Th B y, 13/08/2005, 16:29

Th y lang ch a kh i b nh xơ gan c trư ng
V i cái tâm c a ngư i th y thu c, ông Nguy n Tr ng Phùng, t i xóm Trung Minh - xã Minh Sơn - huy n ðô Lương - t nh Ngh An ñã c u s ng nhi u b nh nhân xơ gan c trư ng. Ông Phùng sinh ra trong m t gia ñình có ngh b c thu c ch a b nh gia truy n. Thu c ch a b nh là thu c nam ph i h p v i thu c b c. Cho ñ n nay, th c t không ñ m xu con s ngư i b b nh gan - m t tìm ñ n nhà ông... M t ngày n ng tháng 6 mi n Trung như ñ l a, tôi tìm ñư ng v ngôi làng nh Trung Minh - Minh Sơn - ðô Lương - Ngh An theo l i ñ n v m t “ông lang” có tài ch a b nh gan. Con ñư ng ngo n ngoèo sau lu tre làng miên mi t chân ñ i d n t i m t xóm nh v i nh ng ngôi nhà ngói cũ. Không c n h i, tôi cũng bi t mình ñã tìm ñ n ñúng ñ a ch . B i c nh nhà ông Phùng ngư i và xe ñông ñúc.

Ông Nguy n Tr ng Phùng

Th t l , nhà ông Phùng ch a b nh l i không có bi n báo, ch nh ng nhà hàng xóm trông xe, cho khách tr thì bày bi n “Trông xe vào nhà ông Phùng”. Khách ñông, ph i ch ñ n trưa tôi m i g p ñư c ông Phùng. Tôi vào ng i cùng nh ng b nh nhân ch l y thu c. Có kho ng 40 ngư i ñang ng i ch t i lư t ñưa ñơn ñ ñư c b c thu c. H t kh p nơi trên c nư c ñ n ñây: Hà Tây, H i Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Hu ... Nhi u nh t t t nhiên v n là nh ng ngư i Ngh An. Tôi h i thăm ngư i ñàn ông ng i ngay bên c nh, mái tóc ñã b c phơ, gân gu c. Ông là Hoàng Ngũ Tuyên Hóa - Qu ng Bình, 67 tu i, b xơ gan c trư ng. Ông ñã ñi ch a B nh vi n TW Hu , ñư c xác ñ nh là b xơ gan c trư ng giai ño n cu i, b ng c ng ñơ, to phình. B nh vi n TW Hu bó tay, ông tìm ñ n b nh vi n Vi t Nam Cu Ba nhưng b nh vi n cũng tr v . Nh ng tư ng ñã vô phương c u ch a thì may m n thay, ông nghe nh ng ngư i dân làng bên truy n tin có th y Phùng ch a gan r t gi i ðô Lương - Ngh An. Các con ông ñã kh n c p ñưa ông vư t qua m y trăm cây s ñ g p th y. ð n nơi, th y Phùng b t m ch và g t ñ u vì ñã tìm ra ñư c nguyên do căn b nh c a ông, th y kê ñơn cho thu c. ð t m t ông ñư c th y cho năm thang thu c mang v s c u ng, b nh ông b t ñ u ñ và ch sau 4 ñ t thu c kho ng 20 thang ông Ngũ ñã kh i b nh! Tuy nhiên, hai năm sau, do ông không kiêng rư u, thu c lá nên b nh l i tái phát. Các con ông l i m t l n n a ñưa ông ñ n nhà ông Phùng. “L n này thì ph i quy t tâm kiêng rư u, thu c theo l i th y thôi!”- Ông Ngũ nói, khuôn m t già nua ánh lên v l c quan. Phía bên tay trái ông Ngũ, anh ðinh Văn Thư ng, quê Thư ng Tín, Hà Tây ñang mân mê t gi y xét nghi m men gan t b nh vi n TW Hu . Anh b viêm gan B, không có bi u hi n gì ra ngoài, song men gan r t cao. T Hà Tây anh ñã tìm ñ n ông Phùng theo l i mách b o c a bà con l i xóm, có ngư i làng anh b viêm gan A và ñã ñư c ñi u tr kh i nh thu c c a ông Phùng. Anh ñã khám và ñã u ng xong m t ñ t thu c. Anh v a ñi xét nghi m l i, men gan ñã gi m ñi nhi u. Anh vào l n này ñ l y thu c ñ t hai. Anh b o, theo l i th y Phùng thì ch c n ba ñ t thu c kho ng t 15 ñ n 20 thang thu c là b nh s kh i. Anh Lê Văn Huỳnh, L Thu , Qu ng Bình không ch chúng tôi h i nói luôn: Hu , ti ng c a ông Phùng ai mà không bi t. Như tôi ñây, b xơ gan vào khám và ch a tr t i b nh vi n TW Hu nhưng không ñ , tình c ñư c m i ngư i mách b o ra ñây, may quá là may, tôi ñã u ng ñ t th nh t r i. Vào Hu khám l i thì

ñ kho ng sáu mươi ph n trăm. L n này tôi cũng ra ñ l y thu c ñ t hai. Th t không có ông Phùng thì ch ng bi t nh ng ngư i b nh nghèo như chúng tôi s th nào n a. Cám ơn nh ng ngư i b nh, tôi r i kh i phòng ch vào khu khám b nh, nơi ông Phùng ñang b t m ch cho b nh nhân, ñ xem ngư i th y thu c mà nh ng ngư i b nh h t lòng khen ng i kia là như th nào? Căn phòng nh ch t ch i và cũ k , kho ng ch ng mư i mét vuông ñư c quây thành m t ô vuông nh nh n ñ ti p nh ng ngư i b nh, t m lư i che ngang cách m t cái bàn g ñ b nh nhân ñưa tay b t m ch. phòng khám này không có m t d ng c y t nào ngoài năm ngón tay h ng hào c a ông Phùng. Theo ông tr nh ng căn b nh như ung thư thì ông cũng như t t c các th y thu c khác trên th gi i ñ u ph i bó tay, còn nh ng b nh liên quan ñ n gan như xơ gan c trư ng, viêm gan A, viêm gan B, u gan, viêm gan c p... thì chưa có trư ng h p nào ông Phùng ch u bó tay. Ông Phùng không ñ ý ñ n s quan sát c a tôi. Khuôn m t ngư i th y thu c 71 tu i h ng hào và phúc h u, dáng ngư i ông nh nh n và ñi m tĩnh. Gi ng nói tr m, m áp ch t gi ng mi n Trung. Khi b t m ch, khuôn m t ông ñăm chiêu ñ n l . Như th th n thái c a ông b t ng m ch ñ p trong cơ th ngư i b nh cu n vào, l ng nghe, ch n ñoán. Ngh ch a b nh gan gia truy n ñ n ông Phùng là ba ñ i. M i ngày, bình quân ông ti p kho ng 50 ngư i t kh p m i mi n ñ n khám ch a b nh. V chi m i năm có kho ng 5000 - 6000 ngư i tìm ñ n nhà ông. Tính t ñ i ông Phùng, kho ng g n 50 năm khám ch a b nh, thì bi t ñã có bao nhiêu ngàn ngư i ñ t chân ñ n m nh ñ t này? Nh ng cu n s b nh án t cách ñây m y ch c năm ông v n gi , hàng ch ng, hàng ch ng, nh ng cu n s ñã úa màu, bi n d ng vì các chú m i tinh ngh ch qu y qu , nh ng nét ch ñã m d n theo năm tháng. Nhưng ông v n gi l i ñ làm tư li u. Trong s ñó có tên nhi u ngư i b b nh gan, ñi ðông ñi Tây, h t thu c ta thu c Tây r i mà v n ch ng kh i l i tìm ñ n ông,… thư ng thì ông ch cho t i ña kho ng 20 thang thu c và h kh i b nh? Mà thu c c a ông, ch 10 nghìn ñ ng m t thang cho ngư i l n, 6 nghìn ñ ng cho tr em c ng v i ti n khám b nh, ngư i l n 10 nghìn ñ ng, tr em 5 nghìn ñ ng. U ng thu c ph i ñi v i m t ch ñ kiêng khem. Vi c mua thu c cũng có quy ñ nh riêng. Viêm gan c p, m i l n khám ñư c mua 3 chén; Viêm gan B, xơ gan u ng trong vòng 3 tháng, m i tháng 6 thang, m i tháng 5 ngày u ng kho ng 18 thang thì kh i b nh(?). Ngư i trong t nh ñư c l y 3 thang thu c m t l n khám, ngư i ngo i t nh ñư c “ưu tiên” l y 5 thang. Sau ñó b t bu c ph i ñ n khám l i ñ l y thu c ti p. Ngư i nhi u ti n mu n l y thêm thu c cũng không ñư c! Ngư c l i ông Phùng thư ng ưu tiên cho nh ng b nh nhân nghèo, nh ng b nh nhân n ng. Tôi ñư c nghe k nhi u chuy n v nh ng ngư i b nh ñ n nơi này. Anh Thu - con trai v giám ñ c b nh vi n Vi t Nam - Ba Lan c a Ngh An b m t v t ch m sáng gan, d u v t c a b nh viêm gan mãn tính. Các b nh vi n ñ u ch n ñoán là anh b ung thư gan, tr v . Còn nư c còn tát, anh tìm ñ n ông Phùng. Ch sau 5 ñ t thu c, b nh anh kh i! Còn có ni m vui nào l n hơn khi “ngư i ch t” ñư c “s ng l i”. Gia ñình anh mang ơn, năm nào cũng ñ n thăm “th y Phùng”. Có l anh Thu là m t trong nhi u trư ng h p ñã ñư c ông Phùng ch a kh i t nh ng s ch n ñoán sai c a các cơ s y t khác?

Nhi u v quan ch c cao c p cũng ñã tìm v ñây. Năm 1988, Trung tư ng Na - kh n, y viên TW ð ng, Th trư ng B Qu c phòng Lào, trong d p ñ n làm vi c t i Quân khu 4 có h i thăm Trung tư ng Tư l nh Nguy n Qu c Thư c: có bi t ai ch a gan không, vì chính ông b xơ gan c trư ng. Ngay lúc ñó, Trung tư ng Nguy n Qu c Thư c ñi n sang Ban y t T nh y Ngh An h i thăm vì cũng ñã hơn m t l n Trung tư ng nghe nói ñ n ông Phùng. Khi ñã bi t thông tin chính xác, Tư l nh cho xe v Minh Sơn - ðô Lương ñón ông Phùng ra Ông Phùng (trái) và ngư i b nh Vinh khám b nh cho v Tư ng Lào. Ban ñ u ông Phùng không ñi, nhưng sau ñó vì nghĩ ñ n quan h ngo i giao c a hai nư c nên v lương y ñã xu ng Vinh khám b nh. Trung tư ng Nguy n Qu c Thư c k l i: “Có m t câu nói c a ông Phùng cho ñ n gi tôi v n còn nh . Ông b o: “Không ph i là tôi kiêu ng o không ñi theo xe xu ng khám b nh cho v tư ng Lào, mà vì khi tôi xu ng ñây khám cho m t ngư i thì nhà còn có năm mươi ngư i b nh ch tôi, nhi u ngư i t nơi xa ñ n, không k p gi khám h l i ph i tr l i thêm m t ngày, kh thân ra. Ch m t câu nói ñó thôi cũng ñ cho th y t m lòng c a ông Phùng. Là m t th y thu c ch a b nh gia truy n nhưng ông Phùng bi t k t h p v i các phương pháp khoa h c hi n ñ i như b t bu c b nh nhân ph i có gi y xét nghi m men gan c a b nh vi n TW trong m t s trư ng h p như viêm gan B. Ông Phùng là m t trong nh ng th y thu c hi m th y Vi t Nam mình!”. Khi b nh c a Tư ng Na - kh n ñã ñư c ch a kh i, v Lào, ông ñã gi i thi u cho ð i tư ng SiFon(?), y viên B Chính tr và nhi u ngư i b n Lào sang ch a, chính Trung tư ng Nguy n Qu c Thư c gi i thi u cho Thư ng tư ng Nguy n Chơn v g p ông Phùng ñ khám khi có tri u ch ng v gan. Trong chuy n công tác t i Ngh An, Thư ng tư ng ñã ñáp máy bay v g p ông Phùng. C xã Minh Sơn ai cũng vui. ðư c bi t sau khi ch a kh i b nh, Tư ng Na - kh n có nhã ý t ng ông Phùng m t món quà có giá tr , là m t chi c xe ôtô con ñ ti n ñi l i nhưng ông Phùng t ch i! Ông không nh n m t món quà nào, ngoài 10 nghìn ñ ng m t thang thu c c a b nh nhân. Ngư i nhi u ti n cho quà ông không nh n, nhưng ngư i nghèo ñ n tìm ông, ông ch a b nh mà không l y ti n. Anh Nguy n Th ng, con r c a ông Phùng k l i r ng, có nh ng ngư i b nh như anh Tr n ðình ð ng, 42 tu i, Ki n An, H i Phòng b xơ gan, c trư ng, b nh vi n B ch Mai tr v ; anh Phan ðình Thanh, th tr n Cày, Th ch Hà, Hà Tĩnh b xơ gan c trư ng, b nh vi n B ch Mai tr v ; anh Nguy n ðình Thái u gan, b nh vi n Ch R y tr v … H ñ u ñã ñ n ông Phùng và căn b nh tư ng vô phương c u ch a c a h ñã bi n m t sau nh ng thang thu c gia truy n c a ông Phùng (?) Có câu chuy n cách ñây hai năm, ngư i trong làng ngoài xóm ai cũng nh , m t ngư i mù huy n Thanh Chương, Ngh An cùng m t ñ a con nh tìm ñ n nh ông Phùng ch a b nh cho con bà, nhưng cu i cùng chính bà m i là ngư i m c b nh viêm gan A. Ông Phùng ñã b t m ch và cho thu c bà mà không l y ti n vì hoàn c nh c a ngư i ñàn bà kia r t khó khăn. Th t khó tin, nhưng bà con chòm xóm ai ch ng bi t tính ông Phùng, t ngày x a ngày xưa, ngư i trong làng có b nh ñ n ch a, không có ti n tr , thì tr b ng cân thóc, con gà, ngư i nghèo quá, ông Phùng cho thu c v u ng mà không có m t ñòi h i nào. Th i bu i này mà v n có nh ng v lương y như th th t là hi m th y. Kho ng hơn 11 h trưa nhi u ngư i b nh v n còn ch ngoài s nh, nhưng ñã ñ n gi ngh . Ông Phùng ra ñón chúng tôi vào nhà, ông ni m n , nhưng ch t nghiêm kh c nói: Có m t vài ngư i xưng là nhà báo cũng ñ n ñây ng ý vi t bài nhưng chưa vi t ñã ñưa ra giá, xin nói th t là tôi ñây không c n qu ng cáo!

Gia ñình tôi ñã ba ñ i làm ngh b c thu c, l y ð c c u ngư i là chính, ñâu có c n qu ng cáo. Hi n nay b nh nhân ñã ñông l m r i, khách ñông n a thì chúng tôi không ñ thu c cho ngư i b nh, ph i ñi hàng trăm cây s ñ l y thu c, con cháu cũng ph i v t v nhi u. Mà cô th y ñ y, ti n thu vào cũng ch v a ñ chi phí thôi. Làm th y thu c ph i gi ch tín, ngư i ñ i m i ph c, mình s ng nhân ñ c còn ñ phúc cho con cháu. Tôi có mư i hai ñ a con, chín trai, ba gái, tôi v n quan ni m c a c i c a tôi là ñó. Mư i hai ñ a con, sinh ra và l n lên trong nh ng ngày tháng khó khăn nh t c a ñ t nư c, ñ n bom, nghèo ñói, v y mà ñ a nào cũng l n khôn kh e m nh th là m ng vui l m r i. Ti n b c r i cũng ñ n th mà thôi. Tôi v n d y các con tôi r ng, gia truy n gì thì cũng ph i h c, ph i ñ c sách thánh hi n. Vô h c, b t thu t. T tiên tôi ñ l i m t t sách c , nh ng cu n sách thu c quý giá tôi ñã thu c làu làu t nh ng năm 20 tu i, khi b t ñ u ñư c b tôi truy n ngh . Ngh b t m ch ph i chính xác, mu n v y ph i h c, h c m t cách kiên trì. Tôi v n d y các con tôi r ng làm thu c ch ñ làm giàu là b t lương! Không ñư c ăn x i. Ngh gì qua loa ñư c ch ngh b c thu c thì ph i b ng m i giá c u ngư i trư c ñã. Th i c a tôi kh l m. Kh m i ph i c g ng. Con cái tôi d u sao v n m t th i ñ i khác, vì th mà tôi s . Tôi v n canh cánh m t n i lo... N i lo t th i c t tôi v m t ngh gia truy n ñã m y ñ i t n t i. Nói ñ n ñây, gương m t v lương y ñăm chiêu l lùng. Ông như ñang h i c v nh ng ngày xa xưa, nh ng ngày u thơ cái xóm nghèo Trung Minh, nơi ông ph i t mình bươn ch i nh ng bư c ñ u tiên trong cu c ñ i ñ có ñư c ngày hôm nay. T ngày tr bôn ba kh p nơi, trong Nam ngoài B c sang Lào ñ tìm thu c. Nh ng ngày gian kh xa nhà, mày mò nh ng bư c ñ u tiên v ngh y trư ng y h c Tu Tĩnh… Hi n nay ông ñang truy n ngh cho anh con trai th Nguy n Tr ng T o, anh T o ñã t t nghi p trư ng Trung c p Y – Ngh An, ñang nhà b t m ch kê ñơn cùng ông Phùng. Anh con trai út Nguy n Tr ng Chung, hi n ñang h c năm th tư khoa Y h c c truy n trư ng ð i h c Y, Hà N i. Ông Phùng ư c mong s ñư c sang Trung Qu c m t chuy n ñ tìm ki m m t vài ngu n tư li u ñ ph c v cho vi c vi t m t cu n sách c a mình nhưng có nhi u lý do khi n ông chưa ñi ñư c, m t trong nh ng lý do cơ b n theo ông là chưa ñ ti n! Câu chuy n ñang d dang thì có ti ng bà Phùng g i ñâu ñó. Tôi xin phép ra v ñ ông Phùng còn ngh ngơi k p gi khám bu i chi u v i bao nhiêu b nh nhân ñang ch ñ i. Trên ñư ng v ngo n ngoèo s i ñá chang chang n ng, hanh hao gió Lào c a x Ngh , tôi v n nghe văng v ng l i nói c a ông Phùng: Giàu nghèo gì ngh thu c này ñâu cô. M i ngư i ñư c tr i ban cho m t ph n. Tr n Hoàng Thiên Kim Ngu n:

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=18765&ChannelID=9