P. 1
baocaothuhanh

baocaothuhanh

|Views: 653|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Hồng Phát

More info:

Published by: Nguyễn Hồng Phát on Oct 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

THPT Phúc Thọ- Hà Nội Tổ Lý - TD- QP

BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO.
XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. T! "#$ %&' ()$ : Sự ri tự !" #à g$% Nê& '(c 'i)* c+, -ự ri tự !" và c.ng th/c t0nh gi, t1c ri
tự !" ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. K+, -'! ,(.% (/0(:
23ng 4: '" th5i gi,n /ng v6i c7c 8h"3ng c7ch - 8h7c nh,&. 9: tr0 ;,n '<& : -
=
>………….?**@
L<n '"
-?*@
T(#$ 1$20 3$
t
i
2
t
i
g
i
> 2
2
i
s
t
i
2
i
i
i
s
v
t
=
4 A B C D

4. 56 78 ,(9 :
TE c7c 8Ft G&3 c+, ;3ng 4, hHy tiFn hành vI 'J th: c+, - > -?t
A
@ và v > v?t@
K cL th) #My thê* *ột vài -1 #iN& nO, ') 8Ft G&3 ch0nh P7c hn Q
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
:. N(;0 <=, > ?+, "';0 :
,. UJ th: c+, - > -?t
A
@ cL !Vng g$% 9à W* cL 8Ft #&Xn nhY thF nà" vZ ch&y)n 'ộng ri tự !" %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
;. UJ th$ v > v?t@ cL !Vng g$% [* cL 8Ft #&Xn g$ ch" trY5ng h\] này %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c. HHy t0nh c7c gi7 tr: ^g, g và g và viFt 8Ft G&3 c+, ]h_] '" gi, t1c ri tự !"
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
@. C&' ()$ :
`a& 4: Thi t0nh g thW" c7ch nê& trên, t, 'H chú ý 'Fn #"Vi -,i -1 nà"% 9$ -," %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
`a& A : HHy 'Z P&Mt *ột ]hYng 7n th0 nghiN* 8h7c, v6i c7c !bng cb nhY trên .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- A -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.* : ĐO HA SỐ BA SÁT TRCDT
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. T! "#$ %&' ()$ : Lực *, -7t P&Mt hiNn 8hi nà" % `7c #"Vi #ực *, -7t, c.ng th/c t0nh #ực *,
-7t, hN -1 *, -7t trY\t% Tr$nh ;ày ngcn gọn ]hYng ]h7] c7c ':nh hN -1 *, -7t trY\t ;dng *(t
]heng nghiêng %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A. K+, -'! ,(.% (/0( : H"àn thành ;3ng -,& 'ay
f
=
> …………. f >………g……….
-
=
> …………. - >………g……….
n t , h
t
^h
t
4
A
B
C
D
i
j
G$E ,9 ,'01 FG0(
B. 5$+, "H$ ?+, -'! %I2 J(=J 7K : ................................................................................................
- B -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.4 : ĐO HA SỐ CLNG BM BNT
COA CHPT QRNG
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. T! "#$ %&' ()$ :
,. Nê& v0 !b vZ hiNn tY\ng !0nh Y6t và 8h.ng !0nh Y6t c+, chMt #kng %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
;. Lực clng ;Z *(t #à g$ % Nê& ]hYng ]h7] !mng #ực 8F '" #ực clng ;Z *(t và P7c ':nh hN -1
clng ;Z *(t. 9iFt c.ng th/c thực nghiN* P7c ':nh hN -1 clng ;Z *(t thW" ]hYng ]h7] này.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A. K+, -'! ,(.% (/0( : H"àn thành h,i ;3ng -,& 'ay
BẢNG 10.4.1
ĐS %($2 0() 0(T, %I2 ".% ?+ :UUUUVNW
QX0 7K Y VNW Z VNW Z
C
[ Z > Y VNW
∆ Z
C
VNW
4
A
B
C
D
ni7 tr: tr&ng ;$nh
BẢNG 10.4.*
- C -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
ĐS %($2 0() 0(T, %I2 ,(\]% ?^J :UUUV__W
QX0 7K D V__W ∆ D V__W ` V__W ∆ ` V__W
4
A
B
C
D
ni7 tr: tr&ng ;$nh
,. T0nh gi7 tr: tr&ng ;$nh c+, hN -1 clng *(t ng"ài :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
;. T0nh -,i -1 to '1i c+, ]h_] '":
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c. T0nh -,i -1 t&yNt '1i c+, ]h_] '" :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
!. 9iFt 8Ft G&3 c+, ]h_] '" :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- D -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.: : TaNG HDY HAI QỰC
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Bb% 7c%( ,(c 01($d_ :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. C3 ef "g ,('h+,:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. K+, -'! ,(c 01($d_ :
BẢNG 10.:.1: Ti01 (jJ (2$ ".% 7801 -'h
Th0
nghiN*
p
4
?N@
p
A
?N@
To #N P0ch
TE h$nh vI TE th0 nghiN*
# **@ q ?N@ q
4
q
A
q
B R R ∆ R R R ∆ ± =
4 4** /ng ……..N
A 4** /ng ……..N
BẢNG 10.:.*: Ti01 (jJ (2$ ".% eK01 eK01 %k01 %($l'
Th0
nghiN*
P
4
?N@
P
A
?N@
TE t0nh t"7n TE th0 nghiN*
P ?N@
, > rs
?**@
P ?N@ ,
4
,
A
,
B
a a ∆ a a a ∆ ± =
4
A
K+, "';0 :
- i -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.1 : XÁC ĐỊNH SUPT ĐIAN ĐỘNG 5À ĐIAN TRm TRONG COA
BỘT YIN ĐIAN HnA
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
I. BẢNG KoT pUẢ :
G$E ,9 : R
0
[ UUUUU.V qWr R
A
[ UUUU..V qW
< [ R VqW I V 10
s4
W A U V5W h [ I
s1
V A
s1
W
100
t0
u0
v0
w0
@0
:0
40
*0
10
II. XÁC ĐỊNH x 5À THyO HAI YHCƠNG ÁN :
1. YHCƠNG ÁN 1 :
2. 56 78 ,(9 U [ zVIW
;. N(;0 <=, {/ ?+, "';0 :
- j -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c. XE% 790( 1$2K 7$|_ %I2 78 ,(9 {]$ ,b% ,'01 {/ ,b% (K/0(} ,~ 7• e'h 2 1$E ,9 %I2 x {/ :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. YHCƠNG ÁN * :
2. 56 78 ,(9 h [ zV<W
F. N(;0 <=, {/ ?+, "';0 :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c. XE% 790( 1$2K 7$|_ %I2 78 ,(9 {]$ ,b% ,'01 {/ ,b% (K/0(} ,~ 7• e'h 2 1$E ,9 %I2 x {/ :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.*: 5€ ĐNC TUYoN 5OQT > ABYyRy COA Đ•N D‚Y TnC.
Ht 9u TvN: ……………………………………………………………Nnuw:….……………
- x -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C TH„ NGHIAB:
4. KoT pUẢ TH„ NGHIAB:
A. B•01 7‡0:
QX0 ,(c
01($d_
U V5W I VAW R VˆW ? @ R Ω ? @ R ∆ Ω
1
*
4
:
@
w
∆U [UUUUUUr ∆I [ UUUUU.r ∆R [UUUUU…
B. Đ$d0 ,f CK0e,20,20:
QX0 ,(c
01($d_
U V5W I VAW R VˆW ? @ R Ω ? @ R ∆ Ω
1
*
4
:
@
w
C. 56 78 ,(9 ? -O !bng *ột 'J th: ch" ;Lng 'yn và 'iNn trz `"n-t,nt,n@
- { -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
D. N(;0 <=,:
- `7c 'J th: trên cL ]hm h\] v6i ':nh #&Xt rh* ch" '"Vn *Vch 8h.ng%
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 9$ -," 'iNn trz c+, ;Lng 'yn #Vi th,y 'ổi thW" hiN& 'iNn thF | %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 4= -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.4: XÁC ĐỊNH SUPT ĐIAN ĐỘNG 5À
ĐIAN TRm TRONG COA NGU‰N ĐIAN.
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
4. KoT pUẢ ĐO:
A. YIN BŠI:
Q‹N ĐO U V5W I VAW VˆW
? @ r Ω ? @ r ∆ Ω ? @ r ∆ Ω
1
*
4
:
@
[ UUUUUU.. ŒUUUUUU VˆW
x [ UUUUUU...ŒUUUUUU.V5W
B........................................................................................................................................Y
IN C•:
Q‹N ĐO U V5W I VAW VˆW
? @ r Ω ? @ r ∆ Ω ? @ r ∆ Ω
1
*
4
:
@
[ UUUUUU.. ŒUUUUUU VˆW.
x [ UUUUUU...ŒUUUUUU.V5W.
- 44 -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
C........................................................................................................................................N
HŽN X•T:
- S&Mt 'iNn 'ộng và 'iNn trz tr"ng c+, ]in th,y 'ổi nhY thF nà" 8hi 'H !mng nhiZ& %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 9I '(c t&yFn 9 S s c+, ]in *6i thW" -1 #iN& z ]h<n B.s :
- TE 'J th: -&y r, c7c gi7 tr: c+, r và [.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 4A -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.:: XÁC ĐỊNH CHIoT SUPT COA NCŠC.
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C: ? 9} H~NH •€NH Hts `•` 2‚ƒ`@
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
4. KoT pUẢ ĐO:
Q‹N
TH„ NGHIAB
S

B V__W I

B V__W 0 [


S M
I M
1
*
4
:
@
n =UUUUUUU.........................r
,P *in
A
m
n n
n

∆ = = UUUUUUUUU
0 [ n n ± ∆ =UUUUUUUU.
N(;0 <=, ?+, -'! ,(c 01($d_:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- 4B -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.@: XÁC ĐỊNH TI…U CỰ COA THPU K„NH YH‚N K‘ .
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C: ? 9} H~NH U‚…Nn U€ `†s T€s S•Nn Q|s TH‡| TˆNH@
4. KoT pUẢ ĐO:
Q‹N
TH„ NGHIAB
` V__W `

V__W ‰ ?**@
1
*
4
:
@
f = UUUUUUU.........................r
,P *in
A
m
f f
f

∆ = = UUUUUUUUU
z [ f f ± ∆ = UUUUUUUU.
N(;0 <=, ?+, -'! ,(c 01($d_:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 4C -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.w: XÁC ĐỊNH CHIoT SUPT COA THOY TINH.
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A. NGUY…N T†C: ? 9} H~NH •€NH Hts `•` 2‚ƒ`@
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
4. KoT pUẢ ĐO:
Q‹N
TH„ NGHIAB
SHV__W S

H

V__W 0 [
„ „
SH
S H
1
*
4
:
@
n =UUUUUUU.........................r
,P *in
A
m
n n
n

∆ = = UUUUUUUUU
0 [ n n ± ∆ =UUUUUUUU.
N(;0 <=, ?+, -'! ,(c 01($d_:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.v: KHẢO SÁT ĐNC T„NH CH’NH QCU COA DIODy BÁN D“N
5À ĐNC T„NH KHUoCH Đ”I COA TRANSISTOR
- 4D -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C: ? 9} `•` •Š`H U€‹N@
A. UŒ` TˆNH `H•NH L‚| `†s D€rD[ :
B. UŒ` TˆNH TH|Ž`H UŠ€ `†s TqsNS€STrq:
4. KoT pUẢ TH„ NGHIAB:
A. ĐNC T„NH CH’NH QCU COA DIODy BÁN D“N:
DIODy YH‚N CỰC THUŽN DIODy YH‚N CỰC NGCDC
U V5W I
,(
V_AW U V5W I
01
V•AW
- 56 78 ,(9 I [ zVUW :
- 4i -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
- T~ 78 ,(9 –, 2 0(;0 <=, {/ ?+, "';0 :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
B. ĐNC T„NH KHUoCH Đ”I COA TRANSISTOR:
R
C
[ UUUUUU.
QX0 TN 1 * 4 : @
I
B
V•AW
I
C
V_AW
— [ I
C
˜I
B
- Tc0( 1$E ,9 ,'01 FG0( %I2 — {/ e2$ e™ "]0 0(T, %I2 J(=J 7K :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- G($ ?+, -'! %I2 J(=J 7K:
- 4j -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- 56 78 ,(9 I
C
[ zVI
B
W :
- 4x -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.u: XÁC ĐỊNH THÀNH YH‹N NšB NGANG
COA T› TRCœNG TRÁI ĐPT
Ht 9u TvN: …………………………………………………………………Nnuw:……………
1. BƒC Đ„CH TH„ NGHIAB:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*. NGUY…N T†C: ? `•Nn TH•` ‘•` U’NH 9u H~NH 9}@
4. KoT pUẢ TH„ NGHIAB:
S1 v“ng c+, c&ộn !ay: N > ……………v“ng.
UY5ng 80nh v“ng !ay : ! > ……………*.
QX0
T(c N1($d_
I

V_AW I
••
V_AW I B
T
VTW
1
*
4
:
B
> …………………………………..”
,P *in
A
m
T T
B B
B

∆ = = ……………………..
2
T
>
B B ± ∆ =
………………………….
•• NHŽN X•T 5M KoT pUẢ TH„ NGHIAB:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- 4{ -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 1*.1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIAB CÁC
ĐỊNH QUŽT DAO ĐỘNG COA CON Q†C ĐƠN
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
€. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
€€. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT ( traû lôøi caâu 2, 3 trang 30 SGK VLYÙ 12
CB):
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
III. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM :
4. Khaûo sa! aû"h h#$û"% &'ûa ()*+" ,o- .ao ,o-"% /$) &h' 012
T : 3 4 5 66...667 8 5666..66..9
A (cm)
l
A
= α -in
f
0
Thôøi gian cuûa
10 dao ñoäng
t(s)
Chu kyø T (s)
:: K *;! 8'a-" :
........................................................................................................
........................................................................................................
A. Khaûo sa! aû"h h#$û"% &'ûa 0ho;) 8#$<"% 4 ,o;) /$) &h' 012
T : 3 A 5 66...667 8 5666..66..9
m (g) Thôøi gian 10 dao ñoäng t (s)
Chu kyø T
(s)
- A= -
1*A
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
:: K *;! 8'a-" :
........................................................................................................
........................................................................................................
B. Khaûo sa! aû"h h#$û"% &'ûa &h)*=' .a2) 8 ,o;) /$) &h' 012 T :
3 4 5 66...6667 8 56666..66..9
Chieàu daøi l
(cm)
Thôøi gian t 10T
(s)
Chu kyø T
(s)
T
2
(s
2
) l
T
A
(s
2
!cm
)

N ha-" >*! : ..................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
- A4 -
T?-@
r
T
A
?-
A
@
r
#?c*@ #?c*@
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
?. Ñ@"h &o+"% !h#& &h' 012 T :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
- AA -
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 1*.* : KHẢO SÁT ĐO”N B”CH ĐIAN XOAY CHIMU
Cn R} Q} C B†C NỐI TIoY
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
I. TnB T†T Q• THUYoT :
4. 9I - 'J *Vch qL` *cc n1i tiF] :
........................................................................................................................................................
A. Nê& tL* tct c7ch !mng 9"#t 8F P",y chiZ& và ]h_] vI c7c vWct G&,y ') P7c ':nh
c7c tr: -1 r, q, L, ` và c"-ϕ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
€€. KoT pUẢ THỰC HÀNH :
U
Bp
[ U V5W U
BN
V5W U
NY
V5W U
BY
V5W U
Yp
V5W
4. 9I gi3n 'J thW" ]hYng ]h7] tE SnT:
A. TE gi3n 'J, '" c7c 'ộ !ài :
•N > ……………………?**@ NH > ……………………?**@
•P > ……………………?**@ •Q > ……………………?**@
PH > ……………………?**@ PQ > ……………………?**@
B. T0nh r, c7c tr: -1 c+, r, L, `, – và c"-ϕ
........................................................................................................................................................
- AB -
1*A
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- AC -
Phần vẽ giản đồ :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
THPT Ng&yRn Q&,ng Diê& Tổ Lý S HL, - TT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 1*.4 : ĐO BCŠC SnNG ÁNH SÁNG
BšNG YHCƠNG YHÁY GIAO THOA
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
I. BƒC Đ„CH BÀI THỰC HÀNH :
........................................................................................................................................................
II. TnB T†T Q• THUYoT :
4. HiNn tY\ng gi," th", 7nh -7ng #à g$ %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A. UiZ& 8iNn gi," th", c+, h,i -Lng 7nh -7ng #à g$ %
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
B. `.ng th/c t0nh 8h"3ng van và c.ng th/c P7c ':nh ;Y6c -Lng 7nh -7ng tr"ng trY5ng h\]
gi," th", c+, h,i -Lng 7nh -7ng 'n -cc tV" ;zi 8hW w"&ng nhY thF nà" %
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
III. KoT pUẢ TH„ NGHIAB :
- Th"3ng c7ch gi—, h,i 8hW h˜] : , > …………………….?**@.
- Uộ ch0nh P7c c+, thY6c *i#i*_t: ∆ > …………………….?**@.
- Uộ ch0nh P7c c+, thY6c c(] : ∆

> ……………………?**@.
- S1 8h"3ng van -7ng '7nh !M& : n > …………………….
L<n '" D ∆ D L ?**@ ∆ L ?**@
4
A
B
C
D
Tr&ng ;$nh
Tính các giá trị :
λ > …………………
δ
> ………………………
δ ∆ > …………………
λ
> ……………………….
- AD -
1*A

THPT Nguyễn Quang Diêu
4. Nhận xét – kết luận :

Tổ Lý – Hóa - KT

a. Đồ thị của s = s(t2) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ? ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ? ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

5. Câu hỏi :
Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ? ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên . ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

-2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->