'c v~t d. RLrng Cal! 272: Trong sa cae nhfin to tl,l'nhien, nhan to dong vai tro quan trQng nhat dOi veJi sl,l'phan bo cua cac tham thl,l'c v~t tren the gieJi Ia: a. Dat b. Nguon nUGc c. Khf han d. Dia hinh cal! 273; Tharu" thl,l'c v~t va nhom dat chinh phat trien tren kieu khi h~n c~n cl,l'eII,ICd!a la: a. Bang tnyet va dat dai nguyen b. Dia nguyen va dat dai nguyen c. Dili nguyen va dat patdfin d. Rl.rng la nguyen va dat dai ngnyen Can 274: Lo~i thl,l'ev~t nao du6'i day khfing d~c trUng cho tham thuc v~t dm nguyen: a. Ren b. D!a y c. Thong d. Y b va e dUng call 275: Tham thl,l'c v~t va nhom dat chfnh phat trien tra. kieu khi h~n fin d6'i II,ICd!a Ii;\nh la: a. Ri'lng Ia kim - dat nan b. RUng la kim - dat pfitdon c. RLrng la rQng - dat den d. RUng la kim - dat xam Can 276: Tham thl,l'c v~t va nhom dat chlnh phat trien tren kieu khi h~n on d6'i hai dUOng la: a. Ri'lng la rQng, ri'lng hOn hQ'p - dat nau xam b. Ri'lng IarQng - dat do nan c. RLrng hon hQ'p - dat nau xam d. RUng - cay bl,li la cling e~n Ilhi~t - dat do nan Can 2.77:Tham thl,l'c v~t va nhom dat chlnh phat trien tren kieu khi h~n c~n nhi~t D!a Trnng Hai la: a. Ri'lng - cay bl,li Ia ding e~n nhi~t - dat do nau h. Ri'lng la rQng- dat do nan c. RLrng - cay bl,li nhi~t d6'i - dat do nan d. Ri'lng - cay bl,li la cling e~n nhi~t - dilt do nau Can 278: Tham thl,l'c v~t va nhom dat chinh phat trien tra. kieu khi h~n c~n nhi~t luc d!a la:

a

W

,

"'.

TIiuviendientu.org

a. Hoang llli;'C,ban hoang llli;'C- dat do vang b. Hoang mi;'c, ban hoang mi;'c - dat xarn c. RLrng xUO'ng rong - dat xam d. Yb va e dung cal! 279: Tham thl,l'e v~t va nhom dat chinh phat trien tren kieu khi h~u nhi~t d6'i gio mila 101: a. RLrng nhl~t d6'i am - dat do vang b. Rung la rQng - dat do nau e. Xavam - dat do vang d RLrng nhi~t d6'i am - dat nau Cau 280: Nh~n d!nh nolodu6'i day 101 chUa chlnh xac: a. Tang badan khfmg nam trong gi6'i hi;'n ella lOp vo d!a Iy b. Gi6'i han tren ella lOp VO d!a If la gi6'i hi;'n tren ella tang binh IUn e. LOp vo d!a Ii Iue d!a khong bao gom tat ea cac lOp ella vo luc d!a d. Trong 16'p vo d!a II. cae quyen cO sl,l'xam nh~p va tac dQng hin nhau Cau 281: Gi6'i hi;'n du6'i ella lOp va d!a Ii d~i duaug la: a. Day themll,le d!a h. DQ sau khoang 5000m c. DQ sau khoang 8000m d. Vl,I'eth~m di;'i dUO'ng Gin 282: Gi6'i hi;'n du6'i ella lOp va d!a Ii Iuc d!a 101: a. Gi6'i hi;'n du6'i ella lOp vo Trm Dat . b. Gi6'i hi;'n du6'i ella lOp vo phong hoa e. Gi6'i han du6'i ella tang tram tich d. Gi6'i hi;'n du6'i ella tang bzan Gin 283: Nh~n nao du6'i day chUa chlnh xac: a. Tih ea cae thanh phan ella lOp vo d!a II deu dong thO"ichiu tae dQng trl,l'e tiep ho~e giWI tiep ella ngOi;'iIl,I'eva nQi Il,I'e b.Trong U,I' nhien, bat eU liinh tho nao rung gom nltien thanh phan ella lOp vo d!a II anh huang qua Ii;'i phl,l thuQe nhau c. LOp vo d!a II chi thay doi khi di! ea cac thanh phi!n ella no co sl,l'bien dOi d. Mqt thanh phan ella lOp vo d!a Iibien doi se keo theo sl,l'bien dOi e.ua tat ca die thanh phao khac can 284: Bieu hi~n nan du6'i day khong the hi~n qui lu~t thOng nhat va hom chiuh ella lOp vo dja

a

a

a

a. LUc;rugeaebonie trong kin quyen tang len thea nhi~t dq Trai Bat nong len b. NhLrng tr~n dQng dat Ian tren Iuc d!a gay ra hi~n tuc;rug song than e. RUng dau nguon b] mat lam eho ehe dq nUoe sang tra Den that thUO'ng d. Mila Iii ella sang dien ra trimg vOi mila mUa Can 285: Qui luat dia d6'i 101: a. SI! thay doi eiJa cie thanh phan d!a Iiva eauh quan d!a If thea vi dq b. SI! thay doi co qui lu~t eua cac thanh phao dja Ii va cae eanh quan dja Ii theo vi dQ e. SI! thay doi co qui lu~t eLla cae thanh phan d!a liva eanh qnan d!a Ii thea kinh dq d. SI! thay dOi ella khi h~u then vi d9 Can 286: Nguyen nhan hinh thaah qui lu~t d!a d6'i trenTrm Dat la: a. SI! thay doi mila trong nam b. SI! thay doi Iuc;rug bUe xi;' M~t TrO"itrong nam e. SI! thay doi bUe.xi;' M~t TriJ'i theo vi dq d. SI! ehenh I~eh thOi. gian dtieu sang trong Dam then vi dQ Can 287: Hi~n tUc;rug nan du6i day khfmg bieu hi~n cho qui lu~t dja d6'i: a. SI! phan bo cae vauh dai nhi~t tren Trai Dat b. Gio mila e. Gio M~u dieh d. Gio Tay an d6'i Cau 288: solUc;rug cae vauh dai nhi~t tu Bae el!e den Nam el!e la: a. Naill vong dai b. Sau vong dai c. Bay vong dai d. BOn vong dai Gin 289: Nh~n djnh Ul10 du6'i illiy fa dtUa chlnh xac: a. Tren Trai Dat co bay vong dai khi lip b. Cae vaub dai khi ap IreD Trill Dat deu hinh thanh theo qui lu~t: nhi~t dq eao hinh thanh ap thap, nhi~t dq thap hinh thanh ap eao

If:

TIiuviendientu.org

c. Cac vanh dai khi ap la nO'ixuih phat hoijic tiep nh~n cac lo~i gio mang tinh chiit hanh tfnh d. Gio xuih pMt til cae ap cao cim eac ap thap lufm la nO'i hut gio call 290: Diin sO the gicJi d~t mUe 6 11 nguOi van nam:
a. 1999 b. 2000 c. 2001 d. 2002 can 291: Bung nO dan sO trong I!ch su phat trien cua nhan lo~i dien ra 0:

a. Tih ca cac nUGc tren the giOi b. Cac nUGc dang pMt trien c. Cac nUGc kfnh U! phat trien d Tat ca cac nuac, tril chan An Can 292: Nh~n d!nh nao san day chUa ebfnh xac: a. Qny mo dan sO the gicJi ngay caug 160 b. BUGc van the ki XXI, dan sO die gicJi d~t mUc 6 tl nguOi c. Trong sO 200 qnoc gia va viing lanh tho thl co 11 qnoc gia chiem 61 % dan sO tren the giOi d. Qny rna dan sO co sl,l'ckhac nhau giUa cac qnoe gia call 293: sl,l'bien d~mg dan sO treo the gicJi (tiing len hay giam di) la do hal nhan to chu yeu quyet dinh: a."Sinh de vii tu vong b. Sinh de va di cU c. Di cU vii tu vong d Di cU va chien tranh dich b~nh Can 294: TI snat sinh tho Iii nmng quan giUa sO tre em dLrC;J'c ra trong nam so vcJi: sinh a. So nguOi trong dQ toOi sum de rung dlOi diem b. Dan sO trung binh eimg thOi diem c. So ph!,lnU trong do tooi til 18 - 40 rung thOi diem d. So pll!,l nU trong tang dan sO cimg thOi diem can 295: ThUGC do dUQ'csu dl,lng rQng rill de dauh gia mVc sinh la: a. Tong tl suat sinh h. TI snat sinh tho c. TI suat sinh chnng d. Ti snih sinh d~c trUng Can 296: Nhan to nao san day it tac d~mg den ti snat sinh: a. Phong tuc t~p quan va tam li xa hqi b. Trinh dQ phat trien kinh te - xii hQi c. Chinh sach phat trien dan sO d. Thien till (dQng dat, mil lila, Iii 11,11••• ) Can 297: Nh~n d!nh nao san day chUa cbfnh xac ve ti snat sinh tho cua the gicJi thOi kl 2950" 2005: a. Ti suat sinh tho khong den giUa cac nhem nUO'e.phat trien va dang phat trien b. Ti snat sinh tho giUa cac nluim nUGc co xu hu60g giam dan . c. TI suat sinh tho eUa cae nUGc dang pMt trien d~t mUe eao nhat vao thOi kl 1975 -1980 d. Ti suat sinh tho eUa cac nUGc dang phat trien cau han cac nUGc phat trien call 298: Ti snal tu tho la nreng quan giUa sO nguOi chet trong awu so vOi: a. so nguOi thnQc nhem dan sO gia rung thOi diem b. SOt re em va nguOi gia trong xa hQi rung thOi diem c. NhO"ngnguOi co nguy cO'tu vong can trong xii hQi rung dlOi diem d. Dan sO trung binh etlng thOi diem can 299: Nguyen nhan qnan trl;)ng nhat dan den 11 snat lU tho tren the gi6'i co xu hu60g giarn la: a. nen bQ ve y u! va khoa hoc, ki thu~t b. £lien ki~n song, mUc song va thn ~p dUQ'e cai thi~n c. SI,I'phat trien kinh te d. HUll binh tren the giOi dUQ'c dam bao call 300: Ngnyen nhan dan den til suat iU thO cao lado: a. Chien tranh b. Doi ngheo, b~nh t~h c. thien tai d. Tat ea cac y tren Can 301: Chi sO dl,l'bao nhay cam nhat, phan anh trinh dQ nnfii duang va sUc khoe cUa tre em la: a. Ti suat sum tho b. Ti snat til vong tre em c. Ti suat til tho d, Ti SUal gia tang dan sO tl,l'nhien Gill 302: Nh~n d!nh nao san day chUa ebfnh xac ve ti suat til dla ella the giOi dlOi ki 1950 - 2005: a. Giai do~n 2004 - 2005 ti snat tu tho cUa cac nUGc dang phat trien eao han mUc trung binh cUa cac nUGc phat trien .. b. Ti suat tu tho cau the giOi cO xn hu60g giam dan

a

a

a

a

a

a

a

a

TIiuviendientu.org

e. Ti suat til tho eua cae Dllae dang phat trien giam nhanh han mile trung binh eua cae Dllae phat trien d. Ti suat til tho eua cae nllae dang phat trien thap hO'n so vOi cac nllac dang phat trien Can 303: Ti snat gia mng dan sO tl! nhien dllc;re xac dinh baing hi~u sO giua: a. Ti suat tho va ti suat til vong tre em b. ti suat sinh dIOva ti snat til dIO e. Ti suat til tho va gia tiing c.O' c,e h d. Ti suat sinh tho va gia ta'!$ sinh hc,e Can 304: DQng Il!e phat trien dan sO the giOi la: a. Mile sinh cao b. Gia tang cO'hge e. Gia tang fl! nhien d. Tat cae y treD cal! 305: Trong thOi ki 2000 - 2005 t] snat gia tang dan sO tl! nhien eao nhat thnQe ve khu vl!e: a. Dang Nam A b Chan Phi e. Nam Mi d. Nam A Can 306: Cac ellang quoe dan sO tren t~p trung chu yen chan il,lc: a. Chau Phi h. Chau Au e. Chau A d. Chau Mi Can 307: Chung tQ>eco solllc;rng dong nhat the giOi Ia: a. MODgOioith. Oropeoit e. NegrOit d. Otxtraloit Gil! 308: Chung tQe MongOioit phan ho ehu yeu admu Il,Ie: a. Chau A va chan Mi h. Chan Mi va dtBn D~i DIIOng e. Chau A va Clmu D~i DIIOng d. Chau Mi va elmu Au Can 309: Solllc;rng cac ngoll DgUtren dIe giOi hi~n nay vao khoang: a. 1000 - 2000 h. 2000 - 3000 e. 3000 - 4000 d. 4000 - 5000 Gil! 310: Ngon ngu dllc;re dilngpho bien nhat tren me giOi hi~n nay: a. Tieng Anh h. Tieng Hoa e. Tieng Hindu d. Tieng Tay Ban Nha Can 311: Nguon Il!e phat trien kinh te eua mQt qnae gia dllc;re hieu la: a. Tong du! cac nguon till nguyen thien nhisn b. NguOD nhan Il!e eon nguOi c. Tuan hQ h~ thong till san qnoc gia d. Tih ea cae y tren Can 312; SI! phan chia thanh cae nguon ll!e vi tri dia If, nguonll!c tl! nhien, nguonll!c kinh te - xa hoi la dlla vao: a:Nguo~goe b. Tinh chat tae dQng eUa nguon Il!e c. Dan sO va nguon lao dQng d. Chfnh sach va xu the phat trieD Can 313; Nguonll!c gop phan dinh hllOng co I¢ nhat trong phan eong lao d';'ng qnoe te va xay dl!ng cac mOi quan h~ song phllO'ng hay da phllOng cua DlQt quoe gia la: a. TlIllhien h. vi tri dia Ii c. Thi trllang d.·Von . Can 314: Nguonll!e dllc;re DC dinh la dien ki~n din cho qua trinh san xuat: a. Vi tri dia If h. Dan ell va ngnon lao dQng c. Till nguyen thisn nhien d. Dllang 10i chinh sach Can 315: Vai tro cua nguonlao dQDg vOi vi~e pMt trien kinh te dUc;redte hi~n khia c~nh: a. La yen to dan vao eua ho~t dQng kinh te, gop phan tao ra san pham b. Tham gia tao cau cho nen kinh te . c. ca hai den sai d. ca hai den dung Cal! 316:Nguon ll,lc co vai tro qnyet dinh trung vi~e sLr dl,lng hi~u qua eac nguOD Il!c khiic cho phat trien kinh te la:· . a. Vi tri dia Iy h. Tai nguyen thien nhien c. Dan ell va Ilguonlao dQllg d, Khoa hoch va eong ngh~

a

ca

a

a

TIiuviendientu.org

thac va ruing cao hi~u qua su dl,!ng cac nguon Il,I'ckhac Iii.: a. Van b. Dan cU va nguon lao dQng c. DUOng 10i chinh saeh d. Khoa hQCva ding ngh~ cal! 318: NguOIl h,rc ben ngom (ngo~i Il,lc) bao gom: a. V! tri d!a If, vOn, th! truOng, kinh nghi~Dl quan li san xuat b. Khoa hQc va cang ngh~, th] truang, kinh nghi~m quan Iisan xuat c. DUOng 10i chinh sach, khoa hQe oong Ilgh~, kinh nghi~m quan Ii san xuat d. H~ thong tm san quOc gia, khoa hQCva ding ngh~, van, kinh nghi~m quan I[ san xuat Can 319: MOi quan h~ giua nQi Il,I'cva ngo~i Il,lc dUI;1cxac d!ng la: a. Quan h~ phI,! thuQc b. Quan h~ e;;'lnh tranh c. Quan h~ hc;1ptac, ho trl;1d. Quan h~ bat binh ding Cau 320: SI,I'phat trien v6'i.tOc dQ cao cau nen kinh te yeu dua van nguon Il,I'c: a. V! tri d!a Iib. Tiii nguyen thien nhien c. Chlnh sach va xu the phat trien d. Th] truOng Gill 321: SI,I'phat trien nen kinh tI! nuac ta tll nhU'ug nam doi m6'i. den nay dii khing d!nh vai tro cLla nguon Il,lc: a. vi tri dia Ii b. Dim cu·va nguon lao dQng c. Van, thl truang d. Chinh sach, chien IUI;1ephat trien kinh te Cau322: Vai tro nao sau day khong dung v6'i. ngnoll Il,I'ctl,l nhien: a. Tien de cho qua trinh phat trien san xuat . b. La dieu ki~n cho qua trinh san xuat c. La dieu ki~n quyEh d!nh cho qua trinh san xuat d. co sO cho qua trinh san xuat kinh te Gill 323: v6'i. sl,l'phat trien kinh te - xii hQi cUa mQt quOc gia nguon Il,I'cco vai tro quyet d!nh la: a. Ngo~i Il,I'cb. NQi Il,I'c c. V! tri d!a Ii d, Tiii nguyen thien nhien Cau 324: CO cau nen kinh te bao gom cac bQ philtn Iii.: a. Nong lam ngu nghi~p, oong nghi~p xay dl,l'ng, dich vI,! b. Khu vl!c kinh te trong nuac, khu vl,l'ckinh te co van dan til nuac ngoili c. co cau quOc gia, vUllg d. Tat ca c~c y tren Cau 325: Vai tro nao sau day khfing dung v6'i.nganh san xuat nong nghi~p: a. Cung cap IUOng thl,l'c, thl,l'c pham cho con ngUOi. b. Dam bao nguon nguyen li~u cho cac ngiinh oollg nghi~p che bien c. T~o ra may mfic thiet b] cho san xuiit . d. M~t hmIg xuat khau thu ngoai t~ Cau 326: so hlc;1ng lao dQng ho~t dQng trong nong llghi~p tren the gi6'i.hi~n nay khoilng: a.30% b.40% c. 50% d. 60% Cau327: Trong san xuat nong Ilghi~p, quy dat, tfnh chat va dQ phi ella dat co anh huang la'll den: a. Nang snat cay trong b. Quy mo va cO cau cay trong c. SI! phan bO cay trong d, Tat ca cac y trful Cal! 328: Trong san xuat nong nghi~p, dat trong dUl;1ccoi Iii: a. TUli~u s~m xuiiit chu yeu b. DOi tllc;1nglao dQng c. Cong cu lao dQng d CO vi)tt chat Cau 329: D~c diem nao sau day khong dung v6'i. ngru.mnang nghi~p: a. Cay trong, vi)tt nufii Iii dOi tUQ'ng lao dQng b. Dat trong Iii.til li~n san xuat chu yen c. San xuat khong phI,! thuQc vao dieu ki~n tl,l' nhien d. san xuat co tinh thOi. vu F'~ ""0 'ch ...au.;p_: n· It;!n ti can h; tren th'"' gIOi t;!n nay ch' yeu d'd'" e: lac ~ e ·'·hi~ u '"' ung a. Trong cay luang thl,l'Cb. Cay hoa mua

can 317: Nguon lI,lc gop phan marQng kha nang khai

chu

sa

A

TIiuviendientu.org

c. Cay c.ongnghi(!p d. Ciy thl,l'c pham can 331: Cac cay luang thl,l'c chinh cac nuac chan Phi va Mi Latinh la: a. Loa mi, loa gao b. Lua mi va ngo c. Ngo va ke d Loa gi;lo va ngo Cal! 332: MI,!C dich SU dl,!ng luang thl,l'c cac nuac dang phat trien thuOng la: a. Lam luang thuc cho nguOi b. Hang xuat khan c. Nguyen li(!u cho cOng nghi(!p che bien d, Thuc an dIiin nnfii Can 333: LOi;licay trong thfch h«;rpvOi men ki(!n sinh thai cUa vimg thao nguyen va an dOi c~n nhi(!t Iii: a. Loa mi b. Lua gi;lo c. Ngo d. Ke va cao luang Cal! 334: LOi;licay trong nao thfch h«;rpvOi men ki(!n sinh thai cua vilng dong cO va nUa hoang mac 101: a. Loa mi b. Lila gi;lo C. Ngo d. Ke va cao luang Gil! 335: LOi;licay trong thich h«;rpvOi dien ki(!n sinh thai cUa vung thao nguyen nhi(!t dOi,llhi(!t va an dOi nong 101: a. Loa ml b. Loa gao c. Ngo d. Ke va cao luang Can 336: D~c mem sinh thill pho h«;rpvOi cay loa g~o 101: a. Thao nguyen an dOi va c~n nhi(!t b. Nhi(!t dOi gio mua va c~n nhi(!t c. Thao nguyen nhi(!t dOi c~n nhi(!t va fin dOi nong d. Dong cO nua hoang mac elil! 337: Vong trong loa g~o chu yen tren the giOi 101: a. Chan A gio mila h. Quan dao Caribe c. Phia dang Naill Mi d. Tay phi gio mua Can 338: Qne huang cUa vilng loa gao dUq'c xac d!uh 101ilng: v a. Thill Lan vag Nam A b. Thill Lan c. Trnng Quac va Dang Naill A d Trung Qnoc Can 339: NUac co san IUq'ng gi;loIOn nhat the giOi (2005) 101: a. Hoa IG b. Thill Lan c. An DI;)d. Trnng QnOc Can 340: LUqug xuat khau hang Dam chiem ti trl;)ng nho trong tOng san IUqug luang thl,l'c 101 o: d a. Nhn can tieu thl,! khong cao h. Gia thanh san xnat chUa phil h«;rp c. Cac nUoc san xuat Ian rhtrong cO dan sO dong d. Chat luqng san pham chUa cao Can 341: Cay IUO'ugthl,l'c hi(!ll nay dang nnfii sOng han 50% dan sa the giOi 101: a. Loa ml b. Lua g~o c. Ngo d. Loa mi;lch va ngo Can 342: Que huang cay loa mi dUQ'c xac dinh thllQC vilng: a. Tay Au b. Trnng Qnac va Caribe c. Tay A d. Dang An Can 343: Lo~i dat dUq'c coi 101hich h«;rpnhat doi v6'i.city loa mi li'i: t a. Dat phil sa b. Dat feralit c. Dat cat khd d. Dat den Can 344: Ngli cOc 101en gl;)icUa 5lo~i city lUang thl,lc: t a. Loa mi.hia gao, loa mach, ke, cao luang b. Loa mi.loa gao, ngo, ke, cao luang c. Loa rni. hia gao, ngo, Ilia mach, ke d. Liia ml, Ilia gr;lo,ngo, ke, cao luang Gil! 345: Qnoc ~ c.osan IUQ'ng che IOn nhat the giOi: a. Trung Quoc, An Do b. Trnng Quoc, Viet Nam c. An DQ, Vi(!t Nam d'.Trnng Qnoc, XriI~ca Can 346: Ua nhi(!t, am, dat tUM xap, nhat Iii dal bazan va dat da voi la cay:

a

a

'"

A

...

TIiuviendientu.org

a. D~u tlIO'ng b. Colphf c. Cao su d. Ha tieu call 347: Que huang clla ca phe thuQc viing: a. Trung Phi b. Trung Mi c. Nam Mi d. Do~ Nam A Cau 348: Dijic diem sinh thai phu hQ'p vcJi cay cao su: a. Can nhieu dat tOt va phan bon b. Doi hoi nhi~t, am cao, chong chlu tOt gio biio c. Ua nhi~t, am, khong chlu dUQ'cvOi gio biio d. Ua nhi~t, am, khong chiu dUQ'cvOi gio bao, dat tai xop, co dQ pH cao Cau 349: Que hUO'ng clla cay cao su thuQc viing: a. Trung Mi h. Nam Mi c. Dang Nam A d. Bac Phi call 350: KIm vl,l'cco samlUQ'ng cao su 16'n nhat the giOi hi~n nay la: a. Trung Mi b. Nam Mi c. Dang Nam A d. Bac Phi Cau 351: SI,I' phat trien va pbii.n bo chan nuOi ph1,l thuQc chijit che van: a. CO sa thuc an b. Con giong c.lfinh thuc chiin nufii d. Th] trUang tien th1,lsan pham Cau 352: Loai dQng v~t nuoi cua cac khu vl,l'cdang dan cU la: a. LO'n, bo b. De, clm c. Gia cam, IQ'n d. BO, gia cam Can 353: Vai tro nao sau day khonj dung v6'i nganb chan nuoi: a. Cung cap nguon luang thl,l'c bo dUO'ng cho con ngUM b. Dam baa nang cao dinh duaug trong bfi'a an hang ngay c. Nguyen li~u cho c6ng nghi~p che bien d. Mijit rnmg XlIat khau co gia tr! Cau 354: Hinh thuc chan nuoi phu hQ'p vOi nguon thuc an dUQ'c che bien bang phUO'ng phap cong nghi~pIa; . . .. . .. a. Chan tha b. Ban chuang tr;;'li c. Chuang tr;;'li d. Cong nghi~p Can 355: CO'sa thUe an cho coon nufii tlm trang tret Ii): a. Dong cO tl,l'nhisn b. Cay thli'c an cho gia siic c. Hoa mna, diy IUO'ng thl,l'c d. Tat ca cac y tren Cau 356: solUQng cac viing nang nghi~p hi~n nay if nUGc ta a.2b.4
c. 6 d. 7

m:

elill 357: " nUGc ta, cac nang truang quoc doanh dUQ'c thanh I~p chi'.!yeu a. Vung dan cU thtra thOt b. Gan cae trung tam cong nghi~p che bien c. ViIng dang min, th] truOng tieu th1,l16'n d. Vi'mg trung du, cao nguyen, eac viIng dat mcJi khai khan Cau3.58: Trong giai dO;;'lnhi~n nay, cae hQ'p tac xii hO;;'ltdQng phil hQ'p co hi~u qua thuang la; a. HQ'p tac xii tin d1,lng b. HQ'p tac xii che bien va tien th1,lnang san c. HQ'p tac xii d!ch vu, ki thu~t d. Tat ca .eae y tren Cau 359: "cac nuGc phat trien phan lou nang pham CWIg cap cho xii hQi dUQ'csan xuat tir: a. HQ gia dinh b..Trang tr;;'li c. Nang truOng qnoe doanh d. The tong hQ'p nang nghi~p call 360: To chuc nang IUO'ng ella Lien HQ'p Quoc dUQ'eviet tat la: a. UNIDO b. WHO c. UNESCO d. FAO Cau3S1: Vai tro chu 1'1;;'10 clla ngilnll cong nghi~p dUQ'cthe hi~n: a. CUI~ge~ t~ li~u s~n xn~t, ~y dl,l'ng cO'sa v~t chat cho tat ca ciic ngilnll kinh te b. Thnc day tang trUO'lIg kinh te

a:

TIiuviendientu.org

c. T~o ra phUOng phap to chue va quan litien tien d. Khai tMe hi~u quaeac nguon tili nguyen thien nhien call 362: Vai tro quan trQng cUa ding nghi~p a nong dIan va mien mii dU'c;1c ac dinh la: x a. Nang cao dOi sang dan cLfb. Cai thi~n quan li san xuih c. Xoa doi giam ngheo d. cang nghi~p hoa nang thdn Cau 363: Trinh dt} phat trien cong nghi~p hoa cUa mt}t nU'ac bieu th!: a. SUe.m~nh an ninh, quac phong eUa mt}t quoc gia b. Sl,l" phat trien m~nh me cUa khoa hQc ki thu~t c. Trinh de}lao de}ng va khoa hQc ki tllll~t cUa mmet quoe gia d. Trinh de;.phat trien va sl,l'IOn m~nh ve kinh tI! Cau 364: Qua trinh ehuyen dich til mt}t nen kinh U! ehu yeu dl,l"avan nong nghi~p sang me;.tnen kinh te dl!a van san xuat eang nghi~p gQi Ia.: a. Hi~n d~i hoa b. co gicJi hoa c. Cong nghi~p hoa d. Tat ca cac y tren Cau 365: Nganh cong nghi~p mill nhe dU'c;1c ien la: h a. Nganh co vi tri quan trQng trong nen kinh te quae dau va san phii.me chi phoi eac nganh kinh te khac b. La nganh co vai tro quyet dinh trong vi~e th1!c hi~n cae nghi~m vl,l kinh te xa ht}i khai thac cae the manh dat nU'ac c. Ng~ co tOe de;.tang truOng vUc;1tb~c so vcJi nganh cong nghi~p khac d. Tat ca cac y tren Cau 366: TInh chat hal giai do~n cua san xuat eang nghi~p la do: a. Trinh de;.san xuat b. DOi tLrc;1ng dQng lao c. May moe, eong nghi~p d. Trinh dQ lao dQng GIl! 367: D~c diem nau sau day khong dung vOi nganh eang nghi~p: a. san xuat phau tan trong khong gian b. san xuat bao gam hai giaido~n c. san xnat eOllgnghi~p bao gam nhieu nganh phue tap, dUq'c phan ba ti mi, co sl,l" phOi hQ'p eh~t che de tao ra san pham enai eung . .. d. san xuih co tinh t~p trung cao dQ Cau 368: Vi~e phan lo~i cac nganh eang nghi~p thanh: cong nghi~p khai thar, dIng nghi~p che bien dU'a van can eU: . a.·cang dl,lng kinh te cUa san pham b. TInh chfi"ttac de;.ng den doi tU'c;1ng de;.ng lao c. Nguon gac san pham d. TInh chat sa hCru cUa san pham Cau 369: Nganh cong nghi~p nan san day khOng thU9C nhnm nganh eong nghi~p che bien: a. Cong nghi~p san xutit hang tieu dung va thl,l'c pham b. cang nghi~p khai thac ma c. cang nghi~p luy~n kim d. cang nghi~p cO khl Can 370: Nhful to co me dl,lng Ian den vi~e ll,l"achQn dia diem xiiy dl,l'ng khu cOng nghi~p tren the gicJi rung nhtr a Vi~t Nam la: a. Vi tri dia lib. Tai nguyen thien nhien c. Dau cU va nguon lao dQllg d. co sa h~ tang Cau 371: Cac nganh eong nghi~p nhu d~t may, giay da, cong nghi~p thl,l"epham thUong phau bo a: a. Khu vl,l'ethanh th] b. Kim vl!c nong thdn c. Khu vl,l'even thanh tho Ian d, Khu vl!e mph trung dong dan eU Call 372: Nhan to lam thay dOi vi~c khai tthac, sU dl,lng tai nguyen va phau ba hQ'p Ii cac nganh eang nghi~p: a. Dan cU va lao de;.ng b. Thi trU'Ong c. Tien bo khoa hoc ki thuih d. Chinh sach Call 373: Nganh co"ugnghi~p dU'c;1e ac dinh la nganh kinh tI! quan trQng va cO belm eua cac quoc x gia la: a. cang nghi~p nang IUc;1ng CO khl b. c. Lny~n kim d. Di~n tin hQc

tu

TIiuviendientu.org

can 374: Ng;'mh cong nghi~p ruing IIIQ'ng hi~n nay bao gom: a. Khai thac than b. Khai thac dau khi c. Cong nghi~p di~n Il,I'cd. Tat ca dic y tren Can 375: Nganh coug nghi~p xuat hi~n s6m. nhat tMl the giOi: a. Khai thac than b. Khai thac dan mo va khi dot . c. Dien Illc d, CO khi va hoa chat elill 376: ·Lo~i than co trU IIIQ'llgIOn nhat i1 nll6c ta hi~n nay la: a. Than nan h. Than bUn c. Than 1110 d, Than da Can 377: Ngnon nang IUQ'ng nao san day ctllQ'ccoi la ngnon nang IUQ'ng 5~ch co the tal tao dllQ'C: a. Than b.Dan mo c. Khf dot d. Dia nhiet Can 378: Kho~g sa~ dUQ'c coi Ia "v;'mg den" cua nhien quoc gia tren the giOi la: a. Dan 1110b. Khf dot c. Siit d. Y a vii b dUng elill 379: Kim vl,l'c cO trU IUQ'ngdau 1110 IOn nhat the giOi la: a. Trung Dong b. Bac Mi c. Mi Latinh d. Nga va Dong Au Cau 380: II1Qtsa nu6c nganh dich vu dllQ'c phan thanh: a. Djch vu kinh doanh b. Dlch vl,l tieu dung c. Djch vu cong d, Tat ca cac y tren Cau 381: Ng;'mh d!ch Vl,lnao duoi day khfmg thuQc nhom nganb dleh vu kinh doanh: a. Giao thong v~n tai b. Tai chinh c. Bao hiell1 d. Cac ho~t dQng dom the elin 382: Ng;'mh d!ch Vl,lnao duOi day thnQc nhem d!ch vu tien dung: a. Ho~t dqng dom the b. Hanh chinh cong c. Ho~t dQng hufm, ban Ie d, Thong tin lien I~c Can 383: Y nao san day dung v6'i ng;'mh dlch Vl,l: a. PhI,! thuQc cho cac yeu cau trong san xu;it va sinh ho~lt b. Trl,l'c tiep san Knih ra cua cai v~t chat c. Thrun gia van khau enoi cung cua eae nganh san xuat d. it tac d9ng den till nguyen moi truaug Can 384: Vai tro nao san day khong dung vOi nganh dich vI,!: a. Thiic day cac nganh san xuat v~t chat phat trieu m~nh b. Trl,l'c tiep san Knih ra may moc, thiet b] phl,le vl,l san xuat c. Cho phep khai thole tOt han cae nguon tm nguyen thiffi nhien d. Tr;lo them nhieu vi~c lam cho ngllOi lao d9ng elill 385: Ng;'mh d!ch vl,l dllQ'c m~nh danh "nganh ding nghi~p khfmg khoi" la: a. Bao hiem, ngan hOO.;b. ThOng tin lien lac c. Ho~t dQng dom the d. On llch Can 386: Phat trien nganh dn llch cho phep: a. Khai thac hi~u qua cac till nguyen dn I!ch b. Tang nguon tim ngOr;lit~ c. Tr;lOvi~e I;am, bao tOn die glii tr] van hoa va bao ~ moi trllaug d. Tat ca cac y tren Can 387: SI,I'phan bo cac nganh d!ch vl,I tieu dung thllaug gall bo m~t thiet vOi: a. Cac trung tam cong nghi~p h. Cac nganh kinh te miii nhon e. SI,I'phan bo dan cll d. Cae vU:ng kinh tI! trQng diem Call 388: Nhan to nao sau day eo toledQng tOi nhlp dQ phat trien va cO ean nganh d!eh vI,!: a. Quy lllO dan so, lao dt7)Ug Phi'tn bo dan cu b. . c. Truyen thong VillIhoa d. Trinh dq phat trien kinh te Can 389: cac. thanh pho, thi xii la cac trung t:i'tm dlch vl,l vi: a. Dan ell t~p trung cao, nhn din phuc Vl,llOn b. Cac thanh pho thUO'ng Iii die trnng tam kinh te, van hoa chinh tr] eua ea nll6e, die vu kinh doanh c. Cae thanh pho thllO'ng la trung tam kinh te, van hoa chfnh tr] eua ea nu6e, dia phUOng

a

TIiuviendientu.org

d. Tih ca cac y tren Can 390: Nhdm dan sO duOi tuOi lao dQng dUQ'cxac d!nh trong khoang: a. 0 - 14 tuOi b. 0 - 15 tuOi c. 0-16 tuoi d. 0 -17 tuOi Cal! 391: SUc san xuiit cao nhiit cLia xa hQi t~p trung C1 nhom tuoi: a. DUOi tuoi lao dQng b. Trong tuoi lao dQng c. Tren tuoi lao dQng d. Trong tuoi lao dQng va tren tuoi lao dQng Can 392: Nhdm nUGc dan sO tre cO ti I~ nbnm tuoi 0 - 14 tuang ling la: a. Then 25 % b. Tren 35 % c. Then 30 % d. Tren 32 % Can 393: Ti I~ nhdm tuoi 60 len cac nUGc co dan sO giilla: a. DuOi 15% b. Trenl5% c. DuOi 20% d. Tren20% Gill 394: D~c trUng nao san day khong dung v6i cae nUGe co cO din dan sO gia: a. Ti I~ sO dan dUOi 15 hlOi thap va tiep rue giam b. Ti I~ phI,! thnQe it c. Thieu lao dQng, ngny cO sny giam dan sO d. Nhu din ve giao dl,!c, sUe khot! sinh san v] thanh men Ian Gill 395: D~e trUng nao san day khong dung v6i cae nUGe co cO din dan sO tre: a. Ti I~ dan sO phu thnQc it b. Ti Ie dan sO duOi 15 tuOi rat cao c. Ngu6nlao dQng dl! trU doi dao d. Vi~e lam, giao dl,!c, y te la nhUng van de nan giai va cap bach Can 396: Thap dan sO eLla mQt nUGc the hi~n: a. TY suih sinh va t'f snat hang . b. TY suat gia tang dan sO tl! uhien c. 'rY I~ eac nhom tuOi va giOi tiuh d. I~ tii~ dan sO cO h9c Can 397: Kieu thap dan sO mC1 rQng the hi~n dijic diem: a. Ti suat sinh eao, tre em dang b. Tuoi th] trung hinh thap c. Dan sO tang nhanh d. Tat ca cac y tren . . Call 398: D~e diem nao san day khong dung vOi thap dan sO thu h~p: a. Thiip co d;;lng phlnh to C1 day va giua h. DInh thap dan thu h~p c. TY suat sinh giam nhanh d. Gia tang dan sO co xu huang giam dan Can 399: NUGc co phat thai khi nha kfnh Ian nhat tren the gi6i la: a. Nhat Ban b. Hoa Ki c. DU~ d. Trung quae Call 400: Truyen thong van hoa, phong tl,!c t~p quan co anh huang khong nha den: a. Trinh d() phat trien ngilnh dlch vI,! b. Muc dQ t~p trung nganh d!ch vI,! c. To chUc dieh vu d. Hi~u qna nganh d!ch vI,! Call 401: DOi vOi cac vi~c hinh thanh cac diem dn I!eh, yeu to co vai trO d~e bi~t qnan tr9ng iii: a. SI! phan bo tiIi nguyen du I!ch b. SI! phan bO cac diem dan eU . c. Trinh do phat trien kinh te d. CO sa v~t chat, ha tang Can 402: cac nuGc phat trien, d!ch vI,! chiem tl tr9ng trong khoang: a. 40% trong cO can GDP b. 50% trong cel diu GDP c. tren 60% cO can GDP d. Tat ca den sai Gill 403: Kim vl!e cO ti tr9ng cac ngilnh dleh vI,!trong cO diu GDP thap nhat treD the giOi Ia: a. Tay PIIi b. Dang Phi c. Tay Ad. NamA Can 404: Nh~n d!nh nao san day khong dung vOi sl! phan bO cac nganh dich vI,!tren the giOi:

tra a

us

TY

a

a

TIiuviendientu.org

a. cac nUGc dang phat trien. 11 trQng cua d!ch vI,! chi thllang dllOi 50% b. Cac thanh pho IOn dong thOi la cac trung tam dich VI,!IOn c. Ti trQng ngilnb d!ch vI,! trong cO din GDP eua cae nUGc Dong Nam A cao han so vOi eac nllGe chau D~i dllang d. Bac Mi va Tay Au co 11 trQng eac nganh dleh vu trong eO cau GDP cao nhat the giOi Cau 405: Cae trung tam IOn nhat the giOi ve eung eap cac lo~i d!ch vl,!la: a. New York, London. Tokyo b. New York, London, Paris c. Oasinton, London, Tokyo d. Singapore, New York, London, Tokyo Can 406: Vai tro cua nganh giao thong v~n tai la: a. Dam bao cho cac qua trlnh san xuat xii hQi diElDra lien tuc, hinh thuang b. Dam bao nhn diu di lai eua nhan dillI . c. T~o nen moi giao luu kmh!l! giua cac nllOc tren the giOi d. Tat ca eac y tren Gill 407: Nhung tien bQ eua ngilnb v~n tai dii tac dQng to Ian Iant thay dOi: a. SI,I'phan bo san xuat tren the giOi b. SI,I'phan bo dan ell c. ea hai cau deu dlmg d. ea hai cau deu sai Can 408: san pham eua nganh giao thong v~n tai dllQ'c tinh bang: a. So hang hoa va hanh khach dii dUQ'ev~n chnyen b. So hang hoa va hanh khaeh dii dUQ'c luan ehnyen c. So hang hoa va hanh khach dii dUQ'ev~n chuyen va luan chnyen d. Tong IUqug hang hoa va hanh khach rung v~n chnyen va Iuan ehuyen Can 409: D~c diem nao san day khong dung vOi nganh giao thong v~n uii: a. San pham la sl,l'chuyen eha ngllOi va hang hoa b. Chat IIIQ'ng san dllQ'c do bang lac dQ ehuyen eha, sl,l'ti~n nghi, an toan c. Tieu chi druth gia la khoi IlIqng v~n chuyen, khoi IUqug luan chuyen va el,l'Iiv~n chnyen trung binh d. so III~ hanh khach luau ch~en dllQ'e do bang dOn v!: tan.km Cau410: De day m~nh phat trien kinh te ~ xii hQi a mien nw eO sa h~ tang dau lien can chii y la: a. Phat trien nhanh cac tnyen giao thong v~n tai h. Kay dl,l'ng manh luOi y te, giao dl,!c . c. Cung cap ubieu lao dqng va luang thl,lc, thl,lc pham d. Ma rqng di~n rich trong rUng Can 411: De phat trien kinh !I!~xii hqi mien mil giao thong can di trllOc lllqt bUGe vi; a. Thiic day sl,l'giao luu giila cac d,a phUOng mien mil h. Tao well idEm khai thac cac dIe manh to IOn eua mien niii c. riiic day sl,l'·phan eong lao dC)ngth~o liinh tho, hinh thanh cO din kinh te mien nui d. Tih ca cae y tren Can 412: KIn Il,laehQn 10i;lihinh v~n tai va dUet ke eOIIgtrinh giao dlOIIgv~n tai, dien can chii y dan lienla: . . a. Dieu kien til nhien h. Dan ell c. Nguon ~on dan til d, Dien ki~n ki thn~t Can 413: Dien ki~n tl,l' nhisn co anh huang IOn tOi phat trien va phan bo eua nganh giao thOng v~n tai the men a: a. Qny d,nh sl,l'eo m~t va vai tro cua mqt sO lo~i hlnh v~n tai b. Cong tac dUet ke va khai thac c6ng trinh v~n tai c. Ho~t dQng eua cac phUOng ti~n v~n tai d. Tih ca cae y tren Can 414: Nhan to anh hllang quyet d,nh tOi sl,l'phat trien, cling nhU sl,l'phau bo ngauh giao thong v~n tai la.: . a. Diahinh h. Kill h~u thuy van c. SI,I'phat trien va phan bo cae Ilganh kinh te d. SI,I'phan bo dan ell Can 415: Quoc gia eo cay can dill uhat the giOi la:

a

TIiuviendientu.org

a. Hoa IG b. Nhat Ban c. Phap d. Vi~t Nam call 416: H~u qua nghiem trQng nhat do vi~c bung nO su dl,lng phUOng ti~n oto la: a. 6 nhieml moi truang b. Tai n;;ln giao thong c. Ach tac giao thong d Dau mo, khf dot Cau 417: SI,I" hat trien cua nganh duang ong gan lien v6i nhu cau v~n chuyen: p a. Thong tin lien I;;ICh. San pham nong nghi~p c. NuOc d. Dau mo, khf dot Can 418: LO;;lihinh khong chuyen dleh trong qua trinh v~n tai, co cuac phi rat Iii: a. DUOng oto b. DUOng sat . c. Duang aug d, DUOng bien call 419: QuOc gia co h~ thOng duOng Ong dillnhat tren the gi6i la: a. Ar~p Xeup h. Nga c. Hoa ki Ii Trung QnOc Can 420: Loai hinh giao thong eo uu diem re, thich hc;tp v6i vi~c dmyen du,. cac himg hoa n~ng, cang kenh, khfmg can nhanh la: a. DuOng oto b. DuOng sih c. Duang bien d. Hang khong Cau 421: Hai tuyell dUOng sang quan trQng nhat dlau Au hi~n nay la: a. Vonga, Raina h. Raina, Da nuyp c. Danuyp, Vonga d Vonga, Iemtxay Cau 422: Nganh v~n tai dam nhi~m phaR IOn trong v~n tai hang hoa qnoc te va co khai IUQ'ng luan chuyen Ian nhat du! gi6i: a. DuOng bien h. DuOng oto c. Duang sat d. DuOng bang khoug Cau 423: Phan IOn cac hai cang IOn tren the gi6i t~p trung a. HID ba D;;IiTay DUOng h. Yen bo tay ~m Binh Duang c. Bo dang Thai Binh DUOng d. Phia nam An DQ DUOng call 424: Hai eang IOn nhat trm the gi6i hi~u nay Iii.: a. Rioda Gianero h. New York c. Rotteedam d. Singapore Can 425: Kenh dao Xuy- E uai lien giCraD!a Trung Hai v6i: a. Bien Ban Tich h. Bach Hai c. Bien den d. Bien D6 Cau 426: QuOc gia eo dQi tau huon Ian nhat tren the gi6i Iii: a.Nh~tBanb.PananIa c. Hoa ki d Lien Bang Nga Gin 427: Nganh giao thong v~n tai tre tuoi, eo tOc ItQ phat trien nhanh, su dl,lng co hi~u qua nhfrng thanh tl,l"llm6i nhat eua khoa hQc - ki thu~t la: a. DUOng bien b. Hang khong c. Duang ang d DuOng oto can 428.: D~c diem nao sau day khong dung v6i nganh duollg hang khfmg: a. Co tOc dQ v~n chnyen nhanh nhat trong dic IO;;lihinh giao thong h. Dam nh~n ehu yen vi~e giao thong tren cac tuyen duaug xa, nhfrng mOi giao IUn quae te c. Co trQng tai nguOi va hang hoa IOn d. Co cUoc pin v~n ehuyen dat nhat trong eae phuang ti~n giao thong cal! 429:Haug hang khfmg Airbus - mQt trong c~c hang san xnat may bay IOn nhat the gi6i thnQc: a. ED b. Hoa ki c. Anh d.Phap Cau 430: Quy lu~t hO;;ltdQng cua th! truOng la: a. Cung - diu h. C;;Inh tranh c. Tuang ho d Trao doi Gill 431: V~t ngang gia hi~n d;;li dung de do gia tr] bang hoa va dlch Vl,lla: a. Yang b. Da quy c. Tien d, SUc lao dQng Can 432; Dieu I};lO sauday Iii dung khi rung 160 han cau:

re

a

a:

TIiuviendientu.org

a. Gia ciil co xu hUOng tang len h. Hang hoa khan hiem c. san xuat co nguy cO dlnh tr~ d. Kich thich nha san xuat ma r':)ng san xuat, kinh doanh Can 433: Dien nao sau day khfing dung v6'i tien t~: a. La m':)t 10;;liltang hoa d~c hi~t h. Co tac dl,lng la v~t ngang gia chung c. La thuoc do gia tr! hang hna, d!ch "1,1 d. Tat ca eac y tren Can 434: Nganh thUOTIgm;;li co vai tro: a. La khliu nOi giila san xuat va tieu dung h. Dien tiet san :mat c. HuOng dan tii~udung va t;;lo ra dic t~p quiin tieu dUng m6'i d. Tat ca eac y tren Cau 435: D~e diem nolosau day khBng dung v6'i nganh n':)i thllOng: a. Tlnic day sl,l'phan cBng lao d':)ng then lanh tho h. T;;IOra th] trllOng thong nhat trong nllac c. Phl,lc vl,l cho nhu din dla ti'lng cii nhan trong xii h':)i d. Gan th] trUang trong nllac v6'i quoc u! Can 436: Khi chlnh thllc tham gia To chllc thUOTIgm~i the gi6'i (WTO) Vi~t Nam ta thanh vi~n thll: a. 148 h. 149 c. 150 d 151 Ca.! 437: Vi~t Nam la thanh vien eua cac to chue nao san day: a. APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, UNICEF h. APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, EU c. APEC, ASEAN, WTO, NAFTA, UNICEF d. APEC, ASEAN, ASEM, ANDEAN Cau 438: Tien than cua to chllc WTOcrO chue rhuong m~i the gi6'i Ia): a. GAIT b. BEC c. SEV d. NAFTA Cau439: Cac nllac. Canada, Hoa IG, M~hicB la thanh vien cua to chllc: a. Ell h. APEC e. NAFTA d J\.fECOSOUR Cal! 440: Thanh vim thll 10 eua to ehllc ASEAN la: a. Lao h. Campuehia c. Vi~t Nam d. Philippin Can 441: Quoe gia co san IUc;1ng di~n Ian nhat the gi6'i hi~n nay la: a. Hoa IG. b.Trung Quoe c. Nhat Ban d. Canada Can 442: Nganh efing nghi~p cO hellO,din phai d! trUOc m':)t bUGC trong qua trinh cBng nghi~p hoa ~~~gia~~~~ . .. a. CO khi b. Dien ltrc c. HOBchat d. Bien" tll- tin hoc Can 443: Nganh e'fingnghi~p ~hu ehot trong vi~c tao ra gia tr] san pham va co solllq'Itg ding nhan tham gia Ian nhat trong nganh cBng nghi~p n~ng la: . a. CO khi b. Dien Illc c. HOBchih d. Bi~n" tll- tin hQe Can 444: Nh~n d!nh nao san day khong d{mg vOi nganh luy~n kim den: a. Nganh SUdl,lng m':)t khoi lllc;1ngIan Itguyen Ii~u h. Vi~c san xnat thep t~p trung chu yen i:J die nUOe dang phat trien c. Kim lo~i den chiem 90% tOng khoi IlIq'IIg kim 10;:'lli Xuat tr~n the gi6'i san d. san pham chfnh cua nganh ill gang thep Can 44'5: Nganh efing nghi~p dUQ'c m~nh danh la .. qua tim" cua !tganh efing nghi~p n~ng la: a. Luy~n kim h. Hoa chat c. CO khi d. Dien tU, tin hoc Gill 446: Nganh efing nghi~p gill vai tro ehu d<;lO trong vi~e thl,l'e hi~n en':)e each mang ki thu~t, nang eao nang snat lao d':)ng la: a. Lny~n kim h. Hoa chat c. CO khi d. £)j~n tU, tin hQc

TIiuviendientu.org

Gill! 447: Cae san pham cO khf: may bO'm, xay xat, may dl[!t, otO... thu';'e nhem nganh: a. CO khf thiet b] loan bQ b. co khi may eong cu e. co khi hang tii~ndung d. CO khi chinh xac Can 446: Nh~n d!nh nao san day chUa dung v6'i nganh eong nghil[!p cO khf: a. san pham da ~ng va cO d~e dil!m chung ve quy trinh eong nghl[! b. Xi nghi~p co khi thUOng ho~t d';'ng san xuat dQe I~p v6'i nhau e. Cae nuae di dau trong eong nghi~p cO khi la cae nuae kinh it! phat trien d. Nganh eong nghi~p cO khi cae nuae dang phat trien chu yeu la sUa chLta, lap rap ... Can 449: Nganh giLtvai tro chu d~o trong hI[!thong eoug nghil[!p tren thll gi6'i the k] XXI la: a. Roa chiit b. CO khi e. DiI[!Dtil - tin hQe d. san xuat hang tieu dung call 450: Nganh eong nghi~p dllQ'e eoi Iii thuae. do trmh dQ phat trien khoa bQe ki t1111~t Ua mQi e quae gia tren thegi6'i la: a. Hoa eMit b. CO khi c. Dil[!n til - tin hQe d. san xuat hang tieu dung Gill 451 :Oic san pham phan mem, thiet b] eong ngh~ thuQe nganh san xuat: a. May tinh b. Thiet b] dil[!n til ~tin hQe c. DiI[!Dtil tilln dung d. Thiet b] viE!ll thong Cau 452: Car nuae co san IUQug khai thac qu~ng sin vii san xuat thep Ian nhat the gi6'i Iii: a. Hoa IG, Trung Quae, Lien hang Nga, DUe h. Nh~t Bam, Hoa IG, Trung Quoe, Ucraina e. Achentina, DUe, Hna IG, Trnng Quoe d. Oxtraylia, Braxin, Hna kl, Trung Quoe Cau 453: San xui'll kim lo~i mau thUOng t~p trung cae nuOe: a. Co trLt IlIQ'ng kim lo~i man Ian h. Co nen eoug nghi~p phat trien eao e. Colao dQng dOi dao d. Co nganh eong nghi~p di~n Ian m~nh Call 454: Ngi'lng eOllgIIghi~p ra dOl tlr cuOi the ki XIX va dUQ'e eoi Iii nganh san xnat miii nhon trong h~ thong die ngilnh eong nghi~p tren the gi6'i la: a. Dien TLr- tin hoc h. CO khi e. Ro~ chat d. Nang IUQ'ng Cau 455: Nh~n d!nh niio sau day khong dung v6'i nganh eong nghi~p hoa chat: a. T~o ra nhieu san pham m6'i chUa tUng co trong U,I' nhilln h. sir dl,lng nhieu nhisn li~u eua nhieu nganh khac nhau de tao ra san pham c. TOn it nhiell li~u, nang IUQ'ngva nguon nuae d. Cae xi nghi~p hoa chat It nhieu deu sir dL.lngcae boa pham dQe h<;li Gill 456: Cae san pham nhtr axit vo cO, pluin hon, thuoe trlr san, thuDe nhom thuQe phan nganh: a. Hoa chat cO ban b. Hoa chat hLru cO c. Roa dau d. Nong hoa Cau 457: Cong nghi~p hoa chat t~p trung va phat trien m<;lnh cac nuae: a. Co nen kinh te phat trieu eao . h. Cae nuae dang pMt trien c. Co nguon lao dQng doi dau d. Nganh eong nghi~p di~n pMt trien m~nh Cau 458: Nhdm san pham niio sau day khfmg thuQe phan nganh hOOtOng hQ'p hLru cO: a. Sai hoa hoc h. Phau hOIl,·hoa chat~ hao vi! thUe vih ..? e. Cao su tOng hQ'p san xuat sam lop xe d. Cae chih thorn, phim anh Call 459: Vi~e hinh thanh vii phat trien nganh eong nghi~p hang tieu dung chU yeu dl,l'avan: a. Nguonlao dQng doi dao h. Th] trubng tieu thu rQng Ian e. Nguon uguyen Ii~u phong plni d. Tat eaeae y tren Cau 460: Phau nganh nao san day khong thu';'e eong nghi~p san xuat h;'mg tieu dung: a. D~t may h. DUQ'epham . c. Sanh - sU - thuy tinh d. Da - giay

a

a

a

a

.......

..._,. •

TIiuviendientu.org

Gill! 461: 6 nUac ta trau thuOng dUQ'c nudi de: a. Lay thlt h. Lay sUa c. SUc keo d. Thit - sUa Cau 462: Quoc ~a co sO IUqug dan bii nbieu nbat the gi6'i hi~n nay Iii.: a. An dQ b. Trung Quoc c. Braxin d. Hoa K1 Clin 463: Bii sUa tren the gi6'i thuOng dUQ'c nuoi nhUng trang tr;;li cO v] tri: a. Vung dong bang ho~c ngot;li a cac thanh pholOn b. Gan cae trung tfun che bien tllUC an c. Xung quanb cac trnng tfun ding ngbi~p d. Viing nang than co dong cO tum tOt can 464: Kim vl,l'cnuoi nbieu tran nhat the gi6'i bi~n nay 101: a. Dang Nam A va Nam A b. Dong A va Nam A c. Dang Nam A va Dang A d. Dang Nam A va Bac. Ml Cau 465: Thuc an cho bii sUa can dam bao yeu cau: a. Nbieu cO non va nuac uong st;lch b. Nbieu dinh duaug va m9ng nUac c. 101 thuc an che bien ding ngbi~p d. Nbieu chat dinh duang va kho Cau 466: Loai v~t nudi quan tr9ng nhat bi~n nay 101: a. Tran b. Bi) c. LOn d. Gia cam Cau 467: Quoc ~ co rnnllc;tn IOn nbat the gi6'i hi~n nay 101:. a. Trung Quac b. Hoa Ki c. Vi~t Nam d. Lien bang Nga Gill! 468: Lc;tn thuOng dUQ'c nuoi nbieu cac vilng: a. Tr9ng diem IUOng thl,l'c b. LUOng thl,l'Ctham canh va vung ngo;;li thanh c. Khu vl.l'cnang than d. Kim vl.l'eveil cae nha may ehe bien thut:; an gia sue Can469: Muc wch chfnh eua viec chan nudi clm Iii.: a. Lay th!t ~a sUa b. Lay sUa va 'IOng c. Lay lang vii.thlt d. Lay thit va ma Cau 470: Lot;li gia suc sOng a vilng kho h;;ln, cho eac san pham quy (thlt, da, lOng, sua) Iii.: a. Trau h. Bi) c. De d. Clm Cau 471: I)~c diem nau sau day khong dung v6'i nganh nufii cLm: a. La vat nuoi de tinh, co the an duoc cac loai cO khf can b. DUC;W'c tha quanh nam tren dang cO . chan c. Thuc an trong mua dang thuOng Iii.cO kho va thuc an tang hQ'p d. Chi dUc;rcclliin tha tren dang cO VaGrnua h;;l Cau 472: Loai v~t nufii quan tr«;)ngnhat trong nh6m gia cam 101: a. Ngan b. V!t c. Ga d. Cbim ciit Can 473: Hinh thuc chan nuoi gia cam phO bien nhat bi~n nay Iii.: a. Chan tha b. Ban chuang tr;;li . c. Chuang trt;li d. T~p trung cong ngbi~p Can 474: Loai v~t dUc;rclll~nh danh 101"Con bi) sUa eua ngUM ngheo": a. CLm b. De c. LOn d. Trau Cay 475: Quoc gi~ co sO IUqug dan gia cam IOn nbat the gi6'i hi~n nay 101: a. An Do b. Hoa Ki c. Trung Quae d. Nga Can 476: "Bang chuyen d!a If" la phUOng thuc silo xuat dUc;rclip dl,lng chi'.!yeu trong nganb chan

a

*

a

nufii;

a. Bi) b. Trau c. LOn d. elm Cau '477: Lot;li thl,l'c pham rung cap d;;llll bO duang eho con ngUM lila khong gay beD phi 101: a. Trllng, sUa b. Th!t trau, hi) c. Th!t Ic;tn,cLm d. Tam, cua, ca...

TIiuviendientu.org

Gill! 478; So vOi san IUc;1ng khai thac thuy san til hien va d~i duang, sanluc;1ng nufii trong thuy san chiem khoang; a. 112 h. 113 c. 114 d. 115 Cau 479; Odic nuOc dang phat trien, chan nuoi con chiem ti tr'.)ng nho trong nong nghi~p la do; a. CO sa thuc an khong On d!nh h. co sa vat chat ki thuat, dich vU chan nufii han che c. Cong nghl~p che bien· chU~ thiil·tphat trien . d. Tih cac y tren Cau 480: Moi truOng thien nhien hao quanh Trill Dih va co quan h~ trl,fc tiep den sl,f tOn t~i va phat trien cUa rii. hqi 10mnguOi Ia; . . a. Moi truOng tl,f nhlen h. Moi trUCtng c. Moi truCtng d!a li d. Moi truOng nhan van Cau 481; Huat dqng cua con ngUb'i hi~n nay dang dien ra trong: a. Moi truOng d!a li h. Tuan hQ Trill Dat c. Tuan hQ lap VOTrill Dat d. Ngom pham vi cUa Trill Dih Gill 482; DOi vOi rii. hQi, moi truOng d!a Ii c6 vai tro; a. Dieu ki~n thuOng xuye.., din thiet h. Khong dang ke c. QnyEh d!nh d. Tih ca dell sai Gill 483; Moi truCtng tl,f nhien hao gam cac thanh phan la; a. Dat dai, dia hinh, dia chat h. Tho nhu~g, d!a lililh, sinh viilt, nllac, khi hiilll c. DQng thl,fc viilt, dal, nuac, khl: hiiln d. Thonhu'i1ng,sinh viilt, khi h~n Can 484; Nh~n d!nh nao san day khong dung ve moi trllOng U,I' nhien: a. Dien ki~n thuOng xuyen va can thiet de phat trien rii. hQi h. CO sa v~t chat cUa sl,f song c. CO sa vat chat cUa su tan tai xii hoi d. Nhan to· quyet d!nh den sl,f tOn t;;'li·va phat trien rii. hQi Can 485; Lo~i moi truCtng phu thnc;.c ch~t che vao sl,f tOn t;;'liva phat trien con ngUb'i la; a. Moi truOng tl,f nhien h. Moi trUCtng nhan tao . c. Moi trUCtng rii. hQi d. Moi truO'ng d!a Ii Can 486; Moi trUang c6 cac chllC nang la; a. La khong gian song cUa con ngUb'i h. La nguon .cung cap till nguyen thien nhien c. La nOi chua dl,fng cac chat phe thai do con ngllOi t~o ra d. Tat ca cae y tren Can 487; Nh~n d!nh nao san day khong dimg ve mfii trUang nhan tao: a. La ket qua lao dQng cua con nguOi h. PMt trien theo cae qny Iu~t rieng cua no c. Tan t~i phI,! thuqc vao con ngub'i d. Se 11,1' hUy ho~i neu khong dUc;J'c cham soc cua con ngUb'i sl,f Cau 488; DOi vOi sl,f phat trien cua xli hQi 10mngub'i, moi trUCtng tl,f nhien I;i nhan to; a. Co vai tro quan tr'.)ng h. Cii vai trii quyet d!nh c. Khfing tac dQng d. Khfing dang ke Cal! 489; Nhan to co vai trii quret d!nh den sl,f phat trien cUa xli hc;.i 10mngUb'i la; a. Moi TrUang tl,f nhisn h. Moi trUang xii hQi c. Moi trUCtng nhan tao d. Phuang thllc san xuat Can 490; Tai nguyen thien nhien dUc;J'c hieu I;i; a. Cae thanh phan cUa tl,f nhien (hao gam cae v~t the va cac Il,fc tl,f nhien) h. DUc;J'c. dl,!ng ho~c co the Sll dung 1001phuang ti~n san xuiit va d6i tUc;1ngtien dung mc;.t SU trinh do nhat dinh c. ca ru;u den d6ng d. ca hai den sai Can 491; SI,fphat trien cua khoa h'.)c ki thu~t lam cho daub ml,!c tai nguyen thien nhisn co xu

a

TIiuviendientu.org

huang: a. Mit rong h. Ngay dmg can kiet c. On d!~Ihkhfmg tbay doi d. Th~ h~p Can 492: Dl,fa thea kha niing co the b] hao ki~t, till nguyen thien nhien dUc;1cchia thanh cac nhem la: a. Till nguyen co t~n, till nguyen co gia tr] d~c bi~t b. Till nguyen vo t~n, till ngnyen co kha nang phl,lc hoi, till nguyen khong the phl,lChoi c. Till nguyen vo t~n, till nguyen co kha ruing phl,lChoi d. Till nguyen vB t~n, till ngnyen co kha nang phl,lChoi, till nguyen khBng the phl,lChoi, till nguyen co gia tr] d~c bi~t Can 493: Till nguyen sinh v~t bao gom cac nhem la: a. DQng v~t, tbl,fc v~t, sinh thai canh quan b. Thl,fc v~t, vi sinh v~t, dQng v~t c. DQng v~t, vi sinh v~t, quan x.a sinh v~t d. DQng thl,fc v~t, vi sinh v~t, sinh thai canh quan Cau 494: Loai till nguyen nao sau day khong the phuc hoi dUc;1c: a. Dat b. RUng c. NuOc d. Khoaug san Cau 495: Cach phan IO;;'liill nguyen thanh: till nguyen nong nghi~p, till nguyen cBng nghi~p, till t nguyen du llch ..• la dl,fa vao: a. Thuoc tinh tU nhien b. CB~ dl,lng kinh tI! c. Kha nang co the b! hao ki~t trong qua trinh su dl,lng d. Tat ca deu sill . Cau 496: Till nguyen vo t~n bao gom: a. Nang luc;rng M~t TrO'i b. Nang IUQng M~t TrO'i, khong khf c. Niing IUQng M~t TrO'i, khong khf, khoaug san d. Nang IUQng M~t TrO'i, khong khf, nUGe, dat Call 497: Till nguyen co the phuc hoi bao gom: a. Dat b. Bat, sinh vih c. Dat khuang san d:Dat, nang IUQng M~t TrO'i Cal! 498: Bi~n phap quan trQng nhat de tranh nguy ca c<!lnki~t cua till nguyen khoaug san la: a. su dl,lng tiel. ki~m b. san xuat cac v~t Ii~u tbay the c. Ngi:rng khai thac d. Khai thac di doi vOi bao v~ va SU dl,lng hQ'p If Cau 499: SI,fh;;'ln che c.ua cac nguon till nguyen thien nhien the hi~n TO nbat it: a. Till nguyen khoaug san b. Tai ngnyen dat c. Till nguyen sinh v~t d. Till nguyen nUGc Can 500: Nhfrng dan hi~u caub ban ve khung hoang mfii truaug va mat can bang sinh thai hi~n nay la; a. Thung tang ozon b. SI,I'nong 1&1 toan cau c. MUa writ va hi~u ling nha kinh d. Tat ca deu dUng

"._.e._._·~TIlE END~·"-.---

Giao vien: NGUYEN TIl! THU NGUY~T