TÍNH XÁC SUẤT BẰNG CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ VÀ BAYES

11.01.2010 Giả sử ta có nhóm đầy đủ các biến cố ( nghĩa là 2 biến cố bất kỳ đều xung khắc với nhau và tổng của n biến cố này tương đương với biến cố chắc chắn: Biến cố A cần tìm xác suất quan hệ với nhóm đầy đủ như sau: Biến cố A xẩy ra thì suy ra xảy ra biến cố nào đó; còn ngược lại nếu xảy ra biến cố nào đó thì chưa khẳng định biến cố A xảy ra. Khi đó P(A) được tính như sau: (Công thức đầy đủ) k=1,…,n (Công thức Bayes) Nhận xét. Cái khó khi tính xác suất bằng công thức đầy đủ và công thức Bayes là phải nhận ra được mô hình bài toán và phải chỉ ra được nhóm đầy đủ các biến cố. Trước hết ta thấy rằng nhóm đầy đủ là không duy nhất. Chẳng hạn nhóm đầy đủ thì cũng đều là nhóm đầy đủ. Vấn đề ta phải chọn nhóm đầy đủ nào có quan hệ với biến cố A phù hợp vớ mô hình? Nếu bài toán đề cập đến 2 phần, biến cố A liên quan trực tiếp đến phần sau thì nhóm đầy đủ cần tìm chính là các trường hợp xẩy ra ở phần đầu. Nếu phép thử gồm 2 bước hay 2 giai đoạn; biến cố A liên quan trực tiếp đến bước sau hay giai đoạn sau thì nhóm đầy đủ cần tìm chính là các trường hợp có thể của bước một hay giai đoạn 1. Ví dụ 1. Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Sản phẩm của phân xưởng I chiếm sản lượng của nhà máy. Tương tự, phân xưởng II và phân xưởng III chiếm Tỷ lệ chính phẩm của từng phân xưởng tương ứng là và a) Tìm tỷ lệ chính phẩm chung của toàn nhà máy. b) Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm của nhà máy ta bị cái phế phẩm. Hãy đoán xem phế phẩm đó là do phân xưởng nào làm ra? Lời giải. a) Bài toán này đề cập đến 2 phần: phân xưởng của nhà máy và sản phẩm chính phẩm. Việc tìm tỷ lệ chính phẩm chung của nhà máy tương đương với việc tính xác suất của biến cố: A={Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, được chính phẩm}. Biến cố A liên quan trực tiếp đến chính phẩm. Do đó theo nhận xét trên nhóm đầy đủ sẽ là: ={Sản phẩm của phân xưởng i}; i=1,2,3.

theo đề bài ta có ngay 0. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra sau cùng là chính phẩm.(160. A={Sản phảm lấy ra sau cùng là chính phẩm} cho nên nhóm đầy đủ gồm bốn trường hợp xảy ra có thể của bước 1. Có hai lô gà giống. trong đó có 4 con trống. Phép thử ở đây gồm hai bước.0)=196/240=0. Lô I có 10 chính phẩm và 2 phế phẩm. .1+40. Giải. Từ mỗi lô ta lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Khi đó nhóm đầy đủ: Ta có Tương tự Ta có xác suất bằng 1) ( Lấy ra 1 sản phẩm từ 2 chính phẩm thì chắc chắn được chính phẩm nên (Lấy 1 sản phẩm từ 2 sản phẩm trong đó có một chính phẩm và một phế phẩm nên xác suất bằng 1/2) ( Lấy từ 2 phế phẩm ra 1 sản phẩm thì không thể được chính phẩm) Vậy P(A)=(1/240). Diễn đạt thành lời: $P(A/{B_1})$ là xác suất để lấy ra một chính phẩm với điều kiện các sản phẩm này do phân xưởng I làm ra hay là xác suất để lấy ra một chính phẩm của phân xưởng I. Một con từ lô II nhảy sang lô I. Tìm xác suất để con gà bắt ra là gà trống. Từ lô I ta bắt ngẫu nhiên ra 1 con. trong đó có 3 con trống. Đặt ={ Sản phẩm lấy ra từ lô I là chính phẩm}. Có hai lô sản phẩm. Trả lời như vậy khả năng đúng là cao nhất. Ví dụ 2.1/2+3.8167 Ví dụ 3. Lô II gồm 20 con.94) b) Để trả lời câu hỏi b) ta dùng công thức Bayes Vậy ta nên đoán phế phẩm lấy ra là của phân xưởng I làm ra.Vậy ta có: (Ở đây các xác suất có điều kiện được tính trực tiếp. i=1. Lô I gồm 15 con.2.1/2+8. Lô II có 16 chính phẩm và 4 phế phẩm.

Lời giải. (Lô I bây giờ có 16 con. Gọi Ta có ={3 quả bóng lấy ra hôm qua là mới}.4/16 + 0. mà lô I có 16 con trong đó có 4 trống).8.1. (Các xác suất này được tính theo cổ điển). Theo công thức xác suất đầy đủ ta có: . nên nhóm đầy đủ có 2 biến cố B và . Phép thử gồm 2 bước. sau đó trả lại vào hộp.2.3. Bước 2: con gà bắt ra. Bước 1: con gà nhảy sang.2 Ví dụ 4. P(A) = 0. trong đó có 3 trống). Một hộp có 10 quả bóng bàn. trong đó B={Con gà nhảy từ lô II là gà trống}. Tìm xác suất để 3 quả bóng lấy ra hôm nay đều là bóng mới.2. Biến cố A={Con gà bắt ra là gà trống}. Bước một có 2 trường hợp có thể.Lời giải. Ở đây phép thử gồm 2 bước: Hôm qua lấy ra 3 quả và hôm nay lấy ra 3 quả. Hôm qua nhóm tập đã lấy ra 3 quả để chơi. Biến cố A={Ba quả bóng bàn lấy ra hôm nay là mới}. trong đó có 6 quả còn mới. i=0. Do đó nhóm đầy đủ gồm 4 trường hợp xảy ra ở bước 1(Ba quả lấy ra hôm qua). Ta có (Bắt ra 1 con từ lô I.3/16 = 0. Hôm nay nhóm tập lại lấy ra 3 quả.

. 95527..83529K39 .J352 '!  .

  .

 .

 .

 8:9 .  'J/$ O.43938.43 9743 O.43973 9.-93:3H37.973 .43-97.3 2.3 %9..O.43973 2 .43 9743 O.43 %K2E.O.

. .O.. 43-97.O973 !  . .3 .35.973< .. 3 . 9743 O4339973< %..43 -9 7. . ..O-3.43 9743 O..439743 O.O.O973 -.43 3 8.439 2.O9 3H33O2 .   !F5 9 2 -.O 97.O97.29.

  .

 .3O2957.8:9 9.2< 4 O3O2 297.45 23.6:7..23.6:-O3-37.E.: O97. 3  .23. 'J/$ 95.  %..3O295 7.O 6:-O37.2<   E..6: %K2E.9J3904. -.26:.8:93 .O6:.E.8:9 6: -O37.32 26:. :-O32   5F592-. 6: .7..7.6:. 8..39.O 6:-O3-3 9743 O.357.6: 3.26:. ..23.O %04.26:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful