P. 1
Huong Dan Ke Khai Thue TNDN Tam Tinh Nop Theo Quy

Huong Dan Ke Khai Thue TNDN Tam Tinh Nop Theo Quy

4.89

|Views: 44,207|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3770284
Ke khai thue TNDN quy
Ke khai thue TNDN quy

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập T! "# H$%& p&'c

Số : 10806/CT – TTHT TP. Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 10 năm 2007
V/v Hướng dẫn kê khai thuê TNDN tam
tinh quy theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC
Kinh goi : Ngưoi nôp thuê trên dia ban TP.Hô Chi Minh
Cán cu diêm 3 muc III phân B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngay
14/06/2007 cua Bô Tai Chinh hướng dẫn thi hanh môt số Diêu cua Luât
Quan ly Thuê va hướng dẫn thi hanh Nghi dinh số 85/2007/ND-CP ngay
25/05/2007 cua Chinh phu quy dinh chi tiêt thi hanh môt số Diêu cua Luât
Quan ly thuê hướng dẫn vê viêc kê khai thuê TNDN tam tinh theo quy .
Dê viêc kê khai tinh thuê TNDN tam nôp hang quy thống nhât, dung
quy dinh ; Cuc Thuê TP hướng dẫn thêm môt số diêm cân lưu y như sau:
I( V) *+, -./, &0 12 34 3&5. 6$* 67%& 6&,8 TN9N 6&:# ;,< =
Hô so khai thuê thu nhâp doanh nghiêp tam tinh theo quy la To khai
thuê thu nhâp doanh nghiêp quy theo mẫu số 01A/TNDN ban hanh kem theo
Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
Trưong hop ngưoi nôp thuê không kê khai dưoc chi phi thuc tê phat
sinh cua ky tinh thuê thi ap dung To khai thuê thu nhâp doanh nghiêp quy
theo mẫu số 01B/TNDN ban hanh kem theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
Cán cu dê tinh thu nhâp doanh nghiêp trong quy la ty lê thu nhâp chiu thuê
trên doanh thu cua nám trước liên kê. Trưong hop ngưoi nôp thuê dã dưoc
thanh tra, kiêm tra va ty lê thu nhâp chiu thuê trên doanh thu theo kêt qua
thanh tra, kiêm tra cua co quan thuê khac với ty lê ngưoi nôp thuê dã kê khai,
thi ap dung theo kêt qua thanh tra, kiêm tra cua co quan thuê.
Ngưoi nôp thuê cán cu tinh hinh thuc tê kinh doanh cua don vi dê xac
dinh mẫu to khai ap dung ( mẫu số 01A/TNDN hoác mẫu số 01B/TNDN) va
phai dưoc ap dung thống nhât trong ky tinh thuê theo nám dưong lich hoác
nám tai chinh (Nêu ngưoi nôp thuê ky tinh thuê theo nám dưong lich nám
2008, quy 1 kê khai thuê TNDN quy su dung to khai thuê TNDN quy theo
mẫu 01B/TNDN, thi phai ap dung thống nhât su dung to khai thuê TNDN
quy theo mẫu 01B/TNDN cho 3 quy con lai cua nám 2008)
Cac dối tưong sau dây không su dung to khai thuê TNDN quy theo
mẫu 01B/TNDN dê kê khai nôp thuê TNDN theo quy :
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
- Ngưoi nôp thuê mới thanh lâp , không co ty lê (°) thu nhâp chiu
thuê trên doanh thu cua nám trước .
- Ngưoi nôp thuê nám trước lâp to khai quyêt toan thuê TNDN kê khai
không phat sinh thu nhâp chiu thuê (lô) hoác dã dưoc co quan thuê thanh tra,
kiêm tra xac dinh không phat sinh thu nhâp chiu thuê .
1/ Cach lâp to khai thuê TNDN quy theo mẫu số 01A/TNDN ( ap
dung dối với ngưoi nôp thuê kê khai thuê TNDN theo thu nhâp chiu thuê
thuc tê phat sinh) :
- Chi tiêu |01| - Ghi rõ ky tinh thuê trong nám (thi du : Quy 3 nám
2007).
- Chi tiêu |02| dên chi tiêu |09| - cac chi tiêu dinh danh : Ghi chinh
xac tên, mã số thuê , dia chi ván phong tru so, số diên thoai, số Iax, dia chi
email cua ngưoi nôp thuê như dã dáng ky trong to khai dáng ky thuê, không
su dung tên viêt tát hay tên thưong mai.
- Chi tiêu |10| - Doanh thu thuc tê phat sinh trong ky : la tông doanh
thu thuc tê phat sinh chưa co thuê GTGT cua hang hoa, dich vu ban ra 3
thang trong ky tinh thuê, bao gôm: doanh thu ban hang hoa va cung câp dich
vu, doanh thu hoat dông tai chinh va thu nhâp khac ghi nhân trên sô sach kê
toan cua ngưoi nôp thuê
- Chi tiêu |11| - Chi phi thuc tê phat sinh : la toan bô cac khoan chi
phi thuc tê phat sinh liên quan dên doanh thu thuc tê phat sinh trong ky tinh
thuê. Chi tiêu nay bao gôm: Chi phi san xuât, kinh doanh hang hoa, dich vu;
Chi phi hoat dông tai chinh va cac khoan chi phi khac ghi nhân trên sô sach
kê toan cua ngưoi nôp thuê
- Chi tiêu |12| - Loi nhuân thuc tê phat sinh trong ky :
|12| ÷ |10| – |11| .
- Chi tiêu |13| : Diêu chinh táng loi nhuân theo phap luât thuê, chi tiêu
nay phan anh toan bô cac diêu chinh vê doanh thu hoác chi phi dưoc ghi
nhân theo chê dô kê toan, nhưng không phu hop với quy dinh cua Luât thuê
TNDN, lam táng tông loi nhuân phat sinh cua ngưoi nôp thuê , vi du như: chi
phi khâu hao TSCD không dung quy dinh, Chi phi lãi tiên vay vưot muc
khống chê theo quy dinh, chi phi không co hoa don, chung tu theo chê dô
quy dinh, cac khoan thuê bi truy thu va tiên phat vê vi pham hanh chinh dã
tinh vao chi phi, chi phi không liên quan dên doanh thu, thu nhâp chiu thuê
TNDN ...
- Chi tiêu |14| : Diêu chinh giam loi nhuân theo phap luât thuê phan
anh tông số tiên cua tât ca cac khoan diêu chinh dẫn dên giam loi nhuân phat
sinh trong ky tinh thuê như: loi nhuân tu hoat dông không thuôc diên chiu
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
thuê TNDN, giam tru cac khoan doanh thu dã tinh thuê quy trước, chi phi
cua phân doanh thu diêu chinh táng ...
- Chi tiêu |15| : Số lô dưoc chuyên vao ky nay theo quy dinh cua Luât
Thuê TNDN, bao gôm số lô cua cac nám trước dáng ky kê hoach chuyên lô
vao nám nay va số lô cua cac quy trước trong nám
- Chi tiêu |16| : Thu nhâp chiu thuê
|16| ÷ |12| ¹ |13| - |14| – |15|
- Chi tiêu |17| : thuê suât phô thông 28°
- Chi tiêu |18| : DN tu xac dinh cac diêu kiên, muc dô ưu dãi dê xac
dinh số thuê TNDN dưoc miên, giam bao gôm ca ưu dãi vê thuê suât va ưu
dãi vê miên, giam thuê TNDN .
- Chi tiêu |19|: Thuê TNDN phai nôp trong ky
|19| ÷ |16| x |17| - |18|
T&7 "> ? : Công ty TNHH An Khang co số liêu ghi nhân thuc tê phat
sinh trong quy 3/2008 như sau :
- Tông doanh thu thuc tê phat sinh chưa co thuê GTGT cua hang hoa,
dich vu ban ra (bao gôm: doanh thu ban hang hoa va cung câp dich vu, doanh
thu hoat dông tai chinh va thu nhâp khac ) ghi nhân trên sô sach kê toan :
10.000.000.000 dông
- Chi phi thuc tê phat sinh (bao gôm: Chi phi san xuât, kinh doanh
hang hoa, dich vu; Chi phi hoat dông tai chinh va cac khoan chi phi khac) ghi
nhân trên sô sach kê toan : 10.200.000.000 dông
- Cac khoan chi phi không hop phap theo quy dinh cua Luât Thuê
TNDN : 900.000.000 dông
- Trong quy 3/2008 co nhân dưoc khoan thu nhâp dưoc chia tu thu
nhâp sau thuê cua hoat dông gop vốn cô phân liên doanh trong nước :
50.000.000 dông
Biêt ráng : Lô cua nám 2007 dáng ky chuyên vao nám 2008 la : 200
triêu, dã chuyên vao quy 1/2008 la 70 triêu va quy 2 nám 2008 lai phat sinh
lô la : 20 triêu . Nám 2008 la nám Cty dưoc hưong thuê suât thuê TNDN ưu
dãi 20° va dưoc giam 50° số thuê TNDN phai nôp .
T@ 3&5. 6&,8 TN9N 6$* %ộp ;,< A %B* CDD E cF5 C6G TNHH A%
H&5%I JKLc lập %&K 15, =
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T! "# H$%& p&'c
TM HHAI THUẾ THU NHNP 9OANH NGHIỆP TOM TÍNH
(Dành cho người n! th"# $h%i th&o th" nh'! th(c t# !hát )inh*
PD?Q HR 67%& 6&,8= S,<.A %B* CDDE
PDCQ NIK@. %ộp 6&,8 :................Cty TNHH An Khang ................................
PDAQ MT 1U 6&,8: ..........0100123456...............................................................
|04| Dia chi: ...................................................................................................
|05| Quân/huyên: ................... |06| Tinh/Thanh phố: .....................................
|07| Diên thoai: ..................... |08| Fax: .................. |09| Email: ..................
+,n -. ti/n0 1ồng 2i3t 4%m
VTT
C&W 6.4,
1 Doanh thu phat sinh trong ky |10| 10.000.000.000
2 Chi phi phat sinh trong ky |11| 10.200.000.000
3 Loi nhuân phat sinh trong ky (|12|÷|10|-|11|)
|12| (200.000.000)
4 Diêu chinh táng loi nhuân theo phap luât thuê |13| 900.000.000
5 Diêu chinh giam loi nhuân theo phap luât thuê |14| 50.000.000
6 Lô dưoc chuyên trong ky |15| 150.000.000
7 Thu nhâp chiu thuê (|16|÷|12|¹|13|-|14|-|15|) |16| 500.000.000
8 Thuê suât thuê TNDN |17| 28°
9 Thuê TNDN du kiên miên, giam |18| 90.000.000
10 Thuê TNDN phai nôp trong ky (|19|÷|16|x|17|-|18|) |19| 50.000.000
Tôi cam doan số liêu khai trên la dung va chiu trach nhiêm trước phap luât vê số liêu dã
khai ./.
...T!. Hồ Chí Minh , ngày...25... tháng...10..... năm..2006..
NGXMI NỘP THUẾ &#Yc
ĐOI 9IỆN HZP PH[P CỦA NGXMI NỘP THUẾ
Ky tên, dong dâu (ghi rõ ho tên va chuc vu)
G.\. 6&7c& =
] C&W 6.4, P?^Q l_ JKLc c&,G/% 6`#%I 3R = l_ %B* CDDa JB%I 3< 38 &#$c& c&,G/% l_
bc# %B* CDDE = CDD 6`.d, e JT c&,G/% 6`#%I ;,< ? lc aD 6`.d,f ;,< C p&g6 1.%& l_ = CD 6`.d, f
%&K bậG ch% JKLc c&,G/% 6`#%I ;,< A(CDDE = ?^D 6`.d, i CDD 6`.d, j aD 6`.d, ] CD 6`.d,k
] C&W 6.4, P?EQ j T&,8 TN9N "! 3.8% *.l% I.\* = %B* CDDE "#5%& %I&.dp J5%I JKLc
&Km%I 6&,8 1,n6 6&,8 TN9N = CDo bc JKLc I.\* ^Do 1U 6&,8 TN9N p&\. %ộp = X, JT. b)
6&,8 1,n6 = pD 6`.d, i^DD 6` q CEo ^DD 6` q CDoke K, JT. b) I.\* 6&,8 TN9N = ^D 6`.d, i^DD
q CDo q ^Do ke 6r%I cộ%I 6&,8 TN9N *.l% I.\* = sD 6`.d,
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
Mẫu số: D?A(TN9N
(7%n hành $8m th&o Th9ng tư
): ;0<TT=7TC ngày
1><07<2007 c?% 7 Tài chính*
2/ Cach lâp to khai thuê TNDN quy theo mẫu số 01 B/TNDN ( ap
dung dối với ngưoi nôp thuê kê khai thuê TNDN theo ty lê thu nhâp chiu
thuê trên doanh thu cua nám trước) :
- Chi tiêu |01| - Ghi rõ ky tinh thuê trong nám (thi du : Quy 3 nám
2007).
- Chi tiêu |02| dên chi tiêu |09| - cac chi tiêu dinh danh : Ghi chinh
xac tên, mã số thuê , dia chi ván phong tru so, số diên thoai, số Iax, dia chi
email cua ngưoi nôp thuê như dã dáng ky trong to khai dáng ky thuê, không
su dung tên viêt tát hay tên thưong mai.
Chi tiêu |10| - Doanh thu thuc tê phat sinh trong ky dưoc xac dinh
như chi tiêu |10| cua Mẫu số: 01A/TNDN nêu trên.
Chi tiêu |11| - Doanh thu thuc tê cua hoat dông chiu thuê suât chung
i thuê suât phô thông : 28°) .
Chi tiêu |12| - Doanh thu cua du an theo thuê suât ưu dãi la tông
doanh thu thuc tê phat sinh trong ky tinh thuê cua cac du an du diêu kiên
dưoc ap dung muc thuê suât thuê TNDN ưu dãi.
Chi tiêu |13| - Ty lê thu nhâp chiu thuê trên doanh thu la ty lê thu
nhâp chiu thuê trên doanh thu cua nám trước liên kê với nám kê khai thuê
TNDN tam nôp theo quy . Công thuc tinh cu thê như sau:
Ty lê TNCT trên DT ÷
Tông thu nhâp chiu thuê TNDN
Tông Doanh thu
x 100°
Trong do:
¹ Tông thu nhâp chiu thuê TNDN: Cán cu trên To khai quyêt toan
thuê thu nhâp doanh nghiêp nám trước, co so kinh doanh xac dinh tông thu
nhâp chiu thuê TNDN báng tông thu nhâp chiu thuê TNDN chưa tru chuyên
lô.
¹ Tông doanh thu: số liêu dê tinh chi tiêu nay dưoc lây tu Phu luc kêt
qua hoat dông san xuât kinh doanh kem theo To khai quyêt toan thuê thu
nhâp doanh nghiêp cua nám trước va dưoc xac dinh báng doanh thu ban hang
hoa va cung câp dich vu tru di (-) cac khoan giam tru doanh thu công với (¹)
doanh thu hoat dông tai chinh công với (¹) thu nhâp khac.
- Chi tiêu |14| - Thuê suât chung : la muc thuê suât phô thông 28 °.
- Chi tiêu |15| - Thuê suât ưu dãi la muc thuê suât thuê TNDN ưu dãi
dối với cac du an dâu tư thuc tê dat cac diêu kiên dưoc hưong ưu dãi theo qui
dinh cua phap luât (20°; 15°; 10°).
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
- Chi tiêu |16| - Thuê TNDN phat sinh trong ky la tông số thuê TNDN
phat sinh trong quy cua cac hoat dông chiu thuê TNDN theo muc thuê suât
28° công với (¹) thuê TNDN phat sinh trong quy cua cac hoat dông, du an
dưoc hưong thuê suât ưu dãi, số liêu lây tu chi tiêu |17| ¹ |18|.
Chi tiêu |17| - Thuê TNDN tinh theo thuê suât 28° dưoc xac dinh
báng doanh thu thuc tê phat sinh cua cac hoat dông chiu thuê TNDN theo
muc thuê suât 28° nhân với (x) ty lê thu nhâp chiu thuê trên doanh thu nhân
với (x) thuê suât 28° , số liêu lây tu chi tiêu: |11| x |13| x |14|.
Chi tiêu |18| - Thuê TNDN tinh theo thuê suât ưu dãi dưoc xac dinh
báng doanh thu thuc tê phat sinh cua cac hoat dông dưoc hưong thuê suât ưu
dãi nhân với (x) ty lê thu nhâp chiu thuê trên doanh thu nhân với (x) thuê suât
ưu dãi, số liêu lây tu chi tiêu: |12| x |13| x |15|.
Trưong hop trong ky tinh thuê, ngưoi nôp thuê dưoc ap dung nhiêu
thuê suât ưu dãi , thi phai tinh riêng thuê TNDN cho tung muc thuê suât
dưoc hưong ưu dãi , sau do tông hop lên chi tiêu |18|
Chi tiêu |19| - Thuê TNDN du kiên miên, giam dưoc xac dinh cán
cu vao diêu kiên thuc tê co so kinh doanh dat dưoc trong quy va báng thuê
TNDN tinh theo thuê suât ưu dãi (chi tiêu |18|) nhân với ty lê thuê TNDN
dưoc miên (100°), giam (50°). Lưu y chi tiêu |19| không tinh ưu dãi vê
thuê suât vi dã dưoc tinh riêng o cac chi tiêu |18|
Chi tiêu |20| - Thuê TNDN phai nôp trong ky báng thuê TNDN phat
sinh trong ky tru di (-) thuê TNDN du kiên miên, giam, cu thê:
Chi tiêu |20| ÷ Chi tiêu |16| - Chi tiêu |19|.
T&7 "> C = Cty TNHH Minh Khang co số liêu ghi nhân thuc tê phat
sinh trong quy 3/2007 như sau :
- Tông doanh thu thuc tê phat sinh trong ky : 3.000.000.000 dông ,
trong do :
¹ Doanh thu tinh theo thuê suât thuê TNDN phô thông :
1.000.000.000 dông
¹ Doanh thu tinh theo thuê suât thuê TNDN ưu dãi : Thuê suât ưu
dãi 20° la : 1.000.000.000 dông, thuê suât ưu dãi 15° la : 1.000.000.000
dông .
- Ty lê (°) TNCT trên doanh thu cua nám trước la : 10°
- Nám 2007: Hoat dông kinh doanh theo thuê suât thuê TNDN ưu dãi
20° dang dưoc hưong ưu dãi giam 50° thuê TNDN phai nôp ; Hoat dông
kinh doanh theo thuê suât thuê TNDN ưu dãi 15° dang dưoc hưong ưu dãi
miên 100° thuê TNDN phai nôp.
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
T@ 3&5. 6&,8 TN9N 6$* %ộp ;,< A %B* CDDa cF5 C6G TNHH A%
H&5%I JKLc lập %&K 15, =

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T! "# H$%& p&'c
TM HHAI THUẾ THU NHNP 9OANH NGHIỆP TOM TÍNH
(Dành cho người n! th"# $h%i th&o t@ A3 th" nh'! ch." th"# tBCn Do%nh th"*
PD?Q HR 67%& 6&,8= S,<..DA. %B* CDDa.
PDCQ NIK@. %ộp 6&,8 :.............Công ty TNHH Minh Khang .........................
PDAQ MT 1U 6&,8: .............................................................................................
|04| Dia chi: ...................................................................................................
|05| Quân/huyên: ................... |06| Tinh/Thanh phố: .....................................
|07| Diên thoai: ..................... |08| Fax: .................. |09| Email: ..................
+,n -. ti/n0 1ồng 2i3t 4%m
VTT
C&W 6.4,
1 Doanh thu phat sinh trong ky |10| 3.000.000.000
a Doanh thu theo thuê suât chung |11| 1.000.000.000
b Doanh thu cua du an theo thuê suât ưu dãi
|12| 2.000.000.000
2 Ty lê thu nhâp chiu thuê trên doanh thu (°) |13| 10°
3 Thuê suât
a Thuê suât chung (°) |14Q CEo
b Thuê suât ưu dãi (°) |15| 20°. 15°
4
Thuê thu nhâp doanh nghiêp phat sinh trong ky
(|16|÷ |17|¹|18|)
|16| 63.000.000
a
Thuê thu nhâp doanh nghiêp tinh theo thuê suât
chung (|17|÷|11|x|13| x |14|)
|17| 28.000.000
b
Thuê thu nhâp doanh nghiêp tinh theo thuê suât ưu
dãi (|18|÷ |12|x|13|x|15|)
|18| 35.000.000
5 Thuê thu nhâp doanh nghiêp du kiên miên, giam |19| 25.000.000
6 Thuê TNDN phai nôp trong ky (|20|÷ |16|–|19|) |20| 38.000.000
Tôi cam doan số liêu khai trên la dung va chiu trach nhiêm trước phap luât vê số liêu dã khai ./.
.TP.Hồ Chí Minh., ngày. 25.. tháng...10.... năm.2007.....
NGXMI NỘP THUẾ &#Yc
ĐOI 9IỆN HZP PH[P CỦA NGXMI NỘP THUẾ
Ky tên, dong dâu (ghi rõ ho tên va chuc vu)
G.\. 6&7c& =
] C&W 6.4, P?AQ j Tt ld TNCT 6`4% 9T iok = unG 6t ld o TNCT 6`4% 9T cF5 %B* 6`Kvc i ?Dok
] C&W 6.4, P?^Q j T&,8 1,n6 K, JT. iok = l.d6 34 6n6 c\ cgc TV K, JT. %B* CDDa J5%I JKLc &Km%I
] C&W 6.4, P?EQ j T&,8 TN9N 67%& 6&:# TV K, JT. = A^ 6`.d,
T&,8 TN9N 67%& 6&:# TV CDo = ?.DDD.DDD.DDD J q ?Do q CDo w CD 6`.d,
T&,8 TN9N 67%& 6&:# TV ?^o = ?.DDD.DDD.DDD J q ?Do q ?^o w ?^ 6`.d,
] C&W 6.4, P?sQ j T&,8 TN9N "! 3.8% *.l% I.\* = NB* CDDa 9T 6&,8 1,n6 CDo ch% JKLc I.\* ^Doe 9T
6&,8 1,n6 ?^o JKLc *.l% . VậG 6&,8 TN9N "! 3.8% *.l% I.\* lc = C^ 6`.d,
T&,8 TN9N JKLc I.\* ^Do iTV CDok = ?.DDD.DDD.DDD J q ?Do q CDo q^Do w ?D 6`.d,
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
Mẫu số: D?x(TN9N
(7%n hành $8m th&o Th9ng tư
): ;0<TT=7TC ngày
1><07<2007 c?% 7 Tài chính*
T&,8 TN9N JKLc *.l% iTV ?^o k= ?.DDD.DDD.DDD J q ?Do q ?^o w ?^ 6`.d,
II( H4 3&5. %ộp 6&,8 TN9N JU. bv. &#$6 Jộ%I 3.%& "#5%& c&,G/%
;,G)% 1y ">%I Jn6f c&,G/% ;,G)% 6&,4 Jn6 :
1/ Dối với ngưoi nôp thuê phat sinh thưong xuyên hoat dông kinh
doanh chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât :
Hô so kê khai thuê TNDN quy thuc hiên cac hoat dông kinh doanh
khac như theo hướng dẫn tai phân I ván ban nay, kem theo phu luc doanh thu
tu chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât theo mẫu số 01-
1/TNDN ban hanh kem theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC .
- Trưong hop ngưoi nôp thuê vua co hoat dông kinh doanh chuyên
quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât vua co hoat dông kinh doanh
khac, thi phai lâp 2 hô so kê khai thuê TNDN quy riêng cho tung hoat dông
kinh doanh .
- Trưong hop ngưoi nôp thuê co phat sinh doanh thu kinh doanh
chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât o dia phưong khac tru so
chinh (tinh, thanh phố truc thuôc trung ưong) , thi phai kê khai thuê TNDN
quy theo hướng dẫn nêu trên cho dia phưong noi phat sinh doanh thu, Doanh
thu nay không kê khai vao hô so kê khai thuê TNDN quy tai tru so chinh .
- Trưong hop ngưoi nôp thuê phat sinh thưong xuyên hoat dông kinh
doanh chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât không thuc hiên
khai thuê TNDN quy theo mẫu số 01A/TNDN hoác mẫu số 01B/TNDN, ma
thuc hiên kê khai theo tung lân chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên
thuê dât theo To khai thuê TNDN tu chuyên quyên su dung dât, chuyên
quyên thuê dât - mẫu số 02/TNDN ban hanh kem theo Thông tư số
60/2007/TT-BTC, thi doanh thu dã kê khai trên To khai mẫu số 02/TNDN
không phai kê khai trên To khai thuê TNDN quy theo mẫu số 01A/TNDN
hoác mẫu số 01B/TNDN.
2/ Dối với ngưoi nôp thuê không phat sinh thưong xuyên hoat dông
kinh doanh chuyên quyên su dung dât, chuyên quyên thuê dât
Hô so khai thuê TNDN theo tung lân chuyên quyên su dung dât,
chuyên quyên thuê dât la To khai thuê TNDN tu chuyên quyên su dung dât,
chuyên quyên thuê dât theo mẫu số 02/TNDN ban hanh kem theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC, dưoc kê khai va nôp cho co quan thuê dia phưong noi
co dât chuyên quyên .
Cuc Thuê TP thông bao dê Ngưoi nôp thuê biêt va thuc hiên. Nêu con
nôi dung nao chưa rõ, dê nghi liên hê Cuc Thuê TP- Phong Tuyên Truyên Hô
Tro dê dưoc hướng dẫn thêm ./.
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
HT(CỤC TzX{NG
PH| CỤC TzX{NG
Nơi Nhận :
- Như trên ;
- TCT • Dê bao cao • Dã ky
- Lãnh dao Cuc Thuê
- Cac Phong thuôc Cuc Thuê
- Cac CCT Q,H
- Lưu (HC, TTHT).
0700000 QT NI,Gl% Đ}%& Tn%
Website Cuc Thuê TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->