BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
………….................

SV: TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO

QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA
THỦ ĐỨC HIỆN TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

TP. HCM, THÁNG 7/2009

Khóa luận tốt nghiệp Đại học

GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến

ii

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên : TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO – Lớp : 05 QB
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Tên đề tài : “QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ
ĐỨC – HIỆN TRẠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP”
Mục tiêu, nội dung KLTN :
 Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về rác thải bệnh viện, nguồn gốc, phân
loại, mức độ gây ô nhiễm của rác thải đối với môi trường và sức khỏe, hệ
thống quản lý rác thải .
 Khảo sát hiện trạng và hệ thống quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa
khu vực Thủ Đức hiện nay.Những mặt tích cực và một số tồn tại cần
khắc phục .
 Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải tại
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong thời gian tới.
Ngày nhận đề tài KLTN .............................................................................................
Họ và tên giảng viên hướng dẫn

Họ và tên giảng viên phản biện

.............................................
..............................................
Ngày hoàn tất phản biện

Ngày hoàn thành KLTN
( ký và ghi rõ họ tên)

( ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua
Ngày ……Tháng……năm……
Trưởng khoa
SVTH: Trần Lê Phương Thảo

Lớp 05QB

Các thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại nơi đây. Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe.Khóa luận tốt nghiệp Đại học iii GVHD: TS.đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để có thể bổ sung. Đầu tiên con xin cám ơn ba.hoàn thiện bài luận văn này tốt hơn. anh . mẹ đã nuôi dạy con nên người.Vì vậy em rất mong sự giúp đỡ .sai lầm.BS.Huỳnh Tấn Tiến Qua 4 năm sống và học tập dưới đại gia đình Hùng Vương em đã được thầy cô truyền đạt rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để bước vào tương lai .chị phòng HCQT đã tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu trong thời gian em khảo sát thực tế ở bệnh viện để hoàn thành khóa luận. chị công tác tại bệnh viện đạt được thành công trong công việc SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .các cô chú .Nhưng vì nguồn kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót .nhất là các cô chú. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức .anh. Em xin gởi đến thầy cô trường ĐH Hùng Vương nói chung và tập thể thầy cô Khoa Quản Trị Bệnh Viện nói riêng những lời cảm ơn chân thành nhất. đặt biệt là thầy Huỳnh Tấn Tiến đã hướng dẫn tận tình truyền đạt những kiến thức bổ ích để em hoàn thành tốt đề tài này.

........................ Phương pháp thực hiện: ...........................2 3........................... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RÁC THẢI BỆNH VIỆN ...............................................................................................................................................................2 5..2 4.......................................4 1...2 PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN RÁC THẢI BỆNH VIỆN 1....................4 1.........................................................................................................4 1.....................1............................................................................ Phạm vi nghiên cứu: ...............................Huỳnh Tấn Tiến Trang Nhiệm vụ KLTN .....................1 2.......................................................................4 a) Thành phần vật lý....1 Chất thải y tế: .........................2 Rác thải y tế : .............................5 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ...................................................1..........................x Danh sách các hình vẽ.1Các khái niệm về rác thải bệnh viện và hệ thống quản lý rác thải ................................................ ix Danh sách các bảng biểu ............................................. Mục tiêu của đề tài: ............................................................................................1................................1.......................................................BS....Khóa luận tốt nghiệp Đại học iv GVHD: TS............... iii Danh sách các từ viết tắt......biểu đồ.1......................................................................................................................... Đặt vấn đề :............................................................................ i Lời cảm ơn .................................... Lý do chọn đề tài:.............. ii Mục lục................... xi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.............................................................................................................................1...............................

.....................5 1..................Hồ Chí Minh........1......................11 f) Tính nhạy cảm của cộng đồng đối với rác thải bệnh viện ................................................................10 d) Đối với thuốc gây độc tế bào: ............2.......................1...........................................................................1...................................................................2 Các yếu tố nguy cơ của rác thải bệnh viện và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe........................................................................3............5 Phân loại chất thải y tế: ..................Huỳnh Tấn Tiến b) Thành phần hóa học......................................1.............1............1...........................6 1..........7 a) Thành phần: ................1 Thành phần và khối lượng rác thải phát sinh tại các cơ sở y tế.............1................................10 c) Đối với chất thải hóa học và dược phẩm: .......................Khóa luận tốt nghiệp Đại học v GVHD: TS..........................................................4 Nguồn gốc phát sinh rác thải bệnh viện .....5 1...........................................................................................................................................4 Hệ thống quản lý rác thải ....................12 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ............................................9 a) Đối với chất thải nhiễm khuẩn: ......9 b) Đối với vật sắc nhọn: ..............................10 e) Đối với chất thải phóng xạ:.6 1................................................5 c) Thành phần sinh học............................1............................................... Tình hình rác thải bệnh viện ở TP... Quy chế Quản lý rác thải y tế ..........BS............7 b) Khối lượng: ...................1....................................................................................................3 Chất thải y tế nguy hại.....................................3..................................................................................................11 1............8 1..................................................3..........1.....5 1................11 1............

............................1 Hệ thống quản lý hành chính ..............6 Tác hại của rác thải bệnh viện:........20 1............................7 Mức độ gây ô nhiễm của rác thải bệnh viện đối với môi trường:.3 Mô hình........................................25 e) Phương pháp xử lý...................1 Chất thải lây nhiễm:................................................4................2....................1......15 1............................................3.1.................................................................TỔ CHỨC QUẢN LÝ RÁC THẢI BỆNH VIỆN ...........................1................1...24 1.........22 a) Phương pháp khử trùng...............................................1 Khái niệm xử lý rác thải:...................................4.........................23 c) Phương pháp thiêu đốt rác .......................3 Chất thải hoá học nguy hại:..........25 d) Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải lây nhiễm...........12 1..5...............2...............3..............................................................1..............5....................Các phương pháp xử lý rác thải bệnh viện hiện nay của Việt Nam và Thế giới.........................19 1....................5.........................................26 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .......21 1..................21 1............................................2..............24 a) Mô hình .....25 c) Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễm ca ......16 1...22 b) Phương pháp chôn lấp.....25 b) Công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại ........5 Chất thải thông thường:......17 1............2............................... công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế.4................2.2..........................5.......2 Chất thải phóng xạ:..........................13 1...................................4................14 1............18 1.........................................................................................................12 1.........................2 Ý nghĩa và tầm quan trọng về việc quản lý rác thải bệnh viện ..14 1........2...............................5...................................................................... tiêu hủy chất thải hóa học .......................1 Các khái niệm về tổ chức quản lý rác thải bệnh viện.............................BS....................................................................................2 Hệ thống quản lý kỹ thuật ...........19 1..............2..........................................................2........................................4 Các bình chứa khí có áp suất..........1.1.Khóa luận tốt nghiệp Đại học vi GVHD: TS..................................2..............3 Nội dung tổ chức quản lý rác thải bệnh viện ....2 Các phương pháp xử lý chính .........17 1.......................Huỳnh Tấn Tiến 1....

......27 Chương 2: HIỆN TRẠNG RÁC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 2.......44 2.......BS.............37 2...28 2...29 2.................1...................................43 2..........................1..28 2.....3..2.........26 i) Xử lý và tiêu hủy chất thải phóng xạ..........28 2...........2..Nhân sự ...................................................................................2.2....1 Nguồn gốc rác thải tai bệnh viện Thủ Đức .....................................2.............2 Đối với rác Y tế...........................36 a) Rác sinh hoạt..1..........................33 2....2.......2.......1Chức năng – nhiệm vụ : ...........33 2.....27 k) Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn thông thường ..............2.......................................................................................................................................3....................................................44 2................Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện:.......1.1........26 g) Xử lý và tiêu hủy chất thải gây độc tế bào..........................Tình hình rác thải bệnh viện Thủ Đức ........................................................................................1 Đối với rác sinh hoạt..................1 Hệ thống quản lý hành chính ..............................2.........................3........................................................2.... Chi phí xử lý rác thải ...................................GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC ............thu gom................26 h) Xử lý và tiêu hủy chất thải chứa kim loại nặng:..........bảo quản và xử lý rác thải ..2..............................36 b) Rác y tế nguy hại ............cơ cấu tổ chức của bệnh viện........................ tổ chức thực hiện ..Huỳnh Tấn Tiến f) Xử lý và tiêu hủy chất thải dược phẩm .......1................................... Hệ thống quản lý rác thải tại bệnh viện Thủ Đức....2.........2 Hiện trạng phân loại ....1.................................................44 a) Phân công trách nhiệm.....................1...............................................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học vii GVHD: TS................44 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB ...43 2.. HIỆN TRẠNG – QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC.......vận chuyển ................33 2.....................................giám sát ...............................................27 j) Xử lý và tiêu hủy các bình áp suất ..............

.......1....................................................................................52 2......................4..............................2.......... Phân công...............49 f) Xử lý:...................................................53 Chương 3 : KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC 3.....48 a) Phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh: ...........Củng cố và hoàn thiện mạng lưới quản lý rác thải bệnh viện ......................56 3...........................49 e) Bảo quản: ...................47 2.................2.....................................47 c) An toàn trong công tác quản lý rác thải .................................................................................2..........48 c) Xử lý sơ bộ ban đầu: ....................................................................................................2...................55 3........................55 3.............................. Hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính..1.......................... Ban lãnh đạo...........BS...............4 Đánh giá thực trạng quản lý rác thải tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.......3..........................2 Hệ thống quản lý kỹ thuật .......56 3............................................................................................................................................................52 2.58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .............1 Mặt tích cực...............................................................1............................................2 Một số tồn tại cần khắc phục ....giám sát phải thương xuyên kiểm tra.....................48 b) Thu gom: ...... bố trí nhân sự rõ ràng trong tổ chức thực hiện giám sát quản lý rác thải .....1................................................ giám sát hệ thống quản lý rác thải.........nhân viên quản lý ........................................................................................................ giám sát hệ thống quản lý rác thải và nhân viên thực hiện ............................................................1....3...............Huỳnh Tấn Tiến b) Đào tạo nhân viên quản lý......... giám sát việc thực hiện..........1...............2..................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học viii GVHD: TS...................... Tăng cường tổ chức đào tạo nhân viên quản lý................................4..4..........................50 2........49 d) Vận chuyển: ........

................ .....................................................60 3...........6..............................60 3.......2..............................................2........................................................ xii PHỤ LỤC 1 ........................................... Củng cố công tác vận chuyển ...3........................61 PHẦN BA: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ...60 3......... Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho việc quản lý rác thải .............. xvii PHỤ LỤC 6...................................................61 3........................1........... Hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật ........ Nơi lưu trữ rác y tế..2...... phòng.............................................................. Củng cố công tác phân loại rác thải ....3 Kết quả đạt được do áp dụng 1 số giải pháp...........................2...................................... xv PHỤ LỤC 4........ Xây dựng báo cáo thống kê rác tại các khoa......................... xiii PHỤ LỤC 2................. xiv PHỤ LỤC 3 ...................................................................................... xvi PHỤ LỤC 5......................................................59 3............................5......................2..................................... Củng cố công tác thu gom..................BS...1............................................................................................................................................Khóa luận tốt nghiệp Đại học ix GVHD: TS..............................................................................................2......................................................................................................................................Huỳnh Tấn Tiến 3..................................................................59 3...................................................4.....60 3.... xviii PHỤ LỤC 7...............1............................... xix SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .........................

Hồ Chí Minh W.Huỳnh Tấn Tiến UBND TPHCM : Ủy ban nhân dân TP.BS.O : World Health Organization ( Tổ chức Y tế Thế giới ) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học x BV : Bệnh viện BGĐ : Ban Giám Đốc CLS : Cận lâm sàng CBCC : Cán bộ công chức CBNV : Cán bộ nhân viên CTYT : Chất thải Y tế HCQT : Phòng Hành Chính Quản Trị KL : Khối lượng KHTH : Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp LS : Lâm sàng PGĐ : Phó Giám Đốc QLRT : Quản lý rác thải RTBV : Rác thải bệnh viện RTYT : Rác thải Y tế GVHD: TS.H.

1 29 Bảng 2.Khóa luận tốt nghiệp Đại học STT 1.3 42 thu nhập từng nước 2.Huỳnh Tấn Tiến TÊN TRANG Bảng 1. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng khoa phòng 4.2 35 Bảng 2.1 8 Bảng 1.3 9 Bảng 2.BS. xi NỘI DUNG Lượng chất thải rắn Y tế thay đổi theo GVHD: TS. Cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn tại bệnh viện đa khoa khu vục Thủ Đức 5.2 9 Bảng 1. Nguồn gốc và phân loại rác thải tại bệnh viện Thủ Đức 6 Khối lượng RYT trong 4 quý của năm 2008 và 2 quý đầu năm 2009 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . Lượng chất thải rắn Y tế theo từng loại bệnh viện 3.

Huỳnh Tấn Tiến STT NỘI DUNG TÊN TRANG 1 Nguồn gốc và phân loại rác thải bệnh Hình 1.1 15 2 Sơ đồ tóm tắt ý nghĩa và tầm quan Hình 1.2 19 Hình 1.BS.4 52 10 Mạng lưới Quản lý RTBV Hình 3.3 21 trọng của công tác quản lý rác thải bệnh viện 3 Hệ thống quản lý kỹ thuật rác thải bệnh viện 4 Tỷ lệ nguồn nhân lực theo trình độ học vấn Biểu đồ 2.1 58 SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xii GVHD: TS.2 40 Biểu đồ 2.2 43 viện 6 Quy trình thu gom rác y tế 7 Khối lượng RYT trong 4 quý năm 2008 và 2 quý đấu năm 2009 8 Quy trình xử rác y tế Hình 2.1 39 Hình 2.1 30 5 Sơ đồ nguồn phát sinh rác thải bệnh Hình 2.3 51 9 Quy trình xử lý rác sinh hoạt Hình 2.

