BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MU

( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)

Tháng

năm

Tên cơ sở KD:
Địa chỉ:

Chứng từ mua hàng hoá dịch vụ
Ký hiệu
Số hoá
Ngày phát
hoá đơn
đơn
hành HĐ
1
2
3

Tên ngườI bán

Mã số thuế ngườI
bán

4

5

TỔNG CỘNG

NgườI lập

Mẫu số: 05/GTGT

Ừ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

khai thuế GTGT)
ê khai thuế hàng tháng)

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số có
thuế

Ghi chú

6

7

10

-

Ngày

tháng
năm
Kế toán

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀ
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở kê khai thuế hàng tháng)

Tháng

năm

Tên cơ sở KD:
Địa chỉ:

Chứng từ mua hàng hoá dịch vụ
Ký hiệu
Số hoá
Ngày phát
hoá đơn
đơn
hành HĐ
1
2
3

Tên ngườI bán

Mã số thuế
ngườI bán

4

5

TỔNG CỘNG
NgườI lập

Mẫu số: 03/GTGT

TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

ờ khai thuế GTGT)
kê khai thuế hàng tháng)

ng

năm
Mã số thuế:

Mặt hàng

Doanh số mua Thuế suất
Thuế GTGT
chưa thuế
%

6

7

8

Ngày

tháng

9

10

năm 2007
Kế toán

Ghi chú

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁ
( Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
( Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai thuế hàng

Tháng

năm

Tên cơ sở KD:
Địa chỉ:

STT

Hoá đơn, chứng từ bán ra
Ký hiệu
Số hoá
Ngày phát
hoá đơn
đơn
hành HĐ
1
2
3

Tên người mua

Mã số thuế
ngườI mua

4

5

TỔNG CỘNG
NgườI lập

Mẫu số: 02/GTGT

TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

ờ khai thuế GTGT)
ơng pháp khấu trừ thuế kê khai thuế hàng tháng)

ng

năm
Mã số thuế:

Mặt hàng

Doanh số mua Thuế suất
Thuế GTGT
chưa thuế
%

6

7

8

9
-

10

Ngày

tháng

năm 2007
Kế toán

Ghi chú

Maãu soá: 01/GT

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
-------------------------------------

Ngaøy noäp tôø
khai
……./……../2007

TÔØ KHAI THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
(01) Kyø keâ khai : Thaùng:
(02)
(03)
(04)
(07)

Maõ soá thueá:
Teân cô sôû kinh doanh:
Ñòa chæ truï sôû:
Ñieän thoaïi: 058.
, (08) Fax:

Naêm

, (09) Email:
Giaù trò haøng hoaù
dòch vuï (chöa coù
thueá GTGT)

STT
CHÆ TIEÂU
A Khoâng coù hoaït ñoäng mua baùn phaùt sinh trong kyø (ñaùnh daáu
(10)
X):
B Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø kyø tröôùc chuyeån sang:

ÑVT: Ñoàng Vieä
Thueá GTGT

(11)

C
I
1
a
b

Keâ khai thueá GTGT phaûi noäp Ngaân saùch nhaø nöôùc
Haøng hoaù dòch vu (HHDV)ï mua vaøo :
Haøng hoaù dòch vuï mua vaøo trong kyø(12)=(14)+(16); (13)=(15)+(17):
(12)
Haøng hoaù dòch vuï mua vaøo trong nöôùc :
(14)
Haøng hoaù dòch vuï nhaäp khaåu:
(16)

2
a
b

Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo caùc kyø tröôùc
+ Ñieàu chænh taêng:
+ Ñieàu chænh giaûm:

3

Toång soá thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo (22)=(13)+(19)-(21) :

(22)

Toång soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø kyø naøy:
Haøng hoaù dòch vu (HHDV)ï baùn ra:
Haøng hoaù dòch vuï baùn ra trong kyøø (24)=(26)+(27);(25)=(28)
Haøng hoaù dòch vuï baùn ra khoâng chòu thueá GTGT
Haøng hoaù dòch vuï baùn ra chòu thueá GTGT
1.2 (27)=(29)+(30)+(32); (28)=(31)+(33)
a Haøng hoaù dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 0%:
b Haøng hoaù dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 5%:
c Haøng hoaù dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 10%:

(23)

4
II
1
1.1

2
a
b
3
III

Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV baùn ra caùc kyø tröôùc
+ Ñieàu chænh taêng:
+ Ñieàu chænh giaûm:
Toång doanh thu vaø thueá GTGTcuûa HHDV baùn ra
(38)=(24)+(34)-(36); (39)=(25)+(35)-(37)
Xaùc ñònh nghóa vuï thueá GTGT phaûi noäp trong ky :

-

(18)
(20)

(13)
(15)
(17)
(19)
(21)

(24)
(26)

-

(25)

(27)
(29)
(30)
(32)

-

(28)
(31)
(33)

(34)
(36)
(38)

(35)
(37)
-

(39)

1 Thueá GTGT phaûi noäp trong kyø (40)=(39)-(23)-(11):
(40)
2 Thueá GTGT chöa khaáu tröø heát kyø naøy (41)=(39)-(23)-(11):
(41)
2.1 Thueá GTGT ñeà nghò hoaøn kyø naøy:
(42)
2.2 Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø chuyeån sang kyø sau (43)=(41)-(42):
(43)
Toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng söï thaät vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät ve
Ngaøy

thaùng

naêm

Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô sôû kinh

( Kyù teân ñoùng daáu-ghi roõ hoï teân vaø chöùc v

Maãu soá: 01/GTGT
Ngaøy noäp tôø
khai
……./……../2007

ÑVT: Ñoàng Vieät Nam
Thueá GTGT

-

-

-

-

m tröôùc phaùp luaät veà nhöõng soá lieäu ñaõ keâ khai.

aùng

naêm

t cuûa cô sôû kinh doanh

õ hoï teân vaø chöùc vuï)