P. 1
Giao an Ngu van 12 tap 2

Giao an Ngu van 12 tap 2

|Views: 413|Likes:
Được xuất bản bởiAn Hoang

More info:

Published by: An Hoang on Oct 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

TiÕn sÜ NguyÔn Träng Hoµng (chñ biªn) Ths Lª Minh Khuª- Ths Lª §¨ng Lé- Ths NguyÔn Hoµi Nam

THIÕT KÕ BµI SO¹N
N÷ ¡ L 1 GV Ní 2 P
TËP II

vî nhÆt Kim L©n A- Môc tiªu bài häc

1

- Hiểu được tình cảm thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra. - Hiểu được niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người lao động ngèo khổ ngay trên bờ vực thẳm của cái chết. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của thiên truyện: sáng tạo tình huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại. B- Ph¬ng ph¸p và ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp thuyết trình kết hợp với phát vấn theo tiến trình quy nạp. - Để quá trình nắm bắt thông tin hiệu quả GV cần yêu cầu HS làm việc tích cực: tự đọc ở nhà và tóm tắt trước nội dung bài học theo yêu cầu của hệ thống câu hỏi hướng dẫn trong SGK. - Có thể tổ chức cho HS thảo luận trên lớp, trao đổi và thống nhất những nội dung cần nắm bắt của văn bản. 2. Phương tiện dạy học: SGK, GA, Phiếu học tập ... C- Néi dung, tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung GV yªu cÇu 1 HS ®äc phÇn TiÓu dÉn (SGK) vµ nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ: 1) Nhµ v¨n Kim L©n. 2) XuÊt xø truyÖn ng¾n Vî nhÆt 3) Bèi c¶nh x· héi cña truyÖn. HS dùa vµo phÇn TiÓu dÉn vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó tr×nh bµy. GV su tÇm thªm mét sè t liÖu, tranh ¶nh ®Ó giíi thiÖu cho HS hiÓu thªm vÒ bèi c¶nh x· héi Néi dung cÇn ®¹t I. T×m hiÓu chung 1. Kim L©n (1920- 2007) Tªn khai sinh: NguyÔn V¨n Tµi. Quª: lµng Phï Lu, x· T©n Hång, huyÖn Tiªn S¬n, tØnh B¾c Ninh. Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2001. T¸c phÈm chÝnh: Nªn vî nªn chång (1955), Con chã xÊu xÝ (1962). Lim L©n lµ c©y bót truyÖn ng¾n. ThÕ giíi nghÖ thuËt cña «ng thêng lµ khung c¶nh n«ng th«n, h×nh tîng ngêi n«ng d©n. §Æc biÖt «ng cã nh÷ng trang viÕt ®Æc s¾c vÒ phong tôc vµ ®êi sèng th«n quª. Kim L©n lµ nhµ v¨n mét lßng mét d¹ ®i vÒ víi "®Êt", víi "ngêi", víi "thuÇn hËu nguyªn thñy" cña cuéc sèng n«ng th«n.

2

ViÖt Nam n¨m 1945.

Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc ®äc- hiÓu v¨n b¶n 1. HS ®äc vµ tãm t¾t t¸c phÈm 2. Dùa vµo néi dung truyÖn, h·y gi¶i thÝch nhan ®Ò Vî nhÆt. GV gîi ý. HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh mét sè ý c¬ b¶n.

2. XuÊt xø truyÖn. Vî nhÆt lµ truyÖn ng¾n xuÊt s¾c in trong tËp truyÖn Con chã xÊu xÝ (1962). 3. Bèi c¶nh x· héi cña truyÖn. Ph¸t xÝt NhËt b¾t nh©n d©n ta nhæ lóa trång ®ay nªn th¸ng 3 n¨m 1945, n¹n ®ãi khñng khiÕp ®· diÔn ra. ChØ trong vßng vµi th¸ng, tõ Qu¶ng TrÞ ®Õn B¾c K×, h¬n hai triÖu ®ång bµo ta chÕt ®ãi. II. §äc- hiÓu 1. §äc- tãm t¾t. + §äc diÔn c¶m mét sè ®o¹n tiªu biÓu. + Tãm t¾t diÔn biÕn cèt truyÖn víi nh÷ng chi tiÕt chÝnh. 2. T×m hiÓu ý nghÜa nhan ®Ò Vî nhÆt. + Nhan ®Ò Vî nhÆt th©u tãm gi¸ trÞ néi dung t tëng t¸c phÈm. "NhÆt" ®i víi nh÷ng thø kh«ng ra g×. Th©n phËn con ngêi bÞ rÎ róng nh c¸i r¬m, c¸i r¸c, cã thÓ "nhÆt" ë bÊt k× ®©u, bÊt k× lóc nµo. Ngêi ta hái vî, cíi vî, cßn ë ®©y Trµng "nhÆt" vî. §ã tùc chÊt lµ sù khèn cïng cña hoµn c¶nh. + Nhng "vî" l¹i lµ sù tr©n träng. Ngêi vî cã vÞ trÝ trung t©m x©y dùng tæ Êm. Trong t¸c phÈm, gia ®×nh Trµng tõ khi cã ngêi vî nhÆt, mäi ngêi trë nªn g¾n bã, qu©y quÇn, ch¨m lo, thu vÐn cho tæ Êm cña m×nh. + Nh vËy, nhan ®Ò Vî nhÆt võa thÓ hiÖn th¶m c¶nh cña ngêi d©n trong n¹n ®ãi 1945 võa béc lé sù cu mang, ®ïm bäc vµ kh¸t väng, søc m¹nh híng tíi cuéc sèng, tæ Êm, niÒm tin cña con ngêi trong c¶nh khèn cïng. 3

th« kÖch nh chÝnh ngo¹i h×nh cña anh ta. Trµng "nhÆt" ®îc vî lµ nhÆt thªm mét miÖng ¨n còng ®ång thêi lµ nhÆt thªm tai häa cho m×nh. §· thÕ cßn dë ngêi. V× vËy. cêi ra níc m¾t. t¸c phÈm thÓ hiÖn râ gi¸ trÞ hiÖn thùc. Lêi ¨n tiÕng nãi cña Trµng còng céc c»n. + T×nh huèng truyÖn mµ Kim L©n x©y dùng võa bÊt ngê l¹i võa hîp lÝ. vui buån lÉn lén. 3. 4 . Trong hoµn c¶nh ®ã. Trong lóc kh«ng mét ai (kÓ c¶ Trµng) nghÜ ®Õn chuyÖn vî con cña anh ta th× ®ét nhiªn Trµng cã vî. nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n.3. Nguy c¬ "Õ vî" ®· râ. viÖc Trµng cã vî lµ mét nghÞch c¶nh Ðo le. råi "cói ®Çu nÝn lÆng" víi nçi lo riªng mµ rÊt chung: "BiÕt chóng nã cã nu«i næi nhau sèng qua ®îc c¬n ®ãi kh¸t nµy kh«ng?" + B¶n th©n Trµng còng bÊt ngê víi chÝnh h¹nh phóc cña m×nh: "Nh×n thÞ ngåi ngay gi÷a nhµ ®Õn b©y giê h¾n vÉn cßn ngê ngî". + Trµng lµ mét nh©n vËt cã ngo¹i h×nh xÊu. Bµ l·o ch¼ng hiÓu g×. cïng bµn t¸n. mÑ Trµng l¹i cµng ng¹c nhiªn h¬n. Gia c¶nh cña Trµng còng rÊt ¸i ng¹i. c¸i chÕt lu«n lu«n ®eo b¸m. §· vËy l¹i gÆp n¨m ®ãi khñng khiÕp. bæ sung. GV gîi ý. ®Èy m×nh ®Õn gÇn h¬n víi c¸i chÕt. GV nªu vÊn ®Ò: Nhµ v¨n ®· x©y dùng t×nh huèng truyÖn nh thÕ nµo? T×nh huèng ®ã cã nh÷ng ý nghÜa g×? HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy. cïng nÝn lÆng. Qua ®ã. gi¸ trÞ nh©n ®¹o vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt. + Bµ cô Tø. ThËm chÝ s¸ng h«m sau Trµng vÉn cha hÕt bµng hoµng. + D©n xãm ngô c ng¹c nhiªn. ph¸n ®o¸n råi cïng nghÜ: "biÕt cã nu«i næi nhau sèng qua ®îc c¸i th× nµy kh«ng?". T×m hiÓu t×nh huèng truyÖn.

§Æc biÖt t×nh ngêi. muèn ®îc nªn ngêi vµ muèn cuéc ®êi thõa nhËn hä nh nh÷ng con ngêi. mét bµ l·o nhng l¹i lu«n nãi ®Õn chuyÖn t¬ng lai. nhen lªn niÒm hi väng cho d©u con.. ®Ó sinh con ®Î c¸i. Trµng lÊy vî lµ ®Ó tiÕp tôc sù sèng. §iÒu mµ Lim L©n muèn nãi lµ: trong bèi c¶nh bi th¶m.Gi¸ trÞ nghÖ thuËt: T×nh huèng truyÖn khiÕn diÔn biÕn ph¸t triÓn dÔ 5 . C¸i ®ãi quay qu¾t dån ®uæi ®Õn møc ngêi ®µn bµ chñ ®éng gîi ý ®ßi ¨n. NhÆt vî lµ c¸i khèn cïng cña cuéc sèng. kh¸t väng híng tíi sù sèng vµ h¹nh phóc. . ChØ cÇn vµi lêi nöa ®ïa nöa thËt thÞ ®· chÊp nhËn theo kh«ng Trµng. sù cu mang ®ïm bäc cña nh÷ng con ngêi nghÌo ®ãi lµ søc m¹nh ®Ó hä vît lªn c¸i chÕt. C¸i ®ãi ®· bãp mÐo c¶ nh©n c¸ch con ngêi. ®Ó híng ®Õn t¬ng lai. c¸i chÕt ®Ó híng ®Õn sù sèng. §ã chÝnh lµ søc sèng bÊt diÖt cña Vî nhÆt. Gi¸ trÞ con ngêi bÞ phñ nhËn khi chØ v× cïng ®êng ®ãi kh¸t mµ ph¶i trë nªn tr¬ trÏn. ph¸t xÝt qua bøc tranh x¸m xÞt vÒ th¶m c¶nh chÕt ®ãi. Ngêi ®µn bµ ®i theo Trµng còng ®Ó ch¹y trèn c¸i ®ãi. lßng nh©n ¸i. con ngêi vÉn cø muèn ®îc lµ con ngêi. chuyÖn sung síng vÒ sau. liÒu lÜnh. bÊt chÊp c¶ e thÑn. Bµ cô Tø.Gi¸ trÞ hiÖn thùc: Tè c¸o téi ¸c thùc d©n. . gi¸ trÞ nh©n b¶n kh«ng mÊt ®i. cu mang ®ïm bäc nhau. ChØ v× ®ãi qu¸ mµ ngêi ®µn bµ téi nghiÖp nµy ¨n lu«n vµ "¨n liÒn mét chÆp 4 b¸t b¸nh ®óc".Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: T×nh nh©n ¸i.

buæi s¸ng ®Çu tiªn cã vî). dµng vµ lµm næi bËt ®îc nh÷ng c¶nh ®êi. Trong phót chèc. a) Nh©n vËt Trµng: + Trµng lµ nh©n vËt cã bÒ ngoµi th«. tranh luËn. "vªnh vªnh ra ®iÒu". nh÷ng th©n phËn ®ång thêi næi bËt chñ ®Ò t tëng t¸c phÈm. 4.… + Trµng "nhÆt" ®îc vî trong hoµn c¶nh ®ãi kh¸t. Trµng biÕn ®æi h¼n: "H¾n thÊy b©y giê h¾n míi nªn ngêi". bíc ®i. Trµng kh«ng cói xuèng lÇm lòi nh mäi ngµy mµ "phën ph¬". xÊu. GV lÇn lît nªu c¸c vÊn ®Ò. + TÊt c¶ biÕn ®æi tõ gi©y phót Êy. Trµng thÊy tr¸ch nhiÖm vµ biÕt g¾n bã víi tæ Êm cña m×nh. "chØ cßn t×nh nghÜa víi ngêi ®µn bµ ®i bªn" vµ c¶m gi¸c ªm dÞu cña mét anh Trµng lÇn ®Çu tiªn ®i c¹nh c« vî míi. Trªn ®êng vÒ xãm ngô c. th©n phËn l¹i nghÌo hÌn. + Buæi s¸ng ®Çu tiªn cã vî. GV ®Þnh híng. kÖ". mét tÊm lßng nh©n hËu kh«ng thÓ chèi tõ. trªn ®êng vÒ xãm ngô c. b) C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ ngêi vî nhÆt (t thÕ. c¸i tÆc lìi cña Trµng kh«ng ph¶i lµ sù liÒu lÜnh mµ lµ mét sù cu mang. + Nhng trªn ®êng theo Trµng vÒ. chØ cßn ngêi phô n÷ xÊu hæ. "ChËc. QuyÕt ®Þnh cã vÎ gi¶n ®¬n nhng chøa ®ùng nhiÒu t×nh th¬ng cña con ngêi trong c¶nh khèn cïng. c¸i nãn r¸ch che nghiªng. t©m tr¹ng. tiÕng nãi. Sau mçi vÊn ®Ò. a) C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt Trµng (lóc quyÕt ®Þnh ®Ó ngêi ®µn bµ theo vÒ. ngîng ngõng vµ còng ®Çy n÷ tÝnh (®i sau Trµng ba bèn bíc. b) Ngêi vî nhÆt: + ThÞ theo Trµng tríc hÕt lµ v× miÕng ¨n (ch¹y trèn c¸i ®ãi).…). HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu tù do. T×m hiÓu vÒ diÔn biÕn t©m tr¹ng c¸c nh©n vËt. Trµng quªn tÊt c¶ t¨m tèi. c¸i vÎ "cong cín" biÕn mÊt.4. ngåi mím 6 . nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. m¾c tËt hay võa ®i võa nãi mét m×nh.

c) C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt bµ cô Tø- mÑ Trµng (lóc míi vÒ, buæi sím mai, b÷a c¬m ®Çu tiªn).

ë mÐp giêng,…). T©m tr¹ng lo ©u, b¨n kho¨n, håi hép khi bíc ch©n vÒ "lµm d©u ngµ ngêi". + Buæi sím mai, chÞ ta dËy sím, quÐt tíc, dän dÑp. §ã lµ h×nh ¶nh cña mét ngêi vî biÕt lo toan, thu vÐn cho cuéc sèng gia ®×nh, h×nh ¶nh cña mét ngêi "vî hiÒn d©u th¶o". Ngêi phô n÷ xuÊt hiÖn kh«ng tªn, kh«ng tuæi, kh«ng quª nh "r¬i" vµo gi÷a thiªn truyÖn ®Ó Trµng "nhÆt" lµm vî. Tõ chç nh©n c¸ch bÞ bãp mÐo v× c¸i ®ãi, thiªn chøc, bæn phËn lµm vî, lµm d©u ®îc ®¸nh thøc khi ngêi phô n÷ nµy quyÕt ®Þnh g¾n sinh m¹ng m×nh víi Trµng. ChÝnh chÞ còng ®· lµm cho niÒm hi väng cña mäi ngêi trçi dËy khi kÓ chuyÖn ë B¾c Giang, Th¸i Nguyªn ngêi ta ®i ph¸ kho thãc NhËt. c) Bµ cô Tø: + T©m tr¹ng bµ cô Tø: mõng, vui, xãt, tñi, "võa ai o¸n võa xãt th¬ng cho sè kiÕp ®øa con m×nh". §èi víi ngêi ®µn bµ th× "lßng bµ ®Çy xãt th¬ng". NÐn vµo lßng tÊt c¶, bµ dang tay ®ãn ngêi ®µn bµ xa l¹ lµm con d©u m×nh: "õ, th«i th× c¸c con ph¶i duyªn, ph¶i sè víi nhau, u còng mõng lßng". + B÷a c¬m ®Çu tiªn ®ãn nµng d©u míi, bµ cô Tø ®· nhen nhãm cho c¸c con niÒm tin, niÒm hi väng: "tao tÝnh khi nµo cã tiÒn mua lÊy con gµ vÒ nu«i, ch¶ mÊy mµ cã ®µn gµ cho xem". Bµ cô Tø lµ hiÖn th©n cña nçi khæ con ngêi. Ngêi mÑ Êy ®· nh×n cuéc h«n nh©n Ðo le cña con th«ng qua toµn bé nçi ®au khæ cña cuéc ®êi bµ. 7

5. GV nªu vÊn ®Ò: NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt viÕt truyÖn cña Kim L©n (c¸ch kÓ chuyÖn, c¸ch dùng c¶nh, ®èi tho¹i, nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ ng©n vËt, ng«n ng÷, …) HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi theo nh÷ng gîi ý, ®Þnh híng cña GV. Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt GV yªu cÇu HS: H·y kh¸i qu¸t l¹i bµi häc vµ tæng kÕt trªn hai mÆt: néi dung vµ h×nh thøc. GV gîi ý. HS suy nghÜ, xem l¹i toµn bµi vµ ph¸t biÓu tæng kÕt.

Bµ lo l¾ng tríc thùc tÕ qu¸ nghiÖt ng·. Bµ mõng mét nçi mõng s©u xa. Tõ ng¹c nhiªn ®Õn xãt th¬ng nhng trªn hÕt vÉn lµ t×nh yªu th¬ng. Còng chÝnh bµ cô lµ ngêi nãi nhiÒu nhÊt vÒ t¬ng lai, mét t¬ng lai rÊt cô thÓ thiÕt thùc víi nh÷ng gµ, lîn, ruéng, vên,… mét t¬ng lai khiÕn c¸c con tin tëng bëi nã kh«ng qu¸ xa vêi. Kim L©n ®· kh¸m ph¸ ra mét nÐt ®éc ®¸o khi ®Ó cho mét bµ cô cËp kÒ miÖng lç nãi nhiÒu víi ®«i trÎ vÒ ngµy mai. 5. T×m hiÓu mét sè nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt. + C¸ch kÓ chuyÖn tù nhiªn, l«i cuèn, hÊp dÉn. + Dùng c¶nh ch©n thËt, g©y Ên tîng: c¶nh chÕt ®ãi, c¶nh b÷a c¬m ngµy ®ãi,… + Miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt tinh tÕ nhng béc lé tù nhiªn, ch©n thËt. + Ng«n ng÷ n«ng th«n nhuÇn nhÞ, tù nhiªn. III. Tæng kÕt + Vî nhÆt t¹o ®îc mét t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o, c¸ch kÓ chuyÖn hÊp dÉn, miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt tinh tÕ, ®èi tho¹i sinh ®éng. + TruyÖn thÓ hiÖn ®îc th¶m c¶nh cña nh©n d©n ta trong n¹n ®ãi n¨m 1945. §Æc biÖt thÓ hiÖn ®îc tÊm lßng nh©n ¸i, søc sèng k× diÖu cña con ngêi ngay bªn bê vùc th¼m cña c¸i chÕt vÉn híng vÒ sù sèng vµ kh¸t khao tæ Êm gia ®×nh.

8

TiÕng viÖt: Nh©n vËt giao tiÕp A. Môc tiªu bµi häc N¾m ch¾c kh¸i niÖm nh©n vËt giao tiÕp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ vÞ thÕ x· héi, quan hÖ th©n s¬ cña hä ®èi víi nhau, còng nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c chi phèi néi dung vµ h×nh thøc lêi nãi cña c¸c nh©n vËt trong o¹t ®éng giao tiÕp. - N©ng cao n¨ng lùc giao tiÕp cña b¶n th©n vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc chiÕn lîc giao tiÕp trong nh÷ng ng÷ c¶nh nhÊt ®Þnh. B. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc c. c¸ch thøc tiÕn hµnh Gîi ý tr¶ lêi c©u hái, th¶o luËn ; híng dÉn lµm bµi tËp thùc hµnh. d.TiÕn tr×nh d¹y häc - KiÓm tra bµi cò - Bµi míi TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu 1. GV gäi 1 HS ®äc ng÷ liÖu 1 (SGK) vµ nªu c¸c yªu cÇu sau (víi HS c¶ líp): a) Ho¹t ®éng giao tiÕp trªn cã nh÷ng nh©n vËt giao tiÕp nµo? Nh÷ng nh©n vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo vÒ løa tuæi, giíi tÝnh, tÇng líp x· héi? b) C¸c nh©n vËt giao tiÕp chuyÓn ®æi vai ngêi nãi, vai ngêi nghe vµ lu©n phiªn lît lêi ra Néi dung cÇu cÇn ®¹t I. Ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu 1. Ng÷ liÖu 1 a) Ho¹t ®éng giao tiÕp trªn cã nh÷ng nh©n vËt giao tiÕp lµ: Trµng, mÊy c« g¸i vµ "thÞ". Nh÷ng nh©n vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm : - VÒ løa tuæi : Hä ®Òu lµ nh÷ng ngêi trÎ tuæi. - VÒ giíi tÝnh : Trµng lµ nam, cßn l¹i lµ n÷. - VÒ tÇng líp x· héi: Hä ®Òu lµ nh÷ng ngêi d©n lao ®éng nghÑ ®ãi. b) C¸c nh©n vËt giao tiÕp chuyÓn ®æi vai ngêi nãi, vai ngêi nghe vµ lu©n phiªn lît lêi nh sau: - Lóc ®Çu: H¾n (Trµng) lµ ngêi nãi, mÊy c« g¸i lµ ngêi nghe. 9

. Trµng lµ ngêi nghe.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do. . giíi tÝnh. . víi d©n lµng. 2. víi LÝ Cêng. Trµng vµ "thÞ" lµ ngêi nghe. d©n lµng vµ ChÝ PhÌo.Cuèi cïng: "ThÞ" lµ ngêi nãi. mÊy bµ vî B¸ KiÕn. Cßn l¹i.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do. . b×nh ®¼ng vÒ vÞ thÕ x· héi. . "thÞ" lµ ngêi nghe. quan hÖ th©n-s¬. nghÒ nghiÖp. Ng÷ liÖu 2 a) C¸c nh©n vËt giao tiÕp trong ®o¹n v¨n: B¸ KiÕn. . V× cïng løa tuæi. c¸c nh©n vËt giao tiÕp trªn cã quan hÖ hoµn toµn xa l¹. B¸ KiÕn nãi víi mét ngêi nghe trong trêng hîp quay sang nãi víi ChÝ PhÌo.TiÕp theo: "ThÞ" lµ ngêi nãi. løa tuæi. løa tuæi. e) Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ vÞ thÕ x· héi. l¹i cïng c¶nh ngé nªn c¸c nh©n vËt giao tiÕp tá ra rÊt suång s·. Ban ®Çu cha quen nªn chØ lµ trªu ®ïa th¨m dß.sao? Lît lêi ®Çu tiªn cña "thÞ" híng tíi ai? c) C¸c nh©n vËt giao tiÕp trªn cã b×nh ®¼ng vÒ vÞ thÕ x· héi kh«ng? d) C¸c nh©n vËt giao tiÕp trªn cã quan hÖ xa l¹ hay th©n t×nh khi b¾t ®Çu cuéc giao tiÕp? e) Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ vÞ thÕ x· héi. .TiÕp theo: Trµng lµ ngêi nãi. . nghÒ nghiÖp. Trµng (lµ chñ yÕu) vµ mÊy c« g¸i lµ ngêi nghe. b) VÞ thÕ x· héi cña B¸ KiÕn víi tõng 10 . kh¼ng ®Þnh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn sai. giíi tÝnh.… chi phèi lêi nãi cña c¸c nh©n vËt khi giao tiÕp. kh¼ng ®Þnh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn sai. HS ®äc ®o¹n trÝch vµ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái (SGK). c) C¸c nh©n vËt giao tiÕp trªn b×nh ®¼ng vÒ vÞ thÕ x· héi (hä ®Òu lµ nh÷ng ngêi d©n lao ®éng cïng c¶nh ngé). d) Khi b¾t ®Çu cuéc giao tiÕp. Lît lêi ®Çu tiªn cña "thÞ" híng tíi Trµng. khi ®· quen hä m¹nh d¹n h¬n.GV híng dÉn.TiÕp theo: MÊy c« g¸i lµ ngêi nãi. 2. quan hÖ th©n-s¬. B¸ KiÕn nãi cho nhiÒu ngêi nghe (trong ®ã cã c¶ ChÝ PhÌo). khi nãi víi mÊy bµ vî. DÇn dÇn. gîi ý vµ tæ chøc. gîi ý vµ tæ chøc.GV híng dÉn. … chi phèi lêi nãi cña c¸c nh©n vËt nh thÕ nµo? .GV nhËn xÐt. .GV nhËn xÐt.

B¸ KiÕn lµ chång (chñ gia ®×nh) nªn "qu¸t". + Víi d©n lµng. võa dç dµnh võa cã vÎ ®Ò cao. anh (chÞ) rót ra nh÷ng nhËn xÐt g× vÒ nh©n vËt giao tiÕp trong ho¹t ®éng ngêi nghe: + Víi mÊy bµ vî. m¬n trín ChÝ. võa lµ kÎ ®· ®Èy ChÝ PhÌo vµo tï. D¹ng nãi. Vai ngêi nghe cã thÓ gåm nhiÒu 11 . d) Víi chiÕn lîc giao tiÕp nh trªn. c¸c nh©n vËt giao tiÕp thêng ®æi vai lu©n phiªn lît lêi víi nhau. c¸c bµ) nhng thùc chÊt lµ ®uæi (vÒ ®i th«i chø! Cã g× mµ xóm l¹i thÕ nµy?). + N©ng vÞ thÕ ChÝ PhÌo lªn ngang hµng víi m×nh ®Ó xoa dÞu ChÝ. c) §èi víi ChÝ PhÌo. lêi nãi cã vÎ t«n träng (c¸c «ng. c¸c nh©n vËt giao tiÕp xuÊt hiÖn trong vai ngêi nãi hoÆc ngêi nghe. Nh÷ng ngêi nghe trong cuéc héi tho¹i víi B¸ KiÕn ®Òu r¨m r¾p nghe theo lêi B¸ KiÕn. cô qu¸t con nhng thùc chÊt còng lµ ®Ó xoa dÞu ChÝ PhÌo. + Víi ChÝ PhÌo. thuéc tÇng líp trªn. Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. §Õn nh ChÝ PhÌo.B¸ KiÕn lµ cha. 1. B¸ KiÕn võa th¨m dß.Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc rót ra nhËn xÐt . hung h·n lµ thÕ mµ cuèi cïng còng bÞ khuÊt phôc. NhËn xÐt vÒ nh©n vËt giao tiÕp trong ho¹t ®éng giao tiÕp.B¸ KiÕn lµ "cô lín". + Víi LÝ Cêng.GV nªu c©u hái vµ gîi ý: Tõ viÖc t×m hiÓu c¸c ng÷ liÖu trªn. II. B¸ KiÕn thùc hiÖn nhiÒu chiÕn lîc giao tiÕp: + §uæi mäi ngêi vÒ ®Ó c« lËp ChÝ PhÌo. coi träng.B¸ KiÕn võa lµ «ng chñ cò. B¸ KiÕn ®· ®¹t ®îc môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ giao tiÕp. + Dïng lêi nãi ngät nh¹t ®Ó vuèt ve. kÎ mµ lóc nµy ChÝ PhÌo ®Õn "¨n v¹".

m«i trêng x· héi.vèn sèng. ngêi. 3. híng dÉn ph©n tÝch.thõa lÖnh quan b¾t ngêi ®i xem ®¸ bãng. c©u lÖnh…) Bµi tËp 2: Ph©n tÝch Bµi tËp 2: mèi quan hÖ gi÷a ®Æc §o¹n trÝch gåm c¸c nh©n vËt giao ®iÓm vÒ vÞ thÕ x· héi. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Ph©n tÝch sù chi phèi cña vÞ thÕ x· héi ë c¸c nh©n vËt ®èi víi lêi nãi cña hä trong ®o¹n trÝch (môc 1.HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. l¹y…) ¤ng LÝ BÒ trªn.Viªn ®éi sÕp T©y. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Anh MÞch VÞ thÕ KÎ díi. . Néi dung cÇn ®¹t I.n¹n x· héi nh©n bÞ b¾t ®i xem ®¸ bãng. . H¸ch dÞch. c¸c nh©n vËt giao tiÕp tïy ng÷ c¶nh mµ lùa chän chiÕn lîc giao tiÕp phï hîp ®Ó ®¹t môc ®Ých vµ hiÖu qu¶. . cã trêng hîp ngêi nghe kh«ng håi ®¸p lêi ngêi nãi. qu¸t n¹t (xng h« mµy tao. nghÒ. . v¨n hãa. Van xin. . v¨n hãa. Quan hÖ gi÷a c¸c nh©n vËt giao tiÕp cïng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt (tuæi.GV gîi ý.… cña c¸c 12 .… ) chi phèi lêi nãi (néi dung vµ h×nh thøc ng«n ng÷). giíi.giao tiÕp? . Trong giao tiÕp. nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n.GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t nh÷ng néi dung c¬ b¶n.HS ®äc ®o¹n trÝch. tr×nh bµy.§¸m ®«ng.GV nhËn xÐt. qu¸t. Lêi nãi nhón nhêng (gäi «ng.SGK). giíi tÝnh. 2. tiÕp: nghÒ nghiÖp.HS th¶o luËn. . .

nh©n vËt giao tiÕp ®Æc ®iÓm trong nãi cña tõng ngêi ®o¹n trÝch (môc SGK).

víi - Quan Toµn quyÒn Ph¸p. lêi Mèi quan hÖ gi÷a ®Æc ®iÓm vÒ vÞ ë thÕ x· héi, nghÒ nghiÖp, giíi tÝnh, v¨n 2- hãa,… cña c¸c nh©n vËt giao tiÕp víi ®Æc ®iÓm trong lêi nãi cña tõng ngêi: - Chó bÐ: trÎ con nªn chó ý ®Õn c¸i - HS ®äc ®o¹n trÝch. mò, nãi rÊt ngé nghÜnh. - GV gîi ý, híng dÉn - ChÞ con g¸i: phô n÷ nªn chó ý ®Õn ph©n tÝch. c¸ch ¨n mÆc (c¸i ¸o dµi), khen víi vÎ - HS th¶o luËn, tr×nh thÝch thó. bµy. - Anh sinh viªn: ®ang häc nªn chó ý - GV nhËn xÐt, nhÊn ®Õn viÖc diÔn thuyÕt, nãi nh mét dù m¹nh nh÷ng ®iÓm c¬ ®o¸n ch¾c ch¾n. b¶n. - B¸c cu li xe: chó ý ®«i ñng. - Nhµ nho: d©n lao ®éng nªn chó ý ®Õn tíng m¹o, nãi b»ng mét c©u thµnh ng÷ th©m nho. KÕt hîp víi ng«n ng÷ lµ nh÷ng cö chØ ®iÖu bé, c¸ch nãi. §iÓm chung lµ ch©m biÕm, mØa mai. Bµi tËp 3: §äc ng÷ liÖu (môc 3- SGK), ph©n tÝch theo nh÷ng yªu cÇu: a) Quan hÖ gi÷a bµ l·o hµng xãm vµ chÞ dËu. §iÒu ®ã chi phèi lêi nãi vµ c¸ch nãi cña 2 ngêi ra sao? b) Ph©n tÝch sù t¬ng t¸c vÒ hµnh ®éng nãi gi÷a lît lêi cña 2 nh©n vËt giao tiÕp. c) NhËn xÐt vÒ nÐt v¨n hãa ®¸ng tr©n träng qua lêi nãi, c¸ch nãi cña c¸c nh©n vËt. HS ®äc ®o¹n trÝch. GV Bµi tËp 3: a) Quan hÖ gi÷a bµ l·o hµng xãm vµ chÞ dËu lµ quan hÖ hµng xãm l¸ng giÒng th©n t×nh. §iÒu ®ã chi phèi lêi nãi vµ c¸ch nãi cña 2 ngêi- th©n mËt: + Bµ l·o: b¸c trai, anh Êy,… + ChÞ DËu: c¶m ¬n, nhµ ch¸u, cô,… b) Sù t¬ng t¸c vÒ hµnh ®éng nãi gi÷a lît lêi cña 2 nh©n vËt giao tiÕp: Hai nh©n vËt ®æi vai lu©n phiªn nhau. c) NÐt v¨n hãa ®¸ng tr©n träng qua lêi nãi, c¸ch nãi cña c¸c nh©n vËt: t×nh lµng nghÜa xãm, tèi löa t¾t ®Ìn cã nhau.

13

gîi ý, híng dÉn ph©n tÝch. HS th¶o luËn, tr×nh bµy. GV nhËn xÐt, nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n. Ho¹t ®éng 2: Cñng cè lÝ thuyÕt

II. Cñng cè lÝ thuyÕt CÇn n¾m v÷ng nh÷ng néi dung sau: 1. Vai trß cña nh©n vËt giao tiÕp. GV cñng cè lÝ thuyÕt 2. Quan hÖ x· héi vµ nh÷ng ®Æc vµ giao viÖc cho HS. ®iÓm cña nh©n vËt giao tiÕp chi phèi lêi nãi. 3. ChiÕn lîc giao tiÕp phï hîp.

Lµm v¨n: ViÕt bµi lµm v¨n sè 5: nghÞ luËn v¨n häc A- Môc tiªu bài häc Giúp HS: - Củng cố và nâng cao trình độ làm văn nghị luận về các mặt: xác định đề, lập dàn ý, diễn đạt. - Viết được bài văn nghị luận văn học thể hiện ý kiến của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục. B- Ph¬ng ph¸p và ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Phương pháp dạy học: Bài học tập trung vào nghị luận một vấn đề văn học. => Lưu ý HS ôn lại những tri thức về nghị luận, về thao tác lập luận,...để HS biết cách lập luận một cách chặt chẽ, nêu luận điểm rõ ràng, đưa dẫn chứng thuyết phục,hấp dẫn. 2. Phương tiện dạy học: SGK, GA, ... C- Néi dung, tiÕn tr×nh lªn líp 1. Ổn định, kiểm tra sĩ số lớp. 2. Ra đề làm văn cho HS: GV có thể vận dụng theo đề bài trong SGK hoặc tự ra đề cho phù với đối tượng học sinh. 14

Đề 1 SGK: Trong một bức thư luận về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương (...) có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên. 3. Hướng dẫn HS xác định đề: Căn cứ vào SGK và SGV để hướng dẫn HS viết đúng hướng, đúng trọng tâm. Gîi ý mét sè ®Ò tham kh¶o. §Ò 1: Anh (chÞ) hiÓu thÕ nµo vÒ ý kiÕn sau cña nhµ th¬ Xu©n DiÖu: "Th¬ lµ hiÖn thùc, th¬ lµ cuéc ®êi, th¬ cßn lµ th¬ n÷a". Gîi ý: Bµi viÕt cÇn cã nh÷ng luËn ®iÓm sau: + Th¬ lµ hiÖn thùc. + Th¬ lµ cuéc ®êi. + Mèi quan hÖ gi÷a th¬ víi hiÖn thùc, cuéc ®êi. + Th¬ cßn lµ th¬ n÷a. Tøc lµ th¬ cßn cã nh÷ng ®Æc trng riªng: c¶m xóc, h×nh tîng, ng«n ng÷, nh¹c ®iÖu,… §Ò 2: B×nh luËn ý kiÕn cña Nam Cao: "Mét t¸c phÈm thËt cã gi¸ trÞ ph¶i vît lªn trªn tÊt c¶ bê câi, giíi h¹n, ph¶i lµ t¸c phÈm chung cho c¶ loµi ngêi. Nã ph¶i chøa ®ùng mét c¸i g× lín lao, m¹nh mÏ, võa ®au ®ín l¹i võa phÊn khëi. Nã ca tông lßng th¬ng, t×nh b¸c ¸i, sù c«ng b×nh. Nã lµm cho con ngêi ngµy cµng ngêi h¬n" (Nam Cao- §êi thõa) Gîi ý: Bµi viÕt cÇn cã nh÷ng luËn ®iÓm sau: + "Mét t¸c phÈm thËt sù cã gi¸ trÞ ph¶i vît lªn trªn tÊt c¶ bê câi, giíi h¹n, ph¶i lµ t¸c phÈm chung cho c¶ loµi ngêi". §ã lµ søc sèng cña t¸c phÈm v¨n häc. T¸c phÈm v¨n häc vît lªn giíi h¹n kh«ng gian, thêi gian. + "Mét t¸c phÈm thËt cã gi¸ trÞ ph¶i chøa ®ùng mét c¸i g× lín lao m¹nh mÏ, võa ®au ®ín l¹i võa phÊn khëi". §©y chÝnh lµ gi¸ trÞ néi dung vµ t¸c ®éng tinh thÇn, t¸c dông gi¸o dôc cña t¸c phÈm v¨n häc. - Ph¶i ®Æt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò lín lao chÝnh lµ néi dung ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña t¸c phÈm vµ t×nh c¶m cña nhµ v¨n tríc hiÖn thùc Êy.

15

HÖ thèng tõ l¸y: "rÇm rËp". Vui lªn ViÖt B¾c.ý kiÕn cña Nam Cao hoµn toµn ®óng. t×m ®êng ®i cho mçi sè phËn.V¨n häc cßn ph¶i ch¾p c¸nh. mçi con ngêi. t×nh b¸c ¸i" mét c¸ch tÝch cùc. §Ìn pha bËt s¸ng nh ngµy mai lªn. nói Hång ( ViÖt B¾c. §©y lµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o vµ chøc n¨ng nh©n ®¹o hãa con ngêi cña t¸c phÈm v¨n häc. §iÖn Biªn vui vÒ. T¸c phÈm v¨n häc thËt sù cã gi¸ trÞ cßn ph¶i mang gi¸ trÞ nh©n ®¹o tÝch cùc. søc m¹nh rung chuyÓn nói rõng. Ngh×n ®ªm th¨m th¼m s¬ng dµy.. Cã nh vËy míi "ca tông lßng thên. Vui tõ §ång Th¸p. + B×nh luËn n©ng cao vÊn ®Ò: . §ªm ®ªm rÇm rËp nh lµ ®Êt rung. më ®êng cho con ngêi. t×nh b¸c ¸i. + Chó ý khai th¸c c¸c thñ ph¸p nghÖ thuËt: . Hßa B×nh. §Ò 3: Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau trong bµi ViÖt B¾c cña Tè H÷u: Nh÷ng ®êng ViÖt B¾c cña ta. §ã lµ ®iÒu cèt lâi. miªu t¶ khÝ thÕ chiÕn th¾ng cña d©n téc ta trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. Hµ Néi 1962) Gîi ý: + §o¹n th¬ mang ©m hëng sö thi. Cã nh vËy t¸c phÈm v¨n häc míi ®¹t gi¸ trÞ nh©n ®¹o tÝch cùc. ®Ìo De. D©n c«ng ®á ®uèc tõng ®oµn. nhng cha ®ñ. Nã lµm cho con ngêi gÇn ngêi h¬n"."M¹nh mÏ. 16 . "®iÖp ®iÖp trïng trïng". lµ h¹t nh©n c¬ b¶n cña mét t¸c phÈm cã gi¸ trÞ. sù c«ng b×nh. ®au ®ín. Qu©n ®i ®iÖp ®iÖp trïng trïng. ph¶i lµ mét thø vò khÝ chèng bÊt c«ng. NXB V¨n häc.… gîi t¶ sù v« tËn cña ®oµn qu©n vµ cña c¸ch m¹ng. An Khª. ¸nh sao ®Çu sóng b¹n cïng mò nan. Tin vui chiÕn th¾ng tr¨m miÒn. tiªu diÖt c¸i ¸c. + §Æc biÖt mét t¸c phÈm cã gi¸ trÞ ph¶i "ca tông lßng th¬ng. . Bíc ch©n n¸t ®¸ mu«n tµn löa bay. T©y B¾c. nghÜa lµ ph¶i tham gia ®Êu tranh c¶i t¹o x· héi. phÊn khëi" lµ søc m¹nh lay ®éng t©m hån con ngêi cña t¸c phÈm v¨n ch¬ng.

Gîi t×m. so s¸nh. §ång Th¸p. An Khª.S¸ch gi¸o khoa. B. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. diÔn t¶ c¸i n¸o nøc vµ nh÷ng chiÕn th¾ng dån dËp. tèi t¨m cña ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè vïng cao díi ¸ch ¸p bøc k×m kÑp cña thùc d©n vµ chóa ®Êt thèng trÞ. sù tinh tÕ trong diÔn t¶ cuéc sèng néi t©m. mu«n tµn löa bay. phi thêng: ¸nh sao ®Çu sóng.NghÖ thuËt liÖt kª ®Þa danh g¾n víi nh÷ng chiÕn c«ng: Hßa B×nh. Tæ chøc bµi míi 17 .… . + Tæng hîp kh¸i qu¸t gi¸ trÞ cña ®o¹n th¬. ®i theo tiÕng gäi cña §¶ng. tæng hîp D. §iÖn Biªn.. Môc tiªu bµi häc . T©y B¾c. niÒm vui nèi tiÕp niÒm vui.HiÓu ®îc cuéc sèng c¬ cùc. . ®Ìo De.Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn . Bíc ch©n n¸t ®¸. s¸ch gi¸o viªn . ®äc v¨n: vî chång a phñ T« Hoµi A. Së trêng cña nhµ v¨n trong quan s¸t nh÷ng nÐt l¹ vÒ phong tôc. Èn dô k× vÜ. tËp qu¸n vµ c¸ tÝnh ngêi M«ng. ViÖt B¾c. ph©n tÝch. §Ìn pha bËt s¸ng nh ngµy mai lªn. lêi v¨n tinh tÕ. chiÕn c«ng nèi tiÕp chiÕn c«ng. Ph¬ng ph¸p d¹y häc . mang mµu s¾c d©n téc vµ giµu chÊt th¬.N¾m ®îc nh÷ng ®ãng gãp riªng cña nhµ v¨n trong nghÖ thuËt kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch c¸c nh©n vËt.ThiÕt kÕ bµi häc. qu¸ tr×nh ngêi d©n c¸c d©n téc thiÓu sè thøc tØnh c¸ch m¹ng vµ vïng lªn tù gi¶i phãng ®êi m×nh. NghÖ thuËt trÇn thuËt linh ho¹t.Tµi liÖu tham kh¶o C. KiÓm tra bµi cò 2. nói Hång. D©n c«ng ®á ®uèc. .

dùa vµo nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ: .gi¶i thëng Héi v¨n nghÖ ViÖt Nam 1954.Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung 1. Hµ §«ng (nay lµ Hµ T©y) nhng «ng sinh ra vµ lín lªn ë quª ngo¹i: lµng NghÜa §«. huyÖn Tõ Liªm. Mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu cña T« Hoµi nh: DÕ mÌn phiªu lu kÝ (1941). 1.Cuéc ®êi. GV ®äc mÉu 1 ®o¹n. N¨m 1996. + §äc diÔn c¶m mét sè ®o¹n ë líp. tØnh Hµ §«ng (nay lµ phêng NghÜa §«. phñ Hoµi §øc.hiÓu tríc ë nhµ. T×m hiÓu chung 1. HS ®äc phÇn TiÓu dÉn. TËp truyÖn ®îc tÆng gi¶i nhÊt. sù nghiÖp v¨n häc vµ phong c¸ch s¸ng t¸c cña T« Hoµi. O chuét (1942).1955 Ho¹t ®éng 2: §äc vµ II. Néi dung cÇn ®¹t I. XuÊt xø t¸c phÈm Vî chång A Phñ in trong tËp truyÖn T©y B¾c (1954). ¤ng rÊt cã së trêng vÒ lo¹i truyÖn phong tôc vµ håi kÝ. §äc phÈm + §äc. §äc vµ tãm t¾t v¨n b¶n t¸c phÈm tãm t¾t v¨n b¶n t¸c 1. T« Hoµi ®îc nhµ níc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt. Sè lîng t¸c phÈm cña T« Hoµi ®¹t kØ lôc trong nÒn v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i. T¸c gi¶ T« Hoµi tªn khai sinh lµ NguyÔn Sen. ¤ng sinh n¨m 1920. Nhµ nghÌo (1944). næi tiÕng víi truyÖn ®ång tho¹i DÕ mÌn phiªu lu kÝ. . quËn CÇu GiÊy Hµ Néi) T« Hoµi viÕt v¨n tõ tríc c¸ch m¹ng. HS cã giäng ®äc tèt ®äc nèi tiÕp mét sè 18 . Quª néi ë Thanh Oai.… 2. TruyÖn T©y B¾c (1953). MiÒn T©y (1967). Lèi trÇn thuËt cña T« Hoµi rÊt hãm hØnh. sinh ®éng.XuÊt xø truyÖn Vî chång A Phñ cña T« Hoµi. T« Hoµi lµ mét nhµ v¨n lín s¸ng t¸c nhiÒu thÓ lo¹i.

®o¹n. 2. Trªn c¬ së ®äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ, HS tãm t¾t t¸c phÈm.

2. Tãm t¾t CÇn ®¶m b¶o mét sè ý chÝnh: + MÞ, mét c« g¸i xinh ®Ñp, yªu ®êi, cã kh¸t väng ù do, h¹nh phóc bÞ b¾t vÒ lµm con d©u g¹t nî cho nhµ Thèng lÝ P¸ Tra. + Lóc ®Çu MÞ ph¶n kh¸ng nhng dÇn dÇn trë nªn tª liÖt, chØ "lïi lòi nh con rïa nu«i trong xã cöa". + §ªm t×nh mïa xu©n ®Õn, MÞ muèn ®i ch¬i nhng bÞ A Sö (chång MÞ) trãi ®øng vµo cét nhµ. + A Phñ v× bÊt b×nh tríc A Sö nªn ®· ®¸nh nhau vµ bÞ b¾t, bÞ ph¹t v¹ vµ trë thµnh kÎ ë trõ nî cho nhµ Thèng lÝ. + Kh«ng may hæ vå mÊt 1 con bß, A Phñ ®· bÞ ®¸nh, bÞ trãi ®øng vµo cäc ®Õn gÇn chÕt. + MÞ ®· c¾t d©y trãi cho A Phñ, 2 ngêi ch¹y trèn ®Õn PhiÒng Sa. + MÞ vµ A Phñ ®îc gi¸c ngé, trë thµnh du kÝch. Ho¹t ®éng 3: Tæ III. §äc- hiÓu chøc ®äc- hiÓu v¨n b¶n 1. T×m hiÓu nh©n vËt MÞ 1. HS ®äc ®o¹n ®Çu a) MÞ- c¸ch giíi thiÖu cña t¸c gi¶ v¨n b¶n, nhËn xÐt c¸ch "Ai ë xa vÒ …" giíi thiÖu nh©n vËt MÞ, + MÞ xuÊt hiÖn kh«ng ph¶i ë phÝa c¶nh ngé cña MÞ, ch©n dung ngo¹i h×nh mµ ë phÝa nh÷ng ®µy ®äa tñi th©n phËn- mét th©n phËn qu¸ nghiÖt cùc khi MÞ bÞ b¾t lµm ng·- mét con ngêi bÞ xÕp lÉn víi nh÷ng con d©u g¹t nî cho nhµ vËt v« tri gi¸c (t¶ng ®¸, tµu ngùa,…)Thèng lÝ P¸ Tra. mét th©n phËn ®au khæ, Ðo le. + MÞ kh«ng nãi, chØ "lïi lòi nh con rïa - HS th¶o luËn vµ ph¸t nu«i trong xã cöa". Ngêi ®µn bµ Êy bÞ biÓu tù do. GV ®Þnh h- cÇm tï trong ngôc thÊt tinh thÇn, n¬i íng, nhËn xÐt, nhÊn lui vµo lui ra chØ lµ "mét c¨n buång 19

m¹nh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn cha chÝnh x¸c.

2. GV tæ chøc cho HS t×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy søc sèng tiÒm Èn trong MÞ vµ nhËn xÐt. - GV gîi ý: H×nh ¶nh mét c« MÞ khi cßn ë nhµ? Ph¶n øng cña MÞ khi vÒ nhµ Thèng lÝ? - HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ ph¸t biÓu ý kiÕn.

kÝn mÝt chØ cã mét chiÕc cöa sæ, mét lç vu«ng b»ng bµn tay" §· bao n¨m råi, ngêi ®µn bµ Êy ch¼ng biÕt ®Õn mïa xu©n, ch¼ng ®i ch¬i tÕt… + "Sèng l©u trong c¸i khæ MÞ còng ®· quen råi", "MÞ tëng m×nh còng lµ con tr©u, m×nh còng lµ con ngùa", MÞ chØ "cói mÆt, kh«ng nghÜ ngîi", chØ "nhí ®i nhí l¹i nh÷ng viÖc gièng nhau". MÞ kh«ng cßn ý thøc ®îc vÒ thêi gian, tuæi t¸c vµ cuéc sèng. MÞ sèng nh mét cç m¸y, mét thãi quen v« thøc. MÞ v« c¶m, kh«ng t×nh yªu, kh«ng kh¸t väng, thËm chÝ kh«ng cßn biÕt ®Õn khæ ®au. §iÒu ®ã cã søc ¸m ¶nh ®èi víi ®éc gi¶, gieo vµo lßng ngêi nh÷ng xãt th¬ng. b) MÞ- mét søc sèng tiÒm Èn: + Nhng ®©u ®ã trong câi s©u t©m hån ngêi ®µn bµ c©m lÆng v× c¬ cùc, khæ ®au Êy vÉn tiÒm Èn mét c« MÞ ngµy xa, mét c« MÞ trÎ ®Ñp nh ®ãa hoa rõng ®Çy søc sèng, mét ngêi con g¸i trÎ trung giµu ®øc hiÕu th¶o. Ngµy Êy, t©m hån yªu ®êi cña MÞ göi vµo tiÕng s¸o "MÞ thæi s¸o giái, thæi l¸ còng hay nh thæi s¸o". + ë MÞ, kh¸t väng t×nh yªu tù do lu«n lu«n m·nh liÖt. NÕu kh«ng bÞ b¾t lµm con d©u g¹t nî, kh¸t väng cña MÞ sÏ thµnh hiÖn thùc bëi "trai ®Õn ®øng nh½n c¶ ch©n v¸ch ®Çu buång MÞ". MÞ ®· tõng håi hép khi nghe tiÕng gâ cöa cña ngêi yªu. MÞ ®· bíc theo kh¸t väng cña t×nh yªu nhng kh«ng ngê sím r¬i vµo c¹m bÉy. + BÞ b¾t vÒ nhµ Thèng lÝ, MÞ ®Þnh tù tö. MÞ t×m ®Õn c¸i chÕt chÝnh lµ c¸ch ph¶n kh¸ng duy nhÊt cña mét con 20

3. GV tæ chøc cho HS ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù håi sinh cña MÞ, ®Æc biÖt lµ tiÕng s¸o vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng MÞ trong ®ªm t×nh mïa xu©n. - HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do. - GV ®Þnh híng, nhËn xÐt, nhÊn m¹nh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn

ngêi cã søc sèng tiÒm tµng mµ kh«ng thÓ lµm kh¸c trong hoµn c¶nh Êy. "MÊy th¸ng rßng ®ªm nµo MÞ còng khãc", MÞ trèn vÒ nhµ cÇm theo mét n¾m l¸ ngãn. ChÝnh kh¸t väng ®îc sèng mét cuéc sèng ®óng nghÜa cña nã khiÕn MÞ kh«ng muèn chÊp nhËn cuéc sèng bÞ chµ ®¹p, cuéc sèng lÇm than, tñi cùc, bÞ ®èi xö bÊt c«ng nh mét con vËt. + TÊt c¶ nh÷ng phÈm chÊt trªn ®©y sÏ lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së cho sù trçi dËy cña MÞ sau nµy. Nhµ v¨n miªu t¶ nh÷ng tè chÊt nµy ë MÞ khiÕn cho c©u chuyÖn ph¸t triÓn theo mét l« gÝc tù nhiªn, hîp lÝ. ChÕ ®é phong kiÕn nghiÖt ng· cïng víi t tëng thÇn quyÒn cã thÓ giÕt chÕt mäi íc m¬, kh¸t väng, lµm tª liÖt c¶ ý thøc lÉn c¶m xóc con ngêi nhng tõ trong s©u th¼m, c¸i b¶n chÊt ngêi vÉn lu«n tiÒm Èn vµ ch¾c ch¾n nÕu cã c¬ héi sÏ thøc dËy, bïng lªn. c) MÞ- sù trçi dËy cña lßng ham sèng vµ kh¸t väng h¹nh phóc + Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù håi sinh cña MÞ: - "Nh÷ng chiÕc v¸y hoa ®· ®em ph¬i trªn mám ®¸, xße nh con bím sÆc sì, hoa thuèc phiÖn võa në tr¾ng l¹i ®æi ra mµu ®á hau, ®á thËm råi sang mµu tÝm man m¸c". - "§¸m trÎ ®îi tÕt ch¬i quay cêi Çm trªn s©n ch¬i tríc nhµ" còng cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn t©m lÝ cña MÞ. - Rîu lµ chÊt xóc t¸c trùc tiÕp ®Ó t©m hån yªu ®êi, kh¸t sèng cña MÞ trçi dËy. "MÞ ®· lÊy hò rîu uèng õng ùc 21

T« Hoµi ®· miªu t¶ tiÕng s¸o nh mét dông ý nghÖ thuËt ®Ó lay tØnh t©m hån MÞ. TiÕng s¸o lµ biÓu tîng cña kh¸t väng t×nh yªu tù do. Tho¹t tiªn. "trong ®Çu MÞ rËp rên tiÕng s¸o". lµ ngän giã thæi bïng lªn ®èn löa tëng ®· nguéi t¾t. thiÕt tha. "tai MÞ v¼ng tiÕng s¸o gäi b¹n ®Çu lµng".… . tõng b¸t mét". H¬i men ®· d×u t©m hån MÞ theo tiÕng s¸o. MÞ thæi s¸o giái… MÞ uèn chiÕc l¸ trªn m«i. nh÷ng ®¸m ch¬i". nuèt hËn. båi håi". "löng l¬" ®Çu nói. Sau ®ã. "ngoµi ®Çu nói lÊp lã ®· cã tiÕng ai thæi s¸o". MÞ võa nh uèng cho h¶ giËn võa nh uèng hËn. båi håi. ngoµi ®êng.DÊu hiÖu ®Çu tiªn cña viÖc sèng l¹i 22 . "MÞ vÉn nghe tiÕng s¸o ®a MÞ ®i theo nh÷ng cuéc ch¬i. . + Trong ®o¹n diÔn t¶ t©m tr¹ng håi sinh cña MÞ. MÞ ngåi nhÈm thÇm bµi h¸t cña ngêi ®ang thæi". tiÕng s¸o cßn "lÊp lã". "Ngµy tríc.cha chÝnh x¸c."TiÕng s¸o gäi b¹n cø thiÕt tha. thæi l¸ còng hay nh thæi s¸o. tiÕng s¸o ®· th©m nhËp vµo thÕ giíi néi t©m cña MÞ vµ cuèi cïng tiÕng s¸o trë thµnh lêi mêi gäi tha thiÕt ®Ó råi t©m hån MÞ bay theo tiÕng s¸o. . ngµy ®ªm ®· thæi s¸o ®i theo MÞ hÕt nói nµy sang nói kh¸c". ®· theo s¸t diÔn biÕn t©m tr¹ng MÞ. Cã biÕt bao nhiªu ngêi mª."MÞ nghe tiÕng s¸o väng l¹i. + DiÔn biÕn t©m tr¹ng MÞ trong ®ªm t×nh mïa xu©n: . "mµ tiÕng s¸o gäi b¹n yªu vÉn löng l¬ bay ngoµi ®êng". tiÕng s¸o cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng.

MÞ ®· ý thøc ®îc t×nh c¶nh ®au xãt cña m×nh. 4. bÞ trãi chÆt vÉn kh«ng thÓ chÕt mµ lu«n lu«n ©m Ø. . tiÕng s¸o vÉn d×u t©m hån MÞ "®i theo nh÷ng cuéc ch¬i. nhµ v¨n muèn ph¸t biÓu mét t tëng: søc sèng cña con ngêi cho dï bÞ giÉm ®¹p. chØ gÆp dÞp lµ bïng lªn. MÞ muèn th¾p lªn ¸nh s¸ng cho cuéc ®êi t¨m tèi cña m×nh. . . . "MÞ cßn trÎ l¾m. nh÷ng ®¸m ch¬i". GV tæ chøc cho HS d) MÞ tríc c¶nh A Phñ bÞ trãi ph©n tÝch diÔn biÕn + Tríc c¶nh A Phñ bÞ trãi.Tõ nh÷ng s«i sôc trong t©m t ®· dÉn MÞ tíi hµnh ®éng "lÊy èng mì s¾n mét miÕng bá thªm vµo ®Üa dÇu". víi tay lÊy c¸i v¸y hoa v¾t ë phÝa trong v¸ch". ban ®Çu t©m tr¹ng MÞ tríc c¶nh MÞ hoµn toµn v« c¶m: "MÞ vÉn th¶n 23 .MÞ quªn h¼n sù cã mÆt cña A Sö. MÞ muèn th¾p lªn ¸nh s¸ng cho c¨n phßng bÊy l©u chØ lµ bãng tèi. quªn h¼n m×nh ®ang bÞ trãi. nhí vÒ h¹nh phóc ng¾n ngñi trong cuéc ®êi tuæi trÎ cña m×nh vµ niÒm ham sèng trë l¹i "MÞ thÊy ph¬i phíi trë l¹i.T« Hoµi ®· ®Æt sù håi sinh cña MÞ vµo t×nh huèng bi kÞch: kh¸t väng m·nh liÖt.Ph¶n øng ®Çu tiªn cña MÞ lµ: "nÕu cã n¾m l¸ ngãn rong tay MÞ sÏ ¨n cho chÕt".hiÖn thùc phò phµng khiÕn cho søc sèng ë MÞ cµng thªm phÇn d÷ déi.Hµnh ®éng nµy ®Èy tíi hµnh ®éng tiÕp: MÞ "quÊn tãc l¹i. Qua ®©y. Nh÷ng giät níc m¾t tëng ®· c¹n kiÖt v× ®au khæ ®· l¹i cã thÓ l¨n dµi. MÞ vÉn cßn trÎ l¾m. lßng ®ét nhiªn vui síng nh nh÷ng ®ªm tÕt ngµy tríc". . MÞ muèn ®i ch¬i".®ã lµ MÞ nhí l¹i qu¸ khø.

MÞ sî m×nh bÞ trãi thay vµo c¸i cäc Êy. xãt xa cho m×nh. nhËn xÐt. 2. + ThÕ råi. . e) Tãm l¹i MÞ lµ c« g¸i trÎ ®Ñp. t¸o b¹o. "MÞ lÐ m¾t tr«ng sang thÊy mét dßng níc m¾t lÊp l¸nh bß xuèng hai hám m¸ ®· x¸m ®en l¹i cña A Phñ". bÞ ®Èy vµo t×nh c¶nh bi ®¸t. cho MÞ søc m¹nh dÉn tíi hµnh ®éng quyÕt liÖt.GV gîi ý: lóc ®Çu? Khi nh×n thÊy dßng níc m¾t cña A Phñ? Hµnh ®éng c¾t d©y trãi cña MÞ? . lín lao. c¸i ý nghÜ Êy vÉn cßn ®uæi theo MÞ: "ë ®©y th× chÕt mÊt". Qua tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®· t×m hiÓu. nã ®· tiÕp thªm cho MÞ søc m¹nh vïng tho¸t khái sè phËn m×nh. Nhµ v¨n ®· dông c«ng miªu t¶ diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt MÞ. . nhiªn thæi löa h¬ tay". Nçi lo l¾ng cña MÞ còng lµ mét khÝa c¹nh cña lßng ham sèng. …). 5. nhÊn m¹nh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn cha chÝnh x¸c. nhËn ra m×nh.HS ph¸t biÓu tù do. MÞ dÇn dÇn bÞ tª liÖt.GV ®Þnh híng. ho¶ng sî. Giät níc m¾t tuyÖt väng cña A Phñ ®· gióp MÞ nhí l¹i m×nh.GV nhËn xÐt. T×m hiÓu nh©n vËt A Phñ a) Sù xuÊt hiÖn cña A Phñ A Phñ xuÊt hiÖn trong cuéc ®èi ®Çu víi A Sö: "Mét ngêi to lín ch¹y vôt ra vung tay nÐm con quay rÊt to vµo 24 . "ph¶i chÕt trªn c¸i cäc Êy". th©n phËn. + TÊt nhiªn. Søc sèng Êy ®· trçi dËy.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do. triÒn miªn trong kiÕp sèng n« lÖ. . MÞ còng rÊt lo l¾ng. Th¬ng ngêi vµ th¬ng m×nh ®ång thêi nhËn ra tÊt c¶ sù tµn ¸c cña nhµ Thèng lÝ. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu vÒ nh©n vËt A Phñ (sù xuÊt hiÖn. tÊt c¶ ®· khiÕn cho hµnh ®éng cña MÞ mang tÝnh tÊt yÕu. §iÒu ®ã cho thÊy MÞ lµ c« g¸i cã ®êi sèng néi t©m ©m thÇm mµ m¹nh mÏ. ®Þnh híng vµo mét sè ý chÝnh 6.A Phñ bÞ trãi. Khi ®· ch¹y theo A Phñ. HS rót ra nhËn xÐt tæng qu¸t vÒ nh©n vËt MÞ . Qua ®ã ®Ó thÓ hiÖn t tëng nh©n ®¹o s©u s¾c. Nhng trong MÞ vÉn tiÒm tµng søc sèng. tÝnh c¸ch.

mét kh¸t väng tù do ®îc béc lé quyÕt liÖt. C¶nh xö kiÖn qu¸i ®¶n. Nã võa kÞp bng tay lªn. chÊt ph¸c. "Ngêi th× ®¸nh. nhËn xÐt. Con quay gç ng¸t l¨ng vµo gi÷a mÆt. + Cuéc sèng khæ cùc ®· hun ®óc ë A Phñ tÝnh c¸ch ham chuéng tù do. l¹i hót. nhÊn m¹nh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn cha chÝnh x¸c. Xong mét lît ®¸nh. GV tæ chøc cho HS rót ra nh÷ng gi¸ trÞ néi mÆt A Sö. chöi. dån dËp thÓ hiÖn mét tÝnh c¸ch m¹nh mÏ. + Hñ tôc vµ ph¸p luËt trong tay bän chóa ®Êt nªn kÕt qu¶: A Phñ trë thµnh con ë trõ nî ®êi ®êi kiÕp kiÕp cho nhµ Thèng lÝ P¸ Tra. 7.. ngêi th× quú l¹y. bÞ trãi võa tè c¸o sù tµn b¹o cña bän chóa ®Êt võa nãi lªn t×nh c¶nh khèn khæ cña ngêi d©n. kÐo dËp ®Çu xuèng. cµy giái vµ ®i s¨n bß tãt rÊt b¹o". ®ôc cuèc. Cø thÕ tõ tra ®Õn hÕt ®ªm". Hµng lo¹t c¸c ®éng tõ chØ hµnh ®éng nhanh. gan gãc.GV nhËn xÐt. Gi¸ trÞ néi dung t tëng t¸c phÈm 25 . kÓ lÓ. A Phñ ®· xéc tíi n¾m c¸i vßng cæ. HS ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ c¶nh xö kiÖn A Phñ qu¸i ®¶n. + A Phñ lµ ®øa con cña nói rõng. mét søc sèng m¹nh mÏ. kÓ. .GV ®Þnh híng. l¹ lïng trong t¸c phÈm.HS ph¸t biÓu tù do. hån nhiªn. xÐ vai ¸o ®¸nh tíi tÊp". mét tµi n¨ng lao ®éng ®¸ng quý: "biÕt ®óc lìi cµy. Cßn A Phñ gan gãc quú chÞu ®ßn chØ im nh tîng ®¸. . ®Þnh híng vµo mét sè ý chÝnh 8. + A Phñ lµ mét thanh niªn nghÌo. b) Th©n phËn cña A Phñ + Cha mÑ chÕt c¶ trong trËn dÞch ®Ëu mïa. tù do. c) C¶nh xö kiÖn qu¸i ®¶n.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do. chöi bíi. m¹nh. . l¹ lïng vµ c¶nh A Phñ bÞ ®¸nh. l¹ lïng + Cuéc xö kiÖn diÔn ra trong khãi thuèc phiÖn mï mÞt tu«n ra c¸c lç cöa sæ nh khãi bÕp. 3.

mét thµnh c«ng cã ý nghÜa khai ph¸ cña T« Hoµi ë ®Ò tµi miÒn nói. phong tôc tËp qu¸n cña ngêi d©n miÒn nói.Nh÷ng trang viÕt ch©n thùc vÒ cuéc sèng bi th¶m cña ngêi d©n miÒn nói. ®Ò cao nh÷ng kh¸t väng chÝnh ®¸ng cña con ngêi. tµn ¸c víi nh÷ng c¶nh tîng h·i hïng nh ®Þa ngôc gi÷a trÇn gian. nhËn xÐt. .Tr©n träng.GV ®Þnh híng. c«ng viÖc. . t¸c gi¶ Ýt miªu t¶ hµnh ®éng. . t¸c gi¶ chñ yÕu kh¾c häa qua hµnh ®éng.dung t tëng cña t¸c phÈm. + NghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn.Ngîi ca nh÷ng g× tèt ®Ñp ë con ngêi.… víi A Phñ. cã c¸ tÝnh ®Ëm nÐt (víi MÞ.Bé mÆt cña chÕ ®é phong kiÕn miÒn nói: kh¾c nghiÖt. nh÷ng ®èi tho¹i gi¶n ®¬n) b) NghÖ thuËt miªu t¶ phong tôc tËp 26 .C¶m th«ng s©u s¾c ®èi víi ngêi d©n. 9. b) Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: . ®Æc biÖt t¸c gi¶ miªu t¶ dßng ý nghÜ.ChØ ra con ®êng gi¶i phãng ngêi lao ®éng cã cuéc ®êi t¨m tèi vµ sè phËn thª th¶m. miªu t¶ t©m lÝ.Ph¬i bµy téi ¸c cña bän thùc d©n Ph¸p. t©m t. . . . miªu t¶ t©m lÝ: nh©n vËt sinh ®éng.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do.GV chia nhãm vµ giao a) Gi¸ trÞ hiÖn thùc . . nhÊn m¹nh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ ®iÒu chØnh nh÷ng ý kiÕn cha chÝnh x¸c. GV tæ chøc cho HS nhËn xÐt vÒ: + NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. .Bøc tranh ®êi sèng x· héi cña d©n téc miÒn nói T©y B¾c. 4. . T×m hiÓu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm a) NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. nhiÒu khi lµ tiÒm thøc chËp chên.Phª ph¸n gay g¾t bän thèng trÞ . dïng thñ ph¸p lÆp l¹i cã chñ ý mét sè nÐt ch©n dung g©y Ên tîng s©u ®Ëm. + NÐt ®éc ®¸o vÒ viÖc quan s¸t vµ miªu t¶ nÕp sinh ho¹t.

GV ®Þnh híng. mét ®o¹n trÝch v¨n xu«i a. c¬ cùc cña ngêi d©n miÒn nói díi ¸ch thèng trÞ d· man cña bän chóa ®Êt phong kiÕn. nhµ v¨n ®· lµm sèng l¹i qu·ng ®êi t¨m tèi. Môc tiªu bµi häc ..HS ph¸t biÓu vµ tù viÕt phÇn tæng kÕt. sè phËn cña MÞ vµ A Phñ. IV. . tôc cíp vî. §ã chÝnh lµ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c. nh÷ng trß ch¬i d©n gian. m·nh liÖt kh«ng g× hñy diÖt ®îc cña nh÷ng kiÕp n« lÖ. hÊp dÉn. gi¸ trÞ nh©n ®¹o lín lao. e) Ng«n ng÷ tinh tÕ mang ®Ëm mµu s¾c miÒn nói. Lµm v¨n: nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. d) NghÖ thuËt kÓ chuyÖn tù nhiªn. c¶nh c¾t m¸u ¨n thÒ. Ho¹t ®éng 4: Tæ chøc tæng kÕt GV tæ chøc cho HS rót ra nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n cña t¸c phÈm. qu¸n cña T« Hoµi rÊt ®Æc s¾c víi nh÷ng nÐt riªng (c¶nh xö kiÖn. sinh ®éng.viÖc: mçi nhãm th¶o luËn vÒ mét khÝa c¹nh.Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c thao t¸c ph©n tÝch . . chøng minh. Tæng kÕt Qua viÖc miªu t¶ cuéc ®êi. ®Ó lµm v¨n nghÞ luËn v¨n häc. 27 . so s¸nh . kh«ng khÝ lÔ héi mïa xu©n.… c) NghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn miÒn nói víi nh÷ng chi tiÕt. b×nh luËn. GV ®Þnh híng vµ nhÉn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. kh¼ng ®Þnh chØ cã sù vïng dËy cña chÝnh hä. ®îc ¸nh s¸ng c¸ch m¹ng soi ®êng sÏ dÉn tíi cuéc ®êi t¬i s¸ng. tiÕn bé cña Vî chång A Phñ. . bæ sung. Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®· gióp cho t¸c phÈm cña T« Hoµi ®øng v÷ng tríc thö th¸ch cña thêi gian vµ ®îc nhiÒu thÕ hÖ b¹n ®äc yªu thÝch.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. ®ång thêi kh¼ng ®Þnh søc sèng tiÒm tµng. h×nh ¶nh thÊm ®îm chÊt th¬..

. C¸ch viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. nªu ®îc dµn ý ®¹i c¬ng.. ®o¹n trÝch v¨n xu«i 1. ®Þnh híng bµi viÕt: + Ph©n tÝch truyÖn ng¾n Tinh thÇn thÓ dôc cña NguyÔn C«ng Hoan tøc lµ ph©n tÝch nghÖ thuËt ®Æc s¾c lµm næi bËt néi dung cña truyÖn. Tæ chøc bµi míi . kh¸m ph¸ néi dung. s¸ch gi¸o viªn C.GV nªu yªu cÇu vµ gîi ý. + §Æc s¾c kÕt cÊu cña truyÖn lµ sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c sù viÖc trong truyÖn. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. . . Néi dung cÇn ®¹t I. + C¸ch dùng truyÖn ®Æc biÖt: sau tê tr¸t cña quan trªn lµ c¸c c¶nh b¾t bí. híng dÉn. HS ®äc ®Ò 1.HS th¶o luËn vÒ néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn. GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn c¸c yªu cÇu (SGK) §Ò 1: Ph©n tÝch truyÖn ng¾n Tinh thÇn thÓ dôc cña NguyÔn C«ng Hoan. Gîi ý c¸c bíc lµm ®Ò 1 a) T×m hiÓu ®Ò. GV yªu cÇu HS rót + §äc. ®ãi r¸ch cña nh©n d©n. phÈm v¨n häc. 2. + M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n: tinh thÇn thÓ dôc vµ cuéc sèng khèn khæ. Ph¬ng ph¸p d¹y häc Gîi t×m .BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm mét trÝch ®o¹n v¨n xu«i . b. nghÞ luËn mét t¸c + §¸nh gi¸ ®îc gi¸ trÞ cña t¸c phÈm. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. ra kÕt lËn vÒ c¸ch lµm nghÖ thuËt cña t¸c phÈm. t×m hiÓu.S¸ch gi¸o khoa.HS th¶o luËn vµ ph¸t 28 . KiÓm tra bµi cò 2. ®o¹n trÝch v¨n xu«i 1. Th¶o luËn D. Qua viÖc nhËn thøc b) C¸ch lµm nghÞ luËn mét t¸c phÈm ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò v¨n häc trªn. ph¬ng tiÖn d¹y häc .

+ Cã ®Ò ®Ó HS tù chän néi dung GV viÕt. Tõ hai bµi tËp trªn. + T×m vµ ph©n tÝch nh÷ng chi tiÕt phï hîp víi khÝa c¹nh mµ ®Ò y©u cÇu. GV tæ chøc cho HS nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n tõ trong Ch÷ ngêi tö tï cña NguyÔn Tu©n (cã so s¸nh víi ch¬ng H¹nh phóc mét tang giaTrÝch Sè ®á cña Vò Träng Phông). GV yªu cÇu HS rót ra kÕt lËn vÒ c¸ch lµm nghÞ luËn mét t¸c phÈm v¨n häc. . ®o¹n «ng HuÊn Cao khuyªn qu¶n ngôc).mét con ngêi tµi hoa. b) C¸ch lµm nghÞ luËn mét khÝa c¹nh cña t¸c phÈm v¨n häc + CÇn ®äc kÜ vµ nhËn thøc ®îc kÝa c¹nh mµ ®Ò yªu cÇu.So s¸nh víi ng«n ng÷ trµo phóng cña Vò Träng Phông trong H¹nh phóc cña mét tang gia ®Ó lµm næi bËt ng«n ng÷ NguyÔn Tu©n. .Giíi thiÖu truyÖn ng¾n Ch÷ ngêi tö tï.Tµi n¨ng nghÖ thuËt trong viÖc sö dông ng«n ng÷ ®Ó dùng l¹i mét vÎ ®Ñp xa.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu. HS ph¸t biÓu. GV tæ chøc cho HS rót ra c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. C¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. 3. + C¸c ý cÇn cã: . mét ®o¹n trÝch v¨n xu«i. . CÇn ph¶i kh¶o s¸t vµ nhËn xÐt 29 . 5. khÝ ph¸ch. mét ®o¹n trÝch v¨n xu«i + Cã ®Ò nªu yªu cÇu cô thÓ. thiªn l¬ng nªn ng«n ng÷ trang träng (dÉn chøng ng«n ng÷ NguyÔn Tu©n khi kh¾c häa h×nh tîng HuÊn Cao. . bµi lµm cÇn tËp trung ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ã. 4. 2.HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy. Gîi ý c¸c bíc lµm ®Ò 2 T×m hiÓu ®Ò. ®Þnh híng bµi viÕt: + §Ò yªu cÇu nghÞ luËn vÒ mét kÝa c¹nh cña t¸c phÈm: nghÖ thuËt sö dông ng«n tõ. . néi dung vµ ®Æc s¾c nghÖ thuËt. 3.biÓu. chñ ®Ò t tëng cña truyÖn.GV nªu yªu cÇu vµ gîi ý. Qua viÖc nhËn thøc ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò trªn.

vôn vÆt. cèt truyÖn . 3 nh÷ng ý c¬ b¶n. nhÊn m¹nh toµn truyÖn. tõ ®ã mµ lµm râ thùc chÊt nh÷ng ngµy trªn ®Êt Ph¸p cña vÞ vua An Nam nµy ®ång thêi tè c¸o c¸i gäi lµ "v¨n minh". ch©n dung Kh¶i §Þnh kh«ng cÇn y xuÊt hiÖn. . Nh thÕ bµi lµm sÏ næi bËt träng t©m. 1.GV gîi ý. tiÕn hµng tuÇn tù theo + T¸c dông cña t×nh huèng: miªu t¶ c¸c bíc. ®äc v¨n: Rõng xµ nu NguyÔn Trung Thµnh A. mét chÊt sö thi bi tr¸ng vµ mét ng«n ng÷ nghÖ thuËt ®îc chau chuèt kÜ cµng . NhËn thøc ®Ò ®¶ kÝch trong truyÖn Yªu cÇu nghÞ luËn mét khÝa c¹nh ng¾n Vi hµnh cña cña t¸c phÈm: ®ßn ch©m biÕm. lín lao cña truyÖn ng¾n ®èi víi thêi ®¹i bÊy giê vµ ®èi víi thêi ®¹i ngµy nay . LuyÖn tËp tËp 1. §Ò: §ßn ch©m biÕm. Môc tiªu bµi häc . kÝch trong truyÖn ng¾n Vi hµnh cña . híng dÉn. NguyÔn ¸i Quèc.Thµnh thôc h¬n trong c«ng viÖc vËn dông c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n ch¬ng tù sù .nhËn xÐt. kh«ng lan man. . s¾p xÕp theo thø tù hîp lÝ ®Ó tr×nh bµy.HS tham kh¶o c¸c bµi 2. trªn c¬ së ®ã . C¸c phÇn kh¸c nãi lít qua. ®iÓm næi bËt nhÊt. C¸c ý cÇn cã: tËp trong phÇn trªn vµ + S¸ng t¹o t×nh huèng: nhÇm lÉn. nh©n râ chñ ®Ò cïng ý nghÜa ®Ñp ®Ï . Ho¹t ®éng 2: LuyÖn II. 30 . "khai hãa" cña thùc d©n Ph¸p.ThÊy ®îc tµi n¨ng cña NguyÔn Trung Thµnh trong viÖc t¹o dùng cho t¸c phÈm mét kh«ng khÝ ®Ëm ®µ h¬ng s¾c T©y Nguyªn . ®¶ NguyÔn ¸i Quèc. c¸c chi tiÕt sù viÖc tiªu biÓu vµ h×nh tîng nh©n vËt chÝnh . Sau ®ã chän ra 2.N¾m v÷ng ®Ò tµi. .

+ T¸c phÈm: §Êt níc ®øng lªn.… + N¨m 2000.S¸ch gi¸o khoa. KiÓm tra bµi cò Tãm t¾t truyÖn ng¾n ’’Vî chång A Phñ ” cña T« Hoµi . gi¶i thëng Héi v¨n nghÖ ViÖt Nam n¨m 1954.gi¶i nhÊt. Néi dung cÇn ®¹t I. «ng vµo bé ®éi. ph¬ng tiÖn D¹y häc . sù nghiÖp. ¤ng sinh n¨m 1932. sau ®ã lµm phãng viªn b¸o qu©n ®éi nh©n d©n liªn khu V. ®äc hiÓu . quª ë Th¨ng B×nh.Tµi liÖu tham kh¶o .…) vµ cho biÕt xuÊt xø cña truyÖn ng¾n Rõng xµ nu. N¨m 1962.Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch phèi hîp ®äc diÔn c¶m . §Êt Qu¶ng (1971. D. Ph¬ng ph¸p d¹y häc . nªu vÊn ®Ò . «ng t×nh nguyÖn trë vÒ chiÕn trêng miÒn Nam. Trªn quª h¬ng nh÷ng anh hïng §iÖn Ngäc (1969).ThiÕt kÕ bµi häc C. s¸ch gi¸o viªn . T¸c gi¶ + Tªn khai sinh cña NguyÔn Trung Thµnh (Nguyªn Ngäc) lµ NguyÔn Ngäc B¸u. «ng ®îc tÆng gi¶i th31 . tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. + N¨m 1950.B. HS ®äc phÇn TiÓu dÉn (SGK) kÕt hîp víi nh÷ng hiÓu biÕt c¸ nh©n ®Ó giíi thiÖu vÒ nhµ v¨n NguyÔn Trung Thµnh (cuéc ®êi. ®Æc ®iÓm s¸ng t¸c. trao ®æi. th¶o luËn . T×m hiÓu chung 1. Tr×nh bµy chñ ®Ò t tëng cña t¸c phÈm ? 2. + NguyÔn Trung Thµnh lµ bót danh ®îc nhµ v¨n Nguyªn Ngäc dïng trong thêi gian ho¹t ®éng ë chiÕn trêng miÒn Nam thêi chèng MÜ. Qu¶ng Nam. Tæ chøc bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung 1.1955.1974).

2. nhËn xÐt vµ cho nh÷ng HS kh¸c ph¸t biÓu bæ sung.ëng Nhµ níc vÒ v¨n häc nghÖ thuËt. C¸ch m¹ng r¬i vµo thêi k× ®en tèi. cho biÕt hoµn c¶nh ra ®êi cña truyÖn ng¾n Rõng xµ nu. khñng bè. KÎ thï ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh. Rõng xµ nu ®îc viÕt vµo ®óng thêi ®iÓm mµ c¶ níc ta trong kh«ng khÝ sôc s«i ®¸nh MÜ. + MÆc dï Rõng xµ nu viÕt vÒ sù kiÖn næi dËy cña bu«n lµng T©y Nguyªn trong thêi k× ®ång khëi tríc 1960 nhng chñ ®Ò t tëng cña t¸c phÈm vÉn cã 32 . MÜ ®æ qu©n å ¹t vµo miÒn Nam vµ tiÕn hµnh ®¸nh ph¸ ¸c liÖt ra miÒn B¾c. + Sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ. 2. th¶m s¸t. Hoµn c¶nh ra ®êi t¸c phÈm. GV ®iÒu chØnh. lª m¸y chÐm ®i kh¾p miÒn Nam. hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ ®îc kÝ kÕt. HS b»ng viÖc tham kh¶o tµi liÖu vµ hiÓu biÕt lÞch sö. T¸c phÈm ®îc hoµn thµnh ë khu c¨n cø cña chiÕn trêng miÒn Trung Trung bé. + §Çu n¨m 1965. NguyÔn Trung Thµnh vµ c¸c nhµ v¨n miÒn Nam lóc ®ã muèn viÕt "hÞch thêi ®¸nh MÜ". Rõng xµ nu (1965) ra m¾t lÇn ®Çu tiªn trªn T¹p chÝ v¨n nghÖ qu©n gi¶i phãng miÒn Trung Trung bé (sè 21965). sau ®ã ®îc in trong tËp Trªn quª h¬ng nh÷ng anh hïng §iÖn Ngäc. ®Êt níc chia lµm hai miÒn.

1. 2. ®i tõ hai bµn tay kh«ng ®Õn hai bµn tay cÇm vò khÝ ®øng lªn dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng chèng l¹i b¹o lùc ph¶n c¸ch m¹ng.h×nh tîng më ®Çu vµ kÕt thóc.Tnó nghØ phÐp vÒ th¨m lµng. HS ®äc tiÕp mét sè ®o¹n vµ tãm t¾t toµn bé t¸c phÈm.tãm t¾t + §äc víi giäng hµo s¶ng thÓ hiÖn ©m hëng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n cña t¸c phÈm. 2. Cèt truyÖn vµ c¸ch tæ chøc bè côc t¸c phÈm + Rõng xµ nu ®îc kÓ theo mét lÇn vÒ th¨m lµng cña Tnó sau 3 n¨m ®i bé ®éi. Hai cuéc ®êi Êy ®Òu ®i tõ bãng tèi ®au th¬ng ra ¸nh s¸ng cña chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng. §ªm Êy.Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc ®äc. GV ®Þnh híng. quan hÖ mËt thiÕt víi t×nh h×nh thêi sù cña cuéc kh¸ng chiÕn lóc t¸c phÈm ra ®êi. d©n lµng qu©y quÇn bªn bÕp löa nhµ r«ng nghe cô MÕt kÓ l¹i c©u chuyÖn bi tr¸ng vÒ cuéc ®êi Tnó vµ cuéc ®êi lµng X« Man.hiÓu v¨n b¶n t¸c phÈm. + Tãm t¾t t¸c phÈm cÇn ®¶m b¶o nh÷ng chi tiÕt chÝnh: . + Cèt truyÖn Rõng xµ nu c¨ng ra trong xung ®ét quyÕt liÖt mét mÊt mét cßn gi÷a mét bªn lµ nh©n d©n. GV ®äc ®o¹n më ®Çu. Xung ®ét Êy ®i theo t×nh thÕ ®¶o ngîc mµ thêi ®iÓm ®¸nh dÊu lµ lóc ngän löa cña 33 .hiÓu 1. + Rõng xµ nu lµ sù lång quyÖn hai cuéc ®êi: cuéc ®êi Tnó vµ cuéc ®êi lµng X« Man. mét bªn lµ kÎ thï MÜ. Qua viÖc ®äc vµ chuÈn bÞ ë nhµ. HS nhËn xÐt vÒ cèt truyÖn vµ c¸ch tæ chøc bè côc t¸c phÈm (HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do). . nhËn xÐt vµ ®iÒu chØnh. nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. .Cô MÕt kÓ cho d©n lµng nghe vÒ cuéc ®êi Tnó vµ lÞch sö lµng X« Man tõ nh÷ng n¨m ®au th¬ng ®Õn ®ång khëi næi dËy.DiÖm. §äc. §äc.Rõng xµ nu. II.

Rõng xµ nu mang nhiÒu tÇng nghÜa bao gåm c¶ ý nghÜa t¶ thùc lÉn ý nghÜa tîng trng. . mét rõng xµ nu cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh râ: "n»m trong tÇm ®¹i b¸c cña ®ån giÆc". + H¬n n÷a. gîi lªn vÎ ®Ñp hïng tr¸ng. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu vÒ h×nh tîng rõng xµ nu theo c¸c yªu cÇu sau ®©y: .Søc sèng man d¹i. Tõ chç t¶ thùc. m·nh liÖt cña rõng xµ nu mang ý nghÜa biÓu lßng c¨m thï ngïn ngôt ch¸y trªn 10 ®Çu ngãn tay Tnó. n»m trong sù hñy diÖt b¹o tµn: "HÇu hÕt ®¹n ®¹i b¸c ®Òu r¬i vµo ®åi xµ nu c¹nh con níc lín". Nhng nÕu nh vËy t¸c phÈm sÏ mÊt ®i søc kh¸i qu¸t vµ sù gîi më. ®a l¹i kh«ng khÝ T©y Nguyªn rÊt ®Ëm ®µ cho t¸c phÈm. nhËn xÐt vµ ®iÒu chØnh. H×nh tîng rõng xµ nu + Më ®Çu t¸c phÈm. nhÊn m¹nh ý c¬ b¶n.DiÖm. HS ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ nhan ®Ò t¸c phÈm (th¶o luËn vµ ph¸t biÓu tù do).3. Nhan ®Ò t¸c phÈm + Nhµ v¨n cã thÓ ®Æt tªn cho t¸c phÈm cña m×nh lµ "lµng X« Man" hay ®¬n gi¶n h¬n lµ "Tnó". man d¹i. 4.H×nh tîng rõng xµ nu díi tÇm ®¹i b¸c. 4. Rõng xµ nu còng n»m trong cuéc ®ông ®é Êy. nhµ v¨n tËp trung giíi thiÖu vÒ rõng xµ nu. . Rõng xµ nu cßn Èn chøa c¸i khÝ vÞ khã quªn cña ®Êt rõng T©y Nguyªn. Xµ nu hiÖn ra 34 .T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸nh rõng xµ nu ®au th¬ng vµ ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ c¸c chi tiÕt Êy. GV ®Þnh híng. + §Æt tªn cho t¸c phÈm lµ Rõng xµ nu dêng nh ®· chøa ®ùng ®îc c¶m xóc cña nhµ v¨n vµ linh hån t tëng chñ ®Ò t¸c phÈm. rÊt tù nhiªn h×nh ¶nh xµ nu ®· trë thµnh mét biÓu tîng.nh©n vËt chÝnh cña truyÖn.mét søc sèng bÊt diÖt cña c©y vµ tinh thÇn bÊt khuÊt cña ngêi. TruyÖn më ra mét cuéc ®ông ®é lÞch sö quyÕt liÖt gi÷a lµng X« Man víi bän MÜ. + Bëi vËy. 3. Hai líp ý nghÜa nµy xuyªn thÊm vµo nhau to¸t lªn h×nh tîng sinh ®éng cña xµ nu.

sù sinh tån ®èi diÖn víi sù hñy diÖt.mäc lªn.GV ®Þnh híng. Nhµ v¨n ®· mang nçi ®au cña con ngêi ®Ó biÓu ®¹t cho nçi ®au cña c©y. nçi ®au cña c©y t¸c ®éng ®Õn da thÞt con ngêi gîi lªn c¶m gi¸c ®au ®ín. Sù sèng tån t¹i ngay trong sù hñy diÖt: "C¹nh mét c©y xµ nu míi ng· gôc ®· cã bèn n¨m c©y con mäc lªn". C¸c tõ ng÷: vÕt th¬ng.tîng nh thÕ nµo? . mét. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó xµ nu vît qua giíi h¹n cña sù sèng vµ c¸i chÕt. nhÊn m¹nh ý c¬ b¶n. côc m¸u lín. + Víi kÜ thuËt quay toµn c¶nh. + Nhng t¸c gi¶ ®· ph¸t hiÖn ®îc søc sèng m·nh liÖt cña c©y xµ nu: "trong rõng Ýt cã lo¹i c©y sinh s«i n¶y në kháe nh vËy". nhËn xÐt vµ ®iÒu chØnh. nhùa cßn trong. Do vËy. víi t thÕ cña sù sèng ®ang ®èi diÖn víi c¸i chÕt. . vÕt th¬ng kh«ng lµnh ®îc cø loÐt m·i ra. C¸ch më cña c©u chuyÖn thËt gän gµng. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy vµ tranh luËn víi c¸c nhãm kh¸c. chÊt dÇu cßn lo·ng. T¸c gi¶ sö dông c¸ch nãi ®èi lËp (ng· gôc. T¸c gi¶ ®· chøng kiÕn nçi ®au cña xµ nu: "cã nh÷ng c©y bÞ chÆt ®øt ngang nöa th©n m×nh ®æ µo µo nh mét trËn b·o". Råi "cã nh÷ng c©y con võa lín ngang tÇm ngùc ngêi bÞ ®¹n ®¹i b¸c chÆt ®øt lµm ®«i.H×nh ¶nh c¸nh rõng xµ nu tr¶i ra hót tÇm m¾t ch¹y tÝt ®Õn tËn ch©n trêi xuÊt hiÖn ë ®Çu vµ cuèi t¸c phÈm gîi cho anh (chÞ) Ên tîng g×? .HS th¶o luËn theo nhãm. NguyÔn Trung Thµnh ®· ph¸t hiÖn ra: "c¶ rõng xµ nu hµng v¹n c©y kh«ng c©y nµo lµ kh«ng bÞ th¬ng". loÐt m·i ra.bèn n¨m) ®Ó kh¼ng ®Þnh mét kh¸t väng thËt cña sù sèng. c« ®óc mµ vÉn ®Çy uy nghi tÇm vãc. C©y xµ nu ®· tù ®øng lªn b»ng søc sèng m·nh liÖt cña m×nh: "… 35 . n¨m mêi h«m sau th× c©y chÕt". chÕt.… lµ nh÷ng tõ ng÷ diÔn t¶ nçi ®au cña con ngêi. ë nh÷ng c©y ®ã.

tay "sÇn sïi nh vá c©y xµ nu". Cô MÕt cã bé ngùc "c¨ng nh mét c©y xµ nu lín". mêi n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a". DÝt trëng thµnh trong thö th¸ch víi b¶n lÜnh vµ nghÞ lùc phi thêng còng gièng nh xµ nu phãng lªn rÊt nhanh tiÕp lÊy ¸nh mÆt trêi. 36 . b¶o vÖ lµng X« Man: "Cø thÕ hai ba n¨m nay. H×nh tîng xµ nu chøa ®ùng tinh thÇn qu¶ c¶m. Cô MÕt chÝnh lµ c©y xµ nu cæ thô héi tô tÊt c¶ søc m¹nh cña rõng xµ nu. mét biÓu tîng cña T©y Nguyªn bÊt khuÊt. C¸c thÕ hÖ con ngêi lµng X« Man còng t¬ng øng víi c¸c thÕ hÖ c©y xµ nu. + Trong qu¸ tr×nh miªu t¶ rõng xµ nu. Tnó cêng tr¸ng nh mét c©y xµ nu ®îc t«i luyÖn trong ®au th¬ng ®· trëng thµnh mµ kh«ng ®¹i b¸c nµo giÕt næi. CËu bÐ Heng lµ mÇm xµ nu ®ang ®îc c¸c thÕ hÖ xµ nu trao cho nh÷ng tè chÊt cÇn thiÕt ®Ó s½n sµng thay thÕ trong cuéc chiÕn cam go cßn cã thÓ ph¶i kÐo dµi "n¨m n¨m. man d¹i ®Ém tè chÊt nói rõng. kiªn cêng. ¤ng lu«n lÊy nçi ®au vµ vÎ ®Ñp cña con ngêi lµm chuÈn mùc ®Ó nãi vÒ xµ nu khiÕn xµ nu trë thµnh mét Èn dô cho con ngêi. mét sù kiªu h·nh cña vÞ trÝ ®øng ®Çu trong b·o t¸p chiÕn tranh.c©y con mäc lªn. rõng xµ nu ìn tÊm ngùc lín ra che chë cho lµng". c©y xµ nu. Xµ nu ®Ñp mét vÎ ®Ñp hïng tr¸ng. nhµ v¨n ®· sö dông nh©n hãa nh mét phÐp tu tõ chñ ®¹o. h×nh nhän mòi tªn lao th¼ng lªn bÇu trêi". Xµ nu kh«ng nh÷ng tù biÕt b¶o vÖ m×nh mµ cßn b¶o vÖ sù sèng.

cô 37 . .V× sao trong c©u chuyÖn bi tr¸ng vÒ cuéc ®êi Tnó. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy vµ tranh luËn víi c¸c nhãm kh¸c. cô MÕt 4 lÇn nh¾c tíi ý: "Tnó kh«ng cøu ®îc vî con" ®Ó råi ghi t¹c vµo t©m trÝ ngêi nghe c©u nãi: "Chóng nã ®· cÇm sóng. 5. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu vÒ cuéc ®êi Tnó vµ cuéc næi dËy cña d©n lµng X« Man theo c¸c néi dung sau: . trung thµnh). ¢m hëng sö thi chi phèi t¸c gi¶ trong khi x©y dùng nh©n vËt nµy.PhÈm chÊt cña ngêi anh hïng Tnó.5. dòng c¶m. Cuéc ®êi Tnó vµ cuéc næi dËy cña d©n lµng X« Man Cuéc ®êi Tnó g¾n liÒn víi cuéc ®êi lµng X« Man. . b¶n th©n bÞ b¾t. . + C©u v¨n më ®Çu ®îc lÆp l¹i ë cuèi t¸c phÈm (®øng trªn ®åi xµ nu Êy tr«ng ra xa ®Õn hÕt tÇm m¾t còng kh«ng thÊy g× kh¸c ngoµi nh÷ng ®åi xµ nu nèi tiÕp tíi ch©n trêi) gîi ra c¶nh rõng xµ nu hïng tr¸ng.C¶m nhËn vÒ cuéc ®êi Tnó vµ cuéc næi dËy cña d©n lµng X« Man. .QuËt khëi ®øng dËy cÇm vò khÝ tiªu diÖt bän ¸c «n. t¸o b¹o. m×nh ph¶i cÇm gi¸o". lng Tnó ngang däc vÕt dao chÐm cña kÎ thï nhng anh vÉn gan gãc. kiªu dòng vµ bÊt diÖt. tra tÊn.HS th¶o luËn theo nhãm. + "Tnó kh«ng cøu ®îc vî con". . tÝnh c¸ch cña ngêi anh hïng: . Tnó cã cuéc ®êi t nhng kh«ng ®îc quan s¸t tõ c¸i nh×n ®êi t.Lßng trung thµnh víi c¸ch m¹ng ®îc béc lé qua thö th¸ch (bÞ giÆc b¾t. . kiªu dòng vµ hïng tr¸ng cña con ngêi T©y Nguyªn nãi riªng vµ con ngêi ViÖt Nam nãi chung trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc vÜ ®¹i. trung thùc (khi cßn nhá cïng Mai vµo rõng tiÕp tÕ cho anh QuyÕt).Gan gãc. bÞ tra tÊn (bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn tay).Sè phËn ®au th¬ng: kh«ng cøu ®îc vî con. gîi ra sù bÊt diÖt. + PhÈm chÊt. T¸c gi¶ xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò céng ®ång ®Ó ph¶n ¸nh ®êi t cña Tnó. Ên tîng ®äng l¹i trong kÝ øc ngêi ®äc m·i m·i chÝnh lµ c¸i b¸t ng¸t cña c¸nh rõng xµ nu kiªu dòng ®ã.

tÝnh m¹ng cña d©n téc. Nh vËy. tiÕng cô MÕt nh mÖnh lÖnh chiÕn ®Êu: "ThÕ lµ b¾t ®Çu råi. + Sè phËn cña ngêi anh hïng g¾n liÒn víi sè phËn céng ®ång. C©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi mét con ngêi trë thµnh c©u chuyÖn mét thêi. lµng X« Man còng ®Çy ®au th¬ng: Bän giÆc ®i lïng nh hïm beo. cha cÇm vò khÝ. Anh Xót bÞ treo cæ. Tnó bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn tay. . Cuéc ®êi Tnó ®i tõ ®au th¬ng ®Õn cÇm vò khÝ th× cuéc ®êi cña lµng X« Man còng vËy. lµng X« Man ®· næi dËy "µo µo rung ®éng". c¨m thï. t©m kh¶m vµ truyÒn l¹i cho c¸c thÕ hÖ tiÕp nèi. §ªn Tnó bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn tay. MÑ con Mai bÞ chÕt rÊt th¶m. ®èt löa lªn!" §ã lµ sù næi dËy ®ång khëi lµm rung chuyÓn nói rõng. Bµ Nhan bÞ chÆt ®Çu.Cuéc sèng ngét ng¹t dßn nÐn ®au th¬ng.GV ®Þnh híng. Ch©n lÝ c¸ch m¹ng ®i ra tõ chÝnh thùc tÕ m¸u x¬ng. mét níc. "x¸c mêi tªn giÆc ngæn ngang".Khi cha cÇm vò khÝ. Tnó chØ cã hai bµn nhÊn m¹nh ý c¬ b¶n.. thiªng liªng nhÊt. tiÕng gËy s¾t nÖn "hï hù" xuèng th©n ngêi. tiÕng cêi "s»ng sÆc" cña nh÷ng th»ng ¸c «n. cña nh÷ng ngêi th¬ng yªu nªn ch©n lÝ Êy ph¶i ghi t¹c vµo x¬ng cèt. . c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi Tnó ®· mang ý 38 . C©u nãi ®ã cña cô MÕt ®· kh¾c s©u mét ch©n lÝ: chØ cã cÇm vò khÝ ®øng lªn míi lµ con ®êng sèng duy nhÊt. tay kh«ng th× ngay c¶ nh÷ng ngêi th¬ng yªu nhÊt Tnó còng kh«ng cøu ®îc. míi b¶o vÖ ®îc nh÷ng g× th©n yªu. nhËn MÕt nh¾c tíi 4 lÇn ®Ó nhÊn m¹nh: khi xÐt vµ ®iÒu chØnh.

Nh©n vËt sö thi cña NguyÔn Trung Thµnh g¸nh trªn vai sø mÖnh lÞch sö to lín. Dêng nh cuéc chiÕn khèc liÖt nµy ®ßi hái mçi ngêi ViÖt Nam ph¶i cã søc trçi dËy cña mét Phï §æng Thiªn V¬ng. biÓu tîng cho søc m¹nh tËp hîp ®Ó næi dËy ®ång khëi. + Mai. Chñ ®Ò t¸c phÈm Chñ ®Ò t¸c phÈm ®îc ph¸t biÓu trùc tiÕp qua lêi cô MÕt:Chóng nã ®· cÇm sóng. tøc lµ ph¶i dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng chèng l¹i b¹o lùc ph¶n c¸ch m¹ng. bÐ Heng lµ sù tiÕp nèi c¸c thÕ hÖ lµm næi bËt tinh thÇn bÊt khuÊt cña lµng X« Man nãi riªng. GV nªu vÊn ®Ò ®Ó HS t×m hiÓu vÎ ®Ñp nghÖ thuËt cña t¸c phÈm nghÜa cuéc ®êi mét d©n téc. giäng ®iÖu. Mai.… + C¸ch thøc trÇn thuËt: kÓ theo håi 39 . 7. 7. kÕ tôc cha anh ®Ó ®a cuéc chiÕn tíi th¾ng lîi cuèi cïng. VÎ ®Ñp nghÖ thuËt cña t¸c phÈm + Khuynh híng sö thi thÓ hiÖn ®Ëm nÐt ë tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn: ®Ò tµi. HS ph¸t biÓu chñ ®Ò cña truyÖn. Heng. Trong DÝt cã Mai cña thêi tríc vµ cã DÝt cña h«m nay. v÷ng vµng trong b·o t¸p chiÕn tranh. + BÐ Heng lµ thÕ hÖ tiÕp nèi. 6. Mai. DÝt. cña T©y Nguyªn nãi chung. chñ ®Ò.6. Vai trß cña c¸c nh©n vËt: cô MÕt. Mai. hÖ thèng nh©n vËt. m×nh ph¶i cÇm gi¸o!". DÝt. Heng (GV gîi ý: C¸c nh©n vËt nµy cã ®ãng gãp g× cho viÖc kh¾c häa nh©n vËt chÝnh vµ lµm næi bËt t tëng c¬ b¶n cña t¸c phÈm?). 8. DÝt lµ thÕ hÖ hiÖn t¹i. VÎ ®Ñp cña DÝt lµ vÎ ®Ñp cña sù kiªn ®Þnh. + Cô MÕt "qu¾c thíc nh mét c©y xµ nu lín" lµ hiÖn th©n cho truyÒn thèng thiªng liªng. DÝt. 8. §ã lµ con ®êng gi¶i phãng d©n téc cña thêi ®¹i c¸ch m¹ng. GV ®iÒu chØnh vµ nhÊn m¹nh. h×nh tîng. HS nhËn xÐt vÒ c¸c nh©n vËt: cô MÕt. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn. + Cô MÕt.

thÓ hiÖn ë viÖc ®Ò cao vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ con ngêi trong sù ®èi lËp víi sù tµn b¹o cña kÎ thï. IV. ®äc thªm: B¾t sÊu rõng u minh h¹ (TrÝch H¬ng rõng Cµ Mau) S¬n Nam I. + C¶m høng l·ng m¹n: tÝnh l·ng m¹n thÓ hiÖn ë c¶m xóc cña t¸c gi¶ béc lé trong lêi trÇn thuËt. Tæng kÕt + Qua truyÖn g¾n Rõng xµ nu.Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt Qua truyÖn ng¾n Rõng xµ nu. + Rõng xµ nu lµ thiªn sö thi cña thêi ®¹i míi. HS nhËn xÐt vÒ phong c¸ch NguyÔn Trung Thµnh.C¶m nhËn nh÷ng nÐt riªng cña thiªn nhiªn vµ con ngêi vïng U Minh H¹.Chó ý nh÷ng ®Æc ®iÓm kÓ chuyÖn. tëng qua lêi kÓ cña cô MÕt (giµ lµng). 40 . nh©n d©n.Ph©n tÝch tÝnh c¸ch. kÓ bªn bÕp löa gîi nhí lèi kÓ " khan" sö thi cña c¸c d©n téc T©y Nguyªn. . T¸c phÈm ®· ®Æt ra vÊn ®Ò cã ý nghÜa lín lao cña d©n téc vµ thêi ®¹i: ph¶i cÇm vò khÝ ®øng lªn tiªu diÖt kÎ thï b¹o tµn ®Ó b¶o vÖ sù sèng cña ®Êt níc. nh÷ng bµi "khan" ®îc kÓ nh nh÷ng bµi h¸t dµi h¸t suèt ®ªm. sö dông ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c Nam bé cña S¬n Nam. Môc tiªu cÇn ®¹t Híng dÉn HS: . . ta nhËn thÊy ®Æc ®iÓm phong c¸ch sö thi NguyÔn Trung Thµnh: híng vµo nh÷ng vÊn ®Ò träng ®¹i cña ®êi sèng d©n téc víi c¸i nh×n lÞch sö vµ quan ®iÓm céng ®éng. tµi nghÖ cña nh©n vËt N¨m Hªn.

Bµi míi: Híng dÉn cho HS ®äc hiÓu nh÷ng néi dung sau : Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I.Qu¸ tr×nh s¸ng t¸c.HS t×m hiÓu thªm vÒ nhµ v¨n S¬n Nam vµ H¬ng rõng Cµ Mau.KiÓm tra bµi cò: .C¸c t¸c phÈm tiªu biÓu. GV nªu vÊn ®Ò: Qua 1. Mau. n¨m sinh. Thiªn nhiªn vµ con ngêi U ®o¹n trÝch.Néi dung: viÕt vÒ thiªn nhiªn vµ con ngêi vïng rõng U Minh víi nh÷ng ngêi lao ®éng cã søc sèng m·nh liÖt.II. GV nhËn xÐt. nÐt chÝnh vÒ nhµ v¨n . S¬n Nam vµ tËp truyÖn .tiÕn tr×nh lªn líp . Ho¹t ®éng 2: Tæ II. quª qu¸n. . anh (chÞ) Minh H¹ nhËn thÊy thiªn nhiªn a) Thiªn nhiªn vµ con ngêi vïng U Minh Thiªn nhiªn vïng U Minh H¹ lµ mét 41 .§Æc ®iÓm s¸ng t¸c. nh©n vËt vµ ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c Nam Bé.NghÖ thuËt: Dùng truyÖn li k×. s©u ®Ëm ©n nghÜa vµ tµi ba can trêng. nªu nh÷ng . . T×m hiÓu chung chøc t×m hiÓu chung HS ®äc phÇn TiÓu dÉn 1. TËp truyÖn H¬ng rõng Cµ nh÷ng nÐt chÝnh. III.HS ®äc vµ tãm t¾t truyÖn. . lít qua 2. Nhµ v¨n S¬n Nam trong SGK. chi tiÕt gîi c¶m. 1. H¬ng rõng Cµ Mau . Híng dÉn ®äc.Tªn bót danh.chuÈn bÞ . tr¶ lêi nh÷ng c©u hái phÇn Híng dÉn häc bµi (ë nhµ).hiÓu chøc híng dÉn ®ächiÓu v¨n b¶n ®o¹n trÝch.

2. + Con ngêi vïng U Minh H¹ lµ nh÷ng ngêi lao ®éng cã søc sèng m·nh liÖt. tµi nghÖ cña «ng N¨m tµi nghÖ cña nh©n vËt Hªn tiªu biÓu cho tÝnh c¸ch con ngêi «ng N¨m Hªn. + TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã tËp trung ë h×nh ¶nh «ng N¨m Hªn. b) Con ngêi t×m hiÓu. mét con ngêi sèng phãng kho¸ng gi÷a thiªn nhiªn bao la k× thó. cëi më nhng ®iÒu ®ã ®îc biÓu hiÖn còng ®Çy bÝ Èn. con ngêi. mu kÕ k× diÖu. Nh©n vËt «ng N¨m Hªn ph©n tÝch tÝnh c¸ch. l× thó: ®iÓm næi bËt nµo? + "U Minh ®á ngßm Rõng trµm xanh biÕc" . N¨m gîi cho anh (chÞ) + ¤ng cã tµi nghÖ phi phµm. "b¾t sÊu b»ng nµo? Bµi h¸t cña «ng hai tay kh«ng". th¶o luËn. ®Ëm s©u ©n nghÜa vµ còng ®Çy tµi ba trÝ dòng. . Lng SÊu. n¬i ghª gím. §ã lµ nh÷ng xÐt. "MiÒn R¹ch Gi¸. Bµu SÊu".…) nµy buéc nèi ®u«i con kia ®en ngßm nh mét khóc c©y kh« dµi". Hån ¬i! Hån hìi!" võa huyÒn bÝ võa mang ®Ëm dÊu Ên con ngêi ®Êt rõng ph¬ng Nam. gan gãc can trêng. Sù xuÊt hiÖn cña «ng N¨m cïng mét con xuång. + "SÊu léi tõng ®µn".GV híng dÉn ®äc. län nhang trÇn vµ mét hò rîu. võa b¬i xuång mµ h¸t: "Hån ë ®©u ®©y. (Gîi ý: vïng U Minh H¹: «ng lµ ngêi thÕ nµo? + Mét con ngêi tµi ba. GV tæ chøc cho HS 2. TÝnh c¸ch. b¾t sèng 45 con sÊu. "nh÷ng ao chó ý nh÷ng chi tiÕt vÒ sÊu". tõ nh÷ng con l¹ch ng· ba mang tªn §Çu ®ã ®a ra nh÷ng nhËn SÊu.HS ®äc ®o¹n trÝch.H¹ cã nh÷ng ®Æc thÕ giíi bao la. Cµ Mau cã thiªn nhiªn. Tµi n¨ng ®Æc biÖt cña «ng lµ b¾t sÊu. + Bµi h¸t cña «ng N¨m Hªn: Hån ë ®©u ®©y Hån ¬i! Hån hìi! … 42 . qua nh÷ng chi tiÕt + ¤ng lµ thî b¾t sÊu. "con c¶m nghÜ g×?.

Môc tiªu cÇn ®¹t . bã nhang ch¸y ®á qu¬ ®i qu¬ l¹i trªn tay" gîi nh÷ng ®au th¬ng mµ con ngêi ph¶i tr¶ gi¸ ®Ó sinh tån trªn m¶nh ®Êt hoang d¹i k× thó.3. nµi nØ. HS ghi nhí ®Ó tù viÕt ë nhµ. TiÕng nh phÉn né. 3. §ång thêi h×nh ¶nh Êy còng thÓ hiÖn vÎ ®Ñp bi tr¸ng cña nh÷ng con ngêi gan gãc vît lªn kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn ®Ó chÕ ngù vµ lµm chñ nã. + §¸nh gi¸ chung vÒ gi¸ trÞ t¸c phÈm. ®Çy hi sinh gian khæ nhng rÊt ®çi anh dòng. TiÕng h¸t Êy cïng h×nh ¶nh: "«ng ®i ra khái mÐ rõng. + Nh©n vËt giµu chÊt sèng. buÊt khuÊt cña nh©n d©n miÒn Nam trong nh÷ng n¨m chèng MÜ cøu níc. sö dông ng«n ng÷ cña nhµ v¨n S¬n Nam cã g× ®¸ng chó ý? GV tæ chøc cho HS th¶o luËn vµ chèt l¹i nh÷ng ý c¬ b¶n. Ta th¬ng ta tiÕc LËp ®µn gi¶i oan… "TiÕng nh khãc lãc. m¾t ®á ngÇu. ®äc v¨n: Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh N guyÔn Thi A. Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt + NghÖ thuËt kÓ chuyÖn: Dùng chuyÖn li k×. 43 . Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt GV híng dÉn. NghÖ thuËt kÓ chuyÖn. kiªn cêng. bi ai". + Ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c ®Þa ph¬ng Nam Bé. Tæng kÕt Néi dung tæng kÕt: + Nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt. nhiÒu chi tiÕt gîi c¶m. tãc rèi mï. III.HiÓu ®îc hiÖn thùc ®au th¬ng. ¸o r¸ch vai. + chñ ®Ò t tëng.

S¸ng t¸c cña NguyÔn Thi gåm nhiÒu thÓ lo¹i: bót kÝ. N¨m 1943. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn SGK. NguyÔn Thi theo ngêi anh vµo Sµi Gßn.N¾m ®îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt : NghÖ thuËt trÇn thuËt ®Æc s¾c.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp t©m hån cña ngêi d©n Nam Bé : lßng yªu níc. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung 1. ®Æc biÖt lµ thÕ giíi nh©n vËt cña nhµ v¨n. trë l¹i chiÕn trGV nhËn xÐt. ¤ng ®îc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n 44 . kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch vµ miªu t¶ t©m lÝ s¾c s¶o. ®Æc ®iÓm phong c¸ch. t×nh c¶m gia ®×nh lµ søc m¹nh tinh thÇn to lín trong cuéc chèng MÜ cøu níc. n¨m 1962. Néi dung cÇn ®¹t I. HS ®äc phÇn TiÓu dÉn. KiÓm tra bµi cò 2. D. T¸c gi¶ + NguyÔn Thi (1928. + NguyÔn Thi sinh ra trong mét gia ®inhg nghÌo. mÑ ®i bíc n÷a nªn vÊt v¶. tËp kÕt ra B¾c. tiÕn c«ng vµ næi dËy MËu th©n 1968. giµu gi¸ trÞ t¹o h×nh vµ ®Ëm chÊt Nam Bé. ng«n ng÷ phong phó. quª ë H¶i HËu. + NguyÔn Thi cßn cã bót danh kh¸c lµ NguyÔn Ngäc TÊn. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. T×m hiÓu chung 1. . n¨m 1945. giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi NguyÔn Thi. må c«i cha tõ n¨m 10 tuæi. NuyÔn Thi hi sinh ë vµ kh¾c s©u mét sè ý mÆt trËn Sµi Gßn trong cuéc tæng c¬ b¶n.Nam §Þnh. c¨m thï giÆc. nªu c©u hái. tham gia c¸ch m¹ng. gãc c¹nh. n¨m 1954. tiÓu thuyÕt. B. truyÖn ng¾n. S¸ch gi¸o viªn. híng dÉn häc sinh th¶o luËn vµ tr¶ lêi. bæ sung êng miÒn Nam..1968) tªn khai sinh lµ NguyÔn Hoµng Ca. C¸ch thøc tiÕn hµnh Gi¸o viªn gîi ý. tñi cùc tõ nhá. kÕt hîp víi nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n. nh÷ng s¸ng t¸c. tµi liÖu tham kh¶o vµ thiÕt kÕ bµi d¹y C.

§ã lµ: . T¸c phÈm Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh: + XuÊt xø: t¸c phÈm ®îc viÕt ngay trong nh÷ng ngµy chiÕn ®Êu ¸c liÖt khi «ng c«ng t¸c víi t c¸ch lµ mét nhµ v¨n.hiÓu .nh÷ng con ngêi dêng nh sinh ra ®Ó ®¸nh giÆc. chó N¨m ®Õn chÞ em ViÖt ®Òu tiªu biÓu cho nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn. v« cïng gan gãc vµ tinh thÇn chiÕn ®Êu rÊt cao. giµu t×nh nghÜa. Sau ®îc in trong TruyÖn vµ kÝ.hiÓu v¨n b¶n 1. Nh©n HS th¶o luËn vµ ph©n vËt nµy r¬i vµo mét t×nh huèng ®Æc 45 häc nghÖ thuËt n¨m 2000. . Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc ®äc. 2. T×nh huèng truyÖn cã §©y lµ c©u chuyÖn cña gia ®×nh ý nghÜa nh thÕ nµo? anh gi¶i phãng qu©n tªn ViÖt. Nh©n vËt cña NguyÔn Thi cã c¸ tÝnh riªng nhng tÊt c¶ ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung "rÊt NguyÔn Thi".TÝnh chÊt Nam bé: th¼ng th¾n. + §Æc ®iÓm s¸ng t¸c: NguyÔn Thi g¾n bã víi nh©n d©n miÒn Nam vµ thùc sù xøng ®¸ng víi danh hiÖu: Nhµ v¨n cña ngêi d©n Nam Bé. béc trùc. HS giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi.chiÕn sÜ ë T¹p chÝ V¨n nghÖ Qu©n gi¶i phãng (th¸ng 2 n¨m 1966). c¨m thï ngïn ngôt bän x©m lîc vµ tay sai cña chóng. l¹c quan.2. + Tãm t¾t t¸c phÈm theo nh©n vËt chÝnh vµ cèt truyÖn. §äc. T×nh huèng truyÖn. C¸c nh©n vËt trong Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh tõ ba m¸ ViÖt. 1978. yªu ®êi. II. NXB V¨n häc Gi¶i phãng.Yªu níc m·nh liÖt. GV nªu vÊn ®Ò: 1. thñy chung ®Õn cïng víi Tæ quèc.

giäng ®iÖu riªng cña nh©n vËt.tÝch. kÓ cïng mét lóc tÝnh c¸ch nh©n vËt còng ®îc HS th¶o luËn theo kh¾c häa. Tãm l¹i. GV . cña nh©n vËt nµo? . GV tæ chøc cho HS 2. nhËn biÖt: trong mét trËn ®¸nh.TruyÖn ®îc trÇn thuËt vÒ mÆt nghÖ thuËt: theo ph¬ng thøc nµo? . GV theo dâi. ®îc kÓ qua con m¾t. biÕt. + Lèi trÇn thuËt nµy cã hai t¸c dông . kÓ nªn thuéc chñ yÕu tõ ®iÓm nh×n ng«i thø ba. ng«n ng÷. t×nh huèng truyÖn dÉn ®Õn mét c¸ch trÇn thuËt riªng cña thiªn truyÖn theo dßng ý thøc cña nh©n vËt. Nhµ v¨n ph¶i thµnh th¹o t©m lÝ vµ 46 .Ph¬ng thøc thø nhÊt: Nh©n vËt . Anh nhiÒu lÇn ngÊt ®i tØnh l¹i. nÆng ph¶i n»m l¹i gi÷a chiÕn trêng. thøc trÇn thuËt cña t¸c + C¨n cø vµo ng«n ng÷ cña nh©n phÈm b»ng c¸ch nªu vËt trong truyÖn: mét sè c©u hái: . TruyÖn ®îc kÓ theo dßng néi t©m cña nh©n vËt khi ®øt (ngÊt ®i) khi nèi (tØnh l¹i). tÊm lßng vµ b»ng ng«n ng÷. giäng c¸ch nh©n vËt? ®iÖu cña nh©n vËt.C©u chuyÖn võa ®îc thuËt. hÊp dÉn v× chÝnh.C©u chuyÖn dï kh«ng cã g× ®Æc nhÊn m¹nh nh÷ng ý s¾c còng trë nªn míi mÎ. tØnh råi l¹i ngÊt.TruyÖn ®îc trÇn thuËt truyÖn lµ ®èi tîng thuËt.Ph¬ng thøc thø ba: Ngêi trÇn thuËt ®èi víi kÕt cÊu truyÖn thuéc ng«i thø ba nhng lêi kÓ l¹i pháng vµ viÖc kh¾c häa tÝnh theo quan ®iÓm. cã t¸c dông nh thÕ nµo . Gîi ý: + TruyÖn Nh÷ng ®øa con trong gia .C¸ch trÇn thuËt nµy nhÊt.Ph¬ng thøc thø hai: Nh©n vËt tù Theo ph¬ng thøc nµo? kÓ chuyÖn m×nh nªn thuéc ng«i thø .Cã mÊy ph¬ng thøc ®×nh ®îc trÇn thuËt theo ph¬ng thøc trÇn thuËt trong nghÖ thø 3. bÞ th¬ng xÐt gãp ý. Ph¬ng thøc trÇn thuËt cña t¸c t×m hiÓu vÒ ph¬ng phÈm. nhãm vµ ph¸t biÓu. 2. NghÜa lµ cña ngêi trÇn thuËt tù thuËt viÕt truyÖn? C¨n giÊu m×nh nhng c¸ch nh×n vµ lêi kÓ cø vµo ®©u ®Ó nhËn l¹i theo giäng ®iÖu cña nh©n vËt.

c¨m thï ngïn ngôt bän x©m lîc vµ tinh thÇn chiÕn ®Êu cao ®· g¾n kÕt nh÷ng con ngêi trong gia ®×nh víi nhau.ChiÕn mang vãc d¸ng cña m¸: "hai b¾p tay trßn vo s¹m ®á mµu ch¸y n¾ng… th©n ngêi to vµ ch¾c nÞch".3. Ên tîng s©u ®Ëm ë m¸ ViÖt lµ kh¶ n¨ng c¾n r¨ng gh×m nÐn ®au th¬ng ®Ó sèng vµ duy tr× sù sèng. Hai chÞ em ChiÕn vµ ViÖt. GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nh÷ng con ngêi trong gia ®×nh (T¸c phÈm kÓ chuyÖn mét gia ®×nh n«ng d©n Nam Bé. §ång thêi muèn hiÓu vÒ nh÷ng ®øa con ph¶i hiÓu ngän nguån ®· sinh ra nã. + TruyÒn thèng yªu níc m·nh liÖt.NÐt chung cña hai chÞ em? ng«n ng÷ nh©n vËt míi cã thÓ trÇn thuËt theo ph¬ng thøc nµy. GV Gîi ý: . 4. TruyÒn thèng gia ®×nh. cña cÇn cï s¬ng n¾ng. Lêi chó N¨m: "ChuyÖn gia ®×nh nã còng dµi nh s«ng. thø mïi cña ®ång ¸ng. + M¸ ViÖt còng lµ hiÖn th©n cña truyÒn thèng. ph¶i hiÓu vÒ truyÒn thèng cña gia ®×nh ®ã. + H×nh ¶nh ngêi mÑ lu«n hiÖn vÒ trong ChiÕn: . §ã lµ mét con ngêi ch¾c. ®Ó chèng chäi. kháe. HS ph©n tÝch vµ so s¸nh tÝnh c¸ch c¸c nh©n vËt ViÖt vµ ChiÕn ®Ó lµm râ sù tiÕp nèi truyÒn thèng gia ®×nh cña nh÷ng ngêi con. §ã lµ vÎ ®Ñp cña nh÷ng con ngêi sinh ra ®Ó g¸nh v¸c. trong cuèn sæ). * Ngêi mÑ ng· xuèng nhng dßng s«ng truyÒn thèng vÉn ch¶y. che chë cho ®µn con vµ tranh ®Êu. + Chó N¨m: ®¹i diÖn cho truyÒn thèng vµ lu gi÷ truyÒn thèng (trong c©u hß. sùc mïi lóa g¹o vµ må h«i. 4. ®Ó 47 . truyÒn thèng nµo ®· g¾n bã nh÷ng con ngêi trong gia ®×nh víi nhau?) Gîi ý: Muèn lµm râ truyÒn thèng ph¶i nãi ®îc mèi quan hÖ gi÷a chÞ em ViÖt víi ba m¸ vµ chó N¨m. con lµ sù tiÕp nèi cha mÑ nhng kh«ng chØ lµ tiÕp nèi huyÕt thèng mµ cßn lµ sù tiÕp nèi truyÒn thèng. ®Ó råi chó chia cho mçi ®øa mét khóc mµ ghi vµo ®ã" cho thÊy. 3. HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ ph¸t biÓu.

Hai chÞ em cïng sinh ra trong mét gia ®×nh chÞu nhiÒu mÊt m¸t ®au th¬ng (cïng chøng kiÕn c¸i chÕt ®au th¬ng cña ba vµ m¸). nªn tao còng tÝnh vËy".NÐt riªng cña mçi ngêi: + Cña ChiÕn (kh¸c víi ViÖt vµ kh¸c víi m¸)? + Cña ViÖt? chÞu ®ùng vµ ®Ó chiÕn th¾ng. cã kh¸c chØ lµ ë chç chÞ "kh«ng bÎ tay råi ®Ëp vµo b¾p vÕ than mái" mµ th«i. chÝ c¨m thï ®· th«i thóc hai chÞ em cïng mét ý nghÜ: ph¶i tr¶ thï cho ba m¸.T×nh yªu th¬ng lµ vÎ ®Ñp t©m hån cña hai chÞ em. tõ c¸i HS ph©n tÝch theo c¸c lèi n»m víi th»ng ót em trªn giêng ë bíc gîi ý cña GV. . ChÝnh ChiÕn còng thÊy m×nh trong ®ªm Êy ®ang hßa vµo trong mÑ: "Tao còng ®· lùa ý nÕu m¸ cßn sèng ch¾c m¸ tÝnh vËy. vµ cã cïng nguyÖn väng: ®îc cÇm sóng ®¸nh giÆc.Hai chÞ en cã chung mèi thï víi bän x©m lîc. T×nh c¶m nµy ®îc thÓ hiÖn s©u s¾c vµ c¶m ®éng nhÊt trong c¸i ®ªm chÞ em giµnh nhau ghi tªn tßng qu©n vµ s¸ng h«m sau tríc 48 . §Õn nçi chØ trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n ngñi trong ®ªm. toan tÝnh viÖc nhµ y hÖt m¸ (nãi nghe in nh m¸ vËy). + NÐt tÝnh c¸ch chung cña hai chÞ em: .. Tuy cßn nhá tuæi. H×nh ¶nh ngêi mÑ nh bao bäc lÊy ChiÕn. ViÖt ®· kh«ng díi ba lÇn thÊy chÞ gièng in m¸. NguyÔn Thi muèn cho ta hiÓu r»ng: trong c¸i thêi kh¾c thiªng liªng Êy. ngêi mÑ sèng h¬n bao giê hÕt trong nh÷ng ®øa con.ChiÕn ®Æc biÖt gièng m¸ ë c¸i ®ªm s¾p xa nhµ ®i bé ®éi: ChiÕn biÕt lo liÖu. trong buång nãi víi ra ®Õn lèi hø mét c¸i "cãc" råi trë m×nh. . .

NÕu ChiÕn cã d¸ng dÊp mét ngêi lín thùc sù th× ë ViÖt lµ sù léc ngéc.… . Tuy cã lóc giµnh nhau víi em tranh c«ng b¾t Õch. . v« t cña mét cËu con trai ®ang tuæi ¨n tuæi lín. giµnh nhau thµnh tÝch b¾n tµu chiÕn giÆc vµ giµnh nhau ghi tªn tßng qu©n). §¸nh giÆc lµ niÒm say mª lín nhÊt cña hai chÞ em ViÖt vµ ChiÕn còng lµ cña tuæi trÎ miÒn Nam trong nh÷ng n¨m th¸ng Êy: "H¹nh phóc cña tuæi trÎ lµ trªn trËn tuyÕn ®¸nh qu©n thï".khi lªn ®êng nhËp ngò cïng khiªng bµn thê m¸ sang nhµ chó N¨m .Hai chÞ em ViÖt ®Òu cã nh÷ng nÐt rÊt ng©y th¬ thËm chÝ cã phÇn trÎ con (giµnh nhau b¾t Õch nhiÒu hay Ýt. ChiÕn kh«ng chØ "nãi in nh m¸" mµ cßn häc ®îc c¸ch nãi "träng träng" cña chó N¨m. + NÐt riªng ë ViÖt: . + NÐt riªng ë ChiÕn: . ChiÕn lµ nh©n vËt ®îc håi tëng qua ViÖt nhng ®· g©y ®îc Ên tîng s©u s¾c . NguyÔn Thi ®· x©y dùng nh©n vËt ChiÕn võa cã c¸ tÝnh võa phï hîp víi løa tuæi.TÝnh c¸ch "ngêi lín" ë ChiÕn cßn thÓ hiÖn ë sù nhêng nhÞn.C¶ hai chÞ em ®Òu lµ nh÷ng chiÕn sÜ gan gãc dòng c¶m. giíi tÝnh.ChiÕn nhêng nhÞn em bao nhiªu 49 . ®¸nh tµu giÆc. ®i tßng qu©n nhng cuèi cïng bao giê c« còng nhêng em hÕt trõ viÖc ®i tßng qu©n. .H¬n ViÖt chõng mét tuæi nhng ChiÕn ngêi lín h¬n h¼n: ChiÕn cã thÓ bá ¨n ®Ó ®¸nh vÇn cuèn sæ gia ®×nh.

nã ho¸n c¶i c¶ c¶nh vËt lÉn con ngêi. + Kh«ng khÝ thiªng liªng ®· biÕn ViÖt thµnh ngêi lín. bæ sung). ChiÕn ®em theo tÊm g¬ng soi cßn ViÖt l¹i ®em theo nét chiÕc sóng cao su. víi hai bµn tay ®au ®ín. 5. lóc l¹i r×nh "chôp mét con ®om ®ãm óp trong lßng tay". th× ViÖt hay tranh giµnh víi chÞ bÊy nhiªu.§ªm tríc ngµy ra ®i. ch÷ng ch¹c trong t thÕ cña mét ngêi chiÕn sÜ. . ChiÕn nãi víi em nh÷ng lêi nghiªm trang th× ViÖt lóc "l¨n kÒnh ra v¸n cêi kh× kh×". + Chç hay nhÊt cña ®o¹n v¨n lµ kh«ng khÝ thiªng liªng. ViÖt vµ ChiÕn khiªng bµn thê ba m¸ sang gëi chó N¨m (th¶o luËn vµ ph¸t biÓu. Khi trë thµnh mét chiÕn sÜ.5. ViÖt vÉn quyÕt t©m ¨n thua sèng m¸i víi qu©n thï) ViÖt lµ mét thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong c¸ch x©y dùng nh©n vËt cña NguyÔn Thi. mèi thï th»ng MÜ th× cã thÓ rê thÊy v× nã ®ang ®Ì nÆng trªn vai). * ChiÕn vµ ViÖt lµ khóc s«ng sau nªn ®i xa h¬n trong c¶ dßng s«ng truyÒn thèng. víi ®«i m¾t kh«ng cßn nh×n thÊy g×. mÆc dï chØ cã mét m×h. GV ®Þnh híng vµ nhËn xÐt. ViÖt ®· d¸m x«ng vµo ®¸ c¸i th»ng ®· giÕt cha m×nh.Vµo bé ®éi. + H×nh ¶nh cã ý nghÜa tîng trng thÓ hiÖn sù trëng thµnh cña hai chÞ 50 . H×nh ¶nh chÞ em ViÖt khiªng bµn thê ba m¸ sang gëi chó N¨m. LÇn ®Çu tiªn ViÖt thÊy râ lßng m×nh (th¬ng chÞ l¹. HS ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh chÞ em. .Nhng sù v« t kh«ng ng¨n c¶n ViÖt trë nªn mét anh hïng (ngay tõ bÐ. Tuy cßn hån nhiªn vµ cßn bÐ nhá tríc chÞ nhng tríc kÎ thï ViÖt l¹i vôt lín. .

ChÊt sö thi cña thiªn truyÖn + ChÊt sö thi cña thiªn truyÖn ®îc thÓ hiÖn qua cuèn sæ cña gia ®×nh víi truyÒn thèng yªu íc. Tæng kÕt + TruyÖn kÓ vÒ nh÷ng ®øa con 51 . + Mçi nh©n vËt trong truyÖn ®Òu tiªu biÓu cho truyÒn thèng. III. + Sè phËn cña nh÷ng ®øa con. ®Òu g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh.GV cã thÓ gîi ý b»ng c¸ch nh¾c l¹i kh¸i niÖm.6.HS lµm viÖc víi t¸c phÈm. sauy nghÜ vµ ph¸t biÓu. . nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh còng lµ sè phËn cña nh©n d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ khèc liÖt. thÕ hÖ sau cøng c¸p. H¬n thÕ n÷a. Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt NhËn xÐt tæng qu¸t vÒ em cã thÓ g¸nh v¸c viÖc gia ®×nh vµ viÕt tiÕp khóc s«ng cña m×nh trong dßng s«ng truyÒn thèng gia ®×nh. víi Tæ quèc trong cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i. "Tr¨m dßng s«ng ®æ vµo mét biÓn. trëng thµnh vµ cã thÓ ®i xa h¬n. c¨m thï giÆc. mµ biÓn th× réng l¾m…. TruyÖn kÓ vÒ mét dßng s«ng nhng nhµ v¨n muèn ta nghÜ ®Õn biÓn c¶. ®Æc ®iÓm cña tÝnh sö thi trong v¨n häc. + TruyÖn cña mét gia ®×nh dµi nh dßng s«ng cßn nèi tiÕp. GV nªu vÊn ®Ò: ChÊt sö thi cña thiªn truyÖn ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? . 6. + Cuèn sæ lµ lÞch sö gia ®×nh mµ qua ®ã thÊy lÞch sö cña mét ®Êt níc. con s«ng cña gia ®×nh ta còng ch¶y vÒ biÓn. TruyÖn vÒ mät gia ®×nh nhng ta l¹i c¶m nhËn ®îc c¶ mét Tæ quèc ®ang hµo hïng chiÕn ®Êu b»ng søc m¹nh sinh ra tõ nh÷ng ®au th¬ng. réng b»ng c¶ níc ta vµ ra ngoµi c¶ níc ta…". thñy chung son s¾t víi quª h¬ng. mét d©n téc trong cuéc chiÕn chèng MÜ.

tiÕn tr×nh lªn líp 1. ®iªu luyÖn ®îc thÓ hiÖn qua giäng trÇn thuËt.néi dung vµ ®Æc s¾c trong mét gia ®×nh n«ng d©n Nam nghÖ thuËt cña t¸c Bé cã truyÒn thèng yªu níc. miªu t¶ t©m lÝ vµ tÝnh c¸ch s¾c s¶o. Lµm v¨n: Tr¶ bµi lµm v¨n sè 5 A. .GV chÊm ch÷a bµi. B. c¨m thï phÈm. gãc c¹nh vµ ®Ëm chÊt Nam Bé. . D. nhËn truyÒn thèng d©n téc ®· lµm nªn søc xÐt vµ kh¾c s©u m¹nh tinh thÇn to lín cña con ngêi ViÖt nh÷ng ý c¬ b¶n.NhËn ra ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ thiÕu sãt trong bµi lµm cña m×nh vÒ c¸c mÆt kiÕn thøc vµ kü n¨ng viÕt bµi v¨n nãi chung vµ bµi nghÞ luËn x· héi nãi riªng. níc. C¸ch thøc tiÕn hµnh . Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc. . Gi¸o ¸n C. chuÈn bÞ nhËn xÐt chung vµ nhËn xÐt cô thÓ. kh¾c phôc c¸c thiÕu sãt trong c¸c bµi lµm v¨n sau. gi÷a truyÒn thèng gia ®×nh víi . KiÓm tra bµi cò 2.HS chuÈn bÞ dµn ý bµi viÕt (ë nhµ). Ph¬ng tiÖn sö dông Bµi lµm cña HS. Môc tiªu cÇn ®¹t . giÆc vµ khao kh¸t chiÕn ®Êu.Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng lµm v¨n cã liªn quan ®Õn bµi lµm.HS bao qu¸t toµn bµi gi÷a t×nh c¶m gia ®×nh víi t×nh yªu ®Ó ph¸t biÓu. ng«n ng÷ phong phó. son s¾t víi c¸ch m¹ng. Sù g¾n bã s©u nÆng . + Bót ph¸p nghÖ thuËt giµ dÆn. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t 52 .GV ®Þnh híng. trÇn thuËt qua håi tëng cña nh©n vËt.Cã ®Þnh híng vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ph¸t huy u ®iÓm.

tÝch nh÷ng g×?) HS ¸p . g¹ch d. ®¸nh gi¸: gi¸ bµi viÕt . kÕt bµi. träng ®Ó chØ ra c¸c .§· nhËn thøc ®óng vÊn ®Ò nghÞ . Ho¹t ®éng 3: Tæ III. cÇn 1. th¬ lµ cuéc ®êi.GV cho HS tù nhËn luËn cha? 53 .SGK trang 20) .Ph¹m vi t liÖu: th¬ vµ nh÷ng ý kiÕn vÒ th¬. Khi ph©n tÝch mét ®Ò bµi. th¬ cßn bµi sè 5.GV ®Þnh híng. cÇn ph©n t¸c lËp luËn chÝnh. lµ th¬ n÷a" . Ph©n tÝch ®Ò bµi viÕt sè 5 (vÝ dô chän ®Ò 1. 2. th©n bµi.NghÞ luËn v¨n häc. GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch: «n l¹i c¸ch ph©n tÝch . X©y dùng ®¸p ¸n (dµn ý) chøc x©y dùng ®¸p ¸n (dµn ý) GV tæ chøc cho HS + Dµn ý ®îc x©y dùng theo 3 phÇn: x©y dùng dµn ý chi më bµi. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. . luËn chøng. PhÇn th©n tiÕt cho ®Ò bµi viÕt sè bµi cÇn x©y dùng hÖ thèng luËn 5 (GV nªu c©u hái ®Ó ®iÓm. ®¸nh Néi dung nhËn xÐt. ®Ò bµi viÕt sè 5.Thao t¸c chÝnh: gi¶i thÝch. Mçi luËn ®iÓm cÇn cã c¸c luËn híng dÉn HS hoµn cø. ®Ò (Khi ph©n tÝch .HS nhí l¹i kiÕn thøc §Ò: Anh (chÞ) hiÓu thÕ nµo vÒ ý ph©n tÝch ®Ò. ¸p kiÕn sau cña nhµ th¬ Xu©n DiÖu "Th¬ dông ph©n tÝch ®Ò lµ hiÖn thùc. chØnh dµn ý (®¸p ¸n) + Dµn ý cho ®Ò bµi sè 5 (vÝ dô lµ lµm c¬ së ®Ó HS ®èi ®Ò bµi trªn) chiÕu víi bµi viÕt cña Néi dung: xem l¹i phÇn gîi ý ®¸p ¸n m×nh).Néi dung vÊn ®Ò.Ho¹t ®éng 1: Tæ I. ch÷ng minh vµ b×nh luËn.Ph¹m vi t liÖu cÇn sö dông cho bµi dông ®Ó ph©n tÝch viÕt. v¨n häc. . cho ®Ò bµi nµy ë tiÕt ViÕt bµi lµm v¨n sè 5. ®¸nh gi¸ bµi viÕt chøc nhËn xÐt. Ph©n tÝch ®Ò chøc ph©n tÝch ®Ò 1.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò yªu cÇu cña ®Ò.Néi dung vÊn ®Ò: ý kiÕn vÒ th¬ íi nh÷ng tõ ng÷ quan cña Xu©n DiÖu (…). NhËn xÐt.ThÓ lo¹i nghÞ luËn vµ nh÷ng thao mét ®Ò bµi.

c¶m thô cßn kÐm. diÔn ®¹t.Viết được bài văn nghị luận văn học thể hiện ý kiến của m×nh một c¸ch râ ràng. diễn đạt. cßn dïng tõ viÕt c©u sai. phï hîp víi vÊn ®Ò hay kh«ng? .nghÞ luËn v¨n häc A. ®æi ®Ó nhËn thøc lçi + Sù kÕt hîp c¸c thao t¸c nghÞ luËn vµ híng söa ch÷a. .N©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc . . m¹ch l¹c.C¸c luËn cø (lÝ lÏ. lập dàn ý. kh¾c phôc. tµi liÖu tham kh¶o C. thiÕu? S¾p xÕp hîp lÝ hay cha hîp lÝ? .GV nhËn xÐt nh÷ng u. dÉn chøng) cã chÆt chÏ. ý kh«ng GV híng dÉn HS trao râ.Môc tiªu bài häc . luËn cha? .Nh÷ng lçi vÒ kÜ n¨ng.§· vËn dông ®óng c¸c thao t¸c lËp ®Ó nhËn xÐt lÉn nhau. gi¸o ¸n.xÐt vµ trao ®æi bµi . + DiÔn ®¹t cha tèt. trïng lÆp. cha hµi hßa. Ph¬ng ph¸p d¹y häc 54 . … Ho¹t ®éng 5: Tæ V.… Ho¹t ®éng 4: Tæ IV. tiªu biÓu. thiÕu träng t©m. B.Củng cố và n©ng cao tr×nh độ làm văn nghị luận về c¸c mặt: x¸c định đề. cÇn rót kinh nghiÖm Lµm v¨n: ViÕt bµi lµm v¨n sè 6.Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc . s¾p xÕp ý kh«ng hîp lÝ. ch÷a bµi mét sè ®iÓm c¬ b¶n cô thÓ.HÖ thèng luËn ®iÓm ®ñ hay khuyÕt ®iÓm. + KÜ n¨ng ph©n tÝch. Tæng kÕt rót kinh nghiÖm chøc tæng kÕt rót kinh nghiÖm Néi dung tæng kÕt vµ rót kinh GV tæng kÕt vµ nªu nghiÖm dùa trªn c¬ së chÊm. diÔn ®¹t tèi nghÜa. Söa ch÷a lçi bµi viÕt chøc söa ch÷a lçi bµi C¸c lçi thêng gÆp: viÕt + ThiÕu ý. ph¬ng tiÖn d¹y häc SGK. cha phï hîp víi tõng ý. cã søc thuyÕt phôc.

mµ kÕt tinh ë h×nh tîng chó N¨m: . Còng nh vËy.Chó N¨m kh«ng chØ ham s«ng bÕn mµ cßn ham ®¹o nghÜa. 2. Råi tr¨m con s«ng cña gia ®×nh l¹i cïng ®æ vÒ mét biÓn. Chøng minh: + TruyÒn thèng Êy ch¶y tõ c¸c thÕ hÖ «ng bµ. Chøng minh r»ng.để HS biết c¸ch lập luận một c¸ch chặt chẽ. qu¶ ®· cã mét dßng s«ng truyÒn thèng gia ®×nh liªn tôc ch¶y tõ nh÷ng líp ngêi ®i tríc: tæ tiªn. Trong con ngêi chó N¨m ph¶ng phÊt c¸i tinh thÇn NguyÔn §×nh ChiÓu xa xa. về thao t¸c lập luận. + Kh«ng thÓ hiÓu khóc sau cña mét dßng s«ng nÕu kh«ng hiÓu ngän nguån ®· sinh ra nã. réng b»ng c¶ níc ta vµ ra ngoµi c¶ níc ta". . kiểm tra sĩ số lớp. c« chó ®Õn nh÷ng ®øa con. «ng cha. => Lưu ý HS «n lại những tri thức về nghị luận. ®¹i diÖn cho truyÒn thèng vµ lu 55 . cha mÑ.. ViÖt.Bài học tập trung vào nghị luận một vấn đề văn học.Chó N¨m lµ mét thø gia ph¶ sèng lu«n híng vÒ truyÒn thèng. "mµ biÓn th× réng l¾m […]. Ổn định. tiÕn tr×nh lªn líp 1. nªu luận điểm râ ràng. ChuyÖn gia ®×nh còng dµi nh s«ng. Ra đề làm văn cho HS: GV cã thể vận dụng theo đề bài trong SGK hoặc tự ra đề cho phï với đối tượng học sinh. ta chØ cã thÓ hiÓu nh÷ng ®øa con (ChiÕn. trong thiªn truyÖn cña NguyÔn Thi. Cã thÓ hiÓu: + ChØ ®îc coi lµ con cña gia ®×nh nh÷ng ai ®· ghi ®îc. hấp dẫn. mçi thÕ hÖ ph¶i ghi vµo mét khóc. Gîi ý mét sè ®Ò tham kh¶o §Ò 1: Trong truyÖn ng¾n Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi cã nªu lªn quan niÖm: ChuyÖn gia ®×nh còng dµi nh s«ng. ViÖt) khi hiÓu truyÒn thèng gia ®×nh ®· sinh ra nh÷ng ®øa con Êy. D. cho ®Õn ®êi chÞ em ChiÕn. Con kh«ng chØ lµ sù tiÕp nèi huyÕt thèng mµ ph¶i lµ sù tiÕp nèi truyÒn thèng. lµm ®îc "khóc" cña m×nh trong dßng s«ng truyÒn thèng.. mçi thÕ hÖ ph¶i ghi vµo mét khóc. sèng víi truyÒn thèng. Gîi ý: Bµi viÕt cÇn cã nh÷ng ý c¬ b¶n sau: 1.. đưa dẫn chứng thuyết phục.Thu bµi. .

+ ChuyÖn gia ®×nh còng lµ chuyÖn cña c¶ d©n téc ®ang hµo hïng chiÕn ®Êu b»ng søc m¹nh sinh ra tõ nh÷ng ®au th¬ng. bÞ th¬ng chØ cã mét m×nh vÉn quyÕt t©m sèng m¸i víi kÎ thï. cßn ChiÕn m¹nh mÏ quyÕt liÖt. "ngêi sùc mïi lóa g¹o" thø mïi cña ®ång ¸ng. tr÷ t×nh cña s«ng §µ trong tïy bót Ngêi l¸i ®ß s«ng §µ cña NguyÔn Tu©n: 56 . sù tiÕp nèi truyÒn thèng: . "mµ biÓn th× réng ¾m […]. . kiªn cêng vµ cao c¶. tÊm ¸o bµ ba ®Ém må h«i".So víi thÕ hÖ mÑ th× ChiÕn lµ khóc s«ng sau. ghi tªn ®i bé ®éi cÇm sóng tr¶ thï cho ba m¸. cña cÇn cï ma n¾ng. chµng trai míi lín. kh«ng chïn bíc. réng b»ng c¶ níc ta vµ ra ngoµi c¶ níc ta". . . khã nhäc "c¸i g¸y ®o ®á. Gîi ý: Bµi viÕt cÇn cã nh÷ng ý c¬ b¶n sau: 1.Ngêi mÑ kh«ng biÕt sî. §Ò 2: H×nh ¶nh th¬ méng. ViÖt chÝnh lµ hiÖn th©n cña søc trÎ tiÕn c«ng. + H×nh tîng ngêi mÑ còng lµ hiÖn th©n cña truyÒn thèng: . c¸ch nãi in hÖt mÑ. tr÷ t×nh cña nh÷ng dßng s«ng ViÖt Nam trong hai ¸ng v¨n tïy bót: Ngêi l¸i ®ß s«ng §µ cña NguyÔn Tu©n vµ Ai ®· ®Æt tªn cho dßng s«ng? cña Hoµng Phñ Ngäc Têng. ®Õn ®¹i d¬ng cña nh©n d©n vµ nh©n lo¹i.Ên tîng s©u ®Ëm nhÊt lµ kh¶ n¨ng gh×m nÐn ®au th¬ng ®Ó sèng. .ViÖt ®i xa h¬n dßng s«ng truyÒn thèng: kh«ng chØ lËp chiÕn c«ng mµ ngay c¶ khi bÞ th¬ng vÉn lµ ngêi ®i t×m giÆc. ®Ó che chë cho ®µn con vµ tranh ®Êu. léc ngéc.Mét con ngêi sinh ra ®Ó chèng chäi víi gian nguy.ViÖt. 2.gi÷ truyÒn thèng (trong nh÷ng c©u hß. . Ngêi mÑ mang nçi ®au mÊt chång nhng cha cã dÞp cÇm sóng.ChÊt anh hïng ë ViÖt: kh«ng bao giê biÕt khuÊt phôc. H×nh ¶nh th¬ méng. + §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: tõ mét dßng s«ng gia ®×nh nhµ v¨n muèn ta nghÜ ®Õn biÓm c¶. + Nh÷ng ®øa con.ChiÕn mang d¸ng vãc cña mÑ. Khóc s«ng sau bao giê còng ch¶y xa h¬n khóc s«ng tríc. trong cuèn sæ gia ®×nh). ®«i vai lùc lìng. v« t. . Råi tr¨m con s«ng cña gia ®×nh l¹i cïng ®æ vÒ mét biÓn.

th« lç. thª l¬ng.TÝnh t×nh cã phÇn kh«ng b×nh thêng. 2. §ã lµ mét t×nh huèng ®éc ®¸o + ë Trµng héi tô nhiÒu yÕu tè khiÕn nguy c¬ "Õ" vî rÊt cao: .Nhµ nghÌo.Qua t×nh huèng truyÖn. H×nh ¶nh th¬ méng. tr÷ t×nh cña nh÷ng dßng s«ng. c¸i chÕt ®eo b¸m. So s¸nh chÊt v¨n cña Hoµng Phñ Ngäc Têng vµ ChÊt v¨n NguyÔn Tu©n trong qu¸ tr×nh lµm næi bËt vÎ ®Ñp th¬ méng. . . . tr÷ t×nh cña dßng s«ng H¬ng trong tïy bót: Ai ®· ®Æt tªn cho dßng s«ng? cña Hoµng Phñ Ngäc Têng: + H×nh ¶nh dßng s«ng H¬ng.Kim L©n lµ nhµ v¨n mét lßng mét d¹ ®i vÒ víi "®Êt". . Trµng. 2. + NhËn xÐt kh¸i qu¸t: .N¹n ®ãi n¨m 1945 ®· ®i vµo nhiÒu trang viÕt cña c¸c nhµ v¨n. 57 . + Bèi c¶nh n¹n ®ãi khñng khiÕp n¨m 1945 mµ kÕt qu¶ lµ h¬n hai triÖu ngêi chÕt. víi "thuÇn hËu nguyªn thñy" cña cuéc sèng n«ng th«n. Trong bèi c¶nh Êy.Vî nhÆt x©y dùng t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o. víi "ngêi".¡n nãi céc c»n. §Ò 3: Ph©n tÝch t×nh huèng truyÖn Vî nhÆt cña Kim L©n tõ ®ã nªu lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm. + ChÊt v¨n NguyÔn Tu©n. ®i lµm thuª nu«i m×nh vµ mÑ giµ. t¸c phÈm: . 3. nhµ th¬ trong ®ã cã Vî nhÆt cña Kim L©n. nh©n vËt chÝnh cña t¸c phÈm "nhÆt" ®îc vî. . Th©n bµi: 1. Nh÷ng ngêi sèng lu«n bÞ c¸i chÕt ®e däa. . + C¸i chÕt hiÖn h×nh trong t¸c phÈm t¹o nªn mét kh«ng khÝ ¶m ®¹m. t¸c phÈm thÓ hiÖn gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c. Gîi ý dµn bµi: Më bµi: + Giíi thiÖu t¸c gi¶. + ChÊt v¨n Hoµng Phñ Ngäc Têng.Ngo¹i h×nh xÊu.N¹n ®ãi ®e däa. th«. Bèi c¶nh x©y dùng t×nh huèng truyÖn.+ H×nh ¶nh dßng s«ng §µ.

C¶ xãm ngô c ng¹c nhiªn.T×nh yªu th¬ng con cña bµ cô Tø.+ Trµng lÊy vî lµ lÊy cho m×nh thªm mét tai häa (theo l« gÝc tù nhiªn). KÕt bµi: + Kh¼ng ®Þnh tµi n¨ng nhµ v¨n qua viÖc x©y dùng t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o. hÊp dÉn. Gi¸ trÞ hiÖn thùc: t×nh c¶nh thª th¶m cña con ngêi trong n¹n ®ãi + C¸i ®ãi dån ®uæi con ngêi. tin tëng ë t¬ng lai: .Bµ cô Tø còng hÕt søc ng¹c nhiªn .§o¹n kÕt t¸c phÈm víi h×nh ¶nh l¸ cê ®á vµ ®oµn ngêi ph¸ kho thãc NhËt. . 3. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: + T×nh ngêi cao ®Ñp thÓ hiÖn qua c¸ch ®èi xö víi nhau cña c¸c nh©n vËt. 4. .Trµng lÊy vî lµ ®Ó duy tr× sù sèng. ®äc v¨n: 58 . . + ViÖc Trµng lÊy vî lµ mét t×nh huèng bÊt ngê . . + T×nh huèng truyÖn bÊt ngê nhng rÊt hîp lÝ . . mét ngêi giµ l¹i lu«n miÖng nãi vÒ ngµy mai víi nh÷ng dù ®Þnh thiÕt thùc t¹o niÒm tin cho d©u con vµo mét cuéc sèng tèt ®Ñp. + Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm.Bµ cô Tø.Trµng lÊy vî theo kiÓu "nhÆt" ®îc. téi nghiÖp. + Con ngêi hu«n híng ®Õn sù sèng vµ lu«n hi väng. + C¸i ®ãi khiÕn cho h¹nh phóc thËt máng manh. ph¸t xÝt.Thiªn chøc.B¶n th©n Trµng cã vî råi vÉn cßn " ngê ngî". + C¸i ®ãi bãp mÐo c¶ nh©n c¸ch.Trµng rÊt tr©n träng ngêi "vî nhÆt" cña m×nh. lµm d©u ®îc ®¸nh thøc n¬i ngêi "vî nhÆt" .NÕu kh«ng ph¶i n¨m ®ãi khñng khiÕp th× "ngêi ta" kh«ng thÌm lÊy mét ngêi nh Trµng. + Vî nhÆt cã søc tè c¸o m¹nh mÏ téi ¸c cña bän thùc d©n. . bæn phËn lµm vî.

B.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa Nguy Ôn Minh Ch©u A. ®Êt níc tho¸t khái chiÕn tranh bíc vµo giai ®o¹n x©y dùng. c¸ch triÓn khai cèt truyÖn rÊt s¸ng t¹o. NhiÒu nhµ v¨n tr¨n trë. Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn . ph¸t triÓn trong hßa b×nh ®· më ra cho v¨n häc nh÷ng tiÒn ®Ò míi.ThiÕt kÕ bµi häc c. Mét trong nh÷ng c©y bót tiªn phong trong sù t×m tßi. nhÊt lµ ngêi nghÖ sÜ.KiÓm tra bµi cò . ChiÕc thuyÒn ngoµi xa… Chóng ta h·y cïng nhau t×m hiÓu mét t¸c phÈm tiªu biÓu cña «ng thuéc khunh híng nµy : ChiÕc thuyÒn ngoµi xa.ThÊy ®îc nghÖ thuËt kÕt cÊu ®éc ®¸o. d. th¶o luËn. BÕn quª.NguyÔn Minh Ch©u (1930.C¶m nhËn ®îc suy nghÜ cña ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh khi ph¸t hiÖn ra m©u thuÉn Ðo le trong nghÒ nghiÖp cña m×nh . HS §äc môc TiÓu dÉn 1.Giíi thiÖu bµi míi : Sau 1945. SGV . T×m hiÓu chung chøc t×m hiÓu chung 1. gîi ý tr¶ lêi c©u hái. kh«ng thÓ ®¬n gi¶n vµ s¬ lîc khi nh×n nhËn cuéc sèng vµ con ngêi. tõ ®ã thÊu hiÓu mçi ngêi trong câi ®êi.1989). x· Quúnh H¶i (nay lµ x· 59 . T¸c gi¶ vµ tãm t¾t nh÷ng nÐt .SGK. kh¸m ph¸ lµ NguyÔn Minh Ch©u víi mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu nh Ngêi ®µn bµ trªn chuyªn tµu tèc hµnh. t×m tßi híng ®i míi cho v¨n häc trong t×nh h×nh míi : kh¸m ph¸ ®êi sèng ë ph¬ng diÖn ®êi thêng trªn b×nh diÖn ®¹o ®øc thÕ sù. kÓ quª ë lµng Th¬i. chÝnh vÒ t¸c gi¶.TiÕn tr×nh d¹y häc . . kh¾c häa nh©n vËt kh¸ s¾c s¶o cña mét c©y bót viÕt truyÖn ng¾n cã b¶n lÜnh vµ tµi hoa. c¸ch thøc tiÕn hµnh §äc s¸ng t¹o. Môc tiªu bµi häc : Gióp häc sinh : .

t¾t.hiÓu v¨n b¶n 1.tªn nh÷g s¸ng t¸c tiªu S¬n H¶i). GV nªu c©u hái vµ 2. trong hµnh tr×nh nhäc nh»n kiÕm tiÒn h¹nh phóc vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch. rÊt tiªu biÓu cho híng tiÕp cËn ®êi sèng tõ gãc ®é thÕ sù cña nhµ v¨n ë giai ®o¹n s¸ng t¸c thø hai. T©m ®iÓm nh÷ng kh¸m ph¸ nghÖ thô©t cña «ng lµ con ngêi trong cuéc mu sinh. më ®êng tinh anh vµ tµi n¨ng nhÊt cña v¨n häc ta hiÖn nay" . + §o¹n 2: (Cßn l¹i): C©u chuyÖn cña ngêi ®µn bµ lµng chµi. TruyÖn ng¾n lóc ®Çu ®îc in trong tËp BÕn quª (1985). tØnh NghÖ biÓu cña NguyÔn Minh An. GV tæ chøc cho HS 1. 2. §äc. Ph¸t hiÖn thø nhÊt ®Çy th¬ tæ chøc cho HS th¶o méng cña ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh 60 . Hai ph¸t hiÖn cña nhµ.TruyÖn chia lµm 2 ®o¹n lín: vµ chia ®o¹n.hiÓu chøc §äc. NguyÔn Minh Ch©u lµ mét trong sè nh÷ng nhµ v¨n ®Çu tiªn cña thêi k× ®æi míi ®· ®i s©u kh¸m ph¸ sù thËt ®êi sèng ë b×nh diÖn ®¹o ®øc thÕ sù. HS §äc môc TiÓu dÉn 2. . + §o¹n 1: (Tõ ®Çu ®Õn “chiÕc thuyÒn HS trªn c¬ së ®äc ë líi vã ®· biÕt mÊt"). tãm t¾t .T¸c phÈm chÝnh (SGK) 2. tr×nh bµy tãm ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh. sau ®îc nhµ v¨n lÊy lµm tªn chung cho mét tuyÓn tËp truyÖn ng¾n (in n¨m 1987). Bè côc ®äc v¨n b¶n. triÕt lÝ cña NguyÔn Minh Ch©u. huyÖn Quúnh Lu. ¤ng “thuéc trong sè nh÷ng nhµ v¨n Ch©u. TruyÖn ng¾n ChiÕc thuyÒn vµ tãm t¾t nh÷ng nÐt ngoµi xa chÝnh vÒ t¸c phÈm TruyÖn in ®Ëm phong c¸ch tù sù ChiÕc thuyÒn ngoµi xa. chia ®o¹n. khi v¨n ch¬ng chuyÓn híng kh¸m ph¸ trë vÒ víi ®êi thêng.Sau 1975. Ho¹t ®éng 2: Tæ II.

vøt chiÕc m¸y ¶nh xuèng ®Êt. Ph¸t hiÖn thø hai ®Çy nghÞch lÝ cña ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh . kh¸m ph¸ thÊy c¸i kho¶nh kh¾c trong ngÇn cña t©m hån". mét l·o ®µn «ng th« kÖch.Chøng kiÕn c¶nh ngêi ®µn «ng ®¸nh vî mét c¸ch v« lÝ vµ th« b¹o. 4. 3. t«i tëng chÝnh m×nh võa kh¸m ph¸ thÊy c¸i ch©n lÝ cña sù hoµn thiÖn. Hµnh ®éng ®ã nãi lªn nhiÒu ®iÒu.. ch¹y nhµo tíi”. ph¸t biÓu. 61 .Ngêi nghÖ sÜ ®· tËn m¾t chøng kiÕn: tõ chiÕc thuyÒn ng phñ ®Ñp nh trong m¬ bíc ra mét ngêi ®µn bµ xÊu xÝ. trong mÊy phót ®Çu . coi viÖc ®¸nh vî nh mét ph¬ng c¸ch ®Ó gi¶i to¶ nh÷ng uÊt øc. GV nªu c©u hái vµ tæ chøc cho HS th¶o luËn: Ph¸t hiÖn thø hai cña ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh mang ®Çy nghÞch lÝ. Anh ®· chøng kiÕn vµ cã th¸i ®é nh thÕ nµo tríc nh÷ng g× diÔn ra ë gia ®×nh thuyÒn chµi.. Ngêi nghÖ sÜ c¶m thÊy h¹nh phóc ®ã lµ niÒm h¹nh phóc cña kh¸m ph¸ vµ s¸ng t¹o. l·ng m¹n cña cuéc ®êi.. 4. d÷ d»n. . hµi hoµ. "nhµ nghÒ” cña ngêi nghÖ sÜ ®· ph¸t hiÖn vÎ ®Ñp “trêi cho” trªn mÆt biÓn mê s¬ng... §©y lµ h×nh ¶nh ®»ng sau c¸i ®Ñp “toµn bÝch. cña sù c¶m nhËn c¸i ®Ñp tuyÖt diÖu . thÊy t©m hån m×nh ®îc thanh läc. . Trong h×nh ¶nh chiÕc thuyÒn ngoµi xa gi÷a biÓn trêi mê s¬ng. Anh (chÞ) c¶m nhËn nh thÕ nµo vÒ vÎ ®Ñp cña chiÕc thuyÒn ngoµi xa trªn biÓn sím mï s¬ng mµ ngêi nghÖ sÜ chôp ®îc? HS th¶o luËn. toµn thiÖn” mµ anh võa b¾t gÆp trªn biÓn.. GV nªu c©u hái: C©u chuyÖn cña ngêi ®µn bµ ë toµ ¸n huyÖn . Phïng ®· “kinh ng¹c ®Õn møc.§«i m¾t tinh têng. C©u chuyÖn cña cña ngêi ®µn bµ ë toµ ¸n huyÖn Lµ c©u chuyÖn vÒ sù thËt cuéc ®êi.. khæ ®au.luËn: Ph¸t hiÖn thø nhÊt cña ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh lµ ph¸t hiÖn ®Çy th¬ méng. trí trªu nh trß ®ïa qu¸i ¸c cña cuéc sèng. vÎ ®Ñp mµ c¶ ®êi bÊm m¸y anh chØ gÆp mét lÇn. mÖt mái vµ cam chÞu. anh ®· c¶m nhËn c¸i ®Ñp toµn bÝch. 3."Tríc mÆt t«i lµ mét bøc tranh mùc tµu . Nã hiÖn ra bÊt ngê.. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy tríc líp. HS th¶o luËn. ®éc ¸c.

§iÒu t¸c gi¶ g©y Ên tîng chÝnh lµ em th»ng Ph¸c. kh«ng chèng tr¶... tÝnh nhng hiÒn lµnh xa kia thµnh mét ngêi chång vò phu. 5. “ch©n ch÷ b¸t”.VÒ ngêi ®µn bµ vïng biÓn: T¸c gi¶ ®µn bµ vïng biÓn. sù th©m trÇm trong c¸i viÖc hiÓu thÊu c¸c lÏ ®êi h×nh nh mô ch¼ng ®Ó lé ra bªn ngoµi”... Gîi ý: VÒ ngêi ®µn «ng . giµu lßng vÞ tha.VÒ ngêi ®µn «ng ®éc ¸c: Cuéc sèng ®éc ¸c? Tõ c¸c chi tiÕt ®ãi nghÌo ®· biÕn “anh con trai” côc ®Ó lµm râ. Trong ®au khæ triÒn miªn. th« kÖch. ®¬n gi¶n trong viÖc nh×n nhËn mäi sù viÖc.Mét sù cam chÞu ®¸ng chia sÎ.. ®ã lµ ngêi ®µn bµn qu¸ nhÉn nhôc. kh«ng trèn ch¹y. VÒ c¸c nh©n vËt trong truyÖn c¸c nh©n vËt: ngêi . cö râ nguyªn do cña nh÷ng ®iÒu tëng nh ®¹i diÖn tr×nh bµy. mµ vÉn nhÊt quyÕt g¾n bã víi l·o chång vò phu... HS nªu c¶m nghÜ vÒ 5. §Èu hiÓu HS th¶o luËn nhãm. mÆt rç. Qua c©u chuyÖn cña ngêi ®µn bµ lµng chµi. Bµ thÇm lÆng chÞu mäi ®au ®ín khi bÞ chång ®¸nh kh«ng kªu mét tiÕng. xuÊt hiÖn víi “khu«n mÆt mÖt mái”. chÞ bµ”. . bÞ ®¸nh ®Ëp. Nh×n bÒ ngoµi. ThÊp tho¸ng trong ngêi ®µn bµ Êy lµ bãng d¸ng bao ngêi phô n÷ ViÖt Nam nh©n hËu. bao dung. l·o gäi mét c¸ch phiÕm ®Þnh “ngêi ®µn ®µn «ng ®éc ¸c. ngêi sè phËn cña chÞ. nhiÒu cay ph¸t biÓu tríc líp) ®¾ng. cam chÞu. lam lò. cuéc ®êi nhäc nh»n. ngêi ®µn bµ Êy vÉn ch¾t läc nh÷ng niÒm h¹nh phóc nhá nhoi. “hai con 62 . nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh.. t¸c gi¶ gióp ngêi ®äc hiÓu râ: kh«ng thÓ dÔ d·i. c¶m th«ng. v« lÝ. ngêi ®µn bµ gîi Ên tîng vÒ mét (HS lµm viÖc c¸ nh©n. Nhng tÊt c¶ ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng v« bê ®èi víi nh÷ng ®øa con. L·o ®µn «ng “m¸i tãc tæ qu¹”. Ngoµi 40. “t×nh th¬ng con còng nh nçi ®au.nãi lªn ®iÒu g×? nã gióp nh÷ng ngêi nh Phïng. hiÖn tîng cña ®êi sèng.

ng¨n em lµm viÖc tr¸i lu©n thêng ®¹o lÝ. Phïng hiÓu râ: tríc khi lµ mét 63 . lo toan khi mÑ ph¶i ®Õn toµ ¸n huyÖn.Ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh: Vèn lµ ngêi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh lÝnh thêng vµo sinh ra tö. Suy nghÜ vÒ ngêi . H×nh ¶nh th»ng Ph¸c khiÕn ngêi ®äc c¶m ®éng bëi t×nh th¬ng mÑ d¹t dµo. “nã tuyªn bè víi c¸c b¸c ë xëng ®ãng thuyÒn r»ng nã cßn cã mÆt ë díi biÓn nµy th× mÑ nã kh«ng bÞ ®¸nh”. C« bÐ lµ ®iÓm tùa v÷ng ch¾c cña ngêi mÑ ®¸ng th¬ng. theo c¸i c¸ch mét ®øa con trai vïng biÓn. mét c« bÐ yÕu ít râ? mµ can ®¶m. nh muèn lau ®i nh÷ng giät níc m¾t chøa ®Çy trong nh÷ng nèt rç chÆng chÞt”. Anh xóc ®éng ngì ngµng tríc vÎ ®Ñp tinh kh«i cña thuyÒn biÓn lóc b×nh minh. l¹i biÕt ch¨m sãc. ChÞ th»ng Ph¸c. võa lµ thñ ph¹m g©y nªn bao ®au khæ cho ngêi th©n cña m×nh. H¬n bao giê hÕt.ChÞ em th»ng Ph¸c: BÞ ®Èy vµo VÒ chÞ em th»ng Ph¸c? t×nh thÕ khã xöa khi ë trong hoµn c¶nh chi tiÕt nµo thÓ hiÖn Êy. c« ®· hµnh ®éng ®óng khi c¶n ®îc viÖc lµm d¹i dét cña ®øa em. c¸i phÇn ngêi trong nh÷ng kÎ th« b¹o Êy. Nã “lÆng lÏ ®a mÊy ngãn tay khÏ sê trªn khu«n mÆt ngêi mÑ. ®· ph¶i vËt lén ®Ó tíc con dao trªn tay th»ng em trai. . Mét ngêi nh¹y c¶m nh anh tr¸nh sao khái nçi tøc giËn khi ph¸t hiÖn ra sù b¹o hµnh cña c¸i xÊu. Phïng c¨m ghÐt mäi sù ¸p bøc. bÊt c«ng. s½n sµng lµm tÊt c¶ v× ®iÒu thiÖn.m¾t ®Çy vÎ ®éc d÷ võa lµ n¹n ngêi cña cuéc sèng khèn khæ. Th»ng Ph¸c th¬ng mÑ theo kiÓu mét cËu bÐ con cßn nhá. c¸i ¸c ngay sau c¶nh ®Ñp huyÒn ¶o trªn biÓn. lÏ c«ng b»ng. Ph¶i lµm sao ®Ó n©ng cao c¸i phÇn thiÖn.

6. ®ã lµ sù kiÖn Phïng chøng kiÕn l·o ®µn «ng ®¸nh vî mét c¸ch tµn b¹o. T×nh huèng truyÖn mang ý nghÜa kh¸m ph¸. Tõ ®ã. ph¸t hiÖn ®êi sèng 7. b) B×nh luËn vÒ ý nghÜa cña t×nh huèng 7. trong ngêi nghÖ sÜ ®· cã sù thay ®æi c¸ch nh×n ®êi. chÞ em th»ng Ph¸c. hiÓu s©u thªm tÝnh chÊt ngêi ®µn bµ. h·y lµm ét ngêi biÕt yªu ghÐt vui buån tríc mäi lÏ ®êi thêng t×nh. biÕt hµnh ®éng ®Ó cã mét cuéc sèng xøng ®¸ng víi con ngêi. anh nh×n ®êi b»ng con m¾t cña ngêi nghÖ sÜ rung ®éng. béc lé kh¶ n¨ng øng xö. Trong gi©y phót t©m hån th¨ng hoa nh÷ng c¶m xóc l·ng m¹n. t¹o ra nh÷ng bíc ngoÆt trong t tëng. Phïng cßn ®îc chøng kiÕn ph¶n øng cña chÞ em th»ng Ph¸c tríc sù hung b¹o cña cha ®èi víi mÑ. Ng«n ng÷ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm 64 . HS nhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ nghÖ thuËt nghÖ sÜ biÕt rung ®éng tríc c¸i ®Ñp. say mª tríc vÎ ®Ñp huyÒn ¶oth¬ méng cña thuyÒn biÓn. Anh thÊy râ nh÷ng c¸i ngang tr¸i trong gia ®×nh thuyÒn chµi. T×nh huèng ®ã ®îc lÆp l¹i lÇn n÷a: bªn c¹nh h×nh ¶nh ngêi ®µn bµ nhÉn nhôc chÞu ®ùng “®ßn chång”. C¸ch x©y dùng cèt truyÖn ®éc ®¸o Trong t¸c phÈm. t×nh c¶m vµ c¶ trong cuéc ®êi nh©n vËt.6. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu cèt truyÖn: C¸ch x©y dùng cèt truyÖn cña NguyÔn Minh Ch©u trong t¸c phÈm nµy cã g× ®éc ®¸o? HS tiÕn hµnh: a) Tãm t¾t l¹i t×nh huèng. tÝnh c¸ch. hiÓu thªm ngêi ®ång ®éi (§Çu) vµ hiÓu thªm chÝnh m×nh. Phïng ph¸t hiÖn ra hiÖn thùc nghiÖt ng· cña ®«i vî chång bíc ra tõ con thuyÒn “th¬ méng” ®ã. Tríc ®ã. ý nghÜa: NguyÔn Minh Ch©u ®· x©y dùng ®îc t×nh huèng mµ ë ®ã béc lé mäi mèi quan hÖ. thö th¸ch phÈm chÊt.

Tæng kÕt VÎ ®Ñp cña ngßi bót NguyÔn Minh Ch©u lµ vÎ ®Ñp to¸t ra tõ t×nh yªu tha thiÕt ®èi víi con ngêi. . .cña t¸c phÈm trªn hai ph¬ng diÖn: a) VÒ ng«n ng÷ ngêi kÓ chuyÖn? b) VÒ ng«n ng÷ nh©n vËt? Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt GV tæ chøc cho HS tù ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t gi¸ trÞ cña t¸c phÈm. Môc tiªu cÇn ®¹t . t¨ng cêng kh¶ n¨ng kh¸m ph¸ ®êi sèng. lêi kÓ trë nªn kh¸ch quan. giµu søc thuyÕt phôc.tiÕn tr×nh lªn líp .Cñng cè vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc vÒ hµm ý. t«n vinh nh÷ng vÎ ®Ñp con ngêi cßn tiÒm Èn. §ã còng lµ vÎ ®Ñp cña mét cèt c¸ch nghÖ sÜ mÉn c¶m. BiÕt dïng c©u cã hµm ý khi cÇn thiÕt. c¸i ¸c. III. ®«n hËu.BiÕt lÜnh héi vµ ph©n tÝch ®îc hµm ý (trong v¨n b¶n nghÖ thuËt vµ trong giao tiÕp hµng ngµy). mäi ngêi. sù hãa th©n cña t¸c gi¶. ch©n thËt. T×nh yªu Êy bao hµm c¶ kh¸t väng t×m kiÕm. Chän ngêi kÓ chuyÖn nh thÕ ®· t¹o ra mét ®iÓm nh×n trÇn thuËt s¾c s¶o.Ng«n ng÷ ngêi kÓ chuyÖn: ThÓ hiÖn qua nh©n vËt Phïng. ph¸t hiÖn. lo ©u tríc c¸i xÊu. nh÷ng kh¾c kho¶i. ®iÒm ®¹m chiªm nghiÖm lÏ ®êi ®Ó rót ra nh÷ng triÕt lÝ nh©n sinh s©u s¾c.Ng«n ng÷ nh©n vËt: Phï hîp víi ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch cña tõng ngêi. vÒ c¸ch thøc t¹o lËp vµ lÜnh héi hµm ý. II. ChiÕc thuyÒn ngoµi xa lµ mét trong sè rÊt nhiÒu t¸c phÈm cña NguyÔn Minh Ch©u ®· ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa víi mäi thêi. TiÕng viÖt: Thùc hµnh vÒ hµm ý I. .KiÓm tra: 65 .

tr¶ lêi c©u hái cña GV..Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc «n l¹i kh¸i niÖm vÒ hµm ý GV nªu c©u hái: ThÕ nµo lµ hµm ý? HS nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc. A Phñ bÞ mÊt (mÊt mÊy con bß?). hiÓu hÕt ý cña ngêi nãi. ch©m vÒ lîng khi giao . C©u tr¶ lêi cña A Phñ chøa nhiÒu hµm ý 66 . tuy vÉn cã ý ®Þnh truyÒn b¸o ®Õn ngêi nghe. chñ ý thÓ hiÖn sù tin tëng b¾n ®îc hæ vµ nãi râ “con hæ nµy to l¾m”. Néi dung cÇn ®¹t I.Lêi ®¸p cã chñ ý thõa th«ng tin so tiÕp nh thÕ nµo? víi yªu cÇu cña c©u hái: A Phñ kh«ng nãi vÒ sè bß mÊt mµ l¹i nãi ®Õn c«ng HS th¶o luËn vµ ph¸t viÖc dù ®Þnh vµ niÒm tin cña m×nh biÓu tù do (T«i vÒ lÊy sóng thÕ nµo còng b¾n ®îc con hæ nµy to l¾m) .C¸ch tr¶ lêi cña A Phñ cã ®é kh«n khÐo: Kh«ng tr¶ lêi th¼ng. ¤n l¹i kh¸i niÖm vÒ hµm ý Hµm ý: Lµ nh÷ng néi dung. lµm gi¶m c¬n giËn d÷ cña P¸ Tra . Cßn ngêi nghe ph¶i dùa vµo nghÜa têng minh cña c©u vµ t×nh huèng giao tiÕp ®Ó suy ra th× míi hiÓu ®óng. Thùc hµnh vÒ hµm ý chøc thùc hµnh vÒ hµm ý Bµi tËp 1: Bµi tËp 1: §äc ®o¹n trÝch (SGK) . ý nghÜ mµ ngêi nãi kh«ng nãi ra trùc tiÕp b»ng tõ ng÷. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. A Phñ ®· lê ®· cè ý vi ph¹m ph¬ng yªu cÇu nµy cña P¸ Tra. gi¸n tiÕp c«ng nhËn viÖc ®Ó mÊt bß. C¸ch nãi hßng chuéc téi. Nãi ra d ®Þnh “lÊy c«ng chuéc téi” (b¾n hæ chuéc téi mÊt bß).Lêi ®¸p cña A Phñ thiÕu th«ng tin vµ ph©n tÝch theo c¸c cÇn thiÕt nhÊt cña c©u hái: Sè lîng bß c©u hái (SGK).

Bµi tËp 2: §äc ®o¹n trÝch (SGK) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: a) ë phÇn sau cña cuéc héi tho¹i anh thanh niªn ®· cè ý ®i chÖch ra ngoµi ®Ò tµi “hái ®êng.C¸c th«ng tin vÒ cuéc kh¸ng chiÕn kh«ng hÒ liªn quan ®Õn ®Ò tµi “hái ®êng . tù hµo khi ®îc tham gia vµo mét c«ng cuéc lín lao mµ ë n«ng th«n vµo thêi ®iÓm bÊy giê Ýt cã dÞp vµ Ýt cã ngêi lµm ®îc. c) KÕt luËn: Khi ngêi nãi chñ ý vi ph¹m ph¬ng ch©m quan hÖ trong giao tiÕp.chØ ®êng” b»ng c¸ch ®äc thô«c lßng c¶ mét bµi dµi ®Õn d¨m trang giÊy vÒ “cuéc trêng k× kh¸ng chiÕn”. HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ ph¸t biÓu Bµi tËp 3: §äc vµ Bµi tËp 3: ph©n tÝch ®o¹n trÝch a) C©u nãi cña B¸ KiÕn víi ChÝ PhÌo: (SGK) “T«i kh«ng ph¶i lµ c¸i kho” cã hµm ý: 67 . ®¸ng ca ngîi tuy sù béc lé kh«ng ®îc ®óng chç (kh«ng phï hîp víi cuéc tho¹i) vµ h¬i qu¸ møc ®é (nãi dµi dßng) thõa lîng th«ng tin mµ cuéc tho¹i cÇn ®Õn. ®Ó hµm ý cã t¸c dông cÇn: nãi ®óng chç. §ã lµ c¸ch thÓ hiÖn bÇu nhiÖt huyÕt.Muèn béc lé sù kiªu h·nh.Chñ ý tuyªn truyÒn mét c¸ch hån nhiªn cho ®êng lèi kh¸ng chiÕn. §ã lµ ®iÓm ®¸ng tr©n träng. c) KÕt luËn vÒ hµm ý khi ngêi nãi chñ ý vi ph¹m ph¬ng ch©m quan hÖ trong giao tiÕp. b) Hµm ý cña anh thanh niªn .chØ ®êng” nh thÕ nµo? Nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc trêng k× kh¸ng chiÕn cã quan hÖ vµ cã cÇn thiÕt ®èi víi ®Ò tµi ®ã kh«ng? HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi b) Hµm ý cña anh thanh niªn cã ý nãi dµi dßng vÒ nh÷ng ®iÒu kh«ng liªn quan g× ®Õn cuéc héi tho¹i lµ g×? (HS th¶o luËn chän ph¬ng ¸n ®óng vµ lÝ gi¶i) Bµi tËp 2: a) Anh thanh niªn ®i chÖch ra ngoµi ®Ò tµi “hái ®êng. ®óng lîng th«ng tin mµ cuéc tho¹i cÇn ®Õn. NghÜa lµ anh ta vi ph¹m ph¬ng ch©m quan hÖ trong héi tho¹i ®ång thêi vi ph¹m c¶ ph¬ng ch©m vÒ lîng (nãi thõa lîng th«ng tin). hiÒm say mª ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn. . .chØ ®êng”. phï hîp víi cuéc héi tho¹i vµ diÔn ®¹t ng¾n gän.

. “Tao ®· b¶o tao kh«ng ®ßi tiÒn”. híng lêi nãi cña m×nh vÒ ®èi tîng b¸o hiÖu cho ®èi tîng biÕt lêi nãi ®ang híng vÒ ®èi tîng (ChÝ PhÌo) hay lµ mét hµnh ®éng chµo kiÒu trÞch thîng cña kÎ trªn ®èi víi ngêi díi. tiÒn nong. Nãi thÕ lµ cã hµm ý g×?. nãi râ ý ë lît lêi cuèi cïng: 68 c) ë lît lêi thø vµ thø hai cña ChÝ PhÌo ®Òu kh«ng nãi hÕt ý.Trong lît lêi thø nhÊt cña B¸ KiÕn. Hµm ý nµy ®îc têng minh ho¸. c) ë lît lêi thø nhÊt vµ thø hai cña m×nh. NÕu nãi th¼ng th× nãi: T«i kh«ng cã tiÒn ®Ó cho anh lu«n nh mäi khi.a) B¸ KiÕn nãi: “T«i kh«ng ph¶i lµ c¸i kho”. VËy ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? §iÒu ®ã lµ hµm ý. phÇn hµm ý cßn l¹i ®îc têng minh ho¸ ë lît lêi nµo? C¸ch nãi ë hai lît lêi ®Çu cña ChÝ PhÌo kh«ng ®¶m b¶o ph¬ng . c©u mang h×nh thøc c©u hái lµ: “Råi lµm mµ ¨n chø cø b¸o ngêi ta m·i µ?" . ra lÖnh: h·y lµm lÊy mµ ¨n. ChÝ PhÌo kh«ng nãi hÕt ý. rµnh m¹ch. B¸ KiÕn dïng c©u hái ®Ó thùc hiÖn hµnh vi h« gäi. §ã còng lµ c©u nãi thùc hiÖn hµnh vi ng«n ng÷ theo lèi gi¸n tiÕp. Thùc hiÖn hµnh vi ng«n ng÷ theo kiÓu giao tiÕp nh vË còng lµ hµm ý. chØ b¸c há hµm ý trong c©u nãi cña B¸ KiÕn: “Tao kh«ng ®Õn ®©y xin n¨m hµo”. cã hµm ý. Thùc chÊt. v× ChÝ PhÌo ®· ®øng ngay tríc mÆt B¸ KiÕn.biÓu tîng cña cña c¶i. b) Trong lît lêi thø nhÊt cña B¸ kiÕn cã c©u víi h×nh thøc hái: “ChÝ PhÌo ®Êy hö?” C©u nµy kh«ng nh»m môc ®Ých hái kh«ng yªu cÇu tr¶ lêi. T«i kh«ng cã nhiÒu tiÒn) C¸ch nãi vi ph¹m ph¬ng ch©m c¸ch thøc (kh«ng nãi râ rµng. thùc hiÖn hµnh ®éng nãi g×? Chóng cã hµm ý g×? HS th¶o luËn nhãm vµ cö ®¹i diÖn tr×nh bµy Tõ chèi tríc lêi ®Ò nghÞ xin tiÒn nh mäi khi cña ChÝ PhÌo (c¸i kho . sù giµu cã. Nh÷ng c©u ®ã nh»m môc ®Ých g×. C¸ch nãi nh thÕ cã ®¶m b¶o ph¬ng ch©m c¸ch thøc kh«ng? HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi b) ë lît lêi thø nhÊt vµ thø hai cña B¸ KiÕn cã nh÷ng c©u d¹ng c©u hái. Thùc chÊt c©u nµy kh«ng nh»m môc ®Ých hái mµ nh»m môc ®Ých thóc giôc.

vøt giÊy ®i mét c¸ch l·ng phÝ. 69 . nãi mËp mê. ph¸t b) Bµ ®å chän c¸ch nãi cã hµm ý v× biÓu) lÝ do tÕ nhÞ. ngêi ta thcã hµm ý êng dïng c¸ch nãi chñ ý vi ph¹m mét GV nªu vÊn ®Ò: Qua (hoÆc mét sè) ph¬ng ch©m héi tho¹i nh÷ng phÇn trªn. anh nµo ®ã. bµ kh«ng muèn trùc itÕp chª v¨n cña chång mµ th«ng qua lêi khuyªn ®Ó gîi ý cho «ng ®å lùa chän. C©u nãi cã bµ ®å nh»m môc ®Ých h×nh thøc hái nhng kh«ng nh»m môc g×. C¸ch (HS th¶o luËn. cã hµm ý lùa chän cho «ng ®å. Ho¹t ®éng 5: Tæ III. truyÖn? «ng dïng giÊy ®Ó viÕt v¨n chØ thªm l·ng phÝ. ®i chÖch ®Ò tµi nh thÕ nµo? Chän ph. hay bá phÝ giÊy.cuéc giao tiÕp. vßng vo. thùc hiÖn hµnh ®Ých ®Ó hái mµ nh»m gîi ý mét c¸ch ®éng nãi g×. (HS th¶o luËn. chñ ý vi ph¹m phnh÷ng c¸ch thøc nãi ¬ng ch©m quan hÖ. cho r»ng «ng ®å viÕt v¨n kÐm. g×? Qua lît lêi thø hai cña bµ ®å chøng tá b) V× sao bµ ®å kh«ng trong lît lêi thø nhÊt cña bµ cã hµm ý: nãi th¼ng ý m×nh mµ Khuyªn «ng nªn sö dông giÊy cho cã chän c¸ch nãi nh trong Ých lîi. HS suy nghÜ. lÞch sù ®èi víi hcång. Bµi tËp 4: §äc vµ Bµi tËp 4: ph©n tÝch truyÖn cêi a) Lît lêi thø nhÊt bµ ®å nãi: “¤ng lÊy (SGK) giÊy khæ a) Lît lêi thø nhÊt cña to mµ viÕt cã h¬n kh«ng?. chñ ý vi ph¹m ph¶n ¬ng ¸n tr¶ lêi thÝch hîp c¸ch thøc. sö dông c¸c hµnh ®éng nãi (chÞ) h·y x¸c ®Þnh: ®Ó gi¸n tiÕp (Chñ ý vi ph¹m ph¬ng ch©m nãi mét c©u cã hµm ý. C¸ch thøc t¹o c©u cã hµm ý chøc rót ra kÕt luËn vÒ c¸ch thøc t¹o c©u §Ó cã mét c©u cã hµm ý.ch©m héi tho¹i nµo? “Tao muèn lµm ngêi l¬ng thiÖn”. tæng hîp vµ tr¶ lêi. ph¸t nãi võa ®Ó th¨m dß th¸i ®é cña B¸ biÓu ) KiÕn võa t¹o ra kÞch tÝnh cho cuéc tho¹i. kh«ng (SGK) râ rµng rµnh m¹ch. vÒ lîng (nãi thõa hoÆc thiÕu th«ng tin ngêi ta thêng dïng mµ ®Ò tµi yªu cÇu.

III. 70 . . tªn khai sinh lµ §inh phÈm Träng §oµn. tãm t¾t phêng Kim Liªn. t©m tÝ con ngêi ViÖt Nam giai ®o¹n x· héi chuyÓn m×nh. quª gèc ë HS ®äc SGK. quËn §èng §a.HiÓu ®îc diÔn biÕn t©m lÝ cña c¸c nh©n vËt.KiÓm tra:+ KiÓm tra bµi ChiÕc thuyÒn ngoµi xa.Tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ cña v¨n hãa truyÒn thèng. II. . tr¶ lêi nh÷ng c©u hái phÇn Híng dÉn häc bµi (ë nhµ). ®æi thay trong t tëng.æn ®Þnh tæ chøc.chuÈn bÞ . T¸c gi¶ qu¸t vÒ t¸c gi¶. nÐt chÝnh. tæ chøc xem phim (nÕu cã ®iÒu kiÖn). . lµ ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc cho sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña v¨n häc nghÖ thuËt. ¤ng ®îc tÆng gi¶i thëng v¨n häc ASEAN n¨m 1998 vµ gi¶i thëng Nhµ níc vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2001. Hµ Néi. sinh n¨m 1936.Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Híng I.GV híng dÉn HS ®i th viÖn t×m hiÓu thªm vÒ nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng vµ tiÓu thuyÕt Mïa l¸ rông trong vên. nhÊt lµ chÞ Hoµi vµ «ng B»ng trong buæi cóng tÊt niªn chiÒu ba m¬i tÕt. + KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi míi cña HS.HS ®äc vµ tãm t¾t truyÖn. Môc tiªu cÇn ®¹t . Tõ ®ã thÊy ®îc sù quan s¸t tinh tÕ vµ c¶m nhËn tinh nh¹y cña nhµ v¨n vÒ nh÷ng biÕn ®éng. T×m hiÓu chung dÉn t×m hiÓu kh¸i 1. .®äc thªm: Mïa l¸ rông trong vên (TrÝch) Ma V¨n Kh¸ng I. t¸c Ma V¨n Kh¸ng.tiÕn tr×nh lªn líp .

).. T×m hiÓu gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch 1. vÉn chia sÎ buån vui vµ cïng tham dù cuéc sèng cña gia ®×nh nµy” (BiÕt chuyÖn c« Phîng ®· chuyÓn c«ng t¸c. sù thµnh t©m cña chÞ tríc bµn thê gia tiªn chiÒu 30 tÕt. mét gia ®×nh nÒn nÕp.ChÞ Hoµi mang vÎ ®Ñp ®»m th¾m cña ngêi phô n÷ n«ng th«n: “ngêi thon gän trong c¸i «ng l«ng trÇn h¹t lùu.Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t×m hiÓu gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch 1. tãm t¾t vµ t×m hiÓu nh©n vËt chÞ Hoµi. sî «ng buån nªn ph¶i lªn ngay”. Bëi v× “ngêi phô n÷ tëng ®· c¾t hÕt mèi d©y liªn hÖ víi gia ®×nh nµy.. vÉn giao c¶m.. GV tæ chøc cho HS ®äc. ChiÕc kh¨n len n©u th¾t «m khu«n mÆt réng cã cÆp m¾t hai mÝ ®»m th¾m vµ c¸i miÖng cêi rÊt t¬i”. Cã thÓ nªu c©u hái: Anh (chÞ) cã Ên tîng g× vÒ nh©n vËt chÞ Hoµi? V× sao mäi ngêi trong gia ®×nh ®Òu yªu quÝ chÞ? HS lµm viÖc c¸ nh©n. nhËn ®îc th bè chång cò. Mïa l¸ rông trong vên TiÓu thuyÕt ®îc tÆng gi¶i thëng Héi nhµ v¨n ViÖt Nam n¨m 1986. Trong tiÒm thøc 71 . vÉn quÝ. nhµ v¨n bµy tá niÒm lo l¾ng s©u s¾c cho gi¸ trÞ truyÒn thèng tríc nh÷ng ®æi thay cña thêi cuéc . lu«n gi÷ gia ph¸p nay trë nªn chao ®¶o tríc nh÷ng c¬n ®Þa chÊn tinh thÇn tõ bªn ngoµi. hái th¨m tÊt c¶ mäi ngêi lín. quan hÖ víi mäi ngêi. vÉn yªu chÞ.NÐt ®»m th¾m. tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh tríc líp. lo toan riªng. chu ®¸o. II. b©y giê chÞ ®· cã mét gia ®×nh riªng víi nh÷ng quan hÖ riªng. tõ c¸ch øng xö. T¸c phÈm chÝnh (SGK) 2. Tõng lµ d©u trëng trong gia ®×nh «ng B»ng. . mÆn mµ to¸t lªn tõ t©m hån chÞ. bÐ. Nh©n vËt chÞ Hoµi . Th«ng qua c©u chuyÖn x¶y ra trong gia ®×nh «ng B»ng. tõ t×nh c¶m ®«n hËu. mäi ngêi vÉn nhí. xëi lëi chuÈn bÞ quµ.

.¤ng B»ng: “nghe thÊy x«n xao tin chÞ Hoµi lªn”. 2. qu©y quÇn.. TiÕng gäi cña chÞ nghÑn ngµo trong tiÕng nÊc “«ng!” . b) Khung c¶nh tÕt vµ dßng t©m t cïng víi lêi khÊn cña «ng B»ng tríc bµn thê gîi cho anh (chÞ) c¶m xóc vµ suy nghÜ g× vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ riªng cña d©n téc ta? (GV gîi dÉn: T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ vÒ khung c¶nh ngµy tÕt.ChÞ Hoµi: “gÇn nh kh«ng chñ ®éng ®îc m×nh. mÆt tho¸ng mét chót ng¬ ngÈn.”. khµn rÌ: Hoµi ®Êy . xóc ®éng kh«ng dÊu giÕm cña «ng khi gÆp l¹i ngêi ®· tõng lµ con d©u trëng mµ «ng rÊt mùc quÝ mÕn. kÞp h·m l¹i khi cßn c¸ch «ng giµ hai hµng g¹ch hoa”. m©m cç thÞnh so¹n “vµo c¸i thêi buæi ®Êt níc cßn nhiÒu khã kh¨n sau h¬n ba m¬i n¨m chiÕn tranh.Khung c¶nh tÕt: khãi h¬ng.2.. TÊt c¶ 72 .. b) Khung c¶nh tÕt vµ dßng t©m t cïng víi lêi khÊn cña «ng B»ng tríc bµn thê .Nh©n vËt chÞ Hoµi lµ mÉu ngêi phô n÷ vÉn gi÷ ®îc nÐt ®Ñp truyÒn thèng quÝ gi¸ tríc nh÷ng “c¬n ®Þa chÊn” x· héi. quªn c¶ ®«i dÐp. "«ng s÷ng l¹i khi nh×n thÊy Hoµi. con? “... ®Ñp nÕt”. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu c¶nh sum häp gia ®×nh tríc giê cóng tÊt niªn b»ng c¸c c©u hái: a) Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ hai nh©n vËt «ng B»ng vµ chÞ Hoµi trong c¶nh gÆp l¹i tríc giê cóng tÊt niªn. cã c¶m gi¸c «ng s¾p khã oµ”. cö chØ.. m«i «ng bËt bËt kh«ng thµnh tiÕng.C¶nh gÆp gì vui mõng nhiÔm mét nçi tiÕc th¬ng ®au buån. Råi m¾t «ng chíp liªn håi. Nçi vui mõng. ª nhøc c¶ tim gan. ®«i ch©n to b¶n. lêi khÊn cña «ng B»ng trong ®o¹n v¨n cuèi) HS lµm viÖc c¸ nh©n. “giäng «ng bçng khª ®Æc.. tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh tríc líp mçi ngêi “vÉn sèng ®éng mét chÞ Hoµi ®Ñp ngêi. mäi ngêi trong gia ®×nh tÒ tùu. C¶nh sum häp tríc giê cóng tÊt niªn a) DiÔn biÕn t©m lÝ hai nh©n vËt «ng B»ng vµ chÞ Hoµi trong c¶nh gÆp l¹i: . lao vÒ phÝa «ng B»ng. .

“Qu¸ khø kh«ng c¾t rêi víi hiÖn t¹i. TÊt c¶ liªn kÕt mét m¹ch bÒn chÆt thuû chung”. Tæng kÕt dÉn tæng kÕt..Nh÷ng h×nh ¶nh sèng ®éng gieo vµo lßng ngêi ®äc niÒm xóc ®éng rng rng. Tæng kÕt gi¸ trÞ ®o¹n trÝch dùa trªn GV híng dÉn HS tù viÕt 2 mÆt: tæng kÕt.chuÈn bÞ chu ®¸o cho kho¶nh kh¾c tri ©n tríc tæ tiªn trong chiÒu 30 tÕt. Tha thÇy mÑ ®· c¸ch trë ngµn trïng mµ vÉn h»ng sèng cïng con ch¸u... c¸ch sèng. tr©n träng. + Gi¸ trÞ néi dung t tëng.” .¤ng B»ng “so¸t l¹i hµng khuy ¸o. ®äc thªm: Mét ngêi hµ Néi 73 . Tæ tiªn kh«ng t¸ch rêi víi con ch¸u. Ho¹t ®éng 3: Híng III. D©ng lªn trong «ng c¸i c¶m gi¸c thiªng liªng rÊt ®çi quen th©n vµ t©m trÝ «ng bçng mê nhoµ... ®Ò råi “nhËp vµo dßng xóc ®éng tri ©n tiªn tæ vµ nh÷ng ngêi ®· khuÊt”. .Bµy tá lßng tri ©n tríc tæ tiªn. nÐt ®Ñp truyÒn thèng v¨n hãa Êy vÉn ®ang vµ rÊt cÇn ®îc g×n gi÷. chØnh l¹i cµ v¹t. + Gi¸ trÞ nghÖ thuËt. Dï cuéc sèng hiÖn ®¹i mu«n sù ®æi thay cïng sù thay ®æi cña nh÷ng c¸ch nghÜ. Con vÉn v¼ng nghe ®©u ®©y lêi gi¸o huÊn.chiÒu 30 tÕt. . dÞch ch©n l¹i tríc mÆt bµn thê”. ®iÒu ®ã ®· trë thµnh mét nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng ®¸ng tr©n träng vµ tù hµo cña d©n téc ta. «ng B»ng nh quªn hÕt xung quanh vµ b¶n thÓ. nh÷ng quan niÖm míi. “Tho¸ng c¸i. ho khan mét tiÕng. tríc nh÷ng ngêi ®· mÊt trong lÔ cóng tÊt niªn .

sinh t¹i Hµ qu¸ tr×nh s¸ng t¸c cïng Néi nhng tuæi nhá sèng ë nhiÒu n¬i. .Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dug cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Híng I. . t¸c sèng n«ng th«n trong qu¸ tr×nh x©y phÈm chÝnh. c¸c ®Ò tµi chÝnh cña + NguyÔn Kh¶i viÕt v¨n tõ n¨m NguyÔn Kh¶i. Hoµ vang (1967). 1950.chuÈn bÞ . . III. b¾t ®Çu ®îc chó ý tõ tiÓu thuyÕt Xung ®ét.NhËn ra mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña phong c¸ch v¨n xu«i NguyÔn Kh¶i: giäng ®iÖu trÇn thuËt vµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. TÇm nh×n xa (1963).HS t×m hiÓu thªm vÒ nhµ v¨n NguyÔn Kh¶i vµ truyÖn ng¾n Mét ngêi Hµ Néi. 74 .HS ®äc vµ tãm t¾t truyÖn. s¸ng GV gîi dÉn: chó ý c¸c t¸c c¶u NguyÔn Kh¶i tËp trung vÒ ®êi giai ®o¹n s¸ng t¸c. Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: . II. Mét chÆng ®êng (1962).æn ®Þnh nÒ nÕp..tiÕn tr×nh lªn líp . Tríc c¸ch m¹ng..KiÓm tra : + KiÓm tra bµi Mïa l¸ rông trong vên (trÝch) + KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi míi cña HS.HiÓu ®îc nÐt ®Ñp cña v¨n ho¸ “kinh k×” qua c¸ch sèng cña bµ HiÒn.NguyÔn Kh¶i I. HS ®äc phÇn TiÓu + NguyÔn Kh¶i (1930-2008) tªn khai dÉn vµ tãm t¾t tiÓu sö. . vµ h×nh tîng ngêi lÝnh trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ: Hä sèng vµ chiÕn ®Êu(1966). mét phô n÷ tiªu biÓu cho “ngêi Hµ Néi”. Chñ tÞch huyÖn (1972). tr¶ lêi nh÷ng c©u hái phÇn Híng dÉn häc bµi (ë nhµ). dùng cuéc sèng míi: Mïa l¹c(1960). sinh lµ NguyÔn M¹nh Kh¶i. T¸c gi¶ 1. §êng trong mµy (1970). Ra ®¶o (1970). T×m hiÓu chung dÉn t×m hiÓu chung 1..

. II. nãi còng h¬i nhiÒu”. tÝnh c¸ch con ngêi ViÖt Nam qua bao biÕn ®éng th¨ng trÇm cña ®Êt níc. Nh©n vËt c« HiÒn a) TÝnh c¸ch. tinh thÇn cña con ngêi hiÖn nay tríc nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p cña ®êi sèng: Cha vµ con. c« ®· cïng Hµ Néi. c¸ch øng xö cña c« trong tõng thêi ®o¹n cña ®Êt níc. th¶o luËn. §äc. + Hoµ b×nh lËp l¹i ë miÒn B¾c.Nh©n vËt trung t©m cña truyÖn ng¾n lµ c« HiÒn còng nh nh÷ng ngêi Hµ Néi kh¸c. cïng ®Êt níc tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng th¨ng trÇm nhng vÉn gi÷ ®îc c¸i cèt c¸ch ngêi Hµ Néi.. th¸i ®é cña m×nh víi mäi hiÖn tîng xung quanh.. ®· lµm lµ kh«ng ®Ó ý ®Õn nh÷ng ®µm 75 . cùc ®oan cña cuéc sèng xung quanh: “vui h¬i nhiÒu. ph¸t biÓu nhËn xÐt. 2. TruyÖn ®· thÓ hiÖn nh÷ng kh¸m ph¸. ChiÕn sÜ (1973)..chÝnh trÞ cã tÝnh thêi sù vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn tÝnh c¸ch.. t tëng. ®Æc biÖt lµ suy nghÜ. vµ .Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ®äc.Suy nghÜ vµ c¸ch øng xö cña c« trong tõng thêi ®o¹n cña ®Êt níc...hiÓu 1. ch©n thµnh. phÈm chÊt . T¸c phÈm Mét ngêi Hµ Néi in trong tËp truyÖn ng¾n cïng tªn cña NguyÔn Kh¶i (1990). Sau n¨m 1975. (1970)...hiÓu v¨n b¶n 1. theo c« “chÝnh phñ can thiÖp vµo nhiÒu viÖc cña d©n qu¸” . kh«ng giÊu giÕm quan ®iÓm. C« tÝnh to¸n mäi viÖc tríc sau rÊt kh«n khÐo vµ “®· tÝnh lµ lµm.. ph¸t hiÖn cña NguyÔn Kh¶i vÒ vÎ ®Ñp trong chiÒu s©u t©m hån.. C« sèng th¼ng th¾n. GV tæ chøc cho HS suy nghÜ. . GÆp gì cuèi n¨m (1982). s¸ng t¸c cña «ng ®Ò cËp ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò x· héi. c« HiÒn nãi vÒ niÒm vui vµ c¶ nh÷ng c¸i cã phÇn m¸y mãc. bæ sung ®Ó hoµn chØnh c¸c vÊn ®Ò sau: a) TÝnh c¸ch c« HiÒnnh©n vËt trung t©m cña truyÖn.

C« HiÒn lµ mét ngêi Hµ Néi b×nh thêng nhng c« thÊm s©u nh÷ng c¸i tinh hoa trong b¶n chÊt ngêi Hµ Néi. Nã gi¸m ®i còng lµ biÕt tù träng”. b) V× sao t¸c gi¶ cho b) C« HiÒn. v¨n ho¸ Hµ Néi lµ chÊt vµng 10 lµ má vµng trÇm tÝch ®îc båi ®¾p. * Mét so s¸nh ®éc ®¸o n»m trong m¹ch tr÷ t×nh ngo¹i ®Ò cña ngêi kÓ chuyÖn. Bao nhiªu h¹t bôi vµng. tÇm thêng. c« HiÒn nãi vÒ niÒm tin vµo cuéc sèng ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. biÕt sèng ®óng víi b¶n chÊt ngêi Hµ Néi. thuÇn tuý Hµ Néi.. tÝnh tu tõ biÕt bao 76 . + MiÒn B¾c bíc vµo thêi k× ¬ng ®Çu víi chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cña MÜ..tiÕu cña thiªn h¹”.Nãi ®Õn h¹t bôi. c« HiÒn vÉn lµ “mét ngêi Hµ néi cña h«m nay. ®Êt níc trong thêi k× ®æi míi. biÕt xÊu hæ”.. B¶n s¾c Hµ Néi. . Cã ®iÒu lµ h¹t bôi vµng th× dï nhá bÐ nhng cã gi¸ trÞ quÝ b¸u. kh«ng pha trén”. ngêi ta nghÜ ®Õn vËt nhá bÐ. C« HiÒn d¹y con c¸ch sèng “biÕt tù träng.. + Sau chiÕn th¾ng mïa xu©n 1975. lµ c¸i truyÒn thèng cèt c¸ch ngêi Hµ Néi. ¸ng vµng Êy lµ phÈm gi¸ ngêi Hµ Néi. §ã còng lµ lÝ do v× sao c« s½n sµng cho con trai ra trËn: “Tao ®au ®ín mµ b»ng lßng. Tõ chuyÖn c©y si cæ thô ë ®Òn Ngäc S¬n. bao nhiªu ngêi nh c« HiÒn sÏ hîp l¹i thµnh nh÷ng “¸ng * GV më réng vµng” chãi s¸ng. v× tao kh«ng muèn nã sèng b¸m vµo sù hi sinh cña b¹n."mét h¹t bôi vµng cña Hµ c« HiÒn lµ “mét h¹t bôi Néi" vµng” cña Hµ Néi? . gi÷a kh«ng khÝ x« bå cña thêi kinh tÕ thÞ trêng.

giao viÖc cho mçi nhãm t×m hiÓu vÒ mét nh©n vËt trong t¸c phÈm: . GV tæ chøc c¸c nhãm häc tËp. C¸c nh©n vËt kh¸c trong truyÖn + Nh©n vËt "t«i" ThÊp tho¸ng sau nh÷ng dßng ch÷ lµ h×nh ¶nh nh©n vËt “t«i” .Nh©n vËt “t«i”. s¾c s¶o. võa kh«n ngoan. Anh ®· sèng ®óng víi nh÷ng lêi mÑ d¹y vÒ c¸ch sèng cña ngêi anh cïng víi 660 thanh niªn u tó cña Hµ Néi lªn ®êng hiÕn d©ng tuæi xu©n cña m×nh cho ®Êt níc. Trªn nh÷ng chÆng ®êng Êy.Nh©n vËt Dòng.2. mét s¸ng t¹o nghÖ thuËt s¾c nÐt ®em ®Õn cho t¸c phÈm mét ®iÓm nh×n trÇn thuËt ch©n thËt kh¸ch quan vµ ®óng ®¾n. nh©n vËt t«i ®· cã nh÷ng quan s¸t tinh tÕ. lµ ngêi kÓ chuyÖn. h¹t bôi vµng nh lµ HiÒn 2. s©u s¾c. phÈm gi¸ cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam. TuÊt vµ tÊt c¶ nh÷ng chµng trai Hµ Néi Êy ®· gãp phÇn t« th¾m thªm cèt c¸ch tinh thÇn ngêi Hµ Néi. Èn s©u trong giäng ®iÖu võa vui ®ïa. cßn cã nh÷ng ngêi t¹o nªn “nhËn xÐt kh«ng mÊy vui vΔ cña nh©n vËt “t«i” vÒ Hµ 77 .con trai ®Çu rÊt mùc yªu quÝ cña c« HiÒn.con trai c« HiÒn. .®ã lµ mét ngêi ®· chøng kiÕn vµ tham gia vµo nhiÒu chÆng ®êng lÞch sö cña d©n téc. vÒ Hµ Néi vµ ngêi Hµ Néi. tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc.Nh÷ng thanh niªn Hµ Néi vµ c¶ nh÷ng ngêi ®· t¹o nªn “nhËn xÐt kh«ng mÊy vui vÎ" cña nh©n vËt “t«i” vÒ Hµ Néi. + Nh©n vËt Dòng. Dòng. kh«i hµi. tr¶i ®êi lµ h×nh ¶nh mét con ngêi g¾n bã thiÕt tha víi vËn mÖnh ®Êt níc. c¶m nhËn nh¹y bÐn. + Bªn c¹nh sù thËt vÒ nh÷ng ngêi Hµ Néi cã phÈm c¸ch cao ®Ñp. . Nh©n vËt “t«i” mang h×nh bãng NguyÔn Kh¶i. ®Æc bÞªt lµ vÒ nh©n vËt c« HiÒn.

ý nghÜa cña c©u chuyÖn "c©y si cæ thô" + H×nh ¶nh . HS th¶o luËn vÒ chuyÖn c©y si cæ thô ë ®Òn Ngäc S¬n bÞ b·o ®¸nh bËt rÔ råi l¹i håi sinh. d©n d· t¹o nªn phong vÞ hµi híc rÊt cã duyªn trong giäng kÓ cña nh©n vËt “t«i”. tinh hoa. C¸i tù nhiªn.3. võa tù nhiªn. tù hµo xen lÉn tù trµo. Quy luËt nµy ®îc kh¼ng ®Þnh b»ng niÒm tin cña con ngêi thµnh phè ®· kiªn tr× cøu sèng ®îc c©y si. 3. linh hån ®Êt níc. d©n d· võa trÜu nÆng suy t. GV gîi ý ®Ó HS nhËn xÐt vÒ giäng ®iÖu trÇn thuËt vµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt cña NguyÔn Kh¶i trong t¸c phÈm. Giäng ®iÖu trÇn thuËt vµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt + Giäng ®iÖu trÇn thuËt: Mét giäng ®iÖu rÊt tr¶i ®êi.. 4.. §ã lµ nh÷ng “h¹t s¹n cña Hµ Néi”.. lµ nh÷ng ngêi mµ nh©n vËt t«i quªn ®êng ph¶i hái th¨m.. Néi. võa ®Ëm tÝnh ®a thanh. võa giµu chÊt kh¸i qu¸t. thanh lÞch cña ngêi Trµng An. 4. mét h×nh ¶nh Èn dô vÒ vÎ ®Ñp cña Hµ Néi: Hµ Néi cã thÓ bÞ tµn ph¸. tÝnh chÊt ®a thanh thÓ hiÖn trong lêi kÓ: nhiÒu giäng (tù tin xen lÉn hoµi nghi.. lµm mê ®i nÐt ®Ñp tÕ nhÞ. nãi lªn qui luËt bÊt diÖt cña sù sèng. §ã lµ “«ng b¹n trÎ ®¹p xe nh giã” ®· lµm xe ngêi ta suýt ®æ l¹i cßn phãng xe vît qua råi quay mÆt l¹i chöi “Tiªn s c¸i anh giµ”. lµ cèt c¸ch. Giäng ®iÖu trÇn thuËt ®· lµm cho 78 . bÞ nhiÔm bÖnh nhng vÉn lµ mét ngêi Hµ Néi víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®· ®îc nu«i dìng suèt trêng k× lÞch sö. Cuéc sèng cña ngêi Hµ Néi nay cÇn ph¶i lµm rÊt nhiÒu ®iÓm ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸i ®Ñp trong tÝnh c¸ch ngêi Hµ Néi..... + C©y si còng lµ mét biÓu tîng nghÖ thuËt. triÕt lÝ.

NhËn xÐt nµy cña nhµ nghiªn cøu V¬ng TrÝ Nhµn thËt x¸c ®¸ng. tù trµo.) Ho¹t ®éng 3: Tæ III. bµ ®· gãp phÇn lµm r¹ng rì thªm c¸i cèt c¸ch. + NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt: . nhÊt lµ muèn hiÓu c¸ch nghÜ cña hä. nhÊt lµ ®èi víi truyÖn ng¾n Mét ngêi Hµ Néi. chiªm nghiÖm. c¸i truyÒn thèng cña mét Hµ Néi anh hïng vµ hµo hoa. ng«n ng÷ cña c« HiÒn ng¾n gän. bµ HiÒn lu«n gi÷ g×n phÈm gi¸ ngêi. ChÊt nh©n v¨n s©u s¾c cña ngßi bót NguyÔn Kh¶i chÝnh lµ ë ®ã. l¹i pha chót hµi híc. ph¶i ®äc NguyÔn Kh¶i”.Lµ mét c«ng d©n. cuéc sèng tinh thÇn cña hä.Lµ mét con ngêi. TiÕng viÖt: Thùc hµnh vÒ hµm ý (TiÕp theo) 79 . . chuyÓn cña hiÖn thùc lÞch sö: .t«n thªm vÎ ®Ñp thanh lÞch quyÕn rò cña “ngêi Trµng An”. “Muèn hiÓu con ngêi thêi ®¹i víi tÊt c¶ nh÷ng c¸i hay.Ng«n ng÷ nh©n vËt gãp phÇn kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch (ng«n ng÷ nh©n vËt “t«i” ®Ëm vÎ suy t. c¸i dë cña hä. NguyÔn Kh¶i ®· cã nh÷ng kh¸m ph¸ s©u s¾c vÒ b¶n GV híng dÉn HS tù viÕt chÊt cña nh©n vËt trªn dßng lu tæng kÕt.. . . bµ HiÒn chØ lµm nh÷ng g× cã lîi cho ®Êt níc.Lµ mét ngêi Hµ Néi.truyÖn ng¾n ®Ëm ®Æc chÊt tù sù rÊt ®êi thêng mµ hiÖn ®¹i.T¹o t×nh huèng gÆp gì gi÷a nh©n vËt “t«i” vµ c¸c nh©n vËt kh¸c. râ rµng. døt kho¸t .. Tæng kÕt chøc tæng kÕt Trong Ngêi Hµ Néi.

+ KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ.I.æn ®Þnh nÒ nÕp. giÔu cît (å.Qua luyÖn tËp thùc hµnh.Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc thùc hµnh Bµi tËp 1: §äc ®o¹n trÝch vµ ph©n tÝch theo c¸c c©u hái (SGK) a) Lêi b¸c Ph« g¸i thùc hiÖn hµnh ®éng van xin. cÇu khÈn «ng lÝ vµ ®¸p l¹i b»ng hµnh ®éng nãi nh thÕ nµo? HS lµm viÖc c¸ nh©n. Tæ chøc thùc hµnh Bµi tËp 1: a) Trong lît lêi më ®Çu cuéc tho¹i.KiÓm tra: + LÝ thuyÕt vÒ Hµm ý. HS th¶o luËn. ph¸t biÓu ý kiÕn. NÕu lµ c¸ch ®¸p têng minh phï hîp th× ph¶i lµ lêi chÊp nhËn sù van xin hoÆc tõ chèi. b) Lêi ®¸p cña «ng LÝ b) Lêi cña «ng LÝ kh«ng ®¸p øng cã hµm ý g×? trùc tiÕp hµnh ®éng van xin cña b¸c Ph« mµ tõ chèi mét c¸ch gi¸n tiÕp. æn ®Þnh líp.HS nghiªn cøu tríc nh÷ng bµi tËp thùc hµnh. ph¸t biÓu §ång thêi mang s¾c th¸i biÓu c¶m: béc lé quyÒn uy. II. c¸ch t¹o hµm ý. t¸c dông cña hµm ý trong giao tiÕp ng«n ng÷. kÜ n¨ng nãi vµ viÕt theo c¸ch cã hµm ý trong nh÷ng ng÷ c¶nh cÇn thiÕt. . .Cã kÜ n¨ng lÜnh héi ®îc hµm ý. . Lêi ®¸p cña «ng lÝ mang s¾c th¸i mØa mai. phñ ®Þnh sù van xin.GV chuÈn bÞ c¸c ng÷ liÖu ®Ó tr×nh chiÕu trªn m¸y cho HS quan s¸t (nÕu cã) hoÆc b¶ng phô. b¸c Ph« g¸i van xin: “ThÇy tha cho nhµ con. viÖc quan kh«ng ph¶i thø chuyÖn ®µn bµ cña c¸c chÞ). Néi dung cÇn ®¹t I. . HS cñng cè vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hµm ý.chuÈn bÞ . Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: . ®õng b¾t nhµ con ®i xem ®¸ bãng n÷a”. III.tiÕn tr×nh lªn líp a.kiÓm tra bµi cò . thÓ hiÖn sù tõ chèi 80 .

kÝnh kh«ng gióp con ngêi ®äc ®îc ch÷ lµ kÝnh xÊu. xa x«i nh÷ng vÉn ®¹t ®îc môc ®Ých. (Hµng th¸ng chÊt cã hµm ý nãi víi cø vµo k× ®Çu th¸ng th× chång Tõ Hé ®iÒu g×? ®Òu ®i nhËn tiÒn nhuËn bót ).Tõ thÓ hiÖn ý muèn cña m×nh th«ng qua c©u hái bãng giã vÒ ngµy th¸ng. giÔu cît c¸ch suy nghÜ kiÓu ®µn bµ.”. C¸ch nãi nhÑ nhµng.. vµ ph¸t biÓu Tõ ®ã suy ra.. Nã tr¸nh ®îc Ên tîng nÆng nÒ. Tõ kh«ng nãi trùc tiÕp ®Õn viÖc tr¶ tiÒn nhµ. Bµi tËp 3: Ph©n tÝch Bµi tËp 3: hµm ý trong truyÖn cêi a) C©u tr¶ lêi thø nhÊt cña anh Mua kÝnh chµng mua kÝnh: “KÝnh tèt th× ®äc ®îc ch÷ råi” GV tæ chøc híng dÉn chøng tá anh ta qua niÖm kÝnh tèt th× th¶o luËn.. Kh«ng ph¶i chØ g× kh¸c? hái vÒ thêi gian mµ thùc chÊt.. → TÝnh hµm sóc cña c©u cã hµm ý Bµi tËp 2: §äc vµ Bµi tËp 2: ph©n tÝch ®o¹n trÝch (SGK): a) C©u hái ®Çu tiªn a) C©u hái ®Çu tiªn cña Tõ: “Cã lÏ cña Tõ lµ hái vÒ thêi h«m nay ®· lµ mång hai. Tõ muèn nh¾c Hé ®i nhËn tiÒn vÒ ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî (Chñ ý vi ph¹m ph¬ng ch©m c¸ch thøc) c) T¸c dông c¸ch nãi cña Tõ . th«ng b) C©u nh¾c khÐo ë lît qua ®ã Tõ muèn nh¾c khÐo chång nhí lêi thø hai cña Tõ thùc ®Õn ngµy ®i nhËn tiÒn. Anh ta 81 . lµm dÞu ®i kh«ng khÝ c¨ng th¼ng trong quan hÖ vî chång khi l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n. nh¾c khÐo ®Õn mét sù viÖc kh¸c cã liªn quan (ngêi thu tiÒn nhµ). b) C©u “nh¾c khÐo” thø hai: “HÌn HS th¶o luËn nhãm. s¸ng nay ®· ®Õn. ®¹i nµo mµ em thÊy ngêi thu tiÒn nhµ diÖn ph¸t biÓu. biÓu lé th¸i ®é mØa mai.lêi van xin. HS th¶o luËn ph¶i gióp cho con ngêi ®äc ®îc ch÷. mång ba gian hay cßn cã hµm ý ®©y råi m×nh nhØ?”.

nång nµn. Bµi tËp 4: Líp nghÜa têng minh vµ hµm ý cña bµi th¬ Sãng . suy nghÜ. hµm ý cã thÓ mang l¹i: + TÝnh hµm sóc cho lêi nãi: lêi nãi ng¾n gän mµ chÊt chøa nhiÒu néi dung. b) C©u tr¶ lêi thø hai: “BiÕt ch÷ th× ®· kh«ng cÇn mua kÝnh”. . s©u s¾c. Anh ta chª mäi cÆp kÝnh cña nhµ hµng v× kh«ng cã cÆp kÝnh nµo gióp anh ta ®äc ®îc ch÷.Bµi tËp 4: ChØ ra líp nghÜa têng minh vµ hµm ý cña bµi th¬ Sãng . C©u tr¶ lêi gióp ngêi ®äc x¸c ®Þnh ®îc anh ta lµ ngêi kh«ng biÕt ch÷ (v× kh«ng biÕt ch÷ nªn míi cÇn mua kÝnh). biÓu ®¹t c¶m xóc. Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc tæng kÕt Bµi tËp: Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ dïng c¸ch nãi cã hµm ý trong ng÷ c¶nh cÇn thiÕt mang l¹i nh÷ng t¸c dông vµ chª mäi cÆp kÝnh cña nhµ hµng lµ kÝnh xÊu. ý nghÜa 82 . võa gióp anh ta gi÷ ®îc thÓ hiÖn.T¸c phÈm v¨n häc dïng c¸ch thÓ hiÖn cã hµm ý sÏ t¹o nªn tÝnh hµm sóc. Tæng kÕt T¸c dông vµ hiÖu qu¶ cña c¸ch nãi cã hµm ý: Tuú thuéc vµo hoµn c¶nh giao tiÕp.T¸c phÈm v¨n häc dïng c¸ch thÓ hiÖn cã hµm ý th× cã t¸c dông vµ hiÖu qu¶ nghÖ thuËt nh thÕ nµo? HS ®äc l¹i bµi th¬. tr¹ng th¸i cña nã.Líp nghÜa têng minh: C¶m nhËn vµ miªu t¶ hiÖn tîng sãng biÓn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm. ph¸t biÓu Bµi tËp 5: Chän c¸ch tr¶ lêi cã hµm ý trong c©u hái: “CËu cã thÝch truyÖn ChÝ PhÌo cña Nam Cao kh«ng?” HS th¶o luËn vµ ®a ra ph¬ng ¸n ®óng. C¸ch tr¶ lêi võa ®¸p øng ®îc c©u hái. t tëng cña t¸c gi¶ mét c¸ch tinh tÕ.Líp nghÜa hµm ý: VÎ ®Ñp t©m hån cña ngêi thiÕu n÷ ®ang yªu: ®¾m say. Bµi tËp 5: C¸ch tr¶ lêi cã hµm ý cho c©u hái: "CËu cã thÝch truyÖn ChÝ PhÌo cña Nam Cao kh«ng?” + Ai mµ ch¼ng thÝch? + Hµng chÊt lîng cao ®Êy! + Xa cò nh tr¸i ®Êt råi! VÝ ®em vµo tËp ®o¹n trêng Th× treo gi¶i nhÊt chi nhêng cho ai? II. ®a nghÜa. tin yªu .

“Tríc Lç tÊn cha hÒ cã Lç TÊn. T×m hiÓu chung 1. kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch ¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhiÖm cña ngêi nãi vÒ hµm ý (v× hµm ý lµ do ngêi nghe suy ra) + TÝnh lÞch sù vµ thÓ diÖn tèt ®Ñp trong giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ ®äc v¨n: Thuèc Lç TÊn A.VÞ trÝ cña Lç TÊn trong v¨n häc Trung Néi dung cÇn ®¹t I. kÕt hîp víi nh÷ng hiÓu biÕt c¸ nh©n ®Ó giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ Lç TÊn. sau Lç TÊn cã v« vµn Lç TÊn” (Qu¸ch M¹t Nhîc) + Tuæi trÎ cña Lç TÊn ®· nhiÒu lÇn 83 .Ph¬ng tiÖn chÝnh: SGK. HS ®äc môc TiÓu dÉn. chän ph+ Sù v« can. . C. GV gîi ý: . con ngêi? .Néi dung. cã thÓ su tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ Lç TÊn vµ x· héi Trung Quèc cuèi thÕ kØ XIX. sóc tÝch. quª ë phñ ThiÖu Hng. tØnh ChiÕt Giang.HiÓu ®îc Thuèc lµ håi chu«ng c¶nh b¸o vÒ sù mª muéi. ¤ng lµ nhµ v¨n c¸ch m¹ng lçi l¹c cña Trung Quèc thÕ kØ XX. giµu h×nh ¶nh mang tÝnh biÓu tîng cña Lç TÊn trong t¸c phÈm nµy. miÒn §«ng Nam Trung Quèc. s©u s¾c víi ngêi nghe HS th¶o luËn. .N¾m ®îc c¸ch viÕt c« ®äng.Ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp víi ph¸t vÊn theo tiÕn tr×nh quy n¹p. B.Môc tiªu bµi häc . SGV. Gi¸o ¸n. T¸c gi¶ + Lç TÊn (1881-1936) tªn thËt lµ Chu Thô Nh©n.TiÓu sö. ®ín hÌn cña ngêi Trung Hoa vµo cuèi thÕ kØ XIX vµ sù cÊp thiÕt ph¶i cã ph¬ng thuèc ch÷a bÖnh cho quèc d©n : lµm cho ngêi d©n gi¸c ngé c¸ch m¹ng vµ c¸ch m¹ng g¾n bã víi nh©n d©n.hiÖu qu¶ nh thÕ nµo? + HiÖu qu¶ m¹nh mÏ. tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung 1.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc .

nöa thuéc ®Þa. cuèi cïng lµm v¨n nghÖ ®Ó thøc tØnh quèc d©n ®ång bµo. tÝnh chiÕn ®Êu cao 2. kÕt hîp nh÷ng hiÓu biÕt c¸ nh©n ®Ó tr×nh bµy. §øc. tù tho¶ m·n “ngñ say trong mét c¸i nhµ hép b»ng s¾t kh«ng cã cöa sæ”. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c truyÖn Thuèc Thuèc ®îc viÕt n¨m 1919. h¬n chôc tËp t¹p v¨n cã gi¸ trÞ phª ph¸n. Con ®êng gian nan ®Ó chän ngµnh nghÒ cña Lç TÊn võa mang ®Ëm dÊu Ên lÞch sö Trung Hoa thêi cËn hiÖn ®¹i. “Ngêi Trung Quèc ngñ mª trong mét c¸i nhµ hép b»ng s¾t kh«ng cã cöa sæ” (Lç TÊn).Quan ®iÓm s¸ng t¸c v¨n nghÖ cña Lç TÊn? 2. §ã lµ c¨n bÖnh ®ín hÌn. Nga. + T¸c phÈm chÝnh: AQ chÝnh truyÖn (KiÖt t¸c cña v¨n häc hiÖn ®¹i Trung Quèc vµ thÕ giíi). ®óng vµo lóc cuéc vËn ®éng Ngò tø bïng næ. ®æi nghÒ ®Ó t×m mét con ®êng cèng hiÕn cho d©n téc: tõ nghÒ khia má ®Õn hµng h¶i råi nghÒ y. TruyÖn cò viÕt theo lèi míi. GV nªu c©u hái: T¸c phÈm Thuèc ®îc s¸ng t¸c trong hoµn c¶nh nµo? .Quèc? . §©y lµ thêi k× ®Êt níc Trung Hoa bÞ c¸c ®Õ quèc Anh. X· héi Trung Hoa biÕn thµnh nöa phong kiÕn. c¶n trë nghiªm träng con ®êng gi¶i phãng d©n téc. tù tho¶ m·n. nhng nh©n d©n l¹i an phËn chÞu nhôc. c¸c tËp Gµo thÐt.HS ®äc TiÓu dÉn. Bµng hoµng. Ph¸p. NhËt x©u xÐ.Con ®êng gian nan ®Ó chän ngµnh nghÒ cña Lç TÊn? . võa nãi lªn t©m huyÕt cña mét ngêi con u tó cña d©n téc. + Quan ®iÓm s¸ng t¸c v¨n nghÖ cña Lç TÊn ®îc thÓ hiÖn nhÊt qu¸n trong toµn bé s¸ng t¸c cña «ng: phª ph¸n nh÷ng c¨n bÖnh tinh thÇn khiÕn cho quèc d©n mª muéi. ChÝnh nhµ c¸ch m¹ng lçi l¹c thêi nµy lµ T«n Trung S¬n còng nãi: “Trung Quèc Êy víi mét 84 .

Thuyªn nghe tim m×nh ®Ëp m¹nh kh«ng sao cÇm næi. vÒ tªn “giÆc” H¹ Du (Bµn vÒ thuèc) + PhÇn IV: NghÜa ®Þa vµo dÞp tiÕt Thanh minh.th«ng ®iÖp: Ngêi Trung Quèc lµ mét con bÖnh trÇm träng”. mét chÕt v× nghÜa ë hai khu vùc. Ho¹t ®éng 2: Tæ II.hiÓu v¨n b¶n 1. HS th¶o luËn vÒ ý 2. §äc. Hai ngêi mÑ tríc hai nÊm må: mét cña ngêi chÕt bÖnh. Thuèc ®· ra ®êi trong bèi c¶nh Êy víi mét th«ng ®iÖp: cÇn suy nghÜ nghiªm kh¾c vÒ mét ph¬ng thuèc ®Ó cøu d©n téc. th¶o luËn vµ + PhÇn II: Thuyªn ¨n c¸i b¸nh bao tr×nh bµy tríc líp. ý nghÜa nhan ®Ò truyÖn vµ nghÜa nhan ®Ò truyÖn h×nh tîng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u vµ h×nh tîng chiÕc Nhan ®Ò "Thuèc" b¸nh bao tÈm m¸u ng+ Thuèc. m¸u vÒ ch÷a bÖnh cho con (Mua HS ®äc vµ tãm t¾t t¸c thuèc) phÈm. NhËn thøc râ thùc tr¹ng nhËn cña nhan ®Ò? Liªn t. l¹i mét c¬n ho (Uèng thuèc) + PhÇn III: Cuéc bµn luËn trong qu¸n trµ vÒ thuèc ch÷a bÖnh lao. ®Ém m¸u nhng vÉn ho. ®a tay vuèt ngùc.thøc cña ngêi d©n Trung Quèc thêi ëng gi÷a nhan ®Ò bÊy giê “ngu muéi vµ hÌn nh¸t”. GV gîi ý cho häc sinh 1. nguyªn v¨n lµ "Dîc" (trong êi? tõ ghÐp Dîc phÈm). nghÜa hµm Èn Lç TÊn). ng¨n c¸ch bëi mét con ®êng mßn (HËu qu¶ cña thuèc) 2. ph¶n ¸nh mét qu¸ tr×nh suy t nÆng nÒ cña Lç TÊn GV gîi dÉn: NghÜa (®éng c¬ vµ môc ®Ých ®æi nghÒ cña ®en. MÑ phÈm (h·y ®Æt tiªu ®Ò Thuyªn ®a tiÒn cho chång ra chç hµnh cho 4 phÇn cña truyÖn h×nh ngêi céng s¶n mua b¸nh bao tÈm ng¾n). Bè côc t×m hiÓu bè côc t¸c + PhÇn I: Thuyªn m¾c bÖnh lao.hiÓu chøc ®äc. nhµ (Thuèc) víi chiÕc b¸nh v¨n kh«ng cã ý ®Þnh vµ còng kh«ng 85 .

mang tÝnh khai s¸ng: ®©y lµ thø thuèc ®éc. + H×nh tîng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u “B¸nh bao tÈm m¸u ngêi”. + Trong truyÖn. VÞ thuèc (NguyÔn Tu©n) chø kh«ng thÓ dÞch lµ §¬n thuèc (Phan Kh¶i). Vµ c¶ ®¸m ngêi trong qu¸n trµ còng cho r»ng ®ã lµ thø thuèc tiªn. TÇng nghÜa thø nhÊt . tªn truyÖn cßn hµm nghÜa s©u xa h¬n. Thø mµ «ng bµ Hoa Thuyªn xem lµ “tiªn dîc” ®Ó cøu m¹ng th»ng con “mêi ®êi ®éc ®inh” ®· kh«ng cøu ®îc nã mµ ngîc l¹i ®· giÕt chÕt nã . Nhan ®Ò truyÖn cã nhiÒu nghÜa.bao tÈm m¸u? C©u hái gîi ý: T¹i sao kh«ng ph¶i lµ chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u ngêi kh¸c mµ l¹i ph¶i tÈm m¸u ngêi c¸ch m¹ng H¹ Du? ®Æt ra vÊn ®Ò bèc thuèc cho x· héi mµ chØ muèn “l«i hÕt bÖnh tËt cña quèc d©n.®ã lµ thø thuèc mª tÝn. 86 . bè mÑ th»ng Thuyªn ®· ¸p ®Æt cho nã mét ph¬ng thuèc qu¸i gë. Mét ph¬ng thuèc u mª ngu muéi gièng hÖt ph¬ng thuèc mµ «ng thÇy lang bèc cho bè Lç TÊn bÞ bÖnh phï thòng víi hai vÞ “kh«ng thÓ thiÕu” lµ rÔ c©y nøa kinh s¬ng ba n¨m vµ mét ®«i dÕ ®ñ con ®ùc. lµm cho mäi ngêi chó ý vµ t×m c¸ch ch¹y ch÷a”. Nh vËy. con c¸i dÉn ®Õn c¸i chÕt oan uæng cña «ng cô.nghÜa ®en cña tªn truyÖn lµ: thuèc ch÷a bÖnh lao. nghe nh chuyÖn thêi trung cæ nhng vÉn x¶y ra ë níc Trung Hoa tr× trÖ. Tªn truyÖn chØ cã thÓ dÞch lµ Thuèc (Tr¬ng ChÝnh). mäi ngêi cÇn ph¶i gi¸c ngé ra r»ng c¸i gäi lµ thuèc ch÷a bÖnh lao ®îc sïng b¸i lµ mét thø thuèc ®éc. + TÇng nghÜa ngoµi cïng lµ ph¬ng thuèc truyÒn thèng ch÷a bÖnh lao.

Nh÷ng ngêi d©n Êy (bè mÑ th»ng Thuyªn.. + ChiÕc b¸nh bao .. + Nh÷ng lêi bµn luËn Êy. HS th¶o luËn nhãm. th« lç cña C¶ Khang 87 . Lç TÊn ®· cho ta thÊy: . mua m¸u ngêi c¸ch m¹ng ®Ó ch÷a bÖnh..liÒu thuèc ®éc l¹i ®îc pha chÕ b»ng m¸u cña ngêi c¸ch m¹ng . Lç TÊn ®· ®Æt ra mét vÊn ®Ò hÕt søc hÖ träng lµ ý nghÜa cña hi sinh.) l¹i döng dng. + Tõ viÖc bµn vÒ c«ng hiÖu cña chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u H¹ Du chuyÓn sang bµn vÒ b¶n th©n nh©n vËt H¹ Du lµ diÔn biÕn tù nhiªn..mét ngêi x¶ th©n v× nghÜa. 3. Tªn truyÖn v× thÕ mang tÇng nghÜa thø ba: Ph¶i t×m mét ph¬ng thuèc lµm cho quÇn chóng gi¸c ngé c¸ch m¹ng vµ lµm cho c¸ch m¹ng g¾n bã víi quÇn chóng. hîp lÝ.. ý nghÜa cuéc bµn luËn trong qu¸n trµ vÒ H¹ Du + Chñ ®Ò bµn luËn cña nh÷ng ngêi trong qu¸n trµ cña l·o Hoa tríc hÕt lµ c«ng hiÖu cña “thø thuèc ®Æc biÖt” chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u ngêi.Bé mÆt tµn b¹o.. c¶ Khang. Víi hiÖn tîng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u H¹ Du. + Ngêi tham gia bµn luËn t¸n thëng rÊt ®«ng song ph¸t ng«n chñ yÕu vÉn lµ tªn ®ao phñ C¶ Khang. ®æ m¸u cho sù nghiÖp gi¶i phãng n«ng d©n.3. «ng Ba.. kh«ng ®îc ngñ mª trong c¸i nhµ hép b»ng s¾t kh«ng cã söa sæ. Gv dÉn d¾t vµo c©u chuyÖn bµn luËn trong qu¸n trµ vÒ H¹ Du vµ yªu cÇu HS ph©n tÝch ý nghÜa cuéc bµn luËn ®ã. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy Ngêi Trung Quèc cÇn ph¶i tØnh giÊc. “anh chµng hai m¬i tuæi”). ngoµi ra cßn mét ngêi cã tªn kÌm theo ®Æc ®iÓm (cËu N¨m gï) vµ hai ngêi chØ cã ®Æc ®iÓm (“Ngêi tr©u hoa r©m”.

GV dÉn d¾t: Kh«ng gian nghÖ thuËt cña truyÖn lµ tï h·m.ch÷a ®îc c¶ nh÷ng bÖnh tËt vÒ tinh thÇn cho toµn x· héi víi ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ mäi ngêi ph¶i gi¸c ngé c¸ch m¹ng. ph¶i hiÓu râ “ý nghÜa cña sù hi sinh” cña nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng.Lßng yªu níc cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng H¹ Du 4. Bèi c¶nh qu¸n trµ vµ ®êng phè lµ n¬i tô tËp cña nhiÒu lo¹i ngêi do ®ã h×nh dung ®îc d luËn vµ ý thøc x· héi.. Buæi s¸ng cuèi cïng lµ vµo dÞp tÕt Thanh minh. diÔn ra trong mïa thu l¹nh lÏo.Bé mÆt l¹c hËu c¶u d©n chóng Trung Quèc ®¬ng thêi ... thêi gian nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña chi tiÕt vßng hoa trªn mé H¹ Du + C©u chuyÖn x¶y ra trong 2 buæi sím vµo hai mïa thu. 88 . Mïa thu l¸ rông.mïa xu©n t¶o mé. Ba c¶nh gÇn nh liªn tôc. gieo mÇm. mïa xu©n ®©m chåi n¶y léc. ph¸t biÓu ý kiÕn . nhê ®ã mµ kh«ng khÝ cña truyÖn vèn rÊt u buån t¨m tèi song ®iÒu mµ t¸c gi¶ ®a ®Õn cho ngêi ®äc kh«ng ph¶i lµ t tëng bi quan. nhng thêi gian th× cã tiÕn triÓn. + Vßng hoa trªn mé H¹ Du: Cã thÓ xem vßng hoa lµ cùc ®èi lËp cña “chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u”.4. bÕ t¾c. Phñ ®Þnh vÞ thuèc lµ b»ng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u. c¶nh qu¸n trµ. Buæi s¸ng ®Çu tiªn cã 3 c¶nh: c¶nh s¸ng tinh m¬ ®i mua b¸nh bao chÊm m¸u ngêi. Èm mèc. mua xu©n cã ý nghÜa kh«ng tîng trng. Tõ mïa thu “tr¶m quyÕt” ®Õn mïa xu©n thanh minh ®· thÓ hiÖn m¹ch suy t l¹c quan cña t¸c gi¶. t¸c gi¶ m¬ íc t×m kiÕm mét vÞ thuèc míi. c¶nh ph¸p trêng vµ c¶nh cho con ¨n b¸nh. HS t×m hiÓu ý nghÜa cña h×nh ¶nh vßng hoa trªn mé H¹ Du? HS lµm viÖc c¸ nh©n. Kh«ng gian. + 3hê chi tiÕt vßng hoa trªn mé H¹ Du chñ ®Ò t tëng t¸c phÈm míi ®îc thÓ hiÖn trän vÑn.

GV tæ chøc cho HS . phiÕu häc tËp.Néi dung. Ph¬ng tiÖn: S¸ch gi¸o khoa. c¸ch viÕt c« nhËn xÐt. T×m hiÓu c¸ch më bµi 1. CÇn híng dÉn HS chuÈn bÞ tèt bµi ë nhµ. gi¸o ¸n. C. Ph¬ng ph¸p: KÕt hîp lµm viÖc c¸ nh©n vµ tæ chøc th¶o luËn theo nhãm ®Ó ph©n tÝch ng÷ liÖu. lµm v¨n: RÌn luyÖn kÜ n¨ng më bµi. .BiÕt nhËn diÖn nh÷ng lçi thêng m¾c trong khi viÕt më bµi.Môc tiªu bµi häc . giµu h×nh ¶nh mang tÝnh biÓu chung vÒ gi¸ trÞ cña tîng.§Ò tµi ®îc tr×nh bµy: gi¸ trÞ nghÖ t×m hiÓu c¸c c¸ch më thuËt cña t×nh huèng truyÖn trong Vî 89 . Tæng kÕt chøc tæng kÕt HS Víi cèt truyÖn ®¬n gi¶n. Thuèc cña Lç TÊn thÓ hiÖn mét t¸c phÈm néi dung s©u s¾c: mét d©n téc cha ý thøc ®îc “bÖnh tËt” cña chÝnh m×nh vµ cha cã ®îc ¸nh s¸ng t tëng c¸ch m¹ng.HiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ chøc n¨ng cña më bµi vµ kÕt bµi trong bµi v¨n nghÞ luËn. kÕt bµi vµ cã ý thøc tr¸nh nh÷ng lçi nµy. rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt cho bµi häc. .Cã ý thøc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c kiÓu më bµi vµ kÕt bµi trong khi viÕt v¨n nghÞ luËn. kÕt bµi trong bµi v¨n nghÞ luËn A. .N¾m v÷ng h¬n c¸c kiÓu më bµi vµ kÕt bµi th«ng dông trong v¨n nghÞ luËn. tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I.Ho¹t ®éng 3: Tæ III. ViÕt phÇn më bµi chøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt phÇn më bµi 1. B. d©n téc ®ã vÉn ch×m ®¾m trong mª muéi. 2.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ®¸nh gi¸ ®äng.

HS th¶o luËn nhãm. . t¹o ®îc Ên tîng. T×m hiÓu c¸c kÕt bµi .Híng ngêi ®äc (ngêi nghe) vµo ®Ò tµi mét c¸ch tù nhiªn. hÊp dÉn sù chó ý cña ngêi ®äc híng tíi ®Ò tµi. gîi sù høng thó víi vÊn ®Ò ®îc tr×nh bµy trong v¨n b¶n. Tõ hai bµi tËp trªn. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu c¸c kÕt bµi (SGK) cho ®Ò bµi: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ nh©n vËt «ng l¸i ®ß trong tuú bót Ngêi l¸i nhÆt cña Kim L©n. 3. Yªu cÇu phÇn më bµi . b) Ph©n tÝch tÝnh tù nhiªn.§Ò tµi: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ nh©n vËt «ng l¸i ®ß trong tuú bót Ngêi l¸i ®ß s«ng §µ (NguyÔn Tu©n) . chó ý vµ phï hîp h¬n c¶ víi yªu cÇu tr×nh bµy ®Ò tµi 2. dÉn ®¾t tù nhiªn. . Ph©n tÝch c¸ch më bµi .C¸ch kÕt bµi 2 phïh îp h¬n víi yªu cÇu tr×nh bµy ®Ò tµi: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ ý nghÜa cña h×nh tîng nh©n 90 . dÉn d¾t tù nhiªn. nghÖ thuËt bµi th¬ Tèng biÖt hµnh cña Th©m T©m.§o¸n ®Þnh ®Ò tµi: + MB1: quyÒn tù do. hÊp dÉn cña c¸c më bµi.C¶ 3 më bµi ®Òu theo c¸ch gi¸n tiÕp. s©u s¾c cña Nam Cao vÒ ®Ò tµi ngêi n«ng d©n trong t¸c phÈm ChÝ PhÌo.C¸ch më bµi thø 3: më bµi gi¸n tiÕp. ®éc lËp cña d©n téc ViÖt Nam + MB2: NÐt ®Æc s¾c cña t tëng. HS cho biÕt phÇn më bµi cÇn ®¸p øng yªu cÇu g× trong qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n? HS lµm viÖc c¸ nh©n.Th«ng b¸o chÝnh x¸c. ph¸t biÓu tríc líp Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt phÇn kÕt bµi 1. ViÕt phÇn kÕt bµi 1. t¹o ra sù hÊp dÉn. ng¾n gän vÒ ®Ò tµi . + MB3: Nh÷ng kh¸m ph¸ ®éc ®¸o. tr×nh bµy tríc líp 3. II.bµi cho ®Ò bµi: Ph©n tÝch gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña t×nh huèng truyÖn trong t¸c phÈm Vî nhÆt (Kim L©n) HS ®äc kÜ c¸c më bµi (SGK) ph¸t biÓu ý kiÕn 2. GV lÇn lît cho HS ph©n tÝch c¸c c¸ch më bµi (SGK): a) §o¸n ®Þnh ®Ò tµi ®îc triÓn khai trong v¨n b¶n.

mÊt m¸t. .Cïng suy ngÉm vÒ sè phËn con ngêi: Sè phËn mçi ngêi thêng kh«ng ph¼ng phiu mµ ®Çy Ðo le.KÕt bµi 1: Tuyªn bè ®éc lËp vµ kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña toµn d©n téc ViÖt Nam ®em tinh thÇn. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp. Yªu cÇu cña phÇn kÕt bµi . ®ång thêi gîi suy nghÜ. ®au th¬ng. ph¸t biÓu tríc líp ®äc v¨n: Sè phËn con ngêi (TrÝch) S«-l« -khèp A. s©u s¾c h¬n. nh©n hËu. .HiÓu râ tÝnh c¸ch Nga kiªn cêng. 91 . Tõ hai bµi tËp trªn anh (chÞ) h·y cho biÕt phÇn kÕt bµi cÇn ®¸p øng yªu cÇu g× trong qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n? HS lµm viÖc c¸ nh©n.Môc tiªu bµi häc Gióp HS: . Con ngêi ph¶i cã ®ñ b¶n lÜnh vµ lßng nh©n hËu ®Ó lµm chñ sè phËn cña m×nh. kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch vµ sö dông chi tiÕt cña S«-l«-khèp. nªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t cña ngêi viÕt vÒ nh÷ng khÝa c¹nh næi bËt nhÊt cña vÊn ®Ò.®ß s«ng §µ (NguyÔn Tu©n) HS ®äc kÜ c¸c kÕt bµi (SGK) ph¸t biÓu ý kiÕn 2. vît lªn sù c« ®¬n. tr¾c trë.Th«ng b¸o vÒ sù kÕt thóc cña viÖc tr×nh bµy ®Ò tµi. th¶o luËn nhãm. liªn tëng s©u s¾c cho ngêi ®äc.Gîi liªn tëng réng h¬n. kh«ng bao giê phai nhµo vÒ h×nh ¶nh mét phè huyÖn nghÌo trong c©u chuyÖn Hai ®øc trÎ cña Th¹ch Lam. .N¾m ®îc nghÖ thuËt kÓ chuyÖn.C¶ hai kÕt bµi ®Òu t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn nhËn thøc vµ t×nh c¶m cña ngêi ®äc. Ph©n tÝch c¸c kÕt bµi . GV lÇn lît cho HS ph©n tÝch c¸c kÕt bµi (SGK) HS ®äc kÜ. lùc lîng. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.KÕt bµi 2: Ên tîng ®Ñp ®Ï. . 3. vËt «ng l¸i ®ß. . 3. 2.

®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ ngêi d©n C«d¾c.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc . .Néi dung. tr¨n trë vÒ sè phËn cña ®Êt níc. («ng cßn ®îc nhËn gi¶i thëng v¨n häc Lª-nin.chÕ ®é x· héi chñ nghÜa t¹i vïng ®Êt S«ng §«ng trï phó.B. gi¶i thëng v¨n häc quèc gia).Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña S«-l«ph¸t biÓu khèp g¾n bã mËt thiÕt víi sù ra ®êi cña mét chÕ ®é. T×m hiÓu chung chøc t×m hiÓu chung 1. nh÷ng ch©n dung sè 92 . SGV. HS lµm viÖc c¸ nh©n.Phong c¸ch nghÖ thuËt cña S«-l«khèp: nÐt næi bËt lµ viÕt ®óng sù thËt.S«-l«-khèp (1905-1984) lµ nhµ (SGK) tãm t¾t nh÷ng v¨n X«-viÕt lçi l¹c. HS ®äc TiÓu dÉn . ¤ng kh«ng nÐ tr¸nh nh÷ng sù thËt dï kh¾c nghiÖt trong khi ph¶n ¸nh nh÷ng bøc tranh thêi ®¹i réng lín. cña d©n téc. . ®îc vinh dù nhËn nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ gi¶i thêng Nobel vÒ v¨n häc n¨m 1965 S«-l«-khèp. Lµ nhµ v¨n xuÊt th©n tõ n«ng d©n lao ®éng. tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I. . cã thÓ su tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ S«-l«-khèp vµ vÒ ®Êt níc vµ con ngêi Nga (thêi X«-viÕt) cã thÓ sö dông mét sè ®Üa h¸t quen thuéc thêi chiÕn tranh chèng Ph¸t xÝt. nh©n d©n còng nh vÒ sè phËn c¸ nh©n con ngêi. S«-l«-khèp am hiÓu vµ ®ång c¶m s©u s¾c víi nh÷ng con ngêi trªn m¶nh ®Êt quª h¬ng. nh÷ng c¶nh ®êi.Ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp víi ph¸t vÊn theo tiÕn tr×nh quy n¹p. C.Ph¬ng tiÖn chÝnh: SGK.A. Gi¸o ¸n. T¸c gi¶ 1. §Æc ®iÓm næi bËt trong chñ nghÜa nh©n ®¹o cña S«-l«-khèp lµ viÖc quan t©m.

®Êt §øc”. NiÒm hi väng cuèi cïng gióp anh b¸m vÝu vµo cuéc ®êi nµy lµ Ana-t«-li. Trong s¸ng t¸c cña «ng. (HS lµm viÖc c¸ nh©n.Lêi t©m sù cña anh khi t×m ®Õn chÐn rîu ®Ó dÞu bít nçi ®au: “ph¶i nãi r»ng t«i ®· thËt sù say mª c¸i mãn nguy h¹i Êy”. . a) Ph©n tÝch hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng An®r©y Sau khi chiÕn tranh kÕt thóc vµ tríc khi gÆp bÐ Va-ni-a. ®øa con trai yªu quÝ ®ang cïng anh tiÕn ®¸nh BÐclin. Nhng ®ung s¸ng ngµy mång 9 th¸ng n¨m. ngµy chiÕn th¾ng. §äc.Lêi t©m sù Êy hÐ më sù bÕ t¾c cña anh. chó häc sinh giái to¸n. chÊt bi vµ chÊt hïng. T¸c phÈm TruyÖn ng¾n Sè phËn con ngêi cña S«-l«-khèp lµ cét mèc quan träng më ra ch©n trêi míi cho v¨n häc X« ViÕt. X«-c«-lèp biÕt râ sù nguy h¹i cña rîu nhng anh vÉn cø uèng. HS dùa vµo TiÓu dÉn ph¸t biÓu vÞ trÝ cña truyÖn ng¾n Sè phËn con ngêi trong nÒn v¨n häc X«-viÕt. Sau khi lÇn lît mÊt tÊt c¶ ngêi th©n. sau khi tho¸t khái c¶nh n« lÖ cña tï binh. ph¸t biÓu tríc líp). X«-c«-lèp r¬i vµo nçi ®au cïng cùc.hiÓu v¨n b¶n 1. TruyÖn cã mét dung lîng t tëng lín khiÕn cho cã ngêi liÖt nã vµo lo¹i tiÓu thuyÕt anh hïng ca. Nh©n vËt An-®r©y X«-c«-lèp a) Hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng An-®r©y X«-c«-lèp sau chiÕn tranh: . 1 th»ng thiÖn x¹ §øc ®· giÕt chÕt mÊt An-n«-t«-li. 2. 93 .N¨m 1944. Anh ®· “ch«n niÒm vui síng vµ niÒm hi väng cuèi cïng trªn ®Êt ngêi.2. Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc ®äc. chÊt sö thi vµ chÊt t©m lÝ lu«n ®îc kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn. GV ®Þnh híng ®Ó HS ph©n tÝch nh©n vËt An-®r©y S«-c«-lèp. II. phËn ®au th¬ng. ®¹i uý ph¸o binh.hiÓu v¨n b¶n 1. X«-c«-lèp ®îc biÕt mét tin ®au ®ín: th¸ng 6 n¨m 1942 vî vµ hai con g¸i anh ®· bÞ bän ph¸t xÝt giÕt h¹i. “Trong ngêi cã c¸i g× ®ã vì tung ra” trë thµnh “ngêi mÊt h«n”.

Lßng th¬ng xãt d©ng lªn thµnh nh÷ng giät níc m¾t nãng hæi. Nçi ®au kh«ng thÓ diÔn t¶ thµnh lêi.søc m¹nh c¶u t×nh yªu th¬ng sëi Èm tr¸i tim c« ®¬n.. b) An-®r©y gÆp bÐ Va-ri-a Gi÷a lóc ®ang l©m vµo t©m tr¹ng buån ®au.X«-c«-lèp tuyªn bè anh lµ bè th× lËp tøc Va-ni-a chåm lªn «m h«n anh. 94 . ë toµn bé ®o¹n nµy. Cßn X«-c«-lèp “m¾t mê ®i”.b) An-®r©y ®· nhËn bÐ Va-ri-a lµm con nh thÕ nµo? §iÒu g× ®· khiÕn anh cã quyÕt ®Þnh nhanh chãng nh vËy? (HS th¶o luËn nhãm. Vµ khi hiÓu râ t×nh tr¹ng cña Va-ri-a hiÖn t¹i. ngîi ca khÝ ph¸ch anh hïng cña nh©n d©n.. chØ cã thÓ diÔn t¶ b»ng nh÷ng giät níc m¾t. T¸c gi¶ t¶ viÖc X«-c«-lèp nhËn Va-ri-a lµm con nu«i rÊt s©u s¾c vµ c¶m ®éng. .søc tè c¸o chiÕn tranh ph¸t xÝt m¹nh mÏ cña t¸c phÈm. Anh quyÕt ®Þnh nhËn Va-ria lµm con. An-®r©y ®· gÆp bÐ Va-ri-a. BiÓu d¬ng. . cÆp m¾t th× cø nh nhiÒu ng«i sao s¸ng sau trËn ma ®ªm” råi “thÝch ®Õn nçi b¾t ®Çu thÊy nhí nã”. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy). còng lµ mét n¹n ®¸ng th¬ng cña chiÕn tranh.X«-c«-lèp kh«ng cÇm ®îc níc m¾t tríc h×nh ¶nh cËu bÐ Va-ni-a. t×nh phô tö thiªng liªng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®· thøc tØnh tr«ng X«-c«-lèp. rÝu rÝt lÝu lo vang c¶ buång l¸i. “hai bµn tay lÈy bÈy”. X«-c«-lèp t×m mäi c¸ch bï ®¾p t×nh c¶m cho Va-ria. ®em l¹i niÒm vui sèng.. bÕ t¾c. . . S«-l«-khèp còng kh«ng ngÇn ng¹i nãi lªn c¸i gi¸ rÊt ®¾t cña chiÕn th¾ng.Khi nh×n thÊy Va-ri-a tõ xa: “Th»ng bÐ r¸ch b¬n x¬ míp.. nh÷ng ®au khæ tét cïng cña con ngêi do chiÕn tranh g©y nªn.. ch¨m sãc nã.Víi lßng nh©n hËu.

. vÕt th¬ng t©m hån vÉn ®au ®ín. ChÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm tr÷ t×nh vµ giäng Sè phËn con ngêi cã søc rung c¶m v« ®iÖu cña ®o¹n trÝch. Nhµ v¨n ®· s¸ng t¹o ra h×nh thøc tù sù GV gîi ý. §ã chÝnh lµ bi kÞch s©u s¾c trong sè phËn cña X«-c«-lèp. ph¸t biÓu tríc líp) nh÷ng rñi ro bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ x¶y ra. ý nghÜa lêi tr÷ . HS nhËn xÐt vÒ chÊt 2. §ã còng lµ tÝnh ch©n thËt cña sè phËn con ngêi sau chiÕn tranh. d»n vÆt cña anh vÒ nh÷ng kÝ øc.. HS lµm viÖc c¸ ®éc ®¸o. tr¸ch nhiÖm cña truyÖn. 3. nh©n vËt chÝnh).. toµn x· héi ®èi víi mçi sè phËn c¸ 95 .X«-c«-lèp kh«ng ngõng v¬n lªn trong ý thøc nhng nçi ®au..®iÓm nh×n cña t¸c gi¶ hoµn toµn phï hîp víi ®iÓm nh×n cña nh©n vËt vµ v× vËy g©y ®îc niÒm xóc ®éng trùc tiÕp. nhËt: viÖc nu«i dìng. ch¨m sãc.§o¹n kÕt t¸c phÈm lµ lêi nh¾c nhë. Bªn c¹nh ®ã lµ nçi khæ t©m. t×nh ngo¹i ®Ò ë cuèi kªu gäi sù quan t©m.Th¸i ®é cña ngêi trÇn thuËt lµ ®é cña ngêi kÓ ®ång c¶nh vµ tin tëng chuyÖn. 2.. ph¸t biÓu ý ®iÖu cña ngêi kÓ chuyÖn (t¸c gi¶ vµ kiÕn.Khã kh¨n cña X«-c«-lèp khi nhËn bÐ Va-ri-a lµm con trong cuéc sèng thêng (HS lµm viÖc c¸ nh©n. ®Æc biÖt lµ viÖc kh«ng thÓ lµm “tæn th¬ng tr¸i tim bÐ báng cña Va-ri-a”. sù xen kÏ nhÞp nhµng giäng nh©n. h¹n cña chÊt tr÷ t×nh s©u l¾ng. . t¨ng cêng ®Õn tèi ®a c¶m xóc nghÜ suy vµ nh÷ng liªn tëng phong phó cho ngêi ®äc. c) An-®r©y X«-c«-lèp c) Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao c¶ vµ ®· vît lªn nçi ®au vµ sù nghÞ lùc phi thêng cña X«-c«-lèp c« ®¬n nh thÕ nµo? . Sù hoµ quyÖn chÆt chÏ chÊt tr÷ t×nh cña t¸c gi¶ vµ chÊt tr÷ t×nh cña nh©n vËt ®· më réng. Th¸i ®é cña ngêi kÓ chuyÖn HS t×m hiÓu vÒ: Th¸i . vÕt th¬ng lßng kh«ng thÓ nµo hµn g¾n. GV ®Þnh híng cho 3.

Môc tiªu bµi häc . nguyªn nh©n sinh ra nh÷ng u ®iÓm. B. .nh©n (H×nh ¶nh “nh÷ng giät níc m¾t HS lµm viÖc c¸ nh©n.S«-l«-khèp suy nghÜ s©u s¾c vÒ sè phËn con ngêi. nhiÒu chi tiÕt t×nh tiÕt ®Ó kh¸m ph¸ chiÒu s©u tÝnh c¸ch nh©n vËt. t©m hån Nga. ®µn «ng hiÕm hoi nãng báng”.Néi dung. thiÕu sãt.Cã ®Þnh híng vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ph¸t huy u ®iÓm vµ kh¾c phôc thiÕu sãt trong c¸c bµi lµm s¾p tíi.KiÓu truyÖn lång truyÖn. dòng c¶m. . HS nhËn xÐt vÒ nh÷ng suy nghÜ mµ nhµ v¨n göi g¾m qua t¸c phÈm. . hai ngêi HS tæng hîp kiÕn thøc kÓ chuyÖn (t¸c gi¶ vµ nh©n vËt).S¸ng t¹o nhiÒu t×nh huèng nghÖ thuËt.NhËn ra nh÷ng u ®iÓm. giät níc ph¸t biÓu ý kiÕn. NghÖ thuËt tù sù: . ®¶m b¶o tÝnh ch©n thùc. X«-c«-lèp lµ biÓu tîng cña tÝnh c¸ch Nga. t¹o ra mét ph¬ng thøc miªu t¶ lÞch sö míi: lÞch sö trong mèi quan hÖ mËt thiÕt víi sè phËn c¸ nh©n.Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc v¨n häc vµ kÜ n¨ng lµm v¨n cã liªn quan ®Õn bµi häc. HS tæng hîp kiÕn thøc vµ ph¸t biÓu 96 . Tæng kÕt 1. giµu lßng nh©n ¸i. Lµm v¨n: Tr¶ bµi lµm v¨n sè 6 A. nh©n vËt mang tÇm sö thi. 2. . Nhê vµ ph¸t biÓu ®ã. biÓu tîng cña con ngêi thÕ kû XX: kiªn cêng. HS nhËn xÐt vÒ cã thÓ vît qua sè phËn.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc C. tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt 1. m¾t “trong chiªm bao”) III.tin tëng vµo nghÞ lùc phi thêng cña con ngêi c¸ch m¹ng 2. thiÕu sãt trong bµi lµm cña m×nh. nghÖ thuËt cña truyÖn.

"mµ biÓn th× réng ¾m […].Ph¹m vi t liÖu cÇn sö dông cho bµi sè 6. Dµn ý ®îc x©y dùng theo 3 phÇn: dµn ý chi tiÕt cho ®Ò më bµi. Chøng minh r»ng.ThÓ lo¹i nghÞ luËn vµ nh÷ng thao g×? H·y ¸p dông ®Ó t¸c lËp luËn chÝnh. Råi tr¨m con yªu cÇu cña ®Ò. Ph©n tÝch ®Ò chøc ph©n tÝch ®Ò 1.Ph¹m vi t liÖu: T¸c phÈm Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi. cÇn ph©n tÝch nh÷ng .cã nªu lªn quan niÖm: ChuyÖn gia íi nh÷ng tõ ng÷ quan ®×nh còng dµi nh s«ng.Ho¹t ®éng 1: Tæ I. réng b»ng c¶ níc ta vµ ra ngoµi c¶ níc ta". Khi ph©n tÝch mét ®Ò bµi. kÕt bµi. Mçi luËn ®iÓm cÇn cã c¸c luËn 97 . ¸p §Ò: Trong truyÖn ng¾n Nh÷ng ®øa dông ph©n tÝch. ph©n tÝch ®Ò bµi viÕt . trong thiªn truyÖn cña NguyÔn Thi.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn v¨n häc.Néi dung vÊn ®Ò. . g¹ch d. cÇn 1. . Ho¹t ®éng 2: Tæ II. GV nªu yªu cÇu: Khi ph©n tÝch: ph©n tÝch mét ®Ò bµi. 2. cho ®Õn ®êi chÞ em ChiÕn. viÕt. qu¶ ®· cã mét dßng s«ng truyÒn thèng gia ®×nh liªn tôc ch¶y tõ nh÷ng líp ngêi ®i tríc: tæ tiªn. mçi thÕ hÖ träng ®Ó chØ ra c¸c ph¶i ghi vµo mét khóc.Néi dung vÊn ®Ò: Quan niÖm cña NguyÔn Thi (…) .GV ®Þnh híng. X©y dùng ®¸p ¸n (dµn ý) chøc x©y dùng ®¸p ¸n (dµn ý) GV cïng HS x©y dùng 1. Ph©n tÝch ®Ò bµi viÕt sè 6 (vÝ dô .HS nhí l¹i kiÕn thøc chän ®Ò 1.SGK trang 20) ph©n tÝch ®Ò. «ng cha. Ph©n tÝch: . . s«ng cña gia ®×nh l¹i cïng ®æ vÒ mét biÓn. PhÇn th©n bµi viÕt sè 6 bµi cÇn x©y dùng hÖ thèng luËn ®iÓm.Thao t¸c chÝnh: chøng minh. ViÖt. con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi . th©n bµi.

§· nhËn thøc ®óng vÊn ®Ò nghÞ . . c¶m thô cßn kÐm.HÖ thèng luËn ®iÓm ®ñ hay khuyÕt ®iÓm.GV nªu c©u hái ®Ó h. trïng lÆp.GV nhËn xÐt nh÷ng u. + DiÔn ®¹t cha tèt.§· vËn dông ®óng c¸c thao t¸c lËp ®Ó nhËn xÐt lÉn nhau.… Ho¹t ®éng 4: Tæ IV. cha hµi hßa. s¾p xÕp ý kh«ng hîp lÝ. ®¸nh gi¸ bµi viÕt chøc nhËn xÐt. phï hîp víi vÊn ®Ò hay kh«ng? .NghÞ luËn v¨n häc.cø. Söa ch÷a lçi bµi viÕt chøc Söa ch÷a lçi bµi C¸c lçi thêng gÆp: viÕt + ThiÕu ý. NhËn xÐt. ®¸nh Néi dung nhËn xÐt. diÔn ®¹t tèi nghÜa. ch÷a bµi mét sè ®iÓm c¬ b¶n cô thÓ. … Ho¹t ®éng 5: Tæ V. tiªu biÓu. luËn cha? . kh¾c phôc. íng dÉn HS hoµn chØnh 2. diÔn ®¹t. Tæng kÕt rót kinh nghiÖm chøc tæng kÕt rót kinh nghiÖm Néi dung tæng kÕt vµ rót kinh GV tæng kÕt vµ nªu nghiÖm dùa trªn c¬ së chÊm. dÉn chøng) cã chÆt chÏ. thiÕu? S¾p xÕp hîp lÝ hay cha hîp lÝ? . Híng dÉn häc ë nhµ dÉn häc ë nhµ + Mét sè ®Ò tham kh¶o: §Ò 1: Nh÷ng nghÞch lÝ vµ triÕt lÝ vÒ GV cho HS mét sè ®Ò cuéc ®êi vµ nghÖ thuËt trong truyÖn 98 . + KÜ n¨ng ph©n tÝch. luËn chøng.Nh÷ng lçi vÒ kÜ n¨ng. cÇn rót kinh nghiÖm Ho¹t ®éng 7: Híng E. thiÕu träng t©m. ®æi ®Ó nhËn thøc lçi + Sù kÕt hîp c¸c thao t¸c nghÞ luËn vµ híng söa ch÷a. Dµn ý cho ®Ò bµi sè 6 (vÝ dô lµ dµn ý (®¸p ¸n) lµm c¬ ®Ò bµi trªn) së ®Ó HS ®èi chiÕu víi Néi dung: xem l¹i phÇn gîi ý ®¸p ¸n bµi viÕt cña m×nh. cha phï hîp víi tõng ý. cho ®Ò bµi nµy ë tiÕt ViÕt bµi lµm v¨n sè 6.GV cho HS tù nhËn luËn cha? xÐt vµ trao ®æi bµi . ®¸nh gi¸: gi¸ bµi viÕt .C¸c luËn cø (lÝ lÏ. Ho¹t ®éng 3: Tæ III. cßn dïng tõ viÕt c©u sai. ý kh«ng GV híng dÉn HS trao râ.

cã thÓ su tÇm mét sè tranh ¶nh.LËp dµn ý ®¹i c¬ng cho ®Ò 1 vµ dµn ý chi tiÕt cho ®Ò 2. Gi¸o ¸n. gîi më nh÷ng tÇng ý nghÜa réng lín.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp kh«ng nh÷ng cña l·o ng phñ ®¬n ®éc vµ dòng c¶m mµ c¶ vÎ ®Ñp cña “nh©n vËt” c¸ kiÕm – k× phïng ®Þch thñ cña «ng. vèn thêng ®îc mét sè HS hiÖn nay a thÝch.Lµm quen víi víi mét nÐt ®éc ®¸o trong nghÖ thuËt v¨n xu«i cña Hª-minh-uª: tõ nh÷ng chi tiÕt gi¶n dÞ. V× sao t¸c gi¶ cho c« HiÒn lµ “mét h¹t bôi vµng” cña Hµ Néi? + Yªu cÇu: . . . §Ò 2: Ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Ñp cña ngêi Hµ Néi ë nh©n vËt c« HiÒn. SGV. tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: Tæ Yªu cÇu cÇn ®¹t I.Néi dung. B. nªu NguyÔn Minh Ch©u. C.Môc tiªu bµi häc .Ph¬ng tiÖn chÝnh: SGK. . yªu cÇu luyÖn tËp. phim truyÒn h×nh vµ Ên phÈm vÒ Hª-minh-uª cã ®Ó tr×nh chiÕu tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ.tham kh¶o ®Ó tù ng¾n ChiÕc thuyÒn ngoµi xa cña luyÖn tËp ë nhµ. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm §äc v¨n: «ng giµ vµ biÓn c¶ (TrÝch) Hª-minguª A. cã thÓ rót ra mét bµi häc vÒ lèi viÕt: chèng lèi viÕt hoa mÜ mµ rçng tuÕch. T×m hiÓu chung 99 . ch©n thùc cña mét cuéc s¨n b¾t c¸. Tõ ®ã.ViÕt thµnh lêi v¨n mét vµi ý trong hai dµn ý ®· lËp ®îc. khiÕn cho hai “nh©n vËt” chÝnh mang mét ý nghÜa biÓu tîng.Ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp víi ph¸t vÊn theo tiÕn tr×nh quy n¹p.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc .

2. 3. tiÓu thuyÕt ¤ng giµ vµ biÎn c¶. + Tãm t¾t t¸c phÈm (SGK). O-nit Hª-ming-uª (18991961): + Nhµ v¨n MÜ ®Ó l¹i dÊu Ên s©u s¾c trong v¨n xu«i hiÖn ®¹i ph¬ng T©y vµ gãp phÇn ®æi míi lèi viÕt truyÖn. + T¸c phÈm g©y tiÕng vang lín vµ hai n¨m sau Hª-ming-uª ®îc trao gi¶i N«-ben.GV yªu cÇu 1 HS ®äc phÇn TiÓu dÉn (SGK) vµ Nªu nh÷ng ý chÝnh vÒ Hª-ming-uª.HS lµm viÖc c¸ nh©n.GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t nh÷ng néi dung c¬ b¶n. ¤ng giµ vµ biÓn c¶ (The old man and the sea) + §îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu trªn t¹p chÝ §êi sèng.chøc t×m hiÓu chung . + §o¹n trÝch kÓ vÒ viÖc chinh phôc con c¸ kiÕm cña «ng l·o Xan-ti-ag«. §o¹n trÝch + §o¹n trÝch n»m ë cuèi truyÖn. Gi· tõ vò khÝ (1929). + Nh÷ng tiÓu thuyÕt næi tiÔng cña Hª-ming-uª: MÆt trêi vÉn mäc (1926). . Chu«ng nguyÖn hån ai (1940). + T¸c phÈm tiªu biÓu cho lèi viÕt "T¶ng b¨ng tr«i": dung lîng c©u ch÷ Ýt nhng "kho¶ng trèng" ®îc t¸c gi¶ t¹o ra nhiÒu. tiÓu thuyÕt cña nhiÒu thÕ hÖ nhµ v¨n trªn thÕ giíi. 1. Qua ®ã ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc nhiÒu tÇng ý nghÜa ®Æc biÖt lµ vÎ 100 . chóng cã vai trß lín trong viÖc t¨ng c¸c líp nghÜa cho v¨n b¶n (T¸c gi¶ nãi r»ng t¸c phÈm lÏ ra dµi c¶ 1000 trang nhng «ng ®· rót xuèng chØ cßn bÊy nhiªu th«i). + TruyÖn ng¾n cña Hª-ming-uª ®îc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng t¸c phÈm mang phong vÞ ®éc ®¸o hiÕm thÊy. . vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch häc. Môc ®Ých cña nhµ v¨n lµ "ViÕt mét ¸ng v¨n xu«i ®¬n gi¶ vµ trung thùc vÒ con ngêi".

Khung c¶nh trêi . nh¾c l¹i trong ®o¹n v¨n + §o¹n trÝch cã hai h×nh tîng: «ng gîi lªn nh÷ng ®Æc ®iÓm g× vÒ cuéc ®Êu l·o vµ con c¸ kiÕm. sau ®ã nªu mét ®uæi theo con c¸ lín. Cuèi cïng kiÖt søc vµo ®Õn bê con C©u hái 1: Xan-ti-a-g« c¸ kiÕm chØ cßn tr¬ l¹i bé x¬ng. HS ®äc ë nhµ.®Ñp cña con ngêi trong viÖc theo ®uæi íc m¬ gi¶n dÞ nhng rÊt to lín cña ®êi m×nhvµ ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh tîng con c¸ kiÕm. Khi trß chuyÖn víi m©y níc. ®Õn gÇn. Nhng con c¸ quan nµo cña «ng l·o? vÉn chËm r·i lîn vßng”.hiÓu v¨n b¶n ®o¹n trÝch chøc ®äc.GV yªu cÇu HS ®äc lít biÓn mªnh m«ng chØ mét m×nh «ng nhanh vµ tãm t¾t ®o¹n l·o. H×nh ¶nh «ng l·o vµ con c¸ b¶n ®o¹n trÝch kiÕm 1. thÓ nghiÖm vÒ kiÕm.…)? C©u hái 3: C¶m nhËn . §äc. khi trÝch. C©u lµ mét con ngêi nh thÕ chuyÖn ®· më ra nhiÒu tÇng ý nghÜa nµo? NhËn xÐt kh¸i . c¸.¤ng l·o ë trong hoµn c¶nh hoµn 101 . thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña ngêi nghÖ C©u hái 2: H×nh ¶nh sÜ ®¬n ®éc khi theo ®uæi íc m¬ nh÷ng vßng lîn cña con s¸ng t¹o råi tr×nh bµy nã tríc m¾t ngc¸ kiÕm ®îc nh¾c ®i êi ®êi. «ng ra kh¬i ®¸nh c¸. trung vµo nh÷ng gi¸c “con c¸ ®· quay trßn”.Con c¸ kiÕm m¾c c©u b¾t ®Çu vÒ con c¸ kiÕm tËp nh÷ng vßng lîn “vßng trßn rÊt lín”. qu¸t vÒ hai h×nh tîng ®Ñp nhÊt ®êi. hµnh tr×nh nhäc nh»n næi bËt trong ®o¹n dòng c¶m cña ngêi lao ®éng trong trÝch: «ng l·o vµ con c¸ mét x· héi v« h×nh. khi ®¬ng ®Çu sè c©u hái vµ híng dÉn víi ®µn c¸ mËp x«ng vµo x©u xÐ con th¶o luËn.. phong ®é. Mét cuéc t×m kiÕm con c¸ lín nhÊt.hiÓu v¨n 1. ngoan cêng cña lªn sù tiÕp nhËn tõ xa con c¸ trong cuéc chiÕn ®Êu Êy. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. Nh÷ng vßng lChøng minh r»ng în ®îc nh¾c l¹i rÊt nhiÒu lÇn gîi ra ®îc nh÷ng chi tiÕt nµy gîi vÎ ®Ñp hïng dòng. ®Õn + Xan-ti-a-g« lµ mét «ng giµ ®¸nh líp tãm t¾t theo yªu c¸ ë vïng nhiÖt lu.. tõ bé phËn . §· ba ngµy hai ®ªm cÇu cña GV. ®ång trong mét t×nh huèng c¨ng th¼ng ®èi lËp: t thÕ. Hai h×nh tîng gi÷a «ng l·o vµ co c¸ mang mét vÎ ®Ñp song song t¬ng (thêi ®iÓm.

duyªn d¸ng. Nhng «ng l·o lu«n nhñ “m×nh sÏ cè thªm lÇn n÷a”. Hai ®èi thñ ®Òu dèc søc tÊn c«ng vµ dèc søc chèng tr¶. hÕt søc c¨ng th¼ng nhng còng hÕt søc ®Ñp ®Ï. “®õng nh¶y”. “mÖt thÊu x¬ng” “hoa m¾t” vÉn kiªn nhÉn võa th«ng c¶m víi con c¸ võa ph¶i khuÊt phôc nã. Nh÷ng vßng lîn cña con c¸ hÑp dÇn. c¸” l·o nãi. L·o hiÓu con c¸ còng ®ang ngoan cêng chèng tr¶. Nã ®· yÕu ®i nhng nã vÉn kh«ng khuÊt phôc. ¤ng l·o n¬ng vµo gií chß “lît tíi nã lîn ra.®Õn toµn thÓ. l·o mang ra ®Ó ®¬ng ®Çu víi c¬n hÊp hèi cña con c¸. b×nh tÜnh. “§Õn vßng thø ba. nhng l·o còng hiÓu “nh÷ng có nh¶y ®Ó nã hÝt thë kh«ng khÝ”.Cuéc chiÕn ®Êu ®· tíi chÆng cuèi. liªn hÖ gi÷a «ng l·o vµ con c¸ kiÕm. l·o mong cho ®iÒu ®ã ®õng x¶y ra “®õng nh¶y. C¶m thÊy chãng mÆt vµ cho¸ng v¸ng nhng «ng l·o vÉn ngoan cêng “Ta kh«ng thÓ tù ch¬i xá m×nh vµ chÕt tríc mét con c¸ nh thÕ nµy ®îc” l·o nãi. cao thîng h¬n mµy”. ¤ng l·o còng ®· rÊt mÖt cã thÓ ®æ sôp xuèng bÊt k× lóc nµo. L·o biÕt con c¸ sÏ nh¶y lªn. C©u hái 4: H·y ph¸t hiÖn thªm mét líp nghÜa míi: ph¶i ch¨ng «ng l·o chØ c¶m nhËn ®èi tîng b»ng gi¸c quan cña mét ngêi ®i s¨n. C©u hái 5: So s¸nh h×nh ¶nh con c¸ kiÕm tríc vµ sau khi «ng l·o chiÕm ®îc nã. Dån hÕt mäi ®au ®ín vµ nh÷ng g× cßn l¹i cña søc lùc vµ lßng kiªu h·nh. ¤ng l·o 102 . “l·o nghÜ: “Tao cha bao giê thÊy bÊt k× ai hïng dòng. . “Nã kh«ng thÓ lín nh thÕ ®îc”. ¤ng l·o c¶m thÊy “mét có quËt ®ét ngét vµ có n¶y m¹nh ë sîi d©y mµ l·o ®ang nÝu b»ng c¶ hai tay”. ta sÏ nghØ”. tõ ®oa nhËn xÐt vÒ mèi. mét kÎ chØ nh»m tiªu diÖt ®èi thñ cña m×nh? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt chøng tá mét c¶m nhËn kh¸c l¹ ë ®©y. L·o kh«ng thÓ tin nçi ®é dµi cña nã “ “kh«ng” l·o nãi. §iÒu nµy gîi cho anh (chÞ) suy nghÜ g×? V× sao cã thÓ coi con c¸ kiÕm nh mét biÓu tîng? toµn ®¬n ®éc. l·o lÇn ®Çu tiªn thÊy con c¸”.

ChÝnh th¸i ®é ®Æc biÖt. C¸i chÕt cña con c¸ còng béc lé vÎ ®Ñp kiªu dòng hiÕm thÊy c¶ «ng l·o vµ con c¸ ®Òu lµ k× phïng ®Þch thñ. nhng vÉn ph¶i giÕt nã. Néi dung t tëng cña ®o¹n th¶o luËn rót ra ý trÝch nghÜa t tëng cña ®o¹n H×nh tîng con c¸ kiÕm ®îc ph¸t trÝch. kh¸c thêng nµy ®· biÕn con c¸ thµnh “nh©n vËt” chÝnh thø hai bªn c¹nh «ng l·o. l·o t× ngêi lªn Ên s©u råi dån hÕt träng lùc lªn c¸n dao”. . §©y lµ ®ßn ®¸nh quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®Ó tiªu diÖt con c¸.“Khi Êy con c¸. Nã lµ ®¹i diÖn cho h×nh ¶nh thiªn nhiªn tiªu biÓu cho vÎ 103 . biÓu trùc tiÕp qua ng«n tõ cña ngêi kÓ chuyÖn. . Hä xøng ®¸ng lµ ®èi thñ cña nhau.nhÊc con ngän lao phãng xuèng sên con c¸ “c¶m thÊy mòi s¾t c¾m phËp vµo. ngang hµng víi «ng.Nhµ v¨n miªu t¶ vÎ ®Ñp cña con c¸ còng lµ ®Ó ®Ò cao vÎ ®Ñp cña con ngêi. sùc tØnh phãng vót lªn khái mÆt níc ph« hÕt tÇm vãc khæng lå. §èi tîng chinh phôc cµng cao c¶. ®Æc biÖt lµ qua nh÷ng lêi trß chuyÖn cña «ng l·o víi con c¸ ta thÊy «ng l·o coi nã nh mét con ngêi. Con c¸ kiÕm mang ý nghÜa biÓu tîng. Cuéc chiÕn ®Êu gian nan víi biÕt bao thö th¸ch ®au ®ín ®· t«n vinh vÎ ®Ñp cña ngêi lao ®éng: gi¶n dÞ vµ ngoan cêng thùc hiÖn b»ng ®îc íc m¬ cña m×nh. 2. L·o rÊt tiÕc khi ph¶i giÕt nã. GV tæ chøc cho HS 2. vÎ ®Ñp vµ søc lùc cña nã”. ®Ñp ®Ï th× vÎ ®Ñp cña con ngêi ®i chinh phôc cµng ®îc t«n lªn. mang c¸i chÕt trong m×nh.

”. Con ngêi vµ thiªn nhiªn cã thÓ võa lµ b¹n võa lµ ®èi thñ. Trong mèi quan hÖ phøc t¹p cña thiªn nhiªn víi con ngêi kh«ng ph¶i lóc nµo thiªn nhiªn còng lµ kÎ thï.. + Lêi ph¸t biÓu trùc tiÕp cña «ng l·o.. “Tao cha tõng thÊy bÊt kú ai hïng dòng.. “l·o nãi .HS lµm viÖc c¸ nh©n víi v¨n b¶n råi th¶o ®Ñp .3. «ng l·o nãi “c¸ nµy. b×nh tÜnh. + ý nghÜa cña lêi ph¸t biÓu trùc tiÕp: . 3.. cßn cã lo¹i ng«n ng÷ nµo trùc tiÕp nãi lªn hµnh ®éng vµ th¸i ®é cña «ng l·o tríc con c¸ kiÕm n÷a kh«ng? Sö dông lo¹i ng«n ng÷ nµy cã t¸c dông g× ki nãi lªn mèi quan hÖ gi÷a «ng l·o vµ con c¸ kiÕm? C©u hái 2: Ngoµi viÖc miªu t¶ b»ng lêi cña ngêi kÓ chuyÖn. c¸”.§a ngêi ®äc nh ®ang trùc tiÕp chøng kiÕn sù viÖc. ngêi anh em ¹”. duyªn d¸ng. c¸ µ. cßn cã lo¹i ng«n ng÷ nµo trùc tiÕp nãi lªn hµnh ®éng vµ th¸i ®é cña «ng l·o tríc con c¸ kiÕm n÷a kh«ng? Sö dông lo¹i ng«n ng÷ nµy cã t¸c dông g× ki nãi lªn mèi quan hÖ gi÷a «ng l·o vµ con c¸ kiÕm? . “C¸ ¬i”.. Con c¸ kiÕm lµ biÓu tîng cña íc m¬ võa b×nh thêng gi¶n dÞ nhng ®ång thêi còng rÊt kh¸c thêng. 104 .” + Ng«n ng÷ cña ngêi kÓ chuyÖn têng thuËt kh¸ch quan sù viÖc. l·o nãi. dÉu sao th× mµy còng sÏ chÕt. «ng l·o nghÜ “ mµy cã quyÒn lµm thÕ”. NghÖ thuËt ®o¹n trÝch §Æc ®iÓm ng«n ng÷ kÓ chuyÖn trong t¸c phÈm ¤ng giµ vµ biÓn c¶ cña Hª-minh-uª cã ng«n ng÷ cña ngêi kÓ chuyÖn vµ ng«n ng÷ trùc tiÕp cña «ng giµ ®îc thÓ hiÖn b»ng: “l·o nghÜ. GV yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n trÝch vµ th¶o luËn: C©u hái 1: Ngoµi viÖc miªu t¶ b»ng lêi cña ngêi kÓ chuyÖn. Mµy muèn tao cïng chÕt n÷a µ?” “Mµy ®õng giÕt tao. cao thîng h¬n mµy. Nhng trong ®o¹n v¨n trÝch nã lµ ®èi tho¹i. §©y lµ ng«n tõ trùc tiÕp cña nh©n vËt.. tÝnh chÊt kiªn hïng vÜ ®¹i cña tù nhiªn. Lêi ®èi tho¹i híng tíi con c¸ kiÕm: “§õng nh¶y. cao c¶ mµ con ngêi Ýt nhÊt tõng theo ®uæi mét lÇn trong ®êi. “§õng nh¶y”.. Cã lóc nã lµ ®éc tho¹i néi t©m.

Mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn . B. Xan-ti-a-g« coi con c¸ kiÕm nh mét con ngêi. s¸ng t¹o.BiÕt c¸ch tr¸nh lçi vÒ dïng tõ. Con ngêi ph¶i vît qua thö th¸ch gi¸ chung vÒ ®o¹n vît qua giíi h¹n cña chÝnh m×nh ®Ó trÝch.VÎ ®Ñp cña con ngêi trong hµnh tr×nh theo ®uæi vµ ®¹t ®îc íc m¬ cña m×nh. Tæng kÕt chøc tæng kÕt §o¹n v¨n tiªu biÓu cho phong c¸ch .luËn nhãm. Hai h×nh tîng «ng l·o kÕt. ®¸nh th¸ch. viÕt ®éc ®¸o cña Hª-minh-uª: lu«n yªu cÇu HS rót ra ®Æt con ngêi ®¬n ®éc tríc thö nh÷ng nhËn xÐt. Lµm v¨n: DIÔN §¹T TRONG V¡N NGHÞ LUËN (hai tiÕt so¹n chung) A. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: 105 . §o¹n v¨n tiªu biÓu cho nguyªn lý “T¶ng b¨ng tr«i “ cña Hªminh-uª.Môc tiªu bµi häc . sö dông giäng ®iÖu kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc ng«n tõ cña bµi v¨n nghÞ luËn.HS tù viÕt phÇn tæng väng cña m×nh. . .N©ng cao kÜ n¨ng vËn dông nh÷ng c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau ®Ó tr×nh bµy vÊn ®Ò mét c¸ch linh ho¹t. tr¶ lêi c©u . vµ con c¸ kiÕm ®Òu mang ý nghÜa biÓu tîng gîi ra nhiÒu tÇng nghÜa cña t¸c phÈm. viÕt c©u.H×nh thøc ®èi tho¹i nµy chøng tá hái.ý nghÜa biÓu tîng cña con c¸ kiÕm .Néi dung ®èi tho¹i cho thÊy «ng l·o chiªm ngìng nã th«ng c¶m víi nã vµ c¶m thÊy nuèi tiÕc khi tiªu diÖt nã. .GV tãm t¾t l¹i bµi häc.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. lu«n v¬n tíi ®¹t ®îc míc m¬ kh¸t .Cã ý thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ chuÈn mùc ng«n tõ cña bµi v¨n nghÞ luËn. Ho¹t ®éng 3: Tæ III. .

ë ®o¹n v¨n (2) còng cßn m¾c mét sè lçi vÒ dïng tõ.. ®iÖu ¸i t×nh. GA.TiÕn tr×nh lªn líp TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV & HS Bíc 1: GV cho HS t×m hiÓu vÝ dô (1) (2) trong SGK vµ lµm râ c¸c néi dung: . Tuy nhiªn mçi ®o¹n l¹i cã c¸ch dïng tõ ng÷ kh¸c nhau. lêi li tao. . . h¬i giã nhí th¬ng. Tuy nhiªn. nçi h¾t hiu trong câi trêi. C. ch¼ng thÝch lµm th¬. §ã lµ nh÷ng tõ ng÷: nhµn rçi. phiÕu häc tËp cña häc sinh.§©y lµ hai ®o¹n v¨n nghÞ luËn cïng viÕt vÒ mét chñ ®Ò. than van.®îc sö dông ®Òu thuéc lÜnh vùc tinh thÇn. Yªu cÇu HS söa l¹i nh÷ng tõ ng÷ nµy. giµu tÝnh thuyÕt phôc.. ngËm ngïi dµi. mang nÐt nghÜ chung: u sÇu.C¸c tõ ng÷ giµu tÝnh gîi c¶m (®×u hiu.C¸c tõ ng÷: linh hån Huy CËn. vÎ ®Ñp lung linh.Bµi häc nµy lµ bµi thùc hµnh nªn ph¬ng ph¸p d¹y chñ yÕu lµ kÕt hîp lµm viÖc c¸ nh©n.Cïng tr×nh bµy mét néi dung c¬ b¶n gièng nhau nhng c¸ch dïng tõ ng÷ cña hai ®o¹n kh¸c nhau nh thÕ nµo? H·y chØ râ u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm trong c¸ch dïng tõ cña mçi ®o¹n. mét tiÕng ®Þch buån. Ph¬ng tiÖn d¹y häc: SGK.Nhîc ®iÓm lín nhÊt cña ®o¹n v¨n (1) lµ dïng tõ thiÕu chÝnh x¸c.Néi dung . 2. c¶m th106 Bíc 2: GV tiÕp tôc cho HS ph©n tÝch vÝ dô ë bµi tËp 2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. . C¸ch sö dông tõ ng÷ trong v¨n nghÞ luËn . s¸o Thiªn Thai. ë ®o¹n v¨n nµy ®· biÕt c¸ch trÝch l¹i c¸c tõ ng÷ ®îc dïng ®Ó nã chÝnh x¸c c¸i thÇn trong con ngêi B¸c vµ th¬ B¸c cña c¸c nhµ nghiªn cøu. lÆng lÏ rÊt phï hîp víi t©m tr¹ng Huy CËn trong tËp Löa thiªng. c¸c nhµ th¬ kh¸c lµm cho v¨n cã h×nh ¶nh sinh ®éng. Néi dung cÇn ®¹t I. . .Cho HS chØ ra nh÷ng tõ ng÷ dïng kh«ng phï hîp. cïng viÕt vÒ mét néi dung. kh«ng phï hîp vãi ®èi tîng ®îc nãi tíi. trao ®æi theo nhãm ®Ó hoµn thµnh c¸c bµi tËp. .

Do ®ã c¸ch tiÕn hµnh còng t¬ng tù nh ë phÇn trªn. C¸ch sö dông tõ ng÷ trong v¨n nghÞ luËn .. Bíc 4: GV híng dÉn HS tæng hîp l¹i vÊn ®Ò ®i ®Õn kÕt luËn yªu cÇu sö dông tõ ng÷ trong v¨n nghÞ luËn. .Bµi tËp yªu cÇu söa ch÷a lçi dïng tõ trong ®o¹n v¨n: + C¸c tõ ng÷ s¸o rçng. . sö dông c¸c c©u ng¾n. TiÕt 2 III. kh«ng phï hîp víi ®èi tîng: KÞch t¸c gia vÜ ®¹i. X¸c ®Þnh giäng ®iÖu phï hîp trong v¨n nghÞ luËn. II/ C¸ch sö dông vµ kÕt hîp c¸c kiÓu c©u trong v¨n nghÞ luËn KÕt cÊu phÇn nµy còng t¬ng tù nh phÇn mét: ba bµi tËp tù luËn vµ mét c©u hái tæng hîp. + Dïng tõ kh«ng phï hîp víi phong c¸ch v¨n b¶n chÝnh luËn: viÕt nh nãi. ch¼ng lµ g× c¶. kiÖt t¸c. Th¸i ®é nµy ®îc thÓ hiÖn qua c¸ch xng h«. + §o¹n v¨n cña NguyÔn Minh VÜ ®îc diÔn ®¹t theo kiÓu nªu ph¶n ®Ò: nªu ý kiÕn ®èi lËp råi ngay lËp tøc b¸c bá vµ nªu ý kiÕn cña m×nh. ph¸t bÖnh. cã kÕt cÊu có ph¸p t¬ng tù nh nhau.. C¸ch hµnh v¨n 107 Bíc 1: GV cho HS t×m hiÓu vÝ dô (1) (2) trong SGK vµ lµm râ c¸c néi dung theo yªu cÇu trong SGK. + §o¹n v¨n cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn th¸i ®é c¨m thï tríc téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p. ¬ng) cïng víi lèi xng h« ®Æc biÖt (chµng) vµ hµng lo¹t c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng nªu bËt sù ®ång ®iÖu gi÷a ngêi viÕt (Xu©n DiÖu) víi nhµ th¬ Huy CËn. 1.Bíc 3: GV tiÕp tôc cho HS ph©n tÝch vÝ dô ë bµi tËp 3 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. qu¸ nhiÒu tõ ng÷ thuéc phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t: ngêi ta ai mµ ch¼ng..§èi tîng b×nh luËn vµ néi dung cô thÓ cña hai ®o¹n v¨n kh¸c nhau.

c©u dµi mét c¸ch hîp lÝ. vÒ ph¬ng diÖn ng«n ng÷. kÕt hîp nhiÒu kiÓu c©u. còng t¹o nªn sù kh¸c nhau ®ã. Sau ®ã. thóc giôc. . sèng vay mîn.HiÓu ®îc bi kÞch cña con ngêi khi bÞ ¸p ®Æt vµo nghÞch c¶nh : ph¶i sèng nhê. . ®äc v¨n: Hån tr¬ng ba da hµng thÞt (TrÝch) Lu Quang Vò A. b¶o vÖ quyÒn ®îc 108 . t¹o giäng v¨n giµu c¶m xóc.. quan hÖ gi÷a ngêi viÕt víi néi dung b×nh luËn kh¸c nhau. trao ®æi ®ång thêi còng kh¼ng ®Þnh sù tr¶ lêi døt kho¸t cña t¸c gi¶. c¸ch sö dông kÕt hîp c¸c kiÓu c©u. nhiÒu thµnh phÇn ®ång chøc n¨ng.§o¹n trÝch (1) sö dông c©u kh¼ng ®Þnh døt kho¸t. C¸ch xng h« ë ®©y còng kh¸c. Giäng v¨n thÓ hiÖn sù h« hµo. thóc giôc ®Çy nhiÖt huyÕt. thanh cao bÞ nhiÔm ®éc vµ tha hãa bëi sù lÊn ¸t cña thÓ x¸c th« lç. (Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý vÒ giäng ®iÖu) nh vËy t¹o kh«ng khÝ ®èi tho¹i. c¸ch dïng tõ ng÷. sö dông kÕt hîp c©u ng¾n.Sù kh¸c biÖt giäng ®iÖu ®Çu tiªn lµ do ®èi tîng b×nh luËn. nghiªm tóc nhng ë c¸c phÇn trong bµi v¨ncã thÓ thay ®æi sao cho phï hîp víi néi dung cô thÓ. thµnh phÇn biÖt lËp. Bíc 3: GV híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái tæng hîp.§o¹n trÝch (2) sö dông nhiÒu tõ ng÷ gîi c¶m xóc. phµm tôc. . . c©u h« hµo. §ã lµ c¸ch xng h« th©n mËt (anh). Môc tiªu bµi häc : . sèng t¹m bî vµ tr¸i víi tù nhiªn khiªn t©m hån nh©n hËu. Giäng ®iÖu c¬ b¶n cña lêi v¨n nghÞ luËn lµ trang träng.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp t©m hån cña nh÷ng ngêi lao ®éng trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i sù dung tôc.Bíc 2: GV tiÕp tôc cho HS ph©n tÝch vÝ dô ë bµi tËp 2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK..

sinh t¹i Phó Thä trong mét vµ nªu nh÷ng ý chÝnh gia ®×ng trÝ thøc. vÏ tranh. viÕt truyÖn.KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn . GV yªu cÇu 1 HS ®äc Lu Quang Vò (1948. c¸ch thøc tiÕn hµnh §äc s¸ng t¹o. quyÕt liÖt vµ chÊt tr÷ t×nh ®¨mg th¾m. T«i vµ chóng ta. Lêi thÒ thø 9. BÖnh sÜ. th¶o luËn.1988) quª gèc ë phÇn TiÓu dÉn (SGK) §µ N½ng. HÑn ngµy trë l¹i. viÕt tiÓu luËn. . Hån Tr¬ng Ba. kho¶nh kh¾c vµ v« tËn. SGV .… nhng thµnh c«ng nhÊt lµ 109 .SGK. T×m hiÓu chung chøc t×m hiÓu chung 1.ThiÕt kÕ bµi häc c. vÒ t¸c gi¶ Lu Quang Vò + Tõ 1965 ®Õn 1970: Lu Quang Vò vµo bé ®éi vµ ®îc biÕt ®Õn víi t c¸ch GV nhËn xÐt ®ång thêi mét nhµ th¬ tµi n¨ng ®Çy høa hÑn. lµm nhiÒu nghÒ ®Ó mu sinh. hµi hßa gi÷a thÓ x¸c vµ t©m hån. më réng mét sè vÊn + Tõ 1970 ®Õn 1978: «nng xuÊt ®Ò. bay bæng. Hai ngµn ngµy oan tr¸i. vËt chÊt vµ tinh thÇn cïng kh¸t väng hoµn thiÖn nh©n c¸ch. b¾t ®Çu s¸ng t¸c kÞch vµ trë thµnh mét hiÖn tîng ®Æc biÖt cña s©n khÊu kÞch trêng nh÷ng n¨m 80 víi nh÷ng vë ®Æc s¾c nh: Sèng m·i tuæi 17.sèng trän vÑn. ngò. + Tõ 1978 ®Õn 1988: biªn tËp viªn T¹p chÝ S©n khÊu.sù phª ph¸n m¹nh mÏ. d.TiÕn tr×nh d¹y häc . T¸c gi¶ 1. B.… Lu Quang Vò lµ mét nghÖ sÜ ®a tµi: lµm th¬. da hµng thÞt.ThÊy ®îc kÞch Lu Quang Vò ®Æc s¾c trªn c¶ hai ph¬ng diÖn : kÞch b¶m v¨n häc vµ nghÖ thuËt s©n khÊu víi tÝnh hiÖn ®¹i kÕt h¬pp c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng . gîi ý tr¶ lêi c©u hái.

3. §o¹n trÝch lµ phÇn lín c¶nh VII. 2. ¤ng lµ mét trong nh÷ng nhµ so¹n kÞch tµi n¨ng nhÊt cña nÒn v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn ®¹i Lu Quang Vò ®îc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2000. HS nªu nh÷ng ý chÝnh vÒ vë kÞch Hån Tr¬ng Ba da hµng thÞt vµ vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch häc. + TruyÖn d©n gian g©y kÞch tÝnh sau khi Hån Tr¬ng Ba nhËp vµo x¸c anh hµng thÞt dÉn tíi "vô tranh chÊp" chång cña hai bµ vî ph¶i ®a ra xö. §©y còng lµ ®o¹n kÕt cña vë kÞch. t¸c gi¶ ®· x©y dùng thµnh mét vë kÞch nãi hiÖn ®¹i. bµ Tr¬ng Ba th¾ng kiÖn ®îc ®a chång vÒ. Khi hån Tr¬ng Ba ®îc sèng "hîp ph¸p" trong x¸c anh hµng thÞt. ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò míi mÎ cã ý nghÜa t tëng. nh©n vËt Hån Tr¬ng Ba ngµy cµng trë nªn xa l¹ víi b¹n bÌ. Vë kÞch Hån Tr¬ng Ba. tuyÖt väng khiÕn Hån Tr¬ng Ba kh«ng chÞu næi ph¶i cÇu xin §Õ ThÝch cho m×nh ®îc chÕt h¼n. da hµng thÞt + Vë kÞch ®îc Lu Quang Vò viÕt vµo n¨m 1981. mäi sù cµng trë nªn r¾c rèi. + Tõ mét cèt truyÖn d©n gian. 110 . kÞch. triÕt lÝ vµ nh©n v¨n s©u s¾c. ngêi th©n trong gia ®×nh vµ tù ch¸n ghÐt chÝnh m×nh. Sau mÊy th¸ng sèng trong t×nh tr¹ng "bªn trong mét ®»ng. ®îc c«ng diÔn vµo n¨m 1984. bªn ngoµi mét nÎo". Ðo le ®Ó råi cuèi cïng ®au khæ. Lu Quang Vò khai th¸c t×nh huèng kÞch b¾t ®Çu ë chç kÕt thóc cña tÝch truyÖn d©n gian. ®óng vµo lóc xung ®ét trung t©m cña vë kÞch lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm.2.

Kh«ng. Kh«ng! T«i kh«ng muèn thÞt. . th¶o luËn xuÊt hiÖn phÇn ®Çu cña ®o¹n + Tríc khi diÔn ra cuéc ®èi tho¹i trÝch theo mét sè c©u gi÷a hån vµ x¸c. HS ®äc theo vai. dån dËp chÝnh Tr¬ng Ba r¬i cïng víi íc nguyÖn kh¾c kho¶i) vµo bÊt æn vµ ph¶i . th©n thÓ kÒnh cµng.GV ph©n vai vµ híng dÉn ®äc.®éc tho¹i ®Çy khÈn thiÕt: ¬ng Ba vµ x¸c hµng ". t×m hµm ý mµ sèng nh thÕ nµy m·i! T«i ch¸n c¸i chç ë nhµ viÕt kÞch muèn göi kh«ng ph¶i lµ cña t«i nµy l¾m råi! C¸i g¾m. dï chØ mét l¸t". tuyÖt väng. ta chØ muèn rêi xa mi hån Tr¬ng Ba vµ gia tøc kh¾c!NÕu c¸i hån cña ta cã h×nh ®×nh (vî.Hån bøc bèi bëi kh«ng thÓ nµo chÞu ®au khæ? Tr¬ng tho¸t ra khái c¸i th©n x¸c mµ hån ghª Ba cã th¸i ®é nh thÕ tëm. ®au khæ cña Tr¬ng Ba vµ c¶ (Nh÷ng c©u c¶m th¸n ng¾n.muèn tho¸t ra khái nghÞch c¶nh trí trªu. §äc. th« lç. + Trong cuéc ®èi tho¹i víi x¸c anh hµng thÞt. nhµ viÕt kÞch ®· ®Ó hái: cho Hån Tr¬ng Ba "ngåi «m ®Çu mét C©u hái 1: Qua ®o¹n håi l©u råi vôt ®øng dËy" víi mét lêi ®èi tho¹i gi÷a hån Tr. t©m tr¹ng b¶n cña mçi nh©n vËt vµ xung ®ét kÞch. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. Hån Tr¬ng Ba còng kiÕn c¸ nh©n ®ång cµng lóc cµng r¬i vµo tr¹ng th¸i ®au thêi tranh luËn nÕu khæ.hiÓu v¨n * §äc thÓ hiÖn tÝnh c¸ch. ®Ó nã t¸ch ra khái c¸i anh (chÞ) nhËn thÊy x¸c nµy. nguyªn nh©n nµo ®· + Hån Tr¬ng Ba ®ang ë trong t©m khiÕn cho ngêi th©n tr¹ng v« cïng bøc bèi. nµo tríc nh÷ng r¾c rèi .HS nghiªn cøu kÜ c¸c + Tr¬ng Ba b©y giê vông vÒ.hiÓu v¨n b¶n chøc ®äc. PhÇn ®Çu: tríc khi §Õ ThÝch t×m hiÓu. 1. thï riªng nhØ. thÊy cÇn thiÕt. GV tæ chøc cho HS 1. . lêi tho¹i vµ ph¸t biÓu ý phò phµng l¾m. con. ch¸u). th« lç nµy. Hån Tr¬ng Ba ë vµo thÕ 111 . ta C©u hái 2: Qua líp kÞch b¾t ®Çu sî mi.Hån ®au khæ bëi m×nh kh«ng cßn ®ã? lµ m×nh n÷a.

yÕu, ®uèi lÝ bëi x¸c nãi nh÷ng ®iÒu mµ dï muèn hay kh«ng muèn Hån vÉn ph¶i thõa nhËn (c¸i ®ªm khi «ng ®øng c¹nh vî anh hµng thÞt víi "tay ch©n run rÈy", "h¬i thë nãng rùc", "cæ nghÑn l¹i" vµ "suýt n÷a th×…". §ã lµ c¶m gi¸c "xao xuyÕn" tríc nh÷ng mãn ¨n mµ tríc ®©y Hån cho lµ "phµm". §ã lµ c¸i lÇn «ng t¸t th»ng con «ng "tãe m¸u måm m¸u mòi",…). + X¸c anh hµng thÞt gîi l¹i tÊt c¶ nh÷ng sù thËt Êy khiÕn Hån cµng c¶m thÊy xÊu hæ, c¶m thÊy m×nh ti tiÖn. + X¸c anh hµng thÞt cßn cêi nh¹o vµo c¸i lÝ lÏ mµ «ng ®a ra ®Ó ngôy biÖn: "Ta vÉn cã mét ®êi sèng riªng: nguyªn vÑn, trong s¹ch, th¼ng th¾n,…". + Trong cuéc ®èi tho¹i nµy, x¸c th¾ng thÕ nªn rÊt hÓ h¶ tu«n ra nh÷ng lêi tho¹i dµi víi chÊt giäng khi th× mØa mai cêi nh¹o khi th× lªn mÆt d¹y ®êi, chØ trÝch, ch©m chäc. Hån chØ bu«ng nh÷ng lêi tho¹i ng¾n víi giäng nh¸t gõng kÌm theo nh÷ng tiÕng than, tiÕng kªu. + Nçi ®au khæ, tuyÖt väng cña Hån Tr¬ng Ba cµng ®îc ®Èy lªn khi ®èi tho¹i víi nh÷ng ngêi th©n. - Ngêi vî mµ «ng rÊt mùc yªu th¬ng giê ®©y buån b· vµ cø nhÊt quyÕt ®ßi bá ®i. Víi bµ "®i ®©u còng ®îc… cßn h¬n lµ thÕ nµy". Bµ ®· nãi ra c¸i ®iÒu mµ chÝnh «ng còng ®· c¶m nhËn ®îc: "«ng ®©u cßn lµ «ng, ®©u cßn lµ «ng Tr¬ng Ba lµm vên ngµy xa". - C¸i G¸i, ch¸u «ng giê ®©y ®· kh«ng cÇn ph¶i gi÷ ý. Nã mét mùc khíc tõ t×nh th©n (t«i kh«ng ph¶i lµ ch¸u «ng… ¤ng néi t«i chÕt råi). C¸i G¸i yªu 112

quý «ng nã bao nhiªu th× giê ®©y nã kh«ng thÓ chÊp nhËn c¸i con ngêi cã "bµn tay giÕt lîn", bµn ch©n "to bÌ nh c¸i xÎng" ®· lµm "g·y tiÖt c¸i chåi non", "giÉm lªn n¸t c¶ c©y s©m quý míi ¬m" trong m¶nh vên cña «ng néi nã. Nã hËn «ng v× «ng ch÷a c¸i diÒu cho cu TÞ mµ lµm g·y n¸t khiÕn cu TÞ trong c¬n sèt mª man cø khãc, cø tiÕc, cø b¾t ®Òn. Víi nã, "¤ng néi ®êi nµo th« lç, phò phµng nh vËy". Nçi giËn d÷ cña c¸i G¸i ®· biÕn thµnh sù xua ®uæi quyÕt liÖt: "¤ng xÊu l¾m, ¸c l¾m! Cót ®i! L·o ®å tÓ, cót ®i!". - ChÞ con d©u lµ ngêi s©u s¾c, chÝn ch¾n, hiÓu ®iÒu h¬n lÏ thiÖt. ChÞ c¶m thÊy th¬ng bè chång trong t×nh c¶nh trí trªu. ChÞ biÕt «ng khæ l¾m, "khæ h¬n xa nhiÒu l¾m". Nhng nçi buån ®au tríc t×nh c¶nh gia ®×nh "nh s¾p tan hoang ra c¶" khiÕn chÞ kh«ng thÓ bÊm bông mµ ®au, chÞ ®· thèt thµnh lêi c¸i nçi ®au ®ã: "ThÇy b¶o con: C¸i bªn ngoµi lµ kh«ng ®¸ng kÓ, chØ cã c¸i bªn trong, nhng thÇy ¬i, con sî l¾m, bëi con c¶m thÊy, ®au ®ín thÊy… mçi ngµy thÇy mét ®æi kh¸c dÇn, mÊt m¸t dÇn, tÊt c¶ cø nh lÖch l¹c, nhßa mê dÇn ®i, ®Õn nèi cã lóc chÝnh con còng kh«ng nhËn ra thÇy n÷a…" TÊt c¶ nh÷ng ngêi th©n yªu cña Hån Tr¬ng Ba ®Òu nhËn ra c¸i nghÞch c¶nh trí trªu. Hä ®· nãi ra thµnh lêi bëi víi hä c¸i ngµy ch«n x¸c Tr¬ng Ba xuèng ®Êt hä ®au, hä khæ nhng "còng kh«ng khæ b»ng b©y giê". + Sau tÊt c¶ nh÷ng ®èi tho¹i Êy, mçi nh©n vËt b»ng c¸ch nãi riªng, giäng 113

2. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu, th¶o luËn phÇn sau cña ®o¹n trÝch theo mét sè c©u hái: C©u hái 1: H·y chØ ra sù kh¸c nhau trong quan niÖm cña Tr¬ng Ba vµ §Õ ThÝch vÒ ý nghÜa sù sèng. Theo anh (chÞ), Tr¬ng Ba tr¸ch §Õ ThÝch, ngêi ®em l¹i cho m×nh sù sèng (¤ng chØ nghÜ ®¬n gi¶n lµ cho t«i sèng, nhng sèng nh thÕ

nãi riªng cña m×nh ®· khiÕn Hån Tr¬ng Ba c¶m thÊy kh«ng thÓ chÞu næi. Nçi cay ®¾ng víi chÝnh b¶n th©n m×nh cø lín dÇn… lín dÇn, muèn ®øt tung, muèn vät trµo. + Nhµ viÕt kÞch ®· ®Ó cho Hån Tr¬ng Ba cßn l¹i tr¬ träi mét m×nh víi nçi ®au khæ, tuyÖt väng lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm, mét m×nh víi nh÷ng lêi ®éc tho¹i ®Çy chua ch¸t nhng còng ®Çy quyÕt liÖt: "Mµy ®· th¾ng thÕ råi ®Êy, c¸i th©n x¸c kh«ng ph¶i cña ta ¹… Nhng lÏ nµo ta l¹i chÞu thua mµy, khuÊt phôc mµy vµ tù ®¸nh mÊt m×nh? "Ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c"! Mµy nãi nh thÕ h¶? Nhng cã thËt lµ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c? Cã thËt kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c? Kh«ng cÇn ®Õn c¸i ®êi sèng do mµy mang l¹i! Kh«ng cÇn!". §©y lµ lêi ®éc tho¹i cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh dÉn tíi hµnh ®éng ch©m h¬ng gäi §Õ ThÝch mét c¸ch døt kho¸t. 2. PhÇn sau: tõ khi §Õ ThÝch xuÊt hiÖn + Cuéc trß chuyÖn gi÷a Hån Tr¬ng Ba víi §Õ ThÝch trë thµnh n¬i t¸c gi¶ göi g¾m nh÷ng quan niÖm vÒ h¹nh phóc, vÒ lÏ sèng vµ c¸i chÕt. Hai lêi tho¹i cña Hån trong c¶nh nµy cã mét ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng: - Kh«ng thÓ bªn trong mét ®»ng, bªn ngoµi mét nÎo ®îc. T«i muèn ®îc lµ t«i toµn vÑn… - Sèng nhê vµo ®å ®¹c, cña c¶i ngêi kh¸c ®· lµ chuyÖn kh«ng nªn, ®»ng nµy ®Õn c¸i th©n t«i còng ph¶i sèng nhê anh hµng thÞt. ¤ng chØ nghÜ ®¬n gi¶n lµ cho t«i sèng, nhng sèng 114

Khi con ngêi bÞ chi phèi bëi nh÷ng nhu cÇu b¶n n¨ng cña th©n x¸c th× ®õng chØ ®æ téi cho th©n x¸c. téi lçi. Ngêi ®äc. Nh÷ng lêi tho¹i cña Hån Tr¬ng Ba víi §Õ ThÝch chøng tá nh©n vËt ®· ý thøc râ vÒ t×nh c¶nh trí trªu. ®Çy tÝnh chÊt bi hµi cña m×nh. ®ång thêi cµng chøng tá quyÕt t©m gi¶i tho¸t nung nÊu cña nh©n vËt tríc lóc §Õ ThÝch xuÊt hiÖn. Thø nhÊt. cho m×nh ®îc chÕt h¼n chø kh«ng nhËp hån vµo th©n thÓ ai n÷a cña nh©n vËt Hån Tr¬ng Ba lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh diÔn biÕn hîp lÝ. ®¬n gi¶n. NhËn thøc tØnh t¸o Êy cïng t×nh th¬ng mÑ con cu TÞ cµng 115 . ngêi xem cã thÓ nhËn ra nh÷ng ý nghÜa triÕt lÝ s©u s¾c vµ thÊm thÝa qua hai lêi tho¹i nµy. quyÕt ®Þnh nµy cÇn ph¶i ®a ra kÞp thêi v× cu TÞ võa míi chÕt. Kh«ng thÓ cã mét t©m hån thanh cao trong mét th©n x¸c phµm tôc. Hån Tr¬ng Ba thö h×nh dung c¶nh hån cña m×nh l¹i nhËp vµo x¸c cu TÞ ®Ó sèng vµ thÊy râ "bao nhiªu sù r¾c rèi" v« lÝ l¹i tiÕp tôc x¶y ra. con ngêi lµ mét thÓ thèng nhÊt. sèng ch¾p v¸. Thø hai.HS nghiªn cøu kÜ c¸c lêi tho¹i vµ ph¸t biÓu ý kiÕn c¸ nh©n ®ång thêi tranh luËn nÕu thÊy cÇn thiÕt. sèng thùc sù cho ra con ngêi qu¶ kh«ng hÒ dÔ dµng. thÊm thÝa nçi ®au khæ vÒ t×nh tr¹ng ngµy cµng vªnh lÖch gi÷a hån vµ x¸c. vç vÒ m×nh b»ng vÎ ®Ñp siªu h×nh cña t©m hån. V× sao? . hån vµ x¸c ph¶i hµi hßa. §Õ ThÝch ®Þnh cho hån Tr¬ng Ba nhËp vµo cu TÞ. H¬n n÷a. Tr¬ng Ba ®· tõ chèi. nh thÕ nµo th× «ng ch¼ng cÇn biÕt!. khi kh«ng ®îc lµ m×nh th× cuéc sèng Êy thËt v« nghÜa.nµo th× «ng ch¼ng cÇn biÕt!) cã ®óng kh«ng? V× sao? Mµn ®èi tho¹i gi÷a Tr¬ng Ba vµ §Õ ThÝch to¸t lªn ý nghÜ g×? C©u hái 2: Khi Tr¬ng Ba kiªn quyÕt ®ßi tr¶ x¸c cho hµng thÞt. + QuyÕt ®Þnh døt kho¸t xin tiªn §Õ ThÝch cho cu TÞ ®îc sèng l¹i. kh«ng thÓ tù an ñi. sèng göi. Khi sèng nhê.

con ngêi ®ang cã nguy c¬ ch¹y theo nh÷ng ham muèn tÇm thêng vÒ vËt chÊt. Lu Quang Vò ®· ®¶m b¶o ®îc tÝnh tù nhiªn. s¸ng suèt. kh«ng d¸m vµ còng kh«ng ®îc sèng lµ b¶n th©n m×nh. §Æc biÖt. C©u hái: C¶m nhËn kh¸i qu¸t cña anh chÞ sau khi ®äc. chØ thÝch hëng thô ®Õn nçi trë nªn phµm phu. III. rong vë kÞch nãi chung vµ ®o¹n kÕt nãi riªng. hîp lÝ cña t¸c phÈm. vë kÞch cßn ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò còng kh«ng kÐm phÇn bøc xóc. th« thiÓn. Víi tÊt c¶ nh÷ng ý nghÜa ®ã. giµu lßng tù träng. Thø hai. Ngoµi ra. C¸i chÕt cña cu TÞ cã ý nghÜa ®Èy nhanh diÔn biÕn kÞch ®i ®Õn chç "më nót". Lu Quang Vò muèn gãp phÇn phª ph¸n mét sè biÓu hiÖn tiªu cùc trong lèi sèng lóc bÊy giê: Thø nhÊt.GV ®Þnh híng cho HS tù tæng kÕt. ®ã lµ t×nh tr¹ng con ngêi ph¶i sèng gi¶. lÊy cí t©m hån lµ quý. kh«ng phÊn ®Êu v× h¹nh phóc toµn vÑn. Qua quyÕt ®Þnh nµy. §Êy lµ nguy c¬ ®Èy con ngêi ®Õn chç bÞ tha hãa do danh vµ lîi. ®o¹n 116 . chóng ta cµng thÊy Tr¬ng Ba lµ con ngêi nh©n hËu.hiÓu ®o¹n trÝch khiÕn Hån Tr¬ng Ba ®i ®Õn quyÕt ®Þnh døt kho¸t. ®ã lµ con ngêi ý thøc ®îc ý nghÜa cña cuéc sèng. C¶ hai quan niÖm. c¸ch sèng trªn ®Òu cùc ®oan.Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt . Tæng kÕt Kh«ng chÝ cã ý nghÜa triÕt lÝ vÒ nh©n sinh. ®¸ng phª ph¸n. Dùng t¶ qu¸ tr×nh ®i ®Õn quyÕt ®Þnh døt kho¸t cña nh©n vËt Hån Tr¬ng Ba. vÒ h¹nh phóc con ngêi. ®êi sèng tinh thÇn lµ ®¸ng träng mµ ch¼ng ch¨m lo thÝch ®¸ng ®Õn sinh ho¹t vËt chÊt.

Néi dung cÇn ®¹t I. ®äc v¨n: vÒ mét sè mÆt cña vèn v¨n hãa truyÒn thèng (TrÝch §Õn hiÖn ®¹i tõ truyÒn thèng) TrÇn §×nh Hîu A. t tëng cã gi¸ trÞ: §Õn hiÖn ®¹i tõ truyÒn thèng (1994). n¨m b¾t vµ xö lÝ th«ng tin trong nh÷ng v¨n b¶n khoa häc. C¸c bµi gi¶ng vÒ t tëng ph¬ng §«ng (2001).N©ng cao kÜ n¨ng ®äc. d.ThiÕt kÕ bµi häc c. t tëng ViÖt Nam. ¤ng ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ v¨n hãa.trÝch rÊt tiªu biÓu cho phong c¸ch viÕt kÞch cña Lu Quang Vò. T¸c gi¶ TrÇn §×nh Hîu (1927.Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×m hiÓu chung .1995) lµ mét chuyªn gia vÒ c¸c vÊn ®Ò v¨n hãa. th¶o luËn. .GV nhËn xÐt vµ dïng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ c«ng tr×nh §Õn hiÖn ®¹i tõ truyÒn thèng cña t¸c gi¶ TrÇn §×nh Hùu.TiÕn tr×nh d¹y häc .SGK. T×m hiÓu chung 1. chÝnh luËn. .… 2. c¸ch thøc tiÕn hµnh §äc s¸ng t¹o.GV yªu cÇu 1 HS ®äc TiÓu dÉn vµ tãm t¾t nh÷ng ý chÝnh. SGV . Môc tiªu bµi häc . T¸c phÈm §Õn hiÖn ®¹i tõ truyÒn thèng cña PGS TrÇn §×nh Hùu lµ mét c«ng tr×nh 117 .N¾m ®îc nh÷ng luËn ®iÓm chñ yÕu cña bµi viÕt vµ liªn hÖ víi thùc tª ®Ó hiÓu râ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña vèn v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam.KiÓm tra bµi cò . Nho gi¸o vµ v¨n häc ViÖt Nam trung cËn ®¹i (1995). gîi ý tr¶ lêi c©u hái. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn . B.

KiÕn thøc bæ sung KiÕn thøc bæ sung Theo Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt. ta thêng nãi: v¨n hãa ¨n (Èm thùc). nhÊt lµ ë ý thøc hÖ. phÇn II vµ toµn bé phÇn III) thuéc c«ng tr×nh VÒ mét sè mÆt cña vèn v¨n hãa truyÒn thèng. T¸c gi¶ 118 . ®¸nh gi¸ cña v¨n hãa ViÖt khoa häc ®èi víi nh÷ng ®Æc ®iÓm Nam?). v¨n hãa cång chiªng. Tinh thÇn chung cña bµi viÕt lµ ®Æc ®iÓm næi bËt tiÕn hµnh mét sù ph©n tÝch. ë phong tôc. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®o¹n nhËn chung vÒ ®o¹n trÝch.hiÓu v¨n b¶n 1. Theo TrÇn §×nh Hùu.hiÓu v¨n b¶n. "h×nh thøc ®Æc trng hay biÓu hiÖn tËp trung. ngêi viÕt ®· tho¸t khái tá th¸i ®é ca ngîi. chøc ®äc. §äc.… Ngµy nay. c¸ch suy nghÜ. hoÆc chª bai bai hay ph©n tÝch ®¬n gi¶n thêng thÊy khi tiÕp cËn vÊn khoa häc ®èi víi nh÷ng ®Ò. trÝch (GV gîi ý: t¸c gi¶ Trong bµi. ë b¶ng gi¸ trÞ". biÓu hiÖn ë lèi sèng. ë v¨n häc nghÖ thuËt. vïng ®Ëm ®Æc cña nÒn v¨n hãa l¹i n»m ë ®êi sèng tinh thÇn.… th× dã ®Òu lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ con ngêi ®· s¸ng t¹o ra qua trêng k× lÞch sö. v¨n hãa lµ "tæng thÓ nãi chung nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do con ngêi s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh lÞch sö". v¨n hãa ®äc. næi bËt cña v¨n hãa ViÖt Nam. tËp qu¸n. v¨n hãa øng xö. chª th¸i ®é hoÆc ngîi ca.nghiªn cøu v¨n hãa cã ý nghÜa. HS ®äc vµ nªu c¶m 1. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. VÒ mét sè mÆt cña vèn v¨n hãa truyÒn thèng ®îc trÝch ë phÇn VÒ vÊn ®Ò t×m ®Æc s¾c v¨n hãa d©n téc (môc 5. v¨n hãa mÆc. sù a thÝch. V¨n hãa kh«ng cã s½n trong tù nhiªn mµ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng g× con ngêi s¸ng t¹o (v¨n hãa lóa níc.

. ."ý thøc vÒ c¸ nh©n vµ së h÷u kh«ng ph¸t triÓn cao". kh«ng mong g× cao xa."Kh«ng ca tông trÝ tuÖ mµ ca tông sù kh«n khÐo"."Coi träng hiÖn thÕ trÇn tôc h¬n thÕ giíi bªn kia". sèng thanh nhµn. h¬n ngêi". nhËn xÐt vµ chèt l¹i nh÷ng ý c¬ b¶n. . + Quan niÖm sèng. thong th¶. + Quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp: . . t×nh nghÜa". quan niÖm vÒ lÝ tëng: ."Trong t©m trÝ nh©n d©n thêng cã ThÇn vµ Bôt mµ kh«ng cã Tiªn". 2. . k× 119 ."Kh«ng h¸o høc c¸i tr¸ng lÖ huy hoµng. an c l¹c nghiÖp ®Ó lµm ¨n cho no ®ñ. l¹c hËu. GV nªu vÊn ®Ò cho HS t×m hiÓu: vÒ quan niÖm sèng.2. . kh¸ch quan ®Ó tr×nh bµy c¸c luËn ®iÓm cña m×nh."C¸i ®Ñp võa ý lµ xinh. . "kh«ng chuéng trÝ mµ còng kh«ng chuéng dòng". kÐm ph¸t triÓn hiÖn thêi. "d©n téc chèng ngo¹i x©m liªn tôc nhng kh«ng thîng vâ". kh¸c thêng. quan niÖm vÒ lÝ tëng vµ c¸i ®Ñp trong v¨n hãa ViÖt Nam. vÒ c¸i ®Ñp. ®· sö dông giäng v¨n ®iÒm tÜnh. quan niÖm vÒ lÝ tëng. Quan niÖm sèng. Ngêi ®äc chØ cã thÓ nhËn ra ®îc nguån c¶m høng thËt sù cña t¸c gi¶ nÕu hiÓu c¸i ®Ých xa mµ «ng híng ®Õn: gãp phÇn x©y dùng mét chiÕn lîc ph¸t triÓn míi cho ®Êt níc tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn.GV tæng hîp c¸c ý kiÕn. . cã ®«ng con nhiÒu ch¸u"."Con ngêi ®îc a chuéng lµ con ngêi hiÒn lµnh. kh«ng qu¸ sî h·i c¸i chÕt"."Mong íc th¸i b×nh. "nhng còng kh«ng b¸m lÊy hiÖn thÕ. lµ khÐo"."Yªn phËn thñ thêng. . kh«ng say mª c¸i huyÒn ¶o.HS ®äc kÜ phÇn ®Çu bµi viÕt vµ t×m hiÓu theo gîi ý cña GV.

trao ®æi. Sau khi nªu nh÷ng ®iÓm "kh«ng ®Æc s¾c" cña v¨n hãa ViÖt Nam 120 . kh¸c thêng. cßn cã "sù dung hîp cña c¸i vèn cã. Tãm l¹i: quan niªm trªn ®©y thÓ hiÖn "v¨n hãa cña d©n n«ng nghiÖp ®Þnh c. h¬n ngêi.GV nhËn xÐt vµ kh¾c s©u mét sè ý. dung hßa". v¨n hãa Nho gi¸o" "tõ ngoµi du nhËp vµo nhng ®Òu ®Ó l¹i dÊu Ên s©u s¾c trong b¶n s¾c d©n téc". §ã cßn lµ "kÕt qu¶ cña ý thøc l©u ®êi vÒ sù nhá yÕu. vÜ. linh ho¹t. kh«ng mong g× cao xa.3. cña v¨n hãa PhËt gi¸o. thanh lÞch."TÊt c¶ ®Òu híng vµo c¸i ®Ñp dÞu dµng. Mµu s¾c chuéng c¸i dÞu dµng. duyªn d¸ng vµ cã quy m« võa ph¶i". thanh lÞch. + ThÕ m¹nh cña v¨n hãa truyÒn thèng lµ t¹o ra mét cuéc sèng thiÕt thùc.thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ. nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh. + H¹n chÕ cña nÒn v¨n hãa truyÒn thèng lµ kh«ng cã kh¸t väng vµ s¸ng t¹o lín trong cuéc sèng. ®¬n vÞ cña tæ chøc x· héi lµ lµng". b×nh æn. lµnh m¹nh víi nh÷ng vÎ ®Ñp dÞu dµng. .HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. Vµ sau hÕt. nhiÒu bÊt tr¾c" cña hä trong cuéc sèng. + §Æc ®iÓm næi bËt cña s¸ng t¹o v¨n hãa ViÖt Nam lµ: "thiÕt thùc. 3. t×nh nghÜa. kh«ng cã nhu cÇu lu chuyÓn. . tÕ bµo cña x· héi n«ng nghiÖp lµ hé tiÓu n«ng. GV nªu vÊn ®Ò cho HS th¶o luËn: + Trong bµi viÕt. §Æc ®iÓm næi bËt cña nÒn v¨n hãa ViÖt Nam. kh«ng cã sù kÝch thÝch cña ®« thÞ. ghÐt c¸i sÆc sì". t¸c gi¶ TrÇn §×nh Hùu ®· xem ®Æc ®iÓm næi bËt nhÊt cña s¸ng t¹o v¨n hãa ViÖt Nam lµ g×? + Theo anh (chÞ) v¨n hãa truyÒn thèng cã thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ g×? . vÒ thùc tÕ nhiÒu khã kh¨n. trÝ tuÖ kh«ng ®îc ®Ò cao. sèng cã v¨n hãa trªn mét c¸i nÒn nh©n b¶n. thanh nh·.

quan niÖm sèng riªng. quan niÖm sèng lµ yÕu tè then chèt. T¸c gi¶ ®· cã mét quan niÖm toµn diÖn vÒ v¨n hãa vµ triÓn khai c«ng viÖc nghiªn cøu cña m×nh dùa vµo viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ kh¸ch quan chø kh«ng ph¶i vµo c¸c "tri thøc tiªn nghiÖm". t¸c gi¶ hoµn toµn cã c¬ së ®Ó kh¼ng ®Þnh: ngêi ViÖt Nam cã nÒn v¨n hãa riªng. Hãa ra. t¸c gi¶ l¹i kh¼ng ®Þnh: "ngêi ViÖt Nam cã nÒn v¨n hãa cña m×nh" (kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc "khen"). "kh«ng ®Æc s¾c" ë mét vµi ®iÓm thêng hay ®îc ngêi ta nh¾c tíi kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã g×. ViÖc lµm cña t¸c gi¶ hµm chøa mét gîi ý vÒ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu vÊn ®Ò b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc. H¬n n÷a. Khi quan s¸t thÊy ngêi ViÖt Nam cã lèi sèng riªng. viÖc ®i t×m c¸i riªng cña v¨n hãa ViÖt Nam kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc cè chøng minh d©n téc ViÖt Nam kh«ng thua kÐm c¸c d©n téc kh¸c ë nh÷ng ®iÓm mµ thÕ giíi ®· thõa nhËn lµ rÊt næi bËt ë c¸c d©n téc Êy. t¸c gi¶ quan niÖm v¨n hãa lµ sù tæng hßa cña nhiÒu yÕu tè.(kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc "chª"). + Nh÷ng t«n gi¸o nµo + Nh÷ng t«n gi¸o cã ¶nh hëng m¹nh 121 . C¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ kh«ng hÒ m©u thuÉn. 4. T¸c gi¶ chØ ra nh÷ng ®iÓm "kh«ng ®Æc s¾c" cña v¨n hãa ViÖt Nam lµ trªn tinh thÇn Êy. Nç lùc chøng minh nh vËy lµ mét nç lùc v« väng. T«n gi¸o vµ v¨n hãa truyÒn HS th¶o luËn: thèng ViÖt Nam. trong ®ã lèi sèng. B¬ëi theo t¸c gi¶ quan niÖm. GV nªu vÊn ®Ò cho 4.

b×nh æn. lÞch sö chøng minh lµ d©n téc ViÖt Nam cã b¶n lÜnh". . GV nªu vÊn ®Ò cho HS th¶o luËn: + Con ®êng h×nh thµnh b¶n s¾c d©n téc cña v¨n hãa ViÖt Nam.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. Kh¸i niÖm "t¹o t¸c" ë ®©y lµ kh¸i niÖm cã tÝnh chÊt quy íc. "NÒn v¨n hãa t¬ng lai" cña ViÖt Nam lµ g×? . VÒ mÆt ®ã.cã ¶nh hëng m¹nh ®Õn v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam? + Ngêi ViÖt Nam ®· tiÕp nhËn t tëng cña c¸c t«n gi¸o nµy theo híng nµo ®Ó t¹o nªn b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc? . gi¸o ®iÒu kh¾c nghiÖt". Kh¸i niÖm "®ång hãa" võa chØ vÞ 122 . PGS TrÇn §×nh Hùu kh¼ng ®Þnh: "Con ®êng h×nh thµnh b¶n s¾c d©n téc cña v¨n hãa kh«ng chØ tr«ng cËy vµo sù t¹o t¸c cña chÝnh d©n téc ®ã mµ cßn tr«ng cËy vµo kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh. 5. mµ Nho gi¸o còng kh«ng ®îc tiÕp nhËn ë khÝa c¹nh nghi lÔ tñn mñn. . theo t¸c gi¶ lµ g×? + Tõ nh÷ng gîi ý cña t¸c gi¶ trong bµi viÕt. theo anh (chÞ). thanh lÞch. Con ®êng h×nh thµnh b¶n s¾c d©n téc cña v¨n hãa ViÖt Nam.GV nhËn xÐt vµ kh¾c s©u mét sè ý.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. chØ nh÷ng s¸ng t¹o lín. nh÷ng s¸ng t¹o mµ kh«ng d©n téc nµo cã hoÆc cã mµ kh«ng ®¹t ®îc ®Õn tÇm vãc k× vÜ. cÇu gi¶i tho¸t.GV nhËn xÐt vµ kh¾c s©u mét sè ý. + §Ó t¹o nªn b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc. ngêi ViÖt Nam ®· tiÕp nhËn t tëng cña c¸c t«n gi¸o nµy theo híng: " PhËt gi¸o kh«ng ®îc tiÕp nhËn ë khÝa c¹nh trÝ tuÖ. g©y ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn xung quanh. kh¶ n¨ng ®ång hãa nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa bªn ngoµi. 5. sèng cã v¨n hãa trªn mét c¸i nÒn nh©n b¶n. ®Õn v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam lµ: PhËt gi¸o vµ Nho gi¸o (PhËt gi¸o vµ Nho gi¸o tuy tõ ngoµi du nhËp vµo nhng ®Òu ®Ó l¹i dÊu Ên s©u s¾c trong b¶n s¾c d©n téc). lµnh m¹nh víi nh÷ng vÎ ®Ñp dÞu dµng. t×nh nghÜa. nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh. Ngêi ViÖt tiÕp nhËn t«n gi¸o ®Ó t¹o ra mét cuéc sèng thiÕt thùc. t¹o thµnh nh÷ng mÉu mùc ®¸ng häc tËp. Trong lêi kÕt cña ®o¹n trÝch.

®èi chiÕu víi "khu«n mÆt" v¨n hãa cña c¸c d©n téc kh¸c.GV nhËn xÐt vµ kh¾c thÕ tån t¹i nghiªng vÒ phÝa tiÕp nhËn nh÷ng ¶nh hëng tõ bªn ngoµi. GV nªu vÊn ®Ò cho HS th¶o luËn: + Qua bµi viÕt nµy. ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc + Trong bèi c¶nh thêi ®¹i ngµy nay. Gi÷a hai vÊn ®Ò hiÓu m×nh vµ hiÓu ngêi cã mèi quan hÖ t¬ng hç. khi kh¸i qu¸t b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam. 6. Nh vËy. nh÷ng ¶nh hëng lan ®Õn tõ c¸c nguån v¨n minh. Víi kh¸i niÖm nµy.mét kh¶ n¨ng cho phÐp ta biÕn nh÷ng c¸i ngo¹i lai thµnh c¸i cña m×nh. .HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. Cha bao giê d©n täc ta cã c¬ héi thuËn lîi nh thÕ ®Ó x¸c ®Þnh "ch©n diÖn môc" cña m×nh qua hµnh ®éng so s¸nh. mét tæng thÓ míi. ngêi ta muèn nhÊn m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng "chung sèng hßa b×nh" cña nhiÒu yÕu tè tiÕp thu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i ®Ó lµm giµu cho v¨n hãa d©n téc.6. Kh¸i niÖm "dung hîp" võa cã nh÷ng mÆt gÇn gòi víi kh¸i niÖm "®ång hãa" võa cã ®iÓm kh¸c. cã thÓ hµi hßa ®îc víi nhau trong mét hÖ thèng. v¨n hãa lín. cã hßa nhËp mµ kh«ng hßa tan. t¸c gi¶ kh«ng hÒ r¬i vµo th¸i ®é tù ti hay miÖt thÞ d©n téc. võa chØ kh¶ n¨ng tiÕp thu chñ ®éng cña chñ thÓ tiÕp nhËn. trªn c¬ së g¹n läc vµ thu gi÷. Vµ "NÒn v¨n hãa t¬ng lai" cña ViÖt Nam sÏ lµ mét nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. viÖc t×m hiÓu b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc trë thµnh mét nhu cÇu tù nhiªn. theo anh (chÞ) viÖc t×m hiÓu truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc cã ý nghÜa g× trong ®êi sèng hiÖn nay cña céng ®ång nãi chung vµ mçi c¸ nh©n nãi riªng? . + T×m hiÓu b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc rÊt cã ý nghÜa ®èi víi viÖc x©y 123 .

khoa häc vµ tÝnh trÝ tuÖ. cã lîi chung cho viÖc x©y dùng mét thÕ giíi hßa b×nh.S¸ch gi¸o khoa.N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm cña ng«n ng÷ dùng trong c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh ®Ó ph©n biÖt víi c¸c phong c¸ch ng«n ng÷ kh¸c : chÝnh luËn khoa häc vµ nghÖ thuËt. B. . kh«ng thÓ ¸p dông nh÷ng m« h×nh cøng nh¾c hay lao vµo chøng minh cho ®îc c¸i k«ng thua kÐm cña d©n téc m×nh so víi d©n téc kh¸c trªn mét sè ®iÓm cô thÓ. TiÕng viÖt: Phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh A.ThiÕt kÕ bµi häc. TiÕp cËn vÊn ®Ò b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam ph¶i cã mét con ®êng riªng. æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. dùng mét chiÕn lîc ph¸t triÓn míi cho ®Êt níc. 124 . kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm dÇn thµnh cè h÷u ®Ó tù tin ®i lªn. III. c¸i ®Ñ cña d©n téc ®Ó "gãp mÆt" cïng n¨m ch©u.GV tæ chøc cho HS tæng hîp l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®· t×m hiÓu. biªn b¶n.. Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc tæng kÕt .Môc tiªu bµi häc . .Cã kü n¨ng hoµn chØnh v¨n b¶n theo mÉu in s½n cña nhµ níc. + T×m hiÓu b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc g¾n liÒn víi viÖc qu¶ng b¸ c¸i hay. s¸ch gi¸o viªn . linh ho¹t. trªn tinh thÇn lµm sao ph¸t huy ®îc tèi ®a mÆt m¹nh vèn cã... thóc ®Èy mét sù giao lu lµnh m¹nh. Bµi viÕt thÓ hiÖn rã tÝnh kh¸ch quan. ph¬ng tiÖn d¹y häc . ph©n tÝch. Tæng kÕt Bµi viÕt cña PGS TrÇn §×nh Hùu cho thÊy: nÒn v¨n hãa ViÖt Nam tuy kh«ng ®å sé nhng vÉn cã nÐt riªng mµ tinh thÇn c¬ b¶n lµ: "thiÕt thùc. hoÆc cã thÓ tù so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n th«ng dông nh : ®¬n tõ. tõ ®ã viÕt phÇn tæng kÕt ng¾n gän. khi cÇn thiÕt. dung hßa".s©u mét sè ý.

D. + Mçi lo¹i v¨n b¶n thuéc ph¹m vi. GÇn víi nghÞ ®Þnh lµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña c¸c c¬ quan Nhµ níc (hoÆc tæ chøc chÝnh trÞ. b) §iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c v¨n b¶n trªn lµ g×? Néi dung cÇn ®¹t I. biªn b¶n. chøng chØ. Ph¬ng ph¸p d¹y häc Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp gîi t×m . 125 . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè v¨n b¶n GV lÇn lît chØ ®Þnh tõng HS ®äc to c¸c v¨n b¶n trong SGK. giÊy khai sinh. lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh hµnh chÝnh.… + V¨n b¶n 3 lµ ®¬n cña mét c«ng d©n göi mét c¬ quan Nhµ níc hay do Nhµ níc qu¶n lÝ (§¬n xin häc nghÒ). Ng«n ng÷ hµnh chÝnh lµ g×? 1. nghÞ quyÕt. trao ®æi th¶o luËn.t¹m thêi). sau ®ã nªu c©u hái t×m hiÓu: a) KÓ thªm c¸c v¨n b¶n cïng lo¹i víi c¸c v¨n b¶n trªn. b¸o c¸o.… b) §iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c v¨n b¶n: + Gièng nhau: C¸c v¨n b¶n ®Òu cã tÝnh ph¸p lÝ. th«ng c¸o.C. GÇn víi ®¬n lµ c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nh: b¶n khai. quyÕt ®Þnh.… + V¨n b¶n 2 lµ giÊy chøng nhËn cña thñ trëng mét c¬ quan Nhµ níc (GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp THPT. x· héi) nh: th«ng t. Bµi míi. KiÓm tra bµi cò 2. vÊn ®¸p . T×m hiÓu v¨n b¶n a) C¸c v¨n b¶n cïng lo¹i víi 3 v¨n b¶n trªn: + V¨n b¶n 1 lµ nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (Ban hµnh ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ). c«ng vô. chØ thÞ. GÇn víi giÊy chøng nhËn lµ c¸c lo¹i b¨n b¶n nh: v¨n b»ng. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. ph¸p lÖnh.

kÕt cÊu: C¸c v¨n b¶n ®Òu ®îc tr×nh bµy thèng nhÊt. ®Þa ®iÓm.Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc t×m hiÓu ng«n ng÷ hµnh chÝnh trong v¨n b¶n hµnh chÝnh GV yªu cÇu HS t×m hiÓu ng«n ng÷ ®îc sö dông trong c¸c v¨n b¶n: a) §Æc ®iÓm kÕt cÊu. ch÷. t¹i c«ng v¨n sè…. cã hiÖu lùc tõ ngµy…. viÕt hoa ®Çu dßng. Mçi ý quan träng thêng ®îc t¸ch ra vµ xuèng dßng. xin cam ®oan… + VÒ c©u v¨n: cã nh÷ng v¨n b¶n tuy dµi nhng chØ lµ kÕt cÊu cña mét c©u (ChÝnh phñ c¨n cø…. . . Ngoµi ra. ®îc sù ñy nhiÖm cña…. 2.…).PhÇn ®Çu: c¸c tiªu môc cña v¨n b¶n.PhÇn cuèi: c¸c thñ tôc cÇn thiÕt (thêi gian. + VÒ tõ ng÷: V¨n b¶n hµnh chÝnh sö dông nh÷ng tõ ng÷ toµn d©n mét c¸ch chÝnh x¸c.…). Mçi c©u. 2. C¸c HS kh¸c cã thÓ nhËn xÐt. chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh. Ng«n ng÷ hµnh chÝnh kh«ng ph¶i lµ ng«n ng÷ biÓu c¶m nªn c¸c tõ ng÷ 126 .PhÇn chÝnh: néi dung v¨n b¶n. cã mét líp tõ ng÷ hµnh chÝnh ®îc sö dông víi tÇn sè cao (c¨n cø…. QuyÕt ®Þnh: ®iÒu 1. ®èi tîng thùc hiÖn kh¸c nhau. quyÒn h¹n kh¸c nhau. con sè dÊu chÊm dÊu ph¶y ®Òu ph¶i chÝnh x¸c ®Ó khái g©y phiÒn phøc vÒ sau.HS lµm viÖc c¸ nh©n (kh¶o s¸t c¸c v¨n b¶n) vµ tr×nh bµy tríc líp. tr×nh bµy. 3. chÞu quyÕt ®Þnh. Mçi v¨n b¶n thêng gåm 3 phÇn theo mét khu«n mÉu nhÊt ®Þnh: . bæ sung (nÕu cÇn). . Ng«n ng÷ hµnh chÝnh trong v¨n b¶n hµnh chÝnh + VÒ tr×nh bµy. nay quyÕt ®Þnh. v¨n b¶n hµnh chÝnh cÇn chÝnh x¸c bëi v× ®a sè ®Òu cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ. VD: T«i tªn lµ:… Sinh ngµy:… N¬i sinh:… Nh×n chung. b) §Æc ®iÓm tõ ng÷. c©u v¨n. ch÷ kÝ.

… Bµi tËp 2: Nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu: + Tr×nh bµy v¨n b¶n: 3 phÇn . Trªn c¬ së néi dung bµi häc. GiÊy khai sinh. tªn quyÕt ®Þnh. 127 . Ho¹t ®éng 4: Tæ chøc luyÖn tËp Bµi tËp 1: H·y kÓ tªn mét sè lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng liªn quan ®Õn c«ng viÖc häc tËp trong nhµ trêng cña anh (chÞ) GV gîi ý. II. Ng«n ng÷ hµnh chÝnh lµ g×? Ng«n ng÷ hµnh chÝnh lµ ng«n ng÷ dïng trong c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh ®Ó giao tiÕp trong ph¹m vi c¸c c¬ quan Nhµ níc hay c¸c tæ chøc chÝnh trÞ. c©u v¨n cña v¨n b¶n hµnh chÝnh (lîc trÝch. S¬ yÕu lÝ lÞch. vÒ tõ ng÷. GiÊp mêi häp. tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh.PhÇn cuèi: ngêi kÝ (kÝ tªn ®ãng dÊu). sè quyÕt ®Þnh. Bµi tËp 2: H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tr×nh bµy v¨n b¶n. B¶n cam kÕt…. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Mét sè lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng liªn quan ®Õn c«ng viÖc häc tËp trong nhµ trêng: §¬n xin nghØ häc. 3. ®iÒu 3… . ngµy… th¸ng… n¨m….SGK).Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc t×m hiÓu kh¸i niÖm phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh Tõ viÖc t×m hiÓu c¸c v¨n b¶n trªn. x· héi (gäi chung lµ c¬ quan). . n¬i nhËn. GiÊy chøng nhËn tróng tuyÓn vµo líp 10. v¨n b¶n hµnh chÝnh cÇn sù trang träng nªn thêng sö dông nh÷ng tõ H¸nViÖt. Häc b¹. Biªn b¶n sinh ho¹t líp.PhÇn chÝnh: Bé trëng… c¨n cø… theo ®Ò nghÞ… quyÕt ®Þnh: ®iÒu 1…. GV gîi ý ®Ó HS ph©n tÝch. ®iÒu 2…. biÓu c¶m h¹n chÕ sö dông. hay gi÷a nh÷ng ngêi d©n víi nhau trªn c¬ së ph¸p lÝ. hoÆc gi÷a c¬ quan víi ngêi d©n vµ gi÷a ngêi d©n víi c¬ quan. B»ng tèt nghiÖp THCS. tæ chøc cho HS c¸c nhãm thi xem nhãm nµo kÓ ®îc nhiÒu vµ ®óng. GV híng dÉn HS rót ra kh¸i niÖm phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh. GiÊy chøng nhËn.PhÇn ®Çu gåm: tªn hiÖu níc. §¬n xin vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Tuy nhiªn.

kiÓm tra bµi cò . TiÕng viÖt: Phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh (TiÕp theo) I.KiÓm tra: + KiÓm tra bµi Phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh (tiÕt häc tríc) hoÆc kiÓm tra tæng hîp kiÕn thøc vÒ ®Æc trng c¸c phong c¸ch ng«n ng÷ ®· häc.+ Tõ ng÷: dïng nh÷ng tõ ng÷ hµnh chÝnh (quyÕt ®Þnh vÒ viÖc…. chuÈn bÞ c¸c ng÷ liÖu ®Ó tr×nh chiÕu trªn m¸y cho HS quan s¸t (nÕu cã).HS nghiªn cøu tríc nh÷ng vÝ dô ë phÇn bµi häc vµ c¸c bµi tËp ë phÇn luyÖn tËp trong SGK. + KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ.… + C©u: sö dông c©u v¨n hµnh chÝnh (toµn bé phÇn néi dung chØ cã mét c©u). II. . §Æc trng cña phong c¸ch ng«n chøc t×m hiÓu ®Æc ng÷ hµnh chÝnh trng cña phong c¸ch 1. quy ®Þnh trong chØ thÞ. . theo ®Ò nghÞ cña. æn ®Þnh líp.æn ®Þnh nÒ nÕp.… quyÕt ®Þnh. c¨n cø nghÞ ®Þnh….GV su tÇm thªm mét sè v¨n b¶n hµnh chÝnh.chuÈn bÞ . III.Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ II. quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc.tiÕn tr×nh lªn líp a. chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh. TÝnh khu«n mÉu ng«n ng÷ hµnh TÝnh khu«n mÉu thÓ hiÖn ë kÕt cÊu chÝnh 3 phÇn thèng nhÊt: 128 . Môc tiªu cÇn ®¹t Xem tiÕt häc tríc. . ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh.

dÊu nh÷ng ®iÓm nµo? NÕu phÈy. mçi c©u x¸c cña v¨n b¶n hµnh chØ cã mét ý. kª khai th× phÇn cuèi nhÊt thiÕt ph¶i cã ch÷ kÝ. l¹i mét sè néi dung. GV yªu cÇu HS ®äc a) PhÇn më ®Çu gåm: l¹i c¸c v¨n b¶n ë tiÕt + Quèc hiÖu vµ tiªu ng÷. tõ khÈu ng÷. ®æi.… kh«ng ®¶m b¶o tÝnh + V¨n b¶n hµnh chÝnh kh«ng ®îc minh x¸c th× ®iÒu g× dïng tõ ®Þa ph¬ng. + Ch÷ kÝ vµ dÊu (nÕu cã thÈm quyÒn).môc tiªu v¨n b¶n. hä tªn ®Çy ®ñ cña ngêi lµm ®¬n hoÆc k khai. . V¨n b¶n hµnh chÝnh cÇn ®¶m b¶o tÝnh minh x¸c bëi v× v¨n b¶n ®îc viÕt ra chñ yÕu ®Ó thùc thi. TÝnh chÝnh x¸c vÒ ng«n chÝnh thÓ hiÖn ë tõ ®ßi hái ®Õn tõng dÊu chÊm. GV ®Æt c©u hái ®Ó 2. ngµy th¸ng. thêi gian (nÕu cha ®Æt ë phÇn ®Çu). 2. + KÕt cÊu 3 phÇn cã thÓ "xª dÞch" mét vµi ®iÓm nhá tïy thuéc vµo nh÷ng lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. c¸c v¨n b¶n ®ã. 129 . sÏ x¶y ra? kh«ng dïng c¸c biÖn ph¸p tu tõ hoÆc . thêi gian ban hµnh v¨n . lu ý c) PhÇn cuèi: HS mét sè vÊn ®Ò. song nh×n chung ®Òu mang tÝnh khu«n mÉu thèng nhÊt. TÝnh minh x¸c HS th¶o luËn: TÝnh minh x¸c thÓ hiÖn ë: C©u hái: TÝnh minh + Mçi tõ chØ cã mét nghÜa. + §Þa ®iÓm. thay biÓu ý kiÕn.GV nhËn xÐt vµ kh¾c Chó ý: s©u mét sè ý c¬ b¶n. häc tríc vµ ph©n tÝch + Tªn c¬ quan.HS lµm viÖc c¸ nh©n b¶n. Ng«n tõ chÝnh lµ "chøng tÝch ph¸p lÝ". + §Þa ®iÓm. kh«ng xãa bá. tæ chøc ban hµnh tÝnh khu«n mÉu cña v¨n b¶n. ch÷ kÝ.GV nhËn xÐt vµ chèt b) PhÇn chÝnh: néi dung v¨n b¶n. Chó ý: + NÕu lµ ®¬n tõ.1.HS th¶o luËn vµ ph¸t lèi biÓu ®¹t hµm ý. vµ tr×nh bµy tríc líp. söa ch÷a. . con sè. + Tªn v¨n b¶n.

+ C¸c tõ ng÷ biÓu c¶m nÕu dïng còng chØ mang tÝnh íc lÖ. VD: kÝnh chuyÓn.GV nhËn xÐt vµ kh¾c s©u mét sè ý c¬ b¶n. ph¸t biÓu ý kiÕn.Néi dung bµi bµi häc ®Ó tr¶ lêi ®Çy häc. LuyÖn tËp . Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc luyÖn tËp Bµi tËp 1 vµ bµi tËp Bµi tËp 1 vµ bµi tËp 2: 2: Néi dung cÇn ®¹t: . khu«n mÉu.phÇn III. chÝnh x¸c. kÝnh mong. ®iÒu g× lµ quan träng. .… + Trong ®¬n tõ cña c¸ nh©n. bÖnh viÖn? . Trong x· héi vÉn cã hiÖn tîng m¹o ch÷ kÝ. ®Öm.HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. III. tr©n träng kÝnh mêi.3. hîp ®ång gi¶.… th× bÞ coi nh kh«ng hîp lÖ (kh«ng ph¶i cña m×nh).c¶m xóc cña ngêi viÕt hay x¸c nhËn cña cha mÑ. bÖnh viÖn cã gi¸ trÞ h¬n nh÷ng lêi tr×nh bµy cã c¶m xóc ®Ó ®îc th«ng c¶m. tªn. bæ sung (nÕu cÇn). ®ñ. ngêi ta chó träng ®Õn nh÷ng tõ ng÷ biÓu ý h¬n lµ c¸c tõ ng÷ biÓu c¶m. xem l¹i bµi. chøng minh th gi¶. hä.… 3. x¸c nhËn cña cha mÑ. GV ®Æt c©u hái ®Ó HS th¶o luËn: C©u hái: TÝnh c«ng vô thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong v¨n b¶n hµnh chÝnh? Trong ®¬n xin nghØ häc. . Bµi tËp 3 vµ bµi tËp Bµi tËp 3 vµ bµi tËp 4: 4: Bµi tËp thùc hµnh nªn Bµi tËp 3: HS cã thÓ chuÈn bÞ tríc Yªu cÇu cña biªn b¶n mét cuéc häp: 130 VD: NÕu v¨n b»ng mµ kh«ng chÝnh x¸c vÒ gµy sinh. TÝnh c«ng vô TÝnh c«ng vô thÓ hiÖn ë: + H¹n chÕ tèi ®a nh÷ng biÓu ®¹t t×nh c¶m c¸ nh©n. lµm dÊu gi¶ ®Ó lµm c¸c giÊy tê gi¶: b»ng gi¶. VD: trong ®¬n xin nghØ häc.GV yªu cÇu HS xem l¹i Xem l¹i môc 1. quª.HS lµm viÖc c¸ nh©n. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt.

GA. Nh÷ng trêng hîp ®îc coi lµ 131 . .Bíc ®Çu vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®ã vµo c«ng viÖc ph¸t biÓu tù do vÒ mét chñ ®Ò mµ c¸c em thÊy høng thó vµ cã mong muèn ®îc trao ®æi ý kiÕn víi ngêi nghe.ë nhµ. Ph¬ng tiÖn d¹y häc SGK.. Ph¸t biÓu tù do Lµm v¨n: A. + LÝ do xin gia nhËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. söa ch÷a (nÕu cÇn) chÝnh x¸c vÒ thêi gian.N¾m ®îc mét sè nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña ph¸t biÓu tù do. nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau so víi ph¸t biÓu theo chñ ®Ò). Näi dung cuéc häp cÇn ghi v¾n t¾t nhng râ rµng.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. chñ ®éng cña häc sinh. trªn c¬ së néi dung bµi häc ë líp. + KÝnh göi (§oµn cÊp trªn). tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nh÷ng t×nh Néi dung cÇn ®¹t I.Môc tiªu bµi häc . phiÕu häc tËp . Cã thÓ cho häc sinh th¶o luËn. T×m hiÓu vÒ ph¸t biÓu tù do 1. + Nh÷ng cam kÕt.. gîi cho häc sinh tëng tîng vµ luyÖn tËp c¸ch ph¸t biÓu tù do. + §Þa ®iÓm.Néi dung. CÇn khai th¸c tÝnh tÝch cùc. . HS cã thÓ ®iÒu chØnh.Cã nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ ph¸t biÓu tù do (kh¸i niÖm. thµnh phÇn. Bµi tËp 4: Yªu cÇu cña ®¬n xin gia nhËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: + Tiªu ®Ò. C. ngµy… th¸ng… n¨m… + Ngêi viÕt kÝ vµ ghi râ hä tªn. ®Þa ®iÓm. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: Bµi häc kÕt hîp lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh. Cuèi biªn b¶n cÇn cã ch÷ kÝ cña chñ täa vµ th kÝ cuéc häp. 2. B.

… Nhng cã lÏ kØ niÖm ®¸ng nhí nhÊt trong chuyÕn ®i Êy. mÆc dï kh«ng ®îc ph©n c«ng tham luËn nhng ngay sau khi nghe b¹n A ph¸t biÓu vÒ phong trµo "häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh". nh÷ng buæi biÓu diÔn. kØ niÖm nµo anh nhí nhÊt?". ph¸t biÓu tù do. b¹n häc sinh Êy ®· ph¸t biÓu mét c¸ch say sa. b¹n B ®· xin ph¸t biÓu vµ b¹n ®ãng gãp 132 . gÆp gì bµ con ViÖt KiÒu.huèng n¶y sinh ph¸t biÓu tù do.GV nªu yªu cÇu: H·y t×m mét vµi vÝ dô ë ®êi sèng quanh m×nh ®Ó chøng tá r»ng: trong thùc tÕ.… + Mét b¹n häc sinh khi ®îc c« gi¸o nªu vÊn ®Ò: "H·y ph¸t biÓu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ th¬ míi ViÖt Nam giai ®o¹n 30. nh÷ng ngêi níc ngoµi cã mÆt h«m Êy ®· ph¸t biÓu nh÷ng g×.HS dùa vµo phÇn gîi ý trong SGK ®Ó t×m vÝ dô. mét kh¸ch mêi (nh¹c sÜ) ®· ph¸t biÓu: "Cã rÊt nhiÒu kØ niÖm ®¸ng nhí trong chuyÕn ®i Êy: chôp ¶nh lu niÖm víi b¹n bÌ. nh÷ng c¶m nhËn vÒ th¬ t×nh.… + Trong buæi §¹i héi chi ®oµn. vÞ kh¸ch mêi ®· ph¸t biÓu rÊt say sa nh÷ng c¶m nhËn cña m×nh vÒ ®ªm biÓu diÔn Êy: nh¹c sÜ biÓu diÔn ra sao. theo nh÷ng chñ ®Ò ®Þnh s¾n. em chØ xin ph¸t biÓu vÒ m¶ng th¬ t×nh th«i ®îc kh«ng ¹".45" ®· gi¬ tay xin ý kiÕn: "Tha c«. + Trong buæi giao lu: "ch¸t víi 8X" cña ®µi truyÒn h×nh kÜ thuËt sè. v©ng. khi ®îc ngêi dÉn ch¬ng tr×nh gîi ý: "trong chuyÕn ®i ch©u ¢u. t«i nhí ra råi.GV nhËn xÐt vµ nªu thªm mét sè vÝ dô kh¸c. §îc sù ®ång ý cña c« gi¸o. . Vµ cø thÕ. nh÷ng bµi th¬ t×nh tiªu biÓu. . bµ con c¶m ®éng thÕ nµo. hµo høng (tuy cã phÇn h¬i lan man) vÒ m¶ng th¬ t×nh trong phong trµo th¬ míi: nh÷ng nhµ th¬ cã nhiÒu th¬ t×nh. 1. kh«ng ph¶i lóc nµo con ngêi còng chØ ph¸t biÓu nh÷ng ý kiÕn mµ m×nh ®· chuÈn bÞ kÜ cµng. ®ã lµ ®ªm biÓu diÔn cho bµ con ViÖt kiÒu ta ë Pa-ri… ".

rÊt bæ Ých. hiÓu m×nh vµ hiÓu ®êi h¬n. c) Ph¶i tù rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ nhanh chãnh t×m ý vµ s¾p xÕp ý. 3.HS dùa vµo vÝ dô vµ t×nh huèng nªu ra trong SGK ®Ó ph¸t biÓu. d) Nªn x©y dùng lêi ph¸t biÓu thµnh mét bµi hoµn chØnh. cµng kh«ng thÓ ®Õn mét c¸ch bÊt 133 . + Trong qu¸ tr×nh sèng. + "Con ngêi lµ tæng hßa c¸c mèi quan hÖ x· héi". 3. 2. b) Ph¶i b¸m ch¾c chñ ®Ò. Trªn ®©y lµ nh÷ng vÝ dô vÒ ph¸t biÓu tù do.GV nªu c©u hái tr¾c nghiÖm: Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t biÓu tù do thµnh c«ng? a) Kh«ng ®îc ph¸t biÓu vÒ nh÷ng g× m×nh kh«ng hiÓu biÕt vµ thÝch thó. say mª hoÆc do mäi ngêi yªu cÇu.GV nªu vÊn ®Ò: Tõ nh÷ng vÝ dô nªu trªn. ngoµi dù tÝnh nªn ngêi ph¸t biÓu kh«ng thÓ tøc thêi x©y dùng lêi ph¸t biÓu thµnh mét bµi hoµn chØnh cã sù chuÈn bÞ c«ng phu. thËm chÝ cßn h¬n c¶ bµi ph¸t biÓu chuÈn bÞ s½n cña b¹n A. anh (chÞ) h·y tr¶ lêi c©u hái: V× sao con ngêi lu«n cã nhu cÇu ®îc (hay ph¶i) ph¸t biÓu tù do? . ph¸t biÓu tù do lµ mét nhu cÇu (muèn ngêi kh¸c nghe m×nh nãi) ®ång thêi lµ mét yªu cÇu (ngêi kh¸c muèn ®îc nghe m×nh nãi). e) ChØ nªn tËp trung nhiÒu ý kiÕn rÊt hay. con ngêi sÏ hiÓu ngêi. Nhu cÇu ®îc (hay ph¶i) ph¸t biÓu tù do. cã thÝch thó míi nãi hay. + Ngêi ph¸t biÓu sÏ kh«ng thµnh c«ng nÕu ph¸t biÓu vÒ mét ®Ò tµi mµ m×nh kh«ng hiÓu biÕt vµ thÝch thó. hiÓu biÕt th× cã h¹n. + V× bÊt ngê. C¸ch ph¸t biÓu tù do + Ph¸t biÓu tù do lµ d¹ng ph¸t biÓu trong ®ã ngêi ph¸t biÓu tr×nh bµy víi mäi ngêi vÒ mét ®iÒu bÊt chît n¶y sinh do m×nh thÝch thó. Qua ph¸t biÓu tù do. con ngêi cã rÊt nhiÒu ®iÒu say mª (hay buéc ph¶i t×m hiÓu). Nhng høng thó kh«ng dÔ ®Õn. V× vËy. häc tËp vµ lµm viÖc. Tri thøc th× v« cïng mµ hiÓu biÕt cña mçi ngêi cã h¹n nªn chia sÎ vµ ®îc chia sÎ lµ ®iÒu vÉn thêng gÆp.2. kh«ng ®Ó bÞ xa ®Ò hoÆc l¹c ®Ò. V× cã hiÓu biÕt míi nãi ®óng. ngÉu nhiªn.

cö chØ cña ngêi nghe ®Ó cã sù ®iÒu chØnh kÞp thêi. s©u nh÷ng ®iÒu cÇn Bíc 2: KiÓm tra nhanh xem v× sao ghi nhí ë môc (3). + Ph¸t biÓu dï lµ tù do còng ph¶i cã ngêi nghe. Ngêi ph¸t biÓu ph¶i chän ®Ò tµi phï hîp. m×nh chän chñ ®Ò Êy (t©m ®¾c? ®. kh«ng cã c¸ch g× h¬n lµ say mª häc tËp. ®a ra nh÷ng 134 .… cña ngêi nghe ®Ó cã sù ®iÒu chØnh kÞp thêi.GV cã thÓ ®a môc 1. . chÝnh cña lêi ph¸t biÓu vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù hîp lÝ. ngê.Trªn c¬ së môc (3). t×m hiÓu. Ph¸t biÓu chØ thùc sù thµnh c«ng khi thùc sù híng tíi ngêi nghe. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn II.HS dùa vµo kinh nghiÖm b¶n th©n vµ nh÷ng ®iÒu t×m hiÓu trªn ®©y ®Ó cã nh÷ng lùa chän thÝch hîp. îc nhiÒu ngêi t¸n thµnh? chñ ®Ò míi HS cô thÓ hãa nh÷ng mÎ?. trong tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn. Muèn t¹o høng thó vµ cã vèn hiÓu biÕt. cã c¸ch nãi phï hîp víi ngêi nghe. DÜ nhiªn. LuyÖn tËp tËp 1. LuyÖn tËp t×nh huèng ph¸t (4) trong SGK vµo phÇn biÓu tù do (môc 4. sèng nhiÖt t×nh vµ say mª víi cuéc ®êi.SGK) luyÖn tËp ®Ó kh¾c Bíc 1: Chän chñ ®Ò cô thÓ. Thµnh c«ng cña ph¸t biÓu tù do chØ thùc sù cã ®îc khi høng thó cña ngêi nãi b¾t gÆp vµ céng hëng víi høng thó cña ngêi nghe.. Bíc 4: NghÜ c¸ch thu hót sù chó ý cña ngêi nghe (nhÊn m¹nh nh÷ng chç cã ý nghÜa quan träng. ®iÒu ®Æt ra ë môc Bíc 3: Ph¸c nhanh trong ãc nh÷ng ý (4). hay lµ tÊt c¶ nh÷ng lÝ do ®ã?). Trong qu¸ tr×nh ph¸t biÓu cÇn quan s¸t nÐt mÆt. cö chØ. Lu ý: ®äc kÜ phÇn ghi nhí.. kh«ng ngêi nghe nµo høng thó víi nh÷ng g× ®· lµm hä nhµm ch¸n trõ khi ®iÒu kh«ng míi ®îc ph¸t biÓu b»ng c¸ch nãi míi. chØ cã ph¬ng ¸n (d) lµ kh«ng lùa chän cßn l¹i ®Òu lµ nh÷ng c¸ch khiÕn ph¸t biÓu tù do thµnh c«ng. Nh vËy. g) Lu«n lu«n quan s¸t nÐt mÆt.vµo nh÷ng néi dung cã kh¶ n¨ng lµm cho ngêi nghe c¶m thÊy míi mÎ vµ thó vÞ.

cã søc g©y Ên tîng. GV cã thÓ chän mét chñ ®Ò bÊt ngê vµ khuyÕn khÝch nh÷ng häc sinh cã høng thó vµ hiÓu biÕt thùc hµnh.§ã ®· thËt sù lµ ph¸t biÓu tù do hay vÉn lµ ph¸t biÓu theo chñ ®Ò ®Þnh s½n? .2. thÓ iÖn sù hµo høng cña b¶n th©n qua ¸nh m¾t. th«ng tin míi. hÊp dÉn. lång néi dung ph¸t biÓu vµo nh÷ng c©u chuyÖn kÓ lÝ thó. GV híng dÉn HS thùc hiÖn c¸c bµi luyÖn tËp trong SGK.So víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho nh÷ng ý kiÕn ph¸t biÓu tù do th× lêi ph¸t biÓu cña b¶n th©n cã nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ g×? Lu ý: cÇn b¸n s¸t kh¸i niÖm. 3. giäng nãi.nªn hay kh«ng nªn? + Ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh mµ b¹n yªu thÝch? v. yªu thÝch vµ ph©n tÝch: . + Ghi l¹i lêi ph¸t biÓu tù do vÒ mét cuèn s¸ch ®ang ®îc giíi trÎ quan t©m. t¹o c¶m gi¸c gÇn gòi. PhÇn luyÖn tËp trong SGK + TiÕp tôc su tÇm nh÷ng lêi ph¸t biÓu tù do ®Æc s¾c (Bµi tËp 1).c¶ líp nghe vµ nhËn xÐt. nh÷ng yªu cÇu vµ c¸ch ph¸t biÓu tù do ®Ó ph©n tÝch. Thùc hµnh ph¸t biÓu tù do Cã thÓ chän mét trong c¸c ®Ò tµi sau: + Dßng nh¹c nµo ®ang ®îc giíi trÎ a thÝch? + Quan niÖm thÕ nµo vÒ "v¨n hãa game"? + T×nh yªu tuæi häc ®êng. ®iÖu bé. bÊt ngê. cã sù giao lu gi÷a ngêi nãi vµ ngêi nghe). 2. t×m c¸ch diÔn ®¹t dÔ tiÕp nhËn vµ trong hoµn c¶nh thÝch hîp cã thªm sù gîi c¶m hay hµi híc. v… 135 . 3. gãp ý.

Bµi míi. ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2007). . xÐt g× vÒ bè côc vµ . anh (chÞ) cã nhËn thanh niªn t×nh nguyÖn sè 2). v¨n ®iÒu dìng th¬ng binh. .§Þa ®iÓm. bÖnh binh b¶n tæng kÕt cã c¸ch nÆng vµ ngêi cã c«ng víi níc). KiÓm tra bµi cò Tr×nh bµy kh¸i niÖm ng«n ng÷ hµnh chÝnh vµ phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh.S¸ch gi¸o khoa. Ph¬ng ph¸p d¹y häc Híng dÉn t×m hiÓu vÝ dô. C¸ch viÕt v¨n b¶n tæng kÕt hiÓu c¸ch viÕt v¨n b¶n tæng kÕt 1.Trêng §HSPHN. T×m hiÓu vÝ dô v¨n b¶n tæng kÕt trong a) Bè côc cña v¨n b¶n tæng kÕt trªn SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u ®©y cã 3 phÇn: hái: + PhÇn më ®Çu: a) §äc c¸c ®Ò môc vµ .GV yªu cÇu HS ®äc 1. 136 . s¸ch gi¸o viªn.Quèc hiÖu hoÆc tªn tæ chøc (§oµn néi dung cña v¨n b¶n TNCS Hå ChÝ Minh. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. B. néi dung vµ ph¬ng ph¸p thÓ hiÖn cña v¨n b¶n tæng kÕt th«ng thêng. C. cña mét v¨n b¶n tæng .Tµi liÖu tham kh¶o.§éi trªn.Tiªu ®Ò (B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t kÕt? ®éng t×nh nguyÖn t¹i c¸c trung t©m b) VÒ diÔn ®¹t. . D. ngµy… th¸ng… n¨m (Hµ nh÷ng néi dung chÝnh Néi. th¶o luËn rót ra kiÕn thøc vµ kü n¨ng thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: T×m I.Lµm v¨n: V¨n b¶n tæng kÕt A. 2.HiÓu ®îc môc ®Ých yªu cÇu.ThiÕt kÕ bµi häc. tõ ®ã viÕt ®îc mét v¨n b¶n tæng kÕt cã néi dung ®¬n gi¶n.Môc tiªu bµi häc Gióp HS : . ph¬ng tiÖn d¹y häc .BiÕt c¸ch lËp dµn ý. phï hîp víi tr×nh ®é HS THPT.

.HS lµm viÖc c¸ nh©n víi v¨n b¶n råi ph¸t biÓu ý kiÕn. t«n t¹o c¶nh quan. . nhËn xÐt vµ bæ sung. g¹ch ®Çu dßng. 2. néi dung b¸o c¸o (t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. 2. + LÇn lît viÕt c¸c phÇn: më ®Çu.dïng tõ. cÇn: + TËp hîp t liÖu. sè lîng tham gia (…). Ho¹t ®éng giao lu v¨n hãa.GV nhËn xÐt vµ cho 1 HS ®äc phÇn Ghi nhí ®Ó kh¾c s©u. . Ho¹t ®éng tæ chøc «n tËp v¨n hãa vµ sinh ho¹t hÌ cho con em th¬ng binh. .T×nh h×nh tæ chøc: ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng (…). + DiÔn ®¹t ng¾n gän. Yªu cÇu ®èi víi v¨n b¶n tæng kÕt . thêi gian (…). C¸c HS kh¸c nghe. .HS tù rót ra kÕt luËn. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm khi kÕt thóc mét c«ng viÖc hay mét giai ®o¹n c«ng t¸c.KÕt qu¶ ho¹t ®éng (Ho¹t ®éng ch¨m sãc th¬ng bÖnh binh vµ ngêi cã c«ng víi níc. kÕt thóc. ®Æt c©u nh thÕ nµo? . chÝnh x¸c. c¸c c©u sö dông thêng lîc chñ ng÷. thÓ thao. Ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh thanh niªn vµ tÆng quµ th¬ng binh. v¨n b¶n tæng kÕt cã c¸ch dïng tõ. ®Æt c©u ng¾n gän. v¨n nghÖ. sè liÖu ®Çy ®ñ.V¨n b¶n tæng kÕt nh»m nh×n nhËn.§¸nh gi¸ chung. bÖnh binh). mçi viÖc mét ®Ò môc.Muèn viÕt ®îc v¨n b¶n tæng kÕt. + PhÇn néi dung b¸o c¸o gåm: . bÖnh binh. chÝnh x¸c vµ 137 . VÖ sinh m«i trêng.GV yªu cÇu HS tõ viÖc t×m hiÓu VD trªn h·y cho biÕt yªu cÇu ®èi víi v¨n b¶n tæng kÕt. + PhÇn kÕt thóc: ngêi viÕt b¸o c¸o kÝ tªn (NguyÔn V¨n HiÕu). bµi häc kinh nghiÖm vµ kiÕn nghÞ). mçi ý mét lÇn xuèng dßng. râ rµng. b) VÒ diÔn ®¹t. chÝnh x¸c.

chÝnh x¸c vµ b) Ngêi trÝch lîc ®i mét râ rµng. v¨n b¶n trªn cã thÓ bæ sung (b»ng thiÕu mét sè néi dung cÇn bæ sung: .râ rµng. .GV cho HS quan s¸t môc chung lµ: KÕt qu¶ c«ng t¸c ®oµn. b¶n tæng kÕt nãi chung. Bµi tËp 2: NÕu ®îc Bµi tËp 2: giao nhiÖm vô viÕt mét a) ChuÈn bÞ t liÖu: t liÖu vÒ kÕt qu¶ b¶n tæng kÕt phong xÕp lo¹i häc tËp vµ kÕt qu¶ xÕp lo¹i trµo häc tËp vµ rÌn h¹nh kiÓm. . mét vµi ý b) T rong nh÷ng ®o¹n bÞ lîc. v¨n b¶n ®¹t ®îc.C«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn. tªn ®oµn trêng c¸ch so¹n th¶o kiÓu ch÷ kh¸c) vµo nh÷ng vµ tªn chi ®oµn. . . cña mét v¨n b¶n tæng néi dung b¸o c¸o vµ kÕt thóc. . Ho¹t ®éng 2: LuyÖn II. t¸c gi¶ trong v¨n b¶n (…). tù ®¸nh gi¸. quan s¸t trªn mµn c) §èi chiÕu víi yªu cÇu cña mét v¨n h×nh m¸y chiÕu. t liÖu.Môc II vµ môc IV nªn cho vµo mét chç bÞ lîc (…). t liÖu. sè liÖu g×? tËp vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc.HS ®äc vµ th¶o luËn.kÕt qu¶ cña c«ng t¸c gi¸o dôc (chÞ) ®o¸n xem trong c¸c ®o¹n bÞ lîc ®i Êy. LuyÖn tËp tËp Bµi tËp 1: §äc v¨n b¶n Bµi tËp 1: (SGK) vµ tr¶ lêi c©u a) V¨n b¶n trªn ®· ®¹t ®îc mét sè hái: yªu cÇu cña mét v¨n b¶n tæng kÕt.GV cã thÓ cho HS kÕt qu¶ ®¹t ®îc. tiÕp v¨n b¶n hoµn chØnh ®Ó HS ®èi chiÕu.§¶m b¶o bè côc 3 phÇn: më ®Çu. §ã a) V¨n b¶n trªn ®· ®¹t lµ: ®îc nh÷ng yªu cÇu nµo .§¸nh gi¸ chung.Sè ®¨ng kÝ phÊn ®Êu trong häc t¸c gi¶ dÉn ra nh÷ng sù viÖc. Anh dÉn ra nh÷ng sù viÖc. . sè liÖu: .Tªn hiÖu cña §oµn.… luyÖn cña líp trong n¨m b) Dµn ý: 138 .DiÔn ®¹t ng¾n gän. . chÝnh trÞ t tëng. vµi ®o¹n.Sè t×nh nguyÖn chung søc cïng trªn thiÕu néi dung nµo céng ®ång tham gia c«ng t¸c x· héi vµ cÇn bæ sung? . . kÕt? .Sè t×nh nguyÖn tham gia phong c) §èi chiÕu víi yªu cÇu cña mét v¨n b¶n tæng trµo chèng tÖ n¹n x· héi vµ kÕt qu¶ kÕt nãi chung.

PhÇn kÕt: kÝ tªn. gîi ý.n¨m häc (…). anh (chÞ) PhÇn ®Çu: sÏ thùc hiÖn nh÷ng . ngµy… th¸ng… n¨m… a) ChuÈn bÞ t liÖu ra . . 2) Híng dÉn häc ë nhµ . híng dÉn häc ë nhµ . Cñng cè.GV nhËn xÐt.TiÕp tôc hoµn thµnh bµi tËp (2). . viÕt vµi ®o¹n thuéc . .T×m hiÓu mét sè ho¹t ®éng ®· qua cña trêng. v¨n b¶n tæng kÕt cÇn cã t liÖu. cÇn diÔn ®¹t ®óng ®Æc trng v¨n b¶n hµnh chÝnh vµ cÇn tu©n thñ theo 3 phÇn. b¶n Êy.HS ghi chÐp ®Ó thùc mét c«ng viÖc nµo ®ã.líp b) LËp dµn ý v¨n b¶n (…).HS suy nghÜ vµ viÕt. híng dÉn häc ë nhµ cè. h·y .§Þa ®iÓm.Quèc hiÖu. tªn trêng. nhËn. Muèn viÕt ®îc hiÖn. líp.GV híng dÉn.§Æc ®iÓm t×nh h×nh líp. Ho¹t ®éng 5: Cñng D.Tiªu ®Ò b¸o c¸o: B¸o c¸o tæng kÕt sao? phong trµo häc tËp vµ rÌn luyÖn.Bµi häc kinh nghiÖm. thÕ nµo? PhÇn néi dung: Sau khi lËp dµn ý. Chó ý: ngêi viÕt nªn chän néi dung c¬ b¶n (kÕt qu¶ häc tËp vµ kÕt qu¶ rÌn luyÖn) ®Ó viÕt thµnh nh÷ng ®o¹n v¨n b¶n.häc võa qua. phÇn th©n bµi cña v¨n .§¸nh gi¸ chung. c«ng viÖc g×? . .GV cñng cè l¹i toµn 1) Cñng cè: bµi vµ híng dÉn c«ng V¨n b¶n tæng kÕt ®îc viÕt ®Ó nh×n viÖc ë nhµ. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ khi kÕt thóc . líp ®Ó viÕt b¸o c¸o.KÕt qu¶ häc tËp. TiÕng viÖt: Tæng kÕt phÇn tiÕng viÖt: 139 . .KÕt qu¶ rÌn luyÖn. .

2. Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ + Giao tiÕp lµ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin cña con ngêi. . th¶o luËn .S¸ch gi¸o khoa. + Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ lµ ho¹t ®éng bao gåm hai qu¸ tr×nh: qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n do ngêi nãi hay ngêi viÕt thùc hiÖn. . D. t×nh c¶m.N©ng cao thªm n¨ng lùc giao tiÕp b»ng tiÕng ViÖt ë 2 d¹ng nãi vµ viÕt. Ph¬ng ph¸p d¹y häc HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. ®îc tiÕn hµnh chñ yÕu b»ng ph¬ng tiÖn ng«n ng÷. vÊn ®¸p. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng hãa kiÕn thøc GV hÖ thèng hãa kiÕn thøc b»ng c¸ch nªu mét sè c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi: 1) Giao tiÕp lµ g×? ThÕ nµo lµ ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷? 2) Ph©n biÖt sù kh¸c biÖt gi÷a ng«n ng÷ nãi vµ ng«n ng÷ viÕt? 3) ThÕ nµo lµ ng÷ c¶nh? Ng÷ c¶nh bao gåm nh÷ng nh©n tè nµo? 4) Nh©n vËt giao tiÕp cã vai trß vµ ®Æc ®iÓm g×? 5) T¹i sao nãi ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· héi vµ lêi nãi lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n? Néi dung cÇn ®¹t I. còng cã thÓ ë c¸c thêi ®iÓm vµ kho¶ng kh«ng gian c¸ch biÖt (qua v¨n b¶n viÕt). C. Môc tiªu bµi häc . s¸ch gi¸o viªn. .HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ (tiÕng ViÖt) ®· ®îc häc trong tr¬ng tr×nh Ng÷ v¨n tõ líp 10 ®Õn líp 12. HÖ thèng hãa kiÕn thøc 1. Nãi vµ viÕt Hai d¹ng nãi vµ viÕt cã sù kh¸c biÖt: + VÒ ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o lËp vµ lÜnh héi v¨n b¶n. ph¬ng tiÖn d¹y häc .Tµi liÖu tham kh¶o.ThiÕt kÕ bµi häc. Hai qu¸ tr×nh nµy cã thÓ diÔn ra ®ång thêi t¹i cïng mét ®Þa ®iÓm (héi tho¹i). nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých vÒ nhËn thøc.Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ a. qu¸ tr×nh lÜnh héi v¨n b¶n do ngêi nghe hay ngêi ®äc thùc hiÖn. b. hµnh ®éng. 140 . vµ ë 2 qu¸ tr×nh t¹o lËp vµ lÜnh héi v¨n b¶n.

… 3. C¸c nh©n vËt giao tiÕp ®Òu ph¶i cã c¶ n¨ng lùc t¹o lËp vµ n¨ng lùc lÜnh héi v¨n b¶n. hiÖn thùc ®îc ®Ò cËp ®Õn vµ v¨n c¶nh. 4. Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· héi vµ lêi nãi lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n Khi giao tiÕp. giíi tÝnh. nÐt mÆt. løa tuæi. cö chØ ®iÖu bé ®èi víi ng«n ng÷ nãi vµ dÊu c©u. m« h×nh b¶ng biÓu ®èi víi ng«n ng÷ viÕt). bèi c¶nh hÑp (bèi c¶nh t×nh huèng). quan hÖ th©n s¬. tÇng líp x· héi. + VÒ dïng tõ. + Ng÷ c¶nh bao gåm c¸c nh©n tè: nh©n vËt giao tiÕp. c¸c kÝ hiÖu v¨n tù. 5. nghÒ nghiÖp.… Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã lu«n chi phèi néi dung vµ c¸ch thøc giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. vèn sèng. bèi c¶nh réng (bèi c¶nh v¨n hãa). + VÒ ®êng kªnh giao tiÕp. + VÒ lo¹i tÝn hiÖu (©m thanh hay ch÷ viÕt). ®Æt c©u vµ tæ chøc v¨n b¶n.6) ThÕ nµo lµ nghÜa cña c©u? C©u cã mÊy thµnh phÇn nghÜa? Lµ nh÷ng thµnh phÇn nµo? §Æc ®iÓm cña mçi thµnh phÇn? 7) Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt? .HS «n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ trªn c¬ së c©u hái vµ nh÷ng gîi ý cña GV. c¸c nh©n vËt giao 141 . Nh©n vËt giao tiÕp Nh©n vËt giao tiÕp lµ nh©n tè quan träng nhÊt trong ng÷ c¶nh. Ng÷ c¶nh + Ng÷ c¶nh lµ bèi c¶nh ng«n ng÷ lµm c¬ së cho viÖc sö dông ng«n ng÷ vµ t¹o lËp v¨n b¶n ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó lÜnh héi thÊu ®¸o v¨n b¶n. Trong giao tiÕp ë d¹ng nãi. + VÒ c¸c ph¬ng tiÖn phô trî (ng÷ ®iÖu. hä thêng ®æi vai cho nhau hay lu©n phiªn lît lêi. C¸c nh©n vËt giao tiÕp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ c¸c ph¬ng diÖn: vÞ thÕ x· héi. v¨n hãa.

+ VËn dông linh ho¹t. thãi quen vµ kÜ n¨ng gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt: + Mçi c¸ nh©n cÇn n¾m v÷ng c¸c chuÈn mùc ng«n ng÷. Gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. s¸ng t¹o ng«n ng÷ theo c¸c ph¬ng thøc chung. c¸c nh©n vËt giao tiÕp võa sö dông nh÷ng yÕu tè cña hÖ thèng ng«n ng÷ chung vµ tu©n thñ nh÷ng quy t¾c. c¸c nh©n vËt giao tiÕp cÇn cã ý thøc. sù nh×n nh¹n. LuyÖn tËp 142 . Trong ho¹t ®éng ®ã. sö dông ng«n ng÷ ®óng chuÈn mùc. tuy cÇn chèng l¹m dông tiÕng níc ngoµi. + NghÜa cña c©u lµ néi dung mµ c©u biÓu ®¹t. 6. + Khi cÇn thiÕt cã thÓ tiÕp nhËn nh÷ng yÕu tè tÝch cùc cña c¸c ng«n ng÷ kh¸c. t×nh c¶m. mçi c©u ®Òu cã nghÜa. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn II. ®ång thêi biÓu lé nh÷ng nÐt riªng trong n¨ng lùc ng«n ng÷ cña c¸ nh©n.tiÕp sö dông ng«n ng÷ chung cña x· héi ®Ó t¹o ra lêi nãi. 7. NghÜa cña c©u Trong ho¹t ®éng giao tiÕp. chuÈn mùc chung.nh÷ng s¶n phÈm cô thÓ cña c¸ nh©n. ®¸nh gi¸ cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc hoÆc ®èi víi ngêi nghe. NghÜa sù viÖc øng víi sù viÖc mµ c©u ®Ò cËp ®Õn. + Mçi c©u thêng cã hai thµnh phÇn nghÜa: nghÜa sù viÖc vµ nghÜa t×nh th¸i. C¸ nh©n sö dông tµi s¶n chung ®ång thêi còng lµm giµu thªm cho tµi s¶n Êy. NghÜa t×nh th¸i thÓ hiÖn th¸i ®é.

Nh÷ng ®Æc . «ng gi¸o hái víi giäng ng¹c nhiªn vËt.Cô cø tëng thÕ ng÷ nãi thÓ hiÖn qua kh«ng ngê t«i nì …®Ó cho nã lµm nh÷ng chi tiÕt nµo? (lêi t©m lõa nã! kiÕp kh¸c.ThÕ nã cho b¾t ®iÓm cña ho¹t ®éng b¾t xong. ph¶i!. L·o H¹c lµ lît lêi nãi ®Çu tiªn cña ngêi nãi tríc vµ kÕt thóc sau nªn sè lît l·o H¹c.. 4) Trong ®o¹n trÝch cã ®au khæ.Khèn n¹n… nã .Cô b¸n råi?). cã mét ho¹t ®éng giao + Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng 143 . ®ång thêi khi ngêi (. tiÕp ®Õn lµ giäng than thë. a? giao tiÕp ë d¹ng ng«n .Cô b¸n råi? vai vµ lu©n phiªn lît lêi ®êi råi. cã lóc nghÑn lêi (…).¤ng gi¸o nãi .Gv yªu cÇu Hs ®äc 1. Lóc d¹ng nãi gi÷a hai nh©n ®Çu.CËu vµng ®i . «ng gi¸o trong ho¹t ®éng giao ¹! tiÕp trªn. cuèi ho¹t ®éng giao tiÕp ë cïng th× giäng ®Çy chua ch¸t (…). «ng gi¸o ¹!). chØ "hái cho cã viÖc vµ nghÜa t×nh chuyÖn" (ThÕ nã cho b¾t µ?) th¸i trong c©u: "BÊy + §o¹n trÝch rÊt ®a d¹ng vÒ ng÷ giê cu c¹u míi biÕt lµ cu ®iÖu: ban ®Çu l·o H¹c nãi víi giäng cËu chÕt!". th«ng b¸o (CËu vµng ®i ®êi råi.KiÕp ai còng gi¶)..tËp . nh©n vËt vµ lêi t¸c .ThÕ th×… kiÕp tiÕp cã vÞ thÕ x· héi.B¸n råi! Hä võa . Sù ®æi vai vµ lu©n phiªn lît lêi ®o¹n trÝch (SGK) vµ trong ho¹t ®éng giao tiÕp gi÷a l·o H¹c ph©n tÝch theo c¸c yªu vµ «ng gi¸o: cÇu: L·o H¹c (nãi) ¤ng gi¸o (nãi) 1) Ph©n tÝch sù ®æi . V× tøc thêi nªn cã lóc «ng 3) Ph©n tÝch nghÜa sù gi¸o cha biÕt nãi g×. nh kiÕp thÕ th«i… h¬n t«i ch¼ng h¹n! ch¨ng? 2) C¸c nh©n vËt giao . g× cho thËt sung quan hÖ th©n s¬ vµ síng? nh÷ng ®Æc ®iÓm g× Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng riªng biÖt? Ph©n tÝch giao tiÕp ë d¹ng ng«n ng÷ nãi thÓ sù chi phèi cña nh÷ng hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt: ®iÒu ®ã ®Õn néi dung + Hai nh©n vËt: l·o H¹c vµ «ng gi¸o vµ c¸ch thøc nãi trong lu©n phiªn ®æi vai lît lêi. tiÕp theo lµ giäng vç vÒ ®äc ®äc ®o¹n trÝch l¹i an ñi vµ cuèi cïng lµ giäng bïi ngïi. nãi cña l·o lµ 5 cßn sè lît nãi cña «ng gi¸o lµ 4.

L·o H¹c cã viÖc g× còng t©m sù. nh©n vËt giao tiÕp cßn sö dông c¸c ph¬ng tiÖn hç trî. th× ra. 2. mÆt kh¸c nhiÒu c©u l¹i cã yÕu tè d thõa. Anh con trai bá ®i lµm ¨n xa. khèn n¹n.HS ®äc kÜ ®o¹n trÝch. quan hÖ th©n s¬ vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt chi phèi ®Õn néi dung vµ c¸ch thøc giao tiÕp: + L·o H¹c lµ mét l·o n«ng nghÌo khæ. …). trïng lÆp (Nµy! ¤ng gi¸o ¹! C¸i gièng nã còng kh«n! Th× ra t«i b»ng nµy tuæi ®Çu råi cßn ®¸nh lõa mét con chã. + VÒ c©u.tiÕp n÷a gi÷a hä vµ nhµ v¨n Nam Cao.. ph¸t biÓu ý kiÕn vµ tranh luËn tríc líp. nhÊt lµ nh©n vËt l·o H¹c: l·o "cêi nh mÕu".Néi dung cña lêi tho¹i: L·o H¹c th«ng b¸o víi «ng gi¸o vÒ viÖc b¸n "cËu 144 . c« ®¬n. th¶o luËn vÒ c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Hoµn c¶nh cña «ng gi¸o còng hÕt søc bi ®¸t. + Tõ ng÷ dïng trong ®o¹n trÝch kh¸ ®a d¹ng nhÊt lµ nh÷ng tõ mang tÝnh khÈu ng÷. . "mÆt l·o ®ét nhiªn co dóm l¹i. ch¶ hiÓu g× ®©u. µ.…). råi. ng«n ng÷ nãi ë ®o¹n trÝch trªn. chªm xen (®i ®êi råi. Ðp cho níc m¾t ch¶y ra… ). nh÷ng tõ ®a ®Èy. ë lêi tho¹i thø nhÊt cña l·o H¹c ta thÊy rÊt râ: . . C¸c nh©n vËt giao tiÕp cã vÞ thÕ x· héi. GV nhËn xÐt vµ nªu c©u hái tiÕp theo. Trong ®o¹n trÝch. + Nh÷ng ®iÒu nãi trªn chi phèi ®Õn néi dung vµ c¸ch thøc nãi cña c¸c nh©n vËt. ¤ng gi¸o lµ mét trÝ thøc nghÌo sèng ë n«ng th«n. mét mÆt ®o¹n trÝch dïng nh÷ng c©u tØnh lîc (B¸n råi! Khèn n¹n…¤ng gi¸o ¬i!). Vî chÕt. hái ý kiÕn «ng gi¸o. . L·o H¹c chØ cã "cËu vµng" lµ "ngêi th©n" duy nhÊt. Nh÷ng nÕp nh¨n x« l¹i víi nhau. H·y chØ ra sù kh¸c biÖt gi÷a hai ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã.Sau mçi c©u hái. Quan hÖ gi÷a «ng gi¸o vµ l·o H¹c lµ quan hÖ hµng xãm l¸ng giÒng.

cö chØ.C¸ch thøc nãi cña l·o H¹c: "nãi ngay". ¸nh m¾t. 4. . V× vËy. + ViÖc con chã biÕt nã chÕt lµ mét bÊt ngê (bÊy giê… míi biÕt lµ…). §èi víi «ng gi¸o. + Ho¹t ®éng giao tiÕp gi÷a nhµ v¨n Nam Cao vµ b¹n ®äc lµ ho¹t ®éng giao tiÕp gi¸n tiÕp (d¹ng viÕt).NghÜa sù viÖc: th«ng b¸o viÖc con chã biÕt nã chÕt (c8u cËu biÕt lµ cu cËu chÕt). l·o H¹c võa buån võa ®au (gäi con chã lµ "cËu vµng". .NghÜa t×nh th¸i: + Ngêi nãi rÊt yªu quý con chã (gäi nã lµ "cu cËu". hiÓu biÕt h¬n (gäi lµ "«ng" vµ ®Öm tõ "¹" ë cuèi). nãi ng¾n gän. hai nh©n vËt cã thÓ trao ®æi qua l¹i. th«ng b¸o tríc råi míi h« gäi («ng gi¸o ¹!) sau.S¾c th¸i lêi nãi: §èi víi sù viÖc (b¸n con chã). cã sù hç trî bëi ng÷ ®iÖu. NghÜa sù viÖc vµ nghÜa t×nh th¸i trong c©u: "BÊy giê cu c¹u míi biÕt lµ cu cËu chÕt!": . ®ång thêi khi ngêi ®äc ®äc ®o¹n trÝch l¹i cã mét ho¹t ®éng giao tiÕp n÷a gi÷a hä nhµ v¨n Nam Cao: + Ho¹t ®éng giao tiÕp ë d¹ng nãi gi÷a hai nh©n vËt lµ ho¹t ®éng giao tiÕp trùc tiÕp cã sù lu©n phiªn ®æi vai lît lêi. Nhµ v¨n t¹o lËp v¨n b¶n ë thêi ®iÓm vµ kh«ng gian c¸ch biÖt víi ngêi ®äc.… Cã g× cha hiÓu. l·o H¹c tá ra rÊt kÝnh träng v× mÆc dï «ng gi¸o Ýt tuæi h¬n nhng cã vÞ thÕ h¬n. coi viÖc b¸n nã lµ giÕt nã: "®i ®êi råi"). Trong ®o¹n trÝch cã ho¹t ®éng giao tiÕp ë d¹ng nãi gi÷a hai nh©n vËt. . 3. cã 145 .vµng".

2. Tæ 2 : C¸c bíc cña qu¸ tr×nh viÕt mét v¨n b¶n nãi chung. ®Æc biÖt lµ v¨n b¶n nghÞ luËn. ¤n tËp c¸c tri thøc chung 1. .Tµi liÖu tham kh¶o.HÖ thèng ho¸ tri thøc vÒ c¸ch viÕt c¸c kiÓu v¨n b¶n ®îc häc ë THPT. . cã nh÷ng ®iÒu ngêi ®äc lÜnh héi n»m ngoµi ý ®Þnh t¹o lËp cña nhµ v¨n. s¸ch gi¸o viªn.S¸ch gi¸o khoa. b. Lµm v¨n: «n tËp phÇn lµm v¨n a.nh÷ng ®iÒu nhµ v¨n muèn th«ng b¸o. göi g¾m kh«ng ®îc ngêi ®äc lÜnh héi hÕt.GV yªu cÇu HS nhí l¹i vµ thèng kª c¸c kiÓu Néi dung cÇn ®¹t I. Híng dÉn HS chuÈn bÞ ë nhµ : Giao cho 4 tæ chuÈn bÞ 4 néi dung Tæ 1 : C¸c kiÓu v¨n b¶n ®îc häc ë THPT. Tæ 4 : ViÕt nghÞ luËn x· héi vµ nghÞ luËn v¨n häc. Tæ chøc «n tËp trªn líp theo c¸ch tr×nh bµy vµ th¶o luËn D. Tæ 3 : ViÕt v¨n b¶n nghÞ luËn. C.ThiÕt kÕ bµi häc. Ph¬ng ph¸p d¹y häc 1.ViÕt ®îc c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc. Ngîc l¹i. ph¬ng tiÖn d¹y häc . C¸c kiÓu lo¹i v¨n b¶n a) Tù sù: Tr×nh bµy c¸c sù viÖc (sù 146 . tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn «n tËp c¸c tri thøc chung 1. . Môc tiªu bµi häc .

luËn cø.HS lµm viÖc theo nhãm (mçi nhãm thèng kª mét khèi líp) vµ c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bÇy. ®¸nh gi¸. + H×nh thµnh ý vµ s¾p xÕp thµnh dµn ý cho v¨n b¶n. nguyªn nh©n. cßn cã c¸c lo¹i v¨n b¶n: KÕ ho¹ch c¸ nh©n. .lo¹i v¨n b¶n ®· häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n THPT vµ cho biÕt nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¸c kiÓu lo¹i ®ã. kÕt qu¶. t tëng.… cña sù vËt. nhËn xÐt. II. quan ®iÓm.… 2. vÊn ®Ò.… ®èi víi c¸c vÊn ®Ò x· héi hoÆc v¨n häc qua c¸c luËn ®iÓm. c) NghÞ luËn: Tr×nh bµy t tëng. §Ò tµi c¬ b¶n cña v¨n nghÞ 147 . hiÖn tîng. ®ång thêi c¶ v¨n b¶n ®îc x©y dùng theo mét kÕt cÊu m¹ch l¹c.GV nªu c©u hái ®Ó kiÖn) cã quan hÖ nh©n. qu¶ng c¸o.HS nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi.GV nªu c©u hái: §Ó viÕt ®îc mét v¨n b¶n cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc g×? . Mçi v¨n b¶n cã dÊu hiÖu biÓu hiÖn tÝnh hoµn chØnh vÒ néi dung vµ t¬ng øng víi néi dung lµ h×nh thøc thÝch hîp. Ngoµi ra. yªu cÇu cô thÓ cña v¨n b¶n.… gióp gêi ®äc cã tri thøc vµ th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi ®èi tîng ®îc thuyÕt minh.… b) ThuyÕt minh: Tr×nh bµy thuéc tÝnh. ®êi sèng. + ViÕt v¨n b¶n: Mçi c©u trong v¨n b¶n tËp trung thÓ hiÖn mét chñ ®Ò vµ triÓn khai chñ ®Ò ®ã mét c¸ch trän vÑn.GV ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña HS vµ nhÊn m¹nh mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n. . th¸i ®é. 2. ¤n tËp c¸c tri thøc v¨n nghÞ luËn 1. b¶n tin. lËp luËn cã tÝnh thuyÕt phôc. cÊu t¹o. v¨n b¶n tæng kÕt. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn «n tËp c¸c tri thøc vÒ v¨n nghÞ luËn 1. C¸ch viÕt v¨n b¶n §Ó viÕt ®îc mét v¨n b¶n cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc: + N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm kiÓu lo¹i v¨n b¶n vµ môc ®Ých.qu¶ dÉn ®Õn kÕt côc nh»m biÓu hiÖn con ngêi. C¸c c©u trong v¨n b¶n cã sù liªn kÕt chÆt chÏ.

c¶m thô c¸c t¸c phÈm. LËp luËn gåm nh÷ng yÕu tè: luËn ®iÓm. réng r·i vµ s©u s¾c. .§èi víi ®Ò tµi nghÞ luËn v¨n häc. a) Cã thÓ chia ®Ò tµi cña v¨n nghÞ luËn trong nhµ trêng thµnh 2 nhãm: nghÞ luËn x· héi (c¸c ®Ò tµi thuéc lÜnh vùc x· héi) vµ nghÞ luËn v¨n häc (c¸c ®Ò tµi thuéc lÜnh vùc v¨n häc) b) Khi viÕt nghÞ luËn vÒ c¸c ®Ò tµi ®ã. nhËn xÐt. LuËn cø lµ nh÷ng lÝ lÏ vµ b»ng cø ®îc dïng ®Ó soi s¸ng cho luËn ®iÓm. LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn a) LËp luËn lµ ®a ra c¸c lÝ lÏ.GV nªu c©u hái «n tËp vÒ lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: a) LËp luËn gåm nh÷ng yÕu tè nµo? b) ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm.§Òu sö dông c¸c luËn ®iÓm.HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi 2. hiÓu biÕt x· héi phong phó. ®¸nh gi¸. LuËn ®iÓm cÇn chÝnh x¸c. ph¬ng ph¸p lËp luËn.§Òu tr×nh bµy t tëng. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn? Quan hÖ gi÷a luËn ®iÓm vµ luËn cø? c) Yªu cÇu c¬ b¶n vµ c¸ch x¸c ®Þnh luËn cø cho luËn ®iÓm. b»ng chøng nh»m dÉn d¾t ngêi ®äc (ngêi nghe) ®Õn mét kÕt luËn nµo ®ã mµ ngêi viÕt (ngêi nãi) muèn ®¹t tíi. . minh b¹ch. b) LuËn ®iÓm lµ ý kiÕn thÓ hiÖn t tëng. luËn cø. c¸c thao t¸c lËp luËn cã tÝnh thuyÕt phôc. 2. quan ®iÓm. ngêi viÕt cÇn cã kiÕn thøc v¨n häc.HS «n l¹i ®Ò tµi c¬ b¶n cña v¨n nghÞ luËn: a) Cã thÓ chia ®Ò tµi cña v¨n nghÞ luËn trong nhµ trêng thµnh nh÷ng nhãm nµo? b) Khi viÕt nghÞ luËn vÒ c¸c ®Ò tµi ®ã.§èi víi ®Ò tµi nghÞ luËn x· héi. 148 . cã nh÷ng ®iÓm chung vµ nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt: + §iÓm chung: . luËn cø.… ®èi víi c¸c vÊn ®Ò nghÞ luËn. ngêi viÕt cÇn cã vèn sèng. cã nh÷ng ®iÓm g× chung vµ kh¸c biÖt? . h×nh tîng v¨n häc. + §iÓm kh¸c biÖt: . luËn trong nhµ trêng. kh¶ n¨ng lÝ gi¶i c¸c vÊn ®Ò v¨n häc. vèn hiÓu biÕt thùc tÕ. quan ®iÓm cña ngêi viÕt (nãi) vÒ vÊn ®Ò nghÞ luËn.

®) C¸c thao t¸c lËp luËn c¬ b¶n: + Thao t¸c lËp luËn phan tÝch. ph¶i dùa trªn nh÷ng ch©n lÝ. d) C¸c lçi thêng gÆp khi lËp luËn vµ c¸ch kh¾c phôc: + Nªu luËn ®iÓm kh«ng râ rµng. + Thao t¸c lËp luËn so s¸nh.HS nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ tr×nh bµy lÇn lît tõng vÊn ®Ò. ®) KÓ tªn c¸c thao t¸c lËp luËn c¬ b¶n. + Nªu luËn cø kh«ng ®Çy ®ñ. ®Þnh híng cho bµi nghÞ luËn vµ thu hót sù chó ý cña ngêi ®äc (ngêi nge). + Thao t¸c lËp luËn b×nh luËn. + LËp luËn m©u thuÉn. trïng lÆp. thiÕu chÝnh x¸c. + C¶ lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i phï hîp víi luËn ®iÓm. thiÕu ch©n thùc. híng ngêi ®äc (ngêi nghe) vµo ®Ò tµi mét c¸ch tù nhiªn. 3. . Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn a) Më bµi cã vai trß nªu vÊn ®Ò nghÞ luËn. trïng lÆp hoÆc qu¸ rêm rµ. Yªu cÇu cña më bµi: th«ng b¸o chÝnh x¸c. phï hîp víi lÝ lÏ. kh«ng liªn quan mËt thiÕt ®Õn luËn ®iÓm cÇn tr×nh bµy. + DÉn chøng ph¶i chÝnh x¸c. + Thao t¸c lËp luËn b¸c bá. ng¾n gän vÒ ®Ò tµi. gîi sù høng thó víi vÊn ®Ò ®149 .d) Nªu c¸c lçi thêng gÆp khi lËp luËn vµ c¸ch kh¾c phôc. tËp trung lµm s¸ng râ luËn ®iÓm. kh«ng phï hîp víi b¶n chÊt cña vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. C¸ch tiÕn hµnh vµ sö dông c¸c thao t¸c lËp luËn trong bµi nghÞ luËn: sö dông mét c¸ch tæng hîp c¸c thao t¸c lËp luËn. luËn cø kh«ng phï hîp víi luËn ®iÓm. tiªu biÓu.GV nªu c©u hái «n tËp vÒ bè côc bµi nghÞ luËn: a) Më bµi cã vai trß nh thÕ nµo? Ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×? C¸ch më bµi cho c¸c kiÓu nghÞ luËn. 3. C¸c häc sinh kh¸c cã thÓ nhËn xÐt. cho biÕt c¸ch tiÕn hµnh vµ sö dông c¸c thao t¸c lËp luËn ®ã trong bµi nghÞ luËn. bæ sung nÕu cha ®ñ hoÆc thiÕu chÝnh x¸c. b) VÞ trÝ phÇn th©n c) Yªu cÇu c¬ b¶n vµ c¸ch x¸c ®Þnh luËn cø cho luËn ®iÓm: + LÝ lÏ ph¶i cã c¬ së. nh÷ng lÝ lÏ ®· ®îc thõa nhËn.

DiÔn ®¹t trong v¨n nghÞ luËn + Lùa chän c¸c tõ ng÷ chÝnh x¸c. b) Th©n bµi lµ phÇn chÝnh cña bµi viÕt. c¶m xóc: lÆp có ph¸p. Néi dung c¬ b¶n cña phÇn th©n bµi lµ triÓn khai vÊn ®Ò thµnh c¸c luËn ®iÓm. t¹o nªn giäng ®iÖu linh ho¹t. + Phèi hîp mét sè kiÓu c©u trong ®o¹n. ho¸n dô. bæ sung nÕu cha ®ñ hoÆc thiÕu chÝnh x¸c. 4. c¸c néi dung ph¶i cã quan hÖ l«gÝc chÆt chÏ.bµi? Néi dung c¬ b¶n? C¸ch s¾p xÕp c¸c néi dung ®ã? Sù chuyÓn ý gi÷a c¸c ®o¹n? c) Vai trß vµ yªu cÇu cña phÇn kÕt bµi? C¸ch kÕt cho c¸c kiÓu nghÞ luËn ®· häc? . C¸c häc sinh kh¸c cã thÓ nhËn xÐt. s©u s¾c h¬n.HS kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ tr×nh bµy lÇn lît tõng vÊn ®Ò.…) vµ mét sè tõ ng÷ mang tÝnh biÓu c¶m. viÕt c©u vµ giäng v¨n? b) C¸c lçi vÒ diÔn ®¹t vµ c¸ch kh¾c phôc. nhÊn m¹nh râ h¬n th¸i ®é. Gi÷a c¸c ®o¹n trong th©n bµi ph¶i cã sù chuÓn ý ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ý. c©u nhiÒu tÇng bËc. trong bµi ®Ó tr¸nh sù ®¬n ®iÖu. c¸c ®o¹n. c©u dµi. C¸c néi dung trong phÇn th©n bµi ph¶i ®îc s¾p xÕp mét c¸ch cã hÖ thèng. luËn cø víi c¸ch sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn thÝch hîp. 4. nÆng nÒ.HS kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ tr×nh bµy lÇn lît tõng vÊn ®Ò.GV nªu c©u hái «n tËp vÒ diÔn ®¹t trong v¨n nghÞ luËn: a) Yªu cÇu cña diÔn ®¹t? C¸ch dïng tõ. nªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t cña ngêi viÕt vÒ nh÷ng khÝa c¹nh næi bËt nhÊt cña vÊn ®Ò. gîi h×nh tîng ®Ó béc lé c¶m xóc phï hîp. KÕt hîp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng (Èn dô. cÇu k×. îc tr×nh bµy trong v¨n b¶n. song hµnh. so s¸nh. . tr¸nh dïng tõ khÈu ng÷ hoÆc nh÷ng tõ ng÷ s¸o rçng. c) KÕt bµi cã vai trß th«ng b¸o vÒ sù kÕt thóc cña viÖc tr×nh bµy ®Ò tµi. gîi liªn tëng réng h¬n. C¸ch më bµi: cã thÓ nªu vÊn ®Ò mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp.…Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ có ph¸p ®Ó t¹o nhÞp ®iÖu. c©u më réng thµnh phÇn. biÓu hiÖn c¶m xóc: c©u ng¾n. bæ sung nÕu cha ®ñ hoÆc thiÕu chÝnh x¸c. phï hîp víi vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn. C¸c häc sinh kh¸c cã thÓ nhËn xÐt. liÖt 150 .

c©u hái tu tõ.C¸c thao t¸c lËp luËn dông thao t¸c b×nh luËn. Tham kh¶o s¸ch Bµi tËp Ng÷ v¨n 12 151 . thõa tõ.GV yªu cÇu 1 HS ®äc 1. b) LËp dµn ý cho bµi b) LËp dµn ý cho bµi viÕt: viÕt. . lÆp tõ. a) T×m hiÓu ®Ò: nghÞ luËn v¨n häc (®Ò 2).… Ho¹t ®éng 2: LuyÖn II. m¹nh mÏ. Tuy nhiªn.Víi ®Ò 2: Tríc hÕt cÇn chän ®o¹n th¬ ®Ó ph©n tÝch. LuyÖn tËp tËp . + KiÓu bµi: nghÞ luËn x· héi (®Ò 1).… + Giäng ®iÖu chñ yÕu cña lêi v¨n nghÞ luËn lµ trang träng.Hai ®Ò bµi yªu cÇu + Thao t¸c lËp luËn: c¶ 2 ®Ò ®Òu viÕt kiÓu bµi nghÞ luËn vËn dông tæng hîp c¸c thao t¸c lËp nµo? luËn. Sau ®ã c¨n cø vµo néi dung t tëng vµ h×nh thøc nghÖ thuËt cña ®o¹n ®Ó chia thµnh c¸c luËn ®iÓm. bµi lµ g×? + Nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n cÇn dù .Víi ®Ò 1: Tríc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh cho bµi viÕt? c©u nãi cña X«-c¬-r¸t víi ngêi kh¸ch vµ gi¶i thÝch t¹i sao «ng l¹i nãi nh vËy? Sau ®ã rót ra bµi häc tõ c©u chuyÖn vµ b×nh luËn. C¸c phÇn trong bµi v¨n cã thÓ thay ®æi giäng ®iÖu sao cho thÝch hîp víi néi dung cô thÓ: s«i næi. Yªu cÇu luyÖn tËp: dÉn HS thùc hiÖn c¸c a) T×m hiÓu ®Ò: yªu cÇu luyÖn tËp. ®Ò 2 chñ cÇn sö dông ®Ó lµm yÕu vËn dông thao t¸c ph©n tÝch. §Ò v¨n (SGK). . ®Ò 1 chñ yÕu vËn . hµi híc. sö dông c©u ®¬n ®iÖu. nghiªm tóc.kª.Nh÷ng luËn ®iÓm c¬ kiÕn cho bµi viÕt: b¶n nµo cÇn dù kiÕn .… + C¸c lçi vÒ diÔn ®¹t thêng gÆp: dïng tõ ng÷ thiÕu chÝnh x¸c. c©u sai ng÷ ph¸p. dïng tõ ng÷ kh«ng ®óng phong c¸ch. 2 ®Ò v¨n (SGK) vµ híng 2. trÇm l¾ng. sö dông giäng ®iÖu kh«ng phï hîp víi vÊn ®Ò nghÞ luËn.

Tµi liÖu tham kh¶o. ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña cuéc sèng con ngêi.Gi¸ trÞ nhËn thøc. th¶o luËn . 1. Mçi nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy trªn b¶ng ®Ó c¶ líp ph©n tÝch.HiÓu ®îc nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n cña v¨n häc..Gi¸ trÞ gi¸o dôc. C. 152 .GV nªu c©u hái: ThÕ nµo lµ gi¸ trÞ v¨n häc? V¨n häc cã nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n nµo? .1. Môc tiªu bµi häc . tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc . Ph¬ng ph¸p d¹y häc Nªu vÊn ®Ò. nhËn xÐt. . . lÝ luËn v¨n häc: gi¸ trÞ v¨n häc vµ tiÕp nhËn v¨n häc A. ph¬ng tiÖn d¹y häc . GV chia HS thµnh hai nhãm. .Gi¸ trÞ thÈm mÜ. D..Trªn c¬ së t×m hiÓu hoÆc Dµn bµi lµm v¨n 12 ®Ò. t¸c ®éng s©u s¾c tíi con ngêi vµ cuéc sèng.N¾m v÷ng nh÷ng nÐt b¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiÕp nhËn v¨n häc. Gi¸ trÞ v¨n häc 1. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu c¸c gi¸ trÞ v¨n häc. + Nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n: . mçi nhãm tiÕn hµnh lËp dµn ý cho mét ®Ò bµi. . Bµi míi.S¸ch gi¸o khoa. B.HS dùa vµo néi dung SGK vµ nhËn thøc c¸ nh©n ®Ó tr¶ lêi c©u hái. KiÓm tra bµi cò .2. s¸ch gi¸o viªn. Néi dung cÇn ®¹t I. Kh¸i qu¸t chung + Gi¸ trÞ v¨n häc lµ s¶n phÈm kÕt tinh tõ qu¸ tr×nh v¨n häc.

Mçi ngêi chØ sèng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ®em l¹i kh¶ n¨ng sèng cuéc sèng cña nhiÒu ngêi. . V¨n häc cã kh¶ n¨ng ph¸ vì giíi h¹n tån t¹i trong thêi gian.… cña con ngêi).SGK). . nhiÒu thêi. søc m¹nh.Qu¸ tr×nh nhËn thøc cuéc sèng cña v¨n häc: nhËn thøc nhiÒu mÆt cuéc sèng víi nh÷ng thêi gian.hiÓu. 2. t¬ng lai.GV nªu yªu cÇu: .Qu¸ tr×nh tù nhËn thøc cña v¨n häc: ngêi ®äc hiÓu ®îc b¶n chÊt cña con ngêi nãi chung (môc ®Ých tån t¹i.…). nhiÒu n¬i.2.SGK). kh«ng gian kh¸c nhau (qu¸ khø. Nªu vÝ dô cho tõng néi dung gi¸ trÞ nhËn thøc. c¸c vïng ®Êt.Gi¸ trÞ nhËn thøc lµ kh¶ n¨ng cña v¨n häc cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña con ngêi muèn hiÓu biÕt cuéc sèng vµ chÝnh b¶n th©n. 3.HS ®äc. tõ ®ã mµ hiÓu chÝnh b¶n th©n m×nh. tãm t¾t thµnh nh÷ng ý chÝnh.T¸c phÈm v¨n häc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nhµ v¨n kh¸m ph¸. kh¸t väng. + Néi dung: . kh«ng gian thùc tÕ cña mçi c¸ nh©n. VÝ dô (…). t tëng. Gi¸ trÞ gi¸o dôc (phÇn I. c¸c d©n téc. + C¬ së: . .GV nªu yªu cÇu: H·y nªu v¾n t¾t c¬ së xuÊt hiÖn vµ néi dung cña gi¸ trÞ nhËn thøc vµ cho vÝ dô. lÝ gi¶i hiÖn thùc ®êi sèng råi chuyÓn hãa nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo néi dung t¸c phÈm. . phong tôc. hiÖn t¹i.Mét HS ®äc môc 2 3. B¹n ®äc ®Õn víi t¸c phÈm sÏ ®îc ®¸p øng nhu cÇu nhËn thøc. . . tõ ®ã t¸c ®éng vµo cuéc sèng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Gi¸ trÞ nhËn thøc + C¬ së: . ë nh÷ng kh«ng gian nhÊt ®Þnh víi nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh.GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n.Mét HS ®äc môc 1 (phÇn I.Con ngêi kh«ng chØ cã nhu cÇu 153 . tËp qu¸n. VÝ dô (…).

GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. VÝ dô (…). lµm cho t©m hån con ngêi trë nªn lµnh m¹nh. hiÓu biÕt mµ cßn cã nhu cÇu híng thiÖn.hiÓu.HS ®äc. cao thîng h¬n.tr¸i. .V¨n häc gióp con ngêi biÕt yªu ghÐt ®óng ®¾n. … cña m×nh trong t¸c phÈm. tèt.V¨n häc n©ng ®ì cho nh©n c¸ch con ngêi ph¸t triÓn. ®¹o ®øc. Gi¸ trÞ gi¸o dôc lµm s©u s¾c thªm gi¸ trÞ nhËn thøc. chan hßa t×nh yªu th¬ng. c¸i ®óng. V¨n häc kh«ng chØ gãp phÇn hoµn thiÖn b¶n th©n con ngêi mµ cßn híng con ngêi tíi nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ. thÊm s©u.V¨n häc h×nh thµnh trong con ngêi mét lÝ tëng tiÕn bé. gióp cho hä biÕt ph©n biÖt ph¶i. ®¸nh gi¸. . VÝ dô (…). v× mét cuéc ®êi ngµy cµng tèt ®Ñp 154 . tù gi¸o dôc (kh¸c víi ph¸p luËt. tãm t¾t thµnh nh÷ng ý chÝnh. . + §Æc trng gi¸o dôc cña v¨n häc lµ tõ con ®êng c¶m xóc tíi nhËn thøc. cã quan hÖ tèt ®Ñp vµ biÕt g¾n bã cuéc sèng cña c¸ nh©n m×nh víi cuéc sèng cña mäi ngêi.xÊu. VÝ dô (…).Gi¸ trÞ nhËn thøc lu«n lµ tiÒn ®Ò cña gi¸ trÞ gi¸o dôc. . + Néi dung: .Nhµ v¨n lu«n béc lé t tëng. Nªu vÝ dô cho tõng néi dung gi¸ trÞ gi¸o dôc. l©u bÒn. VÝ dô (…). gióp hä cã th¸i ®é vµ quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ cuéc sèng. .H·y nªu v¾n t¾t c¬ së xuÊt hiÖn vµ néi dung cña gi¸ trÞ gi¸o dôc vµ cho vÝ dô. khao kh¸t cuéc sèng tèt lµnh. nhËn xÐt. ®óngsai. §iÒu ®ã t¸c ®éng lín vµ cã kh¶ n¨ng gi¸o dôc ngêi ®äc. V¨n häc c¶m hãa con ngêi b»ng h×nh tîng. . b»ng c¸i thËt.t×nh c¶m. …). thiÕt thùc. c¸i ®Ñp nªn nã gi¸o dôc mét c¸ch tù gi¸c. trong s¸ng. .V¨n häc ®em ®Õn cho con ngêi nh÷ng bµi häc quý gi¸ vÒ lÏ sèng.

mu«n vÎ cña cuéc ®êi (thiªn nhiªn.V¨n häc ®em ®Õn cho con ngêi nh÷ng vÎ ®Ñp mu«n h×nh. néi t©m.GV nªu yªu cÇu: H·y nªu v¾n t¾t c¬ së xuÊt hiÖn vµ néi dung cña gi¸ trÞ thÈm mÜ vµ cho vÝ dô. lÞch sö.…) còng chÝnh lµ mét néi dung quan träng cña gi¸ trÞ thÈm mÜ. 5. ng«n ng÷. Gi¸ trÞ thÈm mÜ + C¬ së: . Nhµ v¨n.V¨n häc ®i s©u miªu t¶ vÎ ®Ñp con ngêi (ngo¹i h×nh.HS ®äc.SGK). gióp ngêi ®äc võa c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cuéc ®êi võa c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña chÝnh t¸c phÈm.H×nh thøc ®Ñp cña t¸c phÈm (kÕt cÊu. lêi nãi. kh«ng t¸ch rêi. thëng thøc c¸i ®Ñp. . . cuéc ®êi.GV nªu c©u hái: 3 gi¸ trÞ cña v¨n häc cã mèi quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo? h¬n. . Mèi quan hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ v¨n häc + 3 gi¸ trÞ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt. 5.Con ngêi lu«n cã nhu cÇu c¶m thô. Nªu vÝ dô cho tõng néi dung gi¸ trÞ thÈm mÜ.hiÓu. 4.V¨n häc cã thÓ ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña nh÷ng sù vËt rÊt nhá bÐ. . VÝ dô (…). VÝ dô (…).Gi¸ trÞ thÈm mÜ lµ kh¶ n¨ng cña v¨n häc cã thÓ ®em ®Õn cho con ngêi nh÷ng rung ®éng tríc c¸i ®Ñp (c¸i ®Ñp cuéc sèng vµ c¸i ®Ñp cña chÝnh t¸c phÈm). b×nh thêng vµ c¶ vÎ ®Ñp ®å sé. VÝ dô (…). … ). VÝ dô (…).…). ®Êt níc. .ThÕ giíi hiÖn thùc ®· cã s½n vÎ ®Ñp nhng kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ nhËn biÕt vµ c¶m thô. tãm t¾t thµnh nh÷ng ý chÝnh. cïng t¸c ®éng ®Õn ng155 . b»ng n¨ng lùc cña m×nh ®· ®a c¸i ®Ñp vµo t¸c phÈm mét c¸ch nghÖ thuËt. con ngêi. + Néi dung: . VÝ dô (…). nh÷ng hµnh ®éng. . t tëngt×nh c¶m.GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. . k× vÜ.4.Mét HS ®äc môc 3 (phÇn I. .

SGK).Mét HS ®äc môc 1 1. ngêi ph©n tÝch tÝnh chÊt. ®¾m ch×m trong thÕ giíi 2) Ph©n tÝch c¸c tÝnh nghÖ thuËt ®îc dùng lªn b»ng ng«n tõ. hãa vµ b»ng c¶ t©m hån m×nh. t©m trÝ ngêi ®äc nh»m biÕn v¨n b¶n thµnh thÕ giíi 156 .GV nhËn xÐt vµ nhÊn h×nh ¶nh. Gi¸ trÞ thÈm mÜ khiÕn cho gi¸ trÞ nhËn thøc vµ gi¸ trÞ gi¸o dôc ®îc ph¸t huy.GV nªu c©u hái: TiÕp nhËn v¨n häc lµ qu¸ tr×nh ngêi 1) TiÕp nhËn v¨n häc lµ ®äc hßa m×nh vµo t¸c phÈm.HS b»ng n¨ng lùc k¸i qu¸t.HS ®äc. cho t¸c phÈm tõ mét v¨n b¶n kh« khan biÕn thµnh mét thÕ giíi sèng ®éng. liªn tëng. Tuy nhiªn. ®Çy søc cuèn hót. vèn v¨n chÝnh. tãm cña ngêi nghÖ sÜ s¸ng t¹o. c¸i ®Ñp. rung g×? ®éng víi nã. gi¸ trÞ nhËn thøc vµ gi¸ trÞ gi¸o dôc chØ cã thÓ ph¸t huy mét c¸ch tÝch cùc nhÊt. häc . h×nh tîng. thv¨n häc. êi ®äc (kh¸i niÖm ch©n.hiÓu. cã hiÖu qu¶ cao nhÊt khi g¾n víi gi¸ trÞ thÈm mÜgi¸ trÞ t¹o nªn ®Æc trng cña v¨n häc. tµi nghÖ . suy nghÜ c¸ nh©n vµ tr×nh bµy..mÜ cña cha «ng). ch÷. Ho¹t ®éng 2: Híng II. chÊt trong tiÕp nhËn l¾ng tai nghe tiÕng nãi cña t¸c gi¶.thiÖn. TiÕp nhËn trong ®êi sèng v¨n vµ 2 (phÇn II. kinh nghiÖm sèng. .… lµm m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n. + Gi¸ trÞ nhËn thøc lu«n lµ tiÒn ®Ò cña gi¸ trÞ gi¸o dôc. 1. c¶m nhËn søc sèng cña tõng . Gi¸ trÞ gi¸o dôc lµm s©u s¾c thªm gi¸ trÞ nhËn thøc. ëng thøc c¸i hay. Kh«ng cã nhËn thøc ®óng ®¾n th× v¨n häc kh«ng thÓ gi¸o dôc ®îc con ngêi v× nhËn thøc kh«ng chØ ®Ó nhËn thøc mµ nhËn thøc lµ ®Ó hµnh ®éng. B»ng trÝ tt¾t thµnh nh÷ng ý ëng tîng. nh©n vËt. TiÕp nhËn v¨n häc dÉn t×m hiÓu tiÕp nhËn v¨n häc.nªu kh¸i niÖm.GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh mèi quan hÖ cña 3 gi¸ trÞ.®äc kh¸m ph¸ ý nghÜa tõng cña c©u cã vÝ dô. TiÕp nhËn v¨n häc lµ ho¹t ®éng tÝch cùc cña c¶m gi¸c.

GV nªu c©u hái: + CÊp ®é thø nhÊt: c¶m thô chØ tËp 157 .SGK). tÝch cùc cña gêi tiÕp nhËn ®· lµm t¨ng thªm søc sèng cho t¸c phÈm. ChÝnh sù chñ ®éng. + TÝnh ®a d¹ng. c¶m th«ng).nghÖ thuËt trong t©m trÝ m×nh. løa tuæi. t×nh c¶m. thÞ hiÕu. ®ång ®iÖu hoµn toµn lµ ®iÒu khã. trong thÞ hiÕu thÈm mÜ lµm cho sù tiÕp nhËn mang ®Ëm nÐt c¸ nh©n.…) vµ ngêi tiÕp nhËn (tuæi t¸c. gÆp gì. ng«n tõ ®a nghÜa. ®¸nh gi¸. së thÝch. tÝnh chñ ®éng. a) Cã 3 cÊp ®é tiÕp nhËn v¨n häc: . tr×nh ®é häc vÊn. ngêi bµy tá vµ ngêi chia sÎ. C¸c yÕu tè thuéc vÒ c¸ nh©n cã vai trß quan träng: n¨ng lùc. Nguyªn nh©n ë c¶ t¸c phÈm (néi dung phong phó. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë 2 tÝnh chÊt c¬ b¶n sau: + TÝnh chÊt c¸ thÓ hãa. 3.Mét HS ®äc môc 3 3. C¸c cÊp ®é tiÕp nhËn v¨n häc (phÇn II. ngêi viÕt vµ ngêi ®äc. TÝnh chÊt tiÕp nhËn v¨n häc TiÕp nhËn v¨n häc thùc chÊt lµ mét qu¸ tr×nh giao tiÕp (t¸c gi¶ vµ ngêi tiÕp nhËn. häc vÊn. t©m tr¹ng. kh«ng thèng nhÊt: c¶m thô. kinh nghiÖm. V× vËy. ngêi nãi vµ ngêi nghe.…TÝnh khuynh híng trong t tëng. + Ph©n biÖt tiÕp nhËn vµ ®äc: tiÕp nhËn réng h¬n ®äc v× tiÕp nhËn cã thÓ b»ng truyÒn miÖng hoÆc b»ng kªnh thÝnh gi¸c (nghe).…). kinh nghiÖm sèng. thËm chÝ cïng mét ngêi ë nhiÒu thêi ®iÓm cã nhiÒu kh¸c nhau trong c¶m thô. VÝ dô (…). 2. ®¸nh gi¸ cña c«ng chóng vÒ mét t¸c phÈm rÊt kh¸c nhau. tÝch cùc cña ngêi tiÕp nhËn. h×nh tîng phøc t¹p. VÝ dô (…).

toµn vÑn. + CÊp ®é thø ba: c¶m thô chó ý ®Õn c¶ néi dung vµ h×nh thøc ®Ó thÊy ®îc c¶ gi¸ trÞ t tëng vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm. Ho¹t ®éng 3: Híng III. 158 . §©y lµ c¸ch tiÕp nhËn ®¬n gi¶n nhng kh¸ phæ biÕn.GV híng dÉn.HS ®äc. c¸i ®óng. trung vµo néi dung cô thÓ. ngêi tiÕp nhËn cÇn: + N©ng cao tr×nh ®é.a) Cã mÊy cÊp ®é tiÕp nhËn v¨n häc? b) Lµm thÕ nµo ®Ó tiÕp nhËn v¨n häc cã hiÖu qu¶ thùc sù? . tÝch cùc. + Kh«ng nªn suy diÔn tïy tiÖn. LuyÖn tËp dÉn luyÖn tËp. Bµi tËp 1: Cã ngêi cho Bµi tËp 1: gi¸ trÞ cao quý nhÊt + §©y chØ lµ c¸ch nãi ®Ó nhÊn cña v¨n ch¬ng lµ nu«i m¹nh gi¸ trÞ gi¸o dôc cña v¨n ch¬ng. gîi ý ®Ó HS tù lµm ë nhµ. con ngêi. . + TiÕp nhËn mét c¸ch chñ ®éng. Nãi nh vËy cã ®óng kh«ng? V× sao? Bµi tËp 2: Ph©n tÝch Bµi tËp 2: mét t¸c phÈm v¨n häc Tham kh¶o c¸c vÝ dô trong SGK vµ cô thÓ (tù chän) ®Ó trong bµi gi¶ng cña thÇy. néi dung trùc tiÕp cña t¸c phÈm. s¹ch vµ phong phó h¬n". .GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ý c¬ b¶n.hiÓu. + TÝch lòy kinh nghiÖm. c¸i ®Ñp. + CÊp ®é thø hai: c¶m thô qua néi dung trùc tiÕp ®Ó thÊy ®îc néi dung t tëng cña t¸c phÈm. s¸ng t¹o. dìng ®êi sèng t©m hån kh«ng cã ý xem nhÑ c¸c gi¸ trÞ kh¸c. b) §Ó tiÕp nhËn v¨n häc cã hiÖu qu¶ thùc sù. híng tíi c¸i hay. hay nãi nh + CÇn ®Æt gi¸ trÞ gi¸o dôc trong Th¹ch Lam lµ "lµm cho mèi quan hÖ kh«ng thÓ t¸ch rêi víi c¸c lßng ngêi ®îc trong gi¸ trÞ kh¸c. + Tr©n träng t¸c phÈm. tãm t¾t thµnh nh÷ng ý chÝnh (cã vÝ dô). t×m c¸ch hiÓu t¸c phÈm mét c¸ch kh¸ch quan.

tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I.ThiÕt kÕ bµi häc. kh¸c nhau trong tiÕp nhËn v¨n häc: c¶m lµ cÊp ®é tiÕp nhËn c¶m tÝnh. vÊn ®¸p . ViÖt vµ ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh ng«n ng÷ ®¬n lËp. lÞch sö chøc tæng kÕt vÒ ph¸t triÓn cña tiÕng ViÖt vµ ®Æc nguån gèc. 159 . th¶o luËn .HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n tõ líp 10 ®Õn líp 12 vÒ lÞch sö.S¸ch gi¸o khoa. Ph¬ng ph¸p d¹y häc HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. C. hiÓu lµ cÊp ®é tiÕp nhËn lÝ tÝnh. Bµi tËp 3: ThÕ nµo lµ Bµi tËp 3: c¶m vµ hiÓu trong tiÕp §©y lµ c¸ch nãi kh¸c vÒ c¸c cÊp ®é nhËn v¨n häc. D. Tæng kÕt vÒ nguån gèc. Môc tiªu bµi häc .Tµi liÖu tham kh¶o. . ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh vµ c¸c phong c¸ch ng«n ng÷. . TiÕng viÖt: Tæng kÕt phÇn tiÕng viÖt: lÞch sö. . lÞch sö ®iÓm cña lo¹i h×nh ng«n ng÷ ®¬n ph¸t triÓn cña tiÕng lËp. ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh vµ c¸c phong c¸ch ng«n ng÷ a.lµm s¸ng tá c¸c gi¸ trÞ (hoÆc c¸c cÊp ®é) trong tiÕp nhËn v¨n häc. s¸ch gi¸o viªn. ph¬ng tiÖn d¹y häc .N©ng cao h¬n n÷a kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh vµ tõng phong c¸ch ng«n ng÷. b.

C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. s¾p ®Æt tõ theo thø tù tríc .GV híng dÉn HS kÎ b¶ng vµ ®iÒn vµo nh÷ng th«ng tin ®· häc.TiÕng ViÖt trong thêi k× tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn nay. lËp tù chñ. b) C¸c thêi k× trong lÞch sö: b) Tõ kh«ng biÕn ®æi h×nh . yÕu tè cÊu t¹o tõ. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. . .TiÕng ViÖt trong thêi k× ®éc sau vµ sö dông c¸c h tõ.TiÕng ViÖt trong thêi k× dùng th¸i.TiÕng ViÖt trong thêi k× Ph¸p thuéc. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. tiÕng lµ ©m tiÕt.HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ tr×nh bµy tríc líp.Dßng: M«n. c) BiÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó . . níc. .Nh¸nh: TiÕng ViÖt Mêng dông. tiÕng cã thÓ lµ tõ hoÆc chung.HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ tr×nh bµy tríc líp.Hä: ng«n ng÷ Nam ¸. . .Khmer. 160 .TiÕng ViÖt trong thêi k× B¾c biÓu thÞ ý nghÜa ng÷ ph¸p lµ thuéc vµ chèng B¾c thuéc. ng÷ ph¸p. VÒ mÆt ng÷ ©m. vÒ mÆt sö . bæ sung. Tæng kÕt vÒ phong c¸ch ng«n chøc tæng kÕt vÒ ng÷ v¨n b¶n phong c¸ch ng«n ng÷ v¨n b¶n..GV híng dÉn HS kÎ b¶ng vµ ®iÒn vµo nh÷ng th«ng tin ®· häc. B¶ng «n tËp Nguån gèc vµ lÞch sö ph¸t §Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh triÓn ng«n ng÷ ®¬n lËp a) Nguån gèc: TiÕng ViÖt thuéc: a) TiÕng lµ ®¬n vÞ c¬ së cña .

tiÓu thÞ. b¸o c¸o quyÕt tiÓu viÕt gäi. -§¬n. biÓ tho¹i) Phãng ng«n. hiÖu .C¸c v¨n b¶n b»ng. øc c¸ -KÞch ra: th -C¸c gi¶ng d¹y c¸c nghÞ nh©n. luËn c¸o. phÈm thêi sù. sinh. khoa. phÈm. dïng ®Ó lÖnh. phæ biÕn chøng t¸c luËn tham khoa häc: chØ.C¸c v¨n b¶n ph¸p kÝ. chuyªn kh¶o. nghÞ biªn chÝnh b¶n. (trong b×nh c¸o.ThÓ -C¬ng . c¸c héi phª b×nh. thiÕt nhËn.… th tõ. luËn.bæ sung.… (nhËt t. v¨n.… trong c¸c bµi b¸o. b¹n bµi m«n khoa quyÕt. chØ truyÖ tin. b×nh … häc: gi¸o -GiÊy -D¹ng pháng luËn. B¶ng thø nhÊt: Tªn c¸c phong c¸ch ng«n ng÷ vµ c¸c thÓ lo¹i v¨n b¶n tiªu biÓu cho tõng phong c¸ch.C¸c lo¹i v¨n -NghÞ lo¹i nãi ca. ®äc. thuyÕ TiÓu khoa häc.… trÞ. lêi kªu luËn.… b¶n tho¹i. th«ng tiªu ®èi -Tuyªn luËn ¸n.… 161 . u -D¹ng sù. håi … . n. x· tr×nh. vÌ. ®Þnh. héi b¸o c¸o. b¶n.… khai. s¸ch phæ giÊy v¨n ph¸t … biÕn khoa khai häc) biÓu häc kÜ thuËt. kÝ. PCNG PCNG PCNG PCNG PCNG PCNG sinh nghÖ b¸o chÝnh khoa häc hµnh ho¹t thuËt chÝ luËn chÝnh ThÓ -D¹ng -Th¬ . luËn.… v¨n hiÖn c¸o.Tuyªn chuyªn s©u: th«ng t. ®iÓm s¸ch. B¶n bè. t¸i qu¶ng -C¸c kÕ bµi d¹y. v¨n (®éc chÝnh: . b¶n th¶o. gi¸o chøng lêi nãi vÊn. b¸o .Ngoµi triÖu. hß lo¹i lÜnh b¶n khoa häc ®Þnh.

TÝnh c¶m. Bµi tËp 2: §äc v¨n b¶n lîc trÝch (môc 5. x¸c ®Þnh phong c¸ch ng«n ng÷ vµ ®Æc ®iÓm ng«n ng÷ cña hai v¨n b¶n.TÝnh -TÝnh -TÝnh . c¸ thÓ -TÝnh c¸ gän. .khu«n ng -TÝnh îng. mÉu. truyÒn -TÝnh . + PhÇn v¨n b¶n (b) ®îc viÕt theo phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt nªn ng«n ng÷ dïng thÓ hiÖn tÝnh h×nh tîng.th«ng khai vÒ trõu t. hãa. tÝnh phi c¸ thÓ. tin thêi quan ®iÓm îng.GV yªu cÇu HS vËn dông kiÕn thøc ®Ó x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch.TÝnh c«ng -TÝnh -TÝnh trcô thÓ h×nh t. c«ng vô.B¶ng thø hai: Tªn c¸c phong c¸ch ng«n ng÷ vµ ®Æc trng c¬ b¶n cña tõng phong c¸ch PCNG PCNG PCNG PCNG PCNG PCNG sinh nghÖ b¸o chÝnh luËn khoa hµnh ho¹t thuËt chÝ häc chÝnh §Æc . LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Hai phÇn v¨n b¶n ®Òu cã chung ®Ò tµi (tr¨ng) nhng ®îc viÕt víi hai phong c¸ch ng«n ng÷ kh¸c nhau: + PhÇn v¨n b¶n (a) ®îc viÕt theo phong c¸ch ng«n ng÷ khoa häc nªn ng«n ng÷ dïng thÓ hiÖn tÝnh trõu tîng. kh¸i qu¸t. truyÒn phi c¸ hÊp c¶m. c¬ c¶m -TÝnh sù. dÉn. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy vµ tham gia tranh luËn víi c¸c nhãm kh¸c. l«gÝc. thÓ. thuyÕt phôc. tÝnh lÝ trÝ. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi tËp 1: So s¸nh hai phÇn v¨n b¶n (môc 4SGK). tÝnh c¸ thÓ hãa.HS th¶o luËn theo nhãm häc tËp. minh . . tÝnh truyÒn c¶m. sinh TÝnh -TÝnh ®éng.TÝnh chÆt qu¸t.SGK) III. diÔn ®¹t vµ lÝ trÝ. chÝnh trÞ. ng¾n chÏ trong -TÝnh x¸c. l«gÝc. -TÝnh thÓ -TÝnh suy luËn. Bµi tËp 2: a) V¨n b¶n ®îc viÕt theo phong c¸ch 162 . kh¸i -TÝnh b¶n xóc.

Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: 163 . kÕt cÊu v¨n b¶n.GV híng dÉn HS thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn. c¬ cÊu phßng ban. tæ chøc. b) Ng«n ng÷ ®îc sö dông trong v¨n b¶n cã ®Æc ®iÓm: + VÒ tõ ng÷: v¨n b¶n sö dông nhiÒu tõ ng÷ thêng gËp trong phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh nh: quyÕt ®Þnh. ngµy th¸nh n¨m. . n¬i nhËn (gãc tr¸i).PhÇn cuèi: ch÷ kÝ. QuyÕt ®Þnh ngoµi viÖc nªu râ chøc n¨ng. ban hµnh ®iÒu lÖ. b) Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm vÒ tõ ng÷.PhÇn ®Çu: quèc hiÖu. c©u v¨n. quyÒn h¹n.PhÇn chÝnh: néi dung quyÕt ®Þnh. thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. hä tªn (gãc ph¶i). tªn quyÕt ®Þnh. .vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu: a) X¸c ®Þnh phong c¸ch ng«n ng÷ cña v¨n b¶n. c) §ãng vai mét phãng viªn b¸o hµng ngµy vµ gi¶ ®Þnh v¨n b¶n trªn võa ®îc kÝ vµ ban hµnh mét vµi giê tríc. tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh.HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ tríc líp ®Ó th¶o luËn. c¬ quan ra quyÕt ®Þnh. c¨n cø. nghÞ ®Þnh 299/H§BT. anh (chÞ) h·y viÕt mét tin ng¾n theo phong c¸ch b¸o chÝ (thÓ lo¹i b¶n tin) ®Ó ®a tin vÒ sù kiÖn ban hµnh v¨n b¶n.… + VÒ c©u: v¨n b¶n sö dông kiªÓu c©u thêng gÆp trong quyÕt ®Þnh (thuéc v¨n b¶n hµnh chÝnh): ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi c¨n cø… c¨n cø… xÐt ®Ò nghÞ… quyÕt ®Þnh I… II… III… IV… V… VI… + VÒ kÕt cÊu: v¨n b¶n cã kÕt cÊu theo khu«n mÉu 3 phÇn: . ng«n ng÷ hµnh chÝnh. c) Tin ng¾n: C¸ch ®©y chØ míi vµi tiÕng ®ång hå. nhiÖm vô. Bµi kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m I.… cßn quy ®Þnh ®Þa ®iÓm cho B¶o hiÓm Y tÕ Hµ Néi vµ c¸c c¸ nh©n. . bµ TrÇn ThÞ T©m §an thay mÆt UBND thµnh phè Hµ Néi ®· kÝ quyÕt ®Þnh thµnh lËp B¶o hiÓm Y tÕ Hµ Néi. luËt. .

KÜ n¨ng lµm bµi tr¾c nghiÖm vµ ®Ò tù luËn theo híng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o. Lµm v¨n trong SGK Ng÷ v¨n 12. sè 6. 3) VÒ kÜ n¨ng. II. §Ò kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m. VÒ viÖc tæ chøc ra ®Ò GV (nhµ trêng) cã thÓ tù ra ®Ò hoÆc do cÊp qu¶n lÝ tæ chøc ra ®Ò riªng. dï ë h×nh thøc nµo. 164 . ®¸nh gi¸ míi. GV híng dÉn HS «n tËp mét sè träng t©m sau: a) PhÇn v¨n gåm: + PhÇn v¨n häc ViÖt Nam: chñ yÕu lµ nh÷ng t¸c phÈm v¨n xu«i.BiÕt c¸ch vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng Ng÷ v¨n ®· häc mét c¸ch tæng hîp. 2. Cã hai h×nh thøc tæ chøc: + Tæ chøc kiÓm tra tËp trung trong toµn trêng: HS ®îc xÕp phßng thi theo thø tù a. chó träng h¬n ë häc k× hai. tr¸nh ra ®Ò qu¸ dÔ hoÆc qu¸ khã. ¤ng giµ vµ biÓn c¶ (Hª-ming-uª). . Hµnh v¨n trong v¨n nghÞ luËn. c. VÒ néi dung kiÕn thøc KiÕn thøc cña c¶ ba phÇn trong ch¬ng tr×nh líp 12. + GV tù ra ®Ò vµ tæ chøc kiÓm tra trong 90 phót (2 tiÕt) víi nhiÒu phiªn b¶n ®Ò kh¸c nhau.. kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ tr×nh ®é HS. Híng dÉn thùc hiÖn 1. + PhÇn v¨n häc níc ngoµi: Thuèc (Lç TÊn). ph¶i b¸m s¸t yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh vµ néi dung SGK. phèi hîp c¶ tr¾c nghiÖm vµ tù luËn. mçi phßng thi 24 HS víi nhiÒu phiªn b¶n ®Ò kh¸c nhau. ®Ò kiÓm tra còng ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ mét c¸ch trung thùc chÊt lîng HS. toµn diÖn ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt theo h×nh thøc kiÓm tra.N¾m v÷ng néi dung c¬ b¶n cña c¶ ba phÇn: V¨n. l¹i lµ cuèi cÊp nªn ra ®Ò theo híng ®æi míi. c) PhÇn lµm v¨n: Më bµi vµ kÕt bµi. 4) VÒ tæ chøc kiÓm tra. kÞch vµ mét sè v¨n b¶n nhËt dông. TiÕng ViÖt. chñ yÕu ë tËp hai. + PhÇn lÝ luËn v¨n häc. b. Thùc hµnh vÒ hµm ý. Muèn vËy. ph¸t biÓu tù do vµ c¸c bµi lµm v¨n sè 5. Chó ý. Sè phËn con ngêi (S«-l«-khèp). Phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh. b) PhÇn tiÕng ViÖt: Nh©n vËt giao tiÕp.

Giíi thiÖu mét sè ®Ò vµ ®¸p ¸n tham kh¶o. 165 . A.TruyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n thÓ hiÖn niÒm kh¸t khao vÒ tæ Êm gia ®×nh vµ t×nh yªu th¬ng ®ïm bäc lÉn nhau cña nh÷ng ngêi n«ng d©n tríc c¸ch m¹ng. C. C©u 4: CÊt sö thi trong Rõng xµ nu cña NguyÔn Trung Thµnh thÓ hiÖn ë nh÷ng yÕu tè nµo? A. B.TruyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n miªu t¶ sè phËn bi th¬ng cña ngêi n«ng d©n trong n¹n ®ãi n¨m 1945.Mét t×nh huèng ®Æc biÖt: vui mµ téi nghiÖp. D. B.Miªu t¶ thiªn nhiªn hïng vÜ. mõng mµ võa tñi võa lo. PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) C©u 1: §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ biÓu hiÖn néi dung nh©n ®¹o cña truyÖn ng¾n Vî nhÆt (Kim L©n)? A.III.TruyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n kh«ng chØ miªu t¶ sè phËn bi th¬ng cña ngêi n«ng d©n trong n¹n ®ãi 1945 mµ cßn kh¼ng ®Þnh søc sèng k× diÖu cña hä.X©y dùng nh©n vËt vµ sö dông ng«n ng÷. D. B. C.TruyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n kÓ vÒ ngêi vî nhÆt ®îc cña anh Trµng.Sè phËn bi th¶m cña ngêi n«ng d©n tríc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m. C©u 3: Thµnh c«ng chñ yÕu vÒ nghÖ thuËt cña truyÖn Vî chång A Phñ (T« Hoµi) thÓ hiÖn ë ph¬ng diÖn nµo? A. D. C. §Ò. B.NiÒm kh¸t khao tæ Êm gia ®×nh. C.Kh¾c häa t©m lÝ nh©n vËt vµ t¹o mµu s¾c d©n téc ®Ëm ®µ.Kh¾c häa t©m lÝ nh©n vËt vµ x©y dùng t×nh huèng truyÖn.T¹o mµu s¾c d©n téc ®Ëm ®µ vµ x©y dùng t×nh huèng truyÖn.X©y dùng t×nh huèng truyÖn vµ kh¾c häa tÝnh c¸ch nh©n vËt. C©u 2: NhËn xÐt nµo sau ®©y nªu ®Çy ®ñ chñ ®Ò truyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n? A.Ca ngîi con ngêi anh hïng.T×nh th¬ng yªu gi÷a nh÷ng ngêi nghÌo khæ.

hïng tr¸ng nh Huy Th«ng.Kh«ng dïng nhiÒu tõ vay mîn. C©u 8: Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt ®îc biÓu hiÖn ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? A.Cuéc ®Êu tranh bÊt khuÊt cña d©n lµng X« Man vµ c¸c d©n téc T©y Nguyªn.§óng. k× dÞ nh ChÕ Lan Viªn… vµ thiÕt tha. C©u 5: NhËn ®Þnh: "Hµnh tr×nh s¸ng t¸c cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u chia lµm hai giai ®o¹n víi hai thiªn híng râ rÖt: tr÷ t×nh l·ng m¹n vµ c¶m høng vÒ thÕ sù víi nh÷ng vÊn ®Ò ®¹o ®øc vµ triÕt häc. sö dông giäng ®iÖu vµ ng«n ng÷. m¹ch l¹c trong viÖc biÓu hiÖn néi dung t tëng.Søc sèng tuyÖt vêi cña thiªn nhiªn ViÖt Nam. tÝnh lÞch sù v¨n hãa trong lêi nãi. D. sù s¸ng râ. D. B. t×nh c¶m.O Hen-ri. C©u 9: §o¹n v¨n sau cã nh÷ng ®Æc s¾c g× vÒ diÔn ®¹t? T«i quyÕt r»ng trong lÞch sö thi ca ViÖt Nam cha bao giê cã mét thêi ®¹i phong phó nh thêi ®¹i nµy.Sù bÊt lùc cña bom ®¹n ®Õ quèc MÜ. C©u 7: T¸c gi¶ ¤ng giµ vµ biÓn c¶ lµ ai? A.Hª-ming-ªu C. x©y dùng cèt truyÖn vµ nh©n vËt. B. D. c¸ch diÔn ®¹t kh«ng quen thuéc víi tiÕng ViÖt.D. B.Søc sèng vµ phÈm chÊt tèt ®Ñp cña d©n lµng X« Man vµ c¸c d©n téc T©y Nguyªn.Sai. Cha bao giê ngêi ta thÊy xuÊt hiÖn cïng mét lóc mét hån th¬ réng më nh ThÕ L÷. r¹o rùc. quª mïa nh NguyÔn BÝnh.Gi¾c L©n-®¬n. kh«ng lai c¨ng pha t¹p.M¸c Tu-ªn.ChuÈn mùc trong viÖc dïng tõ. trong s¸ng nh NguyÔn Nhîc Ph¸p. ¶o n·o nh Huy CËn. m¬ mµng nh Lu Träng L. ®Æt c©u vµ dùng ®o¹n.BiÓu hiÖn néi dung t tëng. t×nh c¶m mét c¸ch s¸ng râ vµ m¹ch l¹c. C. 166 . C.TÝnh chuÈn mùc. B.Lùa chän chñ ®Ò." ®óng hay sai? A. b¨n kho¨n nh Xu©n DiÖu. C©u 6: H×nh tîng rõng xµ nu trong truyÖn ng¾n cïng tªn cña NguyÔn Trung Thµnh cã ý nghÜa tîng trng g×? A.

phÐp ®iÖp tõ.Dïng tõ chÝnh x¸c. C¶ rõng xµ nu hµng v¹n c©y kh«ng cã c©y nµo kh«ng bÞ th¬ng.LuËn cø kh«ng tiªu biÓu. C©u 10: §o¹n v¨n sau ®©y sö dông phÐp tu tõ nµo? Lµng ë trong tÇm ®¹i b¸c cña ®ån giÆc. (NguyÔn Trung Thµnh. D.Hoµi Ch©n. liÖt kª. Thi nh©n ViÖt Nam) A. ®éc ®¸o sö dông phÐp liÖt kª. C. th¬m ngµo ng¹t. Cã nh÷ng c©y bÞ chÆt ®øt ngang nöa th©n m×nh. v¨n viÕt giµu h×nh ¶nh. D.LiÖt kª. ®iÖp cÊu tróc.Sö dông nhiÒu kiÓu c©u. ë chç vÕt th¬ng. sö dông biÖn ph¸p liÖt kª. liÖt kª.Sö dông phÐp ®iÖp tõ. ®éc ®¸o. Xin hái mäi ngêi. chªm xen. hoÆc ®øng bãng vµ sÈm tèi.LÆp có ph¸p. 167 .Rõng xµ nu) A.LÆp có ph¸p. §iÒu nµy ch¼ng nãi lªn mét xu thÕ hßa b×nh hay sao? A. C©u 11: §äc ®o¹n trÝch sau vµ cho biÕt t¹i sao lËp luËn ®a ra l¹i bÞ phe ®èi lËp b¸c l¹i? Dùa vµo sè liÖu thèng kª tõ n¨m 1945 ®Õn nay. chªm xen. hoÆc nöa ®ªm vµ trë gµ g¸y. ®æ µo µo nh nmét trËn b·o. mçi ngµy cã 12 cuéc chiÕn x¶y ra. mçi ngµy hai lÇn. B.LuËn cø kh«ng ®Çy ®ñ. C. trµn trÒ. Chóng nã b¾n ®· thµnh lÖ.(Hoµi Thanh. ®ã lµ tr¹ng th¸i hßa b×nh hay kh«ng? Bªn ®èi lËp ®· b¸c l¹i: Tõ 1945 ®Õn nay. liÖt kª. ®en vµ ®Æc quyÖn l¹i thµnh tõng côc m¸u lín.ViÕt v¨n giµu h×nh ¶nh. ®iÖp cÊu tróc. hoÆc buæi s¸ng sím vµ xÕ chiÒu. mçi gµy næ ra 12 cuéc chiÕn tranh.LuËn cø kh«ng chÝnh x¸c. B. D. tæng céng ®· næ ra kho¶ng 30 cuéc chiÕn tranh. bao gåm c¸c cuéc chiÕn tranh quèc tÕ hay néi chiÕn nhá. cßn ®Õn n¨m 80 th× c¶ th¶y næ ra cha ®Õn 10 cuéc. C. long lanh n¾ng hÌ gay g¾t.LuËn cø m©u thuÉn. Sù thËt lµ nh÷ng n¨m 60. B.Dïng tõ chÝnh x¸c. nhùa øa ra. råi dÇn dÇn bÇm l¹i. Con sè nµy nªu ra kh«ng chÝnh x¸c. HÇu hÕt ®¹n ®¹i b¸c ®Òu r¬i vµo ngän ®åi xµ nu c¹nh con n¬c lín.

Anh cu Phóc chÕt lÆng trong xã nhµ Èm ít tríc nh÷ng ®«i m¾t "d¹i ®i v× ®ãi" cña hai ®øa con. PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm) §Ò 1: C©u 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Lç TÊn vµ truyÖn ng¾n Thuèc.LuËn cø kh«ng tiªu biÓu. A. B.LuËn cø kh«ng phï hîp víi kÕt luËn. t¸c phÈm vµ t×nh huèng truyÖn: 168 . §¸p ¸n PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm. giíi thiÖu vÒ Lç TÊn vµ giíi thiÖu vÒ truyÖn ng¾n Thuèc. D. B.C©u 12: LËp luËn sau m¾c lçi g×? Nam Cao viÕt nhiÒu vÒ n«ng th«n. tøc lµ mét kiÓu chÕt v× qu¸ ®ãi. + Yªu cÇu h×nh thøc: Mét bµi viÕt ng¾n cã hai phÇn. L·o H¹c ¨n b¶ chã tù tö ®Ó tr¸nh ®ãi. Bµ cô TÝ chÕt v× mét b÷a no.25 ®iÓm) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2 §¸p ¸n ®óng C B A D A D B D C C B D PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm) §Ò 1: C©u 1: + Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc: PhÇn TiÓu dÉn bµi Thuèc (Lç TÊn). C. §Ò 2: C©u 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Hª-ming-uª vµ tiÓu thuyÕt ¤ng giµ vµ biÓn c¶. nhng cíi ®Ó ch¹y ®ãi. C©u 2: Ph©n tÝch nh©n vËt MÞ trong truyÖn ng½n Vî chång A Phñ (T« Hoµi) ®Ó thÊy ®îc gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña t¸c phÈm. C©u 2: Bµi viÕt cÇn ®¶m b¶o nh÷ng ý c¬ b¶n sau: 1) Giíi thiÖu t¸c gi¶. C©u 2: Ph©n tÝch t×nh huèng truyÖn Vî nhÆt cña Kim L©n tõ ®ã nªu lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm.LuËn cø m©u thuÉn.mçi c©u ®óng ®îc 0. L¹i cã c¶nh ®¸m cíi.KÕt luËn kh«ng râ rµng.

.. víi "ngêi".C¶ xãm ngô c ng¹c nhiªn. .Bµ cô Tø còng hÕt søc ng¹c nhiªn .B¶n th©n Trµng cã vî råi vÉn cßn " ngê ngî".Kim L©n lµ nhµ v¨n mét lßng mét d¹ ®i vÒ víi "®Êt". Qua t×nh huèng truyÖn. víi "thuÇn hËu nguyªn thñy" cña cuéc sèng n«ng th«n. th« lç. + Bèi c¶nh n¹n ®ãi khñng khiÕp n¨m 1945 mµ kÕt qu¶ lµ h¬n hai triÖu ngêi chÕt. ph¸t xÝt. + C¸i ®ãi bãp mÐo c¶ nh©n c¸ch. 169 . + C¸i chÕt hiÖn h×nh trong t¸c phÈm t¹o nªn mét kh«ng khÝ ¶m ®¹m. + ViÖc Trµng lÊy vî lµ mét t×nh huèng bÊt ngê . ®i lµm thuª nu«i m×nh vµ mÑ giµ. .NÕu kh«ng ph¶i n¨m ®ãi khñng khiÕp th× "ngêi ta" kh«ng thÌm lÊy mét ngêi nh Trµng. 5) Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: + T×nh ngêi cao ®Ñp thÓ hiÖn qua c¸ch ®èi xö víi nhau cña c¸c nh©n vËt. + T×nh huèng truyÖn bÊt ngê nhng rÊt hîp lÝ . . nh©n vËt chÝnh cña t¸c phÈm "nhÆt" ®îc vî.Vî nhÆt x©y dùng t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o. 4) Gi¸ trÞ hiÖn thùc: t×nh c¶nh thª th¶m cña con ngêi trong n¹n ®ãi + C¸i ®ãi dån ®uæi con ngêi. Trµng.N¹n ®ãi n¨m 1945 ®· ®i vµo nhiÒu trang viÕt cña c¸c nhµ v¨n. th«. nhµ nghÌo. nhµ th¬ trong ®ã cã Vî nhÆt cña Kim L©n. §ã lµ mét t×nh huèng ®éc ®¸o + ë Trµng héi tô nhiÒu yÕu tè khiÕn nguy c¬ "Õ" vî rÊt cao (Ngo¹i h×nh xÊu. + Vî nhÆt cã søc tè c¸o m¹nh mÏ téi ¸c cña bän thùc d©n. + Trµng lÊy vî lµ lÊy cho m×nh thªm mét tai häa (theo l« gÝc tù nhiªn). + C¸i ®ãi khiÕn cho h¹nh phóc thËt máng manh. ¨n nãi céc c»n. c¸i chÕt ®eo b¸m). 2) Bèi c¶nh x©y dùng t×nh huèng truyÖn. n¹n ®ãi ®e däa. 3) Trong bèi c¶nh Êy.Trµng lÊy vî theo kiÓu "nhÆt" ®îc. Nh÷ng ngêi sèng lu«n bÞ c¸i chÕt ®e däa.Trµng rÊt tr©n träng ngêi "vî nhÆt" cña m×nh. t¸c phÈm thÓ hiÖn gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c. téi nghiÖp. thª l¬ng. tÝnh t×nh cã phÇn kh«ng b×nh thêng. .

yªu ®êi. C©u 2: Bµi viÕt cÇn ®¶m b¶o nh÷ng ý c¬ b¶n sau: 1) Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nhµ v¨n T« Hoµi. c¶m xóc. Giíi thiÖu nh©n vËt MÞ vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm. tin tëng ë t¬ng lai: .MÞ trÎ ®Ñp. h¹nh phóc.…).T×nh yªu th¬ng con cña bµ cô Tø. + MÞ tõ khi bÞ b¾t lµm con d©u g¹t nî nhµ Thèng lÝ: . ph¶n kh¸ng.MÞ bÞ tª liÖt dÇn vÒ ý thøc.§o¹n kÕt t¸c phÈm víi h×nh ¶nh l¸ cê ®á vµ ®oµn ngêi ph¸ kho thãc NhËt. §Ò 2 C©u 1: + Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc: PhÇn TiÓu dÉn bµi ¤ng giµ vµ biÓn c¶ (Hª-ming-uª).mét th©n phËn qu¸ nghiÖt ng·. kh«ng kh¸t väng. . 3) Ph©n tÝch nh©n vËt MÞ: + §o¹n giíi thiÖu: "Ai ë xa vÒ …" MÞ xuÊt hiÖn kh«ng ph¶i ë phÝa ch©n dung ngo¹i h×nh mµ ë phÝa th©n phËn. MÞ v« c¶m.Thiªn chøc. tËp truyÖn T©y B¾c vµ truyÖn ng¾n Vî chång A Phñ. mét con vËt biÕt chÞu sù sai khiÕn. . mét ngêi giµ l¹i lu«n miÖng nãi vÒ ngµy mai víi nh÷ng dù ®Þnh thiÕt thùc t¹o niÒm tin cho d©u con vµo mét cuéc sèng tèt ®Ñp.MÞ cã kh¸t väng t×nh yªu. giíi thiÖu vÒ Hª-ming uª vµ giíi thiÖu vÒ tiÓu thuyÕt ¤ng giµ vµ biÓn c¶. . .Trµng lÊy vî lµ ®Ó duy tr× sù sèng. + Con ngêi hu«n híng ®Õn sù sèng vµ lu«n hi väng. thËm chÝ kh«ng cßn biÕt khæ ®au.MÞ lµ mét ngêi con hiÕu th¶o. . bæn phËn lµm vî. lµm d©u ®îc ®¸nh thøc n¬i ngêi "vî nhÆt" . tµu ngùa. + MÞ tríc khi bÞ b¾t lµm con d©u g¹t nî nhµ Thèng lÝ: . Ðo le. .mét th©n phËn ®au khæ..… . 170 .MÞ ®au ®ín. + Yªu cÇu h×nh thøc: Mét bµi viÕt ng¾n cã hai phÇn. uÊt øc.Bµ cô Tø.MÞ chØ cßn lµ mét c«ng cô.C¶m høng cña t¸c gi¶: xãt th¬ng.mét con ngêi bÞ xÕp lÉn víi nh÷ng vËt v« tri gi¸c (t¶ng ®¸.

nhiÒu khi lµ tiÒm thøc chËp chên. rîu (MÞ ngöa cæ uèng õng ùc tõng b¸t mét). ®Æc biÖt lµ tiÕng s¸o gäi b¹n (t¸c gi¶ dông c«ng miªu t¶ tiÕng s¸o nh mét thñ ph¸p nghÖ thuËt lay tØnh t©m hån MÞ). . tr©n träng. c¶m xóc trong MÞ sèng l¹i. . mét hµnh ®éng võa tù ph¸t võa tù gi¸c. kh¸t sèng trë l¹i.Khi nh×n thÊy dßng níc m¾t cña A Phñ.C¶m th«ng s©u s¾c ®èi víi ngêi d©n.Nh÷ng chuyÓn biÕn trong t©m hån MÞ: MÞ nhí l¹i qu¸ khø. . . ®Æc biÖt lµ søc sèng tiÒm tµng cña nh÷ng con ngêi chÞu nhiÒu ®au khæ bÊt h¹nh. t¸c gi¶ Ýt miªu t¶ hµnh ®éng. c¶nh sinh ho¹t).Rót ®îc kinh nghiÖm bæ Ých ®Ó chuÈn bÞ tèt cho kú thi tèt nghiÖp THPT. . Nh©n vËt sinh ®éng.Phª ph¸n gay g¾t bän chóa ®Êt phong kiÕn miÒn nói. .Ph¸t hiÖn vµ bæ sung nh÷ng mÆt cßn yÕu vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng. t©m t. . cã c¸ tÝnh ®Ëm nÐt (víi MÞ. niÒm ham sèng.+ Søc trçi dËy cña MÞ: . 3) Gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña t¸c phÈm: . Môc tiªu bµi häc . 171 .MÞ c¾t d©y trãi cho A Phñ. víi tay lÊy chiÕc v¸y hoa.Sù t¸c ®éng cña hoµn c¶nh: kh«ng khÝ mïa xu©n (thiªn nhiªn. . .Nh÷ng ngµy ®Çu MÞ tá ra v« c¶m.… + Hµnh ®éng cëi trãi cho A Phñ: . ®Ò cao nh÷ng kh¸t väng chÝnh ®¸ng cña con ngêi. dßng ý nghÜ.Tõ nh÷ng chuyÓn biÕn trong t©m hån ®Õn hµnh ®éng: bá thªm mì vµo ®Üa dÇu. ®Æc biÖt t¸c gi¶ cã tµi miªu t¶ t©m lÝ. MÞ muèn chÕt.ChØ ra con ®êng gi¶i phãng ngêi lao ®éng cã cuéc ®êi t¨m tèi vµ sè phËn thª th¶m. 4) NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt.MÞ vïng ch¹y theo A Phñ. vïng bíc ®i. quÊn l¹i tãc. dïng thñ ph¸p lÆp l¹i cã chñ ý mét sè nÐt ch©n dung g©y Ên tîng s©u ®Ëm).… Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m a.Ngîi ca nh÷ng g× tèt ®Ñp.

«n tËp v¨n häc A. X©y dùng dµn bµi cho ®Ò tù luËn Néi dung cÇn ®¹t theo ®óng ®¸p ¸n cña ®Ò kiÓm tra (tham kh¶o bµi so¹n Bµi kiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m). .VÒ kiÕn thøc. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GV c¨n cø vµo kÕt qu¶ chÊm ®Ó nhËn xÐt Ho¹t ®éng II: Rót kinh nghiÖm .S¸ch gi¸o khoa. bµy tá ý kiÕn. tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n. Ho¹t ®éng 3: X©y dùng dµn bµi cho ®Ò tù luËn. II.b. . ®æi bµi cho nhau ®Ó th¶o luËn. . Ph¬ng ph¸p d¹y häc .Ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c lçi trong bµi. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ NhËn xÐt c¸c néi dung sau: . rót kinh nghiÖm. kÜ n¨ng c¬ b¶n. . .Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm riªng. . Néi dung cÇn ®¹t I. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn .Gi¸o viªn tæng kÕt c¸c kinh nghiÖm lµm bµi kiÓm tra tæng hîp.VÒ kÜ n¨ng. D. ph©n tÝch sai sãt vµ kh¼ng ®Þnh c©u tr¶ lêi ®óng.HS xem l¹i bµi. . GV vµ HS cïng x©y dùng thµnh dµn bµi chi tiÕt trªn b¶ng. Môc tiªu bµi häc 172 . Rót kinh nghiÖm .ThiÕt kÕ bµi häc C. III.Tr×nh bµy nh÷ng kinh nghiÖm vÒ lµm mét bµi kiÓm tra tæng hîp.HS th¶o luËn. s¸ch gi¸o viªn .GV tr¶ bµi. NhËn xÐt.Trao ®æi bµi cho nhau ®Ó th¶o luËn. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: NhËn xÐt.C¸ nh©n xem kÜ toµn bµi. chèt l¹i c¸c kiÕn thøc.Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm chung.Bµi lµm cña HS . .

ng«n ng÷ v¨n häc .Tæng kÕt. nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt. cña 1945. Nh÷ng ph¸t hiÖn 1.Híng dÉn HS th¶o luËn. . tiªu biÓu + N¾m ®îc chñ ®Ò.Tµi liÖu tham kh¶o C. cña mçi t¸c phÈm. trao ®æi. h×nh tîng. . D. néi dung chÝnh ®Æt ra trong t¸c phÈm .. Ph¬ng ph¸p d¹y häc . bãc lét cña 173 . tr×nh bµy. Gi¸o viªn tæng kÕt. vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµ s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®ã. hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña tõng t¸c phÈm + Tãm t¾t cèt truyÖn + Häc thuéc mét sè ®o¹n v¨n hay.GV Híng dÉn HS chuÈn bÞ ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái trong SGK. «n tËp mét c¸ch cã hÖ thèng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ v¨n häc ViÖt Nam (truyÖn vµ kÞch tõ c¸ch m¹ng th¸ng 8 – 1945 ®Õn cuèi thÕ kû XX) vµ v¨n häc níc ngoµi ®· häc trong SGK ng÷ v¨n líp 12 tËp II .S¸ch gi¸o khoa.Ngoµi ra «n l¹i c¸c t¸c phÈm trªn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau : + Giíi thiÖu t¸c gi¶. gãp ý trªn líp.. s¸ch gi¸o viªn .ThiÕt kÕ bµi häc.. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn . Ph©n vµ ngêi d©n lao êi d©n miÒn tÝch nÐt ®Æc s¾c c¶nh ®éng trong nói T©y B¾c trong t tëng nh©n ®¹o ngé n¹n ®ãi n¨m díi ¸ch ¸p bøc. B. Vî nhÆt (Kim L©n) vµ Vî chång kh¸c nhau vÒ sè phËn A Phñ (T« Hoµi) vµ c¶nh ngé cña ngêi Vî nhÆt Vî chång A d©n lao ®éng trong Phñ c¸c t¸c phÈm Vî nhÆt Sè T×nh c¶nh Sè phËn bi (Kim L©n) vµ Vî chång phËn thª th¶m cña th¶m cña ngA Phñ (T« Hoµi). ¤n tËp v¨n häc viÖt nam chøc «n tËp v¨n häc ViÖt Nam 1.RÌn n¨ng lùc ph©n tÝch v¨n häc theo tõng cÊp ®é : t¸c phÈm. tiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung cÇn ®¹t vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ I.. .

. HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn) 3. H·y so s¸nh ®Ó lµm râ nh÷ng kh¸m ph¸. + Tinh thÇn chiÕn ®Êu kiªn cêng. Rõng xµ nu cña NguyÔn Trung Thµnh. . GV nhËn xÐt vµ hoµn chØnh b¶ng so s¸nh) con ngêi 2. + §êi sèng t©m hån. 2. Quan niÖm nghÖ thuËt cña NguyÔn Minh Ch©u ®îc göi g¾m qua truyÖn ng¾n ChiÕc thuyÒn ngoµi xa? (GV gîi cho HS nhí l¹i bµi häc. HS ph¸t biÓu tõng khÝa c¹nh. s¸ng t¹o riªng cña tõng t¸c phÈm trong viÖc thÓ hiÖn chñ ®Ò chung ®ã. + Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt thÓ hiÖn: nghÖ thuËt kÓ chuyÖn. (GV híng dÉn HS so s¸nh trªn mét sè ph¬ng diÖn. T t. man rî cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc chø kh«ng 174 bän phong kiÕn tríc c¸ch m¹ng. c¨m thï giÆc. ChiÕc thuyÒn ngoµi xa cña NguyÔn Minh Ch©u Quan niÖm nghÖ thuËt cña NguyÔn Minh Ch©u ®îc göi g¾m qua truyÖn ng¾n ChiÕc thuyÒn ngoµi xa rÊt phong phó vµ s©u s¾c: + Cuéc sèng cã nh÷ng nghÞch lÝ mµ con ngêi buéc ph¶i chÊp nhËn. Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi ®Òu viÕt vÒ chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng. kh¸t ®¹o väng sèng vµ cña hi väng vµo t¸c mét t¬ng lai phÈm t¬i s¸ng. bÊt khuÊt chèng kÎ thï x©m lîc.. t×nh c¶m cao ®Ñp.Ngîi ca t×nh ëng ngêi cao nh©n ®Ñp. Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh cña NguyÔn Thi CÇn so s¸nh trªn mét sè ph¬ng diÖn tËp trung thÓ hiÖn chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng: + Lßng yªu níc.. C¸c t¸c phÈm Rõng xµ nu cña NguyÔn Trung Thµnh. nghÖ thuËt x©y dùng h×nh tîng vµ nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt giµu ý nghÜa. "sèng chung" víi nã. ®i theo c¸ch m¹ng. nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. 3. t¨m tèi. Ngîi ca søc sèng tiÒm tµng cña con ngêi vµ con ®êng hä tù gi¶i phãng. + Muèn con ngêi tho¸t ra khái c¶nh ®au khæ. HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu).(GV híng dÉn HS lËp b¶ng so s¸nh.

Khi quan s¸t tõ "ngoµi xa". b¶n th©n Tr¬ng Ba v« cïng ®au khæ. Chñ nghÜa nh©n ®¹o trong nghÖ thuËt kh«ng thÓ xa l¹ víi sè phËn cô thÓ cña con ngêi. Ph©n tÝch ®o¹n trÝch vë kÞch Hån Tr¬ng Ba. th« lç.4. + Mäi ngêi xãt xa tríc t×nh c¶nh cña Tr¬ng Ba. ®¹o ®øc ®èi víi b¶n n¨ng cña con ngêi. (GV ®Þnh híng cho HS nh÷ng ý chÝnh cÇn ph©n tÝch vµ giao viÖc cho c¸c nhãm. ý nghÜa t tëng cña ®o¹n trÝch nãi riªng vµ vë kÞch nãi chung. phò phµng. vÒ cù li nh×n ng¾m ®êi sèng mµ ngêi nghÖ sÜ cÇn coi träng. ®èi tho¹i víi c¸c nh©n vËt ®Æc biÖt lµ ®èi tho¹i víi x¸c anh hµng thÞt. + Nhan ®Ò ChiÕc thuyÒn ngoµi xa gièng nh mét gîi ý vÒ kho¶ng c¸ch. §o¹n trÝch vë kÞch Hån Tr¬ng Ba. 175 . ngêi nghÖ sÜ sÏ kh«ng thÓ thÊy hÕt nh÷ng m¶ng tèi. 4. nh÷ng gãc khuÊt. + Tr¬ng Ba b©y giê kh«ng cßn lµ Tr¬ng Ba ngµy tríc. ph¶i chØ lµ thiÖn chÝ hoÆc c¸c lÝ thuyÕt ®Ñp ®Ï nhng xa rêi thùc tiÔn. kh¾c s©u nh÷ng ý c¬ b¶n). d»n vÆt. NghÖ thuËt mµ kh«ng v× cuéc sèng con ngêi th× nghÖ thuËt pháng cã Ých g×. mçi nhãm chuÈn bÞ mét ý®¹i diÖn nhãm ph©n tÝch. t©m tr¹ng cña Hån Tr¬ng Ba trong cuéc ®èi tho¹i víi §Õ ThÝch vµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng cña Hån Tr¬ng Ba ®Ó rót ra chñ ®Ò. x¸c anh hµng thÞt cêi nh¹o Tr¬ng Ba. 2) Ph©n tÝch th¸i ®é. Ngêi nghÖ sÜ khi thùc sù sèng víi cuéc sèng. GV nhËn xÐt. + Tr¬ng Ba b©y giê vông vÒ. da hµng thÞt cña Lu Quang Vò ®Ó lµm râ sù chiÕn th¾ng cña l¬ng t©m. thùc sù hiÓu con ngêi th× míi cã nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ ®Ých thùc gãp phÇn c¶i t¹o cuéc sèng. da hµng thÞt cña Lu Quang Vò CÇn tËp trung ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau: 1) Ph©n tÝch hoµn c¶nh trí trªu cña Hån Tr¬ng Ba qua ®éc tho¹i néi t©m.

+ QuyÕt ®Þnh cuèi cïng cña Hån Tr¬ng Ba: xin cho cu TÞ sèng vµ m×nh chÕt h¼n. ý nghÜa t tëng vµ + ý nghÜa t tëng: ®Æc s¾c nghÖ thuËt Sè phËn con ngêi cña S«-l«-khèp ®· cña truyÖn ng¾n Sè khiÕn ta suy nghÜ nhiÒu h¬n ®Õn sè phËn con ngêi cña S«. nghÞ lùc con ngêi.phËn cña tõng con ngêi cô thÓ sau l«-khèp. ¤n tËp v¨n häc Níc ngoµi chøc «n tËp v¨n häc 1.ý nghÜ nh©n v¨n cña quyÕt ®Þnh Êy.+ Cuéc ®èi tho¹i víi §Õ ThÝch. T¸c phÈm ®· kh¼ng (GV yªu cÇu HS xem l¹i ®Þnh mét c¸ch viÕt míi vÒ chiÕn phÇn tæng kÕt bµi Sè tranh: kh«ng nÐ tr¸nh mÊt m¸t. kh«ng phËn con ngêi. tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. HS lµm con ngêi sau chiÕn tranh. + §Æc s¾c nghÖ thuËt: Sè phËn con ngêi cã søc rung c¶m v« h¹n cña chÊt tr÷ t×nh s©u l¾ng. Tõ ®ã mµ viÖc c¸ nh©n vµ ph¸t tin yªu h¬n ®èi víi con ngêi. trªn c¬ say víi chiÕn th¾ng mµ biÕt c¶m nhËn së ®ã ®Ó ph¸t biÓu chia sÎ nh÷ng ®au khæ tét cïng cña thµnh 2 ý lín. Nhµ v¨n ®· s¸ng t¹o ra h×nh thøc tù sù 176 . 3) Tæng hîp nh÷ng ®iÒu ®· ph©n tÝch. + C¸i chÕt cña cu TÞ vµ nh÷ng h×nh dung cña Hån Tr¬ng Ba khi Hån nhËp vµo x¸c cu TÞ. Ho¹t ®éng 2: Tæ II. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ n©ng ®ì con ngêi vît lªn sè phËn. Sè phËn con ngêi cña S«-l«Níc ngoµi khèp 1. ®Æc biÖt lêi tho¹i mang ý nghÜa t tëng cña t¸c phÈm. Sè phËn biÓu) con ngêi kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña lßng nh©n ¸i. ®¸nh gi¸ chiÒu s©u triÕt lÝ vµ ý nghÜa t tëng cña vë kÞch: sù chiÕn th¾ng cña l¬ng t©m. chiÕn tranh. ®¹o ®øc ®èi víi b¶n n¨ng cña con ngêi.

Hai h×nh tîng mang mét vÎ ®Ñp song song t¬ng ®ång trong mét t×nh huèng c¨ng th¼ng ®èi lËp.Cèt truyÖn ®¬n gi¶n nhng hµm nh©n vµ ph¸t biÓu) sóc. th¶o luËn) 3.Kh«ng gian. ý nghÜa biÓu tîng trong ®o¹n trÝch ¤ng giµ vµ biÓn c¶ cña Hªming-uª? (GV yªu cÇu HS xem l¹i bµi ¤ng giµ vµ biÓn c¶.2. trªn c¬ së ®ã ®Ó th¶o luËn. . 2.BÖnh u mª l¹c hËu cña ngêi d©n. sù xen kÏ nhÞp nhµng giäng ®iÖu cña ngêi kÓ chuyÖn (t¸c gi¶ vµ nh©n vËt chÝnh). §Æc biÖt lµ h×nh ¶nh chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u. h×nh ¶nh vßng hoa trªn mé H¹ Du. Trong truyÖn ng¾n Thuèc. HS lµm viÖc c¸ ... + §Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm: .. 3. thêi gian cña truyÖn lµ mét tÝn hiÖu nghÖ thuËt cã ý nghÜa . §o¹n trÝch ¤ng giµ vµ biÓn c¶ cña Hª-ming-uª ý nghÜa biÓu tîng trong ®o¹n trÝch ¤ng giµ vµ biÓn c¶ cña Hª-ming-uª + ¤ng l·o vµ con c¸ kiÕm. . TruyÖn ng¾n Thuèc cña Lç TÊn + Lç TÊn phª ph¸n nh÷ng c¨n bÖnh cña ngêi Trung Quèc ®Çu thÕ kØ XX: . Sù hoµ quyÖn chÆt chÏ chÊt tr÷ t×nh cña t¸c gi¶ vµ chÊt tr÷ t×nh cña nh©n vËt ®· më réng. Lç TÊn phª ph¸n c¨n bÖnh g× cña ngêi Trung Quèc ®Çu thÕ kØ XX? §Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm? (GV yªu cÇu HS xem l¹i phÇn tæng kÕt bµi Thuèc. HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ ph¸t biÓu. h×nh ¶nh con ®êng. t¨ng cêng ®Õn tèi ®a c¶m xóc nghÜ suy vµ nh÷ng liªn tëng phong phó cho ngêi ®äc.BÖnh xa rêi quÇn chóng cña nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng tiªn phong.C¸c chi tiÕt. h×nh ¶nh ®Òu giµu ý nghÜa tîng trùng. . trªn c¬ së ®ã ®Ó ph¸t biÓu thµnh 2 ý lín. + ¤ng l·o tîng trng cho vÎ ®Ñp cña con ngêi trong viÖc theo ®uæi íc m¬ 177 ®éc ®¸o.

+ Trong mèi quan hÖ phøc t¹p cña thiªn nhiªn víi con ngêi kh«ng ph¶i lóc nµo thiªn nhiªn còng lµ kÎ thï. Con ngêi vµ thiªn nhiªn cã thÓ võa lµ b¹n võa lµ ®èi thñ. cao c¶ mµ con ngêi Ýt nhÊt tõng theo ®uæi mét lÇn trong ®êi.gi¶n dÞ nhng rÊt to lín cña ®êi m×nh. + Con c¸ kiÕm lµ ®¹i diÖn cho tÝnh chÊt kiªu hïng vÜ ®¹i cña tù nhiªn. Con c¸ kiÕm lµ biÓu tîng cña íc m¬ võa b×nh thêng gi¶n dÞ nhng ®ång thêi còng rÊt kh¸c thêng. 178 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->