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiii GVHD: TS.Quy chế bệnh viện. Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản lý chất thải Y tế .BS. ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007 8.vận chuyển. Bảng xác nhận khối lượng RYT năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức do phòng HCQT cung cấp SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .NXB Y học Hà Nội 3. Bộ Y Tế .Quản lý bệnh viện.xử lý rác thải rác của các cơ sở Y tế năm 2003 – Cty Môi trường đô thị 5.Huỳnh Tấn Tiến 1. Quy chế quản lý chất thải Y tế . Bộ Y Tế .Bộ Y Tế.NXB Y học Hà Nội 2. Bộ Y Tế .Bộ Y Tế. Tài liệu hướng dẫn cách xử lý chất thải – Phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 6.Vụ điều trị 7.Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường – Quản lý chất thải bệnh viện ở các nước phát triển 4. Báo cáo sơ kết công tác thu gom .

Tự do – Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC Nhân viên thực hiên Họ và tên Ch ức vụ Ký tên SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nơi làm việc Ngày Thực GHI Nhân làm hiện CHÚ viên việc công giám sát việc Họ tên Ký tên Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiv GVHD: TS.Hồ Chí Minh BV: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.BS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 1 Sở Y Tế TP.

...................................... ...........Huỳnh Tấn Tiến xv PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN SAU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1..............BS........... B:2đ..........................Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS........... C: 1đ) A B C 2............................. ............................ Tổng điểm: SVTH: Trần Lê Phương Thảo Tổng điểm: Lớp 05QB . Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không cần thiết A B C 4. Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không phù hợp A B C 3........................................ Anh ( chị ) có hài lòng sau khóa học Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Theo anh( chị) cần đưa thêm nội dung nào vào đào tạo ............... Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là phù hợp nhất ( A: 3 đ..........................................

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvi GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 3 MẪU PHIẾU THỐNG KÊ LƯỢNG RÁC THẢI TẠI CÁC KHOA .BS.PHÒNG Tên khoa Ngày Khối lượng RYT(kg) SVTH: Trần Lê Phương Thảo Khối lượng RSH(kg) Nhân viên thông kê Họ và tên Ký tên Lớp 05QB .

glutarldehyde. enflurane (Ethrane).1. acetone.BS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 4 CHẤT HÓA HỌC NGUY HẠI THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) Formaldehyde Các chất quang hóa học: hydroquinone. toluen. freons. isoflurane (Forane) Các hợp chất không có halogen: xylene. benzene Oxite ethylene Các chất hóa học hỗn hợp: phenol dầu mỡ các dung môi làm vệ sinh cồn ethanol.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvii GVHD: TS. chlorofom. kali hydroxide. bạc. isopropanol. Các dung môi: Các hợp chất halogen: methylene chloride.1-tricholoromethane Các thuốc mê bốc hơi: halothane (Fluothane). trichloro ethylene và 1. methanol acide SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . ethyl acetate. acetonitrile.

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xviii GVHD: TS.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 5 MỘT SỐ THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG Y TẾ VÀ NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU ĐỂ TIÊU HỦY THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Thuốc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine SVTH: Trần Lê Phương Thảo Nhiệt độ phá hủy (oC) 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 100 Lớp 05QB .BS.

thùng các-tông. d.9%. chất phóng xạ. bao gồm: a.  Lọ thủy tinh đựng thuốc tiêm không chứa các thành phần nguy hại.Khóa luận tốt nghiệp Đại học xix GVHD: TS. Kim loại: các vật liệu kim loại không dính các thành phần nguy hại. glucose. c. Thủy tinh:  Chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại.  Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại.Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 6 DANH MỤC CHẤT THẢI ĐƯỢC PHÉP THU GOM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ (Ban hành kèm theo Quyet định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các vật liệu thuốc chất thải thông thường không dính. chứa các thành phần nguy hiểm (lây nhiễm. dịch lọc than và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác. Giấy: Giấy. b. natri bicacbonate.BS. Nhựa:  Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hiểm như: dung dịch NaCl 0. chất hóa học nguy hại. thuốc gây độc tế bào) nước phép thu gom phục vụ mục đích tái chế. báo. vỏ hợp thuốc và các vật liệu giấy. SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB . ringer lactat. bìa. dung dịch cao phân tử.

Huỳnh Tấn Tiến PHỤ LỤC 7 Thiết bị vận chuyển: Xe vận chuyển rác chuyên dụng của công ty môi trường đô thị. Bold Formatted: Left Formatted: Font: 12 pt. Bold Hình 2: Xe thu gom rác thải bằng inox chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB .Khóa luận tốt nghiệp Đại học xx GVHD: TS. Bold Hình 1: Xe chở rác y tế của công ty môi trường đô thị Formatted: Font: 12 pt. Bold.BS. Italic Formatted: Font: 12 pt. Formatted: Font: 12 pt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful