Thuviendienw.

org

T'" ~u e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill Ue-1I..l -

li~

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

VIET NAM TREN DUONG DCS.M61 VA HOI NHAP -1-I-C"6-N-G-e-U----,' M6Iil MOT-uoe CiJ CACH ToANDIEN VE KTE-xA HoT oe BC,. e
Bai 1: 0) Boi canh: Nen kinh te nl16'c ta sau chien tranh rot van tinh trang khung hoang keo dill. Lam phat co thbi ki luon d mire ba con sa. b) Dien bien: - C6ng cUQc dOi m& manh nha ttl nam 1979, dau tien la ttl linh vue n6ng nghi$p. - Bl1ang 10i dOi m6'i la dua nen kinh te - xa hQi nV6'c ta phat trien thea ba xu the: + Dan chu hoa dOi song kinh te - xa hQi. + Ph"at,trien nen kinh te hang hoa nhieu thanh, phan the? dinh, htrong xa hQi chu nghlt\__ + Tang eVang giao luu va hop rae v6'i cac nvac tren the gi&. c) Thanh tVU: <"'\~ - Nl1ae ta da thoat khot tinh trang khung hoang kinh te - xa hQi keo dill. Lc;:I~h\vdV9'C day lui v~, ki~m che m(h c_5m so. .. - TOe d9 tang mrong kinh te kha cao. ,~ - Cd c~u kinh t~ chuyen dich ,theo lnrong c6ng pghi $p boa, hi$n dc;:li 6<C\.. h ~ ~Cd diu kinh te thea Ianh tho cling cbuyen bien rO net. "'-~~ \ - pc;:lt,dI1QCnhCtng,th,' ~ tL/U~to g.ong, x,ja doi giam, ngheo, ~\"" 21 NUOe TA TRONG HOI NHAP QUOe TE vA KHU vue: ,\ 0) Boi canh: ~~ To~ ca;, hoa cho ~hep nVac t,a tranh ~V9'c cac n)ru~c ben ngoai, dong thOi d~t nen kinh te, mroc ta van the b! canh tranh quyet ~Vi$t Nam va Hoa Ki binh rhuong hoa quan h$~" ' ~ n;nn 1995. - NU6'e ta ail trd thanh thanh vien ASEAN tir tha ' '95.

(';::s::,

a ~uc

C>~V

Ian

A

,-

!?U

li~t.",\:::J ~

~)N~~~~ :'~h~P

To chirc ThUdng mc;:l~i Th~

"0) vao rhang 01/2007.

- Nl1ac ta da thu hut manh cac nguon :~ '. - Bay m.c;:Inh op tac kinh te - khoa ~ h

nVCtcngoat (ODA, FDI). , uat, khai thac till nguyen, bao v$ moi tnrong,
K -

an nmhf)kl;u vl!e ih ngoai . t uang,... v.:~? .. trothan h mc ntrcc X .kh au kh I'an ve,.. mot sa mat th th' , '" kna " - ay man mot hang. ~~31 MOT DINH HUaNG C MANN CONG euoe Mal: - Thuc hi$n chien IV , n ve tang trl1CJngva xoa doi giam nghso. - Hoan thi$n va thu . ng bQ the che kinh te th] mrong dinh hl1C1ngxii hqi chu nghla. - Bay manh can, . hoa, hi$n dc;:ii oa gElDvai phat trien nen kinh te tri thuc, h - Bay ma h'" . kinh te quoc teo - C6 cac gia' cru hi$u bao v$ tat nguyen, mdi trl1Ctng va phat trien ben vfmg, - Bay It1 , 0 due, y te, phat trien nen van hoa mOi, chong lc;:iicac t~ nan xa h9i, mat trill cua kinh vang. Bill 2: VI TRi BIA Li. PRAM VI LANH THO

SO

~DE DAY

nch

BIALi: c ta nam ria phfa dang cva ban dao Dong DUdng, gan trung tam cua khu vue B6ng ~ . Tren dat ~en giap Trung Quoc, 1.10, Campuchia; tren bien giap Malaixia, Brunay, Philippin, Trung Qudc, Campuchia. ~Phan tren dat lien nam trong khung h$ toa dQ dja li sau: + Diem cl!c Ba.c vi d9 23°23'B tc;:li a Liing Cti, huyen Dong Van, tlnh Ha Giang, x + Diem cue Nam vi dQ 8°34'B tat xa Bat Mill, huy$n Ngge Hien, tlnh Ca Mau. + Diem cl!e Tay kinh dQ 102°09'D tc;:li a Sin Thau, huy$n Ml1ang Nhe, tlnh Di$n Bien. x + Diem cue Dong kinh dQ 109°24'D Wi xa Van Thanh, huy$n Van Ninh, tlnh Khanh Hoa. -0 ngoai khoi, cac dao keo dffi tai t~n khoang vi dQ 6°50'B, va ttl khoang kinh d9 101°f) den tren 117°20'B tc;:ii ien Bang. B - Bc;:ii Q phan nuac ta nam tron trong khu vue mill gio thLr 7. b

rt

a

a a a

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Pagel

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l ,.?

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

2/ PHAM VI LANH THO: a) Vung dat: + Toan bQ phan dat lien va cac hai dao co tong di~n rich 1;1331.212 km", + NUDe ta co hon 4600 km duang bien giOi tren dat lien (duang bien giOi Vi~t Nam-Trung Quac dill hon 1400 km, Vi~t Nam-Lao dai gan 2100 km, Vi~t Nam-Campuchia dill hon 1100kIn). + DUong bo bien dill 3260 km chay dill tir Mong Cai (QN) den Ha Tien (Kien Giang). + Co hon 4000 hon dao nho, phan IOn la cac dao ven bo va co hai quan dao ngoai khoi xa tren Bien Dong Ia quan dao Hoang Sa (thuQc thanh phD Da NElng) va quan dao TrUang Sa (thuQc tlnh Khanh Hoa), b) Viing bUfn: Vimg bien cua nutrc ta bao gam: - NQi thlly la vimg nUDe tiep giap VDi dat lien, phia trong dl1ang co - Lanh hai Iii vimg bien thuQe chu quyen qUDCgia tren bien, co ehi9u rQng l~i't9"f hai u := 1852m). ~ l; - Vung tiep gI,'ap lanh, hai la vung bien,dUgc quy dinh nham dam bao c~~&~thl!e hi~n chu quyen cua nl1De ven b~en, r9n~ 12 hai u , "~~ '-; - Vung d~e quyen ve kinh te la vung tiep lien vOi lanh hai va hgp.X~· ~ '" hai thanh mQt vimg bien rqng 200 hai Ii tinh tlr duang cO'sa. vimg nay, nha nl1~'e t ~. u quyen hoan roan ve kinh 1e nhU'ng vEin a,e cac nUDe c dUQ'c a~t a,'ng dEIn d,a,u, day' am va tau thuyen, may bay nUDe ngoai dUq'c 11,1' ve hang hal va hang kh6ng nhu' C6ng \fO'N do c te quy dinh.

ian

a

a

sa.

,,~

c....

a

kM,

'

",. :,T,'h 1I,Jed,j~.la_"Phan,?~gamd:;d,'i ~i,en v, .lo~g ~at d,~",' 0~~,n ~ ,~uQ,e P,~an, luc dia k~o dai rna rong ra ngoai lanh hal cho den be ngoai cua ria W ~o dQ sau khoang 200m hoac han nO'a. N,ha nUDc ta co, ch,U qUY, hoa,n roan ve mat ~e,n, "' khai thac, bao v~ va quan u cac tai nguyen thien nhien them 1I,Jcdia Vi~t Nam. \ '\ e) Vimg rrm.: La khoang kb6ng gian kbOng~. e., ~~ Q bao trum len tren lanh tho nUDc ta;

~,em,

a

tren, dat,llen dugc xa"c d,',nh,bang cac dUO, g ~~ n .' en bien lit ranh gicJi ben ngoai cua Ianh hai va kh6ng gian cac dao. .,.. .~ 3/ Y NGHlA ellA I TID DIA Li VIET ~ a) Y nghia tV' nhien: N n •• Vi ,trl d[a Ii da: quy dinh d~C~, Nn~1\,' an cua thien nhien nU,Dc ta, mang tinh,Chat nhier d, i O am gio mua. ;,..,_ ,,,,-~ g - NUO'.' ta n,am, cr,' v,i tr~" c tiep' ..~, a ll,lC.dia va, di;i,l' Uctn , hen, ke,V,Oi·v" nh,dai Sin, kh,oan,g, d a h Thai Binh DU'O'ngva D]a T '.' en duang di luu va di ctr cua nhieu 10.3.i Qng thuc v~t nen d co nhieu till nguyen khoa till nguyen sinh v~t v6 cling phong phu, - Vi tri va hlnh th -o ,'a tao nen sl! phsn hoa da dang cua tV nhien thanh cac vung nr nhien khac nhau giO'a VDi mien Nam, giua mien mii va dong vang, ven bien, hai dao. - NUDC ta e trong vung co nhieu thien tai nhat la bao, Iii lut, han han rhuimg xay ra hang nam, b) Y n .... -, ....... van hOa - xii h(li va quae phong:
K ,.

r ......

- Ve_'_'_Le:

te,

~+ am nam tren nga ur duang hang hai va hang khong qudc t~ quan trong, t90 men ki~~~ 9'i cho nUDc ta giao luu vcJi cac ntroc trong khu vue va tren the giOi. ~'¢Nu6e ta can la clr,a ngo rna 10i ra b,ien thuan 1<;1i cac nUDc Lao, D6ng bac Thai Lan, cho Ca~chia va khu vue Tay Nam Trung Quae. Vi tri dia Ii thuan lqi nhir vay co y nghia rat quan trong trong vi$c phat trien cac nganh kinh te, cac vnng lanh tho, t90 meu ki~n thuc hi~n chinh sach rna cua, hQi nhap VDi cac nUDc tren the giOi, thu hut van dau ur cua niroc ngoai, - Ve van hoa - xii hQi: Vj tridia li t90 meu ki~n thuan lq'i cho nUDe ta chung song hoa binh, hop tac hCtu ngh] va cling phat trien vOi cac ntroc, d~c bi~t la vcJi cac nUDc lang gieng va cac nUDc trong khu vtrc Dong Nam A. - Bien D6ng doi v6i nUDc ta Ia mQt hu6ng chien luoc co y nghia quan trong trong C6ng cUQc xay dl,l'ng, pMt trien kinh t~ va bao v$ dat nUDc. '" Bill 4-.5: LleH SU' HINH THANH VA PIiAT TRIEN LANH THO
,.?

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page2

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£)'[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

1) Giai ®oln tiOn Cambri: Hxnh thunh non mang ban ®C;u efta l-nh thee ViOt Nam. a) §©y 111giai ®oln eee nhEt, k80 dlli nhEt trong Ipeh so ph.t tnon cna l-nh thee vio: Nam. Thei gian b%t ®C;u c.ch ®©y 2 10 nrn, kat th6e c.ch ®©y 540 trlou nrn, b) Ch0 diGn ra trong met pntrn vi hNp tr-n ph<;n l-nh thee nfc ta hibn nay: c.c non mllng cee nh vtsm s«ng Ch'[y, Hounq Uan S.,n, s«ng M·, khel nh« Kon Tum .., c) c,c thunh phcn tu nhian rEt s., khai ®.,n ®iOu: - KhY quy6n rEt lonq, h<;u nh eha ca «xi, eh0 eli ehEt khY am«niae, ®i«xit c.cbon, nih, hi®r«. - Thfiy quy6n: ncu nh eha eil IIp nic tran mtEt. ~~ - Sinh vEt: n~hlo nun: T~o (t~o lac, t1l0 ®a), ®eng vEt th©n mOm: saa, h~~hilY tee, san h«, ee... ~ \f Thei gian C kh .. Giai b%t ®Cu Holt ®eng §.lEc ®iOm l-nh .c " o, ®oln vlJ kOt th6c ®~a chEt thee h s1'[n xnh4;MMh quan cch®© B%t ®C;u YEn ®eng uen PhGn Ifn c.ch ®©y nap vu n©ng thee nrc ta T©y thunh ®Et, .. Ii eee 540 trlou Ian e §«ng (tro e c~~ kiOn n'rn, kOt B%e, B%e ®ang t10 th6c cch B%e, Trung Be; holt ®©y 65 ®eng m,c ma triou nm m-nh e Treng ~ '1 spa hxnh ®ai DC;U rna, Up va cflnh T©n B%t ®C;u n6j ®Tc chiOm khY quan nhiDt kiOn c.ch ®©y 10 phcn Ifn diOn nhian, than ®fi tiOp toe t 65 trlou n'rn, kDo rfch. §I:>a hxnh n©u, 8«xit... ®1c noun ng Jan ph©n bEc. tnlon, thian dul ®On nhian ngllY ngjly nay ®Ou - C,c Gao nguyan dan, c,c qmg ®a nhtou ba ding, phong kx. Bai ®ang b»ng ch©u c,c v'ing thee ®ic hxnh ph6 nh ngllY 16e ®I:>a. th nh na .

c....

b»~"... -

tu

Bai 6: B~T NUDC NHIEU DOl NUl ..,--,--,---,. .... ~EM CHUNG eUA iliA HiNH: nfa hinh doi nui chiem phan lim di~n tich, nhung chu yeu iii do) nui thap: b) Cau true dla hinh kh6.da d~ng:
.. ~~, _,':) , " 7

21 cAe KHU vue iliA HiNH: a) Khu vifc doi nui: * Ilia hinh mii chia thanh 4 vimg:

- Dia hinh thap dan tU Tay Bik den Dong Nam, - Huang mil gam 2 huang chinh: Huang Tay Bac - Dong Nam va huang vong cung. c) Bla hinh chlu sV'tac d9n9 m~nh me cua con nguOf:

- Vimg mil Dong Bac: + Nam 0 ta ngan song Hong vOi 4 canh cung churn dau bac va phia dong: Song Gam Ngan San, Bac San, Dong Trieu,

Ian

0 Tam £lao, rna ra ve phia

______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page3

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~n Ue-1I..l -

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

+ Bia hinh mii thap chiem phan Ian di$n rich chay thea huang vong cung cua cac thung lung sang Can, sang ThuOng ... NbO'ng dlnh mii cao tren 2000m nam tren vimg ThLl'Q'ngngnon sang Chay, Cac khOi mil da voi do se) cao tren 1000m nam a bien giOi Vi$t Trung, Trung tam Ia vimg doi mii thap 500~600m. - Vung mii Tay Bac: + Nam giCr'a sang Hong va song Ca, co dia hinh cao nhat nuoc ta vOi 3 mach mil Ian huang my bac - dong nam (Phi a dong 103. day Hoang Lien San, phia tay 103. dja hinh mil trung binh vOi day sang Mfi chay doc bien gioi Vi$t - Lao, a giUa thap hen day mii xen cac son nguyen, cao nguyen eta voi). - Vimg mii TrL/ang San Bik Tlt nam song ell tOi day Bach Mii, gOm cac day mii s~g va va so le thea hUOn,g Tay B,' c - Bang Nam vOi dia the thap, hep va duqc: nang cao a ' "'u. a

la

n~~lYen. . + ~Ol nui Kon, Tum va khol nUl Cl/c Nam Trung B9 co d!a hinh mO' rQn~~g cao, nghisng ve phia dong. ..""Qo')..~ '" .. Ca,c ~ao n~yen_badan,' Pl~ ~,u, Bi'ik LaIc, ,Md N6,ng, Di Linh a phia t,~~ + hinh nrcng doi bangphang, lam th,anh ,ca,c, e, mat cao 50~-800-10,00m. b >I< Dia hinh ban binh nguyen va viingdoi trung du: ~\\J' - Ban binh nguyen, a Bong Nam Be) vOi b~c them phil sa cO c ' aug 100m va be mi;it phu badan cao chung 200m. - Bia hinh dOi trung du phan nhieu do tac d9ng cua d(mJl~a cat cac them phil sa cO. Dai dOi ,trung du rQng nhat nam a ria dong bang song lio~u hep a ria dong bang ven bien mien Trung. ~~ 'V ,,' ~iii 7: BAT NO'bc NHIEU B~{(tieD theo)
,A,.,'? A

~ g;,~~.~~~:7nS: 6 C!::~~
u

<\~

L{»"-

b) Khu v~ dong bang: >I< Do.~ng. ang b chau tho song: BU qc .tc.;l.~. .. hat trien do PhU.sa sang bOi tl,J.· an tren d me)t vinh bien nong, them luc dia rna r9ng. ..... ..~ - Bong bang sang Hong: r9ng khoan~ km", dia hinh cao a ria phia tay, my bac, thap n ra ~~en ,va bi,chia :at than.h,nhie~~~d~ 'de ven song ,ng~ r:.en,;ung ~ng d~ kh?ng diroc boi phu sa hang nam, tao ,th~~ ruong cao bac mau va cac otrung ng.c.;Ip ntroc, vung ngoai de thirong xuysn dUQ'c boi ~~ .. - Dong bang song CLru~~oay Nam 89): r9ng 40.000 km", dja hinh thap, phflng. Tren

.t1l~. .

x~ .;

da.

I?

b. ~ .. mi;it.d. ng b... ~g con v ' ? . a., c~om.a.. Bong Thap MUGl,
man . . >l<DOngba~.· nho, - Tong .. i~~'V d

•... .., n:

enh..:i?c~ ;ha~g chit ne~ m.ua Iii nuoc trieu Ian manh lam 2/3 di~

?yo: ng~!, sau ,.0 vim gnhiem ... tru.-,.rrg tich dong bang b!

.. 000 krrr', phan nhieu hep ngang va b] chia cElt thanh nhieu dong bang

- ~ron. 1~nh thanh dong bang, bien d6ng vai tro chu yen nen dat 0 day co di;ic tinh ngheo, . . ., it phil sa. do.ng ba~g th.' uang. co' sl! Ph..ll1 c... lam 3.,d~i: gi.ap bien la can c. t, dam pha; i . hi.a.. a ur ~ . g thap trfing, dat trol}S c~g da duq'c boi ty thanh dong bang. '" ~
_ .. -~> '. ~

B

.~B'

ANH A HAN CHE VE TO' NHIEN CUA cAc KHU VUC BOI NUl vA DONG TRONG pIlAT TRIEN KINH TE - xA HOI: ' a) Khu v~ do; niii:

>I< Cac m~nh tai nguyen thien nhien: ~ Khoang san: cac mo khoang san t~p trung a vimg doi mii Ia nguyen, nhien li~u cho nhieu nganh cong nghiep. - RLrng va dat trong: tc.;lO sa cho phat trien nen ndng, lam nghiep nhi$t doL cd • Tal nguyen rirng giau co ve thanh phan 10m d9ng, thuc vat va nhieu lorn quy hiem. • Cac be mi;it cao nguyen va cac thung liing tao thuan lqi cho vi$c hinh thanh cac vung chuyen canh cay c6ng nghiep, cay an qua, phat trien chan nuoi dc.;ligia sue va trong cay

the

ve

lucng rhuc,
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page4

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ eh uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

• D]a hinh ban binh nguyen va doi trung du thich hop de trong cac cay cong nghiep, cay an qua va hoa mau, + Ngudn thuy nang: cac song mien mil co tiem nang thuy m$n fat IOn. + Tiem nang du lich: mien mii co meu ki$n de phat trien cac lO?,i hinh du lich (tham quan, nghi duong, du lich sinh thai ...) >I< Cac mat han che: - Dja b] ·chia d3t manh, nhieu song sudi, hem vl/c, subn doc gay tra ngai cho giao thong, cho vi$c khai thac till nguyen va giao luu kinh te giua cac vung. - Do mua nhieu, dQ doc lan, mien mii con 1;][ noi xay ra nhieu thien tal (IG. ngudn, III quet, xoi mon, trugt 10 dat ...)

hlnh

;,%~a~~c~~% z:
>I<
N ~

nguy cd phil! sinh dong dat.
Oc;:ll

~

Lc:aeCith~md'jnhh: . ghi." hi" drl: d' d he '1 a c so e p at tnen nong n ep n er U~, a ang oa cac

.•non..g s ~~b' >~rfjC net l'a
A

~ - Cung cap cac nguo, n lqi thien n,hien khac nhir khoang san, thuy san va,'" . n. - C6 meu ki$n thuan lqi de t~p trung cac thanh pho, khu cong n~~ g tam thuong mai. \~ - PMt trien giao thong v~n tai dubng bq, dubng song. ~ >I< Han che: Thuang xuyen ch]u thien ~ nhubao-)ll,lt, han '~"",'7 ,., Bai 8: THIEN NHIEN CHID ANH HUONG ~" {; CUA BIEN 1/ KHAiQUATVEBIENOONG:" ", -,Bie,n Dang la mQt b,ie,"'n f,Qng, c6 di$n"tiCh 3'47~~, ~'(IOn thtr hai trong cac bien cua Thai Bmh Duong). .. \ \ "" ~La bien nrong dOi kin, phia dang va dong n~. c bao boc bOi cac vong cung dao. ~Bien Dang nam trong vimg nhi$t dOi ~~~. Tinh chat nhiet dDi am gio mila va tm~' ~'f::*1lliep kin cua Bien Dong duqc the hi$n qua cac yeu to hat van (nhiet dQ, dQ mudi c? , ,', bien, song, thuy trieu, hai luu) va sinh v~t bien. 2J ANH HUONG CUA BIEN 1)0 VOl THIEN NHIEN VIET NAM: a) ~f h~u: Nhb co Bien ~ i h~u nUDc ta mang nhieu d~c tinh cua kill h~u hai duan~meuhoahdn. b) Dia hinh va cdc h~As· •. ··ivung ven bien: ~ Cac dang dia hinh·· fat da dang: vinh cua sang, cac ba bien mill mon, ole tam giac ch.au vOi b.ill trie~ ~ ... :TI cat ph,Elng,u, cac vG.ngvjnh nuoc .sau, cac dao ven ba. ,:a nhCrhg ran san h.o '." C6.~.. ~~. ·a,..rr ! ve kinh te b.ien (xay dung cang bien, khai thac va nuoi tr6ng thuy san, du lich ...) ""~ ~ Cac ~. ' ai vung ven bien rat CIadang va giau co: H$ sinh thai fUhg ng~p m~n, h$ sinh thai tren en, niroc man, nuoc lq va h$ sinh thai fLrng tren dao. e)' thien nhien viing bien: .- ~ uyen khoang san: Dan khi (co trCt ltrong 16'0 va gia tr] nhat), hai be dau IOn nhat Nam Trung San va CLru Long. Cac bill cat ven bien co trO' luong IOn titan, vung ven b~;thu$n 19i cho nghe lam mudi, - Tai nguyen hai san: sinh v~t giau thanh phan 10M va co nang suat sinh hoc cao, nhat la 0 ven ba. Trong Bien Dong co tOi tren 2000 loai ca, han 100 loai tam, kho ang vai chuo loai mtrc, hang nghin 10M sinh v~t phil du va sinh v~t day, d) Thien tai: ~ Bao: MOi nam trung binh co 3 den 4 co bao true tiep tLr Bien Dang do van nuoc ta, gay nhieu till$t hal nang ne cho san xuat va dai song. ~S9t 1<1 bien: xay ra nhieu bb dai ba bien Trung BQ. ~ Cat bay, cat chay Ian chiem ru9ng vtron, lang mac va lam hoang hoa dat dai vung ven bien mien Trung. BiD 9: 'IHlEN NHIEN NHIET Den GIO MirA
?.

gao,

?

?

':',.,

~...........

......

~<>~

tho

en

ptl\..~

a

a

AM

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page5

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

1/ KID HAU NHIET DOr AM GI6 MlTA: a) Tinh chat nhi~t elm: - Vi tri nUDCta nam trong vimg n9i chi tuyen. ~Trong nam M~t TrOi luon dung cao tren dub'ng chan trot va qua thien dlnb hai Ian.
~Tong birc xa lon, can bang btrc X9 duong quanh nam khien cho nhi~t d9 trung binh nam cao. Nhi~t d9 trung binh nam Ian hen 20°c_ Tong 50 gia noSingtuy nci tLr 1400 3000 giaf nam,
w

b) Ltn;mg

mUtt,

- LUQ'ng mua lan, trung binh nam tLr 1500-2000 mm, 0 suCtn d6n gi6 bien va cac khOi mii cao co the len den 3500-4000 mm - D9 am khong khi cao, tren 80%, din bang am luon luon dutrng. c) Gio mua: ~ Vi~t Nam co hai mila gio chinh: gio mila mila dong va gi6 mila mila ha. Gi6 Tf ',1 hoar de;,n~_xen,ke g~o m~a va ch! m~nh len rO r~tA'vaopOi c~uy~n tie~ giCta} m?~6t >I< GIO mua mua dong: TI1 thang 11~4. MIen Bac chju tae dqng eUa khoi khi.ctl.~hUOng Bac thOi ~eo ,hu~g dan_¥; ac, th~UOngA ,lit gi~ mila Don,g B~.. ... h got c , .." . " - GIO ~11la?Dong B,ac t~o ne~ m"ua ~ong .lanh d n:1en Bac: NtJ'a ~),l1la Dong thai net lanh kho, ntra sau mua dong thOI net Ianh am co mua phung. ~.....,- Gi6 mila Dong Bac khi di chuyen xu6ng phia nam suy yeu dan,'lf~~l~h hon va hi ch~m 19i boi day B9ch Mil. ~ ..... - Trong thai gian nay, tlr' Da Nang tr6' vao, tin PhOngiE· n a cling thoi thea huang Dang Bac gay mira ven bien Trung be;" trong khi Nam Be;,va -; , "en la mila kho, >I< Gin mila mila ha: TLr !hang 5-10. Co hai luang Bi6-c~'i\1 g tay nam thOi VaGnUDe tao - Vao dau mila ha: Khoi khi nhi~t d6'i tLr Bac ~~~dng di chuyen theo huang tay nam xam nhap true tiep va gay mU'a 16'0 cho dong ba~\l,' Bq va Tay Nguyen. Khi VUQ't qua day TruOng son va.cac day nlll. dQC.bien gi6'i Vi~~~ i}i , khOi khi nay trO nen khO. nong (gio phon Tay Nam hay con got 1.1 gi6 Lao). "'" _~ : Vao g}O'ava cuOi mila ha: Gi6 mila Ta~.. ) ~ ru~n tLr ap cao c~n chi tuyen nua d~u Nam) hoar dQng manh. ~'1 + Kill vircr qua bien vung xich d90, . t : 'nay trO nsn nong am thuong gay mua va keo dill cho cac vimg d6n gi6 Nam B9~' T yen. +. H09t. d9ng c ..ua &1.'0.' Ta"· mila ciLng.v6'i rlii.i he;,i tu nhi~.t dm.·1.1 ngu.ye..ll.nh.an chu yeu gay mua vim mila ha cho ca hal . '" am, Bac va mira VaGthang 9 cho Tmng Be;,. + Do ap thap Bac Be;" ' nay di chuyen thea huang dong nam vao Bac t90 nen "gi6 mila Dang Nam" vao mien Bac. ~ Sl,I'luan phien ca 09t dqng theo mila khac nhau ca ve huang va ve tinh chat dli t90 nen ~I! han mila p + a mien . + 6 mieL_.~."'"

d9 am

ICm:

11

.m.?-t

'X,.......,~_

'.

~~c

at

a

Ian

Bq,

"

2IcAc

dOi mii . ., ,. , ~~ren~cac sUOn,d?c,.~e m~t dia ~ hi d3~x~, dat hi x6i mon, rVa tr5i, nhieu nO'i chi con tra~l d~; ben canh db la hien unrng dat utrot, da 10. + a vung mii da voi hinh thanh dia hinh cacxto v6'i cac hang d9ng, suoi can, + Cac vung them phil sa cO: b] chia eat thanh cac dOi thap xen thung lung re;,ng. ~,BOi tI,J nhanh 6' dong bang ha luu song ria phia nam dong bang chau tho song Hong va phia tay nam dong hang song Clfu Long bang nam Ian ra bien tLrvai chuc den gan tram met.

",,"Wu thuc manh ~ mien
a

,,~!<l

inh:

b) Song ngoi

~Mang lucri song ngot day d~c: + Tren toan lanh tho co 2360 con sang co chieu dill tren 10 km, DQC ba bien: c Lr 20 km g~p mQt cLra song (hoac 1,6 km/km")
_________________________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

P~e6

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ eh uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

+ S6ng ngoi nLfDc ta nhieu, nhung phan IOn la song nho, - Sang ngot nhieu nLfDc, giau phii sa. + Tong IUQ'ng nuoc 839 tl m31 nam (trong do co 60% Iirong DUDCnh~n tungoili lanh tho). + Tong Iuong phu sa hang nam do sang ngot nLfDc ta la 200 tri$u tan. - Che do nLfoc theo mira: + Mira nrong ltng vOi mira mua, mua can nrcng ung vOi mila khd, Che dq mLfa that thLfong lam eho che dq dong chay ding that thLfang. c) Bat: ~Feralit la loai dat chinh Viet Nam, ~ Qua trinh f~raht la qua trinh 'hinh thanh dat d~c rrung cho khi h~u nhi$t dOi am. Trong meu ki~n nhi~t am cao, qua trinh phong hoa dien ra v6'i cLfOng d9 manh, tao nen mqt ldpte", 'ay. MLfa nhieu rLra trol cac chat bade de tan (Ca 2+, Mg2+, K+), lam dat chua, dong thOi e u 6xi sat (Fe203) va 6xit nh6m (Al203) t90 ra mau do vang, Vi the lo~i dat nay g9i~d(t " ralit (Fe-AI) do vang, ~\;

a

III

a

F

"

"'" rat It.

d)HsS;nTrh,~':...~t:~ - , ung nguyen

SI

inh d~ U'n I' .\...... " hi'" dk »o 1'" ~. ac tr g a rung ram n et U~ am a rong
~

~ xan h . l'91 "con

- Hi~n nay pho bien la rung thCrsinh v6'i cac h~ sinh thai rLrng nhi. '0 mira bien dang khac nha,u: rirng gi6 m,ira th,LfOng xanh, rU'ng gi6 miia nira rung 1~,''\''"'l thLfa kh6 rung la tm xavan, but gai han nhiet dol.. ~ - Thanh phan cac 10m nhi~t d6'i chiem U'u the. ,~. - H~ sinh thai rU'ng nhi$t d6'i am gio mila phat trien.tr~.feraht la canh quan tH~ubieu cho thien nhien nhiet dOi am gi6 mila nLfoc ta. N 3/ ANH HUONG 'ellA TffiEN NHlEN NHIET D MirA DEN HOAT DONG sAN XUAT vA DelI SONG: ~. , a) Anh huemg den san xuat nong ngh;ep • _. - Thu~n lc;ti: T90 dki~n phat trien nen Q. ep hia ntroc, da dang h6a cay trong, v~t

a

H an h'an, I-I !,Jt, di"'~' ~. ~h" th'" thLfd~ U en', ~u at ng. b) Anh h~g den cdc ~Oi£ft An. s' . X~8t ~hac v~ dOi s6ng; .. A '" . - Kh6 khan: Cac hoar d9ng , ng van rai, du Iieh, e6ng nghiep khai thac ... ch]u htrong true tiep cua sl/ phfin mu , u, che de;,nLfOc cua s6ng ngoi, + Dq am cao gay kh6 vi$c baa 'tuan may mac, thiet ~L Il;ang san. + Cac thien tai nhLf' r, han han hang nam gay tOn thEIt rEIt IOn cho moi nganh xuat, gay thi~t h~i ve n san. + Cac hi$n tLf et that thLfOng nhtr d6ng lac, mua da, sucng mudi, ret hal, "LH ?'Hg16'0 den san xuat va dot song, ............. 'tul,~,.i'E n nhien de hi suy thoai, - Thu~· • 6 meu ki$n phat trien cac nganh kinh te nhu: lam nghi$p, thuy san, thong v~n~' u Iich v.v ... • ~~ Bill 11: TmEN~ENPHANH6ADADANG nuoi,
-

I(h'

,

?

, 0, kh~ an:

?'

anh

san kh6

giao

NHrEN pHAN H6ATHEO BAC - NAM: ~ .. It Bac va.'oNam, nhi.'$t de? gia tang. do g6c. nh~p x?l tang va do anh hLfang cua gi6 mila Da~Bac lam giam nhiet de;,mien Bac vao mira dang, - SI/ khac nhau ve nen nhiet va bien de;,lam khi h~u va thien nhien nLfOc ta co su khac nhau giO'a Bac va Nam (ranh gi6'i la day mil Bach Ma), a) Phan liinh phia Bac (ttrdiiy Bi£fch Mli trara): di;'lctrung cho khi h~u nhi$t dOi am gio mila co mua dong lanh. + Nhi$t de?trung binh nam tren 20°C. Do anh hirong cua gi6 mila D6ng Bac, nen mien Bac co mila dong v6i 2-3 rhang lanh (to < 18°C) the hi$n ro dOng bang Bac Be? va trung du phia Bac, + cann quan tieu bieula d6'i rung nhi$t dOi gio mira. Thanh phan thut: v~t, dqng v~t nhiet doi chiem uu the, ngoai ra con c6 cac 10m cay c~n nhi$t (de, re) va cac 10m city on dOi (sa mu, pet 11 ' .~

tho

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page7

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

mu), cac loai tho c610ng day nhu: gau, chon ... vung dong bang van mila dong tr6ng dLlgc ca cac loai rau on d&. b) Phan Uinh tho phia Nam (tit day Bi£lch Mil vao): thien nhien mang sac thai cua vimg khi h~u c~n xich di;:lO mila. gio + Nen nhl$t thien ve khi h~u xich dao, quanh nam n6ng, nhi$t d(J trung binh nam tren 25°C va kh6ng c6 thang nao dU'& 20°c_ + Canh quan thien nhien dell bieula d& rlr'ng c~n xich di?!ogi6 mila. Thanh phan thuc v~t, d(Jng v~t phan !hu9c vimg xich dao va nhl~t d& tLr phuong nam (M§: Lal-Indonexia) di len hoac tLr phia tay (An D9~Mianma) di cU' sang. Trang rirng Xllat hi~n nhieu loai cay chill han, rung la van mila khd, D(mg v~t tieu bieu la cac loai tho IOn vung nhi~t d& va xich di;:lO (voi, ho,

a

tru

Ian

bao ... ). Vim, ,g dam lay c,6 tr,an, ran, ca. sau, "', ' 21 THlEN NHIEN PHAN HOA THEa DONG - TAY:

,

Tu D6ng sang Tay, thj:en nhien n,LlOC co su'phan ta
u) Vimg bien va them IlJu diu:

hoa thanh 3 dai ro r$t:

g bi~n gap 3}an ~~n tich dallien. ~9 n6ng - sau, r(Jng~hl?p cd:,~I1l'll,Ic quan hI? chi?!tche vOi vimg dong bang, vung dOi mii ke ben. ~ - Thien nhi~n vlir;g bie,"'nnU'~c ta da dang va giau co. .L\~~

-"vrn:

l?'n

_~\;

<"'\~\,) <"\, V
dia c6

(' ~

b) Vung dong bang ven bien:

_\,

... - ,H~ th~, dong ba?, g Ba~" b(J~~ do~g b~ng Nam b?, ma rq~ bill trieu thap phang, them luc d!a rcng, phong canh thien nhien tru phu, xanh nrot. ~~ - nai dong bang ven bien Trung b9, doi ntii Ian ra s~"," ~thia cat thanh nhimg dong bang nho, dU'ang bo bien khiic kbUYll v6'i them luc dia hep ," ang dia hinh bOi tu, mal mon xen ke nhau, cac ,con cat, dam pha kha pho bien. ~.L ~ c) Vimg do; niii: ""","", S",Phan h6a,thien nhi,en mien dOi mii rat chu yell la. do " d9n. g eua. g. .Omila i vOi huang cua cac day mii, ~ - Khi vung mil Dong Bac co mila d6ng la ' .' s . thi vung mii thap phia nam Tay Bac m,~a d6ng bOt lanh nhung kh6 han, mila hi?!~ . Khi h~u Tay Bac Ianh chu yeu do dia hinh run eao. - Trang khi sU'an Dang TS c'~o thu dong, thi vimg mii TNguysn 19i la mila kho, TNguysn vao mila mU'a thi ben sLlo'" ~I}g TS nhieu no'i 19i chill tic d9ng cua gi6 Tay kho nang. 'i 2' E P ~,

a

t~~· '. ;~

a

.......C\."-,,'

.Af

c ta c6 3 dai cao: ..... ...... : Co d9 cao trung binh SOO-700m (mien Bac) va den 900~1000m ,,~ i bieu hi~n ro r$t, mila hi?!nong (nhi~t d9 trung binh rhang tren 25°C). am. dat: Nh6m d,~hphil sa (24%), nh6m dar feralit vung doi mil thap (chiem 60% hien) . . . t: cac h~ sinh thai rlrng nhiet d6t: ~._~ . sinh thai rLrng nhiet d6'i am I.:i r9ng thuang xanh hinh thanh nhOhg vimg mii thap ~Ieu, khi h~u amU'Ot, mila kb6 khong roo RUng co Call tnic nhieu tang. + Cac h~ sinh thai rLrng nhiet dOi gi6 mila: rjmg rhuong xanh, rimg nua rung la, rUng thua nhi~t dOi khd, Cac h~ sinh thai phat trien cac lOi?li tho nhuOng d~c bi~t (hE;!sinh thai rUhg nhi~t dOi rhirong xanh tren da v6i, rirng ng~p man tren dat man, rirng tram tren dat phen, h~ sinh thai xavan, cay but gill nhi$t d6'i tren dat cat, dat thalli h6a vung kh6 han), b) Dui c~n nhi~t dOfgi6 mua tren niii: C6 d9 cao tLr600~700m den 2600m (mien Bac) va tLr 900~1000m den 2600m (mien Nam). ~Kill h~u mat me, kh6ng c6 thang nao nhiet d9 tren 25°C, mL1anhieu hen, d9 am tang. - TLr 600~700m 1600-1700m, cac h$ sinh thai rimg c~n nhi$t doi 103. r(Jng va la kim phat trien tren dat feraIit co mun (d~c tinh chua, tang dat m6ng). Trang rimg xuat hi~ nhieu chim, thii c~n nhl$t d6'i phtrong Bac. Cac 10m thti 16ng day nhU' gau, s6c, d~y, cao.

" tu kh6 den

~,J:q_""'1.l

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page B

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Tren 1600-1700m hinh thanh dat mun, RUng phat men kern, dan gian ve thanh phan lam (co r.eu, d[a y phu kin than, canh cay). Trang rirng, da xuat hi~n cac 10m cay on dOi va cac 10m chim ill el1 thuoc khu h~ Himalaya. e) Dai on d6f gio mua tren mii: TLr 2600m tra len (chi co Hoang Lien San). - Khi h~u co tinh chat khi h~u an d&, quanh nam nhi~t dQ du& 15°C, mila dang xu6ng dU'61s°c_ Co,cac 10m rhuc v~t an d61: Bo quyen, Lanh sam, Thiet sam 4) cAe MIENBIALI Til NIflEN:

a

a) Mien Bae va Dong Bae Bae
B6. .

B9:

- Ranh gi& cua mien doc theo ta ngan sang Hong va ria phia

my, tay

nam dong bang Bac

- B~c diem cO ban: dOi mii thap chiem U'u the, hl1ang vong cung cua cac day~ae

thung lilng, san,g 1,6'n,vai don,g bang r9ng. Ho~u d9n,g mC?inh," gio mua Dang B~, ~,~ , n cua m9t mila dong lanh. - Ilia hinh bien da dang: noi thap phan~, nOi nhi~u vinh, dao, quan d~ ~g bien co day nang, c6 vinh nuac san thuan 19'1,' cho ph~t trien kinh te bien. '," """ ')..~ ~ - Tin n,guysn khoang san; than, sat, thiec, chi, kern ... Vung them ll,lc,:A~ , Bae B9 co be dan khi sang Hong. ~,,- Nhfrng trc'l' ngiili IOn trong su dung til nhien eua mien: + Nhlp di~u mira ~ h~,u, cua dong chay song ngoi bat thUOng~ + Thai tiet khong On d[nh. ~ '\-'

ma

bo

<)J,

\~Qo'

b) Mien Tay Bae va Bae Trung B<J: ~ .. Gi& han cua mien tLrhCtu ngan song Hong tai dC?i~n" Ma - D~e diem co ban: d[a hinh cao, cac day mii x ' thung lilng song thea huong tay
R

cua gi6 mila Dong Bae b] giam siit lam, tinh chat nhi~t d61 tang, d,a,nVO,isu' co m~t cu,a~' ,,.. It an, I!e v~t P,hU,ang Nam. . , - Lit mien,' duy nh,at, co dia ,hinh mii cao,~' n O'i",. d", ba dai cao. Bia hinh mii chiem U\I U the, trong vung co nhieu son nguyen, eao nguy~' " . u ong chao ... - RLrng con nrong d6i nhieu a vun~n ,. ~. An, Ha Trnh. nang sa.n: thiec, sat, cr.am, titanz ., v.~t .li~U xa. dl,l'ng ... y - V~g ve~ bi~.n co t;hieu c.~n ~' t, .. ... p~a, ~hieu b~ tam dep. - Thien tal thuong xay ra: baa , ." ct 10 dat, han han. e) Mien Nam Trung v" Co gi& han tir day n .. a tra van Nam, - D~c diem co ba en: co khi h~u e~n xieh dao gi6 mila (nen nhi~t cao, bien d9 nam nho, co hai mua moo r~t). Cau tnic dia c ". inh kha phtrc tap, gam cac kh6i mii co, cac san nguyen bee mon .... _", ........ bang chau tho song IOn va dong bang ven bien. Bo bien kluic khuYn, "'.. g .....,- ...-.:,- duoc che chan boi cac dao yen bo . - Rub" .. nan phat trien, C6 cac loai thti I6'n: voi, ho, bo rUhg, tratr rUhg. Ven bien phattrien); $p man, cac 10m trau, ran, ca sau dam lay, cac 10m chim. DU& nuoc giau tom,
th, Kh.

bac ~ dong nam vai cac dai dong bang thu hep, anh '

a.

B9

9:

w

w

ca.

"" ~6

S'In: dau khi (cOW. lirong Ian a vung them luc d[a), boxlt (Tay Nguyen). khan trong. su dung dat dai eua mien: 'V+ X6i mon, rlla trfii vimg dOi mil. + Ng~p lut tren di~n r9ng a dong bang Nam B9 va ha luu cac sang I6'n trong mua mua, + Thieu nutrc nghiem trong vao mira kh6. Bill 14: Slr DUNG vA BAa v~ TAl NGUYEN TmEN NHIEN

:~g

a

1/ Slr nYNG

vA

a) Tai nguyen rimg:

BAav~ TAT NGUY.EN

SINH V~T:

>I< Suy giam till nguyen rUng va hi(!n triilng rUng: - D9 che phu rirng nl.roc ta nam 1943 la 43%. Nam 1983, giam xu6ng con 22%. Ben 200S, tang len dC?it38%.

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page9

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- M~e du tong di~n rich rltng dang dUQ'c phuc hOi, nhung till nguyen rltng van b] suy thoai

vi chEh luong rltng chua the phuc hoi.
Nguyen nhan (nhieu nguyen nhan) Bi~n phap bao v~ till nguyen rUng: - Theo quy hoach, phat nang d9 che phu rirng cua ca nutrc len 45~50%, vung mii doc phai dat 70-80%. . - NhCrng QUY dinh vB nguyen tac quan li, sLr dung va phat trien dOi VDi ba 109i rung: + DOi vOi. rUng phong h9: co ke ha9ch, bi~n ph6.p baa v~ nuoi dLfGng rUng hi~n co, gay trong rUng tren (Jat trong, (JOi nui troc. + DOi vOi. rUng (J~c dVng: baa v~ canh quan, aa d?ng ve sinh V?t ctla cac vuan quoc gia va khu baa tOn thien nhien. ~ + D, va,'i rling san xuat: ,(Jam,baa duy tri ph6t trie?n di~n tfch va chat ILf(;tngri. 1 va phcit trien hoan canh rling" a9 phi va chat ',Lft;fngGat rling. <"'\ , • Trien khai Lu?t baa v~ va ph6t trien rUng. ~ \; • Giao quyen StI dVng va baa v~ rling cha ngLfai dan. ~.. • Nhi~m vu truac mat ld thl/c hi~n chie'n tuoc trong 5 tri~u ha rling '. . 2010, nang (J9 che phtl rUng len 43%. "'-\~ b) Da di£lngsinh ht;)c: \~ >I< Suy giam da dang sinh hc;»c: ,~ - Gi6'i sinh v~t ur nhien nUDe ta co, tinh da dang cao the ~~)f lirong thanh phan Ioai, cac kieu h~ sinh thai va nguon gen quy hiem nhung dang b] s,~)n~ >I< Nguyen nhan gay suy giam da dang sinh hoc: ~.. ,,~ - T,a,' dQng cua can ngU', i lam thu h~p di~n tiC~\~, c O "nhien, dong thbi con lam nghso tinh da d9n~ cu~, cac ki_eu h~ s~. th.ii~ th<ln_:h p~~n la~ ~~ .• ~n ge;t, ; _ " - Nguon till ng,uyen, SV dUd. I nU'dc, o9c biet ~~ . ai san cua ntroc ta cung b! gram sut ro
>I< >I<

oi

aat

R,"-""

a

'.?

,_

Cac bi~n phap bao v~ da dang sinh k .. - Xay dung va r¢ng h~ thong vU'~ gia va cac khu bao tOn thien nhien, - Ban hanh "Sach d6 Viet Nam" ..... - Quy djnh vi~c khai th~c (c~~ac go quy, khai thac go trong rlrng cam, rirng non, gay chay rirng; cam san ban d¢n ~~ phep; cam dung chat bo danh bat ca va cac dung cu danh bat ca con, ca bot; cam ga . i cho mOi mrong nircc, 21 SU DUNG vA BAD VE UYEN BAT: a) Hi~n tri£lng guyen dat: Nam 2005, nUDe ta eo 12, 7 tri~u ha dat c6 rUng,
• >I<

ret.

rna

.c,"~'.

~"

su .

9,.4 tn.'~u h dat S~Lr ..a dun .. no.ng n.. hi. (.chiem. 28.% ton.,g di~n tichdat tl!. ~. 'e.m, trung binh .. g '~p .•. hon 0,1 hal ngU'oi.· .. g rQng dat n6ng nghi~p dong bang kh6ng nhieu. ~ Do chu rnrong ~ day manh BV rlrng va trong rUng, di~n rich dat trong, doi troc giam

rna

a

manh ~ - Di~n tich hOa).~

A'.

ythoai van con rat IOn (hi~n nay co khoang 9,3 tri~

ha dat b] de doa hmac

.b

. i~n phcip bao v~

wi nguyen dat:

.........~6'i vimg,dO~ mii: pe h.~n che xoi ~on ~en?dat ~oc fhai ~p dung t~ng th.~. cac bi~",n ~~ i . ~'tlkiy lot, eanh tae lam ruong bac thang, dao ho vay ca, trong cay thea bang. Cal t90 dat ho~ doi rroc bang cac bi~n phap nang-lam ket hop. Bao v~ rUng va dat rlrng, t6 chirc dinh canh, dinh cu' cho dan cU'mien mii. >I< DOi v6'i dOng bang: - Can co bi~n phap quan Ii char che va co ke hoach rQng di~ tich dat nang nghi~p, Dong thOi VDi tham canh, nang cao hi~u qua sLr dung dat, d~n eanh rae sLr dung dat hop ll, chong bac man, glay, nhiem man, nhiem phen, Bon phan cai t90 dat thich hop. - Can co bi~n phap chong a nmem lam thoat hoa dat do chat dQc hoa hoc, thuoc trU sfiu, nUDe thai cong ngm~p chua chat dQC h9i, chat ban chtra nhieu vi khuan gay b~nh h9i cay

rna

tron~. A' " 3/ SU DUNG VA BAD VE C C TAl NGUYEN
,? ~

KHA
.

C:

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Pagel0

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Tai nguyen nltOc: hal van de quan trong nhat hi$n nay la ng~p lut van mna mU'a va thieu nUDc vao mira kho, Do v~y phai sLr dung hi~u qua, ki$m tili nguyen nUDc, dam bao can bang va phong ch6ng a nhiem nUDe. - Till nguyen khoang san: quan li chat che vi~c khai thac khoang san, tranh lang phi ti3.inguyen va 6 nhiem m6i trUong. - Tai nguyen du llch: bao ton, tan t~i tr] tai nguyen va bao v~ canh quan du Itch khoi b] nhiem, phat trien du Itch sinh thai, - Khai thac, sLr dung h<;1:Q va ben vfmg cac ngudn till nguyen kh<iSnhl1: khi h~u, tai nguyen bien. li Bill 15: BAa VE MOl TRUONG & PHONG eHONG THIEN TAl

tier

gia

a

1/ BAOVEMOI TRUONG: ~ Tinh trang ma,t can,b~ng sinh thai m6i tr,~Ong: b,ieU hi$n a sl/ gia tang cua balf, ~t, han han va cac hi$n tugng bElt thuong ve thb'i net, khi h~u ... <"'\~ - Tinh trang 6 nhiem m6i mrong: 6 nhiem m6i mrcng nUDc, kh6ng khi va da~ ~thanh v~n de? nghi,em tr9n~? cac thanh pholan, cac khu cang nghiep, cac khu dang .. ap)·'~·m9t ' d 50 vung ella song, ven bien, X,," '<." B~o v,e,; tal nguyen, m6i ,truOng, bao gam $c sLr dung till nguyen h~,' ti..~"b ben va dam bao chat IUdng m6i trutrng song cho con nguot, 'l::;.-Y 2/ MOT sO" THIEN TAl eHU YEU vA BIEN pJIAp PHONG CH"-<'- ....... '\. a) Blio: * Ho~t d';'ng cua bao "Vi~t Nam: ~ ~Tre,n toan quoc: mila bao tir thang 6 va ket tlnic van th'" , , ~6 kill bao sOm vao rhang 5 va muon sang rhang 12, nhung ctrong dQ yeu... .... ~B,a,at~p trung nhieu nhat va,o th,ang, 9, sau d6 '\,~ N~ang , 10 va thang 8. Tong 56 con , hfio cua ba thang nay chiem t6'i 70% 56 con bao trang ~~mlIa. - MU,abao 0 Vi$t Nam cham dan tLr Bac va~ ... - Bao hoar dQng manh nhat 0 ven bien ~~ ~Trung binh mOi nam c6 tir 3~4 cdn baa~~vao vung bo bien nUoc ta, nam baa nhieu c6 8-10 con bao, nam bao it c6 1-2 con bao. "'1 cAc DIA PHUON GIAN CHIU ANH Hu6'NG
VI, •

C'\

N

.

0

iJ NUC1C TA

6~10 8-10 9~11 10,11 Thang 10

9

Than

11

-L . Lta do bao gay fa thuang dar 300-400 mm, c6 khi ho~c tren 500-600 mm. ~.. on ket hop nUoc Iii do mtra Ian tren nguan don ve ng~p lur tren ill~n fQng. ,,~n bien, baa gay s6ng to dang cao 9~10m, lam l~t up tim thuyen.

*~.. ~

uabaoaVi~tNam:

lam

ten

b~o la~,m~: nUDcbie~ d~~ ca? thu~g?tDi ~,5-2n: gay ~g~p :n~n ~g ven bi~n.? ~ Bao len, gio giat manh dOl chieu tan pba ca nhung cong trinh vung chac nhtr nha cua, c6ng sO, cau cang, cQt di$n cao * Phung chong bao: + Du bao ve qua trinh hinh thanh va huang ill chuyen cua bao, + Khi di tren bien, cac tau thuyen phai gap rut tranh xa vnng trung tam bao ho~c trO ve dat lien, hay tim noi tni an. + Vung ven bien can cling cO cac c6ng trinh de biE~n. + can khan rnrong so tan dan kill co bao IOn. + Chong bao ket hop chong lur, ring 0 dong bang va ch6ng Iii, chong xoi mon a mien mii, b) Ng~p If:lt: ~~~6

the ...

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Pagell

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Vimg ch]u ling nghiern trong nhat 1.1vimg chau tho sang Hong do di~n mU'a bao rqng, m~t dat thap, xung quanh co de sang, de bien bao boc, M~t dq xay dung cao cling lam cho ng~p ll,lt nghiem trong han, - Ng~p lut dong bang song CLm Long kh6ng chi do mVa IOn gay ra rna con do trieu cU'ang. - 6 Trung Bq, nhieu vimg trfing Bac Trung Bq va dong bang h~ luu cac sang Nam Trung Bq cling bi ng~p lut manh vao cac thang 9, 10 do mU'a baa Ion, nlf6'c bien dang va lil nguon ve, e) Lii quet: - LI1 quet xay ra nhCrng luu vl!c san&,suoi mien mii, nO'i e6 dia hinh chia cat manh, dq

a

Ian

a

dOC,lan" mat, lOp, PhU,thI!C,v~t, be mi;i,t,d,at de hi b6c mon khi ,co mU'a lOn, . M" Va,' gay ra,~' ~eo 1cLIang C!,Q lan, Ilf9'ng mU'a tai 100-200 rnrn trong vai gia. rat , - a mien Bac, 111qu,€itthLICtngxay ra van cae, thang 6~10: t~p tru, ng 0 vung nill<l5Va' .'. a mien Trung, van cac thang 10-12, Iii quet ciing da xay ra 0 nhieu noi. ~ - De giam thieu tac h~i do Iii quet, can: Quy hoach phat trien cac dierr'l~W tranh cac vimg Iii quet nguy hiem va quan li su dung dat dai hop li. Dong thOi th~'c " !Q~ bi~ phap: th,UY19'i, tf,ong nrng, kT thu~t nBng nghi~p tren dat doc nham han che do " '. m~t va chOng x6i mon d~h. \"'" d) H~n han: ~ - Kh6 h~n keo deliva tinh trang han han trong mila kho dien.,[a~1tleu noi, " + a, mie,n Bac, ti?i cac thung lfmg khuat gio ,nhl1 Yen ,~~g,M, a (son La), Ll,le Ngan (Bac Giang) mna kho keo deli 3-4 thang... ",-; + mien Nam, mua kh6 khac nghi~t hen. ThOi ~,,~~n keo deli den 4~5 thang 0 dong bang Nam Bq, vimg thap Tay Nguyen, 6-7 thang vim \~ren Cue Nam Trung B9. . - De, h,i?n che b,a,t ,thi~,t h~i d~ han han g~a ~ c,h(rc phong chong tOt. De phong chong kho han lau deli phai gi.3i quyet bang x~-' CrngcBng trinh thuy lqi hqp IY. e) Cae tai khae: .. 6 nl1ac ta, Tay Bac 1.1khu vue co h~~ g dqng dat manh nhat, rOi den khu vlfc Dang

\f

a

a

to

mien

.<

-

",,~' + Khu vtrc mien Trung it dqll a~ + Nam SQ, dqng dat bieu' rat yeu. + Tai vimg bien, d9ng dat g ven bien Nam Trung B9. - Cac thien tal khac: lac , strong muoi: toy mang tinh el!c bq dja phirong nhung xay ra thlf~ xuyen nl1ac\y tac hat Ian den san xuat va dOi song nhan dan. 3/ CHIEN LUOC BAa VE TAl NGUYEN vA MOl TRUONG: Chien urac dam beo vai sl/ph6.t trien ben vCtng. Cac nhi?m vl,J cua chien IUc;:tc Ia: - Duy tri ' tdnh sinh th6.i chu yeu va cdc h? th6ng s6ng y nghfa quyet djnh den " ... ddi song eo t: sl/ giim co cUa dat nuac ve v6n gen, cdc loai nuoi trong cilng nhu oic loai hoanq d. fen quan den lc;:tl liiu diii cua nhi1n dan Vi?t Nam va cua,canhiin 1091. fch ~~t:n!l?m baa vi?c stl' dl,Jng hqp If cac nguon tai nguyen tl/ nhien, dieu khien vi?c stl'dVng rtiOliifJlr/1li.· :n' hen the phve hOi auoc. - Dam bao chat luqng moi trUOng phu hqp v6'i.yeu cau ve dOi s6ng can ngUOi. - Phan dau d?t tai trq1ng th6.i On djnh dan sO' muc can bang v6'i kha nang stl'dVng hqp If cac tiii nguyen thien nhien. - Ngan ngiJa 0 nhiem mol trUOng, kiem socit va cai t?O moi trUOng BID16: ale DIEM nAN vA pRAN BO nAN CU NUOC TA

Bac.

a

a

a

va

ai aoi

,:"

..

co

- Da

.?

co

a

s6

11 BONG
>I<

- Thuan 19'i: Iii nguon lao dQng doi dao va 1.1thi mrong deu thu r9ng IOn. - Kh6 khan: tro ngai cho vi~c phat trien kinh te, giai quyet vi~e lam, nang cao dOi song v~t chat va tinh than cho ngU'ai dan.

nAN, c6 NHlEU THANH PHAN nAN TOC: sO' dan nuac ta til 84.156 nghin nguOi (nam 2006).

Ian

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page12

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendientu.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

>I< Dan lQc: 54 dan tQc, nhieu nhat ttl dan tqc Vi~t (Kinh), chiem khoang 86,2% dan so, cac dan tqc khac chi chiem 13,8% dan sO ca, nLl'oc. Ngoai ra, con co khnang 3,2 tri~u ngLl'b'i Vi~t dang sinh song nutrc ngoai, 21 nAN so CON TANG NHANH. co CAD nAN so TRE: - Dan so tang nhanh, d~c bi~t vao cuoi the kl xx, dii dEm den hi~n tLl'Q'ngbung nO dan so, nhung khac nhau giua cac thOi ki. - Mu'c tang dan so hi$n nay c6 giam nhU'ng con ch~m, moi nam dan sO van tang them trung binh hO'n 1tri~!Ungl1ai. - Gia tang dan sO nhanh dii tao nen sUc ep rat IOn dei v6'i phat trien kinh te - xii hQi, bao v~ till nguyen thien nhien m6i mrcng va nang cao chat IU'qng cu9c song. - D,an,50 nuoc ta th,U,' qc 10i?i tr, dang c6 51J bien doi nhanh ch6ng ve cc cau ~eo nhom tu6,',~', ~c,' cac ;m6m tuoi cua nl10c ta nam 2005 nhl1 sau: Cd a,u .<"\~'V + ru den 14 tuoi: 27,0% <"\, + 1,5 de..,n59 tl~Oi: 64,OO/C,o + Tt:r60 tuOi tro len: 9,0% ..,~,,~ 3/ PHAN BO nAN CU CHUA HOP Lf: ~ - M~t d9 dan sO trung binh 254 ngLl'ail km2 (2006). ~>...',.~ a) Phlin bO dun cu khong g;Cta cae dtJng bang trung du, .' , I: - 6, dong bang t~p trung khoang 75% dan so, m~t dq dan 50 .' ong bang song HOng 1225 ngl1ail krrr, Bong bang song Ctru Long 429 nguail km"), - 6 vung trung du, mien mii m~t dq dan 50 thap hO'n~~ v6'i dong bang, trong khi vimg nay t~p trung nhieu till nguyen thien nhien quan tr9ng.c~~nl1oc (Tay Nguyen 89 ngLl'OiJ

a

l:y

°

e,

7

c-:v

V

de"

\1m

,,'. _ , '. ~~ , . '" b) Ph,an b~ d,'!rn ~u kh~,ng ~~u glua thanh th! ~~g thon: Nam 2005, dan so thanh th] chiem 26,9%, dan sO nang thonshiem 73,1% ~\ ~ 4/ CHIEN LUOC PHA.TTRIEN nAN so sa nUNG c6 ruED NGUON, LAO nONG CUA NUaC TA: .. ,-,riep t~c thuc hi$n eaeg. ph~ki~~soe ia~. dq,tang dan so, day manh tuysn truyen cac chu mrong, chinh sach, phap IUc;:It ve,.,~Vva ke hoach hoa gia dlnh. , ~ Xay dung chinh sach di eLI'.. 'itit '; ,.N( ~e thiic day su' phan dan eLI',lao dQng giua c<i.e
A _ ,~,"'"

krrr', Tay B~c 69 Jg~aillan2)~

A

vA

bo

vung.

: Xay dJ!ng quy hoach va dan s6 nongthdn va thanh thi. - Dua xuat khau lao m9t chl10ng trinh lon, co giai phap manh va chinh sach cu the rqng th] mrong xua a d9ng. BOi m&. manh me phtrong thtrc dao tao ngU'Oi lao dqng xuat khau co rae phon ~p. - Bay m~n~ phat trien cong nghi~p trung du, mien mit, phat trien cong nghi~p nang thfm de . till nguyen va su dung tei da ngudn lao dqng cua dat nurrc, .. Bill 17: LAO DONG-VlEC LAM

~," .. It~ach thieh hgp nham dap U'ng xu the chuyen dich co cau

rna

a

1. Nguo'

0

iioang

(B ang 17.1-Sgk-trang

73)

a) fv\ai{_f:\r nh: ~~. n lao fi.oang raat doal da00. 42,53 trleau ngoo0i, chiearn 151,2% daan

em 2005)

.

naem taeng theam trean Ltrieau lao fioanq,

taro cou kinh nqhiearn saun xuaat phong phuu, + Chaat loo'ing lao fioang nga0y caenc naang lean. b) HaTnchea - Nhleaulao fioang choa qua riaeo taro - Lo"ic loo'ing lao floang cou trlnh fioa cao coon ft.
2. Cocaau lao finang (Bang 17.2, 17.3, 17.4-Sgk-trang a) Cd caau lao fioiing theo ngaenh kinh tea 74-75)

+ Ngoo0i lao fioang caan CU0, saunq

_______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page13

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Lao floang trong nqaenh noanq, laarn, ng6 nqhieap chlearn tee tro'ing cao nhaat, - Xu h60ung: qiaum tee tro'ing lao fioang noanq, laarn, ng6 nqhieap: taenq tee tro'inglao floang coanq nqhieap, xaay d6·ing vae doch vu'i, nh6ng C00n chaam, b) Co caau lao fioang theo thaenh phaan kinh tea: - Phaan loun lao fioang laem OU khu v6k nqoael nhae noauc. - Tc.E!tro'fng lao noang khu vole 1 nqoaei Nhae n60uc vae khu v6k Nhae noouc It biean fioanq, lao noang khu vo"ic coo voan naau to n60uc nqoaei cou xu h6aung taenq." c) Co caau lao fioang theo thaenh tho vaa noang thoan: - Phaan loun lao floang ou noanq thoan, ('~ ~Tc.E! romq lao flQng noanq thoan giaum, khu v6'ic thaenh tho taenq. t <"'\~\,) * Ha"in chea. <"'\, - Naeng sua at lao noang thaap, .. \)~\; - Phaan loun lao floang cou thu nhaap thaap, - Phaan coanq laofioanq xa6 hoal coon chaam chuyean blean ~ ~ Ch6a sou du'ing heat th00i qian lao floang .L\~~ 3. Vaan neil viea c laarn v,aa hootIng gia,t1i quye a t Vi~a \~rn

V

".<:.:'\;'"

aJ Vaan

iiea v ieiic laem

,"

- Vieac laern lae vaan flea kinh tea - xa6 - Naem 2005, cau n6auc cou 2,1 % lao vleac la0m,' 6u thaenh tho tee lea thaat giaui quyeat qaan 1 trleau vieac laarn. b) Hoaung giaui quyeat vieac la0~

hoai loun. ~ floa,ng th~ nqhieap- ~%, \~ ~ (5, g~~~1l75)

'eap vae 8, 1% thieau moal naem n60uc ta

1/DAc DIEM DO THI H6A NUDC TA:~ ~'" a) Qua trinh do thj hoa nWe t~a die L."ra~)]~m eh;;tp, trinh d(l do thj hoa thap: TLr the g ngu,yen',~anh Co ~o~ ( . _,' -, ~,a ~uoe A""u ki ~"trU'oc;or: L~3) d'U'?~ eoi 1,.1 th] dau, tl,'~n cr" do ntrcc tao Tu' nam 1975 den nay, qua In 'l hoa co ehuyen bien kha tich cue, nhung co sa hi?

a

a

Bili 18: DO ~()A

tang van eon cr mue thap. .. .. b) Ti l~ dan thimh thj tiln 2005, s6 dan thanh rh] chiem 26,9% dan s6 ca nU'oe, nhU'ng con thap so vDi cac ntro khu vue, c) Phan do thj . « ong dong giUu cdc vilng: Ca nU'Dc co 689 d6 th], trong do t~p trung nhteu n mil Bae B9, Bong bang song Hong, Dong bang s6ng CUtI Long. NOi it do ~tht nha B~c, sau do Duyen hai Nam Trung BQ, Tay Nguyen.

bo

a
-

.

deu

?

-

2/MANGLUOI

ONUOCTA:

~ Mang lu" - ! dU<;1c phan thanh 6 10?li dua van cac tieu chi co ban nhtr s6 dan, chuc nang, m~t d& -, tl 1$ dan tham gia van hoar dQng san xuat phi nong nghiep. ~Be 004, nUDc ta co: 5thanh phD true thuoc Trung ircng, 2 do rh] d~c bi$t 1.1Ha ">t'<l<~IIl~JllD Chi Minh. Ho

,

~ cac vimg trong nU'De. ~ Cac thanh ph6, th] xii 1.1cac th] trUDng tieu rhu san pMTm, hang hoa IOn va da dang, 1.3.. no'i su dung dong dao luc luong lao dqng co trinh dQ chuyen m6n kl thuat; eo co sa v~t chat ki rhuar hi$n d?li, co suc hut d6i vOi dau ur trong nUDe va ngoai mroc, tao ra dQn,g ll!c cho s I!tang trtrang va phat trien kinh teo ~Cac d6 th] eo kha nang tao ra nhieu vi~c lam va thu nhap eho ngtrai lao dQng. ~ H~u qua xau cua qua trinh d6 rh] hda: van de 0 nhiem mdi tnrong, an ninh tr~t nr xii hQi ...

NG CUA DO THI H6A DEN pIlAT mIEN KINH TE - xA HOI: - thi hoa co tac dqng manh t6"i hoa trinh chuyen djch co cau kinh te nUDc tao ac do th] c6 anh hirong rat IOn den sl! phat trien kinh tie - xii hQi cua cac dia phtrong,

'" '"' Bai 20: CHUYEN DICH CO CAD KlNH TE
,.('

11 CHUYEN DICH CO CAU NGANH KINH TE:
_______________

bu iva ntien bmt@gmai I.co m

Page14

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

>I< Chuyen dlch theo huang: tang tl trong cua khu vue II, giam tl trong cua khu vtrc I, ti trong cua khu vue III (dich vu) kha cao nhtrng chua On dinh. - Xu hutrng chuyen dich nhtr v$y 1.1phil hcp v6'i yeu d~u chuyen doi cd cau kinh te then hirong cong nghiep h6a, hi~n d~i h6a. Tuy nhien, tOe dQ chuyen djch can cham. >I< ~L.I' chuy'n dleh co diU kinh te trong nQi bQ nganh kha rii: -a khu vUe I: + Xu huang la giam ti trong nganh nong nghiep, tang ti trong nganh thuy san. + Trong nang nghiep (theo nghla hep), tl trong cua nganh trong trot giam, tl trong cua nganh chan nuoi tang. khu vUe II: + C6,ng,nghi" d,ang co x,u hUOn.g,Ch"UYen doi co cau nganh,' san xuat va. da, d,~c,:Ing. '~p , Q.s.Ean ph am de phil hop hon v6'i yeu cau thi trub'ng va ding hi~u qua dau tu. ~ + Nganh cong nghi$p che bien co tT trong tang, cong nghi$p khai thac co tl tro ." . + Trong tlrng nganh cong nghiep, cd cau san pham ciing ehuyen dei theo Nq tang tl g va canh tranh dU,Q'cve gia C,~?, '~"sl;,ac 10,9i san tr,9ng, e,uacacsan ph am cao cap, co chat,IUQ'n pham chat luong thap va trung binh khong phu hop v6'i yeu d~u cua th] tr ong nuoc va xuatkhau. ~,

-a

, ~~~" , ~ Da, co nhCtng bUO, tang truOng, nhat la trong Iinh vl/c lie~,,\~ e den ket cau h9 tang kinh te va phat trien dB th]. ~ + Nhieu lo~i hinh dich vu m6'i ra dbi nhu; vien thong, ~~'giao cong ngh$, ttr van dau

-a ~11UvUc III:

ur .....

- Chuyen bien uch cVc, phn hc;tp v6'i dubng lOi thai ki Dei m6'i. '" Kinh te nha nUoe tuy co giam ve ti tr n~"'V21n
,,< -

2/ CHUYEN plC~ CO CAD THANH PHAN KINH T~.~

,,~

,;:;_ ien

,
kinh te nhieu thanh phan trong

gilt vai tro chu d90 trong nen kinh

teo

- Ti g9ng cua kinh te ygoill Nha nUD 3/ CHUYEN DICH CAD LANH

co

'" '

TE:

- D,a hinh than,h ,cae,vlln,g dQ~, ,1., t, tri en kinh, te, vimg chUY, canh va,' cac khu cdng en nghiep t$p trung, khu che xuat e6"w, @ an. - Da hinh thanh ba vimg ki' rong diem: Vimg kinh te trong diem phia Bac, vimg kinh te trong diem mien Trung.vi . te trong diem phia Nam, Bill' IEM NEN NONG NGIDEP NUOC TA
,il_ ~ ..... __ ..... __ '

1/ NEN NONG NGm" 0) f)ieu kiAn

-"T nor: n va teii nguyen tltien nhien cho phep nu6t

ta phcit trien

n6ng nghi~p nhi ....... _· , ....... .
K

m9t nen

- Khi h~u Oi am gio mita, phan hoa theo chien Bac ~ Nam va theo chieu cao cua dia hinh~? nh hU? can ban den cd cau rnua vl,J va co cau san pham nong nghi$p. - S· 6a cua cac meu ki$n d[a hinh va dat trong cho phep va dong thOi doi hOi ap dung, , Dng canh tac khac nhau giCta cac vung. g du va mien mil, the manh 103. cay Hiu nam va chan nuoi gia sue IOn. cac ~. dong bang, the manh 1.1cac cay trong ngfln ngay, tham eanh, tang vu va nu6i trong thu~an. - Tinh chat nhiet d6'i gio mua cua thien nhien nUOc ta lam cho vi~c phong chong thien tai, sau b$nh h9i diy trong, djch b~nh dei vOi v$t nu6i lu6n lu6n 1.1nhiern vu quan trong.

b) Nuac
dm:

fa

dang khai tltac ngOy cang

co hi~u

qua d~c diem cUo nen

nong nghi~p

nhi~t

- Cac t$p doan cay, con diroc phan be phil hop vOi cac vimg sinh thai nang nghiep. - Cd cau mila vu co nhfrng thay dOi quan trong, - Tinh mira vu duQ'c khai thac tOt hon nha day manh hoar dQng v$n tai, ap dung rQng rill cong nghiep che bien va bao quan nong san, - Day manh san xuat nang san xuat khau (gc;:lo,caphe, eao su, hoa qua, ...)
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page15

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

~ HIEN DAI SAN XUAT HANG HOA GOP PHAN NANG CAD IDEU QUA CUA NONG NGHIEP NmET DOl: - £)~c diem nen nang nghi~p hi~n nay: + Co sl,l'tOn t9i song song nen nang nghiep tl! cap tV nic, san xuat theo IOi cO truyen va nen nang nghi~p bang hria, ap dung tien b9 ki' thu~t hi~n di?i. + Chuyen tir nang nghi~p nr cap tl,l'nic sang nang nghi$p bang hoa,

21 pIlAT TRIEN NEN NONG NGHIEP

~

~

..............,.,.,.

+ San xuat nho, cong el,l thu cong, sLr dung nhieu strc ngU'oi, nang suat lao d9ng thap. + Nen n,ang ng,hi, .$p, ,tieu nang mang tinh chat nr cap nr nic (mOi co sa

+ Muc dich san xuat quan trong lel tao fa nhieu lqi nhuan. San xuat theo huang nang nghi~p bang h6a, day man an xuat tham canh, chuyen man boa, sLr dl,lng~ga can hi eu may moe, ,v~ t ur nang nghie,'p, cong ngh~, ,oc hu hoach va sau thu hoach), nang nghi$p g~~
r

sa~ xu~~,' moi .di~ phLf~ng d~u, s~n ang ~ghi~p che,biE~~Nvad[~h V~A na~g n~hi$f.'\ xuat nhieu 10i?1 san pham, va phan Ngay cang phat tnen, d9c bier (j nhttn~,'N-\to truye Ian ,ph~m d,e tieu dung t9i chO). 6ng san,xu~t hang hoa, cac vung gan~"" , giao thong, + Can phd bien a nhieu vung lanh ac thanh ph6 Ian. ~ "'" tho cua nuoe tao >...",.~ 3. KINH TE NONG THON NUOC TA DANG CHUYEN DICHRO a) Ho~1td9n9 nong nghi~p lil b(l ph~n ehu yeu eua kinh on: - Khu vl!e kinh te nang nghi~p bao gom: nang nghi~p, lam 118ru~ ,ngLf ngbi~p, thuy san. ~~ac hoar d9ng phi,pang nghi~p (cdng nghiep va xa~~ch vu) ngay cang cbiem tI trong Ian han trong kinh re nang than... .... ~ b) Kinh nong th,6n boo gom nhieu th,anh p,h~,\~~: ~Cac doanh nghiep nang-lam nghiep va thuy sa~ \ \ ~Cac hQ'J t~, xa nang-lam nghi~p va rhuy sa~~ c ..

t:

V _.
r

le

te

~ Kinh te hQ gia dinh.

",-~"
A, A" , ......

- Kinh t~,tra~g tr9~ e) co ceu kmh te nong thon dang t hoa va da di£lngboa, tren eon duCtng - San xuat hang h6a trong n6~' e' ng~~p, ~h thanh cac ~g n!ing ~~'thuyen

eo

ehuyen d!eh theo hU'O'ngsan xuat hang ~p hoa, hi~n di£lihOa:

~...,.,

_7....,

,

_"

bien, ~~~n:h:Y~n:. + Thay dOi ti trong + Cac san pham c Bill 24: V _, ilNGANH THU a) Nh. "'Th - B' \.~

~!c:c~
.

tho an the ~a?h phan t90 nen g nang -lam - thuy ~ 'T TRIEN NGANH

~~:6ng

e hi~n r6 net a su' day manh chuyen man h6a nong man, ket hQ'p nang nghi~p vOi eang nghiep che bi~n a: cd cau. san va cac san pham phi nang nghiep khac, 'IHUY SAN VA LAM NGHIEP

frn~l:

ki~n thu~n It;»va kho khan

de phdt trien

ngclnh thuy san

~~~ ..~

acli 3.260 km va vung di;'lcquyen kinh te r9ng Ian. lQ'i hai san kha phong phti: tong trO' hrong khnang 3,9-4,0 tri~u tan, co han 2000 '. 7 !oill ,gia~ :ac, h?n _100}oai t?~,_nhuY,en the co han 2500 loai, rang bien han 600 10m ra can co nbieu 1091 di?c san (hal sam, baa ngLf ...) - C6 4 ngLf truCing trong diem: ll NgLf mrong Ca Mau- Kien Giang (ngLftrU'Cingvjnh Thai Lan), ll Ng u tnrong Ninh Thu~ n - Binh Thuan - Ba Ria - Vfing Tau, ll Ngtr mrcng Hai Phong - Quang Ninh (ngU'trU'ang vinh Bac B9) ll Ngtr mmng quan dao Hoang Sa, quan dao TrLfCingSa. ~Yen bien c6 bill trieu, dam pha, rung ng~p man thuan lqi cho nuol trang thlly san nuoc
::.~~Ih

lq.

m9t s6 ha.i dao co cac ran da, 1<1 oi t~p trung nhieu thuy san co gia rr] kinh te ... n - Yen ba co nhieu dEIOva vung, vinh t90 dieu ki~n cho cac bill:ca de.

-a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page16

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ eh uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Co nhieu song sUOi, kenh rach, ao ho, vimg dong bang co cac 0 trGng co nuoi tha ca, t6m nutrc ngot, - Nhan dan co kinh nghi~m va truyen thong danh bat va nuoi trong thuy san. - Cac phtrong ti~n tau thuyen, ngtr cu diroc trang bi ngay cang tOt han. - Cac dich vu rhuy san va che bien thuy san duq'c rna r9ng. - Nhu d~u ve cac mat hang thuy san trong nUoc va the gioi tang nhieu nhO'ng nam gan day. SI! doi mOi chinh sach cua Nha ntroc ve phat trien nganh thuy san.

a

the

a

~Hang nam c6 tOi 9~10 can baa xuat hi$n Bien Dong va kho ang 30-35 dQ't gi6 mila dong bac, gay thi~t h9i ve nguai va tai san, han che sO ngay ra khcn.

* Kh6 khan:

w

a

c....

~. ~ sa,n lu~g ...huy san nam 2005 hon 3,4 tri$u tan, r hon san lU'~ c9ng 19i tU chan nuoi gia sue, gia cam. ~ ..... - San luqng thuy san tinh binh qufin tren dau nguai hi$n~~abg 42 kg! nam, Nu6i tr6ng THS chiem 11 trong ngay cang cao trong c~EQ,' ~',xuat va gia tr] san luong. * Khai thac thuy san: ~..' ,,~ - San lucng khai thac hai san nam 2005 di;it 179! ,,'n (gap 2,7 Ian nam 1990), trong d6 rieng_Sa bi~n ~367 ~~ San. ~an lUQng khai ,I )_a ~~t khoang 200",n~, tan: ," Tat ca cac tlnh giap hIe,n deu day manh d,~ ..t ai san, nhun, g ngh,e c,a co v" tro Ian ill hon cac tlnh duyen hai Nam Trung B9 va - Cac tlnh dEIn dau ve san Iirong danh ,~ Giang, Ba Ria - Vi1ng Tau, Binh Djnh, Binh Thuan va Ca Mau (rieng 4 tlnh chiem~c Itrongrhuy san khai thac ca nutrc). >I< Nufii trong thuy san: ~ ,,~' - Nu6i tom: ~ • Nghe n.u6i t6m nUoc lo ~~ t6m h.e, t6m rao, .... va tom c,ang xanh phat trien manh. ) • IT thuat nu6i tom ill t' .qG£l'g canh sang Quang canh cai tien, ban tham canh va thfim canh cong nghi~ . • Vung nuoi tom n'",u,uiH,_n.: Dong bEing song Cltu Long, nOi b~t cac tinh Ca Mau, Bi?C Lieu, S6c Tr lre, Tra Vinh va Kien Giang. Nghe nuoi tom cling dang phat et cac tlnh duyen hai. 005, san luong tom nuoi dB:len t6'i 327194 tan, rieng Dong bang song a 265.761 tan (chiem 81,2%). riJcn at: hat trien, d~c bi$t Dong bang song Cltu Long va Dong bang song Hong (noi . HI: n Giang-Tinh den nam 2005, san luong ca nuoi dB:len t6'i 179 tri$u tan) A 21 LAMNGIDEP: Ngimh liim nghi~p 0 nuOc ta co vai fro m~t kini: va sinh thai: NUoe ta 3/4 di$n rich'ffi doi mii, 19i co vung rung ng~p man ven bien. Do v~y nganh lam nghi~p e6 vi tri d~c bi~t trong co cau kinh te cua hau het cac vimg Ianh tho.
w

b) SV- phat?trlen va Pha, bo nganh thuy~hal san: n * Phat trien manh trong nhiing nam gam day:

~~ ~H$ thong cac cang ca conchua dap Ling yeu cau. - Vi~c che bien thuy san, nang cao chat Iuong thuong pham ci1ng con nhie~r\ - M9t Jen ?ien_: MT.....i,s~y thalli ,va ~~?n lqi thuy san cling bi dt!'~~lHy b

- Tim, thuyen, cac phutmg ti~n danh b,', at,'n6i chung con Ch, duqc dOi maL" ,~m

So;un?

e. giam.

Ian

~ ~ ",.~

\ilit

!a

,tha~

a

R

N~a~,

<;.)

a

"'\N

ve

te

b) Tai nguyen rUng ella nu6'c

ta

vOn giau

co, nhung

cia hi suy thocli nhieu:

- Tong di$n rich cua rimg nam 1943 la 14,3 tri$u ha, d9 che phu 4,0%. Den nam 1983, di~n rich rUng con 7,2 tri$u ha, d9 che phu 22,0%. Den 2006, nha cong tac trong rjmg va bao v$ rirng, di$n rich rirng dar 12,9 tri~u ha, d9 che phu 39,0%. M~c dii tong di$n tich rlihg dang M~n tiing len, nhung tai nguyen rUng VEin b] suythoai, vi chat lircng rUng khong ngUng giam slit. >I< RUng dUc;rc chia thanh 31oi!li: - Rung phong h9 (gan 7 tri$u ha), c6 y nghia rat quan trong doi vOi m6i sinh, baa gom: cac khu rUng dau ngudn, cac canh rung chan cat bay, cac dai rimg chan song.
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page17

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- RUng dac dung: ole qudc gia (Ciic Phuong, Ba Vi, Ba Be, Bach Ma, Nam Cit Tien ..), cac khu du trU thien nhien, cac khu bao tOn van hoa lich sLr- mfii mrong. - RUng san xuat (khoang 5,4 tri~u ha): rUng tre ntra, nmg lay go, cui ...
=

vuan

c)

- Cac heat d9ng Him nghi~p bao gam: lam sinh (trang rimg, khoanh nuoi bao v~ rUng) va khat thac, che bien go, Him san. >I< Trang rUng: ea nutrc co khoang 2 tri$u ha rung trOng t~p trung, trong do chu yeu la rirng lam nguyen h~u giay, rung go tru thong nhua ,.., rUng phong h9. Hang nam, ca nU'6c trdng tren dt!Di 200 nghin ha rung t~p trung. >I< Khai thac, che bien lam san: . " -_MO~ nam, khai thac khoang 2,5 tri~u m" go, khoang 120 tri~u cay tre luang v~' atoo tneir cay nua, ~ - Cac san pham go quan trong nhat la: go trim, go xe, v,an san, do go, go l?i~a, dan. Ca nUDe co hen 400 nha may cua xe va vai nghin xUCJng xe go thu cong, ~ .- co,ng nghi~p, b9~ giay va giay diroc phat trien. LOn nhat 103 nha may gi~a,...~ang (tlnh Plui Thq), Lien hi~p giay Tan Mai (Bong N,ai). , ~--

Svphat trien

va phdn

bo nganh lam nghi~p:
rna,

go va

V

A ~ , '" , 1/ C A C NOaN TO T C DQNG TID TO CHUC LA.NH
:Ii:
-'T

- RU'ng can dtroc ,kh,., ,th, c g,e ,CUllS cap ngu6n gO",CUI,'~Va ~e, a than ,Ui,'. Hai 25: TO CHUC LA:NH THO NDNG NGHL
at, •
---,---..

~>... ,,',.~
...'\J"

_-----

-

-----

.....

><

'" rna

-----

'

NGml;p

~?,

0 NUOC.

TA: ~~ -,-, '. ~ SI!~ac d9_?g tong.~Q'p ,:ua ~hie? nh~ to t~nhi~n, ki~~ ~9i, ~ thu~t'7Iich s~ ... l~n cae hoar dqng nong nghiep tren cae vung lanh tho khac n:~~ ntroc ta la so eho to chuc

co

lanh th°Snuonhg"ngh~~p·, diA kiA U hi~ ". ~\~ nhif " 7U h" ~, . p an oa cae ieu ~n t. n en va tat nguJl ~~en en tao ra cal nen cua si, pan hoa Ianh tho nfmg nghiep. Tren nen chung ay, cacil~V i kinh te ~ xa h9i, k1 rhuar, Iieh sLr ... co tac d9ng khac nhau. "'-~" ~ Trong dieu ki~;n cua n~n kinh te~V ~ei~Vtlic, san xuat nho thi sl! phan hoa lanh tho nang nghiep b] chi ph6i chu yeu bOi cac ., '. tl! nhien, Khi nang nghiep thanh nen still xUEhhang h6a, thl cac nhan kinh te - ~ac d9ng rat manh, lam cho to chUt lanh tho nong nghi~p ehuyen bien. .. 2/ ' " ,..,.it..T'l\Jrpwr> :
A

to

tra

.....

....._

?

\...:'V

- Tang cuc; vOl. cac san ph ". -Bay 109~) b

a) TO chUc liinh xu huang chinh:

To chtrc ,lanh tho nong~n uoe ta, dU'O','X,ac dinh thea 7 vimg nong, nghiep va cong c nghi~p ehe bien. (Xem ba .. ~ 107 va 108/ SGK) 3/ NHU'NGTHAY TO CHUC LANH NONG NGHIEP NUOC TA:

DOl

9 nghi~p cua nu6t ta trong nhUng nam qua thaydOi thea hoi

THO

a

en man hoa san xuat, PMt trien cac vimg chuyen eanh quy mo IOn dOi g nghlep, chu yeu. a dang hoa nang ngluep, da dang hoa kinh te nang thon, (B.25.2-Sgk-trang
• , K ~
A

the ~

..

~ b' h" . '" ~ th' A"" > l th > ~1cDI te trang tr~l co UO'C p at tnen m, Ul, • c uay, san xuat ,nong, am, ' tzy san 9 san xuat hung hoa: inh te trang rrat a nUDe ta phat trien ta kinh te h9 gia dinh, nhung timg bUDC dll dlfa
K ?

no~nghi~p 110/SGK) 1/ CO

tho

at khoi

tinh trang

nr cap, nr

nic len san xuat hang hoa, (Xem bang 25.3 trang

Hai 26: CO CAD NGANH CONG NGHIEP THED NGANH: nuac ta urong dOi da d~ng: ~ Theo each phan loai hi~n hanh, ntroc ta c6 3 nhom vOl. 29 nganh cong nghi~p: nh6m cong nghiep khai thac (4 nganh), nh6m cong nghi~p che bien (23 nganh) va nh6m san xuat, phan phOi di~n, khi dot, nutrc (2 nganh). ~ Nganh trong diem la nganh e6 the manh lau dai, hi~u qua cao ve kinh te xa h9i va e6 tac d9ng manh den cac nganh kinh te khac, M9t sO nganh cong nghi~p trong diem cua nuOe ta:
>I<

cAD CDNG

NGHlep

Co diu nganh ding nghitt!p

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Pagel8

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

o Nang lirong, o Che bien luang thtrc - thuc pham. o D$t-may, o Hoa chat - pharr bon - cao su. o V~t li$u xay dung. o CO khi - dien tLr ...
- CO eau nganh cong nghi$p c6 sl! ehuyen dlch r5 r$t nham thieh nghi v6'i tinh hinh m& de h9i nhap vao thi rnrcng the giDi va khu vile. >I< Phuong hUang chu yen hoan thi~n cO din nganh: - Xay dung mQt co cau nganh cong nghiep nrong dot linh heat, thich nghi v6'i cO ehe rh] tinh hinh, ,Phat trien, thV,ete, cil"a,d,a,'t oLtOc img Db" Vxu the,'~ chng ~,,' u - Bay manh cac nganh cong nghiep bien nong~lam~thuy hai san, CN san t: tii;;u dung; t,~p trung phat trien eN khai thac va ehe bie,,n dau kill; d, a, CN di$n nang di tr,' v ~ ~ . t bucc. Cac nganh khac co the dieu chlnh thea nhu cau ella thi tnrong trong va ngoai nUO~Q:"'~ - Dau nr thea chien san, doi m6'i rrang rhier b] va e6ng ngh$ nham nan,l~~~at lucng va ha gia thanh san pham. ~,,CAD CONG NGHIEP THEa LANH THO: '~~~ >I< !Jolin dQng cong nghi~p t~p trung yen i:J mQt sa khu - a Bac Bo: dong bang song HOng va vung phu c~n 103kh~VI;l e mere 09 t~p trung c6ng nghrep cao,.',nh,', ca nUDe. ,TLr, Ha, N, a,t hoar d,9,ng,e6ng nghi,'~~,V))'tib. tlyen mon hoa khac nhau Ian toa di nhieu huong doc thea cac tuyen dUD'ng giao thong huYl~ , .' h. • Hai Phong - H9 Long - Cam Pha (co khi - kh~~~"I;J i). • Dap Cau - Bae Giang (v~t li~u xay dung, ph~ ~~c).

~~~~~'l,:~1,t"V61,
2ico

che

c,

chu

9~,

• D6ngAnb - Thai Nguyen (co khi, luy$n i$t Tri - Lam Thao (boa chat ,- giay)"\t\..~"" • San La - Hoa Binh (thuy di$n). ...""'...,. • Nam Djnh - Ninh Binh - Thanh~H, ' ,rtaay, di$n, v~t li~u xay dung). - (; Nam Eo: hinh thanh m9t dai " cong nghiep, trong d6 noi len cac trung tam cong nghi$p hang dau ea nUDe nhUTp._~)r inh, Bien Hoa, Vfing Tau ... , 0DQe thea Duyen hai mtenwt6 cac trung tam: Da N~lng (quan trong nhat), Vinh, Quy Nhan, Nha Trang... A.~ Wi rg~,~~C t~~ vue vtlng mii, hoar d9ng caog. nghiep phat trien cham: pharr bo
• V,

ki~""
I.a ket

c.o~~;a

to:

>I<

S\f Phan.hoa~~ng

nghi~

nuOc ta

qua tac

"(log. cu. .........g 109' nhan

o NhO'ng ~~p thien nhien,

~'Vri

trung cong nghi$p thuong gan lien v6'i str eo mat ella tAi nguyen d9ng eo tay nghe, th] tr.UCtn.g, et cau ha tang va vi tri oia ly thu~n lot. k

0, ~~.'~.V ' ~I!c?gi;l~ nhi~u. hyn. ~on.~".P.h~t ~ie.-.nc~ng n~hi~~ (trung du va mien ntii) 103 do sl! ~4..~Mg b9 cua cae nhan to tren, dge biet la grao thong van tal. r . ~-~ay, Dong Nam B9 dll thanh vung dan dau vOi tT trong khoang ~. tong gia rr] san at~. ng!rl$p ella ",e.a,. De.. !i.ep thea 1.1. ong b.ang. song Hong va Bong bang song CUtt nu' B ~~~g tl trong rhap hqn nhieu. , CAD CONG NGHIEP THEa THANH PRAN KINH TE: - CO eau cong nghiep thea thanh phan kinh te bao gam: khu vue Nh.1 nUDe, khu vue ngoai Nha ntroc va khu vtrc eo von dau nr nUDe ngoal. + Khu vue kinh te Nha nlJ'De e6: Trung UC1ng dia phutrng. va + Khu vile kinh te ngoai Nha nUDe co: t~p the, tV nhan, ca the. - Xu hinrng ehung 101:giam manh ti trong ella khu vue Nha nircc, t~ng tl trong ella khu vue ngoai Nha l}.UDe,§i;le b~$t 18. h_yvl!e EO va!.! dau !U ella llUDCngoai, ~, ,. , k ....~., BAI 27: VAN DE PRAT TRIEN MOT SO NGANH CaNG NGHIEPTRONG DIEM

?t.e

tr,a

i>

N

11 CONG NGHIEP

NANG LUONG:

a) Cong nghi~p khai mac nguyen, "hie" li~u:
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page19

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

>I< Cong nghi~p khai thac than: - Than antraxit: t~p trung a khu vue Quang Ninh v& trU Itrc;tng han 3 tl tan, cho nhiet urong 7000-8000 calc/kg. - Than nau: pharr bo a dong bang sang Hong, trU urong hang chuc tT tan. - Than bun: t~p tmng nhieu a khu vue U Minh. - san luong than hen tuc tang, nam 2005 d';H gan 34 tri$u tan. >I< Cong nghi~p khai thole dau, khi: - Dau khi nlfoc ta t~p trung a cac be tram tich chua dau ngoat them II,JC dia v& trCl'lutmg vai tl tan dau va hang tram tT m" khi, Hai be tram rich co trien vong nhat ve trCl'lirong va kha nang khai thac 103.he CLru Long va be Nam Con son. - Khai tbac, dau-khi bElt dau tU nam, 1986,' san IlfQ'ng t,ang lien tuc va d~t hon 18.5 nam 2005. <"'\~\,) - ~ d6t d~g dLf9'c ~ai ..hac p~l,Jc ~l,I ch~. ca; .nha ,ma~ di$n. ,,., t - Cong ngbiep lee, boa dau chuan b] ra dOl vdi Nba may loc dau Dung Quat~~g Ngai) v& cong suat 6.5 tri$u tanl nam, .." ~~

¥~nJ

N

~

V _.

, b) Cony ngh;~f d;~n 1'!'C: ,
- Tiem nang phat trien di$n IVe r~h nhieu: than, dau, thuy di$n, nang ILt~~6,

&_'\"

suc nLfOc ...

- San luong di$n tiing rat nhanh (tU 5,2 tI kwh nam 1985 len gan~. 2,' h nam 2005). - Cd cau san IU'Q'ngdi$n: giai doan 1991 -1996, thuy di$n luon ~, on 70%; den 2005, san xu~t di$n than va khi chiem 70% san luong, trong do tl tr~~ hat thu9C ve diezen-tuabin

tu

khi...

.... ~ dang dni Y la dU'ang day Sie~~~OO KV Hoa Binh di Plui Lam (Tp. Ho Cll! Min~) dill 1488km. ..\ "\' >I< Thuy dien: ~} - Tiem n~g rat lOn, t~p trung chu yeu a ~~g sang Hong (37%) va Sang Dong Nai (19%) ~"\; - Cac nha rna dien Ion: ....... ,,""" Namason Con suih Hoa Binh Da 1920MW Thac Ba 110MW Da 2400MW

- v, e rn,9n,g lLt& taidi$n:

tu

thu

Gam XeXan LaN a DaNhim DOn Nai

342MW 720MW 300MW 160:MW
OOMW

Be 150MW dien: "'~ItH"'-' e~ h$~ cho cac nha may nhi$t di$n mien Bac 103.than, chu yeu cac rna t~i Quang i"'l!l[JQ.'IWI'l'llI 0 mien Trung va mien Nam l~i dua van nguon dau nh~p n9i. Tu sau nam 1995 co , til nhien phuc vu cho cac nha may di$n chay bang tuoc bin khi a Ba Ria, Phu My va Ca Mau, ~ Cac nha may nhi" di" 10n cua n Ltoc ta: ma et en Mie Ten nha may Cong suat Nhien Ii~u n Than 440MW ~ha L~i 1 Pha Lai 2 Than 600MW Ba.c UongBi Than 150MW Uong Bi rna r9ng Than 300MW NinhBinh Than 110 :rvrw

a

tu

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 20

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

Plui My 1,2,3,4 Kh 4164 M\\i Kh 411M\\i BaRia Nam Hiep PhVO'c (Tp.HCM) Dau 375MW BUc[Tp.HCM) Dau 165MW Ca Mau 1&2 Khi 1500MW 2/ CONG NGHIEp CHE BIEN LUONG THUC. THUe PHAM: ~ La nganh c6ng nghi~p trong diem, co co cau nganh da dang (nho' co nguan nguyen li~ rat cho phong phil va rh] tnrong tieu thu rQng Ian 6 trong va ngoai nUde) bao gam: o Che bien san pham trOngtr9t (e6ng nghiep xay xat, dU'ang mia; che, ca phe, thuoc la; nrcu, bia, nV6e ngot; san pharn khac), ~)

Thu

.~~~ !~~ r:~:, g ~ ~~~ %k:~~~~

(~~~o~;\~:, sc~7

%k:~&~~~~.jt san phal\'{)~' va cac
13 C><::>
,~

li$u, tin~ hinh san xuat va pharr bo mQt sO phan ng~\J8 nghiep thuc pham C1 nVdc tajXe~ bagg 27) tron~ SGK tr~g 3). , ,~.. ~ BAI 28: VAN DE TO eHUC LANHrnO CONG NGmI;B~
, ,,~Cd sa ~guy~n n~en

c6ng

~~~: '" . I-~' o C .rc an h th 0 cong n ghi'." l'as. V sap xep, ph"" 1 " ~p 01 lQ'p gIU<1 cae q cong nghiep tren rnQt lanh tho nhat dinh de su dung hop Ii cac ngua qua cao ve ID~t kinh te, xii hQi va rn6i rnrong. 21 cA NHAN TO CHU YEU ANH HU ~NG TCn TO CH ',C a) Cac nhan ben trong:.. N
'& '"

11~

7' qA&\ra c a sa san xuat s n eo nham dat hi~
N

to

~Vi tri dia lY· ~~" ~Till nguyen thien nhien (khoang san, nguon "~gUyen khac), ~Dieu ki~n kinh, te~xa h9i (dan cu va lao d9ng~ , tam kinh te va mang IV6'i d6 ki$n khac), ~ ..

nu

rh], dieu

~ St,rhqp tac quae te (von, c6ngpg" 3/ cAe HiNH THUC CMU YEU E

b) Cac nhiin ~Thj mrong.

to ben ngoa;:

~,

~ .....,""" ,

a nUDc ta e6 nhieu die a cac tInh mien mii nhU' Tay B"
w

a) p;em dmg ngh;~p: b) Khu ding ngh;~: .

..
..

~ucLAND rna

, ~e quan li),

eONG NGHlEP:

ghi$p. Cac diem c6ng nghi~p dan Ie rhirong hinh thanh Nguyen.

~ Khu. c6ng nghi~. ... . . 'ula khu c6ng ng.hi$p t~p trung) ~a hinhthirc tq ehUt lanh tho cong nghiep mOi dVQ' .' h a nVoc ta tV th~p nien 90 cua the kT xx cho den nay. Do ehinh ' . co quan chtrc nang diroc Chinh phu nhiern) quyet dlnh thanh l~p, e6 ranh gi6i dia [nh, chuyen san xuat c6ng nghiep va thuc hi~n cac djch vu trQ' san xuat cBn_gn' dng c6 dan cU' sinh song. -a a, ngoai khu c6ng nghi~p t~p trung can c6 khu che xuat (ehe bien de xuat khau) vi. ng ngh~ cao, den th~g 8/2007, e~ nU'~e da hinh than? 1,50 khu c~ng nghi~p t~p trung, khu che ~~~ cong nghe eao, trong db Oa co 90 khu dang di van hoar d9ng. Cac khu c6ng nghi$p t~ptrung phan ba kh6ng deu thea liinh tho. T~p trung nhat la a Dong Nam B9 (chu yeula Tp. Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh DVO'ng, Ba Ria - VCingTau), sau do den Dong bang sang Hong (phan Ian aHa NQi, Hai Phong) va Duyen bai mien Trung. cac vung khac, vi~c hinh thanh die khu c6ng nghtep t~p trung con b] han ehe ..
w

uy

ho

N

.. ,.....

~

'-Jw

a

~ Trang qua trinh e6ng nghiep hoa nVoc ta, nhieu trung tam c6ng nghlep da diroc hinh thanh, Dua vao vai tro cua trung tam c6ng nghi$p (hoac van gia tr] san xuat c6ng nghiep), e6 the ehia thanh cac nh6rn sau day: + Cac trung tam e6 y nghia quae gia (hoac quy mf rat 160 va 160): Tp, Ha Chi Minh, Ha N9i. + Cac trung tam e6 y nghla vimg (ho~e quy rn6 trung binh): Hai Phong, Da Nang, Gan ThCL

c) Trung

mm eong nghi~p:

a

_______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 21

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

+ Cac trung tam eo y nghta dta phtreng (hoac quy rn6 nho): V.Tri, Thill Nguyen, Vinh, Nha Trang ... d) Vung cong ngh;~p: ~Theo quy hoach cua B9 CN nam (2001), ea nuOe diroc phan thanh sau vung cong nghi~p: + Vung 1: Cac tlnh Trung du va mien nID Bae B9 (trlt Quang Ninh) + Yang 2: Cac tlnh thuoc DB sang Hong va Quang Ninh, Thanh Hoa, Ngh~ An, Ha Tinh, + Vung 3: Cac tlnh tU Quang Binh den Ninh Thuan, + Vung 4: Cac tlnh thuqc Tay Nguyen (trU Lam Dong) .. + Yang 5: Cac tlnh D6ng Nam BQ va Binh Thuan, Lam Dong. + Vung 6: Cac tlnh thu{k Dong bang,s6ng CLtu Long. BAl 30: DE pHAT~EN NGANl:!GIAO THONG VAN TAr vA ('~ THONG TIN LIEN LAC <"'\~\,)

VAN

1/ GIAO THONG VAN TAl: a) Duimg (duiYng 0 to): - Mang luDi duang bQ aa diroc rna rqng va hi~n d?li hoa, Ve cd ban," ",. duang 6 t6 aa phu kin cac vung, ~ ~Cac ;uy~n duang ehinh: tir L?lr;_g den Ca Ma~; "L {~.~, ", "'. ,+ quae I? 1 d,"'.3.i 2,~00_km, la ~yen, ,au:ang :u~g song_eua ~a~, .'i5R, g, dU<;n, b,Q ntroc ta, h,' g nOI cae vung kinh te (trl1 Tay Nguyen) va hau het cae trung tam kin cua ca nude. , ~,PU?ng ~o C_hi~i~ la ?~I,JSdu~g _bQ ~yen ,quae gia 1'llU .... , co y nghia thtic day sl! phat men kinh te,~ ~a hQI,,~ua ~al da! p~a tay eu: nuae~ ,~, . " "'-'.

b9

#

<"\ V

s~

?

?

, ~ Tr",ong,qU~trID,' ~,hQI nhap quae ~:,' ~~ th,C:,!lgd~L!dn ~'tj(j, a ntrcc t~ dang" dva_:, ket nOI vao hE;'!hong dUCJngbQ trong khu vue Val eae tuyen d t ~e mang Duang bQ xuyen A. b) Duimg sat: .. ~Tong chieu dai duang SEIt nuoe ta la ~143 .. -, DUOng sal ,1',h on,g Nhat, ,(Ha N9i, - ",,' " ,', ' Chi Minh) dill 1726 km la true giao thong quan trong thea huang Bae ~ Nam, .. ~ Cac tuyen dub'ng chinh khac: Hi! N~~i Phong (102 km), Ha N9i ~ Lao Cai (293 km), H.a Nqi - Thill Nguyen (75 km), Ha NQ;"~hg Dang (162,5 km), LLfiI Xa-Kep-U6ng Bi ~ Bill Chay (175 km), .., '\..i

a

c) DuOng song: ~Chieu d~ giaath6ng - Cac ruyen ehinh: + H~ thong song H~ + H~ th.~n~ s6n~~. + MQt sO So~g.. d) Duemg b .

au'
~

~~

C't'\..~

.. g dang sLr dung; 11000 kmI19.000 km

Binh,

__Dong Nai. len Trung,

.e~ ,.ThU~lil cm~ ba ~ien ~ill 32?~0 ~'. n:neu viing, v.!nh rQng, kin gi6 va nbieu .. daa., quan dao~ve~arn tren duong hang hal quoc teo , - C.' . 'n duang bie? ven ba chu yeu la th.eo huang Bae ~ Nam, Quan trong nhat lil tuyea hl~ 4· ng - Thanh phD Ho Chi Minh, dill 1500 km. ~"-~~ cang bien va cum cang quan trong la: Hai Phong, Cal Lan, Da Nang ~ Lien Chien ~~y, Nha Trang, S.3.i Gon - Viing Tau ~ Thi VaL e) DuOng hang khong: ~La nganh non tre, nhung co bUDe tien nhanh, - Dau nam 2007, ea ntroc eo 19 san bay, trong do e6 5 san bay quae teo ~ Cac tuyen dub'ng bay trong nUDe dtroc khai thac tren cd so' ba dau rnai chu yeu Ia: Ha N9i, TP.HCM va Da Nang. Ngoai ra, eo cae duang bay den nhieu nUDe trong khu vl!c va tren the gi&. g) DuOng 6ng: ~V~n chuyen bang duang ang ngay cang phat trien, g21n vOi sl! phat trien cua nganh dau khi.

)0-'.

_______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 22

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ eh uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~n Ue-1I..l -

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Ngoai tuyen dL10ng ong v~n chnyen san pham xang dan B12 (Bai CMy - Ha Long) tm cac tlnh Dong bang sang Hong, cac dUbng ong dEInkhi tLr ndi khai thac dan khi ngoai them luc dia vao dat lien dli dL1Q'c xay dung va di van hoar d9ng. 21 NGANH THONG TIN LIEN LAC: 0) BUll. chfnh: - Co tinh phuc vu cao, mang lL10i r9ng khap. - Toan b9 mang lL10i BLI'Ilchinh vier Nam co hon 300 buu cue vOi ban kinh phuc vu la 5,85 kmJ buu cue, khoang 18 nghin diem phuc vu vOi m~t d9 binh qufin 2,3 km/diem va hon 8000 diem buu men - van hoa xa, - Han che: mang IL10i phan bo chua den, c6ng ngh$ nhin chung con 19c h~u, quy trinh nghi$p vu han het cac dia phtreng van mang tinh thu c6ng, thieu lao d9ng co trinh d9 ~ -,HL1ang phat tri,en: cd gi& hoa, tl/ d9ng hoa, tin hoc hoa; ben canh cac hoar d9~~h, day manh cac hoar d9ng kinh doanh, <"\, b) Vien thong: _~ - Toc d9 phat trien nhanh virot b~c va don ~au dL19'ccac thanh um kTthu~~~~i cao. - Tr116e thbi ki DOi m6i, mang lL10i va thiet b] vien thong eli ki, lac h~)a i:iich vu vien thong ngheo nan. ~,,- NhCtng nam gan day, Vien thong Vi$t Nam tang mrcng v~al t " 'fJ'l'ao, dar mtrc trung b~,.' 30%,/~~' ~en ~am 300?, o~ co tren, ~5,8 tri$u thue baa di$n th ' 't 19 thue bao/100 dan. Dl~n th091 CIaden hau het cac xa trong toan quoc, - Cong tac nghisn cuu, Lrng dung cac thanh ruu khoa h~ ~u~t, e6ng ngh$ mm, hi$n d9i ,dang dL1Q'cchu trong dau tL1.SLr dung mang ki' thU~> ~d9ng hoa va ,da dich vu, Cac

a

V

tUyen~, ~"en,da"'nli~entT~,h, vi3'a ':.a cap quan~ dli,}C?ltti,~e~',' ~olO?i ~a, .~at.h},·~ a n~y. Vi$t Nam co tren 5000 kenh di quoc te qua eac h~ thong tho ti:v~ tinh va cap bien hi~n dgl. - Mang lti& vien thong nL16c ta nrong dOi da~" , khong ngUhg phat trien. + Mang di$n thoai: bao gom mang n9i 9~fi', ng dL10ng dill, mang cO djnh va mang di d9ng. Mang di$n rhoai va sO may di$n rhoal ] ~~i ·oc 09 rat nhanh (so thus bao di$n thoat tang 1121an tLr 1990 oen 2005); ve kf thu~t gh$ dil duoc sO hoa hoan to an. + Mgng phi rhoai: dang dL1q'crna ~ a phat trien v6i nhieu 109i hinh dich vu m6'i, ki thuat tien lien, baa gom: mang Fax~~ yen baa tren kenh thong tin. + Mang truyen dan: diroc SU . v6i rat nhieu phuong thuc khac nhau nhLf: mang day g. truyen dEm Vib.a,.~a. tran, mgn en dan ..cap sq'i .quang, mang vi.en. th... quoc ~e ... on.g - Mang lL1crivien thane ngay cang phat trien manh, h9i nhap v& the gi6'i thong
'A",

:~::e~~g

tin v$ tin. h v.a~".

~: Nam 20.0.5., kh.' ang 7,5. tri$u.. ngL1bi." .. ~C6 n Vi~

Nam slr dung

BA'I!!Y~ 11'!HlIONG M . 0) N(li.(h
- ca~ -N nL16~.. ...,
A .

DE PIlAT TRIEN THIIONG MAl. DU LlCH

inh thanh rh] mrong thong nhar, hang hoa phong plui, da dang. g dli thu hu.t su tham gia cua nhieu thanh ph an kinh te (Nha nL16e, ngoai Nha nhan, ca the). Oi£li thUO'ng: ~ .. i trL10ng budn ban ngay cang dtroc mo r¢ng thea huong da dang hoa, da phtrong hoa, ' Th~ 112007, Vi$t Nam trO thanh thanh vien thO 150 cua WTO va hi$n co quan h$ buon ban v6'i hau het cac nL16e va cac vung lanh tho tren the giOi. - Th] trL1ang xuat khau Ion nhat hi$n nay la MY,tiep oen 1ftNh~t Ban, Trung Quoe. - Kim ngach nhap khau tang len kha manh, phan anh sl/ phuc hoi va phat trien cua san xuat va tieu dimg cling nhL1dap irng yen cau xuat khau, - Cac mat hang nhap khau: chu yeu la nguyen hl$u, tL1li$u san xuat ( may m6e, tbiet bi, nguyen, nhien, v~t li$u) va m9t phan nho 1.3. bang tieu dung, - Cac th] tnrong nh~p khau chu yeu 1.1:khu vue Chau A - Thill Binh DL1dng va Chau .Au. 2/DULICH 0) Tili nguyen du Ijch:

nr

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 23

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Tai nguyen du Itch Ia canh quan thien nhien, di tich Itch slr, di rich each mang, gia rr] nhan van, c6ng trinh lao d9ng sang t90 ella con ngU'b'i co the diroc su dung nham thoa m.ID nhu cau du Itch, Ia yeu to cO ban de hinh thanh cac diem du ljch, khu du Itch nham t90 su' hap dEm du

lich.

* Tai

nguyen du llch nUDe ta phong phu, da dang: TNDL tl/ nhien va till nguyen nhan

- TU' nhien: + Dia hinh: co ca dong bang, dOi mil, bien, hal dao, t90 nen nhieu canh quan dep: dia hinh cacxto (vinh H9 Long, d9ng Phong Nha ...) co khoang 125 bill bien IOn nho d9C bO' bien. + Kill h$u: sir phan hoa thea vi d9, thea mua, thea d9 cao t90 nen sl/ da dang cua khi h$u tutrng dei thuan IQ'icho phat trien du lich, ~ + NU'dc: nhieu vnng song nU'dc (h~ thong song Clru Long, ho Ba Be, Hoa " . " u Tie~g, Thac,Bel ...) da tr~ th~ cac diem tham quan du ljch, NU'de khoang thien n1(1'6y;, ' , tram nguon, co sue hut cao doi vai du khach, _ ~" + Sinh v$t: co nhieu gia rr] trong vi~c phat trien du lich, d~c bi~t lel cac vcr~'M'c gia.

bo

+,_ Ti,e~ nan~ ve ::, n ~oa d,an tQc, van ~gh$A dan gian, V~~9t a lang nghe truyen thong v(ji nhU'ng san pham d9c sac mang tinh nghe thuat cao. ~.. C\. ~ b) Tinh hinh phat trilln va cdc trunq du l!Ch~' - Nganh du lich niroc ta da hinh thanh tlr nhCrng' ella the k 1 xx. Nh Uhg chi th$t s 1/
r .

n~,Dc :"e,P hjln,~. ,~,~UbieU' .~at Ia_CaC,di,tic~ da duo. c ca~g,.,nh$~ Ia~",. ',~\~_a the gi~ (Co do Hue, Pha co H91 An, Dl tich Mi son, Nha nhac cung dinh Hue, C, eng Tay Nguyen). + Cac hQi: dien ra hau nhU' khap tten dat nU'Dc, quanh n~ ~ , . p trung vao mila xuan,

~~aa;
Ie

~~~h

van hoa

=

lich su: co khoang 4 V9n, trong d6 hon 260~

da dU'Q'cNha

rom

phat trien nhanh tLrda,U,th$,P"kT9,' ~,de,"'n nay nho e~' '

',"a .. ,

,Oi mDi cua Nhi't nutrc,

- TLr,nfun, 1991, den ,200,5' s6 Ill', 't kh" Ch.~'. 9a . u tLr.d. I[eh cll a nU'Dc " tang nhanh, U - Cac trung tam du lich IOn nhat nU'Dc ta: .. + Ha NQi (0 phia Bac), TP.HCM (O,~~ ), Hue - £)a Nang (0 mien Trung). . . + ~goillra, ... eon mQt sO trung tam ~vquan trong khac nhU' H9 Long, Hai Phong, Nha Trang, Da Lat, Can 'Iho.. (' '-J BAI 32: 'VAN BE KHAITHA Il'MANH mUNG DuvA MIEN NUl BAC BQ

o

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 24

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ eh uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

NHIET vA ONeOI:

- Vung than Quang Ninh la vimg than IOn nhat va chat Ill<;1ngthan tOt nhat Dong Nam A. Hi$n nay, san ltrong khai thac da vuot mtrc 30 tri$u tan/nam. - Tay Bae co m9t sO rna kha Ian nhu: o Dong - niken (San La). o Dat ruem (Lai Chan). Bong Bac co nhieu kim I09i dang ke: o Mo sat 0 Yen Bill. D Thiee va b6xit Cao Bang. oKern - chi Chq Bien (Bae can), o Dong - vang (UtO Cal), Cac khoang san phi kim l09i dang ke co apatit (Lao Cai). >I< Tl"U nang thuy di~n i:J cac song suoi kha 160: ~ -, H$ thong song Hong ( 11 tri$u lew) chiem hdn 1/3 trC!' nang thuy m$n eY ,oc. Rieng song Ba gan 6 tri$u kw. ~ \; - Ngu6n rhuy nang IOn nay dang diroc khai thac, Nha may thuy m$n >Mnen song Chay (110 MW). Nha may thuy m$n tren song Ba (1900 MW). Hi$n nay dan ,~ i,Jhgnha may thuy m$n S(1n La 2400 MW (tren song Da), thuy m$n Tuyen Quang 300 " song Gam). - tfuieu nha may thuy di~n nho dang dllqc xay dung tren cac phl,l1.t'rl,L'cll¥.=l 31 mONG vA CHE BIEN cAy CONG NGHIEP cAy DU'OU RAU UA CAN

-a

a

a

~c....

o!n\

m.~o
,

- C6 phan Ian di$n tich Ia dat feraht tren da phi en, da~. 'c da me khac, ngoat ra can co dat phil sa cO (0 trung du), Dat phu sa eo doc cac thuag .'':'ong va cac canh dong mien mil nhu' Than Uyen, Nghla L9, Bi~n Bien, Trung Khanh~~ - C6 kill h~u nhi$t dOi am gio mira, co mila do, .' 191 ch]u anh hllCing sau sac ella meu ki$n dia hinh vnng mil. v~y"trun~ du v~' -e .. ill Bac B9 cOthe manh d~c bi$! de phat trien cac cay cong nghi~p co .nguon gac c~ va on dOi. Day la vung che IOn nhat ea nlloe vOi cac Ioaiche noi tieng Phii 111Q, e , Yen BM ... - Cac vimg mii giap bien giOi Cao Ba , . g son, tren vung mii cao Hoang Lien san co meu ki~n khi h~u thu~n lqi cho trong ea 'ay thuoc qui (tam that, dirong quy, do trong, hoi, qU,a." c~c cilYN an qu,a (n:.~n, ~'O ..), a-. Sa Pa co the trang rau on d6'i: va san xuat hat giong quanh nam, trong hoa xuat kS. ..

a

a

Nha

a

vung,

- Ret d~m, ret h9i, suo >I< Ml;lng 11loi cac c~

>I<

Kh6 khan:

#
.

a

va tinh trang thieu ntroc ve mira d6ng. nghi$p che bien n6ng san chua din xirng v6'i: the manh ella

- Bay manh sa . - cong nghiep va d~c san cho phep phat trien nen n6ng nghi~p hang hoa co hi~u • va co tac dung han che nan du canh, du ell trong vimg. 41 CHAN Nub Dc: - co~n ,. g cO, chu yeu tren cac cao nguyen dq eao 600~700m, phat trien chan nufii trau, bo (l"" :. a lay sera), ngua, de. Bo sfra dLJQ'cnudi t~p trung a cao nguyen M9c Chau (San La).~. fa .. . ]~ jt dllqc nu.oi.r9ng,rai, nhat Ia trau, Dan trau 1,7 tn.~ con. (chiem 1/2 dan trau ea .... nU'o . 900 nghin con (chiem 16% dan bo ca nllOc, nam 2005). ~ $n nay, nhfrng kh6 khan trong cong tac v~n chuyen cac san pham chan nuoi tOi vung tie~1,J (dong bang va do rhj) lam han che vi~e phat trien chan nu6i gia sue IOn cua vimg. Them vao do, cac dong cO cling can dllqc cai t90, nang cao nang suat, - Hoa mau ltrong thuc danh cho chan nu6i nhieu hen, nen dan IQ'n trong vung tang nhanh han 5,8 tri~..YcOI1(chiem 21% dan Ion ca nllac) nam 200.5.
N

cay

a

':s.)fa

5/KINHTE BIEN:
Vimg bien Quang Ninh giau tiem nang, phat trien nang d9ng. - PMt trien manh danh bat hai san, nhat danh bat xa bo va nuoi trong thuy san. - PMt trien du lich bien - dao (quan the du lich HI;ILong). - Dang xay <iVngv~~ nang cay cang Cai Lan, ta 0 da cho s I!hinh thanq khu c6p.g nghi$p Cai ~an ... BAI 33: VAN DE CHUYEN DICH CCKT THEO NGANH DONG BANG SONG HONG

la

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 25

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

1/ cAc THE MANH CHU YEU eUA vUNG: ~ Gam 11 tlnh, thanh ph6: Vinh Pluic, Ha Tay, Bac Ninh, Hai DVOng, Hung Yen, Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Ninh Binh, thanh ph6 Ha NQi va Hai Phong. ~Di$n tich gan 15 nghin km2 (chiem 4,5% di$n rich toan quoc) va so dan (nam 2006) 18,2 tri$u ngVOi (chiem 4,5% di$n rich va 21,6% dan sO ca nutrc). vt tri dja Ii: nam trong viing kinh te trong diem, giap cac vung Trung du mien mii Bac B9, Bac Tnmg B9 va giap Bien Dang.

'9

- Dat nong nghi$p: 51,2% rli$n rich dong bang, trong d6 dat phil sa man rna 70% thuan 19i cho phat trien nang nghiep. - Tai n,guyen nvo, c: phong Phil, (nVac mat, nvo, c d,V,d,'dat, nu,oc ruing, nVoc khoanl@.~ i - Bien: c6 kha nang phat trien cang bien, du lich, thuy hai san. h\~\,) ~Khoang san: da v6i, set, cao lanh; ngoai ra con c6 than nau va tiem nang ve e) Dieu ki~n kinh xii i: _~ - Dan cu, lao dQng: nguan lao dQng dai dao co kinh nghi$m san xuat pho~Cilh'\r~ - C, s~ h~, tan~ gtvt phat ... trien m9nh~ kh!' nang CUn,g,sap di~n, nu~c d,~,~i!1r'm ba~. '

b) Tili nguyen thien nhien:

te- h9

kllrt\6J\, \f

- C6 s6 dan dong nhat ca nutrc, M~t dQ dan sO cao 1~25 " 2, gap 4,8 Ian mat dQ trung binh cua ca nUoc (2006), gay kho khan cho giai quyet , !I' - Chin anh huang cua nhCl'ng thien tai nhtr bao, lii~l1,l '. an ... MQt sol09i tai nguyen (,oat, nUoe tren m~t ...).b,' sUY, hO,aL La vung ~eu ngu~-. j t .' 0 V,i$CPh,at,tr,ien cong nghiep; phan nguyen li$u phat dUa tU vung khac den. \ '\ - Vi%c chuyen dich eq..cau kinh H~5on cham (aJ.> at huy the manh cuavung, 3/ CHUYEN DICH CO CAD KINH TE THEO . . .. vA cAe DINH HUaNG cHfNH: a) Th¥e tr;glng: ~ Tl trong gia tr] san xuat cua nang, r nghiep giam, c6ng nghi$p - xay dung tang, dich v1,l co nhteu bien chuyen. Nam 20, g co cau kinh te, nganh nong, lam, ngtr ngluep chiem 25,1%; c6ng nghi$p - xay d~ , 29,9%; djch vu chiem 45,0%. ~ CCKT theo nganh oa c6 sl! c "'nich thea chieu huang rich cue; tuy nhien, con ch~m.
',A

, ,- ~,o S?, V9~ chat - ~ th,~19t nrcng ,dOi tO~,~ph1,lc"v1,lsan xuat va d'~ khac: th] truong r9gg_, co J!ch .§.U' khai thac lanh tho lau ddL ~ 2J cAc HAN eHE CHU YEO eUA ViJNG:

a

- Cac the manh

Ian

b) Cae djnh huimg ehflh: ~ ~ Xu huang chinh la ph? ~.

rue giam tl trong cua khu vlfc I va tang nhanh tl trong cua

~u vtrc II va khu vue ~~. ' '. dam. bao tang tru. an.g.kinh te v6'i.toc d9 nhanh, hi~u qua cao gan vai vi$e giai quye . .e xa h9i va moi mrong. ~ Vi$c ehuyen ~ u kinh te trong nQi bQ nrng nganh c6 sir khac nhau, nhtmg trong tam la phat trien ' ~ai?i hoa eang ngluep che bien, cac nganh c6ng nghi$p khac va dich V1,l gan vai yeu ~a ' ien nen nang nghiep hang hoa, + DOi vUc I: giam tI trong cua nganh trang trot, tang tl trong cua nganh chan nuoi va thuy sa. . g trong nganh trang trot 19i giam ti trong cua cay luong thl!c va tang dan tl trQn~ c ? Bng nghiep, cay thl!c pham, diy an qua. l v6'i khu vUc II: qua trinh chuyen dich 19i gan v6'i vi$c hinh thanh cac nganh cong l'tif~2)iflqng diem (che bien lircng thuc - thuc pham, nganh d$t - may va da giay, nganh san xu' at li$u xay dung, nganh cO khi - ki thuat di~n - di$n tlt). + DOi v6'i khu vUe III: du lich la m9t nganh tiem nang, trong urong lai, du lich se c6 vi tri xirng oang trong nen kinh te cua vimg. Cac dich vu khac nhtr tal chinh, ngan hang, giao due - dao tao ... cfing phat trien manh, . HAl 35: pRAT TRIEN KINH TE - xA HOI HAC TRUNG BO
f
N

VAN'DE

a

1/ KHAI QUAT CHUNG: - Gam cac tlnh: Thanh Hoa, Ngh$ An, Ha TInh, Quang Binh, Quang Tri, Thlta Thien Hue. ~ Dien rich: 51,5 nghin km", so dan 10,6 tri$u nguai (nam 2006), chiem 15,6% rli$n tich va 12,7% dan sO ea nU6'e.
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 26

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Khi hEIlI: + Chiu anb huang ella gio mua Dong Bae ve mua dong, d~e bi~t Thanh Hoa va mot phan Ngh~ An. + Ch]u anh huang ella gio phon Tay Nam ve mila ha v& thai tiet nang va kho, + Co nhien han han, bao, 16. va trieu eU'ang. -Till nguyen: + Khoang san: cromit, tillee, sat, da voi, set lam xi mang, da quy, + RU'ng eo di$n tich nrong doi kha, + Cac h$ thong sang Ca, Mil c6 gia tr] Ian ve thuy 191, giao thong thuy (0 ha luu) va tiem nang thuy di$n. + Cac dong bang nho hep, chi eo dong bang Thanh - Ngh$ - TInh IOn hon ea h9n~Qlcho phat trien nong nghi$p. ~ + Di$n tich vimg go dOi urong dOi lan, c6 kha nang phat trien kinh te vu~~ Chan nufii gia sue Ian. ~" + Dge ven bien e6 kha nang phat men danh bat va nuoi trong thuy san ... ",- o')..~ Q

la a

V::-\.:)

+ T,ill ngu" yen, du ljch: cac bili tam nOi tieng (S, am son, ~o, T,hi~,e~ ,!U~u~n An), di, . san wen nhien the gi& Phong Nha Bang, di san van hoa the gi& C ~ e va Nha nhac eung dinh Hue. \"'" - Kinhte-xil hOi: ,~ + Mue sOng ella dan ctr con thap. ~ '\-' + H~u qua chien tranh con de l?li nhieu ~ .. + CO sa ha tang eOl1ngheo, vH~e thu hut cac du an d~u c ngoat con han ehe. 2/ HiNH THANH CO CAD NONG - LAM - NGU' N - e,o Y, n,ghla dOi voi su hinh thanh co caukinh te~hu ella vnng: + G6p ph~n t90 ra ed cau nganh. , ~' ~~ _ + T90 the lien hoan trong phat trien ed c~u' 'theo khong gian, + Ti trong e6ng nghiep eon be. Vi$c d ' ',6ng nghi$p boa, hi$n d9i hoa trong giai do ,?In hi$n nay doi hoi phai phat huy cac ~ san co cua vung, trong d6 eo the manh ve nong -lam - ngir nghi$p. a) Khai thac the mi£lnh lu n~ - Di$n tich rung 2,46 tri$u h" '. m khoang 20% di$n rich rUhg ca nuoc. 8Q ehe phu rirng la 47,8% (nam 2006),chi d' ay Nguyen. - Trang rirng c6 nhieu l' quy (tau, lim, sen, Iden Iden, sang Ie, lat hoa, ..), nhieu lam san, chim, tlni eo gia trio~ - Hi$n nay, rung g; " t~p trung chu yeu vimg sau giap bien gioi Vi~t - Lao. - RU'ng san xua oang 34% di$n rich, con khoang 50% di$n rich la rimg phong hQ va 16% 1a rirng d ...... ""'._., _ - Hang 10 liang heat d¢ng cham 10 vi$c khai thac m doi v6'i tu bo va baa v$ rirng. - Vi$c ,. , . va phat men vOn rU'ng gnip bao v$ moi mrong song cua d¢ng v~t hoang da, giCt gin~. cua cac 10m dQng thuc v$t quy hiem, eon co tac dung meu hoa nguon nutrc, han ~h ~ . . .. i cua cac con In dQt ngQt tren cac sang ngan va doc.

Ke

,cua

ve

r,C\"~

a

A,

~~~~~:.ii~~,nlb~.
~~1)~ai
bien:
1,1 tri~u con).

~.~en bien co tac dung chan gio, bao vii ngan khdng cho cat bay.•, eat chay,

thac tong h9P cae the mi£lnh

ve nong nghi~p

eua trung du, dong bang va yen

- Vimg dOi truck mii eo the manh ve chan nudi d9i gia sue (dan trfiu 750 nghln con, dan bo

- Dat badan (dien rich tuy kh6ng lOn, nhung kha mau rna) Ia noi hinh thanh mQt so vimg chuyen canh cay c6ng nghi~p lau nam (ca phe, cao su, ho tieu, che), - Tren cac dong bang: phan IOn la dat cat pha, rhuan 191 cho phat men cay e6ng nghiep hang nam (lac, mia, thudc la ...), kh6ng th$t thu~n 191 cho eay lua, 8il hinh thanh m¢t sO vung chuyen canh di.y cong nghi~p hang nam va cac vung lua tham canh, Binh quan lirong thl!c theo dau nguOi nam 2005 di?t 348 kg! nguOi. c) Day mi£lnhphat trie'n nqtr nghi~p:
________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page27

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ c h nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Cac tlnh deu e6 kha nang phat trien nghe ca bien. Tuy nhien, tim rhuyen c6 c6ng suat nho, danh bat ven bo Iil chinh. - Hi$n nay, vi$c nu6~thuy san nUOe 1<;1, nUOc man dang dugc phat tri~n kha manh, 3/ HiNH THANH CO CAU CONG NGHIEP vA pIlAT TRIEN CO SO HA TANG GlAD '!HONG VAN TAl: a) Phcit trU3n Cclc ngimh cong nghi~p trfJng diem va cac trung cong nghi~p chuyen mbn hoa: - C6ng nghi$p cua vung hi$n dang phat trien dua tren m9t sO till nguyen khoang san e6 trCt IU<;1ng Ion, ngudn nguyen h$u cua nang -lam - thuy san va ngudn lao d9ng dOi dao, tU'D'ng doi re. - Cel C,au,c6ng nghi$p cua vimg chua th$t dinh hinh va se e6 eu bien dOi sap

rom

nhi,

'.

t4~

(cro~t,~~:~)

khoang san van con a dang tiem nang hoac dllele khai thac kh~~e

- Trong vung e6 mQt s6 nha may xi mang 16n nhU BTm san, Nghi SD'n (Th~~, Hoang Mal (Ngh$ An). Nh.3 may thep hen hop H3 Tinh (sll dung quang sat Thgeh ~~~u9'e ki xay dl/ng., " , ~ - Van de PM,t trie,"'ncel sd nang"lUQ'ng (,di$n),la m9t uu tien trong ph~~vcong nghi$p: + Nhu diu ve di$n chu yeu dtra vao IUOi dil$n quoe gia. ~\ \J" + ~9t s6 nha,~, ay thuy di$n dang ,dUq~ xay ?I!n~:Ba~ ,ve \32' • -SO?g C~ (Ngh.$ An), CL1aD91 (97 MW)-song Chu (Thanh Hoa), Rao Quan-song Rao QlJlD","'i ' ) d Quang Tr],
?

ke

b~!~~!~~Ol~~hi~~;u;:g~~~:a~~~6:~~3~'

Hue.

- Mang lu6'i giao thong cua vimg chu yeu gom~. ll~~lA, dirong sat Thong Nhat, cac tuyen duang ngang (qu6e 19 7,8,9), duang Ho Chi Mi .N - H,ang Ioat cua khau dU'Q'C" de phat trien~'" 0", UD'ng, v6'i cac nUOe lang gI,' eng, trong m,a d6 Lao BaD 103 ella khau quoc te quan trong, ~ -Cac cang nUOc sau dang dau nr xay d. ' $n (Nghi SD'n-Viing Ang-Chan May). - Cac s~ bay lhil~ill (Hue), Vinh (N ;, DO!1g 1j6'i (Qupng BJnh) duoc nang cap. ~ BAI 36: VAN DE PRAT TRIEN KI HOI DUYEN HAl NAM mUNG BO

a

1/ KHAI QuAT CHUNG: ..- ' ' - Gam: thanh ph6 Nang, ~h Quang Nam, Quang Ngai, Sinh Dinh, Phil Yen, Khanh Hoil, Ninh Thu~n, Binh Thuan, \..Q- Dien rich: gan 44 .2, sO dan gan 8,9 tri$u ngUoi, chiem 13,4% di$n rich va 10,5% dan sO ca nUOc (n......_ ..,'=' ' ... - C6 2 quan daD: a (huyen daD thuoc TP Nang), Truang Sa (huyen daD thuQC tlnh Khanh Hoa), >I< D~c len: - Dill Lan ~p nam phia dong Trubng SCIn Nam, phia bae c6 day mii B9ch Mil lam ranh gi6'i tl/ ' 6'i Bae Trung Bq, phia nam la D6ng Nam Bq. - C' mil an ngang ra bien ehia nho phan duyen hai thanh cac dong bang nho hep, t90 of! oat cac ban daD, cac viing vinh va nhieu bfii bien dep . ,h$~: m~a V~.th~A. d~n.g,.c6 hi$~ tU'~g,PhD'n. v~.' mila ha. Mila mU'a co lfi lur. Ve mila han keo dill, dge biet Ninh Thuan va Bmh Thuan, .. - Cac dong song c6 Iii len nhanh, nhtrng ve mila kh6 rat can, - C6 nhieu tiem nang to IOn ve phat trien danb bat va nu6i trong hai san. - Khoang san: v$t h$u xay dung, di;'lcbi$t cat lam thuy tinh (Khanh Hoa), vang Bong Mieu (Quang Nam), dau khi (them 1I,JC d CVc Nam Trung B9). dra - Di$n rich rU'ng hon 1,77 tri$u ha. D9 ehe phu rlrng 38,9%, trong d6 97% la rUhg go, c6 nhieu 109i go, ehim va thii quy. - Dong bang nho hep, dat phil sa pha cat, c6 dong bang Tuy Hot! (Phil Yen) til mau rna. - Cac vung go thuan lqi eho chan nudi bo, de, cuu, >I< kinh xii hOi: - Trong chientranh, ~h!u tOn that ve nguai va cua,

Ha

Da

die

a

a

Ve

te -

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 28

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Co nhieu dan t¢lc it ngLtoi. - Co mQt chuOi do thi nrcng dot Ian nhtr Da Nang, Quy NhC1n,Nha Trang, Pharr Thiel. - La vimg thu hut diroc cac dL,J' dau nr cua nllae ngoai, an - Co cac ~ sim_,van hoa the gioi: Phg cOJIQi An, Di rich Mi SO'n (Quang Nam), 2/ PliAT TRIEN TONG HOP KINH TE BIEN: u) Ve' nghe eci: - Bien nhieu tom, ca va cac hai san khac, Tlnh nao cling co bill tom, bill ca, IOn nhat la cac tlnh cue Nam Trung BQ. - San luong thuy san nam 2005 vuot 624 nghln tan, rieng san Iuong ca bien la 420 nghin tan, trong d6 c6 nhieu 109i ca quy nhtr ca thu, nglr, trich, nuc, hong, phen, nhieu I09i tom" muc, .. -,BO,bien c6 nhieu vung, dam pha thuan lc;:ti ho nufii tron,,g thuy san. c (' ~ - Ho~,t,dQ~g che J'ien hai sa,'n ngay cang da d,9n,g, phong plni. <"'\, \ ~~\,) b) Ve du l!eh bien: <'\_ - C6 nhieu bill bien nOi tieng: Khe (Da Nang), Sa Huynh (Quang Ng~ClQ1y Nhon (Binh Djnh), Nha Trang (Khanh Hoil), Ca Na (Ninh Thu~n), Miii Ne (Binh Thua~~'" _ - Vi~c phat trien duljch bien gtlD lien vdi du ljch dao va hang Ioar hO,~~ du lich nghl dllong, th~ th~lO khac ~hau. ", .L e) Ve d!eh v~ hang ha,: \~~ - C6 nhieu dja diem de xay dung eang nUdc sau, ~ - Hi$n t9i co mot sO cang tong hop Ian d,o Trung vOng qu~1~Nang, Quy NhC1n,Nha Trang. Dang xay dung cang nU'ac sfiu Dung Quat. ~ d) khui thae kh?ang san them l~c diu va s~n~~~i: , - Hi¢n nay da tien hanh khai thac cac rna d~~ ~'9J phia dong quan dao Phil Quy (B.Thu~n). \ \~ ~ - Vi¢c san xuat muoi ciing thuan lqi. Cac ~'~~ n xuat mUOi nOi tieng la Ca Na, Sa Huynh ... 3/pIlAT TRIEN CONG NGIDEP vA co S . ~ G: - Dil hinh thanh mQt ch~Oi cac trung t~ nghi¢p, IOn nhat la Da Nang, tiep den 1.1Nha Trang, Quy Nho'n, Phan Thier. r-. , - Cong nghiep chu yeu la cC!~~bien nong ~ lam - thUY. san va san xuat hang tieu

My

V

{»"-

Ve

a

\?~ ..

C\. "'",,'

~""" - Dil hinh thanh mQt sO khu ~1I.ghi¢p t~p trung va ca khu che xuat, - Rat han che ve tal n 'en li$u, nang Iuong. Cd so nang Iirong (di~n) chua dap ltng nhu cau phat trien c.. P cling nhtr cac hoar d¢lng kinh te khac cua vimg. - Van de cong n luong (di~n) dL!de giai quyet thea htrong sLt dung di~n lU6'i quoc gia qua duong d xay dung mQt s6 nha may thuy di$1 quy mf trung binh nhtr song Hinh (Phil Yen), (Binh Dinh), tLIC1ng doi Ian nhL1Ham Thuan Da Mi (Binh Thuan), A Vuong (Quang - Vim 'tr9ng diem mien Trung dang dVqe chii trong dEIUtll, d~c bi¢t v6'i vi¢c xay dung khu ' rna Chu Lai, khu kinh te Dung Quat, c6ng nghi$p cua vung se co blldc phat trien ng nhCtng th~p kl tdi. • ~c .. phat ..tn'en.c. a sa h9 tan. g giao th6ngV~.n tai (nang cap quoc lQ 1 va dllang sat Bac .. . i phuc h$ thong san bay cua vung, phat trien cac tuyen dU'bng ngang, xay dl/l1g cac cang n ) tao ra the rna cua cho vimg. . BM 37: VAN DE KHAI THAc THE MANH TA.v NGUYEN
A ,

dung.

=

m.....

,e~

a

11 KHAI QUAT CHUNG: - Gam cac tlnh: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak N6ng va Lim Dong. - Di¢n rich tl/ nhien gan 54,7 ngbin km", sO dan gan 4,9 tri¢u ngLIai (nam 2006), chiem 16,5% di¢n tich va 5,8% dan sO ca nuoe. - La vimg duy nhat khong giap bien, giap duyen hai Nam Trung BQ, lien ke vdi Dang Nam BQ, giap H9 Lao va Dong Bac Campuchia. - Bat dai mau rna, till nguyen khi h~u va rung da dang, t90 nrueu tiem nang to 160 ve nang, lam nghi~p.
_______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 29

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Khoang san: Boxit (TrLt lLfgng hang tI tan). - Trlt nang thuy di~n kha, tren cac sang Xe Xan, Xre Pok va thirong nguon song Dong NaL - La vimg thua dan nhat nll'De ta, 1:3dia ban ell' tni ella nhieu dan tQe it ngll'b'i v6'i truyen

thong van h6a dQe dao. - Dieu kien kinh te - xii hoi con nhieu kh6 khan: + Thieu 1~0dQng lanh ngh~, can b9 khoa hoc k1 thuar, + Muc song cua nhan dan con thap, t11~ chua biet doc bier viet con cao. + Cd sOha tang con thieu thon nhieu, tnmc het la mang Jll'& dll'ang giao thong, cac co sO dich vu y te, giao due, djch vu ki thuat, + Cong nghtep trong vimg rn& trong giai doan hinh rhanh, vOi cac trung tam cong nghi$p nho va diem c6ng nghlep. 21 pRAT TRIEN CONG NGHIEP LAu NAM: ,,~ nam, - Dat badan va khi h$u c$n rich d~o rat phil hop v& vi$c trong cac cay ca~~ lau

c....

+ Dat badan c6 tang phong phil hoa sau, giau chat dinh dll'Ong, phan '~~Ytrung v6'i nh,ltn,gm~t b2lng r9ng thuan lqi cho vi$c thanh l$p cac nong mrong va ~);iyen canh quy

rna Ian.

Ian

<):;:...,,~-

+ Khi h$u tdagm-cxd vai m9t mila mua va mQt mila kh6 keo d~ill , lu'f-S rhang). ( + Do anh htrong cua dQ cao, nen ben canh c,Ie diy cong nghi A,. . '$1,' d6'i (ca phe, cao su, ho tieu) c6 the trong ca cay e6 nguon gac c~n nhiet d6'i (che) kha .' qi. >I< Ca phe: cay e6ng nghiep quan trong sO mQt cua Tay -. Di$n rich hen 568,8 ngbin ha, chiem 4/5 di~n rich ca phf ca nlJac. Bak Lak latlnh co. .~ ca phe nhat. >I< Che: dlJQ'ctr6ng chu yeu tren cac cao nguyen ?ng va m9t phan Gia LaL Lam

Ian

Bong hi$n nay la tlnh c6 rli$n tich trong che nhat ca . >I< Cao su: Tay Nguyen Ia vung trong cao SUl~' ", ' hai, sau Dong Nam B9. Cao su dlJQ'c trong chu yeu a tlnh Gia Lai va tlnh Dak Lak. ~ .. - Vi$c phat trien cac vung chuyen canh ~ n '$p Iau nam dii thu hut nguOn lao d9ng tV cac VUl1 'khac ·, _g _ ll'~ _. ~' ~ rl T- N - hi" 'h' B h - en C911 cac nongtr ong ,quoc ' ong t9P trun, , u r ay gu, yen E?n na. con p .at g y trien rQng rIDcac rna hinh kinh te v ~ . 0 ca phe, ho tieu ... - Vi$c nang cao hi$u qua kin11 ' a hQi cua san xuat cay cang nghiep a Tay Nguyen doi hoi nhieu giai phap, trong d6 ph?' n: + Hoan thien quy hoa , g chuyen canh diy cong nghiep; rna rQng rli$n rich cay cong nghi$p co ke hoac so khoa hoc, ill dai v6'i vi$c bao v$ rung va phat trien tbuy
A

Ian

a

+ Da dang hoa y cang nghiep, de vua han ehe nhimg rlli ro trong tieu thu san pham, vVa sLrdu till nguyen. + Day m .~ cge b~en cac san pham cong nghiep va xuat khau, 3/ KHAI

19i.

:;..,.~

'-"'P,,_'u,~p k] 90, rirng ehe phu 60% rli$n tich Hinh tho. QcrlHmeu rltng go quy (cam lai, gu m~t, nghien, trac, sen), nhieu chim, tlui quy (voi, bo g v.a 52. san lttqng ~li 00 ~e ~ ~ac cua cO rUng chi~m 36% ~~.tich dat %

CHE BIEN LAM SAN:

oo:lnI

l~~an luong go khal thac hien nay khoang 200 - 300 nghin m3/ nam. Phan Ian go khai thac diroc dem xuat ra ngoai dll'ai dang go trim chua qua che bien. - Van de d~t ra: + Pha.i ngan chan nan pha rirng. + Khai thac rung hop Ii di doi vOi khoanh nuoi, trong rltng m6L + C6ng tac giao dat giao rirng candll'Q'c day manh, + Day manh vi~c che_bien gO}9i dia phll'dn&h9n che XUa!khau go tron, 41 KHAI THAc 'IHUY NANG KET HOP THUY LOI: - T.3.i guyen nll'ac cua cac h~ thong song Xe Xan, Xrf Pdk, Dong Nai... dang dl/Oc sLrdung n ngay cang co hi$u qua. hen, Hang loat cong trinh thllY di~n da:va dang diroc xay dung.

Ian

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 30

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Cong trinh xay dung Yaly (720MW) tren song Xe Xan dl/dc khanh thanh vao thang 4 nam 2002. BOn nha may thuy di$n khac duq'c xay dung ngay nhCrng nam sau dola Xe Xan 3, Xe Xan 3A, Xe Xan 4 (a phia h9 luu cua thuy di$n Yaly) va Play krang (dnrong luu cua Yaly) - Tren dong sang Xre Pok, 6 bac thang thuy di$n dii dU9'e quy hoach, v6i tong cong suat lap may tren 600 :MW, trong do lon nhat la thuy di$n Buon Kudp (2BOMW) khOi cong rhang 12 nam 2003; thuy di~n Buon Tua Srah (B5MW), khOi cong van cuoi nam 2004; tlmy di$n Xre Pok 3 (137MW), thuy di~n Xre Pok 4 (33MW), thuy di~n Duc Xuyen (SBMW). Thuy di$n Dray Holinh dii diroc rna r9ng len 2BMW. - Tren h$ thong sang Dong Nai, trUOe day co eang trinh rhuy di$n Da Nhim (160:t\IIVV). Hi$n nay, cac c6ng trinh D9i Ninh (300MW), Dong Nai 3 (1BO:MW), Dong Nai 4 (340MW) dang

xay dung. ~ - Cac c6ng trinh thuy di$n t90 dieu ki~n cho cac nganh cong nghiep cua vimg, ' ,', n, tron~ do c~ khai,~hae va che bien bQt ,nh6m~tU,n~on ",B6xi~.D,ong th,' Oi, cae,hO thUY,~, ~~. }9i nguan nutrc tl1O'Iquan trong trong mua kho va co the khai thac cho muc dich dul~YOl trong tlmy san, .. BAI39: DE KHAI THAC LANH THO THEO CHIEU sAu D~ AM BO
dtroc

'AN

a

>"\..,.

11 KHAI QUAT CHUNG: ~~ - Gom thanh phD Ho Chi Minh va cac tlnh Binh Dl1dng, Binh~' " ~~y Ninh, Dong Nai va Ba Ria - Vfing Tau. - Di$n rich 23,6 nghln krrr', sO dan 12 tri~u ngLfai (nam 20&fi);"'n dau ca nLfOc ve GDP, gia tr] san lucng c6ng nghtep va gia tr] hang xuat khau. ~~ .. ~ Vimg, c6 nen kinh te,~hang hoa s6'm phat trien, cO ~~~ te cong nghiep, nang nghtep va dich vu phat trien han so vOi cac vung khactrong Ci\l!~~~ ~VOi nhCrng uu the ve vi tri dia li, ve ngnan lao..a h1gianh nghe, co v~t chat thuat, 19i co, nhCrn.g,Chinh, sach pha,t trien ph,il hop, thu ,hut ," ~','c ngu,on d~u nr trong va ngoai nLfOc, D6ng Narn B9 dang su dung co hi$u qua tal n~~ kinh te co toe d9 tang trLfdng cao. ~Van de khai thac lanh thdtheo c~.eu stti~'§n de tieu bien trong sl/phat trien cua vnng. Khai thac lanh tho thea chieu sau la vi$c,. ,0 hi$u qua khai thac lanh tho tren co day manh dau nr von, khoa hoc c6ng ngh$ .. ai thac tOt nhat cac ngudn ll/c nr nhien va kinh te - xii h9i, dam bao duy tri toc d9.~g", t1ng kinh te cao, dong thai giai quyet tOt cac van de xii h9i va ba.9 v$ m6i rnrong. ~,,: 2/ cAc THE MANN vA UA NG: a) Vi tri dia Ii: ~ Giap Tay NgUyen~~~ai NTB, Dong bapg song Clru Long, C~mpuchia, c6:vung bien r9ng. Vi tri aia li thuan sl/ phat trien kinh te xii h9i cua vimg, nhat la trang dieu ki$n c6 mang lLfOi giao ~. 6n .,' i hi $n d9i. b) DJeu ki~ , ,'. ien va t:Uinguyen thien nhien:

i~

sa

sa

C't'"

'.~, t badan kha m,a,' rna ,Chiem, tC1i40% di$n tich dat, ,c U, a vung nOi tiep .v6i ffil, . en u 'y Nguyen va cl/c Narn Trung B9 . am b9c mau tren phil sa cO chiem tl 1~ han chiit it, phiin bo thanh vung IOn ac i'h.~y Ninh va Binh DUOng. BElt phil sa cO tuy ngheo dinh dLfang hOn dat badan, nhung Octot. ~ '" Khi h~u: c~n rich d90 t90 dieu ki~n phat trien cac diy c6ng nghiep Ian nam (cao su, ca phe, dieu, ho tieu), cay an qua va ca dl.y c6ng nghi$p ngan ngay (d~u nrong, mia, thuoc la ...) tren quy rna IOn. ~ Nam gan cac ngl1 tnrong la ngl1 mrong Ninh Thuan - Binh Thuan - Ba Ria - Vfing Tau va ngLf tnrong Ca Mau - Kien Giang. Co dieu ki~n li nnrng de xay dung cac cilng ca. Ven bien co rung ng~p man, thuan 19'i de nu6i trong thuy san nLfOc19'. '" Till nguyen rUng: ~La nguon cung cap go dan dung va go cui, 1.1nguon nguyen h$u san xuat giay. + C6 vuan quoc gia Cat Tien (Dong Nai) noi tieng con baa tOn diroc nhieu loai thii quy va khu dl,l' trCt sinh quyen Can Gia (TP .HCM) -~ Cac dat bad
?

'"Bat:. C>'

•~~c

nbc

a

Ian

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 31

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

- Till nguyen khoang san nOi b~t la dam khi tren vimg them luc dia. Ngoai ra set eho eong nghi$p v~t li$u xay dung va eao lanh eho cong nghi$p gam, sUo - H$ thong sang Dong Nai co tiem nang rhuy di$n Ian. - Kho khan: mira khf keo dill, co khi tOi 4-5 thang (tLr euOi thang 11 den het thang 4) nen thuong xay ra tinh trang thieu nuoc. c) Diet, ki~n kinh xu h(ji: - La dia ban thu hilt manh luc Itrong lao d¢ng e6 chuyen mon eao. Thanh phd Ho Chi Minh la thanh phOlan nhat ea nUDe ve di$n tich va dan so, dong thOi ciing 103 trung tam eang nghi$p, giao thong v~n tai va dich vu ltrn nhat ea nUDe. - La dia ban e6 s l,I' rich tu lon ve vOn ki thuat, l?li ti ep tuc thu hut van dau nr trong n uO'e va quOete. - Co cO sa hi?!~ tan,g pha~tn,'en tOt, d~e j>i$t ~agiao thong v~n tai varhong tin lien . 3/ KHAI THAc LANH THO THEa CHIEU SAU: <"\,

te-

<'\~
V
"

c...

- Trang co eau cong nghi$p cua ea ntroc, vung Dang Nam Bq chiem tl ~~ nhat, nOi b~t VDi cac nganh cong nghiep cao. , , ~~- CO,sa nang ltrong cua vimg dil tirng bU,oc duqe giai Q, uyer nho p' . "nguon di$n va mang IUDi di$n. ~ + Mqt sa nha may thuy di$n dl,fO'exay dl,l'n, tren h$ thong san g , ' Nai: Tri An tren sang D~ngN~ (400MW), Thac MO (lS0MW) tren song Be, Can D~ fe? ,luu cua nha may thuy di~n Thae MO). ~ .. + Cac nha may m$n moe bin khi sLr dung khi thien nhie ' ' " xay dung va rqng: Trung ~di$n life Phil Ml (cac nha may Phil MY 1, Phil rvrr 2' 13 va Phil MY 4), Ba Ria, Thu

a) Trang cong nghi~p:

~

rna

Dl1e...

+ Mqt sO nha may nhi$t di$n chay bEing da~U . cho cac KCX dtrcc dau nr xay dung. + DuOng day eao ap SOOkV Hoa Binh - P '~(Tp. Ha Chi Minh) dUqe dua vao v~n hanh nr ~Cra nam 1994. Cae tram bien ap 500~ '9 sO mach SOOkVdtroc tiep rue x§y dung nhu' tuyen Phil MY- Nha Be, Nha Be - Phil ~~, ', - S If phat trien eong nghi$p eua~~ng tach rOi xu the r¢ng quan h$ dau nr vOi nUDe ,ngo~ Do ,v~J can phai lu6~~ tam van de moi rnrong: phat men cong nghi~ tranh lam ton hi?!iden du l!eh. ;.... ,,,,, .. b) Trang khu v~ du ljch: ~ - Cac nganh du Itch ehie , ng ngay cang eao trong co eau kinh te cua vimg. - Cac hoar d9ng di y ding phat trien da dang: thuong mai, ngsn bang, tin dung, thong tin, hang hai, dU~. . . Ii - Vung DNE da. .' ntroc ve sl! tang nhanh va phat trien e6 hi$u qua cae nganh djch

l~\J

\\~

rna

?

VU.

~)'I(;ji co y nghla hang dau. Nhieu e6ng trinh thuy lQi da: dUqe xay dung: Dau Tieng tren . g IU'u sang Sill Gon (tlnh Tay Ninh), du thuy 1<;1i Phuoe Hoa ... v~y, di~ rich ~at or tang len, h$ s6 sLr dung dat trang hang nsm cling tang va kha nang dam bao IUd . , thuc pham cua vimg cting kha hon. ~ l$e thay dOi cd eau cay trang dang nang eao hon vi tri cua vung nhtr 103 vung chuyen e~ay cong nghi$p Ian cua ea nutrc, San IILJ'C;1ng su cua vimg kh6ng ngLrng tang len. Vung eao dang thanh vimg san xuat chu yeu ca phs, ho tieu, meu. Cay mia va d~u tUO'ng chiem vi ill hang dau trong cac diy cong nghtep ngfln ngay, - can bao v$ van rjmg tren vimg thtrong luu cua cac sang, ctru cac vimg rLrng ng~p man. Die vuan Quae gia can diroc bao v~ nghiem ngat. d) Trang ph6.t trU!n tong h9P kinh bien: - Vnng bien va bien e6 nhieu dieu ki$n rhuan lqi de phat trien tong hop kinh te bien: khai thac till nguyen SV bien, khai thac khoang san vimg them luc dia, du Itch bien va giao thong v~n tai bien, - Vi$e khai thac dau kill VDi quy m6 ngay cang da:tac d¢ng manh den sl/phat trien cua vimg. - van'"

,

c) Tron

~"Mm

~

nghi~p:

an

Nbc

tra

bc

te

Ian

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 32

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u UC-1I..l

£).[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

- Vi~c phat trien cong nghiep loc, hoa dau va cac nganh dieh vu khai thac dau khi thiic day sir thay doi manh me ve cd cau kinh te va sl/ phan hoa lanh cua vimg (nhat 1.1tlnh Ba RiaViing Tau) - Can d~c bi~t clni y gdH quyet van de 0 nhiem mol truOng trong qua trinh khai thac, v~n chuyen va che bien dau BAI 41: VAN BE Slr DUNG HOP LI vA cAr TAO TO' NHrEN DB.SONG c ltv LONG

tho

rna.

BD PHAN HOP THANH DONG BANG SONG C lru LONG: ~ Dong bang sang Cuu Long gam 13 tlnh, thanh pho, di~n tich han 40 nghin km", so dan (nam 2006) han 17,4 tri~u nguOi (chiem 12% di~n tieh to an quoe va gan 20,7% dan sO ca nUdc). ,~La dong bang chan nhat nUoe ta, bao gam phan dat nam trong pham vi!~:$~2g ~t~gti:: cua song Tien, song H~u (thuong va ha chau tho) va phan dat nam ngoat p~'<:)vlie 1/

a

cAc

tho Ian

+ Pharr thtrong chau tho: ng~p nUoc van mu,' mU'a. ,Phan a

urong

Ian be

dOi, eao (2 - 4m so vOi mire nUoc" bien), n~~, mat day co nhieu vnng tn1ng rQng l~~~p

a

an bi chim

sau trong nutrc van mira mua, + Phan ha chau tho: thap han, thuang
N,

~'~' xuyen chin tac dC)ng cua thu ~

''S'~va song bien.

'gom cac gI.'on,g,dat, h,ill, ',ben ba SO~ng,Va, e cOn eat,dUYih~hai" tr,,~~n, ,ea, " e,"" , • d9 eao 1 - 2m,', con co cac vimg trfing ngap nu6'c van mua mua va cac bill hoi ben song + Phan dat con I~i tuy nam ngoa! pham vi tac d9ng trllc tie ong, nhung van dUc;tc cau tao boi Bhu sa song (nhu' dong b~ng M~p). ~ 21 cAc THE MANE vA HAN CHE CHU YEU: ,'~ ..

a

c~

?

a)Them~nh:

,

"

.. ~~

- Dat phu sa: co 3 nhom chinh: ~~ , .,.. +.. bomdih ~hiI ~a nget: ~~n ITch,1,2 tri~uliji ~m N han A30%di~n tich til nhien cua dong bang), mau mo nhat, phan bo thanh dat doc ~TJ n, song Hau, + Nh6m dat phen:. co di$n rich Ian nh~~,6 tri$u ha (41% di$n rich t~ nhien cua dong bang)., tro.ng dO.phen nhieu 55 v~.~n. a~.~~ 'It1 v. trung binh .1,05 tri~u ha, Dat Phen. t~p. trung 0 Dong Thap MUOi, Ha Tlen, vung -. ' lSa Mau, + Nhiim dat m~n: vOi gan. 75 v~~ 19% di$n ITch tl/ nhien cua dong bang) phan bo thanh vanh dai ven bien Bong va vi~~n. - Dat khac khoang 40 van h~~r, phan bo rai rae, ~Khi hEIlI: the hl$n ro 'th0r~t e~n xich d~o. Tong SO gia nang trung binh la 2200
a.

ri!:t.

nam

0

-. 2700. g. a... h.e d9.~hl'$t... ' . , [nh VO.l." mtrai~(tir.•. trung5 .bin.h rhang 25. - 27 C.. LUqng mua.lon i O: . (1300 - 2000mm), t~p . g mira .. n.h.. .t d·thang den nam 11). ~ Mang luoi son . " enh rach chang chit d~t xe chau tho thanh nhCtng 6 vuong, tao dieu ki$n thu~n 1 . '. ong, san xuat va sinh hoar. ~ Sinh vat: .!lc v~t gam hai thanh phan chu yeu la rung ng~p man (Ca Mau, B9C Lieu ...) va rlteg 'en Giang, Dong Thap), d9ng v~t, co gia tr] han ea la ca va chim. - Till n ien: het suc phong phil v6i bang tram bill ca, bill tom va han nfra trieu ha mat nutrc nuoi thuy san. i khoans n h'· "'u: da vOi (Ha Tien, Kien Luong) va than bun (U Minh, tU giiic Lon n... . )
C.

vs

?

~

keo deli tlr thang 12 den rhang 4 nam sau. ~Phan IOn di~n rich cua dong bang la dat phen, dat man. ~T.1i nguyen khoang san han che. ~, 3/ SU DYNG HQP LI vA CAl T~O TVNHIEN DONG BANG SONG Cltu LONG: ~NUDC ngot 1.1van quantrong hang dau van mua khf 0 Dong bang song CLru Long (de d6i pho v6'i sl! kho han lam boc phen, boc man trong dat; de thao chua rLra man ...) - Can phai duy tri va bao v$ nguon till nguyen rirng. ~Vi~c dung va cai t90 til nhien khong tach kho! hoar d9ng kinh te cua can ngirot. + can chuyen deh cd cau kinh te, day manh trang cay cong nghiep, cay qua co gia tr] cao, ket hop VDi nuoi trang thuy san va phat trien cong nghi~p che bien.

'V_ kho Mu~

anche:

de

a

su

an

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 33

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendientu.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

+ DOi vOi vimg bien, hu6'ng chinh trong vi~c khai thac kinh H~103 et hop m~t bien vOi dao, k quan dao va dat lien de t90 nen m9t the kinh te lien hoan, + Trang dbi song nhan dan, can chu d9ng song chung vOi Iii bang cac bien phap khac nhau VDi su' ho uc cua Nha nUDc, dong thbi khai thac cac ngnon 1<;1i kinh te do Iii hang nam dem ve

lat.

HAl 42: VAN DE FRAT TRIEN
,t)-

KINH T~. AN N!,NH,puce cAe DAD. QUAN DAD

PHONG
-

a BIEN DONGvA c....

Lue I)IA eUA NU'oe TA GlAu TAl NGUYEN: a) Nu6'c ta co vimg bien rgng lem, bao gtJm: vimg n9i thuy, vimg lanh hai, vung tiep giap lfulh ha~ vimg Fd~.c~,quy.~ne ~nh. ~~, ~ng them 1.l,Ic .. v dj~ b) Nuo" C ta co dleu, kl~n phat men tong h9'.Pkwh te b,en: (' ;:$.:) >I< Nguon lqi sinh v(it: - Sinh v~t bien gtau co, nhat la giau thanh phan loai, Co nhieu 10m co gia ttl ~e~o. Co nhfrng 10m quy hiem, can phai bao v$ d?c bi$t. , .. - Ngoal nguon 1<;1i tom, rna, muc, .. bien nUDe ta can co nhieu d~c? ca, c nhtr doi mOj, vic}t" h~i ~~:, bao ngu, huyer... Co nhieu loai chim bien; yen la m~t hang xuat khau co gia m cao. .L'\~~ >I< Tai nguyen khoang, dau rno va khi dot: ~ - DQC ba bien co nhieu vimg co meu ki$n thuan lqi de san X" ""i. - Vimg bien co nhieu sa khoang co trO'luqng cong nghiep: ~fan, cat tr2lng (nguyen li$u quy de lam thuy tinh, pha Ie). , - Vimg them luc dja co dau-khi, vOi nmeu tiepo ~c phat m$n, tham do va khai mEM
~?

11 vUNG BIEN

vA

~?,;

<"\~

so

to

cx.,~~

~v

rna

s..~"

thac. • Bi~n va v~n bi~n ~lIck ':' cO, di~ ki~ Pba~~iaO "hong v(ln ,ai bi~n: - Nuae ta nam gan cac tuyen hang hal quocIil. BIen Bong. - DQc bo bien 19i co nhreu vimg bie' lc;ti cho xay dung cac cang nuoc sau, Nhieu cua song cfing thuan IQ'icho xay dung - NUDe ta co nhieu meu kien thuan 1 at trien du Iich bien - dao: - SuOt ill' Bac van Nam co ~eu'~ f9ng, phong c~nh d~p, khi hau tot thuan 1<;1i cho phat trien du lich va an duOng. .., "'-- Nhieu hoar d9ng du Iich th~~nuOi nLtDc co the phat trien. - Du !jeh bien - d~o daIJg lQ~hinh du lich thu",hut nhieu du khach, '" 21 cAe I)AoA VAN· Y NGHiA cmEN L oc TRDNG FRAT TRIEN KINH TE vA BAO VE AN NI BIEN: a) Thugc vimg bi ..c ta co han 4000 him lem nho: - Co nhLfn~. a g ~ (Ian nhtr Cat Bau, Cat Ba, Ly son, Phu Quy, Phil Quac. - Co nhO'ng .. m 19i thanh quan dao nhu' Van Don, Co To, Cat Ba, quan dilO Hoang Sa, quan dao. Trv'. . , quan dao Con Bao (can gQi.la qUa.n dao Con ScJn. , quan .dao Nam D.U, ) quandao~~ .. - C~a quan dao t90 thanh h$ thangtien lieu bao v$ dat lien, h$ thong din ell'de n~DGot.il...'\l~):a bien va d9i duong khai thac co hi$u qua cac nguan I<;1i ung bien, hai dao va v the~~la. ~'JVj ... ~ang ~inh ~hu q~yen C'u~.n~~c ~a do~ ;;Di <;,ac~ao va q~lan dao c~ Y.' i~~ nghla 1;1cd sa kh~ djnh chu quyen cUa nuoc ta dOl Val vung bien va them luc dla quanh dao. b) Cae huy~n nU'6t ta 2006): - Huy$n dao Van Bon va huyen dao Co To (tlnh Quang Ninh), - Huyen dao Cat Hai va huy$n dao B9Ch Long VI (thanh phD Hai Phong). - Huyen dao Can Co (tlnh Quang Trj) - Huyen dao Hoang Sa (thanh phD Ba Nang) - Huyen dao Li SOn (tlnh Quang Ngai) - Huyen dao Truong Sa (tlnh Khanh Hoa) - Huyen dao Phil Quy (rlnh Binh Thuan) - Huy$n dao Con Dao (tlnh Binh Thuan)

aao

aao a

(aen nam

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 34

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ e h uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~u Ue-1I..l -

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

31 KHAI THAc TONG HOP cAc TAr NGUYEN VUNG BIEN vA HAl BAD: a) TiJli sao phai khai thac tong h9'P: - Hoar dQng klnh te bien rat da dang. Chi co khai thac tong hop m& dem lc;lihi~u qua kinh te cao va bao v~ m6i truong.
- M6i tnrong bien la kh6ng ehia d~t duQ'c. MQt vimg bien b] a nhiem se gay thi~t hc;li cho ea vimg bO' bien, cho cac vung nUDe va dao xung quanh. - M6i trUO'ng bien, do sl/ bi~t l$p nhat dinh cua no, kh6ng gi6ng nhtr tren dat hen, lc;li do co di$n tich nho, nen rat nhay cam truce tac dQng cua con nguaL b) KIwi tiuic wi nguyen sinh v.fJt bien va hai dao: - Can tranh khai thole qua mire ngudn 19'i ven ba, cac dOi tUQ'ng danh bat co gia~. . ' te eao, cam kh, '6ng sLr dung cac phtrong ti~n danh bih c.0 tin,', h chat huY, di$, t ngnon, lQ'L " ," : Vi$e p~at trien da~ bat xa ba ~ilip ,kh~,' th~c tat ~On ngudn 1<;1ihai san, d~ t11 ' gi6p bao ve vimg trot, vimg bien va vimg them luc dta cUa nuoc tao ~" c) KIwI tai ~guy~n kh~cing san:, , 'A', - Nghe lam muoi phat trien manh a nhieu d!a phucng, nhat la a Du 'kt.llill Nam Tnmg B9. Hi~n nay, viE$esan xuat mudi cong nghi~p da dl/dc tien hanh va dem .. g suat cao. - Vi$e tham do va khai thac dan kill tren vimg them luc dia da d manh. Vi~c khai thac cac rna khi thien, nhien va thu hOi khi, ' dong hanh, dua vao dat ~~~ mo ra bUde phat trien m& cho ca~g ng~,i$p la:n khi ~ong, lam phan bon, san xuat di$n QJ~ll' L
A • " ?, .. " ~,,~ ,.

- Huyen

~,:'!

diw Kien Hai va huyen dao Phil Quae (tTnh Kten Giang).
~ ~ ,

'7

'a

~ac

~)C,~~trun",t tr~etn,~Ud,~~~:~~~ d,. duoc nang cap, nhieu.b~~Oi diroc d,l,la van kh,ai thac, , - Dang clui y la cac khu du ljch Hc;I Long-Cat Ba~"~(~ Quang Ninh va Hai Phong), sam San (Thanh HOIl), CLra La (Ngh$ An), Nha Tratl~~ anh Hoa), Viing Tau (Ba Ria-Vfing Tau). .. \ e) Giao thong v.fJn tili bien: ~~ .. , - Hang IO~U. cang hang hoa 16'n d.. dl!Oe. cai tg a dip (cum eang Sill Gon.' cum cang Hai Phong, cum cang Quang Ninh, cum can~ ~D~ ...) - MQt sa ding nUoc sau da diroc xay d~~fii Lan, Ngbi son, Viing Ang, Dung Quat, Vfing

Tim ...)

~Hang I09t cang nho hon da diroc .. ~ :l~g. Hau het cac tlnh ven bien deu co cang. - Cac tuyen v~n tai hang hoa va ... ach rhtrong xuyen da nOi lien cac dao v6i dat hen gop pharr quan tr9ng van vi~e pha· . te - xa hQi a cac tuyen dlw. 41 TANG CUONG H 61 cAc NlIOC LANG GIENG TRDNG GliU UYET cAc VAN DE VE BI EM LUC DIA: - Bien Dang la g cua Vi$t Nam va nhieu nutrc lang gieng, nen ean tang ctrong vi$c doi thoai, h. Vi~t Nam va cac nutrc co lien quan, - MOi co i$t Nam deu co bon phan bao v$ vimg bien va hai dao cua dat nuoe, eho hom nay~lf.ii e he mai sau. ,' ••;"Y BAt 43: cAc vUNG KINH TE TRQNG BIEM
r • ~A

~C'~

1/Dir'h~~

~nh ~~ t;9n~ diem 1~~.. g h,9i ru day nhat cac meu ki~n phat trien va c6 y ~~y~t dlnh_doi ':,C1i ne~ ki~h te ca ntroc. - M9t so di?c diem ehu yeu: + Bao gom pham vi cua nhieu tTnh, thanh pho va ranh giOt co the thay doi thea thOi gian tuy thu9c vao chien Iuoc phat trien kinh te - xa hQi cua dat nUde. + HQi tu day du cac the manh, t$p tmng tiem 11/ekinh te va hap dan cac nha dau tU. + Co tl trong IOn trong tong GDP cua quae gia, tao ra tOe d9 phat trien nhanh cho ea nude va co the ho uc eho cac vimg khac, + Co kha nang thu hut cac nganh mot ve CN va djch VI,J de ~6 nhan r9ng ra roan quae. 21 QuA TRiNH HiNH THANH vA TRue TRANG pRAT TRIEN: a) Qua trinh hinh thimh: (Xem bang 43.1 trang 1951 SGK) b) Thl/C triJIngphat trien kinh (Xem bang 43.2 trang 196/ SGK)

eo

tu

ts:

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 35

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org
3/ BA

T'" li~u c h uan kien th' l.~ nang ~ .o '" ill UC-1I..l

£).la

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

VONG KINH TRONG DIEM: a) Vung kinh trt;mg phia Bae: - Di~n rich gan 15,3 nghln km2 (4,7% lanh nl1dc tal, sO dan hen 13,7 tri~u ngl1bi nam 2006 (chiem 16,3% dan sO ca nl1crc), gom 8 tlnh, thanh pho chu yeu thuoc dong b~lng sang HOng. * HQi W ulang doi day du cac the mt;lnh de phat trien kinh te - xii hQi: ~ Vi tri dia li cua vimg thuan lc;ticho vi¢e giao luu trong nucrc va quoc teo ~ Ha NQi la thu d6, dOng thbi cling la trung tam chinh tri, kinh te, van hoa thuoc lo~H nhat cua ca nUDc. - Hai quoc lQ 5 va 18la hai tuyen giao th6ng huyet mach gan ket ca Sac BQ n6i chung vai cum cang Hai Phong - CM Lan, - Co ngudn lao dQng VDi SOlU,' g Ion, chat lUc;tng van lOi?i hang dau cua, ca nl1~ ~ ~ - Co lich sLrkhai iliac Hiu dbi nhat nUcrc ta vai nen van minh loa nUDc. - Cac nganh c6ng nghi¢p phat trien rat sam va nhieu nganh co y nghia toan~~h(; cac ~~~e ve gan nguon nguyen li~u, nhien li¢u, khoang san, ve nguon lao dQ~Ml1bng tieu

te

TE

diem

tho

Ian

c....

<"'\ ~

- Cac nganh djch vu, du Itch co nhieu dieu ki¢n de phat trien. ~ "\.~ - De vung kinh tr9ng diem Bac BQ co vi the xCrng dang h~dn bl'l'en kinh te cua ea y" m,Qt van ~,e chu ~~,"""ulie,n ' ntroc, eanAph~i t~p ~n, g gi~i qu et qu ,cac ng~h kin, h_te .. .o

cac ~~~~i;~~;,,~h,ga7~~~~~~,P~;~ ;;, canh tranh tren th] trUdng dong thdi vdi Vl~C phat men ca~~g~ghi~P tap trung, - Ve dich VI,J:dni trong den rhirong mal va cac h~~. dich vu khac, nhat 103. Ijch. du - Ve n6ng ngbi¢p: can chuyen dich co cau ng~\" l16ng SX hang hoa co chat lUQ'ng ~~ \ b) Vung kinh tr(;mg diem mien Trun~. ~ - Di¢n rich gan 28 nghin km", sO dan 6, n ubi nam 2006 (chiem 8,5% di¢n rich nr nhien va 7,4% sO dan ca nUDc), gom 5 tfnh,~ hO, tir ThLra Thien Hue den Binh Dinh, * Trong vilng co nhleu the mt;lnlJ...~t trien kinh teo - Vi tri c~uyen tiep giua cac .' ~ Bac va phia Nam.qua quoc IQ 1A va tuyen dubng sat Thong Nhat, c6 cac san bay Dl ~~, Phii Bill, Chu Lai va la eLra ngo quan trong th6ng ra bien cua cac tlnh Tay Nguyen va ao, thuan lqi cho phat trien kinh te va giao luu hang hoa, ~The manh ve khai tha op till nguyen bien, khoang san, rung de pbat trien djch vu du lich, nu6i trang thuy s. nghi$p cbe bien n6ng lam - thuy san va mQt sO nganh khac nham chuyen dOi cd CEl eo hirong c6ng nghi~p hoa, hi¢n di?i hoa. ~ Tren lanh thO~ . hi$n nay dang trien khai nhCtng du an IOn c6 tam cO quoe gia. Trang tl1dng lai s~anh cac nganh c6ng nghiep trong diem, phat trien cac virng chuyen san xuat hang hoa nf '$p, thuy san va cac nganh thuong mai, dich VI,Jdu lich. e) Viln tr{'ng diem phia Nam: - Di gan 30,6 nghin km2 (hen 9,2% di$n tich ca nlrdc), sO dan 15,2 trt¢u ngUbi roan quoc) nam 2006, baa gam 7 tlnh va thanh pho chu yeu thuQc D6ng Nam BQ. a khu vue ban Ie giUa Tay Nguyen, Duyen hai Nam Trung BQ v6i DOng bang s6ng ~ g, t~p trung day du cac the manh nr nhien, kinh te - xii hQi. '0+ Till nguyen thien nhien nOi trQi hang dau Ia cac me dau khi them 1I,JC dia. + Dan ctr d6ng, ngudn lao dQng dai dao, c6 chat lirong. + Cd h~ tang, cd sa kl thuat nrong d6i tOQt va dong bQ. + T~p trung tiem ll,l'c kinh te manh nhat va c6 trinh dQ phat trien kinh te cao nhat so v6i cac vung khac trong ca nUdc. ~ Trong nhO'ng nam tai, c6ng nghi¢p van se la dQng Ilfc cua vimg v6'i cac nganh e6ng nghi$p co ban, e6ng nghiep trong diem, c6ng ngh¢ cao va hinh thanh bang 109.t khu cong nghiep t~p trung de thu hut dau tl1 trong va ngoai nutrc, ~ Cimg vai c6ng nghi$p, cac nganh thl1dng m~i, tin dl,Jng, ngan hang, du Ijch ... dUgc tiep tl,JCday m~nh. cao.

n~ec~::!:nr~;
te

te

so,

~,:Q:u~a~6":~

-i

e

A

a

sa

a

________________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 36

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendientu.org

Till li$ll ChUaHkien thlrc-kl nang eta Ii 12- THPT Buon Ma ThuQt (2009-2010)

~b=u=iv=a=nt=ie=n=b=m=t@=g=m=a=i~ I. c~o~m~_

Page 37

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T'" li~ Ch nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~1l UC-1I..l

£)'[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

eACH VE BIEU

KY NANG

DI'A L Y

no D!A t.t

21 Hooiing daiin thiiic iiaeni: kyo naeng yeo bieiiu noa trong choong trinh SGK Noa Ii loiip 12: 2,1. Naec riieam cuOa caLICloa'ii va0 darng bieau rioa 1. Bieciu noa "ooong ("oa tho ) : thool2lng riook saO du'ing fiea thea hiean moat bean trlnh ,rioang thaul phaut trlean (taenq giaOm .blean thlean ) cuua moat fia'ii loo'ing , 2 hoaec 3 ria'ii loo'ing ( hiean too'ing ) qua thoi21igian , a> Bieau rioa thea hiean 1 fia'ii loo'ing : Ve6 hea trulc tela fioa vuoanq qouc (1

trutc tung, va

(% ) - thooemg lae tuyeat fioai ) ,
121, 121,

1trufc ,hO, nh ), ' (ve6 0,u giau tro tuye, at rioai hoa,e,'ctb~'on -,Oai a

_______________

b> Bieaurioa thea hiean 2 hoaec 3ria'fi loo'ing :Ve6 hea trulc toia fi~' 'g qouc (2 trutc tung vae 1 trutc hoaanh ) , (ve6 au qlau tro tuyeat ' i oaec tOong fioai (%), .. ,n.~ 2.Bieau fiod coat (thanh ngang ) .cou thea fioorc sou du'lng ~~)~u hlean rioang thalli Phaut, trlean ,S, 0 saunh toong q,uan vea fioal,ou~nc l'a.~"'ria'ii loo'ing , 2 fia'ii loo'ing hoaec nhieau riall loo'ing .hoaec thea hiean c~ 'hai21nh phaan cuu," m,0, at,toang th,ea ,( T,uy ,n,hiea, thooi21ng ha,y fiook s~"" a n I 9 ilea th,ea hiean toong quan vearioa loun gi06a (1 ) , cauc ria'ii loo'ing ) , a> Bieau fioa coat fion : thea hiean toong quan fioa~n.. ,uOa 1 fia'fi loo'ing qua thoi21igian ,Veo hea trutc tora fioa vuoanq gouc,th"bt veo au giau tro tuyeat rioai . .. b> Bieau rioa coat nhoum : thea hiean t60ng\q.~~oa loun cuua 2 hoaec 3 fia,!i loo'ing qua thoi21igian ,Veo hea trulc toia rioa 'iilU~~g gouc .veo au qiau tro tuyeat fio,~~r go~p 2 hO,~ec 3 ~~,'iiloO'~ngtrc:ngm..~,' , rn I~'ii lai21~, o~t n~oum :,(~aem m tho~ nhaa,~,- nhoum thou nhaat ,naem~~~ -nhoum thou hal ,naem thou ba nhoum thou ba .. ,), ~ ...... ",...". C, ,Bi,ea fi, a ,coat, Ch, a ng: t,hea l " > u o caau, ,thai21n pha,an c,,u moat toan,g, h : ua thea vas so saunh toang theO fi a nhieau naem , Cou thea ve6 trong hea tru'ic tota rioa hoaec khoanq B n ea truic tota fioa vuoanq qouc .veo 00 giau tro tuyeat fi0i3i hoaec giau t 9 fioai (%) ~thooi21ng lae giau tro toang fioai 3 , Bieau fioa hlnh - hlnh thoo n du n hlnh tro n : thoal2lng duenq fiea thea hlean quy rnoa caau thaenh phaan cuua moat toanq thea, Chee vee fiook 00 g~'autr' " oai (%) , a,> Bieaurioa the co caau thai21nh,phaan cuQa, moat toang thea tron,9 1 naern ,X6u If, ','u vae chuyesn sang soa % , ve6 1 hlnh troen cho naern riou . ~ b> Bie,a~', ','t~n, ea hiean, ca, ca,au th,al2lnh p,haan cuua m,o, toang, thea. qua 2 at, naern .h naern (teal fia laa 4 naern , thoanq thooi21ng lae 3 naem ) : Xou If soa, li~~'Y ' chuyean sa,ng sea % ,ve6 2 hlnh troen cho 2 naern ,3 hlnh troan cho ~, ,( chuu yu fiaet 2 ,( 3 ) hlnh troan ngang nhau vae tfnh toaun, nh baun kfnh ( r) cuua 2,( 3 ) naem rioo , 4. . au noa keat hOi' coat vaB fiooBn : thoal2lng qoarn 1 coat + 1 fiooi21ngfiea thea hlean caO fioang thaui phaut triean vae toang quan fioa loun giooa cauc fiali loo'ing ( bieau rioa coat thea hiean toong quan fioa loun r bleau fioa fiooi21ngthea hlean fioang thau) phaut trlean ) qua thoi21iqlan iChee veo fiook ou giau tro tuyeat rioal , 5.Biea u fiod mieim (thOi'c chaat la« bieiiu fiod fi60Bng (nou tho ) : thooi21ng fioo'lC saO du'fng fiea thea hiean caO co caau vae fioang thaui phaut trlean cuua moat fioai too'ing (1 toa,ng thea) qua thoi21igian , chee ve6 fiook, 00 giau tro toang rioal (%), 2,.2, Cauch cho'ln loa'ii ,da'ing bieau fioa nhanh -fiuung : ".. :, Nguyean taec chung bu iva ntien bmt@gmai I.co m

~\:S

0,

,:-0,

0

,

,

Page 38

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendientu.org

T'" li~ Ch nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~1l UC-1I..l

£)'[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

a> Caen cou vaeo fiaec nieam cuua cauc loaf vae daIng bieau fioa na6 bleat ( baenq cauch ghi nhou .thuoac ). b> Caen cou vaao baOng soa lieau na5 cho ,trong baOng soa lieau na5 thea hiean tean na'iiloo'lng ,baa nhleau na'ii loo'ing , giau tro tuyeat fioai hay toong fioai ,th00i gian -bao nhleau naern , cauc soa lieau cu'l thea nho thea na00 .... v ...v ... c> Caen cou vaao yeau casu cui thea cuua flea ( phaan choo vieat ) nea xem yeau casu gl ? cou thea hiean soT blean thiean khoanq ? Taeng , qiaum nho thea naeo ? tha0i gian fi,oak ghi nho thea naeo ? vf du 'I 1989- 2000 seo khauc vaui cauch ghi 1989 / 2000 ( Moat bean thea hiean thoel gian t00 1989 riean 2000 , coen moat bean thea hiean th00i gian 2 naern : naern 1989 vaa naem~~) ; cou so sau,nhnoa loun khoanq ? cou so saunh co c, au khoanq ? neil baei r&.~u a yu , chuu giaui , chuu thfch gl khoanq ? ... V ... V ... * 50'1 keat ha'ip fioang th00i cau 3 caen cou trean cho pheq ng ta xauc fi6nh moat cauch nhanh chounq vae chfnh xauc .Vieac ghi" ae quan troinq nhong caul quan tro'ing hon lae voaa keat ho'lp voaa 10 .. daan cauc 10aH,da'ing bleau fioa khoanq thfch ho'ip nea choin 10aTi,dat }J\Q fioa fiuung . ... : Cauc vi du;' minh ho;'a cur' theci cho v' ~chor'n loaU van dai'ng biellU nod: : Vf du'i 1 : Cho baOng soa lieau sau: ~~ (% GDP tinh theo Baling cO caciu tocing sailn phadm tron~~c giau hieiin haenb. ) : "~""y
.0

1990

1995

38,7 22,7

27,2 28,8

phacim

trong

noouc
199 6

phaan

thea

198 5

198 9

199 0

1995

199 7

1998

Noang-La ~g~ng~
0'
I

A

40,2 27,3

42,1 22,9

38,7 22,7

27,2 28,8

27,2 30,7

26,2 31,2

25,8 32,5

32,5 35,0 38,6 44,0 42,1 42,6 41,7 g, sa,' phaam '~ e,.5bieau no, thfc,h ho'ip nhaat the~ hiean ca, caau ,toan a On DOUC 1985 -1998 t00 dui 1 ta choin bieau fioa hlnh troan : 3 hlnh troen thea hiean 3 naern 1985/1990/1995 ,fiaet ngang nhau, balm kfnh 3 hlnh troen khauc nhau . Lf do choin : thea hiean co caau cuua moat toang thea qua 3 naem, soa lieau %, cou 3 10aH bieau fioa thea hlean co caau (hlnh coat .hlnh troan .rnlean i.bieau fioa miean khoanq harp If ,VI khoanq yeau caau thea hiean noang thaui phaut triean, maet khauc bieau fioa rniean khoanq thea vee fiook 00 soa lieau thoel gian chee cou 3 naern (4 naern troO lean) .chee coen bieau fioa coat vas bieau noa troen thl bieau fioa. coat khoanq ChCE thea hiean 3 coat choanq trong thoeiqian 3 naern cuOa 1 loaf fia'ii loo'ing ... Nean 00 fiaay bleau fioa hlnh troen lae harp If nhaat

______________

bu iva ntien bmt@gmai I.co m

Page 39

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org *60

T'" li~ Ch nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~1l UC-1I..l

£).[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

VI du·I 2, ta la·li choin bieau iloa miean , chou khoanq phaui bieau iloa troen ...Troouc heat, bieau iloa troen khoanq thea hiean nhieau naern, khoanq thea hiean fiook iloang thaul phaut triean cuua co caau toang saun phaam qua nhieau naern: bieau fioa miean voaa thea hiean ilook co caau toanq saun phaarn trong t00ng naern la"fi voea thea hlean fioang thaul phaut trlean cuua toang saun phaarn qua th00i gian, v00a fiuung voui baunq soa lieau la'li voea phue harp voui yeau caau cuua ilea baei . VI du"l 3 : Cho baunq soa lleau sau : Baung caun caan xuaat nhaiip khaeiu cuua Vieiit Nam kyo1989 -1999 {Trieiiu Ruiip - Noci 10) : ( Sgk Noa Ii 16up 12-trang Naf
m

Tuang so a

Xuaat

Nha ap

4511,8 1946,0 2565,8 2404,0 5156,4 2725,4 ,5121,4 2580,2 2540,7 13604, 5448,9 8155,4 3 11540,0 11622,0 1999 23162, 0 Vee bieau fioa thfch ho"lp nhaat bieau h~·'" . uc giau tro toang sea , xuaat khaau ,nh,aap kh,a,au, vaeo eaue, naern 'I -1992-1995 vae 1999 . VI du"l 4 : Cho baunq soa lieau sau : ~ Boung toeing tro giau" cit ,nhoiip khaeiu Vieiit Nam th60i kyo 1985 -2000 (Trieiiu Ruup X~ .. a ) : ( Toiip baim fioa Noo n lOup 12 - trang 21 ) : ~~'<.,. 1989 1990 1992 1995

khaau

khaau

Caito

198Y"

Na em

,9 698,5 1857,4 5,0 1038,0 2757,0 156,4 2404,0 2752,4 5121,4 2580,7 2,540,7 9880,1 4054,3 5825,8 18399,5 7255,9 11143,6 20859,9 9360,3 11499,6 23162,0 11540,0 11622,0 2000 29508,0 14308,0 15200,0 ~ .. Iea,U fioa thfc,h ho"lp nhaat the,a hiean 56"1 thay fioai gia~ tro xuaat , th00i kY0 1985 -2000 ou nooue ta . ·13 ta choin bieau fioa coat nhourn ( Toang sea + xuaat + nhaap cuua t em ) lae thlch ho"lp nhaat VI cou 3 ila"li loo"lng , giau tro tuyeat iloai , so saunh t60ng quan fioa loun qua t00ng naern (1989/1990/1992/1995/1999) ,vo0a phue harp vaui baOng soa lieau vae voas phue harp voui yeau caau cuOa ilea bael . *60 VI dul 4 ta chotn loaf bieau fioa miean lae fiuung nhaat VI nou thea hiean can co casu xuaat .nhaap trong toang giau tro xuaat nhaap khaau vae soYthay fiaai cuua toang giau tro naey qua thoel gian (to0 1985 fiean 2000 ) ; v00a phue ho"lp voui baQng soa lieau vae voea phue h6"ip voui yeau caau cuua fiea baei, cauc loaf khauc khoanp thfch ho"ip .Neau chorn bieau iloa coat nhourn thl laYi khoanq thfch ho"lp valli yeau caau cuOa flea baei .

Xuaat khaau

Nhaap khaau

1988

198.5

~u

______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page 40

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendientu.org

T'" li~ Ch nan kien th' l.~ nang .o '" ill ~1l UC-1I..l

£)'[a

li 12 -'THPT B uon M a Th not (2009 - 2010) ~ ~ ' '

yu : qua 4 VI du"i so saunh oQ trean vae trean thole tea, cou thea baunq soa lieau -voui cauc doo lieau trong baQng qaan gioang nhau .thl ta phaui chuu yu so saunh flaec nieam cauc loaf , daYng bleau rioa ; chuu yu nhieau riean phaan ch60 vieat 0 yeau caau cuua nea baei, cauch ghi soa thoel gian ( naern ) t00 riou loaf bou daan cauc loaii khoanq thfch holp riea cho"in 10aH,da"ing bieau floa nuung
1 . Bieau 2,3, Caisch thoic hieiin nhanh nod "oonny ("OU tho) :
viedc yeo caiic loai'i bieau floil :

» Lou

):>Veo hea truic tola floa vuoanq qouc .xauc rionh tee lea thfch ho"ip vaui tee lea CUQ, a,t00 giaay" veo.jrean t,ru"ictung 9hi,9,iau tro n,hOQ,n, ihaat (0), au gouc t~·i, floa , ghi giau tro loun nhaat ( trong baQng soa lieau ) oQ phaan cuoal cuua tr : , U fiou chia cauc giau tro chaun (10/20/30/40; hoae,c SO/I,00/150/200) .T~l(J Ic hoa0nh, ghi soa naern flaau tlean a,Q qouc tara rioa , n,aem c"uoai trong<b'.tQ~ sea lieau oQ phaan cuoai cuua trutc ,sau flou chia khoaunq cauch nae(l1 ~~6ung. ):>Caen cou vaeo soa lieau cuua t60ng naern t60ng 6ung I ··ort duenp cauc daau chaam ghi nhou .sau flou ga"ich neal cauc daau chaa Ii voui nhau
A

~ev!it;!OhU t~:t!n.~orita~~0~9... ht I-~~h' 'h... ·· .... , 'I .. , ,. eo ea rurc ora noa vuoang gouc , xauc non a= ~~C , orp VOUItee ea c~Qoat_?0,g~~~y veo .sau riou chia trean truk, tU,n9xtB~.noa0nh toong to"i nho bieau noa nooenq ., ',~ ):> Bieau noa coat non ( chia vae khoanq c~ia:~Ung cauch naern ) , coat nhourn ,khoang chia khoaQng cauch naern "bl~~~ coa,·tchoanq khoanq chia khoaunq cauch naern ; cou thea khoanq dU~ a truic tora noa . ):>Sau khi na6 chia trean 2 trulc x~on ~" "en cou vaeo soa lleau trong baunq soa lleau cuua t60ng naern ., runq laan loort duenq cauc daau chaa,'m ghi nhou ,sau,' riou dU0ng~a' aau chaam cuua ca,uc,n,aem, laern trung flieam cuua cauc fioain thaunq -, nh klch thoouc cuua cauc coat ( kfch thoouc cauc coat baen"g nhau .. h\ ~ D"ipnhaat lae 1oa Ii giaay voQ ). 3 . Bieau nou trogn : ~""" ):>MoQ khaau rioa com ~~pa 'fJ)rr (r) baun kfnh flea xauc rionh tee lea cuuahlnh tro0,n sao cho toong 6u ,'" i tee," lea cuua t00 giaay veo .sau fiou keu ri660ng baun kfnh qui ribnh o~ .h (gi00) - trean maet rioang hoa giaay ) ,. ):>Caen cou va0o~' }t~ na6 nook chuyean floai ,x6Q If ( sea lieau thea -e soa t60ng fioai % rl " oa (O) - soa flo loo"ing qiauc ,sau nou Iaan loo"it veo : flaH looIng na00~, o~, , ' t,ro loun veo troou,e ,ria"iiIOO"ing,n,a00 cou qlau tro nhoQ ve,6 ' sau (veo laa ~Ytheo chieau quay cuua kim fioanq hoa ) . ):>Naet~( ~, thoouc riorioa vaeo noo0ng (r) caen cou v,a00 s, a floa cuua fiail o loo"ing - " lean trean th60uc no noa chaarn nqoael ri600ng troen nea ghi nhou, sa~-~ ai chaarn vaao taarn cuua n600ng troen.Doch chuyean tho6uc rio floa -, ..00ng v60a, veoriea veo tleap cho ria"ii loo"ing thou 2 , toong to"i cho flaH thou 3 ,thou 4.,.. 4 ieau nod keiit hoi'p (coat + nOOg"y ): ):>Veo hea trulc toia rioa vuoanq qouc .veo 2 truk tung vae chia trean 2 trulc toang to"i nho bieaunoa rioa thb,chia khoaunq cauch naern trean tru"ic hoaenh, chia giau tro trean trulc tung cho riaOiiloo·ing coat vae ria"ii loo"ing rio60ng vaui cauc non va khauc nhau: VI duf giau tro coat cou flan va lae 10 .thl giau tro flo00ng cou rion vo lae 5 ( nho vaay coat vae rioa0ng sea cou so"i keat ha"ip Valli nhau ) . ):> Caen cou vaao soa lieau trong baunq ,veo giau tro - coat tr66uc, giau tro no00ng sau, cauch veo toang to"i nho cauch veo bieau rioa coat vae veo bieau floa rioo0ng .
A , ,_,

_______________

bu iva ntien bmt@gmai

I.co m

Page41

http://www.violet.vnlvantien2268

Thuviendienw.org

T"" li~ Ch uan kien th' l.~ nang .o '" ill ~1l UC-1I..l

£)"[a li 12 -' THPT

B uon M a Th not (2009 -2010) ~ ~ ' '

5 . Bieciu fioa mieim : :> Veo 1 hlnh choo nhaat naem ngang ( carnh chieau dote = 4, cainh chieau ngang = 6) , xauc rionh tee lea Wong oung voui tee lea cuua t00 giaay veo , chia o % 00 qoac tora fioa,100 % 00 cuoal trulc tung; chia naem fiaau tiean 00 qoac tola fioa , naern cuoai cuenq 00 cuoal trulc hoaznh ,chia khoaOng cauch naern t00 naern naau fiean naern cuoai . :> Caen cou vaeo soa lieau % fia6 cho hoaec soa lieau fia6 chuyean rioai t00 sea lieau thoa sang 5003% ,Iaanloo"lt ve6 fia"ii loo"ing thou 1 t00 dooui lean ,sau riou ve6ria"ii loo·lng thou 3 t60 trean xuoanq (co caau cou 3 thaenh phaan ), ( co caau cou"4 tha0nh, ,Phaan , veo laa,n Ib,.O,"it,fi,a"ii 9 th6u 1,tho,U 2 to,,0d60ui I~ean fia·ii ,loO.I,.n, loo"lng thou 4 t00 trean xuoanq ) .Cauch ve6 cauc giau tro cuua t6e - ·Ii Ico·lng qua cauc naern toong to·i nho cauch ve6 rioai voui bieau fio' 9 duenq cauc chaarn gh; nhou sau fiou noal cauc chaarn Ian voui nhau ) ~ , 2.4. Hoa0n thiean moat bieau fioa: , .. C>~\; » Molii moat bieciu i'ioa tholing th60eng goam coli. 3 ph aim ~""" - Tean cuua bieau rica. ~~.." - Phaan thofc hiean ve6 . .L\~~ - Chuu giaOi cho bieau rioa. ~ :> Tean cuua bieau rica tho00ng naem trean bieau n 'at cho6 in noung, g," ,d00ng riaau tlean ,g, i noal dUng, c~u~~,' fiO,a v,a0 fica riieam v,leat 2 d00n h ( phalrn vi khoanq gian ); doenp thou 2 ghi thoei . 6Xou yu nean ghi nqaen go"in, chfnh ~gio6a bieau fi?_a. Vf dui : ~' "~~,
BlEAu

NoA -

GIA TAENG

DAAN

soA -

. :t'''NAM

( 1930 - 1998 ) .. - "Gia, tae,ng daan 5013" : la,0: n,oa,idU~9 ~iean cuua bleau fioa - " vleat Nam " : laa : fiba riieam ~'''';i khoanq gian ) - "1930 - 1998 " : lae : thoei gian ... » Phaiu: thiiic hieiin veo, yea~~ thiiic hieiin fiaay i'iuu carle noui dung sau : - Noai voui bleau rioa tila' .trean tru"ic tung ghi : tean na"ii lo6rng ( Soa daan , saun 160"ingluua .bl an saun IBo"ing luua, dlean tfch , non vo tfnh (trieau ngoo0i .trlea , g/ng, nghln ha, ... ).Trean trulc hoaanh ghi fion vb naern ,vaui riaay fi naern ( cou chia khoaOng cauch naem ). Trean riooeng fioa tho ,ou auc naern , ghi cauc tro soa cuua ria"ii loo"ing ( cou thea lae 5003% ho 003tuyeat fioai tuya theo 5003lieau na6 cho ) . - Noai voui bi ' coat .trean tru"ic tung vaa trufc hoaenh ghi t60ng tor nho noai voui ~ieO, -rioa tho ; trean fiaau moal coat ghi cauc tro 5013cuOa nan 166"ing(so'· . rioal hoaec 5013%) . - NO,aiV~A " a,u fioa hlnh troen ,trong mo,aidiean tfch hlnh re6 quait ,ghi cauc tro ~O~t;' o0ng fiaYi loefing theo giau tro % ; VI dul : 56 %, 32% , 27 % ... Ghi a ,~, oei gian (naern) xuoanq d60ui hlnh troen . Qui bieau rioa keat harp ,ta laem toong tor nho fioai vaui bleau fioa - fioa ~ th ae bieau fioa coat ( chuu yu ghi cau 2 tro sea cho 2 fia·li 16o"ingla0i1oa0ng va0 coat) . -Noai voui bieau fioa miean .trean tru"ic tung vae trufc hoaenh ghi t60ng to·1nh6 bieau fioa - fioa tho ,trong bieau noa rniean trean cauc fio00ng - fioa tho ta ghi cauc tro soa ( qiau tro %) cho taat cau cauc ria"iilo6rng

C'J

_______________

bu iva ntien bmt@gmai I.co m

Page 42

http://www.violet.vnlvantien2268

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPTBuon Ma ThuQt

;- Phaim

ehuii

giaiii

cho bieciu

nod ,yeau

eadu

thOle hieiin. nh6 sau

- Nuung quy rionh cho t60ng loaf bieau rioa :

Vf du"l:

+/
+I

: bieau rioari600ng

.

Z)

+1

D

- Cave ki hieau IUO~

ou chOO vieatii i keem fief! Iaern rOO ki hieiiu; vi duY:

~~

: saQnl6o"lng16ongth6k quacaucnaem
~

/
- ~kf

: soadaanquacaucnaem

fica ..

hleaucaan s6QdUl gmaoosaechoaecga'ich neanrieaphaanbieatcaucria"li 16o"lng khaucnhau.cauckl hieauoQ baQngchuugiaQi phaQitoong6ungvoui kf hieautheahiean trong bieau
... : Cane vi dUI minh hola cui thea cho vieac choin - veo cane loaii choong trinh SGK noa Ii 12

lonp

vas daing bieau i'iOii trong
Page 43

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThUQ1

1) BIEU DO TRON Bang gi6. tr] san lLf(Jng cua cdc khu vl,fc kinh Nam
1990 1999

te nLf6c ta ( dan vj: tl dong)
Djch v!:I 56.744 107.330 Xay dung 33.221 88..047

'" ~ Tong sO
131.968 256.269

Nong-LamNgtr nghiep 42.003 60.892

Cong nghi~p -

each chuyen dOi dan vi

tU soli$u
~

thuc u~sang

.56 h$u
.

%: Muon tinh % cua

42..003xlOO =318

sO do nhan
TLfdng

cho 100 v~~~~:n~ , b?

111968

(%)

,§y'v
~~

50

ne~ay

tl! ta co ang so ~u sau
Nam 1990 1999

J%d) d . th '" d . OL uyen 01 On V! I!c te ra On V!~o. Nong - Lam - NgU nghiep Cong nghi~p - Xay d ",25li~269 kh~ ch
1
R.

>-.."".
~

[ch v!:I 43,0 41,8

31,8 23,8

25,2 _3~~.

~

PlZl

~"'ug nslu1;'p ulflI ugliu'J> aug lI.rhll'I' )(kv,tw'lI

B

Blr;udo quy 2

BIEUDO ,~ Vi du: Ve biel\dY"~_,"_.LL$n 51! chuyen dich cd cau tong san pham trong nutrc thai DO'n vl: (%)

)

'"

~

~ _,r

va cd coutong $onpham trong nUQ'c eee nOm 1990, 1999.

rna

X,,,

ky 1985

-1998.

.

~"'y

Nam
- Lam - NgU' ghiip

1985 40,2 27,3 32,5

1988 46,5 23,9 27,6

1990 38,7 22,7 38,6

1992 33,9 27,2 38,9

1995 27,2 28,8 44,0

1998 25,8 32,5 39,5

~~

~'V"cong

nghi~p - Xay dl!ng Dlch V!:I

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 44

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPTBuon Ma ThuQt lOO~

o
60
2'.:2

o
20
~ _'.
Bleu.do

1

the

5

. 19 .. 19 0 . ] 2,.. ~ 95 • 19 ~ hl~n s\lc~uyd~ d~h cd cau eng san phdm ~ hong nd'ac thdikY 1985 - 199,8 ,.. . ta trong thOi ky 1921

3) Bieu do DUONG: (dU'ang bieu dien hay con gqi la do thi) ~~" Vi du 1: Ve bieu do DUONG the hi$n sl! phat trien dan 50 eua' -1999 ~ Nam 1921 1960 1980 19fK\.~
15,6 30,2 53,7 ~ ~66,2

1993 1999
70,9 76,3

56 dan

(tri$u ngl1ai)

Tl'i'lln~,'i

10

15,6

~o

1 21

Vi du 2: 1999).

Ve bi~u ~O
~,.._

81'u do dlJang ve 5\j ph61 tri~n ddn coo ntioe fa ttong thoi ky 1921- 1999

so

NG the hi$n 51! phat nten dan 56 va san luong Ilia Ci nU6e ta (1981.

"S

•~ ~o

Nam dan (tri~u nguOi)

1981 1984 1986 1988 1990 1996 1999
54,9 58,6 15,6 61,2 16,0 63,6 17,0 66,2 19,2 75,4 26,4 76,3 31,4

san IUQ'ng Ilia (tri~u din) 12,4

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 45

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt Dan :;0 S,in itJl1ng lua Trl~u tim 76.::1

80 70
60

50
31.4
1

115,6 10

17.0

O~
1981
Dlttfng

L-

~

~

__~

~,
10

I'

r; 0

1988

19~O

1096

1999
- 1999)

s5 vO$Cm h.f<;fng luo CJ m/ac 10 (1981 Vi du 3: Ve bieu dO dl1bng the hi$n 51! gia tang di$n tich~~~qng
bteudiAn dan thai gian 1975 -1997 cua nUde tao N~ ~",,"

va nang

suat lua trong

am

DO'" h S~ •. (n~t~tI~a) (n~~:~"
4856 5600 5.704 ~ 602l}...~'" ~... ·.874 19225

,~\;S

\~t~g~:~t
21.2 50.8 27.8 31.9

K

1975 1980 1985 1990

1997 .~~ HD: Vi day co 3 don vi khac ~~ den vi %. A.~O' I~ach tinh nhtr .; Ta lay ~~1975 5600xlOO =1l5.~3(%) ~.~ 4156 ~ ",",,"'

27645 39.0 ..nen din phai dOi sang IDQt don vi chuan, thong nhat 103 (nam dau tien) la 100%, sau do tinh % c.ae.th.IDh phan con 11641xlOO =113,,2(%) 10293

5104xl00=llJ
4856 ~ .

15874xl00 154~l(%)
10293,

.~~
~~

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 46

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThUQ1

THOng tl/ ta se bang 56 h$n sau khi da dot 3 don vi khac nhau thanh mQt don vi thong nhat lil % nhtr bang 56 h$u sau day:

co

Niim
1975 1980 1985 1990
'C

Di~n tfch 100,0 115,3 117,5 124,1 146,0

Sam lUQ'ng Nang suat
100,0 113,2 154,2 186,8 268,6 100,0 98,1 131,1 150,4 183,9

,

1997

300

-~ V

an
200

hJgng

10

--+
1980

- .. -~

ang suat

Di~n tich

o~
. 97S

;1985

-+__~ 1997 narn

H190

Duong bleu didn v~sV gia tang dit)n fich, sanlUQing, nang sual h:'o co nom. 4) BIEU DO Vi dU 1:

co~~~~:;o vs the
~V""'"'"""t

hi~n di~n

a nutrc
1976 3,0

ta (1976 -1994)
1975 5,2 1990 8,7 1994 12,5

~ ~

Nam San luong di~n

Cd Kwh)

.~~
~~

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 47

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPTBuon Ma ThuQt
Ty Kwh

12.5
10

12,5

5

o

1976

)985
dl,n

-~990 ---;'9;;'; ,_
to (1916 - 1994) ~
..L ~

§.~

~

Bi4u d6 $l)lhay del'I,sanlul;ing

a nUd'c

Yidu 2: Ve bieu do d)t the hi$n solU'gng dan. trau, dan bo
DOn

vi: nghin con
1980 2300 1700

a nU'oe ta.3t~~nam

1980, 1999.

Nam Dan trau Dan hi)
COil

1990 199~ ~ 2700 ~31QO ~,~-

Nghin
1500 '.1000 • d. n lrEilu btl 3600

·1000

OdD

3000 2500 2000 1500

:5i6'u

do $0 :1.U<;;tMg

lOCO
500
0 1980
1

Vi du 3: Ve bieu ~~h di$n rich va san lirong eao su ella nuoe ta qua cac nam (1980-1997). -,~~~ Nam 1980 1985 1990 1995 1997 §:::~i~n tieh (ngh~ h:) 87,7 180,2 221,7 278,4 329,4 San IUc;rng(nghm tan) 41 47,9 57,9 112,7 180,7

dan frau,Do cuc n.lJtJ'e ta qua eec nom

0

I ~9

_~'1S

1ID"""~g hai'~g

the hi~n 2 dan

s6.u~~ c6 2 danv!!'ffik ~ (niF' h~ va nghln tan) cho nen {j h~ true toa d(>phat co V! cua 2 thanh pharr khae nhau

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 48

TIiuviendientu.org
Df

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt
nl(hil'! hll SL· ilghi.n tun

300

i

300

150

100
toO

100

o
• DL\'n

ttch

gteo

tron~ kho

D

";m luong cno su mu

8i~u d6 310 sonh dl~nlich va san Ilt~n9 coo $1.1 !~ kM

cuo nl.lac a

Ihol

ky

198,0 -

li997

Vid5)~~~.!?6d~~!~::"-~cot va .UUHgthDrn ~n eli'" b~~~ 'd'''ri... j U: .e •.1eU 0 et . gnra e e~' t\.~n
A A

,~ »r nc h va nang suat lri ua

(1990 2000).
M

~~ Nam 1990~9 Di~n rich (ngbin hal 6042, 6 Nang suat (tiillha) 31,8 • ~95 1997 2000 . 67,6,5,6 7099,,7 7666,3 , 36,9 38,8 42,4

HD: vt bang s6 h$u c6 2 d,On vi khac nh, au~", ' '.~ va ta/ha) cho nen a, h$ true toa dQ pha,i co h, i a true tung the rn$n 2 dOn vi cua 2 thanh ph x-. c nhau va thea de bill yen cau thl ffiQt true tung se ve cQt va mQt true tung se ve dLfbng~ " 103. Qt ket hop vOi dl1bng), C
Own l"h IIKhlD h~I
:'\,lllg I.!!II

7(i66,3

'000

7000
6,0,00

lU·12,A
:JI."

5000
4000 3000
20,0,0

-

65:'9.4

-

~

6765,6
r:.Ib.!.'

7U90,;
r-

.'11."

,J I.~

--

~

t,.lutl

f-"t

1:l.1

5n
,,a

an
2Q 10

1000
199,0

1993

1991J

1997

2,0,0,0

'81'1.1do ,k8'1 t1<;1p gll:to cQI va dJ.l8n.g I~ hl,n d.l n, blin cUtn Hch va, nOnij! suOl lisg eel nem thOi ky 1990 - 2000

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 49

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

MOT

s6 PREPTiNH mUONG
Don vi

G~TRONG

TINH ToAN

1 2 3

M~tdQ
Dan ctr

NgVbiJ km2 Tan hoac nghin tan hoac tri~u tan Kg! ha hay t?ll ha ho~c tarrlha

SanlVc;1ng Wing suat Binh quan dat tren ngVai Binh quan thu nhap Binh quan san IVQ'n LT Ttl' % tinh gia tr] tu $t dOi
Tinh%

Con thuc So dan " Q'" Mat d" Di$n tich San IVQ'ng'" Nang suat x Di$n tich Wing suat '" San 111Q'ng Dien rich

=
USD/ ngVCti Kg! ngVCti Theo
BQ thu nhap
=

4

=

BQ san IU'Q'ng

5

50 h~u
% %

goc

6 7

Lay nam goc 100% tinh cac nam ke tiep

LU'u

y:

1 tan ~ 10 ta ~ t.ooo kg 1 ha '" 10.000 m2

" cf'-"
~-...",

tr. g q~a trinhd~c;:IY...~. . g n?ay cang.•nhi.· .' e,u Ph "on. ..VCIn.. g.?en, thie.t b.i". Y th.u~t dc;:lY.QC ~V?c· .o dl,ln§. ' .k . ~. rong rai theo nh·· g phap day hoc thich hop, Cac phuong uen day hoc mot mat lam thay dOl ph';fClng ph.ap ~~ ..t;uyen than. g, m. khac goP P,.h.an~Oi I?Oi n9i ~ung d.?lYh.QC".va ,,~t r~.ng them kha nang lin~. thuc khoa hoc hien d?li. NhO' van viec 511 dung cac phuong rien ky thuar day hoc na~ m.\1 . day hoc da dem l?li hi~u qua cao.nh~h. M 9t tro.ng nhfrng phutrng phuong tien day .. h~.c ~ . tl't~ l1~c ca tha¥ va don nhan ~a d~Q'c sSt d~ng ~?ng rill ~n_llla flll~: dla ly Vi~t N~m d . . an do - tranh anh giao khoa thuoc nha xuat ban giao due da to chirc bIen soan va xuat ban.

AJMadau Su'phat trien nhanh nhVvfi~. XXI da tao nen nhfrng thi~~ cac Iinh vue hoat d9ng ~

HUONG DAN

HUO ~ SU DUNG A'ILAT SU DUN'-N:'{.q,~l\TD!A r.t Vl~T NAM (Xuat ban thang
.

9/2009)

... .

oa hoc ky thu~t va cang nghe vao cuoi the ky xx, dau the ky ~.t hi$n dc;:li, ong nghe thong tin ... dVQ'c su dung trong tat ca c g VaL Man D ia 1y cling khfmg qua cCl h9i s U dung chUng vao

bo

t~

~o

n:~

Nam 1<1 Qt dang ban do girio khoa, 1<1 Qt t~p hop co h~ thong cac ban do dia ly m m dl1Q'Csap xep mQt each khoa hoc, phuc vu cho muc dich day hoc, co hinh thtrc trinh bay d~p, chat 111Q'ng tOt, mau sac dep, gia ca hop lY. in buivantienbmt@gmail.com ( http://violet. vnlvantien2268 ) Page 50

Allar dla ly Viet

B.INQi dung Atlat dia ly gam 3 phao chinh: -Cac ban do dla ly tl/ nhien -Cac ban do dla ly kinh te xa hQi (nganh) -Ban do cac vimg kinh te Viet Nam

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

Atlat dla 1.9" i$t Nam co tinh thong nhat cao ve co' sa toan hoc, nqi dung va bo cue ban do kha phil V h9'P vOi chU'C1ng trinh h9C t~p dia 1.9"Op 12. Atlat dia 1.9" i$t Nam dU'9'c thanh l~p dtra tren chU'O'ng l V trinh dia 1.9" i$t Nam, n6 men giai cac van de dia ly tl/ nhien, kinh te, xa hqi, di tll' cai chung den cai V
rieng, tll' tl/ nhien den kinh te xa hqi, tll' toan the den khu vue, cac b9 phan, Day chinh la cau tnic chung nhat cua Atlat, Co' sa toan h9C slt dung h$ th6ng ty 1~ hop 1y Oa hqi s6 cua nhau). Tuy nhien cac ban nay kh6ng phai tach rai nhau rna co lien quan mat thiet v6'i nhau, song cau tnic con m9t 56 meu can luuy vi vll'a thieu l?li vtra thira. Tbieu nhieu nQi dung dia ly, thira mQt s6 ban do tt! nhien, a trang da.u bia 2 c6 ba.ng clni giai chung ch.0 cac ban do .song dang 1.era. trong t.lrng han do cRY.e ln e de phat co bang chii giai rieng de de slr dung. NhU'ng trong Atlat dla ly Vi$t Nam khOng~~ 1~~t tr.en rna ",nhie.u.ky ?!.' ~u I;i~~ dun~ ch~yen ~6n c,ua. ~ac ~~.pg~?n d?... da dVQ'c _ .p~ohl n~i bia 2 song van dU'9'c giai thich 0 tren urng ban do, nhieu kY hien bieu hi~n noi dung e e rung ban dole ra nen de a tirng trang ban do thi l?li dua ra ngoai bia 2 gay kh6 khan lr dung. Han nira cuon Atlat dia 1.9" i$t Nam nay l?1i diroc slr dung cho 2 chuong trinh rA' V au; hill trinh 09 khac nhau qua xa nhu' a nl10c ta (lap 9, lOp 12). Neu huong dEm cho trinh d thi kh6ng phil gLf9'. la..i nhU'v~y. b.aI.·.· me.u ki.·~nnho nay chi neu hu .. h9'P lOP. 12 va n .. c t~p 6n~' g slrdl,Jng.Atlat dia ly Vi~t Nam va tuy theo trinh d9 hoc sinh, giao vien se c6 51/ v~n du 0 hqp ly de hoc sinh, giao vien de slr dung, de dOi eWeu, so sanh vOi nhau. C.I NOi dung ~~ HU'ang dan sLrdung cac ban do ,~ • loBan himh chinh Viet Nam .. ~ ~ + T€.n ban 0.0: Ban do hanh chinh \~~ +NQi dung chinh .\ \ hi~~ t?ful vrn .lanh tho ~i~t ~am...gom 63 ~lnh ~ ~g lanh thO, hai dao, vung trai -G~~ V?I ca.' .. p .cA?nU'CJc T~gQuoc; Lao; Campuchi~~"'<,. ~DIen tich bIen: > 1 trreu km", ~ "...., -Di~ndchdathen ' -D,. tich dao; quan dao thuoc tlnh nao tlj-.~g i~n mau nen cua tlnh do. C6 ranh gi61 cac tlnh trong d6 the hi.·~ntentlnh, thanh ph?, te,n thU'(6,~ thanh pho true thuoc trung U'o'ng, cac dLfang qu6c 19, ten cac dao, quan dao, h~ thong s6n~· + Nqi dung phu ~Q-Vi tri Vi$t Nam tren the gi~' . ~~ Bong Nam A -Di~n tich, ten" dan s6 cac tl . '. a ph6 + PhLfo'ng phap the hi~~: -PhU'C1ngphap kh~. h ~ ,$n tich + PhLfo'ng phap sLJ '. . BU', c 1: Cho h~c" O oc ten ban B.U'O.;2: Xac ~~ c giai: ?Dia gi6i ~ ?Mau saOL. \~ ?T. en "\." ?Tf ' g tam) ?Dao, uan dao thu9c tlnh nao, mau sac thuoc tlnh d6 BU'OC3: Cho hoc sinh tim hieu sau han cac tlnh bang each cho hoc sinh tra bang m~n tich, dan 56 cac tInh Giao vien c6 the ren luy$n cho hoc sinh ki nang doc han do bang each d~t diu hOi: -Nh$n xet vi tri dia ly nutrc ta trong khu vue; giap vai cac nLf6'c nao tren the gi6'i? TOi? dq dia ly? -Nh$n xet mau sac cua ban do -Cac tlnh giap bien -Nhfrng thu~n 19'iva kh6 khan do v] tri dja ly dem l?1i 2. Ban hlnh Viet Nam

do

A

~e

c40

.~

A

.L " .....

do

--n:~.

_&~

do

?

~

do

the

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page

51

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma Thu9t

+ Ten ban do: Ban do hinh the Vi$t Nam +N(H dung ehinh -The hi$n net khai quat ve hinh the lanh tho Vi$t Nam -Pham vi ca nuae, bien, dao +N(H dung phu -The hi$n mqt sO hinh anh cac mien nuae ta + PhuOng phap sLr dung Phuong phap dUOng dang tr] ~Doi vOi dat hen: Dimg dang cao ~Doi vai bien: Dimg dang sau + Phuong phap sLr dung: Cho hoc sinh sLrdung ban do vai cac gqi y: ~Ban do nay the hien khai quat tong the den chi tiet -The hi$n dia hinh dong bang; vimg doi filii bang cac mau sac -Vimg dong bang: ~ Cac dong bang

a

ta

Ian

'" ~
~~L

.. ,~

C)~"
<"'\ ,

~(' ~ ,"'-.)

- Nh$n xet cac dong bang -Vimg mii: - Cac day mii IOn ~Huang cac day mii - Cac san nguyen, cao nguyen di~m h~ thai bie~ ? ng~a kinh te -Nhi;ln xet 4 canh quan tieu bi eu d nuoc ta -Vimg filii ::ao: Ppanxirang -CaD nguyen: M9c Chau -Dong bang: Nam B9 -Bien: Vinh Hi;I Long. . ""

~

\~".

-D~;

D6~9 !

~. h~a. .

-Thang b~e nen mau d9 eao, d9 sau ghi cl . xac -Canh cung Dong Trieu b] sai ., , -Day TrU'Ong San c6 pham vi lanh "'~lf:thong nhat 3. Ban dia chilt khmm san m + Ten ban do: Ban do dia e~. san + Nqi dung chinh -Th~ hi~n c~c m~ kh?an . ' ella nuae ta -The hien d!a chat,!a uoc ta -Cac dOi nrong dia ac nhu' phun trao axit; mapbic; xam nh~p axit; trung tinh ... -Ban do nho t:h€.. .. ,!a chat bien Dong va cac vnng ke c~n +Noi dung p ~~ -Ban do nh? ~~ill duOi ciing trang the hi$n sl! roan ven Ianh tho Vi$t Nam + PhuOn ' the bien -PhU' nen ch~t Itrong : the hi$n d[a tang -Ph ap ky hi$u dang dU'Ong: the hi$n ranh giai dia chat, dl1bng dUt gay -PhU' g phap vimg phan be: Cac doi nrong dia chat khac nhu phun trao maphie; axit; xam nhap axit

:a~ .~: ...
do

~"<,.
..

x""""
~~

\~ ~

..'"

\;;:j ~

,~

s,

"

:g lat .cat d hlnh uia

tJ.'

mi)t s6 kh~U VI1._ :~

N.

.

,

-Ky hi$u tren nen mau: Vi du kY hi$u cac rna khoang san + Phuung phap sLr dung: ~Ban do nay dUQ'c sLr dung nham khai thac cac n9i dung d[a chat, khoang san Vi$t Nam nen giao vien the hi$n cho hoc sinh khai thac thea gqi y: ~Nh~n xet d~e diem phan bo cac rna khoang san Vi$t Nam?

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 52

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

~D~c diem dia chat Vi$t Nam: Nh~n xet cac thang dia tang nuae ta (dan vi pharr chia IOn nhat thang dia tang Hi giOi ?ky (h$) ? the (thong) ? ky ? thOi) ? cho hoc sinh doc cac dan vi aia tang. San d6 men cac kien there dil dQe vao hang san: Bi?i (gioi)Ky (h$)The (thong)Thoi gian (tri$n nfun)Pharr bo ~~ ~ ~BaNn dia :.ha~ va ~ac ~g ~e c~n the ?hi$n dia chat vimg ke phan dat hen Vi$t Nam (' ~ do -Moi quan h~ giUa d!a chat vdi khoang san _~ ~ Nhtroc diem:

a

~;~g~l1:~
~e

<"\ V

kh6ng dtJqc giai thich tri'n ban do Ian

~~"

+Ten him do : Ban do khi h~u + N9i dung chfnh: ~'" ~Th~ hi~n khi h~u chung Vi~t Nam ~~ + N9i dungph~: . .~ ~ -Cac ban do phu the hi~n nhiet d9, lugng mua trung binh nam,~~g trang nam + Phutmg phap hi~n -p.huang phap nen eh.Q.Nt lugn_.g: MO.i mi8J? gan Vo! m.9t n~~~ -Phuong phap ky hi~u chnyen dQng: The hi$n yeu to gi~~'a vi du : ~miii ten mau do the hi~.n che d9 gin mila m~-Q\ -. - mill ten man xanh the hi~n che dQ gin mila mil~~"<,. ~Man mill ten the hi$n ban chat gin (n6ng, Ii?~Q- ","- Huang mill ten chi huong gi6 ~ - DQ,lon, ~?i~u ~ai m~ c~~cU'??g d~, PJ.~ . g gi6 manh, y~~ kh~c nhau, lo9i ~i6 ~ac ~a~ . -l!iU'o'ng gIO va tan suat gio bien hi~I1i~~ gro, IU'Q"ng mua, nhiet dQ: PhUo'ng phap bieu do d!nh
L \~ .< ,. . ~ ~

t~n.

c:n

~~ie."'n dO ph~: p.... ~uo'ng phap th~"'. - ... ~ .di?h lU'?ng + Ph;t.ong phap ~11d~... ng: tle~ hanh cac bUde -Bucrc 1: BQc cae mien khi ta ve: -Nhi~td9 ~ utrng mLfa L -HL!.Onggi6

#
.

C?~

r

A

_

~

-Moi quan~-~ gilt ~.B... U'o.c2 : Ph -C6 str pha . -Theam~

g , g yeu to khi tltgng

-Th~a _ -Tn· " ao Hi?ne: -Khong c6 tan suat gi6 trang ban do trang kill ban do clni giai c6 -Tai mQt diem chi d~t mQt ky hi$u trang kill d6 trong ban do d~t 2 (Vi du: Cac diem d~t bieu do Iirong mira, nhiet dQ, huong gin) 5. BalD do d~h- thUc vat va dong vat + Ten ban do: Ban do dat, thuc v~t va dQng v~t + N9i dung chinb: -The hi~n dat, thuc v~t va dQng v~t nutrc ta

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page

53

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

Dat: - The hi$n cac loai di~hchinh Thuc v~t: ~ Cac tham thuc v~t

a nlfDc ta

D9ng v~t: - Cac IOi?i d9ng v~t chinh + N9i dung phu -The hi$n song ngoi -MQt 56 diem quan clf + PhUOng phap the hi$n - Nen chat lirong: - The hi~n cac IOi?i dat, mOi loat dat chiem vimg phan bo rH!ng ~ -Vnng phan bo thong qua cac ky hi~u: Tham thuc v~t; khong co dl1bng vien dCrtdOi?n -Rieng rung quoc gia, diem dan clf dung phuong phap ky hi$u dinh vi d~t dung vi tri n.cti<iNt~ , g do ~ g: The hi$n song ~Ky hi$u di?ng d.L!bn .. + PhLl'Ongphap 511dung: ~N' Giao vien hLl'ang dan hQC sinh slr dung ban do nay b~lng each di tV roan de ~"Q thea ggi y:

C)~"
V

the

-Nhin.' . t;'au sa."".c j$l.Oi?i da.~tnao C.hi. nhie."'unhat ty 'em -DQc tl1ng lOi?i dat ~Nh~n xet sir pharr bo cac tham thuc v~t ntroc ta ~ -SLI'phan khu vue dong vat, doc ten cac dong v~h chinh trong khu vot:: na . . .. , .. ~~

~L

~

\~

..

6. Ban dO die mien tu nhien .. ~ + Ten ban do: Die mien tl/ nhien \~~ AMien Bac va Dong Bac BQ ~~ B.Mien Tay Bac va Narn Trung B9 C.M}en NamTrung B9 va Nam BQ "'~"<,. + NQi dung chinh : "..., -The hi$n cac mien tl/ nhien nUDe ta ~ "" id g +Bl'!9 ;mnh phthl,l '~n '. rd' '~~ .. £N.V n en n If.4 ta _' an d0.' 0 . e hi'" v .. tn !a l'y cac ! uc -Lat cat dia hinh mOt 50 vi tri~ac '. .. -H.$. th6ng song ngoi:'- .D.e dinh h' :a hinh - Cac diem quan cLl';dlfang~. + PhuOng phap hi$n -P~~C1nglh",ap ,dLl'3ng b' ~ hop pharr tang mau d9 cao the hi$n dia hinh, moi tang mau chi nhieu chl so co sO 1 -Phuong phap The hi$n mQt 50 ngon rnii cao ntroc ta + Phuong phap-s Gnip hoc sinh ' n do mien v& g<;1i : y -Dia hinh n~,-'1j ; phu -c..ac day'" Qfu. h. Vi$t Nam: Hoan.g Lien San; TrlfOng sOn ,.. ~ -Cac s~~en; cao nguyen: Ten; vi tri, huang mii cao > 2000m -Cac ~~g bang len, nho -DQc cac lat cat: nol xuat phat (cao nhat) den thap nhat qua nhCl'ng dang dia hinh nao Han che ~C~elat cat aia hinh can chua phu hop nen e6 hinh thanh bieu urong sai cho hoc sinh 7. Ban dO dan sO Viet NaIll

x""" ..

N

a

"\:Shi"~

the

die'
-a ,

:

a

,

a

-c~'M'

re

the

Ten ban do : Ban do dan 50 Vi$t Nam NQi dung chinh: The hi$n d~c diem dan 56 Vi$t Nam NQi dung phu : - 56 dan Vi~t nam qua cac thai ki
w

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268

)

Page

54

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma Thu9t

-Co eau dan sO thea giOi tinh va d9 tuei -Cac diem dan ctr do thi -Co eau dan sO hoar d¢ng thea cac nganh kinh te PhuOng phap the hi~n : - PhUdng phap nen dinh lugng ket hop vOi phuong phap do gi.3i - Phutrng phap ki hi~u Phuong phap dung : ~EliDe 1: Cho hoc sinh dQe ten ban do va ban chu giai - EUDc 2 :Cho hoc sinh quan sat ban do va tra lot eau hoi sau:

su

+ NhA~.n m~. s~.'" _?1~t}~~iCta, ca. e,khu.vl/e ..trong .ea niroc x~t uc - Nh?ln xet mat dQ dan so gtua cae vung - S~ s~h ,m~t d~ d~ SO.'" ~iO'aNca:vnng dO,ng bang va trung du mien ruii, - Tl1 do rut ra qui luc;:tt han bo dan cu' ntroc ta p + Nh ~.n xet 56 dan nutrc ta qua cac thOi ki dl,l'a theo bieu do the hi$n 56 .. + So sanh 2 thap dan 50 vDi cac n9i dung : -Hinh dang thap tuOi noi len dieu gi -r.o cau dan sO thea d9 tuOi, giDi tinh -TI Ie dan 50 thea nhom tuOi ~Xu hUOng phat trien dan sO trong nrong lai do nit ra nhCr'ngthuan lqi, kho khan, bi~n phap giai quyet X.~ + Pharr tich bieu do cel eau dan 50 heat d9ng thea nganh d~~

.. viing ven bien dan Vi$t

,~ '" ~
L \~~

<"\ r~"V
..... '

(' ~ ~~

c,

~'"

-Tu

,L

~

~Tu

huong chuyen dich dan sO

thEea~gh3fulhch h oc SIDh tong k~' d- di'" d an so V· . '" - UOc : 0 et nac em ret .. \. ")Han ehe ella ban do: - Ban do the hi~n dan SO Vi$t NaJil ung khong neu rO nam mID -Ranh giDi hanh ehinh dnh thanh kh6ng c6 gia tr] X",," 8. Ban dan tOe ViE!! Nam ~"<,.
A N A ~"~

do

+N9i dung chinh : ""'-~ -The hi$n sl! phan bo cac dan 19c nUDc iR~")-' -The hi~n. 51! phan bo cac ngon ngu ~&UDC ta

a

NTOh.iA?hi~Ag Psh4l,1d:_A , _ l~-'_~~ - e i?n ... .an t9C co tren uuu . -TI 1$ cac dan t9.; cbfnb n~' PhUOng phap the hien : -.PhUOng phap vim. g pharr~~. ngu tren cac ~~.1~~J;l.Cit Phuong phap sl1 du " ~ -BUDc 1 : Cho ho. QCten

a

.

, dic da A , c fa va so an eUa eac an tge nay
N ?

~~
\~

c the hi~n bang cac mau sac khac nhau bieu rh] cac nhom ng6n dinh hoac xen ke Ian nhau ban do, ban clni giai

~~HD~C 2. c Sinh..dua van kien thue dfl hoc va ban do dan t9c, ban do hanh chinh tra lOi cae cau hOI ~,..". +NUDc.t~Q6 nhieu thanh phan dan t9c? +~C6b :hm~ h$ ng6n ngO' chinh ? ~, .. ,. 5 l! phan bo cac thanh phan dan t9c, nh6m ng6n ngfr( VD : nh6m ngon ngu Vi $t - MIiOng; Tay ai., .. ) +Nh~n xet tl 1$ cac nhom dan tge nUDc ta ? - BIiDc 3 : Rut ra d~c diem chung ve dan t9c nUDc ta Han ehe: ~si,tphan chia nh6m ngon ngO' kh6ng dong nhat giO'a sikh giao khoa va at lat +VD ; - Sach giao khoa ehia h$ ng6n ngfr thanh 3 dong chinh III dong Nam a, Nam DaD, T?lng ?at lilt chia thanh 5 ngUh$ ; Nam - Hm6ng ~Dao, Thai - Kadai, Nam DaD, 'rang -Dieu nay khien cho hoc sinh rat kh6 khan trong vi$c nhan xet, chinh vi v~y phai can vao Sikh giao khoa de nhan biet

::~e.~.... .

a

a,

Han -

Han -

cu

buivantienbmt@gmail.CDm

( http://violet. vnlvantien2268

)

Page

55

TIiuviendientu.org
9. Ban

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

do none nehiep

chune

+Tsn han do: Ban do nong nghiep chung + NQi dung chinh -The hi$n vung nong nghiep chung nU'oc ta -Hien trang sLrdung dat n6ng nghi~p Vi~t Nam + NQi dung phu -H$ thong song, diem dan cU' -Gia tri SEIn xuat cac nganh nong nghi~p, lam nghiep, thuy san -MQt 50 hinh anh mm." h.oa ca.c ciiy trong nong nghiep quan trong h -Ban do ph.1,Jh.e hi~n quan dao TrU'Ong Sa t + Phuong phap the hi~n ~PhU'an g phap vung phfin bo: The hi~n cac lO1?idth nang nghrep khac nhau .. -Phuong phap ky hi~u: ~TU'qng hinh: ChTmQt solo1?i diy, con chu yeu g ~Dp~nJc!~~~.:P~Lre.d~.. ~ ranh.gi.Oi' s.Ongngoi 1.den nam !ron . vim. g phan ~~,. ~ Giao vien hl16'ng dan hQC sinh sLr dung ban do qua gqi y: A..~ -Nh$n xet sir phan bo, di~n tich cac lO1?idat nong nghiep chinh ~~m -Sl! phan bo cac 10i;:li cay, can chu yeu ntroc ta ,~ -Hoan thanh bang sau khi doc . . ... ..'"

.. C)~ ,~ ~~

~v

(:}_ (' ~ ~~

a

a

;i;a:m.'J.:..
10. Ban

\;;:j ~

i~n trang.. Sil'd. ung dilt-cay tr6ng chinh- V~$t _~..~ ~ n do phu

Ban do the hi~n qua nhieu nQi dung, co the tach ra t .

do none nehiep

.

~

+ T~n ban dO~Bim do nong nghi$p ""'-~ +NQi dung chinh: ,.....~'" -The hi~n di~n tich Ilia, hoa mau, diy~g~~p va san luong Ina cac tlnh: di~n tich trong Ilia so VD~di~n tic~ tr~ng c.ay l;rO'n~th~c. ~. -So lutrng gia sue; gra cam cac tln~\J" -Ty l~di~.n .tiCh. ieo tr.O.Ang. ~- ~~hi~p g so VOl.'· tong di~n rich gieo trong da dU'qc SU dung -Sl,I'pharr bo mQt sO lOi;:li ca, yeu ntroc ta + NQi dung phu: ~~ -Di~n rich va san I n '~':3: nU'De qua cac nam -CO' cau gia tr] sanganh chan nu6i qua cac nam -S61U'Q'ng gia Siic uan + PhU'Ong pha en: -PhU'Ong p . do ~ bieu do -PhU' . 0 giai: C6 di~n ITch, ten tlnh, ky hi~u + PhU' ap sLr dung 'n-.u6'ng dan hQC sinh sLr dung ban do qua cac gqi y: -Nh~n et ve rli$n ITchva san 111Q'ng cac tTnh; cho hoc sinh do, tinh tren ban do Ina -S61VQ'ng gia sue va gia cam cac tlnh -Sl,I'pharr bollia; chan nuoi; hoa man; cac ciiy cong nghiep chinh nl1Dc ta -Nhan xet ve di~n tich trong Ilia so vOi di$n tich trOng cay ltrong thuc ~ l~ di~n tich trong cay hoa mau so vOi tong di$n tich trong cay IVOng thuc tU d6 rut fa nhan xet? Ty -Nh$n xet di~n tich trong hoa mau va tong san luong hoa mau? ~CO'cau gia tr] san Iirong nganh chan nu6i qua cac nam? -Ty 1$ di~n rlchtrdng cay cong nghi~p so vOi tong di~n tich gieo trong dU'Q'csLr dung -Di~n tich gieo trong cay cong nghi$p qua cac nam (di.y Hiu nam, hang nam)

N'-®J

a

".,..T..., .......

a

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page

56

TIiuviendientu.org
• . A -?

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

Han che Trang cung mot ban do the hien 2 gam mau nang, lanh dOi 19P han vOi nbau de the hien cung mot dOi nrong nhL1di~n rich trang Ina so vOi di$n rich trang cay lirong thuc, Vi v~y hoc sinh S8 pharr rich kho true quan hen 11. Ban do lam - ngu ngbiep
-~ RA -K -,/\ ~ ; -

-N

-,;Q'-

A

110

+ Ten ban do: Ban lam nghiep va ngu' nghiep + N9i dung chinh ~ The hi$n di~n tich rU'ng so v& di$n tich toan tlnh -Quy rn6 gia tr] san xuat lam nghi$p cua cac tlnh va thanh pho -San Iirong thuy san danh bat va nu6i trong cua cac tTnh Va thanh pho + N9i dung phu ~The hi$n san luc;1ng thuy san ca nL10c qua cac mau ~Quan dao TruOng Sa the hi$n toan ven lanh -Hinh anh d~e trung cua hai nganh Him nghi$p, thuy san 11. Biln do lam nghitp va thUy san Viet Nam

do

tho

<"\ V C')~" ,~
..

(' ~ ~~

A.~~
• ~

'" ~

+ Phuong phap '!i~n " • ~Phuang phap do giat: The hien ty l~ dien tlch rung ~ -, hUOng phap eartadiagram: The hi$n quy rna gia tr] san xuat l~~p P
A ., •• ,

,!,e

':cua cac tlnh va thanh phd,

sa,n luong thuy.'s,an d," bat va .nu6i tr.on.g cac tln,h va thanh ~~ ~ . anh + PhL10ng phap 511 dung \~ ~ -Giao vien cho hoc sinh dung ban do thea gqi y .. '\ \ -Nh~n xet ty 1$ di$n rich rirng so voi di$n tich to~~hung ca nUoe -T!nh eo ty 1~ ~~n.nc,.h rltn~ s~ vOi di.~n n~h rUn~~ ..'6p· ",.at?:a baa nhieu -Tinh quy rna gra tr] san xuat lam nghi~p~On ' ~~ nhat? VI sao? ~Nh~n xet chung ve tinh hinh san xuat lam n .": oe ta -Nh~.n xe.t san lircng thuY. san danh bat v', . ong cac tlnh va thanh phD nutrc ta? Nh~n xet chung ve san luong tho uy san ntroc t. a qua c~iJ1 -Ke ten cac ngtr trutrng Ian cua n~OA "'. -Nh~n xet chung ve nganh tbuy 5" ta ~~. n cne.': Ca: bill.·~a,tam}h~ .~.~. , g C?C duang ~en t~c nhtr vay khong thehi$n dung ban ehat hi1'?nurong Iii 51,1' di chuyen ~~ua cae ngu' truong nay. 12 B~nd"" con n hi .....

ve

su

+ Ten ban do: Bim~. __ + N9i dung chiah: ~ The hi$n cac cong nghi$p, cac diem cong nghlepp pharr thea gia tr] san xuat cong nghi$p -Cac nganh _, •. _ hiep cd ban cua cac trung tam cong nghiep = + N6i uo- ~;'II-I"'~ -Th~;;' '.. l' tti san xuat cong nghiep qua cac nam -Gi: xuat cong nghi$p phan thea thanh phan kinh te -Gia tr. san xuat cong nghi$p pharr thea nhom nganh cong nghiep -Hinh anh khai thac than Quang Ninh va ban do phu the hi$n quan daa TruOng Sa. 51/ pharr bo cac nganh cong nghi$p chu ehot nutrc ta + Phuung phap the hi$n -Phucng phap the hi$n the hi$n cac trung tam efmg nghi$p, diem cong nghi$p, nganh cong nghiep d~t diing vi tri, dung doi urong + PhL10ng phap su dung Giao vien cho hoc sinh doc ban do va gqi y: -Nh~n xet 51,1' pharr bo cac trung tam cong nghiep nL10e ta
'",UI=.

a

a

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268

)

Page

57

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

-Cac nganh cBng nghtep co ban cac trung tam cong nghi~p nay -Nhan xet cac ban do Ky hi~u khong thong nhat : -Vi dl,l kY hi~u nganh di~n tLt tren ban do va bang clni giai Ia thong nhat nhVng trong bieu do phu "gia rr] san xuat cBng nghi~p phan thea nh6m nganh ding nghi~p" I9i gEm them tir "tin hoc" lam cho ban do thieu tinh chat che Trung tam eBng nghiep va diem cang nghiep cimg dl1Q'cphan la9i thea thang chi soluQ'ng cling Ia meu bat hop ly 13. Ban cong ngh;~p (:}_ + Ten ban do: Ban do cong nghiep nang luong (' ~ + Nqi dung chinh ~~

*Hanche

a

mqt

do

-~an do :an. g ,ngh!~p, ,napg. ~,Udn. g: Th,~ hi, •. ~n sl,l',ph~ b~ cac nha thuy di~n,. ~~e. t .~, ~m diezen, cae nha may thuy di~n dang xay dl,l'ng va cae rna than, rna dau dang khai ~ 'ng dU'dng day tai di~n 500 kv, tram bien ap ~ ~Ban do cong nghi~p Iuy~n kim, co khi, di~n tLt, tin hQC the hi~n quy rna gia at cua cac gngJll~plu{'~~A,kim" co ~,'~d, ·e,~, ng~h C2n~,nghi~~,,,(t,Y. O,ng~ c.ae ng.an.'" c,o,n d h . _h~; h?a e~at -Ban do eong nghiep nhe, eong nghiep thuc pham: The hi~n sl,l'phan b . y mo gia tr! nganh ean~ nghiep nhe va cong nghiep thtrc pham (ty dong) ...'\" + NQi dung phu ~~ "'Ban do cang nghiep nang IU<;1ng . -Bieu do phu the hi~n san 111gngdau tha, than sach qua cae~ ~ -Bi~~. dO,tr,on giii tri san xuat ella nganh nang Il1c;tngtron~~')t~ tr] san xuat ella roan nganh ding nghl~p "\\ *Ban do cong nghi~p luy~n kim, co khi, di~n t~?tin ". Q '. chat -Bieu dO,tr,on the hi$n gia trl, san, xuat cang ng,'.. an nganh cdng nghtep (%) *Ban do eang nghi~p nhe, eang nghiep thuc ~~ -Bieudo cQ1cbong: Thehi~n gia rr] san xua~"mghi~p nhe va cang nghi~p thVpham qua cac

~ar

tr:·

'R:: "

A

nB~(tYd? ,.dO~g)thnhi· .:? ~'? ('~ ghi A nh ,~ A th: ~ h'" "" " :e~ tron", e, ,.,.~~ gia ~! san xu " a~g ? n ~p ~ va cang ngt ~p uc p am trong tong gia trj san xuat cu~ to? nganh ~ + Phudng phap the hien ~V' -Ky hi~u dang dudng the hi ~ ~~~L1dng day tai dien, dudng Quoc te -Trung tam cong nghiep dU'~n b2lng vong tron vOi cac quy rna khac nhau, ben trong di;lt cac nganh cong nghiep vOi e' khac nhau + PhL1C1ng phap sLt Cho hoc sinh nhan -5l,1'phan bo cas nhiJ"I y nhi~t di~n, thuy di~n 16'n nU'ae ta ? ket lu~n ehung nganh cang nghiep nang lL1<;tng, ~~ , , , ~5l,1' phan b~"bghi~p luyen kim, ca khi, di~n tll', tin hoc, boa chat? ket lu~n chung -5l,1'phit~~ nghiep nhe, cong nghiep thuc pham ? ket lu~n chung sir phat trien cua nganh nay

?

A

.,

hi-

a

~g
a

i.~u do eQt,khBn_gghi 1,~ !Udng~g ~ai bao nhie_ut~ don?- do~chu giai thieu nen cac em muon bieu xem cae nganh phat men qua cae nam ra sao se gap kho khan ~Ban do cong nghi~p luy~n kim, co kill, di~n tLt, tin hoc, hoa chat co kY hi~u Ia h/c va cac san pham hoa chat song ban do chung li;':li iai thieh Ia "hoa chat phan bo" nhtr v~y loi sai ve bien t~p lam g chocau tnic Atlat khong chi;lt che -Ky bi~u "san xuat giay xenlulo" trong ban do chung song trong ban do cong nghi~p nhe lat dung Ia "go, giay, xenlulo' ~Ban do cong nghi~p nang Iirong vi tri nha may nhiet di~n Uong B1 bieu hi$n qua sai l~eh so vOi thuc te

H~a,~
-T~"

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 58

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien there Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

14. Ban lUao thoni: + Ten ban do: Giao thong + N9i dung ehinh ~ The hi$n cac tuyen duang giao thong chinh -Cac dau m6i giao thong + N9i dung phu -Ranh giai cac tlnh, thanh -Ten cac tlnh; tlnh ly.; ctra khau ~~~~ :~~:~

do

a nU'ae ta

~~~g nhat Bik Nam, su'toan ven lanh tho

a ban

do phu

~. . g

-Ky hi$u d9n.g duang the .hi$n cac dDi nrong phan bo keo dill thea tuyen nhtr duang sa khong, bien, sang, ranh giai ~

:;~:~~p~uhidt~:e

hi~n san bay, ben eang, eua khan
A' "'.,

D9c}en "eac tuyen d~ang ehinh: ~Quo5 19 l~-N~ xua; phat -Tuyen d.lfCingsat thon. g nhat-.Ket tluic
~~~ L~

c-: ~
L \~~

;.§~

~"

-Cac tuyen ?giao thong Dong - Tay ~~ -Cac be~ cang, san bay ,~ Hanehe ,~~~ y. thanh phD HO.· hi Minh, Da Nang, H... ~ K~ hi m;iy.ba.: ..~ C ~.~~~. qe the hi~n mau do song bart do vung eUng ti;li dia diem nay may bay dl1q'e hi~u mau giih thich 15. Ban thuOng mai + Te".nban do:Ban do thucng mai; ngoai thlfd~ ~"<,. + NQi dung ehinh ,,: "'-" + Ban do thuong mal ~~ -The hi~n tong mere han hang hoa va d.. . d.ieh v.1,.! cac tfnh tinh theo dau ngUoi ~Tong sO ngVai kinh doanh thU'Ong n~~ 'ieh vu ella die tlnh -Xuat nhap khau cua cac tlnh +Ban do ngo.9i. thuong: The hi~n~'dg9ch buon ban giLra cac nvae + N'9i dung phu Ban dothVo'ng mai \~ -The hi~n eo' cau gia tr] '" nhap khau ~ To~g m~c ban}e " ~ do.anh_ thu ~ieh vl,l qua mQt sO nam -Xuat nhap khau h qua cae nam (ty USD) Ban do ngoai th ~The hi~n ba ng phap phan bo solVq'ng + PhUOng ~ hi~n Ban dO. mai eff~ 1M hi~n tong mtrc ban hang hoa va thu djch vu cac tlnh thea dan

a

do

kY

X"'"-.

~\\Th6

a

Ie

;.xv-

C\'\..'r'

~1l~5

giai:

Ie

doanh

-p~~ap Cartodiagran: The hi$n bang bieu do e9t, tron + Phuong phap sLt dung Ban do thVo'ng mai ~Dge va ghi ten cac tlnh eo s6 lirong ban hang hoa va doanh thu dich vu cac tlnh theo dau ngVOi cao nhat va thap nhat ·s6 ngVai hoar dQng kinh doanh thuong nghi$p va djch vu cua tlnh cao nhat va thap nhat ~Gdli thich bieu eO cau gia tr] xuat nhap khau nutrc ta -Nh~n xet tong mtrc ban va doanh thu dich vu cua nuae ta qua cac nam Ban do ngoai thucng

Ie

do

Ie

buivantienbmt@gmail,eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 59

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

-Nh$n xet kim ngach huon han giUa Vi$t Nam VDi cac nutrc va l-nh tho xep thea thLi'tl/ tLr IOn den he -Nh$n xet sl! xuat nhap khau hang hoa nUDc ta qua cac nam va giai thich 16. sam dO du lh:h Viet Nam + Ten ban do: Ban do du lich + N9i dung chinh -The hi$n cac trung tam du Iich, till nguyen du ljch tu nhlen va nhan van tren nen dja hinh ntroc ta + N9i dung phu ~ ~Bi~u do e91 the hi$.n khchs du Iic.h va d?an~ th~ rir du ljch qua cac nam . (' ~ -Bieu do tron the hi$n khach du ljch quoc te den Vi$t Nam qua cac nam ~~ -hinh anh ve till nguyen du lich nhan van (co do Hue), tl/ nhien (Vinh H9 Lang)~v ~Ban do nho the ~$nAsl!toan ven lanh tho Vi~t Nam .. C)~ + PhUdng phap the hien ~N' -Phuong phap ky ?i~u~e hi~n trung t~m du lich, tia nguyen du ljch tl/ nhien va ~"an -PhuOng phap du?ang dang tr]: DUng dang cao + PhUdng phap su' dung ~'" ~Xep la9i m9t sa ~g tam du Iich thea cac cap d9 hkac nhau ...:~ -Nel_!ra sl! p~.n:. bo ~9t sa ,tai nguyen dn lich tl/, nhien va nhan van n~1!ng -Nhan xet ve so khach du Iich va doanh thu du lich qua cac nam'~
.L \~

-Nh. n.x.et.ve cO cau kh ch quae.·te den Vi$t Nam qu r a cac n ..$. .:a. 17 B~lld"" '0 kinht .... '" S ...B.: Trull B... N S · · + Ten ban do: Ban do dia ly chung ..
F .

~

C"\ ~

... N mS .... ·

~~9~~!:::nh Ban do dia ly chung -The hi~n ur nhien chung

:~~t
hinh

vung

~~: ",'" Bac B9; Bac ~B9; .. ,

c5S

Nam Trung B9; Nam B9

-Song ngoi Kh •

~l:Y

~

"' ..

~Than:;hi~~~:~te ~~'. ~~" mh ki h h-? -h~' ('" ~ ghi,,, ~ ghi -~ e . ~!_l eae,_trung tam ... .. - '"'Va cae ngan n te c u cr ot gom cang ngruep; nang n . ep; lamnghi~p; dich VI,J-",")~ + N9i dung phu -The hi~n GDP cua a vOi GDP ca nUDc -CO cau GDP aU phan thea nganh + PhUOng pharll!ltRloi:;N,,!i -PhUOng p '"$u: The hi$n khoang san; trung tam cong nghiep: cac nganhg kinh te -Pi1h~~ irong dElng tr]: Dang cao --Ph.U ~'1tp. ky hi~_Udang dubng: The hi$n h$ thong sang, tuyen dUOng chinh +P . phap su dung Giao n cho hoc sinh su dung ban do thea gqi y sau: +Ban do dja Iy chung: -Vimg Dang Bac: Dqe ten cac canh rung, huang? -Vung Tay Bae: Nh$n xet d9 cao vimg Tay Bac + Ban do kinh te: -Cac trung tam kinh te tU den -Cac nganh kinh te chu chat cac trrung -MOi quan h~ giua cac nganh kinh te -Neu sl! phan bo m9t s6 dOi nrong nang nghiep, cong nghi~p
F

K

,A

Ian

a

nbc

tam nay

buivantienbmt@gmail.com

( http://violet. vnlvantien2268

)

Page

60

TIiuviendientu.org

Till h$u chuan kien thtrc Dia li 12~THPT Buon Ma ThuQt

-Nh$n xet GOP vung so v& ea nU'oe ~Nh$n xet cd eau GDP vimg pharr thea nganh

Ketluan
Atlat dla ly Vi$t Nam diroc thanh l$p dua tren chtrong trinh dla ly Vi$t Nam, d:1men giai cac van de dia ly nr nhien, kinh te, xa hqL Di tlr cai chung den eill rieng, Tlr tl/ nhien den kinh te- xa hqi, tir roan the den khu vue, bq ph$n lam cho cau tnic Atlrit nen eh~t che han. Khi khai thac cac kien thirc dia Iy trong Atlat dla ly Vi$t Nam thi can chu y den mOi quan h$ giCta cac

tra

dOi nrong dtroc th .. ·$n trongba.' n d.OAtlat di.a lY.Yi$! Nam. NQid. ung d.ia ly tro ng f\tlat ..ra~'t . on~ .. phil, phil hop vOi chuang trinh hoc t~p cua mQt s6 kh6i lOp hoc cu the, phil hQ'p d6i nron .. ~n trinh gdmg day dia ly trang nha tnrong. Cac ban do trong Atlat e6 mau sac d~p, kich thuoe Ian hen cac ban do trong sach giao<kh.o~hi han, slr dung nhieu man sik va the hi$n nQi dung dja ly phong phu cirng v& bQ~.. ~~inh hOi?, ~~:~o va cac sO Ii$u tra ctru, Do v$y no da duge giao vien va hQC sinh va ca~ct xa h9i don
hi.

e

0\'"

tier

N

Atlat d.la.lY Vi $.t .Nam da k.8t h.Q'pv& ea~ ban do tron..g sach giao khaa; h.~' q_E\ .. van'. g va. ILia.e.dO nham gnip giao vien truyen dat thea kien thuc mot, on t~p va kiem tra d' ~~ QCsinh ffiQt each hi$u qua han. A•. \' : ~~_i eac,ba~}6trongAdat, gi~? ~~n co ,the h~Ong dan hoc sinh SO~~Oi khill~qu~t nh?"ng kien thuc nep thu duoc qua bai giang va hoc smh hoc duge nh~~ong bill giang tren lap thi cling dU'gc minh hoa trang Atlat. .. ..~ '\,"<141 , Tuy nhien ben canh nhfrng uu diem nay thi Atlat con co ~.~ ~~n che dl'l duge pharr tich ky trong nQ,idung tren nen hy ':,Qng cac nha. ~anh l$p ?an~~ se s va hoan thien cho euon Atlat hOM chinh hen, phuc vu dac luc cho grang day va nghle~.a ly.
N~ .

:I?~~'

?

,~~

1. Nam, hieu & dung tOt cac k:Y hi$u tro 2;.. DQc: "hieu khai thac tot cac 109i bieu
N , N_'~ '.

su

nt,~ atlat de bo sung Iden thtrc & kiem
rl

" rh

tra khi thi

t3otNn~1E;!hil\7 kh . tha &ki b·' ~., . a~eu. ill}C t~t cace~cyeu . an ur cac trang : a. Nam d.U'Q'ccac van de chun~ b. Tim nQi dung chu yeU~? c. Pharr rich ~ giai thieh .. ~1f@dung chu yeu cua cac trang. rl. Tim ra m6i hen h$~. .. . . ang, 4. Biet each tra lb'i~ i luy$n t~p & bill till co hi~u qua nhat : a. DQC ca.u h~~ yeu cau chinh cua de bill. b. Tim dU'qe~0-~ quan giua cac yeu cau cua de bill vOi cac trang cua atlat. c. dl,ln~~i dung cd ban cua atlat co lien quan de tra tOt cac yeu cau chinh cua de bill.

ttJ),~~

ky

Su

. ~'"

<)..._,,~

1m

buivantienbmt@gmail.eom

( http://violet. vnlvantien2268 )

Page 61