P. 1
Ke Khai Thue GTGT

Ke Khai Thue GTGT

4.0

|Views: 10,932|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Bảng kê khai thuế GTGT, VAT hàng tháng, gồm bảng kê mua vào HĐ bán hàng, bảng kê mua vào HĐ GTGT, bảng ke bán ra, tờ khai...
Bảng kê khai thuế GTGT, VAT hàng tháng, gồm bảng kê mua vào HĐ bán hàng, bảng kê mua vào HĐ GTGT, bảng ke bán ra, tờ khai...

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)
Tháng năm
Tên cơ sở KD:
Đa ch!:
"h#ng t$ mua hàng hoá %ch &'
Tên ng(ờ) *án
+ , - . /
T01G "21G
Ng!" #$%
34 s5 thuế ng(ờ)
*án
K6 hi7u
hoá 8ơn
95 hoá
8ơn
1gà: ;hát
hành <Đ
M&' ()* +,-GTGT
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)
34 s5 thuế
3=t hàng Ghi ch>
? @ +A
B
Ngày tháng năm
K. /0án
Doanh s5 cC
thuế
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)
Tháng năm
Tên cơ sở KD:
Đa ch!:
"h#ng t$ mua hàng hoá %ch &'
Tên ng(ờ) *án
+ , - . /
T01G "21G
Ng!" #$%
34 s5 thuế
ng(ờ) *án
K6 hi7u
hoá 8ơn
95 hoá
8ơn
1gà: ;hát
hành <Đ
M&' ()* +1-GTGT
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)
Tháng năm
34 s5 thuế:
3=t hàng Thuế GTGT Ghi ch>
? @ D E +A
B B
Ngày tháng năm 2007
K. /0án
Doanh s5 mua
ch(a thuế
Thuế suFt
G
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN 2A
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở tHnh thuế GTGT theo ;h(ơng ;há; khFu tI$ thuế kê khai thuế hàng tháng)
Tháng năm
Tên cơ sở KD:
Đa ch!:
9TT
<oá 8ơnJ ch#ng t$ *án Ia
Tên ng(ời mua
+ , - . /
T3NG C4NG
Ng!" #$%
34 s5 thuế
ng(ờ) mua
K6 hi7u
hoá 8ơn
95 hoá
8ơn
1gà: ;hát
hành <Đ
M&' ()* +5-GTGT
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN 2A
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở tHnh thuế GTGT theo ;h(ơng ;há; khFu tI$ thuế kê khai thuế hàng tháng)
Tháng năm
34 s5 thuế:
3=t hàng Thuế GTGT Ghi ch>
? @ D E +A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
6
Ngày tháng năm 2007
K. /0án
Doanh s5 mua
ch(a thuế
Thuế suFt
G
Maãu soá: 01/GTGT
TÔØ KHAI THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
(01) Kyø keâ khai : Thaù!: Na"#
(02) Maõ soá thueá:
(03) Teân cô sôû kinh doanh:
(04) !a ch" t#u$ sôû:
(0%) ie&n thoa$i: 0'() * (0() +a,: * (0-) ./ai0:
1T: o2n3 1ie&t 4a/
5TT 678 T9.:;
Thueá GTGT
< =hoân3 co> hoa$t ?o&n3 /ua @a>n Aha>t sinh t#on3 kBC (?a>nh daáu D): (10)
E Thueá GTGT coCn ?Fô$c khaáu t#FC kBC t#Fô>c chuBeGn san3: (11)
6 =eâ khai thueá GTGT Ahaûi no&A 43aân sa>ch nhaC nFô>c
9 7aCn3 hoa> d!ch Hu (77I1)$ /ua HaCo :
1 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ /ua HaCo t#on3 kBC(12)J(14)K(1L)M (13)J(1')K(1%): (12) N (13)
a 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ /ua HaCo t#on3 nFô>c : (14) (1')
@ 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ nha&A khaGu: (1L) N (1%)
2 ie2u ch"nh thueá GTGT cuûa 77I1 /ua HaCo ca>c kBC t#Fô>c
a K ie2u ch"nh taOn3: (1() (1-)
@ K ie2u ch"nh 3iaû/: (20) (21)
3 (22)
4 ToGn3 soá thueá GTGT ?Fô$c khaáu t#FC kBC naCB: (23)
99 7aCn3 hoa> d!ch Hu (77I1)$ @a>n #a:
1 (24) N (2')
1)1 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a khoân3 ch!u thueá GTGT (2L) N
1)2 (2%) N (2()
a 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a ch!u thueá suaát 0P: (2-) N
@ 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a ch!u thueá suaát 'P: (30) (31)
c 7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a ch!u thueá suaát 10P: (32) (33)
2 ie2u ch"nh thueá GTGT cuûa 77I1 @a>n #a ca>c kBC t#Fô>c
a K ie2u ch"nh taOn3: (34) (3')
@ K ie2u ch"nh 3iaû/: (3L) (3%)
3 (3() N (3-)
999 Da>c ?!nh n3hQa Hu$ thueá GTGT Ahaûi no&A t#on3 kB :
1 Thueá GTGT Ahaûi no&A t#on3 kBC (40)J(3-)N(23)N(11): (40)
2 Thueá GTGT chFa khaáu t#FC heát kBC naCB (41)J(3-)N(23)N(11): (41)
2)1 Thueá GTGT ?e2 n3h! hoaCn kBC naCB: (42)
2)2 Thueá GTGT coCn ?Fô$c khaáu t#FC chuBeGn san3 kBC sau (43)J(41)N(42): (43)
Toâi ca/ ?oan soá 0ie&u keâ khai t#eân 0aC ?u>n3 sF$ tha&t HaC tF$ ch!u t#a>ch nhie&/ t#Fô>c Aha>A 0ua&t He2 nhFõn3 soá 0ie&u ?aõ keâ khai)
43aCB tha>n3 naO/
$a%i &ie' (he) *haù* +,a'( -,.a -/ 0/. kih &)ah
( =B> teân ?o>n3 daáuN3hi #oõ ho$ teân HaC chF>c Hu$)
Gia> t#! haCn3 hoa>
d!ch Hu$ (chFa co>
thueá GTGT)
ToGn3 soá thueá GTGT cuûa 77I1 /ua HaCo (22)J(13)K(1-)N(21) :
7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a t#on3 kBCC (24)J(2L)K(2%)M(2')J(2()
7aCn3 hoa> d!ch Hu$ @a>n #a ch!u thueá GTGT
(2%)J(2-)K(30)K(32)M (2()J(31)K(33)
ToGn3 doanh thu HaC thueá GTGTcuûa 77I1 @a>n #a
(3()J(24)K(34)N(3L)M (3-)J(2')K(3')N(3%)
6RS4G 7R<T D<U 7RS9 67;V 4G7W< 19.ST 4<M
o&c Xa&A N TF$ Io N 7a$nh Yhu>c
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
43aCB no&A tôC
khai
ZZ)/ZZ))/200%
Maãu soá: 01/GTGT
1T: o2n3 1ie&t 4a/
Thueá GTGT
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Toâi ca/ ?oan soá 0ie&u keâ khai t#eân 0aC ?u>n3 sF$ tha&t HaC tF$ ch!u t#a>ch nhie&/ t#Fô>c Aha>A 0ua&t He2 nhFõn3 soá 0ie&u ?aõ keâ khai)
43aCB tha>n3 naO/
$a%i &ie' (he) *haù* +,a'( -,.a -/ 0/. kih &)ah
( =B> teân ?o>n3 daáuN3hi #oõ ho$ teân HaC chF>c Hu$)
43aCB no&A tôC
khai
ZZ)/ZZ))/200%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->