P. 1
đề kiểm tra 1 tiết HKII hóa 9

đề kiểm tra 1 tiết HKII hóa 9

|Views: 1,455|Likes:
Được xuất bản bởiRyan Nguyen

More info:

Published by: Ryan Nguyen on Oct 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Trường THCS An Bình – Phú Giáo

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 Ti! " H#$ %ì &'
M(n) H*+ ,
Thời gi+n -./ 0.i) 12 3hú!
N4i
56ng
M7$ 84 nh9n !h7$
T:ng Nh9n 0i! Th(ng hi;6 <9n 5=ng
<9n 5=ng >
/7$ $+o h?n
TN T@ TN T@ TN T@ TN T@
RưA6
B!C-i$
- Tính chất vật
lý, hóa học của
rượu etylic.
- Đặc điểm cấu
t! của rượu
etylic.
"h#i ni$m đ%
rượu
1 "&DE'
&EF
&' c(u 1 1 1 1
&'
điểm
EG2 ED2 ED2 ED2
AHi!
+HB!i$
- Đặc điểm cấu
t! của a)it
a)etic
- Tính chất hóa
học của a)it
a)etic.
Tính chất hóa
học của a)it
a)etic.
Tính lượn* c#c
chất the! +hư,n*
tr-nh hóa học.
- Tính n.n* đ%
/ của 0un* 01ch
thu được 2au
+h3n 4n*.
I "2DE'
2EF
&' c(u 1 J 1 1 1
&'
điểm
ED2 1D2 ED2 1DE 1D2
MKi
-iLn hM
giN+
B!i-BnD
rưA6
B!C-i$
O. +Hi!
+HB!i$
5i6t +hư,n*
tr-nh minh họa
c#c m'i li7n h$
*i8a etilen, rượu
etylic v9 a)it
a)etic
Thi6t lậ+ 2, đ.
m'i li7n h$ *i8a
hi0r!cac:!n v;i
rượu v9 a)it..
<h(n :i$t rượu
etylic, a)it a)etic
v9 etyl a)etat J "JDE'
JEF
&' c(u E 1 1 1
&'
điểm
1D2 ED2 1GE
T:ng
& "1DE' & "&DE' 2 "&D2' 1 "ED2' 1 "EG2' & "&DE' 1 "1D2' 11
"1EGE'
1EEF
JEF JEF &2F 12F
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIPT– HQC KR &
M(n) H*+ ,
Thời gi+n -./ 0.i) 12 3hú!
IGTRSC NGHITM "1 8i;/')
Kho+nh !rUn O.o /4! !rong $á$ $hN $ái AD BD CD V !rưW$ X 8úngG
CY6 1) =ượu etylic +h3n 4n* được v;i >im l!i n9! 2au đ(y?
AG @hAm. BG "Bm.
CG Đ.n*. VG "ali
CY6 &) CAn* th4c n9! 0ư;i đ(y l9 của rượu etylic?
AG CD
E
-FD. BG CD
E
-CD
G
-FD.
CG CD
E
-CD
G
-CD
G
VG CD
E
-F-CD
E
.
CY6 J) Ch! 2, đ. chuyển hóa 2auH I →  J →  C →  CD
E
CFFD
C#c chất I, J, C lKn lượt l9
AG C
G
D
L
FDM C
G
D
N
M CD
E
CFFC
G
D
L
BG C
G
D
N
M C
G
D
L
FDM C
G
D
G
CG C
G
D
G
M C
G
D
N
M C
G
D
L
FD VG CD
E
CFF@aM C
G
D
L
FDM C
G
D
N
CY6 1) OPy n9! 2au đ(y ch4a c#c chất đQu +h3n 4n* được v;i a)it a)etic?
BG I*, DCl, @aFD, C
G
D
L
FD. BG Re, @aFD, CaCF
E
, C
G
D
L
FD.
CG Cu, DCl, CaCF
E
, C
G
D
L
FD. VG CuF, DCl, @aFD, C
G
D
L
FD.
CY6 2) S2te l9 23n +hTm t! th9nh của +h3n 4n* e2te hóa )3y ra *i8a
AG a)it v9 rượu. BG a)it v9 :aU,.
CG a)it v9 !)it :aU,. VG a)it v9 >im l!i.
CY6 Z) DVa tan W lít rượu etylic v9! GX lít nư;c. Oun* 01ch thu được có đ% rượu l9
AG EX
X
BG GX
X

CG NX
X
VG G
X
CY6 I) Ch! >im l!i "ali

+h3n 4n* v;i =ượu etylic. Chất >hí thu được
AG l9m đYc nư;c vAi tr!n*. BG >hAn* m9u, mZi h[c..
CG m9u v9n* lYc, rất đ%c. VG >hAn* m9u, ch#y được tr!n* >hAn* >hí.
CY6 [) I)it a)etic t#c 0Yn* được v;i >Bm t! ra
AG \u'i >Bm a)etat v9 >hí cac:!n đi!)it BG \u'i >Bm a)etat v9 >hí hi0r!
CG \u'i >Bm a)etat VG \u'i >Bm a)etat v9 nư;c
BG T\ @]ẬN "Z 8i;/'
CY6 1 "1 8i;/') J]n* +hư,n* +h#+ hóa học hPy tr-nh :9y c#ch nhận :i6t E :-nh mất
nhPn ch4a ri7n* :i$t E chất l^n*H rượu etylic, etyl a)etat, a)it a)etic.
CY6 & "& 8i;/') 5i6t c#c +hư,n* tr-nh hóa học, *hi r_ điQu >i$n +h3n 4n* `n6u cóa.
+G Chubi :i6n hóa the! 2, đ. 2au
C
G
D
N →  C
G
D
L
FD →  CD
E
CFFD →  CD
E
CFFC
G
D
L
0G Ch! mTu >im l!i >ali v9! rượu etylic.
CY6 J "J 8i;/')
Ch! GL ml 0un* 01ch a)it a)etic t#c 0Yn* h!9n t!9n v;i >im l!i ma*ie .CA cn 0un*
01ch 2au +h3n 4n* được X,cd* mu'i >han.
ae5i6t +hư,n* tr-nh hóa học của +h3n 4n* )3y ra.
:e Tính n.n* đ% m!l của 0un* 01ch a)it :an đKu v9 thể tích D
G
2inh ra f đ>tc.
ce@6u ch! GX ml 0un* 01ch @aFD X,cL\ v9! 0un* 01ch a)it tr7n th- 0un* 01ch 2au
+h3n 4n* có l9m guh tím chuyển m9u >hAn* ?@6u có *i3i thích :]n* c#ch tính t!#n.
Cho biết: Mg = 24, C = 12, O = 16, H = 1
Đ^P ^N ĐỀ KIỂM TRA 1 TIPT "HQC K_ &'
IG TRSC NGHITM "1 8i;/') M`i $Y6 8úng ED2 8
1 & J 1 2 Z I [
V B C B A A V B
IIG T\ @]ẬN "Z 8i;/'
CY6 1 "1
8i;/'
iấy mTu thj
OZn* nư;c v9 n7u đkn* hi$n tượn*H @hận được etyl a)etat
OZn* gu- tím h!ặc m%t thuAc thj >h#c, n7u đkn* hi$n tượn* để nhận a)it
a)etic
ED&2
ED&2
ED2
CY6 & "&
8i;/'
\bi <TDD đkn*
Trưln* hợ+ >hAn* c(n :]n* h!ặc c(n :]n* 2ai m X,GL đe<T
Trưln* hợ+ thi6u điQu >i$n h!ặc 2ai điQu >i$n +h3n 4n* m X,GL đe<T
@6u 2ai c3 G trưln* hợ+ cnn* m X,GL đe <T
ED2
H 1
a &
CY6 J "J
8i;/'
n mu'i o X,cd H dNG o X,XXL m!l `X,GL đa
\* p G CD
E
CFFD `CD
E
CFFa
G
\* p D
G
`X,L đa
X,Xd X,XXL X,XXL `X,L đa
C
\ CDECFFD
o X,Xd H X,XGL o X,N \ `X,L đa
n D
G
o GG,N . X,XXL oX,ddG lit `X,GL đa
CD
E
CFFD p @aFD CD
E
CFF@a p D
G
F `X,L đa

n @aFD o X,XG H X,cL o X,XdL m!l `X,GL đa
n @aFD 0ư q guh chuyển 2an* m9u )anh `X,GLđa
ED&2
ED2
ED2
ED2
ED&2
ED2
ED&2
ED&2

NaOH. Fe. B. Muối kẽm axetat và khí cacbon đioxit C. C2H2 D. CH3COONa. Kẽm. Cu. 400 A. rất độc. C. C2H4. C2H2. HCl. B. A. B. C. làm đục nước vôi trong. NaOH. D. C2H5OH B. CH3-CH2-OH. C2H5OH. NaOH. C2H5OH. Nhôm. Muối kẽm axetat . CH3COOC2H5 B. Muối kẽm axetat và nước Câu 5: Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng este hóa xảy ra giữa Câu 6: Hòa tan 6 lít rượu etylic vào 20 lít nước. CH3-O-CH3. HCl.TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A. Ag. axit và oxit bazơ. màu vàng lục. mùi hắc. CH3-CH2-CH2 Các chất A. không màu. C2H4. C. 200 D. D. D. cháy được trong không khí. Dung dịch thu được có độ rượu là Câu 7: Cho kim loại Kali phản ứng với Rượu etylic. HCl. 20 B. D. C2H4. Đồng. C2H5OH. 300 C. B. CaCO3. C2H4 Câu 4: Dãy nào sau đây chứa các chất đều phản ứng được với axit axetic? B. axit và rượu. không màu. B. Muối kẽm axetat và khí hidro D. Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A  → B  → C  → CH3COOH A. C2H5OH. C2H5OH.. C lần lượt là C. D. C2H5OH. Chất khí thu được Câu 8: Axit axetic tác dụng được với kẽm tạo ra A. Câu 1: Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây? A. axit và bazơ. axit và kim loại. C. A. CaCO3. CH3-OH.ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT– HỌC KÌ 2 Môn: Hóa 9 Thời gian làm bài: 45 phút I. CuO. Kali B. C. D trước ý đúng. B. Câu 2: Công thức nào dưới đây là của rượu etylic? A. C. C2H5OH.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->