SITE MEMO

No : 11./SM

Project O OLALANI RESORT Subject To From Ref Mời nghiệm thu công tác xây lắp, sửa chữa thay đổi kiến trúc và hoàn thiện Villa A3 My Phat Joint Stock Company Date 13/09/2007 Site Office
\\Sever\Du lieu \Dang Hai JS Co\Site Memo\ Site Memo.doc

Page Cc

Nhà thầu Đăng Hải là đơn vị thi công hạng mục Villa A3. Đến nay Nhà thầu đã hoàn thành các công việc xây lắp, sửa chữa và hoàn thiện các vị trí có yêu cầu thay đổi từ phía BQLDQ. Vì vậy nhà thầu Đăng Hải mời Ban quản lý nghiệm thu vào lúc 13h30 ngày 13/08/2007. Trân trọng kính chào./.

BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG

Nguyễn Mạnh Dũng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful