P. 1
Don Xin Phep Nghi Hoc

Don Xin Phep Nghi Hoc

5.0

|Views: 2,607|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3805579

More info:

Published by: api-3805579 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

UBND HUYEÄN HOÙC MOÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT

NAM
Tröôøng TH Nguyeãn An Ninh ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC
-OOO-
Hoùc Moân , ngaøy thaùng naêm 200
ÑÔN XIN PHEÙP NGHÆ HOÏC
!"# $%& ' H()*+ ,-%./"$ Tröôøng TH Nguyeãn An Ninh
T01( ,)1" 234 ' 555555555555555555555555555555555
5
N$+6 ,36( 708 "#34 ' 55555 A9: ; #+ :#08 ' 555555555555555
<+3*" =H+>)*" ? '55555555555T&"# ; TP '555555555555
L34 @#3 A B)6 A "$%.4( "+01( C%.D"$ ,-%6@ ,()8: = E3F"# C38+ G H340
01 ,#!@# #.6: ?
P#+6 #+>"# #06@ 7("# @+/3 )B ' 555555555555555555555555
555555555
Ñ3"$ #06@ 2.F: ' 5555555 NH ' IJJ - IJJ
X(" @#0 )B 5555555555 "$#& #06@ JK "$34> = ; ; IJJ ?
L>F C0 G(" "$#& #06@ '
5555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555
Ñ)L "$#M "#34 ,-%.4"$ @#38: ,#+3*"N
G(3F0 H()1" :#+6 ,-3F@# 2.F: Phuï huynh hoïc sinh
= >F ,)1" H34 $#( -0D #06 ,)1" ?
H()*+ ,-%./"$

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->