BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
………….................

SV: TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO

QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA
THỦ ĐỨC HIỆN TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP. HCM, THÁNG 7/2009

Khóa luận tốt nghiệp Đại học

GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến

ii

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên : TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO – Lớp : 05 QB
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Tên đề tài : “QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ
ĐỨC – HIỆN TRẠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP”
Mục tiêu, nội dung KLTN :
 Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về rác thải bệnh viện, nguồn gốc, phân
loại, mức độ gây ô nhiễm của rác thải đối với môi trường và sức khỏe, hệ
thống quản lý rác thải .
 Khảo sát hiện trạng và hệ thống quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa
khu vực Thủ Đức hiện nay.Những mặt tích cực và một số tồn tại cần
khắc phục .
 Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải tại
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong thời gian tới.
Ngày nhận đề tài KLTN .............................................................................................
Họ và tên giảng viên hướng dẫn

Họ và tên giảng viên phản biện

.............................................
..............................................
Ngày hoàn tất phản biện

Ngày hoàn thành KLTN
( ký và ghi rõ họ tên)

( ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua
Ngày ……Tháng……năm……
Trưởng khoa
SVTH: Trần Lê Phương Thảo

Lớp 05QB

nhất là các cô chú. đặt biệt là thầy Huỳnh Tấn Tiến đã hướng dẫn tận tình truyền đạt những kiến thức bổ ích để em hoàn thành tốt đề tài này.các cô chú . Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức . Đầu tiên con xin cám ơn ba.chị phòng HCQT đã tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu trong thời gian em khảo sát thực tế ở bệnh viện để hoàn thành khóa luận.Vì vậy em rất mong sự giúp đỡ . anh . chị công tác tại bệnh viện đạt được thành công trong công việc SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .BS. Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe.anh.Nhưng vì nguồn kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót .Huỳnh Tấn Tiến Qua 4 năm sống và học tập dưới đại gia đình Hùng Vương em đã được thầy cô truyền đạt rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để bước vào tương lai .hoàn thiện bài luận văn này tốt hơn. mẹ đã nuôi dạy con nên người. Em xin gởi đến thầy cô trường ĐH Hùng Vương nói chung và tập thể thầy cô Khoa Quản Trị Bệnh Viện nói riêng những lời cảm ơn chân thành nhất.sai lầm.đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để có thể bổ sung.Khóa luận tốt nghiệp Đại học iii GVHD: TS.Các thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại nơi đây.

.........................................................2 PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN RÁC THẢI BỆNH VIỆN 1................................................................1.......................................................................... Đặt vấn đề :.................................................................1Các khái niệm về rác thải bệnh viện và hệ thống quản lý rác thải ..1...........................................................................................4 a) Thành phần vật lý.BS................................................... Mục tiêu của đề tài: ...............................................................4 1........1.............1................................ Lý do chọn đề tài:...............................4 1.....................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học iv GVHD: TS.............................................................2 3............................biểu đồ...........................................................................................................x Danh sách các hình vẽ...........................1 2.......................................................................................................................................................... Phương pháp thực hiện: . Phạm vi nghiên cứu: ........................................................................................1.1.......................................................................2 5................................................. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RÁC THẢI BỆNH VIỆN ....................2 4............... ix Danh sách các bảng biểu ............................ ii Mục lục... iii Danh sách các từ viết tắt......Huỳnh Tấn Tiến Trang Nhiệm vụ KLTN ................................................................5 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ........................................................................ xi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1......... i Lời cảm ơn .....2 Rác thải y tế : ..............................................1 Chất thải y tế: ...........................4 1...........

....................................1...........................................................................................................................6 1.....5 Phân loại chất thải y tế: ....................................................................................................................10 e) Đối với chất thải phóng xạ:...11 f) Tính nhạy cảm của cộng đồng đối với rác thải bệnh viện .........11 1...............5 1.........7 a) Thành phần: ...................................2....................11 1..........................................5 1.................................................................1..................1 Thành phần và khối lượng rác thải phát sinh tại các cơ sở y tế..........................................................................................................7 b) Khối lượng: ..........5 1...............................................1...................................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học v GVHD: TS................................1............................1.4 Nguồn gốc phát sinh rác thải bệnh viện ....Hồ Chí Minh..8 1.................................1............................9 b) Đối với vật sắc nhọn: ........................................................................................................................ Quy chế Quản lý rác thải y tế .......12 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .................................9 a) Đối với chất thải nhiễm khuẩn: ...................5 c) Thành phần sinh học.....................................3...................................10 d) Đối với thuốc gây độc tế bào: .....3 Chất thải y tế nguy hại............3............BS...............................1.....................10 c) Đối với chất thải hóa học và dược phẩm: ...................1.....1......Huỳnh Tấn Tiến b) Thành phần hóa học...............................2 Các yếu tố nguy cơ của rác thải bệnh viện và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe.................................................................4 Hệ thống quản lý rác thải ................................ Tình hình rác thải bệnh viện ở TP.........1..................6 1................................3...

...........................4 Các bình chứa khí có áp suất...........4.......5......................................................................................................................................................2.............................................26 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ................................3 Chất thải hoá học nguy hại:............... công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế...............................1 Chất thải lây nhiễm:................... tiêu hủy chất thải hóa học .................................1......1........................25 d) Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải lây nhiễm............................3..................................13 1............................20 1.1........6 Tác hại của rác thải bệnh viện:................TỔ CHỨC QUẢN LÝ RÁC THẢI BỆNH VIỆN .......2......................24 1................1 Hệ thống quản lý hành chính ........................5 Chất thải thông thường:.................21 1.............................1...3 Mô hình.....................................1.......................................................................25 e) Phương pháp xử lý......................................................21 1.......................19 1...........22 b) Phương pháp chôn lấp................7 Mức độ gây ô nhiễm của rác thải bệnh viện đối với môi trường:.........................1..........5...................23 c) Phương pháp thiêu đốt rác .......................................15 1.........................2 Các phương pháp xử lý chính ..................2..2........................17 1....................BS....2 Ý nghĩa và tầm quan trọng về việc quản lý rác thải bệnh viện .................22 a) Phương pháp khử trùng.............Huỳnh Tấn Tiến 1.......5................................................................................5...3..........................................2................14 1................Khóa luận tốt nghiệp Đại học vi GVHD: TS.............2.........................24 a) Mô hình ..................Các phương pháp xử lý rác thải bệnh viện hiện nay của Việt Nam và Thế giới...................1....12 1......2..17 1.......................................5....4....3 Nội dung tổ chức quản lý rác thải bệnh viện ..........4...........................1 Khái niệm xử lý rác thải:......14 1..................16 1........12 1.............25 b) Công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại ......2....2............................................................................1 Các khái niệm về tổ chức quản lý rác thải bệnh viện..18 1..............................4....................25 c) Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễm ca ..........................................2 Hệ thống quản lý kỹ thuật .......2.......19 1.....2 Chất thải phóng xạ:.................

....33 2.........................................1.......................................... Chi phí xử lý rác thải ...........................44 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ......43 2......................................................................GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC ...36 b) Rác y tế nguy hại ................... HIỆN TRẠNG – QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC.........2....37 2......................................28 2...................................................28 2......................2.......2......1 Đối với rác sinh hoạt........1..29 2.............2..............Nhân sự ......28 2....1Chức năng – nhiệm vụ : .......cơ cấu tổ chức của bệnh viện.......giám sát .........................................2 Hiện trạng phân loại .......44 a) Phân công trách nhiệm..............................................1............................................. Hệ thống quản lý rác thải tại bệnh viện Thủ Đức........thu gom....27 j) Xử lý và tiêu hủy các bình áp suất ...........................................................43 2................................26 i) Xử lý và tiêu hủy chất thải phóng xạ....................2........................1...1..................................1.............................................................................Huỳnh Tấn Tiến f) Xử lý và tiêu hủy chất thải dược phẩm ............................2..............BS............................................... tổ chức thực hiện .......3.2 Đối với rác Y tế............2..................2...26 g) Xử lý và tiêu hủy chất thải gây độc tế bào..................Khóa luận tốt nghiệp Đại học vii GVHD: TS.................Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện:.......44 2....................Tình hình rác thải bệnh viện Thủ Đức .............27 k) Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn thông thường ......................2......2.3......................2..................26 h) Xử lý và tiêu hủy chất thải chứa kim loại nặng:...........36 a) Rác sinh hoạt.................1 Nguồn gốc rác thải tai bệnh viện Thủ Đức ..................33 2.............bảo quản và xử lý rác thải ...1.....1..3...............2................44 2.......................................................................................27 Chương 2: HIỆN TRẠNG RÁC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 2.....33 2.....................1 Hệ thống quản lý hành chính ..........................vận chuyển ...................................

............... giám sát hệ thống quản lý rác thải......giám sát phải thương xuyên kiểm tra.......................................1....1.......Khóa luận tốt nghiệp Đại học viii GVHD: TS..............................2................. giám sát việc thực hiện..50 2................................................52 2........ Hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính.............BS....................................................................... Ban lãnh đạo. bố trí nhân sự rõ ràng trong tổ chức thực hiện giám sát quản lý rác thải ...................... giám sát hệ thống quản lý rác thải và nhân viên thực hiện .................................. Phân công................................2 Hệ thống quản lý kỹ thuật .......................2 Một số tồn tại cần khắc phục ......................................................48 c) Xử lý sơ bộ ban đầu: ..1..................................................................................48 a) Phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh: .56 3..........49 e) Bảo quản: ....3..............................1.........................................4..................1 Mặt tích cực...................................2......nhân viên quản lý ...4 Đánh giá thực trạng quản lý rác thải tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức...........................53 Chương 3 : KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 3............................................1.....................................................4.................................. Tăng cường tổ chức đào tạo nhân viên quản lý.......................56 3.......1...................48 b) Thu gom: ...........................................Củng cố và hoàn thiện mạng lưới quản lý rác thải bệnh viện .3...........................4.....................................................47 2............................................................................................2.................................................................49 f) Xử lý:.............Huỳnh Tấn Tiến b) Đào tạo nhân viên quản lý............................................55 3......................................................................58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ...................................52 2.............................................55 3..............2.........49 d) Vận chuyển: ............................................47 c) An toàn trong công tác quản lý rác thải ..2............................

. Hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật ..1...... Nơi lưu trữ rác y tế........60 3................................................................................2............................................................................. xvi PHỤ LỤC 5.....4....BS...59 3........................................Huỳnh Tấn Tiến 3................................................................................................................59 3.......................................60 3................... Củng cố công tác vận chuyển ........................... phòng....................................................61 PHẦN BA: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO . Củng cố công tác phân loại rác thải .......................................2........................................................................................................... xv PHỤ LỤC 4................... xiii PHỤ LỤC 2... xiv PHỤ LỤC 3 .1..................................................2................ Củng cố công tác thu gom......................... xviii PHỤ LỤC 7..5....................................................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học ix GVHD: TS............................................................60 3....................60 3................................61 3................ ........................3 Kết quả đạt được do áp dụng 1 số giải pháp............................................. Xây dựng báo cáo thống kê rác tại các khoa............6..................................2....................................................................1.......................................2.........................2.................................................... xii PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................3. Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho việc quản lý rác thải .................... xvii PHỤ LỤC 6.............................. xix SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ...

Khóa luận tốt nghiệp Đại học x BV : Bệnh viện BGĐ : Ban Giám Đốc CLS : Cận lâm sàng CBCC : Cán bộ công chức CBNV : Cán bộ nhân viên CTYT : Chất thải Y tế HCQT : Phòng Hành Chính Quản Trị KL : Khối lượng KHTH : Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp LS : Lâm sàng PGĐ : Phó Giám Đốc QLRT : Quản lý rác thải RTBV : Rác thải bệnh viện RTYT : Rác thải Y tế GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến UBND TPHCM : Ủy ban nhân dân TP.H.O : World Health Organization ( Tổ chức Y tế Thế giới ) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . Hồ Chí Minh W.

2 9 Bảng 1. xi NỘI DUNG Lượng chất thải rắn Y tế thay đổi theo GVHD: TS.3 9 Bảng 2.1 8 Bảng 1.2 35 Bảng 2.1 29 Bảng 2. Nguồn gốc và phân loại rác thải tại bệnh viện Thủ Đức 6 Khối lượng RYT trong 4 quý của năm 2008 và 2 quý đầu năm 2009 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Huỳnh Tấn Tiến TÊN TRANG Bảng 1. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng loại bệnh viện 3.3 42 thu nhập từng nước 2.Khóa luận tốt nghiệp Đại học STT 1.BS. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng khoa phòng 4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn tại bệnh viện đa khoa khu vục Thủ Đức 5.

BS.1 30 5 Sơ đồ nguồn phát sinh rác thải bệnh Hình 2.Huỳnh Tấn Tiến STT NỘI DUNG TÊN TRANG 1 Nguồn gốc và phân loại rác thải bệnh Hình 1.2 19 Hình 1.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xii GVHD: TS.4 52 10 Mạng lưới Quản lý RTBV Hình 3.2 40 Biểu đồ 2.3 51 9 Quy trình xử lý rác sinh hoạt Hình 2.1 39 Hình 2.1 58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .3 21 trọng của công tác quản lý rác thải bệnh viện 3 Hệ thống quản lý kỹ thuật rác thải bệnh viện 4 Tỷ lệ nguồn nhân lực theo trình độ học vấn Biểu đồ 2.1 15 2 Sơ đồ tóm tắt ý nghĩa và tầm quan Hình 1.2 43 viện 6 Quy trình thu gom rác y tế 7 Khối lượng RYT trong 4 quý năm 2008 và 2 quý đấu năm 2009 8 Quy trình xử rác y tế Hình 2.

NXB Y học Hà Nội 3.Huỳnh Tấn Tiến 1.Bộ Y Tế.Vụ điều trị 7.Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường – Quản lý chất thải bệnh viện ở các nước phát triển 4. Báo cáo sơ kết công tác thu gom .Quy chế bệnh viện.xử lý rác thải rác của các cơ sở Y tế năm 2003 – Cty Môi trường đô thị 5.NXB Y học Hà Nội 2. Tài liệu hướng dẫn cách xử lý chất thải – Phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản lý chất thải Y tế .Bộ Y Tế. Quy chế quản lý chất thải Y tế .Quản lý bệnh viện. Bộ Y Tế . Bộ Y Tế . Bảng xác nhận khối lượng RYT năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức do phòng HCQT cung cấp SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . Bộ Y Tế .vận chuyển.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiii GVHD: TS. ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007 8.BS.

Hồ Chí Minh BV: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiv GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 1 Sở Y Tế TP.Tự do – Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC Nhân viên thực hiên Họ và tên Ch ức vụ Ký tên SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nơi làm việc Ngày Thực GHI Nhân làm hiện CHÚ viên việc công giám sát việc Họ tên Ký tên Lớp 05QB .

..................Huỳnh Tấn Tiến xv PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN SAU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.............................. B:2đ....................................BS..................................... Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không phù hợp A B C 3..... ....... Anh ( chị ) có hài lòng sau khóa học Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Theo anh( chị) cần đưa thêm nội dung nào vào đào tạo .................. . Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không cần thiết A B C 4...................... Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là phù hợp nhất ( A: 3 đ..................... Tổng điểm: SVTH: Trần Lê Phương Thảo Tổng điểm: Lớp 05QB ..................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS............... C: 1đ) A B C 2.......

BS.PHÒNG Tên khoa Ngày Khối lượng RYT(kg) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Khối lượng RSH(kg) Nhân viên thông kê Họ và tên Ký tên Lớp 05QB .Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 3 MẪU PHIẾU THỐNG KÊ LƯỢNG RÁC THẢI TẠI CÁC KHOA .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvi GVHD: TS.

trichloro ethylene và 1.BS.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvii GVHD: TS. chlorofom. toluen.1. acetone. Các dung môi: Các hợp chất halogen: methylene chloride.1-tricholoromethane Các thuốc mê bốc hơi: halothane (Fluothane). isopropanol. enflurane (Ethrane). bạc. isoflurane (Forane) Các hợp chất không có halogen: xylene. methanol acide SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . benzene Oxite ethylene Các chất hóa học hỗn hợp: phenol dầu mỡ các dung môi làm vệ sinh cồn ethanol. glutarldehyde. freons.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 4 CHẤT HÓA HỌC NGUY HẠI THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) Formaldehyde Các chất quang hóa học: hydroquinone. kali hydroxide. acetonitrile. ethyl acetate.

BS.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xviii GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 5 MỘT SỐ THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG Y TẾ VÀ NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU ĐỂ TIÊU HỦY THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Thuốc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nhiệt độ phá hủy (oC) 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 100 Lớp 05QB .

Giấy: Giấy.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xix GVHD: TS.BS. thuốc gây độc tế bào) nước phép thu gom phục vụ mục đích tái chế. chất phóng xạ.  Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại.9%. SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .  Lọ thủy tinh đựng thuốc tiêm không chứa các thành phần nguy hại. chất hóa học nguy hại. dung dịch cao phân tử. Thủy tinh:  Chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại. báo. glucose. ringer lactat. natri bicacbonate. b. Kim loại: các vật liệu kim loại không dính các thành phần nguy hại. bìa. vỏ hợp thuốc và các vật liệu giấy. dịch lọc than và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 6 DANH MỤC CHẤT THẢI ĐƯỢC PHÉP THU GOM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ (Ban hành kèm theo Quyet định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các vật liệu thuốc chất thải thông thường không dính. chứa các thành phần nguy hiểm (lây nhiễm. c. thùng các-tông. d. bao gồm: a. Nhựa:  Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hiểm như: dung dịch NaCl 0.

Italic Formatted: Font: 12 pt. Bold Hình 1: Xe chở rác y tế của công ty môi trường đô thị Formatted: Font: 12 pt. Formatted: Font: 12 pt. Bold.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 7 Thiết bị vận chuyển: Xe vận chuyển rác chuyên dụng của công ty môi trường đô thị.BS. Bold Formatted: Left Formatted: Font: 12 pt. Bold Hình 2: Xe thu gom rác thải bằng inox chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xx GVHD: TS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful