BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
………….................

SV: TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO

QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA
THỦ ĐỨC HIỆN TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP. HCM, THÁNG 7/2009

Khóa luận tốt nghiệp Đại học

GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến

ii

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên : TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO – Lớp : 05 QB
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Tên đề tài : “QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ
ĐỨC – HIỆN TRẠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP”
Mục tiêu, nội dung KLTN :
 Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về rác thải bệnh viện, nguồn gốc, phân
loại, mức độ gây ô nhiễm của rác thải đối với môi trường và sức khỏe, hệ
thống quản lý rác thải .
 Khảo sát hiện trạng và hệ thống quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa
khu vực Thủ Đức hiện nay.Những mặt tích cực và một số tồn tại cần
khắc phục .
 Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải tại
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong thời gian tới.
Ngày nhận đề tài KLTN .............................................................................................
Họ và tên giảng viên hướng dẫn

Họ và tên giảng viên phản biện

.............................................
..............................................
Ngày hoàn tất phản biện

Ngày hoàn thành KLTN
( ký và ghi rõ họ tên)

( ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua
Ngày ……Tháng……năm……
Trưởng khoa
SVTH: Trần Lê Phương Thảo

Lớp 05QB

Khóa luận tốt nghiệp Đại học iii GVHD: TS. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức .sai lầm.Nhưng vì nguồn kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót .Các thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại nơi đây.hoàn thiện bài luận văn này tốt hơn. Đầu tiên con xin cám ơn ba.anh. anh .Vì vậy em rất mong sự giúp đỡ .nhất là các cô chú. đặt biệt là thầy Huỳnh Tấn Tiến đã hướng dẫn tận tình truyền đạt những kiến thức bổ ích để em hoàn thành tốt đề tài này.đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để có thể bổ sung.Huỳnh Tấn Tiến Qua 4 năm sống và học tập dưới đại gia đình Hùng Vương em đã được thầy cô truyền đạt rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để bước vào tương lai . Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe.các cô chú . chị công tác tại bệnh viện đạt được thành công trong công việc SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .BS. mẹ đã nuôi dạy con nên người. Em xin gởi đến thầy cô trường ĐH Hùng Vương nói chung và tập thể thầy cô Khoa Quản Trị Bệnh Viện nói riêng những lời cảm ơn chân thành nhất.chị phòng HCQT đã tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu trong thời gian em khảo sát thực tế ở bệnh viện để hoàn thành khóa luận.

.......................................4 1.......... Phạm vi nghiên cứu: .............5 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ......................BS............................... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RÁC THẢI BỆNH VIỆN ......... Phương pháp thực hiện: .........biểu đồ.......................................................................................................................................................................................4 1....Khóa luận tốt nghiệp Đại học iv GVHD: TS..................1...4 a) Thành phần vật lý........................1..................................................................1 2.........................................................................................................2 PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN RÁC THẢI BỆNH VIỆN 1................... xi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1...................... ix Danh sách các bảng biểu ........................................................................................Huỳnh Tấn Tiến Trang Nhiệm vụ KLTN ....... ii Mục lục............................................................................ Lý do chọn đề tài:................................................................................................................... i Lời cảm ơn ..................................................................................................................... Đặt vấn đề :..............................2 4.......................................1................................. iii Danh sách các từ viết tắt.....1.................................................x Danh sách các hình vẽ...................1Các khái niệm về rác thải bệnh viện và hệ thống quản lý rác thải ......................2 3.......................................................................................................................2 5................1 Chất thải y tế: ..........4 1....................2 Rác thải y tế : ..............................................................1.................................................................... Mục tiêu của đề tài: .1.........

.......................1......1................................................11 1....3.................3 Chất thải y tế nguy hại......................................................................................................................10 c) Đối với chất thải hóa học và dược phẩm: .............................. Quy chế Quản lý rác thải y tế ...5 Phân loại chất thải y tế: ..................2..7 b) Khối lượng: ................................10 e) Đối với chất thải phóng xạ:......1.................8 1............................................................................5 1....12 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ...............6 1...............7 a) Thành phần: .....................11 f) Tính nhạy cảm của cộng đồng đối với rác thải bệnh viện .....................................1..................................1................10 d) Đối với thuốc gây độc tế bào: ...........................................................11 1.................................1.1......................................................... Tình hình rác thải bệnh viện ở TP..4 Nguồn gốc phát sinh rác thải bệnh viện ......................................9 b) Đối với vật sắc nhọn: ..............................................................................1....................3..............................................................................................Hồ Chí Minh.....BS............1..................................................9 a) Đối với chất thải nhiễm khuẩn: ........................................................................4 Hệ thống quản lý rác thải ..........................5 c) Thành phần sinh học.........................3................................5 1.......1...................................................................6 1........5 1...............................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học v GVHD: TS......................2 Các yếu tố nguy cơ của rác thải bệnh viện và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe.....Huỳnh Tấn Tiến b) Thành phần hóa học..................1 Thành phần và khối lượng rác thải phát sinh tại các cơ sở y tế......................................................................

...........1 Các khái niệm về tổ chức quản lý rác thải bệnh viện..........................5......................7 Mức độ gây ô nhiễm của rác thải bệnh viện đối với môi trường:........................16 1..................................25 c) Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễm ca ...................................................2... công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế.............................................................................................4.....2..........................3 Chất thải hoá học nguy hại:.............................................3...............1 Khái niệm xử lý rác thải:.........2 Hệ thống quản lý kỹ thuật ..2.................................2.......................................14 1..............2 Ý nghĩa và tầm quan trọng về việc quản lý rác thải bệnh viện ................................................13 1......26 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ....................1.........3 Nội dung tổ chức quản lý rác thải bệnh viện ........................................................21 1..........................................................................................19 1...................19 1.........................Khóa luận tốt nghiệp Đại học vi GVHD: TS............................2..12 1................1 Chất thải lây nhiễm:.....................................................15 1...............................25 d) Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải lây nhiễm................................. tiêu hủy chất thải hóa học ........................................1 Hệ thống quản lý hành chính ......17 1............18 1............25 b) Công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại ...........................................24 a) Mô hình .............17 1.....................................23 c) Phương pháp thiêu đốt rác ....5....2...21 1.......2 Các phương pháp xử lý chính ...2...12 1................................................................................5 Chất thải thông thường:...4 Các bình chứa khí có áp suất.........................1...................................BS.............Các phương pháp xử lý rác thải bệnh viện hiện nay của Việt Nam và Thế giới........3..........20 1..6 Tác hại của rác thải bệnh viện:...........................22 a) Phương pháp khử trùng..4.........1.........24 1......Huỳnh Tấn Tiến 1.........................................22 b) Phương pháp chôn lấp..1.....4............2..............2...2 Chất thải phóng xạ:......5.................2.......4.14 1..............................25 e) Phương pháp xử lý....................TỔ CHỨC QUẢN LÝ RÁC THẢI BỆNH VIỆN .................3 Mô hình.....................5...1....................1......................5......1..........................................................................................................

......................1...36 b) Rác y tế nguy hại .........28 2....44 2.....44 a) Phân công trách nhiệm...................28 2.......cơ cấu tổ chức của bệnh viện....................................Nhân sự .....................................vận chuyển .1 Đối với rác sinh hoạt...............1............26 i) Xử lý và tiêu hủy chất thải phóng xạ...........3...........................giám sát .......................................................2..........................................................44 2...33 2.2 Hiện trạng phân loại .........1..........43 2.33 2...................................1Chức năng – nhiệm vụ : ...........1 Hệ thống quản lý hành chính .........................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học vii GVHD: TS...............1.........2.......................26 h) Xử lý và tiêu hủy chất thải chứa kim loại nặng:......................2...............................2........................2 Đối với rác Y tế.....2.......................27 j) Xử lý và tiêu hủy các bình áp suất ......................3.........Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện:.... Hệ thống quản lý rác thải tại bệnh viện Thủ Đức.37 2...................................................................2.............43 2................................36 a) Rác sinh hoạt...........2.......2...1.....3....................BS.....................................................27 Chương 2: HIỆN TRẠNG RÁC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 2.....Tình hình rác thải bệnh viện Thủ Đức ....26 g) Xử lý và tiêu hủy chất thải gây độc tế bào.........................................1 Nguồn gốc rác thải tai bệnh viện Thủ Đức ....... HIỆN TRẠNG – QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC.............................28 2......................2..........1............................................2.1.......................................44 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ......................bảo quản và xử lý rác thải .....27 k) Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn thông thường .1...33 2.................2...........................2.....................29 2..Huỳnh Tấn Tiến f) Xử lý và tiêu hủy chất thải dược phẩm ...................................................... tổ chức thực hiện .......................GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC ................................... Chi phí xử lý rác thải .................................................................................................thu gom..

..................................................................................................48 a) Phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh: .............1.....................49 f) Xử lý:.................52 2.............49 d) Vận chuyển: ....................... Ban lãnh đạo......56 3.........2.......................................56 3..................4.............................. giám sát hệ thống quản lý rác thải và nhân viên thực hiện ....................................... Tăng cường tổ chức đào tạo nhân viên quản lý......................3.52 2....Khóa luận tốt nghiệp Đại học viii GVHD: TS.................................2 Hệ thống quản lý kỹ thuật ........2............................. giám sát việc thực hiện..................47 2......................................................................................... bố trí nhân sự rõ ràng trong tổ chức thực hiện giám sát quản lý rác thải ......1............................1..................55 3............2 Một số tồn tại cần khắc phục ........................................................ Phân công.....................................................................1 Mặt tích cực.....................................4............47 c) An toàn trong công tác quản lý rác thải .........55 3.............BS.......49 e) Bảo quản: ..Huỳnh Tấn Tiến b) Đào tạo nhân viên quản lý................................48 c) Xử lý sơ bộ ban đầu: .................................. giám sát hệ thống quản lý rác thải...50 2..............................................nhân viên quản lý .....Củng cố và hoàn thiện mạng lưới quản lý rác thải bệnh viện ............................ Hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính............................................giám sát phải thương xuyên kiểm tra....................................................................58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .3.............48 b) Thu gom: ..........1.....4 Đánh giá thực trạng quản lý rác thải tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức...2......................................................................................................................2...................................................2..............................1.........................4...................................................................................................53 Chương 3 : KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 3......1..............................

...........................................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học ix GVHD: TS.........................................................................................................60 3...........................1..............................................................60 3.... xii PHỤ LỤC 1 ............ xiii PHỤ LỤC 2... Xây dựng báo cáo thống kê rác tại các khoa.......60 3....... xviii PHỤ LỤC 7.................... Củng cố công tác thu gom..................................2................................ xix SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ..2......................... Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho việc quản lý rác thải ................................................................................................................2... Hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật ........................................................................ xvii PHỤ LỤC 6..............................................................................2.......................3 Kết quả đạt được do áp dụng 1 số giải pháp...............................................BS......................60 3.......59 3........................61 PHẦN BA: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................2..........4.....................................1.... Củng cố công tác phân loại rác thải ........................................... Củng cố công tác vận chuyển ...............Huỳnh Tấn Tiến 3........................................... xiv PHỤ LỤC 3 .................2.........................................................1....................61 3..5...............................................................................................59 3..........................................3........................6...................................................................................... Nơi lưu trữ rác y tế.. . xvi PHỤ LỤC 5..................................... phòng.... xv PHỤ LỤC 4.............................

Khóa luận tốt nghiệp Đại học x BV : Bệnh viện BGĐ : Ban Giám Đốc CLS : Cận lâm sàng CBCC : Cán bộ công chức CBNV : Cán bộ nhân viên CTYT : Chất thải Y tế HCQT : Phòng Hành Chính Quản Trị KL : Khối lượng KHTH : Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp LS : Lâm sàng PGĐ : Phó Giám Đốc QLRT : Quản lý rác thải RTBV : Rác thải bệnh viện RTYT : Rác thải Y tế GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến UBND TPHCM : Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh W.O : World Health Organization ( Tổ chức Y tế Thế giới ) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .H.BS.

Lượng chất thải rắn Y tế theo từng khoa phòng 4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn tại bệnh viện đa khoa khu vục Thủ Đức 5. xi NỘI DUNG Lượng chất thải rắn Y tế thay đổi theo GVHD: TS.3 9 Bảng 2.3 42 thu nhập từng nước 2.1 8 Bảng 1.Khóa luận tốt nghiệp Đại học STT 1. Nguồn gốc và phân loại rác thải tại bệnh viện Thủ Đức 6 Khối lượng RYT trong 4 quý của năm 2008 và 2 quý đầu năm 2009 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Huỳnh Tấn Tiến TÊN TRANG Bảng 1.2 9 Bảng 1. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng loại bệnh viện 3.1 29 Bảng 2.BS.2 35 Bảng 2.

3 51 9 Quy trình xử lý rác sinh hoạt Hình 2.2 43 viện 6 Quy trình thu gom rác y tế 7 Khối lượng RYT trong 4 quý năm 2008 và 2 quý đấu năm 2009 8 Quy trình xử rác y tế Hình 2.2 19 Hình 1.2 40 Biểu đồ 2.1 58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .1 30 5 Sơ đồ nguồn phát sinh rác thải bệnh Hình 2.Huỳnh Tấn Tiến STT NỘI DUNG TÊN TRANG 1 Nguồn gốc và phân loại rác thải bệnh Hình 1.3 21 trọng của công tác quản lý rác thải bệnh viện 3 Hệ thống quản lý kỹ thuật rác thải bệnh viện 4 Tỷ lệ nguồn nhân lực theo trình độ học vấn Biểu đồ 2.1 15 2 Sơ đồ tóm tắt ý nghĩa và tầm quan Hình 1.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xii GVHD: TS.1 39 Hình 2.4 52 10 Mạng lưới Quản lý RTBV Hình 3.BS.

Huỳnh Tấn Tiến 1.BS.Bộ Y Tế.Vụ điều trị 7. Bộ Y Tế .Bộ Y Tế.Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường – Quản lý chất thải bệnh viện ở các nước phát triển 4.Quy chế bệnh viện. Bảng xác nhận khối lượng RYT năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức do phòng HCQT cung cấp SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Quản lý bệnh viện. Bộ Y Tế . Bộ Y Tế .vận chuyển. Quy chế quản lý chất thải Y tế . Báo cáo sơ kết công tác thu gom . Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản lý chất thải Y tế . Tài liệu hướng dẫn cách xử lý chất thải – Phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 6.xử lý rác thải rác của các cơ sở Y tế năm 2003 – Cty Môi trường đô thị 5.NXB Y học Hà Nội 3. ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007 8.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiii GVHD: TS.NXB Y học Hà Nội 2.

Tự do – Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC Nhân viên thực hiên Họ và tên Ch ức vụ Ký tên SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nơi làm việc Ngày Thực GHI Nhân làm hiện CHÚ viên việc công giám sát việc Họ tên Ký tên Lớp 05QB .Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 1 Sở Y Tế TP.BS.Hồ Chí Minh BV: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiv GVHD: TS.

..................... ........................... B:2đ........... Tổng điểm: SVTH: Trần Lê Phương Thảo Tổng điểm: Lớp 05QB ....................... Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không cần thiết A B C 4...........Huỳnh Tấn Tiến xv PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN SAU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1......Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS........................... Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không phù hợp A B C 3........ C: 1đ) A B C 2.............................. ............................................................................. Anh ( chị ) có hài lòng sau khóa học Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Theo anh( chị) cần đưa thêm nội dung nào vào đào tạo . Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là phù hợp nhất ( A: 3 đ......................BS...

PHÒNG Tên khoa Ngày Khối lượng RYT(kg) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Khối lượng RSH(kg) Nhân viên thông kê Họ và tên Ký tên Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvi GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 3 MẪU PHIẾU THỐNG KÊ LƯỢNG RÁC THẢI TẠI CÁC KHOA .BS.

acetonitrile.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvii GVHD: TS.1. methanol acide SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . chlorofom. ethyl acetate.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 4 CHẤT HÓA HỌC NGUY HẠI THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) Formaldehyde Các chất quang hóa học: hydroquinone.1-tricholoromethane Các thuốc mê bốc hơi: halothane (Fluothane). freons. benzene Oxite ethylene Các chất hóa học hỗn hợp: phenol dầu mỡ các dung môi làm vệ sinh cồn ethanol. trichloro ethylene và 1. toluen. isopropanol. glutarldehyde. enflurane (Ethrane). isoflurane (Forane) Các hợp chất không có halogen: xylene.BS. kali hydroxide. Các dung môi: Các hợp chất halogen: methylene chloride. bạc. acetone.

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xviii GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 5 MỘT SỐ THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG Y TẾ VÀ NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU ĐỂ TIÊU HỦY THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Thuốc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nhiệt độ phá hủy (oC) 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 100 Lớp 05QB .BS.

chất phóng xạ. báo. dịch lọc than và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác. vỏ hợp thuốc và các vật liệu giấy. bao gồm: a. chất hóa học nguy hại.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xix GVHD: TS. Kim loại: các vật liệu kim loại không dính các thành phần nguy hại.9%.  Lọ thủy tinh đựng thuốc tiêm không chứa các thành phần nguy hại. Nhựa:  Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hiểm như: dung dịch NaCl 0. chứa các thành phần nguy hiểm (lây nhiễm. glucose. Giấy: Giấy. b. Thủy tinh:  Chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại. bìa. thuốc gây độc tế bào) nước phép thu gom phục vụ mục đích tái chế.  Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại. c. ringer lactat.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 6 DANH MỤC CHẤT THẢI ĐƯỢC PHÉP THU GOM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ (Ban hành kèm theo Quyet định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các vật liệu thuốc chất thải thông thường không dính. dung dịch cao phân tử. SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . d. thùng các-tông.BS. natri bicacbonate.

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xx GVHD: TS. Bold. Formatted: Font: 12 pt.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 7 Thiết bị vận chuyển: Xe vận chuyển rác chuyên dụng của công ty môi trường đô thị.BS. Italic Formatted: Font: 12 pt. Bold Hình 1: Xe chở rác y tế của công ty môi trường đô thị Formatted: Font: 12 pt. Bold Formatted: Left Formatted: Font: 12 pt. Bold Hình 2: Xe thu gom rác thải bằng inox chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .